Page 1

GOD TID

4/2013 – 1

Svenska pensionärs­förbundets tidning Nr 4 10.5.2013 Årgång 41

LEDARE Miljön är temat för förbundsordförande Ole Norrbacks ledare. – På ett allmänt plan är vi alla för ren miljö, för naturens mångfald och för en sund omtanke om både keldjur och husdjur. När principerna skall börja tillämpas går åsikterna isär. SIDAN 2

Vårmöte med frågesportsfinal Svenska pensionärsförbundet höll sitt vårmöte i Pargas den 11 april. I samma veva gick årets frågesportsfinal av stapeln. Vinnare blev laget från Österby Pensionärer. SIDORNA 4–5

Sju kullar – sju broar Vi besöker Aura å där den flyter genom kulturlandskapet i och kring Åbo. SIDAN 9

Livsglädje ”Doften är oemotståndlig, stark och söt, och den sprids över hela trädgården. Blomningen pågår under juli månad. Mycket vacker ros när den t.ex. får växa upp som ett träd. Höjd 3-4 m.” skriver Inger Kullberg om sin praktfulla Hybrida, prunkande i hennes rosenparadis Björkelund i Kyrkslätt. Foto MAJ-BRITT PARO

Trädgårdspassioner Föreningen Blomsterodlingens Vänner har firat sina 90 år och gett ut en innehållsrik bok om den finländska trädgårdens historia och märkespersoner, om äldre och yngre BOVar och deras trädgårdspassioner. Visste ni att också Mannerheim var en BOV? Läs och njut av ögonfröjd på sidorna 16–17.

MARIT BJÖRKBACKA

Projektet Livsglädje satsar på musik för äldre med tyngdpunkt på social växelverkan. SIDAN 19

Ny danstradition föddes i Liljendal Fyra busslaster dansglada pensionärer från Lovisa, Borgå, Sibbo och Helsingfors gjorde den 19 april Liljendalgården till en glammande festplats. Liljendal församlings pensionärer rf stod värd för dansen, till tonerna av traktens egen skickliga tvåmansorkester UniSet. SIDAN 26


2 – GOD TID

4/2013 LEDARE

Blomstertiden kommer Kansli Pb 129, 00101 Helsingfors tfn 020 72 888 10 kansliet@spfpension.fi www.spfpension.fi Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen Besökstid vardagar kl. 10–14 Verksamhetsledare: Veronica Fellman tfn 020 72 888 12 veronica.fellman@spfpension.fi Ombudsman för Mellan- och Östnyland: Jan Holmberg tfn 020 72 888 13 jan.holmberg@spfpension.fi Verksamhetssekreterare, ombudsman för Västnyland, Åland, Övriga Finland: Veronica Biaudet tfn 020 72 888 82 veronica.biaudet@spfpension.fi SPF:s bankkonton: Aktia 405511-41177 Nordea 157230-395236

Svenska pensionärsförbundets österbottniska region Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa Telefon- och besökstid kl. 10–14 Ombudsman: Patrick Ragnäs tfn 020 72 888 18 patrick.ragnas@spfpension.fi Distriktets bankkonto: Vasa Andelsbank 567008-55002307

Kansliet i Åbo

Auragatan 1 C 13, 20100 Åbo IKT-koordinator, ombudsman för Åboland: Mona Lehtonen tfn 020 72 888 16 mona.lehtonen@spfpension.fi

Förbundstidningen

GOD TID Ansvarig utgivare: Ole Norrback tfn 020 72 888 15 ole.norrback@spfpension.fi Chefredaktör: Ulf Wahlström tfn 020 72 888 80 ulf.wahlstrom@spfpension.fi Prenumerationer, adressändringar: Åsa Danielsson tfn 020 72 888 14 asa.danielsson@spfpension.fi

Jo, rubriken är inspirerad av psalmen, som sjungs vid alla skolavslutningar. Vår barndoms somrar började när den psalmen tonat ut. Vårterminens skolbetyg var ibland vad det var, men både goda och dåliga siffror glömdes snabbt i sommarlovets yra. I minnet var vår barndoms somrar långa, varma, naturens mångfald stor och orörd och alla vatten rena. Sådan var inte verkligheten. Redan i min barndom blev simning förbjuden i den å, där jag lärt mej simma. Ån var mera förorenad då än nu. Användningen av kemikalier i växtodlingen påverkade naturens mångfald menligt redan på 60-talet, med kloka begränsningar som följd. Den biologiska odlingen, som ökar, kunde vara betydligt större om konsumenterna var villiga att betala merkostnaden för matvarorna. Industriernas och tätorternas utsläpp nådde då vattendragen orenade. Vi sjunger faktiskt om den kommande blomstertiden i en åtminstone delvis renare miljö än vi gjorde i vår ungdom. Så är det i vårt land och i Norden, men så är det inte överallt. Luften och vattnet är en gemensam

egendom för allt levande på vår jord. Luft- och vattenströmmar begränsas inte av politiska, religiösa eller ekonomiska gränser. Oren luft och nedsmutsat vatten behöver varken pass eller visum. Vi har ansvar för att också kommande generationer kan simma i rena, algfria vatten. Bara med mera internationellt samarbete kan vi ta itu med miljöproblemen på allvar. Algblomningen i Östersjön och i våra insjöar är mest en följd av våra gamla synder, men det gäller inte alla länder. Flera Östersjöländer har mycket kvar att göra när det gäller rening av utsläppen. Den ekonomiska krisen har tyvärr dämpat takten i utbyggnaden av bl.a. reningsverk. Vi behöver också mycket mera gemensam kapacitet för att hantera t.ex. en tankerolycka i Östersjön, men framför allt för att förhindra att sådana inträffar.

förökar sig nu årligen, och lokalt är stammen redan rätt stor. På ett allmänt plan är vi alla för ren miljö, för naturens mångfald och för en sund omtanke om både keldjur och husdjur. När principerna skall börja tillämpas går åsikterna isär. Det är svårt att förstå att en nyinvandrad art som skarven, som förstör känslig miljö i skärgården och äter stora mängder också fredad fisk, skall få fortsätta att föröka sig. Åsikterna om skarven, liksom om rovdjursstammarnas storlek, tycks variera beroende på boningsort. Skärgårdsbor och yrkesfiskare vill begränsa skarvens tillväxt, liksom husdjursägare på landsbygden vill ha färre rovdjur, medan de flesta som är emot begränsningarna bor i tärorter. Den ena gruppen är för sin utkomst beroende av balansen i naturen, den andra gruppen är det inte, men är mycket större, högljudd, välartikulerad och har brett stöd i medierna. Det är en av tidens paradoxer att de som lever i och av naturen och som har breda och nedärvda kunskaper, inte hörs, och dessutom fördöms de, oftast orättvist. De som vuxit upp med sagorna om ve-

getarianen Arne Aligator och haft nallar som kramdjur har åtminstone inte fått en riktig bild av de här djurens verkliga natur, och inte av många andra djurs heller. Är naturupplevelserna dessutom få, blir bilden av det verkliga och hårda livet på naturens villkor alltför ofta ytlig. Välvilja, blandad med okunnighet, räcker inte till för att skydda naturen. Också den snällaste tamkatt äter ju småfåglarnas ungar, om den alls har naturliga instinkter kvar. Inte heller naturskyddet kan överlåtas bara åt experter, verkliga eller självutnämnda. Vi har alla ett ansvar för naturen och miljön, för en blomstertid med mångfald och balans.

OLE NORRBACK förbundsordförande

Också arbetet för naturens mångfald har

gett resultat. Tidigare hotade arter som havsörnarna, för att ta bara ett exempel,

Blomstertid i Svenskfinland? Samhörigheten i Svenskfinland är baserad

på språk, kultur och traditioner. Geografin och okunnighet skapar splittringen. Alltför få kan placera Haddom, Rödbergen, Brunskär, Heden eller Rödsö på rätt plats på kartan. Vi vet för litet om varandra, om hur vi bor, lever och tänker, och okunskap skapar ofta misstänksamhet. I en tid av stora förändringar, då sammanhållning kunde ge styrka, blir hätska inlägg och misstänksamhet hinder för konstruktiva, gemensamma lösningar. Naturligtvis skall alla se till sin orts och sin regions bästa. Alltför ofta glömmer vi dock att vår region mår bra, om andra vi samarbetar med också mår bra. Ibland är det mödosamt att hitta lösningar, som är bra för helheten och på sikt, men som tillfälligt kan ge mera fördelar åt en region, men det är alltid värt mödan att söka lösningar som gagnar helheten. Alltför få av våra finlandssvenska tidningar har tillräcklig vilja eller kunskap att se till dem som bor utanför tidningens spridningsområde. En stor del av motsättningarna hetsas fram av tidningarna. Knappast ger hetsen mot andra regioner en enda ny prenumerant, men nog mera onödiga motsättningar. De nätdebattörer, som vill stärka sitt ego genom att nedvärdera allt och alla, bidrar också starkt till att polarisera debatten. Som alltid finns det politiker med ett snävt, inåtvänt revirtänkande, som späder på. Det är bra att minnas att i ett verbalt klubbekrig finns det sällan någon vinnare.

Utbildning på svenska är grunden för vårt

lands tvåspråkighet. Därför är finlandssvensk samordning, särskilt av den högre utbildningen, så nödvändig. Nu diskuteras yrkeshögskolornas framtid. I stället för att bryta arm om sekundära frågor som en gemensam högskolas hemort eller rektors placering, borde all energi sättas på att garantera ungdomarna – var den än bor – en god utbildning, samt regionerna och företagen en kvalificerad personal. Det kan väl inte vara för mycket begärt. Den framtida blomstertiden i Svenskfinland är beroende av vår vilja och förmåga att komma överens om modeller, som är bra för helheten. Det är dags att krypa upp ur de regionala bunkrarna och se ut över hela det finlandssvenska landskapet.

Prenumerationspris 40 € Annonser: Jonny Åstrand Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06-347 0608, fax 06-347 1018 gsm 0500-924 528 cjcenter@malax.fi

Kommande program

Annonspris: 1,40 €/spmm, 4-färg 1,90 €/spmm ISSN 0359-8969

28–29 maj

Skön men skör-kurs på Norrvalla. Fullbokad

Annonsfakturering: Åsa Laukonlinna, tfn 020 72 888 19 asa.laukonlinna@spfpension.fi

31 maj

Sista inlämningsdag för SPF Österbottens skrivtävling. Se sidan 27

3 juni

Allsångsfest i Kyrkslätt. Se sidan 10

7 augusti

Österbottnisk sommarfest. Mera i God Tid 5

Tryckeri: Botnia Print, Karleby 2013 Redaktionsråd: Anders G. Lindqvist ordförande, Maj-Britt Paro, Bertel Widjeskog, Carin Åminne

14–16 oktober Seniorskeppet. Se sidan 11

Förbundets resor, se sidan 11

OLE NORRBACK


GOD TID I BLICKFÅNGET I blickfånget

Statens rambudget 2014–2017:

Finansiera välfärd genom strängare beskattning Vid vårmötet uttalades en önskan om att förbundet tydligare rapporterar om intressebevakningen i årsberättelsen. Det här ska ske för berättelsen 2013. I God Tid tas ändå de viktigaste intressebevakningsärendena upp längsmed året, och en sammanställning av resultaten presenteras i berättelsen för 2013. Statsbudgeten för 2014–17 kan koncentreras

kring tre fenomen: ekonomisk planering för välfärd, kommun- och servicestrukturreform och social- och hälsovårdsreform. Den framtida ekonomiska planeringen för finländarnas välfärd är i fokus och strukturerna för det finländska kommunfältet och social- och hälsovårdsreformen är ett diskussionsämne på allas läppar. Nu om någonsin behövs samordning inom den offentliga förvaltningen.

Följande ärenden i statsbudgetplaneringen

berör pensionärerna: a. Hushållsavdragets tak kommer att höjas till 2 400 euro. b. Kommunstrukturlagen borde träda i kraft den 1 juli 2013. Kommunerna ska göra de utredningar och fatta de beslut som lagen kräver före den 1 juli 2014. De kommunala statsandelarna minskar med 1 miljard euro under perioden. c. I projektet Kommuninvånarna i fokus utvecklas närdemokrati tillsammans med kommunerna. Här behövs äldrerådens insatser för att följa med hur intentionerna anpassas till äldre invånare. d. Regeringen tillsatte en samordningsgrupp för kommunreformen och omstruktureringen av social- och hälsovården 23.4 och gruppen ska ha sitt resultat färdigt 15.5. e. Lagen om ordnande av social- och hälsovården avses träda i kraft 2015. Kommuner med färre än 20 000 invånare har finansieringsansvar för social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare, men inget eget ansvar för att ordna social- och hälsovården. Kommuner med minst 20 000–50 000 invånare har rätt att ordna social- och hälsovårdstjänster på basnivå. För att säkerställa tillgången på övriga social- och hälsovårdstjänster ska kommuner med 20 000–50 000 invånare höra till en funktionell helhet, i huvudsak ett social- och hälsovårdsområde som administreras enligt principen om ansvarskommun. I kommuner med minst 20  000–50 000 invånare ordnas den specialsjukvården på basnivå. De nuvarande kretssjukhusen ska utnyttjas i tjänsteproduktionen. Kommuner med minst ca 50 000 invånare kan ordna tjänster på den omfattande basnivån. f. För krävande social- och hälsovårdstjänster bildas i Finland fem specialupptagningsområden som koordinerar social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå, arbetsfördelningen och samarbetet mellan olika sjukhus och andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård så att de stöder en ändamålsenlig verksamhet och ett ändamålsenligt specialkunnande inom social- och hälsovården. Ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna i metropolområdet kräver en separat lösning.

g. I inledningsskedet av social- och hälsovårdsreformen kan de nuvarande sjukvårdsdistrikten, om medlemskommunerna så önskar, fortsätta som samkommuner precis som för närvarande, men före 2017 ska de nuvarande sjukvårdsdistrikten upplösas som administrativa organisationer. h. De språkliga rättigheterna säkerställs i samband med beredningen av lagen som gäller ordnande av social- och hälsovården. i. Direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälsooch sjukvård berättigar patienter att från och med den 1 januari 2014 söka vård i ett annat EU-land. Vid Folkpensionsanstalten grundas en nationell kontaktpunkt för att koordinera detta. j. Rehabiliteringsanslaget för frontveteraner höjs med 6 miljoner euro och invaliditetsgraden för långvarig sluten vård sänktes från 25 procent till 20 procent vid ingången av 2013.

4/2013 – 3

PIO fördömer sparåtgärder Statens kassa får inte två gånger lappas ihop med pengar från sjuka människor med små inkomster på avlägsna orter, säger Pensionsorganisationernas intresseorganisation PIO i ett utlåtande. PIO hänvisar till att den egna andelen av kostnader för resor till sjukvård eller rehabilitering som FPA ersätter steg med mer än 50 procent vid årsskiftet, från 9,25 euro till 14,25 euro. Vid sin ramdebatt fastslog regeringen att ytterligare 50 miljoner euro måste sparas in av dessa reseersättningar. PIO fördömer detta: statens kassa får inte två gånger lappas ihop med pengar från sjuka människor med små inkomster på avlägsna orter. – Hälsovårdsservicen har centraliser-

ats, vilket tvingar äldre människor att anlita taxi för att få vård. Om resorna görs ännu dyrare förverkligas inte medborgarnas jämställdhet, säger PIO:s ordförande Hannes Manninen. I den omfattande förfrågan PIO gjorde senaste år framgick att de äldre generellt var bekymrade över att närservice och trafiktjänster försämrats. PIO förutsätter att staten förhåller sig rättvist också till sina äldre medborgare, påpekar PIO vidare. (PIO)

PIO träffade meppar …

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO träffade medlemmar i Europaparlamentet den 19 april. På mötet diskuterades arbetspensionsindexarbetsgruppens utlåtande, läkemedelsersättningssystemet och upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster, vilken är besvärlig med tanke på att de internationella bolagen gör intrång på bekostnad av mindre företag eftersom endast

ekonomiska mätmetoder används. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre togs upp med tanke på välfärdstjänster för äldre och bevarandet av spelmonopolet för Penningautomatföreningen RAY, Veikkaus och Hippos, som delar ut cirka 1 miljard euro till tredje sektorn. VF

Regeringen har räknat ut att dessa åtgärder medför att statens skuldkvot minskar kring 2015. Statens inkomstunderlag stärks genom höjd skatt på alkohol, tobak, sötsaker och läskedrycker, däremot planerar regeringen inga ändringar på mervärdesbeskattningen. Skatten på utdelningar från företag och på kapitalinkomster skärps och skattestöd till företag slopas. Skiktgränsen för kapitalbeskattningen minskar från 50 000 euro till 40 000 euro. Reformen av beskattningsstrukturen avser uppmuntra till investeringar, göra skattesystemet tydligare och minska den administrativa bördan. Det är fortfarande många öppna frågor, bland dem hur många kommuner Finland kommer att ha år 2017. Och kommer de ovan nämnda åtgärderna att räcka till att minska på underskottet i statsekonomin eller minskar dessa åtgärder endast på behovet av tilläggsupplåning? Enligt Statens ekonomiska forskningscentrals verkställande direktör Juhana Vartiainen som 27.4.2013 i Hufvudstadsbladet citerar finansministeriet väntas statens och kommunernas ekonomi uppvisa ett underskott fortfarande 2017 på 2,6 procent av bruttonationalprodukten, då konjunkturläget, som nu är lågkonjunktur, förväntas vara i balans. Enbart kommunernas skuld väntas 2017 uppgå till 12 procent av bruttonationalprodukten (24 miljarder euro). Det är klart att regeringen behöver vidta åtgärder och förhoppningen är att dessa åtgärder leder till att Finland ska förbli ett välfärdsland med tillräckligt god närservice i synnerhet för de äldre invånarna.

VERONICA FELLMAN verksamhetsledare

På bilden syns Hannu Takkula (till vänster) och Petri Sarvamaa (i mitten), som är medlemmar i Europaparlamentet och Sari Essayahs medarbetare Johanna Korhonen (längst till höger). Foto VESA TOIKKA

… och arbetstagarorganisationer

Pensionärsförbundens intresseorganisa-

tion PIO träffade representanter för arbetstagarorganisationerna den 18 april. Vid mötet diskuterades bland annat pensionärernas representation i arbetspensionsförsäkringsbolagens förvaltningsråd, löntagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, beskattningen av arbetspensioner och arbetspensionsindexet.

Arbetstagarorganisationerna representerades på mötet av Kaija Kallinen, bilden, FFC:s chef för pensions- och arbetskarriärfrågor, Katja Veirto, FFC:s chef för socialärenden, Jarmo Pätäri, jurist på AKAVA och Heli Puura, jurist på FTFC. PIO träffar representanter för arbetsgivare vid ett annat tillfälle. VF Foto VESA TOIKKA


4 – GOD TID

4/2013

Förbundets ekonomi på plus 2012 Efter ett dåligt år 2011 kunde Svenska pensionärsförbundets vårmöte glädja sig åt ett bättre fjolår. Bokslutet för 2012 uppvisade ett överskott på 38 520,63 euro. Vårmötet hölls på Kapellstrand i Pargas den 11 april.

Carin Åminne uttryckte glädje och tacksamhet när hon mottog förtjänsttecknet i guld av tillsynes lika glada Ole Norrback.

Förbundsordförande Ole Norrback öppnade mötet och konstaterade att förbundet har ett gott år bakom sig. Föreningarna får fler medlemmar hela tiden. När det gäller förbundets ekonomi är det ändå en balansgång. Vi vet vad vi får in i medlemsavgifter, vi vet i stort sett vad vi får av Penningautomatföreningen som är den största finansiären och något så när hur mycket vi får av fonder och stiftelser. Pargas stadsdirektör Folke Öhman hälsade vårmötesdelegaterna välkommen till ”skärgårdsstaden”, den kommun i Finlands som har mest skärgård. Staden har 98 öar som är fast bosatta året om utan att ha fast vägförbindelse. Stadens framtidsutsikter är goda trots ekonomiska klimatet. Väntjänst Pargas Svenska Pensionärers ordförande Jan-Erik Bergquist berättade om den så kallade vänpoolsverksamheten som föreningen håller på att köra i gång i samarbete med staden, Röda Korset och församlingarna. Föreningen satsar mycket på verksamhet i olika smågrupper. Vårmötesförhandlingarna inKerstin Blomqvist, Borgå svenska pensionärsförening, Bernice Tiihonen, Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS och Börje Paro, Korsholms Pensionärsförening på 2012 års medlemsrekryteringstävlings ”prispall”.

