Page 1

NR 7

LISTOPAD 2013 ISSN 2299-6990 www.glosseniora.pl

WYDANIE SPECJALNE

Małopolski Dzień Seniora Małopolska Karta Seniora Seniorze, jesteś nam potrzebny Miejsca przyjazne seniorom Twoim atutem jest doświadczenie

znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/GlosSeniora

Wydawca:


SPIS TREŚCI Wydawca: Stowarzyszenie MANKO

WARTO WIEDZIEĆ

4–17

MAŁOPOLSKA – REGION WARTOŚCIOWYCH INICJATYW

Adres redakcji: ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków tel./faks 12 429 37 28 e-mail: glos.seniora@manko.pl promocja@glosseniora.pl www.glosseniora.pl Redaktor naczelny: Łukasz Salwarowski salwarowski@manko.pl Zespół redakcyjny: Sabina Bryś sabina.brys@manko.pl Edward Gretschel myslzdrowo@manko.pl Katarzyna Słowik promocja@manko.pl Andrzej Skrzyński skrzynski@manko.pl Współpraca: Izabella Bociańska dr nauk med. Barbara Cieniawa Anna Czarnik Zbigniew Durczok Beata Kałużna Natalia Martini Joanna Nieć Anna Pawlak dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska Katarzyna Wojtanowicz Koordynator projektu: Sabina Bryś Projekt i skład graficzny: Jarosław Szczurek

AKTYWNY SENIOR

Na naukę nigdy nie jest za późno

4

Seniorze, Twoim atutem jest doświadczenie!

6

Federacja UTW

8

Spotkania i rozmowy nt. polityki senioralnej z poseł Elżbietą Achinger

23 Dlaczego UTW powinny organizować konferencje naukowe?

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów. 2

www.glosseniora.pl

24

Seniorze, nie bądź bierny!

25

Miechowski Dzień Seniora

11 Miejsca przyjazne seniorom

12

Nie jestem zwolennikiem zatrzymywania czasu

14

Mekka dojrzałych kinomanów

NOWE REGULACJE W PRAWIE KONSUMENCKIM

CZAS NA UZDROWISKO

CZAS NA UZDROWISKO

Małopolska karta seniora

WOLONTARIAT

18

18 19–22

27 28–29

Jesteś nam potrzebny, czyli słów kilka o wolontariacie

15 16

26

Senior – to brzmi dumnie!

WARTO WIEDZIEĆ Ruszyła „Czwórka”

PSYCHOLOGIA

28 29

29 30–31

Życie seniora – powiat wadowicki

Druk: INTROMAX Drukarnia Offsetowa Kraków, ul. Biskupińska 21 Nakład: 5 tys. egz. ISSN 2299-6990

23–27

30 Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


OD REDAKCJI

Szanowni Państwo, po sześciu wydaniach ogólnopolskiego „Głosu Seniora” postanowiliśmy wydać jego mutację regionalną, skupiając się na przestrzeni i działaniach prosenioralnych realizowanych w  Małopolsce. Ma to bezpośredni związek z  dwoma naszymi projektami dla małopolskich seniorów. Mowa tu o  Małopolskim Dniu Seniora organizowanym przez nas 14 listopada w Krakowie oraz Małopolskiej Karcie Seniora wydawanej przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Okazuje się, że w Małopolsce w kwestiach seniorskich wiele się dzieje. Potwierdzają to wypowiedzi ekspertów, z  których opiniami można zapoznać w  tym wydaniu gazety. Są wśród nich: Wojciech Kozak – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Krakowie, Katarzyna Wojtanowicz – kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie, Pani poseł Elżbieta Achinger czy wreszcie Wiesława Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Cieszy pokaźna w  porównaniu z  innymi województwami liczba małopolskich uniwersytetów trzeciego wieku (niemal pięćdziesiąt), lokalizacja w naszym regionie konsolidującej środowisko UTW Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wzrastająca liczba firm i instytucji zasługujących na miano miejsca przyjaznego seniorom, czy wreszcie nabierające tempa w działaniach inne organizacje i  instytucje aktywizujące osoby starsze, których przykłady również publikujemy w  niniejszym wydaniu. Mamy jednak świadomość, że to z pewnością tylko kropla w  morzu potrzeb i  wielu prozaicznych problemów, stanowiących niejednokrotnie o  być albo nie być seniora. Zdają się to potwierdzać nadsyłane do redakcji listy naszych Czytelników.

„Od kilku lat przeglądam skierowane do seniorów artykuły i z pewnym żalem stwierdzam, że promowane są działania bardziej rozrywkowe (…). A przecież jest też grupa osób, które nie mogą poradzić sobie z codziennością, znalazły się, nie z  własnej winy w  trudnej sytuacji, brakuje im środków finansowych, a mimo starań nie mogą znaleźć pracy czy też sposobu zdobycia środków finansowych. Potrzebują rady, jak wybrnąć z kłopotów. (…) Niestety, odnoszę wrażenie, że jesteśmy ludźmi najniższej kategorii, niepotrzebnymi, kłopotliwymi, roszczeniowymi i  im prędzej umrzemy, tym lepiej. Dla wszystkich” – napisała do nas p. Aleksandra B. Chciałbym, aby i takie głosy były brane pod uwagę w naszych dyskusjach związanych z  polityką senioralną. A  co najważniejsze – by jak najszybciej udało się wypracować instytucjonalne rozwiązania dla sygnalizowanych problemów. Okazją do rozmów oraz przedstawienia postulatów nadesłanych do redakcji przez czytelników „Głosu Seniora” będzie Małopolski Dzień Seniora. Jego program publikujemy na łamach tego wydania. Zapraszam gorąco do uczestnictwa w  nim oraz równolegle odbywających się Targach Zdrowia Seniora, podczas których seniorzy będą mogli m.in. skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Ukłonem w kierunku osób starszych, dla których okres po ukończeniu 60 lat pełen jest nieraz rozmaitych trudności, w  tym finansowych, jest kolejne nasze przedsięwzięcie – projekt „Małopolska Karta Seniora”, dający każdemu mieszkańcowi województwa, który skończył 60 lat, szansę na zakup tańszych produktów i usług. O tym, jak zostać posiadaczem takiej karty bądź partnerem tej akcji – także piszemy w tym wydaniu naszego czasopisma. Dotychczas do programu przystąpiło kilkaset seniorów i kilkadziesiąt firm. Zapraszamy kolejne! Nic dla Was bez Was! Serdecznie pozdrawiam Łukasz Salwarowski redaktor naczelny „Głosu Seniora”

3


Warto wiedzieć

MAŁOPOLSKA – REGION WARTOŚCIOWYCH INICJATYW

Redakcja „Głosu Seniora” spotkała się z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, Wojciechem Kozakiem, odpowiedzialnym między innymi za: politykę społeczną, ochronę zdrowia, rolnictwo i ochronę środowiska. Po zaprezentowaniu dotychczasowych działań i planów redakcji rozpoczęła się długa, merytoryczna wymiana myśli i poglądów.

Demografia regionalna Marszałek Wojciech Kozak przedstawił sytuację demograficzną Małopolski na tle innych województw. Jest ona relatywnie korzystna. Notuje się nieznaczny przyrost naturalny (w 2012 roku – 4529 osób) i wydłużenie się życia kobiet i mężczyzn. Natomiast wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w  wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w  wieku produkcyjnym) jest nadal wyższy niż średnia krajowa. Przewiduje się, że w  2030 roku liczba osób w  wieku poprodukcyjnym osiągnie 23,8% populacji, to jest mniej niż średnia krajowa, która wynosi 25,2%. Marszałek zwrócił uwagę na przenoszenie się ludzi z innych regionów kraju do Małopolski, ze względu na jej walory i możliwość poprawy warunków życia. Podkreślił także występowanie rejonów, w  których nie obserwuje się negatywnych zmian demograficznych, np. powiat limanowski i nowosądecki. Gorsza sytuacja jest natomiast w  powiatach dąbrowskim, miechowskim i proszowickim. W  rejonach wyludniających się można by lokować domy opieki dla seniorów, tworząc tym samym miejsca pracy. W rejonach miejskich potrzebne jest rozwinięcie sieci

4

www.glosseniora.pl

dziennych domów opieki dających zatrudnienie i zajęcie seniorom. Podobne ośrodki na terenach wiejskich poprawiłyby także znacząco sytuację najuboższych seniorów, np. poprzez bezpłatne posiłki.

Edukacja i opieka senioralna Małopolska posiada szeroką ofertę usług edukacyjnych dla seniorów, realizowaną przez uniwersytety trzeciego wieku i inne jednostki oświatowe. W czerwcu 2013 roku w  Małopolsce, w  16 powiatach, funkcjonowało 47 uniwersytetów. Problemem jest nadal znikomy udział w zajęciach UTW mężczyzn (poniżej10%) i należałoby podjąć działania zmierzające do zwiększenia aktywności tej grupy. W  Małopolsce zostały przygotowane opracowania strategiczne w  zakresie aktywizacji i  rozwijania opieki nad osobami starszymi. Obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii „srebrnej gospodarki” i szczegółowym programem działań odnoszącym się do starzejącej się populacji. Odnosząc się do problemów przedstawionych przez redakcję, marszałek wskazał na celowość przygotowania materiałów informacyjnych promujących lecznictwo uzdrowiskowe, jego bazę i  walory krajo-

Wojciech Kozak,

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania służbą zdrowia. Radny powiatu wielickiego trzech kadencji. W latach 2006–2010 Członek Zarządu, a obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego sprawujący nadzór nad: ochroną zdrowia, polityką społeczną i prorodzinną, ochroną środowiska, rolnictwem, infrastrukturą przeciwpowodziową.


znawcze, zawierające ważne informacje medyczne i praktyczne, niezbędne dla kuracjuszy. W zakresie opieki zdrowotnej za niepokojące uznał niewykorzystywanie zdrowotnych programów profilaktycznych. Szczególnie dotyczy to mężczyzn. Poważnym zadaniem jest więc zwiększenie świadomości zdrowotnej i profilaktycznej oraz ich aktywności. Można w  tym kierunku, obok UTW, dodatkowo zmobilizować: Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich i  Ochotniczą Straż Pożarną, korzystając z  małych projektów grantowych.

Opieka zdrowotna Priorytetową dziedziną w działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest opieka zdrowotna, oparta na Małopolskim Programie Ochrony Zdrowia, gwarantującym „wszystkim mieszkańcom regionu dostęp do opieki medycznej o  najwyższym standardzie usług, podlegająca ciągłej poprawie, zgodnie z  oczekiwaniami społecznymi...”. Województwo Małopolskie dysponuje 13 szpitalami, 1 zakładem opieki długoterminowej, 1 pogotowiem ratunkowym i  3 jednostkami opieki ambulatoryjnej. Wymienione podmioty lecznicze na koniec 2012 r. dysponowały 4098 łóżkami, w tym: 80 łóżkami opieki długoterminowej w  zakładach opiekuńczo-leczniczych, 70 łóżkami w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i 1020 łóżkami w szpitalach o profilu psychiatrycznym. Ogółem w 2012 r. w tych placówkach leczyło się 130 747 osób. Obłożenie łóżek we wszystkich jednostkach wojewódzkich wyniosło 81%, przy średnim czasie pobytu 9,3 dnia. Systematycznie kompleksowej modernizacji ulega baza lecznicza i wyposażenie większości szpitali. Konsekwentnie realizowane są małopolskie programy: zwalczania chorób nowotworowych na rzecz rozwoju onkologii w Małopolsce i dostępu do świadczeń medycznych dla chorych onkologicznie, profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdzia-

łania przemocy w rodzinie oraz ochrony zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki depresji (jako przedsięwzięcie nowatorskie w skali kraju). Nad realizacją programów, bezpieczeństwem sanitarnym, dostępnością do usług medycznych, ich jakością czuwa Małopolska Rada Zdrowia Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Lider zdrowej żywności Małopolska jako region specjalizuje się w produkcji tradycyjnej i zdrowej żywności. Znaczący udział w  tych przedsięwzięciach ma Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja. Organizowane są otwarte programy, konkursy (VI edycja), wystawy, imprezy propagujące produkcję zdrowej żywności i jej konsumpcję. Jako przykład marszałek podał wystawę organizowaną w  Proszowicach przez Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza. Na wystawie tej promowano rodzimą kurę zielononóżkę, a panowie podjęli trud zrobienia gigantycznej jajecznicy ekologicznej. Małopolska jest niekwestionowanym liderem produktów regionalnych i tradycyjnych. Wytwarza bowiem aż 1/3 krajowych, markowych produktów regionalnych, posiadających certyfikaty Unii Europejskiej. Należy do nich obecnie 11 produktów: oscypek, bryndza podhalańska, karp zatorski, redykołki, suska sechlońska, chleb prądnicki, kiełbasa lisiecka, jabłka łąckie, fasola Piękny Jaś, obwarzanek krakowski i jagnięcina podhalańska. W Małopolsce wytwarza się też aż 106 produktów tradycyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Na spotkaniach kapituły kwalifikującej takie produkty pojawiają się wspaniałe wyroby, pokłosie tradycji, efekt dorobku wielu pokoleń, wszystkich uczestników zachwyciła np. prezentowana m.in. przez 80-letnią kobietę z Chrzanówka tradycyjna zupa zoproska (robioną z kopru na zasmażce z dodatkiem ziół) o  niepowtarzalnym smaku. Przepisy regionalne będą promowane na stronach „Głosu Seniora”, w kąciku kulinarnym. Materiały na ten temat są dostępne na

stronie www.odrolnika.pl, a także w  zbiorach Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek widzi sens wspólnego promowania produktów na organizowanych lokalnie targach. Chciałby, aby na bazie Uniwersytetu Rolniczego organizować comiesięczne targi produktów tradycyjnych i regionalnych.

Polityka senioralna Omawiając politykę województwa skierowaną do seniorów wskazał na różne wydarzenia organizowane dla nich, takie jak program „Tradycja Łączy Pokolenia”, plebiscyty „Mistrzowie z Pasją” czy „Poza Stereotypem”, pokazujące nestorów najbardziej aktywnych, wyróżniających się ważnymi społecznie i kulturowo inicjatywami. Warto lepiej promować takie osiągnięcia jako dobre przykłady, tworząc wyróżnienie „Senior Zasłużony dla Środowiska” (lub Społeczności) . Jedną z metod mogłoby być wydanie kalendarza prezentującego wyróżniających się seniorów. Przykładem działań aktywizujących jest organizowanie także rozmaitych lokalnych imprez targowych. Proszowickie Targi Inwentarskie, organizowane w pierwszą sobotę miesiąca, gromadzą obecnie nawet kilka tysięcy osób. Targi są doskonałym miejscem do promowania rodzimych produktów pochodzenia rolniczego, jak wspominana już kurka zielononóżka, krowa czerwona polska, która była ginącą rasą, a obecnie znowu obudowuje się jej pogłowie (Dni w Jodłowniku) lub popularne karpie zatorskie. Hodowlą polskich ras zajmuje się pod Kocmyrzowem prof. Dubiel. Jego 2,5-hektarowe gospodarstwo jest miejscem, w którym seniorzy wolontariusze mogliby znaleźć interesujące zajęcie. Informacje o jego działalności warto rozpropagować za pośrednictwem uniwersytetów trzeciego wieku. Będziemy o tym pisać w kolejnych numerach „Głosu Seniora”. „„Edward Gretschel

5


WYWIAD

Seniorze,

Twoim atutem jest doświadczenie! – rozmowa z Andrzejem Martynuską, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Z  czego wynika trudna sytuacja osób starszych na rynku pracy? Żyliśmy kiedyś w  systemie, w  którym państwo gwarantowało każdemu pracę, lepszą albo gorszą, ale każdy musiał ją mieć. Raptem wszedł wolny rynek i  okazało się, że nie ma gwarancji posady... Często zdarza się, że osoby starsze nie mają aktualnych kwalifikacji, bo pracowały całe życie w jednej organizacji, robiły pokrewne czy wręcz te same rzeczy. Wiele z tych osób, nieprzygotowanych do bycia w  gotowości do podejmowania nowego zatrudnienia, w  momencie utraty pracy stało się całkowicie bezradnymi. Równocześnie obecny rynek kreuje zapotrzebowanie na pracownika energicznego, sprawnego, świetnie wykwalifikowanego i  przygotowanego do nadążania za tempem zmian. W  związku z  tym osoby starsze zwykle przegrywają tę konkurencję. Kreuje się taki stereotyp, że osoba starsza jest gorszym pracownikiem, a  to jest bardzo często nieprawda. I dlatego my próbujemy poprzez fundusze strukturalne budować programy wsparcia polegające na tym, że osoby w wieku 50+ mają możliwość zatrudnienia na subwencjonowanych stanowiskach pracy, czyli na takich, na których pracodawcy dopłaca się pewną gratyfikację do wynagrodzenia takiej osoby, przez co czyni się tańszym pracownikiem. No, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo póki są pieniądze, jest wsparcie. Jak się pieniądze kończą, okazuje się, że pracownik 50+, pozbawiony pewnych predyspozycji czy umiejętności, ma ogromne problemy z utrzymaniem lub znalezieniem nowej pracy.

