Page 1

Svenska pensionärsförbundets tidning ● Nr 6 16.8 2019 ● Årgång 47

Inga Skott har omsorgsfullt sparat korrespondensen som hon förde med Vasa stads socialverk. Inga stod på sig och fick rätt till slut, men få kvinnor i hennes situation har den kunskapen och den styrkan.  Markus West

Inga fick slåss för att klara ekonomin

– För en ensam pensionär räcker inte 700 euro i månaden att leva på, säger Inga Skott i Vasa. Inga Skott har varit hemmafru. Hennes man, som var bankdirektör, tyckte att hans lön räckte för att försörja dem båda. När han i livets slutskede vårdades på en demensavdelning raserades parets ekonomi. Inga uppmanades realisera egendom för att klara ekonomin.

sidan

4

ledaren

försäkringar

pengar

”Mycket av det vi gjorde tillsammans lokalt då vi var unga, borde vi nu göra tillsammans nationellt och internationellt. ” Sidan 2 

Enklare få reseförsäkring

Allt färre bankkontor

◗◗Det har blivit allt vanligare att äldre personer kan teckna kontinuerliga reseförsäkringar, berättar Håkan Wikberg. Kravet på hälsoundersökningar har överlag tonats ner. SIDAN 8

◗◗Bankernas kontorsnät glesnar i rasande takt. För tio år sedan fanns det 1555 bankkontor med kundbetjäning i Finland. Ifjol hade antalet reducerats till 854 . SIDAN 11Joakim Snickars


GOD TID

2

6/2019

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

Tillsammans

F

å saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans. I vår barndom och ungdom var det kooperationen och föreningar som gällde i de små samhällena. Det man inte klarade av själv gjorde man gemensamt. I andels- eller sparbanken sparade eller lånade man. Varor köptes och delvis såldes i handelslaget. På landsbygden var ofta kvarnen, mejeriet, slakteriet, ibland också sågen andelslag. El- och telefonlinjerna drogs av dem som anslöt sig, men lokala andelslag eller föreningar hade ansvar för verksamheten. När TV och datorn inte fanns kunde man ”prata bort kvällarna” med grannarna. Vi pensionärer växte upp i en tid när mänskorna var närmare varandra. I det avseendet var det bättre förr. Mycket av det som sköttes lokalt och gemensamt i vår ungdom har tagits över av globala och internationella företag, också det på gott och ont. Vår tid kommer historikerna sannolikt att kalla materialismens tid. Alla vill vi ha mera av det materiella goda. Knappast någon har mött någon, som inte vill högre lön, större pension, mera studiestöd, mera på banken eller tjock-

are aktieportfölj. Följderna är mest positiva, men också negativa. Vi har fått mera och bättre utbildning, bättre vård och omsorg, reglerade arbetstider och större fritid, samt mycket annat som vi upplever som positivt. Följderna är också negativa. Miljöförstöringen, överanvändning av begränsade naturresurser, men delvis också ett kyligare klimat mellan mänskorna är några. Vi behöver mindre global uppvärmning och mera medmänsklig värme.

”Mycket av det vi gjorde tillsammans lokalt då vi var unga, borde vi nu göra tillsammans nationellt och internationellt. ”

E

n större självupptagenhet präglar också vår tid. Allt flera väljer att leva ensamma och antalet födda barn minskar. Lever man ensam krävs mindre anpassning, men man går miste om den gemenskap närheten till en familj ger. På 1940-talet föddes över 120 000 barn varje år, nu föds bara drygt 40 000. Globalt är det inget problem att födelsetalen minskar, jorden kan ju inte föda hur många som helst av oss. Nationellt är det ett problem om storleken mellan generationerna varierar mycket. Solidariteten mellan generationerna ställs på prov när de som skall jobba ihop våra pensioner blir för få och deras börda börjar kännas för tung. Själviskheten är också på tillväxt. Det syns inte minst i den politiska debatten. I substans är det ingen skillnad mellan ”mitt land först”

och ”jag först”, bara en nivåskillnad. ”Strunta i de andra” innehåller samma budskap. Det är mycket oroande när ledande politiker och debattörer använder ordval från vulgär- och hatdebatten för att skilja mellan oss och dom. Om alltför många börjar tro att de som har annan hudfärg, ber på ett annat sätt, sjunger andra sånger eller talar ett annat språk, är sämre än vi, får vi ett omänskligt samhälle. Minoriteter är då de första som kläms åt, vilket vi kan se i många länder, också inom EU, trots entydiga internationella avtal och regler.

M

ycket av det vi gjorde tillsammans lokalt då vi var unga, borde vi nu göra tillsammans nationellt och internationellt. Orden ”tillsammans” och ”tillit” borde vägleda oss, nu som då, inte ”misstänksamhet”, ”missunnsamhet” eller i värsta fall ”hat”. Ett renare Östersjön, en reglerad och rättvisare världshandel, mera respekt för de mänskliga rättigheterna och mycket annat kan vi få bara när vi jobbar tillsammans, över alla gränser. Ole Norrback

Ole Norrback

CHEFREDAKTÖREN

Gigjobben och pensionen ◗◗Det är skäl att lägga begreppen gigarbete och gigekonomi på minnet. Allt fler, framför allt unga, men också många pensionärer tar så kallade gigjobb. Det handlar om personer som tar emot kortare eller längre inhopp inom nästan vilket yrke som helst. På måndagen är du cykelbud, på tisdagen säljer du glass för att på onsdagen gå på promenad med en senior som köper den här formen av väntjänst. Den som gör arbetet ses ibland som företagare, ibland som anställd. Gränserna suddas ut. Ingen vet hur många gigjobbare det finns

i Finland. Man vet bara att de blir fler och fler för varje år. Det handlar om en världsomspännande trend. Globalt sett räknar man med att det finns hundratals miljoner människor som är en del av gigekonomin. I u-länderna där fasta jobb aldrig blivit en del av människornas vardag växer gigekonomin snabbt. Allt du behöver är en mobiltelefon och en app där du berättar vilka slags jobb du kan

”Gränserna suddas ut när gigekonomin växer.”

berit.dahlin@spfpension.fi

Kansli Pb 129, 00101 Helsingfors tfn 040 578 0415 kansliet@spfpension.fi www.spfpension.fi Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen Besökstid vardagar kl. 10–14 Verksamhetsledare: Berit Dahlin tfn 040 578 0248

Sekreterare för samhällspolitisk påverkan: Kristina Heikel tfn 040 635 7685 kristina.heikel@spfpension.fi IT-koordinator: Robert Riska tfn 040 578 3207 robert.riska@spfpension.fi Verksamhetskoordinator: Inger Holmberg tfn 040 5952992 inger.holmberg@spfpension.fi

göra på vilka tider. I grannlandet Sverige växer gigekonomin snabbt. En undersökning utförd av SEB visar att var fjärde svensk skulle föredra ett gigjobb framom en fast anställning. För en nybliven pensionär erbjuder gigekonomin nästan bara fördelar. Man kan öka inkomsterna genom att frilansa i sitt gamla jobb. För den som är 22 år är det inte lika enkelt. De uppskattar flexibiliteten i systemet, tackar och tar emot påhugg och de pengar som bjuds, men glömmer lätt bort pensionen. Det gäller att tänka till i god tid. Pensions-

SPF:s bankkonton: Aktia IBAN FI93 4055 1140 0011 77

Mona Lehtonen tfn 040 353 9905 mona.lehtonen@spfpension.fi

Kansliet i Vasa Hovrättsesplanaden 16, vån 6, 65100 Vasa Ombudsman: Patrick Ragnäs tfn 040 574 8919 patrick.ragnas@spfpension.fi

Förbundstidningen GOD TID Ansvarig utgivare: Ole Norrback tfn 040 574 8829 ole.norrback@spfpension.fi

Kansliet i Pargas Strandvägen 30, 21600 Pargas Ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors:

Chefredaktör: Markus West tfn 040 5783 751 markus.west@spfpension.fi

pengar ska växa under ett långt yrkesliv om man ska få en hygglig pension. Men eftersom giggarna verkar i gråzonen mellan företagande och anställning glöms det här lätt bort. Flertalet gigjobbare uppfattar också att gigarbete innebär sämre ekonomisk ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, lägre pension och sämre ersättning vid föräldraledighet. När gigekonomin växer ligger det också i farans riktning att det totala penningflödet till pensionsfonderna så småningom sinar. Det är illa för alla. Markus West

Prenumerationer, adressändringar: Åsa Andersson tfn 040 578 3078 asa.andersson@spfpension.fi Prenumerationspris 40 €

ISSN 0359-8969

Annonser: Jonny Åstrand Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06-347 0608, gsm 0500-924 528 cjcenter@malax.fi

Tryckeri: Botnia Print, Karleby 2019

Annonspris: 1,40 €/spmm, 4-färg 1,90 €/ spmm

Annonsfakturering: Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors fakturering@spfpension.fi

Redaktionsråd: Torbjörn Kevin ordförande, Anita Ismark, Bertel Widjeskog, Nina Weckström, Lena Selén och Kjell Hägglund.


GOD TID

6/2019

3

Kallelse till höstmötet 2019

Fler glada pensionärer med i vårt förbund En liten arbetsgrupp har utarbetat en ny medlemshandbok för Svenska pensionärsförbundet. Den kommer ut i höst. Handboken innehåller korta och praktiska råd om vad man ska tänka på innan man sätter igång. Varför behövs nya medlemmar? En förening tynar bort om den inte får nya medlemmar. Det positiva med nya medlemmar är att de tillför föreningen nya idéer och nya tankar. Nya medlemmar har också med sig nya nätverk av vänner och bekanta. Ett stort problem i vår tid är att människor känner sig så ensamma. Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar kan råda bot på pensionärers ensamhet och göra tillvaron meningsfull med gemenskap och glädje. En förening där man trivs, som syns och hörs på orten med trevliga evenemang, lockar till sig nya medlemmar. En förening som har en god image får lättare fler medlemmar. Förena nytta med nöje Svenska pensionärsförbundet har en aktiv intressebevakning av olika problem och frågor i samhället som berör pensionärerna. Det är därför viktigt att alla pensionärer är organiserade i förbundets medlemsföreningar för att dra nytta av detta arbete. Ett stort antal medlemmar ger också en större tyngd åt förbundet vid olika förhandlingar. Mål, plan och tidtabell Börja alltid med att göra upp en plan för rekryteringen av nya medlemmar. Om föreningen går in för

att ordna en medlemsrekryteringskampanj, är det viktigt att göra upp en plan för kampanjen. På det sättet blir arbetet strukturerat och styrelsen vet vad som ska ske, i vilken ordning och vilka som har ansvar för olika uppgifter. Rekryteringsplanen kan bestå av följande rubriker: målsättning, tillvägagångssätt, tidtabell och uppföljning. Personlig kontakt Personlig kontakt med potentiella medlemmar är oftast avgörande för beslutet att bli medlem. Det här gäller oberoende av om föreningen har en pågående medlemsrekryteringskampanj eller inte. Den personliga kontakten kan ske som personliga samtal per telefon eller med hjälp av sociala medier. Även om man inte genast får ett positivt svar, så är ändå den första kontakten gjord och personen ifråga blir medveten om föreningen. För att komma i kontakt med eventuella nya medlemmar kan föreningen delta i olika marknader och andra så kallade jippon, där en stor mängd människor samlas. Utskick av rekryteringsbrev När föreningen har beslutat att genomföra en rekryteringskam-

panj riktad till många potentiella nya medlemmar är utskick av medlemsrekryteringsbrev en bra metod. Till rekryteringsbrevet kan bifogas det senaste exemplaret av förbundets medlemstidning. Extra nummer av tidningen kan på förhand beställas från förbundskansliet eller av God Tids chefredaktör. Sådant som föreningen kan berätta om i brevet är vilken nytta man har av att vara medlem i föreningen och om föreningens evenemang samt föreningens kontaktuppgifter. Kom ihåg att nämna att brevet kommer att följas upp med en kontakt från föreningen. Sociala medier och tips I handboken finns råd om hur man kan använda sociala medier på bästa sätt för att berätta om föreningens evenemang och för att få nya medlemmar. På Svenska pensionärsförbundets webbplats och i handboken finns också tips på olika verksamhetsformer. Det är viktigt att göra en uppföljning av rekryteringens resultat. Efter att man har sänt ut ett antal brev, hållit kontakt via telefon eller gjort besök. Hur många blev medlemmar? Vad gick bra och vad gick mindre bra? Nyckelordet är tillsammans. När man har blivit pensionär vill man gärna ha den gemenskap med arbetskamrater och vänner som man har fått under sitt yrkesverksamma liv. Tillsammans med andra pensionärer kan man återskapa gemenskapen med både gamla och nya vänner. Arbetsgruppen önskar pensionärsföreningarna lycka till med att fånga upp nya medlemmar! Anita Ismark I viceordförande i Svenska pensionärsförbundet

Spänst i benen – friluftskurs Friluftskurs 5-7.9.2019 på Lehmiranta i Salo För att bevara funktionsförmågan, för att stärka benstommen och förebygga fall behövs fysisk aktivitet. Natur och frisk luft gör extra gott, alla sinnen aktiveras! På kursen går vi igenom vardagsaktiviteter för seniorer som rör på sig för lite; för att bevara hälsan genom lämpliga utespel och trevliga samvarolekar, rörelser och olika motionsformer, som passar på din gårdsplan, i en park och överlag ute i det fria. Kursen lämpar sig för den som tidigare gått en Spänst i benen-kurs, och ger idéer till att leda t.ex. ”motionsmellanmål” eller en motionsträff. Kursledare: Kitty Seppälä. MHV, ft, hälsocoach Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 44 €. Tilläggsinformation: Kristina Heikel, tfn 040 6357685, e-post kristina.heikel@spfpension.fi Anmälningsblankett finns på förbundets webbplats spfpension.fi

Svenska pensionärsförbundet rf sammankallas till stadgeenligt höstmöte torsdagen den 21 november 2019 i Tammerfors kl. 12.30 på restaurang Valtatie 30, Hatanpään valtatie 30, Tammerfors. Lunch serveras från kl. 11.30. Fullmaktsgranskning inleds kl. 11.15. Enligt 10 § i Svenska pensionärsförbundets stadgar ska höstmötet: 1. välja ordförande och sekreterare för mötet 2. konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat 3. utse två protokolljusterare 4. välja två fullmaktsgranskare för att granska representanternas fullmakter och fastställa de representerade föreningarnas röstetal 5. välja ordförande i styrelsen, som kallas förbundsordförande, för följande kalenderår 6. välja styrelsemedlemmar och deras personliga ersättare för de två följande kalenderåren i stället för dem som är i tur att avgå 7. välja en revisor jämte en personlig ersättare för det följande kalenderåret. Revisorn samt dennes ersättare ska vara av centralhandelskammaren godkänd revisor. 8. välja valberedning som består av ordförande och fyra medlemmar 9. fastställa medlemsavgifternas storlek 10. fastställa verksamhetsplan och budget för följande kalenderår 11. behandla övriga ärenden Enligt förbundets stadgar 11 § ska en medlemsförening, om den önskar att något ärende ska tas upp på mötet, inlämna en skriftlig motion till styrelsen senast 31.8. Enligt förbundets stadgar 13 § har medlemsföreningar rätt att till förbundsmötet sända befullmäktigade representanter enligt följande: Medlemsföreningar med • högst 100 medlemmar har rätt att sända en (1) befullmäktigad representant, • 101–200 medlemmar har rätt att sända två (2) befullmäktigade representanter, • 201–400 medlemmar har rätt att sända tre (3) befullmäktigade representanter, • 401–600 medlemmar har rätt att sända fyra (4) befullmäktigade representanter, • 601–800 medlemmar har rätt att sända fem (5) befullmäktigade representanter och • medlemsföreningar med fler än 800 medlemmar har rätt att sända sex (6) befullmäktigade representanter. Varje befullmäktigad representant har en röst. Om rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall mötesordförandes röst. Hedersmedlemmar har yttranderätt på förbundsmötet. Antalet medlemmar i medlemsföreningarna fastställdes den 31 december 2018. Föreningarna meddelar namnen på de befullmäktigade representanterna samt övriga deltagare senast fredagen den 1 november 2019 till förbundets kansli i Helsingfors, tfn 040 578 0415 eller per e-post kansliet@spfpension.fi. Kostnaden per deltagare är 35 euro. SPF fakturerar föreningarna efter mötet.

STYRELSEN


GOD TID

4

6/2019

Inga Skott i Vasa kan inte tåla orättvisor. Inte när de drabbar henne själva, men allra minst när de drabbar hennes medmänniskor. En särskilt utsatt grupp är de äldre kvinnor stannat hemma och tagit hand om hem och barn för att mannen ska kunna satsa fullt ut på sitt arbete.

Fick inte plus och minus att gå ihop

M

ånga av dessa kvinnor tvingas i dag leva på en minimal garantipension. Full garantipension för en ensamstående pensionsmottagare är i år 784 euro per månad. – För en ensam pensionär räcker 700 euro i månaden inte långt, säger Inga Skott. – Så länge jag lever ska jag göra vad jag kan för att hjälpa mina medmänniskor, fortsätter hon. Andelen låginkomsttagare bland kvinnor över 75 år är dubbelt så stor som bland män. När jag träffar Inga Skott i hennes vackra hem i Vasa är fattigdom inte det man först tänker på. I det prydliga hemmet högt över Sundsgatan, med utsikt över Kråkfjärden känns fattigdom och ekonomiska bekymmer väldigt avlägsna. – Jag har aldrig haft det så bra som nu. Förstås saknar jag min man, men man kan inte leva om man är så sjuk som han var mot slutet av sitt liv, säger hon. Hennes man, Hugo Skott, välkänd bankman och samhällspåverkare i Svenskfinland gick bort för drygt ett år sedan. Hugo hade tänkt framåt och tecknat en frivillig familjepension åt sin fru. Några dagar efter hans död kom pensionsbeskedet. Vände på räkningarna I januari 2017 såg det inte lika ljust ut. Då låg Inga Skott sömnlös om nätterna och grubblade på hur hon skulle klara såväl räkningarna för sin mans dygnetruntvård som sin egen ekonomi. Hon fick inte plus och minus att gå ihop. Fylgiahemmet, där Hugo levde under sina sista år, hade förlorat en offentlig upphandling och Vasa stad slutade köpa tjänster från hemmets effektiverade serviceboende. För att den minnessjuke maken inte skulle ryckas upp från sin invanda miljö valde Inga Skott att låta honom bo kvar med stöd av så kal�lade servicesedlar. Kruxet var att de inte räckte till. Som pensionerad bankdirektör hade Hugo Skott en förhållandevis hög pension. Ändå var beloppet som han skulle betala för vård och hyra högre än hans nettopension. Inga Skott kände instinktivt att det inte var rätt. Hon vände sig till Vasabladet och vek i en rad artiklar och insändare ut och in på parets ekonomi. – Ingen människa är en ö. Att känna sig som en tiggare är ingen trevlig känsla, avslutade hon ett av sina välformulerade inlägg.

fakta Inga Skotts budget 2017 ʶʶHyra 416 euro/månad ʶʶTrådtelefon 19,80 euro/månad ʶʶMobiltelefon 21 euro/månad ʶʶDator 14,90 euro/månad ʶʶElektricitet 30 euro/månad ʶʶStädhjälp 2 ggr 2 timmar/månad 117,26 euro/månad ʶʶMediciner 120 euro/månad ʶʶMat 300 euro/månad ʶʶPersonlig hygien, frisör ca 40 euro/ månad ʶʶBilbränsle 50 euro/månad ʶʶVasabladet 31 euro/månad ʶʶFörsäkringar 112 euro/månad ʶʶ Totalt 1391,96 euro/månad ʶʶPension 767,64 euro/månad ʶʶ Underskott 624,32 euro/månad

Inte ensam Inga Skott fick en enorm respons på reportaget och insändarna, som hon nu har sparade i sin klippbok. Många äldre kvinnor tog kontakt och berättade om sin egen utsatta situation. De representerade samma generation som liksom Inga Skott, som växt upp i krigets skugga. Hon plockar fram ett fotografi och visar mig en av tre krigstida pappersmattor som hon bevarar i familjens fritidshus i Tuckor, Vörå. Inga och hennes systrar förlorade sin far i vinterkrigets slutskede. Han stupade vid Viborgska viken och kroppen återbördades till Oravais först under Fortsättningskriget. De tre flickorna lärde sig tidigt att vända på slantarna. Allt togs till vara. Kläder syddes om för att till slut klippas till mattrasor. Fanns det inte kläder att väva mattor av fick man ta till papper. 1953 träffade Inga Skott sitt liv stora kärlek. Hugo studerade vid Åbo Akademi och de två brevväxlade flitigt. – Vi skrev två brev i veckan. Det var för dyrt att ringa. 1955 gifte de sig och bosatte sig i Kronoby där de stannade i 15 år. Hugo var först rek-

”Det togs ingen hänsyn till mig. När jag sade att jag behövde pengar för att kunna leva sade de att jag skulle ta av besparingarna.”

tor på folkhögskolan och senare kommundirektör. Paret fick tre barn, en stor hund hörde också till hushållet. Inga skötte hem och familj, medan Hugo satsade på karriären och på en växande rad förtroendeuppdrag. – Hugo hade bestämda åsikter. Han ville att jag skulle vara hemmafru. Han tillade att han hade en sådan lön att vi gott kunde leva på den bägge två. När Inga frågade om hon skulle kunna hjälpa till på handarbetsaffären i Kronoby blev han så arg att hon aldrig tog upp frågan mer. – Jag skötte barnen och senare hans föräldrar. Han visste att han alltid skulle få gå ren och snygg till jobbet för att sedan komma hem till ett färdigdukat bord, säger Inga. Hon har inte ångrat livet som hemmafru. – Jag trivdes med att vara hemma. Passion för Brage När barnen blev större engagerade Inga Skott sig i Röda Korsets svenska avdelning i Vasa i marhtorna och i Föreningen Brage i Vasa. Hon har erhållit Svenska Folkskolans Vänners folkbildningsmedalj och belönats med Alma Skog-medaljen av Marthaförbundet. Det är inom Föreningen Brage som hon har gjort störst avtryck. Brage är i Vasa känt för friluftsmuseet Bragegården i Sandviken, ett museum som levandegör finlandssvensk folkkultur på den österbottniska landsbygden. När Inga Skott gick med i föreningen i slutet av 1970-talet kunde man se himlen genom taket på mangården. Ett sammansvetsat gäng frivilligarbetare fick ordning på Brages ekonomi och rustade upp husen. – Jag hade tur, tack vare några donationer var det möjligt att rusta upp Brage. Jag brukar säga ett det sitter en ängel på mina axlar, säger hon med ett leende. För Inga blev Föreningens Brages styrelse en källa till glädje, men också till kunskap. Väva mattor kunde hon redan, men hon lärde sig mycket om ekonomi i Brage. – Jag lärde mig läsa bokslut. Det skulle hon ha nytt av när Vasa stads socialverk för drygt två år sedan började skicka räkningar som så nära raserade parets ekonomi. Pensionen räckte inte I januari 2017 steg avgiften för Hugos vård och boende på Fylgia med 935 euro per månad över en natt. Klientavgiften (3818,50 euro/månad) och hyran (394 euro/månad)

var sammantaget större än hans nettopension. Inga Skott yrkade på att staden skulle korrigera beräkningsgrunderna för makens servicesedel. Hon ansåg att hennes man enligt lagen hade rätt till att få behålla 214 euro i månaden och att han enligt äktenskapslagen även skulle bidra till hennes försörjning. Det tyckte man inte på socialverket. – Det togs ingen hänsyn till mig. När jag sade att jag behövde pengar för att kunna leva sade de att jag skulle ta av besparingarna. Inga Skott protesterade. Om dagarna gick hon till Fylgia och satt vid sin mans sida. Tillsammans övade de hans minne genom att på ett papper rita hur hans barndomshem såg ut. Om kvällar och nätter satt hon och skrev insändare, räknade ut sin personliga budget och läste äktenskapslagen. – Trots att jag saknade inkomster från skogen räknade Vasa stad med en kalkylerad inkomst från skogsbruket. Jag fick uppmaningen att realisera egendom eller flytta till en mindre lägenhet, räknar Inga upp. Ingas protester gav resultat. – När jag hade gjort upp min egen budget (se texten här intill) och presenterade den för socialverket sade de att 300 euro i månaden inte räcker till mat. Socialnämnden ändrade beräkningsgrunden för makens servicesedel, och dess värde steg från 15 till 35 euro per dygn. Inga Skotts kamp gav resultat, men få äldre skulle ha hennes kunskap, mod och kraft att stå på sig. – Jag har åtminstone lärt mig en sak. Det kommer inte att finnas några besparingar när jag ska vårdas, avslutar hon. Text och foto: Markus West


6/2019

GOD TID

5

– Jag har aldrig haft det så bra som nu. Förstås saknar jag min man, men man kan inte leva om man är så sjuk som han var mot slutet av sitt liv, säger Inga Skott.


