Page 1

jaargang 3 - nummer 46 - 25 augustus 2011

gemeenteBarendrecht

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Bestemmingsplan Zuidrand:

“Wij willen het gebied meer kwaliteit geven” Momenteel werkt de gemeente aan een nieuw bestemmingsplan voor de Zuid- en Oostrand van Baren-

3

Iets kapot in de buitenruimte? Graag melden!

• Overzichtelijk raadsinformatiesysteem helpt u verder

5

• Zomers bezoek aan Louny

5

• Veel belangstel-

ling voor informatieavonden Kruidentuin en Notenhof

7

• Verkeersbesluit

9

• Commissievergaderingen

11

drecht. Arie Verhoeven is beleidsmedewerker en wil graag weten welke wensen er bij bewoners en ondernemers in het gebied leven. Verhoeven: “Het bestemmingsplan beslaat grofweg het gebied ten zuiden van de Boezemweg, de lintbebouwing langs de Noldijk, de gronden tussen de Achterzeedijk en de Oude Maas

Hoe duurzaam bent u?

en het gebied tussen de Koedood en de Gaatkensplas. De afgelopen maanden heb ik al met diverse mensen in het gebied gesproken en hun wensen in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat wij in de toekomst het gebied meer kwaliteit geven.” termijn beschikbaar zijn voor recreatieve ontwikkeling. Particuliere ontwikkelingen die daarbinnen passen, beoordelen wij welwillend. - Wij willen de Waaloever beter publiekstoegankelijk maken. Bij de nieuwbouw op de voormalige Witte Prijzenhal-locatie maakte de gemeente destijds een dertig meter brede strook langs de Waal openbaar en legde hier een voetpad aan. Ook bij toekomstige plannen willen wij dit bevorderen, zoals bij het voormalige GTI- en Graphornterrein. - Samen met het recreatieschap onHet blauw gearceerde gedeelte geeft de begrenzing aan van het bestemmingsplangebied Zuidrand

derzoeken wij in hoeverre het recre-

Wie: Jan van Belzen

terreinen kan vanaf de voorkant van

Functie: burgemeester van

beleid veel winst gebracht worden. Als

Barendrecht

privépersoon ben ik thuis de manager afvalscheiding. Het hergebruiken van

atiegebied langs de Oude Maas nog Wat verstaat u onder

materialen is heel belangrijk. Verder

duurzaamheid?

heb ik onlangs mijn dak geïsoleerd.”

De afgelopen maanden diende een

aan de hand van deze criteria beoor-

aantal bewoners en ondernemers

deeld. Het bestemmingsplan krijgt

- Voor het volkstuinencomplex aan

wensen in voor aanpassing van het

vooral een consoliderend karakter.

de Ziedewijdsekade willen wij de

“Het is een manier van leven. Je moet

huidige bestemmingsplan. Het gaat

Dat wil zeggen dat handhaving van de

bestaande bestemming ‘volkstui-

het gewoon doen. Niet verspillen,

Waarom vindt u dit belangrijk?

dan bijvoorbeeld om toevoeging van

huidige bestemmingen uitgangspunt

nen’ handhaven. Daarbij blijft de

maar zuinig omgaan met voedsel,

“Omdat grondstoffen eindig zijn. Wij

extra uitbreidingsmogelijkheden bij

is. Hierop geldt een aantal uitzonde-

bestaande legale bebouwing toege-

materialen en energie.”

moeten hier zuinig mee omgaan,

woningen en/of de toevoeging van

ringen. De belangrijkste zijn:

staan. Alle illegale bebouwing moet

wijzigingsmogelijkheden van een be-

- De gemeente wil graag dat be-

worden verwijderd.

stemming als gevolg van eigendoms-

staande milieuhinderlijke bedrijven

verandering. “Maar wellicht zijn er nog

(vooral langs de Noldijk) verdwijnen.

Maak uw wensen kenbaar

meer wensen”, zegt Arie Verhoeven.

Dit is financieel en economisch niet

“Graag wil ik die in een zo vroeg mo-

altijd eenvoudig. Als bedrijven willen

gelijk stadium horen. We kunnen ze dan beoordelen op haalbaarheid en

meer kwaliteit kan krijgen.

omdat wij dat verplicht zijn aan de geOp welke manier houdt u zich

neraties die na ons komen. We zijn,

hiermee bezig?

om die term maar eens te noemen,

“Als bestuurder van de Stadsregio heb

rentmeester over de aarde en moeten

Als u wensen heeft voor het nieuwe

ik duurzaamheid in mijn pakket. Met

er ook zo mee omgaan.”

bestemmingsplan Zuidrand, kunt u tot

andere bestuurders maak ik de af-

saneren of verplaatsen, denken wij

15 september contact opnemen met

spraken over duurzaamheid in relatie

Ik geef het stokje door aan: Frans van

daar graag in mee. Daarom zoeken

Arie Verhoeven, via telefoonnummer

tot mobiliteit, economie, ruimtelijke

Doorn. Lees volgende week hoe hij

al voor de vaststellingsprocedure van

wij met belanghebbenden naar mo-

(0180) 698 321. Of stuur een e-mail

ordening en woningbouw. Op al die

omgaat met duurzaamheid.

het bestemmingsplan meenemen.”

gelijkheden om dit financieel haal-

naar a.verhoeven@barendrecht.nl. U

baar te maken, bijvoorbeeld door

hoeft nog geen uitgewerkte plannen

Uitgangspunten

een aantal woningen te bouwen.

te overleggen. Dat komt wellicht later.

De gemeenteraad stelde voor het

Deze mogelijkheden zijn overigens

U kunt ook een gesprek aanvragen,

nieuwe bestemmingsplan een aantal

wel zeer beperkt.

zodat u uw plannen dan nader kunt

uitgangspunten vast. Wensen worden

- De polder Ziedewij moet op langere

toelichten.

Afval scheiden is van belang. Het draagt bij aan het besparen op grondstoffen, het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van de productenen consumptiepatronen. Het lijkt zo eenvoudig: glas in de glasbak, boeken bij het oud papier, maar weet u in welke afvalbak een cd of bril moet? Voor deze vragen kunt u terecht op de website van de gemeente www.gemeentebarendrecht.nl > Over Barendrecht > Afval, natuur & milieu > Afvalregister.

Iftar-bijeenkomst Op vrijdag 26 augustus vindt in de Centrumpost (voormalig postkantoor nabij het gemeentehuis) voor de derde keer een gezellige en leerzame Iftar-bijeenkomst plaats. De iftar is de maaltijd die moslims tijdens de ramadan gebruiken na zonsondergang. Aangezien de ramadan een maand van ontmoeting is, is iedereen van harte welkom. Lees verder op pagina 3.


jaargang 3 - nummer 46 - 25 augustus 2011

gemeenteBarendrecht Column van wethouder Bas Nootenboom

19 augustus voor de derde keer op rij:

Duurzaam drinkwater

Iedereen welkom bij Iftar-bijeenkomst

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er drinkbaar water uit de kraan komt. Dat is het eigenlijk niet. Voordat water voor consumptie geschikt is, ondergaat het vele bewerkingen.

3

Wie collega’s, vrienden, familie, buren in zijn of haar omgeving heeft die moslim zijn, weet het waarschijnlijk al: de ramadan is in volle gang. Een maand van vasten, waarin pas na zonsondergang weer gegeten mag worden. Deze speciale maaltijd draagt de naam ‘iftar’. Mohamed Ajouaou organiseert op vrijdag 26 augustus voor de derde keer een gezellige en leerzame Barendrechtse Iftar-bijeenkomst. Hij roept zowel moslims als niet-moslims op om te komen. “Het is tenslotte een maand van ontmoeting.” Organisator Ajouaou hoopt inwoners

Centrumpost (het voormalige post-

lims gedurende de vastenmaand di-

van uiteenlopende culturen te mogen

kantoor nabij het gemeentehuis). Het

rect na zonsondergang genuttigd. Het

verwelkomen. “De ramadan is vooral

thema van de Iftar-bijeenkomst is dit

leuke is dat ieder land zijn eigen ge-

een tijd waarin solidariteit, liefdadig-

jaar ‘Natuur, milieu en geloof’. Vooraf-

rechten heeft. Zo eet men in Marokko

heid, verdraagzaamheid en bezinning

gaand aan de maaltijd legt Ajouaou zijn

zoete koekjes met honing, harira en

centraal staan. Daarom is iedereen

gasten interessante vragen voor. “Ik wil

bladerdeegpakketjes met gehakt of kip,

welkom op deze avond, welke ach-

een levendige discussie op gang bren-

in Pakistan chapli kabab (kleine ronde

tergrond je ook hebt. Zo hoop ik ook

gen over onder andere duurzaamheid.

of platte gehaktballetjes/burgers met

de betrokkenheid van allochtone ge-

Hoe gaan moslims om met de natuur

kruidenmix), in Somalië anjera (dun

meenschappen in de Barendrechtse

en het milieu? Hoe werkt dat door in

en glad deeg) met anjerasaus met

De gemeente Barendrecht is aan-

bij aan de Millenniumdoelstellingen

samenleving te vergroten.” Het Baren-

de ramadan en in hun dagelijks leven?

stukjes kalfsvlees en rode uien en in

deelhouder van een deel van het

van de Verenigde Naties met drinkwa-

drechtse college van burgemeester en

Uiteindelijk moeten wij allemaal res-

Turkije baklava, linzensoep en salade

waterbedrijf Evides. Om precies te

terprojecten in ontwikkelingslanden.

wethouders waardeert de inzet van de

pect voor onze leefomgeving hebben.

en kippendijen met rijst en doperwtjes.

zijn, zijn wij aandeelhouder van de

Dit alles onder de constante druk om

heer Ajouaou enorm. Het college sti-

Wij kunnen nog veel van elkaar leren.

De gerechten op deze avond blijven

B.V. Gemeenschappelijk bezit Evides

continue levering van betrouwbaar

muleert het leggen van verbindingen

Niet verspillen, maar zuinig omgaan

nog even een verrassing. U mag zelf

(GBE), dat voor vijftig procent aan-

water te leveren. Hierbij moet zeker

en is blij met evenementen en activi-

met voedsel, materialen en energie.

komen proeven…

deelhouder is van Evides N.V. De an-

een aanvaardbare prijs van het wa-

teiten die voor een groter gevoel van

Dat zijn wij verplicht aan de generaties

dere aandeelhouder is Delta N.V., de

ter en de service aan de klanten de

saamhorigheid zorgen.

die na ons komen."

grote energieleverancier uit Zeeland.

boventoon vieren. Evides is het op

Ik mag namens de gemeente de

een na grootste drinkwaterbedrijf van

Respect voor natuur en milieu

Wereldwijd

e-mail naar iftarbarendrecht@hotmail.

aandeelhoudersvergadering van GBE

Nederland is en de grootste op het

De avond start om 19.30 uur in de

De ‘iftar’ wordt wereldwijd door mos-

com.

bijwonen en daar de mening van Ba-

gebied van industriewater. Circa 2,5

rendrecht vertolken.

miljoen mensen worden door Evides

Wilt u zich nog aanmelden voor de Iftar-bijeenkomst?

Stuur

dan

een

van water voorzien. Ongeveer tachtig Waterbedrijf Evides heeft oog voor de

procent van deze klanten waarderen

maatschappij, milieu en natuur. Duur-

Evides met (zeer) goed. Kortom: een

zaamheid is hierbij het sleutelwoord.

duurzaam waterbedrijf waar de ge-

U zult begrijpen dat ik als wethouder

meente Barendrecht trots op is.

duurzaamheid hier erg over te spreken ben. Vorig jaar heeft Evides nog

Meer informatie over mijn werk

een prijs gewonnen voor duurzaam

als wethouder kunt u vinden op

terreinbeheer. Ook draagt Evides via

www.wethoudernootenboom.nl

het klantenfonds ‘Water for Life’ actief

www.twitter.com/basnootenboom.

Tweets vanuit Barendrecht

of

Ieder land gebuikt zijn eigen gerechten tijdens de ‘iftar’

www.twitter.com/BARENDRECHTzh Blik op Barendrecht nu ook als ePaper. Bekijk hem op bit.ly/qPwtDi en geef uw mening.

www.twitter.com/StephanietBorg (met vakantie)

www.twitter.com/BasNootenboom Goede bespreking gehad met BAR collega's over samenwerking op diverse terreinen. Opstellen van duidelijke businesscases is belangrijk.

www.twitter.com/JeroenGebben Met Yulius gesproken over effect passend onderwijs. Zorgen over amulante begeleiding. Gezamelijke aanpak gewenst in belang zorgleerling. Volg ook de gemeente op twitter!

Iets kapot in de buitenruimte? Graag melden! Zwerfvuil, een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel, een overstromende put, een afvalcontainer die vol zit, het zijn voorbeelden van meldingen over de openbare ruimte. Wekelijks komen er tussen de honderd

met een passende oplossing. Zij stre-

vaar oplevert, kan worden besloten

en tweehonderd meldingen binnen bij

ven ernaar het probleem binnen tien

niet direct in actie te komen.

de afdeling Uitvoering. Deze gemeen-

werkdagen op te lossen. Uw melding kunt u het snelste door-

telijke afdeling is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Toezicht en

Meer tijd nodig

geven via www.barendrecht.nl >

handhaving gaat aan de slag met de

Soms is meer tijd nodig, zoals voor

Dienstverlening > Meldingen open-

klacht over het zwerfvuil, Wijkbeheer

een melding over oneffenheden in

bare ruimte. Als u het met uw DigiD

met de melding over de stoeptegel. Zij

een straat die de gemeente binnen-

doet, kunt u de status volgen via Mijn

onderzoeken het probleem en komen

kort opknapt. Als de situatie geen ge-

Barendrecht.


jaargang 3 - nummer 46 - 25 augustus 2011

gemeenteBarendrecht gemeenteBarendrecht Aan tafel met... Wie: Coby

van Deursen (gemeenteraadslid PvdA) en Geke Figge (raadsgriffier)

Waar: kamer raadsgriffier Carnisse Veste Wanneer: Dinsdag 23 augustus, 10.00 uur De gemeenteraad bestaat sinds de verkiezingen van 2010 uit 29 leden van zes verschillende politieke partijen. Coby van Deursen, voormalig wethouder, is raadslid namens de PvdA. Op dinsdag 13 september staan er weer belangrijke onderwerpen op de agenda van de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen.

5

Zomers bezoek aan onze partnerstad Louny Vorig jaar vierde de stedenband Barendrecht-Louny haar twintigjarig jubileum. In die twintig jaar is er veel veranderd en heeft de Tjechische stad zich enorm ontwikkeld. Aanleiding voor de wethouders Jeroen Gebben en Cees Versendaal om op uitnodiging van burgemeester Kerner van Louny er zelf eens een kijkje te gaan nemen. Bijna twee weken geleden pakten zij hun koffers voor een bezoek aan onze partnerstad. Op woensdag 10 augustus vertrok het tweetal met partners naar het circa zestig kilometer verderop gelegen

Geke Figge: “In de raadsvergadering

palen van een nieuwe locatie voor

Praag. Voor Jeroen Gebben een her-

bespreken en nemen raadsleden

het LOC.” Coby van Deursen vindt

nieuwde kennismaking met de hoofd-

besluiten over belangrijke zaken in

dat jammer. “Als raadslid zet ik mij

stad: “Ik was daar twintig jaar geleden

Barendrecht, zoals de Centrumont-

in voor alle Barendrechters. Ik denk

voor het laatst. De grauwe invloeden

wikkeling en de komst van een jon-

voortdurend na of stukken begrijpelijk

van de communistische tijd zijn ver-

gerencentrum. Voorafgaand aan de

zijn en dan niet alleen voor diegenen

dreven door frisse kleuren en opge-

raadsvergaderingen vinden de com-

die toch al mondig genoeg zijn. Mijn

knapte gebouwen.” Zo’n zelfde aanblik

missievergaderingen plaats. In Baren-

rol is dat wat inwoners zeggen te

troffen de wethouders in Louny aan.

drecht kennen wij drie Commissies:

vertalen in de gemeenteraad, zodat

“De grijze woningblokken verdwijnen

Ruimte, Samenleving en Planning en

het gemeentelijk beleid daarop afge-

uit het straatbeeld, de stad is duidelijk

Control. Zij bereiden punten voor die

stemd kan worden. Wat ik wel zie is

in ontwikkeling. De stedenband draagt

later in de gemeenteraad besproken

dat mensen beter georganiseerd en

daar een steentje aan bij.”

worden. Er worden standpunten en

geïnformeerd zijn.”

meningen gevormd, bijgesteld of ge-

Vrijwilligers van de stedenband en wethouders Gebben (tweede van rechts) en Versendaal (r) vertellen over Nederland

Leerzame uitwisselingen

wijzigd. Inwoners zijn welkom tijdens

Figge: “Gelukkig weten inwoners de

Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats

kije), Veneux les Sablons (Frankrijk)

openbare commissie- en raadsverga-

griffie te vinden. Wij luisteren goed

tussen de twee gemeentebesturen,

en Zschopau (Duitsland). De vijf af-

deringen.”

naar waar het om gaat en vragen

sportverenigingen,

politie

gereisde bestuurders openden het

Kijk voor meer informatie over de

ook door. Hebben zij bijvoorbeeld al

enzovoorts. Gebben: “Het is goed om

achtste dorpsfeest ‘Summertempta-

Barendrechtse stedenband op

De raadsgriffier vervolgt: “Inwoners

met een raadslid gesproken? Wij ma-

van elkaar te leren hoe het gemeente-

tion’. Gebben: “Een prachtig festival

www.stedenbandbarendrecht.nl.

kunnen op verschillende manieren

ken wel duidelijk dat het collectieve

bestuur omgaat met veranderingen in

op een marktplein, met muziek, dans

meepraten en –denken. Dat doen zij

belang boven het individuele belang

de samenleving en daar zelf invloed

en lekkere hapjes. Het hele dorp loopt

vooral bij onderwerpen die hen direct

gaat. En dat de gemeenteraad kijkt

op uitoefent. ”

uit, jong en oud. Om half tien was

raken, zoals kinderopvang of het be-

naar het effect voor de toekomst.”

scholen,

zin is hier duidelijk groter.”

Ontspannen sfeer

twaalf uur was alles afgelopen. Wat

WWW

Louny heeft een stedenband met nog

mij opviel was de gemoedelijke sfeer,

Blik op Barendrecht digitaal

drie andere steden: Lucenec (Slowaˇ

zonder narigheid. De gemeenschaps-

De Blik op Barendrecht komt we-

er een lampionnenoptocht en om

kelijks uit en wordt als losse katern ingestoken in De Schakel. In onze

Zoek, lees en luister!

gemeentekrant leest u alle over het

Overzichtelijk raadsinformatiesysteem helpt u verder

beleid, projecten en evenementen van de gemeente. Zo komt u van alles te weten over wat er in het gemeentehuis gebeurt. 

Nu mensen weer terugkeren van

dio-verslag, beluisteren. Dit kan in zijn

vakantie, begint het in veel be-

geheel of per onderwerp of spreker.

Wilt u een artikel nog eens doorle-

drijven en organisaties drukker

Geke Figge (l) en Coby van Deursen

Als vrijwilliger aan de slag

zen of aan iemand anders laten zien,

te worden. Dat geldt ook voor de

Stukken online

maar heeft u de krant al bij het oud

gemeente Barendrecht. De eer-

Wilt u weten welke moties sinds 2006

papier gegooid? Geen nood! Op de

ste commissievergaderingen en

zijn ingediend? Of welke vragen de

gemeentelijke website vindt u alle

raadsvergadering vinden eind au-

raad sinds dat jaar stelde aan het col-

edities van de gemeentekrant van

gustus en half september plaats.

lege? Dat vindt u allemaal in het raads-

het afgelopen jaar terug. Natuurlijk

Op www.barendrecht.nl vindt u

informatiesysteem. Maar u kunt hier

kunt u ook de actuele editie inzien.

onder andere het raadsinforma-

ook de stand van zaken van de moties

tiesysteem. Met behulp van dit

volgen. Bij ‘Vragen aan het college’

Sinds kort plaatsen wij de Blik op

systeem kunnen zowel raadsle-

kunnen website-gebruikers zien welke

Barendrecht als ePaper. U kunt zich

Vrijwilligerswerk neemt een belang-

De vrijwilligersvacaturebank (VVB) van

den als u gemakkelijk informatie

vragen de raad heeft gesteld aan het

daarvoor aanmelden als abonnee

rijke plaats in binnen de Barendrecht-

Stichting Alle-r-hande geeft informatie

opzoeken, lezen en beluisteren.

college en welke antwoorden daarop

via een RSS-feed. Bij het verschijnen

se samenleving. Wilt u ook graag

over vacatures binnen het vrijwilligers-

zijn binnengekomen. Ook als u wilt

van een nieuwe editie, ontvangt

vrijwilligerswerk doen, maar weet u

werk en ondersteunt vrijwilligers en

Stukken van de raads- en commissie-

weten of uw brief aan de raad is bin-

u een email. Ook kunt u de krant

niet wat er allemaal mogelijk is? Of

vrijwilligersorganisaties. Met vragen

vergaderingen kunt u via de kalender

nengekomen, kunt u het raadsinfor-

delen via Social Media of insluiten

wilt u weten wat uw rechten en plich-

kunt u terecht bij het Centraal Bureau

op datum en op vergaderingen op-

matiesysteem raadplegen. Alle aan de

op een Blog of website. Dankzij de

ten zijn in het vrijwilligerswerk? En

(Binnenlandse Baan 118), telefoon-

zoeken. Alle openbare vergaderingen

raad geadresseerde ingekomen post is

handige inzoomfunctie is het moge-

of u met een uitkering ook vrijwilligers-

nummer (0180) 626 437 (maandag

staan met de voorstellen en overige

openbaar en dus terug te vinden.

lijk de Blik op Barendrecht in groot

werk mag doen? Voor al uw vragen

en donderdag 14.00-17.00 uur en

stukken op de website. De agenda’s

over vrijwilligerswerk kunt u terecht

dinsdag en vrijdag 9.30-11.30 uur) of

en de stukken zijn als PDF te downloa-

Wilt u meer weten? Surf dan naar

bij het Servicepunt Vrijwilligers en

het Middeldijkerplein 9, telefoonnum-

den en printen. En sinds dit voorjaar

www.barendrecht.nl

Activering (SVA) van Stichting Alle-r-

mer (0180) 654 949. U kunt ook

kunt u zelfs de vergaderingen van de

organisatie

hande.

e-mailen naar sva@alle-r-hande.net.

raad en commissies achteraf, als au-

stukken.

lettertype weer te laten geven.

>

Bestuur

&

U vindt de digitale versies op

Vergaderingen

&

www.barendrecht.nl > Actueel >

>

Gemeentekrant.


jaargang 3 - nummer 46 - 25 augustus 2011

gemeenteBarendrecht gemeenteBarendrecht

Veel belangstelling voor Kruidentuin en Notenhof In de Kruidentuin is de nieuwbouw van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) aanleiding om de inrichting van het totale gebied onder de loep te nemen. In de Notenhof worden de huidige 42 huurap-

5 7

Veilig Barendrecht

Vraag het de politie.nl

partementen gesloopt en vervangen door nieuwe. Afgelopen week presenteerde de gemeente de globale

Ben je tussen de twaalf en zestien jaar oud? Kan jij ook wel 101 vragen

plannen voor de Kruidentuin en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de Notenhof aan bewo-

over veiligheid bedenken waar je eigenlijk niet het juiste antwoord op

ners en omwonenden.

weet? Zit je bijvoorbeeld met vragen over loverboys, drugs, geweld, alcohol of vernieling en weet je er geen raad mee? Dan ben je bij hof bestaat uit de sloop van het be-

vraaghetdepolitie.nl aan het juiste adres.

staande appartementencomplex en

Rapport Notenhof

nieuwbouw van de huidige 42 huur-

Misschien wil je weten wat wel en niet

Juist voor jongeren

appartementen. De nieuwe apparte-

mag en wat de straffen zijn? Of ben

Wij willen jongeren graag blijven berei-

menten worden door Patrimonium

je op zoek naar hulp, omdat je denkt

ken door middel van:

gerealiseerd en vallen net als de hui-

dat je beste vriendin verliefd is op een

- Hyves: www.hyves.nl/vraaghetdepoli-

dige woningen in de sociale huursec-

loverboy? Waarom fietsen zonder licht

tor. De appartementen hebben wel

zo gevaarlijk is, vind je ook terug op de

een groter woonoppervlak, namelijk

website vraaghetdepolitie.nl. Bekijk de

80 m2 in plaats van 65 m2. De wonin-

filmpjes, lees de vraag- en antwoord-

- De site: www.mindyourownlife.nl. Een

gen worden levensloopbestendig ge-

teksten en stuur je vragen in. Eén ding

jongerensite waarin allerlei onderwer-

bouwd (ook geschikt voor senioren).

is zeker: je krijgt altijd een antwoord

pen belicht worden die kunnen spe-

Op 16 augustus zijn bewoners en

dat klopt, snel beantwoord door poli-

omwonenden van de Notenhof geïn-

tiemensen. Waakzaam en dienstbaar.

- Binnenkort ook via een chat op vraag-

formeerd over de stedenbouwkundige

Precies zoals je dat van de politie mag

hetdepolitie.nl. Een chat waarop je

randvoorwaarden voor de herontwik-

verwachten!

zelf goede onderwerpen onder de

keling van de appartementen en de

tie. - Veiligheidsfilmpjes van vijf modellen op de site: vraaghetdepolitie.nl.

len als je jong bent.

aandacht kan brengen.

De bijeenkomsten in respectievelijk

op de huidige locaties van sportzaal

mogelijkheid voor bewoners om in te

Druk bezochte website

ods De Dubbeldekker en de kantine

Vitaal, het CJG en ods De Dubbeldek-

spreken tijdens de commissie Ruimte

Met zo’n 12.000 bezoekers per maand

Politie geeft antwoord

van BVV Barendrecht trokken veel

ker te realiseren. De visie geeft verder

op 29 augustus. De bouwplannen zijn

en vijftig tot honderd vragen van jon-

De site biedt de politie de mogelijkheid

belangstellenden. Allemaal nieuwsgie-

een kwaliteitsindicatie over o.a. de

op dit moment nog niet bekend. Pa-

geren per maand is de  jongerensite

om met een beperkte inspanning en

rig naar de ideeën van de gemeente

inrichting van groen en parkeren. De

trimonium kan de bouwplannen pas

vraaghetdepolitie.nl een groot succes.

een groot bereik te reageren op vragen

over hun directe woonomgeving. Bei-

uiteindelijke bouwplannen zijn op dit

opstellen na besluitvorming door de

Zeker als je bedenkt dat de site op

van jongeren, over onderwerpen die

de onderwerpen staan op maandag

moment nog niet bekend. Deze wor-

gemeenteraad over de randvoorwaar-

30 mei landelijk gelanceerd is en dus

hen aanspreken. Ouderen mogen na-

29 augustus 2011 op de agenda van

den pas opgesteld na besluitvorming

den. De gemeente toetst het bouw-

pas 2,5 maand draait. Dit is een mooi

tuurlijk ook kijken.

de commissie Ruimte. Vervolgens

door de gemeenteraad over de visie.

plan van Patrimonium namelijk aan

eerste resultaat.

neemt de gemeenteraad op dinsdag

De bouwplannen worden getoetst aan

deze voorwaarden.

13 september 2011 een definitief be-

de visie. De uiteindelijke bouwplannen

sluit.

zullen er waarschijnlijk anders uitzien

Voor vragen over de Kruidentuin kunt

dan de schets van de visie.

u terecht bij de projectleider de heer

MFA Kruidentuin

M. Koorn en voor vragen over de

De MFA aan de Kruidentuin biedt in de

Notenhof

Notenhof kunt u terecht bij de project-

toekomst ruimte aan basisscholen ods

De herontwikkeling van de Noten-

leider mevrouw C. Tang.

De Dubbeldekker en cbs De Hoeksteen

Met de site kan de politie reageren op vragen van jongeren over onderwerpen die hen aanspreken

en sportzaal Vitaal. Het gebruik wordt

Oud papier/oud ijzer

aangevuld met kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en ruimte voor de wijk. De nieuwbouw van de

Oud papier (za): 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 en 24/12.

MFA is de aanleiding voor de heront-

Oud ijzer Carnisselande (di): 30/8, 27/9, 25/10, 29/11 en 20/12.

wikkeling van het gehele gebied rond-

Oud ijzer Centrum (wo): 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 en 21/12.

om de Kruidentuin, begrensd door de

Het afvalaanbiedstation is alleen bedoeld voor inwoners van Barendrecht. U

Binnenlandse Baan, de Rozemarijnsin-

kunt er uitsluitend afvalstoffen van particuliere huishoudens aanbieden. Afval

gel en de Gouwe. De uitgangspunten

van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

voor de herontwikkeling zijn geschetst in een gebiedsvisie. Deze beschrijft

A genda

het wenselijke ruimtebeeld en andere mogelijkheden voor de lange termijn. In de gebiedsvisie zijn er plannen om woningbouw (o.a. appartementen)

Rapport Kruidentuin

Bestrijding hooikoortsplant Ambrosia De Ambrosia is een schadelijk onkruid

de komende weken de handen uit de

en veroorzaker van extra hooikoorts-

mouwen steekt.

klachten. De plant kan het huidige hooikoortsseizoen tot ongeveer twee

Kijk voor tips hoe de plant eruit ziet

maanden verlengen. Voor een effec-

en veilig kan worden bestreden op

tieve bestrijding is het belangrijk dat u

www.ambrosiavrij.nu.

27 augustus

Rommelmarkten Locatie: Kandelaarkerk (Meidoorn 2). Diverse kramen, eten en drinken, springkussen, grabbelton. Tijd: Vanaf 9.00 uur. Locatie: gemeentehuisplein. Opbrengst bestemd voor aflossing kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Barendrecht. Tijd: 9.30-14.30 uur.

Speurtocht Speurtocht met leuke prijzen. Locatie: Vlindertuin van de Kleine Duiker. Tijd: 10.00-14.00 uur.

5 september

Bijeenkomst ‘Passend onderwijs Passende oplossing’ Voorlichting over de voorgenomen veranderingen in het speciaal onderwijs. Ronald McDonald Huis Barendrecht. Aanvang 19.30 uur.


jaargang 3 - nummer 46 - 25 augustus 2011

gemeenteBarendrecht Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen

parkeerkelder, winkelruimtes en 27 appartementen (bouwplan Heuvelsteyn), het besluit hogere waarden Wet geluidhinder definitief vastgesteld.

(15-08-2011); - Botter 37 (B20110271), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (12-08-2011); - Helfrichstraat 23 (B20110273), voor het bouwen van een platdakpaviljoen (14-08-2011);

Voor de periode 29 augustus tot en met 3 september 2011 is een col-

de uniforme voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene

lectevergunning verleend aan Stichting

wet bestuursrecht.

Hulphond Nederland. In deze periode is het niemand anders toegestaan te

Belanghebbenden kunnen 6 weken na de bekendmaking rechtstreeks beroep

collecteren. Iedere collectant heeft

instellen bij de Raad van State, mits zij tijdens de uniforme voorbereidingsproce-

een legitimatiebewijs bij zich. U kunt

dure een zienswijze hebben ingediend bij de gemeente.

hier altijd naar vragen.

In de ontwerpbesluitfase van deze locatiebesluiten zijn geen zienswijzen ontvangen door de gemeente tegen de hogere waarde. Hierdoor staat geen beroep open bij de Raad van State.

- Kogge 5-11 (B20110269), voor het verwijderen van twee bomen

jaar en het plaatsen van een kozijn tussen groepsruimte en slaapvertrek

Werken aan de weg Van 29 augustus tot en met 2 sep-

(esdoorn en wilg) (11-08-2011); - Dr. Kuyperstraat 4 (B20110276), voor dagopvang voor kinderen jonger dan 4

Collecte

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is voorbereid met toepassing van

Bij de afdeling Publiekszaken zijn de volgende aanvragen ingediend: - 3e Barendrechtseweg (B20110274), voor het verplaatsen van 9 knotwilgen

9

Verkeer en vervoer

tember 2011 worden er  werkzaamheden uitgevoerd aan de rotonde

Gehandicaptenparkeerplaats

2e Barendrechtseweg ter hoogte

De Gemeente Barendrecht heeft besloten om op de Zwijnenburg in Baren-

Het verkeer wordt door middel van

- Puccinistraat 37 (B20110270), voor het maken van een uitrit (11-08-2011);

drecht, een bestaande parkeerplaats aan te wijzen als gereserveerde gehandi-

verkeerslichten geregeld.

- Standerdmolen 108 (B20110279), voor het aanleggen van een in- of uitrit

captenparkeerplaats.

(16-08-2011); - Lindehoevelaan 2 (B20110275), voor het kappen van een boom (eik) (15-08-2011);

van het Jaagpad/Buitenlandse Baan.

Van 5 tot en met 9 september 2011

(17-08-2011); Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbe-

worden er werkzaamheden uitgevoerd

sluit hebben vastgesteld:

aan de rotonde 2e Barendrechtseweg

- Verkeersbesluit 2011-08

ter hoogte van Jan Gillis Oemvliet.

Het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, door het plaat-

Het verkeer wordt omgeleid. De route

sen van het verkeersbord E6 met kenteken onderbord ter plaatse van Zwijnen-

blijft voor lijndiensten, voetgangers en

burg ter hoogte van huisnummer 67.

fietsers toegankelijk.

die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag

Ter inzage

De werkzaamheden bestaan uit het

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen

Het verkeersbesluit 2011-08 en bijbehorende tekeningen (VB-13-35-a) liggen

herstellen van de rotondeblokken.

liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De peri-

vanaf heden gedurende 6 weken ter inzage bij balie 12 van het Servicecen-

ode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar,

trum, telefoonnummer (0180) 698 398.

- Stationsweg 78 (B20110272), voor het verplaatsen van containers en bekleden overeenkomstig de welstandsnota (13-08-2011); - Wagenmakerij 26 (B20110277), voor het kappen van een boom in de voortuin (16-08-2011); - Wisselwei 11 (B20110278), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (17-08-2011). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data

ken rondom de wegwerkzaamheden:

worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een

Bekijk voor de actuele stand van zawww.barendrecht.nl

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

Verleende APV-vergunningen/ontheffingen

telefoonnummer: (0180) 698 398.

Verleende omgevingsvergunningen - 1e Barendrechtsestraat 168 (B20110215), voor het vergroten van een slaap-

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - Het verspreiden van reclamemateriaal voor Stichting Allerhande op de Middenbaan van 10.30 uur tot 12.00 uur (16-08-2011).

kamer en het plaatsen van een schutting (verz. 17-08-2011); - Dorpsstraat 128 (B20110112), voor het plaatsen van reclame en het aanleggen van een uitrit (verz. 17-08-2011); - Dorpsstraat 72 tot en met 130d (1e fase B20100089), voor het oprichten

Op grond van artikel 2 van de ‘Verordening tot beperking van verstrekking van alcolhoudende drank’ is ontheffing verleend voor: - In het clubgebouw van Postduivenverening Barendrecht e.o. op 24 september

van 27 appartementen, commerciële ruimten en stallinggarage

2011, 1 oktober 2011, 5, 25 en 26 november 2011, 8, 9 en 10 december

(verz. 17-08-2011);

2011, 2, 13, 14 en 28 januari 2012, 31 maart 2012 en 7 april 2011

- Kattenburg 14 (B20110248), voor het plaatsen van twee dakkapellen op het voor-en achtergeveldakvlak (verz. 17-08-2011); - Marjoleinlaan 289 t/m 335 (B20110264), voor het ophogen van balkons en

(verleend: 15-08-2011). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat.

het aanpassen van de aangrenzende vloerafscheidingen (verz. 17-08-2011); - Ruiterwei 13 (B20110232), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (verz. 17-08-2011);

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina

- Seinhuiswei 2 (B20110249), voor het plaatsen en monteren van wegschuifbare balkonbeglazing (verz. 18-08-2011); - Stellingmolen 12 (B20110160), voor brandveilig gebruik van een buitenschoolse opvang (verz. 17-08-2011).

Registratie persoonsgegevens

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve

Milieu

uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De

Definitieve vaststelling besluit hogere waarden Wet geluidhinder inzake bouwplan Heuvelsteyn

rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de bouw van een

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van

Besluit

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Dienstverlening > Digitale Balie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


jaargang 3 - nummer 46 - 25 augustus 2011

gemeenteBarendrecht Vergaderingen

artikel 48 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. de heer S. Wlodarczak, Dorpsstraat 187, met ingang van 26 juli 2011 is

Commissie Ruimte Op maandag 29 augustus vergadert de commissie Ruimte in de raadzaal van

vertrokken naar Polen. 2. de heer R. Wlodarczak, Dorpsstraat 187 a, met ingang van 26 juli 2011 is

het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening

vertrokken naar Polen. 3. de heer P. Poznanski, Dorpsstraat 187 a, met ingang van 26 juli 2011 is

2. Spreekrecht burgers 3. Vaststelling agenda

vertrokken naar Polen. 4. de heer P. Mania, Dorpsstraat 187, met ingang van 26 juli 2011 is vertrok-

4. Actualiteiten 5. Visie Kruidentuin

ken naar Polen. 5. de heer W. Lason, Dorpsstraat 187, met ingang van 26 juli 2011 is vertrok-

Er is een gebiedsvisie opgesteld voor het realiseren van vervangende huisvesting voor basisscholen De Dubbeldekker en De Hoeksteen, sportzaal

ken naar Polen.

Vitaal, woningbouw en een multifunctioneel wijkgebouw. Behandeltijd 45

6. de heer T.P. Lason, Dorpsstraat 187 a, met ingang van 26 juli 2011 is

minuten.

vertrokken naar Polen. 7. de heer H. Lason, Dorpsstraat 187, met ingang van 26 juli 2011 is vertrok-

6. Randvoorwaarden herontwikkeling Notenhof 7 t/m 48 Er zijn randvoorwaarden opgesteld voor het realiseren van vervangende

ken naar Polen.

bebouwing voor het bestaande appartementengebouw. Behandeltijd 45

8. de heer D. Kozlarek, Dorpsstraat 187 a, met ingang van 26 juli 2011 is

minuten.

vertrokken naar Polen. 9. de heer J. Jezierski, Dorpsstraat 187, met ingang van 26 juli 2011 is ver-

7. Voorontwerp-bestemmingsplan locatie Graphorn. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van

trokken naar Polen.

inspraak en Overleg. Behandeltijd 30 minuten.

10. de heer M.E. Danek, Dorpsstraat 187, met ingang van 26 juli 2011 is ver-

8. Sluiting

trokken naar Polen.

De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer (0180) 698 398. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van

Aanmelden

artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgege-

Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op

vens in deze basisregistratie zijn opgenomen:

deze pagina.

1. de heer S.L. Tang, Dutilh-akker 9, met ingang van 27 juli 2011 is vertrokken Ter inzage

naar een onbekend adres.

De stukken liggen voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeenteDe gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsge-

huis en zijn ook digitaal te raadplegen op de site van de gemeente

gevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze

www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

gegevens betrouwbaar en actueel zijn.

Commissie Ruimte/Samenleving

Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebben-

Op dinsdag 30 augustus vergadert de openbare adviserende commissie ruimte

den kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het

Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. De

indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar

agenda bevat de volgende punten:

indienen op pagina 9.

1. Opening 2. Spreekrecht burgers

Zorgwoningen

‘Analyse van de resultaten en hieruit voortvloeiende aanbevelingen’. Be-

6. Jaarverslag Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 2010

openbaar vervoer standaard alarmopvolging mogelijk

adres

Windsingel 14

7. Statutenwijziging Stichting 3Primair

woonlaag

begane grond

aantal kamers

2 + berging

aantal personen

maximaal 2

8. Nieuw Reijerwaard (stukken reeds in uw bezit)

toegankelijkheid

rolstoel toe- en doorgankelijk

datum ingang huur

15-09-2011

‘Informeren over de activiteiten en resultaten van de gemeenschappelijke regeling OGZRR in 2010’. Behandeltijd 15 minuten. ‘Aanpassing statuten als gevolg van gewijzigde wetgeving’. Behandeltijd 15

mogelijk

leeftijd

minimaal 55 jaar

invulgedeelte

‘Vaststelling gemeenschappelijke regeling en aanwijzen vertegenwoordigers’. Behandeltijd 90 minuten.

Eerste bespreking van een nieuwe structuurvisie voor Barendrecht. Behandeltijd 90 minuten.

10. Sluiting De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer (0180) 698 398.

betreft advertentie nummer 110808 Aanmelden Naam......................................................................................................................................... Adres.......................................................................................................................................... Postcode en woonplaats.....................................................................................................

deze pagina. Ter inzage huis en zijn ook digitaal te raadplegen op de site van de gemeente www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Uw inschrijving moet uiterlijk 1 september 2011 door de gemeente ontvangen zijn. Inzendadres: Postbus 501

2990 EA Barendrecht

t.a.v. afd. Volkshuisvesting

Bezoekadressen Gemeentehuis Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: (0180) 698 398 (Servicecentrum) Fax: (0180) 698 399 www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl

Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op

De stukken liggen voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeenteIngeschreven wachtlijst gemeente - ja / nee

Eindredactie: gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht Opmaak en Druk: Bar Uitgeverij BV, Barendrecht Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879

minuten.

9. Voorontwerp Structuurvisie € 603,11

Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch op (0180) 698 398 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij de betreffende commissiegriffier.

Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht.

Zorgwoning bij zorgcentrum Borgstede in Barendrecht nabij winkelcentrum en

huurtoeslag

De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering.

4. Actualiteiten

handeltijd 15 minuten.

voorschot stookkosten

In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. Niet ingesproken kan worden in de volgende situaties: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - op het verslag van de commissievergadering; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter.

Colofon

huur inclusief servicekosten en

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen

3. Vaststelling agenda 5. Rapportage Barometer en beleidsaanbevelingen

Advertentienummer 110808

11

Openingstijden Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 07.30 uur – 16.00 uur Zaterdag: 08.30 uur – 15.00 uur Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr.: 09.00 uur – 15.00 uur Ma. en wo.: 18.30 uur – 20.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur en tijdens de avondopenstelling telefonisch bereikbaar: (0180) 698 398.

Blik op Barendrecht 25 augustus 2011  

De gemeentekrant van Barendrecht met het actuele nieuws vanuit de gemeentelijke organisatie.

Advertisement