Page 1

broj 31 • lipanj • 2010.

gir

1

glasilo invalida rada GIR lasilo invalida rada Zagreb


Uvodnik

2 Dragi naši Ëitatelji!

Evo, pola godine je iza nas, pa je to prilika da se osvrnemo, pogledamo što smo i koliko uËinili i jesmo li zadovoljni postignutim.

Sadræaj Pravni savjet ................................................. Zdravlje ......................................................... Ljetovanje ...................................................... Izleti: • NjemaËka .................................................... • Krapina ....................................................... Udruga - Crveni kriæ ..................................... Tuheljske toplice ........................................... Tjedan Udruga .............................................. Klub invalida rada ........................................ Sportska radionica........................................ Radionica "Ljekovito bilje i zdravo æivljenje" ....................................................... Planinarska sekcija • Sljeme .......................................................... • OkiÊ .............................................................. InformatiËka radionica ................................ Kulturna radionica ....................................... Foto radionica ............................................... Pjesme ............................................................ Recepti ........................................................... Veseli kutiÊ ..................................................... Obavijesti ....................................................... Izdavač: Udruga invalida rada Zagreba Adresa: Zagreb, Nova cesta 86 Uređivački kolegij: Marija Topić, Stjepan Čehulić, Anamarija Lazić, Ivica Župan, Anita Kajser-Brezak Kontakt telefoni: 01/4829392, 4829119, 4876301 (Klub: 4876294) E-mail: uir@uir-zagreb.com Web: http://www.uir-zagreb.com Galerija slika: http://picasaweb.google.com/uir.zagreba/ Grafička priprema i tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.

GIR glasilo invalida rada

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Teænja ka boljem je svakako dobra i ona nas svakodnevno tjera naprijed i potiËe da ne posustanemo, veÊ da, kroz Udrugu, nastavimo razvijati i unaprijeivati naše zajedništvo. Moæemo reÊi kako je Udruga invalida rada Zagreba, do sada, djelovala dobro, pa Ëak moæda i vrlo dobro unatoË nepovoljnim prilikama koje nas okruæuju, no svjesni smo kako je zasigurno ostalo još dosta toga neostvarenog i još dosta æelja koje Êe morati priËekati neku drugu, bolju priliku. Nadamo se kako Êe, uz Vašu svesrdnu pomoÊ, naš rad, u drugoj polovici ove godine, biti još uËinkovitiji i plodonosniji na zadovoljstvo svih naših sadašnjih i buduÊih Ëlanova. Na kraju, svim Ëitateljima æelimo da uz ovaj broj GIR-a lakše doËekaju ljetne praznike te da ih što ljepše provedu - na našem Jadranu, našim rijekama i planinama ili bilo gdje da su naumili poÊi.

Uredništvo


Pravni savjet

3

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

H

rvatski sabor usvojio je Zakon

krvi s više od 35 davanja (muškarci),

o izmjenama i dopunama

odnosno s više od 25 davanja (æene);

Zakona

4. osigurane osobe redovite uËenike i

o

dobrovoljnom

zdravstvenom osiguranju, pa se tako sada

studente starije od 18 godina,

dopunsko osiguranje plaÊa iz dræavnog

5. osigurane osobe Ëiji prihod po Ëlanu

proraËuna za slijedeÊe osiguranike:

obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini

1. osigurane osobe s invaliditetom koje

ne prelazi iznos od 45,59% proraËunske

imaju 100% ošteÊenja organizma, odnosno

osnovice, odnosno u sluËaju osiguranika

tjelesnog

samca 58,31% proraËunske osnovice.

ošteÊenja

prema

posebnim

propisima, osobe kod kojih je utvreno

Vaæno

više vrsta ošteÊenja te osobe s tjelesnim

Ëlanak 9. Zakona o izmjenamama i

ili mentalnim ošteÊenjem ili psihiËkom

dopunama Zakona o dobrovoljnom

bolešÊu zbog kojih ne mogu samostalno

zdravstvenom

izvoditi aktivnosti primjerene æivotnoj dobi

propisuje da ugovori o dopunskom

sukladno propisima o socijalnoj skrbi;

zdravstvenom osiguranju koji su

2. osigurane osobe darivatelje dijelova

sklopljeni do dana stupanja na

ljudskog tijela u svrhu lijeËenja;

snagu ovog Zakona vaæe do isteka

3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje

roka na koji su sklopljeni.

je

za

napomenuti

kako

osiguranju

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

H

rvatski je

sabor

usvojio

i Zakon o izmjenama i

dopunama Zakona o javnim

Prema stavku 2. navedenog Ëlanka Zakona cestarinu ne plaÊaju: „Osobe kod kojih je utvreno tjelesno

cestama kojim se, meu ostalim, mijenja

ošteÊenje

Ëlanak 63.a u dijelu u kojem se propisuje

nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili

koje

ima

za

posljedicu

tko ima pravo na oslobaanje od plaÊanja

više postotaka, te HRVI sa 100% tjelesnog

cestarine.

ošteÊenja ne plaÊaju cestarinu iz Ëlanka 62.