GOD TID

6

6/2019

Lyckad sommarfest i Åminne

SPF Österbottens sommarfest i Åminne, Malax den 7 augusti var en alltigenom lyckad tillställning. Nästan 700 pensionärer bjöds på en blandning av humor blandad med ett stänk av allvar.

SPF Österbotten hade i år förnyat programmet rejält. Håkan Omars, känd kulturprofil i Österbotten, guidade publiken genom det två timmar långa, högklassiga programmet. – Vi har ett rätt agrart program. Vi har både en herde och en bonde på scenen, inledde han. Herden var Borgå stifts nyvalde biskop Bo-Göran Åstrand och bonden, det var Månskensbonden Markus Bergfors. Åstrand höll ett personligt tal i vilket han berättade om både föräldrarnas besvikelse över att han inte blev grisbonde och hyllade sin farmor för all uppmärksamhet hon gav honom som barn. Det var under en martharesa i hennes sällskap som den sexårige Bo-Göran för första gången sade att han skalle bli präst. – Min farmor gav mig av sin tid. Hon såg mig och hon uppmuntrade mig. Utan henne skulle jag inte stå här idag som nyvald biskop i Borgå stift, sade han. Månskensbonden uppträdde med tre av sina mest älskade låtar. ”Stormvind”, ”Fabrikin” som är en egen version av Springsteens ”Factory” och ”Döpt i Kyro älv”. Norrback dansade Ett uppskattat, burleskt inslag i programmet var skådespelaren Susanne Marins återkommande inhopp på scenen. Hon uppträdde som singelpensionären Irene Båtmästar på jakt efter en ny partner. Irene närmade sig både biskop-

Sommarfesten avslutades med dans till tonerna av dansbandet Tommys, som nästa år firar sitt 40-årsjubileum.

Håkan Omars och Susanna Marins lyckades locka upp Ole Norrback till ett omtyckt dansnummer.  Patrick Ragnäs

Markus West

en och förbundsordförande Ole Norrback med en försynt förfrågan om de var singlar. – Jag tänkte att det här är ju bästa stället att berätta att jag är singel. Jag vill ju hålla mig till någon i min egen åldersgrupp, sade hon. Ole Norrbacks och Irenes Båtmästars dansuppträdande med Hitton Litton, låten som blev en landsplåga i kölvattnet på Wasa teaters succémusikal Gambämark drog ner stora applåder. Dansbandet Tommys stod för dansmusiken efter festprogrammet.

medlemsföreningar har just nu bra drag. En rad föreningar uppvisar god tillväxt. Regionordförande Anita Ismark satte ifjol tillsammans med styrelsen upp målet att år 2020 ha 10 000 medlemmar i Österbotten. Hittills har ansträngningarna gett drygt 400 nya medlemmar. Vid årsskiftet hade de österbottniska medlemsföreningarna strax under 9000 medlemmar, en ökning med 400 medlemmar. – Vi får lägga på några kol om vi ska nå de 10 000, men vi är på god väg, sade Ismark till festpubliken.

Växande förbund SPF Österbottens och regionens

Markus West

160 seniorer firade sommarfest i Pargas I slutet av maj när skärgården var som vackrast möttes de åboländska pensionärerna till en sommarträff i Pargas. Värdföreningen Pargas svenska pensionärer hade utarbetat ett mångsidigt och trevligt program.

Träffen började på Brandkårshuset i Pargas med lunch och korta föredrag. Inför eftermiddagens program fick deltagarna en inblick i vad Pargas är. Geologen Lennart Laurén som gjort sitt livsverk på Partek berättade om utvinningen och hanteringen av kalksten.

Magnus Sundman guidar med stor inlevelese i Pargas kyrka.

Utvecklingen har varit snabb och behandlingen har blivit allt mer

Stig Kavander

automatiserad. Hembygdsmannen Egil Essén

har forskat i den tyska geologen doktor Muller, alias Vladimir Lenins resa genom Pargas och Nagu till Stockholm i december 1907. Det fanns en hemlig bostad i Helsingfors på Petersgatan som sköttes av Elsa Sjöholm från Nagu. Där övernattade Lenin före han kom till Åbo och vidare till Pargas. Det var mycket intressant att lyssna på Esséns presentation om Lenins strapatser med båt, till fots och med häst på vägar och över isar. Guiden och Pargaskännaren Magnus Sundman berättade allmänt om Pargas historia och de besöksmål deltagarna snart skulle besöka. Alla 160 deltagare delades upp i fyra grupper varav grup-

perna sedan besökte fyra olika mål i tur och ordning. I min grupp var det hembygdsmuseet som var först på listan. Där fick vi besöka bl.a. Kirjala stugan där Lenin övernattade och som har flyttats till museéet från Kirjala. Andra besöksmål var utsiktsplatsen vid gruvan, Gamla malmen och Pargas kyrka. Efter alla dessa promenader till intressanta platser och skjutsar för dem som inte orkade gå var det på sin plats med eftermiddagskaffe i Brandkårshuset. Efter två lyckade sommarträffar i Houtskär och Pargas går blickarna nu mot Kimitoön. Kanske nästa träff ordnas där? Mona Lehtonen ombudsman


GOD TID

6/2019

7

Kommande program 22.8 29.8 5-7.9 23.9 7.11 21.11

Förbundets boulemästerskap i Västanfjärd ABC för föreningsproffs, Korsholm Spänst i benen i Lehmiranta It-skolningsdag om molntjänster, Närpes SPF Österbottens höstmöte, Karleby Förbundets höstmöte i Tammerfors

Kommande resor 1-6.9 9-14.9 30.9-2.10 21.10-3.11 4-6.11 29.11-1.12 14-17.12 25-31.1.2010

Bornholm (SPF Österbotten) Slovenien Skördekryssning till Stockholm Almuñécar (SPF Österbotten) Seniorskeppet Häxorna i Eastwick Julmarknad i Tallinn och Riga Spa-resa till Pärnu (SPF Österbotten)

Årets it-pensionär 2019 Nyländsk purpuri uppförs av Västra Nylands folkdansdistrikts dansare.

Ulf Kjerin

Flott sommarfest i Kyrkslätt ◗◗Soliga sommardagen den 24 juni firade de västnyländska pensionärsföreningarna sommarfest på Majvik. Arrangörer denna gång var Kyrkslätt pensionärer och Norra Kyrkslätts pensionärer. Den mångkunniga och positiva Håkan Wikman fungerade som konferencier och allsångsledare. Programmet, som var en genomlyckad helhet, inleddes med modersmålets sång för att ingjuta samhörighetskänslan. Norra Kyrkslätts pensionärers ordförande Ulf Kjerins hälsningsord tog fasta på hur lyckliga vi är i denna landsända. Finland är världens lyckligaste land, finlandssvenskarna är lyckligare än majoritetsbefolkningen och finlandssvenska pensionärer är lyckliga, alltså var de lyckligaste på plats. Allsången inleddes med ”En gång jag seglar i hamn” och ”Sjung och le”. Trubaduren Peter Ingo uppträdde med tre roliga visor och fick uppskattande, rungande applåder. Svenska pensionärsförbundets hälsning framfördes av ordförande Ole Norrback. Han presen-

terade den nya personalstrukturen och konstaterade, att personalen är till för att stöda och hjälpa förbundets medlemmar, som är lika med föreningarna. Nyländskt purpuri följde, allmogeklädda och agerande personer, som dansade olika folkdanser. En interaktiv föreställning på många sätt. En smaklig och väl tilltagen lunch serverades för de närmare 400 deltagarna. Efter lunchen satt ”Dansen den går uppå Svinnsta skär” väl. Den alldeles nyligen bildade manskören KPP (Kyrkslätt pensionärspojkar) framförde en vacker och välklingande repertoar under ledning av Håkan Wikman. Festtalet höll riksdagsman och Kyrkslätt kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz. Beskrivande målade han upp bilden hur han hade upplevt somrarna som barn och ung i Kyrkslätt och Västra Nyland. Barndomshjältarna Svotta-Jaakkola, skogshuggare, Berghem byggde vindflöjlar och Karan snickaren gjorde klossar med vilka man kunde bygga vad som helst. Växelverkan mel-

Babybankkort ◗◗Slantar har funnits i 2700 år, sedlar i 250 år. Plåtpengar fanns också en tid. Ekorrskinn redan före bonden Paavo i Saarijärvi. Alla är de tillfälliga lösningar. Förresten, Paavos anfäder köpte i tiden sitt hemman med två hästkärror plåtpengar. En permanent lösning kommer snart. Bitar. Alltså nollor och ettor. Digipengar. Kontantpengar avskaffas. Bitcoin är ett ogräs i den nya världen. Finlands bank, Google, EU och affärsmannen Digi Johansson har ett projekt som avskaffar alla tillfälliga lösningar som sedlar och slantar, och ekorrskinn också för den delen. Den sicilianska maffian för-

sökte nog tränga sig med men misslyckades. Social- och hälsovårdsministeriet är med. Den nya moderskapsförpackningen innehåller småbarnsbankkort, bankernas gratismodeller som kan dingla i barnkärran. Mödra- och barnrådgivningen ser till att barnens första ord är PIN-kod.

lan generationerna gjorde somrarna speciella. – I många länder är inte linjedragningarna så skarpa och det tycker jag inte de vara här heller. Det skall vara lättare att arbeta lite här och där om man vill, som pensionär. Varför skall daghem vara i en byggnad och servicehuset i en annan. Borde vi inte försöka skapa så många åldersmässiga korsningar som möjligt ute i vårt samhälle? Locka pensionärerna in i skolorna och föra barnen in i servicehusen. Hangövalsen som allsång bildade en naturlig övergång till fantastisk solosång framförd av Kerstin Munck ackompanjerad av PerOlof Munck. Många blev lyckliga vinnare i lotteriet med fina priser. Bollen går vidare till Sjundeå pensionärer, Ingå Seniorer och Pensionärsföreningen i Fagervik att nästa år arrangera sommarfest. Löftet gavs att ”Vi skall ordna lika bra men inte bättre”. Festen avslutades högtidligt med Vårt land. Ett jättestort tack till arrangörerna. Kaj Sjöblom

Alla två-åringar kommer att få sitt första bankkort. Gratis. Ungarna kan köpa i alla butiker med kontaktlös betalning. Föräldrarna är skyldiga att sätta in minst en femma på barnets konto så att barnet har pengar. Mor- och farföräldrar kan fritt sätta in mera pengar på kontot. Kontot har månatligt uttagstak. Saldoinformation kommer som SMS till barnets mobil varje månad. Inga slantar i fickorna mera. Högstadie-eleverna besöker sedan pengamuseet. Om också pensionärerna lär sig använda bankkort avskaffas sedlar och slantar.

Svenska pensionärsförbundet utser Årets it-pensionär på höstmötet 2019. Till Årets it-pensionär utses en person som har gjort betydande insatser för föreningarnas it-verksamhet. Skicka ditt förslag på en person som skulle vara förtjänt av utmärkelsen med motiveringar till robert.riska@spfpension.fi senast 30.9.

Medlemsrekryteringstävling 2019 Medlemsrekryteringstävlingen genomförs enligt följande principer. Föreningen får: 1 poäng för varje ny medlem och 1 poäng för varje 0,5 procents ökning av medlemsantalet. Första pris är 500 euro, andra pris är 300 euro och tredje pris är 200 euro.

Individuell rekryteringstävling 2019 Förbundet ordnar även en individuell medlemsrekryteringstävling år 2019. Poängräkningsgrunden är 1 poäng per värvad medlem. Föreningarna meddelar vem i föreningen som rekryterat flest medlemmar i samband med årsrapporten för år 2019. Första pris är teater-/konsertbiljetter för 120 euro, andra pris är teater-/konsertbiljetter för 90 euro och tredje pris är teater-/konsertbiljetter för 60 euro.

It-verkstäder Besök våra drop-in-verkstäder där seniorer med lite mera erfarenhet ger stöd till dig som nyss börjat använda it, eller vill lära dig nytt. Verkstäderna i Helsingfors är öppna – måndagen den 26 augusti kl. 14 -17 – måndagen den 30 september kl. 14 -17 – måndagen den 28 oktober kl. 14 -17 – måndagen den 25 november kl. 14 -17 i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97, Helsingfors. Verkstäderna i Esbo är öppna – måndagen den 2 september kl. 13:30 -15:30 – måndagen den 7 oktober kl. 13:30 -15:30 – måndagen den 4 november kl. 13:30 -15:30 – måndagen den 2 december kl. 13:30 -15:30 i Folkhälsanhuset i Esbo, Vindgränden 6, Esbo. Verkstäderna i Vanda är öppna – tisdagen den 10 september kl. 13 -16 – tisdagen den 8 oktober kl. 13 -16 – tisdagen den 12 november kl. 13 -16 – tisdagen den 10 december kl. 13 -16 i Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28, Dickursby. Ta med din bärbara dator, pekdator eller smarttelefon om du har en. Verkstäderna arrangeras av SPFs it-verksamhet, Samrådet i SPF Helsingfors, Esbo svenska pensionärer rf och Vanda svenska pensionärer rf i samarbete med Folkhälsans Förbund.


GOD TID

8

6/2019

Pensionärer beviljas alltmer flexibla reseförsäkringar – Skaffa gärna ett europeiskt sjukförsäkringskort också, tipsar SPF-reseledaren Håkan Wikberg-

Det har blivit allt vanligare att äldre personer kan teckna kontinuerliga reseförsäkringar. Kravet på hälsoundersökningar har överlag tonats ner. Det oaktat lönar det sig att kolla upp gällande försäkringsvillkor innan man ger sig ut i världen. I början av 2019 publicerade försäkrings- och finansieringsrådgivningsinstitutet FINE en kartläggning av de villkor som gäller när äldre personer tecknar reseförsäkringar. Åtta inhemska försäkringsbolag medverkar i jämförelsen. Man utreder stipulerade åldersgränser och huruvida bolagen kräver hälsoundersökningar eller inte i samband med beviljande av reseförsäkringar. – Rappporten inkluderar också allmän information om reseförsäkringarnas giltighet, innehåll och omfattning, säger FINE-experten Maarit Pulkki. Överlag kan man konstatera att äldre människors tillgång till mera flexibla och täckande reseförsäkringar har förbättrats. – Alltfler åldersstigna resenärer beviljas kontinuerliga reseförsäkringar. Den övre åldergränsen har dessutom tenderat att förskjutas. I en del försäkringar saknas rentav en definitiv åldersgräns. – Många försäkringsbolag har därtill slopat kravet på att genomgå en hälsoundersökning innan en reseförsäkring beviljas, tillägger Pulkki. Lönar sig att syna reseförsäkringar noggrant Samtidigt rekommenderar Maarit Pulkki att äldre resenärer att synar sina reseförsäkringars giltighet och villkor noggrant i sömmarna innan de anträder sina resor. – I en del reseförsäkringar kan den övre åldergränsen vara ganska

SPF-profilen och reseledaren Håkan Wikberg från Korsholm konstaterar att de reseförsäkringar som erbjuds äldre resenärer har blivit mera flexibla. Det är alltid viktigt att komma ihåg att ha reseförsäkringen i skick, påminner han.

låg. – Det bör också undersökas huruvida en del idrottsgrenar faller utanför reseförsäkringens täckning. En del mera omfattande försäkringar godkänner även utövande av mera riskfyllda grenar. Det lönar sig också att granska reseförsäkringens maximala ersättningsbelopp och att försäkra sig om att det inte finns någon övre gräns i fråga om ersättning av vårdkostnader. En annan viktig sak är att utreda om försäkringen även täcker transportkostnader till hemlandet ifall ett allvarligt sjukdomsfall eller en allvarlig olycka inträffar. – Gamla människor kan lida av sjukdomar innan de åker ut i världen. Om en sådan sjukdom förvärras under resan täcker reseför-

säkringen vanligtvis endast kostnader för akuta vårdinsatser, påpekar Maarit Pulkki. Hur vanligt är det att äldre finländska människor råkar ut för allvarliga sjukdomsfall eller olyckor utomlands. Har FINE tillgång till statistik? – Tyvärr har vi ingen tillgänglig statistik till hands. En guide med ytterligare information om reseförsäkringars villkor hittas dock via sajten fine.fi, säger Pulkki.

Försäkringsvillkoren har förbättrats avsevärt Korsholmspensionären Håkan Wikberg säger att reseförsäkringsalternativen för äldre allmänt taget har utvecklats i en positiv riktning. – Olika slags ålders- och tidsgränser och krav på läkarundersök-

ningar är inte lika förekommande idag som för några decennier sedan, konstaterar han. Wikberg är reseledare inom den finlandssvenska pensionärsvärlden med engagemang på lokal, regional och nationell nivå. Han är bland annat ordförande för resekommittén inom SPF Österbotten. – Vi brukar i regel arrangera 7-8 medlemsresor per år. I höst är det exempelvis aktuellt med en resa till Almunecar i Andalusien, säger Wikberg som själv har haft en kontinuerlig reseförsäkring i många år. Håkan Wikberg berättar att sällskapen har varit lyckligt förskonade från svårare sjukdomsfall och olyckor under de resor som han har lett. – På förbundsnivå funderar man på att ta i bruk ett system med slutna kuvert med information om re-

senärernas hälsotillstånd. Kuverten kan vid behov öppnas om någon resenär skulle insjukna under en utlandsresa, berättar Wikberg. Håkan Wikberg är mån om att ge ett par tänkvärda tips. – Det lönar sig att teckna en reseförsäkring med avbokningsskydd när man bokar en resa. Då kan man få pengarna tillbaka om man tvingas avboka resan av någon anledning. – Skaffa också ett europeiskt sjukförsäkringskort som berättigar till samma vård som värdlandets invånare ifall vid insjuknande i något annat EU-land. Kortet som kan erhållas från FPA motsvarar dock inte en reseförsäkring. Text och foto: Joakim Snickars

fakta

fakta

Försäkringar för äldre personer/Enskilda resor

Försäkringar för äldre personer/Kontinuerliga reseförsäkringar

Bolag...................... Åldergräns Hälsoundersökning ʶʶPohjola......................Under 86 år Nej ʶʶFennia........................Under 86 år Nej ʶʶIf....................................................Nej Resan varar över 45 dygn ʶʶLokalTapiola.............................Nej Nej ʶʶPohjantähti...............................Nej Nej ʶʶFinska Skadeför......Under 80 år Nej ʶʶTurva...........................................Nej Resan varar över 90 dygn ʶʶAIG..............................Under 70 år Nej

Bolag ........................................ Åldersgräns Övre åldersgräns Hälsoundersökning ʶʶEurooppalainen/Pohjola............ Under 100 år 100 år Vid fyllda 80 år* ʶʶFennia............................................... Under 86 år Nej Nej ʶʶIf.......................................................... Under 80 år 90 år Nej ʶʶLokalTapiola................................... Under 100 år 100 år Nej ʶʶPohjantähti..................................... Saknas Nej Nej ʶʶFinska Skadeförsäkring.............. Under 80 år 80 år Nej ʶʶTurva................................................. Under 100 år 100 år 90 resedygn överskrids ʶʶAIG..................................................... Under 70 år 70 år Nej * Samt om reseförsäkringen gäller över 120 dagar, eller förlängd form över 180 dagar.


GOD TID

6/2019

9

BIOGAS

Naturligtvis!

För renare luft & miljö

Västra Jeppovägen 288 (längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

Kunde man tänka sig en mera inbjudande idyll att tillbringa sin ålderdom i, knappast.

Bergvärme?

Mera information om Hedvig Sofiahemmet får du av hemmets föreståndare Johanna Börman-Långström eller disponent Björn Sundqvist (tel 0400 444 393)

Fråga oss om pris på borrning av energihål och vattenbrunnar ... då vet du att du gjort en bra affär.

Solelpaket 3,3 kWp

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi

Solelpaket 5,5 kWp

Bo hemma på Folkhälsan Hos oss kan du bo som hemma också när hälsan sätter stopp för att bo ensam. Du får just den hjälp du behöver när du behöver den. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

ANNONSERA I GOD TID

Blomsterfonden, Helsingfors ..............................044 333 1628 Brummerska hemmet, Helsingfors ...................040 749 4194 Kristinagården, Helsingfors .................................050 575 88 99 Seniorhemmet, Helsingfors .................................050 400 2078 Silviahemmet, Helsingfors....................................044 722 4567 Grupphem, Vanda.....................................................050 330 5237 Villa Rosa, Raseborg.................................................044 788 6041 Gemenskapsboende i Seniora, Raseborg ....044 788 6041 Gemenskapsboende i Åbo...................... 044 788 6312 Förutom enheter med vård och omsorg dygnet runt har vi lägenheter där du kan bo självständigt.

GEMENSKAPLIGT SENIORBOENDE 
 I BJÖRNEBORG
 


Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa 06 3177 900 kontaktor@kontaktor.fi

www.folkhalsan.fi/bo

Ge barn utbildning! Bli fadder för Barnens Bank Arbeta, tigga eller gå i skola? Du kan påverka. Barnens Bank förbättrar barns välmående och röjer undan de hinder som gör att de inte kan gå i skola.

Så här hjälper din månadsgåva: !

Några lediga hyresbostäder (38,5m2-52m2)

i det nybyggda trähöghuset för seniorer +55 i

Björneborgs sjätte stadsdel.

För mera information:

www.skib.Þ/ŒlderdomshjŠlpen

Koordinator för seniorverksamhet

Anne Piuhola 044-742 0037

Svenska Kulturfonden i Björneborg

10 €/mån Läkarbesök

Insamlingstillstånd: RA/2016/517 för 1.1.2017 - 31.12.2019, beviljat 22.09.2016 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2018/7388 för 2019, beviljat 6.9.2018 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2019-2021 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

15 €/mån Skoltillbehör

25 €/mån Skoluniformoch material

50 €/mån Månadsavgift för en daghemsgrupp

Bli fadder: www.finskamissionssallskapet.fi/barnensbank Ring: 020 7127 266 020 samtalen kostar 8,4 cent/min från både trådtelefon och mobil (moms på 24 % ingår).


GOD TID

10

6/2019

Lätt beslut att flytta in i värmen i Åbo Att Folkhälsan skulle öppna ett nytt gemenskapsboende i Åbo hörde hon tidigt talas om. I två år väntade Birgitta Grönroos, 82 år, förväntansfullt på nycklarna. Nu bor hon här i sin tvårummare i gott sällskap av nya vänner.

Lägenheten på Brahegatan inne i centrum var trivsam, men Birgitta som nyss hade fyllt 80 hade redan en tid lekt med tanken på att flytta till något bekvämare. När en broschyr om lägenhetsboende med skräddarsydd service slank in genom brevinkastet väcktes ett pirr i magen. – Jag blev genast intresserad och nyfiken. Visst, jag klarade mig hur bra som helst hemma. Men med tanke på att jag nyss hade fyllt 80 tyckte jag det var rimligt att bädda för en flytt till något nytt. Två år var en lagom tid att förbereda sig. I februari 2018 färdigställdes renoveringen på Luolavuorivägen och Birgittas flyttlass kördes genom staden. – Jag var här och tittade på förhand. Förälskade mig i naturen och den stora altanen som öppnar sig mot skogen. Men naturligtvis behövdes tid för att gå igenom alla mina saker, sälja bort möbler och att mentalt förbereda sig för en flytt. Känslan efteråt var varm och positiv. – När jag väl har flyttat hit var jag så nöjd över mitt beslut. Här kan jag bo helt självständigt i min egen lägenhet, samtidigt som jag vid behov kan bygga på med fler tjänster, som städning och vårdtjänster. Allt har fungerat så bra och stämningen bland oss som bor här har varit väldigt fin. Tar hand om varandra Där instämmer Eeva Satola. Hon fyller 90 inom kort, men är den som hittar på nya saker mest hela tiden. – Vi tar hand om varandra som en familj. Vi ser efter varandra och delar ut kramar där det behövs, säger hon stolt. Eeva flyttade från Alajärvi i södra Österbotten för att vara närmare sina barn som är bosatta i Åbo. Här på Gemenskapsboendet på Luolavuorivägen trivs hon som fisken i vattnet. – Det är ofta Eeva som ser till att det händer! Ta nu vår vappenfest tidigare i våras i bästa studerandeanda. Jag gjorde potatissallad, Jörgen fixade knackkorv, Eeva lovade göra mjöd och Paula bakade munkar, skrattar Birgitta. Som hyresgäst på gemenskapsboendet får du också tillgång till

Birgitta Grönroos altan öppnar sig mot skogen. Här slår hon ofta upp dörrarna och avnjuter sitt morgonkaffe.

fakta Konkret trygghet i vardagen Folkhälsans gemenskapsboende finns på Luolavuorivägen 7A. Lägenheterna finns i flera olika planlösningar. Största delen av bostäderna är 32,5 kvadratmeter stora, men det finns också tvårummare på 47,5. Hyran ligger i snitt på 17,5 euro per kvadratmeter. ʶʶI servicepaketet för 120 euro per månad ingår också sjukskötarmottagning och städning en gång per månad. Invånarna kan också köpa tjänster av Folkhälsans hemtjänst som också finns och koordineras i huset ʶʶHuset har ingen jourande personal på plats, men kontaktperson Gunilla Fröberg finns oftast ett samtal i från. Servicebussens linje går utanför boendet och all kommunal service finns nära till hands.

gym, bastu, tvättstuga, ett tv-kanalpaket och wifi. – Vi har redan bestämt att vi varje fredag ska samlas i vårt sällskapsrum och tillsammans titta på “Tanssii tähtien kanssa”. Allt blir roligare om man hittar på saker tillsammans och vi har hittat en fin gemenskap här. Utbudet utökas snart med ledd gymnastik och andra aktiviteter för hyresgästerna. Johannes Eklund driver Folkhälsans nya koncept “Projekt Träna” som i höst utvidgas till Åbo. Projektet som i Helsingfors finan-

”Vi tar hand om varandra som en familj. Vi ser efter varandra och delar ut kramar där det behövs”

– Den träning vi gör ska motivera oss att ta i lite till, säger Johannes Eklund, personlig tränare på Folkhälsan.

sieras av Stiftelsen Brummerska Hemmet har nu fått finansiering av Stiftelsen Escnerska Frilasarettet i Åbo. Balans, rörlighet och styrka är ledorden när Folkhälsan Välfärd utvecklade ett helt nytt träningskoncept för sina boenden. – Det är så givande att se och känna att träningen ger resultat! Det gör i sin tur också att den fysiska förmågan upprätthålls längre. Deltagarna är tacksamma och jag är också tacksam för att få handleda dem. Ger träningsstöd Projektets målsättning i Helsingfors är att ge träningsstöd åt äldre vid Folkhälsans enheter så att regelbunden motion blir en del av deras dagliga rutiner. Här sätts en stor vikt på kontinuerlig och systematisk utvärdering av träningens effekter. I Åbo är målsättning-

en den samma men riktar sig till samtliga seniorer i Åbo. – I början händer det att deltagarna är lite osäkra – kanske också nervösa. Men när de märker att alla andra är med så vågar de! Nu blir det spännande att förverkliga konceptet i nya regioner. Fint mottagande Gunilla Fröberg, som är kontaktperson på gemenskapsboendet på Luolavuorivägen, berättar att hon regelbundet tittar till sina hyresgäster i huset. – Vi har fått väldigt fint mottagande. Många är väldigt lättade över att slippa oro över gård, snö, oljepanna och diverse gamla rör. Här funkar allt väldigt smidigt. Det är en meningsfull vardag och ett tryggt liv vi kan erbjuda här. Det är jag väldigt stolt över. Och här finns fortfarande rum för fler!

Ett generationsöverskridande samarbete pågår som bäst i korridorerna. Några av bostäderna hyrs av studeranden. Här finns unga som bjuder ut sin kunskap, bland annat it-stöd. Birgitta fick nyligen hjälp med att överföra bilderna från sin dator till surfplattan av en studerande som bor längre ner i korridoren. – Det är väldigt uppskattat att människor i alla åldrar möts här. En pojke ställde in min radio för en tid sedan. Nu kan jag bara trycka på knapparna här! Och även om jag har använt dator i över 20 år, så kommer det ibland stunder när man behöver lite support. Då känns det fint att hjälpen finns att tillgå några steg ifrån, skrattar Birgitta. Text och foto: Linn Jung


GOD TID

6/2019

Allt färre bankkontor i landet ◗◗Bankernas kontorsnät glesnar i rasande takt. För tio år sedan fanns det 1555 bankkontor med kundbetjäning i Finland. Ifjol hade antalet reducerats till 854, visar Finansinspektionens årliga rapport. Och nedläggningarna av bankkontor visar inga tecken på att avta. Dessutom erbjuder långt ifrån alla de kontor som finns kvar till exempel kontanttjänster. Många har också begränsat öppethållningstiderna för kassatjänsterna. Storbanken Nordea hade 2009 ännu 308 bankkontor i Finland, ifjol var bara 120 av dem kvar. Den siffran säger heller inte hela sanningen. Nordea hade koncentrerat kassatjänsterna till 13 bank-

kontor i de största städerna. Andelsbanksgruppen, som har en stark ställning i Svenskfinland, hade för tio år sedan 583 kontor, ifjol fanns 360 kvar. I andelsbankerna har det lokala beslutsfattandet bromsat avvecklingen av kontorsnätet, men bland annat i Österbotten har både Vasa andelsbank och Korsnäs andelsbank meddelat om nya kontorsindragningar i år. Aktia, som också har en stark ställning i Svenskfinland, hade 2009 72 kontor. Ifjol hade kontorsnätet reducerats till 32. Också Sparbanksgruppen har krympt från 215 kontor 2009 till 140 kontor ifjol. S-banken har gått mot strömen från 1 kontor 2009 till 13 kontor i fjol.

Fastighetsvärderingsbyrå R. Rehnberg Oy

Slottsgatan 13a B 28 - 20100 Åbo 0400 364 465 - asiakaspalvelu@kiarto.fi www.kiarto.fi

Vi bygger 41 bostäder för seniorer Tunaberg i Esbo

För närmare information, vänligen kontakta Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Annika von Schantz, verksamhetsledare tel 040 537 0376 eller Pia Hannuksela, enhetsansvarig tel 050 346 1207

Vi erbjuder mångsidig fastighetsvärderingsservice av hög kvalitet med 30 års erfarenhet för olika ändamål, som ex.: köp & försäljning * säkerhet * beskattning * skifte, avvittring * bokföring Vi värderar alla slags fastigheter, både fasta & fritidsbostäder, kontors och industrifastigheter, lantbruk, outvecklade områden samt övriga. Vi hjälper även vid tvångsinlösningssituationer.

www.ks-geoenergi.fi

Över 15 000 energibrunnar under 15 års tid!

www.winbergs.fi

Vi kan borra! Femton års erfarenhet av energibrunnsborrning betyder att vi har en hel del erfarenhet att dela med oss. Vi vet hur ditt nästa värmesystem skall dimensioneras, vi kan bedöma hur djupt borrhål bör vara för att garantera en effektiv uppvärmning. Vi är specialister på borrning, men vi tar även helhetsansvar för hela projekt.

Ring och fråga mer! Stefan Storvall tel. 040 1956 944

stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

VH Christina Bexar VH Helena Bexar VH Patrik Bexar Handelsespl. 12B 10, Vasa

tel. 06-357 6420

Försäljningschef Rolle Himmelroos tel 040 6206839 rolle@hemochvilla.fi Kungsgatan 6 Ekenäs www.hemochvilla.fi

ANNONSERA I GOD TID

JURIDISK BYRÅ B-E WICKHOLM KB Nycandergatan 18 A 6 IIvån. 10900 HANGÖ Tel.(019) 248 5511, 040-505 6507 e-post:

b-e.wickholm@pp1.inet.fi

Advokatbyrå Boucht & Nikula Hartmansgränd 3

Adv. Peter Boucht 06-317 1846 Adv. Peter Nygård

Den häftigaste platsen för ett eget hem I det lummiga och vackra Kärsämäki, på adressen Kärsämäkivägen 62, färdigställs ett nytt trevånings bostadsobjekt. Det är en glädje att inreda de trivsamma ettorna, tvåorna och treorna till ett hem i egen smak. Funktionerande planlösningar gör utrymmena rymliga och boendet trevligt. Dessa hem är inflyttningsklara i augusti 2019.

Bekanta dig med objekten: www.tvt.fi/hellaksenhelmi

TVT ASUNNOT OY Hantverkaregatan 3, 20100 Åbo. Tel. 02 262 4111. Öppet må kl. 10–17, ti–fr kl. 10–16.

jari.emmes@ks-geoenergi.fi

Var o l yc kan fr am m e?

ADVOKATBYRÅ Ch. Eriksson

Patientjuristerna hjälper dig vid hangläggandet av personskador till följd av:

Adv. Christer Eriksson Adv. Thomas Lillqvist Konf.rum i Vasa, Järnvägsstationen, Stationsg.1

patientskada, läkemedelsskada, olycksfall, trafikolycka, m.m.

JAKOBSTAD: Storgatan 17 Tel. och tidsbest 06/723 5944 e-mail: förnamn.efternamn@cheriksson.fi

Telefonrådgivning på svenska: vardagar kl 9-17 på numret 0400 464899 www.potilaslakimiehet.fi

www.cheriksson.fi

NYTT I RASEBORG!

Jari Emmes tel. 040 481 2811

KS-Geoenergi Ab, Industrivägen 2, Kronoby

Juridisk Byrå Bexar

Din lokala mäklare

11

06-317 2450 www.boucht-nikula.com

ADVOKATBYRÅ CHRISTIAN HOLMSTEN Vasaespl. 22 3 vån, Vasa Tel. (06) 312 6511 www.ch-holmsten.com Närpes: Närpesv. 9, tidsb. 224 3512 K:stad: Parmansgatan 11-13, tidsb. 221 1465

Advokatbyrå

STEFAN ANDERSSON Ab

Lovisa-Borgå-Spanien

Tfn: 019 501 128 byrå 045 270 7001 0400-493 230

www.advolaw.fi

Advokat- och juridiska byråer

Åbo Schultz & Köhler Ab Köpmansgatan 12A Tel. 02-231 1713, fax 02-231 1910 www.schultz-kohler.fi

Advokatbyrå – Asianajotoimisto

Rehn & Co Ab Attorneys-at-law

Tempelgatan 3-5 A 5, 00100 Helsingfors Telefon: 09 668 9650 Fax: 09 6689 6510 www.rehnco.com

Torato Juridik Torato Juridik Advokatbyrå Effektiva och pålitliga advokattjänster för företag och privatpersoner

Torato Juridik

Advokat/Vicehäradshövding www.toratojuridik.fi Rasmus Toivanen

Tel: 045 125 5954 www.toratojuridik.fi


GOD TID

12

6/2019

It-biten: Förändringar i höst inom finansbranschen och vid nätuppköp ◗◗Vid årsskiftet introducerade jag i denna spalt förslaget på vardagsutmaningar, att ibland pröva på nya (tekniska) grejer, att utmana sig själv med något nytt. Denna gång blir det dock en avstickare från utmaningarna. En del har kanske noterat att många av mina kolumner återkopplat till betalning, nätbanker, bankkort och liknande. Detta är oavsiktligt en konsekvens av att jag för tillfället jobbar inom den branschen och har fått en lite djupare inblick i finansbranschen. Förra året var det mycket tal om GDPR, EU:s direktiv gällande hanteringen av personuppgifter. Ett direktiv som har orsakat en hel del arbete, bekymmer och tankeställare för företag och föreningar.

I mitten av september kommer finansbranschen att stå inför en omställning i samma storleksgrad. PSD 2 är ett direktiv som gäller inom hela den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC), dvs EU-länderna plus några länder så som Norge och Schweiz. Målet med direktivet, som god-

kändes 2015 och vars övergångsperiod nu tar slut, är att göra penning- och kontoöverföringar smidigare, snabbare och tryggare. Det är alltså en mycket bra förändring som ger kunderna bättre trygghet och möjlighet att smidigare flytta pengar och göra betalningar inom EU. För banker och företag förutsätter det nya förändringar och en viss risk för att förlora kunder, men också ökad trygghet i att få betalt för sina tjänster och varor. Jag skall kort försöka förklara hur detta kan synas för den enskilda användaren och vad det kan innebära. För det första kommer vi, så småningom, att se nya tjänster och företag som erbjuder betalningslösningar. Liknande som PayPal, MobilePay och liknande, företag som gör det lättare för kunden att använda och betala. Men som inte själva är en bank. Istället är det du som kund godkänner och beviljar dem rätt att lyfta pengar från ditt konto. Riskerna för dig som kund minskar om du gör uppköp på nätet.

Gränsen för vilka summor banken täcker sjunker från 150 euro till 50 euro. Men detta gäller alltså bara nätuppköp inom EU och där du själv inte har varit slarvig eller dumdristig och gett ifrån dig dina uppgifter. Betalningar mellan banker i olika länder blir snabbare och – förhoppningsvis – billigare. Dessutom torde olika avgifter bli tydligare. Bankerna får inte längre gömma in avgifter i summorna utan det skall synas tydligt vilka avgifter som dragits från kontot. Säkerheten och kraven för näthandel höjs, vilket i sig är väldigt bra. Det kommer inte längre att gå att göra nätuppköp där man endast fyller i bank-/kreditkortets nummeruppgifter, en starkare identifiering krävs. Notera att detta bara gäller då försäljaren och kortet (banken) finns inom EEC, dessutom finns det några undantag från detta. Men här kommer kanske också den knepigaste delen för kunderna. Nätuppköp kommer att kräva ”stark identifiering”. Idag brukar

det betyda att då man gör ett uppköp med kreditkortet så blir man vidarebefordrad till sin nätbank och ombedd att där logga in med sina koder och bekräfta sin identitet. Om detta fortsätter eller om andra lösningar kommer in i bilden är för mig oklart. Kravet är att identifieringen skall uppfylla två av följande tre kriterier: ”något du vet” – ett lösenord, en hemlighet eller liknande, ”något du äger” – till exempel bevisa att du har din mobiltelefon via en app eller textmeddelande, eller en nyckel (digital eller fysisk), ”något du är” – till exempel fingeravtryck, ansiktsdrag eller dna. Nätbankens kodtabell, försvinner eller inte. Många banker har länge försökt avskaffa papperstabellerna för inloggning till nätbanken. Dels för att de innebär en kostnad, dels för att det finns en liten risk med dem, nämligen att de hamnar i fel händer. I det nya direktivet finns det en tolkning som en del ser som ett krav på att avskaffa papperskoderna. Andra tolkar direktivet så att

kodtabellerna ännu är ok. Förändringar skapar lätt osäkerhet och kräver att man tänker om ibland. De här förändringarna hämtar med sig nya, bättre möjligheter för oss alla, men orsakar också förändringar. Men om näthandel inte är din grej och du närmast använder ditt kort för att betala i lokalbutiken samt nätbanken för att betala pappersräkningar så blir förändringarna från PSD 2 inte väldigt märkvärdiga. Jag återkommer nästa gång igen med en vardagsutmaning.

Erik Jansson frilansskribent

Vi hjälper dig med bostadsbyte! Kontakta oss för en GRATIS värdering! RING 010 440 2600

www.asuntobjorndahl.fi


GOD TID

6/2019

Fråga doktorn: Vad ska jag göra när funktionsförmågan sviktar? ◗◗Till mottagningen kommer ofta personer vars funktionsförmåga under överskådlig tid sjunkit på ett oroväckande sätt. Orsaken till nedgången i funktionsförmågan är ibland helt uppenbar, men ibland är utredningen ett riktigt detektivarbete. Att sedan göra upp en plan för hur patienten skall kunna återfå en möjligast god funktionsförmåga kräver först och främst att man verkligen sätter sig in i patientens liv. Hur ser vardagen ut, vad känns trevligt eller mindre trevligt, vilka resurser finns tillgängliga i hemmet, i närmiljön och i det sociala nätverket. Därutöver krävs lika delar medicinsk kunskap och psykologi. Den förra för att se gränserna för vad som är möjligt rent fysiskt, den senare för att motivera patienten att verkligen nå ända fram till dessa gränser. Oavsett ålder inskränks vår funktionsförmåga i samband med en akut sjukdom. Ju äldre vi är desto större är sannolikheten att vi sedan tidigare har andra sjukdomar vilka inte egentligen besvärat eftersom de med rätt behandling varit försatta i ett lugnt jämviktsläge. När den akuta sjukdomen slår till rubbas även de tidigare sjukdomarnas jämvikt. Också våra fysiska kraftreserver minskar med åldern och alla dessa faktorer leder till att äldre människors funktionsförmåga tar en mycket större törn av en akut sjukdom än vad som är fallet hos en yngre, frisk person. För att trygga en återgång till bästa möjliga funktionsförmåga krävs ett fast och gärna vinnande grepp om den akuta sjukdomen samt att de tidigare sjukdomarna återförs till något slags jämviktstillstånd. Eftersom redan sju dagars bäddvila minskar muskelkraften med ca 20 procent är det viktigt att under hela den akuta sjukdomstiden också hålla den kommande funktionsförmågan i tankarna. I den mån det är görligt bör patienten även under den tid hen är sängliggande hjälpas att underhålla muskelstyrka och rörlighet. Av avgörande betydelse är att minimera sådan viktnedgång som beror på att muskelmassan minskar. Immobilisering och ett otillräckligt näringsintag, i all synnerhet vad det gäller protein, leder till en förvånansvärt stor förlust av muskelmassa. Att akut sjukdom ofta försämrar aptiten gör inte situationen lättare och ju mindre vi äter desto mindre blir aptiten. Tyvärr går det ibland så att funk-

tionsförmågan hos en äldre patient som efter en akut sjukdom eller en operation utskrivits från sjukhuset sakta dalar. Då är det oftast inte resttillståndet efter det som sköttes på sjukhuset som är orsaken utan ett otillräckligt och obalanserat näringsintag i kombination med ett otillräckligt vätskeintag och otillräcklig fysisk aktivitet som ligger bakom. Ju längre en sådan nedgång får fortsätta desto svårare blir det att bryta den och desto längre blir vägen till en tillfredställande funktionsförmåga. Också medicineringen bör ses över hos en patient som varit intagen på grund av akut sjukdom. Ofta har man på sjukhuset varit tvungen att förändra doseringen beroende på att den akut sjuka patienten reagerar annorlunda än hen gör då situationen stabiliserats. Eftersom målsättningen är att hålla vårdepisoderna på sjukhus möjligast korta finns ett uppenbart behov för utvärdering och eventuell justering av doseringen en eller ett par veckor efter utskrivning. Funktionsförmågan kan rätt snabbt försämras också utan föregående akut sjukdom på grund av fel kost, bristfällig vätsketillförsel och otillräcklig fysisk aktivitet. I bakgrunden ligger då ofta en oförmåga som kan relatera till psykiska och kognitiva faktorer t.ex. depression och minnessjukdom men också kan bero på sociala faktorer som stört måltidsrytm och motionsmöjligheter. En nedgående trend i funktionsförmågan brukar inte brytas spontant, den förvärras. Därför är det viktigt att under sådana omständigheter vara i kontakt med egen hälsocentral eller en allmänläkare, neurolog, inremedicinare eller geriatriker för att utreda bakomliggande orsaker och skapa en bild av vilka medel och tjänster som behövs för att få till stånd en förändring till det bättre.

Till medlemsföreningarna i Svenska pensionärsförbundet Nominering av kandidater i valen vid höstmötet i Tammerfors 21.11.2019 Vid höstmötet väljs Svenska pensionärsförbundets ordförande för år 2020 och ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen för mandatperioden 20202021 samt revisor och revisorssuppleant i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är 1-årigt och styrelsemedlemmarnas mandat är 2-årigt enligt förbundets stadgar. Svenska pensionärsförbundet med över 20 000 medlemmar är en kraftfull och ledande organisation att bevaka svenskspråkiga pensionärers intressen på riks- och lokalnivå. Det medför ett stort ansvar för SPF och dess styrelse att, förutom att leda den traditionella verksamheten, följa med och ge utlåtanden i frågor och utredningar, som landets regering och riksdag förbereder och behandlar beträffande svenskspråkiga pensionärers framtid i Finland. Ovanstående ansvar ställer stora krav på styrelsens kompetens, erfarenhet samt kunnande från tidigare verksamhet i bland annat ekonomiska, juridiska och geriatriska frågor. Därtill behövs entusiasm, tid för uppdraget samt samarbetsvilja och -förmåga. En styrelseplats ger en enastående möjlighet att påverka svenskspråkiga pensionärers framtid i positiv riktning. För att möta ovanstående krav vill

valberedningen bereda sig möjligheten att påverka förslaget till nya medlemmar till höstmötet med styrelsens kompetens och könsfördelning i fokus. Valberedningen uppmanar därför förbundets medlemsföreningar att hösten 2019 utse lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen, minst två (2), en man och en kvinna eller flera kandidater i stället för dem, som nu är i tur att avgå. Valberedningen önskar, att föreningarna fäster speciell vikt vid följande egenskaper hos kandidaterna vid nomineringen: - Entusiasm, tid för uppdraget, samarbetsvilja och -förmåga - Kompetens och erfarenhet som stöder förbundets målsättningar - Riksomfattande och regional representativitet - Ålders- och könsfördelning, som motsvarar strukturen bland landets pensionärer Det slutliga valet sker av höstmötets befullmäktigade representanter, som tar ställning till valberedningens förslag på höstmötet 21.11.2019. Styrelsens sammansättning har en stor betydelse för förbundets verksamhet.

Styrelsens sammansättning år 2019 är följande: Ole Norrback, Vasa, förbundsordförande Ordinarie: Ersättare: Pia Berg, Närpes Börje Enlund, Kristinestad Christjan Brander, Iniö Annika Loman, Pargas Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors Marianne Lindberg, Helsingfors Filip Hamro-Drotz, Grankulla Benita Bärlund, Esbo Anita Ismark, Korsnäs Paul Lindell, Vasa Pehr Löv, Jakobstad Carl-Gustav Molander, Jakobstad Birgitta Olsson, Kotka Eja Björkqvist, Kyrkslätt Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn Torbjörn Sjöblad, Mariehamn Kaj Sjöblom, Ingå Gudrun Lahtinen, Lojo Björn Sundqvist, Borgå Monika Tillander, Sibbo I tur att avgå 31.12.2019 är följande personer/samfund: Ordinarie: Ersättare: Filip Hamro-Drotz, Grankulla Benita Bärlund, Esbo Anita Ismark, Korsnäs Paul Lindell, Vasa Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn Torbjörn Sjöblad, Mariehamn Kaj Sjöblom, Ingå Gudrun Lahtinen, Lojo Björn Sundqvist, Borgå Monika Tillander, Sibbo Sittande förbundsordförande Ole Norrback ställer upp för omval. Revisor Revisorssuppleant CGR-revisor Christian Hällström KPMG Revisionssamfundet KPMG Valberedningen uppmanar därför styrelserna att noggrant förbereda och förankra föreningarnas förslag till ordförande- och styrelseposterna. Valberedningen emotser förslagen inklusive kort CV (max en A4) senast 18.10.2019 till valberedningens ordförande Stig Östdahl, tel 050 65479 eller per post på adressen Svenska pensionärsförbundet rf, Valberedningen, PB 129, 00101 Helsingfors. Kandidatlistor bifogas och flera kan beställas från kansliet i Helsingfors tfn 040 578 0415, e-post kansliet@spfpension.fi. Kandidatlistorna finns också på förbundets webbplats, spfpension.fi Helsingfors den 1.8.2019 Med vänlig hälsning

Otto Lindberg geriatriker

ʶʶSkicka frågorna till: Otto Lindberg, Eira Sjukhus, Skeppare­gatan 29, 00150 Helsingfors eller otto. lindberg@eiransairaala.fi. Frågorna skall vara framme senast den 27 september.

13

Stig Östdahl Valberedningens ordförande tel. 050 65479, e-post: stigostdahl@yahoo.com


GOD TID

14

6/2019

Pensionärer gör gärna frivilligarbete, men har svårt att hitta relevant information – Dagens människor ställer gärna upp, det finns många som just gått i pension och som har behov av och vill göra något meningsfullt. Det gäller att hitta dessa människor och att uppmuntra dem att börja med frivilligt arbete. Så här säger en diakon, som arbetar inom församlingarnas väntjänst, i examensarbetet ”Frivilligverksamhet för äldre” som slutfördes vid Yrkeshögskolan Novia förra vintern. Annette Hansen, Maria Lehto, Katarina Lundberg och Julia Symes har i sitt kandidatarbete kartlagt det existerande frivilligarbetet bland svenskspråkiga äldre i Borgå, Pargas, Raseborg och Åbo. De har bland annat intervjuat medlemmar i de svenska pensionärsföreningarna om vilken sorts frivilligarbete de deltar i och vilka behov de ser av att utveckla frivilliginsatserna. Många finlandssvenska pensionärer utför frivilligarbete, både i den egna pensionärsföreningens regi, men också i samarbete med organisationer som Röda korset, Folkhälsan och församlingarna. Stora frågor Examensarbetet Frivilligverksamhet för äldre är ett av fem examensarbeten som 17 sjukskötar- och socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo gjort. Intervjuerna gjordes under 2018. Det är Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning som tagit initiativ till samarbetet med Novia. Märta Marjamäki i Åbo har varit spindeln i nätet i kontakterna mellan pensionärsförbundet och yrkeshögskolan. – Det är stora frågor som de har tagit sig an i sina temaarbeten, säger Märta Marjamäki som träffat både de studerande och deras handledare vid ett flertal tillfällen. Examensarbetena visar att det på orter som Jakobstad, Pargas och Åbo finns ett utbud av frivilligarbete som vänder sig till de äldre både i egenskap av frivilligarbetare och som framtida användare av tjänsterna. Den sociala samvarons betydelse betonas av de pensionärer som regelbundet utför frivilligarbete. Enligt Märta Marjamäki finns det ett stort behov av att koordinera frivilligarbetet i Svenskfinland. Både frivilligarbetarna och brukarna kan ha svårt att hitta relevant

Många finlandssvenska pensionärer utför frivilligarbete, både i den egna pensionärsföreningens regi, men också i organisationer som Röda korset, Folkhälsan och församlingarnas väntjänst.

Varje slutarbete har resulterat i en färdig broschyr om frivilligarbete.

information. – Den information som man söker är inte lätt att hitta. Det hänvisas till nätet, men pensionärerna vill ha mer information på papper, säger Marjamäki. De fem examensuppsatserna pekar på framkomliga vägar för att öka informationen om frivilligarbetet. Varje slutarbete har resulterat i en färdig broschyr om frivilligarbete. Det som återstår är att någon organisation fångar upp materialet, trycker upp det och distribuerar det till äldre personer som är intresserade av att lära mer om vad frivilligar-

bete innebär. Mer uppsökande arbete Märta Marjamäki har egen erfarenhet av att arbeta frivilligt. I hennes fall skedde det inom församlingens regi. – Det är ofta via församlingarna som ensamma hjälpbehövande får kontakt med en frivillig vän. Församlingarnas diakoniarbetare är duktiga på att hitta de ensamma som kommunens socialtjänst missar. I examenuppsatserna vid Novia betonas behovet av uppsökande verksamhet inom väntjäns-

ten. I arbetet med examensuppsatserna har man inte intervjuat de som tar emot väntjänsterna. De förblir anonyma, men värdet av frivilligarbetet går det inte att ta miste på – Det kommer bra fram att ensamheten ger upphov till mycket mer än man kan tro. Om man är ensam råkar man lätt in i en ond cirkel som resulterar i att man mår dåligt och till slut blir riktigt sjuk. Märta Marjamäki har presenterat examensarbetena inom pensionärsföreningarna i Åboland. Pen-

sionärerna diskuterar gärna de här frågorna, men är osäkra på i vilken utsträckning de ska engagera sig. – Pensionärsförbundet kunde ta som sin uppgift att behandla det här temat. Förbundet kunde utarbeta en modell för hur man organiserar frivilligarbetet. Markus West

ʶʶDe fem examensarbetena kan läsas i sin helhet på Svenska pensionärsförbundets webbplats (https://spfpension.fi/sv/start/. Varje arbete är cirka 50 sidor.


GOD TID

6/2019

15

Res med Resans Vänner:

En Kunglig kryssningsresa 2.10. – 6.10.2019

Den svenska stormaktens uppgång och förfall 1561-1709! Fem dagar till lands och sjöss i historiska Östersjölandskap på rutten Helsingfors – Tallinn – Tartu – Cecis – Riga – Stockholm – Helsingfors. Under sin stormaktstid var Sverige en respekterad och fruktad maktfaktor i hela Europa. Den svenska armén var en oslagbar järnnäve och svenska flottan behärskade suveränt Östersjön. Under vår kryssningsresa förflyttar vi oss 400 år tillbaka i tiden och bekantar oss med liv och leverne under den svenska stormaktens glansperiod. Vi begrundar även Finlands roll som en del av riket och orsakerna till stormaktens oundvikliga kollaps. Våra konungahjältar på resan är Erik XIV som lade grunden till stormakten, Gustaf II Adolf som förverkligade stormaktsväldet och Karl XII som trots tapper insats slutligen förlorade allt!

Erik XIV

Gustaf II Adolf

Karl XII

Axplock ur resans program Dag 5 Tillbaka i fosterlandet

KRYSSNINGSRESANS PRIS

Söner av ett folk som blött på Narvas hed …..

Kryssningsresans pris i dubbel hytt och rum 895.- p.p.

Dag 1 Östersjöns kallelse – Helsingfors – Tallinn – Tartu

Dag 3 Historiska Riga – Kronan på verket Riga – Stockholm

Erik XIV ockuperar Tallinn utan skott.

Mäktiga Riga kapitulerar för Gustaf II Adolf.

Dag 2 Tartu – Kulturens vagga – Tartu – Cesis – Riga

Dag 4 Kungliga Stockholm – stormaktens högborg

Reseledare Tv-kändisen Folke West assisterad av lokala experter – Bekväm buss under hela rutten garanterar en stressfri resa!

Gustaf II Adolf agerar upplyst despot och grundar Tartu universitet

Kungliga Slottets livrustkammares glans och Armémuseet med Karl XII nederlag i Poltava.

Läs hela programmet på www.resansvanner.fi

Beställ din resa från en av dessa nedanstående Resans Vänners medlemsföretag:

krobrtort! a

Priset i enkel hytt och rum 1395.- p.p.

Res på svenska – Bli medlem i Resans Vänner rf. Kom med!

FOLKE WEST TRAVELCLUB

MARTINS RESOR

MATKAHAUKKA KARIS

ORAVAIS TRAFIK

Våra samarbetspartners – researrangörerna i föreningen Resans vänner bjuder på en massa fina resor. Det är finlandssvenska gruppresor. Vi reser vanligtvis i små grupper – oftast är det kring 15–20 personer i gruppen.

folkewest.travelclub@gmail.com

martin@martinsresor.ax

hilkka.lindqvist@matkahaukka.fi

niklas@oravaistrafik.fi

• Bli medlem: www.resansvanner.fi

Nästa nummer av God Tid utkommer fredagen den 27 september


GOD TID

16

Häxorna i Eastwick – 29.11-1.12 Humoristisk musikal, kraftfullt äventyr fyllt med komik, humor, intriger och fin musik med bland andra Peter Jöback på Cirkus i Stockholm 29.11-1.12.2019. Start från Kiasma i Helsingfors OBS! kl.15.45 till Vikingterminalen, Skatudden. Buss med. I resan ingår: - busstransport - övernattning i tvåpersoners hytt (A-2) - 2 x sjöfrukost - 1 julmiddagsbuffé - 1 Ála carte-middag Pris: 350 euro/person (415 euro i enkelhytt) Närmare information och anmälningar: Catharina Hindrén 050-3281209 eller catharina@hindren.fi

6/2019

SPF-medlemsförmåner Tallink Silja erbjuder förmåner till fritidsresor via Club Onestamgästprogrammet. Club One är Tallink Silja Lines stamgästprogram med tre medlemsnivåer: Bronze, Silver och Gold. Club One erbjuder Dig chansen att bli Club One-medlem direkt på stamgästprogrammets mellersta Silver-nivå. Bli Club One-medlem nu på adressen www.clubone. fi/erikoisliittyminen Anslutningar görs med förbundets avtalsförmånsnummer. Ifall du redan är Club Onemedlem, så fortsätter ditt nuvarande stamgästnummer att gälla. Om du är medlem på Bronze-nivå,

så flyttar vi upp dig till Silver-nivå. Meddela då ditt stamgästnummer och att du är medlem i förbundet samt avtalsförmånsnumret till adressen erikoisliittymiset@ tallinksilja.com. Därefter registrerar vi dig som avtalsförmånskund och skickar dig ett Silver-kort. Mer information om Club One-medlemskap får du från www.clubone.fi. Vid anslutning, använd förbundets avtalsförmånsnummer: 59829 Mer information:Tfn 0600 152 68, mån-fre 8-20, lör 9-17, sön 10-18 (1,75 €/ besvarat samtal + alltid lna/ msa). www.clubone.fi Rätt till ändringar förbehålls..

De Röda båtarna erbjuder uppiggning till både vardag och fest. Förmånerna är avsedda för SPF-medlemmarnas fritidsresor och gäller t.o.m. 31.12.2019. Hjärtligt välkommen! Helsingfors–Stockholmkryssning med Viking Gabriella och Mariella. Rabatt upp till 20 % på dagens ordinarie kryssningspris. Produkt FKKRY Dygnskryssning från Åbo till Stockholm Viking Amorella kl. 8.45, Viking Grace kl. 20.55 Rabatt upp till 10 % på dagens ordinarie pris. Produkt FKKRY Dagskryssning från Helsingfors till Tallinn Viking XPRS.

Rabatt upp till 10 % på dagens ordinarie kryssningspris. Produkt FKKRYD Alla reguljärresor rabatt upp till 10-20% på dagens ordinarie pris (FVRES). Gäller även bilplatser. Värdekupongerbjudanden Du kan även utnyttja våra värdekupongerbjudanden som gäller säsongvis. Skriv ut kupongen och uppvisa den i terminalen. Rabatt upp till 50%! Se alla medlemsförmåner och boka via: www.vikingline.fi/formaner/ spf Tilläggsinformation: vikingline.fi eller tfn 0600 41577 (1,75 €/ besvarat samtal + lna/msa). Begränsat antal platser. Med förbehåll för ändringar.

Beställningstrafik

Ab J. Tidstrand Oy

Ingenjörsv. 4, 07900 Lovisa tel. 019-531 865,

Tel. 09-221 4471 www.lundstrom.fi Turistbussar 16-50 pers.

tidstrand@tidstrand.fi www.tidstrand.fi

RUNDRESOR PÅ SVENSKA

Michael Björklund

2–9.10 fr.1475 € 12–18.10 • Portvinsdalen, Portugal fr.1690 € Res med Glenn Sundstedt! 14–21.10 • Sorrento–Rom Sorrentohalvön & Den eviga staden fr.1525 € • Almuñécar, Costa Tropical 19/26.10–15.11 fr.1475 € 21 eller 28 dagar i solen

• Mickes Medelhavsmat

Kulinariskt äventyr i Kroatien

RESOR MATKAT

www.ingsva.fi 020 743 4520


GOD TID

6/2019

Res med SPF Österbotten Almuñécar 21.10–2.11.2019

delta i utflykter från Almuñécar. Fullbokad, bokningar endast till väntelista. Researrangör Göran Sundqvist Travel Partner.

På denna resa får du njuta av det bästa Andalusien har att erbjuda. Vi bor på 4-stjärnigt hotell nära stranden mitt i det som beskrivs som en av de mest genuina städerna på Spaniens sydkust. Här finns stort utbud av aktiviteter och kultur.

Spa-resa till Pärnu 25-31.1.2020 Följ med på vår populära hälso- och rekreationsresa och bo på trevliga Tervis i Pärnu. Behandlingar, program, musik, utflykter, samvaro. Svensktalande lokalguide, läkare, buss med under hela resan. Pris per vuxen i dubbelrum 395 euro, enkelrumstillägg 90 euro. Tillägg för helpension 48 euro. Den som bor i södra Finland kan ansluta till resan i Helsingfors.

Resans längd, totalt 13 dagar. Pris från Helsingfors: 1020 €/p del i dubbelrum, enkelrumstillägg 228 €. I priset ingår: Flygresa med Norweigian Helsingfors–Malaga t/r och buss Malaga-Almuñécar t/r, frukost och middag på hotellet, stadsvandring, en dagsutflykt (Ut i det blå) med guide och ett överraskningsprogram! Mot extra betalning ordnas gemensam resa från och till Österbotten och möjlighet att

I priset ingår: Buss och färjeresor, logi sex nätter i tvåbäddsrum på Tervis, 15 behandlingar, läkarbesök, badanläggning, bastur och gym. Halvpension: 6 frukost, 5 lunch eller

middag. Guidad stadsrundtur, tur på landsbygden, extra shoppingtur enligt önskemål. Bokningar senast 16.12.2019 Researrangör Lindell Travel.

Passionsspelen i Oberammergau 2020 Upplev passionsspelen i Oberammergau. Som inledning/avslutning på vår resa får vi bekanta oss med det sydvästra hörnet av Tyskland och Alsace i Frankrike. Vi har biljetter till passionsspelet fredag 4.9. Resans längd: 8 dagar. Resans pris: cirka 2100 € /p i dubbelrum med halvpension. Endast två platser kvar. Researrangör Oravais Trafik Information och bokningar Håkan Wikberg, tfn 050 313 81 58 eller Britta Andtfolk, tfn 0451 393 210. Reseledare från SPF Österbotten med på alla våra resor. osterbotten.spfpension.fi/resor Alla resor kan bokas via webben osterbotten.spfpension.fi/resor eller till SPF:s kansli i Österbotten, tfn 0405748919 eller e-post: spf.osterbotten@spfpension.fi

SPF ÖSTERBOTTEN RESEKOMMITTÉN

Julmarknad i Tallinn och Riga –14-17.12 Vår traditionella Julmarknadsresa går i år till Riga och Tallinn, två fina Hansastäder med gamla anor. Resan börjar vid Kiasma 14.12 kl. 09.00. Viking XPRS avgår kl. 10.30. Brunch kl. 10.15. I Tallinn möter guiden kl. 13 varefter resan mot Riga börjar. Vi bor centralt på hotell Latvija, middag på kvällen. Söndag 15.12 besöker vi gamla stan med sin marknad, lätt lunch. Guiden visar och berättar om staden, tid för shopping, gemensam middag på kvällen. Måndag 16.12 lämnar vi Riga under förmiddagen och åker norrut mot Pärnu, ser oss omkring där och åker sedan vidare mot Tallinn, lätt lunch under dagen. Vi bor på hotell Europa, middag på kvällen.Tisdag 17.12 efter morgonfrukosten vandrar vi i gamla stan och besöker Tallinns julmarknad, lätt lunch+shopping. Vi tar farväl av vår guide efter lunchen. Kl. 16 samlas vi i Viking Terminalen, kl.16.30 äter

17

Spanska för resbitna

◗◗Kursen På lärande fot genom den spansktalande världen fick sin början hösten 2016 i Borgå folkakademi. Upplägget var två dagar undervisning i veckan med sikte på en gemensam gruppresa till Spanien i slutet av terminen. Viljan och modet att prata spanska fanns från första dagen i gruppen, såväl för nybörjarna som för dem som var lite mer avancerade i språket. Alla har haft läroböcker ur samma serie, men på två olika nivåer enligt deltagarnas kunskap och behov. Tillsammans har alla bekantat sig med de olika regionernas lokala dialekter, kultur, historia och politik. När planerna för studieresan började ta form, bad gruppen Mario Muñoz från linjen Svenska för invandrare komma med i processen. Det slutliga programmet för resan var resultatet av gruppens intressen och önskemål i kombination med Marios lokala kännedom. I december 2016 åkte gruppen således till Andalusien på studi-

- Sydliga Norge med överraskningarnas ö 1-8.9 - Kejsarstäder: Prag - Wien - Bratislava 14-20.9 - Italienska höjdare 16-22.9 - Sparesa till Pärnu 22-29.9 - Sydligaste Kroatien och Montenegro 30.9-7.10 Info & bokning: 0443 13 14 15

Julmarknaden i Riga.

vi julmiddag i Bistro Bella. Kl. 19.30 anländer vi till Helsingfors och bussen kör oss till Kiasma. Pris: 470 € per person i dubbelrum, 546 € enkelrum Ingår: Viking Line tur/retur, samtliga

måltider, hotell, guide, Wikströms buss. Obs! RESEFÖRSÄKRING INGÅR EJ. ID ELLER PASS BEHÖVS. Anmälning och närmare info: Catharina Hindrén 050-3281209, catharina@hindren.fi

info@lindelltravel.fi www.lindelltravel.fi

SAMRÅDET RESER Start 10.00 to

RESOR

8-19.10 11.10 5-8.12 25.3-8.4 16-19.4

3.11.2019

Handarbets- och shoppingresa till Tallinn. Jubileumsresa till Leros Häxorna i Eastwick på Cirkus i Stockholm. Boka senast 9.8 Kulturresa till Athen och Leros ”Vi som är hundra” på Svenska Teatern Julmarknadsresa till Gdansk. Boka senast 2.9 Playa del Inglés, Gran Canaria. Boka senast 13.12 Charmiga Wien. Boka senast 2.12

frimanresor.fi

Sandövägen 23,10900 Hangö

Katinka von Kraemer

Boka nu:

3.10.2019

14.9 14-21.9 27-29.9

eresa. Under veckan var fisk och skaldjur återkommande inslag i menyerna, liksom olika aspekter på julen i programmet. Gruppen trängdes med ortsborna för att se julbelysningen tändas på den centralaste shoppinggatan i Malaga och fick se en hel stad i miniatyr gjord av marsipan under ett besök på en godisoch bakverksfabrik specialiserad på juldelikatesser. I Sevilla stiftade gruppen närmare bekantskap med katedralen och de färggranna kvarteren runtomkring och begrundade huruvida Kristoffer Kolumbus benrester verkligen fanns inne i den kista som utpekades. Studieresorna har även gått till Asturias och Baskien i norr, Valencia i väst samt Madrid och centrala Spanien. Kursen fortsätter i september och får då också en systergrupp i Helsingfors med ungefär samma upplägg för både nybörjare och längre hunna.

