__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

HVORDAN SKAL KIRKEN I BERGEN ORGANISERES side 2-3 BOKOMTALE side 6

Svein Tindberg besøkte Ytrebygda kirke SIDE

6

Nr 1/18 årgang 55 fanamenighet.no


GODT NYTT – GODT NYTTÅR Det er veldig greit å kunne starte et nytt år med gode nyheter. For noen år siden ble en av utgavene av Det nye testamente kalt «Godt nytt». Det passer jo bra til den høytiden vi har lagt bak oss – julen. Da gjeterne holdt nattevakt over sauene sine, fikk de høre en tydelig beskjed: «Jeg kommer til dere med bud om en stor glede». Dette – og hele fortellingen om Jesus: Hans liv, død og oppstandelse er godt nytt til alle tider. Det er godt nytt også for det året vi er inne i. Det er – slik de sa det før i tiden – et Herrens år (Anno Domini). Det gode og det alltid nye er at Gud går med oss. Gud kan alltid skape noe nytt. Han er ikke avhengig av og begrenset av det som er mulig, slik vi er. Han skaper sine egne muligheter. Og det han gjør mulig er alltid mer godt enn det som har vært før. Guds endring er alltid å gjøre at noe blir bedre. Han forandrer aldri noe til det verre. Han står aldri bak det som forverrer tilværelsen. Hans bidrag er mer kjærlighet, mer godhet, mer rettferdighet, mer nåde. Det som skjer i Fana og Ytrebygda kirker – er å synliggjøre det gode og nye som kommer fra Gud. Vi er opptatt av at de som kommer til kirkene våre skal møte både Gud og medmennesker. Alle møter – enten vi møter Gud eller andre – bærer i seg noe nytt. Hvert møte er en ny hendelse. Da skjer det noe som aldri har skjedd før. Vi vet at en ny dag aldri er en reprise på dager i fortiden. Det er alltid noe som har forandret seg. Det er alltid en dag mer av noe. En dag mer kjærlighet, en dag mer sorg, en dag mer håp, en dag mer fortvilelse. Og alltid en dag med en ny mulighet til å ta imot Guds kjærlighet. Jeg tror Gud elsker oss hver dag – men denne dagen er enda en ny dag med hans kjærlighet – i tillegg til alle de andre dagene! Derfor er det godt nytt – et godt budskap til oss hver dag!

GOD HELG – GODT NYTT Vi begynner også et nytt år med menighetsbladet vårt. I fjor valgte vi å gå ut av prostisamarbeidet – og har nå vårt eget helt lokale menighetsblad for Fana og Ytrebygda. Vi i redaksjonen er litt stolte over å ha fått dette til. Selv om bladet heter «God Helg», vil vi at det også skal være et hverdagsblad – som er aktuelt alle dagene i uken. Dette er et blad som bruker spalteplass for de gode nyhetene. Det skal være «Godt nytt» til våre lesere. Vi takker dere som har sendt penger til bladet. Det er mange som har brukt giroen som legges inn i menighetsbladet. Det koster en god del å gi ut et menighetsblad, men vi tror det er verd det. Vi tar gjerne imot både ris og ros. Og vi tar gjerne imot stoff fra våre lesere – enten det er ord eller bilder dere syns kunne passe i bladet. Så kan vi sammen bidra til at hver gang dere får bladet i postkassen, er det «godt nytt» til dere alle.

Gunnar Nesse Sokneprest i Fana

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.

SIDE

2


Foto: Atle Skjerlie

HØRING OM NY LOV FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Høsten 2017 sendte Kulturdepartementet ut høring knyttet til ny lov om tros- og livssynssamfunn med høringsfrist 31.12.17. Høringen inneholdt forslag til endringer av gjeldende lovverk og innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen, herunder også de tilknyttede tilskuddsordningene. Med dette foreslås de tre lovene kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven opphevet og erstattet av en ny felles lov.

av befolkningen regner seg som ikke-religiøse og har ingen tilknytning til et bestemt tros- eller livssynssamfunn. Behovet for en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk springer ut av dette. Den nye felles loven om tros- og livssynssamfunn skal bidra til likebehandling, større helhet og sammenheng i lovgivningen for samfunnene.

Forholdet mellom stat, samfunn, religion og livssyn har de siste tiårene fått stadig større oppmerksomhet. Den kristne enhetskulturen er i løpet av det siste hundreåret avløst av et stadig større mangfold når det kommer til tro og livssyn, religiøse kulturuttrykk og tradisjoner. En økende andel

Et sentralt mål er at lovgivningen om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn blir mer samordnet og ensartet enn den er i dag, og at bestemmelser om Den norske kirke får mer karakter av rammelovgivning. Dette også med tanke på å realisere skillet mellom stat og kirke.

Etter Grunnloven § 16 er Den norske kirke fremdeles å anse som den norske folkekirken og skal støttes deretter. I den nye loven foreslås derfor en særskilt lovgivning for Den norske kirke videreført, dette i form av et eget kapittel med rammebestemmelser for Den norske kirke. Les mer om høringen på https:// www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-lov-for-dennorske-kirke-og-andre-tros--oglivssynssamfunn/id2572665/ Høringssvar fra Fana sokn kan leses her: https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/ dss-wp-hearing-answr/fana-soknerad/

HVORDAN SKAL KIRKEN I BERGEN ORGANISERES? Fana sokneråd er invitert til å komme med sitt syn på en viktig utredning av fremtidig organisering og struktur av kirken i Bergen. Et utvalg har siden 2015 gjennomgått bruken av kirkens midler i Bergen og har nå kommet med tre alternative forslag til hvordan menighetenes stabsressurser kan organiseres for å få mest mulig ut av pengene, under overskriften «Virksomhetsgjennomgang av BKF og menighetene i Bergen». De tre forslagene som er sendt ut på høring betyr alle en eller annen form for samorganisering av stabene, altså de kirkelige ansatte som ikke tilhører prestetjenesten. Det er ikke foreslått å endre på soknestrukturen eller samorganisere prestetjenesten i disse forslagene. Hovedtanken er samarbeid heller enn sammenslåing. Saken fortsetter side 4-5. LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn / Lars Håberg Ottesen

DEADLINE NESTE UTGAVE: 01.03.2018 Distribueres i uke 11 og 12.

REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, og Mette Franck Johnsen

TRYKK: Molvik grafisk AS

FORSIDEBILDE: Fana kirke Fotograf: Atle Skjerlie

Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

SIDE

3


VIRKSOMHETSENDRING I BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD TEKST: Rune Kroken, nestleder i Fana sokneråd, og soknerådets representant i Bergen Kirkelige Fellesråd.

For Fana sokn ser de ulike forslagene slik ut: Modell 1: Fana sokn tilføres 0,25 stilling som følge av omfordeling på grunn av befolkningsgrunnlag. Modell 2: Fana sokn og Søreide menighet skal samarbeide. De samlede stabsressurser reduseres fra 7,14 til 6,59 stillinger, altså en reduksjon på 0,55 stilling. Modell 3: Fana sokn og Skjold menighet skal samarbeid og den samlede reduksjon i stabsressurser er fra 7,05 til 6 stillinger. Årlig innsparing/frigjorte ressurser til andre oppgaver for Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) er for den første modellen 2,9 stillinger, for modell 2 frigjøres 5,7 årsverk som tilsvarer omlag 4,5 millioner kroner, og for modell 3 frigjøres 11 årsverk. Utvalget som har laget forslaget anbefaler modell 2. Virksomhetsgjennomgangen er omtalt i et oppslag på nettsiden til Bergen kirkelige fellesråd (BKF), hvor Lars Kristian Stendal Gjervik, leder i BKF og kirkeverge Asbjørn Vilkensen er intervjuet, og hvor det understrekes at det er fellesrådets ansvar å stille seg følgende spørsmål: «Gjør vi de riktige tingene, og gjør vi tingene riktig?» Intervjuet er publisert på bergen. kirken.no der det også finnes mer informasjon om forslagene til ny organisering og den videre prosess frem mot et eventuelt vedtak om ny struktur. Fana sokneråd skal avgi høringsuttalelse innen 1. mars 2018, og har foreløpig ikke konkludert i forhold til hvilket alternativ som vi vil anbefale. Det er allerede mange oppgaver for de kirkelige ansatte i Fana, og det vil være utfordrende å klare seg med færre ansatte for å løse disse oppgavene. Om en ønsker å gi soknerådet innspill til høringsuttalelsen kan dette sendes på email til fana.menighet.bergen@kirken.no. SIDE

4

Kirkeverge Asbjørn Vilkensen (t.v) og fellesrådsleder Lars Kristian Stendahl Gjervik (t.h).

Bakgrunn Det vurderes som sannsynlig at det blir noe trangere økonomiske rammer for kirken i Bergen i tiden fremover, konkret vil en årlig overføring fra Akasia på kr 3.5 millioner stoppe i år 2021. Hensikten med virksomhetsgjennomgangen er å sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen, og fremfor alt vurdere om det er mulig å frigjøre mer ressurser til førstelinjetjeneste i menighetene. Medlemmer i utvalget som har utarbeidet forslagene: • Folkevalgt Eva Taule (leder) • Folkevalgt Jonny Østenstad • Folkevalgt Hilde Haaland-Kramer • Kirkeverge Kjell Bertel Nyland (sekretær) • Prostene Per Barsnes, Øystein Skauge og Jan Otto Myrseth • Stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit • Assisterende kirkeverge/økonomisjef Bjørg Sveinall Øgaard • Personalsjef Berit Bakke • Sjef for menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark • Tillitsvalgt for PF Signe Sandberg • Tillitsvalgt for KUFO Sven-Ove Rostrup • Tillitsvalgt for Delta Geir Møller • Tillitsvalgt for MFO Jostein Aarvik • Ny prost i Fana, Kristin Sævik Litlere tiltrådte utvalget 17.3.17


KIRKEN HAR UTVILSOMT BEHOV FOR STRUKTURELLE ENDRINGER Publisert på hjemmesiden til Bergen Kirkelige Fellesråd, 12. oktober

Samfunnet endrer seg og rammebetingelsene for kirken endrer seg. Da må kirken ta grep. I 2015 initierte fellesrådet en virksomhetsgjennomgang. Nå er denne sendt ut på høring. - God forvaltning handler også om effektivisering og nytenkning. Det ligger mange positive muligheter i en eventuell bedre utnyttelse av våre ressurser, og vi er forpliktet til å forvalte ressursene klokest mulig til beste for menighetsarbeidet i Bergen. Også politiske signaler om kirkens fremtidige økonomi danner bakgrunnen for at fellesrådet etablerte et utvalg, forklarer kirkeverge Asbjørn Vilkensen. - Gjør vi de riktige tingene på riktig måte? Hvordan sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen? Er kirken i Bergen organisert på en hensiktsmessig måte? For å gi fellesrådet et best mulig grunnlag til å lede og videreutvikle en bærekraftig kirkelig virksomhet i Bergen, ble det i april 2015 nedsatt et utvalg til å foreta en virksomhetsgjennomgang og utarbeide en samlet vurdering av den totale ressursutnyttelsen i organisasjonen. - Et ansvarlig fellesråd bør med jevne mellomrom komme tilbake til spørsmålene: Gjør vi de riktige tingene, og gjør vi tingene riktig? Herunder om vi er organisert på en effektiv og god måte, forklarer leder i fellesrådet, Lars Kristian Stendahl Gjervik. Utvalgets arbeid har resultert i rapporten «Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen». Denne (samt høringsbrev) ble i uke 40 sendt ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerådet, de tillitsvalgte for prestene, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. I tillegg oppfordres stabene til å drøfte rapporten og gjerne også avgi en felles uttalelse. Høringsfristen er satt til 1.mars 2018.

