Page 1

GOD TID

1/2010 – 1

Svenska pensionärs­förbundets tidning Nr 1 22.1.2010 Årgång 38

LEDARE

I ledaren nämner förbundsordförande Ole Norrback en rad utmaningar som Svenska pensionärsförbundet står inför under det år som nyss börjat. – Listan över viktiga frågor att föra vidare under året kan göras mycket längre än så här. Då resurserna är begränsade så gäller det att både peka på realiserbara frågor och prioritera dem. Utmaningarna är stora, men med friskt mod ger vi oss in i arbetet. SIDAN 2

Foto MAJ-BRITT PARO

Soffhörnet får vänta

I sommar blir Tina Fabricius pensionär. Men soffhörnet får vänta. Nu får hon förverkliga sin dröm att dela med sig av ett livslångt kärleksförhållande – kärleken till Estland. Resglada pensionärer har redan fått smaka på flera SPF-resor till Estland med Tina som kunnig och entusiasmerande reseledare. SIDAN 11

Vinter i huvudstaden. Bilden togs härom dagen vid Hertonäs gård, bara några stenkast från God Tids redaktion. Foto ULF WAHLSTRÖM

En riktig vinter Äntligen fick vi en rejäl vinter med köld och snö i hela landet. Medan många njuter av vintern finns det andra som flyr den till varmare trakter. Det är inte bara vädret som får oss att resa. Nya destinationer lockar eller gamla bekanta platser uppsöks på nytt. Läs om resor på sidorna 7–13.

Foto BJÖRN BJÖRKLUNDS PRIVATARKIV

Med segelplan över bygden

För Björn Björklund är segelflygning inte någon sent påkommen hobby. Tvärtom intresserade den honom redan som ung pojke. I Vasa flygklubbs led gick han med som sextonåring 1958 och ungefär två år senare fick han kompetensen att flyga ensam. Ännu drygt sex år efter pensioneringen sätter han sig vid spaken i eget segelflygplan och låter luft­ strömmarna föra det upp mot höjderna. SIDORNA 14–15


2 – GOD TID

1/2010 LEDARE

Ett nytt år med mera ansvar Mera medOrdet ”utmaning” är uttjatat. Trots det

Kansli Pb 129, 00101 Helsingfors www.spfpension.fi Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen Besökstid vardagar kl. 10–14 Verksamhetsledare: Veronica Fellman tfn 020 72 888 12 veronica.fellman@spfpension.fi Ombudsman för Mellan- och Östnyland: Jan Holmberg tfn 020 72 888 13 jan.holmberg@spfpension.fi Kansliet: tfn 020 72 888 10 kansliet@spfpension.fi SPF:s bankkonton: Aktia 405511-41177 Nordea 157230-395236

Svenska pensionärsförbundets österbottniska distrikt Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa Telefon- och besökstid kl. 10–14 Ombudsman: Per Thomasfolk tfn 020 72 888 18, gsm 050-557 5389 per.thomasfolk@spfpension.fi Distriktets bankkonto: Vasa Andelsbank 567008-55002307

Kansliet i Åbo

Auragatan 1 C 13, 20100 Åbo Ombudsman för Åboland, Åland, Västnyland och övriga Finland: Mona Lehtonen tfn 020 72 888 16, gsm 040-353 9905 mona.lehtonen@spfpension.fi

Förbundstidningen

GOD TID Ansvarig utgivare: Ole Norrback ole.norrback@spfpension.fi Chefredaktör: Ulf Wahlström gsm 050-368 3711 ulf.wahlstrom@spfpension.fi Prenumerationer, adressändringar: Åsa Barman tfn 020 72 888 14 Adress: Pb 129, 00101 Helsingfors tfn 020 72 888 10 kansliet@spfpension.fi Prenumerationspris 25 € Annonser: Jonny Åstrand Petalaxvägen 18 66240 Petalax tfn 06-347 0608, fax 06-347 1018 gsm 0500-924 528 cjcenter@malax.fi Annonspris: 1,40 €/spmm, 4-färg 1,90 €/spmm. Moms 0% ISSN 0359-8969 Tryckeri: KSF Medias tryckeri, Vanda 2009 Redaktionsråd: Ordförande: Anders G. Lindqvist Medlemmar: Roger Lind, Maj-Britt Paro, Carin Åminne

beskiver ordet bäst det vi i Svenska pensionärsförbundet står inför under det år som nyss börjat: Stora utmaningar. Vårt ordförandeskap i det landsomfattande samarbetsorganet Pensionärernas intresseorganisation ger oss ansvar inte bara inför våra egna medlemmar, utan inför alla landets pensionärer. Samarbetsorganets namn definierar väl uppgiften. Bevakningen av pensionärernas intressen kommer att stå i fokus. Vi har nästa riksdagsval våren 2011. Under det här året börjar partierna bereda sina valprogram, och dessa kommer följaktligen att synas i regeringens program för åren 2011–2015. Vill vi påverka hur politiken, som berör oss äldre, skall utformas under följande valperiod, är det nu vi skall ha klara åsikter och genomtänkta argument. Den planerade höjningen av de lägsta pensionerna från år 2011 bör få vårt fulla stöd och också vara vår första prioritering. Här handlar det om grunderna för solidariteten och den nordiska välfärden. De sista skall bli de första, för att citera en känd skrift, eller de som har det sämst bör kommas ihåg först. De stora förändringarna av vårdsystemen be-

rör oss alla, förr eller senare. Kommunerna har ju ansvaret för primärvården, oberoende av om de köper tjänsterna eller producerar dem själva. Eftersom kommunerna fattar självständiga beslut, varierar servicens kvalitet och pris mellan kommunerna. Då kommunerna köper en allt större del av vården av privata producenter, kan också den utvecklingen leda till större skillnader i servicens kvalitet. Privatiseringen av vården är ingen lätt process. I kommunerna är erfarenheterna ännu begränsade när det gäller att formulera krav och precisera avtalen om relationen mellan kvalitet och pris. Det finns risk att vi får ta del av skandalrapporter om vanvård innan parterna lärt sig hantera den nya situationen. I pensionärsorganisationerna har vi en skyldighet att både aktivt

följa med och snabbt reagera när det finns anledning. Kravet på en särskild lag om äldrevården har fått ett brett stöd i samhället. Avsikten är att i lag fastställa minimikrav för äldrevården. Det är ingen lätt uppgift att definiera sådana måttstockar om vårdens kvalitet, som är tillämpbara i varje situation. En sådan lag minskar ju också den kommunala självbestämmanderätten, vilket inte noterats som något problem ännu åtminstone, eftersom många kommuner ju ändå frivilligt avstår från makt genom att flytta ut olika uppgifter till värdkommuner, samkommuner, företag och andra organisationer. Demokratiunderskottet i kommunerna växer utan starkare protester. För oss gäller det att vaksamt följa med i beredningen av den nya lagen. Vi måste få garantier för att lagen verkligen tryggar kvaliteten i vården. Ibland har vi en övertro på lagstiftningen. När kvaliteten i vården bedöms, finns så många faktorer man inte kan lagstifta om. I alla relationer mellan mänskor betyder sådana attityder som omtanke, yrkesstolthet, förståelse och respekt mera än vad lagparagrafer kan reglera. En av de första uppgifterna under året blir därför att börja diskutera innehållet i en ny lag med de beredande myndigheterna. Vi har redan kommit överens med orga-

nisationerna på arbetsmarknaden om att tillsammans hitta former för hur de pensionerades erfarenheter och kunskaper bättre kunde användas. Intresset för vårt förslag var mycket stort både bland både arbetstagarna och arbetsgivarna och under våren kommer vi att mötas igen för att tillsammans hitta de konkreta formerna. Listan över viktiga frågor att föra vidare under året kan göras mycket längre än så här. Då resurserna är begränsade så gäller det att både peka på realiserbara frågor och prioritera dem. Utmaningarna är stora, men med friskt mod ger vi oss in i arbetet.

mänsklighet Grovt och meningslöst våld upprör alltid och med all rätt. Det är lätt att döma, kräva hårda åtgärder, utesluta och fördöma dem som utför våldsdåden. Det är ändå minst lika viktigt att fundera över orsakerna till våldet. Personliga orsaker till våldsamt beteende skall tacklas med individuella åtgärder, medan allmänna orsaker kräver någonting av oss alla. Frågan är vad vi själva kan göra för ett mänskligare samhälle. Är vi tillräckligt lyhörda inför ensamheten omkring oss? Ser vi det våld inom familjer och mot äldre, som pågår omkring oss, eller väljer vi att blunda? Har vi mod nog att ingripa när det skulle behövas? Reagerar vi i tid, när vi ser att det börjar gå utför för någon vän eller arbetskamrat? Medmänskligheten skapas av oss som mänskor. Alltför många av oss är bra på att kasta första stenen. Alla kan vi bli bättre på att hjälpa och stöda varandra och göra det i tid, innan problemen växer sig överstora och i värsta fall blir ohanterbara. Vi som är äldre har sett mera av både ett gott liv och av tragik omkring oss. Utan att tränga oss på kunde vi aktivare dela med oss av våra erfarenheter. Det är vår skyldighet att hindra att vår generations tillkortakommanden också blir nästa generations.

OLE NORRBACK förbundsordförande

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

Kommande program 28 januari 3 februari 9–10 februari 11 februari 3 mars 9–10 mars 23–24 mars 25 mars-8 april 12–26 april 20–21 april 21 april 28 april 8–15 maj 19 maj 25 maj–1 juni 28 juni–1 juli 21–27 augusti 24–30 september

Semifinal för förbundsfrågesporten. Se sidan 16 Ledarkonferens på UKK-institutet i Tammerfors. Se sidan 3 Skön men skör-kurs på Linnasmäki i Åbo. Se sidan 17 ”Ett Gott Cityliv” på Folhälsans Seniorhus i Helsingfors. Se sidan 6 Danskväll på AV i Helsingfors. Se sidan 16 Kryssning till Tallinn med frågesportsfinal. Se sidan 4 Skön men skör-kurs på Sannäs gård i Borgå. Se sidan 17 Resa till Gran Canaria från Vasa. Se sidan 6 Antikresa till Sverige. Se sidan 21 Operettkryssning till Tallinn. Se sidan 4 Danskryssning till Tallinn. Se sidan 16 Vårmöte i Mariehamn. Se sidan 3 Kryssning på floden Volga. Se sidan 6 Danskväll på AV i Helsingfors. Se sidan 16 Resa till ”Det ljuva Provence”. Se sidan 5 Hemlig resa. Se sidan 16 Resa till Baltikum från Österbotten. Se sidan 16 Resa till Ungern och Österrike från Österbotten. Se sidan 16

OLE NORRBACK


GOD TID

1/2010 – 3

I BLICKFÅNGET I blickfånget

Nya statliga löften och förslag inför 2010 Det har kommit en hel del goda förslag från SATA-

kommittén, som gav sitt betänkande till minister Liisa Hyssälä före julen. Socialvårdslagstiftningen håller på att ses över och vi behöver en stark lagstiftning för att trygga seniorernas välfärd framgent. En lag om äldreomsorg diskuteras, men blir knappast verklighet under den här regeringsperioden, trots minister Paula Risikkos goda intentioner. Men den ska vi inte heller glömma bort under riksdagsvaldiskussionerna inför valet i april 2011. Det är ett tag till dess, så jag tar nu fasta på några tankar i SATA-kommitténs betänkande, på social- och hälsovårdsministeriets förbättringar i grundskyddet för seniorer och på reseförsäkringar.

SATA-kommittén Just före julen, den 22 december, överlämnade SATA-kommittén sitt betänkande om förbättringar i grundtryggheten. I betänkandet fanns 50 olika förslag för att förbättra finländarnas grundtrygghet. Ett av förslagen var att införa garantipensionen, som föreslås vara cirka 100 euro mer än den högsta folkpensionen just nu. Man har talat om totalt 685 euro, vilket är bättre än för närvarande men fortfarande på en låg nivå med tanke på Finlands höga kostnader för levnadsstandarden. Om förslaget går igenom skulle alla pensionärer få minst denna summa, vilket i sig är en förbättring. Ett annat gott förslag är att alla grundskyddsförmåner skulle indexeras, vilket är något som vi länge har väntat på. En annan fråga vi har väntat på är också ett ställningstagande om att alla ärenden för seniorer borde skötas av ett och samma ställe i kommunen. SATA-kommittén har avgett detta ställningstagande i sitt betänkande. SATA-kommittén har också föreslagit att stödet för närståendevård överförs till Folkpensionsanstalten, vilket skulle underlätta det ekonomiska beslutfattandet för kommunerna när det gäller närståendevårdarna. En vårdplan skulle uppgöras för den som vårdas i samband med vårdbidraget. Vårdbidraget och närståendepenningen skulle bilda en helhet och samtidigt skulle utbetalningen överföras från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Utgångspunkten för reformen är att stöda hemvården för åldringar och handikappade. Kommittén är också ute efter att föregå den demografiska utvecklingen i och med att den önskar genomföra kontroll på kostnaderna som uppstår då andelen åldringar ökar. Kommunerna skulle genomföra bedömningen av behovet av närståendepenning på basis av nationella kriterier och kommunerna skulle fortfarande ha en möjlighet att lokalt betala behövliga tillägg till närståendepenningen. Det

här kommer att bli en av de viktigaste frågorna i framtiden, eftersom livslängden ökar och äldre behöver stöd och hjälp i hemmet. Det finns både för- och nackdelar med att överföra utbetalningen till Folkpensionsanstalten i och med bland annat närheten till beslutfattande, men den ekonomiska tillräckligheten borde vara ett viktigt argument. En närstående behöver vårdas oavsett. De här förslagen är i rätt riktning, och förhoppningsvis kan de genomföras så fort som möjligt.

Social- och hälsovårdsministeriets löften Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat om att godtagbara boendekostnader för bostadsbidrag höjs för pensionärer med 5 procent. Det här är bra, eftersom de flesta statliga förmåner, såsom folkpensionen, tyvärr inte höjs under 2010. Förhoppningsvis blir det en förbättring till 2011. Arbetspensionsindex är 0,26 procent, vilket är åter alldeles för lågt. En ändring för sjukpensionärer är att det blir lättare att återgå till arbetet. Från och med i år kan en sjukpensionär förtjäna minst 600 euro per månad utan inverkan på pensionen. Dessutom kan sjukpensionen bli vilande och kan utbetalas på nytt utan att arbetsförmågan behöver prövas på nytt. En positiv sak som gäller många människor är att sjukförsäkringslagen har ändrats så att munhygienistvård som har föreskrivits av en tandläkare inom den privata hälsovården ersätts enligt sjukförsäkringen 2010. Totalt ersätts 15 tillfällen om vården har getts inom två år efter läkarens ordination.

Reseförsäkringar Taloussanomat har skrivit en artikel om att reseförsäkringen är åldersdiskriminerande. En reseförsäkring på viss tid kan man erhålla rentav utan åldersbegränsning hos vissa resebolag, men en pågående reseförsäkring är fortfarande åldersdiskriminerande, åldersbegränsningen är i de allra flesta försäkringsbolag 70 år. Det här kommer förbundet också att följa upp. Jag vill tillönska alla ett Gott Nytt År 2010!

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2010 Svenska pensionärsförbundet rf sammankallas till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 28 april 2010 kl. 13.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, 22100 Mariehamn. Fullmaktsgranskningen och kaffeserveringen inleds kl. 10.30. Vid vårmötet behandlas i 10 § förbundets stadgar nämnda ärenden. Vårmötet kommer att behandla ändringar i stadgarna. Styrelsens förslag till stadgeändringar och gällande stadgar erhålls från Svenska pensionärsförbundets kansli, tel. 020-7288810 eller kansliet@spfpension.fi. Vårmötet kan med ¾ majoritet besluta om ändring av stadgarna enligt förbundets gällande stadgar 20 §. Ändrade stadgar som godkänts av vårmötet tas i bruk efter det att Föreningsregistret har godkänt stadgeändringen. Stadgeändringsförslagen kommer i december att sändas på remissrunda till föreningarna. Eventuella kommentarer till stadgeändringarna ska vara styrelsen till handa senast den 28 februari 2010. På vårmötet diskuteras förbundets strategiprogram, som sänds till föreningarna på remiss i december. Övrigt program publiceras i nästa nummer av God Tid. Till vårmötet har ordinarie medlemsförening med 1–100 medlemmar rätt att sända en (1) befullmäktigad representant, medlemsförening med 101–200 medlemmar två (2) representanter, medlemsförening med 201–300 medlemmar tre (3) representanter samt föreningar med flera än 300 medlemmar fyra (4) representanter. Varje befullmäktigad representant har en röst (13 § i förbundets stadgar). Enligt 13 § förbundets stadgar har hedersmedlem yttranderätt på förbundsmötet och understödande medlem har närvarorätt. Utöver de befullmäktigade representanterna vid vårmötet kan även övriga intresserade medlemmar och gäster delta i mötet om de har anmälts på förhand. Enligt 11 § förbundets stadgar kan en medlemsförening, om den önskar att något ärende tas upp på vårmötet, inlämna en skriftlig motion till styrelsen i en fråga senast den 28 februari 2010. Förbundet emotser betalning av föreningens medlemsavgift till förbundet före den 20 april 2010. Föreningarna meddelar hur många befullmäktigade representanter och/eller deltagare föreningen sänder till vårmötet och namnen på representanterna samt övriga deltagare senast måndagen den 29 mars 2010 till förbundets kansli i Helsingfors, tel. 020-7288819 (Åsa Laukonlinna) eller per e-post asa.laukonlinna@spfpension.fi. Detaljer om tidtabeller och pris i nästa nummer av God Tid. Helsingfors den 2 december 2009 På styrelsens vägnar

VERONICA FELLMAN verksamhetsledare

OLE NORRBACK förbundsordförande

VERONICA FELLMAN verksamhetsledare

Ledarkonferens Svenska pensionärsförbundets ledarkonferens brukar vara en populär vårtillställning för medlemmarna för att få både ny inspiration och sociala kontakter. Följande ledarkonferens hålls

den 3 februari 2010 kl. 10–16 på UKK-institutet i Tammerfors.

