Page 1

Aktiounsplang vun der Gemeng Suessem 2021-2025


GEMENG SUESSEM 60, rue de la Poste mail@suessem.lu fb/gemengsuessem

L-4477 Belvaux Tel. (+352) 59 30 75 - 1 www.suessem.lu instagram/gemengsuessem

IMPRESSUM Redaktioun Service à l’Égalité des chances et Diversité Layout Kousca Design Studio – kousca.com Unzuel 100 Stéck Bieles, September 2021


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

Aleedung

1999 ass d’Gemeng Suessem déi zweet lëtzebuergesch Gemeng ginn, déi, op Initiativ vum Schäfferot an der Familljekommissioun, e Service fir d’Promotioun vun der Gläichberechtegung tëschent Fra a Mann gegrënnt huet. Haut setzt sech de Service à l’Égalité des chances et Diversité fir d’Fërderung vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit a géint all méiglech Form vun Diskriminatioun an.

1. D‘Gläichberechtegung vu Fraen a Männer ass e fundamentaalt Recht.

Mat der Ënnerschrëft vun der Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, dono och nach ‘Charte’ genannt, offizialiséiert d’Gemeng Suessem de 14. Januar 2010 hiert Engagement vu méi wéi 11 Joer fir d’Asetze fir d’Chancëgläichheet tëschent Fra a Mann.

3. Eng Viraussetzung fir eng demokratesch Gesellschaft ass eng equilibréiert Participatioun vu Fraen a Männer op méi héijen Aarbechtspositiounen.

Hautdesdaags hu 25 Lëtzebuerger Gemengen d’Charte ënnerschriwwen, déi vum Conseil vun den Europäesche Gemengen a Regiounen (CCRE) 2006 ausgeschafft gouf. D’Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale huet d’Zil en operationelle Kader ze schafen, deen eng gläichberechtegt Cohabitatioun a Gesellschaft an allen Aktivitéitsberäicher uechtert d’Land encouragéiert. Tatsächlech verflicht sech d’Gemeng Suessem mat der Ënnerschrëft vun der Charte no de 6 fundamentale Prinzippien ze handelen, op deenen déi 30 Artikele vun der Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale baséieren:

2. Fir d’Gläichberechtegung tëschent Fraen a Männer ze garantéieren, mussen déi verschidden Diskriminatiounen an Hindernisser mat erfaasst ginn.

4. D’Eliminatioun vu Geschlechter­ stereotyppen ass erfuerderlech fir d’Erreeche vun der Gläich­ berechtegung tëschent Fraen a Männer. 5. Et ass noutwendeg d’Dimensioun vum Genre an allen Aktivitéits­ secteure vu lokalen a regionalen Autoritéiten z’integréiere fir d’Gläichberechtegung tëschent Fraen a Männer virunzebréngen. 6. Adequat finanzéiert Aktiouns­pläng a Programmer sinn noutwendeg Instrumenter fir d’Gläich­ berechtegung tëschent Fraen a Männer ze fërderen.

3


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

D’Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale

Ursprong a Kontext vun der Charte européenne Conseil vun den pour l’égalité des Europäesche Gemengen femmes et des hommes a Regiounen dans la vie locale De Conseil vun den Europäesche Gemengen a Regiounen (CCRE) gouf 1951 gegrënnt. Haut ass en déi eelst a gréisst Organisatioun vu lokalen Autoritéiten. An anere Wierder ass de CCRE eng Federatioun vun nationalen Associatiounen, déi lokal a regional Niveaue vun Europa representéiert. Bis haut zielt de Conseil vun den Europäesche Gemengen a Regioune 60 Memberverbänn, déi fir 100.000 Communautéiten an 41 europäesch Länner stellvertriedend sinn. An deem Sënn si beispillsweis déi lëtzebuergesch Stied a Gemengen am CCRE duerch de Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (SYVICOL) vertrueden. Am Kader vun engem Projet, dee finanziell vun der Europäescher Kommissioun ënnerstëtzt gouf, huet de CCRE d’Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie communale et régionale, déi 2006 vun de Responsabelen autoriséiert gouf, ausgeschafft.

4

Trotz der Tatsaach, datt d’Gläichberechtegung vu Fraen a Männer e fundamentaalt Recht ass an eng ausschlaggebend Valeur fir d’Demokratie duerstellt, ass dëst nach net an allen Aspekter vum Alldag Realitéit, zum Beispill, wat den Ënnerscheed am Gehalt ugeet oder d’Ënnervertriedung vu Fraen op méi héije Positiounen um politeschen a wirtschaftlechen Niveau. Dës Kontinuitéit a Reproduktioun vun Ongläichheete sinn d’Resultat vu soziale Konstruktiounen op Basis vu Stereotyppen, déi vun der Famill, de Kulturen, de Medien, der Beruffswelt an der Ausbildung vermëttelt ginn. D’Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale geet dovun aus, datt lokal a kommunal Gouvernementer méi no um Bierger sinn. An dësem Sënn sinn se am beschte placéiert fir eng wierklech egalitär Gesellschaft ze promovéieren a géint Inegalitéiten ze kämpfen.


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

I’M I’M HUHUMAN MAN after all Link op d’Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale BIT.LY/3UKGPT6 Et ass dorop hinzeweisen, datt d’Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale an den Aktiounsplang keng legal Obligatiounen duerstellen. Et handelt sech effektiv ëm Empfielunge fir positiv Handlungen zu Gonschte vun der Chancëgläichheet z’ënnerhuelen. 5


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

De Service à l’Égalité des chances et Diversité Um nationale Plang ass d’Gemeng Suessem eng vun de Pionéiergemenge vu Lëtzebuerg, déi schonn 1999 e Service à la Condition féminine gegrënnt huet. Iwwert d’Joren huet de Service verschidden Evolutiounen um Niveau vu sengem Titel a senge Missioune gemaach: 2005 heescht e Service à l’Égalité des chances fir z’ënnersträichen, datt en d’Chancëgläichheet fir Fraen a Männer fërdert. No de Gemengewale vun 2017 gouf dunn de Volet Diversitéit bäigesat. Vun deem Moment aus un, handelt de Chancëgläichheets- an Diversitéitsservice net nëmme fir d’Chancëgläichheet fir d’Fraen an d’Männer, mee schafft och u Sujeten, wéi d’Akzeptanz vun LGBTIQ+ Communautéiten (lesbesch, schwul, bisexuell, trans*, intersex, queer an aner sexuell Orientéierung), d’Accessibilitéit fir Leit mat spezielle Besoinen, an der Opklärung an Informatioun géint Rassismus a géint Diskriminatioun op Basis vu Relioun an Alter. Deementspriechend sinn dem Service à l’Égalité des chances et Diversité seng Haaptmissiounen déi folgend: ― D’Promotioun vun der Chancëgläichheet, ― D’Promotioun vun der Diversitéit, ― D’Lutte géint all Zort vun Diskriminatioun.

6

Säit méi wéi 20 Joer erfëllt de Service seng Missioune mat Hëllef vu Sensibiliséierungscampagnen, Eventer, Table-ronden, Formatiounen, verschiddene kollaborativen a participative Projeten... Déi extern Kommunikatioun spillt effektiv eng wichteg Roll beim Erfëlle vu senge Missiounen. De Service à l’Égalité des chances et Diversité schafft dofir an enker Zesummenaarbecht mam Service des Relations publiques et de la Culture, sief dat fir Flyeren, Publikatiounen an de verschiddene Kommunikatiounssupporten, wéi zum Beispill dem Gemengebuet kuerz&knapp, der Websäit, dem Facebook- oder dem Instagramkonto. Zousätzlech kënnen d’Bierger· innen an d’Gemengepersonal dem Service hir Froen oder Besoinen a Saache Chancëgläichheet an Diversitéit matdeelen, fir op dës Aart a Weis géint Diskriminatioune virzegoen, respektiv d’Chancëgläichheet an d’Diversitéit besser ze fërderen.


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

Ënnert all den Aktivitéiten, déi den Awunner an Awunnerinnen ugebuede ginn, sinn déi bekanntsten Evenementer den Internationale Fraendag an den Internationale Männerdag, esouwéi d’Babysitterformatioun, de Schoulprojet Zesumme si mir staark an d’Owender fir Elteren, déi zesumme mat der Eltereschoul Janusz Korczak organiséiert ginn.

Als Member vum Réseau national des chargé·e·s à l’égalité entre femmes et hommes (REGA) kollaboréiert de Service mat anere Gemengen, esou wéi mat aneren nationalen an internationalen Acteuren / Actricen, fir op dës Aart a Weis existent Relatiounen ze stäerken, nei Kollaboratiounen anzegoen a seng Missioune beschtméiglechst z’erfëllen.

Zousätzlech organiséiert de Service verschiddene Formatioune fir d’Personal vun der Gemeng Suessem, wéi zum Beispill Design4All oder La communication dans le cadre de la diversité. Den Design4All, entwéckelt vun engem multidisziplinäre Grupp vun Experten a puncto Accessibilitéit, huet d’Zil d’Gemengepersonal iwwert déi verschidde Besoine vu Leit mat ënnerschiddleche Behënnerungen ze sensibiliséieren. Am Kader vum Diversity Day Lëtzebuerg 2020 gouf d’Formatioun La communication dans le cadre de la diversité, a Kollaboratioun mam ADT-Center, dem Gemengepersonal ugebueden, fir seng Kommunikatioun a seng tëschemënschlech Kompetenzen ze stäerken.

An dëser Optik, gräift de Service à l’Égalité des chances et Diversité och op Methoden an Outilen zeréck, déi et erlaben, geschlechteriwwergräifend an inklusiv ze schaffen. D’Theeme vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit hunn effektiv en interdisziplinäre Charakter a fanne sech beispillsweis och a kulturellen, sozialen, administrativen an edukative Beräicher erëm, grad esou ewéi an den Infrastrukturen an der Fräizäitgestaltung.

