ทองคำ Vol.51

Page 1OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำOCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำOCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

9


วารสารทองค�ำ

10

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

11


วารสารทองค�ำ

12

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

13
วารสารทองค�ำ

16

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

17


Gold Special วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง/ภาพ

18

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

19


วารสารทองค�ำ

20

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

21


วารสารทองค�ำ

22

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

23


Gold Report วารสารทองค�ำ กองบรรณาธิการ : เรื่อง

24

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

25


วารสารทองค�ำ

26

OCTOBER-DECEMBER 2016

Gold Interview วารสารทองค�ำ มนุษย์ทองค�ำ : เรื่อง

30

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

31


วารสารทองค�ำ

32

OCTOBER-DECEMBER 2016


วารสารทองค�ำ

OCTOBER-DECEMBER 2016

ช่วงเวลา

เวลาซื้อขาย

เวลาแจ้งความประสงค์ ในการส่งมอบทองคำ�

09.15 น.- 09.45 น. Pre-open 09.45 น.-16.00 น. Day Session 16.00 น.-16.30 น. Tender for Delivery Session 16.35 น.-17.05 น. Delivery Equalizer Session 19.15 น.-19.30 น. Pre-open (Night Session) 19.30 น.-22.30 น. Night Session

33


Gold AEC

วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

34

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

35


วารสารทองค�ำ

36

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

37


Gold Research วารสารทองค�ำ

38

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

39


วารสารทองค�ำ

40

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

41
วารสารทองค�ำ

OCTOBER-DECEMBER 2016

Hua Seng Heng Gold Futures : เรื่อง

โดย บริษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด www.hshfutures.com โทร. 0-2223-2288

44


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ GT Wealth Management : เรื่อง

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด www.gtwm.co.th โทร. 0-2673-9911 ต่อ 250

45


วารสารทองค�ำ

46

OCTOBER-DECEMBER 2016


วารสารทองค�ำ

OCTOBER-DECEMBER 2016

S S E C C SU

01

02

03 47


วารสารทองค�ำ Ausiris Futures : เรื่อง

48

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ YLG Group : เรื่อง

49Gold Infographic SCT GOLD : เรื่อง / ภาพ


วารสารทองค�ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เรื่อง

52

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

53


วารสารทองค�ำ

54

OCTOBER-DECEMBER 2016วารสารทองค�ำ โกลด์เด้นบอย : เรื่อง

56

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

57


Gold Online วารสารทองค�ำ

กองบรรณาธิการ : เรื่อง

58

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

59


Gold Health วารสารทองค�ำ

นวพร เพชรแก้ว : เรื่อง

60

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

61


Hi Life

วารสารทองค�ำ

Misstech : เรื่อง

62

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

63


วารสารทองค�ำ Penquin Walker : เรื่อง

64

OCTOBER-DECEMBER 2016


OCTOBER-DECEMBER 2016

วารสารทองค�ำ

65


Gold Update วารสารทองค�ำ

ปานะพงษ์ สุทธีวงศ์ : เรื่อง

66

OCTOBER-DECEMBER 2016


วารสารทองค�ำ

OCTOBER-DECEMBER 2016

ประเภทธุรกรรม

วงเงิน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ / แบบฟอร์ม

กำ�หนดเวลาส่งรายงาน

1. ขายทองให้ลูกค้า ด้วยเงินสด

2 ล้านบาทขึ้นไป

รายงาน ปปง. ใช้แบบรายงาน ปปง. 1-05-2

ธุรกรรมในแต่ละเดือน ควรส่งในเดือนถัด ไป (การรายงานสามารถรายงานได้ทันที นับตั้งแต่มีการทำ�ธุรกรรมเกิดขึ้น)

2. การรับซื้อทองเก่า จากลูกค้าด้วยเงินสด

2 ล้านบาทขึ้นไป

รายงาน ปปง. ใช้แบบรายงาน ปปง. 1-05-5

ธุ ร กรรมในแต่ ล ะเดื อ น ควรส่ ง ในเดื อ น ถัดไป (การรายงานสามารถรายงานได้ทนั ที นับตั้งแต่มีการทำ�ธุรกรรมเกิดขึ้น)

3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (เงินสด โอน เช็ค หรือ อื่นๆ)

ไม่ต้องพิจารณา วงเงิน

รายงาน ปปง. ใช้แบบรายงาน ปปง. 1-05-10

ธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้ส่งภายใน 7 วัน นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ ต รวจสอบและพิ จ ารณาว่ า ธุรกรรมนั้น เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร สงสัย

4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer – KYC)

1 แสนบาทขึ้นไป

เก็บข้อมูลการแสดงตน (ไม่ต้องรายงาน)

ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลลูกค้า เป็นระยะ เวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้า ทำ�ธุรกรรม (ปปง. มีโอกาสเรียกตรวจสอบ หากพบ ความผิดปกติ)

5. การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence – CDD)

1 แสนบาทขึ้นไป / โอนเงินหรือ ชำ�ระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ขึ้นไป

เก็บข้อมูลทราบ ข้อเท็จจริง (ไม่ต้องรายงาน)

ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลลูกค้า เป็นระยะ เวลาอย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้า ทำ�ธุรกรรม (ปปง. มีโอกาสเรียกตรวจสอบ หากพบ ความผิดปกติ)

67

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.