Adressen är: UKK-institutet, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tammerfors. För närmare information om UKK-institutet se webbplatsen www.ukkinstituutti.fi. Svenska pensionärsförbundet rf kallar två–tre medlemmar från varje förening till Ledarkonferensen onsdagen den 3 februari 2010 kl. 10–16 i Tammerfors, UKK-institutet. Priset för ledarkonferensen är 30 euro per person, i vilket ingår kaffe, lunch, eftermiddagskaffe, material och transport från Tammerfors järnvägsstation till UKK-Institutet och tillbaka. Anmäl er till Åsa Laukonlinna, tel. 020 7288810, e-post asa.laukonlinna@spfpension.fi senast den 25 januari. I samband med anmälan vänligen betala in summan på förbundets konto 405511-41177. Temat för ledarkonferensen är ”Seniorerna för samhället vidare” och avsikten är att inspirera deltagarna till nya, innovativa idéer och tankar att föra vidare till föreningarna. Vid ledarkonferensen talar Barbro E. Schauman från Åbo Akademi på förmiddagen. Hon är doktor med organisation och ledning som huvudämne och jobbar med undervisning och forskning i detta ämne vid Åbo Akademi. På eftermiddagen får vi höra Bo-Magnus Salenius, som hjälper ledare världen över med att stimulera dem i vardagen. Avsikten med ledarkonferensen är att diskutera ledarskap i föreningarna, hur ordförande och styrelsemedlemmar orkar leda vardagens arbete i föreningarna. Ledarkonferensen ordnas för att ge idéer, stimulera och stödja föreningarna i deras fortsatta arbete. Busstidtabell: Kursen arrangeras i samarbete med Svenska studiecentralen. 05.45 Lovisa turisthållplats, 06.00 Forsby center, 06.05 Gammelby ABC, HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 06.25 Borgå turisthållplats Fredsgatan. 06.50 Söderkulla taxistation, 07.15 Kiasma, 09.30 Tammerfors UKK institutet, 16.00 start hemåt


4 – GOD TID

1/2010

RES MED SPF

SPF:s vårvinterkryssning till Tallinn 9–10 mars 2010 med frågesportsfinal och underhållning Tisdag 9.3 17.30 Biljettutdelning 18.30 Baltic Princess avgår 18.30 Buffet Tallink middag 20.30 Underhållning

Rådslag med riksdagsmän Frågor av högst varierande slag – en stor del av dem med olika anknytning till de äldres behov och önskemål – passerade revy när representanter för det österbottniska pensionärsdistriktet den 11 januari hade sin årliga överläggning med landsdelens svenska riksdagsmän.

Onsdag 10.3 08.30 Ankomst till Tallinn 12.30 Buffet Tallink lunch 13.00 Baltic Princess avgår 13.30 Frågesportsfinal 16.30 Ankomst till Helsingfors Pris: 135 € i 2-personers A-hytt , 160 € i singelhytt. Anmälningar senast 30 januari. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Bokningar och förfrågningar: Hangö Trafik – Friman Resor, tfn 019-248 1004 eller e-post:forsaljning@hangonliikenne.com

RES MED SPF Med under rådslaget om angelägna frågor i det fortsatta arbetet var från vänster bl.a. Ove Björkfors, Kronoby, riksdagsmännen Mats Nylund och Håkan Nordman, Inga Kalberg, Närpes, och Anna-Kristina Sandvik, Nykarleby.

De närvarande riksdagsmännen Mats Nylund och Håkan Nordman inledde med att informera om och kommentera sådant som varit aktuellt på riksplanet och i riksdagsarbetet. Pensionärsdistriktets representanter för sin del gav bl.a. uttryck för vad de tyckte har blivit bättre och sämre genomfört utgående från vad som i olika sammanhang framförts som önskemål

från pensionärsorganisationernas sida. Det övergripande målet för överläggningen var att ge riksdagsmännen lämplig färdkost för det fortsatta arbetet. Det fick de förstås i rika mått, inte minst vad gäller vård- och trygghetsfrågor, omsorg om svenska språket, svenska strukturer vid distriktsbildningar, servicetrafik ut till byar och en hel

rad andra angelägenheter. Allra först under den två timmar långa överläggningen gav Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank, en allmänekonomisk översikt som följdes av både kommentarer och diskussion. En betydande del av inläggen hade anknytning till landsbygden och näringarna där. Text och foto ROGER LIND

Foto: Harri Rospu

Kryssning till Tallinn 20–21.4.2010 med operetten Wiener Blut Kom med på en operettkryssning med rundtur i Tallinn och besök till KUMU konstmuseum Tisdag 20.4 11.30 Avfärd till Tallinn, Viking XPRS, lunch i Bistro Buffet 14.00 Ankomst och incheckning på Nordic Hotel Forum i centrum av Tallinn 19.00 Wiener Blut på Estonian National Opera Onsdag 21.4 14.00 Rundtur i Tallinn och besök till KUMU konstmuseum. 18.00 Avfärd till Helsingfors, Viking XPRS, middag i Bistro Buffet, ankomst kl. 20.30 Pris: 177 €/person i dubbelrum. Tillägg för enkelrum 39 €. I priset ingår: • Båtresa med Viking XPRS Helsingfors–Tallinn–Helsingfors • Bistro Buffet lunch och middag ombord • Övernattning på Nordic Hotel Forum • Biljett till operetten och konstmuseum • Reseledare och guidad tur i Tallinn Sista anmälningsdag 15.3. Obs! Begränsat antal platser. Minimiantal deltagare 20. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.

Bokningar och information: Svenska pensionärsförbundet, Åsa Laukonlinna tfn 020 728 8819 eller asa.laukonlinna@spfpension.fi

Samlade till överläggning med riksdagsmän om angelägna frågor ses här merparten av dem som var med under träffen i Vasa den 11 januari.

Medlemsvärvningstävlingen 2010 Styrelsen har beslutat att fortsätta med medlemsvärvningstävlingen under 2010 både för föreningarna och för individuella personer. Tävlingsreglerna är desamma som för 2009: för varje ny medlem får föreningen 1 poäng och för varje ½ procents ökning 1 poäng. Varje person som har skaffat en

ny medlem är med i utlottningen av ett resepresentkort. Priserna i tävlingen är följande: Föreningspriser: I pris 400 euro, II pris 300 euro, III pris 200 euro och IV pris 100 euro. Individuell tävling: För 10 nya medlemmar SPF kalendern, för 20

nya axelväska, för 30 nya två teaterbiljetter och för 50 nya medlemmar seniorkryssningen 2011. Resultatet för medlemsvärvningstävlingen 2009 delges i nästa nummer av God Tid. Lycka till med att värva många nya medlemmar! VERONICA FELLMAN


GOD TID

1/2010 – 5

Ny regional indelning påverkar Västnyland Som ett led i sin utveckling av organisationen har Svenska pensionärsförbundet tagit itu med förnyande av sina stadgar. Ett utkast har skickats in till Föreningsregistret för förhandsgranskning och det har också i januari skickats ut till medlemsföreningarna för utlåtande. Ändringarna kommer att behandlas på förbundets vårmöte i april, där de föreslås bli godkända. Den största ändringen kommer att förändra representationen på förbundets vår- och höstmöten, eftersom man ändrar formeln för uträknande av delegater. Den andra större förändringen gäller förbundets nya indelning i fem regioner och mindre verksamhetsområden då den nuvarande indelningen gäller sex verksamhetsområden. Inom västra Nyland har man planerat att gå in för ett verksamhetsområde kallat SPF Västnyland. Detta skulle ersätta Västsam och med i samarbetet kommer även

Kyrkslätts Pensionärer och Norra Kyrkslätts Pensionärsförening. Totalt uppgår medlemsantalet inom det nya området till dryga 2 500 medlemmar. Det största kommande evenemanget kommer att vara Sommardagen på Ramsholmen den 17 augusti dit man hoppas så många som möjligt från regionen kommer. MONA LEHTONEN

Med på planeringsmötet i Tenala var från vänster Fredrik Malmsten (Kyrkslätts Pensionärer), Georg Lång (Ekenäs Pensionärer), Stig Nyberg och Berit Randström (Tenala-Bromarf Pensionärer), Nils Jansson (Österby Pensionärer) och Jan Broman (Norra Kyrkslätts Pensionärsförening).

Presidiet återvaldes

RES MED SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse konstituerade sig vid årets första möte den 14 januari. Styrelsen, som leds av Ole Norrback, återvalde första vice ordförande Torolf Fröjdö, Kronoby och andra vice ordförande Majlis Kvist, Helsingfors. Utöver presidiet sitter Georg Lång, Ekenäs och Raili Svahnström, Nagu i arbetsutskottet även detta år. Hela redaktionsrådet återvaldes. Ordförande är Anders G. Lindqvist, Esbo och medlemmar Roger Lind, Vasa, Maj-Britt Paro, Esbo och Carin Åminne, Åbo. I finanskommitténs fortsätter Georg Lång, Ekenäs, nu som ordförande, Kurt Nordman, Helsingfors och Lars Rönn, Helsingfors. Nya medlemmar är Henry

Wiklund, Helsingfors och Erkki Tuormaa, Lovisa. Medlemsaktivitetskommittén består i år av tidigare medlemmarna Henrik Svarfvar, Korsholm, ordförande, Marianne Lindberg, Helsingfors, Ruth Lawast, Vasa och Stina Engblom-Colliander, Pargas. Nyvalda är Marlene Höglund, Björneborg och Björn Sundqvist, Borgå.

Regional omfördelning Fördelningen av föreningar på

de tre ombudsmännen har varit ojämn. Styrelsen beslöt att de västnyländska föreningarna, dit de båda Kyrkslättsföreningarna snart väntas höra, sköts av Mona Lehtonen som är placerad i Åbo. Hon ansvarar därmed för 24 föreningar. Jan Holmberg fortsätter att sköta Mellannyland, Helsingfors och Östnyland, sammanlagt 27 föreningar. Österbottniska disktriktet, där Per Thomasfolk är ombudsman, har 29 föreningar. Text och foto ULF WAHLSTRÖM

LA DOUCE PROVENCE 25 maj–1 juni 2010 I samarbete med Svenska pensionärsförbundet ”Det ljuva Provence” bjuder på hänförande landskap, storartade kulturmiljöer och ett kulinariskt medelhavskök. Vårt hotell Hostellerie du Luberon finns i den lilla byn Vaugines. Våra ciceroner under vistelsen är Gunilla och Karl Johan Hellman, som sedan många år haft sitt sommarviste i byn Lacoste. De visar oss de hörn av Provence som de uppskattar mest. Vi besöker bl.a. Les Alpilles, byar i norra Luberon, en vingård i Val Joanis och naturskyddsområdet Camarque. Prisindikation: 1595 euro. I priset ingår: – flyg – logi i dubbelrum – halvpension – busstransfers – 5 dagsutflykter med guide och inträden. Reseledare från SPF medföljer. Med reservation för pris- och programändringar. Minimiantal deltagare 20 personer. Begär ett utförligt program av oss! Välkommen med till Provence!

Styrelsen 2010. Sittande ordförande Ole Norrback flankerad av I vice ordförande Torolf Fröjdö, Kronoby och II vice ordförande Majlis Kvist, Helsingfors. Stående från vänster Rolf Söderback, Mariehamn, Carin Åminne, Åbo, Gun Forsman, Närpes, Bo Broman, Lovisa, Georg Lång, Ekenäs, Marianne Huotari, Tammerfors och Henrik Svarfvar, Korsholm. Till styrelsen hör dessutom Alf Skogster, Grankulla, som måste kila innan bilden togs.

Bokningar och förfrågningar: Axtours.ax Skarpansvägen 26 22100 Mariehamn Telefon 018-51213 e-post: info@axtours.ax Gunilla Karlsson och Katarina Mörn


6 – GOD TID

1/2010

RES MED SPF

UPPSNAPPAT

Kom med till Gran Canaria 25.3–8.4.2010 Vi reser igen med de Österbottniska pensionärerna till solen på Gran Canaria och denna gång till Playa del Ingles med direktflyg från Vasa. Resan ordnas med avgång från Vasa 25 mars och återkomst den 8 april. Vi bor mitt inne i Playa del Ingles på lägenhetshotell Riu Flamingo (klassificering 4 +) i två rums lägenheter. Resans pris är 1320 € (singelrum 1730 €). I priset ingår flygresa från Vasa till Las Palmas, övernattning i vald lägenhet, frukost, transfer på Gran Canaria och transporter till och från Vasa flygfält (inom Österbotten). Några platser kvar, sista anmälningsdag 5 februari 2010 Anmälan till resan mottas av SPF:s kansli i Vasa tel 020 7288818. Upplysningar ges också av Bert Bäck tel 050-69006 eller Henrik Svarfvar tel. 050-69341. Resegruppen

Teknisk researrangör:

Om familjebegreppet Alla har vi väl följt med turerna i den egyptiska mormoderns kamp för att få stanna i Finland hos sina söner. Frågan är knappast avgjord när detta nummer når sina läsare, men oberoende därav är några tankar om familjebegreppet på sin plats. Argumentet för att sända henne till ett ovisst öde, där hon inte har några anhöriga, är ju att hon inte räknas som hörande till familjen. När två unga möts och Amor med nödig träffsäkerhet avlossar sina pilar brukar resultatet ju ofta bli två blygt framstammade ”ja” inför den kyrkliga eller världsliga överhetens företrädare. Sedan levereras så småningom enligt naturens lagar ett antal bidrag till befolkningsökningen. En familj uppstår. Samtidigt utstöts, om jag har förstått paragrafryttarna rätt, mor- och farföräldrarna ur den formella familjehelheten. Kanske lagstiftaren har haft sina randiga skäl att skriva lagen på detta sätt. Och vanligtvis har det väl inte någon större praktiskt betydelse. Mormor och farfar kan fortsättningsvis känna samhörighet med sina ättlingar i barnbarnsgenerationen. Men när det skärper till bläddrar myndigheterna i lagboken. Vill det sig riktigt illa hotar utvisning. De medlemmar som bär upp denna tidning är

i betydande utsträckning mor- och farföräldrar. Och de kan naturligtvis ge katten i paragraferna. Men känns det ändå inte litet snopet – för att uttrycka det milt – att av lagens majestätiska bokstav inte bli accepterad som familjemedlem. Detta så mycket mera som just denna generation behövs och måste beaktas mer än någonsin, när föräldrarna sliter på i förvärvslivets trampkvarn och det finns behov av någon eller några med tid, tålamod och livserfarenhet. En viktigare uppgift finns knappast för oss pensio-

närer än att hjälpa den yngsta generationen framåt på livets knaggliga och gåtfulla stigar. Storfamiljernas tid är borta, vilket inte enbart skall beklagas, men den har lämnat väsentliga tomrum efter sig, som vi pensionärer kan hjälpas åt att fylla.

ANDERS G. LINDQVIST

RES MED SPF

Ett Gott Cityliv Kryssa i förstklassig stil på floden Volga Volga Dream 8–15 maj 2010 Välkommen med på en minnesvärd resa ombord på fartyget Volga Dream, det elegantaste fartyget som i dag kryssar på Volga. Floden Volga har förärats många epitet – Rysslands livsnerv och ”Moder Volga” är två av dem. Landhugg i städerna längs med floden ger inblick i Rysslands historia och dess kulturskatter. Extra hamndagar i Moskva ger tid för intressanta utfärder och möjlighet till kvällsprogram med cirkus eller balett. Resan arrangeras i samarbete med Svenska pensionärsförbundet. Reseledare medföljer. Pris från 1 700 euro per person i delad dubbelhytt.

Helsingfors stads hälsovårdscentral och Institutet för hälsa och välfärd ordnar ett endagsevenemang om hälsa för folk i alla åldrar den 11 februari 2010 kl. 10–19 i Helsingfors på olika ställen. Svenska pensionärsförbundet samarbetar med arrangörerna om program på svenska i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97 i Helsingfors. Publiken bjuds på föreläsningar av sakkunniga på olika områden, blodtrycksmätning och rådgivning i hälsofrågor. Avsikten är att du ska veta hur du kan må bättre och vara friskare. Och du får bugga – du som antingen redan kan bugga eller vill lära dig bugga – kom och delta i en lektion för nybörjarbuggare eller redan längre hunna. Du får Kulturkondispoäng för dagens evenemang, så även därför lönar det sig att delta! Dagen och programmet är avgiftsfria. Program i Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97 Kom och fråga och diskutera: kl. 11–12 Mediciner, är de på riktigt till någon nytta? Med.dr Robert Bergholm kl. 12–13 lunchpaus kl. 13–14 Minne – ja tack hjärna! Hälsovårdare Margareta Holmberg

I priset ingår: – flyg t/r Helsingfors-Moskva – del i dubbelhytt – måltider och måltidsdrycker ombord – utfärder enligt program

kl. 14–15 Service för människor Stadsfullmäktige Nils Torvalds

Med reservation för pris- och programändringar, minimiantal deltagare är 20 personer.

kl. 19 Buggdans

Begär ett utförligt program av oss! Eller gå in på www.axtours.ax/kryssningar! Bokningar och förfrågningar: Axtours.ax Skarpansvägen 26 22100 Mariehamn Telefon 018-51213 e-post: info@axtours.ax

Gunilla Karlsson och Katarina Mörn

kl. 15–16 Musikfrågesport, Olof Kangas kl. 16 Bugguppvisning

Blodtrycksmätning kl. 12–16 Dagen ordnar Svenska pensionärsförbundet tillsammans med yrkeshögskolan Arcada, Doctagon, Finlands hjärtförbund och hjärtdistriktet i Helsingfors, Finlands Röda Kors, Folkhälsan, Föreningen för mental hälsa i Finland, Helsingfors domkyrkoförsamling och Johannes församling, Helsingfors idrottsverk, HelsinkiMissio, kulturcentral, socialbyrå och ungdomscentral, Kampens Apotek, Kulturkondisprojektet, Luckan, Mannerheims Barnskyddsförbund, Metropolia, Polisen, Rööperin Leijonat, Suomen TULE (Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto), Sydkustens landskapsförbund, Väestöliitto.

Välkommen!


