Goed Nieuws Beekdaelen

Page 1

Een heel bijzondere jongere krijgt

Jongerenlintje gemeente Beekdaelen

Op donderdag 17 november heeft burgemeester Geurts het Jongerenlintje uitgereikt. Dit jaar eindelijk weer tijdens een gezellige bijeenkomst, georganiseerd door de voetbalclub waar Sem Offermanns als vierjarig voetballertje begon. Met trots stellen wij Sem aan u voor:

Sem, bijna 18 jaar, is actief voor maar liefst vier organisaties in Amstenrade. Hij is lid van de voetbalvereniging en sinds 6 jaar trainer van verschillende jeugdteams, heel knap op zo’n jonge leeftijd. De KNVB heeft hem destijds in de kantine van VV Amstenrade in het zonnetje gezet omdat hij de jongste voet baltrainer van het land was. Hij is sinds kort lid van de jeugd commissie die de jeugdafdeling van de voetbalclub coördineert en neemt de commissieleden veel werk uit handen, gevraagd maar vooral ook ongevraagd.

Op zeer jonge leeftijd (4 jaar oud!) is Sem lid geworden van Schutterij St. Gertrudis Amsten rade en nam hij meteen deel aan de solistenwedstrijden voor tamboers waar hij veel prijzen won. Als trouw lid, altijd present bij de repetities, is hij een voor beeld voor andere jeugdleden en hebben meer jongeren de

weg naar de schutterij gevonden.

Daarbij zet hij zich in voor het Sin terklaas comité in Amstenrade, is hij lid van de Zaate Hermenie Ut Zal Waal oet Austroa en slaat de maat bij het optreden in ver zorgingstehuis Elvira. En dat al lemaal naast zijn studie aan het CIOS waar hij 2e jaars student is. Kortom, door de tomeloze inzet van Sem draait de jeugdafdeling van de voetbalclub én kunnen plaatselijke tradities in het dorp blijven bestaan.

Telefoon
38 31 Gehakt half om half 500 gram Braadworsten Alleen geldig op woensdag-gehaktdag 4.50 3+1 gratis! Uit eigen keuken Vlaams stoofpotje 500 gram Diverse stamppotten 500 gram Gelders gehakt 100 gram 5.95 3+1 gratis! Weekaanbieding Minute steaks Kip Cordon Bleu Duroc Karbonades 2.95 1.39 3+1 gratis! 3+1 gratis! KAFFEE IN DE VRIE Beekdaelen Nummer 2739 - 23 november 2022 week 47 oplage 9500 ex. Verschijnt wekelijks huis aan huis in kernen Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Jabeek, Merkelbeek, Oirsbeek, Puth, Schinnen, Schinveld en Sweikhuizen. VIJVERSTRA Bakkerij Vijverstra - Dorpstraat 40 Oirsbeek - 046-4421634 Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 - 18.00 uur. Zaterdag van 8.00 - 16.00 uur Zachte witte broodjes 4 + 1 gratis Perzik yoghurt vlaai € 14.00 Steinlander € 2.85
Dorpstraat 38 - Oirsbeek
046-442

ipsum

Colofon

Weekblad Goed Nieuws is een uitgave van drukkerij/uitgeverij van Breugeloffset.

Hulterweg 30A , 6438 AJ Oirsbeek Tel.: 046-4421499

info@weekbladgoednieuws.nl info@vanbreugeloffset.nl

Oplage: 9500 exemplaren Verschijnt wekelijks, iedere woensdag aan huis in Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Jabeek, Merkelbeek, Oirsbeek, Puth, Schinnen, Schinveld en Sweikhuizen Advertenties en kopij dienen vrijdags voor verschijningsdatum in ons bezit te zijn.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, behoeven niet door ons te worden gecompenseerd Ook kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor ingezonden artikelen en/of reacties Eventuele druk- en zetfouten in artikelen en advertenties zijn voorbehouden.

Het Goed Nieuws is ook te lezen via www.weekbladgoednieuws.nl

JIS-nieuws

JIS organiseert Kribkeswandeling

Op aangeven van een aantal inwoners neemt het JIS het initi atief om in Schinnen de kribkes wandeling Sjènne op te zetten. Een kribkeswandeling bestaat ook al in veel andere dorpen, de bedoeling is om reeds geplande en nieuw op te zetten kribkes/ kerststallen op te nemen in een wandelroute die voor iedereen gratis beschikbaar en te delen is. Op deze manier willen we samen een mooie bijdrage le veren aan een sfeervolle kerst in Sjènne en de kribkes door zoveel mogelijk mensen laten bewonderen.

De wandeling is van 12 decem ber (na Sinterklaas) tot en met Driekoningen op 6 januari. Het gaat om kribkes van inwoners, buurtverenigingen, kunstenaars, (horeca) ondernemers, etc. Deze worden onder andere op gesteld op vensterbanken, nis jes, open huiskamers, portieken, tuinen, terrassen, groenstroken, etc.

Om kribkes aan te melden voor de route kunnen ze tot 2 decem ber kosteloos aangemeld wor den via www.hetjis.nl Via deze website is de route beschikbaar vanaf 12 december. Voor meer informatie, vragen, ideeën, bij dragen of anders kunt u contact opnemen met raymond@hetjis. nl / 06-25022110.

Seniorenvereniging KBO Amstenrade

“Wij bestaan dit jaar 50 jaar en hebben dit gedurende het jaar een aantal keer gezellig gevierd met onze leden die in grote getale hebben deelgeno men. Het waren telkens warme ontmoetingen waarop eenieder met voldoening zal terugkijken. In december hebben we nog een tweetal activiteiten voordat het jaar 2022 wordt afgeslo ten. Uiteraard een Kerstviering. Op 6 december gaan we per touringcar naar de Kerstshow van Marcienne in Heinsberg. We vertrekken om 14.15 uur bij de Koeteleboet. Er zijn nog plaatsen vrij. Voor leden zijn de kosten € 5,- en voor niet leden € 7,50. Aanmelden is mogelijk tot 1 december a.s. per e-mail:

info@seniorenverenigingamstenrade.nl of per telefoon bij Pierre Thijssen 046 – 442 3992 U kunt dan per bank betalen op: NL47RABO 0102 7069 80 t.n.v. Kath. Bond van Ouderen Amstenrade. We starten op 3 januari 2023 om 14.30 uur In “Bie de Veld wachter” het nieuwe jaar met een gezellige middag voor Se nioren, ook niet leden zijn wel kom. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Tijdens de ontmoeting kunnen we el kaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. Dinsdag 24 januari om 14.00 uur Lezing door Remedica in “de Koeteleboet” Onderwerp: “Op reis door ons Spijsverte ringskanaal“ ook hierbij zijn niet leden welkom. In de pauze wordt er een aangeklede kop

koffie geserveerd, deze is voor leden gratis en aan niet leden vragen we € 3,50 dit kan ter plaatse betaald worden. Niet leden aanmelden bij Pier re Thijssen telefoon: 046-442 3992. Namens het bestuur van harte uitgenodigd en hopelijk tot ziens op een van deze ac tiviteiten”.