Tre modeller for samorganisering - Det er etter mitt skjønn ingen tvil om at det er behov for strukturelle endringer i kirken. Først og fremst fordi samfunnet endrer seg, men også fordi rammebetingelsene for kirken endrer seg. Fokus på effektiv og god drift vil være viktig for å få gjennomført mest mulig arbeid og for å legitimere videre offentlig støtte, utdyper fellesrådsleder Stendahl Gjervik. Utvalget foreslår ikke at de nye og større stabene skal samlokaliseres, men samorganiseres. Rapporten foreslår omstruktureringstiltak i form av tre ulike modeller for samorganisering av staber, der modell 1 er minst radikal og modell 3 mest radikal, basert på en analyse av de tre hovedområdene: soknestruktur og kirkebygg, kirkevergens administrasjon, og ressursfordeling knyttet til bemanning i menighetene. Større enheter – mer samarbeid Kirkevergen ser for seg flere positive synergier av en eventuell omorganisering til større arbeidsfellesskap.

- Større stillinger vil typisk være mer attraktive og skape mindre turnover enn det vi erfarer i dag. Utvalget sannsynliggjør også at samorganisering av staber vil medføre behov for færre administrative stillinger og frigjøre økonomi som igjen kan kompensere for eventuelle svakere inntekter, eller eventuelt finansiere flere operative stillinger i menighetene, utdyper kirkevergen. Viktig med en bred og åpen prosess Utvalgets arbeid ble avsluttet i mai 2017 og rapporten ble lagt frem for fellesrådet 20. September 2017 for videre behandling. Ett av punktene i vedtaket for prosessen videre er en bred høring. - Høringen er en åpen invitasjon til å uttale seg generelt om rapporten og de forslagene som fremkommer i den, og til å foreslå eventuelle andre løsninger som kan svare på fellesrådets mandat til utvalget. Arbeidet har til nå vært en prosess i et nedsatt utvalg. Nå er det viktig at den videre behandlingen blir en bred og åpen prosess hvor ingen konklusjoner er gitt på forhånd, forklarer kirkevergen.

- Større enheter vil gjøre den enkelte stab mer robust og kan i større grad samordne løsninger og oppgaver. En kan legge bedre til rette for og stimulere til faglig samarbeid blant eksempelvis kateketer, ansatte innen trosopplæring, diakoner, kantorer og flere faggrupper. Vi tror også at større enheter vil skape mer standardiserte rutiner for administrasjon og planverk, og at dette også kan gi en effektiviseringsgevinst, forklarer kirkevergen. Utvalget har i tillegg vektlagt en organisering som legger til rette for flere hele stillinger og mindre administrasjon.

SIDE

5


SVEIN TINDBERG BESØKTE YTREBYGDA KIRKE Tekst: Linda Augestad Lindås Foto: Kristin Edvardsen Engeberg

Søndag 26. November var skuespiller og forfatter Svein Tindberg i Ytrebygda Kirke og presenterte den nye boken sin, «Bibelfortellinger for barn». Han fortalte om hvordan han etter mange års bearbeidelse kom frem til at han ville prøve å ta vare på den enorme verdien av Bibelens innhold og fortellertradisjoner. Da han hadde blitt bestefar vokste det frem et ønske om å formidle disse kjære og kjente historiene også til barn. Det ble et familieprosjekt med utgangspunkt i hvordan Svein Tindberg hadde fortalt historiene til sine sønner da de var små. Den eldste, Magnus, har illustrert boken mens den yngste, Peter, har laget melodiene til sangene i boken. Boken har 17 helt nye sanger og to små skuespill - et julespill og et om Babels tårn.

Tindberg leste og fremførte tekster fra boken, han fortalte også om tilbakemeldinger og kritikker av ymse slag etter utgivelsen. Som tilhører ble det skapt en nysgjerrighet på boken. Det antas at det viste igjen på boksalget og antall signaturer på slutten av samlingen. Denne bokstunden, som ble en forlengelse av kirkekaffen denne søndagen, samlet alle alderstrinn, fra barn, ungdom, foreldre og besteforeldre. Initiativet kom fra en spontan forespørsel om å få dette til sammen med Søreide menighet. Tindberg tok seg tid til en samtale og dialog rundt boken der tilhørere kunne komme med spørsmål og tilbakemeldinger.

Bokomtale: «Bibelfortellinger for barn» av Svein Tindberg. Anmeldelse: Linda Augestad Lindås

Du blir dratt med i bildene Tindberg mestrer å skape. Som et barn kan man forstå litt av hvordan det kanskje var for Gud den dagen han bestemte seg for å skape. Tindberg bruker metaforer av ark, fargeblyanter og fargene for å konkretisere det som kan være vanskelig å forstå.

Tindberg har tilført historien et dikt om hvordan det kan være å kjenne seg redd i mørket.

Det som går igjen gjennom hele boken er at Tindberg forteller gjennom noen andres øyne, han beskriver situasjoner og gir rom for refleksjonene.

I det nye testamentet skildres jule evangeliet gjennom de som møttes i oasen i ørkenen Melkior, Kaspar og Baltasar og ei lita gjeterjente. Jesu under er gjengitt og bergprekenen med kjente bibelvers sitert og «Guds bønn».

