Page 1


1


Nasi Partnerzy

2


WSTĘP Szanowni Państwo, ten rok dla wystawców i zwiedzających RemaDays Warsaw, jednej z największych branżowych imprez wystawienniczych na świecie, będzie pod każdym względem wyjątkowy… Udział w rozpoczynających się 16. lutego Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays potwierdziło ponad 700 wystawców z całej Europy. To głównie dlatego, że odbywająca się nieprzerwanie od kilkunastu lat impreza całkowicie zmienia swoje oblicze. Postawiliśmy na Państwa komfort. Do dyspozycji będą przestronne, nowoczesne hale o łącznej powierzchni 35 tysięcy metrów kwadratowych, a także 5,5 tysiąca miejsc parkingowych w doskonałej lokalizacji. Spodziewamy się, że dzięki wprowadzonym udogodnieniom kompleks Ptak Warsaw Expo odwiedzi rekordowa liczba około 20 tysięcy gości. Ogromna przestrzeń, przyjazne wystawcom i zwiedzającym zaplecze to oczywiście nie jedyne nowości, na jakie mogą liczyć przedstawiciele branży reklamowej. Naszej imprezie wystawienniczej towarzyszyć będzie RemaCongress, czyli cykl prelekcji prowadzonych przez uznanych specjalistów. Tym razem wykłady odbywać się będą w trzech nowocześnie wyposażonych salach konferencyjnych. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, a co za tym idzie jeszcze skuteczniejszego działania na prężnie rozwijającym się rynku reklamowym w jego dziewięciu sektorach. Tradycją Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw są organizowane przy ich okazji konkursy. Tak jak przed rokiem, tak i teraz poznamy laureatów konkursów Gifts of the Year, Catalogue of the Year, The Prize for Innovations i oczywiście Korony Reklamy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. To dzięki Państwa sugestiom i uwagom udało się wypracować zupełnie nową formułę targów RemaDays, które, wierzymy, przyniosą wszystkim uczestnikom wymierne korzyści i pozostaną na długo w pamięci. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasze propozycje już teraz cieszą się tak wielkim zainteresowaniem gości, nie tylko z naszego kraju, ale także tych, którzy przyjadą do stolicy Polski z całej Europy. Dzięki temu ranga imprezy jeszcze wzrośnie, a to dla nas wszystkich wielkie wyróżnienie i potwierdzenie, że wspólnie podążamy w dobrym kierunku. Z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy za to, że są Państwo z nami. Mamy nadzieję, że dzięki wydawnictwu, które właśnie trafiło do Waszych rąk, odnajdą Państwo na RemaDays 2016 interesujących wystawców, a odwiedziny będą dla Państwa inspirujące.

Sławomir Giefing Prezes Zarządu wraz z zespołem RemaDays Warsaw GJC Inter Media Sp. z o.o.

Participation at RemaDays Warsaw Advertising and Printing Trade Fair, beginning on February 16th, have already been confirmed by more than 700 exhibitors from all over Europe. This is mainly due to the event, which continually have been held for 15 years, completely changing its face. We focused on your comfort. At your disposal there will be spacious, modern halls with a total area of 35 thousand square meters and 5.5 thousand parking lots in a perfect location. We expect that the improvements will contribute to the Expo Warsaw be visited by a record number of around 20,000 visitors. Vast space, friendly facilities for exhibitors and visitors are not, of course, the only novelties the representatives of advertising industry may rely on. Our exhibition event will be accompanied by the RemaCongress, which is a series of lectures conducted by recognized specialists. This time, the lectures will be held in three modernly equipped conference rooms. As a result, participants will have the opportunity to deepen their knowledge, and, thus, to act even more effectively on the rapidly growing advertising market in its nine sectors. The tradition of RemaDays Warsaw Advertising and Printing Trade Fair are contests organized during the show. Just like a year ago, now we will find out again the winners of the following competitions: Gifts of the Year, Catalogue of the Year, The Prize for Innovations and, of course, the Crowns Advertising. We cordially invite you to participation. It is due to your suggestions and remarks that we managed to develop a completely new formula of the RemaDays trade fair which, we believe, will bring measurable benefits to all participants and will remain in their memory for a long time. We are extremely pleased that our offer already enjoys such a great interest among visitors and not only among those from our country but also those who come to the Polish capital from all over Europe. It will contribute to further increase of the event’s rank. It is a great honor for us and confirmation, that together we are heading in the right direction. Hereby, thank you again for being with us. We hope that the book, which you have got in your hands now, will help you to find many interesting exhibitors at the RemaDays 2016 and your will draw a lot of inspiration from your visit. We wish you success and all the best in this special year for our industry. Sławomir Giefing CEO toghether with the team of RemaDays Warsaw GJC Inter Media Sp. z o.o.

wstęp

Życzymy wielu sukcesów i wszystkiego, co najlepsze w tym wyjątkowym dla naszej branży roku.

Dear Sirs, This year is going to be exceptional in every way for exhibitors and visitors of the RemaDays Warsaw, one of the largest advertising trade fairs in the world...

3


WSTĘP

Nowy rok napędza nowe możliwości w branży reklamowej. Tegoroczne targi RemaDays są długo oczekiwanym show pełnym niespodzianek, nowych trendów, innowacyjnych pomysłów. Korowód nowości rozpoczyna już sama nowa lokalizacja targów, która w sposób jeszcze bardziej komfortowy umożliwi spotkanie dostawców z klientami. Targi od lat dyktują trendy w świecie szeroko pojętej reklamy, a możliwość bezpośredniej rozmowy jest nieoceniona w biznesie. Zwłaszcza w branży upominków reklamowych, gdzie osobisty kontakt z przedmiotem, sprawdzenie jego jakości i funkcjonalności jest zasadniczy. Wydarzenie o takim zasięgu, jak RemaDays, to prawdziwa gala reklamy, skupiająca zarówno gigantów, jak i niewielkie firmy, które walczą o swój kawałek podłogi na tym rynku. Branża upominków reklamowych na RemaDays jak zwykle udowadnia, jak kreatywną materią są przedmioty użytkowe. W ich funkcjonalności, wzornictwie, jakości zaklęta jest prawdziwa magia marketingu. Kolejne, czwarte już, badania postrzegania upominków przez klienta końcowego, zrealizowane przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych, przyniosły niezwykle pozytywne wnioski, udowadniając, że upominki są ważnym instrumentem kształtowania wizerunku brandów i firm w Polsce. Ta konkluzja, jak i jakość oferty gadżetowej prezentowana na targach pozwala sądzić, że rok 2016 zapowiada się naprawdę owocnie. Taki też gorący okres zapowiada się dla profesjonalistów zrzeszonych w PIAP. Targi RemaDays są preludium kolejnego, naprawdę pracowitego roku. Przed nami wzmożone działania o integrację branży, promocję PIAP i firm członkowskich, dalsze starania o zlikwidowanie największych barier dla rozwoju biznesu małych i średnich firm, poszerzanie pakietu korzyści dla członków Izby. Motorem napędowym PIAP są jej członkowie, którzy wkładają swoją inicjatywę, pomysły i pracę w rozwój Izby i całej branży. Jako Prezes PIAP bardzo za to dziękuję i gratuluję naszych wspólnych sukcesów. Zapraszam również do naszego grona nowe firmy, które chcą aktywnie budować siłę branży artykułów promocyjnych oraz życzę targowych sukcesów!

wstęp

Tomasz Chwiłowicz Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych

4

The new year is propelling new opportunities in the advertising industry. This year’s RemaDays trade fair is the long-awaited show full of surprises, new trends, innovative ideas. Multitude of novelties begins with new location of the fair, which in far more comfortable way enables suppliers to meet their customers. Trade fairs have set trends for many years in the world of broadly defined advertising, and the possibility of direct talks is invaluable in business. Especially, it is important in the promotional products industry, where personal contact with the object, checking its quality and performance is essential. The event of the dimensions of the RemaDays is a real gala of advertising, bringing together both giants and small companies that are fighting for their piece of the floor in this market. Promotional gifts industry, as usual, proves during the RemaDays how creative matter the utilitarian objects are. In their functionality, design and quality there is real magic of marketing enchanted. Another, the fourth already, survey on end customers’ perception of gifts carried out by the Polish Chamber of Promotional Products (PIAP), let us draw extremely positive conclusions, proving that gifts are important instrument for shaping the image of brands and companies in Poland. This finding, as well as the quality of the gifts offer presented at the fair suggest that 2016 is going to be really successful. This also signals a very busy period for professionals affiliated in the PIAP. The RemaDays show is the prelude to the next, very busy year. We are ahead of increased efforts to integrate the industry, promote the PIAP and its members, further endeavours to overcome the biggest barriers to business development of small and medium companies and to extend the benefits package for members of the Chamber. Members of the PIAP are its driving force. They put their initiative, ideas and work in the development of the Chamber and the entire industry. As the President of the PIAP I would like to thank you for it and to congratulate on successes we share. I also would like to invite new companies, who want to actively build strength of promotional products industry, to our group and I wish you success during trade fair! Tomasz Chwiłowicz President of the Polish Chamber of Promotional Products


WSTĘP

Szanowni Państwo, Zbliżają się najważniejsze dni dla branży reklamowej i ludzi z nią związanych. Poligrafia – ta mała akcydensowa, jak i ta duża dziełowa – bez wątpienia kojarzona jest z branżą reklamową. Tym bardziej celowym jest udział Polskiej Izby Druku, organizacji reprezentującej interesy podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego, jako patrona w tym przedsięwzięciu. W ciągu zaledwie ostatnich lat targi RemaDays Warsaw wyrosły na czołową imprezę na świecie. Na duże zainteresowanie imprezą wskazuje również obecność przedstawicieli z Europy Zachodniej, co znalazło swoje potwierdzenie we wcześniejszych edycjach niniejszych targów. RemaDays aspiruje dziś do roli lidera targowego w branży reklamowej w Zjednoczonej Europie i bez wątpienia zbliża się do tego sukcesu wielkimi krokami. Tak jak w roku poprzednim, tak i w tym, Polska Izba Druku patronuje wszystkim przedsięwzięciom targowym. Jestem przekonany, że tegoroczne targi RemaDays staną się dla Państwa początkiem nowych kontaktów biznesowych, pogłębią wiedzę związaną z branżą reklamową oraz będą inspiracją do dalszego rozwoju. A same targi staną się niepowtarzalną okazją do zaistnienia na międzynarodowej arenie reklamowej. Życząc udanych spotkań i owocnej wymiany doświadczeń,

Dear Sirs, The most important days for the advertising industry and people associated with it are coming. Printing - little ephemera as well as one carried out by large print houses - without a doubt, is associated with the advertising industry. Therefore, it is purposeful for the Polish Chamber of Printing, the organization representing the interests of the subjects active in printing industry, to take part in the project as its patron. Over last few years the RemaDays Warsaw has grown into the prominent event in the world. The great interest in the show is also indicated by the presence of representatives from Western Europe, what was confirmed by the earlier editions of this fair. The RemaDays today aspires to take a role of the trade fair leader in the advertising industry in the united Europe, and with no doubt reaching the success in this matter is just around the corner. As in the previous year, this time again, the Polish Chamber of Printing helps to organize all trade shows under its auspices. I am convinced, that this year’s RemaDays will turn into the beginning of your new business contacts, deepen knowledge of the advertising industry and will be an inspiration for further development. And the fair itself will become a unique opportunity to present your business in the international advertising arena. Wishing you successful meetings and fruitful exchange of experience, Edward Dreszer President of the Polish Chamber of Printing

Edward Dreszer Prezes Polskiej Izby Druku

wstęp 5


SPIS TREŚCI

Nasi partnerzy

/

2

GJC Inter Media Sp. z o.o.

Wstęp: Sławomir Giefing, Prezes Zarządu GJC Inter Media Sp. z o.o. Tomasz Chwiłowicz, Prezes Zarządu PIAP Edward Dreszer, Prezes Polskiej Izby Druku Spis treści

/

Obsługa w j. polskim Iwona Skrzypczak tel. +48 61 674 01 17 kom. +48 501 244 084 e-mail: iwona.skrzypczak@gjc.pl

5

6

Alfabetyczny spis wystawców Lista kategorii

/

/

/

Justyna Lisek tel. +48 61 674 01 31 kom. +48 502 172 792 e-mail: justyna.lisek@gjc.pl

7

11

Alfabetyczny spis wystawców i reklamodawców Spis brandów oferowanych przez dostawców Spis firm wedlug produktów

/

/ /

196

Magda Konieczna-Marciniak tel. +48 61 674 01 29 kom. +48 508 228 012 e-mail: magda.konieczna@gjc.pl

203 Obsługa w j. angielskim Anna Gąsiorowska tel. +48 61 674 01 56 e-mail: anna@gjconline.com

210

Partnerzy programu Solidni w Biznesie

3

Dział handlowy

4

/

/

ul. Podbiałowa 11 61-680 Poznań tel. +48 61 825 73 22 fax. +48 61 825 84 85 e-mail: info@remadays.com

/

254

Justyna Lisek tel. +48 61 674 01 31 kom. +48 502 172 792 e-mail: justyna.lisek@gjc.pl Obsługa w j. niemieckim Aleksandra Lekan tel. +48 61 674 01 35 e-mail: aleksandra.lekan@gjconline.com Obsługa w j. hiszpańskim Anna Gąsiorowska tel. +48 61 674 01 56 e-mail: anna@gjconline.com

spis treści

Obsługa w j. rosyjskim Tatiana Bursewicz tel. +48 61 674 01 16 e-mail: tatiana@gjc.pl

6


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2016

117 ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. www.art-box.com.pl ARTBORO - PRODUCENT INFOKIOSKÓW WEB-KIOSK ORAZ TABKIOSK www.tabkiosk.eu 195 ARTBOX www.artbox.pl 117 ARTCLIP ADVERTISING AGENCY www.artclip.com.pl 18 156 ARTENS www.artens.com.pl ARTLAB www.artlab.pl 145 ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA www.artmedal.pl 156 ARTPLEX JERZY KALINOWSKI www.artplex.waw.pl 177 178 ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI www.artplex.waw.pl ARTPRO POLSKA www.smycze-artpro.pl 173 ARTTON POLIGRAFIA www.artton.olsztyn.pl 169 ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. www.arwfocus.pl 146 72 ASGARD SP. Z O.O. www.asgard.pl ASKA POLAND SP. Z O.O. www.barudan.pl 80 ASS3 www.ass3.pl 71 ASTAT www.astat.com.pl 89, 91 ASTER LI LIDIA DRZEWIECKA www.aster-bal.com.pl 156 ASTOM www.astom.pl 74 ASTRA S.A. www.astrapolska.pl 157 ATECOM www.hafciarka.com 84 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA www.ateko.pl 18 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE www.atrium.com.pl 48 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO www.letterbender.net 80 AVALON SPORTSWEAR www.avalonsportswear.com.pl 169 AVANT FABRYKA PORCELITU www.avant.pl 41 AVIOTEX KKC www.aviotex.com.pl 32 AWA Design sp.z o.o. www.awa-design.pl 43 AWIH www.awih.com.pl 187 AXON SAFETY & PROMO by Aspis Hellas S.A. www.aspis-safety.gr 117 AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) www.axonsolutions.pl 48 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. www.axpol.com.pl 65, 68 AXXEL SP. Z O.O. www.axxel.pl 136 AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. www.axyz.pl 91 B&B SŁODYCZE REKLAMOWE www.slodyczezpomyslem.pl 176 BADGE4U www.badge4u.eu 165, 166 BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET www.introligatornia.net 149 173 BATKIEWICZ SP. J. www.topsmycze.pl BEN DEVELOP www.ben.com.pl 49 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI www.beseda.pl 174 157 BIC Graphic Norwood Europe www.bicgraphicnorwood.eu BIL-CUP SZYMON SIKORA www.bil-cup.pl 191 BIURFOL www.biurfol.pl 157 136 BLUEPOS SP. Z O.O. www.bluepos.pl BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT www.bmtreklama.pl 75 BODMAN www.bodman.com.pl 112 58 BOOGIE www.boogie-design.pl BOTT sp. z o.o. www.bott.pl 157 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. www.cofee.eu 112 157 BRENDA-SPORT SP. Z O.O. www.brenda.pl BTT ALTER / HJE www.hje-polska.eu 124 BUSTER SP. Z O.O. www.buster.pl 18 54, 69 C.I.F.R.A., S.L. www.cifra.es CANON POLSKA SP. Z O.O. www.canon.pl 49 CAPIRA www.capira.pl 22 136 Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online www.cardilla.eu CARTAMUNDI www.cartamundi.com/pl 60 CARTPOLAND www.cartpoland.pl 136 183 Centrum Nadruków i Reklamy www.centrumnadrukow.pl CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA www.centrum-reklamy.com.pl 80 Ceramika Tułowice www.b2b.ceramikatulowice.pl 41 176 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK www.amante.com.pl CICERO STAPRO GROUP S.R.C. www.cicero.pl 120 CITRON European USB Warehouse www.citron.pl 53 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C www.zejmo-siatecki.com 73 CLDIGITAL ( EUROPRINTER ) www.cldigital.eu 49

alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2016

100Gifts.pl - AXXEL SP. Z O.O. www.axxel.pl 148 132, 149 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS www.12m.eu 3D KREATOR sp. z o. o. www.3dkreator.com 44 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) www.3dprint.pl 135 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski www.3dsystem.pl 87, 88 44 4 PRINTERS Sp. z o.o. www.4printers.pl A&J AGNIESZKA POLAK www.brelok.pl 40 AB VISION www.abvision.pl 17 ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW PLASKACZ 117 www.abcnplus.com ACREBIT S.A. www.acrebit.com 119 AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) www.ad4u.pl 13, 173 ADD-ART www.add-art.pl 121 101, 111 ADLER CZECH A.S. www.adler.info ADLER EUROPE GROUP www.adler.com.pl 43 ADP POLSKA www.adppolska.pl 75 ADPAL www.adpal.pl 182 AdPen www.adpen.pl 27, 30 ADSYSTEM www.adsystem.pl 121 ADVER MEDIA www.advermedia.pl 142 AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK www.agami24.pl 27 AGAWA.PL SP. Z O.O. www.agawa.pl 186 AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska www.pocketmedia.pl 17 AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE www.agfa-polska.pl 142, 145 AGLIKA TRADE LTD. www.aglikaeurope.com 183 AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, Canon| www.agraf.com.pl 75 AILAND www.ailand.pl 177 AJP COMPANY GROUP www.elite-worldprint.pl 111 AKB-POLAND www.akb-poland.com 121 AKONDA www.akonda.pl 44 ALBEX www.albex.pl 32 ALBINEX SP. J. www.albinex.com.pl 117 ALEX FOX www.alexfox.pl 111 ALEXANDER www.alexander.com.pl 149, 155 ALFA-PRINT SP. Z O.O. www.poligrafika.pl 135 ALL BIZ SP. Z O.O. www.all.biz 70 ALLBAG - ALLPRINTS www.allbag.pl 187 53 Alloca.pl/Figaro Corporation www.alloca.pl ALMA TREND www.almatrend.com.pl 44 ALNUS SP. Z O.O. www.alnus.pl 135 44 ALPOL FORMY LASEROWE S.C. www.alpol.pl.pl ALTIVO www.altivo.pl 40 ALUGRAF www.alugraf.pl 87 87 ALULETTER www.aluletter.pl AMAGRAF www.amagraf.pl 48 AMANN SP Z O.O. www.amann.com 90 84 AMATEC Polska Sp. z o.o. www.amatec.pl AMC GROUP! www.amcgroup.pl 17 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 124 www.amcsystem.pl AMEX STATIONERY SP. Z O.O. www.amex.krakow.pl 27 AMIZO Producent toreb filcowych www.amizo.pl 58 136 AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. www.amk-group.pl AMT PRODUCT www.amtpolska.pl 90 ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co www.anatol.com 167 18 ANB House of Gifts www.anb.pl ANDA PRESENT GROUP www.andapresent.com 64 ANDRUS www.andrus.com.pl 145 90 ANTALIS POLAND SP Z O.O. www.antalis.pl AP HOLDING S.A www.ecosac.pl 187 API.PL SPÓŁKA Z O.O. www.api.pl 145, 169 APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU www.apla.com.pl 169 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży www.argos.pl 112 ARLENA www.arlena.pl 62 91 ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. www.artneon.pl ART NUVO www.artnuvo.pl 25 ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. www.art-techno.pl 124

7


alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2016

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2016

8

CLIPPER PROMOTIONAL PRODUCTS www.clippergifts.de 27 60 CLOOS-POLSKA SP. Z O. O. www.cloos.pl CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI www.cnctechnika.pl 49 146 COLGRAPHIX BV www.colgraphix.com COLOP POLSKA www.colop.pl 84, 131 COLOR GROUP www.colorgroup.pl 49, 79 49 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O www.color-laboratory.com COLUMBEX - SPORT www.columbex.com.pl 191 70 COM’MUNICATE www.your-promotional-sunglasses.com 84 COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. www.lotustransfers.pl COMPLEX www.complex-hurtownia.pl 30 COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów reklamowych 42 www.cdruk.pl CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL www.condommessage.com 74 CONSILIO JAKUB MICHALSKI www.consilio.com.pl 157 COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE www.cookie.com.pl 176 COPY GENERAL SP. Z O.O. www.copygeneral.pl 133, 136 112 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH www.cottonclassics.pl COTTONLAND TEXTILES www.cottonland.pt 183 CRM VISION www.crmvision.pl 120 CRUX www.crux.pl 71 18 CTM GROUP www.ctmgroup.pl 169 D-TRANS „D4ZONE” www.d4zone.pl DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP www.gamme-select.fr 55 DAGO DISPLAY www.dago-display.eu 177 62 DAKO VRT.GUNOLD www.gunold.pl DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW www.medical-tourniquets.com 150 136 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. www.dazar.pl DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo-Wytwórczy www.decor.net.pl 191 DEES ART www.deesart.pl 55 DELFIN www.delfin.biz.pl 25 DEPOSITPHOTOS INC. www.depositphotos.com 129 DESYGNA www.maxema.pl 28, 30 DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO www.digicom.com.pl 49 DIGIPRINT SP.ZO.O. www.digiprint.pl 50 DiPrinter.com www.diprinter.com 146 DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. www.directchannel.pl 60 DKS www.dks.pl 50 DlaWas.Info Sp. z o.o. www.dlawas.info 70 DM SYSTEM www.dmsystem.com.pl 80, 124 dobra-drukarnia.pl www.dobra-drukarnia.pl 137 DOCFILM.PL www.docfilm.pl 95 DOMICO www.domico.pl 96 dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna www.dotmedia.pl 124 DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ Warranty Qualified Manufacturer www.dpsdruk.pl 143, 146 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW www.dreampen.com 151, 157 112 DREAMTEX SP. Z O.O. www.dreamtex.pl DRUCKTECH KFT www.transferpress.eu 80 Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards www.fdc.com.pl 137 144, 146 DRUKARNIA BERG www.drukarniaberg.pl DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. www.czg.pl 137 DRUKARNIA DIAMENT S.C. www.diamentdruk.pl 137 137 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM www.eulotki.com drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO www.wydrukujemy.to 137 DRUKARNIA KOLUMB www.drukarniakolumb.pl 137 112 Drukarnia MBM www.mbmdrukarnia.pl Drukarnia PIGA.PL www.piga.pl 138 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. www.filharmoniadruku.pl 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. www.drukarniawydruk.pl 138 DrukarniaSpeed.pl www.drukarniaspeed.pl 138 DRUKOMAT www.drukomat.pl 138 50 DUPLO POLSKA SP. Z O.O. www.duplopolska.pl DYNIT S.R.L. www.dynit.it 61 DYSKRET Sp. z o.o. www.dyskret.pl 91 180 DZIEDZIK www.dziedzik.pl EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW www.easygifts.pl 69 EBBOX Sp. z o.o. www.ebbox.com.pl 180 22 ECI TRADE SP. Z O.O. www.ecitrade.pl ECODIRECT SP. Z O.O. www.ecodirect.pl 189 ECOPACK www.ecopack.pl 189 18 EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. www.emerson-dc.pl EINITY spółka z o.o. www.smartbox3d.pl 158 EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) www.alstor.com.pl 50 180 EKO-LED www.eko-led.com.pl EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. www.ekspertpoludnie.pl 189

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK www.ekstreme.pl 86 158 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. www.elasto.pl ELEPHANT LUKIĆ SP.J. www.embroidery.pl 113 ELITA S.J. www.elita.pl 174 80 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) www.emb.com.pl EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ) www.emotivo.pl 193 EMU DISPLAY Sp.z o.o. www.emudisplay.pl 180 91, 147 ENDUTEX www.endutex.pl Eney Company LLC www.eney.com.ua 68 58 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA www.feelfelt.pl 92 epiLED www.epiLED.pl EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE www.epson.pl 76, 80 149 ESC art GmbH www.esc-art.eu 92 ESSENTRA SP. Z O.O. www.essentracomponents.pl ETI www.eti.com.pl 62 EUDARCAP www.reklamowa.pl 113 EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO www.euromagnesy.pl 180 eurolaser GmbH www.eurolaser.com 81 92 EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. www.europapier.com EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) www.europematch.eu 193 EUROPEAN MEDIA GROUP www.europeanmediagroup.pl 38 EVENTROOM www.eventroom.pl 57 33 EVERTS POL www.everts-pol.pl 124 EXACT www.exact.net.pl EXON www.exonstudio.pl 62 EXPEN S.C. www.expen.pl 30 147 F.H. DAVIS www.davis.pl F.P.H. „LUX-POL” Ludmiła Wolek www.balony-luxpol.pl 33 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH www.dragon-nowytarg.pl 174 113 Fabor www.fabor.pl Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. www.trefl.krakow.pl 152, 158 FABRYKA OPASEK TYVEK www.fabrykaopasek.pl 57 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI www.kolor-plusz.pl 61 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. www.falk-ross.pl 103, 113 FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH www.fare.de 128 FARO SPÓŁKA JAWNA www.faro.com.pl 183 FASTCOM PLOTERY www.fastcom.com.pl 50 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA www.systemy-laserowe.pl 86 FELLOWES POLSKA SA www.fellowes.pl 131 FENIKS SP. Z O.O. www.feniks.biz.pl 24, 190 FERNIKO SP. Z O.O. www.ferniko.eu 92 FIESTA CATERING www.fiesta.com.pl 56, 57 FINARDI MILENA SRL www.finardimilena.com 158 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE www.fino.com.pl 155, 158 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL www.reklamowesmycze.pl 14, 18 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. www.sprint-print.pl FITCHOICE.EU SP. Z O.O. www.fitchoice.eu 19 FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK www.focusagency.pl 19 FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE www.panitcar.com 165 FORTIS M. BOROWY SP. J. www.fortis.net.pl 139 FOTO LAB www.digitalalbum.pl 139 129, 130 FOTOLIA LLC pl.fotolia.com FRESHDRINK www.freshdrink.pl 176 FRIENDS SP. Z O.O. www.friends4friends.pl 22 50 FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. www.fujifilmsericol.com.pl G&G STUDIO www.ggstudio.pl 124 GĄSIENICA.PL www.gasienica.pl 174 125 GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. www.getnoticed.pl GIFA SIA www.promolat.lv 128 GIFT STAR www.giftstar.pl 172 GiftHouse International BV www.gifthouse.nl 55 GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. www.gjconline.com 38 GMK & WNP FACHMESSEN www.giveadays.com 38 69 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. www.ggoya.com GÓRECKI SP. J. www.gorecki.pl 167 GRADO www.grado.net.pl 174 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA www.grafiks.com.pl 75 GRAFIKUS www.grafikus.com.pl 194 GRAFMASZ www.grafmasz.pl 50 175 GRANDE Agnieszka Wrzesińska www.pilkipromocyjne.pl GRAVOTECH SP. Z O O. www.gravotech.com 85, 86 GRAWCOM SP.J. www.grawcom.pl 86 187 GRAWER POLSKA Andrzej Włoch www.grawerpolska.pl GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki www.graweromat.pl 24 Grawerton ARGO S.A. www.grawerton.pl 186 186 GRUPA B3 SP. Z O.O. www.grupab3.pl GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK www.dox.pl 40


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2016 LABO PRINT S.A. www.laboprint.pl 146 61 LABOPAK SYSTEM www.labopak.pl LAMBDA www.lambda.pl 93 LAMBESTE SP Z O O www.lambeste-textile.pl 114 LASER MEDIA S.C. www.lasermedia.pl 82 LASER-POLSKA www.hologramy.pl 63 LEA24 sp. z o.o. www.lea24.pl 120 LED LABS SP. Z O.O. www.led-labs.pl 93 126 Leddex LTD www.amicus.pl LEDIBERG SP. Z O.O. www.lediberg.com.pl 71 LEMA 3D www.lema3d.pl 41 LEMONIQ www.lemoniq.pl 33 22 LENIAR SP.J. www.leniar.pl LENORA SP. Z O. O. www.lenora.com.pl 175 LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG www.leuchtturm1917.com 25 LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA www.lexuswarszawa-zeran.pl 57 LIKOR EAST-WEST PROMOTION www.likor.pl 194 58 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ www.lipstick-design.pl LITEX PROMO SP. Z O.O. www.litex.pl 126 LIZARD JAROSŁAW SUSKI www.odblaski.net.pl 119 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. www.logonabalonie.pl 33 115 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA www.logos.poznan.pl LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK SOKOŁOWSKI S.C. www.logosmycz.pl 175 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. www.lt1.com.pl 160 169 M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy www.mmcolor.pl M&M REKLAMA I PROMOCJA www.mmreklama.pl 20 MACMA POLSKA SP. Z O.O. www.macma.pl 69 169 MAGDA Nadruki, Reklama www.magda-nadruki.pl MAGIT www.magit.pl 20 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k www.malavi.pl 115 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. www.manufakturaczekolady.pl 176 160 MARKUS www.markus.net.pl MART Ceramic www.mart.com.pl 42 MART’S BAGS www.torby-bawelniane.pl 189, 190 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI www.canaletto.pl 160 MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. www.materna.com.pl 120 MAXIM www.maxim.com.pl 42 MAXIMEDIA www.maximedia.com.pl 126 MCC www.mccmedale.pl 191 MDR DYSTRYBUCJA SP Z O O www.mdrgry.pl 61 MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. www.euro-transfers.eu 170 MEDIA MAG www.media-mag.pl 75 MEDIA PLANET S.C www.media-planet.pl 20 MEDIAFORM www.mediaform.com.pl 191 MEGABAJT SP. Z O.O. www.megabajt.com.pl 55 86 MEGAPLOT www.megaplot.com.pl MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN www.meritumit.pl 120 MERX TEAM POLSKA www.merxteam.pl 68 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. www.midoceanbrands.com 73 MIDAR PW Dariusz Mikina www.midar.pl 160 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. www.mzamedia.pl 126 140 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. www.miladrukarnia.pl MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. www.miranda.pl 93 MIRANEX SP. Z O.O. www.miranex.pl 31 126 Mitko Sp. z o.o. www.mitko.pl MKM MEDIA VERLAGS- UND MEDIENPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG www.bildpersonalisierung.com 71 176 MM Brown Group SA Sp. K. www.chocolissimo.pl MMG FLAGI www.eflagi.pl 59 MNUMI www.mnumi.pl 120 160 MOCARZ.eu www.mocarz.eu MODE SA www.mode360.eu 129 MODICO - SUN STAMPER www.modico.pl 131 126 MPL POWER ELEKTRO www.mplpower.pl MPM-QUALITY SP. Z O. O. www.mpm-quality.pl 31 MS SP. Z O.O. www.mennicaslaska.pl 95 160 MS TWORZYWA DLA DOMU www.ms-tworzywa.pl MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. www.mtm-industries.eu 193 MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych www.multibrand.net.pl 31 93 MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. www.mw-displays.pl NAJLEPSZEFOTO.PL www.najlepszefoto.pl 129 NAPOJEREKLAMOWE.PL www.napojereklamowe.pl 176 183 NASTROTECNICA SRL www.nastrotecnica.it NC KOPERTY SP. Z O.O. www.nckoperty.com.pl 163 NEON EFEKT www.neonefekt.pl 122, 127 NEW PICK SP. Z O.O. www.quick-pick.eu 96 82 Newtown Tapes and Adhesives www.newtowntapes.co.uk NIKKA HANDMADE www.nikka-handmade.com 74

alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2016

GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa www.grupainfomax.com 19 139 Gry Na Zamówienie www.grynazamowienie.pl HAFTEX www.haftex.net.pl 81 HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. www.haftkom.pl 62 Hanami ARGO S.A. www.hanami.com.pl 139 HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA www.hannah.com.pl 158 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. www.happen.pl 19 HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA www.philippi.pl 43 HARVEST SP. Z O.O. www.harvest.com.pl 113 175 HBM TUNING CENTER MARCIN JACH www.quigley.pl HDP Electronics www.tjet.hdp.com.pl 86 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS www.headwear.com.pl 113 HEDPES Advanced Printing Supplies www.hedpes.pl 92 51 Hein Walz GmbH Textilmaschinen SCHENK www.walz-gmbh.de HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG www.troeber.com 193 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. www.heisslufttechnik.pl 81 HMDGLOBAL SP. Z O.O. www.hmdglobal.pl 165 HOUSE OF PRINT www.houseofprint.pl 125 118 HS-TRADE www.hs-trade.pl HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. www.sabinaglass.pl 181 I-DROPS SP. Z O.O. www.drops.com.pl 71 Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz www.ibico.pl 51 19 ICON SA www.iconsa.pl IDEA MONEY S.A. www.ideamoney.pl 58 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) www.iespolska.pl 104, 113 81 IGEPA POLSKA SP. Z O.O. www.igepa-viscom.pl ILUMIKA – PRODUCENT PANELI ŚWIETLNYCH www.ilumika.pl 158 IMCA S.C. www.mydelka.pl 74 69 IMI PARTNER A.S. www.schwarzwolf.com IN DUPLO S.C. www.induplo.pl 118 INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) www.infokioski.pl 95 InfoTEC CNC www.infotec-cnc.com 81 INNOVA SPA www.innovativewear.com 114 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. www.inspirion.pl 68 INTEGART SP. Z O.O. www.integart.com.pl 77, 146 INTEGRATORS www.integrators.pl 81 INTERAUTO SP. Z O.O. www.twojepasy.pl 159 INVENTINI SP Z O O www.inventini.com 125 inviPay.com www.invipay.com 59 Iteco Sp. z o.o. www.iteco.com.pl 125 iwarePRINT www.iwareprint.pl 120 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ www.jaguargift.com 159 JAMES ROSS COLLECTION www.jamesross.it 114 JAN POL BIS www.janpolbis.pl 171 194 JELLYSHOP.EU www.jellyshop.eu JETT STUDIO SP. Z O.O. www.jettstudio.pl 55 114 JHK - PROMOEFEKT www.jhkpolska.pl JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW www.jhk.pl 114 JM COTTON SERVICE www.jmcotton.pl 111, 114 92 JOKER HURTOWNIA TKANIN www.joker.info.pl JOTAN www.jotan.pl 71 JUBILEX s.j. www.ergwind.pl 81 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. www.kplusl.com.pl KAKADO SP.J. www.kakado.pl 93 KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA BAKALARCZYK 25 www.kalander.com.pl KAPILAR-REKLAMA www.kapilar.pl 125 KBK www.kbk.net.pl 41 KENTO www.kento.pl 125 KIM SYSTEMY LASEROWE www.smartlaser.pl 45, 86 KIMM www.kimm.pl 139 123, 125 KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. www.kleen-tex.pl KML SOLUTIONS SP. Z O.O. www.kmlsolutions.pl 82 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH www.koder.com.pl 159 KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. www.koh-i-noor.pl 25 KOLEKCJA www.collection.net.pl 159 159 Kolorowy Wojtek www.kolorowy-wojtek.pl KOMPOL SP. Z O. O. www.kompol.pl 190 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. 51 www.konicaminolta.pl Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., Modart Outdoor sp. z o.o. www.hajdukgroup.pl 126 74 Kosmetyki z Logo www.kosmetykizlogo.pl KSERKOP SP. Z O.O. www.kserkop.pl 139 KSZIMMEX SC www.kszimmex.pl 175, 258 139 Kunke Poligrafia sp. z o.o. www.kunke.pl KURTIAK I LEY www.kurtiak-ley.pl 149 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. www.ksiazkawyboru.pl 114

9


alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2016

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2016

10

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 127 www.noex.com.pl NORDHORN SP. Z O.O. www.nordhorn.com.pl 115 NORDICLOTHING www.nordiclothing.pl 105, 115 140 NOTAPRESS JACEK ZUPOK www.notapress.pl NOTEDECO S.J. www.notesy.pl 29, 31 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI WARSZAWA 140 www.oficyna-drukarska.pl OKTIS- JANUSZ SITKO www.oktis.com.pl 160 33 OMEGA BIS www.omegabis.com.pl 42 OMEL www.omel.pl OpenPrint.pl www.openprint.pl 140 118 OPIFEX-SKA SP. Z O.O. www.opifex-ska.pl 57 OPS www.ops.it ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. www.orakel.com 63 ORBITVU Sp z o.o. www.orbitvu.pl 129 OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. www.osikowadolina.pl 53 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. www.bugala.pl 118 192 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE www.voytex.com.pl P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ ŚLIWA www.michael.com.pl 96 P.P.H.U LEŻAKOWO www.lezakowo.pl 24 180 P.P.H.U. ARTPLAN www.artplan.com.pl 180 P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN www.expodrew.pl P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ www.pakcer.com.pl 118 154, 182 P.W. R.MAJEWSKI www.r-majewski.pl P&T www.piotrekitomek.pl 115 PAAR HAFT SITODRUK www.paar.pl 170 20 Packaging Factory sp. z o.o. www.packaging-factory.pl PAK-HURT SP.Z.O.O www.pakhurt.pl 190 PALSA www.palsa.pl 72 PANTA PLAST SP.Z O.O. www.pantaplast.com.pl 25, 26 PANTA SP Z O.O. www.panta.com.pl 93 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA www.par.com.pl 69 PARIO PRINT SP. Z O.O. www.parioprint.pl 140 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. www.paso.pl 191 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) www.stricker-europe.com 73 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia Internetowa www.pbdruk.pl 140 PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI www.pelnachata.eu 63 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. www.pfconcept.com 73 Photogenica sp. z o.o. www.photogenica.pl 129 PHU „GRAFFITI” Krystian Grabowski www.baner4you.pl 147 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI www.odblaski.net.pl 119 PHU TOGO, MARIAN H. WIRKUS www.togo.com.pl 55 PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH www.piap-org.pl 39 PIN SP. Z O.O www.drukcd.pl 140 20 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. www.pinkpeppermedia.pl PLASTIC SERVICE S.C. www.plasticservice.com.pl 181 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej www.platinium.krakow.pl 115 179 PLEXITECH www.plexitech.com.pl PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. www.plexitech.com.pl 181 PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl www.plezzuro.pl 177 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA www.plotserwis.pl 51 PLUS DIGITAL www.plusdigital.pl 51 POCZTA POLSKA S.A. www.poczta-polska.pl 164, 165 186 POD FILARAMI www.drukarnia.net POLCUPS SP. Z O.O. www.polcups.com 192 POLIART Thermotransfers www.poliart.pl 170 147 Polish Specialities Sp z o.o. www.immaginemedia.pl POLKOS MARIUSZ KOSIOR www.polkos.com.pl 78, 82 POLSKA SZKOŁA FUTBOLU www.PSF.waw.pl 38 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. www.polskidruk.com.pl 141 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA „ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) www.swiatdruku.eu 39 134, 141 POLSKIE KARTY www.polskiekarty.com.pl POLTENT SP. Z O.O. www.poltent.pl 127 POLYmedia www.poly.com.pl 161 95 POLYPINS AG www.polypins.ch POP TIME SP. Z O.O. www.poptime.pl 127 POSMMARKET www.posmmarket.pl 127 115 PP Europe www.ppeurope.com PPHU MARK PRODUCENT BOMBEK CHOINKOWYCH www.mark.waw.pl 182 PRAUT M. K. KONKEL www.praut.com.pl 24 161 PRAŻMOWSCY S.C. www.prazmowscy.pl PRESI.PL www.presi.pl 141 PREZENTIKA www.prezentika.pl 96 68 PrimaPartner.pl www.primapartner.pl PRIMAR-B KONRAD MOSKWA www.primar-b.pl 93

PRIME LINE www.primeline.pl 31 51 PRIME SYSTEM SP. Z O.O. www.primesystem.pl PRINT SUPPORT S.C. www.printsupport.pl 82 Printes.pl www.printes.pl 168, 170 52 PRINTEX UE S.C. www.printexue.pl PRINTINGMACHINE www.printingmachine.pl 82 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. www.proaluminium.com.pl 94 95 PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. www.promedia.med.pl Pro-USB oraz GIFT STAR www.pro-usb.pl 99 31 PRODIR S.A. www.prodir.com 70 PROINTRO SP. Z O.O. www.prointro.pl PROMO-HOUSE www.krawaty.info 22 73 PromoHouse www.baltex.lv 27 PromoNotes www.promonotes.pl PROMOSTARS www.promostars.com 97, 116 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan Buńko www.sempertus.com 171 PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH www.pwpw.pl 194 116 R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. www.valento.es RADECKA LUCYNA RADECKA www.radecka.pl 161 RADIO PASJA www.radiopasja.pl 39 rainbow cups www.rainbowcups.eu 20 39 RAPORT BRANŻOWY www.madin.com.pl 75 RASTER www.raster.com.pl REDA Polska Sp. z o.o. www.redapolska.com.pl 73 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. www.regattaprofessional.com 127 39 REKLAMA.PL www.reklama.pl REKLAMOWY.CO www.reklamowy.co 21 REPROGRAF SA www.reprograf.com.pl 52 96 RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O. www.rgbtechnology.pl RICOH POLSKA SP. Z O.O. www.ricoh.pl 52, 46, 47 RISET www.riset.pl 52 RITTER PEN www.ritter-pen.pl 31 RM GRAFIKA www.rmgrafika.pl 70 RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. www.rodantv.pl 43, 44, 179, 181 ROLL-OVER SP. Z O.O. www.rollover.com.pl 161 ROLLFIX www.rollfix.pl 94 ROMANIK www.romanik.pl 82 ROSNOWSKI GIFT www.rosnowski-gift.pl 161 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) www.tajima.pl 62 S2 DISTRIBUTION www.s2distribution.com.pl 106, 107 S2 distribution www.s2distribution.com.pl 116 SADPEX S.J. www.dlugopiszlogo.pl 32 SAFEX SPOL. S R.O. www.safex.cz 94 SALVE POLSKA www.salvepolska.com.pl 171 SANDEX BIS www.sandex.com.pl 66, 183, 184 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna www.satoridruk.pl 21 83 SCORPIO SP. Z O.O. www.scorpio.com.pl SDI GIFTS S.R.O. www.sdigifts.com 161 SDP Solution www.sdpsolution.pl 83 185, 186 SDX Towels www.beardream.pl SEMI TECHNIKA www.semitechnika.pl 62 Serix Waldemar Kitala www.serix-bis.com.pl 170 83 SERON POLSKA www.seron.pl SERVICE CALL S.C. www.servicecall.pl 147 Siband.pl www.Siband.pl 63 87 SICO POLSKA www.sico.pl SIGNET SIGN SYSTEM / Domax www.domax.net.pl 64 SIGNSTOOLS www.signstools.pl 94 68 SILICON SRL www.siliconsrl.it SIM KOŁO www.simkolo.pl 161 SIPEC S.P.A. www.sipec.com 73 SITA WUJA TOMA www.sitawujatoma.pl 52 SKROSS POLSKA www.skross.com.pl 162 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA www.slodkieupominki.pl 177 162 Smycze 24.pl www.smycze24.pl SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH www.snd-porzellan.de 42 SOFTGRAF www.softgraf.pl 70 83 SOFTPLAST www.softplast.pl SOLARON www.solaron.pl 95 SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. www.solix.pl 96 141 SPECIAL GIFT www.special-gift.pl SPIROPRINT SP.J. www.TanieGadzety.pl 32 SPOCKET.PL www.Spocket.pl 162 175 SPOKEY SP. Z.O.O. www.spokey.pl SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY www.spolnota.pl 24 SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w Polsce www.irydium.com.pl 74 162 SPS(EU) LTD www.spseu.com ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K www.st-majewski.com.pl 182


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW REMADAYS WARSAW 2016 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. www.lucrum.pl 72 72 WYDAWNICTWO SCRIBA www.scriba.com.pl WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. www.telegraph.com.pl 72 WYDAWNICTWO „WOKÓŁ NAS” www.wokolnas.pl 72 142 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. www.wytworniakalendarzy.pl XEROX POLSKA SP Z O.O. www.xerox.pl 53 YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO YAGRA ANDRZEJ SKALSKI www.yagra.com.pl 142 84 ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. www.zemat.com ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU www.zfp.com.pl 53 Zinart Sp. z o.o. www.zinart.pl 147 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) www.zejmo-siatecki.com 68 187 ГРЕЙС www.greys.ua ООО „ГРАНД СТИЛЬ” www.grandstyle.com.ua 22

alfabetyczny spis wystawców remadays warsaw 2016

Statuetki 3D • Kryształy3D.pl www.statuetki3d.pl 182 108 STEDMAN GMBH www.stedman.eu Stedman GmbH www.stedman.eu 116 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ www.stefania.net.pl 162 52 STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. www.sternal.com.pl Strategia FM - Event Marketing and Public Relations Agency www.strategiafm.pl 57 116 STRUS SJ www.strus.com.pl STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK www.tekpen.pl 32 127 STUDIO55 SP. Z O.O. www.studio55.info 141 SUN CHEMICAL SP Z O.O. www.sunchemical.com.pl SUNLASER www.Sunlaser.pl 87 181 SUPPORT-GROUP print&design www.s-g.com.pl SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION www.swarovski.com 148, 149 T&P Biuro redakcyjne www.tp-textil.net 39 T&P Czasopismo branżowe www.tp-textil.net 36 TADEO TRADING SP. Z O.O. www.tadeo.com.pl 21 TARO S.P, Z OO www.taro.com.pl 194 83 TEBA BARBARA TEODORCZYK www.teba.pl TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ www.domicz.com.pl 41 TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. www.technopol.com.pl 141 TEEM dystrybutor marki LEXON www.lexon-design.pl 24 128 TENT GRUPA SP. Z O.O www.tentgrupa.pl 128 TENT-BALONY www.tentbalony.pl TEXET POLAND SP Z O.O. www.texet.pl 109, 116 THC CLOTHES www.thclothes.com 117 186 THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O www.thermopatch.pl TISSO-TOYS www.tissotoys.eu 61 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA www.tomadex.pl 60 63 TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD www.hafty.net.pl TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY www.topgadzety.com.pl 118 TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK www.chusteczki.com.pl 27 TOPQ www.topq.pl 170 Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. www.topsmycze.pl 172 TORRO SPÓŁKA Z O.O. www.torro.pl 141 Toys4Boys www.toys4boys.pl 61 TRAFFICA SP.J. www.traffica.pl 165 TRANSFER-DRUK www.transferdrukpapier.pl 94 TRILOGIQ POLAND Sp. z o.o. www.trilogiq.pl 94 TRITON www.triton.info.pl 162 TRODAT POLSKA www.trodat.pl 131 TROEBER pl.troeber.com 64 TROMAR SP. Z O.O. www.tromar.pl 94 TROTEC POLSKA www.troteclaser.com 87 TRYUMF SP Z O.O. www.tryumf.com.pl 192 UDS (UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) www.uds.com.pl 181 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. www.ultimadisplays.pl 128 162 UNION REKLAMA SP. Z O.O. www.unionreklama.com UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT www.unit.com.pl 39 USB System www.usbsystem.pl 99 192 USHAWA SP. Z O.O. www.ushawa.eu UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS www.uvprinter.pl 83 VAS www.naklejka3d.com.pl 163 63 VERA HOLOGRAMY www.vera.com.pl VERUS www.verus.biz.pl 171 VES PLOTER www.vesploter.pl 83 52 VIA COLOR SP. Z O.O www.viacolor.pl VIC SP. Z O.O. www.vicbag.com 190 VIM SOLUTION GMBH www.vim-solution.com 55 142 VIPERPRINT SP. Z O.O. www.viperprint.pl VISUALPROMO KAROL SKOCZEK www.visualpromo.pl 21 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA www.vitonamioty.pl 57 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK www.vivaplus.pl 32 VMG SP. Z O.O. www.vmg.pl 21 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. www.keyaeurope.pl 69, 110 194 WAGA S.C. www.waga-time.com.pl WAGRAF www.wagraf.pl 131 WATS www.wats.com.pl 128 42 WAZA S.C. www.waza.pl WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE www.wib.pl 163 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA www.wieland.com.pl 142 192 WIKOSS SPORT www.wikoss.pl WILER www.wiler.pl 187 WILK ELEKTRONIK S.A. www.goodram.com 99 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) www.plexiplast.com 163 WINDBAL www.windbal.pl 33 WMT Baltic SIA www.wmtbaltic.lv 84 171 WOJEWODZIC www.wojewodzic.com.pl WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY www.fiszki.pl 99

11


spis kategorii / list of categories

SPIS KATEGORII LIST OF CATEGORIES

12

agencje reklamowe / advertising agencies 13 apaszki, krawaty / scarves, ties 22 artykuły biurowe / office supplies 22 artykuły drewniane / wood products 24 artykuły korkowe / cork products 25 artykuły papiernicze / paper products 25 artykuły piśmiennicze / writing instruments 27 balony / baloons 32 biżuteria / jewlery 33 branżowe org., media / branch organizations, media 34, 195 breloki, otwieracze / key rings, bottle opener 40 ceramika / ceramics 41 dom, ogród / home, garden 43 dostawcy maszyn poligraficznych / serwis / printing machines providers / service 44, 194 ekologia / ecology 53 elektronika / electronics 53 event 56 filcowe produkty / felt products 58 finanse / finance 58 flagi, godła, maszty, proporce / flags, masts, pennants 59 gadżety kibica / fan gadgets 60 grawer / graveur 60 gry, zabawy, zabawki / games, toys 60 haft / embroidery 62 hologramy / hologaphy 63, 194 identyfikacja / identification 63 import (full service) 64 import azja / import asia 69 internet 70 introligatorstwo / bookbinding 70 kalendarze / calendars 71 katalogi (full service) / catalogs (full service) 72 kosmetyki i higiena / cosmetics, hygienics products 74 magnesy, naklejki / magnets, stickers 74 maszyny do produkcji reklam / machinery for the production of advertisement 75 maszyny do znakowania / marking machines 84 materiały do produkcji reklam / materials for advertisements production 87 medyczne / medical products 95 metaloplastyka / metalwork 95 multimedia 95, 195 narzędzia / tools 96 nietypowe / untypical 96

nośniki danych / data storage media 99 odzież / clothing 101 odzież robocza / workwear 117 ogrzewacze reklamowe / hand warmer 117 opakowania, etui / packaging, cases 117 opaski silikonowe, odblaski / silicone bracelets 119 oprogramowanie / software 119 outdoor&indoor 121 parasole / umbrellas 128 photo 129 pieczątki / stamps 131 podkładki pod mysz / mouse pads 131 poligrafia cyfrowa/offsetowa / digital / offset 132 poligrafia wielkoformatowa / large-format 142 półprodukty / semi – finished products 147 prezenty motywacyjne / incentive gifts 148 producent / manufacturer 148 przesyłki / shipping - logistics management 163 przypinki, znaczki / pins, buttons 165 rękodzieła / handicraft 165 samochodowe / car accessories 165 sito / screen printing 167 skóra i artykuły skóropodobne / leather and leathery articles 171 smycze / lanyards 172 sport i turystyka / sport and tourism 175 spożywcze (napoje, słodycze, alkohole, itp.) / groceries 176 systemy pos / pos systems 177 szkło / glass 181 szkoła, biuro / school&office 182 świąteczne / christmas items 182 tampo / pad printing 183 tekstylia (ręczniki, pościel, koce, itp.) / textiles (towels, sheets, etc.) 183 termotransfer / thermotransfer 186 tłoczenie / pressing 187 torby papierowe, foliowe, bawełniane / paper, plastic and cotton bags 187 torby podróżne, plecaki, pokrowce / travel bags, backpacks, covers 191 trofea, medale / trophys, medals 191 turystyka / tourism 193 zakładki magnetyczne / magnetic bookmarks 193 zapachy / fragrance products 193 zapalniczki i zapałki / lighters, matches 193 zegarki, zegary / watches, clocks 194


13


AGENCJE REKLAMOWE

14

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL PRODUKTY: Smycze reklamowe, leżaki, parawany z nadrukiem. Produkcja: kubki z nadrukiem, podkładki pod mysz, torby, koszulki, długopisy z grawerem Grel 105 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48604633220 www.reklamowesmycze.pl grg@grg.home.pl

Grzegorz Gurgul Mariusz Stożek


AGENCJE REKLAMOWE

GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT PRODUKTY: Druk UV, Druk offsetowy, Sitodruk, Druk Wielkoformatowy, Reklama Ofiar Katynia 37 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48156425332 www.goma.com.pl goma@goma.com.pl

Mariusz Markut Agnieszka Grzybowska Agnieszka Tchórz

15


AGENCJE REKLAMOWE

16

VENTANA PRODUKTY: chorągiewki reklmowe, długopisy z nadrukiem, tabliczki reklamowe, pieczątki, breloczki akrylowe, statuetki szklane, naklejki, magnesy Długa 157, Wierzchowisko 42-233 Mykanów Polska

tel.: +48343222211 www.grupaventana.pl biuro@grupaventana.pl


AGENCJE REKLAMOWE

ARPLEX WYROBY Z PLEKSI PRODUKTY: prezentery, ekspozytory, antyramy, plexi, stojaki reklamowe

Grudziądzka 25 85-130 Bydgoszcz Polska

tel.: +48525820112 fax: +48525820112 www.arplex.com.pl biuro@arplex.com.pl

Robert Błajda

AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

AB VISION

PRODUKTY: namioty reklamowe, parasole odporne na wiatr, kolorowe parasolki, tekstylia domowe, gadżety reklamowe

Komunalna 1C 62-700 Turek Polska

tel.: +48632223980 fax: +48632223947 www.abvision.pl k.przybyl@abvision.pl

AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska

BRANDY: Z-CARD, PocketMedia, Media Kieszonkowe, Infinity Fold, ZCARD PRODUKTY: z-card, media kieszonkowe, ulotka infinity, z-format, mapy składane

Boya-Żeleńskiego 6/27 00-621 Warszawa Polska

tel.: +4822825670509 fax: +48228256711 www.pocketmedia.pl zcard@rotomedia.pl

BRANDY: PQI, MI, TEE JAYS, RUSSELL, B&C, PARKER, WATERMAN, DUNLOP, SCHWARZWOLF PRODUKTY: power banki, ładowarki i głośniki bezprzewodowe, zestawy głośnomówiące, drony, smartwatche, wideorejestratory, uchwyty do

selfie Widna 29 31-464 Kraków Polska

tel.: +48124112829 fax: +48126312045 www.amcgroup.pl kontakt@amcgroup.pl

Dorota Jaguś Szymon Bilski Dawid Czyż Monika Łabęcka

agencje reklamowe

AMC GROUP!

17


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

ANB House of Gifts

BRANDY: BIC, Harvest, Sol’s, Slazenger, Parker PRODUKTY: koce termiczne, kubki, smycze, długopisy, odzież

Nowy Rynek 5 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616522842 fax: +48616522847 www.anb.pl anb@anb.pl

ARTCLIP ADVERTISING AGENCY

BRANDY: ArtClip PRODUKTY: materiały pos, ekspozytory, standy, traye, wycinanie i grawerowanie, wykorzystywanie diod led

Romanowicza 2 30-702 Kraków Polska

tel.: +48126563004 fax: +48122570050 www.artclip.com.pl biuro@artclip.com.pl

Monika Maleta Anna Substelna

ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA

BRANDY: Ateko PRODUKTY: kalendarze, producent kalendarzy, notesy, kalendarze książkowe, kalendarze vip

Wiosny Ludów 24A 40-374 Katowice Polska

tel.: +48322527007 fax: +48322527007 www.ateko.pl biuro@ateko.pl

BUSTER SP. Z O.O. PRODUKTY: konfekcjonowanie produktów, poligrafi, kompletowanie standów, insertowanie oklejanie kody, magazynowanie logistyka, produkcja opakowań Piłsudskiego 23 A 05-840 Brwinów Polska

tel.: +48227293888 fax: +48227293880 www.buster.pl katinas.j@buster.pl

Urszula Kowal Joanna Katinas Katarzyna Czajkowska Urszula Kowal

CTM GROUP

BRANDY: C-onquest, Blaumann, Severin, Clatronic, Vialli Design, Bergner, Contento, Bosch, Brugi, Black Decker, Modecom, Sagaform PRODUKTY: odzież reklamowa z nadrukiem sublimacyjnym, haftem -polary, softshelle, sprzęt rtv, agd, upominki i gadżety reklamowe

1 Maja 2 58-140 Jaworzyna Śląska Polska

tel.: +48746622931 fax: +48748588257 www.ctmgroup.pl biuro@ctmgroup.pl

Paweł Wawrzonek Adrianna Borecka

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

BRANDY: pinpoint, directmail PRODUKTY: mailingi promocyjne, personalizowane strony internetowe purl, personalizowane wideo, crossmedia, zintegrowane kampanie

agencje reklamowe

marketingowe Belzacka 176/178 97-300 Piotrków Trybunalski Polska

18

tel.: +48443061101 fax: +48443061290 www.emerson-dc.pl d.misiak@emerson-dc.pl

Danuta Misiak Katarzyna Ruś Piotr Grochowski

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL PRODUKTY: smycze reklamowe, leżaki parawany z nadrukiem, produkcja:kubki z nadrukiem, podkładki pod mysz, torby, koszulki, długopisy z grawerem Grel 105 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48604633220 fax: +48604633220 www.reklamowesmycze.pl grg@grg.home.pl

Grzegorz Gurgul Mariusz Stożek


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

FITCHOICE.EU SP. Z O.O.

BRANDY: Fruit of the Loom, B&C, Gildan, JHK, Roly PRODUKTY: bidony i shakery z nadrukiem, koszulki z nadrukiem, druk na płasko i na okrągło, poligrafia

Alfreda Dauna 70 30-629 Kraków Polska

tel.: +48123073003 fax: +48123073003 www.fitchoice.eu biuro@fitchoice.eu

Szymon Pryka Ewelina Matoń

FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK

BRANDY: Stabila PRODUKTY: miary drewniane, poziomnice, ołówki stabila z nadrukiem, karteczki na minipaletkach z nadrukiem, ołówki budowlane z

nadrukiem Rzeczna 11 42-530 Dąbrowa Górnicza Polska

tel.: +48322645966 fax: +48322646241 www.focusagency.pl biuro@focusagency.pl

Marzena Stolarczyk Mariusz Stolarczyk

GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa PRODUKTY: branding, projektowanie graficzne, serwisy www, kalendarze firmowe, wydawnictwa książkowe, druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy Porcelanowa 11C 40-246 Katowice Polska

tel.: +48327303232 fax: +48322581644 www.grupainfomax.com marketing@grupainfomax.com

Mirosław Gawroński Kamil Lipa Grzegorz Bielejec Agnieszka Guzik-Stępniewska

HAPPEN HOUSE Sp. z o.o.

BRANDY: FMCG, Farmacja, TELEKOM PRODUKTY: posm, opakowania, druk cyfrowy, druk ofsetowy

Brukselska 20 03-973 Warszawa Polska

tel.: +48226160303 fax: +48225111864 www.happen.pl adam.gora@happen.pl

Adam Góra Karolina Dolecka Paweł Kulczyński

HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. PRODUKTY: display Brukselska 20 03-973 Warszawa Polska

tel.: +48226160303 fax: +48225111864 www.happen.pl adam.gora@happen.pl

ICON SA

BRANDY: X-gloo, FUGU PRODUKTY: namioty reklamowe - eventy, drukarnia wielkoformatowa, digital display, stoiska targowe, kasetony świetlne

Dworska 12 40-584 Katowice Polska

tel.: +48323080033 fax: +48914240508 www.iconsa.pl biuro@iconsa.pl

Małgorzata Sosnicka Mariusz Zaburda Agnieszka Hnat

BRANDY: GIFTS GALLERY, KUNSZT, SHEAFFER, CERRUTI, HUGO BOSS, HARVEST, PORCELINE, VICTORINOX PRODUKTY: upominki z nadrukiem, kubki, odzież, kalendarze, notesy, usb, upominki grawerowane, drukarnia reklamowa

Ułanów 21 B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48126237235 fax: +48124234360 www.kunszt.krakow.pl kunszt@kunszt.krakow.pl

Iwona Dulinska

agencje reklamowe

KUNSZT

19


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

M&M REKLAMA I PROMOCJA PRODUKTY: litery podświetlane, drukarnia wielkoformatowa, reklama zewnętrzna, litery trójwymiarowe Narutowicza 27 A 97-300 Piotrków Trybunalski Polska

MAGIT

tel.: +48446497990 fax: +48446497991 www.mmreklama.pl zamowienia@mmreklama.pl

Mirosław Stefanek

BRANDY: SAMSUNG, LG Innotec, EpiStar, Alurapid, Elkamet PRODUKTY: litery przestrzenne, tabliczki i tablice informacyjne, gabloty informacyjne, signflex - system napinania elastycznego lica,

diody i wyświe Sołtysowicka 27 51-168 Wrocław Polska

tel.: +48713477330 fax: +48713482704 www.magit.pl materialy@magit.pl

Wojciech Ryng Mariusz Sojka Bartosz Głuszyński

MEDIA PLANET S.C PRODUKTY: informatory branżowe ze wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców W Reymonta 30/4 96-500 Sochaczew Polska

tel.: +48664957489 www.media-planet.pl lukasz.luczak@media-planet.pl

Muwo Sp. z o.o.

BRANDY: Muwo PRODUKTY: projektowanie opakowań, projektowanie katalogów i folderów produktowych, identyfikacja wizualna, reklama prasowa

Bratysławska 8A 94-035 Łódź Polska

tel.: +48422077780 www.muwo.pl agnieszka@muwo.pl

Agnieszka Mucha Michał Bochen

Packaging Factory sp. z o.o. PRODUKTY: personalizacja on-line, portale internetowe, druk cyfrowy, słodkie upominki, indywidualne opakowania Armii Krajowej 2 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48606121671 www.packaging-factory.pl biuro@packaging-factory.pl

PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. PRODUKTY: pos, druk wielkoformatowy cyfrowy i offsetowy, opakowania, displaya, standy, plexi, pcv, karton, event, gadżety reklamowe,

kreacja

agencje reklamowe

Łowcza 24 02-955 Warszawa Polska

20

tel.: +48797840483 www.pinkpeppermedia.pl marketing@pinkpeppermedia.pl

Joanna Orłowska Monika Nowak

rainbow cups PRODUKTY: papierowe kubki z logo, nadrukiem, jednorazowe, pełen kolor, matryce, przygotowanie bez dopłat., minimalne zamówienie już

od 1000 szt. Rozłogi 14/3 01-310 Warszawa Polska

tel.: +48665400809 www.rainbowcups.eu info@rainbowcups.eu


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

REKLAMOWY.CO PRODUKTY: kasetony reklamowe, litery 3d led, menuboardy, pylony totemy Wiślana 25 83-110 Tczew Polska

tel.: +48697581837 www.reklamowy.co info@reklamowy.co

SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna PRODUKTY: druk na szkle, fototapety, architektura wnętrz, druk uv, reklama zewnętrzna Północna 36 91-425 Łódź Polska

tel.: +48426329603 fax: +48426333405 www.satoridruk.pl wodynski@satoridruk.pl pomorski@satoridruk.pl

Mariusz Pomorski +48 509022541

Studio Reklamy IMPRESSION PRODUKTY: fotografia, projekty graficzne, poligrafia, gadżety reklamowe, ulotki, wizytówki, plakaty, banery Matejki 41 05-200 Wołomin Polska

tel.: +48507433507 www.impression.net.pl michalwagner@g.pl

Michał Wagner

TADEO TRADING SP. Z O.O.

BRANDY: PENMATE, DONG-A, MUNGYO, FLEXI PRODUKTY: segregatory i teczki reklamowe, deski reklamowe clipcoords, długopisy, ołówki z kryształkiem, komplety upominkowe

Mechaników 12B 03-684 Warszawa Polska

tel.: +48227439540 fax: +48227439541 www.tadeo.com.pl info@tadeo.com.pl

Anna Unger-Wrzosek Janusz Rychter Grzegorz Wrzosek

TOP INVEST Marcin Topp

BRANDY: Victorinox, Fruit of the Loom, Result, Toshiba PRODUKTY: opaski na rękę: silikonowe i identyfikacyjne, gadżety świecące i eventowe, art. promocyjne - import i produkcja indywidualna,

odzież katalogowa i szyta, ręczniki z mikrofibry, haft, laser, nadruki Obwodowa 35 F/g/9 84-240 Reda Polska

tel.: +48510079623 www.topupominki.pl info@topupominki.pl

Agnieszka Topp Izabella Rohde

VISUALPROMO KAROL SKOCZEK

BRANDY: Holohostess PRODUKTY: holohostess, hologramy 3d, ekrany na szkle, oprogramowanie na zamówienie, aplikacje mobilne

Żurawia 71 Lok. 1.41 15-540 Białystok Polska

Karol Skoczek Joanna Skoczek Dariusz Adamski

VMG SP. Z O.O. PRODUKTY: cardboardy, zabawki z kartonu, gadżety reklamowe, upominki, targi, projektowanie, stoiska targowe, reklama Unii Lubelskiej 1 61-249 Poznań Polska

tel.: +48616531690 fax: +48616531692 www.vmg.pl agencja@vmg.pl

Maciej Przywecki Marina Tsepalkina

agencje reklamowe

tel.: +48888641163 fax: +48888641163 visualpromo.pl biuro@visualpromo.pl

21


AGENCJE REKLAMOWE ADVERTISING AGENCIES

ООО „ГРАНД СТИЛЬ” PRODUKTY: retail display solutions Ул. Новоконстантиновская, 1Г 04080 Киев Ukraina

tel.: +380443314417 fax: +380442272650 www.grandstyle.com.ua gs@grandstyle.com.ua

APASZKI, KRAWATY SCARVES, TIES

PROMO-HOUSE

BRANDY: PROMO-HOUSE, VENZO, MOSCHINO, LAURA BAGIOTTI, G.F.FERRE PRODUKTY: krawaty, apaszki, spinki mankietowe, paski skórzane, zestawy upominkowe

Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48124114242 fax: +48124114242 www.krawaty.info info@krawaty.info

Tadeusz Łukasik Janusz Obirek

ARTYKUŁY BIUROWE OFFICE SUPPLIES

CAPIRA

BRANDY: CREATIVE PRODUCT, CCOLLECTION, UMA, SMART CUBE, PAD4PEN PRODUKTY: notesy firmowe, kalendarze, kosmetyki reklamowe, chusteczki reklamowe, długopisy reklamowe

Batorego 126A 65-735 Zielona Góra Polska

tel.: +48684553522 fax: +48684553524 www.capira.pl biuro@capira.pl

Mariola Toś Beata Mielniczuk-Wilk Małgorzata Mierzwa Krzysztof Danowski

ECI TRADE SP. Z O.O.

BRANDY: Wenger, Exponent, Hansa, Genie, Arda, Naga, I-stay, Tribe, Desq, Rocada PRODUKTY: organizery, tablice magnetyczne, podnóżki, torby na laptopy, pendrivy

Szyszkowa 43 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48228536505 fax: +48228864762 ecitrade.pl k.zuk@ecitrade.pl

FRIENDS SP. Z O.O.

artykuły biurowe

BRANDY: SENATOR, KOZIOL PRODUKTY: art. biurowe, kuchnia i łazienka - akcesoria, długopisy (plastik i metal), kubki (porcelana, ceramika, szkło, stal), teczki i

22

organizery Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra Polska

tel.: +48504151150 www.friends4friends.pl daniel@friends4friends.pl

Monika Wasiewicz Daniel Bobin Anna Kobyłt

LENIAR SP.J.

BRANDY: Leniar, Meterex PRODUKTY: produkty biurowe - linijki aluminiowe, plastikowe, drewniane, skalówki, skalówki płaskie, teczki, tuby plastikowe i kartonowe

Łukasiewicza 78 35-604 Rzeszów Polska

tel.: +48178575757 fax: +48178574466 www.leniar.pl leniar@leniar.pl

Jacek Zdziłowski


ARTYKUŁY BIUROWE

VAUPE SP. Z O.O PRODUKTY: segregatory reklamowe, teczki ofertowe, kuferki z nadrukiem, boxy, wzorniki, etui, clipboardy, teczki z clipem, pojemniki do archiwizacji Fordońska 428 85-790 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523472407 fax: +48523467798 www.vaupe.pl indywidualne@vaupe.pl

Justyna Korzeńska Agnieszka Pawłowska-Bąk

23


ARTYKUŁY BIUROWE OFFICE SUPPLIES

PRAUT M. K. KONKEL

PRODUKTY: okienka do kalendarzy, kieszonki samoprzylepne, kieszonki do identyfikatorów, obwoluty, kiwaki, okładki, nadruki, wyroby

nietypowe

Abrahama 18 80-209 Chwaszczyno Polska

tel.: +48585528047 fax: +48585227018 www.praut.com.pl praut@praut.com.pl

Karolina Brzezińska

TEEM dystrybutor marki LEXON

BRANDY: LEXON Design PRODUKTY: lexon design - wyjątkowe produkty reklamowe

Przelot 56 60-408 Poznań Polska

tel.: +48695222009 www.lexon-design.pl tomek@lexon-design.pl

Tomasz Matuszczak

ARTYKUŁY DREWNIANE WOOD PRODUCTS

FENIKS SP. Z O.O. PRODUKTY: drewniane potykacze i tablice reklamowe, skrzynki drewniane na alkohol, magnesy pamiątkowe i reklamowe, znakowanie

laserowe Naftowa 21 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134368907 fax: +48134368005 www.feniks.biz.pl feniks15@feniks.biz.pl, feniks27@feniks.biz.pl

Barbara Bielizna Aleksandra Świszcz

GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki PRODUKTY: drewniane clipboardy, drewniane okładki, drewniane notatniki, drewniane segregatory, drewniane stojaki Solidarności 1B 96-200 Rawa Mazowiecka Polska

tel.: +48731237643 www.graweromat.pl biuro@graweromat.pl

Łukasz Jędrasiak

P.P.H.U LEŻAKOWO

BRANDY: LEŻAKOWO, LEŻAKOWO KIDS PRODUKTY: leżaki drewniane, leżaki reklamowe, parawany plażowe, hamaki reklamowe, tekstylia reklamowe

Szkolna 16 42-231 Stary Cykarzew Polska

tel.: +48508121259 www.lezakowo.pl biuro@lezakowo.pl

Tomasz Konieczka

artykuły drewniane

SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

24

BRANDY: Spólnota PRODUKTY: leżaki z podłokietnikami, leżaki bez podłokietników, fotele, sanki

Białka 34-220 Maków Podhalański Polska

tel.: +48338771501 fax: +48338773384 www.spolnota.pl spolnota@spolnota.pl

Paulina Kołodziejczyk Beata Grajny Grzegorz Trzciński


ARTYKUŁY KORKOWE CORK PRODUCTS

PANTA PLAST SP.Z O.O.

BRANDY: Panta Plast, Kangaro, Criss PRODUKTY: segregatory, deski, klipy, teczki, okładki, obwoluty, maty na biurko, galanteria szyta, galanteria biurowa, artykuły horeca,

stojaki z plexy Szparagowa 12 91-211 Łódź Polska

tel.: +48426405228 fax: +48426522873 www.pantaplast.com.pl aleksandra.michalowicz@pantaplast.com.pl

Wiesław Kozanecki Łukasz Komorowski, Wiesław Kozanecki Łukasz Komorowski, Maciej Adamski Aleksandra Michałowicz, Małgorzata Kozanecka

ARTYKUŁY PAPIERNICZE PAPER PRODUCTS

ART NUVO

BRANDY: ART NUVO PRODUKTY: kartki świąteczne, kartki świąteczne dla firm, kartki na boże narodzenie, kartki na wielkanoc, kartki świąteczne z logo

Wincentego Kadłubka 17A 52-432 Wrocław Polska

DELFIN

tel.: +48717255964 fax: +48713357717 www.artnuvo.pl biuro@artnuvo.pl

Anna Sawras Marcin Rokicki

BRANDY: Delfin PRODUKTY: teczki, segregatory, wzorniki, pudełka, papiery pakowe, torebki fałdowe

Starkiewicza 2 70-112 Szczecin Polska

tel.: +48918123156 fax: +48914845739 www.delfin.biz.pl biuro@delfin.biz.pl

Barbara Walenia

KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA BAKALARCZYK PRODUKTY: papier czerpany, zaproszenia dyplomy, tuby, lak, znak wodny Sopocka 7 44-164 Gliwice Polska

tel.: +48327259153 fax: +48323012090 www.kalander.com.pl kalander@kalander.com.pl

Katarzyna Bakalarczyk

KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: KOH-I-NOOR PRODUKTY: ołówki, kredki wielokolorowe, progresso, ołówki bezdrzewne, gumki

Katowicka 100 43-400 Cieszyn Polska

tel.: +48338515234 fax: +48338515234 www.koh-i-noor.pl jarek@koh-i-noor.pl

Joanna Lipsa Jarosław Świerczek Marek Tomica

BRANDY: LEUCHTTURM1917 PRODUKTY: netbooki, planery, szlufki na dlugopis, stacjonarne, systemy do archiwacji

Am Spakenberg 45 21502 Geesthacht Niemcy

tel.: +4941528010 fax: +494152801222 www.leuchtturm1917.com info@leuchtturm.com

Claudia Chehab (298) Olga Ereschenko (269) David Özcerkes (274)

artykuły papiernicze

LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG

25


ARTYKUŁY PAPIERNICZE

26

PANTA PLAST SP. Z O.O. BRANDY:

Panta Plast, Kangaro, Criss

PRODUKTY: segregatory, deski, klipy, teczki, okładki, obwoluty, maty na biurko, Galanteria szyta, Galanteria biurowa, Artykuły Horeca, stojaki z plexy Szparagowa 12 91-211 Łódź Polska

tel.: +48426405228 fax: +48426522873 www.pantaplast.com.pl aleksandra.michalowicz@pantaplast.com.pl

Wiesław Kozanecki Łukasz Komorowski, Wiesław Kozanecki Łukasz Komorowski, Maciej Adamski Aleksandra Michałowicz, Małgorzata Kozanecka


ARTYKUŁY PAPIERNICZE PAPER PRODUCTS

PromoNotes

BRANDY: PromoNotes, Mindnotes PRODUKTY: notesy samoprzylepne, znaczniki indeksujące, notesy książkowe, produkty offsetowe, kalendarze

Poziomkowa 69 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618117028 fax: +48618116055 www.promonotes.pl biuro@promonotes.pl

Maciej Maćkowiak Dorota Jurczyszyn Justyna Michalak Izabela Jąder

TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK BRANDY: TOP2 PRODUKTY: chusteczki higieniczne

Wróblewskiego 39/41 94-103 Łódź Polska

tel.: +48426402196 fax: +48426402198 www.chusteczki.com.pl top2@chusteczki.com.pl

Piotr Solarek Łukasz Darnowski

ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE WRITING INSTRUMENTS

AdPen

BRANDY: AdPen, Pensite, AdPencil PRODUKTY: długopisy, ołówki

Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Polska

tel.: +48228522298 fax: +48228521216 www.adpen.pl info@adpen.pl

Maciej Grelik Jowita Bednarczyk Justyna Stokłosa Magdalena Rostkowska

AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK PRODUKTY: długopisy z nadrukiem, tampodruk do 6 kolorw i cmyk, szybko i sprawnie, druk uv na długopisach i nie tylko, długopisy metalowe z grawerem Sikorskiego 6 06-100 Pułtusk Polska

tel.: +48236921056 fax: +48236921056 www.agami24.pl darek@agami24.pl

Mirosław Tkaczyk Paulina Tkaczyk

AMEX STATIONERY SP. Z O.O.

BRANDY: Faber-Castell, Graf von Faber-Castell PRODUKTY: ołówki, pióra wieczne, długopisy, zestawy instrumentów piśmiennych i artystyczne, kredki

Sikorki 2 31-589 Kraków Polska

tel.: +48126843290 fax: +48126843288 www.amex.krakow.pl biuro@amex.krakow.pl

Anna Szydłowska Ewelina Banachowicz

PRODUKTY: gadżety Von-Ketteler-Str. 10 47910 Kempen Niemcy

tel.: +2152896300 fax: +2152896310 www.clippergifts.de info@clippergifts.de

Sandra Lora Anne Schmitz

artykuły piśmiennicze

CLIPPER PROMOTIONAL PRODUCTS

27


Flow Poczuj różnicę

ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

maxema.pl

28

DESYGNA BRANDY:

Maxema

PRODUKTY: długopisy reklamowe, długopisy wysokiej jakości, włoskie długopisy, długopisy plastikowe Zakole 6C 71-454 Szczecin Polska

tel.: +48514005875 maxema.pl sprzedaz@maxema.pl


Change the moment.

www.notesy.pl

ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

Producer of printed adhesive note pads.

NOTEDECO S.J. PRODUKTY: notesy samoprzylepne, z-notes, tablice samoprzylepne, notesy magnetyczne, notesy standardowe Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618726908 fax: +48618206437 www.notesy.pl notedeco@notesy.pl

Maja Będowska Marta Ottawa Małgorzata Fechner Piotr Jankowiak

29


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE

ADPEN BRANDY:

AdPen, Pensite, AdPencil

PRODUKTY: długopisy, ołówki Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Polska

tel.: +48228522298 fax: +48228521216 www.adpen.pl info@adpen.pl

Maciej Grelik Jowita Bednarczyk Justyna Stokłosa

Magdalena Rostkowska

ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE WRITING INSTRUMENTS

COMPLEX

BRANDY: Parker, Waterman, Pagani collection PRODUKTY: pióra wieczne i długopisy, markowe zestawy piśmiennicze, ekskluzywne zestawy upominkowe, ekskluzywne artykuły skór-

zane, znakowanie Trąmpczyńskiego 9 61-414 Poznań Polska

tel.: +48618688381 fax: +48618683474 www.complex-hurtownia.pl info@complex-hurtownia.pl

DESYGNA

BRANDY: Maxema PRODUKTY: długopisy promocyjne, włoskie długopisy, długopisy wysokiej jakości, długopisy plastikowe

artykuły piśmiennicze

Zakole 6C 71-454 Szczecin Polska

30

tel.: +48514005875 www.maxema.pl sprzedaz@maxema.pl

EXPEN S.C.

BRANDY: CROSS, SHEAFFER, PREMEC, TRUE UTILITY, HINZA PRODUKTY: długopisy, ekskluzywne artykuły piśmiennicze, notesy, torby, multitoole

Wierzyńskiego 11 01-687 Warszawa Polska

tel.: +48222990550 www.expen.pl info@expen.pl

Adam Chmielewski


ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE WRITING INSTRUMENTS

MIRANEX SP. Z O.O.

BRANDY: PICASSO, SANTELLI, ORARIO, OFFICEMESH PRODUKTY: pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, pudełka, teczki biznesowe i konferencyjne, organizatory na, biurko z siatki

abażurowej Strzeszyńska 33 60-479 Poznań Polska

tel.: +48612797650 fax: +48612797652 www.miranex.pl m.hoffmann@miranex.pl

Wojciech Czarnik

MPM-QUALITY SP. Z O. O.

BRANDY: MPM, Prim, Empen PRODUKTY: gadżety reklamowe, długopisy reklamowe, zegary reklamowe, zegarki reklamowe, artykuły biurowe,

Karpacka 24 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338227008 fax: +48338124521 www.mpm-quality.pl biznes@mpm-quality.com

Beata Zwardoń Marzena Chomicz

MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych

BRANDY: PROMOPEN PRODUKTY: długopisy, długopisy reklamowe, długopisy z nadrukiem, długopisy metalowe, długopisy plastikowe

Hutnicza 9 20-218 Lublin Polska

tel.: +48814418225 fax: +48814418225 www.multibrand.net.pl office@multibrand.net.pl

Andrzej Karpiuk Anna Kruk Beata Ungiert

NOTEDECO S.J. PRODUKTY: notesy samoprzylepne, z-notes, tablice samoprzylepne, notesy magnetyczne, notesy standardowe Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618726908 fax: +48618206437 www.notesy.pl notedeco@notesy.pl

Maja Będowska Marta Ottawa Małgorzata Fechner Piotr Jankowiak

PRIME LINE

BRANDY: Lamy, Caran d’Ache, Montegrappa PRODUKTY: pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, instrumenty piśmienne, akcesoria skórzane, zegarki, kolekcja artystyczna

Poleczki 21 02-822 Warszawa Polska

tel.: +48223352285 fax: +48223352288 www.primeline.pl biuro@primeline.pl

Paulina Pytel

PRODIR S.A.

BRANDY: Prodir PRODUKTY: pens, plastic pens, writing instrument, promotional pen, Swiss made tel.: +41919355555 fax: +41919355535 www.prodir.com sales@prodir.com

Marco Campana Sally Maccan

RITTER PEN

BRANDY: RITTER-PEN PRODUKTY: długopisy reklamowe, długopisy plastikowe, długopisy ekologiczne, długopisy żelowe, ołówki

Żwirki i Wigury 56 43-190 Mikołów Polska

tel.: +48323261006 fax: +48323261005 www.ritter-pen.pl, www.ritterpolska.pl zapytania@ritter-pen.pl

Bogdan Oleksyk Piotr Tatarek

artykuły piśmiennicze

Via Serta 22, 6814 Lamone Szwajcaria

31


ARTYKUŁY BIUROWE OFFICE SUPPLIES

SADPEX S.J.

BRANDY: cresco PRODUKTY: długopisy, długopis z logo, długopis z nadrukiem, długopis reklamowy, komplety prezentowe, zestawy piśmienne

Podmiejska 5 41-940 Piekary Śląskie Polska

tel.: +48323812670 fax: +48327248844 www.dlugopiszlogo.pl reklama@dlugopiszlogo.pl

Przemysław Ślipko Daniel Ślipko

SPIROPRINT SP.J. PRODUKTY: długopisy reklamowe, kubki reklamowe, smycze reklamowe, gadżety reklamowe Słowackiego 4J 68-200 Żary Polska

tel.: +48788544244 fax: +48788544244 www.TanieGadzety.pl sklep@taniegadzety.pl

Adam Burzyński Edyta Zalewska

STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK PRODUKTY: długopisy reklamowe, nadruki, grawer Zabrzańska 7 41-908 Bytom Polska

tel.: +48322861017 fax: +48322861017 www.tekpen.pl office@tekpen.pl

Katarzyna Kołodziej

VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK

BRANDY: VIVAPENS, Prestige PRODUKTY: długopisy rekamowe, nadruki, nadruk cyfrowy, grawer

Kosynierów 9 41-907 Bytom Polska

tel.: +48323868086 fax: +48323868086 www.vivaplus.pl, www.vivapens.pl biuro@vivaplus.pl

Yanina Poznyakova Aleksandra Iwan Sandra Laskowska Ewa Zagdan

BALONY BALOONS

ALBEX

BRANDY: ALBEX PRODUKTY: balony reklamowe, upominki reklamowe, balony z nadrukiem, dekoracje balonowe, flagi

Grodzka 20 80-841 Gdańsk Polska

tel.: +48583000742 fax: +48583203448 www.albex.pl albex@albex.pl

Izabela Szuder Marek Jachimowicz Katarzyna Pająk

AVIOTEX KKC

BRANDY: AVIOTEX PRODUKTY: balony reklamowe, bramy reklamowe, namioty eventowe i pneumatyczne, słupy reklamowe, airwolle, flagi, druk wielkoforma-

balony

towy

32

Zegrzyńska 6 05-119 Legionowo Polska

tel.: +48227742225 fax: +48227741477 www.aviotex.com.pl aviotex@aviotex.com.pl

Radosław Żelazowski Andrzej Warachim Magdalena Mieszczyńska Jerzy Szewców


BALONY BALOONS

EVERTS POL

BRANDY: EVERTS-POL PRODUKTY: balony, nadruki, reklama na balonach, akcesoria reklamowe, nadruki reklamowe i okolicznościowe

Kolumba 21 02-288 Warszawa Polska

tel.: +48228683697 fax: +48228683687 www.everts-pol.pl info@everts-pol.pl

Małgorzata Kasprzak Iwona Kasprzak Barbara Gruszka Monika Włodarczyk

F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek

BRANDY: VENTO, GRAND, DEKOR, AERO, FIESTA PRODUKTY: balony z nadrukiem, banery i siatki reklamowe oraz folia reklamowa, płyty pcv/ szkło z nadrukiem, reklama pneumatyczna,

flagi Przemysłowa 60 43-100 Tychy Polska

tel.: +48327801104 fax: +48327606062 www.balony-luxpol.pl luxpol@balony-luxpol.pl

Beata Janik

LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J.

