Page 1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ - KYΠΡΙΑΔΟΥ

www.g-magazine.gr Ανακοίνωση του Δημάρχου Γαλατσίου για τις Δημοτικές Εκλογές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΤΕΥΧΟΣ 22/2010 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου Γιώργου Καπέλη

ΕΠΙΠΛΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕURONICS “ΗΛΙΟΝ” Α.Ε. Νέο Κεντρικό: Βεΐκου 46, Γαλάτσι, τηλ. 210.2917423 Α’ Υποκατάστημα: Βεΐκου 62, Γαλάτσι, τηλ. 210.2915344 Β’ Υποκατάστημα: Χριστιανουπόλεως 70 & Ανταίου, Λαμπρινή, τηλ. 210.2917166 Γ’ Υποκατάστημα: Ευβοίας 3 & Βεΐκου 46, Γαλάτσι, τηλ. 210.2915344 Δ’ Υποκατάστημα: 120 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - Μαλεσίνα, τηλ. 22330-52237


Θ. Μαργαρώνης & Υιός Λ. Βεΐκου 28, Γαλατσι 11147, ΑΘΗΝΑ Τηλ.:/fax: 210 2925822

www.status.com.gr


Ðñüôáóç ãÜìïõ... Íõöéêü ôçò åðéëïãÞò óáò 2 ðáñáíõöÜêéá ÍõöéêÞ áíèïäÝóìç Äåýôåñç íõöéêÞ áíèïäÝóìç ÊïõÜö êáé ìðïõêÝôá ðáñáíýìöùí 200 ðñïóêëçôÞñéá 400 ìðïìðïíéÝñåò ÁóçìÝíéá óôÝöáíá ËáìðÜäåò ãÜìïõ ÌðïõêÜëé êáé ðïôÞñé åêêëçóßáò Óôïëéóìüò ãéá ëáìðÜäåò Óôïëéóìüò åóùôåñéêïý ÷þñïõ åêêëçóßáò (äéÜäñïìïò) Óôïëéóìüò åîùôåñéêïý ÷þñïõ åêêëçóßáò

ÔéìÞ ðáêÝôïõ: 2.500 ¹ åëÜôå íá öôéÜîïõìå ôï äéêü óáò ðáêÝôï...

ÂåÀêïõ 26 & Áöáßáò 1, ÃáëÜôóé 2ïò üñïöïò (ðÜíù áðü ôçí ôñÜðåæá Ðåéñáéþò)


Φίλες & Φίλοι, Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας να βρουν από μόνες τους εσωτερικά ερείσματα για την εξυγίανση και την ανάπτυξή τους, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Όλες οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους Δήμους με τη διοικητική μεταρρύθμιση αφορούν στην εξυπηρέτηση και την καθημερινότητα του πολίτη, σε ένα ευρύ πεδίο δράσης. Η αύξηση των διοικητικών ευθυνών των Δήμων και τα νέα οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται στη λειτουργία τους με τη διαχείριση σημαντικών πόρων και επιδοτήσεων, δεν πρέπει να αλλοτριώσει τον κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας συγκεντρωτικά «μοντέλα» διοίκησης με επιχειρηματικές λογικές. Αυτοδιοίκηση είναι οι ενεργοί πολίτες, η συμμετοχή, η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη. Στην επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και ο ανθρώπινος παράγοντας, οι άνθρωποι δηλαδή που θα «επιλεγούν», για να υπηρετήσουν τις νέες δομές. Ο «αρχιτέκτονας» του «Καποδίστρια», ο τέως υπουργός και τέως βουλευτής κ. Αλέκος Παπαδόπουλος είχε πει ότι θα πάνε μπροστά οι δήμοι εκείνοι που οι δήμαρχοί τους θα έχουν φτερά. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Αναζητώντας το «προφίλ» του κατάλληλου Δημάρχου, εκείνου που θα έχει «φτερά» για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, και εν όψει των δημοτικών εκλογών του Νοεμβρίου, θα μπορούσαμε να σκιαγραφήσουμε το «προφίλ» του ως εξής: ιδεαλιστής και ρεαλιστής, οραματιστής και προσγειωμένος, διανοούμενος και τεχνοκράτης! Ένας Δήμαρχος που δε θα αντιμετωπίζει τη λειτουργία του Δήμου μόνο ως διοικητική «διαχείριση» και «διεκπεραίωση», αλλά πρωτίστως ως διαχείριση πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι αυτό που πάρα πολλές φορές επιμένω να τονίζω προς όλους όσους μας εκπροσωπούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και κυρίως σε όσους ανήκουν στη Διοίκηση. Οι όποιες αποφάσεις, πρακτικές και επιλογές τους πρέπει να στηρίζονται σε πολιτικές αρχές, αξίες και κριτήρια. Σε ένα από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού μας, θα μας δοθεί η ευκαιρία να επεκταθούμε περισσότερο στο θέμα και θα χαρώ ιδιαίτερα εάν γίνω αποδέκτης και των δικών σας απόψεων μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (info@g-magazine.gr), εφόσον κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει κοντύτερα στις 14 Νοέμβρη και όλοι θα ασχοληθούμε επισταμένως με την επιλογή του πιο άξιου και ικανού Δημάρχου. Το θέμα του Ολυμπιακού Γυμναστήριου Γαλατσίου είναι πάντα επίκαιρο. Είναι γνωστό πλέον ότι εδώ και αρκετούς μήνες η περιβαλλοντική μελέτη που έχει καταθέσει προς έγκριση η Κοινοπραξία «Χαραγκιώνης-Sonae Sierra» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσιάζει σοβαρά νομικά κωλύματα με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρεί να εκδοθεί η άδεια εργασιών, καθώς τα όσα η Κοινοπραξία σχεδιάζει να υλοποιήσει στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του ΠΑΛΑΙ, υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση που έχει συνάψει με τα «Ολυμπιακά Ακίνητα». Οι συνεχείς παρεμβάσεις και ενστάσεις του Δήμου Γαλατσίου προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου έχει συμβάλλει καθοριστικά έως σήμερα στο να υπάρχει διαφάνεια, «μπλοκάροντας» οποιαδήποτε πιθανή, συνειδητή ή ασυνείδητη, προσπάθεια να παρακαμφθεί η νομιμότητα από υπαλλήλους ή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από νομικής πλευράς τουλάχιστον, το κλίμα είναι θετικό και ο Δήμος διαθέτει ένα ισχυρό νομικό «οπλοστάσιο», που δικαιώνει τις θέσεις του. Και οφείλω ν’ αναγνωρίσω ότι η προσπάθεια αυτή δε θα ήταν αποτελεσματική, εάν δεν υπήρχε η πολιτική βούληση του Δημάρχου Γαλατσίου. Σε επίπεδο πολιτικών κινήσεων, ο κ. Τσίρος συναντήθηκε πρόσφατα με το Γεν. Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού (βλέπε σελ. 6), ο οποίος αν και εξέφρασε την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης ο χώρος να διατηρήσει τον αθλητικό – πολιτιστικό του χαρακτήρα, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Την ώρα τούτη, λοιπόν, που είναι ξεκάθαρο ότι η κακή οικονομική συγκυρία λειτουργεί ανασταλτικά για τις όποιες καλές, αλλά ασαφείς, προθέσεις των Κυβερνώντων, και είναι πασιφανές ότι δεν έχουν κατά νου συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης (τουλάχιστον προς το παρόν), ο Δήμος Γαλατσίου οφείλει να προετοιμάσει βιώσιμη πρόταση αξιοποίησης με οικονομοτεχνική μελέτη. Δυστυχώς, η πρότασή μου αυτή δεν εισακούστηκε πριν από 2 ½ περίπου χρόνια που την είχα θέσει επί τάπητος προς τη Διοίκηση αλλά και προς τους φορείς και τους συλλόγους της Συντονιστικής - όπως λεγόταν τότε – Επιτροπής. Όταν και εάν τελικά κληθούμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, αναρωτιέμαι τι θα πούμε στους αρμόδιους Υπουργούς, Υφυπουργους και Γραμματείς; Τα ορθότατα επιχειρήματα «εσείς δημιουργήσατε το πρόβλημα, εσείς βρείτε τη λύση» ή «εσείς το φτιάξατε, δώστε μας χρήματα να το συντηρήσουμε» δεν πρόκειται να αποβούν χρήσιμα στην περίπτωσή μας. Άμεσα πρέπει να ζητήσουμε τη συνεργασία των όμορων Δήμων, της Νομαρχίας και μεγάλων αθλητικών θεσμικών οργάνων για την εξεύρεση ενός βιώσιμου «μοντέλου» λειτουργίας και ν’ αναθέσουμε σε ειδικούς σοβαρούς μελετητές (π.χ. Πανεπιστήμιο) την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης. Για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων, με νέα «μεταλλαγμένα» σχέδια, ας φροντίσουμε να δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες, το πλαίσιο και το υπόβαθρο που θα επιτρέψουν τη λειτουργία του ΠΑΛΑΙ ως δημόσιου χώρου αθλητισμού και πολιτισμού. Με άκαιρους πανηγυρισμούς, ευχολόγια και «ευγενείς» οραματισμούς δεν πρόκειται να πετύχουμε το στόχο. Εδώ χρειάζεται αυτό που προανέφερα: ένας Δήμαρχος ιδεαλιστής και ρεαλιστής, οραματιστής και προσγειωμένος, διανοούμενος και τεχνοκράτης. Τον έχουμε;

Παραγωγή: Σταυρακοπούλου Κάρλυ (karly@alunet.gr) Φωτεινή Ανδριανοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ

Εκδότης: Νίκος Μπαλάφας Αρχισυντάκτρια: Εύη Πρωτόπαπα (eprotopapa@g-magazine.gr) Τµήµα διαφήµισης: Τζένη Μπαλάφα Συντάκτες: Κατερίνα Ροδίτη, Σωτήρης Κρουστάλλης

Παραγωγή έκδοσης: ALUPRESS A.E. Γραφεία: Κρυστάλλη 28 & Χαλεπά, 111 41 Κυπριάδου Τηλέφωνα: 210.2112.040-1, Fax: 210.2112.042 e-mail: info@g-magazine.gr Web page: www.g-magazine.gr

Tρίτη, 23 Μαρτίου 2010 Ο Εκδότης Νίκος Μπαλάφας Αναδημοσιεύσεις κειμένων ή εικόνων με οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται, παρά μόνον με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του περιοδικού. Τα ενυπόγραφα άρθρα, δεν απηχούν υποχρεωτικά και τις απόψεις του περιοδικού. Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται προς δημοσίευση δεν επιστρέφονται. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

Federation of Associations of Periodical Publishers in the EC


6 G_ειδήσεις Συνάντηση του ∆ημάρχου με το Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης για το ΠΑΛΑΙ Εκτάκτως συγκάλεσε ο ∆ήμαρχος Γαλατσίου κ. Κ. Τσίρος τη ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή για το ΠΑΛΑΙ και τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων στις 15/3, για να τους ενημερώσει για επικείμενη συνάντησή του με το Γεν. Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού για το θέμα του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου. Κατή τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν δημοσιεύματα συγκεκριμένης ημερήσιας εφημερίδας που φέρουν την Υπουργό Οικονομίας κα Λούκα Κατσέλη ν’ ανακοινώνει τη λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου. Επικράτησε η άποψη ότι τα δημοσιεύματα δεν πρέπει να δημιουργούν πανικό και ανησυχία καθώς ήταν ανυπόγραφα και ασαφή, ενώ καμία άλλη εφημερίδα δεν έκανε σχετική αναφορά. Στις 16/3 το πρωί, ο κ. Τσίρος συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης κ. Γιάννη Πυργιώτη, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής για το ΠΑΛΑΙ κ. Γιώργο Παπαδόπουλο και τη νομική σύμβουλο κα Χρυσαυγή Γκουβέτσου. Ο ∆ήμαρχος ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα για τις θέσεις του ∆ήμου, ενώ η κα Γκουβέτσου αναφέρθηκε στο νομικό μέρος. Ο κ. Πυργιώτης ανέφερε ότι τα περιβαντολλογικά, νομικά, κυκλοφοριακά και χωροταξικά προβλήματα που επικαλείται ο ∆ήμος Γαλατσίου, είναι γνωστά και έχουν βάση. Τόνισε ότι η Κυβέρνηση έχει διαπιστώσει ότι ο χώρος αυτός δεν προσφέρεται για εμπορικό κέντρο και αυτήν την ώρα μελετάται η σύμβαση της Κοινοπραξίας “Χαραγκιώνη-Sonae Sierra” με τα Ολυμπιακά Ακίνητα σε σχέση με την πρόταση και την περιβαλλοντική μελέτη που έχει καταθέσει η Κοινοπραξία. Τα όσα σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στο χώρο, υπερβαίνουν τα συμφωνηθέντα. Ξεκαθάρισε ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να δώσει αποζημίωση στην Κοινοπραξία. Ανέφερε δε ότι αν και υπάρχει πολιτική βούληση για να παραμείνει το ΠΑΛΑΙ χώρος αθλητισμού και πολιτισμού, αυτή τη στιγμή το ∆ημόσιο δεν μπορεί να επενδύσει στο χώρο ούτε μισό ευρώ. Μεταξύ άλλων, τους είπε ότι η λύση που επικράτησε για την περίπτωση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπου η εκμετάλλευσή του ανατέθηκε στους ∆ήμους και στη Νομαρχία, αποδείχθηκε μη συμφέρουσα και βιώσιμη, από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Τέλος, τους ενημέρωσε ότι η Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος κα Τ. Μπιρμπίλη ανησύχησε από τα δημοσιεύματα που εμφάνιζαν την Υπουργό κα Κατσέλη να προωθεί το Εμπορικό Κέντρο και ζήτησε διευκρινήσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δε θα ληφθεί καμία σχετική απόφαση ερήμην του Υπουργείου της. Στη συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου στις 18/3, ο ∆ήμαρχος εξέφρασε την υπεραισιόδοξη άποψη ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΛΑΙ να γίνει εμπορικό κέντρο. Πετύχαμε το στόχο και είμαι πεπεισμένος ότι θα γίνει χώρος αθλητισμού και πολιτισμού». Πιο συγκρατημένος ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «πρόθεση της Κυβέρνησης είναι ο χώρος να είναι δημόσιος και αθλητικός. ∆εν προτίθενται να δώσουν αποζημίωση στον Χαραγκιώνη. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν πρόκειται να δώσει χρήματα για τη συντήρησή του Γυμναστηρί-

ου. ∆εν είμαι ούτε απογοητευμένος, ούτε ενθουσιασμένος». Στη διάσταση απόψεων μεταξύ του ∆ημάρχου και του Προέδρου της ∆ιαπαραταξιακής αναφέρθηκαν τόσο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. Κόκκαλης (Γαλάτσι 21ος αιώνας) όσο και ο κ. Γ. Χαραλαμπίδης (∆ΑΚ) και η κα Ε. Αυλωνίτη (Πολίτες σε ∆ράση). Μεταξύ των βάσιμων προβληματισμών που ακούστηκαν ήταν πώς θα καλυφθεί το κόστος συντήρησης του ΠΑΛΑΙ, αφού δεν μπορεί να το καλύψει ούτε η Κυβέρνηση, ούτε ο ∆ήμος και γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωράει στη λύση της σύμβασης, η οποία είναι άκυρη αφού αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία. Ο τέως ∆ήμαρχος κ. Θ. Τούντας, υιοθετώντας ηπιότερους τόνους, είπε ότι ο κ. Τσίρος καταβάλλει προσπάθεια και πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανείς που να θέλει το ΠΑΛΑΙ να χαθεί.

Εύχοµαι η Ανάσταση του Κυρίου να είναι Ανάσταση ελπίδας για όλους για έναν κόσµο πιο ανθρώπινο, πιο ειρηνικό, έναν κόσµο δηµιουργικό και ευτυχισµένο.

Γιάννης Μανιάτης

Αντιδήµαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος κιν.:6932805007, e-mail: giannis_maniatis@hotmail.com

Eυχές για ένα ΠΑΣΧΑ... ειρήνης, δημιουργίας και κοινωνικής αλληλεγγύης Έλενα Ζέρβα

www.prasinogalatsi.gr

Πρωτοβουλία Πολιτών του Γαλατσίου Πράσινο Γαλάτσι


Συνδυάζοντας την αξιοπιστία, την ιστορία και την εμπειρία το κατάστημα Niki’s Creative Floristry αποτελεί σήμερα μία προσπάθεια ολοκληρωμένης πρότασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση κάθε πελάτη. Αναλαμβάνουμε: • Διακοσμήσεις για γάμους & δεξιώσεις - βαπτίσεις • Επαγγελματικές εκδηλώσεις • Διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και συνθέσεις για ξενοδοχεία • Πρωτότυπες εμπνεύσεις και προτάσεις σε λουλούδια και συνθέσεις για κάθε περίσταση

creative: G - magazine

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών πελατών μας, παρέχοντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και συνέπειας.

τος: αστήμα τ α κ η ν Υπεύθυ τά Άντζελα Μπαλ βού: 47797 α ραντε Τηλ. Γι 10587, 69794 9 210.2 27446, 210.29 τσι 0, Γαλά 6 υ ο κ ΐ Βε


8 G_ειδήσεις Θανάσης Μπούρας: «Να ονομαστεί “Μίκης Θεοδωράκης” το Καμίνι» Το νέο Πολιτιστικό Κέντρο στο Καμίνι επί της οδού Καραϊσκάκη θα είναι έτοιμο έως το τέλος του χρόνου και είναι πολύ πιθανό τα εγκαίνια να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου κ. Αθαν. Μπούρας προτείνει το νέο Πολιτιστικό Κέντρο να ονομαστεί «Μίκης Θεοδωράκης» προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Γαλατσίου. Όπως μας είπε ο κ. Μπούρας: «Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας καταξιωμένος Καλλιτέχνης παγκόσμιας εμβέλειας και ένας ακέραιος άνθρωπος, ο οποίος – ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε ή όχι με τις κομματικές του τοποθετήσεις – εκφράζει τη λεβεντιά του Έλληνα και την αιώνια αδάμαστη και αλύγιστη ελληνική ψυχή. Έναν τέτοιο Τιτάνα του Πολιτισμού οφείλουμε να τον τιμήσουμε όσο είναι εν ζωή και όχι μετά θάνατον, όπως συνηθίζεται. Το νέο Πολιτιστικό Κέντρο στο Καμίνι με τις αίθουσες και τις σύγχρονες υποδομές μπορεί ν’ αποτελέσει πόλο έλξης της ευρύτερης περιοχής και η ονομασία «Μίκης Θεοδωράκης» θα δώσει αίγλη και πολιτιστική ανάταση όχι μόνο στο Πολιτιστικό Κέντρο αλλά και στο Γαλάτσι ολόκληρο».

Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Dr. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Ιατρός Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ζητούνται ονόματα για πλατείες και δρόμους Μια νέα ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή συστάθηκε πρόσφατα στο ∆ήμο Γαλατσίου, η οποία θ’ ασχολείται με την ονοματοδοσία ανωνύμων οδών και πλατειών που βρίσκονται στο Γαλάτσι. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Θανάσης Μπούρας. Αν λάβουμε υπόψιν ότι τα παιδιά του ∆ημοτικού αναλαμβάνουν εργασίες σχετικά με την ιστορία της οδού που διαμένουν (πώς πήρε το όνομά της κ.λπ.), καλό είναι η Επιτροπή να φροντίσει έτσι ώστε

Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ

&

να δοθούν ονόματα μεγάλων Ελλήνων και Ελληνίδων από την αρχαιότητα έως σήμερα, έτσι ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την αρχαία και νεώτερη Ελληνική ιστορία. Πολύ καλή η πρόταση της δημοτικής συμβούλου Λίνας Κατσαρίδη να δοθούν σε δύο οδούς τα ονόματα δύο μεγάλων Ελληνίδων της Αρχαιότητας, της Υπατίας (κορυφαία φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός) και της Αγνοδίκης (πρώτη Ελληνίδα ιατρός).

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Υ

ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΛ

Θέλετε εξαρτήματα για επισκευή των παλαιών ρολών σας;

ΣΗΤΕΣ (κάθετης & οριζόντιας κίνησης) ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ (παλαιών κουφωμάτων & νέων) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (πύροι, δαγκάνες)

Εύχοµαι µε όλη µου την καρδιά σε όλους τους συνδηµότες µας ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, Υγεία, Πρόοδο & Αισιοδοξία. Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι για την Πατρίδα µας, αλλά και την Τοπική µας Κοινωνία. Γι’ αυτό, ΟΛΟΙ µας πρέπει να συµβάλλουµε ενεργά στο να ξεφύγουµε από τη µετριότητα και την παρακµή. Καλούµαστε όλοι για το µέλλον του Γαλατσίου να στηρίξουµε τους Άξιους, τους Ακέραιους, τους Σεµνούς και τους Εργατικούς. Θα είµαι, όπως πάντα, δίπλα σας µε αφοσίωση και πραγµατικό ενδιαφέρον.

Θέλετε κλειδαριές για παλαιά και νέα κουφώματα; Θέλετε προϊόντα ασφαλείας και εργαλεία για κάθε περίπτωση; Έχουμε ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ!

ΠΟΜΟΛΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΡΟΛΩΝ, ΨΑΘΕΣ ΡΟΛΩΝ, ΜΟΤΕΡ ΡΟΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

Επαναστατικό stopper για πόρτες

Φαύνου 12, Γαλάτσι Τηλ./Fax: 210-2925640, κιν. 6978231436 (κ. Σωτήρης) e-mail: sstamel@yahoo.gr

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΥΣΗ

Κατασκευάζεται στη Γερμανία


GARDEN CENTER

Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ

Φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου Γλάστρες - ζαρντινιέρες, πλαστικές, πήλινες, τσιµεντένιες Φυτοχώµατα εγχώρια & εισαγωγής Συστήµατα αυτόµατου ποτισµού Αρχιτεκτονική τοπίου Κατασκευή & συντήρηση κήπων & βεραντών Α ΥΑΣΙ Ε Κ Σ ΣΥ ΩΡΟΥ Δ

ΕΣ ΚΤΙΚ Η Λ Π ΕΚ Σ ΤΙΜΕ ΜΕΝΑ Ω Γ ΕΙΣΑ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Άνθη Φυτά Δέντρα ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ & Α ΟΡ ΩΝΟ ΣΕ Κ Α ΑΝΘΟΦ ΓΗΣ ΟΡ ΑΓΩ ΔΙΑΦ ΑΣ ΠΑΡ Μ Η ΔΙΚ

Λ. Βεΐκου 74, (Ν. Τέρµα) 11147 Γαλάτσι, τηλ. 210 29 17 032 - 210 21 33 194, κιν.: 6948 506554, 6948 506556

creative: G - magazine

Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, σας προτείνει υπεύθυνα τα ιδανικά φυτά για τον χώρο σας


10 G_ειδήσεις

Σύντομα νέα Οικονομική ενίσχυση θα λάβουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Γαλατσίου από το Δήμο. Οι Σύλλογοι Κρητών, Πελοποννησίων, Ηπειρωτών, Ρουμελιωτών, Θεσσαλών, Επτανησίων και Αγριτών Λέσβου θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος, ενώ 8 Ναξιακά σωματεία με έδρα το Γαλάτσι θα πάρουν από 1.000 ευρώ έκαστο. Η Πελοπόννησος 2.000 ευρώ και η Νάξος 8.000! Σαν κάτι να μην στέκει καλά! Συσσίτιο για 231 οικονομικά ασθενείς συνδημότες μου, θα διοργανώσει ο Δήμος για την ημέρα του Πάσχα με αρνιά και πασχαλινά εδέσματα. Μια κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης στο πνεύμα των Άγιων Ημερών. Την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου στις 18/3, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πλατείας και την αύξηση του χώρου της παιδικής χαράς. Η ανάπλαση θα κοστίσει 230.000 ευρώ.

Μετ' εμποδίων η διακοπή λειτουργίας της κεραίας στην Παραδεισίων Από το 2007 έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της WIND που βρίσκεται επί της οδού Παραδεισίων 24 από το 2001. Η Επιτροπή για τις κεραίες του Δήμου Γαλατσίου προσφάτως αποφάσισε να κινήσει πιο δυναμικά τις διαδικασίες για να προχωρήσει η εφαρμογή της απόφασης, αφού οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΕΗ, Πολεοδομία) χρονοτριβούν αδικαιολόγητα. Μάλιστα, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η δημ. σύμβουλος Λ. Κατσαρίδη μετέβη η ίδια στην Πολεοδομία για να διαπιστώσει ποιοι είναι οι λόγοι της κωλυσιεργίας. Η Πολεοδομία όφειλε να έχει ενημερώσει εγγράφως τη ΔΕΗ από το 2008 ότι η κεραία δεν έχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, άρα είναι παράνομη.

Εύχομαι ολόψυχα, τις Άγιες ημέρες που διανύουμε, να νοιώσουμε αγάπη, να αντικρίσουμε την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, με το φως του Αναστημένου Χριστού να φωτίζει πάντα την καρδιά και το νου όλων μας. Δράττομαι δε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους εσάς που μοιράζεστε την προσπάθειά μου για ένα Γαλάτσι δυνατό με έντονη παρουσία. Χρόνια πολλά και Καλή Ανάσταση.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της νεοσύστατης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γαλατσίου είναι: Τσίρος Κυριάκος (Πρόεδρος), ΚατσαρίδηΓιαννακοπούλου Λίνα (Αντιπρόεδρος) και μέλη Μαρκόπουλος Γεώργιος, Μπελίτσης Γεώργιος, Τσίτσα Αναστασία, Κουζέλης Ανδρέας, Γλέζου Ελένη. Το «ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ» θα δημιουργηθεί σύντομα στο Άλσος Γαλατσίου, δίπλα στο Υπαίθριο Γυμναστήριο. Πρόκειται για ένα υπαίθριο καφενείο για τα άτομα της τρίτης ηλικίας που θα μπορούν να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν τον καθαρό αέρα του Άλσους, πίνοντας δωρεάν το αναψυκτικό τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Χειρ. Οδοντίατρος Αντιδήμαρχος Παιδείας

Ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής για τα άτομα της τρίτης ηλικίας με επίβλεψη Γυμναστή, ξεκινάει στις 12 Απριλίου στο υπαίθριο Γυμναστήριο του Άλσους Γαλατσίου (Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 10-11 το πρωί). Mέλη του Α’ Κ.Α.Π.Η του Δήμου Γαλατσίου, η ομάδα χειροτεχνίας και η ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης φιλοξένησαν στις 13/2 10 παιδιά από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ηλικιωμένοι και παιδιά πέρασε μαζί ευχάριστες ώρες, φτιάχνοντας χαρταετούς και διασκεδάζοντας με τον κλόουν. Οι υπεύθυνοι του «Χαμόγελου του Παιδιού» ευχαρίστησαν την Πρόεδρο των Κ.Α.Π.Η, Μαρία Αλιμπέρτη για την ωραία πρωτοβουλία της.

Με την κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και στη WIND, των προθέσεων του Δήμου να διακόψει την ηλεκτροδότηση, ο Δήμος έλαβε δύο εξώδικα (ένα από τη WIND και ένα από τη ΔΕΗ). Η πρώτη ήθελε να διασφαλίσει ότι ο Δήμος δε θα προβεί σε αποξήλωση της κεραίας, αλλά μόνο στη διακοπή της ηλεκτροδότησης και η δεύτερη ήθελε να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι αρμόδια! Εν μέσω δαιδαλώδους γραφειοκρατίας και δημοσιοϋπαλληλικής αδιαφορίας που μπορεί να υποκρύπτει και σκοπιμότητες, η Επιτροπή του Δήμου συνεχίζει ν’ ασκεί πιέσεις για να πράξουν τόσο η ΔΕΗ όσο και η Πολεοδομία τα δέοντα, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της απόφασης και ελπίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αποτέλεσμα.

Αγαπητοί Συνδημότες & Συνδημότισσες, Εύχομαι ολόψυχα το Θείο πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου, να ενδυναμώσει εμάς και τα παιδιά μας. Να μας χαρίζει υγεία, χαρά, ευτυχία και δημιουργία. Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα, Χρόνια Πολλά. Θα είμαι πάντα δίπλα σας. Με εκτίμηση

Χρύσα Κατσίρη Εκδότης – Δημοσιογράφος Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Συνδυασμό του υπ. Δημάρχου ΓEΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΑΠΕΛΗ, «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»


ΒΕΪΚΟΥ & ΕΛΠΙΔΟΣ 2, ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΘΗΝΑ, 111 46, Greece Τηλέφωνο: 210 2928958 Φαξ: 210 2928958 Email: sales@terzispc.gr http://www.terzispc.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Η/Υ ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ

ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ PC ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΖΗ ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ PC ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ HYUNDAI ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TIMH ME Φ.Π.Α.

TIMH ME Φ.Π.Α.

349 €

259 € ΚΟΥΤΙ: ΚΟΥΤΙ Η/Υ ASUS TA863 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: PSU S-POWER 450W 20 +4 PIN ΜΗΤΡΙΚΗ: MBOARD GIGABYTE GA-G31M-ES2L ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: CPU INTEL DUAL CORE E5300 2.6GHz ΜΝΗΜΗ: RAM NCP 2GB DDR2-800 (PC6400) ΔΙΣΚΟΣ: HDD SEAGATE 250GB SATA2 7200RPM ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ: DVD-RW SAMSUNG s223f SATA 20X ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: ONBOARD CARD READER: CARD READER 3,5’’INT/USB2.0 54in1 ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΟΥΤΙ: ΚΟΥΤΙ Η / Υ ASUS TA863 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: PSU S-POWER 450W 20 +4 PIN ΜΗΤΡΙΚΗ: MBOARD GIGABYTE GA-G31M-ES2L ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: CPU INTEL C2D E7500 2.93GHz ΜΝΗΜΗ: RAM NCP 2GB DDR2-800 (PC6400) DIMM ΔΙΣΚΟΣ: HDD SEAGATE 500GB SATA2 7200RPM ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ: DVD-RW SAMSUNG s223f SATA 20X CARD READER: CARD READER 3,5’’INT/USB2.0 54in1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ASUS VENTO ΠΟΝΤΙΚΙ MOUSE: ASUS VENTO ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΧΡΟΝΙΑ

UPS 850VA UPS L/int. G-TECH TIMH ME Φ.Π.Α.

TIMH ME Φ.Π.Α.

49 €

45 €

0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 78 ΔΟΣΕΙΣ Σε όλα τα είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών και παιχνιδομηχανών

Μεγάλο

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ για τα ψηφιακά κανάλια DIGIMAX DX121 Κάνει εγγραφή κατευθείαν σε USB συσκευή αποθήκευσης (stick ή σκληρό δίσκο).

Πασχαλινό BAZZAR με αληθινές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΝΕΡ για LASER εκτυπωτές

Eτοιμοπαράδοτα πλήρως ανακατασκευασμένα

Με κέρδος έως Με την επίδειξη του κουπονιού

ΕΚΠΤΩΣΗ

70%

20%

σε όλα τα είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών & παιχνιδομηχανών


12 G_ειδήσεις Επίσκεψη στο Δημαρχείο μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δημαρχείο Γαλατσίου έκαναν οι μαθητές της 6ης Τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στους χώρους του Δημαρχείου και ήρθαν σε επαφή με την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, βλέποντας από κοντά πώς εξυπηρετούνται καθημερινά οι χιλιάδες δημότες. Η περιήγηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Γραφείου του Δημάρχου, όπου ο κ. Κ. Τσίρος παραχώρησε συνέντευξη στους μαθητές για τη νεοσύστατη εφημερίδα του Σχολείου. Την επιμέλεια της επίσκεψης είχε η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών κα Γωγώ Κιτσίνη, η οποία έχει την ιδιότητα της Εκπαιδευτικού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου.

Οι πιο θερμές μου ευχές για Καλό Πάσχα, Υγεία & Ευημερία σε όλους τους δημότες Γαλατσίου και τις οικογένειές τους.

ΓΩΓΩ ΚΙΤΣΙΝΗ Εκπαιδευτικός Δημοτική Σύμβουλος Γαλατσίου Πρόεδρος Παιδικών Σταθμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ανδριτσαίνης 73, 111 46 Γαλάτσι Τηλ. 210.2131502, fax: 210 2220093 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ θέλει να ευχαριστήσει την επιχείρηση ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ για την πολύτιμη βοήθειά του στην χορηγία υλικού στο σωματείο μας Γαλάτσι, 01 Μάρτη 2010

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ, DVM, MRCVS ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΚΙΝ.: 6972728691 Ε-mail: yannispapak@gmail.com


ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ


14 G_ειδήσεις Δεντροφυτεύσεις στα Τουρκοβούνια από τον ΣΠΑΤ Δυναμικά ξεκίνησε τη δράση του ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ) με δύο αναδασώσεις στα Τουρκοβούνια. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 7/2/10 στο κομμάτι της Νέας Ιωνίας που συνορεύει με το Άλσος Γαλατσίου. Η δεύτερη δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Μαρτίου σε αναδασωτέα έκταση στα διοικητικά όρια Γαλατσίου-Φιλοθέης-Ψυχικού. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών, συλλόγων, φορέων και μαθητών από τους 4 Δήμους στις δύο αναδασώσεις παρά τις σχετικά κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν και τις δύο ημέρες. Το Γαλάτσι πρωτοστάτησε στις δύο προσπάθειες, όπως ήταν λογικό λόγω της εμπειρίας του στις δεντροφυτεύσεις. Φυτεύτηκαν πάνω από 4.000 δεντρύλια και η συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας, όπως μας είπε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Μανιάτης, ήταν σημαντική.

7 Μαρτίου

7 Μαρτίου. Γαλάτσι - Ν. Ιωνία μαζί στον αγώνα για την αναδάσωση. Από αριστερά: Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Δακουτρός, Λ. Κατσαρίδη, Αθ. Μπούρας, Γ. Μανιάτης, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γ. Χαραλάμπους, ο Δήμαρχος Γαλατσίου Κ. Τσίρος και η Μ. Αλιμπέρτη

7 Μαρτίου. Οι "πολιτικές δυνάμεις" του Δήμου ενωμένες για την ανάπλαση των Τουρκοβουνίων. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Κ. Τσίρος με τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Καπέλη και τη βουλευτή κα Μιλένα Αποστολάκη

7 Φεβρουαρίου. Η κα Ζωή Ράπτη, εκπρόσωπος του Ψυχικού και Πρόεδρος του ΣΠΑΤ, εν ώρα "εργασίας"!

7 Φεβρουαρίου. Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Μανιάτης μαθαίνει στη "νέα γενιά" την ...τέχνη της δεντροφύτευσης!


creative: G - magazine

Discover our world

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ

ΜΠΑΡΕΣ 750Α AΠΟ 290,00  260,00 €

ΟCEAN 80 (320 lt) AΠΟ 240,00  220,00 € PACIFIC 100 (370 lt) AΠΟ 409,00  330,00 €

750S AΠΟ 225,00  195,00 €

PACIFIC 200 (460 lt) AΠΟ 505,00  420,00 €

ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ATLANTIS 200 (440 lt) AΠΟ 646,00  520,00 €

THULE 968 AΠΟ 104,00  95,00 €

ATLANTIS 780 (480 lt) AΠΟ 717,00  590,00 € THULE 530 AΠΟ 74,00  65,00 €

ΜΠΑΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟ 60,00 € ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 350 lt  160,00 € 450 lt  230,00 €

THULE 591 AΠΟ 137,00  125,00 €

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 59, 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ & FAX: 210.2921.997, 210.2914.326 www.pancarshop.gr • e-mail: info@pan-car.gr


16 G_ειδήσεις Εκδηλώσεις των Προσκόπων Γαλατσίου Το βράδυ του Σαββάτου 6 Φεβρουαρίου, οι Πρόσκοποι Γαλατσίου φιλοξένησαν στην Εστία τους (Αρχιμήδους & Ιπποκράτους) το αποκριάτικο πάρτι της Περιφέρειας Προσκόπων Ανατολικής Αττικής. Άρματα, πρωτότυπες μεταμφιέσεις και μουσικά συγκροτήματα έδωσαν νότες κεφιού και ξεφαντώματος σε περίπου 200 νέους και νέες. Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός τους στο κέντρο «Επιτέλους» στο Γαλάτσι. Φίλοι και γονείς των Προσκόπων Γαλατσίου διασκέδασαν όλοι μαζί σαν μια μεγάλη παρέα. Την Καθαρή ∆ευτέρα (13/2/2010) οι Πρόσκοποι δημιούργησαν εργαστήριο «χαρταετών». Έφτιαξαν πολύχρωμους χαρταετούς, έμαθαν για την ιστορία τους και έγραψαν ο καθένας τη δικιά του ευχή για να πάει ψηλά στον ουρανό. Το «περιπετειώδες» πρόγραμμα των Προσκόπων συνεχίζεται με πλούσια δράση για μικρούς και μεγάλους. Για πληροφορίες

∆ωρεάν άθληση των ανέργων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήμου Λαμβάνοντας υπόψιν τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και θέλοντας να ελαφρυνθούν οι πολίτες στο ελάχιστο από τις τόσες επιβαρύνσεις των ημερών μας, ο ∆ήμαρχος κ. Κ. Τσίρος και ο Πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου κ. Εμμ. Πρωτονοτάριος αποφάσισαν τη δωρεάν άθληση όλων των ανέργων που κατοικούν στο Γαλάτσι στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στα προγράμματα γυμναστικής του ∆ήμου, ανεξάρτητα από το αν είναι δημότες ή όχι. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά την κάρτα ανεργίας τους, και όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο κολυμβητήριο θα πρέπει να προσκομίζουν και βεβαίωση Ιατρού (δερματολόγου και καρδιολόγου) που μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν από το ∆ημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου που βρίσκεται Γ. Βάσσου 5 και Αγ. Γλυκερίας 22.

ή εγγραφές επικοινωνήστε με τον Αρχηγό Συστήματος κον Τρυφωνόπουλο Χρήστο στο τηλέφωνο 210 291 0504 και στο κινητό 694 781 3906.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εθελοντικής Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γαλατσίου Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλή Σαρακοστή με υγεία και ψυχής ηρεμία. Πλησιάζουν οι ημέρες που πάντα συγκλονίζουν την ψυχή μας και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να καθυποτάξουμε το εγώ μας και να αναστήσουμε το εμείς. Μόνο έτσι θα έχουμε έναν καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο αύριο. Παράκληση μην ξεχνάτε τον αγώνα μας κατά της φτώχιας. Βοηθείστε μας όλοι με τις προσφορές σας για να μας δώσετε την δυνατότητα να προσφέρουμε και εμείς όσον το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας. Η Εθελοντική Ομάδα Γαλατσίου την Παρασκευή 26 Μαρτίου και το Σάββατο 27 Μαρτίου θα προσφέρει βοηθήματα

(ρουχισμό, παπούτσια, κουβέρτες, πακέτο τροφίμων κ.α.) στην διεύθυνση Καλαμών 36 Άνω Γαλάτσι, από 11:00 έως 18:00. Επίσης από τον χώρο σίτισης «ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ»(Λυσίου και Πηγής) θα προσφερθούν φρούτα, γεώμηλα και κρέας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές Γαλατσίου και άλλων περιοχών, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Άνω Γαλατσίου, τους Προσκόπους Γαλατσίου κ τον πρ. ∆ήμαρχο και νυν υποψήφιο με τον ∆ημοτικό συνδυασμό Γαλάτσι 21ος Αιώνας. Θεόδωρο Β. Τούντα. Ο υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας Φραγκίσκος-Ελευθέριος Κουνάνης

Οι πιο θερµές ευχές µου για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΥΓΕΙΑ & ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Το Αναστάσιµο µήνυµα ας πληµµυρίσει τις καρδιές όλων µε αγάπη και ελπίδα.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γαλατσίου Πρόεδρος Αθλητικού Κέντρου


18 G_ειδήσεις «Άρωμα» γυναικείας υποψηφιότητας… Την «Ημέρα της Γυναίκας» γιόρτασε η κα Έλενα Ζέρβα της Πρωτοβουλίας Πολιτών του Γαλατσίου «Πράσινο Γαλάτσι» σε μια ανοικτή φιλική εκδήλωση με πολλούς προσκεκλημένους στο cafe FAMOUS στο Γαλάτσι στις 8 Μαρτίου. Η εκδήλωση είχε – αν μη τι άλλο - έντονο προεκλογικό «άρωμα», καθώς η κα Ζέρβα έχει αφήσει να διαφανεί η πρό-

Με το γνωστό ηθοποιό και βουλευτή ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βούρο

θεσή της να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφια Δήμαρχος. Πέραν των δικών της ανθρώπων και των πολιτικών της φίλων που βρίσκονται πάντα δίπλα της, πολλοί Γαλατσιώτες και Γαλατσιώτισσες έδωσαν το «παρών» και γιόρτασαν μαζί της την ξεχωριστή αυτή γιορτή. Η υποδοχή των γυναικών με ένα τριαντάφυλλο ήταν μια κίνηση αβροφροσύνης που σχολιάστηκε θετικά και συνέβαλε στη δημιουργία ευχάριστης διάθεσης κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η κα Ζέρβα, χαιρετίζοντας τους καλεσμένους της, έκανε μια μικρή ιστορική αναδρομή για την καθιέρωση του εορτασμού στις 8 Μάρτη, σχολιάζοντας στο τέλος τη σημερινή πραγματικότητα που καθιστά την ημέρα της γυναίκας πάντα επίκαιρη και αφετηρία νέων ουσιαστικών αγώνων. Η βραδιά εξελίχθηκε ευχάριστα με κέφι και ενθουσιασμό ενώ το κύριο θέμα συζήτησης στις παρέες ήταν οι πολιτικές διεργασίες και οι προεκλογικές εξελίξεις στο Γαλάτσι με σημείο αναφοράς την προοπτική της κας Ζέρβα. Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Τ. Χυτήρης, Γ. Βούρος , Γ. Χαραλαμπόπουλος και Ά. Νταλάρα, η Υπερνομάρχης Ντίνα Μπέη, ο Αντινο-

Η κα Ζέρβα με τους βουλευτές Τηλέμαχο Χυτήρη και Άννα Νταλάρα

μάρχης Β. Χρονόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, πολιτικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Β2 του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης μας.

Με το βουλευτή Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και άλλους καλούς της φίλους

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

UOMO

VASSILAKAKIS

DONNA

• Λ. Βεΐκου 21-23, Γαλάτσι Τηλ./fax.: 210 2925678

Λ. Βεΐκου 21, Γαλάτσι Τηλ./fax.: 210 2925678

• Οutlet stores: Ρούζβελτ 15, Περιστέρι Τηλ.: 210 5711722

e-mail: d.vassilakakis@gmail.com


Ο Δήμαρχος Δήμαρχος Γαλατσίου Γαλατσίου Κυριάκος Κυριάκος Τσίρος Τσίρος Ο Συμβούλιο καιΣυμβούλιο το Δημοτικόσας και το Δημοτικό εύχονται το φώς της σας εύχονται το φως της να Ανάστασης τουζωντανό Θεανθρώπου Ανάστασης του Θεανθρώπου παραμείνει και να καικαι νατις φωτίζει την ψυχή, φωτίζεινα τηνπαραμένει ψυχή, στιςζωντανό δυσκολίες δοκιμασίες της ζωής, στις δυσκολίες και τις τηςσυνάνθρωπο. ζωής, διατηρώντας την ελπίδα και δοκιμασίες την πίστη στο διατηρώντας την ελπίδα και την πίστη για ένα καλύτερο αύριο.

Καλή Ανάσταση & Καλό ΧρόνιαΠάσχα! Πολλά!


20 G_ειδήσεις Η ∆ασική «μπλοκάρει» την κατασκευή στίβου στο Άλσος Γαλατσίου Σε συνάντηση που είχαν με εκπροσώπους του τοπικού τύπου στις 18/3, ο ∆ήμαρχος Γαλατσίου κ. Κ. Τσίρος και ο Πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου κ. Εμ. Πρωτονοτάριος, ενημέρωσαν για σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ∆ήμος στα έργα ανάπλασης του Αθλητικού Κέντρου. Παρά το γεγονός ότι 550.000 ευρώ βρίσκονται στη διάθεση του ∆ήμου για την κατασκευή του στίβου γύρω από το γήπεδο ποδοσφαίρου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών λόγω του δασικού αναδασωτεόυ χαρακτήρα του χώρου. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου αν και έχει εκπονήσει τη σχετική μελέτη, δεν μπορεί να υπογράψει την άδεια για την εκτέλεση των εργασιών, αν δεν υπάρχει η συγκατάθεση της ∆ασικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η ∆ασική Υπηρεσία κατανοεί την αναγκαιότητα της κατασκευής του στίβου, δεν μπορεί να δώσει άδεια για τέτοιου είδους εργασίες σε χώρο που είναι χαρακτηρισμένος ως δασικός αναδασωτέος, όπως είναι το Άλσος Γαλατσίου. Χωρίς να υπάρχει νομιμοποίηση των εργασιών που θα γίνουν στο στίβο, η εται-

Αναλαμβάνουμε παντός είδους Εκδηλώσεις... Εμπιστευτέιτε μας για κάθε κοινωνική, εταιρική και επαγγελματική εκδήλωση με το πολίτικο Catering με τις υπέροχες γεύσεις και να είστε σίγουροι ότι θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας!

Φίλοι συνδηµότες & συνδηµότισσες, Εύχοµαι η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει ελπίδα, χαρά και υγεία σε όλους µας. Πιστεύοντας σε µια ανανεωµένη, δυναµική και αποτελεσµατική ∆ηµοτική Αρχή στο ∆ήµο µας. Σας εύχοµαι Καλό Πάσχα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ιατρός

∆ηµοτικός Σύµβουλος Γαλατσίου ρεία που θ’ αναλάβει το έργο, δε θα μπορέσει να πληρωθεί στη συνέχεια, αφού η νομιμότητα όλων των πληρωμών των ΟΤΑ ελέγχονται από Επίτροπο που τις εγκρίνει. Ο κ. Πρωτονοτάριος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τόνισε ότι παράλληλα με την κατασκευή του στίβου, ο ∆ήμος θα επισκευάσει και το γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και έχει κριθεί ακατάλληλο για την προπόνηση των παιδιών και τη διεξαγωγή αγώνων. Τόσο ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) όσο και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών έχουν αποστείλει επιστο-

λές προς τον Πρόεδρο του Αθλητικού Κέντρου, επισημαίνοντας την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα του γηπέδου. Ο ∆ήμαρχος Γαλατσίου έχει κάνει μια σειρά σημαντικών επαφών με το Γενικό Γραμματέας Αθλητισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη ∆/νση ∆ασών έτσι ώστε να μπορέσει ο ∆ήμος να προχωρήσει νομίμως και άμεσα στις εργασίες κατασκευής του στίβου και επισκευής του γηπέδου. Αυτήν την περίοδο αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης.

• • • •

Γάμους Βαφτίσια Δεξιώσεις Πάρτι

Βεΐκου 7, Γαλάτσι, τηλ.: 210 21 34 200 www.karavan.gr

Καλό Πάσχα & Χρόνια Πολλά


¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∆∏™ ¢∏ª√∆π∫∏™ ¶∞ƒ∞∆∞•∏™ «∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ °∞§∞∆™π√À ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¶√§π∆ø¡» Αγαπητοί συμπολίτες, Ανακοινώνω επίσημα την υποψηφιότητά μου για τις Δημοτικές Εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010. Τρεισήμισι χρόνια η Δημοτική μας παράταξη ως Διοίκηση έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο σε όλους τους τομείς (κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, έργα υποδομής, αναπλάσεις, κλπ) που άλλαξε την όψη της πόλης και βελτίωσε σημαντικά την καθημερινότητα και τη ποιότητα ζωής των πολιτών. Το βλέπετε παντού και καθημερινά. Απομένουν ωστόσο πολλά ακόμη να γίνουν γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και η καθημερινή μάχη για την επίλυσή τους δύσκολη. Ως Δήμαρχος είχα και έχω την πόρτα του γραφείου μου ανοιχτή για όλους. Δέχομαι τους συμπολίτες μου, αφουγκράζομαι τα προβλήματά τους και παλεύω να δώσω λύσεις σεβόμενος τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά. Οι αντίπαλοί μας (ο κ. Θ. Τούντας και οι προερχόμενοι από αυτήν την παράταξη) θέλουν να επιστρέψουν όχι για να δώσουν λύσεις αλλά για να συνεχίσουν το ανύπαρκτο ουσιαστικά έργο τους και να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους συμφέροντα (τσιμεντοποίηση, αλαζονεία, κλειστά κυκλώματα κοκ). Δεν έχουν επιχειρήματα ώστε να κρίνουν αρνητικά το έργο μας και ασχολούνται με τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Θυμίζω ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου είναι Δημοτικές και όχι κομματικές. Προσωπικά ανήκω στο κεντρώο χώρο αλλά έχω την πεποίθηση ότι τα προβλήματα του Γαλατσίου δεν έχουν χρώμα. Τα προβλήματα απαιτούν λύσεις. Οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το Πάσχα. Ο συνδυασμός μας θα είναι Ανανεωμένος, Πολυσυλλεκτικός μα πάνω απ’ όλα Ανεξάρτητος. Σας καλώ να μας στηρίξετε και πάλι όπου και αν ανήκετε πολιτικά. Την επόμενη τετραετία θα συνεχίσουμε το έργο μας ενωμένοι με συνέπεια στις αξίες που υπηρετούμε και αμείωτη ένταση στο έργο και τις διεκδικήσεις μας. Εχω εμπιστοσύνη στη μνήμη και τη κρίση σας. Ζητώ από όλους σας καθαρή εντολή από την πρώτη κιόλας Κυριακή , ώστε το κοινό μας όραμα για ένα όμορφο και ανθρώπινο Γαλάτσι να ολοκληρωθεί.

Γιατί το έργο μας δεν έχει στόχο τις επόμενες εκλογές αλλά τις επόμενες γενιές!! Σας ευχαριστώ,

Κυριάκος Τσίρος

Δήμαρχος Γαλατσίου


22 G_ειδήσεις Αποκριάτικο πάρτι στην «Παιδική Φροντίδα» Με πανέμορφους ιππότες, καμαρωτούς σωματοφύλακες, Ζορό, πριγκίπισσες, κλόουν αλλά και με χαριτωμένα …«ζωάκια», όπως σκυλάκια, τιγράκια, κουνελάκια και πασχαλίτσες, γέμισε ο παιδικός σταθμός «Παιδική Φροντίδα». «Πρωταγωνιστές» ήταν τα παιδάκια του σταθμού που συμμετείχαν σ’ ένα ξέφρενο αποκριάτικο πάρτι μασκέ, που διοργανώθηκε με επιτυχία στις 12 Φεβρουαρίου. Οι μικροί μασκαράδες χόρεψαν και διασκέδασαν με τις μπαλονοκατασκευές και τα μαγικά κόλπα μιας χαριτωμένης κλόουν, ενώ απόλαυσαν και τις χειροποίητες λιχουδιές του αποκριάτικου μπουφέ που επιμελήθηκαν η υπεύθυνη του σταθμού Έλενα Γλέζου και η συνεργάτης της Δήμητρα Παπασπυροπούλου. Μεταμφιεσμένες σε πιερότο και κλόουν αντίστοιχα, καμάρωναν τους μικρούς φίλους που αποχώρησαν στο τέλος με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και του χρόνου!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «Κέντρο Ψυχικής Υγείας για το Δήμο Γαλατσίου» Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ) του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (Γ.Ν.Ν.Θ.Α.) με τομέα ευθύνης το Δήμο Γαλατσίου και την Κυψέλη (6ο Διαμέρισμα Αθηνών) παρέχει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που αφορούν τα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες και τις οικογένειες τους. Το Κέντρο στην παρούσα φάση στελεχώνεται από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επισκέπτες Υγείας. Για οποιαδήποτε πληροφορία και επικοινωνία, τα τηλέφωνα του Κέντρου είναι 210-8310130 & 210-8310135. Ώρες λειτουργίας 09:00-14:30μμ.

Το νέο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου Η σύνθεση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου που προέκυψε από τις εκλογές της 8-2-2010 είναι: ΤΖΑΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος ΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, Γραμματέας ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΜΑΚΗΣ, Ταμίας ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αναπλ. Γραμματέας ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος ΨΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Έφορος

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΡΔΗΣ ακτική Η εναλτλο βάψιμο λύση σ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Τηλ.: 210.2924597 Κιν.: 697 4763927

ΗΝΙΟΧΟΥ 6 ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ. 111 64 ΤΗΛ.: 210 29 23 170, 210 2922491, FAX: 210 29 23 170, ΚΙΝ.: 6976 787 243


«Δήμος και δημότης μαζί

για μια πόλη πάντα καθαρή!» o Δήμαρχος Γαλατσιου Κυριάκος Τσίρος

Καλούμε όλους τους πολίτες να έχουν

ενεργό ρόλο

στο έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, να τηρούν πιστά τους κανόνες ανακύκλωσης και τον κανονισμό καθαριότητας ώστε να έχουμε

μια πόλη καθαρή, γιατί η καθαριότητα είναι ένα

ζήτημα που μας αφορά όλους.


24 G_ειδήσεις Γαλάτσι, 17 Μαρτίου 2010 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «∆ωρεάν σπιρομετρήσεις στο 4ο Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου» Τα ΚΑΠΗ του ∆ήμου Γαλατσίου, σε συνεργασία με την ομάδα ΧΑΠ (Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια) της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, διοργάνωσαν δωρεάν σπιρομετρήσεις στο χώρο του 4ου Κ.Α.Π.Η, την Τρίτη 16 Μαρ-

τίου 2010. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν σπιρομετρήσεις και στα υπόλοιπα τρία Κ.Α.Π.Η του ∆ήμου μας καθώς και προγράμματα Αγωγής Υγείας για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.

n Βραβείο Καλύτερης Ατάκας! Από τη συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου της 18/3 «αλιεύσαμε» τα πιο χιουμοριστικά και δηκτικά σχόλια και ατάκες. Τα δημοσιεύουμε και βραβεύουμε το καλύτερο: ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ: Θανάσης Μπούρας (Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου): «Εάν δεν σας αρέσει το όνομα «Μίκης Θεοδωράκης» και θέλετε να το πούμε «Λένιν», να μας το πείτε». (προς το δημ. σύμβουλο Γ. Χαραλαμπίδη που δεν ενθουσιάστηκε με την πρόταση να ονομαστεί το Καμίνι «Μίκης Θεοδωράκης») Μπάμπης Ασφής (δημ. σύμβουλος ∆ΑΚ): «Αυτές τις απόλυτες ησυχίες φοβάμαι. Μήπως μπούμε στο βαθύ ύπνο και μας πιάσουν στον ύπνο!» (για το ΠΑΛΑΙ). ∆ήμαρχος Γαλατσίου: «Καλώς όρισες, Θεόδωρε!» (προς τον τέως ∆ήμαρχο Θ. Τούντα που πρόσφατα άφησε να διαρρεύσει ότι επιστρέφει δριμύτερος) Γιώργος Κόκκαλης (δημ. σύμβουλος «Γαλάτσι 21ος αιώνας»): «Έχουμε γίνει ξέφραγο αμπέλι και σε λίγο οι λαϊκατζήδες θα στήνουν πάγκους μέσα στο ∆ημαρχείο» (κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα προβλήματα των λαϊκών αγορών) Ελένη Αυλωνίτου (δημ. σύμβουλος «Πολίτες σε ∆ράση): «Εξηπατήθη ο κύριος Χαραγκιώνης από τον κ. Κλαδά που του είπε γράψτε – να μην πω που – τους ελληνικούς νόμους, προχώρα και κάνε μία παράνομη σύμβαση» (για το ΠΑΛΑΙ)

Γιατί το σώμα του καθενός μας αξίζει λίγες στιγμές προσοχής • Μανικιούρ • Αποτρίχωση • Πεντικιούρ • Μασάζ • Τεχνιτά νύχια • Μακιγιάζ Ελ. Βενιζέλου 14 Γαλάτσι • Τηλ.: 210 22 23 619 • web site: www.goldenailspa.gr

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΤΑΚΑΣ παίρνει ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου κ. Θανάσης Μπούρας, γιατί με το απολαυστικό του χιούμορ δίνει μια νότα χαράς και αισιοδοξίας, στις κατά τα άλλα «άχρωμες» και απογοητευτικές συνεδριάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου.


26 G_ειδήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

(ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 14 & ΧΡ. ΛΑΔΑ ΤΗΛ : 210-2138576, e-mail : e-syl-g@otenet.gr) Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, σε συνεργασία με όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους που ανήκουν σε αυτή, ανήγγειλε την εθελοντική συμμετοχή του εμπορικού κόσμου στο πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας μας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΟΑΕΔ και συνίσταται στην πώληση προϊόντων με συγκεκριμένη και προκαθορισμένη έκπτωση στους άνεργους συμπολίτες μας. Ο επιχειρηματίας που θα αποφασίσει την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία, θα υπογράψει υποχρεωτικά το συμφωνητικό και με αυτό θα πιστοποιείται αφενός η δέσμευσή του σε αυτήν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφετέρου το ποσοστό έκπτωσης που θα κάνει στους ανέργους πελάτες της περιοχής του. Αποτελεί δε υποχρέωσή του η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της πρωτοβουλίας, μέσω του ελέγχου της ιδιότητας του ανέργου για τον πελάτη που την επικαλείται. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας

ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, συνοδευόμενης από το δελτίο ταυτότητας για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας. Η αναγγελία της συμμετοχής στην πρωτοβουλία θα γίνεται μέσω της ανάρτησης αφίσας, στις προθήκες ή βιτρίνες των καταστημάτων. Πέραν αυτού του τρόπου αναγγελίας, για την διαφύλαξη της νομιμότητας της λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και για την αποτροπή παρελκυστικών και καταχρηστικών πρακτικών στο όνομα της πρωτοβουλίας, δεν πρέπει να υπάρχει κανενός άλλου είδους αναγγελία για έκπτωση ή προσφορά ή σχετική διαφήμιση ή ανάρτηση ποσοστού έκπτωσης ή προσφοράς. Σε καμία δε περίπτωση, οι βελτιωμένες τιμές του προγράμματος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δεν θα πρέπει να συναρτώνται ή να συγχέονται με τις παραδοσιακές εκπτώσεις, προσφορές ή ακόμη και τις γενικού περιεχομένου πρακτικές προώθησης πωλήσεων. Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα των τακτικών εκπτώσεων, η σχετική πρωτοβουλία αναστέλλεται και επανενεργοποιείται αμέσως μετά την λήξη αυτών. Σχετική προς τούτο ρήτρα έχει ήδη συμπεριληφθεί στο συμφωνητικό. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο τηλέφωνο 210-2138576 από τις 10.30 έως την 1.30 ή στα εξής τηλέφωνα: 210-2925822, 210-2929200, 2102923359, 210-2222004, 210-2930419. Οι ενδιαφερόμενοι, θα παραλάβουν το ανωτέρω συμφωνητικό και την αφίσα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», για τις βιτρίνες των καταστημάτων τους. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων

η µόδα στις καλύτερες τιµές!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26/03/2010

ΣΑΒΒΑΤΟ

27/03/2010

09:00-16:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

28/03/2010

ΚΛΕΙΣΤΑ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

29/03/2010

09:00 -21:00

Μ. ΤΡΙΤΗ

30/03/2010

09:00 -21:00

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

31/03/2010

09:00 -21:00

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

01/04/2010

09:00 -21:00

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/04/2010

13:00-19:00

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

03/04/2010

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

Κανακάρης fashion Λ. Βεΐκου 65, Γαλάτσι, τηλ. 210.2133913

09:00 -21:00

ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

09:00-15:00


Δασικά τα 40 στρέμματα του πρώην λατομείου Λεβεντάκη

Με την απόφαση 21/2009 η Β/θμια Επιτροπή ∆ασικών ∆ιαφορών επικύρωσε τις πράξεις χαρακτηρισμού της ∆ιεύθυνσης ∆ασών (148/22-2-2002 και 230/11-3-2002) και επανέφερε το δασικό αναδασωτέο χαρακτήρα του πρώην λατομείου Λεβεντάκη στην περιοχή Κρητικά. Μια σημαντική απόφαση που δικαιώνει το σκληρό και δύσκολο αγώνα που ξεκίνησε η ∆ιοίκηση Τσίρου το 2007. Υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή είχε χάσει το δασικό της χαρακτήρα μετά από προσφυγή των φερόμενων ως «ιδιοκτητών» στην Α/θμια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αμφισβητήσεων. Το 2003 η συνολική έκταση χαρακτηρίστηκε ως χορτολιβαδική. Κατά της απόφασης αυτής έκανε προσφυγή ο τότε Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ταυτόχρονα οι φερόμενοι ως «ιδιοκτήτες» άσκησαν προσφυγές για να χαρακτηρισθεί η έκταση ως αγροτική-οικιστική, ώστε ν’ ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμησή της. Το 2007 ο ∆ήμος Γαλατσίου και τοπικοί φορείς έκαναν παρέμβαση υπέρ της

Αγαπητοί συμπολίτες, Σας εύχομαι ολόψυχα Καλό Πάσχα και η Ανάσταση του Κυρίου να γεμίσει τις καρδιές όλων με αγάπη και ελπίδα. Μια ελπίδα που ειδικά σήμερα, όλοι εμείς οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουμε να την κρατήσουμε ζωντανή και να την μετουσιώσουμε σε αγωνιστική δράση για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, εντιμότητα, αξιοκρατία, πρόοδο και ανάπτυξη.

ΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αντιπρόεδρος Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Υπεύθυνη Γραφείου Γυναικείων θεμάτων Δήμου Γαλατσίου Μέλος Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΚΕ Τηλ. 210.2143424, 210.3219353, κιν. 6944538084 προσφυγής του Περιφερειάρχη και ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας με «παγίδες» και έντονο παρασκήνιο. Συγχρόνως, ξεκίνησε η μορφολογική και βλαστική αποκατάσταση της όλης έκτασης από τον ΕΣ∆ΚΝΑ και το ∆ήμος Γαλατσίου με αποτέλεσμα σήμερα να έχει δεντροφυτευτεί το μεγαλύτερο μέρος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου στις 11/2, ο ∆ήμαρχος κ. Κ. Τσίρος ανακοίνωσε με ικανοποίηση την απόφαση της Β/θμιας Επιτροπής, τονίζοντας ότι ένας ακόμη ελεύθερος χώρος διασώθηκε. Στη συνέχεια η νομική σύμβου-

λος του ∆ημάρχου κα Χρυσαυγή Γκουβέτσου αναφέρθηκε στο ιστορικό, τονίζοντας ότι «τα καταφέραμε μετά από μια σειρά νομικών και πολιτικών προσπαθειών». Ο ∆ήμαρχος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, έφτασε στο σημείο να καταφύγει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον οποίο ενημέρωσε για την υπόθεση και τον «περίεργο» αποχαρακτηρισμό της δασικής έκτασης, ενώ με τη διοχέτευση σημαντικών πληροφοριών προς τα ΜΜΕ πέτυχε να τεθεί σε διαθεσιμότητα και ν’ αντικατασταθεί ο αρχικός εισηγητής της Β/θμιας Επιτροπής, ένας πρώην δασάρχης με «σκοτεινή» δράση.

Γιώτα Ψεγιαννάκη - Γρανά

• Βαθύς καθαρισμός προσώπου • Μεσοθεραπεία χωρίς ενέσεις • φωτοθερμόλυση (μόνιμη αποτρίχωση Ι.P.L.) • Θεραπείες αντιγηραντικές, ενυδατικές, ανάπλασης, ακμής • Peeling με μικροκρυστάλλους • ςύσφιξη προσώπου & σώματος • Ενδοδερμικό μασάζ κυτταρίτιδας • φωτοανάπλαση προσώπου • Αποτρίχωση με κερί

• Επαγγελματικά καλλυντικά για πρόσωπο-σώμα-νύχια • Τεχνητά νύχια με βιολογικό gel • Μανικιούρ & πεντικιούρ (ξηρή θεραπεία με τροχό) • Ποδολογία • Γραμμή φρυδιών • Βαφή φρυδιών & βλεφαρίδων • Μόνιμο γύρισμα βλεφαρίδων • Μακιγιάζ (πρωϊνό, βραδινό) • Νυφικό μακιγιάζ

ΙςoΓΕΙο

Λ. Βεΐκου 42, Γαλάτσι - Τηλ.: 210 29 25 541, 210 22 23 613 www.onlybeauty.gr

2ος oροφος


28 G_ειδήσεις Ο ∆ήμος Γαλατσίου ζητάει το ΠΑΛΑΙ για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης Πρόταση του G magazine για «Γιορτή ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ του Αθλητισμού» έξω από το ΠΑΛΑΙ Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου, κ. Εμμ. Πρωτονοτάριος ενημέρωσε τον τοπικό τύπο για την πρόθεση της ∆ιοίκησης να διοργανώσει μια μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού με βραβεύσεις αθλητών, στην οποία θα συμμετέχουν κι άλλοι ∆ήμοι. Για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης, ο ∆ήμαρχος Γαλατσίου κ. Κ. Τσίρος ζήτησε από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Παύλο Γερουλάνο, την παραχώρηση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου. ∆εν γνωρίζουμε τι είδους απάντηση περίμενε ότι θα λάβει ο ∆ήμαρχός μας, αλλά ήταν λογικό και αναμενόμενο ότι για την οποιαδήποτε παραχώρηση του ΠΑΛΑΙ στην παρούσα φάση, το Υπουργείο θα μας παρέπεμπε στην Κοινοπραξία «Χαραγκιώνη». Όπερ και εγένετο! Στην επιστολή που δημοσιεύουμε και την οποία τα «Ολυμπιακά Ακίνητα» κοινοποίησαν στο ∆ήμαρχο Γαλατσίου, το αίτημα του ∆ήμου παραπέμπεται στην Κοινοπραξία (PARK AVENUE SA). Το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι τι προτίθεται να πράξει ο κ. Τσίρος σε περίπτωση που η Κοινοπραξία επιτρέψει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, έστω διά μέσου του αρμόδιου Υπουργείου; Η οποιαδήποτε παραχώρηση του ΠΑΛΑΙ με την άμεση ή έμμεση άδεια της PARK AVENUE SA, «νομιμοποιεί» την Κοινοπραξία ως «ιδιοκτήτρια» του χώρου, τη στιγμή που ο ∆ήμος Γαλατσίου είναι έτοιμος να δώσει αγώνα σε όλα τα επίπεδα, καταγγέλλοντας τη σύμβαση ως παράνομη. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι για ένα ύψιστης πολιτικής σημασίας θέμα, που μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα το ∆ήμο Γαλατσίου, δεν είχε ενημερωθεί η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή για το ΠΑΛΑΙ και το ∆ημοτικό Συμβούλιο. Σε ερώτημα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κου Γιάννη Μανιάτη στη συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου, δε δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα δοθούν σύντομα προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Παρά το γεγονός αυτό, πιστεύουμε ότι η πρόταση του δραστήριου Προέδρου του Αθλητικού κου Πρωτονοτάριου είναι εξαιρετική και εάν τελικά δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα στο ΠΑΛΑΙ για το λόγο που προαναφέραμε, θα μπορούσε να γίνει έξω από το ΠΑΛΑΙ (με σχετική διαμόρφωση του χώρου) και ν’ αποτελέσει μια «Γιορτή ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ του Αθλητισμού». Είμαστε βέβαιοι ότι τόσο ο ∆ήμαρχος όσο και ο κ. Πρωτονοτάριος με την ευαισθησία και την αγάπη που τον διακρίνει για τον αθλητισμό, θα εξετάσουν με προσοχή τις ενστάσεις μας και την πρότασή μας και θα πάρουν με υπευθυνότητα την όποια απόφαση.

Θερµές ευχές για Καλό Πάσχα & Χαρούµενη Ανάσταση. Εύχοµαι στους µαθητές και στις µαθήτριες της πόλης µας Καλή Πρόοδο και στους συµµετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ∆ύναµη & Καλή Επιτυχία στην προσπάθειά τους.

ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΟΣ

Καθηγητής Αντιπρόεδρος Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Γαλατσίου Αντιπρόεδρος Γ’ ΕΛΜΕ Γραµµατέας ∆.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών

Εύχοµαι από καρδιάς Καλό Πάσχα & Χρόνια Πολλά! Ως υπεύθυνοι πολίτες ας συστρατευθούµε στο πλευρό των άξιων και ικανών και ας εργαστούµε από κοινού για ένα νέο δηµοτικό ξεκίνηµα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΖΙΡΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Υπάλληλος Υπουργείου Περιβάλλοντος Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε τον υποψήφιο ∆ήµαρχο Γιώργο Καπέλη


Παρέμβαση των Εμπόρων για τις Λαϊκές Αγορές Ανακοινώθηκε από το ∆ήμο Γαλατσίου το πρόγραμμα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο Γαλάτσι, βάση του οποίου η λαϊκή αγορά της Τρίτης θα γίνεται εκ περιτροπής ανά τρίμηνο στις οδούς Ελευθ. Βενιζέλου και Καραϊσκακη και η λαϊκή αγορά της Πέμπτης στις οδούς Πλάτωνος και Κουντουριώτου. Όπως δήλωσε ο ∆ήμαρχος κ. Κ. Τσίρος η εκ περιτροπής ανά τρίμηνο διεξαγωγή των λαϊκών αγορών γίνεται για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των συμπολιτών μας και έχει ως μοναδικό στόχο την άμεση εξυπηρέτησή τους σε όλες τις περιοχές της πόλης μας. Από αρχές Μαρτίου, λοιπόν, η λαϊκή αγορά της Τρίτης μεταφέρθηκε από την Ελευθερίου Βενιζέλου στον οδό Καραϊσκάκη. Τα προβλήματα για τους καταστηματάρχες της περιοχής επανήλθαν, καθώς η Καραϊσκάκη είναι ένας κεντρικός δρόμος που η διακοπή της κυκλοφορίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα με αντίκτυπο σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την επέκταση της λαϊκής πέραν της οδού Κυμοθόης που είχε αρχικά αποφασίσει το ∆ημοτικό Συμβούλιο. Με απόφαση ∆ημάρχου και τη

σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων, η λαϊκή αγορά επεκτάθηκε προσωρινά έως την Ι. Φωκά, προκαλώντας την αντίδραση των καταστηματαρχών της περιοχής. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΓαλατσίουΛαμπρινής αποφάσισε να παρέμβει πιο δυναμικά αυτή τη φορά και προχώρησε σε καταμέτρηση των πάγκων, έτσι ώστε στη συνέχεια να ελέγξει τη νομιμότητά τους. Καταμετρήθηκαν συνολικά 233 πάγκοι εκ των οποίων οι 50 είναι εμπορικοί, οι 15 ανήκουν σε ιχθυοπώλες και οι υπόλοιποι 168 σε οπωροπώλες. Στις 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εμπόρων στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου για να συζητηθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις λαϊκές αγορές και να προταθούν λύσεις. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο ίδιος ο ∆ήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι της ∆ιοίκησης και εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις και λύσεις, τις οποίες ο Εμπορικός Σύλλογος ανέλαβε να καταθέσει γραπτώς στο ∆ήμαρχο, ενώ ο κ. Τσίρος δεσμεύθηκε ότι θα λάβει σοβαρά υπόψιν τις προτάσεις τους και το θέμα θα συζητη-

θεί στο ∆ημοτικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου, διαβάστηκε η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, στην οποία τέθηκαν μια σειρά σοβαρών προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, μεταξύ των οποίων η νομιμότητα του αριθμού των πάγκων και το παραεμπόριο. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ζώης είπε ότι στην επόμενη συνεδρίαση της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής για τις Λαϊκές Αγορές, θα κληθεί ο Εμπορικός Σύλλογος να καταθέσει προτάσεις και να ληφθούν από κοινού οι όποιες αποφάσεις.

Τι προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τις Λαϊκές Αγορές Σε ανακοίνωσή του προς το ∆ήμαρχο και ∆ημοτικό Συμβούλιο ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου-Λαμπρινής προτείνει τα εξής: «…Ο χώρος που λειτουργεί σήμερα η λαϊκή αγορά, στην οδό Καραϊσκάκη-Παπαφλέσσα, είναι 350 μ. με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και 420 μ. με την δική σας αποκλειστική απόφαση. Ο χώρος που λειτούργησε η λαϊκή αγορά, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, δεν ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 200 μ. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής: Η λαϊκή αγορά της Τρίτης, να λειτουργήσει στην οδό Ιπποκράτους, από την Αγ. Γλυκερίας, έως την οδό Νάξου. Είναι ένας δρόμος 380 μ., ο οποίος, εάν συγκεκριμενοποιηθεί ο αριθμός των νόμιμων πάγκων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να καλύπτει κάθε παραγωγός, χωρίς φυσικά την ύπαρξη φορτηγών μέσα στη λαϊκή, όχι μόνο φθάνει, αλλά περισσεύουν και μέτρα. Χωρίς αυτό να αποκλείει και την λειτουργία του εμπορικού κομματιού, των περίπου 50 αδειών, εάν είναι νόμιμες, καθώς και των ιχθυοπωλών, δεξιά και αριστερά των οδών Λυσίου ή Πυθαγόρα. Η οδός Ιπποκράτους, είναι ένας δρόμος στον οποίο παλιότερα, λειτουργούσε η λαϊκή αγορά, ο οποίος αφενός μεν, καλύπτει την γεωγραφική κατανομή, αφετέρου δε, δεν επιφέρει καμία απολύτως κυκλοφοριακή φόρτιση και για τον οποίο, μπορούμε να ζητήσουμε και να πάρουμε άδεια νόμιμης λειτουργίας. Προβληματίζει ενδεχομένως την πρόσβαση στη μια είσοδο του

∆ημαρχείου, χωρίς αυτό βέβαια να είναι δυσεπίλυτο πρόβλημα. Κ. ∆ήμαρχε, κ. ∆ημοτικοί Σύμβουλοι, εάν πράγματι είστε διατεθειμένοι, να κάνετε και την παραμικρή θυσία, για την εύρυθμη από κάθε άποψη λειτουργία αυτής της πόλης, θα πρέπει να αποφασίσετε, για την πρόσβαση στο κτίριο του ∆ημαρχείου, από την πύλη της οδού Αρχιμήδους. Σκεφτείτε ότι θα αποσυμφορήσετε κυκλοφοριακά, όλο το Γαλάτσι και ίσως τότε, επειδή θα επηρεάζει και εσάς η λαϊκή αγορά, ο χρόνος λειτουργίας της να είναι ο κανονικός και η καθαριότητα να είναι πιο επισταμένη. ∆εν είναι δυνατόν, να ανέχεστε την λειτουργία χημικών τουαλετών, δίπλα σε σχολεία και να την «διώχνετε» από την πόρτα σας… Αυτό αποτελεί την πρώτη πρότασή μας. Η δεύτερη πρότασή μας, εφόσον έχετε δεχθεί την εκ περιτροπής λειτουργία, κάθε τρεις μήνες, στις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Καραϊσκάκη, είναι να δεχθείτε και την εκ περιτροπής πάλι λειτουργία της, στις οδούς Ιπποκράτους και Ελ. Βενιζέλου, αλλά από Πρωτοπαππαδάκη εως Πλατεία Κύπρου. Μέτρα δεν σας παραθέτουμε, γιατί υπερκαλύπτουν την λειτουργία της. Αυτές οι δύο προτάσεις, θεωρούμε ότι είναι οι ιδανικότερες λύσεις για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς κάθε Τρίτη. Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει, με την εκ περιτροπής λειτουργία στις οδούς Πλάτωνος και Κουντουριώτου αντιστοίχως...»

Τα καταστήµατα Ηλεκτρικών Ειδών

ΠΑΣΤΟΣ EURONICS & Επίπλων ΠΑΣΤΟΣ σας εύχονται Καλό Πάσχα & Χρόνια Πολλά!


30 G_ειδήσεις Η «Επικοινωνία» στην εκπομπή της Τατιάνας

ΜΟΔΙΣΤΡΑ

Στη γνωστή τηλεοπτική εκπομπή «Αξίζει να το δεις» παραβρέθηκαν τα παιδιά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών «Επικοινωνία» στις 25 Ιανουαρίου. Εκατόν πενήντα περίπου άτομα παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία των γυρισμάτων της ενημερωτικήςψυχαγωγικής εκπομπής, που είχε θέμα την καινούρια παιδική παράσταση του Μάρκου Σεφερλή με τίτλο «Ο Ζυμαρούλης». Ο δημοφιλής ηθοποιός παρουσίασε απόσπασμα της παράστασης και σκόρπισε γέλιο και χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Στην εκπομπή ήταν, επίσης, ο

Μοδίστρα Αναλαµβάνει εξ' αρχής ραφή ενδυµάτων κουρτινών - καλυµµάτων & παντός είδους επιδιορθώσεις

Ελένη Σουλτάτη Κουντουριώτου 109 Τηλ. 210 29 21 562

Gummy Bear που τραγούδησε και χόρεψε μαζί με τα παιδιά τη γνωστή του επιτυχία. Στο τέλος, όλοι έτρεξαν να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα από την παρουσιάστρια της εκπομπής κα Τατιάνα Στεφανίδου, που τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους. Στις 7 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, η «Επικοινωνία» διοργάνωσε αποκριάτικο πάρτι σε γνωστό στέκι της Κυψέλης. Οι μεταμφιέσεις των παιδιών ήταν απίθανες. Όλοι απόλαυσαν τα νοστιμότατα εδέσματα και ξεκίνησαν με κέφι το χορό υπό τους ήχους ζωντανής ορχήστρας. Το πάρτι τελείωσε αργά το απόγευμα, όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους και τα παιδιά έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα συγχαρητήριά μας αξίζουν οι υπεύ-

θυνοι της «Επικοινωνία», κ. Βαγγέλης Γωγούσης και κα Έλενα Χατζηκυριάκου, για τις ωραίες πρωτοβουλίες που σπάνια αναπτύσσει ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών, και οι οποίες, αν μη τι άλλο, δείχνουν μεράκι και αγάπη για τη δουλειά τους και τα παιδιά του φροντιστηρίου τους.

Ξύλινες φωλιές στο Άλσος Γαλατσίου Καθηγητές και μαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου με την υποστήριξη του ∆ήμου Γαλατσίου και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, τοποθέτησαν ξύλινες φωλιές για πουλιά σε δέντρα του Άλσους Γαλατσίου, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010. Οι φωλιές κατασκευάστηκαν από τους μαθητές στα πλαίσια των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του σχολείου τους. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν το πώς τα πουλιά φωλιάζουν και αναπαράγονται, ενώ συγχρόνως ανοίγεται η προοπτική να λειτουργήσει ο χώρος του Άλσους ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία τους, εκ μέρους του ∆ήμου Γαλατσίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Ιωάννης Οικονομόπουλος, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου, κ. Μανώλης Πρωτονοτάριος και η Πρόεδρος των Κ.Α.Π.Η, κα Μαρία Αλιμπέρτη.


G_φορολογικά Επιμέλεια: Μαίρη Βλάϊκου Κοντοπούλου, Λογίστρια Ύστερα από 3 χρόνια επανέρχεται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) που θα πλήξει τους μεγάλους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά κυρίως τις επιχειρήσεις. Με το νομοσχέδιο καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και εισάγεται ένα προοδευτικό σύστημα φορολόγησης για ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ ατομικής περιουσίας. Με το σύστημα που προτείνεται απαλλάσσονται τα ακίνητα ως 400.000 ευρώ, πληρώνουν τον ίδιο φόρο με σήμερα τα ακίνητα από 400.000 ως 600.000 ευρώ και περισσότερο φόρο οι ακίνητες περιουσίες με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη από 600.000 ευρώ. Επιπλέον, αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρείες από 3% σε 15% και θα καταγραφούν τα ακίνητα που ανήκουν σε offshore και δεν εμφανίζονται πουθενά στο περιουσιολόγιο των φορολογικών αρχών. Επίσης, τα ακίνητα της Εκκλησίας φορολογούνται όπως και εκείνα των άλλων νομικών προσώπων κοινωφελούς σκοπού, ενώ επανέρχεται η φορολόγηση των εσόδων της Εκκλησίας, που προέρχονται από την εμπορική αξιοποίηση ακινήτων, με συντελεστή 20% και καθιερώνεται, όπως και για τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φόρος δωρεών 5% για τα ακίνητα και 10% για τα μετρητά. Από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουρίου κάθε έτους. Στην έννοια του όρου «ακίνητη περιουσία» για την εφαρμογή του νόμου αυτού περιλαμβάνονται: α) Το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων. β) Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πιλοτής, δώματος ή ακάλυπτου

31

Επιστρέφει ο Φ.Μ.Α.Π. χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων. Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του, που φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του, που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Απαλλάσσονται του φόρου: α) Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. β) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις γ) Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, καθώς και σε ξένους πρεσβευτές και λοιπούς διπλωματικούς αντιπροσώπους και πράκτορες, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Τα ακίνητα που ανήκουν σε πρόξενους και προξενικούς πράκτορες, καθώς και στο κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, με τον όρο της αμοιβαιότητας και εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων. δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας. ε) Τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. ζ) Τα ακίνητα του ελληνικού ∆ημοσίου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία. η) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ΟΤΑ καθώς και τα κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα. θ) Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση

χωρίς αντάλλαγμα στο ελληνικό ∆ημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, ΚΑΠΗ, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν. ι) Οι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές όπου κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας, καθώς και τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ια)Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Αρχαιολογική Εταιρεία και την Τράπεζα της Ελλάδος. ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα μουσείου όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών και τις ξένες αρχαιολογικές σχολές. ιγ) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, καθώς και αυτά που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό έργο τους οι κατά την παρ. 2 του άρθρ. 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους Σινά, το Άγιον Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Τα ακίνητα που στεγάζουν σχολεία που ανήκουν σε γνωστές θρησκείες και δόγματα δεν απαλλάσσονται του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Φ Ο Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

Μαίρη Βλάϊκου - Κοντοπούλου  Φορολογικές δηλώσεις Η Ανάσταση του Κυρίου να γίνει πηγή αισιοδοξίας στις δυσκολίες της ζωής, πολύ περισσότερο στη  Δηλώσεις Φ.Π.Α. σημερινή κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ας θυμηθούμε όλοι ότι μετά από κάθε  Τήρηση βιβλίων Β, Γ κατηγ. «Γολγοθά», ακολουθεί μια αναστάσιμη πορεία. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ  Μισθοδοσία Μαίρη Κοντοπούλου Άννα Βλάικου  Συστάσεις - Λύσεις Εταιριών & συνεργάτες  Εργατικά - Φοροτεχνικά  Αναλαµβάνουµε την πλήρη ενηµέρωση µηχανογραφικά Οικοδοµικών Επιχειρήσεων σύµφωνα µε το νέο Νόµο. Ρεθύµνης 45, 111 46 Γαλάτσι, Τηλ.: 210.2915.657, Fax: 210.2220.657, e-mail: mvlaikou@otenet.gr


Συνέντευξη του υποψηφίου Ανεξάρτητου Δημάρχου Γεώργιου Αθαν. Καπέλη Η

Κύριε Καπέλη θα θέλαμε να μας γνωρίσετε γιατί αποφασίσατε να συμμετέχετε σε αυτές τις Δημοτικές Εκλογές, ως υποψήφιος Δήμαρχος; Ζω και εργάζομαι στο Γαλάτσι για πολλές δεκαετίες. Αγαπώ τον τόπο μου και θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία μπορώ να προσφέρω πολλά στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι ο κόσμος, ανεξαρτήτως κόμματος, θα σταθεί στο πλευρό μου αναγνωρίζοντας στις ενέργειές μου την ειλικρινή μου διάθεση για προσφορά. Θέλω να προσθέσω στις θετικές προσπάθειες των προηγουμένων Δημάρχων. Όπου έχει γίνει έργο να το συνεχίσω και όπου έχω άλλη θεώρηση των πραγμάτων να εργαστώ προς αυτή την κατεύθυνση - με γνώμονα πάντα το συμφέρον των δημοτών. Τιμώ την προσφορά και το έργο του νυν Δημάρχου κ. Τσίρου, καθώς και του προηγουμένου Δημάρχου κ. Τούντα - τον οποίο είχα στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές και πιστεύω πως έκανε σημαντικότατο έργο στο Γαλάτσι. Επίσης και τον πρώτο Δήμαρχο Γαλατσίου, τον «πρύτανη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» κ. Παπαδιονυσίου, ο οποίος παρέλαβε το Γαλάτσι ένα μικρό χωριό και το παρέδωσε μία σύγχρονη πόλη. Φιλοδοξώ να διδαχθώ από αυτούς και να βάλω και το δικό μου «λιθαράκι» στην πορεία του Δήμου Γαλατσίου προς το μέλλον.

συμμετοχή του στα κοινά ήταν πάντα αφοσίωση, ανιδιοτέλεια και αδιαπραγμάτευτη στάση ζωής. Οι αξίες και οι αντιλήψεις αυτές συνέχισαν να καθορίζουν την πορεία του μέχρι σήμερα. Πάντα με περίσσευμα αγάπης, με το όραμα για μια κοινωνία βασισμένη στην ατομική ευθύνη και στη συλλογική προσπάθεια, πιστεύει στις δυνατότητες του πολίτη, παράλληλα με τον έμπρακτο σεβασμό προς τους θεσμούς - παρά τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις της εποχής μας. Ο πολιτισμός του, ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, η εντιμότητά του, η εργατικότητά του, είναι οι βασικές του αρχές που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ο Γιώργος Καπέλης με τεκμηριωμένη άποψη επάνω στα θέματα που απασχολούν την πόλη μας, το Γαλάτσι, μας ζητά την εμπιστοσύνη μας, για να μας εκπροσωπήσει με δυναμισμό και συνέπεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το όραμά του, ένα καλύτερο Γαλάτσι αναβαθμισμένο σε όλους του τομείς. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν τη θέληση για να προσφέρουν πολλά στην πόλη μας. Δύναμή τους, η αλήθεια και η δικαιοσύνη! Σε μας μένει να τους εμπιστευτούμε στις προσεχείς δημοτικές εκλογές με την

Ο Συνδυασμός σας θα είναι ανεξάρτητος όπως γράφετε ; Απευθύνομαι στην κοινωνία του Γαλατσίου και εδώ θέλω να πω - από βάθος καρδιάς - ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημότες που αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθειά μου, καθώς επίσης και τους πρώτους 14 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, που πίστεψαν σε μένα και στελέχωσαν το Συνδυασμό μου. Όταν θα έρθει η ώρα, θα ζητήσουμε και την στήριξη των κομμάτων. Εάν υπάρχει βέβαια, διότι φημολογείται εντόνως ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν θα δώσουν «χρίσματα» στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Όλοι μας έχουμε κομματική τοποθέτηση και εγώ προσωπικά δεν κρύβω ότι κινούμαι στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος, αλλά δηλώνω κατηγορηματικά ότι ο Συνδυασμός είναι και θα είναι Ανεξάρτητος. Οι συνεργάτες μου, οι υποψήφιοι, επιλέγονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, με κριτήρια την ικανότητά τους και την εντιμότητά τους. Εάν οι συνδημότες μας με τιμήσουν με την ψήφο τους, δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα είμαι Δήμαρχος όλων των Γαλατσιωτών και όχι κομματικός. Η Αυτοδιοικητική μας πολιτική θα είναι δημοκρατική και μέσα στα όργανα της παράταξης και στις αποφάσεις και φυσικά στην κοινωνία. Δεν είμαστε παράταξη διακρίσεων αλλά παράταξη ενεργών

πολιτών, με έργο αναγνωρισμένο σε τοπικούς φορείς. Έχουμε τα στοιχεία της εντιμότητας, της ηθικής, απαραίτητα για την επιτυχία του δύσκολου αυτού εγχειρήματος. Θα θέλατε τώρα να μας εκθέσετε τις θέσεις του Συνδυασμού σας στα βασικά θέματα όπως: Διαφάνεια, Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Καθαριότητα, Πράσινο, Ελεύθεροι Χώροι, ΠΑΛΑΙ, Κυκλοφοριακό, Περιβάλλον, Γηροκομείο, Συγκοινωνία, ΙΚΑ, Ηνιόχου &Λυσίου, Σύλλογοι, Εμπορικός Κόσμος, Καλλικράτης. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή ο Συνδυασμός μας έχει στελεχωθεί από 14 άτομα. Στο επόμενο διάστημα και όταν θα έχουμε στελεχωθεί σχεδόν από την πλειοψηφία των υποψηφίων, όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας στα μεγάλα θέματα που απασχολούν το δήμο μας με λεπτομέρειες και στοιχεία και θα τις ανακοινώσουμε.

Διαφάνεια, Οικονομική Διαχείριση Αυτό που θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη χρηστή διοίκηση, στην έντιμη οικονομική διαχείριση.

ψήφο μας. Για να ακολουθήσει, μια πραγματική και χρήσιμη αλλαγή. Σε επίσκεψη στα γραφεία του περιοδικού μας, ανέπτυξε τις σκέψεις του, ως Επικεφαλής της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

Κοινωνική Πολιτική Πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς περίσσευμα αγάπης για να μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική. Οι οικονομικά ασθενέστεροι συμπολίτες μας, πέρα από τα δύο πακέτα τρόφιμα που παίρνουν χρειάζονται και την αμέριστη ζεστή συμπεριφορά μας. Δεσμευόμαστε πως πέρα από την ευγενική συμπεριφορά μας και την αγάπη μας στους ανθρώπους αυτούς, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, την εκκλησία και τους εθελοντές, θα ενισχύσουμε τους άπορους συμπολίτες μας οικονομικά με ένα αξιοπρεπέστατο επίδομα τρεις φορές το χρόνο, χωρίς να νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί πως επαιτούν. Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου θα βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις οικογένειες αυτές, όχι για ψηφοθηρικούς λόγους, αλλά για να τους επιλύσει τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα.

Παιδεία Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να υπάρχουν σωστά εξοπλισμένα σχολεία και με αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστημα, σε καλό και υγιές περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βαδίσουμε και όπου χρειάζονται αλλαγές θα πραγματοποιούνται άμεσα. Θα δώσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά και ως Δημοτική Αρχή θα τα στηρίξουμε.


Πρέπει όλοι να σταθούμε στο πλευρό των νέων της πόλης μας, όχι μόνον γιατί είναι εθνική μας προτεραιότητα, αλλά είναι και σημαντική προσωπική και οικογενειακή υπόθεση όλων μας.

Πολιτισμός Ο πολιτισμός, ο σεβασμός, η αισιοδοξία, η εντιμότητα, η αλληλοεκτίμηση είναι βασικές έννοιες και αρχές, που πρέπει να χαρακτηρίζουν το πολιτικό σύστημα κάθε χώρας. Διαφορετικά χρειάζεται παρέμβαση, ανανέωση και εξυγίανση. Εδώ ΝΑΙ η λύση, ο Πολιτισμός, είναι στα χέρια των συνδημοτών μας. «Αν κάποιος δεν περνά καλά στο σπίτι του δε μετακομίζει, αλλάζει απλά αυτά που δεν του αρέσουν».

Αθλητισμός Λέμε ΝΑΙ στον Αθλητισμό και θέλουμε τη δίκαιη κατανομή σε όλα τα Αθλητικά σωματεία που έχουν έδρα το Γαλάτσι, όχι μόνον στην οικονομική ενίσχυση, αλλά και στη σωστή διαχείριση των Αθλητικών χώρων προπόνησης και αγώνων.

Καθαριότητα Η πόλη μας είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο δίπλα στην Αθήνα, που καθημερινά δέχεται χιλιάδες πολίτες από όλη την Αττική, με την ανάλογη επιβάρυνση και στην καθαριότητα. Η καθαριότητα θέλει καλό εξοπλισμό, υπαλλήλους με υπευθυνότητα, αλλά πάνω από όλα Δημοτική αρχή ικανή να συντονίζει τα πάντα ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σήμερα δεν έχουμε την καλύτερη καθαριότητα, όση τουλάχιστον θα έπρεπε να είχαμε με τον υπάρχον εξοπλισμό. Ίσως η διοίκηση δεν ασχολείται με τον καθημερινό έλεγχο και οι υπάλληλοι να μην ασχολούνται όσο αν πιέζονταν με τακτικό έλεγχο ανά συνοικία. Σε κάθε περίπτωση, αν μας εμπιστευθεί ο Γαλατσιώτικος λαός, θα επιδιώξουμε την σταδιακή ανανέωση του στόλου καθαριότητας που στοιχίζει πολλαπλάσια στο δήμο και προσφέρει ελάχιστα. Θα επιδιώκουμε, με τακτικό έλεγχο και μια γραμμή δημότη να ακούμε τα προβλήματά του, όπως η καθαριότητα και να παρεμβαίνουμε διορθωτικά όπου κρίνεται αναγκαίο. Δεν θα ακολουθήσουμε πολιτικές πανηγυρισμών και διαφημίσεων για να πειστεί ο δημότης ότι αυτό που βλέπει είναι λάθος και ο κόσμος μας είναι ιδανικός… και μάλιστα με κονδύλια που μας τα εμπιστεύεται για έργο και όχι για προβολή ημετέρων. Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε το Γαλάτσι, η πόλη μας να λάμπει.

Πράσινο και Ελεύθεροι χώροι Από την εποχή Παπαδιονυσίου είχε γίνει έργο στο κομμάτι αυτό, που οι επόμενοι Δήμαρχοι συνέχισαν ως ένα βαθμό. Αλλά δεν επιδίωξαν να το κάνουν κυρίαρχο στόχο. Μια μεγάλη πόλη θέλει συνεχή προσπάθεια για περισσότερο πράσινο ως αντίβαρο στην περιβαλλοντική

μόλυνση, την υπερθέρμανση από το τσιμέντο και την άσφαλτο που τα πνίγει όλα. Σε συνεργασία με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις και όλους τους συλλόγους του Γαλατσίου θα οργανώσουμε ένα συντονιστικό για το πράσινο. Όπου μέσα σε ένα πρόγραμμα τετραετίας θα πυκνώσουμε όλη την περιοχή με δέντρα, θάμνους, λουλούδια. Ώστε να έχουμε μια όμορφη και πράσινη πόλη. Από την άλλη θα αναζητήσουμε περισσότερους ελεύθερους χώρους, γιατί ο ελεύθερος χώρος σε μια πόλη εκτός από διέξοδο είναι και πολιτισμός.

ΠΑΛΑΙ Το ΠΑΛΑΙ όπως η αξιοποίηση Ολυμπιακών χώρων μετά τη λήξη των Ολυμπιακών αγώνων, ξεκίνησαν λάθος. Τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ανέθεσαν σε ένα φορέα να κανονίσει συμβάσεις – πολλές απαράδεκτες, πολύχρονες και σε βάρος των τοπικών κοινωνιών- για εμπορική χρήση αθλητικών χώρων. Ώστε να απαλλαγούν από τη συντήρησή τους. Αφαιρώντας από τις τοπικές κοινωνίες χρήσιμους αθλητικούς χώρους και δημιουργώντας, όπου έγιναν, μεγάλα εμπορικά κέντρα σε βάρος της τοπικής αγοράς. Η θέση μας για το ΠΑΛΑΙ είναι ξεκάθαρη: «Χώρος Αθλητισμού και Πολιτισμού για το Γαλάτσι και όμορους δήμους». Για αυτό θα αγωνιστούμε και για τίποτα άλλο. Δεν συζητάμε πάνω ή κάτω από το τραπέζι για καμία άλλη λύση. Θέλουμε ανάπτυξη του Αθλητισμού και του Πολιτισμού και μια υγιή, ισχυρή τοπική αγορά. Θεωρούμε ότι σύμμαχός μας σε αυτό θα είναι κάθε δημότης και δημότισσα που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλει για αυτόν το καλύτερο.

Κυκλοφοριακό Έχουμε χρόνιο πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Και στη συνέχεια, από βιαστικές ή επιπόλαιες ή καθαρά ψηφοθηρικές κινήσεις των Δημοτικών αρχών δημιουργήθηκαν και νέα. Λάθος μονοδρομήσεις ή πεζοδρομήσεις, στένεμα κεντρικών οδών, πολλά λάθη…Η πρότασή μας, εφόσον εκλεγούμε Δημοτική αρχή, θα είναι μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για το Γαλάτσι, μετά από ανάλογο διαγωνισμό, την οποία θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα. Ενδιαφερόμαστε για όλους τους Γαλατσιώτες και όχι για το καλό ημέτερων και φίλων. Με την κίνηση αυτή θα ευνοηθούν όλοι, ακόμα και οι επισκέπτες της πόλης μας.

Περιβάλλον Πρέπει να δημιουργήσουμε μια πράσινη λογική στους δημότες. Από την παιδική ηλικία μέχρι την Τρίτη ηλικία. Με ενημέρωση για τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης, της καθαρής πόλης, των περιβαλλοντικών δράσεων, του εθελοντισμού. Όλα αυτά παράλληλα με το έργο μας θα βοηθήσουν να προχωρήσουμε σε ένα άλλο Γαλάτσι, όμορφο, πράσινο. Θα αφαιρέσουμε κάθε αυτοκίνητο που έχει παρατηθεί από τους ιδιοκτήτες

του εντός της περιοχής μας και θα τα στείλουμε σε ανακύκλωση. Τα έσοδα θα τα διαθέσουμε σε ταμείο για τη βελτίωση του στόλου καθαριότητας. Μόνο για αυτή τη χρήση.

Γηροκομείο Η ιδέα ενός μεγάλου Γηροκομείου στο Γαλάτσι είναι θετική και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε μαζί με τους εμπνευστές της. Θα έρθουμε σε διάλογο με όλους τους φορείς της πόλης μας και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε. Θα αναζητήσουμε τον κατάλληλο χώρο και θα κινηθούμε με κάθε τρόπο ώστε να υλοποιηθεί. Δεν είμαστε αρνητικοί σε θετικές ιδέες και προτάσεις από όπου και αν προτείνονται. Και δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας αυτή όταν γίνουμε Δημοτική αρχή. Αντίθετα θα την κάνουμε πιο ουσιαστική, παντού.

Συγκοινωνίες και Γαλάτσι Αν δεν πιστεύεις σε κάτι και απλά το αναφέρεις, τότε είναι φυσικό να το ξεχνάς αμέσως μετά…Οι αστικές συγκοινωνίες στο Γαλάτσι πρέπει να γίνουν τακτικότερες. Το μετρό να φτάσει γρηγορότερα και με πιέσεις στην πόλη μας. Η δημοτική συγκοινωνία να αναπτυχθεί με μικρά πούλμαν σε μια λογική όπως αυτή άλλων δήμων της Αττικής, όπως το Μαρούσι. Ξεκινώντας από τις συνοικίες με τη δυσκολότερη πρόσβαση στο κέντρο και αργότερα σε όλες.

ΙΚΑ Γαλατσίου Το ΙΚΑ Γαλατσίου εξαρτάται από τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης ΙΚΑ και όχι από το Γαλάτσι. Κακώς ο σημερινός Δήμαρχος υποσχέθηκε σε άμεση λύση αφού δεν ήταν κάτι που το είχε στο χέρι του ή θα περνούσε μέσα από αποφάσεις της Δημοτικής αρχής. Στο πρόγραμμά του ανέφερε «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ…ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ». «Θα γίνει η μεταφορά του ΙΚΑ δίπλα στο Δημαρχιακό κατάστημα». Τέσσερα χρόνια μετά, το ΙΚΑ παραμένει στην ίδια θέση. Εμείς θα πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση, στην κεντρική διοίκηση του ΙΚΑ για να βρεθεί μία δίκαιη και βιώσιμη λύση για αυτό το ζήτημα. Και μέχρι αυτό να γίνει πράξη θα φροντίσουμε η δημοτική συγκοινωνία να είναι πολύ πιο τακτική και να εξυπηρετεί με καλύτερο τρόπο τους ασφαλισμένους συνδημότες μας.

Ηνιόχου & Λυσίου Το πρόβλημα με τα συγκεκριμένα οικόπεδα που προορίζονταν για πλατείες και στη συνέχεια ακουστήκαν άλλα τα τελευταία χρόνια πρέπει να τελειώνει. Στόχος μας, ως Δημοτική αρχή, είναι οι χώροι αυτοί να παραμείνουν πλατείες και μόνο πλατείες με όσο περισσότερο πράσινο μπορούν να δεχθούν, μετά από μελέτη και φυσικά χωρίς να υπάρξει επάνω στις πλατείες αυτές ούτε μία κατασκευή τσιμέντου. Για το χώρο κάτω από αυτές θα εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας υπόγειων πάρκινγκ, ώστε να εξυπηρετούνται και οι δημότες γύρω από


αυτά, αλλά και επισκέπτες της πόλης. Η είσοδος και έξοδός του κάθε πάρκινγκ θα μελετηθεί σωστά ώστε να μην επιβαρύνει τη γειτονιά αλλά και να είναι εύκολη η πρόσβαση σε κεντρικές λεωφόρους του Γαλατσίου.

Σύλλογοι Οι Σύλλογοι είναι η εικόνας κάθε πόλης προς τα έξω. Δεν πρέπει να τους αγνοούμε ως δήμος, θεωρώντας ότι έχουν ανταγωνιστική θέση απέναντί μας στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στον εξωραϊσμό της περιοχής, κ.λ.π. Θα δημιουργήσουμε ένα Δίκτυο Συλλόγων Γαλατσίου με εκπροσώπους ορισμένους από το κάθε Διοικητικό τους Συμβούλιο παράλληλα με μια διαπαραταξιακή από την πλευρά του δημοτικού συμβουλίου. Παρέχοντας την ελάχιστη δυνατή οικο-

νομική στήριξη σε όλους και βάσει κατατεθειμένου προγράμματος δράσης που θα εγκρίνεται από το δίκτυο συλλόγων του δήμου επιπλέον οικονομική στήριξη, υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου πάντα. Θέλουμε δήμος και Σύλλογοι να έχουν αγαστή συνεργασία.

Έμποροι Οι έμποροι είναι ένα σημαντικό και παραγωγικό κομμάτι της πόλης μας, που στηρίζει με έσοδα το δήμο. Θα επιδιώξουμε τακτικές συναντήσεις και κοινές δράσεις για την ενημέρωση, ενίσχυση και βελτίωση της τοπικής αγοράς. Θέλουμε μια δυνατή αγορά και μαζί τους θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε η παρουσία τους στα δρώμενα είναι σημαντική πέρα από το καθαρά εμπορικό κομμάτι.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Είμαστε θετικοί στο πνεύμα του «Καλλικράτη» στην ανάπτυξη των νέων Περιφερειών και κάποιων δήμων που δεν συνενώθηκαν ή δεν συνενώθηκαν σωστά στον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ». Θεωρούμε το Γαλάτσι ως ένα δήμο αρκετά μεγάλο που δεν πρέπει να συνενωθεί με γειτονικούς δήμους που έχουν άλλη «φιλοσοφία» και άλλα προβλήματα. Ευχαριστούμε το περιοδικό σας, για την ευκαιρία που μας δώσατε να εκφράσουμε δημόσια τις απόψεις και θέσεις μας, ως υποψήφιος Δήμαρχος και Δημοτική Παράταξη, σε μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας της πόλης μας, του Γαλατσίου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ποιος είναι ο Γιώργος Καπέλης, ο Ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου. Ηπειρώτης στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1957 στα Τζουμέρκα ορεινής Άρτας (Δήμος Αγνάντων). Σε ηλικία 6 ετών μαζί με την οικογένειά του φύγανε, εξαιτίας μιας κατολίσθησης της συνοικίας που ζούσανε με αποτέλεσμα να καταστραφούν όλα τα σπίτια - μεταξύ αυτών και το δικό τους - και εγκαταστάθηκαν στην πλατεία Κολιάτσου, μέχρι το 1977.

Στο 46ο Δημοτικό Σχολείο.

Στην πίττα της «Πανηπειρωτικής», με το χορευτικό του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου – Λαμπρινής.

Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο στο 46ο(στην οδό Κέας) και Γυμνάσιο (τα τέσσερα πρώτα χρόνια) στο 8ο και (τα υπόλοιπα δύο) στο 22ο τέρμα Πατησίων. Το 1977 εγκαταστάθηκε στο Γαλάτσι στην οδό Τέω, στην περιοχή Κρητικά. Από τότε και μέχρι σήμερα συνεχίζει να ζει στην πόλη μας. Στην Αλεξανδρούπολη, φαντάρος.

Σπούδασε στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών (πρώην ΚΑΤΕΕ) στο τμήμα πολιτικών μηχανικών δομικών έργων και στη συνέχεια στο τμήμα έργων υποδομής, της ίδιας σχολής.

Μαζί με τα παιδιά του, στο γάμο της ανιψιάς του.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία (1980-1982) - 22 μήνες - ως τοπογράφος πυροβολικού, στην Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη.

Σε αναδάσωση των Επτανησίων Γαλατσίου.

Σχολική εκδρομή με το 22ο Γυμνάσιο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργαζόταν στην οικοδομή, στη δουλειά του πατέρα του που ήταν υπεργολάβος σοβατζής, κάτι που έκρινε ότι ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για αυτόν. Από το 1984 μέχρι σήμερα εργάζεται στον ΟΤΕ, στη μελέτη και επίβλεψη δομικών έργων και έργων υπογείου δικτύου.

Σε εκδήλωση με την οικογένειά του.

Πατέρας δύο παιδιών, της Δήμητρας 20 ετών και του Θανάση 16 ετών. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Γαλατσίου, ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου – Λαμπρινής. Τον Γιώργο Καπέλη τον διακρίνει η ΗΘΙΚΗ, η ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ προς τον ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ. Άλλα χαρακτηριστικά του είναι: ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ, με έντονο στοιχείο την ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ σε κάθε του ενέργεια.

Καλοκαίρι στο χωριό.


Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που συµµετέχουν στο ψηφοδέλτιο νίκης του Υποψηφίου ∆ηµάρχου Γαλατσίου κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΠΕΛΗ Ανεζίρης Μιχάλης

Επιλογή για το µέλλον της πόλης µας

ΜηχανολόγοςΜηχανικός Τ.Ε Υπαλ. Υπουργείου Περιβάλλοντος

Εκπαιδευτικός

Θεοχάρης ∆ηµήτριος

Κωνσταντινίδου Ελένη

Πολιτικός Μηχανικός Οικοδ. Επιχειρήσεις

Ηθοποιός

Βαλελής Παναγιώτης

Καθηγητής Φυσικής Μας στην Εκπαίδευση

Σταµατή Γεωργία

Ιδιωτ. Υπάλληλος Πτυχιούχος Οικονοµικού Πολιτικό Νοµικής

Λόλα Τσιρώνη –Τσιρακίδου

∆ήµητσας Παύλος

Κάµπουρας Γεώργιος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.- Στέλεχος ΟΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Τεχνικός Καύσης Υγρών κ. Αερίων Καυσίµων

Λαβράνου Στέλλα

Νοσηλεύτρια

Μαυροπάνος Γεώργιος

Κατσίρη Χρύσα

Ελευθ. Επαγγελµατίας

Βαρλάµου- Λιούµη Ματίνα

Ζωγράφος

Μπαλτογιάννη Μαίρη

Ελευθ. Επαγγελµατίας

∆ηµοσιογράφος εκδότης της εφηµερίδας «Τα Νεα του Γαλατσίου»

Όλοι – Μαζί στο αύριο για λη µια καλύτερη πό Κουσα�της Ιωάννης

Ιατρός

Οικονοµολόγος

Μοιρασγεντής Στέλιος

Ε.Α. Σµηναγός

Κορέτση Αναστασία

Επισκέπτρια Υγείας


36 G_διαπλεκόμενος

ρχω ά π υ α ρ ι ά α μ ο κ έ ∆ιαπλ

Κυριάκος Τσίρος Δήµαρχος Γαλατσίου

∆ηµότες µου σας εύχοµαι Πάσχα Καλό και Άγιο, σφίξτε τη ζώνη σας σφικτά και κάνετε κουράγιο. Να µη φοβάστε τίποτα, είµαι εδώ για όλους τώρα που πάµε εκλογές, δίνω και έξτρα µπόνους. Αλλά να ξέρετε καλά πως είµαι πικραµένος και νοιώθω µόνος κι έρηµος και χιλιοπροδωµένος. Οι σύµβουλοί µου άρχισαν να µου πετάνε βέλη και οι µισοί γευµάτισαν κρυφά µε τον Καπέλη. Κι η Ζέρβα άρχισε κι αυτή όλο να βγάζει γλώσσα κόσµο µαζεύει γύρω της σαν τα πουλιά η κλώσσα. Κι εκεί που ο Τούντας δήλωσε πως βάρεσε «κανόνι» το ∆ήµο πάλι άρχισε να … «ξαναζαχαρώνει». Τι θέλει δα και µπλέκεται µε γκάλοπ και µετρήσεις είναι καιρός να άγχεται µε τέτοιες συγκινήσεις; Έµαθα πως συνάντησαν κι αυτόν οι σύµβουλοί µου γιατί «χλωµή» την βλέπουνε την επανεκλογή µου. Λένε πως τους ξεγέλασα και έκανα «οµάδα» και ας αναµµένη στάθηκα για όλους τους «λαµπάδα». Λένε πως «προικοδότησα» µονάχα τους δικούς µου και τα χατίρια έκανα µόνο στους κολλητούς µου. Λένε ακόµη πως εγώ ποτέ δεν τους ρωτούσα και κάθε τους εισήγηση στον κάλαθο πετούσα. Άσε που όλο µου πετούν για σκάνδαλα και µίζες και µόνο που τα άκουσα µου κόπηκαν οι κλείδες. Πυροβολούν οι «Ντορικοί» µε δίκαννο γεµάτο που ψήφισα το Σαµαρά κι έπιασε η Ντόρα πάτο! Είµαι του Κέντρου, φίλοι µου, το δήλωσα στο Έξτρα αλλά βαµµένος δεξιός για µερικών τα µέτρα! Θ’ αποδείξω σ’ όλους σας ότι είµαι αθώος και στο βαθύ µου το εγώ, πάντα είµαι κεντρώος. Τον Μέγα πρώην ∆ήµαρχο µε δάφνες θα βραβεύσω και µε φανφάρες και ευχές θα εξιδανικεύσω. Τι κι αν τον είπα κάποτε µέγα καταστροφέα τώρα που όλα κρίνονται, τον θέλω για «σηµαία»! Όλοι εσείς να ξέρετε πως ό,τι κι αν σας πούνε θα είναι ψέµα και χολή γιατί δεν µ’ αγαπούνε. Εσείς πιστοί να µείνετε στον Τσίρο το γιατρό σας που ‘χει για όλα γιατρικό, εκτός απ’ το µυαλό σας!

Η μόνη «Ανάσταση» που θα βιώσουμε φέτος είναι αυτή του Κυρίου, όπως όλα δείχνουν. Κουράγιο παιδιά, κρίση είναι θα περάσει! Άλλωστε, εμείς οι Γαλατσιώτες δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ούτε καν το ∆ΝΤ και την πτώχευση. Θα μας βολέψει ο Ντόκτορ με τρόφιμα από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» (ρύζι, φάβα, φασόλι και τραχανά), ενώ όσοι έχουν «καρατσεκαριστεί» ως «ψηφοφόροι Τσίρου» θα έχουν πρόσβαση και σε …κεφτεδάκια!

Τραπέζι για τους «αναξιοπαθούντες» ετοιμάζει ο Μπουγιούκας ως Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών για τις άγιες μέρες του Πάσχα με αρνάκι και μαγειρίτσα και όλα τα καλά! Ευάγγελε, μην μας κακομαθαίνεις γιατί άντε μετά να μας χορτάσει η Μπούρα με το κοφτό μακαρονάκι του Παντοπωλείου. Ο Θόδωρος επιστρέφει δριμύτερος… Το «∆ημαρχιλίκι» είναι σαν το «αλκοολίκι»! ∆εν κόβεται «μαχαίρι» με τίποτα!

Προς εξόντωση βαδίζουν τα γερόντια των ΚΑΠΗ. Αν δεν καταφέρει να τους «ξεκάνει» με την πρώτη η Αλιμπέρτη στη δεντροφύτευση, θα αναλάβει ο Πρωτονοτάριος με το πρόγραμμα πρωινής γυμναστικής που ετοιμάζει για την τρίτη ηλικία. Όποιος αντισταθεί, θα διώκεται ως «αντι-Τσιρικός». Κουράγιο, περήφανα γηρατειά, προεκλογική περίοδος είναι, θα περάσει! Πριν μερικά χρόνια ο ∆ήμαρχος είχε τεθεί επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Μετά δήλωσε ανεξάρτητος, μετά άρχισε να αλληθωρίζει προς τα δεξιά, μετά άρχισε να πηγαίνει «όπου γαλάζια πίτα και χαρά» με έκδηλη χαρά, συγχρόνως άρχισε να σιγοντάρει τους δεξιούς βουλευτές προεκλογικά, μετά πήγε και ψήφισε στα μουλωχτά τον Αντωνάκη και τώρα δηλώνει στο EXTRA (εκπομπή Σπίνου) ότι είναι κεντρώος ενώ από την άλλη λέει ότι θέλει να βάψει το Γαλάτσι μπλε, ενώ ανακοινώνει ότι ανήκει στον κεντρώο χώρο, αλλά από την άλλη πηγαίνει σε συγκεντρώσεις «γαλάζιων» ∆ημάρχων και είναι «μίτσι-πίτσι-κότσι» με τους τοπικούς «γαλάζιους», ενώ δηλώνει «πολυσυλλεκτικός»… Τελικά, ενώ έχω καταλάβει ποιον ψηφίζει, δεν έχω αντιληφθεί ακόμη πού ανήκει… Αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ στο οποίο δεν ανήκει σίγουρα, μας μένουν ο Βασίλης Λεβέντης και το Α.Σ.Κ.Ε! Ο καημένος ο ∆ήμαρχος μαύρο Πάσχα θα περάσει, διότι η δική του εβδομάδα των Παθών θ’ αρχίσει αμέσως μετά. Κι αυτό γιατί στις 12 του Απρίλη είναι η καταληκτική ημερομηνία για να του απαντήσουν οι δημοτικοί του σύμβουλοι αν θα είναι και πάλι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιό του.


G_διαπλεκόμενος

37

Κυριάκο, έχω υπαρξιακό δίληµµα! Αν εσύ που ψήφισες τον Αντωνάκη ανήκεις στο χώρο του Κέντρου, εγώ που ψήφισα τον Γιωργάκη πού ανήκω;

Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ βρίσκοµαι στα δεξιά του «Κέντρου» και στο κέντρο της «Δεξιάς», άρα είµαι κεντρώος!

Έχουμε και λέμε: Μανωλάκης-ΖώηςΠαπαδόπουλος δηλώνουν φευγάτοι. Φημολογείται εντόνως ότι τους «συμπαρίσταται» στο φευγιό και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Οικονομόπουλος, ενώ Μπούρας-Μανιάτης δεν υπόσχονται τίποτα και σε κανέναν… Αν συμπεριλάβουμε και δύο ακόμη τουλάχιστον που περιμένουν να δουν πού θα πάει το «ρεύμα», έχουμε 8 δημοτικούς συμβούλους που στις 12 του Απρίλη δε θα δηλώσουν «παρών»! ∆εν ξέρω αν ο Τούντας επιστρέφει δριμύτερος, αλλά στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (18 Μαρτίου) πολύ «ραφινάτος» μας προέκυψε! Μόνο που δεν πιάστηκε αγκαζέ με το ∆ήμαρχο! Και δώστου οι αβρότητες και δώστου οι ευγένειες και δώστου τα «γλυκανάλατα»… «Καλώς όρισες Θόδωρε» ο ένας, «καλά κάνει ο ∆ήμαρχος» ο άλλος. Εμ, άμα τα κάνει καλά, γιατί να τον αλλάξουμε; Και δεν είναι μόνο ο Θόδωρος που είναι «πεσμένος»! Πού να δείτε την Αυλωνίτη! Αρνάκι έχει γίνει! ∆εν την πήρε ο ∆ήμαρχος μαζί του στο ραντεβού για το ΠΑΛΑΙ στο ΥΠΠΟ!!! Κι ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε - στην καλύτερη των περιπτώσεων - να τον είχε αλείψει με πίσσα και πούπουλα και να τον περιφέρει στο Γαλάτσι, το μόνο που έκανε ήταν να διαμαρτυρηθεί κοσμίως! Άμα δεν με πιστεύετε, πάτε στο ∆ημαρχείο να δείτε ότι ο Ντόκτορ κυκλοφορεί σώος και αρτιμελής! Για Χαραλαμπίδη και Ασφή δε χρειάζεται να σας πω… Εκκλησία σκέτη έχουν καταντήσει! Μόνο «αντίδωρα» δεν μοιράζουν την ώρα του δημοτικού συμβουλίου!

Κυριάκος Τσίρος Δήµαρχος Γαλατσίου

Η προσπάθεια δημοτικού συμβούλου Βασίλη ∆ερεδίνη να διαλευκάνει που πήγαν 10.000 ευρώ των ΚΑΠΗ, έπεσε στο κενό. ∆ιότι απ’ τη μια φαίνεται ότι τα χρήματα βρίσκονται σε λάθος «κωδικό» του ταμείου του ∆ήμου και απ’ την άλλη, ο Κυριάκος έδειξε τα …νυχάκια του: «Καθίστε φρόνιμα, γιατί άμα ανοίξω το στοματάκι μου και βγάλω τα δικά σας στη φόρα, θα ‘χουμε δράματα!». Είδατε «τσαμπουκά» ο Ντόκτορ; Η οικονομική κρίση άγγιξε και τους εκπροσώπους μας στο ∆ημοτικό Συμβούλιο. Ποιος δημοτικός σύμβουλος «εργάζεται» και ως διανομέας τοπικής εφημερίδας για να βγάλει το «επιούσιο» (κατά πως φαίνεται); Μόλις αδειάσει ο πάγκος, τρέχει και τον γεμίζει! Προεκλογικά, πάντως, μπορεί να εργαστεί και ως αφισοκολλητής των υποψήφιων ∆ημάρχων! Σίγουρο και καλό μεροκάματο!

Γιώργος Καπέλης Υποψήφιος Δήµαρχος

Με το να φοβάται ο ένας ότι θα του βγάλει ο άλλος τ’ «άπλυτα» στη φόρα, φοβάμαι ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι τρομερά ξενέρωτη, ανιαρή και υποτονική. Καλά που μπήκε ο Καπέλης που δε φοβάται τίποτα κι έχουμε να ελπίζουμε σε πιο «δυνατές» συγκινήσεις! Υπάρχουν «ρουφιάνοι» πέριξ του ∆ημάρχου, που τον ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο Γαλάτσι με τους λοιπούς υποψήφιους και τα σχετικά; Συκοφαντίες και υπερβολές! Μια τυπική ενημέρωση κάνουν τα παιδιά κάθε πρωί! Έχει γέλιο η υπόθεση, γιατί τους έχουν πάρει είδηση και τους παραπληροφορούν σκοπίμως…


38 G_διαπλεκόμενος Συνάδελφε, δεν αντέχω πια. Δεν εισακούοµαι, δεν ερωτώµαι, δεν ενηµερώνοµαι, παρεµποδίζεται το έργο µου, απαξιώνοµαι και τελικά ποιος µε διοικεί; Εσύ ή η «Οµάδα» σου; Διάλεξε: Ή εµένα ή αυτήν! Αθανάσιε, πάλι µε τον «Παναθηναϊκό» τα ‘χεις βάλει; Χώνεψέ το µια και καλή, «οµάδα» και θρησκεία, δεν αλλάζει κανείς!

Αθλητική εκδήλωση μέσα στο ΠΑΛΑΙ με την άδεια της Κοινοπραξίας είναι σαν να κάνουμε το …μνημόσυνο του «μακαρίτη»! Μήπως να βάλουμε «χορηγό επικοινωνίας» τον Χαραγκιώνη; Να μου το πείτε εγκαίρως, αν γίνει τελικά, για να ετοιμάσω τα «κόλλυβα»! Να ‘χουμε κάτι να τρατάρουμε τον κόσμο… Χαρές και πανηγύρια άρχισε ο ∆ήμαρχος, μόλις του είπε ο Γεν. Γραμματέας Ολυμπιακής Αξιοποίησης ότι «έχετε δίκιο για το ΠΑΛΑΙ, πρόθεσή μας είναι να μείνει αθλητικό…» (ας έλεγε κι αλλιώς με την Γκουβέτσου παρούσα να τον κοιτάει αγριεμένη)… Παρ’ όλα αυτά η δήλωση του Πυργιώτη ότι «δεν υπάρχει χρήμα για τη συντήρηση», πρέπει να μας κάνει πιο προσεκτικούς… ∆ιότι από «καλές προθέσεις», κύριε Γενικέ, έχουμε περίσσευμα. Πράξεις και έργα μάς λείπουν! Με το δίκιο του ο Πρόεδρος του Αθλητικού είναι αγανακτισμένος! Προσπαθεί να κατασκευάσει το στίβο και να επισκευάσει το γήπεδο του Άλσους και δεν τον αφήνουν. Αφού υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο δασικό, πρέπει να βρεθεί νόμιμος τρόπος να τις επισκευάζουμε και να τις συντηρούμε. Μήπως να κατεβάσουμε τα παιδιά των συλλόγων και τους γονείς στο δρόμο;

Αθ. Μπούρας Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου

Είδες πώς το δουλεύω το τσαπί; Πού να µε δεις να κλαδεύω κιόλας!

Σύμφωνα με έγγραφο που έστειλε η ∆ιοίκηση του ∆ήμου, όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι ήταν στις θέσεις τους σε προηγούμενη απεργιακή κινητοποίηση. ∆ηλαδή εάν κατάλαβα καλά οι δημοτικοί μας υπάλληλοι είναι οι Νο1 απεργοσπάστες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης! Άγιον Πάσχα έρχεται, με άδεια τα …ψυγεία κι αν δεν έχουμε ευρώ, ας έχουμε υγεία! Καλό Πάσχα, Χρόνια Πολλά

Κ. Τσίρος Δήµαρχος Γαλατσίου

Κυριάκος Τσίρος Δήµαρχος Γαλατσίου

Έκαστος στο είδος του! Εσύ µπορεί να είσαι καλός στο …«δούλεµα», αλλά στο …«κλάδεµα» δεν µε φτάνει κανείς!

Γιάννης Μανιάτης Αντιδήµαρχος Πρασίνου


G_μαγειρική

Υλικά για 6 μερίδες 1 κούπα λάδι 2 κιλά σε μερίδες αρνάκι 1 κιλό κρεμμυδάκια φρέσκα 1/2 κιλό Μαρούλι 1/2 κούπας ψιλοκομμένος άνηθος 2 αυγά 1/2 κούπα χυμό λεμονιού Αλάτι, πιπέρι

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΑΡΤΑΚΗΣ -ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ • Λ. ΒΕϊΚΟΥ 67, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΗΛ.: 210 2912262 • Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 48, ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ, ΤΗΛ.: 210 8031032

Εκτέλεση Βάλτε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα επάνω σε δυνατή φωτιά και σοτάρετε τα κομμάτια του αρνιού. Ρίξτε αλάτι, πιπέρι και μισή κούπα νερό. Σκεπάστε και σιγοβράστε, ώσπου να μαλακώσει το κρέας. Στο μεταξύ, καθαρίστε, πλύνετε καλά τα κρεμμυδάκια και τη σαλάτα και κόψτε τα σε μεγάλα κομμάτια. Τα κρεμμυδάκια μπορείτε να τα ζεματίσετε προηγουμένως σε λίγο νερό και να τα στραγγίσετε. Έτσι το φαγητό γίνεται ελαφρύτερο. Ρίξτε τα μαζί με το μαρούλι, το άνηθο και το μαϊντανό στην κατσαρόλα με το κρέας κι αφήστε τα να βράσουν, χωρίς να λιώσουν. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, χτυπήστε τα

Σεφταλιές 1 1 2 3 1 1 3 1 1 3

κιλό άπαχoς κιιμάς αρνίσιος ψιλοκομμένο κρεμμύδι κουτ. λάδι σκελίδες λιωμένες σκόρδο κουτ. ψιλοκομμένος μαϊντανός κουτ. γλυκού ρίγανη κουτ. γαλέτα αυγό αρνίσια σκέπη λεμόνια (χυμός)

Εκτέλεση

αυγά με το χυμό λεμονιού, σ’ ένα μπολ, ρίξτε μέσα σ’ αυτά λίγο από το ζουμί του φαγητού κι αδειάστε τα επάνω στο κρέας, κουνώντας την κατσαρόλα με κυκλικές κινήσεις, ώστε το αυγολέμονο να πάει παντού, χωρίς να χαλάσει η εμφάνιση του.

Βάζετε όλα τα υλικά σε μπολ εκτός από τη σκέπη και το λεμόνι. Ζυμώνετε για 5 λεπτά. Ξεπλένετε τη σκέπη. Αφαιρείτε τα χοντρά κομμάτια λίπους, τη βάζετε σε μπολ με νερό και χυμό λεμονιού για ν’ ασπρίσει και να φύγει η «βαριά» μυρωδιά της. Απλώνετε σε καθαρή επιφάνεια και κόβετε σε μακρόστενα κομμάτια. Πλάθετε τον κιμά σε μπαλάκια και βάζετε στην άκρη του κάθε κομματιού της σκέπης. Τυλίγετε να περιστραφεί γύρω από τον κιμά η σκέπη 1-2 φορές. Ψήνετε στο γκριλ για 10 λεπτά την κάθε πλευρά. Σερβίρετε με φρέσκια πράσινη σαλάτα και ντομάτες.

•Λ. Βεΐκου 67, Γαλάτσι Τηλ.: 210 2912262 •Λ. Πεντέλης 48, Βριλήσσια Τηλ.: 210 8031032

creative: G - magazine

Αρνάκι φρικασέ

39


40 G_πολιτική

∆ημοτικές εκλογές 2010 Είμαστε στο τρίτο 10ήμερο του Μαρτίου και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι συνενώσεις της «Καλλικράτειας» αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης. Αν και όλοι ευελπιστούμε ότι το Γαλάτσι θα διατηρήσει τη διοικητική του αυτοτέλεια, τα διάφορα σενάρια περί συνένωσης πότε με τη Φιλοθέη και πότε με το Ψυχικό εξακολουθούν να μας προβληματίζουν και ν’ αποτελούν θέμα συζήτησης. Σύντομα το τοπίο θα ξεκαθαρίσει, διευκολύνοντας τη ροή των προεκλογικών εξελίξεων. Εξελίξεις που μεταβάλλουν το προεκλογικό σκηνικό, όπως η επιστροφή του πρώην ∆ημάρχου κου Θεόδωρου Τούντα. Ο κ. Τούντας, αν και τον περασμένο ∆εκέμβριο ανακοίνωσε την πρόθεσή του ν’ απέχει από τις δημοτικές εκλογές, τελευταίως άφησε να διαρρεύσει ότι επιστρέφει στον προεκλογικό στίβο. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, δε διέψευσε το γεγονός αυτό και μας δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να διενεργήσει δημοσκόπηση στο Γαλάτσι για να καταγράψει τα ποσοστά της δημοτικότητάς του σε σχέση με το νυν ∆ήμαρχο, αλλά κυρίως το ποσοστό της δυσαρέσκειας των πολιτών στο πρόσωπο του κου Τσίρου. Για την ώρα, ο κ. Τούντας αφήνει να γίνει γνωστό το ενδεχόμενο της επιστροφής του, έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι ώριμες για τη διεξαγωγή μιας δημοσκόπησης. Εντωμεταξύ, βρίσκεται σε επαφή με τοπικούς παράγοντες, καλλιεργώντας το έδαφος για την πολιτική του επιστροφή, που θεωρείται πλέον βέβαιη. Σταθερά ανερχόμενος ο Γιώργος Καπέλης Ο υποψήφιος ∆ήμαρχος Γιώργος Καπέλης, ενώ ξεκίνησε ως υποψήφιος για τη διεκδίκηση της στήριξης του ΠΑΣΟΚ, σήμερα πλέον προχωράει ακάθεκτος στις δημοτικές εκλογές, αποφασισμένος να συμμετάσχει ακόμη και ως ανεξάρτητος. Η δυσαρέσκεια του κόσμου στις πολιτικές των δύο μεγάλων Κομμάτων που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση, λειτουργεί ευνοϊκά για τη δημιουργία ανεξάρτητων δημοτικών σχημάτων στις εκλογές. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που ο κ. Καπέλης κατορθώσει να λάβει τις «ευλογίες» του Κόμματος, είναι βέβαιο ότι δε θα επιχειρήσει να θέσει τους ψηφοφόρους σε κομματικά διλήμματα, ούτε θα «χρωματίσει» τον προεκλογικό του αγώνα. Στόχος του σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία ενός διευρυμένου πολιτικά δημοτικού σχήματος, που θα καταθέσει προτάσεις και λύσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε αυτοδιοικητικά κριτήρια. Το νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό status μεταλλάσσει σταδιακά την «παραδοσιακή» προεκλογική αντιπαράθεση και αντικατοπτρίζει την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για νέες συναινετικές μορφές αυτοδιοίκησης με σαφέστατο πολιτικό και ιδεολογικό, αλλά όχι κομματικό, στίγμα. Ήδη, ο κ. Καπέλης έχει έρθει σε επαφή με ηγετικά τοπικά στελέχη της Ν.∆., με τα οποία βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας. Εκμεταλλευόμενος, μάλιστα, τη δυσαρέ-

σκεια «γαλάζιων» δημοτικών συμβούλων του νυν ∆ημάρχου, έχει αρχίσει ν’ απλώνει γέφυρες για προσέγγιση και συνεργασία. Από τις μέχρι σήμερα επαφές, έχει προκύψει ότι υπάρχει σύγκλιση θέσεων και απόψεων ως προς τις πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν σε τοπικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε θέματα αρχών που αφορούν τη νομή και την άσκηση της ∆ιοίκησης μέσα από τη δημοκρατική και αξιοκρατική λειτουργία μιας ∆ημοτικής Αρχής. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε στο παρόν τεύχος, σκιαγραφεί τις βασικές θέσεις και αρχές της «Ανεξάρτητης Ανανεωτικής ∆ημοκρατικής Κίνησης Γαλατσίοτ», δηλαδή της δημοτικής παράταξης της οποίας ηγείται και ανακοινώνει νέες ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες δημοτικών συμβούλων. Ο κ. Καπέλης, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, είναι ο πιο δυνατός και σταδιακά ανερχόμενος υποψήφιος. Αν μη τι άλλο, έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και προχωράει χωρίς πισωγυρίσματα με τόλμη και αποφασιστικότητα. Βαδίζει με τη σιγουριά του υποψήφιου ∆ημάρχου που είναι έτοιμος να παλέψει με ή χωρίς κομματική στήριξη και κυρίως χωρίς να περιμένει να του στρώσουν άλλοι το δρόμο (είτε είναι κόμματα είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι)! Σε κρίση η παράταξη του Κυριάκου Τσίρου ∆ε θα ήταν υπερβολή εάν λέγαμε ότι ο νυν ∆ήμαρχος Γαλατσίου ακροβατεί σ’ ένα τεντωμένο σχοινί και η παράταξή του μπορεί να παρομοιαστεί σαν ένα καζάνι που βράζει. Οκτώ μήνες πριν τις ∆ημοτικές Εκλογές, ο κ. Τσίρος κατάφερε με έναν αξιοπερίεργο τρόπο να χωρίσει στα δύο την εκλεγμένη ομάδα του. Από τη μια είναι «οι άνθρωποι του ∆ημάρχου» και από την άλλη «οι δυσαρεστημένοι». Οι πρώτοι έχουν ευνοηθεί ποικιλοτρόπως και προκλητικώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων τρεισήμισι ετών, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι δεύτεροι, οι οποίοι αισθάνονται «αδικημένοι», «περιθωριοποιημένοι» και «αποκομμένοι» από τη ∆ιοίκηση, ακόμη και όσοι απ’ αυτούς βρίσκονται σε καίριες θέσεις. ∆ημοτικοί σύμβουλοι με εμπειρία, κρίση και πολιτική παιδεία υποστηρίζουν ότι έχουν αγνοηθεί επιδεικτικά στη λήψη σοβαρών αποφάσεων, ενώ κινδυνεύουν να βρεθούν υπόλογοι στο λαό του Γαλατσίου για μια σειρά θεμάτων κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας, τα οποία έρχονται σταδιακά στην επιφάνεια και βρίσκονται υπό διερεύνηση τόσο από τους ίδιους όσο και από την Αντιπολίτευση. Σημείο αναφοράς των «δυσαρεστημένων» είναι οι εκατοντάδες προσλήψεις που έγιναν στο ∆ήμο Γαλατσίου, μέσα από αδιευκρίνιστες και αδιαφανείς διαδικασίες, όπως υποστηρίζουν. Μιλάνε για σκανδαλώδη εμπλοκή συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων και συγγενών αυτών, που εμφανιζόντουσαν στην τοπική κοινωνία ως «διαχειριστές» των θέσεων, τις οποίες μοίραζαν σε κομματικούς τους φίλους και ψηφοφόρους κατά το δοκούν. Κάποιοι εκ των δυσαρεστημένων, κατηγορούν ευθέως το ∆ήμαρχο ως ενορχηστρωτή μιας μεθοδευμένης προσπάθειας


G_πολιτική να εξοντωθούν πολιτικά και οι ψήφοι τους να μετακυλήσουν στους «εκλεκτούς» του, τους οποίους πριμοδότησε με ψήφους στις εκλογές του 2006, ενώ στη συνέχεια φρόντισε για την ανάδειξή τους με κάθε δυνατό μέσο και εις βάρος των υπολοίπων. Καταφέρονται ακόμη και εναντίον έμμισθων συνεργατών του ∆ημάρχου, οι οποίοι δε διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση που καταλαμβάνουν, ενώ κάποιοι εξ αυτών παρέσυραν το ∆ήμαρχο σε επιπόλαιες αποφάσεις, όπως το να στηρίξει ανοικτά τον Αντώνη Σαμαρά, χάνοντας έτσι την πολιτική του ανεξαρτησία. Κορυφαίος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κου Τσίρου, ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητός στους Γαλατσιώτες, δηλώνει έτοιμος για «ηρωική έξοδο»: «Εργάστηκα σκληρά τα τελευταία χρόνια για την πόλη και την παράταξή μου. Έγινε θετικό έργο με τη συμβολή όλων, αλλά το έργο μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και θα είχαμε αποφύγει σημαντικά λάθη, εάν είχαμε καταφέρει να λειτουργήσουμε με ομοψυχία, δημοκρατικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Θα φύγω με το κεφάλι ψηλά και με αξιοπρέπεια. ∆ε θα μείνω για να οδηγηθώ ως «ερίφιο» στη σφαγή. Άλλωστε, πώς ν’ αγωνιστώ για την επανεκλογή ενός ∆ημάρχου, που οργάνωσε την πολιτική μου εξόντωση;» Θα καταφέρει ο κ. Τσίρος να πείσει τους «δυσαρεστημένους» δημοτικούς συμβούλους ότι έχουν κακώς «εννοήσει και παρανοήσει»; Θα μπορέσει να κατευνάσει την έκδηλη αγανάκτησή τους και να τους εμφυσήσει και πάλι την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του; Θα μπορέσει να δώσει τα «εχέγγυα» που απαιτούνται ότι τα λάθη της πρώτης 4ετίας δε θα επαναληφθούν τη δεύτερη; Ο κ. Τσίρος έχει ήδη συνομιλήσει με την πλειονότητα των «δυσαρεστημένων», γνωρίζει τις διαθέσεις τους και αναμένει την οριστική τους απάντηση (δηλαδή αν θα είναι ξανά υποψήφιοι μαζί του) μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων προσπάθησε ν’ «απολογηθεί» - όπως μας είπαν οι ίδιοι – για τη στάση του απέναντί τους, παραδεχόμενος ότι «τους έχει αδικήσει», χωρίς όμως να δώσει πειστικές εξηγήσεις για όλα αυτά που του καταλογίζουν. Συγχρόνως, ο κ. Τσίρος προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κρατάει τις δυνάμεις του ακέραιες. Άφησε να διαρρεύσει ότι έχει έτοιμες νέες «δυνατές» υποψηφιότητες από το χώρο των «γαλάζιων» προς αναπλήρωση των «κενών» που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, παραβλέποντας όμως ότι αν η ηγετική «γαλάζια» ομάδα των νυν εκλεγμένων του συνεργαστεί με άλλο συνδυασμό, η διάσπαση στο χώρο της Ν.∆. είναι δεδομένη και δεν μπορεί να ελπίζει ότι το ποσοστό της στο Γαλάτσι θα «πιστωθεί» ακέραιο στο δικό του «λογαριασμό».

Με ή χωρίς τη «∆ημοκρατική Συνεργασία»; Το δυνατό πολιτικό «χαρτί» του κου Τσίρου, που δεν είναι άλλο από τη συνεργασία με την ιστορική παράταξη του τέως ∆ημάρχου Βασίλη Παπαδιονυσίου, που συντέλεσε καθοριστι-

41

κά στην εκλογική νίκη της παράταξης του ∆ημάρχου το 2006, κινδυνεύει ν’ αποδειχθεί «άνευ αντικρίσματος». Τα ιστορικά εκλεγμένα στελέχη της, Γιώργος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Ζώης έχουν δηλώσει στον κ. Τσίρο, ενώπιον των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων της ∆ιοίκησης, ότι δεν θα είναι μαζί του. Σφόδρα δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν σε θέσεις ευθύνης για το τρέχον έτος και κυρίως από την «κομματικοποίηση» του κου Τσίρου με την εγγραφή του στη Ν.∆., βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με άλλους υποψήφιους που προέρχονται από τον ιδεολογικό τους χώρο. Σε πλήρη σύμπνοια με τους κομματικούς του συντρόφους φαίνεται ότι βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιάννης Οικονομόπουλος (προερχόμενος κι αυτός από τη «∆ημοκρατική Συνεργασία»). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις τους πρόκειται να προβούν σε κοινή ανακοίνωση στις αρχές Απριλίου, όπου θα δημοσιοποιούν την απόφασή τους να μη συνεργαστούν εκλογικά με την παράταξη του ∆ημάρχου, εξηγώντας τους λόγους. Παρά τις επικείμενες εξελίξεις που δημιουργούν ένα εξαιρετικά θολό τοπίο, ο ∆ήμαρχος θεωρεί ότι εξακολουθεί να στηρίζεται από τη «∆ημοκρατική Συνεργασία», αφού πιστεύει ότι η παράταξη δεν εκπροσωπείται μόνο από τους κ.κ. Ζώη, Παπαδόπουλο και Οικονομόπουλο, αλλά και από άλλα στελέχη με εξέχοντα τον τέως ∆ήμαρχο Βασίλη Παπαδιονυσίου. Η απόφαση, μάλιστα, να βραβευθεί ο κ. Παπαδιονυσίου σε μια πανηγυρική εκδήλωση στις 28 Μαρτίου, ενδέχεται να κρύβει ως απώτερο στόχο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο κ. Τσίρος εξακολουθεί να έχει την πολιτική στήριξη του ιδίου και κατ’ επέκταση της «∆ημοκρατικής Συνεργασίας». Στελέχη της «∆ημοκρατικής», φοβούμενα ότι μελλοντικά ο κ. Παπαδιονυσίου μπορεί να προβεί σε δηλώσεις ή επιστολή στήριξης του κου Τσίρου, είναι έτοιμα την κατάλληλη χρονική στιγμή να του απευθύνουν δημόσια έκκληση να μην παρέμβει αυτή τη φορά, στηρίζοντας μια υποψηφιότητα από το χώρο της Ν.∆., αναλογιζόμενος την ιστορική του πορεία ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, καθώς ουδείς γνωρίζει εάν ο 80χρονος πλέον Παπαδιονυσίου θελήσει να παίξει για μία ακόμη φορά ρυθμιστικό ρόλο και πολύ περισσότερο αν θα τα καταφέρει, σε περίπτωση που το επιχειρήσει. Ο κ. Τσίρος έχει να διανύσει ένα δύσκολο ανηφορικό δρόμο ως τις δημοτικές εκλογές. Είναι αγωνιστής, πεισματάρης και διαθέτει πολύτιμη προεκλογική εμπειρία. Εκείνο που δε γνωρίζουμε είναι εάν έχει αντιληφθεί, έστω και τώρα, ότι το «κομμάτι» των δημοτικών του συμβούλων που είναι έτοιμο ν’ «αποκοπεί», είναι τέτοιας εμβέλειας και δυναμικής, που αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, είναι πιθανό να του στερήσει τη δεύτερη πολυπόθητη 4ετία. Αν επικρατήσει ψυχραιμία και λογική, ίσως ο ∆ήμαρχος καταφέρει να δει μέσα από μια άλλη «οπτική» τις επιπόλαιες επιλογές και τις λανθασμένες εκτιμήσεις καταστάσεων και προσώπων, που οδήγησαν την παράταξή του στη σημερινή κρίση, και να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, διασώζοντας ό,τι μπορεί διασωθεί.


42 G_εκδηλώσεις

Συγκινητική βράβευση γυναικών του ∆ήμου μας Επτά άξιες και διακεκριμένες γυναίκες τιμήθηκαν για το έργο και την προσφορά τους από το Γραφείο Γυναικείων Θεμάτων του ∆ήμου Γαλατσίου Μέσα σε μια ζεστή και φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, η αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ημαρχείου πλημμύρισε από εικόνες και «άρωμα» από το παλιό Γαλάτσι, στις 17 Μαρτίου το απόγευμα. Η βράβευση 7 διακεκριμένων γυναικών της πόλης μας, που διοργάνωσε το Γραφείο Γυναικείων Θεμάτων του ∆ήμου Γαλατσίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας, ήταν η αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από τις αναμνήσεις που ξεδίπλωσαν οι άξιες αυτές γυναίκες με ευαισθησία και τρυφερότητα. Όλες του διακρίθηκαν για το κοινωνικό τους έργο και την προσφορά τους στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στις τέχνες. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και το ΚΕΘΙ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς των: ∆ημάρχου Γαλατσίου κου Κ. Τσίρου, Γεν. Γραμματέας Ισότητας κ. Μαρίας Στρατηγάκη, εκπροσώπου του ΚΕΘΙ κ. Φανής Παπαδοπούλου και Προέδρου της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών κας Σίτσας Σφανδού-Κιμίνου. Ακολούθησε ομιλία της δημοτικής συμβούλου και υπεύθυνης του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων, κας Λίνας Κατσαρίδη-Γιαννακοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στη λειτουργία του Γραφείου και στα προβλήματα της γυναίκας σήμερα. Τόνισε δε ότι στα πρόσωπα των γυναικών αυτών βραβεύονται όλες οι ικανές γυναίκες της πόλης μας, που η κάθε μία αντιπροσωπεύει. Η κα Κατσαρίδη κέρδισε τις εντυπώσεις με τη ζωντάνια, την παραστατικότητα και την ευγένεια του λόγου της. Είναι από τις πιο εργατικές δημοτικές συμβούλους και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης για το ήθος που διέπει την ενασχόλησή της με τα κοινά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Πρώτη βραβεύθηκε η Καθηγήτρια Βάγια ΓρατσίαΤριανταφύλλου που επί πολλά έτη προσέφερε τις υπηρεσίες της στη σχολική κοινότητα της πόλης. Η κα ΓρατσίαΤριανταφύλλου υπήρξε σύζυγος του αείμνηστου γιατρού Γιώρ-

Ο ∆ήμαρχος Γαλατσίου βραβεύει την Καθηγήτρια Βάγια ΓρατσίαΤριανταφύλλου.

γου Γρατσία, με τον οποίο απέκτησε τρεις θυγατέρες. Αφιέρωσε το βραβείο της στις συναδέλφους καθηγήτριες του 2ου Γυμνασίου Γαλατσίου, στο οποίο ολοκλήρωσε την καριέρα της. Ακολούθησε η βράβευση της κας Καλλιόπης Κολλημένου, σημαντική συγγραφέας και ποιήτρια με διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρίτη στη σειρά βραβεύθηκε η γνωστή ηθοποιός Ειρήνη Κουμαριανού, που βαθιά συγκινημένη μίλησε με θερμά λόγια για το Γαλάτσι στο οποίο η οικογένειά της κατοίκησε το 1906. Στη συνέχεια παρέλαβε το βραβείο της η Αικατερίνη Μοσχονά (συνταξ. εκπαιδευτικός και μέλος των ΚΑΠΗ), που ασχολείται ενεργά με τις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ, διατηρώντας την ακμαιότητά της. Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και μια νεαρή Γαλατσιώτισσα, η Μαρία Μπιλίρη, αριστούχο φοιτήτρια του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών με πολλά ταλέντα (μουσική, χορό) και όνειρα για το μέλλον. Στο πρόσωπό της τιμήθηκε η νέα ελπιδοφόρα γενιά των γυναικών της πόλης μας. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η βράβευση της γιατρού Ξένης Παπαγεωργίου, που προσέφερε τις υπηρεσίες της για 40 και πλέον χρόνια στους συμπολίτες της με ευαισθησία και ανθρωπιά.


G_εκδηλώσεις

43

Βράβευση της γνωστής ηθοποιού Ειρήνης Κουμαριανού, που μίλησε με συγκίνηση για τη ζωή της στο Γαλάτσι

Η γιατρός Ξένη Παπαγεωργίου μεταξύ του Αντιδημάρχου Πρασίνου Γιάννη Μανιάτη και της κας Λ. Κατσαρίδη

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας βράβευσης, η συγκινησιακή φόρτιση έφτασε στο αποκορύφωμά της, καθώς η τιμώμενη κυρία ξύπνησε θύμησες και αναμνήσεις στους παλιούς Γαλατσιώτες που ήταν παρόντες. Η πρώτη φαρμακοποιός του Γαλατσίου, Αναστασία Στασινάκη, παρέλαβε το βραβείο της από τον καλό μας γιατρό και Πρόεδρο του ∆ημοτικού Συμβουλίου κ. Θανάση Μπούρα, ο οποίος ως 13χρονος έφηβος εργάστηκε στο φαρμακείο της τη δεκαετία του ‘60. ∆ακρυσμένοι και οι δύο αγκαλιάστηκαν και ανέσυραν από τη μνήμη τους περιστατικά της εποχής εκείνης, που δείχνουν πως το ήθος, η ανθρωπιά και η εντιμότητα πέρασαν βιωματικά από τη μια γενιά στην άλλη μέσα από τη δύσκολη καθημερινότητα της εποχής εκείνης. Ιδιαίτερα καλαίσθητα ήταν τα αναμνηστικά βραβεία (κυκλαδίτικα ειδώλια του Μουσείου Μπενάκη) που πήραν οι τιμώμενες κυρίες, συνοδευόμενα από μικρά μπουκέτα λουλουδιών. Στο τέλος προσφέρθηκαν σε όλους γλυκά και αναψυκτικά. Κατά γενική ομολογία, η εκδήλωση ήταν από τις πιο όμορφες και σεμνές που έχει διοργανώσει ο ∆ήμος Γαλατσίου τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας ότι όταν υπερισχύει η ανθρωπιά και η ζεστασιά των συναισθημάτων, ακόμη και η πιο λιτή εκδήλωση αποκτά μεγαλοπρέπεια.

Ο γιατρός και Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου Αθ. Μπούρας βράβευσε τη συνταξιούχο πλέον πρώτη φαρμακοποιό της πόλης μας κα Αναστασία Στασινάκη, στο φαρμακείο της οποίας εργάστηκε ως 13χρονος έφηβος

Η συγγραφέας-ποιήτρια Καλλιόπη Κολλημένου με την κα Λ. Κατσαρίδη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας Μ. Στρατηγάκη.

Ο ∆/ντης του 4ου Λυκείου κ. Κουφόπουλος βραβεύει την παλιά του μαθήτρια και σημερινή αριστούχο φοιτήτρια Μαρία Μπιλίρη.


44 G_μόδα

Ανοιξιάτικη Μόδα Πολλές και διαφορετικές τάσεις συνυπάρχουν φέτος, στοιχείο που συναντάμε συχνά τα τελευταία χρόνια και το οποίο μας επιτρέπει να διαλέξουμε αυτό που ταιριάζει στο στυλ κα το σωματότυπό μας. Η δαντέλα επανέρχεται δυναμικά, αλλά πρέπει να φορεθεί με μέτρο και σε μικρές δόσεις. Οι μπλούζες λεπτές και αέρινες θυμίζουν εσώρουχα ενώ για πιο καθημερινές εμφανίσεις επιλέξτε τα ευκολοφόρετα φαρδιά T-shirts με στάμπες. Τα τζην παντελόνια παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο σε στενή ή φαρδιά γραμμή, ενώ η εκδοχή του «σκισμένου» τζην είναι από τις πιο hot τάσεις. Οι ολόσωμες φόρμες, συνδυασμένες με μακριά κολιέ ή φαρδιές ζώνες, θα φορεθούν μετά μανίας. Το ντραπέ στυλ σε φούστες, φορέματα και μπλούζες είναι ένα από τα must της νέας μόδας, αλλά πρέπει να φορεθεί με προσοχή καθώς κάνει το σώμα να φαί-

νεται πιο γεμάτο. Για μια ακόμη φορά τα φορέματα τύπου αμπίρ και γενικότερα σε ριχτή ανάλαφρη γραμμή κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ενώ το μήκος κυμαίνεται από πολύ κοντό έως πολύ μακρύ. Το μιλίταρι λουκ είναι και πάλι επίκαιρο αλλά σε μια «συγκρατημένη» εκδοχή. Τέλος, τα φλοράλ υφάσματα σε μπλούζες και φορέματα, είναι ιδανικά για ανοιξιάτικες εμφανίσεις, αλλά χωρίς υπερβολές. Το animal print διεκδικεί και φέτος το μερίδιό του στην γκαρνταρόμπα μας. Χρώματα της νέας μόδας: άσπρο, γκριασημί, ροζ, λιλά, κοραλλί, κίτρινο, πορτοκαλί, μπεζ, καφέ και χακί.


G_υγεία

45

Γράφει ο ∆ημήτρης Μπάκος Γαστρεντερολόγος

∆ΥΣΠΕΨΙΑ: τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσετε Η δυσπεψία ή βαρυστομαχιά όπως συνηθίζεται να λέγετε από τους περισσότερους συνανθρώπους μας, αποτελεί μια κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη. Υπολογίζεται ότι το 50% περίπου του πληθυσμού θα παρουσιάσει σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής του δυσπεπτικά συμπτώματα. Τα ενοχλήματα είναι επίμονα , υποτροπιάζουν συχνά και είναι λίγο συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της δυσπεψίας είναι: • βάρος στο στομάχι • φούσκωμα • πόνος στο πάνω μέρος της κοιλιάς • ναυτία • αναγούλες • ρεψίματα Κάποιες φορές η δυσπεψία μπορεί να συνδυάζεται και με συμπτώματα εκτός του πεπτικού συστήματος όπως: • πονοκέφαλος • αίσθημα κακής διάθεσης • αδυναμία • ατονία Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν την δυσπεψία είναι η κατανάλωση φαγητών σε μεγάλες ποσότητες, οι τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε λιπαρά ή πικάντικες ουσίες, η πολύ γρήγορη κατανάλωση του φαγητού, το αλκοόλ, το κάπνισμα, το στρες, η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ο σίδηρος, η ασπιρίνη, διάφορα αντιβιοτικά και αντιυπερτασικά

φάρμακα . Τροφές οι οποίες ενοχοποιούνται είναι κυρίως τα κρέατα, τα γλυκά, ο καφές, το γάλα, τα καρυκεύµατα, τα έτοιμα φαγητά, οι κονσέρβες κ.τ.λ. Άλλες καταστάσεις οι οποίες ευθύνονται για την δυσπεψία είναι διάφορα νοσήματα όπως το πεπτικό έλκος, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η χολολιθίαση, νεοπλάσματα του στομάχου, παθήσεις του παγκρέατος, ο σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις του θυρεοειδούς, δυσανεξία στο γάλα κ.ά. Υπάρχει πολλή συζήτηση για τον ρόλο του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (του μικροβίου που ευθύνεται για το έλκος) στην πρόκληση της δυσπεψίας, και για το κατά πόσο η θεραπεία με αντιβιοτικά που δίδεται για την εκρίζωσή του, βοηθά στην αντιμετώπισή της. Από διάφορες μελέτες φαίνεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών ωφελούνται από την καταπολέμηση του μικροβίου. ∆εδομένου ότι η δυσπεψία είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα που ορισμένες φορές μπορεί να υποκρύπτει κάποια πάθηση θα πρέπει να αναζητείται η βοήθεια του ιατρού προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Ο ιατρός με την λήψη του ιστορικού και την εξέταση του ασθενούς, μπορεί να ξεχωρίσει ως ένα βαθμό ποιοι είναι οι ασθενείς εκείνοι που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Άτομα άνω των 45-50 ετών με έντονα συμπτώματα από το παρελθόν που άλλαξαν τελευταία, και ύποπτα συμπτώματα ή σημεία όπως δυσκολία στην κατάποση, απώλεια βάρους, αναιμία, αφύπνιση του πάσχοντα τη νύχτα ή οικογενει-

ακό ιστορικό σε σοβαρές παθήσεις του πεπτικού (π.χ. καρκίνος στομάχου) χρειάζονται να υποβληθούν σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο (ενδοσκόπηση, εξετάσεις αίματος, ακτινολογικό έλεγχο). Αντίθετα άτομα χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να πάρουν εμπειρικά θεραπεία, χωρίς να υποβληθούν σε άλλο έλεγχο, αν και η θέση αυτή από πολλούς αμφισβητείται. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος που γίνεται αναδεικνύει την αιτία της δυσπεψίας, π.χ. βρίσκεται έλκος, η θεραπεία είναι αυτή του έλκους. Επειδή όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ανευρίσκεται αιτία, η θεραπεία δίδεται ανάλογα με το κυρίαρχο σύμπτωμα. Η συνήθης παροδική δυσπεψία μπορεί να αντιμετωπιστεί με γενικούς κανόνες και αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες.

∆ιατροφικές συμβουλές • πολλά και ελαφρά γεύματα με χρονική απόσταση μεταξύ τους • όχι βαριές σάλτσες, τηγανητά, πολλά γλυκά, καφές, αλκοόλ, τσάι, έτοιμες τροφές (fast food, κονσέρβες, κλπ) • διακοπή του καπνίσματος • όχι λήψη τροφής εν κινήσει ή διαβάζοντας ή βλέποντας τηλεόραση • να μην τρώτε γρήγορα ή πολύ αργά • να τρώτε σε ήσυχο περιβάλλον με ήρεμη διάθεση • η σωματική άσκηση ενισχύει την διαδικασία της πέψης π.χ. το περπάτημα • λάβετε το τελευταίο σας γεύμα τρεις ώρες πριν κοιμηθείτε, να αποφεύγετε να ξαπλώνετε λίγο μετά το φαγητό • να κοιμάστε όσες ώρες χρειάζεται ο οργανισμός


46 G_υγεία Dr AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Ειδικός ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μετεκπαιδευθείς επί 15ετίαν στις ΗΠΑ στην ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ και στην ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ Λ. Βεΐκου 42, Γαλάτσι, Τηλ.: 210.29.23.025, 6944.60.34.33

H Υγιεινή της Κατοικίας και της Εργασίας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ∆ιαδίκτυο Ψυχολογικά προβλήματα και εθισμός Στην εποχή μας γίνεται ευρύτατη χρήση των Η/Υ και του ∆ιαδικτύου από μικρούς και μεγάλους. Η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει ή να «κρύψει» ψυχολογικά προβλήματα συμπεριφοράς, απομόνωσης και άγχους, ιδιαίτερα στους εφήβους. Οι Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο σήμερα χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση με τρόπο εποικοδομητικό. Επίσης, οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες και οι Οργανισμοί και διάφορες Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρουν στους πολίτες υπηρεσίες και πληροφορίες μέσω του ∆ιαδικτύου. ∆ηλαδή, μία πραγματική επανάσταση που ανοίγει διάπλατα τις πύλες στην Επιστήμη, στη γνώση και στην ενημέρωση.

Κίνδυνοι για τα παιδιά Το παιδί και ο έφηβος μπορεί να αντλήσει από το ∆ιαδίκτυο πολλές πληροφορίες και γνώσεις. Όμως, έχει και τις αρνητικές πλευρές του. Ένας ενήλικας είναι σε θέση να κρίνει και έτσι ν’ αποφεύγει τους κινδύνους στο ∆ιαδίκτυο. Για τα παιδιά όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ευθύνη της προστασίας των, όσον αφορά τις δραστηριότητες αλλά και την ενασχόλησή τους με το ∆ιαδίκτυο, βρίσκεται στα χέρια των γονέων τους. Εδώ ισχύει το «παν μέτρον άριστον». ∆ηλαδή, δεν πρέπει να απαγορεύσουμε στο παιδί να έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, διότι θα του στερήσουμε ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης, μπορεί όμως και λόγω αντίδρασης να του δημιουργήσουμε ψυχολογικά προβλήματα. Χρειάζεται, όμως, μια διακριτική μεν, αλλά άγρυπνη εποπτεία για το τι κάνει και πόσες ώρες την ημέρα το παιδί ή ο έφηβος βρίσκονται προσκολλημένοι στο ∆ιαδίκτυο. Στην αρχή οι γονείς υποδέχθηκαν το ∆ιαδίκτυο μέσα στα σπίτια τους, με την προοπτική να προσφέρουν στα παιδιά τους θετικές υπηρεσίες για μάθηση. Στην πορεία, όμως, συνειδητοποίησαν ότι τα παιδιά τους αντί για τα μαθήματά τους και για έρευνα, σπαταλούσαν το χρόνο τους, συνομιλώντας ηλεκτρονικά με τους φίλους τους, παίζοντας παιχνίδια ή μιλώντας με άγνωστους σε chat rooms. Πρέ-

πει να υπάρχει μια υγιής ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στην ψυχαγωγία για το κάθε παιδί ή τον μεγάλο. Από έρευνες σε Έλληνες χρήστες του ∆ιαδικτύου διαπιστώθηκε ότι η χρήση του κατανέμεται στις εξής δραστηριότητες: 55% παιχνίδια, 37,5% διαδραστική συνομιλία (chat), 40% αλληλογραφία, 27% θέματα επιμόρφωσης, 26% ειδήσεις και ενημέρωση, 10% αγορές και 4% ενημέρωση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Από μελέτη σε 900 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε σχολεία της Αττικής διαπιστώθηκε ότι: α) το 1% ήταν εθισμένοι, β) το 13% παρουσίασαν περιστασιακά ή συχνά «προβληματική» χρήση του ∆ιαδικτύου, γ) τα αγόρια έκαναν περισσότερες χρήσεις από τα κορίτσια, δ) το 45% των εφήβων δηλώνουν ότι αρκετά συχνά «κατεβάζουν» ταινίες, βίντεο και τραγούδια δωρεάν, ε) το 4% δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί «μήνυμα εκφοβισμού», στ) το 6% χρησιμοποιεί το ∆ιαδίκτυο για τυχερά παιχνίδια (τζόγος), ιδίως τα αγόρια, ζ) περίπου 20% αναφέρουν χρήση πορνογραφικών ιστοσελίδων, η) η ενασχόληση με το ∆ιαδίκτυο στα πλαίσια του σχολείου αποδεικνύεται ότι προστατεύει από το να γίνεται η χρήση του προβληματική, θ) η χρήση του ∆ιαδικτύου για περισσότερο από 10 ώρες την εβδομάδα, συσχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα υπερβολής. Εδώ πρέπει ν’ αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και της ψυχολογίας των εφήβων, που μπορεί εύκολα να οδηγήσουν σε κατάχρηση, όσον αφορά το ∆ιαδίκτυο: 1) περιέργεια και πειραματισμός, 2) ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, 3) αμφισβήτηση της γονεϊκής εξουσίας. Επίσης, τα παιδιά που δεν είναι δημοφιλή ή είναι ντροπαλά και με χαμηλή αυτοπεποίθηση, έχουν φόβο ότι οι άλλοι τους αμφισβητούν ή θα τους απορρίψουν, γι’ αυτό βρίσκουν το ∆ιαδίκτυο ως μια διέξοδο και ικανοποίηση. Πιο ευάλωτα για κατάχρηση στο ∆ιαδίκτυο είναι τα παιδιά που είναι ή νοιώθουν μόνα τους, είναι βαριεστημένα ή

4ο μέρος

από οικογένεια που οι γονείς εργάζονται ή λείπουν από το σπίτι πολλές ώρες και δεν δίνεται χρόνος στα παιδιά να εκφρασθούν και να συζητήσουν για το σχολείο ή ό,τι τα αφορά. Επίσης, τα παιδιά με χαμηλή ποιότητα ζωής και με μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Τα παιδιά στο ∆ιαδίκτυο παίζουν με άλλα παιδιά και φαινομενικά νομίζουν ότι έχουν μια κοινωνική δραστηριότητα. Ωστόσο, για τον έφηβο ή τον εσωστρεφή νέο, το υπερβολικό παιχνίδι τον οδηγεί σε απομόνωση από την οικογένειά του και τους συνομιλητές του. Το πρώτο περιστατικό εθισμού στο ∆ιαδίκτυο, δημοσιεύθηκε το 1997 στις ΗΠΑ, όπου λειτούργησε και Κέντρο απεξάρτησης. Την ίδια χρονιά, ο Αμερικανός ψυχίατρος Ivan Goldberg, πρώτος υιοθέτησε τον όρο «εθισμός στο ∆ιαδίκτυο» (Ιnternet addiction). Οι πρώτες περιπτώσεις αφορούσαν ενήλικες, το φαινόμενο όμως ταχύτατα επεκτάθηκε παντού και στους εφήβους σε όλο τον κόσμο. Τα συμπτώματα για να διαγνώσουμε τον «ΕΘΙΣΜΟ στο ∆ιαδίκτυο» είναι: 1) Ανοχή, δηλαδή η συνεχής παραμονή στο ∆ιαδίκτυο, που συνεχώς αυξάνεται, 2) Σύνδρομο απόσυρσης, καταθλιπτική συμπε-


G_υγεία ριφορά, μείωση αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσματα και απώλεια ενδιαφέροντος. Επίσης ψυχοκινητική διέγερση, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού, άγχος, έμμονη σκέψη και όνειρα για το ∆ιαδίκτυο, 3) Κατανάλωση σε χρόνο ή χρήμα σε δραστηριότητες σχετικές με το ∆ιαδίκτυο, 4) Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό ή κοινωνικό, 5) Συνέχιση της χρήσης, παρ’ ότι το άτομο γνωρίζει τις παραπάνω δυσλειτουργίες. Σωματικά συμπτώματα του ΕΘΙΣΜΟΥ είναι: 1) ∆ιαταραχές στη διατροφή, συνήθως παχυσαρκία, 2) ∆ιαταραχές του ύπνου και αλλαγή των συνηθειών του ύπνου, 3) Μυοσκελετικές παθήσεις, 4) Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα, 5) Πονοκέφαλοι/Ημικρανίες, 6) Ξηροφθαλμία και Μυωπία, και 6) Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής.

Ποια σημάδια με το ∆ιαδίκτυο πρέπει ν’ ανησυχήσουν τους γονείς; Τα παιδί ξεχνιέται συχνά σ’ αυτό και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που αναλώνει, 2) Ασχολείται συνεχώς με το ∆ιαδί-

κτυο και παραμελεί το σχολείο και άλλες δραστηριότητες, 3) Προτιμάει τα παιχνίδια στο ∆ιαδίκτυο αντί να συναντάει τους φίλους του και έτσι απομονώνεται, 4) Συχνά ξενυχτάει για να μένει συνδεδεμένο με το ∆ιαδίκτυο, 5) Κρύβει από τους γονείς του πόσες ώρες βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο.

Χρήσιμες συμβουλές για γονείς 1) Μην τοποθετείτε τον Η/Υ στα υπνοδωμάτια, 2) Αφιερώστε χρόνο να περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά σας στο ∆ιαδίκτυο και να μάθετε από αυτά, 3) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα chat rooms. Μην επιτρέψετε ποτέ να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν μέσω ∆ιαδικτύου, διότι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, 4) Εγκαταστήστε στον Η/Υ κάποιο λογισμικό φίλτρο που ν’ απαγορεύει την προσπέλαση σε συγκεκριμένες σελίδες του ∆ιαδικτύου, 5) Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια του ∆ιαδικτύου, 6) Μάθετε ποιους πρέπει να ενημερώσετε ή να καταγγείλετε στην περίπτωση που συναντήσετε επικίνδυνο ή παράνομο περιεχόμενο στο ∆ιαδίκτυο, 7) Είναι πολύ βασικό να βρείτε για το παιδί σας και άλλες δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, ο χορός, η μουσική κ.λπ. για να μη νοιώθει ανία και

Υπεύθυνος Καρδιολογικού

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΠΙΤΤΑΡΑΣ

47

επομένως τάση για κατάχρηση του ∆ιαδικτύου. Ενθαρρύνεται τα παιδιά σας να δημιουργούν φιλίες και σχέσεις με τους συνομήλικούς τους, 8) Προσοχή μεγάλη στα ενοικιαζόμενα παιχνίδια. Η θεραπευτική επιλογή στο πρόβλημα της υπερβολικής ενασχόλησης ή του εθισμού με το ∆ιαδίκτυο είναι η συμβουλή του Ψυχολόγου ή ακόμη του Ειδικού Ψυχιάτρου, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν τον έφηβο ή τον ενήλικα σε αυτή τη στάση. Σε μερικές περιπτώσεις, πιθανόν να υποκρύπτεται ψυχική διαταραχή, όπου εκτός της ψυχοθεραπεία, μπορεί να χρειαστεί και φαρμακευτική υποστήριξη. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας και ν’ αφιερώνουμε χρόνο μαζί τους. Από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εκπαίδευσης, χρειάζεται μια συστηματική και συνεχής ενημέρωση και Σεμινάρια πάνω στο σοβαρό αυτό ζήτημα στους Εκπαιδευτικούς, τους Γονείς, όσο και στα ίδια τα παιδιά. Σε επίπεδο γενικότερης πολιτικής, πρέπει να δοθεί έμφαση και ν’ απαιτηθεί να κατασκευάζονται παιχνίδια πιο φιλικά προς την ανθρώπινη ψυχή και τον πολιτισμό.

Ειδικός Καρδιολόγος

ΛΕΚΤΟΡΑΣ GEORGETOWN UNIVERSITY WASHINGTON D.C. USA

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΟΣ (HYPERTENSION SPECIALIST ESH, ASH) • Συνεργάτης Υπερτασικής Κλινικής Τζανείου Νοσοκοµείου

Συµβάσεις µε Ταµεία

Τ Μ Η Μ Α Τ Α • • • • • • • •

Γυναικολογικό Μαιευτικό Κυτταρολογικό Δερµατολογικό Αφροδισιολογικό Ενδοκρινολογικό Πνευµονολογικό Γαστρεντερολογικό

• • • • •

Χειρουργικό Ορθοπεδικό Αγγειολογικό Παχυσαρκίας Ω.Ρ.Λ. (Ακοοµετρία, Τυµπανοµετρία)

• Καρδιολογικό (Δοκιµασία Τεστ Κοπώσεως, Υπερηχοκαρδιογράφηµα, Doppler, Triplex καρδιάς, 24ωρη καταγραφή ΗΚΓ, Holter, 24ωρη Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης, Υπερτασικό, Λιπιδαιµικό)

• Υπερηχογραφήµατα Οργάνων Σώµατος, Triplex Αγγείων • Μικροβιολογικό (Αιµατολογικό, Βιοχηµικό, Ορµονολογικό, Ανοσολογικό, Παρασιτολογικό)

Ώρες Λειτουργίας: 7:30 π.µ. - 9:00 µ.µ. και Σάββατο 8:00 π.µ. - 2:00 µ.µ. MEDITON Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Ελ. Βενιζέλου 22 & Πρωτοπαπαδάκη, Γαλάτσι - τηλ. 210. 2138435 - 7


Έξυπνα παιδιά με … ...κακούς βαθμούς! Τα παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν νοημοσύνη μέσου όρου, ή πάνω από το μέσο όρο, αλλά συχνά χαρακτηρίζονται ως «τεμπέλικα», «αδιάφορα» και «όχι αρκετά ικανά» λόγω των μειωμένων σχολικών επιδόσεων. Τα παιδιά των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν εντοπιστεί από τις πρώτες τάξεις του ∆ημοτικού για να βοηθηθούν ανάλογα, αισθάνονται απογοήτευση και αδυναμία, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν γιατί ενώ καταβάλλουν προσπάθεια, δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Τα παιδιά αποκαρδιώνονται και «καλύπτουν» τις «αδυναμίες» τους με υιοθέτηση τεμπέλικης και αδιάφορης συμπεριφοράς. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παιδιά αυτά είναι έξυπνα, ικανά και διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία για να επιτύχουν στο σχολείο. Όμως η «διαφορετικότητά» τους συγκρούεται με τον κλασσικό τρόπο μάθησης. Χρειάζονται ειδική εκπαίδευση από εξειδικευμένους παιδιαγωγούς και ειδική αντιμετώπιση. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν εμποδίζουν τα παιδιά να ακολουθήσουν τις σπουδές ή το επάγγελμα της επιλογής τους, εφόσον έχουν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα και επιστημονικά. Μερικά από τα μεγαλύτερα «μυαλά» της επιστήμης, και όχι μόνο, είχαν μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία. ∆ιάσημοι δυσλεκτικοί είναι: Αϊνστάιν, Ντα Βίντσι, Νεύτων, Μιχαήλ Άγγελος, Ντίσνεϋ, Πικάσο, Άντι Γουόρχολ, Αγκάθα Κρίστι, Χανς Κρίστιαν Αντερσεν, Τζον Κένεντι, Μπιλ Γκέιτς, Ταραντίνο.

• • • • •

Γράφει η κα Ελένη Ίλεμαν σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

Πώς αναγνωρίζουμε τις μαθησιακές δυσκολίες Μία ειδική μαθησιακή δυσκολία μπορεί να εκδηλωθεί ως αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικές πράξεις. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι: διάσπαση προσοχής, φτωχή μνήμη, δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες και στο να ξεχωρίζει τα γράμματα και τους αριθμούς, περιορισμένη αναγνωστική ικανότητα, προβλήματα στον οπτικο-κινητικό συντονισμό, δυσκολία στη σειροθέτηση κ.α. Στη διαταραχή της ανάγνωσης, η ανάγνωση είναι αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή και αρκετές φορές με συλλαβισμό. Γίνεται παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων, ενώ η κατανόηση του κειμένου είναι ελλιπής. Στη ∆υσγραφία οι δεξιότητες της γραφής είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένων της ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία. Παρατηρείται παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την γραφή, υπάρχουν πολλά ορθογραφικά λάθη και μουτζούρες. Στη δυσαριθμία παρατηρείται δυσκολία στην αναγνώριση των μαθηματικών συμβόλων (+, -, x, :), στην αντιγραφή αριθμών, πράξεων, στη χρήση «κρατούμενων» και στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού. Στη ∆υσλεξία συνδυάζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Έτσι έχουμε δυσκολί-

Η Εκπαιδευτική ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ προσφέρει ένα αποτελεσµατικό τεστ. Ενδεικτικά σας αναφέρουµε συµπτώµατα (το παιδί πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον 3 απ’ αυτά), τα οποία χρήζουν επιστηµονικής αξιολόγησης. Για τα παιδιά του Δηµοτικού • Δυσκολία στην εκµάθηση Α-Β και κειµένων • Δυσκολία στην εκµάθηση πολλαπλασιασµού και την επίλυση προβληµάτων • Κατά το διάβασµα - γράψιµο παραλείψεις, αντιστροφές, αντιµεταθέσεις γραµµάτων • Ανυπαρξία τόνων και ορθογραφικά λάθη • Σύγχυση δεξιού - αριστερού • Παραπονιούνται για κούραση, πονοκέφαλο, ζαλάδα όταν µελετούν • Έντονα σηµάδια υπερκινητικότητας • Διάσπαση της προσοχής Για παιδιά του Γυµνασίου • Συνεχίζουν να υπάρχουν τα περισσότερα από τα παραπάνω • Τάση να αποφεύγουν το γράψιµο • Ορθογραφικά λάθη και δυσκολία στο γράψιµο εκθέσεων • Δυσκολία στην εκµάθηση αρχαίων ελληνικών και ξένης γλώσσας • Δυσκολία στην κατανόηση σύνθετων εννοιών • Δυσκολία στο να θυµούνται εντολές και νούµερα τηλεφώνων • Έλλειψη αυτοπεποίθησης και άγχος. ες στην εξεύρεση λέξεων, στην επεξεργασία ήχου, φτωχή ακουστική μνήμη, δυσκολία στην εκμάθηση κανόνων, φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία στην κατανόηση κειμένου και στην έκφραση σκέψεων, ανορθόδοξη ορθογραφία, σύγχυση γραμμάτων και δυσκολία σε μορφές αναπαραστατικής μνήμης (π.χ. δεξί-αριστερό).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

Υπεύθυνη επιστηµονική βοήθεια σε άρτια εξοπλισµένους χώρους από εξειδικευµένο προσωπικό. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Κυπαρισσίας 2 & Πρωτοπαπαδάκη 16 - 18, 111 47 Γαλάτσι, τηλ./fax: 210.2934713

Δεκτά όλα τα ταµεία


Γράφει η Ελευθερία Κούνα ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος

Διατροφή στην παιδική ηλικία Η διατροφή είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη ενός παιδιού. Από τη μικρή ηλικία το παιδί πρέπει να μάθει να τρέφεται σωστά, ποιες τροφές είναι υγιεινές και θρεπτικές και ποιες είναι βλαβερές για τον οργανισμό του με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της παχυσαρκίας και των άλλων προβλημάτων υγείας στο μέλλον (οι πιο κρίσιμες ηλικίες για την εμφάνιση παχυσαρκίας είναι το διάστημα 5-7 χρονών). Τα μικρά παιδιά συχνά προτιμούν να παίζουν παρά να τρώνε. Καθώς θέλουν συνεχώς να επιδεικνύουν τις νέες τους ικανότητες στην ομιλία και την κίνηση, τα παιδιά συχνά δε συγκεντρώνονται την ώρα του φαγητού. Είναι φυσιολογικό το παιδί σας τη μία ημέρα να πάρει μεγάλη ποσότητα φαγητού και πολύ μικρή την επόμενη ημέρα. Οι προτιμήσεις διαφέρουν από παιδί σε παιδί αλλά και από ημέρα σε ημέρα. Το παιδί μπορεί να ζητά τα αγαπημένα του φαγητά κάθε ημέρα επί μία εβδομάδα, ενώ την επόμενη εβδομάδα να τα απορρίπτει. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι ενοχλητικές αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικές. Επίσης τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να αποφασίζουν πόσο πρέπει να φάνε. ∆εν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά για να αδειάσουν όλο το πιάτο τους. Τα παιδιά όμως δεν μπορούν να διαμορφώσουν μόνα τους μια ισορροπημένη διατροφή, αν δεν τους προσφερθούν οι κατάλληλες τροφές.

Τα γεύματα της ημέρας Η καθημερινή διατροφή του παιδιού

πρέπει να αποτελείται από 6 γεύματα (3 κανονικά και 3 ενδιάμεσα). To πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας είναι το πρωινό. Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ώρες των γευμάτων (γιατί απορυθμίζεται το βιολογικό τους ρολόι) και κυρίως το τελευταίο γεύμα να μην καταναλώνεται πολύ αργά το βράδυ, ώστε να δοθεί χρόνος στην πέψη.

Κολατσιό στο σχολείο Μπορείτε να ικανοποιήσετε την επιθυμία του για σνακ και παράλληλα να διασφαλίζετε ότι αυτό που τρώει είναι θρεπτικό, υγιεινό και απόλυτα ασφαλές, φτιάχνοντας εσείς το κολατσιό που θα πάρουν μαζί τους στο σχολείο. Να έχετε ποικιλία στο κολατσιό, θα βαρεθεί να τρώει συνέχεια το ίδιο. Μικρές μερίδες (Οι μεγάλες μερίδες θα το τρομάξουν π.χ. ένα μεγάλο κέικ). Να αποφεύγετε τα διατροφικά πειράματα στο κολατσιό που του έχετε ετοιμάσει. Καλό είναι να το δοκιμάσει πρώτα στο σπίτι. Μαγειρέψτε μαζί του αφήστε να πάρει μέρος στην παρασκευή του σάντουίτς του, έτσι θα φάει πολύ πιο πρόθυμα το κολατσιό, αν έχει πάρει μέρος και ο ίδιος στην διαδικασία του.

Γενικές Συμβουλές Εσείς οι γονείς λειτουργείτε ως πρότυπα για τα παιδιά σας. ∆εν μπορείτε να περιμένετε από τα παιδιά σας να ακολουθήσουν σωστούς διατροφικούς κανόνες όταν πρώτα εσείς οι ίδιοι δεν τους ακολουθείτε. ∆εν μπορείτε να απαγορεύσετε από τα παιδιά σας να μην τρώνε πατάτες τηγανητές και εσείς να τις απολαμβάνετε με την πρώτη ευκαιρία

Λ. Βεΐκου 62 - 64, τηλ. 210 2915359 www.crocodilino.gr

Πάρτε το παιδί μαζί σας στα ψώνια και επιλέξτε από κοινού τα τρόφιμα. Πρέπει να μάθει να διαβάζει τις ετικέτες των τροφίμων, έτσι ώστε να επιλέγει τις πιο υγιεινές και θρεπτικές τροφές. ∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχουν light ή αποβουτυρωμένα προϊόντα στη διατροφή του παιδιού, το γάλα και το γιαούρτι πρέπει να είναι πλήρες ώστε τα παιδιά να παίρνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά του. Αντί για αναψυκτικά ή τυποποιημένους χυμούς πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να προτιμούν τους φυσικούς χυμούς, αφού είναι πιο υγιεινοί και δεν περιέχουν επιπλέον ζάχαρη. Να αποφεύγει τα τυποποιημένα σνάκ, κρουασάν σοκολάτας, έτοιμο κέικ, μπισκότα, γαριδάκια, πατατάκια. Να αποφεύγει να καταναλώνει κολλώδεις υδατάνθρακες, όπως είναι οι τσίχλες τα γαριδάκια, τα ζαχαρωτά, τα οποία συσσωρεύονται στα δόντια και δημιουργούν τεριδόνα. ∆εν πρέπει να επιβραβεύουμε το παιδί με φαγητό π.χ. σοκολάτες ή άλλα σνακ για να διαβάσει ή να κάτσει ήσυχο ή να φάει όλη την σαλάτα του.

Να θυμάστε!!!! Μια ισορροπημένη διατροφή κατά την παιδική και εφηβική ζωή οδηγεί σε υγιείς ενήλικες με σωστές διατροφικές συνήθειες, που θα τους συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή.


Παιδική Αστρολογία Αν το παιδί σας είναι ΚΡΙΟΣ

Είναι από τα πιο υπερκινητικά παιδιά, γεμάτα ένταση, παρορμητισμό και …ταχύτητα. Γεννημένα αρχηγοί με μια ισχυρή δόση εγωισμού, αναπτύσσουν από νωρίς ανταγωνιστική διάθεση και δε διστάζουν να συγκρουστούν με τους γύρω, αν χρειαστεί να επιβάλλουν τις απόψεις τους ή απλά να περάσει το δικό τους. Τα διακρίνει έλλειψη υπομονής και πειθαρχίας και οι γονείς πρέπει να τους καλλιεργήσουν από μικρά τη μεθοδικότητα, την υπομονή και να τα ωθήσουν σε ομαδικά παιχνίδια.

Αν το παιδί σας είναι ΤΑΥΡΟΣ

Τα Ταυράκια αγαπούν την καλοπέραση και την τεμπελιά. Έχουν ανάγκη να αισθάνονται υλική και συναισθηματική ασφάλεια, ενώ δεν αρέσκονται στις αλλαγές. Η σταθερότητα είναι σημαντική για την καλή ψυχολογία τους. ∆ιαθέτουν έντονο το αίσθημα της κτητικότητας. Χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν ο,τιδήποτε συμβαίνει γύρω τους και αυτό ίσως τα κάνει λίγο αργοκίνητα. Εάν τα μαλώσετε άνευ λόγου, πεισμώνουν και κλείνονται στον εαυτό τους.

Αν το παιδί σας είναι ∆Ι∆ΥΜΟΣ

Τα παιδιά αυτά έχουν ισχυρή αντίληψη, περιέργεια και εξυπνάδα. Είναι ανήσυχα, ερευνητικά, φλύαρα και ιδιαίτερα κοινωνικά. Έχουν μια τάση να ασχολούνται με πολλά πράγματα μαζί και μια αδυναμία να επικεντρώνονται σε ένα και μόνο πράγμα κάθε φορά. Είναι παιδιά φιλήσυχα και αναπτύσσουν καλές σχέσεις με τους γύρω και ιδιαίτερα με τα αδέλφια τους. Έρχονται πιο κοντά με το γονιό που επικοινωνούν καλύτερα.

Αν το παιδί σας είναι ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι μικροί Καρκίνοι είναι παιδιά ήσυχα, καλοσυνάτα και γίνονται εύκολα αγαπητά. Έχουν έντονη φαντασία και τους αρέσει να ονειροπολούν. Πληγώνονται εύκολα και αναζητούν συνεχώς επιβεβαίωση. Είναι από τα πιο «παραπονιάρικα» παιδιά του ζωδιακού κύκλου και ιδιαίτερα ευαίσθητα. Επηρεάζονται έντονα από το οικογενειακό περιβάλλον και είναι δεμένα με τη μητέρα τους. Οι γονείς πρέπει να τα διδάξουν να στηρίζονται περισσότερο στον εαυτό τους.

Αν το παιδί σας είναι ΛΕΩΝ

Είναι οι «βασιλιάδες» του ζωδιακού κύκλου και διαθέτουν αστείρευτη ζωτικότητα. Περήφανα και απαιτητικά «απλώνονται» παντού και θέλουν όλα να κινούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. ∆ιαθέτουν αυτοπεποίθηση, έντονη αίσθηση της προσωπικής τους αξίας, που είναι εύκολο να μεταβληθούν σε εγωκεντρισμό και αλαζονεία. Αν αισθανθούν ότι οι γονείς τους προσπαθούν να τα εξουσιάσουν, θα επαναστατήσουν. Έχουν «φιλότιμο» και με τον κατάλληλο χειρισμό, γίνονται, μεγαλόψυχα και ευγενικά.

Αν το παιδί σας είναι ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι μικροί Παρθένοι είναι σεμνοί και συνεσταλμένοι. Αγαπούν την τάξη και δείχνουν μεγάλη υπευθυνότητα ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Φοβούνται ιδιαίτερα την αρνητική κριτική. ∆εν ανοίγονται εύκολα αλλά διαθέτουν έντονο κριτικό πνεύμα και αίσθηση του χιούμορ και πολλές φορές θα φέρουν τους γονείς τους σε δύσκολη θέση με τις παρατηρήσεις τους. Αν οι άλλοι τυγχάνουν της εγκρίσεώς τους τότε γίνονται εξαιρετικά πρόθυμα.

Αν το παιδί σας είναι ΖΥΓΟΣ

Είναι τα πιο κοινωνικά και ευγενικά παιδιά του ζωδιακού κύκλου. Έχουν ανάγκη την παρουσία άλλων γύρων τους και τους αρέσει να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. Για να προχωρήσουν χρειάζονται να νοιώθουν αποδοχή. Οι γονείς πρέπει να τα ενθαρρύνουν σε κάθε τους βήμα και να τα διδάξουν πώς να είναι αποφασιστικά και αυτόνομα. ∆ιαθέτουν καλό γούστο και αποδίδουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε ένα αρμονικό περιβάλλον.

Αν το παιδί σας είναι ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι μικροί σκορπιοί είναι υπερευαίσθητοι. Έχουν μια έντονη τάση να διαισθάνονται τα πάντα, στοιχείο που τους κάνει ιδιαίτερα εσωστρεφείς και συναισθηματικά ανασφαλείς. Οι γονείς πρέπει να τους διδάξουν να είναι περισσότερο κοινωνικοί και αυθόρμητοι. Αν αναπτύξουν φοβίες ή εξαρτήσεις είναι δύσκολο ν’ αποκοπούν, ενώ όταν αισθάνονται απειλή γίνονται επιθετικοί. Αγαπούν και εμπιστεύονται δύσκολα, αλλά όταν το κάνουν δίνονται ολοκληρωτικά.

Αν το παιδί σας είναι ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα παιδιά αυτά είναι ανεξάρτητα, ζωηρά και ενθουσιώδη. Με έντονη ροπή προς τη σκανδαλιά και την αταξία, είναι υπερβολικά στις εκδηλώσεις τους και αντιμετωπίζουν τα πάντα με αισιοδοξία. Έχουν μια δυσκολία ν’ ακολουθήσουν προγράμματα, να οργανωθούν και να είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους, στοιχεία που τα κάνει να φαίνονται ανεύθυνα και ανώριμα. Βαριούνται εύκολα και δε διαθέτουν υπομονή για την κατάκτηση των στόχων τους. Τους αρέσει η περιπέτεια και ο αθλητισμός.

Αν το παιδί σας είναι ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα παιδιά αυτά είναι τα πιο φρόνιμα και σοβαρά του ζωδιακού κύκλου. Από πολύ μικρά προσπαθούν να προσεγγίσουν τον κόσμο των μεγάλων. Είναι υπεύθυνα, εργατικά, φιλόδοξα και αγαπούν τις διακρίσεις. Η έννοια της αγωνιστικότητας είναι βασικό χαρακτηριστικό τους και δείχνουν μεγάλη θέληση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων τους. Είναι σταθερά στις απόψεις τους και ξέρουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες με αξιοθαύμαστη αυτοκυριαρχία.

Αν το παιδί σας είναι Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Τα παιδιά αυτά έχουν δυνατό μυαλό και είναι εγκεφαλικά. Ο αντίλογος και η αμφισβήτηση είναι ο κύριος τρόπος έκφρασής τους και από πολύ νωρίς αρχίζουν να μην υπακούουν σε οδηγίες και εντολές. Αν θεωρούν ότι κάτι δεν τους ταιριάζει, αντιδρούν, ενώ εναντιώνονται σε κάθε τι το κατεστημένο. Αν και εκπλήσσουν με τις σκέψεις τους, δε διαθέτουν πρακτικό πνεύμα. Αναπτύσσουν πολλές φιλίες και γίνονται προστάτες των αδυνάτων.

Αν το παιδί σας είναι ΙΧΘΕΙΣ

Τα «ψαράκια» έχουν μια καρδιά πλημμυρισμένη από συναισθήματα και ένα μυαλό γεμάτο φαντασία. Είναι ευαίσθητα και υπερβολικά εύθικτα στην κριτική και την τιμωρία. Αναζητούν συνεχώς την αγάπη των γονιών τους και στην προσπάθειά τους να γίνουν αρεστά, δε διστάζουν να πουν μικρά ψέματα. ∆ιαθέτουν πολλά ταλέντα, αλλά χρειάζονται ενθάρρυνση για να τα βγάλουν προς τα έξω, καθώς φοβούνται ιδιαίτερα την απόρριψη.

Λ. Βεΐκου 62 - 64, τηλ. 210 2915359 www.crocodilino.gr


... η αύξηση του Φ.Π.Α. ΔΕΝ επηρεάζει τις ΤΙΜΕΣ μας!!! 39,99€ 19,99€

Τράλλεων 152 (Δίπλα στο Βερόπουλο), τηλ.: 210 29 23 359

19,99€

Συνεχές ωράριο ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9:00-21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:00-16:00

29,99€ 29,99€ 49,99€ 39,99€ 29,99€ 39,99€ 29,99€

Μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητες λαμπάδες

39,99€ 39,99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€ 29,99€

στην καλύτερη τιμή της αγοράς

24,99€

29,99€

ΤΩΡΑ στο COMFUZIO o αγαπημένος σας ήρωας τραγουδάει στα Ελληνικά


ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ - KYΠΡΙΑΔΟΥ

www.g-magazine.gr

Λ. Βεΐκου 62 - 64, τηλ. 210 2915359 www.crocodilino.gr

G Magazine - Μάρτιος 2010  

Ενημερωτική τοπική έκδοση για το Γαλάτσι. Λαμπρινή. Κυπριάδου

Advertisement