Page 1

GOD TID

7/2012 – 1

Svenska pensionärs­förbundets tidning Nr 7 5.10.2012 Årgång 40

40 ÅR 2012

LEDARE I ledaren skriver förbundsordförande Ole Norrback om de äldre som en resurs på arbetsmarknaden. – Blir den som är 55 + arbetslös, är det alltför ofta omöjligt att få ett nytt jobb. Vid nyanställningar är lägre ålder mera värderad än kunskap och erfarenhet. En yngre anses automatiskt vara bättre. Konstigt! Kunskaperna och erfarenheterna ökar faktiskt med åren, de minskar inte. Arbetsgivare ser alltför ofta högre ålder som en belastning, och inte som den resurs ålder och erfarenhet faktiskt oftast är. SIDAN 2

MAJ-BRITT PARO

Håkans hörna tillbaka

Seniorgrupper motionerar regelbundet

MARIT BJÖRKBACKA

Det är aldrig för sent att börja motionera och eftersom det ordnas särskilda motionsgrupper för seniorer är tröskeln låg också om man inte motionerat tidigare. I Borgå till exempel är träningsgrupperna populära men det finns också platser för nya deltagare och alla är välkomna. SIDORNA 16–17

Håkan Hellberg (bilden) är skicklig på att popularisera läkarvetenskapen och riktar in sig på hälsa och välmående framom sjukdomar, en linje som han följt genom hela sin världsomspännande medicinska karriär. Han undergick en ögonoperation i våras som gick fint och återkommer gärna med sina krönikor i God Tid – ”åtminstone då och då”. SIDAN 5

Äldreomsorg på distans Äldre invånare i bl.a. Pargas, Kimitoön, Nådendal, Sibbo och på Åland har under det senaste året fått ta del av en ny serviceform för hemmaboende äldre i skärgården. Den nya servicen förverkligas på distans genom en så kallad interaktiv pekskärms-TV som placeras hemma hos den äldre. SIDAN 7


2 – GOD TID

7/2012 LEDARE

Vi är fortfarande en resurs! Hälsa Vid pensioneringen klipps banden till 40 ÅR 2012

Kansli Pb 129, 00101 Helsingfors tfn 020 72 888 10 kansliet@spfpension.fi www.spfpension.fi Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen Besökstid vardagar kl. 10–14 Verksamhetsledare: Veronica Fellman tfn 020 72 888 12 veronica.fellman@spfpension.fi Ombudsman för Mellan- och Östnyland: Jan Holmberg tfn 020 72 888 13 jan.holmberg@spfpension.fi Verksamhetssekreterare, ombudsman för Västnyland, Åland, Övriga Finland: Veronica Biaudet tfn 020 72 888 82 veronica.biaudet@spfpension.fi SPF:s bankkonton: Aktia 405511-41177 Nordea 157230-395236

Svenska pensionärsförbundets österbottniska region Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa Telefon- och besökstid kl. 10–14 Ombudsman: Patrick Ragnäs tfn 020 72 888 18 patrick.ragnas@spfpension.fi Distriktets bankkonto: Vasa Andelsbank 567008-55002307

Kansliet i Åbo

Auragatan 1 C 13, 20100 Åbo IKT-koordinator, ombudsman för Åboland: Mona Lehtonen tfn 020 72 888 16 mona.lehtonen@spfpension.fi

Förbundstidningen

GOD TID Ansvarig utgivare: Ole Norrback tfn 020 72 888 15 ole.norrback@spfpension.fi Chefredaktör: Ulf Wahlström tfn 020 72 888 80 ulf.wahlstrom@spfpension.fi Prenumerationer, adressändringar: Åsa Danielsson tfn 020 72 888 14 asa.danielsson@spfpension.fi Prenumerationspris 40 € Annonser: Jonny Åstrand Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06-347 0608, fax 06-347 1018 gsm 0500-924 528 cjcenter@malax.fi Annonspris: 1,40 €/spmm, 4-färg 1,90 €/spmm ISSN 0359-8969 Annonsfakturering: Åsa Laukonlinna, tfn 020 72 888 19 asa.laukonlinna@spfpension.fi Tryckeri: Botnia Print, Karleby 2012 Redaktionsråd: Anders G. Lindqvist, ordförande, Roger Lind, Maj-Britt Paro, Carin Åminne

arbetslivet av, slutgiltigt och totalt, för de allra flesta. Tid för anpassning till ett nytt liv, både bland kollegerna och för den nypensionerade ges inte. Blir den som är 55 + arbetslös, är det alltför ofta omöjligt att få ett nytt jobb. Vid nyanställningar är lägre ålder mera värderad än kunskap och erfarenhet. En yngre anses automatiskt vara bättre. Konstigt! Kunskaperna och erfarenheterna ökar faktiskt med åren, de minskar inte. Arbetsgivare ser alltför ofta högre ålder som en belastning, och inte som den resurs ålder och erfarenhet faktiskt oftast är.

Trots bekymren med ekonomin sägs det att vi får – eller redan har – brist på arbetskraft. Klart är att vårdsektorn inom en överskådlig framtid behöver mera anställda än vad vi utbildar. Invandrare kommer att fylla en stor del av den luckan. Andra branschers behov av arbetsfolk beror mera på utvecklingen i ekonomin. Samtidigt är en stor mängd pensionärer, nästan hälften, beredda att i någon form fortsätta i arbetslivet. När antalet gamla ökar, växer också kostnaderna för pension och vård. För att kunna upprätthålla välfärden behöver vi mera folk i produktionen. Den polariserade diskussionen om höjd pensionsålder kunde väl enklast lösas så att pensionsåldern höjs i takt med att den beräknade medellivslängden ökar. Men dessutom borde det bli lättare för den, som nått pensionsåldern, att bli kvar i arbetslivet, om man så vill. Vi behöver smidigare och flexiblare former för övergången från arbetslivet till pensioneringen. Både anställda och arbetsgivare skulle ha fördel av ett sådant system. Äldre arbetstagare har fördelar som alltför sällan noteras. Av flera orsaker är de mera lojala, bl.a. därför att de är rotade och inte flyttar så lätt. Bostaden, vännerna och aktiviteter på fritiden binder äldre mera än yngre, både till jobbet och till orten. Lojaliteten är också starkare då företaget efter en lång anställning upplevs som en del av det egna livsverket. Är stämningen god bland de anställda stärks lojaliteten ytterligare. Sjukfrånvaron bland äldre arbetstagare

visar en sjunkande trend i många länder. Äldre har kunskaper och erfarenheter, som med rätta metoder kan överföras till yngre. En arbetsplats med en mångsidig miljö när det gäller de anställdas ålder, erfarenheter och utbildning kan under ett gott ledarskap bli mycket kreativ. Kreativ fantasi försvagas inte automattiskt med stigande ålder. Många stora uppfinningar har gjorts av folk i pensionsåldern. Alltför många företag har glömt att pensionärerna står för en växande andel av konsumtionen. Detaljhandeln kan tas som ett gott exempel. Butikerna kan allt oftare nås bara med bil och de blir allt större, liksom förpackningarna. Om man t.ex. behöver ett batteri till väckarklockan måste man köpa minst tre extra. Varför en del varor måste ha tre eller fyra förpackningar kring sig, som ibland dessutom är nästan omöjliga att öppna, är också en gåta. Det är en paradox att matförpackningarnas storlek växer i samma takt som antalet en- och tvåpersoners hushåll ökar. Mindre och färre förpackningar är bra för konsumenterna, för deras ekonomi, men också för miljön. Att sälja mera tycks vara viktigare än att möta kundernas behov. I pensionärsorganisationerna får vi igen öka kontakterna till företagen både inom produktionen och inom detaljhandeln och informera om våra åsikter och behov. Vi gamla är en resurs, inte bara som konsumenter, utan också med våra erfarenheter. Det är väl trots allt ganska få som ser oss gamla som en belastning, men det kunde vara betydligt fler som ser oss som den resurs vi är. I förbundet funderar vi en hel del på hur vi kunde få den insikten att öka. Goda idéer från medlemmarna mottas med stor tacksamhet.

Kommande program 7 oktober 11 oktober 29–31 oktober 7 november 10 november 14 november 17–19 november 30 november 21 november 12 december 14 december

OLE NORRBACK förbundsordförande

och motion

All slags aktivitet, i lagom stora doser, mår vi väl av. Många av oss har faktiskt blivit flitigare motionärer efter pensioneringen. Listan över olika former av motion, som våra föreningar arrangerar, är mycket lång. Flera av oss har faktiskt bättre fysisk kondition som pensionärer än vad vi hade innan. God fysisk kondition är bra för hälsan, men också för det allmänna välbefinnandet, för livskvaliteten. Gymnastiken för hjärnan är minst lika viktig. Korsord och sudoku kan man fylla i fast man är ensam och med samtal till vänner, som fyller i samma korsord, eller sudoku, kan man försäkra sig om de sista svåra lösningarna blir riktiga. Goda böcker ger mera levnadsvisdom och stimulerar till tankeutbyte med andra. Hjärngymnastiken, i alla dess former, håller oss pigga och mera nyfikna, vilket säkert är ägnat att höja livskvaliteten. Få av oss trivs bäst i ensamheten. Alla vill vi ha åtminstone en liten plats i våra vänners och nära anförvanters medvetande. Alla vill vi bli uppskattade. Täta sociala nätverk sägs hålla oss friskare och ge oss längre liv. Att umgås på ett positivt sätt bland mänskor man trivs med, är stimulerande för både kropp och själ. Allt det här låter som självklarheter och

har sagts många gånger. Trots det lever vi inte alltid som vi lär – eller är lärda. En promenad i höstrusket känns inte alltid så lockande, vägen till pensionärsdansen vill man inte gå ensam och förra veckans korsord var så svårt att den här veckans inte intresserar. Det finns tusen orsaker att låta bli att göra det vi vet att är bra för oss. För vårt eget bästa är det ända klokast att fullfölja de goda föresatserna. Motion för kropp och själ mår vi så väl av, att några små vedermödor inte skall få hindra oss. Så ut i höstrusket, möt upp till pensionärsdansen, ta itu med korsordet och gå med i andra aktiviteter där du får motion och träffar andra. Det mår både du och därmed också dina närmaste väl av. OLE NORRBACK

Under SPF:s 40-årsjubileumsår arrangeras festligheter och seminarier i de olika regionerna.

Östnyländska distriktets kyrkodag i Lovisa kl. 13 Samrådet i SPF Helsingfors seminarium, Folkhälsan, Topeliusgatan kl. 11–15. Se sidan 27 Seniorskeppet. SPF:s ’Schlagerskepp’ Silja Serenade till Stockholm. Se sidorna 10 och 28 Svensk festdag i G18 i Helsingfors kl. 12–16. Se sidan 30 Östnyländska distriktets höstmöte i Sibbo kl. 13 Danskväll på AV i Helsingfors. Se sidan 30 Jazzkryssning till Stockholm med m/s Mariella. Se sidan 10 40-årsjubileumsseminarium i Korsholm SPF:s höstmöte med 40-årsjubileumsfest i Tammerfors. Se sidan 3 Danskväll på AV i Helsingfors. Se sidan 30 Jubileumsmottagning på SPF:s kansli i Helsingfors 40 ÅR 2012


GOD TID I BLICKFÅNGET I blickfånget

Kräv service på svenska Pensionärsförbundens intresseorganisation utförde

på våren en undersökning bland sina medlemsförbunds föreningar. Det kom fram att 40 procent av dem som svarade upplevde att servicen inom social- och hälsovården har försämrats, även på svenska. Finansministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter har påpekat att det är viktigt att varje kommun tar skilt beslut om språkförhållandena på orten. Följ med i kommunalförvaltningen att det finns språkplaner och språkprogram, eftersom kommunallagen inte direkt omfattar språkliga förhållanden och tillämpningar. Efter kommunalvalet kommer äldreråden att tillsättas. Det skulle vara ypperligt om äldreråden följer med den svenska äldreomsorgen på orten. I en tvåspråkig kommuns förvaltningsstadga ska ingå behövliga bestämmelser om hur invånare som hör till olika språkgrupper ska få service på enahanda grunder i kommunen. Maria Ranta-Muotio, Maj Krogell-Haimi och Markku Suksi på justitieministeriet påpekar med en mun att de är beredda att ta emot responser från föreningarna om språket inom den offentliga äldreomsorgen. För närvarande håller materialet för Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen att samlas för att berättelsen ska ges ut under 2013. För detta behöver justitieministeriet verkliga fall och exempel, så tag gärna kontakt med Maj Krogell-Haimi eller verksamhetsledare Veronica Fellman om ni vill påpeka något om den svenska servicen på orten.

Finland går till kommunalval den 28 oktober och

det gäller för föreningarna att skapa en kontakt mellan äldreråden och kommunalförvaltningen både när det gäller språkliga aspekten inom tjänsterna och när det gäller kvaliteten i den offentliga äldreomsorgen. Föreningarna uppmanas att vara aktiva i förhandlingarna om äldreråden efter kommunalvalet. Enligt social- och hälsovårdsministeriet kommer utkastet till lagen om stöd till den åldrande befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdsservice för äldre (äldreomsorgslagen) att träda i kraft den 1 juli 2013, vilken stadgar om äldreråden och om äldres rätt att bli hörda.

Kommunerna har rätt att skilt konkurrera och upphandla på svenska. • Beträffande hälso-, social- och sjukhusvård är det viktigt att komma ihåg att även epikriser och övriga handlingar som klienten, kunden eller patienten frågar efter ska kunna erhållas på svenska, eftersom patienten enligt lag har rätt att få dokument som gäller honom eller henne på sitt eget språk, oberoende av ev. underordnade anvisningar. Det kan krävas extra mycket tyngd för kraven, men ovan nämnda frågor är stiftade i lag. Sedan önskar jag ta upp litet om kommande förmåner för pensionärer: Nedan är en rad förmåner som pensionärer erhåller 2013: • En extra indexförhöjning på 0,7 procent på folkpensionen, garantipensionen och utkomststödet. Inverkan av den extra indexförhöjningen är drygt 4 euro per månad. Förhöjningen beräknas öka statens utgifter med cirka 45 miljoner euro och kommunernas utgifter med cirka 5 miljoner euro. • Kostersättningen till personer med celiaki höjs från 21 till 23,60 euro i månaden. Kostnaden för staten är 1 miljon euro 2013. • Veterantillägget nivåhöjs med 50 euro, och uppgår till cirka 103 euro per månad. • Handikappbidraget till personer med efterlevandepension ändras till vårdbidrag för pensionstagare när personen i fråga har fyllt 65 år. De statliga kostnaderna är cirka 3,3 miljoner euro 2013. • Folkpensionsanstalten har ökat sitt anslag för rehabiliterings- och anpassningsträningskurser för personer över 65 år som har olika diagnosticerade sjukdomar och för geriatrisk rehabilitering. Passa på att rösta i kommunalvalet.

VERONICA FELLMAN verksamhetsledare

Viktigt att komma ihåg:

Svenska språket är inte en kvalitetsfråga utan ett grundkriterium.

Digital service för synskadade - Är du eller någon av dina anhöriga synskadade? - Låt Pratsam läsa upp din dagstidning för dig! - Finlandssvenska dagstidningar enkelt över internet - Ta kontakt med din lokala synskadadeförening redan idag eller skicka förfrågan på www.pratsam.com (kontakt)! - I samarbete med Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

7/2012 – 3

Höstmöte och 40-årsjubileumsfest 21.11.2012 på Scandic Rosendahl i Tammerfors Program 9–10 Registrering 10.00

Inledning, Ole Norrback

10.15 Höstmötesförhandlingar 12.00 Lunch 13.30

Välkomstord, Ole Norrback

13.40

Anna Forsman, forskare på Institutet för hälsa och välfärd: Livsglädje hos äldre – det är inte hur man har det utan hur man tar det

14.10

Tammerfors svenska samskolas kör framför låtar ur musikalen Svansen i vädret

14.20

Utdelning av medlemsvärvningspriser och utnämningen av Årets pensionär

14.35

Tammerfors svenska samskolas kör

14.45 Avslutningsord 15.00

Kaffe och tid att umgås och trivas

16.30 Hemfärd Conferencier: Marianne Lindberg

40 ÅR 2012

Svenska kulturfondens understöd allokeras via Svenska pensionärsförbundet Svenska pensionärsförbundet har ett avtal med Svenska kulturfonden om att pensionärsföreningarna ansöker om Svenska kulturfondens medel från förbundet. Föreningarna kan ansökan om medlen 1.11.2012-31.1.2013 på förbundets webbplats http://www.spfpension.fi/blanketter/ eller genom att sända en e-post till kansliet@spfpension.fi med meddelandet ”Ansökan” eller per post på Svenska pensionärsförbundet rf, PB 129, 00101 Helsingfors, märk kuvertet ”Ansökan”. Ansökningsblanketterna finns på nätet eller kan erhållas på förbundets kansli, tel. 0207288810. Kriterierna är följande: För utdelningen 2013 prioriteras följande kriterier: 1. Nya verksamhetsformer inom föreningen, regionen, verksamhetsområdet och/eller förbundet. 2. Verksamhetsformer som ger nya medlemmar. 3. För projekt som arbetar för samarbete mellan generationerna. 4. För arbete mot ensamhet. 5. För kurser och utbildning. 6. Tillfälligt för allmän verksamhet. Svenska pensionärsförbundets styrelse, som fattar beslut om understödsmottagarna, förutsätter att sökande sänder en kort och tydlig ansökan om understöd före den 31 januari 2012. Utbetalning av medel för 2013 förutsätter att tidigare års erhållna understöd är redovisade. För år 2012 erhöll Svenska pensionärsförbundet 25 000 euro av Svenska kulturfonden för utdelning till föreningarna. Totalt 34 föreningar sökte sammantaget 70 590 euro. Kulturfonden har infört flera olika stipendier och understöd som man kan ansöka om under hela året. Notera att man ska ansöka om alla stipendier och understöd på förhand. Dessa är en del understöd som man ska ansöka om under hela året. De har emellertid alla separata villkor, så för mer information se Svenska kulturfondens webbplats http://www.kulturfonden.fi/sv/ ansokningar/fortlopande/ • Kultur i vården • För kultursatsningar inom vården riktad till patienterna/ klienterna. • Kultur på bibban • För kultur på svenska utöver bibliotekets normala, lagstadgade verksamhet. • Renoveringsstöd för föreningshus • För renovering av svenskspråkiga föreningars föreningshus. • Filmstöd • För filmproduktion. För närmare information om understöden, vänligen kontakta verksamhetsledare Veronica Fellman, e-post veronica.fellman@ spfpension.fi eller tel. 020-7288812. VERONICA FELLMAN


4 – GOD TID

7/2012

Sanna går sina egna vägar Det är en tuff dam med en vilja av stål som tampas med siffror och räkenskaper hos SPF. Vad sägs om en bokförare som är beredskapspolis, söker utmaningar och älskar bungeehopp? Sin själsliga hemvist ser hon på en öde ö med sina hundar eller på Skottlands hedar. SPF:s bokförare Sanna Kallio är årsbarn med förbundet och har alltså 40-årsjubilerat också hon. I kanslikorridoren på Annegatan gör Sanna inte väsen av sig och samtalet med henne bjuder på den ena överraskningen efter den andra. – Jag har alltid gått egna vägar, säger hon. Sanna Kallio är barfota helsingforsare. Efter avslutad skolgång i Åshöjden åkte hon som barnflicka

God Tid presenterar under jubileumsåret SPF:s personal. Nu känner vi Sanna Kallio på pulsen. Tidigare intervjuer: Patrick Ragnäs i nr 2, Veronica Biaudet i nr 3, Åsa Danielsson och Åsa Laukonlinna i nr 4, Jan Holmberg i nr 5, Mona Lehtonen och Eric Jansson i nr 6.

till Sverige på ett år. Sedan blev hon väktare här hemma, men märkte att hon var på fel bana då hon inte hade hjärta att sätta fast en gammal tant som snöt ett paket lördagskorv en gång i veckan. Så jobbade hon på bibliotek ett tag och 1993 blev hon kanslibiträde på SFP, det var under Ole Norrbacks tid som partiordförande. Inom politiken har Sanna också jobbat inom valarbetet och som riksdagsassistent åt Klaus Bremer och Astrid Thors. Hon sköter Astrids hemsidor och assisterar henne i alla val.