Tel Hangö 019 - 248 1004 Tel Ekenäs 019 - 248 1090 info@frimanresor.fi

Start 14.15 sö

29.2.2020

Oberammergau passionsspel samt besök bl.a till Salzburg, Innsbruck och Örnnästet Boka nu 10-14.8.2020. Pris fr. 1450 €. I priset ingår flyg, transfer med buss, inträdesavgifter, hotellövernattning, frukost och middag + en lunch, guidning, reseledare Läs mera och boka: www.kingtours.se eller info@kingtours.fi

Start 10.00 lö

18.4.2020

Start 11.00 lö

23.7.2020

Start 09.00 to

Ringaren i Notre Dame, (musical) Tampereen Teatteri. Några biljetter kvar

Mauno Koivisto, Täkters president Täkters Ungdomsförening

Carmen (opera av Bizet) Tammerfors-huset

Candide, operett av Leonid Bernstein

Åbo Svenska teater

La Traviata, opera av Giuseppe Verdi Nyslott Olofsborg

Pris och mer information Anneli Schönberg 050 3362692, annelisch@gmail.com Samrådets webbplats: seniorer.fi Samrådets resekonto: FI17 4055 0011 7535 44


GOD TID

18

Res på svenska med OT Hälsoresor till Pärnu

Sköna och avkopplande dagar på Spa Tervis. Bekväma restider. Resor: 21-28.9 (8 dgr), 1620.10 (5 dgr), 2-9.11 (8 dgr), 1-8.12 (8 dgr), 4-8.12 (5 dgr), 22-28.12 (7 dagars julresa). 16-20.10 även Estonia Resort Hotel & Spa. Riga Välkommen med till vackra Riga – Baltikums Paris. Resor 16-20.10, 4-8.12

Hotellresor till Tallinn

Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn. Resor 20-22.9, 18-20.10, 6-8.12. Långweekend i Tallinn 16-20.10 och 5-8.12.

Danskryssning på Viking Grace

Carisma & Fernandoz 9-10.10. Bussrutter både längs riksåttan och Strandvägen!

Loppis i Luleå

Sveriges största fyndmarknad i Arcushallen. Resa 25-26.10.

Almuñécar

Sköna dagar på Spanska solkusten. Möjlighet att delta i utflykter. Hotel Helios. Resor: 15 dagar 25.10 - 8.11 och 23 dagar 27.10-18.11. Fira jul i Almuñécar 15-30.12.

Vägen till Santiago de Compostela

Vandra den sista delen av den berömda pilgrimsleden genom spanska Galicien. Bekvämt med bagagetransport. Resa 17.11-26.11.

Weekend i Stockholm

- Bo & Bygg mässan i Stockholm. Resa: 11-13.10. - Weekendresa med shopping och kultur. Musikalen ”En värsting till syster” med bl.a. Gladys del Pilar och Suzanne Reuter. Centralt hotell. Resor: 17-20.10 och 5-8.12. - Mamma Mia! The Party. Resa: 11-13.10.

Julmarknad i Rüdesheim

En av Tysklands trevligaste julmarknad i klassiska Rüdesheim samt gränsshopping i Lübeck. Bekvämt med flyg, OT-bussen och Finnlines! Resa 28.11-2.12.

Julmarknad i Tartu

Kom och upplev julstämningen i Estland. Bekväma restider. Resa: 12-15.12.

Sydafrika

Det bästa av två olika Sydafrika. Som reseledare Jannika von Wielligh, en av resebranschens mest erfarna Afrikaguider. Resa 2-14.1.2020

Höstens rundresor

Ännu några platser kvar!

Iseosjön – Den oupptäckta pärlan bland Norditaliens sjöar. Resa 14-20.9. Irland. Rundresa 19-25.9. Grekland. Rundresa 1-8.10.

Dessa och många fler resor på vår hemsida:

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

www.oravaistrafik.fi 06- 318 4000

6/2019

”Jag kan tänka ur pensionärens synvinkel” Kristina Heikel hann redan ansluta sig till oss pensionärer. Men så kom ett erbjudande hon inte kunde motstå. Från 1 augusti har Heikel i uppdrag att bevaka de finlandssvenska pensionernas intressen.

– Jag är redan i den åldern att jag kan leva mig in i pensionslivet, tänka ur pensionärens synvinkel, säger Kristina Heikel som gick i pension i slutet av 2016. Hon har en lång och varierande yrkeskarriär bakom sig. Under studietiden i Hanken jobbade hon i försäkringsbranschen, sedan fram för allt som företagare främst inom headhunting, som går ut på att en leta upp lämpliga kandidater till en specifik tjänst. Heikel har också varit ekonomichef för två musikinstitut och så hann hon med några år på Svenska teatern där hon var bokförare fram till slutet av 2016. Men det var musiken, eller snarast då körsången, som förde henne vidare till ett nytt värv. – Jag har alltid sjungit i kör och så kom erbjudandet att koordinera årets Pangsångfest, och via de

– Jag är i den åldern att jag kan leva mig in i pensionslivet, tänka ur pensionärens synvinkel, säger Kristina Heikel. 

kontakterna kom frågan om jag vill börja jobba för Svenska pensionärsförbundet. Min uppgift är att nätverka och samarbeta, koordinera och lyfta fram ärenden som är angelägna för alla pensionärer. Allra först ska jag aktivera mig i den gemensamma takorganisationen för de sex pensionärsförbund som

finns i Finland. Hennes målsättning är att medverka för att varje pensionär ska ha förutsättningar för ett meningsfullt liv. Det handlar om en trygg vardag, om god och förebyggande hälsovård, om motion och kost, och om rättigheter, jämställdhet och rättvisa. –Svenska pensionärsför-

bundet är en politiskt obunden organisation men i mitt uppdrag ingår också strävan att påverka det politiska beslutsfattandet i en riktning som gynnar pensionärernas livsbetingelser. I alla sammanhang handlar det om att främja det gemensamma bästa, välmåendet bland pensionärerna.

Robert Riska

Kristina är född och uppvuxen i Helsingfors, har bott bland annat i Ingå men bor numera i Box i Snappertuna. Till sin familj räknar hon de tre barnen jämte gemåler och fyra barnbarn och ett femte på kommande. Jobbet som intressebevakare på Spf är en ny tjänst. Nina Weckström


GOD TID

6/2019

19 Vill du vara med och göra Österbotten livskraftigt?

Motion, kunskap och fest under hösten med Samrådet Samrådet i SPF Helsingfors arrangerar som vanligt gemensamma aktiviteter för huvudstadens elva svenska pensionärsföreningar. Alla tillställningar är öppna också för blivande och ”utsocknes” seniorer. ◗◗Seniorträff på Café Esplanad startar tisdag 3.9 klockan 14. Tamara Bergkvist berättar om Helsingfors Mission där hon är volontärkoordinator för frivilligverksamheten. Tisdag 1.10 berättar Solveig Williams kring temat ”Där jag en gång bott”. Seniorträff också tisdag 5.11 och tisdag 3.12. ◗◗Samvaropromenad ordnas klockan 13 den andra och fjärde fredagen varje månad. Fredag 13.9 sker starten vid Nordsjö metrostation. ◗◗Samsim på badinrättningen Allas Sea Pool invid Salu-

torget klockan 10 den tredje måndagen varje månad. Efter simturen samling i kafeet. ◗◗Danskväll på AV blir det onsdag 11.9 klockan 18 med Jonas Näslund och Christian ”Popp” Gustafsson från Borgå. Följande danskvällar onsdag 9.10 med Showdown-musikern Jussi Lindberg från Kimito och onsdag 13.11 med Jonas Näslunds duo. Danslystna från hela Nyland är välkomna till danskvällarna på AV, Annegatan 26. ◗◗Oktoberseminariet i samarbete med Folkhälsan ordnas i år tisdag 8.10 klockan 11-15 i Folkhälsans hus, Topeliusgatan 20. Ortopeden Jerker Sandelin föreläser på temat ”Behandling av knä- och höftledsförslitning – vad kan i dag göras?” Vidare uppträder bl.a. duon Folk

Utan Dräkt, Victoria Lindqvist och Linda Sundberg. Anmälningar inom september till Majlis Kvist 0407540550, majliskvist35@ gmail.com ◗◗Svensk festdag på G18 sker i år på Svenska dagen 6.11 klockan 13, adress Georgsgatan 18. Stadsdirektör Jan Vapaavuori, författaren Kjell Westö och sångduon Anna & Klaus medverkar. Boktorg och pausservering. ◗◗Glöggparty med lucia på G18 tisdag 10.12 kl. 13. Samrådets program aviseras under hösten i måndagens Föreningar i Hbl-agendan och i fredagens evenemangskalender i Radio Vega. Samrådet i SPF Helsingfors hittas på webbplatserna helsingfors.spfpension.fi och seniorer.f

STÖD SVENSKSPRÅKIG HÖGSKOLEVERKSAMHET

Saloviusvägen 3 (Kyrkslätts Köpcenter)

☎ 09-298 1927

www.fennooptiikka.fi

Donationer och testamenten: Kontakta tf VD Kjell Blomqvist, tel. 050 5575 180, Vasasespl. 16, Vasa www.hogskolestiftelsen.fi Tillstånd för penninginsamling RA/2018/1137

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

Z

Lindqvist

Z

Kuningattarenkatu 17, Loviisa Drottninggatan 17, Lovisa ✆ (019) 532 710 Päivystys/Dejour 24h hautaustoimisto.lindqvist@sulo.fi www.hautaustoimistolindqvist.fi

Semesterdagar för närståendevårdare och vårdtagare på Härmä Spa i Ylihärmä 21–25.10.2019 Är du närståendevårdare? Vårdar du eller har du omsorg om någon närstående? Vill ni åka på semester tillsammans? Information och ansökningsblankett: www.semester.fi/start www.folkhalsan.fi/semesterstod Sista ansökningsdag 15.9.2019 Svenska semesterförbundet: Susanna Stenman...tfn 050 304 7642 Folkhälsan: Pia Nabb.....................tfn 050 542 8175, Österbotten Eva Björkqvist ..........tfn 040 516 5679, Åboland Jonna Skand..............tfn 046 810 5037, Nyland

25

jubile umså r!

STOR EFTERFRÅGAN PÅ HYRESLÄGENHETER

1000-tals nöjda kunder kan inte ha fel! Vi står till Er tjänst under hela hyrestiden.

Oy N&N Locus Ab Aff [A] Smedsgatan 13, 00150 Helsingfors tel. (09) 17 17 44, fax. (09) 17 00 45 locus@locus.fi, www.locus.fi

PRENUMERERA PÅ GOD TID SPA/HÄLSORESA PÄRNU TERVIS ESTLAND 3 - 9.11.2019 555€

BUSS-BÅT-HELPENSION LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET (3 BEH. PER DAG) RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS O.S.V. TERVIS HAR SERVICE ÄVEN PÅ SVENSKA

FRÅGA MERA PÅ

PARTOURS 0440 524911 partours@parnet.fi

”Jag låter inte medicinerna bromsa mitt liv”

Anja är en dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via Anja expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet, förpackade i engångsdoser som räcker för två veckor. I tjänsten ingår att apoteket kontrollerar medicineringen som helhet, vilket förbättrar patientsäkerheten. Be ditt närmaste apotek om mer information.

FÖRDELAR:

• På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas. • Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering. • Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett. • Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna. • Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet. • Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan. Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta ditt närmaste Anja-apotek på

anja.fi


GOD TID

20

6/2019

Välkommen till Kimitoön BYGGNADSFIRMA RAKENNUSLIIKE Tel. 040 519 6796 Puh. Kimitoön is. fi

BYG GIS

gg

by

Nivalax tfn. 0400-122 859

F:ma PETER VILLANEN w.

Vi betjänar/Palvelemme: må-to/ma-to 9-18, fre/pe 9-20, lö/la 9-15 Lammalavägen 98, Västanfjärd 02-427 560 • www.knallis.fi

ww

Nickes Taxi

Betjänande fisk- & köttdisk Palveleva kala- ja lihatiski

02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS

w.b ww

yg

.fi

gis

.fi

BYG GIS

gis

Västanfjärdsvägen 655 Västanfjärd tfn: 050-544 3958

DALSBRUK TAALINTEHDAS BYG GIS BYGGTJÄNSTER ✆ 02 46 www.byggis.fi BRYGGOR LAITURIT RAKENNUSPALVELUT DAL 02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS BYGGTJÄNSTER ✆ 02 466 2220 TAALINT BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR / LAITURIT www.b RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR - LAITURIT DALSBRUK TAALINTEHDAS www.byggis.fi BRYGGOR - LAITURIT yg

BJÄRKAS KRUKMAKERI

✆ 02 466 2220

b w. ww

BYGGTJÄNSTER BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR / LAITURIT RAKENNUSPALVELUT

02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR / LAITURIT

Kultur för alla på Kimitoön Sagalunds museum 02 421738

Dalsbruks Bruksmuseum Björkboda låsmuseum

Kom till skärgårdsidyll vid havet, till

Elinstallationer / Sähköasennukset Luftpumppar / Ilmalämpöpumput Elplanering / Sähkösuunnittelu Solpaneler / Aurinkopaneelit

040 7219535

Ragnarantons semesterby Kimito

Jens Viljanen 0405 628 083 jens@elsahko.fi

www.sagalund.fi

Stugor att hyra och fiske

www.elsahko.fi

Bränsle 24 h Polttoainetta Bilservice  Autohuolto Servicestation  Huoltoasema

tel 050 524 5348 eller 044 511 6900

✆ 02 421 745

HYR PAKETBIL VUOKRAA PAKETTIAUTO

SBP Sjöbloms Byggprojektering Ab Oy Husbyggnad, renoveringar osv

SERVICESTATION - HUOLTOASEMA

Västanfjärdsvägen 700, Nivelax tfn: 0400-823545

HM Ö eB E iL TdA PiE T SLE RiI NnG d- VrE RoH OoO Mso heidi.lindroos@kitnet.fi tel 044 344 6764 Gräggnäsvägen 96, 25830 Västanfjärd

K.BROMAN OYAB

KIMITO - KEMIÖ ✆ 02 421 038 | st1.broman@kitnet.fi

Målning | Tapetsering | Kakelarbeten Maalausta | Tapetointia | Kaakelointia GSM 0400 693 957 Hackmansv. 9, Dalsbruk/Taalintehdas

Maskinentreprenör Koneurakoitsija www.bena.fi 040 529 1258

Sjötransporter Merikuljetukset

m/s Käldö

BEN LINDSTRÖM

RAVINTOLA Kansakoulu ja MAJATALO LÖYDÄT MEIDÄT “SOMESTA” JA VÄSTANFJÄRDISTÄ

AVOINNA YMPÄRI VUODEN!


GOD TID

6/2019

21

Oravais vann distriktsmästerskap i boule ◗◗Boule växer hela tiden som motions- och tävlingsform för pensionäer. När distriktsmästerskapen för region Österbotten ordnades i Jakobstad i midsommarveckan samlades hela 44 lag till Segelsundsplanen. Segern gick till lag 1 från Oravais, Stig Svens och Karl-Erik Romar. DM 2018 genomfördes med 24 lag, och banmästaren Erik Backman undrade om det finns praktiska möjligheter att ordna DM ifall deltagarantalet växer lika snabbt de närmaste åren. Han hade i samråd med stadens entreprenörer iordningsställt fina tävlingsförhållanden på grusplanen, och det fanns nu gott om rum för alla deltagande lag. Man tävlade i fyra matcher med tvåmannalag där seger i varje match gav två poäng. Vid jämn poängställning, vilket nu blev faktum för de tre bästa lagen, blev differensen från de enskilda seten avgörande. Oravais, Esse 3 och Milstolpen 4 slutade alla på åtta poäng efter fyra matcher. I differens slutade lagen på prispallen i nämnd ordning. Hela tio lag vann tre av de fyra matcherna, och bästa differens bland dem i nämnd ordning Vi Norrifrån 5, Korsholm 1, Nygammal 4, Milstolpen 1 och Oravais 3, som alltså

nen petanque. Resultat: 1) Oravais 1 8/27, 2) Esse 3 8/20, 3) Milstolpen 4 8/18, 4) Vi Norrifrån 5 (Ole Granholm, Marita Boström) 6/24, 5) Korsholm 1 (Sven-Olof Lall, Ola Lindvall) 6/22, 6) Nygammal 1 (Lars Bagge, Lars Forsman) 6/17, 7) Esse 5 (Leif Sundqvist, Henrik Sandberg) 6/17, 8) Nygammal 4 (Sven Svahn, Birger Åkerholm) 6/12, 9) Milstolpen 1 (Barbro Willman, Mauri Niemi) 6/11, 10) Oravais 3 (LarsWallin, Matti Välimaa) 6/4. Bertel Widjeskog

ʶʶFotnot: God Tid återkommer i nästa nummer med ett reportage från Svenska pensionärsförbundets boulemästerskap, som går av stapeln i Västanfjärd den 22 augusti. Ibland blev millimetrarna avgörande, men som sig bör kunde lagen själva avgöra poängfördelningen i gott samförstånd.  Bertel Widjeskog

blev tionde totalt. Silverlaget från Esse bestod av Bo Björklund och Bjarne Backlund, medan bronslaget från Milstolpen bestod av Arne och Anki Björkman. Stig Svens från Oravais visade att boule är en perfekt motionsform för alla – själv dras han med sviterna av ett värre diskbråck och behövde

TAXI BÄKÄ rullstol - pyörätuoli

bårutrustning - paarivarustus

B. Ginström

0400 92 00 62 Kimitoön

1 + 8 pers./hlö.

Lokala produkter Kvarnbackavägen 5 25700 Kimito tfn: 040-5618514

•• Kerstins meny ••

Husmanskost lunch må-fre, även leverans, catering, 200 l fältkök 040 577 3699, kerstinsmeny@hotmail.com

käpp för att röra sig på spelplanen. – Nu fick jag bättre käppar att använda, skrattade han efter att han erhållit gångstavar med fjädring av lyxmodell som vinnarpris. Stig Svens började med sporten redan för flera decennier sedan när den introducerades i Österbotten som den franska versio-

Prisutdelning i strålande sol, fr.v. Stig Svens och Karl-Erik Romar från Oravas, Bo Björklund och Bjarne Backlund från Esse, samt Arne och Anki Björkman från Milstolpen.  Bertel Widjeskog

Lyckad motionskampanj ◗◗Svenska pensionärsförbundet ordnade en motionskampanj för sina medlemmar under tiden 1.431.5. Bland alla returnerade kuponger utlottades en kryssning för två personer på SPF:s Seniorskepp 4-6.11.2019. Den lyckliga vinnaren av kryssningen är Kerstin Ollandt i Munsala. Kerstin Ollandt rör på sig så gott som dagligen. Hon deltar i seniordans två gånger i veckan, spelar boccia två gånger i veckan och viker den sista vardagen åt vattengymnastik. – Dessutom har jag en stor, gammal hund som behöver mycket motion, säger hon. Sammantaget gav de här aktiviteterna henne en hel del motionspoäng. Kerstin Ollandt är ingen motionsfreak, men såg fram emot att börja golfa på nytt i som-

Kerstin Ollandt i Munsala vann en kryssning för två i motionskampanjen. Markus West

mar. Men under försommaren halkade hon på en hal klippa och har gått med foten i gips större delen av sommaren. Kerstin är glad över att ha vunnit kryssning för två personer och ser fram emot Seniorskeppet 2019 i början av november. – Jag brukar aldrig vinna

någonting så det här ska jag ta vara på, säger hon. De tjugo aktivaste motionärerna får motions- och hälsoprodukter: Allan Nynäs, Eugmo 693 poäng, Tove Thomasson, Pernå 508 poäng, Kirsten Arvela, Helsingfors 486 poäng, Anita Ismark, Korsnäs 427 poäng, Leif

Nyman, Åminnefors 405 poäng, Bengt Högström, Ingå 401 poäng, Berit Engberg, Esbo 391 poäng, Barbro Löfgren, Helsingfors 391 poäng, Sven Nordlund, Ekenäs 378 poäng, Marit Carpelan, Ekenäs 363 poäng, Isa Ekström, Karis 361 poäng, Jan-Erik Nybyggar, Jeppo 356 poäng, Leif Andersson, Björkboda 353 poäng, Gunhild Lindström, Korpo 346 poäng, Göta Stålstedt, Borgå 344 poäng, Christer Höglund, Oravais 337 poäng, Kyösti Nurmi, Lojo 337 poäng, Marie-Louise Högström, Ingå 325 poäng, Maj-Britt Friström, Sibbo 320 poäng och Ragnhild Antell, Malax 300 poäng. Förbundet tackar alla som deltagit i motionskampanjen! Ett stort tack också för alla tips och idéer om fortsatt motionsverksamhet!


GOD TID | FÖRENINGSNYTT

22

6/2019

Lyckad värvning

Resan gick som på Strömsö SJUNDEÅ PENSIONÄRER För de flesta av oss 41 medlemmar från Sjundeå Pensionärer startade resan den 4 juni med åskbuller och ösregn. Thomas Wikström vid ratten, var lika glad som alltid och lovade bättre väder längre fram. I Humppila hade vi en kort paus och fortsatte sedan mot Raumo. Där kom guiden Ulla med och guidade oss runt i staden, som hör till UNESCOS världsarv sedan 1991. Raumo grundades år 1442 och är Finlands tredje äldsta stad. Vi besökte Heliga Korsets Kyrka, byggd i början av 1500-talet. Fina takmålningar och altartavla som fönstermålning. Lunchpaus blev det i en härlig spetsvilla från år 1901, Restaurang Villa Tallbo. Övernattning i Vasa på Hotell Scandic Waskia. Vår guide i Vasa, Henrik Fågelbärj, guidade oss i två dagar. På Stundars museieområde besökte vi en gammal skola och en butik. Lunchen åtnjöts i ett växthus i Närpes – Linds Kök, som fått matkulturpriset och dessutom är den enda restaurangen i Finland som finns på listan ”Europas mest besökvärda restauranger”. Väldigt gott och extra, bland favoriterna ”Jordgubbar med vitlökssallad” och ”Tomat-pannacotta”. Följande mål i Närpes var medeltida stenkyrkan från 1500-talet och de cirka 150 kyrkstallar som finns kvar, av totalt 400 från 1700-talet. I dem kunde långväga besökare,

Hemresa Det blev tidig väckning, hemresan började kl. 8.00 i strålande solsken. Ett överraskande besök av förbundets ordförande Ole Norrback, som önskade oss en bra hemresa. Keskinens bybutik i Tuuri blev första stoppet. Butiksbyggnaden är enorm och har cirka 250 000 artiklar till salu. Dagens lunch åt vi i restaurang Onnen Kivi, som hör till komplexet. Åter en gång hade vi en lyckad sommarresa med Wikströms Busstrafik.

