__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

Luther i Fana sokn SIDE

NY KANTOR I YTREBYGDA side 6 FØRSTEKLASSES side 8

3

Nr 3/17 årgang 54 fanamenighet.no


SE OG BLI SETT Det går mot høst. Dagene blir kortere og kveldene mørkere. På nytt blir vi minnet om at vi må ta på oss refleks når vi ferdes langs veiene – og at vi må se nøye etter i trafikken. Enten vi er myke eller harde trafikanter – regelen gjelder alle. Både den som går og den som kjører må se og bli sett. Men uttrykket passer ikke bare i trafikken – det kan også passe på kirken. Kanskje trenger også vi å bli sett, lagt merke til, få oppmerksomhet. Noen sier kirken gjør for lite for å bli lagt merke til – at vi ikke er oppfinnsomme nok, at vi ikke har lært oss å bruke moderne hjelpemidler for å bli sett. Det er ikke plakater på lyktestolpene som gjelder lenger – men å være til stede på sosiale nettarenaer av mange slag. Vi prøver. Dere finner oss både på Facebook og Instagram. Vi har hjemmeside og sender menighetsbladet til alle husstandene i soknet. Men viktigere enn å bli sett og lagt merke til er det at kirken ser. Det viktigste er ikke at kirken får oppmerksomhet, men at kirken gir oppmerksomhet. Det viktigste er ikke at kirken blir interessant, men at kirken er interessert. Hvis kirken ikke har øyne som ser, er det ikke noen vits i at den blir sett. På soknerådsmøtet i august hadde soknesådet en samtale om hva som skal prege kirken i årene som kommer. Det er Bergen Kirkelige Fellesråd som inviterer til en samtale om dette tema. Det ble en spennende samtale og mange flotte formuleringer ble foreslått – at kirken skal være inkluderende, tilstede, raus, romslig, relevant. Og vi visste at dette har vi hørt så mange ganger før. Disse flotte ordene har en tendens til å følge med hver gang nye reformer settes ut i livet. Så kom det fra ett av soknerådsmedlemmene: Vi trenger en kirke som ser. Og da tenkte hun ikke på at vi har en kirke som er flink å observere – men en kirke som ser slik at menneskene rundt oss føler seg sett. I en dramatisk lignelse om «Dommens dag» - sier Jesus om de SIDE

2

rettferdige: «Jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Forundret svarte de rettferdige: Når så vi deg tørst, naken, syk eller i fengsel?» Da svarte Jesus dem: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» De hadde sett i handling! Å «se» er mer enn å legge merke til. Å «se» er å gjøre noe. De rettferdige visste ikke at de hadde sett Jesus i menneskene rundt seg. Men Jesus sa at de så ham og medmenneskene med det de gjorde. Vi trenger en kirke som er mer opptatt av å se enn å bli sett. Eller kanskje vi kan si – en kirke som blir sett og lagt merke til – fordi den ser og gjør noe! Og skal vi se på denne måten må vi være de medmenneskene Gud har kalt oss til å være: som ser når noen trenger hjelp. Som ser når noen trenger oppmuntring og trøst. Som ser når noen føler seg ensomme. Som ser når noen ikke finner veien de skal gå. Som viser respekt for dem som opplever mangel på respekt. Der er ikke mangel på gjøremål for den kirken som ser. Gunnar Nesse Sokneprest

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.


LUTHER I FANA SOKN I år feirar vi 500-årsjubileet for reformasjonen og at Martin Luther slo opp sine 95 teser mot paveveldet på døra til slottskyrkja i Wittenberg. Tekst: Oddvar Skre

Det er difor tid for å sjå seg tilbake og få eit oversyn over kva Luther har hatt å seia for Fanabygda og landet elles. Den faste busettinga i Fana var truleg bygd opp kring nokre få storgardar (Stend, Fana, Milde, Skage, Hop, Skjold m.fl.) som dei mindre gardane blei skild ut frå. I tillegg var kongen ein stor jordeigar. Utover i middelalderen blei kyrkja ein stadig større og mektigare faktor i samfunnet, og ein stor del av det tidlegare bondegodset og krongodset blei lagt inn under kyrkja. Korleis dette skjedde, er uklart, men utarminga av landet som skjedde ved Svartedauen og etterpå, var nok ei medverkande årsak. Vi veit og at i seinmiddelalderen var det vanleg praksis i den katolske kyrkja å lesa sjelemesser og be for avdøde personar for at dei skulle koma lettare gjennom skjærselden, og at folk gav gåver og testamenterte eigedomane sine til kloster og kyrkjer for at dei skulle gjera dette. I Fanakyrkja var det dessutan eit undergjerande sølvkors som folk valfarta til og gav gåver til for å bli friske. I 1303 blei Fanakyrkja kongeleg kapell på linje med Apostelkyrkja i Bergen, noko LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, og Mette Frank Johnsen GRAFISK PRODUKSJON

som medførte kongeleg støtte til prestar og vedlikehald. Før reformasjonen var såleis 60 av 121 gardar og over halvparten av jordarealet i Fana klostergods, og resten var stort sett krongods og prestegods. Den delen som var prestegods under Fanakyrkja, var dei gardane som låg nærast rundt kyrkja, i alt 18 gardar. Lyseklostergodset omfatta i alt 22 gardar i den delen som låg nærast Os, og dei 38 gardane som tilhøyrde Nonneseterog Munkelivgodset, var i den delen av Fana som låg nærast Bergen, sameleis det godset som tilhøyrde Domkyrkja og bispestolen, i alt 14 gardar. Berre 6 gardar var bondegods gjennom heile middelalderen. Innføringa av reformasjonen og Luther si lære snudde opp ned på alt dette. Kongen i København overtok alle eigedomar som hadde tilhøyrt kloster og kyrkjer, og selde det vidare til rike Bergens-kjøpmenn og byborgarar for å få inntekter til dei mange krigane sine. Såleis overtok Vincent Lunge storparten av Nonnesetergodset og ein del av Munkelivgodset, og Formann-familien overtok Lyseklostergodset og garden

Fana sokn / Lars Håberg Ottesen Media og Print TRYKK: Molvik grafisk AS Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

Lønningen. Inntektene frå dei 18 gardane rundt Fanakyrkja som var prestegods, gjekk til vedlikehald på kyrkja og løn til prestane der, like til 1870-åra då Fana kommune overtok det økonomiske ansvaret og bøndene blei sjølveigarar. For Fanakyrkja blei likevel reformasjonen på kort sikt ein liten katastrofe, fordi kyrkja miste sin status som pilgrimskyrkje og blei røva for alt av verdi, inkludert sølvkorset og blytaket. Lysekloster blei jamna med jorda og klebersteinen frakta til Danmark og brukt til slottsbygging der, og Kristkyrkja og Apostelkyrkja i Bergen rivne fordi dei låg for nær festningen. Men på andre måtar kan ein seia at reformasjonen representerte eit framsteg. Det blei slutt på praksisen med å ta imot gåver for å lesa sjelemesser for avdøde personar, og Bibelen blei omsett til «modersmålet», i første omgang dansk, i staden for at Guds ord blei forkynt på eit uforståeleg latin, slik som i seinmiddelalderen. Det blei og etter kvart slutt på helgendyrkinga, og folk kunne få eit nærare og meir personleg gudsforhold enn før.

