Page 1

DIT WAS 2013

Gemeente

HAM

JAARVERSLAG

College van burgemeester en schepenen – Dorpsstraat 19 – 3945 Ham


INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE INFORMATIE I.1. DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR .......................................................1 I.1.1. Algemene toelichtingen ........................................................................................................ 1 I.1.2. Politieke organen .................................................................................................................... 2 I.1.2.1. Gemeenteraad ....................................................................................................... 2 I.1.2.1.1. Samenstelling .......................................................................................... 2 I.1.2.1.2. Vergaderingen ....................................................................................... 2 I.1.2.1.3. Belangrijke beslissingen ......................................................................... 2 I.1.2.2. Schepencollege...................................................................................................... 8 I.1.2.2.1. Samenstelling .......................................................................................... 8 I.1.2.2.2. Vergaderingen ....................................................................................... 9 I.1.3. Adviesorganen ........................................................................................................................ 9 I.1.3.1. Gemeentelijke adviesraden ................................................................................. 9 I.1.3.2. Gemeentelijke werkgroepen ............................................................................... 9 I.1.4. Informatie aan de bevolking ................................................................................................ 9 I.1.5. Informatie aan het personeel ............................................................................................. 11

I.2. GEMEENTEPERSONEEL...................................................................................11 I.3. GEMEENTEFINANCIEN ..................................................................................12 I.3.1. De ontvangsten ..................................................................................................................... 12 I.3.2. De uitgaven ............................................................................................................................ 13 I.3.3. Investeringen .......................................................................................................................... 14

I.4. VERZEKERINGEN ............................................................................................14 II. FUNCTIONELE INFORMATIE ............................................................................15 II.1. ALGEMENE ADMINISTRATIE .........................................................................15 II.1.1 Bevolking ................................................................................................................................. 15 II.1.1.1. Beweging van de bevolking.............................................................................. 15 II.1.1.2. Vreemdelingen..................................................................................................... 15 II.1.2. Aflevering administratieve stukken ................................................................................... 17 II.1.3. Burgerlijke stand .................................................................................................................... 17 II.1.4. Elektronische administratie ................................................................................................. 19 II.1.5. Werkloosheid ......................................................................................................................... 21 II.1.6. PWA Ham ............................................................................................................................... 21 II.1.6.1. Algemene toelichtingen .................................................................................... 21 II.1.6.2. De leden ................................................................................................................ 22


II.1.6.2.1. Leden aangeduid door de gemeenteraad .................................. 22 II.1.6.2.2. Leden aangeduid door sociale partners ....................................... 22 II.1.6.3. Functionele informatie ........................................................................................ 22 II.1.6.3.1. De activiteitenlijst ................................................................................. 22 II.1.6.3.2. Het inschrijvingsrecht .......................................................................... 23 II.1.6.3.3. De uurvergoeding ............................................................................... 24 II.1.6.3.4. De in het PWA ingeschreven werklozen ......................................... 24 II.1.6.3.5. De gebruikers ....................................................................................... 24 II.1.6.3.6. De activiteiten...................................................................................... 24 II.1.6.3.7. Het lokaal .............................................................................................. 24 II.1.6.3.8. De materiële middelen ...................................................................... 24 II.1.6.3.9. Ongevallen en schadegevallen ...................................................... 24 II.1.6.3.10 Promotie ............................................................................................... 24 II.1.6.3.11. Inschrijving van gebruikers ............................................................... 25 II.1.6.3.12. De keuze van een werkloze ............................................................ 25

II.2. ALGEMENE DIENSTEN...................................................................................25 II.2.1. Dienst communicatie & onthaal ....................................................................................... 25 II.2.1.1. Personeel....................................................................................................... 25 II.2.1.2. Taken.............................................................................................................. 25 II.2.1.3. Meldingskaarten .......................................................................................... 25 II.2.1.4. Klachtenbehandeling ................................................................................ 26

II.3. JUSTITIE - POLITIE .........................................................................................27 II.4. TERRITORIUM EN ONROEREND PATRIMONIUM .........................................27 II.5. BRANDWEER - SEINGEVERS .........................................................................27 II.5.1. Brandweer.............................................................................................................................. 27 II.5.2. Gemeentelijke brandweerbijdrage .................................................................................. 27 II.5.3. Seingevers .............................................................................................................................. 27

II.6. VERKEER – WEGEN – WATERLOPEN ............................................................28 II.6.1. Openbare werken ............................................................................................................... 28 II.6.1.1. Personeel ............................................................................................................... 28 II.6.1.2. Gebouwen ............................................................................................................ 28 II.6.1.3. Voertuigen en machines .................................................................................... 28 II.6.1.4. Werken uitgevoerd door derden...................................................................... 30

II.7. HANDEL – INDUSTRIE – MIDDESTAND – TOERISME ....................................31 II.7.1. Middenstand – Industrie ...................................................................................................... 31 II.7.1.1. Middenstand......................................................................................................... 31 II.7.1.2. Industrie .................................................................................................................. 31 II.7.2. Milieuvergunningen.............................................................................................................. 31 II.7.3. Economische nutsvoorzieningen ....................................................................................... 32 II.7.3.1. Elektriciteitsvoorzieningen .................................................................................. 32 II.7.3.1.1. Elektriciteitsmaatschappij .................................................................. 32 II.7.3.1.2. Elektriciteitswerken 2013 ..................................................................... 32 II.7.3.2. Aardgasvoorziening ............................................................................................ 32 II.7.3.2.1. Werken aan het aardgasnet in 2013 ............................................... 32


II.7.3.3. Watervoorziening ................................................................................................. 32 II.7.3.3.1. Werken aan het waterleidingsnet in 2013...................................... 32 II.7.4. Telefonie en telecommunicatie ........................................................................................ 33 II.7.4.1. Telecommunicatiewerken in 2013 ...................................................................... 33 II.7.5. Toerisme .................................................................................................................................. 33 II.7.5.1. Toeristische infrastructuur .................................................................................... 33 II.7.5.2. Dienst toerisme ..................................................................................................... 34 II.7.5.3. Activiteiten ............................................................................................................ 34

II.8. LANDBOUW ...................................................................................................34 II.8.1. Landbouwtellingen .............................................................................................................. 34

II.9. ONDERWIJS ...................................................................................................35 II.9.1. Kleuter – en lager onderwijs ............................................................................................... 35 II.9.2. Muziekonderwijs .................................................................................................................... 35

II.10. JEUGD – CULTUUR – BIBLIOTHEEK - SPORT...............................................35 II.10.1. Jeugd .................................................................................................................................... 35 II.10.1.1. Overzicht werking en activiteiten jeugdraad .............................................. 35 II.10.1.2. Overzicht activiteiten jeugddienst ................................................................. 36 II.10.2. Cultuur .................................................................................................................................. 36 II.10.2.1. Culturele dienst .................................................................................................. 36 II. 10.2.1.1. Personeel ........................................................................................... 36 II. 10.2.1.2. Feestloket .......................................................................................... 37 II. 10.2.1.3. Activiteiten ........................................................................................ 37 II.10.2.2. Culturele raad .................................................................................................... 37 II.10.2.2.1. Samenstelling ..................................................................................... 37 II.10.2.3. Ondersteuning van verenigingen .................................................................. 38 II.10.2.3.1. Financiële ondersteuning ................................................................ 38 II.10.2.3.2. Uitleendienst – materiële ondersteuning verenigingen ............. 38 II.10.2.4. Beheer gemeentelijke culturele infrastructuur ............................................. 39 II.10.2.4.1. Beheersorgaan infrastructuur met culturele doeleinde ............ 39 II.10.2.4.2. Huurders .............................................................................................. 40 II.10.2.4.3. Bezettingsgraad................................................................................. 40 II.10.3. Bibliotheek............................................................................................................................ 41 II.10.3.1. Personeel ............................................................................................................. 41 II.10.3.2. Ontleningen ........................................................................................................ 41 II.10.3.3. Ontleners ............................................................................................................. 41 II.10.3.4. Ontvangsten – Uitgaven .................................................................................. 41 II.10.4. Sport ...................................................................................................................................... 41 II.10.4.1. Gemeentelijke sportdienst ............................................................................... 41 II.10.4.2. Activiteiten .......................................................................................................... 42 II.10.4.3. Sportinfrastructuur .............................................................................................. 43 II.10.4.3.1. Sporthallen .......................................................................................... 43 II.10.4.3.2. Openluchtinfrastructuur ................................................................... 43 II.10.4.4. De gemeentelijke sportraad............................................................................ 44


II.10.4.5. Ondersteuning van verenigingen .................................................................. 45 II.10.4.5.1. Toelagen sportverenigingen 2013 II.10.4.5.2. Toelage onderhoud sportvelden II.10.4.5.3. Huursubsidie sportverenigingen

II.11 RADIO – TELEVISIE – PERS ...........................................................................46 II.11.1. Plaatselijke pers ................................................................................................................... 46 II.11.2. Lokale radio ......................................................................................................................... 47 II.11.3. Regionale radio .................................................................................................................. 47 II.11.4. Regionale televisie ............................................................................................................. 47

II.12. EREDIENST....................................................................................................47 II.12.1. Kerkfabrieken ...................................................................................................................... 47 II.12.2. Tegemoetkoming in de kosten ........................................................................................ 48

II.13. SOCIALE DIENSTVERLENING .....................................................................48 II.13.1. Dienst sociale zaken .......................................................................................................... 48 II.13.2. Gemeentelijke dienstverlening ........................................................................................ 48 II.13.2.1. Gemeentelijke Adviesraad Welzijn (GAW) ................................................... 48 II.13.2.2. Gezondheidsraad ............................................................................................. 48 II.13.2.3. Lokaal Overleg Kinderopvang ........................................................................ 49 II.13.2.4. Opvoedingswinkel ............................................................................................. 49 II.13.2.5. Kind In Nood ....................................................................................................... 49 II.13.3. O.C.M.W. .............................................................................................................................. 49

II.14. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN INTEGRATIE .................................50 II.14.1. Fair Trade Gemeente Ham............................................................................................... 50 II.14.2.11.11.11 .................................................................................................................................. 51 II.14.3. De Damiaanactie .............................................................................................................. 51 II.14.4. Missiecomité Kwaadmechelen ....................................................................................... 51 II.14.5. Integratie .............................................................................................................................. 51 II.14.5.1. Integratieraad ...................................................................................................... 51 II.14.5.2. Offerfeest ............................................................................................................... 51 II.14.5.3. Onthaaldag nieuwe inwoners .......................................................................... 52 II.14.5.4. Allemaal Hammenaars ....................................................................................... 52 II.14.5.5. Ensemble Moxos .................................................................................................. 52 II.14.5.6. Vorming duidelijke taal....................................................................................... 52 II. 14.5.7. Kerstavond ........................................................................................................... 52 II.14.5.8. Populierenfeest .................................................................................................... 52 II.14.5.9. Internationale dag tegen discriminatie en racisme ..................................... 52 II.14.5.10. Limburgse Open Gebedshuizendag ............................................................. 53 II.14.5.11. Vriendentaal ....................................................................................................... 53

II.15. GEZONDHEID EN HYGIENE........................................................................53 II.15.1. Recyclagepark ................................................................................................................... 53 II.15.2. Verkoop huisvuilzakken en stickers ................................................................................. 53 II.15.2.1. Huisvuilzakken ....................................................................................................... 53 II.15.2.2. Grofvuilstickers ...................................................................................................... 54


II.15.3. Milieuzorg ............................................................................................................................. 54 II.15.3.1. Milieu ambtenaar .............................................................................................. 54 II.15.3.2. Milieuraad............................................................................................................ 54 II.15.3.3. Kapaanvragen ................................................................................................... 54

II.16. RUIMTELIJKE ORDENING – STEDENBOUW – HUISVESTING ......................55 II.16.1. Ruimtelijke ordening en stedenbouw............................................................................. 55 II.16.1.1. Verkavelingen .................................................................................................... 55 II.16.1.2. Stedenbouwkundige attesten ........................................................................ 55 II.16.2. Huisvesting en bouw .......................................................................................................... 55 II.16.2.1. Bouwaanvragen ................................................................................................ 55 II.16.2.2. Huisvestingspremie .............................................................................................. 55

II.17. MOBILITEIT ...................................................................................................56 II.17.1. Personeel .............................................................................................................................. 56 II.17.2. Mobiliteitsplan ..................................................................................................................... 56 II.17.3. Vergunningen ..................................................................................................................... 56 II.17.4. Verkeersreglementen ........................................................................................................ 56 II.17.5. Vergaderingen, commissies en raden ........................................................................... 56 II.17.5.1. Gemeentelijke begeleidingscommissie. ..................................................... 56 II.17.5.2. Gemeentelijke adviesraad verkeer ............................................................. 56 II.17.5.3. Gemeentelijke Commissie Verkeersveiligheid ........................................... 57 II.17.6. Huisnummers en straatnamen ......................................................................................... 57 II.17.7. Openbaar vervoer ............................................................................................................. 58 II.17.8. Sensibilisatie – Duurzame mobiliteit ................................................................................. 58


I. ALGEMENE INFORMATIE I. 1. DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR I. 1. 1. ALGEMENE TOELICHTINGEN Gemeentebestuur Ham Dorpsstraat 19 3945 HAM Tel. 013 61 10 00 Fax 013 61 10 01 N.I.S. -code Oppervlakte Inwoners Samenstelling

: : : :

71069 3.269 ha 10 584 op 31/12/2013 Kwaadmechelen, Oostham (met in Kwaadmechelen de bijkomende kerkdorpen Genebos en Genendijk)

Provincie Administratief arrondissement Gerechtelijk kanton

Jaarverslag 2013

: : :

Limburg Hasselt Beringen

1


I. 1. 2. POLITIEKE ORGANEN I.1.2.1. GEMEENTERAAD I.1.2.1.1. Samenstelling De gemeenteraad van Ham bestaat uit 21 gemeenteraadsleden. De OCMW-voorzitter werd toegevoegd aan het schepencollege Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 startte op 2 januari 2013 een nieuwe bestuursmeerderheid. Deze meerderheid werd gevormd door een coalitie van: CD&V( 9 zetels) en Open VLD (5 zetels) In de oppositie zetelen N-VA (4 zetels), PRO Ham ( 2 zetels)en het Vlaams Belang (1 zetel) Politieke samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen: Burgemeester : 1 CD&V Schepenen : 3 CD&V 1 Open VLD Voorzitter OCMW: 1 CD&V

I.1.2.1.2. Vergaderingen De gemeenteraad vergaderde in 2013 10 keer en dit op volgende data: 2 januari 28 mei 7 november

7 februari 4 juli 19 december

6 maart 5 september

11 april 3 oktober

I.1.2.1.3. Belangrijke beslissingen Uit de gemeenteraad van 2 januari 2013 Op 2 januari vond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Alle nieuwe raadsleden legden de eed af. Uit de gemeenteraad van 7 februari 2013 De gemeenteraad keurt haar huishoudelijk reglement voor de komende zes jaar goed. Hierin worden regels opgenomen over de werking van de gemeenteraad. Aanvullend wordt de deonthologische code van de lokale mandataris goedgekeurd. Hiervoor wordt ook een deonthologische commissie opgericht. Deze bevat leden van zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. De gemeenteraad keurt het budget voor 2013 en het financieel meerjarenplan 2013-2017. Een uitgebreid overzicht van het budget en de investeringen lees je op pagina 5 van dit infoblad. De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2011. Dit verslag geeft een overzicht van de werking van het gemeentebestuur. Het integrale verslag kan je downloaden via www.ham.be onder de rubriek beleidsdocumenten. Voorts wordt het budget 2013 en het meerjarenplan 2013-2015 van het OCMW goedgekeurd. Jaarverslag 2013

2


De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed voor een upgrade van het tijdsregistratiesysteem voor het gemeentepersoneel. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2013 van de kerkfabriek OLV geboorte Oostham, de kerkfabriek Sint-Lambertus en Sint-Jan. Uit de gemeenteraad van 6 maart 2013 De gemeenteraad keurt het ontwerp van de plannen voor de herinrichting van de N141 voorlopig goed. Samen met het ontwerp wordt ook het innemingsplan voorgelegd. Vanaf nu kan het lastenboek en de raming worden opgemaakt en kan het openbaar onderzoek officieel van start gaan. Op pagina 6 van dit magazine lees je alles over dit project. De plannen kan je raadplegen op www.ham.be/mobiliteit. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor: • de levering en plaatsing van bureelmeubilair voor de uitbreiding van de technische dienst • de aankoop van een bandenkraan De Federale overheid besliste om de kostprijs voor de aanmaak van administratieve stukken te verhogen. De gemeenteraad past hierop de gemeentebelasting aan voor het afleveren van administratieve stukken 2013-2019 goed. Meer hierover op pagina 5 van dit infoblad of op www.ham.be/financiën. Limburg.net bracht enkele wijzigingen aan in het tariefreglement van het recyclagepark. Het gaat o.a. om het tarief voor de afgifte van gipsplaten. Ook de afspraken rond het gebruik van de gemeentekaart voor gemeentelijke diensten en verenigingen wijzigen lichtjes. De gemeenteraad bekrachtigt de wijzigingen. Limburg.net verhoogde de kostprijs van PMD zakken van 2,5 naar 3 euro. Het reglement wordt in die zin aangepast. Het OCMW van Ham ging een lening van 1.250.000 euro aangaan voor de bouw van 37 serviceflats in Kwaadmechelen. Het vraagt de gemeente om borg te staan. De gemeenteraad is akkoord. De gemeenteraad geeft positief advies over de jaarrekening 2012 van de kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Genendijk. Uit de gemeenteraad van 11 april 2013 Om het woonuitbreidingsgebied ‘Achter de Kerk’ te ontwikkelen moeten een aantal landpachten worden opgeheven. De gemeenteraad aanvaardt de afstand van pacht met voorwaarden. De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de onderhoudswerken aan de wegenis voor het dienstjaar 2013. Er staan o.a. werken op het programma in De Snep, Wasseven, Bevrijdingsstraat, Gerhoevenstraat, Gerhees, Langdonkstraat, Vlinderstraat, Oude Baan, Veldhovenstraat, Putstraat, parking de Zille en de Aubruggestraat. De gemeenteraad keurt de raming en lastvoorwaarden goed voor een archeologisch onderzoek op de terreinen rond de kerk van Kwaadmechelen. Er zal worden onderzocht of er archeologisch erfgoed zit in de betrokken zone.

Jaarverslag 2013

3


De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten van de milieuraad goed. De voornaamste wijziging heeft betrekking op het feit dat milieu- en natuurverenigingen voor 1/3 deel moeten uitmaken van de milieuraad. Om het lokaal mobiliteitsbeleid te ondersteunen wordt er een Gemeentelijke Begeleidingscommissie opgericht. De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van dit orgaan. Het gemeentebestuur gaat opnieuw over tot een aantal straatnaamwijzigingen. De gemeenteraad keurt volgende nieuwe namen principieel goed. • Gedeelte Populierenwijk wordt Spoorwegstraat • Gedeelte Populierenwijk wordt Zandstraat • Gedeelte Vinkenstraat wordt Spoorwegstraat • Gedeelte Lijsterstraat wordt Zandstraat • Gedeelte Beukenlaan wordt Dennenstraat • Gedeelte Poststraat wordt Anjerstraat • Gedeelte Populierenwijk wordt Bomanstraat • Gedeelte Poststraat wordt Zegelpad • Gedeelte Zandstraat wordt Duivenpad Er loopt op dit moment een openbaar onderzoek. De betrokken inwoners kunnen tot 15 mei bezwaren indienen bij het gemeentebestuur. Meer info en een overzicht van de wijzigingen vind je op www.ham.be/mobiliteit. Uit de gemeenteraad van 28 mei 2013 Het gemeentebestuur steunt een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak) en koopt daarom al enkele jaren FairTrade producten aan. De gemeenteraad zet de samenwerking voort. Door de gewijzigde inkomsten en uitgaven van de gewone en buitengewone dienst worden de budgetten aangepast. Het resultaat na de budgetwijziging blijft ongeveer gelijk. De gemeenteraad keurt het lastenboek, de raming en gunningswijze goed voor: - de renovatie van de stookplaats van de school in Oostham - het ontwerp van de parking ‘Sportvelden Genebos’ - de heraanleg van parking ’t Vlietje - de belijning in sporthal ‘t Vlietje Op dit moment wordt aan de Genenbemdestraat een eerste toegangsweg aangelegd in het kader van het project ‘Achter de kerk’ Kwaadmechelen. De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit en kabel tv) worden gelijk verdeeld onder Matexi nv en de gemeente Ham. Op 2 januari legde de nieuwe gemeenteraad de eed af. Traditioneel worden in de daaropvolgende maanden ook de nieuwe adviesorganen geïnstalleerd. De gemeenteraad keurt de statuten goed en stelt volgende adviesraden samen: - De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) - De beheerraad van de bibliotheek - De sportraad - De jeugdraad - De cultuurraad en het cultuurforum - Het beheersorgaan culturele infrastructuur - De Gemeentelijke Adviesraad Welzijn (GAW) - Het lokaal overleg kinderopvang De precieze samenstelling kan je raadplegen op www.ham.be onder de rubriek ‘inspraak’.

Jaarverslag 2013

4


2 april werd uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Jaarlijks vinden op die dag allerlei evenementen en initiatieven plaats om meer begrip te vragen voor mensen met autisme. Het gemeentebestuur onderschrijft het manifest voor autisme. Op 19 september 2012 werd de voetbalkooi in de Boringwijk gesloten. De afgelopen maanden werden er herstellingen aan de kooi aangebracht. Tijdens een buurtvergadering werden bovendien nieuwe afspraken gemaakt. De voetbalkooi werd opnieuw geopend en dit dagelijks tot 20 uur. De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostham wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De kerkfabriek O.L.V. Geboorte Oostham wil een lening van 100 000 euro aangaan voor de verbouwing van de kerk. Het gemeentebestuur gaat in op de vraag van de kerkfabriek om borg te staan voor deze lening. Uit de gemeenteraad van 4 juli 2013 De gemeenteraad keurt de rekening voor dienstjaar 2012 goed. Het investeringsbudget voor de omgevingsaanleg van de serviceflats van het OCMW moet worden verhoogd. Een gedeelte wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Het overige gedeelte van de financiering gebeurt via het overschot op de gemeentelijke bijdrage. De gemeenteraad stemt ermee in dat het schepencollege bevoegd wordt voor volgende daden van dagelijks bestuur: • de opdrachten van de gewone begroting; • de opdrachten van de buitengewone begroting beperkt tot 8 500 euro. Voor de riolerings- en wegeniswerken Genebos fase 3 moeten verschillende aankopen gebeuren. Voor de Bergstraat is dat nodig om een fietspad aan te leggen, voor de andere wegen om het openbaar domein te corrigeren en voldoende ruimte vrij te houden voor de aanleg van nutsleidingen. De gemeenteraad aanvaardt deze aankopen. Ter hoogte van de Bevrijdingsstraat in Oostham wordt een inbreidingsproject opgezet. Dit maakt deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dorpskern Oostham’. De verkavelingsaanvraag gaat gepaard met de aanleg van wegeninfrastructuur en nutsvoorzieningen. De gemeente Ham keurt de tracéaanduiding goed en wil de wegenis, na aanleg, overnemen en onderhouden. De gemeenteraad keurt de raming en lastvoorwaarden goed voor de aankoop van 14 PC’s en een mobiel werkstation. De gemeenteraad bekrachtigt het tarievenreglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op het geautomatiseerd intercommunaal recyclagepark. Concreet wijzigt het tarief voor de inzameling van zuiver bouwpuin op het recyclagepark van 0,05 euro/kg naar 0,025 euro/kg. Het quotum van 1.000 kg blijft ongewijzigd. Daarnaast keurt de gemeenteraad het retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis goed. Aanleiding is de wijziging van het tarief van de grof vuil inzameling aan huis. Tot en met 31 december 2013 betaal je 10 euro/ophaalbeurt van max. 1 m³ of 20 euro/ophaalbeurt van max. 2 m³. Vanaf 1 januari 2014 betaal je 20 euro/ophaalbeurt ( tot 2 m³). De gemeenteraad keurt een aantal personeelsgebonden dossiers goed. Het gaat hierbij om de gewijzigde rechtspositieregeling, het aangepaste tijdsregistratiereglement, de Jaarverslag 2013

5


aangepaste personeelsformatie, het aanvullend pensioenstelsel en de overgang naar elektronische maaltijdcheques. De gemeenteraad keurt volgende straatnaamwijzigingen en nieuwe straatnamen definitief goed. Al deze nieuwigheden zijn beschikbaar op het nieuwe stratenplan dat dit najaar in de bus valt. • gedeelte Populierenwijk wordt Zandstraat • gedeelte Vinkenstraat wordt Spoorwegstraat • gedeelte Lijsterstraat wordt Zandstraat • gedeelte Populierenwijk wordt Spoorwegstraat • gedeelte Beukenlaan wordt Dennenstraat • Graanstraat en Korenstraat (nieuwe zijstraten Genenbemdestraat) • gedeelte Populierenwijk wordt Bomanstraat • gedeelte Zandstraat wordt Duivenpad • gedeelte Poststraat wordt Zegelpad • gedeelte Poststraat wordt Anjerstraat In het kader van de besparingen die het gemeentebestuur moet doorvoeren wordt het reglement van de cultuurcheques en de sportcheques opgeheven vanaf 2013. De gemeenteraad keurt het activiteiten- en financieel verslag van intergemeentelijk woonloket Habetes goed. Uit de gemeenteraad van 5 september 2013 Door de gewijzigde inkomsten en uitgaven moeten de budgetten van de gewone en buitengewone dienst worden aangepast. In de Bergstraat wordt een perceel verkaveld. Een gedeelte van de grond wordt gratis afgestaan voor inlijving bij de wegenis. Ook in de Essenweg wordt een stuk grond afgestaan voor inlijving bij het openbaar domein. De gemeenteraad keurt beide overdrachten goed. Het gemeentebestuur koopt de lokalen van de boemerang in de Genenbemdestraat 4 over van de kerkfabriek. Het gaat om een strategische aankoop omdat het gebouw aan de toegang ligt van het woonuitbreidingsgebied ‘Achter de kerk’ in Kwaadmechelen. KSA-Chiro werd daarom al eerder ondergebracht in de gebouwen van ’t Klaverblad in de Wilgenstraat. De gemeenteraad keurt het lastenboek, de raming en de lastvoorwaarden goed voor: • Het slopen van de Boemerang langs de Genenbemdestraat 4. • Het plaatsen van een automatische schuifdeur en het demonteren en hermonteren van de nooddeur in De Zille. De gemeente Ham heeft sinds de jaren 70 een overeenkomst met Tessenderlo over de inrichting van een filiaal van de muziekacademie in Ham. De overeenkomst was aan een herziening toe en wordt opgemaakt voor onbepaalde duur. Inwoners die in België een internationaal paspoort aanvragen moeten vanaf november hun vingerafdrukken achterlaten en een foto laten inscannen. De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse zaken en de gemeente Ham goed. Uit de gemeenteraad van 3 oktober 2013 De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor: - De aankoop van een bestelwagen voor het technisch centrum - De aankoop van een skatetoestel voor sportcentrum ’t Vlietje - De aankoop van branddeuren voor gemeenschapshuis De Zille Jaarverslag 2013

6


De gemeenteraad keurt het aangepast reglement voor de gemeentelijke visvijver goed. Het gaat vooral om wijzigingen in de verkooppunten en de tarieven. De gemeenteraad verleent positief advies over de OCMW jaarrekening van 2012. Uit de gemeenteraad van 7 november 2013 Door de gewijzigde inkomsten en uitgaven van de gewone en buitengewone dienst worden de budgetten aangepast. Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor een perceel in Vogelzang. De gemeenteraad stemt in met de gratis grondafstand van een deel van de percelen. Deze is noodzakelijk voor de aanleg van weginfrastructuur. De gemeente Ham is bereid de wegenis, na aanleg, over te nemen en te onderhouden. Een deel van de Beekstraat behoort tot het openbaar domein van de gemeente. Naar aanleiding van een verkavelingsvergunning wordt het stukje toegevoegd aan het privaat domein. In het kader van de herinrichting van de gewestweg N141 zijn grondinnemingen noodzakelijk. De gemeenteraad keurt het rooilijn- en onteigeningsplan goed. Vanaf nu kan een openbaar onderzoek worden gevoerd. Het voltrekken van een huwelijk buiten de kantooruren en op een zaterdag brengt belangrijke extra uitgaven met zich mee voor de gemeente. We denken hierbij vooral aan de extra personeelskosten. Daarom wordt een retributie van 250 euro ingevoerd voor het voltrekken van een huwelijk buiten de kantooruren. Op dit moment betalen niet inwoners evenveel als inwoners om te worden begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarom wordt het retributiereglement op begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium aangepast. Voortaan betalen niet inwoners van de gemeente 500 euro extra (bij gewone begraving of bijzetting en bij een concessie) en 100 euro extra bij een asverstrooiïng. De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ‘Toelage scholen i.v.m. mobiliteitskosten 20132019’ goed. Bedoeling van het reglement is dat de scholen deze gelden gebruiken om de mobiliteitskosten (busvervoer, gemachtigde opzichters) te vergoeden. De gemeentelijke milieuraad stelde een afsprakennota op die de verhouding tussen de milieuraad en het gemeentebestuur regelt. Daarnaast werd er een huishoudelijk reglement opgesteld dat de interne werking van de milieuraad regelt. De gemeenteraad keurt beide documenten goed. Uit de gemeenteraad van 19 december 2013 De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van de gewone en buitengewone dienst goed. De gemeenteraad keurt het strategisch meerjarenplan 2014-2019 goed. Dit plan geeft de visie, doelstellingen en acties van het beleid tot en met 2019 weer. De krijtlijnen kon u al nalezen in het infoblad van januari. Het blijft ook raadpleegbaar op www.ham.be onder de rubriek beleidsdocumenten. Aansluitend wordt het budget van 2014 goedgekeurd. Volgende gemeentebelastingen en retributies worden gestemd. Het gaat hierbij om een verlenging of aanpassing van bestaande reglementen: • Contantbelasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis en via het Limburg.net recyclagepark; • Belasting op tweede verblijven, vakantie-, zomer- en weekendverblijven 2014-2019; Jaarverslag 2013

7


• • • • • • • • • • • • • • •

Belasting op aanplakborden 2014-2019; Belasting op drijfkracht motoren 2014-2015; Algemene dienstenbelasting 2014-2015; Belasting op niet meer in gebruik zijnde stortplaatsen en de niet meer in gebruik zijnde slib, wacht- en bezinkbekkens 2014-2015; Belasting op het ambtshalve weghalen van sluikgestorte afvalstoffen 2014-2019; Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2014-2015; Belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 2014-2019; Tarief aanvullende personenbelasting 2014-2019; Tarief opcentiemen op de onroerende voorheffing 2014-2016; Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen; Belasting op de aanvragen in het kader van de reglementering op de milieuvergunningen 2014-2015; Belasting op ontstentenis van parkeerruimte bij het optrekken van nieuwe gebouwen, bij de uitvoering van verbouwingswerken en bij bestemmingswijziging 2014-2019; Belasting ter bestrijding van onbewoonbaar, ongeschikt en verwaarloosd verklaarde woningen, gebouwen en kamers 2014-2019; Tariefreglement betreffende de verkoop van strooizout 2014-2019; Retributiereglement sportaccomodaties 2014-2015;

Alle reglementen zijn raadpleegbaar via www.ham.be. Volgende reglementen worden afgeschaft: • Subsidiereglement voor de aanplanting van streekeigen lijnvormige elementen; • Subsidiereglement vriendschapspremies; De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo voor 2013 goed. De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2012. Dit is raadpleegbaar op www.ham.be onder de rubriek beleidsdocumenten. De kerkfabriek van Oostham geeft de cafetaria, de feestzaal en de conciërgewoning in Kristoffelheem voor 30 jaar in erfpacht aan het gemeentebestuur. De gemeenteraad keurt de erfpachtovereenkomst goed. De gemeenteraad keurt de raming en het lastenboek goed voor de recreatieve inrichting van de omgeving rond De Schans van Gerhees. De gemeenteraad bekrachtigt het nieuwe tarievenreglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op het recyclagepark. Ook het afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt bekrachtigd. Het gaat om twee reglementen van Limburg.net. In het kader van het hernummerings- en straatnamenproject worden in 2014 opnieuw een aantal nieuwe straatnamen ingevoerd. Dit jaar is de omgeving rond Slagveld, Platanenlaan en Boringwijk aan de beurt. Volgende namen worden principieel goedgekeurd door de gemeenteraad: • Vlierstraat (zijstraat Slagveld) • Walnootstraat (zijstraat Slagveld) • Iepstraat (zijstraat Platanenlaan) • Abeelstraat (zijstraat Platanenlaan) • Steenkoolwijk (zijstraat Boringwijk) De budgetten en de meerjarenplannen van de vier kerkfabrieken binnen onze gemeente worden goedgekeurd.