GOD TID

1/2010 – 7

medlemsförmåner Svenska pensionärsförbunet har ingått avtal om medlemsförmåner med nedanstående företag. För detaljer kontakta SPF:s kansli, tfn 020-728 88 10

Övernattning - Middagar - Festlokaler - Bastu

Info@storfinnhova.com - www.storfinnhova.com - tfn 02 424203

www.aktia.fi

www.doctagon.fi www.spfpension.fi/startsida/medlemsformaner/doctagon

www.spfpension.fi/startsida/medlemsformaner/haiko

www.spfpension.fi/startsida/medlemsformaner och länk till www.rehnco.fi

Här hittar du allt mellan himmel och jord! Ät gott, bo bekvämt, paddla, simma, spela golf, cykla eller bara njut av livet! Gör besök hos våra intressanta formgivare! Beställ gratis vår nya turistkatalog från vår webbplats www.broar.com

Välkommen till Uffes! Till fest & vardag ✓ smakliga luncher varje vardag ✓ a la-carte restaurang ✓ catering ✓ smörgåstårtor ✓ söta tårtor ✓ café & kiosk ✓ goda pizzor ✓ grillmat ! mmen Välko

www.vikingline.fi/formaner/spf

www.doctagon.

Beställ läkaren hem till dig. Doctagons hemläkare gör hembesök i huvudstadsregionen alla dagar kl 8-23. Ring 010 633 8585 och beställ läkaren hem till dig. Vi talar alla svenska. Vi er även bjuder Hem vård.

Hemläkaren

Vår region - från Nykarleby till Karleby, är som klippt och skuren för Dig som vill njuta av havet, skärgården och det öppna österbottniska landskapet!

Tel. 727 2255 • Purmovägen 471, Purmo • www.uffes.fi


8 – GOD TID

1/2010

GRUPPRESOR PÅ SVENSKA St. Petersburg 9-11.4, pris 375 ₏, sista anmälningsdag 12.2. Bussresa med start frün Ekenäs. Inkvartering pü Hotel Moskva***. Rikligt program med bl. a Varietee, stadsrundtur och besÜk pü Isakskatedralen. Mültider under utflykterna ingür. Danskryssningar med Viking Line 16-17.3 Minikryssning med Isabella frün Åbo till Stockholm. Det populära svenska dansbandet Thorleifs uppträder pü returen. Pris frün 72 ₏ per person i 2 personers B-hytt. Buffetmiddag och frukost samt busstransport frün Raseborg ingür i priset. 21.4 Dagskryssning med Viking XPRS frün Helsingfors till Tallinn och där uppträder Thomas Lundin och Calle Petterson. Buffetlunch och busstransport frün Raseborg ingür i priset. Pris 54 ₏ per person.

16-23.6. Musikfestspeleen Korsholm www.korsholmsmusicfestival.fi 3.7 Postrodden Ăśver Kvarken

%KENÛSNATURUM

gSSHW Ă–ppet: ²GDJOLJHQ² ²RQ²O|² februari-december, sommartid dagligen ²RQ²O|² ²GDJOLJHQ² Ă–vriga tider enligt Ăśverenskommelse ²GDJOLJHQ² *DPPDOGDJVMXOPDUNQDG² gYULJDWLGHUHQOLJW|YHUHQVNRPPHOVH

Noggrannare reseprogram für du frün vüra byrüer eller frün vür hemsida www.matkahaukka.com. Vür byrüavgift är 8 ₏ / bokning.

Resebyrü Resehaukka Ab Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt Tel.09-2965000 e-mail: rese@matkahaukka.com Dalgatan 1, 10300 Karis Tel.019-2782800 e-mail: karis@matkahaukka.com

Ă…k buss med

Komfort & kompetens Reseledartjänster www.matkahaukka.com

6WUDQGDOOpQ(NHQlV  HNHQDV#PHWVDIL

Blomsterresa till Åland 12-13.6, pris 252 ₏ Bussresa med start frün Kyrkslätt, via Raseborg till Åbo. Viking Lines bütresor inkl. mültider, inkvartering pü Hotel Adlon. Guidat besÜk i Titte TÜrnroth – Sarkkinens vackra trädgürd samt besÜk pü TjudÜ Vingürd där det ingür en 3 rätters middag. Boka genast!

Peter SĂśderqvist Vasa 0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

HĂ„LSO / SPA RESA

fter a e aket! g ĂĽ Fr kep t f is r ĂĽ v

TERVIS PĂ„RNU ESTLAND 28.2 - 6.3 429 â‚Ź

Boka direkt hos oss!

BUSS-BĂ…T.HELPENSIONLĂ„KARBESĂ–K6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET.

Tel: int+358-(0)18-37 800, Fax: int+358-(0)18 37 801 E-mail: bjorklidens@aland.net, www.bjorkliden.aland.fi Adress: BjĂśrklidens Stugby, FIN-22 240 HAMMARLAND

RUTT: PARGAS-KIMITOEKENĂ„SKARIS-O.S.V.

Välkommen till trivsamma

MYLLYLAMPI i naturskĂśn omgivning!

God mat, kaffe, smütt o gott! * Grupper & resenärer, vik in!

MYLLYLAMPI RESTAURANTS

03100 Nummela, 019-335 177, fax 019-334 508, 0400-446 374

OBS. TERVIS HAR SERVICE OCKSĂ… PĂ… SVENSKA.

PARTOURS

Pargas 0440 524911 / 044 5527427 partours@parnet.fi www.partours.com

VINTERRESA TILL POLEN ELLER TYSKLAND HELSINGFORS-GDYNIA

Bekanta dig med sevärdheter och fÜrmünliga shoppingmÜjligheter i Hansastaden Gdansk. Avgüng t.ex. pü torsdag kväll, retur mündag morgon. Pris pü bütresa/vuxen riktning när 3 betalande passagerare i B3-innerhytt. Erbjudandet gäller t.o.m. 15.6.10

HELSINGFORS-TRAVEMĂœNDE HELSINGFORS-ROSTOCK

KRYSSNING TILL ROSTOCK

Upplev charmiga Polen

En dag i Rostock-kryssning - TvĂĽ till priset av en

FrĂĽn

69 riktning

â‚Ź

T.ex.

112

Avgüng torsdag kväll. Tillbringa en lÜrdag vid shoppinggatorna i Tyskland. Retur till Helsingfors pü mündag morgon. Kryssningspriset inkluderar bütresa fÜr en vuxen i B2-hytt när 2 passagerare i hytten. Produktkod: ZWEI Erbjudandet gäller t.o.m. 28.2.10

Info: www.finnlines.com I T Ä M –EBoka R TpüAtel. 010 E D343E4500* M Meller Ä 010 S 343 4600* *8,21 cnt /samtal + 5,9 cnt /min frün fasta nätet eller 16,9 cnt/min frün mobil

â‚Ź

Avgüngar varje dag frün Helsingfors till Travemßnde. Avgüngar till Rostock pü tisdagar, torsdagar och lÜrdagar. Framme i Rostock pü morgonen. Pris pü bütresa/vuxen/riktning när 3 betalande passagerare i B3-innerhytt. Erbjudandet gäller t.o.m. 28.2.10

FrĂĽn

89

â‚Ź

riktning


GOD TID

1/2010 – 9

När Du vill resa tryggt och bekvämt...

Välkommen till oss!

(06) 224 1271

Med en lugn omgivning och en personlig service som endast ett litet familjehotell kan erbjuda önskar vi er sköna stunder.

www.westerlines.fi

Best Western Hotel Silveria hör till den världsomfattande boknings- och marknadsföringskedjan. Silveria är ett modernt hotell med mångsidig service och är beläget bara 1,5 km från centrum av soliga Vasa. Silveria är ett populärt konferenshotell och känd för god mat. Välkommen.

OTOT-resor -resor 2009 2010 OT-resor 2010

RESEBYRÅ

Närpes tel. 06-2243350 www.lindatours.com

Succén fortsätter

KuVi 3603/00MjMv,SMAL 21495SMAL 21495 KuVi 3603/00/MjMv,

Fråga efter vårt teaterpaket (Vasa teater, Vasa stadsteater)

SENIORRESOR TILL ISLAND

BOKA DIN SENIORRESA NU! 5 dagar / 4 nätter • Mars 2010 • April 2010 • September 2010

SEK

9.990:-

per person

se hela programmet i vår katalog

www.vallonia.fi 06-328 8200

www.astorvaasa.fi 06-326 9111

Skida och njut! Tallinn hotellresa Europa Alperna Bekvämt: två nätter på centralt

Europapå påvåren våren Europa Mainau Holland flyg och-buss

Blomsterresan med vackra landskap, slott och storstäder. Mainau – Holland Blomstertåget i Holland. Flyg till Blomsterresan och från Europa,med buss på rundresan. Resa 20-26.4.2009 vackra landskap, slott och stor-

städer. Blomstertåget i Holland. Skottland En klassisk resa påmed våren. Rundresa i Skottland Skye, Resa 22-28.4.2010 Inverness, högländerna och engelska Lake District. Slovenien Kroatien Flyg-bussyg. Resa–12-19.5.2009

Rundresa med mycket natur, hav, alper och London lilla nätta Ljubljana. Bli Världsstaden London i fyra nätter positivt överraskad i det “nya med musikal och ut ykter. Kanaltur Europa”. i förtjusande Brügge. Flyg-buss Resa 29.4-6.5.2010 kombination. Resa 28.4-3.5.2009

Prag – Berlin Gardasjön på våren

Charmiga, vackra Pragi fräsch och nya, Sex nätter vid Gardasjön vårskrud, utBerlin. ykter bl.a. Venedig, Verona, gamla Två spännande Gardasjötur. Resa 13-19.4.2009 huvudstäder i Centraleuropa. Resa 13-18.5.2010 Veckoslutsresor

Gardasjön våren My Fair på Lady

Sex nätter vid Gardasjön Teaterweekend i Stockholm.i fräsch vårskrud, utflykter bl.a.Sjöholm, Venedig, Musikal med bl.a. Helen Tommy Körberg, Jan Malmsjö. Verona, Gardasjötur. Bussresa Resa: 3-5.4.2009 över Alperna. Musikalen Evita Resa 14-20.4.2010 Åbo svenska teater, musikal Oberammergau med bl.a. Birthe Wingren, 2010 Sören Lillkung. Resa 14-15.3.2009 Passionsspelen i Oberammergau

Tel. 06-723 0222 Fax. 06-724 7566 info@haldin-rose.fi

2010. Fråga mera. med Söderut

Veckoslutsresor Teneriffa

Bussresor hotell, resaenligt medhögklassigt egen buss och recept, bekvämt med övernattrejält med shoppingtid Tallinn. ningar. Utförsåkning - meni också längdskidåkning, Uppsamling medspa-behandlingar OT:s buss från eller underbar vandring i vinterEdsevö och söderut. landskap. Resor fre-sön sportlovet Zupspitzarena 5 – Tiroler 7.3 och påsk 2 – 4.4.2010.

Sköna veckan

Sagolikt vacker alpby, högklassigt boende med gångavstånd till liftarna, mångsidig spa-avdelning. Må bra påsom Spa Zupspitzeglaciären granne. Halvpension. Resaner! 26.2-9.3.2009 Priserna har gått Mångsidiga

Tervis i omtyckta Pärnu-under en Dolomiterna Italien skön, innehållsrik vecka, halv- eller Världens största sammanhängande fullpension. Fråga andra skidsystem i de erkäntefter vackra Dolomiterna. Boende i Marciahotell! Resa lördag-lördag, paketlonga-dalen Val di Fassa. pris fr.470 € inkl. behandlingar, mat, Halvpension. Resa 12-23.2.2009 logi, resor. Sportlovsresa - Resor våren 2010: 13-20.3, 28.3-4.4 (sön-sön), 10-17.4, 17En dag i Stockholm 24.4, 6-12.5 på sportlovet mån-ons och - Resa Resor under sommaren 23-25.2.2009 hösten varje månad - Sportlovet: IKEA27.2–6.3. Haparanda - Fredag-lördag Kortresa under påsken 1-4.4 till handelsmetropolen Haparanda. Inträde till dansen på Stadshotellet i Torneå. Resa 27-28.2.2009

OT

Los Christianos 1och 2 veckor. Flyg IKEA + Snöslottet från Vasa. Resor 1-8.2 och 1-15.2

Kombinera snöslottet i Kemi och Madeira shopping Haparanda.Madeira. Funchal påi blomsterön Resa 30.3-6.4.2009 Resa 20 – 21.2.2010

Tel. 06-318 4000

www.ot-resor.

+46 8 545 215 60 www.islandia.se Priserna gäller i mån av plats. Reservation för ev. prisändringar.

15.5-20.5.2010 17.8-23.8.2010

KRYSSNING med Royal Caribbean från Oslo till Brugge och Amsterdam (6 dagar) 1.280€ Sista bokningsdag 10.3 Världens vackraste sjöresa. HURTIGRUTEN från Kirkenes till Bergen (7 dagar) 1.980€

15.9-22.9.2010 20.10-31.10.2010 24.11-18.12.2010

VÄRLDSEXPO I SHANGHAI. (8 dagar) 1690€ Sydafrika med safari (11 dagar) 3.380€ Stora Nya Zeelandsresan (25 dagar) Under planering. Gå in på www.martinsresor.ax eller ring till Citytravel 018-529 370 i Mariehamn så skickar vi programmen.Du kan även ringa Martin på 0457-3441132 så berättar jag gärna mer. Boka gör Du via Citytravel.


10 – GOD TID

1/2010

VI ERBJUDER VÅRA KUNDER...

- gott färskt kaffe med dopp - dagens lunch och á la Carte - sallader och maffiga mackor - sist men inte minst glad och vänlig betjäning A-rättigheter

ÖPPET ÅRET OM

Välkommen! FJÄRDENS KAFFESTUGA ORAVAIS tfn 385 0366

Kom på en Kuriren-resa! Finlandssvenska resor alltsedan 1965

25 – 28.3. Stockholm, musikalen “Hairspray” med bl.a. Rolf Lassgård, Helena Bergström och Morgan Alling. Buss från Lovisa, Borgå, Helsingfors, Karis och Ekenäs. Turbuss eller tåg från Österbotten. Båt från Åbo. 5 – 12.4. Madeira, Atlantens pärla. Hotell vid Lido, stadsrundtur och heldagstur. 8 – 11.4.Trädgårdsmässa i Stockholm. Buss från Lovisa, Liljendal och Borgå. Båt från Helsingfors. 1 – 8.5. Möt sommaren på vackra Kreta. Bra hotell i Platanias. 13 – 18.5. Vår på Öland. Buss från Lovisa, Borgå, Helsingfors, Karis och Ekenäs. Turbuss eller tåg från Österbotten. Båt från Åbo. 5 – 13.6. Dejliga Danmark. Skagen, Århus, Odense och Köpenhamn. Buss från Lovisa, Borgå, Helsingfors, Karis och Ekenäs. Turbuss eller tåg från Österbotten. Båt från Åbo. 14 – 19.6. Sagolika Salzburg, Salzkammergut och Hallstatt. Flyg från Helsingfors. 27.6. – 4.7. Hurtigruten, Bergen – Kirkenes. En natt i Bergen. Flyg Helsingfors – Bergen och Ivalo - Helsingfors. 5 – 11.7.Bornholm, solskensön i Östersjön. Buss från Lovisa, Borgå, Helsingfors, Karis och Ekenäs. Turbuss eller tåg från Österbotten. Båt från Åbo. 10 – 11.7. Operan i Nyslott, “Lucia di Lammermoor” (A-parkett, rad 10-11), Retretti. Buss från Lovisa, Liljendal, Borgå och Helsingfors. 13 – 17.7. Island – ett annorlunda land. Heldagstur och Blå Lagunen. 12 – 16.8. Göta Kanal. En natt i Stockholm. Flyg Helsingfors – Stockholm och Göteborg – Helsingfors. 27.8. – 2.9. Lappland och Nord-Norge, Vadsö, Vardö, Mehamn och Lakselv. Flyg från Helsingfors till Ivalo. 20 – 27.9. Azorerna, paradiset mitt i Atlanten. 4* hotell vid strandpromenaden, tre heldagsutflykter inklusive lunch. Kom och träffa oss! På resemässan lö-sö 23-24.1. I Österbottens avdelning Ring och begär program

Tel. 06 - 318 19 20 Må – Fre 9.00 – 16.00 kurirensresor@kuriren.net

Fantas�ska resor 2010

Upplev exotiska Sydafrika

Reta smaklökarna i Italien 12-18.4 *vin- och gourmetresa till Ligurien och Piemonte

Mallorca med Barcelona 14-23.4 *en fantastisk semesterö med många ansikten

Mainau-Holland 19-25.4 *njut av en färgsprakande resa

Trollbindande Gardasjön 3-9.5 *med Venedig och Verona

I mars-april presenterar vi något helt nytt på Östersjön. Våren 2010 välkomnar vi exotiska Sydafrika ombord på de Röda båtarna för första gången. Utmärkta viner och spännande mat blir det gott om så boka fönsterbord direkt!

Balkans pärlor 11-18.5

*Kroatien, Bosnien och Montenegro …allt detta och mycket, mycket mer! Minnen, upplevelser och resor…

Bokningar via vår resetjänst 0600-41577 (1,64 a/besvarat samtal + lna/msa) • www.vikingline.fi

S Y DA F R I K A N S K A V E C KO R 1.3 – 2 9 .4 . 2 0 1 0


GOD TID

1/2010 – 11

Tina Fabricius vill dela med sig av sitt Estland nisera dagbarn har många likheter med att sköta en bokningspersonal på ett rederi. Till Viking kom Tina av en slump 1986. Hon besökte bekanta på firman och blev övertalad. ”Kan du börja i morgon?” Det gjorde hon – och har inte ångrat sig.

Mycket att upptäcka

Tina Fabricius på tsarens perrong i Haapsalu med den lokala guiden Annika Nylander under SPF-seniorernas Estlandsresa i juni 2007.