glasilo invalida rada GIR


Pravni savjet

4 stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni

infrastrukture o pravu na oslobaanje

automobil koji imaju u svom vlasništvu,

plaÊanja godišnje naknade za uporabu

odnosno koji koriste na temelju ugovora o

javnih cesta i cestarine, izdana prema

leasingu.“

odredbama Zakona o javnim cestama

Napominjemo kako nije došlo do izmjene u

(NN 180/04., 82/06., 138/06., 146/08.,

pogledu prava na osloboenje od plaÊanja

152/08., 38/09., 124/09. i 153/09.),

godišnje naknade za uporabu javnih

ali samo u dijelu koji se odnosi na

cesta, tako da ovu naknadu i nadalje ne

ostvarivanje

plaÊaju osobe s 80% ili više postotaka

plaÊanja cestarine, pa slijedom toga

tjelesnog ošteÊenja, odnosno osobe kod

prestaju vaæiti i potvrde/smart kartice

kojih je utvreno tjelesno ošteÊenje koje

izdane prema odredbama Pravilnika o

ima za posljedicu nesposobnost donjih

postupku i naËinu ostvarivanja prava na

ekstremiteta 60% ili više postotaka, i to

oslobaanje plaÊanja godišnje naknade

za jedan osobni automobil koji imaju u

za uporabu javnih cesta i cestarine (NN

svom vlasništvu, odnosno koji koriste na

143/06., 66/07. i 20/09.).

temelju ugovora o leasingu, tako da sve

Prema informacijama koje smo dobili

osobe koje su veÊ ostvarile ovo pravo to

iz

pravo koriste kao i do sada, dok Êe novi

infrastrukture Hrvatske autoceste d.o.o.

korisnici, sukladno informacijama koje

Êe ubuduÊe biti nadleæno za izdavanje

smo dobili iz Ministarstva mora, prometa

smart kartica radi ostvarivanja prava na

i infrastrukture, to pravo moÊi ostvariti

oslobaanje plaÊanja cestarine.

tako da se neposredno jave u stanicu za

PostojeÊim

tehniËki pregled vozila sa svojim rješenjem

Hrvatske autoceste d.o.o. poslat Êe pisanu

o tjelesnom ošteÊenju.

obavijest o prestanku vaæenja smart

Nastavno

istiËemo

kako

Zakon

o

prava

Ministarstva

na

mora,

korisnicima

oslobaanje

prometa

ovog

i

prava

kartice uz napomenu da se oni, koji

i

izmjenama i dopunama Zakona o javnim

sada ispunjavaju uvjete za osloboenje

cestama stupa na snagu osmog dana

od plaÊanja cestarine, jave u Hrvatske

od objave u Narodnim novinama (14.

autoceste d.o.o. te da sa sobom ponesu

lipnja 2010. godine), što znaËi da od

odgovarajuÊu dokumentaciju.

22. lipnja 2010. godine prestaju vaæiti rješenja Ministarstva mora, prometa i

GIR glasilo invalida rada

Pripremio: Ivica Æupan


Zdravlje

5

O»I I SUNCE

P

osebnu pozornost treba posvetiti

Zatamnjenje moæe biti po potrebi 25-75%,

zaštiti oËiju.

obojenost razliËitim bojama, sa dioptrijom

Intenzivno izlaganje sunËevim

ili bez nje.

zrakama moæe dovesti do opeklina vjea,

Od boja, oku je najugodnija siva (Ëisto

spojnice oka (konjunktive) i roænice,

siva, dimno siva, smee siva, zeleno

koje od topline mogu presušiti, ispucati,

siva). Postoje i stakla koja ne mijenjaju

ljuštiti se i jako boljeti. Oko je u grËu i ne

vanjske boje, a pogodna su za vozaËe.

moæe se otvoriti. Takvo stanje, sreÊom, uz mirovanje i kapanje kapi, prolazi za dandva. No, sunËeve zrake mogu nepovratno oštetiti unutrašnjost oka, leÊu i oËnu pozadinu. Toga nismo svjesni jer ošteÊenja u dubini oka ne bole. Posljedice mogu biti zamuÊenje leÊe (katarakta) i propadanje vidnih stanica na oËnoj pozadini, koje je trajno. Stoga je na suncu neophodno zaštititi oËi sunËanim naoËalama. Jedini uvjet koji one moraju zadovoljavati jest da “stakla” imaju filtar koji ne dopušta

Djeca sa sunËanim naoËalama ne prate

prodiranje štetnih UV-zraka (do 400

modu. I njima su naoËale potrebne, iste

nm valne duljine). Sve ostalo pitanje je

kao i za odrasle, sa zaštitnim UV filtrom.

izbora, ukusa i materijalne moguÊnosti.

Kod kupnje naoËala potrebno je traæiti

Danas postoje razliËiti materijali od kojih

i deklaraciju u kojoj proizvoaË navodi

se bruse “stakla”: ona mogu biti prava, tzv.

karakteristike stakala te garantira kvalitetu

mineralne leÊe ili od plastike. Nekada je

proizvoda.

strah od plastike bio opravdan, no danas je plastika tako kvalitetna da nema razlike

POSLJEDICE PRETJERANOG

u odnosu na staklo. Prednosti su joj što je

IZLAGANJA O»IJU SUNCU O»ITUJU SE

lagana i teæe se ošteti, a pri lomljenju se ne

TEK ZA PUNO GODINA I ZATO NA O»I

rasprsne u sitne komadiÊe kao staklo.

TREBAMO MISLITI UVIJEK.

glasilo invalida rada GIR


Ljetovanje

6

UGODNIJE LJETOVANJE U KAMPU

T

ijekom mjeseca svibnja i lipnja

Dragi naši Ëlanovi i korisnici kampa, sve

neki naši Ëlanovi Uprave na Ëelu

smo to radili da Vama i Vašim Ëlanovima

sa Predsjednicom, a i pravnikom,

obitelji bude ugodnije ljetovati u tim

uloæili su puno truda na ureenju i popravku

prikolicama. Jedino nismo u moguÊnosti

kamp prikolica u kampu Uvala Slana u

osigurati Vam lijepo sunËano vrijeme (za

Selcu. Zbog dotrajalih hladnjaka i nekih

to se pomolite Bogu).