Jaarverslag 2013

8


I.1.2.2. SCHEPENCOLLEGE I.1.2.2.1. Samenstelling Burgemeester: Schepenen:

Dirk De Vis (algemeen beleid, financiĂŤn, burgerzaken, Stedenbouw, leefmilieu, politie, economie, middenstand voorzitter gemeenteraad) Robert Vandezande ( sociale woningbouw, recreatie, mobiliteit, milieu) Jos Ooms (openbare werken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, energie, begraafplaatsen) Danielle Biesemans (gezin, vreemdelingenbeleid, gelijke kansen, jeugd, kinderopvang) Patrick Bosmans (volksgezondheid, cultuur, toerisme, sport , informatica, communicatie, gehandicaptenbeleid, ontwikkelingssamenwerking) Willy Bosmans - OCMW-voorzitter (maatschappelijk werk, sociale zaken, ocmw, externe relaties, derde leeftijd)

I.1.2.2.2. Vergaderingen Het schepencollege vergadert wekelijks, gewoonlijk op maandagavond Aantal vergaderingen: 2013 45 2012 47 2011 44

I.1.3. ADVIESORGANEN I. 1.3.1.GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN Cultuurraad Sportraad Jeugdraad Milieuraad Beheersorgaan bibliotheek Gemeentelijke adviesraad welzijnszorg Verkeerscel Integratieraad Gecoro

Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter: Voorzitter:

Patrick Deckers Jos Schepers Manuel Vermeulen Marisa Marcheschi Leo Jorens Angèle Rutten Robert Vandezande Samia Chekimi Wim Hillen

I.1.3.2. GEMEENTELIJKE WERKGROEPEN Ontwikkelingssamenwerking Toerisme Unizo Ham

Gezondheidsraad Lokaal Overleg Kinderopvang Gemeentelijke begeleidingscommissie

I.1.4. INFORMATIE AAN DE BEVOLKING Voornaamste werkmiddelen van informatie en medezeggenschap die vanuit het informatiebeleid worden gehanteerd:

Informatieblad Maandelijks informatieblad (verschijnt 11 maal, augustus niet). Samenstelling in eigen beheer . Lay out en druk door Het Zoeklicht in Mol. Er werd geen extra editie van het infoblad gepubliceerd in 2013.

Jaarverslag 2013

9


Infogids In april 2013 werd een update van de gemeentelijke infogids uitgebracht. Dit boekje geeft een overzicht van alle gemeentelijke dienstverlening, de diensten en het personeel. De uitgave vertrekt van een A tot Z index. Het werd niet meer huis aan huis bedeeld.

Overige drukwerken Sinds 1 januari 2009 worden alle andere drukwerken van de gemeente uitbesteed aan één drukkerij en centraal gecoördineerd via de dienst informatie. Hierdoor werd een professionalisering van het drukwerk doorgevoerd en werd een uniformiteit gecreëerd. In 2013 werden de drukwerken verzorgd door Drukkerij Het Zoeklicht in Mol. Het aanbod werd opnieuw afgebouwd en het aantal huis-aan-huis zendingen werd verder beperkt.

Gemeentelijke website Onze gemeente beschikt sinds 2003 over een eigen website: www.ham.be. In 2008 vond er een inhoudelijke update en uitbreiding plaats. In april 2011 ging de nieuwe website online. Ook het intranet en het ondernemersloket werden in 2011 vernieuwd. In 2012 was de gemeentelijke website het centrale platform voor alle gemeentelijke info met maar liefst 107 633 sessies door 62 298 gebruikers.

Pers en media Regelmatig worden persnota’s verstuurd over bepaalde gemeentelijke initiatieven per dienst. De plaatselijke pers krijgt een dagorde van de gemeenteraadszitting toegestuurd en ontvangt op de gemeenteraadszitting een uitgebreide toelichting bij de dagorde. Alle correspondenten van zowel de geschreven als de audiovisuele pers krijgen het informatieblad toegestuurd.

Digitale infoschermen in gemeentehuis en de bibliotheek Sinds de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis beschikt Ham over twee digitale infoschermen. Deze vind je in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek. Hier kan elke dienst nieuws en activiteiten aankondigen. De centrale coördinatie verloopt via de dienst communicatie.

Onthaaldag nieuwe inwoners Jaarlijks organiseert de dienst communicatie een onthaaldag voor haar nieuwe inwoners. Tijdens een voormiddag worden de nieuwkomers wegwijs gemaakt in onze gemeente via een rondrit. Nadien is er een gezellig moment waarbij het gemeentelijk aanbod en het verenigingsleven wordt voorgesteld.

Meldingskaarten Bijgevoegd bij het maandelijks informatieblad en beschikbaar via het e-loket. Zowel meldingen als inlichtingen kunnen met deze kaart worden binnengebracht.

Hoorzittingen Naar aanleiding van een aantal grote projecten worden hoorzittingen georganiseerd voor de betrokken inwoners. Dit was in 2013 niet het geval.

Gemeentelijk reglement op openbaarheid van bestuur Inzage van de bestuursdocumenten door de burger is mogelijk. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt.

Digitale nieuwsbrief Met de lancering van de nieuwe website werd het mogelijk om een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Deze bundelt berichten van de site. Er wordt maandelijks een nieuwsbrief verstuurd onder alle abonnees. In 2013 werden er 11 digitale nieuwsbrieven verstuurd. Deze lopen simultaan met de uitgave van een infoblad. Jaarverslag 2013

10


Sociale Media Eind 2012 werd de gemeente Ham ook actief op sociale media. Er werd een facebookpagina (www.facebook.com/gemeenteham) en een twitteraccount (www.twitter.com/gemeenteham) aangemaakt. Gemeente Ham telde eind 2013: 531 likes op facebook en 240 volgers op Twitter.

I.1.5. INFORMATIE AAN HET PERSONEEL Intranet Sinds 2009 beschikt Ham over een intranet. Bedoeling is om alle beschikbare info op een centrale plaats aan te bieden en ook de mensen zonder PC de mogelijkheid te bieden de info te kunnen raadplegen.

De Hambtenaar Een digitale nieuwsbrief met nieuwtjes voor het personeel. Deze worden gegenereerd uit de nieuwsitems op intranet. In 2013 werden er 6 edities opgemaakt.

I.2. GEMEENTEPERSONEEL Statistiek personeelsbezetting op 31/12/2013

Geslacht

Leeftijd

Functie

Niveau

Totaal statutair

Totaal coef

Totaal contract

Totaal coef

Totaal gesco

Totaal coef

Totaal ambt

Totaal coef

Vrouw

14

11.47

8

5.6

21

14.01

43

31.08

Man

29

26.37

6

4.72

20

14.94

55

46.03

-30j

1

1

3

2.8

3

2.63

7

6.43

31-40j

22

20.6

5

3.22

7

6.55

34

30.37

41-50j

12

9.77

4

2.5

13

9.54

29

21.81

+ 51j

8

6.47

2

1.8

18

10.22

28

18.49

Adm

29

24.57

8

7.1

11

8.6

48

40.27

Techn

14

13.27

6

3.22

30

20.34

50

36.84

A

5

5

0

0

0

0

5

5

B

13

10.8

3

2.8

2

2

18

15.6

C

13

10.77

5

4.3

7

5.6

25

20.67

D

12

11.27

6

3.22

32

21.35

50

35.84

43

37.84

14

10.32

41

28.95

98

77.11

Totaal

Jaarverslag 2013

11


I.3. GEMEENTEFINANCIËN De gemeente doet veel! Dat kan je zien in dit jaarverslag. Maar waar kwam al dat geld vandaan? En belangrijker nog waar ging het naar toe? Hier volgt een beknopt overzicht met afgeronde bedragen, in de rekening 2013 kan je dit in detail bekijken.

I.3.1. DE ONTVANGSTEN Belastingen: onmisbaar voor een gemeente In 2013 kreeg onze gemeente in totaal 10 miljoen euro inkomsten binnen. Het grootste deel daarvan (64%) kwam uit de belastingen. Die belastingen zijn drieërlei: de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de eigen gemeentebelastingen. De gemeente heft een bijkomende belasting op de personenbelasting die door de Federale Overheid wordt geïnd. De aanvullende personenbelasting bedraagt 7% dus voor elke 100 euro die de staat int, krijgt onze gemeente dus nog 7 euro. In 2013 was deze belasting verantwoordelijk voor een opbrengst van 2,3 miljoen euro (23%). De onroerende voorheffing wordt door de Vlaamse Overheid geheven en bedraagt 2,5% van het kadastraal inkomen. Onze gemeente heft 1.250 opcentiemen op die onroerende voorheffing. Dit betekent dat voor elke euro die het Vlaams Gewest via deze belasting heft, de gemeente er 12,5 euro bovenop vraagt. Voor 2013 bracht dit 2,6 miljoen euro (26%) op. Daarnaast bestaan er in onze gemeente nog een aantal eigen gemeentebelastingen, goed voor bijna 1,5 miljoen euro. In totaal waren er 15 gemeentelijke belastingreglementen van kracht in 2013. De algemene dienstenbelasting, de belasting op drijfkracht van de motoren en de aanvullende belasting op de in gebruik zijnde stortplaatsen zijn daarvan de voornaamste. Een overzicht van al deze reglementen kan je terugvinden op www.ham.be, diensten, financiële dienst.

Subsidies en dividenden: andere overheden helpen ook een handje Het gemeentebestuur ontvangt ook subsidies van andere overheden voor o.a. de tewerkstelling van de gesco’s (gesubsidieerde contractanten), de gesubsidieerde tewerkstelling via sociale maribel, een tussenkomst in de loonkost voor de gemeenschapswacht, maar ook voor de werking van de bibliotheek, de cultuurdienst, de sportdienst, de jeugddienst en de integratiedienst en voor vele andere (kleinere) projecten. In 2013 ontvingen wij 660.000 euro (6,6%) aan subsidies. Naast de inkomsten uit belastingen en subsidies zijn ook de gelden uit het gemeentefonds een belangrijke bron van inkomsten. Dit is geld van de Vlaamse Overheid dat verdeeld wordt over de Vlaamse steden en gemeenten volgens een aantal criteria, zoals het aantal inwoners en de oppervlakte. In 2013 ontvingen wij 1.870.000 euro wat neer komt op 18,7% van de totale inkomsten van de gemeente. De vierde en laatste grote bron van inkomsten zijn de dividenden. Ze vertegenwoordigen 5,4% (536.000 euro) van de totale inkomsten. In deze post zitten voornamelijk de inkomsten die het gemeentebestuur ontvangt als aandeelhouder van Inter-Energa, Infrax, Inter-Media, Inter-Aqua en Nuhma.

Jaarverslag 2013

12


I.3.2. DE UITGAVEN Je stelt je waarschijnlijk de vraag waar we al dat geld aan uitgeven, het zijn per slot van rekening gedeeltelijk centen die van jou komen. In 2013 gaven we 10,1 miljoen euro uit. De personeelsuitgaven vertegenwoordigen daarin 41,5% of 4,2 miljoen euro. Onze gemeente beschikt over een gevarieerd personeelsbestand waarin veel geïnvesteerd wordt. De werkingskosten, 1,5 miljoen euro, maken 14,9% uit van de totale uitgaven. Deze post bevat o.a. de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark, elektriciteit, gas, water, openbare verlichting, verzekeringen,… We ontvangen niet alleen subsidies, maar geven ook subsidies aan gezinnen en culturele, sociale, sportieve en andere verenigingen. Dit voor een bedrag van 342.000 euro in 2013. Dan zijn er ook nog de belangrijke bijdragen voor de werking van het OCMW (8,5% van de totale uitgaven of 858.000 euro), de bijdrage voor de werking van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo (7% of 712.000 euro), de bijdrage in de kosten van de brandweerdienst van Leopoldsburg (3,3% of 330.000 euro) en de bijdrage voor Limburg.Net (5,4% of 548.000 euro). De gemeente heeft ook een aantal leningen lopen o.a. voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis, de bibliotheek en het jeugdhuis, grote wegenwerken o.a. aanleg van riolering, … De uitgaven voor de aflossingen en de intresten van deze leningen bedragen in 2013 bijna 1,6 miljoen euro (15,8%). Dit komt neer op een gemiddelde schuldenlast van € 148,87 per inwoner.

Jaarverslag 2013

13


I.3.3. INVESTERINGEN Naast alle voorgaande ontvangsten en uitgaven heeft het gemeentebestuur nog een apart budget voor investeringen, in het vakjargon aangegeven als ‘de buitengewone dienst’. In 2013 investeerde onze gemeente voor 700.000 euro. De belangrijkste bestelde investeringen in 2013 waren: • • • • •

Aankoop bestelwagen en bandenkraan (165.000 euro) Aankoop Klaverblad (118.000 euro) Groot onderhoud wegen (105.000 euro) Aankoop software (upgrade tijdsregistratie en aankoop boekhoudsoftware)(45.000 euro) Onderhoud zaal De Zille (plaatsen schuifdeur, en branddeuren (41.000 euro)

Al deze investeringen werden gefinancierd met eigen middelen.

I. 4. VERZEKERINGEN 2011

2012

2013

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid t.g.o. Derden A. Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid van de gemeente 1. aan / door derde veroorzaakte schade

13

15

15

B. Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen 1. sportactiviteiten

5

3

5

2. Brand - Diefstal - Glasschade - Waterschade

6

4

4

A. Arbeidsongevallen Personeel

10

5

7

4. Rollend materieel

3

1

7

3. Verzekering van Personen

Jaarverslag 2013

14


II. FUNCTIONELE INFORMATIE II.1. ALGEMENE ADMINISTRATIE II.1.1. BEVOLKING II. 1.1.1. BEWEGING VAN DE BEVOLKING Opneming registers: - Geboorten - Binnenkomers TOTAAL Afvoering registers: - Overlijdens - Vertrekkers TOTAAL Verschil opneming ↔ afvoering TOTALE BEVOLKING OP 31 DECEMBER

2013

2012

2011

2010

123 523 646

118 493 611

124 482 606

123 542 665

81 462 543 103 (+) 10584

84 499 583 78 (+) 10481

79 551 630 7(+) 10403

74 521 595 162(+) 10396

Op 31.12.2013 telde de gemeente Ham 10584 inwoners, waaronder: 5288 mannen en 5296 vrouwen Het aantal bejaarden (+60) bedroeg 2532, waaronder: 1193 mannen en 1339 vrouwen In de gemeente Ham waren er 1448 schoolplichtige kinderen.

II. 1.1.2. VREEMDELINGEN Op 31.12.2013 telden we in de gemeente Ham 386 personen met een vreemde nationaliteit, verspreid over 48 nationaliteiten. Op een totale bevolking van 10584 betekent dit een vertegenwoordiging van 3,64 %. Vergelijking met 31.12.2000: Vergelijking met 31.12.2001: Vergelijking met 31.12.2002: Vergelijking met 31.12.2003: Vergelijking met 31.12.2004: Vergelijking met 31.12.2005: Vergelijking met 31.12.2006: Vergelijking met 31.12.2007: Vergelijking met 31.12.2008: Vergelijking met 31.12.2009: Vergelijking met 31.12.2010: Vergelijking met 31.12.2011: Vergelijking met 21.12.2012:

312 vreemdelingen, 22 nationaliteiten 320 vreemdelingen, 23 nationaliteiten 307 vreemdelingen, 26 nationaliteiten 301 vreemdelingen, 25 nationaliteiten 323 vreemdelingen, 25 nationaliteiten 352 vreemdelingen, 22 nationaliteiten 361 vreemdelingen, 28 nationaliteiten 356 vreemdelingen, 28 nationaliteiten 404 vreemdelingen, 39 nationaliteiten 392 vreemdelingen, 32 nationaliteiten 439 vreemdelingen, 41 nationaliteiten 414 vreemdelingen, 48 nationaliteiten 393 vreemdelingen, 45 nationaliteiten

Aantal asielzoekers verblijvend in onze gemeente op 31.12.2013: 10 Komende uit: Jaarverslag 2013

15


Afghanistan Egypte Iran Mali Nigeria Pakistan Zuid-Afrika Aantal regularisatieaanvragen:

2 1 1 1 1 1 3 2

Overzicht per nationaliteit Nationaliteit Albanië Algerije Bulgarije Burundi Columbia Congo Denemarken Duitsland Ecuador Egypte Estland Filippijnen Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Hongarije Ierland Iran Italië Japan Joegoslavië Kazachstan Kenia Litouwen Mali Marokko Nederland Niger Nigeria Oeganda Peru Polen Portugal Roemenië Russische Federatie Servië Slowakije Spanje Suriname Thailand Tunesië Turkije Van Iraanse herkomst Jaarverslag 2013

Aantal 1 2 11 1 1 1 4 18 1 1 1 1 3 10 8 4 1 3 24 1 1 5 1 1 1 11 122 1 1 1 1 27 7 13 5 2 2 24 1 2 1 45 2 16


Verenigde Staten van Amerika Zuid-Afrika

5 3

II. 1.2. AFLEVERING ADMINISTRATIEVE STUKKEN Identiteitskaarten voor Belgen en internationale paspoorten (reispassen)

Europese identiteitskaarten - Elektronische identiteitskaarten - Voorlopige identiteitskaarten Identiteitsstukken bij geboorten Kids-ID’s Voorlopige identiteitsbewijzen Paspoorten (reispassen)

2013

2012

2011

2010

928 7 126 411 0 337

2831 9 123 256 1 258

2550 14 124 339 4 267

2548 21 123 452 5 320

Identiteitskaarten voor vreemdelingen (voor EU en niet-EU burgers)

A-kaart (niet-EU), tijdelijk verblijf, V.R. B-kaart (niet-EU), onbeperkt verblijf, V.R. C-kaart (niet-EU), IK Vreemdeling, B.R. D-kaart (niet-EU), langdurig ingezetene, B.R. E-kaart (EU), verklaring van inschrijving, B.R. E+-kaart (EU), duurzaam verblijf, B.R. F-kaart (niet-EU), familielid van EU-burger, V.R. F+-kaart (niet-EU), duurzaam verblijf van familielid

2013 7 4 8 0 25 54 15 0

2012 11 7 6 0 16 25 3 1

2011 16 2 3 0 10 38 11 3

2010 9 9 5 0 22 42 19 7

18 0 12

20 0 28

27 0 18

28 0 19

2013 1

2012 0

2011 0

2010 0

15 30

17 33

15 20

19 25

2013 174 519 32

2012 179 347 31

2011 191 435 38

2010 151 375 28

2013 2 120 1

2012 2 116 1

2011 2 122 0

2010 2 121 0

van EU-burger, B.R.

Attest van immatriculatie, model A, W.R. Attest van immatriculatie, model B, W.R. Identiteitsbewijzen -12 jarigen Andere documenten voor vreemdelingen

Bijlage 3ter (EU), melding van aanwezigheid voor EU-burgers en familieleden

Aankomstverklaringen (niet-EU) Verbintenis tot tenlasteneming Rijbewijzen

Voorlopige rijbewijzen (18M, 36M en M3) Rijbewijzen Internationale rijbewijzen

II. 1.3. BURGERLIJKE STAND Geboorten

In de gemeente Buiten de gemeente In het buitenland Jaarverslag 2013

17


Erkenning voor de geboorte Erkenning na de geboorte Adopties

53 1 1

45 0 0

42 1 2

40 0 2

2013 4 0 2 0 2 0

2012 18 3 10 4 1 0

2011 6 2 3 0 1 0

2010 13 3 10 0 0 0

2013 1 1

2012 0 0

2011 0 0

2010 0 0

2013 0

2012 0

2011 0

2010 1

2013 42 10 1 20 0

2012 50 2 1 22 1

2011 41 0 0 19 0

2010 48 1 1 21 0

2013 8 16 0

2012 13 15 0

2011 13 12 0

2010 7 10 0

2013 49 14

2012 37 n.v.t.

2011 67 n.v.t.

2010 50 n.v.t.

2013 46 40 1 43 44

2012 46 42 0 39 49

2011 46 42 0 39 49

2010 32 46 0 33 45

Nationaliteit

Verkregen de Belgische nationaliteit - Door keuze (art. 13, 14, 16) - Door verklaring (art. 11bis, 12bis) - Door naturalisatie - Door toekenning (minderjarigen) - Door verklaring behoud (art. 8 §1,2) Naamswijzigingen

Naamsverbetering Voornaamswijziging Geslachtswijzigingen

Geslachtswijziging Huwelijken

In de gemeente Buiten de gemeente In het buitenland Wijziging huwelijksovereenkomst Overschrijving huwelijken buitenland Echtscheidingen

Onherstelbare ontwrichting Door onderlinge toestemming Scheiding van tafel en bed Wettelijke samenleving

Geregistreerde overeenkomsten BeĂŤindigingen (nieuwe info) Overlijdens

Vrouwen Mannen Kinderen In de gemeente Buiten de gemeente Jaarverslag 2013

18


Crematies

Asverstrooiing op strooiweide Asverstrooiing in crematorium Asverstrooiing op zee Asverstrooiing op andere plaats Columbarium Begraving urne Bijzetting urne in grafkelder Bewaring urne op andere plaats dan begraafplaats

2013 21 0 0 1 9 28 0 3

2012 10 0 0 0 14 26 2 9

2011 13 0 0 0 8 24 0 2

2010 11 0 0 0 15 23 0 3

2013 9 10 1

2012 8 16 5

2011 11 17 2

2010 10 13 3

2013 1

2012 1

2011 2

2010 4

Aantal begravingen

Kerkhof Oostham Kerkhof Kwaadmechelen Kerkhof Genendijk Stamboomopzoekingen

Aantal aanvragen

II. 1.4. ELEKTRONISCHE ADMINISTRATIE LAN over 6 verschillende locaties (fast ethernet): • administratief centrum • technische dienst • bibliotheek • ocmw • jeugdhuis • technisch centrum De gebouwen zijn onderling verbonden via glasvezelkabel. In de gebouwen zijn L2 switches geplaatst en in de serverruimte staan 2 L3 core switches. Op alle connecties is redundantie voorzien. Serverruimte 1 • HP Proliant DL 360 G7 met ESX 5 • HP Proliant DL 360 G7 met ESX 5 • Hp Proliant DL 380 G5 als testserver met ESX 5 • HP MSA 2012i met 2 TB opslagruimte • HP Proliant DL 360 G5 met Windows 2008R2 als managementserver • Iptel van Alcatel Serverruimte 2 • Fortigate en Fortimail • HP Proliant DL 180 G6 als backupserver • HP Storage Work D2D Backup System met deduplicatietechnologie • HP LTO 4 tapedrive Volgende besturingssystemen worden gevirtualiseerd gebruikt op serverniveau: • Windows Server 2008 (32-bit): domain controller

Jaarverslag 2013

19


• • • • • • • • • • • • • • • •

Windows Server 2008 (32-bit): backup domain controller Windows Server 2008 R2 (64-bit): VMWare View 5 Windows Server 2008 (64-bit): Corsa-testserver Windows Server 2008 (64-bit): Corsa-DB (databaseserver) Windows Server 2008 (64-bit): Corsa-DS (toepassingsserver) Windows Server 2008 (64-bit): Printserv (printserver) Windows Server 2008 (64-bit): cipal toepassingen Windows Server 2000 SP4: toepassingen bank Windows Server 2008: MySQL 2008 – Efficient (tijdregistratie) Windows Server 2008 (32-bit): Fileserver Windows Server 2008 (64-bit): Gisserver Windows Server 2008 (64-bit): Kaspersky antivirus Linux Red Hat Enterprise 5: Oracle Linux Red Hat Enterprise 5: Zarafa mailserver Linux Red Hat Enterprise 4: toepassingen Schaubroeck Linux Ubuntu: controle van thin clients

Toepassingen voor back-up en replicatie: • Veeam 7.1 voor het maken van snapshots van werkende virtuele machines die gerestored kunnen worden naar een andere ESX-server en voor het repliceren van de belangrijkste virtuele machines naar de back-up site in de bibliotheek • BackupExec voor het maken van back-ups van files voor het gemakkelijk restoren van verloren of gecorrumpeerde bestanden Windows servertoepassingen gemeente: • Corsa (ECM/DMS) • Organisaties (systeem) • Mailing (lijsten uit organisaties) • Systeembeheer (alleen voor de applicaties, aanmaken gebruikers, toepassingen toekennen en persmissies verlenen) • BBC • Nestor o stedenbouwkundige attesten o bouwvergunningen o BPA o historiek kadastrale percelen o kadastrale percelen o verkavelingen • Syrinx (milieu) • Parnassus (notuelenbeheer) • Chiron (reservaties cultuur – sport) • Antigone (inschrijvingen vrije tijdsdiensten) • Plutus (belastingen) • Aphrodite en Adonis (personeelsmanagement) • EDL (gistoepassing) Windows servertoepassingen ocmw • Organisaties (systeem) • Mailing (lijsten uit organisaties) • Systeembeheer (alleen voor de applicaties, aanmaken gebruikers, toepassingen toekennen en persmissies verlenen) • BBC (boekhouding) • Neptunus II (sociale dienst)

Jaarverslag 2013

20


Linux toepassingen: • PBH (personeelsbeheer gemeente en ocmw) • Oracle database • Zarafa mailserver • Toepassingen burgerzaken voor bevolking en burgerlijke stand Workstations • 80 pc ‘s (Windows Vista en 7 Professional x86 en x64) • Office 2007 en 2010 • 10 wyse thin clients • 7 thin laptops Printers • 9 netwerkprinters • 3 multifunctionals E-mail en internet • Internet en beveiliging: Fortigate en Fortimail • E-mail: Zarafa

II.1.5 WERKLOOSHEID Op 15 december 2005 werd de stempelcontrole voor volledig werklozen afgeschaft. In 2012 kwamen er nog een 50tal deeltijds-werklozen elke 3 maand langs om hun formulieren te laten afstempelen.

II.1.6. PWA HAM II. 1.6.1. ALGEMENE TOELICHTINGEN Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Ham Vereniging Zonder Winstoogmerk Dorpsstraat 19 3945 Ham Tel. : 013 61 10 16 Fax : 013 61 10 01 Werkloosheidsbureau Hasselt Erkenningsnummer : 480 Voorzitter : Weltens Raf Ondervoorzitter : Peeters Tom Penningmeester : Geskens Nelly Secretaris : Chekimi Samia PWA-beambte : Yvan Volders (door de RVA gedetacheerd) Goedkeuring statuten : 04.12.1995 Verkiezing Raad Van Beheer : 04.12.1995 Goedkeuring huishoudelijk reglement : 04.12.1995 Goedkeuring statuten door Minister : 28.02.1996 onder nr. 480 Bepaling toegelaten activiteiten : 22.04.1996 Bepaling uurvergoeding : 22.04.1996 Jaarverslag 2013

21


Bepaling inschrijvingsbedrag : 22.04.1996

II.1.6.2. DE LEDEN II.1.6.2.1. Leden aangeduid door de gemeenteraad 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Biesemans, Kris, De Warande 18, 3945 Ham (CD&V) Chekimi, Samia, Platanenlaan 11, 3945 Ham (CD&V) De Bruyn, Debbie, Beekstraat 28, 3945 Ham (CD&V) Van Gestel, Hilde, Den Dries 48, 3945 Ham (Open VLD) Wellens, Filip, Langven 6a, 3945 Ham (Open VLD) Weltens, Raf, Gerhees 37a, 3945 Ham (N-VA)

II.1.6.2.2. Leden aangeduid door de sociale partners 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Boeykens, Inge, Boomkensstraat 61, 3500 Hasselt (ABVV) Bogaerts, Lesley, Koolmijnlaan 133, 3580 Beringen (ACV) Geskens, Nelly, Langven 36, 3945 Ham (ACLVB) Mertens, Alfons, Staatsbaan 139, 3945 Ham (ACLVB) Peeters, Tom, Olmensesteenweg 72, 3945 Ham (ABVV) Vandezande,Georgius, In de Bus 20, 3945 Ham (Boerenbond)

II.1.6.3. FUNCTIONELE INFORMATIE II.1.6.3.1. De Activiteitenlijst 藠ؓ

Het PWA HAM stelt in vergadering van 22 april 1996 de volgende activiteitenlijst vast. Bepaalde activiteiten werden geweerd (opruimen van puin, bv. na het bouwen van een huis; boodschappen doen voor zieken; hulp bij het bedelen van warme maaltijden; thuishulp voor kansarmen, ten laste van de gemeente, naar analogie met de werkzaamheden voor privé-personen; parkingtoezicht; maken en verspreiden van folders en affiches met betrekking tot een activiteit van een vereniging, ophalen van advertenties) ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN NATUURLIJKE PERSONEN • • • •

Thuishulp met huishoudelijk karakter(*); taken die betrekking hebben op het huishouden en die normaal door de gebruiker zelf uitgevoerd worden; Hulp voor klein tuinonderhoud; courante taken die normaal door de gebruiker kunnen uitgevoerd worden; Hulp voor het bijstaan of de begeleiding van zieken en kinderen; Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten;

ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE LOKALE OVERHEDEN Taken die beantwoorden aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits, onder meer de bescherming van het leefmilieu. Het betreft taken die normaal niet toevertrouwd worden aan vastbenoemd, contractueel of gesubsidieerd contractueel personeel.

Jaarverslag 2013

22


ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN NIET-COMMERCIËLE VERENIGINGEN Taken die door hun aard of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inclusief de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties. Voor dit type begunstigden zullen slechts de taken die bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel, aanvaard worden. Hierbij moet vermeden worden dat activiteiten van dagelijks beheer toevertrouwd worden aan werklozen die in het raam van een PWA werken. ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN Taken die door hun aard of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties zoals bvb: • • • • • • • •

oppas of begeleiding van kinderen bij of naar ontspanningsactiviteiten; animatie, buitenschoolse activiteiten; begeleiden van kinderen naar inhaallessen…; voor- en naschoolse opvang van kinderen; toezicht op of vergezellen van kinderen bij of naar extra-muros activiteiten (sportnamiddag, filmvoorstelling, museumbezoek,…); hulp bij het ophalen van kinderen met een schoolbus; optreden als gemachtigde verkeersopzichters bij de schoolpoorten; administratieve hulp wegens de organisatie van opendeurdagen, tentoonstellingen, feesten, conferenties,…;

ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE LAND-EN TUINBOUWSEKTOR 懰

De seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten vastgesteld door de Ministers van Tewerkstelling en Arbeid en van Landbouw : de activiteiten uitgeoefend binnen het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de champignonteelt en het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen. De activiteiten mogen echter gedurende maximaal 65 dagen per kalenderjaar (slechts 40 dagen voor het jaar 1994) verricht worden en uitsluitend op de 65 piekdagen die de tuinbouwer aanduidt in het aanwezigheidsregister. De activiteit moet uitgeoefend worden op een wijze die niet strijdig is met de algemene beschermingswetten inzake arbeidsduur, nachtarbeid… en met wetgeving inzake gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector (meer uitleg hieromtrent is opgenomen in de RVA-onderrichting betreffende de toegestane activiteiten.) Tijdens de vergadering van de Raad van Beheer van 9.10.1998 werd aangenomen dat activiteiten die wettelijk toegelaten zijn ook toegelaten worden bij PWA Ham. (*) Sedert 1 maart 2004 kunnen werklozen en gebruikers zicht niet meer inschrijven in het PWA voor thuishulp met huishoudelijk karakter. Deze regeling geldt niet voor PWA-werknemers en PWA-gebruikers die reeds voor 1 maart 2004 ingeschreven waren in het PWA voor deze activiteit.

II.1.6.3.2. Het inschrijvingsrecht Het PWA HAM stelt in vergadering van 22 april 1996 het volgende inschrijvingsbedrag vast Gewone inschrijving : 200 BEF (4.95 euro) Inschrijving voor WIGW’s : 100 BEF (2.48 euro) Jaarverslag 2013

23


II.1.6.3.3. De uurvergoeding Het PWA HAM stelt in vergadering van 30 januari 2009 de volgende uurvergoedingen vast PWA-cheques op naam : 5,95 euro Deze cheques zijn fiscaal aftrekbaar Naamloze PWA-cheques : 5,95 euro Deze cheques zijn niet fiscaal aftrekbaar

II.1.6.3.4. De in het PWA ingeschreven werklozen Op 31 december 2013 waren er 135 werklozen ingeschreven in het PWA, waarvan 52 mannen, hetzij 39 % en 83 vrouwen, hetzij 61 %. Hiervan waren 9 mannen en 10 vrouwen actief tewerkgesteld. Tevens waren er 4 mannen en 2 vrouwen tewerkgesteld van buiten de gemeente.

II.1.6.3.5. De gebruikers Op 31 december 2013 waren er 51 gebruikers ingeschreven: 44 natuurlijke personen en 7 rechtspersonen.

II.1.6.3.6. De activiteiten De natuurlijke personen Thuishulp : 4 Klein tuinonderhoud : 36 Kinderen & zieken : 3 Kleine herstellings- en onderhoudswerken en bewaken van dieren :1 De rechtspersonen Lokale overheden : 1 Onderwijsinstellingen : 3 VZW’s: 3

菰̓

II.1.6.3.7. Het lokaal Het PWA is gehuisvest in het gemeentehuis, dit werd door de gemeente ter beschikking gesteld tegen een huurprijs van 200 €/maand, kosten van elektriciteit, verwarming, telefoon, fax en fotokopies inbegrepen.

II.1.6.3.8. De materiële middelen a. Het PWA maakt gebruik van de telefoonlijnen en fax van de gemeente b. Het PWA beschikt over een informaticasysteem (Hardware : HP Probook 4740s computer, software: MS Office)

II.1.6.3.9. Ongevallen en schadegevallen Er werden 1 schadegeval gemeld in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013. De gebruiker werd vergoed. Er werden geen ongevallen gemeld in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013

II.1.6.3.10. Promotie Rubriek in het gemeentelijk infoblad Jaarverslag 2013

24


Affiches in openbare lokalen (gemeentehuis, culturele centra, sporthal, bibliotheek) Folders

II.1.6.3.11. Inschrijving van gebruikers De meeste gebruikers bieden zich aan op het gemeentehuis voor inschrijving. Indien de gebruikers zich moeilijk zelf naar het gemeentehuis kunnen begeven, komt de PWA-beambte zelf langs of stuurt hij de inschrijvingsformulieren toe.

II.1.6.3.12. De keuze van een werkloze In 12 gevallen werd de werkloze aangeduid door de gebruiker. In de overige gevallen (39) heeft het PWA een werkloze aangeduid. Daarna stelt de werkloze zich voor aan de gebruiker vooraleer hij zijn taak opneemt.

II. 2 ALGEMENE DIENSTEN II.2.1. DIENST COMMUNICATIE EN ONTHAAL II.2.1.1 PERSONEEL De dienst communicatie bestaat uit 1 voltijds statutair medewerker. Bovendien werd de coördinatie van de onthaalbalie onder deze dienst ondergebracht. Het onthaal bestaat uit 1 medewerker 4/5 en één vaste back-up en 3 variabele back-up’s.

II.2.1.2. TAKEN

菰̓

Voor de taken van de dienst communicatie verwijzen we graag door naar pagina’s 9 en 10 van dit jaarverslag.

II.2.1.3. MELDINGSKAARTEN

Meldingen 2013 70

60

50

40 67 30 45 20 31 24 10 10

8 4

0

Jaarverslag 2013

25


Sinds maart 2008 werd het systeem van de meldingskaarten ondergebracht bij de dienst communicatie en werd er een centraal registratie en opvolgingssysteem opgezet. Elke melder kreeg vanaf 2008 ook persoonlijk antwoord. De registratie van de meldingen heeft het grote voordeel dat we zeer gedetailleerde rapporten kunnen maken. Zo kunnen we nagaan welk soort meldingen we binnenkrijgen, hoeveel/maand en op welke manier. Sinds 2012 werden alle meldingen geregistreerd in Corsa. Het DMS van de gemeente Ham. In 2013 registreerden we 189 meldingen. Defecte straatlampen blijven de absolute nummer één. Groenonderhoud, schade aan het wegdek en verstopte rioleringen worden het tweede vaaktst gemeld. De categorie andere bevat onder andere klachten over strooien, schade aan verkeersignalisatie, zwerfkatten, het niet ophalen van huisvuil,…. De meerderheid van de meldingen komt intussen digitaal binnen. Het nieuwe e-loket op de vernieuwde website van Ham speelt hier zeker een grote rol. Toch blijft ook de meldingskaart in het gemeentelijk infoblad nog vrij populair. Ter vergelijking: Aantal geregistreerde meldingskaarten

2013

2012

2011

189

242

173

II. 2.1.4. KLACHTENBEHANDELING Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via brief, fax, e-mail, e-formulier. Klachten kunnen meegedeeld worden via klachtenbehandeling@ham.be. Soms is het onderscheid tussen een klacht en een melding moeilijk te maken. Uiteraard resulteert een herhaaldelijke melding van een probleem in een klacht. Dit moeten ɿ䵆 we trachten te vermijden. Daarom is de opvolging zo belangrijk. We hanteren volgende vuistregel: informatievragen, meldingen of klachten, die niet in het systeem worden opgenomen, geven aanleiding tot een onmiddellijke dienstverlening. Hiervan wordt geen dossier opgesteld. Deze meldingen worden wel geregistreerd en opgevolgd door de communicatieverantwoordelijke. Zowel de melder als klager krijgen zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding, al dan niet met de aangeboden oplossing of verdere afhandeling. Hierna vindt u een rapportering van de geregistreerde klachten tijdens 2013.

datum 07.02

04.03

13.08

klacht Raamkozijnen en deuren besmeurd na slijpwerken aanleg klinkers Den Dries Verlichting voetbalveld Oostham blijft branden na 21 uur + geluidsoverlast Chiro Oostham. Geen degelijke dienstverlening bij technische dienst

Jaarverslag 2013

ontvankelijk neen

doorverwezen Vooruitzien Beringen

oplossing Doorgestuurd met de vraag om ter plaatse te gaan kijken.

neen

Voetbalclub Chiro Oostham

Niet ontvankelijk vermits het geen klacht is tegen een gemeentelijke dienst maar tegen derden. Besproken op jeugd- en sportraad

ja

Wim Hillen

Na bespreking binnen de dienst blijkt dat gegevens niet konden vertrekt worden omdat men hiervoor enkel terecht kan bij het kadaster – adres en telefoonnummers werden aan klager meegegeven

26


II.3. JUSTITIE - POLITIE Politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo Mijnschoolstraat 84 3580 Beringen 011-279 579 (24/24 uur) Antenne voor wijkagenten te Ham, Dorpsstraat 19 3945 HAM 013 67 08 80 ham.bht@telenet.be Het jaarverslag van de politie wordt opgemaakt in een afzonderlijk document voor de zone Beringen/Ham/Tessenderlo.

II.4. TERRITORIUM EN ONROEREND PATRIMONIUM Geen gegevens beschikbaar

II.5. BRANDWEER – SEINGEVERS II.5.1. BRANDWEER Brandweer Leopoldsburg Koningin Louisa Marialaan 145 3970 Leopoldsburg Voor een verslag van de werking verwijzen we naar het jaarverslag van de brandweer.

II.5.2. GEMEENTELIJKE BRANDWEERBIJDRAGE 2013: 320 000,00 euro (vastgelegd) 2012: 308 586,13 euro 2011: 311 853,24 euro

II.5.3. SEINGEVERS Opgave van de activiteiten waaraan de Civiele Bescherming en de Vriendenkring van de Civiele Bescherming haar medewerking verleende: • • • • • • • • • • • •

6 januari 2013 – Wandeltocht Blijf Jong Genebos (zaal St.- Jan) 8 februari 2013 – Carnavalstoet Basisschool De Sterre 7 maart 2013 – Modeshow huis Jacobs 17 maart 2013 – Carnavalstoet 27 maart 2013 – Opname ‘De slimste gemeente’ 5 mei 2013 – Bosloop aan buurthuis De Warande 8 mei 2013 – Buitenspeeldag 2 juni 2013 – Drieprovinciënroute 23 juni 2013 - Kristoffelbedevaart kerk Oostham 29 juni 2013 - Wandelclub Torenvrienden vertrek tocht Kristoffelheem 30 juni 2013 - Wandelclub Torenvrienden vertrek tocht Kristoffelheem 4 augustus 2013 – Wandeltocht Blijf Jong Genebos (zaal St.- Jan)

Jaarverslag 2013

27


• • • • • • • • • •

15 augustus - Ken uw Gemeente 17 augustus 2013 - Statie Kermis 18 augustus 2013 - Statie Kermis 8 september 2013 – MTB Tourtocht WTC Ham 22 september 2013 – Open Straatdag & wielerwedstrijd OSD 4 oktober 2013 – Week van de derde leeftijd 12 oktober 2013 – Coca Cola Cup 25 & 26 oktober 2013 – Halloweentocht Olmense Zoo 1 november 2013 – Wandeltocht met vertrek in de Zille 1 december 2013 - Wandelclub Torenvrienden vertrek tocht Kristoffelheem

II.6. VERKEER-WEGEN-WATERLOPEN II.6.1 OPENBARE WERKEN II.6.1.1. PERSONEEL Zie rubriek gemeentepersoneel

II.6.1.2. GEBOUWEN De volgende gebouwen zijn door de technische buitendienst in gebruik: Technisch Centrum - Hoekstraat Gebouwen met magazijn, werkplaats, garages met smeerput, sanitaire ruimten met douches, eetplaats en bureel.

II.6.1.3. VOERTUIGEN EN MACHINES De gemeente beschikte op 31.12.2013 over de volgende voertuigen en machines: • 1 tractor Ford • 2 Citroën Berlingo • 1 Peugeot Boxer • 3 Mercedes Sprinter • 1 vrachtwagen Scania met container laadsysteem • containers • 1 aanhangwagen (Saris) • 2 aanhangwagens met naderhekken • 2 oprijwagens met lage vloer (dieplader) Hapert • 2x sneeuwschaaf voor John Deere • 1 bandenkraan Hyundaï • 1 mini graafcombinatie JCB rupskraan • 4 kipwagens (Joskin car – Record kar – Cavero-NIMOS) • 3 zelfrijdende zit- en cirkelmaaiers met opvangsysteem (Gianni Ferrari – Roberine-Toro) • 3 professionele grasmaaiers • 1 tractor John Deere 6520 • 1 Daf vrachtwagen • 1 Opel Astra • 3 Peugeot Partner • 1 container met laadsysteem • 1 bestelwagen Renault Traffic • 1 houthakselaar • 1 vorkheflift • 1 mengmestton – Joskin kar • 2 aanhangwagens dubbelasser -750kg Jaarverslag 2013

28


• • • • • • • • • • • • • • • •

2 aanhangwagen enkelasser -750kg 2 rolborstels 1 onkruidborstel Vandaele 1 hoogtewerker 1 tuinbouwtractor JD 4720 1 Peugeot expert 1 graaflaadcombinatie New Holland 1 kleine zoutstrooier JD 4720 1 zoutstrooier Schmidt 1 Renault Kangoo (elektrisch) 1 zuigwagen Vandaele pro 2 aanhangwagens (Anssems) 1 signalisatiewagen 1 snelheidswagen 1 borstelwagen Nilfisk Egholm 2 motoculteurs

Aankopen gedurende 2013 voor de technische dienst (buitendienst) bedragen inclusief BTW − − − − − − − − − − −

aankoop van koud asfalt € 1.016,40 aankoop potgrond € 3.993,00 aankoop van meststoffen en graszaden € 1.232,99 aankoop van gebroken beton 0/8 € 2.475,66 aankoop van éénjarige planten 껠؋ € 2.871,55 aankoop van onkruid- en gootborstels € 1.633,50 aankoop van een oprijplaat € 383,57 aankoop van aspen 2-takt € 533,61 aankoop van reflectoren € 1.263,24 aankoop van telescoopsteel € 215,90 aankoop van hout om bergruimte sporthal te verhogen € 2.780,69 aankoop van een doorslijpmachine € 181,44 aankoop van een hoogsnoeier € 756,25 aankoop materialen heraanleg fietspaden € 2.381,28 aankoop van signalisatieverlichting € 542,08 aankoop van verf repetitielokaal € 1.135,95 aankoop van een motor kolomboormachine € 254,10 aankoop van verf Buurthuis € 397,00 aankoop van verf sporthal Oostham € 885,42

Jaarverslag 2013

29


− − − − −

aankoop van materiaal heraanleg parking ’t Vlietje € 4.959,98 aankoop van een doorslijper € 1.944,14 aankoop van bloembakken € 1.240,61 aankoop van een tracking systeem € 1.706,10 aankoop van sanitair voor het vernieuwen van de scheidsrechterlokalen € 1.243,42

II.6.1.4. WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN •

Belijning sporthal 't Vlietje - Sportlaan 10a, 3945 Ham Aannemer : WIRA, Heiwijkerweg 12, 3690 Zutendaal Totaal aannemingsbedrag : 5.826,15€ Aanvang : 1.07.2013

Gemeenschapshuis De Zille Ham - plaatsen schuifdeur + demonteren en hermonteren bestaande nooddeur Aannemer : Besam – Assa Abloy, Centrum-Zuid 3042, 3530 Houthalen-Helchteren Totaal aannemingsbedrag : € 11.730,95 Aanvang : 17.12.2013

Leveren en plaatsen skatetoestel sportcentrum 't Vlietje, Sportlaan 10A Aannemer : Eibe Benelux, Pastoor Claesenstraat 1, 2440 Geel Totaal aannemingsbedrag : € 19.965 Aanvang : 2.12.2013 ꥰ،

Vervangen deurbladen + plaatsen branddeuren Gemeenschapshuis De Zille Aannemer : Besa Rode Heide 86, 3980 Tessenderlo Totaal aannemingsbedrag : € 29.280,76 Aanvang : 3.03.2014 (gegund 11.2013)

Aanbrengen wegmarkeringen Aannemer : BVBA Maassen Arnold Engineering, Klipperweg 14, 6222 PC Maastricht Uitvoeringsbedrag 2013 : € 10.900,48 incl. btw. Aanvang : 21.03.2011 (de opdracht werd verlengd voor het dienstjaar 2012 en 2013)

Onderhoud gemeentelijke plantsoenen Aannemer : de Posthoorn, Koolmijnlaan 141, 3582 Koersel Aannemingsbedrag : € 67.822,92 Aanvangsbevel : 02.04.2013

Onderhoud gemeentelijk patrimonium waaronder diverse boswerken Aannemer : Groenwerk Hoeselt, Industrielaan 30, 3730 Hoeselt Aannemingsbedrag : € 70 000,00 Aanvangsbevel : 02.04.2013

Wegenis- en rioleringswerken Achter de kerk fase 1 Aannemer : Sterckx wegenbouw, Winkelomsheide 217A, 2440 Geel Uitvoeringsbedrag : € 355.808,53 (gemeente+matexi) Aanvangsbevel : 08.03.2013

Jaarverslag 2013

30


Wegenis- en rioleringswerken Genebos fase 3+4 Aannemer : VBG nv, Welvaertstraat 14 1 b8 Uitvoeringsbedrag : € 4.157.496,02 (infrax + gemeente) Aanvangsbevel : 22.08.2011

Omgevingsaanleg Serviceflats OCMW Aannemer : Sools nv Uitvoeringsbedrag : 294.952,05 € Aanvangsbevel : 25.09.2013

Onderhoud wegen 2013 Aannemer : Eikenaar wegenbouw, Maalbosstraat 7, 3960 Bree Uitvoeringsbedrag : € 101.529,68 (incl btw) Aanvang : 16.08.2013

II.7. HANDEL - INDUSTRIE – MIDDENSTAND - TOERISME II.7.1. MIDDENSTAND - INDUSTRIE II.7.1.1. MIDDENSTAND Unizo Ham Voorzitter: Bart Wijckmans Ham beschikt sinds 2010 over een ondernemers- en serviceloket. ꥰ،

De gemeente organiseerde ook in 2013 een succesvol netwerkmoment voor haar zelfstandige ondernemers.

II.7.1.2. INDUSTRIE Ondernemersclub Tessenderlo Ham (OCTH) Voorzitter: Jos Dessers

II.7.2. MILIEUVERGUNNINGEN KLASSE I • Aantal vergunningen afgeleverd 2011: 2012: 2013:

7 5 4

KLASSE II • Aantal vergunningen afgeleverd 2011: 2012: 2013

Jaarverslag 2013

6 3 2

31


MELDINGEN KLASSE III 2011: 2012: 2013:

17 14 13

II. 7.3. ECONOMISCHE NUTSVOORZIENINGEN II. 7.3.1. ELEKTRICITEITSVOORZIENINGEN II.7.3.1.1. Elektriciteitsmaatschappij • Infrax. Trichterheideweg 8 3500 HASSELT 011 26 60 60

II.7.3.1.2. Elektriciteitswerken 2013 -

aanleg laafspanning Sluisstraat; aanleg laagspanning Truibroek; aanleg openbare verlichting Berberiswijk aanleg openbare verlichting Boringwijk

II.7.3.2. AARDGASVOORZIENING Infrax Trichterheideweg 8 3500 HASSELT 011 26 60 60

ꥰ،

II. 7.3.2.1. werken aan het aardgasnet in 2013 -

uitbreiding gasnet Truibroek; uitbreiding gasnet Graafstraat; uitbreiding gasnet Meerhoutstraat; uitbreiding gasnet Gerhoevenstraat – Hoogblokstraat; uitbreiding gasnet Broekstraat 7 uitbreiding gasnet Bergstraat

II.7.3.4. WATERVOORZIENING De Watergroep Runkstersteenweg 208 3500 HASSELT 011 28 06 11

II.7.3.4.1 Werken aan het waterleidingsnet in 2013 -

Uitbreiding waterleiding Broekstraat; Uitbreiding waterleiding Nijverheidsweg Uitbreiding waterleiding Olmensesteenweg Uitbreiding waterleiding bedrijventerrein Genebos Vernieuwen waterleiding Zandstraat

Jaarverslag 2013

32


II.7.4. TELEFONIE EN TELECOMMUNICATIE BELGACOM Hendrik van Veldekesingel 39 3500 Hasselt 011 29 15 10 INFRAX Trichterheideweg 8 3500 Hasselt 011 26 60 60

II.7.4.1. TELECOMMUNICATIEWERKEN IN 2013 -

Leggen van een kabel t.p. Truibroek Leggen van een kabel t.p. Speelstraat - Dorpsstraat Leggen van een kabel t.p. Putstraat Leggen van een kabel t.p. Olmensesteenweg

II.7.5. TOERISME II.7.5.1. TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR Bewegwijzerde wandelpaden Met vertrekpunt aan zaal Sint-Jan te Genebos:ꥰ، Mezenpad 3 km Eksterpad 5 km Kepkensbergpad 8 km Deze wandelpaden zijn op kaart uitgebracht in samenwerking met de wandelclub Blijf Jong van Genebos.

Natuurpaden In het natuurreservaat De Rammelaars zijn er enkele bewegwijzerde wandelpaden (niet op kaart) Kriebelpad 1.5 km Laarzenpad 2.5 km Reigerspad 5 km Sint-Jorispad 7 km De wandelpaden vertrekken aan het infopaneel van het natuurreservaat. In Gerheserheide Nachtzwaluwpad

7 km (bewegwijzerd)

Fietsroutes Land- van- Ham pad Drieprovinciënroute Vier-dorpen route Fietsroutenetwerk Limburg

Jaarverslag 2013

33 km 60 km 30 km 2000 km

33


Fietsroutes die deels ons grondgebied doorkruisen • •

Kanalenroute Louis Verbeek route

Ruiterpaden Gerheserheide

II.7.5.2. TOERISTISCHE DIENST Dienst Toerisme Gemeentehuis Dorpsstraat 19 3945 HAM Tel. 013 61 10 15 - Fax. 013 61 00 01 toerisme@ham.be www.ham.be/toerisme Personeel tewerkgesteld op de dienst toerisme op 31/12/2013 1 administratief medewerker - voltijds

II.7.5.3. ACTIVITEITEN Tal van weerkerende activiteiten werden door de dienst toerisme georganiseerd. Aan andere activiteiten verleende de dienst toerisme graag zijn medewerking. Buiten de activiteiten komt de dienst toerisme ꥰ، geregeld samen om toeristische onderwerpen te bespreken. Een opsomming van de activiteiten in 2013  Garageverkoop  fietszoektocht met prijsuitreiking  Drieprovinciënroute.  Open Straatdag  Kerstconcert  Brakaad

II.8. LANDBOUW II.8.1. LANDBOUWTELLINGEN Sinds 2008 is de landbouwtelling een steekproefenquête geworden en kunnen we geen gegevens meer meedelen.

Jaarverslag 2013

34


II.9. ONDERWIJS II.9.1. KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS Cijfers schooljaar 2013-2014 Tussen haakjes vind je de cijfers van het vorig schooljaar. KLEUTERS De Zevensprong Oostham De Sterre Kwaadmechelen-Centrum De Sterre afdeling Genendijk De Klimop

177 (189) 99 (90) 43 (32) 51 (57)

LAGERE SCHOOL 327 (298) 143 (144) 43 (52) 94 (97)

II.9.2. MUZIEKONDERWIJS Muziekonderwijs Tessenderlo - Ham Tel: 013 66 67 59 Ma: van 15 tot 20 uur

II.10. JEUGD – CULTUUR -SPORT II.10. 1. JEUGD 츠ؕ

II.10.1.1. OVERZICHT WERKING & ACTIVITEITEN JEUGDRAAD Voorzitter is Manuel Vermeulen, Hoekstraat 5 Deze verenigingen zijn lid van de Algemene Vergadering: Chiro Genebos, Chiro Oostham, KSA- Chiro Kwaadmechelen, KLJ Ham, Krnotsj jeugdtheater, Scouts Genendijk, Speelplein Hampidoe, jeugdhuis de Stip. In 2013 waren er 3 algemene vergaderingen van de jeugdraad. Hier werden verschillende activiteiten voorbereid en besproken. Stond op de agenda:

Fuiven, geluidsmeters, oordopjes Lokalenmappen BBC bespreken en gunstig adviseren EHBO cursussen Subsidies goedkeuren Uitstap Efteling Open Straatdag Kwis Springedingdag Site Jeugdraad met alle activiteiten van/voor jongeren

Jaarverslag 2013

35


II.10.1.2. OVERZICHT ACTIVITEITEN JEUGDDIENST Voorstellingen: 04.01 Kikkerkusje 11.02 Circus Hoetchacha 15.02 Het Trommelbos 05.04 Charlieston 12.07 de Sven 31.10 Wat een zootje 27.12 Circo Deparro Workshops: 04.04 Styling 10.04+11.04 Kookkids 09.10 Bouw je eigen raket Andere: 08.05 Buitenspeeldag 22.06 Roefel 22.07 Technosoccer 29.10 Spinnen (natuur & wetenschap) 26.12 Springedingdag tijdens de vakanties 10 keer filmvertoning (2 films per dag) Verder zorgt de jeugddienst voor ondersteuning van vooral het jeugdhuis en de andere verenigingen, Pop in/uit/van Ham, de verhuring en beheer van de repetitieruimte en de contacten met iedereen die geïnteresseerd of betrokken is met de jongeren in de gemeente

II. 10.2. CULTUUR 츠ؕ

II. 10.2.1. CULTURELE DIENST II. 10.2.1.1 Personeel Personeel tewerkgesteld op de dienst cultuur op 31/12/2013 - 1 cultuurbeleidcoördinator (contractueel – voltijds) - 1 administratief medewerker ( contractueel– voltijds) - 4 onderhoudsmedewerksters (contractueel – 19/38) - 1 onderhoudsmedewerkster (contractueel – 24/38) Opdracht - Uitbouw cultureel aanbod - Ondersteuning culturele raad - Ondersteuning van socio-culturele verenigingen - Opvolgen en uitwerken gemeentelijke toelage aan socio-culturele verenigingen en de bijhorende subsidiedossiers - Beheer en uitbouw uitleendienst - Opmaak, uitvoering en evaluatie Cultuurbeleidsplan - Dagelijks beheer (financieel, praktische…) gemeentelijke culturele infrastructuur (Sint Jan, De Zille, Annex II) - Administratieve ondersteuning BASZ (beheersorgaan infrastructuur culturele doeleinde) - Onderhoud gemeentelijke culturele infrastructuur

Jaarverslag 2013

36


II. 10.2.1.2 Feestloket Behandelde aanvragen: toestemming tot organisatie, uitzondering geluidsnorm, sluitingsuur… - Sportactiviteiten (wandeltochten, fietstochten…) - Muziekactiviteiten (fuiven, concerten…) - Circussen, stuntshow’s - Buurtfeesten - Kampvuur / kerstboomverbranding / sint maarten vuur - Vuurwerk - Andere vergunningen bij activiteiten - Vrijwilligersverzekering - Attest aankoop vuurwerk - Machtigingen praalwagen - Seingevers

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11 32 2 13 6

12 31 5 13 9

13 19 1 12 6

19 25 4 13 9

15 20 4 9 11

15 22 4 7 10

19 25 4 22

19 19 5 24

7 7 31 11 7 20

5 11 30 4 6 23

1 10 29 5 4 20

1 7 31 2 4 22

Vrijwilligersverzekering soort Aantal aanvragen % sport 10 34,48% jeugd 2 6,90% GAW 1 3,45% Cultuur 10 34,48% buurtwerking 8 27,59% 31

II. 10.2.1.3 Activiteiten Cursus CreaCafé Films Cultuurbus Voorstellingen Evenementen Tentoonstellingen

2008 9 11 8 1 6 5

츠ؕ

2009 8 11 8 1 6 4

2010 11 10 2 2 6 4

2011 10 10 7 2 6 4

2012 17 10 10 4 6 5

2013 14 20 9 9 2 6 6

II. 10.2.2. CULTURELE RAAD II. 10.2.2.1 Samenstelling Adviesorgaan cultuur CULTUURRAAD -

-

Voorzitter Ondervoorzitter / Penningmeester In totaal 11 bestuursleden ( 2 gecoöpteerde +9 afgevaardigden uit verenigingsleven) schepen van cultuur (waarnemer) cultuurbeleidcoördinator vergadert maandelijks (3de dinsdag) met uitzondering van juli / augustus

Jaarverslag 2013

-

-

CULTUURFORUM afgevaardigde van elke vereniging aangesloten bij de culturele raad 28/05/2013 42 verenigingen aangesloten) najaar 2013 – 2 extra erkenning schepen van cultuur (waarnemer) cultuurbeleidcoördinator (administratieve ondersteuning) kwam 2x samen in 2013

37


II. 10.2.3 ONDERSTEUNING VAN VERENIGINGEN II. 10.2.3.1 Financiële ondersteuning Toelagen verenigingen aangesloten bij de culturele raad - Toelage culturele raad: 3.000 Euro - Projecttoelages culturele evenementen en manifestaties: 5.000 euro - Toelage verenigingen enkel aangesloten bij culturele raad: 15.000 euro Basis & Werking Subsidie 17.000 € 39 dossiers 17.000 € 31 dossiers

Nominatieve toelages 7.000 € 2 dossiers 7.000 € 2 dossiers

Toelage Cultuurraad 3.000,00 €

2013

17.000 €

7.000 € 2 dossiers 5.000 € 1 dossier 5.000 € 1 dossier

2.000,00 €

2012

17.000 € 36 dossiers 17.000 €

2009 2010 2011

1.500,00 €

2.000 € 2.000 €

Projectsubsidies 3.735 € 11 dossiers 2.615 € 8 dossiers

Subsidie Startende vereniging

250 € 1 dossier

2.647 10 dossiers 3.687,68 euro 5 dossiers 3.731,73 euro 5 dossiers

II. 10.2.3.2 Uitleendienst – materiele ondersteuning verenigingen De gemeente Ham stelt via de uitleendienst materialen ter beschikking van verenigingen.

CIJFERS 2007-2013

츠ؕ

Aantal ontleningen 2008: 122 (-27) Aantal ontleningen 2009: 147 (+25) Aantal ontleningen 2010: 211 (+64) Aantal ontleningen 2011: 258 (+47) Aantal ontleningen 2012: 234 (-9%) Aantal ontleningen 2013: 290 (24%)

Jaarverslag 2013

38


Blauw: verenigingen - derden Rood: adviesraden of gemeente ě¸ Ř• II. 10.2.4. BEHEER GEMEENTELIJKE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

II.10.2.4.1 Beheersorgaan infrastructuur met culturele doeleinde De gemeente Ham richt een beheersorgaan op dat als opdracht heeft het gemeentebestuur bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur. De gemeentelijke culturele infrastructuur omvat volgende gebouwen: - Buurthuis Genendijk Kerkstraat, Genendijk - Sint Jan, Genebosstraat, Genebos - Annex - Oude Pastorie, Pastoriestraat, Oostham - Gemeenschapshuis De Zille, Kwaadmechelen Het beheersorgaan BASZ adviseert het gemeentebestuur rond: - beheer van de culturele infrastructuur, zijnde investeringen, verbouwingen, inrichting, financieel beleid - verhuurbeleid, zijnde gebruikersreglementen, prijzenbeleid, huurovereenkomsten, concessieovereenkomsten - de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid met betrekking op gemeentelijke culturele infrastructuur, zoals omschreven in art. 15 en meer in het bijzonder bij de opmaak en de uitvoering van het strategische meerjarenplan Het beheersorgaan BASZ heeft recht op informatie over alle beleidsbeslissingen betreffende de culturele infrastructuur.

Jaarverslag 2013

39


II. 10.2.4.2 Huurders

II. 10.2.4.3 Bezettingsgraad 푰ؕ

Jaarverslag 2013

40


II.10.3. BIBLIOTHEEK II.10.3.1. PERSONEEL 1 bibliothecaris (38u/week) 1 educatief medewerker (19u/week) 1 bibliotheekassistente (14u/week) 3 Gesco (3x 19u/week)) Adviescommissie Deze commissie is samengesteld uit bibliotheekgebruikers.

II.10.3.2. ONTLENINGEN 2013

2012

2011

Boeken

AVM

Totaal

67.092

25.298

92.390

Boeken

AVM

Totaal

66.839

25.243

92.082

Boeken

AVM

Totaal

67.230

27.162

94.392

II.10.3.3. ONTLENERS 2013 2012 2011

2.377 2.367 2.336

II.10.3.4. ONTVANGSTEN - UITGAVEN Ontvangsten 2013 2012 2011

119.807.66 120.415,74 108.988,12

Uitgaven 296.063,80 344.851,00 303.743,88

II.10.4.SPORT II.10.4.1.GEMEENTELIJKE SPORTDIENST 1 sportfunctionaris (full-time – statutair) 1 sportpromotor (4/5 – contractueel) 6 toezichters (3x 5/5, 3x 3/4 – gesco)

Jaarverslag 2013

41


II.10.4.2.ACTIVITEITEN Data 11/02 - 15/02

Organisatie Doelgroep Week van de Sportclub 3de – 6de leerjaar

duur 4.5 dagen

Deeln./ dag 30

13/02 2/04 - 4/04 2/04 - 4/04 9/04 - 11/04 8/04 - 12/04 8/04 - 12/04 13/05 + 14/5 16/05 22/04 4/06 1/07 - 3/07 1/07 - 3/07 8/07 - 12/07

Schaatsen Paaskriebels Paas 3-daagse Volleybalkamp Tenniskamp Voetbalkamp Schoolsportdagen Lager onderwijs Kleutersportdagen Seniorenfietstocht Juli-kriebels Juli-3-daagse BMX kamp

3de – 6de leerjaar kleuters 1ste en 2de lj 10-16 jaar 5-14 jaar 5-13 jaar alle basisscholen

½ dag 3 x ½ dag 3 x ½ dag 3 dagen 4 dagen 4 dagen 3 dagen

26 71 24 22 30 85 569

alle kleuterscholen 50-plussers kleuters 1ste – 6de lj +12jaar

1 dag 1 dag 3 x 1/2 dag 3 x 1/2 dag 5 dagen

285 96 78 27 11

26/08 - 28/08 26/08 - 28/08

Augustus kriebels Augustus 3-daagse

Kleuters 1ste – 6de lj

3 x 1/2 dag 3 x 1/2 dag

73 19

augustus

Fitte zomer - maandag Personeelssportdag Sporteldag Initiatielessenmaand Seniorenfietstocht Scholenveldloop Schaatsen Herfstkriebels Herfst 3-daagse Kerst omnisport Kerstkriebel Nieuwjaarskriebel Schaatsen

Alle leeftijden Alle leeftijden 55-plussers alle leeftijden 50-plusers basisonderwijs 퓀ؕ vanaf het 3e leerjaar Kleuters 1e – 6e lj 1e – 6e lj Kleuters Kleuters Vanaf het 3e leerjaar

4 uur 1/2 dag 1 dag 1 maand 1 dag 1 dag ½ dag 3 x 1/2 dag 23x 1/2 dag 1/2 dag 1/2 dag 1/2 dag ½ dag

43 64 50

Leren lopen (0-5km)

Alle leeftijden

10 weken

Start2skate

Alle leeftijden

1/09 – 30/09 10/09 25/09 30/10 28/10 - 30/10 28/10 - 30/10 30/12 23/12 30/12 23/12 Febr - mei + Sept - dec April - juni + Sept - nov

90 223 35 71 30 16 72 65 31 20 + 7 30 25

PERMANENTE CURSUSSEN SPORTDIENST Periode Januari - mei Januari - mei Januari - mei Januari - mei Januari - mei Januari - mei Januari - mei September - december September - december Jaarverslag 2013

Organisatie BOM Fit & Fun Seniorobic Bodyfitness Seniorengym All-in Sportacademie 1ste-5de lj BOM Fit & Fun

Doelgroep 33 26 16 19 10 15 20 37 25 42


September - december September - december September - december September - december September - december

Seniorobic Bodyfitness Seniorengym All-in Multimove 3jaar - 8 jaar

13 15 14 16 54

ACTIVITEITEN I.S.M. DE SPORTRAAD Data 8/05 26/05

Organisatie Hamse bosloop (243) Kampioenenviering

24/09 3/09

Schaal van Ham Recreatievoetbal (5 recreatieploegen) Schaal van Ham vissen (30)

II.10.4.3. SPORTINFRASTRUCTUUR II.10.4.3.1 Sporthallen Sporthal Kristoffelheem Oostham, Schoolstraat 10 Netto speloppervlakte: sporthal : 968 m² en polyvalente zaal : 177 m² Sporthal ’t Vlietje, Sportlaan 10a Netto speloppervlakte sporthal: 1 188m²

II.10.4.3.2 Openluchtinfrastructuur Gemeentelijk sportpark ’t Vlietje – Sportlaan 10 Trapveld : 1 terrein (875 m²) Finse piste : 985 m Speeltuin Tennismuur Skateterrein/basketbalveld : 312 m² Beach-volleybalveld: 18m x 9m Outdoor fitness: 12 toestellen Avonturenparcours gebruik : vrij Tennis – Sportlaan 10b 6 terreinen in all weather pleinen 1 mini tennisterrein 4 indoor tennisterreinen Gebruik via TC Ham KFC Ham United – Sportlaan 10c 3 terreinen (6.426 m², 5.814 m² en 6.426m²) Gerhees 2 terreinen (2x 6.426m²)

Jaarverslag 2013

43


De Warande Sport – Bremstraat 17 2 terreinnen (6.360 m² en 6.360m²)) F.C. Rio - Genendijk Voetbal : Petanque :

1 terrein (6.360 m²) 6 banen (72 m²)

II.10.4.4. DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD • • • • •

• •

participeert in het beheer van de gemeentelijke sport –en vrijetijdsinfrastructuur verdedigen van de belangen van de verenigingen i.v.m. de bouw of renovatie van de sportvoorzieningen voordeliger huurtarief van de infrastructuur indien aangesloten bij de sportraad verschaffen jaarlijkse toelage voor de sportclubs op basis van een puntensysteem uitkeren evenementen organiseren waar de clubs hun sport kunnen promoten (Kampioenenviering, Interclubcompetities voor de volgende sporttakken, Hamse bosloop,…) opstarten van een sportclub: ondersteuning (lesgevers, materiaal,… advies uitbrengen aan het gemeentebestuur i.v.m. sport –en vrijetijdsbesteding

VOORZITTER Sectie competitievoetbal: Sectie individuele sporten (competitie): Sectie zaalsporten (competitie): Sectie schoolsporten Sectie Recreatievoetbal Sectie zaalvoetbal (recreatie) Sectie zaalsporten (recreatie) Sectie sport + clubs Sectie socio-culturele verenigingen Sectie parasporten Marcel Theys Luyckx Eddy Patrick Bosmans Claes Katleen Claes Marissa

Jaarverslag 2013

픐ؕ

Schepers Jos Luyten Peter Weyens Eddy Curinckx Johan Belmans Sara Raymaekers Armand / Vlaeyen Johan Moons André / Gerards Tonny deskundige deskundige schepen van sport sportfunctionaris sportpromotor

44


II. 10.4.5 ONDERSTEUNING VAN VERENIGINGEN II. 10.4.5.1. Toelagen aan sportverenigingen 2013 Club Ham OK Hamse Turnvereniging Shoto Karate Ham TC Ham ZVC De Mini's ISC Vlietje Volleybalclub Fit Ham SK Ham FC Populier Happy Dancer Turnclub Blijf Jong Genendijkse Wielertoeristen Petanqueclub De Statie Wielerclub De Doortrappers Wandelclub Blijf Jong Wandelclub De Torenvrienden Duivenclub De Snelle Vlucht Fietsclub Blijf Jong Genebos Duivenbond Recht en Vrij Istanbul Sport WTC Ham Mondpaco Large FC KFC Ham United Hamse badmintonclub Biljartclub Juist en Zacht

Jaarverslag 2013

volwassenen jeugd 802,1110 1.142,1545 329,4790 811,6085 686,9820 749,6311 0,0000 3.468,8883 290,0930 0,0000 160,5740 0,0000 996,0110 2.538,1210 162,0880 0,0000 124,9750 0,0000 708,1900 687,6537 290,0930 0,0000 264,8550 0,0000 35,5692 0,0000 262,0680 0,0000 578,6710 0,0000 329,4790 91,6482 233,2860 95,4353 70,4403 75,7423 311,3010 190,1130

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 335,5380 77,2571

1.633,5465 218,3965

Totaal 1944,2655 1141,0875 1436,6131 3468,8883 290,093 160,574 3534,1320 162,088 124,975 1395,8437 290,093 264,8550 35,5692 262,068 578,6710 329,479 91,6482 233,2860 95,4353 70,4403 75,7423 311,301 190,113 1633,5465 553,9345 77,2571

45


II. 10.4.5.2. Toelage onderhoud sportvelden Berekening betoelaging onderhoud sportvelden 2013 Soort/naam club

Aantal terreinen

Bedrag per terrein

Totaal subsidie

Voetbal competitie II.

KFC Ham United

5

1500

7500

De Warande Sport

2

707,69

1.415,38

FC Rio

1

707,69

707,69

6

424,61

2.547,66

Voetbal recreatie

Tennis TC Ham Hondenschool KV Genebos

1

1000

1000

Totaal betoelaging:

13170,73

II. 10.4.5.3. Huursubsidie aan sportverenigingen Sjoelclub De Vliegende Schijf €310 Recreatievoetbalclub De Miezeriken € 400 Recreatievoetbalclub Toekomst Geneberg € 940

II.11.RADIO-TELEVISIE-PERS할ؕ II. 11.1. PLAATSELIJKE PERS Het Belang van Limburg Dirk Macquoy Hollestraat 6 3945 HAM 013 67 11 08 Het Nieuwsblad Paul Van Moll Wijstekkenstraat 42 3581 Beringen 011 34 45 37 De Weekkrant Martin Vanierschot Beverlosesteenweg 59 3583 Paal Beringen 011 42 86 22 Radio 2 Limburg Via Media 2 3500 Hasselt redactielimburg@radio2.be

Jaarverslag 2013

46


Het Laatste Nieuws Steven Swinnen Naaldweg 1 3582 Beringen 0475 42 65 38

II. 11. 2. LOKALE RADIO Trendy FM Gerhoevenstraat 20 3945 HAM 013 29 02 20 Radio Ham Wasseven 20 3945 HAM 011 40 16 20

II. 11.3. REGIONALE RADIO Radio 2 – Omroep Limburg Via Media 2 3500 HASSELT 011 24 96 19 redactielimburg@radio2.be FM Limburg Kempische Steenweg 105 3500 HASSELT 011 22 99 25 Radio Benelux Galgestraat 8 Paal Beringen 011 42 44 51

II. 11.4. REGIONALE TELEVISIE TV Limburg Mediagebouw Via Media 4 3500 HASSELT 011 71 22 00

II. 12. EREDIENST II. 12.1. KERKFABRIEKEN Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte – parochie Oostham Kerkfabriek Sint-Lambertus - parochie Kwaadmechelen-Centrum - parochie Sint Jan Berchmans Genebos Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming – parochie Genendijk

Jaarverslag 2013

47


II. 12.2. TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN (exploitatie en investeringen) Kerkraden Oostham Kwaadmechelen-Genebos Genendijk

2013 56.748,43 0,00 0,00

2012 10.196,62 0,00 0,00

2011 11.022,97 0,00 0,00

II.13. SOCIALE DIENSTVERLENING II.13.1 DIENST SOCIALE ZAKEN Personeel tewerkgesteld op de dienst sociale zaken op 31/12/2013: • 1 administratief medewerker - voltijds Opdrachten: • Opvolging van alle gemeentelijke dossiers in verband met welzijn, sociale zaken en gezondheid. • Organisatie van acties en evenementen in het kader van sociaal beleid en welzijn. • Uitwerken van acties met lokale verenigingen rond sociale- en welzijnsaspecten. • Opvolging van sociale beleidsprojecten bij bevolking en verenigingen. • Verstrekken van informatie aan de bevolking. • Bijwonen van bijeenkomsten en vergaderingen rond sociale- en welzijnsthema’s. • Formuleren van adviezen. • Bijhouden van statistische informatie. • Opvolging sociale en financiële aspecten 햰ؕ van woonwagenterrein Eikendreef.

II.13.2 GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING II.13.2.1 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR WELZIJNSZORG (GAW) De Gemeentelijke Adviesraad voor Welzijnszorg behandelt lokale aangelegenheden die senioren, zieken, weduwen, mindervaliden, allochtonen en eventueel andere groepen aanbelangen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad of het OCMW advies te verstrekken. Men vergadert elke tweede woensdag van de maand in het dienstencentrum OCMW. Tijdens de maanden januari, juli en augustus is er geen vergadering. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals fietstochten en een gezond ontbijt. Hoogtepunt is de week van de derde leeftijd met een vormingsnamiddag, een wandeltocht, een kaart- en kiennamiddag en een shownamiddag.

II.13.2.2 GEZONDHEIDSRAAD De gezondheidsraad heeft als doel advies uitbrengen over gezondheidsvraagstukken en de gezondheid van de Hamse bevolking bevorderen. Hiertoe ondersteunt de gezondheidsraad onder meer preventiecampagnes en organiseert zij allerhande gezondheidsacties. De gezondheidsraad werkt voor een aantal gezondheidsprojecten samen met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).

Jaarverslag 2013

48


II.13.2.3 LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

II.13.2.4 OPVOEDINGSWINKEL De opvoedingswinkel geeft informatie en advies over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. In elk van de deelnemende gemeenten wordt er wekelijks een spreekuur van de opvoedingswinkel georganiseerd. Je kan hier vrijblijvend of op afspraak binnenstappen voor informatie & brochures of voor een gesprek naar aanleiding van een opvoedingsvraag. In Ham kan je hiervoor terecht in het kindercentrum. Men kan de opvoedingswinkel bereiken via info@opvoedingswinkelwestlimburg.be of op het nummer 0496 87 81 50. Spreekuren (enkel op afspraak) in het kindercentrum: -

elke maandag van 9 tot 12 uur elke dinsdag van 17 tot 19 uur

II.13.2.5 KIND IN NOOD Kind in Nood is een samenwerking tussen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) West-Limburg en de gemeente Ham. Men richt zich naar kinderen en jongeren en hun gezinnen die moeilijkheden ervaren op vlak van emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, opvoeding, ouderschap, .... In een eerste gesprek wordt het probleem verkend. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd en, indien nodig, een begeleiding opgestart. Dit kan een individuele of gezinsbegeleiding zijn. Er kan tot slot ook gekozen worden om te starten met een groepstherapie. De gesprekken vinden plaats in het kindercentrum. Indien nodig worden er ook huisbezoeken gedaan. Iedereen kan op eigen initiatief of via doorverwijzing bij hun terecht. Men maakt best een afspraak op het nummer 011 42 49 31. Spreekuren (enkel op afspraak) in het kindercentrum: -

elke maandagnamiddag in de even weken van 13.30 tot 19 uur elke maandagnamiddag in de oneven weken van 15.30 tot 19 uur

II.13.3. O.C.M.W. Gemeentelijke tussenkomsten: 2013: € 858.000 2012: € 1.003.000 2011: € 787.000

Jaarverslag 2013

49


II.14. INTEGRATIE & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Met het gemeentelijk subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking wil het gemeentebestuur subsidies toekennen voor projecten binnen zowel Noord- als Zuidwerking. Noordwerking bestaat uit projecten die sensibilisatie beogen van de Hamse bevolking betreffende de Noord-Zuidproblematiek. Zuidwerking bestaat enerzijds uit projecten die capaciteitsopbouw bewerkstelligen in ontwikkelingslanden en anderzijds uit projecten die noodhulp bieden bij rampen in ontwikkelingslanden. De aanvraagprocedure gebeurt via de aanvraagformulieren Noord- en Zuidwerking. De aanwending van de toelage wordt gecontroleerd via de evaluatieformulieren Noord- en Zuidwerking. Naar aanleiding van de tyfoon Haiyan die op 8 en 9 november 2013 met een verwoestende kracht over de Filipijnen raasde werd er 500 euro gestort aan de fondsencampagne van het Rode Kruis Ham.

II.14.1 FAIRTRADEGEMEENTE HAM Hieronder vind je een overzicht van de evenementen en acties georganiseerd vanuit FairTradeGemeente Ham: Op dinsdag 26 maart organiseerde FairTradeGemeente Ham i.s.m. de Gezinsbond en Voedselteams Limburg een infoavond met als thema ‘Van voedselverspilling naar voedselbesparing’. 혀ؕ bioweek. Bioschenkerij De Groene Ridder Van 1 tot 9 juni kon men volop genieten van de stelde weer een mooi programma samen i.s.m. FairTradeGemeente Ham.

Op zondag 4 augustus vond de eerste editie van ‘Limburg aan zee’ plaats. Een nieuwe publieksactiviteit in Limburg, waarbij de beleving van de bezoeker centraal staat. De activiteiten stonden in het teken van ontwikkelingssamenwerking, de Noord-Zuid thematiek en duurzame ontwikkeling. Om 11 uur kon men aanschuiven aan een gesprekstafel en genieten van een heerlijke brunch. In de namiddag stonden er demonstraties, proeverijen en wereldmuziek op het programma. Op zondag 22 september werd deelgenomen aan de Openstraatdag. FairTradeGemeente Ham was vertegenwoordigd met een info- en verkoopstand in het multicultureel dorp. Op zondag 6 oktober vormde de Gerhoevenbrug het decor voor de tweede Fair Trade Rampkarrenrace. Dertien prachtige bolides kwamen aan de start. Deze activiteit kaderde in de Week van de Fair Trade. De stuurgroep FairTradeGemeente Ham en jeugdhuis De Stip sloegen hiervoor de handen in elkaar. Op 28 mei keurde de gemeenteraad de hernieuwing van de resolutie FairTradeGemeente goed. De gemeenteraad stemde er principieel mee in dat in het kader van een duurzaam beleid de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Op 25 september organiseerde de cultuurdienst i.s.m. FairTradeGemeente Ham en ‘Laat je strikken’ van 11.11.11 een workshop chocoladeproeverij in het cultureel centrum De Zille. ‘Laat je strikken’ is een tool die gebruikt kan worden om de inwoners te sensibiliseren en te informeren rond ontwikkelingssamenwerking.

Jaarverslag 2013

50


II.14.2 11.11.11 11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Zij bundelen de krachten van meer dan 70 organisaties en 340 vrijwilligerscomités die zich inzetten voor één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede. 11.11.11 kreeg een gemeentelijke toelage van 1 000 euro.

II.14.3 DE DAMIAANACTIE De Damiaanactie bestrijdt lepra, tbc en leishmaniasis in Azië, Afrika en Amerika. Damiaanactie is een niet-gouvernementele organisatie en kreeg een gemeentelijke toelage van 1000 euro.

II.14.4 MISSIECOMITE KWAADMECHELEN Missiecomité Kwaadmechelen kreeg een gemeentelijke toelage van 1 000 euro.

II.14.5 INTEGRATIE II.14.5.1 INTEGRATIERAAD De integratieraad is het centrum van de werkingen rond integratie binnen de gemeente Ham. De verschillende interculturele raden die plaatsvonden op 18 maart 2013 en 9 september 2013 hebben een sterke band gecreëerd tussen de integratiedienst en de etnisch culturele gemeenschap. Zo wordt de invulling van het multiculturele dorp op Open Straatdag bepaald i.s.m. de integratieraad. Ook de wekelijkse praatgroep VriendENtaal wordt onrechtstreeks ondersteund door de leden van de integratieraad. Twee leden van de IR fungeren als begeleider binnen VriendENtaal. Anderen trachten mensen te motiveren om deel te nemen. De deelname aan de integratieraad gebeurt vooral uit de grote gemeenschappen van etnisch-culturele minderheden zoals de Turkse en Azerbeidjaanse groepen. Maar ook leden uit de Marokkaanse en Algerijnse gemeenschappen zijn vertegenwoordigd. In 2013 mocht de integratieraad twee nieuwe leden verwelkomen (een Boliviaanse mevrouw en een Belgische man.)

II.14.5.2 OFFERFEEST De gemeente Ham werkte hiervoor, net zoals de vorige jaren, een samenwerking met de stad Beringen uit. Gezien het klein aantal aanvragen voor een slachtbrief in Ham is het financieel en praktisch niet aantrekkelijk om zelf een tijdelijke slachtvloer in te richten. De integratieambtenaar is gedurende deze dag zelf aanwezig op de slachtvloer als aanspreekpunt en coördinator.

II.14.5.3 ONTHAALDAG NIEUWE INWONERS Een onthaaldag is van zeer groot belang zijn voor een nieuwe inwoner. Bovendien komt de integratieambtenaar persoonlijk in contact met de etnisch culturele minderheden. De integratieambtenaar was dus ook dit jaar aanwezig. Het was een gezellige editie met een 9tal deelnemers van allochtone afkomst.

Jaarverslag 2013

51


II.14.5.4 ALLEMAAL HAMMENAARS De integratieambtenaar startte in samenwerking met de dienst communicatie een project waarbij een allochtone inwoner zich voorstelt in het infoblad. Dit gebeurt aan de hand van een portret dat wil bijdragen aan een positieve beeldvorming. Het project draagt de naam “Allemaal Hammenaars” en ging van start in januari 2012. Het project is een variant op het provinciaal initiatief van “Allemaal Limburgers”.

II.14.5.5 ENSEMBLE MOXOS In 2013 werd een concert van het Boliviaanse ensemble MOXOS georganiseerd in de kerk van Oostham. Initiatiefneemster was een Boliviaanse mevrouw die lid is van de integratieraad. Ze werd ondersteund door de integratiedienst, de dienst cultuur en de jeugddienst.

II.14.5.6 VORMING ‘DUIDELIJK TAAL’ Op donderdag 28 februari 2013 werd in samenwerking met het huis van het Nederlands de vorming duidelijk taal georganiseerd voor de gemeentelijke diensten. Via concrete voorbeelden en eenvoudige oefeningen werd geleerd hoe men burgers in duidelijk Nederlands kan helpen. Er waren 21 collega’s aanwezig.

II.14.5.7 KERSTAVOND In 2012 nodigde een moslim gezin het College van Burgemeester en schepenen uit voor een Iftar maaltijd. Toen is er afgesproken dat met Kerstmis een moslim gezin wordt uitgenodigd door een Vlaams gezin en dat deze op haar beurt wordt uitgenodigd door datzelfde gezin tijdens het offerfeest. Daarom nam de schepen van diversiteit zelf initiatief om een Algerijnse familie uit te nodigen om met hen de kerstavond door te brengen.

II.14.5.8 POPULIERENFEEST Op zaterdag 22 juni organiseerden we met enkele vrijwilligers van de Populierenwijk een buurtfeest. De Populierenwijk is dé wijk van Ham met een hoge concentratie aan mensen van vreemde afkomst. Meer dan 300 mensen genoten van een hapje en een drankje. Voor de kinderen was er de gemeentelijke voetbalkooi en voor de allerkleinsten was er een schminkhoek voorzien. Vanuit het beleid waren de burgemeester en enkele schepenen aanwezig. Autochtonen en allochtonen waren aan het feesten zonder onderscheid te maken en zonder zich bewust te zijn van de voorgaande twee begrippen.

II.14.5.9 INTERNATIONALE DAG TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME In 2013 zijn er aantal gemeenschappelijke acties geweest rond meldpunt discriminatie. De integratieambtenaar coördineerde de medewerking van de gemeente aan “de Grote Discrimineer Show”. Dit is een film project i.s.m. de meldpunten Hasselt en Genk en de 11 LIDgemeenten van Limburg. De burgemeester sprak de stem van één van de poppetjes in. Het filmpje werd op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie, op de gemeentelijke facebookpagina geplaatst.

Jaarverslag 2013

52


II.14.5.10 LIMBURGSE OPEN GEBEDSHUIZENDAG Het provinciaal integratiecentrum wil met dit project samen met de lokale integratiediensten en organisaties met verschillende levensbeschouwingen werken aan de sociale cohesie in Limburg. Op 5 mei 2013 zetten de Koninkrijkszaak van Jehova’s getuigen, de Parochiekerk St.Lambertus en de Moslimgemeenschap hun deuren open.

II.14.5.11 VRIENDENTAAL Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel van het inburgeringsbeleid en de gemeente Ham. Daarom startte de integratiedienst i.s.m. met Vormingplus Limburg in december 2011 het project VriendENtaal. Maar liefst 32 mensen schreven intussen in en namen deel aan de praatsessies. De integratieambtenaar volgt wekelijks alle sessies mee en samen met één vrijwilliger tracht hij de groep op een zo enthousiaste manier te begeleiden.

II. 15. GEZONDHEID EN HYGIENE II. 15.1. RECYCLAGEPARK Het gemeentelijk containerpark in de Stationsstraat werd gesloten in 2011. Er werd een nieuw intercommunaal recyclagepark geopend in het Truibroek dat beheerd wordt door Limburg.net. De informatie omtrent de exploitatie van het recyclagepark is terug te vinden in het jaarverslag van Limburg.net. 홰ؕ

II. 15.2. VERKOOP HUISVUILZAKKEN EN STICKERS II. 15.2.1. HUISVUILZAKKEN De inwoners van Ham ontvangen per persoon 10 huisvuilzakken voor 1 jaar. Zijn deze huisvuilzakken op, dan kunnen ze bij de technische dienst terecht om er te kopen: - kleine huisvuilzakken kosten dan € 6,25 - grote huisvuilzakken kosten dan € 12,50 Voor 2011 - grote zakken - kleine zakken - biocompostzakken - PMD zakken

2.336 rollen 362 rollen 996 rollen 2.965 rollen

Voor 2012 - grote zakken - kleine zakken - groenafvalzakken - PMD zakken

2.817 rollen 379 rollen 1.341 rollen 3.773 rollen

Voor 2013 - grote zakken - kleine zakken - groenafvalzakken - PMD zakken

3.811 rollen 370 rollen 1.405 rollen 3.616 rollen

Jaarverslag 2013

53


II. 15.2.2. GROFVUILSTICKERS 2011: 2012: 2013:

152 stickers van € 2,50 148 stickers van € 2,50 235 stickers van € 2,50

II. 15. 3. MILIEUZORG II. 15.3. 1. MILIEUAMBTENAAR Milieudienst Gemeentehuis – Technische Dienst Dorpsstraat 19 Tewerkstelling: graduaat chemie optie milieuzorg -

Vaste benoeming

Groendienst Gemeentehuis – Technische Dienst Dorpsstraat 19 Tewerkstelling: voltijds tuin- en landschapsarchitect -

Contractueel

II. 15. 3. 2. MILIEURAAD Milieu- en Natuurraad Ham P.a. Dorpsstraat 19 - 3945 HAM Een nieuwe milieuraad werd samengesteld in 2013.

II. 15. 3. 3. KAPAANVRAGEN •

Kapaanvragen alleenstaande, hoogstammige bomen: 28 - 12 vergunningen zonder verplichte heraanplating - 16 vergunningen met verplichte heraanplanting 0 weigeringen

Kennisgeving door Afdeling Wegen Limburg vellen bomen langs gewestwegen: 1

Kapaanvragen bossen: 24 kapmachtigingen -

kaalkap met heraanplanting: 4 vergunningen dunningskap en vellen van bomen op de rand van een bos: 19 vergunningen uitvoeren van hakhoutbeheer: 1 vergunning vellen van stroken bos voor leidingen: geen vellen van gevaarlijke bomen langs (water)wegen en elektriciteitsbedrading: geen vergunningen verlengingen van kapmachtigingen: geen

Natuurvergunningsaanvragen : 6 -

1 aanvraag: deels vergunning en deels weigering 5 vergunningen (eventueel met opgelegde voorwaarden )

Jaarverslag 2013

54


Goedkeuringen uitbreiding beperkt bosbeheersplan boscomplex Gerheserheide: 1

Goedkeuringen uitbreiding beperkt bosbeheersplan boscomplex Gerhoeven: 1

II. 16. RUIMTELIJKE ORDENING – STEDENBOUW – HUISVESTING II.16.1. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW II. 16. 1. 1. VERKAVELINGEN 21 verkavelingaanvragen , waarvan: - vergunningen : in 2013 : 8met 1 bouwkavels 5 met 2 bouwkavels 2 met 3 bouwkavels 1 met 4 bouwkavels 1 met 5 bouwkavels 1 met 22 bouwkavels

II. 16. 1. 2. STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN - Stedenbouwkundig attest : 0

II. 16. 2. HUISVESTING EN BOUW

훀ؕ

II. 16. 2. 1. BOUWAANVRAGEN 172 bouwaanvragen in 2013

II. 16.2.2. HUISVESTINGSPREMIE Verbeteringspremie - bedrag € 16.500 - aantal 16 Aanpassingspremie - bedrag € 8.280 - aantal € 10 Renovatiepremie - bedrag - aantal

€ 162.410 33

Huursubsidie (maandelijkse aflossing) - bedrag nihil - aantal nihil Huursubsidie/Installatiepremie (maandelijkse aflossing – verlenging) - bedrag - aantal Jaarverslag 2013

55


II.17. MOBILITEIT II.17.1. PERSONEEL 1 mobiliteitsambtenaar (parttime – statutair) 1 administratief medewerker (parttime – GESKO) 1 gemeenschapswacht (fulltime – contractueel/startbaan)

II.17.2. MOBILITEITSPLAN conform verklaard

26 april 2011

convenant - lopende modules:

- module 2: verbindende gewestweg N156 - module 10: herinrichting schoolomgevingen Kwaadmechelen en Oostham - module 13: verbindende fietspaden tussen Kwaadmechelen en Oostham - samenwerkingsovereenkomst VIII: verlichting herinrichting schoolomgevingen en aanleg fietspaden

II.17.3. VERGUNNINGEN signalisatievergunningen wielerwedstrijden toelating tijdelijke bewegwijzering doortochten, optochten

116 3 4 5

II.17.4. VERKEERSREGLEMENTEN evenementen algemeen speelstraten

30 3 4

II.17.5. VERGADERINGEN COMMISSIES EN RADEN II.17.5.1. GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 26 juni 2013

huishoudelijk reglement GBC / verlichtingsnota SO VIII voor N141

II.17.5.2. GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VERKEER 14 mei 2013

Jaarverslag 2013

voorstelling nieuwe leden / verslag vorige vergadering / snelheidsremmers Beukenlaan / nieuwe inbreiding Allerheiligenberg / nieuwe GBC samenstelling / herinrichting N141 / bespreking snelheidscontroles en ongevallencijfers / verkeerstellingen / plannen ENA Genebos / varia

56


17 september 2013

goedkeuring verslag / aanleg N73 / ENA Genebos / herinrichting N141 / snelheidscontroles en ongevallencijfers / verkeerstellingen / varia

10 december 2013

goedkeuring verslag / fietssatellietpunt Ravenshout / abonnementen De Lijn / wegencategorisering Heldenplein-Bevrijdingsstraat / snelheidscontroles en ongevallencijfers / verkeerstellingen / varia

II.17.5.3. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID 11 juni 2012

verslag vorige vergadering / proefopstelling Speelstraat / snelheidsremmer Beukenlaan / parkeerplaats andersvaliden Berberiswijk / verkeerssignalisatie Wasseven en Nijverheidsweg / voetpad t.h.v. de parking langs Kristoffelheem / woonerf Essenweg / varia

II.17.6. HUISNUMMERS EN STRAATNAMEN In 2007 vatte het gemeentebestuur het plan op om in Ham een straatnamen-en hernummeringsproject op te starten. Bedoeling was om de problemen met verwarrende huisnummers en straatnamen aan te pakken. Volgende straten werden in 2013 hernummerd of van naam gewijzigd. Straatnaamwijzigingen • • • • • • • •

휐ؕ gedeelte Dwarsstraat wordt Maasbeekstraat (14 juni 2013) gedeelte Populierenwijk wordt Bomanstraat (30 augustus 2013) gedeelte Populierenwijk wordt Zandstraat (30 augustus 2013) gedeelte Poststraat wordt Zegelpad (4 november 2013) gedeelte Poststraat wordt Anjerstraat (4 november 2013) gedeelte Zandstraat wordt Duivenpad (27 september 2013) gedeelte Lijsterstraat wordt Zandstraat (27 september 2013) gedeelte Vinkenstraat wordt Spoorwegstraat (4 november 2013)

Hernummeringen • • • • • • • • • •

Beukenlaan (30 april 2013) Diktestraat (30 april 2013) Genendijkerveld (30 april 2013) Dennenstraat (14 juni 2013) Kaaistraat (14 juni 2013) Kortestraat (14 juni 2013) Maasbeekstraat (14 juni 2013) Reitstraat (14 juni 2013) Verbindingsweg (14 juni 2013) Vijverstraat (14 juni 2013)

• • • • •

Lijsterstraat (27 september 2013) Zandstraat (27 september 2013) Populierenwijk (30 augustus 2013) Schipperstraat (30 augustus 2013) Spoorwegstraat (30 augustus 2013)

Jaarverslag 2013

57


• •

Poststraat (4 november 2013) Vinkenstraat (4 november 2013)

II.17.7. OPENBAAR VERVOER De gemeente Ham betaalt 50% terug van het abonnement voor De Lijn aan Hamse jongeren vanaf 12 tot 25 jaar (Buzzy Pazz). In totaal werden 637 Buzzy Pazz’en uitgereikt in 2013. Inwoners uit Ham tussen 60 en 64 jaar rijden niet langer gratis. Op 21 januari 2013 werd de overeenkomst met De Lijn opgezegd.

II.17.8. SENSIBILISATIE – DUURZAME MOBILITEIT • • •

“Autoluwe schooldag” op 15 mei 2013 met deelname van alle scholen “Met Belgerinkel naar de Winkel” van 4 mei tot 8 juni 2013 Open Straatdag op 22 september 2013

Jaarverslag 2013

58

Jaarverslag gemeente Ham 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you