Page 1

Informatii generale Informatica este o disciplina menita sa va pregateasca pentru societatea informationala in care traim. Ea se regaseste in planul de invatamant al catedrei Psihologie pe anul 2008-2009, din cadrul Facultatii de Sociologie si Psihologie, Universitatea de Vest din Timisoara. Informatica face parte din pachetul de discipline fundamentale obligatorii , fiind cotata, saptamanal, cu 2 ore de seminar si evaluata prin 3 credite (forma de examinare colocviu). În conditiile în care România se îndreapta spre o societate bazata pe cunoastere, domeniul TIC capata o importanta care nu are nevoie de prea multe argumentari. Utilizarea eficienta si versatila a mijloacelor si instrumentelor specifice oferite de catre progresele extrem de rapide ale tehnologiei informatiei si a comunicatiilor devine la fel de importanta – desi la o alta scara – precum alfabetizarea . Disciplina Informatica este axată pe iniţierea studenţilor în utilizarea noilor tehnologii Internet - WEB 2.0 (concepte de bază), urmărind formarea pe parcursul derulării programului a unui ansamblu de competenţe digitale specifice noilor servicii si aplicatii Web. Astfel, studenţii vor asimila cunoştinţe şi deprinderi privind bloguri, agregatoare de informatii, wiki-uri, retele sociale, instrumente de marcare sociala, de adnotare sociala, aplicatii de birotica si arhivistica virtuala etc. si, bineinteles, vor putea aprecia modalităţile în care tehnologiile Web 2.0 pot fi folosite in specializarea psihologie, precum şi aspecte etice, legate de baza legală a utilizarii resurselor informationale disponibile on-line şi de securitatea informatica. Seminarul are aspect practic si doreste sa contribuie la: • • • • • •

dobandirea de cunostinte Web 2.0, a unei atitudini pozitive cu privire la acesta formarea de deprinderi practice de operare/utilizare a noilor tehnologii Internet intelegerea impactului tehnologiilor Web în societate, precum si a conexiunilor dintre Internet si alte obiecte de studiu utilizarea Internetului în viata cotidiana dezvoltarea deprinderilor de lucru individual si antrenarea studentilor in activitati colective si, nu in ultimul rand, dezvoltarea unei culturi informatice.

Structura unui seminar: In prima parte a seminarului studentilor li se va explica tema corespunzatoare din programa analitica. Se asteapta participarea activa a acestora. In cea de a doua jumatate studentii vor face exercitii pentru dobandirea de abilitati pratice. De asemenea vor definitiva activitatile din sarcinile de lucru prevazute in tematica saptamanala. Pentru aceasta, fiecare student isi va crea un portofoliu digital in care va pastra temele si/sau rezultatele sarcinilor de lucru. Metode de lucru: prezentarea, problematizarea, analiza unor studii de caz, mult lucru individual. Evaluarea Conform planului de invatamant, activitatea se finalizeaza prin colocviu, care se va sustine in ultima saptamana a semestrului din ianuarie 2009. Aprecierea activitatii studentului se efectueaza dupa cum urmeaza: •

Participarea la orele de laborator este o conditie pentru promovarea disciplinei: se intra in evaluarea finala cu 8 prezente din cele 14 saptamani de scoala. Toate seminariile la care studentul a fost absent se recupereaza IN TIMPUL SEMESTRULUI. In cazul in care, din diverse motive, NU SE POT recupera , se va scadea cate 0,5 puncte din nota finala pentru fiecare absenta.

Exemplu: Semestrul I are 14 saptamani de activitate didactica din care minim 8 sunt necesare pentru a participa la evaluarea finala. In cazul in care studentul lipseste nemotivat la 2 laboratoare, ori le recupereaza in timpul semestrului prin efectuarea in timp util a sarcinilor de lucru corespunzatoare fiecarei teme, ori va avea cu 1 punct mai putin la nota finala.


