ทองคำ Vol.24

Page 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนที่ย่าน เยาวราชในฉลองพระองค์ เ สื้ อ ยื ด โปโลสั้ น สี แ ดง ลายเสื อ อารมณ์ ดี จั บ ค้ า งคาวห้ อ ยหั ว เพื่ อ เป็ น

องค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ เยาวราช 2553 ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ โดยมี น ายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี นายชาญศั ก ดิ์ สิ น ธพเรื อ งชั ย ประธานคณะ กรรมการจั ด งานฯ ตลอดจนพสกนิ ก รชาวไทย

เชื้ อ สายจี น ที่ พ ร้ อ มใจกั น สวม เสื้ อ สี แ ดง และ สีชมพู หลายหมื่นคน เฝ้าฯ รอรับเสด็จอย่างเนือง แน่นตลอด 2 ฟากฝั่งถนนสายมังกรwww.goldtraders.or.th

สารบัญ

Contents ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2553

บท บ.ก. คุยกับนายกสมาคมฯ : วงการทองคำยังซึม หวังพบทางออกของสถานการณ์บ้านเมือง สมาคมค้าทองคำ เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก รับมือยุคใหม่การลงทุนทองคำ

18

7 11 12

รายงานพิเศษ :

เตือนผู้ค้าทอง ศึกษากฎหมาย ปปง. ให้แตกฉาน ก่อนเริ่มบังคับใช้จริง มิ.ย. นี้

เล่าขานตำนานทอง : ทองคำจิ๋ว มหัศจรรย์ฝีมือช่างแห่ง อ.พานทอง อีกหนึ่งศิลปะทองคำที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

20

จับตาวิกฤตการณ์ในประเทศกรีซ 26 หายนะทางเศรษฐกิจลูกใหม่ที่รอการปะทุ Global Gold : ข่าวคราวความเคลื่อนไหวแวดวงทองคำในต่างประเทศ 30 40 Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 4 โบรกเกอร์ แวดวงทองคำ : กูรูชี้ช่องทางลงทุนทองคำให้สำเร็จ 49 ต้องศึกษา ต้องรู้จริง และอย่ากลัว คนทองคำ : วีระ จุฑาวรากุล กับการเดินตามฝัน บนเส้นทาง

THE FUTSAL

58

ระเบียงทองคำ : การปรับตัวและความพอเพียง หนทางอยู่รอดของร้านค้าทองในต่างจังหวัด 62ไม่ทันไรก็ผ่านพ้นไตรมาสแรกของปีไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความร้อนระอุของทั้งสภาพอากาศ และความร้อนแรงทางการเมือง ซึ่งดูแนวโน้มแล้วคงจะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง แม้ว่าการชุมนุมในครั้งนี้ จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายเหมือนช่วงเดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา แต่ทว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้ สำคัญของประเทศ สำหรับผลกระทบต่อวงการค้าทองคำนั้น ผู้ประกอบการหลายรายฟันธงว่าน่าจะ

เป็นทางอ้อมมากกว่า เพราะเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไม่เคลื่อนตัวอย่างที่ควรจะเป็น

ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การเก็บออมก็จะ

ลดลงตามไป สิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าแรงซื้อน่าจะกลับมาบ้างในปีนี้ หลังจากที่ซบเซา

มานาน ก็คงต้องรอต่อไป และคงจะต้องจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด มาดูนโยบายการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำในปีนี้ ซึ่งจะเปิดเกมรุกอย่างเต็มตัว ทั้งเรื่องการให้ความรู้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจลงทุนในทองคำ โดยได้ จับมือกับนิด้า ในการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทองคำทั้งในและต่างประเทศ พร้ อ มกั น นั้ น ก็ เ ตรี ย มจะจั ด สั ม มนาไปยั ง พื้ น ที่ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง การ

เชิญชวนร้านค้าทองเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้มากขึ้นด้วย ส่วนเนื้อหาในคอลัมน์อื่น ๆ ก็ยังมีให้ได้ติดตามกันอย่าง

เข้ ม ข้ น เช่ น เดิ ม ทั้ ง เล่ า ขานตำนานทอง Global Gold ระเบี ย งทองคำ รวมถึง บทวิเ คราะห์ จ าก 4 โบรกเกอร์ วงการทองคำ

เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศั พ ท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 ดำเนิ น การโดย : บริ ษั ท วิ เ สจ จำกั ด 23/1 ซอยอิ น ทามระ 3 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 ออกแบบรูปเล่ม : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21

ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208
คุยกับนายกสมาคมฯ

10 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

วงการทองคำยังซึม

หวังพบทางออกของสถานการณ์บ้านเมือง บรรยากาศการค้าทองคำในปีนี้คึกคักมาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้น เพราะ ราคาทองมีการปรั บตัวขึ้นลงต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา การปรับตัวขึ้นลงระหว่างบาทละหมื่นหกพันกว่าถึงหมื่นเจ็ด

มีไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดครั้งแล้ว ซึ่งก็สร้างความคึกคักพอสมควร แต่ก็อยากให้นักลงทุนลงทุนด้วยความระมัดระวัง เพราะเชื่อว่า รูปแบบการปรับตัวคงจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ปัจจัย จากทั้งภายในและภายนอกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยอยาก

ให้ จั บ ตาในไตรมาสที่ ส องต่ อ ไตรมาสที่ ส าม ที่ อ าจจะมี ก าร เปลี่ยนแปลง แต่เชื่อว่าราคาทองคำยังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่

การปรับราคาก็จะไม่พุ่งขึ้นพรวดพราดเหมือนอย่างที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คำแนะนำสำหรับนักลงทุน หากซื้อช่วงราคา หมื่นเจ็ดต้น ๆ ก็น่าจะเข้าซื้อได้ และควรทำกำไรช่วงสั้น ๆ เท่านั้น ขณะที่ ส ภาพของตลาดโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส แน่ น อนว่ า ถ้ า ตลาดทองคำแท่งดี ตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็ย่อมจะดีตาม เพราะเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นลง นักลงทุนก็จะสามารถเข้า ทำกำไรได้มากขึ้น และอัตราความเสี่ยงน้อยลง และยิ่งหาก

นั ก ลงทุ น เข้ า ใจสภาพการลงทุ น ของทั้ ง สองตลาดก็ จ ะยิ่ ง สามารถทำกำไรจากส่วนต่างได้มากขึ้นด้วย ส่วนตลาดทอง

รู ป พรรณก็ ยั ง คงเงี ย บเช่ น เคย ยั ง ไม่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะดี ขึ้ น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่กระเตื้อง การเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิ จ มั น ก็ แ ย่ รายได้ ป ระชาชนน้ อ ย ก็ ไ ม่ มี เ หลื อ มา

ซื้อทองรูปพรรณ ทางออกของร้านค้าย่อยก็คือการเก็บเล็กผสม น้อย และหารายได้จากทางอื่นเสริม สิ่ ง ที่ นั ก ธุ ร กิ จ เฝ้ า จั บ ตามองในขณะนี้ ก็ คื อ เรื่ อ งของ สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร และ เมื่อไร ซึ่งสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปเรื่อย ๆ เชื่อว่าจะส่งผล กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สำคัญจะส่ง

ผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน และในท้ายที่สุดแล้วก็จะ

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทองคำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยิ่งจะ เป็นการซ้ำเติมการค้าปลีกทองรูปพรรณที่ซบเซามาระยะหนึ่ง แล้ว แต่ถ้าสถานการณ์จบเร็วก็ยังพอไหว เนื่องจากคนที่ซื้อ

ทองรูปพรรณ คือลูกค้าทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่ตลาดกลางลงมา กลุ่ม

แม่ บ้ า น กลุ่ ม ทำงาน ชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ จ ะเก็ บ ออมไปก่ อ น เดือนไหนจำเป็นเค้าก็เอามาขายหรือว่าเอาไปจำนำในส่วนนี้ มั น ก็ ค่ อ ย ๆ ลดลงไปเรื่ อ ย ๆ แต่ ถ้ า หากสถานการณ์ มั น

ลากยาว ก็จะส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นักท่องเที่ยว ลดลง ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ต่างได้รับผลกระทบทั้งนั้น

ซึ่ ง ทางออกของบ้ า นเมื อ งดู แ ล้ ว มั น เป็ น เรื่ อ งยาก อี ก ฝั่ ง หนึ่ ง

ไม่ ย อม อี ก ฝั่ ง ก็ ไ ม่ ย อม น่ า จะมี ค นกลางขึ้ น มาที่ ย อมรั บ ทั้ ง

2 ฝ่าย ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร วกกลับมาพูดถึงแวดวงทองคำอีกรอบ โดยเฉพาะเรื่อง ความคืบหน้าการเปิดการซื้อขายมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส จากการ พูดคุยกัน คาดว่าน่าจะเปิดขายใน วันที่ 2 ส.ค. แต่ก่อนที่จะ เปิดขายจริงก็อาจจะมีการพูดคุยกันอีกรอบ แต่ทางสมาคมก็ได้ ทำแบบสอบถามเพื่ อ สอบถามความเห็ น ของร้ า นค้ า ต่ า ง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส แต่เรื่องการเปิดซื้อขาย

มินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส ยังไม่น่ากลัวเท่าอีทีเอฟ เพราะจะยิ่งเปิด กว้ า งให้ นั ก ลงทุ น สามารถเข้ า ซื้ อ ขายทองคำได้ ต ามต้องการ

ซึ่ ง จะยิ่ ง ทำให้ เ ม็ ด เงิ น จากเดิ ม ที่ ล งทุ น ทองคำไหลไปลงทุ น

อีทีเอฟ ซึ่งก็น่าจะมีเยอะ เพราะเป็นการลงทุนยาว ไม่น่ากลัว เหมือนโกลด์ ฟิวเจอร์ส พอถึงเวลาก็ต้องปิดบัญชี ซึ่งขณะนี้ ทางสมาคมกำลังเร่งศึกษารายละเอียดของเรื่องนี้ว่าจะส่งผล กระทบต่อวงการค้าทองคำมากน้อยเพียงไร

วารสารทองคำ 11


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สมาคมค้าทองคำ เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก รับมือยุคใหม่การลงทุนทองคำ

สมาคมค้าทองคำ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 ที่ ผ่ า นมา

ณ โรงแรม แกรนด์ เดอ วิ ล ล์ เพื่ อ รายงานถึ ง ผลการ

ดำเนิ น งานในปี ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง ประกาศแนวนโยบายที่ จ ะ ดำเนินการในปีนี้ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า เนื่ อ งจากโครงสร้ า งการค้ า ขายในธุ ร กิ จ ทองคำช่ ว งหลั ง ได้ มี

การปรับเปลี่ยนไปมาก จากเดิมที่เป็นตลาดการออม และการ

ใช้ทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับ ได้ปรับเข้าสู่ตลาดของการ ลงทุนอย่างแท้จริง ประกอบกับการลงทุนในทองคำได้มีเครื่อง มือใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงจำเป็น ต้องปรับการดำเนินงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของการค้าในโลกยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการดำเนินงานหลายโครงการได้เริ่มไปบ้างแล้ว อย่างเช่น การจัดอบรมเรื่องการให้ความรู้ในการลงทุนทองคำ ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งในส่วนของผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ ผลการตอบรับเป็นอย่างดี จากนี้ไปก็จะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เรื่อย ๆ รวมถึงจะขยายออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัดด้วย 12 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

วารสารทองคำ 13


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ขณะเดียวกันทางสมาคมฯ จะพยายามเพิ่มจำนวนสมาชิก ให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากในปี นี้ จ ะมี ก ฎหมายใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ

ผู้ ป ระกอบการ อาทิ กฎหมาย ปปง. ซึ่ ง ทางหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องอยากจะให้ผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ภายใต้สมาคมฯ เพื่อง่ายแก่การสื่อสารให้ข้อมูล รวมถึงต้องการให้การรายงาน

ธุรกรรมทางการเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นใน เร็ว ๆ นี้จะมีการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ อีทีเอฟ ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจทองคำ ซึ่งหากว่าร้านค้าต่าง ๆ มาอยู่ ภ ายใต้ ส มาคมฯ การชี้ แ จงข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ก็ จ ะทำได้

ง่ายขึ้น ทั้งนี้ จะได้มีการหารือว่าอาจจะมีการสร้างแรงจูงใจใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการได้สมัครเข้ามาเป็น สมาชิกมากขึ้น นายจิตติ ยังได้กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ ทางสมาคมฯ ได้มีกิจกรรมที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการ

14 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ลงทุนทองคำ เรือ่ งแรกก็คอื การสร้างฐานความรูใ้ ห้กบั นักลงทุน และผู้ประกอบการ โดยทางสมาคมฯ ได้ลงนามในบันทึกความ เข้าใจ (MOU) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการขอข้ อ มู ล การวิ จั ย

การฝึกอบรม และข้อมูลวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2552 ทางสมาคมฯ ได้สานต่อ โครงการที่ ไ ด้ ด ำเนิ น การเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ทองคำ อาทิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกตรวจสอบมาตรฐานทองรูปพรรณในส่วนภูมิภาค ทั้งมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ และตรวจสอบ ฉลากสินค้าทองรูปพรรณให้มีความถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค โดยในปีที่ผ่านมา ได้ออกตรวจสอบ 2 ครั้ง คือ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดตรัง

แวดวงทองคำ

นอกจากนั้นสมาคมฯ ยังร่วมกับกรมการค้าภายในหารือ กรอบแนวปฏิบัติของร้านค้าทองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน ระบบการค้ า ทองคำ และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภคถู ก เอารั ดเอา เปรี ย บจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาทองคำในตลาดโลก

อีกทั้งยังได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดทำโครงการ “ร้านทอง ธงฟ้า” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อทองรูปพรรณในราคาลด

ค่ากำเหน็จ 100 บาท เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ร้านค้า ทอง และเป็นการกระตุ้นยอดขายทองรูปพรรณจากเศรษฐกิจ

ที่ซบเซา โดยกำหนดสิ้นสุดโครงการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายกสมาคมค้าทองคำยังได้รับแต่งตั้งจากกระทรวง พาณิชย์ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์และทอง

รูปพรรณ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาปัญหา อุปสรรค และหา ข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละทองรู ป พรรณ ริ เ ริ่ ม นำเสนอ แนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความก้าวหน้า

วารสารทองคำ 15


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

และพัฒนาทองคำ ผลิตภัณฑ์และทองรูปพรรณ เสริมสร้าง ความร่วมมือและความสามัคคีสำหรับผู้ประกอบการทองคำ ผลิตภัณฑ์และทองรูปพรรณ ขณะที่ภารกิจการให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำในด้านต่าง ๆ ก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “จะ

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำของไทยอย่างไรดี” ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ แ ละปิ โ ตรเลี ย ม คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย การร่ ว มเป็ น วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับโลหะมีค่า” ใน โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ของกรมธนารักษ์ โดยมีคุณพิชญา พิสุทธิกุล เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากร การร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พิเศษในหัวข้อ “ตลาดทองคำ...และการลงทุนอย่างนวัตกร” ในโครงการ CITU Forum ครั้ ง ที่ 6 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณพรชัย สุดายุวร กรรมการ สมาคมฯ เป็นวิทยากร การร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การ ผลิตทองคำและตลาดทองคำในปัจจุบัน” ในโครงการพัฒนา ความสามารถนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวั ส ดุ ศ าสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานกับหน่วยงานภาครั ฐ อาทิ เป็นคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่ง เป็นที่ยุติให้ตกเป็นของแผ่นดิน ในสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรับฟังข้อ เท็จจริงกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการค้าขายทองคำ ร่วมกับ สคบ. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูล ต่าง ๆ ตามที่ได้มีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือมา

ยั ง สมาคมฯ เช่ น การให้ข้อมูลราคาทองคำแท่ง และกรณี การนำเข้า ส่งออกราชอาณาจักร แก่กองบังคับการสืบสวนคดี 16 วารสารทองคำ

เศรษฐกิจ รวมถึงความร่วมมือทางด้านพยานเอกสารและพยาน บุคคลตามที่ศาลมีคำสั่งเรียก เป็นต้น นอกจากนั้นทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมเพชรพลอย

เงิ น ทอง สมาคมผู้ ค้ า อั ญ มณี ไ ทยและเครื่ อ งประดั บ และ หอการค้าไทย จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ในเรื่อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ขณะเดี ย วกั น นายกสมาคมฯ ร่ ว มเป็ น คณะ กรรมการบริ ห ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง ประดั บ แห่ ง ชาติ (องค์ ก รมหาชน) และได้ ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ พัฒนายุทธศาสตร์อันสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง ประดับ รวมถึงเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอัญมณีและ เครื่ อ งประดั บ หอการค้ า ไทย และร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ อำนวยการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ด้วย ในเรื่องของการสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจค้าทองคำ ทางสมาคมฯ ได้ร่วมประสานงานการต่อทะเบียนค้าของเก่า โดยเชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมการปกครองมาดำเนิ น การต่ อ ใบ อนุญาตค้าของเก่าให้แก่สมาชิก และได้ติดตามเรื่องการทำ ธุ ร กิ จ ค้ า ทองคำออนไลน์ ในแง่ ข องกฎหมาย บทบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยได้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี้ สมาคมฯ ได้ตั้งอนุกรรมการเพื่อทำงานร่วมกับคณะทำงานของกระทรวง พาณิชย์ เพื่อออกหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าทองคำ ออนไลน์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวย โอกาสฉ้อโกงประชาชนได้ ส่ ว นเรื่ อ งของการกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ กั บ สมาชิ ก สมาคมฯ เพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลราคาทองคำ และข่าวสาร


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

ทองคำผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการรับข้อมูล และได้จัดทำเอกสารสรุปราคาทองคำตาม ประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำเดือน จัดส่งให้แก่สมาชิก ทุกเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีและเปรียบเทียบราคา ส่วนเรื่องการจัดทำวารสารทองคำ ก็ได้พัฒนาปรับปรุง

รูปเล่ม จำนวนหน้าสี และเนื้อหาให้ดีมากขึ้น ในฉบับที่ 22 เป็ น ต้ น ไป โดยเนื้ อ หาหลั ก ยั ง คงเน้ น เรื่ อ งราวในแวดวงค้ า ทองคำ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนั้นยังได้