6

www.glosseniora.pl

Nasze ponadroczne zainteresowanie sytuacją osób starszych w życiu publicznym nie pozostawia złudzeń – starsi ludzie się wycofują, zamykają, boją się konkurencji z młodymi… Wyszliśmy z takiej kultury, w której człowiek starszy był utożsamiany z  mądrością i był obdarzany naturalnym szacunkiem. Nie wszyscy pewnie na niego w  równym stopniu zasługiwali, ale była to kultura, w której starsi ludzie byli obdarzeni mądrością życiową, a  społeczeństwo miało przekonanie, że warto z  niej korzystać. Dzisiaj starsi ludzie są ciężarem, bo obciążają kosztami służbę zdrowia, bo marudzą, bo bez przerwy jakieś problemy w  związku z  ich funkcjonowaniem powstają, bo koszty socjalne rosną... To wszystko wynika z  kultury środowiska, w którym się żyje. Żeby temu przeciwdziałać, trzeba odpowiednio wcześnie ludzi wychowywać. A  my ciągle różnicujemy ludzi ze względu na wiek, nie mamy poczucia, że żyjemy we wspólnocie, że to jest jakieś kontinuum, że to jest naturalna symbioza. Gdzie ma się zwrócić o  pomoc starszy człowiek, który wypadł z rynku pracy? Wydaje się, że naturalnym miejscem, gdzie taka pomoc powinna i  mogłaby być świadczona, są publiczne służby zatrudnienia, w szczególności urzędy pracy. Ich działalność jest jednak bardzo zbiurokratyzowana przez przepisy. Liczby klientów, które przypadają na jednego zatrudnionego, są bardzo wysokie. W efekcie doradcy zawodowi zajmują się wszystkimi kategoriami osób, nie mogąc tak naprawdę żadnej z  nich poświęcić wystarczająco dużo czasu. W  tych warunkach nie ma obecnie możliwości po-

święcenia na rozmowę ze starszą osobą tyle czasu, by udałoby się zidentyfikować jej problemy i znaleźć rozwiązania, które ta osoba mogłaby zaakceptować i zrealizować. Co więc w sprawie wykluczenia zawodowego osób starszych robią w  tej chwili urzędy pracy? Osoby 50+, które się zgłaszają, rozmawiają z doradcą zawodowym, on diagnozuje ich potrzeby, wysyła na szkolenie, po którym bezrobotny idzie do pracodawcy. Jednak istotą wszystkich programów finansowanych z pieniędzy publicznych, w tym ze środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny), za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy czy innych organizacji, jest refundowanie części kosztów wynagrodzenia takiego pracownika na okres 6 czy 3 miesięcy. Niestety, w obecnych warunkach pracodawca, który korzysta z  tego typu pomocy, narażony jest na bardzo zbiurokratyzowany, zniechęcający proces zatrudnienia takiego człowieka. Z  pewnością należy uprościć te procedury. Środki na szkolenia i  zatrudnianie wszystkich potrzebujących są wciąż nie-


wystarczające. Dodatkowo stosowane dotąd kanały informacyjne nie trafiają tam, gdzie trzeba. W związku z powyższym należałoby dokonać standaryzacji tych działań, zadbać także o rzetelny przekaz medialny i kampanie informacyjne. Czyli zmianie powinny ulec przepisy? Aktualnie pracuje się nad zmianami polityki senioralnej. Miejmy nadzieję, że zostanie zaproponowany zestaw działań i możliwości, z których można będzie skorzystać. Mówię tu o  szerszym mechanizmie, takim, w  którym pracownicy 50+ stawaliby się dla pracodawcy coraz tańsi tak, by finansowo opłacało się utrzymywać zatrudnienie takiej osoby aż do emerytury. To jest kwestia polityki państwa. Źródło rozwiązania tego problemu leży w rządzie i parlamencie. Problemem osób starszych jest nie tylko mentalne wycofanie, ale równie często fakt, że zaczynają chorować, odczuwać różnego rodzaju dolegliwości, które ograniczają je w pewnych obszarach działania, a nie ma takiego mechanizmu, takiego systemu, który by tych ludzi wsparł. Trzeba go zbudować. To powinno być jedno z podstawowych wyzwań dla publicznych służb zatrudnienia, którym nie należy tego zadania po prostu dopisać, tylko stworzyć warunki, żeby one mogły to zadanie realizować. Trzeba stworzyć przestrzeń, w której przygotowana i mająca wiedzę o  problemach osób starszych grupa ludzi będzie w stanie te bardzo szerokie problemy rozwiązywać… No i potem trzeba pewnych instrumentów, które sprawią, że pracodawcy zyskają zatrudniając osobę, która nie jest tak dynamiczna jak młody człowiek, musi się przyuczyć. Co by Pan radził osobom tuż przed osiągnięciem wieku 50+? Po pierwsze, żyj ze świadomością, że życie nie kończy się na tej pracy, którą wykonujesz obecnie – kształć się ustawicznie, zdobywaj ciągle nowe umiejętności… I przede wszystkim nie bój się konkurować z młodymi. Twoim atutem jest doświadczenie. Naucz się je wykorzystywać! Rozmawiał: Łukasz Salwarowski

Inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na rzecz osób 50+: W październiku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął wraz ze Stowarzyszeniem Wiosna i czteroma powiatowymi urzędami z Małopolski realizację projektu „50+, dojrzali, potrzebni, kompetentni”. Ma on pomóc 200 osobom bezrobotnym i biernym zawodowo po 50. roku życia. Oparty będzie na modelu pracy aktywnych zawodowo wolontariuszy po 45. roku życia z osobami bezrobotnymi i biernymi po 50. roku życia. Chodzi o pełne wykorzystanie potencjału pracowników dojrzałych. Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia jak największej liczby uczestników projektu. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od kliku lat promuje nową metodę pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi. Chodzi o Trenera Zatrudnienia Wspieranego (TZW). Zaczęło się w 2005 roku dzięki dofinansowaniu z Unii w ramach programu Equal, potem dzięki Programowi Kapitał Ludzki metodę rozwinięto o model pracy TZW z kobietami oraz z osobami niepełnosprawnymi. W konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS 2010” pomysł został uhonorowany tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”. Obecnie WUP w Krakowie realizuje innowacyjny projekt ,,Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej”. Są już efekty. Ponad 450 osób udało się przywrócić na rynek pracy. Projekt „Holownik” wspiera osoby bezrobotne, bezdomne, opuszczające zakłady karne oraz wywodzące się z mniejszości narodowych. Ludzie starsi, zwłaszcza 50+, stanowią około jednej trzeciej objętych pomocą. TZW do aktywizacji zawodowej wykorzystują przede wszystkim coaching. TZW motywuje bezrobotnego do szukania pracy, przygotowuje go do niej i pracuje z nim nad utrzymaniem posady. Trener musi pełnić wobec swoich klientów różne role: coacha, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, pracownika socjalnego, PR-owca, a nawet psychoterapeuty. Celem ,,Holownika” jest również wprowadzenie metody pracy z „trudno zatrudnialnymi” osobami w co najmniej 25 małopolskich instytucjach rynku pracy oraz instytucjach pomocy i integracji społecznej. Pierwszy etap projektu obejmował spotkania oraz szkolenia z metody pracy TZW. W 11 spotkaniach uczestniczyło 248 osób, reprezentujących 100 małopolskich instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej.

Z kolei w szkoleniach wzięło udział 140 osób z 60 małopolskich instytucji i organizacji. W drugim etapie projektu 104 najlepszych uczestników szkoleń, co najmniej przez pół roku, wdraża pilotażowo metodę pracy TZW w swoich instytucjach. Do końca września br. TZW objęli wsparciem 859 klientów, w tym prawie jedną trzecią stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby 50+. Są już pierwsze wymierne efekty: ponad 450 osób udało się przywrócić do życia zawodowego. WUP Kraków realizuje również z pieniędzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”, polegający na wyłonieniu organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych dla osób mających problemy ze znalezieniem pracy. Dużą grupę w projekcie stanowią osoby starsze. Oferty zgłaszają samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego i turystyką oraz kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi. Korzyścią dla tych instytucji jest możliwość pozyskania dodatkowych osób (koszty pokrywa WUP Kraków) do wykonywania zadań związanych np. z ochroną, utrzymaniem i renowacją zabytków (proste prace konserwatorskie), zadaniami statutowymi danej instytucji (np. praca przewodnika, opiekuna ekspozycji, akustyka, prace przy wystawach). Część zgłaszanych ofert dotyczy także stanowisk o charakterze administracyjno-obsługowym. Oferty pracy lub stażu zawodowego kierowane są do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, powyżej 50. roku życia. Zakres zadań na danym stanowisku jest dostosowany do specyfiki i potrzeb tej grupy. Uczestnicy projektu otrzymują odpowiednie wsparcie w pierwszym okresie zatrudnienia: przeszkolenie, nadzór ze strony doświadczonej osoby. W 2011 roku, dzięki udziałowi w projekcie „KONSERWATOR” pracę znalazło 51 osób w wieku 50+, natomiast w roku kolejnym 48 osób. W 2013 r. w projekcie bierze udział 38 osób. Z uczestnictwa w projekcie w okresie: 2011–2013 skorzysta 520 osób (400 – na zatrudnieniu subsydiowanym, 120 – na stażach zawodowych, 265 osób – ze szkoleń zawodowych).

7


Warto wiedzieć

Federacja UTW Rozmowa z Wiesławą Borczyk, inicjatorką i organizatorką, a także społecznym prezesem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jak powstała Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW? Co było inspiracją do jej utworzenia ? W  Krakowie, w  grudniu 2007 roku, z inicjatywy samych UTW, na zebraniu założycielskim utworzono ogólnopolski związek uniwersytetów trzeciego wieku, działający pod nazwą Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uchwalono statut, wybrano 5-osobowy zarząd i  3-osobową komisję rewizyjną. Siedzibą jest Nowy Sącz. Aktualnie, w  2013 roku Federacja liczy 22 członków zwyczajnych i  2 członków wspierających. Zgłaszają się kolejne stowarzyszenia UTW oraz organizacje prowadzące działania edukacyjno-aktywizujące dla seniorów. Inspiracją do utworzenia Federacji UTW była potrzeba pomocy i wsparcia dla UTW, a  szczególnie dla ich liderów i  zarządów. Na ogólnopolskich konferencjach UTW często zgłaszały trudności i  problemy, z  którymi się borykały. Coraz więcej chętnych starszych osób na emeryturze zgłaszało się do UTW, tworzono nawet listy rezerwowe, bo nie wszystkich można było przyjąć ze względu na ograniczone warunki lokalowe, finansowe itp. Trzeba zaznaczyć, że UTW prowadzą edukację nieformalną dla osób starszych, która nie była objęta dofinansowaniem z budżetu państwa. Sytuacja uległa zmianie, w  związku z  utworzeniem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, które poprzedziło spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, zorganizowane przez Federację UTW. Jak można po 5 latach działalności Federacji UTW przedstawić pokrótce jej osiągnięcia?

8

www.glosseniora.pl

Na zebraniu założycielskim określono zakres działania Federacji UTW obejmujący m.in.: wsparcie organizacyjne, prawne, logistyczne, szkoleniowe i finansowe, a  także reprezentowanie uniwersytetów na forum ogólnopaństwowym i  międzynarodowym oraz kształtowanie standardów działania i  integrowanie środowiska UTW w kraju i za granicą. Symbolicznym wydarzeniem było zorganizowanie przez Federację UTW spotkania z  premierem, który w  lipcu 2011  r. w  Szczawnicy rozmawiał z  prawie 200 przedstawicielami UTW. Nie czekaliśmy na oficjalne wystąpienie, ale postaraliśmy się o  to, aby premier posłuchał liderów UTW, ich problemów i propozycji rozwiązań, mających na celu rozwój UTW i  większą aktywność seniorów w naszym kraju. Premier znał już działalność UTW i powiedział m.in.: „Uniwersytety trzeciego wieku to wspaniały ruch. Aktywność edukacyjna i zawodowa ludzi starszych nie jest żadną ekstrawagancją. Warto się zastanowić, w jaki sposób skuteczniej można by pomóc uniwersytetom trzeciego wieku, bo to po prostu działa”. To było przełomowym wydarzeniem dla środowiska seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku. Zaczęło się przygotowanie do tworzenia rządowego programu wspierania UTW i innych organizacji działających na rzecz seniorów. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na Forum III Wieku w 2012 r. w Nowym Sączu o utworzeniu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, z  budżetem 60 mln zł, a  dyrektor nowo utworzonego Departamentu Polityki Senioralnej dr Marzena Breza przekazała informacje o konkursie grantowym.

Można więc powiedzieć, że od spotkania w Szczawnicy rozpoczęły się prace nad polityką senioralną w naszym kraju. Pomocna tym działaniom była idea Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. W okresie 5-letniej działalności Federacja UTW zrealizowała m.in. takie działania, jak: ÎÎ prowadzenie i  aktualizacja bazy adresowej UTW; mailing UTW, ÎÎ prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla UTW i  osób chcących utworzyć UTW, ÎÎ opracowanie i realizacja cyklu szkoleń pn. „Akademia Lidera UTW”, ÎÎ coroczna organizacja Forum III Wieku w  ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju: www.forumtrzeciegowieku.pl (wspólna inicjatywa Sądeckiego UTW i Federacji UTW), ÎÎ opracowanie, promowanie i wdrażanie standardów działania UTW w Polsce, ÎÎ opracowanie publikacji/poradników dla UTW i  osób chcących utworzyć UTW; publikacje są dostępne na stronach Federacji : „„ Z arządzanie Uniwersytetem trzeciego wieku, krok po kroku


ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

http://www.federacjautw.pl/alutw/ images/stories/zutw.pdf „„ Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, krok po kroku http://www.federacjautw.pl/alutw/ images/stories/tutw.pdf „„ Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce http://www.federacjautw.pl/putw/ images/glowna/standardy.pdf. wydawanie newsletterów oraz Biuletynu UTW „Uniwersytety Trzeciego Wieku”; prowadzenie strony internetowej: www.federacjautw.pl współpraca w  organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW „Trzeci wiek na start” w Łazach w woj. śląskim, współpraca z UTW w regionach – regionalne Forum UTW,

p orozumienia o współpracy pomiędzy Federacją a polskimi UTW na Białorusi (Grodno), Ukrainie (Lwów), Litwie (Wilno, Kiejdany), Austrii (Wiedeń). Wykaz projektów realizowanych i w trakcie realizacji przez Federację UTW w latach 2009–2013 znajduje się na: http:// www.federacjautw.pl/ ÎÎ

Jakie inicjatywy podejmuje Federacja UTW w Małopolsce? W Małopolsce działa już 48 UTW. Od 3 lat organizujemy Forum Małopolskich UTW z  udziałem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego, uczelni wyższych, wielu instytucji i  organizacji, a  także mediów. To są ważne wydarzenia regionalne, na których dyskutujemy o problemach dotyczących osób starszych i  potrzebie współpracy wielu środowisk dla poprawy wizerunku ludzi starszych, wyko-

rzystania ich potencjału życiowego i zawodowego, włączenia w działalność społeczną i obywatelską. W tym roku, w dniach 28–29 listopada, kolejne III Forum Małopolskich UTW odbędzie się w  Krakowie, na którym omawiane będą tematy dotyczące m.in. wdrożenia „srebrnej gospodarki” w Małopolsce, wyników badań nad jakością życia osób starszych w  regionie, tworzenia rad seniorów w  gminach. Zaprezentowane zostaną nowe inicjatywy środowiska UTW, tj. Zimowa Senioriada w  Rabce Zdroju i  Juwenalia Małopolskich UTW. Odbędzie się też uroczyste wręczenie Certyfikatów – „Profesjonalny UTW” dla tych UTW, które brały udział w standaryzacji działalności UTW, projekcie realizowanym przez Federację UTW. Rozmawiał: Andrzej Skrzyński

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Małopolsce UNIWERSYTET

ADRES

E-MAIL

ul. Trudna 1, Bochnia 32-700

wse@wse.bochnia.pl

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Kanonicza 14, Kraków 31-007

jutw@uj.edu.pl

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Filia w Brzesku, pl. Targowy 10, Brzesko 32-800

cecylia1951@tlen.pl

Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Rudnicka 2A, Klucze 32-310

sporim@interia.pl

ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz 33-300

sekretariat@sutw.pl

Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Kościeliska 7, Zakopane 34-500

put.zakopane@vp.pl

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skawinie

ul. Kopernika 13, Skawina 32-050

achrzastowski@wp.pl

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zabierzowie

ul. Szkolna 2, Zabierzów 32-080

achrzastowski@wp.pl

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, Koszyce 32-130

bib.koszyce@wp.pl

Stowarzyszenie Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Limanowej

ul. Jana Pawła II 42, Limanowa 34-600

sekretariat@utw.limanowa. edu.pl

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Parkowa 2, Rabka Zdrój 34-700

uniwersytet3@gmail.com

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie

ul. Waryńskiego 14, Tarnów 33-100

utw.tarnow@interia.eu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

ul. Krakowska 112, Andrychów 34-120

utw.andrychow@gmail.com

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

ul. Focha 3, Chrzanów 32-500

utwchrzanow@gmail.com

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drwini

Drwinia 173, Drwinia 32-709

utwdrwinia@wp.pl

ul. Kościuszki 1, Maków Podhalański 34-220

barbaratyszewska@gmail.com

Bocheński Uniwersytet Otwarty przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bochni

Stowarzyszenie Sądecki UTW

Stowarzyszenie Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszycach

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim Źródło: Małopolski Informator Społeczny, http://www.mis.rops.krakow.pl

9


Warto wiedzieć UNIWERSYTET

ADRES

E-MAIL

Drwinia 173, Drwinia 32-709

utwdrwinia@wp.pl

ul. Kościuszki 1, Maków Podhalański 34-220

barbaratyszewska@gmail.com

ul. Krzywa 1, Nowy Targ 34-400

utw-nowytarg@wp.pl

pl. Kazimierza Wielkiego 5, Tarnów 33-100

fundacja@kromkachleba.pl

ul. Mickiewicza 30, Kraków 30-059

tuo@agh.edu.pl

ul. Kijowska 14, Kraków 30-079

rlisowsk@wszib.edu.pl

ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

utw@pk.edu.pl

ul. Młyńska 18/34, Niepołomice 32-005

janusz@moa.home.pl

ul. Rakowicka 27, Kraków 31-510

u3w@uek.krakow.pl

al. 29 Listopada 46, Kraków 31-425

biurocku@ur.krakow.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty” przy Centrum Kultury w Wolbromiu

ul. Leśna 2, Wolbrom 32-340

apabian@dk.wolbrom.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus” w Gnojniku

Gnojnik 363, Gnojnik 32-864

ewac-l@tlen.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku IGNATIANUM przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika , Kraków 31-501

utw@ignatianum.edu.pl

ul. Kanonicza 25, Kraków 31-002

biuro@utwjp2.pl

Gdów 398, Gdów 32-420

edyta-trojanska@wp.pl

ul. Piłsudskiego 19, Krynica-Zdrój 33-380

inwestujwsiebie@ck.krynica.pl

ul. Kościuszki 11, Dąbrowa Tarnowska 33-200

utwdt@interia.pl

ul. Żwirki i Wigury 2A, Kęty 32-650

animator@domkultury.kety.pl

ul. Francesco Nullo 29, Olkusz 32-300

dyr@mok.olkusz.pl

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drwini Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Fundacja „Kromka Chleba” Tarnów Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH w Krakowie Uniwersytet 50+ przy Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Fundacja „Zamek Królewski” w Niepołomicach Uniwersytet Trzeciego Wieku – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Gdowie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Dąbrowa Tarnowska Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Kętach Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju

ul. Płachcińskiego 650, Kłaj 32-015 Lipnica Murowana 83, Lipnica Murowana 32-724

lipnica2341@wp.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapanowie,

Łapanów 34, Łapanów 32-740

promocja@lapanow.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miechowie

ul. Sienkiewicza 25, Miechów 32-200

utwmiechow@interia.pl

Rynek 27, Myślenice 32-400

towarzystwokultury @gmail.com

ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim 32-602

utw@ock.org.pl

ul. 3 Maja 72, Proszowice 32-000

mark.sl@wp.pl

Ropa 733, Ropa 38-312

stowmwr@wp.pl

ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka 34-200

szkola@wste.edu.pl

ul. Kościuszki 74, Trzebinia 32-540

uniwersytet@tck.trzebinia.pl

os. Stalowe 17, Kraków 31-922

utw@up.krakow.pl

ul. Limanowskiego 11, Wieliczka 32-020

e.tylek@utw-wieliczka.pl

ul. Biecka 3, Gorlice 38-300

r.dziubina@interia.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach – Myślenickie Towarzystwo Kultury Myślenice Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Proszowicach Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ropie - Stowarzyszenie Miłośników Wsi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suchej Beskidzkiej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebini Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wieliczce Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach – Stowarzyszenie „Klub Gorliczan” Źródło: Małopolski Informator Społeczny, http://www.mis.rops.krakow.pl 10

www.glosseniora.pl


Spotkania i rozmowy nt. polityki senioralnej z poseł Elżbietą Achinger

Zaczęło się w Krynicy, w pierwszych dniach września, podczas Forum Trzeciego Wieku, imprezy towarzyszącej XXIII Forum Ekonomicznemu. Poseł Jarosław Gowin, otrzymując kolejne wydanie „Głosu Seniora”, rzucił okiem na gazetę i  szybko nas ukierunkował: „Sprawy seniorów to Ela Achinger”. O  działalności Pani Poseł nie wiedziałem zbyt wiele. Strona internetowa: www. elzbietaachinger.pl szybko uzupełniła moją wiedzę. Prawnik z wykształcenia, przez kilka lat kurator sądowy. W latach 2002–2006 radna Wieliczki, następnie radna Sejmiku Małopolskiego. Po rezygnacji z  mandatu poselskiego przez Aleksandra Grada jako kolejna na liście uzyskała miejsce w  Parlamencie. Członek chóru Camerata i  od 4 lat prezes Stowarzyszenia Muzycznego pod tą samą nazwą. Od kwietnia 2011 r. wydawca miesięcznika „Życie Wieliczki i Powiatu”. W  Sejmie zaangażowana w  pracę komisji: sprawiedliwości i  praw człowieka, innowacyjności i nowych technologii oraz ds. nowelizacji prawa spółdzielczego. Ale jej aktywność to jeszcze udział w Małopolskim Zespole Parlamentarnym, Parlamentarnym Zespole ds. UTW, zespołach ds. ekonomii i  przedsiębiorczości społecznej oraz wspierania inicjatyw kulturalnych. Uhonorowana statuetką „Wpływowa Kobieta Małopolski 2013”. Umówiłem się na spotkanie w  Biurze Poselskim w  Wieliczce. To, co miało być wywiadem, bardzo szybko zamieniło się w długą, bardzo ciekawą rozmowę o problemach i sprawach senioralnych oraz różnych inicjatywach Pani Poseł. W 2011 roku przy Stowarzyszeniu Absolwentów i  Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w  Wieliczce powstał Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku. W okresie od marca do czerwca uczestniczyło około 60 osób. W następnym roku było to około 100 osób, a obecnie w zajęciach uczestniczy 140–160 osób. Sytuacja ta pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie inicjatywy. Przy współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i Akademii Górniczo-Hutniczej powstał autorski program będący rodzajem pakietu startowego dla UTW, przeznaczony dla gmin i stowarzyszeń zainteresowanych utworzeniem uniwersytetu. Jego misją jest, „aby uniwersytety trafiły pod strzechy”, edukowały, integrowały i aktywizowały osoby starsze. Poza wiedzą encyklopedyczną uwzględnia szereg tematów praktycznych, m.in.: naukę obsługi komputera, języków obcych, warsztaty literackie, zajęcia muzyczne, plastyczne i rękodzielnicze, a także kursy opieki medycznej będące podstawą do utworzenia wolontariatu medycznego seniorów. Według Pani Poseł baza lokalowa dla tej działalności, wpisującej się w  ideę edukacji ustawicznej, powinna być udostępniana nieodpłatnie (pomieszczenia szkolne). Warto także wykorzystać potencjał kadry nauczycielskiej. Uczestnicy UTW powinni wnosić pracę i  jakąś odpłatność za jego funkcjonowanie, ale poza udziałem wła-

snym niezbędne jest wsparcie. Środki możliwe do uzyskania to Program ASOS i fundusze z Urzędu Marszałkowskiego. Pani Poseł współpracuje obecnie z UTW Wieliczce, Niepołomicach, Kłaju, Łapanowie, Drwini, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gnojniku, Lipnicy Murowanej, Bochni, Koszycach i  Miechowie. Część z  tych uniwersytetów powstała z jej inicjatywy. Ważną sprawą jest także integrowanie środowiska. Zdaniem Pani Poseł na stale do kalendarza wydarzeń w  Małopolsce powinny wejść wspólne imprezy seniorów, jak np. I Małopolska Spartakiada Seniorów w Kłaju, w której uczestniczyło ponad 100 zawodników z  9 UTW czy II Ogólnopolski Marsz Seniora w  Wieliczce, w  którym udział wzięło około 120 osób z  różnych stron kraju. Za najpilniejsze zadania Pani Poseł uważa kreowanie pozytywnego obrazu seniora, włączanie się osób starszych w sprawy obywatelskie (rady seniorów) i  edukację prozdrowotną. Mamy nadzieję na kolejne przedsięwzięcia prosenioralne z  inicjatywy Pani Poseł, mimo że – jak sama mówi – największym problemem jest brak czasu na wszystkie aktywności, gdyż doba jest zbyt krótka. „„Andrzej Skrzyński

11


Warto wiedzieć

Miejsca przyjazne seniorom ▸

Spotkanie w kawiarni z  przyjaciółmi, wernisaż w muzeum, wizyta w  bibliotece, ciekawy wykład w ośrodku kultury, a może relaks w  spa lub w  centrum urody…? Czy te miejsca staną się wkrótce dostępne również dla ludzi starszych?

Samorząd Województwa Małopolskiego od wielu lat realizuje inicjatywy przyczyniające się do poprawy jakości życia małopolskich seniorów. W integrującej polityce społecznej, będącej jednym z  kierunków polityki rozwoju zawartej w  Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011– 2020, działania na rzecz seniorów, przyczyniające się do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego tej grupy społecznej, są kluczowe. Takie założenie stoi również u podstaw koncepcji tzw. srebrnej gospodarki, której głównym celem jest utworzenie z Małopolski miejsca atrakcyjnego i  dostosowanego do potrzeb i możliwości osób starszych. Samorząd od wielu lat wspiera i promuje aktywne postawy seniorów, przełamuje bariery oraz buduje pozytywny wizerunek osoby starszej w Małopolsce. Ważnym aspektem jest wzmocnienie inicjatyw oddolnych, płynących od samych zainteresowanych, bądź inspirowanych dobrymi praktykami. Przykładem tak pojmowanego podejścia do osób starszych jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej coroczny Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku”.

12

www.glosseniora.pl

fot. fotolia/© Lisa F. Young

Niezwykle ciekawą inicjatywą przełamującą stereotypy myślowe i budującą otwarte na zamiany społeczeństwo jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i  Gminę Miejską Kraków projekt pod nazwą „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Realizowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na oczekiwania osób starszych, które ze względu na zmiany demograficzne są coraz liczniejszą grupą mieszkańców Małopolski. Projekt zrodził się z  potrzeby stworzenia przyjaznego otoczenia osobom starszym, które niejednokrotnie szukały miejsc, w  których czułyby się komfortowo i  takich, które byłyby dostosowane do ich

możliwości. Wybór miejsc przyjaznych seniorom dokonuje się poprzez bezpośrednią weryfikację zgłoszonych do projektu podmiotów. Celem tego konkursu jest więc wyłonienie i promowanie instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz miejsc użyteczności publicznej, kawiarni czy sklepów, które są otwarte na potrzeby tej właśnie grupy. Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom” realizowana jest w oparciu o zawarte 24 maja 2011 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a  Gminą Miejską Kraków. Do dnia 31 października każdego roku przyjmowane są zgłoszenia do akcji. O otrzymanie certyfi-


katu „Miejsce Przyjazne Seniorom” zgodnie z regulaminem mogą zgłaszać się: ÎÎ instytucje, ÎÎ firmy, ÎÎ organizacje, ÎÎ urzędy, ÎÎ osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce, ÎÎ inne spełniające kryteria regulaminu.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła Decyzyjna, którą tworzą Marszałek Województwa Małopolskiego i  Prezydent Miasta Krakowa. Wizytacją zgłaszanych miejsc i  weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja Konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę Decyzyjną. Poniżej lista laureatów II edycji realizowanego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, iż inicjatywa Samorządu Województwa i Gminy Miejskiej Kraków zaowocuje wzrostem inicjatyw prosenioralnych nie tylko w  Krakowie, ale również w całej Małopolsce. Laureatów tegorocznej edycji poznamy w połowie grudnia. „„Katarzyna Wojtanowicz kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

W II edycji akcji Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” otrzymali: Lp.

Nazwa miejsca

Adres

1.

Księgarnia WAM

ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków

2.

Klub Wersalik – Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta

os. Ogrodowe 15; 31-916 Kraków

3.

Studio Tańca GOSZa – Małgorzata Szyda

ul. Kazimierza Wielkiego 117; Kraków

4.

Active Woman – Studio Promocji Zdrowia i Urody

ul. Józefińska 11; 30-529 Kraków

5.

Hotel Logos

ul. Szujskiego 5; 31- 123 Kraków

6.

Klub „Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

os. Złotego Wieku 14; 31-616 Kraków

7.

Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida

os. Górali 5; 31-959 Kraków

8.

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert

ul. Lea 5a/4; 30- 422 Kraków

9.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1; 31-124 Kraków

10.

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

ul. Aleksandry 11; 30-837 Kraków

11.

LaLoba Fitness – Zdrowie – Rozwój

ul. Dauna 113; 30-611 Kraków

12.

Muzeum Narodowe w Krakowie

al. 3 Maja 1; 30-062 Kraków

13.

Klub Seniora – Krakowski Związek Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

os. Tysiąclecia 42; 31-610 Kraków

14.

MOCAK Muzeum – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

ul. Lipowa 4; 30-702 Kraków

15.

Kawiarnia „Cafe Caroline’

ul. Głowackiego 4 Lokal 6; 30-085 Kraków

16.

Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa

ul. Zamoyskiego 2; 30-523 Kraków

17.

Katolicki Dom Kultury im. Ks. Kard. A.S. Sapiechy

ul. Bobrowskiego 6; 31-522 Kraków

18.

Kino Pod Baranami – Maria Magdalena Gierat

Rynek Główny 27; 31-010 Kraków

19.

Śródmiejski Ośrodek Kultury

ul. Mikołajska 2; 31- 027 Kraków

20.

UTW przy Uniwersytecie Rolniczym

ul. 29 listopada 46; Kraków

21.

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Powroźnicza 2, 30-307 Kraków

22.

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie, Filia nr 2

ul. Jasińskiego 32, 30-815 Kraków

23.

Krowoderska Biblioteka Publiczna – Biblioteka Główna, Czytelnia Naukowa

ul. Królewska 59, 30-831 Kraków

24.

Klub Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta

ps. Kościelniki, ul. Płoszczyny 1; 31-988 Kraków

25.

Dom Zasłużonego Kombatanta i ogród przylegający do domu

ul. Seniorów Lotnictwa 10; 31-450 Kraków

26.

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie

os. Stalowe 12; 31-921 Kraków

13


fot. fotolia.com/© roboriginal

Warto wiedzieć Czym różni się ideał piękna sprzed wieku od współczesnego? Dzieli je cała epoka! Współczesna 80-letnia kobieta swoim wyglądem całkowicie różni się od praprababci! Dermatologia, kosmetologia, dietetyka, rehabilitacja i medycyna uczyniły bowiem ogromny skok do przodu. Współcześnie dysponujemy potężnym arsenałem metod i środków odmładzających i upiększających. O zdrowie i urodę trzeba odpowiednio i regularnie dbać. Tego, jak to robić fachowo i bez szkody dla ciała, warto uczyć się od profesjonalistów.

Nie jestem zwolennikiem

zatrzymywania czasu Czy nie wydaje się Pani, że bardzo dużo miejsca poświęca się pięknu w kontekście ludzi młodych, natomiast niewiele w kontekście seniorów? Dr n. med. Izabela Załęska-Żyłka: Częściowo się z  tym zgadzam, dlatego staramy się wyszkolić najlepszych specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak poprowadzić osoby w wieku dojrzałym. W mojej ocenie nie ma obecnie na rynku specjalistów, którzy podchodziliby do człowieka holistycznie i kompleksowo, którzy będą umieli doradzić zarówno w  sprawach odżywania, aktywności fizycznej i  urody. Nasze studia, które mają charakter interdyscyplinarny, będą przygotowywały studentów do takiego podejścia. Osoby w  wieku dojrzałym będą miały do kogo się zgłosić. Nasze nowe pracownie kosmetologiczne, czyli realne warunki zatrudnienia dla naszych studentów, będą zapraszały seniorów do współpracy. To jest dla nas niezwykle ważne, aby ich aktywizować, zachęcać, żeby chcieli o  siebie zadbać. My im w  tym pomożemy w  zakresie dietetyki, kosmetologii i mam nadzieję, że w krótkim czasie również ze strony turystyki i rekreacji. Będziemy tworzyli specjalny program dla osób dojrzałych.

14

www.glosseniora.pl

Rozmowa z dr n. med. Izabelą Załęską-Żyłka, dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla, członkiem Rady Eksperckiej „Głosu Seniora”, właścicielką Kliniki Młodości.

Co Pani radzi seniorom, żeby poczuli się pięknie? To jest bardzo trudne pytanie, bo każdy z nas jest innym człowiekiem i  ma inne oczekiwania. Nie ma jednego złotego środka, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest najlepszy. Przede wszystkim należy zaakceptować to, że nie mamy już dwudziestu lat. W  momencie, w  którym to zaakceptujemy, możemy czuć się szczęśliwi, a jednocześnie dbać o  siebie kompleksowo, poprawiając kondycję naszej skóry i  naszego zdrowia. Myślę, że wtedy taka osoba może być szczęśliwa i czuć się dobrze. Co z  zatrzymywaniem młodości na siłę poprzez stosowanie różnych zabiegów? Gdzie pojawia się granica? Każdy wiek ma swoje piękne strony. Mimo, że na co dzień zajmuję się kosmetologią estetyczną, to nie jestem zwolennikiem zatrzymywania czasu. Zmarszczki, które pojawiają się na twarzy, są odzwierciedleniem naszych przeżyć, naszego życia, więc ja bym wcale z tym bardzo mocno nie walczyła. Naturalnie, że możemy poprawić wygląd

naszej skóry, możemy spłycić zmarszczki, ale radykalne zmiany naszego wyglądu nie są wskazane. Gdzie jest granica? Przypuszczam, że dla każdego w innym miejscu. Jeżeli ktoś zgłasza się do mnie, zawsze proszę, żeby przyniósł zdjęcie sprzed 10 lat. Jeżeli „cofniemy” czas i poprawimy czyjąś urodę w rażący, zbyt daleko idący sposób, będzie wyglądało to, w mojej ocenie, komicznie. Jeżeli ktoś wyglądał na lat 50, a  po wykonaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej będzie wyglądał na pierwszy rzut oka o 20 lat młodziej, czy to będzie wyglądało naturalnie ? Czy będzie to akceptowalne dla otoczenia tej osoby? W mojej ocenie nie, ale odpowiedź na to pytanie zostawiam państwu. Po konsultacjach z klubami seniora okazało się, że nestorzy unikają gabinetów i salonów kosmetycznych nie dlatego, że się ich boją, lecz na tak kosztowne zabiegi po prostu ich nie stać. Nasze kształcenie akademickie ukierunkowane jest na konkretną osobę, w różnym wieku oraz indywidualne poradnictwo merytoryczne, dla każdego pacjenta. W każdym


roku akademickim modyfikujemy programy nauczania przygotowujące absolwentów do pracy z seniorami. Przygotowujemy bezpłatne konsultacje dla seniorów, także pod kątem ich możliwości finansowych. Pomagamy w doborze odpowiednich kosmetyków do zabiegów w warunkach domowych. Często bowiem zdarza się, że pacjent używa drogich kremów, balsamów, olejków, mydeł, żeli, szamponów, odżywek, czy innych stosowanych powszechnie preparatów, które zamiast pomagać, mogą szkodzić jego skórze, a nawet zdrowiu. Jak się dobiera kosmetyki dla seniora? Żeby kosmetyk właściwie zadziałał, podstawową rzeczą jest dobrze postawiona diagnoza. Nie zawsze musi to być kosmetyk z górnej półki. Często zdarza się, że tani krem czy olejek pomoże dużo bardziej niż ten najdroższy. Pamiętajmy, że preparat czy kosmetyk przeznaczony do wszystkiego, najczęściej jest mało skuteczny i nie należy go kupować, ani używać. W  programie studiów dużo uwagi poświęcacie Państwo dietetyce. Właściwe odżywianie i  urozmaicona dieta, są ważnymi elementami każdej terapii kosmetologicznej i  medycznej. Epokę otyłości, skracającej ludzkie życie o  14 lat, podobnie jak niezdrową modę na wysokokaloryczne odżywianie, mamy już za sobą. Człowiek z  nadwagą, karmiony wysokokalorycznymi produktami, ma często problemy ze skórą i  innymi schorzeniami. Dietetyka, jako nauka medyczna, obejmuje podstawowe zasady zdrowego żywienia. Kojarzy i  eliminuje uboczne działanie leków na stan zdrowia pacjenta. Skutecznie wpływa na odporność organizmu. Ma ścisłe związki i  zależności z  biochemią. Coraz częściej zalecamy naszym pacjentom spożywanie żywności bez konserwantów, owoców i  płodów rolnych nie poddanych działaniu antybiotyków i  herbicydów. Nakłaniamy również do unikania produktów genetycznie modyfikowanych. Dzięki naszym programom edukacyjnym jest szansa powrotu seniorów do zdrowego żywienia, a co za tym idzie poprawy jakości ich życia. Rozmawiał: Edward Gretschel

Mekka dojrzałych

kinomanów

Czas: środa, godzina 11.00. Miejsce: Kraków, Kino Pod Baranami. Słychać serdeczne powitania i przyjazne rozmowy. Czuć aromat świeżo zaparzonej kawy i  słodkich ciasteczek. Widać krakowskich seniorów, oczekujących na kolejne spotkanie „Dojrzałego kina”. I tak jest co tydzień. Już od czterech lat. Zwykłe przedsięwzięcie, zainicjowane przez Bożenę Gierat z Kina Pod Baranami, przeobraziło się w swoistą mekkę dla dojrzałych kinomanów. W  ramach „Dojrzałego kina”, którego nowy sezon zainaugurowany został w  środę, 4  września, pokazem filmu „Blue Jasmine” (spektakularnej, najnowszej produkcji Woody’ego Allena z kapitalną rolą Cate Blanchett), prezentowane są filmy kinematografii polskiej, europejskiej, światowej, czasem z odległych kręgów kulturowych. Takie, które zaistniały. Mądre, głębokie, poruszające ważkie ogólnoludzkie sprawy. Niosące zupełnie inne przesłanie niż współczesna wszechobecna komercja. Często dotykające tematów niszowych. Słowem: wybitne filmy, wybitni twórcy, wybitne aktorstwo. Przed każdym pokazem prelekcję prowadzi redaktor Maria Malatyńska, ceniona krytyk filmowa, która cykliczne spotkania dojrzałej widowni doprowadziła do rangi wydarzenia kulturalnego. Charyzmatyczna, na wskroś znająca tematykę kina, zawsze perfekcyjnie przygotowana, snująca filmowe opowieści z charakterystyczną dla siebie swadą. Kobieta o ujmującej osobowości, zawsze oczekiwana, zaprzyjaźniona z widzami, ciepła, życzliwa. Są ludzie, którzy tworzą klimat niepowtarzalny, których nie sposób zastąpić. Są miejsca, które nie istniałyby bez tworzących je osobowości. I tak, jak nie istniałby „Salon poezji” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego bez Anny Dymnej, tak nie istniałoby „Dojrzałe kino” w Kinie Pod Baranami bez Marii Malatyńskiej – twierdzą dojrzali widzowie. Seanse „Dojrzałego kina” poprzedzają poczęstunki z  kawą, herbatą, ciasteczkami. Gwar, emocje, przyjaźnie zżytych już ze sobą uczestników. Smakołyki pospiesznie spożywane w oczekiwaniu na kolejną filmową przygodę. Po projekcji ożywione dyskusje, ścieranie się poglądów. Czasem, na pozór jednoznaczny film wywołuje w widzach krańcowo różne odczucia, odbiór, interpretacje. Tak inteligentnie i głęboko reagować mogą tylko ludzie dojrzali z ogromnym bagażem doświadczeń życiowych. „Dojrzałe kino” przyciąga coraz więcej seniorów. Widzom zawiedzionym brakiem miejsc oferuje się „dostawki”. Zdarza się, że chętnych jest tak wielu, że organizatorzy uruchamiają projekcję równolegle w dwóch salach. W filmowych spotkaniach krakowskich seniorów można uczestniczyć co środę, w Kinie Pod Baranami, mieszczącym się w zabytkowym Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 27. Wstęp kosztuje jedynie 12 złotych. Dojrzałe kino, jak dojrzałe wino – to pełnia smaku! „„Izabella Bociańska, Natalia Martini

15


PRAWO Brak konieczności wychodzenia z domu, konkurencyjne ceny, szeroka oferta, oszczędność czasu i wygoda – takie argumenty decydują o popularności sklepów internetowych i innych form sprzedaży bezpośredniej. Będąc ich klientem, warto znać swoje prawa. Jaki jest maksymalny czas dostawy towaru? W jakim terminie od daty zakupu można go zwrócić? Kto w takim przypadku pokrywa koszty wysyłki? W jakich okolicznościach można zrezygnować z dokonanego zakupu? Odpowiedzi na te i inne pytania zawierają nowe regulacje w prawie konsumenckim.

NOWE REGULACJE

W PRAWIE KONSUMENCKIM

Rada UE przyjęła 10 października 2011 r. nową Dyrektywę 2011/83/UE dotyczącą praw konsumentów. Od 13 czerwca 2014 r. państwa członkowskie UE będą musiały stosować w praktyce zapisy tej dyrektywy, co oznacza, że wszyscy konsumenci i  przedsiębiorcy będą podlegać tym samym zasadom w  zakresie regulowanym przez powyższą dyrektywę. Nowa dyrektywa w  zupełności ujednolica przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej na terenie Unii Europejskiej, a  jej najważniejszym celem, w  czasach coraz popularniejszego handlu w  internecie i  sprzedaży wysyłkowej, jest zwiększenie przejrzystości uprawnień konsumentów, chroniąc zwłaszcza przed ukrytymi opłatami, czy możliwością odstąpienia od umowy w wydłużonym czasie. Nowe obowiązki, jakie nakłada na przedsiębiorców, dotyczą ich działalności opartej na umowach zawieranych z konsumentami przy użyciu środków służących do porozumiewania się na odległość. Odnosi się więc do działalności typu

16

www.glosseniora.pl

call center, sklepów internetowych, jak również usług oferowanych drogą SMS-ową. W praktyce zmiany oznaczają większą ochronę dla klientów sklepów internetowych. Wydłużeniu ulegnie czas, w  jakim można dokonać zwrotu towaru do sklepu internetowego – można go dokonać już nie w  ciągu 10, ale 14 dni. Jeżeli klient zwróci towar, sklep zobowiązany będzie zwrócić mu, poza zapłaconą ceną, koszty wysyłki tego towaru, chyba że kupujący zostanie wyraźnie poinformowany, że w  takim przypadku to on ponosi koszty związane z przesyłką. Do tej pory w przypadku, gdy towar był zakupiony za kilkanaście złotych, zwrot towaru był nieopłacalny, ponieważ tyle samo kosztowała przesyłka. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązany będzie do odesłania albo przekazania przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedającego o  odstąpieniu. Sprzedający będą także musieli umieszczać na stronach internetowych wykaz państw, na terenie których prowadzona jest wysyłka, i  szczegółowe informacje na

temat możliwości zwrotu towaru. Jeżeli na etapie składania zamówienia sklep internetowy nie poinformuje kupującego o jakimś koszcie, to nie będzie mógł później żądać jego zapłaty, a  jeżeli kupujący już dokonał zapłaty, to będzie mógł dochodzić zwrotu tej płatności. Zaostrzone zostały przepisy dotyczące dostawy. Obowiązywał będzie maksymalny czas dostawy 30 dni, a w razie opóźnienia zwrot płatności w  ciągu 7 dni, przy czym ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy w czasie transportu spoczywać będzie na przedsiębiorcy. Wprowadzono także możliwość skorzystania z  jednolitego, dostępnego w  przepisach, formularza odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych. Do czasu wejścia w życie dyrektywy, przedsiębiorca, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, był zobowiązany poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy oraz przekazać wzór oświadczenia o  odstąpieniu, a  także pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. W  przypadku umów zawieranych na odległość formalne obowiązki przedsiębiorcy obejmowały obowiązek dostar-


fot. fotolia.com/© Christos Georghiou

czania określonych informacji, przy użyciu środków porozumiewania na odległość, najpóźniej w chwili złożenia propozycji umowy oraz potwierdzenia tych informacji na piśmie najpóźniej w  chwili rozpoczęcia świadczenia. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić informacje przedkontraktowe w formie pisemnej lub – w przypadku gdy konsument wyrazi zgodę – na innym trwałym nośniku. W  takiej samej formie przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi egzemplarz umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. W  przypadku, gdy umowa zawierana na odległość nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek w jasny sposób przedstawić konsumentowi określone informacje bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie został poinformowany, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Wprowadzono także rozwiązanie, zgodnie z którym, jeśli do złożenia zamówienia niezbędne jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w przejrzysty sposób, z użyciem sformułowań takich jak: „zamówienie z  obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego,

które informuje o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił wskazanych wymogów, konsument nie jest związany umową czy zamówieniem. Wprowadzono przy tym także obowiązek jasnego i czytelnego wskazania, najpóźniej na początku procesu składania zamówienia na stronach internetowych służących do handlu elektronicznego, czy mają zastosowanie jakieś ograniczenia w dostarczaniu i jakie sposoby płatności są akceptowane. Ujednolicono i doprecyzowano także regulację dotyczącą prawa odstąpienia od umowy, przysługującego konsumentowi w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Prawo to przysługuje w ciągu 14 dni (poprzednio obowiązywał termin 10-dniowy), a w sytuacji gdy przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi informacji o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, termin ten upływa 12 miesięcy po upływie początkowego terminu 14 dni. W  poprzednim stanie prawnym, jeśli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, mógł odstąpić w  terminie 10 dni od chwili, kiedy dowiedział się o  przysługującym mu prawie, nie później jednak niż 3 miesiące od wykonania umowy, a w przypadku umów zawieranych na odległość termin na odstąpienie od umowy wynosił 3 miesiące i  liczony był od dnia wydania

rzeczy, a gdy umowa dotyczyła świadczenia usługi, to od dnia zawarcia umowy. O  ile strony nie uzgodniły inaczej, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, a jeżeli tego nie zrobi, konsument ma możliwość wezwać go do dostarczenia w  dodatkowym terminie, stosowanie do danych okoliczności, a  gdy przedsiębiorca nie dostarczy towarów w  terminie dodatkowym, konsument ma prawo natychmiast rozwiązać umowę. Konsument ma wówczas prawo rozwiązać umowę bez wzywania, jeżeli przedsiębiorca odmówi dostarczenia towaru, a ustalony termin ma znaczenie ze względu na okoliczności związane z  zawarciem umowy, albo gdy konsument poinformował przedsiębiorcę przed zawarciem umowy, że dostarczenie przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. Konsument nie ma obowiązku ponoszenia opłat, kontaktując się z  przedsiębiorcą, wyższych niż taryfa podstawowa, jeśli przedsiębiorca posiada linię telefoniczną, przeznaczoną do telefonicznego kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy. Dyrektywa wprowadziła także konieczność uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność, poza uzgodnionym wynagrodzeniem za zobowiązania umowne przedsiębiorcy, zanim konsument zostanie związany umową. Jeżeli przedsiębiorca nie uzyska wyraźnej zgody, ale założy istnienie obowiązku dodatkowej zapłaty, konsument ma prawo do zwrotu tej płatności. W  przypadku umów zawieranych na odległość przez telefon, państwa członkowskie mają możliwość postanowić, że przedsiębiorca musi potwierdzić złożoną ofertę konsumentowi, który będzie nią związany dopiero po podpisaniu oferty lub przesłaniu swojej zgody na piśmie. Państwa członkowskie mogą także postanowić w tym zakresie, że takie potwierdzenie musi być przekazane na trwałym nośniku. „„Ewelina Zelek, Kancelaria Łatała i wspólnicy Sp. k.

17


CZAS NA UZDROWISKO

CZAS NA UZDROWISKO

Rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych, szeroko pojęta profilaktyka – to chleb powszedni uzdrowisk, przynoszący kuracjuszom poprawę kondycji, zdrowia i samopoczucia. Dzięki niepowtarzalnym walorom przyrodniczym i  właściwościom klimatycznym wszystkie stwarzają doskonałe warunki do odzyskiwania sił i  zdrowia, są jednak wśród i  takie, które ratują ludzkie życie w sposób wyjątkowy. Do nich z pewnością należy „Uzdrowisku Wysowa” SA. W nim bowiem, w Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid”, już od dwudziestu lat funkcjonuje Oddział Hemodializy. To pierwszy w Polsce ośrodek przyjmujący osoby dializowane w  warunkach uzdrowiskowych. Stacja powstała z  inicjatywy wybitnego nefrologa prof. dr n. med. Franciszka Kokota. Wysowa Zdrój – uzdrowisko położone w śródgórskiej dolinie rzeki Ropy. Otaczają ją zalesione wzniesienia Gór Haczowskich, części Beskidu Niskiego. Wysowskie wody mineralne to szczawy wodorowęglanowochlorkowo-sodowe o zróżnicowanej zawartości substancji stałych. W 1963 r. wody wysowskie zostały uznane przez Ministerstwo Zdrowia i  Opieki Społecznej za wody lecznicze. Obecnie w uzdrowisku jest 14 ujęć. Najbardziej znane to Franciszek, Henryk i Józef oraz woda Wysowianka, dostępna w sieciach handlowych. Franciszek upamiętnia propagatora walorów leczniczych Wysowej, prof. Franciszka Kokota; Henryk nosi imię geologa prof. Henryka Świdzińskiego, kierownika Katedry Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalisty w dziedzinie geologii uzdrowiskowej. W uzdrowisku można korzystać z różnych zabiegów przyrodoleczniczych, m.in. takich jak: ÎÎ kuracja wodno-pitna ÎÎ kąpiele mineralne ÎÎ okłady borowinowe ÎÎ inhalacje

18

www.glosseniora.pl

Jubileusz XX-lecia stacji dializ w Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid”, pośrodku stołu prezydialnego prof. dr n. med. Franciszek Kokot

 asaże suche i podwodne m natryski wodolecznicze. Jesienią 1968 r. do Wysowej przybył Franciszek Kokot, pracownik Śląskiej Akademii Medycznej, z  zadaniem przeprowadzenia badań nad różnymi możliwościami wykorzystania tutejszych wód w  lecznictwie. Był to początek współpracy trwającej do dziś. Jej owocem było powstanie w 1993 r. w  Szpitalu Uzdrowiskowym Oddziału Hemodializy wyposażonego początkowo w  6, a obecnie 9 stanowisk do dializy pozaustrojowej. Uruchomienie szpitala pozwoliło osobom dializowanym na korzystanie ze wspaniałych walorów uzdrowiskowych Wysowej. W latach 1993-2012 w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonano w nim ponad 50 tysięcy hemodializ i ponad tysiąc dializ otrzewnowych. Przez ten czas w  Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid” gościło blisko 5,5 tysiąca osób dializowanych. Sama procedura dializy jest bezpłatna – finansowana przez NFZ. Natomiast osoby dializowane mogą skorzystać z różnych form pobytu, tj. bezpłatnie ze skierowaniem z NFZ w ramach leczenia uzdrowiskowego, za częściową odpłatnością na turnusach rehabilitacyjnych, pełnopłatnie na wczasach leczniczych lub wypoczynkowych. Pobyt w Uzdrowisku to szansa na zmianę otoczenia i  wypoczynek. To możliwość wszechstronnej rehabilitacji, skorzystania z  zabiegów z  zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Do tego należy dodać wspaniałe walory Wysowej-Zdroju, unikalne krajobrazy, liczne atrakcje, znakomity mikroklimat, wszechobecną ciszę i nieskażoną przyrodę, które sprzyjają odzyskaniu sił i zdrowia.

