Issuu on Google+

w w w . d o r m r e s i d e n c e . c o m


M SYONUMUZ Ö rencilerimizin ba ar s n ve onlar n gelece ini önceli imiz olarak benimseyerek e itimli, deneyimli, güler yüzlü ve çözüm odakl çal anlar m zla kaliteyi, konforu, güveni, lüksü ve keyifli ya am ev s cakl nda hissettirerek kaliteden ödün vermeden sunmakt r. V ZYONUMUZ Yurt anlay nda yeni bir ç r açarak kalite, konfor, güven ve lüksü ev rahatl nda sunmak, Atatürk'ün ilkeleri do rultusunda yeni bir yurt konsepti olu turarak sektörümüzde lider olmak. Be ler Grup güvencesiyle, Ankara da huzurlu bir ortamda aile s cakl n aratmayarak, ö rencilerimizle bütünle erek, onlara ba ar lar nda destek olman n Dorm Residence ailesi olarak hakl gururunu ve mutlulu unu ya yoruz.


Ankara n n ve bölgenin en modern yurt konsepti Ankara da bulunan üniversitelere yürüyü ve toplu ta maya yak n mesafede özel seçilmi lokasyon. Güvenlik ve huzurun temini için son teknoloji ile donat lm ekip ve ekipmanlardan olu an bir güvenlik anlay Tercihe göre 1-2-3-4 ki i kal nabilecek her odada ihtiyac n z fazlas yla kar layabilece iniz ki iye özel çal ma masas , ki iye özel dolaplar Odalar her gün temizlenir ve haftada bir nevresimler de i tirilir Her odada standartlar son derece yüksek du , wc, lavabo Ücretsiz çama r y kama, kurutma makineleri ve ütüler Zengin aç k büfe sabah kahvalt m z ve sizlere özel uzman a ç lar m z taraf ndan haz rlanan lezzetli ak am yemeklerimiz Geni , ferah, sessiz ders çal man n keyfe dönü tü ü okuma ve çal ma salonlar Odalarda LED Tv keyfi Yurdun d na ç kmaya hiç ihtiyaç hissetmeyece iz Teras Cafe ayr ca kuaför, mini market, sauna, Türk ve Fin hamamlar ve spor salonlar Tüm istek ve beklentilerinizi payla abilece iniz bir yönetim anlay


Odalar m z ö rencilerimizin rahat , konforu ve lüksü dü ünülerek 5 y ld zl otel konforunda haz rlanm t r. 1, 2, 3 ve 4 ki ilik farkl seçeneklerdeki odalar m zda ev s cakl n otel konforuyla birle tirerek siz ö rencilerimize sunuyoruz.

Odalar m zda standart olarak Tv Ünitesi, Buzdolab , WC- Banyo, Kablolu ve kablosuz nternet, Kablolu Tv Yay n , Telefon, 24 Saat s cak Su, Özel Kilit Sistemi Anti-bakteriyel Zemin Dö emesi, Tavandan Is tma ve So utma Sistemi Her Ö renciye Özel Komodin ve Dolap, Her Ö renciye, Özel Ayd nlatmal Çal ma Masas


Dorm Residence da tamam ö renciler için olu turulan ya am alanlar ihtiyaç ve konfor göz önünde bulundurularak tasarlanm t r. Dinlenme Salonlar , Güzellik Merkezi Teras Kafe, Yemekhane ve Etüt salonlar siz ö rencilerimiz için olu abilecek bütün ihtiyaçlar na ayn anda cevap verebilecek potansiyeldedir.


Dorm Residence da ö rencilerimiz sa l kl ve bak ml ya am için bütün ihtiyaçlar n kar layabilirler. Spor Salonu Spa ve Dinlenme Merkezi Sauna Türk Hamam Fin Hamam ile derslerin ve günün stresini atabilirsiniz.


Ö rencilerimiz, yurt binas na girdikleri andan itibaren 24 saat profesyonel güvenlik personeli taraf ndan koruma alt ndad r. Yurdumuza ö rencimiz olmayan insanlar n girmeleri kesinlikle yasakt r. Yurdumuz, güvenlik personeli taraf ndan korunmakta oldu u gibi yurt giri i ve etraf 24 saat boyunca kameralar taraf ndan izlenmektedir. Bu uygulama ö rencilerimizin güvenliklerinin en üst noktada sa lanmas ve huzurlu bir ortamda bulunmalar ad na uygulanmaktad r.


Dorm Residence K z Ö renci Yurdu Yüksel Caddesi No: 46 K z lay - Çankaya / ANKARA adresindedir Yurdumuz K z lay merkezdedir. Yurdumuz Kolej Metro dura na 150 m mesafededir. TED Üniversitesi: 150 m mesafededir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi: Yürüme mesafesi 15 dakikad r. Ankara Üniversitesi Hukuk , Siyasal Bilgiler ve ileti im Fakülteleri: Metro ile 1 durak-yürüme mesafesi 10 dakikad r. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi: Yürüme mesafesi 10 dakikad r. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Eczac l k Fakültesi ve Di hekimli i Fakültesi: Yürüme mesafesi 10 dakika Ankara Üniversitesi Be evler Kampüsü: Metro ile 4 durak - 8 dakika Gazi Üniversitesi Be evler Kampüsü: Metro ile 5 durak- 10 dakika Gazi Üniversitesi T p Fakültesi: Metro ile 6 durak-12 dakika Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, leti im Fakültesi ve Di Hekimli i Fakültesi : Metro ile 7 durak-14 dakika Ba kent, Çankaya, At l m, Bilkent, Hacettepe, Tobb, Odtü, Ufuk Üniversiteleri Servis duraklar na yürüme mesafesi ile 12 dakikad r.


DORM RESIDENCE KIZ ÖGRENC YURDU Yüksel Caddesi No: 46 Kizilay - Çankaya / ANKARA T: +90 312 431 23 50 pbx - F: +90 312 431 23 49 info@dormresidence.com - www.dormresidence.com


Dorm residence katalog