__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

Familiedag i Ytrebygda SIDE

8-9 NY PROST I FANA side 5 PÅSKE I YTREBYGDA KIRKE side 7

Nr 1/17 årgang 54 fanamenighet.no


DEN GODE ARVEN FRÅ LUTHER 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp sine 95 tesar mot avlatshandelen. Dermed starta den rekkja av hendingar som vi i dag kallar «reformasjonen», og som kom til å endre ikkje berre kyrkjelivet men også samfunnslivet i Europa på fleire måtar. Bortsett frå kristninga av Noreg rundt år 1000 er det inga anna hending som har hatt så mykje å seie for kva vi nordmenn trur og korleis vi lever saman som akkurat reformasjonen. Det er derfor all mogeleg grunn til å markere 500-årsjubileet for denne hendinga i 2017. Den store oppdaginga I dette jubileumsåret skal vi takke for og fornye det aller viktigaste i arven frå Martin Luther, nemleg gjenoppdaginga hans av evangeliet om Guds nåde. Etter lang tids kamp fann han fram til at vi ikkje blir rettferdige for Gud ved våre gode gjerningar eller ved å vera særleg fromme, men berre på grunnlag av Jesu liv, død og oppstode. Og vi får ta imot dette som ei gåve gjennom dåpen og trua. Luther skildrar seinare i livet det sentrale i sitt reformatoriske gjennombrot slik: «….at vi ikkje ved gjerningar, men gjennom trua på Kristus blir rettferdige og sæle». Senk skuldrene Dette evangeliet om nåden er ein god bodskap også for menneske i vår tid. Mange, og ikkje minst ungdom, opplever å bli møtt med både eigne og andre sine forventningar om å lukkast med skule, karriere, utsjånad og sosial status. Her blir kvar «sin egen lykkes smed». Summen av alt dette kan lett opplevast som nådelause krav, og mange kjenner at dei kjem til kort og strevar med å finne ei meining og eit grunnlag for livet som held anten dei lukkast eller ikkje. Til dei som kjenner det slik, trur eg Luther ville ha sagt: Senk skuldrene, rekk fram dine tomme hender, og ta imot det Gud vil gje deg: Nåde, tilgjeving for syndene, og eit liv i fellesskap med Gud som varer også etter døden. SIDE

2

Gud er miskunnsam mot oss, og vi er alle kalla til å gje Guds miskunn vidare i ord og handling. Våre gode gjerningar er i høgaste grad nødvendige, men dei skal ikkje gjerast for å vinne forteneste og frelse hos Gud, men fordi medmenneska våre treng dei. Viktige impulsar for det norske samfunnet Arven etter Luther og reformasjonen inneheld også mykje meir, for eksempel hans lære om at alle kristne har ansvar for livet i kyrkjelyden, og at det kristne livet skal levast på den staden vi er sett i verda og ikkje i klosteret. Her ligg sterke impulsar som har vore viktige for at det norske samfunnet i dag er prega både av demokrati og ein stor grad av likskap. På den andre sida er ikkje alt Luther sa og gjorde like verdifullt. Det gjeld særleg det hatske utfallet hans mot jødane på slutten av livet sitt. Dette må vi i dag ta eintydig avstand frå og beklage. Men mest av alt skal vi i 2017 lyfte fram og forkynne det evangelium som frigjorde Luther og som også kan frigjere oss: Frelsa kan berre Gud gje oss, ufortent og av nåde. Det viktigaste i livet er ikkje kva vi får til, men kva vi får. •

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

GOD HELG Utgis av soknerådet i Fana sokn. Bladet er et informasjonsorgan som sendes til alle hjem i soknet og regnes ikke som uadressert reklame.


Lørdag 14.01 samlet 25 spente 6. klassinger seg i Ytrebygda kirke for å delta på lys våken. Her fikk 11- åringene være med på en rekke spennende aktiviteter. De sang, danset og gjorde forberedelser til Gudstjenesten de skulle delta på neste dag. Kanskje mest spennende av alt fikk deltakerne sove i kirken! Vi tok en liten prat med Marie, Daniela og Sandra under middagen: Har du hatt det gøy? Hva har vært gøyest? Marie: Jeg har hatt det veldig gøy. Konkurransen og dansingen var gøyest. Daniela: Ja, jeg har hatt det kjempegøy! Å lære nye dansetrinn og å møte andre er det gøyeste. Sandra: Ja, dansingen har vært gøy! Jeg synes også kampkvelden var gøy! Tror du det blir spennende å sove i kirken? Marie: Det blir spennende å sove i kirken. Bedre enn i vår kirke for den er 1000 år gammel. Daniela: Ja, og faktisk ganske gøy fordi vi ikke har sovet i en kirke før og da blir det spennende! Har du blitt kjent med noen nye? Marie: Ikke helt, men kanskje jeg blir bedre kjent med noen i morgen. Daniela: Ja! Jeg har blitt kjent med Pernille, Thea og litt flere! Sandra: Ja, jeg har blitt kjent med alle som var på den gule gruppen og noen fra de andre lagene også. • Tekst og foto: Malin Håheim Stensønes og Mariel Sæterstøl Engenes. LEVERING AV STOFF: Leveres soknerådet el. sendes mj454@kirken. no. REDAKSJON: Kontakt staben ved Mette Franck Johnsen. Kontaktinformasjon se side 15

GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn / Lars Håberg Ottesen TRYKK: Bodoni, Straume

DEADLINE OG UTGIVELSESDATO: Kontakt staben ved Mette Franck Johnsen.