Bokföringen en utmaning År 2005 kom Sanna Kallio till SPF som vikarie för mammalediga Åsa Danielsson. Efter ett mellanspel, då hon byggde upp ett nytt kassasystem för en firma, var hon tillbaka på SPF-kansliet och jobbade som medlemssekreterare tills hon 2009 fick överta bokföringen då Hedda Bonn gick i pension. – Jag ville lära mig nytt och Hedda hjälpte mig, ett stort tack

till henne! Utöver bokföringen har Sanna nu hand också om en fjärdedel av IT-koordinatorns uppgifter, som efter Eric Janssons avgång i huvudsak sköts av Mona Lehtonen i Åbo. – Jag har hand om projektets budget och bokföring och kan ersätta Mona på möten i Helsingfors, säger hon.

Äventyrare och ensamvarg Vid sidan av sina brödjobb har Sanna Kallio gett utlopp för sin äventyrliga sida. Hon har gått på försvarskurs och kurs i fastighetsskydd. Hon hör till den landsomfattande beredskapspolisen som infördes 1997 och som assisterar polisen vid undantagstillstånd. – Jag skulle ha gått armén men den öppnades för kvinnor fyra år för sent, 1995 på Lillan Rehns tid. Då gick det inte mera att börja ta order av en tonåring. Och, som sagt, tycker Sanna om att hoppa bungee. Därtill är hon en skicklig paddlare.

Sanna Kallio har en anslagstavla fylld av drottning Elisabeth och annat brittiskt i sitt rum. ”Keep calm and carry on” gäller som valspråk också för Sanna själv.

Till vardags trivs Sanna allra bäst ensam hemma med hundarna, jackrusseln Magi och lancashireheelern Esme. – Helst skulle jag bo på en öde ö med hundarna, men bilen skulle jag få ledsamt efter. Hundarna anknyter till hennes stora intresse för England och Skottland. Hon var reseledare på en SPF-resa till Skottland för några år

sedan och siktar på ett nytt besök, för att bekanta sig med Sanna Bay och besöka den lilla ”plot” av mark som hon äger i Glencoe Wood i Appin, Skottland. – Det var en välgörenhetsgrej, och nu är jag ”Lady Susanne Kallio of Glencoe”. Minsann, Sanna går sina egna vägar. Text och foto MAJ-BRITT PARO

VI GRATULERAR SPF 40 ÅR Grankulla svenska pensionärer rf

SPF fyller 40 år

Birgitta och Torbjörn Nylund

Grankulla

Erkki Tuormaa

Lovisa

Svenska pensionärsförbundet fyller 40 år i år. Du kan som privatperson gratulera förbundet genom att betala in minst 40 euro till något av Svenska pensionärsförbundets följande konton:

Borgå Svenska Pensionärsförening rf

– Aktia, IBAN FI93 4055 1140 0011 77, BIC HELSFIHH – Nordea, IBAN FI72 1572 3000 3952 36, BIC NDEAFIHH – Andelsbanken, IBAN FI77 5780 3820 0359 61, BIC OKOYFIHH

Åbo Svenska Pensionärsklubb rf

Du får ditt namn och din hemort publicerad i God Tid under en vinjett. Nämn 40 år och ditt namn och din hemort i meddelanderutan. Medlemsföreningar är välkomna med att gratulera förbundet i God Tid för minst 40 euro och då publicerar God Tid namnet och orten. Finlandssvenska organisationer, kommuner och andra samfund är välkomna med att gratulera förbundet i God Tid för exempelvis 100-–500 euro och får då sitt namn, ort och egen logo publicerad. Företag erbjuds deltagande på samma villkor, minst 40 euro med enbart namn och ort och 100–1500 euro med namn, ort och logo. Uppgifterna syns löpande under året beroende på spaltutrymme och tillgången på namn. Du är välkommen att ringa runt och fråga om också andra personer önskar gratulera på samma sätt. Förbundets annonsackvisitör kommer att ringa runt till olika företag och organisationer. Du får gärna ge tips om företag eller organisationer som kan kontaktas. Kontakta förbundets verksamhetsledare om mer information. Om du har en jämn födelsedag får du gärna passa på att samla in pengar till förbundet eller till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland rs. Kontona för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland är

Kb Ingves Bussar Ky Liljendal Församlings Pensionärer rf Munsala Pensionärsklubb rf

40 ÅR 2012

Munsala

Lovisanejdens Svenska Pensionärer rf Föreningen Oravais Pensionärhem rf Korsholm pensionärsförening rf Esse Pensionärsförening rf Pyttis svenska pensionärsförening rf

Jubileumsupplaga av

PENTAGO-spelet: SPF 40 år Det mest framgångsrika svenska sällskapsspelet någonsin Sålts i över 1 miljon exemplar i fler än 50 länder världen över. PENTAGO är lika genialt enkelt att lära sig och att spela som det är svårt att bemästra. Lägg en kula, vrid en bricka och vinn med fem i rad. PENTAGO-spelet har varken åldersgräns eller språkbarriärer. Rekommenderas för ålder 8 år uppåt. PENTAGO-spelet är en fantastisk hjärngymnastik uppmärksammat av läkare, men viktigast av allt, det är riktigt, riktigt skojigt.

– Aktia FI404055 0010 8895 39, BIC HELSFIHH – Nordea FI381555 3000 1131 50, BIC NDEAFIHH – Vasa Andelsbank FI155670 0820 2286 15, BIC OKOYFIHH Tag gärna kontakt med verksamhetsledare Veronica Fellman, tel. 020-7288812 eller e-post veronica.fellman@spfpension.fi. Information om förbundet finns på vår webbplats www.spfpension.fi. VERONICA FELLMAN verlsamhetsledare

Gå in på hemsidan www.pentago-online.com och spela mot datorn. Det ger en uppfattning om hur man bygger upp en strategi för att vinna. Priset på spelet är 30 euro. Beställ spelet från SPF-kansliet, 020 72 88810 eller på nätet, www.spfpension.fi/blanketter


GOD TID

7/2012 – 5

Håkan Hellberg:

helt annan typ av samhörighet och traditioner.

Förbundets roll och ansvar växer

Karis, Åland och släkten

Det skulle bli en avskedsintervju med Håkan Hellberg, som i God Tid under många år har delat med sig av sin medicinska kunskap till oss lekmän. Men när vi träffas hemma i Karis möts jag av det goda beskedet att Håkans ögonoperation i våras gick fint. Han fortsätter gärna att skriva sina populära krönikor – ”åtminstone då och då”. Vi får alltså återse Håkan Hellberg i spalterna, tack för det! Han är skicklig på att popularisera läkarvetenskapen och riktar in sig på hälsa och välmående framom sjukdomar, en linje som han följt genom hela sin världsomspännande medicinska karriär. I jubileumsårets tecken ska vårt samtal naturligtvis också gälla SPF som Håkan var ordförande för under fem år, 1987–92. Han är nöjd över utvecklingen: – Det är en glädje att notera hur allt har gått framåt sedan dess. God Tid har blivit större och bättre, och avspeglar den ökade aktiviteten i förbundet, säger han. – Kontoret växer och fungerar bättre än ute på Indiagatan i Arabia, där det på min tid var inklämt i sitt lilla trähus. – Jag följer med intresse hur förbundets roll och ansvar växer i och med att vi äldre blir allt fler.

Innesluta, inte utesluta Tudelningen bland pensionärerna är enligt Håkan lika tydlig som förr: – En del vill vara med för den sociala biten, umgås och ha roligt tillsammans. Andra håller på den hårdare delen, ser intressebevakningen som förbundets viktigaste uppgift. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Vi borde vara glada över dem som kan och vill jobba med intressebevakning. Det gynnar ju alla, också dem som inte är intresserade. När det gäller föreningarna be-

Håkan Hellberg är Karisbo sedan åtta år tillbaka. Då Marita och han flyttade in i nybygget vid Tempelgatan kunde de i sin våning högst upp bygga in en smäcker öppen spis med ”tut” upp genom taket. – Man kan snurra runt brasan med rullstol om det gäller, säger Håkan.

tonar Håkan Hellberg den välkomnande öppenheten: – Det är typiskt för föreningar i allmänhet att verksamheten går i vågor. Under goda tider finns risken att föreningen blir så upptagen av sig själv att hela gemenskapen lider. ”Det ryms inte fler” kan det heta. Nå, då måste man skaffa större lokaliteter, eller dela på sig i två föreningar. Delning gör ont, men

det är viktigt att alla är välkomna, vi pensionärer blir allt fler. – Föreningslivet är beroende av gott ledarskap vilket alltid omfattar att ledarna är inneslutande, inte uteslutande, anser Håkan. – Förbundet har en viktig roll som större ram, där föreningarna kan få stöd och idéer för sin verksamhet. Under sin tid som förbundsordförande uppskattade Håkan

Hellberg särskilt besöken hos föreningarna. – Det var roligt att hälsa på hos dem och intressant att se hur lika de var men också olika på många sätt, säger han. – I huvudstadsregionen har man det inte lätt, de svenskspråkiga lever så splittrat. Det gäller inte bara föreningslivet utan alla former av svensk aktivitet. T.ex. i Österbotten har man en

Håkan Hellberg har som känt en väldig karriär bakom sig som världshälsoorganisatör – i Afrika, i Nya Guinea, Indien, Baltikum, Polen, Ryssland. Det har gällt att bygga upp primärvård, att bekämpa tub och lepra, HIV och aids, leda förändringsprocesser med förebyggande hälsovård som mål. Att gå närmare in på hans globala engagemang skulle kräva flera spaltmeter. Läs i stället om Håkans märkliga öden i böckerna Doktor i Kavango (2006) och Jag reste vidare (2008). I dag lever Håkan pensionärsliv i Karis och på Åland. Marita och Håkan Hellberg flyttade för åtta år sedan till Karis, där också sonen Jan med familj bor. De fyra barnbarnen dyker ofta upp i hemmet på Tempelgatan och musiken är det stora gemensamma intresset för Hellbergarna. Under fyra vår- och sommarmånader, sporadiskt också under höst och vinter, är det Kumlinge på Åland som gäller för Marita och Håkan. De fem syskonen Hellbergs far var född på Kumlinge och hade därför rätt att köpa ett torp på åländsk jord. Gamlakarleby var hemstaden (”coccoladialekten är min modersmål”) men i åländska Lökvik har hela klanen något av en egen by. Om alla Hellbergar och Vikströmar med barn, barnbarn, barnbarnsbarn och ingifta vore samlade på en gång är de över 70 till antalet. I dag finns bilväg ända fram, gemensam brygga, brunn, båtar och bastu. Stugorna räknas i antalet ”rökar”, för familjen Håkan & Marita gäller nio rökar, dvs. eldade hus. Världsmedborgaren har gjort sitt på det globala planet. I dag avnjuter han välförtjänta seniordagar bland nära och kära. Text och foto MAJ-BRITT PARO

Födelsedagsalternativ Om man beslutit att inte ordna någon mottagning vid fyllda jämna

år kan man i stället be att eventuella gratulanter gör en inbetalning till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland rs. Du kan då stipulera att de insamlade summorna bildar en fond inom stiftelsen med ditt namn. Hittills har fyra sådana namngivna fonder bildats i stiftelsen vars totala insamlade summa steg till cirka 25 000 € eller 6 procent av stiftelsens kapital. Jag satte in annonser om min 80-årsdag i God Tid, Vasabladet, Västra Nyland och Hufvudstadsbladet. Dessutom sände jag 60 ”tiggarbrev” till tidigare arbetskamrater samt pensionärs- och andra vänner. Resultatet blev överraskande gott. Jag hoppas att många jubilarer tar tillfället i akt för den goda sakens skull. Sist men inte minst, ett hjärtligt tack för Era bidrag! GEORG LÅNG

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf besökte riksdagens talman och representanter för riksdagspartierna den 14 september med ett ställningstagande om budgeten. PIO:s främsta ståndpunkter gällde beskattningen, konkurrensutsättningen av social- och hälsovårdstjänsterna samt resurser för organisationernas verksamhetsförutsättningar. Från vänster riksdagens talman Eero Heinäluoma, Rija Vahasalo (Samlingspartiet), Jouni Backman (Socialdemokraternas gruppordförande), Pirkko Ruohonen-Lerner (Sannfinländarnas gruppordförande), Annika Saarikko (Centern), Erkki Virtanen (Vänstern), Johanna Karimäki (De gröna, första vice ordförande), Ulla-Maj Wideroos (Svenska folkpartiet, gruppens första vice ordförande) och Leena Rauhala (Kristdemokraterna, första vice ordförande). VF


6 – GOD TID

7/2012

Wien värd för seniorkonferens Ökning i ptocent

Poäng

Nya medlemmar

MedlemsREKRYTERING

Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS

62

14,3

90,6

Borgå svenska pensionärsförening

66

8,5

82,9

Pensionärsklubben Milstolpen

46

13,9

73,7

Ingå Pensionärer

33

20,1

73,2

Larsmo-Eugmo pensionärsförening

45

14,0

73,0

Nedervetil pensionärsklubb

24

22,4

68,9

Närpes Pensionärsförening

54

5,7

65,5

Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax

32

14,0

59,9

Österby Pensionärer

22

14,2

50,4

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f

25

9,1

43,2

Munksnejdens Pensionärer

27

7,4

41,8

Ekenäs Pensionärer

32

4,8

41,7

Sibbo Svenska Pensionärsförening

31

5,0

40,9

Norra Kyrkslätts Pensionärsförening

26

7,1

40,2

Grankulla svenska pensionärer

28

6,0

40,0

Tenala-Bromarf Pensionärer

18

10,7

39,4

Pargas Svenska Pensionärer

26

6,1

38,2

Korsholms Pensionärsförening

29

3,7

36,4

Lappfjärds Pensionärsklubb

23

5,7

34,3

Åbo Svenska Pensionärsklubb

21

6,2

33,4

Vanda svenska pensionärer

16

8,3

32,6

Sjundeå Pensionärer

13

9,6

32,3

Nykarleby Pensionärer

18

6,3

30,6

Pedersöre Pensionärsklubb

18

6,3

30,5

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

18

5,5

28,9

Esbo svenska pensionärer

20

2,1

24,2

9

7,5

24,0

13

5,3

23,5

Vörå Pensionärsklubb

9

7,0

23,0

Svenska Pensionärsgillet i Hangö

6

7,8

21,6

Karis Pensionärer

12

4,7

21,4

Pensionärer i Östra Helsingfors

10

5,6

21,3

Tävlingen 2012 Föreningar med minst 10 poäng 25.9

Eira Pensionärer Lovisanejdens Svenska Pensionärer

Kyrkslätt Pensionärer

13

3,3

19,6

Kimito Pensionärsförening

10

4,5

19,0

7

5,9

18,9

12

2,9

17,8

Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck PIKT

8

4,8

17,5

Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

11

3,0

17,1

Munsala Pensionärsklubb

8

4,5

17,0

Terjärv Pensionärer

9

3,0

15,0

Malax Pensionärer

9

2,6

14,3

Pensionärsföreningen ETTAN Kronoby Pensionärer

Kronohagens-Skatuddens pensionärer

2

6,1

14,1

Liljendal församlings pensionärer

6

4,0

14,1

Vasanejdens Pensionärer

2

5,7

13,4

Pyttis svenska pensionärsförening

2

5,4

12,8

Drumsö Pensionärer

6

3,3

12,7

Dragsfjärds Pensionärer

7

2,7

12,5

Korpo Pensionärsförening

4

4,1

12,2

Purmo Pensionärer

7

2,5

12,1

Esse Pensionärsförening

6

2,8

11,6

Björneborgs Svenska Pensionärsförening

4

3,6

11,2

Jeppo Pensionärsklubb

4

3,4

10,9

Arkadia Pensionärer

4

3,4

10,8

Pensionärshemsföreningen i Kronoby

4

3,3

10,7

Övermark Pensionärsförening

5

2,5

10,0

Hela förbundet

1020

Aktiv åldrande är inte längre en slentrianmässig slogan. Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa ordnade en ministeriekonferens med representanter för Europarådets samtliga 47 medlemsstater, bland dem Förenta Staterna, Ryssland och Indien. En av organisationens främsta uppgifter är att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling. Den här gången gällde det de äldre. Diskussionerna gällde allt från att skapa ett samhälle utgående från de äldres synvinkel, där bostads-,

trafik- och infrastrukturplaneringen utgår från hela människans livscykel. Mycket betonades seniorernas möjlighet att delta under hela sin livstid. De äldre åsikt ska höras i alla skeden av livet. Anne-Sophie Parent, som är generalsekreterare för Svenska pensionärsförbundets paraplyorganisation i Europa, talade om att stimulera generationsöverskridande dialog och solidaritet mellan generationerna: ett delat ansvar. Österrikes president Heinz Fischer hedrade ministeriekonfe-

rensen med ett besök, likaså Lásló Andor Europakommissionären för sysselsättning, sociala ärenden och inklusion. Finlands officiella delegater var Marja-Liisa Parjanne och Päivi Voutilainen från socialoch hälsovårdsministeriet, Marja Vaarama och Ronald Wiman från Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) och Veronica Fellman från Svenska pensionärsförbundet, som representerade tredje sektorn. VERONICA FELLMAN

medlemsförmåner Svenska pensionärsförbundet har ingått avtal om medlemsförmåner med nedanstående företag. För detaljer kontakta SPF:s kansli, tfn 020-728 88 10

Aktia Skadeförsäkring Ab har tillsammans med Svenska pensionärsförbundet byggt upp försäkringslösningar som anpassats till pensionärers behov. Dessa lösningar erbjuds idag endast till förbundets medlemmar och deras make/maka. Vi erbjuder er rese- och olycksfallsförsäkringar som till skillnad från branschens motsvarande försäkringar är ikraft ända tills den försäkrade fyller 80 år. Fråga mer på Aktias försäkringsservice, tel. 010 80 81 80. Via servicenumret kan man uppdatera sitt försäkrings­skydd och därmed se till att man har sina försäkringar i skick (tjänsten är öppen vardagar 8.30–16.30, samtalspriser: från fast linje 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/minut och från mobiltelefon 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/minut). Se också www.spfpension.fi/medlemmar/formaner.

Medlemsförmånen gäller billigare flyg med Blue1 och SAS och möjligheten att samla poäng för flugna flyg med dessa bolag och andra flygbolag inom Star Alliance. Förbundet önskar att medlemmarna registrerar sig i Blue1’s lojalitetsprogram SAS EuroBonus och meddelar att de är medlemmar i Svenska pensionärsförbundet. Medlemskap i programmet kostar inget. Kontakta förbundskansliet för närmare information, vi sänder dig mer material, en broschyr och ansökningsblankett för denna förmån.

HOTELL HAIKO HERRGÅRD, med sitt läge mitt i en vacker herrgårdspark, lockar med solig service, herrgårdsstämning, läckra menyer, sagolikt vackra strandvyer, avkopplande badavdelning och sköna spabehandlingar i vuxen smak. Läget är förträffligt, bara en halvtimmes bilfärd från Helsingfors och en knapp halvmil från den idylliska Gamla Stan i Borgå. Tfn 019-576 01, www.haikko.fi Meddela att du är medlem i SPF vid anmälningen.

www.spfpension.fi/medlemmar/wformaner och länk till www.rehnco.fi

Advokatbyrå Boucht & Nikula

erbjuder förbundets medlemmar sina tjänster till rabatterat pris. Hartmansgränd 3, 65100 Vasa och Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad. Tfn 06-3171 846, e-post peter.boucht@boucht-nikula.com. www.boucht-nikula.com

Advokatbyrån behandlar arvs-och testamentsrättsliga frågor, fukt-och mögelproblem, familjerätt, arbetsrätt, straffrätt mm. Advokaterna bistår också i rättshjälpsärenden. Telefonnumret är 06-3171 846. Meddela att du är SPF-medlem när du tar kontakt så får du förmånligare tjänster av advokatbyrån.

Svenska Pensionärsförbundet r.f., dess medlemsföreningar och klubbar kan boka båtresor med Viking Line till specialpris. Information om aktuella förmåner, erbjudanden, värdekuponger, konferensresor till stamkundspris samt medlemsförmåner hittas på Svenska Pensionärförbundet r.f:s eget extranät: http://www.vikingline.fi/spf Du kan boka på Viking Lines hemsida, via vår resetjänst per telefon 0600-415 77 (1,64 / svarat samtal + lna/msa) eller e-post booking@vikingline.com eller hos resebyrån.