Hundratjugoen delegater och många Pargaspensionärer fanns på plats när vårmötet gick av stapeln på Källstrand i Pargas.

leddes med val av Tryggve Röblom från Dragsfjärd till mötesordförande. Helena Andtbacka från Kronoby utsågs till vice ordförande. Av förbundets 78 föreningar var 47 representerade av 121 delegater. Verksamhetsledare Veronica Fellman presenterade berättelsen för 2012. Tema för året var Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Förbundets skattmästare Georg Lång redogjorde för bokslutet. Det goda resultatet med ett överskott på 38 510,63 kan bland annat tillskrivas omorganisering av ITprojektet, vilket har medfört mera arbete för personalen. Vidare fick förbundet medel över förväntan av fonder och stiftelsen under kvartal fyra. Personal och förtroendevalda har aktivt deltagit i kostnadsjakten. Vårmötet fastställde årsberättelsen och bokslutet och godkände en ändring i förbundets stadgar. Ändringen gäller en paragraf som reglerar det regionala samarbetet. Den godkända paragrafen lyder: ”Förbundets medlemsföreningar samverkar på regional nivå. De regionala organens stadgar fastställs av förbundsstyrelsen. Regionorganisationerna kan inregistreras och blir därmed understödande medlemmar i förbundet.” Carin Åminne som i många år lett Åbo Svenska Pensionärsklubb och suttit i förbundsstyrelsen fick ta emot förbundets förtjänsttecken i guld. I sitt tacktal nämnde hon att

hon särskilt uppskattar att höra till God Tids redaktionsråd och tillade att hon kommer att bära tecknet med stor glädje och tacksamhet. Därefter blev det prisutdelning i 2012 års medlemsrekryteringstävling. Första pris gick till Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS 125,7 poäng, andra pris till Borgå svenska pensionärsförening 121,9 poäng och tredje pris till Korsholms Pensionärsförening 84,2 poäng. Första pris i den individuella tävlingen fick Gustav Rönnlöv från Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax 27 poäng, andra pris Marie-Louise Högström från Ingå Pensionärer 15 poäng och tredje pris Carita Björne från Lappfjärds pensionärsklubb 11 poäng. Livsbemästring och hälsa Livsbemästring och dess samband med hälsan var rubriken för professor Sakari Suominens föredrag som avslutade mötesdagen. Han betonade vikten av att man har en känsla av sammanhang. Att sköta sig själv och sin hälsa går ut på att man ska försöka hålla kontakt med andra människor. Man kanske inte alltid vill ha så mycket umgänge, men trots det ska man tvinga sig själv till att upprätthålla mänskliga kontakter. Det är viktigt att hålla sig mentalt aktivt, att röra på sig, tänka på vad man äter (undvika mättade djurfetter) och hålla sin ekonomi i balans. Text och foto ULF WAHLSTRÖM


GOD TID

4/2013 – 5

Det händer på Köpmanholmen 2.6 15.6 26.6 3.7

kl 12-21 kl 13-15 kl 18-19 kl 19

7.7

kl 16.

17.7

kl 19

Säsongsöppning Barnens dag Barnkören Joykids uppträder Musik med Thomas Enroth och Heléne Nyberg Kändiskocken Mikael Björklund. Förhandsbokning. Humorgruppen KAJ på Köpmanholmen, Vårt Larsmo r.f. Amerikaveckan på Köpmanholmen. Se närmare www.kopmanholmen.fi

31.7-4.8

Öppet dagligen, 2.6– 18.8. 2013, kl. 12-21. Bokningar utöver dessa tider enligt överenskommelse. Köpmanholmens restaurang (sommartid): 06 7282509 Utvecklingskoordinator, Sofia Helsing: 044 72 17 329 Mail: kopmanholmen@larsmo.fi www.kopmanholmen.fi De visste mest. Vinnarlaget från Österby Pensionärer Ulf Fagerström, Nils Jansson och Snöfrid Löfroos.

Olympiska guldmedaljerörer gav Österby frågesportssegern Efter tio frågor var ställningen oerhört jämn. Men den elfte frågan, som handlade om finländska guldmedaljörer, skilde agnarna från vetet. Bara laget från Österby fick fulla poäng och höll sedan ledningen till den femtonde och sista frågan. De sju finalistlagen fick tampas med ett batteri på femton frågor och efter tio frågor var ställningen ytterst jämn: Österby, Korsholm, Borgå och Milstolpen (Jakobstad) hade tolv poäng medan Ettan (Helsingfors), Larsmo-Eugmo och Pargas hade samlat elva poäng. I den elfte frågan ville frågesportsledaren Anders G. Lindqvist veta i vilka grenar Elmer Niklander, Oskar Friman och Veikko Huhtanen skördat olympiskt guld. Bara Österby svarade helt rätt: Niklander diskus (1920) Friman brottning (1920) och Huhtanen gymnastik (1948). Efter det här stod Österby inte

att hejda. Den sista fyrapoängsfrågan handlade om romanen och filmen Klockan klämtar för dig. Öster­ by vann trots att man missade att det var Gary Cooper som spelade mot Ingrid Bergman i filmen, och både Borgålaget och Ettan visste det och fick fulla poäng. Vinnarlaget Österby Pensionärer bestod av Ulf Fagerström, Nils Jansson och Snöfrid Löfroos och slutade på 27 poäng. På andra plats kom laget från Borgå svenska pensionärsförening Ulla Grönroos, Bengt Nyholm och Lars Nyström med 26 poäng. Korsholms pensionärsförenings lag blev tredje på 25 poäng. Laget

bestod av Britta Almén, Kaj Pått och Håkan Wikberg. I finalen deltog dessutom lag från Pensionärsklubben Milstolpen (Jakobstad) 24 poäng, Pargas Svenska Pensionärer 23 poäng, Pensionärsföreningen Ettan (Helsingfors) 22 poäng och LarsmoEugmo pensionärsförening 19 poäng. Nytt för årets frågesportsfinal, med Alf Skogster som omutlig överdomare, var att publiken kunde jämföra sina kunskaper med de tävlande på blanketter som delats ut. ULF WAHLSTRÖM

Frank Mangs Center

En allkristen mötesplats för uppbyggelse för ande, kropp och själ!

Sommarens höjdpunkter

INGEMAR HELMNER

MÖTESSERIE 28.5-2.6

NINA ÅSTRÖM & GOSPEL RIDERS

KONSERT & MC-TRÄFF 7XSF

EXPLOSION NIGHT 1.6 MANGSVECKAN 8-11.8 Sommarens program lever hela tiden. Senaste nytt om sommarensprogram hittar du lätt och behändigt på: www.frankmangscenter.fi

Frank Mangs Center

Kristinestadsvägen 884, 64240 Närpes

PENTAGO spelet − tips för regniga dagar!

”PENTAGO är det mest framgångsrika Svenska brädspelet någonsin! Det är lika genialt enkelt att lära sig och att spela som det är svårt att bemästra. Lägg en kula, vrid en bricka och vinn med fem i rad. Svårare en så är inte reglerna, men motståndarna kan göra det desto krångligare för dig. Det är en en fantastisk hjärngymnastik (och slipar motoriken) uppmärksammat av läkare. Men viktigast av allt, det är riktigt, riktigt skoijigt!”

Gå gärna in på hemsidan www.pentago-online.com, och spela mot datorn,så ger det en uppfattning om hur man bygger upp en strategi för att få fem i rad och vinna. Priset på spelet är 30 euro. Beställ spelet från SPF kansliet, 020 72 88810 eller www.spfpension.fi/blanketter.

Anders G. Lindqvist ställde frågorna också denna gång. Till vänster Hedda Bonn i Helsingforslaget Ettan.


6 – GOD TID

4/2013

SPF Österbotten dryftade reformer och äldreråd SPF Österbotten höll sitt vårmöte

i Korsnäs den 27 mars. Hela 77 av 81 delegater från 27 av 28 föreningar mötte upp, vilket torde vara nära på rekord i antalet delegater och föreningar. Vårmötet fastställde regionens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012. Utöver de stadgeenliga ärendena behandlades två extra ärenden. Det ena var ett uttalande från mötet som godkändes och lyder enligt följande: ”Den av regeringen aviserade förändringen av social- och hälsovårdstjänsternas organisering bör genomföras så att den äldre befolkningens rättigheter beaktas. Reformen får inte innebära att pensionärernas tillgång till hälsovårdstjänster, och avstånden

till dessa försämras. Omorganiseringens målsättning bör utgå från att både hälsovårds- och sociala tjänsters tillgänglighet förbättras och att konsekvensutredningar om tillgängligheten alltid görs före beslut fattas. Reformen får heller inte innebära försämrad svenskspråkig service utan genomföras så, att det undantag som regeringen gett möjlighet till med hänsyn till språket, fullföljs.” Det andra ärendet var frågan om utbildning av äldrerådens medlemmar i de Österbottniska kommunerna. Vårmötet gav regionens styrelse i uppdrag att utreda vilka resurser det finns regionalt till skolning av äldreråden. PR

DEBATT

Pensionärer i hjälplöshet I några debattinlägg i God Tid

har man tangerat de fattigaste pensionärernas situation. Det har fokuserats på garantipensionen och att den viktigaste åtgärden vore att höja den. Den hjälper dock inte de fattigaste pensionärerna ens på minsta sätt. Införandet av den genom att höja folkpensionens fulla belopp innebar en utgift på 150 miljoner på årsnivå utan att de fattigaste fick någon nytta av det.

Grundfelet i Finlands socialpolitik är att man aldrig ser till att de som mest skulle behöva hjälp skulle få det bättre. Senare erkände riksdagen att den inte visste att garantipensionen inte blev till hjälp för de fattigaste, det som var avsikten. Under en konferens i riksdagen kunde vi som hördes som sakkunniga konstatera att garantipensionen inte uppnådde den effekt som avsågs. De riksdagsmän som deltog uppgav att beredningen misslyckades och inte heller i socialutskottet fick man reda på de olika socialformernas inbördes påverkan på varandra och därför blev det fel utgång av planerna. Garantipensionen är 740 euro, men de fattigaste pensionärerna skall leva på ca 400 euro i månaden kanske livet ut. Och då talar vi inte enbart om ålderspensionärer utan om pensionärer i alla åldrar från 16 år framåt. Åt dem som har ett svårt handikapp eller en sjukdom och saknar möjlighet att börja förvärvsarbeta inleds FPA-bidragen från 16 år. Någon annan pension än garantipension kan de inte få om-de inte gr olycksfallspension. Då det gäller arbetspensionssystemet omfattas det av alla som är födda 1905 och senare vilket betyder att de som har enbart folk- eller garantipension aldrig har deltagit i förvärvsarbete. De som varit för sjuka att göra det sedan ungdomen är en liten del. De flesta som har endast garantipension har försörjt sig på annat sätt än genom

förvärvsinkomster och därför har de blivit utan arbetspension. De kan ha kapitalinkomster och egendom som ger avkastning eller de kan ha en make eller sambo som stått för hushållets förvärvsinkomster. Rätten till garantipension påverkas inte av varken egendom, kapitalinkomster eller av makens inkomstnivå. Därför är den ett dåligt mått på fattigdom. De fattigaste som är i behov av

den lägsta utkomstnivån fick ingen nytta av garantipensionen eftersom den summa den höjde utkomstnivån med drogs bort från utkomststödet och påverkade även bostadsbidraget i sänkande riktning. Och för dem som är i långvarig institutionsvård gick garantipensionens summa till nytta för hemkommunerna, men till ingen nytta för mottagarna. De fattigaste pensionärerna är bundna till basutkomststödet som är 477 euro minus självrisken för boendekostnader och då kanske 400 euro återstår och borgar för en social misär utan like. Och inget parti i riksdagen har visat ens det minsta intresse för att åtgärda den situationen. I övriga nordiska länder är denna basnivå för utkomsten dubbelt högre. I relation till sina ekonomiska muskler står Finland för den hårdaste utslagningen bland jämförbara länder inom EU och OECD. Ett fruktansvärt tillstånd som driver många pensionärer till hjälplöshet. Därtill är tilläggsutkomststödet 150 euro lägre för pensionärer än för löntagare, en form av åldersrasism som strider mot grundlagen, mot människorättskonventionerna och mot EU:s grundstadga. Men inget parti reagerar och inte heller olika pensionärsförbund. I budgetutgifter vore denna sak inget problem att lösa för det är fråga om så små budgetposter. En reform kunde därtill genomföras helt kostnadsneutralt genom

När direktdebiteringen slopas Blir det slut med att betala räkningar enkelt och lätt när direktdebiteringen slopas? Direktdebitering, som i vårt land har använts mycket, slopas från början av år 2014.Varför slutar man med ett lätt och fungerande sätt att betala räkningar? Vad betyder ändringen för konsumenten? Pirkko Lahti, som är pensionär, har frågat Inkeri Tolvanen, ledande expert vid Finansbranschens Centralförbund, om det nya betalningssättet. Enligt Europeiska Unionens (EU) stadganden slopas den nationella direktdebiteringen i början av år 2014. I Finland ersätts den av direktbetalning och e-faktura. Förändrigen genomförs i samband med övergången till SEPA, det gemensamma betalningsområdet i Europa. Tidigare har SEPA till exempel tillfört den finska bankverksamheten de längre IBANkontonumren. – Förändringen sker samtidigt i alla länder inom euro-området, berättar Inkeri Tolvanen.

Kunder som inte använt nätbanken vid betalningar, erbjuds direktbetalning. De nya betalningssätten är lika lätta att använda som direktdebiteringen varit. Räkningarna betalas automatiskt från kundens konto på förfallodagen. – Förändringen inleds i och med att du av faktureraren får ett brev, i vilket det berättas om att direktdebiteringen upphör och att den ersätts av ett nytt betalningssätt. Om du godkänner förändringen och vill att betalandet ska gå lika automatiskt som tidigare, behöver du inte göra någonting. Banken och faktureraren sköter saken på dina vägnar, berättar Inkeri.

Fakta

Direktdebiteringen ersätts av e-faktura och direktbetalning under loppet av år 2013 Om du även i fortsättningen vill att räkningarna betalas automatiskt, behöver du inte vidta några åtgärder Om du aktivt använder nätbanken, ändras din räkning till en e-faktua, som automatiskt debiteras ditt konto på förfallodagen. Breven från fakturerarna om förändringar kommer i olika takt. Du kan få brevet en annan tidpunkt än exempelvis din granne, fastän faktureraren är densamma Alla fakturerare erbjuder inte e-faktura och direktbetalning i direktdebiteringens ställe. Av en sådan fakturerare får du en vanlig räkning på papper efter att direktdebiteringen upphört.

Direktdebitering slopas, men den automatiska betalningen bibehålls Direktdebiteringen har varit omtyckt i Finland, antalet fullmakter för direktdebitering är över 6 miljoner. Direktdebitering har närmast använts av ålderstigna och av personer som inte på grund av sjukdom själva kunnat sköta om betalningen av sina räkningar. Pirkko Lahti frågar sig vad ändringen betyder för dem, som använt direktdebitering? Inkeri Tolvanen försäkrar att betalningen av räkningar går lika lätt också framdeles. – Under loppet av detta år ersätts direktdebiteringen av direktbetalning och elektronisk faktura (e-faktura). De som aktivt använt nätbanken, erbjuds en e-faktura som sänds direkt till nätbanken.

Många sätt att betala räkningar Hur går det med de andra betalningssätten i den här förändringen – försvinner de? – Utöver nätbanken och direktdebiteringen har räkningar kunnat betalas via betalautomat, per telefon och vid bankdisken samt med hjälp av betaltjänstkuverten via banken, minns Pirkko. – Det enda betalningssättet som förändras i detta sammanhang är direktdebiteringen. Alla andra sätt bibehålls. Även framdeles kan räkningarna skickas till banken i betalkuvertet, lovar Inkeri. – Finanstillsynen som övervakar bankerna förutsätter att avgifterna för betalning av räkningar bibehålls i detta sammanhang sådana som de varit. Om således direktdebiteringen har varit avgiftsfri eller ingått i bankens servicepaket, är också direktbetalningen och den automatiska betalningen av efakturan gratis, preciserar Inkeri. Förändringen kostar således ingenting för konsumenterna. – Det här är ju inte en så stor förändring, det här behöver man inte ängslas för, konstaterar Pirkko med lättnad till Inkeri. Tips inför förändringen • gör upp en lista över de räkningar som debiteras direkt • anteckna i listan när du får brev av en fakturerare om att direktdebiteringen ändras till direktbetalning eller efaktura, så kan du följa med hur förändringen påverkar din räkning • tilläggsuppgifter får du av varje fakturerare och av din bank. PIO Översättning VALBORG LOUHISTO

Bekanta dig med betalningssätten Direktdebitering: Ett sätt att betala räkningar på, som slopas i början av år 2014 då man övergår till att automatiskt debitera kundens bankkonto i enlighet med direktdebiteringsfullmakten som kunden gett åt banken, Återkommande betalning: Kunden befullmäktigar banken att från sitt bankkonto regelbundet, med givna intervaller, lyfta en bestämd penningsumma – till exempel för betalning av bostadens månatliga hyra eller vederlag. E-faktura: Om kunden aktivt använder nätbanken, blir direktdebiteringen en e-fatura, som banken automatiskt betalar från kontot på förfallodagen. När direktdebiteringen upphör, ombesörjer faktureraren och banken övergången till e-faktura. Direktbetalning: Om kunden inte använder nätbanken, förändras direktdebiteringen till en direktbetalning. Vid direktbetalning betalar banken automatiskt från bankkontot på förfallodagen. När direktdebiteringen upphör, ombesörjer faktureraren och banken övergången till direktbetalning.

inbördesjusteringar inom socialstödssystemet. Men den politiska viljan saknas att hjälpa de fattigaste pensionärerna ur deras hjälplöshet och sociala misär. Därtill ökar utslagningen då

självriskerna inom vården ständigt höjs. Nu höjdes självrisken för vårdresor med femtio procent och regeringen planerar att ytterligare höja denna självrisk. Svenska pensionärsförbundet gjorde för många

år sedan ett beslut att de fattigaste pensionärernas situation måste förbättras till först. Det beslutet borde i alla skeden bevakas och befrämjas. BO HOLMBERG Karis


GOD TID

Svenska kulturfondens understöd Svenska pensionärsförbundet ingick ett avtal med Svenska kulturfonden 2009 om att SPF-föreningarna och organen i ansökningsprocessen från och med 2010 ansöker om medel från Svenska pensionärsförbundet, som beviljas ett så kallat förbundspaket vilket i sin helhet delas ut till föreningarna. Från år 2011 har även Pensionstagarnas Centralförbund deltagit i

ansökningsprocessen. Ända sedan 2010 har den utdelningsbara summan varit lika stor, 25 000 euro. År 2013 har ansökningarna om Svenska kulturfondens medel granskats och prioriterats först av regionernas och verksamhetsområdenas ordförande. Sedan tillsatte styrelsen en grupp bestående av Lasse Koivu, Paul Lindell och Björn Sundqvist för att bereda ansökningarna till

styrelsen, som godkände anslagen den 26 mars 2013. År 2013 inlämnades 41 ansökningar från 39 föreningar, två föreningar sökte om såväl allmänt understöd som projekt men endast ett understöd per förening beviljades och föreningen får besluta om hur medlen används. De sökande och de beviljade medlen syns invid. Hela den av Svenska kulturfonden

beviljade summan på 25 000 euro delades ograverad ut till de föreningar som ansökte om medel. För utdelningen 2013 prioriterades följande ansökningskriterier: • Nya verksamhetsformer inom föreningen, regionen, verksamhetsområdet och/eller förbundet. • Verksamhetsformer som ger

• • • •

4/2013 – 7

nya medlemmar. För projekt som utvecklar samarbete mellan generationerna. För arbete mot ensamhet. Kurser och utbildning. Tillfälligt för allmän verksamhet.

Gratulationer till mottagarna! Veronica Fellman

Förening/Region

Ändamål

Borgånejdens svenska pensionstagare

För att ge våra medl. social kontakt, info. I äldre om omsorg, hälsovård, föreläsningar i aktuella ärenden, möten varje vecka i Lundagården. Resor till teater-museer, kultur-sommarresan ger livskvalitet, vänner.

400,00 €

Vasa Pensionstagare

Verksamheten, i synnerhet för sånggruppens verksamhet bland åldringar på serviceboenden och stadens sjukavdelningar.

400,00 €

Liljendal församlings pensionärer

För sångkören Refrängen, kören består av ca 15 medlemmar från föreningen och leds av Jan-Erik Slätis.

300,00 €

Dragsfjärds Pensionärer

För att vi har behov hörselslinga vid våra träffar och sammankomster. En mobil, sådan betjänar vårt behov bättre, enär vi inte alltid är stationära med våra sammankomster. Vår i allmänhet nuvarande mötesplats har ingen slinga. En dylik anläggning kunde också betjäna övriga i omgivningen, vilka har samma behov.

500,00 €

Esbo svenska pensionärer

För verksamhet kring historiken om pensionärsverksamhet i huvudstadsregionen.

800,00 €

Korpo pensionärer

För att bibehålla nuvarande verksamhet och utveckla den att få nya medlemmar. För besök och resor. För att ge rekreation och information.

500,00 €

Jeppo pensionärsklubb

För att insamla och sammanställa en ordlista över dialektord- och uttryck i Jeppobygden.