SIDE

3


«NYTT» MENIGHETSBLAD Som meldt i siste God Helg har Fana sokneråd vedtatt å gå ut av samarbeidet om et felles prostiblad som vi har hatt de siste årene. Bladet er derfor noe tynnere ifra dette nummer, men til gjengjeld er det fylt til randen av lokalt og aktuelt stoff fra Fana sokn. Soknerådet har et sterkt ønske om fortsatt å gi ut menighetsblad i Fana, vi tror at bladet har mange lesere og det fremstår som et dårlig alternativ å gå over til kun nettbaserte kommunikasjonsformer.

Bladet når ut i hele menigheten, og skal fortsatt komme med 5 nummer per år. Vi oppfordrer til innsendelse av saker og tips om viktige hendelser i menigheten, og gjør også oppmerksom på muligheten for bedrifter til å støtte oss gjennom annonsering i bladet! Det er også kjekt om dere har meninger eller råd om videreutvikling av bladet eller reaksjoner på noe av det vi skriver om. Alt dette kan sendes til administrasjonsleder Mette Frank Johnsen. •

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

SENIORTREFF -

Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden kl.11.30 – 13.30. Det blir sosialt samvær med program, bevertning, allsang og andakt. Samlingene fremover blir slik: 6. april – Ord om ord v/Anbjørg Barane 4. mai – Velkommen til Afrika v/Alvhild Vassel Eide 1. juni – Trosopplæring i Fana v/Åsmund Ulvedal, KFUK-KFUM-sekretær i Fana sokn Velkommen! Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

NY ADMINISTRASJONSLEDER I FANA SOKN Mette Franck Johnsen tiltrådte som ny administrasjonsleder i Fana sokn i februar. I neste nummer av “God Helg” skal vi få bli bedre kjent med henne! SIDE

4


BABYSANG PÅ ADVENTISTKIRKENS SYKEHJEM 16. mars arrangerte Fana sokn babysang på Adventistkirkens sykehjem på Nordås sammen med de som bor der. Delt glede er dobbel glede! Det var en rørende, fin og hyggelig stund skapt av sporty mødre, skjønne babyer og et gjestfritt sykehjem!

Se side 12 for datoer for babysang i Fana og Ytrebygda fremover!

NY PROST I FANA Kristin Sævik Litlere ble innsatt som ny prost i Fana prosti 5. februar under en festgudstjeneste i Fana kirke. Før hun tiltrådte i stillingen var hun sogneprest i Fridalen. Sævik Litlere tar over jobben som prost etter Per Barsnes. Den nye prosten i Fana er også den første kvinnelige prosten i Bergen. I et intervju gjort med Bergen Kirkelige Fellesråd i november 2016 utalte hun at hun som prost ønsker å være en god leder for prestene og håper at hun kan være med på å synliggjøre kirken på en positiv måte. Hun er vokst opp i KFUK-KFUM og har et særlig engasjement for barn og unge. Selv har hun fem barn i alderen 9 til 20 år og hun påpekte i intervjuet viktigheten av at alle aldre skal være representert i kirken om den skal være troverdig. I neste nummer av God Helg skal vi få bli enda bedre kjent med Kristin!

SIDE

5


BLI BØSSEBÆRER Fasteaksjonen 2. – 4. april Ta kontakt med din menighet

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson.

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 25,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana 413 28 003 - post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage SIDE

6

Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til familien. Køen ved brønnen kunne være lang, og for hvert minutt med venting, ble det ett minutt mindre med fotballspilling sammen med vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt å akseptere. Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker mange. Men vann må familien ha. Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved brønnen kortere og vannet renere. Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av. – Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt i magen. Men nå er det mye bedre. I framtiden håper jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og at folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå også har bedre tid og helse til å spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal gjøre. Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele landet bidratt til at millioner av mennesker

har fått den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang på mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har støttet aksjonen trofast gjennom 50 år. 2017 er også året der lutherske kirker verden over markerer at det er 500 år siden Martin Luther hang opp tesene i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 500 års-markeringen, og målet er å vise diakoni i praksis ved å gå med bøsser den 2-4. april. -Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må sette oss ned og se på alt vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan ikke bare be om penger, og si halleluja og amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for samfunnet vårt, sier Emmanuel Makala som er biskop i den lutherske kirken i området der Wilson bor. 50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig også de neste 50 årene trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess i Fana og Ytrebygda, enten ved å stille som bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa. Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.


Påske i Ytrebygda kirke I år er det 500 år siden Luther ble kjent. Han endret mye i sin tid, ikke minst gjorde han Bibelen og dermed Guds ord tilgjengelig for alle. Vi er i et Lutherår, der vi gjennom året skal markere Luther og hva han har betydd og fremdeles betyr for vår kirke.

