Page 1

Svenska pensionärs­förbundets tidning Nr 9 13.12.2013 Årgång 41

LEDARE

I ledaren poängterar förbunds­ ordförande Ole Norrback att vi borde vara mycket mera lyhörda inför ensamheten och våldet i vår närmiljö. ”För de flesta är julledigheten ett välkommet avbrott från vardagen med tid för varandra och för barn och barnbarn. Sådan är inte allas verklighet. För många äldre är julen ensamhetens högtid.” SIDAN 2

Åldern inget hinder för IT-inlärning

Normalt åldrande hindrar oss inte från att lära nytt. Tursamt nog, för det där med IT är svåra saker. Och tack vare ett seminarium här om veckan är en grupp IT-handledare ännu duktigare på att hjälpa dem som vill lära sig mera. Lugnt, långsamt, tydligt, i egen takt. SIDAN 8 Foto MARIT BJÖRKBACKA

Barnen vid Sagobackens förskola var inte riktigt överens om svaret, när de blev tillfrågade, om vad en pensionär egentligen är. På bilden Dina-Irene Lönnström, Rebecka Kyttälä, Johan Falk, Edward Bergqvist, Ellen Lindroos, Emma Karmanheimo, Sofia Helenius och Alex Rämö.

Barn funderar över ordet pensionär

Åtta barn vid Sagobackens förskola i Borgå fick häromdagen fundera över vad ordet pensionär egentligen betyder. Bland svaren fanns bland annat ”en människa som gör hjärtan” samt ett par rätta svar. Det visade sig ändå att ordets betydelse inte är självklar om man bara är sex år gammal. SIDAN 10 En sensation för Åbo domkyrkas jul­firande är den jättekrubba som sedan november byggts i Agricola­kapellet. Det är den italienska konstnären Francesco Artese som lägger ner sin själ i de julkrubbor som han byggt runt om i världen. SIDAN 18. Foto Kari Vainio

Du hittar din kropp i vatten

Vattnet skvalpar och blänker av novembersol i terapibassängen där åtta kroppar hoppar och tänjer, vrider på sig och blir mjuka i lederna. Som lydiga skolelever kämpar man på, fast medelåldern närmar sig nittio. SIDAN 13


2 – GOD TID

9/2013 ­­­

Kansli Pb 129, 00101 Helsingfors tfn 020 72 888 10 kansliet@spfpension.fi www.spfpension.fi Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen Besökstid vardagar kl. 10–14 Verksamhetsledare: Veronica Fellman tfn 020 72 888 12 veronica.fellman@spfpension.fi Ombudsman för Mellan- och Östnyland: Jan Holmberg tfn 020 72 888 13 jan.holmberg@spfpension.fi Verksamhetssekreterare, ombudsman för Västnyland, Åland, Övriga Finland: Veronica Biaudet tfn 020 72 888 82 veronica.biaudet@spfpension.fi SPF:s bankkonton: Aktia 405511-41177 Nordea 157230-395236

Svenska pensionärsförbundets österbottniska region Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa Telefon- och besökstid kl. 10–14 Ombudsman: Patrick Ragnäs tfn 020 72 888 18 patrick.ragnas@spfpension.fi Distriktets bankkonto: Vasa Andelsbank 567008-55002307

Kansliet i Åbo

Auragatan 1 C 13, 20100 Åbo IKT-koordinator, ombudsman för Åboland: Mona Lehtonen tfn 020 72 888 16 mona.lehtonen@spfpension.fi

Förbundstidningen

GOD TID Ansvarig utgivare: Ole Norrback tfn 020 72 888 15 ole.norrback@spfpension.fi Chefredaktör: Katarina Bengs-Westermark tfn 020 72 888 80 katarina.bengs-westermark@spfpension.fi Prenumerationer, adressändringar: Åsa Danielsson tfn 020 72 888 14 asa.danielsson@spfpension.fi Prenumerationspris 40 € Annonser: Jonny Åstrand Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06-347 0608, fax 06-347 1018 gsm 0500-924 528 cjcenter@malax.fi Annonspris: 1,40 €/spmm, 4-färg 1,90 €/spmm ISSN 0359-8969 Annonsfakturering: Åsa Laukonlinna, tfn 020 72 888 19 asa.laukonlinna@spfpension.fi Tryckeri: Botnia Print, Karleby 2013 Redaktionsråd: Anders G. Lindqvist ordförande, Maj-Britt Paro, Bertel Widjeskog, Carin Åminne

LEDARE

Julen, religionen och vi

Bo hemma

För de flesta av oss är julen årets största högtid. Som allt annat ändrar julfi-

Rubriken uttrycker någonting positivt. Alla

randet karaktär. I vår barndom började julen på julafton med ljus och gran och klappar, och den avslutades av tjugondag Knut, när granen bars ut. Nu är julen synligast från slutet av november, när den intensiva marknadsföringen inleds, till annan dag jul, när julreorna börjar. Då reas samma julklappar, som vi fick eller gav, till mycket lägre priser. Den som tänker ekonomiskt och är modig nog att bryta traditionen, kunde dela ut julklapparna till exempel på nyårsafton. Den som är osentimental kan ge en peng på julafton i stället för en dyrare gåva. ”Mera julklappar för samma peng” kunde vara en säljande slogan för ett nytt beteende. Också den som är mindre religiöst lagd kan förvåna sig över att Jesu födelse gjorts till en kommersiell höjdpunkt under året. Inget ont om handeln, den är ju en del av grunden för vår materiella välfärd, men så här var det knappast tänkt att julfirandet skulle bli. Det var ju Jesus, som drev ut krämarna ur templet. För de flesta är julledigheten ett välkommet avbrott från vardagen med tid för varandra och för barn och barnbarn. Sådan är inte allas verklighet. För många äldre är julen ensamhetens högtid. Alltför mycket alkohol och familjevåld hör också till julfirandets avigsidor. I en tid med växande egoism är det på sin plats att påminna om vårt ansvar för varandra. Vi borde vara mycket mera lyhörda inför ensamheten och våldet i vår närmiljö. Framför allt borde vi reagera genast när vi anar svårigheter och nöd omkring oss. Det är inte att ”blanda sig i” att ta med en ensam granne till något julfirande eller uppmärksamma myndigheter när det inte står rätt till hos grannen. Vi lever alla i en bättre värld om medmänsklig omtanke och kristendomens kärleksbudskap får leda oss. Jesu föredöme i omtanken om de svaga och utstötta kan röra oss alla, och oberoende av religion. Bland kyrkligt aktiva klagar man över att sekulariseringen ökar och att religio-

nen får mindre utrymme. När gudstjänsterna inte lockar kan det vara formen som inte tilltalar. Folk söker ju sig i stora skaror till kyrkorna under julen och påsken för att söka stämning och samhörighet. Varför kommer inte folk under andra tider, kan man undra. Om predikan inte engagerar kan det knappast vara åhörarnas fel. Dogmatiska gräl om bibeltolkningar intresserar mycket litet dem, som har fullt upp med sin vardag. Åsikterna, som åsidosätter livets och skapelsens mångfald skrämmer många. Ett religiöst samfund, som domineras av renläriga, av ”vi och dom”-tänkare, har glömt kristendomens frälsande uppgift. Mänskans innersta behov av religion och tro har knappast minskat. Att inte tro är ju faktiskt också att tro. I ett tryggt samhälle, som vårt, ber få om det dagliga brödet. Frågorna om livets mål och mening är dock sannolikt lika berörande för alla i alla tider. Vid olyckor och katastrofer fylls också våra kyrkor av mänskor som söker samhörighet och tröst och svar de egentligen inte kan få. Då kommer också många, som aldrig annars skulle sätta sig i en kyrkbänk. Också vårt land blir allt mera mångkulturellt. Den religiösa mångfalden ökar också. Det betyder inte att vi skall avstå från våra traditioner, varken religiösa eller andra. Vi skall fortsätta att sjunga våra julpsalmer, som vi gjort, fast medlemmar av andra religiösa samfund är närvarande. ”Den blomstertid nu kommer” skall också i framtiden höra skolavslutningen till. Däremot kan man mycket väl ta med inslag av invandrares traditioner i sammanhang där det passar, vilket det ofta gör. Det är faktiskt ingen nedvärdering av andras religion eller kultur att hålla fast vid sin egen. Vi har ju så mycket att vara stolta över. I en värld där religioner skapar konflikter, terror och krig, lever vi i ett samhälle, där trossamfunden lever sida vid sida och respekterar varandra. Vår modell för fredlig samexistens mellan trossamfunden skall vi stå för och bjuda på, både hemma och borta. Kristendomens kärleksbudskap är inkluderande. OLE NORRBACK förbundsordförande

vill bo hemma, och det är ju faktiskt vad de flesta gör, som har ett hem. Långvården, som för oss gamla är alternativet, görs också allt mera hemlik. När regeringen nu vill att en allt större del av gamla mänskor skall bo kvar i sin bostad, är mottagandet i allmänhet positivt. En mindre andel gamla skall finnas på långvård, samhället kan spara pengar och gamla mänskor behöver inte bryta upp från hemmet. De stora omställningar, som förestår, kommer ändå att bjuda på stora utmaningar. Med ett växande antal gamla i sina bostäder, måste hemservicen under alla omständigheter byggas ut. Vården av närstående kommer också att öka. Avsikten är att skapa ett enhetligt system för både ersättningarna till närståendevårdarna och för deras avlastning och ledighet, en helt nödvändig åtgärd. Behovet av olika former av serviceboende ökar också. Allt det här kostar. Pensionärernas organisationer har en viktig uppgift att bevaka de gamlas intressen när knappa offentliga resurser fördelas i de stora förändringar som förestår. När rörligheten minskar blir också de socia-

la kontakterna färre. Ensamheten ökar och därmed också risken för depressioner. Gamla måste ha möjligheter att komma ut bland andra också när rörligheten minskar. Rätten till färdservice måste också ses över. ”Mitt hem är min borg”, säger ett gammalt ordstäv. Hemmet kan faktiskt upplevas som omgärdat av murar, om möjligheterna till kontakter med omvärlden är alltför begränsade. Social aktivitet ger livet mera innehåll, mera livskvalitet, för de flesta. Vårt ofta upprepade råd till oss själva i pensionärsorganisationerna om att söka upp ensamma och ta dem med på våra aktiviteter, blir allt viktigare att leva upp till. De planerade förändringarna, som berör gamla

mänskors dagliga liv, gör arbetet i pensionärsföreningarna allt viktigare. När de offentliga resurserna inte växer, får föreningar och hela den så kallade tredje sektorn en allt viktigare roll. Pensionärsföreningarnas arbete för sociala kontakter och trivsel, i bevakningen av våra intressen och för att överföra våra erfarenheter till de yngre generationerna, behövs allt mera. Kort sagt: Vårt arbete blir allt viktigare! Med den vetskapen tillönskar jag alla en fridfull julhelg och ser fram emot att möta våra nya gemensamma utmaningar i gott samarbete också under det kommande året. OLE NORRBACK

Svenska pensionärsförbundet önskar alla medlemmar och läsare God Jul och Gott Nytt År! Kanslierna håller helgstängt enligt följande: Helsingfors 23–27.12, Åbo 23.12–6.1 och Vasa 23–29.12.


GOD TID I BLICKFÅNGET I BLICKFÅNGET

Kungörelse

En äldrevision Samhället har helt tydligt visat sympati för äldre-

omsorgen i reaktionerna av regeringens strukturpolitiska program. 300 miljoner euro av de cirka en miljard euro som staten avser att kommunerna ska spara 2014–2017 minskas från äldres långvård. För närvarande har inte äldres långvård fungerat tillsfredsställande överallt, eftersom såväl Valvira som justitieombudsmannen i utredningar har påvisat brister i långvården av äldre. Det fanns 31.12.2012 totalt 449 004 personer som var fyllda 75 år i Finland, av vilka 284 186 kvinnor (63 procent) och 164 818 män (37 procent). Av dessa befinner sig cirka 4,3 procent på långvården, vilket avser både hälsocentralernas bäddavdelningar och kommunalt anstaltsboende, vilket gör cirka 19 000 personer. Målet är att antalet långvårdskunder och -klienter sjunker till 2 procent, vilket är cirka 9 000 platser, och är därmed cirka 10 000 platser för ett befolkningsunderlag som under denna tid kommer att öka. På fyra år minskar inte dessa platser lyckligtvis med naturlig avgång, och en systemändring kräver planering och rätta resursinsatser omedelbart. I ett välfärdsland som Finland ska vi alla kunna åldras med värdighet. Vi behöver en vision om hurdant Finland vi vill leva och åldras i. En positiv attityd till behandlingen av äldre och åldrandets utmaningar ska det finländska samhället förmedla till yngre personer. Statistik visar att yngre är måna om att äldre behandlas med bevarad stolthet, integritet och självbestämmande även om skatterna höjs. Ett samhälle ska vara stolt över att ha välmående äldre. Och här är inte linjedragningen mellan äldre och yngre lätt att dra. Många kan ha en skild fysisk, psykisk, själslig, social och intellektuell ålder, och alla har vi egna karaktärsdrag och erfarenheter. Frågan är mer om man klarar själv eller behöver hjälp för att klara de dagliga sysslorna. Det finländska samhället behöver en öppen dis-

kussion om hur man åldras. Det verkar bli gammalmodigt att tala om åldringsvård eller -omsorg. Åldrandet ska inte innebära passivering såsom att en äldre vårdas, sköts eller omhändertas, utan var och en ska kunna åldras individuellt, och till åldrandet hör emellanåt svårigheter med funktionsförmågan, som man ska kunna få hjälp med för att annars leva ett meningsfullt liv med släkt, vänner och bekanta och man ska också känna att man kan knyta nya bekantskaper och inleda nya aktiviteter, till exempel lära sig om datorer.

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls 23.4.2014 i SFV-huset, G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors.

Samhället borde hjälpa till med flera alternativ till sociala och intellektuella aktiviteter. Det är här tredje sektorn och Svenska pensionärsförbundet med sina föreningar träder fram. Det stora nätverk av frivilliga och förtroendevalda som ställer upp för förbundets cirka 19 200 medlemmar är unikt och här ska alla pensionärers erfarenheter och resurser tas till vara. Redan nu har många föreningar vänverksamhet, då deras medlemmar besöker en ensam äldre i hemmet eller på en långvårdsavdelning; moroch farfäder i skolan är utmärkta ambassadörer för samarbete över generationsgränserna och tusentals frivilliga föreningsmedlemmar leder motionsgrupper och kulturella aktiviteter, såsom körer och teaterverksamhet. Enligt förbundets statistik aktiverade sig våra cirka 19 000 medlemmar i fjol så att föreningarnas evenemang hade 127 015 deltagare, vilket gör drygt 6 evenemang per medlem per år. Det är rätt bra, men vi kan vara bättre. Det ska bli lika vanligt att be om hjälp som att erbju-

da sin hjälp. Var och en av oss har vår egen identitet och profil – vilken är din? Kanske du har extra möjlighet att ställa upp någon gång i veckan för att samtala med någon eller vill gå ut och gå eller hitta på något att göra och vill ha sällskap? Passa på att nämna om det vid nästa föreningsmöte och kanske det är någon eller några andra som också önskar samma sak. Det är alltid trevligare att göra något tillsammans. Kommunens och statens insatser för äldre kommer

alltid att behövas. Äldreomsorgslagen trädde i kraft 1.7.2013, så visst innebär regeringens strukturpolitiska program är en utmaning för äldreomsorgen. Vi måste alltid tänka på att vända svårigheter till möjligheter, och nu är det viktigt att dokumentera många aktiviteter för seniorer, samverka mellan olika sektorer för att vården av äldre ska få en hållbar riktning och samarbeta för ett drägligt liv för äldre i alla åldrar i vilket skick som helst. Du får gärna berätta om speciellt dina goda erfarenheter för mig, tidningen, äldreråden och föreningarna. God Jul och Gott Nytt År 2014! VERONICA FELLMAN verksamhetsledare

Kommande program 23–24/4 2014 5–9/5 2014

Skön men skör, Norrvalla. Se sidan 5 Skön men skör, Lehmiranta. Se sidan 5

Kommande resor 31/1–15/2 2014 1–3/4 2014 16–17/4 2014 25/4–2/5 2014 5–9/5 2014 2–6/6 2014 18–26/8 2014 20–25/8 2014 1–8/9 2014 8–15/9 2014 9–15/9 2014

9/2013 – 3

Resa till Almuñécar. Se sidan 15 Jazzkryssning till Stockholm. Se sidan 15 Operettresa till Tallinn. Se sidan 14 Resa till Kroatien. Se sidan 14 Kulturresa till Sverige med Bernt Morelius. Se sidan 14 Resa till Tartu, Estland. Se sidan 15 Resa till Hardanger & Norges sydkust. Se sidan 14 Resa till Dalarna. Se sidan 15 Resa till Skottland. Se sidan 14 Den gröna ön Irland. Se sidan 15 Resa till Centraleuropeiska Tjeckien. Se sidan 14

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Styrelsen 4.12.2013

Svenska kulturfondens understöd till föreningarna Svenska pensionärsförbundet har i år igen avtalat med Svenska kulturfonden om att pensionärsföreningarna ansöker om medel från Svenska kulturfonden genom förbundet, det så kallade Förbundspaketet. Ansökningstiden är 1.11.2013-31.1.2014 (frankeringsdatum gäller). Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningen görs elektroniskt på förbundets hemsida http:// spfpension.fi/kulturfondsmedel eller per post (beställ blankett från förbundets kansli) under adress Svenska pensionärsförbundet rf, PB 129, 00101 Helsingfors, märk kuvertet ”Ansökan”. Förbundets styrelse har fastställt följande kriterier för 2014: • Verksamhet som ger nya medlemmar • Samverkan mellan generationerna • Satsning på nyblivna pensionärer • Anskaffning av tekniska hjälpmedel • Medlemsvård Beviljade bidrag redovisas och utbetalning av medel för 2014 förutsätter att tidigare års erhållna understöd är redovisade till förbundet. För år 2013 erhöll Svenska pensionärsförbundet 25 000 euro av Svenska kulturfonden för utdelning till föreningarna. Totalt 39 föreningar sökte om understöd för 41 insatser på sammantaget 57 714 euro (34 föreningar ansökte om 70 590 euro året innan). Kulturfonden har olika stipendier och understöd som föreningarna kan ansöka om under hela året. Notera att man ska ansöka om alla stipendier och understöd på förhand. För mer information se Svenska kulturfondens webbplats www.kulturfonden.fi/sv/ansokningar/fortlopande/. För närmare information om understöden, vänligen kontakta verksamhetsledare Veronica Fellman, e-post veronica.fellman@ spfpension.fi eller tfn 020-728 8812. VERONICA FELLMAN

Ansökan om understöd från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland Styrelsen för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet har beslutat att tidpunkten för ansökningen om understöd från Stiftelsen sammanfaller med Förbundspaketets. Ansökningstiden är 1.11.2013–31.1.2014 (frankeringsdatum gäller). Ändamålet för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland är att verka för och förbättra samt understöda finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen (Stiftelsens stadgar, 2 §). Stiftelsen förverkligar sitt allmännyttiga ändamål genom att, på basis av erhållna skriftliga ansökningar riktade till Stiftelsens styrelse, bevilja understöd främst till samfund och institutioner, vilkas verksamhet stöder Stiftelsens ändamål (Stiftelsens stadgar, 3 §). Understödet beviljas för lokal och regional verksamhet inom ramen för Stiftelsens ändamål. Denna gång prioriteras följande ändamål: Uppsökande verksamhet och annan verksamhet för att nå pensionärer som inte hör till en pensionärsförening. Verksamhet som stöder arbetet mot ensamhet, utanförskap och isolering. Ansökningsblanketten finns på Stiftelsens hemsida www.spfstiftelsen. fi > Ansökningar, kan beställas av Veronica Biaudet, tfn 020-7288 882 eller per e-post info@spfstiftelsen.fi. Blanketten sänds elektroniskt till info@spfstiftelsen.fi eller per post under adress Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland, Annegatan 25 A, PB 129, 00101 Helsingfors. För närmare information om Stiftelsen vänligen kontakta ombudsman Veronica Fellman, tfn 020-728 8812 eller e-post veronica.fellman@spfpension.fi. Stiftelsen tar även emot gåvor, testamenten och donationer, vänligen kontakta verksamhetsledaren. Enligt uppdrag VERONICA FELLMAN

Ombudsman för Stiftelsen för svensk pensionärs­ verksamhet i Finland


4 – GOD TID

9/2013

STARKA ÄLDRERÅD Låt rösterna och kunskapen träda fram 16.1.   Åbo (Trädgårdsgatan 1) 14.5.   Uleåborg 20.2.   Tammerfors (Aleksis Kiven k. 14–16) 15.5.  Rovaniemi 5.3.   Jyväskylä 17.9.  Seinäjoki 26.3.   Joensuu 18.9.   Karleby 27.3.   Kuopio 2.10.   Vanda 9.4.    Borgå 23.10. Kouvola 13.5.   Kajana (Koskikatu 2–4) 12.11. Vasa Sitras nyckelområde: Aktiv medborgare – i alla åldrar EETUs projekt: En aktiv och välmående äldre I samarbete med Sitra och Sitras Åbo- och Tammerforsprojekt arrangerar Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO en seminarieturné för att samla idéer. Tillsammans med deltagarna samlar vi in erfarenheter kring äldrerådens arbete. Med dessa som bas utvecklar vi nya verksamhetssätt och -modeller för att kunna utveckla äldrerådens verksamhet. Seminariets målsättning Lasse Koivu gav råd om hur man på bästa sätt ansöker om medel till sin förening. Till vänster om honom verksamhetsledare Veronica Fellman och längst till vänster mötesordförande Monica Sirén-Aura.

SPF möttes i Tammerfors Svenska pensionärsförbundet höll sitt höstmöte onsdagen den 13 november på Hotel Rosendahl i Tammerfors. 149 personer var på plats, av dem var 128 befullmäktigade representanter från 52 föreningar. I sitt välkomstanförande konstaterade förbundsordförande Ole Norrback att 2013 så långt varit ett bra år för förbundet. Tillströmningen av nya medlemmar har varit god och förbundets ekonomi är i gott skick. Förbundsordförande gladde sig över den mångsidiga verksamheten ute i föreningarna, men tog även upp de hot och problem som den svaga samhällsekonomin ger upphov till. Ole Norrback omvaldes som för-

bundsordförande. När det gällde valet av styrelsemedlemmar och deras personliga ersättare för mandatperioden 2014–2015 gick ärendet till omröstning, då Ekenäs Pensionärer under mötet föreslog Isa Forsbäck från Ekenäs till ordinarie styrelsemedlem i stället för Stig Nyberg.

När rösterna var räknade så blev resultatet det att till styrelsemedlemmar 2014–2015 valdes Stig Nyberg, Tenala-Bromarf med ersättare Marianne Hagström, Sjundeå; Lasse Hoffman, Esbo med ersättare Gunnar Weckström, Vanda; Björn Sundqvist, Borgå med ersättare Monica Tillander, Sibbo; Henrik Svarfvar, Korsholm med ersättare Paul Lindell, Vasa och Tor-Erik Landgärds, Mariehamn med ersättare Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn.

Under punkten övriga ärenden gav

Medlemsavgiften för år 2014 är 11

Höstmötet sändes direkt över

euro, ingen förändring från årets summa således. För understödande medlemmar är avgiften 40 euro. Verksamhetsplanen och budgeten

fastställdes i de former de presenterades.

finanskommitténs ordförande Lasse Koivu råd angående hur man bör gå tillväga när man ansöker om medel till sin förening. (Råden har bland annat publicerats på förbundets hemsida efter årsmötet.) Årets pensionär, Börje Paro från Korsholm, premierades med diplom och blommor. Avgående styrelsemedlemmarna Georg Lång och Alf Skogster, på plats på höstmötet, avtackades för sitt arbete i styrelsen. internet och den som ville kunde följa med i realtid. Sändningen finns kvar på hemsidan, den som är intresserad hittar videon på it.spfpension.fi. Text och foto KATARINA BENGS-WESTERMARK

Vid seminariet samlar vi in information som är baserad på praktisk erfarenhet av arbete inom äldreråd. För att ytterligare kunna utveckla arbetet inom äldreråden letar vi nya tankar och önskemål genom interaktivt grupparbete och inledande föredrag. Målgrupp

Alla som är intresserade av äldrerådens verksamhet och av att kunna påverka, som t.ex. - tidigare och nuvarande medlemmar i äldreråd - medlemmar i EETUs medlemsorganisationer - tjänstemän och personer med förtroendeuppdrag inom kommunerna Tvåspråkighet

Programmet vid seminariet i Vasa är på svenska. Dessutom arrangeras svenskspråkiga grupper vid seminarierna i Åbo, Tammerfors, Borgå, Karleby och Vanda. Välkommen med och påverka!

Skriftlig anmälan senast två veckor på förhand jari.latvalahti@eetury.fi Vid anmälan uppges För- och efternamn Organisation och uppgift Telefonnummer och e-postadress Värt att veta

Seminariet är avgiftsfritt Vi tar inte emot reserveringar 100 deltagare tas emot till seminariet

Avbokningar

Senast en vecka före seminariedatum

Mera information

jari.latvalahti@eetury.fi, tfn 050 312 0298

Program

Klockan 8.30 Anmälning och morgonkaffe 9.00 Seminariets öppningsanförande 9.15 PIO rf:s projekt: En aktiv och välmående äldre Starka äldreråd – Låt rösterna och kunskapen träda fram 9.30 Grupparbete: Att skapa verksamhetsmodeller utgående från medborgarens behov 11.15 Arbetet inom äldrerådet i seminariestaden 11.45 Lunch 12.45 Äldrerådets roll: Sitras nyckelområde Aktiv medborgare – i alla åldrar sätter medborgarna i fokus 13.15 Inom Sitras projekt Kommunivånare som deltar och påverkar utvecklar man redskap samt verksamhetskultur och –sätt för ökat deltagande och ökad påverkan 13.45 Paus 14.15 Verksamhetsmodeller för att öka valfriheten: Sitras projekt Kund- och servicerådgivning, Palvelupysäkki (Servicehållplatsen) samt Personlig budget 14.45 Muntlig redovisning av grupparbeten 15.45 Samlade resultat av föregående seminarier 16.15 Seminariet avslutas Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf förbehåller sig rätten till ändringar i tidsschemat och i programmet.

Koncentrerade deltagare på höstmötet.


GOD TID

9/2013 – 5

Fem frågor till Johanna Lindholm Förbundet förhandlar om olika intressebevaknings­ frågor och för att kunna belysa dem mer ställs här i God Tids spalt fem frågor till personer i nyckelställning som förbundet diskuterar frågor av allmänt intresse med. Nu är Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare vid Folktinget, i turen för att berätta om upphandlingen av svenska tjänster i kommunerna.

PIO:s nuvarande ordförande Hannes Manninen (till vänster) överräcker ordförandeklubban till kommande ordförande Tapani Mörttinen.

Upphandlingen diskuteras på många olika nivåer, och en ny upphandlingslag ska föreslås under 2016.

Kansallinen senioriliitto PIOordförande 2014 Pensionärsförbundens intresseor-

ganisation PIO (på finska Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU) bytte ordförandepart för 2014 på sitt höstmöte 26.11.2013. Eläkeliittos ordförande Hannes Manninen har varit ordförande för PIO 2013. Vid årsskiftet är det Kansallinen senioriliittos ordförande Tapani Mörttinen som blir PIO-ordförande för ett år framåt. Tapani Mörttinen har varit jordbrukare, riksdagsledamot under tre perioder och sedan arbetat inom Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ordförandeskapet i PIO roterar årligen enligt ett överenskommet system. Föregående års vice ordförande blir ordförande följande år. Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback blir vice ordförande för PIO 2014 och följaktligen är förbundet är ordförande för PIO 2015. På Arbetspensionsförsäkrarnas semi-

narium, före PIO:s höstmöte, berättade direktör Nikolas Elomaa att reformen av pensionssystemet är det viktigaste ärendet på agendan för förhandlingar på arbetsmarknadsparternas bord, vid vilket man förhandlar om pensionsålderns nedre gräns, modeller för förtids- och deltidspension, pensionsförsäkringspremier, att orka i arbetet och att förhindra arbetsoförmåga, placeringsverksamhet och rehabilitering. Expert Janne Pelkonen förkla-

rade Arbetspensionsförsäkrarnas fyra mål inför EU-valet: 1. Det nationella beslutfattandet i pensionssystemen ska respekteras i den djupnande monetära och ekonomiska unionen. 2. Väl skötta lagstiftade pensioner ska inbringa ett tillräckligt äldreskydd. 3. Solidaritetsreglementena för arbetspensionsförsäkrare ska hållas i egna händer. 4. Regleringen på penningmarknaden får inte störa långtidsplacerandet. FPA-kanalerna utvecklas Dagen före höstmötet träffade PIO:s styrelse och delegation direktör Helena Pesola. År 2012 behandlade Folkpensionsanstalten (FPA) 14,3 miljoner ansökningar och förmånsbesluten var 15,9 miljoner. Kostnaderna uppgick till 13.1 miljoner euro, sade Pesola. Förmånsdirektör Anne Neimala berättade om FPA:s kundprogram, som utvecklas för kundernas behov. En del av förmånerna sköts automatiskt. I FPA koncentrerar man sig på de saker som kunderna inte själva klarar av. Självbetjäningsformerna utvecklas i nätet. Utvecklingen av sjukreseersättningssystemet kommer inom en snar framtid att utsträcka sig till de övriga 11 områdena utöver den 13 som de redan omfattar. VERONICA FELLMAN Källa: Vesa Toikka, PIO:s informatör

Standar som gåva Svenska pensionärsförbundet har

standar som kan ges som gåva av privatpersoner eller organisationer till privatpersoner eller organisationer vid jubiléer eller som tack. Priset på standaret är 50 euro per styck. Passa på och gläd en vän, förening eller samarbetspartner med ett standar.

Standaret kan beställas på www.spfpension.fi/medlemmar/ blanketter/varubestallning/ eller från förbundets kansli, Åsa Laukon­linna, telefon 020-7288819 eller e-post asa.laukonlinna@spfpension.fi VF

1. Många användare av serviceproducenter klagar på att det inte finns service på svenska inom social- och hälsovården för äldre. Vad kan man göra? Folktinget har blivit kontaktat av många privatpersoner som har problem med att de inte får service på svenska, vilket visar på att det förekommer att privata bolag inte kan producera de svenska tjänster som upphandlingen förutsätter. I praktiken är det så att a. företagen inte kan producera de svenska tjänster de har lovat eller att kommunerna i upphandlingsförfarandet inte uttryckligen har krävt beredskap att ge service på svenska. b. tvåspråkiga kommuner kör hela upphandlingsförfarandet på finska trots att svenskspråkiga bolag har rätt att ge anbud på svenska. 2. Betyder det att finlandssvenska bolag är i en sämre ställning? Finlandssvenska bolag kan anses vara i en sämre ställning, när de förväntas ge anbud på finska. Tyvärr har inte finlandssvenska bolag kontaktat mig i detta hänseende, så det är svårt att veta hur de upplever problematiken. En orsak till att företagen inte kan producera de utlovade svenska tjänsterna och att tvåspråkiga kommuner kör upphandlingsförfarandet på finska är att upphandlingslagen inte nämner de språkliga kraven och experterna måste sätta sig in i språk-

4. Vem ska driva på detta? Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den offentliga upphandlingen och där ska vi påverka för att få in en hänvisning om språket i upphandlingslagen. Ministeriet har det övergripande ansvaret men också Kommunförbundet arbetar med hur upphandlingen ska genomföras och sköter anvisningarna till kommunerna.

va på detta ärende? Folktingets roll och uppgift i den här typen av ärenden är att informera myndigheterna om deras språkliga skyldigheter. Upphandling är ett så komplext område att vi inte själva kan ta ansvar. I stället måste vi samarbeta med fältet och myndigheterna för att komma fram till en bra lösning. Intressebevakningen är viktig för Folktinget. Lagen om Folktinget säger att uppgiften är att bevaka de svenskspråkigas språkliga intressen och att bevaka att det svenska språket säkerställs i myndigheters verksamhet. För att Svenskfinland ska kunna förbättra den språkliga servicen i upphandlingstjänster är det viktigt att brukarna meddelar sin kommun när det finns brister så att kommunen kan rapportera till företaget. Kommunerna bör höra klienten och det behövs mer delaktighet i processen. Äldreråden är en bra mellanform och där kan brukarna verkligen få sin röst hörd. Beträffande metropolregionen säger Johanna Lindholm att hon ser det som en bra sak om man kan få ett fungerande samarbete kring upphandling av svenskspråkig social- och hälsovård.

5. Vad kan Folktinget göra för att dri-

Text VERONICA FELLMAN Foto ANNA.JUNGNER-NORDGREN

lagstiftningen separat, eftersom det inte finns hänvisningar till den. 3. Hur kan förbättra förfarandet? Det behövs a. hänvisningar till språklagen i lagen om offentlig upphandling och de språkliga och indirekta språkliga rättigheterna måste beaktas från början av upphandlingsförfarandet. b. konkreta anvisningar om på vilket sätt språket skulle beaktas.

Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare vid Folktinget.

Skön men skör-kurser på två nivåer våren 2014 Osteoporos eller benskörhet är en sjukdom i skelettet. Benmassan minskar och benstrukturen försvagas. Skelettets urkalkning leder lätt till att man får benbrott. I vår är det premiär för femdagars Skön men skör-kursen. Platsen är Lehmiranta i Bjärnå, Salo och tiden 5–9.5 2014. Priset, 80 euro, inkluderar kursavgift, logi, måltider och kursboken Skön men skör – Träning ger trygghet. Kursen är i första hand avsedd för personer som tidigare deltagit i kortkursen eller som aktivt drar motionsgrupper.

En tvådagars Skön men skör-kurs där vi får information om osteoporos och hur den kan förebyggas samt om hur funktionsförmågan stöds med mångsidig motion ordnas på Norrvalla i Vörå 23–24/4 2013. Priset, 25 euro, inkluderar kursavgift, logi, måltider och kursboken Skön men skör – Träning ger trygghet. Vi gör enkla och lätta övningar både inne och ute som anpassas efter envar. På programmet finns föreläsningar, stavgång, vattengymnastik och Chi Balans mm. Kursen ger deltagarna beredskap i att fungera som ”motionskompis” och passar både kvinnor och män.

Utbildare: Hälsocoach Kitty Seppälä, fysioterapeut och mag. i hälsovetenskaper. Anmälningar och förfrågningar till SPF:s kansli tfn 020 7288 819 eller e-post jan.holmberg@spfpension.fi. Kursen ordnas i samarbete med Eläkeliitto och Osteoporosförbundet i Finland.


6 – GOD TID

9/2013

SPF:s medlemsrekryteringstävling 2013 Grund för poängberäkning i procent av mål-

gruppens storlek Föreningarnas poäng per nyrekryterad medlem under 2013 baserat på målgruppens storlek 31.12 2011 (Statistikcentralen) och på före­ningarnas medlemsantal 31.12 2012. Antal nya medlemmar och tilläggs­poäng per 31.10 2013 före­ningsvis. Förbundets medlemsantal har ökat med

610 medlemmar (netto) under tiden 1.1– 31.10 2013. Föreningar som speciellt utmärker sig under perioden är Grankulla, Österby, Ingå och Närpes.

Tre föreningar har under 2013 minskat sitt medlemsantal genom att flera medlemmar avförts än de som nyrekryterats. Föreningar som har de största målgrupperna

som ännu inte är medlemmar i SPF: Helsingfors (över 7 000); Raseborg, Vasa, Esbo och Borgå (över 3 000); Jakobstad och Mariehamn (över 2 000); Korsholm, Pargas och Åbo (över 1 500).

HENRIK SVARFVAR

Medlemsvärvningstävling 2013 per den 31.10.2013

Totalpoängen för tio i topp 1.1–31.10 Närpes Pensionärsförening

152,50

Sibbo Svenska Pensionärsförening 81,50

Grankulla Svenska Pensionärer

151,50

Kotkanejdens Pensionärer

78,00

Ingå Pensionärer

115,50

Malax Pensionärer

77,50

Österby Pensionärer

101,50

Larsmo-Eugmo Pensionärsförening69,50

Borgå Svenska pensionärsförening 98,50

Ekenäs Pensionärer

Korsholms Pensionärsförening

Korsnäsnejdens Pensionärer 62,00

Medlemsantal den 31.12.2012

Antal nya medlemmar per den 31.10.2013

Arkadia Pensionärer r.f.

110

Drumsö Pensionärer r.f.

96,50

63,50

Poäng

Extra poäng baserat på målgruppens storlek

Poäng totalt

5

14

1,25

15,25

170

2

4

0,50

4,50

Eira Pensionärer r.f.

117

3

3

0,75

3,75

Pensionärsföreningen ETTAN r.f.

122

4

8

1,00

9,00

Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen r.f.

108

1

3

0,25

3,25

Haga Pensionärer r.f.

61

3

13

0,75

13,75

Kronohagens-Skatuddens pensionärer r.f.

34

3

21

0,75

21,75

371

28

43

7,00

50,00

Pensionärsföreningen Olympia r.f.

61

4

17

1,00

18,00

Pensionärer i Östra Helsingfors r.f.

180

7

15

1,75

16,75

Pensionärsföreningen Hankens Seniorer r.f.

40

0

0

0,00

0,00

Föreningen Hufvudstadsbladets Seniorer r.f.

100

0

0

0,00

0,00

Esbo svenska pensionärer r.f.

974

38

46

9,50

55,50

Grankulla svenska pensionärer r.f.

479

70

99

52,50

151,50

Vanda svenska pensionärer r.f.

201

14

28

3,50

31,50

Borgå svenska pensionärsförening r.f.

819

66

82

16,50

98,50

Pensionärsträffen r.f. i Lappträsk

50

1

5

0,25

5,25

Isnäs Pensionärer r.f.

75

3

11

1,50

12,50

Kotkanejdens pensionärer r.f.

49

14

71

7,00

78,00

Liljendal församlings pensionärer r.f.

149

7

16

3,50

19,50

Lovisa svenska församlings pensionärer r.f.

149

7

16

3,50

19,50

Lovisanejdens Svenska Pensionärer r.f.

246

8

15

4,00

19,00

Pernå pensionärer

88

15

49

7,50

56,50

Pyttis svenska pensionärsförening r.f.

37

2

13

0,50

13,50

Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f.

654

45

59

22,50

81,50

Pensionärsföreningen Trivselklubben r.f. i Strömfors

26

0

0

0,00

0,00

Träskända Seniorer r.f.

55

4

19

1,00

20,00

Kyrkslätt Pensionärer r.f.

386

16

24

14,50

38,50

Norra Kyrkslätts Pensionärsförening r.f.

386

26

39

19,50

58,50

Ekenäs Pensionärer r.f.

645

35

46

17,50

63,50

Pensionärsföreningen Fagervik r.f.

51

0

0

0,00

0,00

Svenska Pensionärsgillet i Hangö r.f.

76

7

25

1,75

26,75

189

45

93

22,50

115,50

Förening

Munksnejdens Pensionärer r.f.

Ingå Pensionärer r.f.


GOD TID

Medlemsvärvningstävling 2013 per den 31.10.2013 Medlemsantal den 31.12.2012

Antal nya medlemmar per den 31.10.2013

Karis Pensionärer r.f.

255

Lojo svenska seniorer r.f.

9/2013 – 7

Poäng

Extra poäng baserat på målgruppens storlek

Poäng totalt

10

18

5,00

23,00

117

2

5

0,50

5,50

Pojo Pensionärer r.f.

101

3

9

1,50

10,50

Sjundeå Pensionärer r.f.

147

8

19

4,00

23,00

Tenala-Bromarf Pensionärer r.f.

175

19

41

9,50

50,50

Österby Pensionärer r.f.

180

39

82

19,50

101,50

Dragsfjärds Pensionärer r.f.

254

19

34

9,50

43,50

97

0

0

0,00

0,00

Kimito Pensionärsförening r.f.

220

5

10

2,50

12,50

Korpo Pensionärer r.f.

106

12

35

6,00

41,00

Pensionärsklubben Festingarna r.f. i Nagu

169

10

22

5,00

27,00

Pargas Svenska Pensionärer r.f.

441

20

29

10,00

39,00

Västanfjärds Pensionärsförening r.f.

149

8

19

4,00

23,00

Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f.

350

25

39

6,50

45,50

Mariehamns Pensionärsförening r.f.

156

8

18

2,00

20,00

Esse Pensionärsförening r.f.

212

4

8

2,00

10,00

Pensionärsklubben Milstolpen r.f.

357

29

45

7,50

52,50

Jeppo Pensionärsklubb r.f.

118

9

24

4,50

28,50

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f.

344

27

43

6,75

49,75

Korsholms Pensionärsförening r.f.

813

55

69

27,50

96,50

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f

281

28

48

14,00

62,00

Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck r.f. PIKT

160

3

7

1,50

8,50

Kronoby Pensionärer r.f.

402

26

39

19,50

58,50

Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f.

124

6

16

4,50

20,50

Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb r.f.

359

18

28

9,00

37,00

Lappfjärds Pensionärsklubb r.f.

410

25

37

12,50

49,50

Larsmo-Eugmo pensionärsförening r.f.

346

30

47

22,50

69,50

Malax Pensionärer r.f.

344

37

59

18,50

77,50

54

0

0

0,00

0,00

Munsala Pensionärsklubb r.f.

184

13

27

6,50

33,50

Nedervetil pensionärsklubb r.f.

126

17

44

12,75

56,75

Nykarleby Pensionärer r.f.

282

15

26

7,50

33,50

Närpes Pensionärsförening r.f.

928

89

108

44,50

152,50

Föreningen Oravais Pensionärshem r.f.

238

13

24

6,50

30,50

Pedersöre Pensionärsklubb r.f.

293

8

13

4,00

17,00

76

0

0

0,00

0,00

Pensionärsföreningen Nygammal r.f. i Petalax

252

5

9

2,50

11,50

Purmo Pensionärer r.f.

270

9

16

4,50

20,50

Terjärv Pensionärer r.f.

289

14

24

10,50

34,50

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f.

494

18

25

4,50

29,50

37

4

26

1,00

27,00

Vörå Pensionärsklubb r.f.

134

8

20

2,00

22,00

Övermark Pensionärsförening r.f.

201

13

26

6,50

32,50

Björneborgs Svenska Pensionärsförening r.f.

107

4

11

3,00

14,00

Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors r.f.

151

12

28

9,00

37,00

Förening

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär r.f.

Föreningen Munsala Pensionärshem r.f.

Pedersöre Norra Pensionärsförening rf

Vasanejdens Pensionärer r.f.


8 – GOD TID

9/2013

Åldrandet är inget hinder för IT-inlärning Normalt åldrande hindrar oss inte från att lära nytt. Tursamt nog, för det där med IT är svåra saker. Och tack vare ett seminarium här om veckan är en grupp IT-handledare ännu duktigare på att hjälpa dem som vill lära sig mera. Lugnt, långsamt, tydligt, i egen takt. Tredje året i rad samlades IT-handledare och andra dataaktiva i SPFföreningarna till seminarium i Tammerfors. Det är RAY-finansierade projektet IT för seniorer som ordnar de här evenemangen och i år deltog ett fyrtiotal handledare från hela Svenskfinland. IT-projektet har tre år på nacken och finansiering finns för ett år till. När Pentti Friberg, som leder projektets styrgrupp, hälsade välkommen hoppades han att projektet kunde fortsätta åtminstone tio år till. – Vi ska kämpa för en förlängning, sa han och tillade att man som bäst underhandlar med penningautomatföreningen om fortsatt finansiering. Vi kan lära oss nytt Normalt åldrande hindrar oss inte från att lära nytt. Minnet och inlärningsförmågan kan övas genom hela livet. Det var psykolog Pian Åkerlund som levererade den här hoppingivande informationen.

  

Pian, som är utbildningsplanerare på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, berättade vidare att förmågan att lära sig utantill försvagas och att förmågan att komma ihåg detaljer försämras. Däremot utvecklas förmågan att behärska helheter. När man lär äldre är det ett lugnt tempo som gäller. Håll pauser, ta en sak i gången, upprepa, avancera i egen takt. Handledaren, fortsatte Pian Åkerlund, bör vara lugn, långsam, tydlig, logisk. Handledaren ska motivera, uppmuntra, ge snabb feedback och stöda glädjen i att lära. Äldre lär äldre SeniorNet Sverige är en ideologisk och partipolitiskt obunden förening vars mål är att ”främja seniorers användning av digital informationsteknik för delaktighet i dagens samhälle”. Föreningens ordförande Lilli­ Ann Källermark berättade att

Handledaren ska motivera, uppmuntra, ge snabb feedback och stöda glädjen i att lära, sa Pian Åkerlund. Karl-Gustav Laurén från Pargas delade med sig av sina erfarenheter som IT-handledare.

Ett fyrtiotal IT-handledare från hela Svenskfinland hade kommit till Tammerfors för att lära sig mera och bli inspirerade.

man i dag har cirka 8 600 medlemmar. Verksamheten bedrivs inom klubbar på lokalnivå. Alternativt kan man ansluta sig till en så kal�lad internetklubb. LilliAnn Källermark föreslog det här alternativet för oss här i Finland. Medlemsavgiften är 250 kronor i året. SeniorNets devis är ”Äldre lär äldre digital kommunikation och internet”. Man kan läsa mera om SeniorNet på adressen www.seniornet.se. Läs Katarina Bengs-Westermarks intervju med LilliAnn Källermark här invid. Ny teknik, nya tjänster Patrik Sandberg är IT-lärare och -konsult och har också tidigare föreläst inom ramen för projektet. IT-tjänster och utbildningsbehov för pensionärer i framtiden var hans rubrik denna gång. Han berättade att majoriteten av pensionärerna i dag har så kallade smarttelefoner, pekdatorer och/ eller datorer med operativsystemet

Windows 8. I dag erbjuds nyttiga kommunikationstjänster såsom chat, videosamtal och delade kalendrar. Största delen av pensionärerna behöver stöd för att kunna tillgodogöra sig den här tekniken och de här tjänsterna. Molntjänster kommer att inverka på vardagen för alla användare och för att kunna använda dem behöver man ett Google-, Appleeller Microsoftkonto. På grund av det stora utbudet behövs prioriteringar i utbildningen. Patrik Sandberg föreslog att man tar i bruk en så kallad produktportfölj där det slås fast vilka terminaler och tjänster som stöds i utbildningen. Eftersom terminalerna och tjänsterna förnyas i snabb takt bör portföljen och tidtabellen uppdateras två gånger per år. Tala till individen på webben God Tids chefredaktör Katarina Bengs-Westermark, som också är webbansvarig inom förbundet, talade om föreningarnas webbplatser. Vad vill pensionärsföreningen

säga med sina webbsidor? Vem är mottagaren? I diskussionen resonerade man sig fram till att både de egna medlemmarna, blivande pensionärer och potentiella medlemmar är mottagare. Det gäller att visa föreningens verksamhet för hela samhället. Webbsidorna ska vara lätta att använda, funktionella och så heltäckande som möjligt så att folk hittar vad de söker. Det är viktigt hur vi uttrycker oss. Man ska rikta sig till individen, ”du som blivande medlem”, i stället för en grupp. Henrik Svarfvar, som är I vice ordförande i förbundsstyrelsen, knöt ihop seminariet med att hoppas att handledarna ska orka fortsätta med sitt arbete. Behovet att lära sig mera är stort bland medlemmarna. Så här skrev en av deltagarna i sin seminarieutvärdering: ”Jag kom till kursen för att få inspiration för att få igång IT-verksamhet inom föreningen. Jag har fått många idéer och hoppas vi ska kunna förverkliga något.” Text och foto ULF WAHLSTRÖM


GOD TID

9/2013 – 9

Seniornets ordförande LilliAnn Källermark var en av föreläsarna på IT-seminariet i Tammerfors.

Nyfikenheten är LilliAnns starkaste drivkraft LilliAnn Källermark skyller på sin medfödda nyfikenhet när hon får frågan om hur det kommer sig att hon är ordförande för Sveriges största IT-nätverk för seniorer. – Det är kul med tekniska grejer och jag lever enligt principen "Learning by doing", säger LilliAnn. Hon använde sig av datorer i sitt arbete på det pedagogisk/administrativa området redan på 80-talet så någon dununge i sammanhanget var hon inte när hon anslöt sig till Seniornet efter att hon blev pensionär. När hon blev ordförande 2009 var

väl tanken närmast att hon skulle sätta sin tid på att se till att styrelsemötena och administrationen runt dem skulle fungera. Men hennes roll har vuxit enormt i omfattning sedan dess, så så numera samman-

fattar hon sin uppgift som att hon jagar pengar och nätverkar. –  Det gäller att veta hur man bearbetar potentiella samarbetsparter och visar på nyttan för dem av ett samarbete. Man får vara lite av en diplomat i bland. Så trots att Seniornet är en inter-

netbaserad förening så är de personliga mötena med människor oerhört viktiga. Och de mötena kan inträffa när som helst. – Jag använder ofta mina tågresor till att jobba på min bärbara dator. En gång när jag satt och skrev, något som jag är ganska

snabb på, märkte jag att en kille i 14-årsåldern satt och titta på mig. Till slut tog han mod till sig och fråga om jag spelade spel. Nej ,jag jobbar sa jag. "Med vad då?" frågade killen så jag visade honom lite olika saker som jag håller på med. "Oj, vad mycket man kan göra med en dator" blev killens slutkommentar, själv trodder han att man enbart kan spela spel på dem. Andra tågresor har fått som resultat att kommunalråd har bestämt sig för att säga ja till ITutbildningar för seniorer, då de har förstått att seniorer både vill och kan vara digitalt delaktiga i samhället. Det som Seniornet kan bidra med

i olika projekt är arbetsinsarser och personer.

– Vi ses som ett föredöme när det gäller utbildningsverksamhet för äldre. Vår kunskap är efterfrågad och vi har ett gott namn i sammanhanget. Det är inte enbart seniorer som har

saker att lära sig av medlemmarna i Seniornet. Både datafolk och organisationer kan ha nytta av att använda Seniornets medlemmar som testpiloter. "Stå inte där och prata dataspråk utan tala om vad termerna innebär" är ett praktiskt råd som Seniornettarna får använda flitigt. På samma sätt är det med den egentligen helt grundläggande frågan: Har ni tänkt på slutanvändaren? Både användarnyttan och användarvänligheten har en förmåga att bli bortglömda i tekniksammanhang.

LilliAnn är stolt över allt det som

Seniornets medlemmar får till stånd. – Till exempel alla utbildningar som finns på Seniornetsidan är framtagna och utformade av medlemmar från början. Sedan har de skickat in dem till oss när de märker att "Detta funkar ju bra". Det är så som verksamheten utvecklas. Något som hon tar med sig hem

från sin medverkan vid IT-seminariet i Tammerfors är SPF:s arbetssätt när det gäller handledare: – Ni har en mycket grundligare utbildning av handledare än vad vi har.

Text och foto KATARINA BENGS-WESTERMARK


10 – GOD TID

9/2013

Börje Paro har ofta kontakt med sin gamla arbetsplats, tryckeriet UPC. När han arbetade på reproavdelningen var arbetsredskapen helt andra än de som JT använder i dag. Så det här med datorer har Börje fått lära sig som pensionär.

Föreningsmänniska ut i fingerspetsarna Börje Paro hamnade in i pensionärsföreningslivet genom ett telefonsamtal när han var nybliven pensionär. Den som ringde upp försökte få Börjes fru Gunnel att ställa upp som styrelsemedlem. Hon sa nej. Uppringaren frågade: Men kanske Börje kan? Och sedan har det bara rullat på. Gratulanterna har varit många Börje tackar sin goda fysik, sina sedan Börje blev utnämnd till Årets duktiga medhjälpare och datorn pensionär vid förbundets höstmöte för att han hinner med så mycket i Tammerfors. Mobiltelefonen har som han gör. gått varm. Sedan skadar det säkert inte hel– Många bekanta ler att han stiger upp har ringt, men jag har ”Det är tur att klockan sju varje morockså fått en del övergon och planerar sin raskningssamtal, säger man har goda dag direkt. Börje. – Och så är det ju så medhjälpare, för Ett av de mera överroligt med föreningsraskande var säkert inte skulle jag arbetet. Man kommer när Radio Vega ringde klara av att göra sig ut och så ger det så upp och han hamnade mycket tillbaka. direkt ut i sändning. allt ensam.” –  Folk säger "jag Tidningen Korsholms hörde att du var i radio", men då Senioren ligger honom speciellt säger jag: nej, jag var i verkstan och varmt om hjärtat, gammal tryckeri­ tömde askrummet. Så det var tur arbetare som han är. att det inta var tv, för jag lär ha varit – Vi startade tidningen för att nå ganska sotig i ansiktet. ut till alla medlemmar, även de som

Motiveringen för Året pensionär Paro från Korsholms pensionärs­förening utsågs till Årets pensionär vid Svenska pensionärsförbundets höstmötet i Tammerfors den 13 november. I motiveringen beskrivs han som "en person som arbetar i det tysta men gör en enorm insats för pensionärsföreningen, Börje

enskilda pensionärer och även är aktiv i andra hjälporganisationer. Som kassör i föreningen förvaltar Paro ett betydande kapital med tre pensionärshem samt ett kök som producerar över 20 000 matportioner per år som levereras till pensionärer i Korsholm.

inte deltar så flitigt i våra aktiviteter. Sedan har den vuxit till sig allt eftersom, fått bra tryck och blivit helt i färg. Tidningsarbetet ger honom goda möjligheter att hålla kontakt med kollegor från förr. Många av de som arbetar på tryckeriet har haft Börje som handledare i tiden, så det saknas aldrig samtalsämnen när de träffas. Men när det bjuds på Psalmafton

vid Kulturhuset i Smedsby varvar Börje ner. Då slår han sig ner i en bekväm stol och njuter. – Då bara sitter jag där och lyssnar på den vackra musiken. Text och foto KATARINA BENGS-WESTERMARK

Det är inte varje dag man lyckas fånga Börje Paro på bild när han sitter i soffan och klappar katten mitt på blanka eftermiddagen. Den tiden brukar han vara på språng någonstans.

Som ansvarig för tidningen Korsholms Senioren, som ges ut i 1 500 exemplar två gånger per år i samarbete med Kvevlaxnejdens pensionärsklubb, sköter Paro materialanskaffning, fotografering, kontakter med ombrytning och tryckeri samt distribution till tidningsutdelarna. I aktivitetskommittén har Paro

hand om all biljettförsäljning och inträden till samlingar och fester, betalar alla kostnader i samband med träffar, fester och resor samt tar också emot anmälningar till olika aktiviteter som föreningen arrangerar. Även insamlingen av närmare 900 medlemsavgifter och uppföljning av medlemsavgifternas betalning sköts av Paro.

Utöver arbetet i Korsholms Pensionärsförening deltar Paro aktivt i Odd Fellows verksamhet och även i olika skolprojekt i Tölby-Vikby skola och Korsholms församling. Paro hjälper även enskild pensionärer på olika sätt. Och alla dessa uppgifter utför Paro helt ideellt."


GOD TID

9/2013 – 11

Borgåbarn funderar över ordet pensionär Det är inte alltid så lätt att veta vad ett ord egentligen betyder när man bara är sex år gammal. Om man inte vet vad det betyder kan man i varje fall gissa. I Sagobackens förskola i Borgå har förberedelserna inför julen börjat. Det finns planer för både luciatåg och julfest medan det i julverksta-

den redan pysslas på för fullt. God Tid besökte förskolan och frågade åtta av barnen om de visste vad ordet pensionär betyder. Svaren

varierade från barn till barn och det kan konstateras att de vars moreller farföräldrar redan var pensionärer också kände till begreppet.

För ett par år sedan pensionerades en anställd vid förskolan. Det ledde till att barnen tillsammans med personalen diskuterade vad som hände och därmed också kände till ordets betydelse. – Då var det flera barn som kun-

de dra paralleller mellan pensioneringen och egna anhöriga som redan är i pension, säger Benita Weppling, förskolelärare. Text och foto MARIT BJÖRKBACKA

Alex Rämö 6 år – Att vara pensionär är att vara i tidningar med bild för att bli känd. Jag har nog aldrig sett en pensionär men tror att jag skulle tycka om att vara en pensionär om man skulle få vara med i tv.

Dina-Irene Lönnström, 6 år – Jag tror att en pensionär är en människa som gör hjärtan. Jag känner nog ingen pensionär men det är bra med ledigt för det tycker jag att är roligt, säger hon.

Edward Bergqvist, 6 år – Det är sådana som inte mera jobbar. Min farmor brukar hela tiden vara hemma. Hon brukar baka bullar och jag brukar ibland vara tillsammans med henne. Hon är snäll!

Ellen Lindroos, 6 år – Pensionär är när man inte orkar leka. De gör kaffe och bulle och tittar på tv. Min mormor, som helst vill kallas momi, är pensionär och hon ser goda bakelser i tidningen som hon själv vill baka.

Emma Karmanheimo, 6 år – Det är någon som jobbar i en grupp eller pysslar. Det är roligt att vara pensionär för jag tycker om att pyssla.

Johan Falk, 6 år – Jag tror att det är någon som brukar filma. Det är människor i en bildbutik som brukar filma och alla skall sedan få en egen tidning.

Rebecka Kyttälä, 6 år – Jag tror att det är någon som säger hur man skall göra saker men själv känner jag nog inte någon pensionär.

Sofia Helenius, 6 år – Pensionär är att man är så gammal att man inte mera jobbar. Jag känner nog ingen men jag tror att det är roligt för att man inte behöver jobba. Då är det inte heller så tungt.

UPPSNAPPAT

Om språkinlärning De äldsta av oss minns säkert hur det började. Hevonen on

häst, pappi on präst. Det var Harry Strengs Suomen kielen alkeet, första lektionen. Här dyker man direkt in i den historiska verkligheten. Vi står mitt i det agrara samhället, där hästen var viktig, såväl framför plogen som framför släden på juldagsmorgonen. Och religionens grepp var ännu fast, det klerikala inflytandet oförfalskat. Pappi var en samhällelig tungviktare. Suola on salt, mallas on malt. Javisst. Kylskåp, djupfyst och vakuumtorkat var än så länge föga kända i bredare kretsar. Men törsten behövde förvisso släckas efter långa, dammiga arbetsdagar eller välsaltat tilltugg, och malten hade en viktig funktion. Kylmä – kallt var det förstås också allt emellanåt, och därmed fick man någonting meteorologiskt att bita i. Kaikki on allt täcker sedan återstoden. Så tog man alltså, med Harry Strengs benägna medverkan, de första stegen på det finska språkets vingliga stig. I

fortsättningen blev det förstås svårare, och behändiga likheter mellan svenska och finska ord var alltid välkomna, till exempel pojke som visade sig heta poika eller rektor som blev rehtori på finska. Lätt som en plätt, trodde man. Ju mera man tvingats in i den lingvistiska snårskogen har man uppskattat ord som är ungefär lika på andra språk som på ens eget modersmål. Och lånord är ju ingen ovanlig företeelse. En som kommit in på detta tema var den utomordentlige kåsören Guss Mattsson (1873–1914). I ett kåseri undrar han varför student skall ha en så märklig finsk motsvarighet som ylioppilas. Öfverlärjunge, vad är nu det, fnyser han. Varför inte hellre en begriplig ordliknande motsvarighet. Han föreslår tutentti. Då skulle en kvinnlig student (några sådana fanns väl redan på hans tid) bli tutenttitar. En genitivböjning, studentskans, bleve följaktligen tutentittaren. Så långt allt väl.

Men så inser han att den kasus som heter abessiv och som beskriver avsaknaden av något (vilket kan ha haft stor aktualitet just i fråga om studentskorna) skulle bli tutentittaritta. Och då måste han, sannolikt litet motvilligt, medge att det kanske ändå var orsak att övergå till "mindre utmanande former". Det var sist och slutligen kanske enklare med överlärjunge, ylioppilas, synnerligast som en sådan mycket väl kan bli en pappi, som färdas med hevonen i den kylmä vinternatten hem till prästgården, där ett glas gjort på mallas väntar på honom. Vilket var kaikki för dehär gången. ANDERS G. LINDQVIST


12 – GOD TID

9/2013

Sommarens operaresa: Nabucco på Olofsborg Trots att vi ännu inte firat jul är det dags att smida planer för högsommaren. Det gäller Samrådets traditionella operaresa till Nyslott i månadsskiftet juli–augusti. Welsh National Opera gästspelar med Guiseppe Verdis Nabucco och för att säkra goda platser måste bokningen ske i januari. Ett gott julklappstips? – Vi gör resan på lite annat sätt denhär gången, säger Clara von Bonsdorff, som i egenskap av reseledare för Helsingfors tolv svenska pensionärsföreningars Samråd har gjort de årliga Nyslottfärderna till ett efterlängtat evenemang för operavänner. – Inkvarteringen sker nu på natursköna Punkharjuåsen, på spa-

hotellet Kruunupuisto. På ditvägen åker vi via Lemi för att få avnjuta delikatessen Lemin särä och på hemvägen lunchar vi på Anttolanhovi vid Saimens strand i Anttola. Welsh National Opera grundades på 1940-talet och har sitt säte i Wales Millennium Centre i Cardiff. Sommarens gästspel är säsongens höjdpunkt i Olofsborg. Verdis Nabucco handlar om kamp för frihet och är känd för sina mäktiga körpartier, hymner och marscher. Operan leds av Xian Zhiang, regissör är Ben Baur. Datum för operan är torsdagen den 31 juli. Totalpriset för resan blir cirka 300 euro. Anmälan bör ske senast den 20 januari till Clara von Bonsdorff, tfn 040-5444031.

Operettresa i februari Också utfärderna till Sibeliushuset i Lahtis hör till Claras populära arrangemang. Nästa möjlighet ges fredagen den 7 februari då Sinfonia Lahti ger en operettkonsert under ledning av Atso Almi. Solister är sopranen Mari Palo och Jaakko Kortekangas, baryton. Avfärden sker från Kiasma klockan 10. I priset 65 euro ingår konsertbiljett, lunch på Officersklubben och pauskaffe med bakverk. Anmäl dig senast den 9 januari till Clara von Bonsdorff, tfn 0405444031 eller e-post clara.von.bonsdorff@welho.com. Text och foto MAJ-BRITT PARO

Clara von Bonsdorff bjuder på lockande musikresor också under 2014.

Bilder öppnar själens oanade dimensioner Måndagen den 16 december öppnas på kulturcentret Stoa i Östra centrum en konstutställning av speciellt slag. Tavlorna är skapade av gravt utvecklingsstörda kvinnor och män vid Killinmäki vårdhem i Kyrkslätt. Oanade dimensioner öppnar sig i de färgrika konstverken. Konstterapeuten Liisa KrohnMadanat har under fem års tid arbetat med de vårdade på Killinmäki. Resultaten av konstterapin är förbluffande. Här har människor som

inte kan tala eller kommunicera på vanligt sätt gett uttryck för känslor och förmågor ur djupet av sitt inre. – Det finns så mycket mer hos människan än förmågor som kan mätas med intelligenskvot, säger Liisa. Genom att de utvecklingsstörda får en möjlighet att göra sitt bästa förstår de att också de har en uppgift i livet. I konsten kan de öppna upp okända områden inom sig, till glädje för andra. Konstgruppen på Killinmäki

kallar sig Mansikka. Liisa KrohnMadanat handleder medlemmarna i att uttrycka sig i bild, men bekantar dem också med konsthistoria, vilket till exempel Markus Okkolas Mästaren Miro är ett fint exempel på. ”Genom Outsider-konsten, som skapas i marginalen, gör människor som är osynliga i samhället sig synliga och erövrar möjligheter att påverka världen. De visar sina egna dimensioner för oss.” Med de orden introduceras

Markus Okkola: Mästaren Miro

Marianne Koppe: Jag sover

Byarevyn i Oravais har premiär i februari på Årvasgården

Med ett 10 tal reprisföreställningar Se närmare annonsering i dagspressen eller per tel. 050-377 3679

utställningen på Stoa, Åbohusvägen 1 i Östra centrum. Efter vernissagen den 16 december pågår den fram till den 4 januari nästa år. Text MAJ-BRITT PARO Foto ESKO KOIVISTO

Mikko Sampela: Dans i ljus


GOD TID

9/2013 – 13

Du hittar din kropp i vatten Vattnet skvalpar och blänker av novembersol i terapibassängen där åtta kroppar hoppar och tänjer, vrider på sig och blir mjuka i lederna, alltmedan ledarens manande tillrop sköter växlingen från rörelse till rörelse. Som lydiga skolelever kämpar man på, fast medelåldern närmar sig nittio. Vi befinner oss i servicehuset Wilhelmina i Helsingfors, där fysioterapeuten Karin Ståhl handleder sju damer och en herreman i vattengymnastik. Programmet är tufft. Ben och höfter, överkropp och armar får i tur och ordning sin beskärda del. Hantlar ökar vattenmotståndet. Det hela avslutas med sträckning och avslappning. Efter femtio minuter säger Karin tack för i dag, och trötta men nöjda gymnaster kliver ur det 32 grader varma vattnet, tränade till kropp och själ. Karin är stolt över sin grupp: – Dehär äldre är i bättre skick än många unga som kommer hit från arbetsplatser, säger hon. Otränade med sittande jobb har sämre kroppskontroll, pustar och har sig efter minsta ansträngning. Man hittar sin kropp Vattengymnastik är en ypperlig form av träning för äldre som kan-

ske har problem med knän, höfter och rygg eller svårt att hålla balansen. Och efter knä- eller höftledsoperationer är träning i vatten det bästa sättet att lära sig gå på nytt. Det vi alla lärde oss i skolfysiken gäller fullt ut: ”en kropp nedsänkt i vatten förlorar i vikt lika mycket som den undanträngda vätskemängden väger”. I vatten är man lättare och rör sig lättare, samtidigt som vattenmotståndet ger större effekt åt rörelserna. – Dessutom får hjärnan sitt när vi tränar koordination och balans. Man hittar sin kropp, säger Karin Ståhl. Vattenbitna systrar Systrarna Margaretha Jaatinen, 95, och Mary Nybergh, 93, är goda exempel på vattengymnastikens välsignelser. De har varit med många år, först på Folkhälsan, nu på Wilhelmina.

– Det är oerhört viktigt att behålla rörelseförmågan i denhär åldern, säger Mary. På land är man styv och stel, tycker kanske att man ingenting mera kan göra. I vattnet får kroppen sin chans att upprätthålla styrka i muskler och smörja leder. Mary Nybergh tycker att vattenrehabilitering borde vara obligatorisk till exempel för strokepatienter. – Det skulle ju spara samhället kostnader, säger hon med glimten i ögat. Margaretha Jaatinen lockades med av systern för fem år sedan. Det har hon inte ångrat: – I denhär åldern är det ett fint sätt att uppehålla konditionen. Den skulle ju obönhörligen försämras annars. Mary späder på: – Man blir som en ung gudinna i vattnet! Text och foto MAJ-BRITT PARO

Fysioterapeuten Karin Ståhl talar varmt för vattengymnastik som ett fint sätt att hålla sig i trim genom hela livet.

Systrarna Mary Nybergh och Margaretha Jaatinen är inbitna vattengymnaster. I bassängen är man rörlig och känner sig ung på nytt, tycker de.


14 – GOD TID

9/2013

RES MED SPF

Antik- och kulturresa 5–9.5.2014 med Bernt ”Morre” Morelius Måndag 5.5 Samling och biljettutdelning i Viking Lines terminal på Skatudden. Avgång kl. 17.30 med M/S Mariella. Buffetmiddag. Välkomsttillfälle och introduktion på konferensavdelningen. Tisdag 6.5 Frukost ombord, ankomst till Stockholm kl. 10.00. Dagsprogram med slottsbesök och lunch. Skultuna Messingsbruk. Historievandring, middag och övernattning på Schenströmska Herrgården. Onsdag 7.5 Dagsprogram med slottsbesök och lunch. Middag och övernattning på Schenströmska Herrgården. Torsdag 8.5 Dagsprogram i Stockholm. M/S Mariella avgår kl. 16.30. Specialkomponerad à la carte-middag. Avslutningstillfälle på konferensavdelning. Fredag 9.5 Frukost ombord, ankomst till Helsingfors kl. 10.10. Pris Tillägg

885,- i dubbelrum/B-dubbelhytt 155,- för enkelrum/egen B-hytt 30,- i dubbelrum/A-dubbelhytt 185,- för enkelrum/egen A-hytt

Kroatien 25.4–2.5.2014 Adriatiska havet – natur – kultur Res med SPF och Trio Travels till Kroatien nästa vår och upplev landets rika kultur och vackra natur. 25.4  Avfärd från Helsingfors-Vanda flygfält kl. 16.50 till Ljublijana. Bussresa till staden Opatija och fyrstjärniga Grand Hotel Adriatic. 26.4  Vi bekantar oss med staden Opatija. 27.4  Bussutflykt till ön Krk med besök på vingård med vinsmakning och små tilltugg. På hemvägen besök i staden Rijeka. 28.4  Heldagsutflykt till Plitvice vackra nationalpark som består av 16 sjöar med vattenfall, det högsta 78 meter. Vandringen tar 3–4 timmar i lugn takt. Utflykten ingår inte i resans pris. 29.4  Kryssning på Adriatiska havet utanför Opatija. Lätt lunch ingår. 30.4  Bussutflykt till den vackra landsbygden och besök på vingård med vinsmakning och små tilltugg. 1.5   Besök till den idylliska fiskebyn Volosko med lätt lunch. Avslutningsmiddag på hotellet. 2.5   Egen tid i Opatija. Avfärd från Ljublijana kl. 19.30. Pris: 1 585 €, tillägg för enkelrum 180 €. I priset ingår: Flygresor, inkvartering, frukost, luncher och middagar enligt program, utflykter, vinsmakning, svenskspråkig guide, reseledare från SPF. I priset ingår inte reseförsäkring och dags­turen till Plitvice (100 €). Anmälningar och förfrågningar SPF/Veronica Biaudet, tfn 020 7288 882 eller veronica.biaudet@spfpension.fi. Sista anmälningsdag 15.2.2014.

Anmälningar och information om resan : Friman Resor tfn 019-2481004 eller e-post info@frimanresor.fi

Operettresa till Tallinn 16–17.4.2014 Carmen Resor hösten 2014: Hardanger & Norges sydkust * Skottland * Centraleuropeiska Tjeckien Operan Carmen på Estlands Nationalopera. Foto Harri Rospu

Operan Carmen är komponerad av Georges Bizet. Operan utspelar sig i Sevilla på 1820-talet. Carmen är en zigenerska som arbetar i en cigarettfabrik. Hon bedårar männen genom sin skönhet och sitt utmanande sätt. Tjurfäktaren Escamillo och korpralen Don José blir båda förälskade i henne och drabbas av svartsjuka, vilket får ödesdigra konsekvenser för Carmen. Onsdag 16.4 10.30. Avgång från Västra hamnen med M/S Superstar, frukostbuffé ombord. Logi i dubbelrum på Tallink City Hotel. Besök till TV-tornet där vi beundrar utsikten på 170 m höjd och njuter av en kopp kaffe. Middag före operan på hotellet. 19.00. Operan Carmen på Nationaloperan (gångavstånd från hotellet). Torsdag 17.4 Dagsprogram med museibesök i Tallinn. 16.30. Avfärd med M/S Star, buffémiddag ombord. 18.30. Ankomst till Helsingfors. Pris: 225 €/person i dubbelrum, tillägg för enkelrum 42 €. Reseledare från SPF. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Bokning och information: Friman Resor, tfn 019-248 1004

Hardanger och Norges sydkust Med Stavanger, Bergen och Ymnighetshornet Eidfjord. Bussresa till Syd- och Vestlandet i Norge under 9 dagar, 18–26.8 2014. Pris för resan:  Från Österbotten 990 €.  Från Åbo 975 €. I priset ingår resa i turistbuss, inkvartering i dubbelrum och i 2 personers hytter på Tallink-Silja (tillägg för enkelrum), halvpension, vissa inträdesavgifter och reseledare från SPF. Teknisk researrangör: Lindell Travel Team Skottland Historia, natur och whisky Flyg- och bussresa till Skottland under 7 dagar, 2–8.9 2014 (från Österbotten 8 dagar, 1–8.9 2014), busstransport Österbotten–Helsingfors–Österbotten. Pris för resan:  Från Österbotten 1 680 €.  Från Helsingfors 1 625 €. I priset ingår resa i turistbuss, inkvartering på bra hotell i dubbelrum (tillägg för enkelrum), halvpension, svensktalande lokal guide i Skottland, besök på whiskydestilleri och Skotsk afton samt reseledare från SPF Teknisk researrangör: Ingves. Centraleuropeiska Tjeckien Gyllene Prag, utflykter i Böhmen, Liberec och Skoda. Flyg och bussresa till Tjeckien under 7 dagar, 9–15.9 2014. Pris för resan:  Från Vasa 1 290 €.  Från Helsingfors 1 210 €. I priset ingår flygresor Vasa (Helsingfors) Prag tur och retur, resa med turistbuss i Tjeckien, övernattning i dubbelrum (tillägg för enkelrum 152 €), 6 frukostar, 4 luncher och 6 middagar, båttur på Moldau, vinprovning, lokalguide i Prag samt reseledare från SPF. Teknisk researrangör: Lindell Travel Team Resorna är inte handikappanpassade. Upplysningar om resorna fås från Kristina tel. 050 581485, Bert 050 69006 eller Henrik 050 69341. Anmälningar till resorna motas av SPF:s Vasakansli tel. 020 7288818, e-post patric.ragnas@spfpension.fi SPF Österbotten, Resegruppen


GOD TID

9/2013 – 15

RES MED SPF

Almuñécar 31.1–15.2 2014 SPF Österbotten ordnar också inkommande vinter en resa till Almuñécar på Spanska solkusten. Resans pris per person i delat dubbelrum 1 100 euro, enkelrumstillägg 255 euro. I priset ingår: • • • • • • •

Flyg Helsingfors–Malaga och hemresa till Helsingfors. Transfer till och från flygfältet i Malaga till hotellet. Inkvartering på hotellet (4-stjärnigt) med frukost och middagsbuffet. Guidad stadsvandring. Guidad dagsutflykt till Frigiliana. Ett överraskningsprogram. Reseledare Göran Sundqvist och reseledare från SPF.

Resan till och från Helsingfors ingår inte i priset. Resan är inte handikappanpassad. Förfrågningar till resegruppen Kristina 050 5814856, Henrik tel 050 69341 eller Bert 050 69006. Anmälan till Patrick på Vasakansliet tel 020 7288818, e-post patrick.ragnas@spfpension.fi.

Jazzkryssning 1–3 april 2014 Välkommen med på SPF:s svängiga jazzkryssning till Stockholm 1–3.4.2014 med Viking Lines M/S Mariella. För den trevliga underhållningen står Pentti Lasanens kvintett: Pentti på blås och sång, Seppo Hovi på piano, Markku Johansson på trumpet, Pentti Mutikainen på bas, Kepa Kettunen på trummor; Robi de Godzinskys trio: Robi på piano, Jussi Järvelä på gitarr och banjo, Pekka Sarmanto på bas och redaktör Åke Grandell. Pris: 185 €/person. I priset ingår: •  Kryssning i 2-personers A-hytt med fönster •  2 x Viking Buffet (special­ meny New Orleans Style på utresan) •  2 x sjöfrukost

•  2 x kaffe med tilltugg • Jazzdrink •  SPF jazz-underhållning •  Dagsprogram med utfärder mot tillägg ordnas i Stockholm.

SPF Resegruppen

Res med SPF till Tartu 2–6.6.2014

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i programmet. Bokningar och förfrågningar Friman Resor telefon 019-248 1004 eller e-post info@frimanresor.fi

Måndag: Avgång kl. 11.30 med Viking XPRS till Tallinn. Buffetlunch ombord. Bussresa till Tartu och inkvartering på Hotel Dorpat. Middag på hotellet. Tisdag: Utflykt till Peipussjön mellan Estland och Ryssland. Sjön är Europas femte största och är känd för sina s.k. gammaltroende. Besök till Alatskivi slott. Middag på hotellet. Onsdag: Guidad rundtur i Tartu med besök i Bortaniska trädgården. Efter lunch egen tid i Tartu. Gemensam middag på hotellet.

Den gröna ön Irland 8–15.9.2014

Torsdag: Utflykt till Otepää där vi bekantar oss med den vackra staden och den fina naturen omkring. Gemensam middag på hotellet. Fredag: Efter frukosten start till Tallinn. Rundtur i Tallinn och tid för shopping. Avgång kl. 18 med Viking XPRS. Buffetmiddag ombord. Ankomst till Helsingfors kl. 20.30. Pris: 505 € i dubbelrum, tillägg för enkelrum 70 €. I priset ingår båtresor med måltider ombord, inkvartering i Hotel Dorpat, 2 luncher, 4 middagar och utflykter. SPF reseledare och svensktalande guide med på hela resan. Anmälningar till Bengt Andergård, tfn 040-551 5075, bengt.andergard@pp.inet.fi

Res med SPF till det vackra Irland som har inspirerat konstnärer, poeter, författare och musiker. Historier om jättar och andrar, häxor och krigsherrar är mångtaliga. Dag 1 avfärd från Helsingfors med Norwegian kl. 17 till Dublin. Incheckning på trestjärnigt hotell. Dag 2 utflykt till Galway. Dag 3 heldagsutfärd till Arranöarna. Dag 4 utflykt till Cliffs of Mother och städerna Kerry och Killarney. Dag 5 utflykt längs den spektakulära vägen Ring of Kerry och Killarney National Park.

Dalarna 20–25.8.2014 Visste du att:·  Selma Lagerlöf bodde i Falun när hon skrev Nils Holgerssons underbara resa. ·  Sjön Siljan bildades vid ett meteoritnedslag för 360 miljoner år sedan. ·  Världens äldsta träd är 9550 år och finns på Fulufjället i Dalarna. ·  Dalarna är Sveriges 4:e största besöksdestination. ·  Falu Gruvas historia är äldre än Sveriges. Här bröts det malm redan på 700-talet. ·  Världens första aktiebolag startades i Falun. (Källa dalarna.se)

Onsdag: Avgång kl. 17.30 med Viking Line till Stockholm. Buffetmiddag. Torsdag: Ankomst till Stockholm kl. 10. Besök och guidning i Carl Larssons hem i Sundborn. Besök till Falugruvan och gruvmuseet. Incheckning och middag på Mora Hotell & SPA.

Dag 6 utflykt till Tipperary, Kilkenny och Dublin. Dag 7 stadsrundtur i Dublin och ”Irish Night”. Dag 8 utflykt till Trinity College. Avfärd kl. 18.40 till Helsingfors. Ankomst kl. 23.50. Pris 1 430 €, tillägg för enkelrum 320 €. I priset ingår flyg, logi med frukost, 5 middagar på hotellet, Irish Night, inträdesavgifter och enligt program, svensktalande lokalguide under hela programmet och SPF reseledare och resebuss. Anmälningar och förfrågningar Veronica Biaudet tfn 020-7288 882, veronica.biaudet@spfpension.fi. Detaljerat program finns på förbundets hemsida www.spfpension.fi

Fredag: Utflykt med guide till Vidablick, Tällberg, Vikarbyn, Rättvik kulturhus och kyrkstallar samt Leksand. Båttur med lunch på Siljan med Gustav Wasa. Besök i Mora kyrka och Zorn museet. Middag på hotellet. Lördag: Utflykt till Sollerön i Siljan. Middag på hotellet. Söndag: Avfärd från hotellet. Besök i Nusnäs där de tillverkar Dalahästar. Kaffepaus i Dalahästen i Avesta. Avfärd kl. 16.30 till Helsingfors. Middag i à la carte restaurangen. Måndag: Ankomst till Helsingfors kl. 10.10. Pris: 770 € i dubbelrum, tillägg för enkelrum 276 €. I priset ingår båtresor med måltider ombord, inkvartering och middagar på Mora Hotell & SPA, utflykter, guide och inträden, båttur på Siljan med lunch. SPF reseledare och egen buss hela resan. Anmälningar till Catharina Hindrén, tfn 050-3280 1209, catharina.hindren@pp.inet.fi

WIKSTRÖM´S BUSSTRAFIK KOM MED TILL HOLLAND med Blomstertåget 30.04-8.05

Holland är som bäst på våren! Amsterdam,Keukenhof o. Blomstertåget.Nerresa via Danmark,hemresa med Finnlines. Möt våren i södra Sverige,upplev Nordsjövallen, kanaler prunkande tulpanfält,allt detta o.mera därtill med Wikströms Busstrafik. Anm.+närm.info Catharina Hindrén,0503281209, catharina.hindren@pp.inet.fi

WIKSTRÖMS BUSSTRAFIK Kb info@wikstromsbusstrafik.fi


16 – GOD TID

9/2013

Resor

Helsingfors arbis

Pris / person om inget annat nämns

Alla våra kurser passar för seniorer, men vi har också kurser speciellt för seniorer t.ex. i gymnastik och IT. Pensioneringskurs (140158)

PENTAGO spelet ”PENTAGO är lika genialt enkelt att lära sig och att spela som det är svårt att bemästra. Lägg en kula, vrid en bricka och vinn med fem i rad. Svårare en så är inte reglerna, men motståndarna kan göra det desto krångligare för dig. Det är en en fantastisk hjärngymnastik (och slipar motoriken) uppmärksammat av läkare. Men viktigast av allt, det är riktigt, riktigt skoijigt!” Gå gärna in på hemsidan www.pentago-online.com och spela mot datorn, så ger det en uppfattning om hur man bygger upp en strategi för att få fem i rad och vinna. Spelet kostar 30 euro. Beställ spelet från SPFkansliet, 020 72 88810 eller www.spfpension.fi/blanketter.

Att gå i pension är en stor omställning i livet. Det handlar om att avsluta och avstå ifrån en viktig del av sitt liv. Det handlar också om att hitta nytt att satsa på. Vad innebär det? Vad blir mer och vad blir mindre? 7.1–28.1, tisdag kl. 18.05–19.35. (14 €)

18.3-1.4 30.3-5.4 10-17.5

Vårvinterresa till Almuñécar Grand Rose Spa i Kuressaare Skrivarresa till Leros med författaren Monika Fagerholm (nybörjar- och fortsättningskurs) 10-17.5 Fotoresa till Leros med Magnus Lindberg våren 2014 Matkulturresa till Leros 3-10.9 Resa till Svarta havet

Hur mår helsingforsarna, stadsfullmäktige?

Svenskspråkiga ledamöter av Helsingfors stadsfullmäktige presenterar sin syn på aktuell politik i staden och svarar på frågor om kultur, utbildning, social- och hälsovård. Frågor kan lämnas in till moderatorn minst en vecka i förväg. Moderator: Alexandra Ramsay 4.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Det finns ännu lediga platser. Gå in på www.hel.fi/arbis och anmäl dig!

13-20.9

Välkommen på en unik resa till Svarta havet i Göran Schildts fotspår! Sommaren 1963 seglade ”Daphne” längs Bulgariens och Rumäniens kuster. Femtio år senare följer vi resrutten tillsammans med fil. dr. Sabira Ståhlberg, som har gedigen erfarenhet av Svartahavsområdet. Vi besöker i Rumänien bl.a. Donaudeltat och gör en båtfärd på floden. I Bulgarien bekantar vi oss med staden Varna och Europas äldsta guldskatt, fästningen på näset Kaliakra, halvön Nesebar med bysantiska kyrkor samt det antika Sozopol (Apollonia) och trakiska fornlämningar.

Göran Schildt Regatta och kulturresa till Leros

Kontakta oss för utförligare program!

Fax

019-248 1004 019-248 7058

info@frimanresor.fi www.frimanresor.fi Kontorstid: må - fre kl. 8 - 16

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv

Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis

Beställningstrafik

Ab J. Tidstrand Oy Tel. 09-221 4471 www.lundstrom.fi Turistbussar 16-50 pers.

Ingenjörsv. 4, 07900 Lovisa tel. 019-531 865,

tidstrand@tidstrand.fi

www.tidstrand.fi

Presentkort till Haiko Gård ger härliga upplevelser! € -presentkort – till Haikos tjänster Ge frihet att välja som en gåva! På presentkortet kan Du sätta in önskad summa. Mottagaren kan själv välja, hur han/hon vill skämma bort sig på Haiko Gård. € -presentkort kan köpas från R-kiosker och Haiko Gård. € -presentkort är i kraft 12 månader och det kan användas som betalningsmedel till alla tjänster på Haiko Gård.

DECEMBER RUMSERBJUDANDE från 118 € Kom t. ex. till Herrgårdens Vinkväll eller Villa Haikos Lillajulsfest 13.12.2013! Läs mera och boka rum förmånligt online www.haikko.fi

Hotell Haiko Gård • Haikovägen 114 • 06400 Borgå Tfn 019-576 01/försäljning • hotelli.haikko@haikko.fi

www.haikko.fi


GOD TID

numismatik guld smycken Bilderna: Kurt Pettersson

Vi köper

9/2013 – 17

Vi betalar t.ex. för

Vi köper guldmynt Vi köper silvermynt

20 mark 1913 1000 mark 1992 100 euro 2002

310 € 225 € 215 €

Var vänlig ring! Klaus Damstén 040 552 6050 eller 010 231 3020

2 mark 1905 100 mark 2000 20 euro 2009

200 € 40 € 30 €

Ni kan också kontakta oss via e-post: guldmynt@guldmynt.fi

100 € 500 mark 1975 (01) 1000 mark 1922 (01) 1500 € 5000 mark 1939 (01-0) 100 €

Vi köper sedlar Vi köper guldsmycken, medaljer och utmärkelsetecken

Vi värderar gratis mynt, sedlar, smycken, utmärkelsetecken, o.dyl.

18 karat guld 19 €/g 14 karat guld 13 €/g

.guldmynt.fi www.silvermynt.fi

www

Stenvest Ab, PB 103, 00121 Helsingfors (Annegatan 16 B 43)

DEBATT

Vem besluter om vården? Nej, det är inte mera läkarna och

vårdpersonalen ensamma. Nej, det är inte heller patienten. Det är nu ett samförstånd mellan vårdpersonal och patient, eller patientens företrädare. På gott och ont. Det är viktigt att patienten också inser sitt ansvar. Ändringen är en del av en lång process där individen tilldelas mer rättigheter att besluta om sina egna angelägenheter, inte storebror, myndigheter, någon annan. Tidigare exempel i den riktningen har varit att ge kvinnor rösträtt, ge gifta kvinnor rätt att förvalta sin egen egendom, rätt att köpa flaskor från Alko utan expeditens speciella tillstånd. Nu gäller det alltså medbestämmanderätt om vård. Viljeoberoende vård får ges endast baserad på särskild lagstiftning. Sådan finns, för specialfall, och omfattande ny lagstiftning är under beredning inkluderande sammanjämkning av individens självbestämmanderätt och bland annat läkaretik. Rätten baserar sig på grundlagen

och är inskriven i lagen om patientens ställning och rättigheter från år 1992. Det verkar vara en besvärlig ändring som inte ännu fullt insetts, varken av vårdpersonal, vårdmyndigheter, jurister eller patienter. Lagen har ändrats 14 gånger, vilket tyder på rätt lång stabiliseringstid. Riksdagens justitieombudsman (JO) har i oktober 2013 gett ett avgörande där han ger anmärkning åt två läkare och ett sjukvårdsdistrikt för lagstridigt förfarande, och framställer att sjukvårdsdistriktet gottgör patienten för kränkning av patientens grundläggande och mänskliga rättigheter för att ersätta lidandet. Sjukvårdsdistriktets vårdpersonal hade med fysiska kraftåtgärder genomfört en operation trots patientens motstånd. JO är förvånad att instanser som kommit med utlåtanden inte har insett att mänskliga rättigheter måste beaktas. Vården skall enligt lagen ske i samförstånd mellan vårdpersonal och patient (eller patientens anhö-

riga eller motsvarande). Vardera har ett slags vetorätt. Vårdpersonalen är bunden till att erbjuda vård som är godtagbar ur medicinsk synpunkt, medan patienten kan vägra utan begränsningar. Här kommer patientens ansvar fram. Patienten har rätt också till "dåliga beslut”. Dessa ”dåliga beslut” kommer ofta i klar konflikt med vårdpersonalens etik och principerna för god vård. Den konflikten är inte löst. Men hur kan patienten klargöra sin vilja gällande vården? Lagen ställer inga begränsningar, muntligt eller skriftligt gäller likvärdigt. Viljan kan också uttryckas i förväg. Lagtexten använder termerna viljeförklaring och viljeyttring på svenska och hoitotahto (vårdvilja) på finska. En viljeförklaring gäller oftast vård som man avsäger sig i livets slutskede. Institutet för hälsa och välfärd (THL, endast finsk förkortning används) använder termerna vårdtestamente på svenska och hoito­

testamentti och hoitotahto på finska. Ordet testamente avser i många språk enbart något efter döden, medan avsikten är vård före döden. Vårdtestamente för vård efter döden torde inskränka sig till hur man ser ut i kistan eller motsvarande. Termerna vårdtestamente eller hoitotestamentti verkar inte nämnas i någon lagstiftning. Det är olyckligt att en myndighet inte följer lagens uttänkta terminologi. För att vara effektiv skall en sådan viljeförklaring vara tillgänglig vid vårdtillfället och helst bevittnad med vittnenas försäkran att personen förstår vad det är frågan om. Den är kanske lättast tillgänglig om den finns i patientens hälsocentraldokument och också hos anhöriga. Den är bevittnad till exempel om den är dikterad inför vårdpersonal eller ett dokument bevittnat på samma sätt som ett testamente. THL har publicerat en modelltext för vårdtestamente. Modelltexten begränsar giltigheten till situationer då patienten har förlorat

sin rättsförmåga, och även detta begränsat till två nämnda orsaker till förlusten. Det finns ingen klarhet i vem eller vilken instans som har befogenhet att fastställa att patienten har förlorat rättsförmågan på sätt som definierats i dokumentet så att dokumentet träder i kraft. Har vårdpersonalen denna kompetens, ska akutvårdspersonalen anlita dejourerande jurist, ska magistraten avgöra (den proceduren tillämpas av goda orsaker för intressebevakningsfullmakt) eller ska domstol fatta beslut? Det vore enklare att dokumentet är i kraft utan begränsningar genast det är gjort. Vårdpersonalen kan då i mån av möjlighet precisera med patienten hur man ska göra i det akuta fallet. Utan jurist. Det verkar som om THL har orsak att se över både terminologi och substans. Den som vill göra en skriftlig vårdviljeförklaring gör nog bäst om han/hon anlitar expertis. ARNO WIRZENIUS


18 – GOD TID

9/2013

Konstnären Francesco Artese inne i sin fantastiska skapelse.

Åbo domkyrka lockar med unik julkrubba Adventstiden och julen är de mest aktiva tiderna i våra församlingar och kyrkor. Så också i Åbo domkyrka, som under de här 40 dagarna har 5,5 tillställningar per dag! Det gäller gudstjänster, konserter och övningar. Starten sker med de två traditionella adventskonserterna med Brahe Djäknar, Florakören och Akademiska orkestern, som fyller domkyrkan till sista plats. Jag träffar Liselotte Hellberg, guide och vaktmästare i Åbo domkyrka sedan 28 år, som berättar att redan biljettkassan ger kontakter med folk från hela världen. Hon guidar helst pensionärer, för som hon säger, pensionärer har

bakgrund och erfarenhet av livet! – Domkyrkan i Åbo har en så fascinerande atmosfär och speglar Finlands hela historia i mer än 700 år. Det finns hur mycket som helst att berätta och folk lyssnar mer än gärna. Den livligaste turistsäsongen är givetvis juli månad med cirka tusen turister per dag, berättar Hell berg. Varje år ges hundra konserter i domkyrkan och under advents­ tiden i år ges bland annat Händels Messiasoratorium, musikklassernas elevkonserter och de vackraste julsångerna på svenska och finska. Så

har vi Luciakröningen och den ekumeniska julfreden som utlystes den 12 december i år, samma dag som jättejulkrubban avtäcktes, räknar Liselotte Hellberg upp. Agricolakapellets julkrubba En sensation för domkyrkans jul­ firande är den jättekrubba som sedan november byggts i Agricola­ kapellet. Det är den italienska konstnären Francesco Artese som lägger ner sin själ i de julkrubbor som han byggt runt om i världen. Nu är det Åbo domkyrkas tur med en krubba, som upptar drygt 20 kvadratmeter och är flera meter hög. Krubban har en ljusuppsättning, som med sin ljusshow bely-

Tryggare kan ingen vara rata?

up

Vill d

kväll e j r a V -24! kl. 20

evangelisk-lutherska församlingar

Vill du stöda finlandssvenskt kyrkligt arbete − ta kontakt. Tfn. 09-612 615 40, 050-356 24 75 Mannerheimvägen A 9, 00100 Helsingfors Sandvikskajen 13,16 00180 Helsingfors

ser krubbans talrika människor och djur från morgon till kväll och blir en upplevelse för besökare i alla åldrar. Francesco Artese har i Åbo haft elever från Åbo yrkeshögskolas hantverkarlinje med sig när krubban byggts. Värt ett besök Konstnären har tidigare byggt krubbor bland annat i Paris och New York och det senaste verket omfattar 165 kvadratmeter på Petersplatsen i Vatikanen. Det är ännu inte klart om julkrubban blir kvar i Åbo eller om den återvänder till Italien. Krubbans material fraktades i långtradare till Åbo.

Den som har sina vägar mot Åbohållet har chansen att besöka domkyrkan och julkrubban. Speciellt väntar man sig stort intresse bland barn i daghem, eftermiddagsklubbar och skolor. Liselotte Hellberg, som kortare perioder bott i Damaskus och vid Genesarets sjö är entusiastisk över domkyrkans julkrubba. – Det här blir något utöver det vanliga under advents- och jul­ tiden i Åbo, säger hon och hoppas att många kan söka sig till kyrkan och uppleva stämningen vid julkrubban! Text CARIN ÅMINNE Foto STEFAN CRÄMER/ÅU

BEGRAVNINGSBYRÅ J.A. ENEBERG Tel. 018-19 028, 040-709 8392 Mariehamn


GOD TID

9/2013 – 19

En internationell jul, med mycket grönt Sill, skinka, morotslåda och indiskt ris har varit den traditionella julmaten hos familjen Kodial i Singsby, Korsholm. I år utökas julbordet med bland annat kalkon. Så utvecklas menyn när influenserna kommer från olika håll i världen. Pappa Ravel kommer från Punjab i norra Indien, mamma Berit från Singsby och den nyinflyttade svärdottern Jamie från Toronto i Kanada. – Vi gör ofta indisk mat, till och med de gånger Ravel är bortrest, för jag och våra barn Rebecka, Rickard och Robin tycker också att det är väldigt gott, säger Berit. Numera har det blivit mycket lätt-

are att få tag i de rätta ingredienserna även i Finland. – Det finns flera Mellanösternbutiker i trakten där vi kan handla. Många av ingredienserna, bland annat curry och chili, ingår i båda matkulturerna, säger Ravel. I takt med att folk reser mer utomlands och att Finland blir mer mångkulturellt vågar fler och fler testa på indisk mat.

– Jag märker en stor skillnad från när jag kom till Finland 1980. I dag tycker även äldre personer att det är gott med starkare kryddad mat. Berit och Ravel brukar tillreda och bjuda på indisk mat i välgörenhetssammanhang. Då kan det handla om mat för över 100 personer. – Det är viktigt att maten ser god och fin ut, säger Ravel. Då vågar alla smaka. Och vackert blir det när Kodials bjuder på något ätbart, oberoende från vilken matkultur det är. En vanlig jultårta är ju alltid god, men den känns betydligt mer exklusiv när den är dekorerad med ätliga

blommor. Samma sak med ostsmörgåsen när den är täckt med många olika sorters sallad och toppad med blommor. Att brödet, från ett lokalt bageri, är bakat på surdeg och gräddat i stenugn gör inte det hela sämre. Blommorna och salladerna kom-

mer från Kodials eget växthus. För 25 år sedan började de att odla biodynamiskt till husbehov, så att barnen skulle få giftfria grönsaker. Sedan började grannar och bekanta fråga om de kunde få köpa grönsaker av Kodials och därifrån rullade det vidare. 1994 gick de över till att odla ekologiskt, när arealerna ökade

och efterfrågan på ekologiska produkter växte ute i handeln. Sedan i höstas har Berit och Ravel även en egen gårdsbutik. – I många år har vi bjudit hit skolklasser som fått komma och smaka på våra grönsaker och se hur de odlas. Intresset bland barnen är stort och våra morötter brukar vara den stora favoriten, säger Ravel. Nu funderar Kodials även på att erbjuda sina smaka på-tillfällen till andra intresserade grupper. – Marthor och pensionärsföreningar är några som jag gärna skulle vilja ha besök av, säger Ravel. Text och foto KATARINA BENGS-WESTERMARK

Porslinsfiguren, gjord utgående från Berits och Ravels bröllopsfoto, fick de på sin 25-åriga bröllopsdag av svärdottern Jamie och sonen Robin.

”Det är viktigt att maten ser god och fin ut. Då vågar alla smaka.”

Ravel Kodial

Bilderna på mor- och farföräldrar på hedersplats.

Berit Kodial

Marianne Mattsson från Singsby gillar ekologiskt.


20 – GOD TID

9/2013

En vanlig syn i Jakobstadsnejden inför julen – fönster pryds med tro, hopp och kärlek.

Tro, hopp och kärlek lyser upp Jakobstad I över hundra år har man i Jakobstad kunnat njuta av symbolerna tro, hopp och kärlek över huvudgatan Storgatan. Numera tänds symbolerna till Luciatåget den 13 december. Jakobstads julsymboler har också spritts vida utanför stadens och landets gränser då de flesta utflyttade från Jakobstadsnejden fört dem med sig. Ursprungligen var symbolerna över Storgatan gjorda av linoljedränkt färgat papper och försedda med levande ljus, skriver amanuens Kristina Lundström-Björk i en artikel på nätet. Jakobstads museum har sparat exemplar av olika konstruktioner som prytt Storgatan. Med levande ljus hände det sig rätt ofta vid blåst att delar slocknade eller att en symbol brann upp. Med stadens elektrifiering fick också julsymbolerna elektrisk belysning, och sedan 1930-talet har enskilda hus också skyltat med de belysta symbolerna tro, hopp och kärlek i sina julfönster, skriver Lundström-Björk. Symbolerna över Storgatan är rejält tilltagna, hjärtat som första symbol är cirka tre meter brett, medan ankaret och korset är cirka fyra meter höga. Korset står på grön fot, i övrigt är det röda lyktor som bildar symbolerna. Varje symbol bildas av ett 40-tal lyktor fastsatta på trästomme. På senare tid har symbolerna använts i smycken och prydnadsföremål. De flesta barnträdgårdslärarna som fått examen vid institutet i Jakobstad bär också en nål med hjärta, ankare och kors. I produktion sedan 1978 Hantverkaren Kim Wenna i Jakobstad har tillverkat elbelysta symboler sedan 1978, och han konstaterar att det knappast kommer att uppstå industriell framställning av just tro, hopp och kärlek. Det har gjorts mindre lyckade försök i plast, men skall man få den rätta stämningen måste det handarbete till, konstaterar Kim Wenna. Han tillverkar två olika storlekar i traditionell röd och grön färg eller i helvitt. Produkterna finns bland annat på större varuhus och hos återförsäljare i Finland. Den vita varianten med led-

belysning kom för fem år sedan som ett kundönskemål, och har nu blivit en inredningsdetalj för året runt-bruk. De färgade varianterna görs såväl med led- som med glödlampsbelysning. I 20 års tid har Kim Wenna tillverkat tro, hopp och kärlek-symbolerna på heltid, och han har nu också försändelser utanför landets gränser. Dessutom sprids produkterna utomlands när emigranter kommer på besök till hemorten, eller när jakobstadsbor har dem med som presenter när de gästar vänner utomlands. I Bryssel finns många exemplar, men jag är övertygad om att mina produkter finns i alla världsdelar, berättar Kim Wenna. Detaljer i symbolerna köper han som underleveranser, men monteringen är alltid eget handarbete, liksom också produktutveckling och design. Hans far var också hantverkare och lärde Kim vara omsorgsfull. Skall du göra någonting så gör det bra, var hans råd då jag började med tillverkningen! Kim Wenna konstaterar att många tillverkat symbolerna före honom och att en och annan fortfarande gör det. Men någon konkurrens att tala om märker jag inte av. Jag tror inte heller att denna produkt börjar tillverkas i lågprisländer långt borta. Rötterna finns ju här! Smycke Pensionerade metallarbetaren Hans Rönngård hör till dem som utvecklat egen variant av stadens julsymboler. Hustrun Ann-Mari hade köpt något nytt klädesplagg och konstaterade att hon skulle behöva ett rött smycke. Jag funderade en stund och gjorde ett litet hjärta av björk med tro, hopp och kärlek utsku-

ret. Rödbetsat och lackerat väckte smycket uppmärksamhet, bland annat i kören där Ann-Mari sjunger med. Sedan har det spritts vidare omkring, så nu får jag sitta ganska ofta vid lövsågen, konstaterar Hans. Med samma teknik har han gjort något exemplar av en gammal silversked, dessutom tillverkar han ljushållare för värmeljus och träsvarvade föremål. Text och foto BERTEL WIDJESKOG

De flesta barnträdgårdslärarna som fått examen vid institutet i Jakobstad bär också en nål med hjärta, ankare och kors.

Hans Rönngård använder björk när han snidar hjärtan med tro, hopp och kärlek.

Kim Wenna i Jakobstad har producerat stadens julsymboler sedan 1978 och kan sedan fem år tillbaka också erbjuda en helvit version med led-belysning. Förpackningen har han också utvecklat själv för att undvika transportskador.


GOD TID

9/2013 – 21

God Jul Och Gott Nytt Ă…r Larsmo Kommun Tel. 06-785 7111

Tel. 019-231 355

R. LundstrĂśm Tel. 050-520 2700

www.grankulla.fi

Nagu Apotek Nauvon Apteekki (02)465 1414 Korpo Apotek Korppoon Apteekki (02)463 1366

www.kyrkpressen.fi

PedersĂśre Kommun Tel. 785 0111 www.pedersore.fi

Närpes Spelmansgille Tel. 06-224 1548

www.korsnas.fi

Charterbus

www.fagero.fi

Grankulla Stad

Korsnäs Kommun Tfn. 09-221 4471 www.lundstrom.fi

UNI SET Christer Johansson Bertel MĂĽrtenson 0500-108 695

Esbobygdens ungdomsfĂśrbund/ Finns sommarteater www.ebuf.org

Tel. 019-524 3331 www.msjlruneberg.fi

Närpes Stad tel. 06-224 9111 www.narpes.fi

 Stenhuggeri � �� Levander ��� tel. 09-387 6284 ��    ­ �€ ‚ƒ„ „

Š ‹

Majatalo Box Bed & ‹ˆ ŒŽ Breakfast Värdshus

Öppet: ÖPPET: Mü-ti kl. 11-1511-20 mü-ti 11-15 ons-tors www.boxvardshus.fi Ons, to, frelÜrd kl. 11-22 fred 11-22 12-22 LÜgh@restaurantgh.fi kl. 12-22. SÜ stängt.

SĂ–DERLĂ…NGVIKS MUSEUM www.soderlangvik.fi

Malax Kommun 

www.malax.fi

        

www.restaurantgh.fi

…†‡„ˆ ‰Oravais Teater www.oravaisteater.fi

TACK! God Jul och Gott Nytt Ă…r!

Advokatbyrü – Asianajotoimisto

Rehn & Co Ab

www.villaschildt.fi (019) 241 1752

Kristinestads stad www.kristinestad.fi

Attorneys-at-law www.rehnco.com

www.kilen.fi


22 – GOD TID

9/2013

FÖRENINGSNYTT

HöstSibbopensionärer besökte Tyrolen möte i Liljendal 17 september styrde 37 förväntans-

Liljendal församlings pensionärer

rf höll sitt höstmöte på Mariagården den 16 oktober. Höstmöte var enligt stadgarna ett valmöte för år 2014. Som ordförande fortsätter Sture Andersson och som vice ordförande Yngve Nygård. Yvette Lindroos omvaldes som sekreterare. Kristina Salonen fortsätter som skattmästare. Styrelsemedlemmarna Christina Tyskas, Birgit Andersson, Stig Nyström, Gunbritt Olin återvaldes samt Kurt Hommas (nyval), ersättare är Ull-Britt Mårtenson och Britta Heino (nyval). Som verksamhetsgranskare fortsätter Sven Lund och KajÅke Eriksson, suppleanter Hjördis Mårtenson och Maj Haajanen (nyval). Nya reseledaren är Britta Heino. Byaombuden återvaldes Drombom – Göta Vidlund, Eskilom – Yngve Backman, Garpom – Anne-Maj Haddas, Hommansby – Sonja Willner, Hopom – Ulla Bruce, Mickelspiltom – Hjördis Mårtenson, Sävträsk – Anneli Bygård och Söderby – Anita Broman, Marianne Eriksson. Verksamhetsplanen för nästa år innehåller regelbundna månadsmöten under perioden januari– maj och september–december, varav vissa möten är festmöten, som julfest, födelsedagsfest, hattfest med mera. Teaterresor samt utfärder, måndagsvandringar, pensinärs­kören Refrängen under Jan-Erik Slätis ledning samt intressanta föredrag är att vänta år 2014.

fulla Sibbopensionärer kosan mot Helsingfors–Vandaflygfält. Det var tidig väckning, bussarna startade klockan 3:45 och avhämtade samtliga resenärer från hemtrappan. På flygfältet var båda bussarna klockan 5:45. Där väntade vi sedan några timmar på morgonflyget till München. Väl framme i München väntade en lokalbuss med guide. Guidens namn var Pär Rosenqvist från Scandorama Grupp & Konferens. Färden gick till Kitzbühler Alpen-området. Vi åt lunch på Berechtesgarden och så fortsatte färden till Hitlers Örnnäste. Örnnästet är beläget på en bergstopp 1 834 meter över havsytan. Vi fick byta buss på halva vägen upp. Det fanns specialbussar med magnetbromsar som kunde föra oss tryggt ända upp. Dagen innan hade det snöat så mycket att bussarna inte körde upp till Örnnästet. När vi steg av bussen där upp på berget åkte vi ännu hiss 120 meter uppåt. Där fanns rikligt med snö. Där fanns också en restaurant där vi kunde dricka kaffe och få andra förfriskningar. Där var mycket människor och serveringen var långsam. När vi kom ner bytte vi igen på halva vägen till vår egen buss. Vi fortsatte färden mot hotellet Kaiser Hotel Neuwirt i Oberndorf Tyrolen. Incheckning på det mysiga hotellet gick bra. Hotellpersonalen bar upp vårt bagage till andra våningen. Efter det blev det välkomsthälsning och middag på hotellet. Dag 2. Alla morgnar åt vi frukost

på hotellet. En annorlunda grej var att äggen var råa på frukostbordet. Var och en fick själv koka äggen i en kokare som stod på frukostbordet. En del fick råa ägg och andra fick välkokta ägg. Vi startade klockan 9.00 från Oberndorf till Italien över spektakulära Reschenpass. Vi besökte Mirano, Sydtyrolens pärla och Södra Tyrolens vinväg. Det var en mas-

sa vägarbeten på vägen som gjorde att vi blev många timmar försenade. Meningen var att vi skulle besöka stadskärnan och hinna gå och shoppa på berömda Laubengasse med sina arkader. Se den gamla domkyrkan och de glamorösa stadsportarna eller flanera i parken. Men av detta blev inget. Vi hann med ett besök i trädgården Trautmanssdorf Garden. Under dagen åt vi lunch på Hotel Sieger im Thurm i Meran.

Dag 3. Klockan 9.00 genast efter frukosten åkte vi med bussen till Krimml Museum Wasser WunderWelt där vi promenerade längs vattenkaskaderna, som med sina 380 meter är Europas högsta fritt fallande vattenfall. Vattenfallet var nog ett av det mest sevärda på vår resa. Lunch åt vi nära vattenfallen i Krimml Restaurant Klockerhaus. Efter lunchen åkte vi ångtåg från Krimml till Mitterzil. Återresan gick via Pass Thurn, där hade vi ett fotostopp, från Kitzbühl med härliga alpvyer åkte vi hem till hotellet. Middag på hotellet efter det var det en Tyrolenshow i ett stor tält ytterom hotellet. Dag 4. Den här dagen hade vi inget planerat program. En grupp for in till den närbelägna staden St. Johann. Vi åkte med turbuss. Vi gick på torget och handlade, var inne på ett café och drack kaffe med dopp. En del ar resenärerna for på långpromenad/länk och andra stannade på hotellet. Efter dagens upplevelser var det igen middag på hotellet. Dag 5. En speciell dag i Tyrolen är då när kossorna tas hem från betesmarkerna i bergen. Vi åkte till den närmast belägna orten Söll för att få vara med om festligheterna och fira Almabtriebe. Det ordnades festligheter av olika slag, människor gick i parad och var klädda i tyrolerdräkter. Det spelades tyrolermusik, korna smyckades med blommor och blad och runt halsen hade alla kor

Ordförande för Sibbo Svenska Pensionärsförening har blivit uppvaktad med "tyrolerhatt".

en stor koskälla. Korna promenerade hem genom byn till allas förtjusning. Med i kortegen fanns också smyckade hästar, smyckade får och smyckade traktorer. På gatorna fanns försäljning av olika mat- och dryckesspecialiteter också musik­evenemang bland annat en stor hornorkester. Dessutom fanns där konst- och hantverksutställningar och försäljning. Det var marknadsstämning med stora tält där man fick äta snacks och dricka öl och vin. Vi startade 10.30 från hotellet och for tillbaks 16.00. Sedan hade vi gemensam middag på hotellet. Det ordnades också en oktoberfestival alldeles nära hotellet. Vi gick dit, men där var så hård musik så det gick inte vara någon längre stund där. Öl skulle också drickas i rikliga mängder. Dag 6. Frukost på hotellet. I dag

hade busschauffören ledigt så vi hade ingen buss till förfogande. Istället promenerade vi till en närbelägen gård vid namn Müllnerdorf. Vi hade guiden med oss och dessutom lite förstärkning av gårdens släkting som också pratade svenska. Gården hade funnits i släktens ägo sedan 1700-talet. Huset och ladugården var byggda såsom

brukligt är, i en byggnad. Vi fick se hur man bedriver en gård med kor för köttproduktion. På gården tillverkades bland annat korv och ost. Av tre olika frukter gjordes likör och snaps. Vi blev bjudna på en snaps medan vi lyssnade på gårdens egen guide som berättade om verksamheten. Åter på hotellet hade vi lunch sedan vinprovning. Vi fick sex olika viner att smaka på. Efter vinprovningen blev det middag. Vi tackade vår ordförande Nappe för att han ställt upp och tillsammans med vår guide planerat om dagarna. Han fick en tyrolerhatt och guiden Rosengren fick en flaska från gården som vi tidigare på dagen hade besökt. Dag 7. Frukost på hotellet och sedan

utcheckning. 8.10 startade vi från hotellet. På resan mot München besökte vi Swarowski Kristallwelten och Innsbruck där vi åt lunch på Hotell Grauer Bär. Sedan begav vi oss till flygfältet, checkade in och fick vänta några timmar innan flyget avgick till Helsingfors. Hemresan tog cirka 2,5 timmar. På Helsingfors–Vanda flygfält väntade Packalens bussar för att transportera oss hem till trappa. MONIKA TILLANDER

KAFFEPAUS I KANTTI

Hummelgatan 4 Helsingfors Träffpunkt för svensktalande pensionärer på måndagarna 14.30-15.30 Börjar igen 13.1.2014

God Jul & Gott Nytt År

Tfn 050-400 2093

Kossorna på väg hem från betesmarkerna i bergen.


GOD TID

9/2013 – 23

FÖRENINGSNYTT

Festdag på G18 och Glenn Miller-nostalgi Festdag på G18 den 5 november och

en Glenn Miller-konsert Lahtis den 29 november hörde till höstens evenemang arrangerade av Samrådet i SPF Helsingfors. Festdagen bjöd på IT-torg, festtal av Hufvudstadsbladets chefredaktör Jens Berg och show med Sixten Lundberg och Peik Stenberg. Jens Berg berörde dagens utsatta läge i mediabranschen och de hatskriverier som i dag florerar på nätet. Lundberg & Stenberg showade glatt ”På allvar? Nää!” Ett sus av besvikelse hördes i den fullsatta festsalen över att utlovade jazzpianisten Claes Andersson plötsligt gett återbud i sista stund. Situationen räddades av pianisten Henrik Wikström och hans syster, sångerskan Teresa Wikström, som ställde upp direkt från en jordfästning i närliggande Johanneskyrkan. Deras Höstvisan och Aftonens sång blev en fin avslutning på dagen. Resan till Glenn Miller-konserten i Lahtis var en verklig nostalgitripp för seniorerna som fick uppleva precis sin ungdoms hjärtemusik–allt från Pennsylvania 6-5000 till Moonlight Serenade. Dirigenten Petri Juutilainen ledde Sinfonia Lahtis Big Band, kören The Moonlighters och hela orkestern med ledig charm inför ett till sista plats fyllt Sibeliushus. Text och foto MAJ-BRITT PARO

Salen full på G18. Festdagen under svenska veckan är en mångårig tradition med en trogen publik.

Sixten “Grottmannen” Lundberg drar en god historia medan Peik Stenberg drar andan.

Tummarna upp för papperstidningens framtid i en allt mer digitaliserad medievärld. Jens Berg festtalar på G18.

God Jul Lovisa Stad www.lovisa.fi

Korsholms Kommun www.korsholm.fi tel. 06-327 7111

Officersklubben i Lahtis gav en elegant inramning åt lunchen för en busslast seniorer på väg till Glenn Miller-konserten i Sibeliushuset den 29 november. Solveig Schauman t.v. samtalar här med Hjärtevänner-kändisen Rolf Rosenberg och hans sällskap Inga Ingberg.

Och Gott Nytt År Stiftelsen för ArbetetsVänner Huvudföreningens Åldringshem i Helsingfors

Ab Oskar Haglund 0400-667388, Vasa

Lindell Travel Team

Karleby Stad

Kronoby Kommun

Tel. 06-828 9111

www.kronoby.fi

BRONZON www.vora.fi / 382 1111

Tel. 040-592 3539 ÖNUF, tel. (019)532 412


24 – GOD TID

9/2013

FÖRENINGSNYTT

Ingå Pensionärers höstmöte Ingå Pensionärer hade sitt höstmöte

18 november. Vid mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Till mötesordförande valdes Kaj Sjöblom. En diger verksamhetsplan behandlades och godkändes utan ändringar. De flesta aktiviteter som vi har haft fortsätter också nästa år men en hel del nya skall vi försöka få igång till exempel Seniordans, Skrivarkurs och något som förbättrar medlemmarnas kondition. Budgeten baserade sig på verksamhetsplanen och godkändes likaledes enhälligt. Till ordförande för nästa år valdes Kaj Sjöblom. Han tackar för

förtroende och litar på ett aktivt stöd från alla medlemmar. Tytti Walkama avtackades med blommor och tal för ett väl utfört arbete under hennes tid som föreningens ordförande. Återvalda till styrelsen blev Maj-Gretel Bodö, Disa Flythström, Birgitta Sundberg, Tytti Walkama och Svea Wasström. Som ny invaldes Gustaf Fleege. Som ersättare i styrelsen invaldes som nya Leena Maunu, Rolf Nyholm och Maj-Britt Wide. Till verksamhetsgranskare valdes Monica Brunberg och Birgitta Lindberg samt deras ersätta-

re Monica Arnkil och Rose-Marie Juslin. Alla val var enhälliga. Efter mötet gästade planläggningschef Sten Öhman oss och informerade och svarade på många frågor angående planläggningen i Ingå. Intresset var stort. Mycket är på gång fick vi veta då det gäller både generalplaner, detaljplaner och strandplaner. Vi fick njuta av kaffe med goda bakverk. Lotteriet var sedvanligt väl ordnat och många lyckliga vinnare tog sig hem efter ”Nu går sista visan”. Foto och text KAJ SJÖBLOM

Avgående ordförande Tytti Walkama och nyvalda ordförande Kaj Sjöblom.

Tenala-Bromarfs Livskraft och glädje i Esbo höstmöte Att det lönar sig att med sin egen

Tenala-Bromarf pensionärer rf höll

sitt höstmöte i Aktias klubbrum den 18.11.2013. Cirka 30 medlemmar hade mött upp. Ordförande Stig Nyberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet, hälsade också Bernhard Lundström välkommen som skulle leda allsången samt hedersordförande Per-Erik Degerlund välkommen till mötet Till mötes ordförande valdes Stig Nyberg och till mötes sekreterare Christina Christiansen. Till ordförande för år 2013 återvaldes enhälligt Stig Nyberg, han tackade för förtroende och lovade göra sitt bästa för föreningen. Till styrelsen återvaldes Berit Randström, ElseMaj Lindholm, Göta Malmberg och Klas Kevin, till styrelsesuppleanter valdes Ruben Nyberg och PerOlof Hindersson. Övriga styrelsemedlemmar är Anita Sannholm, Christina Christiansen, Georg Ranta och Solveig Lindholm. Till verksamhetsgranskare valdes Laila och Guy Himmelroos, till suppleanter Elof Lind och Ari Christiansen. Medlemsavgiften hålls oförändrad 15 euro/medlem och stödande medlem samma. Att representera föreningen i Äldrerådet i Raseborg valdes ordförande Stig Nyberg. Att representera föreningen i SPF Väst Nyland valdes ordförande Stig Nyberg, som suppleant Georg Ranta. Värdinnekommittén i Tenala återvalde. Anita Sannholm till värdinna, övriga medlemmar är Yvonne Wikström, Birgitta Nyberg,

Judit Fast, Berit Randström och Gunn-Maj Lindholm. Värdinnekommittén i Bromarf återvalde till värdinna Gunnel Lind, övriga medlemmar är Ulla Ranta, MajBritt Ranta, Ingmar Kihlström, Gösta Rosenberg, Georg Ranta och Inga-Lill Lundström. Programkommittén återvalde Lilja Österlund som sammankallare, Göta Malmberg, Berit Randström och Boris Grönqvist. Teater- och resekommittén återvalde reseledare Birgitta Nyberg och medlem, Else-Maj Lindholm. Lotterikommittén återvalde Göta Malmberg och Else-Maj Lindholm. Till Boccia- och motionsansvarig återvaldes Leif Lindholm. Vid övriga ärenden berättade ordförande om förbundets frågesportsuttagningar som hålls den 12.2.2014 i Tenala, föreningen hoppas kunna ställa upp ett lag. Julfest firar föreningen den 20.12 klockan 17.00 på Bygdegården med julmiddag, till Fallåker har föreningen biljetter till den 2.2.2014. Vid SPF:s höstmöte i Tammerfors representerades föreningen av vice ordförande Georg Ranta och ordförande Stig Nyberg. Stig invaldes i förbundets styrelse. Efter mötesförhandlingarna sjöngs allsång, många gamla och kända sånger, under ledning av Bernhard Lundström. Lotterikommittén förrättade lotteridragningen, varefter ordförande avslutade mötet och önskade alla en trygg hemfärd. SN

God Jul & Gott Nytt År ”Hela familjens skärgårdsutställning” www.utinaturen.fi/ekenas

hjälp påverka sitt åldrande och sköta om sin hjärna fick vi seniorer bekräftat vid ett seminarium den 7 november under svenska veckan i Esbo. Initiativet, att föreningen Esbo svenska pensionärer skulle bjuda in alla nio medlemsklubbar till ett seminarium, kommer från medlemsklubben i Hagalund. Förhoppningar uttalades, att denna nysatsning med föreningen som arrangör, utvecklas till en tradition.

Åldern – hjärnans riskfaktor Seminariets inledande föreläsare var medicinedoktor Robert Bergholm, som öppnade upp den åldrande hjärnans känslighet. På ett klart och tydligt sätt belyste han de risker den åldrande hjärnan är utsatt för och följderna vid störningar i hjärnans blodcirkulation. De åskådliga bilderna gjorde det lätt att följa händelseförloppet. De visade vad som händer vid sviktande blodcirkulation i hjärnan förorsakad av blödning eller blodpropp. Högt blodtryck och tobaksrökning är kända riskfaktorer. Alarmerande varningssignaler, som kräver omedelbar vård är sluddrigt tal, ena mungipan hänger, ena armen går inte att lyfta och ena benet bär inte. Då gäller nödnummer 112. – Ett bra sätt att skydda hjärnan är att använda kroppen, utsätta den för påfrestningar och träna den. Hjärnans möjligheter ligger i att den aktiveras och används. Den älskar nya utmaningar poängterade han. Vi fick även bekräftat att vår kropp inte är skapad för övervikt. Det är Östersjödiet som gäller samt att tänka positivt, njuta av livet och tillåta sig att med ålderns rätt må bra. Seminariedeltagarna cirka 110 personer var aktiva och frågorna många. Berättandets magi Läseinspiratör Agneta Möller-Sal-

mela hade tagit som sin utmaning att stimulera den kreativa delen av vår hjärna, väcka vår fantasi och sätta den i rörelse. –  Att bevara ordens magiska kraft, att skapa stämning, som låter ordbilderna sväva omkring och kittla det omöjliga är betydelsefullt i berättandet framhöll hon. Den muntliga berättelsen lever med sin berättare och sin tid. Viktiga utmaningar för mor- och farföräldrar i umgänget med barnbarn i dagens alltmer teknologiska cybervärld. Musikinstitutet Kungsvägens musiksal, ett upplevelserum i sig, var en perfekt inramning till de tre muntliga berättelser, som vi fick lyssna till och leva med i. Den gemensamma upplevelsen blev delad glädje.

När glömskan är ett problem Alla har vi råkat ut för att minnet spelar oss ett spratt, att vi tappar tråden, är tankspridda förlägger saker och att det blir allt svårare att göra två saker på en gång. – Det är försämringar i omdömet och beteenden vilka avviker från tidigare, som vi bör se som varningssignaler och ta på allvar, sade Helena Ahlers, sakkunnig i minnesfrågor. Det kan vara fråga om oreda i hemmet, dålig hygien, bristande logik, som att lagra mat på fel ställen, minnesproblem, ensamhet, passivitet, misstänksamhet och snabba växlingar i humöret. Mediciner förbättrar inte minnesförmågan men de bromsar upp sjukdomsförloppet, ger klarare tankar, aktiverar och piggar upp vardagen fick vi veta. Minnesstörningar är ett växande problem och minnessjukdomar klassificeras som ett folkhälsoproblem. Dagligen insjuknar 36 personer. Omkring 130 000 finländare har diagnostiserad minnessjukdom. Av dem har cirka 6 500 svenska som modersmål. Forskning pågår och sakkunskap finns.

De friska åren blir fler Gerontologisk forskning bekräftar det som redan var känt på 1500-talet ”Om inte mina fötter rör sig stannar mina tankar”. Seminariet fortsatte med praktisk rådgivning – att rätt sorts aktiviteter ger kraft i åren och flera, friska år. Fysioterapeut Jannica PåfsJakobsson bjöd på Livskraft med rörelse. Hon satte igång våra rörelseorgan och muskler. Vi fick konkret öva rörelser, vilka stärker viktiga funktioner organiserade av hjärnan, som balans och koordinering. Pensionärskören Furornas ordförande Benita Bärlund gav smakprov på hur materialet Livsglädje med musik, kan användas. Materialet betonar starkt social interaktion och är användbart som idébank när kulturprogram planeras i pensionärsklubbar. Temaförslagen är pedagogiskt uppbyggda och knyter an till traditioner och festligheter enligt årstiderna. Dan Söderholm, konstnärlig ledare för sjukhusclownerna, berättade om det svåra men viktiga clowneriet på barnsjukhus – att som clown, med sin kropp som verktyg, kommunicera känslor ordlöst och omedelbart så de sjuka barnen frigörs från fysiska och psykiska låsningar. Planer att utvidga clownverksamheten till de äldre finns och väckte diskussion. Seniorerna i Esbo stöder tanken Clowneri för äldre. Efter välbehövliga pauser med frukt och kaffe följde svenska veckans gemenskapsstund i allsångens tecken under ledning av Thomas Lundin och Calle Pettersson. Ur den faktakunskap och de smakprov på aktiviteter, som vi fick ta del av under seminariet Må bra som Senior – livskraft och livsglädje, kunde det viktiga budskapet utläsas, att var och en har nyckeln till sin egen hjärnhälsa och minneshälsa. BRITA PAWLI Esbo svenska pensionärer rf


GOD TID

9/2013 – 25

FÖRENINGSNYTT

Dikt och ton bjöds i Kyrkslätt Nio år å rad har Kyrkslätts pensio-

Birgitta Ström överlämnade till Annika Lyytikäinen boken om Alma Pihl.

Orgelkonsert i höststorm I höstrusket gladde sig Kotkanejdens pensionärer mycket åt en inbjudan av en ung dam: Annika Lyytikäinen, gymnasiestuderande vid Kotka Svenska Samskola och musikstuderande vid Sibelius-Akademin, inviterade dem till en orgelfestival i Valkeala kyrka i norra Kymmenedalen. Ett dussintal medlemmar begav sig med chartrad buss i skymningen en söndagskväll på en resa, som kom att ha två speciella mål. På utresan fick deltagarna veta, att man inte var ute på en vanlig konsertresa: man också skulle göra en uppvaktning vid hjältegraven i Valkeala. Sin sista viloplats där fick den frivilliga danska jaktflygaren Fritz Rasmussen, som stupade i en luftstrid ovanför Imatra under vårt vinterkrig. Hans död väckte mycket stor uppmärksamhet hemma i Danmark och diktarpräsen Kaj Munk skrev en gripande dikt, ”Den förste”, som Bengt Ström med inlevelse läste i bussen. När bussen närmade sig målet var Valkeala kyrkby försvunnen; allt var beckmörkt. Det var den ilskna höststormen Eino, som varit framme och mörklagt hela trakten. I ljuset av ficklampor kom man fram till

graven, lade ned en krans av vit renlav och lyckades trots den tjutande stormen tända ett minnesljus. Som avslutning på den lilla ceremonin vid graven sjöng man ”Härlig är jorden”. När resenärerna i god tid före konsertens början trädde in i kyrkan, spelade orgeln för fullt. Det var igen stormen Eino, som blandat sig i kvällens tidtabell. Den svenske organisten Gunnar Idenstam, som skulle uppträda, hade till följd av ett längre strömavbrott inte haft tillfälle att bekanta sig med orgeln. I stället för de planerade två timmarna för provspelning gav Eino honom på nåder ett tiotal minuter och även då blev det ett kort strömavbrott. I ett sidorum tog Annika Lyytikäinen, medlem av arrangörskommittén, emot Kotkapensionärerna med te- och kaffeservering. Valkeala orgelfestivals konstnärliga ledare organisten Pétur Sakari presenterade kvällens artist och konsertprogrammet. En del av kaffestunden skedde i skenet av levande ljus. Som tack för sin omtanke om pensionärerna fick Annika Lyytikäinen av föreningens ordförande Birgitta Ström motta Maj-Britt Paros bok om Alma Pihl.

ESP Esbo svenska pensionärer tillsammans med nio klubbar önskar alla pensionärer En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År önskar Vanda svenska pensionärer rf

God Jul & Gott Nytt År! Önskar Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS rf

Av Pétur Sakaris presentation framgick bland annat, att Gunnar Idenstam är en av världens mest respekterade organister. Han är känd för sitt ”chockerande bra klassiska orgelspel”, men också för sina arrangemang av folkmusik. Den mångsidige organisten har samarbetat med bland andra ABBAensemblens Benny Andersson. Han har blivit belönad med svenska kungens konstmedalj och segrat i världens mest respekterade improvisationstävling ”Grand Prix de Chartres” i Frankrike. I konserten fick lyssnarna uppleva Gunnar Idenstams tolkningar av barockkompositörerna Michael Praetorius och J. S. Bachs tonskapelser. Därefter övergick han till ett eget arrangemang av svenska folkmelodier. Före konsertens början hade han bett publiken föreslå en melodi, som han som avslutning skulle improvisera på. Det dramatiska vädret måtte ha inverkat på, att valet föll på ”Stormskärs Maja”. Konserten blev en unik upplevelse, som kulminerade i ett hårresande musikaliskt oväder.

närer bjudits på Dikt och ton med Tove och Tonkarlarna på månadsmötet i november. Tonkarlarna är en kör på cirka 25 herrar, de flesta av dem har pensionerat sig från Kyrkslätts manskör, men vill ändå fortsätta med körsång. Med Bert Jacobson som dirigent övar herrarna varannan måndag. Sångarglädjen och den goda samvaron finns kvar, men man behöver inte spänna sig inför den ambitionsnivå som en kör som övar varje vecka och regelbundet ger konserter måste eftersträva. Att sjunga i Tonkarlarna är lite som att vara deltidspensionär. Tonkarlarna brukar inte ge konserter, men uppträder gärna med några sånger när så önskas. Tonkarlarna har dessutom en egen solist, Mika Rekola, som till Berts ackompanjemang låter sin varma barytonstämma fylla hela salen. Kören och Mika har sjungit på begravningar och födelsedagsfester till exempel. Dikt och ton är ett koncept som Bert Jacobson, Georg Mäkinen och Tove Fagerholm tillsammans tänkte ut våren 2005. Bert väljer fem eller sex sånger för kören, Tove väljer dikter som på något sätt kan anknytas till sångerna. I november 2005 blev det premiär för Dikt och ton. Responsen var översvallande.

Att det skulle bli en fortsättning kändes självklart. ”Hur hittar du dikter?” är en ofta återkommande fråga. Eftersom jag är en hängiven poesiläsare och äger flera hyllmeter med diktböcker är det inte svårt. Ofta har jag valt att presentera en författare. Det har till exempel varit Viola Renvall, Arvid Mörne och Lars Huldén. Någon gång har jag valt novemberdikter av olika författare. Ett år läste jag dikter ur Ulla Olins Porkalasvit. Senaste år valde jag att läsa kinesisk poesi mellan sångerna. I år läste jag dikter ur Viola Renvalls lilla volym Höstens glädje. Jag presenterar också sångerna mellan de olika dikterna, eftersom jag ändå har mikrofonen i handen. Många pensionärsföreningar har

en egen sångkör. Kanske finns det någon i föreningen som tycker om att läsa dikt? Vi i Kyrkslätt vill gärna rekommendera ett välfungerande koncept. Vill man bekanta sig med hur vi genomför Dikt och ton kan vi uppträda på ett månadsmöte. Senaste år var vi inbjudna till Borgå pensionärers månadsmöte i februari. Tonkarlarnas ”taluman” Frej Nyholm brukar arrangera bussutfärder för Tonkarlar med fruar. Det går bra att kombinera en sådan utfärd med ett uppträdande.

Text och foto RAGNAR BACKSTRÖM

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! tillönskas alla pensionärer Pedersöre Pensionärsklubb

God Jul & Gott Nytt År! önskar Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SJUNDEÅ PENSIONÄRER RF

Karis Pensionärer önskar alla och envar God Jul och Gott Nytt År!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 2014 önskar PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA I NAGU

TOVE FAGERHOLM


26 – GOD TID

9/2013

FÖRENINGSNYTT

Med SPF till Schwarzwald och Bodensjön Vår resa som arrangerades av Svenska Pensionärsförbundet och Ingves resor startade torsdagen 12 september. Bussen samlade upp resenärerna från norra och södra Österbotten. Redan i bussen norrifrån på väg till flygfältet i Vasa började skrattsalvorna skalla! Medresenärerna från Södra Finland träffade vi först på flygfältet i Vanda. Vi flyger till Frankfurt där Ingves buss väntade oss vid flygfältet. Vi åker söderut till Heidelberg, drottning Silvias födelsestad, där vi gör ett kort uppehåll. Vi forstsätter mot Schwarzwald och orten Bad Herrenalb där inkvarterar vi oss på Hotel Best Western. Där väntade oss en angenäm middag och sköna sängar som vi verkligen värdesatte, för vi var något trötta efter den långa resan. Följande dag gör vi en dagsutflykt till Strasbourg i Frankrike. Där gör vi en kort guidad rundtur och vi har möjlighet att se bland annat den

röda katedralen Notre Dame som är en av Europas vackraste medeltidskyrkor. Och här har även Europarådet sitt säte sedan 1949. På eftermiddagen gör vi ett kort besök till den gamla kurorten Baden Baden. Vi upplevde en innehållsrik dag som avslutades i glada vänners lag! Vi har en vacker resa framför oss. Vi åker upp mot Bühlerhöhe, vägen går genom bergen i Schwarzwald (den svarta skogen) som kallas Schwarzwald Hochstrasse. Vi kommer upp på cirka 1 000 meters höjd, utsikten skulle ha varit enastående men tyvärr, det var regngrått och dimmigt. Vi kommer till Mummelsee där vi kan köpa souvenirer med oss hem. Vi fortsätter längs vackra vägar till Triberg, strax där utanför kommer vi till Tysklands högsta vattenfall där floden Gutach störtar 162 meter genom en bergsklyfta. På eftermiddagen kommer vi till Österrike, Bodensjön och staden Bregenz. Där skall vi inkvartera

oss för fyra nätter på familjedrivna hotellet Hotel Gasthof Lamm. Dag 4 tillbringar vi furstendömet Liechtenstein, som ligger mellan Österrike och Schweiz. Huvudstaden heter Vadux och där finns trevliga affärer och uteserveringar. Med Lilleputt-tåget gjorde vi en intressant rundtur i staden, många av oss hade föreställt sig att Liechtenstein och Vadux skulle bestå av ”pengar”. På vägen tillbaka besökte vi ett loppis, de är tydligen populära även i övriga Europa. Dag 5 åker vi till en av Alpernas traditionsrikaste regioner Bregenzerwald där vi ser gamla, stolta bondgårdar med spåntak. Det som vi speciellt lade märke till under dagen och även under hela resan var de blomstersmyckade gårdarna och de slyfria åkrarna. Vi körde ostvägen (Käsestrasse) där vi besökte Käsekeller en stor lagringslokal för ortens osttilverkare och ett snaps-

bränneri där vi blev något runda under fötterna … det var en mycket trevlig dag. Dag 6 är vi lediga. Vi tar bussen in till Bregenz där vi traskar runt och besöker bland annat olika affärer. Vi går på teatercafé och smakar den berömda Schwarzwaldtårtan som var god men såg inte ut som vi trodde! Vi hade fullt ”schå” att hitta minnesrika presenter till våra ledare för resan. Vi promenerade hem till hotellet via Bodensjön. Sista kvällen på resan. Vid middagen underhöll två trubadurer från orten oss med gamla välkända låtar som O Sole Mio, Paloma Blanca med flera. Värdfamiljen för hotellet visade upp sig och bjöd oss på snaps. Kvällen fortsatte med deltagarnas egna program. Reseledaren Henrik Svarfvar och busschauffören Mikael Juth avtackades för den fina planeringen, informationen och för att vi fått känna oss trygga i bussen. De dubbades till de

bästa ”ledarna i hela Europa” av LisBritt Toppar och Viola Mitts. Astrid Wikman sjöng en skojig sång som handlade om vår resa. Carola Österberg, Siv Mörk och Viola Mitts sjöng en egenskriven sång som handlade om vackra kvinnor vid 60 år Vi tror att alla hade trevligt. Sista dagen startar vi tidigt på morgonen och kör längs Montafondalen förbi Schruns till Partenen. Vi kör längs slingrande vägar uppåt ock kommer den högsta punkten som är Bieler Höhe, 2 032 meter över havet. Vi åker vidare mot Tyronen och via Ischgl kommer vi till Landeck. Vi fortsätter via Garmisch-Partenkirchen mot flygfältet i Munchen och därifrån går resan hem. Vi har haft en bra resa med trevligt sällskap med många fina minnen och upplevelser att tänka tillbaka på. LIS-BRITT TOPPAR & VIOLA MITTS

Vid Käsekeller, en stor lagringsplats för böndernas ostproduktion, blev alla deltagare bjudna på goda ostar och viner.

Höstmötet på hemmaplan Hos oss, på hotell Rosendahl i Tam-

merfors Svenska Pensionärsföbundet höstmöte 2013 hölls traditions­ enligt, i Nordens största inlandsstad, den 13 november. För tillfället har pensinärsförbundets medlemsföreningar i landet 18 561 medlemmar. Dessa fick sända totalt 194 delegater till Tammerfors (på finska Nääsvill). Hur många befullmäktigade representanter föreningarna får sända till mötet beror på deras medelemsantal. Till övriga Finland hör endast två föreningar, Björneborg och Tammerfors. Tammerfors med sina 151 medlemmar hade två delegater, liksom Björneborg som har färre medlemmar. Redogörelse för mötets innehåll och resultat kan ses i på annan plats

i tidningen. Inte heller skall vi närmare gå in på att analysera dessa. Utan nu skall vi se lite på mötet från ett Tammerforsperspektiv. Vid ankomsten måste vi alla registrera oss och därefter blev det lunch. Hotellet hade många olika möten därför var våra bord dukade med gråa servetter. Det blev lite brådis att på en timme hinna prata med gamla bekanta och sedan skulle man ju också hinna äta. Vårt möte var i dubbelsalen 5–6, utan mellanvägg, framför oss hade bägge salarna en videoduk så att alla kunde följa med vad som hände uppe vid mötesbordet. Hela mötet vidobandades och kan vid ett senare tillfälle ses på nytt vid behov. Förbundsordförande Ole Norrback öppnade mötet. Han poäng-

terade att föreningsmedlemmarna står i centrum och att förbundet är livskraftigt och aktivt. Attraktivt i Svenskfinland för både nuvarande och nya medlemmar. Förbundet anses som en trovärdig och en uppskattad samarbetspartner. Tammerfors föreningens ordförande Barbro Cedercreuz höll ett välkomsttal och önskade alla från när och fjärran varmt välkomna till Tammerfors. Barbro nämnde att denna gång hade hon och Kristina Franck den kortaste vägen till förbundets höstmöte. Mötet fortsatte effektivt och man sköt upp kaffepausen till efter mötet. Text HANS CEDERQVIST

Barbro Cedercreuz hälsar välkommen till Tammerfors.


GOD TID

9/2013 – 27

FÖRENINGSNYTT

Ett väl genomfört höstmöte i Terjärv är avslutat och arrangörerna är nöjda. Fr.v. ombudsman Patrick Ragnäs, kommunstyrelsens ordförande Bernt Storbacka, regionordförande Henrik Svarfvar och lokalföreningens ordförande Harry Byskata.

Region Österbotten återvalde Svarfvar Henrik Svarfvar återvaldes till ord-

förande när pensionärsförbundets österbottniska region höll höstmöte i Terjärv den 6 november. Mycket uppskattad blev fil.dr. Magnus Björkgrens presentation av ett motionsprojekt i Karleby riktat till åldersgrupper över 65 år. Profy 65+ heter projektet och det drivs inom Jyväskylä Universitet och dess Chydenius-center i Karleby. Avsikten är att rikta uppmärksamhet på äldres fysiska kondition och den betydelse motionen har för hälsan, påpekade Magnus Björkgren. Den stora utmaningen består i att antalet äldre ökar. Man vet också att fysisk inaktivitet innebär förtida död för över fem miljoner människor på vår jord per år. Men det finns en mirakelmedicin! Medicinen består i ökad motion och muskelträning. Magnus Björkgren kunde utgående från sin forskning lova påtagliga resultat redan efter tre månader. Han efterlyser konditionssalar anpassade för äldre, han efterlyste också samhälls-

stöd för sådana och för andra aktiviteter som gagnar äldres hälsa. Visst förstår beslutsfattarna hur viktig den förebyggande hälsovården är, men det är mycket svårt att hitta momenten i kommunens eller stadens budget! I Karleby tar vårdbudgeten lika stora summor som skatteintäkterna totalt, och vårdbudgeten påverkas direkt av den förebyggande verksamhet som bedrivs bland annat i konditionshallar. Magnus Björkgren redogjorde för projektet Profy 65+, namnet syftar på profylax och innebär bland annat att cirka 150 personer över 65 år i Karleby får personliga träningsprogram och sakkunnig handledning. Via tester före, under och efter projektet får deltagarna se hur fysiken utvecklats. Det är aldrig för sent att börja motionera och att ändra eventuella fel i kostvanorna, påpekade Björkgren. Föreningsbesök De egentliga mötesförhandlingarna

kunde avverkas i rask takt. Förutom återval av ordföranden återvaldes också Rolf Hägg från Oravais, Johan Träskvik från Lappfjärd och Ann-Lis Nyqvist från Vasa till regionstyrelsen. Siv Sundberg från Jakobstad leder valberedningen för 2014. Ombudsman Patrick Ragnäs berättade om de föreningbesök förbundets ombudsmän genomfört under året. Han besökte själv samtliga 28 föreningar i Österbotten och fick svar på en rad frågor gällande föreningarnas önskemål och behov. Bland de värdefrågor han diskuterade med lokalföreningarna betonades livskvalitet, underhållning och välgörenhet av de flesta. Social samvaro ansågs också vara en viktig funktion för föreningen. God Tid fick beröm, däremot ansågs medlemsavgiften på 11 euro som hög. Researrangemangen uppskattades, men en del ansåg Spf-resorna vara dyra. På frågan om egen hemsida konstaterades att 17 av 28 föreningar själva uppdaterarJarl-Gustav sina sidor. Tolv Bengs föreningar håller sig med egen IT-handledare.

Terjärv pensionärsförenings ordförande Harry Byskata hälsade välkommen och konstaterade att föreningen bildades 1976. Den har nu drygt 300 medlemmar, och månadsmötena turnerar mellan olika byar – där byarna också i tur och ordning ansvarar för programmet. Den hemliga resa som ordnas årligen har också uppskattats av medlemmarna med fullsatt buss som resultat.

Kronoby kommun bjöd höstmötesdeltagarna på lunch, och styrelseordföranden Bernt Storbacka framförde kommunens hälsning. Kom igen nästa sommar när häggarna står i blom och Terjärvs många sjöar glittrar i solskenet, uppmanade han. Spelmansgruppen Salongsorkestern bjöd också på folkmusik. Text och foto BERTEL WIDJESKOG

Salongsorkestern bjöd på folkmusik inför fullsatt sal vid regionmötet i Terjärv.

Korsholm årets pidroetta Den årliga pidroturneringen mellan

de österbottniska pensionärsföreningarna ordnades 14 november i Oravais i Tallåsens samlingslokal. 18 lag från 10 föreningar ställde upp i turneringen, dessa föreningar var: Oravais Pensionärshemsförening, Närpes Pensionärer, Malax Pensionärer, Purmo Pensionärer, Neder-

vetil Pensionärsklubb, Korsholms Pensionärsförening, Esse Pensionärsförening, Pensionärsklubben Milstolpen, Kronoby Pensionärer och Pensionärsföreningen Nygammalt i Petalax. Lars-Erik Ståhl och Jarl-Gustav Bengs som representerade Korsholms lag 1 for iväg med första plat-

sen. De vann alla sina spel och samlade 326 poäng på 5 vinster. Andra platsen gick till Närpes lag 2 (325 poäng, 4 vinster) och tredje platsen till Purmos lag 2 (255 poäng, 3 vins­ ter). Turneringen genomfördes i en enkel serie där alla lag spelade 5 omgångar.

Mästare 2013: Jarl-Gustav Bengs och Lars-Erik Ståhl.


28 – GOD TID

9/2013

God vård på svenska

Bertahemmet erbjuder helpension med trygg och sakkunnig omvårdnad på ålderns höst. Bertahemmet ligger i det trevliga Södra Haga i Helsingfors med goda förbindelser till centrum. Vi har hyreslägenheter, servicesedelmöjlighet och privat omvårdnad med helpension i eget rum. Vänligen kontakta vår föreståndare Carola Hultin tfn 09-477 4720 eller carola.hultin@bertahemmet.com

Leschehemmet

Ett svenskspråkigt servicehem, i havsnära jugendmiljö, i södra Helsingfors

BOENDE

Hur undviker vi os och odörer i bostaden? Ventilation betyder luftväxling: luften i bostaden

skall bytas i lagom takt. I trånga rum kan man tro att ”syret tar slut”, men så sker faktiskt inte. När vi andas, förbrukar vi bara en liten del av luftens syre, och därför kan vi andas länge i samma rum. Men vi andas ut koldioxid och vattenånga, och småningom kan inneluften bli ofräsch och rentav hälsovådlig om ventilationen är otillräcklig eller om det är alltför många människor i rummen. Om ventilationen är otillräcklig eller om det vid städning virvlar upp damm, kan vi vädra via fönstren. Den bästa vädringen är kort och intensivt korsdrag via två eller fler fönster i olika väderstreck. Långvarig fönstervädring är energislöseri. Grönväxter i bostaden alstrar syre, balanserar luftfuktigheten och kan rentav minska vissa luftföroreningar. Den här kolumnen berör främst äldre bostadshus

Hemmet erbjuder tryggt boende medlediga utbildad Leschehemmet har för tillfället några rum och svenskspråkig personal dygnet runt. Kosthållet miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende förestås av ensvenskspråkig egen matgladpersonal kock. dygnet runt. med utbildad Kosthållet förestås av en egen matglad kock. Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagVi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, ning, fysioterapi, frisör och fotvård samt olika akfysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. tiviteter. För kortare erbjuds intervallvård. För kortareperioder perioder erbjuds intervallvård. Kontakta föreståndare för mera information, tfn 09 631 110, 040 582 8442 e-post: info@leschehemmet.org God Jul och adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors Gott Nytt År hemsida: www.leschehemmet.org

med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation. I affärshus och nya bostadshus finns mekanisk till- och frånluftsventilation. Ventilationen kan vara utspädande eller undanträngande; vi föredrar den undanträngande. Det är via frånluftsventiler i kök, badrum och wc-rum som den ”använda” luften skall avlägsnas. Vi skall aldrig någonsin öppna fönster i badrum och kök; det leder till kortslutning då friskluften från fönstret går rakt till frånluftsventilen, medan luften i resten av bostaden förblir unken och ledsam. Då den ”använda” luften leds ut via frånluftsventilen är det bra att hålla badrums- och köksdörrar stängda och kanske öppna fönster i andra rum. Luft till kök och hygienrum kommer in via springor under dörrarna.

Gud Jul & Gott Nytt År

Hyresbostäder i Nykarleby Topeliusesplanaden 7, 66900 NYKARLEBY Tfn (06)785 6100. Fax (06) 785 6199 nykarleby.bostader@nykarleby.fi www.nykarlebybostader.fi God Jul & Gott Nytt År

Sebastian Rostedt Partner 0400 373 620 sebastian.rostedt@huom.fi

Om ventilationen skall fungera, måste ventilationssystemet vara i skick. Filtren i köksfläkten eller spiskupan och torkrummets värmefläkt skall inte vara igentäppta av damm, och i flervåningshuset får ventilationsmaskinens fläkthjul inte vara igengrott av damm och gegga. Luftkanaler, filter och fläkthjul skall rengöras regelbundet; vissa filter skall bytas. Vattenlås i diskhoar och tvättställ samt golvbrunnar i badrum är spärrar mot luften i avloppsrören, men i sommarvärmen då bostaden står tom kan vattnet dunsta och det börjar lukta pyton från golvbrunn och wc-stol. En liter vatten i vattenlåsen löser problemet. Det måste finnas vägar (ventiler, fönsterspringor, vädringsluckor) för den ersättande uteluften för att det inte skall uppkomma oönskade bakströmmar till exempel från trapphuset (oset från grannens stekta fisk) eller från öppna spisen (röklukt från rökkanalen). För diagnostisering och lokalisering av skador i

ventilations- och rörsystem finns instrument och experter. Den mänskliga näsan är i många fall ett utmärkt instrument. Det skall inte lukta avlopp i köket eller potatiskällare i sovrummet. Fuktskador och läckage brukar leda till obehaglig lukt och kräver alltid snabba åtgärder. 

Sälja eller köpa bostad?

Min genomsnittliga försäljningstid för bostäder och fastigheter är för tillfället 2-5 veckor. Vid det rådande marknadsläget är prissättningen det viktigaste steget för en lyckad bostadsaffär. Jag kommer gärna och diskuterar Er nuvarande bostadssituation (kostnadsfri värdering + offert på min förmedlingsprovision). Även “tyst försäljning” möjlig via mig. Kontakta Sebastian Rostedt tel. 0400-373620 eller email: sebastian.rostedt@huom.fi Huom! Suomen Asuntopalvelut Oy. Kaserngatan 36, 7 vån, 00130 Helingfors. Y-tunnus 2044237-1. Förmedlingsprovision 4,9% (inkl.moms 23%) av det skuldfria priset eller enligt överenskommelse.

Du svensktalande helsingforspensionär, känner Du dig ensam och otrygg eller kan Du inte längre bo hemma... Kom då till tryggt serviceboende!

Gubbhemmet i Åbo rf, allmännyttig (non profit) förening etabl. 1892 Servicehuset Wilén, i Åbo, är idag ett högst tidsenligt hem. Ett modernt äldreboende med ett 90-tal lägenheter i tre skilda byggnader. Här vill man främja boarnas välbefinnande genom att erbjuda individuellt anpassad omsorg, smaklig och hälsofrämjande husmanskost, och rehabiliterande program. Titta gärna in om det låter intressant.

KRISTINAGÅRDEN i södra Haga kan erbjuda Dig

0400-218 382 www.ukkokoti.fi

en- och tvårummare med kort varsel. Även tillfälligt boende är möjligt. Hemmet, som har eget kök med god mat, ligger vid en naturskön park och nära viktiga servicepunkter. Även goda bussförbindelser till centrum av H:fors. Tag kontakt med vår föreståndare Catja Mantere tel. 09-587 6767 God Jul & Gott Nytt År Hemsida www.kristinagarden.fi

BENGT-VILHELM LEVÓN

God Jul & Gott Nytt År

HÄLSORESA PÅ TERVIS SPA 23.2-1.3.2014 529€

Julklappstips

boka före 20.12 pris 499€

God Jul & Gott Nytt År

Söker du ett naturskönt boende med tillgång till allsidig service, utförd av kompetent personal? 16 lägenheter omfattande 37 kvm, 2 lägenheter 54 resp. 56 kvm. För närmare info, tag kontakt:

Benita Rönn, föreståndare Hedbo Seniorboende, Jerikovägen 1, Sandsund Tel: 06-723 1855 68600 JAKOBSTAD

BUSS-BÅT-HELPENSIONLÄKARBESÖK + 6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS-KARIS- KYRKSLÄTT O.S.V. TERVIS HAR SERVICE ÄVEN PÅ SVENSKA

PARTOURS Pargas, 0440 524911 partours@parnet.fi


GOD TID HÅKANS HÖRNA

Vad gör vi med trasiga knän? Under årens lopp har jag allt oftare fått citera

min kusin Bruno, som på frågan ”Hur går det?” vanligen svarade ”knäna vill inga alltid vad jag vill men dom får lov å lyda.” Båda två vet vi av våra trasiga knän, det som heter osteoathros eller bara arthros. Och det betyder degeneration, nedbrytning genom nötning av brosk- och benvävnad i knälederna. (samma problem kan finnas till exempel i höftlederna). På finska heter det ”nivelrikko” och det säger just som det är – trasiga leder. Det här är ett av de besvär som blir allt vanligare på grund av att vi lever längre och nöter våra leder så att de hinner bli trasiga. På samma sätt som med andra åldersbesvär drabbar ledproblemen olika individer på olika sätt bland annat beroende på belastning, motion, kroppsvikt, olika levnadsvanor och medfödda egenskaper. Vad skall vi då göra med våra trasiga knän? I gamla tider fick man bara gå där, så gott det gick, och försöka smörja med liniment eller andra salvor och vätskor. I dag har många pensionärer fått nya, konstgjorda knän och är i de flesta fall nöjda med resultatet. Men operationerna går inte alltid så bra som man hoppas och därför är många osäkra inför valet av behandling. Andra tvekar att utsätta sig för operationer som tar bort de egna lederna och sätter ”plast” i stället. Går det då att sköta ledarthros utan operation?

sökning som följde med tre olika icke-kirurgiska behandlingsmetoder av trasiga knäleder hos personer som var för feta eller som man nu säger överviktiga, vilket ju förvärrar ledbesvären. En grupp följde ett program med bara gymnastik och motion, en annan sträng diet och den tredje en kombination av de två första metoderna. Efter aderton månader hade grupp ett gått ner i vikt i medeltal 1,8 kilo, grupp två 8,9 kilo och den tredje gruppen 10,6 kilo. I alla grupperna hade knälederna blivit bättre men i den tredje gruppen, med kombinationsbehandling, hade hos fyrtio procent av personerna alla ledbesvär försvunnit. Slutsatsen är; Det går att förbättra ledarthros utan operation men det kräver hård disciplin! Om man väljer en operation så vill kirurgen att patienten verkligen skall vara motiverad och inte bara väljer kirurgi som en plötslig idé utan att ha tänkt över saken. Därför skjuter en del ortopeder upp operationen tills de är övertygade om att patienten är väl motiverad, kanske också att gå ned i vikt. Själv har jag valt att tillsvidare hålla mina egna knän fastän det är besvärligt att gå, särskilt längre promenader, men min kusin Bruno har nu nytt knä och är nöjd med det.

Det tycks vara möjligt, enligt en större under-

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar

DONATIONER OCH TESTAMENTEN för sitt arbete att stöda svensk högskoleverksamhet i Österbotten. Hjälp vid uppgörande av testamenten och donationsbrev. Tag kontakt med VD Katarina Heikius, tel. 0500-167 063 Vasaesplanaden 16, Vasa

Vi hjälper dig i livets alla skeden! * Gåvobrev * Testamenten * Arvskiften

* Äktenskapsförord * Bouppteckningar * Rättegångar mm.

Gratis telefonrådgivning till SPF:s medlemmar dagligen mellan 11-12

Vicehäradshövding Filip Markelin Brändövägen 8, gatunivå, 00570 Helsingfors Tel. 0400-464899, www.perhejuridiikka.fi JURISTBYRÅ BERNDT HOLMSTRÖM Tidsbeställning:0440 471 235 Centralgatan 79, 10300 Karis

Saloviusvägen 3 (Kyrkslätts Köpcenter)

09-298 1927

HÅKAN HELLBERG Optisk specialaffär

OT-resor 2014 Vårens Europaresor

Mainau – Holland i ny tappning Resa 29.4-5.5. Italien - Gardasjön Resa 21-27.4. Påsken i Österrike Resa 15-20.4. Kroatien – direkt från Vasa Pärlor på Balkanhalvön Resa 7-14.5. Istrien – semester och upplevelser Resa 14-21.5.

Torggatan 9 Tel. 018-19 226 Mariehamn

Ahlbäck Hemmet i Jakobstad erbjuder:

- service dygnet runt - naturskön miljö - socialt utbyte, individuell vårdplanering - mat från Hemmets eget kök

Sommarens resor

God Jul & Gott Nytt År

Öland – Blomstergården Resa 23-28.6. Nordkap Resa 1-6.7. Bornholm – Köpenhamn Resa 6-12.7. Hardanger med Bergen Resa 14-21.7. Lofoten Resa 27.7-2.8. Dalarna Resa 4-8.8. Och många fler...

För mera information kontakta föreståndaren Birgitta Kanerva Staffansnäsvägen 20, tel: 06-7231544

Saknar Du eller Dina anhöriga trygghet och omsorg? Börjar vardagen kännas ensam? Gott N Jul ytt Å God r

Pensionärshemmet Hagaro

som upprätthålls av Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f.

MARIAHEMMET Serviceboende Ebba Braheespl.11 68600 Jakobstad tel. 067236012 / 050-5274212 kansli 044-7471399 personal,kök,nattjour

mariahemmet1@multi.fi God Jul & Gott Nytt År

V iö nsk ar Go dJ ulo ch Go t tN y t tÅ r!

Mamma Mia i Helsingfors

Resor: 15-16.11., 29-30.11., 12-13.12., 13-14.12., 2021.12.2014 Fråga också efter vardagsföreställningar för din förening! KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

är ett hem för äldre damer och herrar. Hemmet som ligger i Norra Haga erbjuder ett högklassigt trivsamt och tryggt boende för Dig som funderat på en boendeform där man inte behöver bekymra sig för matlagning, städning och tvätt. Hemmet erbjuder omsorg dygnet runt samt olika fritidsaktiviteter. Ta kontakt medföreståndare föreståndare Carola Aspholm-Backman Ta kontakt med Christine Westerholm eller tel. 050-5724216, carola.aspholm-backman@hagaro.net eller bitr.föreståndare bitr.föreståndare Gunborg Lundqvist, t. 09-473680 eller Gunborg Lundqvist tel. 050-5724217, gunborg.lundqvist@hagaro.net hagaro@hagaro.net med vår hemsida www.hagaro.net Bekanta .Bekanta er med vårerhemsida www.hagaro.net

9/2013 – 29

Se flera resmål på vår hemsida!!

Tel. 06- 318 4000

www.ot-resor.fi


30 – GOD TID

9/2013

Webtrycksaker – toenkelt–viaNord Print internet, www.nordprint.fi

Förmåner för dig som är medlem

Bok på eget förlag? Har du tänkt publicera en bok?

Post-, inbjudnings- och tackkort Broschyr Flyer Affisch Visitkort Kalender Inredningstavla Kuvert Övriga trycksaker

Agneta von Essen • Året runt på en höft

I sina fem böcker skildrar Agneta von Essen verkligheten som den ter sig för en aktiv pensionär. Boken ”Gul och blå” utkom år 2008, ”Svart och vitt. En berättelse om att leta efter sammanhang” år 2010, ”Marias villor” år 2011 och ”Hur bär man ett namn?” år 2012. Nyast i serien är boken ”Året runt på en höft” som publicerades hösten 2013.

Det är en hägring och e� hav av ryps, en lärka och e�er regnet svalka

Agneta von Essen .............................

Året runt

PÅ EN HÖFT

På eget förlag: agneta.vonessen@kolumbus.fi 050 337 4403

Hedvig Halén Rajakulmavägen 59, 04170 Norra Paipis tfn. 09-230 3068 hedvighalen@gmail.com

R O M A N

A NY

I RÅGENS RIKE

Vörå årspublikation 2013

Gros Bokhandel VASA, Herlers Bokhandel NYKARLEBY, Berras Café & Service/ Bestis MUNSALA, Jakobstads bokhandel J:STAD

290 sidor, c:a pris 30€, inb

BSA-Boken Nykarleby Kantlaxvägen 340, 66970 Hirvlax tfn 050-586 3271 ab.smedberg@gmail.com

Tfn: 050-337 4403

Nya I Rågens Rike

Vörå årspublikation 2013

Folkkulturella yttringar förr och nu. Innehållet speglar det som hänt i kommunen under året samt dokumenterar bygdens historia. Pärmbilden: Särkimo-Brudsund utsågs till Årets by i Österbotten 2012. Vörå kommun ISSN 1799-1552 104sidor, 20€, hft. , ill.

33

Femtio år efter mordet på president Kennedy måste vi ännu vänta i ytterligare tjugofem år på allt undersökningsmaterial. En sjuttiofemårig sekretess lagd på ett mord som Warrenkommissionen hävdade att uträttades av ”en ensam galning”, detta lämnar världen med Århundradet frågeställning, – vad hände egentligen i Dallas den 22 november 1963?

ÅRET RUNT PÅ EN HÖFT är en nutidsroman med 1/3 om höftoperationer, 1/3 om att resa och 1/3 om att vara läsberoende. ISBN 978-952-93-29489, pris ca 20€

Agneta von Essen Tölögatan 9A7, 00100 Helsingfors agneta.vonessen@kolumbus.fi

SLEF-Media

Korsholmsesplanaden 2, 65100 VASA tfn (06) 357 6500, slef-media@slef.fi, www.slef.fi

EVANGELIFÖRENINGENS TRADITIONELLA

JULTIDNINGAR Vinterblommor Vinterblommor 2013 2013

Vinterblommor innehåller betraktelser, reportage, berättelser, julkryss m.m.

Alf Wiklund 06-382 1671 fritid@vora.fi

36 sidor 5,50 €

Barnen i Råttfällan, en bok som passar för alla åldrar, handlar om livet i en bruksmiljö under ett år.

Kring Krubban 2013 Kring Krubban, barnens egen jultidning firar i år 100-årsjubileum. Jubileumsnumret är extra tjockt och innehåller andakt, berättelser, pyssel, tävlingar, bilaga med klisterbilder m.m.

Pris 25€+porto Kan beställas från info@sagalund.fi eller 02 421738 Finns även som kalender för år 2014 á 10€ +porto

Livet är den vackraste drömmen

Livet  är  den  vackraste  drömmen

Det är ingen bergskedja utan åskmoln vid synranden

Paipis bönehusförening 102 sidor, c:a pris 15€, utg. 2012, hft

Århundradets frågeställning

Gunilla  Malm

Det är fallskärmar, inte maneter som böljar i djupet

En lokalhistorisk översikt över den 90-åriga bykyrkan i Norra Paipis, Sibbo, och människorna i Paipis bönehusförening genom åren. Rikligt med amatörbilder och personalia.

Anders Smedberg

VÖRÅ ÅRSPUBLIKATION 2013

Det är inget sks�m utan y�åglar i va�enspegeln

Norra Paipis bykyrka 90 år

Tavastvägen 155 C 00560 Helsingfors | www.nordprint.fi

Text Tor rem fuga. Volumquat quoditam, in ne culliqui re vendam rem ut et eos nobis aut omnis et delique nus explacculla nobis audae volorpos enihil in re que seditaerum quaeriore qui autem quunt aliqui ium delique estrum qui untem se adi dolupta tiorro qui cust quam etur moluptatur? Luptas ese eaquiam abo. Quid quodi uta verspitamus ad eum simi, sendus dolut et alitiusda veliquam eroribus estrum esto cumquatenim re endi quam el mi, etur abore natiant, nimolo blaceperite pro occate et, cus. Ga. Nam aut oditas nisintibusa nosaperia plaboraecto iusam, omnisit atestiur? Quissimilla cusaecu llantot aturitatem versperi oditat ea con plaborehent fuga.

TALLINK/SILJA LINE Tallink Silja och Club One erbjuder Svenska pensionärsförbundets medlemmar möjligheten att bli Club One-medlem kostnadsfritt, direkt på stamgästsprogrammets mellersta Silvernivå. Till förmånerna på Silvernivån hör bland annat 20 procents grundrabatt samt 35 procents förhandsbokningsförmån på vissa av sina normalprissatta produkter.

Ett bönehus för alla

Planering, pris och beställing via internet, enkelt!

Rubrik

ISSN 1799-1552

Manner föreläser även om medmänsklighet i vården, arbetslivet och samhället.

Planera och beställ

REHN & AGANIMOV AB erbjuder som medlemsförmån avgiftsfri juridisk telefon­ rådgivning gällande arv, gåvor och testamenten samt övriga ärenden med tio procents rabatt. Logga in via advokatbyråns hemsida på svenska. Användarnamnet är spfmedlem och lösenordet är GodTid (ihopskrivet). www.rehnco.fi

HOTELL HAIKO GÅRD med sitt läge mitt i en vacker herrgårdspark lockar med solig service, herrgårdsstämning, läckra menyer, sagolikt vackra strandvyer, avkopplande badavdelning och sköna spabehandlingar. Tfn 019-57601, www.haikko.fi SPF:s medlemmar får 10 procents rabatt måndag–fredag på behandlingar vid Haiko spa. Övriga eventuella förmåner ges i enlighet med situationen vid respektive tidpunkt. Meddela att du är medlem i SPF vid bokningen.

Ca 27€. Köp direkt från Empati förlag & media eller i din bokhandel. www.empati.fi 050 560 66 39

www.opusliberum.com

VIKING LINE erbjuder resor till specialpris för Svenska pensionärsförbundets medlemmar. www.vikingline.fi

ADVOKATBYRÅ BOUCHT & NIKULA erbjuder förbundets medlemmar avgiftsfri juridisk telefon­rådgivning samt övriga tjänster med tio procents rabatt. Hartmansgränd 3, 65100 Vasa och Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad. Tfn 06-3171 846, e-post peter. boucht@boucht-nikula.com www.boucht-nikula.com

En mur av ryggar av Anne Manner är skriven med medmänsklig värme för alla som • sett, upplevt eller hört talas om mobbning i arbetslivet • vill förstå och få tips om förebyggande och hantering.

Dikter Gunilla Malm

Livet är den vackraste drömmen Dikter

Min anteckningsbok är en lyssnande följeslagare som varken misstror eller vantolkar mina förtroenden. Den tröstar vid svek och förluster och delar min förundran över tillmötesgående generositet. Jag har försökt komponera en levnadsteckning, en sorts lovsång till det försonande i tillvaron. Eget förlag 78 sidor, c:a pris 18€, hft Gunilla Malm Skeppsredargatan 4c23, 00140 Helsingfors tfn. 050-432 8428

32 sidor 5,50 € ÅRGÅNG 100

1913–2013

,SJOH,SVCCBOt PRIS 5,50 €

Livat på Lövkulla Äventyrsbok för hela familjen av

Erik Vikström

15 €

Beställ portofritt från KU:s kansli, t. 06-7220527, kansliet@kyrkansungdom.nu


GOD TID

SKOGSÅRET

av

9/2013 – 31

Skriv i vår!

HEIKKI WILLAMO

Har du historier och bilder i huvudet?

stämningsfulla, svartvita naturfotografier visas i utställningen Skogsåret på Elverket i Ekenäs 29.11 – 26.1.

Folkhögskolan Axxell ordnar bland annat följande kurser under vårterminen 2014:

I samband med utställningen bjuder vi på seniorglögg. Boka ett (gratis) seniorglöggsbesök via: 019 2239012 eller erica.wulff@proartibus.fi.

Att skriva för barn och unga Start 24 januari. Fyra kursträffar. Kursledare: författare Henrika Andersson och Åsa Stenvall-Albjerg. Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

Öppet: ti–fre 13–17, lö–sö 11–17 eller enl. överenskommelse. Fritt inträde! Mer info på www.proartibus.fi ELVERKET, Gustav Wasas gata 11, Ekenäs, tel: 019 2239010

JULKLAPPSTIPS:

Lust att skriva och skapa En inspirationskurs i ord och bild. Kursträff 10–11.2 och 10–11.3. Kursledare: bildkonstnär Marina Ciglar och Åsa Stenvall-Albjerg. Plats: Axxell Överby, Esbo.

MED BLICKEN MOT SOLEN En omfattande, tvåspråkig publikation om bildkonstnär

STIG FREDRIKSSON (1929-2008). Den vackra konstboken på 168 sidor är rikt illustrerad och innehåller essäer skrivna av bildkonstnär Carolus Enckell samt av konsthistoriker och bokens redaktör Camilla Granbacka. Pris: 30 euro

Läs mera och ansök på www.axxell.fi/folkhogskolan.

ISBN: 978-952-67744-4-2

Finns i välsorterade bokhandlar samt kan beställas via Pro Artibus tel: 019 223 9010 eller proartibus@proartibus.fi

Mera information av kursledaren, e-post asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 0447397722.

TÄNK OM JAG SJÄLV SKULLE SKRIVA ... På Folkhögskolan Axxell finns möjligheterna. Vårterminen 2014 startar följande kurser i centrum av Helsingfors:

Sagoböcker för barn i åldern 3-8 år, Kristiina Numelin Toninge familjens nya bokserie omfattar:

Böckerna är inbundna med hårda pärmar, färggrannt illustrerade, format 265 x 195 mm. C:a pris 22€, kan beställas via hemsidan www.toningeby.fi eller tfn 0500 410 834. Böckerna har getts ut även på finska.

Tonbarnen och Minna på höstäventyr. Instrumentfamiljen i Toningeby är ute på äventyr i den första boken. Vi blir bekanta med Fiol Mamma, Tuba Pappa, Cello Mormor, Bas Morfar, Klarinett Farmor och Saxofon Farfar samt barnen Do, Re, Mi och Fa. 48 sidor

ANDRA N GA UPPLA T AV DE ÄRA POPUL

• • • • •

Att skriva om sitt liv II 9.1-4.4 Att skriva för barn och unga 24.1-26.4 Text på gång 30-31.1 och 10-11.4 Lust att skrivaRoch skapa, kortkurs i ord och bild 10-11.2 och 10-11.3 OLIGARE Skriva fantasy, workshop för unga 2-4.6 på Axxell Överby i Esbo

OCH

Delvis nya textfrågor med fler svarsalternativ, E s b o 7 - 8 . 2 . 2 015 För mer information och anmälning,Pse www.axxell.fi/overby mera dialekt och humor. Helt nya bildfrågor. ! ens äst ionär Ca-pris 49 €. Nya frågekort ca 20 €. Finns i boklådor, s kö rså n g s o m b Luckan eller direkt www.anvianet.fi/pampasspelet

Kom ihåg att boka in Esbo 7–8/2 2015 i kalendern!

Toninge familjen och Lilla Valen på havsäventyr. I den andra spännande boken åker instrumentfamiljen iväg på Trum Flickans bröllop ut till havs med Farbror Valthorns Segeljakt. 56 sidor med några sidor för egen färgsättning.

Tvärminne – byn på Hangöudd, har fått en historik, skriven av Astrid Lindström. Byns händelserika historia börjar med vikingar, fiskare och lotsar, fortsätter med krig, tegelfabrik, zoologisk station, evakuering och konstnärsliv.

Pang SÅNG Fest

ENKLdig Läs mera och anmäl påEwww.axxell.fi/folkhogskolan eller ring kursledare AR ! Åsa Stenvall-Albjerg 044-739 7722.

Vokalgruppen Irmelin (SE), Kammerkoor Head Ööd, Vend (EE), Masterpiece Quartet (US), Satu Sopanen & Fort Big Band & Ralf Nyqvist (FI), Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Naislaulajat KYN (FI), Philomela (FI)… och mera på kommande!

Pris 34€

Till salu: Tia´s bok och Ekenäs bokhandel Kan beställas för leverans per post från E-post: tvarminne.uhf@brev.fi tel. 040-847 4030

Nyöppnad webshop med svenska böcker och musik

tonedealer.fi

pek-musik.fi

Anmälning av körerna senast 14.2.2014! Info: Erkki Mendelin tel. +358 6 325 3755, gsm +358 400 564 469 erkki.mendelin@vaasa.fi

Biljetter: www.netticket.fi

www.vaasachoirfestival.fi

Vasa Körfestival hör till de största körmusikevenemangen i Norden. Den förenar körer, sångare och vänner av körmusik från världens alla håll. Vi bjuder på konserter i kyrkor, konsertsalar, skolor, restauranger och köpcenter. Workshoppar för sångare och körer. Anmäl dig och ta del i den glada körfesten!


32 – GOD TID

9/2013

Semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare 3 – 7.3.2014 på Päiväkumpu i Karislojo

Ekologisk gårdsbutik

Är du närståendevårdare? Vårdar du eller har du omsorg om någon närstående? Vill ni åka på semester tillsammans? Svenska semesterförbundet ordnar i samarbete med Folkhälsans förbund fyra dygns semester som är anpassad för både närståendevårdare och vårdtagare. Semestern gäller också er som inte får stöd för närståendevård från kommunen. Vi erbjuder trevligt program och god mat i vacker omgivning.

Singsbyvägen 266 65710 Singsby Tfn 050 5489 520 info@kodial.fi

Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet, tfn 019 278 6876 besvarar frågor om ansökningsförfarandet. Sista ansökningsdag är 24.1.2014.

www.kodial.fi Kahdeksannen ostoksen yhteydessä yllätyspussi kaupan päälle!

Kortet ibruk till 31.04.14

Vid åttonde inköpet får du en överraskningspåse på köpet!

Information och ansökningsblankett finns på www.folkhalsan.fi/semesterstod.

Singsby

Kortti voimassa 31.04.14 asti.

Öppet Tor–fre 09.00–19.00 Lör 09.00–16.00

Mera information ger också: Folkhälsan i Nyland, Daniela Spring tfn 044-7883738 Folkhälsan i Åboland, Eva Björkqvist tfn 040-5165679 Folkhälsan i Österbotten, Pia Nabb tfn 050-542 8175

Resor på gång våren 2014:

Kulinariska höjdpunkter i Piemonte, Italien 9-15.4 *Mat, vin och härliga omgivningar. Pris: 1790€ Gardasjön 21-27.4 *Vi bor i Garda under hela vistelsen. Uflykter till bl.a. Venedig och Verona. Pris: 1375€ Holland Special! 29.4-4.5 *Amsterdam, Den Haag, Delft, Blomstertåget, Keukenhof m.m. Pris: 1460€ Härliga Slovenien-Kroatien 5-12.5 *Sloveniens pärlor: Bled, Bohinj och Ljubljana. Kroatien: bl.a. Lovran, Krk, Rovinj, Pula. Pris: 1490€ Val di Fassa, Dolomiterna 12-18.5 *Vi hinner se Moena, Gardasjön, Verona, Val Gardena. Pris: fr. 1375€ Sydvästra England och Cornwall med en släng av London 13-18.5 *Southampton, Torquay, Dartmoor, Tintagel, The Eden Project, Land’s End, Newquay, Stonehenge, London. Pris: 1690€

Kontakta oss för mer information och program! Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt Fridfull Jul!

Ekologiset vihannekset Ekologiska grönsaker

Maatilakaupan Gårdsbutikens

Bonuskortti Bonuskort

Singsbyvägen 266 Singsby, Korsholm / Mustasaari info@kodial.fi - www.kodial.fi Puh. Tel. +358 (0)50 548 9520

KURSPROGRAM www.HHsport.fi

www.facebook.com/HHsport.fi

! g i d a t n eka b h c o Kom alitetsMassor av kv märken t.ex.

k i t u b b e W s Jägaren

stort sortiment tt e u d r ta it h k uti t Från vår webb ch kläder sam o r ö h e lb il tt k ja k, av vapen, opti mycket annat!

i www.hhsport.f

HHsport-butiker finns på följande orter:

AlAhärmä • IIsAlmI • KIImINKI KArlEBY • NIvAlA • BrAhEsTAD

Våren–Sommaren 2014


ANNONS FÖR GOD TID nr 9-2013 (utk. 13.12.) Peter von Koskull - Veronica Fellman OM 3 spalt = 148 bred x 230 mm hög deadline 29.11. material från Strategic Design Ab/ Henrik 050-5512456

GOD TID

CONCERT FOR THE LEFT HAND ONLY • VASEMMAN KÄDEN KONSERTTI • KONSERT FÖR VÄNSTER HAND •

9/2013 – 33

PIANO

CONDUCTOR • JOHTAA • DIRIGENT

CHAMBER ORCHESTRA • KAMARIORKESTERI • KAMMARORKESTER

TEMPPELIAUKION KIRKKO TEMPELPLATSENS KYRKA SU

Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hyväksi Till förmån för Stroke-patienter

12.1.2014 KLO18:00

Liput – Biljetter a’ 25 / 35 / 250 e

SenioRöst

sis. palvelumaksun – inkl. serviceavgift

www.lippu.fi ✆ 0600 900 900 (1,98 e/min + pvm)

Julfest med Finlands Lucia

Nordhuset, Mosaiktorget 2 Nordsjö, vuotalo.fi

©2013 STRATEGIC DESIGN • HENRIK STRÖMBERG

ti 17.12. kl.14 i Matteuskyrkan, Åbohusv.3, Östra Centrum, fritt inträde Vi erbjuder invataxi i östra H:fors. Anmälan senast fem dagar innan per tfn 044 7883696. Arr. Svenska pensionärsförbundet, Helsingfors kulturcentral och nätverket för SenioRöst

HJÄRNFÖRBUNDET

SUDOKU

Lösningen finns på följande sida.

7 2 1 8 5 3

9 1 8 6

3 3 8 7 9 1 4

Samrådet i SPF Helsingfors rf

8 6 1 7

Welsh National Opera gästspelar med Guiseppe Verdis Nabucco.

7 4

1 2

Samrådets operaresa till Nyslott 31.7–1.8.2014

4 5 3

Kapellmästare Xian Zhiang, regi Ben Baur. Avresa från Kiasma 31.7, lunch i Lemi, inkvartering på hotell Kruunupuisto i Punkaharju, retur 1.8 via Anttolanhovi. Priset c. 300 euro inkluderar buss, operabiljett, dubbelrum och två luncher. Anmälan senast 20.1 till Clara von Bonsdorff, tfn 040-5444031.


34 – GOD TID

9/2013

En pärla i höstens bokflod Doft av smältsnö av Solveig Eriks- är flera som moster Karin hos Solson är en pärla i höstens strida veig von Schoultz och moster Ellibokflod som bokstavligen sväm- nor hos Solveig Eriksson. En hänmar över. Boken, som är Solveig delse som ser ut som en tanke är Erikssons litterära debut, är en att bägge författarna heter Solveig. novellsamling. Två av novellerDen oväntade upplösningen na har belönats med pris i Solveig i Min Ellinor vill jag inte avslöja. von Schoultz-tävlingen; Min Elli- Kanske juryn har fastnat för Solveig nor med första pris 2009 och Doft Erikssons kreativa sätt att avsluta av smältsnö som har gett namn åt sina noveller. Berättelserna lever bokens titel 2013. Detta är tillräck- vidare efter avslutad läsning. ligt för att väcka min och förhoppNovellerna Räv-Anna och Sola, ningsvis även God Tids läsares nyfi- hon går upp och ner har väckt min kenhet på novellsamlingen. fantasi. Räv-Anna för att den Redan bokens pärm, stenar i skildrar ett kvinnoöde i slutet av olika formationer med av vågorna 1800-talet med stänk av trolldom uppflutna ”objets trouvés” på stan- och mystik. Sensmoralen ligger i den är ett konstnärligt mästerverk den ständiga kampen mellan godav Gusse Laurén som även i övrigt het och ondskans demoner. svarar för bokens grafiska utformSola, hon går upp och ner inleds ning. Symboliken finns i de havs- med en insändare i Hufvudstadsomflutna stenarna som väcker och bladet (Hufvudstadbladet i Solsamtidigt gäckar min fantasi. veigs text) i november 1946. InsänDe två prisbelönta novellerna daren inspirerar till en berättelse fångar uppmärksamheten i första om en familj med två minderårhand. Doft av smältsnö om ving- iga barn som från sina sängar i klippta människor är ett mäster- ett angränsande rum följer med verk. I tider som dessa med stor det som händer på föräldrarnas arbetslöshet och spruckna relatio- ”musikhippa”. Det är lyhört i lägenner är det lätt för många att identi- heten och i festens virvlar glömmer fiera sig med Erikssons utsatta per- de vuxna att ”små grytor också har soner som återkommer i flera av öron”. Essansen i novellen är den novellerna. flitiga användningen av finlandisOsökt går mina tankar till rader- mer som tidsmarkörer. Smaka på na i Nils Ferlins dikt: orden; pikiliten, hippa, paja, jamare, tutt, kaffesurra och så tant Mag”Du har tappat ditt ord och din gis bravurvisa som väcker förundpapperslapp, ran hos barnen bakom den tunna du barfotabarn i livet. väggen och skrattparoxysmer hos Så sitter du åter på handlarns trapp de vuxna: ”Jag tycker om jassar, när och gråter så övergivet. de med mina brassar. Med mina Vad var det för ord – var det långt nissar och mina nassar, ja, jag tycker eller kort, om jassar”. Sola, hon går upp och ner var det väl eller illa skrivet? är en novell som är som gjord för Tänk efter nu – förrn vi föser dej en dramatisering. Den skulle ockbort, så pigga upp en grå och enahanda du barfotabarn i livet.” dag som högläsning på ett serviceNovellen Min Ellinor som vann hem. Novellen ger åtminstone min först pris är som efterdyningar av fantasi vingar. Intressant är också Solveig von Schoultz. Jag tänker att få en tidstypisk ordmålande speciellt på hennes novell Svarta beskrivning av damernas klädsel vinbär ur samlingen Den bloms- ur barnens perspektiv. ”Tanterna, tertid (Schildts 1958). Likheterna av vilka jag sett några på dagen med

Frågesport 12.2 och 23.4 Snart är det igen dags för den årli-

ga frågetävlingen mellan medlemsföreningarna. Semifinalen kommer att äga rum på olika orter onsdagen den 12 februari klockan 13. Där får varje förening delta med obegränsat

antal lag, som dock alla skall bestå av företrädare för vartdera könet. Också nästa år blir det 15 frågor från olika ämnesområden. Och frågorna kommer i förväg att testas av en särskild testgrupp så att svårig-

sina barn i parken eller i butiken, är som förvandlade. En del har hår som om små vågor gått över deras huvuden, andra igen stora valkar i pannan och vid öronen. Eller en hårkorv i nacken, instängd i ett nät. Och grannröda munnar och mörkt runt ögonen. Alla har långa rasslande halsband under pälsstolorna, lurviga pigga djur som biter sej själva i svansen. De talar med höga röster och skrattar klingande. För nu är det ju herrar med.” Efter att ha läst Doft av smältsnö är man både glad och nöjd. Språket flyter bra. Fontsnittet är tydligt, och novellerna lättsmälta för att alludera på boktiteln. Vem är då författaren till boken?, frågar man sig. På omslagets baksida får man veta att Solveig Eriksson som marknadsförare på ett flygbolag använde sig av ett reklam- och kanslispråk som hon ville komma ifrån med sin novellsamling. För God Tids läsare och även andra är Doft av smältsnö en bok, lämplig att ge som julgåva, som jag varmt rekommenderar. BENITA AHLNÄS

Eriksson Solveig: Doft av smältsnö Eget förlag esolveig@f-m.fm

hetsgraden skall bli den lämpliga. Finalen försiggår sedan i samband med förbundets vårmöte onsdagen den 23 april i Helsingfors. Då möts tre nyländska lag, tre österbottniska lag och ett lag som representerar Åboland, Åland och övriga Finland. (AGL)

Krigsjulen 1941. Benita med mamma i soffan, pappa på permission från fronten hade inte hade hunnit sätta sig innan kameran blixtrade till och storasyster Kristina med sin docka.  Foto Uno Ahlnäs

Hemmets ljus kan väl aldrig jag glömma Hemmets ljus kan väl aldrig jag glömma! Raderna är hämtade ur den välbekanta visan När ljusen tändas därhemma. Det är längtan och nostalgi inte minst i juletid. Minnena rinner till och landar ibland i flydda tider som kan te sig mera verkliga än den tillvaro man befinner sig i. För en del är det goda minnen färgade i ett rosarött skimmer i skenet av tända ljus. Men för andra handlar det om sådant som man har förträngt och helst vill glömma. Ingmar Bergmans film Smultronstället är en nostalgisk resa till barndomens värld. En subtil och berörande film med sekvenser som för alltid har etsat sig i mitt och många andras medvetande. Stämningen är densamma som Hagar Olsson beskriver i sin bok Kinesisk utflykt. Hon återvänder till sin barndoms jul i prästgården i Föglö på Åland där hennes far var kyrkoherde. Det är reminiscenser av ett festligt dukat julbord, julgranen i väntan på att de levande ljusen skall tändas och doften av vita hyacinter allt medan den ”snöskimrande skymningen där ute, anad bakom rutans stärkta spetsgardin, medan pappa slog upp postillan, harklade sig på sitt kännspaka sätt och började läsa om den evige Guden som blev ett människobarn och änglarna som sjöng Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, människorna en god vilja”. Det är skönt att dröja sig kvar i Hagar Olssons sfärer tills verkligheten gör sig påmind av högt påskruvad musik i en stormarknad med stressade människor och skrikande barn som köar vid kassorna. Det var några tankar framkallade av När ljusen tändas därhemma. Livssituationen varierar medan livet går vidare med ljusa och mörka inslag som i ett läggspel där bitarna tillsammans blir en helhet.

”Jag är gammal och sitter och drömmer om min barndom som snabbt rann förbi, fastän åren har gått än jag gömmer på en lågmäld och vek melodi. Och när ljusen skall tändas därhemma uti drömmen jag åter är där.

Samrådet i SPF Helsingfors rf Utfärd till Sibeliushuset i Lahtis fredag 7.2.2014.

Operettkonsert med Sinfonia Lahti Kapellmästare Atso Almi, solister Mari Palo, sopran och Jaakko Kortekangas, baryton. Avfärd från Kiasma kl. 10.00, retur c. 17.00. I priset 65 euro ingår konsertbiljett, lunch på Officersklubben och kaffe med bakverk. Anmälan senast 9.1 till Clara von Bonsdorff, 040-5444031 eller clara.von.bonsdorff@welho.com

SUDOKULÖSNING 4

8

7

5

2

6

3

9

1

2

3

1

8

9

4

6

7

5

9

6

5

3

1

7

4

8

2

1

5

4

2

7

3

9

6

8

6

2

3

4

8

9

1

5

7

8

7

9

6

5

1

2

3

4

5

9

8

1

3

2

7

4

6

3

1

6

7

4

8

5

2

9

7

4

2

9

6

5

8

1

3

Hemmets ljus kan väl aldrig jag glömma ty det minner om den jag har kär”. God Jul! BENITA AHLNÄS

Foto THERESA AXÉN

Benita Ahlnäs, kolumnist i God Tid, är också bibliotekarie och turistguide och författare till fyra böcker.


GOD TID

9/2013 – 35

Lösningen postas till God Tids redaktion senast den 3 januari 2014. Adressen är Pb 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet med ”kryss”. Skicka inga andra meddelanden i samma kuvert som krysset. Bokpris.

Namn: ...................................................................... Adress: ..................................................................... ..................................................................................

S K A S K I R O E R T I S K Ö V Å Ö R A S

Ä R R K A A S K FI R O Ä E C T K AI S K E N V Ö Å G R T A S

T O Ä M R M R A A S F I F C R K Ä O C R K A R Y E S N T Ö A G T

S V T A O R M T M L A C F K EI C R K A O R S O R T Y A S R T A

U M U S S E R A V A T M U N A T R A E S R T A A S S T T A L Å L M A O S R S A TI K A L D C M M A O N A K I K P D R O M E A S B A R Y P T O L RI A K S Y A Y L S T Y S E K T Y A A L O S A T K D T E E T R A E A K D R E E

P E U N S G A N R S N A Å R F A L N Y G B E I R Y N L A R

J O F J O Ö G S E A Ö N S A A O S P P A Å E S T P T P A E E L N T G K A T R L K E NI A K A E L R I LI F R K L BI Y L K E G E S E A L R S E A A A G N S L A

B L O I F N O D G D E Ö N R R O P Å G T Ä A V L T S N T E E D K L E R L Ä V B E L S L D A G

B A B S L A LI N D S D T Ö U R D R S G Ä V

L A K B E A S A A S L T A S T T E U N D S

L A K E E R O A R S T K A L T Å E N

L Y F Y

A R L O Y U F E E Y R T R A O S RI R A A N S G K L A L Å L

S N E D L R Ä V L S D

Vinnare i krysset i nr 8/2013 Melita Lill-Smeds, Lovisa; Greta Weckström, Närpes; Anders Willför, Vasa; Harriet Lindholm, Kotka och Bengt Eklund, Helsingfors. Vi fick in 249 krysslösningar, grattis alla fem vinnare!

S K A R RI O K U E T T O N AI N R G A

K A S K T R A I K A N T A O D N E A R

K A S T A A N A D E


36 – GOD TID

9/2013

GOD TID

Res Med Oss!

utkommer nästa gång den 17 januari. Material till nummer 1/2014 bör finnas på redaktionen senast den 3 januari. Vi tar gärna emot redaktionellt bidrag från pensionärsföreningar och enskilda. Materialet skickas till per e-post till katarina.bengs-westermark@spfpension.fi eller per post till God Tid Katarina Bengs-Westermark Fredsgatan 8 A 15 65100 Vasa Chefredaktörens telefonnummer är 020 72 888 80

Utgivn.

Deadline

Nr 2

14/2

31/1

Nr 3

21/3

7/3

Nr 4

11/4

28/3

Nr 5

30/5

16/5

Nr 6

29/8

15/8

Nr 7 Nr 8 Nr 9

3/10 7/11 12/12

19/9 24/10 28/11

Ett presentkort är alltid lämpligt stort Ge som gåva ett presentkort till Härmä Spa. Vi har många fina alternativ att bjuda på, t.ex. sköna wellnessbehandlingar, spadagar, weekendbuffé och förstås spasemester.

På kommande: Amsterdam, Keukenhof med blomsterparad och Limmen m.m. 1-4.5.14 Dublin 2-6.6.14 Byråavgift 10,-/bokning. Mera resor och program på våra hemsidor www.matkahaukka.com eller besök våra byråer!

www.matkahaukka.com

Gå in på våra nätsidor och bekanta dig med hela vårt utbud. Du kan beställa presentkortet från

försäljningstjänsten tfn (06) 483 1600 eller behändigt via våra hemsidor.

y N HÄRMÄ SPA

Våra populära dagskryssningar till Tallinn med buss fortsätter, nu med längre tid i Tallinn! Följande avgångar är 18.1, 22.2 och 22.3. Priscilla – Queen of the desert musikalen på Göta Lejon 14-16.2.14 Musikalresa till Stockholm. Buss med start i Västnyland och Viking Lines båtresa inkl. middag och frukost på utresan och frukost på returen. Pris från 315,- / pers Musikalresa till Stockholm 11-13.4.14 Flashdance ”What a feeling” på China Teatern. Viking Lines båtresa tur-retur, inkl. måltider. Buss från Västnyland med hela resan. Pris från 325,-/ pers. Fotbollsresa till London 14-17.3.14 Centralt hotell, guidad rundtur i London, 3 middagar och fotbollsmatch Fullham-Newcastle. Pris 1135,- / person i dubbelrum.

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä Tfn (06) 483 1600 www.harmankylpyla.fi

KARIS Dalgatan 1 KYRKSLÄTT Munkkullavägen 15 tel. 09-296 5000 tel. 019-278 2800 vard. 8.30–17, lö stängd vard. 9–17, lö stängd karis@matkahaukka.com rese@matkahaukka.com

Karleby Ungdomsförening r.f Nyårsrevy 2014

Premiär i januari på Jungsborg Regi: Thomas Krantz Musik: Alf Mylläri Se närmare info i dagspressen eller på: www.karlebyuf.fi

4318 7001 2345 6789 4318

M ED L EM M A R I A A L G T VA R U B O D E N 0 1 6 3 1 2 3 4 5 6

God Tid nr 9 2013  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning Läs mer om SPF på spfpension.fi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you