Page 1

EXTRA EDITIE Oktober 2010 40ste jaargang - nr. 11 Afgiftekantoor, 2550 Kontich Verant. uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

Gemeentebestuur Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich Tel. 03 450 78 40, Fax 03 458 31 39 E-mail gemeente@kontich.be, www.kontich.be

RIOLERINGSWERKEN EN HERAANLEG SPOORWEGSTRAAT EN MOLENSTRAAT

KONTICH WERKT

Cameraonderzoek wees uit dat de riolering in de Molenstraat dringend aan vernieuwing toe is. Daarom plande RIANT, de beheerder van het rioleringsnetwerk, voor de Molenstraat een nieuwe riolering met gescheiden stelsel voor de afvoer van de droogweer afvoer (DWA) en hemelwaterafvoer (RWA).

Bij dergelijke werken wordt de straat volledig opgebroken. Van deze gelegenheid maakt het gemeentebestuur gebruik om de bovenaanleg te vernieuwen en aan te passen aan nieuwe inzichten om de straat aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Na de administratieve voorbereiding breekt nu de periode van de uitwerking aan. Om de hinder tot een minimum te beperken, wordt het werk in verschillende fases opgesplitst. Zo wordt eerst de Spoorwegstraat heraangelegd en nadien de Molenstraat in 2 fases. In elke fase komen eerst de nutsmaatschappijen aan de beurt. Daarna volgen de rioleringswerken, waarna de heraanleg van de straat direct volgt. Zo worden de woningen terug beter bereikbaar voor de bewoners. De eerste werken starten in oktober. De einddatum verwachten we einde 2011, wanneer alles verloopt volgens de door de aannemer vooropgestelde timing. Uiteraard moet er rekening worden gehouden met eventuele onvoorziene gebeurtenissen of slechte weersomstandigheden.

Gezien de aard van de werken is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk, zelfs ook niet voor fietsers. Meer uitleg over de voorgestelde omleidingen volgt verder in dit nummer.


1

5

Om tegemoet te komen aan de verminderde parkeercapaciteit kregen we de toelating om op de Expr

Fase 2: Molenstraat, tussen Spoorwegstraat en Nieuwstraat De nutsmaatschappijen starten vanaf 1 november met hun werkzaamheden. Hierdoor wordt parkeren niet meer mogelijk, maar blijft doorgaand verkeer nog wel mogelijk. Wanneer de nutsmaatschappijen met de overkoppelingen starten, vermoedelijk vanaf 15 december, is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De rioleringswerken starten op 1 mei 2011 en duren tot eind 2011. 3

1 5

2

4


Fase 1: de Spoorwegstraat

Gedurende de maand oktober voeren de nutsmaatschappijen hun werken uit. De rioleringswerken starten op 15 januari 2011. Vanaf deze datum is geen verkeer meer mogelijk. Wij verwachten dat deze fase wordt afgerond eind april 2011.

2

ressweg tussen de Molenstraat en de De Villermontstraat tot eind april parkeerplaatsen te voorzien.

Fase 3: Molenstraat tussen Nieuwstraat en Gemeenteplein

De nutsmaatschappijen starten vanaf 1 november met hun werkzaamheden. Hierdoor wordt parkeren niet meer mogelijk, maar blijft doorgaand verkeer nog wel mogelijk.

3

5

Wanneer de nutsmaatschappijen met de overkoppelingen starten, vermoedelijk vanaf 15 december, is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De rioleringswerken starten op 1 augustus 2011 en duren tot eind 2011. In deze fase wordt ook de riolering van de Nieuwstraat en de Jordaensstraat aangesloten op de nieuwe riolering. Hierdoor wordt het gedeelte van de Nieuwstraat tussen de Schoolstraat en de Molenstraat afgesloten en enkel toegankelijk voor bewoners. De Jordaensstraat is nog enkel te bereiken via de Spoorwegstraat.

3


Hoe gaan de nieuwe Spoorwegstraat en Molenstraat er uitzien.

Bij de opmaak van het plan werd rekening gehouden met het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en het verhogen van de aantrekkingskracht. Het is immers de bedoeling een nieuwe duurzame dorpskern aan te leggen voor de volgende generaties met impulsen voor de lokale economie. De Molenstraat moet versterkt worden in zijn centrumfuncties in al zijn facetten. We willen dit bereiken met volgende maatregelen: - het aantal parkeerplaatsen wordt geoptimaliseerd (er komen 10 bijkomende parkeerplaatsen). - parkeerplaatsen voor gehandicapten worden beter geplaatst. 1 - de glascontainer in de Spoorwegstraat wordt ondergronds geplaatst zodat er minder geluidsoverlast ontstaat. 2 - de Molenstraat blijft eenrichtingsverkeer, richting centrum uit, voor motorvoertuigen. Fietsers mogen nog steeds in 2 richtingen rijden. - asverschuivingen breken het rechtlijnige karakter van de straat zodat de snelheid van het doorgaand verkeer beperkt blijft. Dit gebeurt door het invoeren van geschrankt parkeren. 3 - het hele kruispunt Nieuwstraat – Molenstraat – Jordaensstraat krijgt een verhoogd plateau in een andere bestratingskleur zodat pleinvorming ontstaat en de schoolomgeving nog extra aandacht krijgt. 4 - de inrichting gebeurt in duurzame natuurlijke materialen. - bredere voetpaden moeten ervoor zorgen dat het aangenaam wonen, vertoeven en winkelen is in de Molenstraat. - in de mate van het mogelijke worden groenelementen in het straatbeeld gebracht. 5

DE OMLEIDINGEN

Vermits de Molenstraat een deel van het uitgaande verkeer van het centrum voor zijn rekening neemt, voorzien we omleidingen voor de verschillende fases. Met aandrang vragen wij het centrum zo veel mogelijk te vermijden.

Fase 1 : werken Spoorwegstraat - De Spoorwegstraat is afgesloten. De Molenstraat blijft open voor doorgaand verkeer. - De Jordaensstraat blijft bereikbaar voor inkomend en uitgaand verkeer via de Molenstraat. - De Van Dyckstraat blijft eenrichting.

Fase 2 en 3 : werken Molenstraat Vanaf 1/11 kan nog wel doorgaand verkeer plaats vinden, maar er kan niet meer geparkeerd worden. Vanaf 15/12 kan ook geen doorgaand verkeer meer plaatsvinden. Volgende omleidingen gelden dan:

Voor verkeer komende van Hove Hier geldt de omleiding via de Helenaveldstraat. Aan het einde kan je kiezen: ofwel rechts de Edegemsesteenweg in en dan links de Expressweg nemen (wat wij ook ten sterkste aanraden), ofwel links via de Edegemsesteenweg en de De Villemontstraat naar de Expressweg (zo passeer je echter 2 schoolroutes). De De Villermontstraat krijgt dus tijdelijk terug dubbelrichtingsverkeer en dit voor de duur van de werken aan de Molenstraat. In de mate van het mogelijke voorzien we politietoezicht. Voor verkeer komende van Waarloos Hier raden wij aan de E19 te bereiken via de oprit van Rumst. Voor andere bestemmingen volg je best de route van het verkeer van Hove. Voor verkeer komende van Kontich Kazerne en Lint Ook hier raden wij aan de E19 te bereiken via de oprit van Rumst. Voor andere bestemmingen volg je best de route van het verkeer van Hove.

4

Wij beseffen dat dergelijke werken ingrijpend zijn en voor hinder zorgen. Wij stellen dan ook, samen met de aannemer, alles in het werk om deze tot een minimum te beperken.

Met opmerkingen over verkeerstechnische aspecten, kan je terecht bij de Lokale Politie van de zone HEKLA, site Kontich (Antwerpsesteenweg), tel. 03 444 00 13.

Extra editie infoblad: heraanleg Molenstraat  
Extra editie infoblad: heraanleg Molenstraat  

Extra editie infoblad: heraanleg Molenstraat

Advertisement