Det kan du lese i historien om Josef og brødrene, og du møter også en søster. Gjennom denne historien skildres misunnelse,sjalusi,hat og hvordan det er å være mørkeredd. Dette er en spesiell egenskap Tindberg har. Han tilfører tema som kan være vanskelig for barn å snakke om. Det at han tar med at Josef som ble en rik og høyt aktet mann, var mørkeredd helt siden han var liten. SIDE

6

Tindberg drar sammenhenger og linjer gjennom sine bibelfortellinger. Tidsperspektiver som gir mening for barna, ikke bibelhistorikeren kanskje.

Barn kan lære av Jesu møter med spennende mennesker, og Tindberg lar barna i Bibelen fortelle hva som skjedde da Jesus mettet 5000 i ørkenen, utenfor bymuren hos Sakkeus, påsken i Jerusalem og hva det betyr at Jesus døde på korset og stod opp igjen. Og der slutter historien fortalt mellom disse permene.

«Den historien førte til en fin samtale med min 4åring, jeg trodde han visste hva det vil si å være mørkeredd, at han gråter for mørket om kvelden osv...vi har jo snakket om det. Da vi leste om Josef forstod vi det ennå bedre sammen og kunne prate om det» - Sitat mor


SENIORTREFF I FANA MENIGHETSSENTER Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden kl.11.30 – 13.30. Det blir sosialt samvær med program, bevertning, allsang og andakt. Samlingene til våren blir slik: 1. februar - Å skrive om livet v/Odd Sætre 1. mars - Diakoni og samfunn v/adm.dir. på Haraldsplass, Jørn Henning Theis 5. april - Dialogens muligheter i det menneskelige fellesskapet v/Kari Flornes 3. mai - Misjon i Mali, der Fana sokn har sitt misjonsprosjekt, v/Helle L. Kartveit, NMS 7. juni - “Nå er det juni og heggeduft...” Opplesning med musikkinnslag v/ Sverre Trætteberg YTREBYGDA KIRKE SENIORTREFF

Velkommen!

-siste tirsdagen i måneden

27. februar

2018

våren

Sted: Ytrebygda kirke “Marthas sal”

20. mars 24. april 29. mai - tur Vi starter kl.12:00 Du er velkommen - godt å være sammen

Instruktør fra:

Idrett Bergen Sør.

Tirsdager kl. 14.30 - 15.30 6. mars

8. mai

13. mars

15. mai

23. jan.

20. mars

22. mai

Å

9. jan. 16. jan.

3.april

30. jan.

R

5.juni

13. febr.

17. april

12. juni

20. febr.

24. april

2

10. april

6. febr.

STRIKKEKAFE I YTREBYGDA KIRKE

29. mai

Medhjelpere på trimmen : 13. febr.

3. april

15. mai

Reidun Knarvik tlf 922 65 197

16. jan.

20.febr

10. april

22. mai

Inger Margrethe Niel sen tlf. 994 79 025

23. jan

6. mars

17.april

29. mai

30. jan.

13. mars

24. april

5. juni

8. mai

12. juni

Rita Birkeland tlf 971 05 127 Sigrunn Drange Hjellestad tlf 952 65 982

6. febr. 20. mars

"Trim vår 2018 " reidun

Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 25,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, 413 28 003 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

01

9. jan.

Velkommen til strikkekafe i Ytrebygda kirke annenhver onsdag kl. 19:00 - 21:00 Vi strikker ullplagg til premature, nyfødte og syke barn ved sykehus i Tanzania. Vi håper å se deg! Bli med og strikk ullplagg til de små!

Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00

8

Bella Birkeland tlf 934 54 504

Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00

30. januar

Seniortrim

ÅPEN BARNEHAGE

Kontaktperson: Inger Johanne Holst, mobil: 990 91 596

BARNEKORET I FANA KIRKE Klokken 17.30-18.30 annenhver onsdag er Fana kirke full av sangglade barn i alderen 4-7 år. Koret har som mål å fremme sangglede og å utvikle stemmen på en sunn måte. Det sosiale er viktig; felles lek og frukt hører med på øvelsene. På familiegudstjenestene som barnekoret har deltatt

på, har de vært med å løfte stemningen. Barnekoret ledes av Ragnhild S. Bergflødt og Åsne Follnes. Kjenner du noen små sangere som vil være med? Ta kontakt med Ragnhild (481 89 460), Åsne (975 22 848) eller fana.menighet.bergen@kirken.no. SIDE

7


Aktiviteter for barn i Fana og Ytrebygda kirker Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

Vår 2018 Alder

Hva

Hvor

Når

0 - 1 år

Babysang

Ytrebygda kirke og Fana Åpen barnehage

Torsdag kl. 13.00

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

Mandag, tirsdag og torsdag

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok

Fana kirke og Ytrebygda kirke

4 – 7 år

Barnekoret i Fana kirke

Fana kirke

21. mars + 25.mars YTB 4.april + 8.april Fana Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

27.mai 2018

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

31.mai Fana 7.juni Ytrebygda

6 – 9 år

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

10 – 12 år (5. -7.kl)

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag) Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

10 – 12 år

Fanatalentene (barn)

Fana kirke

Onsdag kl. 17.30

Familiegudstjenester vår 2018 Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønnevandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene. Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker! Familiegudstjenester vår 2018 11. februar - Fana kirke 11. mars - Fana kirke 25. mars - Ytrebygda kirke 8. april - Fana kirke 27. mai - Ytrebygda kirke SIDE

8


BLI MED I PROSJEKTKORET I YTREBYGDA KIRKE Tekst: Kathrine Bauck- Nordeide

Høsten 2017 startet Prosjektkoret i Ytrebygda kirke opp. Det ble suksess og nå er vi i gang igjen. Prosjektkoret kommer sammen for musikalske prosjekter to ganger årlig. Vi har da intensiv øving frem mot en fremføring. Vi er så heldige å ha barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen som dirigent og kantor Per Inge Hove som pianist.

