Page 1

Informatieblad van de gemeente Kontich Januari 2012 | 42 ste jaargang - nr.1

Verantwoordelijke uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

www.kontich.be

zondag 8 januari

11u: Nieuwjaarsdrink 14u: Smeltfeest Schaatspiste gemeentepark GFT+

Kontich schaatst ons kenm LD/BV/ erk ID/1100X contactp Bert Verb ersoon eeck Voorbee

ldbrief

Geachte

kontic h.be

nieuwe

datum 27 okto ber 2011 telefoonn 03 450 ummer 78 54

Aan Mr. Voorbee Voo XXXXVo rbeeldstraat ld 111 orbeeldg emeente uw beri

cht van

uw kenm

erk

e-mail bert.verb eeck

@kontich

huisstijl

.be

bijlage 1

heer of

mevrouw , De dien st Dit gebe communicati e Naast de urt in samenw is momenteel erking met de bezig met de briefhoof invoering van firm aanmaak infoblad den, omslage het nieuwe logo a – drukkerij van een n, , nieuwe en vorm bekendmakin naamkaartjes, Kontich leeft Copycat. huisstijl. gen, vers geving ! in zijn presenta van de briefwiss lagen, voertuige tiekaften, affic verschillende Met deze toepassin eling onde hes, n en kled gen, ing e.d., brochures waa r. beste uit brief geven valt daar ronder we een het voorbeel Het is de zou zien. ook de opmaak d van hoe de als onde bedoeling dat bladspie rdeel van deze opbouw gel, naar een unif bladspiegel van ons oord door orme Deze blad deze blad eel, er spiegel communicati alle gemeentelijk het in het huis spiegel vorm e vanu zijn e stijlhandb t dan ook opgenomen in it ons bestuur.diensten word een onde t toegepas het oek. rdeel van document, De verder rege t Met even hier in ls voor de alge tuele bijla de mene huis vrag terecht ge bij de com en, opmerkin stijl en gevoegd. is opge gen municati nomen eambten of voor verd ere afsp aar, Dhr. Bert Verb raken aang Hoogach aand eeck, tel. tend. 03 450 e dit project kan 78 54. u Luc Dom Secretari s

Geme entep Dexia 091-0 lein 1 | 2550 000984-43 Kontich | Tel 03 450 | PCR 31 000-0 019166-57 39 | Fax 03 458 31

Nieuwe huisstijl

Luc Blom Burgeme maerts ester 39 www. gemeente@ kontich.be kontich.be

Gemeentebestuur Kontich Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 31 39 | Fax 03 458 31 39

gemeente@kontich.be


Inhoudstafel

De burgemeester aan het woord De burgemeester aan het woord

3

Kort nieuws Nieuwe huisstijl  |  Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen Kontich scoort met website  |  Inenting tegen poliomyelitis Toelagen aan mindervaliden

4

Milieu 6 Papier hier!  |  Afvalkalenders 2012 Start selectieve inzameling Groente-, Fruit- en Tuinafval+ Sluikstorten en zwerfvuil Jeugd 8 Feestbus | Jeugdkrant | Grabbelen maar!

p 12

Veilig 9 CO gevaar  |  Verpest de feestdagen niet Herfst- en winterweetjes Cultuur 10 Oproep: week van de amateurkunsten Kunst in het sociaal huis  |  Gezocht: vrijwilligers Hang eens een cultuuraffiche!  |  Prijs met cultuur Sport 12 Kontich schaatst  |  Start to run Sportkampen inschrijven via website

p 19

Noord-Zuid 14 Nieuwe voorzitter | Fairtrade  Werk voor Zuiden ondersteund  |  Eetbaar Kontich? Sociaal 16 Vervoer voor en door de eigen Kontichse burgers Brandstoftoelage Eedaflegging van Stef Bossaerts als OCMW-raadslid Cursuswerking Uit Je Doppen: Het cursusjaar is half weg! Uitgelezen 17 Stroom: lees-, luister- en kijktips Voorleesuurtjes   |  Boterhammen in de bib

p 22

Geflitst 18 Spaar je rijk  |  11 november   |  Molenstraat ingehuldigd Openingsreceptie Kontich Schaatst  |  Noord-Zuidquiz Jubilaris |  50-jarigen  |  Behaagactie  | Fairtrade@work  Sint op bezoek   |  Sportkampioenen  |  Woord in de Bib Scholenveldrit   Erfgoed 22 Van sint tot kerstekind  |  Vroeger en nu Kalender 25

p 24 2 | Informatieblad Kontich

Fotowedstrijd

26

Info Gemeentediensten

27

Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Het voorbije jaar heeft het gemeentebestuur hard gewerkt aan vele projecten ten bate van jullie allen. · De Duffelsesteenweg, Molenstraat en Spoorwegstraat werden ingestapt! Samen met de voltooiing van de Beekboshoek zijn de grote wegen- en rioleringswerken achter de rug. · Vele voetpaden en fietspaden werden heraangelegd, onder andere in de Altenawijk, Wildemansstraat, Ijzermaalberg, Bosveldlaan, A. Hanslaan, Edegemsesteenweg,… . · De zandbergen langsheen de E19 werden aan de gemeente overgedragen. In het voorjaar worden ze samen met onze verenigingen ingespeeld! · In Waarloos werd het Hessepoelbos plechtig ingespeeld. Het is een knap milieuproject om fier op te zijn, toegankelijk voor spelende kinderen en sportieve mensen en verenigingen. · De zone 30 werd in de wijken uitgebreid en aan het station kwamen nieuwe en grotere fietsenstallingen. De financiële toestand van de gemeente is gezond! Reeds enkele jaren hebben we een overschot op het eigen dienstjaar en de schuld werd op zes jaar tijd met bijna 40% verminderd! De blikvangers voor 2012 zijn: · De start van de bouw van een polyvalente zaal en een kunstgrasveld naast de sporthal. · Verbeteringswerken aan voet- en fietspaden. · De opmaak van plannen voor een Woon- en Zorgcentrum en nieuw kinderdagverblijf in Waarloos. · De streefbeeldstudie voor de noordelijke verbindingsweg om het doorgaand verkeer uit het centrum te weren. · De voltooiing van het beeld- en kwaliteitsplan voor het centrum, na ruime inspraak. Voor 2012 wens ik jullie allen veel plezier bij de talrijke activiteiten van ons bruisend verenigingsleven. Ik hoop je te mogen begroeten op de nieuwjaarsdrink aan de ijspiste op zondag 8 januari vanaf 11u. En vooral wens ik je een boeiend en gezond jaar, een verhaal dat niet uitverteld raakt, een droom die duren blijft! Luc Blommaerts Burgemeester

Informatieblad Kontich | 3


Kort nieuws

Kontich scoort met website www.k ontich.be Geme entepl ein 1 | 255

0 Kontich

Inentingen tegen poliomyelitis zijn verplicht voor de leeftijd van 18 maanden.

be Geme entepl ein 1 | Tel 03 2550 450 31 Kontich 39 | Fax 03 458 31 39

www.k ontich. gemeen be te@kon tich.be

ons ken merk LD/BV /ID/1100X contac tpe Bert Ver rsoon beeck Voorbe

eldbrief

Nieuwe huisstijl Je hebt het ongetwijfeld net gemerkt. Het gemeentelijk infoblad zit in een nieuw jasje.

Geacht

nieuwe

r 2011 telefoo nnumm 03 450 er 78 54 huissti

jl

e heer

Je krijgt ook telkens een pagina met nuttige info over de gemeentediensten. Zo heb je alle telefoonnummers, mailadressen en openingsuren steeds bij de hand.

Deze huisstijl voeren we in voor alle interne en externe communicatie zoals brieven, affiches, enveloppen, …. Deze huisstijl baseerden we op het logo “Kontich leeft!”.

Hierbij wensen we je alvast veel leesplezier!