Hvordan kan vi la oss inspirere og utfordre av Luther og hans tankegods? Luther oversatte Bibelen og mente at alle mennesker skal gjøres istand til å lese, forstå og anvende Guds ord i sitt liv og hverdag. I dag, 500 år senere, har Bibelen vært tilgjengelig for mennesker i lang tid. I dag lever vi i en tid der formuttrykket har endret seg. Bilder, filmer, musikk og tekst formidles til ungdommer i korte snutter, gjennom hele dagen, alle steder. Timer på skolen, serier, sosiale medier, filmer og annet legges opp til at det skal være mulig å «henge med» og sansene brukes aktivt for å holde på interessen til mottaker. Som kirke utfordrer dette oss. Vi bruker mye ord i våre samvær og vår forkynnelse. I Ytrebygda kirke har vi tenkt at i år, for å hedre Luther og for å la han utfordre oss, skal vi finne og lage nye måter å formidle påskefortellingen. Vi ønsker å ta i bruk alle sansene og vandre gjennom påsken. Dette vil vi gjøre på to ulike måter.

Maren Flotve Tischendorf kapellan i Fana

Utstillingen vil være åpen alle dager i påskeuken fra 16-18. Korsvandringen er Langfredag kl 11. Alle er hjertelig velkommen!

For det første ønsker vi å lage en utstilling som skal stå i kirken gjennom hele påskeuken. Denne utstillingen blir i år en småskalaustilling da vi ikke rekker å bli ferdig med alle delene av fortellingen og neste år satser vi på fullskala. Vi har inngått et samarbeid med kunstner Kamilla Sajetz Mathisen, fotograf Lars Håberg Ottesen og litteraturviter Joakim Tischendorf. Sammen skal de lage en utstilling som tar oss gjennom påsken fra palmesøndag til oppstandelsen. Utstillingen vil være slik at flere sanser skal tas i bruk underveis. For det andre vil vi på langfredag ha en korsvandring. Dette blir en gudstjeneste der vi vandrer rett etter Jesus fra Getsemanehagen til graven. Korsvandringen vil bruke de delene av utstillingen som i år er ferdig, og i tillegg ha noen flere stasjoner vi vandrer innom. Dette er en vandring som egner seg for alle aldersgrupper og en måte å la langfredags hendelser komme frem på en annerledes måte ved at alle sansene tas i bruk i formidlingen av fortellingen. • SIDE

7


FAMILIEDAG I YTREBYGDA Klokken 16.00 annenhver torsdag fylles Ytrebygda kirke opp av barnefamilier som samles til middag, lek og moro. På kort tid har Familiedag i Ytrebygda blitt et populært tilbud til familier i Fana sokn.

De frivillige på familiedagen hjelper til med tilbereding av middagen, servering og opprydding etterpå. - Jobben som frivillig er veldig viktig og uten frivillige ville vi ikke ha klart å lage en så fin samling for familiene, forteller Ulvedal.

– Jeg tror vi har truffet en nerve med å tilby en enkel og billig middag fra klokken 16-17 før barna går til de ulike aktivitetsgruppene for ulike aldersgrupper. Middagen er et uformelt treffpunkt for familiene, forteller Åsmund Ulvedal som er daglig leder i Fana KFUKKFUM og som sammen med trosopplæringsstaben i Fana sokn leder Familiedag i Ytrebygda. Middagen er like enkel og billig som den er populær. Hot dogs til 10 kroner, med saft, kaffi og noe frukt.

AKTIVITETER Når klokken blir 17.00 samles alle barn og voksne seg til åpning av familiedagen og familiedagsangen blir avsunget med stor innlevelse og engasjement. Små barn med brune familiedag t-skjorter snurrer rundt på gulvet og synger «Hei, hei, så kjekt å se deg! Familiedag vi skal være i lag.» Deretter blir barna sendt til ulike aktiviteter for videre lek og moro. De yngste barna blir fulgt av voksne, samtidig som foreldre med barn i den øvre aldersgruppen returnerer til hyggelig drøs over kaffekoppene sine.

FRIVILLIGHET På kjøkkenet denne torsdagen står Marit Grimsland og Ronny Søvik. Begge to forteller at de har vært frivillige på familiedagen tidligere. – Det er veldig kjekt å være med som en gammel bestefar som hjelper til forteller Ronny. Begge to kan forsikre oss om at det ikke er et ork å være med, men at det tvert imot er en stor glede å få være med å fylle opp Ytrebygda kirke med barn og unge.

DATOER FOR VÅREN 2017 06.04, 20,04, 04.05, 18.05

FOR HELE FAMILIEN Dette er et konsept vi her veldig tro på og som vi ser fenger både voksne og barn, forteller Åsmund Ulvedal. - Vi tror at uformelle møteplasser for hele familier er viktig for alle, og at både barn og voksne har stor glede å delta i et slikt fellesskap.

PROGRAM: 16.00-17.00 Middag 17.00-18.00 Knøttesang (0-2år) 17.00-18.00 MiniSing (3-6 år) 17.00-18.00 Barnekor (1.-4. kl) 17.00-19.30 TweensKvelds (5.-7.kl) Følg Familiedag i Ytrebygda på facebook https://www.facebook.com/familiedagiytrebygda

SIDE

8


Maren Flotve Tischendorf selger familiedag t-skjorte og registrerer nye medlemmer.

Ronny Søvik og Marit Grimsland gjør en viktig jobb som frivillige!

Tekst og foto: Lars Håberg Ottesen

FAMILIEDAG I STUDIO

22. april inviterer vi alle store og små til å bli med på innspilling av vår egen FamiliedagSANG i St. Jakob kirke. Vi skal gjøre et «liveopptak» og vil ha med oss vårt eget FamiliedagBAND! Det blir også filmet. Alt dette skal til slutt bli en musikkvideo som presenterer Familiedag. (Ønsker du ikke at du eller ditt barn skal bli filmet, ber vi om at du melder fra om dette i forkant.) Vi ønsker å vite hvor mange vi blir. Derfor er det fint om dere kan melde dere på via arrangementet på facebook-siden vår (skriv gjerne i kommentarfeltet hvor mange barn og voksne som kommer) eller snakk med barne og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen. Det er fint om de som har t-skjorten til Familiedag kan ha den på seg. I god tradisjon serverer vi hot dog og saft. Pris: 100kr per familie

UTDELING AV 4-ÅRSBOK I disse dager har det blitt sendt ut invitasjon til utdeling av kirkebok til alle 4-åringer tilhørende Fana sokn. En av de som har fått invitasjon er Signe Byrkjeland Berntsen som gleder seg veldig til å komme til kirken og få utdelt boken sin. I alle invitasjonene som har blitt sendt ut ligger det også invitasjoner som barna kan gi til familiemedlemmer og venner som de ønsker å invitere til kirken denne dagen. Signe har bestemt seg for å invitere farmor, morfar og tante Solveig, men er ikke helt sikker på hvem som skal få den siste invitasjonen. Utdeling av 4-års boken skjer i Fana kirke 23. april og i Ytrebygda kirke 9. april. SIDE

9


PÅSKEFEST 2017 KULTURARRANGEMENT I KIRKENE I BERGEN Mer informasjon: paskefest.no og bergen.kirken.no Slettebakken kirke – Påskeutstillingen Utstillingen åpner etter gudstjenesten palmesøndag 9. april, og er åpen fram til pinse i forbindelse med gudstjenester og arrangement i kirke og menighetssal. Utstiller er Anne Knutsdatter Wille som hovedsakelig arbeider med maleri og tegning. Fri adgang. Nykirken/Barnas katedral – «Påsken» 27. mars – 7.april. Forestillingen tar deg med tilbake til Jerusalem og påskeuken for nesten 2000 år siden. Dukketeater, skyggespill og skuespillere gir liv til de viktigste hendelsene. Tekst av Gabrielle Barth. Skuespillere: Stein-Ove Øygardslia, Dominika Minkacz-Siras og Gabrielle Barth. Målgruppe: 4-10 år. Gratis for skoleelever. Barnehager og andre: kr. 80.

LØRDAG 1. APRIL 18.00 Fana kirke – Kroningsmessen av Mozart, Konsert i d-moll for obo og strykere av Marcello og Stabat Mater av Pergolesi. Fana kammerorkester og musikere. Dir. O. Stordal. Fanatalentene, Fanasolistene, Fana Kyrkjekor, Prima Vista fra Korskolen Åsane kirke. Dir. J. Røshol. Orgel: G.I. E. Yddal. Bill. kr 200/150. Barn u/16 år gratis. SØNDAG 2. APRIL

11.00 Birkeland kirke – «Palmen» Musikkdrama om Jesu inntog i Jerusalem, for barnekor og jazztrio. Jesu møte med den glade folkemassen i Jerusalem palmesøndag, og hans ublide møte med pengevekslerne i tempelet.

18.00 Åsane kirke – Kroningsmessen Samme program som i Fana kirke 1. april.

TIRSDAG 4. APRIL

18.00 Bergen domkirke – Påskekantaten “Ein evig påskedag” DomkirkeSpirene, Jentekoret, Ungdomskoret og Octavia. Kantaten er av Trygve Bjerkreim og Mons Leidvin Takle, og omhandler påskens budskap. Jan Otto Myrseth, forteller. Sigurd Melvær Øgaard, piano. Solister fra egne rekker.

18.30 Laksevåg – “Fader Bach” Verker av Bach for orgel, messing og slagverk, muntlig formidling om verkene. Toccata og Fuga, pasjons- og påskekoraler, m.m. Laksevåg kirkes Ungdomsgruppemessing- og slagverk v/ Christer Aadland, kantor Elizabeth Røttingen. Bill. kr 80, barn gratis

19.30 Loddefjord kirke – Påske Konserten formidler påskebudskapet inn i vår tid. Gjennom musikk, bibeltekster, bilder og lyssetting tas tilhørerne med på en vandring fra palmesøndag til påskemorgen. Konserten passer godt for alle aldersgrupper. Bill. Kr 150.

SØNDAG 9. APRIL, PALMESØNDAG

ONSDAG 5. APRIL

19.00 Birkeland kirke – «Påsken i ord og toner» Fra Palmesøndag til Påskedag gjennom tekster og sanger. Birkeland Kantori.

TORSDAG 6. APRIL

17.00 Årstad kirke – “Har du hørt det?” Påskemusikal av Alf Georg Østebrøt. Årstad kirkes tweenskor og barn fra menigheten. Hele påskeukens hendelser i sanger, tablåer og musikk. Bill. kr 100 for fam. billett. 19.00 Åsane kirke – “Lost and found” Mistet og funnet. Gud er løs i Kina. Møt profesjonelle kinesiske kunstnere som uttrykker troen gjennom film og unik musikk- og danseopplevelse. Gratis. Kollekt

LØRDAG 8. APRIL

15.00 St. Markus kirke – Påskemeditasjon “Chaconne” SIDE

10

Verk av bl.a. Händel, Rheinberger, Buxtehude. Åsta Jørgensen, fiolin. Anders Baste Revheim, fløyte. Mariko Takei, orgel.

18.00 Bergen domkirke – VIGILIA Einojuhani Rautavaara (1928-2016) er den største finske komponisten i sin tid. Bergen Domkor fremfører for første gang på Vestlandet det grandiose acapellaverket “Vigilia”. “Vigilia” er ett av de store høydepunktene i kor-repertoaret, og mange drar paralleller til Rachmaninovs verk med samme navn. Bill. kr 300/150 19.30 Johanneskirken – Pasjonskonsert – Donizettis REQIEM Et kirkemusikkverk som aldri før er fremført i Bergen! Du kan høre dette stemningsfulle og vakre verket med Bergen Operakor, solister og Opera Bergens orkester. Under ledelse av Anne Randine Øverby. Bill. kr 420/320

TIRSDAG 11. APRIL

12.00 Johanneskirken – Orgelmeditasjon Orgelmeditasjon v/ Asbjørn Myksvoll 19.00 Birkeland kirke – «Kveldstoner i den stille uke» En musikalsk liten time der døren står åpen for alle. Mulighet for lystenning. Barbro Husdal, sang. Carsten Dyngeland, orgel/klaver.

ONSDAG 12. APRIL

20.00 Storetveit kirke – Pasjonskonsert “Folketoner og blå toner” Tradisjonell og nyere sang og musikk som speiler pasjonstiden og påskeuken. Jørgen Fagerbekk, sang/gitar/perk. Pia-Camilla Tømmernes, saksofoner. Ruth Bakke, orgel/ Keyboards. Bill. kr 100

TORSDAG 13. APRIL, SKJÆRTORSDAG 18.00 Fana kirke – Skjærtorsdagskonsert Konsert med Fanasolister Cathrine Snipsøyr, sang. Marita Lervik, sang. Jan Røshol, orgel/flygel. Kollekt. Gudstjeneste kl 19.00 18.00 Loddefjord kirke – Pasjonskonsert

Tradisjonen tro, inviterer Loddefjord menighet til pasjonskonsert. En rolig konsert med rom for ettertanke. Fiolinist Tor Jaran Apold og organist Arnt Thyve spiller både kjente og mindre kjente verk. 18.00 Mariakirken – Orgelklanger på skjærtorsdag Barokk orgelmusikk, med Bachs “Fadervår og Credo” i sentrum. Karstein Askeland spiller på det vakre Weimbs-orgelet i Mariakirken. 18.00 Olsvik kirke – Pasjonskonsert Konsert ved Johann Sebastian Blum, cello og Rune Johnsen Klevberg, orgel. Gratis. Kollekt. 18.30 Søreide kirke – Poetisk pasjon Lyrikk og musikk med inspirasjon av og dedikasjon til Luther. Asbjørn Snilstveit, orgel. Eli-Johanne Rønnekleiv, opplesing. Improvisasjonsmusikere.


19.00 Sandvikskirken – Musikalsk meditasjon Laurie Robertson Øgaard, sang og Jostein Aarvik, orgel innleder til Skjærtorsdagens nattverdgudstjeneste med en halvtimes konsert. Etter gudstjenesten inviteres alle til kveldsmåltid i Sandviken menighetshus. Gratis. Kollekt.

FREDAG 14. APRIL, LANGFREDAG 10.30 Arna kirke – Orgelresitasjon Orgelresitasjon ved kantor Olav Arne Steinkopf. Musikk av Franck, Bach og Messiaen.

11.00 Fridalen kirke – Stabat mater Stabat Mater av Pergolesi settes inn i en liturgisk helhet med salmer, tekstlesning og bønn. Ingvill Mjeldheim Holter, sopran. Åsne Kvamme, alt. Strykekvartett. Knut Christian Jansson, orgel. 13.00 Sælen kirke – Langfredagsgudstjeneste Pasjonsgudstjeneste. Korgruppe fremfører Improperia Salvatoris Nostri (Vår Herres bebreidelser) med oldkirkelige langfredagstekster og musikk av Trond H.F. Kverno. Dir. Bjørn Lien. Liturg Leif Tore Mikkelsen. 18.00 Laksevåg – «Musikk til ettertanke» Tor Jaran Apold, fiolin. Elizabeth Røttingen, orgel. Rolig meditasjonsstund med musikk av Bach, Pärt, Rachmaninov, Bakke, Messiaen, m.fl. Bill. kr 100 19.00 Birkeland kirke – «Korsveien» Musikk av J.S.Bach v/ Ottar E. Arnestad. Tekstlesninger v/ Kjersti Gautestad Norheim. 19.30 Bergen domkirke – Buxtehude – Membra Jesu Nostri Sju kantater som hver fokuserer på én del av Jesu kropp, naglet til korset. Musikken gjenspeiler lidelsen og ydmykelsen omkring korsfestelsen. Buxtehude maler ut vakre musikalske bilder. Teksten ble tidligere elsket av pietismen for sin kraftfulle beskrivelse av lidelsen, og gjennom dette enda sterkere glede over oppstandelsen og Jesus Kristi store seier på korset. Bill. kr 200/150

LØRDAG 15. APRIL, PÅSKEAFTEN 12.00 Bergen domkirke – Lamento Sigurd Melvær Øgaard spiller meditativ orgelmusikk på påskeaften, med verker av bl.a. Louis Vierne, Johann Sebastian Bach og lokal komponist Eilert Tøsse.

18.00 Johanneskirken – Påskemeditasjon “Chaconne” Chaconne av Vitali og verker av bl.a. Rheinberger for violin og orgel. Åsta Jørgensen, fiolin. Mariko Takei, orgel.

SØNDAG 16. APRIL, PÅSKEDAG

11.00 Årstad kirke – Påskedagsgudstjeneste Festgudstj. Musikk ved Sebastian Haukås, trompetist ved Forsvarets Stabsmusikkorps Østlandet. 12.30 Johanneskirken – Klokkespillkonsert Klokkespillkonsert v/ Asbjørn Myksvoll. 19.00 Storetveit kirke – «Klassiske perler» Åse Solvi, sopran. Jan Erik Endresen, baryton. Ljubov Katerli, piano. Verker av Shubert, Webber, Puccini, Händel, Mascagni, Verdi, Mendelssohn, Fauré og Haydn. Bill kr 150/100

MANDAG 17. APRIL, 2. PÅSKEDAG

19.00 Sandvikskirken – Påskesangkveld En vandring gjennom påsketiden i salmesang, musikk og bibeltekster. Hilde Annine Hasselberg, sang. Tore Pettersen, kornett. Kantor Jostein Aarvik og sokneprest Sverre Langeland. Kollekt. 19.30 Slettebakken kirke – Oppstandelsesmesse av Egil Hovland Blåserensemble, Slettebakken Motettkor. K. Rivenes, musikalsk leder. G.F. Unneland, preken. L.P. Eide, liturg.

TIRSDAG 18. APRIL

19.00 Årstad kirke – Påskesalmekveld Påskesalmekveld med middag. Vil du synge kjente og kjære påskesalmer, samt nyte et godt måltidsfellesskap? Kr 100 for å delta på middag (påmelding).

FREDAG 28. APRIL 20.00 Fana kirke - Romantisk festkonsert. Musikk og solosanger til bryllup Fanasolister og Fanatalenter Kollekt SØNDAG 30. APRIL

19.00 Olsvik kirke – Påskekonsert Festlig musikk for påsketiden. Sta Sunniva kammerkor, Colla voce, Anders Hellesund, Brith Barsnes Bjordal og Rune Johnsen Klevberg. Bill. kr 100

Billetter kjøpes ved inngangen På «paskefest.no» finner du fyldig informasjon og omtale av konserter, arrangement og gudstjenester under Påskefest i Bergen. Bergen kirkelige fellesråds kulturutvalg retter en varm takk til kantorer/ kulturarbeidere i Den norske kirkes menigheter i Bergen for det omfattende arbeidet som ligger bak hvert enkelt arrangement. Takk også til Bergen kommune for verdifull økonomisk støtte til Påskefest. Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

LØRDAG 22. APRIL

19.30 Salhus kirke – Landscapes from afar. Jūratė Landsbergytė (Litauen), orgel. Johannes Hustedt (Tyskland), fløyte. Musikk av bl.a. Bach, Händel, Čiurlionis, og improvisert musikk. Bill. kr 150/100

SØNDAG 23. APRIL

15.00 Bergen domkirke – Giovanni og hans samtidige Bjergsted Messingensemble tar oss med til San Marco-katedralen i Venezia anno 1600. Bill. kr 150/100. 18.00 Fridalen kirke – Lutherfest To Luther-kantater av J. S. Bach og nyskrevne komposisjoner over to av Luthers koraler. Collegium Vocale Bergen, Fridalen kirkes guttekor, Profesjonelt orkester og solister. Dir. Knut Christian Jansson. Bill. kr 200/150

19.00 Fana kirke – Prisutdeling ved Sigmund Skages minnefond Ved konserten deltar årets prisvinnere, Fana Kyrkjekor og Fana Mannskor.

Påskefestbilde 2017. Kunstner: Anne Knutsdatter Wille

MERK: Alle arrangementer i Fana kirke er uthevet i programmet for Påskefest 2017.

SIDE

11


•OPPSLAGSTAVLEN• BARNEKOR I FANA

Øving i Fana kirke Onsdag klokken 17.30­18.30 15.februar 22.mars Familiegudstjeneste 26.mars 29.mars 26.april 24.mai Kontaktperson: Ragnhild S. Bergflødt 481 89 460 For mer informasjon se fanamenighet.no

DEN NORSKE KIRKE Det aktuelle menighetsråd/fellesråd Fana sokn

2.2 9.2 16.2 23.2 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4 20.4 27.4

Annenhver Annenhver torsdag i torsdag i Ytrebygda Ytrebygda kirke kirke

Familiedag i ytrebygda kirke Med aktiviteter for hele familien! Datoer våren 2017: 09/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 06/04 - 20/04 - 04/05 - 18/05 SIDE

12

Ta med alle i familien på familiedag!

16.00-17.00: Salg av hotdogs og saft 17.00-18.00: Knøttesang (0-2år) 17.00-18.00: MiniSing (3-6 år) 17.00-18.00: Barnekor (1.-4. kl) 17.00-19.30: TweensKveld (5.-7. kl)

Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Adventistkirkens aldershjem Nordås (Kl 12.30) Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke

TORSDAGER 13:00-13:30 For mer info se www.fanamenighet.no!

Arr: KFUK-KFUM Fana og TOL Fana

facebook.com/kfukkfumfana instagram.com/kfukkfumfana facebook.com/tolfanasokn instagram.com/tolfanasokn

Trosopplæring i Fana sokn

@TOLFANASOKN

tolfanasokn@ bergen.kirken.no


SIDE

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN • • • • • • •

Givertjenesten er en del av grunnfjellet i arbeidet vi driver i Fana sokn. Ved å gi en fast månedlig gave er du med å støtte et allsidig arbeid i soknets regi. Vi trenger økonomisk hjelp for å drive et stort barne- og ungdoms-, sang- og musikkarbeid, og til å gi diakonal omsorg for eldre og unge. Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med skattefradrag for årlige beløp fra kr 500 til kr 30 000 per person. (Ved utfylling av personnummer vil vi melde inn det årlige totalbeløpet for skattefradrag). Vårt kontonummer er 0532.11.68541. Avtalen kan sies opp når du vil. Vil du bli fast giver ber vi deg fylle ut informasjon nedenfor og sende til menighetskontoret. Adressen er: Fana sokn, Fanaveien 320, 5244 Fana. Du kan også legge slippen i postkassen utenfor menighetskontoret.

Bli en del av GRUNNFJELLET til FANA SOKN – takk for at du vil være med! Automatisk betaling av faste regninger

Jeg ønsker å gi min støtte til FANA SOKN. Org. nr. 976 994 337. Jeg ønsker at min gave går til: Menighetens arbeid (Jeg overlater til Soknerådet å fordele pengene der det er størst behov til enhver tid.) Barne- og ungdomsarbeidet Jeg ønsker å gi: Kr 100,- Kr 200,- Kr 500,Annet beløp Kr: …………… (ved høyere beløp må beløpsgrensen heves i banken din. Dette kan du gjøre i nettbanken selv eller kontakte banken for hjelp.) Jeg ønsker å betale: Månedlig, og at det trekkes den _____ i mnd. Belast min konto nr. Pers. nr. (Må fylles ut ved skattefradrag) KID nr. (Fylles ut av vår regnsk.fører) Navn: (bruk blokkbokstaver) ..…………………………………………………..…… Adresse: …………………………………………..…….……………………..……… Postnr: ……………… Sted: ………………………………… E-post:……..………… Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………

SIDE

14


HVEM-HVA-HVOR i FANA MENIGHET

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no Soknerådsleder Marianne Nordby nordby575@hotmail.com

Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696

Ytrebygda menighetsutvalg Linda Lindås linda.lindaas@gmail.com

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget@bergen.kirken.no Gravplassmyndigheter i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@ kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor Jan Røshol 55 59 32 52 jr948@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kirketjener - Ytrebygda Ann Kristin Hovland 55 59 71 07 ah848@kirken.no

Gudstjenesteutvalget Olaf Heggdal 958 24 222 Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Kirketjener - Fana Renate Olsen 55 59 32 66 ro429@kirken.no

Kultur og kirkemusikkutvalget Ragnhild Sæle Bergflødt ragnhil_saele@hotmail.com

Prest Kirsten Lind kl574@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg ke743@kirken.no

Økonomiutvalget Marius Kyte Alfheim marius_ka@hotmail.com

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no

Menighetspedagog (vikar) Trine Lohne tl643@kirken.no

Misjon/økumenikk-utvalget Gunnar Nesse 55 59 32 56

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen rn375@kirken.no

Fana kyrkjekor Lisbeth Andal Særvold 55 11 90 07 saervold@online.no

Administrasjonssekretær Grete Smørås gs447@kirken.no

En varm takk for all omtanke og deltakelse, praktisk hjelp, blomsterhilsener og minnegaver til Bedehuset Karmel og NMS ved vår kjære mors, Ingebjørg Birkeland sin begravelse og minnesamvær 21. desember 2016.

KFUK-KFUM:

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotveit 413 28 003 Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

UTLEIE I FANA MENIGHETSSENTER

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster.

Takk til Metodistkirkens alders- og sykehjem for godt stell og trygge omgivelser helt til livet hennes ebbet ut 10/12.

Kontakt menighetskontoret

Brynhild, Håkon, Bjørn Frode og Marion med familier

for bestillingsinfo FANA SOKN

tlf. 55 59 32 50

SIDE

15


RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA DØPTE

FANA KIRKE Tobias Bakke Didrik Johan Haaland Didriksen Henrik Bjånes Smedsvik Theodor Smidt Aarbakke Ulrik johan Michelsen Helleseth Benedicte Solheim Haukedal Christine Solheim Haukedal Noah Barmen Meltzer Lykke Kversøy Enge Sofie Eide Hordnes Ingrid Norstrand Gabrielsen Aron Espeland Malene Håvardstun Mackay Isac De Oliveira Toft Filip Bøtun Selland Emil Lundekvam Hugo Wathne Stenbråten Emilia Haugland Emily Caroline Macdonald-Helljesen Teodor Amundsen Mossefinn Aksel Haukeland Astri Christensson Alexandra Hilleren Julian Flesland Sørensen William Hjertenes-Olsen Marcus Andreas Skorve Habbestad Aurora Birkeland Persson Bastian Tvedt Thorbjørnsen Amalie Marie Kristensen Oscar Salte Jakobsen Cornelia Nordvik Dale Anna Louise Valen Blaauw Julian Edward Foss Gabriel Hammersland Tellaroli Dagsland Aurora Daltveit Skauby Stella Bakke Gullestad Elise Botnevik Odin Rydland Godøy Leander Birkeland Torbjørn Hansen Nordvik

YTREBYGDA KIRKE

Lana Engeberg William Holst Hansen Camilla Emilie Gilja Alva Lovise Lyngbø Frøslev Robin Vikbakk Emilie Osland Miriam Netland Bjordal Clara Marie Ramson Bolann Emily Fossnes Watkins Vilde Torpe-Dalland Sigurd Erdal Hosaas Maia Øfstegaard Baird

SIDE

16

VIET

Kine Mildestveit og Lars Harald Hareide Laila Mackay og Tore Eion Mackay

BEGRAVET

Ole Rydland Ida Mellesdal Fjelland Ruth Solveig Aadland Nelly Kätchen Skjerlie Bjarne Johan Nesse Lill Kristin Hagen Skoge Øystein Sannes Roald Karlsen Svein Erstad Bjarne Kleivelan Ingebjørg Birkeland Audun Muri Laila Olava Midtun Målfrid Hansen Solveig Oline Kristiansen Olly Bianca Sagstad Åshild Bahus Anna Margrethe Korsan Helene Meland Kjell Erland Brun Sigrunn Frøystad Magnar Solheimsnes Ester Nancy K Hamre Myrthild Karolina Stensrud Eldbjørg Johanne Espetvedt Hammarstad Unni Bertelsen Karl Egil Gjøen Ivar Ingmar Eikaas Erling Sveinung Skeide Trond Aarseth Gunnar Rosenlund Aud Orlaug Asphaug Arnt Martin Nordvik

GUDSTJENESTER 2. april – 4. søndag i fastetiden 1 Mos 22,1-14 Hebr 4,14-16 Joh 11,45-53 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Kristent Medieforum. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til Menighetens barneog ungdomsarbeid. 19.00 Ytrebygda. Kveldsgudstjeneste v/ Gunnar Nesse. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten.

9. april – palmesøndag 2 Mos 12,21-28 Ef 2,12-18 Joh 12,12-24. 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda ved Maren F. Tischendorf. Dåp. Utdeling av 4-års bok. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Smørelunsj/kirkekaffe. 13. april – skjærtorsdag 2 Mos 12,1.3-8.11-14 1 Kor 5,6b-8 Matt 26,17-30. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Opplegg for barn. Takkoffer til arbeid for sang og musikk i menigheten. Kirkekaffe/ smørelunsj. 18.00 sert.

Fana. Pasjonskon-

19.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til arbeid for sang og musikk i menigheten. Kveldsmat etter gudstjenesten. 14. april – langfredag. Luk 22,39-23,46 (Lidelseshistorien) 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Pasjonsgudstjeneste. Fana kyrkjekor. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Korsvandring – familieopplegg. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten. 16. april – påskedag Salme 118,14-24 1 Kor 15,1-11 Luk 24,1-9 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Dåp og nattverd. Takkoffer til sjømannskirken. Fana kyrkjekor. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Nattverd. Familieopplegg. Takkoffer til Menighetens misjonsprosjekt.

23. april – 2. søndag i påsketiden Jes 43,10-13 1 Kor 15, 12-21 Joh 21,1-14 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Smørelunsj. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 30. april - 3. søndag i påsketiden 11.00 Fana v/Gunnar Nesse. Nattverd. Takkeoffer til Kirkens ressurssenter. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda. Krøllegudstjeneste v/ Maren F. Tischendorf. Dåp. Takkeoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ smørelunsj. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i gudstjenestelisten.

Årsmøte for Fana sokn Fana sokn avholder sitt årsmøte tirsdag 18.april 2017 i menighetssalen i Fana menighetssenter Vel møtt!

Profile for God Helg

God Helg 1/2017  

Menighetsblad for Fana sokn

God Helg 1/2017  

Menighetsblad for Fana sokn

Profile for godhelg
Advertisement