«Folketoner» Tema for Prosjektkoret i vår er folketoner. Per Inge Hove vil stå for nye arrangementer over folketoner som Prosjektkoret fremfører med musikere. Vi ser frem mot en liten konsert under Påskebasaren i Ytrebygda kirke søndag 18.mars. Midlene som blir samlet inn fra Påskebasaren går til diakonalt arbeid i Fana sokn; arbeid som i denne omgang vil gå ut på å hjelpe

mennesker med utviklingshemming i nærmiljøet. Fana sokn ønsker å bidra økonomisk til at det kan bli arrangert en ukes ferietur til Solgården i Spania for utviklingshemmede tilknyttet Y-klubben. Det blir en uke med utflukter, salmesang og godt fellesskap, hvor både brukere og assistenter blir godt ivaretatt.

Vil du være med? Vi ønsker å holde en lav terskel for deltakelse i Prosjektkoret. I utgangspunktet er det bare å komme på øvingene som er satt opp. For at vi skal vite noen lunde hvor mange stoler vi trenger, og hvor mye kaffe/te vi skal lage, er det greit om du enten: Sender en mail med emne «påmelding til Prosjektkor» til prosjektkory@gmail.com, og/eller klikker “skal” på arrangement under Facebook-gruppen vår, “Prosjektkor i Ytrebygda”. Øvinger: Torsdag 8. februar Torsdag 22. februar Torsdag 8. mars Torsdag 15.mars

Alle øvinger holdes i Ytrebygda kirke kl. 20.00 – 22.00. Vi åpner dørene og har kaffe/te klar fra kl. 19.30 før hver øving.

«OPERA I KIRKEN- KIRKEN I OPERAEN» Fana kirke Konsert Søndag 11/2 kl.19.00 Et program med «Operaperler» fra ulike Opera. Medvirkende Sopran: Inger Toril Narvesen Baryton Thomas Røshol Flygel: Kato Flem m.fl musikere Orgel: Jan Røshol Billetter kr 200,-

Baryton Thomas Røshol

SIDE

9


FOTOSAFARI I FANA SOKN

Atle Skjerlie har knipset flere blinkskudd som vi viser her. Vil du se andre flotte Fana-bilder finner du de på Facebooksiden «Fanafolket». Øverst: Svaner i svev på Hamretjern Midten t.v: Andunger - arten videreføres Midten t.h: Måke fanger middag Nederst: En vinterdag på Bontveit

SIDE

10


YTREBYGDA – MESSE NR. 51! Julemessen 25.november i Ytrebygda kirke var nr. 51 i rekken av messer til inntekt for kirke og menighetsliv i Ytrebygda. Julemessene fra og med 1967 representerte noe nytt i menighetslivet: før eksisterte bare basarene. Fra midten av 60-tallet møttes ivrige og flittige kvinner i kirkeringer for å sy eller strikke produkter til inntekt for ny kirke i Ytrebygda. Ytrebygda Kyrkjelag ble organisert for å ivareta innsamlede midler og for å skape interesse for saken. Basaren hadde fortsatt en viktig plass i arbeidet, men salg av håndverksprodukter og etter hvert også PR for kirkesaken ble stadig viktigere. Julemessen 2017 føyer seg inn i denne flotte tradisjonen med mennesker som i beste dugnadsånd tar et krafttak for en viktig sak! Mye er blitt forandret i løpet av de 50 årene som er gått. Det viktigste er selvsagt at Ytrebygda kirke ble vigslet og tatt i bruk fra desember 2011. Kyrkjelaget eksisterer fortsatt, nå mest for å forvalte midler til støtte for arbeidet i kirke og menighet, men også med ansvar for å organisere julemessen. Kirkeringene finnes ikke lenger, men tradisjonen med å sy, strikke, snekre, sylte og bake til julemessen er absolutt levende! Det er denne tradisjonen som holder salgsdelen oppe. Fellesskapet fra kirkeringene er blant annet ivaretatt i dugnadsfellesskapet som baker lefser og flatbrød til salg på messen. Det er svært populære varer, og det er kø framfor hyllene! Julemessen har i hovedsak tre inntektskilder: salget, hovedlotteriet og basaren. Messen 2017 ga ny omsetningsrekord. Bruttoinntekten på de tre områdene til sammen passerte kr. 100 000,-! Hovedlotteriet og basaren er avhengig av støtte til gevinster fra næringslivet i Ytrebygda og fra rause enkeltmennesker i og rundt menigheten. Vi forsøker å gi næringslivet som støtter oss, oppmerksomhet under basaren. Her og nå vil vi også takke alle de enkeltmenneskene som bidrar med produkter eller gaver til salget, lotteriet eller basaren. Det finnes virkelig mange rause mennesker rundt oss! En fin tradisjon ble etablert etter at kirken var ferdig: En tidel av inntektene fra julemessen går til et diakonalt formål. I 2017 gikk «tienden» til Kirkens SOS, og styret i Kyrkjelaget kunne sende kr 10 000,-!

Hva har julemessen blitt til? Den delen av Julemessen som ikke viser igjen i regnskapstallene, er kanskje spesielt viktig: • gleden og engasjementet ved åpningen med Julekveldsvise, Minising, Bakoy og Prosjektkor, og • barn og voksne i et organisert kaos ved salgsdisker, tombola og åresalg, • latter og leven og full arbeidsinnsats med å smøre rundstykker, pynte bord, trekke kaffe, servere … • selge og hente inn årer – skaffe flere stoler til nyankomne • gode kommentarer og mye latter når lodd trekkes og gevinster fordeles • osv osv Dette er dugnadsfellesskap av beste merke, enten vi tenker på alle de som jobber – eller alle de som møter og bidrar økonomisk til tiltak for alle generasjoner. TUSEN TAKK, VI MØTES TIL HØSTEN!

Hver fredag finner dere oversikt over gudstjenester i Fana sokn.

For bestilling av abonnement: www.fanaposten.no Tlf. 55 11 80 10

SIDE

11


•OPPSLAGSTAVLEN•

Ytrebygda kirke Fana sokn

HJERTELIG VELKOMMEN TIL

PÅSKEBASAR SØNDAG 18. MARS KL.12.00 - etter gudstjenesten • Lunsj til alle • Sang ved Prosjektkoret • To åresalg med flotte gevinster Inntekten går til diakonale tiltak i soknet – dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsagere våren 2019.

Ytrebygda kirke Fana sokn

Velkommen til Y-klubben og til kveldsgudstjenester våren 2018! Fana Sokn skal ha 5 kveldsgudstjenester i Ytrebygda kirke denne våren, og allerede søndag 7. januar var det både kveldsgudstjeneste og juletrefest på Y-klubben. Kveldsgudstjenestene er for alle - ungdommer, voksne og eldre. Det blir sang, musikk, fast liturgi med kort preken og «bønnevandring». Kveldsgudstjenestene starter kl. 19 og varer en knapp time. FØR kveldsgudstjenestene – fra kl. 17.30 – inviteres alle beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til Y-klubben. På Y-klubben er det alltid sang, musikk og forskjellige aktiviteter på kirketorget. Det er også servering av kaffe, saft, boller, vafler, frukt og lignende. Dette koster kr. 10,- pr. person. På Y-klubben er vi 3-4 voksne, noen konfirmanter i «praksis» og presten vår.

18.

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage

25.

januar

Ytrebygda kirke

1.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

8.

februar

Ytrebygda kirke

15.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

22.

februar

Ytrebygda kirke

8.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

15.

mars

Adventistkirkens sykehjem NB: kl.12.30

22.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

5.

april

Ytrebygda kirke

12.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

19.

april

Ytrebygda kirke

26.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke Søndag 4. februar 2018 Søndag 4. mars 2018 Søndag 8. april 2018 En søndag i juni 2018 – informasjon om dato senere! For mer informasjon kan Tone Høylandskjær kontaktes på tonehoylandskjaer@gmail.com eller mobil 99 00 57 95.

BARNEKLUBBEN PÅ KROKEIDE Vi er en kristen barneklubb som har samlinger i biblioteket på Krokeide skole ca. hver 14. dag. Vi tilpasser programmet til barnas alder. Vi synger, har bibelfortelling, tegner, «perler» m.m. Du må gjerne ta med en voksen første gang. Alder er ca. 4 år og oppover.

SIDE

12

Tidspunkt er kl. 18.30 – 19.30. Før jul er det: 23/11 og 7/12. Kontaktpersoner: Elisabeth M. Jonassen 90 15 91 26, Ingrid Skartveit 48 17 72 03.


Konserter i Fana og Ytrebygda kirker Dato

Hva

Hvor

Når

3. feb

Konsert Elvis Gospelprosjekt Stephen Ackles, Vidar Busk og Paal Flaata presenterte en konsert i anledning 80 års dagen for Elvis. 10 mannsorkester. Felleskor med sangere fra: Fana kyrkjekor, Fanatalenter, Fanasolister, Paradur-damekor, XtraLars- Frikirkens mannskor og Cantus Sororum fra Korskolen- Åsane kirke Billetter på Ticketmaster Opera i kirken Sopran: Inger Toril Narvesen og Baryton: Thomas Røshol Flygel: Kato Flem m.fl. musikere Billetter kr 200,Fana kammerorkester Verk av Back, Janacek og Warlock Billetter Stabat mater av Pergolesi og Schubert messe Fana kammerorkester, Fanatalenter og Fanasolister Orgel: Stig W. Holter Kollekt til Fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelp Pasjonskonsert Fanasolist: Marita Lervik m.fl. Orgel og flygel: Kantor Jan Røshol Kollekt Påskemeditasjoner v/ kantor Per Inge Hove

Fana kirke

19.00

Fana kirke

19.00

Ytrebygda kirke

19.00

Fana kirke

19.30

Fana kirke

18.00

Ytrebygda kirke

14.00

Påskekonsert Fana kyrkjekor og Birkeland kantori Orgel: Stig W. Holter Dvorak messe og annen påskemusikk Billetter Sigmund Skages Minnekonsert Prisvinner, Fana mannskor og Fana kyrkjekor

Fana kirke

19.00

Fana kirke

19.00

«Kor og musikalkafe» Fanasolister, Fana kyrkjekor og gjestekor

Ytrebygda kirke

20.00

11 feb

18. feb 20. mar 29. mar 31.mar 8. apr

22. apr 30. mai

Sommerkonserter i Fana kirke på tirsdager i juni og juli kl. 12.00 (fra 5. juni). Med forbehold om programendringer. Flere konserter er med støtte fra Kulturkontoret. Konserter andre steder Dato

Hva

Hvor

Når

2. feb

Konsert Elvis Gospelprosjekt Stephen Ackles, Vidar Busk og Paal Flaata presenterte en konsert i anledning 80 års dagen for Elvis. 10 mannsorkester. Felleskor med sangere fra: Fana kyrkjekor, Fanatalenter, Fanasolister, Paradur-damekor, XtraLars- Frikirkens mannskor og Cantus Sororum fra Korskolem. Åsane kirke Billetter på Ticketmaster Minnekonsert for Hilmar Bjånesø Fana mannskor og Fana kyrkjekor

Åsane kirke

19.00

Stend vgs

19.30

Stabat mater av Pergolesi og Schubert messe Fana kammerorkester, Fanatalenter, og Fanasolister Orgel: Stig W. Holter. Billetter

Birkeland kirke

19.00

11. mar 18. mar

SIDE

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN • • • • • • •

Givertjenesten er en del av grunnfjellet i arbeidet vi driver i Fana sokn. Ved å gi en fast månedlig gave er du med å støtte et allsidig arbeid i soknets regi. Vi trenger økonomisk hjelp for å drive et stort barne- og ungdoms-, sang- og musikkarbeid, og til å gi diakonal omsorg for eldre og unge. Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med skattefradrag for årlige beløp fra kr 500 til kr 30 000 per person. (Ved utfylling av personnummer vil vi melde inn det årlige totalbeløpet for skattefradrag). Vårt kontonummer er 0532.11.68541. Avtalen kan sies opp når du vil. Vil du bli fast giver ber vi deg fylle ut informasjon nedenfor og sende til menighetskontoret. Adressen er: Fana sokn, Fanaveien 320, 5244 Fana. Du kan også legge slippen i postkassen utenfor menighetskontoret.

Bli en del av GRUNNFJELLET til FANA SOKN – takk for at du vil være med! Automatisk betaling av faste regninger

Jeg ønsker å gi min støtte til FANA SOKN. Org. nr. 976 994 337. Jeg ønsker at min gave går til: Menighetens arbeid (Jeg overlater til Soknerådet å fordele pengene der det er størst behov til enhver tid.) Barne- og ungdomsarbeidet Jeg ønsker å gi: Kr 100,- Kr 200,- Kr 500,Annet beløp Kr: …………… (ved høyere beløp må beløpsgrensen heves i banken din. Dette kan du gjøre i nettbanken selv eller kontakte banken for hjelp.) Jeg ønsker å betale: Månedlig, og at det trekkes den _____ i mnd. Belast min konto nr. Pers. nr. (Må fylles ut ved skattefradrag) KID nr. (Fylles ut av vår regnsk.fører) Navn: (bruk blokkbokstaver) ..…………………………………………………..…… Adresse: …………………………………………..…….……………………..……… Postnr: ……………… Sted: ………………………………… E-post:……..………… Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

Vi kan hjelpe til med rådgivning og tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29 www.gravferdshjelpen.no Hagerupsvei 32X, 5093 Bergen

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

55 13 15 00 (24 timer) 80 års erfaring i Fana www.dahlsbegravelse.no SIDE

14

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no

Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@ kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune-a-kroken@gmail.com

Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Fana Jan Røshol 55 59 32 52 - 489 94 700 jr948@kirken.no

Ytrebygda menighetsutvalg Linda Lindås 975 25 717 linda.lindaas@gmail.com

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no

Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Kirketjener Renate Olsen 55 59 32 66 ro429@kirken.no

Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51

KFUK-KFUM:

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no

Menighetspedagog Trine Lohne tl643@kirken.no

Administrasjonssekretær Grete Smørås 55 59 71 93 - 975 34 813 gs447@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Kultur og kirkemusikkutvalget Ragnhild Sæle Bergflødt ragnhild_saele@hotmail.com Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com Fana kyrkjekor Lisbeth Andal Særvold 55 11 90 07 saervold@online.no

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 413 28 003 Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696

«Møte Gud, møte hverandre»

HÅVARDSTUN ELEKTRISKE AS ḄḄᴡ•••••••₆

Elektriker og Lampebutikk Alt på ett sted!

Døgntelefon 55 13 40 04

Et byrå for hele Bergen og omegn - Vi har lang erfaring - Gir personlig oppfølging Kontor på Nesttun • Lundhaugveien 14

www.ff-begravelsesbyraa.no

I Blomsterdalen

Håvardstun Elektriske AS Tlf: 55114750 www.havardstun.no

FAMILIEVAREHUSET – alltid fornuftige priser l sparkjøp.no

Ytrebygdsveien 237 5258 Blomsterdalen

Her finner du oss: Kirkenes

Tromsø l Sveberg l Kristiansund Digerneset Førde Åsane Kokstad l Allehelgensgt l Drotningsvik l Stord l Haugesund l Stavanger l Sandnes l Bryne l Lyngdal l Kristiansand l Arendal l Skien l Mjøndalen l Lørenskog l Hønefoss l Vestby l Halden l

l

l

l

l

SIDE

15


RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

Liam Caballero Isak Tyse Helgesen Sandra Bjånesøy Isaksen Leah Eikedal Henrik Kvangarsnes Andersen Max Hope-Tveit Vilma Kobberstad Askeland Eline Gallefoss Jørgensen Saga Iversen Amundsen Amanda Bye-Pedersen Leah Cecilie Lønningen Tusberg Kristoffer Flaterås Nielsen Ella Henriksen Marion Hansen Sandven Jens Krokli William Emil Nordvik Langøen Aven Elida Slatlem Straus Sigrid Alice Roska Eriksen Amalie Bjerk-Eide Vienna Dusmanu Lisæth Markus Ramberg Fredheim Mia Rutledal Hjellestad Vetle Gravdal Larsen Marie Eline Hornindal Kroken Sasithon Skulstad Gabriel Mjåtvedt Korten Kornelius Bergflødt Theodor Følgesvold Molvik Agathe Dalaker Nordvik

VIET Nora Hansen og Daniel Jensen Miriam Holmefjord og Ove Knudsen

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Kari Skjervheim Jan Hansen Anna Cecilie Venge Sverre E Husabø Ada Torill Amundsen Svein Almeland Anna Mette Hoff Oddlaug Ingrid Pedersen Ingebrigt Hatlestad Olsen Frøydis Storaas Audhild Johanne Flesland Inger Randi Hæve

GUDSTJENESTER 11. feb. – Fastelavns søndag – Jes 53,1-5 1 Kor 1,18-25 Joh 12,20-33 11.00 Fana v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp. Barnekoret blir med. Takkoffer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ Smørelunsj. 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse og Oddvar Wetteland fra Norsk Gideon. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Norsk Gideon. Kirkekaffe/ smørelunsj. 18. feb. – 1.s. i fastetiden – 1 Mos 4,1-7 1 Kor 10,10-13 Matt 16,21-23 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Skriftmålsgudstjeneste. Takkoffer til Blå kors. Kirkekaffe. SIDE

16

11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Skriftemålsgudstjeneste. Barneandakt i begynnelsen av gudstjenesten. Takkoffer til Blå kors. Kirkekaffe/smørelunsj. 13.00 Fana v/ Kristin Litlere. Dåpsgudstjeneste. Fanatalentene. Takkoffer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 25. feb. – 2.s. i fastetiden – 1 Mos 3,8-15 Rom 5,17-19 Luk 7,36-50 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Det teologiske menighetsfakultetet. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Det teologiske menighetsfakultetet. Kirkekaffe/smørelunsj. 4. mars – 3.s. i fastetiden – Job 2,1-10 Ef 6,10-18 Mark 9,17-29 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 19.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til Diakonalt arbeid i Menigheten.

Ytrebygda kirke

SALME-QUIZ Sist hadde vi en salmequiz om julesalmene våre. Nå fortsetter vi med salmer videre i salmeboken. 1. «Brent barn skyr ilden» sier vi - men det gjelder ikke all ild. I en av salmene er det ikke bare snakk om å brenne seg på ilden, men at vi kan «brenne oss» på et navn. 2. Glede og lovprisning kan noen ganger være overfladisk, men noen ganger kommer det langt innenfra. Hvilen salme? 3. En salme handler om en skrivemåte som ikke kan fjernes.

11. mars – 4.s. i fastetiden – 4 Mos 21,4-9 2 Kor 5,18-21

4. Det er flere salmer som handler om stjerner. Men hvilken stjerne er det som ber oss om å helbrede sårene til dem som sulter? (nynorsk tekst)

11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe/Smørelunsj.

5. Det er sikkert mange salmer som mer eller mindre direkte sier at Jesus er helt spesiell – men en salme sier det gjentatte ganger. Hvilken?

11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep. Kirkekaffe/ smørelunsj.

6. Fattigdom kan være så mangt – men noen ganger er fattigdommen veldig omfattende – hvilen salme tenker vi på?

18. mars – Maria budskaps dag – Jes 33,14-17 Ef 1,3-6 Luk 1,46-55 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 25. mars – Palmesøndag – Jes 56,6-8 Rom 3,21-26 Matt 26,6-13 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. 4-årings gudstjeneste. Takkoffer til barneog ungdomsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i gudstjenestelisten.

Fana kirke

7. I en av salmene handler noen som er glupske. Men at vi ikke trenger å være redde for dem som er det. 8. En salme handler om en by som er høyt plassert – hvilen by, og hvilken salme? 9. I denne salmen får du en oppskrift på hvordan du skal holde motet oppe. Hvilken? 10. I en samtale sies det at blod kan være et betalingsmiddel – hvilen salme? Svarene finner du nederst i høyre hjørne! Svar salmequiz forrige utgave: 1. Det kimer nå til julefest 2. Du grønne glitrende tre god dag 3. Det hev ei rosa sprunge 4. Høyr kor englar syng frå sky 5. Det kimer nå til julefest 6. Kimer i klokker 7. Jeg er så glad hver julekveld 8. En krybbe var vuggen 9. Nå vandrer fra hver en verdens krok 10. Nå har vi vaske golvet.

Gled deg! Lukk opp. Ta livet inn. Ikke sett det på vent. Verdsett de små gledene, de gode rutinene, de enkle måltidene, de alminnelige møteplassene på de vanlige dagene. Hver dag er en spesiell verdifull del av selve livet. - Ragnhild Bakke Waale

Svar 1. Nr 86 -Navnet Jesus – «Det har satt min sjel i brann» 2. 354 – O Jesus, du som fyller alt i alle – v1 «I fra mitt hjertes dyp jeg priser deg.» 3. 339 – Skriv deg Jesus på mitt hjerte – at ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. 4. Nr 92 -Den store stjerna som steig i aust – v2: «Den store stjerna står klår som før og ber oss å dela, gje alt vi kan, og såra hela hos våre svoltne brør. 5. Nr 101 - Jesus er verdens lys: Ordene «han og ingen annen» forekommer i alle fire versene. 6. 352 – Ren og rettferdig. I v2: «Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til meg, så fattig på alt!» 7. Nr 108 – Vår Gud han er så fast en borg – i det 3. verset: Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. 8. Nr 117 – Se vi går opp til Jerusalem (alle fire versene) 9. 343 – Hvilken venn vi har i Jesus – «Aldri skal du miste motet, når i bønn til Ham du går.» 10. 347 – Jeg vil prise min gjenløser – i omkvedet: «Med sitt blod han kjøpte meg.»

DØPT

Profile for God Helg

God Helg 1/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

God Helg 1/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

Profile for godhelg
Advertisement