De attesten, ingevuld door de arts, lever je bij de dienst Maatschappelijke Werken in.

uw ber

icht van

uw ken

merk

e-mail bert.ve rbe

eck@k

bijlage 1

ontich.be

of mevro uw, De die nst Dit geb communicatie eur Naast de t in samenw is momenteel erk briefho invoering van ing met de bezig met de firma – ofden, aanmaak het nie om dru infobla uw d, bekend slagen, naamk e logo Kontic kkerij Cop van een nieuw ycat. en vormg e huissti aartjes, ma h presentati leeft! in zijn eving van kingen, ver jl. slagen, verschille eka de brie nde fwisseling voertuigen ften, affiche Met dez s, brochu toepassing en kledin onder. e en, res waa g e.d., beste uit brief geven valt daa ron we een r ook de der het voorbe Het is de zou zien. eld opmaak van hoe als ond bedoeling dat de bladsp erd iegel, naa opbouw eel van een deze bladspieg uni r ons oor el Deze bla van deze bladsp forme commu door alle gem deel, er dsp het in het hui iegel vormt iegel zijn opg nicatie vanuit eentelijke die nste eno ons dan ook sstijlha ndboek een ond men in het doc bestuur. De n wordt toegep . ver erdeel Met eve van de ument, hier in der regels voo ast ntuele algemene bijl r vra terecht huisstijl age gevoegd. de bij de com gen, opmerk en is opg municatie ingen of voo enome ambtenaa r verder n e afsprak r, Dhr. Bert Ver Hooga en aangaa chtend beeck, nde dit . tel. 03 project 450 78 kan u 54.

Indien de inentingen niet tijdig gebeuren, lever je een medisch attest in met vermelding van de reden en de duur van het uitstel.

Luc Do m Secreta ris Luc Blo mmaer ts Burgem eester

Ouders van kinderen geboren in de periode januari - juli 2010 die het attest nog niet bezorgden, vragen we dit alsnog te doen.

39 www gemeent .kontich.be e@kontic h.be

Informatieblad van de gemeente Kontich www.kontich.be

Januari 2012 | 42 ste jaargang - nr.1

Verantwoordelijke uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

Na 10 jaar werd het tijd om de vormgeving van het infoblad te vernieuwen. We werkten een nieuwe layout uit die past binnen de nieuwe huisstijl van de gemeente.

Aan Mr Voorbe . Voorbeeld eld Voorbe straat 111 eldgem eente

XXXX datum 27 oktobe

Gemeent eplein 1 | 255 Dexia 091 0 Kontich -000098 | Tel 4-43 | PCR 000 03 450 31 39 | Fax -001916 03 458 6-57 31

Niet enkel de vorm van het infoblad is nieuw, ook inhoudelijk zijn er een aantal wijzigingen. Zo zijn een aantal vertrouwde rubrieken van naam veranderd, nieuwe toegevoegd en andere verdwenen.

zondag 8 januari

11u: Nieuwjaarsdrink

Met vragen, opmerkingen of suggesties kan je steeds bij de redactie terecht: tel. 03 450 78 54 of 96, of op informatie@kontich.be

14u: Smeltfeest Schaatspiste gemeentepark GFT+

Kontich schaatst ons kenmerk LD/BV/ID/110 contactpersoon Bert Verbeeck

datum 27 oktober 2011 telefoonnumm 03 450 er 78 54

0X

Voorbeeldbrie

f nieuwe

kontich.b

e

Aan Mr. Voorbeeld Voorbeeldstra XXXXVoorbee at 111 ldgemeente uw bericht

van

uw kenmerk

e-mail bert.verbeeck@

bijlage 1

kontich.be

huisstijl

Geachte heer of mevrouw, De dienst Dit gebeurtcommunicatie is momenteel in samenwerking Naast de invoering met de bezig met de briefhoofden, van firma – aanmaak omslagen,het nieuwe logo drukkerij infoblad, van bekendmakinge naamkaartjes, Copycat. een nieuwe Kontich en vormgeving huisstijl. leeft! van de n, verslagen, presentatiekafte in zijn verschillende briefwisseling voertuigen n, affiches, Met deze en kleding brochurestoepassingen, onder. beste uit brief geven e.d., valt waaronder we een daar ook het voorbeeld Het is de zou zien. de opmaak bedoeling van hoe als onderdeel de bladspiegel, dat deze bladspiegel van opbouw naar ons van deze een uniforme door oordeel, Deze bladspiegel bladspiegel communicatie alle gemeentelijke er het in het huisstijlhandbo zijn vanuit vormt ons bestuur.diensten wordt dan ook opgenomen een onderdeel in het document, toegepast De verder ek. Met eventuele regels van de voor algemene hier in bijlage vragen, terecht gevoegd. de huisstijl bij de communicatiea opmerkingen en is opgenomen of mbtenaar, voor verdere afspraken Dhr. Bert Hoogachtend. aangaande Verbeeck, dit project tel. 03 450 78 kan u 54. Luc Dom Secretaris

Kontich | Tel 03 450 31 | PCR 000-0019166-57 39

Nieuwe huisstijl

Luc Blommaerts Burgemeester

Gemeenteplein 1 | 2550 Dexia 091-0000984-43

| Fax 03

458 31

39 www.kontich.be gemeente@kontich.b e

Gemeentebestuur Kontich Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 31 39 | Fax 03 458 31 39

Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen organiseert maandelijks een zitdag in onze gemeente. Je kan met al je vragen over je pensioen bij een medewerker terecht. Deze zitdag vindt telkens plaats op de 4de woensdag van de maand,

4 | Informatieblad Kontich

Inenting tegen poliomyelitis

van 13 tot 15 u., in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdagen zijn: 25 januari, 22 februari en 28 maart 2012. Je kan hiervoor geen afspraak maken.

gemeente@kontich.be

De “Websitemonitor lokale besturen” van Indigov werd in oktober bekend gemaakt. Indigov is een organisatie verbonden aan de universiteit van Leuven die jaarlijks de websites van Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden doorlicht. Daarbij gaat men na hoe het staat met interactiviteit, de kwaliteit van het informatieaanbod, de elektronische dienstverlening (e-loket), gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid van de website,... . De antwoorden op alle indicatoren worden in één gemeentelijke score verwerkt, op basis waarvan men de evolutie meet en een ranglijst opstelt. Dit jaar lichtte de organisatie 136 websites van lokale overheden door. Mechelen (met 81.000 inwoners) behaalde voor het tweede jaar op rij de eerste plaats.

Kontich (met 20.584 inwoners) staat dit jaar op een fantastische 11de plaats. De top zes bestaat enkel uit steden (Mechelen, Gent, Antwerpen, Leuven, Sint-Niklaas en Oostende). Kontich heeft dus de vijfde beste gemeentelijke website! Ook met het gebruik van onze nieuwe website zijn we meer dan tevreden. Het voorbije jaar werden dagelijks gemiddeld bijna 600 bezoeken aan onze site gebracht. Ook vonden de gebruikers vlot de weg naar ons e-loket. Met vragen, opmerkingen en leuke ideeën kan je steeds terecht op tel. 03 450 78 54 of 96 www.kontich.be of op informatie@kontich.be

Toelagen aan mindervaliden In de loop van de maand januari kan je opnieuw een toelage aanvragen bij de dienst maatschappelijke werken. De toelage voor verplaatsingskosten naar en van de beschermde werkplaats of dagverblijf, is er voor mindervaliden die gebruik maken van bijzondere vervoerdiensten.

Meer inlichtingen krijg je bij de dienst maatschappelijke werken op het telefoonnummer 03 450 78 66.

Informatieblad Kontich | 5


Milieu

Papier hier! Net als de voorgaande jaren, gebeurt de papierophaling in Kontich in 2012 door de (jeugd) verenigingen aangesloten bij dit systeem. Zij verdienen hiermee een centje bij, jij raakt van een belangrijk deel van je afval verlost en door het sorteren en recycleren van papier en karton wordt de natuur een handje geholpen. Drie vliegen in één klap dus.

De gemeente is verplicht om éénmaal per maand om te voorzien in een huis-aan-huisophaling van papier en karton. Daarom organiseert de intercommunale Igean Milieu en Veiligheid naast de papierslagen door de verenigingen aangesloten bij dit systeem, tussentijds extra ophalingen. Hieronder tref je alle data aan voor het nieuwe jaar. Je vindt ze ook op je afvalkalender of op de gemeentelijke website.

KONTICH-CENTRUM

kontich-kazerne

waarloos

do. 5 januari IGEAN

do. 19 januari IGEAN

do. 19 januari IGEAN

za. 11 februari AVKA

zo. 26 februari Scouting Kokaz

zo. 26 februari Chiro Waarloos

zo. 11 maart Gidsen

zo. 25 maart Chiro Koka

zo. 25 maart Chiro Waarloos

do. 19 april IGEAN

zo. 22 april Chiro Koka

zo. 22 april Chiro Waarloos

zo. 13 mei Schouts

do. 24 mei IGEAN

do. 24 mei IGEAN

do. 14 juni IGEAN

do. 21 juni IGEAN

do. 21 juni IGEAN

do. 12 juli IGEAN

zo. 15 juli Chiro Koka

zo. 15 juli Chiro Waarloos

do. 9 augustus IGEAN

do. 16 augustus IGEAN

do. 16 augustus IGEAN

zo. 9 september Gidsen

do. 20 september IGEAN

do. 20 september IGEAN

za. 13 oktober AVKA

zo. 21 oktober Scouting Kokaz

zo. 21 oktober Chiro Waarloos

za. 10 november KSJ

zo. 18 november Chiro Koka

zo. 18 november Chiro Waarloos

do. 6 december IGEAN

do. 20 december IGEAN

do. 20 december IGEAN

De grens tussen de sectoren Centrum enerzijds en Kazerne-Waarloos anderzijds ligt op de N1 - M.Geysemansstraat - Valveken. Deze straten zelf horen volledig tot de sector Kazerne-Waarloos.

6 | Informatieblad Kontich

Zet oud papier en karton (enkel uit gezinsgebruik, géén bedrijfsafval) op deze dagen goed zichtbaar op de stoep. Zorg ervoor dat geen hinder ontstaat voor voetgangers of verkeer. Lege kartonnen dozen vouw je samen. Het pakket bind je met natuurtouw stevig samen, of bied je aan in een kartonnen doos of sterke papieren zak, draagbaar door één persoon. Plasticzakken, piepschuimdozen of te grote pakken nemen de verenigingen niet meer mee! Plaats je papier en karton tijdig buiten (voor 7.30 u. ’s ochtends). Het is niet omdat de papierslag door een vereniging gebeurt, dat deze regel niet geldt. En de vuilniswagen passeert ook maar éénmaal; zo moet ook de vereniging in principe slechts één keer door elke straat rijden. Je kan natuurlijk ook permanent sparen op volgend adres (enkel oud papier en karton!): HolleWeg Chirolokalen - (Chiro Koka) Respecteer de opgegeven uren en laat nooit zomaar papier of ander afval achter bij een container, ook niet als die al vol is. Dit is sluikstorten! Info: Jeugddienst (Oud-gemeentehuis) 03 457 27 14 jeugd@kontich.be

Afvalkalenders 2012 Eind 2011 werden de nieuwe afvalkalenders bus aan bus verspreid in de gemeente. Je kan deze kalender ook raadplegen of downloaden op www.kontich.be. Wens je alsnog een gedrukt exemplaar dan kan je contact opnemen met de milieudienst. Info: Milieudienst tel. 03 450 78 68 milieu@kontich.be

Start selectieve inzameling Groente-, Fruit- en Tuinafval + Op vrijdag 13 januari vindt de eerste selectieve ophaling van GFT+ in Kontich plaats. Indien je niet voor het alternatief van een compostvat- of –bak hebt gekozen eind november, kreeg je in de loop van december een 40 of 120 liter GFT+ bak of container geleverd gekregen. De ophaling van GFT+ is een nieuwe bijkomende dienstverlening. Deze ophaling kadert in het uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen van de OVAM. Er blijft de mogelijkheid om (gratis) tuinafval (zowel gras als snoeisel) naar het containerpark te brengen. Daarnaast halen we ook nog steeds het snoeihout (gratis) aan huis op (3-wekelijks – raadpleeg je afvalkalender). Uiteraard blijven ook de selectieve ophalingen van PMD, papier en karton, textiel enz. en de wekelijkse ophaling van restafval bestaan. Kerstbomen worden opgehaald op de maandagen 9 en 16 januari. Je moet ze ontdoen van pot en versiering. Ze mogen niet in plastiek ingepakt zijn.

container te werpen. Om dit optimaal te laten gebeuren, kan je via de gemeente daarvoor een speciaal verzamelbakje aanschaffen: het Max-air inzamelbakje.

Het Max-air inzamelbakje De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat een hoeveelheid water kan verdampen wat een gewichtsvermindering van het groente- en fruitafval geeft. Door de verdamping vermindert de geur die het composteerbaar afval kan meebrengen. Op de bodem van het emmertje is een bodemrooster aanwezig voor een nog betere ventilatie. De biobags of biozakjes BioBags of biozakjes zijn gemaakt van maïszetmeel. De zakjes bezitten de eigenschap dat ze vocht doorlaten. Door de verdamping droogt het groente- en fruitafval uit. Hierdoor voorkomt men dat composteerbaar afval rot en vervelende geuren verspreidt. De zakjes en de inkt van het drukwerk op de zakjes zijn 100% biologisch afbreekbaar, ook in je eigen compostvat!

Zwerfvuil en sluikstort zijn een probleem waar heel wat gemeenten mee te kampen hebben. Zo ook Kontich! Afval dumpen is niet de oplossing, het vervuilt de bodem en de lucht, het kan mensen en dieren verwonden en planten, bloemen, bomen en struiken vernietigen. Afval dumpen is strafbaar en kan zwaar beboet worden!

Hoe organiseer ik de selectieve inzameling van groente- en fruitafval in de keuken? Als je GFT+container vlakbij de keuken staat, kan je gemakkelijk je groenten of fruit schoonmaken op bijvoorbeeld een blad krantenpapier en dit vervolgens meteen in de container gooien. In andere gevallen is het handig om het GF-afval in een bak op te sparen en dit later in de • MaxAir (inzamelbakje) 2 euro • BioBags (biozakjes) per rolletje van 50 stuks 4,75 euro Eerst betalen aan de gemeentekas (gelijkvloers gemeentehuis) dan afhalen op de milieudienst (2de verdieping gemeentehuis)

Sluikstorten en zwerfvuil

Uitzonderlijke actie: Je kan, mits motivatie, een gratis Maxair inzamelbakje bekomen bij de milieudienst. Dit zolang de voorraad strekt.

De gemeente doet haar uiterste best om de openbare weg netjes te houden maar het is heel moeilijk om de mentaliteit van mensen te wijzigen. Daarom rekenen wij ook een beetje op sociale controle in de gemeente. Je kan erop toezien dat de straat of wijk waar je woont netjes blijft. Samen werken we aan een proper Kontich!

Informatieblad Kontich | 7


Jeugd

Veilig

Feestbus

VUURWERK OP HET DORPSPLEIN

Een veilig nieuwjaarscadeau van De Lijn, de provincie en het gemeentebestuur: dat is het gratis busvervoer op oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag.

OF

Is het nog december als je dit leest? Haal dan nog snel je ticket bij de jeugddienst, in de bibliotheek of bij de lokale politie.

VUURWERK OP DE DANSVLOER

CO gevaar: De winter is nog niet gestart en de eerste slachtoffers zijn reeds gemaakt. Daarom willen we nogmaals de gevaren van deze stille moordenaar herhalen:

Alle info vind je via www.kontich.be, ­­ www.feestbussen.be of rechtstreeks op www.delijn.be/oudjaar. Jong of oud, maak er gebruik van en beweeg je veilig door de feestnacht, zelfs met een glaasje op! Info: Jeugddienst (Oud-gemeentehuis) tel. 03 457 27 14 jeugd@kontich.be

Jeugdkrant

De Lijn zorgt ook dit jaar voor extra feestbussen en -trams op oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag. Waar je ook kiest om te feesten, je hoeft zeker niet te zoeken naar een parkeerplaats en je raakt zonder zorgen terug thuis. Plan jouw route op delijn.be/oudjaar.

De nieuwe Jeugdkrant rolde zopas van de persen.

De drie volgende nummers per jaar verspreiden we doelgericht naar

Met de Grabbelpas kan je voor een gunstprijsje deelnemen aan talloze activiteiten in Kontich, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Mortsel en Lint. Maar het pasje geeft ook in heel Vlaanderen recht op allerhande kortingen.

Daar kan je vanaf nu reeds terecht voor de aankoop van je nieuwe Grabbelpas voor 2012.

8 | Informatieblad Kontich

jeugdwerkers, jeugdhuizen, openbare gebouwen en zij die het strookje invulden. Doen dus, als je graag op de hoogte blijft en nog niet tot de abonnees behoort!