DEADLINE NESTE UTGAVE: 07.11.2017 Distribueres i uke 48 og 49 FORSIDEBILDE: Martin Luther av Lucas Cranach der Ältere, 1529 SIDE

3


UT PÅ TUR! Seniortreffet i Ytrebygda kirke møtes trofast siste tirsdagen i måneden og våren ble avsluttet med en flott tur til Sotra, 30.mai. Målet var ulike attraksjoner på øyen og første stopp var besøk i Foldnes kyrkje. Der ble det omvisning og andakt. Videre bar det i vei mot mer luftige omgivelser på Fjell festning, der ble man belønnet med flott utsikt og godt bevart historie fra krigens dager. Det ble mulighet for mer historie da det etterpå var besøk på Telavåg museum.

SENIORTREFF I YTREBYGDA KIRKE -siste tirsdagen i måneden 26.september 31.oktober 28.november

Vi starter kl.12.00 Du er velkommen - godt å være sammen!

God mat hører med og det ble servert buffé på Panorama Hotell og man kunne nyte sola med havutsikt før hjemturen hvis man ville. Takk for turen til alle som deltok og følg med, det kan bli flere turer! Det er muligheter for å være med denne gjengen fremover høsten også. Velkommen til Seniortreff i Ytrebygda kirke siste tirsdagen i måneden kl 12.00.

SENIORTREFF I FANA MENIGHETSSENTER Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden kl.11.30 – 13.30. Det blir sosialt samvær med program, bevertning, allsang og andakt. Samlingene til høsten blir slik: 5. oktober – Kristuskransen v/prost Kristin Sævik Litlere 2. november – Kirkens SOS v/Magnhild Bøyum Aase 7. desember – Fana-kyrkja gjennom tidene v/Oddvar Skre Velkommen! Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

BIBELTIMESERIE UTEN BEGYNNELSE OG SLUTT Hver annen onsdag kl. 19.00 samles vi til bibeltime/bibelsamtale i Fana menighetssenter, menighetssalen. Gunnar Nesse leder oss gjennom tekster i Bibelen - og inviterer til at alle deltakerne kan komme med innspill og kommentarer. Vi leser bibeltekstene sammenhengende, og hopper ikke over noe! Når vi kommer sammen, spiser vi kveldsmat, prater og koser oss. Så fortsetter vi gjerne med en sangstund der deltakerne velger sanger vi skal synge. Deretter går vi gjennom et tekstavsnitt, svarer på spørsmål og snakker om hva vi får ut av det vi leser. SIDE

4

Bibeltimene varer som regel til 21.15. Dette er et åpent tilbud, ingen påmelding. Det er heller ingen deltakeravgift. Vi legger bare noen kroner i en skål for å dekke utgiftene til kveldsmaten. Ingen lærebok - men ta med bibel! Denne høsten går vi gjennom Matteusevangeliet - og akkurat nå holder vi på med Bergprekenen.

Datoer denne høsten er: • • • • • •

27 september 11 oktober 25 oktober 8 november 22 november 6 desember

Vi fortsetter etter nyttår. Velkommen!


TEMAGUDSTJENESTER 31. oktober 1517 skal Luther har slått opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg - med kritikk av Den katolske kirkes avlatspraksis. Tekst: Gunnar Nesse

Det er vel heller tvilsomt om det var slik det foregikk, men i alle fall ble disse tesene kjent og distribuert på denne tiden. De skapte både begeistring og forargelse der de ble kjent. Tesene blir regnet som starten på Luthers reformasjon. Selv om tesene var en protest mot datidens avlatspraksis, var de også et angrep på kirkens nådelære og pavens autoritet. Pave Leo X reagerte sterkt og forlangte at Luther skulle tilbakekalle tesene. Det var Luther villig til, hvis paven kunne overbevise ham om at tesene var i strid med Bibelen. Men det kunne Paven ikke og prøvde heller aldri på det. Dermed var reformasjonen i gang og spredte seg ut over i Europa. Først 20 år senere, i 1537 ble reformasjonen innført i Norge av kong Christian III. Samtidig mistet Norge status som et eget land med eget riksråd. Nå ble vi en del av Danmark. Fana kirke – som til da hadde tilhørt Den katolske kirke, ble nå luthersk. Sølvkorset som var kjent for sin helbredende kraft, ble fjernet. Det var en skuffelse for mange, men i stedet samlet de syke seg ved «Krykkjehaugen». Der hadde de som var kommet til Fana kirke og var blitt friske lagt igjen staver og krykkjer. Kanskje den samme kraften kunne være til stede der. Men den lutherske kapellanen ville ikke ha noe av slik overtro, kjørte vekk stavene og krykkjene og brente dem opp. Det sies at ikke mindre enn 8 hestelass med staver og krykkjer havnet på bålet. All overtro skulle ut av kirken! Det er ikke godt å si hva som hadde skjedd hvis sølvkorset fikk ha sin plass i Fana kirke også etter reformasjonen. Med dagens nye interesse for pilegrimsvandringer, hadde det vært litt av et pilegrimsmål om vi hadde hatt sølvkorset i kirken fortsatt!! Det er med en viss ambivalens vi feirer reformasjonen i Fana. Men vi

feirer med glede Luthers fornyelse av evangeliet om Guds nåde, at vi blir frelst ved tro, uten gode gjerninger. De fleste menighetene i Norge feirer Lutherjubileet med en rekke temagudstjenester. Det gjør vi også i Fana. Allerede før sommerferien hadde vi temagudstjeneste både i Ytrebygda kirke og i Fana Amfi. Da var tema: «Skaperverket er ikke til salgs». Etter den lutherske forvaltertanken er de kristnes oppgave å ta vare på skaperverket. Det er like verdifullt i Guds øyne å gjøre sitt beste i et verdslig yrke enn å være prest. I dag – med fare for å rasere skaperverket og gjøre jorden ubeboelig, er Luthers forvaltertanke viktigere enn noen gang. 20. august var «Nåden alene» tema – både i Fana og Ytrebygda kirker. Hvis vi med få ord skal si hva som var det viktigste med reformasjonen – må det være nettopp en ny forståelse av nåden. Før reformasjonen var nåden en kraft som kunne hjelpe oss på veien til frelse, men at vi også måtte gjøre noe selv. Men det var likevel ikke mulig å bli frelst uten nåde. Men Luther avviste alle mulige tanker om at vi må gjøre noe selv for å bli frelst. Troen kan ikke bygge på gode gjerninger, bare på Jesu gode gjerninger og hans offer. Først da kan vi være trygge på frelsen.