Wann Dir weider Froen oder e perséinlecht Uleies hutt, da kënnt Dir gären d’Madamm Annick Spellini kontaktéieren: annick.spellini@suessem.lu oder 59 30 75 – 654.

7


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

Struktur vum Aktiounsplang Dëse kommunalen Aktiounsplang déngt als Instrument fir d’Prioritéite vun der Gemeng Suessem zu Gonschte vun der Chancëgläichheet an der Bekämpfung vun all Zort vun Diskriminatiounen ëmzesetzen. D’Objektiver vun der Gemeng baséiere sech op follgend Artikelen aus der Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale an dem Guide d’Accompagnement pour les Communes Luxembourgeoises, opgestallt vum Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (SYVICOL):

1

2

8

Artikel 1

Säit 10

Demokratesch Responsabilitéit

D’Gemeng erkennt d’Wichtegkeet un, fir eng egalitär Gesellschaft opzebauen an där Fraen, Männer an all anere sech entfale kënnen. D’Gemeng engagéiert sech fir d’Promotioun vun der Chancëgläichheet an all hire Kompetenzberäicher.

Artikel 2

Säit 11

Déi politesch Representatioun

D’Gemeng verflicht sech all entspriechend Moossnamen ze huelen, fir aktiv eng equilibréiert Representatioun vu Fraen, Männer an all aneren an de politeschen Entscheedungsprozesser ze verdeedegen an z’ënnerstëtzen.

3

Artikel 3

Säit 1 2

Participatioun um politeschen a soziale Liewen

D’Gemeng fërdert d’Participatioun vun de Bierger· innen un der Gouvernance an um ëffentleche Liewen.

4

Artikel 4

Säit 13

Dat ëffentlecht Engagement fir Gläichberechtegung

D’Gemeng verflicht sech sech ëffentlech fir de Prinzip vun der Gläichberechtegung tëschent Fraen, Männer an all aneren anzesetzen.


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

5

Artikel 5

Säit 14

Collaboratioun mat verschiddene Partner fir d’Chancëgläichheet ze promovéieren

D’Gemeng versicht aktiv d’Gläichberechtegung tëschent Fraen, Männer an all aneren ausserhalb vun de kommunale politesche Strukturen ze promovéieren.

6

7

Artikel 6

Säit 1 5

Stereotyppen entgéintwierken

D’Gemeng verflicht sech géint Prejugéen a Praktiken, grad esou ewéi géint d’Benotze vu verbalen Expressiounen a Biller, déi d’Iddi vun der Superioritéit oder der Inferioritéit vun dem engen oder anere Geschlecht ausdrécken, entgéint ze wierken an ze prevenéieren.

Artikel 10

10 11 11

Säit 16

Multipel Diskriminatiounen an Hindernisser

D’Gemeng verflicht sech iwwert d’Gläichberechtegung tëschent Fraen, Männer an all aneren eraus, sech géint all Form vun Diskriminatioun, baséierend op der Nationalitéit, der sozialer an ethnescher Hierkonft, der Sprooch, dem Glawen, de politesche Meenungen, dem Handicap, dem Alter oder der sexueller Orientatioun anzesetzen.

8

9

Artikel 11

Säit 18

D’Roll als Patron

D’Gemeng integréiert d’Recht op Gläichberechtegung fir Fraen, Männer an all aneren an hirer Personalpolitik.

12 13

Artikel 13

Säit 20

Educatioun a Formation continue

Bannent de Grenze vun hire Kompetenzen, fërdert d’Gemeng d’Gläichberechtegung am Beräich vun der Educatioun an der Formation continue.

Artikel 14

Säit 22

D’Gesondheet

D’Gemeng engagéiert sech fir gesond Liewensstiler fir Fraen, Männer an all aneren ze promovéieren.

Artikel 16

Säit 24

Kannerbetreiung

D’Gemeng stellt Kannerbetreiungsstrukturen zur Verfügung, déi et den Elteren erlaben, hiert berufflecht, ëffentlecht a privat Liewen z’arrangéieren.

Artikel 18

Säit 26

Déi sozial Inclusioun

D’Gemeng fërdert d’Inclusioun vu sozial marginaliséierte Leit an erkennt un, datt d’Besoine vun de Fraen, Männer an all anere sech ënnerscheede kënnen.

Artikel 22

Säit 27

Geschlechtsspezifesch Gewalt

D’Gemeng ass aktiv am Kampf géint geschlechtsspezifesch Gewalt bedeelegt.

9


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

Den Aktiounsplang vun der Gemeng Suessem

1 Artikel 1

OBJEKTIV

Demokratesch Responsabilitéit

― Engagement vun der Gemeng fir d’Fërderung vun der Gläichberechtegung tëschent Fraen, Männer an all aneren an all hire Kompetenzberäicher.

Mat der Ënnerschrëft vun der Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale de 14. Januar 2010, erfëllt d’Gemeng Suessem den Artikel 1 vun der Charte. D’Gemeng verstäerkt hiert Engagement fir eng egalitär Gesellschaft an där Fraen, Männer an all anere sech entfale kënnen an engagéiert sech fir d’Promotioun vun der Chancëgläichheet an all hire Kompetenzberäicher.

MOOSSNAMEN

― Ënnerschrëft vun der Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale de 14. Januar 2010. ― Entwécklung vun engem neien, pluriannuellen, kommunalen Aktiounsplang fir Chancëgläichheet vu Fraen, Männer an all aneren am lokale Liewen. ― Ëmsetzung vun de Moossname vum pluriannuelle kommunalen Aktiounsplang. ― Ausschaffe vun engem Joresrapport vun ëmgesaten Aktiounen.

10


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

2 Artikel 2

O B J E K T I V E R 

Déi politesch Representatioun

― Eng equilibréiert Vertriedung no Geschlecht op de Wallëschten encouragéieren.

D’Gemeng verflicht sech all entspriechend Moossnamen ze huelen, fir aktiv eng equilibréiert Representatioun vu Fraen, Männer an all aneren an de politeschen Entscheedungsprozesser ze verdeedegen an z’ënnerstëtzen.

― D’Promotioun vun der Representatioun vun auslänneschen Awunner· innen.

2020 ass d’Gemeng Suessem frou eng equilibréiert Representatioun vu Fraen a Männer am Gemengerot (8 Fraen an 9 Männer) an am Schäfferot (2 Fraen an 2 Männer) ze hunn. Donieft begréisst d’Gemeng Suessem hir éischt Buergermeeschtesch.

― Promovéiere vun enger equilibréierter Representatioun vun de Geschlechter op de Wallëschte bei de Gemengewale vun 2023.

― Bierger· inne fir eng equilibréiert Representatioun nom Geschlecht bei politeschen Entscheedungsprozesser ze sensibiliséieren. MOOSSNAMEN

― Preparéieren a verschécke vun engem Bréif un déi politesch Parteien an all Kommissiounen, an deem e puer Empfielunge fir d’Chancëgläichheet stinn. ― Organiséiere vun Informatiounsowenter an/ oder Formatioune fir Leit, déi sech politesch engagéiere wëllen.

11


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

3 Artikel 3

OBJEKTIVER

Participatioun um politeschen a soziale Liewen Duerch verschidde Forme vun der ëffentlecher Participatioun, wéi beispillsweis duerch consultativ Kommissiounen, engagéiert sech d’Gemeng Suessem fir d’Participatioun vun de Bierger· innen un der Gouvernance an um ëffentleche Liewen ze fërderen.

Rescht aus der Welt 1.509

AW U N N E R · I N N E N N O N AT I O N A L I T É I T T O TA L : 17. 8 2 9

EU (ausser Lux) 4.865

27% 64%

12

― Eng net-stereotypesch Verdeelung vu Verantwortung um Niveau vun de consultative Kommissiounen opzeweisen. ― Eng Erhéijung vun der Representatioun vu auslänneschen Awunner· innen a Kommissiounen feststellen. ― Auslännesch Awunner· innen encouragéiere fir sech op d’Wallëschten anzeschreiwen. MOOSSNAMEN

― Eng equilibréiert Vertriedung vun de Geschlechter a Kommissioune fërderen. ― Eng net-stereotypesch Verdeelung vu Verantwortung a Missiounen a berodende Kommissioune promovéieren. ― Informatiouns- a Sensibiliséierungscampagnen, déi vun de Kommissiounen organiséiert sinn.

9%

Lëtzebuerger · innen 11.455

― Eng equilibréiert Vertriedung no Geschlecht an de consultative Kommissiounen hunn.

― Aussergewéinlech Ouverture vum Populatiounsbüro vun der Gemeng Suessem fir d’Aschreiwung vun net-lëtzebuergeschen Awunner · innen aus der Europäescher Unioun op d’Wallëschten ze encouragéieren.


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

4 Artikel 4

Dat ëffentlecht Engagement fir Gläichberechtegung Mat der Feier an dem World- & Kammerjazz Concert vum Trio Kalima zu Éiere vun der Signature vun der Charte, déi den 3. Mee 2010 am Éilerenger Kulturschapp stattfonnt huet, huet d’Gemeng Suessem den Artikel 4 fir en ëffentlechen Engagement fir d’Gläichberechtegung vu Fra a Mann applizéiert. Des Weideren huet d’Gemeng och en ëffentlecht Versprieche vun der bonne Conduite am Domän vun der Gläichberechtegung ginn.

OBJEKTIV

― D’Visibilitéit vun der Politik vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit vun der Gemeng Suessem assuréieren. MOOSSNAMEN

― D’Kommunikatioun ronderëm Sensibiliséierungsaktiounen an Evenementer op de verschiddene Kanäl vun der Gemeng Suessem assuréieren. ― D’Benotzung vun enger net-stereotypéierter visueller a schrëftlecher Kommunikatioun. ― Mat verschiddene Partner u verschiddene Projeten am Beräich vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit zesummeschaffen. ― Op eng Paritéit vu bekannte Fraen a Männer bei der Benennung vun neie Stroossennimm oppassen.