• voldoende verluchting (raam, deur,...) hoe kleiner de ruimte hoe groter het gevaar! ➢ • badkamer met gasgeiser of verwarmingsapparaten voor- zien van verluchtingsrooster ➢ • plaatsen CO-detector ➢ • jaarlijks nazicht en onderhoud apparaten en schoorsteen(en)

Bij problemen:

Het kantonnaal vrijetijdsaanbod voor de min-12-jarigen bestaat ook in 2012. Voor 3 euro koop je een Grabbelpas bij de jeugddienst.

➢ • open deuren en vensters om te verluchten

➢ • zet het toestel uit (indien mogelijk) ➢ • breng het slachtoffer uit de kamer ➢ • bel de dokter als het slachtoffer bij bewustzijn is ➢ • bel 100 of 112, vermeld dat het waarschijnlijk om een CO-vergiftiging gaat Info: Brandweer Kontich, Witvrouwenveldstraat 32, tel. 03 457 82 20 brandweer@kontich.be

Verpest de feestdagen niet! •

Voor inschrijvingen voor de activiteiten moet je wachten tot maandag 6 februari. Inschrijven kan dan meteen per telefoon, per e-mail of bij de jeugddiensten zelf.

zeer giftig gas dat je niet makkelijk kan herkennen. Symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braakneigingen,... Dit gas ontstaat door een slechte of onvolledige verbranding van elke stof die koolstof bevat/ hout, kolen, gas, stookolie...Deze slechte verbranding is het gevolg van een slechte zuurstoftoevoer en een gebrekkige afvoer van de rookgassen in de schoorsteen.

Snoeien van bomen en struiken Herfst- en winterseizoen zijn een goed moment om gewapend met snoeischaar, takkenschaar, zaag of snoeimes de bomen en struiken eens onder handen te nemen. Dit is tevens noodzakelijk om de voet- en fietspaden en/of de verkeerstekens en de openbare verlichting te vrijwaren van hinderlijke takken.

Hoe kan je dit voorkomen:

Met de steun van de provincie Antwerpen en 62 gemeenten

Grabbelen maar!

De Grabbelpasbrochure voor krokus- en paasvakantie bezorgen we eind januari via de basisscholen. Je kan ze natuurlijk ook afhalen bij de jeugddienst in het Oud-gemeentehuis.

Jaarlijks sterven een 30-tal mensen, 1.500 slachtoffers dienen opgenomen in een ziekenhuis waarvan sommigen met blijvende letsels. CO of koolstofmonoxide is een

Wat je ook kiest voor oudjaar, kies meteen ook je vervoer.

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen we dit eerste nummer opnieuw aan alle Kontichse 16-25-jarigen.

Herfst- en winterweetjes

Alle gevaren die deze feestdagen met zich meebrengen, kerstboom, verlichting, fondue en zeker vuurwerk zullen in een nieuwsitem op de gemeentelijke website te vinden zijn.

Meer informatie vind je op www.speelnietmetvuur.be of www.mijnrookmelder.be

Tijdens deze feestdagen worden er een hoop pakjes uitgedeeld, waarom geen rookmelder cadeau doen?

Alle nuttige info in verband met vuurwerk kan je vinden op http://economie.fgov.be

!

Voor hoekpercelen geeft dit eveneens een betere zichtbaarheid, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Gladde voetpaden en fietspaden zijn gevaarlijk Zorg er bij sneeuwval of ijzelvorming voor dat de voetgangers en fietsers veilig en wel langs je eigendom kunnen passeren. Veeg het voet- en fietspad schoon of zorg ervoor dat het nodige gebeurt om gladheid te vermijden.

Deze federale en provinciale acties staan los van mekaar, maar vullen mekaar wel aan.

Informatieblad Kontich | 9


Cultuur

E D A M HOME

verantwoordelijke uitgever: Luk Verschueren Forum voor Amateurkunsten vzw, Abrahamstraat 13, 9000 Gent grafisch ontwerp: www.janenrandoald.be

WWW . WEEK V DE AMA AN T KUNST EUR . EN BE

5 . 6 M / T 27.4 2 201

Gezocht: vrijwilligers

Oproep Week van de Amateurkunsten

Wil je graag eens proeven van de werking achter de schermen bij de culturele activiteiten in Cultuurpunt Altena? Waarom ga je dan niet aan de slag als cultuurvrijwilliger? Ben je student of ging je net op pensioen, of zit je ergens hier tussenin en beschik je over wat vrije tijd?

Om onze amateurkunstenaars in de schijnwerpers te zetten, organiseren we traditiegetrouw in het kader van de Week van de Amateurkunsten (WAK) in KontichWaarloos een kunstenwandeling.

Er is voor ieder wat wils: drankjes schenken bij de aperitiefconcerten en recepties, ticketcontrole doen aan de ingang, zaal klaarzetten, helpen bij het verspreiden van affiches, flyeren, artiesten begeleiden en van een natje en een droogje voorzien, schoolvoorstellingen begeleiden, eenvoudige technische bijstand verlenen bij activiteiten….

De WAK 2012 vindt plaats van 27 april tot en met 6 mei 2012. De campagne heeft als thema “Homemade” Voor meer info omtrent het thema surf eens naar www.wak.be.

Ook gebeten door kunst? Doe mee aan de Kunstenwandeling op zondag 29 april en zondag 6 mei in onze gemeente en stel je werken tentoon in eigen atelier, woonkamer, garage, tuin e.a.

Er kan véél in Cultuurpunt Altena. Aan jou de keuze! Ook leuk om weten: in het voorjaar 2012 start onze reeks schoolvoorstellingen. En laat ons nu vooral op zoek zijn naar vrijwilligers om de kinderen mee op te vangen en de voorstellingen bij te wonen overdag. Uiteraard zijn ook vrijwilligers voor andere taken nog meer dan welkom! Onze vrijwilligers genieten van vrijkaarten voor voorstellingen en exclusieve uitnodigingen voor speciale gelegenheden. Aarzel niet en neem contact op met de UiT-winkel.

Geïnteresseerd? Geef uiterlijk voor 15 januari 2012 je naam en adres op bij de UiT-winkel.

Prijs met cultuur Hang eens een cultuuraffiche!

De cultuurprijs van Kontich kennen we tweejaarlijks toe aan:

Kunst in het Sociaal Huis In het Sociaal Huis werden de gangen omgevormd tot een permanente kunstgalerij. Kontichse kunstenaars krijgen er de mogelijkheid om gedurende enkele maanden hun werken tentoon te stellen. Voor elke bezoeker ligt een brochure over de tentoongestelde werken en de kunstenaar(s) ter beschikking. Van 21 november 2011 tot 15 mei 2012 loopt een tentoonstelling met schilderijen van Sonja Ziegler. Zij schilderde eerst met olieverf, maar ook met acryl werkt ze zeer

10 | Informatieblad Kontich

graag. De laatste jaren ging Sonja experimenteren met verschillende materialen. Ze houdt van afwisseling en haar werken zijn dus ook zeer verschillend. Elke nieuwe vorm van schilderen is een uitdaging voor haar. Sonja Ziegler zoekt haar inspiratie tijdens de vele reizen die ze reeds ondernam, en vindt ze meestal in de natuur. Alle bezoekers die de “Kunst in het Sociaal Huis” willen komen smaken zijn welkom: tijdens de openingsuren kan de expositie vrij bezocht worden. Sociaal huis, Antwerpsesteenweg 62

• een culturele vereniging, groep of instelling • én een persoon die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft of zich verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak • én jong talent, als aanmoediging.

Heb je een raam dat zichtbaar is vanaf de straatkant en wil je hier regelmatig een cultuuraffiche ophangen? Voor vlijtige promotiemakers hebben we vrijkaarten voor onze concerten en voorstellingen beschikbaar.

Elke persoon of vereniging gevestigd in Kontich kan een voordracht doen voor de cultuurprijs. Het staat elke voorgedragen persoon, vereniging, groep of instelling vrij om de voordracht te weigeren.

Elk van de drie cultuurprijzen bestaat uit een geldprijs ter waarde van 850 euro, geschonken door de cultuurraad. De prijs wordt eigendom van de winnaar of winnende vereniging, groep of instelling. De voordracht van de persoon of vereniging, groep of instelling

gebeurt per brief of via e-mail, gemotiveerd met curriculum vitae en met vermelding van naam en adres van de voorsteller. Deze voordracht verstuur je ten laatste op 30 juni 2012 aan de UiT-winkel. Laattijdige kandidaturen worden niet aanvaard. Info: UiT-winkel, Oud-gemeentehuis tel. 03 450 78 85 cultuur@kontich.be

Informatieblad Kontich | 11


Sport

Start to run Ook in 2012 zijn we weer van de partij met een reeks ”Start to run”. Met het Start to Run-programma kan iedereen, ongeacht leeftijd en beschikbare vrije tijd op slechts tien weken tijd een aanvaardbare conditie opbouwen en zo 5 km lopen.