alle mennesker var like mye verd. I katolsk teologi hadde de geistlige en spesiell og opphøyet rolle i forhold til vanlige mennesker. For Luther fantes det ikke et slikt skille – alle døpte var i utgangspunktet prester. «Det allmenne prestedømmet» ble en befrielse fra en kirke som kontrollerte og stod over de troende. Luther gjorde den enkelte myndig og ansvarlig for sin egen tro og sitt eget liv. I dag er mennesker igjen til salgs – på en helt annen måte enn den gang. Med fornyet aktualitet og styrke kan vi forkynne at alle mennesker er like mye verd, uansett hvor de kommer fra eller hva de tror på. Søndag 29. oktober samler vi oss i Fana til jubileumsgudstjeneste og feirer 500-års dagen, selv om, dagen egentlig er 31. oktober. Da samler vi oss fra hele soknet til en felles festgudstjeneste. Kyrkjekoret blir også med oss den dagen. Vi lover noen overraskelser under gudstjenesten! Det blir både dåp og nattverd – ikke minst fordi Luther fornyet forståelsen av både dåp og nattverd. Så – bli med på de to temagudstjeneste vi har igjen – og på jubileumsgudstjenesten!

15. oktober følger den tredje temagudstjenesten i begge kirkene: «Frelsen er ikke til salgs». Da er vi tilbake til avlatsstriden og avlatshandelen, der det nettopp var mulig å kjøpe frelse, både for seg selv og andre. En kunne ikke bli frelst bare med å kjøpe avlatsbrev, men det ble enklere! For Luther er frelsen en gave - og bare en gave! 12. november kommer den fjerde temagudstjenesten i Ytrebygda – søndagen etter i Fana. Da er tema: «Mennesket er ikke til salgs». For Luther var det helt grunnleggende at SIDE

5


NY KANTOR I YTREBYGDA Tekst: Dag Eugen Vaula

er født på Voss, men vokste opp i Vik i Sogn. Videregående tok han i på musikklinjen på Sandane i Gloppen, med piano som hovedinstrument. De neste 3 årene tok han pianotimer og pendlet til Bergen for å studere jazzpiano. Så et tenkeår da han studerte kunsthistorie i Bergen. Fra 2006 til 2013 studerte han orgel og komposisjon ved Griegakademiet samtidig som han vikarierte som organist bl.a. i Sandviken og i Kirkens bymisjon. Hvilke planer og tanker har han så om stillingen i Ytrebygda? Onsdag 23. august begynte Per Inge Hove som kantor i Ytrebygda. Per Inge er 32 år og gift med Sunniva Petersen Johansen. Sammen med lille Maren på 3 år bor de sentralt og fredelig like under Løvstakken. Vi treffer Per Inge i kaffepausen på Fana menighetssenter og havner snart i en engasjert prat med ham og de to andre kaffedrikkerne, frivillighetskoordinator Liv Marit Evjen og sekretær Grete Smørås. Samtalen flyter lett om små og store spørsmål, om sommer og sol, om liv og død. Per Inge bruker ikke mange eller store ord, men er en slik samtalepartner som lytter til andre og får andre til å lytte. En egenskap som ikke minst intervjueren kunne lære litt av. Senere, på tomannshånd, tar vi for oss personen og musikeren. Per Inge

Sammen med sin forgjenger, Ivar Mæland, har han allerede vært med på å få inn et nytt, lite (og gratis) orgel i Ytrebygda kirke og gleder seg til å prøve ut det som et supplement til pianoet som likevel vil være hovedinstrumentet under gudstjenestene. Per Inge kan godt tenke seg et større og permanent orgel, men innser at det blir dyrt og må vurderes grundig. Elektronisk orgel er billigere, og lyden kan være ganske god, men utøveren kan ikke føle en fysisk respons på samme måte som i et mekanisk orgel. Orgelet i Fana kirke skal Per Inge bare spille på i noen brylluper og begravelser for å avlaste Jan Røshol.

og solister. Har han synspunkter på de siste revisjonene av liturgi og salmebok? Per Inge svarer forsiktig og saklig, men sier seg høflig enig i at den nye salmeboken har mistet noen gode gamle salmer og at liturgien ved vanlige gudstjenester, dvs høymesser, kunne vært mer ensartet over hele landet. Til slutt litt om den private Per Inge. Han tilstår en viss grad av fotballgalskap, med Sogndal og Liverpool som favoritter. (Liverpool??? Leser han ikke Pondus?) Han leser ihvertfall en god del annet, mest skjønnlitteratur, men også biografier av komponister og musikere. Og så liker han å ta med familien på fjellturer og på reise til storbyer, gjerne Paris og London. Ikke Syden med stor S, som intervjueren sitter og sukker etter. Per Inge er kantor i 75% stilling. I de resterende 25%, mer eller mindre, er han frilans jazzmusiker. Da gjenstår bare å ønske Per Inge hjertelig velkommen som ny musikalsk ressurs i Fana generelt og i Ytrebygda spesielt.

Per Inge ønsker alle slags instrumenter velkommen i kirken og vil gjerne få til et musikalsk samarbeid med barn og ungdom. Kordireksjon er ikke hans spesialitet, men han liker godt å akkompagnere både kor

SALME-QUIZ 1. Hva het den blinde norske predikanten som skrev både tekster og melodier selv? 2. Hvilken norsk salmedikter omkom i en av landets første flyulykker? 3. Dagfinn Zwilgmeyer hadde en nevø og grandnevø som også ble salmediktere, hvem var det? 4. En norsk organist og melodikomponist skrev gjerne melodier til Grundtvigs salmer. Hva er hans navn? SIDE

6

5. Hvilken norsk salmedikter nevner en farge to ganger i første strofe? 6. Hvem er Kongsbergs største salmedikter? 7. Eyvind Skeie har skrevet en salme til melodien fra Beethovens niende, hvilken er det? Svarene kommer i neste utgave av God Helg!

Svar på quiz i forrige utgave: 1. Fylt av glede 2. Navnet Jesus 3. Dagfinn Zwilgmeyer (Tårnhøye bølger) 4. Alf Fasmer Dahl (Nå vandrer fra hver en verdenskrok) 5. M.B. Landstad 6. Arve Brunvoll, Eyvind Skeie 7. Edvard Grieg


Å VÆRE ELLER IKKE VÆRE - DET ER SPØRSMÅLET Tekst: Marianne Nordby, soknerådsleder

Disse kjente og kloke ord fra Shakespeares Hamlet vil jeg bruke som en liten introduksjon til mitt innlegg. Her er ikke spørsmålet å være eller ikke være, men svaret er være for en liten stund. For den oppmerksomme kirkebesøker, har Ytrebygda kirke fått orgel. Dette har ført til mange reaksjoner, til tider har innboksen min vært full av orgelmail. Derfor denne lille orientering. Ytrebygda kirke har «bare» hatt klaver som hovedinstrument. Hvorvidt det har vært meningen å skaffe et orgel eller ikke - det skal ikke jeg svare på. Til orientering har det blitt opprettet et orgelfond, og Ytrebygda mottok en pengegave fra Bergen Kommune ved innvielsen. Denne primært til bruk til orgel. Med dette i bakhode var AU / soknerådet positiv til en henvendelse om midlertidig orgel til kirken. Vi mente at dette kunne være en fin måte å prøve ut hvordan et orgel ville fungere i kirken. Det ble bestemt at vi skulle si ja til henvendelsen. Også med tanke på at orgelet kunne gi noe både til dem som var for, og dem som var mot orgel i kirken. Samtidig som et orgel i denne prøveperioden kunne gi mulighet for et mer fleksibelt musikktilbud ved gudstjenester og kirkelige handlinger. I ettertid har vi også vært så heldig å få tilsatt en kantor som behersker orgel «ekselente».

MUSA I ORGELET Av Jakob Sande Det budde ei mus i eit orgel som sto i eit kyrkjehus Ho var ikkje nettopp nonne, berre ei orgelmus. Ho treivst inni orgelverket, for musa var musikalsk, og merka når orgeltonen var aldri så lite falsk. Og det fekk ho ofte merke, for han som var orgelnist, og han som var belgetrøar var brødrene Rosenquist. Den eldste var belgetrøar, ein storvomma somlekopp; men broren på klaviaturet var sprek som ein orre på topp.

Hele orgelsaken startet med at vi fikk en henvendelse. Et orgel i Hjelmås kirke stod i fare for å bli peisved. Det ble henvist til at orgelet var i ok tilstand, og burde få noen flotte pensjonistdager i Ytrebygda kirke. Pga. korte tidsfrister, og hendelser utenfor vårt handlingsrom, ble saken for det meste behandlet i AU (arbeidsutvalget). AU prøvde etter beste evne å ta alle innkomne syn og refleksjoner til etterretning.

Så ingen kan undrast at musa stundom vart ille ved. Men bortset frå slikt spetakkel ‘ho levde sitt liv i fred.

Der ble klarert med kirkevergen i Lindås, at orgelet kunne sponses. Kirkebyggsjef Tveit har hele tiden vært med oss i prosessen. Her har AU og soknerådet handlet innenfor lovlige rammer.

Og ein gong var musa heldig, Det hende nok enno ein gong; ho barsla til dyr musikk av Mendelsohns brullupssong.

Orgelet er (og dette har hele tiden vært meningen) en midlertidig løsning. La oss glede oss over dette instrumentet og alt hva det kan gi oss fremover.

Og når det vart preikesundag ho hadde si gode stund, og to seg tilliks med hine’ sin vanlege sundagsblund.

Kanskje er det allerede en som gleder seg over dette instrumentet. Hvem vet? Jeg vil ønske dere en god høst, og avslutter med et dikt av Jakob Sande:

Ho hadde til levemåten, for brød stod ho aldri beit. Det fann ho i sakristiet, men det er det ingen som veit.

Men siden var ulukka ute, det fants ikkje botevon då Rosenquist, belgetrøar, gav opp og gjekk av på pensjon. For bror hans fekk trumfa igjennom ein skinnbelg av likaste sort på fire til fem hestekrefter, og dermed bles musa bort. Men likevel, kan ein vel seie, tok musa det siste stikk; ho fauk over kyrkjetårnet til himmels med full musikk.

SIDE

7


«Maren mast alle viskelærene, mamma!» På klingende bergensdialekt gjenforteller Anna (6 år), ved kveldsmaten, Maren Tischendorf (prest) sin preken fra Førsteklassesgudstjenesten søndagen før skolestart. Det er tydelig at dette gjorde inntrykk. Maren hadde, på sin aller første skoledag, fått en oppgave av læreren. Hun skulle få dele ute viskelær til hver av elevene i klassen sin. Så snublet hun og viskelærene fløy utover klasserommet. Så flaut! «Men vet du, mamma? Det var en jente i klassen til Maren som sa: «Dette fikser vi i lag». Og så hjalp hun Maren. «Det var fint gjort!» Anna var en av mange seksåringer som søndag 13. august var med på Førsteklasses gudstjeneste. De ble holdt parallelt både i Fana og Ytrebygda kirke. Mange spente barn, med nye skolesekker, var samlet. Flere av barna var også med på en ettermiddagssamlingen før sommeren. Der fikk de leke skole, øve på «Førsteklassessangen» og høre en spennende historie om den barmhjertige samaritan. Og for Anna var det det kanskje aktualiseringen av bibelhistorien som traff best for en spent førsteklassing søndagen før skolestart.

JULEMESSE I YTREBYGDA KIRKE Lørdag 25. november kl. 12.00 åpner julemessen i Ytrebygda kirke. I tillegg til matvarer selges mye fint i tre, strikk og søm, og vakre plantedekorasjoner. Alle som ønsker å bidra med produkter er hjertelig velkommen! Lefser og flatbrød lages på dugnad i tiden før julemessen; trolig siste SIDE

8

lørdag i oktober og første lørdag i november. De som ønsker å være med kan melde fra til Tone Høylandskjær (tonehoylandskjaer@gmail.com) eller tlf. 990 05 795. I slutten av oktober og fram til 25. november er det anledning til å støtte arbeidet med å ta lodd i hovedlotteriet. Vinnerne trekkes - og resultatet kunngjøres - under julemessen.

Julemessen avsluttes med tradisjonell basar med kaffe og mat. Julemessen i Ytrebygda er dugnad med mange frivillige som yter en gratis innsats. Vi har alltid behov for flere som stiller opp til arbeidsinnsats under messen. Kan du tenke deg å bidra, ta kontakt med Svein Berg (sveber5@gmail.com) eller tlf. 907 73 696.