13


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

5 Artikel 5

Collaboratioun mat verschiddene Partner fir d’Chancëgläichheet ze promovéieren D’Gemeng Suessem schafft mat verschiddene Partner op externem an internem Niveau zesummen, fir verschidden Eventer, wéi d’Semaine de la Santé Mentale, d’Orange Week, a vill aner weider Aktivitéiten an Aktiounen fir d’Gläichberechtegung vun de Geschlechter an d’Diversitéit ze fërderen.

OBJEKTIV

― Weider Kollaboratioune mat de Partner aus dem Domän vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit um internen an externen Niveau ustriewen. MOOSSNAMEN

― Mat verschiddenen interne Servicer vun der Gemeng, wéi zum Beispill dem Service des Relations publiques et de la Culture, Service Technique, Service Sécurité et Santé au travail, asw. u verschiddene Projeten am Beräich vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit zesummeschaffen. ― Mat verschiddene Kommissioune vun der Gemeng, wéi zum Beispill der Chancëgläichheets- an Diversitéitskommissioun, der Jugendkommissioun, der Integratiounskommissioun, asw. u verschiddene Projeten am Beräich vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit zesummeschaffen. ― Bestoend Partenariater renforcéieren, wéi beispillsweis d’Eltereschoul Janusz Korczak, d’Initiative Liewensufank, de Conseil national des Femmes du Luxembourg (CNFL), dem Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA), dem Réseau des chargé· e· s à l’égalité entre femmes et hommes (REGA), etc. ― Nei a pertinent Partenariater développéiere mam Zil d’Missioune vum Service à l’Égalité des chances et Diversité z’erfëllen, wéi beispillsweis mat respect.lu Asbl, etc.

14


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

6

OBJEKTIV

Artikel 6

Stereotyppen entgéintwierken D’Gemeng verflicht sech géint Prejugéen a Praktiken, grad esou ewéi géint d’Benotze vu verbalen Expressiounen a Biller, déi d’Iddi vun der Superioritéit oder der Inferioritéit vun dem engen oder anere Geschlecht ausdrécken, entgéint ze wierken an ze prevenéieren.

― Aktiounen a Campagne fir Stereotyppen a Virurteeler entgéintzewierken, respektiv ze vermeiden. MOOSSNAMEN

― Am Kader vum Schoulprojet Zesumme si mir staark an der Babysitterformatioun, wëll d’Gender Game, entwéckelt vum Fuerschungszentrum Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), zesumme mat de Kanner a Jugendlechen d’Stereotyppen duerchbriechen, déi als typesch Fra, respektiv typesch Mann gëllen. ― Déi alljärlech Organisatioun vun der Babysitterformatioun soll Jongen en Impuls ginn, fir eventuell e Beruff am sozio-edukative Beräich anzeschloen. ― Eng Table ronde iwwer atypesche Beruffer organiséiert vun der Chancëgläichheets- an Diversitéitskommissioun. ― Sensibiliséierungs- an Informatiounscampagnen iwwer LGBTIQ+ Communautéiten (lesbesch, homosexuell, bisexuell, trans*, intersex, queer an all aner sexuell Orientéierung) fir géint d’Stereotyppen a Virurteeler unzekämpfen, déi se ëmginn. ― D’Benotzung vun enger net-stereotypéierter visueller a schrëftlecher Kommunikatioun. ― Verschidden Aktiounen a Sensibiliséierungscampagnen a puncto Stereotyppen a Virurteeler baséierend op dem Geschlecht, der Sexualitéit, der Hierkonft, dem Handicap, asw.

15


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

7 Artikel 10

OBJEKTIVER

Multipel Diskriminatiounen an Hindernisser

― D’Léiere vun der Lëtzebuerger Sprooch fir auslännesch Awunner· innen z’ënnerstëtzen.

Laut dem Gesetz vum 28. November 2006 iwwer d’Gläichbehandlung, verflicht d’Gemeng sech géint all Form vun Diskriminatioun virzegoen. Heirënner falen d’Diskriminatioun baséierend op beispillsweis der eigentlecher oder vermeintlecher Zougehéiregkeet un enger Nationalitéit oder Ethnie, dem Geschlecht an der Geschlechtsidentitéit, der sexueller Orientéierung, der Relioun oder de verschiddene Glawen, der Behënnerung an dem Alter. Natierlech ass d’Gemeng beduecht, datt besonnesch d’Kapitel VI (Rassismus, Revisionismus an aner Diskriminéierungen) vum Titel VIII (Verbriechen an Delikter géint Persounen) vum Code pénal respektéiert gëtt.

― Interkulturell Kommunikatioun verbesseren. ― Interkulturellen Austausch an Integratioun ënnerstëtzen. ― D’Kanner fir d’Kulturen an d’Traditiounen aus anere Länner der Welt sensibiliséieren. ― De Projet Eng Gemeng fir Jiddereen, dee sech drëms këmmert d’Gemeng fir jiddereen accessibel ze maachen: d’Infrastrukture vun der Gemeng fir Leit mat reduzéierter Mobilitéit zougänglech maachen. ― De Stereotyppen an Diskriminatioune baséierend op dem individuelle Choix vun der sexueller Orientéierung an / oder der geschlechtlecher Identitéit entgéintwierken. MOOSSNAMEN

― D’Gemeng Suessem, zesumme mam Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, organiséiert all Joer lëtzebuergesch Sproochecoursë fir d’Niveauen A.1.1, A.1.2 an A2.1., déi e grousse Succès bei den Awunner·innen hunn. Déijéineg, déi um Sproochecours deelhuelen, kréien och e Certificat um Enn vum Joer, deen am Prozess vun der Demande fir d’Lëtzebuerger Nationalitéit unerkannt gëtt. ― Direkt mëndlech Iwwersetzunge bei ëffentleche Sëtzungen, Elterenowenter an aner ëffentlechen Eventer assuréieren.

16


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

― D’Sproochecoursen, déi d’Gemeng Suessem ubitt, sinn accessibel fir Leit mat reduzéierter Mobilitéit. ― D’Recommandatioune vun der Adapto-Etude Eng Barrierefräi Gemeng am Laf vun de kommende Jore realiséieren. ― Installatioun vun enger inklusiver Spillplaz fir Kanner um Belval (Design4All). ― De Service d’Éducation et d’Accueil (SEA) vun der Gemeng Suessem organiséiert verschidden Aktivitéite fir d’Integratioun ze verbesseren. ― E Begréissungsbichelche fir nei Awunner·innen an der Gemeng a verschiddene Sproochen ausschaffen. ― Projet Graffiti an aner Projeten: Promotioun vun der Integratioun an der Zesummenaarbecht mat Partnerorganisatiounen. ― De järleche Schoulprojet Zesumme si mir staark ëmfaasst och Aktivitéite fir Kanner fir d’Diskriminéierung ze bekämpfen. ― Aktiv Programm: eng grouss Panoplie u Coursen ginn offréiert a sinn oppe fir jiddereen.

― Stereotyppen an Diskriminatioune baséierend op der sexueller Orientéierung an / oder geschlechtlecher Identitéit entgéintwierken. ― Mat Associatioune wéi Transgender, Rosa Lëtzebuerg, Cigale, an anere kollaboréieren. ― Visualiséiere vun eiser Ënnerstëtzung fir d’LGBTIQ+ Communautéiten (lesbesch, homosexuell, bisexuell, trans*, intersex, queer an all aner sexuell Orientéierung) andeems d’Gemengegebai an de Reeboufaarwe beliicht gëtt fir d’Luxembourg Pride Week. ― Weiderféiere vum Engagement am Zesummenhang mat der Resolutioun d’Gemeng Suessem als Fräiheetszon fir LGBTIQ+ Persounen ze ernennen, déi am Gemengerot vum 18. Juni 2021 gestëmmt gouf. ― Ënnerschrëft vun der Charte de la Diversité Lëtzebuerg1 am Joer 2018 a Verlängerung vun der Ënnerschrëft vun der Charte de la Diversité Lëtzebuerg am Joer 2020. ― Organisatioun vu verschidde Formatioune fir d’Personal vun der Gemeng Suessem, wéi Design4All a La communication dans le cadre de la diversité.

― Intergenerationell Aktivitéiten organiséieren. ― Aktivitéiten an Aktiounen, déi vun de consultative Kommissiounen organiséiert ginn.

1 D’Charte de la Diversité Lëtzebuerg ass en nationalen Text, deen all d’Organisatiounen a Lëtzebuerg kënnen ënnerschreiwen, fir sech fir d’Promotioun an d’Gestioun vun der Diversitéit duerch d’Organiséiere vu konkreten Aktiounen, déi iwwert d’legal Obligatiounen erausginn, z’engagéieren. Source : https://www.chartediversite.lu/fr/pages/ quest-ce-que-la-Diversite

17


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

8 Artikel 11

D’Roll als Patron D’Gemeng integréiert d’Recht op Gläichberechtegung fir Fraen a Männer an all aneren an hirer Personalpolitik.

― Congé sans soldes, Hallefzäit / Deelzäit Aarbecht, Congé parental. ― Den Employé-e-ën d’Méiglechkeet ginn aus hirer Hallefzäit / Deelzäit Aarbecht erëm Vollzäit schaffen ze goen. ― Flexibel Aarbechtszäiten, déi un d’wiesselnd Konditiounen ugepasst ginn an Zesummenaarbecht mat der Personaldelegatioun, fir d’Gemengepersonal dobäi z’ënnerstëtze Familljen- a Beruffsliewen ze verbannen.