BRANDY: LOGONABALONIE.PL, BELBAL PRODUKTY: balony z nadrukiem, balony lateksowe, akcesoria do balonów, reklama pneumatyczna

Centralna 56 43-210 Kobiór Polska

tel.: +48322161619 fax: +48322161619 www.logonabalonie.pl biuro@logonabalonie.pl

Hubert Czekajewicz

OMEGA BIS

BRANDY: Omega Bis PRODUKTY: balony z nadrukiem, balony stacjonarne, balony latajace, dekoracje, akcesoria do balonów

Bohaterów Westerplatte 20 41-106 Siemianowice Śląskie Polska

tel.: +48327653890 fax: +48327653891 www.omegabis.com.pl biuro@omegabis.com.pl

Katarzyna Bielach

WINDBAL PRODUKTY: reklama pneumatyczna, baloniki lateksowe z nadrukiem, balony reklamowe, bramy reklamowe, pneumatyczne namioty

reklamowe Wałowa 39 43-100 Tychy Polska

tel.: +48327806500 fax: +48327806500 www.windbal.pl windbal@windbal.pl

BIŻUTERIA JEWLERY

LEMONIQ

BRANDY: Lemoniq, LQ MEN PRODUKTY: biżuteria reklamowa, biżuteria hand made, breloki, bransolety tel.: +48604988805 fax: +48222990447 www.lemoniq.pl lemoniq@lemoniq.pl

Monika Juchno

biżuteria

Grzybowa 54 05-509 Józefosław Polska

33


Get the best of your market! Subscribe now for only € 49

Stitch Print 1 International&

Volume 23 | 2015

Business magazine for professional embroiderers, textile printers and garment decorators

www.stitchprint.eu

www.stitchprint.eu

desire

www.lach-communicationgroup.com

Look no further!

Volume 23 | 2015

Stitch Print 2 International& Business magazine for professional embroiderers, textile printers and garment decorators

2015

desire

desire

Don’t wait any longer! Visit stitchprint.eu/ subscribe

Stitchprint.eu 34

&UHDWLQJEHWWHUJUDSKLF¿OHVIRUFRORXUVHSDUDWLRQV Erstellen besserer Grafikdateien für Farbseparationen

Embroidery without interference Stickerei ohne Störfaktor

Joined-up business solutions Ganzheitliche Unternehmenslösungen

Stitch Print 4 International&

Business magazine for professional embroiderers, textile printers and garment decorators

Volume 22 | 2014

Business magazine for professional embroiderers, textile printers and garment decorators

www.stitchprint.eu

Dye migration Farbstoffmigration 2SWLPLVLQJDUW¿OHV Optimieren von Grafikdateien PSI 2015 Preview PSI 2015 Vorschau

facebook.com/StitchPrintInternational

NEW desire 2015 order now

Stitch Print 3 International&

Volume 22 | 2014

Caps troubleshooting Probleme beim Besticken von Kappen

Preview Texprocess and Fespa Fabric Vorschau Texprocess und Fespa Fabric

de

s The leading international business magazine in your industry s Essential know-how about embroidery, textile printing and garment decoration s Information in both English and German s Access to digital editions dating back to December 2012 s Get one full year (4 issues in print and online) for only € 49

FAQ about DTG printing FAQs über den DTG-Druck

desire

2015

With a subscription to Stitch & Print you get it all:

www.stitchprint.eu

Trends from clothing brands Trends von Bekleidungsmarken

Order Now

Drying and curing of textiles Trocknen und härten von Textilien Personalisation and Automation Personalisierung und Automatisierung

Linkedin Group: StitchPrintInternational


l p . o r p i

fi a r lig

o p t ia

w s . ww

BRANŻOWE ORG., MEDIA

w

ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL BRANDY:

ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL

PRODUKTY: czasopismo branżowe Leszczyńskiego 40A 02-496 Warszawa Polska

tel.: +48224244757 www.swiatpoligrafiipro.pl info@swiatpoligrafiipro.pl

35


4. .ZDUWDã www.tp-textil.net

Magazyn specjalistyczny

Czasopismo

Tekstylia – Zdobienie i Promocja 3U]HJOąGU\QNX

3ORWHU\WQąFH

=ZLDVWXQQRZRĞĞFL

2016 RemaDays

Targi

TecStyle Visioons 2016

D40/Ezenia! Do zobac

ü 12:2®ő$&7,9( AN STEDM

DED & PADE TS JACKESTS V www.stedman.eu

www.tp-textil.net

BRANŻOWE ORG., MEDIA

T&P - Kompetencja w dziedzinie tekstyliów reklamowych

36

T&P CZASOPISMO BRANŻOWE PRODUKTY: Odzież reklamowa & pracownicza, Sitodruk, Druk cyfrowy, Haft, Flock Staropolska 36, Łąka 72-111 Żarnowo Polska

tel.: +489146134 fax: +489146134 www.tp-textil.net info@tp-textil.net

Małgorzata Połonka


BRANŻOWE ORG., MEDIA

VIDART - ARTUR DZIEDZIC BRANDY:

Vidart, Print Partner

PRODUKTY: czasopisma branżowe dla poligrafii oraz klientów poligrafii Annopol 3 03-236 Warszawa Polska

tel.: +48228348035 www.vidart.com.pl www.print-partner.com.pl editor@vidart.com.pl

Artur Dziedzic

37


BRANŻOWE ORG., MEDIA

&

POLSKA SZKOŁA FUTBOLU BRANDY:

Polska Szkoła Futbolu, PSF Dla Dorosłych, PSF Indywidualnie

PRODUKTY: Akademia Piłkarska w Warszawie Rybna 1A 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48226634274 fax: +48226635082 www.PSF.waw.pl info@psf.waw.pl

Piotr Zieliński Mariusz Grzesiak

BRANŻOWE ORG., MEDIA BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA

EUROPEAN MEDIA GROUP

BRANDY: VISUAL COMMUNICATION PRODUKTY: organizator polish car wrap championship

Fredry 1/18 61-701 Poznań Polska

tel.: +48618551990 fax: +48618551990 www.europeanmediagroup.pl office@printernet.pl

GJC INTER MEDIA SP. Z O.O.

branżowe org., media

BRANDY: RemaDays Warsaw, RemaDays Kijów, One Day Roadshow, Gifts Journal, European Suppliers Book, NotRecommend, Solidni w Biznesie, Korony Reklamy, Gifts of the Year, Catalogue of the Year, The Prize for Innovative Technologies PRODUKTY: targi, wydawnictwa, roadshow, program partnerski

38

Podbiałowa 11 61-680 Poznań Polska

tel.: +48618257322 fax: +48618258485 www.gjconline.com sebastian@gjc.pl

Justyna Lisek Aleksandra Lekan Anna Gąsiorowska Tatiana Bursiewicz

GMK & WNP FACHMESSEN BRANDY: GiveADays PRODUKTY: giveadays

Eichendorffweg 1 82069 Hohenschäftlarn Niemcy

tel.: +496071394135 fax: +496071394140 www.giveadays.com lutz@giveadays.com

Vanessa Lutz Almut Kleist Nima Yusufi


BRANŻOWE ORG., MEDIA

BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA

PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PRODUKTY: katalog piap, gazeta piap Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań Polska

tel.: +48791354426 fax: +48616661059 www.piap-org.pl biuro@piap-org.pl

Katarzyna Wojniak

POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” BRANDY: ŚWIAT DRUKU, AKADEMIA WIEDZY PRODUKTY: czasopismo branżowe, konferencje, szkolenia i warsztaty (www.akademia-wiedzy.eu) Obywatelska 115 94-104 Łódź Polska

tel.: +48426871292 fax: +48426871299 www.swiatdruku.eu biuro@swiatdruku.eu

Jolanta Ziemniak-Ronke Karolina Drożdż Rafał Kłąb

tel.: +48228582695 fax: +48228582695 www.radiopasja.pl michal.o@radiopasja.pl

Michał Oleksiak

RADIO PASJA PRODUKTY: radio Czarnomorska 13 02-758 Warszawa Polska

RAPORT BRANŻOWY

BRANDY: RAPORT BRANŻOWY PRODUKTY: raport branżowy to wiodące pismo branży pbs i reklamowej. 21 lat skutecznie promuje, edukuje, informuje. zapewnia efekt

reklamowy Przemysłowa 3 40-020 Katowice Polska

tel.: +48327572401 fax: +48327572402 www.madin.com.pl raport@madin.com.pl

Milena Olczyk-Rudek

REKLAMA.PL PRODUKTY: reklama, marketing, serwis branżowy, zlecenia reklamowe, media Wiśniowieckiego 119 33-300 Nowy Sącz Polska

tel.: +48184490608 fax: +48184490609 www.reklama.pl info@reklama.pl

Małgorzata Szelec Sylwia Chowaniec Piotr Roguz

T&P Biuro redakcyjne

PRODUKTY: odzież reklamowa & pracownicza, sitodruk, druk cyfrowy, haft, flock

Staropolska 36, Łąka 72-111 Żarnowo Polska

tel.: +48489146134 fax: +48489146134 www.tp-textil.net info@tp-textil.net

Małgorzata Połonka

UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT Kierbedzia 4 00-728 Warszawa Polska

tel.: +48223201638 fax: +48223201640 www.unit.com.pl info@unit.com.pl

biżuteria

BRANDY: Papierniczy Świat PRODUKTY: magazyn skierowany do sektora papier-biuro-szkoła.

39


BRELOKI, OTWIERACZE

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK PRODUKTY: Breloki, żetony, naklejki 3D, znaczki, magnesy

Mickiewicza 9 42-400 Zawiercie Polska

tel.: +48326712867 fax: +48326724249 www.dox.pl biuro@dox.pl

Karolina Kołodzieżna Kamil Czerny Paweł Żurek

BRELOKI, OTWIERACZE KEY RINGS, BOTTLE OPENER

A&J AGNIESZKA POLAK PRODUKTY: naklejki wypukłe 3d, breloki flexi 3d, breloki plexi 3d, magnesy 3d, żetony do wózków sklepowych Waryńskiego 15 43-600 Jaworzno Polska

ALTIVO

breloki, otwieracze

Agnieszka Polak

BRANDY: altivo, raspador PRODUKTY: żetony, breloki, naklejki, czyściki do ekranów, skrobaczki

Kopalniana 1 42-480 Poręba Polska

40

tel.: +48327520090 fax: +48327520090 www.brelok.pl reklama@firma-aj.com.pl

tel.: +48512340044 fax: +48326723458 www.altivo.pl biuro@altivo.pl

Estera Komenda

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK PRODUKTY: breloki, żetony, naklejki 3d, znaczki, magnesy Mickiewicza 9 42-400 Zawiercie Polska

tel.: +48326712867 fax: +48326724249 www.dox.pl biuro@dox.pl

Karolina Kołodzieżna Kamil Czerny


BRELOKI, OTWIERACZE KEY RINGS, BOTTLE OPENER

KBK PRODUKTY: medale, żetony Lubliniecka 74 A 42-284 Herby Polska

tel.: +48343658594 fax: +48343658594 www.kbk.net.pl krzysztof@kbk.org.pl, krzysztof@kbk.net.pl

Beata Kubiak Krzysztof Kubiak

LEMA 3D PRODUKTY: breloki, maty barowe, naszywki, opaski na rękę, podkładki pod kubek Lipowa 4D 30-701 Kraków Polska

tel.: +48122921000 fax: +48122921010 www.lema3d.pl karteczka@lema3d.pl

Grzegorz Karteczka Jan Buszko Anna Folek

TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ PRODUKTY: medale, breloki, logotypy, otwieracze, pinsy Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618798250 fax: +48618798933 www.domicz.com.pl office@domicz.com.pl

Andrzej Furmanowicz Tomasz Lewicki

WISPLAST

BRANDY: wisplast PRODUKTY: breloki akrylowe, breloki do wózków marketowych, kółka do kluczy, breloki karabińczyki, ramki magnes, zawieszki do kluczy,

nakładki na klucz, identyfikatory kluczy, breloki szatniowe, gruszki hotelowe Żukowska 7 tel.: +48586230018 81-045 Gdynia fax: +48586639863 Polska www.wisplast.pl wisplast@wisplast.pl

Małgorzata Wiszniewska

CERAMIKA CERAMICS

AVANT FABRYKA PORCELITU

BRANDY: Made in Poland, Economy, Kabo&Pydo dla AVANT PRODUKTY: kubki, filiżanki, szkło, nadruki, ceramika

Spacerowa 5 24-220 Niedrzwica Kościelna Polska

tel.: +48815116550 fax: +48815116550 www.avant.pl office@avant.pl

Irmina Wójtowicz Karolina Majewska Dagmara Jakubczak Joanna Rokicka

Ceramika Tułowice

BRANDY: Ceramika Tułowice, Promotional Ceramics, BGtech - The Gifts Designers PRODUKTY: ceramika, ceramika reklamowa, filiżanki, kubki, upominki tel.: +48774600700 fax: +48774600700 www.b2b.ceramikatulowice.pl b2b@ceramikatulowice.pl

Krzysztof Kasprzak Marzena Malczyk Оксана Пеньковская Krzysztof Ziembla

ceramika

Przemysłowa 3 49-130 Tułowice Polska

41


CERAMIKA CERAMICS

COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów reklamowych PRODUKTY: kubki, smycze, eco torby, nadruki uv, grawer laserowy 3 Maja 3D 18-400 Łomża Polska

tel.: +48862165650 fax: +48862165650 www.cdruk.pl biuro@cdruk.pl

DABA Ceramika Reklamowa PRODUKTY: kubki, filiżanki i szkło reklamowe, ceramika, nadruki na ceramice, kubki reklamowe Leśna 26 64-552 Sędzinko Polska

tel.: +48605125065 www.daba-kubki.pl daba@daba.pl

Górski

MART Ceramic PRODUKTY: kubki, filiżanki, zestawy ceramiczne Jawornik 663 32-400 Myślenice Polska

MAXIM

Anna Tomal Iza Kłosińska

BRANDY: Porceline by Maxim PRODUKTY: kubki, filiżanki, ceramika reklamowa, zestawy kawowe

Maksymilianowo 40 64-060 Wolkowo Polska

OMEL

tel.: +48122700930 fax: +48122700932 www.mart.com.pl mart@mart.com.pl

tel.: +48614453100 fax: +48614453110 www.maxim.com.pl arek@maxim.com.pl

Arkadiusz Ratajczak Natasza Al-Khateeb Stephan Horlebein

BRANDY: Kristoff, Karolina, Ćmielów, Lubiana, Chodzież PRODUKTY: filiżanki, kubki, zestawy, pudełka

Kamienna 8 15-021 Białystok Polska

tel.: +48857417163 www.omel.pl biuro@omel.pl

Agata Iwanowicz

SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH

BRANDY: Kubki Made in Germany PRODUKTY: kubki i inne produkty porcelanowe, sitodruk, farbowanie kubkow, softtouch, grawerowanie

balony

Hainstraße 60 63526 Erlensee Niemcy

42

tel.: +49618380080 fax: +496183800822 www.snd-porzellan.de g.bogdanska@snd-porzellan.de

WAZA S.C.

BRANDY: WAZA POLAND PRODUKTY: kubki, filiżanki, ceramika reklamowa, szkło z logo, zdobienie porcelany stołowej

Jankowska 41 Wysocko Małe 63-421 Przygodzice Polska

tel.: +48627371141 fax: +48627371141 www.waza.pl a.klimek@waza.pl; magda@waza.pl

Andre Lauterbach Gabriela Bogdanska-Vrdoljak


DOM, OGRÓD HOME, GARDEN

ADLER EUROPE GROUP

BRANDY: ADLER, CAMRY, MESKO PRODUKTY: czajniki, suszarki do włosów, opiekacze, tostery, szczoteczki do zębów, lodówki samochodowe, wyciskarki do cytrusów,

wentylatory Ordona 2A 01-237 Warszawa Polska

tel.: +48226324428 fax: +48226325440 www.adler.com.pl b2b@adlereurope.eu

Sławomir Ciompała Paweł Osica

AWA Design sp.z o.o.

BRANDY: AdHoc, Alligator, Bredemeijer, Forever, Gefu, Leopold, Peugeot, Stellar, XDdesign PRODUKTY: młynki ręczne i elektryczne do przypraw, akcesoria do kawy i herbaty, akcesoria barmańskie, kubki i termosy, akcesoria do

smartfonów K. Baczyńskiego 15C 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48226790702 fax: +48225127729 www.awa-design.pl biuro@awa-design.pl

Wojciech Roszkowski

HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA

BRANDY: PHILIPPI, reisenthel PRODUKTY: luksusowe gadżety reklamowe, prezenty na każdą okazję, wyposażenie wnętrz i biura, akcesoria dla podróżujących, torby

DOM, OGRÓD

zakupowe Modrzewiowa 51 32-020 Wieliczka Polska

tel.: +48126532856 www.philippi.pl jola@happyform.pl

Mariusz Rusiński

RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. BRANDY:

MENU, ROSENDAHL, HOLMEGAARD, KAY BOJESEN, STELTON, RIG-TIG, SKAGERAK, MAGISSO

PRODUKTY: ekskluzywne upominki, akcesoria do wina, dzbanki do herbaty, akcesoria kuchenne, świeczniki Opłotki 21 60-012 Poznań Polska

tel.: +48618932201 fax: +48618932205 gift.rodantv.pl rodan@rodantv.pl

Olga Rogozińska Beata Klaużyńska

43


DOM, OGRÓD HOME, GARDEN

RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k.

BRANDY: MENU, ROSENDAHL, HOLMEGAARD, KAY BOJESEN, STELTON, RIG-TIG, SKAGERAK, MAGISSO PRODUKTY: ekskluzywne upominki, akcesoria do wina, dzbanki do herbaty, akcesoria kuchenne, świeczniki

Opłotki 21 60-012 Poznań Polska

tel.: +48618932201 fax: +48618932205 gift.rodantv.pl rodan@rodantv.pl

Olga Rogozińska Beata Klaużyńska

DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

3D KREATOR sp. z o. o.

BRANDY: Kreator Motion PRODUKTY: drukarka 3d kreator motion, filamenty 3dk do druku w 3d, akcesoria do drukarki 3d kreator motion, skaner 3d david sls

Celna 9 30-507 Kraków Polska

tel.: +48123072377 www.3dkreator.com 3d@3dkreator.com

Przemysław Kazanowski Andrzej Szłapa

4 PRINTERS Sp. z o.o.

BRANDY: Gandy Digital, MTEX Solution, A.Berger, G+Otto Friedrich, JM Textiles, Seal Graphics, Meevo, Jopevi PRODUKTY: urządzenia do druku, tkaniny do druku, atramenty, laminaty & laminatory, oczka & oczkarki, akcesoria do druku, serwis maszyn

Kołłątaja 64 05-402 Otwock Polska

tel.: +48222923949 fax: +48222923979 www.4printers.pl info@4printers.pl

Monika Hagno-Mitura Magdalena Szostak Monika Marciniak Bartosz Młot

AKONDA

BRANDY: Dumor, Fastbind, Duplo, Rhin-o-tuff, ASL PRODUKTY: gilotyny, wycinarki, laminatory, bigówki, oprawa miękka i twarda

Geodetów 176 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48223550192 fax: +48222428996 www.akonda.pl info@akonda.pl

Waldemar Kalinowski Michał Moczulski Dominik Szulim Mariusz Bogucki

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

ALMA TREND

44

BRANDY: ROLAND, EFI, QRES TECHNOLOGIES, TWINJET, KEUNDO, OKI, ARISTO, SUMMA PRODUKTY: roland versaexpress rf-640, twinjet sj-1605, f160 qres technologies, aplikator bubble-free, laminator mefu 1700-f2, plotery

summa, prasy Wojska Polskiego 2 40-669 Katowice Polska

tel.: +48322026485 fax: +48324571290 www.almatrend.com.pl ewa.bieron@almatrend.com.pl

ALPOL FORMY LASEROWE S.C. PRODUKTY: wykrojniki, tłoczniki, projekty opakowań Ambaras 15/2 03-013 Warszawa Polska

tel.: +48226142314 fax: +48226142303 www.alpol.pl.pl alpol@alpol.pl.pl

Radosław Jasiński Marian Lubbe


45


46


47


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS

GREYMETAL BRANDY:

Greymetal

PRODUKTY: drukarka karuzelowa, stacja susząca IR typu flash, tunel suszący, półautomat do druku płaskiego, drukarka karuzelowa do balonów Tywonia 49 37-500 Jarosław Polska

tel.: +48166220780 fax: +48166220780 www.greymetal.pl greymetal@op.pl

Zbigniew Polit Kamila Kostecka

DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

AMAGRAF

BRANDY: Develop, Konica Minolta, Duplo PRODUKTY: kopiarki, plotery, systemy produkcyjne, systemy broszurujące, multifinishery

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

A. Struga 23/400 95-100 Zgierz Polska

48

tel.: +48427169999 fax: +48427169999 www.amagraf.pl biuro@amagraf.pl

Dawid Kosmalski Adam Kulesza Łukasz Przybysz Piotr Alwingier

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE

BRANDY: Mutoh, Ikonos, Artemis, Screen, Summa PRODUKTY: plotery wielkoformatowe mutoh, plotery wielkoformatowe artemis, plotery uv screen, plotery tnące summa, materiały do

druku ikonos Gosławicka 2D 45-445 Opole Polska

tel.: +48774581681 fax: +48774581682 www.atrium.com.pl biuro@atrium.com.pl

AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER)

BRANDY: Xerox PRODUKTY: urządzenia drukujące wielofunkcyjne, skanery, drukarki, systemy produkcyjne do druku, zarządzanie drukiem

Gizów 6 01-249 Warszawa Polska

tel.: +48224282320 fax: +48224282320 www.axonsolutions.pl xerox@axonsolutions.pl

Michał Szymański


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

BEN DEVELOP

BRANDY: DEVELOP PRODUKTY: profesjonalne urządzenia do produkcyjnego druku cyfrowego, develop ineo+ 1100, ineo+ 1085, ineo+ 1060l, ineo+ 1060,

ineo+ 1070 Runowa 21 43-100 Tychy Polska

tel.: +48322274413 fax: +48322274413 www.ben.com.pl biuro@ben.com.pl

Zbigniew Dziczkowski Grzegorz Kajzer Ewa Szymanek Edyta Janik

CANON POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Canon PRODUKTY: plotery, drukarki a3, a4 do zastosowań graficznych, rozwiązania dla fotografii, media, oprogramowanie

Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa Polska

tel.: +48225002100 fax: +48225002110 www.canon.pl rafal.osiekowicz@canon.pl

Rafał Osiekowicz

CLDIGITAL (EUROPRINTER)

BRANDY: Europrinter, NANOthINK, FloraDigital (RTZ), LOCOR, PowerPlotter PRODUKTY: plotery nano, atramenty nano-pigmentowe, plotery solwentowe, plotery uv, części zamienne do ploterów

Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Polska

tel.: +48222478470 fax: +48222478470 www.cldigital.eu store@cldigital.eu

Mateusz Kida Przemysław Kida Milen Hadzhiiski

CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI BRANDY: CNCtchnika, AZON, BOWAY PRODUKTY: prasy do złoceń i tłoczeń - hot stamping, kaszerówki, gilotyny, lasery co2, oklejarki do książek

Zbożowa 22H 20-827 Lublin Polska

tel.: +48817475475 fax: +48817475475 www.cnctechnika.pl piotr@cnctechnika.pl

Piotr Markowski Janusz Najda Piotr Markowski

COLOR GROUP

BRANDY: SmartJet, E+Jet, KE-Jet, XUV-Jet, CS-Jet, Q+Jet, M-Jet, T-Jet, E-Press, Smart Tools, Creative Color, Roland, Mimaki, Mutoh PRODUKTY: drukarki solwentowe, ecosolwentowe, sublimacyjne, uv, laminatory pneumatyczne, atramenty, serwis, profile icc, suszarki,

zgrzewarki 3 Maja 163 41-500 Chorzów Polska

tel.: +48324505258 www.colorgroup.pl biuro@colorgroup.pl

Marek Stysz Tomasz Otrzonsek Marek Franecki

BRANDY: Flora RTZ, Liyu, Chimigraf, Bordeaux, JWEI PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, atramenty do druku cyfrowego: eco solvent, mild solvent, hard solvent, sublimacyjne, uv, calandry,

wycinarki

Leszczyńskiego 40 A 02-496 Warszawa Polska

tel.: +48222575541 www.color-laboratory.com biuro@color-laboratory.com

Robert Brzycki Oleg Ivanchuk

DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO

BRANDY: DEVELOP, RISO, UCHIDA, SUMMA, KONICA MINOLTA PRODUKTY: powielacze riso o prędkości 180 stron/min., najnowszej generacji systemy produkcyjne do druku cyfrowego firmy develop

Łęczycka 55 95-100 Zgierz Polska

tel.: +48427154396 fax: +48427154396 www.digicom.com.pl biuro@digicom.com.pl

Piotr Sznitko Piotr Przybysz Tomasz Kubiak Marcin Zdziarski

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O

49


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

DIGIPRINT SP.ZO.O.

BRANDY: HP Scitex, HP Indigo, Esko, Dgen, Kongsberg PRODUKTY: hp latex 3100/3500, hp fb 550/750, hp scitex 15000, esko kongsberg, hp indigo

Kampinoska 10 Hornówek 05-080 Izabelin Polska

DKS

tel.: +48226659522 fax: +48228389564 www.digiprint.pl ae@digiprint.pl

Edward Godawa Krzysztof Ksiżek Jarosław Smakosz Artur Elceser

BRANDY: KIP, Konica Minolta, Duplo, Europrinter PRODUKTY: kip c860 polska premiera urządzenia! konica minolta press c1085, konica minolta press c1070, urządzenia introligatorskie

off lin.

Energetyczna 15 80-180 Kowale Polska

tel.: +48583090307 fax: +48583509141 www.dks.pl a.cwiklinski@dks.pl

DUPLO POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Duplo, Foldmaster, Challenge, Fujipla PRODUKTY: systemy broszurujące, oklejarki, bigówko-falcerki, wycinarki, trójnoże

Cyklamenów 1 04-798 Warszawa Polska

tel.: +48228457023 fax: +48228457027 www.duplopolska.pl info@duplopolska.pl

EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.)

BRANDY: EIZO, Datacolor PRODUKTY: monitory graficzne, monitory do edycji foto i video, urządzenia do pomiaru kolorów, wzorniki kolorów

Wenecka 12 03-244 Warszawa Polska

tel.: +48225102400 fax: +48226754310 www.alstor.com.pl alstor@alstor.com.pl

Paweł Waszniewski Dominik Trojanowski Tomasz Obłuski Wojciech Byrski

FASTCOM PLOTERY

BRANDY: Roland, DMPS, Galaxy, FH-Union, Summa, Dreamjet, Metamark, Bordeaux, Colorific, Lightbar, PRODUKTY: plotery drukujące, plotery tnące, plotery uv stołowe, lightbar, folie metamark,

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

Brzozowa 71 61-429 Poznań Polska

50

tel.: +48616704170 fax: +48616704170 www.fastcom.com.pl biuro@fastcom.com.pl

Tomasz Komuniecki Marek Majewski

FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O.

PRODUKTY: drukarki cyfrowe wielkoformatowe, drukarki led uv, drukarki rolowe i płaskie (w tym hybrydy), serwis maszyn, tusze

solwentowe i uv Muszkieterów 15A 02-273 Warszawa Polska

tel.: +48225771175 fax: +48228686325 www.fujifilmsericol.com.pl sprzedaz@fujifilmsericol.com

Tomasz Wróblewski Michał Schilling Katarzyna Doktór, Wojciech Bartczak

GRAFMASZ

BRANDY: Grafmasz, Cyklos, Morgana, Renz, Vivid Laminating PRODUKTY: krajarki, bigówko-falcerki, laminatory, oprawa spiralna, oprawa twarda

Kościuszki 47 27-500 Opatów Polska

tel.: +48223983834 fax: +48158682686 www.grafmasz.pl warszawa@grafmasz.pl

Marek Zaborowski Tomasz Wiąk Tomasz Ścibisz Łukasz Jaworski


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

Hein Walz GmbH Textilmaschinen SCHENK BRANDY: Schenk, Heinz Walz GmbH PRODUKTY: maszyny sitodrukowe, hafciarki

Maybachstrasse 3 72793 Pfullingen Niemcy

tel.: +712192980 fax: +7121929860 www.walz-gmbh.de info@walz-gmbh.de

Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz

BRANDY: IDEAL EBA IBICo OPUS HSM Shredstar Shredcat, IDEAL / EBA, IBICO.pl, OPUS, HSM PRODUKTY: gilotyny ideal / eba, bindownice drutowe, kanałowe i inne złociarki, bigówki ibico

Focha 1 32-500 Chrzanów Polska

tel.: +48887339738 fax: +48887339738 www.ibico.pl biuro@ibico.pl

Mariusz Kulisiewicz Jacek Olszówka

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: Konica Minolta, MGI Jet Varnish, KIP PRODUKTY: szeroki format, maszyny szerokoformatowe, druk cyfrowy, lakierowanie wybiórcze

Muszkieterów 15 02-273 Warszawa Polska

tel.: +48225603300 fax: +48225603303 www.konicaminolta.pl karol.glowka@konicaminolta.pl

Karol Główka

MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL

BRANDY: Epson, Mutoh, Mimaki, Roland PRODUKTY: plotery używane po serwisie, skup ploterów, serwis z dojazdem, części zamienne, transport maszyn na terenie całej polski

Rzemieślnicza 35 95-030 Rzgów / Łódź Polska

tel.: +48508101024 Maszyny-Poligraficzne.pl info@maszyny-poligraficzne.pl

PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA BRANDY: Docan, DOCAN, SAI PHOTOPRINT, FY UNION, SUMMA PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe uv solwent eco tekstylne, plotery tnące, serwis, laminatory, trymery

Cicha 4 45-824 Opole Polska

tel.: +48774417072 fax: +48774577876 www.plotserwis.pl biuro@plotserwis.pl

Paweł Cioch Przemysław Michałowski

BRANDY: Keencut, Summa, Epson, Caldera, Onyx, EFI, Grafisk Maskinfabrik, DPR, Leister PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, drukarki etykiet, trymery do cięcia, plotery tnące, oprogram. rip, urządzenia do konfekcji/

finishingu Kraszewskiego 7 85-240 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523204640 www.plusdigital.pl biuro@plusdigital.pl

Piotr Nadzieja Piotr Kamiński

PRIME SYSTEM SP. Z O.O.

BRANDY: Xerox PRODUKTY: urządzenia xerox office, urządzenia xerox light psg, urządzenia xerox psg, oryginalna eksploatacja xerox, alternatywna

eksploatacja xerox Krzywoustego 6 81-035 Gdynia Polska

tel.: +48587282650 fax: +48587282649 www.primesystem.pl biuro@primesystem.pl

Maciej Tuszyński Piotr Lesz

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

PLUS DIGITAL

51


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

PRINTEX UE S.C.

BRANDY: PRINTEX UE, PRINTEX PRODUKTY: maszyny do sitodruku, suszarki tunelowe, flashe, maszyny ręczne

Rejonowa 4 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48857301680 fax: +48857301680 www.printexue.pl printex@printexue.pl

Andrzej Śleszyński

REPROGRAF SA

BRANDY: Mimaki, efi Vutek, efi PRODUKTY: drukarki (uv, uv led, solvent, latex), tusze, podłoża

Wolska 88 01-141 Warszawa Polska

tel.: +48225394000 fax: +48225394010 www.reprograf.com.pl info@reprograf.com.pl

Paweł Tatala Radosław Brzeziński

RICOH POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Pro®C7110X, Pro®L 4130 PRODUKTY: druk produkcyjny, druk wielkoformatowy, atrament lateksowy, 5 stacja na toner white + clear, arkusz 330 x 700, 360 g/m2 w

dupleksie Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa Polska

RISET

tel.: +48222561568 fax: +48226081580 www.ricoh.pl ricoh@ricoh.pl

Jarosław Arendt Katarzyna Jędrocha Mirosław Matyasik Marcin Tabaczyński

BRANDY: UCHIDA, PLOCKMATIC, SPC, CASLON, TACHO PRODUKTY: automatyczne wycinarki z bigowaniem i perforacją, oklejarki do książek, falcerki, systemy broszurujące- cyfra/offset, wier-

tarki do papieru Maszewska 28 01-925 Warszawa Polska

tel.: +48226699246 fax: +48228646581 www.riset.pl riset@riset.pl

Maciej Kwaśnicki Jarosław Szabłowski Adrian Dźbikowicz

tel.: +48586770003 fax: +48586771497 www.sitawujatoma.pl sprzedaz@sitawujatoma.pl

Tomasz Romanik

SITA WUJA TOMA

BRANDY: Loligo PRODUKTY: prasy transferowe

dostawcy maszyn poligraficznych / serwis

M. Konopnickiej 31 84-200 Wejherowo Polska

52

STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.

BRANDY: Sternal PRODUKTY: nawilżanie, systemy nawilżania powietrza, zapewniamy stałą wilgotność nawilżania powietrza w halach produkcyjnych

Hoene Wrońskiego 25 71-302 Szczecin Polska

VIA COLOR SP. Z O.O

tel.: +48914871809 fax: +48914873671 www.sternal.com.pl sternal.sandra@gmail.com

Adam Sternal Sandra Rajmer

BRANDY: STORMjET Wit-Color MUTOH ROLAND MIMAKI EPSON SPECTRA STARFIRE SkyColor PHOTOPRINT WASATCH, ONYX FLORA JetBEST ValueJet Agfa Gandy PRODUKTY: plotery, atramenty, oprogramowanie, serwis. zapewniamy serwis ploterów, wykonujemy kalibrację i profilowanie, częsci i wsparcie. Domaniewska 47 tel.: +48222628679 Radosław Wojtkowski 02-672 Warszawa fax: +48222706605 Piotr Romanek Polska www.viacolor.pl Adam Wojtkowski biuro@viacolor.pl Magdalena Bartniczuk


DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

XEROX POLSKA SP Z O.O.

BRANDY: Xerox PRODUKTY: xerox® versant® 80 press, xerox® versant® 2100 press, xerox® wide format ijp 2000, freeflow™ core, xerox workcentre

7970, phaser™ 7800 Domaniewska 52 02-672 Warszawa Polska

tel.: +48228787800 fax: +48228787801 www.xerox.pl xerox@xerox.pl

Piotr Miller Małgorzata Iwińska Anna Mudrak-Werpachowska Jolanta Trzcińska

ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU

BRANDY: D&K PRODUKTY: laminatory, automatyczne linie do laminowania, urządzenia do laminowania wydruków cyfrowych, folia do wydruków

cyfrowych, folia Krzemowa 5 81-577 Gdynia Polska

tel.: +48586299044 fax: +48586298263 www.zfp.com.pl zfp@zfp.com.pl

EKOLOGIA ECOLOGY

OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o.

BRANDY: Osikowa Dolina PRODUKTY: ekologiczne gadżety reklamowe z logo, dekoracje świąteczne z drewna, ekskluzywne upominki świąteczne, personalizowane

gifty, eventy Żarecka 52 42-350 Koziegłowy Polska

tel.: +48343661495 www.osikowadolina.pl info@osikowadolina.pl

Noszczyk Roman Karolina Wróbel

ELEKTRONIKA ELECTRONICS

Alloca.pl/Figaro Corporation

BRANDY: Allocacoc, PowerCube PRODUKTY: powercube original usb, powercube extended usb, powerbar usb, powerextension, powerusb cable

Warszawska 10 08-500 Ryki Polska

tel.: +48818656565 fax: +48818656565 www.alloca.pl biuro@alloca.pl

Paweł Jaguś

CITRON European USB Warehouse BRANDY: European USB Warehouse PRODUKTY: pendrive, pamięci usb, power bank

tel.: +48228394945 fax: +48228397592 www.citron.pl citron@citron.pl

elektronika

Jagiellońska 88 Bud. 51L 03-289 Warszawa Polska

53


ELEKTRONIKA

C.I.F.R.A., S.L.

54

PRODUKTY: J-60 SMART WATCH C/sofĂ­a Parc. 3.5-13 (Pol. Ind. Cabezo Beaza) Aptdo 2056 30353 Cartagena, Hiszpania

tel.: +34968320046 fax: +34968526035 www.cifra.es madrid@cifra.es


ELEKTRONIKA ELECTRONICS

DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP

BRANDY: POLAROID, DUAL ELECTRONICS, HYUNDAI, ALTEC LANSING, SPEED XTREME PRODUKTY: bezprzewodowy głośnik magnetyczny lewitacja, bezprzewodowy głośnik jets / woda, butelka wody głośnik, drone z lub bez

camera 81 Ancienne Rte Nat 7 69570 Dardilly Francja

tel.: +33478875563 fax: +33478875550 www.gamme-select.fr jordan.dutheil@dagimport.com

DEES ART PRODUKTY: pen drive, power bank, bluetooth accesories, smart watch, selfie stick Wysoka 19 05-825 Grodzisk Maz. Polska

tel.: +48228239334 fax: +48228239589 www.deesart.pl deesart@deesart.pl

GiftHouse International BV

BRANDY: USB Flashdrive, PowerBank PRODUKTY: pamięć usb, powerbank, produkty usb

Dijkbeemd 6 4854 MZ Lichtenvoorde Holandia

tel.: +31544371059 fax: +31544371059 www.gifthouse.nl kjo@gifthouse.nl

Karel Jan Overbeeke

JETT STUDIO SP. Z O.O.

BRANDY: PSL Design, ROLY, Philippe Pechard, USB People, MTP, SLAP ON WATCH PRODUKTY: elektronika, powerbanki, pamięci usb, zegary ścienne, zegarki na rękę, odzież reklamowa, parasole reklamowe, kubki

termiczne Trakt Lubelski 414A 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48228129060 fax: +48228129069 www.jettstudio.pl info@jettstudio.pl

MEGABAJT SP. Z O.O.

BRANDY: Lafe, Tracer PRODUKTY: drobne agd: żelazka, czajniki, tostery, blendery, suszarki, wagi., kamery video - sportowe, samochodowe, akcesoria do smart-

fonów / pc Rydygiera 8 /budynek 6A/ 01-793 Warszawa Polska

tel.: +48225607300 fax: +48226398606 www.megabajt.com.pl info@megabajt.com.pl

PHU TOGO, MARIAN H. WIRKUS BRANDY: LED LENSER PRODUKTY: latarki led lenser

Starogardzka 15 83-010 Straszyn Polska

tel.: +48586921446 fax: +48586921447 www.togo.com.pl barbara.czarnek@togo.com.pl

Barbara Czarnek

PRODUKTY: pamięci usb, power bank, głośniki, ładowarka samochodowa, akcesoria do tel. komórkowych / dodatki do komputera

Im Eck 5 79199 Kirchzarten Niemcy

tel.: +48223075187 fax: +49766190949299 www.vim-solution.com sprzedaz@vim-solution.pl

Dawid Golunski Patricia Haid

elektronika

VIM SOLUTION GMBH

55


www.fiesta.com.pl FIESTA CATERING EVENT

BRANDY:

PRODUKTY: Catering eventowy, Catering konferencyjny, Catering biznesowy, Imprezy tematyczne, Bankiety, Wystawne przyjęcia, Kolacje serwowane Al. Prymasa Tysiąclecia 46 01-242 Warszawa Polska

56

FIESTA Catering

tel.: +48228629375 fax: +48228629376 www.fiesta.com.pl sprzedaz@fiesta.com.pl

Ewa Ciarcińska Izabella Bogusz Ewa Ciarcińska Izabella Bogusz


EVENT EVENTROOM

BRANDY: L’acoustics, Diventix, DiGiCo, Yamaha, Robe, GrandMA, Avolite, Martin, BlackMagic PRODUKTY: nagłośnienie, oświetlenie, scenografia, multimedia, tłumaczenia

Szyszkowa 20A 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48224242626 fax: +48224994336 www.eventroom.pl filip.hamerla@eventroom.pl

Filip Hamerla

FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK

BRANDY: Tyvek PRODUKTY: opaski tyvek 3/4 i tyvek 1 zwykłe i z odrywanymi kuponami, eventy, imprezy masowe, cluby, dyskoteki, bankiety, rajdy, koncerty

Klikowska 208/2 33-102 Tarnów Polska

tel.: +48146925588 fax: +48733400647 www.fabrykaopasek.pl fabrykaopasek@gmail.com

Mateusz Krzemiński

FIESTA CATERING

BRANDY: FIESTA Catering PRODUKTY: catering eventowy, catering konferencyjny, catering biznesowy, imprezy tematyczne, bankiety, wystawne przyjęcia, kolacje

serwowane Al. Prymasa Tysiąclecia 46 01-242 Warszawa Polska

tel.: +48228629375 fax: +48228629376 www.fiesta.com.pl sprzedaz@fiesta.com.pl

Izabella Bogusz Ewa Ciarcińska

LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA

BRANDY: Lexus Warszawa Żerań, Toyota, TM Flota PRODUKTY: samochody lexus i toyota, wynajem długoterminowy, zarządzanie

Jagiellońska 84 03-303 Warszawa Polska

OPS

tel.: +48225907084 www.lexuswarszawa-zeran.pl, www.tmflota.pl sprzedazflotowa@tmflota.pl

Katarzyna Stankiewicz Agnieszka Kleczkowska Łukasz Bielecki Robert Zalewski

BRANDY: PROMOTIONTRADE EXHIBITION (PTE), PROMOTIONEXPO GIFT & PREMIUM, SHOPEXPO RETAIL SOLUTIONS PRODUKTY: promotiontrade exhibition (pte), promotionexpo gift & premium, shopexpo retail solutions

Viale Renato Serra, 6 20148 Milano Włochy

tel.: +390239206222 fax: +390239257050 www.ops.it sales@ops.it

Strategia FM - Event Marketing and Public Relations Agency BRANDY: Strategia FM, Strategia PR PRODUKTY: imprezy firmowe, akcje promocyjne, kampanie rekalmowe, relacje z mediami, scena mobilna 8 x 6

Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48343731006 fax: +48343731006 www.strategiafm.pl biuro@strategiafm.pl

Agnieszka Bednarczyk Katrzyna Rudecka

VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA Żuki 50A 62-700 Turek Polska

tel.: +48632899449 fax: +48632781569 www.vitonamioty.pl biuro@vitonamioty.pl

event

PRODUKTY: namioty reklamowe, namioty expresowe, namioty dome, dodatki reklamowe, druk sublimacyjny

57


FILCOWE PRODUKTY FELT PRODUCTS

AMIZO Producent toreb filcowych BRANDY: Feltdesign PRODUKTY: torby filcowe, filcowe upominki reklamowe

Wysoka 19 97-300 Piotrków Trybunalski Polska

BOOGIE

tel.: +48690818181 fax: +48730818181 www.amizo.pl biuro@amizo.pl

Agnieszka Szymańska Marek Kędra

BRANDY: BOOGIE PRODUKTY: artykuły reklamowe premium z filcu i skóry, torby filcowe, etui na telefon, breloki

Perłowa 26 94-248 Łódź Polska

tel.: +48502235355 fax: +48502235355 www.boogie-design.pl boogie@boogie-design.pl

Agnieszka Pastuszak Katarzyna Zieleźnicka

ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BRANDY: Feel felt PRODUKTY: torba, etui, dekoracje, podkładki, ocieplacze na jajka, organizer, gadżety, brelok

Zmartwychwstańców 9 61-501 Poznań Polska

tel.: +48570989575 www.feelfelt.pl urszula.okulewicz@entrymedia.pl

Urszula Okulewcz Martyna Soroka

LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ

BRANDY: LIPSTICK, FELTMODE, DRIMM, HDX PRODUKTY: torby, kosmetyczki, torby na wina, etui na telefony, tablety, laptopy, piórniki, notesy, teczki i aktówki, breloki, podkładki,

pacynki itd. Piotra Skargi 35 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422117018 fax: +48422117018 www.lipstick-design.pl lipstick@lipstick-design.pl

Marcin Musiał Dorota Musiał

FINANSE FINANCE

ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY PRODUKTY: leasing pojazdów nowych i używanych, leasing maszyn nowych i używanych, leasing wyposażenia firm, leasing dla nowych firm, leasing zwrotny Czerniakowska 18/74 00-701 Warszawa Polska

tel.: +48602172644 www.activus.com.pl activus@activus.com.pl

Dariusz Stempowski

IDEA MONEY S.A.

finanse

BRANDY: Idea Płynności PRODUKTY: usługi faktoringu, monitoringu i windykacji. oferta do firm z sektora msp

58

Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Polska

tel.: +48801700802 www.ideamoney.pl kontakt@ideamoney.pl

Marta Mróz-Sipiora


FINANSE FINANCE

inviPay.com

BRANDY: inviPay.com PRODUKTY: invipay, metoda płatności dedykowana dla branży reklamy i druku

Klimczaka 1 02-972 Warszawa Polska

tel.: +48222951158 fax: +48222951358 www.invipay.com biuro@invipay.com

Anita Obłoza Jakub Szymczak Jan Lewandowski

FLAGI, GODŁA, MASZTY, PROPORCE FLAGS, MASTS, PENNANTS

MMG FLAGI PRODUKTY: beachflagi, banery, flagi reklamowe, narodowe, flagietki papierowe, flagietki na wykałaczkach, maszty, podstawy, stojaczki,

leżaki

tel.: +48327853939 fax: +48327853185 www.eflagi.pl biuro@eflagi.pl

Wesołowski Rafał Hofelmajer Aleksandra Spich Katarzyna

ALUMAST S.A. PRODUKTY: maszty flagowe, maszty plażowe typu Winder, ramy bannerowe, ramy elewacyjne, Banner System i inne nośniki reklamy Marklowicka 30A 44-300 Wodzisław Śląski Polska

tel.: +48324530314 fax: +48324554725 www.maszty.com.pl info@alumast.eu

biżuteria

FLAGI, GODŁA, MASZTY, PROPORCE

Rudna 14 41-200 Sosnowiec Polska

Izabela Sankala-Ciuberek Monika Szewczyk Magdalena Kozieł

59


GADŻETY KIBICA FAN GADGETS

TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA

BRANDY: KEEZA, TOMADEX PRODUKTY: szaliki kibicowskie, odzież sportowa, sublimacja, proporczyki, czapki dziane, sitodruk

Warszawska 69A 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48422766254 fax: +48422766253 www.tomadex.pl info@tomadex.pl

Jarosław Korycki Cezary Urbaniak Adam Czajka

GRAWER GRAVEUR

CLOOS-POLSKA SP. Z O. O.

BRANDY: Automator, Destaco, Lesjofors PRODUKTY: urządzenia do znakowania i grawerowania laserowego., systemy automatycznego podawania i odbierania detali w procesie

znakowania. Stawki 5 58-100 Świdnica Polska

tel.: +48748518660 fax: +48748578661 www.cloos.pl firma@cloos.pl

Tomasz Jastrzębski

KUNSZT

BRANDY: KUNSZT PRODUKTY: grawer na: metal, skóra, plastik, szkło, tkanina, drewno, karton, grawer na okrągło, upominki grawerowane, usługi

Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48126237235 fax: +48124234360 www.kunszt.krakow.pl kunszt@kunszt.krakow.pl

Iwona Dulińska

GRY, ZABAWY, ZABAWKI GAMES, TOYS

CARTAMUNDI

BRANDY: Hasbro, Cartamundi, Disney, James Bond, Star Wars PRODUKTY: produkcja kart reklamowych, gry karciane, brydż, poker, gry planszowe, gry dla dzieci, piotruś & memo, gadżety reklamowe, btl

Półłanki 18 30-740 Kraków Polska

tel.: +48122962191 fax: +48122962171 www.cartamundi.com/pl robert.gasiorek @cartamundi.com

Joanna Smęder Robert Gąsiorek Tadeusz Resztik Tomasz Jarosz

gry, zabawy, zabawki

DIRECT CHANNEL SP. Z O.O.

60

BRANDY: Direct Channel, Kolorowanki 3D, Canca PRODUKTY: kolorowanki 3d, personalizowane książki i komiksy, kids fundraising

Kościuszki 182 40-525 Katowice Polska

tel.: +48322201410 fax: +48322201410 www.directchannel.pl www.kolorowanki3d.pl mgoral@directchannel.pl

Marcin Góral


GRY, ZABAWY, ZABAWKI GAMES, TOYS

DYNIT S.R.L.

BRANDY: DESPICABLE ME, MINIONS, BARBAPAPA’ barbapapa PONY DREAMS, DINOSAURS DRAGONS, SPLATTEROSI PRODUKTY: importer and distributor

Via Buozzi 24/26 40057 Granarolo Dell’emilia Loc. Cadriano Włochy

tel.: +390516020911 fax: +390516020940 www.dynit.it s.bogino@dynit.it

Mr. Sergio Bogino

FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI PRODUKTY: pluszowe zabawki, breloki, kostiumy promocyjne, standy, plecaki, bujaki, koce, kapcie - wszystko wg projektu klienta lub

naszego Krawiecka 6 75-671 Koszalin Polska

tel.: +48943402205 fax: +48943402205 www.kolor-plusz.pl biuro@kolor-plusz.pl

Barbara Szaranek Michał Sobolewski Urszula Poniatowska

LABOPAK SYSTEM

BRANDY: Out of the Blue, Inpro Solar, Lewitron, Wurm, Labopak PRODUKTY: rośliny reklamowe, ekspozytory elite z membraną silikonową, ramki cyfrowe i elektroniczne, wodne, tysiące nietypowych

gadżetów reklamowych Batorego 4 05-400 Otwock Polska

tel.: +48227993941 fax: +48227993941 www.labopak.pl labopak@labopak.pl

Michał Pańkowski

MDR DYSTRYBUCJA SP Z O O

BRANDY: Andrzej Mleczko PRODUKTY: gierki małżeńskie, kariera polityczna, korporacja

Meissnera 1/3 lokal 266 03-982 Warszawa Polska

tel.: +48504254530 fax: +48504254530 www.mdrgry.pl mrapa@mdrdystrybucja.pl

TISSO-TOYS

BRANDY: TISSOTOYS PRODUKTY: figurki, breloczki, zawieszki na lusterka samochodowe, upominki reklamowe

Sportowa 15 44-145 Stanica Polska

tel.: +48322302645 fax: +48323317037 www.tissotoys.eu bdebinska@tissotoys.eu

Marcin Banach

Toys4Boys

Jana Z Kolna 1/s6 83-000 Pruszcz Gdański Polska

tel.: +48585858023 fax: +48585858023 www.toys4boys.pl sekretariat@kompranet.pl

gry, zabawy, zabawki

BRANDY: Toys4Boys PRODUKTY: najlepsze prezenty w sieci dla każdego i na każdą okazję, prezent dla niego, prezent dla niej, prezent, super zabawki

61


HAFT

EMBROIDERY

ARLENA

BRANDY: Arlena PRODUKTY: haft komputerowy, druk cyfrowy, flock/flex, znakowanie laserem, motywy dżetowe i cekinowe

Obywatelska 84 93-562 Łódź Polska

tel.: +48426832134 fax: +48426832134 www.arlena.pl arlena@arlena.pl

Agnieszka Zwierzchowska Michał Gajda Marlena Baczyńska, Michał Gajda

DAKO VRT.GUNOLD

BRANDY: GUNOLD, ORGAN NEEDLES, HIROSE HOOKS, TOWA PRODUKTY: dodatki do haftu, nici do haftu, igły, flizeliny, chwytacze

Wieniawskiego 60 93-564 Łódź Polska

ETI

BRANDY: JANOME, HAPPY, BROTHER PRODUKTY: hafciarki komputerowe

Grunwaldzka 400 60-169 Poznań Polska

EXON

tel.: +48426371106 fax: +48426308250 www.gunold.pl gunold@gunold.pl

tel.: +48618420330 fax: +48618420530 www.eti.com.pl m.waligorski@eti.com.pl

Maciej Waligórski Jacek Korta

BRANDY: EXON, WILCOM PRODUKTY: hafciarki happy, hafciarki brother, oprogramowanie do projektowania wzorów hafciarskich wilcom, hafciarki janome

Grabianów U. Wrzosowa 47 08-110 Siedlce Polska

tel.: +48798988772 fax: +48798988772 www.exonstudio.pl biuro@exonstudio.pl

Karol Świderski

HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C.

BRANDY: Promostars, Harvest, Printer, Fruit of the Loom, Result, Hanes, Gildan, B&C PRODUKTY: haft komputerowy, projektowanie wzorów hafciarskich, haft na odzieży, na wykrojach, naszywki, nadruki cyfrowe na odzieży

Kosynierów 47A 75-232 Koszalin Polska

tel.: +48943434341 fax: +48943477987 www.haftkom.pl biuro@haftkom.pl

Karolina Sadowska

RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA)

BRANDY: Tajima, DG15 by Pulse, Hoopmaster PRODUKTY: maszyny hafciarskie, oprogramowanie hafciarskie, akcesoria do montażu w tamborkach, akcesoria hafciarskie

Poziomkowa 30 91-496 Łódź Polska

tel.: +48426588661 fax: +48426588661 www.tajima.pl rydlewska@tajima.pl

Andrzej Rydlewski Przemysław Jagielski Anna Rydlewska

tel.: +48327876465 fax: +48322816605 www.semitechnika.pl semitechnika@semitechnika.pl

Magdalena Kazior Grzegorz Francuz

haft

SEMI TECHNIKA

62

BRANDY: ZSK PRODUKTY: maszyny hafciarskie

Wrocławska 94 41-902 Bytom Polska


HAFT

EMBROIDERY

TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD PRODUKTY: haft, sitodruk, sublimacja, cekiny, dżety Szewska 5 34-120 Andrychów Polska

tel.: +48338703700 www.hafty.net.pl hafty@hafty.net.pl

Tomasz Mrzygłód

HOLOGRAMY WOOD PRODUCTS

LASER-POLSKA PRODUKTY: hologramy, druki wartościowe, zabezpieczenia, etykiety holograficzne, druki numerowane Złotno 173 94-411 Łódź Polska

tel.: +48426348384 fax: +48426348385 www.hologramy.pl maciek@hologramy.pl

VERA HOLOGRAMY

PRODUKTY: hologramy, etykiety zabezpieczone, plomby, folie holograficzne, papiery zabezpieczone ze znakiem wodnym i nitkami

świecącymi w uv Malwowa 48 60-175 Poznań Polska

tel.: +48618678470 fax: +48618677740 www.vera.com.pl mskrzypczak@vera.com.pl

Anna Biedrzyńska Michał Skrzypczak

IDENTYFIKACJA IDENTIFICATION

ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Orakel PRODUKTY: opaski identyfikacyjne, żetony plastikowe - drukowane, tłoczone, numery startowe, opaski tekstylne festiwalowe, kontrola

eventowa Łokietka 14 81-735 Sopot Polska

tel.: +48587617880 fax: +48587617882 www.orakel.com orakel@orakel.com

Anna Przasnyska Dirk Spooren

PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI BRANDY: CITINOX plus, FLATline, forINOX PRODUKTY: citinox plus, flatline, forinox

Suchodolska 20 Lok. 3 04-016 Warszawa Polska

tel.: +48601267207 www.pelnachata.eu g.ciecierski@pelnachata.eu

Krystian Ciecierski Agnieszka Ciecierska Anna Stopińska

BRANDY: Siband PRODUKTY: opaska na rękę, opaska dla dzieci, opaska bezpieczeństwa, opaska eventowa, opaska wielokrotnego użytku

Gryfitów 3/4 78-100 Kołobrzeg Polska

tel.: +48943544777 fax: +48943544777 www.Siband.pl biuro@siband.pl

identyfikacja

Siband.pl

Anna Kanas

63


IDENTYFIKACJA IDENTIFICATION

SIGNET SIGN SYSTEM / Domax

BRANDY: Signet PRODUKTY: tablice informacyjne, system informacji wizualnej, tabliczki i kierunkowskazy, tabliczki przydrzwiowe, system identyfikacji

budynków

St?lverksgatan 9, SE-41707 Göteborg, Szwecja

tel.: +504128731 www.domax.net.pl biuro@domax.net.pl

Zbigniew Mrozowski Rafał Mrozowski

IMPORT (FULL SERVICE) ANDA PRESENT GROUP

BRANDY: André Philippe, Antonio Miro, Alexluca PRODUKTY: promotional products with printing service

IMPORT (FULL SERVICE)

Konyves Kalman Krt 48-52. 1087 Budapest Węgry

64

tel.: +3612100758 fax: +3613139087 www.andapresent.com export@andapresent.com

TROEBER BRANDY:

ATOMIC, CONEY, TRISTAR, COZY, MYON

PRODUKTY: zapalniczki, popielniczki, piersiowki, breloki, artykuły promocyjne Volksdorfer Weg 186 22393 Hamburg Niemcy

tel.: +49406017150 fax: +4904060119 pl.troeber.com patrick.chrabkowski@troeber.com

Patrick Chrabkowski Renata Połomska Claudia Chrabkowski


"MMVOEFSPOFSPPG PWFS  QSPNPUJPOBM QSPEVDUT PO TUPDL QSJOUJOH TFSWJDF

/&8 DBUBMPHVF

IMPORT (FULL SERVICE)

130%6$54  4&37*$& 6/%&3 0/& 300'

AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. BRANDY:

VOYAGER, VOYAGER XD, FOFCIO PROMO TOYS, MAURO CONTI exclusive collection, AIR GIFTS outdoor pro-motion, MOLESKINE, XD APPAREL

PRODUKTY: art.piśmiennicze, biurowe, art.ekskluzywne, elektronika, parasole, plecaki, torby, skóra, power banki, USB, kubki termiczne, pluszaki Krzemowa 3, Złotniki 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616598800 fax: +48616598801 www.axpol.com.pl voyager@axpol.com.pl

Adam Czerniejewicz Marcin Gawęda Hubert Surdyk Mariusz Tomaszewski

65


IMPORT (FULL SERVICE)

66

SANDEX BIS BRANDY:

Cinnibird.pl

PRODUKTY: Cinnibird Leśna 12 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48227518330 fax: +48227518398 www.sandex.com.pl sandex@sandex.com.pl

Julia Stefaniuk Joanna Szandecka Iwona Sieniawska Monika Jarzyna


IMPORT (FULL SERVICE)

WEDIA-ANN SP.J. BRANDY:

NO NAME, VOYAGER, TOPS, M-COLLECTION, BLUE COLLECTION, BULLET, AVENUE, ROYAL DESIGN, GIFTS, COOL

PRODUKTY: takie jakie chcesz, wtedy kiedy ich potrzebujesz :), pamięci usb, opaski silikonowe, torby papierowe, smycze, kubeczki jednorazowe i wiele więcej Saperów 10 02-263 Warszawa Polska

tel.: +48228466368 fax: +48228687779 www.wedia-ann.pl kontakt@wedia-ann.pl

Anna Hollander Konrad Jędraszczak Jolanta Jędraszczak Monika Matak

67


IMPORT (FULL SERVICE) AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

BRANDY: VOYAGER, VOYAGER XD, FOFCIO Promo Toys, MAURO CONTI exclusive collection, AIR GIFTS outdoor pro-motion, MOLESKINE, XD APPAREL PRODUKTY: art. piśmiennicze, biurowe, elektronika, art. ekskluzywne, parasole, plecaki, torby, power banki, pamięci usb, kubki termiczne, pluszaki

Krzemowa 3, Złotniki 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616598800 fax: +48616598801 www.axpol.com.pl voyager@axpol.com.pl

Adam Czerniejewicz Marcin Gawęda Mariusz Tomaszewski Hubert Surdyk

Eney Company LLC

BRANDY: Alpha, Keya, Russel Collection PRODUKTY: upominki reklamowe

42, Sakharova Str. 79012 Lviv Ukraina

tel.: +3803229170059 fax: +3803229170059 www.eney.com.ua vitaliyz@eney.com.ua

Oleh Polishchuk Ihor Vaidanych Orest Petriv

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Promotion Tops, Picoworld, Umbrella Special, Check.In PRODUKTY: art.promocyjne ze znakowaniem; parasole, zabawki, out door, artykuły: biurowe, konferencyjne, kuchenne, elektroniczne;

narzędzia. Wrocławska 9 55-100 Trzebnica Polska

tel.: +48713109100 fax: +48713109101 www.inspirion.pl anna.nowak@inspirion.pl

Magdalena Humeńczuk Artur Rybak Konstanty Stawropolcew

MERX TEAM POLSKA

BRANDY: Exxent, Xantia PRODUKTY: kubki, filiżanki, długopisy, parasole, upominiki reklamowe

Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska

tel.: +48228113908 www.merxteam.pl polska@merxteam.com

Mats Johansson Monika Zawadzka

PrimaPartner.pl PRODUKTY: artykuły elektroniczne, power banki, długopisy, indywidualne zamówienia, rozwój oprogramowania (również dla urządzeń

elektronicznych) Domaniewska 37 Lok. 2.43 02-672 Warszawa Polska

tel.: +48514454648 fax: +48514454648 www.primapartner.pl kontakt@primapartner.pl

SILICON SRL import (full service)

PRODUKTY: czapki, torby, usb, zegarki

68

Zona Industriale Saccoccia ‘64100 Sant’atto (Te) Włochy

tel.: +39086123461 fax: +3908612346333 www.siliconsrl.it silicon@regolo.it

ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) BRANDY: ARWEY, TOPPOINT, ZOGI, PRODUKTY: kalendarze/notesy, gadżety użytkowe, elektronika, materiały piśmienne, torby

Fabryczna 14 65-410 Zielona Góra Polska

tel.: +48531549312 www.zejmo-siatecki.com office@zejmo-siatecki.com

Szczepan Siatecki Krzysztof Żejmo Urszula Migalska


IMPORT AZJA IMPORT ASIA

C.I.F.R.A., S.L.

BRANDY: CLUB NAUTICO, PIERRE DELONE, DISPLAY RAPID, MASTIUM, PIERRE CARDIN PRODUKTY: gadgets, electronic devices, t-shirts, details & accessories, shoppers

C/sofía Parc. 3.5-13 (Pol. Ind. Cabezo Beaza) Aptdo 2056 30353 Cartagena, Hiszpania

tel.: +34968320046 fax: +34968526035 www.cifra.es madrid@cifra.es

EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW

BRANDY: Hugo Boss, MyKronoz, coFEE, Victorinox, Wenger, Cerruti 1881, Cacharel, Ungaro, Nina Ricci, Lacroix, Gildan, B&C, Silicon Power PRODUKTY: power banki, pendrive’y, smartwatche, artykuły piśmiennicze, upominki reklamowe związane z odpoczynkiem i podróżami

Wrocławska 41, Byków 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713305119 fax: +48713152925 www.easygifts.pl biuro@easygifts.pl

Maja Zawadzka Joanna Leśniak Paulina Kaczmarska Agata Olejnik

GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. PRODUKTY: torby, art. pismiennicze, elektronika, breloki, narzędzia Plataforma Logística Pla-Za C/ Trapani, 27 50197 Zaragoza Hiszpania

tel.: +34976463370 fax: +34976505167 www.ggoya.com export@ggoya.com

Marta Soćko

IMI PARTNER A.S.

BRANDY: Schwarzwolf, Vanilla Season PRODUKTY: outdoor equipment

Dusíkova 794/3 63800 Brno Czechy

tel.: +420602669256 fax: +420545425410 www.schwarzwolf.com schwarzwolf@schwarzwolf.eu

MACMA POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Ferraghini, Mark Twain, CrisMa, 7Ceramics, The Marina, M-Collection, Pelikan, Herlitz, Diplomat, Gildan, B&C, SG, Bags by JASSZ,

Lubiana

PRODUKTY: gadżety, power banki, pamięci usb, kubki, parasole, breloki, art. piśmienne, długopisy, pióra, odzież, latarki, torby, walizki, zegary Wrocławska 41, Byków 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713305460 fax: +48713153089 www.macma.pl biuro@macma.pl

Justyna Kutrzuba Małgorzata Pastuszka Karolina Seifert Magdalena Molenda

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

BRANDY: Royal Design PRODUKTY: kubki izotermiczne, bidony, długopisy, latarki, narzędzia, torby, plecaki, dziecięce, biurowe, notesy, dom, czapki

Bysewska 30 80-298 Gdańsk Polska

tel.: +48587128218 fax: +48587128217 www.par.com.pl bok@par.com.pl

Małgorzata Opiela Magdalena Wojciechowska Renata Stubińska Agnieszka Wybult

PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, bluzy, czapki, kurtki, polary, kamizelki, odzież sportowa, koszule wizytowe, produkcja specjalna Buforowa 104 52-131 Wrocław Polska

tel.: +48713464400 fax: +48713464499 www.keyaeurope.pl keya@keyaeurope.pl; west@westpolska.com

Aleksandra Skórska Małgorzata Skowrońska Justyna Kuszej Olga Sztaba

import azja

W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O.

69


IMPORT AZJA IMPORT ASIA

YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES PRODUKTY: okulary przeciwsłoneczne 17 Rue Louise Michel 92300 Levallois Perret Francja

tel.: +33175431182 fax: +33175431181 www.your-promotional-sunglasses.com alexandre@com-municate.fr

INTERNET ALL BIZ SP. Z O.O. PRODUKTY: reklama międzynarodowa, e-commerce, marketing internetowy, reklama internetowa, e-marketing (b2b) Pl. Zwycięstwa 2 90-312 Łódź Polska

tel.: +48606735916 fax: +48535554008 www.all.biz pomoc@all.biz

Magdalena Dudek Błażej Kowalkiewicz Valiantsin Dauzhenka Katarzyna Musialik

DlaWas.Info Sp. z o.o.

BRANDY: Pomysł na biznes PRODUKTY: twój regionalny portal informacyjny we franczyzie, moduły sprzedaży: jedzenia, biletów, ogłoszeń, katalog firm, wiele źródeł

dochodu Szelągowska 49 61-626 Poznań Polska

tel.: +48606319176 fax: +48516184491 www.dlawas.info biuro@futurysta-studio.pl

Dawid Fórmański Sebastian Wachowski Maciej Gmurowski

SOFTGRAF

BRANDY: SoftCMS, SoftBOOK, SoftCODE framework, SoftSHOP PRODUKTY: softcms, softbook, softcode framework, softshop

Plebiscytowa 51G 43-190 Mikołów Polska

tel.: +48323260983 fax: +48323260984 www.softgraf.pl kontakt@softgraf.pl

Mateusz Manaj Marek Nowak

INTROLIGATORSTWO BOOKBINDING

PROINTRO SP. Z O.O.

introligatorstwo

PRODUKTY: pudełka, etui, okładki, kaszerowanie, rżnięcie rowków

70

Graniczna 29 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618116795 fax: +48618116795 www.prointro.pl biuro@prointro.pl

Jerzy Dolata

RM GRAFIKA

BRANDY: top creaser, unity cutter PRODUKTY: bigówki automatyczne, foliarki automatyczne, krajarki, klejarki, foliarki, laminatory

Piłsudskiego 77 10-449 Olsztyn Polska

tel.: +48896510751 fax: +48896510751 www.rmgrafika.pl info@rmgrafika.pl

Radosław Przybyła


KALENDARZE CALENDARS

ASS3

BRANDY: PIER LUIGI PRODUKTY: kalendarze, notesy, gadżety reklamowe, zestawy piśmienne, notesy z papieru z kamienia

Racławicka 29 41-500 Chorzów Polska

CRUX

tel.: +48322466678 www.ksiazkowekalendarze.pl kalendarze@pierluigi.pl

Aleksander Skoczeń

tel.: +48327508100 fax: +48327508101 www.crux.pl crux@crux.pl

Dariusz Zając Piotr Wolny

BRANDY: CRUX PRODUKTY: kalendarze

Obroki 77 40-833 Katowice Polska

I-DROPS SP. Z O.O.

BRANDY: DROPS OFFICE COLLECTION, IDROPS PRODUKTY: kalendarze książkowe - znakowanie, organizery, notesy, adresowniki, etui na smartphony

Solec 81B / Paw. A 51 00-382 Warszawa Polska

tel.: +48227833342 fax: +48227833343 www.drops.com.pl drops@drops.com.pl

JOTAN PRODUKTY: kalendarze, notatniki, karnety świateczne Strzelców Bytomskich 49 40-308 Katowice Polska

tel.: +48323532951 fax: +48483532950 www.jotan.pl biuro@jotan.pl

KUNSZT

BRANDY: KUNSZT, GIFTS GALLERY PRODUKTY: trójdzielne, biurkowe, ksiażkowe, ścienne, podkładki pod mysz, realizacje autorskie, zdobienia wyrobów dostarczonych

Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48126237235 fax: +48124234360 www.kalendarze.biz.pl kunszt@kunszt.krakow.pl

Iwona Dulińska

LEDIBERG SP. Z O.O.

BRANDY: Lediberg, Lanybook, Ivory Collection, Appeel Collection, Open Design PRODUKTY: kalendarze książkowe, lanybooki - kalendarze i notesy z gumką i buttonem, notesy standardowe i z gumką, notesy na spirali

Arkuszowa 154/156 01-934 Warszawa Polska

tel.: +48225698000 fax: +48225698001 www.lediberg.com.pl lediberg@lediberg.com.pl

PRODUKTY: kalendarze, kalendarze spersonalizowane

Weg Ins Feld 13 14532 Kleinmachnow Niemcy

tel.: +493329699620 fax: +4933296996299 www.bildpersonalisierung.com info@mkm-media.de

Thomas G. Müller Natalia Wesołowska Sebastian Pypetz

kalendarze

MKM MEDIA VERLAGS- UND MEDIENPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG

71


KALENDARZE CALENDARS

PALSA

BRANDY: Bamberger Kaliko Textile Finishing GmbH, Mabel Srl PRODUKTY: tkaniny introligatorskie, okleiny poliuretanowe, papier, skóry mielone

Dereniowa 4 61-310 Poznań Polska

tel.: +48618876600 fax: +48618705395 www.palsa.pl palsa@palsa.pl

Lidia Szukowska - Pawelec

WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” PRODUKTY: kalendarze książkowe, kalendarze biurkowe, notatniki a4, a5, kalendarze nauczyciela Kozielska 186 44-121 Gliwice Polska

tel.: +48323313716 fax: +48323313718 www.wokolnas.pl wydawnictwo@wokolnas.pl

Agnieszka Syta Dariusz Kmiecik Rafał Budnik

WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o.

BRANDY: Lucrum, Lucrum Paper, Lucrum Games, Lucrum Souvenirs PRODUKTY: kalendarze, kalendarze książkowe, notesy, gry

Podwale 47 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338221821 fax: +48338220141 www.lucrum.pl lucrum@lucrum.pl

WYDAWNICTWO SCRIBA

BRANDY: Linea Riccardo PRODUKTY: kalendarze książkowe, terminarze, notesy, kalendarze trójdzielne, wyroby skóropodobne

Bogumińska 51 47-400 Racibórz Polska

tel.: +48324155300 fax: +48324155300 www.scriba.com.pl scriba@scriba.com.pl

WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O.

BRANDY: Kalendarze: UNIQUE, LUX, Classic, PLUS PRODUKTY: wyroby: kalendarze książkowe, ścienne, biurkowe, personalizowane, usługi: oprawa twarda i wire-o, produkcja okładek,

personalizacja Rewolucji 1905 R. Nr 50 90-213 Łódź Polska

tel.: +48426303125 fax: +48426303126 www.telegraph.com.pl biuro@telegraph.com.pl

Magdalena Puisney-Hebdowska

KATALOGI (FULL SERVICE) katalogi (full service)

CATALOGS (FULL SERVICE)

72

ASGARD SP. Z O.O.

BRANDY: BLUE COLLECTION, PARKER, GESSTOR, SWAROVSKI, WATERMAN PRODUKTY: metalowe długopisy, kubki termiczne, notesy, parasole, power bank

Rolna 17 62-081 Baranowo Polska

tel.: +48618400740 fax: +48618400240 www.asgard.pl biuro@asgard.pl

Natalia Sobczak Adrianna Trafna Jakub Niegłos Arkadiusz Urbaniak


KATALOGI (FULL SERVICE)

CATALOGS (FULL SERVICE)

CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C BRANDY: CLAPS PRODUKTY: notesy, gadżety użytkowe, elektronika, materiały piśmienne, torby

Fabryczna 14 65-410 Zielona Góra Polska

tel.: +48531549312 www.zejmo-siatecki.com office@zejmo-siatecki.com

Urszula Migalska Szczepan Siatecki Krzysztof Żejmo

MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. PRODUKTY: upominki reklamowe Niedźwiedziniec 10/4 41-506 Chorzów Polska

tel.: +48697101083 fax: +48226182295 www.midoceanbrands.com dabrowskip@midoceanbrands.com

Robert Wierczyński Paweł Dąbrowski

PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA)

BRANDY: Paul Stricker, Hi!dea Gifts, Connectoing Your Bag, Connecting Your Battery, Connecting your Bottle PRODUKTY: produkty z korka, notesy, plecaki, parasole, długopisy. breloki, artykuły kuchenne, koce, urządzenia elektroniczne

Osiedlowa 15 05-071 Długa Szlacecka Polska

tel.: +48796179341 fax: +48796179341 www.stricker-europe.com pawel@stricker-europe.com

Paweł Grzeszczuk

PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. BRANDY: Elevate, Slazenger, Balmain, Marksman, Parker PRODUKTY: długopisy, torby, parasole, powerbanki, tekstylia

Al. Jerozolimskie 63 00-697 Warszawa Polska

tel.: +48223604500 fax: +48226303072 www.pfconcept.com d.miszczak@pfconcept.com

Ludwik Mietełka Damian Miszczak Ewa Więckowska Helen Kaminskaya

PromoHouse

BRANDY: logoloop PRODUKTY: eco grill, logosoaps, parking timers, magic candles, matches

Ģertrūdes Iela 97-1 1009 Rīga Łotwa

tel.: +37167388755 fax: +37167388755 www.baltex.lv baltex@baltex.lv

Andrejs Stepchenko Kristine Verpakovska

REDA Polska Sp. z o.o.

BRANDY: Santini, Beaver, GreenIdeas PRODUKTY: artykuły piśmiennicze, torby i plecaki, parasole, galanteria skórzana, kubki, kubki termiczne, breloki, drobne upominki reklamowe

Rogatkowa 16A 04-773 Warszawa Polska

SIPEC S.P.A.

BRANDY: Proprietà Privata PRODUKTY: shopping

Via Anna Kuliscioff, 16/18 20152 Milano Włochy

tel.: +390248391152 fax: +390248391150 www.sipec.com sales@sipec.com

Magdalena Gajdzinska Giuseppe Barki Rafal Gromelski

katalogi (full service)

tel.: +48226152763 fax: +48226158893 www.redapolska.com.pl info@redapolska.com.pl

73


KATALOGI (FULL SERVICE)

CATALOGS (FULL SERVICE)

SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w Polsce BRANDY: Metmaxx, Blackmaxx, Creativdesign, Thanxx, Vinomaxx PRODUKTY: akcesoria kuchenne, elektronika użytkowa, akcesoria samochodowe, akcesoria do wina, latarki

Rzeźniczaka 27C/1 65-119 Zielona Góra Polska

tel.: +48730018094 www.irydium.com.pl ula@irydium.com.pl

Urszula Migalska

KOSMETYKI I HIGIENA COSMETICS, HYGIENICS PRODUCTS

CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL

BRANDY: DUREX, ASHA, BEPPY, BODY in BALACE, DAY&Night, BEPPY, London, EXS, Pasante, AMOR PRODUKTY: prezerwatywy promocyjne, prezerwatywy w nadrukowanej folii, prezerwatywy w etui, prezerwatywy w kartoniku, prezerwatywy

w kapsulkach

Boreelstraat 51B, 3039Wj 3003 Mb Rotterdam Holandia

tel.: +31104676747 fax: +31104677123 www.condommessage.com info@condommessage.com

Anna Of Poland Jeanette Willems Ferdinand Willems

IMCA S.C.

BRANDY: Madeleine, Imca, Heavy Duty, PRODUKTY: mydła z logo, żele do rąk, kremy, mydła płynne, kule kąpielowe

Lipowa 45 05-123 Chotomów Polska

tel.: +48223539656 www.mydelka.pl imca@imca.com.pl

Jan Bogacki Magdalena Bogacka

Kosmetyki z Logo PRODUKTY: kosmetyki z logo - kosmetyki reklamowe, kremy reklamowe, mydła reklamowe Przelot 56 60-408 Poznań Polska

tel.: +48695222399 www.kosmetykizlogo.pl office@kosmetykizlogo.com

Magdalena Makowska

NIKKA HANDMADE PRODUKTY: mydła z logiem, zestawy upominkowe, mydło grawerowane, prezenty, zestawy kosmetyków, mydło naturalne, świece, świece

naturalne Długa 17 33-113 Zgłobice Polska

tel.: +48696828405 fax: +48696828405 www.nikka-handmade.com info@nikka-handmade.com

Urszula Batko

MAGNESY, NAKLEJKI MAGNETS, STICKERS

ASTOM PRODUKTY: magnesy reklamowe, notesy magnetyczne, zakładki magnetyczne, podkladki korkowe, puzzle

74

Nadrzeczna 1A 95-083 Wrząca Polska

tel.: +48501204190 www.astom.pl magnesy@astom.pl

Sergiusz Tomala


MAGNESY, NAKLEJKI MAGNETS, STICKERS

BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT PRODUKTY: gadżety poniżej 1 pln na wczoraj . ciągle nowe pomysły, artykuły świąteczne, nasiona, magnesy, notesy, zakaładki

magnetyczne..... Gregorkiewicza 94 83-050 Bielkówko Polska

tel.: +48586920303 fax: +48586920304 www.bmtreklama.pl info@bmtreklama.pl

GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA PRODUKTY: naklejki 3d zalewane żywicą, manesy 3d zalewane żywicą, breloki 3d, mozaiki 3d, naklejki motoryzacyjne 3d Warszawska 46 26-200 Końskie Polska

tel.: +48413754890 fax: +48413751220 grafiks.com.pl grafiks@wp.pl

Aleksandra Kowalczyk Karol Madej

MEDIA MAG

BRANDY: Media Mag PRODUKTY: magnesy reklamowe, notesy magnetyczne oraz kalendarze, zakładki magnetyczne, puzzle magnetyczne, magnetyczne

tabliczki i ramki Prostokątna 12 81-601 Gdynia Polska

tel.: +48587815054 www.media-mag.pl info@media-mag.pl

Paweł Jankowicz Paulina Żagiel

RASTER

BRANDY: 3D Logo, Multistick, Smart Goggles PRODUKTY: emblematy 3d logo, magnesy, notesy magnetyczne, breloki, emblematy multistick, lenticular, naklejki termoaktywne, smart

goggles

Domaszowska 97A 25-320 Kielce Polska

tel.: +48413446777 fax: +48413446929 www.raster.com.pl raster@raster.com.pl

Robert Dąbek, Paweł Więckowski Justyna Dąbek, Aneta Bańkowska Maciej Krochmal, Aneta Bańkowska, Justyna Dąbek Anna Bielawska

MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

ADP POLSKA

BRANDY: Kala, Image Perfect, KeenCut, Mimaki, Roland, Mutoh, Asbru, Sioen, Orafol, Avery, Spandex, Summa, EcoCut, Kip PRODUKTY: laminatory, trymery, plotery drukujące i tnące, systemy cad/gis, atramenty, banery, folie, materiały do druku, serwis, profile icc tel.: +48227738575 fax: +48227738575 www.adppolska.pl biuro@adppolska.pl

Dariusz Świercz Włodzimierz Mazur

AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, Canon| BRANDY: Summa, Image Access, Muchcolours, Hartweg, Direct Color Systems, Canon, Colortrac PRODUKTY: ploter tnący, ploter stołowy, drukarka stołowa, skaner wielkoformatowy, ploter laserowy

Nowe Sady 2 94-102 Łódź Polska

tel.: +48422503124 fax: +48422503121 www.agraf.com.pl anna_cieplucha@agraf.com.pl

Anna Cieplucha Łukasz Kolasa Agnieszka Cieplucha Maciej Niewiadomski

maszyny do produkcji reklam

Błękitna 70 04-663 Warszawa Polska

75


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM

76

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY:

Epson

PRODUKTY: plotery ekosolwentowe, drukarki DTG, sublimacja, plotery pigmentowe Proofing, Fine Art, POS, CAD & GIS, projektory, drukarki etykiet Bokserska 66 02-690 Warszawa Polska

tel.: +48223757500 fax: +48223757501 www.epson.pl lfp@epson.eu

Tomasz Kuciński Marek Janowski Grzegorz Mencfel Grzegorz Moch


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM

INTEGART SP. Z O.O. BRANDY:

HP Latex s.300, HP Scitex, HP Latex s.3000, Rollsroller, ZUND

PRODUKTY: folie samoprzylepne, tapety, papiery do druku wielkoformatowego, bannery , folie magnetyczne Maszynowa 1 55-330 Błonie, Gm. Miękinia Polska

tel.: +48713153191 fax: +48713151602 www.integart.com.pl info@integart.com.pl

77


78


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM

COLOR GROUP

MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM

KARTIER

BRANDY:

SmartJet, E+Jet, KE-Jet, XUV-Jet, CS-Jet, Q+Jet, M-Jet, T-Jet, E-Press, Smart Tools, Creative Color, Roland, Mimaki, Mutoh

PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe - sprzedaż, serwis, laminatory rolowe i stołowe, atramenty do druku, ecosolwent, solwent, sublimacja, UV 3 Maja 163 41-500 Chorzów Polska

tel.: +48324505258 www.colorgroup.pl biuro@colorgroup.pl

BRANDY:

Tomasz Otrzonsek Marek Stysz Marek Franecki

KARTIER

PRODUKTY: plotery laserowe, znakowarki laserowe FIBER, plotery laserowe do cięcia blach, tuby RECI, EFR, akcesoria do laserów Ul. Łódzka 282A 25-655 Kielce Polska

tel.: +48413732310, +48520000000 www.kartier.pl; www.ploterylaserowe.pl biuro@kartier.pl

Artur Piotrowski

79


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

ASKA POLAND SP. Z O.O. PRODUKTY: hafciarka, oprogramowanie wzoru, projektowanie wzoru Królowej Marysieńki 44 02-954 Warszawa Polska

tel.: +48228852679 www.barudan.pl aska.poland@hotmail.com

AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO BRANDY: ALB-01Eco 160 Deluxe; ALB-04 Uni 180; ALB-03 SSA 180 Plus; CNC Router PRODUKTY: produkty alb to zautomatyzowane giętarki cnc do produkcji liter 3d ze stali i aluminium a także precyzyjne routery cnc

Józefa Konrada Korzeniowskiego 8 15-519 Białystok Polska

tel.: +48857102378 fax: +48857443848 www.letterbender.net biuro@letterbender.net

Ewa Szutkiewicz Małgorzata Wierzbicka Magdalena Ozorowska Joanna Bieńkowska

CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA

PRODUKTY: automatyczne giętarki do budowy liter świecących, laser co2 z możliwością cięcia stali, frezarki cnc, systemy informacji

wizualnej Świerkowa 9 40-670 Katowice Polska

tel.: +48322520113 fax: +48322520113 www.centrum-reklamy.com.pl biuro@centrum-reklamy.com.pl

Robert Kwiatkowski Kamila Brudka

DM SYSTEM

BRANDY: ESKO, Kongsberg, Allison board, Pillopak PRODUKTY: plotery tnące, oprogramowanie graficzne, płyty kartonowe allison, oprogramowanie do zarządzania produkcją w drukarniach

cyfrowych Al. Pokoju 81 31-564 Kraków Polska

tel.: +48124295720 fax: +48124295733 www.dmsystem.com.pl jn@dmsystem.com.pl

DRUCKTECH KFT BRANDY: Drucktech Ipari Park 3104 Salgotarjan Węgry

tel.: +36632512777 fax: +3632443377 www.transferpress.eu sales@drucktech.hu

Judit Rozgonyi

EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) maszyny do produkcji reklam

BRANDY: BROTHER, HAPPY, RISO, JIFFY, GALAXY PRODUKTY: hafciarki brother & happy, drukarki dtg brother gt3 do koszulek, drukarki sit riso, steamery jiffy, termoprasy galaxy

80

Szczotkarska 50 01-382 Warszawa Polska

tel.: +48226644140 fax: +48226644141 www.emb.com.pl emb@emb.com.pl

Maciej Kondraciuk Dorota Sieczkowska Aleksander Iszczenko

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE

BRANDY: Epson PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, drukarki dtg, sublimacja, proofing, fine art, etykiety

Bokserska 66 02-690 Warszawa Polska

tel.: +48223757500 fax: +48223757501 www.epson.pl lfp@epson.pl

Tomasz Kucinski Marek Janowski Grzegorz Mencfel Grzegorz Moch


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

eurolaser GmbH

BRANDY: Eurolaser PRODUKTY: ploter laserowy do akrylu, ploter laserowy do drewna, ploter laserowy do tekstyliów, ploter laserowy tnący do folii

Borsigstraße 18 21339 Lueneburg Niemcy

tel.: +48535101325 fax: +4941319697555 www.eurolaser.com m.deptuch@eurolaser.com

Mariusz Deptuch

HAFTEX

BRANDY: Richpeace, Haftex, Sierra, Wilcome PRODUKTY: hafciarki, pikowarki, laser, oprogramowanie hafciarskie, akcesoria hafciarskie

Polna 1 05-124 Krubin / Warszawa Polska

tel.: +48880177431 fax: +48880177431 www.haftex.net.pl haftex@haftex.net

Manuela Rataj Buczkowska

HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O.