ให้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ www.goldtraders.or.th ซึ่ ง จะมี ก าร ประกาศราคาทองประจำวันให้ประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ ได้มี การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น โดยมีข่าวสาร ราคาทองคำ บทวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ข อง สมาคมฯเผยแพร่ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ติดตาม และ

ยังได้เชื่อมโยงเว็บไซต์ของสมาคมฯ กับ สคบ. และกรมการค้า ภายใน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านราคาทองคำแท่งและทอง

รูปพรรณในแต่ละวันให้ประชาชนผู้บริโภคทราบอีกด้วย รวมถึง สมาคมฯ ยังมีบริการสอบถามราคาทองอัตโนมัติทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2623-2304 นอกจากนั้ น ยั ง เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ สมาชิ ก ของ สมาคมฯ โดยการส่ ง อี เ มลให้ ส มาชิ ก ฟรี เช่ น ข้ อ มู ล

บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวัน รายงานข้อมูลสถิติราคา ทองย้ อ นหลั ง กราฟความเคลื่ อ นไหว นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา และ อื่น ๆ ผ่านช่องทางนี้ด้วย ส่วนเรื่องการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในเรื่องสถานการณ์ ทองคำ ที่ผ่านมาได้เน้นในประเด็นสถานการณ์ราคาทองคำที่มี ความผันผวนอย่างมาก และให้นักลงทุนมีความระมัดระวังใน การลงทุน รวมถึงการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึง การอำนวยความสะดวกเรื่องอุปกรณ์ สถานที่ถ่ายทำข่าวสาร หรือสารคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับทองคำ สุดท้ายก็คือ เรื่องของการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ ทางสมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ ในรายการ “ธารน้ำใจช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยใต้” ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่ อ ง 5 โดยได้ ร วบรวมจากเงิ น บริ จ าคของคณะกรรมการ สมาคมค้าทองคำ จำนวนทั้งสิ้น 275,000 บาท ซึ่งมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานรับมอบ วารสารทองคำ 17


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เตือนผู้ค้าทอง ศึกษา กม.ปปง.ให้แตกฉาน ก่อนเริ่มบังคับใช้จริง มิ.ย. นี้ หลั ง จากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ฉบั บ ที่ 3)

พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

และให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ พ้ น 120 วั น หรื อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2552

โดยสาระสำคั ญ ของกฎหมายฉบั บ นี้ คื อ การกำหนดให้ เ พิ่ ม ธุ ร กรรมในอาชี พ อี ก

9 ประเภท ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการที่ปรึกษาการลงทุน 2. ผู้ประกอบการค้า อั ญ มณี เพชร พลอย และทองคำ 3. ผู้ ป ระกอบการค้ า หรื อ ให้ เ ช่ า รถยนต์

4.ผู้ประกอบการนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 5. ผู้ประกอบการอาชีพ ค้ า ของเก่ า 6. ผู้ ป ระกอบการด้ า นการเงิ น 7. ผู้ ป ระกอบการสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล

8. ผู้ ป ระกอบการบั ต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 9. ผู้ ป ระกอบการบั ต รเครดิ ต ที่

ไม่ใช่สถาบันการเงิน ต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายในวงเงินเกิน 2 ล้านบาท

ที่ใช้เงินสดในการทำธุรกรรมทุกครั้งต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. รวมทั้งให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า 18 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS พร้อมกับเก็บสำเนาบัตรประชาชนในกรณีใช้เงินสดซื้อสินค้า เกิน 4 แสนบาท สำหรับช่องทางการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยต่อ ปปง. ทำได้ 2 แบบ คือ ส่งเอกสารข้อมูลทางไปรษณีย์ไปที่เลขที่

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2219-3600 และทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th

ผู้ ป ระกอบการรายใดฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมี โ ทษปรั บ ไม่ เ กิ น

5 แสนบาทต่อครั้ง ปรับไม่เกินวันละ 5 พันบาท จนกว่าจะ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย พ.ต.อ.สี ห นาท ประยู ร รั ต น์ รั ก ษาราชการแทนเลขา

ปปง.กล่ า วว่ า ร่ า งกฎกระทรวงคาดว่ า จะนำเสนอรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำเข้า ครม.ก่อนประกาศใช้ บังคับภายในเดือน มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในธุรกิจค้า ทองคำมีความจำเป็นต้องทำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระ สำคัญก็คือ เรื่องของการรายงานธุรกรรม กับการเก็บรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงตน หลักข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการค้าทองคำจะต้องรายงานธุรกรรมที่ ใช้เงินสด 2 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อมีผู้มาทำธุรกรรมการซื้อ-ขาย ทองคำ ต้องเข้าใจบทบาทว่าถ้าซื้อทองใหม่ก็ต้องรายงานการ ซื้อทองใหม่ หรือว่าเอาทองเก่ามาขายก็ต้องรายงานเหมือนกัน “ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัด ๆ ผู้ประกอบการ

ต้องแม่น ต้องเข้าใจ เรื่องที่ 2 คือ เรื่องของการแสดงตน

การแสดงตน หมายความว่า ลูกค้ามาถึง คุณจะต้องมีหลักฐาน มีข้อมูลตามที่ประกาศไว้ เช่น มีบัตรประชาชน มีอะไรต่าง ๆ ให้ร้านขายทอง เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือลูกค้า ซึ่งใน

รายงานพิเศษ

ส่วนของลูกค้าเองก็จะประชาสัมพันธ์เมื่อกฎหมายใกล้จะออก เราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลูกค้ามีความเข้าใจ ไม่มา

มี ปั ญ หาทะเลาะเบาะแว้ ง โต้ แ ย้ ง อะไรกั น กั บ ผู้ ป ระกอบการ สุดท้ายก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ใครมาซื้อ ใครมา ขาย ต้องมีบอก ต้องกรอกแบบฟอร์ม” รักษาราชการแทนเลขา ปปง. กล่าวและว่า ส่วนการรายงานจะมี 2 ลักษณะ 1. เป็นกระดาษ ก็คือเอา กระดาษมาแล้วจดลงไป อันที่ 2 คือ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ทาง ปปง.ได้พยายามวางรูปแบบ แล้วก็ให้ทางสมาคมหรือ

ผู้ประกอบไปพัฒนาระบบที่จะส่งรายงานมาให้ ปปง. ซึ่งถ้า สามารถทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ มันก็จะสร้างความสบายใจให้ กับผูป้ ระกอบการ เพราะไม่ตอ้ งจำ เนือ่ งจากระบบอิเล็กทรอนิกส์

วารสารทองคำ 19


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จะเก็บข้อมูลไว้ในระบบ และจะเป็นระบบเรียลไทม์ แต่ถ้าเป็น กระดาษก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี และต้องรายงานภายในระยะ เวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม ซึ่งผู้ประกอบการต้อง ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง หากตรวจสอบพบจะต้องรับโทษ นับตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม ซึ่งโทษถือว่าหนัก โดยจะถูกปรับ 5 แสนบาทต่อครั้ง และอีกวันละ 5 พันบาท ตั้งแต่วันที่ทำผิด เพราะฉะนั้นการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกกว่า โดยสามารถทำรายงานได้ทันทีเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น พ.ต.อ.สีหนาท ยังได้กล่าวต่อถึงการตรวจสอบว่า จะเข้า ในกลุ่มที่ไม่ใช่สมาชิก เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนท่านสมาชิก ของสมาคมว่า ท่านคงสบายใจได้ว่า ปปง. ก็ให้ความเชื่อถือกับ ทางสมาคมและทางสมาชิกว่า ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายใน ระดับหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาได้มีการพูดคุย มีการสัมมนา เพราะ ฉะนั้นสมาชิกจะรับรู้ตลอด เว้นเสียแต่ว่าในบางกรณีที่สมาชิก 20 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เองไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินต่าง ๆ ทาง ปปง. ก็คงต้อง เข้ า ไปตรวจสอบตามหน้ า ที่ แ ละการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย แต่ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ทาง ปปง. ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งนี้ ห ากผู้ ป ระกอบการมี ข้ อ สงสั ย สามารถดำเนินการใน 2 ช่องทาง 1. ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจ จะสอบถามมาทางอีเมล แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญ ๆ อยากให้ผ่าน ทางสมาคม เหมือนทีเ่ ราทำกับทางสมาคมธนาคารไทย สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ ก็จะมีหนังสือสอบถามมา ทาง ปปง. ก็ตอบ ข้อหารือไปเป็นกิจจะลักษณะ นอกจากนั้นในเร็ว ๆ นี้ ทาง

ปปง. จะประสานกั บ ทางสมาคมค้ า ทองคำ จะจั ด ประชุ ม สัมมนาเฉพาะกลุ่มเลย เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกโดยตรง เพราะ ไม่อยากให้สมาชิกปฏิบัติผิดกฎหมาย พ.ต.อ.สี ห นาท ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ธุ ร กรรมส่ ว นอื่ น ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับการค้าทอง ไม่ว่าจะเป็นโกลด์ออนไลน์ โกลด์ ฟิวเจอร์ส ว่า คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีประเด็นน่า สงสัย ก็อาจจะต้องแก้กฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม ไม่งั้นก็เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ก็จะเป็นช่องทางให้กลุ่มอื่น สามารถใช้ กลุ่ ม นี้ ไ ปใช้ฟอกเงินได้ เพราะฉะนั้นก็ต้อ งทำให้ เหมือนกันหมด ด้านนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าว ว่า ผู้ประกอบการร้านทองยินดีให้ความร่วมมือกับการบังคับ

ใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่ แม้ว่าในช่วงแรกอาจติดขัดบ้าง เนื่องจากเกรงว่าร้านค้ารายย่อยอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ ในช่วงที่ บางวั น ยอดขายมี เ ป็ น จำนวนมาก และระบบต่ า ง ๆ ก็ อ ยู่ ระหว่างการเตรียมพร้อม นอกจากนั้นยังได้เป็นห่วงร้านขาย ทองที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำอีกจำนวนกว่า 6 พันแห่งทั่วประเทศ จะไม่ทราบข่าวในเรื่องนี้ รวมถึงการจัดเก็บ และรายงานธุรกรรม ทำให้ต้องรับโทษตามกฎหมาย จึงแนะนำ ให้ร้านค้าทองสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เพื่อที่ สมาคมฯ จะให้คำแนะนำและประสานกับ ปปง.ให้ “ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกของเรายังไม่น่าห่วงมากนัก เพราะ ได้มีการแจ้งข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ ของสมาคมฯที่มีอยู่ตลอด เวลา ตอนนี้สมาชิกเราก็เข้าใจ และในเร็ว ๆ นี้ก็จะจัดสัมมนา ใหญ่ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมด โดยจะเชิญทาง ปปง. มาชี้แจงและ ตอบข้อสงสัยในทุกเรื่อง นอกจากนั้นอาจจะจัดในต่างจังหวัด ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างดูความเหมาะสม แต่สิ่งที่ห่วงก็คือกลุ่มที่ ไม่ได้เป็นสมาชิก และกลุ่มที่ยังไม่มีข้อมูล เพราะเมื่อถึงเวลาใช้

จริง ๆ ไม่รู้จะทำยังไง แต่ทางสมาคมฯก็พยายามหาวิธีที่จะ

รายงานพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือ เนื่องจากการรายงานธุรกรรมมีทั้งที่ เป็ น ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ว่ า ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ทาง สมาคมฯจะช่วยบริการสมาชิกและจะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอน การดำเนินงาน กับส่วนที่เป็นแบบฟอร์มซึ่งมองว่าจะไม่สะดวก นักทั้งเรื่องของวิธีการส่ง และการจัดเก็บ ตอนนี้ทางสมาคมฯ กำลังศึกษาอยู่ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เกิดความสะดวกและความ ปลอดภัยสูงสุด เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจะต้องเสียค่าปรับ เป็นจำนวนมาก” นายจิตติกล่าว ที่สำคัญ หากว่าผู้ประกอบการเข้าสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ ก็จะทำให้สะดวกเพิ่มขึ้น เนื่องจากทาง ปปง. ได้ให้ ความไว้วางใจกับทางสมาคมฯ โดยจะตรวจสอบในรายที่มี ความน่าสงสัยจริง ซึ่งการเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีความสะดวก มากขึ้น การรับข้อมูลข่าวสารก็ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้ทางฝ่าย สมาชิกก็อยู่ระหว่างการปรึกษาว่าจะเพิ่มสิทธิพิเศษอะไรได้บ้าง เพราะจากค่ า สมาชิ ก รายปี ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ประมาณพั น เศษ ๆ ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับมากอยู่แล้ว วารสารทองคำ 21


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำจิ ว ๋ มหัศจรรย์ฝีมือช่างแห่ง...อ.พานทอง อีกหนึ่งศิลปะทองคำ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้เห็นการนำเอาชื่อของศิลปะทองคำไป บรรจุไว้ในคำขวัญของพื้นที่ แต่ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี การ ผลิตทองคำของที่นี่มีเอกลักษณ์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอีก แหล่งผลิตทองคำที่มีคุณภาพและงดงาม จนได้รับการบรรจุไว้ใน คำขวัญของอำเภอ นั่นก็คือ “เมืองอิฐแกร่ง แหล่งเกษตรกร เขตอุตสาหกรรม คุณธรรมหมอพระ ศิลปะช่างทอง” การผลิตทองรูปพรรณของช่างทองที่นี่ เป็นการทำทองแบบโบราณ และได้ รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งได้คิดค้นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไว้ มากมาย อาทิ ลายลูกฆ้อง ลายฝักแค ลายก้ามปู ลายก้ามกุ้ง ลายพิกุล เป็นต้น ขณะเดียวกันบรรดาลูกหลานที่สืบทอดต่อก็ได้คิดค้นและประดิษฐ์ ลวดลายใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย อย่ า งเช่ น ลายกระดุ ม ทอง ลาย

ประคำโป่ง ลายไข่ปลาทรงเครื่อง อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากศิลปะทองโบราณที่งดงาม และสร้างชื่อเสียงให้ กับที่นี่แล้ว ยังมีศิลปะการทำทองอีกแขนงหนึ่งซึ่งสร้างชื่อให้กับที่นี่ไม่แพ้กัน นั่นก็คือ การทำทองจิ๋ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศ และเป็นที่ยอมรับจาก

ผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมเครื่องทองจิ๋วเหล่านี้ 22 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS นายทำนอง รุ่งสีทอง จากร้านรุ่งสีทอง ร้านทองเก่าแก่ใน พื้นที่ อ.พานทอง ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่า ก่อนที่จะมาทำ ทองจิ๋ว ก็ได้สืบทอดวิชาการทำทองมาจากคุณพ่อ ที่เป็นชาวจีน ได้อพยพมาเป็นลูกจ้างทำทองอยู่ที่ฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะย้ายมา อยู่ที่ อ.พานทอง จากนั้นก็ได้เปิดร้านรับจ้างทำทองมาโดย ตลอด จนฝี มื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ มี ร้ า นค้ า ทอง รวมถึ ง ประชาชนได้มาจ้างทำทองเป็นจำนวนมาก โดยที่ตัวเองก็ได้ ช่วยงานที่บ้านและได้ซึมซับความรู้วิชาการทำทองมาตั้งแต่เด็ก โดยได้เริ่มหัดทำอย่างจริง ๆ จัง ๆ มาตั้งแต่อายุ 13 ปี จนมา ถึงวันนี้ก็ผ่านประสบการณ์มากว่า 60 ปี แต่ในขณะนี้ไม่ได้ทำ แล้ ว เพราะอายุ ม ากขึ้ น สายตาไม่ ค่ อ ยดี แต่ ก็ ไ ด้ ลู ก สาว ลูกชาย มาช่วยงาน โดยตนได้หันมาคุมงาน และคอยถ่ายทอด วิชาความรู้ให้กับลูก ๆ ช่างทองในร้าน และผู้ที่สนใจแทน คุณลุงทำนองกล่าวต่อถึงการดำเนินธุรกิจว่า ในช่วงแรก จะเป็นการทำทองตามออเดอร์ ต่อมาก็ได้ต่อยอดมาเป็นทองจิ๋ว เพราะเห็นว่าทองคำมันเป็นแร่ที่สวยงาม เหลืองอร่าม หากได้ มาผลิตเป็นของที่ระลึก น่าจะสวยงามและทรงคุณค่า ก็เลย ทดลองทำออกมา และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากเลย จากนั้น เมื่อข่าวสารได้กระจายออกไปก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อย ๆ ส่วน ใหญ่ลูกค้าก็จะให้ทำเป็นตะกร้าบ้าง ปิ่นโตบ้าง รถยนต์โบราณ บ้าง แล้วก็งานชิ้นเล็ก ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ ทองคำจิ๋วของที่นี่เป็นงานแฮนด์เมด ทำทีละชิ้น มีการย่อ ส่วนมาให้ตรงตามแบบที่สุด โดยจะให้ช่างแต่ละคนเป็นคน ลงมือทำงานเป็นชิ้นงานออกมาเลย ไม่มีการประดิษฐ์แต่ละ ส่วนแล้วนำมาประกอบกัน วิธีการทำทองจิ๋ว เริ่มจากการแกะ ลายจากสิ่งของที่ลูกค้าเอามาให้ เราดูทุกชิ้น เพราะชิ้นงาน แต่ละชิ้นต้องได้สัดส่วนและเหมือนของจริงที่สุด ทั้งด้านนอก และด้านใน ถ้าเป็นรถ เราก็จะพยายามทำให้เหมือนทั้งซี่ล้อ หรือแม้กระทั่งเบาะภายใน ที่สำคัญ ชิ้นงานของที่นี่จะไม่ใช้

เล่าขานตำนานทอง

การหล่อ หรือปั๊ม ทำจากทองแผ่นเรียบ ๆ นำมารีด ตัด ขึ้น รูป แล้วนำแต่ละชิ้นมาประกอบกัน คุณลุงทำนอง กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้จะไม่ใช้เครื่องจักรแต่ก็ สามารถทำได้หลายชิ้น ซึ่งการทำทองจิ๋วจะยากตรงชิ้นแรก หากชิ้นแรกทำได้แล้ว ชิ้นต่อ ๆ มาก็จะง่าย เพราะช่างจะรู้ว่า ต้องทำอะไรบ้าง ขนาดเท่าไร จะประกอบอย่างไร ซึ่งต้องแกะ จากจินตนาการ ถ้าคิดออก ทุกอย่างก็เดินหน้าได้ “งานทำทองจิ๋วที่รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือ การทำรถ โบราณจิ๋ ว ถวายสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ ซึ่ ง ตอนนั้ น

วารสารทองคำ 23


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เมื่อช่างเค้ารู้ว่าจะทำถวาย เครียดมาก เพราะกลัวว่าจะออกมา ไม่ดี แต่ในที่สุดแล้วก็ทำได้ดี นอกจากนั้นก็จะมีชุดเชี่ยนหมาก โบราณ และชุ ด ขั น โตก ที่ มี ลู ก ค้ า มาว่ า จ้ า ง ซึ่ ง จะนำขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง

ที่ เ ราภู มิ ใ จที่ สุ ด แต่ ห ากเป็ น เครื่ อ งทองโบราณ ก็ ต้ อ งเป็ น “สร้ อ ยฟ้ า ” ซึ่ ง มี ลู ก ค้ า มาจ้ า งทำเพื่ อ ถวายแด่ ห ม่ อ มศรี รั ศ มิ ์ ตรงนี้ถือเป็นงานเด่นของเรา” คุณลุงทำนอง กล่าว ส่วนลูกค้าคนอื่น ๆ ที่มาสั่งทำ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เก็บ สะสม หรือนำไปเป็นของชำร่วยในโอกาสต่าง ๆ รวมไปถึงทำ เพื่อเป็นของขวัญ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนายทหารแถวเพชรบุรี เลย ปราณบุรีไป มาทำเข็มขัดทอง ทำไปถวายกรมหลวงชุมพรฯ คงจะไปบนบานไว้ คุณลุงทำนอง กล่าวว่า จากสภาวการณ์ราคาทองคำที่ ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การทำธุ ร กิ จ พอ สมควร ซึ่งที่ได้รับผลกระทบคงจะหนีไม่พ้นช่างทำทอง และ การหั น มารั บ จ้ า งผลิ ต ทองจิ๋ ว ก็ น่ า จะเป็ น อี ก ทางเลื อ กที่ น่ า สนใจ เพราะตลาดทองจิ๋ว ผมว่ามันก็ยังดีอยู่นะครับ คืองาน ตรงนี้มันเป็นงานที่แปลก ฉีกแนวออกไป สำหรับคนที่มีเงิน

คนที่มีฐานะ เพราะเค้าไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องราคา ถ้าสามารถทำใน สิ่งที่เค้าต้องการได้ ทั้งนี้ คนที่จะทำทองจิ๋วได้ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มีทักษะ 24 วารสารทองคำ

ตั้งใจที่จะทำงาน คือใจรักในชิ้นงานประเภทนี้ก็สามารถทำได้ เพราะตลาดยังเปิดกว้างสำหรับคนที่มีความสามารถ ที่สำคัญ ช่ า งทองส่ ว นใหญ่ จ ะมี พื้ น ฐานจากการใช้ น้ ำ ประสานอยู่แล้ว

จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก เพียงแต่เพิ่มประสบการณ์อีกนิดก็น่า จะทำได้ หรือไม่ก็พยายามสร้างงานให้ฉีกแนวจากงานเดิม ๆ ออกไป มันก็จะมีงานเข้ามารองรับได้ แต่ไม่ควรใช้ความรู้ที่มี อยู่ไปในทางที่ผิด “ผมมี แ นวความคิ ด อย่ า งนี้ ค รั บ ถ้ า งานที่ มั น แปลกจาก

เดิม ๆ ของเดิม ๆ ลวดลายเดิม ๆ ผมว่าอยู่ได้ อยู่ได้ตรง

ที่ ล วดลายความสวยงาม ความอ่ อ นช้ อ ยของแต่ ล ะชิ้ น งาน

ผมว่าอยู่ได้ คนที่ต้องการงานศิลปะสวย ๆ งาม ๆ ยังมีอีก เยอะ คนที่มีอันจะกินโดยที่เค้าไม่ได้คำนึงถึงว่าราคาทองมัน

อยู่ในระดับนี้นะ ขอให้ถูกใจเท่านั้นเอง บางคนยังบอกว่า นี่ซื้อ ไปก็ไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใช้นะ เอาไปเก็บ ถึงเวลาว่าง ๆ หยิบออก มาจากในตู้มาดู มันมีความสุขแล้วล่ะกับชิ้นงานสวย ๆ ตรงนี้ ผมคิดว่าช่างอยู่ได้ เพราะฉะนั้น ช่างทองต้องมีการพัฒนาฝีมือ ตัวเอง อย่าอยู่กับที่” คุณลุงทำนองกล่าว สำหรั บ อนาคตของการทำทองจิ๋ ว ของที่ นี่ ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะ ถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีใจรัก และมีความสนใจ แม้กระทั่งเด็ก ๆ และเยาวชน ซึ่งวิชาความรู้ในสาขานี้ไม่มีการเขียนเป็นตำรา อยากจะได้ต้องมาเรียนรู้เอาเอง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และร้านทองทั่วประเทศ ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม แสดงความเห็นเรื่อง “โกลด์ ฟิวเจอร์ส” และขอความกรุณาส่ง โทรสารกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2623-2305 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ สมาคมค้าทองคำ

แบบสอบถามความคิดเห็นร้านค้าทองคำ เรื่อง “โกลด์ ฟิวเจอร์ส” 1. ท่านเป็นร้านค้าทองในจังหวัด..................................................ดำเนินธุรกิจค้าทองคำมาเป็นเวลา..............ปี 2. ท่านเห็นด้วยกับ การเปิดตลาดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส หรือไม่? o

เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

o

ไม่เห็นด้วย เพราะ............................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

3. ท่านเห็นด้วยกับการ ปรับลดขนาดสัญญาโกลด์ ฟิวเจอร์ส จาก 50 บาท เป็น 10 บาท หรือไม่? o

เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................

o

ไม่เห็นด้วย เพราะ............................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

4. ข้อเสนอแนะถึงผู้เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

วารสารทองคำ 25


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

หลังจากที่ได้เกิดวิกฤตการณ์ แฮมเบอร์เกอร์ดีซีส เมื่อปีที่ ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาลและกลุ่ม

สถาบันการเงิน และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เร่ง ออกมาตรการมาโอบอุ้มภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้สามารถก้าว ผ่านช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก ทั้งนี้ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นตอของวิกฤตการณ์ครั้ง นั้นได้ทุ่มเงินมหาศาลกระโจนเข้าโอบอุ้มภาคธุรกิจที่เป็นแกน หลักสำคัญ เพื่อไม่ให้ทำให้เกิดการล้มต่อกันเป็นโดมิโน ขณะที่

ัจบตา

รัฐบาลหลายประเทศในภาคพื้นยุโรป ก็ได้ออกมาตรการเพื่อ โอบอุ้มธุรกิจภาคการเงิน ที่เป็นแหล่งเงินกู้สำคัญให้สามารถ รอดพ้นจากวิกฤตการณ์มาได้ จนกระทั่งในขณะนี้เองสัญญาณ การฟื้นตัวจากทางฝั่งอเมริกาก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่านักวิเคราะห์ หลายรายจะออกมาระบุว่า ทุกอย่างจะชัดเจนหลังไตรมาสที่ สองไปแล้ ว ขณะที่ ท างฝั่ ง ยุ โ รปเองแม้ ว่ า ในภาพรวมจะส่ ง สัญญาณที่ดีออกมา จนกระทั่งประเทศกรีซได้เกิดปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจขึ้น และหลายฝ่ายก็เกรงว่าอาจจะเป็นต้นตอที่จะก่อ ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ขึ้นมาได้

วิกฤตการณ์ ในประเทศกรีซ หายนะทางเศรษฐกิจลูกใหม่ที่รอการปะทุ

26 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทั้ ง นี้ กลุ่ ม งานวิ จั ย ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ การค้ า ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (ศวศ.) กรมส่งเสริมการส่ง ออก กระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิกฤติเศรษฐกิจกรีซ” ในด้านต่าง ๆ โดยพบว่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจกรีซเป็นปัญหา ที่มาจากการสะสมของปัญหาภาคการเงินการคลังหลายส่วน ประกอบกัน เริ่มจากการขาดดุลภาครัฐของรัฐบาลกรีซ โดย

ในปี 2552 การขาดดุ ล การคลั ง ของกรี ซ อยู่ ที่ 12.7% ของ

GDP ซึ่งสูงกว่าระดับที่กลุ่มสหภาพยุโรปกำหนดไว้ถึงประมาณ 4 เท่าตัว ซึ่งจะส่งผลให้หนี้ภาครัฐของกรีซเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2552 หนี้ภาครัฐของกรีซสูงถึง 112.6% ของ GDP ซึ่งสูง

กว่าระดับที่กลุ่มสหภาพยุโรปกำหนดไว้ถึงประมาณ 2 เท่าตัว ซึ่งตัวเลขทั้งสองนี้นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ใน กลุ่ม Eurozone นอกจากนั้นกรีซก็ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกที่ต้องแก้ไข ก็คือ ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ในระดับที่สูงมาก ซึ่งจาก การประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 14% ของ GDP สะท้อนถึงความเปราะบางที่มีอยู่แล้วในตัวของ เศรษฐกิจของกรีซซึ่งส่งออกไม่ได้ และรัฐบาลใช้จ่ายเกินตัว ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ผลมาจากการที่ ก รี ซ ได้ เ ป็ น สมาชิ ก

ยูโรโซน และใช้เงินยูโรเป็นเงินสกุลหลักเมื่อ พ.ศ. 2544 ทำให้ กรีซสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้น รัฐบาลกรีซก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ย

สุ ร่ า ย ขึ้ น เงิ น เดื อ นให้ ข้ า ราชการสู ง ๆ มี โ ครงการต่ า ง ๆ

แวดวงทองคำ

มากมาย ค่าใช้จ่ายภาครัฐจึงสูงมาก ในขณะที่รายได้จากการ เก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะคนกรีซ โดยเฉพาะ ชนชั้ น กลางมั ก จะเลี่ ย งภาษี ขณะที่ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลกใน

ปี 2551 ทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น รัฐมีภาระจ่ายดอกเบี้ย มากขึ้น และเมื่อค่าเงินแข็ง สินค้านำเข้าก็ดูเหมือนราคาถูก อุตสาหกรรมในประเทศก็แข่งขันยาก ประกอบกับกรีซพึ่งพา รายได้จากการบริการเดินเรือและการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมี แรงงานถึง 60% อยู่ในภาคบริการ เมื่อเศรษฐกิจโลกทรุดตัว การค้ า โลกลดลงเป็ น อย่ า งมาก อุ ต สาหกรรมเดิ น เรื อ จึ ง

ถูกกระทบ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วง 5-6 ปี

ที่ผ่านมาก็ถูกกระทบด้วยความหวาดกลัวเรื่องการก่อการร้าย โรคร้ายต่าง ๆ ส่วนสถานการณ์ในระยะสั้นที่น่ากังวลมากในขณะนี้ คือ นักลงทุนที่เป็นเจ้าหนี้ โดยการซื้อพันธบัตรที่ออกหรือว่าค้ำ ประกันโดยทางการของชาติเหล่านี้หวั่นเกรงมาได้พักหนึ่งแล้ว ว่า เมื่อถึงกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศลูกหนี้ อาจจะไม่ ส ามารถชำระหนี้ ไ ด้ และที่ ส่ อ เค้ า ว่ า จะมี ปั ญ หา

จริง ๆ คือ ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เนื่องจาก กรี ซ มี ห นี้ ร ะยะสั้ น ครบกำหนดชำระประมาณ 3 หมื่ น ล้ า น เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2 หมื่นล้านยูโร จนทำให้ประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรปที่ใช้เงินยูโรเป็นเงินสกุลหลัก หรือยูโรโซน ซึ่งมีอยู่ 16 ชาติ ต้องหาทางช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

วารสารทองคำ 27


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ขณะที่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว สถาบันจัดอันดับความน่า

เชื่อถือทั้ง 3 แห่ง คือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ เอสแอนด์พี และมูดี้ส์ ได้ ประกาศลดเครดิตหรืออันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลง และ ล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอสแอนด์พี และ มูดี้ส์ ขู่ว่าอาจปรับลดอันดับเครดิตลงอีก 1–2 ขั้น หากกรีซไม่ สามารถแก้ปัญหาด้านงบประมาณคลัง และปัญหาหนี้สิน ซึ่ง การถูกจัดอันดับลดลงนั้นจะทำให้สถานการณ์ของกรีซเลวร้าย มากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะตามกฎของอียู ประเทศสมาชิกที่ อันดับเครดิตต่ำกว่า A จะไม่สามารถออกพันธบัตรรัฐบาล เป็นการค้ำประกันเงินกู้ได้อีกต่อไป ในสถานการณ์คับขันเช่นนี้ ก็จะหมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ของกรีซจะไม่สามารถใช้ พันธบัตรของรัฐบาลที่ถืออยู่มาเป็นเครดิตในการค้ำประกันเงิน กู้จากตลาดทุนในยุโรปหรือที่อื่นได้ ทำให้มีค่าไม่ต่างอะไรไป จากเศษกระดาษ แต่ จ นถึ ง ขณะนี้ ยั ง ไม่ ค่ อ ยมี ค วามคื บ หน้ า

และไม่จริงจัง และสถานการณ์ด้านการคลังของกรีซยังไม่มี

การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น แม้ ว่ า กรี ซ จะถู ก แรงกดดั น จาก ประชาชนในประเทศที่ ไ ม่ พ อใจที่ ก รี ซ จะลดการขาดดุ ล งบ ประมาณลงโดยการลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐ แต่กลับหารายได้ เพิ่ม เช่น การขึ้นราคาน้ำมัน การขึ้นภาษี ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผล กระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น แม้ล่าสุดอียูจะประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือกรีซ รวมถึง การกดดันจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ที่ต้องการให้กรีซ

ยอมตกลงที่ จ ะลดงบประมาณขาดดุ ล ให้ ไ ด้ ม ากกว่ า เดิ ม

28 วารสารทองคำ

แต่ แ ผนการช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า วเหล่ า นั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง ราย ละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของตัวเงิน มีเพียงแต่การตั้งเงื่อนไข

ให้กรีซต้องไปหั่นงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลลงให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ แล้วนำกลับมาเสนอใหม่ในอีก 30 วันข้างหน้า ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความไม่มั่นใจในความสามารถในการชำระ หนี้คืนของกรีซ สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะเกี่ยวเนื่องกับหลายส่วน เริ่มจากผลกระทบภายในประเทศกรีซ ผลกระทบระยะสั้น การ ปรับลด Rating ในช่วงต้น ๆ จะส่งผลกระทบต่อราคาของ พันธบัตรและดอกเบี้ยที่ประเทศเหล่านี้ต้องจ่าย หมายความว่า ต้นทุนในการกู้ยืมของกรีซจะเพิ่มขึ้น ที่สำคัญ หากถูกปรับลด เป็น non investment grade จะส่งผลกระทบต่อเงินที่กรีซ เคยกู้ยืมมา และที่จะกู้ยืมใหม่ รวมถึงบริษัทเอกชนของกรีซก็ จะถู ก กระทบด้ ว ย เพราะจะกลายเป็ น non investment grade ไปด้วย ทั้งหมดนี้จะกระทบกับเงินทุนที่จะไหลเข้าออก ทำให้เงินไม่ไหลเข้า ในขณะที่ประเทศต้องการเงินมาชดเชย ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และจะกระทบกับการลงทุน ในประเทศด้วย ส่วนผลกระทบระยะยาวก็จะมีเรื่องของความ สามารถในการจ่ายคืน จะต้องติดตามดูแผนการช่วยเหลือกรีซ ว่ า จะออกมาเป็ น ในรู ป แบบใด และรั ฐ บาลกรี ซ เองรวมทั้ ง ประชาชนกรี ซ จะร่ ว มกั น แก้ ไ ขการขาดดุ ล การคลั ง หนี้ สาธารณะที่มีจำนวนสูง และปัญหาภายในประเทศได้หรือไม่ รวมไปถึ ง จะต้ อ งจั บ ตาว่ า กรี ซ จะต้ อ งหลุ ด ออกจากสถานะ ประเทศสมาชิกยูโรโซนหรือไม่ แม้จะเป็นไปได้ยากก็ตาม


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ผลกระทบต่อสหภาพยุโรป (ค่าเงินยูโร) ความไม่เชื่อมั่น สถานการณ์การคลังของกรีซ หรืออาจจะรวมไปถึงกลุ่ม PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain) ส่งผลกดดัน ค่าเงินยูโรอย่างสำคัญ โดยเงินยูโรเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่ อ นค่ า ที่ สุ ด ในรอบ 8 เดื อ นเมื่ อ ช่ ว งต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์

ที่ ผ่ า นมา และการที่ เ ฟดประกาศปรั บ เพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย Discount Rate เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จาก 0.5% เป็น 0.75% เพื่อลดสภาพคล่องในระบบการเงิน ส่งผลให้แนว โน้มค่าเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยิ่งอ่อนค่าลง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โลก การแก้ ปั ญ หาของกรี ซ นั้ น คงจะต้ อ งรออี ก ระยะเวลาหนึ่ ง แต่ ห ากสุ ด ท้ า ยกรี ซ ยั ง ไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ วิกฤติของกรีซก็จะส่งผลต่อสหภาพยุโรป อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกรีซมี GDP สัดส่วนประมาณ 2.6% ของยู โ รโซน โดยตลาดส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้ แ ก่ อิตาลี เยอรมนี ไซปรัส และบัลแกเรีย และตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี เกาหลีใต้ จีน และฝรั่งเศส หากนับรวมขนาดเศรษฐกิจ ของกรีซเข้ากับโปรตุเกสและสเปนซึ่งมีภาระหนี้สาธารณะใน ระดับสูง และกำลังเป็นจุดสนใจของตลาดการเงินเช่นเดียวกัน นั้น จะพบว่าเศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศมีสัดส่วนรวมกัน ประมาณ 16.2% ของยู โ รโซน และท้ า ยที่ สุ ด หากปั ญ หา ลุกลามต่อเนื่องไปยังไอร์แลนด์และอิตาลีแล้ว ความปั่นป่วนต่อ เศรษฐกิ จ และค่ า เงิ น ยู โ รอาจเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ทวี คู ณ เนื่ อ งจาก สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจของทั้ง 5 ประเทศมีมูลค่าสูงถึง 35.2% ของเศรษฐกิจยูโรโซน ทั้งนี้ เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วแผนการให้