ESSE PENSIONÄRSFÖRENING I våras hade Esse pensionärsförenings styrelse ett möte tillsammans med SPF:s ombudsman i Österbotten Patrick Ragnäs. Med honom gick vi igenom strategin för hur vi skulle få nya medlemmar till föreningen. Som mål för vår medlemsvärvning satte vi 50 nya medlemmar, vilket åtminstone jag tvivlade på att vi skulle lyckas med. Vi började kampanjen med att dela ut och adressera tidningen God Tid till de personer som vi visste var i lämplig ålder för att kunna vara intresserade av att bli medlemmar. Tillsammans med tidningen satte vi en medlemsanmälningsblankett och ett följebrev där vi berättade om vår verksamhet och att vi kommer att ta kontakt och höra oss för om det finns intresse för att bli medlem i föreningen. I början av juni ringde vi sedan upp dessa personer och intresset för att bli medlem visade sig vara större än vi kunnat ana. Totalt har föreningen fått 87 nya medlemmar i samband med kampanjen. I augusti anordnar vi ett infotillfälle för de nya medlemmarna där vi informerar om vår verksamhet och hör oss för om vilka förväntningar och önskemål de nya medlemmarna har.

Marianne Hagström

Carita Vik-Hästbacka

Från Saltkaret i Björkö kan man blicka ut över Kvarkens skärgård som ingår i Unescos världsarv. 

hästar som människor inkvarteras. Dagens sista mål blev Söderfjärden – Meteorian. På området har en meteorit slagit ner för över 520 miljoner år sedan. I dag består området, efter torrläggning, av 2300 ha bördig åkermark. På höstarna är det tranornas kornbord. Rekordet för en dag är från september 2009, 7996 ståtliga fåglar. Otrolig utsikt Följande dag åkte vi till Replot över Finlands längsta bro, 1045 meter lång. Området hör till Kvarken,

som tillfördes Världsarvslistan år 2009, och är cirka 194 000 hektar stort. Mycket att se bland annat Saltkaret, 20 meter högt utsiktstorn. Efter 104 trappsteg nådde vi toppen och hade en otrolig utsikt. En god lunch intogs på Berny’s Restarurant. Sedan ett besök i Strömsö, där det firades Trädgårdskväll som också bandades in för tv-sändning. Några av våra resenärer kunde ses i tv. Sedan till hotellet för middag på kvällen. Efter middagen samlades många på terrassen med Timo + dragspelet och allsång.

Clas Czarnecki

Österby pensionärer testade backformen ÖSTERBY PENSIONÄRER Den 16 juli var det dags för Österby Pensionärers hemliga resa med 52 medlemmar. Resan var i år planerad av Gittan Bäckman. Frukosten serverades i Lojo och efter det började gissningarna om vart vi kunde vara på väg. Det fanns många vägar och ställen att välja mellan, men vi var på väg till hoppbackarnas stad Lahtis, som är Finlands åttonde största stad. En mycket lummig och vacker stad där 120 000 (400 svenskspråkiga) personer lever och bor. Bussen förde oss direkt under de mäktiga hoppbackarna som vi så många gånger sett på tv. Alldeles invid låg Skidmuseet, ett mycket fint museum där man kunde hitta bilder och uppgifter om alla framgångsrika backhoppare och skidåkare. Bland annat var också Matti Nykänens många medaljer till påseende. I en simulator kunde vi kolla hur långt vi skulle ha kunnat hoppa i backarna och vips hade vi en liten tävling på gång. Vårt kyrkobesök under denna resa blev i år Ortodoxa kyrkan. Efter ett stort antal trappsteg

Officersklubben i Hennala.

kom vi in i en liten, vacker kyrka med många fina ikoner. I Finland

Nisse Jansson

finns det 170 kapell och kyrkor som tillsammans har cirka 60 000

ortodoxa medlemmar. I gamla tändsticksfabrikens utställningshall besökte vi företaget ProPuu där trädet hade en framträdande roll. En del större träföremål fanns till påseende och i deras butik kunde man köpa allt från tränyckelringar till träskor och korgar. Mitt emot ProPuu såg vi Sibeliushuset som inte var inprickat för ett besök, då de höll stängt mitt i turistsäsongen. I Officersklubben i Hennala väntade lunchen. Det kändes nästan lite kungligt att sitta i festsalen på deras fina stolar och med otaliga porträtt av höga militärherrar runt väggarna. Vi noterade, att vår medlem Ulla Bäckman hade målat ett av porträtten. God mat avslutades med glass och kaffe och efter det gick vi en liten runda i de andra salarna. Vi hade fått inbokat ett fabriksbesök till Hartwalls bryggeri. Intressant besök, trots att allt nuförtiden är så automatiserat med hjälp av elektroniskt styrda robotar. Men just det gjorde det intressant, för man ser inte alla dagar sådant. I butiken fick

vi köpa av deras produkter och också andra saker med Hartwalls logotyp. Nu tackade vi för oss i Lahtis och hemresan kunde börja, dock med stopp för kaffe och piroger i Renkomäki. I Orimattila bromsade vi in för att besöka Maria Drockilas ljussmedja. Det besöket gjorde glada resenärer ännu gladare. I Mäntsälä stannade vi vid Juustoportti. Innanför dörrarna möttes vi av ett sagoland för alla ostälskare, alla ljuvliga ostar med olika smaksättningar man inte ens hört talas om, och bredvid fanns smakprov på allt. Sen var det raka vägen hem. Fyra personer hade tippat rätt på Lahtis, men på prispallen rymdes bara tre, så lotten avgjorde att Åke Björklund, Carita Rehn och Göran Wikström vann var sin vinst. I en partävling om att känna igen gamla föremål vann Nisse och Inger Jansson en vinst. Tack ännu en gång! Ni sjöng så bra och skrattade gott åt mina vitsar från 1989. Många av oss ses i Tuuri-bussen den 20 augusti. Gittan Bäckman


6/2019

GOD TID | FÖRENINGSNYTT

23

På resa mot okända mål KYRKSLÄTTS PENSIONÄRER En vacker dag i juni, just när sommaren är som bäst, reste Kyrkslätts pensionärer på hemlig resa. Bussen körde västerut från Kyrkslätt. Vårt första mål var en kafferast i Wi-Box i Horsbäck i Ekenäs. Sedan gjorde vi en sväng genom Ekenäs och såg bland annat Runar Schildts hus ritat av Alvar Aalto, och gamla, charmiga hus i Gamla stan. Vi kom till soliga Hangö, där vi skulle äta lunch på anrika Casino. Före maten kunde vi njuta av glittrande hav och en ljuvlig sandstrand, eller klättra på de släta klipporna vid Casino. Hangö grundades år 1874. På 1800-talet var det modernt, att besöka badanstalter, och redan 1878 grundades ett badhusbolag. Badanstaltens restaurang, Casino, byggdes 1879, och samma ståtliga byggnad används och är populär ännu idag. Vi gjorde en rundtur genom Hangö och guiden Yrjö Sahlstedt berättade främst om dess byggnader. De berömda, gamla trähusen, de så kallade spetsvillorna, inhyste badgäster, då det begav sig. Vi körde till Västra hamnen och tog en titt på det gamla Smörmagasinet, en rödgranitbyggnad ritad av Gustav Nyström. Det byggdes under åren 1906-1908, och var viktigt vid smörhandeln. Hit hämtades smör, granskades, vägdes, förpackades och sändes vidare. Hamnar och båtar har alltid varit viktiga för Hangö. 1871-1873 byggdes en hamn

som verkade under åren 19201944. Under kriget skötte lottorna många viktiga uppgifter. Vid Hangöfronten, som på många andra ställen, grundade lottorna kantiner som var populära bland soldaterna. Lottakantinen här i Lappvik döptes till Bunkerblomman. Den har fått ge namn åt museets kantin. Utanför museet kan man gå längs den så kallade Krigsstigen eller besöka löpgravarna. Ett museum som väcker tankar och känslor av tacksamhet.

Lantbruksmuseet i Prästkulla, Filip Karlsson berättar om museet! 

och järnväg från Hyvinge. Härifrån skeppades varor till bland annat St Petersburg. Redan på 1200-talet fanns det fiskarbefolkning på Hangö udd. Vi körde förbi Hotel Regatta, ritat av Lars Sonck, och fortsatte färden ut genom staden. Besök i frontmuseet Bussen stannade i Lappvik, Harparskog, vid Hangö frontmuseum. Vid vinterkrigets slut i mars 1940 tvingades Finland arrendera

ut Hangö udd till Sovjetunionen. Gränsen gick precis invid den plats, där museet nu ligger. 1981 uppförde regionens veteraner en minneskorsu vid det gamla frontavsnittet. Veteranen Stig Häggström från Karis, utvecklade verksamheten kring minneskorsun, och 1987 öppnade museet i en ny barackbyggnad. Krigshistoriska föreningen i Västnyland köpte museet, och efter en paus på några år, öppnades det förnyade museet 2017. Museets basutställning heter ”Hangö i främ-

Leif Wikström

mande händer”. Dessutom ordnas olika temautställningar. Årets temautställning visar fina hantverk och föremål, som soldaterna tillverkat vid fronten. Kanonhallen upprustad I den nyss upprustade Kanonhallen, kan man ta en titt på vapen som använts av finska försvarsmakten under andra världskriget. Åtminstone den äldre generationen vet, att Lotta Svärd var en frivilligorganisation för kvinnor

Något för envar Bussen vände nosen hemåt. Men nej, inte hemåt ännu. Vi svängde vid en skylt där det stod Prästkulla. Längs ringlande vägar fortsatte färden till Lantbruksmuseet i Finbygränd, Prästkulla, Tenala, där Kristina och Filip Karlsson tog emot oss. Ett privat museum med något för envar. Tiotusentals prylar, allt från kaffekoppar och andra hushållsgrejer till skördetröskor, traktorer och olika sorters lantbruksredskap. Årets specialutställning tillägnas Marthorna. Martharörelsen fyller 120 år i år. Mycket trevligt och intressant. Man kan nästan säga, att det som inte finns här, behöver man inte heller... Stort tack, till vår reseledare Tuija för en trevlig resa, och vår chaufför Frank som körde bussen längs slingrande vägar! Siv Wikström

Korpo Pensionärer besöker Utö

KORPO PENSIONÄRER Det har blivit populärt bland pensionärerna att resa. Ju längre bort resan sträcker sig desto mera status har den. Vi i Korpo har i stället koncentrerat oss på den egna hembygden. I fjol besökte vi Kökar och i år Finlands sydligaste bebodda ö, Utö. Vi var ett gäng på 21 pensionärer som fredagen den 24 maj 2019 sökte oss till Pärnäs i Nagu där förbindelsebåten M/S Eivor väntade. Vädret var vackert men en aning kyligt så vi höll oss för det mesta inomhus. Resan förde oss genom hela den södra åboländska skärgården. Båten fraktar både människor och varor till Nagu Berghamn, Nötö, Aspö, Jurmo och till sist Utö. Under resan serverades lax och potatislåda, kaffe, räksmörgåsar osv. Vi var framme klock-

an 23. En intressant båttur. På Utö Havshotell blev vi väl mottagna. Rumsnycklarna delades ut och alla sökte sig till sina bäddar. Hotellet befinner sig i kustartilleriets gamla stabsbyggnad. Efter att armén flyttade bort från Utö, övertog privatpersoner fastigheten och byggde om det till ett mycket trevligt hotell med fina rum, god mat och framför allt en trevlig personal. Efter frukosten tog Utöbon Martin Öhman med oss på en guidad rundtur med besök i bönehuset, fyren med sin fyrkyrka samt ”stenhuset”, Utös äldsta hus där hembygdsmuseet finns. Några av oss tog sig till begravningsplatsen och ända ut till Kälsnäs för att titta på minnesmärket över Drakens förlisning 1929. Enligt stegmätaren blev det totalt

Några av oss tog sig till begravningsplatsen och ända ut till Kälsnäs för att titta på minnesmärket över Drakens förlisning 1929. Enligt stegmätaren blev det totalt 5,7 kilometer.

Uppställning framför Utö fyr.

5,7 kilometer. På eftermiddagen höll Trygve Österman ett intressant föredrag om S/S Park Victory som förliste utanför Utö julnatten 1947. Det blev också tid över att

Jan Jakobsson

bekanta sig med den lokala butiken och kaféet Hannas Horisont. En mycket god middag med ädla drycker avnjöts och följande morgon, efter frukosten, sökte vi oss till hamnen och hemresan kun-

de börja. M/S Eivor lade till vid kajen i Pärnäs klockan 17. En mycket trevlig weekendresa med nöjda pensionärer var därmed avslutad. Trygve Österman


GOD TID | FÖRENINGSNYTT

24

6/2019

Pensionärer fann sitt egna ”Egenland” PEDERSÖRE PENSIONÄRSKLUBB OCH MILSTOLPEN Den uppskattade serien ”Egenland” inspirerade Pedersöre pensionärsklubb och Milstolpen i Jakobstad till en egen Egenlandsresa. Det första stoppet gjordes i Karstula där Wanhat Wehkeet utgör en riktig turistfälla eller ett imponerande musealt kaos. I tiden fanns här en potatismjölsfabrik som familjen Laaksonen förvandlat och byggt ut. Över hundra veteranbilar, köpta, deponerade eller skänkta, massor av motorcyklar, cyklar och tusen andra sakar, hyllorna bågnar under gamla radioapparater. Men inte bara döda föremål. Här finns restaurang, hotell, camping, bowlingbana, sommarteaterscen, bastur i olika former och en lekpark för barn. Pensionärerna serverades en god laxsmörgås till morgonkaffet. Nästa stopp var Alvar Aaltos kyrka i Muurame. Här har den världsberömda arkitekten på 1920-talet inte bara skapat en kyrka utan en hel kyrkoomgivning, uttänkt i minsta detalj. Själva kyrkan är stramt utformad, nästan italiensk i stilen, och intrycket blir att den stora altartavlan och det himmelsblåa taket dominerar. Bänkarna är smala men de gömmer en poäng, hyllorna där de kvinnliga gudstjänstbesökarna kan placera sina handväskor. Innan resenärerna intog Jyväskyläs livliga centrum serverades lunch på restaurang Vesilinna på Harjuåsen som bjuder på en fin utsikt över nejden. Att Jyväskylä är en universitetsstad märks tydligt, merparten av dem som rörde sig på den livligt frekventerade gågatan var unga, många av dem från andra länder. Staden väx-

Interiör från Petäjävesi kyrka. 

er men kvar finns bevarad en fin gammal miljö där olika yrkesmän arbetat och där man i dag frestar besökare med allt från ett enormt utbud av garn till enkla reseminnen. Efter en god middag och ett rikligt morgonmål gick färden till Petäjävesi gamla träkyrka. Den färdigställes 1765, men togs ur bruk 1879 när en ny kyrka byggdes. Den gamla träkyrkan upptogs på Unescos världsarvslista 1994 som exempel på framstående nordisk träbyggnadskonst. Man talar om ett mästerprov på ett vackert och hållbart träbygge.

Gun-Maj Löv.

I kyrkan finns en utsirad predikstol för prästen och en enklare stol för klockaren. En orgel var tydligen inte att tänka på, klockaren fick agera försångare. Också skambänken finns bevarad. Nästa hållplats Mänttä, där släkten Serlachius är ett begrepp, som kan skrivas träförädling och konst. Släkten är intressant ur ett Jakobstadsperspektiv: Gabriel Serlachius kom till staden och övertog ett bryggeri. Han gifte in sig i släkten Schauman och i familjen föddes bland annat två söner som gjorde sig namn, Birger i Jakobstad som grundade den

Lojo visade upp sina bästa sidor INGÅ SENIORER Den 15 maj, under vårens vackraste dag gjorde Ingå Seniorer en vårutfärd till Lojo. Nummi, Sammatti och Virkby. Vid Lojo kyrka plockade vi upp vår guide för dagen Torsti Salonen. Vårt första mål var Kovela traktor- och jordbruksmaskinsmuseum, men före besöket i museet gjorde vi en rundtur i Lojo och såg de många insjöar som finns i trakten. Lojo sjö är den största insjön i Nyland. Lojo har cirka 46 000 invånare varav 1200 är svenskspråkiga. Lojo stad är frivilligt tvåspråkig, som enda kommun i landet fastän antalet svenskspråkiga är lågt. Kovela museum har maskiner i f.d. ladugården och en nybyggd

museihall i två våningar. Där finns 120 traktorer, jordbruksmaskiner, mindre redskap, 100 motorsågar o.s.v. På 1970-talet började släkten Karhu samla gamla maskiner. På gården finns även ett museum med handarbeten och gammal heminredning. Rundturen i det vackra landskapet fortsatte.

Besök vid Lönnroths grav Sammatti kyrka, som vi besökte, är en av de äldsta träkyrkorna i vårt land som fortfarande är i bruk. Kyrkan har en gammal vacker predikstol. På gravgården finns Elias Lönnroths familjegrav. Han var

en känd författare, född i Paikkari torp. Nationaleposet Kalevala är hans verk. Eeva Joenpeltos grav fanns också på gravgården. Efter besöket på gravgården vände vi hemåt längs Lojo sjö, som var spegelblank i det vackra vårvädret med den ljusgröna grönskan och blommande träd.

Kaares krigsmuseum Nästa mål var Kaarres krigsmuseum och mosaikutställning i Virkby. Porten var öppen och vi gick upp för backen till ett vitt hus där Kalervo Kaarre, Teija Kaarre samt tolken och guiden Bernt Gottberg tog emot. Detta krigsmuseum handlar främst om vinter- och fortsättningskrigen. Första rummet visar en minnestavla över en pre-

verkstad som senare blev Wärtsilä, Gösta i Mänttä, som utvecklade skogsindustrin och samlade konst. Göstas berömda samling förevisades för pensionärerna av en ytterst kunnig guide, som ur de rika samlingarna ”Gösta” och ”Gustav” lyfte fram ett antal betydande verk. Besöket i Tammerfors började på Finlaysonområdet, som i tiden sysselsatte tusentals arbetare, kvinnor mest. Med i resegruppen fanns Leila Beijar som växte upp i Tammerfors och vars far som ingenjör basade över ett tusental väverskor i en vävsal som sades vara den största i Norden. Leila minns det väldiga slamret från vävstolarna och dammet. Som kompensation var företaget socialt aktiv, hade bland annat ett eget sjukhus och en egen kyrka. Kyrkan och fabriksbyggnaderna står kvar men i dag är industrin historia och de många byggnaderna ger utrymme för olika kulturaktiviteter, också affärer av skilda slag. Kyrkan används i dag ofta som konsertsal och vigselkyrka. Dagen avslutades med en båttur till ön Viikinsaari med restaurang, sommarteater och en förunderlig vandringsled. Följande dag, som var den sista, inleddes med en tur med ångbåten S/S Tarjanne som förde gruppen längs ”Skaldens väg” till Ruovesi. Ombord kunde resenärerna njuta av vacker insjönatur och god mat. När bussen styrde norrut tackade de nöjda resenärerna Ulla Grönvall-Streng för den information hon gett under resan, Gustav Kass för att han hållit koll på gruppen och Tore Björk som skickligt lotsat gruppen från upplevelsemål till upplevelsemål. Alf Snellman

mierad stridsflygare som blev nedskjuten. Vi hörde också ljudet av stridsflyg och nedskjutningar. Sen kom vi till kantinen, till löpgravarna, till vapenutställningen och till skyddsrummet där man kunde uppleva ljudeffekterna från ett bombanfall. Det blev en intressant redogörelse över kriget och dess följder. En trappa upp visas en mosaikutställning. Det är Teija Kaarres arbete, som vi fick beundra. Hon började arbeta med mosaik redan som 17-åring. Där finns otroligt vackra arbeten, tavlor, bollar, skulpturer, ikoner. I ett annat hus på gården kunde vi beundra ortodoxa ikoner. Disa Flythström

Glada resenärer i norr

NÄRPES PENSIONÄRSFÖRENING En kylig men solig onsdagsmorgon i mitten av juni samlades ett gäng pigga och glada pensionärer och for iväg norrut tillsammans med reseledarna Siv, Britta och Pia samt busschauffören Tomas. Vi tog kaffepaus vid Tottesunds herrgård där Håkan Nylund berättade om husets historia och presenterade Mannerheimutställningen och Sibeliusutställningen samt berättade anekdoten om ”vita damen”. Därefter fortsatte färden norrut via Oravais, Munsala och Nykarleby. Från Nykarleby for vi längs Sju broars väg och lagom till lunch var vi framme vid Öja byacenter och det mångfunktionella huset på stranden av Larsmosjön där Långö byagille driver verksamheten. Resan fortsatte till Karleby där guiden Gunlög Plogman mötte oss. Vi for på busstur genom de olika stadsdelarna från torget längs Storgatan till Neristan och vidare till den havsnära stadsdelen Beckbruket och området där bostadsmässan arrangerats 2011. Vi fick veta mera eller friska upp vårt minne vad gäller stadens kända män som Chydenius och Snellman. Guiden berättade om Universitetscenter och yrkeshögskolan Centria, likaså om Snellmansalen och Kaupunginteatteri samt att det finns många museer i Karleby. Karleby sockenkyrka byggdes i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Nuvarande kyrka blev färdig 1960. På museiområdet finns förutom prästgården väderkvarn, stall, bodar och loft. I Traditionskvarteren bor folk i hus som flyttats dit och bevaras. Vi såg den gamla likvagnen som skulle användas i samband med en begravning i sommar, då en ”hästkarl” uttalat sitt önskemål om att hans sista färd skulle företas med häst och vagn. Efter rundturen smakade eftermiddagskaffet bra i Gamlakarleby Segelförening rf:s klubbhus. Maja Nordmyr

Vi såg den gamla likvagnen som skulle användas i samband med en begravning i sommar, då en ”hästkarl” uttalat sitt önskemål om att hans sista färd skulle företas med häst och vagn.