I sommar blir Tina Fabricius pensionär. Men soffhörnet får vänta. Nu får hon förverkliga sin dröm att dela med sig av ett livslångt kärleksförhållande – kärleken till Estland. Resglada pensionärer har redan fått smaka på flera SPF-resor till Estland med Tina Fabricius som kunnig och entusiasmerande reseledare. När ”brödjobbet” är förbi kan hon helt koncentrera sig på att skräddarsy resor till grannen i söder. – Estland har så mycket att bjuda på. Ju mer man gräver desto mer vill man veta, säger Tina och stryker katten Aki över pälsen då vi en gnistrande vinterdag sitter i hennes vardagsrum i Esboviken och ventilerar resandets upptäckarglädje. Tinas brödjobb just nu är att sköta den interna nättjänsten på Viking Line, hennes arbetsgivare i 23 år. Som privat reseledare jobbar

När Estland blev fritt 1991 blev det allvar mellan Estland och Tina. Viking inledde katamarantrafik 1994 och Tina hade i uppgift att skola personal för kontoret i Tallinn. Hon blev fast besluten att lära sig språket och har studerat flitigt bl.a. med Klarika Sander från Ösel som inspirerande lärare vid sommaruni i Helsingfors. I dag har hon avlagt Riigieksam, det språkprov esterna kräver för medborgarskap. Resorna över Finska viken blev fler och fler, kontaktnätet växte och inspirerad av kollegan Maarit Saarinen började Tina ”dra” resor för att få visa sitt Estland för andra. – I landet som var stängt så länge finns oändligt mycket att upptäcka, säger Tina. På frågan om vad hon allra helst vill visa svarar hon utan att tveka:

– Vid fullmåne i augusti firas Vita damens natt i Haapsalu. Vita damen ses i ett fönster i borgen den natten, säger Tina och visar sin Haapsalusjal stickad av tunnaste yllegarn. En sådan är äkta endast då den går att dra genom en ring. Denhär sjalen är stickad av en över åttioårig man och den löper lekande lätt genom Tinas ring.

Seniorer är fina resenärer Estland utanför Tallinn är en annan värld, eller många olika världar. T.ex. i Setomaa i sydost bor ett särskilt folk med eget språk och gamla seder och sånger. En stor ”silvertallrik” på bröstet är den typiska utsmyckningen i Setomaa. I februari skall Tina göra en semesterresa till Narva för att sondera terrängen i öster och pröva ett modernt spa, Meresuu i Narva Joesuu, som tänkbart mål för gruppresor. Kusten öster om Tallinn är full av herrgårdar och fiskarbyar att utforska på vägen. Med sin långa erfarenhet av att organisera gruppresor kan Tina Fabricius konsten att göra tidtabeller som fungerar. En busslast på 50 dricker inte kaffe på en halvtimme!

hon i gott samarbete med Viking och den kontakten har hon ju kvar också efter pensioneringen. – Jag grundade för fyra år sedan ett eget företag för min hobby, försäljning av smycken. Men min firma har ett brett verksamhetsområde, reseplanering och -ledarskap är nu det viktigaste för mig.

Estlandsvän sedan 70-talet Tinas kärlek till Estland har djupa rötter. På 60-talet kom båttrafiken i gång över Finska viken med m/s Tallinn. Generalagent för Sovjetbåtarna var rederiet John Nurminen, där Tina anställdes 1971. – Vi sålde resor för Sovjets hela passagerarflotta via de resebyråer som var Intouristagenter. Det

Tina Fabricius och två av hennes skyddslingar, katten Aki och dvärgschnautzern Siri. Också katten Muska hör till familjen men ville inte med på bild. Unga Siri har fått ”kattuppfostran” och beter sig som vännerna.

Med utsökt vackert hantverk dekorerar Viljandiborna sin stad när det är dags för folkmusikfestivalen i juli. Foto TINA FABRICIUS

kunde gälla båtar i Kaspiska havet, från Leningrad till Le Havre eller New York, från Sibirien till Japan, berättar Tina om sina lärorika första år i branschen. Tack vare m/s Tallinn fick hon goda kontakter i Estland och en nyfikenhet på det slutna grannlandet. I mitten av 70-talet tog ett sovjetiskt-finskt samföretag hand om båttrafiken och för Tinas del följde två år med familjen i Frankrike och några år som hemmafru med egna barn och dagbarn. – Mycket lärorikt! säger Tina med ett finurligt leende. – Att orga-

– Folkmusikfestivalen i Viljandi i juli. Den lilla staden vid en sjö mitt i landet har en underbar stämning. Festivalen är en ”moderniserad” version av Kaustby och hela stan är med, från barnen till de äldsta. Också visuellt förvandlas stan, klädsel, handarbetsmarknad och vackra dekorer bidrar till stämningen. Som större stad är Tartu bäst, tycker Tina. Här finns massor av museer, god mat, mycket kultur. Haapsalu och de gamla svenska trakterna, Rannarootsi, hör också till favoriterna.

En väl planerad resdag är guld värd inte minst för seniorer. Tina har enbart gott att säga om pensionärsresor: – Det är så tacksamt att ordna för er. Ni är inte kräsna, man behöver inte vänta på er när bussen ska gå och de flesta är så intresserade av allt som finns att se och uppleva. Med sin kunskap i estniska och sin entusiasm för landet hon älskar är Tina den idealiska arrangören och reseledaren. Det kan jag intyga med två Tina-ledda Estlandsäventyr i bagaget. Text och foto MAJ-BRITT PARO


12 – GOD TID

1/2010

BOX BED & BREAKFAST

Handelsmans CafĂŠ www.uuwanas.com,

050-592 4255,

Sibbo

* Mat och Üvernattning * Bütkryssningar * Utställning 1917 * MÜten och bastuservice Ring!

Hotel

NESTOR

Jussi och Eija Mendelin VesterĂś 1587, 66640 Maxmo Tfn 044-345 5065 www.varppi.com

www.hotelnestor.fi

Välkommen med pü en ofÜrglÜmlig resa till det historiska Åbo, omringat av världens vackraste skärgürd. Er resa kan innehülla ett urval av historiska sevärdheter, konst, hantverk, marknader och evenemang, bütkryssningar och andra upplevelser. Finlands Skärgürdsbokning är expert pü innehüllsrika temaresor och skärgürdsutflykter. Temat fÜr er rundtur kan vara herrgürdar, trädgürdar, sjÜfart, Skärgürdens Ringväg, SjälÜ, Bengtskär, gürdsbesÜk m.m. Resans längd och inkvartering enligt era Ünskemül. Anlita vür lokalkännedom och kontakta oss!

Sovgott i Skärgürden! Nuku hyvin Saaristossa!

Korpo / Korppoo

0400-601 280

www.skargardsbokning.com info@skargardsbokning.com Tel. 02-4106600

  

*Julfester * BrĂśllop 019-276 6890

8

30

mĂĽnd - freTag kontakt ravintola@nordcenter.com

BesĂśk vĂĽr hemsida www.nordcenter.com

brasserie

KÜpmansgatan 3, 10300 KARIS tel. 019-230290, info@brasserie.fi, www.brasserie.fi Vi ordnar gärna med festfÜrberedelser Vi har 50 sittplatser i en rÜkfri miljÜ cafÊ, lunch, a´la carte, take away, catering & gruppmenyer

VĂ„LKOMNA !

www.alandstrafiken.ax

 Tel. 019-241 1296, fax 019-241 3300

Resor

Pris / person om inget annat nämns

Spavecka pü Toila 18-24.4 Kom med pü en skÜn spavecka till Toila! Bütresorna med Viking XPRS, helpension, tre behandlingar dagligen enligt läkarordination, bussen med hela veckan, tvü utflykter, gym och bastu obegränsat. Anneli Hofer är reseledare. Pris: 475,-. Paris 22-26.4 MÜt vüren i Paris! Vi kommer bl.a. att besÜka Eiffeltornet, St. Chapelle kyrkan, SacrÊ-Coeur, Notre Dame och PÊre Lachaise gravgürd. Vi kommer även att gÜra en kvällskryssning pü Seine. Reseledare är Leena Immonen. Pris 730,-. Mot tillägg: Matpaket, tvü luncher och tvü middagar 100,-. Andersudde 7-8.8 HÜgklassig välgÜrenhetskonsert pü Andersudde utanfÜr Mariehamn. Intäkterna fÜr konserten gür till ÖstersjÜfonden. Artisterna avslÜjas senare. En natt pü Hotell Park Alandia. Anneli Hofer är reseledare. Pris: 290,-. Ett plock av vüra resor som är under planering vür-sommar-hÜst 2010 - Kulturresa till Istanbul - Sommarresa till Öland - Hurtigruten - en otroligt vacker sjÜresa 14-20 juni - Schweiz 7-12 september Fax

019-248 1004 019-248 7058

ülandssemester! Ålands Üstra skärgürd är väl värd att upptäcka. Dit tar du dig lätt med skärgürdsfärjorna som sammanbinder Üarna med ett finmaskigt nät av färjelinjer. Ge dig ut pü upptäcksfärd – passagerare utan bil üker gratis!

Ă…landstrafiken VĂ„GEN TILL SKĂ„RGĂ…RDEN

forsaljning@hangonliikenne.com www.hangonliikenne.com Kontorstid: mĂĽ - fre kl. 8 - 17

Registrerad researrangĂśr KUVI 3050/00/MjMv

Strandgatan 25, 22100 Mariehamn Tel. +358 18 525 100, fax +358 18 17 815


GOD TID blev det inte men däremot fick vi se en flock delfiner som dök och lekte ganska nära båten. På de långa stränderna fanns mänskor från många länder. Med de infödda blandade sig danskar, svenskar, norrmän, finnar, ryssar, tyskar, engelsmän och säkert andra också. Alla kunde dock göra sig förstådda på engelska, ett språk de flesta infödda hjälpligt behärskade, åtminstone så pass att de kunde bjuda ut sina varor i korgar och knyten. De ville förståss gärna sälja något till turisterna, men var inte så påträngande som de kan vara på andra turistorter. Visade man minsta intresse för något kunde ett par försäljare sitta en god stund i sanden vid solstolen och försöka pruta tills ett köp kom till. Ofta var det fråga om klädesplagg, sjalar, smycken och frukt. Att pruta på priset är ett accepterat sätt att göra affärer och stundom hade jag dåligt samvete för att priset pressats till en nivå som sannolikt inte gav försäljaren någon vinst alls. Vackra saker till salu i gatustånden. Den sköna försäljaren har kanske barnet med för att beveka turister som inte vill lossa på plånboken.

Kärt återbesök i Goa

Billig tandläkare På stranden kom vi i samspråk med folk från andra ställen, mest svenskar av förståeliga skäl. Det

1/2010 – 13

blev diskussioner om allt möjligt, bland annat om hur billigt det är att t.ex. skaffa glasögon i Goa. Priset är knappt hälften av priset här hemma och kvaliteten på både glasögonen och optikerarbetet är förstklassigt. Många går också till tandläkare i Goa och får olika åtgärder verkställda till en bråkdel av priset i Norden. Arbetet är dock helt i klass med vad det är här hemma. Har man ett större projekt så lönar det sig att resa till Goa för att få det gjort trots en relativt lång och kostsam resa. Glädjande nog märker man inte här något av den sexturism som är så valig i Sydost-Asien. Här såg man inga gamla gubbar från Europa i sällskap med unga flickor som är så vanligt i t.ex. Thailand. Kanske har man här en annan tradition och man får hoppas att sederna österifrån inte sprider sig hit också. Vi hoppas på ett återseende för gärna besöker vi Goa ännu en gång om det bara går. Kanske finns då ännu den unga svenska Amanda med sin restaurang ”Tjockis” på Baga-stranden i det ljuvliga Goa. JOHN ÖSTERLUND resenär från Vörå

Efter en paus på flera år besökte Greta och John Österlund Goa på nytt. Mycket var helt oförändrat: solen, havet, stranden, smutsen, folkmyllret och fattigdomen. Grönskan var lika intensiv, maten lika god och de små barnen och deras unga mödrar väldigt vackra, rapporterar John. Den gamla portugisiska kolonin Goa på indiska västkusten betraktas allmänt som ett semesterparadis av bleka nordiska turister och det med all rätt. Den strålande varma solen mitt i vår mörka och kalla vinter, det varma havsvattnet som rullar in med sköna vågor mot de milslånga sandstränderna, den yppiga grönskan och de vänliga mänskorna glömmer man inte i första taget efter ett besök där. Billiga varor finns i mängd i butiker, på marknader och i de tusentals små stånden längs alla vägar och gator. Den billiga, goda och kryddstarka maten serveras i restauranger av de mest skilda sorter från enkla palmbladstäckta serveringar på stranden till restauranger med påkostade menyer och vita dukar på borden, allt till priser som vi här hemma inte kan drömma om. Vad sägs om en stor skål fried rice med räkor och kyckling, tillräckligt för två personer för 100 rupier, när du kan växla en euro till nästan 70 rupier. Att åka taxi en halvtimme med chauffören väntande två timmar på återfärden kostar ca 5 euro, nöjer du sig med lokalbuss kan du åka en hel timmes väg för 20 cent. Då är komforten inte den bästa och vägverket har kanske inte haft överbudgeterat vägunderhållet men det går sakta och relativt säkert att ta sig fram. Det var i synnerhet minnena från tidigare besök i Goa för 16 respektive 13 år sedan som inspirerade oss att föröka ta oss dit igen.

Tillfället gavs oss i december 2009 då jag samtidigt passade på att fylla 75 år och ville med fru Greta fira på tu man hand. Vi beställde en två veckors charterresa till norra Goa till byn Calangute där vi också var för13 år sedan. Vi visste i stort sett vad vi skulle möta men var beredda på att förändringar skett under de gångna åren och det hade det gjort. Trots allt var det mycket som var helt oförändrat: solen, havet, stranden, smutsen, folkmyllret och fattigdomen. Grönskan var lika intensiv, maten lika god och de små barnen och deras unga mödrar väldigt vackra. Vi tillbringade de flesta dagarna på den ljuvliga stranden, jag parkerad på en solbädd under ett parasoll och med den bättre hälften på långa promenader längs vattenbrynet. Gärna hade jag följt med på promenaderna med det gick inte på grund av svaga knän. Däremot kunde jag med jämna mellanrum försöka svalka mig i det trettiogradiga vattnet i havet. Märkligt nog var vattnet i hotellets pool betydligt svalare så det bytte vi gärna bort mot havsvattnet trots att det låg 600 meter från hotellet, en lämplig promenad genom hotellområden och slumbebyggelse. Trots relativt korta avstånd råkade vi en kväll på väg från stranden i mörkret gå vilse och hamnade mitt i ett slumområde. Utan hjälp av en flock barn hade vi inte hittat ut ur området för det var rena labyrinten. Flickan som fattade Greta

i handen och inte släppte henne förrän vi kom till huvudvägen var väl värd den slant hon fick för sin hjälpsamhet. En dag var vi på havsutflykt med sol, bad, fiske och strandhugg med lunch på en helt folktom strand, endast störda av landande plan på Vasco da Gama flygfältet. Turbulensen av de lågtflygande planen fällde de provisoriska solskydden på stranden. Någon vidare fiskelycka

Gott om rum på de milslånga stränderna med det trettiogradiga vattnet inom räckhåll.

Lummigt och grönt längs huvudgatan genom Calangute men ack så smalt att färdas på.


14 – GOD TID

1/2010

Med segelplan över bygden

Här mår Björn Björklund som allra bäst, dvs. högt uppe i luften tillsammans med en kamrat. I bakgrunden syns fjällvärlden med Nikkaluokta, Kebnekajse och Tolpagorni. (Ur privatarkivet)

Sluta inte med en hobby som du tycker om bara för att du blivit pensionär och kanske inte kan utföra den precis på samma sätt som förr! Den uppmaningen riktar pensionerade läraren Björn Björklund i Vasa gärna till dem som är tvehågsna i fråga om fortsättningen med en lite mer krävande syssla som de hållit på med. Själv tillämpar han sitt råd fullt ut i praktiken genom att ännu drygt sex år efter pensioneringen sätta sig vid spaken i eget segelflygplan och låta luftströmmarna föra det upp mot höjderna. För Björn Björklund är segelflygning inte någon sent påkommen hobby. Tvärtom intresserade den honom redan som ung pojke. I Vasa flygklubbs led gick han med som sextonåring 1958 och ungefär två år senare fick han kompetensen att flyga ensam.

Undervisare i luften Intresset ledde sedan vidare till att han med gällande kompetensvillkor fick piloträtt för flersitsigt plan med passagerare samt behörighet att fungera som lärare för nya elever. I sistnämnda uppgift fungerade han från år 1967 fram till för två år sedan. Som tävlande Så här års har Björn Björklund plockat ut instrumentpanelen ur ett av sina plan och låtit det s.a.s.gå i vinteride med samtidig översyn inför den nya flygsäsong som småningom kommer.

i segelflygning har Björn Björklund själv en del meriter från finländska mästerskap. Vasa flygklubb, som hela tiden varit hans hemvist för verksamheten, har för närvarande ungefär 120 medlemmar, varav ungefär hälften är aktiva segelflygare. Tidigare var Vasa flygfält klubbens hemmaplan, numera är det på ett tidigare reservfält mellan Kuortane och Alajärvi som man håller till. Förr i tiden drogs segelplanen upp genom vinschstart. Sedan 1964 är det inom Vasa flygklubb bogsering med motorplan som gäller. Smällkall vinter som när den här intervjun gjordes är förstås inte säsong för segelflygning. I stället är det under sommaren som de aktiva ses glida omkring bland luftströmmarna uppe i det blå. Men även andra tider på året finns det rum


GOD TID

Här ser vi Björn Björklunds plan sväva över bygden under en av återkommande flygningar. (UR PRIVATARKIVET)

Här tar Björn Björklund plan mark vid en väl genomförd landning. (UR PRIVATARKIVET)

för flygnära aktiviteter – dvs. om man vill och har intresset.

de kommer upp i åren och inte längre kan fortsätta med en hobby precis som tidigare.