KOM SOM DU ER PÅ BABYSANG! Tekst: Susanne Ingebrigtsen

- Jeg ønsker at det skal være et lavterskeltilbud. At du skal kunne slenge ut en pupp, eller bytte bæsjebleie om du må. Ragnhild Grov Nilsen (37) fra Stord ble i fjor ansatt som barne- og ungdomsmusiker i Fana sokn. Den tidligere læreren har lang fartstid som både ansatt og frivillig innen barne- og ungdomsarbeid i kirken, samt Norges KFUK-KFUM. Når hun nå snakker om konseptet Babysang, et drop-inntilbud hun driver annenhver torsdag kl. 13.00 i Fana og Ytrebygda kirker, blir hun engasjert over hvor avslappende det er. - Du trenger ikke være idol-stjerne for å komme og være med å synge. Barnet vil jo egentlig bare høre mor eller far sin stemme. Grov Nilsen er trebarnsmor selv, fastboende i Ytrebygda, og sier hun forstår hva dette går i. Folk kan altså komme som de er, og Grov Nilsen

lover et repertoar av kjente og kjære sanger, men også litt nytt. De prøver også å unngå for mye tekst, med hensyn til ammetåken, sier Grov Nilsen og ler.

- Her står pølsegryten klar, og folk detter inn fra skole, barnehage og SFO. Vi har ingen felles start, og kirken blir en lekeplass i rundt en time.

Babysang arrangeres i de fleste menigheter i Den norske kirke og er for spebarn 0-1 år. Grov Nilsen synes det er spesielt kjekt å se hva aktiviteten gjør med barnet. - Du opplever en respons fra noen som ikke har et verbalt språk enda. Du kommuniserer gjennom lyder og smil, egentlig hele følelsesregisteret! Pedagogisk tenker jeg også hvordan musikk kan fungere i forhold til utvikling- alt fra språk til rytme.

Deretter er det aldersbestemte aktiviteter fra kl. 17: Knøttekafé, Mini-sing, BaKoY (Barnekoret i Ytrebygda kirke) og Tweens. Hvis det blir mye informasjon oppfordrer Grov Nilsen folk som er interessert i arrangementene å følge de på facebook. ‘’Trosopplæringen i Fana Sokn’’ og ‘’Familiedag i Ytrebygda’’.

Barneog ungdomsmusikeren opplever at folk blir igjen etter Babysangen, og understreker hvor hyggelig dette er. Hun snakker også om et utvidet tilbud for hele familien, nemlig Familiedag i Ytrebygda, annenhver torsdag kl. 16.00.

- Du kan til og med få varsel når noe skjer, så slipper du å ha kontroll på alt!

NY STYRERVIKAR I ÅPEN BARNEHAGE Denne høsten er Elizabeth Lind Dyngeland styrervikar i åpen barnehage. Hun er gift, mor til tre og bestemor til to. To av barna hennes er voksne, mens yngstemann fremdeles bor hjemme på Skjold. Familien har både hund og skilpadde. Elizabeth utdannet seg til førskolelærer i voksen alder etter å ha jobbet mange år i barnehage. Hun har tilsammen 12 års erfaring fra barnehage. Elizabeth er interessert i teater og musikk, og på fritiden jobber hun frivillig for en musikalgruppe, og hjelper til å få satt opp musikaler på Cornerteateret. Hun er også glad i å være ute i naturen. Til God Helg forteller hun at hun er glad for å få være vikar i åpen barnehage denne høsten, og gleder seg til å bli kjent med barna og foreldrene. Vi ønsker Elizabeth velkommen til oss.

Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUKKFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 25,- for voksen og 15,for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, 908 83 620 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage SIDE

9


UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

KONSERTER I FANA OG YTREBYGDA KIRKER Dato 24. sept

Hva Høstkonsert Solister: Jan Endresen, Cathrine Snipsøyr Flygel: Ljubov Katerli Konsert med Ole Bull kammerkor Billetter

Hvor Fana kirke

Når 19.00

Fana kirke

Kveld

Orgelkonsert Domorganist i Odense; Randi Mortensen Kollekt Konsert med SKRUK, Fanatalenter og Fanasolister Billetter ved inngang og på Billettservice

Fana kirke

19.00

Fana kirke

17.00

22. okt

GospelNight v/KFUK-KFUM Fana

Fana kirke

19.00

29. okt

Fana kirke

19.00

Fana kirke

Kveld

22. nov

«Opera galla» Sopran: Inger Torill Søylan Narvesen Baryton: Thomas Røshol Billetter Konsert med Fana Kammerorkester Solister: Dag Eriksen (fiolin) og Carolina Chmielewska (obo) Billetter Førjulskonsert med Kulturbussen Linje 2000

Fana kirke

12.00

26. nov

Konsert med Fanakoret

Ytrebygda kirke

Kveld

4. des

Adventskonsert med formiddagskoret Kollekt

Fana kirke

12.00

5. des

Julekonsert med Lambach & Lund

Ytrebygda kirke

20.00

14. des

Konsert med Kaland skolekor, Os Vocalis, Fanasolister og Fanatalenter

Fana kirke

Kveld

14. des

Julekonsert med Kor é Vi og Hjellestad skoles barnekor

Ytrebygda kirke

Kveld

17. des

Den store julekonserten med Fana kyrkjekor, Fana mannskor og Fana musikklag Kollekt

Fana kirke

19.00

30. sept 8. okt 15. okt

19. nov

Med forbehold om programendringer. Flere konserter er med støtte fra Kulturkontoret.

KONSERTER ANDRE STEDER Dato 1. okt

Hva Matinekonsert med Fanatalente

Hvor Domkirken i Oslo

Når 15.00

26. okt

«Ved havet» En konsertreise med sanger fra og til havet. Mannskap: Fanasolister, Fanatalenter og damekoret Paradur. Billetter kr 150,- ved inngang Juleoratoriet til Saint Saëns Fanasolister, Fanatalenter, Fana Kammerorkester m.fl. Billetter

Fana kulturhus

19.00

Skjold kirke

18.00

9. des

VIL DU BLI MED I PROSJEKTKOR I YTREBYGDA KIRKE? Det har kommet flere ønsker om å starte et Prosjektkor i Ytrebygda kirke, og denne høsten setter vi i gang! Vi skal ha tre øvinger i lag og skal jobbe frem mot en fremføring på Julemessen i Ytrebygda kirke. Koret er for deg som er liker å synge gospel, julesanger, opptre og et sosialt miljø. Ragnhild Grov Nilsen (Barne- og ungdomsmusiker i Fana sokn) vil være dirigent, og vår nye kantor - Per Inge Hove - vil være med som pianist. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Ragnhild Grov Nilsen: rn375@kirken. no SIDE

10

Øving: • Torsdag 2. november, kl. 20.00- 21.30 i Ytrebygda Kirke • Torsdag 16. november, kl. 20.00-21.30 i Ytrebygda Kirke • Fredag 24. november, kl. 20.00-21.30 i Ytrebygda kirke. (Denne kvelden lager vi kvelds etter øvingen.) • Lørdag, 25. november, kl. 12.45 i Ytrebygda kirke. (Vi synger på Julemessen i Ytrebygda kirke)