6/2019

GOD TID | FÖRENINGSNYTT

Kulinariska äventyr på Åland KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER I programmet stod det att vi skulle få kaffe med smörgås, men vi kom till en växthusrestaurang på Herrön i åländska Lemland. Rökta fiskstjärtar, romsäckar, fiskskinn, fenor, plättar med fisk och rökta apelsinskivor i Västerro växthusrestaurang det var resans kulinariska upplevelse! Det är paret Anders Westerberg och Maria Sten-Westerberg som driver Västerro gårdens restaurang. Den andra kulinariska anrättningen fick vi i restaurangen i Peders Aplagårds ladugård på Kökar. Peders fisksoppa var utsökt god! Peder har den sydligaste äppelodlingen i vårt land med 1200 äppelträd. Tony Asumaa som är delägare i Amalias Limonadfabrik guidade oss i limonadfabriken och nyligen inköpta Mercedes Chocolaterie. Tony Asumaa är ursprungligen hemma från Malax. Han frågade oss genast om han får använda malaxdialekten. Till vardags arbetar han som minister i Ålands landskapsregering med ansvar för kultur, idrott, it och utbildningspolitik. Vi fick smaka på olika limonadsorter och på chokladen. Min favorit är nog rabarber – fläderlimonad och choklad i alla former. Resrutten för Korsnäs och

Maria Sten-Westerberg välkomnar oss pensionärer till hennes och makens växthusrestaurang Västerro. Restaurangen fick hederspris vid Mathantverkstävlingen 2016 för sin Fiskbräda med smakrika och förädlade fiskdelikatesser.

Närpes pensionärers sommarresa till Åland började i Korsnäs genom Närpes, Pargas, med kort paus för presentation av kalkgruvan, Nagu och Korpo. Från Galtby färjfäste i Korpo tog vi M/S Gudingen till Kökar. Under resan sköttes guidningen av Bjarne och Anita Ismark. Bjarne underhöll med allsång och roliga historier från Kökar. På Kökar besökte vi Kökars hembygdsmuseum, St Anna kyrka och klosterruinen. I år firar man Fransiskusdagarnas 40-årsjubileum. Varje

25

år det första veckoslutet i juli har man sedan 1979 firat Fransiskusdagar på Kökar. Fransiskanerorden var aktiv på Kökar redan på 1300-talet. Vårt lands första långa pilgrimsled St Olofs sjöled öppnades i maj i år. Den går i de medeltida pilgrimernas fotspår till lands och till sjöss. Den startar vid Åbo domkyrka och går till Nidarosdomen i Trondheim i Norge. Kökar är en etapp på St Olofs-leden. I Mariehamn träffade vi representanter för Mariehamns pensionärsförening, Torbjörn Sjöblad, Tor-Erik Landgärds och Lasse Linden. Alla tre presenterade sig själva och föreningen. Lasse berättade dessutom om sitt företag Ålands Senap Ab. Innan vi åkte hem från Mariehamn hade vår chaufför Jan-Ole Wägar tillsammans med reseledaren Boris Foxell ordnat så att det i närbutiken fanns tillräckligt med åländskt svartbröd och Lasses senap! Vi tömde butikshyllorna! Text och foto: Anita Ismark

Bjarne Ismark presenterar kalkbrottet på Malmen i Pargas. Kalkbrytningen och förädlingen av kalken har i mer än 100 år utgjort basen för Pargas ekonomi.

Odyssé i Åbolands vackra skärgård LAPPFJÄRDS PENSIONÄRSKLUBB Den 11 juni åkte en grupp förväntansfulla resenärer från Lappfjärds Pensionärsklubb i väg mot ett okänt mål. Reseledaren Britta Antfolk, pensionärsföreningens ordförande Britt-Mari Teir och chauffören Greger Lindell, hälsade alla välkomna med på hemliga resan. Resmålet var ännu okänt. Spänningen stiger. Kaffepaus i Björneborg. I Reso utanför Åbo besöker vi rhododendronparken. Småningom kryper hemligheten fram. Målet för resan är Kimito. I Kimito kyrka tas vi emot av Kimito pensionärsföreningens ordförande Carl-Erik Wasén som berättar om kyrkans historia. Sedan besöker vi Sagalunds skolmuseum med guiden Raimo Kujala. Kvällen avslutades med middag på hotellet i Kasnäs. Följande dag inleds med ett besök i en guldsmedsaffär med egen verkstad. Sedan tog vi färjan från Kasnäs till Hitis. På Hitis finns bl.a. en sandås som börjar i Punkaharju. Vi bekantade oss med en minnessten i Kyrksund där det finns

Resan fortsätter med färja till Högsåra. 

rester av kapellet och ringmuren där vikingarna landsteg. Vikingarna begravdes innanför muren med huvudet vänt mot nordväst, får vi veta. Resan går vidare till kyrkbyn. Vi gjorde ett besök vid Hitis kyrka. Kapellet blev färdigt 1646 och nya kyrkan invigdes 1685. Det berättas att det förr fanns en brännvinsapparat gömd i bårhuset som församlingsmedlemmarna fick använda vid behov. År 1685 byggdes klockstapeln, sedermera intog ryssarna kyrkan

Britta Andtfolk

och använde den till stall. Hitisborna har restaurerat kyrkan till ursprungligt skick. Solglimten på ön var ett hem för åldringar, vilket var fullsatt och fungerade bra. Vi besökte även Rosala by som påminner mycket om Hitis. Rosala har ett ölbryggeri samt ett bageri där man bakade skärgårdslimpa. Bageriet säljer sina produkter över hela Finland. Resan fortsätter med färja till Högsåra och Farmors café. På Högsåra är turismen huvudnä-

Resans första stopp sker vid rhododendronparken i Reso.

ring. Det berättas att en gammal fiskegumma (Serafina) på ön kommenderade tsar Alexander III att inte stå och titta, utan ta i fisksumpen och lyfta upp den åt henne, vilket han även gjorde. Vi gjorde även ett besök på Jungfrusunds sjöfartsmuseum. Tredje dagen fortsätter vår resa under ledning av C-J Storm. Vi besöker Dalsbruk. 1818 byggdes svenska och finska skolan i bruket. 1922 byggdes en kyrka av slaggsten. 1914-1918 fanns det en rysk försvarslinje som kallades

Östersjöns öga, med 6000 soldater. Ryssarna använde även Jungfrusunds flygstation under åren 1915-1918. Resan fortsätter via Björkboda till Västanfjärd. Västanfjärd är en liten by med cirka tusen invånare. Tidigare fanns på orten 14 kalkbrott som gav arbete åt 100 personer. Dalsbruk grundades 1686 och hade på den tiden 1200 anställda. Fabriken tillverkade stål. Men gick sedermera i konkurs. Lise-Lotte Vanhatalo


GOD TID | FÖRENINGSNYTT

6/2019

Roostaggarna dirigerad av Christer Bergström uppträdde med några vackra sånger.

Berit Dahlin

26

Sommardag i Sibbo SIBBO SVENSKA PENSIONÄRSFÖRENING Vädret var mulet och risken för regn var stor, men ändå sökte sig ett nittital sibbopensionärer till Lövhyddan vid Kassiviken i Kalkstrand måndagen den 8 juli 2019. Det var dags för Sibbo svenska pensionärsförenings traditionella sommardag. SiSP-orkestern under ledning av Lasse Tackman välkomnade med muntra melodier. Ordförande Kurt Karlsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens program. Naturstigen var populär som vanligt, det bildades rentav kö av alla som ville starta. Matti Räsänen hade knåpat ihop 10 frågor med tre svarsalternativ samt en bonusfråga. Bonusfrågan var nog speciell. Vad är detta för mojäng? Mojängen påminde om en såg men hade inga tänder. Den hade stöpsel så den kunde värmas upp. Det var inte många som gissade rätt! Sexton trepersonerslag deltog med varierande resultat. Vi hade besök från Svenska pensionärsförbundet, nämligen verksamhetsledaren Berit Dahlin och nyanställda verksamhetskoordinator Inger Holmberg. De gav lite information om vad som pågår inom förbundet och gjorde reklam för Seniorskeppet. På programmet stod förstås pilkastning, där Leif Sundström räk-

nade pilarna. Boccia hann man också med före lunchen. Per-Olof ”Bolle” Friström skötte om att allt gick rätt till. Till lunch serverade Tanja Åkerfelt (Åkerfelts Fisk) med sin hjälp-

reda en välsmakande laxsoppa, som hade strykande åtgång. Kören Roostaggarna dirigerad av Christer Bergström uppträdde med några sånger och SiSP-orkestern underhöll med skön musik. Vi

hann också sjunga allsång, vilket ju också hör till på sommarfester. Efter lite mankemang med kaffeautomaten serverades kaffet med jordgubbstårta. Lotteridragningen sattes igång och vinsterna var

många. Huvudvinsten var två vackra mattor, som Solveig Herlin vävt. Vädergudarna var vänliga mot oss hela dagen, mulet men inget regn och till sist tittade solen fram! Rita Tackman

Dykäventyr och choklad LOVISANEJDENS SVENSKA PENSIONÄRER Vart är vi på väg undrar 70 av 72 personer när alla sitter i bussarna på väg till årets spännande hemliga resa, två personer känner till målet, men berättar inte. Vi är på väg någonstans och sen någonstans igen, och ännu till något ställe, berättar Henry Tikander. Först kör bussen västerut, kanske till Helsingfors? Nej, den svänger till ring 3, någon gissar på Ikea, men bussen kör förbi. Dickursby, vart där? Alla är lite nyfikna och väntar på var bussen ska stanna. Heureka, där är första stoppet, det blir kaffepaus sen till Planetarium – och ner till havsbotten. I Heurekas planetarium projiceras filmerna på en halvklotsformad vit duk. Det känns för tittarna som om de satt i händelsernas centrum. Heurekas planetarium är ett av Europas modernaste digitala planetarier. Där låg alla på stolarna och gungade i vattnet. Det kändes som om vi dök. Mitt i allt kändes det som om stolen for neråt i vattnet, spännande. Fina koraller, fiskar av olika sorter, plankton, skaldjur, ja

Nästan tusen mignonskal.  Inga-Lill Lempiäinen

så ser det ut på korallreven, vackert. Rundvandring i salen och en titt på dinosaurierna. Stora djur från forntiden. Bra att de är borta, skrämmande. Olika konstiga projekt, tryck på en knapp och se vad som händer, intressant. Resan fortsätter, ja vart? Det är bara att vänta och se. Fagersta, står det på vägskylten då måste det vara Fazer. Choklad. Först blir det mat, sen visas lite historia om Fazer och kakaobönan. Där växer ett stort kakaoträd i ett varmt inglasat rum, likaså pepp-

arbuske, kardemumma, bananträd och många andra växter. I hallen sitter en jättestor hare som har 9332 mignonskal pålimmade. Där finns en minikopia av chokladmaskinen som spottar ut hundratusen kilogram choklad i dygnet. Sen kommer området där det finns godis att smaka på. Lakrits, choklad många sorter. Till sist en godisbutik där man kan köpa med godis hem. Resan går vidare, vart skall vi nu? frågar många. Mot Söderkulla, vad finns där, undras det? Söderkulla Gård, egendom i Sibbo vid Sibbo å 11 kilometer söder om Nickby, bildad 1557 som kungsgård. Ägdes 1723-1810 av ätten Tigerstedt; bland senare ägare märks generalen S. von Etter och hans arvingar (18761905), bolaget Ab och många andra. Lång historia. Nu är det ett cateringföretag som arrangerar fester, bröllop, o.s.v. Reseledarna Henry och Christian Henriksson har jobbat, kört kors och tvärs ordnat och fixat så att det var en fin och lyckad hemlig resa. Inga-Lill Lempiäinen

Ett nittiotal seniorer firade Helsingforsdagen ombord på m/s Doris II.  Ulf Wahlström

Lyckad dag till havs i Helsingfors ◗◗Ett nittiotal seniorer firade i år Helsingforsdagen den 12 juni med en kryssning på m/s Doris II. Till en början njöt man på övre däck av att se huvudstaden ur havsperspektiv, sedan kring dukade bord av en lätt fisklunch till tonerna av barbershopkvartetten Friendly Faces – Chrisse Carlsson, Calle Johansson, Dan Lindroos och Christer

Carlson. Efter två års Helsingforsdagar med sightseeingtur per spårvagn valde Samrådet nu att bjuda på båttur i stället och reseledaren Anneli Schönberg fick på nolltid Doris II fullbokad. Alla som inte rymdes med utlovas på rak arm en ny tur nästa sommar. Maj-Britt Paro


GOD TID | FĂ–RENINGSNYTT

6/2019

Pensionärsgolfen har kommit fÜr att stanna inom SPF! ◗◗Esbo och Grankulla svenska pensionärer tillsammans med Esbo HembygdsfÜrening ordnade fÜr andra güngen en golfdag pü GumbÜle Golf den 7 augusti 2019! Denna güng dÜk det upp golfare frün hela storstadsregionen inalles 21 golfande seniorer. Pensionärsgolf är en mycket lämplig motionsform fÜr äldre mänskor, som gärna rÜr pü sig i trevligt sällskap ute i det fria. Under en golfrunda hinner man ventilera det mesta – alltifrün sina

Maj-Britt Jensen gratulerar vinnaren Gustav BĂĽsk.

egna prestationer till dagsaktuella händelser, framtida planer osv. Vardagsbekymren lämnas hemma och egna krämpor glÜms bort under golfrundan.

Vi samlades fÜr en glad prisutdelning där de duktigaste premierades och där alla blev uppmärksamma pü att Üvning ger färdighet! Årets vinnare var Gustav Büsk frün ESP i herrklassen och Benita Bärlund ocksü frün ESP i damklassen! Standarden var Üverlag hÜg, det var t.o.m svürt att utse direkta vinnare, fÜr alla hade gjort väl ifrün sig denna fina augustidag. Utlovat regn kom inte alla mÜrka moln till trots. Vi tackar Hükan Blom-

27

Ă„ldre arbetslĂśsa fĂĽr pension

berg frün Esbo HembygdsfÜrening fÜr fina arrangemang pü GumbÜle Golf 2018 och 2019. Nästa ür tävlar vi pü en annan golfbana! Vi uppmanar alla golfande seniorer i SPF att deltaga och komma med Ünskemül om golfbana, tävlingsformer och arrangemang. Damer skall känna sig extra välkomna! God fortsättning pü golfsäsongen!

till pensionsstÜd. PensionsstÜdet är ett münatligt stÜd som är avsett fÜr personer Üver 60 ür som varit arbetslÜsa under en lüng tid. Fullt pensionsstÜd är lika stort som garantipensionen. I ür är beloppet 784,52 euro i münaden.

◗◗Livet fÜr äldre lüngtidsarbetslÜsa kan bli en aning lättare frün oktober dü allt fler bÜrjar omfattas av pensionsstÜdet. I augusti skickar FPA en ansÜkningsblankett och ett brev med information om pensionsstÜdet till dem som enligt FPA:s uppgifter nu kommer att fü rätt

sudoku

9

LĂśsningen finns pĂĽ sista uppslaget.

4

6

Text och foto: Benita Bärlund

2 7 4 3

1 1 4 7 1 2 9

9 6 7 3 4 5 6

9 3 1

Danskväll 11.9 kl 18-22 pü AV med Jonas Näslunds duo EntrÊ 15 ₏, inkluderar servering ArrangÜr: Samrüdet i SPF Helsingfors och SPF Mellannyland Danskvällen stÜds av: Arbetets Vänner, Tre Smeder. Plats: Arbetets Vänner, Annegatan 26, Helsingfors

Kom med och dansađ?…Ą Ett liv som Elvis.indd 1

22.7.2019 13:14:13


GOD TID

28

Seniornätverket, program hösten 2019 Program med kaffeservering och fritt inträde kl. 14-16, om ingen annan tid anges. Välkommen med! Höstlig allsångskonsert ons. 11.9 kl. 14–16 Vi sjunger både nya och gamla sånger, under ledning av Jannike Sandström och Niklas Rosström. På repertoaren finns även några solonummer. Infotorg och kaffeservering. Gamlasgården, Klarinettvägen 5 (nås med P-tågen) Ruskavandring i Forsby ons. 2.10 kl. 14.30–16 Kom med och njut av de fina höstfärgerna ute i trakten av Forsby. Promenad i långsam takt. Du kan delta med rollator eller rullstol. Infotorg, kaffeservering. Forsby Servicecentral, Kottbyvägen 11 Seniorfestival lör. 5.10 kl. 12–15 Huvudartist och bl.a. musik, dans, hårbottenmassage, etc. Infotorg. Arbis, Dagmarsgatan 3

Vid livets gräns tis. 5.11 kl. 14–16 En livsbejakande musikteaterpjäs om möten, bemötande och musikens kraft med Anna Brummer och Helena Ryti. Infotorg och kaffeservering. Nordhuset, Mosaiktorget 2 Sinnesstämningar tis. 26.11 kl. 14–16 Guidning med Anna Finnilä i krigstidens stämningar och konst. Infotorg och kaffeservering. Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13 B Staffansby Lucia med följe fre. 13.12 kl. 14–16 Luciafest med stämningsfullt musikprogram. Infotorg och kaffeservering. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1

Hemsida: helsingfors.luckan.fi/seniornatverket FB: Seniornätverket, Seniorinfo Helsingfors Stad

60 1959-2019

Nr 10–11 • 14 JUNI 2019 Pris: 5,50 euro

TREVLIG SOMMAR!

FINLANDSSVENSKARNAS VECKOTIDNING

Glad r! somma Evelina Wilson ger tips på spännande sommarläsning!

Frälsnde

Åbo Svenska Teater fyller 100 år!

Tema: INN V ! GARN

Prenumerera på den populära finlandssvenska veckotidningen Kuriren. Inspirerande och trevlig läsning för hela familjen direkt hem i din brevlåda!

60 år special KONTAKTANNONS FÖRDE DEM SAMMAN

KnutpunKt för svensKfinland i 60 år

Tag kontakt per telefon 06-3181943, e-post prenumerationer@kuriren.net eller www.kuriren.fi

60 1959-2019

6/2019

Barnbarn i går och idag ◗◗Yngsta barnbarnet är fyra år och klär på sig ytterkläderna nästan helt själv när jag hämtar henne på dagis. Med vantarna kan hon behöva litet hjälp ibland. Åtminstone de fodrade vinterhandskarna skall dras ovanpå overallärmarna. Jag blev mormor för 22 år sedan och det där med handskar och ärmar har jag haft problem med hela tiden. För hur får man in tummen på rätt ställe när det lilla barnet inte alls hjälper till utan hellre låter handsken falla ned på marken? Och faller gör den säkert om man inte lyckats dra den tillräckligt högt upp. Det är 18 år mellan det första och det åttonde barnbarnet. Fastän vantar och overaller är relativt oförändrade har mycket annat förändrats. De två första barnbarnen växte upp utan pekplattor och mobiltelefoner. De levde i en värld som också mormor kunde hänga med i. Första barnbarnet lärde sig läsa som fyraåring genom att lyssna på Sås och Kopps sånger på skiva. Samtidigt läste han textbladen. Men när jag för några år sedan ville spela musik för mitt yngsta barnbarn hittade jag ingen skivspelare i barnets hem. Min son sade att jag skulle använda Spotify, men det klarade jag inte av. I brist på bättre letade jag fram Bä, bä, vita lamm på min nyinköpta smarttelefon. Lillflickan trodde länge att Bä, bä bodde i telefonen, men småningom hittades i alla fall en skivspela-

re som hon kunde ha i sitt rum. Vi lyssnar på Djungeltrumman, Sås och Kopp och Raka Bananer och jag ger henne Flip Flop-skivan i julklapp. Sällan orkar hon höra på en skiva till slut, men hon spelar gärna Afrikas Stjärna och Svarte Petter. Hennes syskon och kusiner, som nu är mellan nio och tretton år, fick sina mobiltelefoner i sju-åttaårsåldern. Och fast de har telefoner som är finare än mor-/ farföräldrarnas önskar de sig hela tiden nya. Själv är jag nöjd med den mobil jag har och vet inte vilka funktioner den saknar. Visst kan man lära sig mycket av barnens sätt att använda sina mobiler. Jag minns när vi för snart tio år sedan tillsammans med äldsta barnbarnet såg Anne Franks dagbok på Åbo Svenska Teater. I pausen försökte vi komma ihåg datum för något som hände under andra världskriget. Pojken som då var 13 drog fram sin telefon och kunde genast trolla fram fakta, medan hans morföräldrar, som på den tiden bara gjorde sökningar på datorn, tittade förundrade på honom.