In cadrul fiecarui seminar studentul va trebui sa realizeze anumite sarcini de lucru care vor constitui portofoliul sau digital, pe baza caruia va fi notat.

Pe parcursul semestrului, (in)activitatea unui student se va cuantifica astfel:

* micsorarea notei finale cu 3 puncte pentru activitate nula sau comportament inadecvat/nerespectarea regulamentului Laboratorului de Informatica Sociala * marirea notei finale cu 1-2 puncte pentru traducerea unui articol de specialitate, implicare în realizarea caietelor documentare pentru disciplinele din domeniul informaticii sociale si/sau a altor materiale digitale, participare la mentinerea/dezvoltarea site-ului facultatii si a Revistei de Informatica Sociala etc. Obligatiile studentilor: sa participe la orele de seminar, sa parcurga bibliografia minima recomandata si resursele indicate, sa aprofundeze notiunile prezentate, sa-si realizeze in cadrul orelor de activitate practica sarcinile de lucru si sa le includa in portofoliul propriu. De pe pagina web a Laboratorului de informatica sociala (LIS), studentii sunt rugati sa ia la cunostinta de Ghidul de acces in laborator si in special de regulamentul L.I.S. (desi este versiunea din 2007-2008 cerintele sunt actuale). Toate activitatile de laborator se desfasoara in sala 029, parter, conform planificarii orare afisate pe site-ul facultatii. DE INTERES! # Nu se accepta "rocada" studentilor de la o grupa la alta decat din motive obiective, bine argumentate titularului de disciplina (numarul calculatoarelor este mai mic decat numarul studentilor dintr-o grupa, ceea ce constituie oricum un disconfort in derularea activitatilor). # Va rog sa respectati termenele limita stabilite pentru realizarea sarcinilor de lucru. # Realizati exercitiile prin efort individual si participati la cele de grup! Comunicarea cu titularul de disciplina Orice sugestie cu privire la continutul sau modul de desfasurare a seminariilor va fi benevenita. Puteti sa transmiteti mesajele voastre: • •

in timpul orelor de consultatii, cab. 029, tel: 0256-592266 sau prin mesageria electronica, la profadeinfo@socio.uvt.ro (nu uitati sa va semnati, incluzand anul si grupa din care faceti parte)

Bibliografia minima recomandata va fi afisata la fiecare unitate de seminar.


Fisa disciplinei Seminarul vizează ca obiective majore: • • •

Formarea de reprezentări clare şi corecte asupra conceptelor specifice Web 2.0 Abilitarea (familiarizarea) în a utiliza în mod realist şi eficient tehnologiile şi serviciile Web 2.0, în mod special cele cu impact direct pentru psihologie Instrumentarea cu tehnici şi procedee specifice Web 2.0 astfel încât să operati curent şi corect, în plan teoretic (cognitiv) şi practic-aplicativ, cu noţiunile/conceptele – cheie şi operaţionale Web 2.0 specifice psihologiei. Dezvoltarea unei culturi informatice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) Competenţe specifice disciplinei 1. Cunoaştere şi înţelegere • •

Înţelegerea importanţei noilor tehnologii ale Internetului, reunite sub termenul umbrelă de Web 2.0. Cunoaşterea evoluţiei istorice, a situaţiei actuale şi tendinţelor. Achiziţia unor unităţi informaţionale (concepte, metode, tehnici, tehnologii şi servicii) specifice Web 2.0: blog, wiki, RSS, sindicarea informaţiei, podcast/videocast, sisteme de bookmark colaborativ, sisteme sociale, reţele de file-sharing, reţele de foto, video sau audio sharing, birotică şi arhivistică virtuală - Office 2.0 etc. Identificarea beneficiilor Web 2.0 pentru psihologie şi aplicarea cunoştinţelor însuşite, astfel încât acestea să fie utile şi în aprofundarea altor discipline de studiu.

2. Explicare şi interpretare •

• •

Explicarea şi interpretarea unor conţinuturi teoretice şi practice Web 2.0: structuri de taguri folksonomia, crearea de conţinut, inteligenţa colectivă, comunicarea, cooperarea şi colaborarea, interactivitatea şi interacţiunea, personalizarea, partajarea de cunoştinţe şi resurse, democratizarea conţinutului on-line, identităţi multiple, lumi virtuale etc. Explicarea şi interpretarea relaţiei dintre tehnologiile şi serviciile Web 2.0 asociate cu formarea competenţelor specifice domeniului psihologiei. Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză a informaţiilor cu privire la instrumentele Web 2.0 utile domeniului psihologiei.

3. Instrumental-aplicative (de exemplu: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) • • • • • • • • •

folosirea blogurilor (Blogger, WordPress sau platforme româneşti precum Weblog.ro) sindicarea informaţiei folosind un agregator de feed-uri (ex. Google Reader sau BlogLines) site-uri colaborative de tip wiki (Wikipedia şi Wikispaces) sisteme de bookmark colaborativ (del.icio.us, diigo, citeUlike) reţele de partajare fotografii / video / audio / fişiere / documente / prezentări (Flickr / YouTube / Odeo / Esnips / Scribd / SlideShare) casting (podcasting – Podomatic, videocasting, screen casting, pubcasting, sketchasting etc.) sisteme / retele sociale (Ning, Pagii, Facebook) lumi virtuale / avataruri (SecondLife, Voki) alte resurse educaţionale deschise (ThinkFree, Zoho) etc. în vederea însuşirii seminarului şi a activităţilor practice de la laborator.


3. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) •

• • • • •

Capacitatea de a fi receptiv la evoluţiile rapide ale Webului şi învingerea prejudecăţilor şi a fricii de schimbare individuală. Explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi în detaliu a acestor instrumente pentru viitoarea activitate din domeniile psihologiei. Cultivarea interesului pentru utilizarea tehnologiilor Web 2.0 atât în cadrul procesului educaţional cât şi pentru dezvoltare personală. Dezvoltarea deprinderilor de lucru individual. Antrenarea studentilor in activitati colective. Obţinerea succesului de grup. Crearea de comunităţi de învăţare şi de practică. Identificarea riscurilor şi a greşelilor fundamentale, precum şi a aspectelor etice. Stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe multidisciplinare (jurişti, sociologi, marketeri, jurnalişti, antropologi, informaticieni etc.).

Continutul disciplinei Descriere Dacă există pe lume tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) care să ne uşureze viaţa şi să ne rezolve o multitudine de probleme din varii domenii, de ce nu am apela la un astfel de suport şi în domeniul psihologiei? Oare noile TIC (în special Webul şi tehnologiile sale), nu pot să fie exploatate în aşa fel încât să ne ofere soluţii viabile pentru atingerea obiectivelor educaţionale? Soluţii TIC care să ne ajute în psihologie şi domeniile conexe există de câţiva ani, iar cele mai noi şi inovatoare dintre acestea utilizează Internetul/Webul. Această disciplină va trata chestiuni legate de identificarea problemelor din psihologie care pot fi rezolvate cu noile tehnologii Internet, în special instrumentele şi tehnologiile Web 2.0 precum blogurile, wiki-urile, agregatoarele de feeduri (RSS), unelte de marcare socială etc., despre sporirea eficienţei activităţii educaţionale prin folosirea de tehnici şi metode informatice Web 2.0 specifice acestui domeniu. Disciplina are propriul mediu de învăţare, la adresa http://sites.google.com/site/oradeinfo20, utilizat atât ca sistem de management al conţinutului cât şi ca platformă pentru construirea unei comunităţi de învăţare. Conţinutul dezvoltat în cadrul laboratoarelor este axat pe exerciţii şi realizarea de cercetări în spaţiul virtual. Studenţii sunt încurajaţi să lucreze independent şi în echipă.


Tematica generala 1. SEMINAR INTRODUCTIV. De ce o astfel disciplină? Structura laboratorului, obiectivele, metodologia de lucru, platforma virtuală utilizată ca mediu de învăţare, modul de evaluare, bibliografie, resurse Internet. 2. INTRODUCERE ÎN WEB 2.0. Definiţie. Istoric. Caracteristici. Avantaje şi dezavantaje. Tehnologii şi servicii folosite în învăţare, informare, documentare, colaborare, cooperare. NAVIGAREA SOCIALĂ ONLINE. EXTRAGEREA INFORMAŢIILOR PE INTERNET. 3. CĂUTAREA INFORMAŢIILOR (site-uri de ştiri, e-cărţi, fişiere audio/video, imagini, în bloguri, Wikipedia, în documente, in baze de date). MOTOARE şi metamotoare DE CĂUTARE. Motoare vizuale. CREDIBILITATEA INFORMAŢIILOR. LICENŢELE CREATIVE COMMONS. Adobe Reader şi concurenţii săi (Conversia paginilor in formate pdf. Conversia fişierelor în pdf.) 4. APLICAŢIILE GOOGLE. 5. INFORMAREA / DOCUMENTAREA / COLECTAREA datelor • •

prin SINDICAREA INFORMAŢIEI. Ce este RSS. Caracteristici. Utilizări. Agregatoare şi cititoare de feeduri (Bloglines, Google Reader, FeedReader etc.). Gestionarea datelor: NetVibes, iGoogle, PageFlakes, SuprGlu

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE cu sisteme de bookmark colaborativ: del.icio.us, furl, diigo, connotea, ma.gnolia, citeUlike, scuttleEdu etc. FOLKSONOMIA. TAGGING. ADNOTAREA SOCIALĂ A SITE-URILOR (TrailFire, Fleck, Google NoteBook, JogTheWeb, Agglom, FlowGram). 7. BIROTICĂ ŞI ARHIVISTICĂ VIRTUALĂ (editoare de texte , calcul tabelar şi prezentări PowerPoint bazate pe Web), reţele de file sharing: flickr, youtube, slideshare, podomatic, scribd etc. 8. COMUNICAREA DATELOR ASINCRONĂ. Grupurile de discuţii în era Web 2.0 – grou.ps, blogurile şi microblogurile. BLOGURI. Scurt istoric al blogurilor. Ce sunt blogurile. Care sunt părţile componente caracteristici. Cine poate scrie în blog. Lectura blogurilor (cine citeşte blogurile). Softuri pentru bloguri. RSS, comentarii, trackbackuri şi arhive. Promovarea unui blog. Blogrolluri. Linkuri şi imagini. Alte chestiuni (tabele, fişiere clipuri video, sondaje în blog etc.). Motoare de cautare in bloguri. MICROBLOGURI: Twitter, Edmodo, Yazzer, Blip.fm, Cirip etc. 9. COMUNICAREA DATELOR SINCRONĂ: messenger, telefonie prin Internet, neticheta, viitor, mobilitate, PDA, m-learning 10. COLABORAREA ONLINE: wiki, reţele sociale. • •

WIKI. Definiţii. Caracteristici. Tipuri. Softuri. Avantaje. Dezavantaje. Utilizări: Wikipedia, Wikispaces, Google Knol. SISTEME SOCIALE. Reţele de socializare (My Space, FaceBook, Linked In, YouTube, SecondLife, Twitter, Pagii, Last.fm).

11. CASTING: POD, VIDEO, SCREEN, PUB, SKETCH etc. Definiţii. Caracteristici. Tipuri. Softuri de creare. Avantaje. Dezavantaje. Utilizări. 12. MIND MAPPING (hărţi mentale). 13. Statistica online (polluri, sondaje, quizzuri, testări online), contoare FeedBurner, SiteMeter, Google Analitycs) etc.