Over: Tjelden samler seg i flokk - Fanafjorden. Under: Sangsvane på Hamretjern

FOTOSAFARI I FANA SOKN Fanabuen Atle Skjerlie (69) har vært fotointeressert siden ungdomstiden, og har stor glede av å dele og formidle fra sine opplevelser i den flotte naturen vi har i Fana. For rundt fire år siden opprettet han Facebooksiden «Fanafolket». Med over 4 000 medlemmer i gruppen er det mange som engasjerer seg ved å like og kommentere bilder som blir lagt ut, og som selv deler bilder på siden. Redaksjonen i God Helg har bedt Atle om å velge ut noen blinkskudd han har tatt i løpet av sommeren, som vi kan få dele med våre lesere. Gråhegren - en tålmodig fisker og nydelig fugl - men veldig sky Her fra Riberneset utenfor Hordnes i Fanafjorden

Revevalper på Stend

Hjorten er flink til å få kalvene frem; her kolle med kalv i Blombrekka på Titlestad

SIDE

11


SOMMERKONSERTER I FANA KIRKE 2017 Tekst: Audun Mæland

Fana kirke har en lang tradisjon for å avholde sommerkonserter, i år ble det avholdt hele 8 konserter i juni og juli. Konsertene foregår på tirsdager midt på dagen, og spenner over et stort musikalsk spekter. God Helg-redaksjonen var tilstede under konserten tirsdag 4. juli. Medvirkende her var kantor Jan Røshol, sopranen Cathrine Snipsøyr og tenoren Arne Nakling. Omtrent 80 mennesker hadde tatt turen den fine sommerdagen, og snittalderen må vel kunne sies og være «godt voksen». Før konserten tok jeg en titt på programmet, og ble umiddelbart litt spent på om kantor Røshol skulle klare å komme gjennom hele 17 musikkinnslag på 45 minutter, som var anslått konsertlengde. Programmet startet med Air av J.S. Bach, etterfulgt av et Preludium av samme komponist. Preludiet ble valgt ut fordi 4. juli var Dronning Sonjas 80-årsdag, og dette stykket ble i sin tid spilt som bryllupsmarsj H.M. Kong Harald og Dronning Sonjas bryllup. Så fulgte Bachs «Et in Spiritum sanctum», der Arne Nakling sang fra galleriet. Et stykke som har godt over middels vanskelighetsgrad, og Nakling løste dette utmerket. Så fulgte et orgelstykke fra L. Böllmann, der orgelet i Fana ble satt på en solid dynamisk test. Den klassiske folketonen fra Hallingdal, Eg veit i himmerik ei borg, ble så fremført med allsang på første og siste vers, Snipsøyr var solist på noen av versene og Arne

Nakling på fele og som solist på enkelte vers.

tonene med samme bravur, like klokkeklart som originalen.

Så tok Røshol fram entertaineren i seg og ville gjøre ære på USA sin nasjonaldag med amerikansk filmmusikk, som de fleste neppe har hørt fremført på orgel før! Et medley bestående av temaene fra både filmen «Politiskolen» og «Star Wars», fritt etter Jan Røshols arrangement.

Røshol tok ansvar for å roe ned igjen med en egen flygelimprovisasjon over «Air», «Whiter shade of pale» og «Jesus is the answer».

Etter dette måtte man roe ned igjen, og Ole Bulls «Seterjentens søndag» ble framført på en utmerket måte, med flygel og sang foran i kirken. Så fulgte en folketone fra Ryfylke, framført av Arne Nakling, gående opp midtgangen i kirken. «Ved Rondane» ble fremført i en litt populær og modernisert versjon, Arne Nakling som solist og på fele, akkompagnert av Røshol på flygel. «Dei gamle fjell i syning om» ble deretter satt i gang, og her fikk publikum vist seg fra sin beste side. En kano mellom benkeradene gikk unna og forsamlingen sang i vei, selv uten tekstark. Stor entusiasme i kirken! R. Rodgers «Climb every mountain», i norsk versjon «Se over fjellet», ble sunget av Cathrine Snipsøyr. Det tok helt av på slutten og endte i spontane klappsalver i kirken. Svein Gundersens «Soria Moria» ble i sin tid spilt inn på plate av Sissel Kyrkjebø. Snipsøyr klarte de høye

STRIKKEKAFE Velkommen til strikkekafe i Ytrebygda kirke annenhver onsdag kl. 19.00 - 21.00 Vi strikker ullplagg til premature, nyfødte og syke barn ved sykehus i Tanzania. Vi håper å se deg! Bli med og strikk ullplagg til de små! Datoer for høsten: 20. september, 4. oktober, 18. oktober, 1. november og 6. desember. Kontaktperson: Inger Johanne Holst, mobil: 990 91 596

SIDE

12

David Foster, den amerikanske produsent/komponisten, er mest kjent for hits utgitt av andre artister. «The prayer», en rolig ballade som fikk Golden Globe for beste filmmusikk i sin tid, er en sang mange har hørt, men ikke kjenner opprinnelsen til. Den balanserer mellom typisk filmmusikk, ballade og gospel. Spontan klapping fylte kirken igjen! Fransesco Sartoris «Time to say goodbye», en vakker italiensk ballade som desverre høres oftere på pizzarestauranter enn i kirker, fulgte opp med mer vakker sang, før Schuberts «Agnus Dei – Dona nobis pacem» avsluttet det hele med flygel og firstemt sang. Det vil si at Camilla Bernt sang altstemmen og Jan Røshol sang bass, samtidig med å spille flygel. Som de fleste nå har gjettet, var estimert varighet på konserten overskredet med god margin. Det tror jeg alle fremmøtte så på som en stor bonus! De musikalske innslagene hadde stor variasjon, og et entusiastisk publikum gjorde konserten til en flott opplevelse. Takk til Cathrine Snipsøyr, Arne Nakling, Camilla Bernt og Jan Røshol.


•OPPSLAGSTAVLEN•

Seniortrim Høst 2017

Ytrebygda kirke “Marthas sal”

Instruktør fra Idrett Bergen Sør

Tirsdager kl. 14.30 - 15.30 29. aug

3. okt.

5. sept.

17. okt

21. nov.

12. sept.

24. okt.

28. nov.

19. sept.

31. okt.

5. des.

26. sept.

7. nov.

12. des.

14. nov.

Medhjelpere på trimmen: Bella Birkeland tlf 934 54 504

29. aug. 3. okt.

14. nov.

Reidun Knarvik tlf 922 65 197

5. sept..

21. nov.

Inger Margrethe Nielsen tlf 994 79 025

12. sept. 24. okt.

28. nov.

Rita Birkeland tlf 971 05 127

19. sept

31. okt.

5. des.