För några år sedan ville jag att en av dotterdöttrarna skulle hjälpa mig att köpa ett smycke som födelsedagspresent åt sin jämnåriga kusin. ”Fotografera de smycken du gillar och skicka bilderna åt mig,” sa flickan som just den dagen hade ont om tid. Och när vi for till Stockholm med trettonåringarna var det den ena av dem som läste Google Maps och lotsade oss när vi rörde oss på mera okända gator. Whats App gruppen ”Släkten” skapades av samma flicka. Inom den kommunicerar tre generationer flitigt. Öva diktamen har jag fått göra med många barn. Övningen skall skrivas i barnets diktamenshäfte. Där finns texten och den måste man fotografera med telefon eller pekplatta för att sen kunna diktera den. Att jag istället skriver upp de få meningarna på ett papper gillas inte. Tv tittar barnen inte så ofta på. Tydligen går det bra att se filmer på pekplatta eller telefon. Men ibland när jag kommer hem med fyraåringen sitter hennes nioåriga bror vid tv:n. Han är ivrig fotbollsspelare och på rutan

ser det ut som om det pågår en match. För att visa mitt intresse frågar jag om det är Ronaldo som spelar, men pojken svarade att det är han själv. Alltså ett tv-spel. Hur det fungerar förstår jag inte. Jag känner mig som en minnesstörd gamling, som tror att människorna i tv:n är levande. Ibland kör jag hem något av barnen från träningar eller matcher. Men jag börjar tröttna på att passageraren så fort hen kommer in i bilen börjar fingra på sin telefon i stället för att prata med mig. Jag påpekar att jag skjutsar barnen mest för att få umgås med dem. De skall åtminstone svara på mina frågor, annars får de ta bussen. Men i synnerhet om de sitter i baksätet verkar de döva och om de är flera pratar de inte ens med varandra. Men jag är en stolt mormor när jag tillsammans med min elvaåriga dotterson besöker min ensamstående väninna. Pojken är dataexperten i familjen och hjälper och undervisar min väninna i ett par timmar. Han lär henne att skanna och att ta skärmbilder på telefonen. Han laddar också ner ett e-postprogram åt henne ser till att alla hennes fotografier sparas på Google Drive. Kanske var han ändå litet spänd inför uppdraget. När vi kör hem är han glad och avslappnad och talar ivrigt om sina kommande studier vid Aalto-universitetet. Agneta Pennanen

Sommarsol var rätt svar ◗◗I it-sommartävlingen som publicerades i nummer 5/2019 gällde det att hitta svaren på 9 frågor med hjälp av föreningarnas och regionernas webbplatser. Ordet som bildades vertikalt var sommarsol. Vi fick in 12 svar som alla var rätt och belönar

följande personer med varsitt reservbatteri: Här är de som hade svarat rätt: Leif Åhlfors, Olof Sundberg, Bo-Gunnar Westerholm, Viveca Blomkvist, Ebbe Nyman, Ann-Cathrine Westerby, Kerstin Rik-

berg, Per-Göran Ena, Märta Backlund, Bo-Erik Sandvik, Riitta-Liisa Öhman och Lisa Wikström. Grattis till vinnarna! Robert Riska


GOD TID

6/2019

29

Täkters president tar form på Ingbohed Det är egentligen ohyggligt spännande. Över 50 procent av de 26 föreställningarna om Mauno Koivisto Täkters President är redan bokade. Men ännu har de inte tagit slutlig form. – Vad som helst hinner hända och det brukar det ju göra före premiären, säger regissören och dramaturgen Ville Sandqvist. Utgångspunkten är som han ser det fullkomligt klar inför världspremiären den 17 oktober på den här allra första pjäsen om Finlands president Mauno Koivisto, han som avskaffade elektorerna, förde oss genom den ekonomiska krisen på 1990-talet och rätt in i EU och euron. Att inte tala om hans diskreta men effektiva umgänge med de stora makthavarna långt utanför våra gränser, från Bush till Gorbatjov. – Det är Täkterborna som berättar den här historian, som framställer ett porträtt av Koivisto, som berättar om saker som verkligen hänt med verkliga karaktärer – det är inte en saga, inget man hittat på. Manuset för pjäsen är Christoffer Holms allra första i teatersammanhang och baserar sig i hög grad på samtal med Täkterborna, sådana som jobbat för honom och andra. De har bidragit med värdefulla berättelser om en president ute på cykeltur, som slår sig ned vid ett köksbord och ger sig in i timslånga diskussioner med byborna, om sina egna problem och om deras. – Timmarna gick och han lyssnade på de lokala jordbrukarna, tog ibland ärenden till en statlig nivå om något begåtts fel. Stenplockande vägbyggare Regelbunden kontakt med familjen Koivisto på Hemmings hade två Degerbybor: Dita och Karl-Göran Karlsson. Ditas mamma sålde på 1970-talet sin del av Hemmings i Täkter åt den där familjen som tröttnat på sin strandtomt i Kyrkslätt. – Det var skog Koivisto ville ha, säger Dita och Karl-Göran fick uppdraget att sköta åkrarna som Tellervo var så förtjust i, eftersom de på vintern påminde om sjölandskapet i mellersta Finland så till den grad att Koivistos faktiskt byggde en strandbastu vid en åkerkant. Karl-Göran gjorde succé när han för teatersällskapet berättade om sina minnen av samarbetet med Mauno Koivisto, som faktiskt gillade både skog och stenar. – Han hade en liten traktor med släpvagn som han körde med. Mauno lagade verktyg åt sig för att underlätta sitt arbete. T.ex. gjor-

Första genomläsningen på Ingbohed: fr.v. Ville Sandqvist - regissör och dramaturg, Matti Raita (Mauno Koivisto), Robert Kock (Juhani Perttunen och Max Jakobson m.fl.) och Sanna Hietala (Tellervo Koivisto). Lena Selén

Mauno och Tellervo Koivisto hade tät kontakt med Degerbyborna Karl-Göran och Dita Karlsson, här i livlig diskussion efter en veterandags högmässa i Degerby kyrka.  Lena Selén

Det var landskapet i Täkter som familjen Koivisto älskade, komplett med åkrar som påminde Tellervo Koivisto om mellersta Finlands sjölandskap.

de han av kamstål ett slags stocksax som han lyfte större stenar med från åkrarna och byggde småvägar i skogen. – Det är nog så roligt arbete det här, tyckte Koivisto. Ryms en traktor på scenen? – Vi behöver ingen traktor, vi behöver kreativitet, konstaterade Ville Sandqvist vid den första genomläsningen av Christoffer Holms manus. Några veckor senare medger han att situationer som vid första anblicken känns krävan-

chanser att förevigas på Ingboheds scen – liksom den självständighetsuppvaktning på slottet som Ville Sandqvist har spännande planer på att presentera med ett roterande system som säkert kommer att väcka jubel.

de, att inte säga hopplösa, kanske ändå kan lösas sceniskt: – Vi kan ha en traktor, men kanske inte fullstor. Filmade avsnitt Om traktorn kommer med på ett filmat avsnitt återstår att se – det gör åtminstone en nyligen filmad roddtur med Mauno och Tellervo på Djupträsk. Koivistos överraskningsbesök dagen efter Karl-Görans och Ditas stora 60-årsfest har ändå goda

”Kalevi Sorsa formulerade det så att Koivisto agerade som en gerillasoldat: identifierade problemen, gick tyst in, gjorde vad som skulle göras, sopade igen spåren och försvann... I Täkter var han Täkterbornas president.”En politikens gerillasoldat Pjäsens producent Kerstin Karlberg har, medan förberedelserna för pjäsen pågått, läst in sig på Koivisto och efterhand blivit alltmera fascinerad, inte minst av den frireligiösa bakgrunden i Åbo där familjen ägde en låda med en psalmbok för var sekt. Det visade, som hon ser det, en förmåga till anpassning till olika seder, vanor, åsikter. En förmåga som han som politiker finslipade i

Johan Ljungqvist

bästa gerillastil. – Kalevi Sorsa formulerade det så att Koivisto agerade som en gerillasoldat: identifierade problemen, gick tyst in, gjorde vad som skulle göras, sopade igen spåren och försvann, citerar Kerstin som definitivt inte vill läsa in politik i pjäsen: – I Täkter var han Täkterbornas president, helt neutral i mina ögon. Allra viktigast är den starka kärlek till familjen, till Tellervo och Assi, som lyste igenom allt. Därför känns det så viktigt att ha deras stöd i arbetet med pjäsen som i 26 föreställningar fram till och med den 5 december ska ge oss nya insikter. I var och varför hans traktor hade skrapmärken, inte minst. Lena Selén


GOD TID

30

6/2019 VAR 1809 ÄR OCH 1918 ALLTID FÖR REDO FINLAND

BEFÖRORSYNSAKAR NERLIG OFRED

EN FAL EN

JYCKEN

RUNT LP

VICTORIAKORSET

PÅ SEVILLABIL

3,14

SKRAMLAR I FICKAN

UNION FÖR 28 LEGATET

VATTENDRAG

VIRUSTYP

GRIPA AVLOPP KÖR VÅRA TÅG

UW

6/2019

ANSÅG VESPASIANUS

LÄNGRE I

"SÖKA PÅ "NÄTET"

SKYFALL

KLABBAR DU OCH JAG

BRAK

HAR SIN SKUTA

POLERAR STÄNKARE

SOM FORDRAR SYRE

STARKARE JO STANDARD

GJORDE MOS

DÖDSKAMP

BALJA HJÄLPER I NÖD

LEDNING

VIVÖR

YNGEL

LEDDE FN

BOGSERA

IFALL

Lösningen postas till SPF senast den 13 september. Adressen är Svenska pensionärsförbundet, Pb 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet med ”kryss”. Skicka inga andra meddelanden i samma kuvert som krysset. Bokpris.

SKINKPRODUCENT

AMUSERAR

FIN-

VILL FRIARE EJ FÅ

Namn: ...........................................................................................

FÖR- LÄNDSKT SPILLD BÖRSBOLAG ELITKAMP ÅTERVERKANDE

RÜGEN LÅG STÄMMA I DAMKÖR

Adress: ............................................................................................ PARTI- FÖRE ÅR LEDARE TENANDERSNESSEE SON

.........................................................................................................

ERGO

EUROPAVÄG-

VIMSIG ARBETSUTSKOTT

CHARMMURRE FULLA

KUNG AV BEBASHAN GEIST- ENLIGT RADE GT

UNDERMÅLIGA

KOMMITS FRAM TILL

AV SAMMA ÅSIKT

MOTIONSFORM

BLOMKRANS TRAGEDI MED TRE

VÅRLÖKSSLÄKTE

SYRE

BOKHYLLOR

TRÖJOR FÖR KRÄNKTA?

KOM- KRAFT MUN ELEKTION I NORR

LITET VÅTT MÅTT

GRÄNS LOPPA

ENSAM MED ALLENA

FISKTRÄD?

HORNORKESTER

INTENTIONEN

SOM KAN SPISAS SES MED AV

HYSS

O S O F F E M O S M Å G R A E F R I V O S V A L T O A L E M L R M O L A U A B R A S S P S H O P I

5/2019

COOL

RADIE SES SARKOMED AN ZYS HUSTRU STRANDBRUNI TRÄD

ALLSÅNG JUST NU

SKÖTS I HEMLIGHUS

TVÅ GÅNGER GÖR FLUGA

LUNDASPEX

POST

STAM I ARIZONA

MUN- SCRIPTUM STYCKE KORSORD

ROSA ELLER SIPPA

CRAWLADE TON 7 HURSA?

ÄR NOVIS

SMINKAT

FÖRE VERB

PLATS FÖR RODON

H A Å R K O F T T P T U F F L Ä R T L L Ä R U L K T T B E S A L T Å R G Ä R D A M E N S E M SÅ GOTT!

SAMFÄRDSEL

PIANO

FORTE

RIKTNING

DRASUT PÅ AN-

KARABIL

FRÖHUS

SKOLOR VILL FÅNGE

RÄTTAR TILL TONEN

SIMPA TUR PÅ RÄLS

DAMBAS

GRANNDRAKE

HEDRAS MYMLANS YNGSTA

EJ VÅR

TRE I BARCELONA

VERKLIGHET

H O R R A I N S K O A N T Y R R A S Y S B L E VICKIGA

KNARR

KUNG__

PÅ BIL FRÅN KAUNAS SÖKER KAKA?

SYSS- ÄNGLASTADEN LAR SIST PIO MED I BREV

PRATA I NATTMÖSSAN

ÅTER OLJEVÄXT

BÅL

I DEN DINGLADE MÖRDARE FÖRR

PÅ MÅNGEN SCEN I SOMMAR

BATTERITYP

A M A

V G A A M A L P G Y H E R N F U I T E L T M A K L U K A S L T E GEORGIA

VÄDERSTRECK ARTIKULERAT

RADIE

TRAVARE

SLUTTNING FÖRE SIN TID

T Ö R T E A T E R

SVAVEL

T R E S B R F E O U L V S A V G R A M M E R A L E R S N O K L A R N O N K Ö A T I S A

RISKER

FÖR VÄRLDENS BÄSTA

JÄTTELÄTT

GRÅBEN

SPÖMÖ

TRÄDSAFT

LIGAMENT

M I N K O M P R O A I L A R G U F O M A R D I V A N O L E P U C K E L R Y G G I G

MÅRDDJUR

GÖR MAN I JOLLE

DANS UTRUVAS OCH SLAGS- ELLER SKALAS PLATS PACKE

NOTIS

BRITTSKIVBOLAG

UW

LÄTTSINNIG

FIBERRIKA SÅDOR

BRONS

PATIENTNÄRA ANALYS

SKYDDSVÄRN

GURGEL

ÅSKAS

AKTERSEGEL

SKIVTYP

EVITAS LAND

DRACULAS MÄRKE

A P L A Y L P E T A P N S M Å S A P U R E A L M C F I K L A I D A N S T A T R E

BEACH

TURDEL

SKIFTE

GER MANUALER

BÄRSTÅNG LITEN I OST

HÄR TRIVS LÄCKERGOM

MJUKA KAN MAN HA I OTUREN

BOR ANANSTANS SVAMLAR

PALMPRODUKT NIKOLAISTAD FÖRR

FÄDER

BRÖDPICK

NORR

TAKT

KOSTHÅLLET

BISTRA TIDER

HOLME

SLUMRADE

OAKTSAM

FORTUM OCH KATTERNÖ

DAG SOM GÅTT

SKIVSPELARE

GÖRA OM MJUKVARA

MED LÅNGHALM

ANDLIG LÄRARE

UTSEENDE

SKOGSKATTEN

ILSKEN

NERVSJUKDOM

STIRRA

TEFAT

ORM

FIN DAM

SIST AV 29

GRUND NYHETSHAVSVIK BYRÅ

SMILA

EN NORRBACK

GUILLOUFIGUR

TYST!

VAR SÅ GOD ROBOTKORT HJÄRNA

VÄNTAT I RAD

LÅG SOFFA

VAR QUASIMODO

Vinnare i krysset i nr 5/2019

Ulla Björkman Hindhår, Barbro Eklund Helsingfors, Inga-Lill Borgmästars Bennäs, Maj-Lis Tikander Lovisa och Helmer Wikström Solf. Vi fick in 285 krysslösningar, grattis till alla vinnare!


GOD TID

6/2019

31

Cladon i mitt minne

E

n morgon i juli fick jag veta att Claes ”Cladon” Andersson hade avlidit. Han hade sökt sig till sjukhuset för sina hjärtbesvär och på den vägen blev han. Helt oväntat var det inte. Han hade länge haft problem med sitt hjärta. Det kändes som en epok tog slut. De barn och unga som kom med i livet efter de tunga krigsåren hade mist sin stora idol. Claes utbildade sig till psykiater, men det blev inte allt. För oss – i hans generation – blev han också känd som en fin fotbollsspelare, en bollbegåvning av rang, som en skicklig, mångsidig pianist och som en författare med en rik produktion, från poesi till litteratur, t.o.m. manus för sketcher och skådespel. Han kom att hoppa in på den politiska scenen som folkdemokrat och lyckades leda och hålla ihop ett parti med inre spänningar. Måhända jag mest beundrade att han aldrig blev stor på sig eller överlägsen mot folk. Mest mötte han människor med ett vänligt leende och öppet sinne. Han växte upp i kvarteren kring Johanneskyrkan, gick i Broberska skolan och gick tidigt med i HIFK. Familjen hade ett piano, så fadern – mäkta sträng – hade honom att ta pianolektioner i åratal.

Kåseriet: Livets små förtretligheter på fyra ben Någon gång kan också 70-plussare göra galna saker. Hos oss skedde det genom att vi var tvungna att avliva vår elvaåriga hund, kvar blev en sextonårig gammal dam. Det kändes tomt och konstigt med bara en hund så vi beslöt oss snabbt för att inhandla en valp, en liten terrier med en terriers alla goda och ibland mindre goda egenskaper.

den tar av sig skorna är bra på många sätt men för Lilly är det rena eldoradot. Det gäller att flytta på så många skor som möjligt och helst gömma dem, under sängar, soffor, i duschen, bastun och allra helst utomhus. När gästerna tänker avlägsna sig börjar den roliga sällskapsleken ”Hitta skorna”. Den som först hittar båda sina skor är vinnare. Men det gäller att inte ha bråttom till väntande skjutsar, Lilly är fenomenal på att gömma. Sista olyckliga gästen fick leta i över tio minuter efter sin andra sko.

Valpen fick det ljuva namnet Lilly efter några namnkunniga Lillyn i husses släkt. Vår Lilly har nog mycket lite gemensamt med de andra Lillyna. Vi gjorde köpet utan att fråga barnen som efter att ha träffat valpen suckade lite uppgivet. Man riktigt såg hur tanken på plötslig demens hos föräldrar flög genom deras huvuden. Och när sedan valpen ville vara riktigt omtänksam och drog en vältuggad WC-pappersrulle runt hela huset lade barnen pannorna i djupa veck. Tanken på ett arv med päls, fyra ben och beteendestörningar tilltalade inte riktigt i det skedet.

Vår senaste släktträff påminde mest om en kaotisk hundutställning. Utom Lilly finns vår 16-åriga fjärilshund Millie, en phalene (dvärgspaniel) Jutta, en taxvalp Ebba, en chihuahua Nea, en beagle Asta och en bostonterrier, Ballösa Bosse. Och sonsonens flickvän har en chihuahua, Bella, till all lycka var den inte med. Lilly hängde i öronen på taxvalpen, papillonen och phalenen satt och blängde och morrade, beaglen bråkade med bostonterriern och chihuahuan gick omkring och åt upp allt som fanns i matväg. Allt medan vi försökte umgås, dricka kaffe, serva barnbarnen och ha allmänt trevligt. Vårt bordssamtal blev i alla fall lite hackigt: – Vad har ni tänkt göra på ..., aj, vem var det där? Lite kaffe till, nu spillde jag nog ut det mesta. Några hundar måste ha flyttat lite på bordet .... Vem skrek? Vad sa du? Till slut blev taxen så utled på Lilly att den klättrade upp i min famn och vägrade flytta sig. Bostonterriern var så störande att vi måste koppla den varpå den kvitterade genom att skälla oavbrutet. Gick inte alls att dela ut lugnande tuggben, alla morrade och stal ben av varandra. Lilly var värst, rövade de andras godis och grävde ner det. Efter fyra dagar hittade vi svarta klumpar fulla med flugor på mattan och en mycket nöjd Lilly som bevakade sitt tjuvgods. Lugnt och tyst blev det först när alla skulle åka hem och samla in sina husdjur och ingen hund ville följa med. Hussar och mattar var hesa och svettiga, hundarna såg nöjda ut, släktträffar är nog det bästa som finns!

Lilly utmärkte sig snabbt genom att kärvänligt med sylvassa valptänder nafsa på allt inom synhåll. Och det som inte syntes gick alltid att dra fram. Papper var favoriten framom andra. Många av tekniska nämndens föredragningslistor reducerades till små pusselbitar. Också en utprintad Förbundsnytt gick samma väg. Smaken måste ha varit delikat och innehållet uppskattat eftersom bitarna blev väldigt många och njutningen stor. Husses näsa var också tilltalande men gick inte att utan hinder fördela i lika små bitar. Resultatet blev bara en lång, ilsket röd rispa mitt på näsan. Liknade misstänkt hustrumisshandel ... inte värt att visa sig tillsammans på torget en tid framöver. Lilly älskar skor över allt på jorden. Vi har inte ett enda komplett par i skohyllan. Och råkar skorna mot förmodan finnas där är det bombsäkert att sulor eller skosnören fått större eller mindre skador. Att gäster nuförti-

GOD TID utkommer nästa gång den 27 september Material till nummer 7/2019 bör finnas på redaktionen Utgivning Deadline senast den 6 september. Vi tar Nr 7 27.9 13.9 gärna emot redaktionellt bidrag Nr 8 25.10 4.10 från pensionärsföreningar och Nr 9 22.11 1.11 enskilda. Icke-beställt material Nr 10 13.12 29.11 honoreras ej. God Tid, Svenska pensionärsförbundet Hovrättsesplanaden 16, 65100 Vasa markus.west@spfpension.fi, tfn 040 5748751

Isa Forsbäck

sudokulösning 9

3

1

7

4

8

6

5

2

5

4

6

2

3

9

1

8

7

7

2

8

5

1

6

9

4

3

8

5

9

4

7

1

3

2

6

1

6

3

9

8

2

5

7

4

4

7

2

3

6

5

8

9

1

6

1

4

8

9

7

2

3

5

2

9

7

1

5

3

4

6

8

3

8

5

6

2

4

7

1

9

Vår generation kom att leva i ett kuturellt fyrverkeri efter krigsårens ökentorka. Cladon sög i sig vad som rörde sig i tiden och det berikade hans skapande vars verkliga mylla var livet omkring honom.

När Finland kom ut ur krigen 1944 förvandlades vardagen långsamt men säkert. För de unga betydde det att man kunde lyssna på internationella radiostationer – t.ex. BBC och Radio Free Europe. Ur etern vällde inspirerande amerikansk musik Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman och Louis Armstrong. Det var fredens och de lyckliga stundernas musik. Vår generation kom att leva i ett kulturellt fyrverkeri efter krigsårens ökentorka. Cladon sög i sig vad som

rörde sig i tiden. Jag mötte Cladon första gången i en fotbollsmatch mellan Brobergska skolan (Broban) och Åggelby svenska samskola på hösten 1955 på Kottby sandplan. Vår kapten, Tor Nyström som redan spelade i landskapsserien hade sett Broban spela mot Norsen. – Om vi håller vänsterinnern Claes Andersson så vinner vi, sade han. Han gav Kurt Pelander, sedermera en tuff centerhalv i Gnistan och mej i uppdrag att ”markera” Cladon. Det betydde att han inte kunde bygga upp spelet för Broban, så vi vann 5 - 0. Den matchen berörde vi aldrig med Cladon. Ett år senare ville vi ordna ett jam med landets bästa jazzmusiker i Åggelby samskola. Rektorn gav sitt bifall, men endast om vi bar upp pianot ur källaren. Den nya flygeln fick vi inte röra. Jag tog mod till mej och ringde styrelsens ordförande och sade att pianisten heter Claes Andersson och ”han har skolats för klassisk musik.” Det argumentet bet och vi upplevde en jazzkonsert som man inte glömmer. Vi hade fått trumpetaren Nisse Nordström och tenorsaxofonisterna Gusse Rössi och Kaarlo Kaartinen på plats. Trombone spelades av Erkki Vuori och vid trummorna hade vi Kalevi Hänninen och Pekka Mäyrämäki, nå ja, listan var imponerade. Jag fick vara konferencier inför den entusiastiska publiken. Rektorn var på plats för att se att ingen rökte. – Det var värre oljud än vid fronten, sa han något förbryllad. Under åren som följde träffades vi nu och då. Jag spelade en tid bas utan större framgång. I Nyland nations lag spelade vi fotboll tillsammans. Jag slet i försvaret. Passade man åt honom löpte spelet. Cladon valdes in i riksdagen i mars 2007 med stort stöd efter att han lämnat ordförandeskapet i partiet några år tidigare. Jag halkade in som första suppleant någon månad senare. Vi hade arbetsrummen i samma våning. Han klagade över att han var trött och beslöt att avgå. Jag tyckte det var onödigt. I pauser kunde man vila på soffan på i arbetsrummet, föreslog jag. Det hjälpte inte. Han lämnade riksdagen men fortsatte att spela, så man stötte på honom och hans musik här och där. Särskilt lyckat var hans samspel med sångerskan Julia Korkman som finns tillgängligt på skiva. Alldeles innan hans sista besök på sjukhus planerade han en rad framträdande med henne aktiv in i det sista. De blev inte av. Jacob Söderman


32

GOD TID

6/2019

Profile for Svenska pensionärsförbundet, God Tid

God Tid 6/2019  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning God Tid

God Tid 6/2019  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning God Tid

Profile for godtid
Advertisement