แวดวงทองคำ

ความช่วยเหลือแก่กรีซคงถูกผลักดันออกมาในท้ายที่สุด ยุโรป คงไม่สามารถปล่อยให้กรีซแก้ไขปัญหาการคลังอย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นใน ท้ายที่สุด และหากสถานการณ์เป็นเช่นนั้นจริง ความเชื่อมั่น

ที่ ถ ดถอยลงของนั ก ลงทุ น อาจลุ ก ลามไปยั ง ประเทศสมาชิ ก

ยูโรโซนอื่น ๆ รวมถึงอังกฤษที่อยู่นอกยูโรโซน ที่กำลังแบก ภาระหนี้ภาครัฐในทำนองเดียวกัน นอกจากกลุ่ม PIIGS แล้ว ยังมีประเทศในยุโรปตะวันออก อีก 5-6 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย ยูเครน และฮังการี ที่เชื่อว่าจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

ต่อไป เพราะอาจมีปัญหาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สะท้อนการใช้จ่ายเกินตัว ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือประเทศกรีซยังมีเนื้อหา ในส่วนอื่น ๆ ให้ติดตามเพิ่มเติม และเชื่อว่าหลายคนกำลังให้ ความสนใจ ซึ่งเราจะนำมาเพิ่มเติมในฉบับหน้า

วารสารทองคำ 29


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สภาทองคำโลกคาด

ไอเอ็มเอฟปรับระบบการขาย สภาทองคำโลกพอใจแผนการขายทองคำจำนวน 403.3 ตัน ที่คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้ประกาศไว้เมื่อเดือนกันยายน 2552 ซึ่งดำเนินการ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และโปร่งใส การขายทองคำล็อตแรกจำนวน 212 ตัน ให้กับธนาคาร กลางของประเทศอินเดีย จำนวน 200 ตัน ประเทศศรีลังกา 10 ตัน และมอริเชียส 2 ตัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552

ซึ่งเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งในแผนงานทั้งหมดที่ถูกขายโดย IMF เป็นตามพันธกรณีทถี่ กู กำหนดไว้ ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ รายงานคร็อกเก็ทท์ 1 ปี 2550 ไม่สง่ ผลกระทบต่อตลาดทองคำ มากนัก และทางสภาทองคำโลกก็ยังหวังว่า การขายทองคำใน ส่วนที่เหลือจำนวน 191.3 ตัน ก็จะไม่สร้างความปั่นป่วนให้กับ ตลาดทองคำเช่ น กั น เนื่ อ งจากการขายครั้ ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเพิ่ ม

อุ ป ทานของตลาด แต่ เ ป็ น การขายภายใต้ ข้ อ ตกลงระหว่ า ง ธนาคารกลางที่จะซื้อกับไอเอ็มเอฟ และคณะกรรมการบริหาร ของ IMF มีภาระรับผิดชอบที่จะหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความ ยุ่งเหยิง และระบบต่าง ๆ ที่จะส่งผลในทางลบต่อผู้ถือทองคำ และผู้ผลิตทองคำ ตลอดจนการทำหน้าที่ของตลาดทองคำ Aram Shishmanian ประธานสภาทองคำโลก กล่าวว่า การออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะครั้งใหม่ของ IMF ถึงพันธ กรณีที่ต้องดำเนินการขายทองคำล็อตสุดท้าย ภายใต้แผนงาน ที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ ก่ อ นหน้ า นี้ ข องตนในแบบวิ ธี ที่ มี ค วามรั บ

ผิ ด ชอบ เป็ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง พั น ธกรณี ที่ มี ต่ อ

ตลาดทองคำ ประธานสภาทองคำโลก กล่าวต่อไปว่า บรรยากาศการ ลงทุนทองคำยังคงเป็นบวกอย่างแน่นอน เพราะความหลาก 30 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ทองคำไม่ให้กระทบตลาดรวม

หลายที่เป็นเลิศของตลาดทองคำ ประกอบกับอุปสงค์การลงทุน ที่ยืดหยุ่นได้ และความต้องการเครื่องทองรูปพรรณ และความ ต้องการทางอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยบวกในอนาคต ขณะที่ แนวโน้มอุปทานก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่นที่ แสดงให้เห็นในปี 2552 การซื้อสุทธิของธนาคารต่าง ๆ ในช่วง ไม่กี่ไตรมาสนี้ หรืออุปทานเหมืองแร่ที่จำกัด และระดับที่คงที่ กว่าของกิจกรรมรีไซเคิล ทั้งหมดนี้จะรับประกันว่าทองคำจะยัง คงสงวนรั ก ษาคุ ณ ภาพต่ า ง ๆ ที่ จ ะทำให้ มั น เป็ น สิ่ ง ปกปั ก รักษาความมั่งคั่งร่ำรวย และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ เมื่อไม่นานมานี้ สภาทองคำโลกได้เผยแพร่รายงานแนว โน้มอุปสงค์ทองคำ Gold Demand Trends Report ประจำปี 2552 ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารกลางต่าง ๆ กำลัง

ปรับเปลี่ยนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยจัดสรร ปริมาณการลงทุนในส่วนของทองคำมากขึ้น ทั้งนี้รายงานยังได้ ระบุถึงแนวโน้มทองคำปี 2552 ที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงใน การขายสุทธิลง 44 ตัน มาเหลือเฉลี่ย 444 ตัน ตลอดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา จนถึงปี 2551 กับธนาคารกลางต่าง ๆ โดยสรุป คือ เปลี่ยนแปลงผู้ซื้อสุทธิในช่วง 3 ไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อคำนึงถึงสถานภาพของ IMF ในฐานะผู้ให้กู้ยืมของโลก สภาทองคำโลกเชื่อว่าเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์การนี้จะยังคง ถือครองทองคำสำรองจำนวนมากไว้ต่อไป และยอมรับว่า การ ประกาศต่อสาธารณชนของ IMF ว่า IMF ควรจะยังคงถือครอง ทองคำปริ ม าณค่ อ นข้ า งมากในหมู่ ท รั พ ย์ สิ น ของตนไว้ ต่ อ ไป ไม่ใช่แค่เหตุผลฉลาดรอบคอบเท่านั้น แต่ยังเพื่อรับมือกับเหตุ ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้อีกด้วย วารสารทองคำ 31


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การถื อ ครองทองคำ ! า ัจบต

รัสเซียและจีน

สภาทองคำโลกได้อัพเดทข้อมูลการถือครองและซื้อขาย ทองคำของนานาประเทศในปี 2552 พบว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปี

ที่น่าสนใจ ซึ่งก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างของการขาย ภายใต้ข้อตกลงทองคำธนาคารกลาง (The Central Bank Gold Agreement) หรือ CBGA การประกาศการซื้อระยะ ยาวของจีน และการเริ่มต้นแผนงานขายทองคำของ IMF การขายประจำเดือนภายใต้ข้อตกลงทองคำธนาคารกลาง ฉบับที่ 2 หรือ CBGA 2 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552

มี ข นาดเท่ า กั บ ที่ เ คยเป็ น มาในช่ ว ง 4 ปี ก่ อ นหน้ า นี้ ยกเว้ น

สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง ยกเลิ ก แผนงานขายทองคำของตนเมื่ อ

เดื อ นกั น ยายนที่ ผ่ า นมา อย่ า งไรก็ ต ามการขายช้ า ลงอย่ า ง รวดเร็วระหว่างช่วงที่เหลืออยู่ของปี และจากการเริ่มต้นของ CBGA 3 วาระที่ 3 ของข้อตกลงในเดือนกันยายน 2552

การขายก็หายไปจนเกลี้ยง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 การขายแค่ 161.1 ตัน ถูกบันทึกไว้ภายใต้ CBGA 3 นี่เทียบ กับการขายเกือบ 43 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 เราได้เห็นการขายแบบจำกัด ของ IMF ทองคำ 212 ตัน ถูกซื้อไปอย่างรวดเร็วในธุรกรรม

32 วารสารทองคำ

นอกตลาด โดยอิ น เดี ย ได้ ไ ป 200 ตั น ศรี ลั ง กา 12 ตั น

และมอริ เ ชี ย ส 2 ตั น ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ข องปี นี้ IMF ประกาศว่า ทองคำที่เหลืออยู่อีก 191.3 ตัน ที่ถูกกันไว้เพื่อขาย จะถู ก ขายให้ กั บ ตลาดทองคำในลั ก ษณะที่ เ ป็ น ขั้ น เป็ น ตอน

และโปร่งใส การขายเหล่านี้จะไม่เป็นตัวแทนของการเพิ่มเติม สุ ท ธิ ต่ อ อุ ป สงค์ ที่ ค าดหมายไว้ เพราะพวกมั น จะถู ก ปรั บ ให้ เหมาะภายใต้ CBGA 3 นอกข้อตกลงทองคำธนาคารกลาง การเปลี่ยนแปลงใน การถื อ ครองทองคำของทั้ ง รั ส เซี ย และจี น มี คุ ณ ค่ า ควรแก่

การแสดงความคิดเห็นเป็นพิเศษ ธนาคารกลางรัสเซียยังคง ดำเนินแผนงานของตนที่จะสะสม เบื้องต้นด้วยการซื้อทองคำ ในตลาดภายในประเทศ การซื้ อ เหล่ า นี้ จ ะเร่ ง เร็ ว ขึ้ น ในช่ ว ง

ครึ่งที่ 2 ของปี ซึ่งในช่วงนี้ทองคำสำรองของรัสเซียเพิ่มขึ้น

ถึง 87.1 ตัน (เทียบกับการซื้อ 30.6 ตัน ในช่วงครึ่งแรก

ของปี ทองคำสำรองของรัสเซียเพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์ ใน

ช่วงปี 2552 จนถึงปลายปีที่ 641.5 ตัน ผลที่ตามมาก็คือ

รั ส เซี ย เลื่ อ นขึ้ น ไปอยู่ ล ำดั บ ที่ 9 ในตารางของการถื อ ครอง ทองคำโลก (World Gold Holdings) จากลำดับที่ 10 ช่วง

สิ้นปี 2551 ในเดือนเมษายน ธนาคารกลางของจีนเปิดเผยว่า ทองคำ 454 ตัน ถูกเพิ่มเข้าไปในทองคำสำรองของตน ซึ่งเป็นผลมา จากการดำเนินการซื้อที่ทำมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งทั้งหมดเชื่อว่า มาจากแหล่งภายในประเทศ ส่งผลให้ทองคำสำรองของจีน เพิ่มขึ้นเป็น 1,054 ตัน ซึ่งเทียบได้กับ 1.6 เปอร์เซ็นต์ ของ ทองคำสำรองทั้งหมด เทียบกับ 0.9 เปอร์เซ็นต์ ช่วงก่อนหน้านี้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ผลวิจัย การเชื่อมโยงอุปทาน ตลาดการเงินโลกภาวะเงินเฟ้อ ในอนาคต กับราคาทองคำ การค้นพบต่าง ๆ ของเอกสาร Linking Global Money Supply To Gold And Gold To Future Inflation แสดงให้เห็นว่า บรรดานักลงทุนจะต้องถูกทำให้มีเหตุผลในความ

วิตกกังวลของพวกเขาว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในความเร็ว

ของเงิน และผลที่ตามมาก็คือ เงินเฟ้อ เมื่อคำนึงถึงสหสัมพันธ์ที่ถูกสังเกตด้วยส่วนที่เพิ่มขึ้น

ในราคาทองคำ Juan Carlos Artigas ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการลงทุนของสภาทองคำโลก และผู้สร้างงาน วิจัยชิ้นนี้ ให้ความเห็นว่า นักลงทุนจำนวนมากกังวลว่า กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลก ที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกและนำพาเศรษฐกิจโลกออกจาก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในท้ายที่สุดจะก่อให้เกิดแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อ การวิจัยของเราแสดง ให้เห็นว่า ความวิตกกังวลเหล่านี้ มีมูลอย่างแท้จริง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการลงทุนของสภาทองคำโลก กล่าวอีกว่า เราเริ่มทำความเข้าใจ ความ สัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวต่าง ๆ ในราคาทองคำมีต่อเงินเฟ้อและผลกระทบที่อุปทานเงิน มีต่อขีด ความสามารถหรือสมรรถนะของทองคำในบริบทโลกหนึ่ง จากการสังเกตสหสัมพันธ์ต่อราคา ทองคำทั้งในอุปทานเงิน และความเร็วของอุปทานเงิน ในทางกลับกัน ทองคำถูกทำให้เสียไป หรืออ่อนกำลังลงจากปัจจัยมากมายทั่วโลก และในฐานะเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงอุปทานเงิน ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างอินเดีย ยุโรป และตุรกี ยังมีผลกระทบต่อสมรรถนะของมันอีกด้วย

ในนัยนี้ทองคำสามารถจะถูกมองในฐานะสิ่งบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อในอนาคตของโลกอย่างหนึ่ง วารสารทองคำ 33


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การเปลี่ยนไปของ...

ตลาดทองคำโลก ฉุดความต้องการปี 52 สูงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขปี 2552 ที่ถูกรวบรวม โดยบริษัท GFMS LIMITED แสดงให้เห็นว่า 49% ของการฟื้นฟูตัวในอุปสงค์เครื่องทองรูป พรรณที่มาจากไตรมาสแรกอ่อนมาก ส่วนใหญ่จะถูกผลักดัน จากการกลับมีอาการดีขึ้นในตลาดอินเดีย ซึ่งทำให้มันสามารถ รักษาตำแหน่งของมันในฐานะประเทศผู้บริโภคทองคำที่ใหญ่ ที่สุดไว้ได้ อย่างไรก็ตามจีนเป็นตลาดเครื่องทองรูปพรรณเพียง แห่งเดียวที่เติบโตถึง 6% ในปี 2552 แม้ว่าอุปสงค์เครื่องทอง

รูปพรรณทั้งหมดจะต่ำกว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 ถึง 8% เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2551 แต่ มั น ก็ แ สดง สัญญาณที่ชัดเจนของการกลับมีอาการดีขึ้นในไตรมาสสุดท้าย ของปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ของปี

อุปสงค์ฟื้นตัวมาอยู่ที่ 500.4 ตัน เพิ่มจาก 336.3 ตัน ในช่วง

3 เดือนแรกของปี แสดงให้เห็นเลา ๆ ถึงความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นภายในบริบทของราคาทองคำที่สูงขึ้น การลงทุนทองคำในปี 2552 เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2551 แต่ลดลง 50% เมื่อเทียบกับระดับสูงที่สุดที่ไปถึงในช่วง

34 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี 2551 เมื่ อ รวมเข้ า กั บ การ ลงทุน INFERRED ซึ่งก็รวมถึงตลาดที่ซื้อขายนอก ตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนทั้งหมดในปี 2552 จะ สูงเป็น 2 เท่าของระดับปี 2551 แต่จำนวนมากของ สิ่งนี้อยู่ในไตรมาสแรก จีนเติบโตเป็นประวัติการณ์ถึง 22% ในอุปสงค์ การลงทุนในปี 2552 ซึ่งการลงทุนขยายตัวกว่าใน ตลาดตะวันตก ในทางกลับกัน อุปสงค์ ETF ในปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 594.7 ตัน สูงกว่าในปี 2551 ถึง 85% ซึ่งเทียบได้กับการไหลเข้ามาของเงิน 177,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาเหตุมาจากไตรมาสแรกที่

ผิดธรรมดา อุปสงค์ ETF ต่ำกว่าไตรมาสที่ 4 ถึง 67% ระหว่างช่วงเดียวกันในปี 2551 เมื่อการไหล เข้าอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติ อุปสงค์เชิงอุตสาหกรรม ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการกลั บ มามี อ าการดี ขึ้ น ใน

อุ ป สงค์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพ เศรษฐกิจที่ดีขึ้น การเปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 กับไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 แสดงให้เห็นว่า

อุปสงค์เชิงอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม ขึ้น 11% ถึงแม้ว่าจากฐานที่ตกต่ำหนึ่ง ตัวผลักดันที่สำคัญต่าง ๆ ในตลาดทองคำยัง เห็นได้ชัดในด้านอุปสงค์ในปี 2552 โดยไตรมาสแรก ประกอบด้ ว ยการเพิ่ ม ขึ้ น ประจำปี ถึ ง 11% ใน อุปทาน เมื่อเทียบกับระดับของปี 2551 อย่างไร ก็ตาม อุปทานมีส่วนสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อราคา ทองคำที่ดีตลอดช่วงที่เหลือของปี ในช่วงครึ่งหลัง ของปี การลดการป้ อ งกั น การขาดทุ น ของผู้ ผ ลิ ต เพิ่มขึ้นอย่างฮวบฮาบ ส่งผลให้เกิดผลกระทบลงไป ข้างล่างต่ออุปทาน ปีนั้นยังเห็นการลดลงอย่างมีนัย สำคัญในการขายภาคทางการสุทธิ ซึ่งมีทั้งสิ้นเพียง 44 ตัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 444 ตันต่อปี ตลอด ช่วง 5 ปี จนถึงปี 2551

GLOBAL GOLD

ทองคำ เครื่องป้องกัน

การสูญเสียจาก ภาวะเงินเฟ้อที่ยอดเยี่ยม บรรดานั ก ลงทุ น ที่ ก ำลั ง มองหาชั้ น ของทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ที ท่ า ว่ า จะรั ก ษา

ค่าของมันไว้ได้ในช่วงผันผวนทางเศรษฐกิจ อาจจะฉลาดที่หันมาหาทองคำ เพราะผู้ วิ จ ารณ์ ค นหนึ่ ง เสนอแนะว่ า มั น เป็ น เครื่ อ งป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ทางการเงินจากเงินเฟ้อที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง นายอับดุลเลาะห์ ปาเตล คอลัมนิสต์ของ healthyfinancehabits.com กล่ า วว่ า เพราะทองคำจะคงค่ า ของมั น ไว้ ไ ด้ เ มื่ อ เงิ น ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า ลง

