__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - februari 2015 - jaargang 3 - n°9

infrastructuur

veiligheid

cultuur

vrije tijd

Mazoutgeur?

Smiley’s snelheidsmetingen

100 jaar Grote Oorlog

Vette dinsdag: Carnaval lichtstoet

pagina 3

pagina 6

pagina 18

pagina 24


voorwoord Beste Wellenaar De winter is aangebroken. De eerste sneeuwzone trok over het land, en weerkundigen voorspellen nog meer ‘witte tapijten’. Onze strooidienst doet er alles aan om bij ijzel, sneeuw en/of vriesweer de wegen zo snel mogelijk vrij en veilig te krijgen. Onze mensen van de technische dienst staan steeds paraat, waarvoor mijn oprechte dank!

burgemeester

ELS ROBEYNS

Dinsdag 17 februari vieren we opnieuw carnaval in Wellen. Op de traditionele ‘vette dinsdag’ trekt voor de 5de keer een lichtstoet door de gemeente. Het is een traditie die we in ere moeten houden. De mensen van carnavalsvereniging ‘CV De Weerelt’ leveren hiervoor veel inspanningen, waarvoor ik ook hen heel oprecht feliciteer en bedank. 2015 wordt voor alle Wellenaren een belangrijk en boeiend jaar. Heel wat grote projecten komen dit jaar tot uitvoering. We starten onder andere met de aanleg van de fietspaden langs de Vloeiherkstraat, de aanleg van gescheiden riolering in Vogeleinde en Ulbeek, de herinrichting van de waterpartij in het centrum, de bouw van vier sociale koopwoningen én de afwerking van onze nieuwe kinderopvang. Ook op vlak van verkeer volgen we alles nauwgezet op. “Ze rijden als gekken bij ons op straat”, fluisteren heel wat ongeruste burgers mij regelmatig toe. Snelheid en zwaar vervoer zijn de meest gehoorde klachten. De gemeente zet daarom vier borden (smiley’s) in, om mensen te sensibiliseren. Deze borden hangen we om de veertien dagen in een andere straat, waar ze de snelheid van de passerende voertuigen registreren en tonen. In dit infoblad (pagina 6 en 7) lees je de resultaten van alle metingen van juni 2014 tot heden (op 31 locaties in 29 verschillende straten). Deze resultaten worden zowel binnen de gemeente als met de politie besproken, om gerichte maatregelen te nemen. Dat kan sensibilisering of controle zijn, maar ook infrastructurele ingrepen zijn mogelijk. Zo plaatsten we als proef twee verkeerskussens op Vogeleinde. Uit metingen uitgevoerd tijdens de proefperiode met de verkeerskussens bleek dat er amper overtredingen waren. Na de proefopstelling werden de kussens op vraag van de buurt verwijderd. Het gemeentebestuur is steeds bereid om met inwoners van andere straten mogelijke maatregelen te bespreken. Hou er wel rekening mee dat ingrepen ook altijd hinder met zich meebrengen. Ik wens je veel leesplezier. Els Robeyns jouw burgemeester

pagina

15

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 12

infrastructuur bestuur bouwen & wonen vereniging in de kijker verkeer & veiligheid verkeer & veiligheid welzijn welzijn DC Den Dries ontwikkelingssamenwerking milieu & duurzaamheid milieu & duurzaamheid vrije tijd

p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

18 2

vrije tijd vrije tijd vrije tijd evenementenkalender evenementenkalender cultuur cultuur oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart carnaval in Wellen


infrastructuur

Technische dienst achter het stuur van nieuwe vrachtwagen. De oude vrachtwagen van de technische dienst was 25 jaar oud, en dus aan vervanging toe. Daarom kocht het gemeentebestuur een nieuwe vrachtwagen, met containersysteem en een sterkere laadkraan. De vrachtwagen, met voorwielaandrijving en een groot laadvermogen, kan voor verschillende toepassingen ingezet worden.

Mazoutgeur vastgesteld? Na enkele meldingen inzake mazoutgeur binnen de gemeente Wellen loopt er een onderzoek in samenwerking met de lokale politie en de brandweer. We willen je vragen om ons onmiddellijk te melden wanneer je een mazoutgeur of - lek vaststelt en op welke locatie dat is. Bovendien is het wenselijk om bij jouw eigen mazouttank na te gaan of er een mogelijk lek is. Ingeval je hiervan een vermoeden hebt, contacteer je bij voorkeur een gespecialiseerde firma om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Ook hieromtrent zouden we graag jouw melding ontvangen. De gemeente heeft ondertussen een proces verbaal laten opmaken tegen onbekenden. Meer info en meldingen: - milieudienst: 012 67 07 06 - milieu@wellen.be (tijdens openingsuren gemeentehuis) - politie: 012 74 60 60 (24/24 bereikbaar voor melding van milieuklachten).

Milieuvergunning containerpark Wellen Op 21 januari 2015 werd de milieuvergunning voor het containerpark in de Overbroekstraat te Wellen door het provinciebestuur goedgekeurd. Dit houdt in dat veegvuil vanaf heden kan opgeslagen worden op het containerpark. Veegvuil is het vuil dat op straat wordt opgenomen door de bezemwagen, een activiteit die kadert in een mooi en proper straatbeeld. Door de uitbreiding van de milieuvergunning mag het veegvuil nu wel opgeslagen worden op ons containerpark. De huidige werking van het containerpark kan ook verder uitgebaat worden. Het verhakselen van groenafval is echter niet toegelaten op het containerpark van Wellen. Het groenafval wordt vandaag in zijn volledigheid afgevoerd. In de nabije toekomst zal er op het industrieterrein in Herten een apart groenpark aangelegd worden. Daar kan wel een milieuvergunning bekomen worden voor het verhakselen. Dan kunnen de Wellenaren ook opnieuw gratis houtsnippers komen afhalen.

Prijs drinkwater blijft ongewijzigd in 2015 In 2015 houdt De Watergroep haar tarieven voor de levering van drinkwater ongewijzigd. Voor de klanten in Limburg betekent dit dat de vaste vergoeding voor standaard verbruik behouden blijft op 53,19 euro per wooneenheid. Het tarief voor drinkwater voor standaard verbruik bedraagt nog steeds 1,58 euro per kubieke meter. De Watergroep blijft investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en –distributie, met inzet van de meest recente technologie. www.dewatergroep.be

GFT sticker nog hele jaar door te koop De stickers zijn nog het hele jaar te koop aan het loket bevolking: de prijs blijft 25 euro voor een grote en 15 euro voor een kleine GFT container. De deadline voor het opkleven van de GFT-sticker is gewijzigd omwille van nieuwe afspraken met Limburg. net. De GFT sticker moet ten laatste op 9 april 2015 geplakt worden op de deksel van uw container. Uit de verkoop is gebleken dat verschillende burgers tot op heden nog geen GFT-sticker hebben gekocht. Verlies dit dus niet uit het oog! Jouw GFT container wordt immers niet meer geledigd indien bij de ophalingen vanaf 10 april geen sticker opkleeft. 3


bestuur

College van burgemeester & schepenen

Nieuwe kindergemeenteraad vertegenwoordigt Wellense kinderen. In oktober 2014 waren er kindergemeenteraadsverkiezingen in de 3 scholen in Wellen: Nancy Singh, Charlotte Steenput, Lucas Requile, Maxime Wils, Tristan Swennen, Jarno Nossin, Tine Hermans, Eef Keteleer en Vic Heirman werden voor 2 jaar verkozen in de kindergemeenteraad. Op dinsdag 9 december 2014 legden zij de eed af. De kindergemeenteraad komt een 2 à 3-tal keer per jaar samen om te vergaderen over verkeer, welzijn, sport, jeugd, … . Ook helpen de kinderen mee op gemeentelijk activiteiten zoals de 11-novemberviering, het sinterklaasfeest, …

burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad

De volgende gemeenteraad is op woensdag 25 februari om 20u. De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de notulen vind je ook op onze website www.wellen.be (bestuur & diensten/ bestuur/gemeenteraad).

