Page 1

EXTRA EDITIE April 2010 40ste jaargang - nr. 4 Afgiftekantoor, 2550 Kontich Verant. uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

KONTICH WERKT

Gemeentebestuur Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich Tel. 03 450 78 40, Fax 03 458 31 39 E-mail gemeente@kontich.be, www.kontich.be

START 19 APRIL

START 12 APRIL

WERKEN BEEKBOSHOEK

WERKEN DUFFELSESTEENWEG

HERAANLEG DUFFELSESTEENWEG

Dat de toestand van de Duffelsesteenweg, vooral het gedeelte tussen de Mechelsesteenweg en de Kon. Astridlaan, slecht was, is al enige tijd duidelijk. Daarom werkte het gemeentebestuur de voorbije jaren aan het dossier voor de heraanleg van deze straat. RIANT, de beheerder van het rioleringsnetwerk, plande voor dit gedeelte van de Duffelsesteenweg een nieuwe riolering met een gescheiden stelsel voor de afvoer van de droogweer afvoer (DWA) en hemelwaterafvoer (HWA). Vermits de straat dan toch opgebroken is, geeft dit de mogelijkheid om ook de bovenaanleg te vernieuwen en aan te passen aan nieuwe inzichten. Meer daarover op de achterste bladzijde van dit nummer. Nu breekt de fase van de uitvoering aan. Wanneer alles volgens plan verloopt, starten de rioleringswerken op 12 april. Gezien de impact en de omvang van de werken, en om de hinder zo veel mogelijk te beperken, wordt het werk in 2 fases opgedeeld. Er wordt gestart met het gedeelte vanaf de Mechelsesteenweg tot en met het kruispunt van de Lijsterbolstraat. Nadien komt dan het gedeelte vanaf de Lijsterbolstraat tot aan de aansluiting met de Kon. Astridlaan aan de beurt. In het gedeelte waar gewerkt wordt, is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Ook fietsers krijgen geen toegang. Op de volgende pagina’s lichten we de werken en de daarbijhorende gevolgen specifieker toe. Wij verwachten dat, wanneer alles verloopt volgens de planning van de aannemer, de werken ongeveer 1 jaar in beslag nemen. Uiteraard moet u rekening houden met mogelijke vertraging als gevolg van slechte weersomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen.


Fase 1: gedeelte Mechelsesteenweg - Lijsterbolstraat + kruispunt

Deze fase start op 12 april en duurt tot ongeveer eind augustus. Vermits er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is, wordt een omleidingsweg voor motorvoertuigen voorzien langs de Antwerpsesteenweg of via Ooststatiestraat en Hofstraat. De derde mogelijkheid gaat via de Mechelsesteenweg (met uitzondering van de eerste veertien dagen - lees hieronder meer) Fietsers kunnen via de toegang naar het sportcentrum en de ’s Herenlei gemakkelijk het centrum bereiken. Tijdens deze periode worden 2 haltes van de busdienst naar Waarloos van De Lijn verplaatst. De Lijn geeft aan deze haltes zelf aan wat de dichtstbijzijnde halte is. ‘s Herenlei 2

richting Kontich Centrum

eg w en ste lse he ec M

1

richting N1 (Waarloos)

Administratief centrum

Fase 2: gedeelte Koningin Astridlaan tot aan kruispunt Lijsterbolstraat

Fase 2 volgt na het beëindigen van fase 1 en duurt tot het voorjaar van 2011. De omleiding tijdens deze fase is voorzien via de N1 (Kon. Astridlaan) en de Mechelsesteenweg of via de Antwerpsesteenweg of tenslotte ook de Ooststatiestraat en de Hofstraat. Fietsers kunnen het eenvoudigste rijden via de Lijsterbolstraat en de Blauwesteenstraat ofwel via de Nachtegaalstraat en de ’s Herenlei. 4 De gemeentelijke begraafplaats blijft steeds toegankelijk, maar enkel via de ingang aan de Blauwesteenstraat. Daar worden speciaal enkele parkeerplaatsen voorzien. 5 De toegang tot het gemeentelijk sportcentrum De Nachtegaal wordt later bekendgemaakt. Op de parking van het sportcentrum wordt een buffering voorzien van de afvoer van het hemelwater. Tijdens deze periode is de parkeercapaciteit dus sterk verminderd, en kan er wellicht best uitgeweken worden naar de parking van K. Kontich F.C.

Lijsterbolstraat

2

Begraafplaats

4


1 Opgelet echter! Tijdens de eerste veertien dagen wordt ook de aansluiting met de riolering van de Mechelsesteenweg gemaakt. In deze periode is er ook in het gedeelte van de Mechelsesteenweg tussen de Kruisschanslei en het St.-Jansplein geen doorgaand verkeer mogelijk. De voorziene omleidingsweg voor motorvoertuigen in de richting van het centrum loopt via Kruisschanslei - Witvrouwenveldstraat Drabstraat - Sint Martinusplein en Sint Martinusstraat. Het centrum verlaat u het best via Hofstraat Ooststatiestraat en N1. 2 De toegang van de nieuwe wijk (Doelveld - ’s Herenlei - Brouwersstraat - Doelveld) kan niet meer via de Duffelsesteenweg verlopen en kan best gebeuren via de Nachtegaalstraat/Hoogbunderlaan of de Ooststatiestraat. 3 De bezoekers van K. Kontich FC kunnen tijdens deze fase best gebruik maken van de parking van sportcentrum De Nachtegaal. Doelveld 2

Inrit K. Kontich F.C. 3

Lijsterbolstraat

N1 richting Edegem/Hove

Inrit sportcentrum De Nachtegaal

5

richting N1 (Waarloos)

3


Hoe de nieuwe Duffelsesteenweg er gaat uitzien

Bij de heraanleg van de straat werden verschillende elementen in het concept verwerkt, die de leefbaarheid en de veiligheid van de straat moeten verhogen. - Zo worden er twee enkelrichtings fietspaden voorzien, waar er in de oude situatie een dubbelrichtingsfietspad lag. Het fietspad en voetpad blijven op hetzelfde niveau doorlopen aan zijstraten. Het verkeer uit de zijstraten dat de Duffelsesteenweg wil oprijden, moet dus over een kleine verhoging rijden. Voor dit fietspad werd een provinciale toelage bekomen. - Parkeren kan voortaan gebeuren in afgebakende parkeerhavens. - Ook de voorrangsregeling wijzigt. In de nieuwe situatie krijgt de Duffelsesteenweg voorrang en moet het verkeer uit de zijstraten dus stoppen. - Ter hoogte van het kerkhof en de ingang van het sportcentrum wordt pleinvorming voorzien zodat dit een harmonisch geheel vormt. - Een asverschuiving zorgt ervoor dat het rechtlijnige karakter van de straat gebroken wordt en de snelheid van het doorgaand verkeer beperkt blijft. - In het ontwerp wordt ook aandacht besteed aan het behoud van groene elementen in het straatbeeld.

WERKEN BEEKBOSHOEK

Op 19 april starten in de Beekboshoek rioleringswerken waarna ook het wegdek wordt heraangelegd. De werken beginnen aan de zijde met de aansluiting met de Oude Waarloossesteenweg en er wordt in de richting van het basketbalpleintje gewerkt. Gezien de aard van de werken en de straat, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De aannemer verwacht dat de werken ongeveer 20 weken zullen duren.

Het gemeentebestuur beseft dat beide werken ingrijpend zijn en voor enige hinder zorgen. Wij stellen dan ook, samen met de aannemer, alles in het werk om deze tot het minimum te beperken.

4

Indien u opmerkingen heeft over verkeerstechnische aspecten, kan u terecht bij de Lokale Politie van de zone HEKLA, site Kontich (Antwerpsesteenweg), tel. 03 444 00 13.

Extra editie infoblad: heraanleg Duffelsesteenweg  

Extra editie infoblad: heraanleg Duffelsesteenweg

Extra editie infoblad: heraanleg Duffelsesteenweg  

Extra editie infoblad: heraanleg Duffelsesteenweg

Advertisement