BRANDY: LEISTER PRODUKTY: zgrzewarki-samojezdne do banerów i siatek, zgrzewarki ręczne, zgrzewarka stacjonarna tkanin techniczych leister seamtek 36

Ks. W. Siwka 13 40-306 Katowice Polska

tel.: +48322091202 fax: +48322091206 www.heisslufttechnik.pl info@heisslufttechnik.pl

Tomasz Goły Maciej Skinderowicz

IGEPA POLSKA SP. Z O.O. PRODUKTY: plotery solwentowe roland, plotery uv roland, plotery tnące roland, plotery do sublimacji roland, materiały do druku wielkoformatowego Siwka 11 31-588 Kraków Polska

tel.: +48126392440 fax: +48126392419 www.igepa-viscom.pl viscom@igepa.pl, plotery@igepa.pl

InfoTEC CNC

BRANDY: InfoTEC CNC PRODUKTY: profesjonalne plotery frezujące, przemysłowe frezarki cnc, cutter do tekstyliów i kartonów, termoformierki, precyzyjne

grawerki cnc Krotka 8, Zasutowo 62-330 Nekla Polska

tel.: +48618333999 fax: +48618333999 www.infotec-cnc.com biuro@infotec-cnc.com

Borys Barbukow Piotr Czaiński

INTEGRATORS

BRANDY: Sei Laser PRODUKTY: plotery laserowe co2 o polu pracy do 200 x 300 cm, znakowarki laserowe co2 o polu pracy 60 x 60 cm, znakowarki laserowe tel.: +48537594284 fax: +48537594284 www.integrators.pl damian@integrators.pl

JUBILEX s.j.

BRANDY: Plotery CNC, Frezarki CNC, Grawerki CNC PRODUKTY: grawerki cnc, frezarki cnc, plotery cnc

Mickiewicza 25A 81-832 Sopot Polska

tel.: +48583000080 fax: +48585512714 www.ergwind.pl gdansk@jubilex.com.pl

Damian Kaczmarek Paweł Kulawiak

maszyny do produkcji reklam

do metalu Kleszczowa 14 02-495 Warszawa Polska

81


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

KML SOLUTIONS SP. Z O.O.

BRANDY: Roland, Agfa, Summa, Vennlo 60 Pro, EsQuadro PRODUKTY: plotery roland eco solwentowe, uv i sublimacyjne, piece do laminowania szkla, atramenty eco solwentowe i uv, części, serwis,

laminatory Ateńska 61 03-978 Warszawa Polska

tel.: +48226103586 fax: +48226103603 www.kmlsolutions.pl kpawlicka@kmlsolutions.pl

LASER MEDIA S.C.

BRANDY: EPILOG LASER U.S.A., ACI Laser Germany, KERN Laser U.S.A. PRODUKTY: plotery laserowe co2, fiber, znakowarki laserowe co2, fiber, yag, uv, laminaty i materiały grawerskie, drukarki 3d

Pomorska 49 05-501 Piaseczno Polska

tel.: +48227350740 fax: +48227570433 www.lasermedia.pl biuro@lasermedia.pl

Newtown Tapes and Adhesives

BRANDY: Enimac, 3M, Tesa, Bickers, Silverback PRODUKTY: maszyny aplikujące taśmy, taśmy techniczne, kleje techniczne, taśmy ochronne, innowacyjne opakowania

80 Arthur Street B98 8JY Redditch Wielka Brytania

tel.: +441527517517 fax: +441527517518 www.newtowntapes.co.uk sales@newtownpackaging.com

Jacob Underwood Paweł Czapiewski Luke Verrall

POLKOS MARIUSZ KOSIOR

BRANDY: Roland, Summa, BPL, BORDEAUX, Fletcher, Leister, Coner, ClearShield, Eizo, Nec, Ergosoft, Corel PRODUKTY: plotery solwentowe roland, atramenty solwentowe bordeaux, maszyny do gięcia liter z taśm aluminiowych bpl, laminatory,

trymery Ludwikowo 7 85-502 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523452451 fax: +48523452451 www.polkos.com.pl wojtek@polkos.com.pl

Piotr Kosior Maciej Zgoda Michał Wiesner Wojciech Górski

“PRINTINGMACHINE” PRODUKTY: druk wielkoformatowy, sitodruk, tampodruk, sublimacja, termotransfer, drukarki dtg, hot-stamping, display systems Górnicza 2/171 60-107 Poznań Polska

tel.: +48618610446 fax: +48618610446 www.printingmachine.pl biuro@printingmachine.pl

Michał Ostrowski Robert Czerwiński

PRINT SUPPORT S.C. maszyny do produkcji reklam

BRANDY: DGI, Jetrix, Ricoh PRODUKTY: drukarki uv, druakrki solwentowe, drukarki latexowe

82

Krapkowicka 21 45-760 Opole Polska

tel.: +48604941322 fax: +48604941322 www.printsupport.pl michal@printsupport.pl

Michał Kożuch Tomasz Sztangier Michał Kożuch Tomasz Sztangier

ROMANIK

BRANDY: ROMANIK, POLYPRINT, DUPONT, MANOUKIAN, POLI-TAPE PRODUKTY: prasy transferowe, urządzenia sitodrukowe, folie transferowe i solwentowe, farby sitodrukowe, sublimacja

Przemysłowa 10 84-240 Reda Polska

tel.: +48586780700 fax: +48586780707 www.romanik.pl info@romanik.pl

Andrzej Romanik


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

SCORPIO SP. Z O.O.

BRANDY: swissQprint, RICOH, XANTE, MGI, Miller Weldmaster, UniNet, Astro Machine Corp., Jover, BN International PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe uv, plotery lateksowe, drukarki kopertowe, drukarki etykietowe, zgrzewarki

Brukowa 28A 91-341 Łódź Polska

tel.: +48426135089 fax: +48426405195 www.scorpio.com.pl digital@scorpio.com.pl

SDP Solution

BRANDY: Proton Printer & Cutter PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, plotery wielkoformatowe, plotery tnące, plotery uv, plotery eko solwentowe

Starowiejska 30 32-540 Trzebnia Polska

tel.: +48604551272 fax: +48604551272 www.sdpsolution.pl creeo.reklamy@gmail.com

Mateusz Kurek

SERON POLSKA

BRANDY: Seron PRODUKTY: ploter frezujący cutter cnc professional atc, ploter laserowy rf+ active cam

Centralnego Okręgu Przemysłowego 18 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158142402 fax: +48158142402 www.seron.pl biuro@seron.pl

Krystian Rydz Michał Dziedzic Konrad Nalepa Jacek Baran

SOFTPLAST

BRANDY: MATIC, JOPEVI, MAGSEE, BOBIS, FORSTHOFF, CARMO, BOWMER BOND PRODUKTY: automaty szyjące, zgrzewarki impulsowe, zakuwarki do oczek, prasy do display-ów, aplikatory, zgrzewaki hot air, akcesoria

Przemysłowa 54 62-510 Konin Polska

tel.: +48632453650 fax: +48632453650 www.softplast.pl biuro@softplast.pl

TEBA BARBARA TEODORCZYK

BRANDY: MIMAKI, KALA, KLIEVERIK, WASATCH, ERGOSOFT, EASYSIGN PRODUKTY: drukarki uv, suv, lateks, plotery tekstylne, do druku bezp., sublimacja, plotery tnące, papier transferowy, kalandry, wygrzewarki

Natolin 46B 92-701 Łódź Polska

tel.: +48426395187 fax: +48426395187 www.teba.pl teba@teba.pl

UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS

BRANDY: Smatch Spirit UV printer firmy MPAD, Imprimo UV firmy Infomac.es, tusze UV firmy UVprinter.pl PRODUKTY: dostawca drukarek uv smatch spirit mpad. idealne rozwiąznie dla profesjonalistów w druku na gadżetach, imprimo uv duży tel.: +48508389628 fax: +48508389628 www.uvprinter.pl k.kanturski@uvprinter.pl

Krzysztof Kanturski Tomasz Siwak Carlos Macario David Lopez

VES PLOTER

BRANDY: GRAPHTEC, NANIVA, COLORIDA, VISIO, SIHOUETTE PRODUKTY: profesjonalne plotery tnące rolkowe i tablicowe, plotery drukujące ekosolwentowe i uv, atramenty, maszyny do obróbki i

wykańczania Chojnowska 6C 03-583 Warszawa Polska

tel.: +48226333614 fax: +48226334900 www.vesploter.pl w.lysakowski@vesploter.pl

Lech Trzpil

maszyny do produkcji reklam

format Królowej Jadwigi 219A/7 30-218 Kraków Polska

83


MASZYNY DO PRODUKCJI REKLAM MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISEMENT

WMT Baltic SIA

BRANDY: UZLEX, DROPEX, SQUEEGEEPROTECTOR.EU PRODUKTY: termoformowanie próżniowe, maszyna do produkcji etykiet 3d, profesjonalne narzędzia dla reklamodawców

A.deglava 166B LV-1021 Riga Łotwa

tel.: +37167800826 www.wmtbaltic.lv info@wmt.lv

Boris Alekseenko Maris Dubra Nikolay Morgunovs Taive Buceniece

ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.

BRANDY: ZEMAT PRODUKTY: zgrzewarki do banerów, zgrzewarki wysokiej częstotliwości, formierki próżniowe, zgrzewarki do blistrów, blistry, okładki

Brukowa 26 91-341 Łódź Polska

tel.: +48426328484 fax: +48422996046 www.zemat.com m.fortuna@zemat.com

Małgorzata Fortuna Wadim Nademskiy

MASZYNY DO ZNAKOWANIA MARKING MACHINES

AMATEC Polska Sp. z o.o.

BRANDY: Kornit Digital Breeze, Storm II, Avalanche, Vulcan, Paradigm II, Polyprint TexJet PLUS Advanced, Melco EMT16, SWF, DuPont Artistrii 5000+ PRODUKTY: drukarki dtg kornit digital + farby, drukarki dtg polyprint, farby dtg dupont i powerink, hafciarki swf, hafciarki modułowe melco

Kolejowa 2, Radwanice 55-010 Święta Katarzyna Polska

tel.: +48713117770 fax: +48713117404 www.amatec.pl adam@amatec.pl

Adam Bujak

ATECOM

BRANDY: FEIYA, Golden Sign, Huagui PRODUKTY: maszyny hafciarskie do haftu na metrażu, czapkach, wyroboach gotowych, maszyny ultradźwiękowe do dżetów, perełek,

plotery laserowe Al. W. Polskiego 28 76-200 Słupsk Polska

tel.: +48598420000 fax: +48598422200 www.hafciarka.com biuro@hafciarka.com

Krzysztof Gliniecki

COLOP POLSKA

BRANDY: Universal Laser Systems, Lotus PRODUKTY: lasery, laminaty, materiały do obróbki laserowej

maszyny do znakowania

Smolenia 16 41-902 Bytom Polska

84

tel.: +48323887030 fax: +48323887036 www.lasery.pl office@colop.pl

Tomasz Florian, Seweryn Kemnpny, Beata Janke Tomasz Florian, Jarosław Domin

COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j.

BRANDY: Lotus Transfers, Comec Italia PRODUKTY: prasy termotransferowe, folie termotransferowe, materiały do sublimacji, tamponiarki, materiały eksploatacyjne do

tampodruku Lutomierska 46 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422275810 fax: +48422275814 www.lotustransfers.pl; www.comec.pl lotus@lotustransfers.pl; comec@comec.pl

Tomasz Łoś Jarosław Gała Marcin Gębarowski Kamila Sulkowska-Łoś


.RPSOHNVRZHUR]ZLÇ]DQLDJUDZHUVNLH

Lasery CO2 o mocy od 25 do 150 W

0DWHULDĄ\JUDZHUVNLHLIUH]\

Lasery Fiber o mocy od 10 do 50 W

*UDZHUNLPHFKDQLF]QH

MASZYNY DO ZNAKOWANIA

www.gravograph.pl www gravograph pl

GRAVOTECH SP. Z O O. BRANDY:

Gravograph, Type3, Technifor, Propen

PRODUKTY: grawerki mechaniczne, lasery, plotery, materiały grawerskie, frezy Kobierzycka 20 Ba 52-315 Wrocław Polska

tel.: +48717960401 fax: +48717960402 www.gravotech.com infopl@gravotech.com

85


MASZYNY DO ZNAKOWANIA MARKING MACHINES

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK

BRANDY: DTG Digital, memjet, Afinia Label, D.P.R., OKI, Forever, Pigment.inc, GoTx, IQ Rip, PrintPro PRODUKTY: drukarki tekstylne dtg, systemy do cyfrowej produkcji etykiet, drukarki oki, papiery i folie transferowe, prasy

termotransferowe Trakt Lubelski 410 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48227404416 fax: +48227404416 www.ekstreme.pl contact@ekstreme.pl

Wojciech Królik

FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA BRANDY: DATALOGIC, LTT Corp., BOFA Ltd., Synrad, InnoGrav PRODUKTY: znakowarki laserowe, plotery laserowe co2, systemy filtrujące spaliny i opary, tuby laserowe, materiały grawerskie

Kanarkowa 9 02-818 Warszawa Polska

tel.: +48222433571 www.systemy-laserowe.pl lasery@fastcom.com.pl

Arkadiusz Guzicki Wojciech Kucharski Jakub Chodowiec Mariusz Michalak

GRAVOTECH SP. Z O O.

BRANDY: Gravograph, Type3, Technifor, Propen PRODUKTY: plotery laserowe, grawerki mechaniczne, znakowarki laserowe, materiały grawerskie, frezy

Kobierzycka 20 Ba 52-315 Wrocław Polska

tel.: +48717960401 fax: +48717960402 www.gravotech.com infopl@gravotech.com

GRAWCOM SP.J.

BRANDY: GCC, Megacut, Megaplot, Mimaki, Zund, Traxx, LaserInk, CADlink PRODUKTY: urządzenia laserowe do grawerowania i cięcia, znakowarki laserowe, plotery tnące, stemple, laminaty i materiały grawerskie,

programy Syrenki 14 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227502611 fax: +48227502612 www.grawcom.pl biuro@grawcom.pl

Norbert Wardecki Michał Budzicz Maciej Urban

tel.: +48717872263 www.tjet.hdp.com.pl hdp@hdp.com.pl

Piotr Hebisz

HDP Electronics

BRANDY: T-Jet PRODUKTY: drukarki tekstylne

Robotnicza 68C 53-608 Wrocław Polska

KIM SYSTEMY LASEROWE maszyny do znakowania

BRANDY: RMI, GNW, SMARTLASER PRODUKTY: laser, znakowarka laserowa, laser co2, laser do cięcia metalu

86

Rolnicza 14 81-615 Gdynia Polska

tel.: +48587116881 fax: +48587116881 www.smartlaser.pl biuro@rmilaser.eu

Ireneusz Kaszubowski Monika Kaszubowska

MEGAPLOT

BRANDY: Megaplot PRODUKTY: plotery termiczne, plotery frezujące, plotery laserowe, plotery strunowe

Chemiczna 12 41-205 Sosnowiec Polska

tel.: +48322910871 fax: +48322910872 www.megaplot.com.pl office@megaplot.com.pl

Mateusz Nowakowski Rafał Skarboń


MASZYNY DO ZNAKOWANIA MARKING MACHINES

SICO POLSKA

BRANDY: Mimaki, Monti Antonio, Sensient, Pongs, Cham Paper PRODUKTY: media do druku sublimacyjnego, media do druku solwentowego, maszyny do druku, media do sitodruku, serwis maszyn

drukujących Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

tel.: +48228145001 fax: +48228145091 www.sico.pl sico@sico.pl

Piotr Klamecki Sebastian Wojciechowski Błażej Winnicki Marzena Gutknecht

SUNLASER

BRANDY: Sunlaser PRODUKTY: lasery fiber do znakowania, lasery co2, urządzenia cnc

Pszczyńska 1 43-175 Wyry Polska

tel.: +48660407066 fax: +48660407066 www.sunlaser.pl pawel@sunlaser.pl

Paweł Izydor Arnold Katzler

TROTEC POLSKA

BRANDY: Trotec, Rayjet PRODUKTY: systemy laserowe trotec do cięcia i grawerowania, znakowarki laserowe, laminaty grawerskie

Marywilska 22 03-228 Warszawa Polska

tel.: +48223393539 fax: +48223393601 www.troteclaser.com lasery@trodat.net

Grzegorz Łukawski Sabina Greloff

MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski

BRANDY: Profil-3D, Bending Points Indicator, Profil Brzegowy-3D PRODUKTY: taśma do liter przestrzennych profil-3d, program do generowania punktów gięcia liter bpi, profile do automatycznych

giętarek liter Paluch 24 02-147 Warszawa Polska

tel.: +48226526011 fax: +48226526012 www.3dsystem.pl biuro@3dsystem.pl

Łukasz Kunicki Renata Jarzęcka

ALUGRAF

BRANDY: Scigrip, Technicoll, Acrifix, 3M, Mastikol PRODUKTY: kleje do liter przestrzennych, kleje do kasetonów, kleje do pleksi

Zawiła 57D 30-390 Kraków Polska

ALULETTER

Marcin Skrzątek Szymon Warchał Tomasz Janik

materiały do produkcji reklam

tel.: +48123575915 fax: +48122623089 www.alugraf.pl m.skrzatek@alugraf.pl

PRODUKTY: taśma do budowy liter, narzędzia i akcesoria, kleje, ledy, taśma aluminiowa do maszyn typu letter bender, litery przestrzenne led Warszawa 04-680 Warszawa Polska

tel.: +48600349300 fax: +48602853555 www.aluletter.pl biuro@aluletter.pl

87


88


Wysokojakościowe TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM

ƒ filmy klejowe ƒ taśmy dwustronnie klejące na folii ƒ taśmyy dwustronnie klejące ze spienionego akrylu ƒ taśmy klejące montażowe na piance taśmy dwustronnie dw ƒ wykroje samoprzylepne ƒ taśmy dwustronnie klejące na szpulach ƒ taśmy opakowaniowe ƒ i wiele innych... y

ASTAT

ASTAT Sp. z o.o. o.oo ul. Dąbrowskiego 44 441 4 PRODUKTY: taśmy dwustronnie klejące do łączeń technologicznych, taśmy 60-451 Poznań Pozna dwustronnie klejące montażowe, taśmy do fotopolimerów, taśmy opakowaniowe tel. 61 435 95 008 tel.: +48618488871 Mirosław Winter fax 61 435 95 01 0 fax: +48618488276 Henryk Rogoziński www.astat.com.pl Wojciech Szemraj tasmy@astat.com.pl tasmy@astat.com.pp

BRANDY:

Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań Polska

Orafol

info@astat.com.pl

Małgorzata Zyk

89


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM

IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA PRODUKTY: akcesoria do ramek, zamki do łączenia profili, zaślepki, głowice narożne, uszczelki, akcesoria meblowe, akcesoria wystawiennicze Szamotulska 2, Chyby 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48618142732 fax: +48618160569 www.ideal.net.pl pphu@ideal.net.pl

MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

AMANN SP Z O.O.

BRANDY: przemysłowe nici szwalnicze saba c, rasant, serafil, nici do haftu maszynowego isacord, isamet, isa texlight PRODUKTY: przemysłowe nici szwalnicze, nici do szycia odzieży reklamowej, artykułów reklamowych, nici do haftu maszynowego, nici do

mikohaftów Łąkowa 11 90-562 Łódź Polska

tel.: +48426403680 fax: +48426403681 www.amann.com amann@amann.pl, poland@amann.com

AMT PRODUCT materiały do produkcji reklam

BRANDY: AMT JET DS-2 EKO, AMT JET DS-2 MILD, AMT JET DS-2 NANO-Ultra Eco, AMT JET DS-2 SUPER EKO PRIME, AMT JET DS-3 PRODUKTY: atramenty ekosolwentowe, atramenty mildsolwentowe, atramenty twardosolwentowe, laminaty płynne, cleanersy

90

Gen. Maczka 71B 43-346 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48531744686 www.amtpolska.pl biuro@amtpolska.pl

ANTALIS POLAND SP Z O.O.

BRANDY: Coala, Coala Wall Design PRODUKTY: media do druku wielkoformatowego, papiery, płyty z polipropylenu o strukturze plastra miodu, folie samoprzylepne

Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska

tel.: +48221895097 fax: +48223214579 www.antalis.pl info@antalis.pl


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J.

BRANDY: Bergmen PRODUKTY: moduły led, zasilacze, komponenty do produkcji reklam świetlnych

Zawiła 65E 30-390 Kraków Polska

ASTAT

tel.: +48124155050 fax: +48124155050 www.artneon.pl artneon@artneon.pl

Monika Kwiatek Przemysław Rozmus Krystian Niklewicz Mariusz Pietrzak

BRANDY: Orafol PRODUKTY: taśmy dwustronnie klejące do łączeń technologicznych, taśmy dwustronnie klejące montażowe, taśmy do fotopolimerów,

taśmy opakowaniowe Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań Polska

tel.: +48618488871 fax: +48618488276 www.astat.com.pl info@astat.com.pl

Mirosław Winter Henryk Rogoziński Wojciech Szemraj Małgorzata Zyk

AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. BRANDY: AXYZ, Pacer PRODUKTY: plotery, maszyny cnc

Oswobodzenia 1 40-403 Katowice Polska

tel.: +48322597550 fax: +48322530123 www.axyz.pl biuro@axyz.pl

Damian Mazur Rafał Mania

DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) BRANDY: DICKSON MEDIA, EVERGREEN PRODUKTY: banery, frontlity, backlity, blockouty, mesh, eko-tekstylia evergreen, tapety, dekoracje wewnętrzne

Joselewicza 3 Lok.1 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343656294 fax: +48343683254 www.dickson-coatings.pl barbara@max.net.pl

DYSKRET Sp. z o.o.

BRANDY: ClingZ, Penstick, AsphaltArt, OPTI, Continental Grafix, Phototex, Teslin, Guandong PRODUKTY: folie bez kleju: elektrostatyczne, adhezyjne, z mikro-ssawkami, folie na podłogi, ściany, asfalt, folie typu owv

Słupska 45 60-458 Poznań Polska

tel.: +48618498870 fax: +48618498871 www.dyskret.pl dyskret@dyskret.pl

Monika Gałka Anna Podgórska Julita Krzymińska

BRANDY: Endutex Revestimentos Texsteis PRODUKTY: banery, siatki mesh, blockouty, backlity, dekoracje, tekstylia, flagi, reklamy pneumatyczne

Szlachecka 191 32-080 Brzezie Polska

tel.: +48124272467 fax: +48124272467 www.endutex.pl endutex@endutex.pl

Tomasz Halewski

materiały do produkcji reklam

ENDUTEX

91


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

epiLED

BRANDY: Mean Well, Refond, LG, Samsung, WAGO PRODUKTY: moduły led, zasilacze led mean well, taśmy led, sterowniki, złączki, przewody

Traktatowa 1 54-425 Wrocław Polska

tel.: +48713580878 www.epiLED.pl info@epiled.pl

Katarzyna Maluśka Maria Krasowska

ESSENTRA SP. Z O.O. PRODUKTY: przyssawki woblery, dystanse do tablic, podpórki do standów kartonowych, śruby introligatorskie Śląska 126 D 93-237 Łódź Polska

tel.: +4842639526465 fax: +48426395266 www.essentracomponents.pl info@essentracomponents.pl

EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O.

BRANDY: ORAFOL, SIHL, MASTERMEDIA, LENZING, IDEMPAPERS PRODUKTY: folie do reklamy, papier, banery, płyty z tworzyw sztucznych, media do sublimacji

Pass 20 J 05-870 Błonie Polska

tel.: +48223569200 fax: +48223569291 www.europapier.com biuro@europapier-impap.pl

Sławomir Jakubów Mariusz Fronia

FERNIKO SP. Z O.O.

BRANDY: FERNIKO, FERNIKO, FERNIKO, FERNIKO, FERNIKO PRODUKTY: spirale zip-wire zawieszki, okienka do kalendarzy, listwy, maszyny introligatorskie, kiwaki twinsticki pos

Niepokalanowska 5 05-085 Kampinos Polska

tel.: +48227250049 fax: +48227250049 www.ferniko.eu biuro@ferniko.eu

Justyna Rogożnicka Piotr Rogożnicki Magda Komorowska Dariusz Wynimko

HEDPES Advanced Printing Supplies

BRANDY: EPTA INKS - Manoukian-Argon, Visprox, VFP Ink Technologies, Viper, Chromaline, Saati, Argon HT, Technigraf, E.S.C. PRODUKTY: materiały i urządzenia do sitodruku, tampodruku, druku sublimacyjnego i rotograwiury, lakiery, chemia, rakle, siatki, szablony

Folwarczna 1 62-081 Poznań-Przeźmierowo Polska

tel.: +48616637915 fax: +48616637915 www.hedpes.pl info@hedpes.pl

Mikołaj Zielonacki

JOKER HURTOWNIA TKANIN materiały do produkcji reklam

PRODUKTY: tkaniny do druku, tkaniny poliestrowe, tkaniny wodoodporne, media do druku, tkaniny trudnopalne

92

Św. Jadwigi 20 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48503145550 fax: +48343665342 www.joker.info.pl miroslaw@joker.info.pl

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

BRANDY: APOLLO, COATES, PrintColor, CER, Encres DUBUIT, DUBUIT Machines, NBC, FIMOR, EXAKT, microPrint, RKS, KFG, TECHNIGRAF,

SILICONI

PRODUKTY: farby, lakiery, chemia, rakle, siatki, maszyny i urządzenia do sitodruku i tampondruku, szablony, matryce polimerowe i

stalowe Manewrowa 7 92-517 Łódź Polska

tel.: +48426492212 fax: +48426492213 www.kplusl.com.pl biuro@kplusl.com.pl

Anna Kil Dominika Bik Piotr Szymborski Alina Stopczyk


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

KAKADO SP.J.

BRANDY: ECOLINE, NERO, KASZER, ROLBA, ZAWIJARKA PRODUKTY: materiały introligatorskie, papiery i tektura, akcesoria do segregatorów, akcesoria metalowe i plastikowe, maszyny

introligatorskie Kościuszki 86 42-500 Będzin Polska

tel.: +48327615715 fax: +48327615710 www.kakado.pl sales@kakado.pl

Anna Kołodziej Agata Wolna

LAMBDA

BRANDY: ORAFOL, ORACAL, ORAJET, Natura Media, WALL ART, POlI-TAPE, POLI FLOCK, POLI FLEX, STARFLEX, SERGEFERRARI, PONGS,

ASPHALTART

PRODUKTY: folie samoprzylepne, papiery, banery, siatki, tkaniny, tapety, folie okienne, podłogowe, samochodowe, wystawiennicze,

magnetyczne Głogowska 419 60-004 Poznań Polska

tel.: +48618131402 fax: +48618130287 www.lambda.pl lambda@lambda.pl

Marcin Kowalski Jacek Depczyński Wszyscy Na Stoisku

tel.: +48126334411 fax: +48126334411 www.led-labs.pl dystrybucja@led-labs.pl

Konrad Harciarek Paweł Wiśniewski Grzegorz Trzcieliński

LED LABS SP. Z O.O. BRANDY: GOQ PRODUKTY: moduły led

Zakopiańska 2C 30-418 Kraków Polska

MIRANDA SPÓŁKA Z O.O.

PRODUKTY: tkaniny pod druk, tkaniny dekoracyjne, tkaniny do podświetleń, tkaniny odzieżowe

Jedwabnicza 1 62-700 Turek Polska

tel.: +48632800158 fax: +48632800111 www.miranda.pl miranda@miranda.pl

Renata Twardowska Magdalena Górczyńska

MW DISPLAYS /YOOBEE S.C.

BRANDY: mw-displays.pl, ramki-owz.pl PRODUKTY: rollupy, scianki popup, xbannery, lbannery, stoiska promocyjne, trybunki

Pojdy 38 44-238 Czerwionka-Leszczyny Polska

tel.: +48609990797 fax: +48609990797 www.mw-displays.pl biuro@mw-displays.pl

PANTA SP Z O.O. tektura Warecka 3A 91-202 Łódź Polska

tel.: +48426123501 fax: +48426509212 www.panta.com.pl info@panta.com.pl

Edyta Gaworowska Andrzej Łuczak Kamila Radzyńska Olga Dmowska

PRIMAR-B KONRAD MOSKWA

BRANDY: Siser, Sef, Poli-Tape PRODUKTY: bezpośrednia dystrybucja folii termotransferowych: flex flock, solvent, sublimacja.

Pl. Błonie Beszcz, 2 31-573 Kraków Polska

tel.: +48122690046 www.primar-b.pl flex@primar-b.pl

Anna Weksej

materiały do produkcji reklam

BRANDY: Agenda Creme Satine, Attica, Alto, Geltex, Cialux, Vivella, Ovaro, Draka, Viprint, WWSM PRODUKTY: papier, folia pcv i pp twarda w ark., folia pcv miękka i półtwarda w roli, okleiny introligatorskie, mechanizmy do segregatorów,

93


MATERIAŁY DO PRODUKCJI REKLAM MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS PRODUCTION

PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. BRANDY: ProLite, ProWire PRODUKTY: systemy napinające do banerów i tkanin

Emanuela Imieli 32 41-605 Świętochłowice Polska

tel.: +48327710015 fax: +48322451169 www.proaluminium.com.pl marketing@proaluminium.com.pl

Piotr Walczak Jan Rigda

ROLLFIX

BRANDY: ROLLFIX PRODUKTY: taśmy samoprzylepne, taśmy dwustronne, materiały samoprzylepne, taśmy do reklamy: grawerowania, systemów pos,

tampodruku, inne... Bakalarska 19 02-212 Warszawa Polska

tel.: +48225750934 fax: +48225750902 www.rollfix.pl rgrzeszczuk@rollfix.pl

SAFEX SPOL. S R.O.

BRANDY: SAFEX FOLIE, KPMF, BRUXSAFOL PRODUKTY: folie na okna budynków, folie na szyby samochodowwe, folie do zmiany kolor samochodu, folie samochodowe ochronne, folie

do druku Ďáblická 965/2H 182 00 Praha 8 Czechy

tel.: +420270005046 fax: +420270005045 www.safex.cz lazensky@safex.cz

Piotr Bobinski Eva Ticha Martin Lazensky

SIGNSTOOLS

BRANDY: Sott PRODUKTY: narzędzia do produkcji reklam, rakle, noże, sprzęt warsztatowy, płyny do aplikacji i usuwania folii oraz czyszczenia

Ustowo 40C 70-001 Szczecin Polska

tel.: +48504704776 www.signstools.pl lukasz@megadruki.pl

Łukasz Glonek Łukasz Trzupek Agnieszka Kowalewska

TRANSFER-DRUK PRODUKTY: papier sublimacyjny, papier transferowy Zródlana 29A 95-080 Tuszyn Polska

tel.: +48426144329 fax: +48426144324 www.transferdrukpapier.pl monika@transferdrukpapier.pl

Radosław Łabuz Monika Łabuz

TRILOGIQ POLAND Sp. z o.o. materiały do produkcji reklam

PRODUKTY: graphit composite system

94

Działdowska 11/17 01-184 Warszawa Polska

tel.: +48222432167 fax: +48223988845 www.trilogiq.pl info@trilogiq.pl

TROMAR SP. Z O.O.

BRANDY: Tromar “Vinylplast” PRODUKTY: plastizole do sitodruku na tekstyliach

Rybacka 5 55-200 Oława Polska

tel.: +48713133014 fax: +48713133014 www.tromar.pl biuro@tromar.pl

Anna Gorczyca


MEDYCZNE MEDICAL PRODUCTS

PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o.

BRANDY: Pro Media Medica-fartuchy, ProWhite-fartuchy w ponadczasowej bieli, ProColor-autorskie projekty odzieży kolorowej PRODUKTY: fartuchy dla branży medycznej, farmaceutycznej, weterynaryjnej, kosmetycznej, autorskie bluzy kolorowe, czepki lekarskie

Główna 34 64-030 Przysieka Polska Polska

tel.: +48655119900 fax: +48655119900 www.promedia.med.pl biuro@promedia.med.pl

Paulina Spychała Katarzyna Wolnik

METALOPLASTYKA METALWORK

MS SP. Z O.O. PRODUKTY: medale, numizmaty, sztabki, ekskluzywne gadżety, karty do gry Leśna 47 43-211 Czarków K/ Pszczyny Polska

tel.: +48322106000 fax: +48322108000 www.mennicaslaska.pl biuro@mennicaslaska.pl

SOLARON PRODUKTY: pinsy, odznaki, medale, ordery, spinki mankietowe, spinki krawatowe, ordery, ryngrafy, etui, Sienkiewicza 2 78-400 Szczecinek Polska

tel.: +48605434343 www.solaron.pl kontakt@solaron.pl

Tomasz Macki

MULTIMEDIA DOCFILM.PL

BRANDY: TVP2, TVP KULTURA, TVP HD, Belsat PRODUKTY: produkcja filmowa i tv, spoty reklamowe, filmy promocyjne, korporacyjne, videomarketing, wypożyczalnia sprzętu filmowego

i tv Ossowska 123/2 05-220 Zielonka Polska

tel.: +48605620000 fax: +48226356900 www.docfilm.pl p.sadzinski@docfilm.pl

Piotr Sadziński Marcin Śmiałowski

INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA)

BRANDY: ActiveVision, NewAdvert, Viki - Wirtualny Doradca, Kids Interactive PRODUKTY: infokioski, activevision, viki - virtual adviser, digital signage, kids interactive

Produkcyjna 98A 15-680 Białystok Polska

Przemysław Piątek

POLYPINS AG

PRODUKTY: video broszury reklamowe, multimedialna prezentacja produktów, mailing audiowizualny, pins expert, przypinki, medale, smycze, popup cubes.

Langgasse 136 9008 St. Gallen Szwajcaria

tel.: +41712441404 fax: +41712441431 www.polypins.ch yvonne.lesniak@polypins.ch

nośniki danych

tel.: +48857104433 fax: +48857341387 www.infokioski.pl office@infokioski.pl

Yvonne Lesniak

95


MULTIMEDIA PREZENTIKA

BRANDY: PREZENTIKA, POWER POINT, PREZI, iSpring PRODUKTY: profesjonalne prezentacje power point, grafika prezentacjna, scenariusze i copywriting, prezentacje prezi

Pełczyńskiego 18/10 01-471 Warszawa Polska

tel.: +48662702804 www.prezentika.pl firma@prezentika.pl

Tomasz Górecki

RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O. BRANDY: RGB Technology PRODUKTY: telebimy sterowane pc

Tymień 18 76-035 Tymień Polska

tel.: +48943181811 fax: +48943454810 www.rgbtechnology.pl biuro@rgbtechnology.pl

Paweł Madejak Kamil Sokołowski

SOLIX Sp. z o.o. Sp.k.

BRANDY: Samsung, Solix PRODUKTY: systemy digital signage, monitory dotykowe, monitory lcd, ściany wideo, oprogramowanie

1 Maja 13 27-200 Starachowice Polska

tel.: +48412406305 fax: +48412406305 www.solix.pl solix@solix.pl

NARZĘDZIA TOOLS

P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ ŚLIWA

BRANDY: Braille PRODUKTY: wykrojniki dla poligrafii, formy czyszczące i separujące, perinaxy, tłoczniki, w tym tłoczniki teksu braille`a, wykrojniki do

wytłoczeń Sportowa 14 83-110 Tczew Polska

tel.: +48585311383 fax: +48585322837 www.michael.com.pl sekretariat@michael.com.pl

NIETYPOWE UNTYPICAL

DOMICO

BRANDY: Rubik’s Cube, Magic Concepts, Logoloop, Rubik’s Promotion PRODUKTY: kostki rubika, kostki magiczne, karty logoloop, latarki rubik’s, pamięci usb rubik’s

nietypowe

Libelta 1 62-040 Puszczykowo Polska

96

tel.: +48618749137 fax: +48618749137 www.domico.pl biuro@domico.pl

Sławomir Nowicki

NEW PICK SP. Z O.O.

BRANDY: Quick Pick Wykałaczki Nowej Generacji PRODUKTY: quick pick wykałaczki nowej generacji

Infelda 8A 41-219 Sosnowiec Polska

tel.: +48601179293 fax: +48601179293 www.quick-pick.eu info@quick-pick.eu

Ryszard Pikuła


nasze stoisko

Hala F, Stoisko A7

getting your ad dressed

PROMOSTARS ODZIEŻ

BRANDY:

PROMOSTARS, GEFFER

PRODUKTY: Koszulki, Koszulki Polo, Bluzy, Koszule, Polary, Czapeczki, Kurtki Magnacka 4 80-180 Gdańsk - Kowale Polska

tel.: +58571448345 www.promostars.com promo@promostars.com

Paulina Hamerska Katarzyna Reus

97


98


NIETYPOWE UNTYPICAL

WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY

BRANDY: Fiszki, Bucki Academy, Memobox, PRODUKTY: fiszki reklamowe dla twojej branży, personalizacja opakowania i zawartości, dostosowanie tematyki do potrzeb klienta

Topolowa 2/2 80-255 Gdańsk Polska

tel.: +48583416048 fax: +48583416048 www.fiszki.pl reklamowe@fiszki.pl

Maciej Huzarski

NOŚNIKI DANYCH DATA STORAGE MEDIA

MemoRabbit PRODUKTY: pamięć usb, power bank, elektronika reklamowa, wgranie danych na nośniki usb, pendrive w kształcie karty z nadrukiem w pełnym kolorze Kolejowa 65 05-220 Zielonka Polska

tel.: +48227604896 memorabbit.pl biuro@memorabbit.pl

Paweł Boćkowski Aneta Bulik

Pro-USB oraz GIFT STAR

BRANDY: Pro-USB, GIFT STAR - smycze, POLSKA SZKOŁA FUTBOLU PRODUKTY: usb urządzenia, power bank, pendrive 3d, pqi, inne usb

Rybna 1A 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48222584989 fax: +48222584989 www.pro-usb.pl, www.giftstar.pl info@pro-usb.pl, giftstar@giftstar.pl

Monika Marczak Milena Rosłon Paweł Ponichtera

USB System

BRANDY: usb stock, usbandmore PRODUKTY: pamięci usb, power bank, akcesoria usb

Słowackiego 25 05-820 Piastów Polska

tel.: +48227534160 fax: +48227231131 www.usbsystem.pl sprzedaz@usbsystem.pl

sprzedaz@usbsystem.pl sales@usbsystem.eu verkauf@usbsystem.de

USB System

BRANDY: usb stock, usbandmore PRODUKTY: pamięci usb, power bank, myszki, akcesoria usb

Słowackiego 25 05-820 Piastów Polska

tel.: +48227534160 fax: +48227231131 www.usbsystem.pl sprzedaz@usbsystem.pl

WILK ELEKTRONIK S.A. Mikołowska 42 43-173 Łaziska Górne Polska

tel.: +48327369000 fax: +48327369001 www.goodram.com info@wilk.com.pl

Mariola Davydov, Agnieszka Czerwonko Mariola Davydov, Agnieszka Czerwonko Edyta Kopańska, Mariola Davydov, A. Czerwonko

nośniki danych

BRANDY: GOODRAM PRODUKTY: pendrive’y, grawerowanie laserowe, kolorowy nadruk

99


NOŚNIKI DANYCH 100

PROMEDIA.PL BRANDY:

PROMEDIA.pl, USBzLOGO.pl, zLOGO.pl, ePROMEDIA.PL

PRODUKTY: Nadruki na płytach CD/DVD/BD, Muzyka reklamowa, Kolędy, USB - druk UV, grawer; kopiowanie USB, Kartki z logo, zaproszenia, Druk cyfrowy Gdańska 91 90-613 Łódź Polska

tel.: +48426364828 fax: +48426366644 www.promedia.pl info@promedia.pl


101


ALTER GRAF ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: koszulki t-shirt, koszulki polo, bluzy, polary, koszule

A4

Składowa 2 30-010 Kraków Polska

102

Fruit of the Loom, Russell, Uneek Clothing

tel.: +48122945805 fax: +48122946462 www.altergraf.pl krakow@altergraf.pl

Kuba Woźniak


FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. ODZIEŻ

BRANDY:

SG, FDM, nakedshirt, B&C, Gildan, Fruit of the Loom, Tee Jays, Result, Russell, Stormtech, Anvil, Bella+Canvas, Mantis, Regatta, Quadra

PRODUKTY: t-shirty, polo, bluzy, polary, softshelle, kurtki, odzież robocza, odzież biznesowa, odzież sportowa, torby, czapki, ręczniki Sportowa 12 32-083 Balice Polska

tel.: +48126322120 www.falk-ross.pl info@falk-ross.pl

103


IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, koszule, kurtki Pieniężnego 14 10-003 Olsztyn Polska

104

Fruit of the Loom, Russell, Result

tel.: +48896752130 fax: +48896752103 www.iespolska.pl ies@iespolska.pl


NORDICLOTHING ODZIEŻ

BRANDY:

ID IDENTITY, NIMBUS

PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, kurtki, softshelle/polary, odzież sportowa Wersalska 47/75 91-212 Łódź Polska

tel.: +48426511014 fax: +48426511014 www.nordiclothing.pl biuro@nordiclothing.pl

Marta Magrowicz Maciej Milczarek

105


S2 DISTRIBUTION ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: koszulki, t-shirty, koszulki polo, kurtki, polary, bezrękawniki, softshell, czapki, torby, koszule, odzież robocza, odzież sportowa Wadowska 2 31-990 Kraków Polska

106

Sol’s

tel.: +48126454350 fax: +48126846610 www.s2distribution.com.pl biuro@s2distribution.com.pl

Jadwiga Nowak Anna Ambrozik Piotr Tkaczyk


S2 DISTRIBUTION ODZIE呕

BRANDY:

Impliva

PRODUKTY: parasole Wadowska 2 31-990 Krak贸w Polska

tel.: +48126454350 fax: +48126846610 www.s2distribution.com.pl biuro@s2distribution.com.pl

Jadwiga Nowak Anna Ambrozik Piotr Tkaczyk

107


Basics

STEDMAN GMBH ODZIEĹť

BRANDY:

PRODUKTY: T-shirty, Polo, Bluzy, Kurtki, Ubrania sportowe Charlottenburger Allee 27-29 52068 Aachen Niemcy

108

Stedman, Stedman Active, Stedman Stars

tel.: +49241705020 fax: +492417050210 www.stedman.eu support@stedman.eu

Customer Service


TEXET POLAND SP Z O.O. ODZIEŻ

BRANDY:

James Harvest, James Harvest & Frost, Printer Sportswear, D.A.D, Sagaform, ProJob

PRODUKTY: t-shirty, polo, kurtki, spodnie, polary Jasielska 10A 60-476 Poznań Polska

tel.: +48618685671 fax: +48618685692 www.texet.pl biuro@texet.pl

Tomasz Barudin Magdalena Szeib-Łeszyk Anton Zimin

109


brak reklamy

W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. ODZIEŻ

BRANDY:

PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, bluzy, czapki, kurtki, polary, kamizelki, odzież sportowa, koszule wizytowe, produkcja specjalna Buforowa 104 52-131 Wrocław Polska

110

Keya, James&Nicholson, Myrtle Beach, Joe Cool’s

tel.: +4871346440077 fax: +48717351641 www.keyaeurope.pl keya@keyaeurope.pl; west@westpolska.com

Aleksandra Skórska Małgorzata Skowrońska Justyna Kuszej Olga Sztaba


JM COTTON SERVICE ODZIEŻ

BRANDY:

Upperdeck, True Colour

PRODUKTY: Koszulki, Polo, Bluzy, Polary, Czapki baseballowe Trzebnicka 31-33 50-231 Wrocław Polska

tel.: +48713290053 fax: +713290250 www.jmcotton.pl biuro@jmcotton.pl

Mariusz Bartkiewicz Marcin Sobieściak

ODZIEŻ CLOTHING

ADLER CZECH A.S.

BRANDY: ADLER, MALFINI PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, kurtki, czapki

Novy Svet 199 400 07 Usti Nad Labem Czechy

tel.: +800702884 fax: +800702885 www.adler.info sprzedaz@adler.info

AJP COMPANY GROUP

BRANDY: ELITE - WORLD PRINT, RUDE DESIGN, TRANSFERTEX PRODUKTY: transfer, sublimation, digital printing, knitwear, fabric, textiles

Partyzancka 80/92 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422271137 www.elite-worldprint.pl biuroelite1@gmail.com

Kamila Orlikowska

ALEX FOX

BRANDY: Alex Fox PRODUKTY: koszulki, polary, bluzy, czapki, ręczniki tel.: +8004201219 fax: +420211120050 www.alexfox.pl sprzedaz@alexfox.pl

odzież

Sokolovská 100/94 18600 Praha Czechy

111


ODZIEŻ CLOTHING

ARGOS Zakład Produkcji Odzieży PRODUKTY: t-shirt, polo, polary, softshelle, kurtki Rolna 14 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618125158 fax: +48618115718 www.argos.pl info@argos.pl

Rafał Szakoła Anna Picard Anna Picard Monika Prażuch

BODMAN PRODUKTY: nadruki odzieży i gadżetach reklamowych Ryglicka 21B 33-170 Tuchów Polska

tel.: +48134915096 fax: +48134915096 www.bodman.com.pl biuro@bodman.com.pl

Piotr Maniak

BRAND PROMOTION CZ S.R.O. BRANDY: coFEE, SABBOT PRODUKTY: czapki, czapki zimowe, szaliki

Železná 7A 619 00 Brno Czechy

tel.: +420545235852 fax: +420545235785 www.cofee.eu info@cofee.eu

CORPORATE IMAGE SP. Z O.O.

BRANDY: Stedman, Fruit of the Loom, Russell, Gildan, Promodoro PRODUKTY: t-shirt, polo, bluzy, sitodruk, haft

Szczęśliwicka 57 02-353 Warszawa Polska

tel.: +48228240710 fax: +48228245618 www.corporateimage.pl biuro@corporateimage.pl

Żaneta Słupek Łukasz Oszczak Marek Wachnik Tomasz Kamiński

COTTON CLASSICS HANDELS GMBH

BRANDY: SOL’S, Gildan, B&C, Result, Stedman PRODUKTY: odzież sportowa, odzież reklamowa, odzież robocza, torby, ręczniki

Hauptplatz 1 2432 Schwadorf Austria

tel.: +4322302204 fax: +4322303103 www.cottonclassics.pl office@cottonclassics.pl

DREAMTEX SP. Z O.O.

BRANDY: PROMOSTARS, ELEVATE, SLAZENGER, SISER PRODUKTY: odzież reklamowa, odzież firmowa, nadruki na odzieży, folie flex

Szyszkowa 32 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48228574520 fax: +48228579032 www.dreamtex.pl sklep@dreamtex.pl

Paweł Ogonowski Maciej Witak

odzież

Drukarnia MBM

112

BRANDY: MBM Brand, Fruit of the Loom, B&C, Gildan, Sol’s, JHK, Build your brand, Anvil, Beechfield, Russell, Result, AWDIS, PRODUKTY: odzież reklamowa, szycie odzieży pod zamówienie, odzież full print, odzież sportowa, odzież robocza, bluzy, koszule, czapki,

torby

Wróblowicka 47 30-698 Kraków Polska

tel.: +533284836 www.mbmdrukarnia.pl biuro@mbmdrukarnia.pl

Paweł Masełko


ODZIEŻ CLOTHING

ELEPHANT LUKIĆ SP.J.

BRANDY: Madeira, Atlantis, Payper, Promodoro, Mustaghata PRODUKTY: haft komputerowy, czapki, odzież, odzież robocza, naszywki

Niciarniana 2/6 92-208 Łódź Polska

tel.: +48426304204 fax: +48426304205 www.embroidery.pl atlantis@embroidery.pl

Daniel Lukić Marcin Mielczarek

EUDARCAP

BRANDY: Worldcaps, Alpinetex, Justcotton PRODUKTY: czapki, bluzy polarowe, koszulki t-shirt, koszulki polo, kurtki softshellowe

Zborówek 22 28-133 Pacanów Polska

Fabor

tel.: +48413799409 fax: +48413798760 www.reklamowa.pl biuro@eudarcap.pl

Daria Kowalska Krzysztof Kawa Piotr Żarkiewicz Idziak Leszek

BRANDY: FABOR PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, polary, kurtki softshell, torby fullcolor, odzież sportowa, firmowa, znakowanie odzieży i akcesoriów

Składowa 9 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134376394 fax: +48134926002 www.fabor.pl biuro@fabor.pl

Ewelina Zalibowska Klaudia Hydzik Magdalena Musiał

FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: SG, FDM, nakedshirt, B&C, Gildan, Fruit of the Loom, Tee Jays, Result, Russell, Stormtech, Anvil, Bella+Canvas, Mantis, Regatta,

Quadra

PRODUKTY: t-shirty, polo, bluzy, polary, softshelle, kurtki, odzież robocza, odzież biznesowa, odzież sportowa, torby, czapki, ręczniki Sportowa 12 32-083 Balice Polska

tel.: +48126322120 fax: +48126328317 www.falk-ross.pl info@falk-ross.pl

HARVEST SP. Z O.O.

BRANDY: CLIQUE, NEW WAVE, DAD, GRIZZLY, JAMES HARVEST, PRINTER, ANVIL, STEDMAN, ELEVATE, SLAZENGER PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, bluzy, kurtki, polary, softshelle, czapki, torby i plecaki

Marynarska 14 Kl. A Iiipiętro 02-674 Warszawa Polska

tel.: +48228439635 fax: +48228439635 www.harvest.com.pl harvest@harvest.com.pl

HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS BRANDY: HEADWEAR PRODUKTY: czapka z daszkiem, czapka zimowa, kapelusz, daszek, nadruk. haft

I Armii Wojska Polskiego 171 07-200 Wyszków Polska

tel.: +48297428491 fax: +48297423869 www.headwear.com.pl hpl@headwear.com.pl

Michał Matwiejczyk Sven Schmidt Esther Van Loo

IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) Pieniężnego 14 10-003 Olsztyn Polska

tel.: +48896752130 fax: +48896752103 www.iespolska.pl ies@iespolska.pl

odzież

BRANDY: Fruit of the Loom, Russell, Result PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, koszule, kurtki

113


ODZIEŻ CLOTHING

INNOVA SPA

BRANDY: VESTI Made in Italy PRODUKTY: odzież

Via Ardeatina 2479 00134 Roma (Rm) Włochy

tel.: +390671300013 fax: +390671300037 www.innovativewear.com info@innovaspa.it

JAMES ROSS COLLECTION

BRANDY: JAMES ROSS COLLECTION PRODUKTY: winter jackets, body warmers, soft-shell, sweaters, polar fleeces, jeans, pants, summer jackets, work wear, polo’s, t-shirts

Via Boreca 7/9 29121 Piacenza Włochy

tel.: +393356870775 fax: +390523489231 www.jamesross.it fabio@jamesross.it

Fabio Locatello

JHK - PROMOEFEKT

BRANDY: JHK, Dystrybutor JHK POLSKA, Promoefekt PRODUKTY: koszulki jhk, koszulki tshirt, koszulki polo, bluzy polarowe, polary, bluzy dresowe, kurtki, spodnie, bluzy polarowe promoefekt

Bohaterów Warszawy 126 28-100 Busko Zdrój Polska

tel.: +48413786605 fax: +48413786605 www.jhkpolska.pl, www.promoefekt.pl biuro@jhkpolska.pl

Ewelina Sowińska Adach

JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW

BRANDY: JHK T-shirt PRODUKTY: jhk - odzież reklamowa, odzież robocza, t-shirt, koszulki polo, bluzy, polary, koszule, spodnie, kurtki, czapki

Romanowicza 2 30-702 Kraków Polska

tel.: +48126562649 fax: +48122961010 www.jhk.pl, www.jhkpoland.pl biuro@jhk.pl

JM COTTON SERVICE

BRANDY: Upperdeck, True Colour PRODUKTY: koszulki, polo, bluzy, polary, czapki baseballowe

Trzebnicka 31-33 50-231 Wrocław Polska

tel.: +48713290053 fax: +48713290250 www.jmcotton.pl, www.upperdeck.pl biuro@jmcotton.pl

Mariusz Bartkiewicz Marcin Sobieściak

L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o.

BRANDY: Fruit of the Loom, SOL’s, B&C, Regatta, Tee Jays PRODUKTY: 4.500 produktów: odzież reklamowa, odzież sportowa, odzież robocza, odzież biznesowa

Zakopiańska162 A 30-435 Kraków Polska

tel.: +48124467810 fax: +48124467814 www.ksiazkawyboru.pl info@l-shop-team.pl

odzież

LAMBESTE SP Z O O

114

BRANDY: Lambeste PRODUKTY: t-shirt, ręczniki, spodnie, czapki, kamizelki, spodnie sportowe, krótkie spodenki, polo, tshirt dziecięcy, polar, softshell, bluzy

Obrzeżna 5/xip./1 02-691 Warszawa Polska

tel.: +48505596728 www.lambeste-textile.pl lambestepl@gmail.com

Jakub Pyszyński, Shanjun Huang


ODZIEŻ CLOTHING

LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA

BRANDY: Fruit Of The Loom, Regatta, Sols, James&Nicholson, Stedman, Russel PRODUKTY: koszulki, polary, kurtki, czapki, sitodruk, koszule, swetry, polo, bluzy, ręczniki, spodnie, transfer, flock, sublimacja, elastomery

Szczawnicka 1 60-471 Poznań Polska

tel.: +48616703040 fax: +48616521870 www.logos.poznan.pl info@logos.poznan.pl

Paweł Cymer Paweł Lorecki Justyna Jeziorowska

MALAVI Sp. z o.o. Sp.k

BRANDY: Buff, Bolle PRODUKTY: buff- czapki, chusty, kominiarki, bandana, szalik, bolle- okulary przeciwsłoneczne, gogle narciarskie, kaski narciarskie

Al. Prymasa 1000 Lecia 46 Lok 331 01-242 Warszawa Polska

tel.: +48228360231 fax: +48222151888 www.malavi.pl biuro@malavi.pl

Radosław Kasprzak

NORDHORN SP. Z O.O.

BRANDY: Nordhorn, Texsta, Cup Of Sox, Prego PRODUKTY: skarpety, skarpety reklamowe, skarpety z logotypem, skarpety promocyjne, zlecenia reklamowe

Brużyczka Mała 49 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48512609228 www.nordhorn.com.pl office@nordhorn.com.pl

Olaf Wójtowicz Marek Balczerczyk

NORDICLOTHING

BRANDY: ID IDENTITY, NIMBUS PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, kurtki, softshelle/polary, odzież sportowa

Wersalska 47/75 91-212 Łódź Polska

tel.: +48426511014 fax: +48426511014 www.nordiclothing.pl biuro@nordiclothing.pl

Marta Magrowicz Maciej Milczarek

P&T PRODUKTY: bluzy dresowe, t-shirty, odzież funkcyjna, koszulki polo, long-sleevy Franciszkańska 104/112 Lok. 34 91-845 Łódź Polska

tel.: +48603608422 www.piotrekitomek.pl biuro@piotrekitomek.pl

Piotr Bień

PLATINIUM Producent odzieży reklamowej PRODUKTY: koszulki polo, t-shirty, polary, softshele, kurtki, bezrękawniki, torby sportowe, odzież robocza, ręczniki, szlafroki Okulickiego 51Lok 262 31-637 Kraków Polska

tel.: +48126374140 fax: +48126374140 www.platinium.krakow.pl platinium@platinium.krakow.pl

Adrian Łyszczarz Agata Wajman

PP Europe I. Lepse Boul.8 03680 Kyiv Ukraina

tel.: +380444952305 www.ppeurope.com info@ppeurope.com

Oles Bielienkyi Olga Krytska

odzież

BRANDY: special for printing, DTG, promo textile, promo t-shirt, Poly Print PRODUKTY: koszulka, koszulka polo, sweatshirts, hoodies, children’s t-shirt

115


ODZIEŻ CLOTHING

PROMOSTARS

BRANDY: PROMOSTARS, GEFFER PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, koszule, polary, czapeczki, kurtki

Magnacka 4 80-180 Gdańsk - Kowale Polska

tel.: +58571448345 www.promostars.com promo@promostars.com

Paulina Hamerska Katarzyna Reus

R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. BRANDY: VALENTO PRODUKTY: promotional wear, workwear, corporate wear, sportwear

Ctra. Valencia, Km 10, 200, Poligono Milenium 13 50420 Cadrete, Zaragoza Hiszpania

tel.: +34976595758 fax: +34976592161 www.valento.es europe@rgpublicidad.com

S2 distribution

BRANDY: Sol’s, James & Nicholson, Myrtle Beach, Impliva, Regatta PRODUKTY: t-shirt, polo, bluza, polar, softshell, kurtka, czapka, parasol, ręcznik, ubranie robocze, koszula, koszule wizytowe, spodnie

Wadowska 2 31-990 Kraków Polska

tel.: +48126454350 fax: +48126846610 www.s2distribution.com.pl biuro@s2distribution.com.pl

Piotr Tkaczyk Anna Ambrozik

Stedman GmbH

BRANDY: Stedman, Stedman Active, Stedman Stars PRODUKTY: t-shirty, polo, bluzy, kurtki, ubrania sportowe

Charlottenburger Allee 27-29 52068 Aachen Niemcy

tel.: +49241705020 fax: +492417050210 www.stedman.eu support@stedman.eu

Customer Service

STRUS SJ PRODUKTY: sitodruk do 12 kolorów, szycie i odzież, opakowania ozdobne, gadżety na palety Spokojna 5 05-502 Piaseczno Polska

tel.: +48227569656 fax: +48227569037 www.strus.com.pl info@strus.com.pl

Magdalena Jejer

SzyjemyReklamowe PRODUKTY: t-shirt, polo, bluzy, polar, softshell, nietypowe Promenada 1/3 Lok. 11 00-778 Warszawa Polska

tel.: +48510020009 www.szyjemyreklamowe.pl kontakt@szyjemyreklamowe.pl

Robert Molis

odzież

TEXET POLAND SP Z O.O.

116

BRANDY: James Harvest Sportswear, James Harvest & Frost, Printer Activewear, DAD Sportswear, Sagaform, Queen Anne & Lord Nelson PRODUKTY: odzież promocyjna, odzież reklamowa, odzież żeglarska, torby podróżne, akcesoria outdoor

Jasielska 10A 60-476 Poznań Polska

tel.: +48618685671 fax: +48618685692 www.texet.pl biuro@texet.pl

Magdalena Szeib-Łeszyk Anton Zimin


ODZIEŻ ROBOCZA WORKWEAR

TH CLOTHES

BRANDY: TH CLOTHES PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, koszule, trykotaże, sweat-shirty, polary, wiatrówki, odzież robocza, spotrswear, softshells i kurtki

Rua Principal Nº67, Pinheiros, Apartado 194 2440-901 Batalha Portugalia

tel.: +351244769515 fax: +351244769509 www.thclothes.com thclothes@thclothes.com

Monica Esteves

AXON SAFETY & PROMO by Aspis Hellas S.A. BRANDY: AXON SAFETY & PROMO PRODUKTY: odzież robocza

12Ο Χλμ Θεσσαλονίκης Έδεσσας, Βι. Πε. Σίνδου Τ.θ. 1135, Τ.κ. 57022, Θεσσαλονίκη 57192 Thessaloniki-Edessa, Grecja

tel.: +302310722707 fax: +302310722686 www.aspis-safety.gr marketing@aspis-safety.gr

Panagiotis Skliris George Glouftsis

OGRZEWACZE REKLAMOWE HAND WARMER

ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW PLASKACZ PRODUKTY: ogrzewacz reklamowy wielokrotnego użytku, kompres żelowy wielokrotnego użytku, organizer do kluczy key|smart Wola Hankowska, Akacjowa 42 42-233 Mykanów Polska

tel.: +48343287171 fax: +48343287171 www.abcnplus.com info@abcnplus.com

Przemysław Plaskacz Zbigniew Ziemba

OPAKOWANIA, ETUI PACKAGING, CASES

ALBINEX SP. J.

BRANDY: ALBINEX, ROYAL CASE PRODUKTY: etui do okularów, ściereczki z mikrofibry, etui z naturalnej i imitacji skóry, nadruk pełen kolor na etui i mikrofibrze

Trakt Brzeski 132 05-070 Sulejówek Polska

tel.: +48227833181 fax: +48227833161 www.albinex.com.pl info@albinex.pl

Tomasz Urban

ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. PRODUKTY: pudełka oklejane, pudełka denko/wieczko, pudełka ozdobne, opakowania - z tektury litej i falistej tel.: +48616523870 fax: +48616523870 www.art-box.com.pl r.krauwicki@art-box.com.pl

Piotr Jasina

opakowania, etui

Ogrodowa 131 62-081 Przeźmierowo Polska

ARTBOX PRODUKTY: puszki ozdobne i reklamowe na kawę, herbatę, słodycze, alkohole Kiełczowska 64B 51-315 Wrocław Polska

tel.: +48713527827 fax: +48713527837 www.artbox.pl artbox@artbox.pl

Mieszko Nowak

117


OPAKOWANIA, ETUI PACKAGING, CASES

HS-TRADE

BRANDY: ETUO.PL, ICON PRODUKTY: personalizowane etui do urządzeń mobilnych z nadrukiem, akcesoria do urządzeń mobilnych

Strzeszyńska 33/119 60-479 Poznań Polska

tel.: +48600232675 fax: +48600232675 www.hs-trade.pl / www.etuo.pl biuro@hs-trade.pl

IN DUPLO S.C.

BRANDY: In duplo, Bag Street Box PRODUKTY: torby papierowe, torby reklamowe, pudełka tekturowe, pudełka reklamowe, sitodruk

Podskarbińska 32/34 03-829 Warszawa Polska

tel.: +48228713785 fax: +48228713784 www.induplo.pl induplo@induplo.pl

OPIFEX-SKA SP. Z O.O.

BRANDY: OPIFEX-SKA, KHAJA - SZCZOTKI, PELCZAR - PRALINY PRODUKTY: skrzynki na praliny, skrzynki na wino, skrzynki na herbaty, drewniane kasety, drewniane prezentery

Pocztowa 24 37-418 Krzeszów Polska

tel.: +48158798362 fax: +48158798362 www.opifex-ska.pl opifex.krzeszow@gmail.com

P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O.

BRANDY: PAT PRODUKTY: opakowania, ekspozytory, displaye, standy, eksluzywne stojaki, holdery

Legionów 100 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343602377 fax: +48343602389 www.bugala.pl az@bugala.pl

Artur Zych Marcin Rydz

P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ PRODUKTY: opakowania tekturowe znakowane kaszerowane złocone Świerczewskiego 33 49-130 Tułowice Polska

tel.: +48774600206 fax: +48774277027 www.pakcer.com.pl biuro@pakcer.com.pl

Eugeniusz Rurynkiewicz

TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY opakowania, etui

PRODUKTY: pudełka prezentowe, zestawy upominkowe, opakowania niestandardowe, obwoluty, prezenty

118

Nurmiego 44 03-289 Warszawa Polska

tel.: +48228115702 fax: +48228115702 www.topgadzety.com.pl biuro@topgadzety.com.pl

Natalia Król Krzysztof Pietrusiewicz Paulina Popławska Aleksandra Dryja


OPASKI SILIKONOWE, ODBLASKI SILICONE BRACELETS

LIZARD JAROSŁAW SUSKI PRODUKTY: opaski samozaciskowe, breloki odblaskowe, naklejki odblaskowe, kamizelki odblaskowe Główna 33 86-021 Maksymilianowo K.bydgoszczy Polska

tel.: +48525153386 www.odblaski.net.pl jarek@odblaski.net.pl

Jarosław Suski

OPROGRAMOWANIE SOFTWARE

ACREBIT S.A.

BRANDY: Microsoft Dynamics NAV, PrintVis - rozwiązanie dla poligrafii PRODUKTY: printvis - system oparty na microsoft dynamics nav przygotowany specjalnie na potrzeby branży poligraficznej

OPASKI SILIKONOWE, ODBLASKI

Odrowąża 15 03-310 Warszawa Polska

tel.: +48226120058 fax: +48226120058 www.acrebit.com acrebit@acrebit.pl

Łukasz Orzęcki Michał Przyłęcki Emilia Podlińska

PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI PRODUKTY: opaski samozaciskowe, breloki odblaskowe, naklejki odblaskowe, kamizelki odblaskowe Ul. Główna 33 86-021 Maksymilianowo k. Bydgoszczy, Polska

tel.: +48525153386 www.odblaski.net.pl jarek@odblaski.net.pl

Jarosław Suski

119


OPROGRAMOWANIE SOFTWARE

CICERO STAPRO GROUP S.R.C.

BRANDY: MiS Cicero Xi, MiS Cicero L PRODUKTY: system do zarządzania mis cicero xi dla średnich i dużych drukarni, system do zarządzania mis cicero l dla małych drukarni

Pernstynske Nam.51 53002 Pardubice Czechy

tel.: +420467003111 fax: +420467003119 www.cicero.pl koziatka@iscicero.pl

Dominik Koziatka Jiri Zapotocky Dominik Koziatka

CRM VISION

BRANDY: CRM Vision PRODUKTY: crm vision

Jagiellońska 13 80-371 Gdańsk Polska

tel.: +48585005585 fax: +48583334142 www.crmvision.pl biuro@crmvision.pl

Michał Żynda

iwarePRINT

BRANDY: iwarePRINT PRODUKTY: erp dla poligrafii, web2print, w2p, web-to-print, e-commerce dla poligrafii

Armii Krajowej 6B Lok.4 50-541 Wrocław Polska

tel.: +48713364826 fax: +48713364826 www.iwareprint.pl bok@iwareprint.pl

Łukasz Głośny

LEA24 sp. z o.o.

BRANDY: LEA PRODUKTY: przyjazne oprogramowanie dla firm reklamowych, zarządzanie projektami, obsługa obiegu dokumentów, wspomaganie

sprzedaży, crm Wrzosowa 2 87-100 Toruń Polska

tel.: +48566904960 fax: +48566904965 www.lea24.pl lea@lea24.pl

Bartosz Obermuller Łukasz Łoch

MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.

BRANDY: Materna Communications, mProfi.pl PRODUKTY: mprofi.pl - aplikacja do komunikacji z uczestnikami, rejestracja automatyczna, agenda na telefon, głosowania mobilne,

ankiety mobilne Wita Stwosza 28A 02-661 Warszawa Polska

tel.: +48228434919 fax: +48228522543 www.materna.com.pl biuro@materna.com.pl

Magdalena Nawrocka Grzegorz Obrębski Piotr Herman Jan Markiewicz

MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN

BRANDY: Meritum IT, MIS-Poligrafia PRODUKTY: erp mis web-to-print, system zarządzania dla drukarni, automatyczny wybór sposobu realizacji, impozycji, job ganging,

oprogramowanie

planowanie produkcji

120

Kolista 25 40-486 Katowice Polska

MNUMI

tel.: +48509485494 www.meritumit.pl biuro@meritumit.pl

BRANDY: Mnumi PRODUKTY: web to print

Puławska 233, Lok. B5 02-715 Warszawa Polska

tel.: +48501270418 fax: +48223507356 www.mnumi.pl piotr.pakier@mnumi.com

Piotr Pakier


OUTDOOR&INDOOR

GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRODUKTY: stojaki reklamowe, ekspozytory, kosze, haki, art. kooperacyjne

Żółkiewskiego 35 04-305 Warszawa Polska

tel.: +48226102682 www.galmet.waw.pl galmet.sc@wp.pl

Tomasz Michalak Agata Michalak

OUTDOOR&INDOOR ADD-ART PRODUKTY: produkcja i montaż:, kreatywnych form reklam na zewnątrz i wewnątrz budynku, reklam świetlnych, tablic reklamowych, oklejanie pojazdów Giserska 13 26-600 Radom Polska

tel.: +48483656667 fax: +48483656667 www.add-art.pl biuro@add-art.pl

Paulina Jankowska

ADSYSTEM

BRANDY: Adsystem PRODUKTY: rollup, stoiska, ścianki reklamowe, multiframe, vario tel.: +48717998914 fax: +48717330549 www.adsystem.pl office@adsystem.pl

AKB-POLAND

Pawłowski Łukasz Malwina Gucwa Konrad Czajkowski

BRANDY: AKB-POLAND, AKB PRODUKTY: polski producent wyświetlaczy led, reklama led, telebimy led, producent oświetlenia led dla reklamy (taśmy i moduły led),

producent led Plac Defilad 1 (Pkin) 00-901 Warszawa Polska

tel.: +48224163696 www.akb-poland.com kontakt@akb-poland.com

outdoor&indoor

outdoor&indoor

Atramentowa 11 / Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Polska

121


122


MATY PROMOCYJNE

WELCOME TO THE NEW DIMENSION Hala E, Stoisko D8

OUTDOOR&INDOOR

www.maty-promocyjne.pl atyy p o ocyj yj e p

KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. BRANDY:

Jet-Print, Kleen-Way, Event-Mat, Patio, Ad-Mat

PRODUKTY: producent mat, wycieraczki z logo, maty barowe, reklama na podłodze, gadżety reklamowe Fabryczna 5/12 26-130 Suchedniów Polska

tel.: +48412672500 fax: +48412672501 www.kleen-tex.pl sales@kleen-tex.pl

123


OUTDOOR&INDOOR AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA BRANDY: CITI LENS, ARENA LENS, ECO LENS, MINI SEM, SEMAFOR PRODUKTY: moduły led, zasilacze led, profile aluminiowe, transformatory do neonów, elkamet Brzezie, Szlachecka 92 32-080 Zabierzów Polska

tel.: +48122830840 fax: +48122854484 www.amcsystem.pl biuro@amcsystem.pl

Dukat Katarzyna Dziura Katarzyna Bartuś Katarzyna Adam Rybczyński

ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. PRODUKTY: kaseton, oklejanie samochodów, oklejanie witryn, litery 3d, tablice Płocka 5A, Biuro 421 01-231 Warszawa Polska

tel.: +48223905496 fax: +48223905496 www.art-techno.pl biuro@art-techno.pl

Mariusz Skodowski Marina Kiryleiza

BTT ALTER / HJE

BRANDY: ALUFRAME SYSTEMY RAMOWE PRODUKTY: profile do systemów z tkaniną, akcesoria, oświetlenie led

Tokarskiego 2/14 40-749 Katowice Polska

tel.: +48602477634 fax: +48322556631 www.hje-polska.eu akociak@hje-polska.eu

Adam Kociak Gabriela Janiczek - Kociak

DM SYSTEM PRODUKTY: reklamy pos/pod, standy postaci, gadżety reklamowe, cyfrowy druk uv, druk na szkle Al. Pokoju 81 31-564 Kraków Polska

tel.: +48124295720 fax: +48124295733 www.dmsystem.com.pl jn@dmsystem.com.pl

dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna PRODUKTY: naklejki podłogowe, naklejki adhezyjne, naklejki na taśmy kasowe, materiały pos, oklejanie witryn Przemysłowa 21 23-200 Kraśnik Polska

tel.: +48818251020 fax: +48818253003 www.dotmedia.pl biuro@dotmedia.pl

Katarzyna Dudek

EXACT PRODUKTY: systemy wystawiennicze, rollupy, ścianki prasowe, ścianki reklamowe, wystawy, ekspozytory wykonywane wg projektu klienta, systemy outdoor

outdoor&indoor

Brukowa 6 05-092 Łomianki Polska

124

tel.: +48227740152 fax: +48224995233 www.exact.net.pl exact@exact.net.pl

G&G STUDIO

BRANDY: G&G Studio, druk24h.pl - Centrum Dobrego Druku PRODUKTY: druk cyfrowy, oklejanie pojazdów, visual merchandising, termoformowanie dużych elementów, produkcja pos, reklama multi-

medialna Redutowa 25 01-106 Warszawa Polska

tel.: +48226663636 fax: +48226663637 www.ggstudio.pl; www.druk24h.pl zapytanie@ggstudio.pl; handlowy@druk24h.pl

Paweł Grot Michał Głowacki Monika Wysocka


OUTDOOR&INDOOR GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. BRANDY: Get Noticed PRODUKTY: light boxes, ramy, profile, banery, dekoracyjne płyty betonowe

Wyspiańskiego 16/6 60-750 Poznań Polska

tel.: +48422036562 fax: +48422036562 www.getnoticed.pl support@getnoticed.pl

Pedro Sousa Aleksandra Żółtowska

HOUSE OF PRINT

PRODUKTY: billboardy, citilighty, backlighty, siatki mesh, folie one way vision, druk bezpośredni na pcv, standy kartonowe,

Jagiellońska 6/26 03-721 Warszawa Polska

tel.: +48228801301 fax: +48224124912 www.houseofprint.pl adam.teclaw@houseofprint.pl

Adam Tecław Klaudia Wasilewska

INVENTINI SP Z O O

BRANDY: Inventini PRODUKTY: namioty reklamowe, flagi, siedziska reklamowe, parasole, gadżety

Wodzisławska 358 44-274 Rybnik Polska

tel.: +48327062121 www.inventini.com office@inventini.com

Dawid Zimoch

Iteco Sp. z o.o.

BRANDY: IsoFrame, SnapUp, BannerUp, MultiMaster, BannerRail, FlexiFrame, Impression, SwingUp, SnappyFrame, PRODUKTY: ściany reklamowe/prasowe, stojaki banerowe, mobilne stoiska targowe, stojaki na ulotki, banery itp.

Niedźwiedzia 17 54-232 Wrocław Polska

tel.: +48717963390 fax: +48717963392 www.iteco.com.pl www.isoframe.pl itm@iteco.com.pl

Krzysztof Tuszewski

KAPILAR-REKLAMA

BRANDY: GLOSTERTUBE, F.A.R.T., EGL, NEON COOL, MEANWELL PRODUKTY: neony, litery przestrzenne podświetlane led, tablice led, kasetony, pylony

Krucza 16 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

KENTO

tel.: +4842712554433 fax: +4842712554433 www.kapilar.pl lukasz.frankowski@kapilar.pl

Łukasz Frankowski Bogdan Wiśniewski Łukasz Frankowski

BRANDY: Kento STAND UP, Kento WALL STREET, Kento SPEED UP, Kento CARTRIDGE, Kento SPIDER PRODUKTY: ścianki wystawiennicze magnetyczne i tekstylne, rollupy i lightboxy, stojaki pod banery i stojaki na ulotki, trybunki, wydruki

Kamienna 43 31-403 Kraków Polska

tel.: +48124204860 fax: +48124157539 www.kento.pl biuro@kento.pl

BRANDY: Jet-Print, Kleen-Way, Event-Mat, Patio, Ad-Mat PRODUKTY: producent mat, wycieraczki z logo, maty barowe, reklama na podłodze, gadżety reklamowe

Fabryczna 5/12 26-130 Suchedniów Polska

tel.: +48412672500 fax: +48412672501 www.kleen-tex.pl sales@kleen-tex.pl

outdoor&indoor

KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O.

Ewelina Pasternak Dominika Sielicka

125


OUTDOOR&INDOOR Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., Modart Outdoor sp. z o.o. BRANDY: BeHive, Gablota reklamowa, Totem Multimedialny PRODUKTY: gablota z przeźroczystym ekranem lcd, zewnętrzny kiosk multimedialny, broszura wideo

Matki Teresy Z Kalkuty 18/16, Romera 15 20-538 Lublin Polska

tel.: +48814401880 fax: +48814401880 www.hajdukgroup.pl, www.modart.com.pl info@hajdukgroup.pl, modart@modart.com.pl

Rafał Misiura Iwona Zdziebłowska

Leddex LTD

BRANDY: Lumaire, Leddex, Samsung, ESPE, Sunny PRODUKTY: menuboard, plexi, leddex, ledmoduły, zasilaczeimpulsowe

Elektrinies 8 LT-03150 Wilno Litwa

tel.: +691059184 fax: +48228477355 www.amicus.pl www.leddex.eu michal@amicus.pl

Michał Grzybowski Miroslav Leściński Adam Malik

LITEX PROMO SP. Z O.O. PRODUKTY: namioty reklamowe, parasole reklamowe, flagi i banery reklamowe, markizy, meble Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

tel.: +48627375700 fax: +48627375708 www.litex.pl litex@litex.pl

Grzegorz Płotka Carmela Maik Sebastian Wolarz Angelina Olejnik

MAXIMEDIA

BRANDY: OmniFrame, Visual Magnetics, G-Floor PRODUKTY: omniframe, visual magnetics, g-floor

Robotnicza 66 53-608 Wrocław Polska

tel.: +48717726969 fax: +48717726969 www.maximedia.com.pl biuro@maximedia.eu

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

BRANDY: UrbanINFO.tV, Freewifi.waw.pl, mzamedia.pl PRODUKTY: fullback - reklama na tyle pojazdów, digital signage w autobusach - urbaninfo.tv, plakaty w autobusach, reklama hot-spot,

wifi-marketing Włościańska 52 01-710 Warszawa Polska

tel.: +48225687527 fax: +48225687523 www.mzamedia.pl reklama@mza.waw.pl

Grzegorz Rogólski Agnieszka Słomczyńska Dariusz Syper

Mitko Sp. z o.o.

BRANDY: Mitko, Mitkotent, Jehlan, Dome, Rider PRODUKTY: namioty reklamowe, flagi z nadrukiem sublimacyjnym, parasole z nadrukiem, pufy i kostki reklamowe, rollupy

outdoor&indoor

Os. 1 Maja 16G 44-304 Wodzisław Śląski Polska

126

tel.: +48324446616 fax: +48327570920 www.mitko.pl kontakt@mitko.pl

Aleksandra Jakubczyk Ewa Piszczek Karina Rak Radek Beinhauer

MPL POWER ELEKTRO

BRANDY: Delta Electronics, MW Power, Global Leader Power, POS Power PRODUKTY: zasilacze do led, taśmy/paski led, moduły led, żarówki led z gwintem e14/e27/gu10/mr16, profile led

Wschodnia 40 44-119 Gliwice Polska

tel.: +48324400950 fax: +48324400951 www.mplpower.pl power@mplpower.pl

Mateusz Jaromin Wiktoria Bilot


OUTDOOR&INDOOR NEON EFEKT

PRODUKTY: producent reklam

Strużańska 26 05-126 Stanisławów Pierwszy Polska

tel.: +48227873066 fax: +48227873066 www.neonefekt.pl biuro@neonefekt.pl

Marcin Pełszyk

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PRODUKTY: plastikowe, szklane i podświetlane podstawki wydawcze, tace barowe, maty, wobblery, pos

Fabianowska 128 62-052 Komorniki Polska

tel.: +48618108821 fax: +48618107933 www.noex.com.pl biuro@noex.com.pl

POLTENT SP. Z O.O.

BRANDY: Poltent, Vento PRODUKTY: stałociśnieniowe namioty vento, bramy startowe, balony i namioty reklamowe, ekrany reklamowe i projekcyjne, flagi i pufy

Os. 1 Maja 16H 44-304 Wodzisław Śląski Polska

tel.: +48327206523 fax: +48327979900 www.poltent.pl kontakt@poltent.pl

Szymon Wichrzycki, Kristine Ruskule Kristine Ruskule Monika Durka

POP TIME SP. Z O.O. PRODUKTY: akcesoria pos, stojaki na ulotki, ekspozytory produktowe, pojemniki, organizery, stojaki informacyjne, potykacze, listwy

cenowe

Matuszewska 14, Bud. C6 03-876 Warszawa Polska

tel.: +48226788125 fax: +48226786976 www.poptime.pl wkrolikowska@poptime.pl

Izabela Pawlak Wioleta Królikowska

POSMMARKET PRODUKTY: pos, haki, listwy, złączki, stojaki Słoneczna 14 64-234 Radomierz Polska

tel.: +48228770116 fax: +48228770116 www.posmmarket.pl magdalena.nieckarz@posmmarket.pl

REGATTA-POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: Regatta Professional, Regatta Standout, Regatta Hardwear PRODUKTY: kurtki, softshelle, polary, spodnie, akcesoria

Częstochowska 5 32-085 Modlnica Polska

tel.: +48508044315 fax: +48123994071 www.regattaprofessional.com mzdzieszynski@regatta.com

Mariusz Zdzieszyński

BRANDY: Studio55, PrintCenter, SmartTent PRODUKTY: pneumatyczne balony, bramy, namioty, namioty pop up, dome tent, gwiazda, wydruki sublimacyjne, solwentowe, systemy

wystawiennicze Ględowo 3H 77-300 Człuchów Polska

tel.: +48223929233 fax: +48598345678 www.studio55.info office@studio55.pl

Marcin Szczerba Robert Jurczak Maciej Staciwa

outdoor&indoor

STUDIO55 SP. Z O.O.

127


OUTDOOR&INDOOR TENT-BALONY

BRANDY: Tent Balony PRODUKTY: balony reklamowe, namioty pneumatyczne, namioty stelażowe, flagi, druk wielkoformatowy, roll-up’y, druk wielkoformatowy,

sublimacja Ludwika Mierosławskiego 17 15-145 Białystok Polska

tel.: +48857431472 fax: +48857408950 www.tentbalony.pl biuro@tentbalony.pl w.szczepanski@tentbalony.pl

Elżbieta Żukowska Wojciech Szczepański

TENT GRUPA SP. Z O.O

BRANDY: Tent Grupa PRODUKTY: balony reklamowe, namioty pneumatyczne i stelażowe, bramy pneumatyczne, flagi, roll’upy, banery, meble reklamowe,

airboardy, chwieje Kwiatowa 13 16-001 Ignatki, 16-001 Kleosin Polska

tel.: +48857461646 fax: +48857461646 www.tentgrupa.pl biuro@tentgrupa.pl

Ewa Świrydowicz Michał Bójko Marta Niemczynowicz

ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. PRODUKTY: roll up’y, flagi, ścianki wystawiennicze, stoiska targowe, outdoor Handlowa 3 83-000 Pruszcz Gdański Polska

tel.: +48587702283 fax: +48587702287 www.ultimadisplays.pl maciej.zarakowski@ultimadisplays.pl

Karol Wojczuk Aneta Dębska Anna Biegała

WATS PRODUKTY: balony gazoszczelne, balony helowe, namioty gazoszczelne, balony reklamowe, atrapy produktów Klubowa 1 43-356 Bujaków Polska

tel.: +48338222721 fax: +48338222721 www.wats.com.pl wats@wats.com.pl

PARASOLE UMBRELLAS

FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH

BRANDY: FARE, RainLite, TRIMAGIC, SlimLite, Safebrella, FARE-AOC, Mini Windfighter, FARE-Nature, FARE-Gearshift, Magic-Windfighter PRODUKTY: fare, rainlite, trimagic, slimlite, safebrella, fare-aoc, mini windfighter, fare-nature, fare-gearshift, magic-windfighter

Stursberg Ii 12 42899 Remscheid Niemcy

tel.: +492191609150 fax: +4921916091520 www.fare.de s.zimmermann@fare.de; j.sikorski@gremo.pl

Stefan Zimmermann Jacek Sikorski

tel.: +37128665888 www.promolat.lv tamila@promolat.lv

Normunds Barinovs Tamila Linde

GIFA SIA parasole

BRANDY: UMCOAT PRODUKTY: bag for umbrella

128

Slavu 7 1035 Riga Łotwa


PHOTO 360 SHOTS

BRANDY: 360 Shots PRODUKTY: prezentacje 360, packshoty typu duch, packshoty 2d, lookbook, zdjęcia 360

Zaradzyńska 8A 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48516106085 www.360shots.com.pl biuro@360shots.com.pl

Przemysław Nowicki Milena Domaszewicz

DEPOSITPHOTOS INC.

BRANDY: DEPOSITPHOTOS PRODUKTY: zdjęcia stockowe, wektory, wideo i editorial

547 Broadway, Suite 5 10012 New York Stany Zjednoczone

tel.: +48223071503 fax: +48123953187 www.depositphotos.com pl@depositphotos.com

Katarzyna Kosowska Julia Kosova

FOTOLIA LLC

BRANDY: Fotolia PRODUKTY: zdjęcia, wektory, ilustracje, wideo

345 Park Ave CA95110 San Jose Stany Zjednoczone

tel.: +48223897052 pl.fotolia.com biuro@fotolia.com

MODE SA

BRANDY: Mode360 PRODUKTY: photo composer, jumbo, twister, mini twister

Starowiejska 67 80-534 Gdańsk Polska

tel.: +48587396440 fax: +48587396441 www.mode360.eu office@mode360.eu

NAJLEPSZEFOTO.PL

BRANDY: Najlepszefoto, Expoalbums PRODUKTY: fotoalbumy, fotoksiążki, fotokalendarze, fotoobrazy, płyty cd/dvd z nadrukiem

Rudna Mała 481 36-072 Świlcza Polska

tel.: +48172755298 fax: +48481268826 www.najlepszefoto.pl pro@najlepszefoto.pl

Damian Walicki Wanda Löhndorf Michał Buczkowski

ORBITVU Sp z o.o.