4

Wij wensen hen een dikke proficiat!

Nieuwe OCMW raadsleden 4 nieuwe OCMW raadsleden hebben hun intrede gedaan vanaf 1 januari 2015. Op 2 februari legden Denise Boiten, Marina Scholts, Fabienne Vanmuysen en Tony Menten de eed af. Zij vervangen Rigo Putzeys, Inge Gubbelmans, Annick Briers en Marc Weeghmans.


bouwen en wonen

organisatie in de kijker Energiepremies en een energielening in 2015

PWA Wellen Misschien vraag je je wel af: wie zijn de dames en heren op de cover van het infoblad? Wel, het zijn de werknemers en de raad van bestuur van de vzw PWA Wellen, tijdens hun jaarlijks personeelsfeest. PWA Wellen werd opgericht in 1995, in samenwerking met de gemeente. In 2004 werd het PWA uitgebreid met het dienstenchequebedrijf - dat onlangs haar 10-jarig bestaan vierde - en in 2006 met het strijkatelier. Vandaag stelt PWA 83 werknemers 4 bedienden tewerk. Onze medewerkers onderhouden tuinen, bieden hulp in het huishouden en steken een handje toe bij de strijk. De raad van bestuur, onder leiding van voorzitter Herman Pipeleers, stippelt de algemene lijnen uit. Deze raad van bestuur is samengesteld uit alle fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad en de drie syndicale organisaties. De leden zetelen op vrijwillige basis, zonder vergoeding, en nemen beslissingen met respect voor de werknemers. Contacteer het PWA voor meer informatie over hun diensten: PWA - 012 44 10 16 - pwa@wellen.be

In Vlaanderen worden in 2015 zowel energiepremies gegeven voor energiebesparende maatregelen in een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u in de meeste gemeenten ook een energielening van de Vlaamse overheid aanvragen om uw energiebesparende investeringen te financieren. Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en investeringen in groene energie. Daarnaast blijft in 2015 de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen verder lopen voor wie investeert in dakisolatie in een woning die al minstens 5 jaar in gebruik is. Voor 2016 wordt er een afbouw van een aantal energiepremies aangekondigd. Een definitieve beslissing hierover wordt verwacht in de eerste helft van 2015. Nieuwbouw Indien uw nieuwbouwwoning een stuk beter scoort dan de wettelijke eisen, kunt u zowel een E-peilpremie van de netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de onroerende voorheffing. Wettelijk moet het E-peil van een bouwaanvragen dit jaar lager zijn dan of gelijk zijn aan E60. Voor bouwaanvragen in 2015 met een E30-peil of lager kunt u een E-peilpremie van de netbeheerder aanvragen. Bij een E-peil van maximaal E40 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing, en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E30 bedraagt de korting 100 % op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar. Meer info over de energiepremies: www.energiesparen.be/subsidies Energielening Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kunt maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0 % of 2 %. U kunt een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in uw gemeente. U kunt dus enkel een lening aanvragen als er in uw gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in alle Vlaamse gemeenten. In principe bedraagt de intrest 2 %. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Meer info over de energielening: www.energiesparen.be/energielening

5


verkeer & veiligheid Overzicht snelheidsmetingen.

Lachen de smiley’s naar jou? Je zal de borden (smiley’s) die je snelheid meten al wel zijn tegen gekomen in Wellen. Een lachend gezichtje als je snelheid ok is en een boos gezichtje als je de snelheidslimiet overtreedt. Er zijn in Wellen 4 borden die om de 2 weken verplaatst worden. Deze metingen geven ons een idee waar de meeste snelheidsovertredingen gebeuren en waar het meeste verkeer is. Zoals je kan zien op de grafieken houden de meeste bestuurders zich aan de opgelegde snelheidslimieten. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die de limieten met zware voet overtreden. Daarom dat onder elke straat ook de hoogst gemeten snelheid staat die werd gemeten. Bloemenstraat 132 km/u

We geven je een overzicht van deze metingen.

16%

Hoe lees je de grafieken? onder de snelheidslimiet tot 10 km/u over de snelheidslimiet

43%

meer dan 10 km/u over de snelheidslimiet 41%

Beursstraat

Broekstraat

109 km/u

Herenstraat

103 km/u

9%

15%

114 km/u

16% 29%

48%

50

Daalstraat

89 km/u

35% 49% 37%

65%

Hertenstraat

Herstalstraat

37%

Klinkstraat

110 km/u

100 km/u

Kortessemstraat

82 km/u

5%

8%

Kukkelbergstraat

88 km/u

3%

113 km/u

3%

16%

18%

27%

40%

61%

31%

34%

26%

28% 56% 33%

Oeterslovenstraat

Raamstraat

Veerstraat

15%

14%

107 km/u

77 km/u 3%

17%

Zangstraat

122 km/u

93 km/u

9%

11%

39% 39% 56%

6

Vloeiherkstraat

114 km/u

29%

80%

79%

92%

47%

35% 52%

54%


verkeer & veiligheid

Beursstraat

Broekstraat

109 km/u

114 km/u

16% 29%

48%

34%

26% 35% 49%

37%

Landriesstraat 115 km/u

4%

Herenstraat

103 km/u

9%

15%

70

Daalstraat

89 km/u

65%

Langenakker

Langstraat

132 km/u

1%

6%

37%

Overbroekstraat

146 km/u

1%

Russelt

186 km/u !!

9%

137 km/u 4%

13%

16%

20% 23%

64% 95%

Steenweg Vrolingen 118 km/u

11%

2%

71%

93%

Tervoortstraat

Veelstraat

113 km/u

12%

80%

Zonneveldweg

142 km/u

4%

144 km/u 5%

9% 17% 23%

68% 84%

87%

78%

Steenweg Borgloon 157 km/u

9%

4%

90 87%

7


welzijn

3 opvoedingstips In heel wat huishoudens gaat het er ’s ochtends druk aan toe: rinkelende wekkers, lawaai van de borden, roepen aan de trap, stormloop voor de badkamer, … Deze tips helpen om de ochtend vlotter te laten verlopen.

Ik zou graag samen met mijn dochter (11 jaar) nieuwe kleding gaan kopen. Zij shopt echter helemaal niet graag. Daarom erger ik mij vaak aan haar ongeïnteresseerd gedrag in de winkel. Hoe pak ik dit best aan?