Karis Pensionärer

För att kunna erbjuda högklassiga, kulturella program, främst sång och musik och någon föreläsare, för egna medlemmar och också för inbjudna gäster. för tillverkning av nya käglor, då verksamhetsform svällt ut under de senaste åren.

500,00 €

Karis svenska pensionstagare

För sommaren 2013

400,00 €

Ekenäs Pensionärer

För att ge våra medlemmar tips och råd för bättre vardagshälsa.

600,00 €

SPF Väst Nyland

För de väst Nyländska föreningarnas arrangemang av motionsdagen den 10 oktober, äldreveckan.

500,00 €

Nedervetil pensionärsklubb

För kortare resor, föredraghållare, kör- och musikverksamhet och motion.

800,00 €

Ingå Pensionärer

För allsångskonsert 10 mars och allsång i servicehuset en gång i månaden, för sen sommarresa 25 juli, för teaterresor, för pensionärsträffar.

500,00 €

Pensionsträffen i Lappträsk

För sommarutfärd, för julmiddag, för möten, för födelsedagsfest, för verksamhet som ger nya medlemmar.

600,00 €

Lojo svensks seniorer

För att ordna föattarbesök och andra kulturevenemang. För utflykter, museibesök, teater och konserter.

300,00 €

Pensionärsföreningen Ettan

För att befrämja gemensamma intressen. Att täcka en del av kostnaderna för föredrag, underhållning, stadsdelsvandringar, ledd motion, teaterbesök, utfärder, resor mm. w

500,00 €

Lovisanejdens svenska pensionärer

För ökad gemenskap, medlemmarnas simturer i Servicehuset Esplanad/Lovisa, hyra för simhallen en gång i veckan.

600,00 €

Närpes pensionärsförening

För anordnande av ett miniseminarium för blivande och nyblivna pensionärer. För datastöd för seniorer. För kurser (föredrag) om aktuella ämnen.

500,00 €

Vi Norrifrån

För sammansättning av en historisk återblick som ges ut i form av en informationstidning som berättar om verksamheten, speciellt med tanke på kursverksamheten (seniordata). Informationstidningen med specialartiklar utkommer till föreningens 40årsfest som arrangeras under hösten

1 000,00 €

Isnäs pensionärer

För kurser och utbildning, för arbete för ensamhet, för motionstillfällen, för föreningens övriga verksamhet, för hyreskostnader.

Tenala-Broma pensionärer.

Kulturell underhållning med musik och sång för klienterna på nämnda åldringshem

600,00 €

Kimito Pensionärsförening

Treklöverträff hösten 2013. Tre Pensionärsföreningar på Kimito skall hålla en gemensam månadsträff, med program, allsång, mat och kaffe.

800,00 €

Pedersöre Pensionärsklubb

Videoprojektorn behövs vid våra träffar och möten för föredrag, allsång, filmförevisningar m.m. och vid IT-utbildning.

Pensionärsföreningen Fagervik

Man tillverkar hemlagad memma efter 1800-tals recept vilken utauktioneras på föreningens påskauktion i original memmariva i näver.

200,00 €

Pensionärsföreningen fagervik m.m.

Den traditionella sommaesten hålls 15.8. och beräknat deltagarantal ca 500 personer. Till arrangörer detta år har valts Ingå pensionärer , Sjundeå pensionärer, samt Pensionärsföreningen Fagervik . Projektet har redovisningsskyldighet till Svenska Pensionärsförbundet Västnyland .

500,00 €

Vasanejdens Pensionärer

Sittdanskurs för medlemmarna ca 200 € Teaterbesök ca 300 €

500,00 €

Pensionärsklubben Festingarna i Nagu

För teaterresa till Fallåker 16.3 med buss. För teaterresa till Åbo med buss. För festen som ordnas till gäster från andra föreningar/aktuellt 17.4.

400,00 €

Övermark Pensionsförening

För att vi skall få våra månadsträffar tillräckligt intressanta har vi tillsammans med Vuxeninstitutet engagerat kunniga föredragshållare. Bidrag använts till föreningens andel av kostnaderna.

500,00 €

Samrådet i SPF Helsingfors

Speciell uppmärksamhet fästs vid aktiviteter ”för ensamstående med risk att bli marginaliserade. Temadagar med temat ”Känner du dig ensam, kom med” arrangeras på Café Esplanad. Ett gemensamt projekt med andra organisationer och föreningar i syfte att aktivera ensamma äldra i östra Helsingfors genomförs under året. Seniorträffarna på Café Esplanad fortsätter liksom danskvällarna och seminarier/fester i samband med De äldres vecka och Svenska veckan.

Lappfjärds Pensionärsklubb

Datorn ska användas för föreningens verksamhet, medlemsbrev, nätbanken, e-post, meddelanden till förenings spalten osv

Borgå svenska pensionärsförening

Vårt medlemsregister och bokföringen samt e-postregistret är så stort att vi beslutat anskaffa en dator för detta ändamål. Datorn kommer att användas av vår kassör som ansvarar för medlemsregistrets kostnader. För dator och program 950 euro.

1 000,00 €

SPF region Österbotten

Utbildning av föreningarnas förtroendevalda, skolningstillfällen anordnas regionalt för att undvika långa resor, tema för skolningen bl a skrivande av artiklar till olika tidskrifter. Återupptagande av kontakten till SPF Västerbotten. Anordnande av en skrivartävling i samband med regionens 40-års jubileum 7.8.2013

2 000,00 €

Pargas Svenska Pensionärer

Pengar behövs för att ytterligare utveckla vår smågruppsverksamhet. Vi har fått igång följande smågrupper: trädgård, bowling, musik, motion, vattengymnastik, petanque, bridge, litteratur. Vår strävan är att kunna subventionera smågruppsverksamheten så långt det är möjligt

800,00 €

Österby Pensionärer

Vi har för avsikt att arrangera en medlemsrekryteringskampanj i vilken ingår annonsering och informationstillfälle med enkel traktering.

400,00 €

Pensionärsklubben Milstolpen

För besök av studerande från Musikhuset i Jakobstad till månadsmöten. För inköp av videokanon, IT-verksamhet, möten. Nya sånghäften.

1 000,00 €

Kotkanejdens pensionärer

Som ung förening arbetar vi aktivt för att öka medlemsantalet. På en helfinsk ort kontaktar vi svenskspråkiga pensionärer, men söker även efter pensionärer som har ett intresse för svenska språket.

1 000,00 €

Träskända Seniorer

Bussresor till svenskspråkig teater- och övriga kulturevenemang. Träskända har inget utbud av svensk kultur vaör vi är beroende av busstransporter för våra medlemmar.

400,00 €

Grankulla svenska pensionärer

1. Startande av en ny fotohobbygrupp samt deltagande i volontärverksamhet i Sympati. 2. 14 hobbygrupper, som alla ger GSP synlighet. 3. Åtta faäder i Granhult- och Hagelstamska skolan. 4. Deltar i FRENDI-verksamheten i Grankulla med uppsökande verksamhet som ändamål. 5. Hobbygruppledare deltar i ledarutbildning 6. Svenska studiecentralens kvalitetscertifikat.

800,00 €

Mariehamns Pensionärsförening Uppträdande på våra möten, sång, musik och annan underhållning

TOTALT

Beviljat

1 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

400,00 € 25 000,00 €


8 – GOD TID

4/2013 håkans hörna

Må bra i Härmä Spa

Att höra bättre

dande

rbju Supere

Spasemester 2 dygn

/pers. € 0 1 1

Logi i dubbelrum, Må bra frukost, fri tillgång till förnyade spabadet och gymmet samt inträde till restaurangdansen. Gäller till 31.5.2013. Vaasantie 22, Ylihärmä Tfn (06) 483 1600 www.harmankylpyla.fi

Hörselproblem, som kräver åtgärder, finns hos åtminstone en fjärdedel av alla 75-åringar och hälften av 85-åringarna. Ändå visar hörselundersökningar att bara en del av dem som skulle behöva hörapparat skaffar dem eller använder dem. En undersökning i Åbo visade att bara hälften av dem som redan hade en hörapparat använde den dagligen och en tredjedel sällan eller aldrig. Både de som använde sin apparat och de som lät bli ansåg att de förstärkta bakgrundsljuden var besvärande och likaså att hörapparaten ibland började pipa. Med de nya hörapparaterna har dehär besvären blivit betydligt svagare eller försvunnit men ändå tycks många av oss äldre lämna bort hörapparaten fastän det har konstaterats att man verkligen behöver den. Men det finns också andra orsaker till att man

drar sig för att använda sin hörapparat. För en del förstärker det känslan av ensamhet och man känner sig klumpig innan man har lärt sig att sätta på, reglera och ta bort apparaten på ett smidigt sätt. Av gammalt är det litet problematiskt att vara

döv, dvs. ha nedsatt hörsel. Det kan bero på att man felaktigt har associerat dövhet med nedsatt förstånd, kanske för att den som hör illa upprepade gånger får fråga VA? Dumbe kallades en stum person, som också kunde vara döv och detta har lett till att dövhet, nedsatt hörsel, varit belagt med en stämpel eller stigmatiserats. Det kan vara en orsak till att folk inte vill ha eller använda sin hörapparat. Hörapparaten tycks tyvärr ha blivit en negativ

symbol för att bli gammal. Det är skada eftersom vi gamla ökar i antal och därmed också bildar ett ökat antal som behöver och skall använda sin hörapparat. Låt oss vara stolta över att kunna få och ha en förstärkt förmåga att höra varandra och följa med det som sker i vår omgivning.

HÅKAN HELLBERG (med färsk hörapparat!)

KUDDNÄS Zacharias Topelius barndomshem

Öppet 15.5-31.8 (midsommar stängt)

Hantverksförsäljning

5.7 k.15 kl.14Viskonsert Sommarmusik 6.7 med Kuddnäs Sofiei & Viktor, trädgård acoustic duo

Välkommen

www.nykarleby.fi/kuddnas tel. 06-7856 111 / 06-7856 482

Vi betalar t.ex. för

Vi köper guldmynt Vi köper silvermynt Vi köper sedlar Vi köper guldsmycken, medaljer och utmärkelsetecken

20 mark 1913 1000 mark 1992 100 euro 2002

330 € 275 € 270 €

Var vänlig ring! Klaus Damstén 040 552 6050 eller 010 231 3020

2 mark 1905 100 mark 2001 10 euro 2007

200 € 20 € 17 €

Ni kan också kontakta oss via e-post: guldmynt@guldmynt.fi

100 € 500 mark 1975 (01) 1000 mark 1922 (01) 1500 € 5000 mark 1939 (01-0) 100 €

Vi värderar gratis mynt, sedlar, smycken, utmärkelsetecken, o.dyl.

18 karat guld 23 €/g 14 karat guld 17 €/g

.guldmynt.fi www.silvermynt.fi

www

Stenvest Ab, PB 103, 00121 Helsingfors (Annegatan 16 B 43)

Bilderna: Kurt Pettersson

Vi köper

numismatik guld smycken


GOD TID

Sju kullar – sju broar Vi som bor i Åbo har då och då funderat över hur Åbo skulle se ut utan Aura å, som flyter genom staden. Och skulle staden överhuvudtaget då upplevt den historia från långt tillbaka i tiden som präglat den utan ån! Aura å är inte bara det mest centrala i Åbo; ån har under århundraden betytt en färdväg inåt landet, varit en livlig handelsplats långt innan Åbo blev stad. Åbo blev ett säte för den kristna tron, för biskopar med Åbo domkyrka, katedralskola, akademi – ett centrum för handel och kultur. Lite geografi Otaliga är de Åbobor som njutit av att vandra längs Aura ås stränder. För oss pensionärer är promenadstråket en oas, en lunga, där vi kan promenera, byta åsida längs de många broarna och träffa bekanta som – liksom vi själva – unnar sig välbehövlig motion, frisk luft och trevlig avkoppling.

Ett visst rabalder väckte Kvarnbron som enligt arkitekten skulle vara vackrast utan stödande mittpelare, men som rätt snart började sjunka. Ren katastrof kunde ha inträffat, när bron för några år sen sjönk så mycket, att den måste rivas. Den ersattes av den nya Kvarnbron – nu vackert upplyst när mörkret faller. Nybygge har väckt äsikter och känslor Länge har beslutsfattarna i Åbo diskuterat en cykel- och gångbro någonstans mellan Rettigs palats och huvudbiblioteket. Nu har man kommit överens och i dagarna pågår ett intensivt brobygge mellan Rettigbrinken och Köpmansgatan.

Den nya Kvarnbron är kvälls- och nattetid festligt belyst.

Teaterbron. Tête-a-tête-narcisser med budskap om varmare tidet.

Vy från Teaterbron med domkyrkan i fonden.

Aura å, där den rinner upp vid Orispää är 70 kilometer lång med en medelbredd på 50 meter. Ån har elva forsar av vilka den i Åbo, Hallisforsen är starkast. Och där – strax nedanför forsen har vi Hallisbron, som är den första av de broar som Åboborna dagligen kör eller går över. Följande bro är Tomasbron, som leder ut trafiken från Åbo längs motorvägen till Helsingfors. De mest centrala broarna är Domkyrkobron (ombyggd 1956) och Aurabron (1905). Välkända är också Kvarnbron och Martinsbron samt Teaterbron för fotgängare och cyklister.

Man har speciellt tänkt på studerande, som ska ta sig från universiteten in till centrum på cykel. Den som vill ha mera motion än att flanera längs åstranden kan ta sig upp på någon av stadens sju kullar. Något av en utmaning för en pensionär att ta sig upp till toppen av Vårdberget, till Samppalinna, Korpolais- eller Puolalabacken. Efter att fängelset flyttat från Kakolabacken är det nu fritt fram att också klättra upp där och beundra utsikten över ån, hela hamnområdet och de andra kullarna i Åbo! Text CARIN ÅMINNE Foto Jan-Henrik Strandell

4/2013 – 9


10 – GOD TID

4/2013 it-biten

Pekdator – ett återbesök För ungefär ett år sedan skrev jag en ko-

lumn om pekdatorer, dvs de små datorerna som är i storlek av ett A4:ans papper (eller mindre) som man kan styra med att klicka på skärmen och som var och varannan sitter med på bussen idag. Nu, på allmänhetens begäran gör jag ett återbesök till ”paddornas” värld. Datortillverkaren Apple var den första som lanserade sin iPad 2010, iPad har blivit den mest kända pekdatorn och också skapat många smeknamn, pädd, padda, platta, iPad (även om modellen kanske inte ens är en iPad). Sedan dess har det kommit en uppsjö olika modeller som alla konkurrerar om kunderna med alla tänkbara finesser och funktioner. Varför pekdatorerna har vunnit så mycket popularitet är lätt att förstå. De är väldigt lätta att ta i användning, det är bara att peka och klicka på det man vill, det finns en uppsjö med roliga och lättanvända program (kallas app, från ordet applikation = program) och plattan är enkel att ta med sig – om det sedan är soffan eller bussen.

kan göra på en iPad kunde jag göra eller helt klara mig utan att göra. Vill jag ge ifrån mig min iPad? Absolut inte! Varför man väljer att skaffa en pekdator är upp till var och en, de flesta tycker att de klarar sig utan en, men då de skaffat den vill de inte vara utan den. Men om du inte tänkt läsa dagstidningen kanske det är en lite väl dyr tidning?

Jag har flera gånger blivit frågad om råd

inför inskaffandet av en pekdator, varför jag nu kort tänkte förklara några av de viktigaste sakerna att tänka på om man tänkt skaffa en pekdator. Varför? Personligen har jag konstaterat att en iPad är en behändig och trevlig sak att ha, jag kan läsa morgondagens tidning kring midnatt då den digitala versionen publiceras. Jag kan spela spel eller kolla Facebook då jag sitter på bussen eller så kan jag kolla upp information och göra mötesanteckningar då jag sitter på något möte. Skulle jag klara mig utan en iPad? Absolut! En bärbar dator är lite större, men är ett mycket bättre arbetsverktyg, allt jag

Hurdan? Modellerna är många, men några grunder att utgå ifrån. Storleken – det finns i praktiken de plattor som är ungefär i storlek med ett A4:ans papper, lite stor att få med i handväskan men skärmen är stor och tydlig, en tidnings-/boksida ryms bra på skärmen. Det finns också de plattor som är ungefär hälften mindre (och olika variationer där emellan). Den mindre är förstås enklare att ta med sig men skärmen är mindre. Gå till en butik som har framställda modeller och fingra lite på dem, känn på vikten och se på skärmen.

Märket – idag finns det många tillverkare men de går i praktiken att gruppera i tre fack. Facken baserar sig på mjukvaran i pekdatorn, det finns tre stora system att välja mellan. iOS är Apple system som fungerar på alla iPaddar, Apple övervakar noggrant vilka program och produkter som lanseras. Vissa anser att detta begränsar utbudet, men samtidigt ger det god garanti för att de program som finns faktiskt fungerar klanderfritt och risken för virus är minimal. Android är den andra stora leverantören. Android bygger på operativsystemet Linux och Google är företaget bakom. Det finns idag väldigt många leverantörer och produkter som fungerar med Android. Fördelen här är att utvecklingen är väldigt fri och i princip vem som helst kan göra vilka program de vill för Android. Programutbudet är stort! Men samtidigt är då också kvalitetskontrollen minimal, det finns risk för att någon illvillig lurar åt dig ett virusprogram (om du inte är observant eller har antivirusprogram). Den tredje stora leverantören är Microsoft med sin Windows 8, som även Nokias nya telefoner fungerar med. Utbudet på program är idag ännu betydligt mindre än för iOS och Android, men stiger hela tiden. Tyvärr är jag inte så insatt i Win8 pekdatorerna, men de fungerar väldigt likt Windows 8 på en vanlig dator. Modellen – det tredje värt att fundera på innan man skaffar en pekdator. Om man kommit fram till storleken och vilket märkes produkt man vill ha, då måste man ännu fundera på hur/var man tänkt använda pekdatorn. De flesta modeller har en grundversion som endast får kontakt med internet via Wifi (trådlöst datornätverk). Dessa fungerar bra om man vet att man kommer att röra sig främst tex hemma där det finns ett nätverk. Sedan finns det de dyrare modellerna som ofta

kallas något i stil med 3G modeller. Detta betyder att de, likt en ”mokkula”, använder sig av mobiltelefonernas nätverk för att få tillgång till internet ”var som helst”. Nackdelen med dessa, förutom att de är dyrare, är att man då också måste skaffa en skild telefon(data)anslutning till dem, som sedan kostar något varje månad. Fördelen är förstås att man då är helt oberoende, du kan sitta på en parkbänk och surfa nyheter, eller läsa dagstidningen i segelbåten i yttre skärgården. Man måste förstås inte ha internet för att en pekdator skall funka, man kan läsa och spela en hel del även utan internet. Men det är förvånansvärt hur beroende man är av internet idag! Märk väl att man också kan skaffa en 3G modell utan att direkt skaffa en anslutning för den, man kan ju pröva om man behöver internet hela tiden, men är det då värt den extra kostnaden? Det finns så mycket man kunde skriva om

pekdatorer, så nästa kolumn får handla om ”vad man kan göra med en pekdator”. Jag skall i alla fall försöka bjuda på några av mina ”smultronställen”.

ERIC JANSSON

PS. Denna kolumn kunde ha varit skriven på en iPad, men än så länge är jag mera fingerfärdig med ett riktigt tangentbord än på paddans virtuella tangentbord på skärmen.

IT för seniorer I God Tid ingick vid årsskiftet en mi-

Kyrkslätts pensionärer rf inbjuder alla pensionärsföreningar inom SPF Västnyland till

Allsångsfest

måndagen den 3 juni 2013 kl. 13.30–16.00 i Kyrkslätts församlingshem Program: allsång, körsång, solosång, musikinslag från filmvärlden. Kaffeservering under pausen. Deltagaravgift 8 euro. I priset ingår program, kaffeservering och ett nytt sånghäfte.

Välkommen!

nienkät i vilken vi ville pejla läsarnas vetskap om Svenska pensionärsförbundets projekt IT för Seniorer. Kortfattat kan man säga att projektets utgångspunkt är att befrämja datoranvändningen hos seniorer. Detta skall man göra genom att via medlemsföreningarna sprida information till enskilda medlemmar. För detta har producerat två handböcker: Datorna ABC samt Tips och råd om IT för pensionärsföreningar. Man kunde svara på enkäten genom att sända in den blankett som fanns i tidningen (GT 9/2012) eller på internet. Antalet svar blev 140 st. Sammanfattningsvis kan man säga att IT projektet är tämligen okänt bland medlemmarna. Det var 39 procent som inte kände till projektet. De som kände till projektet hade i 32 procent av fallen fått information via God Tid, i 20 procent av den egna föreningen och i 12 procent av båda. Via en annan medlem hade man informerats

i 12 procent av fallen och 28 procent hade inte fått någon information alls. IKT projektet har gett ut en handbok för datornybörjare och av de svarande hade 21 procent bekantat sig med den. Några exemplar av handboken har skickats till pensionärsföreningarna och den finns också att laddas ner från projektets hemsida. De som svarade på enkäten var tämligen vana datoranvändare, då 69 procent har gått eller går för närvarande på en datakurs och 95 procent använde dator. Detta kanske förklarar varför de inte har bekantat sig med Datorns ABC som är ämnad för nybörjare. Av de svarande hade 70 procent inte bekantat sig med Datorns ABC. Vi på projektet hoppas att alla som vill bekanta sig med Datorns ABC beställer den via sin medlemsförening. Man kan också stifta bekantskap med den på vår hemsida http://it.spfpension.fi/ material/handledare/. Där kan man ladda ner den på sin egen dator eller

skriva ut den på papper. Vill man ha ett tryckt exemplar kostar det 5 euro + porto. Bland dem som svarat lottades tre Viking Line presentkort ut. Vinnarna drogs på IKT styrgruppens möte i mars. Fru Fortuna gynnade Anne Charlotte Stoltzenberg från Hufvudstadsbladets Seniorer, Johan Hellström från Esbo svenska pensionärer och Inger Eriksson-Blom från Grankulla svenska pensionärer. Du som vill läsa mer om projektet: Gå in på http://it.spfpension.fi Där kan du också hitta sändingen från förbundets vårmöte i Pargas i april. Välkommen! MONA LEHTONEN ombudsman och projektkoordinator


GOD TID

4/2013 – 11

RES MED SPF

UPPSNAPPAT

Alperna & Dolomiterna 20–26.9 2013

Om pannkakor Det blev bara pannkaka. Så kan någon tänkas utropa, när någonting gått käpprätt åt skogen eller åtminstone i stöpet. Härav kunde man dra den slutsatsen att pannkakan är en symbol för misslyckande. Det är dock att göra pannkakan en stor orätt. Den är utmärkt, främst som efterrätt men gärna också som mellanmål eller i utfärdskorgen. Visserligen kräver den vanligtvis sällskap av en god sylt, krusbärs t.ex., eller sviskonkräm som den välkända åländska pannkakan. En klick vispgrädde bidrar också till den kulinariska upplevelsen. Sålunda utstyrd kan den vara hur njutbar som helst. Pannkaka tycks vara en passande metafor också i

andra sammanhang. Marsch, pannkaka! kan det heta om man vill få någon att övervinna tröghetslagen. Och den som överraskas av någonting kan tänkas utropa ”himmel och pannkaka!” vilket är en ganska oväntad kombination av två rätt olika företeelser. En annan begreppskombination har vi i formuleringen ”gå upp som en sol och ner som en pannkaka”. Igen får pannkakan stå för misslyckandet. Den trevliga strandsysselsättningen som består i att kasta smörgås har på en del håll gått under benämningen att kasta pannkaka. Det får väl anses vara en mera positiv variant.

Länge trodde man ju att jorden var platt som en –

pannkaka. När man sedan kom underfund med att den inte alls var det förlorade pannkaksliknelsen sin relevans utan att någon annan maträtt kom i stället. Men de kulinariska liknelserna tog inte slut ändå. Någon gång i tiden har man ju trott att månen var en ost, en emmentaler förslagsvis, med hål och allt. Men sedan Armstrong och Aldrin stövlat omkring där uppe och sparkat i dammet kändes inte heller den liknelsen särskilt lyckad. Men jag kan väl föreställa mig att de sedan satte sig ner vid stranden av Stillhetens hav (Mare tranquillitatis) och blickade ut över det karga landskapet för att därefter ur sin medhavda tornister plocka fram några trevliga pannkakor, som Nasa hade försett dem med som vägkost. Pannkakan följer oss i många av livets skeden.

ANDERS G. LINDQVIST

Vi reser till Alperna och Dolomiterna 20–26.9 2013. En resa under vilken man kan uppleva det bästa av Alperna i Österrike och Dolomiterna i Norditalien. Vi kommer att bo i Kaprun som är granne till Zell am See på Hotel Vier Jahreszeiten och Bruneck i Sydtyrolen på Hotel Andreas Hofer vilka båda är fyrstjärniga hotell. Resan går med flyg från Vasa och Helsingfors till Munchen och återresan från Milano. Under dagarna i Österrike besöker vi Kitzsteinhorn där man åker skidor hela året och Grossglockner där vi pausar vid Franz Josefs Haus och som ligger på 2504 meters höjd. I Sydtyrolen gör vi en endags utflykt till Cortina efter en av de mest intressanta bergsvägar man kan åka på. Under dagen för hemfärden åker vi på östra sidan av Gardasjön ner till Milano. I resans pris ingår flyg, turistbuss i Österrike och Italien, inkvartering i ovannämnda hotell, halvpension inklusive matdrycker och dessutom några luncher samt reseledare från SPF-Österbotten. Resan är öppen för alla medlemmar i SPF oberoende av boningsort. Priset för resan från Österbotten är 1400 € och från Helsingfors 1320 € per person.

RES MED SPF

Anmälan om deltagande till Patrick på SPF:s kansli i Vasa tel. 0207288818. Uppgifter om resan lämnas också av Bert Bäck tel. 050 69006 eller Henrik Svarfvar tel. 05069341. Sista anmälningsdag 31 maj

Schwarzwald & Bodensjön 12–18.9 2013

Plats reserveras i den ordning anmälningar inkommer och resan är inte specifikt handikapanpassad. SPF Österbotten

Lindell Travel Team

Seniorskeppet 14–16.10.2013

Nu reser vi till Schwarzwald och Bodensjön 12–18.9 2013. Området Schwarzwald i Sydvästra Tyskland och trakterna kring Bodensjön anses vara bland de vackraste i hela Mellaneuropa. Under resan besöker vi många vackra städer som Heidelberg som är drottning Silvias födelsestad samt den gamla kurorten BadenBaden. Vi gör också ett besök i furstendömet Liechtenstein och dess huvudstad Vaduz. Under resan smakar vi på den typiska Schwarzwaldtårtan och kanske gåsleverpastej eller varför inte surkål. Vi kommer att ha många vackra vyer att titta på under vår resa.

Kom med på Seniorskeppet från Helsingfors till Stockholm med

Vi flyger från Vasa och Helsingfors till Frankfurt och hem från Munchen.

Önskekonsert & show med Thomas Lundin och gäster Plock ur programmet: miniseminarium, utfärder i Stockholm, vinprovning, hudvård, pidro, bingo, seniordans mm.

”Jukebox Live”

I priset ingår flyg, Ingves turistbuss, inkvartering, halvpension med matdrycker, tåget Wälderbahn, provsmakning av ost och snaps samt inträde till Triberg vattenfall. Reseledar från SPF medföljer.

I priset ingår båtresor, måltider och program ombord.

Resans pris är 1230 € per person från Österbotten och 1150 € från Helsingfors.

Pris i dubbelhytt: B-hytt 190 € Promenad-hytt 215 € Seaside-hytt 225 €

Anmälan om deltagande till Patrick på SPF:s kansli i Vasa tel. 0207288818. Uppgifter om resan lämnas även av Bert Bäck tel. 05069006 eller Henrik Svarfvar tel. 05069341.

Vill du höra din önskelåt spelas av ombord liveorkestern, vänligen meddela namnet på låten i samband med din anmälan till Friman Resor.

Sista anmälningsdag 31 maj Resan är öppen för alla medlemmar i SPF oberoende av boningsort. Plats reserveras i den ordning anmälningarna inkommer och resan är inte specifikt handikapanpassad. SPF Österbotten

Ingves

Trädgårdscafé mitt i idyllen Alla dagar maj-augusti 11-19 Bastugatan 5, Ekenäs 019-241 5656, 050-556 1665 Trubadurer juni-juli-augusti alla tisdagar kl. 14, 16 och 18 Se, www.cafegamlastan.fi

Gruppanmälningar senast 14.6, övriga anmälningar så länge det finns platser. Bokningar och förfrågningar: Friman resor, tfn 019 248 1004, info@frimanresor.fi


12 – GOD TID

4/2013

Res med oss OT-resor våren 2013

EUROPA

Vandringsresa till Österrike

HANTVERK o. HEMBAKAT 4.5-29.9

Toscana

En vecka i ett vandringsparadis utan motstycke, med sakkunnig ledning vandrar vi i omväxlande miljöer och upplever storslagna naturscenerier. 6-15.9.

Ett av de vackraste landskapen i Italien. Resa med sju nätter på samma hotell direkt vid havet i badorten Viareggio. 8-15.10.

Resan då du upplever den verkliga, genuina italienska vardagen och får njuta av ljuvlig mat. 19-27.9.

En resa med tryffel och vin! Givetvis besöker vi den berömda tryffelmarknaden i Alba. 17-22.10.

Kalabrien

Sicilien – Solens ö

Piemonte

Café Inva WC

vard. och sönd. 11-19 lördagar 10-18

Södra Vallgrund Tel. 050-596 8494 Sommartorg 13.7

Medelhavets största ö lockar med vacker natur och spännande historia. 26.9-4.10.

SOMMAR I NORDEN

Öland

Hardangervidda

Med buss, båt och tåg kring den storslagna Hardangervidda. 7-14.8.

Två nätter i Köpenhamn – en hel dag på Legoland! 15-20.7.

Visby och Gotland i sommarskrud – populärt med rätta. 26-30.7.

En heldag i Nordens största djurpark. 12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

Med farsen ”Livat i Parken” och två nätter i Göteborg. 30.7-3.8.

Vi följer TV-programmet från Sollidenscenen direkt. 22-25.7, 29.7-1.8, 5-8.8.

Vår färd går genom 9 slussar och 2 akvedukter. 12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

De bekanta miljöerna från Astrid Lindgrens sagor. 29.7-1.8.

Reykjavik och Islands höjdpunkter. 2-6.9.

Legoland – Köpenhamn Kolmården

Allsång på Skansen

Astrid Lindgrens Sagovärld

Gotland

Planera bussresan med

Göta Kanal Island

0500-162 120 Vasa touring.partner@kolumbus.fi

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

ÖRÖ Finlands vackraste fort med Marinens tillstånd, 56€/pers.

i Gammelboda, Ekenäs

nabben

N

_

Avgång kl 11 från Kasnäs, 57€/pers.

restaurant

Tel. 019-222 3204

CHARTERRESOR vart ni vill!

40 hlö/pax

Öppet varje veckoslut fr.o.m 1.6 varje dag

GH Golfrestaurant Öppet alla dagar Tel. 019-241 3200 kl. 8

BENGTSKÄR dagligen sommartid.

Minandra

Stig i land Njut av god mat drycker och trevligt sällskap

men m o k l ä V till

Bengtskär ♦ Örö ♦ Charter

m/s

Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt Tel.09-2965000 e-mail: rese@matkahaukka.com Dalgatan 1, 10300 Karis Tel.019-2782800 e-mail: karis@matkahaukka.com

TOTTESUND 598

www.nabben.fi 040 510 7536

Tel. 019-222 3204

www.wilsoncharter.fi

Björknäsgatan 12, Ekenäs GH Sommaröstrand

info@wilsoncharter.fi

Sommaröppet alla vardagar kl. 11-15

öppet alla dagar Tel. 019-201 351 Övriga tider enligt

050 563 6575

www.matkahaukka.com

(06- 318 4000

40 hlö/pax

Resebyrå Resehaukka Ab

&

Flera resor på vår hemsida!

Linnea

På kommande till hösten Dublin på svenska! Byråavgift 10,- / bokning. Mera resor och noggrannare program finns på våra byråer eller på vår hemsida www.matkahaukka.com.

Peter Söderqvist

Lofoten

m/s

Visby – Gotlands pärla 11-15.8 Direkt flyg med Flybe. Under resan bekantar vi oss med gamla stan i Visby, droppstensgrottor och Krusmyntagården. Pris fr. 790€

Vallarnas Friluftsteater

En riktig Lofotenresa med tre nätter i rorbu. 29.7-4.8.

www.ot-resor.fi

Operadagar på Ösel 22-25.7 Buss och båtresa till Kuressaare, möjlighet att delta i utflykter och operaföreställningar. Pris fr. 390€

www.matkahaukka.com www.matkahaukka.com

Sveriges minsta och soligaste landskap. 1-5.7.

Visumfritt till St. Petersburg 1-3.6 Gruppresa med St. Peterline, 2 nätter på båten och en dag i St. Petersburg där det ingår rundtur i staden. Busstransport från Västnyland tur-retur ingår. Pris fr. 250€ Obs! Endast 4 platser kvar.

Restaurang Knipan OBS! överenskommelse.

Resor

Pris / person om inget annat nämns

30.6-3.7 31.7-1.8 2-4.8

Danmark med Legoland för gammal och ung Hemlig resa Berlin och Berlin International Bierfest

13-15.8 4-11.9 28.9-6.10 9-14.10 18-20.10

1-3.11

Berlin International Bierfest ordnas 2-4.8. Längs världens längsta Biergarten på Karl-Marx-Allee kan man prova på ölsorter från världens alla hörn - 2000 ölsorter från 300 bryggerier - samt levande musik och en härlig stämning.

Kökar och Källskär Leros - The Göran Schildt Regatta Turkiet, Side Toscana Galenskaparna & After Shave i Stockholm

Det började med en skruv som var lös, 1982. 30 år senare pågår Galenskaparna och After Shave som aldrig förr. Festen är en härlig sammanfattning av alla 30 åren, med 30 nummer från alla 30 åren.

Spök! på Cirkus i Stockholm

17- 23.11

Denna dråpliga komedi handlar om den unge popartisten Dante som luras till slottet Bränningehus under förevändning att han får lugn och ro att skriva nya låtar, men den egentliga anledningen är att han ska dö en fasansfull död precis som sina föräldrar. I rollerna bl.a. Måns Zelmerlöw, Loa Falkman, Sussie Eriksson, Lena Philipsson.

Spa Viiking Pärnu

Kontakta oss för utförligare program!

Fax

019-248 1004 019-248 7058

Beställningsrestaurang Tel. 019-241 3200 019-241 1169

Semesterstängt 25.6-11.7

www.restaurantgh.fi

Kryssning med flodbåten Jaakko Ilkka Bokningar: 050 571 5671 www.namitupa.fi Ett mysigt och roligt sätt att uppleva en kryssning på Syd-Österbottens mäktigaste älv. Den helt täckta och inglasade farkosten kryssar på Kyro älv medan skepparen guidar med intressanta berättelser. Till kryssningspaketet kan man också kombinera kaffe- och matservering, allsång under ledning av dragspelare m.m. programinslag.

Flodbåten kan också ta dej till ”hjärtat av Lakeus” för en bit mat vid

Jussis Jokisauna.

info@frimanresor.fi www.frimanresor.fi Kontorstid: må - fre kl. 8 - 16

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv

Juha Rinta-Röyskö Röyskölänkuja 20, 60800 Ilmajoki tel. 040 512 0984 www.lakeudenluontopalvelut.fi

Välkommen på en guidad tur i karamellfabriken! I fabriksbutiken kan du följa med en arbetsuppvisning på hur man tillverkar karameller som handarbete. Karamellbagaren bjuder förstås också på smakprover från sin varma karamellmassa. S y d - Ö s t e r b o tt e n s sötaste resmål passar för alla! Inga inträdesavgifter, guidningen med tillhörande arbetsuppvisning och smakprover hör till.

Mångsidigt programutbud för klassresor, svensexor o.d. upplevelser.

Butiken öppen: vardagar 9 - 17 sommarlördagar 10 - 14 För grupper även andra tider enligt överenskommelse Kauppatie 25, Ilmajoki centrum

Tel. (06) 424 1912


GOD TID

Mustion Linna

Svartå Slott

Hotell Restaurang

Konferens Museum

Planera in ett njutbart besök på Svartå Slott!

4/2013 – 13

HÄLSORESA PÅ TERVIS SPA 1-7.9.2013 529€ BUSS-BÅT-HELPENSIONLÄKARBESÖK + 6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET

Ärade gäster! High Society på svartå Slott i 200 år

Sommarutställning i huvudbyggnaden i Svartå Slott berättar om familjen Linders gästbok och om alla prominenta gäster från när och fjärran från 1813 till idag. Öppet 15.5.-1.9.2013. Se resten av vårt programutbud på

www.mustionlinna.fi

info@mustionlinna.fi

019-36231

Raseborg

JUTHBACKA

RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS-KARISKYRKSLÄTT O.S.V. TERVIS HAR SERVICE ÄVEN PÅ SVENSKA

PARTOURS Pargas, 0440 524911 partours@parnet.fi

29.6.2013 Postrodden över Kvarken 31.7-7.8.2013 Musikfestspelen Korsholm www.korsholmsmusicfestival.fi

Skärgårdsboden Kb

Välsorterad skärgårdsbutik i Houtskärs centrum

- allt du behöver på ett område

- livsmedel - TB bränsleförsäljning, även vid bryggan - Byggnads- o järnvaror - Matkahuoltoombud

Hotell Hotelloch ochrestaurang restaurang Campingstugor och Lägenhetshotell, campingplats husbilar stugor ochför plats för husbilar Det perfekta stället för sommarens släktträffar, bröllop m.m Hotell & restaurang, tfn 06-7220 677 Camping, tfn 044 72 19 057 Lägenhetshotell, tfn 06-7856 100

www.juthbacka.fi

Rune Johansson 21760 Houtskär (02)463 3255

Tidpunkt: 1.7.-2.8.2013 måndagar, onsdagar och fredagar. Start kl 10.00 från Skärgårdsläget Varppi på Vesterö i Maxmo skärgård. På Mickelsöarna gör vi en guidad rundvandring och bekantar oss med skärgårdens natur och historia. Vi avnjuter en smaklig lunch på naturstationen och tar strandhugg för kaffe med bulla på hemresan.

Skärgårdsläget Varppi - café håller öppet dagligen 21.6-11.8. kl.12.00-18.00 - 10 inkvarteringsrum - mat, förfriskningar, bastu, simstrand - programtjänst året om, guidening för grupper

Varför kan man inte avnjuta festmåltider någon annan gång än bara på jul? Samtal, skålar, vitsar och leenden – en gemensam kvällsmåltid är så mycket mer än bara god mat. Låt oss inte vänta ett år innan nästa gång. Boka din familjekryssning på adressen www.silja.fi.

20130419_Silja_Togetherness-Dinner_God-Tid-lehti_250x175.indd 1

19.4.2013 12.44


14 – GOD TID

4/2013

Vårfest mitt i islossningen

Onsdagen den 17.april samlades pensionärsföreningarna i södra distriktet till Region Österbottens vårfest i Dagsmark, Lappfjärd. Morgonen var grå och disig men lagom tills gästerna anlände tittade solen fram. Samtalen man och man emellan präglades långt av vårens ankomst med den dramatiska islossningen, som var på gång i ån. En del hade fått in vatten i sina

hus pga översvämningen till följd av ispropparna som bildats. Andra hade sina hus invallade med sandsäckar för att hålla vattnet utanför. Efter luchen vidtog programmet, som inleddes med Lappfjärds valsen, spelad av Lappfjärds spelmanslag. Klubbens ordförande Carita Björne hälsade gästerna välkomna. Regionens hälsning framfördes av ordförande Henrik

Svarvar. Bygdens egen sångfågel, Julia Grannas, sjöng tre sånger ackompanjerad på piano av Elouise Englund. Sedan uppträdde klubbens egen kör under ledning av Harry Kinos. De sjöng Kristallen den fina, En sång om frihet, Av längtan till till dig och Ta mig till havet. Dagens festtalare var chefsredaktör, politcies doktor Dennis Rundt. Han berättade hur det är

Dennis Rundt berättade hur det är att skriva en bok.

att skriva en bok. Han sa att det är ett hårt arbete att skriva, ibland löper det bättre och ibland sinar inspirationen. Man bör också ha en struktur eller ett mål för det man skriver. För att texten ska bli intressant bör det finnas vissa motsättningar. När han samlade material till sin doktorsavhandling om Munsalaradikalismen fick han så många livsskildringar, som han sedan hade att utgå ifrån när han skrev de tre romanerna, Sterbhuset, Korthuset och Glädjehuset. Jag tror att det gav många en tanke att läsa böckerna, när man hört bakgrunden till dem.

Seniordansarna uppträdde på vårfesten.

Kristinestads Svenska Församling Välkommen till någon av våra Kyrkor!

LAPPFJÄRD

Regionens ombudsman Pat­ rick Ragnäs informerade om aktualiteter inom regionen, bl.a. om sommarfesten som samtidigt är regionens 40-års jubileum. Efter kaffepausen uppträdde en grupp med seniordans med Lilli Lillkull och Margot Wahlberg som ledare. Sedan spelade Spelmanslaget upp till dans. Många tog tillfället i akt och tog sig en svängom medan andra umgicks med vänner och bekanta. En dag att minnas i gemenskapens tecken. CARITA BJÖRNE

Potatismaskiner, transportörer metallarbeten och plasmaskärning

Tel. 040-527 0110, e-post bror@femek.com www.femek.com www.kippari.fi

“Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot”

p. / t. 010 -7648 840

7-21 lö 7-18 sö 12-18

må-fr

Blomsterhandel R & R ÅDJERS

Hallvägen Lappfjärd Lapväärtti - tel/puh. 040711 7122060 060, Fax 88 460 - www.rosenback.com www.rosenback.com Hallvägen11Hallitie, Hallitie 64300 Lappfjärd 64300/ Lapväärtti tel/puh. 040 fax06-22 06-2221129

Lappfjärd Tel(06)222 2345 Sjög. 6 Kristinestad 040-143 2250

FISKARS ANTIKDAGAR 5.-8.7.2012 11-14.7.2013

Gamla Knivfabriken – Fiskars Bruk Öppet: to-sö 10-17 www.fiskarsantikdagar.fi Bildkälla: Fiskars Oyj Abp, Hedenström

Matpotatis direkt från sydösterbottniska gårdar

Tel./Puh. 06-2221110 Fax 06-2221599

Andelslaget Oskus Potatisland Storåvägen 159 64320 Dagsmark tel. 06-222 4199 fax 06-2224195


GOD TID

4/2013 – 15

Fullt hus när våren välkomnades i Jeppo I ett lätt vårregn samlades pen-

sionärerna från Region Österbottens norra del till vårfest i Jeppo ungdomslokal. Tillströmningen var stor och lokalen var fylld till sista plats när pensionärsklubbens ordförande Ole Nordström hälsade välkommen till Jeppo. Dagen innan hade den södra delens vårfest ordnats i Lappfjärd. – Visst blev vi lite fundersamma när vi såg hur många som anmält sig hitt till vårfesten, men med gemensamma ansträngningar och med lite överseende från er gäster skall det säkert gå bra. Detta är

frånsett kyrkan den största lokal vi har att tillgå i Jeppo, påpekade Nordström. Sedan gav han en intressant historisk information om bygden. ” Det är mörkt i Jeppo” – detta konstaterade han vara ett talesätt som de flesta känner till. – Vi vet inte riktigt varför detta har tillkommit, men förmodligen före 1600-talet när Jeppo var en avsidesbelägen del av Pedersöre storsocken. År 1607 kom upplys­ ningen närmare när Nykarleby församling bildades. – Jeppo har varit en egen kom-

mun men uppgick 1975 i Nykarleby stad. Från och med i år är vi också en del av Nykarleby församling. Utvecklingen vänder, konstaterade Ole Nordström. Men han kunde också med stolt­h et berätta om ett aktivt näringsliv med Jeppo Potatis och Mirka som de mest kända företagen – och Jeppo ungdomsorkester som en erkänd och uppskattad kulturyttring. Upp och protestera! Dagens festtalare, stadsfullmäktiges ordförande Bo Kronqvist

Jeppo uf-lokal fylldes till sista plats när norra delen av region Österbotten samlades till vårfest. På främsta raden Ulla Nordström, Bo Kronqvist, Henrik Svarfvar och Patrick Ragnäs.

Unga musiker bjöd på sång och musik ledda av Christine Julin-Häggman.

bedyrade också ungdomsorkesterns status. Men han tog till skarpare ordalag när han också i egenskap av ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i nejden berörde omsorgsfrågor. – Upp och protestera! De som nu riskerar att drabbas har inga talmän för sig, många orkar inte protestera på egen hand. Ett regelverk som strider mot sunt förnuft hotar stänga många boendeenheter i vår bygd. Vart skall alla de hundratals som då blir hemlösa ta vägen? – Vi har ett bra samhälle, vi får inte låta det bli sämre, påpekade Kronqvist. Också regionordföranden Henrik Svarfvar berörde utmaningarna inom omsorgen. Han betonade att

pensionärerna som intressebevakare måste stå upp för att trygga närvård och specialistvård på eget modersmål. Tillgången på service för sjuka och äldre får inte försämras, påpekade Svarfvar. I programmet bjöds på smakbitar ur det rika musiklivet i nejden. Mini-Kryddorna är en avläggare till riksbekanta Jepo-Kryddorna, och ungdomar därifrån framträdde med sång, violin- och dragspelsmusik. Allt under ledning av Christine Julin-Häggman. Hon ackompanjerade också skönsjungande Hanna Särkiniemi som bjöd på tre välbekanta låtar. I god sämja avslutades dagen runt kaffeborden och på dansgolvet. Text och foto BERTEL WIDJESKOG

Backlunds Trädgård

Reserverad

Högbackvägen 23, Nykarleby

Tel. 050-512 0480 Vi finns på Nykarleby- och Jakobstadstorg, även vid trädgården

- vackra Morsdagsblommor - utplanteringsväxter och amplar - binderier för glädje och sorg

FÖRDELAKTIG LEVERANTÖR AV KÖKSMASKINER - Vi är trygga och pålitliga - Vi installerar det vi levererar egen service-- Vi Vihar sköter även avdelning förihushållselarbeten Ditt hus maskiner - Vi sköter även alla elarbeten i Ditt hus

Välkommen!

   

JEPPO KRAFT ANDELSLAG Kvalitet nära dig

H AG A

info@jeppokraft.fi Tfn 788 8700, fax 788 8749

NY ÄR VÅREN HÄR IGEN!

BLOMSÄSONGEN HAR BÖRJAT. KOM OCH SE VAD VI HAR LA N DE T HITTAT PÅ DEN HÄR GÅNGEN. Sedan 1945

Öppet må-fre 8-19 lö-sö 9-18

    

Vinterodling av grönsaker sallat, gurka, tomat Vinterodling av grönsaker julblommor

sallat, gurkor, tomat sommarblommor tfn 050-3137245 Gun-Viol tfn 050-5259267 Sune Tel. 050-5576526, 06-8676422, folke@osterbacka.fi Harivägen 21-22, Terjärv

VÄLKOMMEN!

Hagalandet 5 10230 Ingå 09-2216644 www.hagalandet.fi

www.osterbacka.com

Hur sköta en gammal trädgård?

-Kom med på en 5 träffars kurs

med Anna Lassila på Sagalund.

-Rosendag 4.7 med Inger Kullberg

-Falladag 8.6

-Sagalund lever 30.6

Se mer info på:

www.sagalund.fi


16 – GOD TID

4/2013

En vallmoskönhet i Eva Vikstedts trädgård i Sockenbacka.

Eva Vikstedts nya lilla paradishörn i trädgården i Sockenbacka med en liten damm med d

Nu spritter det i v Blomsterodlingens Vänner har firat sitt 90-års­jubileum med en ny bok, Från Blomstergården IX. En trädgårdsmästare med bakgrund i Natur och Miljö, två journalister med gröna fingrar och en grafisk begåvning har stått för sakkunskapen. Resultatet är utsökt vackert.

Knopp av blå bergvallmo, meconopsis, i Eva Vikstedts trädgård. – Bergvallmon är ett slags maskot för Blomsterodlingens Vänner, en liten kinkig blomma som vi brukar driva upp från frö varje vår och sälja på Överby, berättar Eva.

Rosen Chislaine de Féligonde väcker alltid uppmärksamhet med sitt speciella färgspel från aprikosgul, rosagul, ljusgul till nästan vit. Den blommar från juli tills frosten kommer. En av BOV-ordföranden Inger Kullbergs favoriter.

Ulrica Cronström är biolog och trädgårdsmästare. Hon var i nära trettio år verksamhetsledare och generalsekreterare för Natur och Miljö, och är nu redaktör för BOVbladet. Hon håller sig med en helt giftfri och ganska vild trädgård i Kyrkslätt. De två journalisterna är Eva Vikstedt och Lena Boström, båda med ett förflutet som nyhetsjournalister på FST. De är hängivna trädgårdsentusiaster och BOVar. Den som gett jubileumsboken dess fina layout heter Richard Elgert, frilansredigerare. Från lyx till allemansnöje Blomsterodlingens Vänner grundades den 9 mars 1923. Redan 1925 gavs den första Från Blomstergården ut och efter det utkom sju volymer med ojämna mellanrum, den sista för aderton år sedan, 1995. Nu var det dags för volym IX, i jubileets tecken, med rikt illusterade berättelser om äldre och yngre BOVar och deras trädgårdspassioner. Initiativet till föreningen togs av en handfull herrar intresserade

av trädgårdsodling. Medlemskåren var välbeställd, ägare till villor och gårdar med gott om utrymme för trädgårdsanläggningar. I dag är trädgården en varmans angelägenhet. En jordplätt eller balkong kan ge genuin odlarglädje. Nyttoträdgården fick sitt uppsving under krigsåren och börjar igen komma i ropet. Stadsodling sprider sig, främst bland unga människor. Föreningens 90 år firas nu av en medlemskår på 260 personer, med kvinnorna i majoritet. Från rosfeber till Mannerheim Jubileumsskriften är lika mångsidig som BOVarna själva. Landskapsarkitekten Camilla Rosengren för oss från herrgårdsrabatter till gerillaodling i kassar. Översättaren Rainer Svartström satsar på träd i trendigt ”woodland”. BOV-ordföranden, textilläraren Inger Kullberg är ”drabbad av rosfeber” medan BOV-sekreteraren Brita Svartström har pionen som passion. Lappträskhortonomen Gun-Britt Husberg berättar om biologiskt växtskydd i trädgården


GOD TID

4/2013 – 17

Constance Spry kan användas som buskros och som klätterros. Den doftar starkt av myrra och har överraskat Inger Kullberg med sin goda övervintringsförmåga.

med en ”fransk visit” i franska och schweiziska trädgårdar.

daggkåpa, hosta och digitalis som inramning.

varje BOV-hjärta! och Botaniska trädgårdens f.d. överträdgårdsmästare Pentti Alanko slår ett slag för gamla växter. Ulrica Cronström varnar för nutidens krav på snabba lösningar och ”lättskött trädgård”. Naturen har sin egen takt, miljön kräver hänsyn och tålamod. Visste du att Mannerheim var BOV? frågar Eva Vikstedt i en artikel, medan radioveteranen Majlis Qvickström, BOV-medlem sedan 1960-talet, vittnar om ålderdomens trädgårdsglädje på balkongen i Grankulla. Medicin för stressade Lena Boström och Eva Vikstedt ser trädgårdsintresset som en motvikt till det ofta stressiga nyhetsjobbet. Många av de forna kollegerna

delade samma vurm och till 50-årsdagen gav de Lena det växthus hon hade önskat sig för trädgården hemma i Kronoby. Barndomens hemgård i Gamlakarleby och trädgården hos mormor i Kronoby gav Lena odlingsintresset i arv. Som pensionär ägnar Helsingforsbon Lena hela somrarna åt sina odlingar i Kronoby. – Men jag är ju den verkliga amatören jämfört med Eva, säger hon och berömmer den trädgård Eva Vikstedt sedan 1979 har skapat omkring sitt hus i Sockenbacka. Eva delar sin tid mellan Sockenbacka och hemmet i Genève. Tittarna minns hennes TV-serie Mitt paradis från 2009, nio program om finländska trädgårdar, kryddade

Skåneresa i juni Blomsterodlingens Vänner gör varje år resor till intressanta trädgårdar, turvis utomlands, turvis här hemma. Årets resa går till Skåne i juni, med TV-kända Gunnel Carlson från Gröna rum som guide under Skånedagen. – Att resa med BOVar som delar samma intresse och som vet så mycket är fantastiskt, säger Eva och minns en bussfärd till Åland från vilken man återvände med bussen sprängfylld av plantor. Men före juniresan ställer BOVarna traditionellt upp på Överbydagen den 25 maj, där man säljer plantor uppdrivna ur frön av föreningens egen plantuppdrivare Magnus Björkwall. – De specialuppdrivna plantorna är det häftigaste föreningen erbjuder, vid sidan av kunnandet och erfarenheterna, anser Lena och Eva, båda relativt nya i föreningen.

– Frösamlande och plantbyte hör till det roligaste med att vara BOV. Och just nu är tiden inne då

varje BOV-hjärta spritter av entusiasm och förväntan. MAJ-BRITT PARO

Ulrica Cronström, Eva Vikstedt och Lena Boström har med gemensamma krafter arbetat fram jubileumsboken Från Blomstergården IX.

Från Blomstergården IX är en bok om BOVar och deras trädgårdspassioner, en läcker hyllning till 90-åriga föreningen Blomsterodlingens Vänner.

BOVarnas sekreterare Brita Svartström är passionerat intresserad av pioner. Dethär ”trädgårdssmycket”, lackpionen Paeonia obovata, har en fröställning av rosagröna, ludna ”kuddar” som då de öppnar sig avslöjar ett grannrött inre där de glänsande svarta fröna vilar.


18 – GOD TID

4/2013

Furorna 20 år

Foto SHEILA LILJEBERG-ELGERT

T TA N D - K JÄR H L E D UN A R O GYN R P VEN Y

SO

M

Ä

Pensionärskören Furorna från Esbo firade sitt 20-årsjubileum den 27 april 2013 i Esbo domkyrka med en konsert som heter Runt Frälsarkransen. Devisen var ”ett meditativt och modernt sätt att fira gudstjänst”. Mässans text var skapad av Martin Lönnebo och musiken av John L. Bell. Dirigent för de cirka 40 körsångarna var Håkan Wikman. Vid textupplösningen bidrog Stig Kankkonen, Cita Örndahl och Vineta Björkstén. Körens ordförande är Benita Bärlund. Förbundet arbetar på att ordna en pensionärssångkörfest för sina medlemsföreningars sångkörer under 2014 och ber föreningarna meddela om sina sångkörer och kontaktuppgifter till förbundets ombudsmän så fort som möjligt för vidare planering. VF

Genast Grönt Med Färdigt Gräs Färdig och slitstark gräsmatta snabbt och lätt Ring och fråga mer: 0400 461 742

Etelän Nurmi Oy Salmosvägen 46 07700 Forsby såg

www.etelannurmi.fi

DAMPERUKER

T

Orörliga leder?

Eleganta, naturtrogna och lättskötta peruker med hög kvalité. Gratis broschyrer. Utökat sortiment. Många olika modeller och färgsättningar. Nu även peruker med äkta hår. Garantiprodukter JA HB

Grevensbäcksgatan 1O 852 38 Sundsvall SVERIGE Tel +46 60-63 111 65

www.perukcentralen.com

• Begränsar dina leder din aktivitet?

PERUK CENTRALEN.COM

Annons

FŠstingarna undviker vitlšk

• Knakar dina knän? • Känner du dig orörlig?

En undersökning i Sverige visar att fästingarna fastnar märkbart mindre på huden på personer som ätit vitlökskapslar*. Dubbelblindtesten gjordes bland försvarsmaktens värnpliktiga i Sverige. Man tror att fästingarna undviker de svavelföreningar som av vitlöken bildas på huden. Människans näsa kan inte urskilja de svavelföreningar som bildas från kalljäst vitlöksextrakt. Men fästingarnas luktsinne är tusentals gånger känsligare än vårt. Luktsinnet är ju av avgörande betydelse då de blodsugande insekterna letar efter ett lämpligt offer.

Bli rörlig och smidig i lederna. Dessutom bra för hjärtat.

Två fördelar i samma kapsel: ekologisk gurkmejaextrakt med omega–3. Gurkmejaextrakt används bl.a för sina hälsofördelar, av vilket en är att främja god ledhälsa. Naturlig kallpressad norsk laxolja – med hög halt omega–3 – bidrar till hjärt- och kärlssystemets hälsa. elexirpharma stödjer reumatikerfonden i sverige.

* Stjernberg L, Berglund J. Garlic as an insect repellent. JAMA 2000;284:831

Fa kta Cur cumin ™ Gynnar både lederna och hjärtat • Ekologiskt gurkmejaextrakt främjar ledernas funktion och hälsa. • Omega-3 bidrar till hjärt- och kärlsystemets hälsa. • C-vitamin, vilket är nödvändigt för kroppens normala produktion av kollagen i bland annat kroppens leder. Finns i hälsobutiker samt vissa apotek, kan dessutom beställas fraktfritt på telefon: 06 34 36 506 eller på www.elexironline.fi direkt hem i din brevlåda inom 2-3 vardagar. Pris: 32 € för 60 kapslar. Inga avgifter tillkommer.

Kyolic® är en social vitlökstablett – utandningsluften skvallrar inte om vitlök – som inte jagar bort vännerna. Kyolic innehåller kalljäst AGE™-extrakt, vars hälsoeffekter har visats i över 500 vetenskapliga studier. De flesta av dem gäller motståndskraften och hjärthälsan. Användarerfarenheter från USA, Sverige och Åland uppmuntrar till att prova Kyolic också för att hålla fästingarna på avstånd. I hälsokostaffärer och på apotek Marknadsförare: Oy Valioravinto Ab, Jakobstad

På www.elexirpharma .fi kan du läsa mer om de vetenskapliga studier kring våra produkter. Har du frågor om Curcumin, kontakta: Elexir pharma AB filial i Finland. Telefon 06 – 34 36 506 . www.elexirpharma.fi Elexir pharma är ett svenskt företag som utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. De högkvalitativa produkterna tillverkas uteslutande i Norden och finns att köpa i både Sverige, Finland och Norge.

Curcumin_208x250.indd 1

moderna kosttillskott för moderna människor www.elexirpharma.fi

Annons 2012-08-16 14:53:43


GOD TID

4/2013 – 19

Musik lockar fram minnen i Livsglädjegrupper – Jag har ibland kunnat märka hur folk lyser upp när de är med i diskussionen. Till och med dem som har minnessvårigheter brukar sjunga med, säger Maria Kaivonen från Vasa. Projektet Livsglädje satsar på musik för äldre med tyngdpunkt på social växelverkan. – En tidigare kollega som arbetade vid en högskola i Lahtis berättade om det finskspråkiga Virkistysverso-programmet som inspirerade till Livsglädje. Jag deltog i en kurs och tänkte att det här borde man ha på svenska, berättar Marianne Sundroos, initiativtagare till projektet Livsglädje och huvudansvarig för sammanställandet av det pedagogiska materialet. Kärnan till projektet har varit att utforma ett material som skall vara ett stöd till dem som leder gemenskapsstunder. Sundroos har varit huvudansvarig för att sammanställa materialet till en handbok. – Vi började utarbeta innehållet i materialet för handboken och samlade ihop bra sånger, danser, berättelser och dikter. Handböckerna är ett hjälpmedel för personer som arbetar med Livsglädjegrupperna. Det kan vara allt från utbildade Livsglädjeledare till vårdpersonal på anstalter. Lättanvänt material – Materialet skall vara lätt att använda. Om man inte själv kan ackompanjera finns det fyra cdskivor med färdigt inspelat material som man kan sjunga till. Under våren 2012 ordnades det utbildning för ledare till Livsglädjestunder med grupper både i Helsingfors och Vasa. En av deltagarna var Maria Kaivonen från Vasa. – Jag hade just blivit pensionär då jag såg annonsen. Eftersom jag tycker om att sjunga och hela

Martin Wegelius -institutet

1

I handboken finns allt som behövs för gruppledarna.

Genom att använda rekvisita höjer man stämningen och minns hur det var förr. Här utbildas en grupp ledare i Björneborg i maj i fjol. Maria Kaivonen fjärde från vänster stående.

mitt liv arbetat med rehabilitering tyckte jag att det passade mig bra, säger hon. I Livsglädjegrupperna skapas helheter med hjälp av sånger och berättelser vilket samtidigt blir en glädjestund för dem som deltar. Livsglädjegrupper ordnas vanligen i serviceboenden och i åldringshem. – Hos de äldre finns ännu sången kvar. Det är bara att plocka fram melodierna och texterna, säger Kaivonen. Hon använder gärna rekvisita när hon leder en grupp. Om det är sommar väljer hon en sång som handlar om havet och rekvisita som påminner om temat. Det kan exempelvis vara en fiskehåv.

der. Som ledare får man använda sin fantasi till att anknyta till det förgångna, säger hon. Det visuella är också viktigt och gruppledaren kan vara klädd i ett plagg som påminner om årstiden.

Det kan vara allt från en rolig hatt till en varm halsduk då det är vinter ute. – Ofta har jag också med mig en korg med saker som påminner årstiden. Om det är påsk så är den

Sånger för alla årstider – I handboken finns det fina texter och vackra melodier för alla årsti-

Projektet Livsglädje – Musik i äldrevården omfattar dels ett pedagogiskt material och dels utbildning för att leda gemenskapsstunder. Materialet knyter an till traditioner och festligheter enligt årstiderna med sånger ur den finlandsvenska sångtraditionen. Livsglädje-stunderna innebär musik, rytm, rörelse och små berättelser. Målsättningen är stimulans och ett skapande av sociala sammanhang genom musiken. Huvudman för projektet är Martin Wegelius-institutet med Bildningsalliansen, Folkhälsan, Svenska pensionärsförbundet, Äldrecentrum Österbotten och Musiikki- ja kulttuurikeskus Verso som samarbetspartners. Svenska kulturfonden är huvudsaklig finansiär. Mera information finns på http://www.mwi.fi/musik_for_aldre/.

Marianne Sundroos hoppas att materialet skall inspirera unga att sjunga tillsammans med sina mor- eller farföräldrar.

fylld med påsksaker, säger hon. Livsglädje är också fysisk rörelse och Kaivonen berättar att hon gärna aktiverar gruppen samtidigt som hon alltid har i åtanke vad gruppen kan klara av fysiskt för att undvika att någon skadar sig. Deltagare lyser upp – Samlingarna ger åldringarna så mycket. Jag har ibland kunnat märka hur folk lyser upp när de är med i diskussionen. Till och med de som har minnessvårigheter brukar sjunga med. Då Maria Kaivonen ännu arbetade som fysioterapeut hade handboken varit ett viktigt verktyg. – Då skulle jag gärna ha haft den. Den är så inspirerande och tar fram olika helheter på ett fint sätt, säger hon. Handboken innehåller flera olika programalternativ att välja mellan. Det ger ledarna en möjlighet att planera ett program som avspeglar deras egna intressen. – Många av sångerna som sjungs är baserade på dikter. Jag brukar reflektera över hur vackra texterna är i dikterna av både Runeberg och Topelius. Projekt Livsglädje startade år 2010 i Martin Wegeliusinstitutets regi. Till hösten planeras nya utbildningar för Livsglädjeledare både i Helsingfors och i Vasa. MARIT BJÖRKBACKA


20 – GOD TID

4/2013

Lediga rum Du svensktalande pensionär. Känner Du Dig ensam? Är Du i behov av ett tryggt boende! Kanske Hagaro Pensionärshem är ett alternativ. Nu kan vi även erbjuda några veckors korttidsboende, alternativ sommarboende.

Ring gärna så berättar vi mera eller kom på ett besök till hemmet. Välkommen! Föreståndare Carola Aspholm-Backman tel. 050 572 4216 www.hagaro.net

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet Tunaro för svenska pensionärer. Vi behöver dina frivilligainsatser, kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700. Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten, kontakta Ken Thilman 040-5568 312. Tunaberg vårjippo 30.5 2013 kl. 14.30- 17.30

BOENDE

Hur förbättrar vi belysningen hemma? En god belysning är ändamålsenlig och ekonomisk.

Belysningen skall lämpa sig för boendets aktiviteter och för tryggheten och snyggheten i hemmet. Kostnaderna för belysningen skall vara rimliga i både installations- och bruksskedet. Belysningen skall vara trivsam och kunna anpassas enligt behov. Med belysning kan man betona t.ex. nivåskillnader och därmed förebygga hemolycksfall. För miljöns och ekonomins skull skall vi nyttja dagsljuset förnuftigt. I nya hus är fönster med rimlig storlek och tre glas motiverade, men i äldre hus är det sällan klokt att införa flerglaslösningar.

Fyra slags elektriska lampor förekommer i hemmet. Glödlampan är billig, men avvecklas nu eftersom dess elförbrukning är hög. Halogenlampan är dyrare, mer punktformig och därför hetare; den ger något mer ljus än glödlampan. Energisparlampor är ett slags krökta lysrör. De ger vid samma elförbrukning minst fyra gånger så mycket ljus som glödlampan. Lysdioden eller LED-lampan är liten (ficklampor, cykellyktor, fotoblixtar), den brukar vara dyr, men ger i relation till elförbrukningen mycket ljus. LED-lampor kan ha brukstiden 50 000 timmar (glödlampan c:a 1 000, halogenlampan ca 3 000 och lågenergilampan ca 15 000 timmar). LED-lampan tillhör framtiden och är ännu under utveckling. I dag rekommenderas energisparlampor i bostaden. Eftersom kvaliteten varierar, skall man välja bara de bästa märkena och be om expertråd för knepiga fall (lampetter, kristallkronor).

Ljusflödet är allt det ljus som kommer från en ljuskälla, det mäts i lumen (lm) och beror på ljuskällans typ och effekt (25 W glödlampa ca 220 lm, 25 W halogenlampa ca 320 lm, 22 W lågenergilampa ca 1 400 lm och en 5 W LED-lampa ca 220 lm). Belysningsstyrkan anger det ljus som faller på en viss yta; den påverkas av lampan, belysningsarmaturen och reflexion från väggarna. Den mäts i lux och kan ingå i rekommendationer för olika arbeten och rum (t.ex. trapphus och hissar 100 lux, korridorer och tamburer 200 lux, arbetsställen i kök och vid skrivbord 500 lux). Man skiljer mellan allmänbelysning (för att hitta och för att städa) och platsbelysning (för att läsa och skriva). Äldre människor behöver mer belysning och är mer känsliga för bländning än yngre. Men ibland är situationen speciell. Ögats pupill är större eller mindre beroende på ljuset. Om man har grå starr (ögats lins är grumlad), är det bra att ögat kan använda pupillens hela öppning då man läser. För den som har starr kan det därför vara bra att allmänbelysningen i rummet är dämpad och att läslampan belyser bara ett litet fält i boken eller tidningen.

BENGT-VILHELM LEVÓN

Lampornas effekt anges i Watt och elförbrukningen

är effekt gånger brinntid (en 100 W glödlampa förbrukar på 100 timmar 10 000 wattimmar; d.v.s. 10 kilowattimmar vilket kostar oss ca 1,20 euro).

RE/MAX Exellence LKV Promenaden 1, Grankullavägen 7 02700 Grankulla Exempel på provision: Brons 600€ + 3,5% av det skuldfria försäljningspriset + 150€ dokumentavgift inkl. Moms

Är försäljning eller köp av bostad aktuell? Inga problem! Jag erbjuder er: Å Värdering av er bostad, fastighet eller tomt, kostnadsfritt. Å Skräddarsydd försäljningsplan. Jens Tegengren Å Enligt avtal den bäst täckande marknadsföringen! Fastighetsförmedling Å Våra samarbetspartners hjälper i lag-, Tel 050 5388 506 gransknings-, bygg-, renoveringsjens.tegengren@remax.fi samt låneärenden.

• miljövänlig • lätt att installera • tar liten plats • lätt att tömma • ingen lukt • barnsäker • ingen vattenanslutning eller avlopp • inget strö eller kemikalier

Sälja eller köpa bostad?

Sebastian Rostedt Partner 0400 373 620 sebastian.rostedt@huom.fi

Min genomsnittliga försäljningstid för bostäder och fastigheter är för tillfället 2-5 veckor. Vid det rådande marknadsläget är prissättningen det viktigaste steget för en lyckad bostadsaffär. Jag kommer gärna och diskuterar Er nuvarande bostadssituation (kostnadsfri värdering + offert på min förmedlingsprovision). Även “tyst försäljning” möjlig via mig. Kontakta Sebastian Rostedt tel. 0400-373620 eller email: sebastian.rostedt@huom.fi Huom! Suomen Asuntopalvelut Oy. Kaserngatan 36, 7 vån, 00130 Helingfors. Y-tunnus 2044237-1. Förmedlingsprovision 4,9% (inkl.moms 23%) av det skuldfria priset eller enligt överenskommelse.

Industrivägen 24, 06150 Borgå

☎ (019) 529 6000


GOD TID

4/2013 – 21

Rekordmånga ålänningar Åland hade vid årsskiftet 28 502 invånare, en

befolkningsökning på 147 personer. Antalet kommuner är fortfarande sexton och det är naturligtvis Mariehamn som har det största invånarantalet 11 346 vid årsskiftet. Fastlandskommunen Jomala hade 2012 den största befolkningstillväxten både i absoluta taloch relativt sett. Kommunen ökade med 106 personer och hade vid årsskiftet 4 355 invånare. Ålands befolkningsökning 147 är den minsta sedan år 2003. För första gången på sex år harÅland en mindre procentuell ökning än Sverige, men lika stor som Finland. Den lägre befolkningsökningen märks mest på landsbygden. Några kommuner fick t.o.m. ett minskat invånarantal. Mest minskade Finlands västligaste kommun Eckerö (–18 personer). Tyvärr minskade skärgårdskommunernas befolkning senaste år med 59 personer. Och det var en större nedgång än föregående år. I skärgårdskommunerna har befolkningen minskat med knappt 300 personer sedan 1980.

Mariehamns Pensionärsförening vill ha hissar.

Efter diskussion har MPF:s styrelse enhälligt beslutat ta upp frågan efter det att flera invånare i Mariehamn tagit upp frågan. Eftersom man nu vill att 95 procent av äldre 75 år fyllda skall bo kvar i sin lägenhet är ju detta inte möjligt om hissar saknas i äldre hus. Därför har styrelsen för MPF anhållit

att möjliga åtgärder vidtas till kännedom för husägarna angående åtminstone enklare hissanordningar i husen. Dessutom anhåller MPF att möjliga bidragsutredningar görs liknande dem som finns i Finlands större städer till husägarnas kännedom. Åland saknar tyvärr lagstiftning för trevåningshus. Kökarborna lånar mest – böcker. Kökar finns

i Åland sydöstra skärgård och har under 300 (249) invånare. Under min tid som ordförande hade MPF en aktiv underavdelning på ön. Två ggr i året besökte jag deras möten och alltid var det lika trevligt och gemytligt. Åh, vilka goda smörgåsar vi åt där. Lilla Kökar är bäst i Finland på att använda sitt bibliotek och låna böcker. Inge-May Forsman har varit öns bibliotekarie i nitton år och berättar att i fjol lånade Kökarborna 40 böcker/media per person. Som ex. kan nämnas att på fastlandet ligger snittet på 18 böcker/media per person och år. Tilläggas bör att biblioteket ligger i samma byggnad grundskolan (totalrenoverades för några år sedan) och på tisdagarna får skolbarnen låna böcker. Och här hade vi också våra pensionärsmöten. – Som på alla andra ställen är det deckare som går bäst åt. Men våra Kökarböcker lånas också flitigt. Biblioteket och öns litterära stolthet är givetvis Ulla-Lena Lundberg, född på Kökar och numera också sommarboende där. Hennes senaste bok, Finlandiabelönade Is har varit konstant utlånad ända sen den kom till

biblioteket. Hon är bra marknadsförare för hela Kökar! MPF -bowling på resa till Stockholm. En av våra mest aktiva sektioner är Bowlingsektionen. Nyligen gjorde sektionen en resa till Stockholm för matcher mot Kungsholmens PBK och PA-Klubben från Stockholm. För MPF deltog: Ingvar Engblom, Paul Mattsson, Hilding Mattsson, Ingmar Eriksson, Göran Sjöberg, Tor Mattsson och Guy Möller. Ålänningarna vann kampen med 7 160 poäng jämfört med Kungsholmen 6 531 och PA-klubbens 6 216. Klara segrar! Också MPF-damerna deltog och besegrade Kungsholmen med 3 651–3 604 efter en jämn drabbning. I MPF-damlaget ingick Brita Johansson, Rita McKigney, Viola Engblom, Gun Andersson, Berit Sjöberg och Junis Flöjt. MPF-bowlarna brukar också spela mot Pargasbowlarna. Nu har bowlingen i Pargas en egen plan.

* INTERNATIONAL BOTTENFÄRGER * BÅTTJÄRA * BÅTLACK * OWATROL OLJOR

Värisilmä

VASA FÄRG AB

Smedsbyvägen 17, tel. 06-361 6300 Öppet: må och fre 8-18, ti-to 8-17, lö 9-14

VÄRICITY

Köpmansgatan 16, tel. 06-723 0672

Avslutningsvis – vi har haft en fantastiskt

bra skidsäsong på Åland som ännu 12.03 bara fortsätter och fortsätter med perfekta maskinkörda spår. Nu är jag uppe i dryga 70 skidturer och på väg till Jomala igen som då FSS-mästerskapen avgjordes på Åland för något år sedan fick betyget ”Svenskfinlands bästa tävlingsspår med mycket krävande backar”! RAINER JOHANSSON

Proffs på teak Scandinavian Teak Deck Ab är beläget i hjärtat av båtbyggarklustret i Österbotten. Vårt kunnande sträcker sig över ett brett spektrum inom teakbranschen där vi står till tjänst med bland annat följande:

När är du gammal? När jag var liten på 50-talet gick nästan alla gamla

tanter klädda i svarta kappor och gammal betydde över 55. Änkor var de dessutom efter kriget. Eller efter gubbens första hjärtinfarkt eller senast efter den andra för bypass fanns inte ännu, däremot mycket billiga cigarretter. Och inte behövde de sminka sig heller eftersom det ansågs opassande att gifta om sig ifall det möjligen skulle ha blivit någon spattbruten gentleman över. De som var gamla kände sig rejält gamla.

I dag vet vi att också urgamla tanter använder röd blus och låter spruta in botox runt ögonen. Hoppet om mer kärlek verkar inte numera att dö, och pensionärsdanserna lockar nya generationer 80-åringar fastän belysningen måste skruvas ner och hörapparaten skruvas upp. Svarta kläder har man på sin höjd halva begravningsdagen, resten av livet åtsittande byxor eller underbyxor formade av resårer. Varje generation har sina egna drömmar om lycka. Vi som levat litet längre men fortfarande har långt kvar vet att det inte finns några genvägar till lyckan men att det är ett faktum att de flesta har lång tid kvar med alla möjligheter till passivitet och vila som det innebär. Själv utnyttjar jag just detta och har ingen förståelse för mina jämnåriga som skryter med att de är upptagna hela tiden med gymnastik, släktingar, kurser, bakning och annat. Ointressant. Jag väntar i stället på att dagen skall ta slut i vilande ställning,

småningom allt tröttare, dag för dag i takt med att solen går ner. Min tilltagande visdom gör att jag förstår att det inte spelar någon roll vad jag gör. Bara om pensionen slutar strömma in tvingas jag till nyorientering och planering. Två miljoner människor är redan över 50 år gamla i vårt avlånga land vilket betyder att de sedan länge inte just reproducerar sig. Däremot blir de år för år ännu fler och ännu äldre och kostar allt mer. Det är inte svårt att räkna ut om hur många år de äldsta kommer att kosta dubbelt så mycket att vårda som i dag. Nästa generation får alltså välja mellan att sköta barn, medelålders arbetsföra, åldringar, kroniker eller dödssjuka. I vissa uländer har valet gjorts så här: Nästan ingen som inte själv har pengar sköts, eftersom inga allmänna pengar finns. Det här har jag själv sett under ett dussin besök i Afrika, på sjukhus och i byarna. Desto mer dramatiskt blir det inte hos oss heller. Vi vänjer oss vid tanken.

• prefabricerade teakserier till begagnade och nya båtar • mallar till 100-tals båtmodeller i lager • byten och renoveringar av teakdäck • försäljning av teakmaterial • båtmontering och inredningsarbeten • mallning av däck med Proliner 3D mätutrustning Arbeten kan utföras hos kunden, vid vår fabrik eller hos någon av våra samarbetspartners.

Fabriksvägen 5, 68700 Terjärv, FINLAND tel. +358 (0)6 867 5850 info@stdeck.fi www.stdeck.fi

Vi hjälper dig i livets alla skeden! STURE GADD

* Gåvobrev * Testamenten * Arvsskiften

* Äktenskapsförord * Bouppteckningar * Rättegångar mm.

Vicehäradshövding Filip Markelin Brändövägen 8, gatunivå, 00570 Helsingfors Tel. 0400-464899, www.perhejuridiikka.fi


22 – GOD TID

4/2013 föreningsnytt

Sundstén hedersordförande i Pedersöre Pensionärsklubb Vid vårmötet i mars valdes

Per Sundstén till hedersordförande i Pedersöre Pensionärsklubb rf. Per har under 1995–2012 suttit med i styrelsen och under tolv år varit föreningens ordförande. Pers positiva livssyn och goda kontakter har långt präglat och format verksamheten under åren. Dokumentation har varit viktig för Per och många filmer och fotografier finns bevarade och är skatter som är värdefulla. Datatekniken och dess möjligheter har varit en utmaning för honom. Resultat av hans intresse har vi fått del av genom filmer och vår egen hemsida. Pers fru Saga har förgyllt mången julfest när hon iklädd tomtedräkt framfört Tomten av Viktor Rydberg. Föreningen noterar med

tacksamhet Pers och Sagas arbete under åren. Årsberättelsen berättade om ett livligt år 2012. Månadsträffarna har samlat över 100 deltagare varje gång. I programinslagen har intressanta temahållare medverkat och musikaliska inslag har piggat upp samvaron. Regionens vårdag med närmare 300 deltagare hölls i Sursik skolas festsal. Dags-och teaterresorna har uppskattats av medlemmarna. Julfesten avslutade året med traditionellt program. Under året fick föreningen 23 nya medlemmar och medlemstalet var vid årets slut 293. Flera är välkomna och verksamheten fortsätter som förr. En ny utmaning väntar, nämligen mera mångsidig verksamhet i smågrupper. KNUT BRÄNNBACKA

Per Sundstén till höger uttnämns till hedersordförande. Från vänster Bo-Sanfrid Höglund (sekreterare), Knut Brännbacka (ordförande) och Inger Jankens (vice ordförande). Foto KURT STUBB

Bröderna Willman Lanthandel Purmo, Tel. 06-727 2087

Ab Ahlvik & Myrevik and Bygg Oy Nyckel i h bygger bl.a. fähus, hallar och egnahem m.m. Tfn 040-7157 895, 050-431 3808 Ytteresse

Inva Taxi S. Haga-Pitkäkangas

Bennäs 0400-366 301 Solveig 0400-368 313 Raimo

SOLHAGA semesterstugor i Ytteresse Fullständigt utrustade lägenheter samt stockstugor med loft. Konferenshus med bastu o bubbelbad. Tel. 0503754220 el 0505963355 info@solhaga.fi , www.solhaga.fi

Snellmans Gräv erbjuder heltäckande koncept för hantering av avloppsvatten: * planering * försäljning * instalation * auktoriserat serviceföretag

Bennäs Motor, Bennäs K. Nyman Riksväg 445 tfn (06)729 0342 www.bennasmotor.fi

ESSE GSM 050-562 2445

* Husfasader * Skylift * Industri * Inomhus* Båtar målning * Metallkonstruktioner * Tvättning med stor varmvattentvätt av alla de slag, t.ex tak

Europav. 8, Pedersöre Tel. 06-729 0149

SAND- och ING BLÄSTRNING MÅL

Taxi OLAV NORRBÄCK ESSE Tfn 06-766 2476 el. 0500-836 127

Må–to 07–22 Fr, lö 07–03 Sö 09–22

Skogsliden 41, 68810 Ytteresse

Pedesitaxi Kållby Tel. 044-279 2230

KOM OCH NJUT av god mat, kaffe och bakverk

TAXI

– A la carte – D-Piste – Pizza – Ölservering – Sibylla – Online

Tfn 050 343 5308

Torpvägen 28, 68800 Kållby Tel. 0400-368 978

För en renare framtid

* Elinstallationer * Försäljning

NP BLÄSTRING

Snellmans Gräv

www.wehoputs.com

Elfirma K&T Borgmästars

• À la carte-restaurang • Lunch • Pizza, grillmat • Catering Purmo, tfn 067272255 www.uffes.fi

Pedersöre kyrka är under sommaren öppen alla dagar kl. 9-16. Välkommen!

Kjellman & Co Livsmedel

Sundby Tel. 050-595 2322

Varuhuset mitt i Esse. Garn och textilier m.m.m. Till oslagbara priser Tel. 06-766 2234

Taxi

Holmstöms Transport Kb

Byggnadsfirma Wikström & Lille Öb

Peter Gunell Esse Tel. 0400-848 815

Invataxi

050-525 9125


GOD TID

4/2013 – 23

föreningsnytt

Vasa Vips 40 år Vasa Svenska Pensionärsförening

firade sina 40 år söndagen den 24 mars med 102 personer som hedrade jubileet med sin närvaro. Vips egna förmågor stod för programmet, till och med festtalaren Ole Norrback. Medan gästerna samlades satt Margot Enström bakom pianot och spelade så medryckande toner att helst hade vi velat börja dansa. Vipskören sjöng ett potpurri evergreens på fem olika språk med Margot som körledare. Seniordansarna dansade så de spanska rytmerna fick många att vippa på foten – jo, jag kollade under

borden. Dansledaren Elisabet Gyllström vet vilken musik som går hem. Under pausen avnjöts bl.a. Knips bakelser dekorerade med en marsipanremsa med texten Vips 40 år, på rosageléyta. ”Jättegott”. Susan Hednäs och Kalervo Kantola sjöng till gitarrkomp. Pålitliga artister, en telefonkontakt, så är de på plats. Medlem 500 Vips fick lämpligt till jubileet sin 500:e medlem. Nu råkade det bli ett par, Sirkka och Per-Erik Mörk. Vi valde Sirkka som vår 500:e

medlem. Hon uppvaktades med en blombukett. Per-Erik blev inte heller lottlös, men fick nöja sig med ett påskkort. Under ”Ordet fritt” steg tre eminenta herrar fram – Ole Norr­ back, Henrik Svarfvar och Patrick Ragnäs. Bernice Tiihonen –Vips ordförande – fick bl.a. emotta förbundets standard, som hittills ”fattats oss”. Om det går som herrarna önskade så får vi vid nästa jubileum hyra Botniahallen om alla 1 000 medlemmar skall rymmas in. I detta nu har vi ännu bara 504 medlemmar. Till avslutning sjöngs Modersmålets sång. Vips 500:e medlem Sirkka Mörk med maken Per-Erik. Till höger jubilarföre­ ningens ordförande Bernice Tiihonen

Pensionärsträff i Tenala Tenala-Bromarf Pensionärer höll

sin månadsträff/vårfest i Fylgia den 26 mars tillsammans med gäster från Karis Pensionärer. Sammanlagt ca 110 personer bänkade sig kring borden. Johan (Jussi) Lindberg från Kimito inledde med ett par sånger, varefter värdföreningens ordförande Stig Nyberg hälsade alla välkomna, särskilt gästerna från Karis och hoppades att alla skulle ha en fin och trevlig eftermiddag tillsammans. Karis pensionärers ordförande Tor Wernér tackade för inbjudan och överräckte en kasse med kaffe. Efter en välsmakande lunch

läste Lilja Öserlund en dikt som baserade sig på hur många år djuren och mänskan skulle få leva när de skapades. Eftersom många Karisbor besökte Fylgia första gången ombads Sven Lindholm som ortsbo att berätta om Fylgias historia. Som följande programpunkt uppträdde Jussi med sånger från sin cd-skiva. Publiken sjöng med i de bekanta låtarna. Efter kaffepaus med gräddtårta blev det dans till tonerna av Jussi. Dansgolvet fylldes snabbt av dansglada pensionärer och stämningen var hög. I pausen förrättade Göta Malm-

Text BERNICE TIIHONEN Foto GÖRAN AHLBÄCK

Över 100 hedrade Vips jubileum med sin närvaro.

Utdelning av Vips standard till förtjänta personer. Från vänster Birgitta Ekman, ordförande Bernice Tiihonen, Uno Sandström, Else-Maj Häggblom. Anne Kauppi och Saga Lingonblad.

berg med hjälpredor lotteridragningen. Fru fortuna gynnade Åke Westerlund och Ulla Rönnberg, båda från Karis, med varsin huvudvinst som bestod av delikatesskorgar. SN

Byggreparation Dahlström Guy 040-554 1773, Tenala


24 – GOD TID

4/2013 föreningsnytt

Sparesa till Haapsalu Larsmo-Eugmo Pensionärsförening ordnade en resa med 47 deltagare i Touring Partners/Linda Tours regi till badhotell Fra Mare i Haapsalu i sltet av april. Resan företogs i bekväm turistbuss Karleby–Larsmo– Jakobstad–Helsingfors, snabbtur till Tallinn och efter ännu en timmes resa var vi framme vid hotellet tolv timmar från start i Jakobstad. Alla fick ordnad läkartid samma kväll och program för hela vistelsen. Genast följande morgon var vi redo för behandlingar. Första gångens besökare fick hjälp att hitta till olika mottagningar och efter hand löpte vi om varandra eller träffades i soffan i korridoren inför följande åtgärd. Vi bytte åsikter om terapeuterna och jämförde resultaten sinsemellan. Avkoppling i simbassänger och trivsel i terapibastuna fanns till fritt förfogande hela eftermiddagen till sent på kvällen. Vi njöt av god och riklig mat i hotellets snygga matsal tre gånger om dagen. Varje kväll bjöd på kvällsunderhållning i restaurangen och

ofta en stunds dans. Estländarna har ett rikt kulturliv med både dans, sång och musik börjande från tidig ålder. Vädret i Haapsalu var mycket likt vårt; snön låg kvar i Paralepaskogen s det blev mest promenader på belagda gångbanor eller stadsvandring. Det märktes nog framåt veckan att våren gör sitt antåg, snödropparna sprack fram på solsidan och någon scilla började sticka upp. Isen låg kvar i viken och vinden var kall trots solsken. Vår chaufför Peter hade ordnat en stadsrundtur med kunnig svenskspråkig guide: Andreas Rahuvarm som bl.a. studerat i Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa, numera bitr. stadsdirektör i Haapsalu. Han följde med i bussen och berättade intressanta fakta om Haapsalu nu samt egna upplevelser från ryska tiden. En bit utanför staden mot Rohuküla hamn ligger många ruiner och hangarer efter ryska belägringen, men nu har estländarna fått påbörja rivning och

Carita och Sven-Olov Granskog, Britta och Bo Blomqvist väntar på saltkammarbehandling.

Stadsvy över viken

städning av dessa enorma områden. Betong och tegel får krossas och säljas som grundmaterial för byggoch vägområden. Tyvärr är inte allt så lysande här. Det finns 180 hus till salu och 300 tomma lägenheter i staden. En normal månadslön är ca 600 euro och 21 procent skatt lika för alla. Ungdomar flyttar utomlands så avfolkningen är stor. Världsbästa flickkör Vi blev andlöst överraskade över hur fint kulturcenter som finns, byggt 1975, vi såg den snygga teatersalongen med plats för 542 åhörare och i en mindre sal hörde vi en estnisk flickkör övande inför en turné. Världens bästa flickkör som rest bl.a. i Kina. Som tack för humoristisk och informativ guidning samlade vi ihop ett bidrag som gick till barns musikundervisning i staden. Dagarna rann iväg och snart var det dags för uppbrott. Vi

Maten smakar på Silja Europa: Carita Granskog, Peter Söderqvist, Turid och Nils Ström, S-O Granskog.

startade tidigt för att ev. shoppa i Tallinn innan överresan med Silja Europa. Vi avnjöt dagens middag i buffématsalen med havsutsikt. Hemresan gick i humorns tecken,

alla kände alla nu och såväl skämt som allvar avlöste varandra. Vi anlände lyckligt och väl till Jakobstad vid midnatt. Text och foto HELENA LILLSUNDE

Karis pensionärers vårfest med gäster Fanny Hellström sjunger Abbas låt Thank you for the Music.

Det låg feststämning och vår i

luften trots att solen inte sken, då Karis Pensionärers ordförande Tor Wernér en torsdag i mitten av april blickade ut över den välfyllda salen på Brankis. Han hälsade alla välkomna, både inbjudna gäster från Ekenäs Pensionärer liksom egna föreningsmedlemmar. Isa Forsbäck från den gästande föreningen tackade för inbjudan och överräckte ett stort paket innehållande kaffe av bästa sort.

Programmet kunde börja! Visklubben med Pia Nygård vid pianot inledde med fyra sånger, några med båtar som tema och avslutade med Den oförglömlige Elmer, en visa som handlar om toffelhjälten Elmer, som får nog och sticker i väg för att aldrig återkomma. Som Elmer sågs föreningens tidigare ordförande Bo-Viking Karlsson. Nu följde en av festens höjdpunkter, den goda middagen, som

bestod av ett synnerligen rikligt kallbord, varefter grisfilén dukades fram. Det lekamliga avrundades senare med kaffe och dopp. Trollbunden publik En annan höjdpunkt på festen var utan tvivel den sång Fanny

Hellström bjöd på. Fanny är en av vårens studenter från musiklinjen vid Tölö specialiseringsgymnasium. Publikan satt trollbunden och lyssnade på En värld full av liv ur Lejonkungen, Grymlings Där gullvivan blommar och Gabriellas sång ur filmen Så som i himmelen.

Bo-Viking Karlsson som toffelhjälten Elmer.

Som sista nummer fick vi lyssna till en gladare låt, I´ve Got Rhythm med text och musik av bröderna Gershwin. Fanny ackompanjerades av Oskar Gräsbäck, musikstuderande i Helsingfors. Nu fick Gunvor Nyman ordet. Gunvor är en av föreningens egna medlemmar och en verklig vitsberättare. Skrattmusklerna fick arbete, då Gunvor drog den ena vitsen mer dråplig än den andra. Innan orkestern Håll i gång, idag fem man stark, spelade upp till dans, fick de församlade ännu gissa svaret på Bo-Vikings gåta. Och det var svårt! Rurik Rehn knäckte den till slut – Man över bord, han dukar under. I en paus drogs vinsterna i månadslotteriet. Inga Stenman vann huvudvinsten, ett ämbar fyllt med ett otal produkter. Dansen fortsatte, men snart var en gemytlig pensionärsträff till ända. CJ


GOD TID

4/2013 – 25

föreningsnytt

Det svängde i Olars Olars pensionärer i Esbo hade den stora äran att få orkestern Swingit på besök på klubbmötet måndagen den 8 april. Den sex man starka orkestern Swingit spelade jazz och swingmelodier med frenesi under

en timmes tid inför en mycket belåten och rekordstor medlemsskara. Vi får hoppas att de kan återkomma och spela för oss på Silvermånen någon gång i framtiden. CARL-GÖRAN STÉN

Grankulla svenska pensionärer växer med fart På senaste tisdagsträff kunde sty-

relsens vice ordförande Magnus Diesen hälsa medlem nummer 500 Eevaliisa Hindsberg välkommen. En publik på 140 deltagare bevittnade händelsen och applåderade ivrigt. Eevaliisa uppvaktades med blommor och en vinflaska. Det kan i detta sammanhang konstateras att drygt 50 procent av åldringspensionärerna i Grankulla anslutit sej till föreningen. Grankulla svenska pensionärer har hittills i år erhållit hela 30 nya medlemmar.

Nettoökningen är inte lika stor emedan avgången genom dödsfall och bortflyttning är betydlig i en pensionärsförening. Tillströmningen av nya medlemmar är därför viktig för att täcka det naturliga bortfallet. Vi har dock de senaste åren kunnat visa en tydlig nettoökning vilket upplevs motiverande för föreningens styrelse att arbeta vidare pensionärerna till fromma i Grankulla. Text ALF SKOGSTER Foto KAJ KANKAANPÄÄ

Eevaliisa Hindberg är medlem nummer 500.

Klubbens ordförande Solveig Lindfors i förgrunden lyssnar till Swingits jazz och swingmelodier på första parkett. Fr.vänster Torbjörn Forssell, bas, Cajus ”Pricken” Lindroth, kornett, Harald Linderborg, kornett och Rolle Lindström, klarinett. Foto MAJ-LIS EKQVIST

Förtjänsttecken på Lojovårmöte På Lojo svenska seniorers vår-

möte den 21 mars tilldelades Litti Wahlbeck vice ordförande och resekoordinator, Snöfrid Rantanen sekreterare och Maj-Len Backman kassör Svenska pensionärsförbundets förtjänsttecken i silver med diplom som ett uttryck för stor uppskattning och erkänsla för betydande insatser för förbundet och dess syftemål. Efter välkomstord av ordförande Birgit Pihl vidtog mötesförhandlingar med förbundets verksamhetsledare Veronica Fellman som ordförande. Årsberättelse och bokslut genomgicks och godkändes. Styrelsen och övriga ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Föreningen firade sina 35-år med en jubileumsfest. Program på mötena: Ögonläkare Kurt Groop föreläste om optimal hälsa. Rolf

Theman: Geridé, livskvalitet för seniorer. Kicki Fagerström klargjorde saltrummets hälsosamma inverkan på välbefinnandet. Ett intressant föredrag om psykisk hälsa för alla hölls av Kristian Wahlbeck. Populära Torsti Salonen besökte föreningen två gånger för att berätta om ort- och gatunamn. Göran Hellberg berättade om sina minnen från tiden som idrottspräst. Seniorerna har bevistat tillställningar hos andra föreningar, inbjudit till samkväm, besökt åldringshem tillsammans med spelemän. I början av året gjorde man en resa till Musikhuset i Helsingfors, åkte på sommarresa till Sydösterbotten och hemlig resa. Däremellan hann man med revy- och teaterbesök. Hobbyklubben har stickat och skickat 14 Moder Teresa-filtar till

Carita Luoma har tillverkat syto-mössorna. Foto HARDY SKOG

Vice ordförande Magnus Diesen hälsar välkommen till tisdagsträffen.

Karelen. Likaså har man gjort 17 syto-mössor som har donerats till Lohjan Seudun Syöpäpotilaat. Seniordansarna har nött tiljorna på Åsvalla. Diskussionens vågor har gått höga på samtalscaféet. Årets sommarresa är under planering och går till Björneborg med omnejd. Veronica Fellman berättade om aktualiteter inom förbundet. Tema

för 2013 är ”föreningarna i fokus”. Social- och hälsovårdsreformen stampar på stället. Regeringen vill ha ett system som baserar sig på kommunerna, och ger inte godkänt åt utredningsgruppens förslag till stora hälsovårdsdistrikt. I och med att äldreråden blir lagstadgade skall kommunerna senast 1.1.2014 tillsätta äldreråd. VIVA HOLM

Munksnejdens Pensionärers styrelse 2013 har låtit sig avporträtteras kring kaffe och Rumebergstårta hemma hos sin ordförande. Från vänster Lena Boström, Eva Stockmann, Siv Lindholm, Eili ErveläMyréen, Nina Krogius (ordförande), Ingegerd Ghamgosar, Kate Hubbell, Helena Aro, Kurt Grönholm och Rea Holmberg.


26 – GOD TID

4/2013

Birgit Andersson och Yvette Lindroos kunde räkna in skönt klirr i Liljendalföreningens kassaskrin. Bakom dem föreningens ordförande Sture Andersson.

Grannröda Buggarna gav en uppvisning av sin speciella danskonst. TV-kamerorna är med t.v.

Ny danstradition föddes i Liljendal Fyra busslaster dansglada pensionärer från Lovisa, Borgå, Sibbo och Helsingfors gjorde den 19 april Liljendalgården till en glammande festplats. Liljendal församlings pensionärer rf stod värd för dansen, till tonerna av traktens egen skickliga tvåmansorkester UniSet.

Ett unisont Happy Birthday sjöngs för Kristina Wahlström (kända boxaren Evas mamma) som råkade fylla år. Här dansar hon med Raimo Lindström.

Idén till den gemensamma dansfesten kläcktes på hösten, då UniSet för andra gången fick med sig en busslast Lovisabor till helsingforsarnas Danskväll på AV. Den vitamininjektionen för AV-dansen gav tanken på en svarsvisit i österled. Ombudsman Jan Holmberg på SPF-kansliet tog sig an saken och resultatet blev något som med säkerhet är början på en tradition. Liljendalgården – på historisk mark med anor från Carl Gustaf Armfelts 1600-tal – gav plats för långt över tvåhundra dansare och i kafeterian skötte föreningens damer om att goda smörgåsar höll energinivån uppe. UniSets Bertel Mårtenson och Christer Johans-

son höll musiken i gång i fyra timmar för fullsatt dansgolv. Hjärtevänner för Magnus Också televisionen hade ett sexmannateam på plats. Magnus Silfvenius Öhman (Magnus från Magnus & Petski) jobbar med en ny stor programserie om kärlek på äldre dar, Hjärtevänner. Filmarna följde med i bussen från Helsingfors och jobbade flitigt med att fånga stämningar och göra intervjuer bland deltagarna. Värdföreningen i Liljendal kunde andas ut efter ett hellyckat arrangemang och Janne Holmberg tror starkt på fortsatt danssamarbete i Nyland:

”Int får jag dö i år heller” konstaterade Åke Grandell, som i mars fyllde 75 med en fin jazzfestival i Grankulla. Programmet är redan klart för nästa års festival!

– I huvudstadsregionen saknas utrymmen till rimligt pris, säger han. – Såhär slår vi två flugor i en smäll, förenar regionens seniorer i en traditionell föreningslokal utanför Ring III. Fortsättning följer, det är ett som är säkert. Text och foto MAJ-BRITT PARO

Hasse Lökström och Lisbeth Nyström slår ett slag för Tolkis som en kommande dansplats.

Magnus Silfvenius Öhman kollar in hjärtevänner för sin nya programserie, som kör i gång i höst och går i fjorton halvtimmes avsnitt.

Fullt hus i Liljendalgården, med UniSets Bertel Mårtenson och Christer Johansson på scenen.


GOD TID

Musik till glädje på Albertsgatan

den eller ett speciellt tema – vinter, nyår, kärlek och vår – och illustrerar musiken på bildskärm. – Jag vill se musiken och helst se den spelas. Musik är för mig en helhetsupplevelse, på konserter vill jag sitta på första raden ”i famnen på dirigenten” och känna instrumenten.

Kärlek och vår ska det handla om denhär onsdagskvällen i april då Ann-Kristin Schevelew bjuder ett trettiotal musikvänner på Musik till kvällskaffet på HelsingforsMission. Frühlingsrauschen, våren i Haydns Årstiderna och Svarta rosor med Karita Mattila inleder Ankis kvällskonsert. Kom som du är – njut av musiken! lyder mottot för två populära satsningar i HelsingforsMissions

Ann-Kristin Schevelew trivs med musikkvällarna på HelsingforsMission. Kontakten med publiken är något hon saknar från sina många år vid radion.

seniorverksamhet. Varje torsdag klockan 13–14 är det öppet hus på Albertsgatan 33 med allsång, glad samvaro och kaffeservering. Varje månad ägnas en onsdagskväll åt Musik till kvällskaffet med AnnKristin Schevelew ”vid grammofonen” – vilken i dagens digitala verklighet naturligtvis är en dator, med Missionens projektchef Liisa Melin som maskinist. För en publik i s.k. mogen ålder var Anki Schevelew under årtionden Rösten med stort R i varje hem – som radions anmälare eller ”hallåa” och som musikredaktör och programvärd i Musikväktarna. – Jag saknar faktiskt Musikväk-

4/2013 – 27

Ulla Käty, Rea Holmberg och Kristina Tollander gillar möjligheten att uppleva god musik i trevligt sällskap kring en kaffekopp.

tarna, erkänner Anki. – Kontakten med lyssnarna var en kraftkälla. ”Liberal men sträng” Som pensionär har Ann-Kristin Schevelew fortsatt att hålla lyssnarkontakt dels genom kvällskonserterna hos HelsingforsMission, dels vid Arbis genom musikföredrag och aktuella presentationer av kommande konserter som delta-

garna sedan besöker tillsammans. Det är framför allt klassisk musik som ligger Anki Schevelews hjärta nära, men gränser är till för att överträdas. – Det finns bara bra musik och dålig musik, allt kan göras bra eller mindre bra, säger hon. – Jag är liberal men mycket sträng! För Musik till kvällskaffet väljer Anki musik som anknyter till årsti-

Kom som du är Samlingssalen i det trivsamma huset på Albertsgatan har blivit en träffpunkt för mången Helsingforsare som har lärt sig uppskatta HelsingforsMissions fina arbete med syfte att ”kämpa mot vår tids största plåga – ensamhet”. Musik till kvällskaffet med Ann-Kristin Schevelew arrangeras nästa gång onsdagen den 15 maj klockan 18.00 på HelsingforsMission, Albertsgatan 33. Fritt inträde. Missionen bjuder på kaffe/te. Konserterna fortsätter på hösten. Varje torsdag klockan 13–14 till och med första veckan i juni bjuder HelsingforsMission på ledd allsång och kaffe. Kom som du är – njut av musiken! Text och foto MAJ-BRITT PARO

När ordet vägde tungt Digitalisering och datorisering har radikalt förändrat hur vi producerar varor och tjänster. De flesta som lämnat arbetslivet för ett par decennier sedan skulle knappast känna igen sin gamla arbetsplats i dag. Inom tryckeri- och tidningsbranschen har omställningarna varit särskilt radikala. Bly­ty­perna har ersatts av nollor och ettor och många texter som tidigare producerades professionellt görs numera på hemdator och skrivare, vilket betytt tuffa tider för tryckerierna. Också på Ekenäs Tryckeri med sina drygt 130 år på nacken har förändringens vindar blåst hårt. När ordet vägde tungt. Berättelser från blytiden är en redogörelse för den här processen. Västra Nylands förra chefredaktör Olle Spring har skrivit en stor del av texten och samlat in pensionerade sättares,

tryckares och journalisters minnen. Olle jobbade på VN i 43 år till sin pensionering 2005 och har kunnat följa med förändringarna på nära håll. Själv hakade jag på som repor­ terfrö på Västra Nylands redaktion 1969, bara några dagar efter att tidningen övergått till offsettryck. För mig blev tiden i huset kort – drygt tre år – men jag skulle återvända till Ekenäs Tryckeri som kund med tre olika tidskrifter ett kvartssekel senare. Första numret av God Tid såg dagens ljus på Ekenäs Tryckeri för 40 år sedan och tidningen trycktes där ända till slutet av 2004. När ordet vägde tungt levandegör den grafiska industrins historia – här ur ett unikt finlands­svenskt perspektiv. Boken är nödvändig läsning för alla som under årens lopp jobbat på Ekenäs Tryckeri/

Lärkkulla skärgård har en ny egen hemsida!!!

TITTA IN HOS OSS, KURSUTBUDET OCH ANMÄLNINGARNA HITTAR NI PÅ www.skargardsskolan.fi Inkommande kurser är: 17-19.5 Skärgårdsfärdigheter 17-19.5 Skärgårdsmat 24-25.5 Ordningsmannakurs 26.5 Kompletterande kurs för ordningmän Konstkurser (målning, delvis finskspråkiga) mm. mm. Mer info får ni via enhetschef Jani Karlsson, 040-5593735, e-post: jani.karlsson@larkkulla.net Västra Nyland – eller vilken annan officin som helst för den delen. ULF WAHLSTRÖM

När ordet vägde tungt. Berättelser från blytiden Olle Spring, 2013 160 sidor Pris 20 euro

Skrivtävling i samband med Svenska pensionärsförbundets region Österbottens 40-årsjubileum SPF:s region Österbotten ordnar en skrivtävling i samband med att regionen firar sitt 40-års jubileum 2013. Tävlingstiden pågår fram till 31.5.2013. Regionens styrelse har utsett en arbetsgrupp för tävlingen och den består av Marlene Ehnström, Margareta Ehrman och Nils-Erik Nykvist. Arbetsgruppen fungerar samtidigt som domarjury. Följande ämnen kan behandlas i tävlingen: 1. Ur minnenas värld (välj själv rubrik!). 2. Datorn och jag. 3. Vad pensionärsföreningen betyder för mig. Bidragen skrivs i dikt eller prosa och får vara högst tre maskinskrivna sidor långa. Bidragen sänds till pensionärsförbundets kansli i Vasa som vanlig post till adressen: SPF Österbotten, Handelsesplanaden 23A, 65100 Vasa, eller i elektronisk form till e-postadressen patrick.ragnas@spfpension.fi. Senast den 31.5.2013 skall bidraget vara framme. Vinnaren i skrivtävlingen offentliggörs i samband med SPF Österbottens sommarfest 7.8.2013 som samtidigt är regionens 40-års jubileumsfest. Första pris i tävlingen är en valfri resa med en av SPF Österbottens anordnade resor hösten 2013. Dessutom belönas de fem bästa bidragen med ett bokpris. Tävlingen arrangeras av SPF Österbotten.

SKRIV I HÖST! Under hösten 2013 ordnar vi följande skrivarkurser i Esbo och Helsingfors: Att skriva om sitt liv I och II Samarbetskurs med SPF (Helsingfors) Text på gång Handledningskurs (Helsingfors) Kom igång och skriv! Inspirationskurs för nybörjare (Helsingfors) Lust att skriva och skapa En inspirationskurs i ord och bild i samarbete med SPF (Esbo) För närmare information kontakta kursledare Åsa Stenvall-Albjerg, asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 0290 01 7722. FOLKHÖGSKOLAN

AXXELL

För mera information besök www.axxell.fi/folkhogskolan

WWW.AXXELL.FI


28 – GOD TID

4/2013 seniordans

Säsongavslutning för seniordansarna

Ungefär 120 seniordansare kom till Lumosalen i Korso för att träffa varandra och få dansa tillsammans.

Efter en lång, kall, snörik vinter är seniordansarnas våravslutning ett säkert vårtecken. Seniordansens våravslutning ordnas varje år i Nyland och i Österbotten. I år var det Helsingfors seniordansledare som stod som värdar i Nyland och valet föll på allaktivitetshuset LUMO i Korso, Vanda och deras Lumosal. I Österbotten dansar vi varje år i Nykarleby på Stjärnhallen. Ungefär 120 dansare allt från Lovisa, Sibbo, Borgå och huvudstadsregionen till Raseborg, Kimito, Lojo och Pargas kom för att träffa varandra och få dansa tillsammans. I Österbotten var vi 84 dansare från Öja i norr till Vasa i söder.

Tretton danser hade valts ut redan på hösten och ledarna för de olika grupperna hade möjlighet att öva dem med sina dansare under vinterns lopp. En del danser var lätta medan andra fick vi öva litet mera på, något för både dem som ännu inte dansat länge och något för dem som har hållit på i åratal. Vi började naturligtvis med Fröhliche Kreis som är seniordansens ”nationaldans” och som vi kan om också vi blir väckta mitt i natten, ledda i Nyland av vår grand old lady, Margareta Grigorgoff. Margareta hämtade seniordansen och sittdansen till Finland 1987. Därefter kunde de andra elva ledarna fortsätta med sina danser. Seniordansen ger oss glädje och gör oss glada och det kändes när vi fick vara tillsammans och dansa. Dansarna riktar ett speciellt tack till Anders Lindholm-

Ahlefelt, kulturproduktionschef i Vanda, att han kom och berättade för oss om Vanda, att vi fick komma till Lumo. Vi var nöjda med salen, musikåtergivningen, maten och all annan service vi fick. I Österbotten är vi glada att vi har så många nya dansare med när de äldre av en eller annan anledning inte kan komma med. Som verksamhetsledare vill jag önska er alla en härlig vår en skön sömmar och en NY HÖST med DANS. Jag utmanar er alla föreningar, den som lyckas få flest nya dansare i höst kan invänta ett pris. Kom i håg sommarseniordansen i Helsingfors på AV, Ekenäs, Lovisa och Sarvsalö. Vi ses till hösten! GUN SVENLIN verksamhetsledare Finlands Seniordansförbund rf


GOD TID

MUSIK I SOMMARKVÄLLEN

Smedarna Dans- och folkmusik Tfn: 06-3221816 Mobil 050-3490512 dan.lillas@netikka.fi

Korsnäsveckan v.27 29.06.2013-07.07.2013 Mångsidiga evenemang i alla byar Världsarvsutfärder till Molpehällorna 02.07.2013 kl. 13 & 14 04.07.2013 kl. 13 & 14 Allsångskonsert vid Edsviksjön 02.07.2013 kl. 19.00 Allsångsledare: Linda Backgren-Holm och Kaj Holm

Misskärrsvägen 23, Tenala

27.5 frfr7.6 fr 10.6 lö 22.6 lö 25.6 frfr19.7 1.7 lö 23.7 to 25.7 to 28.7 fr 16.8 fr 12.8

Som m dan arens ser !

DANS

20-24 21-01 20-01 21-01 20-01 21-01 21-01 21-01 20-24 20-24 21-01 21-01

Claes Lövgrens Gents Tommys Midsommardans med Gigi & Kajo Midsommardans med Gigi & Kajo Elisa’s Face-84, tjejband från Sverige Scotts Matz Bladhs Matz Bladhs Fernandoz Streaplers

Ekologiskt kött direkt från grillen. Buffet & ölförsäljning.

www.torparrian.com

4/2013 – 29

Lantdagen i Korsnäs 10.08.2013 kl. 11-15 Världsarvsdag på Molpehällorna 11.08.2013 Anne Frank-utställning från Amsterdam 10.08-31.08.2013 i Biblioteket

Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, start med orgelmaraton sö. 2.6 kl. 17-20, därefter varje sö. 9.6 – 11.8 kl. 19-20. Fritt inträde & program. Mer info: www.esboforsamlingar.fi/musik

SUDOKU 4 9

Lösningen finns på följande sida.

6

9

9 4 6 2 9 3 7 4 2 1 1

8

5 3

VÄLKOMNA

2

7 4 8

2 5 1 9 5 7

beställningsbussar

FAGERÖ SOMMAREN 2013

Tel. 09-221 4471 www.lundstrom.fi Turistbussar 16-50 pers.

Restaurang • Café • Pizzeria • Simstrand • Småbåtshamn • Beachvolley

22.6 Midsommardans

San Marino & Linda, Carisma

13.7

Grisfest

Wizex med Lasse Sigfridsson (swe) Siv Laine Band

27.7 Skärgårdsdans

Rolandz (swe), Tremolo

10.8 Fagerö goes Rockabilly

optiker

Top Cats (swe), Festingarna

Beställningstrafik

Ab J. Tidstrand Oy Ingenjörsv. 4, 07900 Lovisa tel. 019-531 865,

7.9 Fagerödans

tidstrand@tidstrand.fi

Flamingokvintetten (swe), Tommys

www.tidstrand.fi

28.9 Höstdans

Matz Bladhs (swe), Online Band

Saloviusvägen 3 (Kyrkslätts Köpcenter)

09-298 1927

Optisk specialaffär

Tag kontakt, vi kör bl.a. * dagsutflykter * teaterresor * utlandsresor

Torggatan 9 Tel. 018-19 226 Mariehamn

Tfn: 0424 2801 Fax: 019-241 2044 Trollbergsvägen 15, 10650 EKENÄS magnus.lind@magnusbusstaxi.fi

VÄLKOMMEN ÖPPETHÅLLNINGSTIDER: 3.5-2.6 helgöppet 3.6-14.6 kvällsöppet 15.6-18.8 Må-To 11-22, Fre-Lö 11-23, Sö 12-22 24.8-29.9 helgöppet Söndagar serveras festlig skärgårdsbuffé. Restaurang SeaSide • Tel. 06-2252666 • seaside@fagero.fi | Fagerö • Tel. 0400 169 645 • info@fagero.fi • www.fagero.fi


30 – GOD TID

4/2013

Närpes sommaren 2013 15.5 14-15.6 19-20.7 22.8 17-25.8 23-24.8

* Tomatkarnevalen med massor av program 5 - 6 juli * Sommarfester, hembygdstillställningar, danser, evenemang i Öjskogsparken under sommaren

Lådbilsrally American Car Meeting Monäs rodden Kulturnatten Kulturveckan Juthbackamarknaden

www.narpes.fi www.nykarleby.fi

PREMIÄR ons 5.6 tor 6.6 lör 8.6 sön 9.6 mån 10.6 tis 11.6

kl. 19 kl. 19 kl. 17 kl. 17 kl. 19 kl. 19

tor 13.6 med på KvÅ lör 15.6 kl. 17 sön 16.6 kl. 17 mån 17.6 kl. 19 tis 18.6 kl. 19 ons 19.6 kl. 19

mån tis ons tor lör sön

24.6 25.6 26.6 27.6 29.6 30.6

kl. 19 kl. 19 kl. 19 kl. 19 kl. 17 kl. 17

Med tillstånd av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU

Thorbjørn Egner – Mika Fagerudd

PRIS: Barn (4–12 år) 8 € (också för yngre med egen sittplats), vuxna (13 år–) 15 € BILJETTER: www.netticket.fi INFO & BILJETTER: EBUF vardagar kl. 9–16, tfn (09) 8678 8435, www.ebuf.org SPELPLATS: P-plats vid Kungsgårdsvägen 35, varifrån 500 m promenad till spelplatsen ”Teaterkullen” Holmen i Köklax, norr om Esbogård.

Förköp: Luckan i Kimito tfn. 044 7260 170 Ämbetshuset i Dalsbruk 02 42 600

Finns sommarteater i Esbo – 40 år www.myfairlady.fi

Lurens Sommarteater 2013

LUMPÄNGLAR Text och regi: Annika Åman

av Alan Jay Lerner & Frederick Loewe

Regi: Christian Lindroos • Musikalisk ledning: Sofia Finnilä

Koreografi: Mia Koponen • Scenografi: Mats Tuominen • Dräkter: Mona Aho

Premiär: 28.6.2013 kl. 19.00

Kaskö

välkommen!

MUSIKSOMMAR en festival med klassisk musik

11.7. - 14.7. www.kaskistenmusiikkikesa.com

045 – 263 9011 To 11.7 kl. 17.30 Konstutställning, vernissage - glaskonstnär Minna TuohistoKokko, fotograf Mårten Sjöblom ; Minna-Leena Lahti sjunger To 11.7 kl. 19 Öppningskonsert - Olli Kortekangas: sonat för cello och piano / Anna-Mari Murdvee, piano; Samuli Peltonen, cello - Atso Almila (Edith Södergran): Landet som icke är / Terttu Iso-Oja, sång; Olli Leppäniemi, klarinett; Samuli Peltonen, cello; Raili Peltonen, piano - Sjostakovitj: Pianotrio i e-moll / Leena Jaakkola, violin; Samuli Peltonen, cello; Raili Peltonen, piano * 20 € / 15 € Fr 12.7 kl. 12 Barnkonsert - Saint-Sains: Djurkarneval / Kati Arikoski och Anna-Mari Murdvee, piano; Marja-Leena Mäkelä läser djurdikter av Kirsi Kunnas * 6 € / 3 € Fr 13.30-14.30 Musikworkshop för barn ”Den magiska skogens djur” – gratis, 5-15 år, de minsta tillsammans med vuxna / Sirkka Suurla Fr 12.7 kl. 19 Liedkonsert ”Märkesår” - Toivo Kuula, Richard Wagner, Giuseppe Verdi / Jenny Sandelin, sopran; Mika Nisula, tenor; Raili Peltonen, piano * 15 € / 10 € Lö 13.7 kl. 12.30 Sälgrund - På gårdsplanen: Fågelsång på fyrön / Emilia Kauppinen, flöjter * 15 € / 10 € - Inne i fyren: Bach, soloviolinsonat / Mikk Murdvee, violin. - Obs. förhandsreservering! * 30 € / 20 € Lö 13.7 klo 19 Soaré i takt med Olavi Virta - Juha Hautaluoma, sång; Petteri Pitkäkoski, piano * 15 € / 10 € Sö 14.7 kl 16 Avslutningskonsert - Claude Debussy: sånger / EevaMaria Kopp, sopran ; Raili Peltonen, piano - Maurice Ravel: Pianotrio – Sergej Rachmaninov: Pianotrio / Anna-Mari Murdvee, piano; Samuli Peltonen, cello; Petteri Iivonen, violin * 15 € / 10 €

Urpremiär 4 juli 2013 kl 19.00 Kyroboas kvarn, Oravais Bokningar fr o m 3 juni tel 041 4482639 eller oravaisteater.fi

Föreställningar sö, ti, ons och to. Sista föreställningen lö 3.8. Förfrågningar och biljetter: ÖNUF:s kansli tel. (019) 532 412 Vuxna: 20,-/pers., barn u. 13 år 12,-/pers., grupp över 20 personer 17,-/pers.

Lurens Sommarteater från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk • www.lurens.fi

ter

a rte

ma

m

So

!

13

0 s2

rga

a iP

AKTIVERA SKRATTMUSKLERNA!

SUDOKULÖSNING En pärla bland brittiska komedier, med

1

7

5

6

8

2

9

4

3

4

9

6

3

1

5

8

7

2

FÖRESTÄLLNINGEN SPELAS PÅ WASA

3

2

8

7

9

4

6

1

5

TEATERS STUDIOSCEN: 3.5, 4.5, 8.5,

spirituell dialog och varm empatisk humor.

en

av Maria Blom, originaltitel Masjävlar www.teaterboulage.fi

Sp

ela

å sp

lm lho

4.7 1 –

Lil

k. r ta de n ru itte ns ke i l b Pu

.6 26

8

1

2

5

7

9

3

6

4

11.5, 17.5 och sista 18.5.

5

6

7

4

2

3

1

9

8

9

4

3

1

6

8

5

2

7

BILJETTKASSAN Sandögatan 7 | Tfn 06 320 9330 må-lö kl 12-14.30 & 15-17 boka eller köp också på WWW.WASATEATER.FI

6

5

4

2

3

1

7

8

9

7

3

9

8

4

6

2

5

1

2

8

1

9

5

7

4

3

6


GOD TID

4/2013 – 31

Lösningen postas till God Tids redaktion senast den 24 maj 2013. Adressen är Pb 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet med ”kryss”. Skicka inga andra meddelanden i samma kuvert som krysset. Bokpris.

Namn: ...................................................................... Adress: ..................................................................... ..................................................................................

G H Z

M Y R S T E V A I C S K A S T I

L I D A S

T Ö R E

Y S I K H

T R I O

T R Y M Å

A N A L F K E A N R A A V A A D N J S Ö E R E A N J A

A N N A K S S A A T R O M D I S L I S A M E N S T T Ä A R N E R S L A A L T O K U

S O L R O S F R Ö

T H L E A Y G I F A N L A R O C H A R L E R I A M A N Y S E H O R S U R A S T R R S Y I B B A J O N S A T R Ä N A N R O R E R N

I D E E L L

P L A N K A

E G O T I S M

Å H J A

P A R K L A G N U T R I U S A R

U T H Y R A R N

V R A K A

B I S A M

E G A N L Å T

T A L A T

T U N G O R N A S P A

Vinnare i krysset i nr 3/2013 Gunnar Björndahl, Jakobstad Clarence Englund, Ytteresse Anita Forstén, Helsingfors Ethel Ribacka, Molpe Carita Sjöberg, Kimito Vi fick in 247 krysslösningar. Grattis till alla fem vinnare!

T O M T E T T R I G A


32 – GOD TID

4/2013

Seniorernas Favorit Vilstolen “Assens” Funktion Glid bredd 74 cm djup 70 cm höjd 107 cm Nytt pris från 630€ Välkommen och provsitta

Ring tfn. 019-231 355 Verkstadsg. 3, Malmkulla, Karis,

GOD TID utkommer nästa gång den 7 juni. Material till nummer 5/2013 bör finnas på redaktionen senast den 24 maj. Vi tar gärna emot redaktionellt bidrag från pensionärsföreningar och enskilda. Utgivningstidtabell för resten av 2013 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9

Att byta bo och bygd Den 3 maj, dvs. den dag för en vecka sedan då det

Öppet enligt övernskommelse.

Utgivningsdag 7 juni 30 augusti 4 oktober 8 november 13 december

PEHÅ I BACKSPEGELN

Deadline 24 maj 16 augusti 20 september 25 oktober 29 november

här numret av God Tid egentligen skulle ha ramlat in i postluckorna landet över, var det på dagen 60 år sedan vår familj flyttade till Borgå. Därmed vill jag inte säga att det är fråga om något remarkabelt jubileum, inte ens i ett familjärt perspektiv fastän det också råkade vara min pappas födelsedag. Det som däremot kommer mej att stanna upp en stund är i första hand insikten om att livet går fort, fortare än vad man egentligen skulle önska. Och nästa reflexion handlar om att det gick raskt undan i unga år, det var då redan fråga om den tredje hemorten för den unga familjen.

Ska man röra på sig i livet? Ska man flytta ibland? Ska man försöka anpassa sig till nya miljöer och nya människor? Ska man byta bort sitt bo och bygga en ny framtid i en ny bygd? Det är inte alls lätt att svara på den sviten av frågor. Dels måste man ju svara ja, dels måste det bli ett enkelt nej. Frågan är ju vem man frågar. Frågar man äldre personer med fötterna och rötterna djupt inne i hembygdens tegar så finns det inte så mycket förståelse för att byta boningsort och söka sig nya jaktmarker. Den genom tiderna utslitna frasen om att borta är bra, men hemma bäst håller alltjämt sin gamla giltighet. Eller som en förhållandevis nära bekant brukar uttrycka det när turistglada vänner igen är på väg nånstans: ”Hållsin hemma bara!”

sig åka skolbuss, i arbetslivet inleds pendlandet mellan hemorten och något större ställe. Och ofta blir en fjärran studieort lätt också framtidens arbetsort. Om man inte åker utrikes förstås, vart i världen som helst. Det är svindlande perspektiv som vi i dagens äldre pensionsärsgeneration aldrig kunde ens drömma om. Måtte det gå väl i livet för dem alla. Personligen har jag fått se mej om i världen och jag

har fått lära känna nästan varje gränd i Svenskfinland, Jag har bott i hela kustbandet från Åbo och Ekenäs till Helsingfors och Borgå. Det har gjort gott att flytta på sig och jag är tillfreds med hur det ser ut att sluta. Men jag kan inte förneka att det här med den ursprungliga hembygden, rötterna, barndomen och uppväxten kommer för mig mycket starkt när jag vilar ögonen på Ali Munsterhjelms oljevy över Aura å med min hustrus skola till vänster, min egen till höger och vår gemensamma konfirmationsdomkyrka i fonden.

P-H. NYMAN

Dagens aktiva generation, både den medelålders och den unga, är mera rörlig. Som liten lär man

Nyhet! Viking Grace, en föregångare när det gäller upplevelser till havs, avgår från Åbo till Stockholm varje kväll. Välkommen!

Trivsamma upplevelser till havs – på Viking Åbo-Stockholm På Amorella startar du den njutningsfyllda dagen i allsköns ro. Vår nya kvällsbåt Viking Grace erbjuder en härlig utsikt över skärgården i sommarskrud. Helsingfors-Stockholm Bekanta dig också med Fotografiska, som ligger på promenadavstånd från vår terminal eller auktionshuset Bukowskis vid Nybrokajen. Helsingfors-Tallinn Mångsidigt program ombord för alla smaker. Har du redan testat någon av de många fina golfbanorna i Estland? Vi rekommenderar en runda eller två i vårt södra grannland.

Bokningar: www.vikingline.fi eller tfn 0600-41577 (1,64 a/samtal + lna/msa). Förbehåll för ändringar.

God Tid 4/2013  
God Tid 4/2013  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning

Advertisement