BRANDY: Orbitvu, Alphashot PRODUKTY: zautomatyzowane, kompaktowe studia fotograficzne do zdjęć produktowych

Sienkiewicza 48 42-600 Tarnowskie Góry Polska

tel.: +48323921060 fax: +48323921061 www.orbitvu.pl info@orbitvu.pl

Klaudia Kalinowska Robert Wiącek

Photogenica sp. z o.o. zamówienie Domaniewska 47 02-672 Warszawa Polska

tel.: +48222453801 fax: +48223981083 www.photogenica.pl info@photogenica.pl

Dariusz Elżbieta Andrzej

photo

BRANDY: photogenica, photogenica - sesje fotograficzne PRODUKTY: bank zdjęć - ponad 35 mln utworów: zdjęcia, grafiki, wektory, klipy filmowe, wideo, footage, video, audio, sesje foto na

129


130


PIECZĄTKI STAMPS

COLOP POLSKA

BRANDY: COLOP, Heri, Horray, COLORIS PRODUKTY: pieczątki, urządzenia flashowe, urządzenia do produkcji pieczątek, datowniki, długopisy i pióra z pieczątką

Smolenia 16 41-902 Bytom Polska

tel.: +48323887030 fax: +48323887036 www.colop.pl office@colop.pl

MODICO - SUN STAMPER

BRANDY: NOMO, MODICO PRODUKTY: maszyny oraz materiały do produkcji pieczątek, pieczątki, długopisy z pieczątką

Alpejska 57 04-628 Warszawa Polska

tel.: +48228154888 fax: +48228158010 www.modico.pl info@modico.pl

TRODAT POLSKA

BRANDY: Trodat, Reiner, Noris, UNI Mitsubishi Pencil PRODUKTY: pieczątki, długopisy z pieczątką, stemple elektr., tusze specjalne, długopisy

Marywilska 22 03-228 Warszawa Polska

tel.: +48223393600 fax: +48223393602 www.trodat.pl, www.unimitsubishi.pl handel@trodat.net

Anna Socha Edyta Orzechowska

WAGRAF PRODUKTY: stemple, pieczątki, maszyny do pieczątek Stradomska 56A 04-608 Warszawa Polska

tel.: +48228121234 www.wagraf.pl hurt@wagraf.pl

PODKŁADKI POD MYSZ MOUSE PADS

FELLOWES POLSKA SA

BRANDY: Fellowes, OPTRIX by Body Glove, AeraMax PRODUKTY: ergonomiczne akcesoria komputerowe, podkładki pod mysz, podstawki na dokumenty, podnóżki/podpórki pod plecy,

podstawy na monitory/laptopy Bandurskiego 94 05-270 Marki Polska

tel.: +48222052110 fax: +48224819615 www.fellowes.pl fellowespolska@fellowes.pl

BRANDY: KUNSZT, GIFTS GALLERY PRODUKTY: z uchylnym wierzchem i standardowe, z kalendarzem: standardowym lub indywidualnym, podkładki notesowe, realizacje

autorskie, min 20 szt Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48126237235 fax: +48124234360 www.kunszt.krakow.pl kunszt@kunszt.krakow.pl

Iwona Dulińska

podkładki pod mysz

KUNSZT

131


q،PæįōíĽğ ĤßPğıĉÀíæŒ

ŊŊŊďāĻß

132

$4/!& *&+&%+!)))&$


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA

COPY GENERAL SP. Z O.O. PRODUKTY: Projektowanie graficzne, identyfikatory, naklejki, plakaty, roll-up Usypiskowa 1 02-368 Warszawa Polska

tel.: +48226522926 fax: +48226522924 www.copygeneral.pl kontakt@copygeneral.pl

Konrad Ziółkowski Paweł Kamiński Piotr Mackiewicz

133


Wyprodukowaliśmy już ponad 50 mln kart! Dzięki niskim cenom, szybkiej i profesjonalnej realizacji co trzecia karta w Twoim portfelu pochodzi z naszej fabryki!

t,BSUZPUXJFSBKnjDFES[XJ t*EFOUZöLBUPSZ t,BSUZSBCBUPXF t8J[ZUØXLJ

Szczegóły oferty na www.polskiekarty.pl Al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, tel./fax +48 12/ 415 11 45, +48 12/ 415 11 66, e-mail: info@polskiekarty.pl

www.facebook.com/PolskieKarty 134


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA

D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. PRODUKTY: druk mało i wielkoformatowy (obrazy na płótnie, fototapety, wydruki CAD, rollupy), nisko i wysokonakładowy (plakaty, naklejki, ulotki, kalendarze...), krówki reklamowe Ul. 1 Maja 45 97-400 Bełchatów Polska

tel.: +446333392 www.dhrkontakt.pl biuro@dhrkontakt.pl

Robert Papiewski Małgorzata Ratajczyk

POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) PRODUKTY: druk soczewkowy, druk lenticularny, druk animowany, flip, 3d, druk soczewkowy wielkoformatowy, druk na folii soczewkowej Bonifacego 70/20 02-936 Warszawa Polska

tel.: +48608127614 fax: +48228420152 www.3dprint.pl bartkiewicz@3dprint.pl

Paweł Tryzno

ALFA-PRINT SP. Z O.O.

BRANDY: POLIGRAFIKA, OPAKOWANIE PRODUKTY: miesieczniki poligrafika i opakowanie tel.: +48228281400 fax: +48228281400 www.poligrafika.pl anna.naruszko@poligrafika.pl

Beata Wielgat Anna Naruszko Iwona Zdrojewska

ALNUS SP. Z O.O.

BRANDY: HP Indigo, Oce, Konsberg, Arizona, Sakurai PRODUKTY: druk i oprawa, książki, broszury, fotoalbumy, fotokalendarze, katalogi, gazetki, wizytówki, karty biznesowe

Cechowa 51A 30-614 Kraków Polska

tel.: +48126597180 fax: +48123768980 www.alnus.pl biuro@alnus.pl

Tomasz Porębski Sebastian Jakobschy

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Świętokrzyska 14A 00-050 Warszawa Polska

135


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. PRODUKTY: standy, segregatory, torby, pudełka, broszury Trakt Lubelski 30, Wola Ducka 05-408 Glinianka Polska

tel.: +48227899535 fax: +48227619556 www.amk-group.pl amk@amk-group.pl

Hubert Karolak Patrycja Pełka Marlena Rękawek

AXXEL SP. Z O.O.

BRANDY: 100Gifts.pl, mousepady.pl, czyscik.pl, axxellenticular.pl PRODUKTY: druk lenticularny 3d/flip/anim, mousepady, maty na ladę sklepową, czyściki telefoniczne, btl & pos

Sosnkowskiego 40-42 45-254 Opole Polska

tel.: +48774422200 fax: +48774422055 www.axxel.pl biuro@axxel.pl

Adam Jastrzębski Agnieszka Pawluś Barbara Nowacka

BLUEPOS SP. Z O.O. PRODUKTY: display’e, standy, stojaki, ekspozytory, wykonane z kartonu i tektury falistej, opakowania tekturowe i kaszerowane, konfekcjonowanie Płowiecka 3 04-501 Warszawa Polska

tel.: +48256757650 fax: +48256757650 www.bluepos.pl biuro@bluepos.pl

Jolanta Stefańska Paweł Puch

Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online BRANDY: Cardilla PRODUKTY: karty plastikowe, identyfikatory

Płowiecka 70 04-501 Warszawa Polska

tel.: +48790629629 www.cardilla.eu klient@cardilla.eu

Karolina Miecznikowska Michał Borkowski

CARTPOLAND

BRANDY: CartPoland, Bramkiobrotowe.eu, MegaKarta.pl PRODUKTY: karty plastikowe, identyfikatory, legitymacje, program lojalnościowy, karty zbliżeniowe

Olszowa 5 05-300 Wólka Mińska Polska

tel.: +48257587643 fax: +48222050188 www.cartpoland.pl biuro@cartpoland.pl

Marcin Gruba Marzanna Witowska Inna Vegrynovska

COPY GENERAL SP. Z O.O. poligrafia cyfrowa/offsetowa

PRODUKTY: projektowanie graficzne, identyfikatory, naklejki, plakaty, roll-up

136

Usypiskowa 1 02-368 Warszawa Polska

tel.: +48226522926 fax: +48226522924 www.copygeneral.pl kontakt@copygeneral.pl

Konrad Ziółkowski Paweł Kamiński Piotr Mackiewicz

DAZAR Sp. z o.o. Sp. K.

BRANDY: DAZAR PRODUKTY: kalendarze książkowe, notesy, zeszyty, bruliony, koło-bruliony, tornistry, plecaki, piórniki

Jana Kazimierza 6 05-502 Piaseczno Polska

tel.: +48227572269 fax: +48227373064 www.dazar.pl dazar@dazar.pl

Dariusz Zaręba Ireneusz Marczak Marcin Gnich Adam Stelmasiak


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

dobra-drukarnia.pl PRODUKTY: producent kalendarzy ściennych, kalendarze ścienne, kalendarze Al. Legionów 114B 18-400 Łomża Polska

tel.: +48864734226 fax: +48864734204 www.dobra-drukarnia.pl joanna@libra-print.pl

Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards PRODUKTY: opakowania ozdobne, opakowania na wino, opakowania na gifty, opakowania biznesowe, opakowania personaliowane Błońska 58 05-830 Nadarzyn Polska

tel.: +48506330229 fax: +48227398885 www.fdc.com.pl info@ozdobne-opakowania.com

Marzena Bekasiewicz Anna Krawczyk

DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. PRODUKTY: druki wartościowe i numerowane, druki personalizowane, druki reklamowe, książki, rolki do automatów biletowych i kas fiskalnych Al. Nmp 52 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343430434 fax: +48343651164 www.czg.pl drukarnia@czg.pl

Izabela Bulanda Marcin Sobczyk Marcin Kosik

DRUKARNIA DIAMENT S.C. PRODUKTY: galanteryjna oprawa, skomplikowane katalogi, prace ręczne, nietypowe uszlachetnienia, notesy z gumką Biskupińska 26 30-732 Kraków Polska

tel.: +48122900413 www.diamentdruk.pl maryna@diamentdruk.pl

Maryna Michałowska Anna Grabowska Patrycja Rogulska Maciej Ptasiński

DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM PRODUKTY: ulotki, ulotki składane, plakaty, wizytówki, katalogi szyte, katalogi klejone, kalendarze, notesy, papiery firmowe, Struga 2 10-270 Olsztyn Polska

tel.: +48896795393 fax: +48896795393 www.eulotki.com biuro@eulotki.com

drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO PRODUKTY: wizytówki, ulotki, plakaty, folie, banery, roll-up, katalogi, kalendarze, fotoobrazy, druk cyfrowy, druk wielkoformatowy tel.: +48684511367 www.wydrukujemy.to sklep@wydrukujemy.to

DRUKARNIA KOLUMB BRANDY: KOLUMB PRODUKTY: kalendarze

Budowlana 15 41-100 Siemianowice Śląskie Polska

tel.: +48323521700 fax: +48323521702 www.drukarniakolumb.pl info@drukarniakolumb.pl

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Osadnicza 35 65-785 Zielona Góra Polska

137


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

Drukarnia PIGA.PL

BRANDY: piga PRODUKTY: balony z nadrukiem, ulotki, katalogi, plakaty, wizytówki

Borowa 84 43-100 Tychy Polska

tel.: +48327003707 fax: +48327003707 www.piga.pl piga@piga.pl

Mateusz Malina Zofia Jedzok Dominika Kurzeja Kornelia Krzysiek

DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O.

BRANDY: Filharmonia Druku, Drukarnia Viper PRODUKTY: karty plastikowe, pos, btl, kalendarze, katalogi, foldery, segregatory, naklejki, teczki, zaproszenia, wizytówki, ulotki, plakaty

Rejtana 25/35, Brama 3 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48343712525 fax: +48343712525 www.filharmoniadruku.pl marketing@drukarniaviper.pl

Karolina Bednarczyk Irena Sobczyńska-Kukuryk Tatiana Matyja Dobrawa Żyła

Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. PRODUKTY: kalendarze, katalogi, teczki, foldery, plakaty Warsztatowa 8 B 40-750 Katowice Polska

tel.: +48322066256 fax: +48323524440 www.drukarniawydruk.pl drukarniawydruk@interia.pl

DrukarniaSpeed.pl

BRANDY: DrukarniaSpeed, Printvit PRODUKTY: druk offsetowy, druk offsetowy uv, druk rastrem stochastycznym, katalogi, plakaty, kalendarze, opakowania

Robotnicza 45 - 47 55-095 Długołęka Polska

tel.: +48717360704 fax: +48713548822 www.drukarniaspeed.pl info@drukarniaspeed.pl

Mariusz Stokłosa Dariusz Pilik Piotr Hajdamowicz Grzegorz Ochman

DRUKOMAT

BRANDY: drukomat PRODUKTY: wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, kalendarze, notesy, teczki, opakowania, billboardy, koszulki, banner, folie, latex, płyty pvc

Wypoczynkowa 13 64-920 Piła Polska

tel.: +48673490777 fax: +48673490777 www.drukomat.pl kontakt@drukomat.pl

Patrycja Józefszczyk Ilona Wysocka

FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. poligrafia cyfrowa/offsetowa

BRANDY: FASTBIND PRODUKTY: maszyny i materiały introligatorskie do opraw personalizowanych, fotoalbumów, fotoksiążek, firmowych materiałów prezen-

138

tacyjnych. Krasickiego 108 97-500 Radomsko Polska

tel.: +48446821600 fax: +48446850860 www.fastbindpolska.pl poligrafia@tomaco.pl

Mirosław Bugała

FIRMA SPRINT PRINT S.C. PRODUKTY: katalogi, foldery, teczki ofertowe, kalendarze, ulotki Piłsudskiego 143 92-236 Łódź Polska

tel.: +48426430013 fax: +48426430013 www.sprint-print.pl biuro@sprint-print.pl

Izabela Jabłońska Emilia Krymarys Alicja Chutkiewicz Dariusz Chober


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

FORTIS M. BOROWY SP. J. PRODUKTY: materiały reklamowe w 3d, materiały reklamowe na pcv, podkładki pod mysz, opakowania, magnesy reklamowe Jana Z Kolna 16 65-014 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772130 fax: +48684772138 www.fortis.net.pl druk3d@fortis.net.pl

FOTO LAB

BRANDY: Digitalalbum PRODUKTY: fotoksiążki, fotoalbumy, fotoupominki, karty menu, mała poligrafia, fotoobrazy, etui, odbitki wielkoformatowe, zdjęcia-

duratrans Dworcowa 4/5 39-300 Mielec Polska

tel.: +48177889277 fax: +48177885916 www.digitalalbum.pl reklama@digitalalbum.pl

Stanisław Bryg Łukasz Stokłosa

Gry Na Zamówienie

BRANDY: Kuźnia Gier, Fajne RPG, Boardgames4u PRODUKTY: gry tworzone na zamówienie

Al. 29 Listopada 130/517 31-406 Kraków Polska

tel.: +48791629616 www.grynazamowienie.pl radoslaw@grynazamowienie.pl

Radosław Szeja

Hanami ARGO S.A.

BRANDY: Hanami, EGAO, ROCO PRODUKTY: laminatory, folie laminacyjne, folie poligraficzne, spirale zamykane

Krynicka 1 83-393 Gdańsk Polska

tel.: +48585543525 fax: +48585543500 www.hanami.com.pl folia@argo.pl

Mariusz Sarbiewski Arek Pytliński Michał Smyk

KIMM PRODUKTY: matryce mosiężne do złoceń i tłoczeń, matryce i patryce do tłoczenia znaków braille’a, polimerowe matryce do tłoczeń Kolorowa 9A/23 05-400 Otwock Polska

tel.: +48226102113 fax: +48226102113 www.kimm.pl info@kimm.pl

Katarzyna Mazek

KSERKOP SP. Z O.O.

BRANDY: SAMSUNG PRODUKTY: materiały poligraficzne tel.: +48126339700 fax: +48126237088 www.kserkop.pl info@kserkop.pl

Kunke Poligrafia sp. z o.o.

BRANDY: Kunke Static PRODUKTY: naklejki elektrostatyczne kunke static, p.o.s., poligrafia reklamowa, bloczki reklamowe z perforacją, broszury

Magazynowa27 88-100 Inowrocław Polska

tel.: +48523574999 fax: +48523574999 www.kunke.pl bok@kunke.pl

Błażej Kunke Michał Tomczyk Jakub Różanski Janusz Kunke

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Mazowiecka 21 30-019 Kraków Polska

139


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O.

BRANDY: Miłe Pakiety dla firm, Miły Notes, Miłe Studio Graficzne, Miłe Magnesy, Miły Druk, Miły Zespół:) PRODUKTY: druk cyfrowy, druk offsetowy, studio graficzne, wizytówki, broszury, foldery, metki, etykiety, naklejki, koperty, ulotki itp.

Al. Ken 36 Nr Lok.118 - Galeria Ursynów 02-797 Warszawa Polska

tel.: +48221212845 www.miladrukarnia.pl zapytanie@miladrukarnia.pl

48221212845 Godz.Pracy: Pon - Pt : 9 -18 48221212845

NOTAPRESS JACEK ZUPOK PRODUKTY: minipaletki reklamowe, kostki reklamowe, notesy, wizytówki przezroczyste pcv, kalendarze Żelazna 20 41-506 Chorzów Polska

tel.: +48322414451 fax: +48327570482 www.notapress.pl dyrekcja@notapress.pl

Marcin Migas Jacek Zupok Marius Ziomek

OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI WARSZAWA

PRODUKTY: letterpress, druk offsetowy, cyfrowy, typograficzny, tłoczenie, hot-print, ekskluzywne wizytówki, zaproszenia, metki, albumy,

książki

Sokołowska 12A 01-142 Warszawa Polska

tel.: +48226328352 fax: +48226314940 www.oficyna-drukarska.pl info@oficyna-drukarska.pl

Marta Rudnik

OpenPrint.pl PRODUKTY: wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, notesy Naramowicka 266 C 61-601 Poznań Polska

tel.: +48605202022 fax: +4861236334 www.openprint.pl kontakt@openprint.pl

Magdalena Pietrzyk Sylwia Góral Jakub Jędro Bernadeta Surma

PARIO PRINT SP. Z O.O. PRODUKTY: książki, kalendarze, opakowania i display, non boos, konfekcjonowanie Al. Jana Pawła Ii 31/27 31-864 Kraków Polska

tel.: +48124269426 fax: +48124269426 www.parioprint.pl jarek@parioprint.pl

Jarosław Szczudrawa Karolina Marcisz Marta Dobrowolska

PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia Internetowa poligrafia cyfrowa/offsetowa

BRANDY: pbdruk PRODUKTY: ulotki, foldery, wizytówki, broszury, katalogi, plakaty, kalendarze, notesy, papiery firmowe, teczki ofertowe, papiery firmowe

140

Al. J. Piłsudskiego 73 10-449 Olsztyn Polska

tel.: +48896795668 fax: +48897228150 www.pbdruk.pl bok@pbdruk.pl

PIN SP. Z O.O

BRANDY: PIN PRODUKTY: druk cyfrowy, druk płyt cd/dvd/bd, opakowania do płyt, selektywny lakier uv, katalogi

Podgórna 25 03-157 Warszawa Polska

tel.: +48694498060 fax: +48694498060 www.drukcd.pl info@drukcd.pl


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. PRODUKTY: druki reklamowe, galanteria papiernicza, torby papierowe, etykiety samoprzylepne, kopery Przejazdowa 25 05-800 Pruszków Polska

tel.: +48221234337 www.polskidruk.com.pl biuro@polskidruk.com.pl

Agnieszka Guła

POLSKIE KARTY

PRODUKTY: produkcja kart plastikowych, karty rabatowe, karty podarunkowe, karty lojalnościowe, karty rodzinne

Al. 29 Listopada 94 31-406 Kraków Polska

tel.: +48124151145 fax: +48124151190 www.polskiekarty.com.pl info@polskiekarty.pl

Agnieszka Wojtuniak Renata Sobczyk Marzena Socha Beata Banduła Suder

PRESI.PL

BRANDY: Presi, Brand Shop, NEOzenzai, One Room PRODUKTY: katalogi, ulotki, plakaty, wizytówki, notesy, kalendarze, banery, zdrapki, naklejki, arkusze plano, teczki, zaproszenia

Towarowa 3 62-090 Mrowino Polska

tel.: +48612220003 fax: +48612275962 www.presi.pl presi@presi.pl

Piotr Taterka Monika Żywicka Ewa Matuszak Ryszard Michalski

SPECIAL GIFT

BRANDY: Worth Keeping, Rossi PRODUKTY: 3d pocztówka, 3d magnes, 3d zakładka, 3d minikartka, 3d wizytówka

Tyszki 16 76-200 Słupsk Polska

tel.: +48660000509 www.special-gift.pl kontakt@special-gift.pl

Kornel Płotka

SUN CHEMICAL SP Z O.O.

BRANDY: Mutoh, Spectra Polaris Printheads, Seiko SPT 510 Printheads, Vutek, Roland, Mimaki, Scitex Turbojet PRODUKTY: druk na tkaninach, streamline esl hpq lo, streamline mut lo, streamline ultima hp lo, streamline txd

Okólna 46 A 05-270 Marki Polska

tel.: +48227615100 fax: +48227615101 www.sunchemical.com.pl grp_email_info@sunchemical.com

Krzysztof Ostrowski

TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.

BRANDY: Technopol Group, RD-Druk PRODUKTY: standy, opakowania z tektury falistej i kartonu, ekspozytory, druk cyfrowy i offsetowy, materiały pos tel.: +48627358458 fax: +48625918253 www.technopol.com.pl t.lipinski@technopol.com.pl

Tomasz Lipiński Jolanta Kolanowska

TORRO SPÓŁKA Z O.O. PRODUKTY: druk offsetowy, uv waterless, hybrydowy, 3d lentikularny, na pcv, pp, pet, elektrostatyce, uszlachetnienia lakierami

specjalnymi Bielawska 6/3 02-511 Warszawa Polska

tel.: +48227138990 fax: +48227138991 www.torro.pl monika@torro.pl

Dariusz Skoczeń Ada Cwyl Iwona Szcześniak Katarzyna Kołodziejska

poligrafia cyfrowa/offsetowa

Wańkowicza 1B 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

141


POLIGRAFIA CYFROWA/OFFSETOWA DIGITAL / OFFSET

VIPERPRINT SP. Z O.O.

BRANDY: viperprint PRODUKTY: wizytówki, ulotki, plakaty, kalendarze, druk cyfrowy

Rejtana 25/35, Brama Nr 3 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48343444444 www.viperprint.pl info@viperprint.pl

Urszula Gradoń Weronika Migoń Karolina Krawczyk

WIELAND DRUKARNIA CYFROWA

BRANDY: Banerpolska PRODUKTY: ulotki, wizytówki, banery, plakaty, tablice reklamowe

Senatorska 37 60-326 Poznań Polska

tel.: +48618674901 fax: +48618616903 www.wieland.com.pl biuro@wieland.com.pl

Paweł Wieland

WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. PRODUKTY: kalendarze trójdzielne, plakatowe, wieloplanszowe, biurkowe, druk offsetowy, cyfrowy Moniuszki 2 05-270 Marki Polska

tel.: +48694297991 fax: +48694297991 www.wytworniakalendarzy.pl biuro@wytworniakalendarzy.pl

Gosia Ela Michał Mateusz

YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO YAGRA ANDRZEJ SKALSKI

BRANDY: Albena, Albena+, Wega, Alcona, Carte Lumina. PRODUKTY: papiery kraft bielone 2 0-80 g/m2, kartony celulozowe i makulaturowe, tektury introligatorskie, tekstylne torby reklamowe

Nowogrodzka 2B 92-221 Łódź Polska

tel.: +48426787482 fax: +48426787482 www.yagra.com.pl andrzej.skalski@yagra.com.pl

Bartłomiej Turoboś

POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT

ADVER MEDIA poligrafia wielkoformatowa

PRODUKTY: druk cyfrowy, druk solwentowy, druk uv, druk offsetowy, frezowanie cnc, artykuły reklamowe

142

Miła 9 26-600 Radom Polska

tel.: +48483632188 fax: +48483632188 www.advermedia.pl biuro@advermedia.pl

AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY: Anapurna, Jeti PRODUKTY: anapurna m2050i, jeti tauro, jeti mira

Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa Polska

tel.: +48223111900 fax: +48223111966 www.agfa-polska.pl halina.gryka@agfa.com

Adriana Piotrowska Przemysław Arabski Adrian Życki


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA

DPSDRUK.PL DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA

3M™ MCS™ WARRANTY QUALIFIED MANUFACTURER BRANDY:

3M™ MCS™ Warranty Qualified Manufacturer, Digital Printing Solutions

PRODUKTY: Druk wielkoformatowy w technologii HP Latex, Certyfikowany producent nadruków lateksowych na foliach 3M™, Projekt, produkcja i montaż. Firleja 27 82-300 Elbląg Polska

tel.: +48556212121 fax: +48556212126 www.dpsdruk.pl druk@dpsdruk.pl

Sławek Tomaszewski Piotr Kaczyński

143


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA

9,90

144

DRUKARNIA BERG PRODUKTY: banery, folie, canvas, owv, mesh, rollup’y, billboardy, plakaty, płyty pcv z nadrukiem, potykacze, oklejanie Kurlandzka 10 61-248 Poznań Polska

tel.: +48618753685 fax: +48618753685 www.drukarniaberg.pl biuro@drukarniaberg.pl

Marcin Budzisz Paweł Hoffmann


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA

AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY:

Anapurna, Jeti

PRODUKTY: Anapurna M2050i, Jeti Tauro, Jeti Mira Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa Polska

tel.: +48223111900 fax: +48223111966 www.agfa-polska.pl halina.gryka@agfa.com

Adriana Piotrowska Przemysław Arabski Adrian Życki

POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT

ANDRUS PRODUKTY: druk uv na szkle i plexie, tablice reklamowe z pcv i dibondu, stand kartonowe i z pcv, fototapety papierowe z montażem, banery reklamowe Kłobucka 25 02-699 Warszawa Polska

tel.: +48223312873 fax: +48223312835 www.andrus.com.pl andrus@andrus.com.pl

API.PL SPÓŁKA Z O.O.

BRANDY: Epson, HandTop, Homer, Transmatic, Gongzheng, Summa, Jetbest, Yakohita, Drytac, Vesline, Ploterfilms, Kaspar, Wasatch, Onyx,

Caldera

ARTLAB PRODUKTY: druk wielkoformatowy, reklama wizualna, reklama na samochodach Szyszkowa 11 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48228681013 fax: +48228681014 www.artlab.pl artlab@artlab.pl

Kamil Celej Kamil Cholewicki

poligrafia wielkoformatowa

PRODUKTY: plotery wielkoformatowe, atramenty, media, software, części zamienne, usługi doradczo-serwisowe, maszyny do druku dtg, plotery tnące Okrężna 37, Rąbień tel.: +48422505595 95-070 Aleksandrów Łódzki fax: +48422505594 Polska www.api.pl lodz@api.pl

145


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT

ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. PRODUKTY: druk na tekstyliach do 3, 2 m szerokości, druk na materiałach płaskich (pvc, plexi, dibond, drewno itp.) Klimasa 6 50-515 Wrocław Polska

tel.: +48713481488 fax: +48713481356 www.arwfocus.pl katarzyna.bosakiewicz@arwfocus.pl tomasz.klimczak @arwfocus.pl

Katarzyna Bosakiewicz Tomasz Klimczak

COLGRAPHIX BV

BRANDY: Coldenhove Papier Holland, J-Teck, Sawgrass, Ergosoft, Klieverik, Verseidag PRODUKTY: papier transferowy; atrament sublimacyjny, papier protekcyjny, profilowaniem, serwis, tekstylia

Klavermaten 7 7472 DD Goor Holandia

tel.: +31547335600 fax: +31547335601 www.colgraphix.com info@colgraphix.com

Witold Wolowiec Marcel Hulsman

DiPrinter.com

BRANDY: LONGIER UV LED, SUPERIOR UV AF, lampy DIPRINTER UV, FRASER PRODUKTY: drukarki longier, tusze superior uv af do ocearizona/fujiacuity, tusze superior uv i solwentowe superior h, lampy uv, czyściwa

do głowic Długa 92 42-233 Wierzchowisko Polska

tel.: +48516131270 www.diprinter.com info@diprinter.com

Piotr Słotwiński Magdalena Czerniuk

DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ Warranty Qualified Manufacturer

BRANDY: 3M™ MCS™ Warranty Qualified Manufacturer, DPSdruk.pl Digital Printing Solutions, Fotoboard.com.pl, CONTACT PRODUKTY: druk wielkoformatowy w technologii hp latex, certyfikowany producent nadruków lateksowych na foliach 3m™, projekt,

produkcja i montaż Firleja 27 82-300 Elbląg Polska

tel.: +48556212121 fax: +48556212126 www.dpsdruk.pl druk@dpsdruk.pl

Sławek Tomaszewski Piotr Kaczyński

DRUKARNIA BERG

PRODUKTY: banery, mesh, folie, owv, płótno-canvas, rollup’y, billboardy, plakaty, tablice reklamowe, montaż i wyklejanie reklam

Kurlandzka 10 61-248 Poznań Polska

tel.: +48618753685 fax: +48618753685 www.drukarniaberg.pl biuro@drukarniaberg.pl

Marcin Budzisz Paweł Hoffmann

poligrafia wielkoformatowa

INTEGART SP. Z O.O.

146

BRANDY: Neschen, Arlon, 3M, HP, Mactac PRODUKTY: folie magnetyczne, folie samoprzylepne, bannery, tapety i papiery, tkaniny

Maszynowa 1 55-330 Błonie, Gm. Miękinia Polska

tel.: +48713153191 fax: +48713151602 www.integart.com.pl biuro@integart.com.pl

LABO PRINT S.A.

PRODUKTY: banery, siatki, płyty pcv, folie, sublimacja, flagi, tekstylia, standy kartonowe, etykiety

Rabczańska 1 60-476 Poznań Polska

tel.: +48618411889 fax: +48618432537 www.laboprint.pl office@laboprint.eu

Julia Kuchyńska Joanna Drobkiewicz Joanna Chorąży Jerun Bipost


POLIGRAFIA WIELKOFORMATOWA LARGE-FORMAT

PHU “GRAFFITI” Krystian Grabowski PRODUKTY: wielkoformatowa drukarnia onlinie Przejazdowa 5 67-300 Szprotawa Polska

tel.: +48606633483 fax: +48683760728 www.baner4you.pl biuro@graffiti-reklama.pl

Polish Specialities Sp z o.o.

PRODUKTY: plotery wielkoformatowe w dowolnych konfiguracjach i rozmiarach., media do druku wielkoformatowego., tusze, serwis,

doradztwo. Planty 16C/18 25-502 Kielce Polska

tel.: +48412438000 fax: +48412438000 www.immaginemedia.pl/ iza@immaginemedia.pl

Grzegorz Honek Izabela Stachurska

SERVICE CALL S.C.

BRANDY: ROLAND, SUN CHEMICAL, FUJI UVIJET PRODUKTY: atramenty solwentowe, eko-solwentowe, uv, części do ploterów, plotery, akcesoria, serwis

Żeglugi Wiślanej 8B/40 03-043 Warszawa Polska

tel.: +48725813131 fax: +48224123405 www.servicecall.pl biuro@servicecall.pl

Konrad Rafalik

Zinart Sp. z o.o.

BRANDY: SunChemical, Oracal, Avery, LG, Kemica, OLFA, 3M, Tesa, SIHL, PRODUKTY: farby solwentowe, sublimacyjne, folie samoprzylepne, banery, papiery do druku, akcesoria, roll-upy

Robotnicza 1A 53-607 Wrocław Polska

tel.: +48713735939 fax: +48713592662 www.zinart.pl zinart@zinart.pl

Paweł Trzeciak Adam Zindulski

PÓŁPRODUKTY SEMI – FINISHED PRODUCTS

F.H. DAVIS

BRANDY: Davis PRODUKTY: druk sublimacyjny na tkaninach., tkaniny dekoracyjne., pikowanie tkanin

Miłosna 37 43-300 Bielsko-Biała Polska

tel.: +48338127063 fax: +48338127063 www.davis.pl a.kramarczyk@davis.pl

Agnieszka Kramarczyk

ENDUTEX Szlachecka 191 32-080 Brzezie Polska

tel.: +48124272467 fax: +48124272467 www.endutex.pl endutex@endutex.pl

Tomasz Halewski Anna Kubaty

półprodukty

BRANDY: Endutex Revestimentos Texsteis PRODUKTY: banery, siatki mesh, blockouty, backlity, dekoracje, tekstylia, flagi, reklamy pneumatyczne

147


GIFT SOLUTIONS WITH A TOUCH OF GLAMOUR

SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION AG Drรถschistrasse 15 Postfach 567 9495 Triesen Liechtenstein Tel: +423 399 5757 corporategifts.north@swarovski.com

148


PREZENTY MOTYWACYJNE INCENTIVE GIFTS

BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET PRODUKTY: księgi pamiątkowe, albumy fotograficzne, fotoalbumy, fotoksiążki, karty menu, okładki na dokumenty, opakowania, etui Zaszkolna 2 30-243 Kraków Polska

tel.: +48124297245 fax: +48124297245 www.introligatornia.net zbigniew@introligatornia.net

Marta Barańska Zbigniew Barański

ESC art GmbH

BRANDY: Rubber Ducks, Piggy Banks, Garden Gnomes, Tigerente ®, Bernd das Brot ® PRODUKTY: Artykuł upominkowy, Produkty promocyjne, Zabawki, Rekreacyjne produkty, Produkty ogrodowe

Schwabstr. 9 89171 Illerkirchberg Niemcy

tel.: +49734692297 fax: +49734692299 www.esc-art.eu info@esc-art.eu

Reiner Schaudt Christoph Pupko

KURTIAK I LEY

BRANDY: Piękne Książki, Kurtiak i Ley PRODUKTY: edycjebibliofilskie, książkiartystycznne, introligatorstwoartystyczne, księgigości, książkikolekcjonerskie

Szczecińska 1 75-120 Koszalin Polska

tel.: +48221006212 fax: +48943474976 www.kurtiak-ley.pl edu@kurtiak-ley.pl

Edward Ley Urszula Kurtiak

SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION

BRANDY: Swarovski Gifts Solution PRODUKTY: markowa kolekcja (biżuteria, breloki, trofea, artykuły piśmiennicze oraz indywidualne projekty upominków)

Droschistrasse 15, P.o. Box 567 FL-9495 Triesen Liechtenstein

tel.: +505009009 fax: +505009009 www.swarovski.com olga.kulmaczewska.external@swarovski.com

PRODUCENT MANUFACTURER

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS

BRANDY: 12M PRODUKTY: podkładki pod mysz, podkładki z kalendarzem, maty reklamowe, magnesy, notesy i naklejki, czyściki, druk lentikularny 3d

i offsetowy uv Głogowska 22 45-315 Opole Polska

tel.: +48774413500 fax: +48774458700 www.12m.eu biuro@12m.eu

Alicja Wąsowska Anna Turek

ALEXANDER

BRANDY: ALEXANDER PRODUKTY: gry planszowe, gry i zabawki edukacyjne, gigant i big puzzle, gry karciane, książeczki kolorowanki, opakowania, tworzywa tel.: +48583511490 fax: +48586764519 www.alexander.com.pl alexander@alexander.com.pl

Piotr Trusiewicz Dariusz Ciechomski

producent

sztuczne

Telewizyjna 19 80-209 Chwaszczyno Polska

149


PRODUCENT

DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW BRANDY:

PRODUKTY: stazy, magnesy, magnesy 3D; naklejki polimerowe Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

150

DARMAR

tel.: +48684772230 fax: +48684772230 www.medical-tourniquets.com; www.logomagnet.eu darmar@darmar.pl; info@darmar.pl

Kamila Orłowska Łukasz Makowski Agata Szytko Beata Benczarska


PRODUCENT

DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW BRANDY:

DREAMPEN

PRODUKTY: długopisy, clip4you, naklejki polimerowe, nadruk chromowy, nadruk cyfrowy, transfer 360 Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772230 fax: +48684772230 www.dreampen.com; www.clip4you.pl dreampen@dreampen.com

Kamila Orłowska Łukasz Makowski Agata Szytko Beata Benczarska

151


E L Z PUZ

KARTY

GRY

TWO JE LO GO

P TWO JE LO GO

TWOJE LO LOGO OGO GO

P TWOJE LOG LOGO GO G O

FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. PRODUCENT

BRANDY:

PRODUKTY: karty do gry, puzzle, gry planszowe i karciane, opakowania Podłęże 650 32-003 Podłęże Polska

152

Fabryka Kart Trefl-Krakow, Trefl, Joker Line

tel.: +48126304430 fax: +48126338453 www.trefl.krakow.pl sprzedaz@trefl.krakow.pl

Paweł Tworzydło Grzegorz Skokoń Radek Gronuś


PRODUCENT

KAJA - JAKUBASZEK SP. J. PRODUKTY: ściereczki do czyszczenia okularów, smartfonów, tabletów , mikrofibra, ircha naturalna i syntetyczna, auto-upominki - zestawy dla kierowców, skrobaczki, zmiotki, gąbki do szyb Al. Kasztanowa 9 72-005 Przecław Polska

tel.: +48913118809 fax: +48913118809 www.kaja.szczecin.pl biuro@kaja.szczecin.pl

Monika Borowska Marta Wujec Barbara Kowalska

153


P.W. R.MAJEWSKI PRODUCENT

BRANDY:

PRODUKTY: piórniki i worki, etui z tkaniny piankowej na laptopy, tablety, telefony , kosmetyczki, portefeliki, teczki Karłowicza 13 65-831 Zielona Góra Polska

154

R.Majewski

tel.: +48683206442 fax: +48683206442 www.r-majewski.pl biuro@r-majewski.pl

Ryszard Majewski Robert Stachyra Aleksandra Majewska Ryszard Majewski


PRODUCENT

WORECZKI FOLIOWE TAőMY Z NADRUKIEM

TAőMY OSTRZEGAWCZE I ODGRODZENIOWE

DOSTAWCA MATERIAáÓW OPAKOWANIOWYCH

FOLIE STRETCH

USáUGI PAKOWANIA

PRODUCENT

FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE BRANDY:

FINO

PRODUKTY: woreczki foliowe, taśmy samoprzylepne z nadrukiem, usługi pakowania, folie stretch, taśmy ostrzegawcze Opata Hackiego 12 81-213 Gdynia Polska

tel.: +4858320118789 fax: +48583201187 www.fino.com.pl biuro@fino.com.pl

Patrycja Janiec Krzysztof Post

155


PRODUCENT

TIK BRANDY:

TIK

PRODUKTY: segregatory, deski z klipem, podkładki pod mysz, maty na biurko, podkładki śniadaniowe i pod kubek, artykuły reklamowe dla medycyny, teczki, pudełka, okładki na dokumenty Burakowska 9 01-066 Warszawa Polska

tel.: +48226368318 fax: +48228380242 www.tik.com.pl biuro@tik.com.pl

Sławomir Kozak Zbigniew Tolak

PRODUCENT MANUFACTURER

ARTENS

BRANDY: ECOLOGY, GREEN TEAM, PRZYJAZNA TORBA, ARTENS DESIGN, ARTENS, POWITAJ KOBIECOŚĆ PRODUKTY: torby ekologiczne, torby filcowe, kosmetyczki, piórniki, artykuły szkolne

Pasteura 6A/3 02-093 Warszawa Polska

tel.: +48222035552 fax: +48222035553 www.artens.com.pl; www.powitajkobiecosc.pl biuro@artens.com.pl

Robert Czarnecki Aleksandra Brzozowska

ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA PRODUKTY: pinsy, znaczki, medale, spinki Poselska 20/26 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343636144 fax: +48343699022 www.artmedal.pl artmedal@artmedal.pl

producent

ASTER LI LIDIA DRZEWIECKA

156

PRODUKTY: kostiumy dla dzieci i dorosłych Bełzy 4 02-495 Warszawa Polska

tel.: +48228678788 fax: +48226684500 www.aster-bal.com.pl biuro@aster-bal.com.pl

Lidia Drzewiecka


PRODUCENT MANUFACTURER

ASTRA S.A.

BRANDY: ASTRA, ZENITH PRODUKTY: art. plastyczne, art. papiernicze, kredki, art. kreatywne, art. tekstylne

Poleczki 23 02-822 Warszawa Polska

tel.: +48223460771 fax: +48223460780 www.astrapolska.pl marketing@astrapolska.pl

Justyna Stępniewska Dimitrij Nikonow Krzysztof Zbytniewski

BIC Graphic Norwood Europe

BRANDY: BIC Graphic, Norwood, Sheaffer Skross, Sprout Pulltex, Atchison Koozie PRODUKTY: artykuły piśmiennicze, zapalniczki, torby, sport, kubki koce

Niepodległości 69 02-626 Warszawa Polska

tel.: +48223326900 fax: +48223326998 www.bicgraphicnorwood.eu dariusz.dawidczyk@bicworld.com

BIURFOL

BRANDY: Biurfol, Biurfol Personal PRODUKTY: teczki, segregatory, nadruki, wzorniki, okienka do kalendarzy

Chrobrego 149 87-100 Toruń Polska

tel.: +48566557740 fax: +48566557740 www.biurfol.pl handel@biurfol.pl

Karolina Bukowska Magda Wojtkowska

BOTT sp. z o.o. PRODUKTY: opaski na rękę, żetony, numery startowe, miarki, deszczomierz Budowlanych 1 64-100 Leszno Polska

tel.: +48655294808 fax: +48655294808 www.bott.pl info@bott.pl

Jan Bott Barbara Spychaj Kinga Juchocka Artur Jęśkowiak

BRENDA-SPORT SP. Z O.O.

BRANDY: BRENDA SPORT PRODUKTY: okulary przeciwsłoneczne, gogle narciarskie, kaski narciarskie, kaski rowerowe

E. Orzeszkowej 1C 05-820 Reguły Polska

tel.: +48227536265 fax: +48227235781 www.brenda.pl kasia@brenda.pl

Artur Breńda Norbert Breńda

CONSILIO JAKUB MICHALSKI

BRANDY: filc.com.pl, consilio PRODUKTY: torby z filcu, etui na telefon z filcu, breloki z flcu, kosmetyczki z filcu, filcowe gadżety świąteczne, osłonki przeciwsłoneczne

Lipowa 47 62-030 Luboń Polska

tel.: +48618772646 fax: +48618772646 www.consilio.com.pl consilio@consilio.com.pl

Monika Bisior, Angelika Kałamarz Angelika Kałamarz Monika Bisior Joanna Samardakiewicz

BRANDY: DREAMPEN PRODUKTY: długopisy, długopisy plastikowe, długopisy z klipami 3d, długopisy z metalową końcówką, długopisy z nadrukiem

Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772230 fax: +48684772230 www.dreampen.com dreampen@dreampen.com

Kamila Orłowska Łukasz Makowski Agata Szytko Beata Benczarska

producent

DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW

157


PRODUCENT MANUFACTURER

EINITY spółka z o.o.

BRANDY: SmartBox3d PRODUKTY: smartbox 3d to okulary 3d wirtualnej rzeczywistości dla telefonów komórkowych.

Rumiankowa 12 65-012 Zielona Góra Polska

tel.: +48601111469 fax: +48601111469 www.smartbox3d.pl info@einity.pl

ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O.

BRANDY: iMould, Made in Germany, Kalfany, Lindt, My M&M’s PRODUKTY: pudełka śniadaniowe, słodycze reklamowe, art. do domu i biura, produkty sportowe, prezenty świąteczne

Grobla 4 66-400 Gorzów Wielkopolski Polska

tel.: +48957351006 fax: +48957351002 www.elasto.pl info@elasto.pl

Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.

BRANDY: Trefl-Krakow, Trefl, Joker Line PRODUKTY: karty do gry, puzzle, gry planszowe i karciane, opakowania

Podłęże 650 32-003 Podłęże Polska

tel.: +48126304430 fax: +48126338453 www.trefl.krakow.pl sprzedaz@trefl.krakow.pl

Paweł Tworzydło Grzegorz Skokoń Radek Gronuś

FINARDI MILENA SRL PRODUKTY: kapelusze i czapki wykonane we Włoszech Via Medesine, 56/58 ‘26040 Roncadello Włochy

tel.: +39037559740 fax: +39037559744 www.finardimilena.com info@finardimilena.com

FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE

BRANDY: FINO PRODUKTY: woreczki foliowe, taśmy samoprzylepne z nadrukiem, usługi pakowania, folie stretch, taśmy ostrzegawcze

Opata Hackiego 12 81-213 Gdynia Polska

tel.: +4858320118789 fax: +48583201187 www.fino.com.pl biuro@fino.com.pl

Patrycja Janiec Krzysztof Post

HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA

BRANDY: HANNAH, VELCRO, FastFix PRODUKTY: kokardy, wstążki, taśmy z nadrukami firmowymi, rzepy standardowe i z klejem, taśmy dwustronnie klejące, magnetyczne

samoprzylepne

producent

Kineskopowa 1 05-500 Piaseczno Polska

158

tel.: +48227168333 fax: +48227168367 www.hannah.com.pl hannah@hannah.com.pl

Anna Sadowska Joanna Kurek Grzegorz Wąsik Wiesław Wieremiej

ILUMIKA – PRODUCENT PANELI ŚWIETLNYCH. PRODUKTY: panele podświetlane do grafik Radziwoja 41 61-057 Poznań Polska

tel.: +48605881622 fax: +48616532866 www.ilumika.pl kontakt@ilumika.pl

Paweł Prais


PRODUCENT MANUFACTURER

INTERAUTO SP. Z O.O. PRODUKTY: pasy transportowe, linki celne, linki pcv, linki sznurkowe, sznury do bielizny, ekspandory, liniki stalowe powlekanie Kolejowa 1 08-110 Siedlce Polska

tel.: +48725236355 fax: +48257878526 www.twojepasy.pl t.paczoski@twojepasy.pl

Tomasz Paczóski

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

BRANDY: PERSONA, Baltica, Silver, City Life, Franco Firenze PRODUKTY: portfele, teczki, torby na laptop, plecaki, etui

Dworcowa 62 62-400 Słupca Polska

tel.: +48632743210 fax: +48632743212 www.jaguargift.com sprzedaz@jaguargift.com

Arleta Jasińska Anna Bogdańska Justyna Wrotecka Barbara Radecka - Szczepankiewicz

KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH

BRANDY: Millenium Collection, Cosmo, Cosmo Slim, Touch Pen Cosmo, Bond, Touch Pen Bond, Giant, Zen, Genius, Mooi, Touch Pen Mooi, Star PRODUKTY: długopisy metalowe, zestawy piśmienne, znakowanie laserowe, artykuły piśminne

Pod Lipami 27 41-940 Piekary Śląskie Polska

tel.: +48322829303 fax: +48322802820 www.koder.com.pl koder@koder.com.pl

Katarzyna Łuczka Anna Makowska Dorota Klar Ewa Sośniok

KOLEKCJA PRODUKTY: smycze reklamowe, szaliki kibica, smycze sublimacyjne, druk sublimacyjny, taśmy z nadrukiem Kopanina 28/32, Wejście C, Piętro I 60-105 Poznań Polska

tel.: +48501485457 fax: +48618610660 www.collection.net.pl biuro@collection.net.pl

Piotr Sobkowiak Dariusz Namysł

Kolorowy Wojtek PRODUKTY: smcze reklamowe, ściereczki do czyszczenia okularów, pasy do bagaży, opaski eventowe, szaliki kibica Dobra 31 60-595 Poznań Polska

tel.: +48536323488 www.kolorowy-wojtek.pl info@kolorowy-wojtek.pl

KUNSZT

BRANDY: KUNSZT, GIFTS GALLERY PRODUKTY: kalendarze, notesy, bloczki samoprzylepne, torby reklamowe, znaczki w klapę, zakładki magnetyczne, okładki na dyplomy,

legitymacje Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48126237235 fax: +48124234360 www.kunszt.krakow.pl kunszt@kunszt.krakow.pl

Iwona Dulińska

producent

LIMKO SP. Z O.O. PRODUKTY: kalkomania ceramiczna na porcelanę Zakładowa 1 83-407 Łubiana Polska

tel.: +48586866620 fax: +48586866620 www.limko.pl sekretariat@limko.pl

Beata Grulkowska

159


PRODUCENT MANUFACTURER

LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. PRODUKTY: naklejki, naklejki wypukłe, naklejki 3d, breloki, otwieracze, odlewy, magnesy, magnesy wypukłe, znaczki, breloko - otwieracze, Homrzyska 69 33-335 Nawojowa Polska

tel.: +48184467091 fax: +48184444012 www.lt1.com.pl lt1@lt1.com.pl

Marta Dobosz Sylwia Tokarczyk Robert Kędzierski

MARKUS PRODUKTY: litery i elementy przestrzenne z metali i tworzyw sztucznych, obudowy, ekspozytory, wyświetlacze reklamowe led, systemy led Mrozowa 20 31-752 Kraków Polska

tel.: +48122924410 fax: +48122914410 www.markus.net.pl markus@markus.net.pl

Tomasz Bożęcki

MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI BRANDY: Canaletto, Baju Baj, Giorgio Bassani PRODUKTY: portfele, etui na telefony, etui na karty kredytowe, etui na klucze, etui na wizytówki, saszetki, aktowki, kosmetyczki Kokoszki 60 98-235 Błaszki Polska

tel.: +48438290594 fax: +48438292553 www.canaletto.pl jmmartex@jmmartex.pl

Robert Michalski

MIDAR PW Dariusz Mikina

BRANDY: MIDAR PRODUKTY: aplikacje haftowane, etykiety tkane, taśmy, transfery sitodrukowe, motywy dżetowe

Kwiecista 2 93-354 Łódź Polska

tel.: +48426401426 www.midar.pl info@midar.pl

Ewa Śmiechowicz Natalia Jończyk Tomasz Pietrzak Dariusz Mikina

MOCARZ.eu

BRANDY: MOCARZ PRODUKTY: mocarz cleaner - środek do usuwania kleju, mocarz air - sprężnone powietrze, mocarz universal - czyści, odnawia, nabłyszcza

F. Kulczyckiego 1 32-065 Krzeszowice Polska

tel.: +48123883249 fax: +48123883249 www.mocarz.eu biuro@mocarz.eu

Piotr Bulicz Marcin Ślusarczyk

MS TWORZYWA DLA DOMU

BRANDY: ideal model, ideal home, home chef, natural home PRODUKTY: artykuły kuchenne z tworzyw sztucznych polskiej produkcji, łyżeczki z nadrukiem, klipsy do puszek, noże, skrobaki, kubki,

miski, szpatułki

producent

Świerkowa 1 62-005 Owińska Polska

160

tel.: +48618834606 fax: +48616634988 www.ms-tworzywa.pl, www.msplastics.pl office@msplastics.pl

Bartosz Majchrzak

tel.: +48586833278 fax: +48586833278 www.oktis.com.pl oktis@oktis.com.pl

Janusz Sitko

OKTIS- JANUSZ SITKO PRODUKTY: torby, plecaki

Nowowiejskiego 33 83-000 Pruszcz Gdański Polska


PRODUCENT MANUFACTURER

POLYmedia

BRANDY: POLYmedia PRODUKTY: segregatory firmowe

Czechowicka 4 04-218 Warszawa Polska

tel.: +48226105944 fax: +48226125448 www.poly.com.pl info@poly.com.pl

Lucyna Kruszyna Stanisław Dorosz

PRAŻMOWSCY S.C.

BRANDY: Brite-Mat, Americano, Pom-pon, Adloop PRODUKTY: magnesy, linijki, breloki akrylowe, kubki termiczne, zakładki, pacynki, maskotki reklamowe, maskotki filcowe, artykuły

rowerowe, suweniry Karolkowa 69 01-197 Warszawa Polska

tel.: +48226367136 fax: +48228380356 www.prazmowscy.pl biuro@prazmowscy.pl

Paweł Sadowski Anna Sawicka Paweł Sadowski

RADECKA LUCYNA RADECKA

BRANDY: Radecka PRODUKTY: torby bawełniane z nadrukiem, fartuchy z haftem lub nadrukiem, chusty z nadrukiem, poduszki reklamowe, woreczki na

zamówienie Bystra 610 34-235 Bystra Polska

tel.: +48182681304 fax: +48123764959 www.radecka.pl biuro@radecka.pl

Katarzyna Czubin

ROLL-OVER SP. Z O.O.

BRANDY: ROLLOVER PRODUKTY: rolki czyszczące do odzieży

Parkowa 14, Dakowy Mokre 64-330 Opalenica Polska

tel.: +48614476435 fax: +48614476435 www.rollover.com.pl info@rollover.com.pl

Dariusz Cwojdziński

ROSNOWSKI GIFT

BRANDY: SWIZZ Collection, Promo Lamps, Personal Gift, WinPad, VIPband PRODUKTY: lampy reklamowe, swizz power bank, swizz ładowarka samochodowa, swizz antywstrząsowe etui stojak, opaski winyl, tyvek,

tekstylne, silikon Chwarznieńska 142 D 81-602 Gdynia Polska

tel.: +48586647733 fax: +48586685001 www.rosnowski-gift.pl info@rosnowski-gift.pl

SDI GIFTS S.R.O.

BRANDY: Cryptex, F.O.R., Indivo PRODUKTY: dyski flash usb, podróże kubk, torby, powerbanks, prezenty design

Kremanacova 90/ Pitkovice 10400 Praha Czechy

tel.: +420774698160 www.sdigifts.com europe@sdigifts.com marketing@sdigifts.com

BRANDY: SIM, GIFTS PRODUKTY: torby bawełniane non-woven podróżne, smycze, odzież reklamowa, robocza, art.piśmienne, plecaki, usb, upominki

reklamowe, znakowanie Asnyka 35 62-600 Koło Polska

tel.: +48602482942 fax: +48632725771 www.simkolo.pl sim@simkolo.pl

producent

SIM KOŁO

Maksim Makarov

161


PRODUCENT MANUFACTURER

SKROSS POLSKA

BRANDY: SKROSS PRODUKTY: uniwersalne adaptery podróżne, ładowarki usb, kable, banki energii

Dobiegniewska 7 60-182 Poznań Polska

tel.: +48618667231 fax: +48509958394 www.skross.com.pl skross@skross.com.pl

Andrzej Zirngiebl Kuba Rejek

Smycze 24.pl PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze sublimacje, ściereczki do okularów, opaski eventowe, szaliki kibica Wołczyńska 18, Hala 6 60-003 Poznań Polska

tel.: +48613072252 www.smycze24.pl info@smycze24.pl

SPOCKET.PL

BRANDY: Spocket PRODUKTY: spocket classic plus, spocket classic, spocket mini, spocket mini plus

Wrzeciono 59A Lok. 25 01-950 Warszawa Polska

tel.: +48502068776 www.Spocket.pl spocket@spocket.pl

Monika Mierzanowska

SPS(EU) LTD

BRANDY: Americano Drinkware, H2O Active Sports Bottles PRODUKTY: kubek, butelka, brelok, podkladka pod myszke. podstawka,

Sycamore Trading Estate, Squires Gate Lane, Blackpool, Lancashire FY4 3RL Blackpool Wielka Brytania

tel.: +441253340490 fax: +441253340401 www.spseu.com export@spseu.com

Magda Sypnicka Sabine Dean Rebecca Hilton John Chambers

STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ

BRANDY: Stefania, Giovani, Paolo Bantacci, ID Protect System, Mio Gusto PRODUKTY: portfele, teczki, torebki, aktówki, kalendarze, wizytowniki, breloki, kosmetyczki, produkty skórzane, artykuły z ekoskóry

Będzińska 18 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48625940406 fax: +48627642210 www.stefania.net.pl stefania@stefania.net.pl

Weronika Bielska Piotr Adamczyk Magdalena Matecka

TRITON PRODUKTY: medale, statuetki, trofea, nagrody, pamiątki sportowe

producent

Dobrzechów 446B 38-100 Strzyżów Polska

162

tel.: +48177421369 fax: +48177421369 www.triton.info.pl biuro@triton-reklama.pl

Marta Onyszczuk Agnieszka Szarek Małgorzata Żurowska-Irzyk

UNION REKLAMA SP. Z O.O. PRODUKTY: wertikale pionowe z nadrukiem, żaluzje pionowe z nadrukiem Hutnicza 20 81-061 Gdynia Polska

tel.: +48794790993 www.unionreklama.com weronika.miotke@unionreklama.com

Weronika Miotke


PRODUCENT MANUFACTURER

VAS

BRANDY: Alpha Tech PRODUKTY: naklejki 3d, gadżety reklamowe, plotery frezujące, maszyny cnc

Księginki 17 63-140 Dolsk Polska

tel.: +48612825102 fax: +48612825102 www.naklejka3d.com.pl vipauto@vipauto.com.pl

Dariusz Mąkowski

WAVE GROUP PRODUKTY: znakowanie odzieży, t-shirty&polo długi/krótki rękaw, bluzy casual z kapturem, dresy, polary&softshelle, textylia/pokrowce Wałbrzyska 15/918 02-739 Warszawa Polska

tel.: +48605674918, +48880000000 www.wavegroup.pl biuro@wavegroup.pl szwalnia@wavegroup.pl

WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PRODUKTY: sitodruk, sublimacja, nadruki na odzieży, koszulki szycie i import, odzież reklamowa i markowa produkcja, haft, softshell Liliowa 18 15-697 Białystok Polska

tel.: +48856534407 fax: +48856534407 www.wib.pl handel@wib.pl

WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) PRODUKTY: stemplowarki, grawerowane stemple, folie, skóry naturalne, ekologiczne, filc, tkaniny, plexa, narzędzia, okucia kaletnicze, usługi Poziomkowa 6 05-070 Sulejówek Polska

tel.: +48227830145 fax: +48227833410 www.plexiplast.com wimatech@post.pl

WOWINI Sp. z o.o. PRODUKTY: konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie, manipulacja Brukselska 20 03-973 Warszawa Polska

tel.: +48224724488 www.wowini.pl biuro@wowini.pl

PRZESYŁKI

SHIPPING - LOGISTICS MANAGEMENT

NC KOPERTY SP. Z O.O. PRODUKTY: koperty, koperty z nadrukiem reklamowym, torby papierowe, druk offsetowy - pełny zakres tel.: +48227804114 fax: +48227804126 www.nckoperty.com.pl bh@nckoperty.com.pl

przesyłki

Nadrzeczna 50/52 05-462 Wiązowna Polska

163


POCZTA POLSKA S.A. PRZESYŁKI

BRANDY:

Poczta Polska S.A.

PRODUKTY: MAILING Masowy, MAILING Profilowany, MAILING Targetowany, MójZNACZEK, Usługi Wydruku i Konfekcjonowania Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa Polska

tel.: +48801333444 www.poczta-polska.pl uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl


PRZESYŁKI

SHIPPING - LOGISTICS MANAGEMENT

POCZTA POLSKA S.A.

BRANDY: Poczta Polska S.A. PRODUKTY: MAILING Masowy, MAILING Profilowany, MAILING Targetowany, MójZNACZEK, Usługi Wydruku i Konfekcjonowania

Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa Polska

tel.: +48801333444 www.poczta-polska.pl uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl

TRAFFICA SP.J.

BRANDY: traffica PRODUKTY: paczki, pakowanie, kompletacja przesyłek, wysyłka

Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa Polska

tel.: +48224348100 fax: +48224348101 www.traffica.pl traffica@traffica.pl

Natalia Ciota Aleksandra Żebrowska

PRZYPINKI, ZNACZKI PINS, BUTTONS

BADGE4U

BRANDY: badge4u PRODUKTY: znaczki, otwieracze, lusterka, breloki, magnesy, multisickery, identyfikatory, czyściki, telestopery, cardguard, mobile ring,

Olszewskiego 78 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48326165572 fax: +48326141087 www.badge4u.eu info@badge4u.eu

Magdalena Gąsecka, Marcin Pawłowski Dominika Synowska, Michał Hentschel Aneta Fijołek, Ewa Orzeł Magdalena Peukert, Agnieszka Łysoń-Knurowska

RĘKODZIEŁA HANDICRAFT

HMDGLOBAL SP. Z O.O. BRANDY: Everlasting Rose PRODUKTY: breloki

1 Dywizji Pancernej 45/210 43-300 Bielsko-Biała Polska

tel.: +48500491821 www.hmdglobal.pl d.mirocha@hmdglobal.pl

Dariusz Mirocha

SAMOCHODOWE CAR ACCESSORIES

BRANDY: panitcar, foliggo, grafiwrap/grafityp, global, classis PRODUKTY: folie okienne i auto folie, folie do zmiany koloru i ochronne, folie antywłamaniowe, folie przeciwsłoneczne i matowe, narzędzia

do montażu Czarnkowska 1 60-415 Poznań Polska

tel.: +48616630000 fax: +48616630000 panitcar.com / grafiwrap.pl / foliggo.com pawel@d.pl

Paweł Nitka

samochodowe

FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE

165


PRZYPINKI, ZNACZKI

BADGE4U BRANDY:

badge4u

PRODUKTY: znaczki, magnesy, otwieracze, czyściki, cardguardy, multistikery, mobile rings, identyfikatory, znaczki dowolnego kształtu, podkładki Olszewskiego 78 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48326165572 fax: +48326141087 www.badge4u.eu info@badge4u.eu

Marcin Pawłowski, Magdalena Gąsecka Dominika Synowska, Michał Hentshel Agnieszka Łysoń-Knurowska, Aneta Fijołek Ewa Orzeł, Magdalena Peukert


PRZYPINKI, ZNACZKI

AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) BRANDY:

badgeproducer.com, przypinki.pl, badgemaker

PRODUKTY: przypinki, buttony, badziki, plakietki, pinsy Os. Przyjaźni 21C 61-686 Poznań Polska

tel.: +48618259580 fax: +618259582 www.badgeproducer.com office@badgeproducer.com

Cezary Bera

SAMOCHODOWE CAR ACCESSORIES

GÓRECKI SP. J.

BRANDY: ARGO, RACING4, MAX6, J-TEC PRODUKTY: ramki pod tablice rejestracyjne, kołpaki, skrobaki, łopaty do śniegu

T. Kościuszki 115A 32-650 Kęty Polska

tel.: +48338447300 fax: +48338447312 www.gorecki.pl gorecki@gorecki.pl

SITO

SCREEN PRINTING

ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co PRODUKTY: maszyny do sitodruku manualne, pneumatyczne, automatyczne, elektryczne, tunele suszące elektryczne i gazowe, flashe,

naświetlarki

Rejonowa 10 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48857319300 fax: +48857301779 www.anatol.com miwaniuk@spe.home.pl

Michał Iwaniuk Łukasz Bielach Dimitre Petkov

sito 167


PRINTES.PL SITO

BRANDY:

Sols, Fruit of the Loom, Stedman, B&C, JHK, Gildan, Tee Jays, James & Nickolson, Slazenger, Promodoro

PRODUKTY: sitodruk, DTG, haft komputerowy, folia flex/flock/flex lateksowy, sublimacja Naramowicka 266 C 61-601 Poznań Polska

tel.: +605142222 fax: +618266785 www.printes.pl biuro@printes.pl

Monika Nowak Marta Głowińska Katarzyna Celmer Anastazja Magdowska


SITO

SCREEN PRINTING

API.PL SPÓŁKA Z O.O.

BRANDY: M&R, Transmatic, CPS, Union Ink, Rutland, Minerva, Virus, ArjoWiggins, Chromaline, Siliconi, ORA Squeegees, Prodecran, Image

Mate, Ulano

PRODUKTY: urządzenia do sitodruku, kalandry, chemia situdrukowa, farby, materiały transferowe, zestawy do separacji, przygotowanie

szablonów

Okrężna 37, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48422505595 fax: +48422505594 www.api.pl lodz@api.pl

APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU BRANDY: M&R, WILFLEX, NAZDAR, EXILE, SDI, MURAKAMI, BMP, STRECH DEVICES, INPRO PRODUKTY: maszyny do sitodruku, karuzele, piece, emulsje, filmy kapilarne, farby plastizolowe, wodne, uv, ramy roller, newman, papier

ochronny do palet Obodrzyców 3 81-812 Sopot Polska

tel.: +48585504828 fax: +48585504827 www.apla.com.pl apla@apla.com.pl

Edwin Kuffel Tomasz Plewka

ARTTON POLIGRAFIA PRODUKTY: druk na tkaninach, folii, plastiku, metalu, druk sublimacyjny, plastizolowy, tranfery plastizolowe: bawełna, poliestr, lycr Wileńska 1 10-663 Olsztyn Polska

tel.: +48607898989 fax: +48895342520 www.artton.olsztyn.pl rap@artton.olsztyn.pl

AVALON SPORTSWEAR

BRANDY: B&C, Fruit of the Loom, Russell, Kariban, Beechfield PRODUKTY: odzież reklamowa, odzież sportowa, artykuły reklamowe ze zdobieniem, odzież biznesowa, odzież robocza

Józefa Marcika 4 30-443 Kraków Polska

tel.: +48122938000 fax: +48122938001 www.avalonsportswear.com.pl avalon@avalonsportswear.com.pl

Marta Dziewięcka Mira Ostrowska Krzysztof Wrona Jacek Socha

D-TRANS “D4ZONE”

BRANDY: Fruit, Stedman, Gildan, D4zone PRODUKTY: sublimacja, sitodruk, termo-transfer, gadżety reklamowe, koszulki, fruit, torby, kubki, stedman, gildan, d4zone, flex, flock

Zagościniec, 100-Lecia 22 C 05-200 Wołomin Polska

tel.: +48784537625 fax: +48784537625 www.d4zone.pl d.trans.one@gmail.com

Daniel Matusik

M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy PRODUKTY: sitodruk, transferdruk, dtg, druk bezpośredni, druk cyfrowy Ogrodowa 1A 97-318 Czarnocin Polska

tel.: +48446165559 fax: +48446165559 www.mmcolor.pl sitodruk@mmcolor.pl

Jakub Caban Marcin Pokorski Michalina Pokorska

“MAGDA” Nadruki, Reklama

PRODUKTY: sitodruk na odzieży, koszulki z nadrukiem, sublimacja/druk cyfrowy na odzieży, nadruki na tekstyliach, transfer sitodrukowy tel.: +48177730091 fax: +48177730091 www.magda-nadruki.pl biuro@magda-nadruki.pl

Agnieszka Magda Krzysztof Magda

sito

Zacisze 1 39-300 Mielec Polska

169


SITO

SCREEN PRINTING

MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. BRANDY: Euro-Transfers PRODUKTY: sitodruk, termotransfery, bidony

Lubczyńska 38C 70-896 Załom Polska

tel.: +48668434649 www.euro-transfers.eu office@euro-transfers.eu

Paweł Halarewicz

PAAR HAFT SITODRUK PRODUKTY: polo, bluzy, polar, czapki, torby, kurtki, sitodruk, haft komputerowy, flex, flock, termotransfer, ekosolwent, koszulki, Chyliczkowska 24 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227568185 fax: +48227568185 www.paar.pl paartner@post.pl

Paweł Grochowski Arkadiusz Kubacz

POLIART Thermotransfers

BRANDY: POLIART Thermotransfers PRODUKTY: termortransfery, nadruki na koszulkach, hafty, sitodruk, naklejki samoprzylepne

Porcelanowa 60 40-246 Katowice Polska

tel.: +48327303242 fax: +48327303242 www.poliart.pl poliart@poliart.pl

Henryk Bacik

Printes.pl

BRANDY: Sols, Tee Jays, James & Nickolson, Slazenger, Fruit of the Loom, Stedman, B&C, JHK, Gildan, Promodoro PRODUKTY: sitodruk, dtg, haft komputerowy, folia flex/flock/flex lateksowy, sublimacja

Naramowicka 266 C 61-601 Poznań Polska

tel.: +48605142222 fax: +48618266785 www.printes.pl biuro@printes.pl

Monika Nowak Marta Głowińska Katarzyna Celmer Anastazja Magdowska

Serix Waldemar Kitala

BRANDY: Akzo Nobel, Alpol, Atlas, Ceresit, Dryvit, Fast, Kabe, Kleib, Kreisel, PPG, Rockwool, Selena, Schulman, Śnieżka, Teknos, Tikkurila PRODUKTY: wzorniki kolorów, karty kolorów, tablice próbek kolorów drewna, tynków i farb, segregatory kolorystyczne, wzorniki ral

Kościuszki 8 42-300 Myszków Polska

TOPQ

sito

Tadeusz Michura

BRANDY: TOPQ, Shellbag PRODUKTY: sitodruk, nadruk na odzieży, haft komputerowy, sublimacja, tampondruk, grawerowania, produkcja koszulek pełny zadruk

Osiedlowa 4 80-298 Gdańsk Polska

170

tel.: +48343137115 fax: +48343137116 www.serix-bis.com.pl biuro@serix-bis.com.pl

tel.: +48583254143 fax: +48583254143 www.topq.pl biuro@topq.pl


SKÓRA I ARTYKUŁY SKÓROPODOBNE LEATHER AND LEATHERY ARTICLES

JAN POL BIS PRODUKTY: aktówki, teczki, wizytowniki, okładki konferencyjne, etui na dokumenty samochodowe Sikorskiego 34A 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343601070 fax: +48343616128 www.janpolbis.pl biuro@janpolbis.pl

Sebastian Chrapoński Kamil Surowiecki

PATERS Design

BRANDY: PATERS, AURORA, RAINBOW UMBRELLAS, ALMINI MILANO PRODUKTY: producent-portfele, torebki skórzane, teczki, kosmetyczki, kalendarze, wizytowniki. importer włoskich upominków-pióra,

parasole Morszyńska 56 82-300 Elbląg Polska

tel.: +48552353870 fax: +48552337184 www.patersdesign.pl design@paters.pl

Maciej Patra Monika Patra

Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan Buńko BRANDY: Sempertus PRODUKTY: aktówki, prezentery, torby, portfele, produkty z filcu

Focha8 05-803 Pruszków Polska

tel.: +48227287584 fax: +48227287584 www.sempertus.com info@sempertus.pl

Stefan Buńko

SALVE POLSKA

BRANDY: Salve Polska PRODUKTY: portfele, kosmetyczki, art. farmaceutyczne, etui, organizery, biwuary, paski, kalendarze skórzane, breloki, artykuły reklamowe

Bursaki 16C 20-150 Lublin Polska

VERUS

tel.: +48814420540 fax: +48814420541 www.salvepolska.com.pl info@salvepolska.com.pl

Zbigniew Misztal Sławomir Kosiarski

BRANDY: VIP COLLECTION collection Bologna, Toscana, Napoli, Firenze, Mont Blanc, VERUS collection Business Class, Monaco, Paris, London, Tokyo PRODUKTY: portfele i etui codziennego użytku, wizytowniki, teczki i torby, walizki i akcesoria podróżne, zestawy prezentowe (portfel i etui/ pasek)

Rzepakowa 2A 40-541 Katowice Polska

tel.: +48322098366 fax: +48322098366 www.verus.biz.pl sklepverus@verus.biz.pl

Janusz Nowak Tatiana Duraj-Fert

PRODUKTY: galanteria skórzana, portfele skórzane, torebki skórzane 29 Listopada 9 33-300 Nowy Sącz Polska

tel.: +48184438798 fax: +48184438798 www.wojewodzic.com.pl wojewodzic@wojewodzic.com.pl

Jolanta Kurowska Michał Wojewodzic

skóra i artykuły skóropodobne

WOJEWODZIC

171


PA

SY D

O BAG

Y

GIFT STAR SMYCZE

BRANDY:

GIFT STAR, Pro-USB, POLSKA SZKOŁA FUTBOLU

PRODUKTY: smycze, identyfikatory, holdery, wstążki ozdobne, taśmy sublimacyjne, opaski silikonowe Rybna 1A 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48226634274 fax: +48226635082 www.giftstar.pl giftstar@giftstar.pl

Monika Marczak Milena Rosłon Paweł Ponichtera

TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J. SMYCZE

BRANDY:

Topsmycze

PRODUKTY: smycze, taśmy drukowane, etykiety drukowane, dodatki do smyczy, taśma poliestrowa Waksmundzka 220 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182641430 fax: +48182666908 www.topsmycze.pl info@topsmycze.pl

Gabriel Batkiewicz Sebastian Antolec Sebastian Batkiewicz


SMYCZE

ZPH NOWATEX PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze sitodrukowe, smycze żakardowe, smycze naszywane/podwójne Niciarniana 2/6 92-208 Łódź Polska

tel.: +48426785693 fax: +48426785693 www.nowatex.pl nowatex@nowatex.pl

Monika Bobińska

SMYCZE LANYARDS

AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) PRODUKTY: logosmycze; breloki; wstążki z nadrukiem; opaski id; parawany; fartuchy; etui na laptopy, tablety, smartfony z grafiką full

kolor

Nałęczowska 11B 02-922 Warszawa Polska

tel.: +48226423341 fax: +48600983209 www.ad4u.pl ad4u@ad4u.pl

Łukasz Kotowski

ARTPRO POLSKA PRODUKTY: smyczki inne niż wszystkie, nowoczesne wzornictwo smyczy reklamowych Urbanistów 9B 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48660669955 fax: +48660669955 www.smycze-artpro.pl tomek@artpropolska.com

BATKIEWICZ SP. J. i inne Waksmundzka 220 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182641430 fax: +48182666908 www.topsmycze.pl info@topsmycze.pl

Gabriel Batkiewicz Sebastian Antolec Sebastian Batkiewicz

smycze

BRANDY: Topsmycze PRODUKTY: smycze reklamowe, metki i etykietki, wstążki do prezentów, paski do toreb i waliz, taśmy pod syblimację, dodatki plastikowe

173


SMYCZE LANYARDS

BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI

BRANDY: Beseda PRODUKTY: smycze, taśma upominkowa, tasiemki do kalendarzy, szaliki, artykuły promocyjne

Wąska 31 62-052 Komorniki Polska

tel.: +48608523108 fax: +48618685094 www.beseda.pl kontakt@beseda.pl

CZEMUNIE24

BRANDY: CZENUNIE24 PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze naszywane, wstążki z nadrukiem, kubki z nadrukiem, podkładki pod mysz, ścierki z mikrofibry z

nadrukiem, metki odzieżowe, szarfy Lermontowa 16/30 92-512 Łódź Polska

tel.: +48606717722 fax: +48426594792 www.czemunie24.pl kontakt@czemunie24.pl

Piotr Woźniak Ewa Wittke Joanna Woźniak

ELITA S.J. PRODUKTY: smycze reklamowe, pasy bagażowe, wstążka satynowa, kubki, flagi Dębowa 4 26-600 Radom Polska

tel.: +48483635959 fax: +48483621604 www.elita..pl elita@elita.pl

Joanna Walaszczyk, Anna Staszałek Ewelina Farid, Ewa Procka Ewa Procka, Joanna Walaszczyk Anna Staszałek, Ewelina Farid

F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH

BRANDY: DRAGON PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze odblaskowe reklamowe, metki ubraniowe, sublimacja na meteriałach powierzonych,

sublimowane opaski festiwalowe Os. Zadział 13 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182667906 www.dragon-nowytarg.pl info@dragon-nowytarg.pl

Tomasz Ludera Karol Gacek Marta Hołowczak Mateusz Motta

FSR Fajne Smycze Reklamowe

BRANDY: FSR Fajne Smycze Reklamowe, smyczfsr.pl, smycz@smyczfsr.pl PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze naszywane, wstążki, wstążki prezentowe, kubki z nadrukiem sublima-

cyjnym, podkładki pod mysz Spółdzielcza 7 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48504215260 www.producentsmyczyreklamowych.pl smycze@producentsmyczyreklamowych.pl

Przemek Chudzik Mariusz Matyszczuk Adam Cender Jarek Grubik

GĄSIENICA.PL

BRANDY: gąsienica.pl, gosubli.pl PRODUKTY: smycze reklamowe, leżaki, parawany, szaliki, breloki do kluczy

smycze

Makuszyńskiego 1C 34-500 Zakopane Polska

174

tel.: +48730500450 fax: +48182000207 www.gasienica.pl, www.gosubli.pl info@gasienica.pl, info@gosubli.pl

GRADO PRODUKTY: smycze, ściereczki do okularów Łąkowa 31 05-090 Raszyn Polska

tel.: +48882060444 www.grado.net.pl biuro@grado.net.pl

Janusz Gąsienica Katarzyna Gogół


SMYCZE LANYARDS

“KSZIMMEX” SC PRODUKTY: smycze reklamowe, podkładki pod mysz, metki, ściereczki do okularów Lipnica Mała 21 34-482 Lipnica Mała Polska

tel.: +48182752153 fax: +48182752153 www.kszimmex.pl kszimmex@kszimmex.pl

LENORA SP. Z O. O. PRODUKTY: smycze, taśmy, wstążki i gumy drukowane, sznurki ozdobne, sznurowadła do bluz, zakładki do kalendarzy, wszywki Brzezińska 5/15 92-103 Łódź Polska

tel.: +48422807236 fax: +48422807236 www.lenora.com.pl marketing@lenora.com.pl

Marcin Kopka

LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK SOKOŁOWSKI S.C. PRODUKTY: smycze z nadrukiem, multi scarf bezszwowy z nadrukiem full color, z własnym projektem, sublimacja Nowoursynowska 48A 02-797 Warszawa Polska

tel.: +48226519870 fax: +48226425904 www.logosmycz.pl logosmycz@logosmycz.pl

SPORT I TURYSTYKA SPORT AND TOURISM

GRANDE Agnieszka Wrzesińska PRODUKTY: piłki promocyjne, produkcja piłek wg dowolnego projektu, piłki sportowe z logo- wszystkie rodzaje, gadżety sportowo even-

towe

Stargardzka 9D 54-156 Wrocław Polska

tel.: +48663037232 fax: +48713593465 www.pilkipromocyjne.pl biuro@pilkipromocyjne.pl

HBM TUNING CENTER MARCIN JACH PRODUKTY: magnesy szklane, ubrania dla klubów sportowych, odzież dla klubów sportowych, gadżety dla klubów sportowych Warszawska 312A 25-414 Kielce Polska

tel.: +48413000000 www.quigley.pl info@sportsmerchandise.pl

BRANDY: SPOKEY, EASY STATIONARY - art. biurowe i piśmiennicze PRODUKTY: kije nordic walking, piłki nożne, hamaki, koce piknkowe, akcesoria fitness

Woźniaka 5 40-389 Katowice Polska

tel.: +48323172057 fax: +48323172001 www.spokey.pl iwona.bajerska@spokey.pl

Iwona Bajerska-Baran

sport i turystyka

SPOKEY SP. Z.O.O.

175


SPOŻYWCZE (NAPOJE, SŁODYCZE, ALKOHOLE, ITP.)

GROCERIES

B&B SŁODYCZE REKLAMOWE

BRANDY: Słodycze z Pomysłem PRODUKTY: cukierki, czekoladki, lizaki, bombonierki, ciastka

Średnia 38 05-822 Milanówek Polska

tel.: +48227246165 fax: +48227246166 www.slodyczezpomyslem.pl biuro@slodyczezpomyslem.pl

Beata Dymna Kamil Błaszczak Anna Winnicka Justyna Kazimierczak

CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK

BRANDY: Amante, Dolci, Vinci PRODUKTY: ręcznie robione belgijskie praliny, ręcznie robione belgijskie trufle, bombonierki, zestawy delikatesowe, alkohol

Dokerów 17 04-487 Warszawa Polska

tel.: +48226105520 fax: +48226105520 www.amante.com.pl info@amante.com.pl

Edyta Ślebzak Monika Bartnik

COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE

BRANDY: COOKIE Słodycze Reklamowe, ChocoDesign PRODUKTY: słodycze reklamowe, cukierki reklamowe, czekoladki z logo, napoje reklamowe, kosze upominkowe

Królewska 51 05-822 Milanówek Polska

tel.: +48222907700 fax: +48227301941 www.cookie.com.pl cookie@cookie.com.pl

Marta Matusiak Monika Ramsden Dorota Szarowolec Joanna Sadowska

FRESHDRINK

BRANDY: Fresh Drink Energy, Fresh Drink Water, Fresh Drink Sport Drink, Fresh Drink Fair Drinks, Fresh Drink Accesory PRODUKTY: napoje z logo, energy drink z logo, wody z logo, wody na targi i konferencje, izotoniki z logo

E. Orzeszkowej 32/409 15-084 Białystok Polska

tel.: +48506602803 www.freshdrink.pl info@freshdrink.pl

Tomasz Górski Krzysztof Sadlo Marta Rydlewska Natalia Sadlo

MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O.

BRANDY: Czekoladowy Warsztat, Chocolate Story, Manufaktura Czekolady PRODUKTY: czekoladowe narzędzia, tabliczki czekolady, czekoladowe kształty

spożywcze (napoje, słodycze, alkohole, itp.)

Gościńcowa 116 05-092 Łomianki Polska

176

tel.: +48607415764 www.manufakturaczekolady.pl info@manufakturaczekolady.pl

Karolina Żukowska Krzysztof Stypułkowski

MM Brown Group SA Sp. K.

BRANDY: Chocolissimo, Choc&Play, ChocoTelegram, NaturalCHIC PRODUKTY: upominki firmowe z czekolady, gadżet reklamowy, czekoladki z logo, czekolada w indywidualnym kształcie, czekolada z

nadrukiem Ostrowska 582 61-324 Poznań Polska

tel.: +48618708982 fax: +48618708982 www.chocolissimo.pl upominki@chocolissimo.pl

NAPOJEREKLAMOWE.PL PRODUKTY: napoje energetyczne i izotoniczne, woda, soki, lemoniada, kawa, herbata., butelka pet i puszka alu: 250 ml, 330 ml, 500 ml, 1500 ml Gajowa 78/5 85-087 Bydgoszcz Polska

tel.: +48525613690 fax: +48525613690 www.napojereklamowe.pl info@napojereklamowe.pl

Robert Lewandowski


SPOŻYWCZE (NAPOJE, SŁODYCZE, ALKOHOLE, ITP.)

GROCERIES

PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl

BRANDY: Chocobel, Van Coillie, Cafe-Tasse, Caluwe Artisan, Limar Chocolatier, Baru PRODUKTY: bomboniery, praliny, czekolady, trufle, czekoladki do kawy - neapolitanki, czekolada do picia, firmowe zestawy prezentowe

Św. Wojciech 27/1 61-749 Poznań Polska

tel.: +48618138951 fax: +48618138950 www.plezzuro.pl, www.chocobel.pl handlowy@chocobel.pl

SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE

PRODUKTY: słodycze reklamowe, ciastka reklamowe, cukierki reklamowe, drażetki reklamowe, czekoladki reklamowe, zestawy czekoladek, bombonierki reklamowe, lizaki reklamowe, gumy reklamowe, napoje reklamowe

Teligi 14/21 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48604963069 fax: +48227247422 www.savaprom.com marcin@savaprom.eu, biuro@savaprom.eu

Marcin Adach Paweł Adach

SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA

BRANDY: Nobilia Prezenty ze Smakiem, ChocoText, Choco4Mat, Skład Praski Specyjały&Spirytualia, Choco Maya, Marek Kondrat poleca

Wine & Gifts

PRODUKTY: słodycze reklamowe, kosze delikatesowe, czekoladki reklamowe, lizaki reklamowe, cukierki reklamowe, świąteczne kolekcje

słodyczy

Chełmżyńska 180 H 04-464 Warszawa Polska

tel.: +48226479000 fax: +48226479001 www.slodkieupominki.pl martyna.s@slodkieupominki.pl

Edyta Kacprzyk Mariola Wasek Aleksandra Mrozińska

SYSTEMY POS POS SYSTEMS

AILAND

BRANDY: AILAND PRODUKTY: ekspozytory reklamowe, stoiska degustacyjne-promocyjne, stojaki podłogowe i naladowe, bilonownice, nadruki pos, shelf-

talkers

Wyczółki 64 02-820 Warszawa Polska

tel.: +48223538848 fax: +48226491453 www.ailand.pl info@ailand.pl

Piotr Niedziółka Marcin Lewandowski

ARTPLEX JERZY KALINOWSKI

BRANDY: POS design and production, Shop-in-shop Artplex solutions, Shop equipment by Artplex, Leaflet stands, Artplex illuminations PRODUKTY: podajniki i ekspozytory produktowe, wyspy sprzedażowe, wyposażenie sklepów, stojaki na ulotki i katalogi, podświetlenia

Kosynierów 16 05-230 Kobyłka Polska

tel.: +48226712930 fax: +48226712930 www.artplex.waw.pl biuro@artplex.waw.pl

Maciej Kot Marcin Domański Magdalena Ciszewska Dorota Kalinowska

PRODUKTY: wyspy sklepowe, stoiska degustacyjne, ekspozytory produktowe, producent pos, stojaki na ulotki i katalogi

Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa Polska

tel.: +48223807305 fax: +48223807306 www.dago-display.eu biuro@dago-display.eu

Daniel Dąbrowski Dariusz Kajma Przemysław Wiśniewski

systemy pos

DAGO DISPLAY

177


SYSTEMY POS

ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI

178

PRODUKTY: materiały POS, wyposażenie sklepów, standy produktowe, oznaczenia cen, prezentery Kosynierów 16 05-230 Kobyłka Polska

tel.: +48226712930 fax: +48226712930 www.artplex.waw.pl biuro@artplex.waw.pl

Dorota Kalinowska Magdalena Ciszewska Tomasz Kot Maciej Domański


PLEXITECH.PL

SYSTEMY POS

SYSTEMY POS

WE WILL PRODUCE THE MOST CRAZY DESIGNS!