Oud Papier Amstenrade

U kunt uw oud papier weer in leveren op het Raadhuisplein in Amstenrade op zaterdag 26 november van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Jarenlang kwamen de jeugdleiders van de voetbalvereniging Adveo bij Mia & Wiel in de Kastanjestraat over de vloer.

Helaas is vorige week onze toenmalige hoofdjeugdleider Wiel Heuts uit ons midden genomen.

Namens alle oud spelers en jeugdleiders danken we Wiel voor zijn belangeloze werkzaamheden en wensen we Mia, kinderen en overige familieleden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Wij willen, na het overlijden van

Ans Dusak

iedereen heel erg bedanken voor de overweldigende en hartverwarmende reacties in welke vorm dan ook. Het doet ons goed om te weten dat Ans door zo velen wordt gewaardeerd en geliefd om wie zij was.

Math

Yaquelle en Marc, Novée en Ninthe

Dankbetuiging

Wij willen jullie bedanken voor de vele kaarten, bloemen en blijk van medeleven na het overlijden van mijn geliefde man, vader, schoonvader en opa

Zef Meulenberg

23 november 2022
De Root 34 6436 CZ Amstenrade Tel. 046-4512301 Leverancier
rolluiken met hor
screen
zip screen
AA & Rolluiken en Zonwering
Nu ook sectionaal poorten APK? 046-4431721 AUTOBEDRIJFKEES.NL
Virginie Meulenberg-Wijnen Pascal en Miranda Kleinkinderen: Vince, Yves, Jaëll
van: •
• rolluiken •
• zonneschermen • horsystemen • ook voor reparatie • klusjes om en aan het huis
www.a-a-rolluiken.nl

Jubilarissen Caeciliafeest Schinveld

Zaterdag 12 november vierde Harmonie St. Caecilia Schinveld haar jaarlijkse Caeciliaviering. Een bijzondere viering aange zien de harmonie dit jaar 115 jaar bestaat en het tevens de laatste Caeciliaviering is in ver band met de fusie per 1-1-2023 met de Fanfare.

Liefst 9 jubilarissen dit jaar, deels ook door de coronatijd waarin geen feest is gehouden. Op de foto bovenste rij van links naar rechts: Rob Keulen 12,5 jaar lid, Jan Stam benoemd tot erelid, Raymond Marx 40 jaar lid, Har Delissen 50 jaar muzi kant.

KBO Oirsbeek

Op vrijdag 9 december vanaf 18.00 uur houdt de KBO in Par tycentrum De Oirsprong een (wegens corona uitgestelde) Feestavond ter gelegenheid van haar 30 jarig jubileum. Das Tirol Team staat garant voor een ge zellige avond met een uitgebreid buffet. Voor deze avond kunnen de leden zich nog tot 3 decem ber opgeven via het inschrijffor

Op de onderste rij van links naar rechts: Hetty Theunissen 40 jaar lid en benoemd tot erelid, Luus Dreyer 12,5 jaar lid, Danielle Bruggeman 40 jaar lid, Rita Welling 12,5 jaar lid, Chantal Kuijpers 40 jaar lid.

Na de huldigingen volgde nog een gezellige avond die vooral in het teken stond van herinne ringen ophalen. Ieder bedankt voor de deelname.

Op de foto: de jubilarissen van Harmonie St. Caecilia Schinveld

mulier in de mededelingen. De laatste activiteit van dit jaar is de traditionele sfeervolle Kerstviering op woensdag 21 december om 14.00 uur in café In de Vrie.

Seniorweb Brunssum

Vrijdag 2 december 2022 is er inloopspreekuur van het com

putercentrum Seniorweb Bruns sum. Seniorweb Brunssum is een gecertificeerd leercentrum en onderdeel van Seniorweb Nederland.

Het spreekuur wordt gehouden van 11:00 tot 13:00 uur in het gebouw van `t Rombouts colle ge, Schoolstraat 16 Brunssum, aan achterzijde van de biblio theek. Tijdens dit inloopspreek uur kunt u informatie krijgen over de digitale mogelijkheden

van computer, tablet en de ver schillende besturingssystemen. Ook kunt u uw laptop meene men als hierover vragen zijn i.v.m. problemen.

Indien u interesse heeft is er verder informatie over de te vol gen cursussen.

23 november 2022

22 NOV ‘22

INFORMEERT

De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels. Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendmakingen verkort in de lokale media die huis-aan-huis verspreid worden.

E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de e-mailservice: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale overheden dan automatisch.

U kunt hierbij uw persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op het type bekendmaking.

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Deze kunt u digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van het adres of met het planidentificatienummer.

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen

LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND

Diverse straten door Merkelbeek

Diverse straten door Vaesrade met bijeenkomst op het grasveld bij VV Vaesrade

Evenementenvergunning “Winterlichtstoet” op zaterdag 10 december 2022

Evenementenvergunning “Sinterklaasintocht 2022”op 27 november a.s.

16-11-2022

16-11-2022

BEKENDMAKINGEN

Verleende vergunningen

LOCATIE OMSCHRIJVING

Hellebroekerweg 57 te Wijnandsrade

Amstenraderweg 14 te Merkelbeek

Bouwen van een garage, een tuinberging en een overdekt terras

Verbouwen van het woonhuis en de praktijkruimte

VERLEEND

16-11-2022

16-11-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 088 - 450 20 00.

Afronding aanbesteding publicaties gemeente in één weekblad

Tot op heden publiceerde gemeente Beekdaelen wekelijks haar officiële bekendmakingen en overige informatie in de drie weekbladen GoedNieuws, Journaal van Beekdaelen en De Beekdaeler. Zoals eerder bekend gemaakt, heeft de gemeente op 1 september jl. de aanbesteding ‘Gemeentelijke publicaties in één weekblad’ uitgezet. Met als doel om met ingang van 1 januari 2023 nog maar in één weekblad de officiële bekendmakingen en overige informatie te publiceren.