Överkomlig kostnad med klubbens plan Segelflygning är förstås inte en hobby som var och en av oss sysslar med. Tvärtom upplevs den med viss rätt som lite exklusiv och därtill krävande. En fråga som Björn Björklund därför ofta har fått är vad det kostar att ägna sig åt den här hobbyn. Ett exakt svar är inte lätt att ge, eftersom kostnaden är beroende av på vilket sätt utövningen sker. – Jag brukar ibland svara att det blir dyrare att vara aktiv rökare än att än att ägna sig åt segelflygning med utnyttjande av klubbens plan. Beroende på hur mycket man flyger kan årskostnaden då bli 300–500 euro, säger Björn Björklund. Man har inom klubben tillräckligt många plan som medlemmarna kan utnyttja. Dem håller man i skick genom att själv göra nödvändiga reparationer. Detta för att på bästa sätt motarbeta en kommersialisering av verksamheten. – Helt andra kostnader rör det sig förstås om ifall man skaffar eget plan. Då finns det nästan ingen gräns uppåt i fråga om plantyp och sofistikerad utrustning, konstaterar Björn Björklund. Själv håller han sig med två egna plan, som han anskaffade som vrak och sedan egenhändigt reparerade till högklassig nivå.

Certifikat och hälsokontroll Som framgått skall man ha avlagt föreskrivna certifikat för att få fungera som pilot i en- eller flersitsigt segelflygplan. Hälsomässigt gäller samma krav som för trafik- och militärflygare. För att certifikaten skall hållas i kraft föreskrivs hälsokontroller med vissa mellanrum. Precis som när det gäller bilkörkort kan fysiska eller psykiska begränsningar komma in i bilden när man blir äldre. I första skedet kanske certifikatet måste begränsas till ett man inte längre får ha passagerare med i planet utan bara får flyga ensam, i ett senare skede kanske man inte längre alls får fungera som pilot. När begränsningarna kommer emot har Björn Björklund upplevt att många segelflygare blir bittra

och helt överger sin hobby. Det samma gäller säkert också en del andra utövningar som kräver viss fysisk och psykisk kapacitet. – Jag tycker det är synd, för till exempel inom segelflygningen finns det alla möjligheter att fortsätta med hobbyn – om än på förändrat sätt. Man kan till exempel fortsätta med att ge sig iväg upp i luften som passagerare men en god vän. Och inom flygklubben finns det uppgifter av varierande slag som man som äldre flygare med erfarenhet kan bidra med, betonar Björn Björklund.

Passagerare och mysgubbar Björn Björklund har sitt certifikat kvar så att han själv fortsättningsvis kan flyga. Men parallellt har han mer och mer börjat utnyttja möjligheten att bege sig upp i luften med någon annan som pilot. – Med en god vän vid styrspaken har jag upplevt många trevliga stunder. Man har alla möjligheter att med mångårig erfarenhet som grund diskutera olika vägval och annat aktuellt. Och upplevelsen att befinna sig uppe bland bärande luftströmmar är i stort sett den samma som när man själv håller i spaken, konstaterar Björn Björklund. Han betecknar det som en främmande tanke att han skulle sluta helt med segelflygning ens när han själv inte längre får hålla i spaken. Möjligheten att komma sig upp i luften tillsammans med någon annan finns ju alltid. Dessutom har han lagt märke till en sådan sak att han inte alla gånger nödvändigtvis måste flyga. Han kan känna sig nöjd och engagerad redan med att så att säga befinna sig bland plan och vänner ute vid fältet. Det finns alltid så mycket att resonera om bland folk med samma intresse. – Om inte annat så behövs vi äldre som gamla mysgubbar i gänget, skojar Björn Björklund. Han tycker att många andra kunde resonera på samma sätt när I källaren hos Björn Björklund på Gerbyvägen i Vasa ser det ibland ut på det här sättet, dvs. när renovering av något segelflygplan pågår. Det hör till de sysslor man som hobbyflygare kan ägna sig åt vintertid. Sommaren är det tidpunkt på året då flygningarna sker.

Lappa och renovera På tal om fysiska och psykiska förutsättningar noterar Björn Björklund gärna de något olika förhållandena när man är yngre och äldre. Som ung, kvick och topptrimmad kan man klara av olika svåra situationer. Styrkan

som äldre med erfarenhet är att man lärt sig undvika att hamna i svårigheter. Totalt har Björn Björklund vid det här läget 3 100 flygtimmar bakom sig. Landningarna som han gjort är hela 5 000 genom att han i så stor utsträckning tränat sådana – liksom starter/uppstigningar – med de många elever som han haft. Så visst finns erfarenheten! Det är en erfarenhet som flyg-

1/2010 – 15

klubben på olika sätt drar nytta av i verksamheten när kunskaperna förs vidare till nya segelflygare. Till det mer praktiska hör att Björn Björklund är en mästare på glasfiberhantering, som är en stor tillgång när flygplan skall lappas och renoveras. Hans kunskaper i det avseendet har genom åren kommit också många båtägare i Vasa till del. Text och foto ROGER LIND


16 – GOD TID

1/2010 RES MED SPF Frågesporten:

Tider och platser för semifinalerna Österbotten Onsdagen den 27 januari kl. 12.30 (obs. datum), Arbetets Vänner, Formansgatan. 14, Vasa

Danskvällar våren 2010

Onsdag 17.3 på AV (Anneg.26) kl. 18–22 med Polina&Sergei. Intr. 10€ Onsdag 19.5 på AV(Anneg. 26) kl. 18–22 med Manhattan. Intr. 10€

Danskryssning våren 2010

Onsdag 21.4 med Viking XPRS till Tallinn med Benny Törnroos och Calle Pettersson Anmälningar och förfrågningar till Hangö Trafik-Friman Resor tfn 019-2481004. Pris: 32€ (båtresa + en måltid ombord) Arrangör: Svenska pensionärsförbundet Danskvällarna stöds av: Arbetets vänner, Aktia, Folkhälsan, Helsingfors Stad, Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden

Torsdagen den 28 januari kl. 13–15: Mellannyland SPF:s kansli, Annegatan 25 A, Helsingfors Västnyland Ekenäs ungdomsgård, Ystadsgatan 14 Åboland Marthahemmet, Kyrkvallen 4, Nagu Östnyland Församlingsgården i Lovisa, Drottninggatan 22

Kom med och upplev hösten i Ungern och Österrike 24–30.9.2010 Vi reser igen med de Österbottniska pensionärerna till Ungern och Österrike. Resmålet kan kallas ”storstäder, slättland, alper”. Resan ordnas med flyg från Vasa och Kronoby, med byte i Helsingfors, till Budapest där vi möts av Oravais trafiks buss som står till vårt förfogande under hela resan. Efter guidade rundturer och kvällskryssning på Donau i Budapest fortsätter vi under andra dagen till Ungerns slättland med Balatonsjön och Pustan. Kärnten i södra Österrike är målet för resten av resan. Vi bor vid Millstättersjön och gör utflykter i alpområdet. Hemresan sker via Österrikes huvudstad Wien där vi hinner med en guidad rundtur. Resans pris är 1 290 euro i dubbelrum, tillägg för singelrum 122 euro.

I priset ingår halvpension d.v.s. frukost och middag, några luncher, inträden, vinprovningar, lokalguider och reseledare från pensionärsdistriktet. Dessutom transport till och från Vasa flygfält. (inom Österbotten) Anmälan till SPF:s kansli i Vasa tel. 020 7288818. Upplysningar ges också av Henrik Svarfvar tel. 050-69341 eller Bert Bäck tel. 050-69006. Resegruppen

Teknisk researrangör

Pentago

Tycker du om att spela fem i rad? Nu finns en sällskaplig och durabel form av spelet att köpa. Spelet är på ett hårt underlag bestående av fyra plattor med nio hål i varje ruta. Man kan rotera på plattorna så att spelet blir svårare. Priset på spelet är 30 euro. Rekommenderas varmt som hjärngymnastik och social samvaro. Beställ spelet från kansliet 020 72 88810 eller på nätet, www.spfpension.fi/blanketter.

Kokbok för små hushåll Joan Granskog har skrivit en kokbok för små hushåll. Kokboken innehåller över hundra recept avsedda för en, två eller tre personer. Boken är försedd med många praktiska vinkar om vad som är bra att ha hemma och nya livsmedel som man kanske inte har prövat. Kokboken säljs för 15 euro. Porto tillkommer, För närmare information kontakta Åsa Laukonlinna, tel. 020 7288810 eller e-post asa.laukonlinna@spfpension.fi.

Pensionärsföreningarnas samarbete i Helsingfors SAMS

Konsertresa till Sibeliushuset i Lahtis Sinfonia Lahti 12.02.2010 Swinging Broadway Anything Goes Kapellmästare Roderick Dunk Sångsolister Emma Kershaw och Gary Williams Buss från Kiasma kl. 10.00

RES MED SPF

Hemlig resa 28.6–1.7.2010 Måndag 28.6: Alla tar sig med tåg från olika håll till Tammerfors. Tåg anländer till Tammerfors från Vasa, Åbo och Helsingfors kring 9-tiden. Lunch får vi kl 12.00 och middag kl. 19.00. Givetvis skall vi sova bekvämt!

Priset 60 € inkluderar konsertbiljett, lunch och kaffe i pausen. Anmäl till Clara von Bonsdorff tfn 040 5444031

RES MED SPF

Vi reser till det okända Estland och Riga SPF i Österbotten reser i augusti 2010 till Estland och Lettland där vi bekantar oss med det okända östra Estland. Besök görs hos Seto-folket i Setomaa med deras livsstil, mat och unika folkdräkter. Vi bjuds också på underhållning på Setofolkets eget språk. Men vi besöker också Lettlands huvudstad Riga med dess sevärdheter och badorten Jurmala hinner vi också med. Vår Baltikum resa ordnas 21–27 augusti 2010 med buss från Österbotten och hemfärd valbar med flyg eller buss från Riga. Resans pris är 775 € med flyg från Riga och med buss från Riga är priset 620 €. Priset innehåller resa med buss ( hemresa med flyg ), hotell med halvpension och 2 luncher samt reseledare från pensionärsdistriktet. Anmälan till SPF:s kansli i Vasa tel. 020 7288818. Upplysningar ges även av Bert Bäck tel. 050-69006 eller Henrik Svarfvar tel. 050-69341. Resegruppen

Tisdag 29.6: Frukost på övernattningsstället. Här är vackert. Varför inte en liten båttur med lunch kl. 12.00? Nu har vi kommit till ett intressant ställe. Här kan det smaka med eftermiddagskaffe. Speciell middag kl. 18.00

När du inte längre kan bo hemma …

Onsdag 30.6: Efter frukost åker vi mot nya mål. Lunch kl. 12.00. Här är det också rofyllt att vara. Nu blir det nog en väldigt speciell middag kl. 19.00.

Konkordiahemmet Metodistförsamlingens service- och grupphem i Främre Tölö

Torsdag 1.7: Vidare mot nya mål. Här blir det ju spännande att få lunch kl. 12.00. Tåg avgår från Tammerfors kring 15-tiden Resans pris: 515 €/person i 2-personer rum I priset ingår: Bussresa enligt hemligt program, 3 övernattningar inkl. frukost, 4 luncher, 3 middagar + en hel del annat. Anmälningar till: Helsingforskansliet 020 72 88810, Åbokansliet 020 72 88816 eller Vasakansliet 020 72 88818

erbjuder ett tryggt boende samt god och kärleksfull omvårdnad. Det finns också rum för kortvarigt boende. Ta gärna kontakt, tel. – , föreståndare Maria Stenbacka. Besöksadress: Apollogatan  B ,  Helsingfors Mer information: www.konkordiahemmet.net

Teknisk researrangör


GOD TID

1/2010 – 17

håkans föreningsnytt hörna

Ensamheten smittar också I en stad i USA, Framingham, Mass., har man med

upprepade frågeformulär och grundliga hälsoundersökningar följt med befolkningens hälsa och välfärd ända sedan 1948. Den ursprungliga avsikten var att undersöka hjärt- och kärlsjukdomarnas utbredning och utveckling; senare också övervikt och diabetes. Nu har en forskningsgrupp som utreder orsakerna till och spridningen av ensamhet inom befolkningen upptäckt att materialet i Framingham också kan utnyttjas för detta ändamål. Den samlade informationen i Framingham omfattar ockå uppgifter om människornas relationer till varandra, – släktingar, vänner, grannar och kolleger – och gör det möjligt att identifiera sociala relationer och förhållningssätt. Under åren 1983 till 2001 kunde den som fyllde i frågeformuläret också välja ett direkt alternativ ”jag kände mig ensam”.

Vilka slutsatser har forskarna då kunnat dra om

ensamheten och dess spridning i samhället? Jo, det blev tydligt att ensamhet beter sig på samma sätt som en smittosam sjukdom. Den drabbar enskilda men också grupper och sprids inom en grupp och från en grupp till en annan. Det här bevisar sanningen i ett uttalande av en erfaren gammal missionsläkare i Afrika som brukade säga: ”Man skall inte klaga och gnälla för det smittar av sig.” I USA-studien märkte man att så snart en person i en grupp börjar uttrycka känslor av ensamhet börjar andra medlemmar av gruppen känna på samma sätt. Den känslan sprider sig inom tre ringar av kontakt eller närhet. I den innersta ringen kunde den som hade direkt kontakt med människor som kände sig ensamma löpa en femtioprocents ökad risk att själv gripas av ensamhet. I följande ring hade den som bara kände någon som hade direkt kontakt med en som led av ensamhet få en tjugofem procents större risk att själv börja känna sig ensam. Med mindre kontakt än så fanns det ändå

en tio procents risk att gripas av ensamhet. Orsaken till att känslan av ensamhet sprider sig ligger i att ensamhet får en person att i gemenskapen med andra uppträda på ett mindre öppet och generöst sätt och i stället förhåller sig mera negativt till omgivningen. Den negativa inställningen sprider sig till vänner som i sin tur för den vidare. Det leder sedan till försämrade relationer och försvagade eller avbrutna vänskapsband. Risken för ensamhet sprider sig lättare bland vänner än bland släktingar och lättare bland kvinnor än bland män. Forskarna anser att orsaken ligger i att en försämrad relation till vänner tolereras i allmänhet lättare än en dålig relation till egna släktingar; och kvinnor räknar med mera emotionellt och socialt stöd från vänner än vad männen gör. Om de inte får sådant stöd löper de större risk att bli ensamma. – Det här handlar ju om allmänna slutsatser som kan motsägas av en del individuella erfarenheter. Följande steg för forskargruppen är att utröna om man med kommunalpolitiska beslut eller olika former av samhällsplanering kan påverka uppkomst och spridning av ensamhet inom befolkningen. Bland oss pensionärer och i våra föreningar blir det

ännu mera angeläget att dels upptäcka när någon drabbas av ensamhet, motarbeta den ”smittan” och se till att den inte sprids vidare till oss och andra.

“Om du vill kan du trygga förmånerna hos den växande skaran pensionärer” Svenska pensionärsförbundet r.f. tar emot gåvor, donationer och testamenten. Enligt lagen om överlåtelseskatt 1996/931 är gåvor, donationer och testamenten till institutioner skattefria både för mottagaren och givaren. Kontakta Svenska pensionärsförbundet r.f:s verksamhetsledare Veronica Fellman, tfn 050-409 7489 eller 020 7288810

God Tid som taltidning Förbundet ger ut sin medlemstidning God Tid som taltidning. Tidningen God Tid, som utkommer med nio nummer per år, ingår i medlemsavgiften och därför är det avgiftsfritt att beställa tidningen antingen på papper eller som taltidning. Om du önskar en separat tidning i taltidningsform kostar den 10 euro. Taltidning är en tidskrift för dig som har nedsatt syn. Tidningarna utkommer på en 80 minuter lång cd-skiva. Det är en vanlig musik-cd-skiva som du kan lyssna på i din cd-spelare, din dator eller din daisy-spelare. För prenumeration och information vänligen kontakta Tina Dunderfelt på Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, e-post tina.dunderfelt@fss.fi, telefon 09-6962 3010.

HÅKAN HELLBERG

”Skön men skör” – en kurs för alla 9–10.2 Linnasmäki i Åbo 23–24.3 Sannäs gård i Borgå

Osteoporos eller benskörhet är en sjukdom i skelettet. Benmassan minskar och benstrukturen försvagas. Skelettets urkalkning leder lätt till att man får benbrott. Skön men skör är en två dagars kurs där vi får information om osteoporos och hur den kan förebyggas samt om hur funktionsförmågan stöds med mångsidig motion. Vi gör enkla och lätta övningar både inne och ute som anpassas efter envar. På programmet finns bl.a. föreläsningar, stavgång, vattengymnastik och Chi Balans. Kursen ger deltagarna beredskap i att fungera som ”motionskompis” och passar både kvinnor och män. Pris: 20 €, inkluderar kursavgift, logi, måltider och kursboken Skön men skör – Träning ger trygghet (norm. pris 15 €) Utbildare: Hälsocoach Kitty Seppälä, fysioterapeut och mag. i hälsovetenskaper. Anmälning: till SPF:s kansli tfn 020 7288 810. För mera information ring Jan Holmberg tfn 020 7288 813, e-post jan.holmberg@spfpension.fi Kursen ordnas i samarbete med Eläkeliitto och Osteoporosförbundet i Finland.


18 – GOD TID

1/2010

föreningsnytt

Julfest i skärgården Pensionärsklubben Festingarna i Nagu tycker om att duka till fest. Julfesten står för dörren. Kvällen innan bär flitiga tomtenissar bord och stolar, snabba tomtefingrar rullar ut dukar, viker servetter, putsar glas. Gröttallrikarna ska stå i raka rader, förmanar ordförandetomten. De första kommer i god tid. Glöggen tar man med sej in i salen. Många har tomtemössa, för de vet att så ska det vara. Det gäller att få en bra plats. Att kunna både se och höra. Och att träffa bekanta och hinna prata innan programmet börjar. De vita julstjärnorna och de vita ljusen lyser mot de röda jullöparna. Festligt.