PLEXITECH BRANDY:

Plexitech, PLXprint

PRODUKTY: sitodruk, druk UV, ekspozytory reklamowe, artykuły pos, stojaki na ulotki, prezentery i podajniki Rawicka 11 60-113 Poznań Polska

tel.: +48618309200 fax: +48618309204 www.plexitech.com.pl reklama@plexitech.com.pl

Damian Mądry Iwona Mądra Bartosz Kędzierski

RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. PRODUKTY: stojaki do ulotek, listwy cenowe, akcesoria do zawieszania, kieszenie foliowe, akcesoria do displayów i standów Opłotki 21 60-012 Poznań Polska

tel.: +48618932201 fax: +618932205 www.rodantv.pl rodan@rodantv.pl

Maciej Pelzer Anna Bigus

179


SYSTEMY POS POS SYSTEMS

DZIEDZIK PRODUKTY: producent, posm, stojaki, ekspozytory, zabudowy regałowe Piwna 40A 22-100 Chełm Polska

tel.: +48730810686 www.dziedzik.pl biuro@dziedzik.pl

EBBOX Sp. z o.o.

BRANDY: EBBOX PRODUKTY: pos, ekspozytory, displaye, laser, frezowanie

Saska 27 30-720 Kraków Polska

tel.: +48126577544 fax: +48126530411 www.ebbox.com.pl biuro@ebbox.com.pl

Ksenia Krochmal Ireneusz Górski

EKO-LED

BRANDY: EKO-LED PRODUKTY: producent led ( taśmy led, moduły led), pos led oświetlenie i sterowanie oświetleniem, układy led, sterowniki led, zasilacze

Kineskopowa 1 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227502430 fax: +48222072577 www.eko-led.com.pl biuro@eko-led.com.pl

Dominik Kozicki Adam Jeziorek

EMU DISPLAY Sp.z o.o. PRODUKTY: displaye półkowe, hakowe, paletowe, owijki paletowe, emu automat, slimstand easy, emu heavy, emu totem, emu pre design,

opakowania Okrężna 8 44-100 Gliwice Polska

tel.: +48323313080 fax: +48323316439 www.emudisplay.pl biuro@emudisplay.pl

Piotr Filipczuk Arkadiusz Wieczorek Izabela Szymańska

EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO PRODUKTY: magnesy neodymowe, ferrytowe i uchwyty magnetyczne, magnesy i uchwyty magnetyczne alnico Igańska 32 04-083 Warszawa Polska

tel.: +48222584461 fax: +48222582157 www.euromagnesy.pl magnesy@euromagnesy.pl

Artur Kowalski Sebastian Kowalski

P.P.H.U. ARTPLAN PRODUKTY: produkty z plexi, produkty pos, druk cyfrowy uv, sitodruk, termoformowanie

systemy pos

Mirosław 22B 09-472 Płock Polska

180

tel.: +48242634534 fax: +48242634534 www.artplan.com.pl michal.modzelewicz@artplan.com.pl

Grzegorz Kowalczuk

P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN

BRANDY: exconception PRODUKTY: produkcja systemów wystawienniczych ekspozytory reklamowe wykonane z metalu, plexi, itp. druk wielkoformatowy w tech-

nologii uv Sołek 5 26-300 Opoczno Polska

tel.: +48447541346 fax: +48447541346 www.expodrew.pl biuro@expodrew.pl

Czesław Pacan


SYSTEMY POS POS SYSTEMS

PLASTIC SERVICE S.C. PRODUKTY: producent materiałów pos, listwy półkowe-shelfstopery, display’e i standy naladowe, tacki-wypraski, wyroby z plexi Prochowa 12 94-312 Łódź Polska

tel.: +48426434500 fax: +48426434500 www.plasticservice.com.pl plasticservice@home.pl

Robert Frąckiewicz Bartosz Jach

PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J.

BRANDY: Plexitech, PLXprint PRODUKTY: ekspozytory reklamowe, artykuły pos, stojaki na ulotki, wyroby z plexi, druk uv, sitodruk, usługi na maszynach cnc

Rawicka 11 60-113 Poznań Polska

tel.: +48618309200 fax: +48618309204 www.plexitech.com.pl reklama@plexitech.com.pl

Jacek Wasiela Damian Mądry Bartosz Kędzierski

RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. PRODUKTY: stojaki do ulotek, listwy cenowe, akcesoria do zawieszania, kieszenie foliowe, akcesoria do displayów i standów Opłotki 21 60-012 Poznań Polska

tel.: +48618932201 fax: +48618932205 www.rodantv.pl rodan@rodantv.pl

Maciej Pelzer Anna Bigus

SUPPORT-GROUP print&design PRODUKTY: owijki paletowe, pos, opakowania ozdobne, kaszerowane, lite, toppery i headery, standy i displaye, projekty graficzne i ci,

poligrafia rek Warszawska 8 89-500 Tuchola Polska

tel.: +48523342573 fax: +4852342573 www.s-g.com.pl biuro@s-g.com.pl

Paweł Lebioda Ewelina Giersz

UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) PRODUKTY: displaye, standy kartonowe, materiały pos, opakowania, druk cyfrowy, druk offsetowy wielkoformatowy Obywatelska 4 02-409 Warszawa Polska

tel.: +48225335210 fax: +48225335211 www.uds.com.pl office@uds.com.pl

Monika Dygas Dominika Szczucka

SZKŁO GLASS

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O.

BRANDY: SABINA PRODUKTY: trofea, statuetki, puchary, przyciski do papieru, zwierzęta, wazony, patery, świeczniki, wolne formy, lampy, stoły, rzeźby ogro-

dowe

tel.: +48134356860 fax: +48134355929 www.sabinaglass.pl sabina@sabinaglass.pl

Wojciech Uliasz Anna Rabada

szkło

Dworska 29 38-480 Rymanów Polska

181


SZKŁO GLASS

PPHU MARK PRODUCENT BOMBEK CHOINKOWYCH PRODUKTY: bombki z nadrukiem logo Dąbrowskiego 18 05-220 Zielonka Polska

tel.: +48227818818 fax: +48227818818 www.mark.waw.pl mark@mark.waw.pl

Statuetki 3D • Kryształy3D.pl

BRANDY: Statuetki 3D, Kryształy 3D PRODUKTY: personalizowane kryształy 3d, statuetki kryształowe, statuetki na zamówienie, grawerowanie laserem 3d, grawerowanie 3d,

laser 3d, 3d J. I. Kraszewkiego 6 Lok. 25 15-025 Białystok Polska

tel.: +48531447551 www.statuetki3d.pl bok@krysztaly3d.pl

Kamil Sawoń Anna Sawoń

SZKOŁA, BIURO SCHOOL&OFFICE

P.W. R.MAJEWSKI

BRANDY: R.Majewski PRODUKTY: piórniki, teczki, torby, portfele, flagi

Karłowicza 13 65-831 Zielona Góra Polska

tel.: +48683206442 fax: +48683206442 www.r-majewski.pl biuro@r-majewski.pl

Ryszard Majewski Aleksandra Majewska Robert Stachyra

ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K

BRANDY: Bambino, Unipap PRODUKTY: art. do malowania, art. do rysowania, art. papiernicze, art. tekstylne

Kredkowa 1 05-800 Pruszków Polska

tel.: +48227587041 fax: +48227587726 www.st-majewski.com.pl p-matej@olowki.pl

Patrycja Matej Emilia Lemańska Zbigniew Szczepanik

ŚWIĄTECZNE CHRISTMAS ITEMS

ADPAL

BRANDY: ADPAL PRODUKTY: świece stearynowe pochodzenia roślinnego, świece parafinowe, świece w szkle, świece dla gastronomi

świąteczne

Przemysłowa 1 63-720 Koźmin Wielkopolski Polska

182

tel.: +48627216143 fax: +48627210978 www.adpal.pl adpal@adpal.pl


TAMPO

PAD PRINTING

Centrum Nadruków i Reklamy

BRANDY: Beaver, Green Ideas, Santini PRODUKTY: tampodruk, sitodruk, grawerowanie laserowe, nadruki cyfrowe uv, tłoczenie

Rogatkowa 16A 04-773 Warszawa Polska

tel.: +48226156587 fax: +48226158893 www.centrumnadrukow.pl info@centrumnadrukow.pl

TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, ITP.) TEXTILES (TOWELS, SHEETS, ETC.)

AGLIKA TRADE LTD.

BRANDY: Aglika PRODUKTY: reczniki, koce, posciel, szlafroki, poduszki

Nikola Gabrovski 73A 5000 Veliko Tarnovo Bułgaria

tel.: +35962602102 fax: +35962602103 www.aglikaeurope.com e.petkova@aglika.bg

COTTONLAND TEXTILES

PRODUKTY: szlafroki, ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe

Zona Industrial Do Paraíso, Pavilhão 5 Pevidém 4835-612 Guimarães, Portugalia

tel.: +351253537519 fax: +351253536313 www.cottonland.pt mail@cottonland.pt

FARO SPÓŁKA JAWNA

BRANDY: Disney, Mattel, Marvel, DreamWorks PRODUKTY: pościele, ręczniki, narzuty, koce, prześcieradła

Rydlówka 9 30-363 Kraków Polska

tel.: +48122555000 fax: +48122637795 www.faro.com.pl handlowy@faro.com.pl

Dawid Cyganek Katarzyna Kiełt

NASTROTECNICA SRL PRODUKTY: microfiber shoppers and backpacks, microfiber cloths and towels, microfiber screen cleaners, bandanas, lanyards, keyhold-

ers, ribbons

tel.: +390522652807 fax: +390522652891 www.nastrotecnica.it sales01@nastrotecnica.it

Romito Arturo, Fretta Alessia Fretta Alessia

SANDEX BIS

BRANDY: Cinnibird, Touch me PRODUKTY: tekstylia reklamowe, koce i ręczniki drukowane

Leśna 12 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48227518330 fax: +48227518398 www.sandex.com.pl joanna@sandex.pl

Mariusz Szandecki Monika Jarzyna Iwona Sieniawska Joanna Szandecka

tekstylia (ręczniki, pościel, koce, itp.)

Via Enrico Fermi, 21, 42012 Campagnola Emilia - Re Włochy

183


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, SZLAFROKI) 184

SANDEX BIS BRANDY:

KI

PRODUKTY: Koszulki iluminacyjne Leśna 12 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48227518330 fax: +48227518398 www.sandex.com.pl sandex@sandex.com.pl

Joanna Szandecka Monika Jarzyna Iwona Sieniawska Julia Stefaniuk


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, SZLAFROKI)

A4

SDX TOWELS BRANDY:

Beardream

PRODUKTY: Koce, Ręczniki, Szlafroki Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Polska

tel.: +48223499667 fax: +48223499668 www.beardream.pl info@beardream.pl

Paweł Barański

185


TEKSTYLIA (RĘCZNIKI, POŚCIEL, KOCE, ITP.)

TEXTILES (TOWELS, SHEETS, ETC.)

SDX Towels

BRANDY: Beardream PRODUKTY: koce, ręczniki, szlafroki

Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Polska

tel.: +48223499667 fax: +48223499668 www.beardream.pl info@beardream.pl

Paweł Barański

TERMOTRANSFER THERMOTRANSFER

AGAWA.PL SP. Z O.O. PRODUKTY: urządzenia do sublimacji i termotransferu, papiery i folie termotransferowe i do sublimacji, koszulki, kubki i inne gadżety do

nadruku

Milenijna 38/40 97-200 Tomaszów Mazowiecki Polska

tel.: +48447261542 fax: +48447251765 www.agawa.pl agawa@agawa.pl

Grawerton ARGO S.A.

BRANDY: Grawerton, Schwitzler, Sawgrass, Platinum, ArgoFlex PRODUKTY: materiały do sublimacji, prasy transferowe, atramenty sublimacyjne, drukarki, folia argoflex

Krynicka 1 83-393 Gdańsk Polska

tel.: +48585543515 fax: +48585543513 www.grawerton.pl biuro@grawerton.pl

Tomasz Skłodowski Anna Grędzińska Dagmara Dembniak Katarzyna Jońska

GRUPA B3 SP. Z O.O.

BRANDY: JHK, Fruit of The Loom, Stedman, Russell, Oracal, Avery, HP, Konica PRODUKTY: druk cyfrowy, offsetowy, wielkoformatowy, druk lateksowy, termotransfer, sitodruk, sublimacja, tampodruk, odzież promo-

cyjna Wagrowska 14 61-369 Poznań Polska

tel.: +48616256690 fax: +48616256691 www.grupab3.pl info@jw.pl

Bartłomiej Trzeciak Bartłomiej Manszewski Marta Mamet

POD FILARAMI PRODUKTY: termotransfer, sitodruk, nadruki, prasowanki, plastizol Parczew 21 63-405 Sieroszewice Polska

tel.: +48627396585 fax: +48627396585 www.drukarnia.net biuro@drukarnia.net

termotransfer

THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O

186

BRANDY: Flextrans, Digiline, Flex-Colour, Starlight, EasyTransfer PRODUKTY: transfery, emblematy, prasy transferowe, emblematy odblaskowe, identyfikatory

Krakowska 31A 50-424 Wrocław Polska

tel.: +48713414331 fax: +48713414331 www.thermopatch.pl office@thermopatch.pl

Maciej Łukaszewicz Katarzyna Karnas-Michalik


TERMOTRANSFER THERMOTRANSFER

WILER

BRANDY: WILER, FLEX&FLOCK PRODUKTY: folie na tekstylia, folie flex, flock, folie do złoceń na papierze, tworzywach sztucznych, skórze, mdf, drewnie, maszyny do złoceń

Piłsudskiego 135 92-318 Łódź Polska

tel.: +48422526778 fax: +48426724117 www.wiler.pl biuro@wiler.pl

Rade Stoiljkovic Agnieszka Stoiljkovic

TŁOCZENIE PRESSING

GRAWER POLSKA Andrzej Włoch

BRANDY: Grawer Polska PRODUKTY: grawerowane matryce mosiężne, trawione ( chemigraficzne) matryce magnezowe, matryce polimerowe do tłoczenia

Sianowska 7 60-431 Poznań Polska

ГРЕЙС

tel.: +48618623063 fax: +48618436436 www.grawerpolska.pl marketing@grawerpolska.pl

Michał Szykuła Kinga Różańska

BRANDY: greys PRODUKTY: vip wizytówki z folią blokowania, biciem, wtłaczania, lakierem uv, lakierów 3d lac.

Ул. Константиновская, 46/52, Оф. 14 04071 Киев Ukraina

tel.: +380445017563 fax: +380445017563 www.greys.ua boss@greys.ua

TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

ALLBAG - ALLPRINTS

BRANDY: Allbag, Allprints PRODUKTY: torby papierowe, torby materiałowe, odzież reklamowa, gadżety reklamowe

Lwowska 87 34-100 Wadowice Polska

tel.: +48483387305 fax: +48483387305 www.allbag.pl biuro@allbag.pl

Michał Zimmer Agnieszka Domasik Dorota Mozgała Karolina Szkut

BRANDY: eccosac PRODUKTY: ekologiczne torby papierowe, ekskluzywne torby paperowe, torby foliowe i materiałowe, torby z logo-sitodruk, pudełka ozdobne

Konduktorska 39 B-C 40-155 Katowice Polska

AWIH

tel.: +48327812130 fax: +48327812132 www.ecosac.pl info@apholding.pl

Agnieszka Orciuch-Szypulska Katarzyna Harnot Agata Łopusiewicz

BRANDY: Kraftlux, Lulux PRODUKTY: torby papierowe, torby foliowe, torby bawełniane

Łopuszańska 53 02-232 Warszawa Polska

tel.: +48225001897 fax: +48225001861 www.awih.com.pl biuro@awih.com.pl

Beata Alama Ludmiła Kościelecka Katarzyna Szewczykowska

torby papierowe, foliowe, bawełniane

AP HOLDING S.A

187


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE 188

PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BRANDY:

Kraft Classic, Kraft Plus, Plus Prestige, Kraft Pack, Kraft Classic Ice

PRODUKTY: torby papierowe, torby bawełniane, bibułka ozdobna, Saszetki Rynkowa 9 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48616525360 fax: +616525075 www.packart-bags.eu office@packart-bags.eu

Aleksandra Ziajka Justyna Horbatowicz Weronika Zahorska Agnieszka Bartkowiak


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE

MART’S BAGS BRANDY:

Mart’s Bags

PRODUKTY: producent toreb ekologicznych, torby bawełniane z nadrukiem, produkcja polska, nadruki reklamowe, woreczki bawełniane, fartuchy, plecaki Wojska Polskiego 34 Lok. 3 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48222242347 fax: +224994139 www.torby-bawelniane.pl www.martsbags.com info@torby-bawelniane.pl info@martsbags.com

Piotr Wyszomierski Emilia Romanik Magdalena Pelinko

Martyna Konowrocka

TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

ECODIRECT SP. Z O.O.

BRANDY: EcoDirect, UseBag, Eco Direct, Use Bag, toby EcoDirect PRODUKTY: torby ekologiczne, torby z nadrukiem, eko torby, torby reklamowe, torby zgrzewane

Przemysłowa 4 05-100 Ndm Polska

tel.: +48533779133 fax: +48533779119 www.ecodirect.pl info@ecodirect.pl

Białorucka Balabanov Shershun

PRODUKTY: torby ekologiczne szyte wg specyfikacji klienta, odzież dla firm i gastronomii, tekstylia importowane, gadgety reklamowe, wino Wrocławska 54 30-011 Kraków Polska

tel.: +48124205220 fax: +48124205220 www.ecopack.pl, www.cottonstore.pl, wojtek@zalinski.pl

Karolina Suszczyńska Wojtek Żaliński Monika Winiarz

EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. PRODUKTY: reklamówki z nadrukiem, torby papierowe z logo, papiery pakowe z nadrukiem, taśmy klejące z nadrukiem, worki z nadrukiem Międzyrzecze Górne 55 43-392 Międzyrzecze Górne Polska

tel.: +48338155850 fax: +48338155827 www.ekspertpoludnie.pl marketing@opakowania.bielsko.pl

Mariusz Fornal

torby papierowe, foliowe, bawełniane

ECOPACK

189


TORBY PAPIEROWE, FOLIOWE, BAWEŁNIANE PAPER, PLASTIC AND COTTON BAGS

FENIKS SP. Z O.O. PRODUKTY: torebki prezentowe i reklamowe, pudełka prezentowe i reklamowe, skrzynki drewniane na alkohol, papier ozdobny eko-lux,

tuby

Naftowa 21 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134368907 fax: +48134368005 www.feniks.biz.pl feniks15@feniks.biz.pl, feniks27@feniks.biz.pl

Barbara Bielizna Aleksandra Świszcz

FRASPO

BRANDY: FRASPO PRODUKTY: torby z pp, torby wielokrotnego użytku, torby ekologiczne, torby firmowe, torba na zakupy

Sarbinowska 43-6 54-320 Wrocław Polska

tel.: +48713967951 fax: +48717071459 www.fraspo.com info@fraspo.pl

Renata Skorupa Waldemar Jabłoński

KOMPOL SP. Z O. O.

BRANDY: Mr PACK PRODUKTY: torby wielokrotnego użytku z polipropylenu tkanego i nietkanego, torby bawełniane i z juty, foliowe torby reklamowe, torby

papierowe Jowisza 7 05-825 Kozerki Polska

tel.: +48227556868 fax: +48227341166 www.kompol.pl kompol@kompol.pl

Zuzanna Józwik Katarzyna Piotrowska Marzena Rastawicka

MART’S BAGS

BRANDY: Mart’s Bags PRODUKTY: producent toreb ekologicznych, torby bawełniane z nadrukiem, produkcja polska, nadruki reklamowe, woreczki bawełniane,

fartuchy, plecaki Wojska Polskiego 34 Lok. 3 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48222242347 fax: +48224994139 www.torby-bawelniane.pl www.martsbags.com info@torby-bawelniane.pl info@martsbags.com

Piotr Wyszomierski Emilia Romanik Magdalena Pelinko Martyna Konowrocka

PAK-HURT SP.Z.O.O PRODUKTY: torby reklamowe, foliowe: dkt, t-shirt, market, torba z uchem,

torby papierowe, foliowe, bawełniane

Połonińska12 35-082 Rzeszów Polska

190

tel.: +48178505755 fax: +48178505767 www.pakhurt.pl pospieszny@pakhurt.pl

Grzegorz Pospieszny Stanisław Witowski Monika Wojnarowska

VIC SP. Z O.O.

BRANDY: VICBAG PRODUKTY: torby reklamowe, torby polipropylenowe pp tkane i nietkane, torby papierowe, eco, torby bawełniane, torby hdpe, ldpe

Słowackiego 13/30 60-822 Poznań Polska

tel.: +48795421171 fax: +48224405641 www.vicbag.com vicpl3@vicbag.com

Marek Torbicz Patrick Ciarkowski


TORBY PODRÓŻNE, PLECAKI, POKROWCE TRAVEL BAGS, BACKPACKS, COVERS

PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K.

BRANDY: Paso, Paso Kids, Paso Advertising, Disney, Dream Big, Star Wars PRODUKTY: plecaki, torby, walizki, torby podróżne, torby laptopowe, kosmetyczki, kuferki

Skrajna 1, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne Polska

tel.: +48618966666 fax: +48618966667 www.paso.pl kasias@paso.pl, wojciech@paso.pl

Katarzyna Sobaszkiewicz-Plucińska Wojciech Durski

TROFEA, MEDALE TROPHYS, MEDALS

BIL-CUP SZYMON SIKORA PRODUKTY: patery, dyplomy, puchary, medale, sublimacja Gąsiorowskich 3 60-703 Poznań Polska

tel.: +48618667788 fax: +48618666611 www.bil-cup.pl info@bil-cup.pl

COLUMBEX - SPORT PRODUKTY: puchary, medale, dyplomy, statuetki, grawerowanie Grudzicka 55 45-432 Opole Polska

tel.: +48774550841 fax: +48774581141 www.columbex.com.pl r.szalucha@columbex.com.pl

Robert Szałucha Ryszard Koźlik Waldemar Blaik Joanna Hebda

DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo-Wytwórczy PRODUKTY: trofea, statuetki szklane, gadżety reklamowe, wyroby artystyczne, pendrive szklane

Polna 3D 38-457 Zręcin Polska

MCC

tel.: +48134361307 fax: +48134363280 www.decor.net.pl decor@decor.net.pl

Beata Kludacz Wojciech Fic Paweł Jagiełło

BRANDY: MCC PRODUKTY: medale odlewane, medale sportowe, medale okolicznościowe, pinsy, breloki metalowe

Dąbrowszczaków 12/14 94-239 Łódź Polska

tel.: +48690047813 www.mccmedale.pl mcc@mccmedale.pl

MEDIAFORM

pomysł-projekt-produkcja Rzeźnicza 42A 58-187 Dzierżoniów Polska

tel.: +48748311000 fax: +48748311001 www.mediaform.com.pl biuro@mediaform.com.pl

trofea, medale

BRANDY: Mediaform PRODUKTY: puchary medale dyplomy, statuetki plakiety odlewy, producent trofeów sportowych, największy asortyment w Polsce!,

191


TROFEA, MEDALE TROPHYS, MEDALS

P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE PRODUKTY: puchary sportowe, medale, statuetki, trofea szklane, trofea Rogowskiego 28 05-250 Radzymin Polska

tel.: +48222993325 www.voytex.com.pl bbazak@op.pl

Bartosz Bazak Mirosława Bazak

POLCUPS SP. Z O.O. PRODUKTY: trofea, puchary, medale, statuetki Nowopogońska 98 41-253 Czeladź Polska

tel.: +48327201154 WWW.POLCUPS.COM sandrine@polcups.com

Jerzy Dłubis Sandrine Kosnicki Marcin Kornacki

TRYUMF SP Z O.O. PRODUKTY: trofea sportowe, nagrody korporacyjne, upominki okolicznościowe, puchary, medale Władysława Grabskiego 8 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158781700 fax: +48158137738 www.tryumf.com.pl info@tryumf.com.pl

Celina Krawczyk Mirosław Puka Iwona Wojtala Barbara Kołodziej

TRYUMF SP Z O.O. PRODUKTY: nagrody korporacyjne, trofea szklane, medale, upominki okolicznościowa Władysława Grabskiego 8 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158781700 fax: +48158137738 www.medale.tryumf.com.pl przemyslaw.zietak@tryumf.com

Przemysław Ziętak Damian Pasierb

USHAWA SP. Z O.O. PRODUKTY: puchary, medale, nagrody, vip prezenty, figurki, pamiątki z drewna, szkła, metalu Poniatowskiego 49 37-500 Jaroslaw Polska

tel.: +48607951681 fax: +48570110022 www.ushawa.eu eu@ushawa.eu

Joanna Popiel Viktor Ushakov

WIKOSS SPORT

BRANDY: Wikoss-Sport PRODUKTY: medale odlewane, medale drewniane, trofea sportowe, koszulki z nadrukiem, statuetki szklane

trofea, medale

Zawodzie 2 42-500 Będzin Polska

192

tel.: +48322674045 fax: +48322674045 www.wikoss.pl bedzin@wikoss.pl

Sebastian Kosobudzki Dorota Zemla Monika Kosobudzka Joanna Węgierska


TURYSTYKA TOURISM

EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ)

BRANDY: Prezent Marzeń PRODUKTY: zestawy prezentowe, karty podarunkowe, prezenty w formie przeżyć

6 Sierpnia 1 24-100 Puławy Polska

tel.: +48600763700 fax: +48600763700 www.emotivo.pl pkaptor@emotivo.pl

ZAKŁADKI MAGNETYCZNE MAGNETIC BOOKMARKS

KUNSZT

BRANDY: KUNSZT PRODUKTY: kształty standardowe i indywidualne, nowość zakładki ekologiczne

Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48126237235 fax: +48124234360 www.kunszt.krakow.pl kunszt@kunszt.krakow.pl

Iwona Dulińska

ZAPACHY

FRAGRANCE PRODUCTS

MTM INDUSTRIES Sp. z o.o.

BRANDY: BATMAN, SUPERMAN, UEFA, STAR WARS, TOP GEAR, EMOJI, TESCO, E. LECLERC, TAURON, PKN ORLEN PRODUKTY: odświeżacze domowe, odświeżacze samochodowe, gadżety zapachowe, reklama zapachowa, aromamarketing

Metalowców 6 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48625001028 fax: +48627673379 www.mtm-industries.eu advertising@mtm-industries.eu

Aleksandra Kledecka Aneta Przybylska Marta Karbowiak

SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK BRANDY: SAMBRA PRODUKTY: zawieszki zapachowe

Trzykrotki 11 92-704 Łódź Polska

tel.: +48500034507 www.sambra.com.pl sambra@op.pl

Krzysztof Sobczak

ZAPALNICZKI I ZAPAŁKI LIGHTERS, MATCHES

EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) BRANDY: Cricket, EMSelection PRODUKTY: zapałki, zapałki reklamowe, zapałki książeczkowe, zapałki grillowe, zapalniczki cricket tel.: +48748149033 fax: +48748149035 www.europematch.eu piotr.gnabasik@europematch.eu

Piotr Gnabasik Marta Maryniak

HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG

BRANDY: ATOMIC, COLTON, TRISTAR, CONEY, COZY PRODUKTY: zapalniczki, zapalarki, gadżety, art.biurowe, art.dla osób palących, popielniczki, latarki, breloki, znakowanie - grawer, nadruk

Volksdorfer Weg 186 D-22393 Hamburg Niemcy

tel.: +48514386375 fax: +48585877268 www.troeber.com patrick.chrabkowski@troeber.com

Patrick Chrabkowski Renata Połomska Claudia Chrabkowski Sabedin Abazi

zapalniczki i zapałki

Wojska Polskiego 18/5 57-500 Bystrzyca Kłodzka Polska

193


ZEGARKI, ZEGARY WATCHES, CLOCKS

JELLYSHOP.EU

BRANDY: Jelly Watch PRODUKTY: art. silikonowe

Al. Solidarności 115/2 00-140 Warszawa Polska

tel.: +48694400455 www.jellyshop.eu zamowienia@jellyshop.eu

LIKOR EAST-WEST PROMOTION BRANDY: LIKOR, CLOCKOR PRODUKTY: zegary ścienne reklamowe, zegary

Rzemieślnicza 3 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616521212 fax: +48616521467 www.likor.pl sekretariat@likor.pl

Paweł Molka Stanisław Kuzemko

TARO S.P, Z OO

BRANDY: ATRIX . PRODUKTY: zegary-zegarki-budziki produkcja, autorskie 2d i 3d, mechanizmy zegarowe, sprasowane gąbki, termometry, karty uv, magic-

zne kostka Łopuszańska 98 02-232 Warszawa Polska

tel.: +48228374581 fax: +48228377574 www.taro.com.pl office@taro.com.pl

Janusz Bartlewski

WAGA S.C.

BRANDY: BAVARIA PRODUKTY: zegary reklamowe, mechanizmy do kalendarzy i reklamy, mechanizmy i części do zegarów

Rysia 1 91-503 Łódź Polska

tel.: +48426598339 fax: +48426598043 www.waga-time.com.pl waga@home.pl

DOSTAWCY MASZYN POLIGRAFICZNYCH / SERWIS PRINTING MACHINES PROVIDERS / SERVICE

GRAFIKUS

BRANDY: EFI, VUTEK PRODUKTY: plotery wielkoformatowe, media do druku

Daniszewska 2 03-230 Warszawa Polska

tel.: +48225940928 fax: +48225940940 www.grafikus.com.pl marcin.kolatko@grafikus.com.pl

Marcin Kołatko

HOLOGRAMY HOLOGRAPHY

PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRODUKTY: bony, dyplomy, zaświadczenia/certyfikaty, druki i papier zabezpieczony, bilety

194

Sanguszki 1 00-222 Warszawa Polska

tel.: +48222353145 www.pwpw.pl p.martyszenko@pwpw.pl

Paweł Martyszenko Jacek Barwicki


BRANŻOWE ORG., MEDIA BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA

KSIĘGARNIA BRANŻOWA - sklep.gjc.pl

BRANDY: GJC Inter Media PRODUKTY: książki - zarządzanie, książki - sprzedaż, książki - rozwój osobisty

Podbiałowa 11 61-680 Poznań Polska

tel.: +48616740144 fax: +48618258485 www.sklep.gjc.pl dawid@gjc.pl

Dawid Książkiewicz

MULTIMEDIA ARTBORO - PRODUCENT INFOKIOSKÓW WEB-KIOSK ORAZ TABKIOSK BRANDY: Webkiosk, Tabkiosk, Sitekiosk PRODUKTY: Webkiosk infokioski, Tabkiosk profesjonalne stojaki pod tablety, Sitekiosk oprogramowanie dla infokiosków i tabletów Zbożowa 27 45-837 Opole Polska

tel.: +48774230441 www.tabkiosk.eu biuro@tabkiosk.eu

Bartosz Świtniewski

multimedia 195


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS

132, 149

360 SHOTS

129

3D KREATOR SP. Z O. O. 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ)

44 135

3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI

87, 88

4 PRINTERS SP. Z O.O.

44

A&J AGNIESZKA POLAK

40

AB VISION ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW PLASKACZ

17 117

ACREBIT S.A.

119

ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU ŁUKASZ KOTOWSKI) ADD-ART ADLER CZECH A.S. ADLER EUROPE GROUP ADP POLSKA ADPAL ADPEN

58 13, 173 121 101, 111 43 75 182 27, 30

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

ADSYSTEM 121 ADVER MEDIA 142 AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 167 AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD POLSKA 17 AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 142, 145 AGLIKA TRADE LTD. 183 AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, MUCHCOLOURS, CANON| 75

196

AMIZO PRODUCENT TOREB FILCOWYCH AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. AMT PRODUCT ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO

58 136 90 167

ANB HOUSE OF GIFTS

18

ANDA PRESENT GROUP 64 ANDRUS 145 ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 AP HOLDING S.A 187 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145, 169 APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 ARGOS ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY 112 ARLENA 62 ARPLEX WYROBY Z PLEKSI 17 ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 ART NUVO 25 ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 ARTBORO - PRODUCENT INFOKIOSKÓW WEB-KIOSK ORAZ TABKIOSK 195 ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 ARTBOX 117 ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 ARTENS 156 ARTLAB 145 ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI

177, 178

AILAND

177

ARTPRO POLSKA ARTTON POLIGRAFIA ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. ASGARD SP. Z O.O. ASKA POLAND SP. Z O.O. ASS3

AJP COMPANY GROUP

111

ASTAT

AKB-POLAND

121

ASTER LI LIDIA DRZEWIECKA ASTOM ASTRA S.A. ATECOM ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO AVALON SPORTSWEAR AVANT FABRYKA PORCELITU AVIOTEX KKC AWA DESIGN SP.Z O.O. AWIH AXON SAFETY & PROMO BY ASPIS HELLAS S.A.

AKONDA ALBEX ALBINEX SP. J. ALEX FOX ALEXANDER ALFA-PRINT SP. Z O.O. ALL BIZ SP. Z O.O. ALLBAG - ALLPRINTS ALLOCA.PL/FIGARO CORPORATION ALMA TREND

44 32 117 111 149, 155 135 70 187 53 44

ALNUS SP. Z O.O. ALPOL FORMY LASEROWE S.C.

135 44

ALTER GRAF

102

ALTIVO

40

ALUGRAF

87

ALULETTER ALUMAST S.A.

87 59

AMAGRAF

48

AMANN SP Z O.O. 90 AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 84 AMC GROUP! 17 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 124 AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27

AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

173 169 146 72 80 71 89, 91 156 74 157 84 18 48 80 169 41 32 43 187 117 48 65, 68

AXXEL SP. Z O.O.

136

AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. B&B SŁODYCZE REKLAMOWE

91 176

BADGE4U

165, 166

BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET

149

BATKIEWICZ SP. J. BEN DEVELOP BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI

173 49 174


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES

BIC GRAPHIC NORWOOD EUROPE BIL-CUP SZYMON SIKORA BIURFOL BLUEPOS SP. Z O.O. BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT BODMAN BOOGIE BOTT SP. Z O.O. BRAND PROMOTION CZ S.R.O. BRENDA-SPORT SP. Z O.O. BTT ALTER / HJE BUSTER SP. Z O.O. C.I.F.R.A., S.L. CANON POLSKA SP. Z O.O. CAPIRA

157 191 157 136 75 112 58 157 112 157 124 18 54, 69 49 22

DAGO DISPLAY

177

DAKO VRT.GUNOLD DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW

62 150

DAZAR SP. Z O.O. SP. K.

136

DECOR - WITOLD ŚLIWIŃSKI - ZAKŁAD USŁUGOWO-WYTWÓRCZY 191 DEES ART 55 DELFIN 25 DEPOSITPHOTOS INC. 129 DESYGNA 28, 30 DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR BARBARA WIECZOREK)

91

DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO

49

DIGIPRINT SP.ZO.O.

50

CARDILLA | DRUKARNIA KART PLASTIKOWYCH ONLINE

136

DIPRINTER.COM

CARTAMUNDI CARTPOLAND

60 136

DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. DKS

60 50

CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY

183

DLAWAS.INFO SP. Z O.O.

70

CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA CERAMIKA TUŁOWICE CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK CICERO STAPRO GROUP S.R.C. CITRON EUROPEAN USB WAREHOUSE CLAPS! – DYSTRYBUTOR W POLSCE ŻEJMO&SIATECKI S.C CLDIGITAL (EUROPRINTER)

80 41 176 120 53 73 49

DM SYSTEM

CLIPPER PROMOTIONAL PRODUCTS

27

CLOOS-POLSKA SP. Z O. O.

60

CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI

49

COLGRAPHIX BV

146

COLOP POLSKA

84, 131

COLOR GROUP

49, 79

COLUMBEX - SPORT YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES COMEC POLSKA ŁOŚ. SULKOWSKA-ŁOŚ SP.J. COMPLEX COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK GADŻETÓW REKLAMOWYCH CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL CONSILIO JAKUB MICHALSKI COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE COPY GENERAL SP. Z O.O. CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. COTTON CLASSICS HANDELS GMBH COTTONLAND TEXTILES CRM VISION CRUX CTM GROUP CZEMUNIE24 D-TRANS “D4ZONE” D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. DABA CERAMIKA REKLAMOWA DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP

49 191 70 84 30 42 74 157 176 133, 136 112 112 183 120 71 18 174 169 135 42 55

80, 124 137 95 96 124

DPSDRUK.PL DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ WARRANTY QUALIFIED MANUFACTURER 143, 146 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW

151, 157

DREAMTEX SP. Z O.O. 112 DRUCKTECH KFT 80 DRUKARNIA ARTYSTYCZNA - FORUM DESIGN CARDS 137 DRUKARNIA BERG 144, 146 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 137 DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 137 DRUKARNIA KOLUMB 137 DRUKARNIA MBM 112 DRUKARNIA PIGA.PL

138

DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP.J. DRUKARNIASPEED.PL

138 138 138

DRUKOMAT

138

DUPLO POLSKA SP. Z O.O. DYNIT S.R.L. DYSKRET SP. Z O.O. DZIEDZIK EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW EBBOX SP. Z O.O. ECI TRADE SP. Z O.O. ECODIRECT SP. Z O.O. ECOPACK EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O. EINITY SPÓŁKA Z O.O.

50 61 91 180 69 180 22 189 189 18 158

EIZO POLSKA (ALSTOR SP.J.)

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O

DOBRA-DRUKARNIA.PL DOCFILM.PL DOMICO DOTMEDIA TOMASZ CZELEJ SPÓŁKA JAWNA

146

50

197


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES

EKO-LED EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. ELEPHANT LUKIĆ SP.J. ELITA S.J. EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ) EMU DISPLAY SP.Z O.O. ENDUTEX ENEY COMPANY LLC ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA EPILED EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE ESC ART GMBH

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

ESSENTRA SP. Z O.O.

198

180 189 86 158 113 174 80 193 180 91, 147 68 58 92 76, 80 149 92

ETI EUDARCAP EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO EUROLASER GMBH EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) EUROPEAN MEDIA GROUP EVENTROOM EVERTS POL EXACT EXON EXPEN S.C. F.H. DAVIS F.P.H. “LUX-POL” LUDMIŁA WOLEK F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH

62 113 180 81 92 193 38 57 33 124 62 30 147 33 174

FABOR

113

FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 152, 158 FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI 61 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 FARO SPÓŁKA JAWNA 183 FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 FASTCOM PLOTERY 50 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 86 FELLOWES POLSKA SA FENIKS SP. Z O.O. FERNIKO SP. Z O.O.

131 24, 190 92

FIESTA CATERING FINARDI MILENA SRL FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE

56, 57 158 155, 158

FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL

14, 18

FIRMA SPRINT PRINT S.C. FITCHOICE.EU SP. Z O.O. FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK

138 19 19

FOLIGGO / DAWNIEJ PANIT CAR - FOLIE OKIENNE

165

FORTIS M. BOROWY SP. J.

139

FOTO LAB

139

FOTOLIA LLC

129, 130

FRASPO FRESHDRINK

190 176

FRIENDS SP. Z O.O. FSR FAJNE SMYCZE REKLAMOWE FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. G&G STUDIO GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GĄSIENICA.PL GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. GIFA SIA GIFT STAR GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV GJC INTER MEDIA SP. Z O.O.

22 174 50 124 121 174 125 128 172 55 38

GMK & WNP FACHMESSEN GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. GÓRECKI SP. J. GRADO GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA

38 15 69 167 174 75

GRAFIKUS

194

GRAFMASZ GRANDE AGNIESZKA WRZESIŃSKA

50 175

GRAVOTECH SP. Z O O.

85, 86

GRAWCOM SP.J. GRAWER POLSKA ANDRZEJ WŁOCH GRAWEROMAT.PL - REKLAMA TAKA ZE SKLEJKI GRAWERTON ARGO S.A. GREYMETAL GRUPA B3 SP. Z O.O. GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK GRUPA INFOMAX - AGENCJA REKLAMOWA GRY NA ZAMÓWIENIE HAFTEX HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. HANAMI ARGO S.A.

86 187 24 186 48 186 40 19 139 81 62 139

HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA

158

HAPPEN HOUSE SP. Z O.O. HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA HARVEST SP. Z O.O. HBM TUNING CENTER MARCIN JACH HDP ELECTRONICS HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS HEDPES ADVANCED PRINTING SUPPLIES HEIN WALZ GMBH TEXTILMASCHINEN SCHENK

19 43 113 175 86 113 92 51

HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG

193

HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. HMDGLOBAL SP. Z O.O. HOUSE OF PRINT HS-TRADE HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. I-DROPS SP. Z O.O. IBICO.PL MARIUSZ KULISIEWICZ

81 165 125 118 181 71 51


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES ICON SA IDEA MONEY S.A. IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM)

19 58 90 104, 113

IGEPA POLSKA SP. Z O.O. ILUMIKA – PRODUCENT PANELI ŚWIETLNYCH IMCA S.C. IMI PARTNER A.S. IN DUPLO S.C. INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA)

81 158 74 69 118 95

INFOTEC CNC

81

INNOVA SPA

114

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. INTEGART SP. Z O.O. INTEGRATORS

68 77, 146 81

INTERAUTO SP. Z O.O.

159

INVENTINI SP Z O O INVIPAY.COM ITECO SP. Z O.O. IWAREPRINT JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ JAMES ROSS COLLECTION JAN POL BIS JELLYSHOP.EU JETT STUDIO SP. Z O.O.

125 59 125 120 159 114 171 194 55

JHK - PROMOEFEKT

114

JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW JM COTTON SERVICE JOKER HURTOWNIA TKANIN JOTAN JUBILEX S.J. K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

114 111, 114 92 71 81 92 153

KAKADO SP.J. KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA BAKALARCZYK KAPILAR-REKLAMA KARTIER KBK KENTO

93 25 125 79 41 125

KIM SYSTEMY LASEROWE KIMM KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O.

45, 86 139 123, 125

KML SOLUTIONS SP. Z O.O. KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O.

159 25

KOLEKCJA

159

KOLOROWY WOJTEK KOMPOL SP. Z O. O.

159 190

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. KONSORCJUM: HAJDUK GROUP SP. Z O.O., MODART OUTDOOR SP. Z O.O. KOSMETYKI Z LOGO KSERKOP SP. Z O.O. KSIĘGARNIA BRANŻOWA - sklep.gjc.pl

82

51

175

KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.

139

KUNSZT KURTIAK I LEY L-SHOP-TEAM POLSKA SP. Z O.O. LABO PRINT S.A. LABOPAK SYSTEM LAMBDA LAMBESTE SP Z O O

114

LASER MEDIA S.C. LASER-POLSKA LEA24 SP. Z O.O. LED LABS SP. Z O.O. LEDDEX LTD LEDIBERG SP. Z O.O. LEMA 3D LEMONIQ LENIAR SP.J. LENORA SP. Z O. O. LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA

82 63 120 93 126 71 41 33 22 175 25 57

LIKOR EAST-WEST PROMOTION

194

LIMKO SP. Z O.O. LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ LITEX PROMO SP. Z O.O. LIZARD JAROSŁAW SUSKI LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK SOKOŁOWSKI S.C. LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO S.C. M&M COLOR S.C. SITODRUK I DRUK CYFROWY M&M REKLAMA I PROMOCJA MACMA POLSKA SP. Z O.O. “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA MAGIT MALAVI SP. Z O.O. SP.K MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. MARKUS MART CERAMIC

159 58 126 119 33 115 175 160 169 20 69 169 20 115 176 160 42

MART’S BAGS

189, 190

MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. MAXIM MAXIMEDIA MCC MDR DYSTRYBUCJA SP Z O O MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. MEDIA MAG MEDIA PLANET S.C MEDIAFORM MEGABAJT SP. Z O.O. MEGAPLOT MEMORABBIT

126 74 139 195

19, 60, 71, 131, 159, 193 149 114 146 61 93

MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN MERX TEAM POLSKA MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. MIDAR PW DARIUSZ MIKINA

160 51 120 42 126 191 61 170 75 20 191 55 86 99 120 68 73 160

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

KAJA - JAKUBASZEK SP. J.

“KSZIMMEX” SC

199


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

126

MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 MIRANEX SP. Z O.O. 31 MITKO SP. Z O.O. 126 MKM MEDIA VERLAGS- UND MEDIENPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG 71 MM BROWN GROUP SA SP. K. 176 MMG FLAGI 59 MNUMI 120 MOCARZ.EU 160 MODE SA 129 MODICO - SUN STAMPER 131 MPL POWER ELEKTRO 126 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 MS SP. Z O.O. 95 MS TWORZYWA DLA DOMU 160 MTM INDUSTRIES SP. Z O.O. 193 MULTIBRAND IMPORTER DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH 31 MUWO SP. Z O.O. 20 MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 NAJLEPSZEFOTO.PL 129 NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 NASTROTECNICA SRL 183 NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 NEON EFEKT 122, 127 NEW PICK SP. Z O.O. 96 NEWTOWN TAPES AND ADHESIVES 82 NIKKA HANDMADE 74 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 127 NORDHORN SP. Z O.O. 115 NORDICLOTHING 105, 115 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

NOTEDECO S.J.

200

29, 31

OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI WARSZAWA OKTIS- JANUSZ SITKO OMEGA BIS OMEL OPENPRINT.PL OPIFEX-SKA SP. Z O.O. OPS ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. ORBITVU SP Z O.O. OSIKOWA DOLINA SP. Z O.O. P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O.

140 160 33 42 140 118 57 63 129 53 118

P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE

192

P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ ŚLIWA

96

P.P.H.U LEŻAKOWO

24

P.P.H.U. ARTPLAN 180 P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 118 P.W. R.MAJEWSKI P&T PAAR HAFT SITODRUK PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA PACKAGING FACTORY SP. Z O.O. PAK-HURT SP.Z.O.O PALSA

154, 182 115 170 188 20 190 72

PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 PANTA SP Z O.O. 93 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 PATERS DESIGN 171 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL DRUKARNIA INTERNETOWA 140 PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 PHOTOGENICA SP. Z O.O. 129 PHU “GRAFFITI” KRYSTIAN GRABOWSKI 147 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU TOGO, MARIAN H. WIRKUS PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PIN SP. Z O.O PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. PLASTIC SERVICE S.C. PLATINIUM PRODUCENT ODZIEŻY REKLAMOWEJ PLEXITECH PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. PLEZZURO SP. Z O.O. – CHOCOBEL.PL PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA PLUS DIGITAL POCZTA POLSKA S.A. POD FILARAMI POLCUPS SP. Z O.O. POLIART THERMOTRANSFERS POLISH SPECIALITIES SP Z O.O. POLKOS MARIUSZ KOSIOR POLSKA SZKOŁA FUTBOLU POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O.

55 39 140 20 181 115 179 181 177 51 51 164, 165 186 192 170 147 78, 82 38 141

POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” 39 POLSKIE KARTY POLTENT SP. Z O.O. POLYMEDIA POLYPINS AG POP TIME SP. Z O.O. POSMMARKET PP EUROPE PPHU MARK PRODUCENT BOMBEK CHOINKOWYCH PRAUT M. K. KONKEL PRAŻMOWSCY S.C. PRESI.PL PREZENTIKA PRIMAPARTNER.PL PRIMAR-B KONRAD MOSKWA PRIME LINE PRIME SYSTEM SP. Z O.O. PRINT SUPPORT S.C. PRINTES.PL PRINTEX UE S.C. “PRINTINGMACHINE” PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. PRO MEDIA MEDICA - PRO MEDIA SP. Z O.O. PRO-USB ORAZ GIFT STAR PRODIR S.A.

134, 141 127 161 95 127 127 115 182 24 161 141 96 68 93 31 51 82 168, 170 52 82 94 95 99 31


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES PROINTRO SP. Z O.O. PROMEDIA.PL PROMO-HOUSE PROMOHOUSE PROMONOTES

70 100 22 73 27

PROMOSTARS

97, 116

PRUSZKOWSKIE ZAKŁADY KALETNICZE AMARANT STEFAN BUŃKO 171 PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

194

R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L.

116

RADECKA LUCYNA RADECKA RADIO PASJA RAINBOW CUPS RAPORT BRANŻOWY RASTER

161 39 20 39 75

REDA POLSKA SP. Z O.O. REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. REKLAMA.PL REKLAMOWY.CO REMADAYS WARSAW REPROGRAF SA RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O. RICOH POLSKA SP. Z O.O. RISET RITTER PEN RM GRAFIKA

73 127 39 21 98 52 96 52, 46, 47, 46, 47 52 31 70

RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K.

SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE SCORPIO SP. Z O.O.

161 94 82 161 62 106, 107, 116 32 94 171 193 66, 183, 184 21 177 83

SDI GIFTS S.R.O.

161

SDP SOLUTION

83

SDX TOWELS

185, 186

SEMI TECHNIKA SERIX WALDEMAR KITALA SERON POLSKA SERVICE CALL S.C. SIBAND.PL SICO POLSKA SIGNET SIGN SYSTEM / DOMAX SIGNSTOOLS SILICON SRL

62 170 83 147 63 87 64 94 68

SIM KOŁO

161

SIPEC S.P.A. SITA WUJA TOMA SKROSS POLSKA

73 52 162

STEDMAN GMBH STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. STITCH & PRINT INTERNATIONAL STRATEGIA FM - EVENT MARKETING AND PUBLIC RELATIONS AGENCY STRUS SJ STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK STUDIO REKLAMY IMPRESSION STUDIO55 SP. Z O.O. SUN CHEMICAL SP Z O.O. SUNLASER SUPPORT-GROUP PRINT&DESIGN SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION SZYJEMYREKLAMOWE ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL T&P BIURO REDAKCYJNE T&P CZASOPISMO BRANŻOWE

177 162 42 70 83 95 96 141 32 162 175 24 74 162 182 182

108, 116 162 52 34 57 116 32 21 127 141 87 181 148, 149 116 35 39 36

TADEO TRADING SP. Z O.O. TARO S.P, Z OO TEBA BARBARA TEODORCZYK TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. TEEM DYSTRYBUTOR MARKI LEXON TENT GRUPA SP. Z O.O

21 194 83 41 141 24 128

TENT-BALONY

128

TEXET POLAND SP Z O.O.

109, 116

THC CLOTHES THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O TIK TISSO-TOYS TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD TOP INVEST MARCIN TOPP TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK

117 186 156 61 60 63 21 118 27

TOPQ

170

TOPSMYCZE.PL - BATKIEWICZ SP. J.

172

TORRO SPÓŁKA Z O.O.

141

TOYS4BOYS TRAFFICA SP.J.

61 165

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

ROLL-OVER SP. Z O.O. ROLLFIX ROMANIK ROSNOWSKI GIFT RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) S2 DISTRIBUTION SADPEX S.J. SAFEX SPOL. S R.O. SALVE POLSKA SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK SANDEX BIS SATORIDRUK.PL POMORSKI WODYŃSKI SP. JAWNA

43, 44, 179, 181

SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA SMYCZE 24.PL SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH SOFTGRAF SOFTPLAST SOLARON SOLIX SP. Z O.O. SP.K. SPECIAL GIFT SPIROPRINT SP.J. SPOCKET.PL SPOKEY SP. Z.O.O. SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPRANZ GMBH / IRYDIUM OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE SPS(EU) LTD ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K STATUETKI 3D • KRYSZTAŁY3D.PL

201


ALFABETYCZNA LISTA FIRM ALPHABETICAL LIST OF COMPANIES TRANSFER-DRUK TRILOGIQ POLAND SP. Z O.O. TRITON TRODAT POLSKA

94 94 162 131

TROEBER

64

TROMAR SP. Z O.O. TROTEC POLSKA TRYUMF SP Z O.O. UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. UNION REKLAMA SP. Z O.O. UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT

94 87 192 181 128 162 39

alfabetyczna lista firm / alphabetical list of companies

USB SYSTEM

99

USHAWA SP. Z O.O. UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS VAS VAUPE SP. Z O.O VENTANA VERA HOLOGRAMY VERUS VES PLOTER VIA COLOR SP. Z O.O

192 83 163 23 16 63 171 83 52

VIC SP. Z O.O.

190

VIDART - ARTUR DZIEDZIC

37

VIM SOLUTION GMBH

55

VIPERPRINT SP. Z O.O. VISUALPROMO KAROL SKOCZEK VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK VMG SP. Z O.O. W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. WAGA S.C. WAGRAF WATS WAVE GROUP WAZA S.C.

142 21 57 32 21 69, 110 194 131 128 163 42

WEDIA-ANN SP.J. WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE WIELAND DRUKARNIA CYFROWA WIKOSS SPORT WILER WILK ELEKTRONIK S.A. WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) WINDBAL WISPLAST WMT BALTIC SIA WOJEWODZIC WOWINI SP. Z O.O. WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. WYDAWNICTWO SCRIBA WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. XEROX POLSKA SP Z O.O. YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO YAGRA ANDRZEJ SKALSKI

202

67 163 142 192 187 99 163 33 41 84 171 163 99 72 72 72 72 142 53 142

ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU ZINART SP. Z O.O. ZPH NOWATEX ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) ГРЕЙС ООО „ГРАНД СТИЛЬ”

84 53 147 173 68 187 22


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

APOLLO 92 APPEEL COLLECTION 71 ARDA 22 ARENA LENS 124 ARGO 167 ARGOFLEX 186 ARGON HT 92 ARISTO 44 ARIZONA 135 ARJOWIGGINS 169 ARLENA 62 ARLON 77 ART NUVO 25 ARTCLIP 18 ARTEMIS 48 ARTENS 156 ARTENS DESIGN 156 ARTPLEX ILLUMINATIONS 177 ARWEY 68 ASBRU 75 ASHA 74 ASL 44 ASPHALTART 91, 93 ASTRA 157 ASTRO MACHINE CORP. 83 ATCHISON KOOZIE 157 ATEKO 18 ATLANTIS 113 ATLAS 170 ATOMIC 64, 193 ATRIX 194 ATTICA 93 AURORA 171 AUTOMATOR 60 AVALANCHE 84 AVENUE 67 AVERY 75, 147, 186 AVIOTEX 32 AVOLITE 57 AWDIS 112 AXON 117 AXXELLENTICULAR 136 AXYZ 91 AZON 49 B&C 17, 19, 62, 69, 103, 112, 113, 114, 168, 169, 170 BADGE4U 165, 166 BADGEMAKER 167 BADGEPRODUCER 167 BAG STREET BOX 118 BAGS BY JASSZ 69 BAJU BAJ 160 BALMAIN 73 BALTICA 159 BAMBERGER 72 BAMBINO 182 BANNERRAIL 125 BANNERUP 125 BARBAPAPA’ BARBAPAPA PONY DREAMS 61 BARU 177 BATMAN 193 BAVARIA 194 BEARDREAM 185, 186 BEAVER 73, 183 BEECHFIELD 112, 169 BEHIVE 126 BELBAL 33

BELLA+CANVAS BENDING POINTS INDICATOR BEPPY BERGMEN BERGNER BERND DAS BROT ® BESEDA BGTECH BIC BIC GRAPHIC BICKERS BIURFOL BIURFOL PERSONAL BLACK DECKER BLACKMAGIC BLACKMAXX BLAUMANN BLUE COLLECTION BMP BN INTERNATIONAL BOARDGAMES4U BOBIS BODY IN BALACE BOFA LTD. BOLLE BOND BOOGIE BORDEAUX BOSCH BOWAY BOWMER BOND BPL BRAILLE BRAND SHOP BREDEMEIJER BRENDA SPORT BROTHER BRUGI BRUXSAFOL BUCKI ACADEMY BUFF BUILD YOUR BRAND BULLET C-ONQUEST CACHAREL CADLINK CAFE-TASSE CALDERA CALUWE ARTISAN CAMRY CANALETTO CANCA CANON CARAN D’ACHE CARDILLA CARMO CARTAMUNDI CARTE LUMINA CARTPOLAND CASLON CCOLLECTION CER CERAMIKA TUŁOWICE CERESIT CERRUTI CERRUTI 1881

103, 113 87, 88 74 91 18 149 174 41 18 157 82 157 157 18 57 74 18 67, 72 169 83 139 83 74 86 115 159 58 49, 50, 78, 82 18 49 83 78, 82 96 141 43 157 62, 80 18 94 99 115 112 67 18 69 86 177 51, 145 177 43 160 60 49, 75 31 136 83 60 142 136 52 22 92 41 170 19 69

spis brandów / list of brands

100GIFTS 136 12M 132, 149 360 SHOTS 129 3D LOGO 75 3M 77, 82, 87, 147 7CERAMICS 69 A.BERGER 44 ACI LASER GERMANY 82 ACRIFIX 87 ACTIVEVISION 95 AD-MAT 123, 125 ADHOC 43 ADLER 43, 101, 111 ADPEN 27, 30 ADPENCIL 27, 30 ADSYSTEM 121 AERAMAX 131 AFINIA LABEL 86 AGENDA CREME SATINE 93 AGFA 52, 82 AGLIKA 183 AILAND 177 AIR GIFTS OUTDOOR PRO-MOTION 65, 68 AKADEMIA WIEDZY 39 AKB 121 AKB-POLAND 121 AKZO NOBEL 170 ALB-01ECO 160 DELUXE 80 ALB-03 SSA 180 PLUS 80 ALB-04 UNI 180 80 ALBENA 142 ALBENA+ 142 ALBEX 32 ALBINEX 117 ALCONA 142 ALEX FOX 111 ALEXANDER 149, 155 ALEXLUCA 64 ALLBAG 187 ALLIGATOR 43 ALLISON BOARD 124 ALLOCACOC 53 ALLPRINTS 187 ALMINI MILANO 171 ALPHA 68 ALPHA TECH 163 ALPHASHOT 129 ALPINETEX 113 ALPOL 170 ALTEC LANSING 55 ALTIVO 40 ALTO 93 ALUFRAME 124 ALURAPID 20 AMANTE 176 AMERICANO DRINKWARE 162 AMOR 74 AMT JET DS-2 EKO 90 AMT JET DS-2 MILD 90 AMT JET DS-2 NANO-ULTRA ECO 90 AMT JET DS-2 SUPER EKO PRIME 90 AMT JET DS-3 90 ANAPURNA 142, 145 ANDRÉ PHILIPPE 64 ANTONIO MIRO 64 ANVIL 103, 112, 113

203


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

204

CHALLENGE CHAM PAPER CHECK.IN CHIMIGRAF CHOC&PLAY CHOCO MAYA CHOCO4MA CHOCOBEL CHOCODESIGN CHOCOLATE STORY CHOCOLISSIMO CHOCOTELEGRAM CHOCOTEXT CHODZIEŻ CHROMALINE CIALUX CINNIBIRD CITI LENS CITINOX PLUS CITY LIFE CLAPS CLASSIC CLASSIS CLATRONIC CLEARSHIELD CLINGZ CLIQUE CLOCKOR CLUB NAUTICO CNC ROUTER CNCTCHNIKA COALA COATES COFEE COLDENHOVE PAPIER HOLLAND COLOP COLORIDA COLORIFIC COLORIS COLORTRAC COLTON COMEC ITALIA CONER CONEY CONNECTING YOUR BATTERY CONNECTING YOUR BOTTLE CONNECTOING YOUR BAG CONSILIO CONTENTO CONTINENTAL GRAFIX COOKIE COOL COREL COSMO COSMO SLIM COZY CPS CREATIVDESIGN CREATIVE COLOR CREATIVE PRODUCT CRESCO CRICKET CRISMA CRISS CRM VISION CROSS

50 87 68 49 176 177 177 177 176 176 176 176 177 42 92, 169 93 66, 184 124 63 159 73 72 165 18 78, 82 91 113 194 54 80 49 90 92 69, 112 146 84 83 50 84 75 193 84 78, 82 64, 193 73 73 73 157 18 91 176 67 78, 82 159 159 64, 193 169 74 49, 79 22 32 193 69 25, 26 120 30

CRUX CRYPTEX CS-JET CUP OF SOX CYKLOS CZEKOLADOWY WARSZTAT CZENUNIE24 ĆMIELÓW D.A.D D.P.R. D&K DAD DAD SPORTSWEAR DARMAR DATACOLOR DATALOGIC DAVIS DAY&NIGHT DAZAR DELFIN DELTA ELECTRONICS DEPOSITPHOTOS DESPICABLE ME DESQ DESTACO DEVELOP DG15 BY PULSE DGEN DGI DICKSON MEDIA DIGICO DIGILINE DIGITALALBUM DINOSAURS DRAGONS DIPLOMAT DIRECT CHANNEL DIRECT COLOR SYSTEMS DIRECTMAIL DISNEY DISPLAY RAPID DIVENTIX DMPS DOCAN DOLCI DOME DONG-A DPR DRAGON DRAKA DREAM BIG DREAMJET DREAMPEN DREAMWORKS DROPEX DROPS OFFICE COLLECTION DRUCKTECH DRUKOMAT DRYTAC DRYVIT DTG DTG DIGITAL DUAL ELECTRONICS DUBUIT MACHINES DUMOR DUNLOP DUPLO

71 161 49, 79 115 50 176 174 42 109 86 53 113 116 150 50 86 147 74 136 25 126 129 61 22 60 48, 49 62 50 82 91 57 186 139 61 69 60 75 18 60, 183, 191 54 57 50 51 176 126 21 51 174 93 191 50 151, 157 183 84 71 80 138 145 170 115 86 55 92 44 17 44, 48, 50

DUPONT 82 DUPONT ARTISTRII 5000+ 84 DUREX 74 E-PRESS 49, 79 E. LECLERC 193 E.S.C. 92 E+JET 49, 79 EASY STATIONARY 175 EASYSIGN 83 EASYTRANSFER 186 EBBOX 180 ECCOSAC 187 ECO DIRECT 189 ECO LENS 124 ECOCUT 75 ECODIRECT 189 ECOLINE 93 ECOLOGY 156 ECONOMY 41 EFI 44, 51, 52, 194 EFI VUTEK 52 EGAO 139 EGL 125 EIZO 50, 78, 82 ELEVATE 73, 112, 113 ELITE - WORLD PRINT 111 ELKAMET 20 EMOJI 193 EMPEN 31 EMSELECTION 193 ENCRES DUBUIT 92 ENDUTEX REVESTIMENTOS TEXSTEIS 91, 147 ENIMAC 82 EPILOG LASER U.S.A. 82 EPISTAR 20 EPSON 51, 52, 76, 80, 145 EPTA INKS - MANOUKIAN-ARGON 92 ERGOSOFT 78, 82, 83, 146 ESKO 50, 124 ESPE 126 ESQUADRO 82 ETUO 118 EURO-TRANSFERS 170 EUROLASER 81 EUROPEAN USB WAREHOUSE 53 EUROPRINTER 49, 50 EVENT-MAT 123, 125 EVERGREEN 91 EVERLASTING ROSE 165 EVERTS-POL 33 EXAKT 92 EXCONCEPTION 180 EXILE 169 EXON 62 EXPOALBUMS 129 EXPONENT 22 EXS 74 EXXENT 68 F.A.R.T. 125 F.O.R. 161 FABER-CASTELL 27 FABOR 113 FAJNE RPG 139 FARE 128 FARE-AOC 128 FARE-GEARSHIFT 128


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

GESSTOR 72 GET NOTICED 125 GIANT 159 GIFT STAR 99, 172 GIFTS 67, 161 GIFTS GALLERY 19, 71, 131, 159 GIFTS JOURNAL 38 GIFTS OF THE YEAR 38 GILDAN 19, 62, 69, 103, 112, 113, 168, 170 GIORGIO BASSANI 160 GIOVANI 162 GIVEADAYS 38 GLOBAL 165 GLOBAL LEADER POWER 126 GLOSTERTUBE 125 GNW 45, 86 GOLDEN SIGN 84 GONGZHENG 145 GOODRAM 99 GOQ 93 GOTX 86 GRAF VON FABER-CASTELL 27 GRAFISK MASKINFABRIK 51 GRAFIWRAP/GRAFITYP 165 GRAFMASZ 50 GRANDMA 57 GRAPHTEC 83 GRAVOGRAPH 85, 86 GRAWER POLSKA 187 GRAWERTON 186 GREEN IDEAS 183 GREEN TEAM 156 GREENIDEAS 73 GREYMETAL 48 GREYS 187 GRIZZLY 113 GUANDONG 91 GUNOLD 62 H2O ACTIVE SPORTS BOTTLES 162 HAFTEX 81 HANAMI 139 HANDTOP 145 HANES 62 HANNAH 158 HANSA 22 HAPPY 62, 80 HARTWEG 75 HARVEST 18, 19, 62 HASBRO 60 HEADWEAR 113 HEAVY DUTY 74 HEINZ WALZ GMBH 51 HERI 84 HERLITZ 69 HI!DEA GIFTS 73 HINZA 30 HIROSE HOOKS 62 HOLMEGAARD 43, 44 HOLOHOSTESS 21 HOME CHEF 160 HOMER 145 HOOPMASTER 62 HORRAY 84 HP 77, 186 HP INDIGO 50, 135 HP LATEX S.300 146

HP LATEX S.3000 146 HP SCITEX 50, 146 HSM 51 HUAGUI 84 HUGO BOSS 19, 69 HYUNDAI 55 I-STAY 22 ICON 118 ID IDENTITY 105, 115 ID PROTECT SYSTEM 162 IDEA PŁYNNOŚCI 58 IDEAL EBA IBICO OPUS HSM SHREDSTAR SHREDCAT 51 IDEAL HOME 160 IDEAL MODEL 160 IDEMPAPERS 92 IDROPS 71 IKONOS 48 IMAGE ACCESS 75 IMAGE MATE 169 IMAGE PERFECT 75 IMCA 74 IMOULD 158 IMPLIVA 107, 116 IMPORT ODZIEŻY POD 110 IMPRESSION 125 IN DUPLO 118 INDIVO 161 INFINITY FOLD 17 INFOTEC CNC 81 INNOGRAV 86 INPRO 169 INPRO SOLAR 61 INVENTINI 125 IQ RIP 86 ISOFRAME 125 ISPRING 96 IVORY COLLECTION 71 IWAREPRINT 120 J-TEC 167 J-TECK 146 JAMES BOND 60 JAMES HARVEST 109, 113 JAMES HARVEST SPORTSWEAR 116 JAMES HARVEST&FROST 109, 116 JAMES ROSS COLLECTION 114 JAMES&NICHOLSON 110, 115, 116 JAMES&NICKOLSON 168, 170 JANOME 62 JEHLAN 126 JELLY WATCH 194 JET-PRINT 123, 125 JETBEST 52, 145 JETI 142, 145 JETRIX 82 JHK 19, 112, 114, 168, 170, 186 JHK T-SHIRT 114 JIFFY 80 JM TEXTILES 44 JOE COOL’S 110 JOKER LINE 152, 158 JOPEVI 44, 83 JOVER 83 JUSTCOTTON 113 JWEI 49 KABE 170

spis brandów / list of brands

FARE-NATURE 128 FARMACJA 19 FAST 170 FASTBIND 44, 138 FASTFIX 158 FDM 103, 113 FEEL FELT 58 FEIYA 84 FELLOWES 131 FELTDESIGN 58 FERNIKO 92 FERRAGHINI 69 FH-UNION 50 FIESTA CATERING 56, 57 FILC.COM.PL 157 FILHARMONIA DRUKU 138 FIMOR 92 FINO 155, 158 FIRENZE 171 FISZKI 99 FLATLINE 63 FLETCHER 78, 82 FLEX-COLOUR 186 FLEXI 21 FLEXIFRAME 125 FLEXTRANS 186 FLORA 52 FLORA RTZ 49 FLORADIGITAL (RTZ) 49 FMCG 19 FOFCIO PROMO TOYS 65, 68 FOLDMASTER 50 FOLIGGO 165 FOREVER 43, 86 FORINOX 63 FORSTHOFF 83 FOTOLIA 130 FRANCO FIRENZE 159 FRASER 146 FRASPO 190 FRESH DRINK ACCESORY 176 FRESH DRINK ENERGY 176 FRESH DRINK FAIR DRINKS 176 FRESH DRINK SPORT DRINK 176 FRESH DRINK WATER 176 FRUIT OF THE LOOM 19, 21, 62, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 115, 168, 169, 170, 186 FSR 174 FUGU 19 FUJI UVIJET 147 FUJIPLA 50 FY UNION 51 G-FLOOR 126 G.F.FERRE 22 G&G STUDIO 124 G+OTTO FRIEDRICH 44 GALAXY 50, 80 GANDY 52 GANDY DIGITAL 44 GARDEN GNOMES 149 GCC 86 GEFFER 97, 116 GEFU 43 GELTEX 93 GENIE 22 GENIUS 159

205


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

206

KABO&PYDO DLA AVANT 41 KALA 75, 83 KALFANY 158 KALIKO 72 KANGARO 25, 26 KARIBAN 169 KAROLINA 42 KARTIER 79 KASPAR 145 KASZER 93 KAY BOJESEN 43, 44 KE-JET 49, 79 KEENCUT 51, 75 KEEZA 60 KEMICA 147 KENTO CARTRIDGE 125 KENTO SPEED UP 125 KENTO SPIDER 125 KENTO STAND UP 125 KENTO WALL STREET 125 KERN LASER U.S.A. 82 KEUNDO 44 KEYA 68, 110 KFG 92 KHAJA 118 KI 183 KIDS INTERACTIVE 95 KIP 50, 51, 75 KLEEN-WAY 123, 125 KLEIB 170 KLIEVERIK 83, 146 KOH-I-NOOR 25 KOLOROWANKI 3D 60 KONGSBERG 50, 124 KONICA 186 KONICA MINOLTA 48, 49, 50, 51 KONSBERG 135 KORNIT DIGITAL BREEZE 84 KORONY REKLAMY 38 KOZIOL 22 KPMF 94 KRAFT CLASSIC 188 KRAFT CLASSIC ICE 188 KRAFT PACK 188 KRAFT PLUS 188 KRAFTLUX 187 KREATOR MOTION 44 KREISEL 170 KRISTOFF 42 KUNKE STATIC 139 KUNSZT 19, 60, 71, 131, 159, 193 KURTIAK I LEY 149 KUŹNIA GIER 139 L’ACOUSTICS 57 LABOPAK 61 LACROIX 69 LAFE 55 LAMBESTE 114 LAMPY DIPRINTER UV 146 LAMY 31 LANYBOOK 71 LASERINK 86 LAURA BAGIOTTI 22 LEA 120 LEAFLET STANDS 177 LED LENSER 55

LEDDEX LEDIBERG LEISTER LEMONIQ LENIAR LENZING LEOPOLD LESJOFORS LEUCHTTURM1917 LEWITRON LEXON DESIGN LEXUS WARSZAWA ŻERAŃ LEŻAKOWO LEŻAKOWO KIDS LG LG INNOTEC LIGHTBAR LIKOR LIMAR CHOCOLATIER LINDT LINEA RICCARDO LIYU LOCOR LOGOLOOP LOLIGO LONDON LONGIER UV LED LOTUS LOTUS TRANSFERS LQ MEN LTT CORP. LUBIANA LUCRUM LUCRUM GAMES LUCRUM PAPER LUCRUM SOUVENIRS LULUX LUMAIRE LUX M-COLLECTION M-JET M&R MABEL SRL MACTAC MADE IN GERMANY MADE IN POLAND MADEIRA MADELEINE MAGIC CONCEPTS MAGIC-WINDFIGHTER MAGISSO MAGSEE MALFINI MANOUKIAN MANTIS MANUFAKTURA CZEKOLADY MARK TWAIN MARKSMAN MART’S BAGS MARTIN MARVEL MASTERMEDIA MASTIKOL MASTIUM MATERNA COMMUNICATIONS MATIC

126 71 51, 78, 81, 82 33 22 92 43 60 25 61 24 57 24 24 92, 147 20 50 194 177 158 72 49 49 73, 96 52 74, 171 146 131 84 33 86 42, 69 72 72 72 72 187 126 72 67, 69 49, 79 169 72 77 158 41 113 74 96 128 43, 44 83 101, 111 82 103, 113 176 69 73 189, 190 57 183 92 87 54 120 83

MATTEL 183 MAURO CONTI EXCLUSIVE COLLECTION 65, 68 MAX6 167 MAXEMA 28, 30 MBM BRAND 112 MCC 191 MEAN WELL 92 MEANWELL 125 MEDIA KIESZONKOWE 17 MEDIA MAG 75 MEDIAFORM 191 MEEVO 44 MEGACUT 86 MEGAPLOT 86 MELCO EMT16 84 MEMJET 86 MEMOBOX 99 MENU 43, 44 MERITUM IT 120 MESKO 43 METAMARK 50 METEREX 22 METMAXX 74 MGI 83 MGI JET VARNISH 51 MI 17 MICROPRINT 92 MICROSOFT DYNAMICS NAV 119 MIDAR 160 MILLENIUM COLLECTION 159 MILLER WELDMASTER 83 MIMAKI 49, 51, 52, 75, 79, 83, 86, 87, 141 MINDNOTES 27 MINERVA 169 MINI SEM 124 MINI WINDFIGHTER 128 MINIONS 61 MIO GUSTO 162 MIS CICERO L 120 MIS CICERO XI 120 MITKO 126 MITKOTENT 126 MNUMI 120 MODE360 129 MODECOM 18 MODICO 131 MOLESKINE 65, 68 MONACO 171 MONT BLANC 171 MONTEGRAPPA 31 MONTI ANTONIO 87 MOOI 159 MORGANA 50 MOSCHINO 22 MPM 31 MR PACK 190 MTEX SOLUTION 44 MTP 55 MUCHCOLOURS 75 MULTIMASTER 125 MULTISTICK 75 MUNGYO 21 MURAKAMI 169 MUSTAGHATA 113 MUTOH 48, 49, 51, 52, 75, 79, 141 MUWO 20


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

126 158 69 64 110, 116 22 129 103, 113 83 49 171 93 160 176 169 92 78, 82 125 141 93 77 113 95 105, 115 69 67 177 131 115 131 157 135 31 44, 86 147 33 126 141 51, 52, 145 135 71 118 91 131 51 169 93, 147, 186 75, 89, 91, 92, 93 93 63 31 129 62 53 61 93 91 22 30 165 25, 26 162 39 84 171 17, 18, 30, 72, 73

PASANTE 74 PASO 191 PASO ADVERTISING 191 PASO KIDS 191 PAT 118 PATERS 171 PATIO 123, 125 PAUL STRICKER 73 PAYPER 113 PELCZAR 118 PELIKAN 69 PENMATE 21 PENSITE 27, 30 PENSTICK 91 PERSONA 159 PERSONAL GIFT 161 PEUGEOT 43 PHILIPPE PECHARD 55 PHILIPPI 43 PHOTOGENICA 129 PHOTOPRINT 52 PHOTOTEX 91 PICASSO 31 PICOWORLD 68 PIER LUIGI 71 PIERRE CARDIN 54 PIERRE DELONE 54 PIĘKNE KSIĄŻKI 149 PIGGY BANKS 149 PIGMENT.INC 86 PILLOPAK 124 PINPOINT 18 PKN ORLEN 193 PLATINUM 186 PLEXITECH 179, 181 PLOCKMATIC 52 PLOTERFILMS 145 PLUS 72 PLUS PRESTIGE 188 PLXPRINT 179, 181 POCKETMEDIA 17 POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 POLAROID 55 POLI FLEX 93 POLI FLOCK 93 POLI-TAPE 82, 93 POLIART THERMOTRANSFERS 170 POLIGRAFIKA 135 POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 38, 99, 172 POLTENT 127 POLY PRINT 115 POLYMEDIA 161 POLYPRINT 82 POLYPRINT TEXJET PLUS ADVANCED 84 PONGS 87, 93 PORCELINE 19 PORCELINE BY MAXIM 42 POS DESIGN AND PRODUCTION 177 POS POWER 126 POWER POINT 96 POWERBANK 55 POWERCUBE 53 POWERPLOTTER 49 POWITAJ KOBIECOŚĆ 156 PPG 170 PQI 17

PREGO 115 PREMEC 30 PRESI 141 PRESTIGE 32 PREZENT MARZEŃ 193 PREZENTIKA 96 PREZI 96 PRIM 31 PRINT PARTNER 37 PRINTCENTER 127 PRINTCOLOR 92 PRINTER 113 PRINTER ACTIVEWEAR 116 PRINTER SPORTSWEAR 109 PRINTEX 52 PRINTEX UE 52 PRINTPRO 86 PRINTVIS 119 PRO-USB 99, 172 PRO®C7110X 52 PRO®L 4130 52 PRODECRAN 169 PRODIR 31 PROFIL BRZEGOWY-3D 87, 88 PROFIL-3D 87, 88 PROJOB 109 PROLITE 94 PROMO LAMPS 161 PROMO T-SHIRT 115 PROMO TEXTILE 115 PROMO-HOUSE 22 PROMODORO 112, 113, 168, 170 PROMOEFEKT 114 PROMONOTES 27 PROMOPEN 31 PROMOSTARS 62, 97, 112, 116 PROMOTION TOPS 68 PROMOTIONEXPO GIFT&PREMIUM 57 PROMOTIONTRADE EXHIBITION (PTE) 57 PROPEN 85, 86 PROPRIETÀ PRIVATA 73 PROTON PRINTER&CUTTER 83 PROWIRE 94 PRZYJAZNA TORBA 156 PSF DLA DOROSŁYCH 38 PSF INDYWIDUALNIE 38 PSL DESIGN 55 Q+JET 49, 79 QRES TECHNOLOGIES 44 QUADRA 103, 113 QUEEN ANNE&LORD NELSON 116 QUICK PICK 96 R.MAJEWSKI 154, 182 RACING4 167 RADECKA 161 RAINBOW CUPS 20 RAINBOW UMBRELLAS 171 RAINLITE 128 RAPORT BRANŻOWY 39 RASPADOR 40 RAYJET 87 RD-DRUK 141 REFOND 92 REGATTA 103, 113, 114, 115, 116 REGATTA HARDWEAR 127 REGATTA PROFESSIONAL 127

spis brandów / list of brands

MW POWER MY M&M’S MYKRONOZ MYON MYRTLE BEACH NAGA NAJLEPSZEFOTO NAKEDSHIRT NANIVA NANOTHINK NAPOLI NATURA MEDIA NATURAL HOME NATURALCHIC NAZDAR NBC NEC NEON COOL NEOZENZAI NERO NESCHEN NEW WAVE NEWADVERT NIMBUS NINA RICCI NO NAME NOBILIA NOMO NORDHORN NORIS NORWOOD OCE OFFICEMESH OKI OLFA OMEGA BIS OMNIFRAME ONE ROOM ONYX OPAKOWANIE OPEN DESIGN OPIFEX-SKA OPTI OPTRIX BY BODY GLOVE OPUS ORA SQUEEGEES ORACAL ORAFOL ORAJET ORAKEL ORARIO ORBITVU ORGAN NEEDLES OSIKOWA DOLINA OUT OF THE BLUE OVARO PACER PAD4PEN PAGANI COLLECTION PANITCAR PANTA PLAST PAOLO BANTACCI PAPIERNICZY ŚWIAT PARADIGM II PARIS PARKER

207


spis brandów / list of brands

SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

208

REGATTA STANDOUT 127 REINER 131 REISENTHEL 43 RENZ 50 RESULT 21, 62, 103, 104, 112, 113 RGB TECHNOLOGY 96 RHIN-O-TUFF 44 RICHPEACE 81 RICOH 82, 83 RIDER 126 RIG-TIG 43, 44 RISO 49, 80 RITTER-PEN 31 RKS 92 RMI 45, 86 ROBE 57 ROCADA 22 ROCKWOOL 170 ROCO 139 ROLAND 44, 49, 50, 51, 52, 75, 78, 79, 82, 141, 147 ROLBA 93 ROLLFIX 94 ROLLOVER 161 ROLLSROLLER 146 ROLY 19, 55 ROMANIK 82 ROSENDAHL 43, 44 ROSSI 141 ROYAL CASE 117 ROYAL DESIGN 67, 69 RUBBER DUCKS 149 RUBIK’S CUBE 96 RUBIK’S PROMOTION 96 RUDE DESIGN 111 RUSSEL 115 RUSSEL COLLECTION 68 RUSSELL 17, 102, 103, 104, 112, 113, 169, 186 RUTLAND 169 SAATI 92 SABBOT 112 SABINA 181 SAFEBRELLA 128 SAFEX FOLIE 94 SAGAFORM 18, 109, 116 SAI PHOTOPRINT 51 SAKURAI 135 SALVE POLSKA 171 SAMBRA 193 SAMSUNG 20, 92, 96, 126, 139 SANTELLI 31 SANTINI 73, 183 SAWGRASS 146, 186 SCHENK 51 SCHULMAN 170 SCHWARZWOLF 17, 69 SCHWITZLER 186 SCIGRIP 87 SCITEX TURBOJET 141 SCREEN 48 SDI 169 SEAL GRAPHICS 44 SEF 93 SEI LASER 81 SEIKO SPT 510 PRINTHEADS 141 SELENA 170 SEMAFOR 124

SEMPERTUS 171 SENATOR 22 SENSIENT 87 SERGEFERRARI 93 SERON 83 SEVERIN 18 SG 69, 103, 113 SHEAFFER 19, 30 SHEAFFER SKROSS 157 SHELLBAG 170 SHOP EQUIPMENT BY ARTPLEX 177 SHOP-IN-SHOP ARTPLEX SOLUTIONS 177 SHOPEXPO RETAIL SOLUTIONS 57 SIBAND 63 SIERRA 81 SIGNET 64 SIHL 92, 147 SIHOUETTE 83 SILICON POWER 69 SILICONI 92, 169 SILVER 159 SILVERBACK 82 SIM 161 SIOEN 75 SISER 93, 112 SKAGERAK 43, 44 SKROSSE 162 SKYCOLOR 52 SLAP ON WATCH 55 SLAZENGER 18, 73, 112, 113, 168, 170 SLIMLITE 128 SMART CUBE 22 SMART GOGGLES 75 SMART TOOLS 49, 79 SMARTBOX3D 158 SMARTJET 49, 79 SMARTLASER 45, 86 SMARTTENT 127 SNAPPYFRAME 125 SNAPUP 125 SOFTBOOK 70 SOFTCMS 70 SOFTCODE FRAMEWORK 70 SOFTSHOP 70 SOL’S 18, 106, 112, 114, 116 SOLIX 96 SOLS 115, 168, 170 SOTT 94 SPANDEX 75 SPC 52 SPECIAL FOR PRINTING 115 SPECTRA 52 SPECTRA POLARIS PRINTHEADS 141 SPEED XTREME 55 SPLATTEROSI 61 SPOCKET 162 SPOKEY 175 SPÓLNOTA 24 SPROUT PULLTEX 157 SQUEEGEEPROTECTOR 84 STABILA 19 STAR 159 STAR WARS 60, 191, 193 STARFIRE 52 STARFLEX 93 STARLIGHT 186

STEDMAN 108, 112, 113, 115, 116, 168, 170, 186 STEDMAN ACTIVE 108, 116 STEDMAN STARS 108, 116 STEFANIA 162 STELLAR 43 STELTON 43, 44 STERNAL 52 STITCH&PRINT INTERNATIONAL MAGAZINE 34 STORM II 84 STORMJET 52 STORMTECH 103, 113 STRECH DEVICES 169 STUDIO55 127 SUMMA 44, 48, 49, 50, 51, 75, 78, 82, 145 SUN CHEMICAL 147 SUNCHEMICAL 147 SUNLASER 87 SUNNY 126 SUPERIOR UV AF 146 SUPERMAN 193 SWAROVSKI 72 SWAROVSKI GIFTS SOLUTION 148, 149 SWF 84 SWINGUP 125 SWISSQPRINT 83 SWIZZ COLLECTION 161 SYNRAD 86 ŚNIEŻKA 170 ŚWIAT DRUKU 39 ŚWIAT POLIGRAFII 35 T-JET 49, 79, 86 TACHO 52 TAJIMA 62 TAURON 193 TECHNICOLL 87 TECHNIFOR 85, 86 TECHNIGRAF 92 TECHNOPOL GROUP 141 TEE JAYS 17, 103, 113, 114, 168, 170 TEKNOS 170 TELEKOM 19 TENT BALONY 128 TENT GRUPA 128 TESA 82, 147 TESCO 193 TESLIN 91 TEXSTA 115 TH CLOTHES 117 THANXX 74 THE MARINA 69 TIGERENTE ® 149 TIK 156 TIKKURILA 170 TISSOTOYS 61 TM FLOTA 57 TOBY ECODIRECT 189 TOKYO 171 TOMADEX 60 TOP CREASER 70 TOP GEAR 193 TOP2 27 TOPPOINT 68 TOPQ 170 TOPS 67 TOSCANA 171 TOSHIBA 21


SPIS BRANDÓW LIST OF BRANDS

VINOMAXX 74 VIP COLLECTION COLLECTION BOLOGNA 171 VIPBAND 161 VIPER 92, 138 VIPERPRINT 142 VIPRINT 93 VIRUS 169 VISIO 83 VISPROX 92 VISUAL COMMUNICATION 38 VISUAL MAGNETICS 126 VIVAPENS 32 VIVELLA 93 VIVID LAMINATING 50 VOYAGER 65, 67, 68 VOYAGER XD 65, 68 VULCAN 84 VUTEK 141, 194 WAGO 92 WALL ART 93 WASATCH 52, 83, 145 WATERMAN 17, 30, 72 WAZA POLAND 42 WEGA 142 WENGER 22, 69 WIKOSS-SPORT 192 WILCOM 62 WILCOME 81 WILER 187 WILFLEX 169 WINPAD 161 WISPLAST 41 WIT-COLOR 52 WORLDCAPS 113 WORTH KEEPING 141 WURM 61 WWSM 93 X-GLOO 19 XANTE 83 XANTIA 68 XD APPAREL 65, 68 XDDESIGN 43 XEROX 48, 51, 53 XUV-JET 49, 79 YAKOHITA 145 YAMAHA 57 Z-CARD 17 ZCARD 17 ZEMAT 84 ZEN 159 ZENITH 157 ZOGI 68 ZUND 86, 146

spis brandów / list of brands

TOUCH ME 66 TOUCH PEN BOND 159 TOUCH PEN COSMO 159 TOUCH PEN MOOI 159 TOWA 62 TOYOTA 57 TOYS4BOYS 61 TRACER 55 TRAFFICA 165 TRANSFERTEX 111 TRANSMATIC 145, 169 TRAXX 86 TREFL 152, 158 TRIBE 22 TRIMAGIC 128 TRISTAR 64, 193 TRODAT 131 TROMAR „VINYLPLAST” 94 TROTEC 87 TRUE COLOUR 111, 114 TRUE UTILITY 30 TWINJET 44 TYPE3 85, 86 TYVEK 57 UCHIDA 49, 52 UEFA 193 ULANO 169 UMA 22 UMBRELLA SPECIAL 68 UMCOAT 128 UNEEK CLOTHING 102 UNGARO 69 UNI MITSUBISHI PENCIL 131 UNINET 83 UNION INK 169 UNIPAP 182 UNIQUE 72 UNITY CUTTER 70 UNIVERSAL LASER SYSTEMS 131 UPPERDECK 111, 114 USB FLASHDRIVE 55 USB PEOPLE 55 USB STOCK 99 USBANDMORE 99 USE BAG 189 USEBAG 189 UZLEX 84 VALENTO 116 VALUEJET 52 VAN COILLIE 177 VANILLA SEASON 69 VELCRO 158 VENNLO 60 PRO 82 VENTO 127 VENZO 22 VERSEIDAG 146 VERUS COLLECTION BUSINESS CLASS 171 VESLINE 145 VESTI MADE IN ITALY 114 VFP INK TECHNOLOGIES 92 VIALLI DESIGN 18 VICBAG 190 VICTORINOX 19, 21, 69 VIDART 37 VIKI 95 VINCI 176

209


spis firm według produktów

SPIS FIRM WEDŁUG PRODUKTÓW

210

3d 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 3d lentikularny TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 3d magnes SPECIAL GIFT 141 3d minikartka SPECIAL GIFT 141 3d pocztówka SPECIAL GIFT 141 3d wizytówka SPECIAL GIFT 141 3d zakładka SPECIAL GIFT 141 adhezyjne DYSKRET Sp. z o.o. 91 adresowniki I-DROPS SP. Z O.O. 71 agenda na telefon MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 airboardy TENT GRUPA SP. Z O.O 128 airwolle AVIOTEX KKC 32 akademia piłkarska w warszawie POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 38 akcesoria BTT ALTER / HJE 124 EVERTS POL 33 FRIENDS SP. Z O.O. 22 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 SERVICE CALL S.C. 147 SOFTPLAST 83 Zinart Sp. z o.o. 147 akcesoria barmańskie AWA Design sp.z o.o. 43 akcesoria dla podróżujących HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 akcesoria do balonów LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 OMEGA BIS 33 akcesoria do displayów i standów RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 akcesoria do drukarki 3d kreator motion 3D KREATOR sp. z o. o. 44 akcesoria do druku 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 akcesoria do kawy i herbaty AWA Design sp.z o.o. 43 akcesoria do laserów KARTIER 79 akcesoria do montażu w tamborkach RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 akcesoria do ramek IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 akcesoria do segregatorów KAKADO SP.J. 93 akcesoria do smartfonów AWA Design sp.z o.o. 43 akcesoria do smartfonów / pc MEGABAJT SP. Z O.O. 55 akcesoria do tel. komórkowych / dodatki do komputera VIM SOLUTION GMBH 55 akcesoria do urządzeń mobilnych HS-TRADE 118 akcesoria do wina RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w Polsce 74 akcesoria do zawieszania RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 akcesoria fitness SPOKEY SP. Z.O.O. 175 akcesoria hafciarskie HAFTEX 81 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 akcesoria kuchenne RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w Polsce 74 akcesoria meblowe IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 akcesoria metalowe i plastikowe KAKADO SP.J. 93

akcesoria outdoor TEXET POLAND SP Z O.O. 116 akcesoria pos POP TIME SP. Z O.O. 127 akcesoria samochodowe SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w Polsce 74 akcesoria skórzane PRIME LINE 31 akcesoria usb USB System 99 akcesoria wystawiennicze IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 akcje promocyjne Strategia FM - Event Marketing 57 and Public Relations Agency aktówki JAN POL BIS 171 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan 171 Buńko STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 albumy OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA albumy fotograficzne BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 alkohole ARTBOX 117 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 alternatywna eksploatacja xerox PRIME SYSTEM SP. Z O.O. 51 anapurna m2050i AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 142, 145 ODDZIAŁ W POLSCE ankiety mobilne MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 antyramy ARPLEX Wyroby z pleksi 17 apaszki PROMO-HOUSE 22 aplikacja do komunikacji z uczestnikami MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 aplikacje haftowane MIDAR PW Dariusz Mikina 160 aplikacje mobilne VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 aplikator bubble-free ALMA TREND 44 aplikatory SOFTPLAST 83 architektura wnętrz SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 arkusz 330 x 700 RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 arkusze plano PRESI.PL 141 aromamarketing MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 artykuł upominkowy ESC art GmbH 149 artykuły :biurowe INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 artykuły biurowe FRIENDS SP. Z O.O. 22 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 artykuły dla osób palących HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 artykuły do domu i biura ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 artykuły do malowania ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 artykuły do rysowania ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 artykuły ekskluzywne AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 artykuły elektroniczne PrimaPartner.pl 68 artykuły farmaceutyczne SALVE POLSKA 171 artykuły horeca PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26

artykuły kooperacyjne GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO121 HANDLOWE artykuły kreatywne ASTRA S.A. 157 artykuły kuchenne PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 artykuły kuchenne z tworzyw sztucznych polskiej produkcji MS TWORZYWA DLA DOMU 160 artykuły papiernicze ASTRA S.A. 157 ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 artykuły piśmiennicze AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 BIC Graphic Norwood Europe 157 EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 159 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 REDA Polska Sp. z o.o. 73 SIM KOŁO 161 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 artykuły plastyczne ASTRA S.A. 157 artykuły pos PLEXITECH 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 artykuły promocyjne BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 TROEBER 64 artykuły promocyjne - import i produkcja indywidualna TOP INVEST Marcin Topp 21 artykuły promocyjne ze znakowaniem INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 artykuły reklamowe ADVER MEDIA 142 SALVE POLSKA 171 artykuły reklamowe dla medycyny TIK 156 artykuły reklamowe premium z filcu i skóry BOOGIE 58 artykuły reklamowe ze zdobieniem AVALON SPORTSWEAR 169 artykuły rowerowe PRAŻMOWSCY S.C. 161 artykuły silikonowe JELLYSHOP.EU 194 artykuły szkolne ARTENS 156 artykuły świąteczne BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 artykuły tekstylne ASTRA S.A. 157 ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 artykuły z ekoskóry STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 asfalt DYSKRET Sp. z o.o. 91 atrament lateksowy RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 atrament sublimacyjny COLGRAPHIX BV 146 atramenty 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 ADP POLSKA 75 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 COLOR GROUP 79 VES PLOTER 83 VIA COLOR SP. Z O.O 52 atramenty do druku COLOR GROUP 49 atramenty do druku cyfrowego: eco solvent COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 atramenty eco solwentowe i uv KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 atramenty ekosolwentowe AMT PRODUCT 90 atramenty mildsolwentowe AMT PRODUCT 90 atramenty nano-pigmentowe CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49


bank zdjęć - ponad 35 mln utworów: zdjęcia Photogenica sp. z o.o. 129 banki energii SKROSS POLSKA 162 bankiety FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 FIESTA CATERING 56, 57 banner DRUKOMAT 138 banner system i inne nośniki reklamy ALUMAST S.A. 59 bannery INTEGART SP. Z O.O. 77, 146 beachflagi MMG FLAGI 59 bezpośrednia dystrybucja folii termotransferowych: flex flock PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 bezprzewodowy głośnik jets / woda DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 bezprzewodowy głośnik magnetyczny lewitacja DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 bezrękawniki PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 S2 DISTRIBUTION 106 bibułka ozdobna PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 bidony MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. 170 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 bidony i shakery z nadrukiem FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 bigówki AKONDA 44 bigówki automatyczne RM GRAFIKA 70 bigówki ibico Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 bigówko-falcerki DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 GRAFMASZ 50 bilety PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH billboardy DRUKARNIA BERG 144, 146 DRUKOMAT 138 HOUSE OF PRINT 125 bilonownice AILAND 177 bindownice drutowe Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 biurko z siatki abażurowej MIRANEX SP. Z O.O. 31 biurkowe KUNSZT 71 WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 biurowe AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 biwuary SALVE POLSKA 171 biżuteria LEMONIQ 33 biżuteria hand made LEMONIQ 33 blendery MEGABAJT SP. Z O.O. 55 blistry ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 blockouty DICKSON COATINGS 91 (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) ENDUTEX 91, 147 bloczki samoprzylepne KUNSZT 159 bloczki z perforacją Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 bluetooth accesories DEES ART 55 bluzy ADLER CZECH A.S. 101, 111 ALEX FOX 111 ALTER GRAF 102 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 Drukarnia MBM 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PROMOSTARS 97, 116

S2 DISTRIBUTION 116 STEDMAN GMBH 108, 116 SzyjemyReklamowe 116 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 bluzy casual z kapturem WAVE GROUP 163 bluzy dresowe JHK - PROMOEFEKT 114 P&T 115 bluzy polarowe EUDARCAP 113 JHK - PROMOEFEKT 114 bluzy polarowe promoefekt JHK - PROMOEFEKT 114 bombki z nadrukiem logo PPHU MARK PRODUCENT BOMBEK CHOINKOWYCH 182 bombonierki B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 bomboniery PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177 bony PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH boxy VAUPE SP. Z O.O 23 bramy AVIOTEX KKC 32 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 WINDBAL 33 bramy pneumatyczne TENT GRUPA SP. Z O.O 128 bramy startowe POLTENT SP. Z O.O. 127 branding GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 bransolety LEMONIQ 33 breloczki TISSO-TOYS 61 breloczki akrylowe VENTANA 16 breloki AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 ALTIVO 40 BADGE4U 166 BOOGIE 58 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 40 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 HMDGLOBAL SP. Z O.O. 165 LEMA 3D 41 LEMONIQ 33 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 RASTER 75 REDA Polska Sp. z o.o. 73 SALVE POLSKA 171 SPS(EU) LTD 162 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 TROEBER 64 breloki 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 breloki akrylowe PRAŻMOWSCY S.C. 161 WISPLAST 41 breloki do kluczy GĄSIENICA.PL 174 breloki do wózków marketowych WISPLAST 41 breloki flexi 3d A&J AGNIESZKA POLAK 40 breloki karabińczyki WISPLAST 41 breloki metalowe MCC 191 breloki odblaskowe LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 breloki plexi 3d A&J AGNIESZKA POLAK 40 breloki szatniowe WISPLAST 41 breloki z flcu CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 breloko - otwieracze LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160

spis firm według produktów

atramenty solventowe bordeaux POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 atramenty solwentowe SERVICE CALL S.C. 147 atramenty solwentowe bordeaux POLKOS MARIUSZ KOSIOR 82 atramenty sublimacyjne Grawerton ARGO S.A. 186 atramenty twardosolwentowe AMT PRODUCT 90 atrapy produktów WATS 128 audio Photogenica sp. z o.o. 129 auto-upominki KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 automaty szyjące SOFTPLAST 83 automatyczne ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 automatyczne giętarki do budowy liter świecących CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 automatyczne linie do laminowania ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 automatyczne wycinarki z bigowaniem i perforacją RISET 52 automatyczny wybór sposobu realizacji MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 autorskie 2d i 3d TARO SP. Z OO 194 autorskie bluzy kolorowe PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 backlighty HOUSE OF PRINT 125 backlity DICKSON COATINGS 91 (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) ENDUTEX 91, 147 badziki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 167 (BADGEPRODUCER.COM) bag for umbrella GIFA SIA 128 baloniki lateksowe z nadrukiem WINDBAL 33 balony ALBEX 32 AVIOTEX KKC 32 EVERTS POL 33 TENT GRUPA SP. Z O.O 128 TENT-BALONY 128 WATS 128 WINDBAL 33 balony gazoszczelne WATS 128 balony helowe WATS 128 balony i namioty POLTENT SP. Z O.O. 127 balony latajace OMEGA BIS 33 balony lateksowe LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 balony stacjonarne OMEGA BIS 33 balony z nadrukiem ALBEX 32 Drukarnia PIGA.PL 138 F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 OMEGA BIS 33 bandana MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 NASTROTECNICA SRL 183 banery ADP POLSKA 75 ANDRUS 145 DICKSON COATINGS 91 (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) DRUKARNIA BERG 144, 146 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 ENDUTEX 91, 147 EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 Iteco Sp. z o.o. 125 LABO PRINT S.A. 146 LAMBDA 93 MMG FLAGI 59 PRESI.PL 141 Studio Reklamy IMPRESSION 21 TENT GRUPA SP. Z O.O 128 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 142 Zinart Sp. z o.o. 147 banery i siatki oraz folia F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33

211


spis firm według produktów 212

broszura wideo Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., 126 Modart Outdoor sp. z o.o. broszury ALNUS SP. Z O.O. 135 AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa bruliony DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 brydż CARTAMUNDI 60 btl CARTAMUNDI 60 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 btl & pos AXXEL SP. Z O.O. 136 bujaki FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI butelka SPS(EU) LTD 162 butelka pet i puszka alu: 250 ml NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 butelka wody głośnik DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 buttony AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 167 COM) cad & gis EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 calandry COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 canvas DRUKARNIA BERG 144 cardboardy VMG SP. Z O.O. 21 cardguard BADGE4U 165, 166 catering biznesowy FIESTA CATERING 56, 57 catering eventowy FIESTA CATERING 56, 57 catering konferencyjny FIESTA CATERING 56, 57 cekiny TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD 63 ceramika AVANT FABRYKA PORCELITU 41 Ceramika Tułowice 41 DABA Ceramika Reklamowa 42 FRIENDS SP. Z O.O. 22 MAXIM 42 WAZA S.C. 42 certyfikowany producent nadruków lateksowych na foliach 3m™ DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer chemia HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 chemia situdrukowa API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 children’s t-shirty PP Europe 115 chorągiewki reklmowe VENTANA 16 chusteczki CAPIRA 22 chusteczki higieniczne TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK 27 chusty MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 chusty z nadrukiem RADECKA LUCYNA RADECKA 161 chwieje TENT GRUPA SP. Z O.O 128 chwytacze DAKO VRT.GUNOLD 62 ciastka B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 cinnibird SANDEX BIS 184 citilighty HOUSE OF PRINT 125 citinox plus PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 cleanersy AMT PRODUCT 90 clip4you DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW

clipboardy VAUPE SP. Z O.O 23 cluby FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 corporate wear R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 crm LEA24 sp. z o.o. 120 crm vision CRM VISION 120 crossmedia EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 cukierki B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 cutter do tekstyliów i kartonów InfoTEC CNC 81 cyfrowy GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 cyfrowy druk uv DM SYSTEM 80 czajniki ADLER EUROPE GROUP 43 MEGABAJT SP. Z O.O. 55 czapeczki PROMOSTARS 97, 116 czapka z daszkiem HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 czapka zimowa HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 czapki ADLER CZECH A.S. 101, 111 ALEX FOX 111 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 Drukarnia MBM 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 EUDARCAP 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 S2 DISTRIBUTION 106, 116 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 czapki baseballowe JM COTTON SERVICE 111, 114 czapki dziane TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 czapki zimowe BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 czasopisma branżowe dla poligrafii oraz klientów poligrafii VIDART - ARTUR DZIEDZIC 37 czasopismo branżowe POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 39 “ŚWIAT DRUKU” ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 35 czekolada do picia PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177 czekolada w indywidualnym kształcie MM Brown Group SA Sp. K. 176 czekolada z nadrukiem MM Brown Group SA Sp. K. 176 czekoladki B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 MM Brown Group SA Sp. K. 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 czekoladki do kawy - neapolitanki PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177 czekoladowe kształty MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 176 czekoladowe narzędzia MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 176 czekolady PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177 czepki lekarskie PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 czesci KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 częsci i wsparcie. VIA COLOR SP. Z O.O 52 części do ploterów SERVICE CALL S.C. 147 części zamienne API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51

części zamienne do ploterów CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 czyściki 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 BADGE4U 165, 166 czyściki do ekranów ALTIVO 40 czyściki telefoniczne AXXEL SP. Z O.O. 136 czyściwa do głowic DiPrinter.com 146 d4zone D-TRANS “D4ZONE” 169 daszek HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 datowniki COLOP POLSKA 84 dekoracje ENDUTEX 91, 147 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 OMEGA BIS 33 dekoracje balonowe ALBEX 32 dekoracje świąteczne z drewna OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 dekoracje wewnętrzne DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) dekoracyjne płyty betonowe GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 deski PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 deski clipcoords TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 deski z klipem TIK 156 deszczomierz BOTT sp. z o.o. 157 develop ineo+ 1100 BEN DEVELOP 49 digital display ICON SA 19 digital printing AJP COMPANY GROUP 111 digital signage INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 digital signage w autobusach MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 diody i wyświe MAGIT 20 display HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 “PRINTINGMACHINE” 82 display systems display’e BLUEPOS SP. Z O.O. 136 display’e i standy naladowe PLASTIC SERVICE S.C. 181 displaye EBBOX Sp. z o.o. 180 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 displaye półkowe EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 długopisy AdPen 27, 30 AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 ANB House of Gifts 18 CAPIRA 22 DESYGNA 28, 30 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151, 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW EXPEN S.C. 30 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MERX TEAM POLSKA 68 MIRANEX SP. Z O.O. 31 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 PrimaPartner.pl 68 PRIME LINE 31 RITTER PEN 31 SADPEX S.J. 32 SPIROPRINT SP.J. 32 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 32 TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 TRODAT POLSKA 131 długopisy (plastik i metal) FRIENDS SP. Z O.O. 22 długopisy ekologiczne RITTER PEN 31 długopisy i pióra z pieczątką COLOP POLSKA 84


druk cyfrowy ADVER MEDIA 142 ARLENA 62 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 G&G STUDIO 124 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 51 POLSKA SP. Z O.O. M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 Packaging Factory sp. z o.o. 20 PIN SP. Z O.O 140 PROMEDIA.PL 100 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 druk cyfrowy i offsetowy TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 druk cyfrowy uv P.P.H.U. ARTPLAN 180 druk i oprawa ALNUS SP. Z O.O. 135 druk lateksowy GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 druk lenticularny 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 druk lenticularny 3d/flip/anim AXXEL SP. Z O.O. 136 druk lentikularny 3d i offsetowy uv 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 druk mało i wielkoformatowy D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 druk na folii soczewkowej 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 druk na materiałach płaskich ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. 146 druk na płasko i na okrągło FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 druk na szkle DM SYSTEM 80 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 druk na tekstyliach do 3 ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. 146 druk na tkaninach ARTTON POLIGRAFIA 169 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 druk offsetowy ADVER MEDIA 142 DrukarniaSpeed.pl 138 GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 druk offsetowy uv DrukarniaSpeed.pl 138 druk offsetowy wielkoformatowy UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 druk ofsetowy HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 druk płyt cd/dvd/bd PIN SP. Z O.O 140 druk produkcyjny RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 druk rastrem stochastycznym DrukarniaSpeed.pl 138 druk soczewkowy 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 druk soczewkowy wielkoformatowy 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 druk solwentowy ADVER MEDIA 142 druk sublimacyjny ARTTON POLIGRAFIA 169 KOLEKCJA 159 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 druk sublimacyjny na tkaninach F.H. DAVIS 147 druk uv ADVER MEDIA 142 GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 PLEXITECH 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 druk uv na długopisach i nie tylko AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 druk uv na szkle i plexie ANDRUS 145 “PRINTINGMACHINE” 82

druk wielkoformatowy ARTLAB 145 AVIOTEX KKC 32 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 TENT-BALONY 128 druk wielkoformatowy cyfrowy i offsetowy PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 druk wielkoformatowy w technologii hp latex DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer druk wielkoformatowy w technologii uv P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 drukarka 3d kreator motion 3D KREATOR sp. z o. o. 44 drukarka karuzelowa GREYMETAL 48 drukarka karuzelowa do balonów GREYMETAL 48 drukarka stołowa AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| drukarki AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) Grawerton ARGO S.A. 186 REPROGRAF SA 52 drukarki 3d LASER MEDIA S.C. 82 drukarki a3 CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 drukarki cyfrowe wielkoformatowe FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 “PRINTINGMACHINE” 82 drukarki dtg EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76, 80 drukarki dtg brother gt3 do koszulek EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 drukarki dtg kornit digital + farby AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 drukarki dtg polyprint AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 drukarki etykiet EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 PLUS DIGITAL 51 drukarki etykietowe SCORPIO SP. Z O.O. 83 drukarki kopertowe SCORPIO SP. Z O.O. 83 drukarki latexowe PRINT SUPPORT S.C. 82 drukarki led uv FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 drukarki longier DiPrinter.com 146 drukarki oki EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 drukarki rolowe i płaskie (w tym hybrydy) FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 drukarki sit riso EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 drukarki solwentowe COLOR GROUP 79 drukarki tekstylne HDP Electronics 86 STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 drukarki tekstylne dtg EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 drukarki uv PRINT SUPPORT S.C. 82 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 drukarki wielkoformatowe COLOR GROUP 49 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 PLUS DIGITAL 51 SDP Solution 83 drukarki wielkoformatowe uv SCORPIO SP. Z O.O. 83 drukarki wielkoformatowe uv solwent eco tekstylne PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 drukarnia wielkoformatowa ICON SA 19 M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 drukarniaa KUNSZT 19 druki DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 137 Sp. z o.o. POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 druki i papier zabezpieczony PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH

spis firm według produktów

długopisy metalowe KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 159 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 długopisy metalowe z grawerem AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 długopisy plastikowe DESYGNA 28, 30 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 RITTER PEN 31 długopisy rekamowe VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 długopisy wysokiej jakości DESYGNA 28, 30 długopisy z grawerem FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 długopisy z klipami 3d DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW długopisy z metalową końcówką DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW długopisy z nadrukiem AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 VENTANA 16 długopisy z pieczątką MODICO - SUN STAMPER 131 TRODAT POLSKA 131 długopisy żelowe RITTER PEN 31 dodatki VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 dodatki do haftu DAKO VRT.GUNOLD 62 dodatki do smyczy Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 dodatki plastikowe i inne BATKIEWICZ SP. J. 173 dom PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 dome tent STUDIO55 SP. Z O.O. 127 doradztwo Polish Specialities Sp z o.o. 147 dostawca drukarek uv smatch spirit mpad UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 dostosowanie tematyki do potrzeb klienta WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 99 drażetki SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 dresy WAVE GROUP 163 drewniane LENIAR SP.J. 22 drewniane clipboardy GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 drewniane kasety OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 drewniane notatniki GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 drewniane okładki GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 drewniane potykacze i tablice FENIKS SP. Z O.O. 24 drewniane prezentery OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 drewniane segregatory GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 drewniane stojaki GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 drewnie WILER 187 drewno KUNSZT 60 drobne upominki REDA Polska Sp. z o.o. 73 drone z lub bez camera DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 drony AMC GROUP! 17 druakrki solwentowe PRINT SUPPORT S.C. 82 druk ALEXANDER 149 druk animowany 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 druk bezpośredni M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 druk bezpośredni na pcv HOUSE OF PRINT 125

213


spis firm według produktów 214

druki numerowane LASER-POLSKA 63 druki personalizowane DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY 137 GRAFICZNE Sp. z o.o. druki wartościowe LASER-POLSKA 63 druki wartościowe i numerowane DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY 137 GRAFICZNE Sp. z o.o. druku sublimacyjnego i rotograwiury HEDPES Advanced Printing Supplies 92 dtg M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 Printes.pl 168, 170 dyplomy BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 COLUMBEX - SPORT 191 MEDIAFORM 191 PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH dyski flash usb SDI GIFTS S.R.O. 161 dyskoteki FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 dystanse do tablic ESSENTRA SP. Z O.O. 92 dzbanki do herbaty RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 dziecięce PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 dżety TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD 63 e-commerce ALL BIZ SP. Z O.O. 70 e-commerce dla poligrafii iwarePRINT 120 e-marketing (b2b) ALL BIZ SP. Z O.O. 70 eco VIC SP. Z O.O. 190 eco grill PromoHouse 73 eco torby COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów 42 reklamowych ecosolwent COLOR GROUP 49 ecosolwentowe COLOR GROUP 79 edukacyjne ALEXANDER 149 edycjebibliofilskie KURTIAK I LEY 149 efr KARTIER 79 eko torby ECODIRECT SP. Z O.O. 189 eko-solwentowe SERVICE CALL S.C. 147 eko-tekstylia evergreen DICKSON COATINGS 91 (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) ekologiczne WIMATECH SP. J. 163 (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) ekologiczne gadżety OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 ekologiczne torby papierowe AP HOLDING S.A 187 ekosolwent PAAR HAFT SITODRUK 170 ekrany i projekcyjne POLTENT SP. Z O.O. 127 ekrany na szkle VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 ekskluzywne artykuły piśmiennicze EXPEN S.C. 30 ekskluzywne artykuły skórzane COMPLEX 30 ekskluzywne gadżety MS SP. Z O.O. 95 ekskluzywne torby paperowe AP HOLDING S.A 187 ekskluzywne upominki RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 ekskluzywne upominki świąteczne OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 ekskluzywne wizytówki OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI WARSZAWA 140 ekskluzywne zestawy upominkowe COMPLEX 30 eksluzywne stojaki P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118

ekspandory INTERAUTO SP. Z O.O. 159 ekspozytory AILAND 177 ARPLEX Wyroby z pleksi 17 ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 BLUEPOS SP. Z O.O. 136 DZIEDZIK 180 EBBOX Sp. z o.o. 180 GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO121 HANDLOWE MARKUS 160 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 PLEXITECH 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 ekspozytory elite z membraną silikonową LABOPAK SYSTEM 61 ekspozytory produktowe DAGO DISPLAY 177 POP TIME SP. Z O.O. 127 ekspozytory wykonywane wg projektu klienta EXACT 124 elastomery LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 elektroniczne INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 elektronika AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MemoRabbit 99 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 elektronika użytkowa SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w 74 Polsce elektryczne ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 elkamet AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA emblematy THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 emblematy 3d logo RASTER 75 emblematy multistick RASTER 75 emblematy odblaskowe THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 emu automat EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu heavy EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu pre design EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu totem EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emulsje APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 energy drink FRESHDRINK 176 ergonomiczne akcesoria komputerowe FELLOWES POLSKA SA 131 erp dla poligrafii iwarePRINT 120 erp mis web-to-print MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 esko kongsberg DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 etui BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 FOTO LAB 139 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 PROINTRO SP. Z O.O. 70 SALVE POLSKA 171 SOLARON 95 VAUPE SP. Z O.O 23 etui do okularów ALBINEX SP. J. 117 etui na karty kredytowe MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI etui na klucze MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI etui na laptopy AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 etui na smartphony I-DROPS SP. Z O.O. 71 etui na telefon BOOGIE 58 etui na telefon z filcu CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157

etui na telefony LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI etui na wizytówki MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY MARCINKOWSKI 160 etui z naturalnej i imitacji skóry ALBINEX SP. J. 117 etui z tkaniny piankowej na laptopy P.W. R.MAJEWSKI 154 etykiety EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 LABO PRINT S.A. 146 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 etykiety drukowane Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 etykiety holograficzne LASER-POLSKA 63 etykiety samoprzylepne POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 etykiety tkane MIDAR PW Dariusz Mikina 160 etykiety zabezpieczone VERA HOLOGRAMY 63 european suppliers book GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 eventy FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 ICON SA 19 OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 f160 qres technologies ALMA TREND 44 fabric AJP COMPANY GROUP 111 falcerki RISET 52 farbowanie kubkow SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 farby API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 farby dtg dupont i powerink AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 farby plastizolowe APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 farby sitodrukowe ROMANIK 82 farby solwentowe Zinart Sp. z o.o. 147 fartuchy AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 MART’S BAGS 189, 190 fartuchy dla branży medycznej PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 fartuchy z haftem lub nadrukiem RADECKA LUCYNA RADECKA 161 ferrytowe i uchwyty magnetyczne EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO 180 fiber LASER MEDIA S.C. 82 figurki TISSO-TOYS 61 USHAWA SP. Z O.O. 192 filamenty 3dk do druku w 3d 3D KREATOR sp. z o. o. 44 filc WIMATECH SP. J. 163 (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) filcowe gadżety świąteczne CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 filcowe upominki AMIZO Producent toreb filcowych 58 filiżanki AVANT FABRYKA PORCELITU 41 Ceramika Tułowice 41 MART Ceramic 42 MAXIM 42 MERX TEAM POLSKA 68 OMEL 42 WAZA S.C. 42 filiżanki i szkło DABA Ceramika Reklamowa 42 filmy kapilarne APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 filmy promocyjne DOCFILM.PL 95 fine art EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76, 80 firmowa Fabor 113 firmowe zestawy prezentowe PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177


folie laminacyjne Hanami ARGO S.A. 139 folie magnetyczne INTEGART SP. Z O.O. 77, 146 folie metamark FASTCOM PLOTERY 50 folie na okna budynków SAFEX SPOL. S R.O. 94 folie na podłogi DYSKRET Sp. z o.o. 91 folie na szyby samochodowwe SAFEX SPOL. S R.O. 94 folie na tekstylia WILER 187 folie okienne LAMBDA 93 folie okienne i auto folie FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 folie one way vision HOUSE OF PRINT 125 folie poligraficzne Hanami ARGO S.A. 139 folie przeciwsłoneczne i matowe FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 folie samochodowe ochronne SAFEX SPOL. S R.O. 94 folie samoprzylepne ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 INTEGART SP. Z O.O. 77, 146 LAMBDA 93 Zinart Sp. z o.o. 147 folie stretch FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 folie termotransferowe COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 folie transferowe i solwentowe ROMANIK 82 folie typu owv DYSKRET Sp. z o.o. 91 foliowe torby KOMPOL SP. Z O. O. 190 footage Photogenica sp. z o.o. 129 forinox PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 formierki próżniowe ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 formy czyszczące i separujące P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW 96 MICHAŁ ŚLIWA fotele SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 fotoalbumy ALNUS SP. Z O.O. 135 BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 FOTO LAB 139 NAJLEPSZEFOTO.PL 129 fotografia Studio Reklamy IMPRESSION 21 fotokalendarze ALNUS SP. Z O.O. 135 NAJLEPSZEFOTO.PL 129 fotoksiążki BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 FOTO LAB 139 NAJLEPSZEFOTO.PL 129 fotoobrazy drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 FOTO LAB 139 NAJLEPSZEFOTO.PL 129 fototapety D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 fototapety papierowe z montażem ANDRUS 145 fotoupominki FOTO LAB 139 freeflow™ core XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 frezarki cnc CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 JUBILEX s.j. 81 frezowanie EBBOX Sp. z o.o. 180 frezowanie cnc ADVER MEDIA 142 frezy GRAVOTECH SP. Z O O. 85, 86 frontlity DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) fullback - reklama na tyle pojazdów MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126

g-floor MAXIMEDIA 126 gablota z przeźroczystym ekranem lcd Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., 126 Modart Outdoor sp. z o.o. gabloty informacyjne MAGIT 20 gadżety AB VISION 17 ALLBAG - ALLPRINTS 187 ASS3 71 BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 CARTAMUNDI 60 CLIPPER PROMOTIONAL PRODUCTS 27 D-TRANS “D4ZONE” 169 DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy DM SYSTEM 80 ECOPACK 189 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 INVENTINI SP Z O O 125 KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MM Brown Group SA Sp. K. 176 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 SPIROPRINT SP.J. 32 Studio Reklamy IMPRESSION 21 VAS 163 VMG SP. Z O.O. 21 gadżety dla klubów sportowych HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 gadżety na palety STRUS SJ 116 gadżety sportowo eventowe GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 gadżety świecące i eventowe TOP INVEST Marcin Topp 21 gadżety użytkowe CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 gadżety zapachowe MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 galanteria biurowa PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 galanteria papiernicza POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 galanteria skórzana REDA Polska Sp. z o.o. 73 WOJEWODZIC 171 galanteria szyta PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 galanteryjna oprawa DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 gazeta piap PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 39 gazetki ALNUS SP. Z O.O. 135 gąbki do szyb KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 gierki małżeńskie MDR DYSTRYBUCJA SP Z O O 61 gigant i big puzzle ALEXANDER 155 gildan D-TRANS “D4ZONE” 169 gilotyny AKONDA 44 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI gilotyny ideal / eba Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 giveadays GMK & WNP FACHMESSEN 38 głosowania mobilne MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 głośniki VIM SOLUTION GMBH 55 głowice narożne IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 gogle narciarskie BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 grafika prezentacjna PREZENTIKA 96 grafiki Photogenica sp. z o.o. 129 grawer HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 PROMEDIA.PL 100 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 32 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 grawer laserowy COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów 42 reklamowych

spis firm według produktów

firmowych materiałów prezentacyjnych FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 fiszki dla twojej branży WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 99 flagi ALBEX 32 AVIOTEX KKC 32 ELITA S.J. 174 ENDUTEX 91, 147 F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 INVENTINI SP Z O O 125 LABO PRINT S.A. 146 MMG FLAGI 59 P.W. R.MAJEWSKI 182 TENT GRUPA SP. Z O.O 128 TENT-BALONY 128 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 flagi i pufy POLTENT SP. Z O.O. 127 flagi z nadrukiem sublimacyjnym Mitko Sp. z o.o. 126 flagietki na wykałaczkach MMG FLAGI 59 flagietki papierowe MMG FLAGI 59 flashe ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 PRINTEX UE S.C. 52 flatline PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 flex D-TRANS “D4ZONE” 169 PAAR HAFT SITODRUK 170 flip 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 flizeliny DAKO VRT.GUNOLD 62 flock D-TRANS “D4ZONE” 169 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 WILER 187 flock/flex ARLENA 62 foldery DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa folia ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 folia argoflex Grawerton ARGO S.A. 186 folia do wydruków cyfrowych ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 folia flex/flock/flex lateksowy Printes.pl 168, 170 folia pcv i pp twarda w ark. PANTA SP Z O.O. 93 folia pcv miękka i półtwarda w roli PANTA SP Z O.O. 93 foliarki RM GRAFIKA 70 foliarki automatyczne RM GRAFIKA 70 folie ADP POLSKA 75 DRUKARNIA BERG 144, 146 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 DRUKOMAT 138 LABO PRINT S.A. 146 WIMATECH SP. J. 163 (ELPLAST - NOWIPLAST - WIMATECH) folie antywłamaniowe FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 folie bez kleju: elektrostatyczne DYSKRET Sp. z o.o. 91 folie do druku SAFEX SPOL. S R.O. 94 folie do reklamy EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 folie do złoceń na papierze WILER 187 folie do zmiany kolor samochodu SAFEX SPOL. S R.O. 94 folie do zmiany koloru i ochronne FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 folie flex DREAMTEX SP. Z O.O. 112 WILER 187 folie holograficzne VERA HOLOGRAMY 63

215


spis firm według produktów 216

grawer na okrągło KUNSZT 60 grawer na: metal KUNSZT 60 grawerki cnc JUBILEX s.j. 81 grawerki mechaniczne GRAVOTECH SP. Z O O. 85, 86 grawerowane matryce mosiężne GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 grawerowane stemple WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) grawerowania TOPQ 170 grawerowanie COLUMBEX - SPORT 191 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 grawerowanie 3d Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 grawerowanie laserem 3d Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 grawerowanie laserowe Centrum Nadruków i Reklamy 183 WILK ELEKTRONIK S.A. 99 gruszki hotelowe WISPLAST 41 gry WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 gry dla dzieci CARTAMUNDI 60 gry i zabawki edukacyjne ALEXANDER 155 gry karciane ALEXANDER 155 CARTAMUNDI 60 gry planszowe ALEXANDER 149, 155 CARTAMUNDI 60 gry planszowe i karciane Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 gry tworzone na zamówienie Gry Na Zamówienie 139 gumki KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 gumy SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 gwiazda STUDIO55 SP. Z O.O. 127 hafciarka ASKA POLAND SP. Z O.O. 80 hafciarki HAFTEX 81 Hein Walz GmbH Textilmaschinen SCHENK 51 STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 hafciarki brother EXON 62 hafciarki brother & happy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 hafciarki happy EXON 62 hafciarki janome EXON 62 hafciarki komputerowe ETI 62 hafciarki modułowe melco AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 hafciarki swf AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 haft CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 POLIART Thermotransfers 170 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD 63 TOP INVEST Marcin Topp 21 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 haft komputerowy ARLENA 62 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 PAAR HAFT SITODRUK 170 Printes.pl 168, 170 TOPQ 170 haft na odzieży HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 haki GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO121 HANDLOWE POSMMARKET 127 hakowe EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 hamaki P.P.H.U LEŻAKOWO 24 SPOKEY SP. Z.O.O. 175

hard solvent COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 herbata NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 holdery GIFT STAR 172 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 hologramy LASER-POLSKA 63 VERA HOLOGRAMY 63 hologramy 3d VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 holohostess VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 hoodies PP Europe 115 hot stamping CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI hot-print OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA “PRINTINGMACHINE” 82 hp fb 550/750 DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hp indigo DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hp latex 3100/3500 DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hp scitex 15000 DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hybrydowy TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 idealne rozwiąznie dla profesjonalistów w druku na gadżetach UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 identyfikacja wizualna Muwo Sp. z o.o. 20 identyfikatory BADGE4U 165, 166 Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online 136 CARTPOLAND 136 COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 GIFT STAR 172 THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 identyfikatory kluczy WISPLAST 41 igły DAKO VRT.GUNOLD 62 ilustracje FOTOLIA LLC 129, 130 importer and distributor DYNIT S.R.L. 61 importer włoskich upominków-pióra PATERS Design 171 impozycji MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 imprezy firmowe Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency imprezy masowe FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 imprezy tematyczne FIESTA CATERING 56, 57 imprimo uv duży format UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 indywidualne opakowania Packaging Factory sp. z o.o. 20 indywidualne zamówienia PrimaPartner.pl 68 ineo+ 1060 BEN DEVELOP 49 ineo+ 1060l BEN DEVELOP 49 ineo+ 1070 BEN DEVELOP 49 ineo+ 1085 BEN DEVELOP 49 infokioski INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 informatory branżowe ze wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców MEDIA PLANET S.C 20 innowacyjne opakowania Newtown Tapes and Adhesives 82 insertowanie oklejanie kody BUSTER SP. Z O.O. 18 instrumenty piśmienne PRIME LINE 31 introligatorstwoartystyczne KURTIAK I LEY 149 invipay inviPay.com 59 ircha naturalna i syntetyczna KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 isa texlight AMANN SP Z O.O. 90

isamet AMANN SP Z O.O. 90 izotoniki FRESHDRINK 176 j-60 smart watch C.I.F.R.A., S.L. 69 jednorazowe rainbow cups 20 jeti mira AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 142, 145 ODDZIAŁ W POLSCE jeti tauro AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 142, 145 ODDZIAŁ W POLSCE jhk JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 job ganging MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 jumbo MODE SA 129 kable SKROSS POLSKA 162 kalandry API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 kalendarze ASS3 71 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 CAPIRA 22 CRUX 71 dobra-drukarnia.pl 137 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 DRUKARNIA KOLUMB 137 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 DrukarniaSpeed.pl 138 DRUKOMAT 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 JOTAN 71 KUNSZT 19, 159 MKM MEDIA VERLAGS- UND MEDIENPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG 71 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 PATERS Design 171 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 PromoNotes 27 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 kalendarze biurkowe WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” 72 kalendarze firmowe GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 kalendarze i notesy z gumką i buttonem LEDIBERG SP. Z O.O. 71 kalendarze książkowe ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 LEDIBERG SP. Z O.O. 71 WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” 72 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 WYDAWNICTWO SCRIBA 72 WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 kalendarze książkowe - znakowanie I-DROPS SP. Z O.O. 71 kalendarze nauczyciela WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” 72 kalendarze skórzane SALVE POLSKA 171 kalendarze spersonalizowane MKM MEDIA VERLAGS- UND MEDIENPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG 71 kalendarze ścienne dobra-drukarnia.pl 137 kalendarze trójdzielne WYDAWNICTWO SCRIBA 72 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 kalendarze vip ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 kalibracja i profilowanie VIA COLOR SP. Z O.O 52 kalkomania ceramiczna na porcelanę LIMKO SP. Z O.O. 159 kamery video - sportowe MEGABAJT SP. Z O.O. 55 kamizelki LAMBESTE SP Z O O 114 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 kamizelki odblaskowe LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119


DRUKOMAT 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 OpenPrint.pl 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PIN SP. Z O.O 140 PRESI.PL 141 katalogi klejone DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 katalogi szyte DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 kawa NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 kieszenie foliowe RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 kieszonki do identyfikatorów PRAUT M. K. KONKEL 24 kieszonki samoprzylepne PRAUT M. K. KONKEL 24 kije nordic walking SPOKEY SP. Z.O.O. 175 kip c860 polska premiera urządzenia! konica minolta press c1085 DKS 50 kiwaki PRAUT M. K. KONKEL 24 kiwaki twinsticki pos FERNIKO SP. Z O.O. 92 klejarki RM GRAFIKA 70 kleje ALULETTER 87 kleje do kasetonów ALUGRAF 87 kleje do liter przestrzennych ALUGRAF 87 kleje do pleksi ALUGRAF 87 kleje techniczne Newtown Tapes and Adhesives 82 klipsy do puszek MS TWORZYWA DLA DOMU 160 klipy PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 klipy filmowe Photogenica sp. z o.o. 129 knitwear AJP COMPANY GROUP 111 koce AGLIKA TRADE LTD. 183 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI FARO SPÓŁKA JAWNA 183 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 SDX Towels 185, 186 koce i ręczniki drukowane SANDEX BIS 66 koce piknkowe SPOKEY SP. Z.O.O. 175 koce termiczne ANB House of Gifts 18 kokardy HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 kolacje serwowane FIESTA CATERING 56, 57 kolekcja artystyczna PRIME LINE 31 kolędy PROMEDIA.PL 100 kolorowanki 3d DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. 60 kolorowe parasolki AB VISION 17 kolorowy nadruk WILK ELEKTRONIK S.A. 99 koło-bruliony DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 kołpaki GÓRECKI SP. J. 167 kominiarki MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 kompletacja przesyłek TRAFFICA SP.J. 165 kompletowanie standów BUSTER SP. Z O.O. 18 komplety prezentowe SADPEX S.J. 32 komplety upominkowe TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 komponenty do produkcji reklam świetlnych ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 kompres żelowy wielokrotnego użytku ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW 117 PLASKACZ koncerty FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57

konfekcjonowanie BLUEPOS SP. Z O.O. 136 PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 konfekcjonowanie produktów BUSTER SP. Z O.O. 18 konferencje POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 39 “ŚWIAT DRUKU” konica minolta press c1070 DKS 50 kontrola eventowa ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 koperty MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 koperty z nadrukiem NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 kopery POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 kopiarki AMAGRAF 48 kopiowanie usb PROMEDIA.PL 100 korporacja MDR DYSTRYBUCJA SP Z O O 61 korporacyjne DOCFILM.PL 95 kosmetyczki ARTENS 156 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI P.W. R.MAJEWSKI 154 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 PATERS Design 171 SALVE POLSKA 171 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 kosmetyczki z filcu CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 kosmetycznej PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 kosmetyki CAPIRA 22 Kosmetyki z Logo 74 kostiumy dla dzieci i dorosłych ASTER LI LIDIA DRZEWIECKA 156 kostiumy promocyjne FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI kostki NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 kostki magiczne DOMICO 96 kostki rubika DOMICO 96 kosze GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO121 HANDLOWE kosze delikatesowe SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 kosze upominkowe COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 koszule ALTER GRAF 102 Drukarnia MBM 112 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106, 116 TH CLOTHES 117 koszule wizytowe S2 DISTRIBUTION 116 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 koszulki ADLER CZECH A.S. 101, 111 AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 ALEX FOX 111 ALTER GRAF 102 D-TRANS “D4ZONE” 169 DRUKOMAT 138 EUDARCAP 113 Fabor 113 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 NORDICLOTHING 105, 115 P&T 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PP Europe 115 PROMOSTARS 97, 116

spis firm według produktów

kampanie reklamowe Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency kanałowe Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 kapcie FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI kapelusz HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 kapelusze i czapki wykonane we włoszech FINARDI MILENA SRL 158 kariera polityczna MDR DYSTRYBUCJA SP Z O O 61 karnety świateczne JOTAN 71 karteczki na minipaletkach z nadrukiem FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 kartki PROMEDIA.PL 100 kartki na boże narodzenie ART NUVO 25 kartki na wielkanoc ART NUVO 25 kartki świąteczne ART NUVO 25 kartki świąteczne dla firm ART NUVO 25 karton KUNSZT 60 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 kartony celulozowe i makulaturowe YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO 142 YAGRA ANDRZEJ SKALSKI karty biznesowe ALNUS SP. Z O.O. 135 karty do gry ALEXANDER 149 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 MS SP. Z O.O. 95 karty kolorów Serix Waldemar Kitala 170 karty logoloop DOMICO 96 karty lojalnościowe POLSKIE KARTY 134, 141 karty menu BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 FOTO LAB 139 karty plastikowe Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online 136 CARTPOLAND 136 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 karty podarunkowe EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ) 193 POLSKIE KARTY 134, 141 karty rabatowe POLSKIE KARTY 134, 141 karty rodzinne POLSKIE KARTY 134, 141 karty uv TARO SP. Z OO 194 karty zbliżeniowe CARTPOLAND 136 karuzele APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 kaseton ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 kasetony KAPILAR-REKLAMA 125 REKLAMOWY.CO 21 kasetony świetlne ICON SA 19 kaski narciarskie BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 kaski rowerowe BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 kaszerowane SUPPORT-GROUP print&design 181 kaszerowanie PROINTRO SP. Z O.O. 70 kaszerówki CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI katalog firm DlaWas.Info Sp. z o.o. 70 katalog piap PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 39 katalogi ALNUS SP. Z O.O. 135 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 Drukarnia PIGA.PL 138 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 DrukarniaSpeed.pl 138

217


spis firm według produktów 218

S2 DISTRIBUTION 106 TH CLOTHES 117 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 koszulki iluminacyjne SANDEX BIS 183 koszulki szycie i import WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 koszulki z nadrukiem FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 WIKOSS SPORT 192 kółka do kluczy WISPLAST 41 krajarki GRAFMASZ 50 RM GRAFIKA 70 krawaty PROMO-HOUSE 22 kreacja PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 kreatywnych form reklam na zewnątrz i wewnątrz budynku ADD-ART 121 kredki AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 ASTRA S.A. 157 kredki wielokolorowe KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 kremy IMCA S.C. 74 Kosmetyki z Logo 74 krótkie spodenki LAMBESTE SP Z O O 114 książeczki kolorowanki ALEXANDER 155 książki ALNUS SP. Z O.O. 135 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE 137 ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 książkiartystycznne KURTIAK I LEY 149 książkikolekcjonerskie KURTIAK I LEY 149 księgi pamiątkowe BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 księgigości KURTIAK I LEY 149 kształty standardowe i indywidualne KUNSZT 193 kubeczki jednorazowe i wiele więcej WEDIA-ANN SP.J. 67 kubki ANB House of Gifts 18 AVANT FABRYKA PORCELITU 41 Ceramika Tułowice 41 COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów 42 reklamowych D-TRANS “D4ZONE” 169 DABA Ceramika Reklamowa 42 ELITA S.J. 174 KUNSZT 19 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MART Ceramic 42 MAXIM 42 MERX TEAM POLSKA 68 MS TWORZYWA DLA DOMU 160 OMEL 42 REDA Polska Sp. z o.o. 73 SPIROPRINT SP.J. 32 SPS(EU) LTD 162 WAZA S.C. 42 kubki - porcelana FRIENDS SP. Z O.O. 22 kubki i inne gadżety do nadruku AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 kubki i inne produkty porcelanowe SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 kubki i termosy AWA Design sp.z o.o. 43 kubki izotermiczne PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 kubki koce BIC Graphic Norwood Europe 157 kubki termiczne ASGARD SP. Z O.O. 72 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 PRAŻMOWSCY S.C. 161 REDA Polska Sp. z o.o. 73 kubki z nadrukiem CZEMUNIE24 174 kubki z nadrukiem sublimacyjnym FSR Fajne Smycze Reklamowe 174

kuchenne INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 kuchnia i łazienka FRIENDS SP. Z O.O. 22 kuferki PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 kuferki z nadrukiem VAUPE SP. Z O.O 23 kule kąpielowe IMCA S.C. 74 kurtki ADLER CZECH A.S. 101, 111 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 NORDICLOTHING 105, 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PROMOSTARS 97, 116 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 S2 DISTRIBUTION 106, 116 STEDMAN GMBH 108, 116 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 kurtki softshell Fabor 113 EUDARCAP 113 lak KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK lakierowanie wybiórcze KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z 51 O.O. lakiery HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 laminator mefu 1700-f2 ALMA TREND 44 laminatory ADP POLSKA 75 AKONDA 44 GRAFMASZ 50 Hanami ARGO S.A. 139 KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 RM GRAFIKA 70 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 laminatory pneumatyczne COLOR GROUP 79 laminatory rolowe i stołowe COLOR GROUP 49 laminaty COLOP POLSKA 131 laminaty & laminatory 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 laminaty grawerskie TROTEC POLSKA 87 laminaty i materiały grawerskie GRAWCOM SP.J. 86 LASER MEDIA S.C. 82 laminaty płynne AMT PRODUCT 90 lampy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 ROSNOWSKI GIFT 161 lampy uv DiPrinter.com 146 lanybooki LEDIBERG SP. Z O.O. 71 laptopy LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 laser 3d Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 laser co2 KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 laser co2 z możliwością cięcia stali CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 laser do cięcia metalu KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 lasery COLOP POLSKA 131 EBBOX Sp. z o.o. 180 GRAVOTECH SP. Z O O. 85 HAFTEX 81 KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 TOP INVEST Marcin Topp 21 lasery co2 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI SUNLASER 87

lasery fiber do znakowania SUNLASER 87 latarki HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w 74 Polsce latarki led lenser PHU TOGO, MARIAN H. WIRKUS 55 latarki rubik’s DOMICO 96 lateks TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 DRUKOMAT 138 REPROGRAF SA 52 lbannery MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 ldpe VIC SP. Z O.O. 190 leasing dla nowych firm ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leasing maszyn nowych i używanych ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leasing pojazdów nowych i używanych ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leasing wyposażenia firm ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leasing zwrotny ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leddex Leddex LTD 126 ledmoduły Leddex LTD 126 ledy ALULETTER 87 legitymacje CARTPOLAND 136 KUNSZT 159 lemoniada NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 lenticular RASTER 75 letterpress OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA lexon design - wyjątkowe produkty TEEM dystrybutor marki LEXON 24 leżaki GĄSIENICA.PL 174 MMG FLAGI 59 P.P.H.U LEŻAKOWO 24 leżaki bez podłokietników SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 leżaki drewniane P.P.H.U LEŻAKOWO 24 leżaki parawany z nadrukiem FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 leżaki z podłokietnikami SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 light boxes GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 lightbar FASTCOM PLOTERY 50 linijki PRAŻMOWSCY S.C. 161 linijki aluminiowe LENIAR SP.J. 22 liniki stalowe powlekanie INTERAUTO SP. Z O.O. 159 linki celne INTERAUTO SP. Z O.O. 159 linki pcv INTERAUTO SP. Z O.O. 159 linki sznurkowe INTERAUTO SP. Z O.O. 159 listwy FERNIKO SP. Z O.O. 92 POSMMARKET 127 listwy cenowe POP TIME SP. Z O.O. 127 RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 listwy półkowe-shelfstopery PLASTIC SERVICE S.C. 181 lite SUPPORT-GROUP print&design 181 litery 3d ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 litery 3d led REKLAMOWY.CO 21 litery i elementy przestrzenne z metali i tworzyw sztucznych MARKUS 160 litery podświetlane M&M REKLAMA I PROMOCJA 20


manesy 3d zalewane żywicą GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 mapy składane AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 market PAK-HURT SP.Z.O.O 190 marketing REKLAMA.PL 39 marketing internetowy ALL BIZ SP. Z O.O. 70 markowa kolekcja (biżuteria) SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 markowe zestawy piśmiennicze COMPLEX 30 maskotki PRAŻMOWSCY S.C. 161 maskotki filcowe PRAŻMOWSCY S.C. 161 maszty MMG FLAGI 59 maszty flagowe ALUMAST S.A. 59 maszty plażowe typu winder ALUMAST S.A. 59 maszyna do produkcji etykiet 3d WMT Baltic SIA 84 maszyny aplikujące taśmy Newtown Tapes and Adhesives 82 maszyny cnc AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 91 VAS 163 maszyny do druku SICO POLSKA 87 maszyny do druku dtg API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 maszyny do gięcia liter z taśm aluminiowych bpl POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 maszyny do obróbki i wykańczania VES PLOTER 83 maszyny do pieczątek WAGRAF 131 maszyny do sitodruku APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 PRINTEX UE S.C. 52 maszyny do sitodruku manualne ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 maszyny do złoceń WILER 187 maszyny hafciarskie RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 SEMI TECHNIKA 62 maszyny hafciarskie do haftu na metrażu ATECOM 84 maszyny i materiały introligatorskie do opraw personalizowanych FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 maszyny i urządzenia do sitodruku i tampondruku K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 maszyny introligatorskie FERNIKO SP. Z O.O. 92 KAKADO SP.J. 93 maszyny oraz materiały do produkcji pieczątek MODICO - SUN STAMPER 131 maszyny ręczne PRINTEX UE S.C. 52 maszyny sitodrukowe Hein Walz GmbH Textilmaschinen SCHENK 51 maszyny szerokoformatowe KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 51 POLSKA SP. Z O.O. maszyny ultradźwiękowe do dżetów ATECOM 84 matches PromoHouse 73 materiały do druku ADP POLSKA 75 materiały do druku ikonos ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 materiały do druku wielkoformatowego IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 materiały do obróbki laserowej COLOP POLSKA 131 materiały do sublimacji COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 Grawerton ARGO S.A. 186 materiały eksploatacyjne do tampodruku COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 materiały grawerskie FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA GRAVOTECH SP. Z O O. 85, 86 materiały i urządzenia do sitodruku HEDPES Advanced Printing Supplies 92 materiały introligatorskie KAKADO SP.J. 93

materiały na pcv FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 materiały piśmienne CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 materiały poligraficzne KSERKOP SP. Z O.O. 139 materiały pos ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 materiały samoprzylepne ROLLFIX 94 materiały transferowe API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 materiały w 3d FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 matryce rainbow cups 20 matryce i patryce do tłoczenia znaków braille’a KIMM 139 matryce mosiężne do złoceń i tłoczeń KIMM 139 matryce polimerowe do tłoczenia GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 matryce polimerowe i stalowe K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 maty 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. maty barowe KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 LEMA 3D 41 maty na biurko PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 TIK 156 maty na ladę sklepową AXXEL SP. Z O.O. 136 mdf WILER 187 meble TENT GRUPA SP. Z O.O 128 mechanizmy do kalendarzy i reklamy WAGA S.C. 194 mechanizmy do segregatorów PANTA SP Z O.O. 93 mechanizmy i części do zegarów WAGA S.C. 194 mechanizmy zegarowe TARO SP. Z OO 194 medale ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 COLUMBEX - SPORT 191 KBK 41 MEDIAFORM 191 MS SP. Z O.O. 95 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 POLCUPS SP. Z O.O. 192 POLYPINS AG 95 SOLARON 95 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 TRITON 162 TRYUMF SP Z O.O. 192 USHAWA SP. Z O.O. 192 medale drewniane WIKOSS SPORT 192 medale odlewane MCC 191 WIKOSS SPORT 192 medale okolicznościowe MCC 191 medale sportowe MCC 191 media API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 REKLAMA.PL 39 media do druku GRAFIKUS 194 JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 media do druku solwentowego SICO POLSKA 87 media do druku sublimacyjnego SICO POLSKA 87 media do druku wielkoformatowego ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 Polish Specialities Sp z o.o. 147 media do sitodruku SICO POLSKA 87 media do sublimacji EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92

spis firm według produktów

litery przestrzenne MAGIT 20 litery przestrzenne led ALULETTER 87 litery przestrzenne podświetlane led KAPILAR-REKLAMA 125 litery trójwymiarowe M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 lizaki B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 lodówki samochodowe ADLER EUROPE GROUP 43 logosmycze AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 logotypy TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 long-sleevy P&T 115 lookbook 360 SHOTS 129 luksusowe gadżety HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 lusterka BADGE4U 166 lycr ARTTON POLIGRAFIA 169 ładowarka samochodowa VIM SOLUTION GMBH 55 ładowarki i głośniki bezprzewodowe AMC GROUP! 17 ładowarki usb SKROSS POLSKA 162 łopaty do śniegu GÓRECKI SP. J. 167 łyżeczki z nadrukiem MS TWORZYWA DLA DOMU 160 magazyn międzynarodowy STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 magazyn skierowany do sektora papier-biuro-szkoła UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT 39 magazynowanie logistyka BUSTER SP. Z O.O. 18 magic candles PromoHouse 73 magic-windfighter FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 magiczne kostka TARO SP. Z OO 194 magnesy 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 ASTOM 74 BADGE4U 165, 166 BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR 150 PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 40 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 MEDIA MAG 75 PRAŻMOWSCY S.C. 161 RASTER 75 VENTANA 16 magnesy 3d A&J AGNIESZKA POLAK 40 DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR 150 PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW magnesy i uchwyty magnetyczne alnico EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO 180 magnesy neodymowe EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO 180 magnesy pamiątkowe i FENIKS SP. Z O.O. 24 magnesy szklane HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 magnesy wypukłe LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 magnetyczne LAMBDA 93 magnetyczne samoprzylepne HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 magnetyczne tabliczki i ramki MEDIA MAG 75 mailing audiowizualny POLYPINS AG 95 mailing profilowany POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 mailing targetowany POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 mailingi promocyjne EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 maling masowy POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 mała poligrafia FOTO LAB 139

219


spis firm według produktów 220

media kieszonkowe AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 menuboard Leddex LTD 126 menuboardy REKLAMOWY.CO 21 mesh DICKSON COATINGS 91 (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) DRUKARNIA BERG 144, 146 metalowe długopisy ASGARD SP. Z O.O. 72 metalu ARTTON POLIGRAFIA 169 USHAWA SP. Z O.O. 192 “KSZIMMEX” SC 175 metki MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA metki i etykietki BATKIEWICZ SP. J. 173 metki odzieżowe CZEMUNIE24 174 metki ubraniowe F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 metoda płatności dedykowana dla branży reklamy i druku inviPay.com 59 miarki BOTT sp. z o.o. 157 miary drewniane FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 miesieczniki poligrafika i opakowanie ALFA-PRINT SP. Z O.O. 135 mikrofibra KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 mild solvent COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 min 20 szt KUNSZT 131 mini twister MODE SA 129 mini windfighter FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 minimalne zamówienie już od 1000 szt. rainbow cups 20 minipaletki NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 miski MS TWORZYWA DLA DOMU 160 młynki ręczne i elektryczne do przypraw AWA Design sp.z o.o. 43 mobile ring BADGE4U 166 mobile rings BADGE4U 165 mobilne stoiska targowe Iteco Sp. z o.o. 125 mocarz air - sprężnone powietrze MOCARZ.eu 160 mocarz cleaner - środek do usuwania kleju MOCARZ.eu 160 mocarz universal - czyści MOCARZ.eu 160 moduły led AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 epiLED 92 LED LABS SP. Z O.O. 93 MPL POWER ELEKTRO 126 EKO-LED 180 moduły sprzedaży jedzenia DlaWas.Info Sp. z o.o. 70 monitory do edycji foto i video EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 monitory dotykowe SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 monitory graficzne EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 monitory lcd SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 montaż i wyklejanie reklam DRUKARNIA BERG 146 motywy dżetowe MIDAR PW Dariusz Mikina 160 motywy dżetowe i cekinowe ARLENA 62 mousepady AXXEL SP. Z O.O. 136 mozaiki 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 mójznaczek POCZTA POLSKA S.A. 164, 165

multi scarf bezszwowy z nadrukiem full color LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 175 SOKOŁOWSKI S.C. multifinishery AMAGRAF 48 multiframe ADSYSTEM 121 multimedia EVENTROOM 57 multimedialna prezentacja produktów POLYPINS AG 95 multisickery BADGE4U 166 multistikery BADGE4U 165 multitoole EXPEN S.C. 30 muzyka PROMEDIA.PL 100 mydła IMCA S.C. 74 Kosmetyki z Logo 74 mydła płynne IMCA S.C. 74 mydła z logiem NIKKA HANDMADE 74 mydło grawerowane NIKKA HANDMADE 74 mydło naturalne NIKKA HANDMADE 74 myszki USB System 99 nabłyszcza MOCARZ.eu 160 nadruk HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 113 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 nadruk chromowy DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW nadruk cyfrowy DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 nadruk na odzieży TOPQ 170 nadruk pełen kolor na etui i mikrofibrze ALBINEX SP. J. 117 nadruki AVANT FABRYKA PORCELITU 41 BIURFOL 157 EVERTS POL 33 MART’S BAGS 189, 190 POD FILARAMI 186 PRAUT M. K. KONKEL 24 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 32 TOP INVEST Marcin Topp 21 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 nadruki cyfrowe na odzieży HAFTKOM EWA SADOWSKA, 62 KAROLINA SADOWSKA S.C. nadruki cyfrowe uv Centrum Nadruków i Reklamy 183 nadruki i okolicznościowe EVERTS POL 33 nadruki na ceramice DABA Ceramika Reklamowa 42 nadruki na koszulkach POLIART Thermotransfers 170 nadruki na odzieży DREAMTEX SP. Z O.O. 112 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 nadruki na płytach cd/dvd/bd PROMEDIA.PL 100 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 nadruki odzieży i gadżetach BODMAN 112 nadruki pos AILAND 177 nadruki uv COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów 42 reklamowych nadrukiem rainbow cups 20 nagłośnienie EVENTROOM 57 nagrody TRITON 162 USHAWA SP. Z O.O. 192 nagrody korporacyjne TRYUMF SP Z O.O. 192 najlepsze prezenty w sieci dla każdego i na każdą okazję Toys4Boys 61 najnowszej generacji systemy produkcyjne do druku cyfrowego firmy develop DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO 49

naklejki ALTIVO 40 COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 PRESI.PL 141 VENTANA 16 naklejki 3d GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 40 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 VAS 163 naklejki 3d zalewane żywicą GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 naklejki adhezyjne dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 naklejki elektrostatyczne kunke static Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 naklejki motoryzacyjne 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 naklejki na taśmy kasowe dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 naklejki odblaskowe LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 naklejki podłogowe dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 naklejki polimerowe DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR 150 PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW naklejki samoprzylepne POLIART Thermotransfers 170 naklejki termoaktywne RASTER 75 naklejki wypukłe LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 naklejki wypukłe 3d A&J AGNIESZKA POLAK 40 nakładki na klucz WISPLAST 41 namioty AB VISION 17 ICON SA 19 INVENTINI SP Z O O 125 LITEX PROMO SP. Z O.O. 126 Mitko Sp. z o.o. 126 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 namioty dome VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 namioty eventowe i pneumatyczne AVIOTEX KKC 32 namioty expresowe VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 namioty gazoszczelne WATS 128 namioty pneumatyczne TENT-BALONY 128 namioty pneumatyczne i stelażowe TENT GRUPA SP. Z O.O 128 namioty pop up STUDIO55 SP. Z O.O. 127 namioty stelażowe TENT-BALONY 128 napoje COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 FRESHDRINK 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 napoje energetyczne i izotoniczne NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 narzędzia GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) narzędzia do montażu FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 narzędzia do produkcji reklam SIGNSTOOLS 94 narzędzia i akcesoria ALULETTER 87 narzuty FARO SPÓŁKA JAWNA 183 nasiona BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 naszywki ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA 62 S.C. LEMA 3D 41 naświetlarki ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167


oczka & oczkarki 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 odbitki wielkoformatowe FOTO LAB 139 odlewy LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 odświeżacze domowe MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 odświeżacze samochodowe MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 odzież ALLBAG - ALLPRINTS 187 ANB House of Gifts 18 AVALON SPORTSWEAR 169 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 DREAMTEX SP. Z O.O. 112 Drukarnia MBM 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 INNOVA SPA 114 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 KUNSZT 19 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 SIM KOŁO 161 TEXET POLAND SP Z O.O. 116 odzież pracownicza T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 odzież biznesowa AVALON SPORTSWEAR 169 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 odzież dla firm i gastronomii ECOPACK 189 odzież dla klubów sportowych HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 odzież firmowa DREAMTEX SP. Z O.O. 112 odzież full print Drukarnia MBM 112 odzież funkcyjna P&T 115 odzież i markowa produkcja WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 odzież katalogowa i szyta TOP INVEST Marcin Topp 21 odzież robocza AVALON SPORTSWEAR 169 AXON SAFETY & PROMO by Aspis Hellas S.A. 117 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 Drukarnia MBM 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 S2 DISTRIBUTION 106 TH CLOTHES 117 odzież sportowa AVALON SPORTSWEAR 169 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 Drukarnia MBM 112 Fabor 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 NORDICLOTHING 105, 115 S2 DISTRIBUTION 106 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 odzież z nadrukiem sublimacyjnym i haftem CTM GROUP 18 odzież żeglarska TEXET POLAND SP Z O.O. 116 odznaki SOLARON 95 oferta do firm z sektora msp IDEA MONEY S.A. 58 offsetowy GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 ogłoszeń DlaWas.Info Sp. z o.o. 70 ogrzewacz wielokrotnego użytku ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW 117 PLASKACZ okienka do kalendarzy BIURFOL 157 FERNIKO SP. Z O.O. 92 PRAUT M. K. KONKEL 24 okleiny introligatorskie PANTA SP Z O.O. 93 okleiny poliuretanowe PALSA 72 oklejanie DRUKARNIA BERG 144

oklejanie pojazdów ADD-ART 121 G&G STUDIO 124 oklejanie samochodów ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 oklejanie witryn ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 oklejarki DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 oklejarki do książek CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI RISET 52 okładki PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 PRAUT M. K. KONKEL 24 PROINTRO SP. Z O.O. 70 ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 okładki na dokumenty BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 TIK 156 okładki na dyplomy KUNSZT 159 okucia kaletnicze WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) okulary przeciwsłoneczne BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 70 ołówki AdPen 27, 30 AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 RITTER PEN 31 ołówki bezdrzewne KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 ołówki budowlane z nadrukiem FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 ołówki stabila z nadrukiem FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 ołówki z kryształkiem TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 omniframe MAXIMEDIA 126 opakowania ALEXANDER 149, 155 BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 DrukarniaSpeed.pl 138 DRUKOMAT 138 EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 opakowania biznesowe Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 opakowania do płyt PIN SP. Z O.O 140 opakowania i display PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 opakowania na gifty Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 opakowania na wino Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 opakowania niestandardowe TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 opakowania ozdobne Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 STRUS SJ 116 SUPPORT-GROUP print&design 181 opakowania personaliowane Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 opakowania tekturowe i kaszerowane BLUEPOS SP. Z O.O. 136 opakowania tekturowe znakowane kaszerowane złocone P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, 118 A. LITWINOWICZ opakowania z tektury falistej i kartonu TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 opakowania z tektury litej i falistej ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 opaska bezpieczeństwa Siband.pl 63 opaska dla dzieci Siband.pl 63 opaska eventowa Siband.pl 63 opaska na rękę Siband.pl 63 opaska wielokrotnego użytku Siband.pl 63

spis firm według produktów

nawilżanie STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 52 neoframe - system reklamy tekstylnej LITEX PROMO SP. Z O.O. 126 neony KAPILAR-REKLAMA 125 netbooki LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 newman APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 nici do haftu DAKO VRT.GUNOLD 62 nici do haftu maszynowego isacord AMANN SP Z O.O. 90 nietypowe SzyjemyReklamowe 116 nietypowe uszlachetnienia DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 non boos PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 notatniki JOTAN 71 notatniki a4 WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” 72 notesy ASGARD SP. Z O.O. 72 ASS3 71 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 DRUKOMAT 138 EXPEN S.C. 30 I-DROPS SP. Z O.O. 71 KUNSZT 19, 159 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 OpenPrint.pl 140 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 WYDAWNICTWO SCRIBA 72 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 notesy firmowe CAPIRA 22 notesy i naklejki 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 notesy książkowe PromoNotes 27 notesy magnetyczne ASTOM 74 NOTEDECO S.J. 29, 31 RASTER 75 notesy magnetyczne oraz kalendarze MEDIA MAG 75 notesy na spirali LEDIBERG SP. Z O.O. 71 notesy samoprzylepne NOTEDECO S.J. 29, 31 PromoNotes 27 notesy standardowe NOTEDECO S.J. 29, 31 notesy standardowe i z gumką LEDIBERG SP. Z O.O. 71 notesy z gumką DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 notrecommend GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 nowoczesne wzornictwo smyczy ARTPRO POLSKA 173 nowość zakładki ekologiczne KUNSZT 193 noże MS TWORZYWA DLA DOMU 160 SIGNSTOOLS 94 numery startowe BOTT sp. z o.o. 157 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 numizmaty MS SP. Z O.O. 95 obrazy na płótnie D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 obsługa obiegu dokumentów LEA24 sp. z o.o. 120 obudowy MARKUS 160 obwoluty PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 PRAUT M. K. KONKEL 24 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 ocieplacze na jajka ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58

221


spis firm według produktów 222

opaski eventowe Kolorowy Wojtek 159 Smycze 24.pl 162 opaski id AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 opaski identyfikacyjne ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 opaski na rękę BOTT sp. z o.o. 157 LEMA 3D 41 opaski na rękę: silikonowe i identyfikacyjne TOP INVEST Marcin Topp 21 opaski samozaciskowe LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 opaski silikonowe GIFT STAR 172 opaski sylikonowe WEDIA-ANN SP.J. 67 opaski tekstylne festiwalowe ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 opaski tyvek 3/4 i tyvek 1 zwykłe i z odrywanymi kuponami FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 opaski winyl ROSNOWSKI GIFT 161 opiekacze ADLER EUROPE GROUP 43 oprawa miękka i twarda AKONDA 44 oprawa spiralna GRAFMASZ 50 oprawa twarda GRAFMASZ 50 oprogram. rip PLUS DIGITAL 51 oprogramowanie CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 VIA COLOR SP. Z O.O 52 oprogramowanie do projektowania wzorów hafciarskich wilcom EXON 62 oprogramowanie do zarządzania produkcją w drukarniach cyfrowych DM SYSTEM 124 oprogramowanie graficzne DM SYSTEM 124 oprogramowanie hafciarskie HAFTEX 81 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 oprogramowanie na zamówienie VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 oprogramowanie wzoru ASKA POLAND SP. Z O.O. 80 ordery SOLARON 95 organizator polish car wrap championship EUROPEAN MEDIA GROUP 38 organizer do kluczy key|smart ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW 117 PLASKACZ organizery ECI TRADE SP. Z O.O. 22 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 I-DROPS SP. Z O.O. 71 MIRANEX SP. Z O.O. 31 POP TIME SP. Z O.O. 127 SALVE POLSKA 171 oryginalna eksploatacja xerox PRIME SYSTEM SP. Z O.O. 51 osłonki przeciwsłoneczne CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 oświetlenie EVENTROOM 57 oświetlenie led BTT ALTER / HJE 124 otwieracze BADGE4U 165, 166 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 outdoor INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 outdoor equipment IMI PARTNER A.S. 69 owijki paletowe EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 SUPPORT-GROUP print&design 181 owv DRUKARNIA BERG 144, 146 oznaczenia cen ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 packshoty 2d 360 SHOTS 129 packshoty typu duch 360 SHOTS 129

pacynki LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 PRAŻMOWSCY S.C. 161 paczki TRAFFICA SP.J. 165 pakowanie TRAFFICA SP.J. 165 paletowe EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 pamiątki sportowe TRITON 162 pamiątki z drewna USHAWA SP. Z O.O. 192 pamięci usb AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 68 CITRON European USB Warehouse 53 GiftHouse International BV 55 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MemoRabbit 99 USB System 99 VIM SOLUTION GMBH 55 WEDIA-ANN SP.J. 67 pamięci usb rubik’s DOMICO 96 panele podświetlane do grafik ILUMIKA – PRODUCENT PANELI ŚWIETLNYCH. 158 papier EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 PALSA 72 PANTA SP Z O.O. 93 papier czerpany KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK papier ochronny do palet APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 papier ozdobny eko-lux FENIKS SP. Z O.O. 190 papier protekcyjny COLGRAPHIX BV 146 papier sublimacyjny TRANSFER-DRUK 94 papier transferowy COLGRAPHIX BV 146 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 TRANSFER-DRUK 94 papierowe kubki rainbow cups 20 papiery ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 LAMBDA 93 papiery do druku Zinart Sp. z o.o. 147 papiery do druku wielkoformatowego INTEGART SP. Z O.O. 146 papiery firmowe DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa papiery i folie termotransferowe i do sublimacji AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 papiery i folie transferowe EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 papiery i tektura KAKADO SP.J. 93 papiery kraft bielone 2 0-80 g/m2 YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO 142 YAGRA ANDRZEJ SKALSKI papiery pakowe DELFIN 25 papiery pakowe z nadrukiem EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 papiery zabezpieczone ze znakiem wodnym i nitkami świecącymi w uv VERA HOLOGRAMY 63 parasole ASGARD SP. Z O.O. 72 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 INVENTINI SP Z O O 125 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MERX TEAM POLSKA 68 PATERS Design 171 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 REDA Polska Sp. z o.o. 73 S2 DISTRIBUTION 107, 116 parasole odporne na wiatr AB VISION 17 parasole z nadrukiem Mitko Sp. z o.o. 126 parawany AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 GĄSIENICA.PL 174

parawany plażowe P.P.H.U LEŻAKOWO 24 parking timers PromoHouse 73 paski SALVE POLSKA 171 paski do toreb i waliz BATKIEWICZ SP. J. 173 paski skórzane PROMO-HOUSE 22 pasy bagażowe ELITA S.J. 174 pasy do bagaży Kolorowy Wojtek 159 pasy transportowe INTERAUTO SP. Z O.O. 159 patery BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 pcv PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 pełen kolor rainbow cups 20 pendrive CITRON European USB Warehouse 53 DEES ART 55 EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 ECI TRADE SP. Z O.O. 22 WILK ELEKTRONIK S.A. 99 pendrive 3d Pro-USB oraz GIFT STAR 99 pendrive szklane DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy pendrive w kształcie karty z nadrukiem w pełnym kolorze MemoRabbit 99 perinaxy P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA personalizacja WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 personalizacja on-line Packaging Factory sp. z o.o. 20 personalizacja opakowania i zawartości WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 99 personalizowane WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 personalizowane etui do urządzeń mobilnych z nadrukiem HS-TRADE 118 personalizowane gifty OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 personalizowane kryształy 3d Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 personalizowane książki i komiksy DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. 60 personalizowane strony internetowe purl EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 personalizowane wideo EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 phaser™ 7800 XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 photo composer MODE SA 129 piece APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 piece do laminowania szkla KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 pieczątki COLOP POLSKA 84 MODICO - SUN STAMPER 131 TRODAT POLSKA 131 VENTANA 16 WAGRAF 131 piersiowki TROEBER 64 pikowanie tkanin F.H. DAVIS 147 pikowarki HAFTEX 81 piłki GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 piłki nożne SPOKEY SP. Z.O.O. 175 piłki sportowe GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 pins expert POLYPINS AG 95 pinsy AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 167 COM) ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 MCC 191 SOLARON 95 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 piotruś & memo CARTAMUNDI 60


ploter tnący AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| plotery AMAGRAF 48 AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 91 CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 GRAVOTECH SP. Z O O. 85 SERVICE CALL S.C. 147 VIA COLOR SP. Z O.O 52 plotery cnc JUBILEX s.j. 81 plotery do sublimacji roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 plotery drukujące FASTCOM PLOTERY 50 plotery drukujące ekosolwentowe i uv VES PLOTER 83 plotery drukujące i tnące ADP POLSKA 75 plotery eko solwentowe SDP Solution 83 plotery ekosolwentowe EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 plotery frezujące MEGAPLOT 86 VAS 163 plotery laserowe ATECOM 84 GRAVOTECH SP. Z O O. 86 KARTIER 79 MEGAPLOT 86 plotery laserowe co2 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA LASER MEDIA S.C. 82 plotery laserowe co2 o polu pracy do 200 x 300 cm INTEGRATORS 81 plotery laserowe do cięcia blach KARTIER 79 plotery lateksowe SCORPIO SP. Z O.O. 83 plotery nano CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 plotery pigmentowe proofing EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 plotery roland eco solwentowe KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 plotery solventowe roland POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78 plotery solwentowe CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 plotery solwentowe roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 82 plotery strunowe MEGAPLOT 86 plotery summa ALMA TREND 44 plotery tekstylne TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 plotery termiczne MEGAPLOT 86 plotery tnące API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 DM SYSTEM 124 FASTCOM PLOTERY 50 GRAWCOM SP.J. 86 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 PLUS DIGITAL 51 SDP Solution 83 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 plotery tnące roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 plotery tnące summa ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 plotery uv CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 SDP Solution 83 plotery uv roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 plotery uv screen ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 plotery uv stołowe FASTCOM PLOTERY 50 plotery używane po serwisie MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 plotery wielkoformatowe API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 GRAFIKUS 194 SDP Solution 83 plotery wielkoformatowe artemis ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 plotery wielkoformatowe mutoh ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48

plotery wielkoformatowe w dowolnych konfiguracjach i rozmiarach Polish Specialities Sp z o.o. 147 pluszaki AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 pluszowe zabawki FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI płótno-canvas DRUKARNIA BERG 146 płyny do aplikacji i usuwania folii oraz czyszczenia SIGNSTOOLS 94 płyty cd/dvd z nadrukiem NAJLEPSZEFOTO.PL 129 płyty kartonowe allison DM SYSTEM 124 płyty pcv LABO PRINT S.A. 146 płyty pcv z nadrukiem DRUKARNIA BERG 144 płyty pcv/ szkło z nadrukiem F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 płyty pvc DRUKOMAT 138 płyty z polipropylenu o strukturze plastra miodu ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 płyty z tworzyw sztucznych EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 pneumatyczne ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 pneumatyczne balony STUDIO55 SP. Z O.O. 127 pneumatyczne namioty WINDBAL 33 podajniki i ekspozytory produktowe ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 podkladka pod myszke SPS(EU) LTD 162 podkladki korkowe ASTOM 74 podkładki BADGE4U 165 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 podkładki notesowe KUNSZT 131 podkładki pod kubek LEMA 3D 41 “KSZIMMEX” SC 175 podkładki pod mysz 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 CZEMUNIE24 174 FELLOWES POLSKA SA 131 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 KUNSZT 71 TIK 156 podkładki śniadaniowe TIK 156 podkładki z kalendarzem 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 podłoża REPROGRAF SA 52 podnóżki ECI TRADE SP. Z O.O. 22 podnóżki/podpórki pod plecy FELLOWES POLSKA SA 131 podpórki do standów kartonowych ESSENTRA SP. Z O.O. 92 podróże kubk SDI GIFTS S.R.O. 161 podstawka SPS(EU) LTD 162 podstawki na dokumenty FELLOWES POLSKA SA 131 podstawy MMG FLAGI 59 podstawy na monitory/laptopy FELLOWES POLSKA SA 131 podświetlenia ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 poduszki AGLIKA TRADE LTD. 183 RADECKA LUCYNA RADECKA 161 pojemniki POP TIME SP. Z O.O. 127 pojemniki do archiwizacji VAUPE SP. Z O.O 23 poker CARTAMUNDI 60 polary ALEX FOX 111 ALTER GRAF 102 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 CTM GROUP 18

spis firm według produktów

pióra MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 pióra kulkowe MIRANEX SP. Z O.O. 31 PRIME LINE 31 pióra wieczne AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 MIRANEX SP. Z O.O. 31 PRIME LINE 31 pióra wieczne i długopisy COMPLEX 30 piórniki ARTENS 156 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 P.W. R.MAJEWSKI 182 piórniki i worki P.W. R.MAJEWSKI 154 plakatowe WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 plakaty COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 DRUKARNIA BERG 144, 146 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 Drukarnia PIGA.PL 138 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 DrukarniaSpeed.pl 138 DRUKOMAT 138 OpenPrint.pl 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 Studio Reklamy IMPRESSION 21 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 142 plakaty w autobusach MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 plakietki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 167 (BADGEPRODUCER.COM) planery LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 planowanie produkcji MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 plastik ARTTON POLIGRAFIA 169 KUNSZT 60 LENIAR SP.J. 22 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. plastizol POD FILARAMI 186 plastizole do sitodruku na tekstyliach TROMAR SP. Z O.O. 94 plastizolowy ARTTON POLIGRAFIA 169 plecaki AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 MART’S BAGS 189, 190 OKTIS- JANUSZ SITKO 160 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 SIM KOŁO 161 plexi ARPLEX Wyroby z pleksi 17 Leddex LTD 126 P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) plomby VERA HOLOGRAMY 63 ploter frezujący cutter cnc professional atc SERON POLSKA 83 ploter laserowy AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| ploter laserowy do akrylu eurolaser GmbH 81 ploter laserowy do drewna eurolaser GmbH 81 ploter laserowy do tekstyliów eurolaser GmbH 81 ploter laserowy rf+ active cam SERON POLSKA 83 ploter laserowy tnący do folii eurolaser GmbH 81 ploter stołowy AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon|

223


spis firm według produktów 224

Fabor 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PROMOSTARS 97, 116 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 S2 DISTRIBUTION 106, 116 SzyjemyReklamowe 116 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 TH CLOTHES 117 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 polary&softshelle WAVE GROUP 163 poliestr ARTTON POLIGRAFIA 169 poligrafi BUSTER SP. Z O.O. 18 poligrafia FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 Studio Reklamy IMPRESSION 21 poligrafia rek SUPPORT-GROUP print&design 181 polimerowe matryce do tłoczeń KIMM 139 polo ADLER CZECH A.S. 101, 111 ALTER GRAF 102 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 EUDARCAP 113 Fabor 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 NORDICLOTHING 105, 115 P&T 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PP Europe 115 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106, 116 STEDMAN GMBH 108, 116 SzyjemyReklamowe 116 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 TH CLOTHES 117 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 polski producent wyświetlaczy led AKB-POLAND 121 popielniczki HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 TROEBER 64 popup cubes POLYPINS AG 95 portale internetowe Packaging Factory sp. z o.o. 20 portefeliki P.W. R.MAJEWSKI 154 portfele JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI P.W. R.MAJEWSKI 182 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan 171 Buńko SALVE POLSKA 171 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 portfele i etui codziennego użytku VERUS 171 portfele skórzane WOJEWODZIC 171 pos DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 EBBOX Sp. z o.o. 180 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 POSMMARKET 127 SUPPORT-GROUP print&design 181 pos led oświetlenie i sterowanie oświetleniem EKO-LED 180 posciel AGLIKA TRADE LTD. 183

posm DZIEDZIK 180 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 pościele FARO SPÓŁKA JAWNA 183 potykacze DRUKARNIA BERG 144 POP TIME SP. Z O.O. 127 power banki AMC GROUP! 17 ASGARD SP. Z O.O. 72 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 CITRON European USB Warehouse 53 DEES ART 55 EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 GiftHouse International BV 55 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MemoRabbit 99 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 PrimaPartner.pl 68 Pro-USB oraz GIFT STAR 99 SDI GIFTS S.R.O. 161 USB System 99 VIM SOLUTION GMBH 55 powerbar usb Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powercube extended usb Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powercube original usb Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powerextension Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powerusb cable Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powielacze riso o prędkości 180 stron/min. DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO 49 poziomnice FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 półautomat do druku płaskiego GREYMETAL 48 pqi Pro-USB oraz GIFT STAR 99 prace ręczne DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 praliny PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177 prasowanki POD FILARAMI 186 prasy ALMA TREND 44 prasy do display-ów SOFTPLAST 83 prasy do złoceń i tłoczeń CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI prasy termotransferowe COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 prasy transferowe Grawerton ARGO S.A. 186 ROMANIK 82 SITA WUJA TOMA 52 THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 precyzyjne grawerki cnc InfoTEC CNC 81 prezent Toys4Boys 61 prezent dla niego Toys4Boys 61 prezent dla niej Toys4Boys 61 prezentacje 360 360 SHOTS 129 prezentacje prezi PREZENTIKA 96 prezentery ARPLEX Wyroby z pleksi 17 ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant 171 Stefan Buńko prezentery i podajniki PLEXITECH 179 prezenty NIKKA HANDMADE 74 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 prezenty design SDI GIFTS S.R.O. 161 prezenty na każdą okazję HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 prezenty świąteczne ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 prezenty w formie przeżyc EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ) 193 prezerwatywy promocyjne CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74

prezerwatywy w etui CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 prezerwatywy w kapsulkach CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 prezerwatywy w kartoniku CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 prezerwatywy w nadrukowanej folii CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 printvis ACREBIT S.A. 119 producent DZIEDZIK 180 producent kalendarzy ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 producent kalendarzy ściennych dobra-drukarnia.pl 137 producent led AKB-POLAND 121 EKO-LED 180 producent mat KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 producent materiałów pos PLASTIC SERVICE S.C. 181 producent oświetlenia led dla reklamy (taśmy i moduły led) AKB-POLAND 121 producent pos DAGO DISPLAY 177 producent reklam NEON EFEKT 122, 127 producent toreb ekologicznych MART’S BAGS 189, 190 producent trofeów sportowych MEDIAFORM 191 producent-portfele PATERS Design 171 produkcja filmowa i tv DOCFILM.PL 95 produkcja i montaż DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer produkcja i montaż: ADD-ART 121 produkcja kart plastikowych POLSKIE KARTY 134, 141 produkcja kart reklamowych CARTAMUNDI 60 produkcja koszulek pełny zadruk TOPQ 170 produkcja okładek WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 produkcja opakowań BUSTER SP. Z O.O. 18 produkcja piłek wg dowolnego projektu GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 produkcja polska MART’S BAGS 189, 190 produkcja pos G&G STUDIO 124 produkcja specjalna W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 produkcja systemów wystawienniczych ekspozytory wykonane z metalu P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 produkcja:kubki z nadrukiem FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 produkty alb to zautomatyzowane giętarki cnc do produkcji liter 3d ze stali i aluminium AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR 80 WISZENKO produkty biurowe LENIAR SP.J. 22 produkty offsetowe PromoNotes 27 produkty ogrodowe ESC art GmbH 149 produkty pos P.P.H.U. ARTPLAN 180 produkty promocyjne ESC art GmbH 149 produkty skórzane STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 produkty sportowe ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 produkty usb GiftHouse International BV 55 produkty z filcu Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant 171 Stefan Buńko produkty z korka PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 produkty z plexi P.P.H.U. ARTPLAN 180 profesjonalne narzędzia dla reklamodawców WMT Baltic SIA 84 profesjonalne plotery frezujące InfoTEC CNC 81


POLCUPS SP. Z O.O. 192 TRYUMF SP Z O.O. 192 USHAWA SP. Z O.O. 192 puchary sportowe P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 pudełka AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 DELFIN 25 IN DUPLO S.C. 118 MIRANEX SP. Z O.O. 31 OMEL 42 PROINTRO SP. Z O.O. 70 TIK 156 pudełka denko/wieczko ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 pudełka oklejane ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 pudełka ozdobne AP HOLDING S.A 187 ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 pudełka prezentowe TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 pudełka prezentowe i FENIKS SP. Z O.O. 190 pudełka śniadaniowe ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 pudełka tekturowe IN DUPLO S.C. 118 pufy i kostki Mitko Sp. z o.o. 126 puszki ozdobne i na kawę ARTBOX 117 puzzle ASTOM 74 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 puzzle (big/gigant) ALEXANDER 149 puzzle magnetyczne MEDIA MAG 75 pylony KAPILAR-REKLAMA 125 pylony totemy REKLAMOWY.CO 21 quick pick wykałaczki nowej generacji NEW PICK SP. Z O.O. 96 radio RADIO PASJA 39 rainlite FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 rajdy FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 rakle HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 SIGNSTOOLS 94 ramki cyfrowe i elektroniczne LABOPAK SYSTEM 61 ramki magnes WISPLAST 41 ramki pod tablice rejestracyjne GÓRECKI SP. J. 167 ramy GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 ramy bannerowe ALUMAST S.A. 59 ramy elewacyjne ALUMAST S.A. 59 ramy roller APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 rasant AMANN SP Z O.O. 90 realizacje autorskie KUNSZT 71, 131 reczniki AGLIKA TRADE LTD. 183 rejestracja automatyczna MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 reklam świetlnych ADD-ART 121 reklama ALEXANDER 149 GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 REKLAMA.PL 39 VMG SP. Z O.O. 21 reklama hot-spot MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 reklama internetowa ALL BIZ SP. Z O.O. 70 reklama led AKB-POLAND 121 reklama międzynarodowa ALL BIZ SP. Z O.O. 70 reklama multimedialna G&G STUDIO 124 reklama na balonach EVERTS POL 33

reklama na podłodze KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 reklama na samochodach ARTLAB 145 reklama pneumatyczna F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 WINDBAL 33 reklama prasowa Muwo Sp. z o.o. 20 reklama wizualna ARTLAB 145 reklama zapachowa MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 reklama zewnętrzna M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 reklamówki z nadrukiem EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 reklamy pneumatyczne ENDUTEX 91, 147 reklamy pos/pod DM SYSTEM 80 rekreacyjne produkty ESC art GmbH 149 relacje z mediami Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency retail display solutions ООО „ГРАНД СТИЛЬ” 22 ręcznie robione belgijskie praliny CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 ręcznie robione belgijskie trufle CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 ręczniki ALEX FOX 111 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 FARO SPÓŁKA JAWNA 183 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 S2 DISTRIBUTION 116 SDX Towels 185, 186 ręczniki kąpielowe COTTONLAND TEXTILES 183 ręczniki plażowe COTTONLAND TEXTILES 183 ręczniki z mikrofibry TOP INVEST Marcin Topp 21 ribbons NASTROTECNICA SRL 183 roadshow GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 robocza SIM KOŁO 161 roland versaexpress rf-640 ALMA TREND 44 rolki czyszczące do odzieży ROLL-OVER SP. Z O.O. 161 rolki do automatów biletowych i kas fiskalnych DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE 137 ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. rollupy ADSYSTEM 121 COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 DRUKARNIA BERG 144, 146 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 EXACT 124 Mitko Sp. z o.o. 126 MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 TENT GRUPA SP. Z O.O 128 TENT-BALONY 128 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 Zinart Sp. z o.o. 147 rollupy i lightboxy KENTO 125 rośliny LABOPAK SYSTEM 61 rozwiązania dla fotografii CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 rozwój oprogramowania (również dla urządzeń elektronicznych) PrimaPartner.pl 68 ryngrafy SOLARON 95 rzepy standardowe i z klejem HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 rzeźby ogrodowe HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 rżnięcie rowków PROINTRO SP. Z O.O. 70 safebrella FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128

spis firm według produktów

profesjonalne plotery tnące rolkowe i tablicowe VES PLOTER 83 profesjonalne prezentacje power point PREZENTIKA 96 profesjonalne urządzenia do produkcyjnego druku cyfrowego BEN DEVELOP 49 profile GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 profile aluminiowe AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA profile do automatycznych giętarek liter 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski 87, 88 profile do systemów z tkaniną BTT ALTER / HJE 124 profile icc ADP POLSKA 75 COLOR GROUP 79 profile led MPL POWER ELEKTRO 126 profilowanie COLGRAPHIX BV 146 program do generowania punktów gięcia liter bpi 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski 87, 88 program lojalnościowy CARTPOLAND 136 programy GRAWCOM SP.J. 86 progresso KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 projekt DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer projektory EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 projektowanie VMG SP. Z O.O. 21 projektowanie graficzne COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 projektowanie katalogów i folderów produktowych Muwo Sp. z o.o. 20 projektowanie opakowań Muwo Sp. z o.o. 20 projektowanie wzorów hafciarskich HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA 62 S.C. projektowanie wzoru ASKA POLAND SP. Z O.O. 80 projekty graficzne Studio Reklamy IMPRESSION 21 projekty graficzne i ci SUPPORT-GROUP print&design 181 projekty opakowań ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 44 promotional products with printing service ANDA PRESENT GROUP 64 promotional wear R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 promotionexpo gift & premium OPS 57 promotiontrade exhibition (pte) OPS 57 proofing EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 proporczyki TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 przemysłowe frezarki cnc InfoTEC CNC 81 przemysłowe nici szwalnicze saba c AMANN SP Z O.O. 90 prześcieradła FARO SPÓŁKA JAWNA 183 przetwarzanie tworzyw sztucznych ALEXANDER 149 przewody epiLED 92 przyciski do papieru HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 przygotowanie bez dopłat rainbow cups 20 przygotowanie szablonów API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 przyjazne oprogramowanie dla firm reklamowych LEA24 sp. z o.o. 120 przypinki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 167 COM) POLYPINS AG 95 przyssawki woblery ESSENTRA SP. Z O.O. 92 puchary BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 COLUMBEX - SPORT 191 HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 MEDIAFORM 191

225


spis firm według produktów 226

samochodowe LAMBDA 93 MEGABAJT SP. Z O.O. 55 samochody lexus i toyota LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA 57 sanki SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 saszetki MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 scena mobilna 8 x 6 Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency scenariusze i copywriting PREZENTIKA 96 scenografia EVENTROOM 57 scianki popup MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 segregatory AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 BIURFOL 157 DELFIN 25 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 TIK 156 VAUPE SP. Z O.O 23 segregatory firmowe POLYmedia 161 segregatory i teczki TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 segregatory kolorystyczne Serix Waldemar Kitala 170 selektywny lakier uv PIN SP. Z O.O 140 selfie stick DEES ART 55 serafil AMANN SP Z O.O. 90 serwis ADP POLSKA 75 COLGRAPHIX BV 146 COLOR GROUP 79 KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 Polish Specialities Sp z o.o. 147 SERVICE CALL S.C. 147 serwis branżowy REKLAMA.PL 39 serwis maszyn 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 serwis maszyn drukujących SICO POLSKA 87 serwis z dojazdem MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 serwis. serwis ploterów VIA COLOR SP. Z O.O 52 serwisy www GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 sesje foto na zamówienie Photogenica sp. z o.o. 129 shelftalkers AILAND 177 shopexpo retail solutions OPS 57 shopping SIPEC S.P.A. 73 siatki HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 LABO PRINT S.A. 146 LAMBDA 93 siatki mesh ENDUTEX 91, 147 HOUSE OF PRINT 125 siedziska INVENTINI SP Z O O 125 signflex - system napinania elastycznego lica MAGIT 20 silikon ROSNOWSKI GIFT 161 “PRINTINGMACHINE” 82 sitodruk AP HOLDING S.A 187 Centrum Nadruków i Reklamy 183 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 D-TRANS “D4ZONE” 169 GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 IN DUPLO S.C. 118 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. 170

P.P.H.U. ARTPLAN 180 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLEXITECH 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 POD FILARAMI 186 POLIART Thermotransfers 170 Printes.pl 168, 170 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD 63 TOPQ 170 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 sitodruk do 12 kolorów STRUS SJ 116 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 sitodruk na odzieży skalówki LENIAR SP.J. 22 skalówki płaskie LENIAR SP.J. 22 skaner 3d david sls 3D KREATOR sp. z o. o. 44 skaner wielkoformatowy AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| skanery AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) skarpety NORDHORN SP. Z O.O. 115 skomplikowane katalogi DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 skóra AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 KUNSZT 60 skóry mielone PALSA 72 skóry naturalne WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) skórze WILER 187 skrobaczki ALTIVO 40 KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 skrobaki GÓRECKI SP. J. 167 MS TWORZYWA DLA DOMU 160 skrzynki drewniane na alkohol FENIKS SP. Z O.O. 24, 190 skrzynki na herbaty OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 skrzynki na praliny OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 skrzynki na wino OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 skup ploterów MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 slimlite FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 slimstand easy EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 słodkie upominki Packaging Factory sp. z o.o. 20 słodycze ARTBOX 117 COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 słupy AVIOTEX KKC 32 smart goggles RASTER 75 smart watch DEES ART 55 smartbox 3d to okulary 3d wirtualnej rzeczywistości dla telefonów komórkowych EINITY spółka z o.o. 158 smartfonów KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 smartfony z grafiką full kolor AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 smartwatche AMC GROUP! 17 EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 “KSZIMMEX” SC 175 smycze ANB House of Gifts 18 BATKIEWICZ SP. J. 173 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów 42 reklamowych CZEMUNIE24 174

ELITA S.J. 174 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 GĄSIENICA.PL 174 GIFT STAR 172 GRADO 174 KOLEKCJA 159 Kolorowy Wojtek 159 LENORA SP. Z O. O. 175 POLYPINS AG 95 SIM KOŁO 161 Smycze 24.pl 162 SPIROPRINT SP.J. 32 Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 WEDIA-ANN SP.J. 67 ZPH NOWATEX 173 smycze naszywane CZEMUNIE24 174 FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 smycze naszywane/podwójne ZPH NOWATEX 173 smycze odblaskowe F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 smycze sitodrukowe ZPH NOWATEX 173 smycze subliamcyjne Kolorowy Wojtek 159 smycze sublimacje Smycze 24.pl 162 smycze sublimacyjne FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 KOLEKCJA 159 ZPH NOWATEX 173 smycze z nadrukiem LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 175 SOKOŁOWSKI S.C. smycze żakardowe ZPH NOWATEX 173 smyczki inne niż wszystkie ARTPRO POLSKA 173 softbook SOFTGRAF 70 softcms SOFTGRAF 70 softcode framework SOFTGRAF 70 softshelle ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 CTM GROUP 18 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 LAMBESTE SP Z O O 114 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 S2 DISTRIBUTION 106, 116 SzyjemyReklamowe 116 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 softshelle/polary NORDICLOTHING 105, 115 softshells i kurtki TH CLOTHES 117 softshop SOFTGRAF 70 softtouch SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 software API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 soki NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 solvent PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 REPROGRAF SA 52 COLOR GROUP 49 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 spinki ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 spinki krawatowe SOLARON 95 spinki mankietowe PROMO-HOUSE 22 SOLARON 95 spirale zamykane Hanami ARGO S.A. 139 spirale zip-wire zawieszki FERNIKO SP. Z O.O. 92 spocket classic SPOCKET.PL 162 spocket classic plus SPOCKET.PL 162 spocket mini SPOCKET.PL 162 spocket mini plus SPOCKET.PL 162


114 114 114 115 127 116 109 114 157 116 117 95 194 18 18 94 48 25 127 145 136 18 136 61 118 20 141 181 125 146 181 80 178 191 181 192 192 162 182 182 191 191 16 192 150 80 169 86 131 131 163 92 180 34 121 93 177

stoiska degustacyjne-promocyjne AILAND 177 stoiska targowe ICON SA 19 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 VMG SP. Z O.O. 21 stojaczki MMG FLAGI 59 stojaki ARPLEX Wyroby z pleksi 17 BLUEPOS SP. Z O.O. 136 DZIEDZIK 180 GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO121 HANDLOWE POSMMARKET 127 stojaki banerowe Iteco Sp. z o.o. 125 stojaki do ulotek RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 stojaki informacyjne POP TIME SP. Z O.O. 127 stojaki na ulotki Iteco Sp. z o.o. 125 PLEXITECH 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 POP TIME SP. Z O.O. 127 stojaki na ulotki i katalogi ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 DAGO DISPLAY 177 stojaki pod banery i stojaki na ulotki KENTO 125 stojaki podłogowe i naladowe AILAND 177 stojaki z plexy PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 stoły HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 streamline esl hpq lo SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 streamline mut lo SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 streamline txd SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 streamline ultima hp lo SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 studio fotograficzne ORBITVU Sp z o.o. 129 studio graficzne MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 “PRINTINGMACHINE” 82 sublimacja AJP COMPANY GROUP 111 BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 COLOR GROUP 49, 79 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 D-TRANS “D4ZONE” 169 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76, 80 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 LABO PRINT S.A. 146 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 175 SOKOŁOWSKI S.C. PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 Printes.pl 168, 170 ROMANIK 82 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 TENT-BALONY 128 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD 63 TOPQ 170 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 Zinart Sp. z o.o. 147 sublimacja na meteriałach powierzonych F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 sublimowane opaski festiwalowe F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 super zabawki Toys4Boys 61 suszarki COLOR GROUP 79 MEGABAJT SP. Z O.O. 55 suszarki do włosów ADLER EUROPE GROUP 43 suszarki tunelowe PRINTEX UE S.C. 52 suv TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 suweniry PRAŻMOWSCY S.C. 161 sweat-shirty TH CLOTHES 117 PP Europe 115 swetry LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115

swizz antywstrząsowe etui stojak ROSNOWSKI GIFT 161 swizz ładowarka samochodowa ROSNOWSKI GIFT 161 swizz power bank ROSNOWSKI GIFT 161 system do zarządzania mis cicero l dla małych drukarni CICERO STAPRO GROUP S.R.C. 120 system do zarządzania mis cicero xi dla średnich i dużych drukarni CICERO STAPRO GROUP S.R.C. 120 system identyfikacji budynków SIGNET SIGN SYSTEM / Domax 64 system informacji wizualnej SIGNET SIGN SYSTEM / Domax 64 system zarządzania dla drukarni MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 systemów pos ROLLFIX 94 systemy automatycznego podawania i odbierania detali w procesie znakowania CLOOS-POLSKA SP. Z O. O. 60 systemy broszurujące AMAGRAF 48 DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 systemy broszurujące- cyfra/offset RISET 52 systemy cad/gis ADP POLSKA 75 systemy digital signage SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 systemy do archiwacji LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 systemy do cyfrowej produkcji etykiet EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 systemy filtrujące spaliny i opary FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA systemy informacji wizualnej CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 systemy laserowe trotec do cięcia i grawerowania TROTEC POLSKA 87 systemy led MARKUS 160 systemy napinające do banerów i tkanin PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 94 systemy nawilżania powietrza STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 52 systemy outdoor EXACT 124 systemy produkcyjne AMAGRAF 48 systemy produkcyjne do druku AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) systemy wystawiennicze EXACT 124 LITEX PROMO SP. Z O.O. 126 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 szablony HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 szaliki BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 GĄSIENICA.PL 174 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 szaliki kibica KOLEKCJA 159 Kolorowy Wojtek 159 Smycze 24.pl 162 szaliki kibicowskie TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 szarfy CZEMUNIE24 174 szczoteczki do zębów ADLER EUROPE GROUP 43 szeroki format KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z 51 O.O. szklane i podświetlane podstawki wydawcze NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 127 SP.K. szkło AVANT FABRYKA PORCELITU 41 FRIENDS SP. Z O.O. 22 KUNSZT 60 USHAWA SP. Z O.O. 192 WAZA S.C. 42 szkolenia i warsztaty POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 39 “ŚWIAT DRUKU” szlafroki AGLIKA TRADE LTD. 183 COTTONLAND TEXTILES 183 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 SDX Towels 185, 186

spis firm według produktów

spodnie JHK - PROMOEFEKT JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW LAMBESTE SP Z O O LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. S2 DISTRIBUTION TEXET POLAND SP Z O.O. spodnie sportowe LAMBESTE SP Z O O sport BIC Graphic Norwood Europe sportwear R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. spotrswear TH CLOTHES spoty DOCFILM.PL sprasowane gąbki TARO SP. Z OO sprzęt agd CTM GROUP sprzęt rtv CTM GROUP sprzęt warsztatowy SIGNSTOOLS stacja susząca ir typu flash GREYMETAL stacjonarne LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG stałociśnieniowe namioty vento POLTENT SP. Z O.O. stand kartonowe i z pcv ANDRUS standy AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. ARTCLIP ADVERTISING AGENCY BLUEPOS SP. Z O.O. FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. standy i displaye SUPPORT-GROUP print&design standy kartonowe HOUSE OF PRINT LABO PRINT S.A. UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) standy postaci DM SYSTEM standy produktowe ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI statuetki COLUMBEX - SPORT HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE POLCUPS SP. Z O.O. TRITON statuetki kryształowe Statuetki 3D • Kryształy3D.pl statuetki na zamówienie Statuetki 3D • Kryształy3D.pl statuetki plakiety odlewy MEDIAFORM statuetki szklane DECOR - Witold Śliwiński - Zakład UsługowoWytwórczy VENTANA WIKOSS SPORT stazy DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW steamery jiffy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) stedman D-TRANS “D4ZONE” stemple GRAWCOM SP.J. WAGRAF stemple elektr. TRODAT POLSKA stemplowarki WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST WIMATECH) sterowniki epiLED sterowniki led EKO-LED stitch & print international STITCH & PRINT INTERNATIONAL stoiska ADSYSTEM MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. stoiska degustacyjne DAGO DISPLAY

227


spis firm według produktów 228

szlufki na dlugopis LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 sznurki ozdobne LENORA SP. Z O. O. 175 sznurowadła do bluz LENORA SP. Z O. O. 175 sznury do bielizny INTERAUTO SP. Z O.O. 159 szpatułki MS TWORZYWA DLA DOMU 160 sztabki MS SP. Z O.O. 95 szybko i sprawnie AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 szycie i odzież STRUS SJ 116 szycie odzieży pod zamówienie Drukarnia MBM 112 ścianki ADSYSTEM 121 EXACT 124 ścianki prasowe EXACT 124 ścianki wystawiennicze ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 ścianki wystawiennicze magnetyczne i tekstylne KENTO 125 ściany DYSKRET Sp. z o.o. 91 ściany wideo SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 ściany/prasowe Iteco Sp. z o.o. 125 ścienne KUNSZT 71 WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 ściereczki do czyszczenia okularów KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 “KSZIMMEX” SC 175 ściereczki do okularów GRADO 174 Smycze 24.pl 162 ściereczki z mikrofibry ALBINEX SP. J. 117 ścierki z mikrofibry z nadrukiem CZEMUNIE24 174 śruby introligatorskie ESSENTRA SP. Z O.O. 92 świąteczne kolekcje słodyczy SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 świece NIKKA HANDMADE 74 świece dla gastronomi ADPAL 182 świece naturalne NIKKA HANDMADE 74 świece parafinowe ADPAL 182 świece stearynowe pochodzenia roślinnego ADPAL 182 świece w szkle ADPAL 182 świeczniki HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 t-shirty ALTER GRAF 102 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 EUDARCAP 113 Fabor 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 LAMBESTE SP Z O O 114 NORDICLOTHING 105, 115 P&T 115 PAK-HURT SP.Z.O.O 190 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 S2 DISTRIBUTION 106, 116 STEDMAN GMBH 108, 116 SzyjemyReklamowe 116 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 TH CLOTHES 117 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 t-shirty dziecięcy LAMBESTE SP Z O O 114 t-shirty&polo długi/krótki rękaw WAVE GROUP 163 tablety AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 P.W. R.MAJEWSKI 154 tablic reklamowych ADD-ART 121

tablice ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 DRUKARNIA BERG 146 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 142 tablice informacyjne SIGNET SIGN SYSTEM / Domax 64 tablice led KAPILAR-REKLAMA 125 tablice magnetyczne ECI TRADE SP. Z O.O. 22 tablice próbek kolorów drewna Serix Waldemar Kitala 170 tablice samoprzylepne NOTEDECO S.J. 29, 31 tablice z pcv i dibondu ANDRUS 145 tabliczki VENTANA 16 tabliczki czekolady MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 176 tabliczki i kierunkowskazy SIGNET SIGN SYSTEM / Domax 64 tabliczki i tablice informacyjne MAGIT 20 tabliczki przydrzwiowe SIGNET SIGN SYSTEM / Domax 64 tace barowe NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. tacki-wypraski PLASTIC SERVICE S.C. 181 takie jakie chcesz WEDIA-ANN SP.J. 67 “PRINTINGMACHINE” 82 tampodruk Centrum Nadruków i Reklamy 183 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 tampodruk do 6 kolorw i cmyk AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 tampodruku HEDPES Advanced Printing Supplies 92 ROLLFIX 94 tampondruk TOPQ 170 tamponiarki COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 tapety DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) INTEGART SP. Z O.O. 146 LAMBDA 93 tapety i papiery INTEGART SP. Z O.O. 77 targi GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 VMG SP. Z O.O. 21 tasiemki do kalendarzy BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 taśma aluminiowa do maszyn typu letter bender ALULETTER 87 taśma do budowy liter ALULETTER 87 taśma do liter przestrzennych profil-3d 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski 87, 88 taśma poliestrowa Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 taśma upominkowa BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 taśmy LENORA SP. Z O. O. 175 MIDAR PW Dariusz Mikina 160 taśmy do fotopolimerów ASTAT 89, 91 taśmy do reklamy: grawerowania ROLLFIX 94 taśmy drukowane Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 taśmy dwustronne ROLLFIX 94 taśmy dwustronnie klejące HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 taśmy dwustronnie klejące do łączeń technologicznych ASTAT 89, 91 taśmy dwustronnie klejące montażowe ASTAT 89, 91 taśmy klejące z nadrukiem EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 taśmy led epiLED 92 taśmy ochronne Newtown Tapes and Adhesives 82 taśmy opakowaniowe ASTAT 89, 91 taśmy ostrzegawcze FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158

taśmy pod syblimację BATKIEWICZ SP. J. 173 taśmy samoprzylepne ROLLFIX 94 taśmy samoprzylepne z nadrukiem FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 taśmy sublimacyjne GIFT STAR 172 taśmy techniczne Newtown Tapes and Adhesives 82 taśmy z nadrukami firmowymi HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 taśmy z nadrukiem KOLEKCJA 159 taśmy/paski led MPL POWER ELEKTRO 126 teczki BIURFOL 157 DELFIN 25 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 DRUKOMAT 138 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 LENIAR SP.J. 22 P.W. R.MAJEWSKI 154, 182 PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 PATERS Design 171 PRESI.PL 141 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 TIK 156 teczki biznesowe i konferencyjne MIRANEX SP. Z O.O. 31 teczki i aktówki LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 teczki i organizery FRIENDS SP. Z O.O. 22 teczki i torby VERUS 171 teczki ofertowe FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa VAUPE SP. Z O.O 23 teczki z clipem VAUPE SP. Z O.O 23 tekstylia AJP COMPANY GROUP 111 COLGRAPHIX BV 146 ENDUTEX 91, 147 LABO PRINT S.A. 146 P.P.H.U LEŻAKOWO 24 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 ROSNOWSKI GIFT 161 SANDEX BIS 66 tekstylia domowe AB VISION 17 tekstylia importowane ECOPACK 189 tekstylia sprasowane TOP INVEST Marcin Topp 21 tekstylne torby YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO 142 YAGRA ANDRZEJ SKALSKI tektura PANTA SP Z O.O. 93 tektury introligatorskie YAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO 142 YAGRA ANDRZEJ SKALSKI telebimy led AKB-POLAND 121 telebimy sterowane pc RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O. 96 telefony P.W. R.MAJEWSKI 154 telestopery BADGE4U 166 terminarze WYDAWNICTWO SCRIBA 72 termo-transfer D-TRANS “D4ZONE” 169 termoformierki InfoTEC CNC 81 termoformowanie P.P.H.U. ARTPLAN 180 termoformowanie dużych elementów G&G STUDIO 124 termoformowanie próżniowe WMT Baltic SIA 84 termometry TARO SP. Z OO 194 termoprasy galaxy EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 termortransfery POLIART Thermotransfers 170 “PRINTINGMACHINE” 82


torby bawełniane z nadrukiem MART’S BAGS 189, 190 RADECKA LUCYNA RADECKA 161 torby ekologiczne ARTENS 156 ECODIRECT SP. Z O.O. 189 FRASPO 190 torby ekologiczne szyte wg specyfikacji klienta ECOPACK 189 torby filcowe AMIZO Producent toreb filcowych 58 ARTENS 156 BOOGIE 58 torby firmowe FRASPO 190 torby foliowe AWIH 187 torby foliowe i materiałowe AP HOLDING S.A 187 torby fullcolor Fabor 113 torby hdpe VIC SP. Z O.O. 190 torby i plecaki HARVEST SP. Z O.O. 113 REDA Polska Sp. z o.o. 73 torby laptopowe PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 torby materiałowe ALLBAG - ALLPRINTS 187 torby na laptop JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 torby na laptopy ECI TRADE SP. Z O.O. 22 torby na wina LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 torby paperowe AP HOLDING S.A 187 torby papierowe ALLBAG - ALLPRINTS 187 AWIH 187 EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 IN DUPLO S.C. 118 KOMPOL SP. Z O. O. 190 NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 VIC SP. Z O.O. 190 WEDIA-ANN SP.J. 67 torby podróżne PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 TEXET POLAND SP Z O.O. 116 torby polipropylenowe pp tkane i nietkane VIC SP. Z O.O. 190 torby sportowe PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 torby wielokrotnego użytku FRASPO 190 torby wielokrotnego użytku z polipropylenu tkanego i nietkanego KOMPOL SP. Z O. O. 190 torby z filcu CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 torby z nadrukiem ECODIRECT SP. Z O.O. 189 torby z pp FRASPO 190 torby zakupowe HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 torby zgrzewane ECODIRECT SP. Z O.O. 189 torebki STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 torebki fałdowe DELFIN 25 torebki prezentowe FENIKS SP. Z O.O. 190 torebki skórzane PATERS Design 171 WOJEWODZIC 171 tornistry DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 tostery ADLER EUROPE GROUP 43 MEGABAJT SP. Z O.O. 55 tranfery plastizolowe: bawełna ARTTON POLIGRAFIA 169 transfer AJP COMPANY GROUP 111 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 transfer 360 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 transferdruk M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169

transfery THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 transfery sitodrukowe MIDAR PW Dariusz Mikina 160 transformatory do neonów AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 124 transport maszyn na terenie całej polski MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 trawione (chemigraficzne) matryce magnezowe GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 traye ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 trimagic FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 trofea DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 POLCUPS SP. Z O.O. 192 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 TRITON 162 trofea sportowe TRYUMF SP Z O.O. 192 WIKOSS SPORT 192 trofea szklane P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 TRYUMF SP Z O.O. 192 trójdzielne KUNSZT 71 trójnoże DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 trufle PLEZZURO SP. Z O.O. – chocobel.pl 177 trybunki KENTO 125 MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 trykotaże TH CLOTHES 117 trymery ADP POLSKA 75 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 trymery do cięcia PLUS DIGITAL 51 tuby FENIKS SP. Z O.O. 190 KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK tuby laserowe FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA tuby plastikowe i kartonowe LENIAR SP.J. 22 tuby reci KARTIER 79 tunel suszący GREYMETAL 48 tunele suszące elektryczne i gazowe ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 tusze Polish Specialities Sp z o.o. 147 REPROGRAF SA 52 tusze solwentowe i uv FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 tusze specjalne TRODAT POLSKA 131 tusze superior uv af do ocearizona/fujiacuity DiPrinter.com 146 tusze superior uv i solwentowe superior h DiPrinter.com 146 twinjet sj-1605 ALMA TREND 44 twister MODE SA 129 tworzywa sztuczne ALEXANDER 155 tworzywach sztucznych WILER 187 twój regionalny portal informacyjny we franczyzie DlaWas.Info Sp. z o.o. 70 tynków i farb Serix Waldemar Kitala 170 typograficzny OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA tysiące nietypowych gadżetów LABOPAK SYSTEM 61 tyvek ROSNOWSKI GIFT 161 ubrania dla klubów sportowych HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 ubrania sportowe STEDMAN GMBH 108, 116

spis firm według produktów

termotransfer GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 PAAR HAFT SITODRUK 170 POD FILARAMI 186 termotransfery MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. 170 textylia/pokrowce WAVE GROUP 163 tkanina KUNSZT 60 tkaniny INTEGART SP. Z O.O. 77 LAMBDA 93 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) tkaniny dekoracyjne F.H. DAVIS 147 MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 tkaniny do druku 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 tkaniny do podświetleń MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 tkaniny introligatorskie PALSA 72 tkaniny odzieżowe MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 tkaniny pod druk MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 tkaniny poliestrowe JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 tkaniny trudnopalne JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 tkaniny wodoodporne JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 tłoczenie Centrum Nadruków i Reklamy 183 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA tłoczniki ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 44 P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA tłoczniki teksu braille`a P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA tłumaczenia EVENTROOM 57 toppery i headery SUPPORT-GROUP print&design 181 torba ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 torba na zakupy FRASPO 190 torba z uchem PAK-HURT SP.Z.O.O 190 torby AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 AP HOLDING S.A 187 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 BIC Graphic Norwood Europe 157 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 D-TRANS “D4ZONE” 169 Drukarnia MBM 112 ECODIRECT SP. Z O.O. 189 EXPEN S.C. 30 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 IN DUPLO S.C. 118 KUNSZT 159 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 OKTIS- JANUSZ SITKO 160 P.W. R.MAJEWSKI 182 PAAR HAFT SITODRUK 170 PAK-HURT SP.Z.O.O 190 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant 171 Stefan Buńko S2 DISTRIBUTION 106 SDI GIFTS S.R.O. 161 VIC SP. Z O.O. 190 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 torby bawełniane AWIH 187 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 VIC SP. Z O.O. 190 torby bawełniane i z juty KOMPOL SP. Z O. O. 190 torby bawełniane non-woven podróżne SIM KOŁO 161

229


spis firm według produktów 230

ubranie robocze S2 DISTRIBUTION 116 uchwyty do selfie AMC GROUP! 17 układy led EKO-LED 180 ulotka infinity AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 ulotki DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 Drukarnia PIGA.PL 138 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 DRUKOMAT 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 OpenPrint.pl 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 Studio Reklamy IMPRESSION 21 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 142 ulotki składane DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 uniwersalne adaptery podróżne SKROSS POLSKA 162 upominki ALBEX 32 Ceramika Tułowice 41 Eney Company LLC 68 MERX TEAM POLSKA 68 MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 73 SILICON SRL 68 SIM KOŁO 161 TISSO-TOYS 61 VMG SP. Z O.O. 21 upominki firmowe z czekolady MM Brown Group SA Sp. K. 176 upominki grawerowane KUNSZT 19, 60 upominki i gadżety CTM GROUP 18 upominki okolicznościowe TRYUMF SP Z O.O. 192 upominki z nadrukiem KUNSZT 19 upominki związane z odpoczynkiem i podróżami EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 urządzenia cnc SUNLASER 87 urządzenia do druku 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 urządzenia do konfekcji/finishingu PLUS DIGITAL 51 urządzenia do laminowania wydruków cyfrowych ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 urządzenia do pomiaru kolorów EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 urządzenia do produkcji pieczątek COLOP POLSKA 84 urządzenia do sitodruku API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 urządzenia do sublimacji i termotransferu AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 urządzenia do znakowania i grawerowania laserowego CLOOS-POLSKA SP. Z O. O. 60 urządzenia drukujące wielofunkcyjne AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) urządzenia elektroniczne PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 urządzenia flashowe COLOP POLSKA 84 urządzenia introligatorskie off lin DKS 50 urządzenia laserowe do grawerowania i cięcia GRAWCOM SP.J. 86 urządzenia sitodrukowe ROMANIK 82 urządzenia xerox light psg PRIME SYSTEM SP. Z O.O. 51 urządzenia xerox office PRIME SYSTEM SP. Z O.O. 51 urządzenia xerox psg PRIME SYSTEM SP. Z O.O. 51 usb AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 KUNSZT 19 SIM KOŁO 161 usb - druk uv PROMEDIA.PL 100 usb urządzenia Pro-USB oraz GIFT STAR 99

usługi KUNSZT 60 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) usługi doradczo-serwisowe API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 usługi faktoringu monitoringu i windykacji IDEA MONEY S.A. 58 usługi na maszynach cnc PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 usługi pakowania FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 usługi wydruku i konfekcjonowania POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 usługi: oprawa twarda i wire-o WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 uszczelki IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 uszlachetnienia lakierami specjalnymi TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 uv APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 COLOR GROUP 49, 79 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 LASER MEDIA S.C. 82 SERVICE CALL S.C. 147 uv i sublimacyjne KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 uv led REPROGRAF SA 52 uv waterless TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 vario ADSYSTEM 121 video Photogenica sp. z o.o. 129 video broszury POLYPINS AG 95 videomarketing DOCFILM.PL 95 viki - virtual adviser INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 vip prezenty USHAWA SP. Z O.O. 192 vip wizytówki z folią blokowania ГРЕЙС 187 visual magnetics MAXIMEDIA 126 visual merchandising G&G STUDIO 124 w2p iwarePRINT 120 wagi MEGABAJT SP. Z O.O. 55 walizki MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 walizki i akcesoria podróżne VERUS 171 wazony HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 web to print MNUMI 120 web-to-print iwarePRINT 120 web2print iwarePRINT 120 wektory DEPOSITPHOTOS INC. 129 FOTOLIA LLC 129, 130 Photogenica sp. z o.o. 129 wentylatory ADLER EUROPE GROUP 43 wertikale pionowe z nadrukiem UNION REKLAMA SP. Z O.O. 162 weterynaryjnej PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 wgranie danych na nośniki usb MemoRabbit 99 wiatraczki ALEXANDER 149 wiatrówki TH CLOTHES 117 wideo DEPOSITPHOTOS INC. 129 FOTOLIA LLC 129, 130 Photogenica sp. z o.o. 129 wideorejestratory AMC GROUP! 17 wiele źródeł dochodu DlaWas.Info Sp. z o.o. 70 wielkoformatowa drukarnia onlinie PHU “GRAFFITI” Krystian Grabowski 147 wielkoformatowy GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19

wieloplanszowe WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 wiertarki do papieru RISET 52 wifi-marketing MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 wino ECOPACK 189 wizytowniki PATERS Design 171 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 VERUS 171 wizytówki ALNUS SP. Z O.O. 135 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 Drukarnia PIGA.PL 138 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 DRUKOMAT 138 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 OpenPrint.pl 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 Studio Reklamy IMPRESSION 21 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 142 wizytówki przezroczyste pcv NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 włoskie długopisy DESYGNA 28, 30 wobblery NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 127 SP.K. wodne APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 LABOPAK SYSTEM 61 wody FRESHDRINK 176 NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 wody na targi i konferencje FRESHDRINK 176 wolne formy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 woreczki bawełniane MART’S BAGS 189, 190 woreczki foliowe FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 woreczki na zamówienie RADECKA LUCYNA RADECKA 161 worki z nadrukiem EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 workwear R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 wspomaganie sprzedaży LEA24 sp. z o.o. 120 wstążka satynowa ELITA S.J. 174 wstążki FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 wstążki do prezentów BATKIEWICZ SP. J. 173 wstążki i gumy drukowane LENORA SP. Z O. O. 175 wstążki ozdobne GIFT STAR 172 wstążki prezentowe FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 wstążki z nadrukiem AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 CZEMUNIE24 174 wszywki LENORA SP. Z O. O. 175 wtłaczania ГРЕЙС 187 wycieraczki KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 wycinanie i grawerowanie ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 wycinarki AKONDA 44 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 wyciskarki do cytrusów ADLER EUROPE GROUP 43 wydawnictwa GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 wydawnictwa książkowe GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 wydruki KENTO 125 wydruki cad D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 wydruki sublimacyjne STUDIO55 SP. Z O.O. 127


zapalniczki BIC Graphic Norwood Europe 157 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 TROEBER 64 zapalniczki cricket EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 zapałki EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 zapałki grillowe EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 zapałki książeczkowe EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 zapewniamy stałą wilgotność nawilżania powietrza w halach produkcyjnych STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 52 zaproszenia DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA PRESI.PL 141 PROMEDIA.PL 100 zaproszenia dyplomy KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK zarządzanie LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA 57 zarządzanie drukiem AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) zarządzanie projektami LEA24 sp. z o.o. 120 zasilacze ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 EKO-LED 180 zasilacze do led MPL POWER ELEKTRO 126 zasilacze led AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA zasilacze led mean well epiLED 92 zasilacze impulsowe Leddex LTD 126 zaślepki IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 zaświadczenia/certyfikaty PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH zawieszki do kluczy WISPLAST 41 zawieszki na lusterka samochodowe TISSO-TOYS 61 zawieszki zapachowe SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK 193 zdjęcia FOTOLIA LLC 129, 130 zdjęcia 360 360 SHOTS 129 zdjęcia stockowe DEPOSITPHOTOS INC. 129 zdjęcia-duratrans FOTO LAB 139 zdobienia wyrobów dostarczonych KUNSZT 71 zdobienie porcelany stołowej WAZA S.C. 42 zdrapki PRESI.PL 141 zegarki MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 PRIME LINE 31 zegarki na rękę JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 zegary LIKOR EAST-WEST PROMOTION 194 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 WAGA S.C. 194 zegary ścienne JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 LIKOR EAST-WEST PROMOTION 194 zegary-zegarki-budziki produkcja TARO SP. Z OO 194 zestawy OMEL 42 zestawy ceramiczne MART Ceramic 42 zestawy czekoladek SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 zestawy delikatesowe CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 zestawy dla kierowców KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 zestawy do separacji API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169

zestawy głośnomówiące AMC GROUP! 17 zestawy instrumentów piśmiennych i artystyczne AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 zestawy kawowe MAXIM 42 zestawy kosmetyków NIKKA HANDMADE 74 zestawy piśmienne ASS3 71 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 159 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH SADPEX S.J. 32 zestawy prezentowe EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ) 193 zestawy prezentowe (portfel i etui/pasek) VERUS 171 zestawy upominkowe NIKKA HANDMADE 74 PROMO-HOUSE 22 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 zeszyty DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 zewnętrzny kiosk multimedialny Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., 126 Modart Outdoor sp. z o.o. zgrzewaki hot air SOFTPLAST 83 zgrzewarka stacjonarna tkanin techniczych leister seamtek 36 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 81 zgrzewarki COLOR GROUP 79 SCORPIO SP. Z O.O. 83 zgrzewarki do banerów ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 zgrzewarki do blistrów ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 zgrzewarki impulsowe SOFTPLAST 83 zgrzewarki ręczne HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 81 zgrzewarki samojezdne do banerów i siatek HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 81 zgrzewarki wysokiej częstotliwości ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 zintegrowane kampanie marketingowe EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 zlecenia NORDHORN SP. Z O.O. 115 REKLAMA.PL 39 złączki epiLED 92 POSMMARKET 127 zmiotki KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 znaczki ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 BADGE4U 165, 166 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 40 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 znaczki dowolnego kształtu BADGE4U 165 znaczki w klapę KUNSZT 159 znaczniki indeksujące PromoNotes 27 znak wodny KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK znakowanie COMPLEX 30 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 SIM KOŁO 161 znakowanie laserem ARLENA 62 znakowanie laserowe FENIKS SP. Z O.O. 24 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 159 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH znakowanie odzieży STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 WAVE GROUP 163 znakowanie odzieży i akcesoriów Fabor 113 znakowarka laserowa KIM SYSTEMY LASEROWE 86 znakowarki fibrowe KIM SYSTEMY LASEROWE 45 znakowarki laserowe FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA GRAVOTECH SP. Z O O. 86 GRAWCOM SP.J. 86 KIM SYSTEMY LASEROWE 45 TROTEC POLSKA 87

spis firm według produktów

wygrzewarki TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 wykonane z kartonu i tektury falistej BLUEPOS SP. Z O.O. 136 wykorzystywanie diod led ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 wykrojniki ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 44 wykrojniki dla poligrafii P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA wynajem długoterminowy LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA 57 wyposażenie sklepów ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177, 178 wyposażenie wnętrz i biura HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 wypożyczalnia sprzętu filmowego i tv DOCFILM.PL 95 wyroby artystyczne DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy wyroby nietypowe PRAUT M. K. KONKEL 24 wyroby skóropodobne WYDAWNICTWO SCRIBA 72 wyroby z plexi PLASTIC SERVICE S.C. 181 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 wyspy sklepowe DAGO DISPLAY 177 wyspy sprzedażowe ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 wystawiennicze LAMBDA 93 wystawne przyjęcia FIESTA CATERING 56, 57 wystawy EXACT 124 wysyłka TRAFFICA SP.J. 165 wyświetlacze led MARKUS 160 wzorniki BIURFOL 157 DELFIN 25 VAUPE SP. Z O.O 23 wzorniki kolorów EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 Serix Waldemar Kitala 170 wzorniki ral Serix Waldemar Kitala 170 xbannery MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 xerox workcentre 7970 XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 xerox® versant® 2100 press XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 xerox® versant® 80 press XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 xerox® wide format ijp 2000 XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 yag LASER MEDIA S.C. 82 z-card AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 z-format AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 z-notes NOTEDECO S.J. 29, 31 zabawki ESC art GmbH 149 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 zabawki z kartonu VMG SP. Z O.O. 21 zabezpieczenia LASER-POLSKA 63 zabudowy regałowe DZIEDZIK 180 zakaładki magnetyczne BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 zakładki PRAŻMOWSCY S.C. 161 zakładki do kalendarzy LENORA SP. Z O. O. 175 zakładki magnetyczne ASTOM 74 KUNSZT 159 MEDIA MAG 75 zakuwarki do oczek SOFTPLAST 83 zamki do łączenia profili IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 zapalarki HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193

231


spis firm według produktów

znakowarki laserowe co2 LASER MEDIA S.C. znakowarki laserowe co2 o polu pracy 60 x 60 cm INTEGRATORS znakowarki laserowe do metalu INTEGRATORS znakowarki laserowe fiber KARTIER zwierzęta HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. żaluzje pionowe z nadrukiem UNION REKLAMA SP. Z O.O. żarówki led z gwintem e14/e27/gu10/mr16 MPL POWER ELEKTRO żelazka MEGABAJT SP. Z O.O. żele do rąk IMCA S.C. żetony ALTIVO BOTT sp. z o.o. GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK KBK żetony do wózków sklepowych A&J AGNIESZKA POLAK żetony plastikowe ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O.

232

82 81 81 79 181 162 126 55 74 40 157 40 41 40 63


LIST OF COMPANIES BY PRODUCTS

accessories for hanging RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 accessories for phones AWA Design sp.z o.o. 43 accessories for the manufacture of lanyards Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 accessories for travel HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 accessories made from natural leather and from artificial leather STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 acrylic goods PLASTIC SERVICE S.C. 181 acrylic keychains VENTANA 16 acrylic keyrigs WISPLAST 41 acrylic magnets PRAŻMOWSCY S.C. 161 activevision INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 actvity sets PRAŻMOWSCY S.C. 161 address books I-DROPS SP. Z O.O. 71 adhesive products ROLLFIX 94 adhesive stickers dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 adhesives Newtown Tapes and Adhesives 82 advertise products DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy advertisement GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 REKLAMA.PL 39 advertising VMG SP. Z O.O. 21 advertising and gifts magnets FENIKS SP. Z O.O. 24 advertising articles KOLEKCJA 159 advertisment ALEXANDER 149 advesive tapes ESSENTRA SP. Z O.O. 92 agenda WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 air humidification systems STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 52 air-tight balloons WATS 128 air-tight tents WATS 128 airboards AVIOTEX KKC 32 alarm clocks TARO SP. Z OO 194 alb products is a line of fully automated cnc letter bending machines for 3d letters AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR 80 WISZENKO album with lcd FOTO LAB 139 albums GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 all over printing garments Drukarnia MBM 112 alluminium tents & inflatable domes TENT GRUPA SP. Z O.O 128 aluminium profiles AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA alusystems advertising wall EXACT 124 ambient MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 anapurna AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 142 anapurna m2050i AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 145

and enhanced precison cnc routers. AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR 80 WISZENKO and transfer printing LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 animals HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 any gift sets COMPLEX 30 any shape badges BADGE4U 165 aplicators SOFTPLAST 83 applicator bubble-free ALMA TREND 44 aprons RADECKA LUCYNA RADECKA 161 archive systeme LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 armchair SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 aroma marketing MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 art & writing instrument sets AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 art collection PRIME LINE 31 art design software DM SYSTEM 124 articles for medical companies TIK 156 articles for smokers HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 articles: off office INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 artistic glassware DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy ashtrays HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 TROEBER 64 asphalt DYSKRET Sp. z o.o. 91 audio Photogenica sp. z o.o. 129 audiovisual videocard promotions POLYPINS AG 95 author’s implementations KUNSZT 71, 131 auto - registration MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 auto creaser RM GRAFIKA 70 auto laminator RM GRAFIKA 70 automated ORBITVU Sp z o.o. 129 automatic bending machine CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 automatic cuttiing machines with creasing & perforating RISET 52 automatic determination of embodiment MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 automatic tape application machines Newtown Tapes and Adhesives 82 automatic welders HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 81 awards DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 TRITON 162 USHAWA SP. Z O.O. 192 back-walls Iteco Sp. z o.o. 125 backing ГРЕЙС 187 backlights DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) HOUSE OF PRINT 125 backlit light boxes KAPILAR-REKLAMA 125

list of companies by products

2d and 3d embossing GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 2d packshot 360 SHOTS 129 2m uv printing UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 3 d letters M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 330 x 700 RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 360 photography 360 SHOTS 129 360 presentations 360 SHOTS 129 3d Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 3d bookmark SPECIAL GIFT 141 3d business card SPECIAL GIFT 141 3d coloring models DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. 60 3d engraving Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 3d epoxy keychains A&J AGNIESZKA POLAK 40 3d epoxy stickers A&J AGNIESZKA POLAK 40 3d lac varnish ГРЕЙС 187 3d laser engraving Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 3d lenticular products 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 3d logos ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 3d magnets A&J AGNIESZKA POLAK 40 SPECIAL GIFT 141 3d magnets coated with poliurethan resin GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 3d minicard SPECIAL GIFT 141 3d postcard SPECIAL GIFT 141 3d printing TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 3d scanner david sls 3D KREATOR sp. z o. o. 44 3d sitcker coated with poliurethan resin GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 3d stickers VAS 163 3d vacuum forming machine WMT Baltic SIA 84 3m™ mcs™ warranty qualified manufacturer DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer 5th colour (white + clear) RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 a giant and a big puzzle ALEXANDER 155 a heavy weight canvas tote MART’S BAGS 189, 190 accessories 3D KREATOR sp. z o. o. 44 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 BTT ALTER / HJE 124 EVERTS POL 33 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 SOFTPLAST 83 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 accessories for binders KAKADO SP.J. 93 accessories for co2 laser machines KARTIER 79 accessories for coffee and tea AWA Design sp.z o.o. 43 accessories for embroidery DAKO VRT.GUNOLD 62 accessories for frames IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90

233


list of companies by products 234

backpacks AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI IMI PARTNER A.S. 69 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 OKTIS- JANUSZ SITKO 160 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 badges AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 167 (BADGEPRODUCER.COM) BADGE4U 166 CARTPOLAND 136 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 SOLARON 95 THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 bag for umbrella GIFA SIA 128 bags AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 D-TRANS “D4ZONE” 169 ECODIRECT SP. Z O.O. 189 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 EXPEN S.C. 30 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 IN DUPLO S.C. 118 KUNSZT 159 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 OKTIS- JANUSZ SITKO 160 P.W. R.MAJEWSKI 154, 182 PAAR HAFT SITODRUK 170 PAK-HURT SP.Z.O.O 190 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant 171 Stefan Buńko S2 DISTRIBUTION 106 SDI GIFTS S.R.O. 161 SIPEC S.P.A. 73 VIC SP. Z O.O. 190 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 bags & backpacks HARVEST SP. Z O.O. 113 bags and holdalls REDA Polska Sp. z o.o. 73 bags backpacks BIC Graphic Norwood Europe 157 bags with print EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 bags with print. PAK-HURT SP.Z.O.O 190 bags with the logo-screen printing AP HOLDING S.A 187 balaclavas MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 ball GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 ballons with print WINDBAL 33 balloons ALBEX 32 EVERTS POL 33 EVERTS POL 33 POLTENT SP. Z O.O. 127 WATS 128 WINDBAL 33 balloons & gates TENT GRUPA SP. Z O.O 128 balloons with printing F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 balloons’ accessories LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 ballpens MIRANEX SP. Z O.O. 31 MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PRIME LINE 31 ballpoint pens AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 SADPEX S.J. 32 ballpoint pens with logo SADPEX S.J. 32 ballpoint pens with printing SADPEX S.J. 32 baloons Drukarnia PIGA.PL 138 band for children Siband.pl 63

bandanas MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 RADECKA LUCYNA RADECKA 161 banner stands ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 banner system and other advertising medium ALUMAST S.A. 59 banner welders COLOR GROUP 79 banners ANDRUS 145 DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) DRUKARNIA BERG 144, 146 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 DRUKOMAT 138 ENDUTEX 91, 147 EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 INTEGART SP. Z O.O. 77 INTEGART SP. Z O.O. 146 Iteco Sp. z o.o. 125 LABO PRINT S.A. 146 LAMBDA 93 PRESI.PL 141 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 banners and meshes F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 banquet catering FIESTA CATERING 56, 57 bar mats KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 LEMA 3D 41 bar trays NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 127 SP.K. bars MS SP. Z O.O. 95 baseball cap HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 baseball caps JM COTTON SERVICE 111, 114 bases MMG FLAGI 59 basketball GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 bath robes PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 bath towels COTTONLAND TEXTILES 183 bathrobes COTTONLAND TEXTILES 183 SDX Towels 185, 186 batteries SKROSS POLSKA 162 briefcase JAN POL BIS 171 beach screens GĄSIENICA.PL 174 beach towels COTTONLAND TEXTILES 183 beach windscreens P.P.H.U LEŻAKOWO 24 beachflags ALUMAST S.A. 59 Mitko Sp. z o.o. 126 MMG FLAGI 59 beanbags and cubes Mitko Sp. z o.o. 126 beanie HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 beanies BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 beautifulbooks KURTIAK I LEY 149 beauty cases PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 bed sets FARO SPÓŁKA JAWNA 183 belts PROMO-HOUSE 22 SALVE POLSKA 171 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 bending points indicator 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski 87, 88 bending soft & hard ALNUS SP. Z O.O. 135 bespoke plush toys FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI beverages COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 bicycle helmets BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 bike items PRAŻMOWSCY S.C. 161

billboards DRUKARNIA BERG 144 DRUKOMAT 138 HOUSE OF PRINT 125 binder TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 binders DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 TIK 156 binding equipment and materials for personalized books FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 blank products for sublimation grawerton Grawerton ARGO S.A. 186 blankalbums KURTIAK I LEY 149 blankets FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI FARO SPÓŁKA JAWNA 183 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 SDX Towels 185, 186 blankets - polar and coral fleece AGLIKA TRADE LTD. 183 blankets from imprint P.P.H.U LEŻAKOWO 24 blenders MEGABAJT SP. Z O.O. 55 blister welders ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 blisters ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 blockouts DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) blouse&hoodies WAVE GROUP 163 blu illumination system ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 blueback LAMBDA 93 board games ALEXANDER 149, 155 CARTAMUNDI 60 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 boards POP TIME SP. Z O.O. 127 body warmers JAMES ROSS COLLECTION 114 bodywormer S2 DISTRIBUTION 106 bonded leather PALSA 72 bonds PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH book calendars ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 WYDAWNICTWO “WOKÓŁ NAS” 72 WYDAWNICTWO SCRIBA 72 book matches EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 bookbinding machines KAKADO SP.J. 93 RISET 52 bookbinding materials KAKADO SP.J. 93 bookbinding wrappings PANTA SP Z O.O. 93 bookcloth PALSA 72 booklets ALNUS SP. Z O.O. 135 bookmarks LENORA SP. Z O. O. 175 PRAŻMOWSCY S.C. 161 books ALNUS SP. Z O.O. 135 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 137 Sp. z o.o. GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 SUPPORT-GROUP print&design 181 bottle opener GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 40 bottle openers BADGE4U 166 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 bottleopeners BADGE4U 165 bottom / lid boxes ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 bowls HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 MS TWORZYWA DLA DOMU 160


business packaging Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 business-card case MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI bussiness cards VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 bussiness idea DlaWas.Info Sp. z o.o. 70 button badges BADGE4U 165 buttons AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 167 COM) cables SKROSS POLSKA 162 cad & gis EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 cad prints D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 calendar mousepads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 calendar windows PRAUT M. K. KONKEL 24 calendars API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 ASS3 71 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 CAPIRA 22 CRUX 71 DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 dobra-drukarnia.pl 137 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 DRUKARNIA KOLUMB 137 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 DRUKOMAT 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 JOTAN 71 KUNSZT 19, 71, 159 MKM MEDIA VERLAGS- UND MEDIENPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG 71 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PromoNotes 27 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 campaigns Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency can and tube NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 can clips MS TWORZYWA DLA DOMU 160 can openers MS TWORZYWA DLA DOMU 160 candies B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 candle holders RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 candle in the glass ADPAL 182 candles NIKKA HANDMADE 74 candlesticks HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 canvas DRUKARNIA BERG 144, 146 FOTO LAB 139 LAMBDA 93 capilary films APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 caps ADLER CZECH A.S. 101, 111 ALEX FOX 111 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 EUDARCAP 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 LAMBESTE SP Z O O 114 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106, 116 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 car accesories SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w 74 Polsce

car accesories - promotional sets for drivers KAJA - JAKUBASZEK SP. J. car air freshener SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK car air fresheners MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. car chargers VIM SOLUTION GMBH car cooler & warmer ADLER EUROPE GROUP car sticker 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA car sunshades CONSILIO JAKUB MICHALSKI car wrapping ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. car wrapping films FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE SAFEX SPOL. S R.O. card games ALEXANDER card holders STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ cardboard PANTA SP Z O.O. cardboard and pcv stands ANDRUS cardboard google VMG SP. Z O.O. cardboard packaging PIN SP. Z O.O TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. cardboard stands BLUEPOS SP. Z O.O. UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) cardguard BADGE4U cardguards BADGE4U cards CARTAMUNDI KUNSZT OpenPrint.pl cards and invitations PROMEDIA.PL carousel printing press GREYMETAL carousel printing press for balloon GREYMETAL carpenter’s pencils with imprint FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK carton KUNSZT case for car documents JAN POL BIS cases ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA LENIAR SP.J. PROINTRO SP. Z O.O. SALVE POLSKA cases for smartphones I-DROPS SP. Z O.O. cash trays AILAND castings LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. catalogs and folders product designing Muwo Sp. z o.o. catalogues ALNUS SP. Z O.O. DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. DrukarniaSpeed.pl DRUKOMAT FIRMA SPRINT PRINT S.C. OpenPrint.pl PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia Internetowa PIN SP. Z O.O PRESI.PL cataloques Drukarnia PIGA.PL cekins TOMI HAFT MASZYNOWY TOMASZ MRZYGŁÓD ceramic FRIENDS SP. Z O.O. ceramics AVANT FABRYKA PORCELITU Ceramika Tułowice Ceramika Tułowice DABA Ceramika Reklamowa MAXIM WAZA S.C. certicates PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

153 193 193 55 43 75 157 124 165 94 155 162 93 145 21 140 141 136 181 166 165 60 159 140 100 48 48 19 60 171 58 22 70 171 71 177 160 20 135 138 138 138 138 138 140 140 140 141 138 63 22 41 41 41 42 42 42 194

list of companies by products

bows HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 boxes AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 DELFIN 25 OMEL 42 PROINTRO SP. Z O.O. 70 SUPPORT-GROUP print&design 181 TIK 156 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 VAUPE SP. Z O.O 23 boxes of chocolates CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 bracelets LEMONIQ 33 brand stand DAGO DISPLAY 177 branded collection (jewelry SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 branded knives MS TWORZYWA DLA DOMU 160 branded socks NORDHORN SP. Z O.O. 115 branded spoons MS TWORZYWA DLA DOMU 160 branded water FRESHDRINK 176 branding GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 brass and polimers to: GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 breakfast mats TIK 156 bridge CARTAMUNDI 60 brief cases TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 briefcases DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 P.W. R.MAJEWSKI 154, 182 PATERS Design 171 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan 171 Buńko STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 TIK 156 briefcases and bags VERUS 171 brochure holders RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 brochures AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 Drukarnia PIGA.PL 138 DRUKOMAT 138 Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa brother EXON 62 brother & happy embroidery machines EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 brother gt3 garment printers EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 brushes KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 btl CARTAMUNDI 60 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 btl & pos AXXEL SP. Z O.O. 136 buff MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 bulk feeders ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 bumpers ROLLFIX 94 business card holders JAN POL BIS 171 PATERS Design 171 PRAUT M. K. KONKEL 24 VERUS 171 business cards DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 DRUKOMAT 138 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 business catering FIESTA CATERING 56, 57 business clothing AVALON SPORTSWEAR 169 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113

235


list of companies by products 236

chanell letter MAGIT 20 channel letters KAPILAR-REKLAMA 125 chemicals and machines. sublimation inks. varnishes HEDPES Advanced Printing Supplies 92 chemistry K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 chewing gum SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 children cards CARTAMUNDI 60 children’s clothing FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 children’s t-shirt PP Europe 115 chocolate bars MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 176 chocolate boxes B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 chocolate shapes MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 176 chocolate special shape MM Brown Group SA Sp. K. 176 chocolate tools MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 176 chocolate with print MM Brown Group SA Sp. K. 176 chocolates B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 christmas and easter gifts SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 christmas cards ART NUVO 25 JOTAN 71 christmas gifts ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 christmas glass balls with printed logo. PPHU MARK PRODUCENT BOMBEK CHOINKOWYCH 182 ci SUPPORT-GROUP print&design 181 cinnibird SANDEX BIS 184 citinox plus PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 citylights HOUSE OF PRINT 125 cleaners 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 AMT PRODUCT 90 cleaners screens ALTIVO 40 cleaning and separating forms P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA cleaning pads GiftHouse International BV 55 cleaning wipes DiPrinter.com 146 cling vinyl films DYSKRET Sp. z o.o. 91 clip hook WISPLAST 41 clip4you DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW clipboard PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 clipboards TIK 156 TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 clishes an steel plates K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 clock movements TARO SP. Z OO 194 clocks LIKOR EAST-WEST PROMOTION 194 TARO SP. Z OO 194 cloth labels F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 clothes JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 SIM KOŁO 161 STRUS SJ 116 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 clothes line INTERAUTO SP. Z O.O. 159 clothes with sublimation printing and embroidery CTM GROUP 18 clothes; hot fix ultrasonic machines for rhinestones; pearl ATECOM 84 clothing ALLBAG - ALLPRINTS 187 ANB House of Gifts 18

COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 DREAMTEX SP. Z O.O. 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 clothing and bags Fabor 113 clothing business L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 clothing fabrics MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 clothing labels LENORA SP. Z O. O. 175 cnc VAS 163 cnc engraving JUBILEX s.j. 81 cnc machines AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 91 VAS 163 cnc milling ADVER MEDIA 142 cnc plotters JUBILEX s.j. 81 cnc router CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 co-packing BLUEPOS SP. Z O.O. 136 co-packing service FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 co2 GRAWCOM SP.J. 86 co2 laser KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 co2 laser machines KARTIER 79 co2 lasers FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA SUNLASER 87 coaster ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 SPS(EU) LTD 162 codes BUSTER SP. Z O.O. 18 coffee and tea sets MART Ceramic 42 coffee in bags NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 coffee sets MAXIM 42 coins MS SP. Z O.O. 95 color cards Serix Waldemar Kitala 170 color displays Serix Waldemar Kitala 170 color fans Serix Waldemar Kitala 170 color measurement equipment EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 color patches EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 colored pencils AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 coloring books ALEXANDER 155 colour printing WILK ELEKTRONIK S.A. 99 colour umbrellas AB VISION 17 commemorative medals MCC 191 commercials SUPPORT-GROUP print&design 181 compact photo studio for product photography ORBITVU Sp z o.o. 129 company stationery DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 completing stands BUSTER SP. Z O.O. 18 complex catalogues DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 components for advertising ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 compressed sponges TARO SP. Z OO 194 computer accesories JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 computer embroidery LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 computer mouses USB System 99 concrete boards GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 condom keyring CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74

condom pouch CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 condom print on foil CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 condom wrapper CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 condoms CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 conectors epiLED 92 conference INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 conference catering FIESTA CATERING 56, 57 conference covers JAN POL BIS 171 conferences POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 39 “ŚWIAT DRUKU” consumables TROTEC POLSKA 87 containers POP TIME SP. Z O.O. 127 content of your choice WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 99 controlers epiLED 92 cookies B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 copiers AMAGRAF 48 copyholders FELLOWES POLSKA SA 131 cork coasters ASTOM 74 cork products PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 corner heads IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 corporate awards TRYUMF SP Z O.O. 192 corporate clothing DREAMTEX SP. Z O.O. 112 corporate event solutions EVENTROOM 57 corporate events Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency corporate gifts Eney Company LLC 68 corporate gifts made of chocolate MM Brown Group SA Sp. K. 176 corporate identity GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 Muwo Sp. z o.o. 20 corporate wear Fabor 113 R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 corrugated based celluloise board DM SYSTEM 124 corrugated boxes IN DUPLO S.C. 118 corrugated display’s BLUEPOS SP. Z O.O. 136 cosmetic bags ARTENS 156 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 SALVE POLSKA 171 cosmetic creams Kosmetyki z Logo 74 cosmetics CAPIRA 22 Kosmetyki z Logo 74 cosmetics with logo Kosmetyki z Logo 74 costumes FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI costumes for children and adults ASTER LI LIDIA DRZEWIECKA 156 cotton and jute bags KOMPOL SP. Z O. O. 190 cotton bags AWIH 187 MART’S BAGS 189, 190 RADECKA LUCYNA RADECKA 161 SIM KOŁO 161 VIC SP. Z O.O. 190 counter pads NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. counter stands and displays PLASTIC SERVICE S.C. 181


cutting laser for metal and nonmetal KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 cuts out and engraving ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 cutters GRAVOTECH SP. Z O O. 85, 86 PLUS DIGITAL 51 RM GRAFIKA 70 cutters for textiles and cartons InfoTEC CNC 81 cutting plotter SDP Solution 83 cutting plotters API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 DM SYSTEM 124 FASTCOM PLOTERY 50 PLUS DIGITAL 51 cutting plotters roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 cyfrowy AJP COMPANY GROUP 111 data strips RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 date windows date cursors FERNIKO SP. Z O.O. 92 debossing ГРЕЙС 187 decals for porcelain LIMKO SP. Z O.O. 159 deck chair with armrests SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 deck chair without armrests SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 deck chairs screens with nadrukiem.produkcja mugs printed FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14 deck chairs screens with print FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 18 deckchairs P.P.H.U LEŻAKOWO 24 decorated advertisement’ articles AVALON SPORTSWEAR 169 decorated tubes KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK decorating delivered products KUNSZT 71 decoration ENDUTEX 91 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 decoration inside and outside of mugs SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 decorations ENDUTEX 147 EVENTROOM 57 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 OMEGA BIS 33 decorative boxes ALEXANDER 155 AP HOLDING S.A 187 ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 decorative fabrics MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. 93 decorative fabrics. F.H. DAVIS 147 design DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer VMG SP. Z O.O. 21 ООО „ГРАНД СТИЛЬ” 22 design condom pouch CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 design gifts SDI GIFTS S.R.O. 161 desk PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 desk accessories SPS(EU) LTD 162 desk fan ADLER EUROPE GROUP 43 desktop KUNSZT 71 desktop calendars WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 details & accessories C.I.F.R.A., S.L. 54 develop ineo+ 1100 BEN DEVELOP 49 diaries DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 I-DROPS SP. Z O.O. 71 LEDIBERG SP. Z O.O. 71 WYDAWNICTWO SCRIBA 72 diaries/notebooks ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68

diary JOTAN 71 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 dibond ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. 146 die cast custom medals WIKOSS SPORT 192 die cutters ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 44 dies for drawpieces P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA dies for printing P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA digital GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 digital bookletmakers RISET 52 digital display ICON SA 19 digital embroidery HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 Printes.pl 168 digital inks COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 digital media ADP POLSKA 75 digital presses AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) digital printed bed sheets AGLIKA TRADE LTD. 183 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 digital printing ADVER MEDIA 142 ARLENA 62 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 G&G STUDIO 124 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 51 POLSKA SP. Z O.O. M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 Packaging Factory sp. z o.o. 20 PIN SP. Z O.O 140 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 digital printing films SAFEX SPOL. S R.O. 94 digital printing on clothing HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 digital printing uv P.P.H.U. ARTPLAN 180 digital screen maker riso EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 digital signage INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 digital signage - urbaninfo.tv MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 digital signage systems SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 diplomas COLUMBEX - SPORT 191 PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH direct mail EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 direct print M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 direct to garment printing Printes.pl 170 discount cards POLSKIE KARTY 134, 141 discs printing PIN SP. Z O.O 140 dispenser PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 display accessories IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 displays AILAND 177 ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 DAGO DISPLAY 177 DZIEDZIK 180 EBBOX Sp. z o.o. 180 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118

list of companies by products

countermats 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 AXXEL SP. Z O.O. 136 covers PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 PROINTRO SP. Z O.O. 70 ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 covers for documents BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 TIK 156 covers from pvc PRAUT M. K. KONKEL 24 covers to diplomata KUNSZT 159 crayons ASTRA S.A. 157 creasers AKONDA 44 creasing machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI creasing machines ibico Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 creative forms of advertisements outside and inside the building ADD-ART 121 cricket lighters EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 crm LEA24 sp. z o.o. 120 crm vision CRM VISION 120 cross media EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 crystal statuettes Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 cuddly toys PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 cufflink PROMO-HOUSE 22 cufflinks SOLARON 95 cup pads LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 TIK 156 cupped condom CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 74 cups AVANT FABRYKA PORCELITU 41 BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 Ceramika Tułowice 41 D-TRANS “D4ZONE” 169 DABA Ceramika Reklamowa 42 HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 KUNSZT 19 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 MART Ceramic 42 MAXIM 42 MERX TEAM POLSKA 68 OMEL 42 POLCUPS SP. Z O.O. 192 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 TRYUMF SP Z O.O. 192 USHAWA SP. Z O.O. 192 WAZA S.C. 42 cups medals diplomas MEDIAFORM 191 cushions AGLIKA TRADE LTD. 183 custom balloons LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 custom made card games CARTAMUNDI 60 custom made medals MCC 191 custom production INNOVA SPA 114 custom publishing GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 custom software VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 custom usb WEDIA-ANN SP.J. 67 customised packaging Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 customize 2d/3d TARO SP. Z OO 194 customized rainbow cups 20 customized balloons WATS 128 customized educational flashcards WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 99 custom shapeinflatables AVIOTEX KKC 32

237


list of companies by products 238

P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 SUPPORT-GROUP print&design 181 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 displays & stands accessories RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 181 displays made by customer design EXACT 124 displays with logo P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 displays&stands accessories RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179 disposable paper cup rainbow cups 20 dkt PAK-HURT SP.Z.O.O 190 dome canopies VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 domed polymer sticker DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW doming magnets LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 doming stickers LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 double sided adhasive tapes HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 double sided tapes ASTAT 89, 91 Newtown Tapes and Adhesives 82 double-sided tapes ROLLFIX 94 dramatic black and colourful fun designs PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 drilling machines RISET 52 drinking bottles MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. 170 drinks with logo FRESHDRINK 176 driving recorder AMC GROUP! 17 drone with /without camera DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 drones AMC GROUP! 17 dryers COLOR GROUP 79 drying tunnel GREYMETAL 48 dtg M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 Printes.pl 168 dtg inks dupont AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 “PRINTINGMACHINE” 82 dtg printers API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76, 80 dtg printers kornit digital AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 dtg printers polyprint AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 dye-sub EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 dye-sublimation EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 e-commerce ALL BIZ SP. Z O.O. 70 TRAFFICA SP.J. 165 e-marketing (b2b) ALL BIZ SP. Z O.O. 70 e14/e27/gu10/mr16 led light bulbs MPL POWER ELEKTRO 126 easter cards ART NUVO 25 eco VIA COLOR SP. Z O.O 52 eco and uv inks KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 eco bag FRASPO 190 eco bags ARTENS 156 ECODIRECT SP. Z O.O. 189 VIC SP. Z O.O. 190 eco grill PromoHouse 73 eco leather briefcases PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 eco pens RITTER PEN 31 eco solvent PAAR HAFT SITODRUK 170 eco solvent inks AMT PRODUCT 90

eco solvent plotters EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 eco solvent printer SDP Solution 83 eco-textiles evergreen DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara Wieczorek) 91 ecological paper bags AP HOLDING S.A 187 ecological wooden handicraft with logo OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 ecosolvent COLOR GROUP 79 edge profile-3d 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski 87, 88 educates informs adds advertising. RAPORT BRANŻOWY 39 educational games ALEXANDER 149 educational toys and games ALEXANDER 155 efr laser tubes KARTIER 79 egg warmers ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 elastic cable INTERAUTO SP. Z O.O. 159 elecrostatic films DYSKRET Sp. z o.o. 91 electric and gas conveyor dryers ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 electric kettle ADLER EUROPE GROUP 43 electric stamps TRODAT POLSKA 131 electronic devices C.I.F.R.A., S.L. 54 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 electronic products PrimaPartner.pl 68 electronics AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MemoRabbit 99 SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w 74 Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 electrostatic stickers kunke static Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 elite frames LABOPAK SYSTEM 61 elkamet AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA emblems THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 embossing ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 44 Centrum Nadruków i Reklamy 183 GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 ГРЕЙС 187 embossing machines WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) embroidered motifs; MIDAR PW Dariusz Mikina 160 embroiderers STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 embroidery ARLENA 62 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 Fabor 113 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 PAAR HAFT SITODRUK 170 Printes.pl 170 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 TOPQ 170 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 embroidery accessories RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 embroidery acessoriess HAFTEX 81 embroidery digitizing HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 embroidery machine ASKA POLAND SP. Z O.O. 80 EXON 62

embroidery machines ETI 62 HAFTEX 81 Hein Walz GmbH Textilmaschinen SCHENK 51 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 SEMI TECHNIKA 62 embroidery machines for hat ATECOM 84 embroidery machines swf AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 embroidery on clothing HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 embroidery products DAKO VRT.GUNOLD 62 embroidery software HAFTEX 81 RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 embroidery threads isacord AMANN SP Z O.O. 90 emergency blankets ANB House of Gifts 18 emu automat EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu heavy EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu packaging EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu pre design EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emu totem EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 emulsion APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 energy drink with logo FRESHDRINK 176 energy drinks NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 engraved pens FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 18 KOLEKCJA 159 engraved stamps WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) engraver on all bases KUNSZT 60 engraver on round areas KUNSZT 60 engraver on metal KUNSZT 60 engraving BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 COLUMBEX - SPORT 191 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 159 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH MemoRabbit 99 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 TOPQ 170 engraving and hot stamping COMPLEX 30 engraving items KUNSZT 19 engraving laminates and materials GRAWCOM SP.J. 86 engraving machines InfoTEC CNC 81 engraving materials FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA GRAVOTECH SP. Z O O. 85, 86 envelope POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 envelopes and pockets NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 environmentally-friendly printed cotton bags MART’S BAGS 189, 190 epoxy stickers RASTER 75 equipment and materials for the production of stamps MODICO - SUN STAMPER 131 equipment for 3d label production WMT Baltic SIA 84 equipment for sublimation and thermotransfer AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 erasers KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 ergonomic workstation solutions FELLOWES POLSKA SA 131 erp mis web-to-print MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 esko kongsberg DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 etui box FOTO LAB 139 european suppliers book GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 europrinter one DKS 50


56, 57 63 162 159 53 67 53 95 65, 68 43, 44 30 187 30 140 19 21 125 126 128 124 38 121 193 159 162 44 44 83 44 60 163 128 93 92 93 21 159 162 159 60 128 128 128 128 163 58 58 156 58 157 58 157

felt cosmetics bags CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 felt key chains CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 felt masocts PRAŻMOWSCY S.C. 161 felt office supplies CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 felt phone cases CONSILIO JAKUB MICHALSKI 157 felt promotional products AMIZO Producent toreb filcowych 58 fiber laser cuttung and engraving machines GRAWCOM SP.J. 86 fiber laser marking machine KARTIER 79 figures TISSO-TOYS 61 figurines USHAWA SP. Z O.O. 192 filaments 3dk 3D KREATOR sp. z o. o. 44 file binders POLYmedia 161 files DELFIN 25 PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 files and binders mechanisms PANTA SP Z O.O. 93 filing advertising VAUPE SP. Z O.O 23 filings BIURFOL 157 film and tv production DOCFILM.PL 95 films DRUKARNIA BERG 144 films for floor DYSKRET Sp. z o.o. 91 films for protection SAFEX SPOL. S R.O. 94 films metamark FASTCOM PLOTERY 50 fine art EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76, 80 finishing PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 finishing devices. VES PLOTER 83 fireproof fabrics JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 fitness accessories SPOKEY SP. Z.O.O. 175 fitted sheets FARO SPÓŁKA JAWNA 183 flag & event system STUDIO55 SP. Z O.O. 127 flagpoles ALUMAST S.A. 59 MMG FLAGI 59 flagpoles for winder MMG FLAGI 59 flags ALBEX 32 ELITA S.J. 174 F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 INVENTINI SP Z O O 125 LABO PRINT S.A. 146 MMG FLAGI 59 MMG FLAGI 59 P.W. R.MAJEWSKI 182 TENT-BALONY 128 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 VENTANA 16 flags and beanbags POLTENT SP. Z O.O. 127 flash cure units ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 flash drive MemoRabbit 99 flash drives GiftHouse International BV 55 flash type ir drying station GREYMETAL 48 flashes PRINTEX UE S.C. 52 flashlights SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w 74 Polsce flashlights led lenser PHU TOGO, MARIAN H. WIRKUS 55 flat ATECOM 84 flat hot foil stamping GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187

flat scales LENIAR SP.J. 22 flatbed cutter AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| flatline PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 fleece ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 JHK - PROMOEFEKT 114 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106, 116 fleece clothing Fabor 113 fleece hats PAAR HAFT SITODRUK 170 fleece jackets EUDARCAP 113 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 fleece vest LAMBESTE SP Z O O 114 fleece&softshells WAVE GROUP 163 fleeces ALTER GRAF 102 NORDICLOTHING 105, 115 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 flees ALEX FOX 111 fleet management LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA 57 flex D-TRANS “D4ZONE” 169 DREAMTEX SP. Z O.O. 112 PAAR HAFT SITODRUK 170 flex and flock foils Printes.pl 168 flex&flock films WILER 187 flexible packaging DRUKOMAT 138 flexo tapes ROLLFIX 94 flexographic tapes ASTAT 89, 91 floc D-TRANS “D4ZONE” 169 flock DREAMTEX SP. Z O.O. 112 PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 Printes.pl 170 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 flock/flex ARLENA 62 flocking LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 floor advertisement KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 floor and counter displays AILAND 177 floor graphic LAMBDA 93 floor stickers dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 floor-stands etc. Iteco Sp. z o.o. 125 flye DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 flyers Drukarnia PIGA.PL 138 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 flying balloons OMEGA BIS 33 foam tapes ASTAT 89, 91 ROLLFIX 94 foils EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 LABO PRINT S.A. 146 LAMBDA 93 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 foils for thermotransfer and sublimation AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 foils with printing F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33

list of companies by products

event catering FIESTA CATERING event controls ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. event wristand Smycze 24.pl event wristband Kolorowy Wojtek events OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. exactly when you need them :) :) WEDIA-ANN SP.J. exclusive christmas and occasional gifts OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. exclusive gadgets MS SP. Z O.O. exclusive gifts AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. exclusive leather products COMPLEX exclusive paper bags AP HOLDING S.A exclusive promotional sets COMPLEX exclusive visit cards OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI WARSZAWA exhibition ICON SA exhibition stands VMG SP. Z O.O. exhibition systems KENTO LITEX PROMO SP. Z O.O. exhibition systems & flags TENT GRUPA SP. Z O.O exhibitions EXACT GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. exhibitions sets ADSYSTEM experiences and exhilarating gifts. EMOTIVO SP. Z O. O. (PREZENT MARZEŃ) eyeglass cleaning cloth Kolorowy Wojtek Smycze 24.pl eyelet machines 4 PRINTERS Sp. z o.o. eyelets 4 PRINTERS Sp. z o.o. eyelets machines SOFTPLAST f160 qres technologies ALMA TREND fabric KUNSZT WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST WIMATECH) fabric displays ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. fabrics for illumination MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. fabrics for printing JOKER HURTOWNIA TKANIN MIRANDA SPÓŁKA Z O.O. fairs VMG SP. Z O.O. fan scarf Kolorowy Wojtek Smycze 24.pl fan scarves KOLEKCJA fans accesories TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA fare FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH fare-aoc FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH fare-gearshift FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH fare-nature FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH felt WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST WIMATECH) felt accessories and promotional gifts BOOGIE felt bags AMIZO Producent toreb filcowych ARTENS BOOGIE CONSILIO JAKUB MICHALSKI LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ felt christmas gifts CONSILIO JAKUB MICHALSKI