šatora ispred prikolica valjalo je neke od njih popraviti, a neke zamijeniti za nove. U tu

Stoga Vas molimo da se pridræavate

svrhu smo koristili struËnjake iz ovlaštenog

kuÊnog reda i da se korektno odnosite

servisa

za izradu novih i popravak

spram imovine i osoblja kampa te drugih

dotrajalih dijelova šatora i hladnjaka. Tako

korisnika, kao i spram naše gospoe

su majstori u svim prikolicama

izvadili

Ljiljane MavriÊ koja je zaduæena ispred

dotrajale, nefunkcionalne hladnjake, a

Udruge da Vam pripremi prikolicu te

prostor preuredili u ormariÊe sa policama.

preda posteljinu i inventar na korištenje

Kupili smo za svaku prikolicu po jedan

kako bi se što bolje osjeÊali u njima.

novi ormariÊ sa policama. Ispred tri novonabavljene prikolice napravili smo

Æelimo Vam puno sunca i mirnog mora,

podove i popravili ogradu, a na jednu smo

sretno!

dali napraviti pokrov. Sve to nabrojeno poveÊalo je troškove uz normalne godišnje, kao što je plaÊanje leæarine, Ëuvanje i osiguranje. Moram napomenuti da su se ovaj puta ukljuËile i æene, naše Ëlanice aktivistice. Nije moguÊe sve poslove opisati jer ima ih dosta koji se ne mogu zapaziti kao što je ËišÊenje i pospremanje, no valja svima koji su radili odati priznanje i pohvalu jer malo nas je koji smo spremni ærtvovati se za dobrobit Udruge i Ëlanstva.

GIR glasilo invalida rada

Pripremio: Stjepan »ehuliÊ-Štef


Izleti

7

NÜRNBERG - BERLIN - MÜNCHEN 09-15. SVIBANJ 2010. GODINE

V

elika je obitelj u nedjelju, 09.05.2010. godine krenula ispred Udruge u 6 sati ujutro. Nitko nije kasnio te smo krenuli autobusom sa vozaËima Nenadom i Æeljkom te vodiËem puta, Tihanom. Voænja je protekla uz ugodnu atmosferu do prve kave u Austriji. Nakon odmora nastavili smo voænju kroz Austriju do Nürnberga gdje smo se smjestili u lijep hotel. Nakon osvjeæenja razgledali smo taj povijesni grad: gradski trg sa gotiËkom fontanom i rodna kuÊa slikara Albrechta Durera te razliËite znamenitosti. IduÊi dan krenuli smo u posjet Bambergu, srednjevjekovnom gradu pod zaštitom Unesco-a, nakon Ëijeg razgledavanja smo nastavili put do Berlina u koji smo stigli u veËernjim satima. TreÊi dan puta razgledali smo Berlin i mnoge znamenitosti: Kulturforum, Charlottenburg, Opera, Branderburška vrata, Berlinski zid, Potssdamer Platz. IduÊi dan posjetili smo Postdam - grad pruskih kraljeva.

Petoga dana iz Berlina smo krenuli put Münchena dug 600 km te se dobro zabavljali unatoË kiπovitom danu. Po dolasku u München, smjestili smo se u hotel i potom razgledali dio grada i veËerali u najstarijoj pivnici Augustin. Predzadnji dan puta zaputili smo se u München-Schwangau, razgledali jedan od najljepših dvoraca bavarske Neuschwanstein koji je izgradio Ludvig Bavarski sa 300 stepenica te u blizini drugi dvorac Hohenschwangeu sa 350 stepenica. Prilikom razgledavanja dvoraca pomagali smo jedni drugima jer proÊi tolike stepenice u jednom danu bilo je prenaporno. VeËerali smo u pivnici Lowenbrau sa programom - muzikom, pivom i tradicionalnim kobasicama da bi radosni otišli na spavanje u hotel. Zadnji dan puta krenuli smo u pravcu Cimse te se vozili brodiÊem do otoka Hzerreninsel i razgledali bavarski Versailla, dvorac Ludviga. Potom smo nastavili putovanje za Salzburg koji smo po dolasku razgledali, uz katedralu i Mozartovu kuÊu. Nakon odmora i ruËka nastavili smo put prema Zagrebu u koji smo stigli po kišnom i hladnom vremenu oko 22 sata, umorni, puni doæivljaja, predivnih druæenja i sjeÊanja. Lijepa hvala svima na ugodnim trenucima. Pripremila: Renata KovaËeviÊ

glasilo invalida rada GIR


Izleti

8

KRAPINA 12.06.2010.

U

subotu, 12.06. ove godine

Gaja te razgledali crkvu Sv. Nikole i

Udruga

organizirala

prošetali gradom, a potom se osvjeæili

jednodnevni izlet za Krapinu.

kavom i produæili do crkve Majke Boæje

je

U ranim jutarnjim satima ispred Koncertne

Jerzualemske na Trškom vrhu.

dvorane “Vatroslav Lisinski” autobus pun

Nakon razgledavanja, na zadovoljstvo

naših Ëlanova krenuo je put Krapine.

svih, ruËali smo u restoranu Preša.

Na ulasku u Krapinu doËekao nas je

U popodnevnim satima smo u dvije grupe

predsjednik

obišli muzej neandertalaca Hušnjakovo.

Društva

invalida

rada

Krapina, gdin Dubravko Sopek, koji je ujedno bio i naš domaÊin.

Puni dojmova krenuli smo put StubiËkih

Na parkiralištu ispred muzeja doËekala

toplica gdje smo se zaustavili na kavi

nas je i vodiËka sa kojom smo krenuli u

i u Zagreb smo stigli u predveËernjim

obilazak Krapine.

satima.

U

Krapini

fotografija

smo

razgledali

izloæbu

Harija

Puljka,

posjetili

rodnu kuÊu, a ujedno i muzej Ljudevita

GIR glasilo invalida rada

Pripremila: Marija TopiÊ


Udruga - Crveni kriæ

9

SLJEME DOM CRVENOG KRIÆA

G

radsko

Crvenog

Da se glava ohladi od silnih informacija

kriæa Zagreb tijekom travnja,

Društvo

puuuno smo se smijali s ekipom “Vibida”

svibnja i lipnja 2010. godine

koja nas je upoznala s relaksacijom

ugošÊivao nas je u svom prekrasnom Domu

smijehom, puuuno smo i plesali, neobvezno

na Sljemenu. Ukupno pet puta naši su

i natjecateljski, provjeravali svoje pjevaËke

Ëlanovi imali priliku uæivati u prekrasnom

sposobnosti na karaokama.

ambijentu, odliËnoj kuhinji, edukativnim predavanjima, zabavnim sadræajima i

A naši likovni kreativci su se naravno

kreativnim likovnim radionicama.

odmah poslije ruËka dohvatili kistova i boja.

Ovi izleti bili su dostupni svima jer je autobus ZET-a vozio u neposrednu blizinu

Druæili smo se s Udrugama umirovljenika

Doma, a kad je kišilo i do samog našeg

iz Brestja, Klake, PešÊenice.., sa studentima

odredišta. Na ovaj izlet niste morali

socijalnog rada, sa djelatnicama Crvenog

ponijeti ništa za jelo i piÊe, kuharice su nas

kriæa.

doËekale sa doruËkom odmah po dolasku, a nešto kasnije je bio i odliËan ruËak.

Veliko hvala našim domaÊinima, posebno našoj dobroj vili sa Sljemena - gi Ivanki

Svi šetaËi, hodaËi i planinari uæivali su u svojim pohodima iako im vrijeme nije uvijek bilo naklonjeno. Na edukativnim

GodiÊ. Pripremila: Anita Kajser Brezak

predavanjima nauËili smo koja su pravila ponašanja osoba s invaliditetom u prometu, bili upoznati s novim metodama lijeËenja pretilosti i ovisnosti o nikotinu, a Hrvatska gorska sluæba spašavanja nas je poduËila o pravilima ponašanja u prirodi, kako uæivati u planini, koje sve ljepote, ali i opasnosti ona skriva i još mnoge korisne informacije dali su nam ovi hrabri volonteri.

glasilo invalida rada GIR


Tuheljske toplice

10

NORIJADA U TUHELJU

U

utorak, 18.05.2010. godine

pokazivalo, a voda na vanjskim bazenima

ponovno smo se druæili u

bila je ledena. Tako smo i mi bili dio

Tuheljskim toplicama.

norenja na unutarnjim bazenima.

Kad smo stigli nemalo smo se iznenadili

Ponosna sam i zahvalna našim Ëlanovima

koliËinom

na

što su stoiËki podnosili buku, prskanje,

parkingu. Bilo ih je sigurno preko deset, no

skakanje i nabacivanje lopticama. Sva

najveÊe iznenaenje bilo je kad smo vidjeli

sreÊa, ni jedna loptica nije ozlijedila ni

more maturanata koji su odluËili svoj

jednog našeg Ëlana, no naš zlatni i bronËani

dan za norijadu provesti na bazenima.

šahist nije imao sreÊe, poskliznuo se na

Organizatori su nam se ispriËali da nisu

mokrim ploËicama i završio na šivanju

stigli javiti jer su se škole najavile tek

arkade.

dan ranije i obeÊali nam da Êe maturanti

Bez obzira na sve peripetije, oËito nam

boraviti samo na vanjskim bazenima.

ovo iskustvo nije bilo tako ruæno jer veÊ po

Naravno da obeÊanje nisu ispunili jer se

izlasku iz bazena krenuli su upiti Ëlanova:

taj dan zubato sunce više skrivalo nego

“Kad Êemo opet u Tuheljske toplice”?

parkiranih

autobusa

I na kraju, naši Ëlanovi, stariji

bili ili

bolesni

ili

bolesni, su

se

oni

mlai, jako

izvrsno nosili

sa

razuzdanim maturantima i bili dio

jedne

prave

pravcate norijade.

Pripremila: Anita Kajser Brezak

GIR glasilo invalida rada


Tjedan Udruga

11

MANIFESTACIJA “TJEDAN UDRUGA”

N

aša Udruga sudjelovala je

civilnog društva u suzbijanju siromaštva i

u nedjelju, 13. lipnja 2010.

socijalne iskljuËenosti” kojem su nazoËili i

godine na Tjednu udruga

Ëlanovi naše Udruge. Istina, maleni broj,

koji je organizirao Gradski ured za

ali hrabrih u junaËkoj borbi protiv +35°C.

socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na Bundeku.

SlijedeÊe godine, dragi Ëlanovi, nadam se da Êe nam vrijeme biti sklonije pa da i nas

Naš štand, koji smo djelili sa Gradskim

bude puna pozornica.

društvom Crveni kriæ Zagreb i udrugom

U svakom sluËaju bilo je lijepo i zanimljivo,

“Sve za nju”, krasili su radovi vrijednih

upoznali smo se s mnogo nama srodnih

likovnjaka Udruge, promotivni leci i

udruga i razgovarali o moguÊnostima

proljetni Gir.

zajedniËke suradnje za slijedeÊu sezonu

Kako je cilj ove manifestacije javnosti

druæenja.

predstaviti udruge i njihove programe tako smo se i mi trudili zaokupiti paænju i dati informacije o našoj Udruzi svim

Pripremila: Anita Kajser Brezak

maloprisutnim šetaËima na

Bundeku.

Naime,

visoka temperatura i jarko sunce izmamili su na Bundek uglavnom Ëlanove raznih udruga koje

su

se

došle

predstaviti, folkloraše, djeËje zborove, male i velike plesne zvijezde. Nakon zabavnog dijela programa

odræan

je

okrugli stol na temu “Doprinos i organizacija

glasilo invalida rada GIR


Klub invalida rada

12

KLUB INVALIDA RADA radionice, dogaanja, aktivnosti...

P

rošlo smo tromjeseËje u Klubu

snove” - HVALA našim likovnjacima koji

ugostili prof. Kristinu StaniÊ -

su izradili predmete za prodaju.

kineziologinju, gu Anu MusiÊ -

homeopatkinju, gu Jadranku KovaËeviÊ,

U

gdina Marija Piškura - reikistu i pjesnika

gimnastiku, plesali standardne i latino

Tomislava ZekanoviÊa.

plesove,

Klubu

smo

vjeæbali

korektivnu

terapijske orijentalne plesove.

Srijedama smo šetali sa štapovima po U

suradnji

sa

Gradskim

društvom

Crvenog kriæa Zagreb naši Ëlanovi bodrili

KegliÊu, Tuškancu i nasipu, vjeæbali u malom bazenu petkom.

su plesaËe-seniore na Svjetskom danu plesa, prisustvovali sveËanosti povodom

Na Bundeku smo se predstavili na

prvog darivanja krvi u Starogradskoj

Tjednu udruga sa decoupage izlošcima,

vjeÊnici, prodajnom izloæbom na Cvjetnom

promotivnim lecima i Ëasopisom GIR.

trgu pomagali akciju “Mali dom za velike Stiæe nam ljeto, rastajemo

se

na kratko. Vratite nam se u rujnu zdravi i veseli !!!

Pripremila: Anita Kajser Brezak

GIR glasilo invalida rada


Sportska radionica

13

SPORTSKA RADIONICA

O

pÊa besparica je uËinila svoje.

Višeboj se sastojao od gaanja kolutovima,

Ovo je prva godina u kojoj

pikada i gaanja u gol. U seniorskoj

za drugog tromjeseËja nismo

konkurenciji premoÊno je pobjedio g.

zaprimili ni jedan poziv za sportsko

Antun LadiÊ, a drugo mjesto osvojio je g.

gostovanje.

Franjo Tremljan.

Zato smo sudjelovali u zagrebaËkim

Kod seniorki je treÊe mjesto osvojila ga

sportskim zbivanjima.

Štefica BedekoviÊ. U viseÊoj kuglani je

Prvo je bilo na “Rekreacijom do zdravlja-

bila najbrojnija konkurencija, a posebno

Sportijada” koje je odræano na sportskim

iznenaenje je priredila ga Ivanka

terenima u Utrinama od 21. do 23.05.2010.

JakopoviÊ koja je osvojila prvo mjesto i

godine. Naša mala, ali borbena ekipa

zlatnu medalju.

postigla je slijedeÊe rezultate: U stolnom tenisu je g. Damir Baznik

Još se nadamo da Êe se i ove godine odræati

osvojio treÊe mjesto i bronËani pehar.

neko tradicionalno sportsko natjecanje. Ne

U šahu je prvo mjesto i zlatni pehar osvojio

toliko zbog rezultata, koliko zbog ugodnog

g. Boško Skert, a drugi je bio g. Franjo

druæenja.

Tremljan. Naša pouzdana natjecateljska veteranka ga Katica Turkalj, koja je obiËno na vrhu ili pri vrhu svakog turnira, ni ovom

Pripremio: Franjo Tremljan

prilikom nije razoËarala. U pikadu je u izuzetno jakoj konkurenciji osvojila, koliko god inaËe nezahvalno, toliko ovom prilikom i izvrsno Ëetvrto mjesto. Drugo natjecanje je odræano na Jarunu 28.05.2010. godine pod nazivom “8. Jarunski susreti” - sportsko rekreativna manifestacija za zagrebaËke “seniore”. Natjecali smo se u seniorskom višeboju, viseÊoj kuglani i šahu. U šahu je g. Boško Skert osvojio treÊe mjesto i bronËanu medalju.

glasilo invalida rada GIR


Radionica “Ljekovito bilje i zdravo æivljenje”

14

RADIONICA “LJEKOVITO BILJE I ZDRAVO ÆIVLJENJE” Izvještaj o radu za razdoblje

Krajem Ëetvrtog mjeseca voditelj sekcije je

od 01.04. do 30.06.2010.godine

zbog obiteljskih poslova morao otputovati

S

iz Zagreba pa je od tada organizaciju ekcija se prema svom godišnjem

i

planu

voditeljica Kluba.

redovito

sastajala

voenje

tjednih

druæenja

preuzela

utorkom u Klubu.

Druæenja su zapoËinjala u 15,30 sati, a u

Sve informacije o daljnjim aktivnostima

toku druæenja pokušavali smo kroz kraÊe

sekcije moæete dobiti od voditeljice Kluba.

predavanje pribliæiti našim Ëlanovima neku zanimljivu temu, te uz topli biljni Ëaj i ugodno druæenje i razgovor provesti jedno popodne zajedno.

GIR glasilo invalida rada

Pripremio: Hanibal AugustinoviÊ


Planinarska sekcija

15

PLANINARSKA SEKCIJA IZLET NA CENTRALNO SLJEME

S

prekrasno sunËano i ugodno toplo. Sve je bilo puno proljetnog cvijeÊa, stabla su takoer veÊ zazelenjela, a neka i procvala.

astali smo se u subotu 17. 04.

PtiËice su veselo pjevale. Na vrhu smo malo

2010. godine u 8,00 sati na

uæivali u pogledu na Zagorje, popili kavicu

Mihaljevcu. Odazvalo se ukupno

i krenuli dalje do pansiona Medvednica

14 planinara.

gdje je bio cilj pohoda pa smo tamo dobili

Došlo je vrijeme da iznesem svoj po malo

æigove u svoje knjiæice. Tu smo zauzeli

tajanstveni plan za naš izlet. Prijedlog

mjesta za stolovima na sunËanoj terasi

je bio da se pridruæimo planinarima na

pa smo si naruËili iÊa i piÊa po vlastitim

“Rusovom pohodu“ koji se tradicionalno

æeljama. Ponuda je bila bogata, a cijene

odræava svake godine u ovo vrijeme tragom

pristupaËne. Zatim je na opÊe veselje

prvog izleta planinara P.D. “Nikola Tesla“,

zasvirala æiva glazba i poËela je prava

a u Ëast zasluænog planinara i pokretaËa

veselica. Naplesali smo se do mile volje

pohoda Antuna Æeljka Matišina-Rusa po

da smo se teška srca odluËili krenuti po

kojem se pohod nazvao “Rusov pohod“.

malo natrag dolje u grad i svojim kuÊama.

Svi su prijedlog rado prihvatili pa smo

Mislim da Êe se ovaj izlet dugo pamtiti, a

se uputili tramvajem br. 15 do tunela.

najdalje do slijedeÊe godine kada Êemo

Zatim smo otišli do Blizneca gdje je bio

opet na “Rusov pohod“.

upis sudionika pohoda. Tu smo dobili svoje knjiæice za pohod i kontrolne listiÊe. Veselo smo se ukrcali u autobus i odvezli

Pripremila: Ludovika MustiÊ-Vikica

do Sljemenskih jaslica. Tu je nakon fotografiranja poËelo naše planinarenje. Planinarskom stazom smo otišli do Hunjke gdje je bila kontrolna toËka pa smo dobili æig na kontrolne listiÊe. Ljubazni domaÊini su nas ponudili sa puno finih i raznih kolaËa kao i sa finim Ëajem. Malo smo se okrijepili i odmorili pa krenuli sjevernom stazom do vrha Sljemena. Vrijeme je bilo

glasilo invalida rada GIR


Planinarska sekcija

16 IZLET NA OKIΔ

S

pripremila naša dobra Barica. I tako smo okrijepljeni i u dobrom raspoloæenju

astali smo se u subotu, 22.05. u

odluËili otiÊi na vrh OkiÊa na kojem se

8,15 sati na Savskom mostu, ali

nalazi stari grad OkiÊ. Bilo je veselo,

nismo koristili ZET-ov autobus.

donekle su bili i dobri vidici na sve

Odazvalo se trinaest uËesnika pa smo

strane. Napravili smo podosta snimaka

krenuli našim kombijem i Damirovim

fotoaparatom i spustili se natrag u dom.

osobnim autom za KlinËa sela. Tamo nas

Potom je zasjalo sunce i odmah je bilo sve

je doËekala naša Barica pa smo se tako

još ljepše. Sada smo ruËali tko je što htio,

sa kombijem i dva osobna auta odvezli do

a zatim smo na sunËanoj terasi kartali

Novog Sela OkiÊkog gdje smo se svi iskrcali

«belu” dok su neki šetali okolo, a drugi

pa smo polako krenuli put OkiÊa.

se odmarali. Bilo je u blizini doma dobro

Tada nas je veÊ bilo ukupno Ëetrnaest,

nalazište “Medvjeeg luka” ili “Sremuša”

a poËela je sipiti i kišica, no mi se nismo

pa smo to dobrano pobrstili i ponijeli

dali smesti. I tako smo lijepom šumskom

doma pravu zdravu hranu. I tako malo po

stazom stigli do planinarskog doma. Na

malo i došlo je vrijeme povratku.

kraju puta je bilo malo uzbuenja kada

Naša tri vozaËa su otišla po aute i dolje

je trebalo pregaziti sada malo bujniji

su nas doËekali. Mi ostali krenuli smo

potok, ali sve je dobro prošlo i nitko se nije

put Podgraa da ne idemo istim putem

okupao.

natrag. Bilo je veselo i na kraju nas je

Veselo smo stigli u dom i naruËili kavu, Ëaj

sunce dopratilo do automobila pa smo se

ili tko je što htio, a onda je stiglo ugodno

veselo ukrcali i krenuli put Zagreba svojim

iznenaenje u obliku torte koju nam je

domovima. Na kraju bih htjela posebno zahvaliti Damiru VlahoviÊu i Barici MesiÊ koji su bili tako dobri i vozili nas svojim osobnim autima. Još više zahvaljujem Barici koja mi je bila desna ruka kod voenja i organiziranja ovog izleta, a i ispekla je super tortu.

Pripremila: Ludovika MustiÊ-Vikica

GIR glasilo invalida rada


InformatiËka radionica

17

INFORMATI»KA RADIONICA Izvještaj o radu za razdoblje od 01.04. do 30.06.2010. godine

R

Ujedno koristim priliku da se ispriËam onima koji su poËetkom ove godine ispunili anketu s kojom su se prijavili za radionicu, a do sada nisu došli na red.

adionica je ovogodišnji rad

Nisu zaboravljeni, jednostavno nismo

poËela

mogli trenutno primiti sve koji su pokazali

01.03.2010.

godine.

Formirane su Ëetiri grupe od

interes.

po 10 Ëlanova. One su se sastajale dva puta

Sve informacije o daljnjim aktivnostima

tjedno u Klubu gdje su u jutarnjim satima

ove radionice moæete dobiti u prostorijama

usvajali osnovne pojmove informatike kako

Udruge.

bi se mogli samostalno sluæiti i koristiti raËunalom u svome domu. Radionica je završila sa radom 19.04.2010. godine.

Pripremio: Hanibal AugustinoviÊ

glasilo invalida rada GIR


Kulturna radionica

18

KULTURNA RADIONICA

N

akon sada veÊ polaganog

jer ga to jako opušta i svia mu se. Ostali

uvjeæbavanja

Ëlanovi su takoer jako zainteresirani.

tehnike,

decoupage

odnosno

salvetne

tehnike, Ëlanovi Udruge invalida rada

Od ostalih aktivnosti u isto vrijeme

Zagreba koji su zainteresirani za tehniku

imamo i oslikavanje staklenih predmeta

oslikavanja

bojama

salvetama

dalaze

svaki

i

oslikavanje

na

svili

što

Ëetvrtak oko 15,30 sati i ostaju tu do 17

Ëlanovi takoer vole, a to vodi gospoa

sati i trude se nauËiti oslikavati staklene

Zdenka PisaËiÊ. Sve su to unikati raeni

predmete salvetama i riæinim papirom.

vrijednim rukama Ëlanova invalida rada.

Ima ih dosta zainteresiranih za tu tehniku jer takav naËin oslikavanja je vrlo

Takoer moramo istaknuti da smo imali

interesantan i toliko se time zaokupi da

naš humanitarni štand na Cvjetnom trgu

se jednostavno tome mora posvetiti puno

u 4.mjesecu, gdje smo imali prodajnu

paænje i koncentracije, a onda to jako

izloæbu za pomoÊ Udruzi Mali dom koja

smiruje, djeluje kao psihoterapija. To su

rehabilitira slijepu djecu s višestrukim

Ëlanovi Udruge uvidjeli i vrlo rado dolaze

psihiËkim i fiziËkim poremeÊajima.

i posveÊuju se oslikavanju. Posebno bih

Imali smo 11.06.2010.god. izloæbu na

istaknula gospodina Damira koji se toliko

Bundeku povodom Tjedna udruga. Tu

posvetio oslikavanju salvetama, da to radi

su bile i druge humanitarne udruge i

i u Udruzi i doma i zapravo kamo god ide

razmijenili smo iskustva i malo popriËali o radu. BuduÊi dolazi ljeto i dosta Ëlanova ide na more, Udruga Êe raditi još do polovice 7. mjeseca, a onda se ponovo sastajemo u 9. mjesecu i nastavljamo dalje sa svim aktivnostima, a prvenstveno jedno lijepo druæenje svih Ëlanova invalida rada koje je zabavno i korisno za sve nas. Pripremila: Slavica BarbariÊ

GIR glasilo invalida rada


Foto radionica

19

FOTO GRUPA UIR ZAGREBA

F

oto grupu saËinjava desetak

izloæbu slika i uz struËno pojašnjenje

fotoamatera s manje ili više

razgledali izloæene fotografije. Ovaj naËin

iskustva u fotografiji.

upoznavanja sa kvalitetnom fotografijom Êe se nastaviti i u buduÊe.

Grupa je startala u travnju, a do sada je odræano više predavanja na digitalne fotografije. Znanje

temu

koje su

Ëlanovi stekli potvrdili su i na terenu gdje

Æelja nam je da privuËemo više Ëlanova Udruge

kako

bi

svoje

poznavanje

fotografije podigli na viši nivo.

su u BotaniËkom vrtu slikali odreene motive.

Sve koji su zainteresirani obavještavamo

Takoer je odræan prvi fotomaraton na

da Êe nastavak

zadate teme gdje su Ëlanovi u gradu slikali

rada

pet karakteristiËnih motiva. Slike sa

poËetkom rujna.

fotogrupe

nastaviti

sa

radom

fotomaratona bit Êe izloæene u rujnu u prostorijama Udruge u obliku izloæbe.

»lanovima fotogrupe æelimo Dobro svjetlo i mnogo lijepih motiva i kadrova.

Pored navedenih aktivnosti, a u sklopu programa fotogrupe Ëlanovi su posjetili

Pripremio: Æeljko Kustec

glasilo invalida rada GIR


Pjesme

20

POD LIŠΔEM MASLINE SIÐE MORNARSKE Pod lišÊem masline stare, Kamene kuÊe i kamene obale

kvrgave joj grane vjetar svija,

VraÊaju se mornari na sidrišta svoja

gledam, s burom se dobro nose

Iza mornarevih ledja osta veliko nebo

i prijeteÊoj hladnoÊi

I veliki brod i velika mrkla noÊ.

s kopna, prkose.

Zvjezdane oËi donio mornar do sidrišta

Na otoku tom prelijepom

Do sidja svojih.

kao i drugdje zima se teško gura, puše bura,

U društvu svojih vršnjaka

u kosti se zavlaËi,

Starci zaklopiše oËi i postaše djeËaci,

sav svijet se debelo oblaËi

Galebi ih probudiše..

vrata zapira a crne misli nekim radom

Oni se diæu lagano i odose u strane

u zapeÊku odvlaËi.

Kamenih kuÊa. Odsjaj mora se igra po fasadama

Kad proljeÊe doe

I njihovim licima

sve ljepše je,

I po bijelim galebovima.

brnistra tad procvjeta, otok se zaæuti, zamiriše,

Crvene su oËi u bijelih ptica

ljudi izau,

A biseri u kamenim zdanjima i

crnih misli nema više.

prozorima. Dok vjetriÊ mirise brnistre nosi, Na mornarskom kruhu i valovima

nestaje nemira u duši,

Æivoti odlaze i dolaze, a na sidjama se

more tad zove

PriËe nastavljaju o brodovima,

u izazove nove

O svijetu i o sidrištima.

i nema boli, koja guši.

Tomislav ZekanoviÊ Zdenka PisaËiÊ

GIR glasilo invalida rada


Recepti

21 MEDENJACI

Sastojci: 35 dkg oštrog brašna ¼ vreÊice praška za pecivo 15 dkg maslaca 20 dkg šeÊera 2 jaja

Pospite ih natrganom svjeæom metvicom, korijandarom, naribanim umbirom i umeboshi octom. Salatu rashladite prije posluæivanja. Ako imate svjeæe krastavce, prereæite ih na pola, izvadite sjemenke, a zatim ih tanko nareæite.

2 ælice ruma

SALATA SA SMOKVAMA

10 dkg oraha ili badema mljevenih 1 æliËica cimeta 2-3 ælice meda muškatni orašËiÊ, korica limuna

Sastojci (za 4 osobe): 100 g rikule 8 smokvi

Priprema:

4 mozzarelle

Izmiješati brašno i prašak za pecivo i sa

1 granËica zelenog bosiljka

maslacem izmutiti. Dodati sve ostalo i

1 granËica crvenog bosiljka

zamijesiti i ostaviti 1 sat na hladnom. Oblikujte kuglice veliËine oraha, sloæite na

Za salatni preljev:

namazanu tepsiju i ukrasite polovicama

50 ml limunova soka

oraha ili badema.

100 ml maslinova ulja

Pecite na temperaturi 220°C oko 15 min.

sol grubo mljeveni crni papar

ZA»INJENI KRASTAVCI Sastojci (za 4 osobe):

Priprema (20 min.):

600 g krastavaca

Za salatni preljev pomiješajte limunov

1 ælica metvice

sok, maslinovo ulje, sol i papar.

1 ælica korijandera

Preko rikule posloæite smokve narezane

1 ælica naribanog umbira

na Ëetvrtine, natrganu mozzarellu i obilno

1 ælica umeboshi octa

pospite listiÊima bosiljka.

Priprema (30 min.): Krastavce operite, osušite i nareæite po

Uz ovu salatu moæete posluæiti i ploške pršuta.

duæini na tanke trake. Posloæite trake na tanjur i raširite ih.

Dobar tek!

glasilo invalida rada GIR


Veseli kutiÊ

22 Isto

Medvjedi

Pitali djeËaka kako se zove.

VraÊa se obitelj medvjeda iz šetnje kuÊi.

- Isto kao moj tata. - odgovori on.

Sjedaju za stol ruËati i tata medvjed kaæe:

- A kako ti se zove tata? - pitaše ga.

- Moj tanjur je prazan,

- Pa isto kao ja. -

netko je iz njega jeo!

- Pa kako se zovete vas dvojica? -upitaše ga veÊ ljutito.

Mali medvjed na to kaæe:

- Pa isto?! -

I moj tanjur je prazan, ~~~~~~~~~~~~

netko je i iz njega jeo!

Kruæni tok

A mama medvjedica kaæe:

Došla plavuša s vozaËkog ispita i upita

- Ajd’ ne priËajte gluposti,

drugu plavušu:

joπ vam nisam ni servirala!

- Ne kuæim kako sam pala na vozaËkom. Došla sam do kruænog toka, na znaku je pisalo 30 i ja sam 30 puta kruæila oko znaka. Instruktor mi je rekao da sam

~~~~~~~~~~~~

Vjeronauk

pala.

Bio mali Ivica na satu vjeronauka

Na to Êe druga plavuša:

i kaæe vjerouËiteljica:

- Moæda si krivo brojala. ~~~~~~~~~~~~

Kava

- Neka svi dignu ruke koji æele iÊi na nebo. Svi su dakako digli ruke osim Ivice.

Dolazi muškarac u kafiÊ i traæi kavu.

Pita njega vjerouËiteljica:

- Kakvu? - pita konobarica. - Jaku kao ja, a slatku kao ti. - odgovori

- Zar ti ne æeliš na nebo?

muškarac. Kada je popio, pita konobarica kakva je

Ivica odgovori:

bila kava, a muškarac Êe: - Ma bila je jaka kao ja, ali ti si sebe

- Mama mi je rekla da poslije vjeronauka

precijenila.

odmah doem kuÊi. ~~~~~~~~~~~~

GIR glasilo invalida rada

~~~~~~~~~~~~


Obavijesti

23 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nove ideje - nov dodatni naziv Udruge

Mnogo Vas se, naših Ëlanova, ukljuËilo svojim kreativnim idejama u natjeËaj za odabir dodatnog naziva Udruge, a u svrhu rebrandinga i modernizacije identiteta naše Udruge. Od pristigle 51 ideje, izbor je suæen na 5, no niti jedan od navedenih nije bilo moguÊe preuzeti obzirom da veÊ postoje registrirane udruge sa imenima. Tako je radna grupa, prisiljena u kratkom roku osmisliti potpuno nove prijedloge i provjeriti njihovu dostupnost, osmislila dva prijedloga od kojih je Upravni odbor jednoglasno izabrao tipiËno zagrebaËko ime: LotršËak.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Radno vrijeme tijekom ljeta Kao i svake godine, Udruga Êe svoja vrata i dalje imati otvorena od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,00-14,00 sati (izuzev petka, 06. kolovoza). Klub Êe za ovu sezonu završiti sa radom u petak, 09. srpnja i ponovo zapoËeti u ponedjeljak, 06. rujna ove godine. Pravnik Êe koristiti godišnji odmor u razdoblju od 19. srpnja do 13. kolovoza ove godine.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E-mail Još jednom koristimo priliku pozvati sve Ëlanove koji imaju i koriste e-mail adrese da nam se jave na uir@uir-zagreb.com kako bi ih uvrstili u našu mailing listu. Na taj Êete naËin biti u najkraÊem moguÊem roku obaviješteni o svim aktivnostima i dogaanjima u Udruzi i Klubu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

DALJE

S RUÆOM

!

glasilo invalida rada GIR


24

GIR glasilo invalida rada

GIR 31  

Glasilo invalida rada (GIR) 31

Advertisement