När ni bokar resor via Tallink Silja kan ni meddela att ni är medlemmar hos SPF. Därmed kan ni få köpa billigare biljetter.


GOD TID

7/2012 – 7

VIRTU-projektet: Äldreomsorg på distans Äldre invånare i bl.a. Pargas, Kimitoön, Nådendal, Sibbo och på Åland har under det senaste året fått ta del av en ny serviceform för hemmaboende äldre i skärgården. Den nya servicen förverkligas på distans genom en så kallad interaktiv pekskärms-TV som placeras hemma hos den äldre. Den så kallade VIRTU-kanalen erbjuder de äldre deltagarna många olika former av verksamhet. Målsättningen är att stödja hemmaboende äldre i deras sociala växelverkan samt förbättra deras livskvalitet och trygghet.

Hembesök och rådgivning Personalen i kommunerna gör hembesök och ger rådgivning på distans via VIRTU-kanalen. – Det är mycket bättre än en telefon, för man både ser och hör den man pratar med, konstaterar en av de äldre deltagarna som bor långt ute på en holme i skärgården. Hemvården ”ringer upp” och får ljud- och bildkontakt med den äldre då den äldre svarar genom att trycka på skärmen. Den nya tekniska utrustningen ersätter inte mänskliga kontakter utan kompletterar befintliga tjänster. VIRTU-kanalen gör det möjligt att erbjuda tilläggstjänster för dem som av en eller annan anledning inte har möjlighet att utnyttja de traditionella tjänsterna. Ett exempel på hur VIRTU-kanalen ökar tillgängligheten för de äldre till olika sorters service är Nya Apotekekets rådgivningstimme. En timme i veckan kan de äldre med VIRTU-utrustning på Åland konsultera apotekets personal via VIRTU-kanalen. Ett annat exempel på tilläggstjänster är den omfattande dagcenterverksamhet som de äldre kan delta i via VIRTU-kanalen, som de annars inte skulle ha möjlighet att delta i på grund av exempelvis geografiska avstånd eller fysiska funktionsförhinder.

Dagcenterverksamhet På VIRTU-kanalen kan de äldre delta i ledda program och aktiviteter som sänds flera gånger i veckan av studerande vid yrkeshögskolorna, från kommunernas egna dagcenter och av tredje sektorns organisationer. Dagcenterverksamheten består av diskussioner och frågestunder kring olika ämnen eller till exempel motions-, andakts- och sångstunder. En av de äldre berättar: – Jag har varit med i sändningar där vi fick reda på varifrån man kan få låna synhjälpmedel och så har vi spelat bingo, träffat kommundirektören, träffat prästen, hälsosystern, rättshjälpsbyrån, brandchefen, biblioteket, haft minnesträning, sittgympa och så har dagisbarnen sjungit för oss och mycket, mycket annat. Under dagcenterverksamheten

är flera personer samtidigt i både bild -och ljudkontakt med varandra. De äldre upplever att tekniken är enkel att använda: – Det är bara att ta upp och sätta fast, säger en av dem. De äldre väljer vad de vill göra genom att trycka med ett finger på olika alternativ på TV-skärmen. Verksamheten planeras tillsammans med användarna utifrån deras intressen och är med andra ord inga ”vanliga” TV-program, utan utförs alltid tillsammans med de äldre. De äldres deltagande i dagcenterverksamheten är alltid frivillig.

Umgänge och sällskap VIRTU-kanalen gör det också möjlighet att vara i kontakt både med andra äldre som har en VIRTU-utrustning hemma och med anhöriga. – Jag har fördelen att ha anhörigkontakt med mina släktingar som befinner sig utomlands. Det går att koppla upp sig till deras dator och det gör vi och pratar och ser varandra varje dag, berättar en av de äldre. Denna funktion har varit mycket uppskattad bland de äldre som ofta ”ringer varandra” via VIRTUkanalen.

Med interaktiva program kan man stödja hemmaboende äldre i deras sociala växelverkan samt förbättra deras livskvalitet och trygghet.

På pek­ skärmen kan man välja mellan olika tjänster.

Möjlighet att bo kvar hemma – Det bästa med tekniken är att vi äldre kan fortsätta att bo hemma i våra hem och ändå komma i kontakt med hemservicepersonal, apotek, andra äldre, anhöriga och delta i aktiviteter utan att åka hemifrån, säger en av de äldre. Hon upplever att VIRTUkanalen ger möjligheter att, som hon uttrycker det ”fortsätta vara med i livet” trots stigande ålder”. – Jag hoppas att detta fortsätter efter projektets slut för att den ger mig möjligheter att fortsätta vara klar i skallen och fortsätta att bo kvar hemma, avslutar hon. Som bäst planeras en fortsättning på verksamheten som yrkeshögskolan Novia koordinerar. Tanken är att de äldre skall kunna behålla och fortsätta använda sin pekskärm då Virtu-projektet är slut.

Ledd stolgymnastik på distans.

JANINA SJÖSTRAND informatör för projektet Virtu vid Yrkeshögskolan Novia

VIRTU är ett treårigt EU-projekt som genomförs åren 2010–2013. Inom projektet testas användningen av den interaktiva VIRTU-kanalen i samarbete med äldre, yrkeshögskolor och kommuner. Inom projektet utvecklas en ny service för äldreomsorgen i skärgården i Finland, på Åland och i Estland. I projektet har ca 100 äldre VIRTU-utrustning hemma.


8 – GOD TID

7/2012 UPPSNAPPAT

TIPSET

Föredrag om skärgårdshistoria, Stefan, Staffan och dagens dikt

Om programidéer I föregående nummer av God Tid inbjöds alla pensionärsföreningar och deras medlemmar att medverka i en insamling av idéer och uppslag till lämpliga verksamhetsformer. Det är inte så märkvärdigt som det kanske kan låta. Bakgrunden är föreningarnas regelbundet återkom-

mande sammankomster. Vad skall man då bjuda deltagarna på, utöver det obligatoriska kaffet, som väl förekommer nästan överallt. Ibland blir det kanske inte så lätt att hitta på någonting, som medlemmarna kan tänkas ha nytta och glädje av. En viss idétorka råder kanske, knappast överraskande om man i årtionden har försökt bjuda på någonting möte efter möte. Men om vi kunde samla in alla föreningars erfarenheter och förverkligade lösningar så skulle det skapas ett slags idébank, ur vilken man sedan kunde ösa det som passar de egna förhållandena. Någon har sagt: Om jag har en euro och ger den åt dig, så har du slanten medan jag själv är utan. Men har jag en idé och ger den åt dig, så är vi två som har blivit rikare.

mötena (resor, utfärder, exkursioner m.m.). Vad vore väl trevligare än det. Och säkert finns det en hel del detaljer, kanske betydelsefulla på sitt sätt, som det kan vara bra att tipsa om, t.ex. hur man kallar till mötena, hur mötesplatsen kan dekoreras, hur man lägger upp programordningen, hur man kan rotera sittplatserna, hur en bussutfärd bäst arrangeras o.s.v. Och det handlar inte bara om idéer. Också frågor och önskemål kan sändas in – vad har saknats, vad kunde vara annorlunda, vad har känts litet enahanda o.s.v. Skriv till God Tids redaktion, PB 129, 00101 Helsingfors, eller godtid@spfpension.fi, så kommer förslagen och idéerna småningom att presenteras i spalterna, antingen med utsatt namn (flere kan naturligtvis också samsas om något gemensamt förslag) eller bara med en signatur, t.o.m. helt anonymt. Det här är ett samarbetsprojekt, öppet för alla, till nytta för alla!

Fyra läsare har bidragit med idéer

till verksamhetsformer.

Signaturen Tor Dyfvel föreslår

följande:

Dagens dikt. Börja mötet med att någon läser en dikt, eventuellt med några ord om varför hon/han valt (eller eventuellt själv skrivit) just den dikten. Samma kan göras med en rolig historia eller ett kåseri. I all korthet. Bytesdag. Alla har vi en massa småprylar där hemma som vi egentligen inte alls behöver men som någon annan kanske kan ha nytta eller glädje av. Ordna en bytesdag, prissätt (eventuellt med ett fast pris, några euro kanske, som sedan lämpligen tillfaller klubben) och pröva på hur det fungerar. Böcker kunde vara ett speciellt bytesobjekt.

Gunnel Kull efterlyser program-

Alltså: Fundera över vad ni har gjort i er förening och fått goda erfarenheter av. Kanske har många andra föreningar sysslat med samma sak, men knappast ändå alla. Låt alltså inte det dämpa förslagsivern. Kanske någon förening eller en enskild medlem kommer på någonting alldeles nytt och hittills oprövat, gärna utöver de traditionella

ANDERS G. LINDQVIST

inslag med yngre förmågor. Hon nämner radioprogrammet Fritt Fram med Stefan och Staffan eller sång och musik av Marika och Antti Westerlund-Timonen.

Sten Lindholm delar med sig av vad

han läst i tidsskriften CoverAGE om solidaritet mellan generatio-

nerna, där man betonar den stora samhällsnyttan av livslångt lärande. Man nämner också betydelsen av att unga lär av äldre och tvärtom. Exempelvis i Belgien har man ett daghem som är beläget intill ett äldreboende där de äldre frivilligt hjälper till i undervisningen. I Tjeckien har man experimenterat med gemensamma studier för barn-barn i åldern 6–12 år och far-och morföräldrar osv. Birgitta Lönnqvist ställer gärna

upp och håller föredrag. En av hennes rubriker är Familjeliv på Helsingfors Skeppsvarv. Många vet inte att det har legat ett skeppsvarv där Olympiakajen nu ligger, skriver hon och tillägger att varvet var verksamt i 200 år. Ett annat föredrag handlar om förhållandena i Helsingfors skärgård under 1800-talets sista decennier. – Om det finns någon förening, som visar intresse för mina föredrag, står jag gärna till förfogande och något arvode vill jag inte ha. Jag är själv så intresserad och engagerad och dessutom vill jag gärna dra fram länge sen försvunna generationers möda ut glömskan, skriver Birgitta Lönnqvist som kan nås på nummer 040-750 34 74.

KORSHOLM

301

PER THOMASFOLK

DAGS FÖR JÄMSTÄLLDHET DELAKTIGHET VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

kandidat i Esbo www.kankkonen.net

BRITA PAWLI För ett Seniorvänligt Esbo

96

TYCKER DU ATT JÄMSTÄLLDHET, DELAKTIGHET, VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET ÄR VIKTIGA VÄRDEN I VARDAGSLIVET – RÖSTA PÅ SVENSKA KVINNOFÖRBUNDETS KANDIDATER I KOMMUNALVALET!

Vi äldre skall bemötas rättvist och värdigt. De äldres erfarenhet behövs också i kommunfullmäktige.

www.kvinnoforbundet.fi

Kandidat i Esbo Gustav Båsk

Diplomingenjör, företagare Ordförande för SFP i Mattby-Olars

322

275

Mitt yrkesliv har lärt mig att hålla reda på utgifter och inkomster. En god ekonomi i Esbo stad är bra för pensionärer.

Vi medlemmar i Svenska Seniorer i Finland (SFP:s Seniorförbund) ställer upp i kommunalvalet • Förhandsröstning 17–23.10, valdag 28.10 Helsingfors Tom Biaudet 506 Gunvor Brettschneider 510 Susanne Kollin 536 Björn Månsson 548 Nils Torvalds 576 Anhild Träskman 577

nyland Esbo Gustav Båsk Fred Granberg Eeva Haeggström Eva Helle Stig Kankkonen Thea Kusénius Brita Pawli

275 286 287 289 301 308 332

Raseborg Lea Adolfsson Isa Forsbäck Vanda Ulla-Stina Palomaa Berit Selenius Åboland St Karins Björn Eklund

139 153 493 499

52

Margit Forsell 53 Lisa Molander 57 Åbo Gun Herranen 628 Bengt Häggman 629 Liisa Johansson 632 Aagot Ljung 633 Agneta Lehto 637 Susanne Segerstråle 652 Maud Stenroth 658

Björn Taxell 660 Yrsa Lindroos (ob) 640 Österbotten Korsholm Michael Luther Per Thomasfolk Kristinestad Alf Mangs Christer Rönnlund

74 96 37 42

Nykarleby Jan-Erik Högdahl 38 Bo Kronqvist 44 Greta Näs 52 Närpes Sven Backman 7 Sven-Erik Björkbacka 9 Birgitta Lassas 25 Vasa Britha Antila 143

Christer Rosengren 186 Kaj Skåtar 194 Vörå Martin Markén 30

Betald av Svenska Seniorer i Finland


GOD TID

7/2012 – 9


10 – GOD TID

7/2012 RES MED SPF

Operettresa till Tallinn 9–10.1.2013 med Mannen från La Mancha

Jazzkryssning 17–19 november 2012 Välkommen med på SPF:s svängiga jazzkryssning till Stockholm 17-19.11 med Viking Lines M/S Mariella. För den trevliga underhåll­ ningen står Emma Salokoski Ensemble, Dean Martin & Frank Sinatra Show, MinisterJazz med Claes Andersson, Birger´s Ragtime Band och redaktör Åke Grandell.

Kom med på SPF:s populära operettkryssningar med besök. Operetten Mannen från La Mancha baserar sig på Miguel Cervantes roman och handlar om den fattiga adelsmannen Don Quixote som drar ut i världen på sin hingst Rosinante, sin väpnare bonden Sancho Panza för att vinna kärleken av sin älskade Dulcinea. Musikalen är en blandning av romantik, äventyr, humor och tragik. Onsdag 9.1 10.30 Avgång från Västra hamnen med Tallink Silja, frukostbuffé ombord 16.30 Lätt måltid på hotellet Tallink City Hotel, logi i dubbelrum 19.00 Operetten Mannen från La Mancha på Nationaloperan i Tallinn (gångavstånd från hotellet) Torsdag 10.1 Förmiddagsprogram i Tallinn. 17.30 Avfärd, buffémiddag ombord 19.30 Ankomst till Helsingfors Pris: 225,-/person i dubbelrum, tillägg för enkelrum 30,Reseledare från SPF Sista anmälningsdag 25.10

Dagsprogram i Stockholm : Julmarknad på Taxinge Slott – Mälarjul Busstransport till centrum. Besök på något av Stockholms trevliga museer. 195 € i A-hytt med fönster 185 € i B-hytt utan fönster I priset ingår resa och 2-personers hytt, 2 x middag (specialkomponerad jazzmeny) inkl. måltidsdrycker, 2 x frukost, 2 x eftermiddagskaffe med tilltugg, kryssningsprogram och ”jazzgott”. Bokningar och förfrågningar : Friman Resor telefon 019-248 1004 eller e-post info@frimanresor.fi Vi förbehåller oss rätt till ändringar i programmet.

Bokning och information: Friman Resor, tfn 019-248 1004 40 ÅR 2012

Spanien och Almunécar på Costa Tropical 29.1–12.2 2013

40 ÅR 2012

Seniorskeppet 29–31.10.2012

Upplev solljuset och blomsterprakten i februari! Utflykter till Granada , Alhambra, Malaga, Picassomuseet, Droppstensgrottor och turer i bergen … Resans pris från Helsingfors 990 € per person i dubbelrum. Tillägg för enkelrum. I priset ingår: Flyg med Norweigian t/r, transport Malaga-Almunécar t/r på 80 km fin väg. Hotell Bahia Almunecar, 4 stjärnigt hotell, simbassäng och havsutsikt från alla balkonger. Stor frukostbuffé och middagsbuffe alla 14 dagar. Stadsvandring med Göran Sundqvist – välkänd från tidigare SPF-resor! (Möjlighet att stanna längre än 2 veckor!) Uppgifter om resan fås av Kristina Saari tel. 050-5814 856, Henrik Svarvar 050-69341 och Bert Bäck 050-69006. Anmälan till resan före den 1 december. Plats reserveras i den ordning anmälningar görs till Kristina Saari, kristina.saari@multi.fi eller SPF:s kansli i Vasa 020-7288818 till patrick.ragnas@spfpension.fi

Kryssningen är fullbokad men om du inte har anmält dig fråga efter annulleringar.

SPF Österbotten Göran Sundqvist/Travel Partner Resegruppen eknisk arrangör

Foto TALLINK

Kom och prova

40 ÅR 2012

Kom med till MADEIRA 1–8.4.2013

Fantastiskt kul - lätt att lära sig - utmärkt hjärngympa - fina priser!

SPF reser till ön med blomsterprakten och kryddofterna, den speciella maten och det speciella Madeiravinet.

Pentago ett snabbt och roligt strategi- spel, lika enkelt som raffinerat. Den som först får fem i rad vinner. Men när du lägger en kula ska du även vrida på någon av spelets fyra spelbrickor. När spelplanen ständigt förändras är det en större utmaning att få fem i rad än man först kunde tro.

Madeira har blivit ett favorit resmål för oss nordbor. Ön ligger utanför Portugal och hör också till Portugal.

PENTAGOTURNERING ÖPPEN FÖR ALLA!

Vår resa ordnas mellan den 1 och 8 april 2013 till Funchal där vi bor på 4-stjärniga hotellet Four Seasons Baia.

Kom till konferensvåningen XX - YY - ZZ och var med och spela Pentago. Delta i turneringen och vinn fantastiska priser. Första pris: Lyxigt Pentagospel i trä

Resans pris från Vasa 1320.- euro och från Helsingfors 1100,- euro per person i dubbelrum. Tillägg för enkelrum 195.- euro. Anmälan om deltagande i resan senast 27.12.2012 till SPF:s kansli i Vasa tel. 020-7288818 eller patrick. ragnas@spfpension.fi. Uppgifter om resan fås av Henrik Svarfvar tel. 050-69341, Bert Bäck tel. 050-69006 och Kristina Saari tel. 050-5814856.

Andra och tredje pris: Spelet Compact Curling - utsett till Årets Bästa Spelnyhet i Sverige i år! 1 miljon sålda

spel i över 50

länder

gångsrika Det mest fram psspelet ka lls sä a sk sven någonsin - Bäst av alla

Plats reserveras i den ordning anmälningarna görs till kansliet. SPF Österbotten Oravais Trafik Resegruppen Teknisk researrangör

40 ÅR 2012

Passa på att köpa världens kanske bästa spel i SPF’s specialväska! Ordna julklapparna redan nu.

i test

Betyg 5 av 5 Dagbladet, Metro, Hallandsposten, sposten, betyg i Svenska raten, Jönköping Högsta möjliga ngar, Kristdemok s Allehanda, Läns Norrköpings Tidni lad, Skaraborg med Dals Dagb västra Skånes Dagblad, Nord Bohuslänningen , Helsingborgs s Allehanda, rtälje Ystad , Söde s Allehanda tidningen Dalarnas lad, Trelleborg Södra Dagb g, Gefle , tidnin Ludvika Tidningar , nge tidning, Nya n, Västgöta-Bladet Falu Kuriren, Borlä ta Correspondente änningen, Ösgö na några... Tidning, Smål ter, för att näm ng, Skövde Nyhe Falköpings Tidni

”Bingo! Alla andra spel kan ”Det är de enkla idéerna som imponerar vi elda upp i öppna spisen.” mest. Det är lätt att lära sig men svårt att Länstidningen Södertälje bemästra - drömegenskaper för ett långlivat spel.” Norrköpings Tidningar

”Vi är fast. Lika bra låta Pentago stå framme, ....” Bohuslänningen med Dals Dagblad ”Det har allt ett spel ska ha.” Skaraborgs Allehanda


GOD TID

Floden Motlawa flyter genom gamla staden i Gdansk. På Långa kajen lutar sig den medeltida lyftkranen Zuraw (Tranan) över vattnet. I dag omlastar den inte längre gods, men är en populär sevärdhet. Mittemot ligger museifartyget Soldek och Sjöfartsmuseet.

Med lastbåt till Gdynia och Gdansk Gdansk i Polen är ett resmål väl värt att rekommendera för oss pensionärer. Med lastbåt från Nordsjö till hamnstaden Gdynia får man uppleva ett dygn på havet med god mat och ostörd nattsömn ombord. På hemvägen imponeras man utvilad vid morgonkaffet av infarten till färgsprakande Nordsjö efter en heldag på Östersjön. Däremellan har man förlorat sitt hjärta till gamla hansastaden Danzig i dess återuppbyggda form Gdansk. Hufvudstadsbladets Seniorer gjorde denhär turen 11–15 september. Vår reseledare Thure Malmberg hade lagt upp ett program som gav dels en helhetsbild av trestadsområdet vid Gdanska viken, dels en god inblick i Gdansks dramatiska närhistoria. I Gdynia möttes vi av Pawel Bober, vår kunniga och engagerade guide under två dagar. På felfri svenska lotsade han oss genom Trestaden, där Gdynia med sin hamnatmosfär övergår i nöjescentret Sopot med villor, parker, badortslyx och en 516 m lång pir ut i havet. Där Sopot övergår i Gdansk möter jättelika bostadskomplex av sovjettida modell, i dag färgglada och uppfixade. Hjärtat i Gdansk

Pawel Bober har namn om sig som den bästa guiden på svenska i Gdansk. Han berättar med engagemang om sin stads dramatiska närhistoria.

är gamla staden, där hansatidens vackra arkitektur med smala och höga gavelhus i nederländsk renässansstil lever i restaurerade ruiner och till och med i nybyggen. Intill gamla staden ligger Varvet, där gnistan 1980 tändes för den folkrörelse som svepte över Östeuropa och 1991 kulminerade i Sovjetunionens sammanbrott. Museet över Solidaritet och Lech Walesas män blev en gripande upplevelse, inte minst tack vare Pawel Bobers förmåga att levandegöra händelserna han själv upplevt som barn. Text och foto MAJ-BRITT PARO

Planera Hälsoresan med

Kontraster i hamnstad. Piratskeppet syns i flera varianter längs trestadskusten som sightseeing- och restaurangbåtar.

Peter Söderqvist Vasa

0500-162 120

Resor

21-27.10 Spa Hotel Rüütli i Kuressaare En skön vecka på spa i Kuressaar på Ösel. Anneli Hofer är reseledare.

Julmarknad i Nürnberg

Julmarknaden i Nürnberg är en av de äldsta och mest omtyckta julmarkanderna i Tyskland. Vi flyger med Finnair och bor tre nätter på ett fyrstjärnigt hotell.

530,845,-

Julstämning i Stockholm

Julmarknad och julshow på Grand Hotel

2013 - Gran Canaria, San Augustin i mars - Madeira 8-15.4 - Schweiz med Mainau i maj - Riga i maj - Paris i maj

Fax

019-248 1004 019-248 7058

Må bra på Spa

Pärnu – Spa Tervis Resa med halv- eller fullpension, svenskspråkig service, paketet innehåller behandlingar. Ut- och hemresa under dygnets vakna timmar. Priser från 520€ / person inkl. resor, boende, måltider och behandlingar. Resor: 8-18.11 (11 dagar!) och 1-8.12. Kortresor: 18-21.10, 8-11.11, 15-18.11

info@frimanresor.fi www.frimanresor.fi Kontorstid: må - fre kl. 8 - 16

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv

Tallinn hotellresa Rejält med shoppingtid i Tallinn, logi på Sokos Hotel Viru. Resor 19-21.10, 6-8.12 och 7-9.12. Höstresa till Riga Tre övernattningar på centralt hotell, resa med egen buss. Resa 18-21.10.

Stockholm

Pris / person om inget annat nämns

30.113.12

OT-RESOR

BALTIKUM

touring.partner@kolumbus.fi

6-9.12

7/2012 – 11

9-11.11 6-8.12 7-10.12 27-29.12

Unikt tillfälle – Ledin Showtime! på Cirkus i S:holm Weekend i Köpenhamn Skansens Julmarknad med Ledin Showtime!, S:holm En dag i S:holm

27.2Drömmen om Hawaii 16.3.2013 *San Francisco (2 nätter)-Honolulu (5 nätter)16 dagar Maui (7 nätter) *En härlig resa som du bara inte kan missa! 27 ’In .10 fi Begränsat antal platser g r

www.ingves.fi INGVES NÄRPES Tel. 020-7434530 ingves.narpes@ingvesresor.fi

på ves ar v Str Res 60 å i ta a r – k mpe uran ’ om n i g Va fira m me ed o sa d o ch ss!

INGVES VASA

- med julmarknaden på Skoklosters slott 30.11.-2.12. - med shopping eller teater... varför inte båda? Musikalen La Cage Aux Folles med Loa Falkman 6-8.12

Sydafrika

– mångfaldernas och kontrasternas land! En spännande resa till det mångkulturella Sydafrika Besök i Kapstaden, Godahoppsudden, vingårdsbesö och Big Five Safari! Resa 27.2-10.3.2013.

((06)318 4000

FLERA RESOR PÅ VÅR HEMSIDA! www.ot-resor.fi

Tel. 020-7434520 ingves.vasa@ingvesresor.fi

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495


12 – GOD TID

7/2012

Fler använder reflex Nästan sex av tio finländare använder reflex. Att synas är viktigt ur säkerhetsaspekt och hjälper bilföraren att få syn på fotgängaren.

Bilplåtslageri och bilmåleri Öppet: vard. 10-17, lö 10-14 www.wbauto.fi

64200 Närpes/Närpiö Tel. 06-224 1705, Fax 224 1286

Ring eller kom tfn. 06-835 9333 Intill Sale, Nedervetil

Service Reservdelar Jakobstads

Krockreparation

Redan nu använder nästan sex av tio finländare reflex. Detta framgick av Trafikskyddets beteendeundersökning hösten 2011. Kvinnorna är bättre på att använda reflex än männen. Reflexanvändningen ökade med över tio procentenheter från år 2010. Enligt lagen bör fotgängaren då det är mörkt använda en ändamålsenlig reflex. Trafikskyddet har aldrig tidigare kunnat iaktta en så här pass kraftig ökning gällande användningen av reflex. När man började följa reflexanvändningen år 1998 använde endast var fjärde reflex. Iakttagelserna görs årligen inom tätort i skymning och mörker. Platserna, tidpunkterna, sättet är alltid de samma varje år och i stort sett även de som samlar in iakttagelserna. Förverkligandet av undersökningen försöker man hålla så oförändrad som möjligt för att kunna säkra en jämförelse. – Ett mångsidigt utbud av re-

flexer och en stödjande lagstiftning kan vara delorsaker till att reflexanvändningen har blivit allmännare, säger kommunikationschef Kare Ojaniemi. Utbudet av reflex har ökat markant under de senaste åren. En design- eller fanreflex berättar något om bärarens personlighet. Ojaniemi tipsar om att det lönar sig att använda fler än en reflex. Trafikskyddet granskade reflexanvändningen i städerna runt om i Finland under den mörka tiden oktober-november 2011. Sammanlagt gjordes 6 174 iakttagelser. Uppmaningen i Trafikskyddets skyddsvägskampanj lyder ”Skärpning på skyddsväg!” och den berör såväl bilister som fotgängare. Synbarheten ökar säkerheten för fotgängare. – Fotgängarna kan hjälpa bilisterna att få syn på dem. Bilisterna å sin sida kan följa hastighetsbe-

TRAFIKSKYDDET/CREDINET/JUHA TUOMI

gränsningen. En god bytesaffär som alla har nytta av, konstaterar Ojaniemi. TRAFIKSKYDDET

Industrivägen 5, 68660 Jakobstad tfn (06) 723 5267 fax (06) 723 5275

❍ Krockreparationer och måleriarbeten ❍ Robot-rikt- bänk ❍ CAR-O-LINER elektroniskt mätaggregat

www.rinta-jouppi.com Mejerigatan 15, Vasa tfn 06-3193700

BEGAGNADE BILDELAR FR.

FRÅN KROCKSKADADE BILAR I vårt stora lager finns välfyllda hyllor med tusentals nya och begagnade reservdelar från de flesta bilmärken.

Välkommen! Åsbackavägen 164, 68810 Ytteresse, tfn: 06 789 8500 måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00

www.erikssons.fi

Begagnade bildelar!

Hösten är här... dags att tänka på vinterdäcken

ESSPART

V E R K S TA D

- Service och reparationer

personbilar, lastbilar, truckar m.m.

- Besiktningstjänster - Däckbyten, balansering - Hjulinställningar - Diagnostisk felsökning - Kamremsbyten

AC-service och toppmodern hjulinställningsutrustn.

Industrivägen 4, 68500 Kronoby Tel. (06) 8345 227 Jonas 050-5814 880 Carl-Oscar 050-5845 237

Leif Rådmans,

YTTERESSE

Essevägen 312, 68820 Esse 050 562 2491, 040 703 9164

Genom att återvinna minskar du betydligt uppkomsten av avfall samt sparar natur och energi. Ta reda på:www.kuusakoski.fi

Är spåret ditt eller inte? Vi återvinner utan kostnad: metallskrot, ackumulatorer, bilar, däck, konsumenters el- och elektronikutrustning. Ring oss, vi avhämtar din skrotbil samt sköter om avregistreringen. Vi har även nya stålprodukter till salu. Karis servicepunkt: Returvägen 20, 10300 Karis Tel. 020 781 7600 öppet: må – fre 7.30 – 16


GOD TID

7/2012 – 13

Skyddsvägarna borde leva upp till sitt namn Fotgängarna upplever att hälften att bilisterna inte visar hänsyn när de ska korsa en väg pü skyddsväg. Trafikskyddet vill att skyddsvägarna ska leva upp till sitt namn och uppmuntrar familjer att delta i skyddsvägskampanjens evenemang. Angry Birds­ füglarna deltar i den riksomfattande turnÊn. Hälften av fotgängarna upplevde att bilarna stannade endast ibland när de skulle korsa en väg pü skyddsväg. FÜraren ska enligt lagen alltid vid behov vara beredd pü att stanna vid en skyddsväg. Han ska lüta en fotgängare som stür i berüd att gü Üver en skyddsväg eller befinner sig pü skyddsväg korsa vägen. Genom att fÜlja de lägre hastighetsbegränsningarna som gäller i tätort finns det vid behov tid att stanna fÜre en skyddsväg. Av dem som besvarat Trafikskyddets enkät ansüg 68 procent att det var ett allmänt fÜrekommande fenomen att kÜra om ett annat fordon som stannat framfÜr skyddsväg. Enligt dem som svarade var det ändü inte früga om att bilen som stannat skulle vara svür att upptäcka. Endast var femte av dem som svarade pü enkäten ansüg att denna trafiksituation är svür att upptäcka. Trafikskyddet samlade erfarenheter om beteende vid skyddsväg

och säkerhet i december 2011. Sammanlagt 1 426 finländare svarade pü enkäten.

Arga füglar Angry Birds deltar i kampanjen Trafikskyddets uppmaning i kampanjen Skärpning vid skyddsväg! berÜr süväl bilfÜrare som fotgängare. Trafikskyddet für draghjälp i kampanjen av Rovios Angry Birds. – Tillsammans kan vi se till att skyddsvägarna lever upp till sitt namn�, konstaterar Rovios operativa chef Harri Koponen och fortsätter: – Füglarna är hela familjens sak och det är ocksü tryggheten pü skyddsvägar. Trafikskyddets verkställande direktÜr Anna-Liisa Tarvainen püminner om att man tillsammans bÜr Üva pü att gü Üver pü skyddsväg och att varje familjemedlem har en egen roll fÜr att garantera att Üvergüngen är säker. Enligt Tarvainen är det tryggast att tänka att alla som rÜr sig pü skyddsväg endast

EKENĂ„S KrĂĽkholmen 019-246 2950 Vardagar 8.00 - 17.00 Bernt Degerlund

Hälften av fotgängarna upplevde att bilarna stannade endast ibland när de skulle korsa en väg pü skyddsväg. Foto TRAFIKSKYDDET/RODEO/JUHA TUOMI

har skyldigheter. Även fotgängaren ska när han eller hon stiger ut pü skyddsväg vara fÜrsiktig och beakta avstünd och hastighet fÜr det fordon som närmar sig. Det är skäl att uppdatera den minnesregel som är bekant fÜr münga vuxna: titta till vänster,

7RUJSDUNHULQJHQV

%,/79b77 VARDAGAR  lĂśrdagar 8.30-16.00

(ANDTVĂ‹TT VAXNING OCHSTĂ‹DNING 5TAN TIDSBESTĂ‹LLNING

Visste du det här om

bilbältet?

Vi finns pĂĽ nedre plan. Tfn: 0400-902 111

Rostskyddsbehandling, Vaxning

hÜger och ännu en güng till vänster. Ett barn som lär sig att rÜra sig självständigt i trafiken kan nÜdvändigtvis inte skilja pü hÜger och vänster. När man närmar sig en skyddsväg är det viktigare att betona uppmärksamhet än riktningar.

– Stanna, titta üt büda hüll, lyssna och gü Üver när sikten är fri�, uppmanar Tarvainen. Trafikskyddets skyddsvägs-evenemang besÜker under september–oktober tolv platser i Finland. TRAFIKSKYDDET

Pülitlig service och reparation av lätta och tunga fordon • Tidsbestämd service • 4-hjulsinställningar • Reservdelsservice • Krockreparationer och • Feldiagnoser bilmülningar • Luftkonditionerings• Bärgningsservice 24 h service • Vindrutebyten Dü kunden är nÜjd är ocksü vi nÜjda! Asiak

Kristiinank 0064100 Kristiinankaupunki, Kristinestadsgatan 32, Kristinestad (06) 221 3010 Fax (06) 221 3014. Bärgningsservice 0400 563 855

• personbilar och traktorer • service • reparationer • reservdelar • oljor •

HÖSTEN ÄR HÄR! Din bil behÜver kanske servas, eller fü nya vinterdäck. Vi stür gärna till tjänst med: DÄCK

skyddar speciellt vid lĂĽga hastigheter till stor nytta fĂśr seniorer som har skĂśr kropp

• SERVICE • BESIKTNINGAR • REPARATIONER • AC-SERVICE

den som färdas utan bilbälte i baksätet är ocksü en fara fÜr framsätets passagerare Vid en kollision blir büde personer och varor müngdubbelt tyngre.

FÜr alla vägar och väderfÜrhüllanden

Hakkapeliitta 7

TRAFIKSKYDDET www.trafikskyddet.fi

AB BJĂ–RKSKOGS BIL & TRAKTOR OYAllt under samma tak i EdsevĂś, FĂśretagargatan 4. ☎ 766 7257, 766 7990

Välkommen!


14 – GOD TID

7/2012

M-B Produkt

Perskindol, effektiv lindring vid muskelspänningar och ledproblem.

Hälsokost & naturprodukter

Importör www.mbprodukt.com

Diasporal Direkt, snabb hjälp vid sendrag. Praktisk att ha på nattduksbordet.

Tel: 0500-667943

VitaePro: muskler och leder, hjärta och blodomlopp, immunförsvar, minne och syn

Välkommen in och prova!

Kristinestad

ESLA RULLATOR ELLER SPARKCYKEL FRÅN 320€ PRÄSTÄNGSGATAN 2 10600 EKENÄS.

Tinas Fothälsa

ÖPPET MÅ-FR 9.00-17.00 LÖ 9.00-13.00

Rådhusgatan T. Sundkvist 4 68600 - MedicinskJakobstad fotterapeut -

FOTVÅRD Storgatan 13, II-vån.

Jakobstad Tel. 044-2810407 Tfn 044-2810407

NÄRPES

SYNCENTER

- Boka tid till oss så får Du Se!-

Specialist i ögonsjukdomar Jaakko Leinonen, Ingela Sandvik-Wahlroos Optometrist Marica Westerback Optiker Kerstin Westerback

Närpesvägen 14, 64200 Närpes (06)224 1138 www.nygardsoptik.fi Vi betjänar må, tis, tors, fr 9.00-17.00, ons 9.00-18.00 lö stängt

Kristinestads simhall

månd. och onsd. 6.30-9.00 månd-fred. 15.30 - 21.00 lörd 12.00 - 16.00 sönd (14.10-24.3) 12.00-16.00 Simkampanjen har startat alla välkomna med

Även Ävenhembesök! hembesök!

Nu läs / avståndsglasögon

KOPPLA AV I EKENÄS SIMHALL / GYM Modern simhall, nytt gym ÖPPET vard. till kl. 21, lö. kl.10-18

PRIS FÖR PENSIONÄRER:

Simhallen: 4,40€ engångsbiljett 40,00€ 10 besök 71,10€ 20 besök 155,40€ 50 besök

Gym: 1,50€ 14,40€ 27,80€ 61,80€

Pensionärer vard. 11-14 3,60€ Flemingsgatan 19, 10600 EKENÄS tfn 019-289 2170, www.raseborg.fi Kassan stänger en timme före simhallen stänger!

Nytt D-vitamin med vildhallonsmak

från 120€

NYHET

(båge + linser)

Asematie 5, 66440 Tervajoki Tel. (06) 478 5440 vard. ark. 9-17, lörd. la. 10-12

www.kristinestad.fi/simhall tel. 06-221 6280

Karis Fysioterapi ...................................................................... Köpmansgatan 13, Karis Tfn (019)278 2995 paivi.siren-laine@karisfysioterapi.fi

Behandling/handledning vid ex. - smärta/värk i muskler och leder - spänningstillstånd, stress - träningsprogram (även remisspatienter)

Ari Lappinen

Fysioterapeut (cert.MDT) Qigonginstruktör

Naprapat Olav Hagström Topeliusespl. 12 A Nykarleby

A

06-722 1090, 0500-161 394

Urplock från hösten program 2012

Fitness Club i Jakobstad • 050-557 4365

APOTEK TILL ER TJÄNST

Närståendevårdare på heltid eller deltid

Korsholms Apotek

Rehabiliteringskurs för närståendevårdare. Kurskoordinator på �� ������� och �� ������� berättar mera.

Markandsv. 3, Korsholm Tfn: 06-322 2941

Nagu Apotek Nauvon Apteekki (02)465 1414

Kurserna finansieras av FPA

Parkinson – individuella symtom

Korpo Apotek Korppoon Apteekki (02)463 1366 www.naguapotek.fi

Vasa Centralapotek www.apocentral.fi Tel. 06-3191100

På apotek!

Anpassningskurs för dig som har Parkinson. Kurskoordinator på �� ������� och �� ������� berättar mera. Kurserna finansieras av FPA

Har du frågor om minnet och minnessjukdomar? Vill du veta mera om stöd och service för personer med minnessjukdom och deras anhöriga? Telefonrådgivning måndagar kl. 12.00 – 14.00 Eller kom och träffa Minneslots personal: Minnesrådgivning på kontoret (Berggatan 2-4, VASA) tisdag 4.9, 9.10, 13.11 och 4.12 kl. 13-15. * Minnesträning i Korsnäs varannan fredag med start 21.9 kl. 14- 15.30 på Omsorgscenter Buketten. Mera information av gruppledaren tfn. 050-3437822. * Seniorernas Friskvårdsdag 1.10 i Botniahallen. * Informationskväll för anhöriga och närståendevårdare i Nykarleby församlingshem 3.10 kl.18, tillsammans med Folkhälsan. * Seminarium för äldre 20.11 kl. 9.30- 14.30 i Smedsby på Seniorpunkten, tillsammans med Folkhälsan. Mera information fås genom att ringa till Österbottens Minneslots Utvecklingschef Kirsi Björkholm tfn. 044 345 0591 Koordinator Jenny Laaksonen tfn. 044 345 0590


GOD TID



DAMPERUKER

Eleganta, naturtrogna och lättskötta peruker med hög kvalité. Gratis broschyrer. Utökat sortiment. Många olika modeller och färgsättningar. Nu även peruker med äkta hår. Garantiprodukter JA HB

Grevensbäcksgatan 1O 852 38 Sundsvall SVERIGE Tel +46 60-63 111 65

  

www.perukcentralen.com

7/2012 – 15

Medicinsk laserbehandling för behandling av t.ex. smärta, inflamation, hudproblem osv. * Med många års erfarenhet * Fem olika typer av starka och effektiva medicinska lasrar för olika slag av behandlingar. Dessutom kirurgiska lasrar för t.ex. * borttagning av nippor, vårtor, fibrom, pigmentfläckar osv. * borttagning av alla slags tatueringar med den nyaste lasertypen, Q-switchad N:YAG Mottagningar i Ingå, Ekenäs(Medek), Helsingfors (Eira läkarstation)

Ge som present

www.laser.se/chrisse chrisse.backstrom@mobiili.net Sjukskötare YH, inre med., kir., psyk. Chrisse Bäckström Tel. 0405 47 57 99 eller 0500 78 27 99

PERUK CENTRALEN.COM



Tidsfördriv med talböcker!

  

Allt under samma tak:

För kvinnligt välmående KarpaLact Strong Tranbärsextrakt - mjölksyrebakterier för urinvägarna och intimområdet.

Hälsoboden Gågatan, Tel. 06-7236824 Jakobstad

Må-Tors. 9-17, Fre. 9-18, Lö. 9-14

HÄLSOKOSTAFFÄR Hälsokost, livsmedel m.m SKÖNHETSSALONG Fotvård, ansiktsbehandlingar m.m. MASSAGETERAPI Massage, akupunktur m.m HOMEOPAT Zonterapi, aromaterapi, hudvårdprodukter,smycken, gåvor, presentkort m.m.

Ansiktsbehandling Spa-manikyr Massage Fotvård

Kom ihåg dina närmaste med ett presentkort! Muista läheistäsi lahjakortilla!

06 3125 545 www.vaasadayspa.fi

VÄLKOMMEN!

DIANA´S Hälsa & Skönhet

Köpmansgatan 9, 10300 KARIS 019- 231 420

Massörsmottagning

★ ✰

SUNE EKSTRAND

★ ★✰ ★✰ ✰

Fagernäsvägen 289, 68570 LARSMO GSM 0400-162 994

Kungsgatan 11, Ekenäs tel. 044 034 3464 månd. - fre. 10-17 lörd. 10-14

Mångsidig erfaren behandling för Dina rygg- nackbesvär mm. Massage, fysioterapi, kiropraktik, laserbehandling, elbehandling, zonterapi Hanne (fysioterapeut), Roger (kiropraktor) Lönnberg (019) 232 577, Karis

Bågar fr. 50€

Jakobstads Syncenter Storgatan 15, Jakobstad tel. 06-781 1023 fax 06-781 1024

FPA- ersättning direkt hos oss.

Ta kontakt!

www.celia.fi tfn 09-2295 2230 tjanster@celia.fi

Prisbelönad!

Salutorget 2, 68600 J:stad (06)723 5854 www.medirehab.fi

Linda Laihorinne Fysioterapeut Erkki Laihorinne Fysioterapeut

Både privatpersoner och samfund såsom servicehem, vårdhem och bibliotek kan låna böcker från Celia. Det finns nästan 7 000 talböcker på svenska i Celias samlingar – romaner, facklitteratur, memoarer och dikter.

Nykarleby Syncenter Topeliusespl. 12, Nykarleby tel 06-722 0770 fax 06-722 1572

MEDI REHAB

* Vård av belastningsskador * Nack- rygg- samt ledvård * Konditionssal/ Ergonomi * LPG-behandling *Rehabilitering efter ortopediska operationer *Rehabilitering av godartad ställningssvindel

Celia-biblioteket lånar talböcker åt alla som har svårt att läsa vanligt tryckt text. Det är enkelt och kostnadsfritt att anmäla sig och låna.

Bioteekki Lyko D-plus

Stark, 25 µg D3vitamin och 5 mg lykopen.

Bioteekki Teho D-plus Stark, 25 µg D3-vitamin.

Bioteekki Teho D-droppar Dryg, 10 µg /droppe D3-vitamin.

D-vitamin då det är som bäst, vegetabilisk olja främjar absorptionen.

Säkra din tillförsel av

Dvitamin!

Försäljning: Hälso- och naturkostaffärer, -avdelningar och på apotek.


16 – GOD TID

7/2012

Ingegerd och Rainer Svensk, som finns i bakre raden på bilden, är ivriga motionärer och tränar flera gånger i veckan. Stämningen är god bland deltagarna i konditionscirkeln som varje vecka samlas i servicecentret. Idrottsinstruktör Christian Bremer leder cirkeln.

Servicecentret är också Motion är viktigt i alla åldrar och ger förutom en bra kondition också en möjlighet att knyta nya vänskapsband.

Balans är viktigt för såväl gammal som ung, och det är viktigt att upprätthålla den för att undvika benbrott.

Klockan är litet före halv nio fredag morgon och en efter en kommer motionärer till Äppelbackens servicecenter i Borgå för ett träningspass. De som tränar för första gången efter sommaren betalar årsavgiften på tjugo euro och får därefter nyckeln till omklädningsrummet. När idrottsinstruktör Christian Bremer anländer till servicecentrets lilla gymnastiksal är gruppen redan på plats och väntar. Konditionscirkeln startar med en uppvärmning som sker till musik i jämn takt och motionärerna följer vant Bremers ledning. När uppvärmningen är klar får gruppen välja att gymnastisera med olika gymnastikredskap och så börjar träningen. För varje gång Bremer blåser i visselpipan byter man motionsredskap för att få en tillräcklig mångsidig och intressant träning.

Träning på allvar Som åskådare kan man bara konstatera att det här är träning på allvar samtidigt samt att alla verkar trivas med sällskapet. Det är en

hjärtlig stämning i salen. – Gymnastik är lika mycket motion som glädje över att få vara tillsammans och vi är ett troget gäng som alltid kommer på träningarna om ingen råkar vara på en resa, säger Anneli Levonen. De som gymnastiserar nära Anneli håller med och säger att man genom att delta i gymnastiken också får en ursäkt att komma ut och umgås med bekanta och inte bara sitta hemma. Medan servicecentret står för lokalerna står Borgå stads idrottstjänster för instruktörerna. Staden ordnar också på andra håll i Borgå idrottsaktiviteter för seniorer.

Fyrtio grupper i veckan – Vi har cirka 40 grupper i veckan. Man kan delta i allt från badminton, till dans och olika gymnastikgrupper, säger Christian Bremer som leder gruppen. I Äppelbacken ordnas det också vattengymnastik i servicecentrets simbassäng men alla intresserade får inte plats. Bremer berättar att


GOD TID

ett motionscenter man två gånger om året lottar ut vilka som får delta i den. – Borgå stad har satsat stort på gymnastikgrupper för pensionärer och det enda egentliga kriteriet för att komma med i grupperna är att man har fått ett pensionsbeslut, säger Bremer. Äppelbackens servicecenter är centralt beläget i Borgå och har blivit en samlingsplats för pensionärer. De som deltar i de olika träningsgrupperna dröjer ofta kvar på centret för att äta lunch tillsammans med vänner och bekanta. Ingegerd och Rainer Svensk och trivs med träningen i servicecentret. – Det är nu man skall bygga upp balansen och kroppen. Om man börjar göra det när man är 80 år kan det vara för sent, säger Ingegerd. Hon blev pensionär för ett par år sedan och efter det har hon och hennes make tränat regelbundet flera gånger i veckan.

Parkgymnastik i somras Under sommaren deltog paret också i parkgymnastik som ordnades av Borgå stad. – Parkgymnastik för seniorer var

ursprungligen ett försök som skulle pågå till midsommaren men den blev så populär att vi fortsatte till slutet av augusti. Annars ordnas det inte så mycket motionsevenemang under sommaren, säger Bremer. Förutom stadens idrottsinstruktörer leder också några pensionärer gymnastikgrupper i Äppelbackens servicecenter. – Det är fint att det finns aktiva pensionärer som ställer upp och vill leda grupper, säger Anne Voutilainen, föreståndare för Äppelbacken. Hon hoppas att alla skulle ha den information som behövs för att delta i motionsgrupperna. – Vi har en massa besök under veckan och utnyttjas flitigt av pensionärerna i staden. I Äppelbacken finns också lokaliteter för andra hobbyer så som biljard, en brännugn för keramikarbeten samt slöjd- och handarbetssalar. Text och foto MARIT BJÖRKBACKA

Anneli Levonen är inte rädd för att lyfta också de tyngre hantlarna.

7/2012 – 17


18 – GOD TID

7/2012

Västnylänningar reste till Bohuslän Svenska Bohuslän var målet för en busslast västnyländska pensionärer i augusti.

Västnyländska pensionärer i Lysekil. Foto Sven Johansson

Bohuslän mötte oss med sol och värme, från hotellet Bohusgårdens höjd hade vi en fin utsikt över Uddevallabron och Byfjorden. Följande morgon började upplevelserna. Under färden mot Lysekil körde vi förbi Nordens Ark, en naturpark anlagd på Åby säteris ägor. Här kan man få se utrotningshotade djur från hela världen, allt från gamla lantraser till nordiska vilda djur, samt exotiska djur från platser med klimat liknande vårt.

Staden var redan 1847 känd som badort. En del av den gamla bebyggelsen finns bevarad från fiskeperioden 1747–1808. Gullmarsfjorden, även kallad Gullmarn, är en långsmal fjord med höga, branta stränder. Fjorden har ett djup av 140 meter vid de inre delarna och ca 35 meter vid mynningens tröskel. Det kalla vattnet och förhöjda salthalten bakom tröskeln har skapat en unik fauna med flertalet djurarter som annars återfinns på mycket större djup. Vi följde kusten norrut mot Smögen, ett av Bohusläns största fiskelägen, där fiskeflottan lämnar sin fångst och där tillfälle gavs att inhandla nyfångade räkor. Den kilometerlånga träbryggan längs kajen går mellan brokiga sjöbodar och gästande båtar.Den 400 m långa Smögenbron ,invigd 1970, förbinder Smögen med Kungshamn, även det ett fiskeläge. Fiskeläget och badorten Hunnebostrand har ett stenhuggarmuseum. Orten är känd för sina skickliga stenhuggare och härifrån har skeppats sten ut i hela världen.

Ingrid Bergman och Evert Taube Filmens Ingrid Bergman som staty och torg mötte oss i Fjällbacka där hon tillbringade tjugotal somrar på ön Dannholmen. Eftermiddagen gick i Evert Taubes fotspår med bl.a. besök hos Handelsman Flink på Flatön. Hemresan gick via Orust som är en jordbruksbygd. Staden Uddevalla där vi bodde har gamla anor. Staden drabbades två gånger under 1800-talet av förhärjande bränder. På Kungstorget står statyn av Karl X Gustav och Erik Dahlberg, kungens rådgivare vid tåget över Bält. Det vackra rådhuset och kyrkan båda från 1800-talet.Här i Uddevalla har många finländare arbetat vid varvet som inte längre finns och vid Volvo. Söder om staden, förbi Hästepallarna med sin utsiktsplats, ligger Gustafsberg, den äldsta badorten med anor från 1700-talet och den inponerande Uddevallabron. Den kostade ca 1,6 miljarder kronor att bygga och blev färdig 2000. Efter några underbara dagar tog vi farväl av guiden Stefan och lämnade vi Bohuslän.

Hon söker svaren på Universums stora frågor. Till exempel hur man håller urinvägarna i skick. Hennes mor kallar henne för släktens renlevnadsprofessor. Men Malin Berghagen protesterar. Inte mer än 80%-ig i så fall. Hon skyr fanatism, såväl när det gäller religion som vården av det egna templet. (Hon ler vid minnet av att ha tjatat till sig en vecka på hälsohem vid 13 års ålder.) Fråga till en renlevnadsprofessor: Varför upplever hälften av alla svenska kvinnor obehag i urinvägarna någon gång i livet, men inte andra hälften? Finns det något man kan äta för att bevara hälsan? Inom folktron har tranbär varit ett självklart tillskott i kosten de senaste femhundra åren. Malin Berghagen åt tranbär på sin mormors inrådan

när hon var gravid första gången. Då, för tjugo år sedan, när sommaren var slut, fanns tranbären tillgängliga endast i form av sockrad saft och juice. Hon grimaserar. Idag kan man undvika det söta, inte minst genom tranbärsextrakt i form av tabletter. Som en modern huskur (som man kan ha i handväskan). Cranberry Cure® innehåller tranbärsoch lingonbärsextrakt, lingonblad, åkerfräken och gullris. Därtill rymmer varje tablett två miljarder probiotiska bakterier, som bidrar till immunsystemets normala funktion. I möjligaste mån är ingredienserna ekologiska. Även det senare får en renlevnadsprofessor att niga och tacka.

FAKTA OM C RANB E RRY C U RE ™

• Ekologiskt tranbärs- och lingonextrakt för de nedre urinvägarnas normala funktion. • Mjölksyrebakterier och vitamin D-3 främjar immunsystemets funktion. • Innehåller även åkerfräken- och gullrisextrakt. VÄL S AMMANS AT T 5- DAG ARS KU R

Njurar

Övre urinvägar Urinblåsa Nedre urinvägar

Positiva vetenskapliga studier på tranbärsextrakt: Tranbär har använts i generationer som ett naturligt stöd för de nedre urinvägarna. En studie, publicerad i Current Bioactive Compounds 2011, visar att ett intag av doser på 500 mg och 1000 mg tranbärsextrakt per dag bidrar till de nedre urinvägarnas hälsa.

Har du frågor om Cranberry Cure, kontakta: Elexir pharma AB. Telefon 06 34 36 506. www.elexirpharma.fi. Elexir pharma är ett svenskt företag som utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. De högkvalitativa produkterna tillverkas uteslutande i Norden och finns att köpa i Sverige, Finland och Norge.

cran_cure_svfi_208x250.indd 1

4 tabletter per dag i 5 dagar, därefter 2 tabletter per dag. Intas med riklig mängd vätska. Cranberry Cure™ tillverkas i Norden under stränga kvalitetskrav. Finns i hälsobutiker samt vissa apotek. Kan dessutom beställas fraktfritt på telefon: 06-34 36 506 eller på www.elexironline.fi direkt hem i din brevlåda inom 1–2 vardagar.

CH

Pris 29 € för 48 tabletter. Inga avgifter tillkommer.

moderna kosttillskott för moderna människor

2012-04-26 10:23:11


GOD TID Vi hade tält och behövde inte utnyttja fjällstugorna för övernattning, inget regn denna gång. När vi gav oss i väg var vi inte överens om vilken rutt vi skulle välja – längs rösade leder eller endast med kartans och kompassens hjälp. Det blev den bekvämare varianten. Leden var spångad på sanka områden, inget vadande, inget klivande i fjällvide, och spångarna sparade inte bara benen utan också naturen. I mjuk terräng har leden skurit sig djupt ner i marken. På fyra vandringsdagar kom vi till Staloluokta. Då hade vi passerat både små och stora jokkar. Största fallet, Silverfallet, kunde ta upp konkurrensen med månget annat känt fall, men här fanns inga planteringar och inga parkeringar för bussar. Hit måste man ta sig många kilometer genom väglöst land.

Fantastiska vyer Smörboll, daggkåpa, rosa ormrot och gul fjällviol

Mandelblom, kattfot och gul viol

Padjelantaleden lämpar sig för pensionärer som inte längre är så säkra på foten på hala stenar. Inte ett enda vad, broar fanns där man behövde dem. Och landskapet ger fantastiska vyer. Norges snöklädda

7/2012 – 19

fjäll hade vi i väster, Sareks imponerande fjällmassiv i öster. Hela tiden såg vi vatten på nära eller långt håll, och blomsterprakten! Även de små hos oss vanliga blygsamma blommorna förekommer i fjällen i lika små, men mera lysande varianter. Ormroten är ibland rosaskiftande, violen är gul, fjällgentianan är så liten men så intensivt blå. Kattfoten blommar än och fjällbräckan får man väl liksom knölbräckan kalla mandelblom. Mattor av olika glim, ljung och bräckor lyser i vitt, rött och gult, och höga växter imponerar; stormhatt, kvanne, smörboll, kung Karls spira. Vi såg knappast en bråkdel av det en amatörbiolog skulle ha sett. Vad allt såg då inte Linné? Det blev inget sökande av egen väg tillbaka över fjället. De fast boende visste att den regniga sommaren gjort jokkarna strida och vaden farliga. Vi tog skeden i vacker hand och gjorde det som vi under tidigare vandringar överlägset kallat lyxvarianten. Med helikopter åkte vi 200 km/h och kom på tjugo minuter tillbaka till utgångspunkten! SIV LINDHOLM

Inte är vi biologer utan högst vanliga pensionärer som tycker om att vandra i svenska fjällen, men denna gång vandrade vi bokstavligen i Linnés fotspår. För 280 år sedan gjorde han sin första vandring i Lappland och han botaniserade just i Padjelanta, det område i svenska fjällen som tack vare den kalkrika jordmånen är oerhört rikblommande. Vi körde bil runt Bottenviken, 1 000 kilometer, tills vägen tog slut. Då befann vi oss i Ritsem, vid den konstgjorda sjön Akkajaure, som bildades då Suorvadammen byggdes och som med kraftverken i Lule älv förser stora delar av Sverige med energi. Över Akkajaure åkte vi båt och vi började vår vandring längs Nordkalottenleden tills den bytte namn och blev Padjelantaleden. Vi var inte ensamma, man möter

många tyskar i svenska fjällen i augusti, men de flesta är svenskar söderifrån. Ett par Nykarlebydamer träffade vi på, de njöt i solen medan herrarna prövade fiskelyckan i närheten. Färsk nyrökt fisk fick också vi smaka på, en glad stugvärd välkomnade oss med orden: – Jag har nyrökt fjällröding och fjällan bakar just nu glödkaka på lapskt vis! (Fjälla betyder flickvän eller sambo.)

Fyra vandrare vilar vid en rauk på fjället

föreningsnytt

Porkalaparentesen intresserade Pyttispensionärer Hem till kvällen och till egen säng är regeln, när medlemmarna i Pyttis svenska pensionärsförening planerar sin sommarutfärd. Det passade därför bra, när man valde att besöka den historiska trakt, som åren 1944–56 utarrenderad fungerade som sovjetisk militärbas. Tiden har blivit känd under namnet Porkalaparentesen. Med föreningens ordförande Pia Marita Roimola som rutinerad reseledare bekantade resenärerna sig under några timmar med den nyländska bygden. Programmet började med en rundtur, under vilken guiden Margareta Hägg livfullt presenterade den nyländska jordbruksbygd, som för sextioåtta år sedan plötsligt förvandlades till en sovjetisk militär stödjepunkt i hotande närhet av landets huvudstad. Militärbasen var totalt

isolerad från det övriga Nyland. Resenärerna noterade, att man inte just såg något, som påminde om de år, då ”arrendatorn” höll till där och byggde befästningsanläggningar av olika slag. Förklaringen är enkel: när området återlämnades 1956, satte man genast igång med att återställa allt i civilt skick. Ett bestående minne av den militära epoken är den ryska begravningsplatsen i Kolsarby vid Obbnäsvägen. Ursprungligen var

gravarna utmärkta med stolpar av trä med en röd stjärna på toppen och med den avlidnes namn, ibland försett med fotografi. Sedan området återlämnats fick gravområdet på finländsk bekostnad en stilfull inramning. Ett högt minnesmärke i röd granit med en femuddig stjärna är ett blickfång och gravarna har stenar av svart diorit. I den västra delen av Porkalaområdet visade Margareta Hägg sina gäster en förfallen sovjetisk bunker med en kanon på taket.

Segerstråles kolteckning Lämplig tajmning för förmiddagskaffe och lunch ingick naturligtvis i reseprogrammet. Vid ett uppehåll i Kyrkslätts kyrkby presenterade en gammal Kyrkslättbo för rese-

närerna i socknens gamla tempel de glasmålningar, som konstnären Lennart Segerstråle på församlingens begäran hade skapat till kyrkans 600-årsjubileum 1930. Man bekantade sig också med den nära fyra meter höga kolteckning, som konstnären under de kaotiska dagarna vid områdets evakuering i september 1944 hade skapat. Han ville skyla över den tråkiga yta, som uppstått, när altartavlan togs ned. Med kol ur lottornas fältkök i kyrkbyn skapade Segerstråle en tavla av Kristus på korset med ett brutet svärd ovanför. Symboliken i tavlan var, att kärleken övervinner våldet. Nedtill fanns på ryska texten ”Isós Hristós, spasitel vseh naródov” (Jesus Kristus, alla folks frälsare). De ryska militärmyn-

digheterna blev oerhört upprörda och gav bryskt order om att tavlan genast skulle förstöras. Den finländske kaptenen Per Duncker, som fick order att bränna den, insåg dess konstnärliga värde. Han bröt mot given order, tog hand om den stora tavlan och gömde den. I trettio år levde man in den tron, att tavlan var förstörd. Då tog kapten Duncker kontakt med dåvarande biskopen i Borga stift John Vikström. Tavlan restaurerades och vid kyrkans 650-årsjubileum 1985 sattes den upp i kyrkan, nu för att förbli där. Hemresan gick i hortikulturens tecken med besök i Helsingfors stadsträdgård och Plantagen i Borgå. RAGNAR BACKSTRÖM


20 – GOD TID

7/2012 föreningsnytt

Malaxpensionärer reste och sjöng Allsångskvällar och en resa över många broar till Larsmo och Nanoq var höjdpunkterna på Malax Pensionärers sommarprogram. Malax Pensionärer och Övermalax byaråd ordnade tillsammans allsångskvällar vid Knösgården den 19 juli och vid pensionärshemmen den 26 juli. Vi hade tur med vädret – litet kyligt men inget regn. Vardera kvällen samlade över 100 deltagare, som roades och sjöng med i de kända allsångerna. Konferenciär båda kvällarna var Tina Martin, som också stod för solosång. Ett bejublat framträdande som ABBA- flickor hade hon också med Kim Marins. Recitation ena kvällen av Dagmar Forsberg och andra kvällen av hennes make Folke. För musik och också sång svarade Boris Dahl och Nils-Erik Tuomela.

Resstart i hällregn Det hällregnade då vi den 7 augusti samlades vid 8-tiden till

bussens uppsamlings ställen. Alla 40 anmälda trotsade vädret och kom med. Efter att de sista stigit på i Vasa, körde vi via Maxmo och Öjskata bron över till Kvimo och vidare över Hellnäs bron till Oravais och Kimo Bruk där det var färdigt dukat till förmiddagskaffe vid Einars café. Därifrån körde vi riksåttan till Karleby, där vi svängde söderut via de sju broarna i Larsmo. Mat fick vi på Strandis vid Storströmsbron. Det var gott och tillräckligt också för en Malaxbo. Vi tittade på konstverket under bron ”simmande flicka” som syntes inifrån matsalen. Den är säkert ännu finare med belysning i mörkret då den speglar sig i vattnet. De andra konstverken kan vi kanske se en annan gång vid torrare väder. Följande hållplats var vid det

Då Malaxborna är på resa är maten en viktig sak.

arktiska museet Nanoq där Teresa Häggblom och Johan Irjala visade oss runt i de olika byggnaderna. Många hade varit där förut. Alla tyckte att det var givande att titta på föremålen och höra deras historia. I maj 2010 invigdes kyrkan Avannaata Ulloriaa (Polstjärnan), som är en kopia av en av världens nordligaste kyrkor. Den var ny också för de som varit till Nanoq tidigare. Litet fuktiga var vi då vi kom till bussen, men vi var torra före vi kom till Uffes Mat & Café för eftermid-

Tina Martin och Kim Marins som flickorna i ABBA.

dagskaffe och sedan for vi hemåt. Vi körde via många broar över större och mindre vattendrag. Hur svår hade färden varit för 100 år

sedan och hur lång tid hade vi fått reservera då för samma rutt? Text MARGARETHA GÄSTGIVARS Foto CHRISTER BOGREN

Sångare i alla åldrar samlades till allsångskväll.

Från norra Kyrkslätt till östra Estland Östra Estland var målet för Norra Kyrkslätts Pensionärsförenings resa i september.

Riddarborgen i Rakvere. Foto HENRY LÖNNROTH

Vi bodde två dygn på Viimsi Spa och gjorde en rundtur i Viimsi där vi bl.a såg president Lennart Meris sommarresidens. Följande morgon styrdes kosan österut, till riddarborgen i Rakvere, där de bjöd på vin och sköt salut till vår ära. Därefter blev det lunch på stora ståtliga Sagadi herrgård. Resan fortsatte till Palmse herrgård,

Middag på hotellet. Foto HENRY LÖNNROTH

där fick vi se bl.a festdräkter, verklig glamour. Middag på kvällen i Jussi Ölletuba med bordsservering. Vår resa förgyldes förutom det planerade programmet av två födelsedagar, som firades med champagne och sång. På hemvägen blev det tid i Tallinn för shopping. VI SOM VAR MED


GOD TID föreningsnytt

Resa till Bohuslän i Evert Taubes fotspår Till Bohuslän på Sveriges västkust gick Kyrkslätts Pensionärers resa i början av september. En stor del av resan gick i Evert Taubes fotspår. Gränna vid Vättern var det första resmålet i Sverige. Gränna är en vacker, liten stad känd för sina polkagrisar och är ett av Unescos världsarv. Vi besökte Franssons Polkagristillverkning, där vi kunde fylla våra påsar med polkagrisar av olika storlek. Ville man inte köpa polkagrisar, kunde man köpa knäckebröd. Polkagristillverkningen började i Gränna i liten skala på 1800-talet, då en fattig änka, Amalia Eriksson började tillverka och sälja polkagrisar för att försörja sig och sin lilla dotter Ida. Det sägs, att det gick så bra, att då Ida dog, hade hon en ansenlig summa pengar, mätt med tidens mått. Mor Amalia med sin korg med polkagrisar finns som staty i Gränna idag.

Grönt Udevalla Vi körde vidare mot Uddevalla där vi bodde på Hotell Carlia. Hotellet ligger centralt i staden, nära till stadens sevärdheter. Uddevalla stad har funnits på denna plats sedan 1500-talet, men i staden finns inga hus äldre än från 1806 , då en förödande brand härjade. Uddevalla är en gammal industristad där det bl.a. funnits varvsindustri och Volvofabriker. Idag har man satsat stort på grönska och vackra blomsterplanteringar. Kvarteren runt Uddevalla bro och Byfjorden som rinner genom staden är lummiga och välskötta. Axel och Anna Carlsson hette värdparet på Hotell Carlia på 40-talet. Deras arv har förvaltats väl. Hotellet var utmärkt, och innebar en liten överraskning för många av oss. Jag citerar hotellets broschyr: En av hotellets våningar är helt inredda i Evert Taubes anda. Evert Taube bodde flitigt på Carlia under 40-talet och 50-talet. Alla Taube-rum är unika och inredda och inspirerade av en historia eller en sångtext, Ett av dem är Rosenrummet. Evert Taube hade inte betalt på 14 dagar och då undrade hotellets ägare Axel, om inte författaren kunde tänkas betala en smula? Då blev Taube sur och frågade om herr Carlsson fått dåliga affärer? Sedan gick han till blomsterhandeln och beställde ett fång röda rosor till Anna Carlsson, Axels fru. Räkningen skickade han till Axel! Varje rums dörr i Taube våningen hade en liten skylt med en text. Det kunde t.ex. stå här: I detta rum komponerade Evert Taube sången Kärleken och vinden. En fantastisk kärleksvisa – en hyllning till Kvinnan … Där stod hon som i flydda dar men pannan lugn, med blicken klar. Man kunde faktiskt få bo i Han-

delsman Flinks butik, eller känna en fläkt från Argentina, med en kniv instucken i väggen! På fredag visade vår guide Stefan oss runt i det otroligt vacka Bohuslän. Vi körde förbi Nordens Ark, en stor naturpark som anlagts för att rädda utrotningshotade djur. Vi besökte Fiskebäckskil på Skaftö vid Gullmarsfjorden, där vyer till TV-serien Saltön spelats in. På Pelles Rökeri i Grundsund avnjöt vi vår lunch. ”Pelles” hette ”Lilla Hunden” i TV- serien. I Grundsund bodde Evert Taube 1942–1945. Vinden rufsade om i våra lockar och slet i våra rockar, men vyerna var hisnande vackra överallt. Hav och släta klippor. I dessa trakter står också Vinga fyr, där Evert Taubes far var fyrmästare, och där Evert vistades under sina barndomssomrar. Klimatet ansågs vara bra för hans astma. Vi rörde oss verkligen i Evert Taubes fotspår. Vi körde förbi huset där han hyrt in sig på Ängön.

Maj från Malö Vidare till Flatön där vi besökte handelsman Flinks handelsbod som finns kvar ännu idag, ett trevligt gulmålat trähus. På Flinks tid lär butiken ha bestått av endast ett rum, men är nu en turistfälla med större ytor. Hit kom Maj från Malö roende med sin eka. Handelsman Flink lär ha fått sitt namn för han var så långsam! Han hette egentligen Gustav Johansson. Namnet Flink accepterades tydligen av honom och hans släkt, för guiden berättade att det står Gustav Johansson-Flink på hans gravsten! Från Flatön tog vi färjan till Orust, som är Sveriges tredje största ö, varefter färden fortsatte mot Lysekil och Smögen. Vacker havutsikt och underbara klippor överallt. Husen som för det mesta är vita, klättrar tätt vid varandra uppför klipporna. I Smögen besökte vi naturligtvis den långa träbryggan med sina små butiker i röda fiskebodsliknande hus. Det var rätt få turister på plats då sommarsäsongen närmar sig sitt slut. Hit kommer sommargäster från när och fjärran och lägger till med sina båtar. Efter en stunds shoppande fortsatte färden till Hunnebostrand, där en lunch väntade på oss på Bella Gästis. Även här underbar utsikt med runda klippor. Därefter styrde vi kosan mot Fjällbacka, där Ingrid Bergman med sin man Lars Schmidt under många år hade sitt sommarparadis på ön Dannholmen. Från samma trakt kommer också författaren Camilla Läckberg,

Hamnvy i Grundsund.

känd för sina kriminalromaner. Fjällbacka har fått sitt namn efter det höga Vetteberget. Här finns Ingrid Bergmans park mede en liten staty av henne. Många av oss kom att tänka på Paavo Turtiainen, killen från Karis, som presenterats i TV, Ingrid Bergmans allt-i-allo under många år. Vi besåg ännu Vitlycke hällristningar i Taninge kommun, vilken också hör till Unescos världsarv. Bohuslän är inte bara hav och klippor, utan längre in mot land finns gårdar med bördiga åkrar och ängar samt nötboskap. Vanliga mjölkkor ser det ut att finnas mycket mera än hemma i Finland. Alla dessa vackra vyer och fina intryck kommer att finnas länge på våra näthinnor och i våra minnen. Bohuslän är verkligen värt ett besök. Text SIV WIKSTRÖM Foto ULLA KORKMAN

Staty över Ingrid Bergman i byn Fjällbacka.

Flinks Handelsbod på Flatön.

7/2012 – 21


22 – GOD TID

7/2012 föreningsnytt

Intressebevakningen lyftes upp i jubilerande Esbo Intressebevakningen kunde inte undvikas då Esbo svenska pensionärer 14.9. firade sina 40 år med 290 gäster från föreningens nio klubbar. Enligt en färsk kontroll är Esboföreningen med runt 1 000 medlemmar Svenskfinlands största. Men uppgiften kan ifrågasättas. Just då torde Esbo ha haft en enda medlem mer än Närpes Esbo svenska pensionärer har cirka 400 tillställningar i året. Innehållet består av föreläsningar, utbildning, debatter och förstås social samvaro. Föreningens ordförande Lasse Hoffman påpekade i sitt hälsningstal att pensionärerna kräver en saklig, korrekt och rättvis behandling. – Men vi ska undvika att skapa motsättningar mellan befolkningsgrupperna. Festtalaren, hemmasonen, minister Carl Haglund kom också in på pensionärerna närstående frågor. – Regeringen fick inga stilpoäng för äldreomsorgslagen. Men slutbetyget blev ändå bra. Äldrevården fick 144 miljoner euro till. Vi har en bra rekommendation för vården. Efterföljer kommunerna inte den fram till 2014 tvingas de till det. Ingen annan regering har tagit en så här stark ställning för äldrevården. Haglund uppmanade våra pensionärsföreningar att aktivare påverka och att tro på framtiden trots att EU är i gungning. Förbundsordförande Ole Norrback å sin sida manade pensionärerna till återhållsamhet och att inte

ställa krav. – Vi ska vara sakliga och inte besserwisser. Vi ska inte tränga oss på utan stå till förfogande om vi blir tillfrågade. Han uppmanade dock pensionärerna att vara aktiva i kommunalvalet. – Ju mer inflytande desto större makt. Kyrkoherde Roger Rönnberg berörde inte intressebevakningen men tog upp marginaliseringen och utslagningen i samhället. Vi får inte vända ensamma och utslagna ryggen. Rönnberg ville också att vi skulle ta upp tacksamheten som aktuellt tema. – Låt oss vara tacksamma över att vi får samlas här. Alf Skogster, som representerade Grankulla pensionärer och det regionala samarbetsorganet SPF-Mellannyland var inne på samma tema. – Vi pensionärer bör mera visa att vi är en resurs. Vi kan t.ex. ställa upp som ”farfar” i skolan som hjälp åt elever med problem, eller gå ut med åldringar som behöver stöd. Det finns mycket viktitigt men

Som av bilden synes var det hög stämning på Esbo pensionärers jubelfest. T.v. är Ole Norrback i samspråk med Eva Hoffman. På andra sidan bordet sitter Jan Holmberg och Lasse Hoffman medan Veronica Fellman är på språng.

som för oss är enkelt att göra, sade Skogster som själv i fyra år varit ”skolfarfar”. Ulf Johansson hade sammanställt en kort historik över föreningens verksamhet från grundandet 1972 till 1984. Esbo-Grankulla pensionärsförening var en av våra första pensionärsföreningar och aktivt med om att grunda förbundet. 1978 delades Esbo församling, som då var en viktig bakgrundsfaktor. Grankulla fick då en egen församling vilket hade som följd att Grankulla-klubben blev en självständig förening. I sin presentation av historiken påpekade Johansson att intressebevakningen varit svagt företrädd i protokollen. I motsatt till återhållsamma Norrback uppmanade han förbundet att oftare gå ut i offentligheten för att påverka myndigheterna. Därigenom skulle det vara lättare att få med nyblivna pensionärer som aktivt vill bevaka sina intressen.

Dessa var Marco Ekroth, Bengt Roth, Curt Lönnberg, Peter Apelkvist och Åse Kyander. Därtill delades rosor åt Ethel Blomander, Ritva Johansson, Virpi Renholm, Marianne Sandén, Daisy Winqvist, Per-Erik Laxén, Solveig Bäckström, PehrErik Bäckström, Anne-Marie Lindholm och Marianne Sandell.

Festen hölls i Yrkesläroanstalten Omnias festsal. För underhållning stod föreningens egen kör Furorna och Håkan Streng som skrivit sångtexter anpassade för jubilaren. Efteråt dansades det flitigt till Sune Huldins enmansorkester. Det allmänna omdömet var att jubileumsfester borde hållas oftare. UFFE J.

Standad och rosor En grupp aktiva medlemmar hedrades med föreningens standar.

Håkan Streng tog i för fullt.

Olympia på utfärd till Fiskars Vädret visade sig inte från sin bästa

sida då vi startade men efter en stund tittade solen fram och vi fick ett vackert utfärdsväder hela dagen. Vår guide Birgitta Kurten steg på bussen i Fiskars och hon började med att berätta om ”gamla goda tider” i Fiskars. Vi körde en runda medan hon berättade om byggnaderna vi passerade. Andelslaget är en sammanslutning vars alla medlemmar bor eller arbetar i Fiskars Bruk. I Onoma Shop säljs medlemmarnas bruks-eller konstföremål. Vi hade fritid att vandra om-

kring innan vi skulle inta lunch på Fiskars Wärdshus. Petris Chocolate Room var en bod vi måste besöka och köpa god choklad. Vi fortsatte mot Wärdshuset och tittade in i de små butikerna som sålde smycken, reseminnen, hantverk samt ekologiska matvaror. Efter en god lunch kunde vi besöka utställningar i Fiskars Bruk såsom Smak&Form, Oas och Flytande Trädgård. Några föredrog dock att sitta i solen i den vackra miljön. Text BARBRO PIETIÄINEN Foto MAJ-KARIN BROTHERUS

Fiskarsbesökare från vänster Gunhild Granberg, Barbro Pietiäinen, Aili Nyholm, Christina Forsström och Vera Löfgren.

Fem medlemmar hedrades med föreningens standar. Fr.v. Marco Ekroth, Peter Apelkvist, Curt Lönnberg, Bengt Roth och Åse Kyander.


GOD TID

7/2012 – 23

föreningsnytt

Ekenäspensionärer på Lapplandsresa. Ralf Wikström, andra från vänster, rattade bussen och Catharina Hindrén, längst till höger, var reseledare. Foto LARS WERNÉR

Ekenäspensionärers på ruskaresa Ödemark i sprakande färger, sjöar, älvar och forsar fick en grupp pensionärer från Ekenäs uppleva på sin ruskaresa som anträddes den 3 september. Tisdag morgon körde vi från Rovaniemi via polcirkeln och julgubben till Saariselkä, som skulle bli vårt hem under tre nätter. På vägen upp efter Rovaniemi började marken få färg. Onsdagen var den dag vi kanske sett mest fram emot, mötet med Ishavet. Vi plockar upp Lissu, vår guide för dagen. I Sevettijärvi besökte vi gravgården, oerhört vacker med sin vita lav som helt täckte gravarna, lite lingonris växte igenom, en liten fågel prydde korsen – ”själsfågel” kallar samerna den.

Vi stannade vid Skoltefossen för att fotografera. Naturen är ganska karg, här växer inga barrträd endast rönn, asp, fjällbjörk, vide. Färden gick mot Bugöynes, den här platsen kommer vi alla att minnas för här såg vi en så fin regnbåge mot det turkosa vattnet. Här gäller fångst av jättekrabba vilket vi fick på smörgåsarna till kaffet. Finnarna har byggt upp trakten, de kom med kreatur vandrande över fjällen och slog sig ner här där de kunde fiska och fånga krab-

bor i Varangerfjorden. Vid klart väder ser man över till Vadsö. I Grabbavik finns fiskodlingar och i Varangerbotn var befolkat redan på 1200-talet. I Nesseby bodde Isak Saaba, den första samen som valdes in i Stortinget. Hans gård finns här och är nu museum. Vi körde längs Tana älv som är en laxälv. I de här trakterna odlar man kryddörter, de får en mycket fin arom här på grund av ljuset. I Nuorgam finns ett 2 924

kvadratkilometer stort väglöst ödemarksområde med låga fjäll, fjällbjörk, sjöar, åar, älvar och renskötsel.Urho Kekkonen rörde sig i de här trakterna och tack vare honom fick de rengärden 1962–63 rengärden. Bron över Tana älv är även gräns mellan Norge och Finland och tullen finns här. Prästgården i Utsjoki är ritad av C-L Engel. Här finns även 14 av 20 kyrkstugor bevarade där långväga kyrkfolk kunde övernatta. Utsjoki är också en laxälv som går genom olika åar, älvar och sjöar.

Plättar och jokning Torsdag morgon startade vi mot Enare och Samemuseet som visar

samernas liv och en vacker film om naturen och norrskenet. Resan gick vidare mot Karigasniemi där vi stannade i Muotkan Ruoktu hos Hans, 83 år. Han hade stekt plättar och kokat gott kaffe. Då vi skulle åka därifrån kom han in i bussen och jojkade för oss. Här uppe är vattnet så rent att man kan dricka från älvar och forsar. Björnidet i Enare tog sig många upp till. Det finns under en stor sten och rymmer flera människor samtidigt. Fredag morgon började hemresan. Vi stannade och tittade på Tankavaara guldvaskarby. I Sodankylä besökte vi den gamla kyrkan från 1689 som är den bäst bevarade träkyrkan från 1600-talet. Vi körde genom vackra landskap med ruskafärger, små sjöar och renar. Vi besöker Posio Pentik där företaget i tiderna började. Där finns även ett fint kaffekoppsmuseum med 3 000 olika koppar och ett fint hembygdsmuseum och en stor butik. Kuusamo var slutstation för dagen. Lördag morgon fortsatte resan. Nu var Eva Ryynänens ateljé och kyrka i Lieksa målet. Hon har tillverkat 500 träskulpturer och byggt en kyrka av väldiga stockar av karelsk rödfuru. På söndagen i stannade vi Valamo där vi besökte kyrkan och vandrade i omgivningen. Mekaniska musik-museet i Varkaus blev den sista sevärdheten. Det är ju nog så speciellt, det är enda i Finland och nordens största. CH

Rosor, sång och datorer på Karis Pensionärers födelsedagsfest I ett härligt höstväder samlades nästan nittio seniorer på Brankis till Karis Pensionärers säsongöppning, septemberträffen, som traditionsenligt firas som födelsedagsfest. Av de närvarande var nio inbjudna medlemmar, som under året antingen fyllt eller fyller 80, 85, 90 eller 90+. Alla födelsedagsbarn uppvaktades med varsin ros, kaffe och jordgubbstårta samt sång. Visklubben med Pia Nygård vid pianot klämde i med En enkel tulipan uppå bemärkelsedan och fortsatte med tre låtar till. Av dem

kan nämnas den vackra sången Spegling. Mera sång blev det en stund senare då Pia bjöd på skön solosång. Hon sjöng bl.a. Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå samt En bro över mörka vatten.

