Wielka Księga Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2020

Page 1

NDWDORJ WDUJRZ\

:,(/.$ .6,ĉ*$ 5(./$0< , '58.8SPIS STREŚCI

TABLE OF CONTENTS

1 2 3 4 5 6 14 24 33 104 108 111 119 128 128 136 137 165 195 212 224 232 270

Spis treści / Table of contents Nasi partnerzy / Our partners Wstęp: / Foreword Sławomir Giefing, Prezes Zarządu GJC International dr Edyta Lisowska, Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych Leszek Wojtczuk, Prezes Polskiej Izby Druku Spis firm / List of companies Spis kategorii / List of categories BRANŻOWE ORG., MEDIA / BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA EVENT SHOW GIFTS WORLD IT & E-SOLUTIONS LIGHTNING SYSTEMS OUTDOOR ADVERTISING PACKAGING MATERIALS PHOTO CREATION POS & DISPLAY PRASA, RADIO, TV, INTERNET / PRESS, RADIO, TV, INTERNET PRINTING HOUSE TECHNOLOGY PARK TEXTILE ZONE USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING

Spis brandów / List of brands Spis produktów / List of products Partnerzy programu Solidni w Biznesie / The partners of the Solid Work in Business program

GJC International Sp. z o.o. Sp. k. ul. Podbiałowa 11 61-680 Poznań tel. +48 61 825 73 22 fax. +48 61 674 01 36 e-mail: info@remadays.com

Obsługa w j. polskim / customer service in Polish Iwona Skrzypczak tel. +48 61 674 01 17 kom. +48 501 244 084 e-mail: kontakt@gjc.pl Justyna Lisek-Kantorska tel. +48 61 674 01 31 kom. +48 502 172 792 e-mail: justyna@gjc.pl Magdalena Konieczna tel. +48 61 674 01 29 kom. +48 509 127 905 e-mail: magda@gjc.pl

Druk: Drukarnia Horn Print www.hornprint.pl

Anna Gąsiorowska tel. +48 61 674 01 56 kom. +48 508 630 300 e-mail: anna@gjc.pl

Obsługa w j. angielskim / customer service in English

Obsługa w j. hiszpańskim / customer service in Spanish

Anna Gąsiorowska tel. +48 61 674 01 56 kom. +48 508 630 300 e-mail: anna@gjc.pl

Anna Gąsiorowska tel. +48 61 674 01 56 kom. +48 508 630 300 e-mail: anna@gjc.pl

Justyna Lisek-Kantorska tel. +48 61 674 01 31 kom. +48 502 172 792 e-mail: justyna@gjc.pl

Obsługa w j. niemieckim / customer service in German

Obsługa w j. rosyjskim / customer service in Russian Tatiana Bursewicz tel. +48 61 674 01 16 e-mail: tatiana@gjc.pl

spis treści

Dział handlowy / sales department

Aleksandra Jankowiak tel. +48 61 674 01 35 kom. +48 509 127 908 e-mail: ola@gjc.pl Matylda Jesionowska tel. +48 61 67 40 135 kom. +48 509 127 908 e-mail: matylda@gjc.pl

1WSTĘP

FOREWORD

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

już po raz 16. spotykamy się na Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku RemaDays Warsaw. Niezmiernie nam miło, że możemy gościć Państwa w Centrum Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą, które 12-14 lutego stanie się centrum rynku reklamowego. Spotkanie z blisko 800 wystawcami oraz ok. 21 000 zwiedzającymi z całego świata daje duże możliwości promocji i nawiązania trwałych relacji handlowych. Tegoroczne święto reklamy odbywa się pod hasłem „RemaDays Warsaw 2020 – See NEW na targach pełnych pomysłów”.

it is already the 16th time that we meet at the International Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays Warsaw: We are very pleased to welcome you to the Ptak Warsaw Expo Center in Nadarzyn near Warsaw, which will become the center of the advertising market on 12-14 February. The meeting with nearly 800 exhibitors and about 21,000 visitors from all over the world gives great opportunities to promote and establish lasting business relations. This year’s advertising feast is held under the motto “RemaDays Warsaw 2020 - See NEW at the fair full of ideas”.

RemaDays Warsaw to także niezliczone okazje do poszerzenia wiedzy branżowej oraz inspiracji. Z tego względu tradycyjnie do Państwa rąk trafia „Wielka Księga Reklamy i Druku”, sprawdzone źródło informacji o firmach oraz ich ofertach. Katalog przydaje się zarówno w czasie trwania targów, jak i jako narzędzie w całorocznej pracy. To nie tylko kompendium wiedzy o liderach branży reklamy i druku, ale także skarbnica ogromnej ilości inspiracji. Będziemy mogli zapoznać się z propozycjami blisko 800 wystawców z 31 krajów w aż 11 sektorach aktywności reklamowej. Spodziewamy się, że w tym roku przedstawionych zostanie tysiące nowości produktowych i kilkaset absolutnych premier produktów i usług reklamowych.

RemaDays Warsaw also offers countless opportunities to expand industry knowledge and inspiration. For this reason, traditionally, you receive the “Great Book of Advertising and Printing”, a proven source of information about companies and their offers. The catalog is useful both during the fair and as a tool in your yearround work. It is not only a compendium of knowledge about the leaders of the advertising and printing industry, but also a repository of a huge amount of inspiration. We will be able to see the proposals of nearly 800 exhibitors from 31 countries in 11 sectors of advertising activity. We expect that thousands of product novelties and several hundred absolute premieres of products and advertising services will be presented this year.

Targom RemaDays Warsaw od lat towarzyszy RemaCongress, czyli panel wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży. Podczas tegorocznej edycji gościem specjalnym będzie Krzysztof Sarnecki, który wygłosi prelekcje 12 i 13 lutego. Prezes Zarządu, Partner QUEST Change Managers, przedsiębiorca, a także ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm i marketingu opowie o zawodowych negocjacjach i potrójnym Prawie Pareto w branży reklamowej.

Wszyscy uczestnicy targów RemaDays Warsaw 2020 mogą liczyć także na komfortową przestrzeń do relaksu. Duże strefy wypoczynku Relax Zone zlokalizowane będą w obu halach, E i F. Goście będą mieli też do dyspozycji 2 dodatkowe Chillout Zone, w których można napić się kawy i skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Razem z licznymi punktami gastronomicznymi powierzchnia stref wypoczynkowych wynosi 2600 m2. Uczestnicy będą mogli korzystać z bankomatu, szatni czy 2 punktów wysyłkowych. Przy halach znajduje się 7000 miejsc parkingowych, natomiast na osoby podróżujące pociągami, na dworcach PKP Warszawa Centralna i PKP Lotnisko Chopina czekać będą bezpłatne autobusy. Wręczając Państwu „Wielką Księgę Reklamy i Druku”, życzę owocnej pracy i wielu sukcesów biznesowych. Dziękuję, że są Państwo z nami. Sławomir Giefing Prezes Zarządu GJC International Sp. z o.o. sp. k.

RemaDays Warsaw 2020 will also be an opportunity to distinguish the market leaders. Prestigious Korony Reklamy and Prize for Innovations competitions will allow us to select the best companies, while in the Gifts of the Year, Catalogue of the Year and POS of the Year competitions the prizes are awarded by the visitors themselves. The submitted gifts, catalogs and POS & Display solutions will be available for viewing throughout the fair, in a designated places. Not only the representatives of the market, but also the visitors themselves have a chance to compete for prizes. In the visitors’ lottery you can win 6 KROSS bikes and the prize draw will take place every day.

wstęp

Na RemaDays Warsaw 2020 nie zabraknie okazji do wyróżnienia liderów rynku. Prestiżowe konkursy Korony Reklamy i The Prize for Innovations pozwolą wyłonić najlepsze firmy, natomiast w konkursach Gifts of the Year, Catalogue of the Year oraz POS of the Year nagrody przyznają sami zwiedzający. Zgłoszone gadżety, katalogi i rozwiązania z zakresu POS & Display będzie można oglądać przez cały czas trwania targów, w oznaczonym miejscu. Nie tylko przedstawiciele rynku, lecz także sami goście mają szansę powalczyć o nagrody. W Loterii dla zwiedzających można zdobyć 6 rowerów marki KROSS, a losowanie nagród będzie miało miejsce codziennie.

RemaDays Warsaw has been accompanied by RemaCongress, i.e. a panel of lectures conducted by industry specialists. This year’s special guest will be Krzysztof Sarnecki, who will give lectures on 12 and 13 February. A President of the Management Board, a partner of QUEST Change Managers, an entrepreneur and an expert in building market advantage of companies and marketing, he will talk about professional negotiations and the triple Pareto’s Law in the advertising industry.

All participants of RemaDays Warsaw 2020 can also count on a comfortable space to relax. Large Relax Zones will be located in both halls, E and F. Visitors will also have 2 additional Chillout Zones at their disposal, where you can drink coffee and use free Wi-Fi. Together with numerous catering points, the area of the relax zones is 2600 m2. Participants will be able to use an ATM, a cloakroom or 2 dispatch points. There are 7000 parking spaces at the fairground, and free buses will be waiting for those traveling by train at the PKP Central Warsaw and PKP Chopin Airport railway stations. By giving you the “Great Book of Advertising and Printing”, I wish you fruitful work and many business successes. Thank you for being with us. Sławomir Giefing President of the Management Board GJC International Sp. z o.o. sp. k.

3


WSTĘP

FOREWORD

Szanowni Państwo, Jest mi niezwykle miło, jako Prezesowi Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, uczestniczyć już po raz kolejny w RemaDays – najważniejszym wydarzeniu branży reklamowej. Wystawcom życzę owocnych spotkań, a zwiedzającym wielu odkryć i inspiracji. Zależy nam na zbudowaniu silnych relacji między producentami i dystrybutorami artykułów promocyjnych, a agencjami reklamowymi reprezentującymi klientów z całej Polski. Wierzymy, że RemaDays jest najlepszym miejscem, by te relacje zbudować i rozwijać. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do grona profesjonalistów PIAP, to najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą tworzyć rynek reklamowy w Polsce. dr Edyta Lisowska Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych Dyrektor Zarządzający Agencji Reklamowej EBLIS B&L

4

Ladies and Gentlemen, As the Chairman of the Polish Chamber of Promotional Products, I am very pleased to once again participate in RemaDays - the most important event of the advertising industry. I would like to wish the exhibitors fruitful meetings and the visitors - many discoveries and inspirations. Our mission is to build strong relationships between manufacturers or distributors of promotional products and advertising agencies representing clients from all over Poland. We believe that RemaDays is the best place to build and develop these relationships. We would like to invite everyone interested in joining the group of PIAP professionals, as this is the best place for all those who wish to be part of the advertising market in Poland. Edyta Lisowska, PhD Chairman of the Polish Chamber of Promotional Products Managing Director of EBLIS B&L Advertising Agency


WSTĘP

FOREWORD

Szanowni Państwo,

Dear Sirs and Madams,

Zbliża się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. Wydarzenie te jest istotne również dla środowiska poligraficznego, bez wątpienia kojarzonego z branżą reklamową. Tym bardziej celowym jest udział Polskiej Izby Druku, organizacji reprezentującej interesy podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego, jako patrona w tym przedsięwzięciu. Cieszy nas niezmiernie fakt, że innowacyjna formuła w/w targów zaproponowana przez organizatorów, corocznie skupia uwagę coraz większej liczby wystawców oraz zwiedzających. Sukcesywnie rosnące zainteresowanie tym wydarzeniem wynika nie tylko z rangi tej imprezy, ale również z jej profesjonalnej organizacji i międzynarodowego charakteru. Dodatkowym atutem tego wydarzenia jest fakt, że jest ono skierowane do tych wszystkich, którzy nawet w niewielkim stopniu są związani z branżą reklamową bądź poligraficzną.

The next edition of the International Trade Fair for Advertising and Printing RemaDays Warsaw is coming up. This event is also important for the printing community, undoubtedly associated with the advertising industry. The participation of the Polish Chamber of Printing, an organization representing the interests of entities operating in the field of the printing industry, as a patron in this undertaking, is all the more purposeful. We are extremely pleased that the innovative formula of the above mentioned fair proposed by the organizers attracts more and more exhibitors and visitors every year. Successively growing interest in this event results not only from its rank, but also from its professional organization and international character. An additional advantage of this event is the fact that it is addressed to all those who are even slightly involved in the advertising or printing industry.

Te dążenia potwierdzają przewidywania, że tegoroczna edycja tych targów, zgromadzi setki wystawców krajowych i zagranicznych oraz dziesiątki tysięcy zwiedzających. Jestem przekonany, że dni 12-14 lutego 2020 r. umożliwią Państwu nawiązanie licznych kontaktów biznesowych, pogłębienie wiedzy związanej z branżą reklamową oraz skutecznego zaistnienia na arenie reklamowej. Natomiast organizatorzy oraz wystawcy na targach RemaDays kolejny raz udowodnią, że pasja, zaangażowanie i profesjonalizm to niezmiennie mocne argumenty biznesowe.

These aspirations confirm the predictions that this year’s edition of the fair will gather hundreds of domestic and foreign exhibitors and tens of thousands of visitors. I am convinced that the days 12-14 February 2020 will enable you to establish numerous business contacts, deepen your knowledge related to the advertising industry and effectively make a name for yourself in the advertising arena. In turn, the organizers and exhibitors at RemaDays will once again prove that passion, commitment and professionalism are invariably strong business arguments.

Życząc udanych spotkań i twórczej wymiany doświadczeń,

I hope you will have many successful meetings and a creative exchange of experience,

Leszek Wojtczuk Prezes Polskiej Izby Druku

Leszek Wojtczuk President of the Polish Chamber of Printing

wstęp

5


NOWI WYSTAWCY

nowi wystawcy Remadays

NEW EXHIBITORS

121SIGNS www.121signs.pl www.2promote.pl 2PROMOTE I VONMÄHLEN 3drubber.com 3DRUBBER 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) www.4f.com.pl ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY www.abikonsklep.pl I INFORMACJI WIZUALNEJ ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ www.adaseramik.com ADA CERAMIC MUG www.adber.pl ADBER VIGO www.afisasombreros.com AFISA www.aimfap.com AIMFAP www.poligrafika.pl ALFA-PRINT SP. Z O.O. www.alpol.pl.pl ALPOL FORMY LASEROWE S.C. www.angelinachocolate.pl ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. www.animatria.pl ANIMATRIA www.antra.com.pl ANTRA RYSZARD POLUBIEC www.haftbialystok.pl APAT approval.studio APPROVAL STUDIO www.arneon.com AR NEON www.arco.net.pl ARCO ARCUSLINK TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE S.C. www.arcuslink.pl ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK www.art-papier.pl www.arton.pl ARTON DISPLAY www.arton.pl ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK www.atmsolutions.pl ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. avs-creativ.com.ua AVS-CREATIVE awih.com.pl AWIH TORBY I OPAKOWANIA www.axel.pl AXEL-MALINA S.C. Axox.eu AXOX roneberg-smart.com B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI www.balmopromotions.pl BALMO PROMOTIONS www.introligatornia.net BARAŃSKI www.fotogift4u.pl BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) www.bee-eco.pl BEE ECO SP. Z O.O. www.belbal.com BELBAL SP. Z O.O. bigstyle.pl BIG STYLE www.powerbanki.pl BLUEBOAT boldcup.eu BOLD CUP www.brod.pl BROD SP. Z O.O. www.cardilla.eu CARDILLA www.galanteriaosobista.com.pl CEDAR SP ZOO CENTRUM BRD MEDICAL - CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA www.centrumbrd.pl RUCHU DROGOWEGO CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA www.city.com.pl KOMANDYTOWA www.clippergifts.com CLIPPER BV www.clonex.pl CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K.) www.collectionadam.pl COLLECTION ADAM www.combinath.pl COMBINATH SP.J. M. I E. NATH www.cottonbarons.co.uk COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. consonni.pl CUKIERNIA CONSONNI www.cukierniareklamowa.pl CUKIERNIA REKLAMOWA cupsell.pl CUPSELL SP. Z O.O. www.sitodruk-maszyny.com DAAB www.gunold.pl DAKO VRT.GUNOLD www.digicom.com.pl DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO digitalmark.pl DIGITAL MARK domdrewna.pl DOM DREWNA ADAM GLINKA DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON doyuk.com ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. DRUKARNIA “PRINT CYCERO” SP. Z O.O. SP.KOM. www.printcycero.pl www.diamentdruk.pl DRUKARNIA DIAMENT

111 33 219 195 128 62 137 63 21 21 165 64 31 64 219 104 109 149 219 216 131 130 178 202 216 216 113 65 65 65 66 66 150 67 38, 67 123 67 150 68 68 151 69 151 69 123 202 71 71 203 151 203 152 152 220 72 182 152

DRUKARNIA INTERNETOWA - WYDRUKUJEMY.TO wydrukujemy.to DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR www.druukjedwabiu.pl ENSEMBLE www.drukarnia-projekt.pl DRUKARNIA PROJEKT sklep.duonet.eu DUONET SP. Z O.O. geminigift.pl ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL www.enwarprodukt.pl ENWAR PRODUKT SP. Z O.O. www.ertgroup.pl ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. www.texman.pl ESKAZET www.eurimage.net EURIMAGE HOLDING A/S www.eurolaser.com EUROLASER POLSKA www.comfortmap.com EXPRESSMAP POLSKA www.daffi.pl F.H. DAFFI fabryka-swiec.pl FABRYKA-SWIEC.PL www.falk-ross.eu FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. www.falter.eu FALTER SP. Z O.O. “FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ www.flextransfer.pl www.formedia.pl FORMEDIA S.C. www.fourcolors.com.pl FOUR COLORS www.fyvar.com FYVAR www.wszywki.pl GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY www.galeriadruku.com.pl GALERIADRUKU.COM.PL www.gamax.es GAMAX SL. gerlach.pl GERLACH S.A. www.gildoprofilati.com GILDO PROFILATI SRL GOLD PUZZLE COLLECTION ( ISKENDERLER OTOMOTIV goldpuzzle.com.tr YEDEK PARCA VE HED. ESYA SAN. TIC. LTD. STI.) www.gorenler.com GORENLER TEXTILE AS www.graffitibc.pl GRAFFITI BC SP. Z O.O. www.granna.pl GRANNA SP. Z O.O. www.konplast.eu GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. www.gtsport.eu GTSPORT SJ www.cnknitting.com HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD www.hanipol.com.pl HANIPOL www.sklep.happybrand.pl HAPPY BRAND HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD www.henanjixiang.com www.printing-solutions.pl HERMES www.ikonosmedia.eu IKONOS MEDIA www.imagoprinter.com IMAGO PRINTER SP. Z O.O www.ig-machinery.pl IMPORT GRAPHICS MACHINERY www.improgroup.com IMPRO GROUP SÀRL innoprinter.com INNOPRINTER & INNOTRANSFERS www.invame.eu INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES www.jaskolkasj.pl JASKÓŁKA S.J. www.kapilar.pl KAPILAR-REKLAMA karmello.pl KARMELLO www.karton-pak.pl KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA www.kokoszulka.pl KOKOSZULKA.PL www.hornschuch.de KONRAD HORNSCHUCH AG koperniksoftware.com KOPERNIK SOFTWARE KOSZULKOWO PRINTED www.hurt.koszulkowo.com BY UNIVERSE PRODUCTION www.ledex.pl LEDEX lema-display.com LEMA DISPLAY www.leniar.pl LENIAR SP.J. www.lenora.com.pl LENORA SP. Z O. O. www.lfp-industrial.pl LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. www.litex.pl LITEX PROMO SP. Z O.O. www.longlife-led.de LONGLIFE LED GMBH BY HK www.makanu.pl MAKANU makeprint.net MAKE GROUP SP. Z O.O. www.makostudio.pl MAKO STUDIO

153 203 153 153 72 183 57, 73 203 106 184 132 74 74 204 22 154 132 154 20, 22 204 154 76, 105 76 114 77 204 125 218 78 78 204 78 78 155 155 186 186 186 156 156 80 80 110 81 125 206 125 187 206 110 133 83 83 187 32 110 84 157 84


REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL www.refloactive.com www.reklama360.com REKLAMA 360 www.resultclothing.com RESULT CLOTHING https://www.riso.co.jp/english RISO KAGAKU CORPORATION www.rolandprint.eu ROLAND PRINT www.rollers.pl ROLLERS www.rystor.pl RYSTOR www.safe-pocket.com SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. www.sampro.com.pl SAMPRO PPHU scala.rzeszow.pl SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA www.schopa.pl SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. www.serwisideal.pl SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH www.skarpeta.eu SKARPETA GMBH www.powergifts.pl SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA www.snapfix.pl SNAPFIX POLSKA www.softgraf.pl SOFTGRAF www.sptlaser.net SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD www.stamax.com.pl STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY www.stedman.eu STEDMAN GMBH www.stilmedia.eu STIL MEDIA stojakizesklejki.com STOJAKIZESKLEJKI.COM www.subforma.pl SUBFORMA www.sunrisecolors.pl SUNRISE COLORS swiatbombki.pl ŚWIATBOMBKI.PL www.sitodruk-maszyny.com, www.tesoma.de TESOMA www.thesign.pl THE SIGN www.threestarspk.com THREE STAR HOSIERY PVT LTD. tomax-wycinanie.pl TOMAX ONE www.topdruk24.pl TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K topmagnesy.com TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI www.unit.com.pl UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT upled.pl UP LED SP. Z O.O. www.utal.pl UTAL SP.Z O.O. www.vinove.pl VINOVE SP ZOO www.vitabri.pl VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) www.case-pack.com.pl W.P.H.U.P. CASE-PACK www.haft-koronki.pl WAMAR www.wig.waw.pl WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA wellen.pl WELLEN RETAIL EXPERIENCE www.wimed.pl WIMED SP. Z O.O. www.woodenworld.eu WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U woodencreations.eu WOODENCREATIONS.EU www.workteam.com WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. opaska24.pl WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. www.xindao.nl XINDAO BV yoopure.com YOOPURE www.yorka.com.tr YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI zdobywcysieci.pl ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA

48, 93 50, 94 209 191 145, 161 127 94 95 161 95 222 222 210 96 117 96 193 97 210 97 135 162 193 98 193 137 211 163 163 127, III 24 223 163 101 118 194 211 19, 24 136 118 119 102 102 33 103 164 212 107

nowi wystawcy Remadays

MATRICE matrice.ua 85 www.matrycedodrukuuv.pl 23 MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER www.mbr.pl 157 MBR SP. Z O. O. www.media.net.pl 221 MEDIA SP. Z O.O. www.mediaform.com.pl 23 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA www.megalak.pl 143, 158 MEGALAK www.sitodruk-maszyny.com, www.mhm.at 188 MHM www.segregatory.net 86 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW www.modulstudio.com/en/ 221 MODULSTUDIO 6 S.R.L. MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / modus.com.pl 86 MODUS CLOTHING COMPANY S.A. www.multi90.pl 158 MULTI MULTIBRAND IMPORTER DŁUGOPISÓW www.multibrand.net.pl 87 REKLAMOWYCH www.npol.com.pl 188 N-POL CUTTING TOOLS www.nagrody.pl 32 NAGRODY.PL www.neobrand.pl 116 NEOBRAND ninestarimage.nl 158 NINESTAR www.nomar.com.pl 158 NOMAR www.comtelgroup.pl 75 NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. www.nowehoryzonty.net 221 NOWE HORYZONTY www.oki.com/pl/ 159 OKI EUROPE LIMITED olfactive.pl 87 OLFACTORY CONSULTING www.chasprom.com 88 OOO “OPP CHASPROM” www.opengift.pl 44, 88 OPENGIFT.PL PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. www.packart-bags.eu 60, 122, 126 www.padsworld.com 107 PADSWORLD www.pakprint.eu 126 PAKPRINT SYSTEMY OPAKOWAŃ www.pannamiot.pl 32 PAN NAMIOT www.panta.com.pl 23 PANTA SP Z O.O. www.parasol.com.pl 89 PARASOL F.P. p.swiderski@paso.pl 89 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. gry.ugrafikow.pl 89 PETERSEN SP. Z O.O. www.petit- boxes.pl 126 PETIT - BOXES www.petrus.org.pl 127 PETRUS SP ZOO www.meikeda.com 128 PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC piatnik.pl 90 PIATNIK www.pilatross.com 221 PILAT & ROSS SP. Z O.O. Rustykalne-wesele.pl, 90 PLASTRY DREWNA www.plotekspert.pl 189 PLOTEKSPERT AM TRADE podkladki24.pl 90 PODKŁADKI 24 polhim.com 90 POLHIM POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY www.polishdruk.pl 160 ORAZ KART DO GRY www.porcelana-kristoff.pl 221 PORCELANA KRISTOFF PORTPRESS ( KM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ portpress.pl 160 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) www.pozytywniepromocyjni.pl 91 POZYTYWNIE PROMOCYJNI mk-szklo.pl 91 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK www.printextra.pl 161 PRINT EXTRA www.printgood.pl 161 PRINTGOOD SC www.printingmachine.pl 190 PRINTING MACHINE printsign.dk 116 PRINTSIGN PRODUCTION UAB www.procommerce.si 91 PRO COMMERCE, D.O.O. www.proffico.com 33 PROFFICO SP.Z O.O. www.proxer.pl 190 PROXER SP. Z O.O (PARTNER XEROX, EPSON) www.purplemustard.eu 134 PURPLE MUSTARD EU www.radecka.pl 209 RADECKA www.Recrust.com 209 RECRUST INTERNATIONAL RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, www.redbird.pl 93 TROIKA, ALEXANDER’7 STONES)


SPIS FIRM

LIST OF COMPANIES

121SIGNS 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 24H-PUB LIMITED 2PROMOTE I VONMÄHLEN 3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ)

www.121signs.pl www.12m.eu www.gsmedia.ma www.2promote.pl www.3dprint.pl

www.3dsystem.pl 165, 166

3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI

3drubber.com 3DRUBBER 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWOEGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWOwww.thewrapcenter.pl WSCHODNIEJ

213, 219

3M POLAND SP. Z O.O.

www.3mcentruminspiracji.pl

165

4-B GROUP SP. Z O.O.

www.druk-4you.pl

137

4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.)

www.4f.com.pl

spis firm

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ www.ksiazkowekalendarze.pl www.brelok.pl A&J buttony.pl A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, www.a3.com.pl M.SZYMURA SP. J. www.abccotton.pl ABC COTTON www.abcnplus.com ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY www.abikonsklep.pl I INFORMACJI WIZUALNEJ ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ www.adaseramik.com ADA CERAMIC MUG www.adata.com ADATA www.adber.pl ADBER VIGO www.adler.info ADLER CZECH A.S. www.adler.com.pl ADLER SP. Z O.O. adlove.pl ADLOVE SP.J. www.adppolska.pl ADP POLSKA SP.J. www.adpen.com.pl ADPEN www.adsystem.pl,www.mframe.pl ADSYSTEM www.afisasombreros.com AFISA AGENCJA REKLAMOWA SPOKO www.badgeproducer.com (BADGEPRODUCER.COM) AGFA NV SPÓŁKA AKCYJNA www.agfa-polska.pl ODDZIAŁ W POLSCE AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS|

219

195 33 62 54 111 196 62 128 62 104 137 195 62 131 165 62 112 63 54 149

www.ploterytnace.com.pl

165

AGS SZYLDY EMALIOWANE AIMFAP AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH AKB-POLAND & AKB-SCREEN AKONDA ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO ALEWOREK

www.szyldy.com.pl www.aimfap.com

219 21

www.airfresh.pl www.akb-poland.com www.akonda.pl www.albinex.com.pl aleworek.pl

63 112 165 63 195

ALEXANDER

www.alexander.com.pl

34, 63

www.poligrafika.pl

21

ALFA-PRINT SP. Z O.O. ALL YOU NEED EXPRESS IT SRLS

6

111 33 212 33 137

ALLBAG ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O. ALPOL FORMY LASEROWE S.C. ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL AMAGRAF

i-pann.it

55

www.allbag.pl alphaplantprint.de/pl/ www.alpol.pl.pl

119 219 165

www.pinkiprzypinki.pl

63

amagraf.pl

178

www.amatec.pl AMATEC POLSKA SP. Z O.O. AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI www.amcsystem.pl SPÓŁKA JAWNA www.anatol.com ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO www.andapresent.com ANDA PRESENT GROUP www.angelinachocolate.pl ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. www.animatria.pl ANIMATRIA www.antra.com.pl ANTRA RYSZARD POLUBIEC antyhacker.eu ANTYHACKER www.anylux.co.kr ANYLUX CO.LTD. www.expocentr.ru AO EXPOCENTRE www.haftbialystok.pl APAT API.PL SPÓŁKA Z O.O.

www.api.pl

www.apla.com.pl APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU www.apparelinsider.com APPAREL INSIDER approval.studio APPROVAL STUDIO www.arneon.com AR NEON www.arco.net.pl ARCO ARCUSLINK TŁUMACZENIA www.arcuslink.pl SPECJALISTYCZNE S.C. www.arlena.pl ARLENA HAFT KOMPUTEROWY www.arplex.com.pl ARPLEX ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU www.art-papier.pl FLAWIUSZ PIETRZYK www.artbox.pl ARTBOX www.artlab.pl ARTLAB SP. Z O.O. S.K. www.arton.pl ARTON DISPLAY www.arton.pl ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK ASGARD SP. Z O.O. ASTAT SP. Z O.O. ASTOM ATECOM ATLER GROUP ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE AUDIOEXPERT AUDLEY-POLSKA : DRUKARKI UV AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. AVANT FABRYKA PORCELITU AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. AVICON SP. Z O.O. AVIOTEX KKC AVS-CREATIVE AWIH TORBY I OPAKOWANIA AXEL-MALINA S.C. AXOX AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI BADGE4U BALMO PROMOTIONS BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD BARAŃSKI BASSE SP. Z O.O. BATKIEWICZ SP. J.

178 112 202 63 64 31 64 55, 64 113 214 219 167, 178 149 14 104 109 149 219 150 130 216 119 150 131 130

www.asgard.gifts

64

www.astat.pl

178

www.astom.pl www.hafciarka.com atler.pl www.atmsolutions.pl www.atrium.com.pl www.audioexpert.com.pl audley-polska.pl

64 202 178 178 179 150 179

www.letterbender.net

179

www.avalonsportswear.com.pl

202

www.avant.pl

36, 64

www.graphics.averydennison.eu 179 www.avicon.pl 179 www.aviotex.com.pl 113 avs-creativ.com.ua 202 awih.com.pl 216 www.axel.pl 216 axox.eu 113 www.axpol.com.pl 65 www.axyz.pl 179 www.slodyczezpomyslem.pl 65 roneberg-smart.com 65 www.badge4u.eu

37, 65

www.balmopromotions.pl www.dpflex.com.cn www.introligatornia.net www.basse.pl www.topsmycze.pl

65 180 65 180 56, 66


BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) www.fotogift4u.pl www.bee-eco.pl BEE ECO SP. Z O.O. www.belbal.com BELBAL SP. Z O.O. www.ben.com.pl BEN DEVELOP www.berghoff.pl BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. www.bergmen.pl BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. www.beseda.pl BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI www.bezreklamacji.pl BEZREKLAMACJI.PL bedzieslodko.net BĘDZIE SŁODKO www.bidonex.com BIDONEX.COM bigstyle.pl BIG STYLE www.biscaya.pl BISCAYA IPS www.powerbanki.pl BLUEBOAT www.bodman.com.pl BODMAN boldcup.eu BOLD CUP www.boogie-design.com BOOGIE pl.boompods.com BOOMPODS POLSKA www.jajko.co BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA www.brod.pl BROD SP. Z O.O. www.btllogistik.pl BTL LOGISTIK SP. Z O.O www.hje-polska.eu BTT ALTER / ALUFRAME caff eretta.com CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK

66 66 150 180 66 109 216 131 66 66 67 67 38, 67 150 123 67 67 25 67 216 109 24

www.canon.pl

180

www.capira.pl www.carbonica.pl

68 68

www.cardilla.eu

150

CARTAMUNDI www.cartamundi.com www.cartpoland.pl CARTPOLAND www.galanteriaosobista.com.pl CEDAR SP ZOO CENTRUM BRD MEDICAL - CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA www.centrumbrd.pl RUCHU DROGOWEGO

68 21 68

CANON POLSKA SP. Z O.O. CAPIRA CREATIVE PRODUCT CARBONICA CARDILLA

www.colormasterinc.com comasia.com.hk www.combinath.pl www.comec.pl

181 26 123 181

www.cdruk.pl

39

www.condommessage.com www.consilio.com.pl cormak.pl www.corthogreen.com

69 70 181 56, 70

www.cottonbarons.co.uk

202

jablkaznapisami.pl www.marcinpazdzior.com www.crmvision.pl www.crux.pl

70 70 106 70

www.cukierki-reklamowe24.pl consonni.pl www.cukierniareklamowa.pl cupsell.pl www.czasnadrewno.pl www.sitodruk-maszyny.com www.daba-kubki.pl

70 71 71 203 71 151 71

www.daiber.de

203 203 151 71

MATERIALS CO., LTD. COMASIA LIMITED COMBINATH SP.J. M. I E. NATH COMEC POLSKA SP. Z O.O. COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK GADŻETÓW REKLAMOWYCH CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL CONSILIO JAKUB MICHALSKI CORMAK CORTHOGREEN B.V. COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. CREAVI SŁAWOMIR ZIELIŃSKI CRIOLLO SP. Z O O. CRM VISION CRUX CUKIERKI-REKLAMOWE24 LOLLY POLLY CUKIERNIA CONSONNI CUKIERNIA REKLAMOWA CUPSELL SP. Z O.O. CZAS NA DREWNO DAAB DABA CERAMIKA REKLAMOWA DAIBER

69 106 69 69 151 123 69 151 174 220

CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI

www.cnctechnika.pl

180

COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA

www.coff eemania.pl

31

DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™

COLGRAPHIX GMBH

www.colgraphix.com

202

www.collectionadam.pl www.colop.pl; www.lasery.pl

69 151

www.colorgroup.pl

169, 180

color-laboratory.com

170, 181

CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA CERAMIKA TUŁOWICE PROMOTIONAL CERAMICS CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD

www.centrumnadrukow.pl

68

www.centrum-reklamy.com.pl

220

www.promo.ceramikatulowice.pl

220

www.flag-china.com

113

CHOCOLISSIMO BY MM BROWN

COLLECTION ADAM COLOP POLSKA COLOR GROUP COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O COLOR MASTER DIGITAL IMAGE

68

www.dpsdruk.pl

DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW www.dreampen.com www.drinklogo.eu DRINKLOGO.EU www.drops.com.pl DROPS PRINT SP. Z O.O. DRUKARNIA “PRINT CYCERO” www.printcycero.pl SP. Z O.O. SP.KOM. www.sprecograf.pl DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. www.czg.pl

124 106 131 181 152 181 152 182 182 131 182 182 220 220 71

spis firm

www.chocolissimo.pl

CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O. www.cicero.pl www.cintapunto.pl CINTA PUNTO SP. Z O.O. www.citrongroup.pl CITRON GROUP CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ www.city.com.pl SPÓŁKA KOMANDYTOWA www.click-pack.pl CLICK-PACK SP. Z O.O. www.clippergifts.com CLIPPER BV www.clonex.pl CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K.) www.sklep.cloud-digital.pl CLOUD DIGITAL tabliczkinadrzwi.pl CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK

www.gunold.pl DAKO VRT.GUNOLD www.davemar.pl DAVE-MAR www.decor.net.pl DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA www.delfin.biz.pl SPÓŁKA JAWNA www.depositphotos.com DEPOSITPHOTOS EU www.designerclub.com/ DESIGNER CLUB S.R.L. www.dickson-coatings.pl DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) www.digicom.com.pl DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO www.digipress.pl DIGIPRESS SP. Z O.O. ( PARTNER XEROX ) digitalmark.pl DIGITAL MARK www.diprinter.com DIPRINTER.COM www.dks.pl DKS www.dmdisplay.pl DM DISPLAY www.plotery-tnace.pl DM SYSTEM www.dmplot.com DMPLOT SP. Z O.O. SP.K. domdrewna.pl DOM DREWNA ADAM GLINKA www.kuvings.pl DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. www.donmarco.pl DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. DONG NAM ADVERTISING COMMERCIAL PROMOTION JSC www.vietad.com.vn (VIETAD TRADE FAIR) DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON doyuk.com ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. www.dpsa.lt DPS ADVERTISING UAB

27 72 113 138, 152 72 220 72 182 152 152

7


SPIS FIRM

LIST OF COMPANIES

DRUKARNIA DIAMENT DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE S`ENFUIR ENSEMBLE DRUKARNIA PROJEKT DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW DRUKOMAT.PL DRUKOWALSCY.PL DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI DUONET SP. Z O.O. DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. E-PLOTER EASY GIFTS ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. ECODIRECT ECOSAC (AP HOLDING SA) ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL EFANSHOP.COM EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK EL CAMINO CATERING&EVENTS EL CAMINO FOOD TRUCK EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) ENDUTEX ENWAR PRODUKT SP. Z O.O. ENYES EPILED

spis firm

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN ESKAZET ETUO.PL EUDARCAP EURIMAGE HOLDING A/S EURO MAGNESY SP. J. EUROLAND EUROLASER POLSKA

152

wydrukujemy.to

153

www.druukjedwabiu.pl www.drukarnia-projekt.pl zadzaczynow.pl

203 153 72

www.drukomat.pl

153

www.drukowalscy.pl www.drukpoznan.pl sklep.duonet.eu www.duplopolska.pl www.e-ploter.pl www.easygifts.pl www.ecobagnetwork.eu

153 153 153 182 183 72 124

www.ecodirect.pl

217

www.ecosac.pl geminigift.pl www.efanshop.com www.ekstreme.pl

124 72 203 183 31 31

www.emb.com.pl

183

www.endutex.pl www.enwarprodukt.pl www.enyes.es www.epiled.pl

183 183 73 109

www.epson.pl

171, 183

www.ertgroup.pl tisa.com.pl www.texman.pl www.etuo.pl www.reklamowa.pl www.eurimage.net www.euromagnesy.com www.euroland.pl

57, 73 73 203 73 73 106 II, 217 73

FABRYKA-SWIEC.PL fabryka-swiec.pl www.falk-ross.eu FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. www.falter.eu FALTER SP. Z O.O. FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH / www.fare.de; www.gremo.pl GREMO PARTNER HANDLOWY www.fastcom.com.pl FASTCOM PLOTERY FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI www.systemy-laserowe.pl I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA www.fdssystem.pl FDS SYSTEM SP. Z O.O. www.feniks.biz.pl FENIKS SP. Z O.O. www.ferniko.eu FERNIKO SP. Z O.O. business.filotrack.com FILO SRL www.fino.com.pl FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH www.bibula.pl (NAPKINS WORLD)

GILDO PROFILATI SRL GIZMO

www.ewex.lodz.pl , www.ewexeurope.com

15

exact.net.pl EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, exonstudio.pl USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO www.expen.pl EXPEN S.C. www.comfortmap.com EXPRESSMAP POLSKA www.wystawa.pl EXTEND VISION www.daffi.pl F.H. DAFFI

217

F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK

www.drukowanetasiemki.pl

www.dragon-nowytarg.pl F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH www.fabryka-kart.eu FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. www.megadruki.pl FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK www.fabrykasmyczy.pl DANIEL ŻOŁĄDEK FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK www.kolor-plusz.pl &MACIEJ RACZKOWSKI

184 74 132 22 74 57 74 40, 74 113 41 217

www.fragrans.pl www.fram.pl www.funnycase.pl www.fyvar.com www.wszywki.pl www.galeriadruku.com.pl

75 75 75 20, 22 204 154

www.gamax.es

76, 105

www.gasienica.pl, www.gosubli.pl gerlach.pl www.getimpressed.eu

76 76 76

www.giftmore.pl

215

www.giftstar.pl www.giftstar.pl www.gifthouse-int.com www.gifts-expo.com www.giftsjournal.pl

58 76 76 28 128

www.gildoprofilati.com

114

www.torby-ekologiczne.eu

77

GIFT STAR GIFT STAR & PRO-USB GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV GIFTS INTERNATIONAL GIFTS JOURNAL TV

139 22 131 32 217

154

154 132 154

GIFT MORE

184

184 109 124 22 75 122, 124

www.flextransfer.pl www.formedia.pl www.fourcolors.com.pl

GAMAX SL.

www.eurolaser.com

74 114

75

“FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ FORMEDIA S.C. FOUR COLORS FRAGRANS - PRODUCENT REKLAMOWYCH ZAWIESZEK ZAPACHOWYCH FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ FUNNYCASE.PL FYVAR GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY GALERIADRUKU.COM.PL GĄSIENICA.PL GERLACH S.A. GET IMPRESSED SRL

74 204 22

www.fitchoice.eu

FITCHOICE.EU SP Z O.O.

www.europapier.com www.europeanmediagroup.pl europosm.com www.eventroom.pl www.everts-pol.pl

EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O. EUROPEAN MEDIA GROUP EUROPOSM S.R.O. EVENTROOM EVERTS POL EWEX

8

www.diamentdruk.pl

GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. GLASMARK SP. Z O.O. GLASSBAUBLES SP Z OO GLOBART PRINT

www.gjc.pl

22

www.glasmark.pl www.glassbaubles.pl

124 77

www.globartprint.pl

154

GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA www.gmcpolska.pl GOLD PUZZLE COLLECTION ( ISKENDERLER OTOMOTIV YEDEK goldpuzzle.com.tr PARCA VE HED. ESYA SAN. TIC. LTD. STI.) www.golsport.pl GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY golab.com.pl GOŁĄB PRODUCENT LEŻAKÓW www.gorenler.com GORENLER TEXTILE AS www.gorecki.pl GÓRECKI SP. J. www.gradusports.com GRADU SPORT www.graffitibc.pl GRAFFITI BC SP. Z O.O. grafiks.com.pl GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA www.grafmasz.pl GRAFMASZ GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK www.pilkipromocyjne.pl PIŁKI PROMOCYJNE GRANNA SP. Z O.O. GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K.

217 77 204 114 204 77 77 125 154 184 77

www.granna.pl

218

www.graph-expert.pl

184


GRAVOTECH SP. Z O O. GRAWCOM SP.J. GRAWERTON ARGO S.A. GREMO JACEK SIKORSKI GRG GRZEGORZ GURGUL

www.gravotech.com

184

www.grawcom.pl www.grawerton.pl www.gremo.pl

185 185 78

www.reklamowesmycze.pl 140, 141, 155

GRG GRZEGORZ GURGUL www.reklamowesmycze.pl www.dox.pl GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK www.kasetony-tekstylne.pl GRUPA DS S.C. www.grupakk.online GRUPA KK KOCHANOWSKI SP.J. www.konplast.eu GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K.

141 78 129 155 78

www.grupaluxpol.pl

155

www.gtsport.eu

78

GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK GTSPORT SJ

42 185 204 78 78

www.headwear.com.pl

204

www.hedpes.com

155

www.pl.heidelberg.com heisslufttechnik.pl

185 185

www.henanjixiang.com www.printing-solutions.pl www.herz-polska.pl tampografia.com.pl www.himmeltek.pl regalpen.pl hoca.pl www.holbox.pl www.hornprint.pl www.houseofprint.pl www.ice.pl wielkopolanin.com.pl www.iconsa.pl www.signs.pl www.id.dk

155 155 185 172 205 79 79 132 218 156 112 79 114 20 197, 205

www.iespolska.pl

198, 205

IGUANA GROUP www.iguana.group www.ikonosmedia.eu IKONOS MEDIA ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. www.ilumika.pl www.imagoprinter.com IMAGO PRINTER SP. Z O.O www.ig-machinery.pl IMPORT GRAPHICS MACHINERY www.improgroup.com IMPRO GROUP SÀRL www.induplo.pl IN DUPLO S.C. www.mojabutelka.pl IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) lasery-indual.pl INDUAL SP. Z O.O. www.infokioski.pl INFOKIOSKI - INEXLED innoprinter.com INNOPRINTER & INNOTRANSFERS

205 186 108 186 186 156 125 79 218 109 156

HEDPES SP. Z O.O. HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O. HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD HERMES HERZ POLSKA SP. Z O.O. HI OPAQUE S.C. HIMMELTEK® HINZ DESIGN HOCA HOLBOX POLAND SP. Z O.O. HORN PRINT HOUSE OF PRINT POLSKA ICE ART SP. Z O.O. ICL WIELKOPOLANIN ICON SA ICOS (SIGNS.PL) ID® IDENTITY - REXHOLM A/S IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM)

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. INTEGART POLSKA INTEGART SP. Z O.O. INTERGIFTS INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES IVORY CERAMICS SP. Z O.O. IWAREPRINT

www.inspirion.pl

79

www.integart.pl www.integart.com.pl www.intergifts.net www.invame.eu

23 186 79 80

www.ivory.com.pl

80

iwareprint.pl

106

206 125

KINGLY LTD

199

www.wearekingly.com

KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW www.koder.com.pl PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH www.kokoszulka.pl KOKOSZULKA.PL www.collection.net.pl/ KOLEKCJA www.hornschuch.de KONRAD HORNSCHUCH AG koperniksoftware.com KOPERNIK SOFTWARE www.koruma.pl KORUMA KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE www.hurt.koszulkowo.com PRODUCTION www.kpl-laser.pl KPL-LASER KRAM SPÓŁKA AKCYJNA KREATIVIA SP. Z O.O. SP.K. KRJ DISPLAY SP. Z O.O. KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. KURTIAK I LEY GALERIA KSIĄŻKI KOLEKCJONERSKIEJ L-SHOP-TEAM POLSKA SP. Z O.O. LAMBDA LANYARD.PRO - PROSFERA - SMYCZOMAT.PL LASER MEDIA S.C. LASER SYSTEMS INTEGRATORS LED LABS SP. Z O.O. LEDDEX LTD / AMICUS SP. Z O.O. LEDEX LEDIBERG SP. Z O.O. LEGRA LEMA 3D LEMA DISPLAY LEMONIQ®

80 80 132 80 81 186 81 205 205 110 186 114 81 81 156 187 132 81 218 110 81 125 58

82 206 142, 156 125 187 59 206 187

www.kram-sa.pl

125

www.kreativia.pl www.krjdisplay.pl

156 132

wwww.smyczolandia.pl www.kunke.pl

82 157

www.kurtiak-ley.pl www.l-shop-team.pl www.lambda.pl www.lanyard.pro www.lasermedia.pl www.integrators.pl www.led-labs.pl www.amicus.pl www.ledex.pl www.lediberg.com.pl www.drukarnialegra.pl www.lema3d.pl lema-display.com www.lemoniq.pl

82 206 114 82 187 133 110 110 110 82 157 218 133 82

spis firm

www.guapa.pl www.haftex.com www.cnknitting.com www.hanipol.com.pl www.sklep.happybrand.pl

GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. HAFTEX HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD HANIPOL HAPPY BRAND HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS

jaguargift.com JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ www.janpolbis.pl JAN POL BIS www.jansen-display.pl JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. www.jaskolkasj.pl JASKÓŁKA S.J. www.jellygadgets.pl JELLYGADGETS.PL www.jetpol.pl JETPOL.PL www.jettstudio.pl JETT STUDIO SP. Z O.O. www.jhk.pl JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW www.promoefekt.pl JHK POLSKA - PROMOEFEKT JIANGXI XINHE OPTOELECTRONIC www.xinheled.net TECHNOLOGY CO.,LTD www.flexbanners.com JIANGYIN YUYUAN PLASTICIZING CO.LTD www.joker.info.pl JOKER HURTOWNIA TKANIN www.jotan.pl JOTAN www.jung-europe.com JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG www.justprint.pl JUSTPRINT - MAREK NADOLNY K+L BIURO HANDLOWE POLSKA www.kplusl.com.pl SPÓŁKA Z O.O. www.kakado.pl KAKADO SP. Z O.O. www.kalbag.pl KALBAG KAMDO DRUKARNIA PEGAZ www.kamizelkiodblaskowe.com.pl KAMILA BOROWSKA www.kapilar.pl KAPILAR-REKLAMA karmello.pl KARMELLO www.karton-pak.pl KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA www.katex.net.pl KATEX KBK® – PRODUCENT OKUĆ www.kbk.net.pl I GADŻETÓW REKLAMOWYCH www.kimm.pl KIMM MACIEJ MAZEK

9


SPIS FIRM

LIST OF COMPANIES

LENIAR SP.J. LENORA SP. Z O. O. LEŻAK Z LOGO LEŻAKOWO LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL MARKET) LIKOR EAST-WEST PROMOTION LIMEBOX LITEX PROMO SP. Z O.O. LIZARD JAROSŁAW SUSKI LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J./ LOGONABALONIE.PL LOGISTIQ LONGLIFE LED GMBH BY HK

spis firm

LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. MACMA POLSKA SP. Z O.O. “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA MAGENTA VISION POLSKA MAGIT MAGNESYSZKLANE.PL MAKANU MAKE GROUP SP. Z O.O. MAKO STUDIO MALAVI SP. Z O.O. SP.K MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. MARC KOLOR SP. Z O.O. MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA MARITEX MARKO MAREK KAŁOWSKI MART CERAMIC MART’S BAGS MARTIN MARCIN SOSNOWSKI MASTER ITALIA - ATLANTIS CAPS MASTERAPPS MASTERTENT POLSKA SP .ZO.O. MATRICE MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER MAXEMA MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. MBR SP. Z O. O. MDLABELS JASIŃSKI SP. K.

83 83 115 32

www.lfp-industrial.pl

187

www.lgpltd.com www.likor.pl www.lime-box.com

83 83 83

www.litex.pl

32

www.odblaski.net.pl

83

www.logonabalonie.pl logistiq.pl www.longlife-led.de

157 218 110

www.lt1.com.pl

59

www.technologiecnc.pl www.macma.pl www.magda-nadruki.pl www.magenta-vision.com www.magit.pl www.magnesyszklane.pl www.makanu.pl makeprint.net www.makostudio.pl www.malavi.pl

187 84 157 188 115 84 84 157 84 200, 206

www.malapracownia.pl

84

www.manufakturaczekolady.pl www.marckolor.pl margot-bis.pl www.maritex.com.pl www.mk-marko.pl www.mart.com.pl www.torby-bawelniane.pl www.litery-3d.eu

84 133 206 111 207 85 120, 126 115

www.atlantis-caps.com

207

masterapps.pl mastertent.pl matrice.ua www.matrycedodrukuuv.pl www.maxema.pl

106 115 85 23 85

www.maxim.com.pl

85

www.mbr.pl www.mdlabels.pl

157 158

www.media-mag.pl

85

www.media.net.pl MEDIA SP. Z O.O. www.media-concept.ro MEDIACONCEPT ROMANIA www.mediaform.com.pl MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA www.megalak.pl MEGALAK METALOWE-PUDELKA.PL / www.metalowe-pudelka.pl AGENCJA REKLAMOWA MITRA www.sitodruk-maszyny.com, www.mhm.at MHM www.midocean.com MIDOCEAN www.mza.waw.pl MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. www.segregatory.net MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW mirtop.pl MIRTOP

221 207 23 143, 158

MEDIA MAG

10

www.leniar.pl www.lenora.com.pl lezakzlogo.pl www.lezakowo.pl

126 188 85 115 86 86

MISTER LANYARD NEDERLAND B.V.

www.misterlanyard.com

60, 86

MITKO SP. Z O.O. www.mitko.pl MIXGRAFIK.PL - SKARPETKI NA ZAMÓWIENIE www.mixgrafik.pl SOCKS ON DEMAND www.eflagi.pl MMG FLAGI www.modernforms.pl MODERN FORMS SP. Z O.O. www.modulstudio.com/en/ MODULSTUDIO 6 S.R.L. MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / modus.com.pl MODUS CLOTHING COMPANY S.A. MOODSPROMO / A34 AMBALAJ REKLAM www.a34bags.com VE HED. ESYA LTD. STI. www.mpm-quality.pl MPM-QUALITY SP. Z O. O. www.multi90.pl MULTI MULTIBRAND IMPORTER www.multibrand.net.pl DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH www.mydelka.pl MYDELKA.PL - IMCA S.C. www.npol.com.pl N-POL CUTTING TOOLS www.nagrody.pl NAGRODY.PL www.naklejkon.pl NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. www.nano-diy.com NANODIY D.O.O. www.neobrand.pl NEOBRAND www.neon-service.pl NEON-SERVICE www.netfire.pl NETFIRE GROUP www.netuno.pl NETUNO SP. Z O.O. ninestarimage.nl NINESTAR NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ www.noex.com.pl ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. www.nomar.com.pl NOMAR www.cupofsox.com NORDHORN- CUP OF SOX www.notapress.pl NOTAPRESS JACEK ZUPOK

115 86 221 86 221 86 87 87 158 87 133 188 32 158 207 116 111 144 87 158 133 158 207 159

NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA www.notesy.pl KOMANDYTOWA

43, 87

www.comtelgroup.pl www.nowehoryzonty.net

75 221

NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. NOWE HORYZONTY OKI EUROPE LIMITED OKTIS JANUSZ SITKO OLFACTORY CONSULTING OMEGA DRUK OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA OOO “OPP CHASPROM” OPEN CHANNEL SP. J. OPENGIFT.PL OPENLABEL.PL OPTO-PLAST S.C. OPUS SP. Z O.O. ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. ORANGUTAN

www.oki.com/pl/

159

oktis.com.pl olfactive.pl omegadruk.pl www.omel.pl www.chasprom.com www.openchannel.pl

207 87 159 88 88 88

www.opengift.pl

44, 88

www.openlabel.pl www.optoplast.pl

208 111

www.opus.pl

188

www.orakel.com ogt.com.pl

23 159

www.orbitvu.pl

128

ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA OVILI-BENDERS.COM OXIPRINT SP. Z O.O.

www.orpak.pl ovili-benders.com www.oxiprint.com

133 188 188

P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE

ORBITVU SP. Z O.O.

www.voytex.com.pl

88

www.mateusz.com.pl P.P.H. MATEUSZ P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, www.pakcer.com.pl A. LITWINOWICZ

208

www.r-majewski.pl

88

P.W. R.MAJEWSKI

126


PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

www.packart-bags.eu 60, 122, 126

PACK ART BAGS SP. Z O.O. www.packart-bags.eu SPÓŁKA KOMANDYTOWA. www.padsworld.com PADSWORLD www.pakprint.eu PAKPRINT SYSTEMY OPAKOWAŃ www.pannamiot.pl PAN NAMIOT www.panta.com.pl PANTA SP Z O.O. www.paper-fantasies.com PAPER FANTASIES UAB www.par.com.pl PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA www.parasol.com.pl PARASOL F.P. paso.pl PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. PASS DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY CO. www.docanuv.com (DOCANUV) www.stricker-europe.com PAUL STRICKER SP. Z O.O. www.pbdruk.pl PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL gry.ugrafikow.pl PETERSEN SP. Z O.O. www.petit- boxes.pl PETIT - BOXES www.petrus.org.pl PETRUS SP ZOO www.meikeda.com PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC unia.bialystok.pl PHPU UNIA SP. Z O.O. piatnik.pl PIATNIK www.pilatross.com PILAT & ROSS SP. Z O.O. www.drukcd.pl PIN SP. Z O.O www.pinkpeppermedia.pl PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. www.plastics.pl PLASTICS GROUP SP. Z O.O. rustykalne-wesele.pl, PLASTRY DREWNA www.arpp.pl PLATINIUM PROMOTION PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / www.mapsy.me PLAYPRINT.PL) www.plotekspert.pl PLOTEKSPERT AM TRADE

126 107 126 32 23 89 45, 89 89 89 189 89 159 89 126 127 128 208 90 221 160 134 116 90 160 90 189

www.plotery24.pl

189

PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA PLUS DIGITAL PNG 1962 LTD PODKŁADKI 24 POLHIM POLIART SC POLICON SP. Z O.O.

www.plotserwis.pl www.plusdigital.pl www.png.bg podkladki24.pl polhim.com www.poliart.pl www.policon.pl

189 160 208 90 90 160 215

POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY

www.polishdruk.pl

160

www.polkos.com.pl POLKOS MARIUSZ KOSIOR www.polontex.com.pl POLONTEX SA www.pgcnc.pl POLSKA GRUPA CNC POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW www.piap-org.pl PROMOCYJNYCH - PIAP www.psf.waw.pl POLSKA SZKOŁA FUTBOLU POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT www.swiatdruku.eu DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) www.polskispichlerz.pl POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O.

173, 189 208 189

POLSKIE KARTY SP. Z O.O. POLTENT SP. Z O.O. POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. PORCELANA KRISTOFF PORTPRESS ( KM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA

23 21 136 90

www.polskiekarty.pl

91

www.poltent.pl

116

www.polymedia.pl www.porcelana-kristoff.pl

134 221

portpress.pl

160

www.posandboxes.com

134

www.posline.pl

POWER AD SP. Z O.O. www.stacjeladujace.com www.pozytywniepromocyjni.pl POZYTYWNIE PROMOCYJNI www.zapachy.biz PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE mk-szklo.pl PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK www.prazmowscy.pl PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA www.premiergroup.pl PREMIER GROUP SP. Z O.O. www.presi.pl PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. www.primar-b.pl PRIMAR B KONRAD MOSKWA www.printextra.pl PRINT EXTRA www.printiseasy.pl PRINT IS EASY www.printexue.pl PRINTEX UE S.C. www.printfaktoria.pl PRINTFAKTORIA www.printgood.pl PRINTGOOD SC www.printingmachine.pl PRINTING MACHINE printsign.dk PRINTSIGN PRODUCTION UAB www.parawany-reklamowe.eu PRINTX GROUP www.proaluminium.com.pl PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. www.procommerce.si PRO COMMERCE, D.O.O. www.promediaplus.pl PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. www.pro-wellness.pl PRO WELLNESS www.prodir.com PRODIR www.proffico.com PROFFICO SP.Z O.O. profix3d.pl , www.zatkajpuszke.pl PROFIX 3D www.prokres.pl PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE www.krawaty.info , www.venzomoda.com PROMO-HOUSE www.promonotes.pl PROMONOTES www.promostars.com PROMOSTARS promotionway.pl PROMOTIONWAY SP. Z O.O. www.proxer.pl PROXER SP. Z O.O (PARTNER XEROX, EPSON) PURE DESIGN- PRODUCENT ODZIEŻY I KOCÓW REKLAMOWYCH www.kocereklamowe.pl, www.pureodziez.pl www.purplemustard.eu PURPLE MUSTARD EU www.radecka.pl RADECKA www.radiopasja.pl RADIO PASJA www.rascalindustry.eu RASCAL SP. Z O. O. www.rastal.com RASTAL www.raster.eu RASTER www.recrust.com RECRUST INTERNATIONAL RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, www.redbird.pl TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ www.refloactive.com ODBLASKI24.COM.PL www.regaldifussyo.com REGAL DIFUSSYO www.regattaprofessional.com REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. www.reiter.pl REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP www.reklama360.com REKLAMA 360 www.remadays.com.ua REMADAYS KIEV www.reprograf-grafikus.com.pl REPROGRAF-GRAFIKUS SA www.resultclothing.com RESULT CLOTHING www.rezon.eu REZON www.ricoh.pl RICOH POLSKA SP. Z O.O. www.riset.pl RISET www.riso.co.jp/english/ RISO KAGAKU CORPORATION www.ritterpolska.pl RITTER PEN www.rodantv.pl RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. www.rolandprint.eu ROLAND PRINT www.rollers.pl ROLLERS www.rollfix.pl ROLLFIX www.rollsroller.com ROLLSROLLER AB ROLY / GOR FACTORY, S.A.

www.roly.pl

134 32 91 91 91 91 46 161 190 161 190 190 161 161 190 116 116 117 91 134 92 92 33 92 92 47, 92 93 IV, 208 222 190 223 134 209 136 209 93 93 209 93 48, 93 49 209 94 50, 94 168 190 209 94 191 191 191 94 135 145, 161 127 135 191 209

spis firm

PLOTERY24.PL

POSLINE

11


SPIS FIRM

LIST OF COMPANIES

ROMANIK ROSNOWSKI GIFT RYNEK ZABAWEK RYNEKPAPIERNICZY.PL RYSTOR SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK SAMPRO PPHU SANDEX SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. SCORPIO SP. Z O.O. SCREENZ LED TECHNOLOGIES SEGO POLSKA SELCO S.C. - DOPPLER SELLDO SP. Z O.O. SEMA-PRINT SEMI TECHNIKA SP.J. SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH SHANGHAI MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. SHANGHAI XIAOHE DISPLAY & TEC CO., LTD SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD SHIRO POLAND SP. Z O. O.

spis firm

SHORT MEDIA SIBAND.PL SICO POLSKA SIM KOŁO SIP KROSNO SIPEC S.P.A. SITA WUJA TOMA SKARPETA GMBH SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA SŁODKIE UPOMINKI SP. Z O.O. SP. K SNAPFIX POLSKA SNAPSHOT STUDIO SP. Z O.O. SOCIETE S.R.O.

12

www.romanik.pl

191

STITCH & PRINT INTERNATIONAL, VIRTÙMEDIA B.V. www.stitchprint.eu

17

www.rosnowski-gift.pl www.rynekzabawek.pl www.rynekpapierniczy.pl www.rystor.pl

94 24 16 94

STOJAKIZESKLEJKI.COM

stojakizesklejki.com

135

www.tekpen.pl www.impression.net.pl www.studio55.info www.studioflag.pl www.subforma.pl

98 222 117 162 162

www.sublimadruk.pl

162

www.sunchemical.com.pl www.sunrisecolors.pl

162 193

symbiomedia.eu

51, 98

szeptuchy.pl printnews.pl swiatbombki.pl

137 18 98

www.tadeo.com.pl

222

www.safe-pocket.com

95

www.sambra.com.pl www.sampro.com.pl

95 161

www.sandex.pl

95

scala.rzeszow.pl www.schopa.pl

95 222

www.scorpio.com.pl

191

www.screenz.eu www.sego.com www.selco.com.pl stojo.pl

117 135 95 95

www.semaprint.com

201

www.semitechnika.com

210

www.seron.pl www.serwisideal.pl

192 222

www.apppexpo.com

29

occsh.en.alibaba.com www.dreamysub.com

135 192

SUBLIMA - DRUK NA TKANINACH I DZIANINACH SUN CHEMICAL SP Z O.O. SUNRISE COLORS SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. SZEPTUCHY.PL ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL ŚWIATBOMBKI.PL TADEO TRADING SP. Z O.O.

TARGETEX www.targetex.pl 98 www.taro.com.pl 98 TARO SP. Z O.O. www.tawo.pl 210 TAWO www.goforkavalan.com 193 TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ www.teba.pl 162 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. www.domicz.com.pl 98 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT www.tedgifted.com 52, 99 SMYCZY REKLAMOWYCH TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, www.lexon-design.pl 99 KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS www.telforceone.pl 99 TELFORCEONE S.A. www.tentgrupa.pl 118 TENT GRUPA SP. Z O.O

www.tajima.pl

192

www.shortmedia.pl www.siband.pl www.sico.pl www.simkolo.pl www.sip.krosno.pl www.sipec.com

146 96 192 96 135 96

www.sitawujatoma.pl

192

THE SIGN

www.skarpeta.eu www.powergifts.pl

210 96

THERMOHAUSER GMBH

www.slodkieupominki.pl

96

www.snapfix.pl www.snapshot-studio.pl

117 128

www.reklamnidary.cz

61

www.softgraf.pl SOFTGRAF www.softplast.pl SOFTPLAST www.sols-europe.com SOL’S SOLAR SYSTEMS FOLIE OKIENNE www.folie-okienne.eu I SAMOCHODOWE www.spinfactory.pl SPIN KONRAD KIERSZTYN www.spiroprint.pl SPIROPRINT www.spolnota.pl SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY www.sptlaser.net SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD www.squb.pl SQUB www.stamax.com.pl STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY www.stedman.eu STEDMAN GMBH stefania.net.pl STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ www.steinel.pl STEINEL (LŁ) www.sternal.com.pl STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. STIL MEDIA

STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK STUDIO REKLAMY IMPRESSION STUDIO55 SP. Z O.O. STUDIOFLAG.PL SUBFORMA

www.stilmedia.eu

96 175, 192 210 117 97 97 117 193 97 97 210 97 193 107 97

www.tentbalony.pl

118

www.termonadruk.pl TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) www.sitodruk-maszyny.com, www.tesoma.de TESOMA www.dtbeu.com TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.

162 193 222

www.thesign.pl

137

www.thermohauser.com

223

www.thermopatch.pl www.threestarspk.com www.tik.com.pl www.tipu.pl

210 211 99 99

www.tisoft.com.pl

107

www.tom-par.com.pl www.toma.com.pl www.tomadex.pl tomax-wycinanie.pl topdeprint.pl

99 61 211 163 163

TENT-BALONY LECH PODBIEŁŁO

THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O THREE STAR HOSIERY PVT LTD. TIK TIPU TISOFT TOM - PAR TOMA SP. Z O.O. TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA TOMAX ONE TOP DEPRINT

www.topdruk24.pl

163

TOP INVEST MARCIN TOPP

www.topupominki.pl, www.reczniki.info

100

TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI

topmagnesy.com

127, III

www.topgadzety.com.pl www.chusteczki.com.pl www.topq.pl

123 100 147

TRODAT POLSKA

www.trodat.pl

100

TROTEC POLSKA

www.troteclaser.com

193

www.tryumf.com

100

TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K

TOP MARKETING SSU ANETA SOWA TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

TRYUMF SP Z O.O.


TUVA HOME SP. Z O.O. TVP – MAGAZINE FOR TEXTILE DECORATION AND PROMOTION ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. UNICUP SP. Z O.O. UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT UP LED SP. Z O.O.

www.tuvahome.pl

100

tvp-textil.de/english/ www.ulotki.pl

148 163

www.ultimadisplays.pl

136

www.unicup.pl www.unit.com.pl upled.pl

127 24 223 100 163 163 211 194 194 194 127 101 101 107 101 223 101 164 211 30 118 118 101 136 211 194 223 102 211 19, 24 212 118 212

WEBER & WEBER SP. Z.O.O.

www.webermed.com

102

WEIFANG HENGCAI DIGITAL PHOTO MATERIALS CO.,LTD. WELLEN RETAIL EXPERIENCE WIELAND DRUKARNIA CYFROWA WILER WILK ELEKTRONIK S.A.

www.hcsminkjet.com 194 wellen.pl 136 www.wieland.com.pl 164 www.wiler.pl 176, 177, 194 www.goodram.com 102

USB SYSTEM

WIMED SP. Z O.O. WINNING MOVES POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U WOODENCREATIONS.EU WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. WWW.RAINBOWCUPS.EU WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. WYDAWNICTWO SCRIBA WYTWÓRNIA KALENDARZY

www.wimed.pl

118

www.winningmoves.co.uk www.woodenworld.eu woodencreations.eu www.workteam.com opaska24.pl www.rainbowcups.eu reklamowe.fiszki.pl

102 119 102 102 33 164 103

www.lucrum.pl

53, 103

www.scriba.com.pl wytworniakalendarzy.pl

103 164

103 103 164 212 103 104 104 107 195 195 119 212 164 104

spis firm

www.usbsystem.pl

www.utal.pl UTAL SP.Z O.O. www.uvprinter.pl UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS www.valento.eu VALENTO www.naklejka3d.com.pl VAS www.vesploter.pl VES PLOTER VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ www.viacolor.pl ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ www.vicbag.com VIC SP. Z O.O. www.vicards.pl VICARDS.PL www.victorinox.com VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. www.videlink.eu VIDELINK SP. Z O.O. www.vinove.pl VINOVE SP ZOO www.vip-collection.pl VIP COLLECTION & VERUS www.vip-collection.pl VIP COLLECTION GROUP www.viperprint.pl VIPERPRINT SP. Z O.O. www.viscar.pl VISCAR www.viscomitalia.it VISCOM ITALIA www.vitabri.pl VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) www.vitonamioty.pl VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA www.vivaplus.pl VIVA PLUS II www.vkf-renzel.pl VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. www.keyaeurope.pl W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. www.case-pack.com.pl W.P.H.U.P. CASE-PACK lamowka.com.pl W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. www.waga-time.com.pl WAGA S.C. www.haft-koronki.pl WAMAR www.wig.waw.pl WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA www.warsztatkoszulkowy.pl WARSZTAT KOSZULKOWY www.wats.com.pl WATS www.wavegroup.pl WAVE GROUP

www.xindao.nl XINDAO BV bony.yasumi.pl YASUMI SP. Z O.O. SP. K. yoopure.com YOOPURE www.yorka.com.tr YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI www.midocean.com YOUR CHOICE YOUR PROMOTIONAL your-promotional-sunglasses.com SUNGLASSES www.ysti.eu YSTI zdobywcysieci.pl ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA www.zfp.com.pl ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL www.banner-welder.com ELECTRICAL EQUIPMENT CO,LTD www.zinart.pl ZINART SPÓŁKA Z O.O. www.zwoltex.pl ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW www.zyx.waw.pl ZYX MEDIA ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, www.zejmo-siatecki.com SANDERS, PARADOX )

13


14


EWEX

Fabryczna 25 90-341 Łódź Polska

tel.: +48426556107 fax.: +48426377297 www.ewex.lodz.pl , www.ewexeurope.com biuro@ewex.lodz.pl

Kamil Burchardt Piotr Przybyłowicz Daniel Stępień Robert Stępień

BRANŻOWE ORG., MEDIA

BRANDY: EWEX PRODUKTY: tusz do sublimacji, papier do sublimacji, kubki do sublimacji, podkładki pod mysz, taśma sublimacyjna

15


RYNEKPAPIERNICZY.PL

Jana Mohna 67C/42 87-100 Toruń Polska

16

tel.: +48513628485 www.rynekpapierniczy.pl kontakt@rynekpapierniczy.pl

BRANŻOWE ORG., MEDIA

BRANDY: RYNEKPAPIERNICZY.PL PRODUKTY: portal branżowy


Free copy Stitch & Print Get to know Stitch & Print, request your free copy!*

*You will receive one free copy of the magazine

Sign up at stitchprint.eu/freecopy Follow Stitch & Print:

STITCH & PRINT INTERNATIONAL, VIRTÙMEDIA B.V.,

Postbus 595 3700 AN Zeist Holandia

tel.: +310306920677 www.stitchprint.eu info@stitchprint.eu

BRANŻOWE ORG., MEDIA

PRODUKTY: magazine

17


L AT

Świat Poligrafii Professional ukazuje się od 20 lat. Znajdziesz na jego łamach wypowiedzi ekspertów, analizy, zestawienia i porównania dotyczące technologii oraz rynku poligraficznego. Przedstawiamy historie sukcesu i wdrożenia nowych technologii. Patrzymy na poligrafię przez pryzmat ludzi związanymi z tą branżą. Dbamy o jakość informacji prezentowanych na naszych łamach, tych tradycyjnych i na WWW oraz portalach społecznościowych...

wydanie

wydanie

#12

NOWE W Y ZWANIA DL A MEDIÓW I DRUKU

#12

NOWE W Y ZWANIA DL A MEDIÓW I DRUKU

ZESZYT 68

ISSN 2353-3811

CENA 24 ZŁ

ZESZYT 68

ISSN 2353-3811

CENA 24 ZŁ

GRUDZIEŃ 2019

GRUDZIEŃ 2019

w numerze:

w numerze:

q BEZ KOMPLEKSÓW I OGRANICZEŃ 24 q JAK SPRZEDAĆ WEB-TO-PRINT? 36 q 25 LAT FIRMY AGFA W POLSCE 40 q XXII SYMPOZJUM FIRMY CHESPA 48

q BEZ KOMPLEKSÓW I OGRANICZEŃ 24 q JAK SPRZEDAĆ WEB-TO-PRINT? 36 q 25 LAT FIRMY AGFA W POLSCE 40 q XXII SYMPOZJUM FIRMY CHESPA 48

Od czegoś trzeba zacząć

Optymalne rozwiązanie

wywiad z Małgorzatą Szczotką, Color Management Consulting

wywiad z Arturem Chęsym, Pozkal

prepress druk oprogramowanie introligatornia druk cyfrowy rynek opakowania ekologia • www.swiatpoligrafiipro.pl

prepress druk oprogramowanie introligatornia druk cyfrowy rynek opakowania ekologia • www.swiatpoligrafiipro.pl

ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL

Leszczyńskiego 40A 02-496 Warszawa Polska

18

tel.: +48224244757 fax.: +48224244757 printnews.pl mirek@swiatpoligrafiipro.pl

Karolina Hamlet Gonzalo Hernández Mirosław Pawliński

BRANŻOWE ORG., MEDIA

BRANDY: ŚWIAT POLIGRAFII, DIGITAL BUSINESS, OPAKOWANIA ETYKIETY, KATALOG BRANŻY PRODUKTY: czasopismo, katalog branżowy, portal informacyjny, konferencje, newslettery


19


20


BRANŻOWE ORG., MEDIA / BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA AIMFAP PRODUKTY: association of importers, wholesalers and manufacturers, of promotional items Pza Santa Maria Soledad Torres Acosta , 1 5º 28013 Madrid Hiszpania

tel.: +910105443 www.aimfap.com aimfap@aimfap.com

Ana Matos

ALFA-PRINT SP. Z O.O. BRANDY: POLIGRAFIKA, OPAKOWANIE, PRIND PRODUKTY: poligrafika, opakowanie, prind Świętokrzyska 14A 00-050 Warszawa Polska

tel.: +48228281400 www.poligrafika.pl beata.wielgat@poligrafika.pl

Anna Naruszko Blanka Zapalska Beata Wielgat

CARTPOLAND PRODUKTY: karty plastikowe, karty zbliżeniowe, zamki zbliżeniowe, opaski tyvek, bramki obrotowe Olszowa 5 05-300 Wólka Mińska Polska

tel.: +48257587643 www.cartpoland.pl biuro@cartpoland.pl

21 Marcin Gruba Justyna Kamińska Inna Węgrynovska Marzanna Witowska


BRANŻOWE ORG., MEDIA / BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA EUROPEAN MEDIA GROUP BRANDY: VISUAL COMMUNICATION, PRINT AND PUBLISHING, PACKAGING POLSKA PRODUKTY: organizator polish car wrap championship, visual communication, print & publishing, packaging polska Fredry 1/18 61-701 Poznań Polska

tel.: +48618551990 fax.: +48618551990 www.europeanmediagroup.pl office@printernet.pl

EXTEND VISION BRANDY: EXTEND VISION, EXPOZYCJA, KENTO, STOISKO.PL PRODUKTY: podświetlane roll-up’y, ścianki tekstylne, stoiska targowe, stanowiska multimedialne, zabudowa eventów Kamienna 43 31-403 Kraków Polska

tel.: +48124155111 fax.: +48124155111 www.wystawa.pl biuro@extendvision.pl

Jacek Kisiała

FALTER SP. Z O.O. BRANDY: SOLUTION, HAHNEMÜHLE FINEART, AWAGAMI, CANON PRODUKTY: atramenty, papiery, druk wielkoformatowy, drukarki drylab, akcesoria do druku Poznańska 69 62-045 Pniewy Polska

tel.: +48612938300 fax.: +48612938301 www.falter.eu biuro@falter.eu

Anna Cieśla

FERNIKO SP. Z O.O. branżowe org., media

BRANDY: FERNIKO, FERNIKO, FERNIKO, FERNIKO, FERNIKO PRODUKTY: spirale zip-wire, zawieszki do kalendarzy, okienka do kalendarzy, listwy, kiwaki twinsticki pos Niepokalanowska 5 05-085 Kampinos Polska

tel.: +48227250049 fax.: +48227250049 www.ferniko.eu biuro@ferniko.eu

Justyna Rogożnicka Piotr Rogożnicki Magda Komorowska Dariusz Wynimko

FYVAR PRODUKTY: international association of promotional products C/ Rocafort, 93 Entlo 4º 08015 Barcelona Hiszpania

tel.: +34934546306 www.fyvar.com fyvar@fyvar.es

GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. BRANDY: REMADAYS WARSAW, REMADAYS KIEV, GIFTS JOURNAL, GIFTS JOURNAL TV, EUROPEAN SUPPLIERS BOOK, NOT RECOMMEND PRODUKTY: targi, media, wydawnictwa, programy partnerskie

22

Podbiałowa 11 61-680 Poznań Polska

tel.: +48618257322 www.gjc.pl info@remadays.com

Magda Konieczna, Iwona Skrzypczak Justyna Lisek-Kantorska, Anna Gąsiorowska Aleksandra Jankowiak, Matylda Jesionowska Anna Gąsiorowska


BRANŻOWE ORG., MEDIA / BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA INTEGART POLSKA PRODUKTY: folie magnetyczne, folie ferromagnetyczne, folie suchościeralne, folie pet do druku, farby ferromagnetyczne Telewizyjna 7 80-209 Chwaszczyno Polska

tel.: +48587815940 www.integart.pl integart@integart.pl

MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER BRANDY: MAX CREATIVE PRODUKTY: matryce uv, pozycjonery gadżetowe, druk cyfrowy, formy drukarskie Leśna 24 66-010 Nowogród Bobrzański Polska

tel.: +48531100890 www.matrycedodrukuuv.pl maks.lesser@gmail.com

Maksymilian Lesser Michał Czopor

tel.: +48748311001 fax.: +48748311000 www.mediaform.com.pl biuro@mediaform.com.pl

Sylwia Gogowska Paweł Gogowski Kamila Patera Monika Nowaczyk

MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA BRANDY: MEDIAFORM PRODUKTY: puchary, medale, szkła, odlewy, dyplomy Rzeźnicza 42A 58-200 Dzierżoniów Polska

ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: ORAKEL PRODUKTY: opaski identyfikacyjne, żetony, smycze, numery startowe, eko produkty eventowe tel.: +48587617880 fax.: +48587617882 www.orakel.com orakel-pl@orakel.com

Anna Przasnyska Dirk Spooren

PANTA SP Z O.O.

branżowe org., media

Łokietka 14 81-735 Sopot Polska

PRODUKTY: folie pcw, papiery barwione, papiery wolumenowe, okleiny introligatorskie, tektury lite Warecka 3A 91-202 Łódź Polska

tel.: +48426123501 fax.: +48426509212 www.panta.com.pl info@panta.com.pl

POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - PIAP BRANDY: PIAP PRODUKTY: katalog piap, gazeta piap, spotkania regionalne piap, wieczór branżowy piap, badania branżowe Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań Polska

tel.: +48791354426 fax.: +48616661059 www.piap-org.pl biuro@piap-org.pl

Katarzyna Wojniak

23


BRANŻOWE ORG., MEDIA / BRANCH ORGANIZATIONS, MEDIA RYNEK ZABAWEK PRODUKTY: zabawki, magazyny branżowe Narwik 8, Lok. 58 01-471 Warszawa Polska

tel.: +48517332398 www.rynekzabawek.pl apiskorska@rynekzabawek.pl

Anna Piskorska

tel.: +48223201500 www.unit.com.pl info@unit.com.pl

Dorota Mazurek

UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT PRODUKTY: fachowe pismo branżowe. Kierbadzia 4 00-728 Warszawa Polska

WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUKTY: ttg wiadomości gospodarcze Trębacka 4 Lok. 329 00-074 Warszawa Polska

tel.: +48222250111 www.wig.waw.pl sekretariat@wig.waw.pl

EVENT SHOW CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK PRODUKTY: napoje kawowe, dobre espresso Twórcza 67B 03-289 Warszawa Polska

24

tel.: +48535493228 cafferetta.com manager.warsaw@cafferetta.com

Yurii Bezkrovnyi


25


26


F

27


Eastern Europe’s Biggest International Specialized Trade Fairs

BUSINESS GIFTS, SOUVENIRS, ELITE STATIONERY

Russia, Moscow GOSTINY DVOR Exhibition Complex 17–19 March and 21– 24 September 2020 GIFTS EXPO – THE RIGHT WAY TO SELL IN RUSSIA AND THE CIS! Under the patronage of the Moscow Government. Under the support of the Moscow Chamber of Commerce and Industry. Organizer: Gifts International Tel.: +7 (495) 729-31-38, 972-48-31 expo@gifts-expo.com, www.gifts-expo.com 28


29


VISCOM ITALIA

Reed Exhibitions Italia Via Marostica 1 20146 Milan WÅ‚ochy

30

tel.: +39024351701 fax.: +390243517065 www.viscomitalia.it viscomitalia@reedexpo.it

Viscom Italia

EVENT SHOW

PRODUKTY: visual communication


EVENT SHOW COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA PRODUKTY: kawa, napoje, czekolada gorąca, przekąski, coffee Cicha 12 05-807 Podkowa Leśna Polska

tel.: +48886896384 www.coffeemania.pl antoni.janik1@gmail.com

EL CAMINO CATERING&EVENTS BRANDY: KUCHNIA TEX-MEX PRODUKTY: burrito, qusadilla Jagiellońska 6/26 03-721 Warszawa Polska

tel.: +48501254493 facebook foodtruck el camino klaudia2000pl@yahoo.com

EL CAMINO FOOD TRUCK BRANDY: KUCHNIA TEX-MEX PRODUKTY: burrito, quesadilla Jagiellońska 6/26 03-721 Warszawa Polska

31 tel.: +48501254493 facebook foodtruck el camino klaudia2000pl@yahoo.com


EVENT SHOW EVENTROOM BRANDY: L-ACOUSTICS, DIGICO, GRANDMA, ROBE, CLAY PAKY, BOSCH, EPSON, PANASONIC, SHURE, PROLYTE PRODUKTY: nagłośnienie, oświetlenie, tłumaczenia symultaniczne, multimedia, scenografia eventowa Szyszkowa 20A 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48602634289 www.eventroom.pl filip.hamerla@eventroom.pl

Filip Hamerla Piotr Grzdebień

LEŻAKOWO BRANDY: LEŻAKOWO, LEŻAKIBIG.PL, LEŻAKOWOKIDS.PL, BIGDECKCHAIRS.COM PRODUKTY: leżaki reklamowe, leżaki drewniane, tekstylia reklamowe, krzesła reżyserskie, druk sublimacyjny Szkolna 16 42-231 Stary Cykarzew Polska

tel.: +48515266675 www.lezakowo.pl biuro@lezakowo.pl

Tomasz Konieczka Norbert Michałek Magdalena Szewczyk Aleksandra Chowiak

LITEX PROMO SP. Z O.O. BRANDY: LITEX PROMO, NEOTENT, ATMOTENT PRODUKTY: namioty, beachflagi, flagi, banery, parasole Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

tel.: +48627375700 fax.: +48627375708 www.litex.pl info@litex.pl

Grzegorz Płotka Iwona Szymoniak Nelli Duret Kamil Jabłoński

NAGRODY.PL BRANDY: NAGRODY.PL PRODUKTY: statuetki na zamówienie, medale z nadrukiem, medale okolicznościowe, nagrody biznesowe, statuetki 3d Jana Pawła II 4 36-100 Kolbuszowa Polska

tel.: +48530361717 www.nagrody.pl biuro@nagrody.pl

Iwona Wrona

PAN NAMIOT PRODUKTY: namioty eventowe, namioty sferyczne, hale namiotowe, multimedia, scenografia Wyczolkowskiego 6 65-383 Zielona Góra Polska

tel.: +48690206605 www.pannamiot.pl michal.jeziorski@pannamiot.pl

Michał Jeziorski

POWER AD SP. Z O.O. PRODUKTY: ładowarki ścienne, ładowarki stolikowe, ładowarki stojące, darmowe i płatne ładowarki, digital signage

32

Dobrzeń 26 56-410 Dobroszyce Polska

tel.: +48713153515 fax.: +48713153519 www.stacjeladujace.com k.czerniak@stacjeladujace.com

Krzysztof Czerniak Rafał Kacperczyk Rafael Czerniak


EVENT SHOW PROFFICO SP.Z O.O. BRANDY: PROFFICO PRODUKTY: saturator retro, woda sodowa, woda z sokiem, czar prl, mobilny dystrybutor Marszałkowska 84/92/72 00-514 Warszawa Polska

tel.: +48606480673 fax.: +48223506268 www.proffico.com karolina.dudek@proffico.com

Karolina Dudek

WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. PRODUKTY: tyvek wristbands/opaski, vinyl wristbands, woven wristbands/opaski, silicone wristbands, smycze/lanyards Płochocińska 19/0 03-191 Warszawa Polska

tel.: +48221004103 opaska24.pl info@opaska24.pl

Stanislav Zuichenko Emiliia Maievska

GIFTS WORLD

12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS BRANDY: 12M, 12M.EU PRODUKTY: podkładki pod mysz, podkładki z kalendarzem, maty, magnesy, notesy, naklejki Głogowska 22 45-315 Opole Polska

Alicja Wąsowska Agnieszka Pawluś

tel.: +48774413500 fax.: +48774458700 www.12m.eu biuro@12m.eu

2PROMOTE I VONMÄHLEN BRANDY: VONMÄHLEN PRODUKTY: kable do ładowania, kable przesyłające dane, uchwyty do telefonów, akcesoria do telefonów, dedykowane b2b Bednorza, 9/7 43-200 Pszczyna Polska

tel.: +48504605136 www.2promote.pl all@2promote.pl

Joanna Brożek- Dudek

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ BRANDY: STONEBOOK, PIER LUIGI PRODUKTY: kalendarze i notesy, rozgałęźniki, power banki, eko gadżety - pszenica, eko notesy - kamień, trawa Racławicka 29 41-500 Chorzów Polska

tel.: +48322466678 www.ksiazkowekalendarze.pl kalendarze@pierluigi.pl

Aleksander Skoczeń Robert Kluba Angelika Famulska

33


34


35


AVANT FABRYKA PORCELITU

Spacerowa 5 24-220 Niedrzwica Kościelna Polska

36

tel.: +48815116550 fax.: +48815116550 www.avant.pl office@avant.pl

Iwona Kijek Łukasz Sztrąf Magdalena Markiewicz Dominika Latos

GIFTS WORLD

BRANDY: MADE IN POLAND, ECONOMY, KABO&PYDO DLA AVANT PRODUKTY: kubki, filiżanki, szkło, nadruki, ceramika


37


BLUEBOAT

Kozły 39 05-240 Tłuszcz Polska

38

tel.: +48297770020 www.powerbanki.pl office@powerbanki.pl

GIFTS WORLD

BRANDY: SMARTOOOLS, TIGERNU, XOOPAR PRODUKTY: power banki, plecaki na laptop, kable usb, pendrive, głośniki


39


FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O.

Podłęże 650 32-003 Podłęże Polska

40

tel.: +48126304430 www.fabryka-kart.eu firma@fabryka-kart.eu

Paweł Tworzydło Grzegorz Skokoń Radek Gronuś

GIFTS WORLD

BRANDY: FABRYKA KART PRODUKTY: karty do gry, gry karciane, gry planszowe, opakowania


Najlepszy, profesjonalny producent smyczy reklamowych

Myślisz, że masz lepszego dostawcę? Nie sądzimy. Większość osób, które zrealizowały swoje zamówienie u nas zmieniło zdanie. Sprawdź dlaczego !

FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK DANIEL ŻOŁĄDEK

Tymbark 269 34-650 Tymbark Polska

tel.: +48533533883 www.fabrykasmyczy.pl biuro@fabrykasmyczy.pl

Karolina Stanisz Paweł Kolarczyk

GIFTS WORLD

PRODUKTY: smycze reklamowe, wstążki z nadrukiem, opaski eventowe, smycze naszywane, podkładki pod mysz

41


GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O.

Krzywaniec 66-010 Nowogród Bobrzański Polska

42

tel.: +48683276605 www.guapa.pl office@guapa.pl

Agnieszka Tomiałowicz Jacek Kozłowski

GIFTS WORLD

BRANDY: GUAPA CLEAN UP PRODUKTY: gąbki do auta, ścierki do okularów, ręczniki, worki sportowe, zestawy do sprzątania


NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618726908 fax.: +48618206437 www.notesy.pl notedeco@notesy.pl

Maja Będowska Magda Stulpa Janusz Stefko Piotr Jankowiak

GIFTS WORLD

BRANDY: NOTEME PRODUKTY: notesy samoprzylepne, zestawy notesów w okładkach, notatniki w twardych okładkach

43


OPENGIFT.PL

Naramowicka 266 B 61-601 Poznań Polska

44

tel.: +48605203020 www.opengift.pl biuro@opengift.pl

Justyna Broda Magdalena Ławniczak Marta Urbaniak Maria Winiecka

GIFTS WORLD

BRANDY: OPENGIFT.PL, OPENPRINT.PL, OPENWEAR.PL, REFLECT.PL, YARDS.PL PRODUKTY: pendrive, torby, artykuły biurowe, parasole, gadżety ekologiczne


PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

Bysewska 30 80-298 Gdańsk Polska

tel.: +48587128200 fax.: +48587128217 www.par.com.pl bok@par.com.pl

Agnieszka Wybult Paulina Czyruk Jakub Solecki Paulina Moder

GIFTS WORLD

BRANDY: ROYAL DESIGN PRODUKTY: kubki izotermiczne, bidony, długopisy, latarki, narzędzia

45


PREMIER GROUP SP. Z O.O.

Kopanina 28/32 60-105 Poznań Polska

46

tel.: +48612504590 www.premiergroup.pl maciej@premiergroup.pl

Jakub Jędzejak Maciej Pasternak Tomasz Jazy

GIFTS WORLD

BRANDY: MUGS FOR BRANDS, RITUAL CANDLES, PREMIER GROUP PRODUKTY: kubki, filiżanki, świece zapachowe w szkle, popielniczki, kufle


47


REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K. / ODBLASKI24.COM.PL

Rynkowska 2 85-503 Bydgoszcz Polska

48

tel.: +48523249010 www.refloactive.com office@refloactive.com

Aneta Niciak Julia Dolatowska Maryna Yevtikhova Dawid Zalewski

GIFTS WORLD

BRANDY: 3M SALZMANN, 3M SCOTCHLITE, COREFLECT, AGR REFLOMAX PRODUKTY: zawieszki odblaskowe, opaski odblaskowe, kamizelki odblaskowe, maskotki odblaskowe, produkty led


spanish magazine of promotional products, textiles and business gifts

Rd REGAL DIFUSSYO interactive digital edition

visit our website: regaldifussyo.com 49


50


SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O.

Rzemieślnicza 23 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48575195197 symbiomedia.eu office@symbiomedia.eu

Agnieszka Humerczyk Riccardo Rotelli

GIFTS WORLD

BRANDY: EASYNOTES, EASYCLING PRODUKTY: notesy elektrostatyczne, folie elektrostatyczne

51


TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH

Wołczyńska 18 60-003 Poznań Polska

52

tel.: +48613072345 www.tedgifted.com info@tedgifted.com

GIFTS WORLD

PRODUKTY: smycze reklamowe, bandany, opaski eventowe, ściereczki do okularów, podkładki pod mysz


Kalendarze Ʀcienne i biurowe: - plakatowe PL (A1 i B1) - reklamowe 13-planszowe RW (B3) - reklamowe 8-planszowe RE (B3) - artystyczne 13-planszowe RA (A2) - czterodzielne 13-planszowe TW - trójdzielne standardowe KT - trójdzielne ekonomiczne KE - jednodzielne KM - notatnikowe 13-planszowe WN - paskowe 13-planszowe WN - rodzinne 14-planszowe WL - biurkowe BF - stojŘce, leDŽŘce i wiszŘce

Kalendarze ksiŘDŽkowe w okleinie Vivella: - A6 tygodniowe - B6 dzienne - B6 tygodniowe - B6 tygodniowo-notatnikowe - A5 dzienne (równieDŽ w okleinie Nebraska i Legend) - A5 tygodniowo-notatnikowe - A5 planery miesiŬczne - B5 dzienne - B5 tygodniowe - A4 dzienne - A4 tygodniowe - biurkowe leDŽŘce - notesy A5, B6 i A6

WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.

Podwale 47 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338221821 fax.: +48338220141 www.lucrum.pl lucrum@lucrum.pl

GIFTS WORLD

BRANDY: LUCRUM KALENDARZE, LUCRUM PAPER, LUCRUM GAMES, LUCRUM CZWÓRKA, LUCRUM MAŁA POLIGRAFIA PRODUKTY: kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, notesy, gry planszowe i karciane, produkty z wzorami folkowymi

53


AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM)

Migdałowa 12 61-612 Poznań Polska

54

tel.: +48618259583 www.badgeproducer.com office@badgeproducer.com

GIFTS WORLD

BRANDY: PRZYPINKI.PL, BADGEPRODUCER.COM PRODUKTY: przypinki, pinsy, plakietki, buttony, badże


ALL YOU NEED EXPRESS IT SRLS

Via Enrico Albanese 34 00149 Roma Włochy

GIFTS WORLD

BRANDY: I-PANN.IT PRODUKTY: microfiber cloths, microfiber mousepad tel.: +390655590389 i-pann.it remadays@i-pann.it

ANTYHACKER

Al. Wojska Polskiego 20A, Lok. 9C 05-800 Pruszków Polska

tel.: +48600673320 antyhacker.eu antyhacker@antyhacker.eu

Monika Lewandowska Sylwia Kozłowska

GIFTS WORLD

BRANDY: ZAŚLEPKI NA KAMERY, CAMERA BLOCKER, RFID/NFC KARTA BLOKUJĄCA, BLOKERY DŹWIĘKU, BLOKERY TRANSMISJI DANYCH PRODUKTY: zaślepki na kamerę, camera blocker, rfid/nfc karta blokująca, blokery dźwięku, blokery transmisji danych

55


Endless possibilities to promote your company in a sustainable way!

CORTHOGREEN B.V.

Ijsselweg 45 7061 XV Terborg Holandia

56

tel.: +310315345113 www.corthogreen.com info@corthogreen.com

Corné Huntink Thomas Huntink Artur Lazar

GIFTS WORLD

BRANDY: CORTHOGREEN, GARDEN FUN, GREENGIFTS PRODUKTY: greengifts, seed paper, seed packets, sustainable gifts, business gifts


F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK

Dowborczyków 17/19 90-019 Łódź Polska

tel.: +48602137107 www.drukowanetasiemki.pl biuro@drukowanetasiemki.pl

Bogusław Pustelnik

GIFTS WORLD

BRANDY: DRUKOWANETASIEMKI PRODUKTY: tasiemki drukowane, wstążki firmowe, wszywki, szarfy, smycze

57


KATEX

Szkolna 5A 93-362 Łódź Polska

58

tel.: +48426809388 fax.: +48426809388 www.katex.net.pl info@katex.net.pl

Tadeusz Krakowiak

GIFTS WORLD

BRANDY: WOODMAX PRODUKTY: upominki dla golfistów, barmańskie komplety, stacje pogodowe, komplety piśmienne, wizytowniki


PORTFELE ORAZ ETUI $17<.5$'=Ζ(Ľ2:( = 7:2Ζ0 /2*2 KU

K-3

KU

1

K-

YOUR LOGO

YOUR LOGO KU

K-3

KUK-87

2

TÜV CERTIFIED

www.koruma.pl/ad

+48 (62) 720 91 26

b2b@koruma.pl

32/6., 352'8&(17 1$./(-(. :<38.â<&+ , *$'į(7Ð: 5(./$02:<&+

LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO

Homrzyska 69 33-335 Nawojowa Polska

tel.: +48184467092 fax.: +48184444012 www.lt1.com.pl lt1@lt1.com.pl

Sylwia Tokarczyk Renata Gargas Robert Kędzierski

GIFTS WORLD

BRANDY: LT-1 PRODUKTY: naklejki, naklejki 3d, breloki reklamowe, znaczki reklamowe pins, otwieracze, medale, gadżety reklamowe

59

63


MISTER LANYARD NEDERLAND B.V.

Witteweg 9 1431 GZ Aalsmeer Holandia

60

tel.: +31297724800 www.misterlanyard.com info@misterlanyard.com

Eduard Huson Maria Sparnaaij

GIFTS WORLD

PRODUKTY: smycze, bandany, skarpety


SOCIETE S.R.O.

Pod Labutkou 1421/32 18000 Praha Czechy

tel.: +420286889500 fax.: +420286589889 www.reklamnidary.cz info@societe.cz

Zuzana Pospíšilová Kristina Fejková Petra Parma Balcárek Vlasta Antalová

GIFTS WORLD

BRANDY: MONBENTO, MENTOS, RITTER SPORT, PUMA, KILPI PRODUKTY: frotki

61


GIFTS WORLD A&J PRODUKTY: naklejki wypukłe, breloki, magnesy, pinsy, żetony do wózków sklepowych Waryńskiego 15 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48327520090 fax.: +48327520090 www.brelok.pl reklama@firma-aj.com.pl

Agnieszka Polak

ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ PRODUKTY: ogrzewacze do rąk, chłodzące kompresy, kompresy wielokrotnego użytku, organizery do kluczy keysmart Wola Hankowska, Akacjowa 42 42-233 Mykanów Polska

tel.: +48884635755 www.abcnplus.com info@abcnplus.com

Przemysław Plaskacz Simon Roediger

ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ ADA CERAMIC MUG BRANDY: MACMUG PRODUKTY: ceramic mug, porcelain mug, glassware, kitchenware My Towerland 3348 34888 Istanbul Turcja

tel.: +5453581660 www.adaseramik.com adaexpo@adaseramik.com

ADLER SP. Z O.O. BRANDY: ADLER, CAMRY, MESKO PRODUKTY: czajniki, urządz. do popcornu, suszarki do włosów, blendery, czajniki; tostery, wagi kuchenne i łazienkowe

gifts world

Ordona 2A 01-237 Warszawa Polska

tel.: +48664482298 fax.: +48226325440 www.adler.com.pl b2b@adlereurope.eu

Paweł Osica Sławomir Ciompała

ADPEN BRANDY: ADPEN, EL PRIMERO, KALIDO, EXITO GROUP PRODUKTY: długopisy, ołówki, grawer, tampodruk, sitodruk Baletowa 12 02-862 Warszawa Polska

62

tel.: +48228522298 fax.: +48228521216 www.adpen.com.pl info@adpen.com.pl

Tomasz Daroch Marta Nowicka Maciej Grelik Jowita Bednarczyk


GIFTS WORLD AFISA PRODUKTY: natural straw and paper hats P.i Les Galgues. C/ Mario Quineria,14 03750 Pedreguer Hiszpania

tel.: +34965760383 www.afisasombreros.com info@afisasombreros.com

Trini Salva Angela Salva

AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH BRANDY: AIRFRESH PRODUKTY: zawieszki zapachowe, zapachy samochodowe, zawieszki z logotypem, choinki reklamowe, choinki zapachowe Zbożowa 21 25-416 Kielce Polska

tel.: +48413732310 www.airfresh.pl biuro@airfresh.pl

Katarzyna Przybylska Artur Piotrowski

ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO BRANDY: ALBINEX, ROYAL CASE, ETUICA PRODUKTY: ściereczki z mikrofibry, etui do okularów, etui ze skóry naturalnej, podkładki pod mysz Trakt Brzeski 132 05-070 Sulejówek Polska

tel.: +48227833181 fax.: +48227833161 www.albinex.com.pl info@albinex.pl

ALEXANDER BRANDY: ALEXANDER, ALEXANDER CREATOR, ALEXANDER TOYS, ALEXANDER TOOLS, ALEXANDER DRUK PRODUKTY: gry planszowe i karciane, gry i zabawki edukacyjne, piaskowe malowanki, mały konstruktor, gadżety kreatywne tel.: +48583511490 fax.: +48586764519 www.alexander.com.pl alexander@alexander.com.pl

Marta Korytowska Dariusz Ciechomski Daniela Jasińska-Korzeniowska Monika Mikulska

gifts world

Telewizyjna 19 80-209 Chwaszczyno Polska

ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL BRANDY: PINKIPRZYPINKI.PL PRODUKTY: przypinki i znaczki, magnesy pamiątkowe, zaślepki do kamery, czyściki do telefonów, karty pocztowe Piłsudskiego 24 05-840 Brwinów Polska

tel.: +48504661984 www.pinkiprzypinki.pl biuro@pinkiprzypinki.pl

Jarosław Olender Olaf Chodkiewicz

ANDA PRESENT GROUP BRANDY: BE CREATIVE, ANDRÉ PHILIPPE, ANTONIO MIRO, ALEXLUCA PRODUKTY: artykuły piśmiennicze i biurowe, torby i akcesoria podróżne, kuchnia i naczynia do napojów, technologia, druk - pełen zakres usług Konyves Kalman Krt. 48-52 1087 Budapest Węgry

tel.: +3612100758 fax.: +3613139087 www.andapresent.com export@andapresent.com

Maciej Jablonski Vladimir Maly Vlasta Vyvodova Robert Hajduk

63


GIFTS WORLD ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. BRANDY: ANGELINA CHOCOLATE PRODUKTY: czekoladki dla firm, słodycze z logo, lizaki z logo, czekoladki z nadrukiem Wrzosowa 20 32-083 Balice Polska

tel.: +48122830296 www.angelinachocolate.pl biuro@angelinachocolate.pl

Angelina Kadieva

ANTRA RYSZARD POLUBIEC BRANDY: ANTRA PRODUKTY: kalendarze, notesy, teczki, wizytowniki, organizery Narocz 7 02-678 Warszawa Polska

tel.: +48228514455 fax.: +48228512266 www.antra.com.pl antra@antra.com.pl

Małgorzata Foks Jaromir Kowalski Barbara Litke Małgorzata Banasiak

ANTYHACKER BRANDY: ANTYHACKER PRODUKTY: zaślepki na kamerę, camera blocker, rfid/nfc karta blokująca, blokery dźwięku, blokery transmisji danych Al. Wojska Polskiego 20A, Lok. 9C 05-800 Pruszków Polska

tel.: +48600673320 antyhacker.eu antyhacker@antyhacker.eu

Monika Lewandowska Sylwia Kozłowska

ASGARD SP. Z O.O.

gifts world

BRANDY: BLUE COLLECTION PRODUKTY: długopisy metalowe, parasole, kubki termiczne, notesy, power banki Rolna 17 62-081 Baranowo Polska

tel.: +48618400740 fax.: +48618400240 www.asgard.gifts biuro@asgard.gifts

Aleksandra Muszyńska, Marianna Prange Łukasz Urbańczyk, Monika Bujakowska Jakub Niegłos, Marianna Prange Paweł Strzelecki

ASTOM PRODUKTY: magnesy reklamowe, notesy magnetyczne, zakładki magnetyczne, podkladki korkowe, puzzle Nadrzeczna 1A 95-083 Wrząca Polska

tel.: +48501204190 www.astom.pl magnesy@astom.pl

Sergiusz Tomala

AVANT FABRYKA PORCELITU BRANDY: MADE IN POLAND, ECONOMY, KABO&PYDO DLA AVANT PRODUKTY: kubki, filiżanki, szkło, nadruki, ceramika

64

Spacerowa 5 24-220 Niedrzwica Kościelna Polska

tel.: +48815116550 fax.: +48815116550 www.avant.pl office@avant.pl

Iwona Kijek Łukasz Sztrąf Magdalena Markiewicz Dominika Latos


GIFTS WORLD AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: VOYAGER, VOYAGER XD, FOFCIO, CHINA DIRECT EXPRESS, MAURO CONTI, B’RIGHT, AIR GIFTS, GREEN PROMO, MOLESKINE PRODUKTY: torby bawełniane, kubki termiczne, ładowarki bezprzewodowe, elektronika użytkowa, pluszaki reklamowe Krzemowa 3, Złotniki 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616598800 fax.: +48616598801 www.axpol.com.pl voyager@axpol.com.pl

Adam Czerniejewicz Marcin Gawęda Mariusz Tomaszewski Hubert Surdyk

B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM BRANDY: SŁODYCZE Z POMYSŁEM, B&B SŁODYCZE REKLAMOWE PRODUKTY: cukierki, lizaki, zestawy czekoladek, bombonierki, czekoladki Średnia 38 05-822 Milanówek Polska

tel.: +48227246165 www.slodyczezpomyslem.pl biuro@slodyczezpomyslem.pl

Beata Dymna Klaudia Majer-Hadryś Anna Winnicka Justyna Kazimierczak

B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI BRANDY: RONEBERG PRODUKTY: smartwatch roneberg r3, słuchawki roneberg r7, szczoteczka soniczna roneberg, ładowarka charger, kabel usb Żwirowa 4 82-500 Kwidzyn Polska

tel.: +48601434130 roneberg-smart.com info@roneberg.com

Marcin Klepuszewski Katarzyna Kubiś

BADGE4U BRANDY: BADGE4U, CARDGUARD, CAMERABLOCKER, SECURITY CARD, CAMERA COVER PRODUKTY: znaczki, akcesoria do smartfonów, produkty bezpieczeństwa, produkty z mikrofibry, produkty wielofunkcyjne tel.: +48326165572 fax.: +48326141087 www.badge4u.eu info@badge4u.eu

Marcin Pawłowski, Aleksandra Piechocka Dominika Synowska, Michał Hentschel Aneta Fijołek, Ewa Orzeł Kamila Pieczara, Agnieszka Łysoń-Knurowska

BALMO PROMOTIONS

gifts world

Olszewskiego 78 43-600 Jaworzno Polska

PRODUKTY: piłki nożne, piłki siatkowe, mini piłki reklamowe, piłki do koszykówki, piłki retro Zaborów 53 38-100 Strzyżów Polska

tel.: +48781579049 www.balmopromotions.pl info@balmopromotions.pl

Monika Mroczka Magdalena Piela

BARAŃSKI BRANDY: BARANSKI.COM.PL, GOLDMENU.PL, INTROLIGATORNIA.NET PRODUKTY: fotoalbumy, karty menu, informatory hotelowe, okładki na dokumenty, galanteria introligatorska Zaszkolna 2 30-243 Kraków Polska

tel.: +48602227669 fax.: +48124297245 www.introligatornia.net zbigniew@baranski.com.pl

65


GIFTS WORLD BATKIEWICZ SP. J. BRANDY: TOPSMYCZE.PL, POLIMER, BATKIEWICZ PRODUKTY: smycze reklamowe, metki i etykietki, wstążki do prezentów, akcesoria do produkcji smyczy Waksmundzka 220 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182641430 fax.: +48182666908 www.topsmycze.pl info@topsmycze.pl

Gabriel Batkiewicz Sebastian Antolec Sebastian Batkiewicz

BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) PRODUKTY: breloki drewniane, kubki ceramiczne, magnesy dekoracyjne, torby materiałowe, tabliczki dekoracyjne Rolnicza 33 84-103 Strzelno Polska

tel.: +48502644311 www.fotogift4u.pl biuro@fotogift4u.pl

BEE ECO SP. Z O.O. BRANDY: BEE ECO PRODUKTY: świeca naturalna, świece zapachowe, prezent dla klienta, świece roślinne, zero waste produkt Żeromskiego 31 81-826 Sopot Polska

tel.: +48739299447 www.bee-eco.pl zapytaj@bee-eco.pl

BERGHOFF NOIS SP. Z O.O.

gifts world

BRANDY: BERGHOFF, NOIS PRODUKTY: garnki, sztućce, akcesoria kuchenne, noże, patelnie Jutrzenki 12 02-233 Warszawa Polska

tel.: +48225753999 www.berghoff.pl biuro@berghoffworldwide.com.pl

BĘDZIE SŁODKO BRANDY: BĘDZIE SŁODKO PRODUKTY: pierniki dekorowane, pierniki świąteczne, ciastka z logo, słodycze naturalne, ciasteczka firmowe 3 Maja 15B 95-080 Tuszyn Polska

tel.: +48660887039 bedzieslodko.net ola@bedzieslodko.net

Ola Bogusiak

BIDONEX.COM BRANDY: BIDONEX.COM, BIDONEX.DE PRODUKTY: bidony, bidony dla sportowców, bidony z nadrukiem, sports water bottles, producent bidonów

66

Podhalańska 12/1 70-452 Szczecin Polska

tel.: +48601171004 www.bidonex.com office@bidonex.com

Filip Król Malwina Bernad


GIFTS WORLD BIG STYLE PRODUKTY: upominki, długopisy metalowe, worki sportowe, breloki drewniane, gadżety reklamowe Niklowa 12D 70-747 Szczecin Polska

tel.: +48513858609 bigstyle.pl hurtownia@bigstyle.pl

Mateusz Szłapka Tomasz Pijanowski

BISCAYA IPS PRODUKTY: magnesy, kubki, otwieracze, ceramika Gdańska 21 83-035 Kłodawa Polska

tel.: +48583001006 www.biscaya.pl sprzedaz@biscaya.pl

BLUEBOAT BRANDY: SMARTOOOLS, TIGERNU, XOOPAR PRODUKTY: power banki, plecaki na laptop, kable usb, pamięci usb, głośniki Kozły 39 05-240 Tłuszcz Polska

tel.: +48297770020 www.powerbanki.pl office@powerbanki.pl

BOOGIE BRANDY: BOOGIE PRODUKTY: artykuły ekologiczne, skóra recyclingowa, torby filcowe, produkty lniane, papier spieralny -washable tel.: +48508666618 www.boogie-design.com boogie@boogie-design.pl

Anna Sobór Agnieszka Pastuszak Aleksandra Drewniak Marcin Gołoś

gifts world

Traktorowa 128 91-204 Łódź Polska

BOOMPODS POLSKA BRANDY: BOOMPODS PRODUKTY: głośniki bluethooth, słuchawki bluethooth, power bank, ładowarki samochodowe, akcesoria Piwonii 46, Nowa Wieś 05-806 Komorów Polska

tel.: +48796030270 pl.boompods.com anna@boompods.com

Anna Barbarowicz

BROD SP. Z O.O. BRANDY: RESPRO, EAREBEL, HICKIES PRODUKTY: maski antysmogowe, czapki ze słuchawkami, słuchawki jbl, elastyczne sznurówki Sikorki 17 31-589 Kraków Polska

tel.: +48605646002 www.brod.pl tomasz@brod.pl

Tomasz Maciantowicz Jan Maciantowicz

67


GIFTS WORLD CAPIRA CREATIVE PRODUCT BRANDY: CREATIVE PRODUCT, SMART CUBE, PROMO CASE, TRIANGLE SET, UMA PEN PRODUKTY: notesy firmowe, organizery na biurko, kalendarze, opakowania, chusteczki Batorego 126A 65-735 Zielona Góra Polska

tel.: +48684553522 fax.: +48684553524 www.capira.pl biuro@capira.pl

Anna Tujek Agnieszka Jakubowska Amadeusz Zarzycki, Karolina Kaczmarek Aleksandra Muravska-Błasiak

CARBONICA BRANDY: WERA, STABILA PRODUKTY: narzędzia, ołówki, miary składane, noże, otwieracze Oliwkowa 10A 61-306 Poznań Polska

tel.: +48734411382 www.carbonica.pl biuro@carbonica.pl

CARTAMUNDI BRANDY: CARTAMUNDI, HASBRO, DISNEY, MATTEL, WARNER BROS PRODUKTY: reklamowe karty do gry, upominki btl, reklamowe gry planszowe, reklamowe puzzle, reklamowe gry karciane Półłanki 18 30-740 Kraków Polska

tel.: +48122962170 fax.: +48122962171 www.cartamundi.com robert.gasiorek@cartamundi.com

Joanna Smęder Robert Gąsiorek Tadeusz Resztik

CEDAR SP ZOO

gifts world

BRANDY: ROVICKY, LORENTI, ALWAYSWILD, MALEDIVES, CAVALDI PRODUKTY: portfele, torebki, paski, teczki, torby Dzwonkowa 49 02-290 Warszawa Polska

tel.: +48227206698 fax.: +48228680731 www.galanteriaosobista.com.pl gosia@cedar-import.com.pl

Paweł Rowicki

CENTRUM BRD MEDICAL - CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO BRANDY: CENTRUM BRD, CARDIAC SCIENCE PRODUKTY: apteczki, zestawy pierwszej pomocy, sakiewki życia, instrukcje pierwszej pomocy, eventy pierwszej pomocy Piotrkowska 17 90-406 Łódź Polska

tel.: +48426789100 fax.: +48426360376 www.centrumbrd.pl biuro@centrumbrd.pl

Tadeusz Zagajewski Tomasz Zagajewski Katarzyna Gliszczyńska

CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA BRANDY: BEAVER, SANTINI, GREENIDEAS, CHRISTIAN LACROIX, HUGO BOSS, CACHAREL, NINA RICCI, CERRUTI 1881, UNGARO, JEAN-LOUIS SCHERRER PRODUKTY: tampodruk, sitodruk, grawerowanie laserowe, nadruki cyfrowe uv, znakowanie na okrągło

68

Rogatkowa 16A 04-773 Warszawa Polska

tel.: +48226152763 fax.: +48226158893 www.centrumnadrukow.pl info@centrumnadrukow.pl


GIFTS WORLD CHOCOLISSIMO BY MM BROWN BRANDY: CHOCOLISSIMO, CHOCOTELEGRAM, CHOC & PLAY PRODUKTY: upominki firmowe z czekolady, czekoladki z logo, dowolne kształty czekolady, czekolada z nadrukiem Ostrowska 582 61-324 Poznań Polska

tel.: +48222442709 fax.: +48618708982 www.chocolissimo.pl upominki@chocolissimo.pl

Elwira Dudzińska Urszula Olencka Otakar Steinic

CINTA PUNTO SP. Z O.O. BRANDY: CINTAPUNTO PRODUKTY: smycze, opaski, breloki, magnesy, oprogramowanie Nalewki 8/25 00-158 Warszawa Polska

tel.: +48660973555 fax.: +48660973555 www.cintapunto.pl info@cintapunto.pl

Andrii Bychkovskyi Ivan Solovev Oleg Siedov Andrii Bychkovskyi

CITRON GROUP BRANDY: CITRON, PVC FACTORY, EUROPEAN USB WAREHOUSE PRODUKTY: pamięci usb, power banki, pamięci w kształcie na zamówienie, słuchawki bluetooth, głośniki bluetooth Jagiellońska 88 Bud. 51L 00-992 Warszawa Polska

tel.: +48228394945 fax.: +48228397592 www.citrongroup.pl sales@citron.pl

Katarzyna Walesiak, Katarzyna Dmowska Peter Madu

CLIPPER BV BRANDY: KAMBUKKA, CONTIGO, POPSOCKETS, VICTORINOX, DIAMANT SABATIER PRODUKTY: writing instruments, technology, drinkware, business and office, bags tel.: +31492530230 fax.: +31492530240 www.clippergifts.com info@clippergifts.com

Janos Emin Nazli

tel.: +48227220114 fax.: +48227220539 www.collectionadam.pl krawat@collectionadam.pl

Michał Żurawski Grzegorz Zieliński Michał Żurawski

gifts world

Haverdijk 7 5704 RC Helmond Holandia

COLLECTION ADAM BRANDY: COLLECTION ADAM, RIETTI PRODUKTY: krawaty, apaszki, szaliki, spinki, muszki Niska 5 05-082 Blizne Łaszczyńskiego Polska

CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL BRANDY: DUREX, ASHA, BEPPY, BODY IN BALACE, DAY&NIGHT, BEPPY, LONDON, EXS, PASANTE, AMOR, PRODUKTY: prezerwatywy promocyjne, prezerwatywy w nadrukowanej folii, prezerwatywy w etui, prezerwatywy w kartoniku Seinhuiswachter 1-3 3034KH Rotterdam Holandia

tel.: +31107138588 fax.: +31104677123 www.condommessage.com info@condommessage.com

Charlotte Willems Ferdinand Jr. Willems Ferdinand Sr. Willems Sarah Cadavid

69


GIFTS WORLD CONSILIO JAKUB MICHALSKI BRANDY: CONSILIO PRODUKTY: filc, torby, breloki, etui, gadżety Lipowa 47 62-030 Luboń Polska

tel.: +48618772646 fax.: +48618772646 www.consilio.com.pl consilio@consilio.com.pl

Magdalena Kaźmierczak Katarzyna Piotrowska Magdalena Kołpa Wioletta Niedźwiecka-Gawron

CORTHOGREEN B.V. BRANDY: CORTHOGREEN, GARDEN FUN PRODUKTY: gadżety ekologiczne, nasiona w papierze, torby na nasiona, gadżety biznesowe, nasiona na wstążce Ijsselweg 45 7061 XV Terborg Holandia

tel.: +310315345113 www.corthogreen.com info@corthogreen.com

Theo Huntink Thomas Huntink Artur Lazar

CREAVI SŁAWOMIR ZIELIŃSKI BRANDY: JABŁKA Z NAPISAMI.PL PRODUKTY: jabłka z napisami, jabłka z logo, jabłka grawerowane, grawerowane jabłka Gośniewice 51 A 05-660 Warka Polska

tel.: +48509825478 jablkaznapisami.pl info@jablkaznapisami.pl

Sławek Zieliński

CRIOLLO SP. Z O O.

gifts world

PRODUKTY: praliny, czekoladki Babice 65 B 95-083 Lutomiersk Polska

tel.: +48881098895 www.marcinpazdzior.com pracownia@marcinpazdzior.com

CRUX BRANDY: CRUX BOOK, GREENPLANET PRODUKTY: rosnące eco kalendarze, rosnące eco notesy, rosnące eco długopisy, rosnące eco breloki, rosnące eco kubki Plebiscytowa 9 41-600 Świętochłowice Polska

tel.: +48327508100 fax.: +48327508101 www.crux.pl crux@crux.pl

CUKIERKI-REKLAMOWE24 LOLLY POLLY BRANDY: LOLLY POLLY, CUKIERKI-REKLAMOWE24.PL, KRÓWKA ZATORSKA PRODUKTY: spersonalizowane słodycze, krówki reklamowe, słodycze reklamowe, krówka zatorska, krówka lolly polly

70

Słowackiego 22 32-640 Zator Polska

tel.: +48335065206 www.cukierki-reklamowe24.pl marketing@lollypolly.pl

Sabina Małusecka Aleksandra Kosowska-Bieda


GIFTS WORLD CUKIERNIA CONSONNI BRANDY: CONSONNI, FOLWARK KAMYK PRODUKTY: ciasteczka, ciasta, czekoladki, bombonierki, słodycze dedykowane Strażacka 38 42-125 Kamyk Polska

tel.: +48343183922 consonni.pl marketing@consonni.pl

Marcin Lis

CUKIERNIA REKLAMOWA PRODUKTY: słodycze z logo, ciastka z logo, batony zbożowe z logo, makaroniki z personalizacją, czekoladki z logo Starowiejska 80 43-603 Jaworzno Polska

tel.: +48602152599 www.cukierniareklamowa.pl info@cukierniareklamowa.pl

CZAS NA DREWNO BRANDY: CZAS NA DREWNO PRODUKTY: drewniane ekspozytory, drewniane logotypy, tablice informacyjne, projekty indywidualne, drewniane potykacze Stalowa 6 42-240 Rudniki Polska

tel.: +48734734835 www.czasnadrewno.pl biuro@czasnadrewno.pl

Łukasz Susek Ilona Susek

DABA CERAMIKA REKLAMOWA PRODUKTY: kubki, ceramika, filiżanki, kubki z nadrukiem, nadruki tel.: +48616525282 www.daba-kubki.pl daba@daba.pl

gifts world

Leśna 26 64-552 Sędzinko Polska

DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK BRANDY: WS - WITOLD ŚLIWIŃSKI, DECOR PRODUKTY: szklane statuetki, wyroby artystyczne, trofea, gadżety reklamowe, godła Polna 3D 38-457 Zręcin Polska

tel.: +48134361307 fax.: +48134200615 www.decor.net.pl decor@decor.net.pl

Paweł Jagiełło Wojciech Fic

DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. BRANDY: DON MARCO, GENTELO, ZIPPO PRODUKTY: zapalniczki prezentowe, piersiówki, zestawy prezentowe, papierośnice, breloki Jodłowa 20 80-633 Gdańsk Polska

tel.: +48602792745 www.donmarco.pl donmarco@donmarco.pl

Marek Papuga

71


GIFTS WORLD DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. PRODUKTY: powerbank, speaker, multi charging cable, charger, usb stick Halkapınar Mh. 1202/2 Sok 101/a Merkez Çarşı 35110 Yenişehir - Konak / İzmir Turcja

tel.: +902324226052 fax.: +902324651341 doyuk.com info@doyuk.com

Engin Doyuk

DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW BRANDY: PENS CLIP4YOU, CLASSIC PENS, INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES PRODUKTY: długopisy, długopsy plastikowe, długopisy z transferem 360, długopisy clip4you, odświeżacze/ air fresheners Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772230 www.dreampen.com sales@dreampen.com

Alex Średziński Paulina Kołakiewicz Miłosz Kominek Damian Szewczyk

DROPS PRINT SP. Z O.O. BRANDY: DROPS OFFICE COLLECTION, I-DROPS PRODUKTY: kalendarze książkowe, notesy, organizery, akcesoria gsm, druk uv, znakowanie Wapienna 2 B 04-691 Warszawa Polska

tel.: +48227833342 www.drops.com.pl drops@drops.com.pl

DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW

gifts world

PRODUKTY: naklejki wypukłe 3d, magnesy reklamowe płaskie i 3d, breloki, pinsy, breloki akrylowe 3d 4-Go Stycznia 16 88-190 Barcin Polska

tel.: +48523539805 zadzaczynow.pl info@zadzaczynow.pl

Marcin Wiatrak Małgorzata Śrutwa

EASY GIFTS BRANDY: ALADDIN, STANLEY, WENGER, VICTORINOX, SILICON POWER PRODUKTY: ekologiczne, noże, scyzoryki, kubki termiczne, butelki na wodę, elektronika Wrocławska 41, Byków 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713305110 www.easygifts.pl biuro@easygifts.pl

Joanna Leśniak Joanna Noskowicz Halina Matysek

ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL BRANDY: ECOSTYLLOVE, GEMINIGIFT.PL PRODUKTY: smycze z papieru, smycze ekologiczne, torby bawełnine, worki na warzywa, termoforki z pestek wiśni

72

Krakowska 6 34-600 Limanowa Polska

tel.: +48183378653 geminigift.pl biuro@geminigift.pl

Gabriela Baczyńska Iwona Baczyńska


GIFTS WORLD ENYES BRANDY: TROPPO, KIASSO, KABERTEX PRODUKTY: pisanie & zapalniczki, sports, produkty użytku codziennego, breloczki, upominki reklamowe C/ Marie Curie, 12 46930 Quart De Poblet, Valencia Hiszpania

tel.: +34961921012 www.enyes.es europe@enyes.es

Kinga Brzykcy Sara Alegre Sheila Bataller Jorge Torner

ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. BRANDY: DISNEY, MARVEL, STAR WARS, DC COMICS, LOONEY TUNES, MINIONS, BARBIE, MTV, PAW PATROL, PEANUTS PRODUKTY: akcesoria gsm, power banki, głośniki i słuchawki, breloki, kubki Rusiecka 15A 31-987 Kraków Polska

tel.: +48123572120 fax.: +48123572120 www.ertgroup.pl bok@ertgroup.pl

Łukasz Wiernik Przemysław Lewandowski

ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN BRANDY: TISA PRODUKTY: magnesy na lodówkę, linijki, podkładki pod kubek, kolczyki, upominki ze sklejki Polna 87-100 Toruń Polska

tel.: +48513008794 tisa.com.pl tisa@tisa.com.pl

Jakub Liśkiewicz

ETUO.PL BRANDY: HS-TRADE, ICON, ETUO.PL PRODUKTY: etui do telefonów komórkowych, etui z nadrukiem, pokrowce do smartfonów, etui do tabletów, akcesoria gsm tel.: +48600232675 www.etuo.pl biuro@hs-trade.pl

EUDARCAP

Krzysztof Pilz

gifts world

Druskienicka 6 60-476 Poznań Polska

BRANDY: WORLDCAPS PRODUKTY: czapki Zborówek 22 28-133 Pacanów Polska

tel.: +48413799409 fax.: +48413798760 www.reklamowa.pl biuro@eudarcap.pl

EUROLAND BRANDY: SUPERGLAZE, SUBLISPLASH, 4MD, CHROMALUXE, UNISUB PRODUKTY: kubki do sublimacji, prasy do sublimacji, poduszki do sublimacji, drukarki do sublimacji, koszulki Zwycięstwa 4 78-200 Białogard Polska

tel.: +48943113800 www.euroland.pl ds@euroland.pl

73


GIFTS WORLD EXPEN S.C. BRANDY: CROSS, EXO, FILOFAX, PIGRA, SHEAFFER PRODUKTY: długopisy, notesy, latarki, organizery, pióra wieczne Wierzyńskiego 11 01-687 Warszawa Polska

tel.: +48222990550 www.expen.pl info@expen.pl

Adam Chmielewski

F.H. DAFFI PRODUKTY: model samochodowy, model ciężarowy, model stacji benzynowej, maskotka reklamowa, torby bawełniane Przemysłowa 12 62-070 Zakrzewo Polska

tel.: +48618161722 fax.: +48618941610 www.daffi.pl biuro@daffi.pl

Marcin Skrzypczak

F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH BRANDY: DRAGON PRODUKTY: smycze reklamowe, smycze odblaskowe, sublimowane metki ubraniowe, wstążki sublimowane do prezentów, sublimacja na różnych materałach Os. Zadział 13 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48182667906 www.dragon-nowytarg.pl projekty@dragon-nowytarg.pl

Tomasz Ludera Bartek Kamiński Marta Hołowczak Bolesław Winiarski

FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O.

gifts world

BRANDY: FABRYKA KART PRODUKTY: karty do gry, gry karciane, gry planszowe, opakowania Podłęże 650 32-003 Podłęże Polska

tel.: +48126304430 www.fabryka-kart.eu firma@fabryka-kart.eu

Paweł Tworzydło Grzegorz Skokoń Radek Gronuś

FABRYKA-SWIEC.PL BRANDY: FABRYKA-SWIEC.PL, EZTI CANDLES PRODUKTY: świeca sojowa zapachowa, wosk zapachowy, dyfuzory zapachowe, świece personalizowane, zestawy prezentowe Szkolna 32 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48796429181 fabryka-swiec.pl biuro@fabryka-swiec.pl

Edyta Burdzy Ewelina Burdzy

FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH / GREMO PARTNER HANDLOWY BRANDY: RAINLITE, SLIMLITE, SAFEBRELLA, FIBERMATIC, FARE-NATURE, MINI WINDFIGHTER, FARE-AOC PRODUKTY: parasole krótkie, parasole długie, parasole golfowe, parasole indywidualne, parasole plażowe

74

Stursberg Ii 12 42899 Remscheid Niemcy

tel.: +492191609150 fax.: +4921916091520 www.fare.de; www.gremo.pl s.zimmermann@fare.de; j.sikorski@gremo.pl;

Stefan Zimmermann Jacek Sikorski


GIFTS WORLD NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: NOVEEN, G3FERRARI, TREVI, GIRMI, MINERVA PRODUKTY: lunch boxy, blendery, nawilżacze, lampy owadobójcze, piece do pizzy Plac Kupiecki 2 32-800 Brzesko Polska

tel.: +48146863790 fax.: +48146849419 www.comtelgroup.pl szymonp@comtel-brzesko.pl

FILO SRL BRANDY: FILO, FILO TAG, FILO BUSINESS, FILO TRACKER PRODUKTY: bluetooth key finder, anti-loss device, bluetooth tracker, filo tag Via Nepal, 16 00144 Rome Włochy

tel.: +390662288004 business.filotrack.com sales@filotrack.com

Rosario Donzelli Matteo Crocicchia Kinga Solti

FITCHOICE.EU SP Z O.O. BRANDY: FITSHAKER, BIDON.PL, BUCHSTEINER, EUBOTTLE, FITBOX.SHOP PRODUKTY: shakery sportowe, bidony sportowe, pudełka na żywność, nadruki reklamowe, sportowa odzież reklamowa Alfreda Dauna 70 30629 Kraków Polska

tel.: +48123073003 fax.: +48791131415 www.fitchoice.eu biuro@fitchoice.eu

Szymon Pryka Kamil Półtorak

FRAGRANS - PRODUCENT REKLAMOWYCH ZAWIESZEK ZAPACHOWYCH BRANDY: FRESHCAR PRODUKTY: reklamowe zawieszki zapachowe, zawieszka standard, premium, exclusive, marka własna klienta tel.: +48426395131 fax.: +48426349143 www.fragrans.pl zawieszki@fragrans.pl

Marzena Romanowska, Weronika Stępień Łukasz Świątek Nina Malinowska

FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ

gifts world

Duńska 1B 91-204 Łódź Polska

BRANDY: ADGA, FRAM PRODUKTY: metrówki składane, ołówki budowlane, miarki zwijane, gadżety budowlane, calówki drewniane Wożna 499 43-374 Buczkowice Polska

tel.: +48608625287 fax.: +48338177465 www.fram.pl biuro@fram.pl

Bartłomiej Marek

FUNNYCASE.PL BRANDY: APPLE, HUAWEI, LG, SAMSUNG, SONY PRODUKTY: producent, importer i dystrybutor spersonalizowanych etui, kabury i futerały na urządzenia mobilne, zaprojektuj z nami swoje etui Kościuszki 7 32-700 Bochnia Polska

tel.: +48122100080 www.funnycase.pl office@funnycase.pl

Jan Wydro Krzysztof Brożek Kamila Zaczek - Klimek Izabela Koniuszy

75


GIFTS WORLD GAMAX SL. BRANDY: GAMAX PRODUKTY: breloki, guziki C/ Verge De Montserrat, 75 08291 Ripollet (Barcelona) Hiszpania

tel.: +34935912818 www.gamax.es gamax@gamax.es

Rafael Suárez Xavier Marín Rafael Suárez

GĄSIENICA.PL BRANDY: GĄSIENICA.PL PRODUKTY: smycze reklamowe, leżaki, szaliki, sublimacja, tekstylia Makuszyńskiego 1C 34-500 Zakopane Polska

tel.: +48730500450 www.gasienica.pl, www.gosubli.pl info@gasienica.pl, info@gosubli.pl

Janusz Gąsienica Katarzyna Gogół

GERLACH S.A. BRANDY: GERLACH S.A. PRODUKTY: noże, patelnie, prezenty, garnki, sztućce Ligocka 103 40-568 Katowice Polska

tel.: +48483758081 gerlach.pl p.pajcz@gerlach.pl

Przemysław Pajcz

GET IMPRESSED SRL

gifts world

BRANDY: CLAPS!, ROLY, NATH, BESPOKE PRODUKTY: długopisy, power banki, tekstylia, worki, parasole Via Vittime Delle Foibe, 2 Zona Ind. Ir2 10073 Ciriè (To) Włochy

tel.: +390119276850 fax.: +390119275071 www.getimpressed.eu export@getimpressed.eu

export@getimpressed.eu italia@getimpressed.eu france@getimpressed.eu export@getimpressed.eu

GIFT STAR & PRO-USB BRANDY: GIFT STAR, PRO-USB, POLSKA SZKOŁA FUTBOLU PRODUKTY: smycze, identyfikatory i etui, sublimacja, taśmy z nadrukiem, wstążki z nadrukiem Rybna 1A 05-091 Ząbki Polska

tel.: +48226634274 fax.: +48226635082 www.giftstar.pl giftstar@giftstar.pl; info@pro-usb.pl

Milena Rosłon Paweł Ponichtera Patryk Orłowski Piotr Zieliński

GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV BRANDY: GIFTHOUSE PRODUKTY: pen drive, powerbanki, ładowarki, usb fans

76

Dijkbeemd 6 4854 MZ Bavel Holandia

tel.: +31544371059 www.gifthouse-int.com kjo@gifthouse.nl

Karel Jan Overbeeke


GIFTS WORLD GIZMO PRODUKTY: torby ekologiczne, torby bawełniane, torby non-woven, worki non-woven, sitodruk Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra Polska

tel.: +48757678245 www.torby-ekologiczne.eu biuro@torby-ekologiczne.eu

GLASSBAUBLES SP Z OO BRANDY: CHRISTMAS BAUBLES WITH LOGO PRODUKTY: bombki choinkowe z logo Stefana Żeromskiego 10 37-700 Przemyśl Polska

tel.: +48530128999 www.glassbaubles.pl info@glassbaubles.pl

Oleg Korol Oksana Nosova

GOLD PUZZLE COLLECTION (ISKENDERLER OTOMOTIV YEDEK PARCA VE HED. ESYA SAN. TIC. LTD. STI.) BRANDY: GOLD PUZZLE COLLECTION PRODUKTY: puzzle 10010 Sokak No:6 Aosb 35620 Cigli Izmir Turcja

tel.: +902323636332 goldpuzzle.com.tr gold@goldpuzzle.com.tr

Can Iskender

GÓRECKI SP. J. BRANDY: ARGO, RACING4, J-TEC, MAX6 PRODUKTY: ramki pod tablice rejestracyjne, kołpaki samochodwe, skrobaki do lodu, łopaty do śniegu, akcesoria samochodowe tel.: +48338447300 fax.: +48338447312 www.gorecki.pl gorecki@gorecki.pl

gifts world

T. Kościuszki 115A 32-650 Kęty Polska

GRADU SPORT BRANDY: GRADU SPORTS PRODUKTY: piłki Habib Pura Aminabad Road 51310 Sialkot Pakistan

tel.: +92523615137 fax.: +923334479519 www.gradusports.com info@gradusort.com

GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK - PIŁKI PROMOCYJNE PRODUKTY: piłki sportowe z logo, nadruki na piłkach, piłki pod nadruk, piłki retro z nadrukiem, projektowanie piłek Stargardzka 9D 54-156 Wrocław Polska

tel.: +48663037232 www.pilkipromocyjne.pl, www.logoball.eu biuro@pilkipromocyjne.pl

Agnieszka Wójcik

77


GIFTS WORLD GREMO JACEK SIKORSKI BRANDY: FARE, HALFAR PRODUKTY: parasole reklamowe, parasole długie, parasole krótkie, torby, plecaki Storczyków 1442 43-385 Jasienica Polska

tel.: +48338120013 www.gremo.pl biuro@gremo.pl

Jacek Sikorski Katarzyna Szydłowska

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK PRODUKTY: breloki, żetony, naklejki 3d, znaczki, magnesy Mickiewicza 9 42-400 Zawiercie Polska

tel.: +48326712867 fax.: +48326712867 www.dox.pl biuro@dox.pl

Paweł Żurek Oliwia August Zuzanna Żurek

GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: KON-PLAST PRODUKTY: pojemniki do przechowywania, lunch box, master box, listwy cenowe, standy, kieszenie plakatowe Modła Królewska 28 I 62-571 Stare Miasto Polska

tel.: +48632442064 fax.: +48632444855 www.konplast.eu biuro@konplast.com.pl

Anna Kusiołek Adam Pawlak Ewelina Zajączkowska Dorota Zandecka

GTSPORT SJ

gifts world

PRODUKTY: puchary, medale, szkło, odlewy, podziękowania Grunwaldzka 83 81-771 Sopot Polska

tel.: +48585550003 fax.: +48585550005 www.gtsport.eu marek@gtsport.home.pl

Marek Gwizdała Dariusz Tryk

HANIPOL BRANDY: CARMANI, SAGRADO, CHURCHIL, SWAROVSKI CRYSTAL, KALIGRAFICA PRODUKTY: kubki, filiżanki, kieliszki, figurki, art piśmiennicze Stasinek 1 03-107 Warszawa Polska

tel.: +48226768939 www.hanipol.com.pl info@hanipol.pl

Dorota Winczewska Karolina Kryczek Agnieszka Ślęzak

HAPPY BRAND BRANDY: HAPPY BRAND PRODUKTY: galanteria drewniana, pudełka drewniane, ekspozytory drewniane, ramki na zdjęcia, podkładki pod kubki

78

Szymanowskiego 15 30-047 Kraków Polska

tel.: +48500777374 www.sklep.happybrand.pl happybrand.pl@gmail.com

Klaudia Mendys-Orłowska


GIFTS WORLD HINZ DESIGN BRANDY: REGAL, RUDOLPH ALEXANDER, ROYAL TREASURE WINE, ENZO MANCINI, VOLKSWAGEN PRODUKTY: regal pióra, długopisy luxusowe, portfele skórzane, zestawy korkociągów do wina, bransolety, zapalniczki Brzeźnicka 46A 42-215 Częstochowa Polska

tel.: +48343000013 fax.: +48343665212 regalpen.pl f.h.hinz@gmal.com

Błażej Cieśla Marian Hinz Izabela Hinz Aneta Mijalska

HOCA BRANDY: HOCA PRODUKTY: torby konferencyjne, gadżety filcowe, opakowania filcowe, torebki prezentowe, torebki Os. Centrum 10/4 64-330 Opalenica Polska

tel.: +48601333019 hoca.pl hoca@hoca.pl

Sebastian Plewa Maja Żakowska-Plewa

ICL WIELKOPOLANIN BRANDY: HAPPYLINE PRODUKTY: parasole, kubki ceramiczne, narzędzia, kubki termiczne, latarki Przemysłowa 36 63-100 Śrem Polska

tel.: +48616242952 fax.: +48616242953 wielkopolanin.com.pl biuro@wielkopolanin.com.pl

Tomasz Trawicki Dawid Świdurski Dorota Muszyńska

IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) BRANDY: HIP, RETAP, RAGS’Y, WOODWAY, YUHME PRODUKTY: butelki wielokrotnego użycia, butelki na wodę, butelki ekologiczne, butelki termiczne, kubki ekologiczne tel.: +48883765756 fax.: +48883765756 www.mojabutelka.pl info@mojabutelka.pl

Jarosław Głódkowski

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.

gifts world

Sokola 6C 11-041 Olsztyn Polska

BRANDY: PROMOTION TOPS, TOPICO, CHRISTMAS SPECIAL, CHECK.IN PRODUKTY: art.promocyjne ze znakowaniem, parasole, zabawki, out door, artykuły biurowe Wrocławska 9 55-100 Trzebnica Polska

tel.: +48713109100 www.inspirion.pl wojciech.morawski@inspiron.pl

Magdalena Humeńczuk Artur Rybak Alewtina Milewicz

INTERGIFTS PRODUKTY: pamięć usb, powerbanki, elektronika, torby, ceramika Rm305, 3/f, Idela Plaza, No. 46-48 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan 999077 Hong Kong Chiny

tel.: +4915226002208 fax.: +861345046787 www.intergifts.net office@intergifts.net

Ellen Xue Thomas Porsche

79


GIFTS WORLD INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES BRANDY: INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES PRODUKTY: zapachy samochodowe, odświeżacze, reklamowe zapachy samochodowe, zapachy Dekoracyjna 12A 65-155 Zielona Góra Polska

tel.: +48684772230 www.invame.eu invame@invame.eu

Dorota Zawadzka Miłosz Kominek Paulina Kołaczkiewicz Damian Szewczyk

IVORY CERAMICS SP. Z O.O. BRANDY: IVORY CERAMICS, IVORY XMAS, COLORPAD, CANDLE SPHERE PRODUKTY: kubki, świece reklamowe, filiżanki, szkło, opakowania Miętowa 51 10-687 Bartąg K/olsztyna Polska

tel.: +48896772183 www.ivory.com.pl p.gruszczynski@ivory.com.pl

Przemysław Gruszczyński p.gruszczynski@ivory.com Jacek Lasota ivoryexport@ivory.com.pl Magda Skibowska m.skibowska@ivory.com.pl Anna Rondomańska werbetassen@ivory.com.pl

IVORY CERAMICS SP. Z O.O. BRANDY: IVORY CERAMICS, IVORY XMAS, COLORPAD, CANDLE SPHERE PRODUKTY: kubki, świece reklamowe, filiżanki, szkło, opakowania Miętowa 51 10-687 Bartąg K/olsztyna Polska

tel.: +48896772183 www.ivory.com.pl p.gruszczynski@ivory.com.pl

Przemysław Gruszczyński p.gruszczynski@ivory.com Jacek Lasota ivoryexport@ivory.com.pl Magda Skibowska m.skibowska@ivory.com.pl Anna Rondomańska werbetassen@ivory.com.pl

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

gifts world

BRANDY: PERSONA, LUVA PRODUKTY: portfele, etui, teczki, powerbanki, plecaki Dworcowa 62 62-400 Słupca Polska

tel.: +48632743210 jaguargift.com sprzedaz@jaguargift.com

Emma Hadj Bachir Natalia Marciniak Justyna Wrotecka Barbara Radecka - Szczepankiewicz

JAN POL BIS PRODUKTY: aktówki, etui na wizytówki, okładki konferencyjne, okładki, etui na dokumenty Sikorskiego 34A 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343601070 fax.: +48343616128 www.janpolbis.pl biuro@janpolbis.pl

Sebastian Chrapoński Kamil Surowiecki Sebastian Chrapoński

JASKÓŁKA S.J. BRANDY: JASKÓŁKA SJ PRODUKTY: podstawki, świeczniki, deski do krojenia, zegary, statuetki

80

Geodezyjna 80C/1 03-290 Warszawa Polska

tel.: +48508377078 www.jaskolkasj.pl jaskolkasj@gmail.com

Robert Jaskółka Joanna Sulowska


GIFTS WORLD JELLYGADGETS.PL BRANDY: JELLY WATCH, JELLY WONDERLAND, JELLY BAG, JELLY SMART BAND PRODUKTY: art. silikonowe, gadżety reklamowe, opaski silikonowe, zegarki, elektronika Mazowiecka 11/49 00-052 Warszawa Polska

tel.: +48222453978 www.jellygadgets.pl promotion@jellyshop.eu

Michał Czajkowski Adrian Jaskulski

JETT STUDIO SP. Z O.O. BRANDY: ROLY, BRAND CHARGER, JETTGIFTS, OUTDOOR GIFTS PRODUKTY: tekstylia, torby bawełniane, parasole, kubki termiczne, powerbanki Trakt Lubelski 414A 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48228129060 fax.: +48228129069 www.jettstudio.pl info@jettstudio.pl

JOTAN PRODUKTY: kalendarze, karnety świąteczne, notatniki, kalendarze autorskie, kalendarze indywidualne Strzelców Bytomskich 49 40-308 Katowice Polska

tel.: +48323532951 fax.: +48483532950 www.jotan.pl biuro@jotan.pl

JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG BRANDY: RITTER SPORT, LINDT, TROLLI, CORNY, MENTOS PRODUKTY: słodycze, czekoladki, żelki tel.: +4970429070 www.jung-europe.com zentrale@jung-europe.de

gifts world

Uhlandstraße 36 71665 Vaihingen/enz Niemcy

KALBAG BRANDY: MM CALENDARS PRODUKTY: kalendarze książkowe, kalendarze ścienne, upominki, torby, notesy, poligrafia Przemysłowa 19 64-100 Leszno Polska

tel.: +48607343603 www.kalbag.pl t.malycha@kalbag.pl

KARMELLO BRANDY: KARMELLO, KARMELLO CHOCOLATIER PRODUKTY: wyroby czekoladowe, czekoladki z logo, czekoladki personalizowane, bombonierki z nadrukiem, czekolada Gen. Maczka 9 43-300 Bielsko-Biała Polska

tel.: +48338161736 fax.: +48338161736 karmello.pl info@karmello.pl

Agnieszka Tomaszewska Ilona Obstarczyk Daria Kąkol Klaudia Woźnica

81


GIFTS WORLD KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH BRANDY: KOLEKCJA MILLENIUM, COSMO, COSMO SLIM, COSMO TOUCH, MOOI, REY, ZOE, GIANT, BOND, BELLO TOUCH PEN PRODUKTY: długopisy metalowe, zestawy piśmienne, znakowanie laserowe, artykuły piśmienne Pod Lipami 27 41-940 Piekary Śląskie Polska

tel.: +48322829303 www.koder.com.pl koder@koder.com.pl

Barbara Poźniak Ewa Sośniok Martyna Wolska

KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA PRODUKTY: smycze reklamowe, podkładki pod mysz, ściereczki do okularów, taśma z nadrukiem Lipnica Mała 21 34-482 Lipnica Mała Polska

tel.: +48182752153 wwww.smyczolandia.pl smyczolandia@smyczolandia.pl

KURTIAK I LEY GALERIA KSIĄŻKI KOLEKCJONERSKIEJ BRANDY: KURTIAK I LEY WYDAWNICTWO, PIĘKNE KSIĄŻKI, GALERIA KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ, INTROLIGATORSTWO ARTYSTYCZNE PRODUKTY: edycje bibliofilskie, książki artystyczne, introligatorstwo artystyczne, prezenty ekskluzywne, księgi Marszałkowska 62 00-545 Warszawa Polska

tel.: +48221006212 www.kurtiak-ley.pl wydawnictwo@kurtiak-ley.pl

Edward Ley Urszula Kurtiak

♥ Lanyard.PRO - Prosfera - Smyczomat.pl

gifts world

BRANDY: SMYCZOMAT.PL, LANYARD.PRO, PROSFERA.PL PRODUKTY: multibandany, smycze sublimacyjne, smycze termotransferowe, kubki, breloki Torowa 3N 30-435 Kraków Polska

tel.: +48124141991 fax.: +48123983587 www.lanyard.pro sales@lanyard.pro

Karolina Badocha Ola Stefaniak Beata Baczyńska

LEDIBERG SP. Z O.O. BRANDY: LEDIBERG, APPEEL COLLECTION, IVORY COLLECTION, CASTELLI MILANO, LANYBOOK PRODUKTY: kalendarze, kalendarze książkowe, kalendarze z gumką i buttonem, notesy z gumką i buttonem, notesy z gumką Arkuszowa 154/156 01-934 Warszawa Polska

tel.: +48225698000 fax.: +48225698001 www.lediberg.com.pl lediberg@lediberg.com.pl

LEMONIQ® BRANDY: LEMONIQ® PRODUKTY: producent biżuterii, biżuteria z twoim logo, bransoletka z logo, bransoletki wg projektu, ceny producenta

82

Grzybowa 54 05-509 Józefosław Polska

tel.: +48604988805 www.lemoniq.pl lemoniq@lemoniq.pl

Monika Juchno


GIFTS WORLD LENIAR SP.J. BRANDY: LENIAR, METEREX, WEDO PRODUKTY: taśmy i metry miernicze, linijki, przyrządy pomiarowe, teczki duże formaty, tuby plastikowe, kartonowe Łukasiewicza 78 35-604 Rzeszów Polska

tel.: +48178575757 fax.: +48178574466 www.leniar.pl leniar@leniar.pl

LENORA SP. Z O. O. BRANDY: LENORA PRODUKTY: smycze drukowane, breloki, taśmy do medali, gumy drukowane, taśmy na smycze dla zwierząt Brzezińska 5/15 92-103 Łódź Polska

tel.: +48422807232 fax.: +48422807239 www.lenora.com.pl marketing@lenora.com.pl

Marcin Kopka

LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL MARKET) BRANDY: DIAFLAME PRODUKTY: biżuteria (moda/kostiumy), zegarki - analogowe kwarcowe, długopisy, gadżety 10 West 46Th Street, Suite 4A 10036 New York Stany Zjednoczone

tel.: +2128402510 www.lgpltd.com kathy@lgpltd.com

Kathy Stefanowski Isaac Pollak

LIKOR EAST-WEST PROMOTION BRANDY: LIKOR, CLOCKOR PRODUKTY: zegary ścienne, zegary nabiurkowe, zegarki naręczne tel.: +48616521212 fax.: +48616521467 www.likor.pl sekretariat@likor.pl

Małgorzata Kuś Kornel Frankowski

LIMEBOX

gifts world

Rzemieślnicza 3 62-002 Suchy Las Polska

BRANDY: COMBI CAP PRODUKTY: kremy słoneczne, kremy do rąk, sole kąpielowe, żele antybakteryjne, tabletki do spryskiwaczy Hlonda 10A/42A 02-972 Warszawa Polska

tel.: +48296911163 www.lime-box.com info@lime-box.com

Przemysław Lipka Joanna Suchecka-Lipka

LIZARD JAROSŁAW SUSKI PRODUKTY: opaski samozaciskowe, zawieszki odblaskowe, odblaski led, kamizelki odblaskowe Główna 33 86-021 Maksymilianowo k. Bydgoszczy Polska

tel.: +48525153386 www.odblaski.net.pl jarek@odblaski.net.pl

Jarosław Suski

83


GIFTS WORLD MACMA POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: FERRAGHINI, MARK TWAIN, M-COLLECTION, CRISMA, SCHWARZWOLF, PIERRE CARDIN PRODUKTY: torby bawełniane, kubki termiczne, usb, artykuły piśmienne, nadruki Wrocławska 41, Byków 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713305460 www.macma.pl biuro@macma.pl

Alicja Puchała-Trzaska Małgorzata Pastuszka Magdalena Molenda Alicja Puchała-Trzaska

MAGNESYSZKLANE.PL PRODUKTY: magnesy szklane, magnesy kamienne, magnesy metalowe, marnesy reklamowe Kopernika 21/4 25-336 Kielce Polska

tel.: +48690050040 www.magnesyszklane.pl info@magnesyszklane.pl

MAKANU BRANDY: SIGG SWITZERLAND, OPINEL FRANCE, LIGHT MY FIRE SWEDEN, EAGLE CREEK USA PRODUKTY: kubki i termosy, bidony, noże specjalistyczne, torby turystyczne i biznesowe, artykuły turystyczne Fordońska 403 85-791 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523203641 www.makanu.pl biuro@makanu.pl

MAKO STUDIO

gifts world

BRANDY: MAKO PRINT - DRUKARNIA, MAKO GIFT - GADŻETY REKLAMOWE, O KOSZULKA PRODUKTY: koszulki z własnym nadrukiem, materiały drukowane, gadżety, projekty graficzne, kalendarze Promienista 90 60-142 Poznań Polska

tel.: +48694950155 www.makostudio.pl kontakt@makostudio.pl

Dobrawa Brzezińska

MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK PRODUKTY: ręczniki formowane, t-shirty formowane, formy z ręczników, formy z kocyków, gift - boxy Ogrodowa 18 08-119 Chodów Polska

tel.: +48256440734 www.malapracownia.pl mala@malapracownia.pl

Wojciech Jobczyk Daniel Jobczyk Agata Winkler

MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. BRANDY: CZEKOLADOWY WARSZTAT, CHOCOLATE STORY, THE DAILY CHOCOLATE, MANUFAKTURA CZEKOLADY, CHOCOLATE TOOLS PRODUKTY: czekoladowe narzędzia, bombonierki, czek. kształty z logo, czekoladki pralinowe, czekoladki i czekolady

84

Ludowa 14 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48607415764 www.manufakturaczekolady.pl info@manufakturaczekolady.pl

Karolina Żukowska Małgorzata Ignatczyk Tomasz Sienkiewicz Marcin Parzyszek


GIFTS WORLD MART CERAMIC PRODUKTY: kubki, filiżanki, zestawy Jawornik 663 32-400 Myślenice Polska

tel.: +48122700930 www.mart.com.pl mart@mart.com.pl

Anna Tomal Magdalena Fudali

MATRICE BRANDY: MATRICE, MOROTO PRODUKTY: medale, pamiątki, znaczki, nagrody Ул. Туровская 18/20 04080 Киев Ukraina

tel.: +380442283714 fax.: +380442283714 matrice.ua info@matrice.com.ua

Valentyn Kucherenko

MAXEMA BRANDY: MAXEMA PRODUKTY: długopisy, palstikowe długopisy, włoskie długopisy, długopisy wysokiej jakości, nowoczesne długopisy Misia Wojtka 9 71-220 Szczecin Polska

tel.: +48514005875 www.maxema.pl sprzedaz@maxema.pl

MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. BRANDY: PORCELINE BY MAXIM, BOXARTO BY MAXIM PRODUKTY: kubki, filiżanki, ceramika reklamowa, zestawy kawowe, opakowania reklamowe tel.: +48614453100 fax.: +48614453110 www.maxim.com.pl maxim@maxim.com.pl

Przemysław Irzyk Maciej Poprawski

MEDIA MAG

gifts world

Maksymilianowo 40 64-060 Wolkowo Polska

BRANDY: MEDIA MAG PRODUKTY: magnesy reklamowe, notesy magnetyczne, zakładki magnetyczne, puzzle magnetyczne, mazaki suchościeralne Styraochwaszczyńska 44A 81-571 Gdynia Polska

tel.: +48587815054 www.media-mag.pl info@media-mag.pl

Izabela Smilgin Paweł Jankowicz Adrianna Dzięgielewska Jarek Chyzh

MIDOCEAN BRANDY: YOUR NOTE, YOUR MEMORY, YOUR UMBRELLA, PRINT AND WEAR, YOUR BAG PRODUKTY: art. biurowe, elektroniczne i usb, podróżne, sportowe, kuchenne Szyb Walenty 91 41-700 Ruda Śląska Polska

tel.: +48226182295 www.midocean.com sprzedaz@midocean.com

Wierczyński Robert Dąbrowski Paweł

85


GIFTS WORLD MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW PRODUKTY: segregatory, teczki, clipboardy, wzorniki produktowe, notesy Leszka Czarnego 6 97-500 Radomsko Polska

tel.: +48447381068 fax.: +48446834229 www.segregatory.net wroclaw@segregatory.net

MIRTOP BRANDY: WWW.GIFTTDECO.PL PRODUKTY: upominki premium, prezent dla szefa, upominki korporacyjne, prezenty marynistyczne, dekoracje Patriotów 22 09-410 Płock Polska

tel.: +48795132236 mirtop.pl miroslaw.tokaj@mirtop.pl

Mirosław Tokaj

MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. PRODUKTY: smycze, bandany, worki, bottle coolers, skarpety Witteweg 9 1431 GZ Aalsmeer Holandia

tel.: +31297724800 www.misterlanyard.com info@misterlanyard.com

MIXGRAFIK.PL - SKARPETKI NA ZAMÓWIENIE - SOCKS ON DEMAND

gifts world

BRANDY: MIXGRAFIK.PL, CENTRUMSKARPET.PL PRODUKTY: skarpetki na zamówienie, skarpetki z logo, skarpety, skarpety z własnym wzorem, podgrzewacz do rąk Chryzantem 8 91-718 Łodź Polska

tel.: +48502464683 www.mixgrafik.pl info@mixgrafik.pl

MODERN FORMS SP. Z O.O. BRANDY: PRODUKCJAMEDALI.PL, STATUETKI-TROFEA.PL, OTWIERACZENAZAMOWIENIE.PL, MODERNFORMS.PL, SOCIALHUB.MODERNFORMS.PL PRODUKTY: medale, statuetki, otwieracze do butelek, pinsy, identyfikatory Dobrzechów 446B 38-100 Strzyżów Polska

tel.: +48798873873 www.modernforms.pl kontakt@modernforms.pl

Iwona Janiszowska Marzena Knap Alicja Król Natalia Mosoń

MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / MODUS CLOTHING COMPANY S.A. PRODUKTY: mundury, togi, odzież korporacyjna, odzież dla orkiestr, odzież dla firm reklamowych

86

Karola Szajnochy 11 85-738 Bydgoszcz Polska

tel.: +48577999268 modus.com.pl sebastian.szpejnowski@modus.com.pl


GIFTS WORLD MOODSPROMO / A34 AMBALAJ REKLAM VE HED. ESYA LTD. STI. BRANDY: AIRFRESHENERS24, MOODSPROMO, PLANT-A-TREE-PEN, MOODSBAGS PRODUKTY: torby papierowe z nadrukiem, torby plastikowe z nadrukiem, torby bawełniane z nadrukiem, torby polipropylenowe, skrzynki z nadrukiem Davutpasa cd. No 83 Guven Is merkezi A blok no 47 Topkapı – Istanbul Turkey

tel.: +902125656605 info@a34bags.com www.a34bags.com

Murat Dogan

MPM-QUALITY SP. Z O. O. BRANDY: MPM, PRIM, EMPEN PRODUKTY: gadżety reklamowe, zegary reklamowe, długopisy reklamowe, zegarki reklamowe, artykuły biurowe Karpacka 24 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338227008 www.mpm-quality.pl biznes@mpm-quality.com

Beata Zwardoń Joanna Gawron

MULTIBRAND IMPORTER DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH BRANDY: PROMOPEN PRODUKTY: długopisy reklamowe, długopisy plastikowe, długopisy metalowe, długopisy z nadrukiem, długopisy touchpen Inżynierska, 3 20-484 Lublin Polska

tel.: +48814418225 www.multibrand.net.pl office@multibrand.net.pl

Marcin Kosiński

NETUNO SP. Z O.O. BRANDY: ASTER METALLIC MAJESTIC SIRIO, PROMAIL EKOBOX, LESSEBO EKO KRAFT, BURANO PRISMA BROKAT, FOLEX FOLASER PRODUKTY: papiery i koperty ozdobne, koperty biurowe i specjalne, scrapbooking zaproszenia, packaging, druk cyfrowy tel.: +48447380405 fax.: +48446471316 www.netuno.pl sklep@netuno.pl

Anna Węglińska Aleksandra Duda Angelina Kral Bartłomiej Golanowski

NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

gifts world

Wojska Polskiego 118 G 97-300 Piotrków Tryb. Polska

BRANDY: NOTEME PRODUKTY: notesy samoprzylepne, zestawy notesów w okładkach, notesy magnetyczne, notatniki w twardych okładkach Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618726908 fax.: +48618206437 www.notesy.pl notedeco@notesy.pl

Maja Będowska Magda Stulpa Janusz Stefko Piotr Jankowiak

OLFACTORY CONSULTING BRANDY: OLFACTORY CONSULTING PRODUKTY: gadżety perfumowane, breloki zapachowe, zawieszki zapachowe, kompozycje zapachowe, produkty zapachowe Wróblewskiego 19A mag.14 93-578 Łódź Polska

tel.: +48519614314 olfactive.pl info@olfactive.pl

Łukasz Czaplicki Bartłomiej Górczak

87


GIFTS WORLD OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA BRANDY: LUBIANA, KRZYSZTOF, KAROLINA, CHODZIEŻ, ĆMIELÓW PRODUKTY: pamiątki z polski, upominki, kubki, filiżanki, ceramika reklamowa Kamienna 8/1 15-021 Białystok Polska

tel.: +48600382371 www.omel.pl biuro@omel.pl

Agata Iwanowicz

tel.: +375212235854 fax.: +375212235828 www.chasprom.com troika@chasprom.com

Natalia Dernova Andrew Krivets Alexader Bogdanov Natalia Dernova

OOO “OPP CHASPROM” BRANDY: TROYKATIME, ARDI, NAGATA PRODUKTY: budziki 42/3, M.gorkogo Str. 210002 Vitebsk Białoruś

OPEN CHANNEL SP. J. BRANDY: NEBO, BASEUS, JBL, PIERRE CARDIN, 4F PRODUKTY: artykuły reklamowe, odzież, elektronika, ceramika, vip collection Janiszowska 8 02-264 Warszawa Polska

tel.: +48228866116 fax.: +48228683852 www.openchannel.pl info@openchannel.pl

Dawid Szewczyk Agnieszka Trojanowska

OPENGIFT.PL

gifts world

BRANDY: OPENGIFT.PL, OPENPRINT.PL, OPENWEAR.PL, REFLECT.PL, YARDS.PL PRODUKTY: pendrive, torby, artykuły biurowe, parasole, gadżety ekologiczne Naramowicka 266 B 61-601 Poznań Polska

tel.: +48605203020 www.opengift.pl biuro@opengift.pl

Justyna Broda Magdalena Ławniczak Marta Urbaniak Maria Winiecka

P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE PRODUKTY: trofea, puchary, medale, statuetki, nagrody Rogowskiego 28 05-250 Radzymin Polska

tel.: +48222993325 www.voytex.com.pl info@voytex.com.pl

Bartosz Bazak Mirosława Bazak

P.W. R.MAJEWSKI BRANDY: R. MAJEWSKI PRODUKTY: piórniki, ręczniki sublimowane, teczki skóropodobne, worki sportowe, poduszki

88

Karłowicza 13 65-831 Zielona Góra Polska

tel.: +48683206442 fax.: +48683206442 www.r-majewski.pl biuro@r-majewski.pl

Ryszard Majewski Aleksandra Grelowska


GIFTS WORLD PAPER FANTASIES UAB BRANDY: PAPER FANTASIES PRODUKTY: pakiety promocyjne Vilkpedes 20 A LT-03151 Vilnius Litwa

tel.: +37061110888 www.paper-fantasies.com info@paper-fantasies.com

Jovita Korsak Zilvinas Petrauskas

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA BRANDY: ROYAL DESIGN PRODUKTY: kubki izotermiczne, bidony, długopisy, latarki, narzędzia Bysewska 30 80-298 Gdańsk Polska

tel.: +48587128200 fax.: +48587128217 www.par.com.pl bok@par.com.pl

Agnieszka Wybult Paulina Czyruk Jakub Solecki Paulina Moder

tel.: +48343666999 fax.: +48343666696 www.parasol.com.pl parasol@parasol.com.pl

Michał Kowal

PARASOL F.P. BRANDY: PARASOL PRODUKTY: parasolki, parasole Wyszyńskiego 128/130 42-200 Częstochowa Polska

PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. BRANDY: PASO PRODUKTY: plecaki, torby, walizki, artykuły szkolne, wyprawki szkolne tel.: +48795576320 fax.: +48618966661 paso.pl p.swiderski@paso.pl

Paweł Świderski Krzysztof Burzawa

PAUL STRICKER SP. Z O.O.

gifts world

Skrajna 1, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne Polska

BRANDY: HI!DEA, EKSTON, BRANVE PRODUKTY: długopisy, ołówki, kubki, bidony, plecaki, torby, parasole, kosmetyczki, notesy, organizery Osiedlowa 15 05-071 Długa Szlachecka Polska

tel.: +48796179341 fax.: +48796179341 www.stricker-europe.com pawel@stricker-europe.com

Paweł Grzeszczuk

PETERSEN SP. Z O.O. BRANDY: TWINN PRODUKTY: gry karciane z twoim logo, gry planszowe z twoim logo, personalizowane gry bez prądu Cynamonowa 37/4 72-003 Bezrzecze Polska

tel.: +48692332342 gry.ugrafikow.pl gry@ugrafikow.pl

Piotr Owczarek Rafał Babczyszyn

89


GIFTS WORLD PIATNIK BRANDY: PIATNIK, KOSMOS, QUEEN GAMES, BIOBLO PRODUKTY: karty do gry, gry planszowe, zabawki edukacyjne, ekologiczne klocki, żetony do pokera Żeromskiego 14/15 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48226423457 fax.: +48226423457 piatnik.pl info@piatnik.pl

Łukasz Wilczyński

PLASTRY DREWNA PRODUKTY: plastry drewna, drewniane pojemniki na wino Stryszawa 64A 34-205 Stryszawa Polska

tel.: +48795697373 rustykalne-wesele.pl biuro@plastry-drewna.pl

Michał Radwan Sławomir Buczkowski

PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) BRANDY: MAPSY.ME, GRZEGRZÓŁKA&KO, PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O., SCRATCH MAP PRODUKTY: mapy zdrapki, plakaty ze zdrapką, draplesy - karty ze zdrapką, loterie Stroma 5/1 87-100 Toruń Polska

tel.: +48566539878 fax.: +48226985891 www.mapsy.me agata.jakubiec@playprint.pl

Agata Woźniak-Jakubiec Adam Czyż

PODKŁADKI 24

gifts world

BRANDY: PODKŁADKI 24 PRODUKTY: podkładki żelowe, podkładki 3w1, podkładki ergonomiczne, zestawy prezentowe z podkładką, podkładki gaming Techniczna 4 20-151 Lublin Polska

tel.: +48814707293 fax.: +48814707308 podkladki24.pl biuro@podkladki24.pl

Paweł Chudek Anita Makarska-Gurgacz Piotr Sternik Anna Michalska

POLHIM PRODUKTY: torby bawełniane ekologiczne Przejazd 2 Lok.72 02-654 Warszawa Polska

tel.: +48505151364 polhim.com sale@polhim.com

POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. BRANDY: POLSKI SPICHLERZ, PRODUKTY: kosze i zestawy prezentowe, czekolady, konfitury, ciastka i ciasteczka, słodycze polskie

90

Kołacińska 35 03-171 Warszawa Polska

tel.: +48228115702 fax.: +48228115702 www.polskispichlerz.pl biuro@polskispichlerz.pl

Marcin Jaskólski Natalia Król Martyna Grzybek Aleksandra Dryja


GIFTS WORLD POLSKIE KARTY SP. Z O.O. PRODUKTY: karty plastikowe eko, karty podarunkowe, karty lojalnościowe, karty zbliżeniowe, karty rodzinne/breloczki Al. 29 Listopada 94 31-406 Kraków Polska

tel.: +48124151145 fax.: +48124151190 www.polskiekarty.pl info@polskiekarty.pl

Agnieszka Wojtuniak Renata Sobczyk Marzena Socha Beata Suder

POZYTYWNIE PROMOCYJNI PRODUKTY: gadżety reklamowe, upominki biznesowe, topowi producenci gadżetów Szyb Walenty 32 41-700 Ruda Śląska Polska

tel.: +48536080815 www.pozytywniepromocyjni.pl biuro@pozytywniepromocyjni.pl

Tomasz Przewoźnik Aleksandra Malcher Przewoźnik Aleksander Winnicki Mariusz Kostyła

PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE PRODUKTY: zapachy samochodowe, choinki zapachowe, zawieszki zapachowe, buteleczki zapachowe Hanowskiego 10 10-686 Olsztyn Polska

tel.: +48502283073 www.zapachy.biz marta@zapachy.biz

Marta Pietkiewicz

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK PRODUKTY: szkło malowane ręcznie, zestawy talerzy ozdobne, figurki aniołów, magnesy, ozdoby wiszące tel.: +48502326883 mk-szklo.pl biuro@mk-szklo.pl

Agata Błaszkiewicz

PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

gifts world

Plac Kilińskiego 1 95-100 Zgierz Polska

BRANDY: GAMAX, ADLOOP, AMERICANO, H2O PRODUKTY: pomponiaki, breloki akrylowe, metalowe, kubki termiczne, magnesy, prasy do własnej produkcji Karolkowa 69 01-197 Warszawa Polska

tel.: +48226367136 fax.: +48228380356 www.prazmowscy.pl biuro@prazmowscy.pl

Krzysztof Żuber Anna Sawicka

tel.: +38642800600 fax.: +38642041452 www.procommerce.si info@procommerce.si

Marko Podgorsek

PRO COMMERCE, D.O.O. BRANDY: CUSTOMUMBRELLA.EU, H2OBOTTLE.EU PRODUKTY: bidony Stritarjeva Ulica 5 4000 Kranj Słowenia

91


GIFTS WORLD PRO WELLNESS BRANDY: PROWELLNESS PRODUKTY: fotele masujące, poduszki i maty masujące, ogrodowe wanny spa, sauny, grille Morawa 48 40-353 Katowice Polska

tel.: +48323530881 www.pro-wellness.pl biuro@fotele.com

PRODIR BRANDY: PRODIR PRODUKTY: wysokiej jakości długopisy, produkty wysokiej jakości, długopisy reklamowe Via Ponteggia 19 6814 Cadempino Szwajcaria

tel.: +41919355555 www.prodir.com sales@prodir.ch

Marco Campana Sally Maccan Elena Pellizzoni

PROFIX 3D BRANDY: CAN-CAP, IML 3D PRODUKTY: zatyczki na puszki, kubki 3d, technologia iml 3d, opakowania iml 3d, gadżety iml 3d Lipska 16 30-721 Kraków Polska

tel.: +48126530421 profix3d.pl , www.zatkajpuszke.pl ktargosz@profix.krakow.pl

PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

gifts world

BRANDY: PARKER, WATERMAN PRODUKTY: długopisy, pióra wieczne, pióra kulkowe, ołówki automatyczne, zestawy upominkowe Lodowa 11 60-227 Poznań Polska

tel.: +48616614250 fax.: +48616242636 www.prokres.pl biuro@prokres.pl

PROMO-HOUSE BRANDY: PROMO-HOUSE, VENZO, GREEN LABELS PRODUKTY: apaszki jedwabne z logo, szale wełniane, poszetki z logo, krawaty z logo, spinki do mankietów z logo Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48124114242 fax.: +48124114242 www.krawaty.info , www.apaszki.info info@krawaty.info

Przemysław Włoszek Tadeusz Łukasik

PROMO-HOUSE BRANDY: PROMO-HOUSE, VENZO PRODUKTY: apaszki z logo, multibandany, krawaty z logo, ściereczki do okularów, drukowane tekstylia

92

Ułanów 21B 31-450 Kraków Polska

tel.: +48124114242 fax.: +48124114242 www.krawaty.info , www.apaszki.info info@krawaty.info

Przemysław Włoszek Tadeusz Łukasik


GIFTS WORLD PROMONOTES BRANDY: PROMONOTES, MINDNOTES PRODUKTY: notesy samoprzylepne, znaczniki, kalendarze, notatniki mindnotes, kostki offsetowe Poziomkowa 69 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48618117028 fax.: +48618116055 www.promonotes.pl biuro@promonotes.pl

Maciej Maćkowiak Dorota Adamczak Paulina Ucińska Izabela Jąder

tel.: +492624160 fax.: +49262416215 www.rastal.com remadays@rastal.com

Wiesiek Urban Zdenek Mikeska Georg Zolnowski

RASTAL BRANDY: RASTAL PRODUKTY: gadżety, szklanki i kubki Rastal-Straße 1 56203 Höhr-Grenzhausen Niemcy

RASTER BRANDY: SMART GOGGLES, 3D LOGO, MULTISTICK PRODUKTY: smart goggles, emblematy 3d logo, magnesy, produkty zapachowe, breloki Domaszowska 97A 25-320 Kielce Polska

tel.: +48413446777 fax.: +48413446929 www.raster.eu raster@raster.com.pl

Robert Dąbek, Paweł Więckowski Justyna Dąbek, Olga Janowska, Paweł Wójcik Maciej Krochmal Anna Bielawska

RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) BRANDY: CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’S 7 STONES PRODUKTY: kubki termiczne, butelki sportowe, poduszki podróżne, ręczniki szybkoschnące, klocki dla dorosłych Arkadiusz Majewski Karolina Piwońska

tel.: +48426505439 www.redbird.pl redbird@redbird.pl

REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K. / ODBLASKI24.COM.PL

gifts world

Lublinek 49 93-469 Łódź Polska

BRANDY: 3M SALZMANN, 3M SCOTCHLITE, COREFLECT, AGR REFLOMAX PRODUKTY: opaski odblaskowe, zawieszki odblaskowe, kamizelki odblaskowe, maskotki odblaskowe, produkty led Rynkowska 2 85-503 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523249010 www.refloactive.com office@refloactive.com

Aneta Niciak Julia Dolatowska Maryna Yevtikhova Dawid Zalewski

93


GIFTS WORLD REITER POLSKA SP. Z O.O. /LAVA GROUP BRANDY: COLORISSIMO, LONGERRE PRODUKTY: elektronika, akcesoria do picia, narzędzia, plecaki, parasole Romera 4B 02-784 Warszawa Polska

tel.: +48502400730 fax.: +48223314121 www.reiter.pl head@reiter.pl

REKLAMA 360 BRANDY: REKLAMA360.COM, GADŻETY Z SERCA ROZTOCZA, DESIGN LAB 360 PRODUKTY: notesy drewniane, breloki drewniane, podkładki pod kubek eco, skrzynki drewniane, długopisy drewniane Warszawska 10 08-500 Ryki Polska

tel.: +48792054243 fax.: +48792198710 www.reklama360.com kontakt@reklama360.com

Paulina Jaguś Łukasz Jaguś Łukasz Wolanin Konrad Niedziela

REZON BRANDY: REZON, CITY GIFTS, TWOJE LOGO, COFFEE & MORE PRODUKTY: magnesy, kubki, breloki, otwieracze, gadżety Ketlinga 1 78-100 Kołobrzeg Polska

tel.: +48601941941 www.rezon.eu mirek@rezon.eu

Mirosław Szmagliński Łukasz Cywiński Łukasz Strojek

RITTER PEN

gifts world

BRANDY: RITTER-PEN PRODUKTY: długopisy plastikowe, długopisy metalowe, długopisy ekologiczne, rollery, ołówki drewniane Żwirki I Wigury 56 43-190 Mikołów Polska

tel.: +48323261006 fax.: +48323261005 www.ritterpolska.pl zapytania@ritter-pen.pl

Bogdan Oleksyk Piotr Tatarek

ROSNOWSKI GIFT BRANDY: PERSONAL GIFT, ECO FRIENDLY GIFTS WORLD, SWIZZ COLLECTION, VIPBAND, PIERRE CARDIN PRODUKTY: brelok metalowe, gumowe, pcv, znaczki metalowe pinsy, pendrive pamięci usb, opaski silikonowe, mini lampki Chwarznieńska 73 81-602 Gdynia Polska

tel.: +48586647733 fax.: +48586685001 www.rosnowski-gift.pl info@rosnowski-gift.pl

Daria Agnieszka Maciek Agnieszka

RYSTOR BRANDY: RYSTOR PRODUKTY: artykuły piśmiennicze, długopis, pióra żelowe, cieńkopisy, markery

94

Słoneczna 21A 86-031 Osielsko Polska

tel.: +48523461102 fax.: +48525246309 www.rystor.pl tomasz@rystor.pl

Tomasz Matuszewski


GIFTS WORLD SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. BRANDY: DUREX, MANIX, PASANTE, FAIR SQUARED, LUXGEL PRODUKTY: prezerwatywy, lubrykanty, apteczki Z.i In Den Allern, 3 (Arrière-Backside) L-9911 Troisvierges Luksemburg

tel.: +3529783271 fax.: +35297832733 www.safe-pocket.com info@safe-pocket.com

Céline Hittelet Nicolas Baeckens

SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK BRANDY: SAMBRA PRODUKTY: zawieszki zapachowe Trzykrotki 11 92-704 Łódź Polska

tel.: +48500034507 www.sambra.com.pl sambra.krzysztof@gmail.com

Krzysztof Sobczak

SANDEX PRODUKTY: ręczniki drukowane, chusty wielofunkcyjne, ręczniki z mikrofibry, ręczniki tkane, worki Kaktusowa 1B 05-092 Łomianki Polska

tel.: +48228889292 www.sandex.pl biuro@sandex.pl

Aneta Mozerska Joanna Szandecka Tomasz Pytko Iwona Czub

SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA PRODUKTY: metki, tasiemki drukowane, naszywki, smycze, breloki tel.: +48172249040 fax.: +48172249401 scala.rzeszow.pl biuro@scala.rzeszow.pl

Paulina Grobelna Monika Biały Andżelika Skoczylas

SELCO S.C. - DOPPLER

gifts world

Rakszawa 334 37-111 Rakszawa Polska

BRANDY: DOPPLER, KNIRPS, BUGATTI PRODUKTY: parasole, parawany, nadruki sitodrukiem, nadruki sublimacją, parasole ogrodowe Marii Wicherkiewicz 48 60-465 Poznań Polska

tel.: +48618221826 fax.: +48616566155 www.selco.com.pl selco@po.onet.pl

SELLDO SP. Z O.O. BRANDY: STOJO PRODUKTY: kubki składane, kubki turystyczne, kubki silikonowe, termosy, kubki Jana Z Kolna 11 80-864 Gdańsk Polska

tel.: +48585008527 stojo.pl kubek@stojo.pl

Marek Kamiński Karolina Szynaka Michał Olszewski

95


GIFTS WORLD SIBAND.PL BRANDY: SIBAND.PL, NIEZGUBKA Z IDEĄ CSR PRODUKTY: opaski, opaski csr, niezgubki, opaski z atestem, identyfikatory Artyleryjska 21A/12 78-100 Kołobrzeg Polska

tel.: +48943544777 www.siband.pl biuro@siband.pl

Anna Kanas

SIM KOŁO BRANDY: SIM, GIFTS PRODUKTY: torby bawełniane, non woven, smycze reklamowe, odzież reklamowa, robocza, znakowanie, upominki reklamowe Asnyka 35 62-600 Koło Polska

tel.: +48602482942 fax.: +48632725771 www.simkolo.pl sim@simkolo.pl

SIPEC S.P.A. BRANDY: HANDLE, DEMI (DESIGN MILANO), PROPRIETA PRIVATA, LUTZ PRODUKTY: shopping, długopisy Via Anna Kuliscioff, 16/18 20152 Milano Włochy

tel.: +390248391153 fax.: +390248391150 www.sipec.com sales@sipec.com

Mariusz Bartkiewicz Daniele De Luise

SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA

gifts world

BRANDY: SKROSS, CABLE CANDY PRODUKTY: adaptery podróżne, organizery do kabli, ładowarki usb, przejściówki, etui Kamiennogórska 22 60-179 Poznań Polska

tel.: +48667700890 www.powergifts.pl promo@skross.com.pl

Kuba Rejek

SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K BRANDY: NOBILIA PREZENTY ZE SMAKIEM, CHOCO MAYA, SKŁAD PRASKI, CHOCOREPUBLICA, OVOCNIE, CHOCO4MAT, CHOCOTEXT PRODUKTY: słodycze reklamowe, kosze delikatesowe, lizaki reklamowe, czekoladki reklamowe, cukierki reklamowe Chełmżyńska 180 H 04-464 Warszawa Polska

tel.: +48226479014 www.slodkieupominki.pl martyna.s@slodkieupominki.pl

Edyta Kacprzyk Mariola Wasek Urszula Seder

SOFTGRAF BRANDY: CRAFTLAB, SOFTGRAF PRODUKTY: etui drewniane na smartfon, etui drewniane na telefon, etui na telefon z nadrukiem, drukarki 3d

96

Plebiscytowa 51G 43-190 Mikołów Polska

tel.: +48323260983 fax.: +48323260984 www.softgraf.pl kontakt@softgraf.pl

Marek Nowak Maciej Nowak


GIFTS WORLD SPIN KONRAD KIERSZTYN PRODUKTY: medale okolicznościowe, statuetki, breloki, otwieracze, pinsy Okólna 8/10 95-020 Janówka Gm. Andrespol Polska

tel.: +48422122214 www.spinfactory.pl spinfactory.asia@gmail.com

Konrad Kiersztyn

SPIROPRINT PRODUKTY: gadżety reklamowe, długopisy reklamowe, smycze reklamowe, kubki reklamowe, gadżety z nadrukiem Słowackiego 4J 68-200 Żary Polska

tel.: +48788544244 www.spiroprint.pl reseller@spiroprint.pl

Adam Burzyński Paulina Pyrka Magdalena Sieczkowska Beata Zabawa

SQUB BRANDY: SQUB, IGADZET.COM.PL, PENCILPLANT PRODUKTY: ołówek który rośnie, długopis który rosnie Muchomorowa 22 62-002 Złotniki Polska

tel.: +48531780020 www.squb.pl squb@squb.pl

Błazej Gdaniec

STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY BRANDY: MARNATI, HUGO BOSS, CERRUTI, CACHAREL, UNGARO PRODUKTY: upominki świąteczne, opakowania luksusowe, długopisy metalowe, torby skórzane, apaszki jedwabne tel.: +48506381421 fax.: +4852754948 www.stamax.com.pl stamax@stamax.com.pl

Patrycja Gołębiewska Maciej Ćwikliński Agnieszka Fijałkowska

STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ

gifts world

Świętej Trójcy 31/1U 85-224 Bydgoszcz Polska

BRANDY: STEFANIA, GIOVANI, PAOLO BANTACCI, ID PROTECT SYSTEM, MIO GUSTO PRODUKTY: portfele, teczki, wizytowniki, aktówki, akcesoria skórzane Będzińska 18 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48627642210 fax.: +48627642210 stefania.net.pl stefania@stefania.net.pl

Monika Talbierz Joanna Rossa Magdalena Matecka Joanna Rossa

tel.: +723211018 fax.: +40251543121 www.stilmedia.eu office@stilmedia.ro

Ionel Buca

STIL MEDIA PRODUKTY: naklejki Aviatorilor, Nr 10 207280 Ghercești Rumunia

97


GIFTS WORLD STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK BRANDY: TEK PEN PRODUKTY: długopisy reklamowe, nadruk, grawer Zabrzańska 7 41-908 Bytom Polska

tel.: +48322861017 fax.: +48322861017 www.tekpen.pl office@tekpen.pl

Ewa Paszkiewicz

SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. BRANDY: SYMBIOCLING, SYMBIONOTES, SYMBIO MEDIA GROUP PRODUKTY: folia elektrostatyczna, notesy elektrostatyczne Rzemieślnicza 23 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48575195197 symbiomedia.eu office@symbiomedia.eu

Agnieszka Humerczyk Riccardo Rotelli

ŚWIATBOMBKI.PL PRODUKTY: bombki, bombki z logo, bombki z nadrukiem, bombki firmowe Grunwaldzka 26 35-068 Rzeszów Polska

tel.: +48667260458 swiatbombki.pl biuro@swiatbombki.pl

Karol Ząbczyk

TARGETEX

gifts world

PRODUKTY: producent odzieży reklamowej i artykułów tekstylnych, t-shirty, polary, bluza, spodnie Wólczańska 128/134 90-527 Łódź Polska

tel.: +48501712137 fax.: +48501712137 www.targetex.pl puzder@targetex.pl

Piotr Puzder

TARO SP. Z O.O. BRANDY: ATRIX.PL PRODUKTY: zegary-zegarki-budziki produkcja, autorskie 2d i 3d, mechanizmy zegarowe, sprasowane gąbki, termometry, karty uv, magiczne kostki Łopuszańska 98 02-232 Warszawa Polska

tel.: +48228374581 fax.: +48228377574 www.taro.com.pl office@taro.com.pl

Janusz Bartlewski

TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ PRODUKTY: medale, statuetki, otwieracze, logotypy, breloki

98

Pokrzywno 8 61-315 Poznań Polska

tel.: +48618798250 fax.: +48618798933 www.domicz.com.pl office@domicz.com.pl

Tomasz Lewicki Andrzej Furmanowicz


GIFTS WORLD TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH PRODUKTY: smycze reklamowe, bandany, opaski eventowe, ściereczki do okularów, podkładki pod mysz Wołczyńska 18 60-003 Poznań Polska

tel.: +48613072345 www.tedgifted.com info@tedgifted.com

TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS BRANDY: LEXON DESIGN, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMETYKI Z LOGO, EKO GIFTS PRODUKTY: artykuły do domu i biura, torby, plecaki, audio, zegarki, budziki, parasole, smartwatche, smartbandy, Przelot 56 60-408 Poznań Polska

tel.: +48695222009 www.lexon-design.pl tomek@lexon-design.pl

Tomasz Matuszczak

TELFORCEONE S.A. BRANDY: FOREVER, SETTY, MAXLIFE, BASEUS, HUAWEI PRODUKTY: elektronika ubieralna, akcesoria mobilne, głośniki przenośne, akcesoria samochodowe, elektronika użytkowa Krakowska 119 50-428 Wrocław Polska

tel.: +48717177005 www.telforceone.pl gadzety@tfo.pl

TIK BRANDY: TIK PRODUKTY: segregatory, podkładki pod mysz, maty apteczne, teczki, opakowania tel.: +48226368318 fax.: +48228380242 www.tik.com.pl biuro@tik.com.pl

Zbigniew Tolak

TIPU

gifts world

Burakowska 9 01-066 Warszawa Polska

BRANDY: TIPU PRODUKTY: grow kity, świece roślinne, ekosaszetki, sole kąpielowe bio, mydła ekologiczne Tuwima 97 90-031 Łódź Polska

tel.: +48578471278 www.tipu.pl kontakt@tipu.pl

Filip Godecki

TOM - PAR BRANDY: TOM - PAR, FUTURA NATURA, NICE TOUCH, FUTURA COLOUR PRODUKTY: skrobaczki, szczotko - skrobaczki, ścierki z irchy, gąbki z logo, akcesoria motoryzacyjne Mościska, Chabrowa 36 05-080 Izabelin Polska

tel.: +48227252594 www.tom-par.com.pl joanna.kujawinska@tom-par.com.pl

Joanna Kujawińska Izabela Pakuła-Kozłowska

99


GIFTS WORLD TOP INVEST MARCIN TOPP BRANDY: TOPUPOMINKI.PL, RECZNIKI.INFO, OPASKI.INFO PRODUKTY: ręczniki z mikrofibry, ręczniki bawełniane, koce z nadrukiem, pościel z nadrukiem, opaski na rękę Obwodowa 35 F/g/9 84-240 Reda Polska

tel.: +48510079623 www.topupominki.pl, www.reczniki.info info@topupominki.pl, info@reczniki.info

TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK BRANDY: TOP2 PRODUKTY: chusteczki higieniczne, chusteczki kometyczne Wróblewskiego 39/41 94-103 Łódź Polska

tel.: +48426402196 fax.: +48426402198 www.chusteczki.com.pl top2@chusteczki.com.pl

Piotr Solarek Kacper Mituta

TRODAT POLSKA BRANDY: TRODAT, REINER, NORIS, UNI MITSUBISHI PENCIL, MAX PRODUKTY: pieczątki, numeratory, stemple, artykuły piśmienne, datowniki Marywilska 22 03-228 Warszawa Polska

tel.: +48223393600 fax.: +48223393601 www.trodat.pl handel@trodat.net

Anna Socha Kamila Orłowska Anna Chruściel

TRYUMF SP Z O.O.

gifts world

PRODUKTY: puchary, medale, medale odlewane, statuetki, trofea szklane Władysława Grabskiego 8 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158781700 fax.: +48158781701 www.tryumf.com info@tryumf.com

TUVA HOME SP. Z O.O. BRANDY: TUVA HOME PRODUKTY: ręczniki, koce, szlafroki, poncho, szaliki i czapki kibica, torby, poduszki Kolejowa 19 05-500 Stara Iwiczna Polska

tel.: +48604144322 www.tuvahome.pl biuro@tuvahome.com

Daria Francuz, Eliza Aktas, Katarzyna Jaślar Eliza Aktas, Agnieszka Karaduman Eliza Aktas Daria Francuz, Eliza Aktas, Katarzyna Jaślar

USB SYSTEM BRANDY: USB STOCK, USBANDMORE, PVC STUDIO, BOXFORUSB PRODUKTY: pamięci usb, power banki, ładowarki indukcyjne, elektronika, opakowania personalizowane

100

Słowackiego 25 05-820 Piastów Polska

tel.: +48227534160 fax.: +48227231131 www.usbsystem.pl sprzedaz@usbsystem.pl

sprzedaz@usbsystem.pl sales@usbsystem.eu


GIFTS WORLD VICARDS.PL PRODUKTY: breloki, zgubione klucze - pomoc, karta stałego klienta, książka serwisowa, system obsługi kolejek Przeskok 2 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

tel.: +48600114415 www.vicards.pl biuro@vicards.pl

Sławomir Kubiak

VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. BRANDY: VICTORINOX, WENGER, VICTORINOX SWISS ARMY WATCHES, VICTORINOX TRAVEL GEAR PRODUKTY: scyzoryki, zegarki, plecaki, torby na laptopa, bagaże Kor 62 02-146 Warszawa Polska

tel.: +48225772700 www.victorinox.com info.pl@victorinox.com

VINOVE SP ZOO BRANDY: VINOVE PRODUKTY: perfumy do samochodu, odświeżacze samochodowe, motoryzacja, akcesoria do samochodu, do kratki wentylacyjnej Szeroka 36 95-030 Starowa Góra Polska

tel.: +48539999647 www.vinove.pl lkardas@vinove.pl

Magdalena Łukowska Łukasz Kardas

VIP COLLECTION GROUP BRANDY: VIP COLLECTION PRODUKTY: walizki i torby podróżne, wizytowniki i etui, portfele z rfid, pokrowce i torby na laptopy, kosmetyczki tel.: +48607108131 www.vip-collection.pl tatiana.duraj@vip-collection.pl

gifts world

Rzepakowa 2A 40-541 Katowice Polska

VIVA PLUS II BRANDY: VIVAPENS, PRESTIGE PRODUKTY: długopisy, nadruki, grawerowanie, nadruk cyfrowy Kosynierów 9 41-907 Bytom Polska

tel.: +48327321641 fax.: +48323868086 www.vivaplus.pl biuro@vivaplus.pl

Yanina Poznyakova, Tomasz Janczur Magdalena Patynko, Sandra Laskowska Simon Vigouroux Yanina Poznyakova

101


GIFTS WORLD WAGA S.C. BRANDY: WALL CLOCKS, CLOCKS WITH LOGO, CLOCK MOVEMENTS PRODUKTY: zegary, zegary reklamowe, zegary z logo, mechanizmy zegarowe, mechanizmy do kalendarzy Rysia 1 91-503 Łódź Polska

tel.: +48426598339 fax.: +48426598043 www.waga-time.com.pl waga@home.pl

WEBER & WEBER SP. Z.O.O. BRANDY: MEDIXAD, MEDIXPRO, DENTIXPRO PRODUKTY: podkłady medyczne i serwety stomatologiczne z nadrukiem reklamowym, drukowane śliniaki i ręczniki Puńców, Cieszyńska 229 43-400 Cieszyn Polska

tel.: +48338529100 fax.: +48338529200 www.webermed.com info.pl@webermed.com

Wioletta Warzocha Marcin Rzepa Ingrid Raszkova Sylwia Sterkowiec

WILK ELEKTRONIK S.A. BRANDY: GOODRAM, TOSHIBA PRODUKTY: pamięci usb, ssd, elektronika, karty pamięci Mikołowska 42 43-173 Łaziska Górne Polska

tel.: +48327369000 fax.: +48327369001 www.goodram.com advertising@goodram.com

Edyta Kopańska Katarzyna Zalewska Mariola Davydov Katarzyna Zalewska

WINNING MOVES POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

gifts world

BRANDY: MONOPOLY, TOP TRUMPS, TOP TRUMPS QUIZ, TRIVIAL PURSUIT, CLUEDO PRODUKTY: gry planszowe, gry karciane, produkty indywidualne, produkty detaliczne Wojewódzka 10 40-026 Katowice Polska

tel.: +48881299622 fax.: +442074025126 www.winningmoves.co.uk bartlomiej.gniadkowski@winningmoves.co.uk

Bartłomiej Gniadkowski

WOODENCREATIONS.EU BRANDY: WOODENCREATIONS PRODUKTY: kartki świąteczne, galanteria drewniana, zegary drewniane, personalizacja Oboźna 36/2 52-244 Wrocław Polska

tel.: +48882449993 woodencreations.eu contact@woodencreations.eu

WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. PRODUKTY: t-shirty, kurtki, spodnie

102

P.i. Onzonilla Fase 2 C/c Parc.m28-29 24391 Ribaseca, Leon Hiszpania

tel.: +34987200800 fax.: +34987262522 www.workteam.com info@workteam.com

Marek Marczak


GIFTS WORLD WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY PRODUKTY: fiszki branżowe, fiszki kompetencyjne, fiszki dziecięce, giftpacki Topolowa 2/2 80-255 Gdańsk Polska

tel.: +48583416048 fax.: +48583416048 reklamowe.fiszki.pl reklamowe@fiszki.pl

Magda Zalewska Jacek Perczyński

WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. BRANDY: LUCRUM KALENDARZE, LUCRUM PAPER, LUCRUM GAMES, LUCRUM CZWÓRKA, LUCRUM MAŁA POLIGRAFIA PRODUKTY: kalendarze ścienne, kalendarze książkowe, notesy, gry planszowe i karciane, produkty z wzorami folkowymi Podwale 47 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338221821 fax.: +48338220141 www.lucrum.pl lucrum@lucrum.pl

WYDAWNICTWO SCRIBA BRANDY: LINEA RICCARDO PRODUKTY: kalendarze książkowe, terminarze, notesy firmowe, kalendarze trójdzielne, oprawa indywidualna Bogumińska 51 47-400 Racibórz Polska

tel.: +48324155300 fax.: +48324155300 www.scriba.com.pl scriba@scriba.com.pl

XINDAO BV BRANDY: XINDAO PRODUKTY: worki, plecaki, zeszyty, puchary, głośniki tel.: +31703199900 fax.: +31703199999 www.xindao.nl info@xindao.com

gifts world

Verrijn Stuartlaan 2288EK Rijswijk Holandia

YASUMI SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: YASUMI SPA, YASUMI EPIL, YASUMI SPA, YASUMI BEAUTY POINT, YASUMI MEDESTETIC PRODUKTY: vouchery, bony podarunkowe, kosmetyki, franczyza, zestawy upominkowe Wrocławska 183 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48625013870 bony.yasumi.pl bony@yasumi.pl

Dominika Malczyk Zofia Bydałek

YOUR CHOICE BRANDY: YOUR NOTE, YOUR MEMORY, YOUR UMBRELLA, PRINT AND WEAR, YOUR BAG PRODUKTY: art. biurowe, elektroniczne i usb, podróżne, sportowe, kuchenne Szyb Walenty 91 41-700 Ruda Śląska Polska

tel.: +48226182295 www.midocean.com sprzedaz@midocean.com

Wierczyński Robert Dąbrowski Paweł

103


GIFTS WORLD YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES PRODUKTY: okulary przeciwsłoneczne 17 Rue Louise Michel 92300 Levallois Perret Francja

tel.: +33175431180 your-promotional-sunglasses.com info@your-promotional-sunglasses.com

Julien Berdah Joanna Wolosiewicz Julien Berdah

YSTI BRANDY: YSTI, ECANDLE PRODUKTY: świece zapachowe, dyfuzory zapachowe, perfumy, odświeżacze powietrza, kosmetyki Zlota 7/18 00-019 Warszawa Polska

tel.: +48534813680 www.ysti.eu office@ysti.eu

Justyna Wróblewska

ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) BRANDY: ZOGI, SANDERS, MISTER BAGS, PARADOX, ARWEY, SPRANZ, REFLECTS, MYRIX, MAGNA SWEETS, PRODUKTY: gadżety różne, elektronika, torby eco, notesy, kalendarze, słodycze Plac Matejki 1 65-056 Zielona Góra Polska

tel.: +48531549312 www.zejmo-siatecki.com office@zejmo-siatecki.com

Szczepan Siatecki Krzysztof Żejmo Dawid Czarnecki

IT & E-SOLUTIONS

ADATA BRANDY: ADATA PRODUKTY: pendrive’y, powerbanki, zewnętrzne dyski, karty pamięci, akcesoria mobilne Postępu 14 02-811 Warszawa Polska

tel.: +48518601999 www.adata.com michal_orlowski@adata.com

Michał Orłowski

APPROVAL STUDIO BRANDY: APPROVAL STUDIO PRODUKTY: approval studio

104

910 Foulk Road 19803 Wilmington Stany Zjednoczone

tel.: +380970581887 approval.studio aj@approval.studio

Andrew Jones


ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI Z PRASĄ B-900 TWÓRZ WŁASNE MAGNESY. BĄDŹ NIEZALEŻNY OD SWOICH DOSTAWCÓW.

B-900

Prasa do produkcji prostokątnych magnesów zawijanych oraz przypinek

Magnes

Video

Przypinka

Możliwa również produkcja przypinek

Zamówienia w Polsce:

ul. Karolkowa 69; 01-197 Warszawa; +48 22 636 71 36; www.prazmowscy.pl

GAMAX SL.

C/ Verge De Montserrat, 75 08291 Ripollet (Barcelona) Hiszpania

tel.: +34935912818 www.gamax.es gamax@gamax.es

Rafael Suárez Xavier Marín

GIFTS WORLD

PRODUKTY:

105


IT & E-SOLUTIONS CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O. BRANDY: MIS CICERO XI, MIS CICERO L PRODUKTY: system do zarządzania mis ciceroxi dla drukarni, crm, it solutions for printing hous Królowej Marysieńki 50A 02-954 Warszawa Polska

tel.: +48785009700 fax.: +420467003119 www.cicero.pl szaforska@iscicero.pl

Aleksandra Szaforska Jiri Zapotocky

CRM VISION BRANDY: CRM VISION PRODUKTY: crm vision - wszystko czego potrzebujesz aby praca stała się prostsza, kompletny system crm dla mśp. Kołobrzeska 5-7 80-390 Gdańsk Polska

tel.: +48586904150 fax.: +48583334142 www.crmvision.pl biuro@crmvision.pl

Michał Żynda Maria Gołembiecka

DEPOSITPHOTOS EU BRANDY: DEPOSITPHOTOS, CRELLO PRODUKTY: zdjęcia, wektory, obrazy editorial, wideo View Point Building, 261, 28Th October Street, Agias Triadas 3035 Limassol Cypr

tel.: +19549900075 www.depositphotos.com sales@depositphotos.com

Julia Kosova

EURIMAGE HOLDING A/S

it & e-solutions

BRANDY: Eurimage PRODUKTY: Bahnhofstrasse 32 4840 Vöcklabruck Austria

tel.: +3234541334 fax.: +492463994415 www.eurimage.net kvb@eurimage.org

Fadil Dzinic

IWAREPRINT BRANDY: IWAREPRINT, IWARE PRODUKTY: system web-to-print, web2print, w2p, e-commerce, outsourcing Armii Krajowej 6A/2 50-541 Wrocław Polska

tel.: +48533025708 iwareprint.pl bok@iwareprint.pl

Łukasz Głośny Paweł Dąbrowski Bartłomiej Chęciński

MASTERAPPS BRANDY: MASTERAPPS PRODUKTY: oprogramowanie dla drukarni, zarządzanie produkcją, web to print, obsługa handlowców, erp

106

Zakręt 13 30-245 Kraków Polska

tel.: +48509586959 masterapps.pl biuro@masterapps.pl

Artur Jankowski Karol Steczko


IT & E-SOLUTIONS PADSWORLD BRANDY: PERFECT PAD, FEEL CUP INTELLIGENT GLASSES, MAGNETFREE, ERGO PAD ERGONOMICS MOUSEPADS, MICRO DROP ABSORBENTS PRODUKTY: podkładki, puchary Mirabuenos, 7 Nave C 03610 Petrel Hiszpania

tel.: +34965373615 fax.: +34966952760 www.padsworld.com info@padsworld.com

Patrick Bloembergen Jesus Merino Samuel Aviles

STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. PRODUKTY: systemy nawilżania powietrza:, niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe, parowe, ultrasonic Stołczyńska 94 71-869 Szczecin Polska

tel.: +48914873671 www.sternal.com.pl iwona@sternal.com.pl

Adam Sternal Iwona Nawrocka Artur Łysiak

TISOFT BRANDY: WORK MANAGER ERP, WEB KALKULATOR, START STOP, START STOP MOBILE PRODUKTY: tani procesowy erp dla mśp, publikowane kalkulatory web, mobilna kontrola, raporty bi w cz. rzeczywistym Fordońska 40 85-752 Bydgoszcz Polska

tel.: +48525851005 fax.: +48525851005 www.tisoft.com.pl info@tisoft.com.pl

Tisoft

VIDELINK SP. Z O.O. BRANDY: VIDELINK PRODUKTY: kreator nadruków on-line, wizualizacja nadruku, strony www, oprogramowanie dla firm tel.: +48501580088 www.videlink.eu artur@ap.pl

ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA

it & e-solutions

Plac Inwalidów 10 01-552 Warszawa Polska

BRANDY: ZDOBYWCY SIECI PRODUKTY: strony internetowe, sklepy internetowe, pozycjonowanie, strony www, administracja stron www Sikorskiego 166 Lok. 2.16 18-400 Łomża Polska

tel.: +48501757664 zdobywcysieci.pl kontakt@zdobywcysieci.pl

107


ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. BRANDY: ILUMIKA PRODUKTY: panele podświetlane, panele led, ramki led, ramki podświetlane

108

tel.: +48605881622 www.ilumika.pl kontakt@ilumika.pl

LIGHTING SYSTEMS

Radziwoja 41 61-057 Poznań Polska


LIGHTNING SYSTEMS AR NEON PRODUKTY: neony, kasetony, litery przestrzenne, konstrukcje aluminiowe, akryle podświetlane Piskorzewie 17A 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48608371595 www.arneon.com arneon@arneon.com

Mariusz Sampir Michał Zamojski Jacek Zamojski

BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. BRANDY: BERGMEN PRODUKTY: moduły led, taśmy led, zasilacze led, sterowniki led, profile i ramy aluminiowe Rtm Witolda Pileckiego 4 32-050 Skawina Polska

tel.: +48124155050 www.bergmen.pl artneon@artneon.pl

Justyna Kobylarczyk Krystian Niklewicz Mariusz Pietrzak Oleg Krylov

tel.: +48602477634 fax.: +48322556631 www.hje-polska.eu akociak@hje-polska.eu

Adam Kociak Gabriela Janiczek - Kociak

BTT ALTER / ALUFRAME BRANDY: ALUFRAME, LIGHTBOX LED, CUBE PRODUKTY: profile do systemów z tkaniną Tokarskiego 2/14 40-749 Katowice Polska

EPILED BRANDY: OPTICOR, TRIGLO, ELYPSO, PICO, EDGE STRIP PRODUKTY: oświetlenie led, moduły led, taśmy led, zasilacze led, produkty pos.

lightning systems

Traktatowa 1 54-425 Wrocław Polska

tel.: +48713580878 www.epiled.pl biuro@epiled.pl

FDS SYSTEM SP. Z O.O. BRANDY: ADLER, MW POWER, GLOBAL LEADER POWER, POS POWER, ADLER PRODUKTY: zasilacze do led, taśmy / paski led, moduły led, żarówki led, profile led Poligonowa 21 44-251 Rybnik Polska

tel.: +48324400970 fax.: +48324400884 www.fdssystem.pl sklep@fdssystem.pl

Mateusz Jaromin Adrian Woźniak

INFOKIOSKI - INEXLED BRANDY: INFOKIOSKI.PL, INEXLED, ACTIVEVISION, DIGITAL SIGNAGE PRODUKTY: infokioski, inexled, activevision, digital signage Produkcyjna 98A 15-680 Białystok Polska

tel.: +48857104433 fax.: +48857341387 www.infokioski.pl office@infokioski.pl

Przemysław Piątek

109


LIGHTNING SYSTEMS JIANGXI XINHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD PRODUKTY: led injection module, advertising, led signs Administrative Committee Taihe County Industrial Park 343000 Ji An, Jiangxi Chiny

tel.: +867965370928 fax.: +867965370928 www.xinheled.net sales6@xinheled.com

Allen

KAPILAR-REKLAMA BRANDY: EGL, GLOSTERTUBE, SIET, FART, TECHNOLUX PRODUKTY: neony, litery, szyldy, diody led, taśmy led Antoniew Krucza 16 95-070 Aleksandrów Ł. Polska

tel.: +48427125544 fax.: +48427125533 www.kapilar.pl neon@kapilar.pl

Łukasz Frankowski Bartosz Michalski

LED LABS SP. Z O.O. BRANDY: GOQ PRODUKTY: moduły led Zakopiańska 2C 30-418 Kraków Polska

tel.: +48126334411 fax.: +48126334411 www.led-labs.pl info@led-labs.pl

Konrad Harciarek Paweł Wiśniewski Łukasz Gąsiorek

LEDDEX LTD / AMICUS SP. Z O.O.

lightning systems

BRANDY: LUMAIRE, ESPE, SUNNY, LEDDEX, SAMSUNG PRODUKTY: menuboard, podświetlenie krawędziowe, oświetlenie led, panel led Karczunkowska 40 02-871 Warszawa Polska

tel.: +48691059184 www.amicus.pl www.leddex.eu www.leddex.pl michal.grzybowski@amicus.pl

Michał Grzybowski Miroslav Leściński Adam Malik

LEDEX BRANDY: LEDEX.PL - OŚWIETLENIE LED, M@S - SITODRUK, SOLMER.PL - ROZWIAZANIA IT, COPITOO.COM - FLAT DISPLAYS, ABROMA PRODUKTY: płyty lgp do podswietleń, panele świetlne, ledy, sitodruk, wydruki uv Hutnicza 3 20-218 Lublin Polska

tel.: +48817496666 fax.: +48817496660 www.ledex.pl office@ledex.pl

Maciej Stacel Stanisław Kisiel

LONGLIFE LED GMBH BY HK BRANDY: ABCMIX, LONGLIFE LED, MEAN WELL PRODUKTY: abcmix, led modules for the illuminati, led modules, power supplies, converters

110

Veldhausener Straße 240 49828 Neuenhaus Niemcy

tel.: +49059412029962 fax.: +49059412029969 www.longlife-led.de info@longlife-led.de

Henning Altena Elena Podskarbi


LIGHTNING SYSTEMS MARITEX BRANDY: MEAN WELL, ERP POWER PRODUKTY: zasilacze, wyświetlacze cyfrowe Rdestowa 53 D 81-577 Gdynia Polska

tel.: +48586228900 www.maritex.com.pl maritex@maritex.com.pl

NEON-SERVICE BRANDY: NSLEDMEDIA, NS BOND, F/ART, GLOSTERTUBE, LED-HANSEN GMBH PRODUKTY: ns rury led, zasilacze led, neony, led-neon-flex, płyty kompozytowe ns bond, moduły led, Cieszyńska 45 43-300 Bielsko - Biała Polska

tel.: +48338119416 fax.: +48338119416 www.neon-service.pl info@neon-service.pl

Sławomir Ścieszka Piotr Wiśniowski

OPTO-PLAST S.C. BRANDY: MEAN WELL, NANO, SPECTRUM, SPECONE, SOL PRODUKTY: moduły led, taśmy led, zasilacze led, akcesoria led, naświetlacze led Północna 25/27 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422797081 www.optoplast.pl biuro@optoplast.pl

Maciej Borowski Elwira Królikowska Marcin Flakiewicz

121SIGNS BRANDY: 121SIGNS PRODUKTY: banery, płyty z pcw, roll-up, folie do druku, narzędzia i akcesoria Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48664813156 www.121signs.pl jerry@121signs.pl

outdoor advertising

OUTDOOR ADVERTISING

Jerry Roger Wendy

A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. PRODUKTY: batfan, flaga firmowa, flaga narodowa, hanger, pop-up Jondy 5 44-100 Gliwice Polska

tel.: +48322301090 fax.: +48322321171 www.a3.com.pl biuro@a3.com.pl

Joanna Kosmala Katarzyna Pawłowska, Natalia Pachole Anna Streich, Sylwia Lukaschowitz Ewelina Gogola

111


ADSYSTEM

outdoor advertising

BRANDY: VARIO, MULTIFRAME, MFRAME, OUTODOOR, LED FRAMES PRODUKTY: systemy wystawiennicze, stoiska promocyjne, mobilne zabudowy, tekstylne systemy reklamowe, kasetony led Atramentowa 11 / Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Polska

tel.: +48672672000 www.adsystem.pl,www.mframe.pl office@adsystem.pl

Filip Jerzycki Karol Kałaska Bartosz Zgraja Kamil Kalicki

AKB-POLAND & AKB-SCREEN BRANDY: AKB-POLAND, AKB-SCREEN, AKB PRODUKTY: telebimy i ekrany led, wyświetlacze led, taśmy led, moduły led, oświetlenie led Plac Defilad 1 (Pkin) 00-901 Warszawa Polska

tel.: +48224163696 www.akb-poland.com | www.akb-screen.com kontakt@akb-poland.com

AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA BRANDY: CITI LENS, ECO ARENA SAMSUNG, LISTWA XBAR 180, PANORAMA MINI, MEAN WELL PRODUKTY: moduły led, zasilacze led, profile aluminiowe textil, neony, profile pcv

112

Willowa 97 32-085 Modlniczka Polska

tel.: +48122830840 www.amcsystem.pl biuro@amcsystem.pl

Katarzyna Dziura Anna Smardzewska Marcin Rdzanek Adam Rybczyński


OUTDOOR ADVERTISING ANYLUX CO.LTD. BRANDY: SAMSUNG LED, HI-POWER LED, KOREA LED, KOREA MATERIAL, ANYLUX PRODUKTY: samsung led module, samsung led flexible bar, samsung led bar, smps for led module, samsung led lighting Singi-Dong, Mungyeong-Si, Gyeongsangbuk-Do 36990 Gyeongsangbuk-Do Korea

tel.: +82326612666 fax.: +82545522347 www.anylux.co.kr anylux@naver.com

Donghwan Go

AVIOTEX KKC BRANDY: AVIOTEX PRODUKTY: balony, namioty, flagi, figury pneumatyczne, namioty gazoszczelne Zegrzyńska 6 05-119 Legionowo Polska

tel.: +48227742225 fax.: +48227741477 aviotex.com.pl aviotex@aviotex.com.pl

AXOX PRODUKTY: maszty do flag reklamowych, podstawy do flag reklamowych, ścianki tekstylne, rollupy, namioty reklamowe Homera 219 60-461 Poznań Polska

tel.: +48607701055 axox.eu info@axox.eu

Radosław Brzeziński

CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD BRANDY: CQFLAG PRODUKTY: flagi, plakietki, batfany, namioty

outdoor advertising

No.26 Hong Tu Road Xin Bei District Changzhou, Pr China 213022 District Changzhou Chiny

tel.: +8651985139200 fax.: +8651985139268 www.flag-china.com info@flag-china.com

DPS ADVERTISING UAB PRODUKTY: beachflagi, stojaki, znaki, pos, light boxy Metalo G. 6A LT-02190 Vilnius Litwa

tel.: +37067829860 fax.: +37052306012 www.dpsa.lt info@dpsa.lt

FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK BRANDY: SAMSUNG, LG, OSRAM, AVERY, ORACAL PRODUKTY: litery świetlne, kasetony, panele reklamowe, frezowanie cnc, laser, reklama świetlna, druk wielkoformatowy Ustowo 40C 70-001 Szczecin Polska

tel.: +48509349639 www.megadruki.pl lukasz@megadruki.pl

Łukasz Glonek Agnieszka Kowalewska Tomasz Dąbkowski

113


OUTDOOR ADVERTISING FASTCOM PLOTERY BRANDY: GUNSJET, ROLAND, METAMARK, SK4, SUMMA, COLORIFIC, COLORMAX, LIGHTBAR, SINOCOLOR, IECHO, PRODUKTY: plotery drukujące, plotery tnące, plotery uv, stołowe, atramenty solwentowe, uv, folie metamark Brzozowa 71 61-429 Poznań Polska

tel.: +48616704170 fax.: +48616704170 www.fastcom.com.pl biuro@fastcom.com.pl

Tomasz Komuniecki Marek Majewski

GILDO PROFILATI SRL BRANDY: GILDOTRIM PRODUKTY: trim cap for channel letters, extruded profiles, t-moulding Via Falghè, 2 20886 Aicurzio (Mb) Włochy

tel.: +390396900353 www.gildoprofilati.com ornella.trabucchi@gildo.it

Ms Ornella Trabucchi

GOŁĄB PRODUCENT LEŻAKÓW BRANDY: GOŁĄB PRODUKTY: producent leżaków, leżaki z nadrukiem, leżaki reklamowe, leżaki aluminiowe, parawany plażowe, krzesła Partyzantów 29 42-290 Blachownia K. Częstochowy Polska

tel.: +48502222173 golab.com.pl biuro@golab.com.pl

Aneta Głębocka

ICON SA

outdoor advertising

BRANDY: X-GLOO, V-TENT, X-TENT, SLIMFRAME PRODUKTY: kasetony podświetlane, wydruki, totemy, stoiska targowe, ultralekkie namioty Piekarska 110 41-902 Bytom Polska

tel.: +48323080033 www.iconsa.pl biuro@iconsa.pl

Małgorzata Sosnicka Ania Aharkova Joanna Mańka

JOKER HURTOWNIA TKANIN PRODUKTY: tkaniny poliestrowe, dzianiny, reklama zew. / wew., druk na tkaninie, tkaniny do druku Żyzna 13M 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48503145550 fax.: +48343665342 www.joker.info.pl mirek@joker.info.pl

LAMBDA BRANDY: ORAFOL, ORACAL, ORAJET, NATURA MEDIA, WALL ART, POLI-TAPE, POLI FLOCK, POLI FLEX, STARFLEX, PONGS PRODUKTY: folie samoprzylepne, papiery, banery, siatki, tkaniny

114

Głogowska 419 60-004 Poznań Polska

tel.: +48618131402 www.lambda.pl lambda@lambda.pl

Marcin Kowalski Marcin Fortuniak Jacek Depczyński


OUTDOOR ADVERTISING LEŻAK Z LOGO BRANDY: SPRINGOS, ADIDAS, DECHLAND PRODUKTY: leżaki, lazy bag, piłki, parawany, koce Kłaj 701 32-015 Kłaj Polska

tel.: +48796586786 lezakzlogo.pl lukasz.szprengier@springos.pl

Łukasz Szprengier Iwona Luty Adrian Kasprzyk

MAGIT BRANDY: EPISTAR, CITINOX PLUS, ALURAPID, ELKAMET, SEBERG PRODUKTY: litery przestrzenne, diodowe systemy podświetlenia, systemy tabliczek, gabloty informacyjne, ekrany led Sołtysowicka 27 51-168 Wrocław Polska

tel.: +48713477330 fax.: +48713482704 www.magit.pl magit@magit.pl

Mariusz Sojka Wojciech Ryng Bartosz Głuszyński

MARTIN MARCIN SOSNOWSKI BRANDY: LITERY-3D.EU, MARTIN.ORG.PL PRODUKTY: litery świecące 3d, kasetony typu dibond, litery tzw efekt hallo, litery z pmma/ pc, litery 3d dwustronne Wierzbowa 46 A 90-133 Łódź Polska

tel.: +48426376590 fax.: +48608733403 www.litery-3d.eu producent@litery-3d.eu

Marcin Sosnowski Piotr Raczak

MASTERTENT POLSKA SP .ZO.O. BRANDY: MASTERTENT PRODUKTY: namioty reklamowe, namioty aluminiowe z nadrukiem, namioty na imprezy, namioty szybkiego montażu tel.: +48501243481 marek.rura@mastertent.pl marek.rura@mastertent.pl

Marek Rura Małgorzata Aleksandrowicz

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. BRANDY: HALO WARSZAWO!, FREEWIFI.WAW.PL PRODUKTY: fullback - reklama na tyle pojazdów, wifi marketing, ekrany lcd - halo warszawo!, plakaty w pojazdach Włościańska 52 01-710 Warszawa Polska

tel.: +48225687581 www.mza.waw.pl reklama@mza.waw.pl

outdoor advertising

Krolewiecka 147 54-117 Wroclaw Polska

Grzegorz Rogólski

MITKO SP. Z O.O. BRANDY: MITKOTENT, OCTA PRO, OCTA PRO LED, JEHLAN, ORIGAMI PRODUKTY: namioty reklamowe, parasole reklamowe, flagi reklamowe, pufy z nadrukiem, druk sublimacyjny na tkaninach Os. 1 Maja 16G 44-304 Wodzisław Śląski Polska

tel.: +48324446616 fax.: +48327570920 www.mitko.pl kontakt@mitko.pl

Magdalena Kuchciak Ewa Piszczek Michał Mikrut Jessica Damis

115


OUTDOOR ADVERTISING NEOBRAND PRODUKTY: litery świecące, kasetony winylowe, pylony świecące, kasetony z dibondu, folie owv Komunalna 5 15-197 Białystok Polska

tel.: +48856749321 fax.: +48856749432 www.neobrand.pl biuro@neobrand.pl

Mariusz Piekutowski Małgorzata Jarmołowicz Piotr Bukowski Marta Dąbkowska

PLASTICS GROUP SP. Z O.O. BRANDY: FOLIENWERK WOLFEN, EVONIK, BERGER, KLOCKNER, ANWIL, ONGROPACK, COVESTRO, AVERY DENNISON, FLORA, KAO CHIMIGRAF PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, tkaniny do druku, plexiglas, folie car wrapping, atramenty uv, solwent Kolumba 40 02-288 Warszawa Polska

tel.: +48225750800 www.plastics.pl warszawa@plastics.pl

POLTENT SP. Z O.O. BRANDY: POLTENT, VENTO®, VENTO® SIX PRODUKTY: namioty gazoszczelne vento, balony i namioty dmuchane, kino plenerowe, fotele, dmuchane repliki produktów Os. 1 Maja 16H 44-304 Wodzisław Śląski Polska

tel.: +48327206523 fax.: +48327979900 www.poltent.pl kontakt@poltent.pl

Aleksander Kastelik Monika Durka Kristine Ruskule

tel.: +37069816539 printsign.dk ma@printsign.dk

Margarita Vaiciene Maksim Lomtev Amer Yousaf Margarita Vaiciene

PRINTSIGN PRODUCTION UAB

outdoor advertising

PRODUKTY: pylony, stojaki, wyświetlacze cyfrowe Platiniskiu Str. 8, 14167 Vilnius, Lithuania Litwa

PRINTX GROUP PRODUKTY: parawany plażowe, parawany lekarskie, torby z nadrukiem, parawany z nadrukiem, torby poliestrowe Poniatowskiego 57B/32 37-450 Stalowa Wola Polska

116

tel.: +48600408807 www.parawany-reklamowe.eu biuro@parawany-reklamowe.eu

Maciej Brzozowski


OUTDOOR ADVERTISING PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. BRANDY: PROLITE, PROWIRE, PROTEXTIL, PRO2000, PROLITE PRODUKTY: systemy napinające, ramy tekstylne, gabloty reklamowe, totemy Emanuela Imieli 32 41-605 Świętochłowice Polska

tel.: +48327710015 fax.: +48322451169 www.proaluminium.com.pl marketing@proaluminium.com.pl

Jan Rigda

Piotr Walczak

SCREENZ LED TECHNOLOGIES BRANDY: IPOSTER, IBIILBOARDS, IFAN, ISHELF PRODUKTY: iposter, ibillboards Obrtnicka 14 10431 Sveta Nedelja Chorwacja

tel.: +38598456566 www.screenz.eu info@screenz.eu

Ozren Djukic Boris Situm

SNAPFIX POLSKA BRANDY: SNAPFIX, REKLAMY4U PRODUKTY: dystanse dyskretne, system montażowy, snapfix, dystanse zatrzaskowe, elementy montażowe St. Rynek 1 06-500 Mława Polska

tel.: +48517151712 www.snapfix.pl snapfix.polska@gmail.com

Cezary Chmieliński

SOLAR SYSTEMS FOLIE OKIENNE I SAMOCHODOWE PRODUKTY: folie okienne, folie samochodowe, folie antywłamaniowe, folie dekoracyjne, folie matowe tel.: +48791124224 www.folie-okienne.eu biuro@folie-okienne.eu

Marcin Rosa Tomasz Rosa

SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY BRANDY: SPÓLNOTA PRODUKTY: leżaki reklamowe, sanki z reklamą, produkty reklamowe z drewna, parawany, galanteria drzewna Białka 34-220 Maków Podhalański Polska

tel.: +48338771501 fax.: +48338773384 www.spolnota.pl spolnota@spolnota.pl

outdoor advertising

Kombatantów 65 Lok.6 05-070 Sulejówek Polska

Aleksandra Bąk Beata Grajny Grzegorz Trzciński Janusz Oprzędek

STUDIO55 SP. Z O.O. BRANDY: STUDIO55, SMARTTENT, AIRMACHINE, PRINTCENTER PRODUKTY: figury pneumatyczne, namioty i meble gazoszczelne, namioty stelażowe, dmuchańce, beachflagi Ględowo 3H 77-300 Człuchów Polska

tel.: +48223929233 www.studio55.info office@studio55.pl

Marcin Szczerba Dorota Kędra Maciej Staciwa Katarzyna Rębisz

117


OUTDOOR ADVERTISING TENT-BALONY Lech Podbiełło BRANDY: TENT BALONY LECH PODBIEŁŁO PRODUKTY: reklama dmuchana balony namioty bramy repliki produktów, namioty stelazowe, flagi reklamowe, repliki produktów, druk sublimacyjny Ludwika Mierosławskiego 17 15-145 Białystok Polska

tel.: +48857431472 www.tentbalony.pl ela.zukowska@tentbalony.pl

Elżbieta Żukowska Justyna Korzeniecka Julia Podbiełło

TENT GRUPA SP. Z O.O BRANDY: TENT GRUPA PRODUKTY: reklama pneumatyczna, produkty stałociśnieiowe, namioty stelażowe, flagi reklamowe, balony reklamowe Kwiatowa 13 16-001 Ignatki, 16-001 Kleosin Polska

tel.: +48857461646 fax.: +48857461646 www.tentgrupa.pl biuro@tentgrupa.pl

Edyta Czeszkiewicz Tomasz Fedyk Wojciech Szczepański

VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) BRANDY: VITABRI PRODUKTY: namioty ekspresowe, namioty eventowe, namioty z nadrukiem, systemy wystawiennicze, płotki z nadrukiem Rocha 89 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343697139 www.vitabri.pl info@vitabri.pl

Mateusz Mucha Bartosz Korandy Magda Wiktor Julian Załęski

VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA

outdoor advertising

PRODUKTY: namioty express, namioty dome, namioty gwiazda, parasole, balony i bramy dmuchane Żuki 50A, 62-700 Turek Polska

tel.: +48632781569 fax.: +48632899449 www.vitonamioty.pl biuro@vitonamioty.pl

WATS PRODUKTY: balony gazoszczelne, balony helowe, namioty gazoszczelne, balony reklamowe, atrapy produktów Klubowa 1 43-356 Bujaków Polska

tel.: +48338222721 www.wats.com.pl wats@wats.com.pl

WIMED SP. Z O.O. BRANDY: WIMED, WIMED FITNESS PRODUKTY: podkłady tablic, nośniki tablic, konstrukcje tablic, sim (system info miejskiej), słupy

118

Tarnowska 48 33-170 Tuchów Polska

tel.: +48146523400 fax.: +48146523452 www.wimed.pl sekretariat@wimed.pl

Zdzisław Dąbczyński Adam Maciaszek Rafał Sobieraj Zdzisław Dąbczyński


OUTDOOR ADVERTISING WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U PRODUKTY: leżaki drewnaine, leżaki reklamowe, pudełka z drewna, grawer laserowy, dekoracje Mucharz 296 34-106 Mucharz Polska

tel.: +48667065614 www.woodenworld.eu pawel@woodenworld.eu

Kamil Gołuszka Paweł Gołuszka Kornelia Ogarek

ZINART SPÓŁKA Z O.O. BRANDY: SUNCHEMICAL, ORACAL, AVERY, 3M, NATURA PRODUKTY: farby do sublimacji, farby do solvent, media do druku, serwis ploterów, części do ploterów Polanowicka 69 53-607 Wrocław Polska

tel.: +48713735939 fax.: +48665688888 www.zinart.pl zinart@zinart.pl

Paweł Trzeciak Adam Zindulski

PACKAGING MATERIALS

ALLBAG

Świnna Poręba 127A 34-106 Mucharz Polska

tel.: +48888305903 www.allbag.pl biuro@allbag.pl

Agnieszka Domasik Monika Kwadrans-Gawęda Dorota Mozgała Anna Mrowiec

ARTBOX

packaging materials

BRANDY: ALLBAG, ALLPRINTS PRODUKTY: torby materiałowe, torby bawełniane, gadżety z nadrukiem, opakowania ekologiczne, torby papierowe

PRODUKTY: puszki ozdobne i reklamowe na kawę herbatę słodycze i alkohole, puszki stalowe, opakowania metalowe Kiełczowska 64B 51-315 Wrocław Polska

tel.: +48713527827 www.artbox.pl artbox@artbox.pl

Mieszko Nowak Renata Roman Vitali Yarmolinski

119


MART’S BAGS

Słoneczna 2 05-270 Marki Polska

120

tel.: +48482242347 www.torby-bawelniane.pl info@torby-bawelniane.pl

PACKAGING MATERIALS

BRANDY: MART’S BAGS - POLSKI PRODUCENT EKOLOGICZNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH PRODUKTY: producent toreb bawełnianych z nadrukiem, worki na plecy, woreczki, kosmetyczki, torby organiczne


121


122


TOP MARKETING SSU ANETA SOWA

Kołacińska 35 03-171 Warszawa Polska

tel.: +48228115702 fax.: +48228115702 www.topgadzety.com.pl biuro@topmarketing.com.pl

PACKAGING MATERIALS

PRODUKTY: pudełka prezentowe, zestawy upominkowe, opakowania niestandardowe, produkcja setów reklamowych, słodycze

BOLD CUP

Maišinės K. 1-2, Trakų R. Sav., Lithuania Litwa

packaging materials

BRANDY: BOLD CUP PRODUKTY: biodegradable paper cups, single wall paper cups, double wall paper cups tel.: +37066056665 boldcup.eu info@boldcup.eu

CLICK-PACK SP. Z O.O. BRANDY: CLICK-PACK, SUPERCUPS PRODUKTY: kubki papierowe, kubki plastikowe, opakowania kartonowe, pojemniki plastikowe, pojemniki żywnościowe Wiertnicza 169 02-952 Warszawa Polska

tel.: +48223783917 www.click-pack.pl biuro@click-pack.pl

Michał Skałecki Katarzyna Maciejak

COMBINATH SP.J. M. I E. NATH PRODUKTY: wkładki do perfum, opakowania ozdobne prezentowe, opakowania typu “set”, opakowania spożywcze, pudła fefco Rudacka 122 87-100 Toruń Polska

tel.: +48601681722 www.combinath.pl joanna.wyrwas@combinath.pl

Joanna Wyrwas Zenon Śliwiński

123


PACKAGING MATERIALS DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA BRANDY: DELFIN PRODUKTY: wzorniki produktowe, segregatory, teczki, pos, katalogi Starkiewicza 2 70-112 Szczecin Polska

tel.: +48914845739 fax.: +48914845739 www.delfin.biz.pl biuro@delfin.biz.pl

Barbara Walenia Edyta Kurjata

ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. BRANDY: SUMO, SUPER PAK, STIFFPAC, HOTPRI, KUVERT POLSKA GROUP PRODUKTY: torby papierowe z nadrukiem, torby papierowe, koperty rozszerzalne rbd, koperty bąbelkowe, drukarnia flexo Prandoty 150, Przyprostynia 64-360 Zbąszyń Polska

tel.: +48666831871 fax.: +48683869430 www.ecobagnetwork.eu marketing@ecobagnetwork.eu

ECOSAC (AP HOLDING SA) BRANDY: ECOSAC PACKAGING SOLUTIONS PRODUKTY: ekologiczne torby papierowe, torby z nadrukiem fleksograficznym, torby kredowe z nadrukiem offsetowym, torby bez nadruku, torby reklamowe Konduktorska 39 B-C 40-155 Katowice Polska

tel.: +48327812130 fax.: +48327812132 www.ecosac.pl info@ecosac.pl

Katarzyna Fonfara Joanna Gochna, Ksenia Marchewka Justyna Pabisz Weronika Błachaniec

packaging materials

FENIKS SP. Z O.O. PRODUKTY: opakowania ozdobne, potykacze tablice drewniane, magnesy pamiątkowe, skrzynki drewniane, sztalugi malarskie Naftowa 21 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134368907 fax.: +48134368005 www.feniks.biz.pl feniks1@feniks.biz.pl ; feniks@feniks.biz.pl

Małgorzata Iwanicka Aleksandra Świszcz Renata Gonet Łukasz Rajchel

FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE BRANDY: FINO PRODUKTY: woreczki foliowe, worki foliowe z nadrukiem, taśmy z nadrukiem, folie odgradzające, materiały opakowaniowe Barniewicka 8A 80-299 Gdańsk Polska

tel.: +48583201187 www.fino.com.pl biuro@fino.com.pl

Patrycja Janiec Krzysztof Post

GLASMARK SP. Z O.O. BRANDY: GLASMARK PRODUKTY: kubki szklane i ceramiczne, szkło użytkowe, opakowania szklane, nadruki reklamowe

124

Pużaka 63C 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134368956 fax.: +48134368313 www.glasmark.pl biuro@glasmark.pl

Adrian Rygiel Beata Zaborska


PACKAGING MATERIALS GRAFFITI BC SP. Z O.O. PRODUKTY: pudełka prezentowe, pudełka ozdobne Równinna 11/13 87-100 Toruń Polska

tel.: +48566544714 fax.: +48566544714 www.graffitibc.pl drukarnia@graffitibc.pl

Rafał Wieczór

IN DUPLO S.C. BRANDY: IN DUPLO S.C., BAG STREET BOX PRODUKTY: torby papierowe, pudełka, nadruki, sitodruk, opakowania Płowiecka 41 04-501 Warszawa Polska

tel.: +48228713785 fax.: +48228713784 www.induplo.pl induplo@induplo.pl

KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA BRANDY: KARTON-PAK CIESZYN PRODUKTY: opakowania kartonowe, druki metalizowane, stendy sklepowe, wydruki offsetowe uv, lakiery holograficzne Mleczna 13 43-400 Cieszyn Polska

tel.: +48334796100 www.karton-pak.pl karton-pak@karton-pak.com.pl

Michał Pieczonka Daniel Pieczonka

KIMM MACIEJ MAZEK PRODUKTY: matryce do tłoczeń, matryce do hs, matryce do braille’a, pieczęcie lakowe, stemple do tłoczenia skóry tel.: +48226102113 www.kimm.pl info@kimm.pl

Katarzyna Mazek

KONRAD HORNSCHUCH AG

packaging materials

Góry Warszawskie 57 05-462 Duchnów Polska

BRANDY: D-C-FIX, OKLEINA MEBLOWA, FOLIA OKIENNA, STATIK, STATIC PRODUKTY: okleina meblowa, folie samoprzylepne, folie okienne, folie statyczne Salinenstrasse 1 74679 Weissbach Niemcy

tel.: +607039197 www.hornschuch.de sebastian.tomala@hornschuch.cz

Sebastian Tomala Artur Koletzko Svatava Koletzko

KRAM SPÓŁKA AKCYJNA BRANDY: KRAM PRODUKTY: kubki papierowe z nadrukiem, opakowania jednorazowe, kartoniki z nadrukiem, torebki, pojemnik jednorazowe Słoneczna 3C 82-400 Dzierzgoń Polska

tel.: +48556257816 www.kram-sa.pl mirek.nowakowski@kram-sa.pl

Radosław Majewski Oksana Kapała Arkadiusz Karwowski

125


PACKAGING MATERIALS MART’S BAGS BRANDY: MART’S BAGS - POLSKI PRODUCENT EKOLOGICZNYCH TOREB BAWEŁNIANYCH PRODUKTY: producent toreb bawełnianych z nadrukiem, worki na plecy, woreczki, kosmetyczki, torby organiczne Słoneczna 2 05-270 Marki Polska

tel.: +48482242347 www.torby-bawelniane.pl info@torby-bawelniane.pl

Piotr Wyszomierski Marta Kutryb Emilia Remiszewska Aleksandra Lusa

METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA BRANDY: DOSEPLUS PRODUKTY: metalowe pudełka reklamowe, eko lunchboxy, rurki, puszki na kawę, opakowania premium, wypełnienia flokowane Hanki Czaki 2 Lok. 124 01-588 Warszawa Polska

tel.: +48228983482 fax.: +48228983482 www.metalowe-pudelka.pl biuro@mitra.org.pl

Barbara Ulman Małgorzata Słomińska-Król

P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ PRODUKTY: opakowania tekturowe eco, pudełka prezentowe, pudełka na wino, pudełka na książki, kartony drukowane Porcelitowa 2 49-130 Tułowice Polska

tel.: +48774600206 fax.: +48774277027 www.pakcer.com.pl biuro@pakcer.com.pl

packaging materials

PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. BRANDY: KRAFT CLASSIC, KRAFT PLUS, GIFT PACK, GIFT BOX, KRAFT CLASSIC PRESTIGE PRODUKTY: torby papierowe nadrukiem, torby papierowe bez nadruku, tasiemki drukowane, bibułki z nadrukiem, opakowania Rynkowa 9 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48616525360 fax.: +48616525075 www.packart-bags.eu office@packart-bags.eu

Justyna Horbatowicz Karolina Grzesiak Agnieszka Barkowiak

PAKPRINT SYSTEMY OPAKOWAŃ PRODUKTY: torby papierowe, torby prezentowe, laminowane, torby materiałowe, torby foliowe, tytki papierowe Porcelanowa 13 40-246 Katowice Polska

tel.: +48327905272 fax.: +48327007298 www.pakprint.eu pakprint@pakprint.eu

Robert Schindler Robert Nowicki Agnieszka Król

PETIT - BOXES PRODUKTY: rigid - box, clamshell, zamykane na magnes, etui, okładki

126

Ceramiczna 24 20-150 Lublin Polska

tel.: +48817445659 fax.: +48814410333 www.petit- boxes.pl opakowania@petit-boxes.pl

Konrad Guz


PACKAGING MATERIALS PETRUS SP ZOO PRODUKTY: torby papierowe, opakowania tekturowe, pudełka formowane, druk offsetowy, usługi poligraficzne Niezłomnych 68 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48516027525 fax.: +48532364600 www.petrus.org.pl petrusstw@poczta.onet.pl

ROLLERS BRANDY: APA S.P.A., HEXIS GRAPHICS, SOTT WRAPPING FILM AND TOOLS, AVERY DENNISON, ORACAL GRAPHICS PRODUKTY: folie wylewane, folie samoprzylepne, media do druku, car wrapping film, narzędzia aplikacyjne Rajkowo 13A 72-005 Przecław Polska

tel.: +48600712611 www.rollers.pl order@rollers.pl

Maciej Szczerbak Simone Santangelo

TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI PRODUKTY: magnesy neodymowe, uchwyty magnetyczne, uchwyty w gumowej obudowie, magnesy do idetyfikatorów, magnesy z 3m Wierzbica 49B 05-140 Serock Polska

tel.: +48502350552 topmagnesy.com sklep@topmagnesy.com

Artur Kowalski Sebastian Kowalski Małgorzata Kowalska

UNICUP SP. Z O.O.

Warszawska 54-62 82-300 Elbląg Polska

packaging materials

BRANDY: UNICUP PRODUKTY: kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym, serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym tel.: +48790885000 www.unicup.pl s.maltsev@unicup.pl

VIC SP. Z O.O. BRANDY: VICBAG PRODUKTY: torby reklamowe, torby polipropylenowe pp tkane i nietkane, worki bawełniane, torby bawełniane Słowackiego 13/30 60-822 Poznań Polska

tel.: +48795421171 fax.: +48224405641 www.vicbag.pl vicpl3@vicbag.com

Marek Torbicz Roger Borowik

127


PHOTO CREATION GIFTS JOURNAL TV BRANDY: GIFTS JOURNAL TV PRODUKTY: filmy, produkcje filmowe, telewizja branżowa Podbiałowa 11 61-680 Poznań Polska

tel.: +48616740154 www.giftsjournal.pl mariusz@gjc.pl

Mariusz Chmura Justyna Lisek-Kantorska Aleksandra Jankowiak Anna Gąsiorowska

ORBITVU SP. Z O.O. BRANDY: ORBITVU PRODUKTY: alphashot xl pro led system automatycznej fotografii produktowej, alphashot xxl - system automatycznej fotografii mody Sienkiewicza 48 42-600 Tarnowskie Góry Polska

tel.: +48323921060 www.orbitvu.pl info@orbitvu.com

Robert Wiącek Robert Bloch Klaudia Kalinowska Bartosz Badura

PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC BRANDY: SUBLIMATION PRODUCTS, PLASTIC CORRUGATED SHEET PRODUKTY: we are a leading manufacturer, of plastic corrugated sheet in, china. we supply all kinds plastic, corrugated sheet boxes 8 Dongdaqiao Road, The Spaces Int’l Center, Ste. 2716 Chaoyang 100020 Beijing Chiny

tel.: +861058702200 fax.: +861058701866 www.meikeda.com nick.xing@meikeda.net

SNAPSHOT STUDIO SP. Z O.O.

photo creation

PRODUKTY: zdjęcia produktów, packshot, zdjęcia reklamowe, zdjęcia odzieży, fashion, lookbooki, zdjęcia katalogowe 1 Maja 57 44-206 Rybnik Polska

tel.: +48722772770 www.snapshot-studio.pl biuro@snapshot-studio.pl

Michał Dziadek Agnieszka Urban-Dziadek

POS & DISPLAY

ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ PRODUKTY: tablice zatrzaskowe, gabloty, stojaki, ścianki ekspozycyjne, tabliczki przydrzwiowe

128

Mickiewicza 15 38-460 Jedlicze Polska

tel.: +48134380134 fax.: +48134380134 www.abikonsklep.pl abikon@abikon.pl


129


ARPLEX

Grudziądzka 25 85-130 Bydgoszcz Polska

POS & DISPLAY

PRODUKTY: stojaki reklamowe, prezentery, ekspozytory, laserowe cięcie i grawerowanie, polerowanie diamentowe tel.: +48525820112 fax.: +48525820112 www.arplex.com.pl biuro@arplex.com.pl

ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK

Słoneczna 4A 08-412 Borowie Polska

130

tel.: +48256859045 www.arton.pl biuro@arton.pl

Michał Tuszyński

POS & DISPLAY

BRANDY: SONY, HUAWEI, MEDIA EXPERT, SAMSUNG, FUJI PRODUKTY: budowa salonów sprzedaży, meble ekspozycyjne, pos, materiały reklamowe, druk


POS & DISPLAY ADLOVE SP.J. PRODUKTY: ścianki podświetlane led, ścianki tekstylne, rollupy, trybunki, stojaki na ulotki Wólczyńska 133 Bud. 6 Lok. 224 01-919 Warszawa Polska

tel.: +48224034443 adlove.pl biuro@adlove.pl

Joanna Żułtak Marlena Jasinska

ARTON DISPLAY BRANDY: SONY, HUAWEI, MEDIA EXPERT, SAMSUNG, FUJI PRODUKTY: budowa salonów sprzedaży, meble ekspozycyjne, pos, materiały reklamowe, druk Słoneczna 4A 08-412 Borowie Polska

tel.: +48256859045 www.arton.pl biuro@arton.pl

Michał Tuszyński Kamil Baranek

BEZREKLAMACJI.PL PRODUKTY: litery 3d, kasetony led, materiały pos, prezentery, ekspozytory Pojezierska 97 91-342 Łódź Polska

tel.: +48517077011 www.bezreklamacji.pl biuro@bezreklamacji.pl

Michał Meller

DESIGNER CLUB S.R.L. PRODUKTY: profile

pos & display

Via 2 Giugno 28, 21022 Azzate Włochy

tel.: +390332455360 fax.: +390332455365 www.designerclub.com export@designerclub.com

DM DISPLAY PRODUKTY: standy reklamowe, human standy, ekspozytory towarowe, gadżety reklamowe, druk wielkoformatowy Nad Drwiną 8B, 30-741 Kraków Polska

tel.: +48697648891 www.dmdisplay.pl studio@dmsystem.com.pl

Tomasz Klimek

EUROPOSM S.R.O. PRODUKTY: ekspozytory, wyposażenie sklepów, organizacja półki, standy, displays Zámocká 30 811 01 Bratislava Słowacja

tel.: +48508695324 fax.: +421940823705 europosm.com info@europosm.com

Michał Szymczak Alex Uzhelin

131


POS & DISPLAY EXPRESSMAP POLSKA BRANDY: EXPRESSMAP, TERRAQUEST, COMFORT! MAP PRODUKTY: mapy, przewodniki, ekspozytory, materiały laminowane Miejska 4A 01352 Warszawa Polska

tel.: +48226660405 fax.: +48226660405 www.comfortmap.com konrad.pisarski@e-map.pl

FORMEDIA S.C. PRODUKTY: wyroby z plexi, standy i ekspozytory, druk wielkoformatowy i uv, frezowanie, cięcie ploterem stołowym Kcyńska 35 85-304 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523729589 www.formedia.pl sebastian@formedia.pl

HOLBOX POLAND SP. Z O.O. PRODUKTY: ekspozytory reklamowe, displaye reklamowe Leonarda Da Vinci 5 44-100 Gliwice Polska

tel.: +48327753040 fax.: +48327753041 www.holbox.pl marcinmajchrzak@holbox.pl

JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O.

pos & display

PRODUKTY: gabloty, ramy plakatowe, tablice, stojaki na ulotki i plakaty, ramy podświetlane Aleksandra Kotsisa 4 03-307 Warszawa Polska

tel.: +48228520150 www.jansen-display.pl info@jansen-display.pl

KAKADO SP. Z O.O. BRANDY: NERO, CLARITO, FOOD CONTACT, TEKTURA, PAPIERY EKOLOGICZNE PRODUKTY: papiery opakowaniowe, papiery do druku, akcesoria introligatorskie, akcesoria pop-pos, metalowe akcesoria Kościuszki 88 42-500 Będzin Polska

tel.: +48327615715 fax.: +48327615710 www.kakado.pl sales@kakado.pl

Anna Kołodziej Agata Wolna Paweł Pajda

KRJ DISPLAY SP. Z O.O. PRODUKTY: listwy cenowe, kosze sklepowe, stojaki i ekspozytory, nadruki, drobne akcesoria pos & retail

132

Brunatna 40 62-510 Konin Polska

tel.: +48632440159 fax.: +48632442090 www.krjdisplay.pl biuro@krjdisplay.pl

Justyna Maciejewska Żaneta Grzechowska


POS & DISPLAY LASER SYSTEMS INTEGRATORS BRANDY: SEI LASER, LASER JOB SHOP PRODUKTY: laserowe plotery tnące, znakowarki laserowe, cięcie laserowe, panele led, lampki led Radziejowicka 170B 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48535688622 www.integrators.pl pawel@integrators.pl

Paweł Kulawiak Darek Demarczyk Arkadiusz Wójcicki Urszula Włodarska

LEMA DISPLAY BRANDY: INNOVATIVE SCREEN SOLUTION, VIDEO BROCHURE, ADVERTISING SCREEN PRODUKTY: digital advertising screen, video greeting card, video brochure promotion, touch screen, mounts and fixing 147 Avenue Maginot Batiment Mbe 37100 Tours Francja

tel.: +33247515759 lema-display.com contact@lema-display.com

Aurelien Marlette Eric Lemoine

MARC KOLOR SP. Z O.O. BRANDY: DISPLAY, STAND FLOOR, POS, SHELF DISPLAY, SHOP ISLES PRODUKTY: szafy wystawowe, listwy cenowe, displaye, stopery półkowe, mini display Opata Hackiego 14 C 81-213 Gdynia Polska

tel.: +48587826444 www.marckolor.pl biuro@marckolor.pl

Marcel Konieczny Zofia Nieszczółkowska Magdalena Marczak-Borowiecka Carlos Figueras

MYDELKA.PL - IMCA S.C. BRANDY: MYDELKA.PL, IMCA, HEAVY DUTY HAND CLEANER PRODUKTY: mydła z logo, kremy, sole, żele, zapachy tel.: +48223539656 www.mydelka.pl imca@imca.com.pl

Jan Bogacki Magdalena Bogacka

pos & display

Lipowa 45 05-123 Chotomów Polska

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PRODUKTY: bilonownice, pos, tace barowe, podstawki wydawcze, tace antypoślizgowe Fabianowska 128 62-052 Komorniki Polska

tel.: +48618108821 www.noex.com.pl sales@noex.com.pl

Marta Gosia Hania Krzysiek

ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BRANDY: ORPAK PRODUKTY: standy, materiały pos, opakowania tekturowe i inne, offset/flexo/zadruk cyfrow, worki papierowe, foliowe Szpiegowo 30 87-610 Dobrzyń N/wisłą Polska

tel.: +48542541705 fax.: +48542541705 www.orpak.pl biuro@orpak.pl

133


POS & DISPLAY PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. PRODUKTY: standy, opakowania, druk offsetowy, kreacja, gadżety Łowcza 24 02-955 Warszawa Polska

tel.: +48508937575 fax.: +48508937575 www.pinkpeppermedia.pl marketing@pinkpeppermedia.pl

POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. BRANDY: POLYPROPYLENE (PP) PROCESSING, ACRYLIC GLASS PROCESSING, PVC FOIL PROCESSING, PAPER & CARDBOARD, ECO - ADV PRODUKTY: segregatory firmowe, clippboardy, custom produced advertising, display’e - pos’y, wzorniki Czechowicka 4 04-218 Warszawa Polska

tel.: +48226105944 fax.: +48226125448 www.polymedia.pl info@polymedia.pl

dr inż. Stanisław Dorosz Tomasz Dorosz

POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA BRANDY: POSANDBOXES.COM, S-G.COM.PL, CHOCOELLO.COM PRODUKTY: rigidboxes, owijka/polsign, poligrafia reklamowa, kaszerka/hotstamp, czekoladowe/upominki/handling Warszawska 8 89-500 Tuchola Polska

tel.: +78781544588 fax.: +48781544588 www.posandboxes.com office@posandboxes.com

POSLINE

pos & display

BRANDY: POSLINE PRODUKTY: standy ekspozycyjne, regały - wyspy sprzedarzowe, witryny skepowe, zabudowy sklepowe - meble, kasetony Turystyczna 16K 05-830 Nadarzyn Polska

tel.: +48504273909 www.posline.pl biuro@posline.pl

PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. PRODUKTY: rollupy, ścianki, namioty, beachflagi, standy Głogowska 218 61-104 Poznań Polska

tel.: +48613076062 fax.: +48613076062 www.promediaplus.pl biuro@promediaplus.pl

Robert Błaszczyk Lucas Koczerzuk Christoph Skotarczak Martyna Mazur

PURPLE MUSTARD EU BRANDY: COLORSTAR, BAR MATE, SUPERSCRAPE IMPRESSIONS, BAR IMPRESSIONS PRODUKTY: logomats, barmats, mousemats, counter mats, bed mats

134

Klein Frankrijkstraat 14 9600 Ronse Belgia

tel.: +3255319597 www.purplemustard.eu hello@purplemustard.co.uk

Arnaud Dewitte Pieterjan Defoort


POS & DISPLAY RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. PRODUKTY: stojaki do ulotek, akcesoria pos, akcesoria do display’ów, akcesoria dla poligrafii, druk cyfrowy Opłotki 21 60-012 Poznań Polska

tel.: +48618932201 fax.: +48618932205 www.rodantv.pl rodan@rodantv.pl

Anna Bigus Maciej Pelzer Aleksandra Sowińska

ROLLFIX BRANDY: ROLLFIX PRODUKTY: taśmy dwustronne, produkty samoprzylepne, taśmy magnetyczne, wykroje z taśm samoprzylepnych, folie ochronne Bakalarska 19 02-212 Warszawa Polska

tel.: +48225750934 fax.: +48225750902 www.rollfix.pl rgrzeszczuk@rollfix.pl

SEGO POLSKA BRANDY: SEGO MOBILE LIGHTBOX PRODUKTY: przenośne systemy wystawiennicze, mobilne kasetony led, przenośne zabudowy targowe led Al.karkonoska 36 53-015 Wrocław Polska

tel.: +48123456789 www.sego.com sego@segopolska.pl

SHANGHAI XIAOHE DISPLAY & TEC CO., LTD PRODUKTY: reflective material, reflective sheeting, advertising grade products, traffic safety products, personal protection equipments tel.: +862164365423 fax.: +862164365133 occsh.en.alibaba.com export6@sh-occ.com

Cui Yan Fei

pos & display

No.451 Xinfu Rd,jiading District 201803 Shanghai Chiny

SIP KROSNO BRANDY: SIP KROSNO PRODUKTY: displaye, regały sklepowe, produkcja pos, druk wielkoformatowy, stojaki Czajkowskiego 82 38-400 Krosno Polska

tel.: +48134320085 fax.: +48134369777 www.sip.krosno.pl info@sip.krosno.pl

Renata Czajkowska Jan Liana Patrycja Omachel- Półchłopek Krzysztof Tomkiewicz

STOJAKIZESKLEJKI.COM BRANDY: STOJAKIZESKLEJKI.COM, PROFUTURO PRODUKTY: standy, ekspozytory, stojaki, regały, potykacze Diamentowa 7 86-065 Lisi Ogon Polska

tel.: +48502890555 stojakizesklejki.com kontakt@stojakizesklejki.com

Paweł Zabrocki

135


POS & DISPLAY ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: FORMULATE, VECTOR, MODULAR, MODULATE™, LIGHTBOX PRODUKTY: roll up’y i standy, kasetony led, ścianki wystawiennicze, stoiska targowe, outdoor Handlowa 3 83-000 Pruszcz Gdański Polska

tel.: +48587657534 www.ultimadisplays.pl biuro@ultimadisplays.pl

Paulina Czerwińska Julita Potakowska

VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. BRANDY: NG LED, FLEXISLOT, TRONITAG PRODUKTY: pos-y, stojaki reklamowe, displaye, artykuły z plexi, komunikacja i reklama Objazdowa 25 62-500 Konin Polska

tel.: +48632403500 fax.: +48632403520 www.vkf-renzel.pl info@vkf-renzel.pl

WELLEN RETAIL EXPERIENCE BRANDY: WELLEN RETAIL EXPERIENCE PRODUKTY: retail marketing Kasztanowa 44 05-816 Michałowice - Warszawa Polska

tel.: +48662188047 wellen.pl konrad.rostkowski@wellen.pl

Konrad Rostkowski Denisa Samkova

PRASA, RADIO, TV, INTERNET / PRESS, RADIO, TV, INTERNET

POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) BRANDY: ŚWIAT DRUKU, AKADEMIA WIEDZY PRODUKTY: czasopismo branżowe, konferencje, szkolenia i warsztaty, www.akademia-wiedzy.eu Obywatelska 115 94-104 Łódź Polska

tel.: +48426871292 www.swiatdruku.eu biuro@swiatdruku.eu

RADIO PASJA BRANDY: RADIO PASJA PRODUKTY: reklama w radiu, radio bez zaiks

136

Czarnomorska 13 02-758 Warszawa Polska

tel.: +48228582695 www.radiopasja.pl redakcja@radiopasja.pl

Jolanta Ziemniak-Ronke Rafał Kłąb Wojciech Szymczak


PRASA, RADIO, TV, INTERNET / PRESS, RADIO, TV, INTERNET SZEPTUCHY.PL BRANDY: SZEPTUCHY.PL, SOCIALCOPS.PL, STRYCHPOLSKA.PL PRODUKTY: marketing szeptany, kreowanie wizerunku, artykuł sponsorowany, content marketing, moderacje social mediów Świętojańska 7 08-110 Siedlce Polska

tel.: +48693347123 szeptuchy.pl szeptuchy@szeptuchy.pl

Michał

THE SIGN BRANDY: THESIGN.TV, PHOTOBOOTH.PL, THERENTAL.PL PRODUKTY: adaptacje reklam telewizyjnych, studio lektorskie, transkreacja, projektowanie 3d, naklejki metaliczne Lucerny 64 04-687 Warszawa Polska

tel.: +48224652917 www.thesign.pl info@thesign.pl

Dominika Lipka Iwona Stanek Damian Szymański Łukasz Darski

PRINTING HOUSE

3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ) PRODUKTY: druk soczewkowy, druk 3d, druk lenticularny, druk animowany, druk soczewkowy duży format tel.: +48608127614 www.3dprint.pl bartkiewicz@3dprint.pl

Paweł Tryzno

4-B GROUP SP. Z O.O.

printing house

Bonifacego 70/20 02-936 Warszawa Polska

BRANDY: DRUK-4YOU.PL PRODUKTY: fotobrazy, fotonotatniki, fotokalendarze, fotodruki spersonalizowane, druk cyfrowy i pigmentowy Myśliborska 53 03-185 Warszawa Polska

tel.: +48604776656 www.druk-4you.pl biuro@druk-4you.pl

Filip Bargiełowski

ADBER VIGO BRANDY: ADBER, VIGO PRODUKTY: fototapety, druk wielkoformatowy latex, uv, litery 3d, kasetony, pylony, obrazy Zacharzew, Krotoszyńska 7 63-400 Ostrów Wlkp Polska

tel.: +48625916655 www.adber.pl biuro@adber.pl

Adam Skowron Dariusz Skowron

137


3M CERTIFIED TRAINING & TESTING FACILITY

M

138


139


<?¶2 6),:=3

140

7:Ï1$'58.


141


0; %* +0 KOLEKCJA

Kopanina 28/32, Wejście C, Piętro I 60-105 Poznań Polska

142

tel.: +48501485457 fax.: +48508421585 www.collection.net.pl/ biuro@collection.net.pl

Piotr Sobkowiak Dariusz Namysł

PRINTING HOUSE

PRODUKTY: smycze reklamowe, szaliki kibica, t-shirty sublimacyjne, syme sublimacyjne, taśmy z nadrukiem


ZAKŁAD USZLACHETNIANIA DRUKU

TŁOCZENIE B1 LAKIEROWANIE UV B1

HOT STAMPING B1

SZTANCOWANIE B1

FOLIOWANIE B1 MASZYNOWE KLEJENIE PUDEŁEK

UL. SZPITALNA 1C | 05-270 MARKI | WWW.MEGALAK.PL BIURO@MEGALAK.PL | +48 22 614 33 16 | +48 789 224 282

143


NETFIRE GROUP

Brandta 7B 85-306 Bydgoszcz Polska

144

tel.: +48796396586 www.netfire.pl biuro@netfire.pl

Karol Pruszkowski Marek Mantaj

PRINTING HOUSE

BRANDY: PLAYMATY.PL, PLAYMATS.DIRECT, UNIKALNEOBRAZY.PL, SACRA.PL PRODUKTY: podkล adki pod mysz, maty do gier, playmaty, nadruki na ekoskรณrze, maty promocyjne


6SHFMDOL]XMHP\ VLÄŠ Z XQLZHUVDOQ\P Z\VRNLHM MDNRÄžFL ZLHONRIRUPDWRZ\P GUXNX F\IURZ\P L VLWRGUXNRZ\P NWyU\ PRĪH E\ü VWRVRZDQ\ ]DUyZQR ZHZQÄ…WU] MDN L QD ]HZQÄ…WU] SRPLHV]F]HÄ” 2IHUXMHP\ V\VWHP\ WDNLH MDN EDQHU\ VLDWNL SODNDW\ WDEOLFH UHNODPRZH L ZLHOH LQQ\FK SURGXNWyZ

'RSDVRZDQD WHFKQRORJLD GUXNX 2GSRUQRÄžü QD SURPLHQLRZDQLH 89 ODWD 6WDQGDUGRZD RGSRUQRÄžü QD ]DEUXG]HQLD

'RSDVRZDQD WHFKQRORJLD GUXNX 2GSRUQRÄžü QD SURPLHQLRZDQLH 89 ODWD (IHNW Eá\VNX =ZLÄŠNV]RQD RGSRUQRÄžü QD ]DEUXG]HQLD

'RSDVRZDQD WHFKQRORJLD GUXNX 2GSRUQRÄžü QD SURPLHQLRZDQLH 89 ODW (IHNW VXSHU Eá\VNX :\VRND RGSRUQRÄžü QD ]DEUXG]HQLD

145


WYSOKA JAKOŚĆ SHORT MEDIA

Młodzieżowa 15/1 89-604 Chojnice Polska

146

tel.: +48601611511 www.shortmedia.pl kontakt@shortmedia.pl

Adam Szort

PRINTING HOUSE

BRANDY: SHORT MEDIA, DRUKIREKLAMY.PL PRODUKTY: ulotki, katalogi, plakaty, notesy, kalendarze


147


Magazine for Textile Decoration and Promotion MEET US AT EXPO 4.0!

The trade magazine for textile decoration of promotion, sports, leisure and workwear 148

www.tvp-textil.de


]DSUDV]DP\ QD VWRLVNR 1 Z KDOL )

(;75(0(/< 9,9,' 35,17,1*

$QDSXUQD )% L /(' %,(5=(0< 72 1$ &+â2'12 : QDV]HM RIHUFLH ]QDMG]LHV] PDV]\Q\ $QDSXUQD /(' K\EU\GRZH UROO WR UROO OXE ] SĂŁDVNLP VWRĂŁHP 2IHUXMÄ… RQH QDMZ\ĹźV]Ä… MDNRść SUDF GUXNRZDQ\FK QD PDWHULDĂŁDFK ] UROL OXE Z DUNXV]DFK GR ]DVWRVRZDĹ„ ZHZQÄ™WU]Q\FK OXE QD ]HZQÄ…WU]

ZZZ DJID SROVND SO

AGFA NV (SPĂ“Ĺ KA AKCYJNA) ODDZIAĹ W POLSCE BRANDY: ANAPURNA, JETI PRODUKTY: anapurna fb2540i led tel.: +48223111904 www.agfa.com.pl halina.gryka@agfa.com

Adriana Piotrowska

APLA AMERYKAĹƒSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU

printing house

Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa Polska

BRANDY: M&R,WILFLEX,NAZDAR,EXILE,SDI,MURAKAMI,BMP,STRECH DEVICES,INPRO PRODUKTY: maszyny do sitodruku, farby wodne, plastizolowe, uv, emulsje, filmy kapilarne Galaktyczna 32A 80-299 Gdańsk Polska

tel.: +48585504828 fax.: +48585504827 www.apla.com.pl apla@apla.com.pl

Edwin Kuffel Tomasz Plewka

ARCO PRODUKTY: druk na tekstyliach Partyzancka 186/190 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422252481 www.arco.net.pl sajmon97@gmail.com

149


PRINTING HOUSE ARLENA HAFT KOMPUTEROWY BRANDY: ARLENA PRODUKTY: haft komputerowy, druk sublimacyjny, flex, flock, motywy dżetowe i cekinowe Obywatelska 84 93-562 Łódź Polska

tel.: +48426832134 fax.: +48426832134 www.arlena.pl arlena@arlena.pl

Marlena Gajda, Agnieszka Zwierzchowska Marlena Gajda, Michał Gajda

ARTLAB SP. Z O.O. S.K. PRODUKTY: druk wielkoformatowy, reklama wizualna, reklama na samochodach Szyszkowa 11 02-285 Warszawa Polska

tel.: +48228681013 www.artlab.pl artlab@artlab.pl

Kamil Celej

AUDIOEXPERT BRANDY: CAMELEON, ART PIECE PRODUKTY: drukarki uv led cameleon, drukarki dtg art piece Miodowa 34/3 31-052 Kraków Polska

tel.: +48602528318 www.audioexpert.com.pl audio@audioexpert.com.pl

Rafał Kwaśniewski

BELBAL SP. Z O.O.

printing house

BRANDY: BELBAL PRODUKTY: custom printed balloons, retail printed balloons, plain balloons, balloon accessories Skarszewska 1 80-310 Tczew Polska

tel.: +48585306513 www.belbal.com marketing@belbal.com

BODMAN BRANDY: BODMAN, INNY GADŻET PRODUKTY: odzież, gadżety, sitodruk, tampodruk, grawer laserowy Ryglicka 21B 33-170 Tuchów Polska

tel.: +48134915096 www.bodman.com.pl biuro@bodman.com.pl

CARDILLA PRODUKTY: karty plastikowe, identyfikatory, rejestracja uczestników, organizacja recepcji eventowej, liveprinting

150

Działkowa 30 02-234 Warszawa Polska

tel.: +48530629629 www.cardilla.eu klient@cardilla.eu

Michał Borkowski Karolina Miecznikowska


PRINTING HOUSE CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRODUKTY: digital signage, branding miejsca sprzedaży, wydruki wielkoformatowe, reklamy podświetlane, infokioski Jugowicka 6A 30-443 Kraków Polska

tel.: +48126554688 www.city.com.pl info@city.com.pl

CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) PRODUKTY: banery, siatki, folie, flagi, druk na tekstyliach B2 Nr 8 32-086 Węgrzce Polska

tel.: +48124170028 fax.: +48124170029 www.clonex.pl clonex@clonex.pl

Monika Ostrowska Daria Poradowska

COLOP POLSKA BRANDY: COLORIS, HERI, HORRAY, UNIVERSAL LASER SYSTEMS, COLOP PRODUKTY: pieczątki, materiały do obróbki laserowej, plotery laserowe, maszyny flashowe Smolenia 16 41-902 Bytom Polska

tel.: +48323887057 fax.: +48323887036 www.colop.pl; www.lasery.pl office@colop.pl

Tomasz Florian Marta Świstek Paweł Łuczak

DAAB BRANDY: MHM, TESOMA, AEOON PRODUKTY: maszyny do sitodruku, urządzenia do sitodruku, tunele suszące, maszyny dtg, flesze

printing house

Więzienna 21C/11 50-118 Wrocław Polska

tel.: +48600353580 www.sitodruk-maszyny.com daab@daab.pl

DAVE-MAR PRODUKTY: druk opakowań, katalogi, ulotki, kalendarze, opakowania Sarnów 43 39-333 Sarnów Polska

tel.: +48177479012 www.davemar.pl biuro@davemar.pl

Katarzyna Batkowska Kamila Nycz

151


PRINTING HOUSE DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO BRANDY: RISO PRODUKTY: powielacze cyfrowe riso, produkcyjny druk atramentowy, riso comcolor Łęczycka 55 95-100 Zgierz Polska

tel.: +48427154396 fax.: +48427154396 www.digicom.com.pl marcin@digicom.com.pl

Piotr Przybysz Piotr Sznitko Marcin Pietrzak

DIGITAL MARK PRODUKTY: druk dtg, nadruki na koszulkach, haft Opolska 35 49-314 Pisarzowice Polska

tel.: +48692420652 digitalmark.pl biuro@digitalmark.pl

DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ BRANDY: 3M™ MCS™ MANUFACTURER, HP LATEX LARGE FORMAT PRINTING, FOLIE GRAFICZNE PREMIUM 3M™, NAKLEJKI, DPSDRUK.PL PRODUKTY: druk wielkoformatowy, druk na foliach graficznych 3m, car wrap, wydruki dla reklamy, naklejki Firleja 27 82-300 Elbląg Polska

tel.: +48725331515 fax.: +48556212126 www.dpsdruk.pl druk@dpsdruk.pl

Sławek Tomaszewski Piotr Kaczyński

DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C.

printing house

PRODUKTY: książki, katalogi, kalendarze, segregatory, opakowania Spręcowo 17 A 11-001 Dywity Polska

tel.: +48895120092 www.sprecograf.pl druk@sprecograf.pl

DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. PRODUKTY: druki reklamowe, druki wartościowe i numerowane, bilety, dyplomy, druki personalizowane, opakowania Al. Nmp 52 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48343430434 www.czg.pl drukarnia@czg.pl

DRUKARNIA DIAMENT BRANDY: PRINTED NOTEBOOKS, UNUSUAL PRINTS, POS, UNUSUAL BUSINESS CARDS, CATALOGS PRODUKTY: kalendarze i notesy, nietypowe druki, ulotki, nietypowe i typowe wizytówki, posy

152

Biskupińska 26 30-732 Kraków Polska

tel.: +48122900413 www.diamentdruk.pl biuro@diamentdruk.pl

Maryna Michałowska Krzysztof Irlik


PRINTING HOUSE DRUKARNIA INTERNETOWA - WYDRUKUJEMY.TO PRODUKTY: naklejki papierowe i foliowe, druk cyfrowy, druk wielkoformatowy, plakaty, rollupy Licealna 6 65-417 Zielona Góra Polska

tel.: +48684511367 wydrukujemy.to sklep@wydrukujemy.to

DRUKARNIA PROJEKT BRANDY: WWW.DRUKARNIA-PROJEKT.PL PRODUKTY: naklejki, etykiety, notesy, druki samokopiujące, kalendarze Kusocińskiego 12 63-200 Jarocin Polska

tel.: +48627471409 www.drukarnia-projekt.pl biuro@drukarnia-projekt.pl

Tomasz Pawlak Artur Pawlak

DRUKOMAT.PL BRANDY: DRUKOMAT.PL PRODUKTY: wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, kalendarze Wypoczynkowa 13 64-920 Piła Polska

tel.: +48673490777 www.drukomat.pl kontakt@drukomat.pl

Patrycja Józefszczyk Ilona Wysocka

DRUKOWALSCY.PL BRANDY: DRUKOWALSCY.PL PRODUKTY: druk uv, banery, frezowanie, cnc, szyldy, obsługa agencji reklamowych tel.: +48172509923 www.drukowalscy.pl druk@drukowalscy.pl

Łukasz Kowalski Karolina Dryja Mateusz Grabiec

DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI

printing house

Piękna 14 35-242 Rzeszów Polska

BRANDY: DRUKPOZNAN.PL, EASYCUBES, BEPARTNER BEMATRIX PRODUKTY: druk uv, systemy wystawiennicze, folie podłogowe, druk ma materiałach płaskich, folie elektrostatyczne Winogrady 28/Żniwna 61-663 Poznań Polska

tel.: +48508520508 www.drukpoznan.pl biuro@drukpoznan.pl

Aleksandra Ławniczak Łukasz Chęciński Natalia Budziak Maria Barczewska

DUONET SP. Z O.O. PRODUKTY: fotoobrazy na płótnie, zdjęcia xxl, fotoplakaty, fototapety Krakowska 76 33-100 Tarnów Polska

tel.: +48668694655 sklep.duonet.eu obrazy@duonet.eu

Jakub Bednarz

153


PRINTING HOUSE FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) BRANDY: DIGITAL PRINT ON NAPKINS PRODUKTY: serwetki reklamowe, druk cyfrowy na serwetkach, druk flexo na serwetkach Produkcyjna 7 05-074 Józefin Polska

tel.: +48227604452 fax.: +48227604496 www.bibula.pl biuro@bibula.pl

Artur Żochowski Piotr Kimszal

“FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ PRODUKTY: naklejki odporne, etykiety, trwałe znakowanie produktów, naklejki maskujące, personalizowany nadruk Słoneczna 41 42-713 Kochcice Polska

tel.: +48343532071 www.flextransfer.pl kontakt@flextransfer.pl

Michał Pabiasz Mateusz Bussek

FOUR COLORS PRODUKTY: druk opakowań, druki uv, pos, lakierowanie uv, opakowania Sokołowska 59 05-806 Sokołów Polska

tel.: +48228681232 www.fourcolors.com.pl spanczak@fourcolors.eu

Sebastian Pańczak

GALERIADRUKU.COM.PL

printing house

PRODUKTY: obrazy na płótnie, obrazy ze zdjęć, fotoobrazy canvas, wydruki fotograficzne, zdjęcia na płótnie Pilchowicka 19 44-207 Rybnik Polska

Damian Nosiadek

tel.: +48537777700 www.galeriadruku.com.pl kontakt@galeriadruku.com.pl

GLOBART PRINT BRANDY: HP LATEX, DURST, EPSON, VUTEK LED, ZUND PRODUKTY: banery, siatki, materiały tekstylne, folie, materiały płaskie Ciołkowskiego 88F 15-545 Białystok Polska

tel.: +48856530700 www.globartprint.pl biuro@globartprint.pl

Milena Waszkiewicz Iwona Gmytrasiewicz Marcin Sokołowski Jakub Kondrusik

GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA BRANDY: GRAFIKS, UX HOUSE PRODUKTY: naklejki wypukłe 3d, magnesy wypukłe 3d, breloki 3d, naklejki 3d na telefony, naklejki i breloki 3d nfc

154

Warszawska 46 26-200 Końskie Polska

tel.: +48413754890 fax.: +48413751220 grafiks.com.pl grafiks@wp.pl

Aleksandra Kowalczyk


PRINTING HOUSE GRG GRZEGORZ GURGUL PRODUKTY: smycze reklamowe, długopisy, leżaki, podkładki pod mysz, krzesełka, parawany z nadrukiem, kubki z nadrukiem Grel 105 34-400 Nowy Targ Polska

tel.: +48604633220 www.reklamowesmycze.pl grg@reklamowesmycze.pl

Grzegorz Gurgul Mariusz Stożek

GRUPA KK KOCHANOWSKI SP.J. BRANDY: GRUPAKK.ONLINE, IGOGREEN.PL, ISEGREGATORY.PL, ITORBY.COM.PL, ITECZKI.PL PRODUKTY: druk offsetowy i cyfrowy, opakowania, etykiety, poligrafia reklamowa 1905 Roku 3A 26-600 Radom Polska

tel.: +48483779696 www.grupakk.online biuro@grupakk.pl

GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK PRODUKTY: balony helowe, banery siatki folie rollupy, płyty pcv szkło plexi, pneumatyka, flagi windery standy Przemysłowa 60 43-100 Tychy Polska

tel.: +48327801104 fax.: +48327606062 www.grupaluxpol.pl biuro@grupaluxpol.pl

Beata Janik Janina Gurbisz

HEDPES SP. Z O.O. BRANDY: EPTA INKS MANOUKIAN-ARGON, VISPROX, VFP INK TECHNOLOGIES, VIPER, SAATI, PRINTEX PRODUKTY: farby sitodrukowe, farby tampodrukowe, materiały do sublimacji i rotograwiury, lakiery, chemia, rakle tel.: +48616637915 www.hedpes.com info@hedpes.pl

Mikołaj Zielonacki Marian Wieczorek Wiesław Chojnacki

HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD

printing house

Baranowo Graniczna 63 A 62-081 Przeźmierowo K. Poznania Polska

BRANDY: ALUMINUM COMPOSITE PANEL PRODUKTY: aluminum composite panel is a, kind of panel made of by alumi, num coil and plastic No.2 South Jixiang Road,guodian Twon,xinzheng Zhengzhou 451150 Henan Chiny

tel.: +8637162501266 fax.: +8637162516677 www.henanjixiang.com lenazheng@henanjixiang.com

HERMES BRANDY: PRINTING-SOLUTIONS.PL, KLEIMYAUTA.PL PRODUKTY: oklejanie samochodów, kasetony reklamowe, systemy wystawiennicze, druk uv, frezowanie cnc Anecińska, 14 03-106 Warszawa Polska

tel.: +48602679173 www.printing-solutions.pl adam@printing-solutions.pl

Adam Bręk Daniel Chechłowski

155


PRINTING HOUSE HOUSE OF PRINT POLSKA BRANDY: DIBOND, PLEXI, SZKŁO PRODUKTY: banery, siatki mesh, pcv Jagiellońska 6/26 03-721 Warszawa Polska

tel.: +48512383463 fax.: +48228184524 www.houseofprint.pl magdalena.cichuta@houseofprint.pl

IMPRO GROUP SÀRL BRANDY: BROTHER, CANON, HP, KONICA MINOLTA, XEROX PRODUKTY: tusze, rolki do czyszczenia Rue Saint-Léger 6 1205 Geneva Szwajcaria

tel.: +41227029230 fax.: +41227029239 www.improgroup.com sales.eu@improgroup.com

Ekaterina Poleacova Elena Lyashkevich

INNOPRINTER & INNOTRANSFERS BRANDY: INNOPRINTER, INNOTRANSFERS PRODUKTY: textile printing technology, transfer printing, heat transfers, textile transfers Parets Del Valles Pol. Industrial Can Volard C/garbi tel.: +34667633044 13 Nau 13 innoprinter.com 08150 Barcelona export@innoprinter.com Hiszpania

Laura Montoliu

JUSTPRINT - MAREK NADOLNY

printing house

PRODUKTY: druki uv, albumy, druk wielkoformatowy, książki, katalogi Al. Korfantego 179B 40-153 Katowice Polska

tel.: +48801587877 www.justprint.pl info@justprint.pl

Marek Nadolny Katarzyna Małkiewicz Maciej Szomko

KOLEKCJA PRODUKTY: smycze reklamowe, szaliki kibica, smycze sublimacyjne, taśmy z nadrukiem, t-shirty sublimacyjne Kopanina 28/32, Wejście C, Piętro I 60-105 Poznań Polska

tel.: +48501485457 fax.: +48618610660 www.collection.net.pl biuro@collection.net.pl

Piotr Sobkowiak Dariusz Namysł

KREATIVIA SP. Z O.O. SP.K. PRODUKTY: drukarnia wielkoformatowa, systemy wystawiennicze, system informacji wizualnej, systemy tkanin napinanych

156

Składowa 10 62-081 Przeźmierowo Polska

tel.: +48618638373 fax.: +48618161240 www.kreativia.pl lukasz.lawniczak@kreativia.pl

Rafał Gwizdowski, Paulina Kaźmierczak Magdalena Koczorowska, Łukasz Ławniczak Arkadiusz Szychta


PRINTING HOUSE KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. BRANDY: KUNKE STATIC, MEMOX PRODUKTY: naklejki elektrostatyczne kunke static, naklejki adhezyjne, naklejki przyssawkowe, memox, pos Magazynowa27 88-100 Inowrocław Polska

tel.: +48523574999 fax.: +48523574999 www.kunke.pl bok@kunke.pl

Jakub Różański Janusz Kunke

LEGRA BRANDY: PRINT 7, P7, LEGRA PRODUKTY: kalendarze, kalendarze książkowe, notesy, druk offsetowy, druk cyfrowy Albatrosów 10C 30-716 Kraków Polska

tel.: +48126530603 fax.: +48586214309 www.drukarnialegra.pl pawel.tomasik@drukarnialegra.pl

LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J. /LOGONABALONIE.PL BRANDY: LOGONABALONIE.PL PRODUKTY: balony lateksowe z logo, balony foliowe z logo, balony giganty, balony pneumatyczne, akcesoria do balonów Centralna 56 43-210 Kobiór Polska

tel.: +48322161619 www.logonabalonie.pl biuro@logonabalonie.pl

Hubert Czekajewicz

“MAGDA” NADRUKI, REKLAMA BRANDY: AMO WEAR PRODUKTY: sitodruk, sublimacja, koszulki z nadrukiem, ręczniki, koszulki sportowe full print, nadruki na odzieży tel.: +48692464967 fax.: +48177730091 www.magda-nadruki.pl biuro@magda-nadruki.pl

Krzysztof Magda Agnieszka Magda

MAKE GROUP SP. Z O.O.

printing house

Kilińskiego 72 39-300 Mielec Polska

PRODUKTY: druk tekstylny, druk odzieży Lindleya 16 02-013 Warszawa Polska

tel.: +48505920089 www.makeprint.net mediadrukpl@gmail.com

MBR SP. Z O. O. BRANDY: KONICA MINOLTA PRODUKTY: kserokopiarki, drukarki, skanery, mfp Świerkowa 1 41-500 Chorzow Polska

tel.: +48327711111 www.mbr.pl mbr@mbr.pl

Patryk Chycki Łukasz Szapert

157


PRINTING HOUSE MDLABELS JASIŃSKI SP. K. BRANDY: AVERY DENNISON, MARK ANDY, MDLABELS PRODUKTY: etykiety, naklejki, drukarnia cyfrowa, drukarnia, druk opakowań Chocimska 2, 62-800 Kalisz Polska

tel.: +48627532188 fax.: +48627532188 www.mdlabels.pl biuro@mdlabels.pl

Dominik Głowacki

MEGALAK PRODUKTY: hot stamping, tłoczenie, foliowanie na gorąco, lakierowanie uv, sztancowanie Szpitalna 1C 05-270 Marki Polska

tel.: +48226143316 www.megalak.pl biuro@megalak.pl

MULTI BRANDY: WWW.DRUKI90.PL PRODUKTY: formularze samokopiujące, bloczki samokopiujące, druki samokopiujące Strzelecka 6 87-300 Brodnica Polska

tel.: +48564943500 fax.: +48564943505 www.multi90.pl multi@multi90.pl

Michał Suchocki Tomasz Siekierski

NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C.

printing house

BRANDY: NAKLEJKON.PL, BOOKLET.PL, FOTOBUM.PL, JAZAMI.PL, PROMOTON.PL PRODUKTY: naklejki magnetyczne, naklejki foliowe, naklejki papierowe, podkładki pod kubek, podkładki pod myszkę Korzkwy 23 63-300 Pleszew Polska

tel.: +48625941209 www.naklejkon.pl info@naklejkon.pl

Łukasz Jaśkowiak Bartosz Mikołajczak Tomasz Zawada

NINESTAR BRANDY: G&G, NINESTAR, SEINE PRODUKTY: materiały eksploatacyjne, tonery, drukarki, tusze Energieweg 113 3641 RT Mijdrecht Holandia

tel.: +48694087711 ninestarimage.nl tomasz.kubas@ninestarimage.nl

Tomasz Kubas Marco Gao

NOMAR BRANDY: TEMPORARY TATTOOS, DECALS, STICKERS, ADVERTISING GADGETS, FOLDERS PRODUKTY: tatuaże zmywalne, kalkomania, naklejki, gadżety, foldery

158

Okrężna 4A 33-100 Tarnów Polska

tel.: +48146262661 fax.: +48146262661 www.nomar.com.pl export@nomar.com.pl

Nikoletta Nowak Radosław Nowak


PRINTING HOUSE NOTAPRESS JACEK ZUPOK BRANDY: NOTAPRESS (R) PRODUKTY: minipaletki na drewienkach, kostki papierowe, notesy spiralowane, wizytówki pcv, kalendarze Żelazna 20 41-506 Chorzów Polska

tel.: +48323071130 www.notapress.pl dyrekcja@notapress.pl

Agnieszka Zupok Jacek Zupok Marius Ziomek

OKI EUROPE LIMITED BRANDY: OKI PRODUKTY: pro9542, druk cmyk+w, pro9541, druk cmyk+clear/white, system do druku na kopertach Domaniewska 42 02-672 Warszawa Polska

tel.: +48224486500 fax.: +48224486500 www.oki.com/pl/ knakielski@oki.com.pl

Krzysztof Nakielski

OMEGA DRUK PRODUKTY: gry planszowe, puzzle, torby papierowe, podkładki korkowe, opakowania Kadłubek 43 32-500 Chrzanów Polska

tel.: +48326240040 fax.: +48326233097 omegadruk.pl biuro@omegareklama.pl

Aleksandra Pawlak

ORANGUTAN BRANDY: JHK, GILDAN, FRUIT OF THE LOOM, B&C, ADLER PRODUKTY: sitodruk, termotransfer, koszulki z nadrukiem, transfery, nadruki tel.: +48605525875 ogt.com.pl info@ogt.com.pl

PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL

Maciej Karkoszka Łukasz Czepiel

printing house

Mireckiego 7 41-209 Sosnowiec Polska

BRANDY: PBDRUK.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA, PBDRUK.EU PRODUKTY: ulotki, foldery, wizytówki, katalogi, plakaty, etui, kalendarze, broszury, teczki ofertowe Al. J. Piłsudskiego 73 10-449 Olsztyn Polska

tel.: +48896795668 www.pbdruk.pl bok@pbdruk.pl

159


PRINTING HOUSE PIN SP. Z O.O BRANDY: PIN PRODUKTY: druk cyfrowy, produkcja opakowań cd/dvd, druk cd/dvd, produkcja folderów, produkcja ulotek Porannej Bryzy 8 03-284 Warszawa Polska

tel.: +48694498060 fax.: +48694498060 www.drukcd.pl info@drukcd.pl

PLATINIUM PROMOTION BRANDY: PLATINIUMPRINT.PL PRODUKTY: uv rolowy: banery, siatki, folie, tkaniny, plakaty, uv płaski: pcv, plexi, dibond, wycinanie, frezowanie Budzisława 20 61-608 Poznań Polska

tel.: +48530534814 www.arpp.pl print@arpp.pl

Karolina Ozgowicz Marcin Kryński Tomasz Płotka

PLUS DIGITAL BRANDY: EPSON, KEENCUT, SUMMA, ONYX, CALDERA PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, plotery tnące, drukarki do etykiet, trymery tnące, oprogramowanie Kraszewskiego 7 85-240 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523204640 www.plusdigital.pl biuro@plusdigital.pl

Piotr Nadzieja Maciej Jagodziński Jacek Pikora

POLIART SC

printing house

PRODUKTY: termotransfery sitodrukowe, termotransfery cyfrowe, sitodruk, haft komputerowy, sitodruk na koszulkach Porcelanowa 60 40-246 Katowice Polska

tel.: +48327303242 fax.: +48601502258 www.poliart.pl poliart@poliart.pl

Henryk Bacik Jakub Izbiński

POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY BRANDY: POLISHDRUK PRODUKTY: kalendarze, karty do gry, opakowania, książki klejone pur, książki w oprawie twardej Przemysłowa 34 85-758 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523489311 www.polishdruk.pl jakub@polishdruk.pl

Błażej Chorobiński Jakub Chorobiński

PORTPRESS ( KM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) PRODUKTY: identyfikacja, druk, pos, druk przemysłowy

160

Kopalniana 14 43-600 Jaworzno Polska

tel.: +48327515650 portpress.pl sales@portpress.pl

Arkadiusz Zięcik Mateusz Janarek Izabela Klabis


PRINTING HOUSE PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. BRANDY: PRESI.PL, CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. PRODUKTY: katalogi, ulotki, wizytówki, broszury, teczki Towarowa 3 62-090 Mrowino Polska

tel.: +48612220003 fax.: +48612220003 www.presi.pl presi@presi.pl

Agnieszka Muszyńska Ewa Matuszak

PRINT EXTRA BRANDY: STUDIO GRAFICZNE:, WWW.REDMELONSTUDIO.PL, KALEDNARZE REKLAMOWE:, WWW.EXTRAKALENDARZE.PL PRODUKTY: katalogi, ulotki, foldery, plakaty itp, druk opakowań, torby papierowe, kalendarze reklamowe, druk uv Wróblewskiego 39/41 94-103 Łódź Polska

tel.: +48426304844 fax.: +48426302734 www.printextra.pl robert@printextra.pl

Robert Pospiech Paulina Łuczak Anna Świątczak Aneta Pejs

PRINTFAKTORIA BRANDY: PRINTFAKTORIA, SHAPEBOX PRODUKTY: katalogi szyte/klejone/twarde, notesy, pudełka okolicznościowe, pos/displays, produkcje z konfekcjonowaniem Parowcowa 10B 02-445 Warszawa Polska

tel.: +48224411144 www.printfaktoria.pl zapytania@printfaktoria.pl

Waldemar Piekarski Monika Lipka Eliza Majszczyk Rafał Kitlas

PRINTGOOD SC BRANDY: B&C, FRUIT OF THE LOOM, GILDAN, SOLS, STEDMAN PRODUKTY: sitodruk, termotransfer, sublimacja, haft, transfer cyfrowy tel.: +48126846760 www.printgood.pl kontakt@printgood.pl

Piotr Pitucha Patrycja Węgielewska Joanna Gnatek Danuta Lewkowicz

tel.: +48632403624 fax.: +48632403650 www.rolandprint.eu info.pl@roland.eu

Paweł Majewski Krzysztof Ratajczyk Driss Dahhou

ROLAND PRINT

printing house

Turystyczna 2 31-213 Kraków Polska

BRANDY: DURST, EFI PRODUKTY: banery, plakaty, folie, siatki, rollupy Nadbrzeżna 1 62-500 Konin Polska

SAMPRO PPHU PRODUKTY: sitodruk, nadruki flex/flock, sublimacja, druk transferowy, odzież reklamowa Pocztowa 13 95-054 Ksawerów Polska

tel.: +48422274986 fax.: +48426399907 www.sampro.com.pl sampro@sampro.com.pl

161


PRINTING HOUSE STUDIOFLAG.PL BRANDY: STUDIOFLAG PRODUKTY: flagi, roll-up, banery, ścianki, beachflagi Św. Józefa 22 42-253 Złoty Potok Polska

tel.: +48343278037 fax.: +48343278037 www.studioflag.pl kontakt@studioflag.pl

SUBFORMA PRODUKTY: dropshipping, tapety, fototapety, plakaty, plansze, obrazy na płótnie, kubki Przemysłowa 8 32-540 Trzebinia Polska

tel.: +48788777861 www.subforma.pl biuro@subforma.pl

Kamil Kogut Tomasz Jedynak Radek Dul

SUBLIMA - DRUK NA TKANINACH I DZIANINACH PRODUKTY: tkaniny, drukarnia, grafika Gospodarz 56A 95-030 Rzgów Polska

tel.: +48570946046 www.sublimadruk.pl adam.zareba@sublimadruk.pl

Adam Zaręba

tel.: +48227615100 fax.: +48227615101 www.sunchemical.com.pl krzysztof.ostrowski@sunchemical.com

Krzysztof Ostrowski

SUN CHEMICAL SP Z O.O.

printing house

BRANDY: STREAMLINE, SUNJET UV, SUNTEX PRODUKTY: esl, ultima, duo, sonata, encore Okólna 46 A 05-270 Marki Polska

TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. BRANDY: MIMAKI, JWEI, KLIEVERIK, MURATEX, ERGOSOFT PRODUKTY: drukarki uv, plotery solwentowe, plotery tnące, plotery tekstylne, kalandry Natolin 46B 92-701 Łódź Polska

tel.: +48426395187 fax.: +48426361201 www.teba.pl teba@teba.pl

TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) BRANDY: FOREVER, OKI, TERMONADRUK.PL, SCHULZE PRODUKTY: drukarki oki z białym tonerem, materiały termotransferowe, papiery i folie forever, koszulki, gadżety

162

Olszanka 1A 16-060 Zabłudów Polska

tel.: +48856759174 www.termonadruk.pl biuro@termonadruk.pl


PRINTING HOUSE TOMAX ONE BRANDY: TOMAX ONE, STORE IT PRODUKTY: pudełka i akcesoria z filcu, usługi: hot-stamping, termodruk, wycinanie cnc&co2, szycie specjalistyczne Jaskółcza 30A 91-512 Łódź Polska

tel.: +48508780508 tomax-wycinanie.pl biuro@tomax-wycinanie.pl

Tomasz Bajerski Barbara Bajerska Patrycja Bajerska

TOP DEPRINT BRANDY: TOP DEPRINT, TOP DESIGN PRODUKTY: druk lateksowy, druk uv, cięcie tworzyw, sitodruk, projektowanie graficzne Zeusa 61 80-299 Gdańsk Polska

tel.: +48504070696 topdeprint.pl jakub@bansleben.pl

Jakub Bansleben

TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K BRANDY: TOP DRUK PRODUKTY: katalogi, plakaty, książki, teczki, kalendarze Nowogrodzka 151A 18-400 Łomża Polska

tel.: +48864730212 fax.: +48862169609 www.topdruk24.pl marketing@topdruk24.pl

ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA BRANDY: ULOTKI.PL PRODUKTY: ulotki, wizytówki, katalogi, notesy z kolorowym klejem, kalendarze z magnetyczną ramką

printing house

Biskupińska 28 30-732 Kraków Polska

tel.: +48124151516 www.ulotki.pl bok@ulotki.pl

UTAL SP.Z O.O. PRODUKTY: ramki tablic rejetracyjnych Katarzyńska 9 62-006 Gruszczyn Kobylnica Polska

tel.: +48618173702 fax.: +48618173702 www.utal.pl utal@utal.pl

Sylwia Roszak-Surków Michał Orłowski

UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS BRANDY: MAGLEV IQDEMY, UVPRINTER.PL, SPIRIT PRODUKTY: drukarki uv, plotery uv, głowice, serwis, tusze uv, plotery do szkła, drukarki uvprinter.pl Nad Zalewem 10C 30-235 Kraków Polska

tel.: +48508389628 www.uvprinter.pl k.kanturski@uvprinter.pl

Krzysztof Kanturski Kacper Kanturski

163


PRINTING HOUSE VIPERPRINT SP. Z O.O. BRANDY: VIPERPRINT.PL, VIPERPRINT.CZ, VIPERPRINT.DE PRODUKTY: katalogi, kalendarze, wizytówki, ulotki, plakaty Rejtana 33A 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48343444444 www.viperprint.pl info@viperprint.pl

Marta Michalak Piotr Charaputa Domicela Kulka

WIELAND DRUKARNIA CYFROWA BRANDY: WWW.WIELAND.COM.PL, WWW.BANERPOLSKA.PL PRODUKTY: ulotki, wizytówki, banery, kalendarze, tablice reklamowe Ziębicka 17 60-164 Poznań Polska

tel.: +48616395060 fax.: +48616395060 www.wieland.com.pl biuro@wieland.com.pl

Paweł Wieland

WWW.RAINBOWCUPS.EU PRODUKTY: papierowe kubki z logo jednorazowe, papierowe kubki z nadrukiem indywidualnym, plastikowe kubki z logo Poznańska 251 05-850 Ołtarzew Polska

tel.: +48665400809 www.rainbowcups.eu info@rainbowcups.eu

customer service: (0048) 782418426, 665400809 obsługa klienta: (0048) 665400809, 782418426 info@rainbowcups.eu info@rainbowcups.eu

WYTWÓRNIA KALENDARZY

printing house

PRODUKTY: kalendarze trójdzielne, kalendarze ścienne, kalendarze biurkowe, kalendarze z notesem, indywidualne Moniuszki 2 05-270 Marki Polska

tel.: +48694297991 fax.: +48694297991 wytworniakalendarzy.pl biuro@wytworniakalendarzy.pl

YOOPURE BRANDY: YOOPURE DOBRE NADRUKI PRODUKTY: koszulki z nadrukiem, bluzy z nadrukiem, torby z nadrukiem, nadruki na odzieży, nadruki firmowe Storczykowa 11/12 30-612 Kraków Polska

tel.: +48663913573 yoopure.com biuro@yoopure.com

Anna Aleksandrowicz Tymoteusz Aleksandrowicz

ZYX MEDIA PRODUKTY: wizytówki z uszlachetnianuem, katalogi i ulotki, torby reklamowe, plakaty, gadżety reklamowe

164

Puławska 46 02-559 Warszawa Polska

tel.: +48601241043 fax.: +48226465888 www.zyx.waw.pl biuro@zyx.waw.pl

Joanna Sielicka


TECHNOLOGY PARK 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI BRANDY: 3D SYSTEM, LETTER BENDER 3D, BENDING POINT INDYCATOR, PROFIL-3D, PROFIL BRZEGOWY -3D PRODUKTY: automatyczna giętarka do liter, profile do budowy liter, program bpi, litery przestrzenne Paluch 24 02-147 Warszawa Polska

tel.: +48226526011 www.3dsystem.pl biuro@3dsystem.pl

Magdalena Mikołajun Stefan Woźniak Krzysztof Jędrzejewski

3M POLAND SP. Z O.O. BRANDY: 3M PRODUKTY: folie do druku, reklamy podświetlane, oklejania pojazdów, ploterowe, architektoniczne Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn Polska

tel.: +48227396000 fax.: +48227396001 www.3mcentruminspiracji.pl akonik@mmm.com

ADP POLSKA SP.J. BRANDY: KALA, ROLLOVER, FLEXAN, AGFA, FLORA PRODUKTY: laminatory, trymery, plotery drukujące i tnące, materiały do druku, atramenty Cylichowska 13/15 04-769 Warszawa Polska

tel.: +48227738575 fax.: +48227738575 www.adppolska.pl biuro@adppolska.pl

Dariusz Świercz Włodzimierz Mazur

AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| BRANDY: SUMMA, SUMMA F-SERIES, DIRECTCOLORSYSTEMS, CANON, COLORTRAC PRODUKTY: ploter tnący, drukarka uv, skaner, oprogramowanie, ploter stołowy tel.: +48422503124 fax.: +48422503121 www.ploterytnace.com.pl anna_cieplucha@agraf.com.pl

Anna Cieplucha Mateusz Poliński Łukasz Winkowski Maciej Niewiadomski

AKONDA

technology park

Nowe Sady 2 94-102 Łódź Polska

BRANDY: SCC / SCC MINI / SWIFT, C.P. BOURG, GMP QTOPIC, DUPLO PRODUKTY: bigówki, gilotyny, laminatory, sprzęt do oprawy twardej, wycinarko - bigówki Geodetów 176 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48223550192 www.akonda.pl info@akonda.pl

Dominik Szulim Mariusz Bogucki

ALPOL FORMY LASEROWE S.C. BRANDY: ALPOL FORMY LASEROWE PRODUKTY: wykrojniki laserowe płaskie, tłoczniki, konstrukcje, modele kartonowe, sekcje czyszczące Ambaras 15/2 03-013 Warszawa Polska

tel.: +48226142314 www.alpol.pl.pl alpol@alpol.pl.pl

Radosław Jasiński

165


3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI

Paluch 24 02-147 Warszawa Polska

166

tel.: +48226526011 www.3dsystem.pl biuro@3dsystem.pl

Iwona Dębniak Magdalena Mikołajun Krzysztof Jędrzejewski

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: 3D SYSTEM, LETTER BENDER 3D, BENDING POINT INDYCATOR, PROFIL-3D, PROFIL BRZEGOWY-3D PRODUKTY: automatyczna giętarka do liter, profile do budowy liter, program bpi, litery przestrzenne


API.PL SPÓŁKA Z O.O.

Okrężna 37, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48422505595 fax.: +48422505594 www.api.pl lodz@api.pl

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: EPSON, HANDTOP UV / HOMER, GONGZHENG, DRYTAC / VESLINE / DECAL, TRANSMATIC / PLASTGROMMET PRODUKTY: plotery sublimacyjne, plotery ekosolwentowe, drukarki uv, media do druku, akcesoria

167


168


169


170


EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE

Bokserska 66 02-690 Warszawa Polska

tel.: +48223757500 fax.: +48223757501 www.epson.pl lfp@epson.eu

Tomasz Kuciński Marek Janowski Grzegorz Mencfel Rafal Hnidziuk

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: EPSON PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, drukarki sublimacyjne, drukarki dtg, drukarki ekosolventowe, drukarki etykiet

171


HI OPAQUE S.C.

Brus 14/16 94-313 Łódź Polska

172

tel.: +48514065417 fax.: +48698783781 tampografia.com.pl office@hiopaque.com

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: TOSH SRL, HI OPAQUE S.C., FLINT GROUP PRODUKTY: tamponiarki, farba do druku tamponowego, tampony, matryce do druku, urządzenia pomocnicze


POLKOS MARIUSZ KOSIOR

Ludwikowo 7 85-502 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523452451 fax.: +48523452451 www.polkos.com.pl wojtek@polkos.com.pl

Wojciech Górski Michał Wiesner Maciej Zgoda Mariusz Kosior

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: ROLAND, DIMENS, BORDEAUX, SERON, FLETCHER PRODUKTY: plotery solwentowe roland, plotery tnące summa, zgrzewarki leister, trymery fletcher, giętarki bpl

173


CLOUD DIGITAL

Szachowa 1 lok. B10A 04-894 Warszawa Polska

174

tel.: +48668776284 www.sklep.cloud-digital.pl, www.dgen.pl handlowy@cloud-digital.pl

Maciej Talacha

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: DGEN, Epson, SunChemical, ONYX, SAi PRODUKTY: plotery sublimacyjne, plotery graficzne, cad/gis, tusze solwentowe, uv, części zamienne, oprogramowanie rip


SOFTPLAST

Przemysłowa 54 62-510 Konin Polska

tel.: +48632453650 fax.: +48632453650 www.softplast.pl biuro@softplast.pl

TECHNOLOGY PARK

BRANDY: MATIC, JO PE VI, FLEXA PRODUKTY: zakuwarki, automaty szyjące, kalandry, zgrzewarki, trymery

175


176


177


TECHNOLOGY PARK AMAGRAF BRANDY: MUTOH, CANON, DUPLO, DEVELOP, KONICA-MINOLTA PRODUKTY: plotery uv, plotery solwentowe, systemy druku cyfrowego, multifinishery, systemy broszurujące A. Struga 23/400 95-100 Zgierz Polska

tel.: +48427169999 amagraf.pl biuro@amagraf.pl

Adam Kulesza Piotr Alwingier

AMATEC POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: KORNIT DIGITAL, POLYPRINT, SWF, MELCO, DUPONT PRODUKTY: drukarki dtg, drukarki pigmentowe, hafciarki wielogłowicowe, hafciarki modułowe, farby tusze dtg Kolejowa 2 55-010 Radwanice Polska

tel.: +48713117770 fax.: +48713117404 www.amatec.pl adam.bujak@amatec.pl

Adam Bujak

API.PL SPÓŁKA Z O.O. BRANDY: EPSON, HANDTOP, HOMER, M&R, VESLINE PRODUKTY: plotery wielkoformatowe, sublimacja, ekosolwent, media do druku, druk uv Okrężna 37, Rąbień 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48422505595 fax.: +48422505594 www.api.pl lodz@api.pl

ASTAT SP. Z O.O.

technology park

BRANDY: ORAFOL, CMC, SCAPA, TESA, KISLING PRODUKTY: taśmy przemysłowe, kleje przemysłowe, wykroje samoprzylepne, uszczelki samoprzylepne, żywice axalta Dąbrowskiego 441 60-451 Poznań Polska

tel.: +48618488871 fax.: +48618488276 www.astat.pl info@astat.pl

Mirosław Winter Andrzej Piszczatowski Łukasz Dobry Małgorzata Zyk

ATLER GROUP BRANDY: ROLAND, DRYTAC, MARABU, ARISTO, INTERCOAT PRODUKTY: plotery, atramenty, media do druku, materiały dla reklamy Adama Mickiewicza 11 05-820 Piastów Polska

tel.: +48515711716 fax.: +48515711716 atler.pl biuro@atler.pl

Rafał Baranowski

ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: ATMSOLUTIONS PRODUKTY: maszyny cnc: plotery frezujące, plotery laserowe co2, drukarki uv, wycinaki fiber, wycinarki wodne

178

Kolejowa 311 05-092 Izabelin-Dziekanówek Polska

tel.: +48222990702 www.atmsolutions.pl biuro@atmsolutions.pl

zespół Atmsolutions


TECHNOLOGY PARK ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE BRANDY: MUTOH, EFI, SUMMA, NEOLT, ARTEMIS PRODUKTY: plotery, drukarki wielkoformatowe, oprogramowanie, materiały do druku, atramenty Gosławicka 2D 45-446 Opole Polska

tel.: +48774581681 fax.: +48774581682 www.atrium.com.pl biuro@atrium.com.pl

AUDLEY-POLSKA : DRUKARKI UV BRANDY: AUDLEY, ERASMART PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, kalandry do sublimacji, drukarki sublimacyjne, drukarki uv Przemysłowa 8 32-540 Trzebinia Polska

tel.: +48606439176 audley-polska.pl biuro@audley-polska.pl

AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO BRANDY: ALB, HD-GREEN SERIES, ALB-SPEED MASTER, ALB PRODUKTY: giętarki zautomatyzowane, spawarki laserowe, plotery frezujące, taśmy i profile, kleje, led-y, narzędzia Hurtowa 4 Lok. 2 15-399 Białystok Polska

tel.: +48857102378 www.letterbender.net biuro@letterbender.net

Ewa Szutkiewicz Małgorzata Wierzbicka Magdalena Ozorowska Lucyna Ledwos

AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: AVERY DENNISON, MACTAC PRODUKTY: folie do oklejania samochodów, folie do druku, folie do ochrony lakieru, narzędzia aplikacyjne tel.: +48227383404 fax.: +48227383720 www.graphics.averydennison.eu jolanta.wojciechowska@eu.averydennison.com

Jolanta Wojciechowska Elżbieta Janiak Dariusz Tondera Paweł Lewoc

AVICON SP. Z O.O.

technology park

Moszna Parcela 29 05-840 Brwinów Polska

PRODUKTY: kamery szybkie, kamery liniowe, sys. podglądu druku avistrobe Al. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa Polska

tel.: +48226310371 fax.: +48228740115 www.avicon.pl info@avicon.pl

Kuba Niesteruk

AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. BRANDY: INFINITE, TRIDENT, PACER, PANELBUILDER PRODUKTY: plotery cnc, frezarki cnc, noże cnc Oswobodzenia 1 40-403 Katowice Polska

tel.: +48322597550 www.axyz.pl biuro@axyz.pl

Damian Mazur Marcin Kowalski

179


TECHNOLOGY PARK BASSE SP. Z O.O. PRODUKTY: urządzenia do sitodruku, akcesoria do sitodruku, preparaty do sitodruku Cząstków Mazowiecki 4 05-152 Czosnów Polska

tel.: +48224671216 fax.: +48224671215 www.basse.pl biuro@basse.pl

BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD PRODUKTY: flex banner, frontlit/backlit, mesh, tarpaulin, self adhesive vinyl, one way vision Xiong County Plastic Industrial Estate 071000 Baoding, Hebei Chiny

tel.: +863125752733 fax.: +863125750733 www.dpflex.com.cn leonzhwei@foxmail.com

Leon Zhang

BEN DEVELOP BRANDY: DEVELOP PRODUKTY: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, druk cyfrowy, drukarki produkcyjne, skanery Runowa 21 43-100 Tychy Polska

tel.: +48322274413 www.ben.com.pl biuro@ben.com.pl

Grzegorz Kajzer Zbigniew Dziczkowski Edyta Janik Ewa Szymanek

CANON POLSKA SP. Z O.O.

technology park

BRANDY: CANON PRODUKTY: plotery uv uvgel, drukarki a3/a4, plotery fotograficzne, media ekologiczne, oprogramowanie do drukowania Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa Polska

tel.: +48225002100 fax.: +48225002110 www.canon.pl rafal.osiekowicz@canon.pl

Rafał Osiekowicz Tomasz Miękus

CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI BRANDY: CNCTECHNIKA, MARTIN YALE, COUNT MACHINERY, BOWAY PRODUKTY: prasy do hot stampingu, foliarki, gilotyny, perforatory - punch’e, bigówki Zbożowa 22H 20-827 Lublin Polska

tel.: +48817475475 fax.: +48817475475 www.cnctechnika.pl piotr@cnctechnika.pl

Piotr Markowski Janusz Najda

COLOR GROUP BRANDY: SMARTJET, E-JET, JAGRA, SUMMACUT, SUN CHEMICAL, CREATIVE COLOR ULTRA, TEX, UV LED, SMART TOOLS, TRIMALCO PRODUKTY: drukarki uv led, sublimacyjne, ecosolwent, laminatory, plotery tnące jagra, summacut, frezarki smart tools

180

Wyzwolenia 34 41-600 Świętochłowice Polska

tel.: +48324505258 www.colorgroup.pl biuro@colorgroup.pl

Marek Stysz Tomasz Otrzonsek Nikos Wincierz Kornelia Smolicka


TECHNOLOGY PARK COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O BRANDY: FLORA, LIYU, PROFIJET, KAO CHIMIGRAF, PROFIINK PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, atramenty, części zamienne eksploatacyjne, materiały czyszczące, primery Wolności 24 02-496 Warszawa Polska

tel.: +48228824057 www.color-laboratory.com biuro@color-laboratory.com

Robert Brzycki Jonathan Lange Oleksa Karachun

COLOR MASTER DIGITAL IMAGE MATERIALS CO., LTD. PRODUKTY: inkjet canvas, solvent canvas, polyester canvas, digital prin, cotton canvas, pp banner, greyback pp, non woven fabric, latex uv canvas R1-2308 No.12, Qingheyuan Zonghelou 5738, East Dongfeng Street,xincheng Jiedao Beihai Sheqv 261000 Weifang, Shandong Chiny

tel.: +865368876750 fax.: +865368876751 www.colormasterinc.com info@colormasterinc.com

Aaron Cao

COMEC POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: COMEC ITALIA SRL, LOTUS TRANSFER PRESS SOLUTIONS, ENGINEERED PRINTING SOLUTIONS, POLI-TAPE PRODUKTY: maszyny do tampodruku, tamponiarki, drukarki cyfrowe typu flatbed, prasy termotransferowe, tamponiarki Lutomierska 46 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422275810 fax.: +48422275814 www.comec.pl comec@comec.pl

Tomasz Łoś Kamila Sulkowska-Łoś Jarosław Gała Marcin Gębarowski

CORMAK BRANDY: CORMAK, G-WEIKE PRODUKTY: grawerki, plotery laserowe, znakowarki laserowe, lasery światłowodowe, lasery co2 tel.: +48256443302 fax.: +48256324989 cormak.pl cormak@cormak.pl

DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR)

Marcin Radzikowski Volodymyr Sokol

technology park

Brzeska 120 08-110 Siedlce Polska

BRANDY: DICKSON COATINGS, EVERGREEN FABRICS, ECO-FRIENDLYTEXTILES PRODUKTY: tapety, eko-tekstylia, tkaniny dekoracyjne, media do druku cyfrowego, banery Joselewicza 3/1 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48601510689 fax.: +48343656294 www.dickson-coatings.pl barbara@max.net.pl

DIGIPRESS SP. Z O.O. ( PARTNER XEROX ) BRANDY: XEROX PRODUKTY: systemy produkcyjne xerox, drukarki biurowe xerox Kościuszkowców 5A 30-428 Kraków Polska

tel.: +48123110003 www.digipress.pl a.jablonska@digipress.pl

181


TECHNOLOGY PARK DIPRINTER.COM BRANDY: YOTTA, NAZDAR, FOCUS, FRASER, SERWIS | PROFILOWANIE | CZĘŚCI PRODUKTY: drukarki uv led i dtg, atramenty uv, led i solwentowe, lampy uv, zestawy antystatyczne, czyściwo bezpyłowe Garncarska 46 42-200 Częstochowa Polska

tel.: +48516131270 www.diprinter.com info@diprinter.com

Piotr Słotwiński Magdalena Czerniuk

DKS BRANDY: KIP, KONICA MINOLTA, CANON, CONTEX, EFI, DUPLO, ESTE PRODUKTY: urządzenia drukujące, maszyny dla poligrafii, druk wielkoformatowy, druk cyfrowy, introligatornia - urządzenia Energetyczna 15 80-180 Kowale Polska

tel.: +48583090307 fax.: +48583509141 www.dks.pl poligrafia@dks.pl

Krystian Maniecki

DM SYSTEM BRANDY: ESKO, KONGSBERG PRODUKTY: plotery tnące cnc, oprogramowanie graficzne i cad Nad Drwiną 8B, 31-741 Kraków Polska

tel.: +48697977447 www.plotery-tnace.pl artios@dmsystem.com.pl

Krzysztof Dudek Grzegorz Figlarski

DMPLOT SP. Z O.O. SP.K.

technology park

BRANDY: ARISTO, SUMMA, I-CONCEPT, LIYU, DMPLOT PRODUKTY: plotery tnące, plotery frezujące, plotery laserowe, giętarki, serwis Agnieszki 11 40-110 Katowice Polska

tel.: +48502081993 fax.: +48502081931 www.dmplot.com ds@dmplot.com

Dawid Sawicki Łukasz Przybyła Michał Bojdoł Dawid Sawicki

DRUKARNIA “PRINT CYCERO” SP. Z O.O. SP.KOM. BRANDY: BOBST, IBERICA, GIETZ, HUAWEI, JAGENBERG PRODUKTY: maszyny poligraficzne używane, maszyny poligraficzne nowe, opakowania kartonowe, uszlachetnianie druku Wojska Polskiego 6 42-100 Kłobuck Polska

tel.: +48343617771 fax.: +4834361777179 www.printcycero.pl biuro@printcycero.pl

Paweł Midera

DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. BRANDY: DUPLO, MULTIGRAF, RIGO, TAULER PRODUKTY: lakierówki wybiórcze uv 3d, bigówko-falcerki, systemy broszurujące, foliarki, oklejarki eva/pur

182

Wał Miedzeszyński 131B 04-987 Warszawa Polska

tel.: +48228457023 fax.: +48228457027 www.duplopolska.pl info@duplopolska.pl

Gabriela Swat


TECHNOLOGY PARK E-PLOTER BRANDY: MIMAKI, SUNCHEMICAL, ROLAND, ERGOSOFT, TECKWIN PRODUKTY: plotery solwentowe i uv, atramenty solwentowe, części do maszyn solwentowych, usługi serwisowe, profile icc J. Conrada19/42 01-922 Warszawa Polska

tel.: +48600413876 www.e-ploter.pl biuro@e-ploter.pl

Artur Wójcik Rafał Grynfelder

EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK BRANDY: DTG DIGITAL, IQ RIP, PRINTPRO, COMPRESS, OKI, FOREVER, AFINIA LABEL, DPR PRODUKTY: drukarki tekstylne dtg, drukarki uv compress, drukarki termotranferowe, drukarki do etykiet Trakt Lubelski 410 04-667 Warszawa Polska

tel.: +48227404416 fax.: +48227404416 www.ekstreme.pl contact@ekstreme.pl

Wojciech Królik

EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) BRANDY: BROTHER, HAPPY JAPAN, RISO, JIFFY STEAMER, GALAXY PRESS PRODUKTY: maszyny hafciarskie, drukarki do koszulek, sita cyfrowe, prasy transferowe, folie flex Szczotkarska 50 01-382 Warszawa Polska

tel.: +48226644140 fax.: +48226644141 www.emb.com.pl emb@emb.com.pl

Maciej Kondraciuk Dorota Sieczkowska Aleksander Iszczenko

ENDUTEX BRANDY: ENDUTEX REVESTIMENTOS TEXSTEIS PRODUKTY: frontlity, siatki mesh, blockouty i backlity, ekologiczne tekstylia, wykładzina reklamowa tel.: +48124272467 fax.: +48124272467 www.endutex.pl endutex@endutex.pl

Tomasz Halewski Anna Kubaty

ENWAR PRODUKT SP. Z O.O.

technology park

Szlachecka 191 32-080 Brzezie Polska

BRANDY: PEOPLE & TECHNOLOGY, ENWAR PRODUKT, INKJET PRODUKTY: czyszczenie głowic inkjet, cleanjector, inktester, mieszarki do tuszu Strefowa 9 58-160 Świebodzice Polska

tel.: +48530814333 www.enwarprodukt.pl jakub.lech@enwar.pl

Jakub Lech Marcin Klatka

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE BRANDY: EPSON PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, drukarki sublimacyjne, drukarki dtg, drukarki ekosolventowe, drukarki etykiet Bokserska 66 02-690 Warszawa Polska

tel.: +48223757500 fax.: +48223757501 www.epson.pl lfp@epson.pl

Tomasz Kucinski Marek Janowski Grzegorz Mencfel Rafal Hnidziuk

183


TECHNOLOGY PARK EUROLASER POLSKA BRANDY: EUROLASER PRODUKTY: plotery laserowe, usługi laserowe, cięcie laserowe, grawerowanie laserowe, znakowanie laserowe Legionów 94 J 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48535101325 www.eurolaser.com md@eurolaser-polska.pl

Mariusz Deptuch Arkadiusz Możdzeń Paweł Klajn Martyna Kała

EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO BRANDY: HAPPY, MEXA, JANOME, WILCOM, EXON IWONA ŚWIDERSKA PRODUKTY: hafciarki, oprogramowanie do haftu, odzież reklamowa, szkolenia Wrzosowa 47, Grabianów 08-110 Siedlce Polska

tel.: +48798988772 exonstudio.pl biuro@exonstudio.pl

Iwona Świderska

FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA BRANDY: AEON LASER, BOFA, BODOR, LTT, RMI, RECI, SYNRAD PRODUKTY: plotery laserowe co2, znakowarki laserowe, systemy filtrujące, tuby laserowe, serwis i części Bogatki 10A 02-837 Warszawa Polska

tel.: +48222433571 www.systemy-laserowe.pl biuro@systemy-laserowe.pl

Arkadiusz Guzicki Wojciech Kucharski Mariusz Michalak Paweł Turkowski

GRAFMASZ

technology park

BRANDY: GRAFCUT, CYKLOS, RENZ, VIVID, GBC PRODUKTY: krajarki, bigówki i falcerki, foliarki, urządzenia do oprawy twardej, plotery tnące Kościuszki 47 27-500 Opatów Polska

tel.: +48228681986 www.grafmasz.pl warszawa@grafmasz.pl

GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: GRAPHBOARD, TRIMALCO, BIEDERMANN, INGLET, EASYMOUNT PRODUKTY: płyty piankowo-kartonowe, trymery poziome i pionowe, folie montażowe, laminaty, laminatory Magazynowa 5A 30-858 Kraków Polska

tel.: +48126588278 fax.: +48126575111 www.graph-expert.pl office@graph-expert.pl

GRAVOTECH SP. Z O O. BRANDY: GRAVOGRAPH, TYPE3, TECHNIFOR PRODUKTY: lasery co2, lasery fiber, lasery hybrydowe, grawerki mechaniczne, materiały grawerskie

184

Kobierzycka 20 Ba 52-315 Wrocław Polska

tel.: +48717960401 fax.: +48717960402 www.gravotech.com info.pl@gravotech.com

Marek Zaborowski Tomasz Wiąk Tomasz Ścibisz Piotr Czyż


TECHNOLOGY PARK GRAWCOM SP.J. BRANDY: GCC, MEGACUT, TRAXX, LASERINK, CADLINK PRODUKTY: plotery laserowe co2, znakowarki laserowe, plotery tnące fiber, plotery tnące, drukarki stołowe uv Syrenki 14 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227502611 fax.: +48227502612 www.grawcom.pl biuro@grawcom.pl

Norbert Wardecki Anna Pacuszka Maciej Urban Małgorzata Urban

GRAWERTON ARGO S.A. BRANDY: GRAWERTON INK, GRAWERTON PAPER, SCHWITZLER, AMBER UV PRODUKTY: materiały do sublimacji, prasy transferowe, drukarki do sublimacji, atramenty do sublimacji, drukarki uv Krynicka 1 83-393 Gdańsk Polska

tel.: +48585543515 fax.: +48585543513 www.grawerton.pl biuro@grawerton.pl

Radosław Bojarczuk Katarzyna Chmielecka Dagmara Dembniak Aleksandra Figiel

HAFTEX BRANDY: RICHPEACE, HAFTEX, SIERRA, TOWA, WILCOM PRODUKTY: hafciarki komputerowe, pikowarki, oprogramowanie hafciarskie, akcesoria do haftu, szkolenia hafciarskie Polna 1 05-124 Krubin / Warszawa Polska

tel.: +48880177431 fax.: +48880177431 www.haftex.com haftex@haftex.com

Manuela Rataj Buczkowska Adam Buczkowski

HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: HEIDELBERG, VERSAFIRE PRODUKTY: maszyny do druku cyfrowego

technology park

Popularna 82 02-226 Warszawa Polska

tel.: +48225789000 fax.: +48225789652 www.pl.heidelberg.com joanna.maj@heidelberg.com

HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. BRANDY: LEISTER PRODUKTY: zgrzewarki leister, zgrzewarki samojezdne, zgrzewarki stacjonarne, zgrzewarki do banerów Ks. W. Siwka 13 40-306 Katowice Polska

tel.: +48322091202 fax.: +48322091206 heisslufttechnik.pl info@heisslufttechnik.pl

HERZ POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: HERZ PRODUKTY: zgrzewarki ręczne, zgrzewarki samojezdne, listwy i stoły do gięcia tworz, filament do drukarek 3d Kostrzyńska 30 02-979 Warszawa Polska

tel.: +48228424683 fax.: +48228429700 www.herz-polska.pl herz@herz-polska.pl

Paweł Wiktorowski Jacek Niećko Teresa Nesseldt Jacek Pawlak

185


TECHNOLOGY PARK IKONOS MEDIA BRANDY: IKONOS PRODUKTY: materiały samoprzylepne, materiały powlekane, materiały niepowlekane, atramenty, materiały dedykowane Goslawicka 2 45-446 Opole Polska

tel.: +48774556319 www.ikonosmedia.eu export@ikonosmedia.eu

IMAGO PRINTER SP. Z O.O BRANDY: IMAGO FALCO, VACU3D PRODUKTY: Falco - drukarka spożywcza, Falco - drukarka DTG, Falco - drukarka UV, Falco - drukarka ekosolwentowa Ratuszowa 11 / B.5 P.122 03-450 Warszawa Polska

tel.: +48732960118 fax.: +48695234513 www.imagoprinter.com sprzedaz@imagoprinter.com

Dariusz Żebrowski Jarosław Kokot Paweł Pęsiek Weronika Pasińska

IMPORT GRAPHICS MACHINERY BRANDY: BOWAY, XEROX, IGM, DUPLO PRODUKTY: foliarka speedfoil 390g, foliarka speedfoil 390e, foliarka boway 350 d, gilotyna hydrocutter 5210 Śniadeckich 7 Lok.31 05-300 Mińsk Mazowiecki Polska

tel.: +48257481660 www.ig-machinery.pl biuro@ig-machinery.pl

Tomasz Kalota Mikołaj Kalota

INTEGART SP. Z O.O.

technology park

BRANDY: HP LARGE PRINTING FORMAT, HP MJF 3D, ZUND, 3M, NESCHEN, INTERCOAT, ASLAN, ARLON, MACTAC, AVERY DENNISON PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, maszyny komplementarne, stoły tnące, media do druku, drukarki 3d, termotransfer Maszynowa 1 55-330 Błonie, Gm. Miękinia Polska

tel.: +48713153191 fax.: +48713151602 www.integart.com.pl, ekologicznadrukarnia.pl biuro@integart.com.pl

Tomasz Melzacki Dawid Kornasz Remigiusz Pokuciński Dawid Siedlis

JETPOL.PL BRANDY: JHF, AGFA, SUNCHEMICAL, OKI SYSTEMS PRODUKTY: drukarki rolowe uv, plotery, drukarki sublimacyjne, drukarki flatbed, atramenty Jeżynowa 14/14A 70-892 Szczecin Polska

tel.: +48607681993 www.jetpol.pl jetpol@jetpol.pl

Andrzej Dzidt Artur Szunejko

JIANGYIN YUYUAN PLASTICIZING CO.LTD PRODUKTY: flex banner for advertising

186

Jinwan Village,zhouzhuang Town 214423 Jiangyin City, Jiangsu Province Chiny

tel.: +865108162262 fax.: +865108690327 www.flexbanners.com tina@flexbanners.com

Tina Bian


TECHNOLOGY PARK K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. BRANDY: APOLLO, PRINTCOLOR, DUBUIT, FIMOR, CERFOILS, NBC, LÜSCHER, SPT, CONVERTEC, KFG, EXAKT, TECHNIGRAF, ACTEGA PRODUKTY: materiały do sitodruku, tampondruku, farby, lakiery, chemia, urządzenia, rakle, siatki, szablony, matryce Manewrowa 7 92-517 Łódź Polska

tel.: +48426492212 fax.: +48426492213 www.kplusl.com.pl biuro@kplusl.com.pl

Anna Pawłowska, Arkadiusz Kucharski Dorota Wiśniewska, Bartosz Szymanek Piotr Szymborski, Krzysztof Stankiewicz Alina Stopczyk

KOPERNIK SOFTWARE PRODUKTY: multimedialna listwy cenowe, podłóżne wyswietlacze regałowe, bar type lcd display Sowia 1 81-198 Suchy Dwór Polska

tel.: +48601862991 koperniksoftware.com mazur@koperniksoftware.com

Zbigniew Mazur

KPL-LASER BRANDY: KPL-LASER, EFR, RECI, FIBER PRODUKTY: laser co2, fiber, fibry, fibery, lasery co2, znakowarki, laminaty Elizy Orzeszkowej 1 13-230 Lidzbark Polska

tel.: +48506130642 www.kpl-laser.pl biuro@kpl-laser.pl

Jan Łukowicz

LASER MEDIA S.C. BRANDY: EPILOG, ACI, VISION ENGRAVERS, KERN, LASER2ETCH PRODUKTY: znakowarki laserowe, plotery laserowe, grawerki i plotery mechaniczne, laminaty, materiały grawerskie

technology park

Gołkowska 4 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48227350740 www.lasermedia.pl biuro@lasermedia.pl

LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. BRANDY: DURST, MASSIVIT 3D, ELITRON PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe, drukarki do tekstyliów, drukarki do etykiet, drukarki 3d, plotery Kwidzyńska 11 51-415 Wroclaw Polska

tel.: +48713219883 www.lfp-industrial.pl office@lfp-industrial.pl

Maciej Bizoń Marcin Wójcik Piotr Słup-Ostrawski

MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. BRANDY: GRAND CENTRAL, TECHNOLOGIECNC PRODUKTY: frezarki cnc, lasery co2, grawerki, plotery, znakowarki Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp Polska

tel.: +48500213393 www.technologiecnc.pl piotr@kma-maszyny.pl

187


TECHNOLOGY PARK MAGENTA VISION POLSKA BRANDY: POLAROID, TECKWIN PRODUKTY: atramenty, serwis techniczny, sprzedaż sprzętu do druku Puławska 34 05-500 Piaseczno Polska

tel.: +48222991380 www.magenta-vision.com support@magenta-vision.com

Rafał Grzeszczuk Charles Poot - Baudier

MHM BRANDY: MHM, TESOMA PRODUKTY: maszyny do sitodruku, urządzenia do sitodruku, maszyny digitalne, flesze, tunele suszące Więzienna 21C/11 50-118 Wrocław Polska

tel.: +48600353580 www.sitodruk-maszyny.com, www.mhm.at daab@daab.pl, info@mhm.at

N-POL CUTTING TOOLS BRANDY: N-POL CUTTING TOOLS PRODUKTY: frezy do drewna, frezy do plexi, frezy do dibond, frezy do kompozytów, frezy do aluminium Przy ul. Hodowców, Bielsko-Biała 43-391 Mazańcowice 1093 Polska

tel.: +48603050461 www.npol.com.pl krzysztof@npol.com.pl

Krzysztof Noga Agnieszka Białek

OPUS SP. Z O.O.

technology park

BRANDY: OPUS (METALBIND, GOLDCOVER, C-BIND, TERBIND), IDEAL, EBA PRODUKTY: złociarki, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki Toruńska 8 44-122 Gliwice Polska

tel.: +48324201111 fax.: +48324201222 www.opus.pl opus@opus.pl

OVILI-BENDERS.COM BRANDY: OVILI, MODICO, TRAXX PRODUKTY: giętarki, zaginarki, zaginarki do pleksi, plexi, pvc Alpejska 57 04-628 Warszawa Polska

tel.: +48228154888 fax.: +48228127475 ovili-benders.com poland@ovili-benders.com

OXIPRINT SP. Z O.O. BRANDY: OXIPRINT PRODUKTY: dx 70 uvled - drukarka cyfrowa, dx70 alu - druk “w” materiale, dx70 sweet decor - spożywcza, dx45, dx110

188

Matuszewska 14 Bud. B7, Wej. A I B 03-876 Warszawa Polska

tel.: +48228713213 www.oxiprint.com biuro@oxiprint.com


TECHNOLOGY PARK PASS DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY CO. (DOCANUV) BRANDY: ALERON, DOCAN PRODUKTY: uv flatbed printer, uv hybrid printer, uv roll to roll printer Giyimkent Sit. 19. Sk. No:59/a 34235 Esenler / Istanbul Turcja

tel.: +902124385141 www.docanuv.com sales@docanuv.com

PLOTEKSPERT AM TRADE BRANDY: SUNCHEMICAL, MUTOH, SUMMA, DEVSTUDIO, MAXINKULTRA PRODUKTY: atramenty, usługi serwisowe, materiały do druku, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne Piaseczyńska 35 05-504 Złotokłos Polska

tel.: +48536303517 www.plotekspert.pl biuro@plotekspert.pl

PLOTERY24.PL BRANDY: MUTOH, MIMAKI, ROLAND, EPSON, DR-INK PRODUKTY: plotery, atramenty, części, akcesoria, serwis Juranda 7 20-629 Lublin Polska

tel.: +48504502300 fax.: +48504502300 www.plotery24.pl info@plotery24.pl

PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA BRANDY: DOCAN, GALAXY, CHALLENGER, SUMMA, PENGDA PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe uv solwent eco tekstylne, laminatory, plotery tnące, calandry, oczkarki tel.: +48774417072 www.plotserwis.pl biuro@plotserwis.pl

Paweł Cioch

POLKOS MARIUSZ KOSIOR

technology park

Cicha 4 45-824 Opole Polska

BRANDY: ROLAND, SUMMA, LEISTER, FLETCHER, GIĘTARKI BPL PRODUKTY: plotery solwentowe roland, plotery tnące summa, zgrzewarki leister, trymery fletcher, giętarki bpl Ludwikowo 7 85-502 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523452451 fax.: +48523452451 www.polkos.com.pl wojtek@polkos.com.pl

Piotr Kosior Maciej Zgoda Michał Wiesner Wojciech Górski

POLSKA GRUPA CNC BRANDY: POLSKA GRUPA CNC PRODUKTY: maszyny cnc, obrabiarki cnc, plotery frezujące, plotery laserowe Tadeusza Kościuszki 39 37-415 Zaleszany Polska

tel.: +48158166802 www.pgcnc.pl biuro@pgcnc.pl

Damian Laskowski Łukasz Lubieniecki Dawid Stanisławski

189


TECHNOLOGY PARK PRIMAR B KONRAD MOSKWA BRANDY: SIER (WŁOCHY), POLI-TAPE (NIEMCY), SEF (FRANCJA) PRODUKTY: folie do nadruku na tkaninach, solvent, sublimacja, flex, flock Pl. Błonie Beszcz, 2 31-573 Kraków Polska

tel.: +48122690046 www.primar-b.pl flex@primar-b.pl

Piotr Kubowicz Anna Weksej

PRINT IS EASY BRANDY: ROLAND, EASYLAM, LIYU, DRYTAC, SUNCHEMICAL PRODUKTY: plotery drukujące, laminatory, akcesoria, drukarki uv, plotery tnące Zabrska 4 44-177 Paniówki Polska

tel.: +48502631881 www.printiseasy.pl biuro@printiseasy.com.pl

PRINTEX UE S.C. BRANDY: PRINTEX UE, PRINTEX PRODUKTY: maszyny do sitodruku, suszarki tunelowe, flashe, maszyny ręczne Rejonowa 4 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48857301680 fax.: +48857301680 www.printexue.pl printex@printexue.pl

Andrzej Śleszyński

PRINTING MACHINE

technology park

PRODUKTY: maszyny do sitodruku, maszyny do tampodruku, maszyny do hot-stampingu, laminatory rolowe, drukarki dtg Podchorążych 30 60-143 Poznań Polska

tel.: +48663060611 fax.: +48618610446 www.printingmachine.pl biuro@printingmachine.pl

Michał Ostrowski

PROXER SP. Z O.O (PARTNER XEROX, EPSON) BRANDY: XEROX, EPSON PRODUKTY: systemy produkcyjne, xerox versant, xerox primelink, +złoto, srebro, biały, lakier, epson enterprise Połczyńska 93 01-301 Warszawa Polska

tel.: +48226660445 fax.: +48226660439 www.proxer.pl handlowy@proxer.pl

REPROGRAF-GRAFIKUS SA BRANDY: EFI, MIMAKI, PERFECTA, X-RITE PRODUKTY: plotery, podłoża, tusze, tekstylia, folie, banery, oprogramowanie

190

Wolska 88 01-141 Warszawa Polska

tel.: +48225394000 fax.: +48225394010 www.reprograf-grafikus.com.pl info@reprograf-grafikus.com.pl

Sławomir Jakubów Mariusz Fronia Urszula Gałuszka-Marzecka Piotr Białowieżec


TECHNOLOGY PARK RICOH POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: PRO C7200, PRO L5100, PRO C9200, PRO C5200, PRO 8300 PRODUKTY: druk produkcyjny, druk wielkoformatowy, druk lateksowy, druk rolowy, 5 stacja na kolor specjalny Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa Polska

tel.: +48222561568 fax.: +48226081580 www.ricoh.pl ricoh@ricoh.pl

Jacek Kruciński Daniel Depak Jarosław Arendt Marcin Tabaczyński

RISET BRANDY: UCHIDA, PLOCKMATIC, MORGANA, TCHERMOTYPE, SPC PRODUKTY: wycinarki, bigówki, falcerki, broszurownice, foliarki Maszewska 28 01-925 Warszawa Polska

tel.: +48226699246 fax.: +48228646581 www.riset.pl riset@riset.pl

Adrian Dźbikowicz Maciej Kwaśnicki Jarosław Szabłowski Justyna Szabłowska

RISO KAGAKU CORPORATION BRANDY: RISO COMCOLOR IJ GD, RISO COMCOLOR IJ FW, VALEZUS T2100 320PPM, RISOGRAPH MF SERIES, RISOGRAPH SF SERIES PRODUKTY: ultraszybkie systemy druku, comcolor inkjet, powielacze cyfrowe riso, atramentowy druk produkcyjny Steilshooper Allee 80 22309 Hamburg Niemcy

tel.: +505103705 www.riso.co.jp/english/ p.sznitko@risoprinter.de

Piotr Sznitko

ROLLSROLLER AB BRANDY: ROLLSROLLER, ROLL-X PRODUKTY: rollsroller premium, rollsroller regular, rollsroller entry, roll-x go, roll-x professional tel.: +46547707010 www.rollsroller.com info@rollsroller.se

ROMANIK

technology park

Gräsdalsgatan 6 656 43 Karlstad Szwecja

BRANDY: ROMANIK, WALTER SCHULZE, POLI-TAPE, MANOUKIAN, SICO EC EURECO PRODUKTY: prasy transferowe, urządzenia sitodrukowe, folie transferowe/ solwentowe, farby sitodrukowe, tunele suszące Przemysłowa 10 84-240 Reda Polska

tel.: +48586780700 www.romanik.pl info@romanik.pl

SCORPIO SP. Z O.O. BRANDY: SWISSQPRINT, MILLER WELDMASTER, DEMAK, JOVER, BN PRODUKTY: drukarki wielkoformatowe uv, zgrzewarki, urządzenia do domingu, oczkarki, podłoża pod zadruk cyfrowy Brukowa 28A 91-341 Łódź Polska

tel.: +48426135089 fax.: +48426405195 www.scorpio.com.pl digital@scorpio.com.pl

191


TECHNOLOGY PARK SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. BRANDY: SERON PRODUKTY: wycinarki laserowe fiber, frezarki cnc, cuttery cnc, lasery co2 i znakowarki, wycinarki plazmowe Centralnego Okręgu Przemysłowego 18 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48158142402 www.seron.pl biuro@seron.pl

Krystian Rydz Sławomir Wołek Artur Kołodziejczyk Damian Czochara

SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD PRODUKTY: reflective material, reflective sheeting, advertising grade products, traffic safety products, personal protection equipments No.4 Bldg3Rd, Industrial Functional Area, Changle Town 312400 Shengzhou City, Zhengjiang Province Chiny

tel.: +8615557902777 www.dreamysub.com kobe@dreamysub.com

Hong Jun

SHIRO POLAND SP. Z O. O. BRANDY: TAJIMA, PULSE, HOOPMASTER, MIGHTY HOOP, PIANKA DO HAFTU PRODUKTY: maszyny hafciarskie, oprogramowanie hafciarskie, akcesoria do tamborkowania, szkolenia hafciarskie, haft 3d Poziomkowa 32 91-496 Łódź Polska

tel.: +48426172696 www.tajima.pl rydlewski@tajima.pl

Andrzej Rydlewski Przemysław Jagielski

SICO POLSKA

technology park

BRANDY: MIMAKI, MONTI ANTONIO, TRIANGLE, SENSIENT, SICO INKS PRODUKTY: maszyny do druku wielkoformatowego, media sublimacyjne, solwentowe, serwis, floki flex, media do sitodruku Annopol 3 03-236 Warszawa Polska

tel.: +48226604850 www.sico.pl sico@sico.pl

Piotr Klamecki Dominik Borkowski Błażej Winnicki Marzena Gutknecht

SITA WUJA TOMA BRANDY: SITA WUJA TOMA, SUMMA, MUTOH, GRAPHTEC, BROTHER PRODUKTY: prasy termotransferowe, atrament sublimacyjny, papier sublimacyjny, papier termotransferowy, plotery tnące M. Konopnickiej 31 84-200 Wejherowo Polska

tel.: +48586770003 fax.: +48586771497 www.sitawujatoma.pl sprzedaz@sitawujatoma.pl

SOFTPLAST BRANDY: MATIC, JO PE VI, CARMO, FLEXA, FORSSTROM PRODUKTY: automaty szyjące, zgrzewarki impulsowe oraz hf, zakuwarki do oczek, trymery, kalandry

192

Przemysłowa 54 62-510 Konin Polska

tel.: +48632453650 fax.: +48632453650 www.softplast.pl biuro@softplast.pl

Tomasz Romanik Marcin Witecki


TECHNOLOGY PARK SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD BRANDY: SPT LASER PRODUKTY: co2 laser tube, rf laser tube, laser power supply 1St Floor Comminication Technology Buildding, Wandao Road Wanjiang District 523000 Dongguan Chiny

tel.: +8613640300457 www.sptlaser.net spt@laserwd.com

Co2 laser tube, RF laser tube Rura lasera Co2, rura lasera RF Co2 лазерная трубка, RF лазерная трубка CO2-Laserröhre, RF-Laserröhre

STEINEL (LŁ) BRANDY: STEINEL, WOLFCRAFT, STARMIX, LANGE ŁUKASZUK, LŁ PRODUKTY: steinel opalarki, steinel zgrzewarki ręczne, steinel zgrzewarki automatyczn, opalarki do car wrappingu Byków, Wrocławska 43 55-095 Mirków Polska

tel.: +48713980800 fax.: +48713980802 www.steinel.pl r.kozba@langelukaszuk.pl

Radosław Koźba

SUNRISE COLORS BRANDY: EPSON, EFI PRODUKTY: proofing cyfrowy, proofy transparent, proofy metaliza, projekty graficzne, przygotowalian dtp Paderewskiego 18B 43-400 Cieszyn Polska

tel.: +48608357259 www.sunrisecolors.pl biuro@sunrisecolors.pl

TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD BRANDY: KAVALAN PRODUKTY: sunlight, moonlight, spiderweb, butterfly, gecko Nova Abbott

tel.: +862164632409 fax.: +862164632157 www.goforkavalan.com info@tayagroups.com

TESOMA

technology park

No.777, Fengguan Road,jinshan District, 201501 Shanghai Chiny

BRANDY: TESOMA, MHM PRODUKTY: tunele suszące do tekstyliów, tunele suszące do szkła, tunele suszące do grafiki, tunele uv, tunele dtg Więzienna 21C/11 50-118 Wrocław Polska

tel.: +48600353580 www.sitodruk-maszyny.com, www.tesoma.de daab@daab.pl, info@tesoma.de

TROTEC POLSKA BRANDY: TROTEC, RAYJET PRODUKTY: lasery do grawerowania, lasery do cięcia, znakowarki laserowe, materiały grawerskie, systemy wyciągowe Marywilska 22 03-228 Warszawa Polska

tel.: +48223393539 fax.: +48223393601 www.troteclaser.com lasery@trodat.net

Robert Skibiński Sabina Greloff

193


TECHNOLOGY PARK VAS BRANDY: ALPHA TECH, VIPAUTO PRODUKTY: naklejki 3d, plotery frezujące, maszyny cnc, frezarki Księginki 17 63-140 Dolsk Polska

tel.: +48612825102 fax.: +48612825102 www.naklejka3d.com.pl vipauto@vipauto.com.pl

Dariusz Mąkowski

VES PLOTER BRANDY: GRAPHTEC, IECHO, NANIVA, COLORIDA, SILHOUETTE AMERICA PRODUKTY: plotery tnące, plotery drukujące, plotery drukujące uv, atramenty uv i ekosolwentowe, plotery cameo Chojnowska 6C 03-583 Warszawa Polska

tel.: +48226333614 fax.: +48226333614 www.vesploter.pl vesploter@vesploter.pl

Lech Trzpil Cezary Buśko

VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRANDY: PEGASUS PRINTERS, HANDTOP, STORMJET, NUTEC DIGITAL INK, WIT-COLOR PRODUKTY: drukarki uv led, plotery, atramenty eco uv sublimacja, oprogramowanie rip, plotery hybrydowe i flatbed Pijarska 110 05-530 Góra Kalwaria Polska

tel.: +48664001320 www.viacolor.pl biuro@viacolor.pl

Radosław Wojtkowski Adam Wojtkowski Kacper Ragus Bartłomiej Totakowski

W.P.H.U.P. CASE-PACK

technology park

PRODUKTY: skrzynie transportowe Wojska Polskiego 75 62-031 Luboń Polska

tel.: +48618932466 www.case-pack.com.pl info@case-pack.com.pl

WEIFANG HENGCAI DIGITAL PHOTO MATERIALS CO.,LTD. PRODUKTY: dye sub/uv textile (width 5m), inkjet/latex/eco-solvent, canvas, backlit, uv backlit fabric(width 5m) Yishan Road, Linqu County 262600 Weifang, Shandong Chiny

tel.: +865362190926 www.hcsminkjet.com david@hcsminkjet.com

WILER BRANDY: WILER PRODUKTY: flex flock folie ploterowe, folie samoprzylepne, termoprasy, folie do tłoczeń-hot stamping, folie na toner

194

Piłsudskiego 135 92-318 Łódź Polska

tel.: +48422526778 fax.: +48426724117 www.wiler.pl biuro@wiler.pl

David Song


TECHNOLOGY PARK ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU BRANDY: D&K, ZFP PRODUKTY: laminatory, automatyczne linie do laminowania papieru, urzadzenia do laminowania wydrukow cyfrowych, folie Krzemowa 5 81-577 Gdynia Polska

tel.: +48586299044 www.zfp.com.pl zfp@zfp.com.pl

ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL EQUIPMENT CO,LTD PRODUKTY: automatic hot air welding mach, automatic eyelet machine, all kinds of eyelets, applicable materials, advertising inkjet fabric No.52 Huangyang Street, High-Tech District 450000 Zhengzhou Henan Chiny

tel.: +861359887697 fax.: +863716565922 www.banner-welder.com tina@banner-welder.com

Tina Wang

TEXTILE ZONE

4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) BRANDY: 4F, OUTHORN, EVERHILL, UNDER ARMOUR PRODUKTY: kurtki, softshelle, polary, bluzy, koszulki, torby, plecaki, czapki Grottgera 30 32-020 Wieliczka Polska

tel.: +48724770107 www.4f.com.pl b2b@otcf.pl

Karolina Mrozińska Konrad Więckowski

ADLER CZECH A.S. BRANDY: MALFINI®, MALFINI PREMIUM®, RIMECK®, PICCOLIO PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, polary, kurtki Oblouková 391 403 40 Ústí Nad Labem Czechy

tel.: +800702884 fax.: +800702885 www.adler.info sprzedaz@adler.info

sprzedaz@adler.info prodej@adler.info dev@adler.info verkauf@adler.info

ALEWOREK BRANDY: ALEWOREK, LINORYT SZOPA PRODUKTY: lniane worki do chleba, plecaki worki, woreczki zapachowe, torby z nadrukiem, worki z juty Żurawia 9/11 60-860 Poznań Polska

tel.: +48518535326 aleworek.pl hurt@aleworek.pl

Agnieszka Helwing Adrianna Wołczyk

195


196


ID® IDENTITY - REXHOLM A/S

Lægårdvej 138 DK-7500 Holstebro Dania

tel.: +48426511014 www.id.dk mma@id.dk

Marta Magrowicz Maciej Milczarek

TEXTILE ZONE

BRANDY: ID®, SEVEN SEAS, PRO WEAR, GEYSER PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, kurtki, koszule, bluzy

197


IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM)

Pieniężnego 14 10-003 Olsztyn Polska

198

tel.: +48607613566 www.iespolska.pl ies@iespolska.pl

TEXTILE ZONE

BRANDY: FRUIT OF THE LOOM, RUSSELL, RESULT, SPIRO PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, koszule, znakowanie


KINGLY LTD

Geo Milev 160 A 1574 Sofia Bułgaria

tel.: +442034766148 www.wearekingly.com service@wearekingly.com

Rob Armour Dessy Traikova Rosen Dimitrov Mira Ananieva

TEXTILE ZONE

BRANDY: KINGLY TM PRODUKTY: knitted socks, printed socks, upcycled socks, creative packaging, compressed textiles

199


ZADBAJ O EKOLOGIĘ I SWÓJ WIZERUNEK!

WIELOFUNKCYJNE CHUSTY UNOWOCZEŚNIONY MATERIAŁ ROZCIĄGLIWOŚĆ

RECYKLING

OCHRONA UV

WIELOFUNKCYJNE CHUSTY, CZAPKI, OPASKI BUFF® - ROZPOZNAWALNA MARKA Z TWOIM LOGO! BUFF® to najwyższa jakość akcesoriów tekstylnych, które ochronią Twoją głowę i szyję niezależnie od pogody. Tworzymy indywidualne projekty dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań, dzięki czemu nasz produkt będzie idealnym narzędziem reklamowym dla Twojej firmy. Zamówienia produkujemy w Hiszpanii przy minimalnej ilości 25 sztuk.

biuro@malavi.pl - www.buff.pl

MALAVI SP. Z.O.O. SP. K.

Al. Prymasa Tysiąclecia 46 Lok. 324 01-242 Warszawa Polska

200

tel.: +48228360231 www.malavi.pl biuro@malavi.pl

Radosław Kasprzak Katarzyna Siwy

TEXTILE ZONE

BRANDY: BUFF® PRODUKTY: czapki, kominy wilofunkcyjne, opaski, kominiarki, daszki


201


TEXTILE ZONE ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO BRANDY: VOLT, VECTOR, TITAN, LIGHTING, THUNDER PRODUKTY: automaty do sitodruku, manualne do sitodruku, suszarki, naświetlarki, flesze Rejonowa 10 17-100 Bielsk Podlaski Polska

tel.: +48855855686 fax.: +48857301779 www.anatol.com miwaniuk@spe.home.pl

Michał Iwaniuk Dimitre Petkov

ATECOM BRANDY: FEIYA, GOLDEN SIGN, HUAGUI PRODUKTY: maszyny hafciarskie, maszyny ultradźwiękowe, obszywarki, akcesoria, części zamienne, serwis Al. W. Polskiego 28 76-200 Słupsk Polska

tel.: +48598420000 www.hafciarka.com atecom@atecom.pl

Krzysztof Gliniecki

AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. BRANDY: B&C, FRUIT OF THE LOOM, KARIBAN, REGATTA, BEECHFIELD PRODUKTY: odzież reklamowa, odzież z haftem i nadrukiem, koszulki, odzież robocza, odzież sportowa Majdzika 16 32-050 Kraków Polska

tel.: +48122907080 fax.: +48122907081 www.avalonsportswear.com.pl avalon@avalonsportswear.com.pl

Aneta Banaś Karolina Lenard Ewelina Ziętek Krzysztof Wrona

AVS-CREATIVE

textile zone

BRANDY: AVS-CREATIVE PRODUKTY: t-shirty, fartuchy, koszulki polo, listwy, bluzy Vidradnyy Avenue, 95, A2, Office 110. 03061 Kyiv Ukraina

tel.: +380681999993 avs-creativ.com.ua avs.creativ@gmail.com

Volodymyr Dmytrenko Svetlana Dmytrenko Anna Lazarenko

COLGRAPHIX GMBH BRANDY: COLDENHOVE, J-TECK KIIAN INK, VERSEIDAG, C-PRO, ERGOSOFT, BARBIERI, MS ITALY PRODUKTY: papier sublimacyjny, papier protekcyjny, atramenty, drukarki, kalandry Gobietstraße 4 34123 Kassel-Waldau Niemcy

tel.: +495614007760 fax.: +4956140077610 www.colgraphix.com info@colgraphix.com

Radosław Cholewiński Jan-Henrik Nehm Marcel Hulsman

COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. BRANDY: COTTON BARONS, JO MALONE, YANKEE CANDLES, BANANA REPUBLIC, ROLLS ROYCE PRODUKTY: torby bawełniane, woreczki bawełniane, kosmetyczki, fartuchy, torby na butelki

202

Al. Piłsudskiego 135, Wima Blok C4, 1 Piętro 92-318 Łódź Polska

tel.: +447501020207 www.cottonbarons.co.uk contact@cottonbarons.co.uk

Agnieszka Graupen Adrian Graupen Patrycja Pieknik Paula Wacławik


TEXTILE ZONE CUPSELL SP. Z O.O. PRODUKTY: t-shirty z nadrukiem, bluzy z nadrukiem, kubki z nadrukiem, full printy na bawełnie Stawki 2A 00-193 Warszawa Polska

tel.: +48784644602 cupsell.pl dagmara.kruk@cupsell.pl

Dagmara Kruk

DAIBER BRANDY: JAMES & NICHOLSON, MYRTLE BEACH PRODUKTY: t-shirt, polo, bluza, polar, softshell Vor Dem Weißen Stein 25-31 72461 Albstadt Niemcy

tel.: +48126454350 fax.: +48126846610 www.daiber.de biuro@s2distribution.com.pl

Piotr Tkaczyk Robert Augustynowicz Jarosław Kochman Piotr Górski

DAKO VRT.GUNOLD BRANDY: MATERIAŁY DO HAFTU GUNOLD, IGŁY DO HAFCIAREK ORGAN, CHWYTACZE, BĘBENKI HIROSE, NOŻYCZKI EMBROTEC PRODUKTY: materiały do haftu.nożyczki, sulky, poly, mety, flizeliny, termofolia, hydrofolia, kleje, chwytacze, nici, igły Wieniawskiego 60 93-564 Łódź Polska

tel.: +48426371106 www.gunold.pl kontakt@dakohaft.pl

Marcin Kowalewski Grzegorz Kowalewski

DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE BRANDY: ELOPE, S`ENFUIR ENSEMBLE PRODUKTY: apaszki jedwabne, pe, poszetki jedwabne, pe, szale jedwabne, pe, chusty jedwabne, pe, krawaty jedwabne, pe tel.: +48606944014 www.druukjedwabiu.pl kontakt@drukjedwabiu.pl

Jan Sowizdrzał Dominik Sowizdrzał

textile zone

Wiklinowa11 47-200 Kędzierzyn Koźle Polska

EFANSHOP.COM PRODUKTY: szaliki dziane, szaliki drukowane hd, czapki zimowe, koszulki drukowane hd, poduszki drukowane hd Przyszkole 28 93-552 Łódź Polska

tel.: +48426406523 www.efanshop.com biuro@efanshop.com

Łukasz Lewandowski Tomasz Kułakowski

ESKAZET BRANDY: STEDMAN, TH CLOTHES PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, polary, kurtki, bluzy Ratuszowa 11 02-046 Warszawa Polska

tel.: +48228189295 fax.: +48228186257 www.texman.pl eskazet@eskazet.pl

Andrzej Flak

203


TEXTILE ZONE FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: B&C, STORMTECH, BEECHFIELD, SG, TEE JAYS PRODUKTY: podkoszulki, bluzy, kurtki, softshelle, torby Sportowa 12 32-083 Balice Polska

tel.: +48126322120 www.falk-ross.eu info@falk-ross.com

Anna Marek Anna Śliwińska Zoltan Einwachter Eva Sekulova

GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY PRODUKTY: wszywki tkane, wszywki drukowane, kartoniki przywieszki, etykiety pcv, plomby odzieżowe Łagiewnicka 52B 30-416 Kraków Polska

tel.: +48122965290 fax.: +48122660779 www.wszywki.pl kontakt@wszywki.pl

GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY BRANDY: GOLSPORT.PL, GOLSPORT.EU, GOLORDER.PL, SUBLIMATION SPORTSWEAR PRODUKTY: odzież full print, czapki buff sublimacja, bluzy sublimacja, koszulki sublimacja, polo sublimacja Sobieskiego 50A 05-530 Góra Kalwaria Polska

tel.: +48666644222 www.golsport.pl biuro@golsport.pl

Adrian Wojtas Marcin Kołacz Paweł Roszak

tel.: +902582423333 fax.: +902583721362 www.gorenler.com info@gorenler.com

marketing@gorenler.com verkauf@gorenler.com info@gorenler.com

GORENLER TEXTILE AS

textile zone

PRODUKTY: apparels, fan items, bags, towels, socks Osb 1 Kisim R Tavaslioglu Cad No 5 20330 Denizli Turcja

HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD PRODUKTY: haining crd international co., ltd. is located in maqiao wa, rp knitting technology industrial park of haining 61Th,xinmin Road,warp Knitting Industry Zone,haining 314419 Zhejiang Chiny

tel.: +8657387988127 fax.: +8657387988670 www.cnknitting.com info@cnknitting.com

HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS BRANDY: HEADWEAR PRODUKTY: czapka z daszkiem, kapelusz, haft, czapka zimowa, daszek

204

Słoneczna 4 06-100 Pułtusk Polska

tel.: +48236572254 fax.: +48297423869 www.headwear.com.pl hpl@headwear.com.pl

Michał Matwiejczyk Sven Schmidt Esther Van Loo


TEXTILE ZONE HIMMELTEK® BRANDY: HIMMELTEK, INVEST-LINE PRODUKTY: tkaniny dla reklamy, tkaniny do druku, poliester, bawełna, mieszanki, tkaniny horeca, tkaniny wodoodporne Partyzancka 78/92 95-200 Pabianice Polska

tel.: +48422338388 www.himmeltek.pl bok@himmeltek.pl

ID® IDENTITY - REXHOLM A/S BRANDY: ID®, SEVEN SEAS, PRO WEAR, GEYSER PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, kurtki, koszule, bluzy Lægårdvej 138 DK-7500 Holstebro Dania

tel.: +48426511014 www.id.dk mma@id.dk

Marta Magrowicz Maciej Milczarek

IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) BRANDY: FRUIT OF THE LOOM, RUSSELL, RESULT, SPIRO PRODUKTY: koszulki, koszulki polo, bluzy, koszule, znakowanie Pieniężnego 14 10-003 Olsztyn Polska

tel.: +48607613566 www.iespolska.pl ies@iespolska.pl

IGUANA GROUP BRANDY: IGUANA, HI-TEC, ELBRUS, IQ, BRUGI PRODUKTY: odzież reklamowa z nadrukami, kurtki, polary i softshelle, plecaki i torby, akcesoria sportowe tel.: +48511977193 www.iguana.group b2b@iguana.group

Marlena Jakubiec Monika Wójtowicz Joanna Bułka Magdalena Wojtasiak

textile zone

Aleja Gen. Władysława Andersa 615 43-300 Bielsko-Biała Polska

JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW BRANDY: JHK PRODUKTY: jhk - t-shirt, polo, bluzy, polary, koszule, softshelle, czapki, torby, odzież sportowa, t-shirty Krakowska 87A 32-050 Skawina Polska

tel.: +48126562649 www.jhk.pl biuro@jhk.pl

JHK POLSKA - PROMOEFEKT BRANDY: JHK POLSKA, PROMOEFEKT, JHK PRODUKTY: t shirt jhk, koszulki polo, bluzy dresowe, bluzy polarowe, koszulki sportowe Bohaterów Warszawy 126 28-100 Busko Zdrój Polska

tel.: +48413786605 fax.: +48413786605 www.promoefekt.pl biuro@jhkpolska.pl

Ewelina Sowińska

205


TEXTILE ZONE KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH PRODUKTY: dodatki do odzieży, okucia, gadżety, zapięcia Lubliniecka 74A 42-284 Herby Polska

tel.: +48343658594 fax.: +48343658594 www.kbk.net.pl krzysztof@kbk.org.pl

KOKOSZULKA.PL BRANDY: KOKOSZULKA, COCOSHIRT PRODUKTY: trampki personalizowane, koszulki personalizowane, odzież personalizowana, torby personalizowane Mickiewicza 19 66-450 Bogdaniec Polska

tel.: +48572348829 www.kokoszulka.pl mail@kokoszulka.pl

Karol Boba Aleksandra Groszek

KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION BRANDY: KOSZULKOWO.COM, HURT.KOSZULKOWO.COM, UNIVERSEPRODUCTION.PL PRODUKTY: odzież dla firm, haft komputerowy, druk cyfrowy dtg, sitodruk, sublimacja Przędzalniana 8 15-688 Białystok Polska

tel.: +48858880001 www.hurt.koszulkowo.com pawel.mieczkowski@koszulkowo.com

L-SHOP-TEAM POLSKA SP. Z O.O.

textile zone

BRANDY: AŻ 120! FRUIT OF THE LOOM, SOL’S, MANTIS, PREMIER, B&C, ATLANTIS, REGATTA, JUST HOODS, TEE JAYS ... PRODUKTY: aż 6.300 ! odzież, akcesoria reklamowe, sportowe, robocze, odblaskowe, biznesowe, sublimacyjne... Zakopiańska162A 30-435 Kraków Polska

tel.: +48124467810 www.l-shop-team.pl info@l-shop-team.pl

MALAVI SP. Z O.O. SP.K BRANDY: BUFF® PRODUKTY: czapki, kominy wielofunkcyjne, opaski, kominiarki, daszki Al. Prymasa Tysiąclecia 46 Lok. 324 01-242 Warszawa Polska

tel.: +48228360231 www.malavi.pl biuro@malavi.pl

MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA PRODUKTY: czapki, rękawiczki dziane, szaliki dziane, akcesoria dziane, producent

206

Osowiecka 45 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48227557966 fax.: +48227557966 margot-bis.pl margotbis@margot-bis.pl

Radosław Kasprzak Katarzyna Siwy


TEXTILE ZONE MARKO MAREK KAŁOWSKI PRODUKTY: sznurowadła, taśmy odzieżowe, uchwyty sznurkowe, gumy w oplocie, sznury do workoplecaków Laskowa 18A 05-400 Otwock Polska

tel.: +48227791238 www.mk-marko.pl biuro@mk-marko.pl

690479166 690479166

MASTER ITALIA - ATLANTIS CAPS BRANDY: ATLANTIS PRODUKTY: czapki, czapki baseballowe, czapki zimowe, kapelusze Via G. La Pira, 19 30027 San Dona’ Di Piave Włochy

tel.: +48126421642 fax.: +48126846610 www.atlantis-caps.com biuro@semaprint.com.pl

Piotr Tkaczyk Jarosław Kochman Federico Pasini Piotr Górski

MEDIACONCEPT ROMANIA BRANDY: ROLY, M COLLECTION, HIDEAGIFTS, MORE THAN GIFTS PRODUKTY: flagi, szaliki Str Bechetului, Km 8.2, Malu Mare, 207365 Dolj Rumunia

tel.: +40724205722 fax.: +40251446067 www.media-concept.ro mconceptcraiova@gmail.com

Rusu Cosmin Diaconu Dan

tel.: +38548733111 fax.: +385911883212 www.nano-diy.com info@nano-diy.com

Josip Erdelec Danijel Galinec Nenad Djolovic Aleksandar Bugarcic

NANODIY D.O.O. BRANDY: NANODIY PRODUKTY: standy, neo, vintage, złoto, srebro

textile zone

Dravska 17 48000 Koprivnica Chorwacja

NORDHORN- CUP OF SOX BRANDY: CUP OF SOX, KIT-RAY, WITH YOUR LOGO!, NORDHORN PRODUKTY: skarpetki reklamowe w kubkach, gadżety na eventy, skarpety sportowe, akcesoria na butelki, getry piłkarskie Brużyczka Mała 49 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48502020803 www.cupofsox.com mira@cupofsox.com

Mirosława Stasiak Robert Ormański Marek Balczerczyk Wiktor Stasiuk

OKTIS JANUSZ SITKO PRODUKTY: polski producent -, torby, plecaki, kosmetyczki, saszetki-nerki, worki, torby sportowe, konferencyjne, aktówki Nowowiejskiego 33 83-000 Pruszcz Gdański Polska

tel.: +48602344592 oktis.com.pl oktis@oktis.com.pl

Janusz Sitko

207


TEXTILE ZONE OPENLABEL.PL PRODUKTY: metki sublimacyjne, metki żakardowe, metki transferowe, etykiety kartonowe, elastomery Rabczańska 1 60-476 Poznań Polska

tel.: +48609104080 www.openlabel.pl kontakt@openlabel.pl

Justyna Gruszczewska Piotr Okonkowski Marta Kwiatkowska Zuzanna Nowak

P.P.H. MATEUSZ BRANDY: P.P.H. MATEUSZ, MINIMUMA PRODUKTY: uchwyty do toreb, gumy okrągłe i płaskie, sznurki odzieżowe i ozdobne, sznurowadła, tasiemki Marka Hłasko 1 05-410 Józefów Polska

tel.: +48227892896 fax.: +48227895335 www.mateusz.com.pl pph@mateusz.com.pl

PHPU UNIA SP. Z O.O. BRANDY: COTTON CLOUD PRODUKTY: koce bawełniane, koce akrylowe Ogrodowa 31/13 15-027 Białystok Polska

tel.: +48517455839 unia.bialystok.pl p.stankiewicz@koce.eu

Piotr Stankiewicz

PNG 1962 LTD

textile zone

BRANDY: PNG PRODUKTY: ręczniki, fartuchy, bielizna pościelowa 1 Dimitar Toshkov 1513 Lokorsko Bułgaria

tel.: +35928708338 fax.: +35928708338 www.png.bg office@png.bg

Biliana Petkova Milen Petkov

POLONTEX SA BRANDY: POLONTEX TEKSTYLIA PRODUKTY: nośniki pod druk, tkaniny pod druk, dzianiny płaskie pod druk, banery, flagi Rejtana 21A 42-202 Częstochowa Polska

tel.: +48343692236 www.polontex.com.pl graf@polontex.com.pl

Aneta Graf Joanna Chłąd

PROMOSTARS BRANDY: PROMOSTARS, GEFFER, CRIMSON CUT, MARK THE HELPER PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, polary, kurtki, czapki

208

Magnacka 4 80-180 Gdańsk - Kowale Polska

tel.: +48571448345 www.promostars.com dok@promostars.com

Paulina Hamerska Katarzyna Reus


TEXTILE ZONE RADECKA PRODUKTY: torby bawełniane, woreczki, bandamki, fartuchy, rękawice kuchenne Bystra 610 34-235 Bystra Podhalańska Polska

tel.: +48182681304 fax.: +48123764959 www.radecka.pl biuro@radecka.pl

RASCAL SP. Z O. O. BRANDY: RASCAL INDUSTRY PRODUKTY: bluzy, koszulki, kurtki, polary, skarpety Jerozlimskie 55/12 00-697 Warszawa Polska

tel.: +48668770170 www.rascalindustry.eu hello@rascalindustry.eu

Jakub Stojek Aneta Niemyjska Iwona Wyszogrodzka

RECRUST INTERNATIONAL PRODUKTY: jute and cotton bags, eco friendly bespoke bags, green bags, juco bags, bags for life 49/l Dr. Abani Dutta Road, 711106 Howrah Indie

tel.: +919836588997 www.recrust.com prashant@recrust.com

Prashant Shaw

REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: REGATTA PROFESSIONAL, REGATTA HONESTLY MADE, REGATTA SPORT, REGATTA CONTRAST COLLECTION, TACTICAL THREADS PRODUKTY: kurtki nieprzemakalne, spodnie robocze, softshelle, polary, hi vis - odzież robocza tel.: +48508044315 www.regattaprofessional.com mzdzieszynski@regatta.com

Mariusz Zdzieszyński

textile zone

Częstochowska 5 32-085 Modlnica Polska

RESULT CLOTHING BRANDY: RESULT OUTERWEAR, RESULT HEADWEAR, WORK-GUARD WORKWEAR, SAFE-GUARD HI-VIS WORKWEAR, SPIRO ACTIVEWEAR PRODUKTY: jackets and bodywarmers, headwear, workwear, hi-visibility clothing, teamwear and fitness wear Clement House, Commerce Way CO2 8HY Colchester Wielka Brytania

tel.: +441206865605 fax.: +441206791186 www.resultclothing.com enquiries@resultclothing.com

Sara Sanders-Smith

ROLY / GOR FACTORY, S.A. BRANDY: ROLY PRODUKTY: t-shirty, koszulki polo, kurtki i softshelle, koszulki sportowe, torby Ctra. Santomera / Abanilla Km 8,8 30620 Fortuna Hiszpania

tel.: +223979084 fax.: +34968378753 www.roly.pl export@gorfactory.es

Radosław Świątek

209


TEXTILE ZONE SEMI TECHNIKA SP.J. BRANDY: ZSK STICKMASCHINEN GMBH PRODUKTY: maszyny hafciarskie, hafciarki, zsk, hafciarki przemysłowe, maszyny do haftu Wrocławska 94 41-902 Bytom Polska

tel.: +48327876465 www.semitechnika.com semitechnika@semitechnika.pl

Ewa Dzimińska Grzegorz Francuz

SKARPETA GMBH BRANDY: SKARPETA, 0818, TSCHAPA PRODUKTY: socks, scarfs, hats, packaging Neue Gasse 30 89077 Ulm Niemcy

tel.: +4973139808750 www.skarpeta.eu hello@skarpeta.eu

Erwina Styra Elzbieta Czech

SOL’S BRANDY: SOL’S, RTP APPAREL PRODUKTY: bluzy, koszulki polo 92 Rue Reaumur 75002 Paris Francja

tel.: +33142211684 fax.: +33142219349 www.sols-europe.com jan.g@soloinvest.com

Jan Gnas

STEDMAN GMBH BRANDY: STEDMAN, NANO PRODUKTY: t-shirty, odzież sportowa, bluzy, polary, materiały z recyklingu

textile zone

Charlottenburger Allee 27-29 52068 Aachen Niemcy

tel.: +49241705020 fax.: +492417050210 www.stedman.eu support@stedman.eu

TAWO BRANDY: TAWO PRODUKTY: haft, emblematy, wszywki żakardowe, metki, tarcze Pawła Włodkowica 6 03-262 Warszawa Polska

tel.: +48222568080 fax.: +48222568083 www.tawo.pl tawo@tawo.pl

wszyscy pracownicy Mateusz Mularczyk Robert Pawlak Mikołaj Płatonow

THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O BRANDY: TEXTRA, FLEXTRANS, DIGILINE, FASTAG SPORT, SUBLIFIX PRODUKTY: transfery, emblematy, prasy transferowe, drukarki termotransferowe, etykiety

210

Wendy 4 52-407 Wrocław Polska

tel.: +48713414331 fax.: +48713414331 www.thermopatch.pl sales@thermopatch.pl

Piotr Sowa, Piotr Urbański, Michał Fereńczuk Katarzyna Karnas-Michalik, Witold Skrzyński


TEXTILE ZONE THREE STAR HOSIERY PVT LTD. BRANDY: KERYL, ISOSI PRODUKTY: t-shirty, polo, polarowa bluzy z kapturem, bluzy, odzież robocza 58-M Industrial Estate Kotlakhpat Lahore 547000 Lahore Pakistan

tel.: +923218476537 www.threestarspk.com faisalzaheer@threestarspk.com

sweat shirt tee shirt,polo hoodie work wear

TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA BRANDY: KEEZA ACTIVEWEAR, TOMADEX PRODUKTY: szaliki kibicowskie, skarpety reklamowe, czapki zimowe, odzież sportowa, odzież reklamowa Warszawska 69A 95-070 Aleksandrów Łódzki Polska

tel.: +48422766254 fax.: +48422766253 www.tomadex.pl info@tomadex.pl

Cezary Urbaniak Jarosław Korycki Adam Czajka

VALENTO BRANDY: VALENTO PRODUKTY: odziez promocyjna, odziez sportowa, odziez robocza, odziez wolnoczasowa, odziez do wysokiej widocznosci Poligono Plaza, C/ Burtina 12 50197 Zaragoza Hiszpania

tel.: +34976126599 fax.: +34976126057 www.valento.eu poland@rgpublicidad.com

Dagmar Zakostelska

VISCAR BRANDY: NOVAFLEX, STAHLS, OKI, MODERNTRANSCOPY, ULTIMA FILM™ PRODUKTY: folie termotransferowe, prasy transferowe, plotery tnące, papiery transferowe, gotowe nadruki transferowe tel.: +48221115006 fax.: +48221115006 www.viscar.pl biuro@viscar.pl

Łukasz Kołodziej Daniel Wojtaśkiewicz Wojciech Lewandowski

textile zone

Konduktorska 4 02-775 Warszawa Polska

W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. BRANDY: KEYA, NEUTRALTEX, JAMES&NICHOLSON, MYRTLE BEACH, JOE COOL’S, IMPORT RÓŻNE MARKI POD ZAMÓWIENIA PRODUKTY: t-shirty, polo, bluzy, czapki, polary, kurtki, odzież robocza, odzież sportowa, koszule, torby Buforowa 104 52-131 Wrocław Polska

tel.: +4871346440077 fax.: +48606916316 www.keyaeurope.pl; www.westpolska.com keya@keyaeurope.pl; west@westpolska.com

Krystiana Szlufik, Patryk Przystalski Małgorzata Skowrońska Justyna Kuszej

WAMAR PRODUKTY: haft komputerowy, gipiury, taśmy gipiurowe, haft metrażu (szyfon, tiul), koronki Jaracza 106 90-244 Łódź Polska

tel.: +48426786121 www.haft-koronki.pl wamarlodz@tlen.pl

Waldemar Krasiński

211


TEXTILE ZONE WARSZTAT KOSZULKOWY BRANDY: WARSZTAT KOSZULKOWY, NOGABOLY PRODUKTY: koszulki sportowe, akcesoria sportowe, odzież biegowa, bluzy sportowe Sienkiewicza, 13 41-800 Zabrze Polska

tel.: +48519132749 www.warsztatkoszulkowy.pl tomek@warsztatkoszulkowy.pl

Tomasz Palej Anna Jastrzębska Michał Marcol Leszek Palej

WAVE GROUP BRANDY: WAVE GROUP, PRODUKCJA WŁASNA, PREMIUM PRODUCTION PRODUKTY: odzież dla pracowników, casual, sportowa, indywidualne projekty, torby, pokrowce nietypowe Wałbrzyska 15/918 02-739 Warszawa Polska

tel.: +48605674918 fax.: +48224120929 www.wavegroup.pl szwalnia@wavegroup.pl

Piotr Krasiński

YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI PRODUKTY: ręczniki, szlafroki, poduszki, koce Pinarkent Mah. Csa Bul. No:14 Pamukkale 20145 Denizli Turcja

tel.: +902582865767 fax.: +902582865766 www.yorka.com.tr info@yorka.com.tr

ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW

textile zone

BRANDY: ZWOLTEX PRODUKTY: ręczniki, ręczniki z logo, ściereczki kuchenne z logo, komplety prezentowe z logo, szlafroki z logo Spacerowa 13 98-220 Zduńska Wola Polska

tel.: +48438232331 fax.: +48438239095 www.zwoltex.pl zwoltex@zwoltex.pl

Michał Kukieła Alina Bąk

USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING

24H-PUB LIMITED BRANDY: SG 2COP PRODUKTY: sg 2cop

212

N° 58 Rue 215 Cite El Mers Dcheira 80350- El Jihadia Maroko

tel.: +212678349862 www.gsmedia.ma 24h.pub.sarl@gmail.com


3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Główna 8 33-100 Tarnów Polska

tel.: +48516220442 fax.: +48146513701 www.thewrapcenter.pl info@thewrapcenter.pl

Rafał Żmuda Ewelina Buczek

USŁUGI DLA REKLAMY

BRANDY: THE WRAP CENTER, 3M PRODUKTY: szkolenia z oklejania, certyfikowany trener 3m, rafał żmuda, kursy oklajania, certyfikaty

213


214


GIFT MORE

Gen. Józefa Bema 5 lok.7. II P 05-480 Karczew / K. Otwocka Polska

tel.: +48665002488 www.giftmore.pl kontakt@giftmore.pl

Marta Firląg Natalia Jaworek Marta Firląg Monika Urban-Demiańczuk

USŁUGI DLA REKLAMY

PRODUKTY: torby bawełniane, worko-plecaki, woreczki, fartuchy, kosmetyczki

POLICON SP. Z O.O.

Złotniki, Prosta 25/27 62-002 Suchy Las Polska

tel.: +48616507090 fax.: +48616507099 www.policon.pl zapytanie@policon.pl

USŁUGI DLA REKLAMY

BRANDY: POLICON PRODUKTY: litery chromowe, naklejki wypukłe 3d, napisy wypukłe 3d, napisy foliowe, emblematy samoprzylepne

215


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK PRODUKTY: papier ręcznie czerpany, papier czerpany z nasionami, druki na papierach czerpanych, tuby stalowe, pokazy Pogodna 9 44-156 Rachowice Polska

tel.: +48322345678 www.art-papier.pl art-papier@art-papier.pl

AWIH TORBY I OPAKOWANIA BRANDY: KRAFTLUX PRODUKTY: torby papierowe, torby ekskluzywne laminowane, torby materiałowe, opakowania, pudełka ozdobne Ryżowa 96A 05-816 Warszawa Michałowice Polska

tel.: +48514041255 fax.: +48514041255 awih.com.pl biuro@awih.com.pl

AXEL-MALINA S.C. PRODUKTY: gry planszowe, opakowania, puzzle Kornatka 140 A 32-410 Dobczyce Polska

tel.: +48122711119 www.axel.pl axel@axel.pl

Sabina Malina Marcin Tomczyk

BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI

usługi dla reklamy

BRANDY: BESEDA.PL PRODUKTY: smycze, opaski silikonowe, taśmy upominkowe, szaliki, worko plecaki Wąska 31 62-052 Komorniki Polska

tel.: +48608523108 fax.: +48618685094 www.beseda.pl kontakt@beseda.pl

Małgorzata Buczkowska Bartłomiej Płóciennik Martyna Zaborska Aleksandra Prałat

tel.: +48535556350 franczyza@btllogistik.pl franczyza@btllogistik.pl

Dominika Waryszewska Malwina Wiśniewska

BTL LOGISTIK SP. Z O.O BRANDY: PUNKT PACZKOWY PRODUKTY: pakowanie paczek, wysyłanie paczek Kaliska 34 87-800 Włocławek Polska

BTL LOGISTIK SP. Z O.O BRANDY: BTL LOGISTIK, KURIER BTL LOGISTIK, BTL FRANCZYZA PRODUKTY: punkty paczkowe, portal wysyłkowy, pakowanie paczek

216

Wiejska 24 87-800 Włocławek Polska

tel.: +48535556350 www.btllogistik.pl handel@btllogistik.pl

Jolanta Sikorska Dominika Waryszewska


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING ECODIRECT BRANDY: ECODIRECT, USEBAG PRODUKTY: eko torby, torby z nadrukiem, eko torby na wymiar, torby na wino, torebki samochodowe Przemysłowa 4 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

tel.: +48533779133 fax.: +48533779133 www.ecodirect.pl info@ecodirect.pl

Viktor Balabanov Halyna Shershun Dorota Białorucka

EURO MAGNESY SP. J. BRANDY: NEOCUBE PRODUKTY: magnesy neodymowe, magnesy ferrytowe, uchwyty magnetyczne, neocube, gumowe uchwyty magnetyczne Igańska 30 04-083 Warszawa Polska

tel.: +48222584461 fax.: +48222582157 www.euromagnesy.com magnesy@euromagnesy.com

Gocza Gigauri Dawid Gigauri

EVERTS POL BRANDY: EVERTS-POL PRODUKTY: balony, nadruki, reklama na balonach, akcesoria balonowe, balony reklamowe Kolumba 21 02-288 Warszawa Polska

tel.: +48228683697 fax.: +48228683687 www.everts-pol.pl biuro@everts-pol.pl

Kasprzak Małgorzata Walewski Michał Urbańska Agata Włodarczyk Monika

EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ PRODUKTY: roll upy, stoiska promocyjne, stojaki na ulotki, ramy podświetlane led, reklamowe ścianki pop up i tekstylne tel.: +48227440152 exact.net.pl tom@exact.net.pl

Tomasz Trącewicz

FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI

usługi dla reklamy

Brukowa 6 05-092 Łomianki Polska

BRANDY: KOLOR-PLUSZ PRODUKTY: maskotki reklamowe, kostiumy reklamowe, figury promocyjne, pluszowe breloki reklamowe, dmuchane kostiumy Krawiecka 6 75-671 Koszalin Polska

tel.: +48943402205 fax.: +48943402205 www.kolor-plusz.pl biuro@kolor-plusz.pl

GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA PRODUKTY: konstrukcje stalowe, billboard megabord, plandeki samochodowe, potykacze aluminiowe, systemy wystawiennicze Polna 76 A 18-400 Łomża Polska

tel.: +48660578978 www.gmcpolska.pl biuro@gmcpolska.pl

Marcin Gajda Marta Krzykowska

217


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING GRANNA SP. Z O.O. BRANDY: BOARD GAMES, RIGID BOXES PRODUKTY: gry planszowe, pudełka oklejane Księcia Ziemowita 47 03-788 Warszawa Polska

tel.: +48226772132 fax.: +48226772125 www.granna.pl ewafalkowska@granna.pl

Konrad Falkowski Monika Wesołowska Adrianna Sokół Maria Kruhlak

tel.: +48618612438 fax.: +48618612438 www.hornprint.pl sekretariat@hornprint.pl

Sławomir Ciosłowski

HORN PRINT PRODUKTY: książki, katalogi, offset Koronkarska 7/11 61-005 Poznań Polska

INDUAL SP. Z O.O. BRANDY: INDUAL PRODUKTY: urządzenia laserowe do, znakowania, grawerowania Staszica 5 26-220 Stąporków Polska

tel.: +48413740267 fax.: +48413740266 lasery-indual.pl biuro@indual.pl

KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA

usługi dla reklamy

PRODUKTY: kamizelki odblaskowe, odblaski, nadruki transferowe, transfery akrylowe, termotransfery Świecka 8 85-040 Bydgoszcz Polska

tel.: +48523621206 www.kamizelkiodblaskowe.com.pl kamila@kamizelkiodblaskowe.com.pl

Kamila Borowska Monika Skowrońska

tel.: +48122921000 fax.: +48122921010 www.lema3d.pl karteczka@lema3d.pl

Grzegorz Karteczka Mateusz Garbacik Anna Folek Iwona Miodońska

LEMA 3D PRODUKTY: breloki, maty barowe, magnesy Lipowa 4D 30-701 Kraków Polska

LOGISTIQ PRODUKTY: kurier warszawa i okolice, proofy z akceptacją, konfekcja, wynajem samochodów, wszystko w twoim imieniu

218

Żeromskiego 1/53 01-887 Warszawa Polska

tel.: +513513353 logistiq.pl biuro@logistiq.pl

Katarzyna Musiał


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING 3DRUBBER PRODUKTY: naszywki, breloki, magnesy, maty barowe, podkładki pod kubki Brzezińska 40 34-120 Targanice Polska

tel.: +48534936599 3drubber.com info@3drubber.pl

Dawid Karcz

3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ BRANDY: THE WRAP CENTER, 3M PRODUKTY: certyfikowany trener 3m, rafał żmuda, szkolenia z oklejania, folie 3m, certyfikaty 3m Główna 8 33-100 Tarnów Polska

tel.: +48516220442 fax.: +48146513701 www.thewrapcenter.pl info@thewrapcenter.pl

Rafał Żmuda Ewelina Buczek

AGS SZYLDY EMALIOWANE BRANDY: AGS, EMALIERNIA PRODUKTY: szyldy reklamowe, repliki, godła, tablice urzędowe, tablice hipoteczne, reklamy vintage Projektowana 13, Łazy 05-552 Wólka Kosowska Polska

tel.: +48227577565 www.szyldy.com.pl ags@szyldy.com.pl

Agnieszka Ihnatowicz Adela Ihnatowicz-Kopik

ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O. PRODUKTY: papier prezentowy, produkty convenience, maty nasienne

usługi dla reklamy

Woźniki 1D 62-260 Łubowo Polska

tel.: +48614251450 alphaplantprint.de/pl/ a.roszczka@alphapaperpack.pl

APAT BRANDY: APAT, FRUIT OF THE LOOM, RUSSEL, PROMOSTARS, JHK PRODUKTY: odzież z logotypem, naszywki haftowane, breloki haftowane, ręczniki z haftem, gadżety reklamowe z haftem Choroszczańska 29 15-732 Białystok Polska

tel.: +48504019329 www.haftbialystok.pl haft@haftbialystok.pl

ARCUSLINK TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE S.C. PRODUKTY: tłumaczenia z i na wszystkie, języki europejskie, oraz większość, pozaeuropejskich Ptasia 5 Lok. 36 93-571 Łódź Polska

tel.: +48725667676 fax.: +48667610045 www.arcuslink.pl marketing@arcuslink.pl

Dorota Bujak Anna Trzeskowska

219


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA BRANDY: BPL A200, BXL V3, FREZARKA CNC, LASER CO2 PRODUKTY: automatyczne giętarki do liter blokowych, frezarki cnc, lasery Świerkowa 9 40-670 Katowice Polska

tel.: +48322520113 fax.: +48322520113 www.centrum-reklamy.com.pl biuro@centrum-reklamy.com.pl

Robert Kwiatkowski Szymon Stankiewicz

CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS BRANDY: CERAMIKA TUŁOWICE, BGTECH THE GIFTS DESIGNERS, PROMO CERAMICS PRODUKTY: ceramika, filiżanki, ceramika reklamowa, kubki, upominki Przemysłowa 3 49-130 Tułowice Polska

tel.: +48774600700 fax.: +48774600700 www.promo.ceramikatulowice.pl promo@ceramikatulowice.pl

Paulina Grzyb

CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK BRANDY: ALUPLEXI.PL, CMMSYSTEM.PL, TABLICZKINADRZWI.PL, ALUSYSTEM PRODUKTY: tabliczki przydrzwiowe, tablice modułowe, materiały do produkcji reklam, profile aluminiowe, plexi, dibond Kościuszki 8A 44-230 Bełk Polska

tel.: +48327231313 tabliczkinadrzwi.pl bok@tabliczkinadrzwi.pl

Łukasz Grzesiak Victoria Grzesiak Aleksandra Grzesiak

DOM DREWNA ADAM GLINKA

usługi dla reklamy

PRODUKTY: akcesoria z drewna, frezowanie cnc w drewnie, trofea z drewna, podkładki drewniane, pudełka z drewna Sierosław 59B 97-310 Moszczenica Polska

tel.: +48605742055 domdrewna.pl biuro@domdrewna.pl

DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. BRANDY: KUVINGS, BLENDTEC, LOTUSGRILL PRODUKTY: wyciskarka wolnoobrotowa kuvings, blender total blendtec, grill bezdymny lotusgrill Białostocka 50 16-010 Wasilków Polska

tel.: +48857446677 www.kuvings.pl kontakt@domowesanatorium.pl

DRINKLOGO.EU BRANDY: DRINKLOGO.EU, NAPOJEREKLAMOWE.PL, NAPOJEREKLAMNI.CZ, DRINKLOGO.DE DRINKLOGO.FR, DRINKLOGO.DE PRODUKTY: drink logo napoje reklamowe, energy drinki, woda mineralna, izotoniczne i witaminowe, soki i lemoniada

220

Wilcza 86-022 Strzelce Górne K/bydgoszczy Polska

tel.: +48609499848 www.drinklogo.eu info@drinklogo.eu

Robert Lewandowski


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING MEDIA SP. Z O.O. PRODUKTY: chusteczki do okularów, smycze bransoletki, pasy bagażowe, bandany, worki wielorazowe, ręczniki reklamowe, Króla Zygmunta Augusta, 24 15-161 Bialystok Polska

tel.: +48572779950 www.media.net.pl monika@media.net.pl

MMG FLAGI BRANDY: SENSIENT, MIMAKI, GEORG+OTTO FRIEDRICH, BERGER TEXTILE PRODUKTY: beachflagi, flagi, proporczyki, chorągiewki, wykałaczki reklamowe, girlandy, obrusy, maszty flagowe, leżaki Rudna 14 41-200 Sosnowiec Polska

tel.: +48327853939 www.eflagi.pl info@eflagi.pl

Wesołowski Rafał Katarzyna Spich Barbara Grabowska

MODULSTUDIO 6 S.R.L. PRODUKTY: kule śnieżne Via Degli Abeti, 358/ 360 61122 Pesaro Włochy

tel.: +390721400961 fax.: +390721400963 www.modulstudio.com/en/ marco.reggiani@modulstudio.it

Marco Reggiani

NOWE HORYZONTY PRODUKTY: montaże reklam, katalogi, szyldy, foldery, książki tel.: +48500236243 www.nowehoryzonty.net radek@nowehoryzonty.net

Radosław Margielski Wiktor Szyszko

PILAT & ROSS SP. Z O.O.

usługi dla reklamy

Piłsudskiego 10, Blok 1, Lokal 11 05-420 Józefów Polska

PRODUKTY: barwienie, złocenie, srebrzenie brzegów, nadruk cmyk na brzegach, zaokrąglanie narozników Słowackiego 22A/2 73110 Stargard Polska

tel.: +48509097398 fax.: +915627130 www.pilatross.com info@pilatross.com

Andrzej Pilat

PORCELANA KRISTOFF BRANDY: PORCELANA KRISTOFF PRODUKTY: kubki porcelanowe, filiżanki porcelanowe, porcelana do biura, porcelana design, porcelana na prezent Limanowskiego 10 58-300 Wałbrzych Polska

tel.: +48748430617 fax.: +48748430750 www.porcelana-kristoff.pl sekretariat@porcelana-kristoff.pl

Agata Kotlarska Agnieszka Jankowiak

221


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING PROMOTIONWAY SP. Z O.O. BRANDY: IMPACTO GIFTS, HUGO BOSS, CERUTTI 1881, CACHAREL, UNGARO PRODUKTY: kubki, torby bawełniane, ekologiczne, artykuły piśmienne, notatniki Piłsudskiego 74 Lok. 320 55-020 Wrocław Polska

tel.: +48608675765 promotionway.pl biuro@promotionway.pl

Aleksander Rydzewski Iryna Poplawska Tania Pialetskaya

SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. PRODUKTY: wycinanie registrów, kalendarze, katalogi, broszury, pakowanie-foliowanie, konfekcjonowanie Gdynska 28 73-110 Stargard Polska

tel.: +48915788201 fax.: +48915788210 www.schopa.pl biuro@schopa.pl

Michael Pilat Christoph Fringes

SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH PRODUKTY: serwis gilotyn, nowe i używane gilotyny, krajarki, złociarki, gilotyny z pełną gwarancją Siemianowicka 98 41-902 Bytom Polska

tel.: +48690070100 www.serwisideal.pl serwis.ideal@gmail.com

STUDIO REKLAMY IMPRESSION

usługi dla reklamy

PRODUKTY: kubki sublimacyjne, gadżety sublimacyjne, fotografia, projekty graficzne, filmy Matejki 41 05-200 Wołomin Polska

tel.: +48507433507 www.impression.net.pl impression.wolomin@gmail.com

Ewa Wagner Michał Wagner

TADEO TRADING SP. Z O.O. BRANDY: PENMATE, FLEXI, DONG-A, MUNGYO, SWAROVSKI PRODUKTY: segregatory i teczki reklamowe, clipboardy, długopisy, ołówki z kryształkiem swarovskiego, komplety upominkowe Mechaników 12B 03-684 Warszawa Polska

tel.: +48227439540 fax.: +48227439541 www.tadeo.com.pl info@tadeo.com.pl

Anna Unger-Wrzosek Janusz Rychter Grzegorz Wrzosek

TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. PRODUKTY: torby bawełniane, torby z nadrukami, produkty ekologiczne, gadżety reklamowe, plecakoworki

222

Łąkowa 7A 90-562 Łódź Polska

tel.: +48512113369 www.dtbeu.com info@texprolab.com

Maria Magdalena Rishabh Esa


USŁUGI DLA REKLAMY / SERVICES FOR ADVERTISING THERMOHAUSER GMBH BRANDY: THERMOHAUSER PRODUKTY: noże, skrobaki, miarki, miski, rękawy cukiernicze Bleichereistr. 28 73066 Uhingen Niemcy

tel.: +497161938435 fax.: +497161938450 www.thermohauser.com info@thermohauser.de

Piotr Błażejewski

UP LED SP. Z O.O. PRODUKTY: ekrany led, monitory, digital signage, audio video, akustyka wnętrz Przemysłowa 4 37-450 Stalowa Wola Polska

tel.: +48156425471 upled.pl damian@upled.pl

VIP COLLECTION & VERUS BRANDY: VIP COLLECTION, VERUS PRODUKTY: walizki, portfele, etui z rfid, torby na laptop, kosmetyczki, aktówki, paski, teczki, torebki, biwuary Czajek 21 40-534 Katowice Polska

tel.: +48690998022 www.vip-collection.pl office@vip-collection.pl

Janusz Nowak

W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. BRANDY: W&W PRODUKTY: lamówki, tasiemki, paseczki, potniki, wypustki Fiołków 12 43-100 Tychy Polska

tel.: +48323233735 fax.: +48323233736 lamowka.com.pl lamowka@lamowka.com.pl

TEXTILE ZONE

PURE DESIGN- producent odzieży i koców reklamowych PRODUKTY: koce plażowe, koce polarowe, ręczniki plażowe, odzież, torby sportowe Al. 29 Listopada 94 31-406 Kraków Polska

tel.: +508228261 www.kocereklamowe.pl, www.pureodziez.pl biuro@pureodziez.pl

Agnieszka Purcha

223


SPIS BRANDÓW

spis brandów

LIST OF BRANDS

224

12M 33 3D LOGO 93 3D SYSTEM 165, 166 3M 119, 165, 186, 212, 213, 219 3M SALZMANN 48, 93 3M SCOTCHLITE 48, 93 4F 88, 195 4MD 73 A34BAGS 87 ABCMIX 110 ABROMA 110 ACI 187 ACRYLIC GLASS PROCESSING 134 ACTEGA 187 ACTIVEVISION 109 ADATA 104 ADBER 137 ADGA 75 ADIDAS 115 ADLER 109, 159 ADPEN 62 AEON LASER 184 AEOON 151 AFINIA LABEL 183 AGFA 165, 186 AGR REFLOMAX 48, 93 AGS 219 AIR GIFTS 65 AIRFRESH 63 AIRFRESHENERS24 87 AIRMACHINE 117 AKADEMIA WIEDZY 136 AKB 112 AKB-POLAND 112 AKB-SCREEN 112 ALADDIN 72 ALB 179 ALBINEX 63 ALERON 189 ALEWOREK 195 ALEXANDER 34, 63 ALEXANDER CREATOR 34, 63 ALEXANDER DRUK 34, 63 ALEXANDER TOOLS 34, 63 ALEXANDER TOYS 34, 63 ALEXANDER’S 7 STONES 93 ALEXLUCA 63 ALLBAG 119 ALLPRINTS 119 ALPHA TECH 194 ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 ALUFRAME SYSTEMY RAMOWE 109 ALUMINUM COMPOSITE PANEL 155 ALUPLEXI.PL 220 ALURAPID 115 ALUSYSTEM 220 ALWAYSWILD 68 AMBER UV 185 AMO WEAR 157 AMOR 69 ANAPURNA 149 ANDRÉ PHILIPPE 63 ANGELINA CHOCOLATE 64 ANTONIO MIRO 63

ANTRA 64 ANWIL 116 ANYLUX 113 APA S.P.A. 127 APAT 219 APOLLO 187 APPAREL INSIDER MAGA 14 APPEEL COLLECTION 82 APPLE 75 APPPEXPO 29 APPROVAL STUDIO 104 ARDI 88 ARGO 77 ARISTO 178, 182 ARLENA 150 ARLON 186 ART PIECE 150 ARTEMIS 179 ARWEY 96, 104 ASANTI 149 ASHA 69 ASLAN 186 ASSOCIATION OF IMPORTERS 21 ATLANTIS 201, 207 ATMOTENT 32 ATMSOLUTIONS 178 ATRIX.PL 98 AUDLEY 179 AVERY 113, 119, 212 AVERY DENNISON 116, 127, 158, 179, 186 AVIOTEX 113 AVS-CREATIVE 202 AWAGAMI 22 B’RIGHT 65 B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 65 B&C 159, 161, 202, 204 BADGE4U 37, 65 BADGEPRODUCER.COM 54 BAG STREET BOX 125 BAGS FOR LIFE 209 BANANA REPUBLIC 202 BANERY 116 BANERY ROLLUP 155 BANNER 111 BANNERS 204 BAR IMPRESSIONS 134 BAR MATE 134 BARANSKI.COM.PL 65 BARBIE 57, 73 BARBIERI 202 BASEUS 88, 99 BATFAN 111 BATKIEWICZ 66 BATKIEWICZ.COM.PL 56 BATMAN 73 BE CREATIVE 63 BEAVER 68 BEE ECO 66 BEECHFIELD 202, 204 BELBAL 150 BELLO TOUCH PEN 82 BENDING POINT INDYCATOR 165, 166 BEPARTNER BEMATRIX 153 BEPPY 69

BERGER 116 BERGER TEXTILE 221 BERGHOFF 66 BERGMEN 109 BESEDA.PL 216 BESPOKE 76 BESPOKE DISPOSABLE PAPER CUPS 164 BĘDZIE SŁODKO 66 BGTECH THE GIFTS DESIGNERS 220 BIDON.PL 75 BIDONEX.COM 66 BIDONEX.DE 66 BIEDERMANN 184 BIGDECKCHAIRS.COM 32 BILLBOARD 217 BIOBLO 90 BISTRO JAJKO 25 BLENDTEC 220 BLUE COLLECTION 64 BLUZA 98 BMP 149 BN 191 BOARD GAMES 218 BOBST 182 BODMAN 150 BODOR 184 BODY IN BALACE 69 BOFA 184 BOLD CUP 123 BOND 82 BOOGIE 67 BOOKLET.PL 158 BOOMPODS 67 BORDEAUX 173 BOSCH 32 BOWAY 180, 186 BOXARTO BY MAXIM 85 BOXFORUSB 100 BPL 189 BPL A200 220 BRAMKI OBROTOWE 21 BRAND CHARGER 81 BRANDED PAPER CUPS 164 BRANVE 89 BRELOKI 62, 101 BRELOKI ADLOOP 91 BRELOKI SOFT PCV 218 BROTHER 156, 183, 192 BRUGI 205 BTL FRANCZYZA 216 BTL LOGISTIK 216 BUCHSTEINER 75 BUFF® 200, 206 BUGATTI 95 BUSINESS CARDS WITH 164 BXL V3 220 C-BIND 188 C-PRO 202 C.P. BOURG 165 CABLE CANDY 96 CACHAREL 68, 97, 222 CADLINK 185 CALDERA 160 CAMELEON 150


COLDENHOVE 202 COLLECTION ADAM 69 COLOP 151 COLORIDA 194 COLORIFIC 114 COLORIS 151 COLORISSIMO 94 COLORMAX 114 COLORPAD 80 COLORSTAR 134 COLORTRAC 165 COMBI CAP 83 COMEC ITALIA SRL 181 COMFORT! MAP 132 COMPRESS 183 CONSILIO 70 CONSONNI 71 CONTEX 182 CONTIGO 69, 93 CONVERTEC 187 COPITOO.COM - FLAT DISPLAYS 110 COREFLECT 48, 93 CORMAK 181 CORNY 81 CORTHOGREEN 56, 70 COSMO 82 COSMO SLIM 82 COSMO TOUCH 82 COTTON BARONS 202 COTTON CLOUD 208 COUNT MACHINERY 180 COVESTRO 116 CQFLAG 113 CRAFTLAB 96 CREATIVE COLOR 180 CREATIVE COLOR ULTRA 169 CREATIVE PRODUCT 68 CRELLO 106 CRIMSON CUT 208, IV OKŁADKA CRISMA 84 CRM VISION 106 CROSS 74 CRUX BOOK 70 CUBE 109 CUKIERKI-REKLAMOWE24.PL 70 CUP OF SOX 207 CUSTOMUMBRELLA.EU 91 CYFRA 164 CYKLOS 184 CZAS NA DREWNO 71 CZEKOLADOWY WARSZTAT 84 ĆMIELÓW 88 D-C-FIX 125 D&K 184, 195 DAY&NIGHT 69 DC COMICS 57 DECALS 158 DECHLAND 115 DECOR 71 DELFIN PRODUKCJA POLIGRAFIA 124 DEMAK 191 DEMI (DESIGN MILANO) 96 DENTIXPRO 102 DEPOSITPHOTOS 106 DESIGN LAB 360 50, 94 DEVELOP 178, 180 DEVSTUDIO 189

DGEN 174 DIAFLAME 83 DIAMANT SABATIER 69 DIBOND 156 DICKSON COATINGS 181 DIGICO 32 DIGILINE 210 DIGITAL BUSINESS 18 DIGITAL PRINT ON NAPKINS 154 DIGITAL PRINTING ON FABRIC 204 DIGITAL SIGNAGE 32, 109 DIGITAL THERMOTRANSFERS 160 DIMENS 173 DIRECTCOLORSYSTEMS 165 DISNEY 57, 68, 73 DISPLAY 133 DMPLOT 182 DOCAN 189 DON MARCO 71 DONG-A 222 DONGNAM PROMOTION 27 DOPPLER 95 DOSEPLUS 126 DPR 183 DR-INK 189 DR.BACTY 93 DRAGON 74 DRINKLOGO.DE 220 DRINKLOGO.DE DRINKLOGO.FR 220 DRINKLOGO.EU 220 DROPS OFFICE COLLECTION 72 DRUK-4YOU.PL 137 DRUKARKI DTG 190 DRUKIREKLAMY.PL 146 DRUKOMAT.PL 153 DRUKOWALSCY.PL 153 DRUKOWANETASIEMKI 57 DRUKPOZNAN.PL 153 DRYTAC 167, 178, 190 DTG DIGITAL 183 DUBUIT 187 DUPLO 165, 178, 182, 186 DUPONT 178 DUREX 69, 95 DURST 145, 154, 161, 187 E-JET 169, 180 EAREBEL 67 EASYCLING 51 EASYCUBES 153 EASYLAM 190 EASYMOUNT 184 EASYNOTES 51 EBA 188 ECANDLE 104 ECO - ADV 134 ECO FRIENDLY BESPOKE BAGS 209 ECO FRIENDLY GIFTS WORLD 94 ECO-BAG 39 ECO-FRIENDLYTEXTILES 181 ECODIRECT 217 ECONOMY 36, 64 ECOSTYLLOVE 72 EDGE STRIP 109 EFI 145, 161, 179, 182, 193 EFI 190 EFR 187 EGL 110

spis brandów

CAMERA BLOCKER 55, 63, 64 CAMERA COVER 37, 65 CAMERA COVER/ANTYHACKER 55 CAMERABLOCKER 37, 65 CAN-CAP 92 CANDLE SPHERE 80 CANON 22, 156, 165, 178, 180, 182 CAR AIR FRESHENERS 75 CARD BLOCKER 35, 63 CARDGUARD 37, 65 CARDIAC SCIENCE 68 CARMANI 78 CARMO 192 CARTAMUNDI 68 CASTELLI MILANO 82 CATALOGS 152 CATALOGS AND LEAFLET 164 CATERING WARSZAWSKI 25 CAVALDI 68 CENTRUM BRD 68 CENTRUMSKARPET.PL 86 CERAMIKA TUŁOWICE 220 CERFOILS 187 CERRUTI 97 CERRUTI 1881 68 CERUTTI 1881 222 CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 CHALLENGER 189 CHECK.IN 79 CHINA DIRECT EXPRESS 65 CHŁODZIKI 62 CHOC & PLAY 69 CHOCO MAYA 96 CHOCO4MAT 96 CHOCOELLO.COM 134 CHOCOLATE STORY 84 CHOCOLATE TOOLS 84 CHOCOLISSIMO 69 CHOCOREPUBLICA 96 CHOCOTELEGRAM 69 CHOCOTEXT 96 CHODZIEŻ 88 CHRISTIAN LACROIX 68 CHRISTMAS BAUBLES WITH LOGO 77 CHRISTMAS SPECIAL 79 CHROMALUXE 73 CHURCHIL 78 CINTAPUNTO 69 CITINOX PLUS 115 CITRON 69 CITY GIFTS 94 CLAPS 96 CLAPS! 76 CLARITO 132 CLASSIC PENS 72 CLAY PAKY 32 CLICK-PACK 123 CLOCK MOVEMENTS 102 CLOCKOR 83 CLOCKS WITH LOGO 102 CLUEDO 102 CMC 178 CMMSYSTEM.PL 220 CNC ROUTERS ALB 179 CNCTECHNIKA 180 COCOSHIRT 206 COFFEE & MORE 94

225


SPIS BRANDÓW

spis brandów

LIST OF BRANDS

226

EKSTON 89 EL PRIMERO 62 ELBRUS 205 ELITRON 187 ELKAMET 115 ELOPE 203 ELYPSO 109 EMALIERNIA 219 EMPEN 87 ENDUTEX REVESTIMENTOS TEXSTEIS 183 ENGINEERED PRINTING SOLUTIONS 181 ENWAR PRODUKT 183 ENZO MANCINI 79 EPILOG 187 EPISTAR 115 EPSON 32, 154, 160, 167, 171, 174, 178, 183, 189, 190, 193 EPTA INKS MANOUKIAN-ARGON 155 ERASMART 179 ERGO PAD ERGONOMICS MOUSEPADS 107 ERGOSOFT 162, 183, 202 ERP POWER 111 ESKO 182 ESPE 110 ESTE 182 ETUICA 63 ETUO.PL 73 EUBOTTLE 75 EURIMAGE 106 EUROLASER 184 EUROPEAN SUPPLIERS BOOK 22 EUROPEAN USB WAREHOUSE 69 EVERGREEN FABRICS 181 EVERHILL 195 EVERTS-POL 217 EVONIK 116 EWEX 15 EXAKT 187 EXILE 149 EXITO GROUP 62 EXO 74 EXON IWONA ŚWIDERSKA 184 EXPOZYCJA 22 EXPRESSMAP 132 EXS 69 EXTEND VISION 22 EZTI CANDLES. 74 F/ART 111 FABRYKA KART 40, 74 FABRYKA-SWIEC.PL 74 FAIR SQUARED 95 FARE 78 FARE-AOC 74 FARE-NATURE 74 FART 110 FASTAG SPORT 210 FEEL CUP INTELLIGENT GLASSES 107 FEIYA 202 FERNIKO 22 FERRAGHINI 84 FIBER 187 FIBERMATIC 74 FILO 75

FILO BUSINESS 75 FILO TAG 75 FILO TRACKER 75 FILOFAX 74 FIMOR 187 FINO 122, 124 FISZKI KOMPETENCYJNE 103 FISZKI REKLAMOWE 103 FITBOX.SHOP 75 FITSHAKER 75 FLAGA 111 FLAGI WINDERY 155 FLETCHER 173, 189 FLEXA 175, 192 FLEXAN 165 FLEXI 222 FLEXISLOT 136 FLEXON 154 FLEXTRANS 210 FLEXTRANSFER 154 FLORA 116, 165, 170, 181 FOCUS 182 FOFCIO 65 FOLDERS 158 FOLIE 116 FOLIENWERK WOLFEN 116 FOLWARK KAMYK 71 FOOD CONTACT 132 FOREVER 99, 162, 183 FORMULATE 136 FORSSTROM 192 FOTOBUM.PL 158 FRAM 75 FRASER 182 FREEWIFI.WAW.PL 115 FRESHCAR 75 FREZARKA CNC 220 FRIGO MAGNESY 63 FRUIT OF THE LOOM 159, 161, 196, 198, 202, 205, 219 FUJI 130, 131 G-WEIKE 181 G&G 158 G3FERRARI 75 GADŻETY Z SERCA ROZTOCZA 50, 94 GALAXY 189 GALAXY PRESS 183 GALERIA KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ 82 GAMAX 76, 91 GAMAX SL 105 GARDEN FUN 56, 70 GĄSIENICA.PL 76 GBC 184 GCC 185 GEFFER 208, IV OKŁADKA GEMINIGIFT.PL 72 GENTELO 71 GEORG+OTTO FRIEDRICH 221 GERLACH S.A. 76 GEYSER 197, 205 GIANT 82 GIETZ 182 GIFT BAG 122

GIFT BOX GIFT PACK GIFT STAR GIFTHOUSE GIFTS GIFTS JOURNAL GIFTS JOURNAL TV GILDAN GILDOTRIM GIOVANI GIRMI GLASMARK SP. Z O.O. GLOBAL LEADER POWER GLOSTERTUBE GMP QTOPIC GOLD PUZZLE COLLECTION GOLDCOVER GOLDEN SIGN GOLDMENU.PL GOLORDER.PL GOLSPORT.EU GOLSPORT.PL GOŁĄB GONGZHENG GOODRAM GOQ GRADU SPORTS GRAFCUT GRAFIKS GRAND CENTRAL GRANDMA GRAPHBOARD GRAPHTEC GRAVOGRAPH GRAWERTON INK GRAWERTON PAPER GREEN BAGS GREEN LABELS GREEN PROMO GREENGIFTS GREENIDEAS GREENPLANET GRUPAKK.ONLINE GRZEGRZÓŁKA&KO GUAPA CLEAN UP GUNSJET H2OBOTTLE.EU HAFTEX HAHNEMÜHLE FINEART HALE NAMIOTOWE HALFAR HALO WARSZAWO! HANDLE HANDTOP HANDTOP UV / HOMER HANGER HAPPY HAPPY BRAND HAPPY JAPAN HAPPYLINE HASBRO HD-GREEN SERIES HEADWEAR

60, 122 60 21, 58, 76 76 96 22 22, 128 159, 161, 196 114 95, 97 75 124 109 110, 111 165 77 188 202 65 204 204 204 114 167 102 110 77 184 154 187 32 184 192, 194 184 185 185 209 92 65 56 68 70 155 90 42 114 91 185 22 32 78 115 96 178, 194 167 111 184 78 183 79 68 179 204


IPOSTER IQ IQ RIP ISEGREGATORY.PL ISHELF ISOSI ITECZKI.PL ITORBY.COM.PL IVORY CERAMICS IVORY COLLECTION IVORY XMAS IWARE IWAREPRINT J-TEC J-TECK KIIAN INK JABŁKA Z NAPISAMI.PL JAGENBERG JAGRA JAJKO CATERING JAMES & NICHOLSON JAMES&NICHOLSON JANOME JASKÓŁKA SJ JAZAMI.PL JBL JEAN-LOUIS SCHERRER JEHLAN JELLY BAG JELLY SMART BAND JELLY WATCH JELLY WONDERLAND JETI JETTGIFTS JHF JHK JHK POLSKA JHK TSHIRT JIFFY STEAMER JO MALONE JO PE VI JOE COOL’S JOVER JRC JUCO BAGS JUTE AND COTTON BAGS JWEI KABERTEX KABO&PYDO DLA AVANT KAHLA KALA KALIDO KALIGRAFICA KAMBUKKA KAO CHIMIGRAF KARIBAN KARMELLO KARMELLO CHOCOLATIER KAROLINA KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTON-PAK CIESZYN KATALOG BRANŻY KAVALAN KEENCUT KEEZA ACTIVEWEAR KENTO KERN KERYL

117 205 183 155 117 211 155 155 80 82 80 106 106 77 202 70 182 169, 180 25 203 201, 211 184 80 158 88 68 115 81 81 81 81 149 81 186 159, 196, 205, 219 205 205 183 202 175, 192 211 191 201 209 209 162 73 36, 64 96 165 62 78 69, 93 116, 170, 181 202 81 81 88 101 125 18 193 160 211 22 187 211

KEYA KFG KIASSO KILPI KINGLY TM KIP KISLING KIT-RAY KLEIMYAUTA.PL KLIEVERIK KLOCKNER KNIRPS KOCE KOKOSZULKA KOLEKCJA MILLENIUM KOLOR-PLUSZ KOMPRESY REKLAMOWE KON-PLAST KONGSBERG KONICA MINOLTA KONICA-MINOLTA KONSTRUKCJE STALOWE KOREA LED KOREA MATERIAL KOREKTY JĘZYKOWE KORNIT DIGITAL KORUMA® KOSMOS KOSZULKOWO.COM KPL-LASER KRAFT CLASSIC KRAFT CLASSIC EKO KRAFT CLASSIC PRESTIGE KRAFT PLUS KRAM SPÓŁKA AKCYJNA KRÓWKA ZATORSKA KRZYSZTOF KUNKE STATIC KURIER BTL LOGISTIK KURTIAK I LEY WYDAWNICTWO KUVERT POLSKA GROUP KUVINGS L-ACOUSTICS LANGE ŁUKASZUK LANYARD.PRO LANYBOOK LASER CO2 LASER JOB SHOP LASER2ETCH LASERINK LASERY ALB-SPEED MASTER LED FRAMES LED PANEL LED-HANSEN GMBH LEDDEX LEDEX.PL LEDIBERG LEGRA LEISTER LEMONIQ® LENIAR LENORA LETTER BENDER 3D LEXON DESIGN LEŻAKIBIG.PL LEŻAKOWO LEŻAKOWOKIDS.PL

211 187 73 61 199 182 178 207 155 162 116 95 223 206 82 217 62 78 182 156, 157, 182 178 217 113 113 219 178 59 90 206 187 60, 122, 126 122, 126 60, 126 60, 122, 126 125 70 88 157 216 82 124 220 32 193 82 82 220 133 187 185 179 108, 112 108 111 110 110 82 157 185, 189 82 83 83 165, 166 99 32 32 32

spis brandów

HEAVY DUTY HAND CLEANER 133 HEIDELBERG 185 HERI 151 HERZ 185 HEXIS GRAPHICS 127 HI OPAQUE S.C. 172 HI-POWER LED 113 HI-TEC 205 HI!DEA 89 HICKIES 67 HIDEAGIFTS 207 HIMMELTEK 205 HIP 79 HOCA 79 HOMER 178 HOOPMASTER 192 HORRAY 151 HOTPRI 124 HP 156 HP LARGE PRINTING FORMAT 186 HP LATEX 154 HP MJF 3D 186 HS-TRADE 73 HUAGUI 202 HUAWEI 75, 99, 130, 131, 182 HUGO BOSS 68, 97, 222 HURT.KOSZULKOWO.COM 206 I-CONCEPT 182 I-DROPS 72 I-PANN.IT 55 IBERICA 182 IBIILBOARDS 117 ICE ART 112 ICON 73 ID PROTECT SYSTEM 95, 97 ID® 197, 205 IDEAL 188 IDTEX 148 IECHO 114, 194 IFAN 117 IGADZET.COM.PL 97 IGM 186 IGOGREEN.PL 155 IGUANA 205 IKONOS 186 IMAGO FALCO - DRUKARKI PŁASKIE 186 IMCA 133 IML 3D 92 IMPACTO GIFTS 222 IMPORT RÓŻNE MARKI POD 211 IN DUPLO S.C. 125 INDUAL TECHNIKA LASEROWA 218 INDUWIDUALNE ZAMÓWIENIA 118 INEXLED 109 INFINITE 179 INFOKIOSKI.PL 109 INGLET 184 INNOPRINTER 156 INNOTRANSFERS 156 INNOVATIVE SCREEN SOLUTION 133 INNY GADŻET 150 INPRO-MASZYNY I URZADZENIA 149 INTERCOAT 178, 186 INTROLIGATORNIA.NET 65 INTROLIGATORSTWO ARTYSTYCZNE 82 INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES 72, 80 INVEST-LINE 205

227


SPIS BRANDÓW

spis brandów

LIST OF BRANDS

228

LG 75, 113 LIGHTBAR 114 LIGHTBOX 136 LIGHTBOX LED 109 LIGHTING 202 LIGHTING PANEL 108 LIKOR 83 LINDT 81 LINEA RICCARDO 103 LINORYT SZOPA 195 LITERY 3D 116 LITERY-3D.EU 115 LITEX PROMO 32 LIYU 170, 181, 182, 190 LŁ 193 LOGONABALONIE.PL 157 LOLLY POLLY 70 LONDON 69 LONGERRE 94 LONGLIFE LED 110 LOONEY TUNES 57 LORENTI 68 LOTUS TRANSFER PRESS SOLUTIONS 181 LOTUSGRILL 220 LT-1 59 LTT 184 LUBIANA 88 LUCRUM CZWÓRKA 53, 103 LUCRUM GAMES 53, 103 LUCRUM KALENDARZE 53, 103 LUCRUM MAŁA POLIGRAFIA 53, 103 LUCRUM PAPER 53, 103 LUMAIRE 110 LÜSCHER 187 LUTZ 96 LUVA 80 LUXGEL 95 M COLLECTION 207 M-COLLECTION 84 M@S - SITODRUK 110 M&R 149, 178 MACMUG 62 MACTAC 179, 186 MADE IN POLAND 36, 64 “MAGDA” NADRUKI 157 MAGLEV IQDEMY 163 MAGNA SWEETS 96, 104 MAGNESOWO 39 MAGNETFREE 107 MAKO GIFT 84 MAKO PRINT 84 MALEDIVES 68 MALFINI PREMIUM® 195 MALFINI® 195 MANIX 95 MANOUKIAN 191 MANUFAKTURA CZEKOLADY 84 MAPSY.ME 90 MARABU 178 MARK ANDY 158 MARK THE HELPER 208, IV OKŁADKA MARK TWAIN 84 MARKA WŁASNA 123

MARKA WŁASNA KLIENTA 82 MARNATI 97 MART’S BAGS 120, 126 MARTIN YALE 180 MARTIN.ORG.PL 115 MARVEL 57, 73 MASSIVIT 3D 187 MASTERAPPS 106 MASTERTENT 115 MATIC 175, 192 MATRICE 85 MATTEL 68 MATY BAROWE 218 MAURO CONTI 65 MAX 100 MAX CREATIVE 23 MAX6 77 MAXEMA 85 MAXINKULTRA 189 MAXLIFE 99 MDLABELS 158 MEAN WELL 110, 111 MEDIA EXPERT 130, 131 MEDIA MAG 85 MEDIAFORM 23 MEDIXAD 102 MEDIXPRO 102 MEGA SHOW 26 MEGABORD 217 MEGACUT 185 MELCO 178 MEMOX 157 MENTOS 61, 81 MEP 148 METALOWE 217 METAMARK 114 METEREX 83 METRÓWKI FRAM 75 MEXA 184 MFRAME 112 MHM 151, 188, 193 MICRO DROP ABSORBENTS 107 MIGHTY HOOP 192 MILLER WELDMASTER 191 MIMAKI 162, 183, 189, 190, 192, 221 MINDNOTES 93 MINERVA 75 MINI WINDFIGHTER 74 MINIMUMA 208 MINIONS 57 MIO GUSTO 95, 97 MIS CICERO L 106 MIS CICERO XI 106 MISTER BAGS 104 MITKOTENT 115 MIXGRAFIK.PL 86 MM CALENDARS 81 MODERNFORMS.PL 86 MODERNTRANSCOPY 211 MODICO 188 MODULAR 136 MODULARIO 156 MODULATE™ 136

MOLESKINE 65 MONBENTO 61 MONOPOLY 102 MONTI ANTONIO 192 MOODSPROMO 87 MOOI 82 MORE THAN GIFTS 207 MORGANA 191 MOROTO 85 MPM 87 MS ITALY 202 MTV 57 MUGS FOR BRANDS 46 MULTIFRAME 112 MULTIGRAF 182 MULTIMEDIA 32 MULTISTICK 93 MUNGYO 222 MURAKAMI 149 MURATEX 162 MUTOH 178, 179, 189, 192 MW POWER 109 MY MEDIA 139 MYDELKA.PL 133 MYKRONOZ 99 MYRIX 96, 104 MYRTLE BEACH 203, 211 N-POL CUTTING TOOLS 188 NAGATA 88 NAGRODY.PL 32 NAKLEJKON.PL 158 NANIVA 194 NANO 111, 210 NANODIY 207 NAPOJEREKLAMNI.CZ 220 NAPOJEREKLAMOWE.PL 220 NATH 76 NATURA 119, 212 NATURA MEDIA 114 NATURAL BAGS COLLECTION 87 NAZDAR 149, 182 NBC 187 NEBO 88 NEOCUBE 217, II OKŁADKA NEOLT 179 NEOTENT 32 NERO 132 NESCHEN 186 NG LED 136 NIEZGUBKA Z IDEĄ CSR 96 NINA RICCI 68 NINESTAR 158 NOBILIA PREZENTY ZE SMAKIEM 96 NOGABOLY 212 NOIS 66 NORDHORN 207 NORIS 100 NOT RECOMMEND 22 NOTAPRESS (R) 159 NOTEME 43, 87 NOVAFLEX 211 NOVEEN 75 NS BOND 111


PIERRE CARDIN PIĘKNE KSIĄŻKI PIGRA PIN SP. Z O.O PININFARINA PINKIPRZYPINKI.PL PINSY PLANDEKI PLASTIC CORRUGATED SHEET PLATINIUMPRINT.PL PLAYMATS.DIRECT PLAYMATY.PL PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. PLOCKMATIC PNG POLAROID POLARY POLI FLEX POLI FLOCK POLI-TAPE POLI-TAPE (NIEMCY) POLICON POLIGRAFIKA POLIMER POLISHDRUK POLONTEX TEKSTYLIA POLSKA GRUPA CNC POLSKA SZKOŁA FUTBOLU POLSKI PRODUCENT POLSKI SPICHLERZ POLTENT POLYPRINT PONGS POP-UP POPSOCKETS PORCELANA KRISTOFF PORCELINE BY MAXIM POS POS POWER POS STANDY POSANDBOXES.COM POSLINE POST CARD POSTERS PPF PREMIER GROUP PREMIUM PRODUCTION PRESI.PL PRESTIGE PRIM PRIND PRINT 7 PRINT AND PUBLISHING PRINT AND WEAR PRINTCENTER PRINTCOLOR PRINTED NOTEBOOKS PRINTEX PRINTEX UE PRINTFAKTORIA PRINTING-SOLUTIONS.PL PRINTPRO PRO 8300 PRO C5200 PRO C7200 PRO C9200 PRO L5100

84, 88, 94 82 74 160 99 63 62 217 128 160 144 144 90 191 208 188 98, 223 114 114 114, 181, 191 190 215 21 66 160 208 189 21, 76 118 90 116 178 114 111 69 221 85 133, 152 109 155 134 134 63 164 148 46 212 161 101 87 21 157 22 85, 103 117 187 152 155, 190 190 161 155 183 191 191 191 191 191

PRO WEAR 197, 205 PRO-USB 21, 76 PRO2000 117 PRODIR 92 PRODUKCJAMEDALI.PL 86 PROFFICO SP. Z O.O. 33 PROFIINK 170, 181 PROFIJET 170, 181 PROFIL-3D 165, 166 PROFUTURO 135 PROLITE 117 PROLYTE 32 PROMO CASE 68 PROMO CERAMICS 220 PROMO-HOUSE 47, 92 PROMOEFEKT 205 PROMONOTES 93 PROMOPEN 87 PROMOSTARS 208, 219, IV OKŁADKA PROMOTION TOPS 79 PROMOTON.PL 158 PROPRIETÀ PRIVATA 96 PROSFERA.PL 82 PROTEXTIL 117 PROWELLNESS 92 PROWIRE 117 PRZYPINKI.PL 54 PULSE 192 PUMA 61 PVC FACTORY 69 PVC FOIL PROCESSING 134 PVC STUDIO 100 PYLONY 116 QUEEN GAMES 90 R. MAJEWSKI 88 RACING4 77 RADIO PASJA 136 RAGS’Y 79 RAINLITE 74 RASCAL INDUSTRY 209 RASTAL 93 RAYJET 193 RD MAGAZINE 49 RECI 184, 187 RECZNIKI.INFO 100 REFLECT.PL 44, 88 REFLECTS 96, 104 REGAL 79 REGATTA 201, 202 REGATTA CONTRAST COLLECTION 209 REGATTA HONESTLY MADE 209 REGATTA PROFESSIONAL 209 REGATTA SPORT 209 REINER 100 REKLAMA-2020 214 REKLAMA360.COM 50, 94 REKLAMY4U 117 REMADAYS KIEV 22 REMADAYS WARSAW 22 RENZ 184 RESPRO 67 RESULT 198, 205 RESULT HEADWEAR 209 RESULT OUTERWEAR 209 RETAP 79 REY 82 REZON 94

spis brandów

NSLEDMEDIA 111 NUTEC DIGITAL INK 194 O KOSZULKA 84 OCTA PRO 115 OCTA PRO LED 115 OFFSET 164 OKI 159, 162, 183, 211 OKI SYSTEMS 186 OLFACTORY CONSULTING 87 ONGROPACK 116 ONYX 160, 174 OPAKOWANIE 21 OPASKI TYVEK 21 OPASKI.INFO 100 OPENGIFT.PL 44, 88 OPENPRINT.PL 44, 88 OPENWEAR.PL 44, 88 OPTICOR 109 OPUS (METALBIND 188 ORACAL 113, 114, 119, 212 ORACAL GRAPHICS 127 ORAFOL 114, 139, 178 ORAJET 114 ORAKEL 23 ORBITVU 128 ORIGAMI 115 ORPAK 133 OSRAM 113 OTWIERACZENAZAMOWIENIE.PL 86 OUTDOOR GIFTS 81 OUTHORN 195 OUTODOOR 112 OVILI 188 OVOCNIE 96 P.P.H. MATEUSZ 208 P7 157 PACER 179 PACKAGING POLSKA 22 PANASONIC 32 PANELBUILDER 179 PAOLO BANTACCI 95, 97 PAPER & CARDBOARD 134 PAPER CUPS CUSTOMIZED LOGO 164 PAPER FANTASIES 89 PARADOX 104 PARASOL 89 PARKER 92 PASANTE 69, 95 PASO 89 PAW PATROL 57 PBDRUK.EU 159 PEANUTS 57 PEGASUS PRINTERS 194 PENCILPLANT 97 PENGDA 189 PENMATE 222 PENS CLIP4YOU 72 PEOPLE & TECHNOLOGY 183 PERFECT PAD 107 PERFECTA 190 PERSONA 80 PHOTOBOOTH.PL 137 PIAP 23 PIATNIK 90 PICCOLIO 195 PICO 109 PIER LUIGI 33

229


SPIS BRANDÓW

spis brandów

LIST OF BRANDS

230

RICHPEACE 185 RIETTI 69 RIGID BOXES 218 RIGO 182 RIMECK® 195 RISO 152, 183 RITTER SPORT 61, 81 RITTER-PEN 94 RITUAL CANDLES 46 RMI 184 ROBE 32 ROLAND 114, 173, 178, 183, 189, 190 ROLL-X 191 ROLLFIX 135 ROLLOVER 165 ROLLS ROYCE 202 ROLLSROLLER 191 ROLY 76, 81, 196, 207, 209 ROMANIK 191 RONEBERG 65 ROVICKY 68 ROYAL CASE 63 ROYAL DESIGN 45, 89 ROYAL TREASURE WINE 79 RTP APPAREL 210 RUDOLPH ALEXANDER 79 RUSSEL 219 RUSSELL 198, 205 RYNEKPAPIERNICZY.PL 16 RYSTOR 94 S`ENFUIR ENSEMBLE 203 S-G.COM.PL 134 SAATI 155 SACRA.PL 144 SAFE-GUARD HI-VIS WORKWEAR 209 SAFEBRELLA 74 SAGRADO 78 SAI 174 SAMBRA 95 SAMSUNG 75, 110, 113, 130, 131 SAMSUNG LED 113 SANDERS 104 SANTINI 68 SATURATOR RETRO 33 SCAPA 178 SCC / SCC MINI / SWIFT 165 SCENOGRAFIA 32 SCHULZE 162 SCHWARZWOLF 84 SCHWITZLER 185 SCRATCH MAP 90 SCREENPRINTING 160 SCREENPRINTING THERMOTRANSFER 160 SDI 149 SEBERG 115 SECURITY CARD 37, 65 SEF (FRANCJA) 190 SEGO MOBILE LIGHTBOX 135 SEI LASER 133 SEINE 158 SENSIENT 192, 221 SERON 173, 192 SETTY 99

SEVEN SEAS SG SG 2COP SHANGHAI SHAPEBOX SHEAFFER SHELF DISPLAY SHOP ISLES SHORT MEDIA SHURE SIBAND.PL SICO EC EURECO SICO INKS SIER SIERRA SIET SIGNAGE SIGNS.PL SIHL SILENTPOCKET SILHOUETTE AMERICA SILICON POWER SIM SINOCOLOR SIP KROSNO SITA WUJA TOMA SK4 SKARPETA SKŁAD PRASKI SKÓRKI SKROSS SLIMFRAME SLIMLITE SMART CUBE SMART FRAME SMART TOOLS SMARTJET SMARTOOOLS SMARTTENT SMYCZE-CDRUK SMYCZOMAT.PL SNAPFIX SOCIALCOPS.PL SOCIALHUB.MODERNFORMS.PL SOFT PVC SOFTGRAF SOL SOL’S SOLMER.PL - ROZWIAZANIA IT SOLS SOLUTION SONY SOTT WRAPPING FILM AND TOOLS SPC SPECONE SPECTRUM SPIRIT SPIRO SPIRO ACTIVEWEAR SPÓLNOTA SPRANZ SPRINGOS SPT

197, 205 204 212 29 161 74 133 133 146 32 96 191 192 190 185 110 156 20 139 59 194 72 96 114 135 192 114 210 96 95 96 114 74 68 156 169, 180 169, 180 38, 67 117 39 82 117 137 86 39 96 111 201, 210 110 161 22 75, 130, 131 127 191 111 111 163 198, 205 209 117 96, 104 115 187

SPT LASER 193 SQUB 97 STABILA 68 STAHLS 211 STAND FLOOR 133 STANDSAFE 211 STANLEY 72 STAR WARS 57, 73 STARFLEX 114 STARMIX 193 START STOP 107 START STOP MOBILE 107 STATIC 125 STATIK 125 STATUETKI-TROFEA.PL 86 STEDMAN 161, 203, 210 STEFANIA 95, 97 STEINEL 193 STICKERS 158 STIFFPAC 124 STOISKO.PL 22 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 STOJO 95 STONEBOOK 33 STORE IT 163 STORMJET 194 STORMTECH 204 STREAMLINE 162 STRECH DEVICES 149 STRYCHPOLSKA.PL 137 STUDIO55 117 STUDIOFLAG 162 SUBLI-KUB 39 SUBLIFIX 210 SUBLIGRAFIA 95 SUBLIMATION PRODUCTS 128 SUBLIMATION SPORTSWEAR 204 SUBLISPLASH 73 SUMMA 114, 160, 165, 179, 182, 189, 192 SUMMA F-SERIES 165 SUMMACUT 169, 180 SUMO 124 SUN CHEMICAL 169, 180 SUNCHEMICAL 119, 174, 183, 186, 189, 190, 212 SUNJET UV 162 SUNNY 110 SUNTEX 162 SUPER PAK 124 SUPERCUPS 123 SUPERGLAZE 73 SUPERSCRAPE IMPRESSIONS 134 SWAROVSKI 222 SWAROVSKI CRYSTAL 78 SWF 178 SWISSQPRINT 191 SWIZZ COLLECTION 94 SYMBIO MEDIA GROUP 98 SYMBIOCLING 98 SYMBIONOTES 98 SYNRAD 184 SZEPTUCHY.PL 137 ŚWIAT DRUKU 136 ŚWIAT POLIGRAFII 18


98 148 32 220 209 192 182 210 191 184 187 187 110 183, 188 80 204 98 132 126 158 118 118 162 132 178 151, 188, 193 169, 180 210 203 84 213, 219 137 223 137 202 38, 67 99 99 73 202 61 211 163 163 163 163 102 102 100 79 96 56, 66 100 172 102 185 167 185, 188 75 192 68 179 109 169, 180, 184 102 100 93

TROLLI TRONITAG TROPPO TROTEC TROYKATIME TSCHAPA TUVA HOME TVP TWINN TWOJE LOGO TYPE3 UCHIDA ULOTKI.PL ULTIMA FILM™ ULTRA UMA PEN UNDER ARMOUR UNEEK CLOTHING UNGARO UNI MITSUBISHI PENCIL UNICUP UNIKALNEOBRAZY.PL UNISUB UNIVERSAL LASER SYSTEMS UNIVERSEPRODUCTION.PL UNUSUAL BUSINESS CARDS UNUSUAL PRINTS USB STOCK USBANDMORE USEBAG UV LED UVPRINTER.PL UX HOUSE V-TENT VACU3D - TERMOFORMIERKI VALENTO VARIO VECTOR VENTO® VENTO® SIX VENZO VERSAFIRE VERSEIDAG VERUS VESLINE VFP INK TECHNOLOGIES VICBAG VICTORINOX VICTORINOX SWISS ARMY WATCHES VICTORINOX TRAVEL GEAR VIDELINK VIDEO BROCHURE VIGO VINOVE VIP COLLECTION VIPAUTO VIPBAND VIPER VIPERPRINT.CZ VIPERPRINT.DE VIPERPRINT.PL VISION ENGRAVERS VISPROX VISUAL COMMUNICATION VITABRI VIVAPENS VIVID

81 136 73 193 88 210 100 148 89 94 184 191 163 211 180 68 195 196 68, 97, 222 100 127 144 73 151 206 152 152 100 100 217 169, 180 163 154 114 186 211 112 136, 202 116 116 47, 92 185 202 223 178 155 127 69, 72, 101 101 101 107 133 137 101 101, 223 194 94 155 164 164 164 187 155 22 118 101 184

VOLKSWAGEN 79 VOLT 202 VONMÄHLEN 33 VOYAGER 65 VOYAGER XD 65 VUTEK LED 154 W&W 223 WAGRAF 212 WALL ART 114 WALL CLOCKS 102 WALTER SCHULZE 191 WARNER BROS 68 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 WATERMAN 92 WAVE GROUP 212 WEB KALKULATOR 107 WEDO 83 WELLEN RETAIL EXPERIENCE 136 WENGER 72, 101 WERA 68 WHOLESALERS AND MANUFACTURERS 21 WILCOM 184, 185 WILER 176, 177, 194 WILFLEX 149 WIMED 118 WIMED FITNESS 118 WIT-COLOR 194 WITH YOUR LOGO! 207 WODA SODOWA 33 WOLFCRAFT 193 WOODENCREATIONS 102 WOODMAX 58 WOODWAY 79 WORK MANAGER ERP 107 WORK-GUARD WORKWEAR 209 WORLDCAPS 73 WS - WITOLD ŚLIWIŃSKI 71 WYNAJEM EVENTOWY 32 X-GLOO 114 X-TENT 114 XEROX 156, 181, 186, 190 XOOPAR 38, 67 YANKEE CANDLES 202 YARDS.PL 44, 88 YASUMI BEAUTY POINT 103 YASUMI EPIL 103 YASUMI MEDESTETIC 103 YASUMI SPA 103 YOOPURE DOBRE NADRUKI 164 YOTTA 182 YOUR BAG 85, 103 YOUR MEMORY 85, 103 YOUR NOTE 85, 103 YOUR UMBRELLA 85, 103 YSTI 104 YUHME 79 ZDOBYWCY SIECI 107 ZFP 184, 195 ZIPPERY 218 ZIPPO 71 ZOE 82 ZOGI 96, 104 ZPHPOLIMER.PL 56 ZSK STICKMASCHINEN GMBH 210 ZUND 154, 186 ZWOLTEX 199, 212

spis brandów

T-SHIRT T&P TABLETÓW TABLICZKINADRZWI.PL TACTICAL THREADS TAJIMA TAULER TAWO TCHERMOTYPE TECHNIFOR TECHNIGRAF TECHNOLOGIECNC TECHNOLUX TECKWIN TECZKI TEE JAYS TEK PEN TEKTURA TEKTURA 3-4-5 WARSTWOWA TEMPORARY TATTOOS TENT BALONY LECH PODBIEŁŁO TENT GRUPA TERMONADRUK.PL TERRAQUEST TESA TESOMA TEX TEXTRA TH CLOTHES THE DAILY CHOCOLATE THE WRAP CENTER THERENTAL.PL THERMOHAUSER THESIGN.TV THUNDER TIGERNU TIK TIPU TISA-MAGNESY TITAN TOMA TOMADEX S.C. TOMAX ONE TOP DEPRINT TOP DESIGN TOP DRUK TOP TRUMPS TOP TRUMPS QUIZ TOP2 TOPICO TOPPOINT TOPSMYCZE.PL TOPUPOMINKI.PL TOSH SRL TOSHIBA TOWA TRANSMATIC / PLASTGROMMET TRAXX TREVI TRIANGLE TRIANGLE SET TRIDENT TRIGLO TRIMALCO TRIVIAL PURSUIT TRODAT TROIKA

231


SPIS PRODUKTÓW

spis produktów

LIST OF PRODUCTS

232

3d led F1-IT.TECH 121 adaptery SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 akcesoria BASSE SP. Z O.O. 180 akcesoria do druku PLOTERY24.PL 189 akcesoria gsm ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 73 akcesoria komputerowe ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 73 akcesoria licencyjne ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 73 akcesoria samochodowe ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 73 akryle AR NEON 109 aktówki JAN POL BIS 80 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 albumy JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 alphashot xl pro led system automatycznej fotografii produktowej ORBITVU SP. Z O.O. 128 alphashot xxl - system automatycznej fotografii mody ORBITVU SP. Z O.O. 128 anapurna fb2540i led AGFA NV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 149 apaszki COLLECTION ADAM 69 DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 PROMO-HOUSE 47, 92 apaszki jedwabne STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY 97 apteczki CENTRUM BRD MEDICAL - CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 68 SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. 95 art. biurowe YOUR CHOICE 103 atramenty ADP POLSKA SP.J. 165 ATLER GROUP 178 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 COLGRAPHIX GMBH 202 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 170, 181 DIPRINTER.COM 182 E-PLOTER 183 FALTER SP. Z O.O. 22 FASTCOM PLOTERY 114 GRAWERTON ARGO S.A. 185 IKONOS MEDIA 186 JETPOL.PL 186 MAGENTA VISION POLSKA 188 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 PLOTEKSPERT AM TRADE 189

SITA WUJA TOMA 192 VES PLOTER 194 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 atramenty z profilami PLOTERY24.PL 189 backlity BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 ENDUTEX 183 WEIFANG HENGCAI DIGITAL PHOTO MATERIALS CO.,LTD. 194 badania POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PIAP 23 badże AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 balony AVIOTEX KKC 113 BELBAL SP. Z O.O. 150 EVERTS POL 217 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J./ LOGONABALONIE.PL 157 POLTENT SP. Z O.O. 116 TENT GRUPA SP. Z O.O 118 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 WATS 118 bandany MEDIA SP. Z O.O. 221 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 RADECKA 209 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 banery 121SIGNS 111 A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 111 BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 181 DRUKOWALSCY.PL 153 EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O. 139 GLOBART PRINT 154 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD 204 HOUSE OF PRINT POLSKA 156 JIANGYIN YUYUAN PLASTICIZING CO.LTD 186 LAMBDA 114 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 PLATINIUM PROMOTION 160 POLONTEX SA 208 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 ROLAND PRINT 145, 161 STUDIOFLAG.PL 162 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 barwienie, złocenie PILAT & ROSS SP. Z O.O. 221 bary lodowe ICE ART SP. Z O.O. 112

batfany A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 111 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 batony CUKIERNIA REKLAMOWA 71 beachflagi DPS ADVERTISING UAB 113 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MMG FLAGI 221 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STUDIO55 SP. Z O.O. 117 STUDIOFLAG.PL 162 bezrękawniki RESULT CLOTHING 209 bębny do drukarek IMPRO GROUP SÀRL 156 bibułka z nadrukiem PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 122 bibułki PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60 bidony BIDONEX.COM 66 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 MAKANU 84 MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 bielizna pościelowa PNG 1962 LTD 208 bigówki AKONDA 165 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 GRAFMASZ 184 RISET 191 bigówko-falcerki DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182 bilety DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 152 billboard GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 217 billboardy SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 bilonownice NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 133 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. bindownice OPUS SP. Z O.O. 188 biżuteria LEMONIQ® 82 LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL MARKET) 83 blendery ADLER SP. Z O.O. 62 DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 220


FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 GAMAX SL. 76 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWOPOLIGRAFICZNA 154 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 LEMA 3D 218 LENORA SP. Z O. O. 83 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MATRICE 85 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 86 OLFACTORY CONSULTING 87 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 RASTER 93 REKLAMA 360 50, 94 REZON 94 ROSNOWSKI GIFT 94 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 VICARDS.PL 101 broszurownice RISET 191 broszury LEMA DISPLAY 133 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 budziki OOO “OPP CHASPROM” 88 TARO SP. Z O.O. 98 burrito EL CAMINO CATERING&EVENTS 31 EL CAMINO FOOD TRUCK 31 butelki EASY GIFTS 72 IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 79 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 buttony A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 calówki FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 catering BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 ceramika AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 BISCAYA IPS 67 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 220 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK 39 GADŻETÓW REKLAMOWYCH DABA CERAMIKA REKLAMOWA 71 INTERGIFTS 79 OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA 88 OPEN CHANNEL SP. J. 88 certyfikaty 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 213, 219 choinki zapachowe AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH 63

PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE 91 chorągiewki MMG FLAGI 221 chusteczki CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 MEDIA SP. Z O.O. 221 TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK 100 chusty DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 SANDEX 95 chwytacze DAKO VRT.GUNOLD 203 ciasta CUKIERNIA CONSONNI 71 ciastka BĘDZIE SŁODKO 66 CUKIERNIA CONSONNI 71 CUKIERNIA REKLAMOWA 71 POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 cięcie LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 clipboardy MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 clippboardy POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 cukierki B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 SOCIETE S.R.O. 61 cuttery SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 czajniki ADLER SP. Z O.O. 62 czakolada SOCIETE S.R.O. 61 czapki BROD SP. Z O.O. 67 EFANSHOP.COM 203 EUDARCAP 73 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA 206 MASTER ITALIA - ATLANTIS CAPS 207 PROMOSTARS IV OKŁADKA SEMA-PRINT 201 SIPEC S.P.A. 96 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 czasopisma ALFA-PRINT SP. Z O.O. 21 APPAREL INSIDER 14 EUROPEAN MEDIA GROUP 22 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136 REGAL DIFUSSYO 49 STITCH & PRINT INTERNATIONAL, VIRTÙMEDIA B.V., 17 ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18

spis produktów spis brandów

NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 blockouty ENDUTEX 183 bloczki MULTI 158 bluzy ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 AVS-CREATIVE 202 CUPSELL SP. Z O.O. 203 DAIBER 203 ESKAZET 203 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 PROMOSTARS 208 RASCAL SP. Z O. O. 209 SEMA-PRINT 201 SOL’S 210 STEDMAN GMBH 210 TARGETEX 98 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 YOOPURE 164 bombki GLASSBAUBLES SP Z OO 77 MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 ŚWIATBOMBKI.PL 98 bombonierki B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 CUKIERNIA CONSONNI 71 KARMELLO 81 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 84 bony YASUMI SP. Z O.O. SP. K. 103 bramki obrotowe CARTPOLAND 21 bramy VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 bramy, balony, TENT-BALONY LECH PODBIEŁŁO 118 bransoletki LEMONIQ® 82 breloczki ENYES 73 breloki ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA 82 SMYCZOMAT.PL 3DRUBBER 219 A&J 62 APAT 219 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BIG STYLE 67 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK 39 GADŻETÓW REKLAMOWYCH CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 CRUX 70 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57

233


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

234

TVP – MAGAZINE FOR TEXTILE DECORATION AND PROMOTION 148 UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT 24 WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA 19, 24 czekoladki ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. 64 B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 CHOCOLISSIMO BY MM BROWN 69 CRIOLLO SP. Z O O. 70 CUKIERNIA CONSONNI 71 CUKIERNIA REKLAMOWA 71 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 KARMELLO 81 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 84 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 czekolady CHOCOLISSIMO BY MM BROWN 69 COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 KARMELLO 81 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 84 POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 części do ploterów PLOTERY24.PL 189 czyściki ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 czyściwa DIPRINTER.COM 182 daszki HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 datowniki TRODAT POLSKA 100 dekoracje MIRTOP 86 diody led KAPILAR-REKLAMA 110 displaye 121SIGNS 111 EUROPOSM S.R.O. 131 HOLBOX POLAND SP. Z O.O. 132 KOPERNIK SOFTWARE 187 MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 PRINTFAKTORIA 161 SIP KROSNO 135 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 długopisy ADPEN 62 ASGARD SP. Z O.O. 64 BIG STYLE 67 CRUX 70 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW 72 EXPEN S.C. 74 GET IMPRESSED SRL 76 GRG GRZEGORZ GURGUL 155 HINZ DESIGN 79 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW 82 PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH

LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL MARKET) 83 MAXEMA 85 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 87 MULTIBRAND IMPORTER DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH 87 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PRODIR 92 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 92 REKLAMA 360 50, 94 RITTER PEN 94 SIPEC S.P.A. 96 SPIROPRINT 97 SQUB 97 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 98 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TOMA SP. Z O.O. 61 VIVA PLUS II 101 długopisy metalowe STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY 97 dmuchańce STUDIO55 SP. Z O.O. 117 draplesy PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 drewno PLASTRY DREWNA 90 druk 3d 3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ)137 druk cyfrowy 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 BEN DEVELOP 180 DKS 182 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) 154 HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD 204 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE 206 PRODUCTION NETUNO SP. Z O.O. 87 PIN SP. Z O.O 160 druk na tekstyliach ARCO 149 druk odzieży MAKE GROUP SP. Z O.O. 157 druk sublimacyjny ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 druk tekstylny MAKE GROUP SP. Z O.O. 157 druk uv API.PL SPÓŁKA Z O.O. 178 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 DRUKOWALSCY.PL 153 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 153 HERMES 155 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 TOP DEPRINT 163 druk wielkoformatowy 3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ)137

ADBER VIGO 137 ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 150 CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 151 DKS 182 DM DISPLAY 131 DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ 138, 152 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 FALTER SP. Z O.O. 22 FORMEDIA S.C. 132 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 KREATIVIA SP. Z O.O. SP.K. 156 RICOH POLSKA SP. Z O.O. 191 SIP KROSNO 135 drukarki AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 167, 178 ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 AUDIOEXPERT 150 AUDLEY-POLSKA : DRUKARKI UV 179 BEN DEVELOP 180 CANON POLSKA SP. Z O.O. 180 COLGRAPHIX GMBH 202 COLOR GROUP 169, 180 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 170, 181 COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 DAAB 151 DIGIPRESS SP. Z O.O. ( PARTNER XEROX ) 181 DIPRINTER.COM 182 DKS 182 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 183 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 171, 183 EUROLAND 73 FALTER SP. Z O.O. 22 GRAWCOM SP.J. 185 GRAWERTON ARGO S.A. 185 HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O. 185 INTEGART SP. Z O.O. 186 JETPOL.PL 186 LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. 187 MBR SP. Z O. O. 157 NINESTAR 158 PASS DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY CO. (DOCANUV) 189 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 PLUS DIGITAL 160 PRINT IS EASY 190 PRINTING MACHINE 190 PROXER SP. Z O.O (PARTNER XEROX, EPSON) 190 ROLLSROLLER AB 191 SCORPIO SP. Z O.O. 191 SOFTGRAF 96 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 162 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162


149 SITODRUKU etui ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO 63 CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 ETUO.PL 73 FUNNYCASE.PL 75 GIFT STAR & PRO-USB 76 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 JAN POL BIS 80 KORUMA 59 PETIT - BOXES 126 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 SOFTGRAF 96 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 “FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ 154 etykiety BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 DRUKARNIA PROJEKT 153 GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 GRUPA KK KOCHANOWSKI SP.J. 155 MDLABELS JASIŃSKI SP. K. 158 OPENLABEL.PL 208 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 eventy BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 falcerki GRAFMASZ 184 RISET 191 falco - drukarka dtg IMAGO PRINTER SP. Z O.O 186 falco - drukarka ekosolwentowa IMAGO PRINTER SP. Z O.O 186 falco - drukarka spożywcza IMAGO PRINTER SP. Z O.O 186 falco - drukarka uv IMAGO PRINTER SP. Z O.O 186 farby AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE 149 SITODRUKU HEDPES SP. Z O.O. 155 HI OPAQUE S.C. 172 INTEGART POLSKA 23 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 ROMANIK 191 ZINART SPÓŁKA Z O.O. 119 fartuchy AVS-CREATIVE 202 COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 GIFT MORE 215 PNG 1962 LTD 208 RADECKA 209 fibry KPL-LASER 187 figurki HANIPOL 78 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 figury FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR

PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 figury pneumatyczne AVIOTEX KKC 113 STUDIO55 SP. Z O.O. 117 filamenty HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 filc CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 filiżanki AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 220 DABA CERAMIKA REKLAMOWA 71 HANIPOL 78 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 MART CERAMIC 85 MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. 85 OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA 88 PORCELANA KRISTOFF 221 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 filmy GIFTS JOURNAL TV 128 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 filmy do matryc APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 149 fiszki WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 103 flagi A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 111 AVIOTEX KKC 113 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 MITKO SP. Z O.O. 115 MMG FLAGI 221 POLONTEX SA 208 STUDIOFLAG.PL 162 TENT GRUPA SP. Z O.O 118 flagi reklamowe TENT-BALONY LECH PODBIEŁŁO 118 flesze ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 202 MHM 188 flex ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. 124 FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) 154 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 SAMPRO PPHU 161 SICO POLSKA 192 WILER 176, 177, 194 flock ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 SAMPRO PPHU 161 SICO POLSKA 192

spis produktów

THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 drukarnia MDLABELS JASIŃSKI SP. K. 158 druki na papierach czerpanych ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK 216 dtp SUNRISE COLORS 193 dyfuzory FABRYKA-SWIEC.PL 74 dyplomy DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 152 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 dyski ADATA 104 WILK ELEKTRONIK S.A. 102 dystanse SNAPFIX POLSKA 117 dystrybutory PROFFICO SP.Z O.O. 33 dzianiny JOKER HURTOWNIA TKANIN 114 POLONTEX SA 208 ecosolwent COLOR GROUP 180 ekosolwent API.PL SPÓŁKA Z O.O. 178 ekrany AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 LEMA DISPLAY 133 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 115 UP LED SP. Z O.O. 223 ekrany led MAGIT 115 ekspozytory ARPLEX 130 BEZREKLAMACJI.PL 131 CZAS NA DREWNO 71 DM DISPLAY 131 EUROPOSM S.R.O. 131 EXPRESSMAP POLSKA 132 FORMEDIA S.C. 132 HAPPY BRAND 78 HOLBOX POLAND SP. Z O.O. 132 KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 elastomery OPENLABEL.PL 208 elektroniczne i usb YOUR CHOICE 103 elektronika użytkowa ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 73 emblematy RASTER 93 TAWO 210 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 emblematy samoprzylepne POLICON SP. Z O.O. 215 emulsje APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE

235


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

236

WILER 176, 177, 194 foldery JAN POL BIS 80 NOWE HORYZONTY 221 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PIN SP. Z O.O 160 PRINT EXTRA 161 foliarki CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182 GRAFMASZ 184 IMPORT GRAPHICS MACHINERY 186 RISET 191 folie 121SIGNS 111 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE 219 ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 3M POLAND SP. Z O.O. 165 AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. 179 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 DAKO VRT.GUNOLD 203 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 153 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 FASTCOM PLOTERY 114 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 122, 124 GLOBART PRINT 154 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 INTEGART POLSKA 23 KONRAD HORNSCHUCH AG 125 LAMBDA 114 NEOBRAND 116 PANTA SP Z O.O. 23 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 PLATINIUM PROMOTION 160 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 ROLAND PRINT 145, 161 ROLLERS 127 ROLLFIX 135 ROMANIK 191 SOLAR SYSTEMS FOLIE OKIENNE I SAMOCHODOWE 117 SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. 51, 98 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 VISCAR 211 WILER 176, 177, 194 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 195 folie samoprzylepne EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O. 139 foliowanie MEGALAK 143 foliowanie na gorąco MEGALAK 158 formularze MULTI 158 formy MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER 23 fotele POLTENT SP. Z O.O. 116 PRO WELLNESS 92

fotoalbumy BARAŃSKI 65 fotografia STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 fotoobrazy 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 DUONET SP. Z O.O. 153 GALERIADRUKU.COM.PL 154 fototapety ADBER VIGO 137 DUONET SP. Z O.O. 153 SUBFORMA 162 frezarki AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 179 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 220 COLOR GROUP 169, 180 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 VAS 194 frezowanie DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 DRUKOWALSCY.PL 153 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 FORMEDIA S.C. 132 HERMES 155 PLATINIUM PROMOTION 160 frezy N-POL CUTTING TOOLS 188 frontlity BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 ENDUTEX 183 futerały FUNNYCASE.PL 75 gabloty ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ 128 JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 MAGIT 115 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 117 gadżety NORDHORN- CUP OF SOX 207 OPENGIFT.PL 44, 88 TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 222 gadżety reklamowe POZYTYWNIE PROMOCYJNI 91 garnki BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 GERLACH S.A. 76 gazety POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH 23 PIAP gąbki GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 TARO SP. Z O.O. 98 TOM - PAR 99 getry NORDHORN- CUP OF SOX 207 giętarki 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 165, 166 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 220 DMPLOT SP. Z O.O. SP.K. 182 OVILI-BENDERS.COM 188

POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 gilotyny AKONDA 165 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 IMPORT GRAPHICS MACHINERY 186 OPUS SP. Z O.O. 188 SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH 222 gipiury WAMAR 211 głośniki BLUEBOAT 38, 67 BOOMPODS POLSKA 67 CITRON GROUP 69 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 TELFORCEONE S.A. 99 XINDAO BV 103 głowice UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 godła AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 71 grawer ADPEN 62 BODMAN 150 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA 68 EUROLASER POLSKA 184 SHANGHAI MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. 29 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 98 WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U 119 grawerki CORMAK 181 GRAVOTECH SP. Z O O. 184 INDUAL SP. Z O.O. 218 LASER MEDIA S.C. 187 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 grawerowanie ARPLEX 130 VIVA PLUS II 101 grille DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 220 gry ALEXANDER 34, 63 AXEL-MALINA S.C. 216 CARTAMUNDI 68 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 40, 74 GRANNA SP. Z O.O. 218 OMEGA DRUK 159 PETERSEN SP. Z O.O. 89 PIATNIK 90 WINNING MOVES POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ 102 W KATOWICACH WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 53, 103 gumy JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 LENORA SP. Z O. O. 83 MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 guziki DESIGNER CLUB S.R.L. 131


189 SPÓŁKA JAWNA SOFTPLAST 175, 192 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 162 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. kalendarze SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. 222 kalkomania NOMAR 158 kamery AVICON SP. Z O.O. 179 kamizelki KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 kapelusze AFISA 63 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 MASTER ITALIA - ATLANTIS CAPS 207 SKARPETA GMBH 210 kartki WOODENCREATIONS.EU 102 kartoniki GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 kartony P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 126 karty ADATA 104 CARDILLA 150 CARTAMUNDI 68 CARTPOLAND 21 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 40, 74 LEMA DISPLAY 133 PIATNIK 90 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY 160 ORAZ KART DO GRY POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 91 WILK ELEKTRONIK S.A. 102 karty menu BARAŃSKI 65 kasetony ADSYSTEM 112 AR NEON 109 BEZREKLAMACJI.PL 131 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 GRUPA DS S.C. 129 HERMES 155 ICON SA 114 MARTIN MARCIN SOSNOWSKI 115 NEOBRAND 116 POSLINE 134 SEGO POLSKA 135 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 kaszerki POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 134 katalogi DAVE-MAR 151 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I 124 SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 DRUKOMAT.PL 153 HORN PRINT 218 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 NOWE HORYZONTY 221 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PIAP 23 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 PRINT EXTRA 161 PRINTFAKTORIA 161 SHORT MEDIA 146 ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 ZYX MEDIA 164 katalogi, broszury SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. 222 kawa CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK 24 COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 kawy CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK 24 kieliszki HANIPOL 78 kiwaki FERNIKO SP. Z O.O. 22 kleje ASTAT SP. Z O.O. 178 DAKO VRT.GUNOLD 203 klocki PIATNIK 90 koce LEŻAK Z LOGO 115 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEKJOBCZYK 84 PHPU UNIA SP. Z O.O. 208 TOP INVEST MARCIN TOPP 100 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 koce plażowe PURE DESIGN- PRODUCENT ODZIEŻY I KOCÓW 223 REKLAMOWYCH koce polarowe PURE DESIGN- PRODUCENT ODZIEŻY I KOCÓW 223 REKLAMOWYCH kolczyki ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 kołpaki GÓRECKI SP. J. 77 kombinezony WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 kominiarki MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 kominy MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 kompresy ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ 62 konfekcjonowanie SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. 222 konferencje BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA

spis produktów

GAMAX SL. 76 haczyki DESIGNER CLUB S.R.L. 131 hafciarki AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 ATECOM 202 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO 184 HAFTEX 185 SEMI TECHNIKA SP.J. 210 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 haft ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 DIGITAL MARK 152 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 POLIART SC 160 PRINTGOOD SC 161 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 TAWO 210 WAMAR 211 hale PAN NAMIOT 32 hologramy SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 hot stamping MEGALAK 158 identyfikatory CARDILLA 150 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 SIBAND.PL 96 infokioski CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 151 INFOKIOSKI - INEXLED 109 informatory BARAŃSKI 65 introligatorstwo DKS 182 KURTIAK I LEY GALERIA KSIĄŻKI KOLEKCJONERSKIEJ 82 WYDAWNICTWO SCRIBA 103 jabłka CREAVI SŁAWOMIR ZIELIŃSKI 70 kable 2PROMOTE I VONMÄHLEN 33 B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 BLUEBOAT 38, 67 kable ładujące DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 kabury FUNNYCASE.PL 75 kalandry AUDLEY-POLSKA : DRUKARKI UV 179 COLGRAPHIX GMBH 202 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA

237


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

238

CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136 ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 konfitury POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 konwertery LONGLIFE LED GMBH BY HK 110 koperty ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. 124 NETUNO SP. Z O.O. 87 korkociągi HINZ DESIGN 79 koronki WAMAR 211 kosmetyczki COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 GIFT MORE 215 MART’S BAGS 120, 126 OKTIS JANUSZ SITKO 207 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 kosmetyki YASUMI SP. Z O.O. SP. K. 103 YSTI 104 kostiumy FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 kostki PROMONOTES 93 kosze KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 koszule ABC COTTON 196 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 koszulki 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 ADLER CZECH A.S. 195 AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 EFANSHOP.COM 203 EUROLAND 73 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 KOKOSZULKA.PL 206 MAKO STUDIO 84 ORANGUTAN 159 RASCAL SP. Z O. O. 209 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 YOOPURE 164 krajarki GRAFMASZ 184 SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH 222 krawaty COLLECTION ADAM 69

DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 PROMO-HOUSE 47, 92 kredki TOMA SP. Z O.O. 61 kremy LIMEBOX 83 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 krówki CUKIERKI-REKLAMOWE24 LOLLY POLLY 70 krzesełka GRG GRZEGORZ GURGUL 155 krzesła LEŻAKOWO 32 kserokopiarki MBR SP. Z O. O. 157 książki DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 HORN PRINT 218 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 KURTIAK I LEY GALERIA KSIĄŻKI KOLEKCJONERSKIEJ 82 NOWE HORYZONTY 221 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY 160 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 kubki ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA - SMYCZOMAT.PL 82 ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ ADA CERAMIC MUG 62 ASGARD SP. Z O.O. 64 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BISCAYA IPS 67 BOLD CUP 123 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 220 CLICK-PACK SP. Z O.O. 123 CRUX 70 CUPSELL SP. Z O.O. 203 DABA CERAMIKA REKLAMOWA 71 EASY GIFTS 72 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 EUROLAND 73 EWEX 15 GLASMARK SP. Z O.O. 124 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141 HANIPOL 78 ICL WIELKOPOLANIN 79 IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 79 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 84 MAKANU 84 MART CERAMIC 85 MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. 85 OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA 88 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PORCELANA KRISTOFF 221 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91

PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 PROFIX 3D 92 PROMOTIONWAY SP. Z O.O. 222 RASTAL 93 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 REZON 94 SELLDO SP. Z O.O. 95 SPIROPRINT 97 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 SUBFORMA 162 UNICUP SP. Z O.O. 127 WWW.RAINBOWCUPS.EU 164 kuchenne YOUR CHOICE 103 kufle PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 kule śnieżne MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 kurtki 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR 195 (OTCF S.A.) ADLER CZECH A.S. 195 ESKAZET 203 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IGUANA GROUP 205 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA RASCAL SP. Z O. O. 209 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 RESULT CLOTHING 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SEMA-PRINT 201 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 lakierowanie FOUR COLORS 154 MEGALAK 143 lakierowanie uv MEGALAK 158 lakierówki DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182 lakiery HEDPES SP. Z O.O. 155 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 laminatory ADP POLSKA SP.J. 165 AKONDA 165 COLOR GROUP 169, 180 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 OPUS SP. Z O.O. 188 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 PRINT IS EASY 190 PRINTING MACHINE 190 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 162 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 195 laminaty GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 KPL-LASER 187 LASER MEDIA S.C. 187


GADŻETÓW REKLAMOWYCH 39 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 logotypy CZAS NA DREWNO 71 lokalizatory FILO SRL 75 loterie PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 lód ICE ART SP. Z O.O. 112 lubrykanty SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. 95 lunchboxy GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 ładowarki AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 BOOMPODS POLSKA 67 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 LONGLIFE LED GMBH BY HK 110 POWER AD SP. Z O.O. 32 SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 USB SYSTEM 100 łopaty GÓRECKI SP. J. 77 magazyny branżowe RYNEK ZABAWEK 24 magnesy 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 3DRUBBER 219 A&J 62 ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 ASTOM 64 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BISCAYA IPS 67 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 EURO MAGNESY SP. J. 217, II OKŁADKA FENIKS SP. Z O.O. 124 GAMAX SL. 76 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWOPOLIGRAFICZNA 154 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 LEMA 3D 218 MEDIA MAG 85 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 RASTER 93 REZON 94 TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI 127, III OKŁADKA magnesy kamienne MAGNESYSZKLANE.PL 84

magnesy metalowe MAGNESYSZKLANE.PL 84 magnesy szklane, MAGNESYSZKLANE.PL 84 makaroniki CUKIERNIA REKLAMOWA 71 mapy EXPRESSMAP POLSKA 132 markery RYSTOR 94 TOMA SP. Z O.O. 61 marketing SZEPTUCHY.PL 137 WELLEN RETAIL EXPERIENCE 136 marketing szeptany SZEPTUCHY.PL 137 marnesy reklamowe MAGNESYSZKLANE.PL 84 maski antysmogowe BROD SP. Z O.O. 67 maskotki F.H. DAFFI 74 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ 217 RACZKOWSKI PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93 maszty AXOX 113 maszyny POLSKA GRUPA CNC 189 maszyny poligraficzne nowe DRUKARNIA “PRINT CYCERO” SP. Z O.O. SP.KOM. 182 maszyny poligraficzne używane DRUKARNIA “PRINT CYCERO” SP. Z O.O. SP.KOM. 182 materiały do druku EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O. 139 matryce HI OPAQUE S.C. 172 KIMM MACIEJ MAZEK 125 MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER 23 maty 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 3DRUBBER 219 ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O. 219 LEMA 3D 218 NETFIRE GROUP 144 PRO WELLNESS 92 PURPLE MUSTARD EU 134 TIK 99 mazaki MEDIA MAG 85 meble ARTON DISPLAY 131 ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK 130 medale GTSPORT SJ 78 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MATRICE 85 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86

spis produktów

lamówki W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 lampiony MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 lampy DIPRINTER.COM 182 LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 ROSNOWSKI GIFT 94 laser TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 lasery CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 220 CORMAK 181 GRAVOTECH SP. Z O O. 184 KPL-LASER 187 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 TROTEC POLSKA 193 latarki EXPEN S.C. 74 ICL WIELKOPOLANIN 79 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 lektorzy THE SIGN 137 lemoniada DRINKLOGO.EU 220 leżaki GĄSIENICA.PL 76 GOŁĄB PRODUCENT LEŻAKÓW 114 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141, 155 LEŻAK Z LOGO 115 LEŻAKOWO 32 SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 117 WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U 119 lightboxy DPS ADVERTISING UAB 113 linijki ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 LENIAR SP.J. 83 listwy AVS-CREATIVE 202 FERNIKO SP. Z O.O. 22 GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 KOPERNIK SOFTWARE 187 KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 litery 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 165, 166 ADBER VIGO 137 AR NEON 109 BEZREKLAMACJI.PL 131 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 KAPILAR-REKLAMA 110 MAGIT 115 MARTIN MARCIN SOSNOWSKI 115 NEOBRAND 116 litery chromowe POLICON SP. Z O.O. 215 lizaki ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. 64 B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK

239


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

240

NAGRODY.PL 32 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 TRYUMF SP Z O.O. 100 media GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. 22 metki BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 OPENLABEL.PL 208 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 TAWO 210 metrówki FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 miarki FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 THERMOHAUSER GMBH 223 miary CARBONICA 68 LENIAR SP.J. 83 mieszarki ENWAR PRODUKT SP. Z O.O. 183 miód PAPER FANTASIES UAB 89 miski THERMOHAUSER GMBH 223 mobilna kontrola TISOFT 107 modele ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 F.H. DAFFI 74 moduły NEON-SERVICE 111 moduły led AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 112 ANYLUX CO.LTD. 113 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 EPILED 109 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 LED LABS SP. Z O.O. 110 LONGLIFE LED GMBH BY HK 110 OPTO-PLAST S.C. 111 monitory UP LED SP. Z O.O. 223 multibandany ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA SMYCZOMAT.PL 82 PROMO-HOUSE 47, 92 multifinishery AMAGRAF 178 mundury MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / MODUS CLOTHING COMPANY S.A. 86 muszki COLLECTION ADAM 69 mydła MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 TIPU 99 naczynia ANDA PRESENT GROUP 63

CLIPPER BV 69 RASTAL 93 nadruk cmyk na brzegach PILAT & ROSS SP. Z O.O. 221 nagłośnienie EVENTROOM 32 nagrody MATRICE 85 NAGRODY.PL 32 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 “FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ 154 naklejki 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 A&J 62 DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ 138, 152 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 DRUKARNIA PROJEKT 153 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWOPOLIGRAFICZNA 154 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 157 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MDLABELS JASIŃSKI SP. K. 158 NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. 158 NOMAR 158 STIL MEDIA 97 THE SIGN 137 VAS 194 naklejki wypukłe 3d POLICON SP. Z O.O. 215 namioty AVIOTEX KKC 113 AXOX 113 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 ICON SA 114 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MASTERTENT POLSKA SP .ZO.O. 115 MITKO SP. Z O.O. 115 PAN NAMIOT 32 POLTENT SP. Z O.O. 116 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STUDIO55 SP. Z O.O. 117 TENT GRUPA SP. Z O.O 118 VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) 118 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 WATS 118 namioty stelażowe TENT-BALONY LECH PODBIEŁŁO 118 napisy foliowe POLICON SP. Z O.O. 215 napisy wypukłe 3d POLICON SP. Z O.O. 215 napoje CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK 24 COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 DRINKLOGO.EU 220 narzędzia 121SIGNS 111 AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. 179

CARBONICA 68 ICL WIELKOPOLANIN 79 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP 94 nasiona CORTHOGREEN B.V. 56, 70 naszywki 3DRUBBER 219 APAT 219 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 naświetlarki ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 202 nawilżacze NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 107 neony AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF 112 ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA AR NEON 109 KAPILAR-REKLAMA 110 NEON-SERVICE 111 newslettery ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 niszczarki OPUS SP. Z O.O. 188 nośniki WIMED SP. Z O.O. 118 notatniki 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 JOTAN 81 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43, 87 PROMONOTES 93 PROMOTIONWAY SP. Z O.O. 222 notesy 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 ASGARD SP. Z O.O. 64 ASTOM 64 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 CRUX 70 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKARNIA PROJEKT 153 EXPEN S.C. 74 KALBAG 81 LEDIBERG SP. Z O.O. 82 LEGRA 157 MEDIA MAG 85 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 159 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43, 87 PRINTFAKTORIA 161 PROMONOTES 93 REKLAMA 360 50, 94 SHORT MEDIA 146 SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. 51, 98 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 53, 103


MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / MODUS CLOTHING COMPANY S.A. 86 OPEN CHANNEL SP. J. 88 PURE DESIGN- PRODUCENT ODZIEŻY I KOCÓW REKLAMOWYCH 223 SAMPRO PPHU 161 SEMA-PRINT 201 SIM KOŁO 96 TARGETEX 98 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 VALENTO 211 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 odzież robocza AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 RESULT CLOTHING 209 SIM KOŁO 96 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 VALENTO 211 WAVE GROUP 212 odzież sportowa AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 GRADU SPORT 77 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 RESULT CLOTHING 209 STEDMAN GMBH 210 VALENTO 211 WAVE GROUP 212 odzież sportowa, koszule W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 offset HORN PRINT 218 ogrzewacze ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ 62 okienka do kalendarzy FERNIKO SP. Z O.O. 22 okleiny KONRAD HORNSCHUCH AG 125 PANTA SP Z O.O. 23 oklejania 3M POLAND SP. Z O.O. 165 oklejanie DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 138, 152 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ HERMES 155 oklejarki DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182 okładki BARAŃSKI 65 JAN POL BIS 80 KORUMA 59 PETIT - BOXES 126 okucia KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH 206 okulary YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 104 ołówki ADPEN 62 CARBONICA 68 FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 92

RITTER PEN 94 SQUB 97 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TOMA SP. Z O.O. 61 opakowania ALLBAG 119 ARTBOX 119 AWIH TORBY I OPAKOWANIA 216 AXEL-MALINA S.C. 216 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 CLICK-PACK SP. Z O.O. 123 COMBINATH SP.J. M. I E. NATH 123 DAVE-MAR 151 DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 152 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 40, 74 FENIKS SP. Z O.O. 124 FOUR COLORS 154 GLASMARK SP. Z O.O. 124 GRUPA KK KOCHANOWSKI SP.J. 155 HOCA 79 IN DUPLO S.C. 125 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 KINGLY LTD 199 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. 85 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 NETUNO SP. Z O.O. 87 OMEGA DRUK 159 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 126 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60, 126 PETIT - BOXES 126 PETRUS SP ZOO 127 PIN SP. Z O.O 160 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 134 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY 160 PROFIX 3D 92 TIK 99 TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 USB SYSTEM 100 opakowania kartonowe DRUKARNIA “PRINT CYCERO” 182 SP. Z O.O. SP.KOM. opakowania luksusowe STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY 97 opakowania papierowe PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 122 opalarki STEINEL (LŁ) 193 opaski A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 CARTPOLAND 21 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK 41 DANIEL ŻOŁĄDEK JELLYGADGETS.PL 81

spis produktów

WYDAWNICTWO SCRIBA 103 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, 104 REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) noże AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 179 BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 CARBONICA 68 EASY GIFTS 72 GERLACH S.A. 76 MAKANU 84 THERMOHAUSER GMBH 223 nożyczki DAKO VRT.GUNOLD 203 numeratory TRODAT POLSKA 100 numery ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 obrabiarki POLSKA GRUPA CNC 189 obrazy ADBER VIGO 137 DEPOSITPHOTOS EU 106 GALERIADRUKU.COM.PL 154 SUBFORMA 162 obszywarki ATECOM 202 oczkarki PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 SCORPIO SP. Z O.O. 191 ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL EQUIPMENT CO,LTD 195 odblaski KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 odlewy GTSPORT SJ 78 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 odświeżacze AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH 63 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW 72 FRAGRANS - PRODUCENT REKLAMOWYCH ZAWIESZEK ZAPACHOWYCH 75 INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES 80 SOCIETE S.R.O. 61 VINOVE SP ZOO 101 YSTI 104 odzież APAT 219 AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 BODMAN 150 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO 184 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 GORENLER TEXTILE AS 204 IGUANA GROUP 205 KOKOSZULKA.PL 206 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 L-SHOP-TEAM POLSKA SP. Z O.O. 206

241


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

242

LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93 ROSNOWSKI GIFT 94 SIBAND.PL 96 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. 33 opaski na rękę SOCIETE S.R.O. 61 TOP INVEST MARCIN TOPP 100 oprogramowanie AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 CANON POLSKA SP. Z O.O. 180 CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O. 106 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 CRM VISION 106 DM SYSTEM 182 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO 184 HAFTEX 185 IWAREPRINT 106 MASTERAPPS 106 PLOTEKSPERT AM TRADE 189 PLUS DIGITAL 160 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 VIDELINK SP. Z O.O. 107 organizacja branżowa AIMFAP 21 organizacja imprez ANIMATRIA 31 EVENTROOM 32 organizery ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ 62 ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 EXPEN S.C. 74 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 oświetlenie EVENTROOM 32 otwieracze BISCAYA IPS 67 CARBONICA 68 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 REZON 94 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 owijki POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 134 pakowanie-foliowanie SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. 222 panel led LEDDEX LTD / AMICUS SP. Z O.O. 110

panele HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD 155 ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 108 LEDEX 110 panele led LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 papier ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O. 219 BOOGIE 67 COLGRAPHIX GMBH 202 EWEX 15 FALTER SP. Z O.O. 22 KAKADO SP. Z O.O. 132 LAMBDA 114 NETUNO SP. Z O.O. 87 PANTA SP Z O.O. 23 PAPER FANTASIES UAB 89 SITA WUJA TOMA 192 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 VISCAR 211 papier czerpany z nasionami ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK 216 papier ręcznie czerpany ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK 216 papierośnice DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 papiery EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O. 139 parasole ASGARD SP. Z O.O. 64 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH / GREMO 74 PARTNER HANDLOWY GET IMPRESSED SRL 76 GREMO JACEK SIKORSKI 78 ICL WIELKOPOLANIN 79 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 79 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MITKO SP. Z O.O. 115 OPENGIFT.PL 44, 88 PARASOL F.P. 89 REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP 94 SELCO S.C. - DOPPLER 95 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 parasolki PRO COMMERCE, D.O.O. 91 parawany GOŁĄB PRODUCENT LEŻAKÓW 114 LEŻAK Z LOGO 115 PRINTX GROUP 116 SELCO S.C. - DOPPLER 95 SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 117 paseczki W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 paski CEDAR SP ZOO 68

pasy MEDIA SP. Z O.O. 221 OOO “OPP CHASPROM” 88 SOCIETE S.R.O. 61 patelnie BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 GERLACH S.A. 76 pcv HOUSE OF PRINT POLSKA 156 PLATINIUM PROMOTION 160 pendrive ADATA 104 BLUEBOAT 38, 67 CITRON GROUP 69 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 INTERGIFTS 79 OPENGIFT.PL 44, 88 ROSNOWSKI GIFT 94 USB SYSTEM 100 WILK ELEKTRONIK S.A. 102 perforatory CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 perfumy VINOVE SP ZOO 101 YSTI 104 personal protection equipments SHANGHAI XIAOHE DISPLAY & TEC CO., LTD 135 SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD 192 piece NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 pieczątki COLOP POLSKA 151 TRODAT POLSKA 100 pieczęcie KIMM MACIEJ MAZEK 125 pierniki BĘDZIE SŁODKO 66 piersiówki DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 pikowarki HAFTEX 185 piłki BALMO PROMOTIONS 65 GRADU SPORT 77 GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK - PIŁKI PROMOCYJNE 77 LEŻAK Z LOGO 115 pinsy A&J 62 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 pióra EXPEN S.C. 74 HINZ DESIGN 79 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 92 RYSTOR 94 piórniki P.W. R.MAJEWSKI 88


SŁAWOMIR WISZENKO 179 AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 179 CANON POLSKA SP. Z O.O. 180 CLOUD DIGITAL 174 COLOP POLSKA 151 COLOR GROUP 169, 180 CORMAK 181 DM SYSTEM 182 DMPLOT SP. Z O.O. SP.K. 182 E-PLOTER 183 EUROLASER POLSKA 184 FASTCOM PLOTERY 114 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 184 GRAFMASZ 184 GRAWCOM SP.J. 185 JETPOL.PL 186 LASER MEDIA S.C. 187 LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. 187 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA 189 JAWNA PLUS DIGITAL 160 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 POLSKA GRUPA CNC 189 PRINT IS EASY 190 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 SITA WUJA TOMA 192 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 162 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 VAS 194 VES PLOTER 194 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 VISCAR 211 plotery solwentowe AMAGRAF 178 plotery uv AMAGRAF 178 plotery z dowozem PLOTERY24.PL 189 pluszaki AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 płotki VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) 118 płótno COLOR MASTER DIGITAL IMAGE MATERIALS CO., 181 LTD. WEIFANG HENGCAI DIGITAL PHOTO MATERIALS CO.,LTD. 194 płyty CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 LEDEX 110 NEON-SERVICE 111 płyty pcv GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 pocztówki ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 podgrzewacze MIXGRAFIK.PL - SKARPETKI NA ZAMÓWIENIE SOCKS ON DEMAND 86

podkładki 3DRUBBER 219 A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 ASTOM 64 DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 HAPPY BRAND 78 NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. 158 OMEGA DRUK 159 PADSWORLD 107 PODKŁADKI 24 90 REKLAMA 360 50, 94 podkładki pod mysz 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO 63 ALL YOU NEED EXPRESS IT SRLS 55 EWEX 15 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK DANIEL ŻOŁĄDEK 41 GRG GRZEGORZ GURGUL 155 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82 NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. 158 NETFIRE GROUP 144 PADSWORLD 107 PURPLE MUSTARD EU 134 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 TIK 99 podkłady WIMED SP. Z O.O. 118 podkłady medyczne WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 podkoszulki FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 podróżne YOUR CHOICE 103 podstawki JASKÓŁKA S.J. 80 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 133 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. podstawy AXOX 113 poduszki EFANSHOP.COM 203 EUROLAND 73 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 P.W. R.MAJEWSKI 88 PNG 1962 LTD 208 PRO WELLNESS 92 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 pojemnik KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 pojemniki CLICK-PACK SP. Z O.O. 123 GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 PLASTRY DREWNA 90 pokazy ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK 216 pokrowce ETUO.PL 73

spis produktów

pisaki TOMA SP. Z O.O. 61 plakaty DRUKARNIA INTERNETOWA - WYDRUKUJEMY.TO 153 DRUKOMAT.PL 153 DUONET SP. Z O.O. 153 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 115 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 PRINT EXTRA 161 ROLAND PRINT 145, 161 SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 SHORT MEDIA 146 SUBFORMA 162 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 ZYX MEDIA 164 plakietki AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 CHANGZHOU QUALITY FLAG 113 INDUSTRY CO.,LTD plandeki GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 217 plastik PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC 128 plecaki BLUEBOAT 38, 67 GREMO JACEK SIKORSKI 78 IGUANA GROUP 205 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 OKTIS JANUSZ SITKO 207 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP 94 SIPEC S.P.A. 96 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 XINDAO BV 103 plecakoworki ALEWOREK 195 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 GIFT MORE 215 TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 222 plexi CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 FORMEDIA S.C. 132 OVILI-BENDERS.COM 188 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 plomby GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 plotery ADP POLSKA SP.J. 165 AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 167, 178 ATLER GROUP 178 ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ

243


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

244

WAVE GROUP 212 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 polary 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 DAIBER 203 ESKAZET 203 IGUANA GROUP 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA RASCAL SP. Z O. O. 209 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 STEDMAN GMBH 210 TARGETEX 98 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 polary, kurtki, odzież robocza W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 polerowanie ARPLEX 130 polo ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 AVS-CREATIVE 202 DAIBER 203 ESKAZET 203 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SOL’S 210 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 polska szkoła futbolu POLSKA SZKOŁA FUTBOLU 21 poncha TUVA HOME SP. Z O.O. 100 pop-upy A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 111 popielniczki PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 porcelana PORCELANA KRISTOFF 221 portal branżowy ICOS (SIGNS.PL) 20 RYNEKPAPIERNICZY.PL 16 portfele CEDAR SP ZOO 68 HINZ DESIGN 79 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 KORUMA 59 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 VIP COLLECTION & VERUS 223 pos ARTON DISPLAY 131 ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK 130 BEZREKLAMACJI.PL 131 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124

DPS ADVERTISING UAB 113 DRUKARNIA DIAMENT 152 EPILED 109 EUROPOSM S.R.O. 131 FOUR COLORS 154 KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 157 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 133 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 PORTPRESS ( KM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) 160 PRINTFAKTORIA 161 RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 135 SIP KROSNO 135 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 poszetki DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 PROMO-HOUSE 92 pościel TOP INVEST MARCIN TOPP 100 potniki W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 potykacze CZAS NA DREWNO 71 FENIKS SP. Z O.O. 124 GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 217 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 power banki A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 ADATA 104 ASGARD SP. Z O.O. 64 BLUEBOAT 38, 67 BOOMPODS POLSKA 67 CITRON GROUP 69 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON 72 ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 GET IMPRESSED SRL 76 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 INTERGIFTS 79 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 USB SYSTEM 100 powielacze DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO 152 RISO KAGAKU CORPORATION 191 pozycjonowanie ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA107 praliny CRIOLLO SP. Z O O. 70 prasy CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 EUROLAND 73 GRAWERTON ARGO S.A. 185 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 ROMANIK 191 SITA WUJA TOMA 192 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210

VISCAR 211 WILER 194 preparaty do sitodruku BASSE SP. Z O.O. 180 prezent dla szefa MIRTOP 86 prezentery ARPLEX 130 BEZREKLAMACJI.PL 131 prezenty marynistyczne MIRTOP 86 prezerwatywy CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. 95 primery COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 170, 181 pro9541, druk cmyk+clear/white OKI EUROPE LIMITED 159 pro9542, druk cmyk+w OKI EUROPE LIMITED 159 profile 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 165, 166 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 112 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 BTT ALTER / ALUFRAME 109 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 DESIGNER CLUB S.R.L. 131 E-PLOTER 183 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 GILDO PROFILATI SRL 114 projektowanie GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK - PIŁKI PROMOCYJNE 77 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 SUNRISE COLORS 193 THE SIGN 137 TOP DEPRINT 163 projekty CZAS NA DREWNO 71 MAKO STUDIO 84 proporczyki MMG FLAGI 221 przejściówki SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 przekąski COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 przesyłki BTL LOGISTIK SP. Z O.O 216 przewodniki EXPRESSMAP POLSKA 132 przypinki A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 54 (BADGEPRODUCER.COM) ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW 35 REKLAMOWYCH ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 publikowane kalkulatory web TISOFT 107


ramy EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 117 raporty bi w cz. rzeczywistym TISOFT 107 regały POSLINE 134 SIP KROSNO 135 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 reklama dmuchana, namioty, TENT-BALONY LECH PODBIEŁŁO 118 repliki AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 repliki produktów TENT-BALONY LECH PODBIEŁŁO 118 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 ręczniki APAT 219 GORENLER TEXTILE AS 204 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK84 JOBCZYK MEDIACONCEPT ROMANIA 207 P.W. R.MAJEWSKI 88 PNG 1962 LTD 208 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 SANDEX 95 SIPEC S.P.A. 96 TOP INVEST MARCIN TOPP 100 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 212 ręczniki plażowe PURE DESIGN- PRODUCENT ODZIEŻY I KOCÓW REKLAMOWYCH 223 rękawice RADECKA 209 rękawiczki MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA 206 rękawy cukiernicze THERMOHAUSER GMBH 223 rolki IMPRO GROUP SÀRL 156 rollery RITTER PEN 94 rollupy 121SIGNS 111 ADLOVE SP.J. 131 AXOX 113 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 EXTEND VISION 22 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 ROLAND PRINT 145, 161 STUDIOFLAG.PL 162 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 rotograwiura HEDPES SP. Z O.O. 155

rozgałęźniki A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 sanki SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 117 saszetki KORUMA 59 OKTIS JANUSZ SITKO 207 TIPU 99 saturatory PROFFICO SP.Z O.O. 33 sauny PRO WELLNESS 92 scenografia EVENTROOM 32 PAN NAMIOT 32 scyzoryki EASY GIFTS 72 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 segregatory DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TIK 99 serwetki FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) 154 UNICUP SP. Z O.O. 127 serwety WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 serwis z dojazdem PLOTERY24.PL 189 sg 2cop 24H-PUB LIMITED 212 shakery FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 siatki CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 GLOBART PRINT 154 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 LAMBDA 114 ROLAND PRINT 145, 161 siatki mesh BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 ENDUTEX 183 HOUSE OF PRINT POLSKA 156 sita EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 sitodruk ADPEN 62 BODMAN 150 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA 68 GIZMO 77 IN DUPLO S.C. 125 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 LEDEX 110

spis produktów

puchary GTSPORT SJ 78 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 PADSWORLD 107 TRYUMF SP Z O.O. 100 XINDAO BV 103 pudełka AWIH TORBY I OPAKOWANIA 216 COMBINATH SP.J. M. I E. NATH 123 DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 GRAFFITI BC SP. Z O.O. 125 GRANNA SP. Z O.O. 218 HAPPY BRAND 78 IN DUPLO S.C. 125 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 126 PETRUS SP ZOO 127 PRINTFAKTORIA 161 TOMAX ONE 163 TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U 119 pudła PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC 128 pufy MITKO SP. Z O.O. 115 puszki ARTBOX 119 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 puzzle ASTOM 64 AXEL-MALINA S.C. 216 CARTAMUNDI 68 GOLD PUZZLE COLLECTION ( ISKENDERLER OTOMOTIV YEDEK PARCA VE HED. ESYA SAN. TIC. LTD. STI.) 77 MEDIA MAG 85 OMEGA DRUK 159 pvc OVILI-BENDERS.COM 188 pylony ADBER VIGO 137 NEOBRAND 116 PRINTSIGN PRODUCTION UAB 116 quesadilla EL CAMINO FOOD TRUCK 31 qusadilla EL CAMINO CATERING&EVENTS 31 radio RADIO PASJA 136 rakle HEDPES SP. Z O.O. 155 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 ramki GÓRECKI SP. J. 77 HAPPY BRAND 78 ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 108 UTAL SP.Z O.O. 163

245


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

246

ORANGUTAN 159 POLIART SC 160 PRINTGOOD SC 161 SAMPRO PPHU 161 TOP DEPRINT 163 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 sitodrukarki MHM 188 PRINTEX UE S.C. 190 skanery AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 BEN DEVELOP 180 MBR SP. Z O. O. 157 skarpety GORENLER TEXTILE AS 204 KINGLY LTD 199 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 MIXGRAFIK.PL - SKARPETKI NA ZAMÓWIENIE SOCKS ON DEMAND 86 NORDHORN- CUP OF SOX 207 RASCAL SP. Z O. O. 209 SKARPETA GMBH 210 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 skrobaczki TOM - PAR 99 skrobaki GÓRECKI SP. J. 77 THERMOHAUSER GMBH 223 skrzynie W.P.H.U.P. CASE-PACK 194 skrzynki FENIKS SP. Z O.O. 124 MOODSPROMO / A34 AMBALAJ REKLAM VE HED. ESYA LTD. STI. 87 REKLAMA 360 50, 94 słodycze ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. 64 BĘDZIE SŁODKO 66 CUKIERKI-REKLAMOWE24 LOLLY POLLY 70 CUKIERNIA CONSONNI 71 CUKIERNIA REKLAMOWA 71 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, 104 REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) słuchawki B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 BOOMPODS POLSKA 67 BROD SP. Z O.O. 67 CITRON GROUP 69 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 słupy WIMED SP. Z O.O. 118 smartwatche TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 smycze ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA SMYCZOMAT.PL 82 BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216

CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK DANIEL ŻOŁĄDEK 41 GĄSIENICA.PL 76 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141, 155 KOLEKCJA 142, 156 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82 LENORA SP. Z O. O. 83 MEDIA SP. Z O.O. 221 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 SIM KOŁO 96 SPIROPRINT 97 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. 33 softshelle 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 DAIBER 203 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 soki DRINKLOGO.EU 220 sole LIMEBOX 83 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 TIPU 99 solvent PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 spawarki AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL 195 EQUIPMENT CO,LTD spinki COLLECTION ADAM 69 PROMO-HOUSE 92 spirale FERNIKO SP. Z O.O. 22 spodnie REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 TARGETEX 98 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 sportowe YOUR CHOICE 103 srebro NANODIY D.O.O. 207 srebrzenie brzegów PILAT & ROSS SP. Z O.O. 221 standy DM DISPLAY 131 EUROPOSM S.R.O. 131 FORMEDIA S.C. 132 GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78

NANODIY D.O.O. 207 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 134 POSLINE 134 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 statuetki DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 71 JASKÓŁKA S.J. 80 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 NAGRODY.PL 32 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 TRYUMF SP Z O.O. 100 stemple KIMM MACIEJ MAZEK 125 TRODAT POLSKA 100 stendy KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 sterowniki BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 stoiska ADSYSTEM 112 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 EXTEND VISION 22 ICON SA 114 SEGO POLSKA 135 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 stojaki ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I 128 INFORMACJI WIZUALNEJ ADLOVE SP.J. 131 ARPLEX 130 DESIGNER CLUB S.R.L. 131 DPS ADVERTISING UAB 113 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 PRINTSIGN PRODUCTION UAB 116 RODAN AGENCJA REKLAMOWA 135 SP. Z O.O. SP. K. SIP KROSNO 135 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 stoły HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 stoły do ciecia INTEGART SP. Z O.O. 186 stopery MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 stowarzyszenie FYVAR 20, 22 strony www VIDELINK SP. Z O.O. 107 ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA107 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 sublimacja F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 GĄSIENICA.PL 76 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76


SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 szlafroki PNG 1962 LTD 208 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 212 sznurki P.P.H. MATEUSZ 208 sznurowadła MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 sznurówki BROD SP. Z O.O. 67 sznury MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 sztancowanie MEGALAK 143, 158 sztućce BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 GERLACH S.A. 76 szycie TOMAX ONE 163 szyldy AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 DRUKOWALSCY.PL 153 KAPILAR-REKLAMA 110 NOWE HORYZONTY 221 ścianki ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ 128 ADLOVE SP.J. 131 AXOX 113 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 EXTEND VISION 22 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STUDIOFLAG.PL 162 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 ściereczki ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO 63 ALL YOU NEED EXPRESS IT SRLS 55 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82 PROMO-HOUSE 47, 92 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 TOM - PAR 99 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 212 śliniaki WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 świece BEE ECO SP. Z O.O. 66 FABRYKA-SWIEC.PL 74 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 TIPU 99 YSTI 104 świeczniki JASKÓŁKA S.J. 80 t-shirty ABC COTTON 196 AVS-CREATIVE 202 CUPSELL SP. Z O.O. 203 DAIBER 203

ESKAZET 203 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 KOLEKCJA 142, 156 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEKJOBCZYK 84 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SEMA-PRINT 201 SOL’S 210 STEDMAN GMBH 210 TARGETEX 98 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 t-shirty, polo, bluzy, czapki W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 tabletki LIMEBOX 83 tablice ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ 128 AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 CZAS NA DREWNO 71 FENIKS SP. Z O.O. 124 JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 LEDDEX LTD / AMICUS SP. Z O.O. 110 PADSWORLD 107 UTAL SP.Z O.O. 163 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 tabliczki BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 tace NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 133 talerze PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 tampodruk ADPEN 62 BODMAN 150 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA 68 SADOMSKA tamponiarki COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 HI OPAQUE S.C. 172 tampony HI OPAQUE S.C. 172 tani procesowy erp dla mśp TISOFT 107 tapety DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 181 SUBFORMA 162 tarcze TAWO 210 targi AO EXPOCENTRE 214 DONG NAM ADVERTISING COMMERCIAL PROMOTION JSC (VIETAD TRADE FAIR) 27 GIFTS INTERNATIONAL 28 GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. 22 VISCOM ITALIA 30

spis produktów

PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 PRINTGOOD SC 161 SAMPRO PPHU 161 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 162 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 sublimacyja LEŻAKOWO 32 suszarki ADLER SP. Z O.O. 62 ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 202 PRINTEX UE S.C. 190 system do druku na kopertach OKI EUROPE LIMITED 159 systemy broszurujące AMAGRAF 178 systemy druku cyfrowego AMAGRAF 178 szablony K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 szafy MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 szale DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 PROMO-HOUSE 92 SKARPETA GMBH 210 szaliki BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 COLLECTION ADAM 69 EFANSHOP.COM 203 GĄSIENICA.PL 76 KOLEKCJA 142, 156 MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA 206 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 szarfy F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 szczoteczki B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 szklanki RASTAL 93 szkło ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ ADA CERAMIC MUG 62 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 GLASMARK SP. Z O.O. 124 GTSPORT SJ 78 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 szkolenia 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE 213, 219 ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU 184 KOMPUTEROWEGO HAFTEX 185 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136

247


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

248

tasiemki F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 P.P.H. MATEUSZ 208 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 tasiemki drukowane PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 122, 126 taśmy AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 ASTAT SP. Z O.O. 178 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 EWEX 15 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 122, 124 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 KOLEKCJA 142, 156 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82 LENORA SP. Z O. O. 83 MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 ROLLFIX 135 WAMAR 211 taśmy led BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 EPILED 109 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 KAPILAR-REKLAMA 110 OPTO-PLAST S.C. 111 tatuaże NOMAR 158 teczki ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 CEDAR SP ZOO 68 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I 124 SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 LENIAR SP.J. 83 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 P.W. R.MAJEWSKI 88 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TIK 99 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 tekstylia GĄSIENICA.PL 76 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 KINGLY LTD 199 LEŻAKOWO 32 PROMO-HOUSE 92 tektury PANTA SP Z O.O. 23 telebimy AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 telewizja GIFTS JOURNAL TV 128 terminarze WYDAWNICTWO SCRIBA 103

termodruk TOMAX ONE 163 termofory ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 termometry TARO SP. Z O.O. 98 termoopakowania MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 termoprasy WILER 176, 177 termosy MAKANU 84 SELLDO SP. Z O.O. 95 termotransfer COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 INNOPRINTER & INNOTRANSFERS 156 INTEGART SP. Z O.O. 186 KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 ORANGUTAN 159 POLIART SC 160 PRINTGOOD SC 161 tkaniny DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 181 HIMMELTEK® 205 JOKER HURTOWNIA TKANIN 114 LAMBDA 114 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 POLONTEX SA 208 SUBLIMA - DRUK NA TKANINACH I DZIANINACH 162 ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL EQUIPMENT CO,LTD 195 tłoczenie MEGALAK 143, 158 tłoczniki ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 tłumaczenia ARCUSLINK TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE S.C. 219 EVENTROOM 32 THE SIGN 137 togi MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / MODUS CLOTHING COMPANY S.A. 86 tonery IMPRO GROUP SÀRL 156 NINESTAR 158 topowi producenci gadżetów POZYTYWNIE PROMOCYJNI 91 torby 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR 195 (OTCF S.A.) ALEWOREK 195 ALLBAG 119 ANDA PRESENT GROUP 63 AWIH TORBY I OPAKOWANIA 216 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BOOGIE 67 CEDAR SP ZOO 68 CLIPPER BV 69 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK 39 GADŻETÓW REKLAMOWYCH

CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 CORTHOGREEN B.V. 56, 70 COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. 124 ECODIRECT 217 ECOSAC (AP HOLDING SA) 124 ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 F.H. DAFFI 74 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 GIFT MORE 215 GIZMO 77 GORENLER TEXTILE AS 204 GREMO JACEK SIKORSKI 78 HOCA 79 IGUANA GROUP 205 IN DUPLO S.C. 125 INTERGIFTS 79 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 KALBAG 81 KOKOSZULKA.PL 206 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 84 MAKANU 84 MART’S BAGS 120, 126 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60 MOODSPROMO / A34 AMBALAJ REKLAM VE HED. ESYA LTD. STI. 87 OKTIS JANUSZ SITKO 207 OMEGA DRUK 159 OPENGIFT.PL 44, 88 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60 PAKPRINT SYSTEMY OPAKOWAŃ 126 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 89 PETRUS SP ZOO 127 POLHIM 90 PRINT EXTRA 161 PRINTX GROUP 116 PROMOTIONWAY SP. Z O.O. 222 RADECKA 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SIM KOŁO 96 SIPEC S.P.A. 96 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, 99 EKO GIFTS TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 222 VIC SP. Z O.O. 127 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 WAVE GROUP 212 YOOPURE 164 ZYX MEDIA 164 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) 104 torby papierowe PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 122, 126 torby papierowe bez nadruku PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 122, 126 torby papierowe z nadrukiem PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA


uchwyty 2PROMOTE I VONMÄHLEN 33 EURO MAGNESY SP. J. 217, II OKŁADKA MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI 127, III OKŁADKA ulotki DAVE-MAR 151 DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKOMAT.PL 153 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PIN SP. Z O.O 160 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 PRINT EXTRA 161 SHORT MEDIA 146 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 ZYX MEDIA 164 upominki POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 134 upominki biznesowe POZYTYWNIE PROMOCYJNI 91 upominki korporacyjne MIRTOP 86 upominki premium MIRTOP 86 upominki świąteczne STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY 97 urządzenia HI OPAQUE S.C. 172 urządzenia do sitodruku BASSE SP. Z O.O. 180 urządzenia śledzące FILO SRL 75 usb MACMA POLSKA SP. Z O.O. 84 MIDOCEAN 85 uszczelki ASTAT SP. Z O.O. 178 uszlachetnianie druku DRUKARNIA “PRINT CYCERO” SP. Z O.O. SP.KOM. 182 vinyl BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 vouchery YASUMI SP. Z O.O. SP. K. 103 wagi ADLER SP. Z O.O. 62 walizki PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 89 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 wanny PRO WELLNESS 92 warsztaty POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136 wektory DEPOSITPHOTOS EU 106 wiatraki GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76

wideo DEPOSITPHOTOS EU 106 witryny POSLINE 134 wizytowniki ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 JAN POL BIS 80 KATEX 58 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 VIP COLLECTION GROUP 101 wizytówki DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKOMAT.PL 153 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 159 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 ZYX MEDIA 164 wkładki COMBINATH SP.J. M. I E. NATH 123 woda DRINKLOGO.EU 220 PROFFICO SP.Z O.O. 33 woreczki COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 124 MART’S BAGS 120, 126 RADECKA 209 worki ALEWOREK 195 BIG STYLE 67 ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 122 GET IMPRESSED SRL 76 GIFT MORE 215 GIZMO 77 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 MART’S BAGS 120, 126 MEDIA SP. Z O.O. 221 OKTIS JANUSZ SITKO 207 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 P.W. R.MAJEWSKI 88 SANDEX 95 VIC SP. Z O.O. 127 XINDAO BV 103 wosk FABRYKA-SWIEC.PL 74 wstążki BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK 41 DANIEL ŻOŁĄDEK GIFT STAR 58 wszywki F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 TAWO 210 wycinaki ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178

spis produktów

KOMANDYTOWA. 126 torby skórzane STAMAX S.C. MARIA, MACIEJ ĆWIKLIŃSCY 97 torby sportowe PURE DESIGN- PRODUCENT ODZIEŻY I KOCÓW REKLAMOWYCH 223 torebki CEDAR SP ZOO 68 ECODIRECT 217 HOCA 79 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 tostery ADLER SP. Z O.O. 62 totemy ICON SA 114 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 117 traffic safety products SHANGHAI XIAOHE DISPLAY & TEC CO., LTD 135 SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD 192 trampki KOKOSZULKA.PL 206 transfery KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 ORANGUTAN 159 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 transport LOGISTIQ 218 trofea DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 71 DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 TRYUMF SP Z O.O. 100 trybunki ADLOVE SP.J. 131 trymery ADP POLSKA SP.J. 165 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 PLUS DIGITAL 160 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 SOFTPLAST 175, 192 tuby FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. 184 KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA LENIAR SP.J. 83 SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD 193 tuby stalowe ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU FLAWIUSZ PIETRZYK 216 tunele DAAB 151 MHM 188 ROMANIK 191 TESOMA 193 tusze AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 CLOUD DIGITAL 174 EWEX 15 IMPRO GROUP SÀRL 156 NINESTAR 158 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 162 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163

249


spis produktów

SPIS PRODUKTÓW / LIST OF PRODUCTS

250

wycinanie PLATINIUM PROMOTION 160 TOMAX ONE 163 wycinanie registrów SCHOPA BUCHBINDEREI SP. Z O.O. 222 wycinarki AKONDA 165 ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 RISET 191 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 wyciskarki DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 220 wydawnictwa GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. 22 wykałaczki MMG FLAGI 221 wykładziny ENDUTEX 183 wykroje ASTAT SP. Z O.O. 178 ROLLFIX 135 wykrojniki ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 wypustki W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 wyświetlacze AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 MARITEX 111 PRINTSIGN PRODUCTION UAB 116 SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 SHANGHAI MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. 29 wzorniki DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 zabawki ALEXANDER 34, 63 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 79 RYNEK ZABAWEK 24 zaciski DESIGNER CLUB S.R.L. 131 zaginarki OVILI-BENDERS.COM 188 zakładki ASTOM 64 MEDIA MAG 85 zakuwarki SOFTPLAST 175, 192 zamki CARTPOLAND 21 zaokrąglanie narozników PILAT & ROSS SP. Z O.O. 221 zapachy INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES 80 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 OLFACTORY CONSULTING 87 PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE 91 SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK 95 zapalniczki DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 ENYES 73

HINZ DESIGN 79 zapięcia KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH 206 zasilacze AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 112 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 EPILED 109 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 MARITEX 111 NEON-SERVICE 111 OPTO-PLAST S.C. 111 SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD 193 zaślepki ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 ANTYHACKER 55, 64 zatyczki PROFIX 3D 92 zawieszki AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH 63 FERNIKO SP. Z O.O. 22 FRAGRANS - PRODUCENT REKLAMOWYCH ZAWIESZEK ZAPACHOWYCH 75 LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 OLFACTORY CONSULTING 87 PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE 91 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93 zdjęcia DEPOSITPHOTOS EU 106 DUONET SP. Z O.O. 153 GALERIADRUKU.COM.PL 154 SNAPSHOT STUDIO SP. Z O.O. 128 zdrapki PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 zegarki JELLYGADGETS.PL 81 LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL 83 MARKET) LIKOR EAST-WEST PROMOTION 83 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 87 TARO SP. Z O.O. 98 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 zegary JASKÓŁKA S.J. 80 LIKOR EAST-WEST PROMOTION 83 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 87 OOO “OPP CHASPROM” 88 TARO SP. Z O.O. 98 WAGA S.C. 102 WOODENCREATIONS.EU 102 zestawy TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 zeszyty XINDAO BV 103

zgrzewarki HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 185 HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 SCORPIO SP. Z O.O. 191 SOFTPLAST 175, 192 STEINEL (LŁ) 193 złociarki OPUS SP. Z O.O. 188 SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH 222 złoto NANODIY D.O.O. 207 znaczki ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 BADGE4U 37, 65 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MATRICE 85 ROSNOWSKI GIFT 94 znaczniki PROMONOTES 93 znaki DPS ADVERTISING UAB 113 JIANGXI XINHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 110 znakowanie DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 znakowarki CORMAK 181 FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 184 GRAWCOM SP.J. 185 INDUAL SP. Z O.O. 218 KPL-LASER 187 LASER MEDIA S.C. 187 LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 TROTEC POLSKA 193 żarówki FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 żele LIMEBOX 83 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 żetony A&J 62 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 PIATNIK 90 żywice ASTAT SP. Z O.O. 178


LIST OF PRODUCTS SPIS PRODUKTÓW

ascots DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 ashtrays PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 association AIMFAP 21 FYVAR 20, 22 awards MATRICE 85 NAGRODY.PL 32 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 backlit BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 ENDUTEX 183 WEIFANG HENGCAI DIGITAL PHOTO MATERIALS CO.,LTD. 194 backpacks BLUEBOAT 38, 67 GREMO JACEK SIKORSKI 78 IGUANA GROUP 205 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 OKTIS JANUSZ SITKO 207 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP 94 SIPEC S.P.A. 96 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 XINDAO BV 103 backsacks ALEWOREK 195 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 GIFT MORE 215 TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 222 badges AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 BADGE4U 37, 65 CARDILLA 150 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MATRICE 85 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 RASTER 93 SIBAND.PL 96 TAWO 210 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 bags 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR 195 (OTCF S.A.) ALEWOREK 195 ALLBAG 119 ANDA PRESENT GROUP 63 AWIH TORBY I OPAKOWANIA 216 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66

BIG STYLE 67 BOOGIE 67 CEDAR SP ZOO 68 CLIPPER BV 69 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK GADŻETÓW REKLAMOWYCH 39 CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 CORTHOGREEN B.V. 56, 70 COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. 124 ECODIRECT 217 ECOSAC (AP HOLDING SA) 124 ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 ETUO.PL 73 F.H. DAFFI 74 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 122 GET IMPRESSED SRL 76 GIFT MORE 215 GIZMO 77 GORENLER TEXTILE AS 204 GREMO JACEK SIKORSKI 78 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 HOCA 79 IGUANA GROUP 205 IN DUPLO S.C. 125 INTERGIFTS 79 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 KALBAG 81 KOKOSZULKA.PL 206 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 84 MAKANU 84 MART’S BAGS 120, 126 MEDIA SP. Z O.O. 221 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60 MOODSPROMO / A34 AMBALAJ REKLAM VE HED. ESYA LTD. STI. 87 OKTIS JANUSZ SITKO 207 OMEGA DRUK 159 OPENGIFT.PL 44, 88 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 P.W. R.MAJEWSKI 88 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA 60 KOMANDYTOWA. PAKPRINT SYSTEMY OPAKOWAŃ 126 PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 89 PETRUS SP ZOO 127 POLHIM 90 PRINT EXTRA 161 PRINTX GROUP 116 PROMOTIONWAY SP. Z O.O. 222 RADECKA 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SANDEX 95 SIM KOŁO 96 SIPEC S.P.A. 96 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 222 VIC SP. Z O.O. 127 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 VIP COLLECTION & VERUS 223

list of products

3d printing 3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ)137 a-boards CZAS NA DREWNO 71 FENIKS SP. Z O.O. 124 GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 217 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 accessories BASSE SP. Z O.O. 180 acrylics AR NEON 109 adapters SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 aerators PROFFICO SP.Z O.O. 33 air fresheners AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH 63 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, 72 DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW FRAGRANS - PRODUCENT REKLAMOWYCH 75 ZAWIESZEK ZAPACHOWYCH INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES 80 SOCIETE S.R.O. 61 VINOVE SP ZOO 101 YSTI 104 alarm clocks OOO “OPP CHASPROM” 88 TARO SP. Z O.O. 98 albums JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 alphashot micro automated photo system ORBITVU SP. Z O.O. 128 alphashot xl pro led automated photo system ORBITVU SP. Z O.O. 128 alphashot xxl automated fashion photo system ORBITVU SP. Z O.O. 128 aluminium displays JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 anapurna fb2540i led AGFA NV SPÓŁKA AKCYJNA 149 ODDZIAŁ W POLSCE anti-smog respirator mask BROD SP. Z O.O. 67 anti-theft tags GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 apples CREAVI SŁAWOMIR ZIELIŃSKI 70 appliances HI OPAQUE S.C. 172 approval studio APPROVAL STUDIO 104 aprons AVS-CREATIVE 202 COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 GIFT MORE 215 PNG 1962 LTD 208 RADECKA 209 armchairs POLTENT SP. Z O.O. 116 PRO WELLNESS 92

251


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

252

VIP COLLECTION GROUP 101 WAVE GROUP 212 XINDAO BV 103 YOOPURE 164 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 ZYX MEDIA 164 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) 104 bags for life RECRUST INTERNATIONAL 209 balloons AVIOTEX KKC 113 BELBAL SP. Z O.O. 150 EVERTS POL 217 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 LNB HUBERT CZEKAJEWICZ SP. J./ LOGONABALONIE.PL 157 POLTENT SP. Z O.O. 116 TENT GRUPA SP. Z O.O 118 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 WATS 118 balls BALMO PROMOTIONS 65 GRADU SPORT 77 GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK - PIŁKI PROMOCYJNE 77 LEŻAK Z LOGO 115 bandanas MEDIA SP. Z O.O. 221 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 RADECKA 209 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 banding machines DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182 banner printing SHANGHAI XIAOHE DISPLAY & TEC CO., LTD 135 banners 121SIGNS 111 A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA 111 SP. J. AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 181 DRUKOWALSCY.PL 153 GLOBART PRINT 154 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD 204 HOUSE OF PRINT POLSKA 156 JIANGYIN YUYUAN PLASTICIZING CO.LTD 186 LAMBDA 114 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 PLATINIUM PROMOTION 160 POLONTEX SA 208 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 ROLAND PRINT 145, 161 STUDIOFLAG.PL 162 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 barriers VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) 118 bases AXOX 113 WIMED SP. Z O.O. 118

baskets KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 bathrobes PNG 1962 LTD 208 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 212 bathtubs PRO WELLNESS 92 beachflags DPS ADVERTISING UAB 113 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MMG FLAGI 221 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STUDIO55 SP. Z O.O. 117 STUDIOFLAG.PL 162 bed linen PNG 1962 LTD 208 bedwarmers ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 belts CEDAR SP ZOO 68 benders 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 165, 166 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 220 DMPLOT SP. Z O.O. SP.K. 182 OVILI-BENDERS.COM 188 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 bending machines AKONDA 165 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 GRAFMASZ 184 OVILI-BENDERS.COM 188 RISET 191 beverages CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK 24 DRINKLOGO.EU 220 bibs WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 billboard GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 217 billboards SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 binders DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 OPUS SP. Z O.O. 188 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TIK 99 blankets LEŻAK Z LOGO 115 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEKJOBCZYK 84 PHPU UNIA SP. Z O.O. 208 TOP INVEST MARCIN TOPP 100 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212

blenders ADLER SP. Z O.O. 62 DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 220 NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 block PROMONOTES 93 blockout ENDUTEX 183 blowtorches STEINEL (LŁ) 193 boards ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ 128 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 FENIKS SP. Z O.O. 124 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 LEDDEX LTD / AMICUS SP. Z O.O. 110 LEDEX 110 NEON-SERVICE 111 PADSWORLD 107 UTAL SP.Z O.O. 163 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 book in paperback TISOFT 107 bookbinding DKS 182 KURTIAK I LEY GALERIA KSIĄŻKI KOLEKCJONERSKIEJ 82 WYDAWNICTWO SCRIBA 103 bookmarks ASTOM 64 MEDIA MAG 85 books DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 HORN PRINT 218 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 KURTIAK I LEY GALERIA KSIĄŻKI KOLEKCJONERSKIEJ 82 NOWE HORYZONTY 221 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY 160 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 bottles EASY GIFTS 72 IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 79 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 bowls THERMOHAUSER GMBH 223 bowties COLLECTION ADAM 69 boxes AWIH TORBY I OPAKOWANIA 216 COMBINATH SP.J. M. I E. NATH 123 DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 FENIKS SP. Z O.O. 124 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 GRAFFITI BC SP. Z O.O. 125 GRANNA SP. Z O.O. 218 HAPPY BRAND 78 IN DUPLO S.C. 125 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 MOODSPROMO / A34 AMBALAJ REKLAM VE HED. ESYA LTD. STI. 87 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E.


DRUKOMAT.PL 153 JOTAN 81 KALBAG 81 LEDIBERG SP. Z O.O. 82 LEGRA 157 MAKO STUDIO 84 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 159 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY 160 PROMONOTES 93 SHORT MEDIA 146 SOFTPLAST 175, 192 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 162 TISOFT 107 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 53, 103 WYDAWNICTWO SCRIBA 103 WYTWÓRNIA KALENDARZY 164 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) 104 candies B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 SOCIETE S.R.O. 61 candles BEE ECO SP. Z O.O. 66 FABRYKA-SWIEC.PL 74 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 TIPU 99 YSTI 104 candlesticks JASKÓŁKA S.J. 80 candy bars CUKIERNIA REKLAMOWA 71 cans ARTBOX 119 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 canvas COLOR MASTER DIGITAL IMAGE MATERIALS CO., LTD. 181 WEIFANG HENGCAI DIGITAL PHOTO MATERIALS CO.,LTD. 194 caps ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW 63 REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL ANTYHACKER 55 BROD SP. Z O.O. 67 EFANSHOP.COM 203 EUDARCAP 73 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR 204 PROFESSIONALS MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA 206 MASTER ITALIA - ATLANTIS CAPS 207 PROMOSTARS IV OKŁADKA

SEMA-PRINT 201 SIPEC S.P.A. 96 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 caps & headwear, workwear W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 card holders ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 JAN POL BIS 80 KATEX 58 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 VIP COLLECTION GROUP 101 cardboard GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 PANTA SP Z O.O. 23 cardboard boxes KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 cards ADATA 104 CARDILLA 150 CARTAMUNDI 68 CARTPOLAND 21 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 40, 74 LEMA DISPLAY 133 PIATNIK 90 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY ORAZ KART DO GRY 160 POLSKIE KARTY SP. Z O.O. 91 WILK ELEKTRONIK S.A. 102 WOODENCREATIONS.EU 102 cartons P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 126 cartons of cardboard TISOFT 107 cases FUNNYCASE.PL 75 W.P.H.U.P. CASE-PACK 194 castings GTSPORT SJ 78 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 catalogues DAVE-MAR 151 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 DRUKOMAT.PL 153 HORN PRINT 218 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 NOWE HORYZONTY 221 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PIAP 23 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 PRINT EXTRA 161 PRINTFAKTORIA 161 SHORT MEDIA 146 ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 ZYX MEDIA 164 catchers DAKO VRT.GUNOLD 203 catering BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25

list of products

RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 126 PETRUS SP ZOO 127 PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC 128 PRINTFAKTORIA 161 REKLAMA 360 50, 94 TOMAX ONE 163 TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U 119 bracelets LEMONIQ® 82 bricks PIATNIK 90 briefcases JAN POL BIS 80 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 brochure makers RISET 191 brochures LEMA DISPLAY 133 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 brushes B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 business cards DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKOMAT.PL 153 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 159 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 ZYX MEDIA 164 butterfly TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD 193 button machine GAMAX SL. 105 buttons A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO 54 (BADGEPRODUCER.COM) DESIGNER CLUB S.R.L. 131 GAMAX SL. 76 cables 2PROMOTE I VONMÄHLEN 33 B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 BLUEBOAT 38, 67 cakes CUKIERNIA CONSONNI 71 CUKIERNIA REKLAMOWA 71 calendar date pointers FERNIKO SP. Z O.O. 22 calendars 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 AUDLEY-POLSKA : DRUKARKI UV 179 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 COLGRAPHIX GMBH 202 CRUX 70 DAVE-MAR 151 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKARNIA PROJEKT 153

253


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

254

ceramics AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 BISCAYA IPS 67 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 220 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK 39 GADŻETÓW REKLAMOWYCH DABA CERAMIKA REKLAMOWA 71 INTERGIFTS 79 OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA 88 OPEN CHANNEL SP. J. 88 certificates 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 213, 219 chairs GRG GRZEGORZ GURGUL 155 LEŻAKOWO 32 change trays NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 133 chargers AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 BOOMPODS POLSKA 67 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 POWER AD SP. Z O.O. 32 SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 USB SYSTEM 100 charging cables DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 chawls MEDIACONCEPT ROMANIA 207 chocolate CHOCOLISSIMO BY MM BROWN 69 COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 KARMELLO 81 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 84 POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 SOCIETE S.R.O. 61 chocolate boxes B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 CUKIERNIA CONSONNI 71 KARMELLO 81 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 84 chocolates ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. 64 B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 CHOCOLISSIMO BY MM BROWN 69 CRIOLLO SP. Z O O. 70 CUKIERNIA CONSONNI 71 CUKIERNIA REKLAMOWA 71 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 KARMELLO 81 MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O. 84 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 christmas balls GLASSBAUBLES SP Z OO 77 MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 ŚWIATBOMBKI.PL 98

cigarette cases DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 clamps DESIGNER CLUB S.R.L. 131 cleaning cloths DIPRINTER.COM 182 cleaning pads ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW 35 REKLAMOWYCH ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 cleaning rollers IMPRO GROUP SÀRL 156 clipboards MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 clocks JASKÓŁKA S.J. 80 LIKOR EAST-WEST PROMOTION 83 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 87 OOO “OPP CHASPROM” 88 TARO SP. Z O.O. 98 WAGA S.C. 102 WOODENCREATIONS.EU 102 clothes APAT 219 AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 BODMAN 150 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO 184 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 GORENLER TEXTILE AS 204 IGUANA GROUP 205 KOKOSZULKA.PL 206 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 L-SHOP-TEAM POLSKA SP. Z O.O. 206 MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / 86 MODUS CLOTHING COMPANY S.A. OPEN CHANNEL SP. J. 88 SAMPRO PPHU 161 SEMA-PRINT 201 SIM KOŁO 96 TARGETEX 98 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 VALENTO 211 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 cloths ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO 63 ALL YOU NEED EXPRESS IT SRLS 55 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82 PROMO-HOUSE 47, 92 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 TOM - PAR 99 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 212 coating FOUR COLORS 154 MEGALAK 143 coating machines DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182

coffee CAFFERETTA/ GECO GROUP GERARD PRASEK 24 COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 coffers ADSYSTEM 112 AR NEON 109 BEZREKLAMACJI.PL 131 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 GRUPA DS S.C. 129 HERMES 155 ICON SA 114 MARTIN MARCIN SOSNOWSKI 115 NEOBRAND 116 POSLINE 134 SEGO POLSKA 135 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 combo heat press machine SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD 192 compresses ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ 62 condoms CONDOM MESSAGE - ASHA INTERNATIONAL 69 SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. 95 conferences BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136 ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 consignment BTL LOGISTIK SP. Z O.O 216 consignment BTL LOGISTIK SP. Z O.O 216 containers CLICK-PACK SP. Z O.O. 123 GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 PLASTRY DREWNA 90 controllers BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 converters LONGLIFE LED GMBH BY HK 110 cookies BĘDZIE SŁODKO 66 CUKIERNIA CONSONNI 71 POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 copiers&production printers AMAGRAF 178 corkscrews HINZ DESIGN 79 cosmetics YASUMI SP. Z O.O. SP. K. 103 YSTI 104 costumes FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 counters ADLOVE SP.J. 131 coupons YASUMI SP. Z O.O. SP. K. 103 covers BARAŃSKI 65 JAN POL BIS 80 KORUMA 59 PETIT - BOXES 126


WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U 119 design GRANDE AGNIESZKA WÓJCIK - PIŁKI PROMOCYJNE 77 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 SUNRISE COLORS 193 THE SIGN 137 TOP DEPRINT 163 designs CZAS NA DREWNO 71 MAKO STUDIO 84 desk pads 3DRUBBER 219 A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 ASTOM 64 DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 HAPPY BRAND 78 NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. 158 OMEGA DRUK 159 PADSWORLD 107 PODKŁADKI 24 90 REKLAMA 360 50, 94 diamond polishing ARPLEX 130 die stamping MEGALAK 143 dies HI OPAQUE S.C. 172 KIMM MACIEJ MAZEK 125 MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER 23 diffuser FABRYKA-SWIEC.PL 74 digital printing 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 BEN DEVELOP 180 DKS 182 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) 154 HAINING C.R.D INTERNATIONAL CO.,LTD 204 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 NETUNO SP. Z O.O. 87 PIN SP. Z O.O 160 diplomas DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 152 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 disks ADATA 104 WILK ELEKTRONIK S.A. 102 dispensers PROFFICO SP.Z O.O. 33 display cases PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 117 display racks SHANGHAI XIAOHE DISPLAY & TEC CO., LTD 135 display stands ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ 128 ADLOVE SP.J. 131 ARPLEX 130 BEZREKLAMACJI.PL 131 DPS ADVERTISING UAB 113

EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 PRINTSIGN PRODUCTION UAB 116 RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 135 SIP KROSNO 135 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 displays 121SIGNS 111 ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I INFORMACJI WIZUALNEJ 128 AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 ARPLEX 130 BEZREKLAMACJI.PL 131 CZAS NA DREWNO 71 DM DISPLAY 131 EUROPOSM S.R.O. 131 EXPRESSMAP POLSKA 132 FORMEDIA S.C. 132 HAPPY BRAND 78 HOLBOX POLAND SP. Z O.O. 132 KOPERNIK SOFTWARE 187 KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 MAGIT 115 MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 MARITEX 111 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 POSLINE 134 PRINTFAKTORIA 161 PRINTSIGN PRODUCTION UAB 116 SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 SHANGHAI MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. 29 SIP KROSNO 135 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 doctor blades HEDPES SP. Z O.O. 155 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA 187 SPÓŁKA Z O.O. docucutters AMAGRAF 178 doming labels STIL MEDIA 97 dress shields W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 drinking vessels RASTAL 93 drinks COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 drinkware ANDA PRESENT GROUP 63 CLIPPER BV 69 driver’s log binder ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 CEDAR SP ZOO 68 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 LENIAR SP.J. 83 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 P.W. R.MAJEWSKI 88 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161

list of products

crayons TOMA SP. Z O.O. 61 creams LIMEBOX 83 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 creaser-folders DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182 crimping machines SOFTPLAST 175, 192 cufflinks COLLECTION ADAM 69 PROMO-HOUSE 92 cupboards MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 cups AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 220 DABA CERAMIKA REKLAMOWA 71 GTSPORT SJ 78 HANIPOL 78 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 MART CERAMIC 85 MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. 85 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA 88 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 PADSWORLD 107 PORCELANA KRISTOFF 221 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 TRYUMF SP Z O.O. 100 XINDAO BV 103 cushions MEDIACONCEPT ROMANIA 207 customized promotional catalog EURIMAGE HOLDING A/S 106 cutlery BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 GERLACH S.A. 76 cutters AKONDA 165 ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 GRAFMASZ 184 RISET 191 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH 222 cutting LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 MEGALAK 143 PLATINIUM PROMOTION 160 TOMAX ONE 163 cutting tables INTEGART SP. Z O.O. 186 cutting tools ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 dating machines TRODAT POLSKA 100 decals NOMAR 158 deckchairs GĄSIENICA.PL 76 GOŁĄB PRODUCENT LEŻAKÓW 114 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141, 155 LEŻAK Z LOGO 115 LEŻAKOWO 32 SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 117

255


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

256

STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TIK 99 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 dryers ADLER SP. Z O.O. 62 ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 202 PRINTEX UE S.C. 190 dtp SUNRISE COLORS 193 duplicators DIGICOM CENTRUM DRUKU CYFROWEGO 152 RISO KAGAKU CORPORATION 191 earrings ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 eco friendly bespoke bags RECRUST INTERNATIONAL 209 eco solvent API.PL SPÓŁKA Z O.O. 178 COLOR GROUP 180 edgings W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 elastic rubber JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 elastomers OPENLABEL.PL 208 electronic & usb YOUR CHOICE 103 emblems AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 71 embroidery ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 DIGITAL MARK 152 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 POLIART SC 160 PRINTGOOD SC 161 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 TAWO 210 WAMAR 211 embroidery machines AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 ATECOM 202 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO 184 HAFTEX 185 SEMI TECHNIKA SP.J. 210 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 emulsion APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 149 engraver ADPEN 62 BODMAN 150 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA 68 EUROLASER POLSKA 184 SHANGHAI MODERN INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. 29 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 98

WOODEN WORLD RENATA GOŁUSZKA F.H.U 119 engraving ARPLEX 130 CORMAK 181 GRAVOTECH SP. Z O O. 184 INDUAL SP. Z O.O. 218 LASER MEDIA S.C. 187 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 VIVA PLUS II 101 envelopes ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. 124 NETUNO SP. Z O.O. 87 erp & crm solutions EURIMAGE HOLDING A/S 106 etui / holders ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO 63 CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 ETUO.PL 73 FUNNYCASE.PL 75 GIFT STAR & PRO-USB 76 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 JAN POL BIS 80 KORUMA 59 PETIT - BOXES 126 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 SOFTGRAF 96 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 eurimage membership EURIMAGE HOLDING A/S 106 event bands A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 CARTPOLAND 21 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK DANIEL ŻOŁĄDEK 41 JELLYGADGETS.PL 81 LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93 ROSNOWSKI GIFT 94 SIBAND.PL 96 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. 33 event planning ANIMATRIA 31 EVENTROOM 32 events BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 eyelet punch PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 eyelet punches SCORPIO SP. Z O.O. 191 ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL 195 EQUIPMENT CO,LTD fans GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 fasteners KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW

REKLAMOWYCH 206 feather flags A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, 111 M.SZYMURA SP. J. CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 felt CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 felt-tip pens MEDIA MAG 85 TOMA SP. Z O.O. 61 fiberboards KPL-LASER 187 figures FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 figurines HANIPOL 78 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 filaments HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 film for masters APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 149 fittings KBK® – PRODUCENT OKUĆ I GADŻETÓW REKLAMOWYCH 206 flags A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 111 AVIOTEX KKC 113 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 MITKO SP. Z O.O. 115 MMG FLAGI 221 POLONTEX SA 208 STUDIOFLAG.PL 162 TENT GRUPA SP. Z O.O 118 flash ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 202 MHM 188 flashcards WYDAWNICTWO CZTERY GŁOWY 103 flashlights EXPEN S.C. 74 ICL WIELKOPOLANIN 79 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 flasks MAKANU 84 SELLDO SP. Z O.O. 95 flat heat press machine SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD 192 fleeces 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 DAIBER 203 ESKAZET 203 IGUANA GROUP 205


GRAFMASZ 184 IMPORT GRAPHICS MACHINERY 186 RISET 191 folders JAN POL BIS 80 NOWE HORYZONTY 221 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PIN SP. Z O.O 160 PRINT EXTRA 161 folding machines GRAFMASZ 184 RISET 191 forms MULTI 158 fragrance tree AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH 63 PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE 91 fragrances INVAME ORIGINAL CAR PERFUMES 80 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 OLFACTORY CONSULTING 87 PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE 91 SAMBRA KRZYSZTOF SOBCZAK 95 frames EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 GÓRECKI SP. J. 77 HAPPY BRAND 78 ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 108 JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 117 UTAL SP.Z O.O. 163 frontlit BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 ENDUTEX 183 frying pans BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 GERLACH S.A. 76 fudge CUKIERKI-REKLAMOWE24 LOLLY POLLY 70 furniture ARTON DISPLAY 131 ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK 130 gadgets NORDHORN- CUP OF SOX 207 OPENGIFT.PL 44, 88 POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PIAP 23 TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. 222 games ALEXANDER 34, 63 AXEL-MALINA S.C. 216 CARTAMUNDI 68 FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 40, 74 GRANNA SP. Z O.O. 218 OMEGA DRUK 159 PETERSEN SP. Z O.O. 89 PIATNIK 90 WINNING MOVES POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ 102 W KATOWICACH WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 53, 103 gates VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 gecko TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD 193

gels LIMEBOX 83 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 gifts POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 134 gifts & premiums COMASIA LIMITED 26 gingerbread BĘDZIE SŁODKO 66 glass ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ ADA CERAMIC MUG 62 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 GLASMARK SP. Z O.O. 124 GTSPORT SJ 78 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 glass magnets MAGNESYSZKLANE.PL 84 glasses HANIPOL 78 RASTAL 93 YOUR PROMOTIONAL SUNGLASSES 104 gloves MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA 206 RADECKA 209 glues ASTAT SP. Z O.O. 178 DAKO VRT.GUNOLD 203 gold NANODIY D.O.O. 207 gold plating machines OPUS SP. Z O.O. 188 SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH 222 green bags RECRUST INTERNATIONAL 209 grills DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 220 guides BARAŃSKI 65 EXPRESSMAP POLSKA 132 guidons MMG FLAGI 221 guillotines AKONDA 165 CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 IMPORT GRAPHICS MACHINERY 186 OPUS SP. Z O.O. 188 SERWIS URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH 222 guipure lace WAMAR 211 halls PAN NAMIOT 32 hand warmers MIXGRAFIK.PL - SKARPETKI NA ZAMÓWIENIE SOCKS ON DEMAND 86 handbags CEDAR SP ZOO 68 ECODIRECT 217 HOCA 79 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 handkerchiefs MEDIA SP. Z O.O. 221 handles EURO MAGNESY SP. J. 217, II OKŁADKA

list of products

JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA RASCAL SP. Z O. O. 209 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 STEDMAN GMBH 210 TARGETEX 98 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 flex ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 ECOBAG NETWORK SP. Z O.O. 124 FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) 154 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 SAMPRO PPHU 161 SICO POLSKA 192 WILER 176, 177, 194 flock ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 SAMPRO PPHU 161 SICO POLSKA 192 WILER 176, 177, 194 floor lining ENDUTEX 183 foil 121SIGNS 111 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 219 3M POLAND SP. Z O.O. 165 AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. 179 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 DAKO VRT.GUNOLD 203 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 153 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 FASTCOM PLOTERY 114 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 122, 124 GLOBART PRINT 154 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 INTEGART POLSKA 23 KONRAD HORNSCHUCH AG 125 LAMBDA 114 NEOBRAND 116 PANTA SP Z O.O. 23 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 PLATINIUM PROMOTION 160 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 ROLAND PRINT 145, 161 ROLLERS 127 ROLLFIX 135 ROMANIK 191 SOLAR SYSTEMS FOLIE OKIENNE I SAMOCHODOWE 117 SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. 51, 98 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 VISCAR 211 WILER 176, 177, 194 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 195 foil wrapping MEGALAK 143 foiling machines CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP.K. 182

257


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

258

MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI III OKŁADKA, 127 hats AFISA 63 HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 MASTER ITALIA - ATLANTIS CAPS 207 SKARPETA GMBH 210 headphones B2B MARCIN KLEPUSZEWSKI 65 BOOMPODS POLSKA 67 BROD SP. Z O.O. 67 CITRON GROUP 69 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 heads UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 headscarves SANDEX 95 hip flasks DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 holders DESIGNER CLUB S.R.L. 131 holograms SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 holsters FUNNYCASE.PL 75 honey PAPER FANTASIES UAB 89 hooks DESIGNER CLUB S.R.L. 131 houseware & kitchen COMASIA LIMITED 26 hubcaps GÓRECKI SP. J. 77 humidifiers NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 STERNAL INTERNATIONAL SP. Z O.O. 107 ice ICE ART SP. Z O.O. 112 ice bar counters ICE ART SP. Z O.O. 112 ice scrapers TOM - PAR 99 id badge GAMAX SL. 105 imagesetters ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO 202 inch-rule FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 industry magazines RYNEK ZABAWEK 24 infinity scarves MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 inflatable AVIOTEX KKC 113 inflatables STUDIO55 SP. Z O.O. 117 inks ADP POLSKA SP.J. 165 AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 ATLER GROUP 178 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 CLOUD DIGITAL 174 COLGRAPHIX GMBH 202 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 170, 181

DIPRINTER.COM 182 E-PLOTER 183 EWEX 15 FALTER SP. Z O.O. 22 FASTCOM PLOTERY 114 GRAWERTON ARGO S.A. 185 IKONOS MEDIA 186 IMPRO GROUP SÀRL 156 JETPOL.PL 186 MAGENTA VISION POLSKA 188 NINESTAR 158 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 PLOTEKSPERT AM TRADE 189 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 SITA WUJA TOMA 192 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 162 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 VES PLOTER 194 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 inserts COMBINATH SP.J. M. I E. NATH 123 F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 TAWO 210 W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 interactive kiosks CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 151 INFOKIOSKI - INEXLED 109 it solution EURIMAGE HOLDING A/S 106 jackets 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 ADLER CZECH A.S. 195 ESKAZET 203 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IGUANA GROUP 205 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA RASCAL SP. Z O. O. 209 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 RESULT CLOTHING 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SEMA-PRINT 201 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 jackets, shirts, pullover, W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 jewelry LEMONIQ® 82 LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL MARKET) 83 jigsaw puzzles ASTOM 64 AXEL-MALINA S.C. 216 CARTAMUNDI 68 GOLD PUZZLE COLLECTION ( ISKENDERLER OTOMOTIV YEDEK PARCA VE HED. ESYA SAN. TIC. 77 LTD. STI.) MEDIA MAG 85 OMEGA DRUK 159 juco bags RECRUST INTERNATIONAL 209

juice DRINKLOGO.EU 220 juicers DOMOWE SANATORIUM ZIMNOCH SP.J. 220 jumbotrons AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 jute and cotton bags RECRUST INTERNATIONAL 209 kettles ADLER SP. Z O.O. 62 keychain GAMAX SL. 105 keyring machine GAMAX SL. 105 keyrings ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA SMYCZOMAT.PL 82 3DRUBBER 219 A&J 62 APAT 219 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BIG STYLE 67 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK GADŻETÓW REKLAMOWYCH 39 CONSILIO JAKUB MICHALSKI 70 CRUX 70 DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 ENYES 73 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 GAMAX SL. 76 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWOPOLIGRAFICZNA 154 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 LEMA 3D 218 LENORA SP. Z O. O. 83 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MATRICE 85 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 86 OLFACTORY CONSULTING 87 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 RASTER 93 REKLAMA 360 50, 94 REZON 94 ROSNOWSKI GIFT 94 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 VICARDS.PL 101 kitchen YOUR CHOICE 103 knitted fabric POLONTEX SA 208 knitwear JOKER HURTOWNIA TKANIN 114 knives AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 179 BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 CARBONICA 68 EASY GIFTS 72 GERLACH S.A. 76 MAKANU 84


LENORA SP. Z O. O. 83 MEDIA SP. Z O.O. 221 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 SIM KOŁO 96 SPIROPRINT 97 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 WRISTBAND FACTORY SP Z O.O. 33 large-format printing 3D PRINT.PL ( IC MEDIA PIOTR BARTKIEWICZ)137 ADBER VIGO 137 ARTLAB SP. Z O.O. S.K. 150 CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 151 DKS 182 DM DISPLAY 131 DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA 138, 152 WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ DRUKARNIA INTERNETOWA 153 WYDRUKUJEMY.TO FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 FALTER SP. Z O.O. 22 FORMEDIA S.C. 132 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 KREATIVIA SP. Z O.O. SP.K. 156 RICOH POLSKA SP. Z O.O. 191 SIP KROSNO 135 laser TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 lasers CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 220 CORMAK 181 GRAVOTECH SP. Z O O. 184 KPL-LASER 187 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 TROTEC POLSKA 193 leaflets DAVE-MAR 151 DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKOMAT.PL 153 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PIN SP. Z O.O 160 PRESI.PL / CGS DRUKARNIA SP. Z O.O. 161 PRINT EXTRA 161 SHORT MEDIA 146 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 WIELAND DRUKARNIA CYFROWA 164 ZYX MEDIA 164 led KAPILAR-REKLAMA 110 led bands BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 EPILED 109 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 KAPILAR-REKLAMA 110 OPTO-PLAST S.C. 111 led modules AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF

112 ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA ANYLUX CO.LTD. 113 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 EPILED 109 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 LED LABS SP. Z O.O. 110 LONGLIFE LED GMBH BY HK 110 OPTO-PLAST S.C. 111 led panels LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 LEDDEX LTD / AMICUS SP. Z O.O. 110 led screens MAGIT 115 lemonade DRINKLOGO.EU 220 letters 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 165, 166 ADBER VIGO 137 AR NEON 109 BEZREKLAMACJI.PL 131 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 KAPILAR-REKLAMA 110 MAGIT 115 MARTIN MARCIN SOSNOWSKI 115 NEOBRAND 116 lightboxes DPS ADVERTISING UAB 113 lightbulbs FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 lighters DON MARCO INTERNATIONAL SP.Z O.O. 71 ENYES 73 HINZ DESIGN 79 lighting EVENTROOM 32 linen TOP INVEST MARCIN TOPP 100 locators FILO SRL 75 locks CARTPOLAND 21 logos CZAS NA DREWNO 71 lollipops ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. 64 B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM 65 COMPLEX DRUK IMPORT PRODUKCJA I DRUK GADŻETÓW REKLAMOWYCH 39 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 lotteries PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 lubricants SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. 95 lunchboxes GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 macaroons CUKIERNIA REKLAMOWA 71 machine tools POLSKA GRUPA CNC 189 machines POLSKA GRUPA CNC 189

list of products

THERMOHAUSER GMBH 223 “FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ 154 labels BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 DRUKARNIA PROJEKT 153 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 GALBIS SYSTEMY ZNAKOWANIA ODZIEŻY 204 GRUPA KK KOCHANOWSKI SP.J. 155 MDLABELS JASIŃSKI SP. K. 158 OPENLABEL.PL 208 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 TAWO 210 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 lacings WAMAR 211 lacquers HEDPES SP. Z O.O. 155 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 laminate GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 laminates KPL-LASER 187 LASER MEDIA S.C. 187 laminating machines POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 134 laminators ADP POLSKA SP.J. 165 AKONDA 165 COLOR GROUP 169, 180 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 OPUS SP. Z O.O. 188 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 PRINT IS EASY 190 PRINTING MACHINE 190 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 162 ZFP ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU 195 lamps DIPRINTER.COM 182 LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75 ROSNOWSKI GIFT 94 lanterns MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 lanyards ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA SMYCZOMAT.PL 82 BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 ECOSTYLLOVE - GEMINIGIFT.PL 72 F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK DANIEL ŻOŁĄDEK 41 GĄSIENICA.PL 76 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141, 155 KOLEKCJA 142, 156 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82

259


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

260

magazines ALFA-PRINT SP. Z O.O. 21 APPAREL INSIDER 14 EUROPEAN MEDIA GROUP 22 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF 136 PRINTING) REGAL DIFUSSYO 49 STITCH & PRINT INTERNATIONAL, VIRTÙMEDIA B.V., 17 ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 TVP – MAGAZINE FOR TEXTILE DECORATION AND PROMOTION 148 UNIT-PAPIERNICZY ŚWIAT 24 WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA 19, 24 magnets 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 3DRUBBER 219 A&J 62 ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL 63 ASTOM 64 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BISCAYA IPS 67 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73 EURO MAGNESY SP. J. 217, II OKŁADKA FENIKS SP. Z O.O. 124 GAMAX SL. 76 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWOPOLIGRAFICZNA 154 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 LEMA 3D 218 MEDIA MAG 85 PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 RASTER 93 REZON 94 STIL MEDIA 97 TOP MAGNESY - “SEBZUZ” ARTUR KOWALSKI III OKŁADKA, 127 make-up bag COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 make-up bags GIFT MORE 215 MART’S BAGS 120, 126 OKTIS JANUSZ SITKO 207 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 maps EXPRESSMAP POLSKA 132 markers RYSTOR 94 TOMA SP. Z O.O. 61 marketing SZEPTUCHY.PL 137 WELLEN RETAIL EXPERIENCE 136 marking DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 marking machines CORMAK 181

FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 184 GRAWCOM SP.J. 185 INDUAL SP. Z O.O. 218 KPL-LASER 187 LASER MEDIA S.C. 187 LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 TROTEC POLSKA 193 masts AXOX 113 mats 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 3DRUBBER 219 ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O. 219 LEMA 3D 218 NETFIRE GROUP 144 PRO WELLNESS 92 PURPLE MUSTARD EU 134 TIK 99 measures CARBONICA 68 LENIAR SP.J. 83 measuring FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 THERMOHAUSER GMBH 223 medals GTSPORT SJ 78 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MATRICE 85 MEDIAFORM SYLWIA GOGOWSKA 23 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 NAGRODY.PL 32 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 TRYUMF SP Z O.O. 100 media GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. 22 WIMED SP. Z O.O. 118 medical pads WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 menu cards BARAŃSKI 65 meshes BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 CLONEX 360 (CLONEX SP. Z O.O. SP. K. ) 151 ENDUTEX 183 GLOBART PRINT 154 HOUSE OF PRINT POLSKA 156 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 LAMBDA 114 ROLAND PRINT 145, 161 meter measure FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 milling DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 DRUKOWALSCY.PL 153 FABRYKA REKLAMY ŁUKASZ GLONEK 113 FORMEDIA S.C. 132 HERMES 155 PLATINIUM PROMOTION 160 milling cutters N-POL CUTTING TOOLS 188

milling machines AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 179 CENTRUM REKLAMY RB DRUKARNIA 220 COLOR GROUP 169, 180 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 SERON KOŁODZIEJCZYK SP. J. 192 VAS 194 mixers ENWAR PRODUKT SP. Z O.O. 183 models ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 F.H. DAFFI 74 modules NEON-SERVICE 111 moldings AVS-CREATIVE 202 FERNIKO SP. Z O.O. 22 GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 KOPERNIK SOFTWARE 187 KRJ DISPLAY SP. Z O.O. 132 MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 moonlight TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD 193 moulds MAX CREATIVE MAKSYMILIAN LESSER 23 mounts 2PROMOTE I VONMÄHLEN 33 mouse mats PURPLE MUSTARD EU 134 mouse pads ALBINEX SP. J. ALBINA I KRZYSZTOF GAŃKO 63 STIL MEDIA 97 TED GIFTED LANYARDS - PRODUCENT SMYCZY REKLAMOWYCH 52, 99 mousepads 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 ALL YOU NEED EXPRESS IT SRLS 55 EWEX 15 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK 41 DANIEL ŻOŁĄDEK GRG GRZEGORZ GURGUL 155 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK 82 MOTYKA NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. 158 NETFIRE GROUP 144 PADSWORLD 107 TIK 99 movies GIFTS JOURNAL TV 128 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 mug press machine SHENGZHOU DINGDA MACHINERY CO.,LTD 192 mugs ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA 82 SMYCZOMAT.PL ADA KUPA SERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ/ ADA CERAMIC MUG 62 ASGARD SP. Z O.O. 64 AVANT FABRYKA PORCELITU 36, 64 AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 BISCAYA IPS 67 BOLD CUP 123 CERAMIKA TUŁOWICE - PROMOTIONAL CERAMICS 220


PROMONOTES 93 PROMOTIONWAY SP. Z O.O. 222 notebooks 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 ASGARD SP. Z O.O. 64 ASTOM 64 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 CRUX 70 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 DRUKARNIA DIAMENT 152 DRUKARNIA PROJEKT 153 EXPEN S.C. 74 KALBAG 81 LEDIBERG SP. Z O.O. 82 LEGRA 157 MEDIA MAG 85 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 NOTAPRESS JACEK ZUPOK 159 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 43, 87 KOMANDYTOWA PRINTFAKTORIA 161 PROMONOTES 93 REKLAMA 360 50, 94 SHORT MEDIA 146 SYMBIO MEDIA GROUP SP. Z O.O. 51, 98 ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA 163 WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O. 53, 103 WYDAWNICTWO SCRIBA 103 XINDAO BV 103 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) 104 number punches TRODAT POLSKA 100 numbers ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 office YOUR CHOICE 103 offset HORN PRINT 218 oki colorpainter solvent inkjets AMAGRAF 178 openers BISCAYA IPS 67 CARBONICA 68 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 REZON 94 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 organizers ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ 62 ANTRA RYSZARD POLUBIEC 64 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 EXPEN S.C. 74 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 SKROSS POLSKA, CABLE CANDY POLSKA 96 ottomans MITKO SP. Z O.O. 115 ovens NOVEEN - FHU COMTEL SP. Z O.O. SP. K. 75

overlock machine ATECOM 202 pa systems EVENTROOM 32 packagings ALLBAG 119 ARTBOX 119 AWIH TORBY I OPAKOWANIA 216 AXEL-MALINA S.C. 216 CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 CLICK-PACK SP. Z O.O. 123 COMBINATH SP.J. M. I E. NATH 123 DAVE-MAR 151 DRUKARNIA “SPRĘCOGRAF” S.C. 152 DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY 152 GRAFICZNE SP. Z O.O. FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O. 40, 74 FENIKS SP. Z O.O. 124 FOUR COLORS 154 GLASMARK SP. Z O.O. 124 GRUPA KK KOCHANOWSKI SP.J. 155 HOCA 79 IN DUPLO S.C. 125 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 KINGLY LTD 199 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. 85 METALOWE-PUDELKA.PL / AGENCJA REKLAMOWA MITRA 126 NETUNO SP. Z O.O. 87 OMEGA DRUK 159 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 P.P.H.U. PAKCER SPÓŁKA JAWNA E. RURYNKIEWICZ, A. LITWINOWICZ 126 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60 PETIT - BOXES 126 PETRUS SP ZOO 127 PIN SP. Z O.O 160 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 134 POLISHDRUK.PL PRODUCENT KALENDARZY 160 ORAZ KART DO GRY PROFIX 3D 92 TIK 99 TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 USB SYSTEM 100 pad printing machines COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 HI OPAQUE S.C. 172 padprinting ADPEN 62 BODMAN 150 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA 68 pads MULTI 158 paint AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU 149 paints HEDPES SP. Z O.O. 155 HI OPAQUE S.C. 172 INTEGART POLSKA 23 K+L BIURO HANDLOWE POLSKA

list of products

CLICK-PACK SP. Z O.O. 123 CRUX 70 CUPSELL SP. Z O.O. 203 DABA CERAMIKA REKLAMOWA 71 EASY GIFTS 72 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 EUROLAND 73 EWEX 15 GLASMARK SP. Z O.O. 124 GRG GRZEGORZ GURGUL 140, 141 HANIPOL 78 ICL WIELKOPOLANIN 79 IN PLAY SP. Z O.O. (MOJABUTELKA.PL) 79 IVORY CERAMICS SP. Z O.O. 80 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 KRAM SPÓŁKA AKCYJNA 125 MACMA POLSKA SP. Z O.O. 84 MAKANU 84 MART CERAMIC 85 MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K. 85 OMEL - CERAMIKA REKLAMOWA 88 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PORCELANA KRISTOFF 221 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 PREMIER GROUP SP. Z O.O. 46 PROFIX 3D 92 PROMOTIONWAY SP. Z O.O. 222 RASTAL 93 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 REZON 94 SELLDO SP. Z O.O. 95 SPIROPRINT 97 STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 SUBFORMA 162 UNICUP SP. Z O.O. 127 WWW.RAINBOWCUPS.EU 164 multibandanas ♥ LANYARD.PRO - PROSFERA SMYCZOMAT.PL 82 PROMO-HOUSE 47, 92 name badge GAMAX SL. 105 nametag CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 napkins FIRMA ARTEK PRODUCENT SERWETEK GASTRONOMICZNYCH (NAPKINS WORLD) 154 UNICUP SP. Z O.O. 127 neon lights AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF 112 ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA NEON-SERVICE 111 neon signs AR NEON 109 KAPILAR-REKLAMA 110 newsletters ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 18 note pads 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 JOTAN 81 NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 43, 87 KOMANDYTOWA

261


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

262

SPÓŁKA Z O.O. 187 ROMANIK 191 ZINART SPÓŁKA Z O.O. 119 panels HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD 155 ILUMIKA – PRODUCENT PANELI PODŚWIETLANYCH. 108 LEDEX 110 pants REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 TARGETEX 98 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 paper ALPHA PAPER PACK SP. Z O.O. 219 BOOGIE 67 COLGRAPHIX GMBH 202 EWEX 15 FALTER SP. Z O.O. 22 KAKADO SP. Z O.O. 132 LAMBDA 114 NETUNO SP. Z O.O. 87 PANTA SP Z O.O. 23 PAPER FANTASIES UAB 89 SITA WUJA TOMA 192 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 VISCAR 211 pastry bags THERMOHAUSER GMBH 223 patches 3DRUBBER 219 APAT 219 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 patterns ASTAT SP. Z O.O. 178 ROLLFIX 135 pcv HOUSE OF PRINT POLSKA 156 PLATINIUM PROMOTION 160 pcv boards GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 pencil cases P.W. R.MAJEWSKI 88 pencils ADPEN 62 CARBONICA 68 FRAM ZAKŁAD REKLAMY POLIGRAFICZNEJ 75 MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 92 RITTER PEN 94 SQUB 97 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TOMA SP. Z O.O. 61 pendants AIRFRESH PRODUCENT ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH 63 FERNIKO SP. Z O.O. 22 FRAGRANS - PRODUCENT REKLAMOWYCH ZAWIESZEK ZAPACHOWYCH 75 LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 OLFACTORY CONSULTING 87 PPU BAFF - ZAPACHY SAMOCHODOWE 91 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93

pennants MMG FLAGI 221 pens ADPEN 62 ASGARD SP. Z O.O. 64 BIG STYLE 67 CRUX 70 DREAMPEN PRODUCER OF BALLPENS, DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW 72 EXPEN S.C. 74 GET IMPRESSED SRL 76 GRG GRZEGORZ GURGUL 155 HINZ DESIGN 79 KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH 82 LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL 83 MARKET) MAXEMA 85 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 87 MULTIBRAND IMPORTER DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH 87 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PRODIR 92 PROKRES PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 92 REKLAMA 360 50, 94 RITTER PEN 94 RYSTOR 94 SIPEC S.P.A. 96 SPIROPRINT 97 SQUB 97 STUDIO ART ZBIGNIEW KOWALCZYK 98 TADEO TRADING SP. Z O.O. 222 TOMA SP. Z O.O. 61 VIVA PLUS II 101 perforators CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 perfume VINOVE SP ZOO 101 perfumes YSTI 104 photo albums BARAŃSKI 65 photo wallpapers ADBER VIGO 137 DUONET SP. Z O.O. 153 SUBFORMA 162 photo-prints 4-B GROUP SP. Z O.O. 137 DUONET SP. Z O.O. 153 GALERIADRUKU.COM.PL 154 photocopiers MBR SP. Z O. O. 157 photography STUDIO REKLAMY IMPRESSION 222 photos DEPOSITPHOTOS EU 106 DUONET SP. Z O.O. 153 GALERIADRUKU.COM.PL 154 SNAPSHOT STUDIO SP. Z O.O. 128 pictures ADBER VIGO 137 DEPOSITPHOTOS EU 106 GALERIADRUKU.COM.PL 154 SUBFORMA 162

pillows EFANSHOP.COM 203 EUROLAND 73 P.W. R.MAJEWSKI 88 PNG 1962 LTD 208 PRO WELLNESS 92 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 pin badges A&M MOTYKA ANGELIKA MOTYKA 54 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW 63 REKLAMOWYCH - PINKIPRZYPINKI.PL pins A&J 62 AGENCJA REKLAMOWA SPOKO (BADGEPRODUCER.COM) 54 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 ROSNOWSKI GIFT 94 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 planners WYDAWNICTWO SCRIBA 103 plaques AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 BEATA ( FOTOGIFT4U.PL) 66 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 CZAS NA DREWNO 71 TAWO 210 plastic PHOTO USA ELECTRONIC GRAPHIC INC 128 plates PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MK 91 plexi OVILI-BENDERS.COM 188 plexiglass FORMEDIA S.C. 132 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 plexiglass CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 plotters ADP POLSKA SP.J. 165 AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 167, 178 ATLER GROUP 178 ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O. 179 CANON POLSKA SP. Z O.O. 180 CLOUD DIGITAL 174 COLOP POLSKA 151 COLOR GROUP 169, 180 CORMAK 181 DM SYSTEM 182 DMPLOT SP. Z O.O. SP.K. 182 E-PLOTER 183 EUROLASER POLSKA 184 FASTCOM PLOTERY 114


pop-ups A3 PRODUCENT FLAG M.SZYMURA, M.SZYMURA SP. J. 111 porcelain PORCELANA KRISTOFF 221 pos ARTON DISPLAY 131 ARTON EFFECT LIGHT ARKADIUSZ BARANEK 130 BEZREKLAMACJI.PL 131 DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 DPS ADVERTISING UAB 113 DRUKARNIA DIAMENT 152 EPILED 109 EUROPOSM S.R.O. 131 FOUR COLORS 154 KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 157 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 133 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE 134 POLYMEDIA SP. Z O.O. PORTPRESS ( KM SYSTEM SPÓŁKA Z 160 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) PRINTFAKTORIA 161 RODAN AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. K. 135 SIP KROSNO 135 VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O. 136 postcards ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 posters DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 DRUKOMAT.PL 153 DUONET SP. Z O.O. 153 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 115 PBMEDIA SP. Z O.O. - PBDRUK.PL 159 PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 PRINT EXTRA 161 ROLAND PRINT 145, 161 SCREENZ LED TECHNOLOGIES 117 SHORT MEDIA 146 SUBFORMA 162 TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K 163 VIPERPRINT SP. Z O.O. 164 ZYX MEDIA 164 posts WIMED SP. Z O.O. 118 pots BERGHOFF NOIS SP. Z O.O. 66 GERLACH S.A. 76 pouches KORUMA 59 OKTIS JANUSZ SITKO 207 TIPU 99 power banks A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 ADATA 104 ASGARD SP. Z O.O. 64 BLUEBOAT 38, 67 BOOMPODS POLSKA 67 CITRON GROUP 69

DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 GET IMPRESSED SRL 76 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 INTERGIFTS 79 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 USB SYSTEM 100 power supplies AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 112 BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 EPILED 109 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 LONGLIFE LED GMBH BY HK 110 MARITEX 111 NEON-SERVICE 111 OPTO-PLAST S.C. 111 SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD 193 pralines CRIOLLO SP. Z O O. 70 preparations for screen printing BASSE SP. Z O.O. 180 preserves POLSKI SPICHLERZ SP. Z .O.O. 90 press tools ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 presses CNCTECHNIKA S.C. PIOTR MARKOWSKI, PAWEŁ PASTUSIŃSKI 180 COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 EUROLAND 73 GRAWERTON ARGO S.A. 185 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 ROMANIK 191 SITA WUJA TOMA 192 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 VISCAR 211 WILER 194 primers COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 170, 181 printer drum units IMPRO GROUP SÀRL 156 printers AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 AMATEC POLSKA SP. Z O.O. 178 API.PL SPÓŁKA Z O.O. 167, 178 ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. 178 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 AUDIOEXPERT 150 AUDLEY-POLSKA : DRUKARKI UV 179 BEN DEVELOP 180 CANON POLSKA SP. Z O.O. 180 COLGRAPHIX GMBH 202 COLOR GROUP 169, 180 COLOR LABORATORY MD SP. Z O.O 170, 181 COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181 DAAB 151 DIGIPRESS SP. Z O.O. ( PARTNER XEROX ) 181 DIPRINTER.COM 182 DKS 182 EKSTREME WOJCIECH KRÓLIK 183 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183

list of products

FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 184 GRAFMASZ 184 GRAWCOM SP.J. 185 JETPOL.PL 186 LASER MEDIA S.C. 187 LASER SYSTEMS INTEGRATORS 133 LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. 187 MACHINERY SP. Z O.O. SP. K. 187 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 PLUS DIGITAL 160 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 POLSKA GRUPA CNC 189 PRINT IS EASY 190 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 SITA WUJA TOMA 192 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 162 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 VAS 194 VES PLOTER 194 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 194 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VISCAR 211 plugs ALTMEDIA POLSKI PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH 35 ANTYHACKER 64 PROFIX 3D 92 plush toys AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. 65 F.H. DAFFI 74 FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH ‘KOLOR PLUSZ’ MIROSŁAW ŁAPCZUK &MACIEJ RACZKOWSKI 217 PRAŻMOWSCY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 91 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ ODBLASKI24.COM.PL 48, 93 pocket knives EASY GIFTS 72 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 pocket square DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 pocket squares PROMO-HOUSE 92 polo ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 AVS-CREATIVE 202 DAIBER 203 ESKAZET 203 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SOL’S 210 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 polos IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 205 ponchos TUVA HOME SP. Z O.O. 100

263


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

264

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE 171, 183 EUROLAND 73 FALTER SP. Z O.O. 22 GRAWCOM SP.J. 185 GRAWERTON ARGO S.A. 185 HEIDELBERG POLSKA SP. Z O.O. 185 INTEGART SP. Z O.O. 186 JETPOL.PL 186 LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O. 187 MBR SP. Z O. O. 157 NINESTAR 158 PASS DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY CO. (DOCANUV) 189 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 PLOTSERWIS M. JANICKI ,M. MRUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 189 PLUS DIGITAL 160 PRINT IS EASY 190 PRINTING MACHINE 190 PROXER SP. Z O.O (PARTNER XEROX, EPSON) 190 ROLLSROLLER AB 191 SCORPIO SP. Z O.O. 191 SOFTGRAF 96 TEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 162 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 UVPRINTER.PL - 3D PRODUCTS 163 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 printing of advertisements TISOFT 107 printing pads HI OPAQUE S.C. 172 printing works MDLABELS JASIŃSKI SP. K. 158 product stencils DELFIN ZAKŁADY PAPIERNICZE B. WALENIA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 124 MILO - PRODUCENT SEGREGATORÓW 86 POLYMEDIA - ZAKŁADY PRODUKCYJNE POLYMEDIA SP. Z O.O. 134 profiles 3D SYSTEM KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 165, 166 AMC SYSTEM TOMASZ MORAWIEC JÓZEF ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA 112 AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ 179 SŁAWOMIR WISZENKO BERGMEN/ART NEON LIGHTING SP. Z O.O. SP. J. 109 BTT ALTER / ALUFRAME 109 CMMSYSTEM.PL ŁUKASZ GRZESIAK 220 DESIGNER CLUB S.R.L. 131 E-PLOTER 183 FDS SYSTEM SP. Z O.O. 109 GILDO PROFILATI SRL 114 publishing houses GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. 22 punches ALPOL FORMY LASEROWE S.C. 165 pvc OVILI-BENDERS.COM 188 pylons ADBER VIGO 137 NEOBRAND 116 PRINTSIGN PRODUCTION UAB 116

quilting machines HAFTEX 185 racks POSLINE 134 SIP KROSNO 135 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 radio RADIO PASJA 136 reflectors LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 replicas AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 research POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH PIAP 23 resin ASTAT SP. Z O.O. 178 retroreflectors KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 revolving gates CARTPOLAND 21 rewireable A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ 33 ribbons BATKIEWICZ SP. J. 56, 66 F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 FABRYKA SMYCZY S.C. PAWEŁ KOLARCZYK DANIEL ŻOŁĄDEK 41 GIFT STAR 58 P.P.H. MATEUSZ 208 PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60 SCALA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 95 W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 roll up banners 121SIGNS 111 roll-up banners EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 EXTEND VISION 22 GRUPA LUXPOL SP. Z.O.O. SK 155 STUDIOFLAG.PL 162 rollerball pens RITTER PEN 94 rollups ADLOVE SP.J. 131 AXOX 113 DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 ROLAND PRINT 145, 161 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 ropes MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 rotary-diecutters AMAGRAF 178 rotogravure HEDPES SP. Z O.O. 155 rubber LENORA SP. Z O. O. 83 MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 rulers ESKA SYSTEM SANDRA KRYSPIN 73

LENIAR SP.J. 83 sacks ALEWOREK 195 COTTON BARONS SPÓŁKA Z O. O. SP. K. 202 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 124 GIFT MORE 215 GIZMO 77 MART’S BAGS 120, 126 RADECKA 209 VIC SP. Z O.O. 127 safekits CENTRUM BRD MEDICAL - CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 68 SAFE-POCKET C/O AD-CORNER S.A. 95 salts LIMEBOX 83 MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 TIPU 99 sashes F.P.H. BOGUSŁAW PUSTELNIK 57 saunas PRO WELLNESS 92 scales ADLER SP. Z O.O. 62 scanners AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 BEN DEVELOP 180 MBR SP. Z O. O. 157 scarfs DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 PROMO-HOUSE 92 SKARPETA GMBH 210 scarves BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 COLLECTION ADAM 69 DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 EFANSHOP.COM 203 GĄSIENICA.PL 76 KOLEKCJA 142, 156 MARGOT BIS GRZEGORZ GAJDA 206 PROMO-HOUSE 47, 92 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 scissors DAKO VRT.GUNOLD 203 scrapers GÓRECKI SP. J. 77 THERMOHAUSER GMBH 223 scratch cards PLAYPRINT POLSKA SP. Z O.O. (SCRATCH MAP / PLAYPRINT.PL) 90 screen printers MHM 188 PRINTEX UE S.C. 190 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 screen printing ADPEN 62 BODMAN 150 CENTRUM NADRUKÓW I REKLAMY MAGDALENA SADOMSKA 68 GIZMO 77 IN DUPLO S.C. 125


snacks COFFEE MANIA - MOBILNA KAWIARNIA 31 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 sneakers KOKOSZULKA.PL 206 snow globes MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 soaps MYDELKA.PL - IMCA S.C. 133 TIPU 99 socks GORENLER TEXTILE AS 204 KINGLY LTD 199 MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 MIXGRAFIK.PL - SKARPETKI NA ZAMÓWIENIE SOCKS ON DEMAND 86 NORDHORN- CUP OF SOX 207 RASCAL SP. Z O. O. 209 SKARPETA GMBH 210 TOMADEX S.C.TOMASZ SZULC, ADAM CZAJKA 211 softshell jackets 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 DAIBER 203 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 REGATTA-POLSKA SP. Z O.O. 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 software AGRAF SP. Z O.O. |SUMMA, COLORTRAC, CANON, DCS| 165 ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE 179 CANON POLSKA SP. Z O.O. 180 CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O. 106 CINTA PUNTO SP. Z O.O. 69 CRM VISION 106 DM SYSTEM 182 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU KOMPUTEROWEGO 184 HAFTEX 185 IWAREPRINT 106 MASTERAPPS 106 PLOTEKSPERT AM TRADE 189 PLUS DIGITAL 160 REPROGRAF-GRAFIKUS SA 190 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 VIA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 194 VIDELINK SP. Z O.O. 107 solvent PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 spacer SNAPFIX POLSKA 117 speakers BLUEBOAT 38, 67 BOOMPODS POLSKA 67 CITRON GROUP 69 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON 72 ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ERT GROUP SP. Z O.O. SP.K. 57 TELFORCEONE S.A. 99 XINDAO BV 103 spiderweb TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD 193 spirals FERNIKO SP. Z O.O. 22

sponges GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 TARO SP. Z O.O. 98 TOM - PAR 99 sport YOUR CHOICE 103 sporting goods COMASIA LIMITED 26 sportswear AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 GRADU SPORT 77 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 RESULT CLOTHING 209 STEDMAN GMBH 210 VALENTO 211 WAVE GROUP 212 stage design EVENTROOM 32 PAN NAMIOT 32 stamp products COLOP POLSKA 151 TRODAT POLSKA 100 stamps KIMM MACIEJ MAZEK 125 PROMONOTES 93 TRODAT POLSKA 100 stands ADSYSTEM 112 DM DISPLAY 131 EUROPOSM S.R.O. 131 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 EXTEND VISION 22 FORMEDIA S.C. 132 GRUPA KON-PLAST SP. Z O.O. SP. K. 78 ICON SA 114 JASKÓŁKA S.J. 80 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 NANODIY D.O.O. 207 NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 133 ORPAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 133 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. 134 POSLINE 134 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 SEGO POLSKA 135 STOJAKIZESKLEJKI.COM 135 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 stationery COMASIA LIMITED 26 statuettes DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 71 JASKÓŁKA S.J. 80 MODERN FORMS SP. Z O.O. 86 NAGRODY.PL 32 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 SPIN KONRAD KIERSZTYN 97 TECHNIKA / AEROTECHNIKA JERZY DOMICZ 98 TRYUMF SP Z O.O. 100 “FLEXON” S.C. MICHAŁ PABIASZ, MONIKA PABIASZ 154 stickers 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS 33 A&J 62 DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ 138, 152

list of products

KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 LEDEX 110 ORANGUTAN 159 POLIART SC 160 PRINTGOOD SC 161 SAMPRO PPHU 161 TOP DEPRINT 163 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 screen printing machines BASSE SP. Z O.O. 180 screens AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 EMB SYSTEMS (BROTHER & HAPPY) 183 LEMA DISPLAY 133 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O. 115 UP LED SP. Z O.O. 223 seals ASTAT SP. Z O.O. 178 search engine optimization ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA107 seeds CORTHOGREEN B.V. 56, 70 self-adhesive labels TISOFT 107 sets TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 sewing TOMAX ONE 163 sg 2cop 24H-PUB LIMITED 212 shakers FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 shaped usb STIL MEDIA 97 shirts ABC COTTON 196 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 shoelaces BROD SP. Z O.O. 67 MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 P.P.H. MATEUSZ 208 shovels GÓRECKI SP. J. 77 shredders OPUS SP. Z O.O. 188 signboards AGS SZYLDY EMALIOWANE 219 DRUKOWALSCY.PL 153 KAPILAR-REKLAMA 110 NOWE HORYZONTY 221 signs DPS ADVERTISING UAB 113 JIANGXI XINHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 110 silver NANODIY D.O.O. 207 ski masks MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 sleds SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 117 smartwatches TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99

265


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

266

DRUKARNIA INTERNETOWA WYDRUKUJEMY.TO 153 DRUKARNIA PROJEKT 153 DRUKARNIA ŻĄDZA CZYNÓW 72 GRAFIKS AGENCJA REKLAMOWOPOLIGRAFICZNA 154 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O. 157 LT1 PRZEDSIĘBIORSTWO 59 MDLABELS JASIŃSKI SP. K. 158 NAKLEJKON BY BOOKLET GROUP S.C. 158 NOMAR 158 THE SIGN 137 VAS 194 stirrup pants NORDHORN- CUP OF SOX 207 stops MARC KOLOR SP. Z O.O. 133 straps MEDIA SP. Z O.O. 221 OOO “OPP CHASPROM” 88 SOCIETE S.R.O. 61 stripes W&W E.L. WYLEŻUCH SP.J. 223 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 sublimation F.P.H.U. DRAGON PLEWA WOJCIECH 74 GĄSIENICA.PL 76 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 LEŻAKOWO 32 PRIMAR B KONRAD MOSKWA 190 PRINTGOOD SC 161 SAMPRO PPHU 161 SUN CHEMICAL SP Z O.O. 162 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 sublimation printing ARLENA HAFT KOMPUTEROWY 150 KOSZULKOWO PRINTED BY UNIVERSE PRODUCTION 206 sublimation products STIL MEDIA 97 suitcases PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K. 89 VIP COLLECTION & VERUS 223 VIP COLLECTION GROUP 101 sunlight TAYA CANVAS (SHANGHAI) CO., LTD 193 sweats, sports, fleeces, W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 sweatshirts ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 AVS-CREATIVE 202 CUPSELL SP. Z O.O. 203 DAIBER 203 ESKAZET 203 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 PROMOSTARS 208 RASCAL SP. Z O. O. 209 SEMA-PRINT 201 SOL’S 210

STEDMAN GMBH 210 TARGETEX 98 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 YOOPURE 164 sweets ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O. O. 64 BĘDZIE SŁODKO 66 CUKIERKI-REKLAMOWE24 LOLLY POLLY 70 CUKIERNIA CONSONNI 71 CUKIERNIA REKLAMOWA 71 JUNG SINCE 1828 GMBH & CO. KG 81 SŁODKIE UPOMINKI SP. ZO.O. SP. K 96 TOP MARKETING SSU ANETA SOWA 123 ŻEJMO&SIATECKI S.C. ( ZOGI, ARWEY, MISTER BAGS, CLAPS, SPRANZ, MAGNA SWEETS, MYRIX, 104 REFLECTS, SANDERS, PARADOX ) “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 t-shirts 4F / OUTHORN / EVERHILL / UNDER ARMOUR (OTCF S.A.) 195 ABC COTTON 196 ADLER CZECH A.S. 195 AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 AVS-CREATIVE 202 CUPSELL SP. Z O.O. 203 DAIBER 203 EFANSHOP.COM 203 ESKAZET 203 EUROLAND 73 FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. 204 GOLSPORT SUBLIMACJA ODZIEŻ I GADŻETY 204 ID® IDENTITY - REXHOLM A/S 197, 205 IES POLSKA (FRUIT OF THE LOOM) 198, 205 JHK POLAND EMERALD - KRAKÓW 205 JHK POLSKA - PROMOEFEKT 205 KOKOSZULKA.PL 206 KOLEKCJA 142, 156 MAKO STUDIO 84 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEKJOBCZYK 84 ORANGUTAN 159 PROMOSTARS 208, IV OKŁADKA RASCAL SP. Z O. O. 209 ROLY / GOR FACTORY, S.A. 209 SEMA-PRINT 201 SOL’S 210 STEDMAN GMBH 210 TARGETEX 98 TERMONADRUK.PL (DESIGN 4 BUSINESS) 162 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 147 WARSZTAT KOSZULKOWY 212 WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 YOOPURE 164 t-shirts, polo shirts, W.E.S.T. POLSKA SP. Z O.O. 211 tables HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 tablets LIMEBOX 83 tank tops RESULT CLOTHING 209 tapes AKB-POLAND & AKB-SCREEN 112 ASTAT SP. Z O.O. 178

AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI 216 EWEX 15 FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE 122, 124 GIFT STAR 58 GIFT STAR & PRO-USB 76 KOLEKCJA 142, 156 KSZIMMEX SC KRZYSZTOF SZLACHTA, MAREK MOTYKA 82 LENORA SP. Z O. O. 83 MARKO MAREK KAŁOWSKI 207 ROLLFIX 135 WAMAR 211 tarps GMC GLOBAL MEDIA CENTER MARCIN GAJDA 217 tattoos NOMAR 158 television GIFTS JOURNAL TV 128 templates K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 187 tents AVIOTEX KKC 113 AXOX 113 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 ICON SA 114 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MASTERTENT POLSKA SP .ZO.O. 115 MITKO SP. Z O.O. 115 PAN NAMIOT 32 POLTENT SP. Z O.O. 116 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STUDIO55 SP. Z O.O. 117 TENT GRUPA SP. Z O.O 118 VITABRI (SPIDER TENT SP. Z O.O.) 118 VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 WATS 118 textiles DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 181 GĄSIENICA.PL 76 HIMMELTEK® 205 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 JOKER HURTOWNIA TKANIN 114 KINGLY LTD 199 LAMBDA 114 LEŻAKOWO 32 PLASTICS GROUP SP. Z O.O. 116 POLONTEX SA 208 PROMO-HOUSE 92 SUBLIMA - DRUK NA TKANINACH I DZIANINACH 162 ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL 195 EQUIPMENT CO,LTD thermal containers MISTER LANYARD NEDERLAND B.V. 60, 86 thermal presses WILER 176, 177 thermal printing TOMAX ONE 163 thermometers TARO SP. Z O.O. 98 thermotransfer COMEC POLSKA SP. Z O.O. 181


toys ALEXANDER 34, 63 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 79 RYNEK ZABAWEK 24 toys & baby products COMASIA LIMITED 26 tracking devices FILO SRL 75 trade fair AO EXPOCENTRE 214 DONG NAM ADVERTISING COMMERCIAL PROMOTION JSC (VIETAD TRADE FAIR) 27 GIFTS INTERNATIONAL 28 GJC INTERNATIONAL SP. Z O.O SP. K. 22 VISCOM ITALIA 30 trainings 3M - THE WRAP CENTER AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE Z APLIKACJI FOLII W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 213, 219 BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA 25 EXON GROUP, DYSTRYBUTOR MASZYN HAFCIARSKICH, USŁUGI HAFTU 184 KOMPUTEROWEGO HAFTEX 185 POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136 SHIRO POLAND SP. Z O. O. 192 transfer KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 ORANGUTAN 159 THERMOPATCH POLSKA SP. Z O.O 210 translations ARCUSLINK TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE S.C. 219 EVENTROOM 32 THE SIGN 137 transport LOGISTIQ 218 travel YOUR CHOICE 103 tray cloths WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 trays NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 133 trimmers ADP POLSKA SP.J. 165 GRAPH-EXPERT TRADE SP. Z O.O. SP. K. 184 PLUS DIGITAL 160 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 SOFTPLAST 175, 192 trophies DECOR - PRODUCENT SZKLANYCH STATUETEK 71 DOM DREWNA ADAM GLINKA 220 P.H.U.P. VOYTEX TROFEA SPORTOWE 88 TRYUMF SP Z O.O. 100 tubes FASTCOM SYSTEMY LASEROWE A. GUZICKI I T. KOMUNIECKI SPÓŁKA JAWNA 184 LENIAR SP.J. 83 SPT LASER TECHNOLOGY CO.,LTD 193 tunnels DAAB 151

MHM 188 ROMANIK 191 TESOMA 193 umbrellas ASGARD SP. Z O.O. 64 CHANGZHOU QUALITY FLAG INDUSTRY CO.,LTD 113 FARE - GUENTHER FASSBENDER GMBH / GREMO PARTNER HANDLOWY 74 GET IMPRESSED SRL 76 GREMO JACEK SIKORSKI 78 ICL WIELKOPOLANIN 79 INSPIRION POLSKA SP. Z O.O. 79 JETT STUDIO SP. Z O.O. 81 LITEX PROMO SP. Z O.O. 32 MITKO SP. Z O.O. 115 OPENGIFT.PL 44, 88 PARASOL F.P. 89 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP 94 SELCO S.C. - DOPPLER 95 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, 99 EKO GIFTS VITO - NAMIOTY, DRUKARNIA, REKLAMA 118 uniforms MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / MODUS CLOTHING COMPANY S.A. 86 usb MACMA POLSKA SP. Z O.O. 84 MIDOCEAN 85 usb flash drives ADATA 104 BLUEBOAT 38, 67 CITRON GROUP 69 DOYUK BILGISAYAR TEKNOLOJI PROMOSYON ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 72 GIFTHOUSE INTERNATIONAL BV 76 INTERGIFTS 79 OPENGIFT.PL 44, 88 ROSNOWSKI GIFT 94 USB SYSTEM 100 WILK ELEKTRONIK S.A. 102 uv printing API.PL SPÓŁKA Z O.O. 178 DROPS PRINT SP. Z O.O. 72 DRUKOWALSCY.PL 153 DRUKPOZNAN.PL ŁUKASZ CHĘCIŃSKI 153 HERMES 155 JUSTPRINT - MAREK NADOLNY 156 KARTON-PAK CIESZYN ZBIGNIEW PIECZONKA125 TOP DEPRINT 163 vectors DEPOSITPHOTOS EU 106 vests KAMDO DRUKARNIA PEGAZ 218 KAMILA BOROWSKA LIZARD JAROSŁAW SUSKI 83 REFLOACTIVE NICIAK GROUP SP. Z O.O. SP.K./ 48, 93 ODBLASKI24.COM.PL WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 video cameras AVICON SP. Z O.O. 179 videos DEPOSITPHOTOS EU 106

list of products

INNOPRINTER & INNOTRANSFERS 156 INTEGART SP. Z O.O. 186 KAMDO DRUKARNIA PEGAZ KAMILA BOROWSKA 218 ORANGUTAN 159 POLIART SC 160 PRINTGOOD SC 161 tickets DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. 152 ties COLLECTION ADAM 69 DRUKARNIA JEDWABIU ELOPE - S`ENFUIR ENSEMBLE 203 PROMO-HOUSE 47, 92 tissue paper with overprint PACK ART BAGS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 60 tissues CAPIRA CREATIVE PRODUCT 68 TOP-2 FABRYKA CHUSTECZEK 100 toasters ADLER SP. Z O.O. 62 togas MODUS PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE S.A. / MODUS CLOTHING COMPANY S.A. 86 tokens A&J 62 GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK 78 ORAKEL BVBA / ORAKEL POLSKA SP. Z O.O. 23 PIATNIK 90 toners IMPRO GROUP SÀRL 156 NINESTAR 158 tools 121SIGNS 111 AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O. 179 CARBONICA 68 ICL WIELKOPOLANIN 79 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 REITER POLSKA SP. Z O.O./LAVA GROUP 94 toothpicks MMG FLAGI 221 totems ICON SA 114 PRO ALUMINIUM SYSTEM S.C. 117 “MAGDA” NADRUKI, REKLAMA 157 towels APAT 219 GORENLER TEXTILE AS 204 GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O. 42 MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEKJOBCZYK 84 MEDIACONCEPT ROMANIA 207 P.W. R.MAJEWSKI 88 PNG 1962 LTD 208 RED BIRD SP. Z O.O. (CONTIGO, KAMBUKKA, DR.BACTY, TROIKA, ALEXANDER’7 STONES) 93 SANDEX 95 SIPEC S.P.A. 96 TOP INVEST MARCIN TOPP 100 TUVA HOME SP. Z O.O. 100 WEBER & WEBER SP. Z.O.O. 102 YORKA TEXTILE SAN VE TIC. LTD. STI 212 ZWOLTEX - POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW 212

267


list of products

LIST OF PRODUCTS / SPIS PRODUKTÓW

268

vinyl BAODING DIPENG INDUSTRIAL CO.,LTD 180 visors HEADWEAR GROUP - HEADWEAR PROFESSIONALS 204 MALAVI SP. Z.O.O. SP. K. 200, 206 voiceover THE SIGN 137 vouchers YASUMI SP. Z O.O. SP. K. 103 wallets CEDAR SP ZOO 68 HINZ DESIGN 79 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ 80 KORUMA 59 STEFANIA - PRODUCENT GALANTERII SKÓRZANEJ 97 VIP COLLECTION & VERUS 223 wallpapers DICKSON COATINGS (PPHU BRETAR) 181 SUBFORMA 162 walls ABIKON S.C. PRODUCENT NOŚNIKÓW REKLAMY I 128 INFORMACJI WIZUALNEJ ADLOVE SP.J. 131 AXOX 113 EXACT JOLANTA TRĄCEWICZ 217 EXTEND VISION 22 PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O. 134 STUDIOFLAG.PL 162 ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. 136 warmers ABC-N PLUS PRZEMYSŁAW PLASKACZ 62 watches JELLYGADGETS.PL 81 LGP GEM LTD (PROMOTIONS FOR THE GLOBAL MARKET) 83 LIKOR EAST-WEST PROMOTION 83 MPM-QUALITY SP. Z O. O. 87 TARO SP. Z O.O. 98 TEEM BRANDS DYSTRYBUTOR MAREK LEXON, MYKRONOZ, PININFARINA, KOSMTYKI Z LOGO, EKO GIFTS 99 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O. 101 water DRINKLOGO.EU 220 PROFFICO SP.Z O.O. 33 water bottles BIDONEX.COM 66 FITCHOICE.EU SP Z O.O. 75 MAKANU 84 MODULSTUDIO 6 S.R.L. 221 PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA 45, 89 PAUL STRICKER SP. Z O.O. 89 PRO COMMERCE, D.O.O. 91 wax FABRYKA-SWIEC.PL 74 webshop solutions EURIMAGE HOLDING A/S 106 websites VIDELINK SP. Z O.O. 107 ZDOBYWCY SIECI - AGENCJA INTERAKTYWNA107 welders AUTOMATIC LETTER BENDER DARIUSZ SŁAWOMIR WISZENKO 179 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SP. Z O.O. 185

HERZ POLSKA SP. Z O.O. 185 POLKOS MARIUSZ KOSIOR 173, 189 SCORPIO SP. Z O.O. 191 SOFTPLAST 175, 192 STEINEL (LŁ) 193 ZHENGZHOU LIUDU MECHANICAL ELECTRICAL 195 EQUIPMENT CO,LTD whiteboards JANSEN DISPLAY POLSKA SP.Z.O.O. 132 wide range of finishing devices AMAGRAF 178 windscreen SELCO S.C. - DOPPLER 95 windscreens GOŁĄB PRODUCENT LEŻAKÓW 114 LEŻAK Z LOGO 115 PRINTX GROUP 116 SPÓLNOTA DRZEWNA SPÓŁDZIELNIA PRACY 117 wobblers FERNIKO SP. Z O.O. 22 wood PLASTRY DREWNA 90 word-of-mouth marketing SZEPTUCHY.PL 137 work suits WORK TEAM CONFECCIONES MAYTON S.L.U. 102 workshops POLSKI DRUKARZ SP. Z O.O. WYDAWCA CZASOPISMA “ŚWIAT DRUKU” (THE WORLD OF PRINTING) 136 workwear AVALON SPORTSWEAR LYNKA SP. Z O.O. 202 RESULT CLOTHING 209 SIM KOŁO 96 THREE STAR HOSIERY PVT LTD. 211 VALENTO 211 WAVE GROUP 212 wrappers POS AND BOXES EWELINA GIERSZ-LEBIODA 134 wrapping 3M POLAND SP. Z O.O. 165 DPSDRUK.PL CERTYFIKOWANA DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 3M™ MCS™ 138, 152 HERMES 155 wrapping foil KONRAD HORNSCHUCH AG 125 PANTA SP Z O.O. 23 wristbands SOCIETE S.R.O. 61 TOP INVEST MARCIN TOPP 100


notatki / notes

269


PARTNERZY PROGRAMU SOLIDNI W BIZNESIE

THE PARTNERS OF THE SOLID WORK IN BUSINESS PROGRAM

AGENCJA REKLAMOWA 14ZERO

www.14zero.pl

AMB ŚLĄSK ANB SP. Z O.O.

www.anb.pl

ASIA DIRECT

www.altair-3d.com

ASS3 AVALON SPORTSWEAR

www.ass3.pl www.avalonsportswear.com.pl

AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

www.axpol.com.pl

AXXEL SP. Z O.O. B&B SŁODYCZE Z POMYSŁEM

www.axxel.pl www.slodycze-reklamowe.pl

partnerzy programu solidni w biznesie

BADGE4U

www.badge4u.eu

www.jettstudio.pl

KODER PRODUCENT I IMPORTER ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH I REKLAMOWYCH

www.koder.com.pl

KOLEKCJA

www.collection.net.pl/

LEDIBERG SP. Z O.O. MPM-QUALITY SP. Z O. O.

www.lediberg.com.pl www.mpm-quality.com

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. NOMAR

www.noex.com.pl www.nomar.com.pl

OPEN CHANNEL SP. J.

www.openchannel.pl

PAPILLIO GROUP

www.papilliogroup.pl

PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA

www.par.com.pl

www.hurt.koszulkowo.com

POP TIME SP. Z O.O.

www.poptime.pl

BTL FORMS EFFECTIVE ADVERTISING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA www.btlforms.com.pl

PRAŻMOWSCY S.C.

www.prazmowscy.pl

BASICS PAWEŁ BARANOWSKI

PROMOSTARS

CITRON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. KOMANDYTOWA

www.citron.pl

DOM REKLAMY ART OFFICE SP. Z O.O. SP. K.

www.art-office.pl

REWKOM SITODRUK

FALK&ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O.

www.falk-ross.eu

RITTER PEN

GAMMA ALEKSANDER URBAŃSKI

www.gamma.com.pl

GIFT STAR

www.giftstar.pl

GRATISOWNIA.PL MARKET PRO PARASOLANDIA.PL

www.gratisownia.pl

GRUPA DOX S.C. PAWEŁ ŻUREK, EDYTA ŻUREK HARVEST SP. Z O.O. HELMEX EXHIBITIONS - IZABELA TĘCZAR

270

www.avant.pl

JETTSTUDIO

www.dox.pl www.harvest.com.pl

www.helmex.poznan.pl

REED SP.J.

SANDEX SIDE AGENCJA REKLAMOWA STEFANIA – ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.

www.promostars.com www.reed.kalisz.pl www.rewkom.com.pl www.ritter-pen.pl www.sandex.com.pl www.side.com.pl www.stefania.net.pl www.ultimadisplays.pl

USB SYSTEM

www.usbsystem.eu

WILK ELEKTRONIK S.A.

www.goodram.com12-14.02.2020 hala

F| stoisko A6