Page 1

Erfaringer med digital utvikling p책 egen skole


Den viktigste holdningen Å gjøre det du ikke kan Vedlikehold av digital kompetanse krever at du kontinuerlig prøver deg på det du ikke kan. Det går ikke å vente på at noen andre skal prøve først - for så å komme og lære deg hvordan det skal gjøres.

Harald Rønneberg ”gjør ting han ikke kan”


Digitalt kompetente ledere


Digital ledelseskompetanse 1. Kjennetegn ved lederens digitale kompetanse

nysgjerrig, åpen og kritisk bruker av digitale verktøy

Holdninger a. være en nysgjerrig, åpen og kritisk bruker av digitale verktøy Ferdigheter b. ha grunnleggende ferdigheter, jfr. 5.3a c. utøve informasjonskompetanse og digital dømmekraft, jfr. 5. 3c d. kjenne til de mest vanlige web 2.0-verktøyene og bruke relevante verktøy e. kjenne til og beherske relevante administrative systemer og fagsystemer på skolen f. kjenne til og kunne bruke digitale verktøy og ressurser som er relevante i egen avdeling og egne fag g. være en synlig deltaker på skolens digitale arenaer og sørge for at disse er tidsmessige h. stadig utvikle sin digitale kompetanse individuelt og sammen med kolleger i ledergruppa Kunnskap g. ha kunnskap om elevers digitale hverdag h. ha kunnskap om hvordan digitale endringer påvirker læring og samarbeid i. ha kunnskap om kjennetegn ved fagdidaktisk IKT-kompetanse j. ha kunnskap av på hvilke områder IKT kan fremme læring k. ha kjennskap til foresattes og elevers digitale forventninger til skolen l. ha kunnskap om viktige digitale fenomener i samtiden

synlig deltaker på skolens digitale arenaer

2. Kjennetegn ved lederens digitale ledelseskompetanse Holdninger a. være pådriver og inspirator b. ha endringsvilje- og endringsevne c. ha blikk for og legge til rette for god innovativ undervisningspraksis Strategisk kompetanse a. fremme pedagogisk bruk av IKT og refleksjon om hva som er god didaktikk b. bidra til utvikling av god klasseledelse i det digitale klasserommet c. bygge IKT inn i en helhetlig strategi for utvikling av kvalitet i opplæringen d. lede utvikling av, forankring av og gjennomføring av visjoner, strategi og tiltak for skolens IKT-satsing e. skape rammer for alle læreres kompetanseutvikling, f.eks. skape digitalt handlingsrom, differensiere, gi incentiver og støtte f. sikre oppfølging av læreplanenes krav til elevers digitale kompetanse og dannelse g. sørge for utvikling av delingskultur for læring internt på skolen og mellom skoler h. fremme bruk av gode digitale læringsressurser og verktøy i fagene i. sikre at skolens ledelse har eierskap og forpliktelse i forhold til utarbeidelse og oppfølging av planer for pedagogisk bruk av IKT. j. bruke nasjonale og regionale styringsdokumenter og forskning i skolens IKT-satsing

ha blikk for og legge til rette for god innovativ undervisningspraksis

Systemkompetanse a. bidra til en IKT-infrastruktur som fungerer b. sikre innkjøp som støtter opp under mål i IKT-planen c. kunne ivareta læring med IKT ved planlegging av skolebygg


http://www.youtube.com/watch?v=Pk7yqlTMvp8


Ledelsesperspektiv Hvordan jobbe for å øke pedagogisk bruk av IKT?

• Prioritering • Tilrettelegging • Dyrke ”speedbåtene” • Holde fram de gode eksemplene (”what’s in it for me?”)

PEDAGOGISK MERVERDI

Illustrasjon: Lisa Aisato


Prioritering


Tilrettelegging


Skjermvideos

www.delicious.com/skjermvideo


Skolens bokmerkeside www.delicious.com/hovshovs


”En hovedutfordring for norsk skole i tiden som kommer er å utvikle

elevers og læreres digitale kompetanse slik at de kan håndtere utfordringene som informasjonssamfunnet stiller dem overfor.

Lærernes kompetanse er avgjørende for å utviklingen av elevenes digitale kompetanse.” (Henta fra BFKs Strategiplan Pedagogisk bruk av IKT)


Fra Buskerud fylkes ÂŤStrategiplan ped bruk av IKT 2008-11Âť


Fra Buskerud fylkes ÂŤStrategiplan ped bruk av IKT 2008-11Âť


Fra Buskerud fylkes ÂŤStrategiplan ped bruk av IKT 2008-11Âť


Fra Buskerud fylkes ÂŤStrategiplan ped bruk av IKT 2008-11Âť


Dyrke ”speedbåtene”


http://www.youtube.com/watch?v=PfBQHJpJ79Y


De gode eksemplene


http://samskrive.ndla.no/BHBv3V4XyS


http://samskrive.ndla.no/BHBv3V4XyS

Undertekster CaptionTube


http://samskrive.ndla.no/BHBv3V4XyS Referat fra NDLAs samling p책 Flesland 21.-22.9.2010


Digital tidslinje


Simuleringer


Digital poster


Digital historiefortelling

http://www.honefoss.vgs.no/0910/MiK/Dig_rep/Afrikas_smil_av_Kamilla.wmv


Send inn bursdagshilsninger til morra@nrk.no eller til mobil med kodeord «morra» til 1987

NRK Troms’ morgensending


Erfaringer med digital utvikling pĂĽ egen skole Epost: geir.dahlberg@bfk.no Blogg: http://iktogskoleutvikling.blogspot.com/ Twitter: GeirDahlberg Prosjektblogg: http://ikthovs0910.blogspot.com/ Hjemmeside: http://www.honefoss.vgs.no/

Takk for meg ď Š!

Erfaringer med digtal utvikling Hovs  

Mine slides fra Impulskonferansen, Nordfjordeid 230910

Advertisement