Sigrunn Drange Hjellestad 26. sept tlf 952 65 982

7. nov.

12. des.

17. okt

Trim høst (a) 2017

Ytrebygda kirke Fana sokn

Velkommen til Y-klubben og til kveldsgudstjenester høsten 2017! Kveldsgudstjenestene er for alle - ungdommer, voksne og eldre. Det blir sang, musikk, fast liturgi med kort preken og lystenning. Kveldsgudstjenestene starter kl. 19.00 og varer en knapp time. FØR kveldsgudstjenestene – fra kl. 17.30 – inviteres alle beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til Y-klubben. På Y-klubben er det alltid sang, musikk og forskjellige aktiviteter på kirketorget. Det er også servering av kaffe, saft, boller, vafler, frukt og lignende. Dette koster kr. 10,- pr. person. På Y-klubben er vi 3-4 voksne, noen konfirmanter og presten vår.

Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke Søndag 1. oktober Søndag 5. november Søndag 3. desember

7.9 14.9 21.9 28.9 5.10 19.10 26.10 2.11 9.11 16.11 23.11 30.11

Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke

27.4 Ytrebygda kirkeSett inn ny tekst her!

Ytrebygda kirke ligger i Skageveien 7 i Blomsterdalen. Sving til venstre i rundkjøringen i Blomsterdalen, deretter første innkjørsel til høyre på Skageveien. For mer informasjon kan Tone Høylandskjær kontaktes på tonehoylandskjaer@gmail.com eller mobil 99 00 57 95. Postadresse til Ytrebygda kirke: Fana menighetssenter, Fanavn. 320, 5244 FANA.

Font: Kozuka Gothic Pr6nr

SIDE

13


Hver fredag finner dere oversikt over gudstjenester i Fana sokn.

AKTIVITETER FOR BARN I FANA OG YTREBYGDA KIRKER HVA SKJER FOR DITT BARN? SJEKK KOLONNE MED ALDER.

For bestilling av abonnement: www.fanaposten.no Tlf. 55 11 80 10

BARNEKLUBBEN PÅ KROKEIDE Vi er en kristen barneklubb som har samlinger i biblioteket på Krokeide skole ca. hver 14. dag. Vi tilpasser programmet til barnas alder. Vi synger, har bibelfortelling, tegner, «perler» m.m. Du må gjerne ta med en voksen første gang. Alder er ca. 4 år og oppover. Tidspunkt er kl. 18.30 – 19.30. Etter sommerferien er det klubb 28/9, 26/10, 9/11, 23/11 og 7/12. Kontaktpersoner: Elisabeth M. Jonassen 90 15 91 26, Ingrid Skartveit 48 17 72 03. SIDE

14

Alder

Hva

Hvor

Når

0 - 1 år

Babysang

Ytrebygda kirke og Fana Åpen barnehage

Torsdag kl. 13.00

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

Mandag, tirsdag og torsdag

2 år

Sansegudstjeneste

Ytrebygda kirke

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 år

Krøllekveld

Ytrebygda kirke

Vår - 18

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 18

4 – 7 år

Barnekoret i Fana kirke

Fana kirke

Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

Vår - 18

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår - 18

6 år (1.kl)

Førsteklasses gudstjeneste

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår - 18

6 – 9 år

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

7 år (2.kl)

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag) Karnevalsgudstjeneste

Fana kirke

Vår - 18

8 år (3.kl)

Tårnagenthelg

Fana kirke

11. og 12. november

9 år (4.kl)

Juleverksted

Ytrebygda kirke

7. desember kl. 17.30

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

10 – 12 år

Fanatalentene (barn)

Fana kirke

Onsdag kl. 17.30

11 år (6.kl)

Lys Våken

Ytrebygda kirke

Vår - 18

12 år (7.kl)

Halloween

Fana kirke

31.oktober kl. 18.00

55 13 15 00 (24 timer) 80 års erfaring i Fana www.dahlsbegravelse.no


HVEM-HVA-HVOR i FANA MENIGHET Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@ kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Fana Jan Røshol 55 59 32 52 jr948@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 pi232@kirken.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Kirketjener - Fana Renate Olsen 55 59 32 66 ro429@kirken.no

Prest Kirsten Lind kl574@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 ke743@kirken.no

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no Administrasjonssekretær Grete Smørås 55 59 71 93 gs447@kirken.no

Menighetspedagog (vikar) Trine Lohne tl643@kirken.no Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 rn375@kirken.no

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no Soknerådsleder Marianne Nordby nordby575@hotmail.com Ytrebygda menighetsutvalg Linda Lindås linda.lindaas@gmail.com Fana menighetsutvalg Olaf Heggdal 958 24 222

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

KFUK-KFUM:

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no

Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51 Kultur og kirkemusikkutvalget Ragnhild Sæle Bergflødt ragnhild_saele@hotmail.com

Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com

Misjon/økumenikk-utvalget Gunnar Nesse 55 59 32 56

Åpen barnehage Styrervikar Elizabeth Lind Dyngeland 908 83 620

Fana kyrkjekor Lisbeth Andal Særvold 55 11 90 07 saervold@online.no

Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696

HÅVARDSTUN ELEKTRISKE AS ḄḄᴡ•••••••₆

Elektriker og Lampebutikk Alt på ett sted!

Døgntelefon 55 13 40 04

Et byrå for hele Bergen og omegn - Vi har lang erfaring - Gir personlig oppfølging Kontor på Nesttun • Lundhaugveien 14

www.ff-begravelsesbyraa.no

I Blomsterdalen

Håvardstun Elektriske AS Tlf: 55114750 www.havardstun.no

FAMILIEVAREHUSET – alltid fornuftige priser l sparkjøp.no

Ytrebygdsveien 237 5258 Blomsterdalen

Her finner du oss: Kirkenes

Tromsø l Sveberg l Kristiansund Digerneset Førde Åsane Kokstad l Allehelgensgt l Drotningsvik l Stord l Haugesund l Stavanger l Sandnes l Bryne l Lyngdal l Kristiansand l Arendal l Skien l Mjøndalen l Lørenskog l Hønefoss l Vestby l Halden l

l

l

l

l

SIDE

15


RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA DØPTE David Esquivel Henne Martine Dyrøy Luktvasslimo Even Leander Svendsen Espeland Sofie Mikkelsen Torsvik Sander Kristiansen Skadal Leon Krokli Benedikt Olsen Stoknes Noah Leander Kalland Kristiansen Richard Stenevik Lund Jakob Skage Noah Stormark Eidnes Emma Berland Berland Ine Molland Juulseth Alf Markus Knutsen Tobias Bjermeland Victoria Sofie Arnibal Haugen Hanna Aarseth Sandal Njål Schjelderup Duesund Ludvig Sebastian Builes-Rasmussen Lukas George Storaker Jørgen Sundseth Johansen Sia Singh Tveit Live Sundgot Gjerstad Christel Nathalie Knutsen Mathea Playez Emilie Orrestad Eriksen Sigurd Lorentz Utne Maren Nordfonn Villanger Olea Bogen Skogstrand Ada Fonnes Solheim Emilian Søfteland Celine Gausdal Stensland Kamille Lundseng