OBJEKTIVER

― Mesuren definéieren, déi geholl ginn, fir déi berufflech Gläichberechtegung tëschent Fraen a Männer an der Verwaltung ze promovéieren. ― D’Gläichberechtegung tëschent Fraen a Männer beim Rekrutement garantéieren.

― De Pilotprojet vum Teletravail gouf etabléiert fir dem Gemengepersonal d’Méiglechkeet ze ginn e bessert Gläichgewiicht tëschent Familljen- a Beruffsliewen ze hunn. ― Weider Formatiounen an de Beräicher vun der Chancëgläichheet an der Diversitéit dem Personal vun der Gemeng ubidden.

― Inklusioun vun der Diversitéit an den Ekippen. ― D’Gemengepersonal beim Ausgläich vum Familljen- a Beruffsliewen ënnerstëtzen.

― De Service à l‘Égalité des chances et Diversité an d’Personaldelegatioun sinn zwee Uspriechpartner, déi Mobbingfäll traitéieren an der Gemeng hiert Engagement géint Mobbing stäerken.

MOOSSNAMEN

― D’Analyse vun der Personalstruktur nom Geschlecht vun der kommunaler Verwaltung vum Personalbüro, dem Chancëgläichheets- an Diversitéitsservice an der Personaldelegatioun aktualiséieren. ― De Prinzip vun der Paritéit beim Astellen a bei der Invitatioun op en Entretien beuechten. ― D’Diversitéit an den Ekippen encouragéieren.

18

― Budget fir d’Promotioun vum Bien-être op der Aarbecht fir d’Gemengepersonal. ― Réinsertion professionnelle vu Leit, déi scho länger aus der Aarbechtswelt eraus sinn.


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

GE SC HLEC HTE RVE RDE E LUN G A N D E R G E M E N G E V E R WA LT U N G VU SUESSEM

37%

GEMENGE­ BESCHÄFTEGTER T O TA L 74 4

63%

274 470 … P R O S E RV I C E Administratioun

44

56

Verwaltung

135

145

SEA

152

45

CIPA

139 0

28 140

280

19


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

9 Artikel 13

Educatioun a Formation continue Mat Projete wéi beispillsweis d’Aktioun Zesumme si mir staark an der Babysitterformatioun, fërdert d’Gemeng d’Gläichberechtegung am Beräich vun der Educatioun an der Formatioun continue.

20


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

OBJEKTIVER

MOOSSNAMEN

― Allgemeng Preventioun, wéi och e globaalt Bewosstsinn fir d’Chancëgläichheet an d’Diversitéit fir d’Schüler·innen aus der Primärschoul duerch verschidde Schoulprojeten.

― D’Offer vum Schoulprojet Zesumme si mir staark enthält all Joer verschidden Aktivitéiten, déi d’Chancëgläichheet an d’Diversitéit fërderen. D’Zil ass et, den Horizont vun de Kanner z’erweideren a Stereotyppen ofzebauen.

― Eng inklusiv Pedagogik garantéiert d’Participatioun vun alle Kanner am Service d’Éducation et d’Accueil (SEA). ― Allgemeng Preventioun, wéi och e globaalt Bewosstsinn fir d’Gläichberechtegung an d’Diversitéit duerch Formatiounsoffere fir d’Enseignanten. ― D’Chancëgläichheet duerch déi alljärlech Babysitterformatioun fërderen: BabysitterIntensiv-Formatioun an Zesummenaarbecht mat de verschiddene Partner vum Chancëgläichheets- an Diversitéitsservice. ― D’Chancëgläichheet an d’Gesondheet fërderen duerch ëmfaassend Formatiounsofferen / Aktivitéite mat Elteren a Kooperatioun mat der Eltereschoul Janusz Korczak. ― D’Gläichberechtegung tëschent Fraen a Männer sensibiliséieren duerch déi järlech Organisatioun vum Weltfraendag a vum Weltmännerdag. ― Ubidde vu Consultatiounen a Formatioune fir Leit, déi erëm wëllen um Aarbechtsmaart aktiv ginn (no enger Paus an der professioneller Karriär aus familiäre Grënn, Chômage an / oder Scheedungsgrënn). ― Eng Pedagogik am SEA aféieren, déi den Aspekt vun de Geschlechter beuecht.

― Schüler, déi spezifesch edukativ Besoinen hunn oder speziell Besoinen hunn no enger inklusiver Approche begleeden duerch spezialiséiert I-EBS Léierpersonal. ― Formatioune fir d’Enseignanten am Précoce an an der Primärschoul. ― Formatioune fir d’Educateuren an d’Educatricen aus eisem SEA, wéi beispillsweis Éischt Hëllef fir psychesch Gesondheet, Die Rolle des Erziehers, Spielgestaltung (412 Joer), Éischt Hëllefcours, asw. ― Formatioune fir d’Personal vun der Gemeng Suessem, wéi beispillsweis den Design4All, a La communication dans le cadre de la diversité. ― D’Chancëgläichheet fërderen duerch déi alljärlech Babysitterformatioun fir weiblech a männlech Babysitter an Zesummenaarbecht mat de Partner vum Service à l’Égalité des chances et Diversité. ― Aktivitéite mat der Eltereschoul Janusz Korczak (Konventioun). ― Formatiouns- an Informatiounsowenter fir d’Familljeliewen an d’Aarbecht besser ze vereinbaren, an en Informatiounsowend fir zukünfteg Eltere mat der a.s.b.l. Initiativ Liewensufank beispillsweis. ― Internationalen Dag vun de Fraen an Internationalen Dag vun de Männer.

― Stereotyppen um Niveau vun der Beruffswiel entgéintwierken, andeems Meedercher a Jongen atypesch Beruffer méi no bruecht kréien.

21


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

10 Artikel 14

D’Gesondheet D’Gemeng Suessem engagéiert sech fir gesond Liewensstiler fir Fraen, Männer an all aneren ze promovéieren. Mat hirer Participatioun un der Semaine de la Santé Mentale, organiséiert vun der Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale, ënnerstëtzt vum Ministère de la Santé, kënnt den Aspekt vun der mentaler Gesondheet bei dee vun der physescher Gesondheet dobäi.

OBJEKTIVER

― Mental a physesch Gesondheet an Hygiène promovéieren. ― Sensibiliséieren an informéieren iwwer déi verschidde Krankheeten, déi Fraen a Männer kënne kréien. MOOSSNAMEN

― Participatioun un der Semaine de la Santé Mentale duerch verschidden Aktiounen (Kommunikatiounen an / oder Eventer). ― Organisatioun vun enger Aktioun iwwer d’Lipoedem Krankheet, déi haaptsächlech Frae betrëfft, z. B. am Kader vum Weltdag vum Lipoedem. ― Organisatioun vu verschiddenen Aktivitéiten oder Kommunikatioune fir méi iwwer verschidde Krankheeten ze sensibiliséieren, déi haaptsächlech Frae kréien, wéi beispillsweis Kriibs un den Eeërstäck, Broschtkriibs, asw. ― Organisatioun vu verschiddenen Aktivitéiten oder Kommunikatioune fir méi iwwert verschidden Krankheeten ze sensibiliséieren, déi haaptsächlech Männer betreffen, wéi z.B. Prostate-Kriibs, Hodekriibs, asw. ― Organisatioun vu verschiddene Sensibiliséierungsaktiounen oder Kommunikatiounen am Kader vu Weltdeeg iwwer verschidde psychesch a kierperlech Krankheeten, déi d’Populatioun beaflossen. ― Sensibilisatioun fir d’Thematik vun der Kierper- an Zännhygiène an de Schoulen / dem Service d’Éducation et d’Accueil (SEA).

22


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

23


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

11 Artikel 16

Kannerbetreiung D’Gemeng Suessem stellt Kannerbetreiungsstrukturen zur Verfügung fir et den Elteren z’erlaben hiert berufflecht, ëffentlecht a privat Liewen z’arrangéieren. Zudeem engagéiert sech de Service d’Éducation et d’Accueil (SEA) fir eng ëmfaassend qualitativ an inklusiv Kannerbetreiung unzebidden, déi d’Gläichberechtegung tëschent de Geschlechter garantéiert.

OBJEKTIVER

― D’Offer vum Service d’Éducation et d’Acceuil (SEA) vun der Gemeng erweideren. ― Eng inklusiv Pedagogik garantéiert d’Participatioun vun alle Kanner am SEA an an de Vakanzenaktivitéiten. ― D’Applizéiere vun de véier allgemenge pedagogesche Prinzippien: Individualiséierung an Differenzéierung, Diversitéit, Inklusioun a Méisproochegkeet. ― Integratiounsmesuren ëmsetzen. ― Eng Rei vu psychomotoreschen, kulturellen a perséinlech Aktivitéiten ubidden, déi d’Entwécklung fërderen. ― Strukturen déi de Besoine vun de Kanner gerecht ginn. ― D’Offer vun engem qualitativem Encadrement vun de Kanner. ― Gläichberechtegung fërderen. ― Eng gesond Ernärung ubidden.

24


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

MOOSSNAMEN

― Erweidere vun der Unzuel vu Plazen an de MaisonsRelaisen, duerch nei Strukturen, déi opgebaut oder geschafe ginn. ― Adaptéiere vun der non formeller Educatioun un d’Kapazitéiten an d’Interesse vun de Kanner. ― Beuechte vun der Diversitéit vun de Kanner, déi aus verschiddene spezifeschen an diverse Situatioune kommen, mat Hibléck op d’Respektéiere vun all Mënsch. ― D’Ekipp Inclusioun këmmert sech ëm Kanner mat spezielle Besoine fir datt si esou vill ewéi méiglech an d’Gruppeliewen integréiert sinn an hiert Potenzial entwéckelen. ― Reegelméisseg Echangen tëschent der Ekipp Inclusioun an externe professionellen Associatiounen, wéi beispillsweis PAMO (Projet d’action en milieu ouvert), La Main Tendue, Asbl Angela, Asbl Alive Plus, Service F.A.M.I.L, le service RASE (Relais d’Accompagnement Socio-Educatif), asw. ― Kanner vu Flüchtlingen an der Maison Relais integréieren. ― De Prinzip vun der Méisproochegkeet an dem Multikulturalismus applizéieren, fir de Kanner an de Mataarbechter · inne vun de Strukturen aus der Gemeng d’Prinzippie vum Respekt an der Nosiicht méi nozebréngen.