Voor deelname aan deze aanbesteding heeft de gemeente de genoemde 3 weekbladen uitgenodigd.

Afronding aanbesteding Alleen De Beekdaeler heeft ingeschreven op de aanbesteding. Over het aanbod waarmee is ingeschreven, heeft onlangs ook een positief gesprek met de inschrijver plaatsgevonden.

De Beekdaeler heeft echter volledig onverwachts op 14 november haar inschrijving voor de aanbesteding ingetrokken en op 15 november haar weekblad rondgebracht met daarin de mededeling dat De Beekdaeler volledig en per direct stopt.

Hoe nu verder? Nu de publicaties vanaf 1 januari 2023 in De Beekdaeler niet door zullen gaan, gaat gemeente Beekdaelen bekijken welk mogelijk alternatief er is.

Tot daar meer duidelijkheid over is, zullen de wekelijkse officiële bekendmakingen en informatie online te lezen zijn via www.beekdaelen.nl. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis in Nuth en de beide informatiepunten in Schinnen en Schinveld. Dit gaat in met ingang van 22 november 2022.

23 november 2022
DATUM
Deweverplein 1, Nuth Scalahof 1, Schinnen (infopunt) A ge Water 20a, Schinveld (infopunt)
>>

Daarnaast zullen tot en met december 2022 de gemeente lijke bekendmakingen en informatie uiteraard ook nog gepubliceerd worden in GoedNieuws en Journaal van Beekdaelen.

De verplichte officiële bekendmakingen worden daarnaast ook altijd gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.

U kunt zich ook (kosteloos) abonneren op de e-mailservice van overheid.nl. U kunt zich hiervoor aanmelden via https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

U kunt hierbij ook uw persoonlijke voorkeuren instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie(s) u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving.

Geprinte publicaties verkrijgbaar

De geprinte exemplaren zijn vanaf 22 november verkrijgbaar bij:

• Gemeentehuis Nuth

Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth Bij de receptie bij de hoofdingang

• Informatiepunt Schinnen

Scalahof 1, 6365 BK Schinnen

In het gemeentehuis, hoofdingang. Geopend elke maandag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur

• Informatiepunt Schinveld

A Ge Water 20a, 6451 CD Schinveld

In het gebouw van CMWW. Geopend: elke dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur

Arriva bereidt wijziging busroute 36 in Jabeek en Schinveld voor

Eind volgend jaar (2023) past Arriva de busroute aan in Jabeek en Schinveld. Beide kernen worden op dit moment elk uur bediend door buslijn 36 (Sittard-Doenrade-JabeekSchinveld-Brunssum en vice versa).

In samenwerking met de Provincie en de gemeente Beekdaelen is besloten om de route van lijn 36 aan te passen in Jabeek en in Schinveld.

door Jabeek rijdt zonder dat er daadwerkelijk reizigers inof uitstappen. Dat betekent onnodig reistijdverlies voor doorgaande reizigers tussen Sittard en Brunssum.

In Jabeek wordt aan de rand van de kern daarom een nieuwe halte gerealiseerd bij de rotonde Kneijkuilerweg. Deze halte wordt in 2023 aangelegd en voorzien van abri, verlichting, fietsstalling en een veilige looproute naar Jabeek. Met de ingebruikname van de nieuwe halte vervallen de bestaande haltes Wiegelraderweg en Kerk.

Aanpassing route van lijn 36 in Schinveld Vanwege een herinrichting is de Jabeekerstraat in Schinveld niet langer geschikt als busroute. Dat betekent dat lijn 36 in Schinveld voortaan via de BrunssummerstraatWilhelminaplein-Beekstraat- Kloosterlaan-Bouwbergstraat gaat rijden. Dit zorgt voor een verbeterde ontsluiting van Schinveld.

De bestaande haltes van lijn 3 op de Kloosterlaan en Bouwbergstraat krijgen dus een tegenhalte voor lijn 36. De combinatie van Parkstad-lijn 3 en streeklijn 36 zorgt voor 3 reismogelijkheden per uur vanuit Schinveld richting Brunssum.

Gemeente Beekdaelen start begin 2023 met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe haltes en het verwijderen van de oude haltes.

Inzien conceptplannen De conceptplannen c.q. aanvullende afbeeldingen staan op www.beekdaelen.nl onder ‘Actueel’.

Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze vóór 19 december 2022 mailen naar de heer R. Walraven via gemeente@beekdaelen.nl.

Vóór de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe haltes wordt nog een verkeersbesluit genomen. Dan liggen de definitieve plannen 6 weken ter inzage. U kunt dan mogelijk bezwaar indienen tegen het verkeersbesluit.

Aanpassing

route van lijn 36 in Jabeek

De huidige route loopt via de kern Jabeek, waarbij vanaf de doorgaande weg het dorp wordt ingereden om vervolgens via een ‘rondje om de kerk’ het dorp weer uit te rijden richting Schinveld of Sittard. Het aantal reizigers vanuit of naar Jabeek is echter dermate gering, dat de bus vaak het lusje

23 november 2022

Beperkte verstrekking van persoonsgegevens door de overheid

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen.

Voor het verstrekken van uw gegevens aan anderen, gelden uiteraard regels. U leest er hier meer over.

Aan wie worden uw gegevens wel en niet verstrekt?

• De overheid verstrekt uw gegevens automatisch aan andere overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken uiteraard.

Welke informatie verstrekt mag worden, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze gegevensverstrekkingen voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, ze zijn namelijk verplicht voorgeschreven.

• In enkele gevallen kunnen derden vragen om de over u opgenomen gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstrekking aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen). Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

• Aan particulieren en aan commerciële instellingen wordt alleen informatie verstrekt na uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verzoek tot geheimhouding van uw gegevens U kunt uw gemeente verzoeken om aan verplichte derden en vrije derden (beschreven bij de tweede bullet hierboven) geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dat kan digitaal met DigiD via https://www.beekdaelen.nl/ geheimhouden-persoonsgegevens/ of op afspraak aan de balie van het gemeentehuis. U vult dan een speciaal daarvoor beschikbaar formulier in. U dient zich bij de balie met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Aan wie zijn uw gegevens verstrekt?

U kunt bij de gemeente een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP. Dit heet inzagerecht. Dit kan alleen op afspraak aan de balie en u dient zich hierbij te legitimeren.