Punktligt klockan ett hälsar ordförande Raili hundratalet Festingar välkomna med ett rungande hej. Ett effektivt sätt att få slut på sorlet. Dagislucian skrider lagom värdigt in med sitt följe av tärnor och tomtar. De är så pyttesmå så de knappt syns förrän de klättrat upp på scenen. Men de tar sej ton och sjunger både stämningsfullt

och hurtigt. ”Vi äro musikanter allt ifrån Nagu land”, låter särskilt övertygande. En hastig presentation och godis ur Railis hand och barnen försvinner ut i kulisserna. Efter ett antal julsånger och en julberättelse, bärs risgrynsgröten in. En del föredrar fruktsoppa på gröten, andra tycker mera om kanel, socker och mjölk. Några tuggar hemlighetsfullt. Hur många

Den ny­ grundade SO-SOOgruppen består av fem lättklädda, aningen runda dansöser Simo, Ole, Stig, Ole och Olli) som gör sirliga piruetter och svänger med lurviga ben.

Många har tomtemössa, för de vet att så ska det vara.

mandlar finns det egentligen? Efter mera prat och sång uppenbarar sej Maja Friman framför publiken. Vi är vana att se henne som ledare för Seniordansarna, men nu verkar hon ovanligt hemlighetsfull. Det är tissel och tassel. Musiken blir till sång. Och dansen? Den nygrundade SO-SOOgruppen gör entré. Fem lättklädda, aningen runda dansöser gör sirliga piruetter och svänger med lurviga ben. Publiken ger uttryck för sin uppskattning med skrattsalvor och applådåskor.

Alla har varit snälla Julgubben själv har hunnit fram före jul. Han är litet andfådd efter

sin långa färd från Korvatunturi, men tomteflickorna hjälper honom. De delar ut stora och små paket, hårda och mjuka klappar. Ingen blir glömd. Alla har varit snälla. Sist avtackas de Festingar som hjälpt till med verksamheten under det gångna året. Det blir blommor och choklad och många kramar. Såsom alltid avslutas julfesten med ringlekar. Räven raskar och jungfrun går i dansen. God jul, god jul, hörs det från folk som börjar söka sig hemåt. Ännu en stund snurrar karusellen. Ett aktivt nytt år trots hotande sparåtgärder önskar också BETTAN

Haga Pensionärer jubilerade Haga Pensionärer firade sitt 35-årsjubileum fredagen den 13 november. Glada pensionärer och inbjudna gäster samlades i den ljusa och vackert dekorerade salen i Hotel Haga i Helsingfors.

Ann-Marie Anderson mottar förbundets förtjänsttecken i silver av förbundsordförande Ole Norrback och förningens ordförande Märta Nyman.

Föreningens ordförande Märta Nyman (andra fr.h.) hälsar gästerna välkomna och utbringar en skål för föreningen.

Föreningens ordförande Märta Nyman hälsade alla hjärtligt välkomna. Hon gav en tillbakablick på föreningens verksamhet och utvecklingen i Södra Haga un-

der dessa 35 år. Inflyttningen av finskspråkiga har ökat och medfört, att föreningens medlemmar numera kommer från olika delar av Helsingfors. Föreningen har ett

gott samarbete med Haga Svenska Förening, som håller sina sammankomster i samma lokal, Elsebo. Operasångaren Klaus Pennanen stod för programmet. Han

ackompanjerade sin sång på piano och dragspel och underhöll med pianomusik under middagen. Föreningen uppskattade högt, att förbundets ordförande Ole Norrback hade möjlighet att delta i festen. I sitt tal berörde Ole Norrback många viktiga frågor, som gäller dagens pensionärer, deras omgivning och familjer samt deras insats i samhället. Ole Norrback överräckte förbundets standar till ordföranden. Förbundets förtjänsttecken i silver tilldelades föreningens sekreterare

Ann-Marie Andersson. Haga Svenska Förenings ordförande Henrik Wirzenius och sekreterare Barbro Basilier uppvaktade föreningen och uttryckte sin glädje över det goda samarbetet med Haga Pensionärer, som bl.a. tar sig uttryck i gemensamma utfärder och teaterbesök mm. Den mycket lyckade festen avslutades med föreningens lystringssång med text av mångåriga, numera avlidna, medlemmen Erna Kjällman. STYRELSEN Foto FJALAR ROSENGREN


GOD TID

1/2010 – 19

föreningsnytt

Östra Helsingfors firade Pensionärer i Östra Helsingfors rf firade sitt 30-års jubileum den 11 november på Botby Gård. Restaurangen var en mycket lämplig omgivning för föreningens jubileum.

Hedersgästerna till höger bakifrån Veronica Fellman (SPF), hedersordförande Irmgard Blomqvist samt Majlis Kvist (SAMS). Till vänster Marianne Nyberg samt ordförande Leif Nyberg.

Nordsjö sångkör framförde sitt mycket uppskattade program.

Efter hälsningsorden underhöll Niklas, Nina och Hanna Nyberg samt ”inhyrda” Aurora Djupsjöbacka med sång varefter det efter litet allsång var dags för festtalet. Ordförande Leif Nyberg konstaterade bl.a. att pengarna har blivit allt viktigare också i pensionärsföreningarnas verksamhet. Det finns ytterst få föredragshållare eller andra programansvariga som inte vill ha en rundlig ersättning för att underhålla pensionärerna. Samtidigt har seniorerna blivit alltmer krävande när det gäller program. Det ovannämnda gäller naturligtvis inte alla som har något intressant att berätta. Vissa kommer helt gratis och andra vill bara ha resekostnader ersatta. Samtidigt har vi alla blivit alltmer splittrade och numera finns det

föreningar som specialiserar sig på något område, och det betyder att tiden inte räcker till om man intresserar sig för flera olika saker. Redan nu märks det också när pensionärsföreningen planerar t.ex. en utflykt av något slag. En del har redan gjort denna utflykt t.ex. med marthorna eller någon klubb inom församlingen eller liknande. Således blir det allt svårare att tillfredsställa seniorernas krav på ett mångsidigt program.

Minns grundarna Veronica Fellman från Pensionärsförbundet uppvaktade med förbundets nya standard och Majlis Kvist från SAMS uppvaktade med en donation av ett fisknät till en familj i något u-land. Föreningens hedersordförande Irmgard Blom-

qvist påminde oss alla om vikten av att minnas dem som för 30 år sedan grundade föreningen och arbetade oförtrutet trots ibland också sviktande hälsa. Efter en rask och trevlig betjäning samt god mat, var det dags för Nordsjö sångkör att göra ett bejublande framträdande. Trots ett extranummer fortsatte applåderna och jag tror att deltagarna kunde ha lyssnat till sången nästan hur länge som helst. Men det var ju inte möjligt och kvällen avslutades med kaffe och jordgubbstårta. När deltagarna sakta sökte sig bort, var det idel glada miner man kunde se. Alla verkade vara mycket nöjda med kvällen och responsen efteråt har varit enbart positiv ELLEN

Vattengympa i Esbo kyrkoby

I Esbo kyrkoby pensionärsklubb håller man sig god fysisk kondition med stavvandring varje måndag, boccia varje torsdag och vattengymnastik varje fredag. Foto TANJA HOLM

Förväntasfulla deltagare före programmets början.

Julfest i Tenala-Bromarf

Stämningen var hög från början till slut när Tenala-Bromarf pensionärer höll sin traditionella julfest den 18 december i Bygdegården där ca 80 medlemmar bänkade sej runt de vackert dukade julborden. Tenalaspelmännen inledde med ett julsångspotpurri, varefter ordförande Stig Nyberg hälsade alla medlemmar och inbjudna gäster välkomna, och hoppades att alla skulle trivas och få lite julstämning eftersom det i år faktiskt är julväder ute.Han tackade medlemmarna och styrelsen för det goda samarbetet under det gångna året. Kyrkoherde Staffan Söderlund höll som vanligt en kort andaktsstund, och berättade om hur han kom ihåg sina barndomsjular. Brita Nyberg läste dikten Tomten av Viktor Rydberg. Där emellan sjöngs julsånger under ledning av Tenalaspelmännen. Bo Jansson från Sparbanksstiftelsen i Tenala tackade för att han och hustrun Tarja än en gång fått delta i julfes-

ten och överräckte en gåva. Aktia bank sponsorerade musiken. Tenala-Bromarf lucia Antonia Sjöberg med tärnor besökte och underhöll oss med sina vackra sånger, ackompanjerade av Martin Kevin. Lilja Österlund hade sammanställt en betraktelse om hur man firade julen förr och nu, hur rik julgubben är i dag, stora mängder av julklappar och papper som bara flyger runt i rummen. Förr kunde ett enda litet paket innehållande en fällkniv eller en liten dockvagn rädda julen för många. Därefter serverades den välsmakande julgröten med fruktsoppa som Horsbäck lunchcafé serverade. Senare dracks kaffe med jultårtor. Därpå följde dans till tonerna av Tenalaspelmännen. Julgubben besökte oss och bjöd på karameller. Föreningen vill rikta ett stort tack samt önska ett Gott Nytt År till alla som gjorde vår julfest till en oförglömlig kväll. SN


20 – GOD TID

1/2010

föreningsnytt

Ta ut din rätt att vara pensionär Pernå pensionärers födelsedagsfest nyligen inspirerade Vivan Blomqvist till några reflektioner kring pensionärslivet och åldrandet. Att få sätta sig tillbords som hedersgäst och få tycka att det är ens egen fest, ger en känsla i ens innersta att det faktiskt ges dagar, som förblir

ett minne. Vi tänker ofta på åren som gått och på den glädje som livet skänker oss. Vänskapens värme kringstrålade

Elexir BoneSupplyHelena GodTid 208x250 EO.qxd:Layout 1

festrummet med det vackert dukade kaffebordet. Man njöt även av själva gemenskapen och hoppades på liknande trevliga sammankomster även i fortsättningen. Sången förenar till glad samvaro. Den sedvanliga rosutdelningen hörde även till programmet. Den höjer alltid stämningen. Rosen talar sitt tysta språk. För att dryga ut själva festprogrammet under kvällens lopp, gavs en sammanfattad version om livet med dess skiftningar kallad “Livets spegling”. Det finns ett talesätt som säger att enda sättet att leva länge,

09-05-29

15.10

det är att bli äldre. Det är ju allas vår målsättning att vi vill öka på våra levnadsår. Medellivslängden tycks ha ökat. Vi kommer ihåg den tid då folk försökte skjuta fram sin pensionering. Man kände sig stämplad över att förrbli oduglig resten av livet. Nu påskyndar vi i stället det hela. Vi frågar oss: har pensioneringen medfort glädje eller sorg? Medaljerna har ju alltid två sidor, så också livets medalj, som färgar det förgångna. Det begrundar vi ofta antingen under en sömnlös natt, eller när vi vaknar på morgonen. Vi letar efter händelser som gett livet sin utformning. Det kallar vi för en röd tråd. Hittar vi densamma, tär vi en känsla av mening och innehåll. Återblicken över det förflutna börjat vid livets mittlinje, kallad medelåldern, där livets vändpunkt

Sida 1

Meloart Music & Design

Jag stärker benstommen och får bättre kvalitet på hår och naglar Helena Loo, 51 år, har alltid gympat och joggat. Men när hon med stigande ålder och krävande jobb kände sig mindre rörlig, tvingades hon ta det lugnare. – Med BONE SUPPLY känner jag mig stark igen och kan träna varje dag. Dessutom har jag fått tjockare hår och hårdare naglar. Helena bor i Korsholm i Finland och arbetar som sjukgymnast med strokepatienter och äldre människor. Eftersom jobbet kan vara tungt, är det bra att vara i god fysisk form. – BONE SUPPLY gör mig mjukare i kroppen och jag är rörligare när jag vaknar på morgnarna. Det är skönt att känna sig starkare, känna att man orkar mera. – Att håret blivit tjockare och naglarna starkare är ju bara positivt. Naglarna har blivit så blanka att det ser ut som om jag har nagellack. Och magnesiumet i BONE SUPPLY stärker mina muskler, det känner jag. – Jag började med tre tabletter om dagen, men gick sedan ner till två. Jag kommer att rekommendera BONE SUPPLY till många av mina vänner.

BONE SUPPLY – med lättupptagligt kalcium Nya BONE SUPPLY består av dokumenterat* och naturligt kalcium från fiskben och korall, som tas upp lätt av kroppen.

inträder. Vi stannar upp och undrar: varför har åren gått så fort? Rikedomen på upplevelser varierar hos oss människor. Vi är nyfikna över vad framtiden har att bjuda på. Åldern tycks inte ha någon betydelse. Nittioåringar hoppas ännu på att livet skall fortsätta. Mycket tycks vara på hälft. I livets berättelsebok ingår, att åren mellan 15 och 25 är mest positiva. De handlar om glädje, trygghet, gemenskap och framfor allt kärlek. Senare i livet blir de dagliga händelserna viktiga. Äldre människor upprätthåller sina relationer till varandra. Ju äldre vi blir lär vi oss uppskatta även de små glädjeämnena. Någon större lyckoträff har vi knappast att invänta. Vi kan gott säga att lyckan består enbart av små lyckogryn, som vi kan uppleva t.ex. aven stund i glada vänners lag. Vi kan även uppleva det vid kulturhändelser, njutning vid radio eller TV, eller enbart av naturens skönhet. Varje årstid har sin trevnad om vi förstår att beundra och ta vara på den. Huvudsaken är ändå att sinnet hålls glatt.

Livet en långdans

Det innehåller också magnesiumcitrat som bidrar till ett balanserat upptag, och D3-vitamin som hjälper kroppen att ta upp kalcium genom att främja upptaget i tarmen. Dessutom innehåller BONE SUPPLY C-vitamin, B12 och kisel, som också är bra för hår, hud och naglar.

Bidrar till att stärka benstommen För många av oss kan det vara viktigt att ta ett extra tillskott av kalcium för att stärka benstommen. För den som haft ett stillasittande jobb, tidig menopaus, tränat mycket, bantat ofta, är äldre eller har rökt kan ett tillskott av kalcium göra gott. Magnesium och D3-vitamin underlättar för kroppen att ta upp kalcium.

Det förnämsta är ändå att vi får göra vad vi vill, då utvecklas vi vidare och mår bra. Hela livet förblir en långdans och minnena en ringdans. Det vi värdesätter mest ger oss mera liv till åren, eller tvärtom, mera år till livet. Slutligen en vink till oss pensionärer: Ta ut din rätt att vara pensionär. Vem har sagt att du måste vara ung som våren, när åren ändå skrivit dagbok i ditt hjärta och tiden ristat runor i din hud? Ta ut din rätt att vara åldring. Att vara litet grå och trött av åren, det gör ingenting! Ditt liv är dyrbart, fastän din kropp är sliten. Det finns så mycket vackert i livets skymningsstunder. Ge dig tid att begrunda aftonstjärnan, när den lyser som vackrast! Den liknar skönheten från våra yngre dar. Den skönheten försvinner inte, den söker sig bara inåt. Våra rynkor visar att vi levt ett långt liv som berikat oss. Vi är tacksamma ror det och förlänger gärna vår tid som pensionärer. VIVAN BLOMQVIST

Fakta om BONE SUPPLY Stärker benstomme och tänder. Stärker hår, hud och naglar. Innehåller lättupptagligt, naturligt, dokumenterat* kalcium från fiskben. Innehåller C-vitamin, B12 och kisel. Magnesiumcitrat och D3-vitamin främjar kalciumupptaget. Finns i hälsobutiker och apotek. Kan även beställas fraktfritt på www.elexironline.fi eller på telefon 06-343 65 06.

* S.P. Lall. Macro and trace element in Fish and Shellfish. J. Fish Biology, 2005.

Vid frågor angående BONE SUPPLY, kontakta Elexir Nordiska AB – Finland: Tel 06-343 65 06 • Fax 06-343 65 02 • E-post ann-caroline@elexir.se • www.elexir.se

Besök SPF:s webbplats www.spfpension fi


GOD TID

1/2010 – 21

föreningsnytt

Norrback hos Österby Pensionärer Ole Norrback har ju uttryckt en strävan att besöka så många som möjligt av SPF:s medlemsföreningar. Åtminstone har jag uppfattat saken så. Tjugondag Knut hade vi från Österby Pensionärers sida glädjen att hälsa honom välkommen i vår möteslokal Föreningsgården i Österby. Det är samma lokal där tusentals beväringar från Svenskfinland slitit statens stövelsulor från medlet av fyrtiotalet fram till en bit in på sextiotalet. Ole hörde dock icke till dem, han avtjänade sin värnplikt i Uleåborg. Som vår tradition bjuder inledde vi vårt möte med att tända ljus för de av våra medlemmar, som avlidit sedan föregående januarimöte. I samband därmed höll prosten Elsa Tenhonen en kort betraktelse, som vi avslutade med att sjunga ”Härlig är jorden”. Efter kaffet blev det sedan Oles tur att ”äntra scenen”. Han inledde med att ge en koncentrerad presentation av Svenska pensionärsförbundets målsättning och informerade naturligtvis om att SPF detta år är det förbund, som leder PIO:s verksamhet. Ett område, som Ole Norrback anser att det är skäl att satsa på är att få till stånd en förhöjning av i synnerhet de lägsta pensionerna. Enligt mitt önskemål övergick han sedan till att berätta litet om arbetet som Finlands ambassadör i Norge respektive Grekland. I Norge påminner livet i mycket och mångt om livet här hos oss, och det kan man ju vänta sig av två nordiska länder. Glädjande var också att man i Norge kunde göra sig förstådd på övermarkdialekten. ”Vad heter ” blir exempelvis på nynorsk ”Kva häiter”! Om jag minns rätt så påstod han att det dock finns en klar skillnad mellan våra länder. I Norge har man nämligen ett märkligt problem – för mycket pengar! I Grekland var det något helt annat. Grekerna är i allmänhet

öppna och sociala och man blir som utlänning snabbt accepterad. Ambassadörsparet fick många vänner och deltog till och med i många familjehögtider. Bl.a. i ett bröllop där kulturskillnaderna tydligt kom fram. Vigselceremonin leddes av en biskop och fem–sex präster och varade i omkring en timme. Under ceremonin satt folk i kyrkan gladeligen och samtalade i mobiltelefonen eller med sina bänkgrannar! Helt annat beteende än hos oss alltså. Ser man till samhälleliga funktioner, så är man i Grekland också på en helt annan nivå än Finland. Ole framhöll att vi här i Finland trots allt har det bra ställt jämfört med hur man har det i Grekland och många andra länder. Ole Norrbacks besök torde ha varit det andra, som en ordförande i SPF gjort till Österby Pensionärers möte. Det första gjordes av Viktor Heinström, som var närvarande då vår förening bildades och det var år 1975.

Fiskarsdesignern blev instrumentbyggare Vårt januarimöte besöktes av hela 59 medlemmar och orsaken därtill torde ha varit att vi förutom SPF:s ordförande lyckats engagera ”bygdens egen son”, Fiskars Brands förra chefsdesigner Olavi Lindén, som ju nyligen också han blev pensionär. Olavi Lindén berättade att han växte upp här i Österby, så han hade många bekanta i publiken. Han har gjort sitt livsverk inom Fiskarskoncernen och främst dess avdelning för utveckling av trädgårdsredskap. Framgångarna har varit stora och belönats med flera internationella pris och utmärkelser. För att litet visa hur verktygen utvecklas hade han med sig en diger samling av sekatörer mm., som var gjorda i TRÄ. Först när träversionen av ett verktyg verkade vettig övergick man till material som stål och plast.

Olavis framställning berörde till en del trädgårdsredskapen men tyngdpunkten låg på hans hobby – att bygga musikinstrument. Vanliga violiner har det blivit ett hundratal och därtill de mest spektakulära skapelser av andra stråkinstrument. Av dem han visade upp för oss var den mest intressanta en violin, som inte har någon normal violinkropp och klanglåda, utan där i stället strängarnas vibrationer via stallet överförs till ett membran, som alstrar ljud med samma teknik som i de gamla tratt- eller kappsäcksgrammofonerna. Ljudet kan förstärkas med en tratt. Med liknande teknik har han tillsammans med sin son byggt bl.a. en basgitarr, som fått bra kritik av internationella experter. Olavi Lindén har också konstruerat en cykel där framdrivningen inte sker med hjälp av roterande tramprörelser, utan med ”roddteknik”. Cyklisten kan utnyttja muskelkraften i såväl armar som ben, rygg och mage. Ni som inte haft förmånen att se Olavi uppträda ”live”, som det heter i dag, kan göra det via Internet om ni hör till ”datorfoket”. Sök på ”Olavi Linden”, så får ni fler än 3 000 träffar. Som avslutning på Olavis anförande blev det urpremiär på ännu ett nytt instrument. Hans arbetskamrater visade vid hans pensionering att också de kan konstruera annorlunda instrument. De hade byggt en flöjt av en grensax! Med denna som instrument avslutade Olavi sin bejublade framställning genom att spela en melodi, som han förknippade med småskoletiden i Österby – ”Tryggare kan ingen vara”. För övrigt blåser det en lätt medvind för oss här i Österby Pensionärer nu. Sedan årsskiftet har vi fått sex nya medlemmar och då har vi ännu inte startat vår kampanj för att värva nya medlemmar. Litet malört i glädjebägare var budskapet att vår hedersordförande

Olavi Lindéns första framträdande inför publik med sin ”trädgårdflöjt”.

Anna Holmström avlidit strax efter nyår. Anna som fyllde 90 år i höstas gjorde sin stora insats för vår förening under 1980- och 1990-talen som sekreterare/ordförande/reseledare mm. Efter att ha lämnat styrelsearbetet var hon flitigt med i vår verksamhet in i det

sista, exempelvis skötte hon alltid om lottrullandet om vi hade lotteri med rullade lotter. Anna var alltid glad och positiv! Mph (med pensionärshälsningar) NISSE JANSSON

RES MED SPF

SPF:s antikresa till Sverige 12–16.4.2010 med Bernt ”Morre” Morelius

Under resan kommer vi bl.a. att besöka fyra Mälarslott med guidade visningar, äta och dricka gott, övernatta på Ulvhälls herrgård uppförd år 1782 och ströva omkring i härliga miljöer. Resan avslutas med ett besök på Bukowskis och engelskt eftermiddagste. Måndag 12.4 Avgång med Viking Lines M/S Mariella från Helsingfors Buffé middag inkl. måltidsdrycker Antikföreläsning med Morre Tisdag 13.4 Frukost Viking Buffet Ankomst till Stockholm Skokloster slott . Lunch Engsö slott med eftermiddagskaffe Övernattning på Ulvhälls herrgård i Strängnäs Middag på hotellet Onsdag 14.4 Frukost Fiholms slott Lunch Gripsholms slott med eftermiddagskaffe Egen tid i småstadsidyllen Mariefred Middag Torsdag 15.4 Frukost Bukowskis i Stockholm Tid för shopping och egna strövtåg i Stockholm ”Afternoon tea” på café Vete-Katten Retur med Viking Lines M/S Mariella Antikföreläsning med Morre Middag på A la carte -restaurangen Fredag 16.4 Frukost Viking Buffet Ankomst till Helsingfors Totalpris: 680 €/person i 2-personers B-hytt och 2-personers hotellrum Tillägg: 90 € för B-singelhytt 2 nätter och enkelrum 2 nätter 125 € för A-singelhytt 2 nätter och enkelrum 2 nätter 30 €/person för A2-personers hytt med fönster På resan deltar även SPF:s reseledare. Minimiantal deltagare 30. Med förbehåll för program- och prisändringar.

Anmälningar och förfrågningar Hangö Trafik – Friman Resor, tfn 019-248 1004 eller e- post:forsaljning@hangonliikenne.com

Österby Pensionärer lyssnar på Ole Norrbacks anförande i den forna danssalen.


22 – GOD TID

1/2010

Kurser för seniorer i skärgårdsmiljö Ett tvåspråkigt expert- och stödcenter för minnesfrågor i landskapet Österbotten vars verksamhet stöder personer med minnessymptom, deras anhöriga och andra intresserade.

Våren 2010 består bl.a. av - Demensrådgivning och servicehandledning - Rekreationsvecka för anhöriga - Anhörigkurs - Föreläsningar m.m

Närmare information om verksamheten meddelas i dagstidningen.

Tilläggsinformation fås av projektarbetare Jenny Laaksonen tel. 044 345 0590 eller projektets verksamhetsledare Eila Nyby tel. 044 345 0591 www.netikka.net/muistiyhdistys Varmt välkomna!

Ett plock av Närpes vuxeninstituts kurser våren 2010 15.2, 15.3 kl 13.00-13.45

Träffpunkt för pensionärer, Övermark Sparbanks klubbl. 15.2 Trafikkultur, Polisen. 15.3 Livsork i motgång och kriser, Lisen Kullas-Nyman.

3.2 kl 18.30

När ord blir bomber, föreläsning med Elli Flén Närpes stadshus. Anmäl senast 26.1.

4.2-18.2 kl 9.30-12.00

Internet för seniorer, David Samo. Stadshuset, datasalen.

8.2 kl 19.00

Öppet Forum, Nils G Holm Frank Mangs Center. Anmäl senast 1.2.

9.2-23.3 kl 9.30-12.00

Data för seniorer, David Samo. SÖFF, Yttermark. Anmäl senast 2.2.

13.2 kl 9.30-11.30

Kvinnofrukost, Ann-Katrin Hellberg. SÖFF, Yttermark. Anmäl senast 5.2.

8.3-29.3 kl 12.30-15.00

Fortsättningskurs i data för seniorer, David Samo. SÖFF, Yttermark. Anmäl senast 1.3.

11.3-25.3 kl 9.30-12.00

E-post för seniorer, David Samo. Stadshuset, datasalen. Anmäl senast 4.3.

18.3 kl 19.00

Lättlagad och god mat för små hushåll, Joan Granskog. SÖFF, Yttermark. Anmäl senast 11.3.

Närpes vuxeninstitut

för anmälan och info ring 06-2249276 / 06-2249277 eller www.narpes.fi/vuxeninstitutet

STÖD DET FINLANDSSVENSKA BILDNINGSARBETET Svenska folkskolans vänner tar emot donationer och testamenten. Föreningen ställer avgiftsfritt sakkunnig hjälp till förfogande vid uppgörande av donationsbrev och testamenten. Närmare information ger SFV:s kanslichef Christoffer Grönholm, tfn 09-6844 570

Houtskärs kyrkliga folkhögskola i samarbete med

Houtskärs kyrkliga folkhögskola,

också Skärgårdsfolkhögskolan kallad, har redan en längre tid ordnat kurser som gott passar en publik med större senioritet. Dagens pensionärer är ofta fullt aktiva och pensioneringen innebär en ny chans att göra allt det man varit tvungen att skjuta på p.g.a. arbete och andra därtillhörande brådskor. Ett av problemen som folk egenhändigt ordnar sig när man söker sig till kurser är att man tar det alltför allvarligt, eller så har man den oriktiga uppfattningen att man måste kunna en massa för att gå på kurs. Kurser finns ju faktiskt till för de som inte vet och inte kan! Men som vill lära sig något nytt. Vårterminen inleds med en kurs i byggande av solfångare. Kursen är den första av två, en månad senare, efter det att det beställda materialet kommit, kan man bygga sig en egen. På våren erbjuds också en kurs i körning av motorsåg, d.v.s. en veckoslutskurs i den ädla konsten att hantera en motorsåg, och här framhålls främst naturligtvis säkerheten. Databehandlingen är naturligtvis ett ämnesområde som är rykande aktuellt för många. På den en vecka långa kursen En vårtid i skärgården hinner man fördjupa sig i digitalkamerateknikens grunder. Kursen som äger rum 19–24 april har den också utfärder på programmet, bl.a. till den berömda lövängsön Jungfruskär. I mars kan man komma med på kursen i reparation av stockhus, ett ämnesområde aktuellt för mången som blivit välsignad med ett gammalt stockhus där kanske någon eller några stockar borde bytas.

Paddling och skridsko Kursvärdparet Rosita och Bengt Backman kan själv stå modell för hur man när 60 årsstrecket passerats kan börja med nya aktiviteter, sålunda har de börjat med långfärdsskridskoåkning och paddling. En särskilt senioranpassad kurs i långfärdsdskridsko äger rum 9–11 mars och en dito paddlingskurs 19–21 maj. Kurserna är ofta förlagda inne i veckan för att inte stå ivägen för det som många ännu betraktar som särskild tid: Veckosluten och engagemang med barn och barnbarn. Väder och vind respekterar inte veckoslut, således kan det väl hända sig att de bästa förhållandena infaller under veckan. I skärgården innebär detta också att man då får den största stillheten, naturen är som mest orörd under veckorna när inte stugufolket och rörliga turister är på plats. Våren är skärgårdens stora årstid och är den tid man kan vara mest ostörd. Houtskärs kyrkliga folkhögskola samarbetar med Svenska pensionärsförbundet. Mera information om kurserna finns på skolans hemsidor www.hkf.fi.

Helsingfors arbis Dagmarsgatan 3

Plock ur allmänna föreläsningar (gratis, ingen anmälan) Brandsäkerhet i hemmet Myter och fakta om eldsvåda. Vad kan jag göra för att undvika brandfara i mitt hem? 8.2, måndag kl. 14.15 eller 9.2, tisdag kl. 18.05. Ronald Ahlberg, säkerhetsutbildare vid Helsingfors räddningsverk. Att skriva sitt liv Författaren Merete Mazzarella tipsar den som är intresserad av självbiografiskt skrivande om hur man kan hjälpa minnet på traven och strukturera sina minnen. 16.2, tisdag kl. 18.05–19.35. När man inte längre hittar orden Om hur man förstår och gör sig förstådd i kommunikation med personer med minnesproblem. 2.3, tisdag kl. 18.05–19.35. FD Camilla Lindholm, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid HU.

Författarsamtal i Arbis bibliotek

28.1, 4.2, 4.3 , 11.3 och 8.4 torsdag kl. 18.05–19.35. (se författarna på webben)

Senior-IT-föreläsningar

Bli du med datorn (program, kringutrustning) 25.1, mån kl. 9.30–12.00, PC-säkerhet 1.2, måndag kl. 9.30–12.00 och Tips och råd vid datorköp 10.2, ons kl. 9.30–12.00, Björn Holm, rum 31. IT-kurser för seniorer, se vårt stora utbud på webben eller i kurshäftet. Seniordrama (090602) 18 euro Inga tidigare kunskaper i drama nödvändiga. Det enda som behövs är att du vill ha roligt och bekanta dig med nya sidor av dig själv i en skapande grupprocess. Kom med! (Samarbete med föreningen DOT r.f.) 15.1–9.4, varannan fredag kl. 10.00–12.30, Karolina Sveiby, festsalen.

KOLLA OCKSÅ KURSER MED LEDIGA PLATSER! Ring 09-310 494 94 eller titta på webben

www.hel.fi/arbis

KORTKURSER VÅREN 2010

Västra Nylands folkhögskola i Karis ordnar under våren 2010 flera intressanta kortkurser. Kurserna kräver ingen förkunskap och riktar sig till människor i alla åldrar. YOGA – STRESSHANTERING OCH AVSLAPPNING 5 – 7.2.2010 Kursledare: Viviann Seege INTERMEDIATE ENGLISH REFRESHER – FRÄSCHA UPP DIN ENGELSKA 5 – 7.3.2010 Kursledare: Nick Barlow VÄLMÅENDEVECKOSLUT MED AYURVEDA 27 – 28.3.2010 Kursledare: Tarja Aalto BUSINESS ENGLISH - AFFÄRSENGELSKA 26 – 28.3.2010 Kursledare: Nick Barlow LANDSKAPSMÅLERI, 8 dgr 26-29.4 och 3-6.5.2010 Kursledare: Daniel Enckell RESEKURS TILL IRLAND Kursveckoslut om irländsk historia, kultur, konst, traditioner etc. vid VNF 26-28.3, kursresa till Irland 3 – 8.5.2010. Några platser kvar! Mera information samt anmälningar: 019-222 6021,

kurser@vnf.fi, www.vnf.fi

Västra Nylands folkhögskola Pumpviken 3, 10300 Karis

2009 - 2010


GOD TID

1/2010 – 23

Datorutbildning för seniorer. Den här bilden togs för några år år sedan på Helsingfors Arbis. Foto TONI KAARTTINEN

En IT-tutors erfarenheter och tankar I förra numret av God Tid kunde pensionärer

runt om i landet – tack vare Carin Åminnes förtjänstfulla inlägg – ta del av Åbopensionärernas energiska första steg i datorvärlden. Det här väcker säkert intresse och ger upphov till många frågor i kretsar där man ännu inte har hunnit eller vågat ta sådana initiativ. Därför ”fattar jag pennan”, eller rättare sagt ”sätter jag mig vid datorn”, och skriver några ord om mina erfarenheter och tankar. Jag är nämligen en av de fem tutorerna som verkat som stödpersoner under kurserna och en av de två som i huvudsak skött datorrådgivningen i Luckan i Åbo. Jag kom in i verksamheten då jag för snart ett år sedan gick med i en IT-tutorkurs för seniorer, efter det att jag själv en tid funderat på vad man kunde göra för att undvika att äldre som inte har dator och datorkunskap skall bli helt diskriminerade i datorsamhället. Arrangörernas idé, att utbilda datorkunniga seniorer till stödpersoner och rådgivare för dem som kan mindre, var i mitt tycke god. Jag gav projektet ett lillfinger och det tog hela handen och en stor del av mitt hjärta. Den här gången begränsar jag mig till sådant som rör kursverksamhet och återkommer senare till den övriga verksamheten. Av de nyblivna tutorerna var huvudparten från Väståboland och där var kursverksamhet på gång redan innan tutorerna var helt färdigutbildade. Av de 9–10 åboborna var det bara fem som sist och slutligen var villiga att ge sin tid till det helt frivilliga och obetalda tutorarbetet. Vi fem var i alla fall ivriga och ville så snart som möjligt få igång en kurs

eftersom det fanns ett uppenbart intresse för det bland pensionärerna. Nu stötte vi emellertid på problem då vi inte hade stöd av en förening i bakgrunden. Det ordnade sig dock genom att Arbis i Åbo gick med på att stå som arrangör för en grundkurs som började i september. Samarbetet förlöpte väl och var till nytta också för Arbis. Intresset för kursen var nämligen så stort att det blev två fullsatta grundkurser på hösten och de efterföljs som bäst av en fortsättningskurs, som också den har tutorer som stöd. Det är fullt möjligt att det kan bli ytterligare en grundkurs på våren.

”Jag gav projektet ett lillfinger och det tog hela handen och en stor del av mitt hjärta.”

Det var trevligt och intressant att som tutor få vara med om grundkurserna och varje dag lärde väl också vi tutorer oss något nytt, trots att vår uppmärksamhet var inriktad på handledandet. Läraren som inte var alldeles ung var omtyckt av alla och kursdeltagarna var aktiva och inriktade på att försöka lära

sig. Efter en litet trevande början blev också samarbetet med tutorerna riktigt bra. Det svåraste för tutorn var kanske att ”ljudlöst” kunna förklara det som den hjälpbehövande frågade om och också få honom eller henne att tala så lågmält att det inte störde. Värst var det ju om personen hade nedsatt hörsel. Ett annat problem kunde uppstå då två eller tre adepter på samma gång behövde ens hjälp, samtidigt som läraren gick vidare. Då kunde det ibland hända att man själv tappade bort sig och måste söka hjälp på något sätt. I det stora hela fungerade tutorverksamheten dock mycket bra och utan oss tutorer hade resultatet garanterat blivit mycket sämre. Mig personligen gav tutorskapet något alldeles speciellt. Jag formligen njöt av att igen befinna mig i en typ av lärarposition – 35 år efter det jag lämnat en omtyckt lärarbana för att ta mig an helt andra utmaningar. Med min pedagogiska bakgrund var det också helt naturligt att jag gjorde vissa utvärderingar av kursen och funderade på förbättringsmöjligheter där allt inte var riktigt bra. Helt allmänt kunde man säga att alla deltagarna i slutet av kursen kunde mycket mera än de kunde i början. En del hade lärt sig riktigt mycket, en del mycket, men en del knappast ens ganska mycket. Seniorens ålder hade ingen betydelse för slutresultatet. Däremot var de som lärt sig minst nästan undantagslöst sådana som före kursen inte ens rört vid en dator. De lärde sig visserligen de första grunderna i datorhantering under kursens första timmar, men dessa

färdigheter hann inte bli innötta innan det kom mera nytt som skulle tas emot. De led genom hela kursen av ett handikapp som försvårade deras studier och ibland kanske också störde de övrigas. En förberedande kurs för ”datoranalfabeter” skulle i mitt tycke vara en bra lösning. Av den anledningen håller jag nu som bäst en liten kurs som jag kallar ”ABC i datorhantering” för sex seniorer som ögonblickligen anmälde sig till den. En av de andra tutorerna medverkar också här som stödperson. Om intresse finns håller jag därefter en annan likartad försökskurs. Med stöd av erfarenheter från detta skall jag sedan försöka utarbeta ett kursprogram för sådana förberedande kurser, som väl kan ledas av tutorer eller egentligen av nästan vilka äldre seniorer som helst med behövlig datorkunskap, intresse och ett stort tålamod. En annan sak som säkert hade en negativ inverkan på vissa kursdeltagares resultat är att de inte hade en dator som de kunde öva sig på hemma. Det är helt förståeligt att äldre personer inte vill skaffa en dyr dator innan de ser om de överhuvudtaget kan lära sig att använda den. Det här är ett problem som man borde lösa på något sätt. I den nu pågående ABC-kursen hör tre av deltagarna till denna kategori och där har jag löst problemet genom att för dem gemensamt hyra en begagnad dator som de var och en har två dagar under veckan mellan kurstillfällena och vars hyra de delar. GRETA STENBERG IT-tutor, Åbo


24 – GOD TID

1/2010

BS AB KORSHOLMS JARLSHOVET

typ 2r+k+b 3r+k+b 4r+k+b

m² 66,5 72,5 94,5

Fp 44 915 47 140 51 612

Sp 141 000 152 000 188 500

Jarlsstigen 10 65610 Korsholm

Har du tänkt på att flytta under nästa år?

Dags att ansöka om RAY:s semesterbidrag 2010!

I Jarlshovet finns det bara 4 bostäder kvar. Nu är det god tid att ta kontakt med vår bostadsförsäljning!

Semester och rekreation år 2010

Beställ broschyr!

Du är kanske i behov av semester? Svenska pensionärsförbundet erbjuder detta år semesterverksamhet under 6–7 dagar i halvpension med medel av Penningautomatföreningen RAY. Målet med semestern är att ge möjlighet till rekreation och avkoppling från vardagen. Semesterstödet är avsett för personer vars livssituation och livskvalitet har försämrats • på grund av sviktande hälsa • av sociala orsaker så som ensamhet, makes/makas död, vård av sjuk anhörig i eget hem • på grund av annan avgörande förändring.

1 kvar! 1 kvar!

Oy Konte Ab

Vem kan ansöka? Semesterstöd kan sökas av var och en person, som kan anses, av sociala och ekonomiska orsaker samt av hälsoskäl vara berättigad till stödd semester i halvpension (morgonmål och lunch eller middag).

Bostadsförsäljning Olympiagatan 16 65100 Vasa tel. 02071 58300

Vad kostar semesterpaketet? Penningautomatföreningen RAY förutsätter att semesterfiraren betalar en självriskandel för semesterpaketet. Självriskandelen är 120 euro (cirka 25% av det verkliga priset) och betalas av semesterfiraren direkt till semesterstället. Semesterfiraren betalar själv resorna till och från semesterstället. Hur ansöker man? Ansökningsblanketter fås förutom från SPF:s kansli i Helsingfors, växel tfn 020 728 88 10 eller Åsa Laukonlinna tfn 020 728 88 19, även från kansliet i Österbotten, Per Thomasfolk tfn 020 728 88 18 eller 050-557 53 89 och Åboland, Mona Lehtonen tfn 020 728 88 16 eller 040-353 99 05. SPF:s medlemmar kan returnera ansökningarna via sina egna föreningar till förbundet, senast den 1 mars 2010 (poststämpel gäller). Ansökningarna kan även sändas direkt till förbundets kansli i Helsingfors, PB 129, 00101 Helsingfors. Ansökningarna bör ifyllas noggrant på samtliga punkter och semesterbehovet motiveras, liksom en beskrivning över sökandes livssituation. Svenska pensionärsförbundet samarbetar med Semesterförbundet under fyra veckor. Dessa veckor är 06.04–11.04 och 17.10–22.10 i Kaisankoti, 30.05–04.06 på Norrvalla Folkhälsan, Härmän kuntokeskus i Ylihärmä, 17–22.10. Svenska pensionärsförbundet samarbetar även med MTLH, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry under en vecka på Norrvalla, 16.05–21.05.2010. Ansökningarna behandlas konfidentiellt!

En aktiv kristen kultur- och debattidning med en upplaga på över 110.000

arje torsdag” v g in n d ti d ta g n ä rl e ”En eft ”Kyrkpressen behövs i Svenskfinland” ”Kyrkpressen är en bra svensk ti dning för oss pensionä rer”

an är bra ”Vitsarna på sista sid

och finurliga”

Observera att vid beviljandet av semesterstöd följs RAY:s bestämmelser. Det utgör inget hinder att man beviljats stöd tidigare, men de sökande som aldrig förut beviljats semestervecka beaktas först. Medlemmar i Svenska pensionärsförbundet har företräde framom icke-medlemmar. Semester på Norrvalla Folkhälsan Rehab Center i Vörå eller på Kaisankoti i Esbo eller Haiko Herrgård i Borgå eller Härmän kuntokeskus i Ylihärmä, består av 6–7 dagar i halvpension med ett mångsidigt program, såsom massage, bastu, vattengymnastik, örtbad, stavgång, fritids- och hobbyledarens tjänster etc. TIDPUNKT FÖR SEMESTERVECKORNA: Du kan välja mellan: • Norrvalla Folkhälsan/Rehab Center

15.08–21.08.2010 24.10–30.10.2010

• Kaisankoti i Esbo

04.10–10.10.2010

• Haiko Herrgård i Borgå

11.10–17.10.2010

• Norrvalla Folkhälsan/Rehab Center i samarbete med Svenska Semesterförbundet

30.05–04.06.2010

• Kaisankoti i Esbo i samarbete med Svenska Semesterförbundet

06.04–11.04.2010 17.10–22.10.2010

• Härmän kuntokeskus i Ylihärmä i samarbete med Svenska Semesterförbundet

17.10–22.10.2010

• Norrvalla Folkhälsan/Rehab Center i samarbete med MTLH Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

16.05-21.05.2010

Sista ansökningsdag: 01.03.2010 Svenska pensionärsförbundet rf

Sagt om Kyrkpressen i läsarundersökningen 2010

Vi förnyade kyrkpressen.fi Välkommen in!

När Du fyller i ansökningsblanketten, tänk på följande: Ansökningsblanketterna skall fyllas i noggrant och undertecknas egenhändigt eller av ombud. Ange ett andra alternativ för semestervecka ifall ditt första alternativ inte passar på grund av att semesterstället är fullbokat. Motivera din ansökan! Ansökan där motivering saknas beaktas inte.

LYCKA TILL!


GOD TID

1/2010 – 25

Hedra minnet av din kära. Genom att använda Cancerstiftelsens adresser eller genom en minnesgåva stöder du inhemsk cancerforskning. Hjärtförbundets ts ens adresser till glädjens nd och sorgens stund. Till salu i varuhus, bokhandlar, postkontorer och som lyxtelegram samt från lokala hjärtdistrikter och -föreningar.

Adresser erhålles från vår butik i Helsingfors (Lilla Robertsgatan 9) och från tex. olika varuhus och bokhandlar. Kontakta oss: tel. (09) 1353 3256 lahjoitukset@cancer.fi www.cancer.fi

Ge Hjärtadress. tfn (09) 752 7521 www.sydanliitto.fi tilaukset@sydanliitto.fi

juridiska tjänster

Håkan Gullmets Karl Fredrik Eneberg 1841-1876 Vad stenen på Moseback i Närpes har att berätta

Besök SPF:s webbplats www.spfpension fi

JURISTBYRÅ BERNDT HOLMSTRÖM Tidsbeställning:0440 471 235 Centralgatan 79, 10300 Karis

Karl Fredrik Eneberg, född och uppvuxen i Närpes, poet, fennoman och Finlands första assyriolog. Efter kilskriftsstudier i Paris sökte han sig under dramatiska förhållanden till Mesopotamien. Karl Fredrik och hans bror Waldemar i senaten gjorde mycket för det finska språket. Karls vänskap och brevväxling med Minette kunde mycket väl kallas århundradets kärlekssaga.

optiker

Närbok Tfn: 06-224 2090

Senatorns Köpcenter

Malaxbygdens stupade

09-298 1927

Optisk specialaffär

Minnesskrift över de som stupade i Frihetskriget, Vinterkriget och Fortsättningskriget från Bergö, Malax, Petalax och Norra Pörtom. Försäljningsställen: Bergö: Andelsbanken, Malax: Kommungården, biblioteket, Andelsbanken, Aktia och Kasi-market. Petalax: Aktia och Andelsbanken. Norra Pörtom: Ingvar Aspholm. Malax kommun Tel. 06-347 7111, malax@malax.fi

Torggatan 9 Tel. 018-19 226 Mariehamn

Fullständig glasögonservice Ögonläkartjänster

www.bible.fi/sve

I begynnelsen fanns Ordet

Kungsg. 8, Ekenäs Köpmansg. 4, Karis Tfn 019-246 2949 Tfn 019-230 161

SUDOKU 9

Kom med och stöd bibelöversättning och bibelspridning. Också läskunnighetsarbete.

SAMPO 800018-55783

märk: 4571 Bibelarbete

SÄND

Ordet VIDARE

Finska Bibelsällskapet | Magistratsporten 2 A |

00241 Hfors | tfnl 010 838 6500 Insamlingsstillstånd OKU805A (SFLS) och 165K14 (Åland), för bibelarbete.

8

Lösningen finns på följande sida.

7

1 4 1 5 6

6

3 5 2

Ingenjörsv. 4, 07900 Lovisa tel. 019-531 865,

tidstrand@tidstrand.fi

www.tidstrand.fi

Tag kontakt, vi kör bl.a * dagsutflykter * teaterresor * utlandsresor

6 5

R. Lundström

Tel. 09-221 4471 www.lundstrom.fi Turistbussar 16-50 pers.

Ab J. Tidstrand Oy

8 7 1

3

CHARTERBUS

Beställningstrafik

9

2 4 8 3

beställningsbussar

4

Tfn: 0424 2801 Fax: 019-241 2044 Trollbergsvägen 15, 10650 EKENÄS magnus.lind@magnusbusstaxi.fi


26 – GOD TID

1/2010

på scenen På publikens begäran...

Taklax UF:s Revy

“... en strålande pjäs. Det här är teater då den är som bäst...” - S. Torvalds/Kyrkpressen

Uppskjuten p.g.a vattenläckage Juha Jokelas

se närmare dagspressen.

FUNDAMENTALISTEN med Dick Holmström & Maria Udd i regi av Henrika Andersson

Nypremiär! 10.3 kl. 19 12.3 kl. 19 16.3 kl. 19 18.3 kl. 19 20.3 kl. 13 22.3 kl. 18 24.3 kl. 19 26.3 kl. 19 27.3 kl. 13

fre lör sön tis lör sön tis

22.1.2010 kl. 19 23.1.2010 kl. 19 24.1.2010 kl. 15 26.1.2010 kl. 19 30.1.2010 kl. 19 31.1.2010 kl. 15 2.2.2010 kl. 19

fre lör sön tis sön ons fre lör

5.2.2010 kl. 19 6.2.2010 kl. 19 7.2.2010 kl. 15 9.2.2010 kl. 19 14.2.2010 kl. 15 17.2.2010 kl. 19 19.2.2010 kl. 19 20.2.2010 kl. 19

KLOCKRIKE SOPPTEATER Soppa och diskussion efter dagsföreställningarna:

20.3 präst och konstnär Christer Åberg 27.3 biskop Björn Vikström Skillnadsgatan 7, Hfors |Tel: 0400 153 791 biljetter@klockrike.fi |www.klockrike.fi

”Det går inte alls att tycka illa om något med Mark Levengood, det är som att dissa fred på jorden.”

SUDOKULÖSNING 5

9

3

2

7

1

4

8

6

2

7

6

8

4

9

3

5

1

8

4

1

3

6

5

2

9

7

7

3

4

1

2

8

5

6

9

1

2

5

6

9

7

8

3

4

6

8

9

5

3

4

7

1

2

9

6

2

4

8

3

1

7

5

4

5

8

7

1

6

9

2

3

3

1

7

9

5

2

6

4

8

”Det är en suverän och tokig föreställning” Västgöta Tidningen

Smålandsposten

www.marklevengood.se

SAVOY-TEATERN

ALANDICA

må 8.2 kl. 19.30 ti 9.2 kl. 19.30

fre 12.2 kl. 19.30

Kaserngatan 46-48, Helsingfors

Biljetterna 45 €

+ ev. expeditionskostnader

Mariehamn

Biljetter www.alandica.ax eller över disk i Alandica vardagar kl. 12-15, andra tider Hotell Arkipelags reception. Grupp- och företagsbokningar tel. 018-24570

Biljetterna 45 € + serviceavgift 1,50 €

Vinnare i Barnkrysset 9/2009 Aili Johansson, Helsingfors Rita Karlsson, Kimito Ulla Lindström, Jakobstad Else-Maj Petrell, Tessjö Berit Teräs, Sjundeå Vi fick in 364 krysslösningar Grattis till alla fem vinnare!


GOD TID

1/2010 – 27

Lopptorgskryssets lösningar postas till God Tids redaktion senast den 5 februari 2010. Adressen är Pb 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet med ”kryss”. Skicka inga andra meddelanden i samma kuvert som krysset.


28 – GOD TID

1/2010

Seniorernas favorit Sittriktiga “Assensâ€? 

Trogen vän kan bli otrogen En vän ska man kunna lita pü. Vänskap ska helst

 1140,-  615, 567,852,-  Â  Â?

 169,-

  Â?Â?Â?Â? ­€ Â?Â?Â?‚ ƒ„Â?Â?Â…

†‡ˆ ‰ ˆ

   

GOD TID utkommer nästa güng den 26 februari. Material till nummer 2/2010 bÜr finnas pü redaktionen senast den 12 februari. Vi tar gärna emot redaktionellt bidrag frün pensionärsfÜreningar och enskilda. Utgivningstidtabell fÜr resten av 2010 Utgivningsdag

Deadline

Nr 2

26.2

12.2

Nr 3

26.3

12.3

Nr 4

7.5

23.4

Nr 5

11.6

28.5

Nr 6

27.8

13.8

Nr 7

1.10

17.9

Nr 8

5.11

22.10

Nr 9

10.12

26.11

vara bestüende. En vän ska ocksü vara trogen. Det är inte bra om vännen ändrar sitt beteende sü att man inte längre känner igen det som man har vant sig vid hos vännen. Vänskapen ska helst vara südan den alltid har varit. Om inte sü blir man besviken. Här är det frügan om en vän som har funnits allt sedan ür 1933, lüngt innan jag ens var pütänkt. Vür vänskap inleddes fÜr ca tjugo ür sedan. Detta hände mig. Vännen, som jag under münga ür har litat pü hade plÜtsligt fÜrändrat sig. VarfÜr har det blivit sühär tänkte jag medan jag bläddrade i KÜksalmanack 2010, som fÜr mig har varit en trogen och pülitlig vän. Oumbärlig i mitt kÜk har kÜksalmanackan varit med sina recept fÜr varje dag, münadsblad med tips och härliga aforismer och sü tillräckligt med plats fÜr egna anteckningar intill dagens mültidsfÜrslag. När jag utgÜt mig fÜr min gamla vän Åke Lindstedt som även han har kÜksalmanackan som stÜttepelare i sitt kÜk vid sidan av sin kära hustru hÜll han med mig om att ürets kÜksalmanack är ett mündagsexemplar. Även han tyckte att det var sorgligt att det inte längre fanns plats fÜr anteckningar hänfÜrande sig till dagens kulinariska upplevelser. Pü tal om kulinariska upplevelser sü har min sanningssägande dotter genom üren fÜrundrat sig Üver min svaghet fÜr kÜkskalendern. – Vad ska du med den till? Din repertoar bestür ju av de ständigt üterkommande rätterna som morotssoppa, Janssons frestelse, räkgryta och bÜngryta, kommenterade hon. – FÜrrivärlden innan du blev vegetarian fick man till lust och leda äta länkkorv med ostskivor och skinkskivor varvade med grädde. Och sü surbrÜd med hürt smÜr och trekantiga ostbitar

medan de andra barnen mumsade pü franskbrÜd med bredbart margarin och balkankorv och edamerost, fortsätter den sanningssägande som ännu som vuxen minns hur hennes matsäck avvek frün de andra barnens i fÜrsamlingens dagklubb. Vidare till KÜksalmanack 2010. Visst hüller KÜksis,

redaktionens smeknamn pü boken, det som utlovas. Det är mültidstips fÜr alla ürets dagar. – KÜksis är ocksü fylld av inspirerande och rolig läsning som har med mat att gÜra, utlovas vidare. Men nästa ür hoppas jag att det finns plats fÜr egna anteckningar och kommentarer intill recepten. Ett vid det här laget fÜr mig beprÜvat och pü gäster med framgüng testat recept är pestofisk. Receptet är enkelt. Lägg färsk fiskfilÊ eller tinat fiskblock i smord ugnsform. Bred pü rikligt med pesto. Tillred i ugn, 15-20 minuter/200 grader. Gästerna berÜmde rätten i glädjen Üver att fü sig serverade nügot annat än den traditionella morotssoppan.

BENITA AHLNĂ„S

Benita Ahlnäs är bibliotekarie, frilansjournalist, auktoriserad turistguide och ledare fÜr Borgü stads seniorklubb.

www.aktia.fi

Ett allt müngsidigare Aktia - till din tjänst bank • fÜrsäkringar • fastighetsfÜrmedling Välkommen! Tidsbokningar tfn 010 247 100*

*frĂĽn fast linje 0,08 â‚Ź/samtal + 0,06 â‚Ź/min., frĂĽn mobiltelefon 0,08 â‚Ź/samtal + 0,17 â‚Ź/min.

God Tid 1/2010  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning