Page 1

Stadskanaal Koersvast


Stadskanaal Koersvast Copyright © 2017 gemeente Stadskanaal Tekst:

Gemeente Stadskanaal

Vormgeving:

Gemeente Stadskanaal Debby Wijngaard en Taeke Proost

Foto´s:

Auniek Klijnstra, Hans Banus, Huisman Media, Ieke Vonk, René Smith, Rudi Boets en Ton Etman

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Stadskanaal Koersvast Nait soezen, moar doun


Nait soezen, moar doun Stadskanaal is een prachtige gemeente gelegen in een gebied met historie en bijzondere schoonheid. Een gemeente waar het goed wonen is en waar bijzondere initiatieven ontstaan. Een gemeente waar wij trots op zijn! Maar helaas ook een gemeente die kampt met hardnekkige problemen. Stadskanaal is gelegen in een regio die krimpt, waar voorzieningen onder druk staan en waar de banen niet voor het oprapen liggen. Onze gemeente Stadskanaal kenmerkt zich door een mentaliteit van lef, aanpakken en pionieren. Een mentaliteit die misschien wel de sleutel is om het goede wat Stadskanaal in zich heeft, haar ambities, tot ontwikkeling te brengen. Zelfbewust, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral ook vindingrijk. We vinden het belangrijk onze economie te verstevigen en meer banen te creëren. We werken hard aan het leefbaar en vitaal houden van onze dorpen en kernen. Daarbij gaan we voor kwalitatief goede voorzieningen. Of het nu gaat om scholen, winkels, sport- of culturele voorzieningen. We willen ruimte bieden aan het experiment en nieuwe ontwikkelingen en gaan hierbij voor duurzame oplossingen. In dit koersdocument laten wij zien hoe wij met onze partners de belangrijke opgaven aanpakken. We maken dit op een persoonlijke en herkenbare manier zichtbaar onder de noemer “Stadskanaal werkt duurzaam!”, “Stadskanaal leeft!” en “Stadskanaal pakt aan!”. Met elkaar zorgen we ervoor dat Stadskanaal zich de komende jaren kan blijven presenteren als een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. En waar we trots op zijn. “Nait soezen, moar doun”, zeggen wij dan!

Baukje Galama Burgemeester


STADSKANAAL KOERSVAST •

Duurzame ontwikkeling van samenleving, economie en milieu

Bouwen aan een sterke economie en werkgelegenheid

De circulaire economie: de kunst van verwaarding

Energieneutraal in 2050

Een goede (digitale) infrastructuur

Het organiseren van goede zorg voor iedereen

Het behoud van kwalitatief goede voorzieningen

Ruimte voor innovatie, het experiment en goede initiatieven

Stimuleren van de eigen kracht

Een goed bestuur en professionele dienstverlening

Stadskanaal werkt duurzaam! Stadskanaal leeft! Stadskanaal pakt aan!


Economisch krachtiger worden en meer mensen aan het werk krijgen. Misschien wel het allerbelangrijkste waar we voor staan. Inmiddels weten we hoe lastig het is. Zuidoost-Groningen en dus ook Stadskanaal zijn economisch kwetsbaar. Daarom moeten we scherp zijn op de kansen die voorbij komen. Kansen die leiden tot nieuwe en duurzame werkgelegenheid. Niet dat wij als overheid de banen ‘even’ gaan creëren. Dit doen vooral onze ondernemers. Deze moeten we koesteren en faciliteren. We zetten ons in om nieuwe bedrijven aan ons te binden door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. We moeten ervoor zorgen dat we de fysieke en digitale infrastructuur op orde krijgen. Dat is een belangrijke bouwsteen voor een sterke economie. Het op korte termijn doortrekken van de spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal en op middellange termijn naar Emmen is daarom, economisch gezien, noodzakelijk. We willen de grote groep werkzoekenden aan een baan helpen. Onze ambitie is dat het werkloosheidspercentage in 2022 minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Pittige uitdagingen waar we ruimte voor pioniers en het experiment bieden. We zijn hierbij graag de “proeftuin van het Noorden”! Deze ruimte bieden we ook aan een duurzame ecologische ontwikkeling. Duurzaam betekent voor ons dat we een goede balans zoeken tussen ecologische, economische, technologische en sociale belangen. Gelukkig zien we steeds vaker dat een gezond milieu, een welvarende gemeenschap en een sterke economie hand in hand kunnen gaan. Onze ambitie sluit aan bij het Akkoord van Parijs. In behapbare stappen streven we naar een 100% energie-neutrale gemeente in 2050. We dragen actief bij aan de circulaire economie. Niet alleen door van afval nieuwe grondstoffen te maken. Maar vooral door in de eigen regio waarde aan grondstoffen toe te voegen en de realisatie van eindproducten ook hier plaats te laten vinden. Goed in het kader van duurzaamheid en werkgelegenheid. De energietransitie die om ons heen plaatsvindt, draagt bij aan diezelfde duurzaamheid en realiseert nieuwe werkgelegenheid. We zien in Stadskanaal al mooie initiatieven ontstaan. Wij bieden graag ruimte voor innovaties, zeker als ze bijdragen aan de versterking van de lokale gemeenschap. We ondersteunen en faciliteren initiatiefnemers, kijken daarbij over de grenzen van de regio, ook naar nationale en internationale mogelijkheden en werken actief samen met ondernemers, onderwijs, kennisinstituten, andere overheden en gemeenten in onze regio en de provincie. Stadskanaal biedt een vruchtbare bodem voor duurzame ontwikkelingen!


Mouwen opstropen

Kampioenen

“Voor gemotiveerde jongelui die de mouwen willen opstropen, is altijd werk”, werd eerder in een krant vermeld. De werkwijze van uitzendbureau M-Ployee is erop gericht om de vraag uit de markt effectief te koppelen aan het – helaas grote – aanbod van werkzoekenden. De regio Zuidoost-Groningen kent veel kansen, die we onvoldoende benutten. Sectoren als agroinnovatie en energie-innovatie bieden zeker voor de nabije toekomst mooie kansen. Maar het laaghangend fruit moet vooral gezocht worden in (het terughalen van) de maakindustrie. Aan goede vakmensen in deze sector is altijd een tekort. De regio heeft een grote behoefte aan schilders, bouwers en techneuten. Ook relatief eenvoudig werk biedt allerlei mogelijkheden. Wat we dan vooral nodig hebben zijn gemotiveerde werknemers van het type ‘aanpakkers, sjouwers en handen uit de mouwen’. We selecteren goede mensen en als ze nog niet goed genoeg zijn, zorgen wij ervoor dat in opleiding en training wordt voorzien!

Met de gemeente werken we aan een Commerciële Werkplaats. We hebben een test ontwikkeld die duidelijk maakt of een werkzoekende geschikt is voor een baan in de techniek. We testen en selecteren kandidaten en leiden ze op voor een baan bij een reguliere ondernemer. We werken hierbij intensief samen met de gemeente, hun Training en Diagnose Centrum, Sociale Werkvoorziening Wedeka en Noorderpoort. We zijn begonnen met een pilot waarbij ook de gemeente Veendam aansloot. Met 50 kandidaten zijn we aan de slag gegaan. Ons streven is om elk jaar 16 werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen en ieder jaar weer een nieuwe groep in het traject op te nemen. Komende jaren gaan we in Stadskanaal en Veendam in totaal vier Commerciële Werkplaatsen creëren. In de techniek, zorg, bouw en logistiek. Als we slagen, dan zijn we allemaal een beetje Kampioenen.

Erik Lassche Algemeen Directeur M-Ployee

Eric Vos Directeur DOK-4 (Detacheren Opleiden Kampioenen)


Proeftuin Zonneparken 100% duurzaam in 2050 gaat niet vanzelf. Op allerlei manieren zullen we moeten knokken om Stadskanaal voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Eén daarvan is zonneenergie. Stadskanaal stelt zich actief op door samen met de provincie mee te doen aan een ‘Proeftuin zonneparken’. Zonneparken liggen minder gevoelig dan windmolens, maar kunnen evenmin lukraak worden neergezet. Wat ons betreft moet het resultaat duurzaam zijn. Samen met de provincie werkt de gemeente aan een helder beleidskader. In goed overleg met alle belanghebbenden werken we aan het gewenste draagvlak. De voordelen zijn er: een milieubewust imago, een beter vestigingsklimaat voor bedrijven, kansen voor lokale werkgelegenheid. Waar we zeker op gaan sturen zijn de opbrengsten. Een deel van het geld moet ‘landen’ in ons gebied en bij de lokale gemeenschap om hiermee andere duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken of mogelijke nadelen te compenseren.


Van probleem naar kans: The Next Economy Het voormalige Philipsterrein was al jaren een doorn in het oog. Een zichtlocatie met vooral vervallen fabrieksgebouwen en verontreinigde grond. We kregen als ondernemers de mogelijkheid dit terrein te verwerven. We zagen de kansen van dit gebied. Met de provincie, de gemeente en mijn partners in dit project zijn we tot een mooi toekomstperspectief gekomen. Onze ambitie is de ontwikkeling van een Local Energy Park met plaats voor een knooppunt voor openbaar vervoer. We denken aan de vestiging van een warmtekrachtkoppeling-centrale, innovatie op het terrein van waterstof en zonnepanelen. We hebben ruimte gereserveerd voor een zonnepark en een testopstelling voor kleine windmolens. Hiermee realiseren we een eigentijds profiel voor het bedrijventerrein dat een grote aantrekkingskracht heeft voor andere bedrijven om zich hier te gaan vestigen en waar nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan. Stadskanaal heeft het nodig en verdient het! Ben Timmermans, mede-eigenaar Mercurius Business Park B.V. en directeur Hoornstra Aannemingsmaatschappij B.V.

Mijn Suc-6 verhaal! Ik heb veel aan mijn klantmanager en accountmanager gehad. Via de accountmanagers werd ik begeleid naar verschillende werkplekken om ervaring op te doen. Via het Training en Diagnose Centrum van de gemeente heb ik mijn diploma behaald en kon ik gebruik maken van de E-Portfolio, hier heb ik heel veel aan gehad. Dit jaar werd ik gebeld door de accountmanager voor een vacature bij de Jumbo als schoonmaker in Stadskanaal. Na een maand proefplaatsing heb ik een contract van 22 uur per week gekregen. Intussen heb ik een plan en schoonmaakschema voor Jumbo gemaakt zodat alles in een vast patroon uitgevoerd gaat worden. Ik heb leuke collega’s gekregen en heb weer een ritme in mijn dagelijkse bezigheden. Dit is mijn suc-6 verhaal! Mijn naam is Danny Aarts en ik wil iedereen bedanken die hieraan mee heeft gewerkt.


De rode loper methode

Locatiemonitor bedrijventerreinen

De klant is koning en wij leggen de rode loper voor u uit. Met deze termen is de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar een professionele aanpak van ondernemersvragen. De ondernemer krijgt, in het geval er nog geen contact is geweest een persoonlijke accountmanager toegewezen welke hem/haar van begin tot eind begeleidt. Hierbij wordt het `ja, tenzij’ principe gehanteerd. Veel is mogelijk, tenzij het echt niet anders kan. Via deze manier denkt de gemeente Stadskanaal niet alleen op een positieve manier met de ondernemers mee, maar worden ondernemers ook meegenomen in de wijze waarop een besluit tot stand komt. Een eventueel nee, wordt daardoor sneller geaccepteerd en de ondernemer weet waar hij aan toe is. Snelheid van werken, deskundigheid en bereikbaarheid zijn voor ons de drie belangrijkste voorwaarden voor een ondernemersvriendelijke aanpak. Met deze rode loper methodiek is bewezen dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan een goed ondernemers- en vestigingsklimaat.

Ondernemers denken bij vestigingsvraagstukken meteen aan de gemeente. Een veel gestelde vraag is: Heeft de gemeente nog een stukje grond? De meeste gronden op de industrieterreinen zijn echter in private eigendom. Om de ondernemers optimaal te faciliteren is door de gemeente de locatiemonitor bedrijventerreinen ontwikkeld. Via deze digitale locatiemonitor kunnen niet alleen geïnteresseerden de beschikbaarheid van kavels inzien, maar worden ook huur/kooppanden inzichtelijk. Ook kunnen vastgoedpartijen hun aanbod invoeren. Verdere informatie over de locaties, inclusief prijzen en een link naar het bestemmingsplan zorgen ervoor dat geïnteresseerden de ideale locatie kunnen uitzoeken. Op deze manier worden ondernemers optimaal gefaciliteerd, wordt bij geïnteresseerden een follow-up gedaan en draagt dit bij aan een positief vestigingsklimaat. Stadskanaal heeft met deze locatiemonitor een succesvol instrument ontwikkeld waarvoor inmiddels al veel belangstelling is van andere gemeenten.


Samenwerking in innovatie Onze regio waarin we wonen en werken, is gebaat bij een duurzame economische groei. Noodzakelijk daarbij is een structurele samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Ondernemers met hart voor de regio als SealteQ, Variass, Witec, Hoornstra, Cloudteq en Rabobank Zuid en Oost Groningen hebben de handen ineen geslagen om dit te organiseren. Ook onderwijsinstellingen, zoals Ubbo Emmius en Noorderpoort, en gemeente Stadskanaal zijn bereid om mee te werken aan een sterk geheel. We willen een fysieke ruimte creëren waar we experimenteren, innovaties testen en nieuwe businesscases starten. Onderwijs en praktijk zullen dichter bij elkaar gebracht moeten worden. Onderdeel is bijvoorbeeld ook de Innovatiewerkplaats, waarvan er meerdere in Zuidoost-Groningen worden opgezet. In deze ‘werkplaatsen’ werken ambitieuze studenten van onder meer de Hanzehogeschool Groningen aan concrete vraagstukken rondom bijvoorbeeld techniek, duurzaamheid en energietransitie. Vraagstukken waarbij ondernemers én studenten gebaat zijn bij het realiseren van mooie oplossingen. Als hieraan ook nieuwe werkgelegenheid of kansen

voor bedrijfsontwikkeling worden gekoppeld, ontstaat een dynamiek waarmee we positief bijdragen aan de economie en leefbaarheid in dit gebied. Kirstin Smid Mede-initiatiefnemer en eigenaar van PuurIDee marketing en communicatie in Stadskanaal


Innovatie Veenkoloniën We bouwen hard aan een duurzame toekomst voor de akkerbouwers in de Veenkoloniën. Daarom wordt ingezet op verhoging van de opbrengst van de akker, verdere verduurzaming van de teelt en het zoveel mogelijk ontwikkelen en delen van kennis. We hebben een Kenniswerkplaats opgezet waarin allerlei kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd en waar studenten, docenten en onderzoekers intensief samenwerken en tot innovatieve oplossingen voor de Veenkoloniën komen. We hebben diverse projecten lopen die bijvoorbeeld gericht zijn op de introductie van nieuwe duurzame rassen en op bodemverbetering. Ons succes is voor een groot deel te danken aan een goede samenwerking. Dit doen we met allerlei partners: in de eerste plaats met de akkerbouwers zelf en verder met LTO, Avebe, waterschappen, Universiteit Wageningen, AOC Terra, het ministerie van Economische Zaken, bedrijfsleven en de Agenda voor de Veenkoloniën. In de Agenda zijn de Veenkoloniale gemeenten, provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen vertegenwoordigd. We voelen ons in woord en daad breed ondersteund in onze ambitie! Johan Russchen Voorzitter regiegroep Innovatie Veenkoloniën

Circulaire economie: de kunst van verwaarden Duurzame ontwikkeling gaat ook over de kunst van verwaarden. In Stadskanaal willen we in 2020 75% van het afval aan de bron scheiden. Uiteindelijk mag niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner overblijven. Maar nog veel belangrijker is wat uiteindelijk met het afval gebeurt. Wij werken actief samen met inwoners, scholen, afvalinzamelaars en bedrijven om er voor te zorgen dat afval weer als grondstof kan worden gebruikt. Hiermee krijgen deze grondstoffen weer economische waarde. Als we spreken over verwaarding, hebben we het ook over een andere aanpak door onze ondernemers. We zien nu dat wij in Zuidoost-Groningen erg goed zijn in het produceren van grondstoffen die elders in de wereld tot een eindproduct worden gemaakt. Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen bij de Hanzehogeschool verwoordde het als volgt: “Een boer verkoopt zijn varken voor 39 euro, het vlees gaat naar Spanje, daar wordt het verwerkt en vervolgens komt het terug op de Nederlandse markt voor 508 euro. We zouden hier in de regio zelf waarde aan moeten toevoegen in plaats van de verwaarding in het buitenland te laten plaatsvinden”.


Stadskanaal in beeld - Ruim 32.000 inwoners - Centrumfunctie voor 60.000 inwoners - 2.250 bedrijfsvestigingen - “Het Stadskanaal� - 12.000 arbeidsplaatsen - 100.000 toeristische/zakelijke overnachtingen


Stadskanaal in beeld -

Passantenhaven/aanlegsteiger voor recreatie en toerisme

-

Theater Geert Teis met 55.000 bezoekers

-

Streekziekenhuis Refaja, onderdeel van de Treant Zorggroep

-

Sportevenementen met (inter)nationaal aanzien

-

Langste museumspoorlijn van Nederland: STAR

-

Beschermd dorpsgezicht Smeerling

-

Secret forest festival

-

Streekhistorisch centrum met jaarlijks ongeveer 3500 bezoekers

-

Willem Diemerplein (duurzaamheidsplein)


Kwaliteit in wonen en leven. Goede zorg voor onze inwoners. Een gemeente waar iedereen, van jong tot oud, zich op zijn plek voelt. Daar staan wij voor. Onze rol als overheid is wel veranderd. We zijn meer ondersteunend, regisserend en faciliterend geworden. We regelen het niet meer zelf, maar maken het wel mogelijk. We organiseren zelfinitiatief en helpen waar nodig. We staan voor een samenleving die zoveel als mogelijk vanuit eigen kracht werkt aan oplossingen voor problemen of nieuwe kansen en ambities. Voor hen die het niet op eigen kracht kunnen, bieden we een vangnet en praktische ondersteuning. Onze inwoners moeten de gemeente hierbij ervaren als een goede dienstverlener en een betrouwbare en professionele partner om dit te realiseren. Een gemeente waar het goed wonen en leven is, heeft ook behoefte aan kwalitatief goede voorzieningen. We zijn trots op wat Stadskanaal te bieden heeft. Goede winkelvoorzieningen, een streekziekenhuis, aansprekende evenementen, een prachtig Theater Geert Teis en kwalitatief prima onderwijs verzorgd door de basisscholen, het voorgezet onderwijs Ubbo Emmius en het Regionaal Opleidingscentrum Noorderpoort. Maar daarnaast ook een mooie natuur waar volop ruimte is om te genieten en te recreëren. Stadskanaal heeft het beste wat de Veenkoloniën en Westerwolde te bieden hebben. Onze dorpen kennen een actief verenigingsleven steunend op vele betrokken vrijwilligers. Iets om trots op te zijn. Maar er zijn ook nog wensen. Voor Stadskanaal, met een belangrijke centrumfunctie, maar ook voor onze buurgemeenten, is een goede spoorverbinding uit het oogpunt van werkgelegenheid, onderwijs én leefbaarheid erg belangrijk. Op het Mercurius Business Park is al ruimte gereserveerd voor een modern Transferium (P+R). Snel internet in het buitengebied is broodnodig. Zaken die mede bepalen of Stadskanaal ook in de toekomst nog een gemeente kan zijn die aantrekkingskracht heeft!


Musselkanaal Toont Karakter

Terug in eigen kracht

Het is nu tijd om de kansen te pakken. In het mooie lintdorp Musselkanaal blijft het gelukkig niet bij woorden. De hechte gemeenschap die we zijn, de mentaliteit van handen uit de mouwen, de wil om samen te werken, maakt voor ons veel mogelijk. Een prachtig voorbeeld van eigen kracht en samenwerking is de integrale gebiedsontwikkeling waar we met de gemeente, de ondernemersvereniging en Lefier werken aan een mooie toekomst voor Musselkanaal. We werken vanuit een gezamenlijke visie die wonen, economie en de sociale omgeving krachtig bij elkaar brengt. We bouwen aan een vitaal dorp met goede, betaalbare, energiezuinige, maar vooral gewilde woningen. Een sterk kerngebied waar de economie als vanouds kan floreren. Waar de openbare ruimte vooral bedoeld is om de leef kwaliteit van ons dorp te versterken. Mooi om te zien hoe iedereen hier zijn schouders onder zet. Ons motto is zeker van toepassing: Musselkanaal toont karakter!

Jongeren naar school, volwassenen aan het werk en kwetsbare en oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig. Voor veel mensen is dit gelukkig de situatie, maar helaas niet voor iedereen. Je huis op orde, een veilige omgeving waar je kunt opgroeien, een actief sociaal netwerk, meedoen op de arbeidsmarkt. We willen graag dat iedereen dat op eigen kracht kan organiseren. Maar als dit niet lukt, is hulp uit de omgeving nodig. Die omgeving is vaak de goede buur of een lid van het gezin of de familie. Maar ook dit is niet altijd mogelijk. Dan is er gelukkig een goed vangnet van professionele hulpverleners die samen met de inwoner op zoek gaan naar een passende oplossing. Als het probleem erg complex is of meer hulpverleners aangaat, dan organiseren we in Stadskanaal een “sociaal team op maat�. Dichtbij de eigen leefomgeving regelen de benodigde vakmensen aanvullende zorg en ondersteuning. Ons doel hierbij is om onze inwoners zo snel mogelijk weer in de eigen kracht terug te zetten.

Ben Schomaker Voorzitter St. Dorpsbelangen Musselkanaal


Eigen kracht met een beetje hulp Ik woon in de gemeente Stadskanaal. Door mijn beperking vind ik sommige dingen als schoonmaken, boodschappen doen en met geld omgaan heel lastig. Samen met een Wmoconsulent van de gemeente hebben we hiervoor oplossingen gezocht. Ik had al een vrijwilliger die mij hielp bij mijn administratie. De gemeente heeft mij geholpen bij het vinden van de juiste hulp in het huishouden. Ook komt er iemand die mij helpt bij mijn dagelijkse planning en het organiseren van uitstapjes. Ik maak gebruik van een scootmobiel, maar omdat ik deze zelf niet in mijn berging kon krijgen, heeft de gemeente deze berging voor mij aangepast. Met de hulp van de gemeente kan ik gelukkig zelfstandig blijven wonen. Een tevreden WMO-Client


Snel Internet in Vledderveen Het is goed leven in Vledderveen en het buitengebied van Stadskanaal. Jammer alleen dat het televisiesignaal af en toe hapert en dat de internetverbinding traag is. De leefbaarheid voor inwoners en de bedrijfsvoering van ondernemers in het buitengebied staat onder druk door de afwezigheid van snel internet. Bekend zijn de voorbeelden van scholieren die thuis geen huiswerk kunnen maken omdat het internet te traag is en boeren die met USB sticks door de provincie rijden om gegevens te versturen naar de verschillende uitvoeringsorganisaties. Zorginstellingen die zorg op afstand willen aanbieden, maar dit niet kunnen vanwege gebrekkig internet. Allemaal voorbeelden van de onmisbaarheid van snel internet in de moderne maatschappij, voor huishoudens, scholieren, studenten en voor ondernemers. Het realiseren van snel internet in Vledderveen en het hele buitengebied van Stadskanaal is een uitdaging met een grote maatschappelijke- en economische impact voor leefbaarheid, economische vitaliteit en vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als

particulieren. Maar er is zicht op verbetering. Samen met de gemeente, een commerciĂŤle ondernemer en onze stichting zijn we nu bezig om snel internet via de glasvezelkabel te realiseren. De helft van de huishoudens in het buitengebied moet meedoen, dan wordt de glasvezelkabel aangelegd. Het wordt spannend, maar het gaat zeker lukken! Hans van Bree, Voorzitter Plaatselijk Belang Vledderveen.


Regie over eigen leven In Stadskanaal wordt een Zorg(T)huis opgezet. Noorderpoort werkt hierbij samen met 28 partners, waaronder onze gemeente. Onderwijs, zorginstellingen, technologiebedrijven, woningbouwcorporaties en gemeente stimuleren met dit initiatief het gebruik van technologie in zorg en welzijn thuis. De kennis en ideeĂŤn van studenten moeten hieraan bijdragen. Met door hen ontwikkelde nieuwe technieken moeten ouderen en zieken in staat zijn zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en zelf regie te voeren over hun eigen leven. De gemeente Stadskanaal is ĂŠĂŠn van de partners die het Zorg(T)huis mogelijk maakt.


Centrum Stadskanaal terug op de kaart!

Het keukentafelgesprek

De kern Stadskanaal vervult met zijn voorzieningen een belangrijke centrumfunctie voor de regio. Maar er zijn problemen zoals leegstand, verlies van werkgelegenheid en (dreigende) verpaupering. Wil Stadskanaal zijn centrumfunctie kunnen behouden, dan moet worden ingegrepen. Aan ingrijpende maatregelen kunnen we niet ontkomen. We zullen eerst moeten slopen om daarna te kunnen bouwen. Het centrum moet compacter en aantrekkelijker worden. De overheid, gemeente en provincie, zal dit moeten faciliteren door geld beschikbaar te stellen en door goede randvoorwaarden voor bedrijfsvestiging te creëren. Het centrum moet een verblijfsgebied worden waar je kunt winkelen, ontspannen, een hapje kunt eten, een bioscoopje of terrasje kunt pikken en het theater kunt bezoeken. Wij kunnen dan als ondernemers natuurlijk ook niet stil blijven zitten. We moeten zelf investeren en weer toekomstplannen durven maken. De centrumontwikkeling in Stadskanaal kan een mooi voorbeeld zijn van een samenwerking tussen ondernemers, vastgoedpartijen, de gemeente en niet te vergeten de provincie.

Ik wil graag positieve feedback geven over de herbeoordelingsaanvraag voor de Jeugdwet. Natuurlijk werken we al wat langere tijd samen met de gemeente. Maar het nieuwe keukentafelgesprek waarin ook echt alles centraal komt te staan en alles op een flap-over mooi wordt uitgewerkt, waardoor de hulpvragen nog beter in kaart worden gebracht, vind ik echt super. Ook merkte ik dat jullie consulent jeugd enorm betrokken is geraakt bij ons gezin. Daardoor heeft hij nu echt een super plan op tafel gelegd. We hebben heel lang en veel gesproken over ons gezinnetje en ben zo enorm blij met jullie jeugdconsulent (dat vertel ik hem ook elke keer weer). Ik wil dit ook bij jou als wethouder kwijt. Ik vind het namelijk belangrijk ook te vermelden wanneer iets wel goed gaat en ik geloof zeker dat jullie als gemeente enorm geslaagd zijn met de nieuwe regelingen. Wat hebben jullie met elkaar hard gewerkt. Dank je wel daarvoor.

Roelof Bieze Uitbater van café ’t Mingelmous

Een facebookbericht van een tevreden moeder


Stadskanaal kenmerkt zich door nuchterheid en een mentaliteit van gewoon doen. Onze aanpak is er één van gezonde lef en handen uit de mouwen. Wij staan voor de ‘ja, tenzij’ benadering. Als er een goed initiatief is, werken we hier graag aan mee. We zijn een tikkeltje eigenwijs en wachten niet graag af. We werken vanuit eigen kracht, zetten onze kennis en expertise in, maar realiseren ook meerwaarde door samenwerking. We faciliteren en werken samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijs-instellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten in de regio, de noordelijke provincies en zoeken waar nodig ook de verbinding over onze landsgrenzen. Dit doen we in projecten, in het wijkgericht werken, in bestuur en dienstverlening waarbij we actief inzetten op het werven van fondsen en subsidies. We beseffen heel goed dat economische en maatschappelijke opgaven zich niet altijd tot de gemeentegrenzen beperken. We koesteren hierbij de korte lijnen, zijn toegankelijk en werken open en transparant. We staan voor uitstekende dienstverlening en een herkenbaar en benaderbaar bestuur!


Ruilwinkel in Alteveer

Bouwen aan de toekomst

Er is weer reuring in de voormalige basisschool ’t Zonnedal. Met hulp van veel vrijwilligers en ondersteuning vanuit de gemeente, zijn we in staat geweest om in dit gebouw een ruilwinkel op te zetten. Hiermee dienen we verschillende doelen. We dragen bij aan duurzaamheid vanwege het hergebruik van prima bruikbare spullen. We zien dat het werkt. We hebben een plek georganiseerd waar inwoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. In het voorjaar hebben we ook het ‘Eetlokaal’ geopend. We combineren hier een lekker hapje eten met het organiseren van allerlei activiteiten. We hebben een ‘boekenhoek’ gecreëerd, die hopelijk als een soort bibliotheek gaat functioneren. In de ruilwinkel worden we sinds kort geholpen door vier personen met een licht verstandelijke beperking. Het is mooi om te zien hoe we in korte tijd een belangrijke rol kunnen vervullen in het bevorderen van de sociale cohesie in ons dorp.

“Krimp krijgt geen vat op Mussel” meldde RTV Noord begin dit jaar. En dat klopt eigenlijk wel. We kunnen gelukkig de jongeren aan ons dorp binden. Ze trekken niet weg, zoals elders het geval is. Samen met de jeugd van de christelijke gereformeerde kerk hebben we besloten starterswoningen te willen gaan bouwen. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van ons dorp. Jongeren die hier blijven wonen vormen gezinnen. Hun kinderen zorgen voor instandhouding van de school en andere belangrijke voorzieningen. En die voorzieningen maken het dorp aantrekkelijk voor de komst van nieuwe gezinnen naar Mussel. Op deze manier houden we de krimp op afstand!

Carolien Klunder Voorzitter Stichting Ruilwinkel Alteveer

Ruud Wijnschenk Voorzitter Plaatselijk Belang Mussel


Politiek Actief

“De diamant van de regio”

Onlangs heb ik meegedaan aan de cursus Politiek Actief, die werd aangeboden door de gemeente Stadskanaal. Dit deed ik omdat ik graag bij onze gemeentepolitiek betrokken wil zijn, maar hoe dat moest wist ik niet. Ik heb in deze cursus geleerd hoe de politieke gang van zaken binnen een gemeente is en hoe ik politiek actief kan zijn. Ook weet ik nu dat de burgemeester, wethouders en raadsleden goed benaderbaar zijn en niet (zoals ik dacht) ver van mij af staan. Het was leuk met medecursisten te leren debatteren. Voor het eerst ben ik naar een raadsvergadering geweest en dat zal niet de laatste keer zijn. Door deze cursus ben ik echt politiek actief geworden.

Deze uitspraak werd gedaan tijdens de officiële opening van MFA De Bast in Onstwedde. Het verwijst naar de blauwe diamant op de rotonde aan de Dorpsstraat die symboliseert hoe Onstwedde zich de diamant in de regio voelt. De MFA roept dit gevoel op. Een prachtige multifunctionele accommodatie die laat zien waar een dorp sterk in kan zijn. Een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners waar onderwijs, sport, ontspanning en cultuur op één plek worden georganiseerd. Door tal van vrijwilligers en professionals tezamen. Het gebouw zelf is duurzaam ontwikkeld en levert zodoende op meerdere manieren een bijdrage aan de leefbaarheid van Onstwedde.

Henk de Groot Deelnemer cursus Politiek Actief


Ixi, ixi wat jij niet ziet ….. en het is geel Het gemeentehuis is nog steeds een gewaardeerde plek voor ontmoeting en dienstverlening. Maar de digitalisering heeft een boel veranderd. Elkaar ontmoeten kan overal. Diensten en producten zijn vaak net zo gemakkelijk via het internet te krijgen. Binnen enkele jaren willen we 80% van onze diensten via het internet aanbieden. We maken het voor onze inwoners gemakkelijker en kunnen sneller een antwoord op een vraag geven. Maar zelfs als het even niet goed gaat, willen we snel en adequaat reageren. Een mooi voorbeeld is onze app Fixi. De campagne zal u niet zijn ontgaan. Een snelle en effectieve manier om schade en problemen in de openbare ruimte te melden en op te lossen. We zijn er net mee bezig, maar de weg naar deze app is inmiddels gevonden. Ondanks alle digitale mogelijkheden, blijft u evengoed van harte welkom in het gemeentehuis. We ontvangen u graag in ons Klant Contact Centrum. “Nu even een keer een compliment voor de gemeente Stadskanaal. Maandag een melding gemaakt in de Fixi-app over het snoeien van een heggetje bij de bushalte bij de Bonnerbrug. Woensdag al gesnoeid. Super!!” Een tevreden inwoner


Stadskanaal Koersvast, Nait soezen, moar doun  

In dit koersdocument laten wij zien hoe wij de komende jaren met onze partners de belangrijke opgaven aanpakken. We doen dit onder de noemer...

Stadskanaal Koersvast, Nait soezen, moar doun  

In dit koersdocument laten wij zien hoe wij de komende jaren met onze partners de belangrijke opgaven aanpakken. We doen dit onder de noemer...