Zijn uw gegevens in de BRP niet correct?

Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening, team burgerzaken via 088-4502000.

Meer weten?

Kijk dan op www.beekdaelen.nl/geheimhoudenpersoonsgegevens/.

Welkom bij onze informatiepunten in Schinnen en

Schinveld!

Veel inwoners vinden het fijn als de gemeente dichtbij aanwezig is. Daarom kunt u sinds 2 november terecht bij de twee nieuwe informatiepunten van de gemeente Beekdaelen, in Schinnen en Schinveld.

Bij de gemeentelijke informatiepunten kunt u terecht voor:

• informatie over alle producten en diensten van de gemeente;

• het maken van een afspraak voor de servicebalie burgerzaken;

• het indienen van meldingen openbare ruimte;

• ondersteuning bij het zelf digitaal regelen van (gemeente) zaken met behulp van uw DigiD, zoals het doorgeven van een verhuizing, het melden van een vermist reisdocument en het aanvragen van een uittreksel (neem uw DigiD mee naar het informatiepunt);

• het inleveren en invullen van gemeentelijke formulieren;

• het inleveren van een gevonden voorwerp;

• folders, brochures en overige afhaalproducten (zoals Ja/Nee-stickers en PMD-zakken).

Let op! U kunt bij de informatiepunten géén waarde documenten (zoals paspoort, id-kaart en rijbewijs) aanvragen en ophalen. Dit kan alleen in het gemeentehuis in Nuth. Dit heeft te maken met wettelijke eisen en beveiligingseisen.

Zonder afspraak binnen lopen bij de informatiepunten U kunt tijdens de openingstijden zonder afspraak binnen lopen bij de informatiepunten. Onze medewerkers helpen u graag verder met uw vraag.

Informatiepunt Schinnen Scalahof 1, Schinnen (in het gemeentehuis, hoofdingang) Geopend: elke maandag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur

Informatiepunt Schinveld A Ge Water 20a, in Schinveld (In het gebouw van CMWW) Geopend: elke dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur

Overige dienstverlening gemeente Uiteraard blijft u (op afspraak) ook welkom in het gemeentehuis in Nuth (Deweverplein 1), bijvoorbeeld voor het aanvragen van uw paspoort of id-kaart. U maakt een afspraak via 088 – 450 2000 of www.beekdaelen.nl/afspraak.

Het is overigens lang niet altijd nodig om naar de gemeente toe te komen. Onze medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen u ook graag telefonisch met uw vraag, via 088 – 450 2000. En op www.beekdaelen.nl/aanvragen-enregelen leest u welke producten en diensten u online kunt aanvragen of regelen.

23 november 2022

PAROCHIEFEDERATIE SCHINNEN,

OIRSBEEK, PUTH EN DOENRADE

KINDERWOORDDIENST IN OIRSBEEK

Op Zondag 27 november a.s. 1e Zondag van de Advent Tijdens de H. Mis van 11.00 uur. Een verhaal uit de Kinder bijbel (of ‘Spiegelverhaal’) met Flanelbord, Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen een voorbede maken én…...altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis! De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WEL KOM!!!

Thema: Bereid je voor op de komst van Jezus!

ADVENTSBRIEF BISSCHOP

Zondag 27 november steken we de eerste kaars aan in onze kerken aan de Adventskrans. We gaan van donker naar licht. We lezen de adventsbrief voor in onze kerken die onze bis schop ons heeft geschreven. Hiermee drukken we uit dat hij onze eerste herder is. Zo zit onze kerk in elkaar. Een pastoor staat in dienst van de bisschop, evenals een kerkbestuur. Het is niet ons eigen bedrijf dat we naar eigen inzichten runnen. Zo zijn alle Nederlandse bis schoppen onlangs in Rome ge weest. Om uit te drukken dat wij wereldwijd de kerk zijn die gegrondvest is op het funda ment van de apostelen. Petrus werd door Jezus aangesteld als de voorzitter van de club. Na tuurlijk kun je zo’n brief van de bisschop ook van internet pluk ken. Is het nog van deze tijd om in de kerk een brief voor te le zen? Komt dat niet uit de tijd van de postkoets? Naast de inhoud laat het voorlezen van een brief ons ook de verbon denheid met elkaar beseffen. Juist in een tijd waarin ieder

CVO

De Culturele Vereniging Oirs beek nodigt haar leden uit voor een “muzieklezing” over “Oorlog en herinnering in muziek en po ezie” door Pierre Rietrae en dr. Liesbeth Vonhögen op maandag 28 november. Liesbeth die o.a. bekend is van haar boek “Nu al les voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw” zal vooral aandacht

een naar het eigen schermpje zit te turen en de samenleving steeds meer uit elkaar valt in individuen. Als kerk zijn we juist het tegenovergestelde. Een parochie is een geloofsge meenschap.

DEKENALE RAAD EN DIOCESANE PASTORALE RAAD

Parochianen die vanuit hun kerkelijke betrokkenheid graag een bijdrage willen leveren aan het grotere geheel, willen we uitnodigen om zitting te nemen in een adviesraad. Die kennen wij op dekenaal en op bisdommelijk niveau. Mensen kunnen zich op eigen titel hier voor kandidaat stellen. Door aan te geven wat hun gelovige motivatie is, wat hun huidige positie is in kerk en samenleving, en wat zij den ken bij te dragen. De aanstel ling gebeurt voor beide raden respectievelijk door de deken en door de bisschop. Beide ad viesraden komen enkele jaren per jaar samen. De dekenale in Schinnen en de diocesane in Roermond. Deze persoon lijke “sollicitaties” kunnen naar: dekenhonings@gmail. com voor de dekenale raad en naar info@bisdom-roermond. nl voor de diocesane raad.

H. DIONYSIUS

overledenen van de familie Dieteren en Poulussen; voor Elise Vaessen-Teheux tevens voor Marcel Vaessen en fami lie; voor Hub Steinbusch Jaardienst voor ouders Zef en Victorine Bus-Damoiseaux; voor ouders en grootouders Gielen-Spée, tevensvoor pastor Gielen en José Gie len- Linssen; voor Maria Buysers- Haerden tevens voor echtgenoot Mathieu Buysers; Hoogmis uit dankbaarheid, voor Hub Schmitz en overle den familieleden; voor Menno Langeveld

Dinsdag 29 november 9.30 uur: H. Mis Woensdag 30 november H. Andreas, apostel 15.00 uur In De Beemden H. Mis voor Sonja Weusten –Bex, voor overleden familiele den, vrienden en bekenden en overleden bewoners van De Beemden

Vrijdag 2 december Eerste Vrijdag van de Maand 9.30 uur: H. Mis ter ere van het H. Hart; voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen-Langens Overleden: Math Cortlever 78 jaar. Hij ruste in vrede.

muziek. Hoogmis voor: Wiel Mertens; Els Kuipers-Hermens; Jan Heijmans; Gerardien PalmenBouwens; voor alle weldoe ners van de parochie. Woensdag 30 november 09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Contact: via secretariaat E-mail: info@rkbeekdaelen.nl Kerkbijdrage en betalingen: NL74 RABO 01465958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent 11.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Reanne en Wim Dreessen Jaardienst voor: Pieter Damoi seaux en Gertruda Damoi seaux-Houben; Tiny Speetjens Meijs en Sjo Speetjens

H. JOZEF TE DOENRADE

Contactpersoon: Léon Theunissen catechist Tel: 0643225724 dinsdag en don derdag na 16.00 uur. Email:leontheunissen@ ziggo.nl Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086

SCHINNEN

Contact: via secretariaat E-mail: info@rkbeekdaelen.nl Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Livestream: zie website Zondag 27 november

Eerste Zondag van de Advent 10.00 uur: H. Mis

Eerste Jaardienst voor Joos Dieteren en tevens voor de

besteden aan poëzie over de tweede wereldoorlog, geschre ven na die periode. Pierre Rie trae, oud-directeur van de mu ziekschool en musicus, zal het verhaal van Liesbeth ondersteu nen met passende muziekfrag menten. Plaats: Schepenbank Oirsbeek, aanvang 20.00 uur, leden gratis. Introducés betalen een kleine vegoeding.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantoor uren. Email: parochieoirs beek@gmail.com Kostertelefoon: 06 20192963. RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lam bertus.

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent 11.00 uur: H. Mis en Kinder woorddienst. Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel

CMWW

Schilderclub in ’t Rombouts

Lijkt het u leuk om een gezel lige en creatieve ochtend in ge zelschap met anderen door te brengen? Dan bent u aan het juiste adres bij het CMWW in ’t Rombouts, Schoolstraat 16 in Brunssum. Iedere woensdag ochtend tussen 10.00 en 12.00

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent 9.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.b.v. Steven van Kempen Tijdens deze H. Mis zal het H. Doopsel plaatsvinden van Pieter Krekels.

Hoogmis voor: het welzijn van de parochie.

Overleden op 60-jarige leeftijd dhr. Harry Hermans.

Woensdag 23 november om 10.30 uur is de requiemmis met aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof

uur kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee deel nemen aan onze schilderclub. Het is geen les maar vooral een activiteit waarbij u creatief bezig kunt zijn. Interesse?

Neem dan contact op met het CMWW via 0629731583 of 0884552500.

Of email naar info@cmww.nl

23 november 2022
Pastoor deken J. Honings, tel 4431292 Kapelaan B. Gorissen, tel. 4431796 Diaken H. Janssen, 06-27094262 Catechiste: D. van Breugel Secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 046-8886438 WWW.RKBEEKDAELEN.NL INFO@RKBEEKDAELEN.NL

BELLA MUSICA

PIANOLES (ook online) voor jong en oud door bevoegd docente.Voor info: 046-4424456 Hélène Jennes. www.pianolesbellamusica.com

WOLFFS

DAKBEDEKKING

HOENSBROEK

Gespecialiseerd in platte da ken. Boeiboorden bekleden met Plastisol. Ook uw adres voor: oplossen lekkages, schoorsteenrenovaties en dakgoten. Tel. 045-8508073 www.wolffsdakbedekking.nl

TE HUUR

Tijdelijk/dagdeel/permanent. Kleine en grote werkunits/Lo tuslounge. Geschikt voor ZZP’r vanaf 12 t/m 100 vierkante meter, atelier, workshops, creativiteit, distributie, opslag, hobby, tel 0653941182

LEER ZELF KLEDING

MAKEN

In kleine groepjes, van gedipl. coupeuse. In de ochtend- of avonduren voor beginners en gevorderden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer info: 06-30576719

BUUTTEFESTIVAL

Geef eens een entreekaart cadeau met Sint of Kerst van het “Groeët Buuttefestival Oesjbik op 27 januari 2023. Kaarten verkrijgbaar bij o.a café In de Vrie, kantine Alfa Sport, Partycentrum de Oirsprong, Hoes en Haard, Peter Broekmans en Twan Senden in Amstenrade.

TE KOOP

Aloe Vera Forever Living Bezoek onze Webshop www.4everaloelimburg.nl standaard webshop korting 15 % nu op alle artikelen

TE HUUR

Bedrijfsruimte te huur voor max. drie dagen, geschikt voor haarbehandeling en uiterlijke verzorging. Tel. 0616390218

KERSTKAARTEN

Ruim assortiment luxe kerst kaarten inclusief envelop. Per stuk € 0.40. Verkrijgbaar bij Drukkerij van Breugeloffset. Hulterweg 30A Oirsbeek. 046-4421499

L’adventure Musicale 2022 in Petrus Canisius kerk Puth

Dit concert wordt ‘A Roaring Adventure’ en neemt u mee terug naar de Roaring Twen ties afgewisseld met filmmu ziek en fanfaremuziek. Met andere woorden, voor elk wat wils. Wilt u dit nu niet missen, koop dan snel een kaartje!

Kaarten zijn voor 16,50 euro verkrijgbaar bij: Frans Diede ren, Kerkweg 165, 6155KM Puth of te bestellen via www.fanfareputh.nl.

Voor meer informatie mail naar info@fanfareputh.nl.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 december is het weer zo ver. L’adventure Musicale 2022 vindt plaats in Puth! Na de uitverkochte avonden van andere jaren zal de fanfare van Puth u weer meenemen in een concert vol beleving. Dit jaar zal, naast het gebruik van beeld, licht en geluid, Anneke van Giers bergen de fanfare van Puth vergezellen in de Petrus Canisius kerk te Puth. “Anneke van Giersbergen is o.a. bekend van optredens met haar heavy metal groep “The Gathering”. Momenteel trekt ze volle zalen in binnen- en buiten land met haar hommage aan Kate Bush. Tevens deed ze mee met Beste zangers 2021. Aan gezien ons L’adventure Musica le concert in 2018 waar Anneke van Giersbergen de fanfare van Puth voor het eerst vergezelde, een overweldigend succes was, hebben we haar gevraagd om ook dit jaar weer mee te doen aan ons L’adventure Musicale avontuur.

Kerstmarkt

Op zaterdag 26 november en zondag 27 november organise ren de gezamenlijke verenigin gen van Klaver 4 in Brunssum Noord weer een gezellige en sfeervolle kerstmarkt. De markt is op zaterdag open van 16.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk is er weer glühwein en vers gebakken wa fels, een lekker hapje en drankje in het café. Ook is er live mu ziek. Klaver 4 Florence Nigh tingalestraat 6 Brunssum Voor meer informatie Betty van Liere 06-51112627 of Klaver4kerstmarkt@gmail.com

Sint bezoekt GV Olympia KFC

Vrijdag 25 november bezoekt Sinterklaas samen met Piet de allerjongste leden van Gym nastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Zij arriveren om 17.45 uur in de gymzaal van BMV De Sjinskoel aan de Kloosterlaan. De kinderen zul len dan op een toestellencircuit hun kunnen tonen aan de Goed heiligman, zoals over de daken klimmen. Voor elk kind is er een verrassing. De Sint zal tot 18.30 uur blijven. De vraag aan de ou

ders is, de kinderen om 17.30 uur buiten af te zetten bij de gymzaal en ze weer om 18.40 uur buiten op te halen. Mee info: www.gvolympiakfc.nl

23 november 2022
046 - 744 01 44 www.schilder-stikkelbroeck.nl
TE KOOP Normann kerstbomen in Schinnen. Tel. 06-15557877

GEZELLIGE

WINTERFAIR!

Zondag 27 November van 11.00 uur tot 17.00 uur. In de Hanenhof Herenhof 2 6162 EB Geleen.Gratis Entree! Een mooi aanbod van standhou ders, waar U een luxe aanbod zult vinden en waar je bv al je geschenken kunt kopen voor de Feestdagen voor je dier baren. Bekijk alle deelnemers op Facebook: bij Schoon heidssalon Bianca Winkeler Body&Face. Voor informatie bel:06-51512487.

SCHILDER

Voor al uw schilderwerk. Tel. 06-42458868. Kan ook op korte termijn.

KERSTMARKT

Café Zaal Klaver 4 Op zaterdag 26 november en zondag 27 no vember organiseren de gezamenlijke verenigingen van Klaver 4 in Brunssum Noord weer een gezellige en sfeer volle kerstmarkt. De markt is op zaterdag open van 16.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk is er weer glühwein en vers gebakken wa fels, een lekker hapje en drank je in het café. Ook is er live muziek. Klaver 4 Florence Nightingalestraat 6 Brunssum Voor meer informatie Betty van Liere 06-51112627 of Klaver4kerstmarkt@gmail.com

Lizzy Goertzen succesvol

Op zondag 13 november heeft Lizzy Goertzen van Gymnas tiekvereniging Olympia KFC haar eerste plaatsingswedstrijd, teams middenbouw niveau 5, geturnd in Panningen.

Zij vormde een team samen met 3 meisjes van de turnvereniging SVO Schinnen. Als team heb ben zij 137.400 punten weten te behalen waarmee ze een 3de plaats hebben behaald. Zater dag 28 januari is de volgende voorwedstrijd damesturnen

Kerstconcert

Zondag 11 december organi seert Per Cantare Schinnen haar kerstconcert in Partycentrum de Oirsprong, van 14.00 uur tot 16.30 uur. Medewerking verle nen ‘Sing a Song’ uit Schimmert en ‘Chantez’ uit Oirsbeek.

Zinge Bie Nonk Sjang

Op dinsdag 27 december 2022 vindt de tweede editie van “Zin ge Bie Nonk Sjang” plaats in Gastronomie Smeets. “Zinge Bie Nonk Sjang” is de eigen wijze, Merkelbeekse versie van Teeke-zinge of wel: Heel Mer kelbeek zingt! Iedereen mag meedoen, alles mag als er maar live gezongen wordt. De Nonk Sjang Band kan voor ondersteu ning zorgen. Aanmelden kan via nonksjang.merkelbek.nl of via de verschillende contact moge lijkheden op facebook. Kaartver koop is op zondag 27-11-2022 bij Bistro Smeets, Steenweg 6

Jubileumprins en jeugdprinses CV De Pötters

Op 12 november werd de 6 x 11 jaren, jubileumprins van C.V. De Pötters uitgeroepen. Dit is Colin I (Albers). Zijn part ner is prinses Nina I. Samen zullen zij over het Pötterriek re geren

Op zondag 13 november werd de 6 x 11 jaren jubileumjeugd prinses van C.V. De Pötters uit geroepen. Dit is Janai I Luijkx. Haar nar is Emmie I, haar beste vriendin.

Op 27 november om 14.11 uur, is de jubileumreceptie van C.V. De Pötters. Deze wordt gehou

te Merkelbeek, vanaf 18:00 uur. Ben er op tijd bij, het aantal be schikbare plaatsen is beperkt!

den in café, Oud-Limburg”. Kerkweg 32, 6155 KN Puth. Iedereen is van harte welkom. Tevens is er na afloop van de receptie een optreden van Rempetemp.

Zinge Bie Nonk Sjang, vrijdag 27 december, zaal open om 19:30 uur.

23 november 2022
JOCAPARTS BV betaald de hoogste prijs voor schadeloop- en sloopauto’s. Telefoon tussen 8.00 en 17.00 uur. 045-5411480 ONDERHOUD? 046-4431721 AUTOBEDRIJFKEES.NL

Week: 1e zondag van de advent (a)

Waakzaamheid

Sommige mensen zien overal gevaar. Dat vinden wij terug bij mensen die zich met het klimaat bezig houden. De opwarming van de aarde, het stikstofprobleem, het tekort aan drinkwater. Als je deze mensen beluistert bekruipt je het gevoel dat je niets meer mag. Daarnaast zijn er ook mensen die zich nergens druk over maken. Ze leven zoals ze dat altijd gedaan hebben en genieten van het leven waarbij verkwisting en kapitaalsvernietiging volop aanwezig is.

In de voorbereiding op het geboortefeest van de Heer wordt aandacht gevraagd voor God die met ons mensen bezig is. Het leven vanuit God laat ons op een andere manier aankijken tegen de wereld. Gaan we op in het leven dat ons op dat moment aangeboden wordt, of beschouwen wij ons bestaan als iets wat God aan ons heeft toevertrouwd. Jezus roept ons op tot waakzaamheid. Onverwacht komt het moment dat de Heer in ons leven verschijnt. Wie is dan klaar om Hem tegemoet te gaan. De advent is een oefening om te wachten en te verwachten. Het maakt ons waakzaam voor de komst van de Heer.

Ook nu zien we dat het geloof bij bepaalde mensen een grote rol speelt en dat dit ook naar voren toe komt in de manier waarop zij vorm geven aan hun leven. Bestaande gebruiken worden gehandhaafd zoals het opbouwen van de kerst stal Maar mogen wij stil staan bij wat de komst van Jezus betekent voor ons leven. Waar mensen het geloof in God met zich mee dragen ontstaat liefde. Dat is wat Jezus ons brengt met Zijn komst op aarde.

H. ELIGIUS TE SCHINVELD

contactpersoon: pastorie, tel. 045 5252318; Frans Herings 0613652104

H. Eligius Schinveld: Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11

Andere bijdragen: NL31 RABO 0146 7001 63 of NL64 INGB 0001 0416 18 Website: www.eligiusschinveld.nl

Zaterdag 26 november 2022 19.00u. H. Mis met regionaal seniorenorkest beekdalen voor overl. ouders Sisca Sijstermans (vw. verj.) en Jan Adema; voor Toon von Tongelen (vw. kerkbestuur); voor lev. en overl. leden van seniorenorkest; jrd. voor fam. A. Breukers en L. Breukers Closset; gest. jrd. voor Johannes Jacobus Valkenberg en Emma Clementine Scheren; gest. jrd. voor overl. ouders Beckers Herings Maandag 29 november 2022 Opdracht van de H. Maagd Maria 18.00u. Aanbidding 18.45u. Maria noveen 19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes Dinsdag 29 november 2022 19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

H. CLEMENS TE MERKELBEEK

contactpersoon: Jose Hendricks Jeurissen, tel. 046 4423614/Jeanny Janssen Keulen, tel. 045 5250179 Bankrek.nr. NL 89 RABO 0133 1100 01

Zondag 27 november 2022 11.00u. H. Mis met volkszang tot bijz. intentie; gest. jaard. Wiel en Mia Jeurissen Kuypers.

Woensdag 30 november 2022 H. Andreas, apostel 08.30u. H. Mis bij de Zusters Korenveld voor de zieken van onze parochie. Vrijdag 2 december 2022 08.30u. H. Mis bij de Zusters Korenveld voor de vrede in de wereld.

H.GERTRUDIS TE JABEEK

contactpersoon: Mia Lamerichs. tel. 046 4423063. Kerkbijdrage en gezinsbijdrage Rabonr. NL08 RABO011.17.93.769 t.n.v Kerkbestuur Jabeek. Website: www gertrudis jabeek.simsite.nl

Zaterdag 26 november 2022 17.45u. H. Mis met Mannenkoor DSM als

eerste jaardienst voor Jo Raats en tevens t.i.v. zoon Jos; voor Ellie Dormans Helgers v.w. de offergang.

H. LAMBERTUS

TE BINGELRADE

kerkbestuurbingelrade@gmail.com of Hans Schlösser 046 7503242 KERKBIJDRAGE EN BETALINGEN: NL58 RABO 0133101150

Zaterdag 26 november 2022

19.00u. H. Mis met volkszang als jaardienst v overl. ouders Geurts de Gronckel en als jaardienst voor pastoor Jan Geurts

O.L. VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN TE AMSTENRADE

contactpersoon: M. Jeuken, tel. 046 4422572 Bankrekeningnr: kerkbijdrage NL57 RBRB 0920899838; Website: kerk.amstenrade.net

Zondag 27 november 2022

09.30u. H Mis met volkszang als 1e Jaardienst Karel Döpp; voor Nelly Moonen klink

Donderdag 1 december 2022

H. Eligius, bisschop 10.30u. H. Mis in zorginstelling Elvira voor alleen bewoners

Mededelingen

Start eerste communie Op de ouderavond voor de eerste communicanten is afgesproken dat er 16 lessen worden gegeven op donderdagmiddag in twee groepen. Er zullen 5 vieringen zijn voor en met de kinderen. Tenslotte zijn er drie werkgroepen gevormd voor liturgie, versiering en financiën. Samen met Marieke willen wij er een fijne tijd van maken.

Seniorenorkest

Op 26 november zal het regionaal seniorenorkest de viering opluisteren in de H. Eligiuskerk te Schinveld. Hierbij zullen zij onder leiding van dirigent Jo Savelkoul een mooi programma ten gehore brengen

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Hayley Schouwen (Merkelbeek). Dopeling en ouders, van harte proficiat

23 november 2022

Prins Glenn I van CV Sjilvend Alaaf

Op zaterdag 19 november werd in cultureel centrum Fa-Si-La op ludieke wijze (met als thema DE DUMMER HOW ‘T UMMER) door de oud-prinsen een act opgevoerd. Aansluitend hierop werd Glenn I (Peters) als nieuwe heerser van CV Sjilvend Alaaf geïnstalleerd.

Loterij uitslag

Na hun uitroeping als nieuwe heersers van Sjilvend maakte Prins Glenn 1 en Jeugdprins Rowdy 1 de uitslag van de jaar lijkse loterij bekend.

5e prijs: €40,- lotnummer: 483

4e prijs: €60,- lotnummer: 725

3e prijs: €80,- lotnummer: 439

2e prijs: €100,-lotnummer: 201

1e prijs: €250,- lotnummer: 779

Wij wensen alle winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs.

Inlichtingen: Jos Senden. 0653133852

Bent u reanimatievrijwilliger in de gemeente Beekdaelen en verloopt uw certificaat binnenkort?

MELD U AAN VOOR EEN HERHALINGSCURSUS Scan de QR code en schrijf in. Locatie: BMV de Henkhof, Clemensweg 1 Merkelbeek Er zijn twee blokken: 9:00 11:00 en 11:30 13:30

Zijn deze cursussen vol, geen nood, er volgen binnenkort nieuwe cursusdatums. Na inschrijving zullen wij deze met u delen.

Kerstkaartenak tie

Glenn is 27 jaar en samenwo nend met Macy en ze is in ver wachting van hun eerste kindje. Ze zijn woonachtig aan de Mer kelbeekerstraat 47 in Schinveld. Na het voorlezen van de pro clamatie verrichtte Prins Glenn I als eerste officiële handeling de trekking van de jaarlijkse loterij en werd de avond op een gezel lige wijze tot in de kleine uurtjes voortgezet.

Wie schrijft die blijft

Kerstkaarten maken, bestellen en versturen

Kerstkaarten maken is misschien wel het allerleukste om te doen in de voorbereiding op de kerstdagen. Maar het is meer dan alleen een gezellige bezigheid. Door kerstkaarten te versturen naar familie en vrienden laat je weten dat ze je dierbaar zijn en dat je aan hen denkt. Wanneer je kerstkaart bij geliefden op de deurmat valt en ze jouw persoonlijke kerstwens lezen, wordt het meteen een beetje warmer in huis.

Zelf kerstkaarten maken

Bij vanbreugeloffset kun je eenvoudig en snel je eigen kerstkaarten laten maken.

Je kunt je kerstkaart persoonlijk maken door een foto, figuren of een leuke kerst boodschap toe te voegen. Zo kun je iedereen fijne feestdagen wensen met je eigen unieke kerstkaart.

Een persoonlijke kerstkaart maken is leuk en geeft je direct een flinke dosis kerstgevoel. Het is ook nog eens heel eenvoudig.

Maak daarom je eigen Kerstkaart voor maar € 0.55

Jeugdprins

Op zaterdagmiddag 19 novem ber werd in cultureel centrum Fasi-La, op een jeugd bonte middag de nieuwe Jeugdprins uitgeroe pen van JCV de Prengelkes. De nieuwe Prins van de Prengel kes kwam uit een groot Star Wars figuur. Uit dit figuur werd Jeugd prins Rowdy I uitgeroepen. Rowdy (Dohmen) is 15 jaar en woont in de President Kennedys traat 53 in Schinveld.

Prengelkes houden hun receptie op zaterdag 14 januari 2023 in Cultureel centrum Fa-Si-La.

Laat ons uw foto, tekst of een voorbeeld toekomen via info@vanbreugeloffset.nl en wij maken voor u een persoonlijke Kerst- of Nieuwjaars kaart.

23 november 2022
*
* Vanaf 25 stuks.
formaat gevouwen 115 x 175 mm of 135 x 135 mm. inclusief envelop.
Kaart
Drukkerij van Breugeloffset 046 442 14 99 Hulterweg 30a Oirsbeek • info@vanbreugeloffset.nl • www.vanbreugeloffset.nl
Rowdy l van JCV de Prengelkes

DAK

DAKWERKEN WIM HERMSEN

Adviseurs/specialisten op dakgebied. Vern. + rep. pannen en platte daken, boeiboord, dakgoten, schoor stenen, zinkwerk. telefoon 045-525 15 58. www.wimhermsen.nl

REGIOBANKOVERSTAPSERVICE

Bent u ontevreden over uw huidige bank? Stap over! Wij maken het makkelijk. RegioBank – TRIADE BV (zelfstandig adviseur) Stationstraat 77, Nuth Geopend 9.30-17.30. Binnen zonder afspraak. Tel. 045-5245984

ALLE ZORG VOOR

UW KUNSTGEBIT

* nieuw gebit * reparatie * opvullen * klikgebit. Tandtechnische praktijk Melo, Lindeplein 4 H1 Brunssum. Telefoon 045-5115381

AANGEBODEN

Is uw stoel of bank door gezakt, deze kunnen wij opnieuw voor u opvullen. Ook oud of beschadigd leer kunnen wij herstellen alsof het weer nieuw is. Het reinigen van uw stoffen en leren meu bels. Of alle andere meubelwerkzaamheden. www.meubelpiet.nl 0682944793

MARIAGROT

Donatie instandhouding Ma riagrot. Grotcomité Oirsbeek Giro NL13 INGB 0008 032259

OUD GOUD

Te Koop gevraagd hoogste dagprijs! Goud ophalen aan huis is mogelijk. Gratis taxeren, goud solderen 12 euro, zilver solderen 7 euro. Horloge batterij 7 euro. Altijd prijsopgave Mariet Stijfs Oirsbeek,graag even bellen 046-4425037

KERSTBOMEN

Diverse soorten & maten vanaf zat 26-11 Julianastraat 81 Merkelbeek

DE TRIMHOEVE NUTH

De hondentrimsalon voor alle hondenrassen. Tel. 06-13622586 detrimhoevenuth.nl

Samen gezellig eten in Jabeek

Op vrijdag 25 november wordt om 17.00 uur weer gezellig gegeten in het Ontmoetingscentrum te Ja beek. Het menu: Voorgerecht: kippensoep. Hoofdgerecht:krielaardappeltj es, worteltjes met peultjes en ge braden ham in roomsaus. Toetje: heerlijke koek.

Voor informatie: Christien Poels ma (christiendick@ziggo.nl 06-52018078) Vol = Vol.

Wafelverkoop

Fanfare Merkelbeek heeft ook dit jaar weer de wafelverkoop. De inwoners van Merkelbeek ontvan gen snel een huis aan huis folder met een bestelstrookje. Bestel voor 10 december. 17 december worden de wafels thuisbezorgd en gaan de leden langs de deu ren voor de losse verkoop. U kunt ook bestellen via wafelactiemerkel beek@gmail.com

23 november 2022
A f v a l l e n , o p g e w i c h t b l i j v e n o f e e n g e z o n d e l e e f s t i j l ? MARINA ARENDS 0 6 5 1 8 1 6 9 1 6 m a r e n d s @ h o t m a c o m GEHEEL VRIJBLIJVEND HOUDEN WE OP 24 NOVEMBER 20.00UUR EEN DIGITALE INFORMATIE AVOND VIA ZOOM SVP AANMELDEN De succes formule voor een blijvend gezond gewicht. Een kerstgroet in Goed Nws Dat kan in de speciale kerstedi�e van dinsdag 20 december 2022 U kunt uw adverten�e aanleveren t/m donderdag 15 december 12.00 uur. Woensdag 28 december 2022 en woensdag 4 januari 2023 verschijnt géén Goed Nieuws. Woensdag 11 januari 2023 verschijnt de eerste edi�e van het nieuwe jaar. drukkerij - uitgeverij VAN BREUGELOFFSET Hulterweg 30A Oirsbeek 046 - 442 14 99 info@weekbladgoednieuws.nl info@vanbreugeloffset.nl