239


list of companies by products 240

folded leaflets DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa folded maps AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 folders AKONDA 44 BIURFOL 157 DELFIN 25 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 JAN POL BIS 171 PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 PRESI.PL 141 folders & organizers FRIENDS SP. Z O.O. 22 folding boxes ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 foot/back supports FELLOWES POLSKA SA 131 footage Photogenica sp. z o.o. 129 football SPOKEY SP. Z.O.O. 175 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 footrests ECI TRADE SP. Z O.O. 22 forinox PEŁNA CHATA KRYSTIAN CIECIERSKI 63 fountain pen MIRANEX SP. Z O.O. 31 PRIME LINE 31 fountain pens AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 fountain pens and ballpoint pens COMPLEX 30 fragrance marketing MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 frame tents TENT-BALONY 128 frames ALUMAST S.A. 59 GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 free forms HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 freeflow™ core XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 frezowanie i wycinanie WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 142 fride magnet WISPLAST 41 friendly software for advertising companies LEA24 sp. z o.o. 120 frontlights DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) fruit of the loom D-TRANS “D4ZONE” 169 FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 fugue fans Serix Waldemar Kitala 170 fulfilment TRAFFICA SP.J. 165 full color and area at no additional cost rainbow cups 20 full color printing on cases & microfibre ALBINEX SP. J. 117 fullback (bus) MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 fully printend umbrellas Mitko Sp. z o.o. 126 fume extraction technology FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA furniture accessories IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 g-floor MAXIMEDIA 126 gadget MM Brown Group SA Sp. K. 176 gadgets AB VISION 17 ASS3 71 C.I.F.R.A., S.L. 54 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 D-TRANS “D4ZONE” 169 ECODIRECT SP. Z O.O. 189 ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 INVENTINI SP Z O O 125 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 VMG SP. Z O.O. 21 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 gadgets for sport clubs HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175

gadgets in 3d FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 galaxy heatpress EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 games WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 games on demand Gry Na Zamówienie 139 garden products ESC art GmbH 149 garden sculptures HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 garment decorators STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 garment personalisation POD FILARAMI 186 gates & airwalls POLTENT SP. Z O.O. 127 gel pens RITTER PEN 31 genuine leather cases ALBINEX SP. J. 117 ghost packshot 360 SHOTS 129 gift and advertising bags and boxes FENIKS SP. Z O.O. 190 gift articles ESC art GmbH 149 gift baskets COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 gift box IN DUPLO S.C. 118 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 gift cards POLSKIE KARTY 134, 141 gift packaging Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 gift sets CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 NIKKA HANDMADE 74 SADPEX S.J. 32 TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 VERUS 171 gifts ALBEX 32 ALLBAG - ALLPRINTS 187 Ceramika Tułowice 41 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 KUNSZT 19 MERX TEAM POLSKA 68 NIKKA HANDMADE 74 SPIROPRINT SP.J. 32 TISSO-TOYS 61 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 USHAWA SP. Z O.O. 192 VMG SP. Z O.O. 21 gifts 3d VAS 163 gifts for every occasion HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 gildan FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 gildan stedman D-TRANS “D4ZONE” 169 gilotines RISET 52 giveadays GMK & WNP FACHMESSEN 38 glass AVANT FABRYKA PORCELITU 41 DABA Ceramika Reklamowa 42 FRIENDS SP. Z O.O. 22 KUNSZT 60 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 127 SP.K. P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 USHAWA SP. Z O.O. 192 glass laminating oven KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 glass magnets HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 glass screens VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 glass trophies TRYUMF SP Z O.O. 192 glass trophy WIKOSS SPORT 192 glasses KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 glasses cloths GRADO 174 gliung machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI

gloves BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 glue ALULETTER 87 glue binder RM GRAFIKA 70 glued catalogs DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 glycerine soap NIKKA HANDMADE 74 grafcut paper cutters GRAFMASZ 50 graphic design COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 PREZENTIKA 96 graphic designs Studio Reklamy IMPRESSION 21 graphic displays EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 graphics projects SUPPORT-GROUP print&design 181 graphics studio MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 graphit composite system TRILOGIQ POLAND Sp. z o.o. 94 greeting cards for companies ART NUVO 25 grill matches EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 gripps BADGE4U 166 gsm case MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI guillotines ideal / eba new and used with warranty Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 hair dryer ADLER EUROPE GROUP 43 hairdryers MEGABAJT SP. Z O.O. 55 hammock P.P.H.U LEŻAKOWO 24 hammocks SPOKEY SP. Z.O.O. 175 hand & body lotion IMCA S.C. 74 hand flags MMG FLAGI 59 hand made belgian pralines CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 hand made belgian truffles CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK 176 hand made jewelry LEMONIQ 33 hand sanitizer gel IMCA S.C. 74 handbags STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 WOJEWODZIC 171 handball GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 handbookbinding KURTIAK I LEY 149 handicrafts DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 handkerchiefs TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK 27 handle briefcases TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 handmade eko-lux paper FENIKS SP. Z O.O. 190 handmade papers KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK happy EXON 62 hard cover production WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 hard solvent ink AMT PRODUCT 90 hats FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 hats and caps made in italy FINARDI MILENA SRL 158 hdpe VIC SP. Z O.O. 190 headbands BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 header SUPPORT-GROUP print&design 181 headsets AMC GROUP! 17


id cards Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online 136 idea-project-production MEDIAFORM 191 identification wristbands ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 illuminated advertisements ADD-ART 121 illuminated letters M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 illuminated panels for graphics ILUMIKA – PRODUCENT PANELI ŚWIETLNYCH. 158 illuminations by artplex ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 illustrations FOTOLIA LLC 129, 130 images Photogenica sp. z o.o. 129 importer and distributor for kiosks with our licenses DYNIT S.R.L. 61 imposition planning MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 imprimo eco320 the best solutions in the market for 3 UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 imprint STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 32 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 imprinted balloons OMEGA BIS 33 imprinted clothes BODMAN 112 imprinting ribbons GIFT STAR 172 impulse welders SOFTPLAST 83 including punches for braille texts P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA individual productions PrimaPartner.pl 68 indoor advertising ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 industrial sewing threads saba c AMANN SP Z O.O. 90 industry magazine ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 35 ineo+ 1060 BEN DEVELOP 49 ineo+ 1060l BEN DEVELOP 49 ineo+ 1070 BEN DEVELOP 49 ineo+ 1085 BEN DEVELOP 49 infinity fold AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 inflatable advertising F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 inflatable gates TENT-BALONY 128 inflatable replicas TENT-BALONY 128 inflatable tents AVIOTEX KKC 32 POLTENT SP. Z O.O. 127 inflatables LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 inflatables balloons TENT-BALONY 128 inflatables tents TENT-BALONY 128 infokioski.pl INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 information stands POP TIME SP. Z O.O. 127 inks 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 ADP POLSKA 75 COLOR GROUP 79 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 Polish Specialities Sp z o.o. 147 REPROGRAF SA 52 SERVICE CALL S.C. 147 inks and print media API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 inks for ecosolvent COLOR GROUP 49 innovative promotional items LABOPAK SYSTEM 61 inquiries REKLAMA.PL 39 inserting BUSTER SP. Z O.O. 18 instant canopies VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57

insulated mugs PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 interactive outdoor kiosk Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., Modart Outdoor 126 sp. z o.o. interior and office decoration HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 interior decorations DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) interior design SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 international advertisement ALL BIZ SP. Z O.O. 70 international trade journal STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 invipay inviPay.com 59 invitations DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA PRESI.PL 141 irons MEGABAJT SP. Z O.O. 55 isa texlight AMANN SP Z O.O. 90 isamet AMANN SP Z O.O. 90 isotonic NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 italian pens DESYGNA 28, 30 items ESC art GmbH 149 TROEBER 64 j-60 smart watch C.I.F.R.A., S.L. 69 jackets ADLER CZECH A.S. 101, 111 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PROMOSTARS 97, 116 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 S2 DISTRIBUTION 106 STEDMAN GMBH 108, 116 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 jackets/soft shell jackets NORDICLOTHING 105, 115 jacquard lanyards ZPH NOWATEX 173 janome EXON 62 jeans JAMES ROSS COLLECTION 114 jellies SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 jet varnish KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z 51 O.O. jeti AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 142 ODDZIAŁ W POLSCE jeti mira AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 145 ODDZIAŁ W POLSCE jeti tauro AGFA GRAPHICS SPÓŁKA AKCYJNA 145 ODDZIAŁ W POLSCE jewelry for promotion LEMONIQ 33 jhk FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 jhk clothes JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 jhk t-shirts JHK - PROMOEFEKT 114 jiffy steamers EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 80 jigsaw puzzles Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 job ganging MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 juice NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 juice extractor ADLER EUROPE GROUP 43 jumbo MODE SA 129

list of companies by products

heat presses COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 DRUCKTECH KFT 80 heat presses schwitzler Grawerton ARGO S.A. 186 heat seal presses THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 “PRINTINGMACHINE” 82 heat transfer heat transfers POD FILARAMI 186 helium balloons WATS 128 high frequency welders ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 high quality pens DESYGNA 28, 30 high quality sport clothing Drukarnia MBM 112 hip-flask TROEBER 64 hole plugs for profiles IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 holiday gifts BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 holograms LASER-POLSKA 63 VERA HOLOGRAMY 63 VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 holohostess VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 home PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 home air fresheners MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 home textiles AB VISION 17 hoodies P&T 115 PP Europe 115 SzyjemyReklamowe 116 hook type EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 hooks POSMMARKET 127 hooping accessories RYDLEWSKA SERVICE – ANNA RYDLEWSKA (TAJIMA) 62 hot air welders SOFTPLAST 83 hot foil stamping with relief GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 hot stamp machine WILER 187 hot stamping and embossing dies. KIMM 139 hot stamping foils for textiles WILER 187 hot stamping foils on paper WILER 187 hot stamping machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI hot-air hand tools HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 81 hot-fix motifs MIDAR PW Dariusz Mikina 160 hot-print OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA “PRINTINGMACHINE” 82 hotstamping TOPQ 170 house wear IMI PARTNER A.S. 69 household and office articles ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 hp fb 550/750 DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hp indigo DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hp latex 3100/3500 DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 hp scitex 15000 DIGIPRINT SP.ZO.O. 50 human stands DM SYSTEM 80 hydro varnish SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 icc profiles COLOR GROUP 79 ice scrapers GÓRECKI SP. J. 167 KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 id badge GIFT STAR 172

241


list of companies by products 242

key chain plush FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI key cords ELITA S.J. 174 key fobs BOOGIE 58 key straps ELITA S.J. 174 key|smart key organizer ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW 117 PLASKACZ keychains ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 LEMA 3D 41 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 REDA Polska Sp. z o.o. 73 keyrings ALTIVO 40 BADGE4U 166 GĄSIENICA.PL 174 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 40 HMDGLOBAL SP. Z O.O. 165 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 PRAŻMOWSCY S.C. 161 RASTER 75 SALVE POLSKA 171 SPS(EU) LTD 162 SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 TISSO-TOYS 61 TROEBER 64 WISPLAST 41 keyrings - openers LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 keyrings 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 keys GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 kid’s tshirt LAMBESTE SP Z O O 114 kids PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 kids fundraising DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. 60 kids interactive INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 kip c860 DKS 50 kitchen INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 kitchen & bath accessories FRIENDS SP. Z O.O. 22 kitchen accessories RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 kitchen articles PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 kitchen ware SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor w 74 Polsce kitchen wear IMI PARTNER A.S. 69 knifes IMI PARTNER A.S. 69 knitted scarves TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 konica minolta press c1070p DKS 50 konica minolta press c1085 DKS 50 kreator motion 3d printer 3D KREATOR sp. z o. o. 44 label printers PLUS DIGITAL 51 labels BATKIEWICZ SP. J. 173 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 LEMA 3D 41 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 WILER 187 labels priters EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 laminates 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 COLOP POLSKA 131 laminates and laminators API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 laminating films Hanami ARGO S.A. 139 laminating machines AKONDA 44 laminators POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82

laminators 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 ADP POLSKA 75 KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 53 lamps HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 ROSNOWSKI GIFT 161 lanyard F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 “KSZIMMEX” SC 175 lanyards ANB House of Gifts 18 BATKIEWICZ SP. J. 173 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 GĄSIENICA.PL 174 GIFT STAR 172 GRADO 174 KOLEKCJA 159 Kolorowy Wojtek 159 LENORA SP. Z O. O. 175 LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 175 SOKOŁOWSKI S.C. SIM KOŁO 161 Smycze 24.pl 162 SPIROPRINT SP.J. 32 lanyards; key rings; imprinted ribbons; id bands; screens; aprons; case for laptop AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 lanybooks - diaries and notebooks with elastic band and button LEDIBERG SP. Z O.O. 71 lapel pins MCC 191 laptop LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 laptop bags ECI TRADE SP. Z O.O. 22 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 large format ICON SA 19 large format offset print UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 large format online printing house PHU “GRAFFITI” Krystian Grabowski 147 large format print media ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 large format printers API.PL SPÓŁKA Z O.O. 145 PLUS DIGITAL 51 “PRINTINGMACHINE” 82 large format printing GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 large format printing in hp latex technology DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer large format printing media. Polish Specialities Sp z o.o. 147 large prints FOTO LAB 139 large-format plotters in any configurations and sizes. Polish Specialities Sp z o.o. 147 large-format printers 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 large-format printers - sales and maintenance COLOR GROUP 49 large-format printing papers INTEGART SP. Z O.O. 146 large-print ARTLAB 145 D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47 laser EBBOX Sp. z o.o. 180 HAFTEX 81 KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 laser 3d Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 laser and engraving VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 laser branding FENIKS SP. Z O.O. 24 laser co2 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 laser cutter machine for acrylic eurolaser GmbH 81 laser cutter machine for foils eurolaser GmbH 81 laser cutter machine for textile eurolaser GmbH 81

laser cutter machine for wood eurolaser GmbH 81 laser cutting machines TROTEC POLSKA 87 laser engraving Centrum Nadruków i Reklamy 183 WILK ELEKTRONIK S.A. 99 laser engraving machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI laser machines COLOP POLSKA 131 laser marker GRAWCOM SP.J. 86 laser marking ARLENA 62 GRAVOTECH SP. Z O O. 86 laser marking and engraving systems. CLOOS-POLSKA SP. Z O. O. 60 laser marking co2 LASER MEDIA S.C. 82 laser marking fiber LASER MEDIA S.C. 82 laser marking machine KIM SYSTEMY LASEROWE 45, 86 laser marking machines TROTEC POLSKA 87 laser marking yag LASER MEDIA S.C. 82 laser ploters ATECOM 84 laser plotter AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| laser plotters GRAVOTECH SP. Z O O. 86 MEGAPLOT 86 laser plotters co2 LASER MEDIA S.C. 82 laser plotters fiber LASER MEDIA S.C. 82 laser router rf+ active cam SERON POLSKA 83 laser tubes FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA lasers GRAVOTECH SP. Z O O. 85 latex Printes.pl 170 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 latex balloons LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 latex ink RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 latex plotters SCORPIO SP. Z O.O. 83 latex printing GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 layout with your branding WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 99 lbanners MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 lcd cash trays NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. lcd led displays SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 lcd promotional video card Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., 126 Modart Outdoor sp. z o.o. POLYPINS AG 95 ldpe bags VIC SP. Z O.O. 190 leafleats PRESI.PL 141 leaflet and catalogues stands ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 leaflets DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 OpenPrint.pl 140 Studio Reklamy IMPRESSION 21 leaflets stands POP TIME SP. Z O.O. 127 leantek2 TRILOGIQ POLAND Sp. z o.o. 94 leaseback ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leasing for new companies ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leasing of equipment for companies ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 leather WILER 187


lfp nano inks printers CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 lfp printers artemis ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 lfp printers mutoh ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 light EVENTROOM 57 light box ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 light boxes GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 light panels ICON SA 19 lightbar FASTCOM PLOTERY 50 lightbox KENTO 125 lighters BIC Graphic Norwood Europe 157 HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 TROEBER 64 lighting EKO-LED 180 lights IMI PARTNER A.S. 69 lint roller ROLL-OVER SP. Z O.O. 161 liquid laminates AMT PRODUCT 90 liquid soap IMCA S.C. 74 literature racks Iteco Sp. z o.o. 125 locks for connecting profiles IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 logo mats KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 logobands ZPH NOWATEX 173 logoloop cards DOMICO 96 logosoaps PromoHouse 73 logotypes TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 lollipops B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 176 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 longsleeves P&T 115 lookbook 360 SHOTS 129 loyalty and family cards. POLSKIE KARTY 134, 141 loyalty program CARTPOLAND 136 loyalty programs CARTPOLAND 136 loyalty promotions CARTAMUNDI 60 luggage belt Kolorowy Wojtek 159 Smycze 24.pl 162 luggage belts BATKIEWICZ SP. J. 173 ELITA S.J. 174 lunchboxes ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 luxury gadgets HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 luxury gifts PATERS Design 171 machines FERNIKO SP. Z O.O. 92 SERVICE CALL S.C. 147 machines for screen printing and pad printing K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 machining centers InfoTEC CNC 81 made in poland MART’S BAGS 189, 190 magazine printing industry VIDART - ARTUR DZIEDZIC 37 magic candles PromoHouse 73 magic cube DOMICO 96 magic cubes TARO SP. Z OO 194 magic-windfighter FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 magnetic LAMBDA 93 NOTEDECO S.J. 31

magnetic boards ECI TRADE SP. Z O.O. 22 magnetic boards and frames MEDIA MAG 75 magnetic bookmarks ASTOM 74 BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 MEDIA MAG 75 magnetic foils INTEGART SP. Z O.O. 77, 146 magnetic notepads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 ASTOM 74 NOTEDECO S.J. 29, 31 RASTER 75 magnetic notepads and calendars MEDIA MAG 75 magnetic puzzle MEDIA MAG 75 magnetic tapes HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 magnets 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 ASTOM 74 BADGE4U 165, 166 BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 MEDIA MAG 75 RASTER 75 management information system cicero l for printers CICERO STAPRO GROUP S.R.C. 120 management information system cicero xi for printers CICERO STAPRO GROUP S.R.C. 120 management system for print house MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 managment software for digital printshop DM SYSTEM 124 manual and electric grinders for spices AWA Design sp.z o.o. 43 manual machines PRINTEX UE S.C. 52 manual presses ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 manufacturer NEON EFEKT 122, 127 manufacturer of bags ECODIRECT SP. Z O.O. 189 manufacturer trophy sports MEDIAFORM 191 marketing REKLAMA.PL 39 marketing materials DM SYSTEM 80 marking clothing WAVE GROUP 163 marking lasers FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 86 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA marking on gadgets HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 mascots PRAŻMOWSCY S.C. 161 mass mailing services POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 mat manufacturer KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 matches EUROPE MATCH GMBH SP. Z O.O (DAWNIEJ ZAP) 193 PromoHouse 73 material bags ALLBAG - ALLPRINTS 187 materials for laser engraving COLOP POLSKA 131 matrices of magnesium GRAWER POLSKA Andrzej Włoch 187 mats PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 mdf WILER 187 mean well power supply epiLED 92 measures BOTT sp. z o.o. 157 mechanical engravers GRAVOTECH SP. Z O O. 85, 86 medals BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 COLUMBEX - SPORT 191 KBK 41 MS SP. Z O.O. 95 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 POLCUPS SP. Z O.O. 192 SOLARON 95 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 TRITON 162

list of companies by products

leather binding DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 leather calendar SALVE POLSKA 171 leather gifts AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 leather goods PATERS Design 171 PRIME LINE 31 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) WOJEWODZIC 171 leather handbags PATERS Design 171 leather imitation cases ALBINEX SP. J. 117 leather organisers and files. MIRANEX SP. Z O.O. 31 leatherbookbinding. colleciblebooks KURTIAK I LEY 149 leatherware REDA Polska Sp. z o.o. 73 led ALULETTER 87 MAGIT 20 led 3d letters REKLAMOWY.CO 21 led ad AKB-POLAND 121 led display AKB-POLAND 121 led illuminated NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 127 SP.K. led lighting BTT ALTER / HJE 124 led module epiLED 92 led modules AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 EKO-LED 180 LED LABS SP. Z O.O. 93 MPL POWER ELEKTRO 126 led panel Leddex LTD 126 led panels KAPILAR-REKLAMA 125 led pos EKO-LED 180 led power supply AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA MPL POWER ELEKTRO 126 led producer EKO-LED 180 led profiles MPL POWER ELEKTRO 126 led screen AKB-POLAND 121 led strip EKO-LED 180 MPL POWER ELEKTRO 126 led stripe epiLED 92 led strips and modules AKB-POLAND 121 led uv printers FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 leddex Leddex LTD 126 lenticular RASTER 75 lenticular 3d and offset uv printing service 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 lenticular print 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 AXXEL SP. Z O.O. 136 lenticular print large format 3D PRINT.PL (IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) 135 letter bending machine bpl POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 letterheads PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa letterpress OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA lexon design - unusual advertising products TEEM dystrybutor marki LEXON 24 lexus and toyota cars LEXUS WARSZAWA - ŻERAŃ, TM FLOTA 57 lfp media ikonos ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48

243


list of companies by products 244

TRYUMF SP Z O.O. 192 USHAWA SP. Z O.O. 192 media CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 REKLAMA.PL 39 media for solvent SICO POLSKA 87 media for solvent printing Zinart Sp. z o.o. 147 media for sublimation EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 media print ENDUTEX 91, 147 media realtions Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency media screen printing SICO POLSKA 87 media walls EXACT 124 medias REPROGRAF SA 52 medical PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 medical scrubs PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 mefu laminator 1700 f2 ALMA TREND 44 membrane heat presses DRUCKTECH KFT 80 memo CARTAMUNDI 60 menu cards BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 FOTO LAB 139 menuboard Leddex LTD 126 mesh DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) DRUKARNIA BERG 144, 146 HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 LAMBDA 93 mesh grid HOUSE OF PRINT 125 metal USHAWA SP. Z O.O. 192 metal and plastic accessories KAKADO SP.J. 93 metal ball pens ASGARD SP. Z O.O. 72 metal ballpens KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 159 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH metal bars for poster calendar FERNIKO SP. Z O.O. 92 metal keychains MCC 191 metal pens MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 metal pens with engravings AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 metal stands GALMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO121 HANDLOWE metal tinboxes ARTBOX 117 metallic print (chrome effect) DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW microfiber KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 microfibre cloths ALBINEX SP. J. 117 mild solvent ink AMT PRODUCT 90 milling EBBOX Sp. z o.o. 180 milling machine cnc JUBILEX s.j. 81 milling plotters MEGAPLOT 86 milling router cnc professional atc cutter SERON POLSKA 83 min 20 psc KUNSZT 131 mini twister MODE SA 129 mini windfighter FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 mini-pallet note blocks with imprint FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 mirrors BADGE4U 166

mobile agenda MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 mobile apps VISUALPROMO KAROL SKOCZEK 21 mobile exhibition booths Iteco Sp. z o.o. 125 mobile phone accessories / computer accessories VIM SOLUTION GMBH 55 mobile questionnaire MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 mobile rings BADGE4U 165, 166 mobile service MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 mobile stage 8 x 6 Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency mobile voting MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 mobiles P.W. R.MAJEWSKI 154 mocarz air – compressed air MOCARZ.eu 160 mocarz cleaner – spray adhesive remover MOCARZ.eu 160 mocarz universal - universal cleaning and maintenance MOCARZ.eu 160 modular DRUKARNIA BERG 144 modular embroidery machines melco AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 modular furniture ADSYSTEM 121 moisturizing STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 52 money idea specializes in factoring IDEA MONEY S.A. 58 monitor risers/ laptop supports FELLOWES POLSKA SA 131 monitoring and debt collection. its offer for smes IDEA MONEY S.A. 58 monitors for a photo and video editing EIZO Polska (ALSTOR Sp.j.) 50 monthly magazine POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 39 “ŚWIAT DRUKU” monthly magazines poligrafika /opakowanie ALFA-PRINT SP. Z O.O. 135 mosaic 3d GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA 75 mouse mats KUNSZT 71 mouse pads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 AXXEL SP. Z O.O. 136 BADGE4U 165 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14, 18 FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 mouse pads and desk mats TIK 156 mousemats SPS(EU) LTD 162 mousepads with palm and wrist support FELLOWES POLSKA SA 131 mprofi.pl - app for communication with event participants MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O. 120 mugs ANB House of Gifts 18 AVANT FABRYKA PORCELITU 41 BIC Graphic Norwood Europe 157 Ceramika Tułowice 41 COMPLEX DRUK import produkcja i druk gadżetów 42 reklamowych DABA Ceramika Reklamowa 42 DABA Ceramika Reklamowa 42 ELITA S.J. 174 FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 IMI PARTNER A.S. 69 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MART Ceramic 42 MAXIM 42 MERX TEAM POLSKA 68 MS TWORZYWA DLA DOMU 160 OMEL 42 REDA Polska Sp. z o.o. 73 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 SPIROPRINT SP.J. 32 WAZA S.C. 42 mugs (porcelain) FRIENDS SP. Z O.O. 22 mugs and thermoses AWA Design sp.z o.o. 43 mugs in different designes LABOPAK SYSTEM 61

multi scarf LOGOSMYCZ.PL MARIUSZ WINNICKI, DOMINIK 175 SOKOŁOWSKI S.C. multichannel campaign EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 multicolour pencils KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 multifinishers AMAGRAF 48 multifunction printers AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) multimedia EVENTROOM 57 multistick labels RASTER 75 multistickers BADGE4U 165, 166 multitools EXPEN S.C. 30 name badges BADGE4U 166 namebadges BADGE4U 165 nano-pigmented inks CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 national flags MMG FLAGI 59 natural and sythetic chamois KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 natural candles NIKKA HANDMADE 74 natural leather and organic WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) natural soap NIKKA HANDMADE 74 neodymium and ferrit magnets EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO 180 neodymium holding msgnets EURO MAGNESY SP. J. /POLJOT EURO 180 neoframe - textile advertising system LITEX PROMO SP. Z O.O. 126 neon signs KAPILAR-REKLAMA 125 neon transformers AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI 124 SPÓŁKA JAWNA new and used machines leasing ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 new and used vehicles leasing ACTIVUS - BROKER LEASINGOWY 58 new ecological line KUNSZT 193 non books PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 non woven bags ECODIRECT SP. Z O.O. 189 non-woven bags SIM KOŁO 161 nordic walking poles SPOKEY SP. Z.O.O. 175 note-books DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 notebooks ASGARD SP. Z O.O. 72 ASS3 71 ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 BMT REKLAMA BŁAŻEJ TWIRBUT 75 CAPIRA 22 CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 EXPEN S.C. 30 I-DROPS SP. Z O.O. 71 JOTAN 71 KUNSZT 159 LEDIBERG SP. Z O.O. 71 LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 NOTEDECO S.J. 29, 31 OpenPrint.pl 140 PromoNotes 27 WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o. 72 WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 notebooks on wooden pallets NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 notecalendars PRESI.PL 141 notepad with elastic band DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 notepads KUNSZT 131 KUNSZT 19 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa WYDAWNICTWO SCRIBA 72


oven mittens RADECKA LUCYNA RADECKA 161 over - printed envelopes NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 owv DRUKARNIA BERG 144, 146 owv films DYSKRET Sp. z o.o. 91 packages HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 packaging BLUEPOS SP. Z O.O. 136 Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 DrukarniaSpeed.pl 138 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 packaging and display PARIO PRINT SP. Z O.O. 140 packaging boxes- binding solid board and paperboard corrugated ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 packaging design Muwo Sp. z o.o. 20 packaging designs ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 44 packaging production TOP MARKETING ANETA SOWA - TOP GADŻETY 118 packaging products BUSTER SP. Z O.O. 18 packaging solutions Newtown Tapes and Adhesives 82 packaging tapes ASTAT 89, 91 packagings FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 “PRINTINGMACHINE” 82 pad printing TOPQ 170 pad printing consumables COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 pad printing machines COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 padprinting Centrum Nadruków i Reklamy 183 page flags PromoNotes 27 painting&drawing accessories ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 paintings on canvas D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 pallet EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 pallet covers SUPPORT-GROUP print&design 181 panels REKLAMOWY.CO 21 pants JAMES ROSS COLLECTION 114 LAMBESTE SP Z O O 114 S2 DISTRIBUTION 106 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 paper LAMBDA 93 PALSA 72 PANTA SP Z O.O. 93 VIC SP. Z O.O. 190 paper and cardboard KAKADO SP.J. 93 paper articles ASTRA S.A. 157 paper bags ALLBAG - ALLPRINTS 187 AWIH 187 DELFIN 25 IN DUPLO S.C. 118 IN DUPLO S.C. 118 KOMPOL SP. Z O. O. 190 NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 WEDIA-ANN SP.J. 67 paper bags with print EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 paper cubes NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 paper cups WEDIA-ANN SP.J. 67 paper cups with logo rainbow cups 20 paper cutters AKONDA 44 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ 49 PASTUSIŃSKI

papers AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 ALNUS SP. Z O.O. 135 EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 INTEGART SP. Z O.O. 77 paperweights HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 paraffin candle ADPAL 182 parking timers PromoHouse 73 parts SERVICE CALL S.C. 147 VIA COLOR SP. Z O.O 52 patch LEMA 3D 41 patches HAFTKOM EWA SADOWSKA, KAROLINA SADOWSKA S.C. 62 payment method dedicated for advertising and printing industry inviPay.com 59 pcv / glass with printing F.P.H. “LUX-POL” Ludmiła Wolek 33 pcv boards LABO PRINT S.A. 146 pcv cable INTERAUTO SP. Z O.O. 159 peelers MS TWORZYWA DLA DOMU 160 pen advertising SADPEX S.J. 32 pen loops LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 pen with stamps COLOP POLSKA 84 pencil case LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 pencil cases ARTENS 156 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI pencil wit crystal TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 pencil-cases P.W. R.MAJEWSKI 154 pencilcases P.W. R.MAJEWSKI 182 pencils AdPen 27, 30 AMEX STATIONERY SP. Z O.O. 27 KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 RITTER PEN 31 pendant TISSO-TOYS 61 pendants LEMONIQ 33 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 pendrive CITRON European USB Warehouse 53 pendrive 3d Pro-USB oraz GIFT STAR 99 pendrive in glass DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy pennants MMG FLAGI 59 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 pens AdPen 27, 30 ANB House of Gifts 18 CAPIRA 22 DESYGNA 28, 30 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151, 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW EXPEN S.C. 30 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MERX TEAM POLSKA 68 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 MULTIBRAND Importer Długopisów Reklamowych 31 PATERS Design 171 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 PrimaPartner.pl 68 PRODIR S.A. 31 PRODIR S.A. 31 PROMEDIA.PL 100 RITTER PEN 31 SPIROPRINT SP.J. 32 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 32 TADEO TRADING SP. Z O.O. 21 TRODAT POLSKA 131 VIVA PLUS II JOANNA KOWALCZYK 32 pens (plastic & metal) FRIENDS SP. Z O.O. 22 pens engraved FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14

list of companies by products

notes DRUKOMAT 138 SUPPORT-GROUP print&design 181 notrecommend GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 number bibs ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 number plate frames GÓRECKI SP. J. 167 occasional gifts TRYUMF SP Z O.O. 192 offer files FIRMA SPRINT PRINT S.C. 138 VAUPE SP. Z O.O 23 office AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 office accessories PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 office articles FRIENDS SP. Z O.O. 22 office printers AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) office supplies HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 offset GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 OFICYNA DRUKARSKA - JACEK CHMIELEWSKI 140 WARSZAWA offset print GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 offset print - full service NC KOPERTY SP. Z O.O. 163 offset printing ADVER MEDIA 142 GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O. 140 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142 offset printing up to b1+ DrukarniaSpeed.pl 138 offset products PromoNotes 27 ofset printing HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 oki printers EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 omnichannel EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 omniframe MAXIMEDIA 126 one way vision films HOUSE OF PRINT 125 one-way-vision LAMBDA 93 online ad ALL BIZ SP. Z O.O. 70 online marketing ALL BIZ SP. Z O.O. 70 openers LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 optic IMI PARTNER A.S. 69 orders NORDHORN SP. Z O.O. 115 organisers SALVE POLSKA 171 organizer ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58 organizer of polish car wrap championship EUROPEAN MEDIA GROUP 38 organizers ECI TRADE SP. Z O.O. 22 I-DROPS SP. Z O.O. 71 POP TIME SP. Z O.O. 127 other cotton products MART’S BAGS 189, 190 others usb Pro-USB oraz GIFT STAR 99 outdoor INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 outdoor accessories TEXET POLAND SP Z O.O. 116 outdoor advertising M&M REKLAMA I PROMOCJA 20 outdoor equipment IMI PARTNER A.S. 69 outdoorsystems EXACT 124 outsourcing TRAFFICA SP.J. 165

245


list of companies by products 246

pens with imprint DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with individual clip shape DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with metal tips DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with print AGAMI PHU MIROSŁAW TKACZYK 27 VENTANA 16 pens with prints DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 157 PRODUCENT DŁUGOPISÓW pens with stamp MODICO - SUN STAMPER 131 TRODAT POLSKA 131 pensil cases DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136 perforated blocks Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 personalization on-line Packaging Factory sp. z o.o. 20 personalized 3d crystals Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 personalized books and comic books DIRECT CHANNEL SP. Z O.O. 60 personalized chocolates COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 MM Brown Group SA Sp. K. 176 personalized gifts OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o. 53 personalized prints DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 137 Sp. z o.o. personalized url (purl) EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 personalized video EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 18 perspex ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. 146 pertinaxes P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA pharmaceuticals products SALVE POLSKA 171 pharmacy and vets uniforms - choose from traditional white PRO MEDIA MEDICA - Pro Media Sp. z o.o. 95 phone accessories SPS(EU) LTD 162 phone cases BOOGIE 58 phone screen cleaners AXXEL SP. Z O.O. 136 photo Photogenica sp. z o.o. 129 photo album BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 photo assignments Photogenica sp. z o.o. 129 photo books NAJLEPSZEFOTO.PL 129 photo books and companies’ presentation materials. FASTBINDPOLSKA.PL / TOMACO-INTRO SP. Z O.O. 138 photo calendars NAJLEPSZEFOTO.PL 129 photo composer MODE SA 129 photo solutions CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 photo-wallpapers D.H.R. KONTAKT SP. Z O.O. 135 photoalbums ALNUS SP. Z O.O. 135 FOTO LAB 139 photobooks FOTO LAB 139 photocalendars ALNUS SP. Z O.O. 135 photogifts FOTO LAB 139 photography Studio Reklamy IMPRESSION 21 photos FOTOLIA LLC 129, 130 piap catalogue PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 39 piap newspaper PIAP - POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 39 picnick blankets SPOKEY SP. Z.O.O. 175 pigment plotters: proofing EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 pillowcases FARO SPÓŁKA JAWNA 183

pins AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER. 167 COM) ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 SOLARON 95 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 41 pins experts!!! POLYPINS AG 95 piques TEXET POLAND SP Z O.O. 109 planners LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 planning MERITUM IT ŁUKASZ ENGELMANN 120 plano sheets PRESI.PL 141 plants LABOPAK SYSTEM 61 plastic KUNSZT 60 LENIAR SP.J. 22 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. plastic advertising bags KOMPOL SP. Z O. O. 190 plastic bags AWIH 187 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 plastic bags and materials AP HOLDING S.A 187 plastic buckles and other components BATKIEWICZ SP. J. 173 plastic cards Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online 136 CARTPOLAND 136 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 plastic kitchen appliances made in poland MS TWORZYWA DLA DOMU 160 plastic mugs SPS(EU) LTD 162 plastic pens DESYGNA 28, 30 PRODIR S.A. 31 RITTER PEN 31 plastic pockets RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 179, 181 plastic processing PLEXITECH 179 plastic products ASTRA S.A. 157 plastic tokens - printed ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 plastics WILER 187 plastics. ALEXANDER 155 plastisol inks APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 plastisols for screen printing on textiles TROMAR SP. Z O.O. 94 plates BIL-CUP SZYMON SIKORA 191 SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 playing cards ALEXANDER 149 CARTAMUNDI 60 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. 152, 158 MS SP. Z O.O. 95 plexi Leddex LTD 126 plexi keychains A&J AGNIESZKA POLAK 40 plexi products P.P.H.U. ARTPLAN 180 plexiglass WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) plotters AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 91 GRAVOTECH SP. Z O O. 85 SERVICE CALL S.C. 147 VAS 163 plotters & printers MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 plotters and printers solvent VIA COLOR SP. Z O.O 52 plotters printing FASTCOM PLOTERY 50 plotters summa ALMA TREND 44 plush toys AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 pneumatic WINDBAL 33 pneumatic gates AVIOTEX KKC 32

pneumatic laminators COLOR GROUP 79 pocketmedia AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska 17 poi ARPLEX Wyroby z pleksi 17 poker CARTAMUNDI 60 poland’s leading producer of certified ecological bags. www.ecopack.pl www.cottonstore.pl ECOPACK 189 polar JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 SzyjemyReklamowe 116 polar fleece HARVEST SP. Z O.O. 113 TH CLOTHES 117 polar fleeces JAMES ROSS COLLECTION 114 poligraphic films Hanami ARGO S.A. 139 polish manufacturer of led displays AKB-POLAND 121 polo ADLER CZECH A.S. 101, 111 ALTER GRAF 102 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 EUDARCAP 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 INNOVA SPA 114 JAMES ROSS COLLECTION 114 JHK - PROMOEFEKT 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LAMBESTE SP Z O O 114 NORDICLOTHING 105, 115 P&T 115 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PP Europe 115 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106 S2 DISTRIBUTION 116 STEDMAN GMBH 108, 116 SzyjemyReklamowe 116 TH CLOTHES 117 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 poloshirts FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 polyester fabrics JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 polyester tape Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 pop up wall MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 pop-up LAMBDA 93 popup ADSYSTEM 121 portfolios JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 pos ARPLEX Wyroby z pleksi 17 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 EBBOX Sp. z o.o. 180 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 P.P.H.U. ARTPLAN 180 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 PLEXITECH 179 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 POSMMARKET 127 SUPPORT-GROUP print&design 181 ООО „ГРАНД СТИЛЬ” 22 pos accessories POP TIME SP. Z O.O. 127 pos materials ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 BLUEPOS SP. Z O.O. 136 dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 PLASTIC SERVICE S.C. 181 UDS ( UNIVERSAL DISPLAY SOLUTIONS) 181 pos printings AILAND 177 pos producent DAGO DISPLAY 177 pos production G&G STUDIO 124 pos wobblers twin-sticks FERNIKO SP. Z O.O. 92 pos/pod materials DM SYSTEM 80


print on glass SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 print uv GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 printed advertising materials POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 printed balloons EVERTS POL 33 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. 33 printed label Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 printed phone cases HS-TRADE 118 printed ribbons LENORA SP. Z O. O. 175 printed t-shirts WIKOSS SPORT 192 printed tape Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 printed tapes FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 printed videobrochures POLYPINS AG 95 printed videocards POLYPINS AG 95 printer AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| printers REPROGRAF SA 52 printers - solvent COLOR GROUP 79 printers and cutters ADP POLSKA 75 printers longier DiPrinter.com 146 printers service 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 printing ALEXANDER 149 ALNUS SP. Z O.O. 135 BIURFOL 157 BUSTER SP. Z O.O. 18 FOTO LAB 139 Studio Reklamy IMPRESSION 21 printing balloons ALBEX 32 printing cd / dvd / bd PROMEDIA.PL 100 printing ecosolvent and uv plotters VES PLOTER 83 printing house KUNSZT 19 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 57 printing maschines SICO POLSKA 87 printing materials KSERKOP SP. Z O.O. 139 printing media GRAFIKUS 194 printing of advertisements Kunke Poligrafia sp. z o.o. 139 printing on fabrics ARTTON POLIGRAFIA 169 RADECKA LUCYNA RADECKA 161 printing on flat surfaces (pvc ARW FOCUS = AUTO-GRAF SP. Z O.O. 146 printing on glass DM SYSTEM 80 printing prints DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 137 Sp. z o.o. prints KENTO 125 prints-duratrans FOTO LAB 139 printscreen TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 prizes USHAWA SP. Z O.O. 192 producer DZIEDZIK 180 producer of promotional clothes WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 producer of towels with all kind of technologies AGLIKA TRADE LTD. 183 producer of wall calendars dobra-drukarnia.pl 137 producers of calendars ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 product displays ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 POP TIME SP. Z O.O. 127 product displays and feeders ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177

production GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 TARO SP. Z OO 194 production and assembly DPSdruk.pl Drukarnia Wielkoformatowa 3M™ MCS™ 143, 146 Warranty Qualified Manufacturer production and installation: ADD-ART 121 production of packaging BUSTER SP. Z O.O. 18 production of plastic cards POLSKIE KARTY 134, 141 production printing RICOH POLSKA SP. Z O.O. 46, 47, 52 production printing systems AMAGRAF 48 production: mugs printed FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 18 products BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 CLIPPER PROMOTIONAL PRODUCTS 27 name page SALVE POLSKA 171 products with felt Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan 171 Buńko products with marking: umbrellas INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 products with printing service ANDA PRESENT GROUP 64 products: diaries WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 profailing; service COLGRAPHIX BV 146 professional electric automatic presses ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 professional equipment for production digital printing BEN DEVELOP 49 professional milling routers InfoTEC CNC 81 professional presentations power point PREZENTIKA 96 professional tools for signmakers WMT Baltic SIA 84 profile mailing services POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 profile-3d 3D SYSTEM Krzysztof Jędrzejewski 87, 88 profiles GET NOTICED SP.Z O.O. PLANE POLSKA SP.K. 125 progresso KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O. 25 project management LEA24 sp. z o.o. 120 projectors EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 76 promo apparel AVALON SPORTSWEAR 169 promo giveaways KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O. 123, 125 promotion-drink.com NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 promotionexpo gift & premium OPS 57 promotions Strategia FM - Event Marketing and Public Relations 57 Agency promotionswear & workwear T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 promotiontrade exhibition (pte) OPS 57 proofing EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 protection paper COLGRAPHIX BV 146 protection paper tapes APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 protection tapes Newtown Tapes and Adhesives 82 proximity cards CARTPOLAND 136 pu bookbinding material PALSA 72 pull-overs TH CLOTHES 117 punches P.P.H. MICHAEL PRACOWNIA WYKROJNIKÓW MICHAŁ 96 ŚLIWA punching WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 puppet LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 purchase MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51

list of companies by products

posm DZIEDZIK 180 HAPPEN HOUSE Sp. z o.o. 19 posters COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 DRUKARNIA BERG 144 DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 Drukarnia PIGA.PL 138 Drukarnia Wydruk J. i B. Baran sp.j. 138 DRUKOMAT 138 OpenPrint.pl 140 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa PRESI.PL 141 SUPPORT-GROUP print&design 181 VIPERPRINT SP. Z O.O. 142 posters in warsaw busses MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 pouches made of foamed fabric for laptpops P.W. R.MAJEWSKI 154 power bank CITRON European USB Warehouse 53 Pro-USB oraz GIFT STAR 99 USB System 99 MemoRabbit 99 AMC GROUP! 17 ASGARD SP. Z O.O. 72 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 PrimaPartner.pl 68 power suplly Leddex LTD 126 power supplies ALULETTER 87 ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 91 powerbanks AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 68 GiftHouse International BV 55 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 SDI GIFTS S.R.O. 161 VIM SOLUTION GMBH 55 powerbar usb Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powercube extended usb Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powercube original usb Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powerextension Alloca.pl/Figaro Corporation 53 powerink AMATEC Polska Sp. z o.o. 84 powerusb cable Alloca.pl/Figaro Corporation 53 pp woven bag FRASPO 190 pp woven bags VIC SP. Z O.O. 190 pqi Pro-USB oraz GIFT STAR 99 pre-press ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING Co 167 presentation cases OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 presentation folders PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL drukarnia 140 Internetowa presentations prezi PREZENTIKA 96 presenters Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant 171 Stefan Buńko press ALMA TREND 44 press advertising Muwo Sp. z o.o. 20 press for displays SOFTPLAST 83 press-walls Iteco Sp. z o.o. 125 preventative stamp BARAŃSKI - INTROLIGATORNIA.NET 149 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 20 price rails POP TIME SP. Z O.O. 127 print HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 MemoRabbit 99 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 print e-commerce iwarePRINT 120 print management AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER)

247


list of companies by products 248

purses P.W. R.MAJEWSKI 182 puzzles ASTOM 74 pvc boards DRUKOMAT 138 pvc boards with print DRUKARNIA BERG 144 pvc foams EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O. 92 pvc foil and hard pp foil sheet PANTA SP Z O.O. 93 pylons KAPILAR-REKLAMA 125 REKLAMOWY.CO 21 quick pick new generation toothpick NEW PICK SP. Z O.O. 96 quilting fabrics. F.H. DAVIS 147 quilting machines HAFTEX 81 radio RADIO PASJA 39 raingauge BOTT sp. z o.o. 157 rainlite FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 ral products Serix Waldemar Kitala 170 raport branżowy pbs leading magazine and advertising industries 21 years successfully promotes RAPORT BRANŻOWY 39 rasant AMANN SP Z O.O. 90 ratchet tie down INTERAUTO SP. Z O.O. 159 reci KARTIER 79 recreation-oriented products ESC art GmbH 149 reflective emblems THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 reflective key rings LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 reflective lanyard F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 reflective stickers LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 reflective vests LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 rental. DOCFILM.PL 95 resin figures P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 restaurant candle ADPAL 182 retail display solutions DAGO DISPLAY 177 ООО „ГРАНД СТИЛЬ” 22 retro products SOLARON 95 reusable bag FRASPO 190 reusable cold pack ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW 117 PLASKACZ reusable heat pack ABC-N PLUS S.C. ZBIGNIEW ZIEMBA, PRZEMYSŁAW 117 PLASKACZ reuseable woven and non-woven polypropylene bags KOMPOL SP. Z O. O. 190 rhinestone motif ARLENA 62 ribbons FSR Fajne Smycze Reklamowe 174 HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 ribbons with customer logo HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158 rich media creative G&G STUDIO 124 rigid boxes ART-BOX SP.Z O.O. SP.K. 117 ringbinders AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 rip software PLUS DIGITAL 51 rn special frames APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 roadshow GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 roalnd printers for eco KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82

rocking toys FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI roland versaexpress rf-640 ALMA TREND 44 roll and flatbed & ink offer. VES PLOTER 83 roll and flatbed cutting plotters graphtec. VES PLOTER 83 roll cutter AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| roll laminating machines Hanami ARGO S.A. 139 roll printers FUJIFILM SERICOL POLSKA SP. Z O. O. 50 roller and table laminators COLOR GROUP 49 roller pen MIRANEX SP. Z O.O. 31 rollerball PRIME LINE 31 rolls to ticket machines prints DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 137 Sp. z o.o. rollups ADSYSTEM 121 COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 DRUKARNIA BERG 144 DRUKARNIA BERG 146 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 EXACT 124 KENTO 125 LAMBDA 93 Mitko Sp. z o.o. 126 MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 roly FITCHOICE.EU SP. Z O.O. 19 rotary hooks DAKO VRT.GUNOLD 62 rtv and agd devices. CTM GROUP 18 rubik’s cube DOMICO 96 rubik’s flashlight DOMICO 96 rubik’s usb DOMICO 96 rulers PRAŻMOWSCY S.C. 161 rygid boxes SUPPORT-GROUP print&design 181 sachets PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 sachets „pillow” PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 saddle stichers AMAGRAF 48 safebrella FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 safety band Siband.pl 63 safety films and security films FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 sales support LEA24 sp. z o.o. 120 sample holders DELFIN 25 samples BIURFOL 157 VAUPE SP. Z O.O 23 sandwich maker ADLER EUROPE GROUP 43 saschets NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 satin ribbon ELITA S.J. 174 scanner AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| scanners AXON SOLUTIONS - ABM SYSTEM PRINTING 48 SOLUTIONS (XEROX BUSINESS PARTNER) scarves BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 174 BRAND PROMOTION CZ S.R.O. 112 GĄSIENICA.PL 174 MALAVI Sp. z o.o. Sp.k 115 PROMO-HOUSE 22 scenarios and copywriting PREZENTIKA 96 scented gadgets MTM INDUSTRIES Sp. z o.o. 193 school articles ARTENS 156 school bags DAZAR Sp. z o.o. Sp. K. 136

scraper ALTIVO 40 scratch cards PRESI.PL 141 screen KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 screen and pad printing inks HEDPES Advanced Printing Supplies 92 screen printing CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 D-TRANS “D4ZONE” 169 GOMA AGENCJA REKLAMOWA MARIUSZ MARKUT 15 HEDPES Advanced Printing Supplies 92 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. 170 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 P.P.H.U. ARTPLAN 180 PAAR HAFT SITODRUK 170 PLEXITECH 179 POD FILARAMI 186 Printes.pl 168, 170 “PRINTINGMACHINE” 82 T&P Biuro redakcyjne 39 T&P Czasopismo branżowe 36 TOPQ 170 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 screen printing chemistry API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 screen printing equipment DRUCKTECH KFT 80 screen printing inks API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 ROMANIK 82 screen printing machines PRINTEX UE S.C. 52 ROMANIK 82 screen printing maschines Hein Walz GmbH Textilmaschinen SCHENK 51 screen printing presses API.PL SPÓŁKA Z O.O. 169 screen transfer TOPQ 170 screenprinting machines APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 sealing wax KALANDER CZERPALNIA PAPIERU KATARZYNA 25 BAKALARCZYK seals VERA HOLOGRAMY 63 seals for profiles IDEAL PPHU EWA ZIELIŃSKA-KUJAWA 90 seasonal greetings ART NUVO 25 seats INVENTINI SP Z O O 125 securities ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 security labels LASER-POLSKA 63 VERA HOLOGRAMY 63 security papers VERA HOLOGRAMY 63 security printing LASER-POLSKA 63 security prints&papers PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH security tapes FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 self- sticking pockets PRAUT M. K. KONKEL 24 self-adhesive blocks KUNSZT 159 self-adhesive foils ANTALIS POLAND SP Z O.O. 90 INTEGART SP. Z O.O. 77, 146 self-adhesive magnetic tapes ROLLFIX 94 self-adhesive plates NOTEDECO S.J. 29, 31 self-adhesive tapes ROLLFIX 94 self-tie LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 PHU LIZARD JAROSŁAW SUSKI 119 selfadhesive notepads NOTEDECO S.J. 29, 31 selfie stick. AMC GROUP! 17 semi-automatic printing press for surface print GREYMETAL 48 serafil AMANN SP Z O.O. 90 service COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49


skin KUNSZT 60 skydancers & airboards TENT GRUPA SP. Z O.O 128 sledge SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 24 sleeveless S2 DISTRIBUTION 106 slimlite FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 slimstand easy EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 slippers FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI small domestic appliances - kettles MEGABAJT SP. Z O.O. 55 small giveaways REDA Polska Sp. z o.o. 73 smart cards Cardilla | Drukarnia kart plastikowych online 136 smart goggles RASTER 75 smartbbox3d EINITY spółka z o.o. 158 smartphone case LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 smartphones & pc accessories MEGABAJT SP. Z O.O. 55 smartphones cleaner KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 smartphones with full color graphics AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 smartwatches AMC GROUP! 17 EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 snow showel GÓRECKI SP. J. 167 soap engraved gifts NIKKA HANDMADE 74 soap with logo NIKKA HANDMADE 74 soaps IMCA S.C. 74 Kosmetyki z Logo 74 soccerball GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 socks NORDHORN SP. Z O.O. 115 soft or semi-hard pvc foil roll PANTA SP Z O.O. 93 softbook SOFTGRAF 70 softcms SOFTGRAF 70 softcode framework SOFTGRAF 70 softshell ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 JAMES ROSS COLLECTION 114 LAMBESTE SP Z O O 114 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 S2 DISTRIBUTION 106 SzyjemyReklamowe 116 softshell jacket S2 DISTRIBUTION 116 softshell jackets CTM GROUP 18 EUDARCAP 113 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 softshells and jackets TH CLOTHES 117 softtouch SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 softwar web to print DKS 50 software AGRAF Sp. z o.o. |Summa, Colortrac, MuchColours, 75 Canon| CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 GRAWCOM SP.J. 86 SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 VIA COLOR SP. Z O.O 52 solar control films FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 solid board packaging TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 solution for part handling during marking process. CLOOS-POLSKA SP. Z O. O. 60 solvent COLOR GROUP 49 PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 solvent films ROMANIK 82

solvent ink’s POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 solvent inks Zinart Sp. z o.o. 147 solvent plotters roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 solvent printers CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 solvent printing ADVER MEDIA 142 solvent printing ploter’s POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 souvenirs MID OCEAN BRANDS POLSKA SP. Z O.O. 73 PRAŻMOWSCY S.C. 161 SILICON SRL 68 Studio Reklamy IMPRESSION 21 souvenirs made of wood USHAWA SP. Z O.O. 192 souvenuir set PROMO-HOUSE 22 spare parts KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 spareparts for lfp CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 spatulas MS TWORZYWA DLA DOMU 160 speakers VIM SOLUTION GMBH 55 special orders PRAUT M. K. KONKEL 24 special orders pvc/pp PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 specialist workwear Drukarnia MBM 112 spectacle cases ALBINEX SP. J. 117 spirit levels with imprint FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 spocket classic SPOCKET.PL 162 spocket classic plus - ultraslim wallet made of tyvek SPOCKET.PL 162 spocket mini SPOCKET.PL 162 spocket mini plus SPOCKET.PL 162 sponges KAJA - JAKUBASZEK SP. J. 153 sport BIC Graphic Norwood Europe 157 S2 DISTRIBUTION 106 sport & car acion cameras MEGABAJT SP. Z O.O. 55 sport articles ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 sport bags PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 sport clubs HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 sport clubs clothing HBM TUNING CENTER MARCIN JACH 175 sport cups P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 sport drinks logo FRESHDRINK 176 sport medals MCC 191 sport pants LAMBESTE SP Z O O 114 sport trophies TRYUMF SP Z O.O. 192 sports bags PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 sports balls with your logo GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 sports bottles SPS(EU) LTD 162 sports gadgets GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 sports memorabilia TRITON 162 sports trophy WIKOSS SPORT 192 sportswear AVALON SPORTSWEAR 169 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 Fabor 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 NORDICLOTHING 105, 115 R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 STEDMAN GMBH 108, 116 TH CLOTHES 117 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60

list of companies by products

PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 Polish Specialities Sp z o.o. 147 SERVICE CALL S.C. 147 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) service and supplies for digital printing VIA COLOR SP. Z O.O 52 service catering FIESTA CATERING 56, 57 service mutoh/roland/mimaki ADP POLSKA 75 service of printing machines SICO POLSKA 87 services guillotine Ibico.pl Mariusz Kulisiewicz 51 services: hard case-in and wire-o binding WYDAWNICTWO TELEGRAPH SP. Z O.O. 72 servis KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 sewing STRUS SJ 116 sewing garments under the order Drukarnia MBM 112 sewing machines SOFTPLAST 83 sewing shop TOPQ 170 sewn catalogs DRUKARNIA INTERNETOWA EULOTKI.COM 137 sewn-in lanyards ZPH NOWATEX 173 shelf support ESSENTRA SP. Z O.O. 92 shelfliners-shelfstopers PLASTIC SERVICE S.C. 181 shelftalkers AILAND 177 shelved - displays EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 shirts ALTER GRAF 102 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 14 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106, 116 TH CLOTHES 117 shop equipment ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177, 178 shop in shop DAGO DISPLAY 177 shop-in-shop solutions ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 177 shop-in-shop systems ARTPLEX S.C. JERZY KALINOWSKI 178 shopexpo retail solutions OPS 57 shoppers C.I.F.R.A., S.L. 54 shopping bag FRASPO 190 shopping bags HAPPY FORM JOLANTA RUSIŃSKA 43 short pants LAMBESTE SP Z O O 114 showcases EBBOX Sp. z o.o. 180 MAGIT 20 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 94 sign making films SAFEX SPOL. S R.O. 94 sign system SIGNET SIGN SYSTEM / Domax 64 signflex MAGIT 20 signs and banners welders ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 silicon articles JELLYSHOP.EU 194 silicone ROSNOWSKI GIFT 161 silicone wristbands GIFT STAR 172 silk screens K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 silkscreen POD FILARAMI 186 silkscreen printing Centrum Nadruków i Reklamy 183 sizal cable INTERAUTO SP. Z O.O. 159 ski goggles BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 ski helmets BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157

249


list of companies by products 250

squeegees HEDPES Advanced Printing Supplies 92 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 stabila folding rulers FOCUS GROUP MARZENA STOLARCZYK 19 stamp ink TRODAT POLSKA 131 stamp production machines COLOP POLSKA 84 stamps ARTMEDAL/MENNICA JURAJSKA 156 COLOP POLSKA 84 GRAWCOM SP.J. 86 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 MODICO - SUN STAMPER 131 TRODAT POLSKA 131 VENTANA 16 WAGRAF 131 stamps in klape KUNSZT 159 stand-up holder PANTA PLAST SP. Z O.O. 25, 26 standard and individual shapes KUNSZT 193 standart ballons AVIOTEX KKC 32 stands ADSYSTEM 121 AILAND 177 AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J. 136 ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 DZIEDZIK 180 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ 61 MIROSŁAW ŁAPCZUK & MACIEJ RACZKOWSKI KENTO 125 MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. 93 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 PLEXITECH D. MADRY, J. WASIELA SP. J. 181 POSMMARKET 127 SUPPORT-GROUP print&design 181 TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. 141 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 128 starting numbers BOTT sp. z o.o. 157 stationary and tailor made solutions) SWAROVSKI INTERNATIONAL DISTRIBUTION 148, 149 stationary balloons OMEGA BIS 33 stationery LEUCHTTURM1917 GMBH & CO. KG 25 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 POLSKI DRUK PUBLISHING SP. Z O.O. 141 stationery articles ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 stationery products - rulers made in aluminum LENIAR SP.J. 22 stationery sets SADPEX S.J. 32 statues POLCUPS SP. Z O.O. 192 TRITON 162 statuettes COLUMBEX - SPORT 191 DECOR - Witold Śliwiński - Zakład Usługowo191 Wytwórczy HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 statuettes on request Statuetki 3D • Kryształy3D.pl 182 stazy DARMAR PRODUCER OF MAGNETS, DARMAR 150 PRODUCENT STAZ I MAGNESÓW stearin candle ecological ancestry ADPAL 182 steel cable INTERAUTO SP. Z O.O. 159 stencils HEDPES Advanced Printing Supplies 92 stend AVIOTEX KKC 32 stickers 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 132, 149 ALTIVO 40 COPY GENERAL SP. Z O.O. 133, 136 drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO 137 DRUKARNIA VIPER SP. Z O.O. 138 FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 PRESI.PL 141 stickers 3d LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO s.c. 160 stickers on cash registers dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124

sticky cleaners BADGE4U 165 sticky notes PromoNotes 27 stitch & print international STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 stochastic screening DrukarniaSpeed.pl 138 stock photographs DEPOSITPHOTOS INC. 129 stoneware AVANT FABRYKA PORCELITU 41 storage logistics BUSTER SP. Z O.O. 18 streamline esl hpq lo SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 streamline mut lo SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 streamline txd SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 streamline ultima hp lo SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 stressball GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 stretch film FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 155, 158 strips POSMMARKET 127 sublimated hand band F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 “PRINTINGMACHINE” 82 sublimation COLOR GROUP 49, 79 D-TRANS “D4ZONE” 169 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 174 GIFT STAR 172 LABO PRINT S.A. 146 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 Printes.pl 168, 170 ROMANIK 82 TENT-BALONY 128 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 60 TOPQ 170 VIA COLOR SP. Z O.O 52 WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 sublimation inks Zinart Sp. z o.o. 147 sublimation inks sawgrass Grawerton ARGO S.A. 186 sublimation lanyards ELITA S.J. 174 Topsmycze.pl - BATKIEWICZ SP. J. 172 sublimation logobands ZPH NOWATEX 173 sublimation materials COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 sublimation paper TRANSFER-DRUK 94 sublimation print KOLEKCJA 159 sublimation printers Grawerton ARGO S.A. 186 sublimation printing media SICO POLSKA 87 sublimation printing on fabrics . F.H. DAVIS 147 suction pads ESSENTRA SP. Z O.O. 92 suitcases PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 191 summa cutters ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 summer jackets JAMES ROSS COLLECTION 114 sunbeds GĄSIENICA.PL 174 sunblinds with printing UNION REKLAMA SP. Z O.O. 162 sunglasses BRENDA-SPORT SP. Z O.O. 157 YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 70 superior uv af inks for ocearizona/fujiacuity DiPrinter.com 146 superior uv inks and superior h solvent inks DiPrinter.com 146 support. Polish Specialities Sp z o.o. 147 sweat-shirts TH CLOTHES 117 sweaters JAMES ROSS COLLECTION 114 sweats ALTER GRAF 102

IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104, 113 PROMOSTARS 97, 116 sweatshirts ADLER CZECH A.S. 101, 111 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 Drukarnia MBM 112 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 HARVEST SP. Z O.O. 113 INNOVA SPA 114 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LAMBESTE SP Z O O 114 PAAR HAFT SITODRUK 170 PP Europe 115 S2 DISTRIBUTION 106, 116 STEDMAN GMBH 108, 116 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 sweet gifts Packaging Factory sp. z o.o. 20 sweets COOKIE SŁODYCZE REKLAMOWE 176 ELASTO FORM POLSKA SP. Z O.O. 158 SAVAPROM SŁODYCZE REKLAMOWE 177 SŁODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA 177 swift-up system AVIOTEX KKC 32 swiss made PRODIR S.A. 31 swizz car charger ROSNOWSKI GIFT 161 swizz case & stand ROSNOWSKI GIFT 161 swizz power bank ROSNOWSKI GIFT 161 “PRINTINGMACHINE” 82 systemy wystawiennicze t-pins SOLARON 95 t-shirts ADLER CZECH A.S. 101, 111 ALEX FOX 111 ALTER GRAF 102 ARGOS Zakład Produkcji Odzieży 112 C.I.F.R.A., S.L. 54 CORPORATE IMAGE SP. Z O.O. 112 D-TRANS “D4ZONE” 169 Drukarnia MBM 112 DRUKOMAT 138 EUDARCAP 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 FIRMA GRG GRZEGORZ GURGUL 18 HARVEST SP. Z O.O. 113 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 104 ,113 INNOVA SPA 114 JAMES ROSS COLLECTION 114 JHK - PROMOEFEKT 114 JM COTTON SERVICE 111, 114 LAMBESTE SP Z O O 114 LOGOS CYMER LORĘCKI SPÓŁKA JAWNA 115 M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 NORDICLOTHING 105, 115 P&T 115 PAK-HURT SP.Z.O.O 190 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 PP Europe 115 PROMOSTARS 97, 116 S2 DISTRIBUTION 106, 116 STEDMAN GMBH 108, 116 SzyjemyReklamowe 116 TEXET POLAND SP Z O.O. 109 TH CLOTHES 117 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 69, 110 t-shirts and other gadgets for printing AGAWA.PL SP. Z O.O. 186 t-shirts producer WIB PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 163 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 t-shirts&polos WAVE GROUP 163 table mats FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 table stands DAGO DISPLAY 177 tables HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 tablet AD4U.PL (ADVERTISING FOR YOU Łukasz Kotowski) 13 LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 P.W. R.MAJEWSKI 154 tactical clothing TEXET POLAND SP Z O.O. 116 tapes MIDAR PW Dariusz Mikina 160 tapes for building letters ALULETTER 87


tickets PWPW POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW 194 WARTOŚCIOWYCH ties PROMO-HOUSE 22 tir cable INTERAUTO SP. Z O.O. 159 tissue paper PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 tissues CAPIRA 22 toalet bags P.W. R.MAJEWSKI 154 toasters ADLER EUROPE GROUP 43 MEGABAJT SP. Z O.O. 55 toiletries NIKKA HANDMADE 74 token for shop WISPLAST 41 tokens ALTIVO 40 BOTT sp. z o.o. 157 KBK 41 tools ALULETTER 87 GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. 69 IMI PARTNER A.S. 69 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 WIMATECH SP. J. (ELPLAST - NOWIPLAST 163 WIMATECH) tools for advertising production SIGNSTOOLS 94 tools for films FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 toothbrush ADLER EUROPE GROUP 43 toothpics MMG FLAGI 59 topper SUPPORT-GROUP print&design 181 torches HEINZ TRÖBER GmbH & Co. KG 193 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 totems REKLAMOWY.CO 21 touchscreens SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 towels COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 FARO SPÓŁKA JAWNA 183 LAMBESTE SP Z O O 114 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 S2 DISTRIBUTION 106, 116 SDX Towels 185, 186 toys ESC art GmbH 149 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 68 toys made of cardboard VMG SP. Z O.O. 21 trade fairs GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 38 trainings and workshops POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA 39 “ŚWIAT DRUKU” transfer MEDIA GROUP EUROPE SP. Z O.O. 170 transfer 360 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN 151 PRODUCENT DŁUGOPISÓW transfer films Grawerton ARGO S.A. 186 ROMANIK 82 transfer foils EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 transfer materials COMEC POLSKA Łoś. Sulkowska-Łoś Sp.j. 84 transfer paper TRANSFER-DRUK 94 transfer paper; sublimation ink COLGRAPHIX BV 146 transfer papers EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 86 transfer press SITA WUJA TOMA 52 transfer presses ROMANIK 82 transfer print SND PORZELLANMANUFAKTUR GMBH 42 transfer print to textile SUN CHEMICAL SP Z O.O. 141 transfer printing; MIDAR PW Dariusz Mikina 160

transferprint M&M COLOR S.C. Sitodruk i druk cyfrowy 169 transfers THERMOPATCH POLSKA SP.Z.O.O 186 transparent business cards NOTAPRESS JACEK ZUPOK 140 transparent lcd showcase Konsorcjum: Hajduk Group Sp. z o.o., 126 Modart Outdoor sp. z o.o. transport (poland + eu) MASZYNY-POLIGRAFICZNE.PL 51 travel accessories VERUS 171 travel adapters SKROSS POLSKA 162 travel and leisure gifts EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 travel bags TEXET POLAND SP Z O.O. 116 travel mugs SDI GIFTS S.R.O. 161 trays ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 PLASTIC SERVICE S.C. 181 tri ADP POLSKA 75 triangular scales LENIAR SP.J. 22 trimagic FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH 128 trimmers ADP POLSKA 75 DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 trolley tokens A&J AGNIESZKA POLAK 40 trophies HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 192 POLCUPS SP. Z O.O. 192 TRITON 162 trophies plaquettes casting MEDIAFORM 191 trophys COLUMBEX - SPORT 191 trotec laser engraving machines TROTEC POLSKA 87 trotec materials for laser engraving TROTEC POLSKA 87 trousers REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 127 S2 DISTRIBUTION 116 trymer’s POLKOS MARIUSZ KOSIOR 78, 82 tubes for alcohol FENIKS SP. Z O.O. 190 tubes in plastic and carton LENIAR SP.J. 22 tunel dryers PRINTEX UE S.C. 52 twinjet sj-1605 ALMA TREND 44 twister MODE SA 129 tyvek ROSNOWSKI GIFT 161 umbrellas ASGARD SP. Z O.O. 72 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 INVENTINI SP Z O O 125 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 MERX TEAM POLSKA 68 PATERS Design 171 PAUL STRICKER S.A (ODDZIAŁ POLSKA) 73 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 REDA Polska Sp. z o.o. 73 S2 DISTRIBUTION 107 S2 DISTRIBUTION 107 S2 DISTRIBUTION 116 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 unilateral identifier WISPLAST 41 untypical ennoblement DRUKARNIA DIAMENT S.C. 137 unusual art gifts Toys4Boys 61 usb AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 PROMEDIA.PL 100 usb accesoriess USB System 99 usb accessories USB System 99 usb chargers SKROSS POLSKA 162

list of companies by products

tapes for sublimation BATKIEWICZ SP. J. 173 tapes with print EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K. 189 target mailing services POCZTA POLSKA S.A. 164, 165 tea boxes OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 tea with tag NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 teapots RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 technical service COLOR GROUP 79 tents AB VISION 17 ALBEX 32 ICON SA 19 INVENTINI SP Z O O 125 LITEX PROMO SP. Z O.O. 126 Mitko Sp. z o.o. 126 STUDIO55 SP. Z O.O. 127 TENT-BALONY 128 textile articles ST.-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K 182 textile bags PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 188 textile plotter TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 textile printers HDP Electronics 86 STITCH & PRINT INTERNATIONAL 34 textile printing DREAMTEX SP. Z O.O. 112 Fabor 113 textile wristbands ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 63 textiles ASTRA S.A. 157 COLGRAPHIX BV 146 ENDUTEX 91, 147 IMI PARTNER A.S. 69 KUNSZT 19 LAMBDA 93 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 PF CONCEPT INTERNATIONAL B.V. 73 ROSNOWSKI GIFT 161 TEXET POLAND SP Z O.O. 116 textiles for printing 4 PRINTERS Sp. z o.o. 44 “MAGDA” Nadruki, Reklama 169 textiles with print textiles/covers WAVE GROUP 163 the umbrellas resistant to the wind AB VISION 17 the-notes NOTEDECO S.J. 29, 31 thermal mugs JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 PRAŻMOWSCY S.C. 161 SPS(EU) LTD 162 thermal plotters MEGAPLOT 86 thermal transfer GRUPA B3 SP. Z O.O. 186 PAAR HAFT SITODRUK 170 thermal transfer: flex Printes.pl 170 thermo -transfer D-TRANS “D4ZONE” 169 thermo mugs ASGARD SP. Z O.O. 72 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65, 68 thermo transfer for textile: flex PRIMAR-B KONRAD MOSKWA 93 thermoactive clothing P&T 115 thermoactive labels RASTER 75 thermoformers ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. 84 thermoforming of large elements G&G STUDIO 124 thermometers TARO SP. Z OO 194 thermomugs REDA Polska Sp. z o.o. 73 thermotransfers POLIART Thermotransfers 170 thread DAKO VRT.GUNOLD 62 three-part KUNSZT 71 threefold calendars WYTWÓRNIA DRUKÓW S.C. 142

251


list of companies by products 252

usb devices Pro-USB oraz GIFT STAR 99 usb drives ECI TRADE SP. Z O.O. 22 usb flash CITRON European USB Warehouse 53 usb flash drives SDI GIFTS S.R.O. 161 USB System 99 VIM SOLUTION GMBH 55 WILK ELEKTRONIK S.A. 99 usb memory sticks EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 usb products GiftHouse International BV 55 usb sticks GiftHouse International BV 55 JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 usb-stics KUNSZT 19 use of led ARTCLIP ADVERTISING AGENCY 18 utdoor advertising ART TECHNOLOGY SP. Z O.O. 124 uv APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 COLOR GROUP 49, 79 uv and sublimation printing KML SOLUTIONS SP. Z O.O. 82 uv cards TARO SP. Z OO 194 uv coaters AMAGRAF 48 uv digital printing Centrum Nadruków i Reklamy 183 uv inks UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 uv lamps DiPrinter.com 146 uv offset printing DrukarniaSpeed.pl 138 uv plotters roland IGEPA POLSKA SP. Z O.O. 81 uv printer SDP Solution 83 uv printer smatch spirit for gadget UVPRINTER.PL -3DPRODUCTS 83 uv printers CLDIGITAL (EUROPRINTER) 49 SCORPIO SP. Z O.O. 83 TEBA BARBARA TEODORCZYK 83 uv printers screen ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 48 uv printing ADVER MEDIA 142 DM SYSTEM 80 GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 PROMEDIA.PL 100 uv printing solution P.P.H.U. EXPO-DREW. KAZIMIERZ PACAN 180 uv spot varnish PIN SP. Z O.O 140 uv varnish ГРЕЙС 187 uv watterless printing TORRO SPÓŁKA Z O.O. 141 uv. we provide: ink VIA COLOR SP. Z O.O 52 vacuum forming P.P.H.U. ARTPLAN 180 vacuum thermoforming machines InfoTEC CNC 81 valuable and numbered prints DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE 137 Sp. z o.o. vanity bags WEDIA-ANN SP.J. 67 varnish KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z 51 O.O. varnishes K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 92 vases HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO SABINA SP. Z O.O. 181 vector images DEPOSITPHOTOS INC. 129 vectors FOTOLIA LLC 129, 130 Photogenica sp. z o.o. 129 vehicle wrapping G&G STUDIO 124 vehicle wraps ARTLAB 145 velcro standard and self-adhesive HANNAH HANNA BIEŃKOWSKA 158

vento tent with constant pressure POLTENT SP. Z O.O. 127 vertical sunblinds with printing UNION REKLAMA SP. Z O.O. 162 vests LAMBESTE SP Z O O 114 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 video FOTOLIA LLC 129, 130 Photogenica sp. z o.o. 129 video brochure POLYPINS AG 95 video screens - pc controlled RGB TECHNOLOGY SP. Z O.O. 96 videos and editorial files DEPOSITPHOTOS INC. 129 videowalls SOLIX Sp. z o.o. Sp.k. 96 viki - virtual adviser INFOKIOSKI.PL (IMEDIA JOANNA SAWICKA) 95 vine acesories IMI PARTNER A.S. 69 vinyl LAMBDA 93 vinyl cutters GRAWCOM SP.J. 86 PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 vip visiting cards with foil blocking ГРЕЙС 187 vip-calendars ATEKO HANNA ŁYCZKOWSKA 18 visitcards ALNUS SP. Z O.O. 135 visor HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 visual MAGIT 20 visual advertising ARTLAB 145 visual information systems CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 80 visual magnetics MAXIMEDIA 126 visual merchandising G&G STUDIO 124 vitamin in can NAPOJEREKLAMOWE.PL 176 volleyball GRANDE Agnieszka Wrzesińska 175 voven labels MIDAR PW Dariusz Mikina 160 w2p iwarePRINT 120 wall DYSKRET Sp. z o.o. 91 wall calendars dobra-drukarnia.pl 137 KUNSZT 71 wall clock WAGA S.C. 194 wall clocks JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 LIKOR EAST-WEST PROMOTION 194 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31 wall mounted frames ALUMAST S.A. 59 wallart LAMBDA 93 wallets JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 159 MARTEX ZAKŁAD WYROBÓW KALETNICZYCH JERZY 160 MARCINKOWSKI P.W. R.MAJEWSKI 154 PATERS Design 171 Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant 171 Stefan Buńko SALVE POLSKA 171 STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ 162 WOJEWODZIC 171 wallets and gadgets everyday VERUS 171 wallpaper SATORIDRUK.PL Pomorski Wodyński Sp. Jawna 21 wallpapers DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR Barbara 91 Wieczorek) INTEGART SP. Z O.O. 77, 146 walls EXACT 124 warehousing TRAFFICA SP.J. 165 warsaw football academy POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 38 watches JETT STUDIO SP. Z O.O. 55 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 31

PRIME LINE 31 TARO SP. Z OO 194 water base APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 169 water based and uv wide format and a3 printers for ga applications CANON POLSKA SP. Z O.O. 49 water bottle speaker DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 water bottles PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 69 water for fair FRESHDRINK 176 waterproof fabrics JOKER HURTOWNIA TKANIN 92 wear R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 web service REKLAMA.PL 39 web to print MNUMI 120 web-to-print iwarePRINT 120 web2print iwarePRINT 120 websites GRUPA INFOMAX - Agencja Reklamowa 19 welding machine seamtek 36 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 81 weldings SCORPIO SP. Z O.O. 83 wellness items IMI PARTNER A.S. 69 wheel covers GÓRECKI SP. J. 167 wide format KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 51 POLSKA SP. Z O.O. RICOH POLSKA SP. Z O.O. 52 wide format printers COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 49 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 80 GRAFIKUS 194 wide format printers uv solvent eco textile PLOTSERWIS M. JANICKI, M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 51 wide format scanners and copiers ADP POLSKA 75 wideformat plotter SDP Solution 83 wideformat printer SDP Solution 83 wideformat solvent printer PRINT SUPPORT S.C. 82 wideformat uv printers PRINT SUPPORT S.C. 82 wideformet latex printers PRINT SUPPORT S.C. 82 wifi marketing MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 126 wilcom EXON 62 windbreaker TH CLOTHES 117 window films SAFEX SPOL. S R.O. 94 window films and auto tinting films FOLIGGO / dawniej PANIT CAR - FOLIE OKIENNE 165 window stickers dotMedia Tomasz Czelej Spółka Jawna 124 windows for calendars BIURFOL 157 wine accesories SPRANZ GMBH / Irydium oficjalny dystrybutor 74 w Polsce wine accessories AWA Design sp.z o.o. 43 RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. 43, 44 wine bags LIPSTICK DOROTA MUSIAŁ 58 wine boxes OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 wine packaging Drukarnia Artystyczna - Forum Design Cards 137 winter jackets JAMES ROSS COLLECTION 114 wire Hanami ARGO S.A. 139 wired notebooks LEDIBERG SP. Z O.O. 71 wireless chargers and speakers AMC GROUP! 17 wireless speaker magnetic levitation DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55 wireless speaker/water jets DAG IMPORT FRANCE – MARKET MAKER GROUP 55


writting elements KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH writting sets ASS3 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH writtings GOYA IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES, S.L. xbanners MW DISPLAYS /YOOBEE S.C. xerox alternative toners PRIME SYSTEM SP. Z O.O. xerox genuine toners PRIME SYSTEM SP. Z O.O. xerox® versant® 2100 press XEROX POLSKA SP Z O.O. xerox® versant® 80 press XEROX POLSKA SP Z O.O. xerox® wide format ijp 2000 XEROX POLSKA SP Z O.O. z-card AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska z-format AGENCJA ROTOMEDIA - ZCARD Polska zip-wire binding spirals FERNIKO SP. Z O.O.

159 71 159 69 93 51 51 53 53 53 17 17 92

list of companies by products

with micro-suction cups DYSKRET Sp. z o.o. 91 wobblers FORTIS M. BOROWY SP. J. 139 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 127 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PRAUT M. K. KONKEL 24 wood KUNSZT 60 LENIAR SP.J. 22 WILER 187 wood & palster samples Serix Waldemar Kitala 170 wooden a-boards and chalkboards FENIKS SP. Z O.O. 24 wooden binders GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 wooden boxes for alcohol FENIKS SP. Z O.O. 190 wooden boxes for an alcohol FENIKS SP. Z O.O. 24 wooden cassettes OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 wooden chocolate boxes OPIFEX-SKA SP. Z O.O. 118 wooden clipboards GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 wooden covers GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 wooden deckchairs with printed P.P.H.U LEŻAKOWO 24 wooden medals WIKOSS SPORT 192 wooden notebooks GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 wooden products P.A.T. BUGAŁA SP. Z O.O. 118 wooden stands GRAWEROMAT.PL - reklama taka ze sklejki 24 work wear JAMES ROSS COLLECTION 114 workcentre 7970 oraz phaser™ 7800 XEROX POLSKA SP Z O.O. 53 workflow management LEA24 sp. z o.o. 120 workwear AVALON SPORTSWEAR 169 AXON SAFETY & PROMO by Aspis Hellas S.A. 117 COTTON CLASSICS HANDELS GMBH 112 ELEPHANT LUKIĆ SP.J. 113 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 103, 113 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 114 L-Shop-Team POLSKA Sp. z o.o. 114 PLATINIUM Producent odzieży reklamowej 115 R.G PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L. 116 S2 DISTRIBUTION 116 TH CLOTHES 117 woven label HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS113 wrapper EMU DISPLAY Sp.z o.o. 180 wrapping BUSTER SP. Z O.O. 18 DRUKARNIA BERG 144 wrapping machines DUPLO POLSKA SP. Z O.O. 50 wrapping papers DELFIN 25 wristband Siband.pl 63 wristbands BOTT sp. z o.o. 157 LEMA 3D 41 wristbands and bracelets from vinyl ROSNOWSKI GIFT 161 wristbands tyvek 3/4 and tyvek 1 FABRYKA OPASEK TYVEK / WRISTBANDS TYVEK 57 writing AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 writing accessories EASY GIFTS SP.K. MIRKÓW 69 writing collection PRIME LINE 31 writing instrument PRODIR S.A. 31 writing instruments BIC Graphic Norwood Europe 157 REDA Polska Sp. z o.o. 73 writing materials CLAPS! – dystrybutor w Polsce ŻEJMO&SIATECKI S.C 73 ŻEJMO&SIATECKI S.C. (ZOGI, TOPPOINT, ARWEY) 68 writing sets MACMA POLSKA SP. Z O.O. 69 writings AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 68

253


PARTNERZY PROGRAMU SOLIDNI W BIZNESIE ALL PARTNERS OF THE SOLID WORK IN BUSINESS PROGRAM

14ZERO www.14zero.pl

MACMA POLSKA SP. Z O. O. www.macma.pl

ADVGIFTS www.advgifts.com.ua

MAIKII SRL www.maikii.eu

Agencja Reklamowa Aura24 www.aura24.eu AMB ŚLĄSK

MKM media Verlags- und Medienproduktionsgesellschaft GmbH & Co. KG www.bildpersonalisierung.com

ANB Sp. z o.o. House of Gifts www.anb.pl

MK-Studio - Agencja Reklamowa www.mk-studio.pl

ArtClip Advertising Agency www.artclip.com.pl

MPM-Quality Sp. z o. o. www.mpm-quality.com

ASS-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ www.ass3.pl

NOEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. www.noex.com.pl

Avalon Sportswear/LYNKA promotional solutions www.avalonsportswear.com.pl

PAPILLIO GROUP www.papilliogroup.pl

AVANT FABRYKA PORCELITU Jerzy Bujanowicz www.avant.pl AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. www.axpol.com.pl

P.H.U. KODER Producent i Importer Artykułów Piśmiennych i Reklamowych www.koder.com.pl

AXXEL SP. Z O.O. www.axxel.pl

POP Time Sp. z o. o. www.poptime.pl

badge4u www.badge4u.eu

PROMOSTARS/LPP SA www.promostars.com

BEMAG Behrendt Marketing Group www.usb-stick-twister.de

REDA Polska Sp. z o. o. www.redapolska.pl

Biznes Promotion www.biznespromotion.pl

REED s.c. Dariusz Kaźmierczak, Artur Fornalczyk www.reed.kalisz.pl

BTL Forms Effective Advertising www.btlforms.com.pl

RESPONSOR SRL www.responsor.it

Business Consultancy Doradztwo Gospodarcze Wojtek Nurzyński www.studiochmielna.com.pl

REWKOM – SITODRUK Maciej Staszewski www.rewkom.com.pl

CAPIRA www.capira.pl

RODAN Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa www.rodantv.pl

solidni w biznesie / solid work in busieness

Carl Poellath Münz- und Prägewerk Schrobenhausen GmbH & Co.KG www.poellath.de

PAR Bakuła spółka jawna/royal design www.par.com.pl

Ritter - Pen Sp. z o.o. www.ritter-pen.pl

ROSNOWSKI GIFT www.orientgiftpolska.pl

C.I.F.R.A., S.L. www.cifra.es

ROSZ Wiesław Szulim www.rosz.pl

CiTRON www.citron.pl

Sanders Imagetools GmbH & Co. KG www.imagetools.com

CLASSIC LINE WARENHANDELS GMBH www.classicline.eu

SANDEX BIS Sp. j. www.sandex.com.pl

DOMICO www.domico.pl

SEMA-PRINT Sp. z o.o. Sp. k. www.semaprint.com.pl

DOM REKLAMY ART OFFICE sc www.art-office.pl

SENATOR POLSKA SP Z O. O. www.friends4friends.p

ELWIRA www.elwira.com.pl

Sergraf,S.A. www.regaldifussyo.com

EXPO-PARK www.expopark.ru

Side Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik www.side.com.pl

Falk&Ross Group Polska www.falk-ross.pl FIORI AGENCJA REKLAMOWA www.fiori.pl

SIGN POLAND SP.Z O.O. producent flag, banerów, transparentów, systemów wystawienniczych www.sign.pl

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI www.gamma.com.pl

SIPEC S.P.A. www.sipec.com

GET IMPRESSED SRL www.getimpressed.eu

SITBOX www.sitbox.de

GIFTEXPRESS www.giftexpress.pl

SPIRO - TanieDlugopisy.pl www.taniedlugopisy.pl

GIFT STAR Piotr Zieliński www.giftstar.pl

STEFANIA – Zakład Galanterii Skórzanej www.stefania.net.pl

GJG GROUP Sp. z o.o. www.gjg-group.com

STUDIO SIEDEM BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA www.studiosiedem.info

Gratisownia.pl www.gratisownia.pl

TEXET Poland Sp z o. o. www.texet.pl

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK www.dox.pl

TiK Zbigniew Tolak www.tik.com.pl

Harvest Sp. z o. o. www.harvest.com.pl

Trodat Polska Sp. z o. o. www.trodat.pl

Hat´s Company GmbH & CO. Warenvertriebs-KG www.hats-company.de

Ultima Displays Polska Sp. z o.o. www.ultimadisplays.pl

Helmex Exhibitions - Izabela Tęczar www.helmex.poznan.pl

VIVA PLUS II Joanna Kowalczyk www.vivaplus.pl

Ies Polska (Fruit Of The Loom) www.iespolska.pl

WILK ELEKTRONIK S.A. / GOOD RAM www.wilk.com.pl

Jan Pol BIS www.janpolbis.pl

XL Promotion www.xlpromotion.pl

Jett Studio Sp. z o.o. www.jettstudio.pl

ГІФТС-ТРЕЙД www.shnurok.ua

KEYA EUROPE BVBA www.keyaeurope.com KOLEKCJA www.collection.net.pl

254

Open Channel sp. j. www.openchannel.pl

LEDIBERG SP. Z O. O. www.lediberg.com.pl „LUX-POL” FPH Ludmiła Wolek www.balony-luxpol.pl

USB SYSTEM www.usbsystem.eu

ГРЕЙС www.greys.ua ДЕВАРОС www.devaros.com.ua ООО Торговый Дом USON www.uson.com.ua УКРАИНСКАЯ РЕКЛАМНАЯ ГРУППА www.uagroup.com.ua


255


256

notatki / notes


6-7.04.2016

www.remadays.com.ua

257


Kszimmex.pl

producent smyczy reklamowych, ściereczek do okularów, metek, podkladek pod mysz metki

szar

fy

podkładki pod mysz

dodatki do smyczy 3

2

1

5 4

6

7

8

13

12

16

9

10

15

14

18

17

19

21

20

23

24

11

22

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Zac z ep do telefonu w s z yty Linka do telefonu Zac z ep do telefonu na kółku Klam erka plas tikow a Złąc z ka bez piec z eńs tw a Klam erka z gw iz dkiem (brak 10m m ) Klam erka m etalow a (brak 10m m ) Klam erka obrotow a Klam erka obrotow a, m etalow o-plas tikow a Klam erka z uc hw ytem na butelkę Klam erka plas tikow o-m etalow a Klam erka z otw ierac z em Klam erka z otw ierac z em O tw ierac z O tw ierac z Krab Karabińc z yk plas tikow y Uc hw yt do telefonu m etalow y Uc hw yt do kart Sz ekla Zac is k do opas ek Linki kolorow e Kielis z ek Etui m iękkie Holder

email. kszimmex@kszimmex.pl tel. 18 27 521 53, www.kszimmex.pl email. smyczolandia@smyczolandia.pl tel. 18 27 521 53, www.smyczolandia.pl 258

polski producent, wysoka jakosć, niskie ceny

polski producent, wysoka jakosć, niskie ceny

smycze


NawiĈİ partnerskie relacje z europejskimi dostawcami z branİy reklamowej

Miej wpãyw na rozwój branİy w swoim kraju

OneDay Roadshow Europe www.europe.onedayshow.eu

Wielka Księga Reklamy i Poligrafii 2016  
Wielka Księga Reklamy i Poligrafii 2016  

Katalog Wystawców RemaDays Warsaw 2016

Advertisement