14. WIDGETURI / lumi virtuale / jocuri / generatoare de imagini (inteligenţa artificială, robotică, reţele neuronale, identităţi) avataruri. Modul de evaluare a achiziţiilor studenţilor (procentual, într-o medie ponderată ca notă la evaluare): • • •

participarea la seminarii: 10% participarea la exercitiile colaborative: 35% crearea eP individual 55% (crearea unui blog / microblog, un site, un wiki etc.)

Se recomandă prezenţa şi participarea activă la laboratoare pentru a înţelege şi însuşi noţiunile Web 2.0 prezentate Acest seminar se va desfăşura potrivit principiilor pedagogiei active (centrate pe activitatea şi achiziţiile studentului asistat de către profesor) şi nu le este recomandat studenţilor care preferă sistemul de lucru bazat pe reproducerea unor informaţii primite „de-a gata” sau pe strategia efortului personal minim. Bibliografie minima: 1. Cucos Constantin, Informatizarea în educatie, aspecte ale virtualizarii formarii, Editura Polirom, 2006. 2. Adascalitei, C., Instruirea asistata de calculator, Editura Polirom, Iasi, 2007. 3. Dorina Gutu, New Media, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007. 4. Carmen Holotescu si Antoanela Naaji – Tehnologii Web, Editura Universitatii Vlaicu, Arad, 2007 5. Malita, L., Noi medii de învatare create cu ajutorul tehnologiilor de informare în Palos, R.; Sava, S. si Ungureanu D. (coord.), Educatia adultilor, Editura Polirom, Iasi, 2007, pag. 220-240. 6. Grosseck, Gabriela, Marketing si comunicare pe Internet, Editura Lumen, Iasi, 2006 (doar primul capitol). 7. Resurse Web disponibile pe platforma de lucru a disciplinei. 8. Richardson, Will, Blogs, Wikis and Podcast, Corwin Press, 2006. 9. blog Grosseck: http://grosseck.blogspot.com 10. Revista de Informatica Sociala, www.ris.uvt.ro


ePortofoliu Incep cu o precizare terminologica: port = "purtat" si folio="foi". Numai ca, in cazul nostru, folio vor fi pagini pe care le vom crea, fie in acest spatiu, fie undeva pe Web (ca rezultat a exercitiilor saptamanale). Prin urmare, vorbim de un portofoliu electronic, eP pe scurt. Cum vad eu acest portofoliu? In primul rand eP constituie un instrument de evaluare care va urmari nu numai evolutia rezultatelor obtinute de voi, a progresului la disciplina Informatica, ci si nivelul de participare la activitati, a atitudinii fata de aceasta. In plus, eP poate fi format din scrieri personale care exemplifica reflectiile, originalitatea, creativitatea voastra, propriile strategii de actiune in invatare. Obtineti puncte in plus daca: # aveti o pozitie participativa (faceti comentarii relevante, va sustineti corect punctul de vedere) # prezentati / comentati / adaugati resurse legate de activitatile din programa # ajutati la continuarea discutiilor # puneti intrebari # aveti o atitudine constructiva pe tot parcursul semestrului. Aveti puncte in minus : # daca schimbati / deviati subiectul de discutie # faceti comentarii irelevante # monopolizati firul discutiilor # jigniti colegii (FARA ATAC LA PERSOANA!) # refuzati sa acceptati pareri diferite de ale voastre La finalul semestrului va veti organiza si prezenta experientele de invatare acumulate, colegilor si mie, in cadrul paginilor pe care le veti crea cu ajutorul resurselor invatate. Asadar, nu uitati sa "inregistrati" / "depozitati" ceea ce veti invata pe parcursul semestrului. Priviti eP ca pe un jurnal de calatorie tehnologica. Pe de alta parte,construiti un eP care sa va reprezinte. Actualizarea eP se va face in mod constant, esalonat in timp, pe parcursul semestrului si NU la finalul acestuia!

Fisa disciplinei  
Fisa disciplinei  

Informatii generale despre fisa disciplinei, eportofoliu, evaluare, bibliografie

Advertisement