VIET

Louise Atha-Riddiford og Kjell Bohnhorst Aina Kaastad og Eirik Sætre Marielle Haugsdal Halland og Sebastian Hæggernæs Terese Vorland Bjørn og Cato Borge Sandra Bjerke Oen og Kurt Alexander Bakkevig Anita Grimstad og Morten Hanøy Tonje Håvardstun og Bjarte Lunde Malin Playez og Michael Playez Benedicte Kristiansen og Radoslaw Krzeski Kristine Mikkelsen og Hans Martin Berge Malene Klakegg Vinnes og Magnus Kyrkjebø Christina Victoria Eckhoff og Kjetil Skeie Anna Marie Moe og Kim Andre Øvstebø Christina Fredriksen og Espen Eikemo Hansen Malin Reynolds og Mathias Graatrud Aronsen Agnete Helgesen og Cato Haukland Malin Bjelkerøy Flesland og Glenn Høvik Midtun Maria Øren og Christoffer Bjelland Veronica Lingjerde og Alexander Banks Hilde Elin Sæther og Thomas Jamne Trine Lise Normann og Steinar Nesse Mathilde Wie og Raymond Smebye SIDE

16

Benedicte Hundvin Hjertnes og Arne Dahl Sandven Renate Gåssand og Stig Lyngsgård Olsen Juliana Jøsok Essilfie og Mathias Simonsen Synnøve Hjellestad og Per-Christian Lunde Trine Næss og Richard Von der Fehr Ann-Cathrin Milde og Espen Wedøe Anette Danielsen Berggreen og JanErik Selstø Marthe Hermansen og Ole Gunnar Eikeland Therese Frotvedt og Thomas Bruvoll Line Djupvik Andersen og Christian Strømme Sørensen

BEGRAVET

Magnus Sletten Svein Ove Breivik Signe Arna Osnes Magnhild Berge Willy Monsen Jenny Olsen John Christiansen Aslaug Kvalheim Amund Almklov Bjørn Liland Gustav Stangeland Johan Kartveit Wenche Christine Arnesen Aslaug Helgheim Utne Karl Bjørn Straume Oddvar Magnus Hartveit Elsa Alise Hønsi Terje Helgesen Borghild Solveig Henne Fredrik Hamre Karen Margrethe Blomholm Svein Arne Ruud Andersen Leif Strande Alma Gunvor Husabø

GUDSTJENESTER

17. sept. – 15 s. i treenighetstiden. Salme 33,1-9. 2 Pet 1,5-9 Matt 7,24-28

1. okt. – 17. s. i treenighetstiden. Job 19,21-27 2 Tim 1,7-12 Joh 11,17-46

18.00 Fana v/ Gunnar Nesse m.fl. Minnemarkering for dem som døde i Fana sokn siste året. Kollekt.

11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

19.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten.

19.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten. 8. okt. - 18. s. i treenighetstiden. Jes 53,1-5 Hebr 2,10-18 Matt 8,14-17 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Barneandakt. Kirkekaffe/ Smørelunsj. 15. okt. - 19. s. i treenighetstiden. Jes 55,1-3 Apgj 8,4-24 Luk 20,45-21,4 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Temagudstjeneste: «Frelsen er ikke til salgs.» Takkoffer til menighetsarbeidet. Formiddagskoret deltar. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Temagudstjeneste: «Frelsen er ikke til salgs.» Barneandakt. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 22. okt. – 20. s. i treenighetstiden. 1 Sam 18,1-4 Hebr 13,1-3. Joh 11,1-5

11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

11.00 Fana v/ Kristin S Litlere. Familiegudstjeneste – høsttakkefest. Dåp. Takkoffer til TV-aksjonen (UNICEF). Barnekoret i Fana kirke blir med. Kirkekaffe/smørelunsj.

11.00 Ytrebygda v/ Kirsten S Litlere. Familiegudstjeneste. Dåp eller nattverd. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Smørelunsj.

11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til TV-aksjonen. Kirkekaffe/smørelunsj.

24. sept. – 16. s. i treenighetstiden. Salme 40,2-6 Rom 8,19-23 Mark 7,31-37

29 okt. – Lutherjubileum – Salme 46,1-8 Joh 1,16-17 Rom 1,16-17 (P)

11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til Norsk Gideon. Kirkekaffe/Smørelunsj. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

11.00 Fana v/ Gunnar Nesse m.fl. Jubileumsgudstjeneste i anledning 500-års jubileet for Reformasjonen og de 95 testene. Dåp og nattverd. Kyrkjekoret deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Ingen gudstjeneste i Yterbygda denne dagen.

11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Nattverd hvis det ikke er dåp. Praksiskonfirmanter deltar. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Barneandakt. Kirkekaffe/ smørelunsj.

5. nov. – Alle helgens dag – Jes 49,8-10 Åp 7,9-17 Matt 5,1-12 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til kirkens sosialtjeneste. Fanatalentene deltar. Kirkekaffe.

12. nov. – 23. s. i treenighetstiden – Jes 1,16-19 2 Tess 1,10b-12 Mark 10,28-31 11.00 Fana v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste – tårnagenthelg. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ smørelunsj. 11.00 Ytrebygda ved Kirsten Lind. Temagudstjeneste: «Mennesket er ikke til salgs». Dåp og nattverd. Barneandakt. Kirkekaffe/smørelunsj. Takkoffer til Stefanusalliansen. 19. nov. – 24. s. i treenighetstiden – Salme 8,2-10 Fil 2,3-11 Matt 18,1-6.10-14 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Temagudstjeneste: «Mennesket er ikke til salgs». Dåp og nattverd. Takkoffer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ smørelunsj. 26. nov. – Domssøndag/ Kristi kongedag – Jes 57,14-16 Åp 20,1113 Matt 25,31-46 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Kristin S Litlere. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Norsk Gideon. Kirkekaffe/ smørelunsj. 3. des. – 1. s. i advent – Jes 61,1-3 Åp 5,1-5 Luk 4,16-22a 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Dåp. Fana kirkes barnekor. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Julemesse for Fana KFUK-KFUM etter gudstjenesten. 19.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i gudstjenestelisten.

Profile for God Helg

God Helg 3/2017  

Menighetsbladet til Fana sokn.

God Helg 3/2017  

Menighetsbladet til Fana sokn.

Profile for godhelg
Advertisement