Gäster från pensionärsförbundet Träffen besöktes också av två gäster

Årets jubilarer på födelsedagsfest. Närmast kameran Brita Löflund.

Veronica Biaudet och Mona Lehtonen

från Svenska pensionärsförbundet; Mona Lehtonen, som nu fungerar som ledare för förbundets IKT-projekt och Veronica Biaudet, som är ombudsman för bl.a. Västnyland. Mona nämnde bland annat, att projektet främst går ut på att hitta handledare i föreningarna och att

öka intresset för datorer bland pensionärerna. Sedan gav hon svar på frågan Varför skall jag ha en dator? Veronica, som från och med denna höst ersätter Mona som ombudsman för vår region, presenterade sig själv och berättade om aktuellt inom förbundet och

det västnyländska distriktet. Innan orkestern Håll i gång fick bjuda upp till dans, drogs vinsterna i månadslotteriet. Egon Grönqvist hade turen att vinna huvudvinsten, ett jättestort plastkärl, som främst innehöll ekologiskt odlade grönsaker och rotfrukter. CJ


24 – GOD TID

7/2012

Kilens Hembygdsgård

Deltagarna i konstträffen samlade utanför Salteriet. Från vänster framtill Irma Kockberg, Kristian Teir, Inge Martonen, Marianne Sjöblom, Ilse Berlin, Hilkka Wilhelms. Bakre raden från vänster Leena Mäntylä och Britt-Mari Kamppinen. Från bilden saknas Susanne Ekroos och Hely Barsetti.

Akvarellmålning på Kilen i Sideby Två vackra dagar inföll lämpligt då tio amatörer i akvarellmålning träffades på Kilen i Sideby , i södra Österbotten i juli.

Kaffestund i Salteriet. Från vänster: Marianne Sjöblom, Irma Kockberg, Inge Martonen, Kristian Teir och Hilkka Wilhelms.

Hilkka Wilhelms prövar akvarell på linne. Britt-Mari Kamppinen följer med.

Medlemmarna i Konstföreningen Spectra rf från Kristinestad och Konstklubben AV från Helsingfors var inbjudna av Kristian Teir till denna nya ”Konstträff på Kilen” som understöddes av SvenskÖsterbottniska Samfundet rf. Nittio procent av deltagarna hade uppnått pensionsålder, så gruppen var väldigt homogen. På invigningen av ateljén dagen före start , fick de närvarande uppleva solnedgång i havet utanför ateljé Salteriet till gitarrspel av den musikala advokaten Mathias Teir Pettersen från Oslo. Akvarellisterna målade sedan i två soliga dagar över 60 akvareller med Kilen motiv. Inge Martonen från Konstklubben AV lärde ut akvarellmålning på linne. Leena Mäntylä visade effekterna av grovt salt och Hilkka Wilhelms guidade oss i nyanser. De båda sist nämnda är från Kristinestad. Vi blev även inbjudna att besöka Sidebykonstnären 2 hem. Då väggplatserna tagit slut hade Hely fortsatt med att måla sina arbeten bl.a. direkt på dörrarna. Besöket hos Hely var en av träffens

Rallarros målad av Hilkka Wilhelms.

höjdpunkter. Kilen var en mycket lämplig plats för konstträffen. Det gamla fisksalteriet som inretts som allaktivitetsutrymme, var vår ateljé, där vi samlades för att bl.a. diskutera våra arbeten. Deltagarna fick även njuta av god mat och logi på Kilens hembygdsgård. En del av arbetena från konstträffen var utställda i Konstklubben AV:s utrymmen på AV-huset i Helsingfors i september 2012, i samband med AV:s open house. Klubblokalen hade renoverats och försetts med ny upphängningsteknik, för konstklubbens behov. Konstklubben AV är en krets inom Arbetets Vänner Huvudförening rf, som grundats redan 1891. Nästa års Konstträff på Kilen är redan bokad för Salteriet på Kilen 6–7.8. Därefter kommer vi att förflytta oss till Kristinestad och målar småstadsvyer. Konstföreningen Spectras ordförande Hilkka Wilhelms har inbjudit konstträffens deltagare att ställa ut sina arbeten på Spectra-huset efter träffen 2013. Text KRISTIAN TEIR Foto SUSANNE EKROOS


GOD TID BOENDE

Hedvig Sofiahemmets

Hur gör vi vår bostad städvänligare? Det finns två motiv för städandet. Hygienaspekten

gäller hälsa: bostaden skall vara någorlunda fri från smuts, damm och hälsovådliga mikrober. Estetik­ aspekten innebär att bostaden ser ren och snygg ut, att synliga ytor inte har fläckar och skråmor. Städbarheten bestäms av byggmaterial, möbler och inredning samt av våra egna aktiviteter och krav i närmiljön och hemmet. Begreppet underhållsfria ytor är lömskt. I en slitstark yta kan skadorna vara oreparerbara: sprickan i glasskivan och skråman i laminatet kan inte lagas. Man skall undvika mjuka ytor där slitstyrka behövs: de nya golvplankorna i Kungssalen i Åbo slott förstördes redan invigningskvällen. Bord och stolar av furu kan efter en kort tid vara slitna. Parkett skall vara av hårt trä och ytskiktets tjocklek skall möjliggöra flera slipningar. Mattor binder damm ur luften, men allergiker föredrar hårda golv.

Entrén till flervåningshus och småhus borde utfor-

mas så att inte sand, snö och vatten hamnar inne på golvet. Utomhus kan hårda, kanske uppvärmda ytor, tillräckliga skrapgaller samt skärmtak minska problemen. I våtrum och i entréer är reliefmönstrade klinkerplattor halksäkra och ändå lättstädade. Knottriga plastmattor är svåra att rengöra. En stor, absorberande och lätt tvättbar textilmatta innanför flervåningshusets entré fångar upp sand och fukt. Rengöringsmässigt är våtrummen viktigare än andra rum och golven viktigare än andra ytor. Bad- och duschrumsgolvens täthet och städbarhet är viktig, och därför skall här inte finnas rörgenomföringar, skruv- och bultfästen och inredningsmonteringar. Därför skall vattenledningar dras från taket och inte ur golvet, wc-stolar och skåp skall gärna vara vägghängda, avloppsrör skall finnas i slutna schakt eller kassetter eller på utsidan av

7/2012 – 25

badrummet. Golvet under dusch eller badkar skall vara tätt och tvättbart. Golvbrunnen skall vara lätt att rensa, och den skall rensas regelbundet. I köket skall spiskupans eller spisfläktens fettfilter vara tvättbart, och det skall tvättas regelbundet. Också i kök och övriga rum är det lättare att städa

om skåpen är vägghängda och antalet möbelben är lågt. Socklar under köksskåp, klädhyllor och städskåp är värdelösa eller rentav förkastliga. Profilerade köksskåpsluckor och infällda diskhoar ger mer städarbete än släta och enhetliga ytor. Springor bakom kökets diskbänk och badrummets tvättställ bör vara tätade eller så breda att de lätt kan rengöras. Golvstående spis, kyl och frys skall kunna dras ut vid städning. Klinker- och kakelplattor av måttlig storlek har den bästa vidhäftningen, och plattorna skall fästas av yrkesfolk. En vattenavstötande fogmassa förbättrar städbarheten och förebygger fukt i konstruktionen. Också balkonger skall städas, och städningen underlättas av balkonginglasning och av att eventuella golvtrallar är lätta att lyfta upp.

BENGT-VILHELM LEVÓN

nästsista fasad blir färdigmålad i oktober och den sista kommer att renoveras nästa sommar. Också det nya plåttaket skall målas nästa år. Förbättringen av gården omfattar prydnadsbuskar och -träd samt ny utebelysning och nya kantstenar vid gångvägar och uteplatser.

Vi hoppas på ditt stöd till höstens förbättringar (konto FI434055 0010 119887). Anders Ekman (0400686 840) berättar gärna om stiftelsen, Björn Sundqvist (010 617 8202) om huset, Johanna BörmanLångström (0500-924 948) om boendeplatserna. Tack för ditt bidrag! Hedvig Sofiahemmet i Helsingfors. Se gärna också vår hemsida: www.hedvigsofiahemmet.fi

Om vardagen hemma känns otrygg eller besvärlig när du inte mera trivs hemma

VÄLKOMMEN TILL BRUMMERSKA HEMMET I VÄSTRA BAGGBÖLE

Hemmet erbjuder tryggt boende för dig som funderat på en boendeform där man inte behöver bekymra sig för matlagning, städning och tvätt. Hemmet erbjuder omsorg dygnet runt och program. Serviceboendet Stjärnan erbjuder 22 bostäder med plats för totalt 24 personer och i hemmets gruppboende Björken vårdas de som lider av minnesstörningar. Ta kontakt med verksamhetsledare Pia Ahl mobiltelefon 040 74 94 194 eller brummerskahemmet.pia.ahl@kolumbus.fi. Bekanta er med vår hemsida www.brummerskahemmet.fi

God vård på svenska

Bertahemmet erbjuder helpension med trygg och sakkunnig omvårdnad på ålderns höst. Behöver du avlastning från vardagen någon vecka. Vi på Bertahemmet kan sköta din närstående under tiden med skräddarsydd vård.

Leschehemmet

Ett svenskspråkigt servicehem, i havsnära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Bertahemmet ligger i det trevliga Södra Haga i Helsingfors med goda förbindelser till centrum. Vi har hyreslägenheter, servicesedelmöjlighet och privat omvårdnad med helpension i eget rum. Vänligen kontakta vår föreståndare Carola Hultin tfn 09-477 4720 eller carola.hultin@bertahemmet.com

BLOMSTERFONDEN

- Det trygga boendet i Helsingfors !

Leschehemmet har för tillfället några rum lediga och miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende med utbildad svenskspråkig personal dygnet runt. Kosthållet förestås av en egen matglad kock. Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. För kortare perioder erbjuds intervallvård. Kontakta föreståndare för mera information, tfn 09 631 110, 040 582 8442 e-post: info@leschehemmet.org adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors hemsida: www.leschehemmet.org

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors upprätthåller och hyr ut pensionärsbostäder i Helsingfors. Vi erbjuder allt från självständigt boende till vård i livets slutskede. Du väljer själv servicenivån på ditt boende, allt från boende på egen hand boende till helinackordering, vilket kan kompletteras med bland annat läkaroch sjukskötartjänster. Våra lägenheter har trygghetslarm och vår svenskspråkiga personal är tillgänglig dygnet runt på våra tre trivsamma hem i Kottby. För dig och dina grannar i din egen ålder, erbjuder vi både gemensamma och individuella aktiviteter. Här har du naturen nära, liksom även goda förbindelser in till centrum.

Vill du veta mera? Kontakta då: Vd Kjell Nyberg tfn (09) 7771 2212, e-post: kjell.nyberg@blomsterfonden.fi Vårdansvarig Carina Hellgren tfn (09) 7771 2214, e-post: carina.hellgren@blomsterfonden.fi Personalansvarig Monica Ståhls-Hindsberg tfn (09) 771 2213, e-post: monica.stahls-hindsberg@blomsterfonden.fi


26 – GOD TID

7/2012

Östersjön fotograferad från Källskär, Kökar. Foto ULF WAHLSTRÖM

Sol, vind och vatten Åbo svenska pensionärsklubb hade glädjen att i somras uppleva den åländska musiksatsningen Röster för Östersjön. Tillsammans med drygt 1 200 lyssnare bänkade vi oss en varm augustikväll ute på Andersudde hemma hos kommerserådet Anders Wiklöf. gången som storslagen final på firandet av stadens 150 år.

Ålands Budbilsservice Ab Tel +358 (0)18 27590 Fax +358 (0)18 17826

Proffsiga sångare och musiker

Artikelförfattaren framför bussen som tog ”Grupp Åminne” till Andersudde.

Brändö Lax Ab Fiskodlarföretag i den åländska skärgården

Ålands Senap

Tel. 018-41 287 fax. 018-41 287

Foro HENRIK NIKULA

Tel. 0207280310 Fax. 020728320

MARIEHAMNS FÖRSAMLING tfn 018-5360

Ålands Svartbrödsbageri Birka Skärgårdsbröd ÅLANDS FISKFÖRÄDLING AB

- produktion och försäljning av odlad regnbågslax och sik - garanterat färsk och närproducerad inhemsk fisk av hög kvalitet - säkra leveranser året runt

Idén till en fond för Östersjön väcktes 1989 av Anders Wiklöf, som skänkte en betydande donation till fonden. Stiftelsen har sedan dess framgångsrikt drivit sin verksamhet med stöd från företag, organisationer och privatpersoner. Man stöder vetenskaplig forskning och annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Röster för Östersjöfonden Sommaren 2007 hölls den första

välgörenhetskonserten på det wiklöfska sommarstället Andersudde, där Anders Wiklöf låtit bygga en stor tennisarena. Artisterna på konserten består av den åländska sång- och musikeliten med starkt tillskott av rikssvenska artister. Intäkterna från konserten går till Östersjöfonden. Hittills har de sex konserterna inbringat runt 150 000 euro! Bara en gång år 2011 har konserten hållits i Mariehamn; den

Fiskhamnsvägen 10, AX-22710 Föglö, Åland Tel. 018-50 300 E-post: aland.fisk@aland.net

OLLES Bygatan 1, Godby

EL

Tel. 41 300.

MITT I STAN

Tel. 018-12 155 VARD. 9.00-18.00 LÖRD 9.00-15.00

De sex konserterna har haft olika teman med varierande innehåll. Ett tema har varit operamusik, ett annat musikaler; temat för i år var Sol, vind och vatten. Alla sånger sjöngs på svenska, vilket kändes helt bra. Vi kunde njuta av stämningarna i kända sång pärlor som Så skimrande var aldrig havet, Musik ska byggas utav glädje, Sakta vi gå genom stan och Som en bro över mörka vatten. En av höjdpunkterna var Guldet blev till sand ur Kristina från Duvemåla sjungen av Leonarde Brändström med en intensitet som t.o.m. överträffade den vi hörde på Svenska Teatern i Helsingforsuppsättningen! Det går inte att här nämna de många uppträdandena skilt, men ytterligare några namn ska nämnas. Orkestern under ledning av Tony Wikström spelade fantastiskt. Johanna Grüssner var i toppform liksom de andra artisterna, kören och dansarna var suveräna och Pernilla Skifs som regissör och koreograf höll i alla trådar och knöt ihop dem till en mästerlig helhet. Det kändes bra för våra Åbopensionärer att kunna understöda Östersjöfonden samtidigt som vi för fullt fick njuta av en högklassisk upplevelse. Nästa sommar bjuder Andersudde förhoppningsvis på nytt program och då hoppas jag, att många pensionärsföreningar styr sommarresan mot Åland! CARIN ÅMINNE


GOD TID

7/2012 – 27

Eccas drängar ger Jules Sylvain-konsert Musikglada Eccas drängar i Ekenäs ställer till med en Jules Sylvain-fest, Säg det i toner, tillsammans med operasångerskan Eva Comét söndagen den 14 oktober. Det blir en kavalkad på sexton gamla godingar och i elva av dem förväntas publiken sjunga med av hjärtans lust. Jules Sylvain (1900–1968) var Sverige största schlagerkompositör och skrev mer än 800 melodier, bl.a. musiken till hundratals filmer, från den första svenska ljudfilmen Säg det i toner 1929. Han var också en äventyrare och charmerande levnadskonstnär. Tangokavaljeren, Räkna de lyck­ liga stunderna blott, Vintergatan,

Med en enkel tulipan, En stilla flirt, Flygarvalsen … Det är Sylvain-melodier vi äldre alla har i ryggmärgen.

Eccas Drängar fr.v. Lauri Metsämäki, Ecca Sjöblom, Kicke Westerlund, Mårten Johansson, Caj Ehrstedt, Akilles Liljestrand och Olle Spring.

Operasångerskan Eva Comét är Sverige gåva till Västnyland. Hon arbetar för ”Opera på folkliga arenor” och sjunger allt från opera till operett och schlager.

Eva Comét är född i Lund, operautbildad i Stockholm och nu Karisbo. Hon debuterade som Hanna Glawari i Björneborgsoperans Glada änkan 2006 och gav sin debutkonsert på Nationaloperan i Helsingfors. Sedan fyra år tillbaka är hon konstnärlig ledare för projektet Opera på folkliga arenor och var med om att grunda Raseborgs

Operaförening 2011. Med Eccas drängar är Eva både medsångare, försångare och solist. Ecca Sjöbloms sjungande och dragspelande drängar är Mårten Johansson, Caj Ehrstedt och Olle Spring samt Lauri Metsämäki på trummor, Kicke Westerlund, bas, och Akilles Liljestrand, gitarr. Säg det i toner äger rum sönda-

gen den 14 oktober klockan 16 i Snåresalen, Raseborgsvägen 6–8, Ekenäs. Biljetter säljs i förköp hos optiker-guldsmed Broman i Ekenäs och Karis. Det kan vara skäl att boka i tid, i fjol kom mera publik än det rymdes in till drängarnas Taubeprogram. MAJ-BRITT PARO

SPF-pensionärer på Tattoo i Fredrikshamn Vad är Tattoo? Svaret fick vi den 3 augusti då vi fyra pensionärer Johansson (Mariehamn och Helsingfors) besökte staden Fredrikshamn som finns bara åtta kilometer från gränsen. Vi ”Mariehamnare” var på besök på Mogenpört i Pyttis som inte ligger så långt från Fredrikshamn. Och snart märkte vi att också många andra svenskspråkiga pensionärer från H:forsnejden (Samrådet) under ledning av Clara von Bonsdorff hade valt samma mål. Tattoo visade sig vara en stor showparad med färggranna militärmusikkårer från när och fjärran på den s.k. bastionen i Fredrikshamn. Det minsta som jag kan säga var att det var en oerhörd upplevelse som man i tankarna så gärna går tillbaka till. Åtminstone undertecknad. Vi kan ju också nämna att freden mellan Ryssland och Sverige i 1808–1809-års krig slöts i Fredrikshamn den 17 september 1809. En fred som innebar att Sverige förlorade hela Finland som i stället blev Storfurstendömet Finland med överraskande stor ”självständighet”. Flera gånger under den s.k. två timmar långa paraden tänkte jag – nu borde jag ha kantor KajGustav Sandholm som kan allt om musik vid min sida (MPF:s viceordförande) och höra hans åsikt och synpunkter om den musik som vi gillade så helhjärtat..