― D’lëtzebuergesch Sprooch fërderen an de Kanner e gläichberechtegt Zesummeliewen tëschent Lëtzebuerger·innen an Auslänner·innen ze erméiglechen. ― Offréiere vum Sportsprojet, un deem iwwer 150 Kanner pro Woch deelhuelen, mam Zil d’Kanner fir de Sport ze begeeschteren. ― Verschidde Strukturen hunn, wéi eng Salle psychomotrice, en Airtramp, eng Kloterhal an eng Schwämm beispillsweis. ― Offréiere vun Aktivitéite fir e Sënn fir d’Ästheetik, d’Kreativitéit an d’Konscht ze erwächen. ― En Theaterprojet offréiere fir d’Kanner ze encouragéiere fir virun hire Frënn opzetrieden a méi Selbstvertrauen ze gewannen. ― Eng Bëschcrèche fir d’Kanner opbauen. ― Eng positiv Bezéiung mat den Elteren opbauen op Basis vum Dialog an Informatiounsaustausch. ― Oppassen, dass e Gläichgewiicht tëschent Spillsaachen, Medien asw. fir Meedercher a Jonge besteet. ― Kachatelieren organiséiere fir d’Kanner z’encouragéieren eng gesond Iessgewunnecht ze kréien.

25


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

12 Artikel 18

Déi sozial Inklusioun D’Gemeng Suessem fërdert d’Inclusioun vu sozial marginaliséierte Persounen an erkennt un, datt d’Besoine vun de Fraen a Männer an all anere sech ënnerscheede kënnen.

OBJEKTIVER

― Op d’Thematike vun den LGBTIQ+ Communautéite sensibiliséieren. ― Ënnerstëtze vun elengerzéienden Elteren. ― Promotioun vun der Inclusioun vu weiblechen a männleche Migranten a Flüchtlingen. ― Asetze fir d’Reinsertioun an d’Beruffswelt.

MOOSSNAMEN

― Participatioun un der Luxembourg Pride Week organiséiert vu Rosa Lëtzebuerg. ― Visualisatioun vun der Gemeng Suessem hirem Engagement fir d’Visibilitéit fir d’LGBTIQ+ Communautéiten duerch d’Ophänke vun de PrideFändelen an d’reeboufaarweg Beliichtung vum Gemengegebai am Kader vun der Luxembourg Pride Week. ― Organisatioun vun enger Informatiounskonferenz fir gläichgeschlechtlech Koppelen, déi iwwerleeën e Kand z’adoptéieren. ― Sensibiliséierungscampagnë fir jonk Leit, déi hire Coming Out nach net bei hiren Elteren haten, an Zesummenaarbecht mat Rosa Lëtzebuerg an / oder Cigale. ― Aktivitéiten organiséiert vun der Integratiounskommissioun ewéi dat järlecht Colorissimo-Event. ― Organisatioun vun engem Informatiounsowend iwwer Scheedung respektiv Trennung. ― Organisatioun vun engem Informatiounsowend iwwer d’Reinsertioun an d’Beruffswelt.

26


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

13 Artikel 22

OBJEKTIVER

Geschlechts­­­spezifesch Gewalt

― D’Bierger· innen iwwer d’Hëllef, déi d’Gemeng ubitt, informéieren.

Am Kader vun der Orange Week, gëtt d’Gemengegebai all Joer als Zeeche géint d’Gewalt géint Fraen a Meedercher orange beliicht.

― Sensibiliséierungscampagnë géint geschlechtsspezifesch Gewalt. MOOSSNAMEN

― Participatioun un der Orange Week organiséiert vum Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) an Zesummenaarbecht mam Zonta International, ënnerstëtzt vum Ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes. ― Visualisatioun vun der Gemeng Suessem hirem Engagement géint geschlechtsspezifesch Gewalt duerch déi orange Beliichtung vum Gemengegebai am Kader vun der Orange Week. ― Organisatioun vun enger Konferenz iwwer e spezifescht Theema am Zesummenhang mat der Gewalt géint Fraen, Meedercher, Männer a Jongen aus all den Alterskategorien. ― Sensibiliséierungscampagnë géint sexuell Gewalt. ― Organisatioun vun Aktioune géint psychologesch Gewalt a géint geeschteg Belästegung.

27


AKTIOUNSPLANG 2021-2025

30


Plan d’action de la Commune de Sanem 2021-2025


GEMENG SUESSEM 60, rue de la Poste mail@suessem.lu fb/gemengsuessem

L-4477 Belvaux Tél. (+352) 59 30 75 - 1 www.suessem.lu instagram/gemengsuessem

IMPRESSUM Conception rédactionnelle Service à l’Égalité des chances et Diversité Mise en page et layout Kousca Design Studio – kousca.com Quantité 100 exemplaires Belvaux, septembre 2021


PLAN D’ACTION 2021-2025

Introduction

La Commune de Sanem est la deuxième commune luxembourgeoise à avoir créé un service pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes à l’initiative du Collège des bourgmestre et échevins et de la Commission de la Famille en 1999. Aujourd’hui, le service intitulé Service à l’Égalité des chances et Diversité promeut l’égalité et la diversité en luttant contre toute sorte de discrimination. Avec la signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, ci-après nommée la Charte, le 14 janvier 2010, la Commune de Sanem officialisa son engagement de plus de 11 ans pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes. Aujourd’hui, 25 communes luxembourgeoises ont signé la Charte élaborée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) en 2006. La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale a pour but de créer un cadre opérationnel qui encourage une cohabitation égale dans la société et dans tous les domaines d’activité de manière transversale. En effet, en tant que signataire de la Charte, la Commune de Sanem s’engage à agir selon les six principes fondamentaux sur lesquels sont basés les 30 articles de la Charte :

1. L’égalité des femmes et des hommes constitue un droit fondamental. 2. Afin d’assurer l’égalité des femmes et des hommes, les discriminations multiples et les obstacles doivent être pris en compte. 3. La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un préalable de la société démocratique. 4. L’élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l’instauration de l’égalité des femmes et des hommes. 5. L’intégration de la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités locales et régionales est nécessaire pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes. 6. Des plans d’action et des programmes adéquatement financés sont des outils nécessaires pour faire avancer l’égalité des femmes et des hommes.

3


PLAN D’ACTION 2021-2025

La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale

Conseil des Communes et Régions d’Europe Fondé en 1951, le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) constitue aujourd’hui la plus ancienne et la plus importante organisation de collectivités territoriales. En d’autres termes, le CCRE est une fédération d’associations nationales qui représente les niveaux locaux, intermédiaires et régionaux de l’Europe. À ce jour, le Conseil des Communes et Régions d’Europe compte 60 associations membres représentant 100.000 collectivités et 41 pays européens. Au sein du CCRE, les villes et communes luxembourgeoises sont représentées par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises, SYVICOL. Dans le cadre d’un projet soutenu financièrement par la Commission européenne, le CCRE a élaboré la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie communale et régionale qui a été autorisée en 2006 par les responsables.

4

Origine et contexte de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale Malgré le fait que l’égalité des femmes et des hommes constitue un droit fondamental et représente une valeur capitale pour la démocratie, ce droit n’est pas encore une réalité dans tous les aspects de la vie quotidienne, concernant par exemple les disparités salariales ou la sous-représentation des femmes dans la prise de décision au niveau politique et économique. Cette persistance et reproduction des inégalités résultent des constructions sociales fondées sur les stéréotypes véhiculés par la famille, les cultures, les médias, le monde professionnel et la formation. La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale estime que les gouvernements locaux et communaux, étant plus proches des citoyen·ne·s, sont le mieux placés pour relever le défi de promouvoir une société véritablement égalitaire et de combattre les inégalités.


PLAN D’ACTION 2021-2025

I’M I’M HUHUMAN MAN after all Lien sur la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale BIT.LY/3UKGPT6 Il est à noter que la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et le plan d’action ne constituent pas d’obligations légales. Il s’agit en effet de recommandations d’actions positives en faveur de l’égalité des chances. 5


PLAN D’ACTION 2021-2025

Le Service à l’Égalité des chances et Diversité Sur le plan national, la Commune de Sanem est une des communes luxembourgeoises pionnières à avoir créé un Service à la Condition féminine en 1999. Au cours des années, le service a connu quelques évolutions au niveau de l’intitulé et de ses missions : à partir de l’an 2005, il s’appella Service à l’Égalité des chances pour souligner le fait qu’il promeut l’égalité des chances des femmes et des hommes. Suite aux élections communales en 2017, la dimension de la diversité a été ajoutée. Dès à présent, le Service à l’Égalité des chances et Diversité ne s’occupe non seulement de l’égalité des chances des femmes et des hommes, mais travaille également sur les sujets de l’acceptation des communautés LGBTIQ+ (lesbien, gay, bisexuel, trans*, intersexué, queer et toute autre orientation sexuelle), l’accessibilité pour les personnes en situation d’un handicap, ainsi que la lutte contre le racisme et contre les discriminations basées sur la religion et l’âge. En effet, les missions principales sont les suivantes : ― Promouvoir l’égalité des chances, ― Promouvoir la diversité, ― Lutter contre toute sorte de discrimination.

6

Depuis plus de 20 ans, le Service à l’Égalité des chances et Diversité s’engage à remplir ses missions par le biais de campagnes de sensibilisation, événements, projets collaboratifs et participatifs, tables rondes, formations, etc. En effet, la communication externe joue un rôle crucial dans l’accomplissement de ses missions, voilà pourquoi le Service à l’Égalité des chances et Diversité travaille en étroite collaboration avec le Service des Relations publiques et de la Culture concernant la réalisation de flyers et la publication d’informations sur les différents supports de communication, tels que le magazine communal kuerz&knapp, le site web, la page Facebook et Instagram. De plus, les citoyen·ne·s et le personnel communal ont la possibilité d’adresser leurs questions et/ou demandes au niveau de l’égalité des chances ou de la diversité au service pour ainsi contribuer à la lutte contre toute sorte de discrimination, respectivement à la promotion de l’égalité des chances et de la diversité.


PLAN D’ACTION 2021-2025

Parmi toutes les activités offertes aux habitant·e·s, les plus connues sont les événements pour la Journée internationale des femmes et la Journée internationale des hommes, ainsi que la formation intensive pour les baby-sitters, le projet scolaire Zesumme si mir staark et les soirées pour les parents, qui sont organisés ensemble avec l’École des Parents Janusz Korczak. Il s’y ajoute l’organisation de différentes formations pour le personnel de la Commune de Sanem, telles que par exemple Design4All et La communication dans le cadre de la diversité. La formation Design4All, élaborée par un groupe d’expert·e·s multidisciplinaire en accessibilité, a pour but de sensibiliser le personnel de la commune aux besoins des personnes dans différentes situations de handicap. Dans le cadre du Diversity Day Lëtzebuerg 2020, la formation La communication dans le cadre de la diversité, en collaboration avec l’ADT-Center, fut offerte aux employé·e·s de la commune afin de renforcer leurs compétences communicationnelles et relationnelles.

Faisant partie du Réseau national des chargé·e·s à l’égalité entre femmes et hommes (REGA), le service collabore avec d’autres communes et acteurs et actrices sur le plan national et international afin d‘assumer au mieux ses missions, de renforcer les liens existants et de créer de nouvelles coopérations. Dans cette optique, le service soutient la mise en place de méthodes et d’outils permettant l’intégration des aspects de genre et la promotion de l’inclusion dans toute l’offre de services de la commune. Les thèmes de l’égalité des chances et de la diversité possèdent en effet un caractère interdisciplinaire qui peut se retrouver dans les domaines culturel, social, administratif, éducatif, les infrastructures, loisirs ou autres.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le Service à l’Égalité des chances et Diversité : annick.spellini@suessem.lu ou bien 59 30 75 – 654.

7


PLAN D’ACTION 2021-2025

Structure du plan d’action communal Ce plan d’action communal sert d’outil pour l’exécution des priorités de la Commune de Sanem en faveur de l’égalité des chances luttant contre toute sorte de discrimination. Les objectifs de la Commune de Sanem relèvent des articles suivants de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et du Guide d’Accompagnement pour les Communes Luxembourgeoises, élaboré par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (SYVICOL) :

1

2

8

L’article 1

page 10

Responsabilité démocratique

La commune reconnaît l’importance de la mise en place d’une société égalitaire au sein de laquelle femmes, hommes et tous les autres peuvent s’épanouir et s’engage en faveur de sa promotion dans tous ses domaines de compétence.

L’article 2

page 11

La représentation politique

La commune s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour défendre et soutenir activement une représentation équilibrée femmes-hommes-autres dans la prise de décision politique.

3

L’article 3

page 1 2

Participation à la vie politique et civique

La commune favorise la participation des citoyen·ne·s à la gouvernance et à la vie publique.

4

L’article 4

page 13

L’engagement public pour l’égalité

La commune s’engage publiquement à appliquer le principe de l’égalité des femmes, des hommes et de tous les autres.


PLAN D’ACTION 2021-2025

5

L’article 5

page 14

7

L’article 6

Contrer les stéréotypes

L’article 10

11 11

page 16

Discriminations multiples ou obstacles

La commune s’engage, au-delà de l’égalité entre femmes, hommes et autres, à lutter contre toutes formes de discriminations basées sur la nationalité, l’origine sociale ou ethnique, la langue, les croyances, les opinions politiques, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

8

10

page 1 5

La commune s’engage à lutter contre et à prévenir autant que possible les préjugés, pratiques, utilisations d’expressions verbales et d’images fondés sur l’idée de la supériorité ou de l’infériorité de l’un ou de l’autre sexe.

L’article 11

page 18

Rôle d’employeur

La commune intègre le droit à l’égalité des femmes, des hommes et des autres dans sa politique du personnel.

L’article 13

page 20

L’éducation et la formation continue

Dans les limites de ses compétences, la commune promeut l’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation continue.

Collaboration avec des partenaires pour promouvoir l’égalité

La commune cherche activement à promouvoir l’égalité des femmes, des hommes et de tous les autres au-delà des structures politiques communales.

6

9

12 13

L’article 14

page 22

La santé

La commune s’engage en faveur de la promotion de modes de vie sains, tant pour les femmes que pour les hommes et pour tous les autres.

L’article 16

page 24

La garde des enfants

La commune met en place des structures d’accueil pour enfants afin de permettre aux parents de concilier leur vie professionnelle, publique et privée.

L’article 18

page 26

L’inclusion sociale

La commune favorise l’inclusion des personnes socialement marginalisées et reconnaît que les besoins des femmes, des hommes et des autres peuvent différer.

L’article 22

page 27

La violence sexuée

La commune s’engage activement dans la lutte contre la violence sexuée.

9


PLAN D’ACTION 2021-2025

Le plan d’action de la Commune de Sanem

1 L’article 1

OBJECTIF

Responsabilité démocratique

― Souligner l’engagement de la commune en faveur de la promotion de l’égalité entre femmes, hommes et autres dans tous ses domaines de compétences.

Avec la signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, le 14 janvier 2010, la Commune de Sanem répond au premier article de la Charte. En effet, elle renforce son engagement en faveur de la mise en place d’une société égalitaire au sein de laquelle les femmes, les hommes et tous les autres peuvent s’épanouir et s’engage en faveur de sa promotion dans tous les domaines de compétences.

10

MESURES

― Signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale le 14 janvier 2010. ― Élaborer un nouveau plan d’action communal pluriannuel pour l’égalité des femmes, des hommes et des autres dans la vie locale. ― Mettre en œuvre des mesures du plan d’action communal pluriannuel. ― Élaborer un rapport annuel des actions réalisées.


PLAN D’ACTION 2021-2025

2 l’article 2

O B J E C T I F S 

La représentation politique

― Encourager une représentation équilibrée selon le genre sur les listes électorales.

La commune s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour défendre et soutenir activement l’égalité et une représentation équilibrée femmes-hommesautres dans la prise de décisions politiques.

― Promouvoir la représentation des résidents étrangers féminins, masculins et autres. ― Sensibiliser les citoyen·ne·s sur le principe de la représentation équilibrée selon le genre dans la prise de décision politique. MESURES

En effet, en 2020, la Commune de Sanem se réjouit d’une représentation équilibrée selon le genre au niveau du Conseil communal (8 femmes et 9 hommes) et du Collège des bourgmestre et échevins (2 femmes et 2 hommes). Il est à noter que la même année, elle accueille la première femme bourgmestre.

― Soutenir une représentation équilibrée des genres sur les listes électorales lors des élections communales de 2023. ― Élaborer et envoyer une lettre personnelle aux partis politiques et aux Commissions consultatives en mentionnant les recommandations pour l’égalité des chances. ― Organiser des soirées d’information et/ou des formations pour toute personne souhaitant s’engager dans la politique.

11


PLAN D’ACTION 2021-2025

3 L’article 3

OBJECTIFS

Participation à la vie politique et civique

― Avoir une représentation équilibrée selon le genre dans les commissions consultatives.

Par le biais de différentes formes de participation publique, comme par exemple au moyen des commissions consultatives, la Commune de Sanem s’engage à favoriser la participation des citoyen·ne·s à la gouvernance et à la vie publique.

― Avoir un partage des responsabilités non stéréotypé au niveau des commissions consultatives. ― Augmenter la représentation des résidents étrangers féminins et masculins dans les commissions consultatives. ― Inciter les résidents étrangers féminins et masculins à s’inscrire aux listes électorales. MESURES

H A B I TA N T· E · S PA R N AT I O N A L I T É S T O TA L  : 17. 8 2 9

Reste du Monde 1.509 EU (hors lux) 4.865

27% 64%

12

― Promouvoir une attribution non stéréotypée des responsabilités et des missions dans les commissions consultatives. ― Organiser des actions d’information et de sensibilisation par la Commission consultative de l’intégration.

9%

Luxembourgeois · es 11.455

― Promouvoir une représentation équilibrée des genres dans les commissions consultatives.

― Ouvrir exceptionnellement un samedi le Bureau de la Population de la Commune de Sanem pour encourager l’inscription des résident·e·s nonluxembourgeois-es, ressortissant·e·s de l’Union européenne, sur les listes électorales pendant les campagnes de sensibilisation.


PLAN D’ACTION 2021-2025

4 L’article 4

OBJECTIF

L’engagement public pour l’égalité

― Assurer la visibilité de la politique de l’égalité des chances et de la diversité de la Commune de Sanem.

Avec la fête et le concert World- & Kammerjazz du trio Kalima en l’honneur de la signature de la Charte ayant eu lieu au Centre culturel Kulturschapp à Ehlerange le 3 mai 2010, la Commune de Sanem a appliqué le principe de l’engagement public pour l’égalité des femmes et des hommes en annonçant la signature et la promesse de bonne conduite en matière d’égalité des sexes.

MESURES

― Assurer la communication autour des actions et événements de sensibilisation sur les différents supports de la Commune de Sanem. ― Employer une communication visuelle et écrite non stéréotypée. ― Collaborer sur différents projets dans le domaine de l’égalité des chances et de la diversité avec différents partenaires. ― Aspirer à la parité en choisissant des noms de femmes et d’hommes connus, lors de la nomination de nouvelles rues.

13


PLAN D’ACTION 2021-2025

5 L’article 5

Collaboration avec des partenaires pour promouvoir l’égalité En participant à différents événements, tels que la Semaine de la Santé Mentale, l’Orange Week, et bien d’autres actions, la Commune de Sanem collabore au niveau externe, aussi bien qu’au niveau interne avec différents partenaires afin de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et la diversité audelà des structures politiques communales.

OBJECTIF

― Coopérer davantage avec les partenaires du domaine de l’égalité des chances et de la diversité aux niveaux interne et externe. MESURES

― Collaborer sur différents projets des domaines de l’égalité des chances et de la diversité avec différents services internes de la commune, tels que le Service des Relations publiques et de la Culture, le Service Technique, le Service Sécurité et Santé au travail, etc. ― Collaborer sur différents projets des domaines de l’égalité des chances et de la diversité avec les commissions consultatives, comme par exemple la Commission de l’égalité des chances et diversité, la Commission des jeunes, la Commission de l’intégration, etc. ― Renforcer les partenariats externes existants, tels que l’Eltereschoul Janusz Korczak, Initiative Liewensufank Asbl, Conseil national des Femmes du Luxembourg (CNFL), Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA), Réseau des chargé·e·s à l’égalité entre femmes et hommes (REGA), etc. ― Développer de nouveaux partenariats pertinents pour accomplir les missions du Service à l’Égalité des chances et Diversité, comme par exemple respect.lu Asbl, etc.

14


PLAN D’ACTION 2021-2025

6 L’article 6

Contrer les stéréotypes La commune s’engage à lutter contre et à prévenir autant que possible les préjugés, pratiques, et utilisation d’expressions verbales et d’images fondés sur l’idée de la supériorité ou de l’infériorité de l’un ou de l’autre sexe.

OBJECTIF

― Contrer et prévenir les stéréotypes et les préjugés par le biais d’actions et campagnes diverses. MESURES

― Briser les stéréotypes liés à ce qui est considéré comme étant typiquement femmes, respectivement typiquement hommes auprès des enfants et des adolescents par l’offre du Gender Game, élaboré par le centre de recherche LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) dans le cadre du projet scolaire Zesumme si mir staark et de la formation des baby-sitters. ― Organiser la formation des baby-sitters pour inciter plus de garçons à considérer un travail dans le domaine socio-éducatif. ― Organiser une table ronde sur les professions atypiques par la Commission consultative de l’Égalité des chances et Diversité. ― Lancer des campagnes de sensibilisation et d’information au sujet des communautés LGBTIQ+ (lesbien, gay, bisexuel, trans*, intersexué, queer et toute autre orientation sexuelle) permettant de lutter contre les stéréotypes qui les entourent. ― Utiliser une communication visuelle et écrite non stéréotypée. ― Élaborer différentes actions et campagnes de sensibilisation liées aux stéréotypes et préjugés basés sur le genre, la sexualité, la provenance, le handicap, etc.

15


PLAN D’ACTION 2021-2025

7 L’article 10

OBJECTIFS

Discriminations multiples ou obstacles

― Soutenir l’apprentissage de la langue luxembourgeoise chez les résident·e·s étranger·ère·s.

Conformément à la loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement, la commune s’engage, au-delà de l’égalité entre femmes et hommes, à lutter contre toute forme de discrimination basée sur l’appartenance réelle ou supposée à une nationalité ou un groupe ethnique, un sexe et une identité du genre, une orientation sexuelle, une religion ou des croyances, un handicap et un âge. Bien entendu, la commune veille à ce qu’en particulier le chapitre VI (du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations) du Titre VIII (des crimes et des délits contre les personnes) du Code pénal soit respecté.

― Améliorer la communication interculturelle. ― Soutenir l’échange interculturel et l’intégration. ― Sensibiliser les enfants aux cultures et traditions des communautés du monde. ― Rendre les infrastructures de la commune accessibles aux personnes à mobilité réduite : Projet Eng Gemeng fir Jiddereen pour la construction et planification de l’accessibilité pour tout le monde. ― Contrer les stéréotypes et les discriminations basées sur le choix individuel de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. MESURES

― La Commune de Sanem avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, organise chaque année des cours de langue luxembourgeoise pour les niveaux A.1.1, A.1.2 et A2.1, qui connaissent un grand succès. Les personnes suivant les cours de langues auront également un certificat à la fin de l’année qui est reconnu dans le processus de la demande de la nationalité luxembourgeoise. ― Assurer une traduction orale directe à l’occasion de réunions publiques, soirées pour parents et d’autres événements publics.

16


PLAN D’ACTION 2021-2025

― Rendre la participation aux cours de langues offerts par la Commune de Sanem accessible pour les personnes à mobilité réduite. ― Réaliser les recommandations de l’étude d’Adapto Eng Barrierefräi Gemeng à moyen terme. ― Installer une aire de jeux Design4All à Belval. ― Améliorer l’inclusion par l’organisation de différentes activités par le Service d’Éducation et d’Accueil (SEA) de la Commune de Sanem. ― Élaborer un carnet de bienvenue de la commune en plusieurs langues. ― Offrir le projet Graffiti et d’autres projets afin de promouvoir l’intégration en collaboration avec des partenaires. ― Lutter contre les discriminations par le projet scolaire annuel Zesumme si mir staark.

― Collaborer avec les associations telles que Transgender, Rosa Lëtzebuerg, Cigale, etc. ― Visualiser notre soutien aux communautés LGBTIQ+ (lesbien, gay, bisexuel, trans*, intersexué, queer et toute autre orientation sexuelle) en illuminant notre bâtiment communal dans les couleurs de l’arc-en-ciel lors de la Luxembourg Pride Week. ― Continuer l’engagement pris dans la résolution déclarant la Commune de Sanem en zone de liberté pour les personnes LGBTIQ+ votée par le Conseil communal du 18 juin 2021. ― Signature de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg1 en 2018 et renouvellement de la signature de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg en 2020. ― Organiser des formations diverses pour le personnel de la Commune de Sanem, comme par exemple les formations Design4All et La communication dans le cadre de la diversité.

― Offrir le programme Aktiv : grande panoplie de cours offerte et ouverte à tout le monde. ― Organiser des activités intergénérationnelles. ― Activités et actions organisées par les Commissions consultatives. ― Contrer les stéréotypes et les discriminations basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

1 « La Charte de la Diversité Lëtzebuerg est un texte d’engagement national proposé à la signature de toute organisation au Luxembourg souhaitant s’engager à agir en faveur de la promotion et de la gestion de la diversité par des actions concrètes allant au-delà des obligations légales » Source : https://www.chartediversite.lu/fr/ pages/quest-ce-que-la-Diversite 17


PLAN D’ACTION 2021-2025

8 L’article 11

Rôle d’employeur La commune considère l’égalité des femmes et des hommes de manière intégrale dans sa politique du personnel.

OBJECTIFS

― Définir les mesures à prendre pour promouvoir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’administration communale. ― Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes lors du recrutement. ― Inclure les personnes à besoins spécifiques dans les équipes. ― Soutenir le personnel communal dans la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. MESURES

― Actualiser l’analyse de la structure du personnel selon le genre de l’administration communale par le Service des Ressources humaines, le Service à l’Égalité des chances et Diversité et la Délégation du personnel.

― Veiller à l’inclusion des personnes à besoins spécifiques dans les équipes. ― Offrir différents modèles de travail et de congé : congé sans solde, travail à mi-temps ou temps partiel, congé parental. ― Offrir la possibilité aux employé·e·s de retourner d’un travail à mi-temps ou temps partiel à une tâche de 100 %. ― Mettre en place l’horaire mobile qui sera adapté aux conditions changeantes en collaboration avec la délégation du personnel pour soutenir le personnel communal dans la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. ― Établir le projet pilote télétravail afin de permettre au personnel communal une meilleure balance entre vie familiale et professionnelle. ― Offrir des formations dans les matières de l’égalité des chances et de la diversité au personnel de la commune. ― Renforcer l’engagement de la Commune de Sanem contre le mobbing en ayant le Service à l’Égalité des chances et Diversité, ainsi que la délégation du personnel comme points de contact. ― Mettre à disposition un budget pour la promotion du bien-être au travail. ― Promouvoir la réinsertion professionnelle.

― Veiller au principe de la parité du genre lors de la phase de recrutement, de l’invitation à un entretien et de l’embauche.

18


PLAN D’ACTION 2021-2025

R É PA R T I T I O N PA R S E X E D A N S L’A D M I N I S T R AT I O N COMMUNALE DE SANEM

37%

P E R S O N N E S E M P L OY É E S PA R L A C O M M M U N E T O TA L 74 4

63%

274 470 … P A R S E RV I C E Administration

44

56

Services de régie

135

145

SEA

152

45

CIPA

139 0

28 140

280

19


PLAN D’ACTION 2021-2025

9 L’article 13

L’éducation et la formation continue Par le biais d’actions telles que Zesumme si mir staark et la formation des baby-sitters, la Commune de Sanem promeut l’égalité des droits dans les domaines de l‘éducation et de la formation continue dans les limites de ses compétences.

20


PLAN D’ACTION 2021-2025

OBJECTIFS

MESURES

― Atteindre une prévention générale ainsi qu’une sensibilisation globale à l’égalité des chances et diversité en travaillant sur des projets avec les élèves de l’enseignement fondamental.

― Offrir le projet scolaire Zesumme si mir staark contenant différentes activités chaque année qui promeuvent l’égalité des chances et la diversité. Le but est d’élargir l’horizon des enfants et de briser les stéréotypes.

― Opter pour une pédagogie inclusive afin de garantir la participation de tous et toutes les élèves. ― Atteindre une prévention générale ainsi qu’une sensibilisation globale à l’égalité des chances et diversité par des offres de formation adaptées aux enseignant·e·s. ― Promouvoir l’égalité en réalisant chaque année une formation pour les baby-sitters féminins et masculins : Babysitter-Intensiv-Formatioun en collaboration avec les différents partenaires du Service à l’Égalité des chances et Diversité. ― Promouvoir l’égalité et la santé par des offres de formation globales / activités avec les parents en coopération avec l’École des Parents Janusz Korczak. ― Sensibiliser à l’égalité des femmes et des hommes par l’organisation annuelle de la Journée mondiale de la femme et de la Journée mondiale de l’homme. ― Offrir des consultations et des formations aux personnes qui veulent réintégrer le marché du travail (après une interruption de carrière professionnelle pour raisons familiales, pour raisons de chômage et/ou de divorce). ― Introduire une pédagogie sensible au genre dans les Maisons Relais. ― Contrer les stéréotypes au niveau des métiers et professions en promouvant des choix professionnels non traditionnels auprès des filles et des garçons.

― Accompagner selon une approche inclusive les élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques à l’école par des instituteurs spécialisés I-EBS. ― Offrir des formations pour enseignant·e·s de l’enseignement précoce et fondamental. ― Offrir des formations pour éducatrices et éducateurs de nos maisons relais comme par exemple Éischt Hëllef fir psychesch Gesondheet, Die Rolle des Erziehers, Spielgestaltung (4-12 Joer), Éischt Hëllefcours, etc. ― Offrir des formations pour le personnel de la Commune de Sanem, telles que Design4All et La communication dans le cadre de la diversité. ― Organiser la Babysitter-Intensiv-Formatioun en coopération avec les partenaires du Service à l’Égalité des chances et Diversité. ― Organiser des activités avec l’École des Parents Janusz Korczak (Convention). ― Organiser des formations et des soirées d’informations pour concilier la famille et son métier, et soirée d’information sur la paternité et la maternité active avec l’Initiativ Liewensufank par exemple. ― Mettre en œuvre différentes actions et/ou communications de sensibilisations dans le cadre des journées internationales des femmes et des hommes.

21


PLAN D’ACTION 2021-2025

10 L’article 14

OBJECTIFS

La santé

― Promouvoir la santé et l’hygiène mentale et physique.

La Commune de Sanem s’engage en faveur de la promotion de modes de vie sains de ses citoyen·ne·s. En participant à la Semaine de la Santé Mentale, organisée par la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale, soutenue par le Ministère de la Santé, l’aspect de la santé mentale s’ajoute au domaine de la santé physique.

― Sensibiliser et informer davantage au sujet des différentes maladies dont peuvent souffrir les femmes et les hommes. MESURES

― Participer à la Semaine de la Santé Mentale en réalisant différentes actions (communications et/ou événements). ― Organiser une action au sujet de la maladie du lipoedème, dont souffrent principalement les femmes pour la Journée mondiale du lipoedème. ― Organiser différentes activités et/ou communications de sensibilisation de différentes maladies affectant principalement les femmes tels que le cancer des ovaires, le cancer du sein, etc. ― Organiser différentes activités et/ou communications de sensibilisation de différentes maladies affectant principalement les hommes, tels que le cancer de la prostate, le cancer des testicules, etc. ― Organiser différentes activités et/ou communications de sensibilisation dans le cadre de Journées internationales / mondiales de différentes maladies mentales et physiques touchant la population. ― Sensibiliser à la thématique de l’hygiène corporelle et dentaire dans les écoles / le Service d’Éducation et d’Accueil (SEA).

22


PLAN D’ACTION 2021-2025

23


PLAN D’ACTION 2021-2025

11 L’article 16

OBJECTIFS

La garde des enfants

― Développer l’offre du Service d’Éducation et d’Accueil (SEA).

La Commune de Sanem met en place des structures d’accueil pour enfants afin de permettre aux parents de concilier leur vie professionnelle, publique et privée. De plus, le Service d’Éducation et d’Accueil (SEA) s’engage à offrir un service de qualité complet de garde d’enfants inclusif veillant à l’égalité entre les sexes.

― Opter pour une pédagogie inclusive afin de garantir la participation de tous et toutes les élèves au SEA et lors des Vakanzenaktivitéiten. ― Veiller à l’application des quatre principes éducatifs généraux : individualisation et différenciation, diversité, inclusion et multilinguisme. ― Prendre des mesures d’intégration. ― Offrir une panoplie d’activités psychomotrices, culturelles et de développement personnel. ― Avoir des structures répondant aux besoins des enfants. ― Offrir un encadrement de qualité aux enfants. ― Veiller à l’égalité entre les sexes. ― Encourager une alimentation saine.

24


PLAN D’ACTION 2021-2025

MESURES

― Augmenter le nombre de places en construisant/ créant de nouvelles structures d’accueil. ― Adapter l’éducation non formelle aux capacités et intérêts des enfants. ― Considérer la diversité des enfants provenant de différentes situations spécifiques et diverses en vue de respecter chaque individu. ― S’occuper davantage des enfants ayant des besoins spécifiques afin de les faire participer le plus pleinement à la vie du groupe tout en cherchant à développer leurs potentialités (équipe Inclusion du SEA).

― Mettre l’accent sur la langue luxembourgeoise, afin de favoriser l’intégration et de permettre aux enfants de vivre une vie en commun égalitaire entre luxembourgeois·es et étranger·ère·s. ― Offrir un Sportsprojet, auquel participent plus de 150 enfants par semaine ayant pour but d’enthousiasmer les enfants pour le sport. ― Avoir différentes structures, telles qu’une grande salle psychomotrice, un Airtramp, une salle pour escalader et une piscine par exemple. ― Offrir des activités pour éveiller un sens d’esthétique, de créativité et d’art.

― Avoir des échanges réguliers entre l’équipe Inclusion et les professionnels externes tels que PAMO (Projet d’action en milieu ouvert), La Main Tendue asbl Angela, Asbl Alive Plus, Service F.A.M.I.L, le service RASE (Relais d’Accompagnement Socio-Educatif), etc.

― Offrir un Theaterprojet pour encourager les jeunes à se produire devant leurs copains et gagner en confiance en soi.

― Intégrer les enfants de réfugié·e·s dans le SEA.

― Établir une relation positive avec les parents par le biais de dialogues et d’échanges d’informations.

― Appliquer le principe du multilinguisme et multiculturalisme, afin d’apprendre aux enfants ainsi qu’au personnel des structures les principes du respect et de l’indulgence.

― Créer une Bëschcrèche pour les enfants.

― Veiller à avoir un équilibre entre les jouets, les médias, etc. pour les filles et les garçons. ― Organiser des ateliers de cuisine avec les enfants pour les inciter à acquérir une habitude saine d’alimentation.

25


PLAN D’ACTION 2021-2025

12 L’article 18 

L’inclusion sociale La commune s’engage pour l’inclusion sociale des personnes socialement marginalisées et reconnaît que les besoins des citoyen·ne·s peuvent différer.

MESURES

― Participer à la Luxembourg Pride Week organisée par Rosa Lëtzebuerg. ― Montrer notre engagement pour la visibilité des communautés LGBTIQ+ en illuminant notre bâtiment communal en couleurs de l’arc-en-ciel. ― Organiser une conférence d’information pour des couples homosexuels qui songent à adopter un enfant.

OBJECTIFS

― Sensibiliser aux thématiques des communautés LGBTIQ+.

― Lancer une campagne de sensibilisation pour les jeunes qui n’ont pas encore eu leur coming out auprès de leurs parents en collaboration avec Rosa Lëtzebuerg ou Cigale.

― Soutenir les familles monoparentales. ― Promouvoir l’inclusion des migrant·e·s et réfugié·e·s.

― Organiser des activités tels que l’événement annuel Colorissimo par la Commission consultative de l’Intégration.

― Favoriser la réinsertion professionnelle. ― Organiser une soirée d’information au sujet du divorce, respectivement de séparation. ― Organiser une soirée d’information au sujet de la réinsertion professionnelle.

26


PLAN D’ACTION 2021-2025

13 L’article 22

La violence sexuée Chaque année, le bâtiment communal est illuminé en orange pour l’Orange Week pour signaliser sa lutte contre la violence faite contre les femmes et les filles. En effet, la Commune de Sanem s’engage en général activement dans la lutte contre la violence sexuée.

OBJECTIFS

― Informer les citoyen·ne·s sur les secours disponibles dans la commune. ― Promouvoir des campagnes de sensibilisation contre la violence sexuée. MESURES

― Participer à l’Orange Week organisée par le Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) en collaboration avec Zonta International, soutenu par le Ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes. ― Visualiser notre engagement contre la violence sexuée en illuminant notre bâtiment communal en orange. ― Organiser une conférence à un sujet spécifique lié à la violence contre les femmes, les filles, les hommes et les garçons de tout âge. ― Lancer une campagne de sensibilisation contre la violence sexuelle. ― Organiser des actions contre la violence au niveau psychologique et contre le harcèlement mental.

27


Profile for Gemeng Suessem

Aktiounsplang vun der Gemeng Suessem / Plan d'action de la Commune de Sanem  

D'Gemeng Suessem presentéiert hire kommunalen Aktiounsplang fir d'Gläichberechtegung vu Mann a Fra. La Commune de Sanem présente son nouvea...

Aktiounsplang vun der Gemeng Suessem / Plan d'action de la Commune de Sanem  

D'Gemeng Suessem presentéiert hire kommunalen Aktiounsplang fir d'Gläichberechtegung vu Mann a Fra. La Commune de Sanem présente son nouvea...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded