Page 1

FOLDERKRANT begijnendijk

maandelijkse uitgave nr. 187 9 maart 2018

03

Tijdens de Buitenspeeldag

hebben onze kids geen enkel excuus om binnen te blijven!

Wonen en leven

Welzijn en veiligheid

Vrije tijd en toerisme


CONTACT

Gemeentehuis

Kerkplein 5 , 3130 Begijnendijk tel. 016 53 01 80 info@begijnendijk.be

Dienst vrije tijd

Sportcentrum De Tumkens Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Betekom tel. 016 56 98 60 sportdienst@begijnendijk.be openingsuren: maandag: 9.00 - 12.00 u | 17.30 - 19.30 u dinsdag, woensdag, donderdag: 9.00 - 12.00 u | 13.30 - 16.30 u vrijdag: 9.00 - 12.00 u

Bibliotheek

Kleinesteenweg 4, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 64 61 bibliotheek@begijnendijk.be openingsuren: maandag: 17.30 - 20.00 u woensdag: 13.00 - 19.00 u donderdag, zaterdag: 9.00 - 12.00 u

OCMW

Kleinesteenweg 2A, 3130 Begijnendijk tel. 016 52 55 40 ocmw@begijnendijk.be openingsuren: maandag: 9.00 - 12.00 u | 17.30 - 19.30 u dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9.00 - 12.00 u namiddag: op afspraak

GBS De Puzzel

De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 09 17 depuzzel@begijnendijk.be

GBS De Klimroos

Professor ScharpĂŠlaan 47, 3130 Betekom tel. 016 56 36 75 deklimroos@begijnendijk.be

Wijkkantoor politie

Kerkplein 3, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 51 29 openingsguren: maandag: 8.00 - 12.00 u | 17.00 - 20.00 u dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag: 8.00 - 12.00 u

Sluitingsdagen

ma 2 april 2018 di 1 mei 2018 do 10 mei 2018

2

Paasmaandag Dag van de Arbeid O.H. Hemelvaart


Foto: Fotoclub Iris

“Iedereen op post voor deze jubileumeditie!â€? De vrijwilligers van het GA&DC Op zondag 28 januari 2018 organiseerden de leden van het GA&DC de 25ste editie van de Stambomendag. Tijdens deze jubileumeditie kon iedereen die geĂŻnteresseerd is in de geschiedenis van beroemde of minder bekende families kennismaken met verschillende genealogische verenigingen en heemkundige kringen uit de streek. De voorbije 25 jaar hebben al velen dankbaar gebruikgemaakt van deze dag om aan de speurtocht naar hun voorouders te beginnen. Om deze speciale editie niet zomaar voorbij te laten gaan, werd iedere bezoeker getrakteerd op een stukje slagroomtaart. Het gemeentebestuur bedankt alle vrijwilligers van het GA&DC voor hun inzet van de voorbije jaren.

De volledige fotoreportage vind je op www.begijnendijk.be.

3


COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Willy Michiels | burgemeester

Jeugdzorg, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, politie, brandweer, openbare veiligheid, preventie, vorming, personeelsbeleid en ICT. Balenbergstraat 140 - 3130 Betekom GSM 0495 28 11 25 | willy.michiels@begijnendijk.be

Bob Michiels | eerste schepen

Financiën, burgerlijke stand en bevolking, middenstand, economie, tewerkstelling, bibliotheek en GADC, jeugdbeleid, openbare markten, feestelijkheden en plechtigheden. Professor Scharpélaan 30 - 3130 Betekom GSM 0495 28 11 29 | bob.michiels@begijnendijk.be

Martine Ooms | tweede schepen

Onderwijs en kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, coördinator sport, jeugd en cultuur, PR en communicatie. Den Dries 17 - 3130 Begijnendijk GSM 0495 28 11 23 | martine.ooms@begijnendijk.be

Herman De Coux | derde schepen

Openbare werken, mobiliteit, verkeersveiligheid, begraafplaatsen, sport, groenaanleg en de muziekschool. A. Bosmanslaan 36 - 3130 Betekom GSM 0495 28 11 24 | herman.decoux@begijnendijk.be

07

Bart Willems | vierde schepen

Ruimtelijke ordening, leefmilieu, afvalophaling, landbouw, monumentenzorg, duurzaamheid, toerisme, cultuur en gezondheidsbeleid. Het Everbeur 11 - 3130 Begijnendijk GSM 0476 48 23 75 | bart.willems@begijnendijk.be

Mario Verbeeck | vijfde schepen OCMW-voorzitter

OCMW, welzijn, gezins- en seniorenbeleid, sociale huisvesting, gelijke kansen en gehandicaptenbeleid. Tumkensberg 77 - 3130 Betekom GSM 0495 79 09 58 | mario.verbeeck@begijnendijk.be

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke maandagavond om 18.00 u. Wil je een aanvraag op de agenda van het college plaatsen? Bezorg die dan ten laatste de maandag voorafgaand aan de vergadering van het college aan het secretariaat via secretariaat@ begijnendijk.be. Voor een gesprek met de burgemeester of een schepen maak je best een afspraak met de persoon in kwestie.

4

INHOUD FOLDERKRANT UITGAVE MAART 2018 BESTUUR EN BELEID

6

WONEN EN LEVEN

8

Nieuws van het gemeentebestuur Wist je dat... Betonstroken voor de Strooiselhoeve Dorpskernvernieuwing Betekom? Een update

6 6 7 7

Zitdagen voor het invullen van belastingaangiftes Nieuwe procedure aanpassing geslachtsregistratie Samen voor 20% minder Nieuws van EcoWerf Grasland ondergaat heuse metamorfose

8 8 9 10 10

WELZIJN EN VEILIGHEID

11

Het OCMW is er voor iedereen Werken aan een gezonde gemeente Internationale solidariteit met de GRIS Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet!

11 12 13 13


13

17 COLOFON

VRIJE TIJD EN TOERISME

Sport en spel voor de kids Sportregio Winge-Demervallei organiseert Tips van de bib B&B vroeger

14

14 14 15 16

WIN

17

PUBLICATIES

18

BEGIJNENDIJK IN BEELD

20

Verantwoordelijke uitgever Martine Ooms, Den Dries 17, 3130 Begijnendijk Eindredactie, lay-out en opmaak Communicatiedienst, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 66 78 - communicatie@begijnendijk.be Druk en verspreiding Drukkerij Steylaerts, Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar Coverfoto

Buitenspeeldag | april 2017 De volgende Folderkant verschijnt op vrijdag 13 april 2018. Teksten, illustraties en advertenties worden ten laatste op maandag 26 maart 2018 bij de communicatiedienst verwacht.

MEER ACTUALITEIT EN INFO? WWW.BEGIJNENDIJK.BE EN OOK OP FACEBOOK! 5


BESTUUR EN BELEID

Nieuws van het gemeentebestuur Vernieuwd GAS-reglement in de brievenbus In de Folderkrant van januari 2018 kon je lezen dat de politie en gemeentebesturen van de politiezone BRT in december 2017 een nieuw politiereglement goedkeurde. Het reglement ging op 1 januari 2018 van kracht en voorziet de mogelijkheid om overlast en vandalisme effectief te bestraffen met een GAS-boete, een gemeentelijke administratieve sanctie. De gemaakte afspraken zijn in de eerste plaats bedoeld om preventief te werken en alle inwoners een duidelijk antwoord te geven op hun vragen. Daarom werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2018 beslist het politiereglement in een handig boekje op te nemen en dat aan alle inwoners te bezorgen. Je vindt het binnenkort in jouw brievenbus.

Daling aanslagvoet onroerende voorheffing De Vlaamse basisheffing van de onroerende voorheffing werd vanaf het aanslagjaar 2018 verhoogd van 2,50%

naar 3,97% van het kadestraal inkomen, omdat de Vlaamse Overheid sinds dit jaar een aantal taken van de provinciebesturen overneemt. Om deze stijging te neutraliseren, werd in zitting van de gemeenteraad van 22 januari 2018 beslist de gemeentelijke aanslagvoet te verlagen. Deze daling van de aanslagvoet brengt echter geen belastingsverlaging met zich mee, maar een stabilisatie van de belastingsdruk.

Lid van Statiegeldalliantie Zwerfafval leidt ook in Begijnendijk tot grote ergernis. Bovendien kost de strijd tegen zwerfvuil heel wat geld. Ongeveer 40% van het volume aan zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes, waarvoor de invoering van statiegeld een oplossingkan bieden. Daarom werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 29 januari 2018 beslist toe te treden tot de ‘Statiegeldalliantie’. Het gemeentebestuur gelooft er immers in dat statiegeld een stimulans kan bieden om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage.

Slimme acties voor verenigingen en personeel Om nog een stapje verder te zetten in het kader van de uitwerking van het gemeentelijke klimaatplan werden in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2018 twee nieuwe acties goedgekeurd. De eerste actie kreeg de naam ‘Klimaatslimme verenigingen’. Hierbij zal het gemeentebestuur verenigingen die een eigen gebouw in beheer hebben, begeleiden bij de energetische optimalisatie van hun infrastructuur. Om te streven naar een klimaatvriendelijke werking kunnen de leden zich ook laten begeleiden bij een doorlichting van hun werking en evenementen. De tweede actie richt zich op het gemeentepersoneel. Zo zullen zij in de toekomst extra gesensibiliseerd worden om energie te besparen in de gemeentelijke gebouwen. Meer info? dienst beleid tel. 016 53 66 63 beleid@begijnendijk.be

Wist je dat... Het gemeentebestuur haar terreinen, zalen en lokalen ter beschikking stelt? In zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2018 werden het reglement en bijhorende retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen goedgekeurd. Hiermee werden de tarieven voor het gebruik van de sportterreinen en verschillende gemeentelijke zalen en lokalen op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een online reservatiesysteem met mogelijkheid tot online betaling. Binnenkort worden de verenigingen en particulieren op de hoogte gebracht van de werking en mogelijkheden van dit reservatiesysteem. Occasionele reservaties zullen online gereserveerd en afgerekend worden, uitgezonderd voor verenigingen met wederkerende reservaties. Deze verenigingen geven aan het begin van het seizoen hun planning door en ontvangen een halfjaarlijks factuur. De nieuwe reglementen zullen, samen met de ingebruikname van het reservatiesysteem, op 1 juli 2018 in voege treden. Hierdoor kan het lopende seizoen nog afgesloten worden volgens de huidige procedures en tarieven. Meer info? dienst beleid tel. 016 53 66 63 gemeentelijkezalen@begijnendijk.be

6


Betonstroken voor de Strooiselhoeve daag biedt deze weg een aantrekkelijke route voor recreatieve fietsers, waardoor er verschillende bewegwijzerde fietsroutes passeren. Daarnaast is hij ook een belangrijke schakel in de realisatie van de vooropgestelde functionele fietsverbinding tussen Aarschot en Heist-op-den-Berg, parallel met dezelfde spoorwegverbinding. Vooral in de wintermaanden zorgden de aanwezige putten en plassen herhaaldelijk voor klachten van fietsers, EcoWerf en andere gebruikers, terwijl het gemeentebestuur moest dweilen met de kraan open om de weg in aanvaardbare toestand te houden.

Reeds in de jaren ’80 werd een rooi-en onteigeningsplan opgesteld om de Strooiselhoeve volledig aan te leggen. Uiteindelijk werd in 1993 slechts een gedeelte van de weg voor de eerste keer geasfalteerd, omdat één van de toenmalige eigenaars niet bereid was de wegbedding aan het gemeentebestuur over te dragen. Ondertussen waren de huidige eigenaars van het betreffende perceel wel bereid om de weg aan de gemeenschap af te staan en bleek uit gesprekken met het bestuur van Heistop-den-berg dat er interesse was om het gedeelte dat op hun grondgebied ligt te verharden. Al snel werden de nodige overeenkomsten opgemaakt en de eerste betonstroken aangelegd. De betonwerken werden eind februari 2018 afgerond. De voorbereidingen hebben enkele jaren in beslag genomen, maar het bestuur is opgetogen dat de verbinding van de Strooiselhoeve tot aan de Blindejennestraat te Booischot op deze manier vervolledigd kon worden. De Strooiselhoeve werd in de vorige eeuw vooral gebruikt door forensen, zoals havenarbeiders en lokale bewoners, om via een binnenweg van en naar het station te Booischot te fietsen. Van-

Deze bestaande verbindingsweg tussen de stationsbuurt te Booischot, het noordoostelijke gebied van de gemeente en Houtvenne is gelegen op private eigendom. De huidige eigenaars wilden dit laatste deel van de wegbedding wel afstaan op voorwaarde dat het landelijk karakter van de weg behouden werd. Hierdoor kon het gemeentebestuur investeren in een duurzame oplossing met oog voor de veiligheid van de fietsers, het behoud van het landelijke karakter door een verhoogde frequentie aan gemotoriseerd verkeer en hoge snelheden te ontraden en het comfort voor de lokale gebruikers, zoals de bewoners, huisvuilophaling en postbedeling. Om aan al deze vereisten te voldoen, werd de weg opgebouwd aan de hand van twee sporen in beton die gescheiden worden door een grasstrook. Samen met deze werkzaamheden werd ook het elektriciteitsnet aangepast. De luchtleidingen via palen in private tuinen werden gedeeltelijk vervangen door een ondergronds net langs de nieuwe weg. Tot slot wordt het gedeelte dat op het grondgebied van Begijnendijk ligt, voorzien van openbare verlichting. Meer info? technisch bureau tel. 016 53 66 61 technisch.bureau@begijnendijk.be

Dorpskernvernieuwing Betekom? Een update Aanleg nieuwe wegenis

Op 18 april 2017 gingen de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing in Betekom van start. Naast de vernieuwing van de riolering en nutsleidingen worden ook de straten en pleinen helemaal opnieuw aangelegd. Het volledige project duurt tot het najaar van 2018.

De eerste fase van de dorpskernvernieuwing te Betekom ging op 18 april 2017 van start met een aantal aanpassingswerken die werden uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Ondertussen werden de rioleringswerken in fase 1 beëindig, zodat de aannemer begin december 2017 van start kon gaan met de aanleg van de nieuwe wegenis in de Gelroodsesteenweg en de Pastorijstraat. Deze aanleg omvat het plaatsen van wegboorden in glijbekisting, de fundering van de rijweg en de onderlaag in asfalt. Aansluitend worden de voet- en fietspaden aangelegd. Naar aanleiding van de weersomstandigheden van eind februari 2018 worden de onderlaag en de toplaag van de asfalt begin maart aangebracht. De eerste fase wordt vermoedelijk half maart afgerond. Met het einde van de eerste fase star-

ten meteen ook de werkzaamheden in de tweede fase. Tijdens deze werken worden de riolering en wegenis in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk en de Sint-Laurentiusstraat aangelegd. Hierbij worden eveneens de nodige parkeervoorzieningen rond de Sint-Laurentiuskerk aangebracht. Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. De verschillende partners vinden het belangrijk dat iedereen tijdig op de hoogte is. Daarom vind je steeds alle relevante informatie over de plannen, fasering, concrete timing, maatregelen rond veiligheid, bereikbaarheid en omleidingen op www.werkeninbetekom.be. Meer info? technisch bureau tel. 016 53 66 61 technisch.bureau@begijnendijk.be

7


WONEN EN LEVEN

Zitdagen voor het invullen van belastingaangiftes Staan de zitdagen genoteerd in jouw agenda? Stel dan zeker een dossier samen met jouw inkomstenfiches van 2017, het strookje van je in 2017 ontvangen vakantiegeld, jouw aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing, het aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2017, de fiscale vrijstellingsattesten van de in de loop van het jaar 2017 afgesloten hypothecaire leningen en levensverzekeringscontracten, betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaalaflossingen, intresten, onderhoudsgelden en kinderopvang, bewijzen van de in 2017 gedane voorafbetalingen, de opgave van de werkelijke beroepskosten en andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het invullen van de aangifte. Vergeet ook jouw identiteitskaart niet mee te brengen, want voor elke in te vullen aangifte dient de desbetreffende identiteitskaart voorgelegd te worden. Let op! Bij een gemeenschappelijke aangifte heb je dan ook de identiteitskaart van jouw partner nodig. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de medewerkers van de controle personenbelasting te Diest, in samenwerking met het gemeentebestuur, opnieuw zitdagen voor het indienen van belastingaangiftes. Heb je hulp nodig bij het invullen van jouw belastingaangifte voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)? Dan kan je op donderdag 17 mei 2018 in sportcentrum De Tumkens te Betekom en op maandag 28 mei 2018 in woning Spiessens, gelegen naast het gemeentehuis, te Begijnendijk terecht. Elke zitdag vindt plaats van 9.00 tot 11.30 u en van 13.00 tot 15.00 u.

Heb je de bruine omslag om jouw aangifte voor de personenbelasting van aanslagjaar 2018 in te dienen nog niet ontvangen? Geen probleem! Ook dan kan je langsgaan tijdens één van de zitdagen om jouw aangifte via Tax-on-web te laten registreren. Meer info? dienst burgerzaken tel. 016 53 66 66 burgerzaken@begijnendijk.be

Nieuwe procedure aanpassing geslachtsregistratie Sinds 1 januari 2018 kunnen transgenders zonder medische voorwaarden hun geslachtsregistratie officieel laten aanpassen. De procedure vindt plaats in twee stappen, telkens door verschijning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de aangever ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

hun wettelijke vertegenwoordiger. Sinds 1 januari 2018 hoef je als transgender persoon niet meer te voldoen aan medische voorwaarden om je geslacht officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in de bevolkingsregisters.

Voor wie?

De procedure van aanpassing van de geslachtsregistratie verloopt in twee fasen. In een eerste fase doe je als transgender persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven een aangifte van jouw wens om officieel van geslacht te veranderen. Dat gebeurt aan de hand van een verklaring waarin je bevestigt dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in jouw geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit en dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. Niet-ontvoogde min-

De procedure van aanpassing van de geslachtsregistratie is gericht op personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijke beleefde genderidentiteit. De aangifte is mogelijk voor meerderjarige Belgen, ontvoogde minderjarige Belgen, meerderjarige vreemdelingen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters en niet-ontvoogde minderjarige Belgen of vreemdelingen vanaf 16 jaar voor zover ze worden bijgestaan door hun ouders of

8

Procedure in twee fasen

derjarigen worden bijgestaan door hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger en leggen bij de aangifte een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater voor. Drie tot zes maanden nadien dien je opnieuw een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, zodat de geslachtsregistratie kan worden aangepast. De ‘wachttermijn’ is bedoeld om het advies van de procureur des Konings te vragen alsook om je te informeren over de concrete gevolgen van een juridische aanpassing. Zijn alle wettelijke voorwaarden vervuld en heeft de procureur des Konings geen negatief advies afgeleverd? Dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op tot aanpassing van je geslachtsregistratie. Meer info? dienst burgerzaken tel. 016 53 66 66 burgerzaken@begijnendijk.be


Misleidende wildgroei groepsaankopen Je kreeg de afgelopen maanden heel wat reclame in de brievenbus over groepsaankopen, zoals ‘Vlaams-Brabant kiest voor zonne-energie’. Hoewel ze de indruk wekken, worden deze niet in samenwerking met de provincie georganiseerd. De enige, echte provinciale groepsaankoop is te herkennen aan het logo van de provincie en de expliciete vermelding van ‘provincie Vlaams-Brabant’.

Samen voor 20% minder Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het klimaatactieplan engageert het gemeentebestuur zich, net als vele andere Vlaamse gemeenten, om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% te verminderen. Huishoudens en particulier vervoer maken ongeveer 92% van de totale CO2-uitstoot in de gemeente uit, waardoor alle inwoners een inspanning moeten leveren om dit ambitieuze doel te realiseren. Een reductie van 20% CO2 behaal je echter niet alleen door even het licht uit te schakelen. Een doordachte aanpak en concrete acties zijn noodzakelijk.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen Sinds dit jaar verleent het gemeentebestuur een subsidie voor een aantal energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Ga je aan de slag in jouw privéwoning van minstens tien jaar oud? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, een premie aanvragen bij het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie met een Rd-waarde van min. 5 m²K/W, buitenmuurisolatie langs de buitenzijde met een Rd-waarde van min. 3,3 m²K/W, na-isolatie in de spouwmuur, vloerisolatie op volle grond of via het kelderplafond met een Rd-waarde van min. 2 m²K/W en hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt van max. 1,1 W/m²K. De subsidie voor dakisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en vloerisolatie bedraagt € 1,00/m² met een maximum van € 200,00. Voor hoogrendementsbeglazing is dat € 2,00/m² met een maximum van € 200,00. Let op! Nieuwbouwwoningen, herbouw en uitbreiding van een bestaande woning of grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Het reglement geldt voor werken die uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2018. Je vindt het volledige reglement op de website onder de rubriek ‘Reglementen en verordeningen’.

De extra aandacht voor hoge kwaliteit en lokale aannemers maakt de provinciale groepsaankoop uniek. Onafhankelijke experten van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden immers per regio meerdere aannemers. Hierbij stond een correcte, maar scherpe prijs, kwaliteit van materialen, plaatsing en garanties centraal. Tot slot werd er gekozen om vooral met lokale aannemers uit de eigen regio te werken, niet voor de grote spelers die vaak van ver komen. De partners maken het verschil door niet te kiezen voor de allergoedkoopste aanbieders, maar voor de beste vakmannen tegen een scherpe, correcte prijs. Kiezen voor de provinciale groepsaankoop is dan ook drie keer winnen, nl. besparen op jouw energiefactuur, minder CO2 uitstoten en de lokale economie laten bloeien Deze provinciale aanpak krijgt de steun van de bouwfederaties, zoals de Bouwunie en de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant. Inschrijven kan nog tot 1 april 2018 via www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen. Na een afspraak met de aannemer en ondertekening van de offerte worden de offertes en de uitvoering van de werken ook opgevolgd door de organiserende partners. Er worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd en de kwaliteit van de plaatsing wordt bewaakt.

Infrax blijft totaalrenovaties stimuleren

Premies moeten aangevraagd worden binnen het jaar na de datum van de eindfactuur. De totaalrenovatiebonus in woningen komt bovenop de individuele premies die je via Infrax krijgt. Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven energiebesparende ingrepen, nl. dak- of zoldervloerisolatie van minstens 30 m², muurisolatie in de spouw, buitenkant of binnenkant met een oppervlakte van minstens 30 m², vloerisolatie met een oppervlakte van minstens 30 m², nieuwe beglazing voor een oppervlakte van minstens 5 m², een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem. Doe je binnen de vijf jaar een investering in drie van deze maatregelen dan krijg je van Infrax een renovatiebonus van € 1 250,00. Daarna krijg je per bijkomende investering een volgende bonus. Wanneer je in alle zeven renovaties en/of technieken investeert, krijg je in totaal een bonuspakket ter waarde van € 4 750,00. Meer info vind je op www.infrax.be.

Na de grondige premiehervorming van vorig jaar blijven de energiepremies van Infrax in 2018 grotendeels identiek. Er is één belangrijke wijziging, nl. de premie voor het na-isoleren van een spouwmuur daalt van € 6,00/m² naar € 5,00/m² voor eindfacturen vanaf 2018. Alle andere energiepremies blijven ongewijzigd.

Meer info? milieudienst tel. 016 53 66 62 milieu@begijnendijk.be

9


WONEN EN LEVEN

Nieuws van EcoWerf Het gemeentebestuur werkt samen met EcoWerf voor de ophaling van afval. Deze vereniging, een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, heeft Oost-Brabant als werkingsgebied, nl. van Kortenberg in het westen tot Zoutleeuw in het oosten en van Scherpenheuvel-Zichem in het noorden tot Hoegaarden in het zuiden. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 421 000 inwoners.

Inzameling roze zak succesvol van start De laders van EcoWerf hebben de voorbije weken in 27 gemeenten de roze zakken opgehaald. Sinds dit jaar worden de roze zakken immers om de zes weken selectief huis aan huis opgehaald. Voor deze ophaalrondes werden drie chauffeur-laders en zes laders aangeworven. Er worden vier ophaalwagens voor ingezet. In een ophaalwagen wordt

per keer zo’n vier ton ingezameld. De laders persen de roze zakken in een pers en kunnen zo acht ton of twee vrachtwagens in een container persen. Ze rijden telkens met twee containers of zestien ton naar Houthalen. Bij ECO-oh! worden de zachte plastics verwerkt tot banken, compostbakken, afboordingen, vijverranden en afdekplaatjes. De eerste zes weken van het jaar werd 208 000 kg plastics opgehaald. De medewerkers van EcoWerf mikken er op om 7,4 kg/persoon zachte plastics in te zamelen. Afhankelijk van het tijdstip van starten in het kalenderjaar zullen zij per jaar acht of negen keer de roze zakken ophalen. Omgerekend naar kg/inwoner/ keer mikken zij op 0,85 kg/inwoner/ keer. Gemiddeld over alle aansluitpunten bereiken zij nu al 82% van dit streefdoel, zeker een succes! Je kan in de roze zak 100% zuivere zach-

te plastics en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter kwijt. De plastics horen in een roze zak met logo van EcoWerf te zitten die goed dichtgeknoopt en vlot hanteerbaar is. De zakken dienen duidelijk zichtbaar tegen de straatkant te staan op de ophaaldag en dit zeker voor 7.00 u. Door de nieuwe rondes kan de ophaalwagen immers vroeger of later langskomen dan gewoonlijk. De ophaaldata staan op de afvalkalender en op de app ‘Recycle!’. Raadpleeg jouw afvalkalender voor de sorteerregels. Wordt er stormweer aangekondigd? Zet jouw zak dan zeker niet de avond voordien buiten. Je kan ook nog steeds in het recyclagepark met jouw roze zakken terecht. Meer info? EcoWerf tel. 0800 97 0 97 www.ecowerf.be info@ecowerf.be

Grasland ondergaat heuse metamorfose Winterlindes, Veldesdoorns en Zomereiken. Daarnaast werd er ook een hoogstamboomgaard aangeplant met verschillende streekeigen oude fruitrassen, zoals appel, peer, kers, pruim en noot. Aan de randen van de percelen werden gemengde struwelen en hagen aangeplant die dienst doen als een groene buffer en windbreker, maar ook fungeren als corridor en schuilplaats voor tal van insecten, vogels en kleine dieren. Binnenkort worden nog twee insectenhotels geplaatst om het plaatje compleet te maken. De winterperiode is bij uitstek de beste tijd van het jaar om aanplantingen te realiseren. Dan zijn de planten in rust en kunnen ze makkelijk verplant worden. Laat de lente en de groei nu maar beginnen!

Twee particuliere eigenaars in de gemeente beschikken achter hun woning en tuin over een grasland van 60 are, gelegen in landbouwgebied. Ze wensten deze percelen op een natuurlijk manier op te waarderen om zo een meerwaarde te creëren voor zowel de beleving als voor de biodiversiteit. Ze spraken het Regionaal Landschap Noord-Hageland aan dat instond voor de opmaak van het inrichtingsplan en de verdere begeleiding bij de uitvoering van de werken.

Heb je een zelf lapje grond in eigendom waar je de natuur een kans wil geven? Dan staat het team van Regionaal Landschap Noord-Hageland jou graag met raad en daad bij met het ontwerp, de aanleg of het onderhoud van hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten, poelen, dreven of knotbomen. Dankzij Vlaamse, provinciale en gemeentelijke steun kunnen zij een beroep doen op heel wat subsidies. Heb je ideeën om in de gemeente bij te dragen aan een mooier landschap? Wil je advies over welke plantensoorten je best waar aanplant? Of ben je eigenaar van een kasteelpark en wil je het in zijn oude glorie herstellen? Aarzel dan niet om contact met hen op te nemen!

Na goedkeuring van het inrichtingsplan door de eigenaars werden afgelopen maand de aanplantingen uitgevoerd door De Winning en de Nationale Boomgaardenstichting. Concreet kozen ze ervoor het bestaande grasland aan te vullen met verschillende andere groenstructuren, zoals hagen, struwelen en hoogstam(fruit) bomen. Ze werkten uitsluitend met inheemse soorten die reeds van nature in de omgeving groeien en zijn aangepast aan deze streek. Qua bomen werd er gekozen voor een combinatie van

Meer info? Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw Huize Hageland Oudepastoriestraat 22 3390 Tielt-Winge tel. 016 61 92 26 www.rlnh.be

10


g n i k r e w d g u Je n e t i e t i v i t c a n e g n i g vereni

2018

WOORDJE VAN BOB MICHIELS Schepen van Jeugd

Jeugdverenigingen kijken uit naar een actieve zomer! De winter loopt op zijn einde. Voor onze Begijnendijkse en Betekomse jeugdverenigingen betekent dit het startsein om de blik vooruit te werpen naar een actieve zomer. De organisatie van super fantastische kampen vergt veel voorbereidingswerk. Iets waar de leiders en leidsters al eventjes mee bezig zijn. In deze jeugdkrant stellen de jeugdverenigingen dan ook met veel trots hun kampen voor. Je vindt in deze katern meteen ook alle informatie die je nodig hebt om je kind of tiener in te schrijven. Met veel plezier kan ik jullie ook melden dat Daan Van Den Bosch, de nieuwe voorzitter van de jeugdraad, na een studiemoment in AustraliĂŤ zijn taken met veel enthousiasme in januari opnieuw opgenomen heeft. Bedankt Daan en veel succes als voorzitter van de jeugdraad. Tot slot wil ik onze jeugdverenigingen bedanken voor hun inzet om van Begijnendijk en Betekom propere en leefbare dorpen te maken. Ook dit voorjaar zal er terug een zwerfvuilactie plaatsvinden. Een sterk engagement van onze TOP-jeugd voor een mooie gemeente! Onze jeugdverenigingen zorgen mee voor een Buitengewoon Boeiende gemeente!

ONTDEK SNEL MEER


KAJ Begijnendijk Wat is de KAJ?

toog voor een fijn gesprek, een zetel Een lokaal om je in te amuseren, een laten. te af stoom om s plaat een n, te zakke

om in door

Voor wie is de KAJ?

om plezier te maken? Ben je 16 jaar of ouder? Hou je ervan hiezaal van vrijdag vanaf 20.00 u naast de paroc Dan ben jij welkom in de KAJ elke Begijnendijk!

jk?

Hoe werken wij in Begijnendi

komen ontl open. Het is de ideale locatie om te Elke vrijdag vanaf 20,00 u is ons lokaa onze activiteit en aan emen deeln kan Je . week spannen na een zware school- of werk anders: Een je. Deze activiteiten zijn elke week daarna gezellig genieten van een drank n. karte je avond n tot zelfs een stadspel, film kijken, gezelschapspele

Waar is het lokaal?

Tegenover het Chirolokaal, naast de

parochiezaal van Begijnendijk.

Zomerkamp

ije jaren naar gaan wij op kamp, zo zijn wij de voorb Op het einde van ons werkingsjaar zorgt elk week e gekk knots Deze est. Tsjechië gewe de Ardennen, Zeeland, Hongarije en ldig KAJ-jaar! Dit jaar gaan we naar gewe een van iter afslu e stisch jaar voor een fanta . we op 23 juli en komen we 30 juli terug onze noorderburen. We vertrekken ! langs en wordt net als ons KAJOTTER Niet twijfelen! Kom op vrijdag eens

Meer weten?

ndijk@hotmail.com Contacteer ons: kajbegijne , kinderen, ouders en sympathisanten Begijnendijk & Betekom Beste inwonersdvan on eens binnen in ons lokaal! gewo gavon vrijda een op of spring

KAJ Begijnendijk

23 - 30 juli 2018

“Geheime locatie”

PAASONTBIJT

Zondag 1 april van 8.00 - 12.00 u Parochiezaal van Begijnendijk (zonder inschrijving)

Hoe is KAJ ontstaan?

Hopelijk tot snel!

ZOMERKAMP

leren Cardijn. Hij zei altijd dat je veel kon De KAJ werd lang geleden gesticht door eerst zien wat er rondom jou aan het door uit je doppen te kijken. Je moet kan wat : oordelen je eld. Daarover ga gebeuren is. Onrechtvaardigheid bijvoorbe wij om te handelen. Wij gaan over tot ACTIE: jij hieraan doen? Dan pas is het tijd voor op komen Wij . blijft niet bij woorden verdedigen ons standpunt, maar het . jongeren alle van die onze rechten en Wat is kaj nu?

om in door te zakken, een plaats om toog voor een fijn gesprek, een zetel Een lokaal om je in te amuseren, een niet in de kou laten staan, ons goesting. Niemand een hak zetten, stoom af te laten. In KAJ doen we samen iedereen wordt aanvaard. Zo zijn wij. Maar, er is meer!

eid, in hun afdeling, maar ook n uit. Ze nemen zelf de verantwoordelijkh , Jongeren wisselen in de KAJ ervaringe en’ is, hoe je engagement opneemt wel iemand die jou toont wat ‘kajotter in het leven. In de KAJ vind je altijd gaat. aan de ‘karre’ trekt en ergens voor

Chiro Begi

jnendijk

Hoe werken wij in Begijnendijk?

Ben jij van het geboortejaar 2011 of ouder? Heb jij zin om je op zondag eens goed uit te leven? karten. gezelschapspelen tot zelfs een avondje ook dit jaar dan zeker naar de Chiro van Begijnendijk! en wasKom rug de achter net is ijt Paasontb 2 financiele activiteiten. Ons

n, naast de parochiezaal Het lokaal bevindt zich tegen het Chiroplei Elke vrijdag vanaf 20u is ons lokaal open. na een lange schoolweek te jaar kunnen er naartoe komen om zich van Begijnendijk. Jongeren vanaf 16 Een stadspel, film kijken, anders: week elke zijn en activiteit. Deze activiteit ontspannen met een drankje en een Elk jaar onganiseren wij ook mosseldag. verwennen wij iedereen op onze jaarlijkse weer een succes. Ook later op het jaar naar de ardennen, jaren voorbije de wij zijn zo wij ook op kamp, Op het einde van het werkingsjaar gaan een fantastische afsluiter en knotsgekke week zorgt elk jaar voor Hongarije en Tsjechië geweest. Deze KAJ. de bij aan te sluiten motiveert steeds meer mensen op zich Meer weten?

Wanneer is het Chiro?

Elke zondag van 14.00 tot 18.00 u is het chiro op ons chiroplein in de Kerkstraat nr. 3 te Begijnendijk. er ons op

contacte kajbegijnendijk@hotmail.com of spring op een vijdagavond gewoon eens binnen in ons lokaal!

Zomerkamp

Na een jaar vol toffe zondagen sluiten we af met een reuze zomerkamp dat je niet wilt missen! Dit jaar gaan wij op kamp van 11 tot 21 juli. Waar trekken we naartoe? Dat verklappen we pas later via ons kampboekje samen met het kampthema en anders KAJ Begijnendijk weetjes.

Hopelijk tot snel!

Kan jij ook niet wachten? Dan hopen wij jou vanaf 17 september op onze chiro te verwelkomen om met je groep vele leuke spelletjes te spelen!

Meer weten?

P

ZOM

M ERKA

18 juli 20 1 2 11 ” locatie e m i “Gehe

Je kan ons bereiken via onze Facebook pagina: Chiro Begijnendijk of mail info@chiro-begijnendijk.be Op onze website www.chiro-begijnendijk.be vind je ook leuke foto’s van voorgaande activiteiten (kamp, minikamp, superzondag...) en kan jij je ook inschrijven! P.S. Als je al lid bent van de chiro, neem dan zeker je vrienden mee! Hopelijk tot zondag, Chiro Begijnendijk


Chiro Betekom Over ons Chiro betekom is een super fijne jeu gdbeweging voor gedurende het jaar jongens en meisje op zondag samenk s die omen om spelletjes gaan en af en toe een te spelen, uit de bol s lekker vuil te worde te n. Onze leden zijn tus sen 6 jaar en 18 jaa r oud pakken hebt, word en als je het Chiro je daarna ook zeker virus dan echt te leiding! Onze leden worden opgedeeld in zes gro epen, d.w.z. dat de eigen leeftijdsgroep leden steeds in hu samenzitten. Dan n krijgen ze ook een toegewezen, die van vast leidingsteam elke zondag een gew eldige namiddag ma akt.

Wanneer is het C hi

ro?

Op zondag tussen

13.30 en 16.30 u

Zomerkamp

Wij organiseren ook een fantastisch kam p! Dit jaar vindt dit en met 29 juli in de plaats van 21 juli tot Hoge Rielen te Kaste rlee.

Hoe inschrijven

?

Zowel voor het chi rojaar als voor het zomerkamp kan je inschrijvingsformu je inschrijven via een lier op onze website.

Meer weten?

P ZOMERKAM

Je kan ons bereiken via onze Facebook pagina: Chiro Betek of mail leiding@chir om obetekom.be Neem gerust een kijk

21 - 29 juli 2018 Hoge Rielen

Tot snel,

je op onze site: ww

w.chirobetekom.be

Chiro Betekom.

Kasterlee

BETEKOM

r

pe Slampam r?

pe Wat is Slampam

een ijk dat jaarlijks m uit Begijnend om nog wat extra n enthousiast tea ee tie an is r vak pe te am gro Slamp de van de In 2017 vierden iseert aan het ein nieuwe schooljaar. zomerkamp organ het begin van het r voo en do te op r. vitamines Slampampe 25-jarig bestaan van we feest voor het rzicht activiteiten. Een ove k nog enkele toffe oo . we ren ise an Tijdens het jaar org onze website en kan je vinden op van deze activiteit s hoofdleider. Tijden personen en een okouders die at uit ongeveer 18 ko sta be van eg eg plo plo gs te din Onze lei n enthousias ervoor dat de we rekenen op ee ledige team zorgt het kamp kunnen bereiden. Het vol en prijs. ijd alt che ma tis se cra heerlijke en ver en aan een demo kamp kunnen belev kinderen een uniek

Voor wie?

de t het 6 leerjaar.

ste tot en me af het 1 leerjaar

van Voor alle kinderen

Zomerkamp

gelegen in jven in la Laiterie ennen. We verbli 9.00 u op Ard de om s ar stu na gu we au 20 In 2018 trekken zijn ribbedebie op We n. me Na cie vin Wiesme in de pro s het van Begijnendijk. na 20 minuten wa de centrumparking 02-2018 maar al gelijk zijn maar zijn gestart op 24mo en er ng me ijvi t nie chr s ins Onze zal helaa ijven voor dit jaar ns te wagen. kamp volzet. Inschr volgend jaar je ka om en ikk chr afs laat je niet

Meer weten? n

cebook ke via onze Fa Je kan ons berei w rvz pe am mp pagina: sla mpamper.be of via mail info@sla website iviteiten op onze Bekijk al onze act be www.slampamper. mpamper-team. Groetjes van het Sla

ZOM 20 - 2

ERKA

5 augu

La La

Wiesm

stus 2

MP

iterie

e (Nam

en)

018


De Begijn V

ZW

Zomerkamp

Zoals elk jaar trekt de Begijn vzw eind juli ons jaarlijkse naar het Mont toneel- muziek fortcollege te - en danskam Rotselaar voor p. Even in het ko rt… • Wanneer? Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli • Voor wie? 2018 Iedereen die de tweede kleute rklas doorlop ook al ben je en heeft (tot en geen lid van on met het 6e mid ze vereniging • Waar? . delbaar), Montfortcolleg e Rotselaar, Aa rschotsesteen • Inschrijven weg 39, 3110 ? Rotselaar Via www.debe gijn.be, onder de knop ‘Kam • Meer info? p’ kamp@debegi jn.be • Prijs? Het inschrijvin gsgeld bedraa gt € 220 per pe worden op re rsoon en moe keningnumm t voor 30 juni er BE69 7343 2018 gestort 0521 7478 met vermelding: ka mp + naam Onze g

ZOM

ERK

16 - 2

Mont

roepen op k

amp

Speelklas (G roep A - 2 e kl euterklas to De jongsten he t en met 2 e le bben hun eig er en programm liedjes zingen, a van knutselen jaar) toneel spelen, , spelletjes sp enz... De kind tijd ingedeeld elen, dansen, eren worden in kleine groe tijdens de we pjes. ek volgens lee fVanaf 3 e leer jaar Vanaf het derd e leerjaar volg en de kinderen Toneel/Muzie de ateliers vo k (groep B) - To lgens hun keuz neel/Dans (gro Elk atelier kom e: ep C) - Muziek/ t tweemaal pe Dans (groep D) r dag aan bod, en spel.. afgewisseld m et de nodige do sis sport Groetjes, De begeleiding

P.S.: ben je be nieuwd naar wa t we precies all Kampverslage emaal doen op n van de vorig e jaren vind je kamp? En op 25 maa op de website rt 2018 kan je , onder de kn he t kamp komen Meer info vind op ‘kamp’. ontdekken op je op onze we onze speldag bsite: www.de . begijn.be

OPROEP ZWERFVUILACTIE Om het zwerfvuil aan te pakken, organiseren de jeugdverenigingen die deel uitmaken van de jeugdraad nieuwe opruimacties:

VRIJDAG 20 APRIL 2018 KAJ Begijnendijk & Slampamper in Begijnendijk

ZONDAG 22 APRIL 2018 Chiro Betekom in Betekom

ZONDAG 29 APRIL 2018 Chiro Begijnendijk

in en rond het Bieheidebos

0 juli

fortco

Rotse

AMP

2018

llege

laar


WELZIJN EN VEILIGHEID

Eenvoudigere toegang tot vrije tijd voor personen met een handicap Sinds kort kunnen personen met een handicap de European Disability Card (EDC) aanvragen. Met deze persoonlijke kaart kan je gemakkelijker voordelen voor personen met een handicap vragen bij deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrije tijd. De kaart is geldig in acht EU-lidstaten, nl. België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. De organisatoren van cultuur-, sport- of vrije tijdsactiviteiten die de kaart accepteren, kiezen zelf welke voordelen ze toekennen aan de bezitters. Dit kan variëren van gratis toegang of een verlaagd tarief tot een aangepaste brochure. Je herkent de organisatoren die de EDC-kaart accepteren aan het logo.

Het OCMW is er voor iedereen De medewerkers van het OCMW zijn er voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht, arm of rijk, Belg of allochtoon,... Wel wordt er speciale aandacht besteed aan bepaalde groepen van mensen die niet volledig zelf kunnen opkomen voor hun rechten door ziekte, ouderdom, kansarmoede,…

Gezocht! Jobstudenten voor de dienst huishoudhulp met dienstencheques Naar jaarlijkse gewoonte doen de medewerkers van het OCMW tijdens de maanden juli en augustus een beroep op jobstudenten om de hulpbehoevenden te helpen, terwijl de huishoudhulpen van hun welverdiende vakantie genieten. Een huishoudhulp neemt bij mensen thuis allerlei huishoudelijke taken voor zijn rekening, zoals poetsen, ramen wassen, strijken of koken. Uit reacties van voorgaande jaren blijkt dit voor de meeste jobstudenten een leuke en leerrijke ervaring. Zij verdienen niet alleen een centje bij, maar maken ook kennis met de werkwereld en leren sociale contacten leggen. Heb je interesse in een vakantiejob bij de dienst huishoudhulp met dienstencheques? Stuur dan voor 31 maart 2018 jouw sollicitatiebrief naar het OCMW, Petra Ceuppens, Kleinesteenweg 2A te 3130 Begijnendijk, petra.ceuppens@ocmw-begijnendijk.be.

Ken jij het nieuwe wijk-werken al? In de Folderkrant van september 2017 kon je lezen dat het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vanaf 1 januari 2018 werd omgevormd tot het nieuwe systeem ‘wijk-werken’. Deze tewerkstellingsmaatregel is er voor werklozen en leefloongerechtigden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Binnen het systeem kunnen wijk-werkers max. 60 uren per maand en 630 uren per jaar bijklussen. Hiervoor krijgen ze een vergoeding bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Op deze manier doen de wijk-werkers ervaring op en schaven ze een aantal attitudes en competenties bij. Het uiteindelijke doel van het wijk-werken is deze mensen een stap dichter te brengen naar werk in het normaal economisch circuit. Via wijk-werken kan een gebruiker enkele activiteiten laten uitvoeren door een wijk-werker uit de buurt. Hierdoor help je bij de beroepsmatige ontwikkeling van werkzoekenden en leefloonge-

Elke persoon met een handicap die erkend werd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan de kaart gratis bekomen. Je kan ze online aanvragen via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of via mijnvaph.be, afhankelijk van welke organisatie jouw handicap erkende. Vergeet zeker jouw voornaam, familienaam, geboortedatum, rijksregisternummer en dossiernummer als persoon met een handicap niet te vermelden. Ze is persoonlijk, enkel voor jou. Je hebt ze best altijd bij. Wanneer de kaart gestolen wordt of je verliest ze kan je één keer gratis een nieuw exemplaar aanvragen. Wil je graag hulp bij het aanvragen van de kaart? Dan kan je steeds terecht bij de medewerkers van het OCMW. Op eudisabilitycard.be vind je meer info over de EDC-kaart.

rechtigden. Een uitgebreide lijst met mogelijke activiteiten vind je terug op de website van de VDAB of bij de wijk-werkbemiddelaar in de gemeente. Natuurlijke personen, gemeentebesturen, OCMW-besturen, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwverenigingen en vzw’s of niet-commerciële organisaties komen in aanmerking als gebruiker. Wil je jezelf als gebruiker engageren om werkzoekenden of leefloongerechtigden uit de gemeente verder te helpen in hun zoektocht naar werk? Heb je een aantal activiteiten waarvoor je moeilijk een professional vast krijgt? Overweeg dan zeker het wijk-werken! Als werkloze of werkzoekende krijg je de kans om in jouw eigen buurt een aantal activiteiten uit te voeren. Zo doe je ervaring op en zet je een grote stap in jouw traject naar werk. Ben je werkzoekende of leefloongerechtigde en klaar om de stap naar werk te zetten? Ontbreek je echter nog de nodige ervaring of competenties? Dan is wijk-werken misschien iets voor jou! Bespreek jouw mogelijkheden met de VDAB-bemiddelaar of maatschappelijk assistent. Wil je graag meer informatie over het wijk-werken? Neem dan zeker contact op met Kathleen Bastiaens, de wijk-werkbemiddelaar van Begijnendijk, via GSM 0470 71 19 27 of kathleen.bastiaens@vdab.be. Je vindt haar op maandag van 9.00 tot 16.00 u in het OCMW. Meer info? OCMW Kleinesteenweg 2A - 3130 Begijnendijk tel. 016 52 55 40 info@ocmw-begijnendijk.be

11


WELZIJN EN VEILIGHEID Laat je screenen op borstkanker! Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Liefst één op de acht krijgt met de ziekte te maken. Het risico om borstkanker te krijgen, neemt toe met de leeftijd. Zo is drie op de vier vrouwen bij wie borstkanker ontdekt wordt ouder dan 50 jaar. De oorzaak van deze ziekte in nog onbekend. Wat wel geweten is, is dat de kans op volledige genezing groter is als borstkanker op tijd wordt ontdekt. De screeningsmammografie is op dit moment het meest geschikte middel om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Het onderzoek is bedoeld als een regelmatige controle voor gezonde vrouwen, zonder dat daar direct aanleiding voor is.

Werken aan een gezonde gemeente Het gemeentebestuur hecht veel belang aan gezondheid. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 het charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekend. Door de ondertekening van dit charter verklaart het gemeentebestuur zich bereid om werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de hele gemeentelijke werking. Om dit te realiseren, wordt er samengewerkt met de gezondheidspromotoren van Logo Oost-Brabant.

Maart is internationale maand tegen dikkedarmkanker Elk jaar krijgen ongeveer 8 500 Belgen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Bij mannen is dikkedarmkanker de derde meest voorkomende vorm van kanker, na prostaatkanker en longkanker. Bij vrouwen is het de tweede meest voorkomende kanker, na borstkanker. In het najaar van 2013 ging de Vlaamse overheid van start met het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Sinds toen ontvangen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar om de twee jaar een uitnodiging met afnameset voor de stoelgangtest in de brievenbus. Daarmee kunnen ze zelf een staal van hun stoelgang nemen en dat vervolgens naar het labo opsturen. Daar wordt onderzocht of er bloed in de stoelgang zit. Te veel bloed kan wijzen op dikkedarmkanker of poliepen. Poliepen zijn de voorlopers van dikkedarmkanker. Je kan ze laten weghalen voordat er kankercellen ontstaan, zodat je erger voorkomt. Het labo bezorgt het resultaat van het onderzoek aan de persoon thuis en aan de (huis)arts. Wanneer er in het staal te veel bloed wordt gevonden, is verder onderzoek nodig. De deelname aan het bevolkingsonderzoek is volledig gratis. In 2017 liet 69,3% van de mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar in Begijnendijk zich onderzoeken. Daarmee scoren we hoger dan de deelname in Vlaanderen, want dat was 65,6%. Het gemeentebestuur is trots op dit cijfer en streeft ernaar dit gunstige cijfer te behouden of zelfs nog te verhogen in de toekomst. Krijg je een brief in de bus met een stoelgangtest en een uitnodiging om deel te nemen? Geef hier dan zeker een positief gevolg aan. Ben je op zoek naar informatie over het hoe en waarom van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker? Wil je graag meer weten over dikkedarmkanker? Zit je met vragen over de oorza-

12

Van 21 maart tot en met 30 maart 2018 en van 16 april tot en met 18 april 2018 zal de Mammobiel halt houden aan sportcentrum De Tumkens te Betekom. Vooraf aan deze periode ontvangen alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar automatisch een uitnodigingsbrief voor het nemen van een radiologische borstfoto of mammografie. Voor deze leeftijdsgroep zijn de voordelen van borstkankeropsporing immers het hoogst. Met een verwijsbrief van de huisarts of gynaecoloog kan elke vrouw uit die doelgroep zich ook buiten deze actieperiode laten onderzoeken in een erkend mammografisch centrum in de regio. In beide gevallen is het onderzoek kosteloos. In 2016 liet 66,5% van de vrouwen uit de doelgroep in Begijnendijk zich screenen. Ook daar scoren we hoger dan de deelname in Vlaanderen met 65,6%. De Vlaamse overheid streeft naar 75%. Kreeg je een uitnodigingsbrief in de brievenbus? Neem dan zeker deel! De Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker helpen om tijdig een bepaalde kanker of een voorstadium van een kanker op te sporen. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt georganiseerd in samenwerking met de huisartsen, gynaecologen, radiologen, het gemeentebestuur, de Vlaamse overheid, het Centrum voor Kankeropsporing en Logo Oost-Brabant. De Vlaamse overheid en de betrokken experten zien dan ook streng toe op de kwaliteit van dit bevolkingsonderzoek. Zo worden alle screeningsmammografieën telkens door twee radiologen beoordeeld.

ken, symptomen, onderzoeken en behandelingen? Dan kan je op dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 u in Cultuurcentrum Zwaneberg te Heist-op-den-Berg terecht. Tijdens deze infoavond geeft Krista De Bondt, huisarts van opleiding, meer uitleg over het bevolkingsonderzoek. Deze infoavond is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via Tinne Persoons, tel. 015 25 79 61 of tp@ ocmw-heist-op-den-berg.be. Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Surf dan naar www.bevolkingsonderzoek.be en download het gratis programma ‘Patient Viewer’. Let op! Je hebt hiervoor wel jouw eID, pincode en een kaartlezer nodig. Heb je vragen over jouw persoonlijke medische situatie? Neem dan contact op met jouw huisarts. Voor meer info kan je terecht bij het Centrum voor Kankeropsporing via tel. 0800 60 160 of www. bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker. Meer info? Logo Oost-Brabant tel. 016 89 06 05 www.logo-oostbrabant.be info@logo-oostbrabant.be


as echter nog niet compleet, zonder ritmische begeleiding en ze al wel eens in chaos. De zoektocht naar een er was begonnen. Na enkele omzwervingen kwamen ze Dirk Moons, gepassioneerd drummer en creatieve geest

overs en eigen nummers. De Blues maakt intussen plaats d ook nog volop in “ontwikkeling”, een muzikant is namelijk

e it n n et e, kn s, p. d e n e

Internationale solidariteit met de GRIS meentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) opgestart.

Muziek voor 11.11.11 De Noord-Zuidbeweging 11.11.11 bloeit dankzij heel wat lokaal werk. Als dynamische vereniging en onderdeel van deze koepelbeweging maken de leden van het 11.11.11-comité van Begijnendijk graag werk van een solidaire gemeente met oog voor een rechtvaardige wereld. Zo organiseren zij op vrijdag 4 mei 2018 om 20.00 u in het parochiecentrum te Begijnendijk een benefietconcert.

Tijdens het benefietconcert willen twee Het gemeentebestuur wil Begijnendijk bands uit de streek, nl. The Moanin’ Mooprofileren als een solidaire en gastvrije g, Rietje aan de bas, Marten achter de drums, Carolien aan ses en Antlerman, jou graag entertainen gemeente, lokaal en internationaal. Er en Lucas aan de gitaar. met hun muziek. The Moanin’ Mooses zijn immers al vele jaren diverse orgastaat voor Niels, Sam, Tijl, Ward, Joke nisaties actief rond de ‘Noord-Zuid’-proen Dirk. Zij spelen funk, pop, folk, rock blematiek. Met de aanvang van deze en brengen een mengeling van covers legislatuur werd de werking van de Ge-

en eigen nummers. Antlerman bestaat uit zes muzikanten. Jerre, Rietje, Marten, Carolien, Tsane en Lucas spelen folkrock, pop, rock en punk nummers. Na de optredens zorgt een dj voor de gepaste muzikale afsluiter. Versterk het Zuiden van dichtbij huis een neem zeker deel aan het benefietconcert! In voorverkoop betaal je € 5,00 per ticket. Aan de kassa is dat € 8,00. Wil je graag meer info over het concert of tickets in voorverkoop aankopen? Dan kan je terecht bij Jos Vissers via GSM 0470 57 15 62 of jos.vissers@skynet.be. Meer info of meewerken? Jo Discart, voorzitter GRIS Moorsemsestraat 227 3130 Betekom GSM 0494 86 71 00 jo.discart@telenet.be

Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet! die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis zijn er inmiddels duizenden overleden. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het aantal kankergevallen bij de kinderen ligt zeer hoog, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Bovendien liggen de eenzijdige, nutriëntenarme voeding en de permanent vervuilde omgeving aan de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie bij Vlaamse gastgezinnen. De organisatie verwelkomt dit jaar ongeveer 25 kinderen, waarvan vijftien die voor de eerste keer komen. Van deze vijftien komen er zes uit Kroatië en Bosnië&Herzegovina en negen uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl. De nucleaire ramp in Tsjernobyl dateert van 26 april 1986, maar de gevolgen zijn nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin. Voor de vijftien kinderen tussen 8 en 12 jaar die voor de eerste keer naar Vlaanderen komen, zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Ben je kandidaat om gastgezin te worden? Naam dan zeker contact op met de medewerkers van Euro-Children. Meer info? Euro-Children vzw Kloosterstraat 141 2660 Hoboken GSM 0495 67 82 37 www.eurochildren.be info@eurochildren.be

13


VRIJE TIJD EN TOERISME

Sport en spel voor de kids

2018 Meer weten? Ga naar www.buitenspeeldag.be Kampen tijdens de paasvakantie

Op 3 april 2018 gaan de medewerkers van Let’s Move van start met een dansstage en op 9 april 2018 volgen de medewerkers van de dienst vrije tijd met hun welgekende sportkampen. Het kamp ‘Sportende Schelmen’ is er voor kleuters die geboren zijn in 2012 of 2013. Zij sporten op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u en op dins-

dag en donderdag van 9.30 tot 16.00 u. De deelnameprijs bedraagt € 40,00. Kinderen die geboren zijn in 2010 of 2011 kunnen deelnemen aan het kamp ‘Sportende Kapoenen’. Zij sporten elke dag van 9.30 tot 16.00 u. Hiervoor betaal je € 60,00. Wie geboren is in 2008 of 2009 kan kiezen tussen de kampen ‘Sportende ravotters’ of ‘Dansende Juffertjes’. Deze kampen zijn er elke dag van 9.30 tot 16.00 u. Deelnemen kost € 60,00. Tieners die geboren zijn in 2006 of 2007 kunnen dan weer kiezen tussen de kampen ‘Sportende Toppers’ of ‘Dansende Grietjes’. Ook zij sporten elke dag van 9.30 tot 16.00 u voor een kostprijs van € 60,00. Al deze kampen vinden plaats in sportcentrum De Tumkens te Betekom. De zomervakantie wordt eveneens ingezet met enkele sportkampen, gevolgd door een dansstage. In augustus 2018 zijn er opnieuw kampen van Sporty, nog meer sportkampen en een korfbalweek. Zitten jouw kinderen al te popelen om deze weken te starten? Surf dan snel naar inschrijvingen.begijnendijk.be.

Tijd voor de Buitenspeeldag Woensdag 18 april 2018 heeft de Vlaamse jeugd geen excuus om binnen te blijven, want dan is er de elfde editie van de ‘Buitenspeeldag’! Niemand hoeft zich

te vervelen, want ook in Begijnendijk is er die dag iets tofs te beleven. Op deze hoogdag voor de jeugd organiseert de dienst vrije tijd naar jaarlijkse gewoonte voor alle jongens en meisjes van de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar een namiddag ravotten doorheen het Bieheidebos in Begijnendijk. De namiddag gaat van start om 13.30 u. De kleuters verzamelen in het speelbosje, gelegen naast GBS De Puzzel te Begijnendijk. Kinderen van de lagere school verzamelen op de speelplaats. Voor de kleinsten zijn er leuke bosspelletjes en zoektochten. De grotere jeugd mag op trektocht doorheen het bos, hun kunsten om kampen te bouwen tonen en zoveel meer. Het einde is voorzien om 16.30 u. Het wordt vast weer een namiddag in het bos om nooit meer te vergeten. De deelname is gratis. Een drankje, versnapering en verzekering worden voorzien. Inschrijven kan via de rubriek ‘Inschrijven’ op de website. De medewerkers van de dienst vrije tijd zorgen voor voldoende begeleiding, zodat alles vlot en veilig verloopt. Meer info? dienst vrije tijd tel. 016 56 98 60 vrijetijd@begijnendijk.be

Sportregio Winge-Demervallei organiseert Samen met Aarschot, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge maakt het gemeentebestuur sinds dit jaar deel uit van de intergemeentelijke samenwerking Sportregio Winge-Demervallei. Samen organiseren zij verschillende sportactiviteiten, zoals sportdagen en infosessies.

Reanimeren en defibrilleren Sporten is gezond, maar intensief sporten vergt veel van jouw lichaam. Mensen die regelmatig sporten, zijn dan ook kwetsbaar voor letsels. Soms gaat het ook grondig mis. Zo krijgen jaarlijks tientallen mensen een hartstilstand tijdens of na het sporten. Als een noodsituatie zich voordoet, is het van levensbelang om snel te reageren. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang. Dan komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters. Wil je graag leren hoe je een bewusteloos slachtoffer moet benaderen, hoe je moet reanimeren en hoe je een automatische externe defibrillator (AED) moet gebruiken? Schrijf je dan snel in voor de opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’. Deze opleiding vindt plaats op maandag 9 april 2018 om 19.00 u in het Wagenhuis van het Kasteel van Horst te Sint-Pieters-Rode. Deze opleiding is er voor iedereen die aan een sportclub verbonden is, zoals trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders en

14

supporters. Leerkrachten, sportpromotoren, recreatiespelleiders en andere geïnteresseerden van de sportregio zijn natuurlijk ook van harte welkom. De deelnameprijs bedraagt € 10,00 per persoon, drankje en syllabus inbegrepen. Inschrijven kan bij de medewerkers van de sportdienst te Holsbeek via tel. 016 62 95 04 of sport@holsbeek.be. Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op de rekening met nummer BE62 0689 0885 4661.

Regionale Sporteldagen Ben jij een actieve 50-plusser? Wil je graag sporten of blijven sporten op eigen tempo met het accent op plezierbeleving? Dan zijn de Regionale Sporteldagen zeker iets voor jou! De eerste Sporteldag van dit jaar vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018 vanaf 9.00 u in De Toren te Rotselaar. Tijdens deze Sporteldag kunnen alle senioren uit de regio hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. De deelnameprijs bedraagt € 9,00. Inschrijven kan tot 23 maart 2018. De volgende Sporteldag vindt plaats op 8 mei 2018 in Den Egger te Scherpenheuvel-Zichem. Meer info? sportdienst tel. 016 56 98 60 sportdienst@begijnendijk.be


Laat jouw stem horen!

Tips van de bib Van 1 tot en met 31 maart 2018 is het weer ‘Jeugdboekenmaand’ in de bibliotheek. Dit keer is ‘Wetenschap & Techniek’ het thema van dienst en dat betekent dat er dan slimme jeugdboeken centraal staan! Boeken over hoe de wereld in elkaar zit, over hoe de dingen werken en over hun waarom-wie-wat-waar-wanneer, maar ook boeken die aanzetten tot nieuwsgierig zijn of tot willen weten. Zoeken, uitvinden, mislukken en opnieuw proberen. Kortom, boeken die opzoek gaan naar het ultieme ‘Eure-ka!’-gevoel. De medewerkers van de bibliotheek geven alvast wat voorbeelden van zulke pareltjes mee!

Lindbergh Het grote avontuur van een vliegende muis Wanneer de muizenval op de markt gebracht wordt, is het leven van vele muizen in gevaar. Lindbergh merkt dat zijn vrienden één voor één wegvluchten. Waar zijn ze naartoe? Naar Amerika! Dan krijgt het muisje een waanzinnig idee! Hij gaat leren vliegen, want zo kan hij immers zelf naar Amerika trekken om er zijn makkers te zoeken. Techniek staat centraal in dit prentenboek over een muis die een vliegtuig in elkaar knutselt. Het is geschikt voor avonturiers vanaf vier jaar. Het boek is van de hand van Torben Kuhlmann en werd in 2014 uitgegeven door De Vier Windstreken.

Zal de bibliotheek als basisdienst voor elke burger in de toekomst nog vanzelfsprekend zijn? Wel in Begijnendijk, want het gemeentebestuur bouwt volop aan een nieuwe bib! Toch zijn steden en gemeenten sinds 2016 niet langer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of de bib nodig is en welke werking zij moet nastreven. Vind jij het belangrijk dat gemeentebesturen na 2018 blijven investeren in de bibliotheek? Geloof jij in de kracht van de bib? Teken dan het charter op www.bibvooriedereen.be en draag bij aan een warme, duurzame samenleving. Een samenleving waar plaats is voor iedereen! ook één grote, belangrijke vraag centraal, nl. ‘Hoe zijn bepaalde zaken van start gegaan?’. Het behandelt 38 beginnen van iets, waaronder ook het begin van… jou! Voor wetenschappers en filosofen vanaf negen jaar. Marc Ter Horst is de schrijver van het boek. Het werd in 2015 uitgegeven door Gottmer.

321 superslimme dingen die je moet weten voor je 13 wordt Wat de encyclopedie was voor de 20ste eeuw is dit boek voor de 21ste eeuw, nl. hapklare kennis verpakt in leuke weetjes. Wist je al dat astronauten in een stofzuiger moeten plassen, meer dan de helft van de wereldbevolking in Azië woont en een giraf zijn eigen oren kan uitlikken? Dit slimme boek weet het allemaal. Het is non-fictie op z’n best! Voor ontdekkingsreizigers vanaf twaalf jaar. Mathilda Masters is de auteur van dienst en het boek werd in 2017 uitgegeven door Lannoo.

Is er leven op Mars?

19 keer Katherine

Een dappere astronaut landt op de planeet Mars. Hij weet zeker dat hij er iets levends zal vinden. Hij heeft zelfs een cadeau meegebracht, nl. overheerlijke chocoladetaartjes. De astronaut komt echter al snel tot de ontdekking dat hij zich heeft vergist. Er is helemaal geen leven op Mars, maar waar is zijn ruimteschip plotsklaps naartoe? Een klein boekje over bewijs zoeken om je theorieën te staven, ook al moet je daarvoor naar de andere kant van het heelal. Het is geschikt voor ruimtevaarders vanaf zes jaar. Dit boek van Jon Agee werd in 2017 uitgegeven door Querido.

Je belandt midden in het leven van wonderkind Colin Singleton. Wanneer hij door Katherine nr. 19 aan de kant wordt gezet, gaat hij op zoek naar een wiskundige formule die berekent hoe lang zijn volgende relatie zal duren. Hij vertrekt op roadtrip met zijn beste vriend en wordt opnieuw verliefd. Zal zijn formule werken en kan je überhaupt liefde vatten in cijfers en grafieken? Een roman over een jongen die zijn plek zoekt in de wereld en daarbij steun zoekt bij wiskunde. Voor mathematici vanaf vijftien jaar. Dit boek van John Green werd in 2014 uitgegeven door Gottmer.

Van oerknal tot robot: alles heeft een begin

Meer info? bibliotheek tel. 016 53 64 61 bibliotheek@begijnendijk.be

Robots, het heelal, dinosaurussen, de school, kleding of geld. Werkelijk alles heeft een begin! In dit toffe weetjesboek staat dan

15


VRIJE TIJD EN TOERISME

B&B vroeger In deze editie van de rubriek ‘B&B vroeger’ vertellen de medewerkers van het GA&DC waarom 2018 voor Betekom een feestjaar is. Het oudst bewaarde document waarin Betekom vermeld wordt, bestaat in 2018 immers 775 jaar. Betekent dit dat het dorp in 1243 boven de doopvont gehouden werd en de eerste passen in de geschiedenis zette? Je verneemt er zo meer over.

775 jaar Betekom? 29 april 1243 was geen gewone dag in het leven van ridder Karel van Aarschot. Karel was heer van Betekom en voelde dat zijn krachten stilaan afnamen en hij vermoedelijk niet lang meer te leven had. Om zichzelf een plaatsje in de hemel te bezorgen, had hij contact opgenomen met Robrecht, de Prinsbisschop van Luik, en hem gevraagd of hij het recht om tienden te heffen in Betekom mocht verkopen. Tienden waren een soort van kerkelijke belasting waarbij de mensen verplicht waren een deel van hun oogst af te staan aan de kerk. In Betekom bezat Karel dit recht en werden ze geïnd ten gunste van de pastoor. Op 29 april 1243 kreeg Karel de toestemming van de Luikse Prinsbisschop. Het tiendenrecht in Betekom werd gekocht door de abdij van SintGeetrui in Leuven die voortaan en tot aan de Franse Revolutie dit recht zou blijven bezitten. Karel bezat nog een ander recht waarvan hij graag afstand wilde doen. Hij bepaalde immers ook wie pastoor in Betekom mocht zijn, het zogenaamde begevingsrecht. Op 13 augustus 1243 schonk hij dit recht aan de kanunniken van dezelfde Sint-Geertrui abdij. Het document waarin hij afstand van zijn recht deed, werd ondertekend in de burcht van de Brabantse hertogen in Leuven in het bijzijn van hertog Hendrik II en verschillende andere hoge edellieden. Werd Betekom in 1243 gesticht en begon het toen allemaal voor het dorpje? Het antwoord is negatief. Het enige wat de documenten uit 1243 aantonen, is dat Betekom minstens 775 jaar is. Verschillende zaken doen vermoeden dat het dorp zelfs een heel stuk ouder is. Zo is er in de documenten sprake van een kerk, van een pastoor en heeft men het ook over de nieuwe en de oude tienden. Dit doet vermoeden dat de Betekomse parochie op dat moment goed uitgebouwd was en al een hele poos bestond.

16

775 jaar innig verweven: Betekom en zijn Sint-Laurentiuskerk Op dinsdag 20 maart 2018 komen liefhebbers van het verleden weer volop aan hun trekken, want dan organiseert het Davidsfonds opnieuw ‘De Nacht van de Geschiedenis’. Die avond vertellen Geert Andries en Pieter Ceulemans van het GA&DC het verhaal van de Betekomse parochiekerk. Zij zullen niet alleen spreken over de ontginningsgeschiedenis van het dorp, maar ook de oudste documenten en hun inhoud onder de loep nemen. Daarnaast verneem je er meer over kerkmeesters, pastoors en de Tafel van de Heilige Geest. Tot slot zal de bouwgeschiedenis van de kerk aan het einde van de avond nog weinig geheimen voor jou kennen. Momenteel ondergaan de dorpskern en de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk te Betekom een ingrijpende verandering. Wil je graag weten hoe het dorp en de kerk tot stand kwamen? Wees dan op dinsdag 20 maart 2018 zeker van de partij tijdens ‘De Nacht van de Geschiedenis’. Deze activiteit vindt plaats in het parochiecentrum te Betekom. De avond gaat van start om 20.00 u. De toegangsprijs bedraagt € 5,00. Voor meer info kan je steeds terecht bij de leden van het Davidsfonds via tel. 016 56 36 88, www.betekom.davidsfonds.be of betekom@davidsfonds.net.

Er zijn trouwens nog enkele andere elementen die een indicatie kunnen zijn voor de ouderdom van ons dorp. Zo is de naam Betekom een typische Germaanse samenstelling die zoveel betekent als ‘het huis van de lieden van Betto’. Op basis van de dorpsnaam zou de oorsprong van het dorp enkele eeuwen vroeger in de tijd kunnen liggen. Wanneer Betekom precies ontstond, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Dat het niet in 1243 was, is een zekerheid. Meer info? GA&DC Kerkplein 3 3130 Begijnendijk gadc@begijnendijk.be prijck.paul@hotmail.com


WIN

Waar werd deze foto genomen? Bezorg jouw antwoord voor 26 maart 2018 aan de dienst communicatie in het gemeentehuis of via communicatie@begijnendijk.be. Vergeet jouw naam, adres en telefoonnummer niet te vermelden. Speel mee en maak kans op een pakket Straffe Streekproducten! De foto in de vorige editie van de Folderkrant werd genomen aan de lokalen van Chiro Begijnendijk, gelegen achter het parochiecentrum te Begijnendijk. Een onschuldige hand koos de winnaar. Proficiat, Iris Teniers!

17


Welkom op de openklasdag in …

Vrijdag 9 maart 2018 van 18 u. tot 19 u. staat onze deur open voor al onze nieuwe vriendjes die dit jaar 2,5 jaar worden. Kom jij ook kennismaken met de school, je eerste klasje, de juf en je klasgenootjes ? De ingang van de kleuterschool is het makkelijkst te bereiken via het Pannenhof !

Videe Stoofvlees Koude schotel Balletjes in tomatensaus Ook voor de kleinsten. Nagerechtjes Verwenkoffie enz…

Het puzzelteam & Jules kijken er naar uit ! Volgende openklasdag is op vrijdag 4 mei 2018 om 18 u. – of op afspraak via depuzzel@begijnendijk.be of 016 53 09 17

H.V.B. Begijnendijk organiseert op

H.V.B. Begijnendijk organiseert op

VRIJDAG 16 MAART OM 19.30U

VRIJDAG 16 MAART OM 19.30U

Plaats: Zaal Brouwershuis, Kleinesteenweg

PUBLICATIES

HVB Begijnendijk

(achteraan het café, ingang langs de zijkant)

Plaats: Zaal Brouwershuis, Kleinesteenweg HVB Begijnendijk

HVB Begijnendijk

(achteraan het café, ingang langs de zijkant)

HVB Begijnendijk

5de Zuid-Afrikaanse

5de Zuid-Afrikaanse

Op het programma staan: Vonkelwijn (= Zuid-Afrikaanse Champagne) Heerlijke WITTE wijnen (verschillende druivenrassen) Schitterende RODE wijnen (verschillende druivenrassen) diverse Zuid-Afrikaanse APERITIEVEN o.a. Amarulla, ... en afsluiten met een Hapjesbuffet

Op het programma staan: Vonkelwijn (= Zuid-Afrikaanse Champagne) Heerlijke WITTE wijnen (verschillende druivenrassen) Schitterende RODE wijnen (verschillende druivenrassen) diverse Zuid-Afrikaanse APERITIEVEN o.a. Amarulla, ... en afsluiten met een Hapjesbuffet

WIJNPROEF

WIJNPROEF

Vooraf inschrijven verplicht. Deelnameprijs 20 Euro per persoon. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt!

Vooraf inschrijven verplicht. Deelnameprijs 20 Euro per persoon. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt!

IEDEREEN WELKOM! (Ook jullie vrienden en kennissen)

IEDEREEN WELKOM! (Ook jullie vrienden en kennissen)

18

Info: Pol Wijnants (0496/02.61.50)

Info: Pol Wijnants (0496/02.61.50)

Eventuele bestellingen kunnen meegenomen worden afgehaald na afspraak bij Pol.

Eventuele bestellingen kunnen meegenomen worden afgehaald na afspraak bij Pol.


PUBLICATIES

voor het eerst naar school!

Sundaybikers i.s.m. 11.11.11-comité Begijnendijk & Reik elkaar de hand organiseren

7de RONDE VAN 11 Zondag 13 mei 2018

lleer

Insta

r s mee of lee

Gem. Basisschool De Klimroos Prof. Scharpélaan 47 Betekom >> Wandelingen: 5 - 10 - 15 km >> Fietstochten: 20 - 40 - 60 en 80 km Met bevoorrading

Inschrijving: 8u – 15u

60 en 80 km: 8u – 12u

Prijs: 5 euro p.p., VWB 3 euro, < 13j. 2 euro

Met sportverzekering van Vlaamse Wielrijdersbond Meer info via 0470 57 15 62 of rondevan11bb@skynet.be

Eetcafé: croques, pannenkoeken, soep verkrijgbaar

Geniet van deze prachtige tochten op fietsvriendelijke wegen

19


BEGIJNENDIJK IN BEELD

Al opgemerkt dat de speeltuin verhuisd is? Je hebt vast en zeker al opgemerkt dat dat speeltoestellen van speeltuin ‘De Raam’, gelegen langs de Betekomsesteenweg, in februari 2018 verhuisd zijn naar hun nieuwe locatie aan de centrumparking. Toch kan de nieuwe speeltuin voorlopig nog niet gebruikt worden, omdat er nog heel wat werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In zitting van de gemeenteraad van 24 april 2017 werd beslist de kansarmenwoningen samen met de speeltuin, gelegen langs de Betekomsesteenweg, te verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw. Hiermee zette het gemeentebestuur een belangrijke stap om de doelstelling van de sociaal bindende objectieven te behalen. Met de aanleg van de nieuwe centrumparking langs de Vissendijk werd dan ook beslist de speeltuin op deze locatie te vestigen. De komende maanden wordt er in de nieuwe speeltuin een valzone met wit zand, boorden en een aanplanting met enkele bomen en grasmatten aangelegd. Let op! Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Meer info over de officiële opening van de speeltuin volgt! Ben je toch op zoek naar een toffe buitenspeeltuin waar jouw kinderen zich even kunnen uitleven? Dan kan je steeds aan sportcentrum De Tumkens te Betekom terecht.

Folderkrant maart 2018  
Folderkrant maart 2018  

In deze editie laat het gemeentebestuur weten dat de gemeentelijke aanslagvoet voor de onroerende voorheffing werd verlaagd, het vernieuwde...

Advertisement