1. Zorg voor een goede routine

Samen winkelen is voor zowel ouders als kinderen geen makkelijke opdracht. Een goede voorbereiding doet al heel wat. Vertel je kind waar je naartoe gaan, hoe lang jullie ongeveer weg zijn en wat je precies nodig hebt. Geef ook op voorhand duidelijk aan wat je van je kind verwacht.

Een vaste ochtendroutine, waarbij je steeds dingen in dezelfde volgorde doet, maakt het ochtendmoment voor een kind voorspelbaar en aangenamer. Het kan helpen om de ochtend in vaste tijdsblokken te verdelen (bv. 7u-7u20 ontbijten, 7u20-7u40 wassen en aankleden, …). 2. Kledij Sommige kinderen willen zelf (mee) beslissen welke outfit ze aandoen. Dan is het een goed idee om de avond voordien met je kind te bekijken wat het de volgende dag zal aantrekken. Maak duidelijk dat je kind ’s avonds de kans heeft om zijn mening te geven, maar dat het zich ‘s ochtends moet houden aan de afgesproken outfit. 3. Plan tijd in om te ontbijten Kinderen die het ontbijt overslaan, kunnen een concentratiedipje krijgen in de klas. Ze zijn ook sneller prikkelbaar of humeurig. Geef het ontbijt daarom een vast plaatsje in jullie ochtendroutine. Sommige kinderen krijgen ’s ochtends geen hap door de keel. Hierover ’s ochtends in discussie gaan, brengt spanning mee. Kies daarom een ander rustig moment waarop je uitlegt waarom ontbijten belangrijk is. Vraag je kind om mee na te denken hoe het de dag toch gezond kan beginnen. Misschien lukt een yoghurtje en wat fruit beter dan een boterham? 4. Plan tijd in voor dingen waar geen tijd meer voor is Is je kind verstrooid en moet het doorgaans in de laatste minuten nog z’n schoenen, rugzak of jas zoeken? Voorzie dan vijf of tien minuten extra. Zo verminder je de kans op stress. Als je kind zelfstandig naar school gaat, is het bovendien erg belangrijk dat hij/zij rustig kan vertrekken. Een kind dat zich moet haasten, heeft minder oog voor zijn omgeving en dus ook voor het verkeer.

Vragen over de opvoeding van je kinderen? Neem vrijblijvend contact op met Opvoedingswinkel Haspengouw. T. 011 75 60 91 M. 0492 97 07 88 info@opvoedingswinkelhaspengouw.be www.opvoedingswinkelhaspengouw.be

8

Net zoals op heel veel andere vlakken is het een kwestie van geven en nemen. Bij kleding en schoenen kunnen zowel ouders als kinderen een eigen smaak en verwachtingen hebben. Moet kledij degelijk zijn, lang meegaan of warm zijn? Doet de kleur er niet zoveel toe, heb je moeite met kleding uit lageloonlanden of kan jij je niet vereenzelvigen met merkkledij? Vind je te bloot niet ok? Door die normen en waarden aan je kind duidelijk te maken, vinden jullie een compromis waar je je allebei goed bij voelt. Maak shoppen ook wat aantrekkelijker: beloon je dochter als zij zich goed gedraagt. Het hoofd koel houden en aandacht schenken aan elkaar, kan explosieve situaties ontmijnen. Samen een ijsje eten achteraf of gezellig iets gaan drinken maakt er helemaal een feest van.

Mag mijn zoon van 12 jaar een aperitief proeven? Alcohol drinken stel je best zo lang mogelijk uit. Uit onderzoek weten we dat het drinken van alcohol de ontwikkeling en de groei van de hersenen verstoort, vooral bij jongeren onder de zestien jaar. Het effect is ook sterker omdat kinderen minder wegen en omdat de lever nog niet gewoon is alcohol af te breken. Kinderen die vroeg beginnen met alcohol drinken, hebben bovendien een hogere kans om later een drankprobleem te ontwikkelen. Hoe een kind met alcohol omgaat, zal mee bepaald worden door zijn temperament, de vriendengroep, de school,… Toch kan je als ouder ook invloed uitoefenen. Geef zelf het goede voorbeeld geven, door niet te drinken als je met de wagen rijdt. Bied je kinderen zelf geen alcohol aan, ook niet met verjaar- of feestdagen. Praat met je kind en maak duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over mogelijke sancties. Maar weet dat vooral belonen werkt. Dus geef complimentjes als je kind zich aan de afspraken houdt. Hoe riskant het experimenteergedrag van je kind is, hangt ook af van de omstandigheden. Praat met je kind en ga na waarom hij teveel gedronken had. Doe dit op een rustig moment. Laat merken dat je echt luistert en stel open vragen (bv. ‘Hoe komt het dat je in de verleiding bent gekomen om te veel te drinken?).


welzijn Recht-uit ! Onze juriste weet raad.

Ontwikkelingssamenwerking Soepverkoop brengt 400 euro op voor 11.11.11

‘Voorlopige maatregelen’ bij problemen in het gezin. Mevrouw L. is 8 jaar getrouwd met de heer K. Ze hebben samen 2 minderjarige kinderen. De heer K. heeft al enkele jaren een alcoholprobleem, waardoor hij al meermaals agressief geweest is naar zijn gezin toe. Nu hij een maand geleden ontslagen werd, is de situatie van kwaad naar erger gegaan: de heer K. brengt zijn dagen al drinkend door op café. Wanneer hij ’s avonds laat thuiskomt, intimideert en bedreigt hij zijn vrouw en kinderen. Voor mevrouw L. en haar kinderen is de thuissituatie ondraaglijk: zij leven in voortdurende angst. Bovendien besteedt de heer K. een groot deel van het gezinsinkomen aan drank. Mevrouw L. komt op consultatie bij de juriste met de vraag: “Wat kan ik in deze situatie doen om mij en mijn gezin veilig te stellen?”

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseerde eind 2014 een soepverkoop. KVLV Wellen maakte maar liefst 100 liter pompoensoep, die de GROS samen met de kindergemeenteraad verkocht op de wekelijkse markt van Wellen en in de scholen De Bron en De Eik. De opbrengst – een fraaie 400 euro - werd integraal overgemaakt aan 11.11.11. GROS bedankt iedereen die aan dit leuke initiatief meewerkte en soep kocht van harte.

Als je gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend en je gemeenschappelijke kinderen hebt, kan je ‘voorlopige maatregelen’ vorderen voor de Familierechtbank wanneer er ernstige problemen opduiken binnen het gezin. De Familierechtbank kan onder meer volgende maatregelen nemen: - De uitoefening van het ouderlijk gezag, de organisatie van de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact. - Uitkering tot levensonderhoud. - Afzonderlijke verblijfsplaats van de partners - De echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten vaststellen, indien daarover onenigheid bestaat tussen hen. De vordering kan worden ingeleid door een verzoekschrift op tegenspraak, een dagvaarding of een gezamenlijk verzoekschrift. Wordt de vordering ingeleid via een verzoekschrift, dan moet de inleidingszitting plaatsvinden binnen de 15 dagen na de neerlegging ervan op de griffie van de rechtbank. Indien bovenvermelde maatregelen gevorderd worden, is een persoonlijke verschijning van partijen op de inleidingszitting verplicht. In de materies die hem aanbelangen, heeft de minderjarige het recht om gehoord te worden. In principe bepaalt de woonplaats van de minderjarige kinderen welke familierechtbank bevoegd is.

Meer info: Sarah Shaham - 012 44 01 63 - info@ocmwwellen.be Elke donderdag vrij spreekuur van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

Word vrijwilliger bij Heb jij interesse voor de Noord-Zuid problematiek, Broederlijk Delen, 11.11.11, … of zet je je graag in voor een project rond ontwikkelingssamenwerking? Dan kan je mee aan de kar trekken, binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Deze raad adviseert het gemeentebestuur over ontwikkelingssamenwerking, maar organiseert ook leuke projecten (de speelgoedbeurs, de multiculturele markt, soepverkoop, …). Voor meer informatie kan je terecht bij Liesbet Hauben (OCMW Wellen) via 012 44 01 53. 9


welzijn Dienstencentrum Den Dries: een thuis voor alle senioren Hoe combineer je mantelzorg en werk? 23 maart - 13u30

Hoe kan je jouw job combineren met mantelzorg? Tijdens dit infomoment maakt Piet Van den Bergh (ACV / KU Leuven), je wegwijs in het kluwen van verlofstelsels en tijdskrediet. Piet licht ook toe wat de mogelijke gevolgen zijn van deze carrièrekeuze. Tenslotte kom je te weten hoe je een aanvraag doet en waar je terecht kan voor ondersteuning. Dit infomoment gaat door op maandag 23 maart om 13u30 in dienstencentrum Den Dries. Inschrijven (verplicht) kan bij centrumleider Leen Meynen, via 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be.

Kaart- en kiennamiddagen voor senioren Speel je graag kaart of beproef je liever je geluk tijdens het kienen? Kom dan zeker eens langs tijdens de kaart- en kiennamiddagen in dienstencentrum Den Dries.

Nooit meer last van de rug 31 maart - 13u30 - 16u

Rugpijn, 80% van de Belgen krijgt er ooit mee te maken. Maar hoe zit dat nu juist in elkaar? In deze vorming leggen we uit hoe de rug is samengesteld en wat er mis kan gaan. De oorzaken liggen vaak in je dagelijkse leven: je houding, je woning, ... Een groot deel van de rugklachten kan voorkomen worden: tijdens dit infomoment, op dinsdag 31 maart van 13u30 tot 16u, geven we een aantal tips en leren we rugversterkende oefeningen aan. Inschrijven (verplicht) kan bij centrumleider Leen Meynen, via 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be.

Kaartnamiddagen vanaf 13u : 7 maart, 4 april, 5 september, 3 oktober, 7 november 2015 Kienen vanaf 13u : 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 26 november, 24 december 2015

Crea - namiddag:

Wij zoeken een (gepensioneerde) diëtiste of verpleegkundige

elke 2e donderdag van de maand

Heb je enkele uurtjes per maand tijd om aan senioren voedingsadvies te geven en bloeddrukmetingen te doen? Ben je een (gepensioneerde) diëtiste of verpleegkundige die één keer per maand op vrijwillige basis aan dit project wil meewerken? Neem dan zeker contact op met het dienstencentrum voor meer informatie: Leen Meynen (012 44 01 54).

Vanaf februari 2015 organiseert OKRA-trefpunt Wellen in samenwerking met het dienstencentrum Den Dries maandelijks een crea- namiddag voor alle 55-plussers van Wellen, onder leiding van een lesgeefster van OKRA Hasselt. Mogelijke thema’s worden onderling afgesproken tijdens de eerste les, waarop we alvast een wenskaart maken. Breng indien mogelijk dus wat materiaal mee (potlood, lat, schaar, eventueel een snijmat, breekmes). Deze namiddagen zijn gratis voor OKRA-leden, niet-leden betalen 2,5 euro per sessie. De nodige materialen moeten uiteraard wel zelf aangekocht worden. Meer info: Vera Vanderkapellen - OKRA (0479 56 67 29) Leen Meynen - DC Den Dries (012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen.be). 10

Dienstencentrum den Dries wordt elke dinsdag een restaurant Genieten van een lekkere warme maaltijd? Dat kan iedere dinsdag, van 11u30 tot 13u, in dienstencentrum Den Dries. Kostprijs: 5 euro (soep, warme maaltijd, dessert + 1 consumptie) drank: 1 euro per consumptie Inschrijven voor vrijdag 13u. bij centrumleider Leen Meynen : 012 44 01 54 of den.dries@ocmwwellen. Je kan de maaltijd annuleren uiterlijk tot maandag 12u. Daarna zal de maaltijd worden aangerekend.


milieu & duurzaamheid

LED-lampen tot 30% goedkoper met groepsaankoop

Ongewenste dieren of onkruid bestrijden, dat kan ook zonder pesticiden ! Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden. De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden, om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling. Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater. Ongewenste dieren of planten rond je huis bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Zo help je mee aan een gezonder leefmilieu. De openbare diensten (scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs) geven vanaf 1 januari 2015 al het goede voorbeeld, door hun terreinen pesticidenvrij te onderhouden. We nodigen je graag uit om dit voorbeeld te volgen.

Binnen het project ‘verlaging en vergroening van de energiefactuur’ organiseert de Limburgse sociale energiecoöperatie Bronsgroen een groepsaankoop van energiezuinige LED-lampen. Door samen LEDlampen aan te kopen, wordt een korting van 25 tot 30% mogelijk. Meer informatie: www.bronsgroen.be.

Het laatste Limburgse klimaatnieuws op nieuwe website www.klimaatnieuws.be is een initiatief van de provincie Limburg en Dubo Limburg. Op deze website vind je recent klimaatnieuws uit onze provincie en omgeving. Er komen verschillende klimaatgerelateerde thema’s aan bod, zoals consumptie, mobiliteit, energie, bouwen en wonen, water, ondernemen, natuur en vrije tijd. Als je je inschrijft op de nieuwsbrief, ontvang je wekelijks actuele klimaatinformatie in je mailbox. Als je zelf een leuk idee of een tip hebt, mag je deze melden via klimaatnieuws@limburg.be. Zo kan je zelf ook meewerken aan een klimaatneutraal Limburg.

PMD sorteren, ook in de badkamer

Hierbij alvast vier tips. Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken. Verhard zo weinig mogelijk Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin. Plant de juiste plant in de zon of in de schaduw Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden. Gebruik alternatieven Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

In de keuken wordt vaak het best gesorteerd. Maar ook in andere kamers van de woning ontstaan vaak afvalhoopjes. De badkamer is een goed voorbeeld. Heel wat verpakkingen van producten horen in de blauwe zak van het PMD. Ook hier staat de P van PMD voor plastic flessen en flacons. Andere plastic verpakkingen horen bij de restfractie of kan je in het recyclagepark bij de plastic folie gooien. De metalen verpakkingen, zoals spuitbussen van deodorant of haarlak, horen dan weer thuis bij de M in PMD. Vaak komen de spuitbus voor deodorant of lege verpakking van douchegel echter bij het gewone restafval terecht. Neem je lege verpakkingen dus na je badkamerbezoek mee en zamel deze in bij de juiste afvalfractie. Tip! Kijk naar de verpakking om te beslissen waar je met je afval heen moet.

Meer info: www.vmm.be/zonderisgezonder.

Surf bij twijfel naar www.betersorteren.be en fris je sorteerkennis op.

11


milieu & duurzaamheid

Karolien Brauns nieuwe milieuambtenaar Eind 2014 trad onze nieuwe milieuambtenaar in dienst: Karolien Brauns. Je kan Karolien bereiken via telefoon (012 67 07 06) of mail (karolien.brauns@wellen.be of milieu@wellen.be).

vrije tijd

“Kampioenen, kampioenen, olé olé!” Ook in 2014 telde Wellen weer heel wat sportkampioenen. Op zaterdag 20 december huldigden we hen in zaal De Meersche: Sportvrouw van het jaar: Chanisia Vanelderen van DF Silverstar (Belgisch kampioen duo jeugd) Sportman van het jaar: Dimitri Ceulemans (3 Limburgse titels, deelname aan wereldkampioenschap Reddend zwemmen met nationale ploeg) Sportclub van het jaar: KVK Wellen (5 kampioenenploegen) & de BokkerijdersRun (organisatie van loopevenement in Wellen)

De Stroomlijners: betaal minder voor je elektriciteitsfactuur Wil jij minder betalen voor je elektriciteitsverbruik, zonder aan comfort in te boeten? Dat kan. De Stroomlijners (de nieuwe campagne van de provincie Limburg, aangestuurd door gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove en ondersteund door onze gemeente) geeft je meer dan honderd tips om slim om te gaan met je huishoudelijke toestellen. Van wassen op lagere temperatuur tot energiezuinige frigo’s, van was drogen op het rek tot sluipverbruik voorkomen: De Stroomlijners helpt je om met een minimum aan investeringen al onmiddellijk geld te besparen. Heb je graag hulp bij het energiezuiniger maken van je woning? Reserveer via www.destroomlijners.be een gratis huisbezoek van een van onze Stroomtrainers. Deze energiedeskundige overloopt bij jou thuis de mogelijke besparingen. Via dezelfde website kan je berekenen hoeveel winst je kan maken door slim om te gaan met elektriciteit. Deze actie loopt tot april 2015. Heb jij een passie voor lager energieverbruik? Dan kan je jezelf kandidaat stellen als stoomtrainer. Neem contact op met de milieudienst (012 67 07 06 - milieu@wellen. be). 12

“Wellen haalt eretitel

“Sportelgemeente 2014”

In 2014 behaalde de gemeente voor het 3de jaar op rij de titel van Sportelgemeente. Dit is een titel die door het BLOSO wordt uitgereikt aan gemeenten die voldoen aan bepaalde criteria. ‘Sportelen’ is een begrip dat door BLOSO gegeven is aan de seniorensport: sport waarbij 50-plussers op hun eigen niveau en tempo sporten/bewegen en vooral genieten. In 2014 organiseerde de gemeentelijke sportdienst en het dienstencentrum verschillende lessenreeksen voor senioren zoals zumba, badminton, turnen, lijndansen, kracht en lenigheid. Bovendien namen we deel aan de ‘Senior Games’ en organiseerden we zelf een sporteldag en een provinciaal netbaltornooi.


vrije tijd

René Colson is nieuwe peter van de mountainbikeroute Na de oproep in het infoblad van september 2014 stelde René Colson zich kandidaat om Rigo Bex op te volgen als peter van de gemeentelijke mountainbikeroute. Langs deze weg willen we Rigo bedanken voor zijn jarenlange inzet als peter. Ook bedankt aan René om deze vrijwillige taak op zich te nemen. De peter controleert een 8 à 10 keer per jaar de route en geeft de gebreken/ moeilijkheden door aan de sportdienst. Momenteel zijn er 2 routes in Wellen: de rode route is 27,5 km lang, de blauwe route 38 km. Het vertrek is voorzien op de parking van sporthal De Bloken. De routes van Wellen zitten verweven in het mountainbikenetwerk “Euregio”. Voor de kaarten van het netwerk (10 euro) kan je terecht op de sportdienst, Kortestraat 12 in Wellen.

! ? Kom dan zeker mee ar ja 16 & 10 en ss Tu

DINSDAG 14 APRIL van 9u30 tot 15u30

VERTREK & THUISKOMST : SPORTHAL DE BLOKEN voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar

15 EURO (incl. vervoer, inkom en verzekering)

zelf meenemen?

eten en drinken

DONDERDAG 16 APRIL van 8u30 tot 19u00 VERTREK & THUISKOMST : SPORTHAL DE BLOKEN voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar

25 EURO (incl. vervoer, toegang en verzekering)

verplicht inschrijven voor 30 april ! sport- & jeugddienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be E-loket www.wellen.be

MU UR K 2D AG E 35 VOOR N FU N EU RO

eten en drinken

WALIBI

BOWLE N+

zelf meenemen?

N+ ME IL M

13


vrije tijd

vrije tijd

De Sportdienst, Sportraad Wellen en Sport Adelt organiseren vanaf 6 mei wekelijks fietstochten.

Niet goed te been? De bib levert voortaan boeken en tijdschriften aan huis! Elke woensdagnamiddag (van 6 mei tem 30 september) vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, aankomst is voorzien omstreeks 16u30. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis.

De bibliotheek levert voortaan boeken en tijdschriften aan huis. Senioren (+70), anders-mobiele en zieke of herstellende personen kunnen van deze dienst gebruik maken. De aanvrager betaalt jaarlijks 5 euro lidgeld aan de bibliotheek. Per levering kan je maximum 5 boeken en/of tijdschriften ontvangen voor een periode van Âą 1 maand.

WI

OERI STEN RT C E L

B LU

E

meer info: Rigo Bex - 0496 615Â 579

Sport Adelt terug op de trappers WTC Sport Adelt start terug met fietsen op zondag 1 maart. Alle wielertoeristen welkom! Vertrek om 9u aan oud gemeentehuis (tegenover Electro Billen).

Badminton + Elke dinsdag van 9u30 tot 11u in de sporthal (ingang langs zijkant). Uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties). Prijs: 8 euro /10-beurtenkaart (incl. verzekering).

Seniorenzumba Elke maandag van 9u30 tot 10u30 in de sporthal. Uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties. Prijs: 2 euro per les of 15 euro/10-beurtenkaart (incl. verzekering en drankje).

Zowel bij badminton+ als seniorenzumba kan je op elk moment instappen. meer info: sportdienst - Heidi Wijnants - 012 39 21 77

14

Meer info: Bibliotheek Wellen 012 74 71 79 bib@wellen.be

Voorleesmomenten voor de allerkleinsten Alle luisteraartjes vanaf 5 jaar zijn iedere eerste woensdag van de maand (tenzij uitzonderlijk anders aangekondigd) van 14u. tot 14.30u. welkom in de bib. De volgende voorleesmomenten zijn op woensdag 4 maart: Lente 1 april: Aprilvis 6 mei: In de bloemetjes 3 juni: Vakantie in zicht !


vrije tijd

Zet je schrap voor de jeugdboekenweek 2015

De Jeugdboekenweek 2015 trekt de kaart van de humor. Dit gedicht geeft alvast een voorsmaakje‌ Want lezen is lachen Glimlachen en grimlachen Giechelen en grinniken Gieren en brullen. Schuddebuiken en schateren. Want lezen is lol hebben. Om grappen, grollen, dwaze moppen Om een geestige plot, een gevatte gedachte, verrassende verzen. Om een hilarische tekening of een gekke cartoon. Om stiekeme windjes, ondeugende kindjes. Om meisjes die kattenkwaad uithalen en jongens die zich niet aan de regels houden. Om zotte woorden, vreemde situaties, personages met een hoekje af. Om uitglijden, struikelen, vallen, molenwieken, rechtstaan en opnieuw je evenwicht verliezen. Ja, lezen, da’s lachen! Maar nu (even) serieus: woensdag 18 maart ben je welkom in de bib in Wellen en brengen we je met de leukste boeken aan het lachen. Want een dag niet gelachen (of gelezen!), is een dag niet geleefd. Vanaf midden februari kan je terecht in de bib voor meer informatie en inschrijvingen.

15


evenementenkalender datum

activiteit

za.

14 feb.

visclub Puppe - eetdag

zo.

15 feb.

visclub Puppe - eetdag

ma. 16 feb. di.

17 feb.

februari - april 2015

uur

De Meersche de Meersche

Rode Kruis - bloedafname

18u - 20u30

JH De Reynaert

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u00

sporthal De Bloken

carnaval - lichtstoet

start 20u11

gemeente Wellen

carnavalbal wo.

18 feb.

do.

19 feb.

vr.

20 feb.

za.

21 feb.

zo.

22 feb.

De Meersche

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

OKRA - bowling

Diepenbeek

duivenmaatschappij De Eendracht - eetdag

de Meersche

ma. 23 feb.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

24 feb.

wo.

25 feb.

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

do.

26 feb.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

seniorenclub Wellen - kiennamiddag

13u

DC Den Dries

Markant Land van Loon - ‘Een hart voor stamcellen’ door dr. JL Rummens

19u

KVLV Ulbeek - kookles

19u30

vr.

27 feb.

za.

28 feb.

zo.

1 maa.

duivenvereniging De Veldkets - eetdag

zaaltje naast kerk Ulbeek

De Meersche

De Kluchtige Vrienden - start voorverkoop kaarten toneel

8u30

parochiezaaltje

OKRA - maandelijkse wandeling buiten Wellen

8u45

vertrek sporthal De Bloken

START WTC Sport Adelt wekelijkse fietstocht

9u - 12u

oud gemeentehuis

ma. 2 maa.

OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie)

12u30

vertrek sporthal De Bloken

di.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

3 maa.

wo.

4 maa.

bib voorleesmoment: Lente

14u - 14u30

bibliotheek

do.

5 maa.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

vr.

6 maa.

Dag van de vrijwilliger

19u

De Meersche

za.

7 maa.

Kleuterhappening

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

seniorenclub Wellen - kaartnamiddag

13u

DC Den Dries

zo.

8 maa.

ma. 9 maa.

KVK Wellen - mosselfestijn

feestzaal Houtstraat

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

OKRA - gewestwandeling

13u30

JH De Reynaert

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

Senioren dansnamiddag

13u - 18u

De Meersche

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

crea-namiddag

13u30 - 16u30

den Dries

ma. 16 maa.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

di.

10 maa.

wo.

11 maa.

do.

12 maa.

vr.

13 maa.

za.

14 maa.

zo.

15 maa. 17 maa.

wo.

18 maa.

jeugdboekenweek trekt de kaart van de humor!

14u - 18u

bibliotheek

do.

19 maa.

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

Markant Land van Loon - kookworkshop

19u

Suppa Bar Hasselt

KVLV - kookles

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

toneel: De Moordgriet - De Kluchtige Vrienden

20u

De Meersche

vr.

16

locatie

20 maa.


evenementenkalender

februari - april 2015

datum

activiteit

uur

locatie

za.

21 maa.

De Kluchtige Vrienden: De Moordgriet

20u

De Meersche

zo.

22 maa.

De Kluchtige Vrienden: De Moordgriet

15u

De Meersche

CD&V - lentedrink

11u - 13u

feestzaal Houtstraat

ma. 23 maa.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

De Kluchtige Vrienden: De Moordgriet

20u

De Meersche

KVLV Ulbeek - kookles voor beginners

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

wo.

24 maa. 25 maa.

do.

26 maa.

seniorenclub Wellen - kiennamiddag

13u

DC Den Dries

vr.

27 maa.

De Kluchtige Vrienden: De Moordgriet

20u

De Meersche

za.

28 maa.

Teen-Spirit (zie flyer pag. 15)

9u15 - 17u

JH De Reynaert

De Kluchtige Vrienden: De Moordgriet

20u

De Meersche

ma. 30 maa.

STARTLES Start to run (zie flyer pag. 13)

19u15

sporthal De Bloken

di.

31 maa.

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

wo.

1 apr.

bib voorleesmoment: Aprilvis

14u - 14u30

bibliotheek

KVLV Ulbeek - bloemschikken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

zo.

29 maa.

do.

2 apr.

vr.

3 apr.

za.

4 apr.

seniorenclub Wellen - kaartnamiddag

13u

DC Den Dries

zo.

5 apr.

OKRA - wandeling buiten Wellen

8u45

sporthal De Bloken

ma. 6 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie)

12u30

vertrek sporthal De Bloken

di.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

7 apr.

wo.

8 apr.

WC Wellense Bokkerijders - bloesemwandeling

do.

9 apr.

Senioren dansnamiddag

13u - 18u

De Meersche

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

crea-namiddag

13u30 - 16u30

den Dries

vr.

10 apr.

za.

11 apr.

zo.

12 apr.

De Meersche

DF Silverstar - eetdag

feestzaal Houtstraat

Motortoeristenclub MTC Wellen - motortreffen

De Meersche

ma. 13 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

Jeugduitstap: bowlen & muurklimmen (zie flyer pag. 13)

9u30 - 15u30

sporthal De Bloken

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

Jeugduitstap: Ribidibi naar Walibi (zie flyer pag. 13)

8u30 - 19u

sporthal De Bloken

OKRA - lijndansen

10u - 11u

dansschool De Zonnekring

Fietsen op rollen

19u

De Meersche

14 apr.

wo.

15 apr.

do.

16 apr.

vr.

17 apr.

za.

18 apr.

zo.

19 apr.

VRW - eetfeest

De Meersche

ma. 20 apr.

OKRA - wekelijkse fietstocht

13u30

sporthal De Bloken

di.

OKRA - kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

OKRA - yoga & stoelyoga

20u - 21u

dansschool De Zonnekring

seniorenclub Wellen - kiennamiddag

13u

DC Den Dries

OKRA - dagreis met de bus

hele dag

sporthal De Bloken

21 apr.

wo.

22 apr.

do.

23 apr.

Zet jouw

EVENEMENT in de KIJKER!

Stuur voor 23 maart 2015 een mail naar evi.wijnants@wellen.be met uitleg over de activiteit die je organiseert en wij publiceren deze in het volgende infoblad Wild van Wellen dat in april wordt verspreid. 17


cultuur Herdenking 100 jaar Grote Oorlog Het is inmiddels 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. De provincie Limburg startte allerhande projecten op om de Grote Oorlog, zijn burgerslachtoffers, zijn gesneuvelden en soldaten te herdenken.

Kapel Tervoort

Tentoonstelling 100 jaar Grote Oorlog: Heb jij nog foto’s of documenten over WOI ? Gekoppeld aan deze projecten, organiseert de Wellense Cultuurraad een tentoonstelling.

Ook Wellen doet zijn duit in het zakje. Het bestuur kreeg van de familie Leva-Thenaers het votiefkapelletje in Tervoort via erfpacht in bruikleen. Van dit vergeten gebouwtje, waarin de namen van de Wellense gesneuvelden gebeiteld staan, wil de gemeente een hoekje van rust en een aandenken aan WOI maken. Een plaats waar fietsers en wandelaars even stilstaan bij de wreedheden en de vele slachtoffers van 100 jaar geleden.

We vragen elke Wellenaar om even in de familiearchieven te duiken, om te kijken of er nog foto’s of documenten te vinden zijn over de Eerste Wereldoorlog. We zouden graag van elke Wellense, Ulbeekse, Hertense en Berlingse oudstrijder 1914-1918 het verhaal willen doen door middel van fotomateriaal en mondelinge verhalen. Je kan steeds bij de gemeente terecht om je foto’s te laten kopiëren. Dankzij jouw fotomateriaal kunnen we een mooie tentoonstelling samenstellen. Op voorhand alvast bedankt om je materiaal aan te leveren!

Kunstproject: stahlhelm

Wellen neemt ook deel aan een groot kunstproject van Provincie Limburg. Het provinciebestuur liet voor elke Limburgse gemeente een betonnen Duitse helm gieten, die door plaatselijke kunstenaars mag bewerkt worden tot een heus kunstwerk. In de loop van februari laten we via onze website weten waar deze helm geplaatst wordt, zodat je de vordering van de artistieke werken op de voet kan volgen. Nadien worden alle helmen verzameld en in Bokrijk tentoongesteld. Uiteindelijk zullen ze tot een ‘totaalmonument’ samengevoegd worden en een vaste plaats krijgen, waarschijnlijk in Halen (waar de Slag der Zilveren Helmen plaatsvond in 1914).

18

meer info: Jo Billen (012 67 07 11 - jo.billen@wellen.be) Jean Vrijens (jeanvrijens@telenet.be)


in de kijker

Geschiedenis voor Wellenaren:

toneelgezelschap De Kluchtige Vrienden:

de Hollandsestraat

Een moordgriet

We kennen allemaal de Dorpsstraat, de Daalstraat, de Langstraat, de Zangstraat… Minder bekend is de Hollandsestraat, gelegen op de grens van Ulbeek en Zepperen, tussen de gehuchtjes Tereycken en Beurs. Hoe komt deze straat aan haar naam? Voor het antwoord op deze vraag werpen we een blik op één van de oudste kaarten van ons dorp: de Ferrariskaart, die dateert van 1777. Op deze kaart loopt een duidelijke staatsgrens tussen Ulbeek en Zepperen.

Komedie van Hilda Vleugels in een regie van Guido Bex.

Deze grens was tijdens het Ancien Régime (de tijd voor de Franse overheersing) de grens tussen twee ‘staten’. Enerzijds het Prinsbisdom Luik, waartoe Ulbeek behoorde. Anderzijds de dorpen Zepperen en Hoepertingen, die toebehoorden aan de Verenigde Provinciën, en dus ‘Hollands’ bezit waren. Hoe is zo een Hollandse enclave nu eigenlijk tot stand gekomen? In de 18deeeuw waren er een zestiental ‘redemptiedorpen’ waaronder Zepperen, Hoepertingen, Grootloon en Veulen. Sedert de 17de eeuw waren deze dorpen betwist gebied tussen de ‘Hollandse’ Verenigde Provinciën en het Hertogdom Brabant (de Habsburgse keizer).

Sylvain zit zwaar in de problemen. Zijn uitgeefster onderhandelt liever in bed met hem. De conciërge wil haar dochter aan hem kwijt. Jeanine, de vrouw van zijn vriend, was liever met hem getrouwd. De oplossing om aan het opdringerige vrouwvolk te ontkomen, is trouwen, zo meent hij. Maar hij is bang voor de ongemakken. De beeldschone Anita, die naar Brazilië uitwijkt, brengt hem op een idee. Hij trouwt fictief met Anita. Van dan af moet Sylvain zich in allerlei bochten wringen om zijn huwelijksstatus te bevestigen. Tot hij verliefd wordt op Linda. Hij wil van Anita scheiden en ensceneert hoogoplopende ruzies. Als de politiecommissaris hem meedeelt dat zijn vrouw werd vermoord, zal het tenslotte Linda zijn die hem uit zijn benarde positie weet te redden. 20 - 21 - 27 - 28 maart om 20u 22 maart om 15u zaal De Meersche - Molenstraat Wellen De voorverkoop start op 1 maart om 8u30 in het klein Zaaltje, Molenstraat.

De inwoners van deze ‘redemptiedorpen’, die tussen twee vuren zaten, besloten hun onafhankelijk af te kopen door jaarlijks een afkoopsom te betalen aan de twee bezetters. Na een conflict in 1784 werden deze dorpen toegewezen aan de Verenigde Provinciën. De Hollandsestraat in Ulbeek werd zo de straat die leidde naar Hollands gebied (met name Zepperen): de ene kant van de straat was Hollands, de andere kant Habsburgs (Luiks). Enkele Wellenaren die als bokkenrijder verdacht werden maakten handig gebruik van deze situatie. Zij vluchtten naar Zepperen of Hoepertingen, waar zij niet vervolgd werden omdat de plaatselijke rechtbanken niet wensten in te gaan op de godsdienstwaanzin die in Wellen zoveel mensen ter dood bracht.

19


oproepen

Word jij onze redder op openluchtzwembad Maupertuus? Voor de maanden juli en augustus gaat het gemeentebestuur op zoek naar gemotiveerde jobstudenten, die als redder en toezichthouder de veiligheid van onze bezoekers in en rond het openluchtzwembad Maupertuus helpen garanderen. Ben je in bezit van het hoger reddersdiploma van het BLOSO en wens je je kandidaat te stellen voor de job van redder of ben je gemotiveerd om de job van toezichter uit te voeren? Download dan het CV-formulier op de gemeentelijke website www.wellen.be en breng dit ingevuld binnen voor 3 april 2015 op de personeelsdienst. meer info: Fabienne Proesmans - 012 67 07 16 - fabienne.proesmans@wellen.be

Verzeker je kuisvrouw, tuinman of klusjesman Als je een schoonmaakster, tuinman of ander huispersoneel tewerkstelt, is het belangrijk dat je haar/hem aangeeft bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als je dat niet doet, riskeer je een boete. Concreet moet je: - jezelf inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid - het tewerkgestelde personeel aangeven via de Dimona-applicatie op het portaal van de sociale zekerheid - de nodige RSZ-bijdragen betalen - jouw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming Meer info: lees de folder over huispersoneel op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be > Over het FAO > Publicaties > Folders), raadpleeg de Portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be) of bel het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51 (iedere werkdag tussen 7u en 20u). 20

Vrijwilligerswerking Blokenhof. Iedereen met een warm hart, die oog heeft voor de noden van zijn medemens en die over wat tijd beschikt kan bij ons vrijwilliger worden. Het Ergo - Animatieteam coördineert de vrijwilligerswerking. De eerste kennismaking zal via één van deze medewerkers verlopen. Een greep uit de mogelijkheden voor vrijwilligers: wandelen met bewoners in rolstoel, bewoners begeleiden naar de kerk (begrafenissen), marktbezoek aan de markt in Wellen, hulp bij activiteiten (kienen, beweging, kwissen), hulp bij grote activiteiten (feestjes, uitstappen), begeleiding van de maaltijden, samen naar de tandarts of winkel gaan, een luisterend oor zijn voor de bewoners. meer info: Linda Coenegracht 012 44 15 87 lindacoenegracht@hotmail.com


economie

levensgebeurtenissen

Geboorten

Zet jouw onderneming in

29.10.2014 03.11.2014 08.11.2014 13.11.2014 26.11.2014 03.12.2014 05.12.2014 13.12.2014 17.12.2014 19.12.2014 27.12.2014

Hanne Strauwen Bas Lambrigts Tias Carolus Liah Renier Ender Dewelf Caitlyn Roosen Laura Vanoirbeek Lars Derwael Mathis Hauspie Sem America Ziva Santermans

de kijker op de website van Wellen. De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op de gemeentelijke website: www.wellen.be. Stuur een mail naar evi.wijnants@ wellen.be met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren eventueel logo.

Baby’s

07.11.2014 07.11.2014 18.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 05.12.2014 08.12.2014 13.12.2014 13.12.2014 15.12.2014 20.12.2014 21.12.2014 23.12.2014 25.12.2014 31.12.2014

Maria Thijs Louisa Hansen Alphonse Humblet Clement Buckinx Maria Ramaekers Isa Lycops Leo Raskin Antonia Renaerts Frida Hamonts Danny Vermeersch Celina Steegmans Marcel Baldewijns Erna Knapen Lucien Poncelet Willy Hamonts

Huwelijken 29.11.2014 Carla Aerts & Geert Vandervelden

27.08.2014 Lenn Briels zoon van Kurt Briels & Annika Ballings

De Wellense cadeaubon:

Overlijdens

03.11.2014 Bas Lambrigts zoon van Jan Lambrights & An Darcis

50 Gouden huwelijken

20.11.2014 Liliane Put & Herman Vanormelingen

gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen. Deze cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. meer info: Johny Neven 012 67 07 10 johny.neven@wellen.be

25.11.2014 Denise Croes & Michel Paulussen 28.11.1964 Hilda Devries & Harie Sax 21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren gemeentelijke diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012/ 012 67 6707 070000 F. 012/ 01274 7458 587070 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag: 16u maandag: 16utot tot19u30 19u30 woensdag: 13u woensdag: 13utot tot16u 16u

Huisartsen Huisartsen

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26B B T. 012/ 012 44 4401 015050 F. 012/ 01244 4401016969 info@ocmwwellen.be info@ocmwwellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag tot maandag totdonderdag: donderdag:9u tot 11u30 en op 9u totafspraak 11u30 en op afspraak vrijdag gesloten gesloten GEEN avondzitting meer!

Politie Dorpsstraat 26 Dorpsstraat 26 T. 012/ 012 67 6707 070707 politie@wellen.be politie@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 15u30 maandag: 15u30tottot19u30 19u30 dinsdag tot dinsdag totvrijdag: vrijdag:8u30 8u30tottot12u30 12u30 na openingsuren: openingsuren:012/ 01274 746060 6060 of 101 of 101 (7/7 dagen (7/7 dagen- en 24/24u 24/24u voorvoor milieuklachten) milieuklachten)

Containerpark Containerpark Overbroekstraat Overbroekstraat T. 012/ 012 67 6722 220606

openingsuren: Openingsuren: dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tottot 17u 17u zaterdag: 9u zaterdag: 9utot tot14u 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 12 T. 012/ 012 74 7471 717979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag en maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u tottot 20u 20u woensdag: 14u woensdag: 14utot tot18u 18u zaterdag: 10u zaterdag: 10utot tot12u 12u

PWA Overbroekstraat 10 Overbroekstraat 10.2 b2 T. 012/ 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag: 8u maandag: 7u30 tot 13u tot en 19u 14u tot 19u dinsdag: en dinsdag 8u30 vrijdag: -12u en 7u30 14u tot 18u 18u woensdag: 8u30 woensdag en donderdag: -12u en 13u 7u30 tot 17u tot 17u

Sporthal ‘De Sporthal ‘De Bloken’ Bloken’ Blokenstraat Blokenstraat 12 12 Uitbater cafetaria: cafetaria: Mario Rosmarino T. 012/ 012 74 7420 203333

openingsuren: Openingsuren: alle dagen alle dagenvanaf vanaf16u 16u gesloten: maand juli en alle feestdagen gesloten: hele maand juli en alle feestdagen

Gemeentelijk zwembad Gemeentelijk zwembad ‘Maupertuus’ ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat 11 T. 011/ 011 59 5974 749595 (cafetaria) (cafetaria)

openingsuren: Openingsuren: juli en augustus augustus:van 10u30 10u30tot tot20u 20u Enkel open openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar naarde decafetaria cafetaria om om te te weten weten of het of zwembad zwembad het open is. open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum ‘Den Dries’ Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 012/ 44 44 01 0154 54 M. 0487/ 0487 33 3329 296262

openingsuren: Openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 11u30 en 13u en 13u - 17utot 17u dinsdag : 9u dinsdag: 9u -tot 16u 16u en en 19u19u - 22u tot 22u vrijdag : 19u vrijdag: 19u -tot 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren openingsuren in de voormiddag dienen de dienen demensen mensenzich zich bijbij hethet onthaal onthaal vanvan het OCMW het OCMW aanaan te melden. te melden.

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer 090/ 33 99 99 69 69 op op zaterdag, zaterdag, zondag zondag en en feestdagen feestdagen van van 090 33 9u tot 18u. 9u tot 18u.

De bereikbaar Dewachtdienst wachtdienst voor voor huisartsen huisartsen is telefonisch bereikbaar via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 2325. 28 via het centrale huisartsenwachtnummer 011 23 28 25.

Osteopaten Limburg Osteopaten Centraal oproepnummer: Limburg 011 42 93 19 Centraal oproepnummer: 011/ 42 93 19

Apotheken regio Alken, Borgloon, Kortessem, Apotheken St.-Lambrechts-Herk regio Alken, enBorgloon, Wellen Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk De apotheek van wacht isen vanWellen dienst tot 22u. Na 22u kan De je bellen apotheek naar van090 wacht 39is99 van10. dienst Je wordt tot 22u. dan Naverbonden 22u kan je bellen met een naarcallcenter 090/ 39 99dat 10. je Je wordt kan doorschakelen dan verbondennaar met een de callcenter apotheekdat vanjewacht. kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: Rechtstreeks zonder telefoon naarvooraf de apotheek wordt er gaan nietheeft opengedaan. geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je Om terecht: de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: • bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • • bij opjouw de website apotheker: www.apotheek.be daar hangt de wachtdienst uit • • op telefonisch de websiteop www.apotheek.be het betalend nummer 0903 99 000 • (1,5telefonisch euro/min.) op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet De noodzakelijk apotheek van dezelfde! wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur dan voor 23 maart jouw leukste lentefoto naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen, ... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

cht lentefoto’s gezo

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be. Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 09  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 09  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement