Magazine ggztotaal december

Page 4

ARTIKEL

Meer geluk dankzij de ggz- Koosje de Beer Geluk is geen toeval: een bevolking is gelukkiger in landen waar de overheid niet corrupt is en de rechtszekerheid op orde is. Ook zelf kunnen mensen veel doen om hun welbevinden te verhogen. Recent onderzoek van Ruut Veenhoven en Giorgio Touburg bewijst eens te meer dat geluk echt niet uit de lucht komt vallen, want daaruit blijkt onomstotelijk dat meer medewerkers in de GGZ bijdragen aan meer geluk. ’Geluk’ definieer ik als ‘levensvoldoening’ en is

dat de overheid een grote invloed heeft op het

goed te meten’’, zegt hoogleraar Ruut

welbevinden van een bevolking. Zo bleek er een

Veenhoven. Veenhoven richtte zich als eerste

sterk verband te zijn tussen het gemiddelde

wetenschapper in Nederland in de jaren

geluk in landen en de uitgaven voor de ggz per

zeventig van de vorige eeuw op de bestudering

hoofd van de bevolking.

van geluk. “In het buitenland werd al wat onderzoek naar geluk gedaan, maar in ons land

Geld alleen maakt niet gelukkig

nog niet. Als student heb ik het opgepakt en

Dit lijkt een boute conclusie, want hangt geluk niet

later met mij andere onderzoekers. De tijdsgeest

met een heleboel andere zaken samen dan alleen

was er rijp voor. ”

de GGZ? Denk aan de welvaart van een land of het

Het lijkt een wat wazig onderzoeksterrein, want als

verschil tussen arm en rijk? “Welvaart is

er iets ongrijpbaar is, is het toch wel geluk zou je

inderdaad van belang voor geluk, maar tegen

zeggen. Geluk overkomt je, wat valt daar nog aan

mijn verwachting in blijkt dat de mate van

te veranderen?

inkomensongelijkheid weinig uitmaakt voor het

Meer dan mensen denken, volgens Veenhoven.

gemiddelde geluksgevoel van een bevolking,”

Uit verschillende studies blijkt dat zowel de

reageert Veenhoven, ‘’het grootste verschil wordt

inrichting van de samenleving als de

veroorzaakt door de kwaliteit van de overheid.

persoonlijke keuzes die we maken wel degelijk

Een goed rechtssysteem en weinig corruptie

invloed hebben op ons geluksgevoel. Het

doen meer voor menselijk geluk dan geld. Ook

onderzoek dat Veenhoven dit najaar samen met

dat had ik niet verwacht”.

Giorgio Touburg heeft gepubliceerd, laat zien

“Tegen mijn verwachting in blijkt inkomensongelijkheid weinig uit te maken voor het gemiddelde geluksgevoel van een bevolking.” 4-

Ruut Veenhoven


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.