มันจึงกลายเป็นข้อเสียยอดนิยมสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในสหรัฐ ทั้งนี้ ชาวอเมริกันจำนวนมากหันมาหาทองคำเป็นวิธีที่จะสร้างความมั่นคงให้

กับอนาคตทางการเงินของพวกเขาในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน สำหรั บ นั ก ลงทุ น ที่ มุ่ ง หวั ง จะใส่ เ งิ น ของพวกเขาเข้ า ไปในทองคำ

การเลือกเหรียญกษาปณ์ทองคำอเมริกันอีเกิล (American Eagle Gold Coin) อาจเป็นทางเลือกที่ควรค่าเป็นพิเศษ เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าเหรียญ กษาปณ์เหล่านี้ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลสหรัฐ ด้าน นายจอร์จ โว ผู้จัดการฝ่ายขายโลหะสูงค่าของบริษัท โกลด์

เดอ รัวยาล (Gold de Royale) กล่าวว่า อุปสงค์สำหรับทองแท่งกำลัง

พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับจรวดในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อ ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ วารสารทองคำ 35


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำยังคงมีราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลต่าง ๆ ของโลก นายนิค แบริเช็ฟฟ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Bullion Managerment Group ตั้งข้อสังเกตว่า นักลงทุนฉลาดที่ จะใส่เงินของพวกเขาเข้าไปในทองคำ หากพวกเขากังวลเกี่ยวกับการ ปกป้องทรัพย์สินเงินทองของพวกเขาในช่วงเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ นายแบริเช็ฟฟ์ เสริมอีกว่า ราคาที่เพิ่มขึ้นของทองคำ ซึ่งถูกบันทึก ไว้ตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เป็นสัญญาณความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่

ลดลงในค่าของเงินกระดาษ ขณะที่ เฮเลน มอร์ริสเซย์ คอลัมนิสต์ของ Global Pensions ตั้ง ข้อสังเกตว่า ขณะที่ชั้นของสินทรัพย์อื่น ๆ ได้เห็นรายรับสำหรับนัก ลงทุนตกดิ่งลงไปในตอนท้าย แต่ทองคำได้สร้างรายรับในเชิงบวก และ แสดงสมรรถนะที่โชติช่วงของดาวในช่วงไม่กี่เดือนมานี้

อุปสงค์ทองคำอินเดียลดลง

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นจากการซื้อช่วงเทศกาล สำนั ก ข่ า วรอยเตอร์ ส รายงานจากเมื อ งมุ ม ไบ บรรดา

ผู้ค้าทองคำเปิดเผยว่า อุปสงค์ทองคำอินเดียร่วงลงเมื่อบ่าย

วันพุธ ขณะที่ราคาแตะระดับสูงสุดช่วง 1 สัปดาห์ หลังการซื้อ ขายที่ เ กี่ ย วพั น กั บ เทศกาล “นี่ เ ป็ น การถอยหลั ง ของการซื้ อ

โดยบรรดานักค้าหุ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ขณะที่พวกเขาเตรียมตัว สำหรับฤดูกาลแต่งงานที่จะมาถึง” นายปินากิน วียาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการคลัง ของธนาคาร Indusind Bank กล่าวว่า การซื้อทองคำไม่คล่อง เพราะราคาทองคำพุ่ ง ขึ้ น ไปพร้ อ มกั บ ค่ า เงิ น ยู โ ร ทองคำใน

ต่างประเทศก็ขยายกำไร เนื่องจากการตัดสินใจของธนาคาร กลางสหรัฐ ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ส่งผลกระทบ

ต่อเงินดอลลาร์ และขาดการดึงดูดใจของนักลงทุนทองคำ อินเดียฉลองเทศกาลกูธีปัทวา และอูการีในรัฐมหาราษฎระ และรัฐกรณาฏกะ เมื่อวันอังคาร ซึ่งทั้งสองเทศกาลเป็นช่วง เวลาฤกษ์งามยามดีที่จะซื้อทองคำ ขณะที่ฤดูกาลแต่งงานหน้า จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป 36 วารสารทองคำ

GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ราคาทองคำในช่วงที่ผ่าน มา ยั ง คงความผั น ผวนเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง เมื่ อ สอบถาม

5 เหล่ากูรูด้านทองคำต่างก็ให้ความเห็นตรง กันว่า ในการคาดการณ์ราคาทองคำในระยะสั้นนั้นเป็นไปได้ ยากมาก เนื่องจากมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลให้ราคาทองคำใน ตลาดโลกนั้นเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทาง โดยเฉพาะในภาวะที่ ระบบเศรษฐกิจยังไร้เสถียรภาพ และยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอีกมาก ในอนาคต แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปในช่วงเกือบสามเดือนที่ ผ่านมา จะเห็นว่าราคาทองคำที่เคลื่อนไหวผันผวนมีสาเหตุ สำคัญจากความผันผวนของสกุลเงิน โดยเฉพาะดอลลาร์ หลัง จากที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีการฟื้นตัวจากวิกฤตทางการเงินตั้ง แต่ช่วงปลายไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ เริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามลำดับ ทำให้ในช่วงต้นปีนักลงทุน

ส่วนใหญ่ในตลาดต่างคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2553 จะ กลับมาให้ผลตอบแทนในระดับสูงอีกครั้ง ส่งผลให้เพิ่มสัดส่วน การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 40 วารสารทองคำ

ข ณ ะ ที่ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เริ่ ม ฟื้ น ตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่อยไป แต่ในฝั่ง ยุโรปที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเช่นกัน เริ่มสะท้อน ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ ยั ง คงน่ า กั ง วลใจ โดยในช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ถดถอย รัฐบาลกลางแต่ละประเทศใช้วิธีอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบ ด้ ว ยสมมติ ฐ านที่ ว่ า จะสามารถผ่ า นพ้ น วิ ก ฤต และ เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษี ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นตามนั้น เพราะเมื่อพิจารณาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว รวมถึง ช่วงเดือนแรกของปีนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรป ยังถือว่าน่าเป็นห่วง ขณะที่ระดับหนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากังวล โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศที่ มี เ ศรษฐกิ จ ขนาดเล็ ก อย่ า ง กรี ซ โปรตุเกส สเปน ไอร์แลนด์ รวมถึงประเทศมหาอำนาจอย่าง อิตาลี ทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงต้นทุนทางการเงินของ ประเทศเหล่านี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มยูโร โซน (%Q๐Q) 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

Q1/2007 Q2/2007 Q3/2007 Q4/2007 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009

Germany

France

Greece

Spain

Italy

ที่มา : GTWM Research

ทำให้ตลาดเกิดความไม่เชื่อมั่นและเริ่มกังวลว่า ในอนาคต ประเทศเหล่านี้อาจจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ อาจจะเกิ ด การผิ ด นั ด ชำระหนี้ ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค่ า เงิ น ยู โ รเริ่ ม มี ความผันผวน ซึ่งก็กระทบต่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนโลก โดย เฉพาะค่ า เงิ น ดอลลาร์ นอกจากนี้ จ ากตั ว เลขเศรษฐกิ จ ของ สหรั ฐ ที่ ป ระกาศออกมาในช่ ว งเกื อ บสามเดื อ นที่ ผ่ า นมา ก็ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การฟื้ นตั วเป็นไปอย่ า งอ่ อ นแอ โดยปั ญ หา สำคัญยังคงอยู่ในภาคการจ้างงาน รวมถึงการขาดดุลการค้า

ต่อเนื่อง จากจุดนี้เอง ทำให้เสถียรภาพของสกุลเงินทั้งในสหรัฐ และยุโรปไร้เสถียรภาพ ทำให้มีการเพิ่มสถานะการถือครอง ทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน และมีการเทขายทำ กำไรเมื่อมีสัญญาณบวกต่อระบบเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำเทียบสกุลเงินดอลลาร์ 4 ม.ค.-18 มี.ค. (% Change) 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00%

Gold

US$

ที่มา : GTWM Research

ซึ่งสถานการณ์ในยุโรปเองก็ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ กรีซ เนื่องจากยังคงมีหนี้ภาครัฐในระดับที่สูง โดยสูงถึงเกือบ 12% ต่อ GDP ซึ่งข้อตกลงของกลุ่ม 16 ประเทศที่ใช้สกุลเงิน

ยูโรร่วมกันระบุว่า รัฐบาลแต่ละประเทศต้องจำกัดไม่ให้ระดับ หนี้ภาครัฐสูงเกินกว่า 3% ต่อ GDP ประกอบกับเศรษฐกิจกรีซ เองยังคงอยู่ในภาวะถดถอย ต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต ลาดเกิดความกังวลกันว่า กรีซจะสามารถหาเงิน มา

GOLD FUTURES

ชำระหนี้ได้หรือไม่ โดยกรีซมีหนี้สินที่จะต้องชำระในปีนี้ทั้งสิ้น 54 พันล้านยูโร ซึ่งก็ถือเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ กับรายได้ที่รัฐสามารถจัดเก็บได้ ทำให้มีความจำเป็นต้องกู้เงิน เพิ่มเติม ขณะที่ต้นทุนทางการเงินก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยพันธบัตรรัฐบาลที่ออกขายรอบล่าสุด ซื้อขายกันที่อัตรา

ผลตอบแทนประมาณ 7% ประกอบกับอียูกำหนดเงื่อนไขว่า กรี ซ จะต้ อ งลดระดั บ หนี้ ใ ห้ เ หลื อ ไม่ เ กิ น 4% ภายใน 2 ปี

ซึ่งต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับประเทศเศรษฐกิจขนาด เล็กอย่างกรีซ ขณะอีกหลายประเทศเองก็ประสบปัญหาหนี้

ภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน อย่างเช่น สเปน หรือโปรตุเกส เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งเศรษฐกิ จ สหรั ฐ กั บ ประเทศในกลุ่มยูโรโซน สหรัฐน่าจะมีการฟื้นตัวที่เร็วกว่า ซึ่งจะ สะท้อนออกมาสู่ค่าเงินที่ปรับแข็งค่ามากกว่าในระยะต่อไป นอกจากปัจจัยทางฝั่งยุโรปแล้ว การเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศเกิดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียในช่วงที่ ผ่านมา เติบโตได้ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ประกอบกับผล ตอบแทนที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำของสหรัฐ หลังจากปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยลงในระดับใกล้ศูนย์ ทำให้เงินไหลเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะประเทศจีน ทำให้ราคาสินทรัพย์ภายในประเทศจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะป้องกันการเกิดภาวะฟองสบู่ในระบบ เศรษฐกิจ จีนจึงจำเป็นต้องออกมาตรการในการควบคุมการ เก็ ง กำไรของเงิ น ทุ น ต่ า งชาติ โดยใช้ วิ ธี ก ารลดปริ ม าณเงิ น

อย่างเช่น มาตรการการเพิ่มเงินสำรองธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ ธนาคารปล่อยกู้ได้น้อยลง ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเกิดความวิตก และถอนเงินออกจากจีนเข้าถือดอลลาร์ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ ปรับขึ้นลงผันผวนอีกเช่นกัน จากความผันผวนของระบบอัตราแลกเปลี่ยนนี่เอง ที่ส่งผล ให้ราคาทองคำปรับตัวผันผวนอย่างมาก ซึ่งในช่วงแรกของ

ปี 2553 ปัจจัยเรื่องค่าเงินจะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ละเลยไม่ ได้ในการลงทุนในทองคำ เพราะแม้ว่าหลายประเทศเริ่มที่จะ

ส่งสัญญาณในการถอนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ค่ า เงิ น กลั บ มามี เ สถี ย รภาพในระยะยาว แต่

ระยะสั้นยังคงต้องใช้เวลาในการปรับกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ กับราคาทองคำ

ในช่ ว งภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย หลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น หรือจีน มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินผ่าน มาตรการทางการเงินและการคลัง ไม่ว่าจะเป็น การผลักดัน

สินเชื่อ การลดเงินสำรองตามกฎหมายของธนาคาร การซื้อคืน พันธบัตรจากเอกชน การลดอัตราดอกเบี้ย หรือการที่รัฐใช้งบ ประมาณขาดดุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิ จ เป็ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การใช้ จ่ า ยในภาค

ครัวเรือนและการลงทุนในภาคธุรกิจ ผ่านตัวแปรเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาทองไม่ เ หมื อ นกั น ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลทั้ ง

ทางบวกและทางลบ ต้องดูว่าปัจจัยใดมีผลกระทบมากกว่ากัน นอกจากนี้ก็ต้องพิจารณาถึงขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะ ตลาดและเศรษฐกิจโดยรวมในขณะนั้นด้วย 42 วารสารทองคำ

หากประเทศสหรัฐอเมริกามีการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผล ให้ อั ต ราดอกเบี้ ย ลดลง และการลดลงของอั ต ราดอกเบี้ยจะ ทำให้เงินทุนไหลออกไปสู่แหล่งลงทุนอื่นที่มีผลตอบแทนสูงกว่า เช่น เงินสกุลอื่น หรือการลงทุนในสินทรัพย์อื่นรวมถึงทองคำ ผลก็ คื อ ค่ า เงิ น ดอลลาร์ ที่ อ่ อ นลง จะทำให้ ร าคาทองเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น ในประเทศที่ มี ข นาด เศรษฐกิจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา จะทำให้นักลงทุนมีความ มั่นใจมากขึ้น และความต้องการลงทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน กรณีของกลุ่มประเทศยูโรโซน การกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศหนึ่ง ๆ ในกลุ่มประเทศยูโรโซนจะมีผลต่อประเทศอื่น ในภูมิภาคเดียวกัน หรือมีการทำการค้าร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะดูวา่ จะมีผลต่อราคาทองหรือไม่ อาจต้องพิจารณาด้วยว่า ประเทศที่มีการอัดฉีดเงินมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากน้อยแค่ไหน หากเป็นประเทศใหญ่ ๆ ก็อาจจะส่งผลในขนาดที่มาก อัตรา ดอกเบี้ยลดลง และค่าเงินยูโรลดลง เนื่องจากเงินสกุลดอลลาร์

เป็ น เงิ น สกุ ล หลั ก ที่ มี ก ารแข็ ง ค่ า ขึ้ น โดยเปรี ย บเที ย บเงิ น ทุ น

บางส่วนก็อาจ ไหลไปสู่ ก าร ถือครองดอลลาร์ ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทอง แต่ผลกระทบอีกด้านที่ต้องพิจารณาก็คือ ภาวะเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น อาจจะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งเป็น ปัจจัยบวก ดังนั้นจะต้องดูด้วยว่านักลงทุนมีมุมมองอย่างไร

ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ถือว่าเป็นเงินสกุลหลักในการแลก เปลี่ยน และผลกระทบคล้าย ๆ กับกลุ่มประเทศยูโรโซน คือ หากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จะส่งผลต่ออัตราแลก เปลี่ ย น คื อ เงิ น เยนจะอ่ อ นค่ า ลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เงิ น ดอลลาร์ ทำให้เงินทุนบางส่วนเข้าไปสู่เงินดอลลาร์ ซึ่งเป็น ปัจจัยลบ แต่ก็อาจส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุน ในสินทรัพย์เสี่ยง คือเป็นปัจจัยบวกต่อทองด้วยเช่นกัน


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS สำหรับจีนที่มีการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ การอัดฉีดเงิน

สู่ระบบเศรษฐกิจ จะไม่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน แต่อัตรา ดอกเบี้ ย ที่ ล ดลงก็ จ ะทำให้ เ งิ น ทุ น ไหลออกจากประเทศไปสู่ แหล่ ง ลงทุ น หรื อ เงิ น สกุ ล อื่ น ซึ่ ง ไม่ จ ำเป็ น ว่ า จะเป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ดั ง นั้ น อาจจะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า เงิ น ดอลลาร์

มากนัก จึงมองว่าหากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจีนจริง จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองมากกว่า เนื่องจากเป็นประเทศที่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ อื่ น ๆ ในเอเชี ย ความต้ อ งการลงทุ น และความมั่ น ใจของ

นักลงทุนจะเพิ่มขึ้น สำหรับผลกระทบด้านอื่น ๆ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ คืออัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจที่เติบโต ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยความต้องการถือครองเงินและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ผลก็คือ การคาดหวังของคนว่า ระดับราคาของสินค้าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคต โดย เฉพาะหากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเวลานานในประเทศที่มี ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ เช่น อเมริกา การคาดการณ์ว่าจะเกิด เงินเฟ้อจะส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ขยายตัวทั้งจากภาคการลงทุนและ การบริโภคจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้ความ ต้องการใช้สอยทรัพยากรในการผลิตและจำหน่ายย่อมมีมากขึ้น ซึ่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ จ ะมี ก ารใช้ ม ากขึ้ น อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ คื อ สิ น ค้ า กลุ่ ม โภคภั ณ ฑ์ เช่ น น้ ำ มั น เหล็ ก รวมถึ ง ทองคำ เนื่องจากราคาสินค้ากลุ่มนี้จะมีการปรับตัวขึ้นตามกัน ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดปัจจัยบวกต่อ ราคาทองคำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในปัจจุบันทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันเข้ามาเก็ง กำไรกันมาก ตลาดเต็มไปด้วยการคาดการณ์ และการเปลี่ยน แปลงของราคาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และการเข้ามาเก็งกำไรของนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีอุปสงค์

ในทองคำที่มาจากความต้องการในเครื่องประดับ เนื่องจาก ทองคำถื อ เป็ น สิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ย หากเศรษฐกิ จ ดี ผู้ บ ริ โ ภคมี

รายได้เพิ่มขึ้น ก็จะมีอุปสงค์ในทองคำเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี อุปสรรคของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่าง ยั่งยืน โดยปราศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล

และการอัดฉีดเสริมสภาพคล่องของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่ว โลกให้กับภาคการเงินในช่วงวิกฤตยังคงมีอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐ การขาดดุลงบประมาณและการขาดดุลการค้าที่สูง

GOLD FUTURES

และยาวนานต่อเนื่องมาหลายปี อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ มาก ใกล้ 0% สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ ให้อ่อนค่าลงได้ในอนาคต และเมื่อใดก็ตามที่เงินดอลลาร์อ่อน

ค่าลงมาก หรือสูงกว่า 1.50 ดอลลาร์ต่อยูโร ก็จะส่งผลให้ ประเทศในแถบยุโรปเป็นกังวลค่อนข้างมากว่าจะกระทบต่อ ภาคการส่งออกรุนแรง และจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อระดับ การจ้างงานและการรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะที่ ท างฝั่ ง เอเชี ย นอกจากจะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา

เช่นเดียวกับทางฟากยุโรปแล้ว บรรดาธนาคารกลางต่าง ๆ ใน เอเชียที่ได้สะสมทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปของเงินสกุล ดอลลาร์เอง ก็จะมองหาสินทรัพย์อื่น ๆ มากขึ้น ทั้งเงินยูโร เงิ น เยน เงิ น หยวนของจี น และโดยเฉพาะทองคำ ในการ กระจายความเสี่ยงออกจากการด้อยค่าของค่าเงินดอลลาร์ ที่ จะกระทบต่อทุนสำรองระหว่างประเทศ ดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นใน ช่วงปี 2009 จนเกิดกระแสจากกลุ่มประเทศ BRIC ที่พยายาม ออกมาเรียกร้องให้ทั่วโลกลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ในการ ทำการค้าระหว่างประเทศมาแล้ว นอกจากนี้ ในปี 2010 ยั ง คงมี ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส ำคั ญ อี ก ประการหนึ่งก็คือ ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของดูไบ เวิลด์ ที่มี ท่าทีที่จะปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงไตรมาส 2/10 หลังเม็ดเงิน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาบูดาบีจำนวน 1 หมื่นล้าน ดอลลาร์หมดลง ดังนั้น อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้ ก็พร้อมจะ หนุนให้ราคาทองคำสามารถพุ่งขึ้นไปได้อีก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและการใช้จ่ายเงินของ รัฐบาลสหรัฐเป็นสำคัญ ส่วนการเข้าซือ้ ทองคำของธนาคารกลาง ต่าง ๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ก็ยังคงมีความเป็นไปได้สูง จากการด้อยความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์ในฐานะเงินสำรอง ระหว่ า งประเทศ และในฐานะสื่ อ กลางในการค้ า ระหว่ า ง ประเทศนั่นเอง

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com วารสารทองคำ 43


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

บทบาทของ...

กองทุนทองคำต่อราคา ผมว่ า มาถึ ง วั น นี้ ทุ ก ท่ า นน่ า จะได้ ยิ น เรื่ อ งของกองทุ น ทองคำผ่านหูกันมาบ้าง และอาจได้ยินจากหลาย ๆ แหล่ง หลาย ๆ เรื่อง จนเริ่มสับสนกันแล้ว บางครั้งก็พูดถึงกองทุน เฮดจ์ฟันด์ บางครั้งก็พูดถึงกองทุน SPDR และมีหลายครั้งที่

พูดถึงด้วยคำว่า กองทุนเฉย ๆ โดยละเลยรายละเอียดไว้ใน

ฐานที่(ไม่)เข้าใจ วันนี้ผมขออาสาอธิบายเพิ่มความกระจ่าง

ให้เองครับ จริ ง ๆ แล้ ว กองทุ น ทุ ก ชนิ ด ในโลกของการลงทุ น นั้ น

มี สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น โดยพื้ น ฐาน คื อ เกิ ด จากการระดมทุ น จาก บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ นำไปลงทุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ต ามแบบแผนที่ ไ ด้ มี ก าร กำหนดเอาไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรของกองทุ น แต่ ล ะกอง

ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมหุ้นขนาดเล็กและกลาง จะนำเงิน

ที่ ไ ด้ ไ ปลงทุ น เพื่ อ ทำกำไรในตลาดหุ้ น เฉพาะหุ้ น ที่ มี มู ล ค่ า

ตามราคาตลาดไม่สูงมากนัก ซึ่งวิธีการคัดเลือกหุ้นและสัดส่วน การลงทุนก็จะมีการกำหนดไว้อีกเช่นกัน สำหรับในตลาดทองคำโลกแล้ว กองทุนสำคัญที่เราควร รู้จักก็มี กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนในทองคำ กับกองทุนทองคำ SPDR ซึ่ ง เราอาจได้ ยิ น บ่ อ ยจนสั บ สนและคิ ด ว่ า เป็ น กองทุ น ประเภทเดียวกัน และพูดถึงทั้งคู่ในลักษณะรวม ๆ ด้วยคำว่า กองทุนเฉย ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กองทุนเฮดจ์ฟันด์

และ SPDR นี้แตกต่างกันทั้งแนวคิด นโยบายการลงทุน และ ผลกระทบต่อตลาดทองคำ ล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนในทองคำมีวัตถุประสงค์ทำกำไร จากราคาทองคำที่ผันผวน ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยอาจไม่สนใจ รั ก ษาความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ จึ ง เห็ น ว่ า การที่ เฮดจ์ ฟั น ด์ เ ข้ า ซื้ อ หรื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ ใ ด ๆ จะส่ ง ผลให้ ร าคา สินทรัพย์นั้นเกิดความผันผวนได้อย่างรุนแรง ดังนั้น เมื่อมี

ข่าวลือว่าเฮดจ์ฟันด์เข้ามาเก็งกำไร ราคาทองคำจึงปรับตัว ผันผวนมากกว่าปกติและมีการปรับตัวค่อนข้างรุนแรง นอกจาก นี้เฮดจ์ฟันด์จะนิยมลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สมากกว่าตลาดจริง เนื่องจากมีโอกาสทำกำไรได้เร็วกว่า เนื่องจากการลงทุนใน

44 วารสารทองคำ

ทองคำแท่งนั้น จะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง เมื่อ เที ย บกั บ การลงทุ น ในตลาดฟิ ว เจอร์ ส ซึ่ ง ใช้ เ งิ น ลงทุ น เพี ย ง ประมาณ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์เท่านั้น แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับกองทุน SPDR ที่เปิดตัวในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จดทะเบียนในสหรัฐฯ เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำแท่งเพียงอย่างเดียว ซึ่ง เป็ น กองทุ น เปิ ด ที่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้

นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนในทองคำแท่งได้โดยง่าย โดย กองทุนมีหน้าที่ซื้อหรือขายทองคำแท่งเพื่อรักษาระดับปริมาณ ทองคำต่อเงินลงทุนไว้ในระดับที่สูง ในขณะเดียวกันสามารถ รักษาสภาพคล่องที่พอเหมาะเท่านั้น โดยกองทุน SPDR ไม่มี สิทธิ์ตัดสินใจสร้างความเสี่ยงให้กับนักลงทุนด้วยการค้าทองคำ แต่อย่างใด การซื้อขายของ SPDR จึงทำเพื่อรองรับการลงทุน ของนั ก ลงทุ น ในตลาดเท่ า นั้ น โดยหากมี นั ก ลงทุ น ซื้ อ หน่ ว ย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

ลงทุนในปริมาณมาก ผู้จัดการกองทุนจะมีหน้าที่สั่งซื้อทองคำ แท่งให้กับกองทุนเพื่อให้ทองคำแท่งต่อหน่วยลงทุนมีปริมาณ

ไม่ ต่ า งจากเดิ ม มากนั ก ในทางกลั บ กั น หากมี นั ก ลงทุ น มา

ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ผู้จัดการกองทุนก็มีหน้าที่ สั่งขายทองคำแท่งในกองทุนออกไปเพื่อให้ปริมาณทองคำแท่ง ต่อหน่วยลงทุนมีปริมาณใกล้เคียงจากเดิมเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามกองทุนอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบรับจาก นักลงทุนค่อนข้างดีแต่ก็ยังได้รับความสนใจไม่เท่ากับ SPDR โดยกองทุนทั้งสองดังกล่าว มีปริมาณทองคำในครอบครอง เพียงกองทุนละหนึ่งในสิบของกองทุน SPDR เท่านั้น โดยสรุปแล้ว ปริมาณทองคำในกองทุน SPDR เป็นเพียง ตั ว ชี้ วั ด มุ ม มองของนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปในตลาดเท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้

ดังนั้น ข่าวที่ SPDR ซื้อหรือขายทองคำ จึงเปรียบเสมือน เป็นดัชนีวัดความต้องการของนักลงทุนในตลาด โดยถ้าราคา ทองคำปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ไป โดยที่ ป ริ ม าณทองคำใน SPDR

ไม่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตาม ก็ อ าจหมายความว่ า การปรั บ ขึ้ น ของ

ราคาทองคำอาจเป็นการเก็งกำไรเท่านั้น ในทางกลับกัน หาก ปริมาณทองคำใน SPDR เพิ่มขึ้นมาก น่าจะหมายถึงนักลงทุน

ให้ ค วามสนใจลงทุ น ในทองคำมากขึ้ น จึ ง มี ก ารโยกย้ า ย สินทรัพย์มาลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นนั่นเอง นอกจากกองทุ น SPDR แล้ ว กองทุ น ที่ มี ก ารลงทุ น ใน ทองคำลักษณะเดียวกันนี้ยังมีอีกมาก เนื่องจากราคาทองคำที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจ

ในการลงทุนทองคำเป็นอย่างดี กองทุนทองคำอื่น ๆ ที่น่า สนใจได้แก่ Julius Baer Gold Fund ในสวิตเซอร์แลนด์ และ Gold Bullion Security ในตลาดอังกฤษและยุโรป เป็นต้น

เป็นการบ่งบอกราคาทองคำในอนาคตแต่อย่างใด เป็นเพียง

ตัวชี้วัดการลงทุนระยะยาวเท่านั้น เช่นเดียวกับรายงานประเภท

นั ก ลงทุ น ซื้ อ ขายรายวั น ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเทศไทย

นั่ น เอง ในขณะที่ ห ากมี ข่ า วกองทุ น เฮดจ์ ฟั น ด์ เ ข้ า มาเล่ น ใน ตลาดทองคำ ถึ ง แม้ เ ป็ น ข่ า วลื อ เราก็ ค วรจะเพิ่ ม ความ ระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงทุน เนื่องจากราคาทองคำอาจ ปรั บ ตั ว ได้ รุ น แรงกว่ า ปกติ และอาจปรั บ ตั ว ไม่ ส อดคล้องกับ ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ได้

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.tcausiris.com วารสารทองคำ 45


GOLD FUTURES

46 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในความเข้าใจของนักลงทุนทั่วไป ราคาทองคำกับอัตรา แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ นั้น จะมีความสัมพันธ์เชิงเปรียบ เทียบกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จนมีคำกล่าวที่เป็นเหตุผลเชิงพฤติกรรมของผู้ลงทุนในตลาด ทองคำเกิดขึ้นจนติดปากว่า เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อน ราคา ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็ง ราคาทองคำ จะปรับตัวลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ นักลงทุนก็มักจะใช้เหตุผลนี้ใน การตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายทองคำ แต่ว่าทำไมช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาจนสูงสุดในรอบ 8 เดือน แล้วทำไมราคาทองคำจึงไม่ปรับลดลงไปยังระดับเมื่อ 8 เดือน ก่ อ นอี ก ครั้ ง ล่ ะ (ราว ๆ 900-950 เหรี ย ญต่ อ ทรอยออนซ์ )

ตอนนี้อยู่ที่ระดับ $1100-1150 (5 มีนาคม 2553) จะเห็นได้ว่า เหตุผลดังกล่าวที่เคยใช้ ไม่สามารถนำมาทายราคาทองคำได้ อย่างเดิม เหตุผลดังกล่าวนั้น ปกติย่อมใช้ได้ และเป็นปัจจัยพื้นฐาน ของการเคลื่ อ นไหวของราคาทองคำโดยตรงด้ ว ยซ้ ำ ด้ ว ย เหตุผลที่ว่า ทองคำนั้น ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นแค่คอมโมดิตี้เพียง อย่างเดียว แต่มีลักษณะที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนสำคัญสกุลหนึ่ง ด้วย โดยปัจจัยพื้นฐานในการเปลี่ยนของค่าเงินหรืออัตราแลก เปลี่ยนนั้น นอกจากจะเคลื่อนไหวจากความต้องการที่สืบเนื่อง มาจากการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังสามารถอธิบายได้จาก เหตุผลที่ว่า 1. เงินทุนจะเคลื่อนย้ายไปยังสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ความเสี่ ย งต่ ำ ที่ สุ ด โดยเปรี ย บเที ย บจากผลตอบแทนระดั บ เดียวกัน ดังนั้น เมื่อเกิดความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงินสกุล ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินสกุลที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางของโลก (ใช้ชำระหนี้ระหว่างประเทศได้) และใหญ่ที่สุดในโลก มีความ เสี่ยงที่จะอ่อนค่าเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุล เงินต่าง ๆ รวมถึงทองคำจะแข็งค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (ผล

GOLD FUTURES

ตอบแทนของเงินก็คือดอกเบี้ย ทองคำให้ดอกเบี้ย 0% เงิน ดอลลาร์ให้ดอกเบี้ย .25% (fed fund rate) ต่างกันนิดหน่อย 2. ค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าตาม ปริมาณเงินสกุลนั้น ๆ ที่มีในระบบเพิ่มขึ้นมา หมายความว่า ทุกวันนี้มีการพิมพ์แบงก์สกุลต่าง ๆ ออกมามากมายตลอด เวลา สกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลใหญ่ที่สุดในโลก ก็มีการ เพิ่มขึ้นของปริมาณเงินเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกไปด้วย โดย เฉพาะภายหลังจากเหตุการณ์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้ว รัฐบาล อเมริกามีการออกพันธบัตรเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากถึง 800,000 ล้านดอลลาร์ (เท่ากับว่ามีการเอาเงินในอนาคตมาใช้ ก่อน 800,000 ล้านเหรียญ) ทำให้ปริมาณเงินในระบบพุ่งสูง อย่างฉับพลัน ช่วงนั้นราคาดอลลาร์อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยดู จากดัชนี DXYO (dollar index) ค่าเงินดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงิน อยู่ที่ 73 จุด เป็นจุดที่ค่าเงินอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 16 เดื อ นเลยที เ ดี ย ว ตอนนั้ น ราคาทองคำปรั บ ตั ว ขึ้ น ไปสู ง สุ ด ที่ 1,224 เหรียญต่อทรอยออนซ์ เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการ พิมพ์แบงก์ ทำให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่วนปริมาณทองคำในระบบมีจำนวนเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นน้อย กว่ามากนั้น ทำให้ในอนาคตทองมีแนวโน้มที่จะแพงกว่าเงินไป เรื่อย ๆ ในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าวนั่นเอง ดังนั้น การที่เหตุผลดังกล่าวใช้ไม่ได้ เป็นเพราะในช่วง ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ปัจจัยพื้นฐานทางด้านความ ต้องการซื้อขายดอลลาร์เปลี่ยนไป และมีการซ้อนเข้ามาของ การขาดความเชื่อมั่นในเงินสกุลหลัก ๆ ของโลก อย่างเงินยูโร เข้ามาพร้อม ๆ กัน ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางด้ า นความต้ อ งการซื้ อ ขายดอลลาร์ เปลี่ยนไป คือ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ เงินดอลลาร์สหรัฐถูก ลดเป้ า หมายที่ จ ะถู ก ใช้ เ ป็ น ทุ น สำรองระหว่ า งประเทศ แต่ ทองคำถู ก จั ด ให้ เ ป็ น เป้ า หมายในการเป็ น ทุ น สำรองระหว่ า ง ประเทศมากขึ้น ทำให้โดยรวมแล้ว ราคาทองมีฐานแพงขึ้นเมื่อ วารสารทองคำ 47


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เทียบกับค่าเงินดอลลาร์ เช่นนี้จึงเห็นได้ว่าราคาทองไม่ได้ปรับ ตัวลงไปสู่ราคาเมื่อ 8 เดือนก่อน ทั้งที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งจนสู่ ระดับเดียวกับเมื่อเดือนมิถุนายน ของเมื่อปีที่แล้ว การขาดความเชื่อมั่นในเงินสกุลหลัก ๆ ของโลก อย่าง เงินยูโร ในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เป็นข่าวดังของเศรษฐกิจ โลกคงหนี ไ ม่ พ้ น วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตยู โ ร ค่ า เงิ น

ยูโรอ่อนค่ามาราว 10% จากราว 1.5 ยูโรต่อเหรียญ ในเดือน พฤศจิ ก ายน ขยั บ มาที่ ร าว 1.35 ยู โ รต่ อ เหรี ย ญ ในเดื อ น กุมภาพันธ์ กรณีนี้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างรวดเร็ว แต่ทว่า การแข็งค่าของดอลลาร์ในครั้งนี้ คงไม่ได้เกิดจากความ แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของดอลลาร์ที่มากขึ้นจากช่วงไตรมาส 2-3 ของปีที่แล้วอย่างเดียว แต่เพราะว่าภายใต้การขาดความ เชื่อมั่นในเงินสกุลใหญ่อย่างยูโรนั้น ไม่มีสินทรัพย์ชนิดไหนจะ รองรับสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการขายยูโรได้ดีเท่าเงิน สกุลดอลลาร์นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การที่ค่าเงินดอลลาร์แข็ง นั้น ย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐซึ่งเพิ่งพ้นจุดต่ำ สุดมาได้ไม่นาน และยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่งผลให้การแข็งค่าของ ดอลลาร์น่าจะแข็งค่าไปอย่างมีเพดานที่ไม่กระทบภาคการส่ง

ออกของสหรัฐ ตามที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ประกาศ นโยบายที่จะให้สหรัฐมียอดการส่งออกมากขึ้นเป็น 2 เท่า ใน

5 ปี ด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ อาจทำให้สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิด

จากการขายสินทรัพย์สกุลยูโร ที่เข้าสู่ดอลลาร์ได้ถูกจำกัด ให้ เข้าสู่สินทรัพย์ที่ใช้ปกป้องความเสี่ยงอย่างเช่นทองคำมากขึ้น ด้วย แทนที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าจนชนเพดานของตัวเอง และทั้ ง หมดนี้ จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ ภ าพรวมของราคาทองคำ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าในช่วงนี้ เช่น ในเดื อ นมี น าคม ราคาของทองคำจึ ง น่ า จะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของค่าเงินยูโร ซึ่งตอนนี้มี ความผันผวนทางเศรษฐกิจสูง เอาแน่นอนไม่ได้ ซึ่งแน่นอน ดอลลาร์ก็ผันผวนไปตามยูโรเองด้วยเช่นกัน

โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

กูรูชี้ช่องทางลงทุนทองคำให้สำเร็จ

ต้องศึกษา ต้องรู้จริง และอย่ากลัว วารสารทองคำ 49


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำ

และสถาบั น บั ณ ฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ ล งนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ

ด้ า นการขอข้ อ มู ล การวิ จั ย การฝึ ก อบรมและข้ อ มู ล วิ ช าการ

เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล พั ฒ นาวงการค้ า ทองคำ และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล

ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ทองคำของสมาชิ ก สมาคมฯ และ ประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง กองบรรณาธิ ก ารวารสารทองคำ ได้ ม ี โอกาสสั ม ภาษณ์ พิ เ ศษ รศ.ดร.เอกชั ย นิ ต ยาเกษตรวั ฒ น์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์ ถึงการร่วมมือกันในการดำเนินงานครั้งนี้

50 วารสารทองคำ

ที่มาที่ไปของการร่วมมือกัน ของทั้ง 2 องค์กรในครั้งนี้

ได้มีโอกาสพูดคุยกับทาง คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายก สมาคมฯ โดยเห็นพ้องกันว่า ทองคำในปัจจุบันมันไม่ได้เป็น เรื่องของเครื่องประดับ และสัดส่วนการค้าขายทองคำในส่วนนี้ มี อ ยู่ น้ อ ยมาก ตลาดได้ หั น ไปสู่ ก ารซื้ อ ขายทองคำก็ เ พื่ อ

การลงทุน และยิ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือในการลงทุนทองคำเพิ่ม ขึ้ น หลากหลายรู ป แบบ โดยเฉพาะมี ต ลาดโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส

ซึ่งมาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการลงทุน แต่มีความ กังวลว่าคนที่ลงทุนในตลาดทองคำส่วนใหญ่จะเป็นนักเก็งกำไร ซึ่งการลงทุนโดยขาดข้อมูลหรือว่าขาดหลักการ มันก็อาจทำให้ เกิดความเสียหายได้ และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ใช่เพียงแค่

นั ก ลงทุ น เจ็ บ ตั ว แต่ จ ะทำให้ ต ลาดค้ า ทองคำโดยรวมถู ก

กระทบด้วย ข้อมูลที่ทางนิด้าจะจัดทำขึ้น เป็นลักษณะใด เป็นบทวิเคราะห์ เพื่อที่จะช่วยให้ตลาดทองคำ ทั้งในส่วน ทองคำแท่ง หรือโกลด์ ฟิวเจอร์ส มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก็ควรจะมีการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งหลักการลงทุนที่มีเหตุ

มีผลให้กับนักลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่าง


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

การหารื อ ว่ า จะนำเสนอในรู ป แบบใด ผ่ า นช่ อ งทางใดบ้ า ง ความถี่มากน้อยแค่ไหน ความจริงแล้ว สถาบันการศึกษามี

เรื่องของดาต้าเบสทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจค่อนข้างที่จะ ครอบคลุ ม รวมทั้ ง มี บุค ลากร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นั ก ศึ ก ษา

ซึ่งได้ทำกรณีศึกษาเรื่องการลงทุนในทองคำ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้มีการประสานงานกัน เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ให้ กั บ นั ก ลงทุ น ได้ ทำให้ ก ารลงทุ น ในทองคำนั้ น มี ห ลั ก การ

มีเหตุมีผลมากขึ้น ช่วยให้ตลาดนี้มันเจริญอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน ในทองคำถือว่ามีค่อนข้างน้อย

น้อยมาก ๆ ก็คือเนื่องจากว่า คนที่ลงทุนทองคำในอดีต

ก็ เ ป็ น การแปรผั น มาจากคนที่ ช อบทองคำในรู ป ของเครื่ อ ง ประดั บ แต่ เ มื่ อ ผั น ตั ว มาเป็ น นั ก ลงทุ น เต็ ม ตั ว ก็ แ ปรสภาพ

จากคนที่ชอบเครื่องประดับทองคำมาลงทุนในทองแท่ง ซึ่งก็

จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สินทรัพย์ทางการเงิน เพราะฉะนั้น ทองคำในเมื่อมันเป็นเรื่อง ของการลงทุน ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้น คนเล่น ทองก็ต้องศึกษาเรื่องของการลงทุนในทองให้ลึกซึ้ง ที่สำคัญ

วารสารทองคำ 51


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ปัจจุบันทองคำถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญมาก เรื่อง

ของการลงทุนมันเป็นเรื่องที่แพร่หลายกันทั่วโลก และนับวันจะ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น เรื่องของข้อมูลทาง เศรษฐกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ จะมีความสำคัญกับการเคลื่อนไหว ของราคาทองมาก

มองนักลงทุนทองคำในไทย มีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญเพียงไร

ผมว่ า ยั ง มี ค วามรู้ น้ อ ยมากนะ เพราะส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ

ผันตัวเองมาจากคนที่สะสมทองคำ ซึ่งจะไม่ค่อยมีความรู้ใน เรื่องของปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อทองคำ อย่างเรื่องเก็งกำไร

ก็ใช้ความรู้สึกเสียส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเอาข้อมูลทางเศรษฐกิจ

เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งทองคำจริง ๆ แล้วค่อนข้าง จะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ นักลงทุน ส่วนใหญ่มักจะชอบแห่ตามกระแส จะซื้อขายกันด้วยความรู้สึก เพราะฉะนั้น การลงทุนในทองคำปัจจุบันจะเป็นในเรื่องของ การเก็งกำไรมากกว่า คนที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สในการป้องกัน ความเสี่ยงจริง ๆ ถือว่ามีน้อยมาก ร้านทองปัจจุบันก็เล่นเก็ง กำไรเหมือนกัน คือเวลาทองขึ้นก็ซื้อ เวลาทองลงก็เทขาย ซึ่ง จริ ง ๆ มั น ต้ อ งสวนทางกั น นะ เพราะอย่ า งเวลาที่ ค นอื่ น

เค้าขาย ร้านทองต้องรับซื้อเข้า แต่ต้องป้องกันความเสี่ยงโดย การอาจจะขายล่วงหน้า

52 วารสารทองคำ

เป็นการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการทำธุรกิจ ให้มันสามารถได้ผลกำไรมากที่สุด

ใช่ แต่ว่าร้านทองในปัจจุบันก็ไม่ค่อยเข้าใจในเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงในลักษณะนี้เท่าไหร่

แนวโน้มเรื่องของการให้ความรู้จะดีขึ้นหรือไม่

ต้องดีขึ้นครับ ปัจจุบันการลงทุนทองคำมันเป็นเรื่องใหม่ การลงทุนในทองแท่งจริง ๆ มันก็ยังมีไม่นาน โกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ต่อไปก็จะมีเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาอีก มาก ไม่ว่าจะเป็นอีทีเอฟ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ ใหม่มาก มันก็ช่วยไม่ได้ที่คนเข้ามาซื้อขายในปัจจุบันก็จะทำ ตามสัญชาตญาณ ความรู้สึกส่วนใหญ่ แต่ต่อไปพอมีข้อมูล

ข่ า วสาร มี บ ทวิ เ คราะห์ มี ก ารให้ ค วามเห็ น อย่ า งสม่ ำ เสมอ

คนที่ลงทุนก็จะลงทุนโดยดูปัจจัยแวดล้อมมากขึ้น ลงทุนโดย การวิเคราะห์วิจัยมากขึ้น แล้วก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้น

มองเครื่องมือในการลงทุนทองคำ ในอนาคตอย่างไรบ้าง

แน่นอนว่า เมื่อตลาดมันพัฒนามากขึ้น เครื่องมือก็จะมี มากขึ้น มันก็ทำให้เรื่องของการลงทุนในทองคำมีความคึกคัก ขึ้ น เพราะมั น จะมี รู ป แบบต่ า ง ๆ ตามที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งการ

ทั้งทองคำแท่ง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ทองออนไลน์ แต่เมื่อตลาด


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS พัฒนาไปถึงขั้นของการลงทุน ผู้ที่จะมาลงทุนก็ต้องการความ สะดวก ทั้งในเรื่องการซื้อ ขาย จ่าย เก็บ คนที่มีเจตนาลงทุน จริง ๆ อาจจะไม่ต้องการถือของ เพียงแค่เก็บส่วนต่างของกำไร ไปก็ แ ค่ นั้ น เหมื อ นกั บ ลงทุ น ในหุ้ น เราก็ ไ ม่ เ ห็ น ตั ว หุ้ น

คืออะไร แล้วในปัจจุบันแม้กระทั่งใบหุ้นก็ไม่มี มีแค่ตัวบัญชี เท่านั้น เพราะฉะนั้น การลงทุนในทองคำมันก็จะเป็นลักษณะ อย่างนั้น ก็คือการลงทุนในสินค้าอ้างอิง คือแค่ทองคำ แล้วก็จะ เล่ น เรื่ อ งของราคากั น แล้ ว ก็ มี ก ำไรเกิ ด ขึ้ น เพราะฉะนั้ น

มั น มี ค วามคึ ก คั ก มากขึ้ น แน่ น อน โดยเฉพาะเมื่ อ มี อี ที เ อฟ

เวลาออกมา เพราะเวลานี้ ค นที่ ต้ อ งการซื้ อ ทองคำก็ ต้ อ งซื้ อ

ทองแท่ง ในตลาดปัจจุบันเค้าไม่อยากเล่นฟิวเจอร์ส เพราะ ฟิ ว เจอร์ ส มั น มี อ ายุ ข องมั น อยู่ อย่ า งเวลาที่ ไ ปซื้ อ ล่ ว งหน้ า ไว้

ถ้าเราคิดว่าราคาทองคำยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นอีก แต่ถ้าหมดอายุ สัญญา มันก็จำเป็นที่จะต้องขาย แต่ในเรื่องของทองคำแท่ง หรื อ เรื่ อ งของอี ที เ อฟ มั น ไม่ มี อ ายุ เพราะฉะนั้ น ถ้ า เราคิ ด ว่ า

ถึงตอนนี้ทองมันยังไม่ขึ้น แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกก็อาจจะ สามารถถือไว้ได้ ไม่ถูกบังคับให้ขาย อีทีเอฟก็เหมือนกับใบจอง เวลาร้านทองให้กับลูกค้าในช่วงที่ทองไม่พอ แต่ไม่ได้เป็นสินค้า มาตรฐาน แต่เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ระบบ เพราะฉะนั้น คนที่อยาก จะลงทุนในราคาทองปัจจุบัน ไม่ต้องมีอายุของการหมดสัญญา ก็ ใ ห้ ล งทุ น ในอี ที เ อฟ ไม่ ต้ อ งถื อ ทอง ไม่ ต้ อ งเก็ บ ทองให้ ก ลั ว

โดนปล้นด้วย

ฉะนั้นอีทีเอฟเข้ามา นี่ก็กระเทือนร้านทองพอสมควร

แน่นอนครับ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแหละ เพราะฉะนั้น ร้าน ทองที่เดิมทำรายได้จากการขายทองแท่ง หรือว่าขายใบจอง ต่อ ไปก็ต้องถูกอีทีเอฟเข้ามาแทนที่ ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไป เพราะการเทรดอี ที เ อฟมั น ง่ า ยมาก เพราะฉะนั้ น มั น ก็ จ ะมี เอกสารที่เป็นมาตรฐาน เอกสารที่เป็นที่เชื่อถือได้ ไม่ต้องไป

ซื้อทองกับร้านทองร้านใดร้านหนึ่ง สมมติไปซื้อร้านทองแล้วเค้า ไม่หยิบทอง เค้าให้ใบจองมา เสร็จแล้วถ้าเป็นร้านทอง ที่มี เจตนาฉ้อโกง ก็อาจจะหนีไปได้ แต่อีทีเอฟไม่มีลักษณะอย่างนั้น เพราะเป็นสินค้ามาตรฐานที่ซื้อขายโดยตลาดหุ้น ให้ไปเปิดบัญชี ในตลาดหุ้น ต้องการซื้อทองก็โทรศัพท์บอกโบรกเกอร์ โอนเงิน แค่นั้นเอง ง่ายมาก

แวดวงทองคำ

อยากให้ช่วยแนะนำนักลงทุนว่า ควรจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิ่ ง แรกที่ นั ก ลงทุ น ทั้ ง หลายต้ อ งท่ อ งไว้ เ ลยก็ คื อ ว่ า ถ้ า ยั ง

ไม่รู้จักก็อย่าไปลงทุน คือถ้าไม่รู้จัก ไม่รู้ว่ามันจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรกระทบบ้าง ไม่รู้ว่ามันจะมีความผันผวน มากน้อยเท่าไหร่ ก็ไม่ควรจะเข้าไปลงทุน ถ้าไม่รู้จัก อย่าลงทุน แต่ถ้ารู้จักแล้ว ก็อย่ากลัว ยกตัวอย่างคือ พวกบริษัททอง ร้าน ค้าทอง ต้องรู้จักโกลด์ ฟิวเจอร์ส ต้องทำความรู้จักว่าโกลด์ ฟิวเจอร์ส มันคืออะไร สามารถใช้บริหารความเสีย่ งยังไง อย่างนี้ ต้องห้ามกลัว ต้องสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร ความเสี่ยง หรือว่าในการบริหารของตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้น คน ที่จะทำการค้าทอง คนที่จะลงทุนในทอง ก็ต้องทำความเข้าใจ ในตัวทองคำของมันเอง หาความรู้ แล้วก็ในปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล กระทบต่อทองคำ แล้วคงต้องติดตามข่าวคราว ในเมื่อบ้านเรา ข่าวคราวยังค่อนข้างน้อยก็ตอ้ งไปศึกษาข่าวคราวในตลาดโลกด้วย

วารสารทองคำ 53


คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

วีระ จุฑาวรากุล กับการเดินตามฝัน บนเส้นทาง

THE FUTSAL ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลก ชีวิตของเขา “วีระ จุฑาวรากุล” ในฐานะ

ลูกชายคนโตของครอบครัวคนจีนที่ทำธุรกิจค้าทองคำในชื่อ “จูเจียบเซ้ง” ก็ดูเหมือน จะถู ก โชคชะตากำหนดไว้ ห มดแล้ ว ว่ า ต้ อ งก้ า วขึ้ น มาเป็ น ผู้ สื บ ทอดธุ ร กิ จ ของ ครอบครัว ดังนั้น ทุกย่างก้าวชีวิตของเขาจึงถูกขีดเส้นทางให้เดิน ทั้งการศึกษา

เล่าเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวัน แต่ละปี แต่ท่ามกลางสิ่งที่เขา “ต้องทำ” เขาก็ได้ทำในสิ่งที่ “อยากทำ” ไปพร้อม ๆ กัน ด้วย นั่นนับว่าเป็นโชคชั้นหนึ่งในชีวิตที่น้อยคนนักจะได้รับ

58 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

วารสารทองคำ 59


คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ตลอดชีวิตของเขา แม้จะร่ำรวยแต่ก็ถูกบ่มเพาะให้สมถะ โดยมีคุณพ่อ (คุณวิฑูร จุฑาวรากุล) เป็นต้นแบบการดำเนิน ชีวิต ที่สอนให้รู้จักคุณค่าของการทำงานและคุณค่าของเงิน

ในครอบครัวของเราไม่นิยมใช้ของแบรนด์เนม เสื้อผ้าจากแผง ข้างทางก็ใช้ได้ ถ้าหากอยากได้ของเล่นหรืออะไรที่ไม่จำเป็น ต้องอดออมเก็บเงินไว้ซื้อเอง จำได้ว่าของเล่นบางชิ้นกว่าจะได้ ต้องเก็บเงินอยู่หลายเดือน คอยเขย่ากระปุกดูว่าเริ่มหนักหรือยัง แรก ๆ ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ซื้อให้ ทั้ง ๆ ที่มีเงินจะซื้อได้

โตขึ้ น ถึ ง รู้ ว่ า นั่ น คื อ การสอนให้ รู้ จั ก อดทน รู้ จั ก บริ ห ารเงิ น

รู้คุณค่าของ ที่ไม่ได้มาง่าย ๆ

“ตั้ ง แต่ เ ล็ ก จนโต ชี วิ ต ผมถู ก ปลู ก ฝั ง ให้ พ ร้ อ มสำหรั บ

การก้าวขึ้นมาดูแลธุรกิจของครอบครัวในอนาคต ผมจึงต้อง เรียนด้านบริหารธุรกิจ จนกระทั่งจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย และจบปริ ญ ญาโท สาขา Management Business Administration : MBA จาก University of Pittsburgh เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนและทำการบ้าน คุณพ่อ มักจะพามาที่ร้าน ให้อยู่ช่วยหน้าร้าน คอยหยิบของ ทอนเงิน เพื่อให้ซึมซับบรรยากาศการทำธุรกิจทองคำ โดยที่ผมเองไม่ได้ รู้สึกว่าถูกบังคับ พอได้มาช่วยงานที่ร้านก็ชอบธุรกิจนี้ เพราะมี ความท้าทายสูงและมีโอกาสได้ใช้ความรู้ทุกวิชาที่เรียนมา ไม่ ว่าจะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อดูแนวโน้มเศรษฐกิจและราคา ทองคำ การใช้หลักการตลาด เพื่อให้ทองคำของเราเป็นที่นิยม การใช้หลักการบัญชีช่วยในการบริหารสต็อกทองคำ เป็นความ รู้ สึ ก ที่ ช อบจริ ง ๆ ไม่ ไ ด้ ช อบเพราะเป็ น หน้ า ที่ ข องการเป็ น ลูกชายคนโตที่ต้องสืบทอดธุรกิจครอบครัว”

60 วารสารทองคำ

เมื่อไปเรียนต่างประเทศ เขาก็ไม่อยากสิ้นเปลืองเงินโดยใช่ เหตุ เนื่องจากค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง เขาจึง ต้องรีบเรียน ประกอบกับไม่อยากใช้เงินซื้อความสะดวกสบาย จึงเลือกที่จะพึ่งตัวเองทุกอย่าง ซักผ้า กวาดบ้าน หุงหาอาหาร ต้องทำเองทั้งหมด ไปไหนมาไหนก็ขึ้นรถเมล์เอา ที่พักเป็น

ห้องเล็ก ๆ พออยู่ได้ หนำซ้ำ ปริญญาโทจากเมืองนอก ก็ไม่ได้เป็นใบเบิกทาง ให้เข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญของจูเจียบเซ้ง แต่ต้องเริ่มจาก การเป็นพนักงานทั่วไป ช่วยขายทองหน้าร้าน ทอนเงิน ดูแล ลูกค้าเป็นปี ในเวลาต่อมาจึงเข้าใจว่า งานนี้ทำให้ได้ฝึกฝน ประสบการณ์ ดูแลลูกค้า เรียนรู้การทำทอง ดูทองเก่า สร้าง พื้ น ฐานให้ แ น่ น ก่ อ นจะเลื่ อ นขึ้ น ตำแหน่ ง ที่ ส ำคั ญ ขึ้ น คื อ ควบคุมสต็อกทองคำ จนถึงทุกวันนี้ ก็ผ่านมาถึง 6 ปีแล้ว “พื้นฐานที่เรียนรู้มา ช่วยให้มองภาพธุรกิจได้กว้างขึ้น การ เริ่มจากตำแหน่งเล็ก ๆ ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจทุกบทบาท หน้าที่ ยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจทองคำมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ เช่นในภาวะทุกวันนี้ ทองแท่ ง เป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น และเป็ น ทางเลื อ กสำคั ญ ของ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นักลงทุน สามารถซื้อขายและทำกำไรได้โดยไม่ต้องส่งมอบ ทองคำแท่ง หรือการลงทุนใน Gold Futures นัน่ เอง จูเจียบเซ้ง จึงเตรียมขยายตลาดทองคำแท่งให้มากขึ้น พร้อมกับพัฒนา เทคโนโลยีทจี่ ะอำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า และก้าวทันโลก” อีกมุมหนึ่งของชีวิต “วีระ” ก็ได้ทำในสิ่งที่รัก ได้ทำตามฝัน ควบคู่กัน นั่นคือ การเปิดสนามฟุตซอล นอกเหนือจากธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ทที่ ำอยูแ่ ล้ว ทัง้ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส อพาร์ตเมนต์ ซึ่ ง เมื่ อ ปรึ ก ษาแล้ ว คุ ณ พ่ อ ก็ เ ห็ น ชอบด้ ว ย “เดอะ ฟุ ต ซอล (THE FUTSAL)” จึงเปิดตัวเมื่อกลางปี 2551 ด้วยงบประมาณ

20 ล้านบาท “ผมทำด้วยตัวเองทุกอย่าง ตั้งแต่เลือกสถานที่ก่อสร้าง ร่วมออกแบบสนาม ไปจนถึงเลือกวัตถุดิบในการก่อสร้าง ตอน ก่อสร้างตั้งแต่แรกจนปัจจุบัน ผมเดินมาดูงานเกือบทุกวัน วัน ไหนไม่ว่างก็จะโทร.มาสอบถาม เพื่อให้สนามนี้เป็นสนามที่ได้ มาตรฐานและเป็นสนามที่ดีที่สุด บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ มีอยู่ 3 สนาม แต่ละสนามมีขนาด 40x20 เมตร ใช้หญ้าเทียมนำเข้า จากอิ ต าลี ซึ่ ง เป็ น หญ้ า ชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ นสนามสโมสร ฟุตบอลระดับโลก เช่น เอซีมิลาน และปาร์มา ส่วนหลังคา

ก็ออกแบบให้โปร่ง สูงเกือบ 10 เมตร มีสปอตไลต์ส่องสว่าง

ถึง 18 ดวงต่อสนาม จึงเล่นได้ทุกสภาพอากาศ พร้อมบริการ อุปกรณ์ ลูกฟุตบอล ชุดแบ่งทีม รองเท้าสตั๊ด ถุงมือโกล์ มี คาเฟ่ติดแอร์ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับครอบครัว เพื่อนฝูง มาพบปะสังสรรค์กันได้”

คนทองคำ

เดอะ ฟุ ต ซอล จึ ง เป็ น ที่ นิ ย มในหมู่ ผู้ รั ก กี ฬ าฟุ ต ซอล

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักร้องนักแสดงชื่อดัง อย่าง

วิด ไฮเปอร์ โก๊ะตี๋ อารามบอย ปราโมทย์ วิเลปะนะ พร้อมกับ เป็นที่ที่สร้างความผูกพันในครอบครัว ที่พ่อสอน ลูกเตะ มีแม่ ดูแลอยู่ข้าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย เช่น โรงเรียนสามชุก จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ “สนามนี้ ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง กำไรอย่ า งเดี ย ว แต่ ห วั ง ให้ เ ป็ น

สถานที่พักผ่อน คืนกำไรให้สังคม ได้เห็นเด็ก ๆ เล่นที่สนามนี้ ด้วยความสนุกสนานก็ดีใจแล้ว คุณพ่อก็เห็นชอบด้วย เพราะ ท่านชอบทำบุญ ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว” จากเสียงตอบรับที่ดี ทำให้ วีระ ตั้งใจว่า จะทำสนามใหม่ ให้ใหญ่ขึ้น เท่าสนามฟุตบอลจริง เพราะยังมีสนามประเภทนี้ อยู่น้อยมาก ขณะเดียวกัน ยังอยากเชิญชวนพี่น้องในแวดวง ธุ ร กิ จ ทองคำมาใช้ บ ริ ก ารที่ นี่ ไ ด้ ใ นราคาพิ เ ศษ “ช่ ว งทองคำ ผันผวนมากอย่างนี้ มาคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายที่ เดอะ ฟุตซอล กันดีกว่าครับ”

THE FUTSAL

(พุทธมณฑลสาย 2) เลขที่ 20/28 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 08-3434-0303, 08-9932-0303 www.thefutsal.com วารสารทองคำ 61


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การปรับตัว และความพอเพียง

หนทางอยู่รอดของร้านค้าทองในต่างจังหวัด ตลาดปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในเขตปริมณฑลที่มี ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในอดีตพื้นที่ในย่านนี้มีนาเกลือ นากุ้ง ชาวนา ต่อมามีธุรกิจประมง มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง นอกจาก นั้นยังมีสถาบันการศึกษาทางด้านการทหาร พาณิชย์นาวี นอกจากนั้นยังมี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ทำให้ธุรกิจการค้าทองรุ่งเรืองมาก แต่ในปัจจุบันสภาพเมืองปากน้ำได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมี ความเจริญทางด้านการคมนาคมขนส่ง ทำให้การค้าการขายของที่นี่ก็ได้ เปลี่ยนแปลงไป คอลัมน์ “ระเบียงทองคำ” ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณยงค์ บวรโพธิธรรม ประธานชมรมร้านค้าทองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการรวมตัวของผู้ประกอบการในพื้นที่ คุณยงค์ เล่าให้ฟังว่า หากได้มาเห็นสภาพของตลาดปากน้ำในอดีต จะเห็นถึงความรุ่งเรือง ความพลุกพล่านของผู้คนที่มาทำธุรกิจซื้อขาย 62 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สิ น ค้ า ประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ ง ทำให้ ธุ ร กิ จ การค้ า ขายทองเจริ ญ รุ่งเรืองอย่างมาก จากเดิมในรุ่นแรก ๆ ในปี 2520 มีอยู่ 8-9 ร้าน แต่ตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 37 ร้าน และในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ก็ได้ทยอยปิดไปบ้างเหลือเพียง 30 ร้าน เฉพาะในพื้นที่ตลาด ปากน้ำเท่านั้น การรวมตัวของบรรดาผู้ประกอบการร้านทองของปากน้ำ ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เพราะตอนนั้นร้านทองมีปัญหา เรื่องการรักษาความปลอดภัย ภาษี และกิจกรรมที่จะติดต่อกับ ทางราชการ ซึ่งเห็นว่าหากไม่มีการรวมตัวกับการดำเนินการ

ในแต่ละเรื่องก็จะลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังตำรวจ

เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจากันจนมี ข้อสรุปว่า ทางตำรวจจะเพิ่มการตรวจตรามากขึ้น แต่ขอให้ ร้านทองหยุดอาทิตย์ละวัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็บรรลุในข้อเสนอ จากนั้นก็เกิดสัมพันธไมตรีต่อกัน เช่นเดียวกับเรื่องการคำนวณ ภาษีของกรมสรรพากรก็เช่นกัน ทางชมรมก็ได้มีโอกาสพูดคุย เจรจาทำความเข้าใจกับแต่ละฝ่ายจนได้ข้อสรุปที่เป็นทางออก ร่วมกันซึ่งเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย แม้ว่าเรื่องของภาษีจะมี ช่องโหว่อีก 2 ที่ คือถ้านิติบุคคลเค้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริง ๆ คนที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล ส่ ว นมากต่ า งจั ง หวั ด จะไม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล

เค้าจะต้องไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีการค้า แต่ภาษี

ระเบียงทองคำ

รายได้เค้าเอาต้นทุนมาคำนวณอีก เพราะฉะนั้นทำให้ภาษีไม่ได้ มาตรฐาน ทั้ ง นี้ การที่ จ ะให้ ร้ า นทองในต่ า งจั ง หวั ด จดเป็ น นิตบิ คุ คลค่อนข้างจะมีปญ ั หา เนือ่ งจากส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ ของครอบครัว ไม่พร้อมที่จะจ้างคนเพื่อมาทำงานในตำแหน่ง อื่น ๆ เพราะค่าจ้างมันสูง “ต้องยอมรับว่าการที่พวกเรารวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น เพราะทุ ก คนยั ง ให้ ค วามสำคั ญ ในเรื่ อ งของการรั ก ษาความ ปลอดภั ย ร่ ว มกั น นอกจากนั้ น ก็ ยั ง มี เ รื่ อ งของภาษี ที่ ต้ อ งมา ปรึกษากันตลอด ขณะเดียวกันเราก็มีการพบปะสังสรรค์จัด เลี้ยงกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว สารในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ก็มีการทำบุญ การจัดกิจกรรม สั ง คมต่ า ง ๆ โดยเราจะเก็ บ ค่ า สมาชิ ก เพี ย งไม่ กี่ พั น บาท

แต่ ท างชมรมจะดู แ ลทุ ก อย่ า งรวมถึ ง เรื่ อ งการรั ก ษาความ ปลอดภัยด้วย ส่วนเรื่องของประธานชมรมนั้น เดิมทีเรากำหนดว่าจะให้ สมาชิกผลัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำ เพราะจะได้รู้จักรับหน้าที่ เพราะ ทุกคนมีศักยภาพ และทุกคนเป็นนักธุรกิจมีความรู้ แล้วจะต้อง เสียสละเพื่อส่วนรวม แต่พอเอาเข้าจริง ผมซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการตั้ง ชมรมก็รับผิดชอบเรื่อยมากว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในจุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเสียสละทุกอย่าง วารสารทองคำ 63


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุณยงค์ได้พูดถึงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยว่า ใน ย่ า นนี้ ถื อ ว่ า โชคดี ที่ เ ป็ น เมื อ งปิ ด ทำให้ ไ ม่ ค่ อ ยมี ปั ญ หาเรื่ อ ง

จี้ปล้น ที่ผ่านมามีข่าวออกมามาก ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ตอนแรกมีการต่อสัญญาณถึงสถานีตำรวจโดยตรง แต่ตอนหลัง ก็ ป รั บ มาใช้ ก ล้ อ งวงจรปิ ด แทน ส่ ว นเรื่ อ งการทำลู ก กรงที่ นี่

ไม่ นิ ย ม แต่ จ ะใช้ ป ระตู อั ต โนมั ติ ซึ่ ง ได้ ผ ลดี ส่ ว นเรื่ อ งของ

ทองปลอม ที่ นี่ ไ ม่ ค่ อ ยพบ แต่ ห ากร้ า นใดเจอทองปลอมจะ กระจายข่าวให้ทราบกันอย่างทั่วถึงทันที 64 วารสารทองคำ

แต่ปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องประสบ และค่อนข้างจะส่ง ผลกระทบอย่างหนักก็คือ เรื่องของราคาทองคำที่ได้ปรับตัวสูง ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมาก ประกอบ กับวัฏจักรของสภาพเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำได้เข้ามาซ้ำเติม ทำให้ผู้ประกอบการต้องดิ้นรนอย่างหนัก หากจะนับรวมถึง สภาพปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจประมงที่แย่ มาก ๆ สิ่งแวดล้อมเสีย ทำนากุ้ง นาเกลือไม่ได้ ปัญหาเรื่อง การจ้างงานจากโรงงานในพื้นที่ ทำให้ภาพรวมของการดำเนิน ธุรกิจไม่สู้ดี ขณะที่การซื้อขายทองคำในปัจจุบันมีทางเลือกหลายอย่าง ทั้งทองคำแท่ง โกลด์ ฟิวเจอร์ส ซึ่งการค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ นักลงทุนก็จะเข้าไปยังบริษทั หรือร้านค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ มากกว่า เนือ่ งจากปากน้ำกับกรุงเทพฯ อยูห่ า่ งกันไม่มาก ทำให้ การซื้อในกลุ่มนี้แทบจะไม่มีเลย นอกจากนั้นการซื้อขายทั้งสอง ส่วนนี้ก็มีปัญหาพอควร โดยคนที่จะซื้อโกลด์ ฟิวเจอร์ส ต้อง เป็นผู้ที่มีพื้นฐานการเงิน และความรู้ที่ดี เพราะมันสามารถทำ กำไรได้มาก แต่ก็สามารถทำให้คุณขาดทุนหนักได้เช่นกัน ส่วนทองคำแท่งซึ่งความจริงแล้วไม่น่ามีปัญหา แต่ก็เคย เกิดขึ้น เพราะร้านทองจะต้องซื้อเข้าและขายออก แต่ในช่วง

ที่ทองลงเราก็ไม่สามารถหาทองมาขายให้ลูกค้าได้ เพราะใน กรุงเทพฯ ก็ยังไม่พอขาย บางครั้งต้องให้ใบจอง ในทางกลับกัน


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

หากราคาทองสูงขึ้นเราก็ต้องรับซื้อคืน ซึ่งต้องใช้ทุนสูงมาก

ถ้าจะให้ลูกค้ารอรับเงินหลังจากที่เรานำไปขายในกรุงเทพฯ ก่อนก็คงไม่มีใครรอ เลยทำให้การซื้อขายส่วนใหญ่ก็จะเป็น

ผู้ประกอบการมากกว่า “ตอนช่วงที่ราคาทองขึ้นมาช่วงหมื่นต้น ๆ ก็ส่งสัญญาณ ไม่ค่อยดีมาแล้ว แต่พอมาแตะที่ 15,000 คนซื้อน้อยมาก ทำให้ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวหารายได้จากทางอื่น ๆ เสริม หรือ บางรายก็ต้องปิดตัวไป เพราะแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องต่าง ๆ ไม่ ไหว ทางออกของร้านค้าทองในความคิดของผม ผูป้ ระกอบการ ต้ อ งคิ ด ว่ า การค้ า มั น อยู่ ที่ เ ศรษฐกิ จ การอยู่ ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่

พื้นฐานของคนบางคนรู้จักพอไหม ถ้าคุยแบบส่วนตัว ลื้อทำ รายได้แค่นี้น่ะพอกินพอใช้ บางคนเค้าอยู่ได้ เท่าที่ผมดูคนที่รับ ทอดมาจากผูใ้ หญ่เนีย่ ประหยัดและรูจ้ กั เพียงพอ” คุณยงค์กล่าว สำหรับอนาคตร้านทอง เชื่อว่าจะต้องมีการปรับตัวอย่าง หนัก เหมือนกับธุรกิจร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการรายใดทนแรง เสียดทานหรือปรับตัวไม่ได้ก็ต้องปิดตัวไป บางรายถ้ายังใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยก็อยู่ยาก เพราะในอนาคตจะหวังกำไรจากการค้าขาย ทองคงจะลดลง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้อยู่ได้ คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่สำคัญก็ คือความพอเพียง เรื่องหลังถือว่าสำคัญมาก ถ้าทุกคนมีเชื่อว่า อยู่ได้อย่างสบาย วารสารทองคำ 65


วารสาร

www.goldtraders.or.th

ใบสัง่ จองลงโฆษณา

ทองคำ สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) Back Cover Inside Back Cover Inside Front Cover Facing Inside Back Cover Facing Inside Front Cover Facing Contents Regular Page

Regular Page (1/2)

ประเภท

ปกหลังแยก 4 สี ปกหลังใน 4 สี ปกหน้าใน 4 สี ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2623-2301


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 หรือที่ www.goldtraders.or.th


คำคม ทิ้งท้าย

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศ ที่ผ่านมาเราได้เห็นความ พยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามสามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสงบสุ ข ทำให้ ป ระเทศชาติ ก้ า วเดิ น ได้ ต่ อ ไป แต่ ห ลายครั้ ง ความ พยายามก็ไร้ผล เนื่องจากแต่ละกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องก็เห็นว่าความคิดของตนเป็น

สิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ฟังความอีกข้าง ก็เลยอยากจะหยิบยกคำพูดของ Sir Winston Leonard Spencer-Churchill หรือที่รู้จักกันในนามของ Winston Churchill นายก รัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รวมทั้งเคยได้รับรางวัล โนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ พ.ศ. 2496 อีกด้วย

“Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is

also what it takes to sit down and listen” ความกล้ า หาญคื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งใช้ ย ามลุ ก ขึ้ น ยื น และพู ด แต่ ข ณะเดี ย วกั น เราก็ ต้ อ ง

ใช้ความกล้าหาญในการนั่งลงและรับฟังด้วย

เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

สมาคมค้าทองคำ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมลข่าวสาร บทวิเคราะห์ราคาทองคำ รายงาน สรุปราคาทองคำประจำวัน รวมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่ า นทางอี เ มลของสมาชิ ก มาเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ ล

ตอบรั บ ที่ ดี ช่ ว ยสร้ า งความสะดวกรวดเร็ ว ในการสื่ อ สารให้กับ สมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยัง ไม่ได้รับบริการดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ

มาที่สมาคมค้าทองคำ โดยโทร.มาที่ 0-2623-2301-3 แจ้งชื่อร้าน เลขที่สมาชิก และอีเมลที่ต้องการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ (ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย) และหากมีข้อเสนออื่น ๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้งไว้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสมาคมฯ เพื่ อ ช่ ว ยกั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม

ค้าทองคำของเราให้เข้มแข็งตลอดไป...
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.