Nowoczesne stanowisko do dializy

ÎÎ ÎÎ

Jubileusz XX-lecia stacji dializ Uroczystość Jubileuszu XX-lecia stacji dializ w Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid” odbyła się 6 sierpnia br. Impreza zgromadziła przedstawicieli Zarządu i  pracowników Uzdrowiska, władz lokalnych, działaczy społecznych, parlamentarzystów, liczną rzeszę pacjentów. Przybył na nią także twórca stacji, prof. dr n. med. Franciszek Kokot. Dr n. med. Eugeniusz Muciek, współpracownik profesora, przedstawiając historię powstania Stacji Dializ i drogę zawodową jej twórcy, przytoczył przesłanie, które towarzyszyło wszystkim działaniom Profesora: „Najważniejsza jest pomoc dla drugiego człowieka – tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. Były listy gratulacyjne, okolicznościowe przemówienia, toasty i najbardziej wzruszające podziękowania od pacjentów, którzy korzystali z tej stacji. Koncert, obiad, jubileuszowy tort, a następnie przejazd bryczkami na wieczorną biesiadę zakończyły uroczystość. „„Andrzej Skrzyński

Więcej:    

www.wysowa.info www.uzdrowisko-wysowa.pl www.wysowianka.pl www.wysowa.pl


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Organizatorzy:

ul. Słowackiego 46/30 | 30-018 Kraków | www.glosseniora.pl | tel. 12 429 37 28 | e-mail: kartaseniora@manko.pl 19


Małopolska

Karta Seniora

jest programem realizowanym przez Stowarzyszenie MANKO we współpracy w Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który skończył 60 lat, może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Karta jest imienna i nie może być przekazywana innym osobom. Karta uprawnia do korzystania ze zniżek i ofert specjalnych przygotowanych przez m.in. uzdrowiska, gabinety medyczne i kosmetyczne, restauracje, kawiarnie, kina, teatry, taxi i inne…

Gazeta „Życie Wieliczki i Powiatu” jest partnerem Stowarzyszenia Manko w promowaniu akcji Małopolskiej Karty Seniora na terenie Powiatu Wielickiego. Do redakcji mogą zgłaszać się Seniorzy oraz firmy chcące przystąpić do programu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Jak otrzymać Małopolską Kartę Seniora?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy Znajdziesz go:  na stronie internetowej www.glosseniora.pl  u Partnerów akcji, m.in. w redakcji gazety „Życie Wieliczki i Powiatu”  w niniejszym magazynie na stronie 39

Korzystaj ze zniżek na produkty i usługi, które oferują firmy uczestniczące w programie Małopolska Karta Seniora (lista firm na kolejnych stronach i portalu www.glosseniora.pl).

-10%

20

www.glosseniora.pl

-5%

Wypełniony i podpisany formularz:  prześlij pocztą na adres Stowarzyszenie MANKO, ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków lub  prześlij faksem na numer 12 429 37 28 lub  prześlij jego skan na adres: kartaseniora@manko.pl  dostarcz do biura Stowarzyszenia MANKO lub do naszych Partnerów.

Regulamin programu Małopolskiej Karty Seniora oraz pełna lista firm biorących udział w akcji dostępna jest na www.glosseniora.pl. W przypadku pytań nt. programu prosimy o kontakt mailowy: kartaseniora@manko.pl.

Po otrzymaniu Karty Seniora podpisz się na jej odwrocie

Jan Kowalski


-10%

-5%

Poniżej prezentujemy wybrane firmy, które przystąpiły do programu

Małopolska Karta Seniora. Zapraszamy do współpracy kolejne! Pełna lista firm biorących udział w akcji oraz regulamin uczestnictwa w  programie dostępne są na stronie: www.glosseniora.pl Pure Health & Fitness ZNIŻKA: 100% zniżki na opłaty wpisowe; 30% zniżki na opłaty członkowskie (przy członkostwie senior off-peak na min. 3 miesiące) ul. Podgórska 34; 31-536 Kraków tel.: 12 444 11 11 www.jatomifitness.pl Restauracja Ceska Hodba ZNIŻKA: 10% zniżki na wszystkie danie i napoje z karty menu. ul. Zwierzyniecka 30 31-105 Kraków tel.: 12 421-05-62 www.ceska.chodba.pl Apteka Magiczna ZNIŻKA: 10% rabatu na leki pełnopłatne, leki OTC, kosmetyki, suplementy diety oraz inny asortyment dostępny w aptece (rabat nie łączy się z kartą rabatową ani aktualnymi promocjami). ul. Ćwiklińskiej 10; 30-863 Kraków tel.: 12 658 10 01 http://www.magiczna.com Kino Mikro ZNIŻKA: Wszystkie pokazy filmowe w cenie 10 zł. ul. Lea 5; 30-046 Kraków tel.:12 634 28 97 www.kinomikro.pl Stomatologia FreshDent ZNIŻKA: 10% zniżki na protezy ruchome, 20% zniżki na zabiegi higienizacyjne oraz 15% zniżki na korony i mosty. ul. Franciszka Kniaźnina 2/20 31-637 Kraków; tel.: 535 322 322 www.freshdent.pl Teatr KTO ZNIŻKA: Wszystkie spektakle w  cienie 20zł (z  wyłączeniem spektakli gościnnych). ul. Gzymsików 8; 30-015 Kraków tel.: 12 623 73 00 www.teatrkto.pl Kino Agrafka ZNIŻKA: Wszystkie pokazy filmowe w cenie 10 zł (nie dotyczy seansów, na które dystrybutor żąda wyższej minimalnej ceny biletu).

ul. Krowoderska 8 31-142 Kraków; tel.: 12 430 07 79 www.kinoagrafka.pl/

ul. Pocztowa 8; 34-700 Rabka-Zdrój tel.: 18 267 70 71 http://www.fajnypensjonat.pl

Teatr Łaźnia Nowa ZNIŻKA: Wszystkie spektakle w cenie 25 zł (nie dotyczy premier, spektakli gościnnych i koncertów). os. Szkolne 25; 31-977 Kraków tel.: 12 425 03 20 www.laznianowa.pl

Grota Galos ZNIŻKA: 50% na karnet dla seniorów na 5; 10; 15 terapii. ul. Wielicka 91; 30-552 Kraków tel.: 12 265 38 30 www.grota.babilon.me

Diagnostyka-Terapia Vitanea ZNIŻKA: 10% rabatu na terapie biorezonansowe i dźwiękowe oraz 10% rabatu na diagnostykę organizmu metodą Vegatest i Volla. ul. Do Wilgi 25; 30-419 Kraków tel.: 12 265 54 04 www.vitanea.eu

Radio Taxi Expres 19622 ZNIŻKA: 10% zniżki na wszystkie przejazdy. ul. Armii Krajowej 1/59 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 196 22

Sanatorium Energetyk ZNIŻKA: 10% rabatu na noclegi, 10% rabatu na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne +masaż bańką chińską gratis. ul. Jana Kiepury 2A 33-380 Krynica Zdrój tel.: (18) 471 55 94 www.energetyk-krynica.com

Taxi Jan Wietrzycki ZNIŻKA: 10% zniżki na przejazdy na terenie miasta, 20% zniżki za miasto powyżej 5km. ul. Freislera 7/9; 33-300 Nowy Sącz tel.: 517 139 861 www.taxi7nowysacz@wp.pl

Restauracja Tiffany ZNIŻKA: 20% rabatu na indywidualną usługę gastronomiczną (nie dotyczy przyjęć grupowych ani biletów wstępu) lub do każdego deseru kawa z ekspresu (biała lub czarna) lub herbata Sir Williams GRATIS. ul. Chrzanowska 2 32-065 Krzeszowice/Wola Filipowska tel.: 12 283 77 88 www.restauracjatiffany.pl

Lemon Fitness ZNIŻKA: Codziennie przed południem dla seniorów odbywają się zajęcia fitness w sali oraz w wodzie, 99 zł – karnet na wszystko (basen, jacuzzi, siłownia, fitness) od 7 do 15. ul. Ludwinowska 11 30-331 Karków tel.: 12 359 48 87 www.lemonfitness.pl/

Klub fryzjersko kosmetyczny NOVY ZNIŻKA: 20% zniżki na wszystkie usługi, Strefa Seniora (szczegóły dostępne w salonie). Rynek 22 32-300 Olkusz tel.: 32 645 42 42 www.novysalon.pl Villa Medica ZNIŻKA: 10% zniżki na pobyt poza sezonem oraz 5% zniżki na pobyt w sezonie. ul. Słoneczna 52; 34-700 Rabka-Zdrój tel.: 18 267 70 71 http://www.fajnypensjonat.pl Pensjonat CASSIA ZNIŻKA: 10% zniżki na pobyt poza sezonem oraz 5% zniżki na pobyt w sezonie.

Pijalnia E. Wedel Galeria Krakowska ZNIŻKA: Rabat na produkty sklepowe w wysokości 10%, rabat na produkty z karty menu w wysokości 20%. ul. Pawia 5; Galeria Krakowska 31-154 Kraków tel.: 12 628 72 11 www.wedelpijalnie.pl Kino pod Baranami ZNIŻKA: Bilety na wszystkie seanse filmowe w cenie 12 zł, Dojrzałe Kino dla seniorów-środy, około godz. 11.00. Rynek Główny 27; 31-010 Kraków tel.: 12 423 07 68 www.kinopodbaranami.pl

21


-10%

-5%

Rehabilitacja i Pielęgnacja ScanRehab ZNIŻKA: 10 % na wszystko. ul. św. Anny 5; 31-008 Kraków tel.: 12 421 71 20 www.scanrehab.pl Krakowska Jaskinia Solna & Wallness ZNIŻKA: 20% rabatu na wstęp ul. Długa 48/21; 31-147 Kraków tel.: 12 623 71 90 www.krakowskajaskiniasolna.pl Activmed Spa Beskid ZNIŻKA: 10% zniżki na wszystkie zabiegi, 15% zniżki na masaże, 20% zniżki na masaż kręgosłupa. ul. Limanowskiego 1 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 443 57 70 www.spabeskid.eu Centrum Medyczne Marcus ZNIŻKA: 12% rabatu na okulary, szkła, oprawy; wizyta okulistyczna 50 zł ul. Długosza 73 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 442 21 08 Pasieka BARĆ ZNIŻKA: 8% rabatu na wszystkie usługi i produkty oprócz wyżywienia; miody, noclegi, ścieżka edukacyjna. ul. Kamienna 17; 33-336 Łabowa tel.: 18 474 16 32 www.kamianna.pl/ Gabinet Stomatologiczy Prodental ZNIŻKA: 10% zniżki na usługi stomatologiczne ul. Długosza 59; 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 443 41 73 www.stomatolognowysacz.pl NZOZ Natura i Medycyna Piotr Buchała ZNIŻKA: 5% rabatu na zabiegi, zioła, suplementy diety; bezpłatne konsultacje lekarskie; 5% dla każdej poleconej przez seniora osoby ; 5% na wykonane zabiegi oraz zakupy osoby poleconej. pl. Braci Dudzińskich 1; 30-556 Kraków tel.: 12 393 26 61 Kwiaciarnia Niezapominajka ZNIŻKA: 10–15% zniżki na kwiaty cięte, bukiety, wiązanki okolicznościowe, wieńce, ceramikę, kwiaty doniczkowe, kompozycje z żywych kwiatów i sztucznych. ul. Asnyka 8; 32-020 Wieliczka tel.: 12 294 91 40 w w w. n i e z a p o m i n a j k a .w i e l i c z k a . wizytowka.pl Geronimo Przychodnia Leczenia Narządu Ruchu ZNIŻKA: bezpłatna konsultacja fizjoterapeuty oraz 10% rabatu na zabiegi rehabilitacyjne 22

www.glosseniora.pl

ul. Mościckiego 14; 33-100 Tarnów tel.: 14 628 82 68 www.rehabilitacja-tarnow.pl Kawiarnia STOPKLATKA ZNIŻKA: 5% na cały asortyment; oferta specjalna: Poniedziałki Seniora ul. Brodzińskiego 8 30-506 Kraków Podgórze tel.: 796 052 070 Biuro Podróży Abdar ZNIŻKA: 10% zniżki na jarmarki świąteczne; 5% zniżki na wyjazdy Sylwestrowe, 10% zniżki na wyjazdy jednodniowe z katalogu wiosna/lato 2014; 5% zniżki na wyjazdy weekendowe i objazdowe z katalogu wiosna/lato 2014 ul. Piłsudskiego 27/25; 31-111 Kraków tel.: 12 430 07 34 www.abdar.pl Pensjonat Abrigo ZNIŻKA: 15% zniżki Linke Wienzeile 272/33 1150 Wieden, Austria tel.: 43 699 1 273 15 56 www.abrigo.pl Visit Zakopane.pl ZNIŻKA: 10% zniżki na pobyt w apartamentach VisitZakopane.pl. ul. Tetmajera 35/12 34-500 Zakopane tel.: 18 20 64 002 www.visitzakopane.pl Eko Motel na Wierzynka – Park Pinokio ZNIŻKA: Darmowe wejście do siłowni zewnętrznej w parku Pinokio. ul. Wierzynka 9; 32-020 Wieliczka tel.: 12 278 36 14 www.nawierzynka.pl Fabryka Ubezpieczeń ZNIŻKA: 35% zniżki na ubezpieczenia majątkowe domów i  mieszkań (oferta dotyczy umów na standardowych warunkach). ul. Fabryczna 13 E-2 31-553 Kraków tel.: 12 396 49 55 www.fabrykaubezpieczen.pl Restauracja La Cantina ZNIŻKA: 10% rabatu na cały asortyment z wyłączeniem alkoholi. al. Henryka 7; 32-500 Chrzanów tel.: 32 753 53 53 www.lacantina-chrzanow.pl Gabinety Lekarskie VITARS ZNIŻKA: 10% rabatu na wszystkie konsultacje lekarskie w gabinetach, zabiegi chirurgiczne, ambulatoryjne oraz zabiegi z  zakresu medycyny estetycznej i anty-aging. ul. Brata Alojzego Kosiby 5 32-020 Wieliczka tel.: 799 112 000 www.vitars.pl

„Klinika Krakowska". Przychodnia Specjalistyczna 31-322 KRAKÓW, ul. Mehoffera 6 tel. 12 638 38 18, tel./fax 12 638 39 09 tel. kom.: 668-195-155 www.klinika.krakow.pl klinika@klinika.pl 30-350 KRAKÓW ul. Zachodnia 5/12a tel./fax 12 267 62 60 tel. kom.: 604-632-346 www.klinika.krakow.pl Oferta: 1)Przy każdej wizycie bezpłatne badanie ciśnienia tętniczego krwi, przegląd stomatologiczny, zniżka na porady dietetyczne, 2) 10% zniżki na protetykę stomatologiczną, 3) Przy wizycie kardiologicznej (prywatnej) pakiet witamin gratis, 4) Przy wydaniu 50 zł na Badaniach Analitycznych Seniorzy otrzymują prezent Uzdrowisko Kraków Swoszowice ul. Kąpielowa 70; 30-698 Kraków Biuro Informacji i Rezerwacji 12 254-78-11 rezerwacja@uzdrowisko.krakow.pl www.uzdrowisko.krakow.pl Oferta: 10 zniżki na usługi Uzdrowiska Kraków - Swoszowice Uzdrowisko Wysowa 38 - 316 Wysowa-Zdrój 149 tel/fax: +48 18 353-20-54 wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl www.uzdrowisko-wysowa.pl Oferta: 10% zniżki na zabiegi uzdrowiskowe (wykupione poza ofertą standardową) Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o. o. ul. Daniłowicza 10 32-020 Wieliczka, turystyka@kopalnia.pl +48 12 278 73 02 +48 12 278 73 66 www.kopalnia.pl Oferta: Zniżki na wybrane produkty i usługi Gabinet Kosmetyczny „Ewa” – studio depilacji woskiem Dorota Rudzka - Baster Zniżka: 20% na usługi manicure, pedicure kosmetyczny, pedicure leczniczy, henna, zabieg regeneracyjny "60 PLUS" ul. Ugorek 20; 31-465 Kraków te.: 12 413 50 62 Gabinety Lekarskie Vitras zniżka: 10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi chirurgiczne ambulatoryjne oraz zabiegi medycyny estetycznej i anty-aging ul. Brata Kosiby 5; 32-020 Wieliczka tel 48 799 112 000 www.vitras.pl


AKTYWNY SENIOR

Na naukę nigdy nie jest za późno

„Not too late to learn”, czyli „Na naukę nigdy nie jest za późno” to tytuł dwuletniego Projektu Partnerskiego Grundtviga napisanego i realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (SMZK) wspólnie z partnerami z Turcji, Włoch i Czech.

Jednym z celów projektu jest wprowadzenie seniorów w świat komputerów i internetu oraz udowodnienie, że również osoby starsze są w stanie wędrować po cyfrowych przestrzeniach, przed którymi często odczuwają lęk. Nie jest to oczywiście żadna nowość. Najistotniejsze jest to, kto otwiera te cyfrowe wrota i przez nie prowadzi w nowy, nieznany świat. Przewodnikami są ci, którzy czują się w nim pewnie, którzy bez „klikania” nie wyobrażają sobie życia, czyli młodzież. O tym, jak potrzebny lokalnym seniorom był ten projekt, ,świadczy liczba „kursantów”. Planowana liczba 15 osób rozrosła się do ponad 80, a  najstarsza uczestniczka ma 85 lat. Kurs został podzielony na trzy etapy: od komputerowego elementarza poprzez praktyczne zastosowanie komputera, surfowanie po internecie, obsługę poczty elektronicznej, portale społecznościowe do zakupów w sieci. Największą trudność seniorom sprawiała obca im terminologia, np. kliknij, przeciągnij myszą oraz koordynacja oko – ekran – ręka – mysz. Licealiści natomiast przekonali się ile problemów stwarza nauczanie umiejętności dla nich oczywistych. Na wiosnę Krzeszowice będą gościły uczestników podobnych kursów z  krajów partnerskich. Goście i  gospodarze spotkają się na wspólnych warsztatach komputerowych. W  czerwcu grupa krzeszowickich

seniorów weźmie udział w podobnym spotkaniu w Czechach. Oto co o  kursie mówią wolontariusze i jedna z kursantek. Jak widać, nie jest to tylko niecodzienne odwrócenie ról, gdzie młody człowiek staje się nauczycielem osoby, z  której doświadczenia i  wiedzy powinien korzystać. To również przykład, że możliwe jest wzajemne poznanie, współpraca, zrozumienie i sympatia. Potrzebna jest tylko wspólna przestrzeń działania i  wola obu stron w przełamaniu stereotypów. „„Zbigniew Durczok SMZK Krzeszowice

Teresa Nowak – uczestniczka kursu

„Przez wiele lat sądziłam, że komputer i internet to całkiem obce dla mnie światy. Coraz częściej jednak słyszałam o „cyfrowo wykluczonych”, a nikt nie lubi być wykluczony. Zapisałam się więc na kurs komputerowy (zorganizowany w ramach europejskiego programu „uczenia się przez całe życie”), żeby się przekonać, czy to choć trochę mnie wciągnie, jakie daje możliwości i żeby nie należeć do owych „wykluczonych”. Zaczynaliśmy od A, B, C; uczyliśmy się włączania komputera, operowania myszką, otwierania folderów, poznawaliśmy klawiaturę i dużo czasu poświęciliśmy nauce pisania. Tworzyliśmy coraz dłuższe teksty, zmienialiśmy czcionki, pisaliśmy teksty kolorowe. I to już okazało się bardzo przyjemne. Na kilku ostatnich zajęciach (I etapu kursu) zaczęliśmy wchodzić w świat Internetu, posługiwaliśmy się wyszukiwarką, szukaliśmy informacji na różne tematy. Kupiłam sobie laptop i wiem, że zrobiło to wielu uczestników naszego kursu. Dziś mam już swój adres internetowy, dużą przyjemność daje mi korespondencja z przyjaciółmi i rodziną. Z radością oglądam i słucham programy muzyczne, literackie i filmowe, zwiedzam galerie malarskie, mam dostęp do Wikipedii. Wiem, że wielu jeszcze rzeczy muszę się nauczyć, ale lęk przed nieznanym został przełamany, pewne umiejętności już zdobyłam".

Ania Kłeczek – licealistka wolontariuszka

„Zawsze lubiłam prace społeczne. Miło jest komuś pomóc i widzieć, że on się cieszy z poświęconego mu czasu. Takie zajęcia dają dużo doświadczeń, pracując z ludźmi, można wiele rzeczy odkryć i nauczyć się z nimi współpracować. Największą trudnością był chyba język, sposób wytłumaczenia. Dla nas niektóre pojęcia były zwykłe i oczywiste, ale dla naszych seniorów – już niekoniecznie. Musieliśmy bardzo obrazowo tłumaczyć, ale to z czasem stało się naturalne. Obie strony się przyzwyczaiły. Cieszę się, że mogłam się sprawdzić w czymś takim. Dobrze wiedzieć, że jest się w stanie choć trochę pomóc innym. To ogromna satysfakcja”.

23


AKTYWNY SENIOR

Dlaczego UTW powinny organizować

konferencje naukowe? ▸

Odpowiedź na to pytanie znają studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej, którzy już dwukrotnie podjęli się takiego przedsięwzięcia. „Nie mamy wzorców, ale mamy pomysły, zapał, twórczą energię, duży potencjał intelektualny, jesteśmy kreatywni” – wyjaśniała powody programowania i organizowania takich inicjatyw dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego obu konferencji UTW PK. Bogaci w  doświadczenia wyniesione z  zorganizowanej w  2011 roku konferencji „Młodość i zdrowie seniorów”, studenci UTW PK 23 października br. w  sali konferencyjnej „Kotłownia” PK zorganizowali II Konferencję Naukową nt. „Medycyna i Technika w Służbie Człowieka”. Organizatorzy drugiej konferencji zastanawiali się, czy starsze pokolenie ludzi, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ma dostateczną wiedzę na temat olbrzymiego postępu zarówno w diagnostyce medycznej, jak też w  zastosowaniu nowych technologii w  leczeniu człowieka. Dlatego tematem drugiej konferencji była „Medycyna i Technika w Służbie Człowieka”. – Wydaje nam się, że określony cel w  podtytule

„Co każdy senior wiedzieć powinien” został osiągnięty, poprzez doskonale tematycznie przygotowane wykłady, debaty panelowe i wypowiedzi zaproszonych gości specjalnych – mówią organizatorzy wydarzenia. Obydwie konferencje odbyły się pod honorowym patronatem JM Rektora PK, prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka. W  obu głównymi referentami byli prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki i prof. dr hab. Jerzy Vetulani – znani w  świecie medycznym naukowcy. W  obu konferencjach dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przedstawił program badań profilaktycznych dla seniorów, którzy od 65. roku życia nie mają możliwości skorzystania z takich badań w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwsza część konferencji zakończyła się lżejszym akcentem, nie mniej bardzo ważnym w życiu starszych ludzi. Był to pokaz filmowy „Taniec i ruch w życiu seniora”, pokazany przez Annę Cygan – nauczyciela tańca, a komentowany przez dr inż. Władysławę Marię Francuz, profesor oświaty. Największym dorobkiem konferencji było pobudzenie studentów do opracowania debat panelowych. Podczas pierwszego panelu: „Zdrowie i  choroba w  pojęciu holistycznym współczesnej medycyny”, zapoznano słuchaczy z  zewnętrznymi i  we-

wnętrznymi przyczynami wywołującymi choroby i zwrócono uwagę na konieczność szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Moderatorem była dr nauk med. Barbara Cieniawa – studentka UTW Politechniki Krakowskiej. Drugi panel – „Współczesne metody rehabilitacji i leczenia manualnego w służbie osobom starszym” – uświadomił seniorom korzyści płynące z  tego rodzaju terapii. W projekcji filmowej zostały pokazane najnowsze zagraniczne aparaty stosowane w  rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Moderatorem spotkania był mgr Przemysław Sekuła – specjalista w zakresie terapii manualnej. Zmęczeni wielogodzinnym siedzeniem, ale rozpromienieni, naładowaliśmy akumulatory do dalszego funkcjonowania. Zrozumieliśmy potrzeby ćwiczenia naszych mięśni i rozwoju umysłu. Profesorowie Tomasz Grodzicki i Jerzy Vetulani udowadniali nam, że wiek nie ogranicza naszych działań, jeżeli mamy cel i chęci doskonalenia własnych umysłów. Przecież wiemy, że neurony, które nam codziennie zanikają, odradzają się tylko wtedy, gdy uczymy się czegoś nowego.

dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska

dr nauk med. Barbara Cieniawa

prof. dr hab. Jerzy Vetulani

24

www.glosseniora.pl

„„dr nauk med. Barbara Cieniawa „„dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska „„fot. Jan Zych


Seniorze, nie bądź bierny! Aktywny senior na rynku pracy – jak podnieść swoje szanse i samoocenę?

Seniorzy często borykają się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Pomimo chęci, odpowiednich kwalifikacji i  zapału nie przechodzą pomyślnie rozmów kwalifikacyjnych. Ciężko im utrzymać zatrudnienie. Są porównywani do młodych, zdolnych, ambitnych i  niestety, stereotypowo, przegrywają w  tym rankingu. Na pytanie, jak polepszyć sytuację osób w  wieku 50+ odpowiada projekt Grupy Wyszehradzkiej „V4 Working Simple Altogether”.

Celem projektu jest wskazanie obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na krajowych rynkach pracy w  państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej – Słowacja, Czechy, Węgry oraz Polska, reprezentowana przez stowarzyszenie Humaneo. Odpowiednia diagnoza sytuacji jest konieczna do wypracowania skutecznych narzędzi pomagających seniorom w  zwiększeniu aktywności zawodowej oraz poprawie ich wizerunku na rynku pracy. Dlatego też podsumowaniem cyklicznych spotkań partnerów projektu będzie opracowanie i opublikowanie poradnika dedykowanego seniorom szukającym albo chcącym utrzymać dotychczasowe zatrudnienie. W  ramach projektu jego partnerzy, przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek

samorządu terytorialnego i NGO wspólnie dyskutowali nad sposobami umożliwiającymi poprawę sytuacji osób w  wieku 50+ na rynku pracy. Podczas konferencji zorganizowanej przez Humaneo omówiono m.in. sytuację Małopolan 50+ na rynku pracy, projekty UE pod kątem sytuacji osób w  wieku 50+ na rynku pracy, uwarunkowania prawne i mentalne aktywizacji zawodowej osób 50+, sposoby aktywizacji społecznej realizowane w uniwersytetach trzeciego wieku. Gościem warsztatów był również członek redakcji „Głosu Seniora”, Andrzej Skrzyński, który przedstawił ideę projektu. Spotkała się ona z  zainteresowaniem przybyłych i  dużą aprobatą słowackich partnerów – Slovak Development Institute, lidera projektu. Podczas spotkań poruszano kwestie związane z  postrzeganiem seniorów przez przedsiębiorców. W tym kontekście za dobrą praktykę podano dążenie do pracy w duetach: młody pracownik – doświadczony pracownik. Zaakcentowano także potrzebę doszkalania pracowników w wieku powyżej 50. roku życia, w celu ich rozwoju, aktualizowania i podnoszenia kompetencji. Bardzo ważne jest samopostrzeganie. Osoby powyżej 50. roku życia często nie doceniają swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz potencjału i  możliwości, które przecież nie wygasają w miarę upływu

lat. Szukając pracy „po pięćdziesiątce”, trzeba przed złożeniem CV zorientować się, czym dokładnie zajmuje się firma, jakie osoby są w niej zatrudniane. Jeśli kadra to „świeżaki po studiach”, szanse na zatrudnienie osoby starszej maleją. Ważne jest też posiadanie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych. Wyniki badań przeprowadzonych w 2011 r. przez Tomasza Dronia, starszego lidera Klubu Pracy w Przemyślu, na grupie 120 klientów tamtejszego PUP, wskazują, że blisko połowa respondentów w  ogóle nie posiada CV i listu motywacyjnego. Na pewno z pomocą przyjdą dzieci i wnuki, ale możne warto skorzystać ze specjalnych kursów przygotowujących do napisania tych dokumentów, a  podążając za technologią – wziąć udział w  szkoleniu komputerowym i  przygotować CV w wersji elektronicznej? Więcej przydatnych informacji i narzędzi ukaże się w poradniku, o którym będziemy informować. „„Joanna Nieć Konsultant ds. Public Relations

25


AKTYWNY SENIOR

Miechowski Dzień Seniora

„To co mamy, to radość najpiękniejszych lat, to co mamy, to serce, które na wszystko stać. To co mam, to wiara, że naprawdę umiem żyć” – tymi słowami piosenki Anny Jantar rozpoczęła Magdalena Uchto tegoroczny Dzień Seniora w Miechowie. Prowadząca zauważyła, że nie wiek jest najważniejszy, ale to, jak się czujemy, jaką radością otaczamy, jak bardzo cenimy życie i potrafimy z niego korzystać. Refleksja ta bardzo trafnie wpisuje się w koncepcję Dnia Seniora, wydarzenia społeczno-kulturalnego organizowanego od trzech lat w  Miechowie, przez seniorów, dla seniorów.

Pierwszy dzień seniora odbył się w roku 2011. Była to wspólna inicjatywa Klubu Seniora w  Miechowie, Stowarzyszenia Silva Rerum oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie. W pierwszej edycji wzięło udział zaledwie kilkadziesiąt osób, ale niewielka frekwencja nie zniechęciła Seniorów. W  roku 2012 Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum” we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Fihel w  Miechowie uruchomiło Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej. W  połowie roku, dzięki dotacji z  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, udało się zorganizować dla seniorów zajęcia z  zarządzania projektami, które prowadził Bartosz Kosiński. Dzięki wsparciu merytorycznemu przygotowania do drugiego Dnia Seniora prowadzone były już na dużo szerszą skalę. Ostatecznie udało się zaangażować wiele lokalnych firm, instytucji i  organizacji. Sprowadzono także znanego śpiewaka Armanda Perykietko z  Gorzowa Wielkopolskiego. W roku 2012 Dzień Seniora przyciągnął niemal 500 osób. Tegoroczny Dzień Seniora odbył się w  niedzielę 9 czerwca na placu przy Miechowskim Domu Kultury. W  programie

26

www.glosseniora.pl

trzeciej odsłony imprezy znalazły się występy uczniów SP nr 1 w Miechowie, Zespołu Kairos, Kapeli Ludowej „Maszkowiacy”, solistki Anety Gładysz oraz „Sióstr Loter”, czyli pań Leokadii Zacharewicz i Teresy Libery. Wystąpił również Chór Seniora działający przy Stowarzyszeniu „Meritum”. Na stoisku Komendy Powiatowej Policji można było rozszerzyć swoją wiedzę z  zakresu bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, w  Punkcie Diagnostycznym zorganizowanym przez pielęgniarki ze Stacji Opieki „Caritas” – zbadać poziom cukru i ciśnienie tętnicze, a  u przedstawicieli Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie zasięgnąć informacji dot. dotacji unijnych. Na smakoszy czekał barszcz czerwony, paszteciki oraz pierogi przygotowane przez lokalnych przedsiębiorców. Profesjonalną obsługę cateringową zapewniły zaś uczennice klas technik żywienia, usług gastronomicznych i hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie. Nie obyło się też bez konkursów! Burmistrz Miechowa, Dariusz Marczewski z  pomocą poseł Lidii Gądek, mierzył długość spódniczek, oceniając, która seniorka ma najkrótszą. Maria Paschek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie i Maria Kalinowska z Klubu Seniora, za pomocą czerwonych tasiemek sprawdzały natomiast długość włosów panów.

Zaproponowany program kulinarny, edukacyjny i artystyczny znalazł odbiorców zarówno wśród młodego, jak i  dojrzałego pokolenia i  służył w  dużej mierze integracji mieszkańców Miechowa. W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Dariusz Marczewski, europoseł Bogusław Sonik, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidia Gądek oraz radni Miechowa i samorządowcy. Inicjatywa została wsparta przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej, które dofinansowało projekt „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. Projekt ten realizowało wspólnie Stowarzyszenie „Ogrody Sztuki”, Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum” oraz Powiatowa i  Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie. W wydarzeniu wzięło udział już ponad 600 osób. Jak zauważają jego organizatorzy, dzień ten ma być dla świata dowodem, że koniec aktywności zawodowej nie jest tożsamy z  końcem aktywności w  życiu społecznym i kulturalnym. Relacja z  Dnia Seniora znajduje się na blogu „Oczami Seniorów”: http://oczamiseniorow.blogspot.com/ oraz na stronie internetowej: www.dzienseniora.pl


Senior – to brzmi dumnie! I Tarnowski Dzień Seniora

1 października br. w Tarnowie odbył się I Tarnowski Dzień Seniora, który był świętem wszystkich tarnowskich seniorów. W uroczystości zorganizowanej w  Teatrze im. Ludwika Solskiego udział wzięło ponad 300 osób. Wśród zgromadzonych byli zarówno słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, członkowie klubów seniora działających na terenie Tarnowa, jak również osoby, które na co dzień borykają się z problemami zdrowotnymi i  niepełną sprawnością. Ich udział w spotkaniu był możliwy dzięki pomocy i wsparciu pracowników socjalnych i wolontariuszy. W  programie uroczystości zaproponowano seniorom część oficjalną, a także spotkanie przy kawie połączone z  koncertem muzyki klubowej. W części oficjalnej uroczystości wyrazy uznania i  szacunku połączone z  życzeniami z okazji Dnia Seniora przekazały władze miasta, a  także Tarnowska Rada Seniora, która została powołana przez Prezydenta Miasta Tarnowa 18 czerwca 2013 r., jako ciało doradcze prezydenta w sprawach dotyczących polityki społecznej miasta wobec pokolenia 50+.

W programie znalazły się również prezentacje dobrych praktyk, które w  Tarnowie realizowane są na rzecz seniorów. Swoją działalność, sukcesy i plany na przyszłość przedstawił Dom Dziennego Pobytu działający w  strukturze Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Senior na czasie”. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wręczono certyfikaty „Miejsce przyjazne Seniorom” tym instytucjom i organizacjom, które wzięły udział w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa i  które decyzją komisji konkursowej taki tytuł otrzymały. „Celem tej zorganizowanej przez Urząd Miasta akcji jest docenienie tarnowskich seniorów, okazanie im szacunku i wsparcia oraz promocja najbardziej przyjaznych seniorom miejsc na mapie Tarnowa. Przyjaznych to znaczy takich, które dysponują wachlarzem usług i  świadczeń odpowiadającym ich potrzebom” – mówiła dyrektor Centrum Spraw Społecznych, Magdalena Osiak. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy gali w foyer teatru w radosnej atmosferze wspominali dawne czasy, ale przede

wszystkim mówili o swoich planach na przyszłość. Być może ich realizację ułatwi możliwość skorzystania z  oferty, którą przedstawiły również organizacje pozarządowe i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Można było podziwiać piękne wyroby rękodzielnicze, obrazy i kompozycje. Na zakończenie święta tarnowskich seniorów aktorzy tarnowskiego teatru przedstawili spektakl „Piękna Lucynda”. Podkreślić należy, że Tarnowski Dzień Seniora był kolejnym spotkaniem z  cyklu inicjatyw podejmowanych przez Urząd Miasta Tarnowa i  organizacje pozarządowe na rzecz tarnowskich seniorów. Do końca roku 2013 zaplanowano także cykliczne, comiesięczne spotkania dla seniorów: „spotkania ze świadkami historii”, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, edukację konsumencką, seans filmowy. A  przed nami rok 2014 i  wspólnie – Urząd Miasta Tarnowa, organizacje pozarządowe i  Tarnowska Rada Seniorów już snują plany na lepszą przyszłość. „Senior – to brzmi dumnie!”. „„Anna Czarnik Centrum Spraw Społecznych Urząd Miasta Tarnowa

27


WOLONTARIAT

Jesteś nam potrzebny,

czyli słów kilka o wolontariacie

Odrobina dobrych chęci, szczypta wolnego czasu i zapał do pracy to idealny przepis na włączenie się w  wolontariat. Poprzez pomoc ludziom moje życie nabrało głębszego sensu i  stało się o  wiele owocniejsze – wyznaje Mieczysław, wolontariusz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Moja posługa w Dziele

Sposobów na spędzenie wolnego czasu jest wiele… sport, dobra książka, spacer. Wolny czas można również zacząć mnożyć, dzieląc się nim z innymi i włączając się w wolontariat. Od początku istnienia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – organizacji, która wspiera osoby potrzebujące, bezdomne i zagrożone bezdomnością, aktywnie w jej życiu

Prawie od zawsze pomagałam innym, tak byłam wychowana. Była to jakaś wewnętrzna powinność, obowiązek, który często stał „w poprzek” moim planom, mojemu czasowi. Czasem nawet zazdrościłam tym, którzy żyją według własnego chcenia albo poświęcają się tylko dla swoich najbliższych Do Dzieła Pomocy trafiłam w tej zdecydowanie drugiej połowie swojego życia. Najpierw było okienko w kuchni dla ubogich, przez które wspólnie z braćmi kapucynami wydawaliśmy chleb i herbatę. Po jednej stronie ja, oni po drugiej. Ja dająca, oni biorący. Z czasem ta forma pracy zmieniła się, kiedy kuchnia zaczęła działać w innym lokalu. Ja już wtedy przeszłam na emeryturę. Tu kontakt z podopiecznymi stał się bezpośredni. Bardzo mi się to spodobało. Mogłam się im dyskretnie przyglądać, przysłuchiwać ich rozmowom, sprawom, żartom, nie rzadko ostrym emocjom... Zaczęłam wobec nich reagować spontanicznie, zwyczajnie, raz ostro, raz łagodnie w zależności od sytuacji. Nie wiadomo kiedy poczułam się jak jedna z nich. Taki rodzaj wolności, nie muszę udawać, mogę być sobą – tego uczę się od osób bezdomnych. Kiedy czasem spieszę sie gdzieś, przechodząc przez centrum Krakowa, w okolicy Plant i nagle słyszę „Dzień dobry, pani!” – głos naszego podopiecznego, to jest to dla mnie coś więcej niż zwykle pozdrowienie kogoś znajomego. Mam wrażenie, że ten człowiek został mi szczególnie podarowany, że jest dla mnie znacznie bardziej niż ja dla niego. Maria

28

www.glosseniora.pl

uczestniczą wolontariusze. Ich liczba sięga sześćdziesięciu, ale pracy dla nikogo nie brakuje. Dzieło z myślą o  osobach potrzebujących prowadzi Centrum Pomocy, na które składają się dwa obiekty: przy ulicy Loretańskiej 11 i  Smoleńsk 4. W  ramach Centrum działają specjalistyczne poradnie: psychologiczna, zawodowa, socjalna, a także pralnia, łaźnia, garderoba, ambulatorium i  kuchnia. Wszystkie te miejsca współtworzą wolontariusze, pomagając przy wydawaniu żywności, obsłudze recepcji, przy sortowaniu odzieży czy poszukiwaniu pracy. – Dom jakim jest Dzieło staje się, w  pewnym sensie, naszym wspólnym domem – tych, którzy przychodzą szukając pomocy i tych, którzy starają się tym potrzebom zaradzić – mówi Hania, wolontariuszka. Wolontariusze uczestniczą także w licznych akcjach: wysyłce podziękowań dla darczyńców czy przygotowywaniu mikołajkowych paczek dla najmłodszych podopiecznych. – Tak niewiele potrzeba, aby komuś


innym. Daję naprawdę niewiele, a otrzymuję ewangeliczne stokroć – dodaje.

Co może robić sześćdziesięciolatka w czasie wolnym od pracy? Może czytać książki, spacerować, oglądać seriale, robić na drutach, opiekować się wnukami.... Może robić to wszystko i jeszcze znaleźć czas na pomaganie innym. W Dziele Pomocy św. Ojca Pio jestem wolontariuszkom od 2 lat. Moim głównym zadaniem jest posługa w kuchni dla ubogich. W kuchni jestem w niedzielę, toteż aby wszyscy poczuli się świątecznie, piekę i przynoszę ciasto. Moja posługa w Dziele to również udział w licznych akcjach: mikołajkowej, wysyłkowej czy ulotkowej. Takie akcje często kończą się wieczorem, „w nogach mam” dzień pracy, a wracam do domu uskrzydlona, „unoszę się nad ziemią”. Dzieło odmieniło moje życie. Stało się moim drugim domem. Wśród wolontariuszy spotkałam wiele sióstr, braci, córek i synów. Spotkałam się z niezwykłą życzliwością. Zyskałam tym samym więcej niż daję, dużo więcej. Czy to nie jest cudowne? Myślę, że w Dziele znalazłam się dzięki łasce Pana Boga. To On przysłał mnie na Loretańską, dał siłę i zdrowie do pracy, a nade wszystko pozwolił odkryć, że dzięki tej posłudze sama się nawracam. Bogusława

pomóc. Uśmiech, radość i nadzieja w oczach tych ludzi jest najpiękniejszą rekompensatą – wyznaje Mieczysław, wolontariusz. Prócz wspólnej posługi „dzielnych” wolontariuszy łączy również wspólne spędzanie czasu. Raz w  miesiącu w  Dziele Pomocy św. Ojca Pio odbywają się spotkania dla wolontariuszy, to dobry czas do wzajemnej integracji i wymia-

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w posługę wolontaryjną w Dziele Pomocy św. Ojca Pio! Wystarczy zadzwonić: 12 433 51 63, napisać: wolontariat@dzielopomocy.pl, lub przyjść do siedziby Dzieła przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie.

ny doświadczeń. – Widzę ilu wspaniałych ludzi poznałam podczas posługi w Dziele, jak wiele dobra doświadczyłam i jak bardzo wrosłam w to miejsce – mówi Hania, wolontariuszka. – Czasem, wychodząc do Dzieła, muszę zostawić w domu jakieś niedokończone prace, nierozwiązane sprawy, ale kiedy tu przychodzę, cieszę się, że mogę tu być i służyć

Projekt „Z wolontariatem każdemu do twarzy!” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Ruszyła „Czwórka”

Amerykański pisarz Jim Rohn powiedział kiedyś, „że pomysły mogą zmienić czyjeś życie. Czasami wszystko, czego potrzebuje się do otwarcia drzwi, to kolejny dobry pomysł”. Zgodnie z tak sformułowaną myślą Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” we współpracy z Radą Dzielnicy IV Prądnik Biały utworzyło Dzielnicowy Klub Seniora „Czwórka”, który w  swoich założeniach ma stanowić otwarcie na szeroko pojęty świat dla grupy wiekowej „młodej inaczej”.

O tym, że seniorzy nie ograniczają się tylko do samotnego przesiadywania w  zaciszu własnych domów, mogliśmy się przekonać już na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu. Miało ono miejsce 13 maja i zgromadziło ponad 30-osobową grupę chętnych do uczestniczenia w rozmaitych aktywnościach. W zdecydowanej przewadze były panie, które deklarują dużą ochotę do podejmowania najróżniejszych wyzwań, nie bacząc na ewentualne przeciwności lub ograniczenia. Panowie twierdzą natomiast, że jest im trudniej wykrzesać z siebie taką kobiecą otwartość, ale jak wspomniano wyżej wszystko zależy od jakości pomysłu… Deklaracje i  chęci klubowiczów nie ograniczają się tylko do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle teatralne czy spotkania warsztatowe. Zapisani na listy

adresowe „czwórkowi” seniorzy entuzjastycznie wypowiadali się również na temat innych proponowanych przez nas aktywności. Seniorów zapraszamy także do uczestniczenia w zajęciach ruchowych, takich jak joga czy spacery z  kijami. Od strony teoretycznej o  „czwórkowiczów” zadbają wyspecjalizowani fachowcy. Za sprawą spotkań z  dietetykami, kardiologami i  gerontologami niestraszne będą już od tej pory jakiekolwiek dolegliwości. Teorię będzie można sprawdzić w praktyce podczas zajęć Akademii Pierwszej Pomocy. Nie zapomnimy również o duchu. W planach jest powołanie Biblioteki dorosłego człowieka, Salonu rodzinnych gier planszowych oraz wielu innych przedsięwzięć, których ostateczny kształt nadadzą sami seniorzy, określając precyzyjniej swoje oczekiwania na czerwcowych spotkaniach. Pierwsze kroki już za nami – „Czwórka” wystartowała. Mamy nadzieję, że Dzielnicowy Klub Seniora „Czwórka” będzie miejscem, do którego przychodzić będą nie tylko seniorzy z IV Dzielnicy, ale również ich przyjaciele, rodzina i znajomi. Więcej informacji w siedzibie Rady Dzielnicy IV, przy ul. Białoprądnickiej 3, tel. 12 638 57 52. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy! „„Sylwia Gach – koordynator Dzielnicowego Klubu Seniora „Czwórka”

29


PSYCHOLOGIA

Życie seniora – powiat wadowicki

Główne okresy rozwojowe wyróżniane w życiu człowieka często dość trafnie porównuje się do następujących po sobie pór roku. Po obfitującym w radość, morze możliwości, energii lecie – nastaje jesień (najpierw ciesząca swymi kolorami obumierających liści, pełnią zbiorów owoców lata; później – coraz bardziej skłaniającą do zadumy i  refleksji, wietrzną i  mokrą). Podobnie po okresie dorosłości (czasie podejmowania licznych działań, korzystania z pełni możliwości) przychodzi starość wiążąca się z  wycofaniem z  funkcjonowania zawodowego, stopniowo z życia społecznego, aktywności intelektualnej i fizycznej.

Znaczna część nas – ludzi na wczesnym, a nawet średnim etapie dorosłości – łatwo zapomina, że proces starzenia się organizmu nie omija nikogo i większość z nas za 20–30 lat będzie tytułowana seniorem bądź bezwzględnie nazywana będzie starym. Ponownie przyglądając się cyklom zachodzącym w przyrodzie – następstwu pór roku – a właściwie naszemu stosunkowi do nich – możemy zauważyć pewną usprawiedliwiającą analogię. Gdy lato jest w  pełni, w  dzisiejszych czasach, kiedy w  sklepach wszystkie produkty dostępne są przez cały rok i  nie trzeba robić ich zapasów, rzadko kiedy, bądź z niechęcią, przychodzi nam myślenie o  nastaniu jesieni (zwłaszcza późnej) i zimy. Szukając przyczyn takiego ustosunkowania do starości osób młodych i w sile wieku, należy zaznaczyć, że jesteśmy nastawieni (nasz organizm) na przeżywanie przyjemności, a  starość w  sposób nieunikniony naturalnie związana jest z odchodze-

30

www.glosseniora.pl

niem i śmiercią – czymś, co u sporej liczby seniorów budzi lęk (nieprzyjemne emocje). Ponadto ludziom młodym, przed którymi cały świat stoi otworem, temat ten wydaje się niesamowicie odległy i  abstrakcyjny, a dorosłym w średnim wieku – zabieganym o  zapewnienie bytu rodzinie – brakuje na jego podejmowanie czasu. W dobie starzejącego się społeczeństwa polskiego (tendencja globalna) niezwykle istotnym jest, abyśmy jeszcze większą uwa-

gą i opieką otoczyli ludzi po 60. r. ż. Dotyczy to zarówno indywidualnej pomocy seniorom w  ich miejscach zamieszkania – domach (opieki nad starszymi członkami naszej rodziny – dziadkami, rodzicami itd.), ale i instytucjonalnej (m.in. DPS, ZOL itd.). Wychodząc naprzeciw starszym członkom społeczeństwa, ZZOZ Wadowice, przy wsparciu władz lokalnych, w  lipcu minionego roku otworzył Oddział Geriatryczny. Na oddziale tym kompleksową opieką ota-


fot. fotolia.com/© Ljupco Smokovski

czają seniorów wykwalifikowani lekarze (geriatra oraz specjaliści chorób wewnętrznych), pielęgniarki oraz rehabilitant i psycholog. Celem ich działań jest poprawa stanu funkcjonalnego starszego pacjenta oraz podwyższanie jakości jego życia. Po przejściu na emeryturę i  zaprzestaniu pracy zarobkowej, wielu sześćdziesięciolatków zaczyna wycofywać się także z życia społecznego oraz ograniczać swoją aktywność intelektualną i  fizyczną, także w  śro-

dowisku domowym. Zaprzestają uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich, rzadziej opuszczają swoje domy, podejmują mniej prac. Dodatkowo często ich dochody spadają i  wymagają z  ich strony jeszcze większej kontroli wydatków. To wszystko sprawia, że znaczna część seniorów czuje się niewartościowymi i niepotrzebnymi. Stopniowo traci zainteresowanie dotychczasowymi zajęciami, zdolność odczuwania przyjemności, niekiedy – chęć do życia. „Dopada” ich depresja. Nasilają się dotychczasowe trudności ze zdrowiem, pojawiają nowe – w tym związane ze starszym wiekiem, ujawniają się choroby neurodegeneracyjne. Pojawia się ograniczenie sprawności (np. trudności w  poruszaniu) i  co za tym idzie – utrata własnej całkowitej niezależności od innych ludzi – zaczyna być potrzebną, a nawet wręcz nieodzowną ich pomoc w niektórych czynnościach (np. mycie okien, robienie zakupów). Seniorzy, którzy zawsze cenili sobie niezależność, zwłaszcza ci, niemający w ogóle, bądź w bliskim otoczeniu kochającej rodziny (np. wyemigrowała) – bardzo źle radzą sobie z  doświadczaniem własnej nieporadności, niedomaganiem, zależnością (dodatkowo – problem samotności). Obniża to ich nastrój, budzi liczne lęki, nasila doznania bólowe. Ponadto jest to czas, kiedy odchodzi coraz więcej bliskich osób z  ich otoczenia – rodzice, rodzeństwo, niekiedy już współmałżonek. Radzenie sobie ze śmiercią osób, z  którymi przeżyło się pół wieku, a  nawet i więcej (proces żałoby), jest bardzo ciężką rzeczą, wymagającą sporo czasu, pomocy innych bliskich, a  niekiedy i  specjalistów (psychologa, psychiatry). Sprawia, że perspektywa umierania i własnej śmierci przestaje już być odległą, jak wcześniej i u części z nich pojawia się przed nią silny lęk. Trudności i  problemów, których doświadczają osoby starsze, jest znacznie więcej – tu została zasygnalizowana jedynie ich część. Jako członkowie rodzin, w  których żyją seniorzy, winniśmy zwrócić uwagę na ich potrzeby fizyczne (m.in. zapewnienie dachu nad głową, ciepłych posiłków, pomocy w takich czynnościach jak mycie czy załatwianie

potrzeb fizjologicznych). Ich zaspokojenie dla seniorów jest bardzo istotne, a niekoniecznie mogą na to liczyć ze strony własnych krewnych. Osobiście uważam jednak, że jeszcze bardziej istotnym okazuje się zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych (np. poczucia bezpieczeństwa, bycia szanowanym, potrzebnym, kochanym), duchowych (np. uczestnictwa we mszy św.), społecznych – ciut mniejsze (np. przebywania z  innymi ludźmi). Z własnego doświadczenia wiem, że dla części osób starszych – hospitalizowanych z powodu nasilenia przykrych objawów licznych, współwystępujących u nich chorób – niekiedy dopiero rozmowa z  psychologiem pracującym w  szpitalu (np. na oddziale geriatrycznym) jest jedyną okazją do ujawnienia swych potrzeb, przeżyć wewnętrznych, doświadczanych trudności i  uzyskania dalszej specjalistycznej pomocy – psychologicznej, niekiedy także psychiatrycznej bądź innej (np. kapelana, pracownika MOPS). Ze swej strony zachęcam więc seniorów, zwłaszcza tych, którzy nie mogą się cieszyć oddaną opieką ze strony ich krewnych czy innych osób oraz mają utrudniony dostęp do specjalistycznej pomocy lekarskiej, by korzystali ze specjalnie przygotowanej dla nich kompleksowej pomocy i opieki specjalistów – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów – w  ramach oddziałów geriatrycznych znajdujących się w najbliżej położonych ich miejsca zamieszkania szpitalach. Także opiekunów osób starszych, zauważających jakieś niepokojące objawy – np. wspomniane powyżej – u pozostających pod ich opieką seniorów, namawiam do skierowania ich do oddziałów geriatrycznych, aby mogli uzyskać należytą, potrzebną im pomoc. „„Beata Kałużna, psycholog

Więcej informacji na temat podjęcia leczenia w Oddziale Geriatrycznym ZZOZ Wadowice można uzyskać pod nr tel.: 33 87 21 325.

31


Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka”

fot. Fotolia.com/© Africa Studio

Sól silnym nas czyni, to balsam wszystkich rzeczy, wszelkie szkody od ludzi solny balsam oddala – pisał w XVI wieku poeta Adam Schroeter.

Subterraneoterapia – co to takiego? Metoda ta polega na poddaniu chorych działaniu bodźców fizycznych, chemicznych oraz biologicznych występujących wyłącznie pod ziemią. Stała temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, ruch i jonizacja powietrza składają się na unikatowy mikroklimat, który łagodzi objawy wielu schorzeń. Cechuje go wyjątkowa czystość bakteriologiczna, bogactwo mikroelementów, brak alergenów, zanieczyszczeń oraz szkodliwego promieniowania, a także izolacja od czynników zewnętrznych. Solne powietrze jest wzbogacone o jony sodu, magnezu, manganu i potasu. Dzięki niepowtarzalnemu mikroklimatowi, czystemu i  pozbawionemu zanieczyszczeń i  alergenów, naturalna osłona dróg oddechowych, która została uszkodzona na skutek działania licznych czynników, może zostać odbudowana. Panujące w komorach solnych warunki działają stymulująco na układ immunologiczny i  nakierowują go do prawidłowego działania. Wysoka czystość mikrobiologiczna powietrza pozwala na regenerację fizjologicznej flory bakteryjnej śluzówek układu oddechowego, co zabezpiecza organizm przed nawrotem infekcji.

Rehabilitacja układu oddechowego w warunkach podziemnych komór solnych Turnus rehabilitacyjny trwa 15 dni. Kuracjusze zjeżdżają do komory solnej „Jezioro Wessel”, zlokalizowanej 135 metrów pod ziemią. Spędzają pod ziemią 6,5 godziny. Pod kontrolą rehabilitanta i  nadzorem lekarza kuracjusze

32

www.glosseniora.pl

pracują nad kontrolą oddechu, uczą się oddychać torem przeponowym, prowadzą trening mięśni oddechowych. Uzupełnieniem są zajęcia przy muzyce i relaksacja. Pod ziemią leczone są głównie astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nawracające infekcje nosa, zatok, gardła, krtani i alergie. Aby uzyskać refundację leczenia z NFZ, potrzebne jest skierowanie.