Start: maart 2012, inschrijven verplicht. Elke maandag (19 u.) en zaterdag (9 u.) Prijs: 10 euro

Sportkampen inschrijven via website Jaarlijks organiseert de sportdienst tijdens de schoolvakanties sportkampen in en om sporthal “De Nachtegaal”.

Kontich schaatst nog tot en met 8 januari in het gemeentepark

12 | Informatieblad Kontich

We bieden volgende sportkampen aan: • omnisport • kleuters • dans • pony • rope skipping • ski • …. NIEUW

Inschrijven kan via e-loket op www.kontich.be of bij de sportdienst vanaf maandag 16 januari 2012 om 9 u. Info: Sportdienst Sportcentrum De Nachtegaal tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@ kontich.be

Informatieblad Kontich | 13


Noord Zuid

Fairtrade

Nieuwe voorzitter Op maandag 24 oktober heeft Peter Meyers het voorzitterschap van de Gemeentelijke Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking officieel overgedragen aan Linda van Immerseel.

Damiaanactie, Artsen Zonder Vakantie en nog zoveel andere maakten van hem een uitzonderlijk goede en geliefde voorzitter.

Peter was 20 jaar lang als voorzitter de bezieler van alle activiteiten die op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente plaatsvonden.

Als laatste realisatie werkte hij nog mee aan het behalen van de titel van Kontich Fairtrade gemeente. Hij verhuist nu naar een andere gemeente. Bedankt Peter voor al die jaren hard werken!!!

De jaarlijkse 11.11.11. actie, de wereldwinkel, samenwerking met NGO’s als Broederlijk Delen,

Het voorzitterschap van de GWOSK komt nu in handen van Linda van Immerseel , verpleegkundige in het

Eetbaar Kontich?

Op 4 juni 2011 werd Kontich de 1.000ste Fairtradegemeente. Deze dag was een groot succes.

Duurzaam en lokaal voedsel in Kontich-Waarloos?

De Kontichse fairtradetrekkersgroep is hard aan het werk om onze titel te behouden en daarom zijn we nog steeds op zoek naar mensen die nog willen meewerken aan deze actie.

Op 4 juni werd Kontich een officiële “FairTradeGemeente“!

Meer info krijg je bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking. WZC De Hazelaar. Linda wordt geruggensteund door twee ervaren ondervoorzitters: Ingrid Smets en Liliane Hermus. Met deze drie dames hoopt Kontich het Noord-Zuidbeleid van de gemeente nog te versterken.

Met eenvoudige, kleine wijzigingen in onze levensstijl kunnen we veel minder vervuiling en verspilling veroorzaken; een veel aangenamer gevoel met positievere bijwerkingen. De FairTrade Trekkersgroep en de Transitiegroep besloten om er samen hun schouders onder te zetten. Op ons eerste gezamenlijk initiatief, willen we graag wat voorzetten geven rond een lokale en duurzamere voedselproductie en -consumptie.

We organiseren een filmavond. De film ‘Koe nummer 80 heeft een probleem’, lijkt ons een ideale inleiding. Deze film vertelt het verhaal van zowel de mondiale industriële landbouw als die van de familiale lokale landbouw.

Na de film willen we graag wat napraten en samen met jullie bekijken welke initiatieven er intussen zoal bestaan om tot duurzamere productie en consumptie te komen (vb. CSA, “samentuinen”, voedselteams,...). Misschien groeien hieruit spontaan wat initiatieven waarbij bvb. ideeën, kennis, materiaal, grond ge”deeld” kunnen worden.

Wat

‘Koe nummer 80 heeft een probleem’. Boer tegen Landbouwindustrie. Dirk Barrez- Global Society

Waar

Werk voor Zuiden ondersteund

zaal Sint-Jan, Cultuurpunt St.-Jan St. Jansplein, bibliotheek gelijkvloers

Het gemeentelijk subsidiereglement voor Ontwikkelingssamenwerking (O.S.) biedt financiële ondersteuning voor verenigingen en mensen die zich voor het Zuiden en de vrede inzetten.

vrijdag 3 februari 2012, van 20 tot 22.30 u.

Er zijn twee soorten steun: werkingssubsidies voor verenigingen en waarderingspremies voor éénmalige initiatieven. Voor de werkingssubsidies kregen alle Kontichse verenigingen die werken rond de thematiek van Vrede en O.S. een brief.

14 | Informatieblad Kontich

Voor de mensen of verenigingen die in 2011 iets deden rond de Derde Wereld of rond Vrede, stelt de gemeente waarderingspremies ter beschikking die je schriftelijk kan aanvragen aan de dienst voor ontwikkelingssamenwerking. Let wel, het moet gaan over een eenmalig initiatief, genomen door een vereniging (of meerdere) of een persoon uit Kontich, en het moet rond Vrede of/en O.S. gaan. Verenigingen die reeds een aanvraag

voor werkingssubsidies deden, kunnen hier niet van genieten. Belangrijk: je aanvraag moet op de Dienst voor O.S. binnen zijn ten laatste op 31 januari 2012. Vermeld zeker je adres (postadres, telefoon en e-mail wanneer van toepassing) en het rekeningnummer. Je kan het subsidiereglement steeds aanvragen bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking.

Wanneer

Gratis inkom, een hapje en drankje tijdens de nabespreking. Om organisatorische redenen krijgen we graag ten laatste op 25/01/12 een seintje van wie wil komen. Transitie Kontich-Waarloos-Hove kontich@transitie.be 0473 20 92 30 www.transitie.be FairTrade Gemeente Kontich derdewereld@kontich.be

Info: Dienst Ontwikkelingssamenwerking Oud-gemeentehuis tel. 03 457 27 14 derdewereld@kontich.be

Informatieblad Kontich | 15


Sociaal

Uitgelezen

Vervoer voor en door de eigen Kontichse burgers De minder mobielen centrale is een vervoersorganisatie van OCMW Kontich waarbij actieve Kontichse burgers vrijwillig chauffeur zijn voor medeburgers die ‘minder mobiel’ zijn.

De voorwaarden om lid te kunnen worden, is dat je geen gebruik kan maken van het (openbaar) vervoer omwille van leeftijd, gezondheid of handicap, dat je geen ander eigen vervoer of wagen hebt en dat je inkomen lager ligt dan tweemaal het leefloon. Concreet moet voor een alleenstaande het inkomen lager zijn dan 1.510 euro en voor een koppel lager dan 2013 euro. Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar en 5 euro als je lid wordt in de tweede helft van het jaar.

De kilometervergoeding voor de chauffeurs bedraagt vanaf 1 januari 2012 0,30 euro per kilometer. De vergoedingen moeten ervoor zorgen dat de vrijwillige chauffeurs op een juiste manier vergoed worden voor de kosten die ze hebben tijdens het rijden voor de minder mobielen centrale. Op deze manier willen we als OCMW ook nieuwe kandidaatchauffeurs stimuleren om alsnog een deel van hun vrije tijd te besteden aan het rijden van allerhande ritten met medeburgers die anders geen gepast vervoer hebben. Zowel kandidaat-gebruikers als kandidaat-chauffeurs kunnen contact opnemen met de verantwoordelijken thuiszorg van het OCMW. Meer informatie over de minder mobielen centrale en ook over de andere thuiszorgdiensten van het OCMW vind je op de website www.ocmwkontich.be . Info: Sociaal Huis Kontich (OCMW), Antwerpsesteenweg 62, tel. 03 451 14 30, secretariaat@ocmwkontich.be

Eedaflegging van Stef Bossaerts als OCMW-raadslidid Raadslid Mariejeanne Moorkens (Sp.a-Spirit-Groen!) kan wegens ziekte haar functie voor een langere periode niet Het OCMW van Kontich organiseert vervullen. vormingsactiviteiten voor volwassenen overdag. De cursuswerking bestaat sinds 1987 en kent een steeds Haar partijgenoot Stef Bossaerts groeiend vervangt succes. haar tijdelijk in de raad voor maatschappelijk welzijnHet en in cursusaanbod het bijzondervan comité het voorvoor de sociale dienst. Hij legde op 19jaar september 2012 bestaat 2011 uit de eed Mindfulness, af ten overstaan van burgemeester ACT, LucKoken Blommaerts. voor beginners, Leren fietsen, Fietsherstelling, Bespaar op je energiefactuur, Over opvoeden Het 16 | Informatieblad Kontich

Brandstoftoelage Verwarm je je huis met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas? En heb je recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- of invaliditeitsverzekering, heb je een begrensd inkomen of heb je schuldoverlast? Dan kom je in aanmerking voor een brandstoftoelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Voor alle info en een aanvraag kan je terecht in het Sociaal Huis.

Cursuswerking Uit Je Doppen:

Het cursusjaar is halfweg!

OCMW van Kontich organiseert vormingsactiviteiten voor volwassenen overdag. De cursuswerking bestaat sinds 1987 en kent een steeds groeiend succes. Het cursusaanbod van het voorjaar 2012 bestaat uit Mindfulness, ACT, Koken voor beginners, Leren fietsen, Fietsherstelling, Bespaar op je energiefactuur, Over opvoeden gesproken, Basiscursus spelling, Computercursussen. Voor anderstalige vrouwen is er een praat- en ontmoetingsgroep en een lees- en schrijfgroep. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de cursuswerking Uit Je Doppen op het nummer 03 451 14 30 of per mail via uitjedoppen@ocmwkontich.be. Je kan ook eens kijken op de website www.ocmwkontich.be. Inschrijven kan in het Sociaal Huis, p/a OCMW Kontich, Antwerpsesteenweg 62.

Stroom : lees-, luisteren kijktips ‘Stroom’ is het thema van Gedichtendag 2012 en daarom stemmen we de tips van de bib hierop af. Stromen kunnen uit woorden bestaan, uit lading, gedachten, uit informatie, stoffen of dingen. Stromen verbinden plekken op deze wereld en brengen mensen bij elkaar of juist niet.

VOORLEESUURTJES zondag 15 januari

doorlopend 10.30-11.30u

Bib Waarlos

woensdag 25 januari

doorlopend 14.00-15.30u

Hoofdbibliotheek

zondag 5 februari

doorlopend 10.30-11.30u

Bib Kontich-Kazerne

zaterdag 11 februari

doorlopend 10.30-12.00u

Hoofdbibliotheek voorlezen + knutselen

zondag 19 februari

doorlopend 10.30-11.30u

Bib Waarloos

woensdag 22 februari

doorlopend 14.00-15.30u

Hoofdbibliotheek

doorlopend 10.30-11.30u

Bib Kontich-Kazerne

zondag 4 maart

(*) vooraf inschrijven in de bibliotheek ! 1 euro per kind (knutselmateriaal inbegrepen) Info: Bibliotheek Kontich, tel. 03 450 78 30, kontich@bibliotheek.be

Stroom is de kernbeweging die leven mogelijk maakt. Bloed stroomt door onze aderen en voedt lichaam en geest. Met zuurstof bijvoorbeeld, door sapstromen in bomen en planten in de lucht gebracht. Ons brein stuurt ons op zijn beurt met minuscule stroompjes aan en laat uit gedachten stromen van woorden ontstaan. Woordenstromen en gedachtestromen vloeien samen tot ideeën en principes: stromingen in artistieke, wetenschappelijke of politieke zin. Hele mensenmassa’s brengen ze op de been, of het nu om demonstraties of feestelijkheden gaat. Ze komen samen – of ze botsen. Laat je meevloeien in de stroom van woorden... Geniet van de creativiteit die de schrijver laat stromen!

Boterhammen in de bib Of je nu van poëzie houdt of niet, op Gedichtendag kan je er niet om heen. De bib serveert op donderdag 26 januari gratis poëzie, dichters en muziek, een poëziefestival voor jongeren. Overtuig je leerkracht (of directeur) en kom met de hele klas op donderdag 26 januari tussen 12 en 13.30 u. naar het Sint-Jansplein.

Je mag zelf je boterhammen meebrengen, of genieten van een heerlijke pompoensoep met gedichtjes. Het volledige programma vind je vanaf 14 januari op onze website www.kontich.be/bibliotheek. Inschrijven kan vanaf 14 jan.

Informatieblad Kontich | 17


Geflitst Spaar je rijk Tijdens de actie “Spaar je rijk” verzamelden klanten van winkeliers in de Molenstraat al winkelend stempels. Uit alle volle spaarkaarten werden maandelijks vier winnaars geloot. Op het einde van de actie hielden we, uit de 33.000 volle kaarten, ook een trekking voor een “superpot”.

Molenstraat ingehuldigd De laatste maandwinnaars zijn: Vorlat Ann (Aartselaar) €100 Danny Aerts (Kontich) €150 Van den Wouwer G. (Kontich) €200 Vermeir Agnes (Kontich) €250 De winnaars van de superpot zijn: Van Roosenbroeck N. (Kontich) €200 Noens M. (Kontich) €300 Wouters Nikki (Kontich) €400 De Boeck Monique (Kontich) €500

Op zaterdag 22 oktober huldigden we de Molenstraat officieel in. Onder muzikale begeleiding van The Streetwalkers stapten de bewoners de vernieuwde straat in.

Opening Kontich schaatst Op vrijdag 9 december werd de schaatspiste in het gemeentepark feestelijk geopend. Nog tot en met 8 januari kan je daar terecht voor je jaarlijkse portie schaatsplezier.

Noord-Zuidquiz 11 november Op 11 november vond de traditionele 11-novemberviering plaats.

Ook de winnaars van de tekenwedstrijd voor de jeugd ter gelegenheid van 11 november werden gevierd.

De winnaars zijn: Lies Verrydt (1ste graad), Wietse De Weerd (2de graad) Samke Vermeersch (3de graad)

Op vrijdag 24 oktober namen 27 ploegen van 6 deelnemers deel aan de Noord-Zuidquiz. De quiz alleen al bracht ons 1.871,31 euro op. Dit bedrag werd gestort op de rekening van 11.11.11.

Jubilaris Het echtpaar Hendrickx-Wyckmans werd op 20 november door het gemeentebestuur ontvangen ter gelegenheid van hun gouden huwelijksverjaardag.

18 | Informatieblad Kontich

Informatieblad Kontich | 19


Geflitst 50-jarigen Sint op bezoek

Op 22 oktober werden naar jaarlijkse gewoonte de 50-jarigen uit Kontich ontvangen door het gemeentebestuur.

Op 26 november bracht Sinterklaas een bezoek aan alle brave Kontichse kinderen.

Woord in de Bib Butlers met witte handschoenen verwelkomden elke bezoeker met een praline en een stukje poëzie. De leerlingen van de woordafdeling van de Academie Muziek Woord Dans Mortsel, afdeling Kontich toonden zich zoals het hoort: met gedichten en met smaak!

Sportkampioenen Het gemeentebestuur brengt jaarlijks hulde aan al wie het voorbije jaar een bijzondere sportprestatie heeft geleverd. Sportjongere 2011: Bertels Brecht – atletiek - ABES (Edegem) Sportman 2011: Konings Maarten - volleybal Sportploeg 2011: Landelijke Juniors van BBC Kontich De trofee voor sportverdienste 2011 ging naar André Versyck (K.Turnkring Sparta)

Behaagactie Bijna 70 Kontichse gezinnen hebben tijdens de behaagactie streekeigen, deels autochtoon, plantmateriaal besteld om aan te planten in hun tuin. Naast de 9 bomen en 18 knotwilgen

veranderden ruim 250 haagpakketten van eigenaar en groeiplaats. Ook dit jaar was de beukenhaag de meest gegeerde soort.

Fairtrade @work Op donderdag 27 oktober 2010 werd het personeel van de gemeentelijke diensten uitgenodigd op een broodmaaltijd met (h)eerlijke producten. In het gemeentehuis en bij de technische dienst stond een uitgebreid buffet klaar met allemaal fairtradeproducten uit de lokale wereldwinkel, zoals koffie, thee, chocomelk, chocola, honing, confituur en nog andere lekkernijen.

20 | Informatieblad Kontich

Scholenveldrit Het was een geslaagde editie van de scholenveldrit i.s.m. Steeds Vooraan. De deelnemers leefden zich uit op het behendigheidsparcours en tijdens de wegrit. Wij hopen dat jullie er volgend jaar ook bij zijn.

Alle foto’s van deze activiteiten kan je bekijken in het fotoalbum op www.kontich.be .

Informatieblad Kontich | 21


Erfgoed staat: het samenzijn en samen vieren, elk jaar opnieuw. Nederlandse studenten steken voor dit familiefeest bij uitstek de grens over en komen daarna terug naar Antwerpen. Ik zie geen enkele Vlaamse student de omgekeerde beweging maken.

Van sint tot kerstekind Kerstmis is een tijd die mensen aan het dromen zet. Het is een tijd van gezelligheid. Van lekker eten. Van cadeautjes. Van korte dagen en lange nachten. Kortom, een familiegebeurtenis. Maar volgens de statistieken ook een tijd van familiale spanningen. En van muzak in de winkelcentra. En van opgeklopte vrolijkheid. En elk jaar weer opnieuw hopen op een witte kerst en terugdenken aan vroeger toen het allemaal net iets romantischer – en kouder - leek. Kerstmis is in ieder geval een tijd van samenkomen en feesten. Volgens min of meer vaste patronen. Op het eerste gezicht lijken er niet veel verschillen te zijn tussen Noord en Zuid. Vlamingen en Nederlanders doen tijdens de kerstperiode ongeveer hetzelfde. Op kerstavond gezellig samen eten en op Kerstmis de familie bezoeken. Toch zijn er bij nader inzien wel enkele verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. Die hebben niet enkel te maken met Kerstmis zelf, maar ook met het voorafgaande sinterklaasfeest, hoe vreemd dat ook moge klinken. Laten we daarom eerst even terugkeren naar het begin van de maand december. Vlamingen en Nederlanders vieren de sint op verschillende wijze. Het begint al met de datum. In Nederland komt de sint steevast op 5 december, in Vlaanderen moeten we wachten tot de ochtend van 6 december.

22 | Informatieblad Kontich

Als kleine jongen dacht ik dat dit te maken had met de aankomst van de sint ergens in het verre noorden, Sneek of een ander verafgelegen stadje in Friesland of Groningen. Da’s een heel eind weg van Kontich en Waarloos. En dus had de sint er meer tijd voor nodig om in het zuiden te raken. Zou de sint wel op tijd raken? En zou hij met zijn vermoeide paard Slechtweervandaag niet ergens onderweg van een dak sukkelen en zijn oude botten breken? Ik durfde er niet eens aan denken dat de Vlaamse kindjes stouter waren geweest dan de Nederlandse vriendjes en dat we dus daarom langer moesten wachten. Maar het speelde ook geen enkele rol meer, eens de hoogheilige man was langs geweest en ons van speelgoed en lekkers had voorzien. In Vlaanderen is sinterklaas uitsluitend een kinderfeest. De enige rol die de volwassenen hierbij spelen, is de

rol van geheimzinnige plaatsvervanger van een bisschop uit het Turkse Myra, wiens gebeente in het Italiaanse Bari begraven ligt. Aangezien Bari toen Spaans grondgebied was, komt de sint voor ons nog altijd uit Spanje. Maar het gaat in Vlaanderen dus enkel om een kinderfeest, waarbij de aanloop naar de sint een tijd van hopen en dromen is, die verwachtingen voor de ochtend van 6 december inhoudt. Waar de sint vandaan komt, zal elk kind een rooie rotzorg wezen. In Nederland ligt dat enigszins anders. De avond van 5 december is niet enkel een kinderfeest, maar ook en vooral een groot familiefeest. Het is een haast heilige familieavond, waarbij echt de hele familie wordt betrokken. Naast speelgoed gaat het hier ook om een familiaal samenzijn van groot en klein. Er worden voor elkaar rijmpjes en versjes gemaakt. Er zijn pepernoten (in Vlaanderen nauwelijks bekend) en chocoladeletters. Er is speelgoed voor de kinderen. En iedereen geeft aan iedereen pakjes. Vaak anoniem. Maar het is vooral een (groot familie-)feest waarbij gezelligheid voorop

Misschien net daarom is Kerstmis net iets anders van zodra je de grens over bent. Daar hebben ze al een familiefeest gehad. Het gaat niet om spectaculaire verschillen, het gaat om kleine dingetjes. Veralgemeningen zijn bij een vergelijking over Kerstmis in Nederland en Vlaanderen absoluut uit den boze, want het gaat inderdaad slechts om accentverschuivingen. In de grensgebieden nemen beide gemeenschappen bovendien steeds makkelijker gebruiken van elkaar over, zodat het moeilijk blijft om algemene tendensen vast te stellen. Maar we doen toch een poging aan de hand van een aantal gesprekken met jonge mensen (studenten) aan beide zijden van de grens.

In Vlaanderen is Kerstmis in ieder geval het absolute familiefeest. Kerstavond wordt per definitie – en wanneer mogelijk – in de familiekring gevierd. Een traditie waaraan niet kan worden getornd. Een feest dat niet volgens strenge regels verloopt, maar waarbij een feestmaal, de pakjes rond de kerstboom, het samenzijn en vaak ook (maar steeds minder) de middernachtmis en

een kopje warme chocolademelk na de mis tot de vaste ingrediënten behoren. De kerstboom en de kerststal mogen hierbij niet ontbreken, ook niet bij niet-gelovige families. Ze zijn eerder het symbool van een gezellig feest, dan de veruitwendiging van het geloof in de geboorte van Jezus Christus. In de marge hiervan noteren we dat kinderen Kerstmis steeds vaker associëren met de kerstman. En steeds minder met de geboorte van Jezus. De redenen hiervoor liggen voor de hand. De ontkerstening laat de kerken ook op kerstnacht leeglopen en de commerce voor en rond het feest zet de kerstman steeds meer in de kijker. Santa loopt bellend door de winkelstraten en de muzak wordt je door de strot geramd. Jingle bells for ever. Kerstdag zelf is in Vlaanderen vooral een familiebezoekdag. Vaak inclusief feestmaaltijd, maar dan zonder de intimiteit van het familiefeest op kerstavond. Soms zijn zowel kerstavond als kerstdag uitstekende, maar vooruitgeschoven ogenblikken waarop lagereschoolkinderen hun nieuwjaarsbrieven voorlezen aan de grootouders, peter of meter. In ruil voor een geschenk of wat zakgeld. Dit gebruik is typisch Vlaams en wordt tot op de dag van vandaag in ere gehouden. Ook al zijn peter en meter typisch christelijke symbolen, toch is dit gebruik ook in vrijzinnige kringen haast algemeen. In Nederland ligt de nadruk meer op het samenzijn zonder meer. Uiteraard vind je er ook de kerstboom en de kerststal, maar de pakjes zijn niet per definitie aanwezig. Een kerstfeest hoeft niet per se in de beperkte familiekring, maar kan ook samen met de uitgebreide familie. Er wordt samen gegeten. En gezelligheid is ook hier een sleutelwoord, maar als je vraagt naar het familiefeest bij uitstek dan zullen de Nederlanders haast altijd verwijzen naar sinterklaas en de Vlamingen exclusief aan Kerstmis denken. In Nederland staat op Kerstmis zelf

een boswandeling of familiebezoek op het menu. En – indien mogelijk – een schaatstocht op een of andere gracht en de hoop op een nieuwe Elfstedentocht. Van nieuwjaarsbrieven is er in ieder geval geen sprake. Wat Vlamingen vreemd vinden, vinden Nederlanders normaal. En omgekeerd. En toch lijkt de kerstman steeds meer garen te spinnen bij de kerstperiode. Op kousenvoeten verovert hij stilletjesaan een segment van de (geschenken)markt en probeert een vaste plaats naast de sint in te palmen. Sint-Maarten (die in Vlaanderen nog op enkele plaatsen de grote kindervriend is) is al helemaal weggeconcurreerd. Ook in Kontich. Ondanks de Sint-Martinusparochie en de verering die er ook in ons dorp was. Een poging om Sint-Martinus in ons dorp nieuw leven in te blazen, is ondertussen op het veld van eer gesneuveld. In andere dorpen en steden, zowel in Noord als Zuid kennen de Sint-Maartensvieringen wel succes. Maar als speelgoedbrengende heilige is hij wel op de terugtocht. Ondertussen heeft onderzoek uitgewezen dat ook de gemeenschappen met een andere culturele (lees: moslim-) achtergrond zich het kerstfeest toe-eigenen. Inclusief kerstboom. Dit moge vreemd lijken, maar is het misschien toch wel minder dan we op het eerste gezicht denken. Familiefeesten zijn ook in andere culturen erg belangrijk. En Kerstmis past uitstekend in dat kader. Tenslotte vieren niet-gelovige Vlamingen en Nederlanders ook gewoon Kerstmis mee. (Dit alles neemt niet weg dat we met zijn allen, waar we ook wonen, Kerstmis als het feest van de vrede beschouwen. Laten we hopen dat het ook zo is. Deze bijdrage werd verzorgd door Paul Catteeuw van de Heemkundige Kring

Informatieblad Kontich | 23


Vroeger en nu

Kalender woensdag 11 januari om 19 u

In deze nieuwe rubriek zetten we een dorpsgezicht of pittoreske plaats van vroeger, naast het huidige door ons gekende beeld. Uiteraard geven we er dan een woordje uitleg bij. Molenstraat begin 1900 en nu. Op de oude foto zie je nog de “gendarmerie” (3de huis aan de linkerkant). Aan de rechterzijde de mooie 19de eeuwse woningen die ook nu nog het straatbeeld sieren. De straat werd in die tijd nog verlicht door middel van gaslantaarns.

Voorstelling campagne Damiaanactie 2012 • Organisatie: Damiaanactie • Locatie: Berkenhof bovenzaal, Ferdinand Maesstraat 95 • Ceuppens, Beekboshoek 26 • 015 31 43 34

zaterdag 14 januari om 19.30 u Kerstboomverbranding • Locatie: Basketbalplein • Beekboshoek • 0478699344 • cras.devos@skynet.be

dinsdag 17 januari Start nieuwe reeks zwemlessen • Organisatie: Sportdienst • Locatie: Zwembad sportcentrum De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145 • 03 880 12 32 • sportieve.gemeente@kontich.be • www.kontich.be

donderdag 26 januari om 20.15 u Neerdorpen Klassiek! Euterpe Baroque Consort • Organisatie: Cultuurdienst i.s.m. Orfeoproducties • Locatie: Heilig Kruiskerk Mortsel • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

maandag 30 januari om 13.30 u Interieur Workshop • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Cultuurpunt, Sint-Jan Sint-Jansplein 8 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

maandag 30 januari om 19.30 u Interieur workshop • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan Sint-Jansplein 8 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

zaterdag 11 februari vanaf 14 u Dag van het deeltijds kunstonderwijs • Organisatie: Academie Muziek, Woord en Dans • www.academie-mwd-mortsel.be/

zaterdag 11 tot vrijdag 17 februari Opendeurweek Academie voor Muziek, Woord en Dans • Organisatie: Academie Muziek, Woord en Dans • Locatie: Abraham Hansschool / Altenainstituut Schoolstraat / Edegemsesteenweg 116a • www.academie-mwd-mortsel.be

zondag 12 februari om 11 u Aperitiefconcert “Stili E Colori II” Alessandro Valente en Berten D’Hollander • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Altena kapel, Antwerpsesteenweg 79 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

woensdag 15 februari om 20 u Start cursus fruitwijn maken • Organisatie: Kontichse Wijnmakersgilde • Locatie: De Arend

zondag 19 februari om 15 u Voorjaarsconcert Frédéric en Nicolas Muñoz • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: St-Martinuskerk • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

woensdag 22 februari om 20.15 u Neerdorpen Klassiek! Houthandel Antwerpen: Kicking Sawdust • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Zaal Lerenveld Lint • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

24 | Informatieblad Kontich

Informatieblad Kontich | 25


Fotowedstrijd

Info Gemeentediensten Administratieve diensten gemeentehuis

Sportdienst, zwembad en sporthal

• • •

• Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 Tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be • maandag, woensdag, vrijdag: 9 tot 12 u dinsdag en donderdag: 13 tot 16 u • Voor de openingsuren van het zwembad kan je bellen naar de sportdienst of je kan een kijkje nemen op www.kontich.be.

Gemeenteplein 1 Tel. 03 450 78 40 gemeente@kontich.be Alle werkdagen open 9 tot 12 u en maandag van 18 tot 21 u Bijkomende openingsuren uitsluitend voor uitreiking elektronische identiteitskaarten: woensdag van 14 tot 16 u (behalve in juli en augustus).

Bibliotheek Hoofdbibliotheek • Sint-Jansplein 8 Tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be • maandag 15.30 - 20 u dinsdag 15.30 - 19 u woensdag 10 - 12 u en 13.30 - 17 u donderdag 15.30 - 19 u zaterdag 9.30 - 12.30 u

Fotowedstrijd Wil je graag je foto in het informatieblad van Kontich? Dat kan! Maak een foto in het kader van de opdracht die we geven en stuur ze door naar informatie@kontich.be . Misschien prijkt jouw foto in het volgende informatieblad!

Opdracht: “Een nieuwe start”. Deadline: 6 februari 2012 Reglement: - Foto’s moeten over Kontich en/of Kontichnaren gaan om te kunnen winnen - Zorg ervoor dat we je foto kunnen afdrukken in het infoblad. Zet daarvoor de resolutie van je camera groot genoeg. - Stuur je foto met een woordje uitleg naar informatie@kontich.be. - Alle foto’s die we ten laatste op de datum van de deadline ontvangen, komen in aanmerking voor de prijs. - De winnaar ontvangt een cultuurcheque van 25 euro. De winnende foto publiceren we in de volgende editie van ons infoblad. - Je mag per gezin slechts één inzending versturen met daarin maximum 5 foto’s. - De redactieraad beslist welke foto de wedstrijd wint. - Wie een foto instuurt, geeft het gemeentebestuur van Kontich het recht de ingestuurde foto’s te gebruiken voor communicatieve doeleinden.

26 | Informatieblad Kontich

Filiaal Kontich-Kazerne • Montfortstraat 2 Tel. 03 458 08 38 koka@bibliotheek.be • maandag 15-17 u woensdag 14-16 u vrijdag 18-20 u zondag 10-12 u Uitleenpost Waarloos • Ferdinand Maesstraat 90b Tel. 015 32 14 14 waarloos@bibliotheek.be • woensdag 18-20 u zondag 10-12 u

Jeugddienst • Oud gemeentehuis • Gemeenteplein 1 Tel. 03 457 27 14 jeugd@kontich.be • maandag t.e.m. donderdag 9 - 12.30 u en 14 - 16.30 u maandagavond ook 18.30 - 20 u vrijdag 9 - 12 u

UiT-winkel cultuur en toerisme • Oud gemeentehuis Gemeenteplein 1 Tel. 03 450 78 85/86 uitwinkel@kontich.be • alle werkdagen van 9 tot 12 u maandag van 18 tot 20 u

Buitenschoolse kinderopvang Kokon • Molenstraat 28-30 Tel. 03 459 90 64 • Ferdinand Maesstraat 86a Tel. 015 32 37 67 bko@kontich.be • alle werkdagen van 7 u tot begin schooltijd vanaf einde schooltijd tot 18 u woensdagmiddag van 12 tot 18 u schoolvrije dagen van 7 tot 18 u vakantie van 7 tot 18 u

Technische dienst • Blauwesteenstraat 81a Tel. 03 451 92 80 technische.dienst@kontich.be • Maandag t/m donderdag: van 8 tot 12 en van 13 tot 16.30 u Vrijdag: van 8 tot 11.30 u

Containerpark • Blauwesteenstraat 81b Tel. 03 457 51 02 • Dinsdag en woensdag van 9 tot 12 u en van 13 tot 17u donderdag van 13 tot 19 u, vrijdag van 13 tot 17 u en zaterdag van 9 tot 16 u

OCMW • Sociaal Huis • Antwerpsesteenweg 62 Tel. 03 451 14 30 secretariaat@ocmwkontich.be • alle werkdagen van 9 tot 12 u maandag van 18 tot 20 u dinsdag tot donderdag van 14 tot 16 u

Lokale politie • Antwerpsesteenweg 2 Tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be • maandag van 8 tot 20 u dinsdag tot vrijdag van 8 tot 16.30 u zaterdag van 8 tot 14 u

Informatieblad Kontich | 27


Een creatie van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten. Meer info: Tel. 03 457 42 35 of www.kontich.be

Infoblad gemeente Kontich januari 2012  
Infoblad gemeente Kontich januari 2012  

Infoblad Kontich

Advertisement