Sju orkestrar Sju orkestrar marscherade förbi läktaren och antalet orkester­medlem­ mar var alltid mellan 30 och 40. Och hur de marscherade – imponerande perfekt i takt med musiken! På sluttningarna till bastionen

nr 6 fanns mellan 2 000 och 3 000 mänskor! Och vi hade turen att den här dagen fanns också president Mauno Koivisto och riksdagens talman Eero Heinäluoma med i publiken. Då ”Manu” kom tillsammans med sin fru Tellervo reste vi oss spontant. Jag tror att presidenten kände den oerhörda sympati som strömmade emot dem. Och för mig själv sa’ jag – kommer du ihåg då vi i Statsvetenskapliga fakultetens föreläsningssal satt efter varandra och vår professor ”snälla” Sven Lindman (i statskunskap) frågade – ”vad säger magister Koivisto – vad säger studerande Johansson”? Avslutningsvis vill jag tro att också Claras grupp gillade en äkta Tattoo som arrangeras l Fredrikshamn vartannat år. Det år som Tattoo inte arrangeras i Fredrikshamn så arrangeras militärmarscherna i Ystad. För mig och min bror väckte ju Fredrikshamn också minnen från vår tid i RUK – Reservofficersskolan. Och då var Inger min flicka (fästmö och farm.stud) vid den traditionella RUK-balen i huvudbyggnaden f.d. Kadettskolan. Där hade Mannerheim en gång varit elev men fått sparken på grund av någon mindre förseelse. I stället vann han inträde vid den Nikolajevska kavelleriskolan i Petersburg, en betydligt mer krävande utbildningsanstalt. RAINER JOHANSSON RUK 91

På rundvandring i Fredrilshamn. Samrådet i SPF Helsingfors hade ordnat en resa till Tattoo. Foto CLARA von BONSDORFF

”Från hjärta till hjärta” Seminarium torsdag 11.10.2012 kl. 11–15.30i Folkhälsans auditorium. Topeliusgatan 20 Registrering kl.10.30–11.00 Bindande anmälan till Majlis Kvist, gsm 040-754 0550 (helst kl.17–19), e-post majliskvist35@gmail.com Deltagaravgift 15 euro inkluderar lunch och kaffe (uppbärs på plats) PROGRAM 11.00 Välkommen! Förbundsdirektör Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund Det muntliga berättandet – från hjärta till hjärta . Bibliotekarie Agneta Möller-Salmela 12.00 Lunch med kaffe 13.00 Ett gott liv på äldre dar – Vikten av sociala relationer och aktiviteter för välbefinnandet. DrPH Anna Forman Underhållning Hjärtat har inga rynkor, Författare Per-Erik Lönnfors 15.30 Tack för idag, Marianne Lindberg, moderator, ordförande för Samrådet i SPF Helsingfors

40 ÅR 2012


28 – GOD TID

7/2012 Österbottens museum

Möjlighet på Seniorkryssningen att säga sin åsikt om verksamheten i SPF De som deltar i höstens Seniorkryssning får möjlighet att framföra sin åsikt om verksamhet inom förbundet vid ett ”miniseminarium” som ordnas ombord på Silja Serenade tisdag förmiddag den 30.10 under båtens vistelse i Stockholm.

Museigatan 3 Vasa tfn 06 325 3800

Seminariet inleds med ett kort anförande av organisationskommitténs ordförande Paul Lindell och efter inledningen vidtar en paneldebatt som leds av viceordförande Henrik Svarfvar och där seminariedeltagarna får möjlighet att framföra sina åsikter om verksamheten i förbundet både vad gäller intressebevakningen men även övrig verksamhet. Det behövs ingen förhandsanmälan för deltagande i träffen utan alla som känner för det kan komma till konferensdäck kl. 10.30 (svensk tid) och delta eller bara lyssna på diskussionen som avslutas kl. 12.00.

Ti, to, - sö 12 - 17 ons 12 - 20 museoinfo@vaasa.fi museum.vasa.fi

Vi erbjuder städservice... ... och fastighetsskötsel

Lärkkulla skärgård, Houtskär

Oktober 2012 12-14.10 Fönsterrenovering 12-14.10 Vegetarisk mat 17-21.10 Fiskekurs med Kalastuskeidas 19-21.10 Pop och Rockläger i samarbete med Pargas Stad, i Nagu November 2012 16-18.11 Julmat

Forsbyväg 22, 66900 Nykarleby 0400-563 294, 050-552 4166 www.nykarlebyfastighetsservice.com

40 ÅR 2012

hemsidorna är:www.larkkulla.net Närpes

Växthusrestaurang Kom ihåg Julbord och jullunch farsdag 11.11 i exotisk miljö

Bäcklidvägen 476, 64200 Närpes Telefonbeställningar: 040-5108124 www.lindskok.fi

Next to Normal utspelar sig i vår tid med teman som är

BERÖRANDE POPMUSIKAL PÅ WASA TEATER!

aktuella för dagens människor. Den handlar om en helt normal familj.

PREMIÄR

Det kunde faktiskt vara du!

SPELAS TILL 29.12.2012

Av Brian Yorkey och Tom Kitt

22.09.2012 REGI: Victoria Brattström I ROLLERNA: Anna-Maria Hallgarn, Sören Lillkung, Samuel Harjanne, Johan Aspelin, Markus Lytts, Mikaela Tidermark. STUDIOSCENEN

URPREMIÄR

20.10.2012 SPELAS TILL 2 9 . 1 2 . 2 0 1 2

Om konstens helande verkan

ORGELBYGGAREN av Robert Åsbacka i dramatisering av Annina Enckell REGI: Johan Fagerudd

Orgelbyggaren handlar om döden och kroppens bräcklighet men också om konstens helande verkan.

A

Vandarev yn 2012

Viå n d a Va nd a

av Stefan & Staffan

Premiär lördag 13.10.2012 kl. 18:00

manus: Stefan Lundberg & Staffan Bruun regi: Frank Skog

spelplatser: BJÖRKHEM, Vandaforsen DIANA-SCENEN, Helsingfors Biljetter 20€ från netticket.fi

www.vaihelsinge.fi


GOD TID

M & E Friskvård Larsmo

Eivor 050-34 52 736 , Marlene 050-37 82 094

7/2012 – 29

Ny kondoleansadress

TA HAND OM DIN HÄLSA, HÄLSOANALYS MED ES-TECK! Informerar om bl.a.: • ämnesomsättning • stressnivå • mag-/tarmhälsa • hjärta och blodkärl • hjärnans signalsubstanser • lymfsystem Ev obalanser/sjukdomar behandlas med kosttillskott och introspect

Lust att skriva och skapa Axxell City ordnar hösten 2012 i samarbete med Svenska pensionärsförbundet en inspirationskurs i ord och bild. Kursen kräver inga förkunskaper eller dator. Vi hjälper varandra att hitta vår skaparlust. Vi skriver och gör enkla bildövningar och ser vad som händer i mötet mellan ord och bild. Kursledare är bildkonstnär Magdalena Åberg och skrivarkurslärare Åsa Stenvall-Albjerg. Fyra kursdagar: 25–26.10 och 22–23.11 (to–fre) kl 9.30–16. Kursplatsen är G18, Georgsgatan 18, Helsingfors i ateljén. Kurspris: 200 € Har du lust kontakta kursledaren, e-post: asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 0290 017722. Sista ansökningsdag 10.9.2012. Ansökan görs på www.axxell.fi/city eller till kursledaren.

Förbundet säljer kondoleans- och jubileumsadresser i storlek A4 till förmån för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland. De gamla kondoleansadresserna tog slut och nu har nya beställts. De nya kondoleansadresserna har en båt på pärmen och ett skilt blad där man kan skriva sin hälsning innanför.

Jubileumsadresserna har en rosenbukett på pärmen, och är lämpliga för att hylla på en märkesdag. Båda adresserna har ett tofsförsett band på pärmens rygg som håller fast pärmen och hälsningsbladet innanför. De kostar 15 euro per styck. Vid försändelse tillkommer porto. Veronica Fellman

Tryggare kan ingen vara

40 ÅR 2012

kyrkligt arbete − ta kontakt.

Med lite hjälp av Vännerna

Tfn. 09-612 615 40, 050-356 24 75 Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors

Hedra minnet av din kära. Genom att använda Cancerstiftelsens adresser eller genom en minnesgåva stöder du inhemsk cancerforskning. Adresser erhålles från vår butik i Helsingfors (Lilla Robertsgatan 9) och från tex. olika varuhus och bokhandlar. Kontakta oss: tel. (09) 1353 3256 lahjoitukset@cancer.fi www.cancer.fi

juridiska tjänster

JURISTBYRÅ BERNDT HOLMSTRÖM Tidsbeställning:0440 471 235 Centralgatan 86-88, 10300 Karis

optiker

SUDOKU 9 SFV är en opolitisk förening, som i 130 år jobbat för bildning på svenska i Finland. Kanske du kan uppnå ditt mål, eller förverkliga dina drömmar med lite hjälp av Vännerna? Du hittar oss på www.sfv.fi, samt på Facebook, Twitter och YouTube. Eller ring oss på 09-6844 570.

Svenska folkskolans vänner Bli medlem! Årsavgift endast 10 euro. SFV tar emot donationer och testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp.

5

Lösningen finns på följande sida.

9

1 6

4 2 9 7 9 3 7 2 1 8 6 4 1 2 4 5 6 7 4 3 8 6 3

Saloviusvägen 3 (Kyrkslätts Köpcenter)

09-298 1927

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226 Mariehamn

beställningsbussar CHARTERBUS

R. Lundström

Tel. 09-221 4471 www.lundstrom.fi Turistbussar 16-50 pers. Beställningstrafik

Ab J. Tidstrand Oy Ingenjörsv. 4, 07900 Lovisa tel. 019-531 865,

tidstrand@tidstrand.fi

www.tidstrand.fi


30 – GOD TID

7/2012

Du kan ingenting ta med dig dit du går

Danskvällar • den 14 november med Bronzon • den 12 december med UniSet

Jag sitter vid mammas dödsbädd på sjukhuset. Hon gick in i den eviga vilan när sköterskan kom in i rummet för att servera henne en påtår kaffe. Jag ser på mamma. Stämningen i rummet är sakral. Mamma ligger under mossgröna filten som hon har virkat och som hon tyckte så mycket om. På nattuksbordet finns en bukett rosa nejlikor – mammas favoritblommor som hon hade i sin brudbukett anno 1935, Medan jag sitter där kommer orden ur Alvar Krafts sång En fattig trubadur för mig. – Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag minns att Edvard Persson har sjungit visan i filmen Vart hjärta har sin saga. Nu har mamma gått ur tiden. Ingenting av allt det

hon har samlat på sig under ett nästan sekellångt liv kan hon ta med sig till andra sidan. Mamma hörde till den generationen som inte kunde göra sig av med någonting. Hon hade varit med om efterkrigstider då kappor stagvändes för att sys om och att ett sammetsdraperi kunde bli en finklänning. Jag minns att hon tvättade plastpåsar och klippte utslitna strumpor att användas som fönstertätning.

På AV, Annegatan 26, Helsingforskl. 18–22. Inträde 10 € Arr. Samrådet i SPF Helsingfors och SPF Mellannyland Danskvällen stöds av: Arbetets Vänner, Aktia, Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden

Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet

Pris

29,50€

Lindrar mot huvud-, ryggoch muskelvärk. Förbättrar cirkulationen. Ökar energinivån och minskar stress och trötthet. Armbandet är av hög kvalitet med 24 K gulddouble. Använd armbandet dagligen och upplev de positiva fördelarna.

inkl. postkostnader

Benita Ahlnäs

Sorgearbetet har för mig också inneburit att ordna upp i mammas lägenhet där hon hade bott i över 70 år. Det är ett smärtsamt arbete. Samtidigt konstaterar jag att detta att samla på saker tydligen

40 ÅR 2012

med 2 poler på 2,500 gauss som balanserar kroppens positiva och negativa joner för bättre hälsa.

är ärftligt. Det är svårt att sovra bland mammas kläder och personliga tillhörigheter. Inte heller jag eller mina syskon kommer att kunna ta med oss någonting dit vi går. Samtidigt får jag en insikt om att någon också ska reda upp efter mig. Därför har jag gått in för att reda upp i min med prylar och papper belamrade bostad. Avklädandets tid är inne, tänker jag, i ett målmedvetet försök att rensa upp i den egna röran. Det blir inte som jag har tänkt mig. Efter att alla kläder har lyfts ut från garderoberna tänker jag att kläderna ändå kommer att behövas. Detsamma gäller alla halvfärdiga manuskript, korrespondenser och övrigt ”bråte”. Det slutar med att jag djupt försjunken tänker på Tove Janssons virvelstorm som tog med sig all ballast.

Skribenten är bibliotekarie och frilansjournalist.

SPF 40 år Onsdagen den 7 november kl. 12–16

Sänd in din beställning till: Jonnys Försäljningstjänst Petalaxvägen 18D, 66240 Petalax

Svensk festdag i G18 Georgsgatan 18, Helsingfors Program med bl.a. underhållning av Hillel Tokazier, Eeva Lusenius och Teater Taimine samt hälsningstal av förbundsordförande Ole Norrback.

Antal:

Inträde: 15 euro

40 ÅR 2012

Namn:

Adress:

06-347 0608

cjcenter@malax.fi RASEBORG-opisto Raseborgsinstitutet Lähdelammentie 155 Källträskvägen 155 FI-10300 KARJAA/KARIS

Besök oss på www.spfpension.fi

Maria

Kalaniemi & Vilda Rosor

t Maestro har orde

Marion

Rung

Tvåspråkig seniortisdag med dragspelsvirtuoser. Längd ca 60 min. Ti 9.10. kl.14, 5 €.

Julmusikmed big band

sjunger och samtalar med kvällens Mosabacka Big Band med solisten värdinna Bettina Sågbom-Ek. Sofia Finnilä bjuder på en unik Klubbkväll, A-rättigheter. julkonsert. Sö 9.12. kl.17, 8 € Lö 3.11. kl. 19, 10 € Biljettförsäljning tfn (09) 310 12000 vuotalo.lipunmyynti@hel.fi och Biljettjänsten. Nordhuset, Mosaiktorget 2, Nordsjö, www.vuotalo.fi

SUDOKULÖSNING 9

8

5

2

3

4

7

1

6

7

3

6

5

1

8

9

4

2

4

2

1

6

9

7

8

5

3

5

9

3

7

4

2

1

6

8

2

1

8

3

5

6

4

9

7

6

7

4

1

8

9

3

2

5

3

4

9

8

2

5

6

7

1

1

5

7

4

6

3

2

8

9

8

6

2

9

7

1

5

3

4

Inkvartering/Majoituspalvelut Konferensservice/Kokouspalvelut Bastur/Saunat Tillställningar/Juhlatilaisuudet Glöm inte företagets lillajulfest! Muista myös yrityksesi pikkujoulut! Försäljning / Myyntipalvelu 010 770 3741 / raseborg@jhl.fi


GOD TID

7/2012 – 31

Lösningen postas till God Tids redaktion senast den 26 oktoberber 2012. Adressen är Pb 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet med ”kryss”. Skicka inga andra meddelanden i samma kuvert som krysset. Bokpris.

Namn: ...................................................................... Adress: ..................................................................... ..................................................................................

A S K A V A M O R E

S K Y S K R A P O R

P E R S O N D A T A

M O H E M U L A

R E T I N A N

F L O R I D A

L E I L A

A N S A T S

R A T T O A M T K A N A B K A A N R K

R E T T S E K R O A S T M A O R S S H A E L B E I N

T R I M M Y R M A R K Y L E N

A S P K A O R

N E M O

A T L E T E R N A S

V A L S A T

A R E K A N Ö T

H E L I K O P T I G E T A R A N L I L I N S E G D N S O S K E P A C A N D

Y A R Å L A L E R A N R L S T I K L Ä D L A R E O R L E V Ä S E T E T A R

T Ä M J A S A K N E

A R E N A N M A T B U N K E

Vinnare i krysset i nr 6/2012 Isa Ekström, Karis Elisabet Granlund, Munsala Anita Kankkonen, Kyrkslätt Leif Sjöblom, Skuru Marita Söderström, Helsingfors Vi fick in 232 krysslösningar, grattis till alla fem vinnare.

E S A U

R A N D

E X P O E R

L I A R N A


32 – GOD TID

7/2012

Seniorernas Favorit Vilstolen “Assens” Funktion Glid bredd 74 cm djup 70 cm höjd 107 cm pris från 606€

PEHÅ I BACKSPEGELN

Hej! – Men vem är Du …? Det är väl egentligen omöjligt för oss människor att

säga hur många bekanta vi har. Och lika omöjligt är det förstås att försöka räkna ut hur många bekanta du och jag och alla andra har i genomsnitt, i medeltal. Somliga av oss har på grund av olika omständigheter under livets gång skaffat sig tusentals bekanta, men det finns dessvärre bevisligen också sådana som – av egen blygsel eller till följd av ett oblitt öde – har blivit ganska ensamma, i synnerhet på äldre dar. För min egen del kan jag inte klaga över brist på bekanta. Är man under livet smått aktiv och lägger sin näsa i blöt både här och där så resulterar det naturligtvis i en massa kontakter. Som man sedan under livets gång borde komma ihåg och känna igen!

Välkommen och provsitta

Låt oss gå långt tillbaka i tiden, till åren före krigen,

GOD TID utkommer nästa gång den 9 november. Material till nummer 8/2012 bör finnas på redaktionen senast den 26 oktober. Vi tar gärna emot redaktionellt bidrag från pensionärsföreningar och enskilda. Utgivningstidtabell för resten av 2012 och början av 2013 Nr 8 Nr 9 Nr 1 Nr 2

Utgivningsdag 9 november 14 december 18 januari 8 februari

Deadline 26 oktober 30 november 4 januari 22 februari

Fastighetsförmedling i huvudstaden med närområden samt Västra Nyland. På svenska!

till tiderna då man vandrade till ettan i folkskolan med ett smörgåspaket och en liten mjölkflaska i ryggsäcken. Jag kommer ihåg flickorna och pojkarna i samma klass, men vad hette de på riktigt? Någon kanske känner igen situationen om jag påpekar att många har hittat sina gamla klasskamrater – hör och häpna! – på pensionärsträffar. För min del skedde det i Åbo, det är redan några år sedan dess. Och där stod de ju hela raden från Packaregatans skola där bortom Kakolas fängelsemurar. Jag kände ju igen dem allesammans och småningom klarnade ju också namnen, det ena efter det andra. Underbart, hälsningar …

Det är hemskt att säga det, men till all lycka lär jag

inte vara ensam om det. Jag kan stå och samtala en ganska lång stund med en person om vad som helst, aktuellt, politik, sport, kultur, trafik utan att komma på vem det egentligen är jag pratar med. Småningom, efter en massa obehagliga prövningar, har jag lärt mig att det i den situationen är bäst att gå rakt på sak: – Hej, det var trevligt att träffas. Men vem är Du?

P-H. NYMAN

Det finns ingen anledning att räkna upp alla ställen där jag har knutit mer eller mindre seriösa

RE/MAX Exellence LKV

Sälja eller köpa bostad?

Jens Tegengren Sales Representative Tel. 050 5388 506 Jens.tegengren@remax.fi RE/MAX Exellence Oy LKV www.remax-exellence.fi Promenaden 1, Grankullavägen 7 02700 Grankulla Exempel på provision: Brons 600€ + 3,5% + 150€ inkl. Moms.

kontakter. Men däremot ska jag gärna erkänna att det stora problemet med åren har blivit just att komma ihåg namn, det gäller alla upplevelser, situationer och bravader. Det gäller inte minst om man råkar bo i en stad som förr betraktades som en småstad, men i dag kanske är någonting annat. Det hejas och mojkas och tervas både hit och dit och så är det alltid någon som stannar upp och vill byta några ord. Då har min lagvigda, som är minst sagt led på mitt stannande, redan hunnit långa vägar i kvarteret och hennes första replik är given: – Vem var det där? – Jag vet inte! Ridå!

Sebastian Rostedt Partner 0400 373 620 sebastian.rostedt@huom.fi

Min genomsnittliga försäljningstid för bostäder och fastigheter är för tillfället 2-5 veckor. Vid det rådande marknadsläget är prissättningen det viktigaste steget för en lyckad bostadsaffär. Jag kommer gärna och diskuterar Er nuvarande bostadssituation (kostnadsfri värdering + offert på min förmedlingsprovision). Även “tyst försäljning” möjlig via mig. Kontakta Sebastian Rostedt tel. 0400-373620 eller email: sebastian.rostedt@huom.fi Huom! Suomen Asuntopalvelut Oy. Kaserngatan 36, 7 vån, 00130 Helingfors. Y-tunnus 2044237-1. Förmedlingsprovision 4,9% (inkl.moms 23%) av det skuldfria priset eller enligt överenskommelse.

Visste du att medelinkomsttagaren förtjänar

över en och en halv miljon? Börja med att beräkna din livsinkomst på www.aktia.fi och boka sedan tid för ett Stresstest av din egen ekonomi på Aktia Bank. Du kan också boka tid på telefonnumret 0800 0 2470.

Ser en människa i varje kund.

God Tid 7/2012  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you