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe w Kopalni Soli „Wieliczka” Nowa oferta uzdrowiskowa daje możliwość skorzystania z refundowanego, 3-tygodniowego cyklu zabiegów dla pacjentów cierpiących na przewlekłe i  nawracające schorzenia dróg oddechowych (takie jak: astma oskrzelowa atopowa i  nieatopowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia pyłkowa w okresie objawów, przewlekłe alergiczne zapalenie nosa i zatok, przewlekłe niezakaźne nieżyty oskrzeli i  płuc, a  także choroby nosa, zatok, gardła i krtani). Leczone będą tu także takie schorzenia, gdzie najważniejsze dla terapii są odpoczynek i regeneracja organizmu. Nowa oferta leczenia uzdrowiskowego łączy dwa tryby leczenia: w  ciągu każdego z  3 tygodni leczenia od poniedziałku do piątku kuracjusze zjeżdżają na 6,5 godz. leczenia (8.00–14.30). Uzupełnieniem leczenia jest dwunastogodzinny pobyt nocny (20.00–8.00). Nad kuracjuszami przez cały czas pobytu pod ziemią, na głębokości 135 metrów, czuwają fizjoterapeuci, muzykoterapeuci, pielęgniarki oraz lekarze.

W nowocześnie wyposażonej komorze Stajnia Gór Wschodnich prowadzona będzie w  trybie dziennym aktywna rehabilitacja pulmonologiczna, zawierająca m.in.: trening mięśni oddechowych, ćwiczenia kontroli oddechu, naukę oddychania głębokiego torem przeponowym, a także zabiegi toalety drzewa oskrzelowego. Zarówno podczas pobytów nocnych, jak i dziennych, kuracjusze będą mieli czas na inhalacje przy tężni solankowej. Wilgotny, bardzo drobnokroplisty aerozol solny rozpylany przez tężnię nawilża błony śluzowe, poprawiając czynność chorobowo zmienionego układu oddechowego. Jonizacja powietrza kopalnianego sprzyja dobremu samopoczuciu, wzmaga sprawność psychiczną i  fizyczną, wpływa korzystnie na czynność serca i  płuc. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował refundację leczenia uzdrowiskowego dla ok. 25 osób. Chcąc uzyskać refundację, należy udać się do lekarza, który wypisze skierowanie, następnie skierowanie to trzeba złożyć w  Małopolskim Oddziale Wojewódzkiego NFZ, znajdującego się przy ul. Batorego 24 w Krakowie. Pozostałe miejsca w  komorze leczniczej Stajnia Gór Wschodnich – mieszczącej do 36 pacjentów – są dostępne także dla kuracjuszy samodzielnie finansujących leczenie. Na powierzchni – w  budynku Młyn Solny funkcjonują poradnie: pulmonologiczna z  pracownią spirometryczną, rehabilitacji medycznej z pracownią fizjoterapii oraz medycyny pracy. Ośrodek proponuje również zabiegi z  zakresu kosmetologii stosowanej i  pielęgnacyjnej, fitness, wczasy zdrowotne, programy profilaktyczno-rekreacyjne. Kuracjusze oraz turyści mogą skorzystać z  zakwaterowania w  Pokojach Gościnnych MŁYN SOLNY lub w  Hotelu Grand Sal**** zlokalizowanych na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”.

„„Magdalena Paciorek – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Kopalnia Soli Wieliczka, Uzdrowisko, lekarz rehabilitacji


Stylowy Senior Małopolski Lubisz dobrze wyglądać? Starannie dobierasz ubiory? Wciąż lubisz zaskakiwać znajomych swoim wyglądem?

Prześlij nam swoją fotografię w ulubionej stylizacji i zostań kolejnym laureatem konkursu „Stylowy Senior Małopolski”. Na zdjęcia, opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem i krótką informacją o sobie, czekamy pod adresem: glos.seniora@manko.pl do 5 grudnia

PARTNERZY KONKURSU:

(z dopiskiem: „KONKURS”).

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na: www.glosseniora.pl.

zaprasza obecnych i byłych kuracjuszy do wspólnych reminiscencji – konkursu na najciekawszą historię

Moje wspomnienie z uzdrowiska… Na teksty, wraz z krótką informacją o sobie, czekamy pod adresem: glos.seniora@manko.pl do 5 grudnia (z dopiskiem: „KONKURS”). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na: www.glosseniora.pl.

PARTNERZY KONKURSU:


Jest takie miejsce, gdzie czas płynie inaczej…

Grota Solno-Jodowa GALOS Dziesięć seansów w grocie solnej to jak miesiąc pobytu nad morzem. Grota solno-jodowa Galos jest jedyną grotą w  Krakowie, która wykorzystuje opatentowaną metodę zastosowania naturalnych kryształów soli morskich z  Morza Martwego, Czarnego i  Czerwonego. Stężenie cennych dla zdrowia pierwiastków w grocie jest kilkakrotnie wyższe niż nad morzem!

Grota Solno-Jodowa GALOS Kraków, ul. Wielicka 91 tel.: 12 265 38 30 tel. kom. 502 994 418 e-mail: info@grota-krakow.pl http://grotagalos.pl/

Grota Solno-Jodowa GALOS jest najnowszą metodą zastosowania naturalnych kryształów soli morskich, zawierających niezbędne mikro- i makroelementy (jod, potas, selen, magnez) potrzebne do stworzenia unikalnego klimatu. Powietrze w grocie wspomaga leczenie chorób dróg oddechowych (płuc, oskrzeli, gardła, nosa, zatok, alergii) oraz wspomaga i stymuluje poprawne działanie układu nerwowego – poprawia koncentrację, zmniejsza stres i stany depresyjne. Terapie rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie i trwają 45 minut. Do Państwa dyspozycji oddajemy 15 wygodnych, relaksacyjnych foteli, kącik zabaw dla dzieci oraz wysokiej jakości sprzęt multimedialny. Pracujemy codziennie w godzinach 9–20.

Serdecznie zapraszamy!

Kartą Seniora! ą k ls o p ło a M z % 50 t Mega Raba


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Pszczynie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Pszczynie – perła Śląska na wyciągnięcie dłoni

Pszczyna to jedno z najbardziej malowniczych miasteczek w województwie śląskim. Słynie z licznych atrakcji ,takich jak: zamek niegdyś należący do znamienitej rodziny Anhalt KöthenPless, zagrody żubrów czy też pięknego kompleksu parkowego. W samym sercu miasta usytuowany jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, którego ofertę pragniemy Państwu przedstawić. Nasz zakład jest częścią niedawno wyremontowanego szpitala, ma nowy przestronny parking, z którego nasi klienci oraz ich rodziny mogą korzystać bezpłatnie. Co ważne, jest otoczony zielenią. Przylega do niego wyposażony w ławki skwer, na którym nasi pensjonariusze mogą odpoczywać na świeżym powietrzu. W niewielkiej odległości – zaledwie pięciu minut pieszo od szpitala, znajduje się rynek o typowo średniowiecznym układzie przestrzennym. W naszym zakładzie klienci znajdą wysoko wykwalifikowany personel medyczny, który zadba o wszelkie zgłaszane im potrzeby. Do dyspozycji pensjonariuszy oddane zostały funkcjonalnie urządzone pokoje, które szczególnie powinny zadowolić osoby o obniżonej sprawności ruchowej. Także dla tej kategorii pacjentów zostały udostępnione powiększone windy, przez których drzwi bez problemu przejedzie wózek inwalidzki. Początkiem listopada do użytku pensjonariuszy zostało oddane kolejne piętro. Jest ono świeżo po remoncie, zostało także zaopatrzone w całkowicie nowy sprzęt medyczny, który ułatwi pielęgnację pacjentów leżących. Dodatkowym udogodnieniem są bardzo nowoczesne materace przeciwodleżynowe, w które wyposażyliśmy wszystkie łóżka.

Ponadto w trosce o jakość świadczonych usług posiadamy bogaty program zajęć fakultatywnych, które prowadzone są w nowo utworzonej świetlicy. Jak wyjaśniła psycholog, Pani mgr Katarzyna Klaja, realizatorka zajęć: „Spotkania pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do 13.30. W ich ramach wykonujemy krótkie rozgrzewki sportowe dla poprawy kondycji, a także malujemy, tworzymy małe rękodzieła w różnych technikach plastycznych, natomiast w przypływie dobrego nastroju – nawet śpiewamy. Nie mamy ustalonego odgórnie programu zajęć, tworzymy go na bieżąco, tak, aby zaspokoić potrzeby artystyczne wszystkich biorących w nich udział pensjonariuszy ZPO". Co istotne, nasz zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest to gwarantem zachowania wysokich standardów medycznych w obrębie jednostki. Koszt pobytu w zakładzie to 70% renty lub emerytury niezależnie od jej wysokości. Kwota ta obejmuje zakwaterowanie, opiekę personalu

medycznego, cotygodniowe spotkania z lekarzem specjalistą, a także smaczne posiłki, dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, serwowane przez uznaną, pszczyńską firmę cateringową. „„Katarzyna Lukosek

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 210 30 22.

Gorąco zachęcamy do kontaktu!

37


Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka”

www.kopalnia.pl

Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka” wyróżnia się prowadzeniem aktywnej rehabilitacji pulmonologicznej w oparciu o  najlepsze wzorce współczesnej medycyny, z  wykorzystaniem naturalnego mikroklimatu podziemnych komór solnych. Mikroklimat kopalni cechuje wyjątkowa czystość bakteriologiczna, bogactwo mikroelementów (m.in. chlorek sodu stymulujący lepsze dotlenienie organizmu: 26 miligramów aerozolu solnego w jednym metrze sześciennym powietrza, a  także obecność jonów magnezu i wapnia), brak alergenów, zanieczyszczeń oraz szkodliwego promieniowania magnetycznego, a  także izolacja od czynników zewnętrznych. Wszystkie te elementy sprawiają, że to środowisko w  sposób naturalny pomaga w  leczeniu takich schorzeń, jak między innymi: ÎÎ astma oskrzelowa (atopowa i nieatopowa), ÎÎ przewlekła obturacyjna choroba płuc www.kopalnia.pl (POChP), ÎÎ nawracające, przewlekłe choroby nosa, zatok, gardła i krtani, ÎÎ przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc, ÎÎ schorzenia o  podłożu alergicznym i inne. ÎÎ Turnusy lecznicze prowadzimy w niezwykłej scenerii zabytkowych komór solnych: Jezioro Wessel (21-dniowe turnusy rehabilitacyjne prowadzone w trybie 6-godzinnych pobytów dziennych oraz Stajnia Gór Wschodnich (3-tygodniowe turnusy uzdrowiskowe prowadzone w  trybie pobytów dziennych i nocnych; podczas dnia przebywa się pod ziemią przez 6 godzin dziennie, a oprócz tego są trzy 12-godzinne pobyty nocne. Kuracjusze zjeżdżają na zabiegi do kopalni nowoczesnym, wyremontowanym i  oddanym do użytku w 2012 roku, szybem Regis. Program aktywnej rehabilitacji pulmonologicznej prowadzonej przez Uzdrowisko

38

www.glosseniora.pl

Kopalnia Soli „Wieliczka” to leczenie wielokierunkowe obejmujące: ÎÎ ć wiczenia oddechowe, ÎÎ toaletę drzewa oskrzelowego, ÎÎ ć wiczenia ogólno usprawniające i sportowo-rekreacyjne, ÎÎ leczenie klimatyczne ÎÎ edukację pacjenta połączoną z elementami profilaktyki zdrowotnej. Leczenie w Ośrodku realizujemy zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak również za pełną odpłatnością. Szczegóły na stronie: www.uzdrowisko.kopalnia.pl. Ośrodek oferuje również szeroki wachlarz usług medycznych i  pielęgnacyjnych w nowych, komfortowo urządzonych poradniach i  gabinetach znajdujących się w historycznym budynku „Młyn Solny”: ÎÎ konsultacje lekarzy specjalistów w ramach NFZ (chorób płuc, rehabilitacji medycznej) oraz komercyjnie (poradnie chorób płuc, rehabilitacji medycznej, laryngologiczna, alergologiczna, dermatologiczna, neurologiczna); ÎÎ badania diagnostyczne (spirometria, pomiar poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu, EKG, puls oksymetria, testy alergiczne oraz wszelkiego rodzaju badania laboratoryjne); ÎÎ zabiegi fizjoterapeutyczne (kinezyterapia, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, krioterapia miejscowa, kąpiele

ÎÎ ÎÎ

wirowe kończyn, inhalacje solankowe, masaż); medycyna pracy; odnowa biologiczna (gabinet zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych skóry, masaże, fitness, gimnastyka lecznicza dla osób dorosłych).

Podczas turnusów rehabilitacyjno-leczniczych i wczasów zdrowotnych nasi kuracjusze mogą skorzystać z  zakwaterowania w kameralnych pokojach gościnnych Młyn Solny na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”: ÎÎ komfortowe 1-, 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami (38 miejsc) w historycznym budynku „Młyn Solny” (w pokojach: TV SAT, lodówka, bezpłatny dostęp do internetu); ÎÎ w ygodne materace rehabilitacyjne VENUS; ÎÎ pościel antyalergiczna CLINIC; ÎÎ sala wypoczynkowa z czytelnią; ÎÎ nowoczesna baza lecznicza, gabinet masażu oraz gabinet zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych skóry.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty leczniczej! www.uzdrowisko.kopalnia.pl

U nas oddycha się łatwiej i głębiej!


Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu „Małopolska Karta Seniora” Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Małopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO dla celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych do seniorów.

...............................................................

...............................................................

miejscowość i data

podpis

Dane osobowe: Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................................................

Adres zameldowania (wraz z kodem pocztowym):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................................................

Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................................................

E-mail:

........................................................................................................................................

39


MAŁOPOLSKI DZIEŃ SENIORA W programie m.in.:

14 listopada 2013 r., godz. 10.30–17.30 Rynek Główny 34, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

10.30–11.00

KONFERENCJA PRASOWA Rafał Barański – Zastępca Dyrektora, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Łukasz Salwarowski – Redaktor naczelny magazynu „Głos Seniora”, Prezes Stowarzyszenia MANKO Andrzej Skrzyński – Członek Rady ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

11.00–11.10

OTWARCIE MAŁOPOLSKIEGO DNIA SENIORA

11.10–11.30

PANEL DYSKUSYJNY AKTYWNOŚĆ SENIORÓW – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Elżbieta Achinger – Poseł na Sejm IV RP, Wieliczka Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Miechów Robert Pawliszko – Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora, Wrocław Łukasz Salwarowski – Redaktor naczelny magazynu „Głos Seniora”, Prezes Stowarzyszenia MANKO, Kraków Andrzej Skrzyński – Członek Rady ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków

11.30–12.00

WYSTĘP ZESPOŁU MIRELLA Z MIECHOWA „W RYTMIE CYGAŃSKICH SERC” CYKL OTWARTYC H P REZENTACJI

12.00–12.05

Klinika Krakowska – Badania profilaktyczne gwarancją zdrowia

12.05–12.40

dr n. med. Eugeniusz Muciek – Wyjątkowe wartości lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie „Uzdrowiska Wysowa” SA

12.40–12.55

Bogusław Bienias – Vitamedica, Medycyna Żywienia – nowa gałąź medycyny

12.55–13.05

Anna Job – Uzdrowisko Kraków Swoszowice, Lecznictwo uzdrowiskowe

13.05–13.10

Marta Żądło – Oceanic, Seniorze! Bądź piękny

13.10–13.30

Przerwa kawowa

13.30–13.50

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani – Wicerzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN , Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Cywilizacja a starzenie

13.50–14.10

Jakub Czerwiński, dr Magdalena Paciorek – Kopalnia Soli w Wieliczce, Lecznicze właściwości soli

14.10–14.30

Magdalena Borowiec – Jatomi Pure Fitness – Różne rodzaje aktywności fizycznej dla seniorów

14.30–14.50

mgr Marek Łach – Właściwości lecznictwa w grotach solno–jodowych

14.50–15.10

mgr Krystyna Męcik – Prezes Uniwersytetu III Wieku w Łazach, Aktywność fizyczna jako klucz do spowolnionego starzenia się w zdrowiu, przy zachowaniu sprawności fizycznej i intelektualnej

15.10–15.25

Przerwa kawowa

15.25–15.45

podinsp. Krzysztof Dymura – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – Wydział Ruchu Drogowego, Bezpieczeństwo seniorów na drogach

15.45–16.05

dr n. med. Przemysław Witek, Cukrzyca i jej zapobieganie

16.05–16.25

dr n. med. Izabela Załęska-Żyłka, Kosmetolog, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie, członek Rady Eksperckiej Głosu Seniora, Klinika Młodości, Pielęgnacja skóry w dojrzałym wieku

16.25–16.45

o. Henryk Cisowski – dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio Agnieszka Kozioł – koordynator wolontariatu, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Jesteś nam potrzebny! ...czyli słów kilka o wolontariacie

16.45–17.05

Robert Pawliszko – Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora, Starzejące się społeczeństwo – wyzwania dla samorządów, na przykładzie działań podejmowanych przez Gminę Wrocław

17.05–17.30

PODSUMOWANIE

10.30–17.00

BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE MEDYCZNE – TARGI ZDROWIA SENIORA

PROGRAM KONFERENCJI „MAŁOPOLSKI DZIEŃ SENIORA” MOŻE ULEC ZMIANIE

ORGANIZATORZY:

Patronat honorowy:

Projekt zrealizowano przy wSparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNER:

40

Patroni medialni:

www.glosseniora.pl

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

poczęstunek dla gości przygotuje:

Glos Seniora Małopolska nr 7  

Wydanie specjalne Głosu Seniora o zasięgu regionalnym na województwo małopolskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you