Page 1

1


2


Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform Skolerute for skoleåret 2011-12 Arbeid mot rus og mobbing Gratis læremidler Bærbar PC Dataprogrammer i videregående skole i Buskerud Ordning med kontaktlærere og basisgrupper

s. s. s. s. s. s. s.

2 4 5 6 6 6 7

s. s. s. s. s.

8-9 9 9 9 10

s. s. s. s. s. s. s.

10 11 12 & 22-23 12 12 12 12

s. s. s.

13 13 13 & 25-27

s. s. s. s. s. s. s.

13 14 14 & 19-21 14 14 15 15

s. s. s. s.

16-22 22-23 23-24 25-27

s. s. s. s.

28-29 30-33 34-37 38

Viktige funksjoner ved skolen Ekspedisjon, ledelse, rådgiving, drift og renhold Skolebibliotek OPUS Ringerike karrieresenter ____________________ Skolens helsetjeneste Ped/psyk. rådgivningstjeneste og Oppfølgingstjenesten

Praktiske opplysninger Stipend / lån / busskort Lærebøker / skolemateriell / egenandeler Ekskursjoner og aktivitetsdager Skade på skolens maskiner og utstyr Verdisaker Kantiner Rådgivertjenestens opppgaver

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget Skolemiljøutvalget Elevrådet

Vurdering / dokumentasjon / fritak / sikkerhet Fritak for fag Karakterer Orden og atferd Eksamen Dokumentasjon Klage på karakter Sikkerhetsregler

Plikter og rettigheter Skolereglement for fylkeskommunal videregående opplæring Regler for ekskursjoner Branninstruks Vedtekter for elevrådet ved Hønefoss vgs

Oversikter Undervisningsgrupper og kontaktlærere 2011-12 Personalet ved skolen 2011-12 Kart over skolebygningene Informasjonsflyt

3


Skolerute 2011 - 2012 Måned

Antall undervisningsdager Ferie og fridager/merknader

2011 August

10

15.08. 16.08. 17.08. 18.08.

Planleggingsdag (lærere) Planleggingsdag (lærere) Planleggingsdag (lærere) Elevene møter

September

22

21.09.

Høstaktivitetsdag

Oktober

16

03.10. - 07.10.

Høstferie

November

22

Desember

16

22.12.

Siste skoledag før juleferie

2012 Januar

21

03.01. 13.01.

Første skoledag etter juleferie Slutt 1. termin

Februar

18

f.o.m. 27.02.

Vinterferie

Mars

20

t.o.m. 02.03. 06.03.

Vinterferie Vinteraktivitetsdag

April

13

02.04. – 10.04. 10.04. 11.04.

Påskeferie Planleggingsdag (lærere) Første skoledag etter påskeferie Planleggingsdag (lærere)

30.04. Mai

Juni Totalt

19

13 190

01.05. 17.05. 18.05. 28.05.

Fridag Fridag (Nasjonaldag/Kristi Himmelfart) Fridag Fridag (2. pinsedag)

19.06

Siste skoledag

Det må viktige grunner til for at en elev kan gis permisjon utenom de fastsatte feriedagene (se skolereglementet s 16-22).

4


Arbeid mot rus

Hønefoss videregående skole arbeider mot rusmisbruk blant ungdom. Ved mistanke om omsetning, bruk eller oppbevaring av rusmidler på skolen vil vi kunne be politiet foreta undersøkelser av elever og elevers eiendeler uten varsel.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - KORTVERSJON Hva er mobbing? Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Vanligvis brukes betegnelsen mobbing når episodene gjentas over tid. Hendelser som rammer en elev en enkelt gang, kan ha karakter av mobbing.

Ved Hønefoss videregående skole gjelder dette: Din og min holdning er viktig Å si fra og å bry seg når en medelev blir behandlet dårlig, er ikke sladring eller utidig innblanding i andres saker. Det er å ta ansvar, vise omsorg og være modig. Ansvar for å melde ifra Alle i skolesamfunnet har ansvar for å melde fra ved mobbing og vold. Skolen har to ressursgrupper (en i Osloveien og en på Risesletta) som skal jobbe med temaet mobbing. Ressursgruppene består av: - to elever - to lærere - en rådgiver - helsesøster For å komme i kontakt med denne gruppen kan du henvende deg til kontaktlærer, tillitsvalgt, helsesøster eller rådgiver. Ressursgruppene bistår elever og lærere i mobbesaker. Konsekvensene av å mobbe andre elever kan være - nedsatt karakter i atferd - skolen tar kontakt med foresatte - atferden til mobberne offentliggjøres i undervisningsgruppen(e) - mobber bytter undervisningsgruppe - politianmeldelse - bortvisning/utvisning (hele planen kan leses på itslearning) 5


Gratis læremidler i videregående skole Det er gratis læremidler i videregående skole. Lærebøker lånes ut av skolen. En del annet utstyr må kjøpes inn ved bruk av stipend. Elevene kan søke om utstyrsstipend fra Statens lånekasse nærmere opplysninger hos Lånekassa. Se også side 12 i denne brosjyren.

Bærbar PC for alle elever Mot en egenandel tilsvarende minste stipendsats (for tida ca kr 870,-) i året får du låne en bærbar PC som du overtar gratis etter tre år (eller kjøper ut etter faste takster hvis du slutter før). Mer informasjon (bl a fylkets pc-reglement og pcavtalen) finner du på skolens hjemmeside, www.honefoss.vgs.no. Vi gjør spesielt oppmerksom på elev/foresattes erstatningsansvar ved skader/tyveri på maskinen, samt at pc’en kun skal brukes til skoleformål (se pc-avtalen).

Bruk av data i videregående skole i Buskerud Buskerud fylke har utgitt et eget hefte med informasjon om de ulike dataprogrammene som er i bruk i fylket, om elev-pcordningen og med underskriftsark. Vi ber alle elever og foresatte lese gjennom heftet nøye og levere underskriftsarket innen fastsatt frist.

Alle elever skal følge med på fraværsføring, anmerkninger og karakterer i systemene SkoleArena og itslearning. I itslearning legges også ut periodeplaner, gjøremål, arbeidsoppgaver mm. Karakterer kunngjøres på SkoleArena. Foresatte kan (via elevens innlogging) følge med i de samme systemene.

6


Ordning med kontaktlærere og basisgrupper Mål  

å gi den enkelte elev faglig og sosial støtte i forhold til evner og behov utvikle godt læringsmiljø og fellesholdninger i basisgrupper og klasser

Sammensetning  hver kontaktlærer har ansvar for 7-15 elever som danner en basisgruppe  basisgruppene er organisert i team hvor en av kontaktlærerne er teamleder Oppgaver for kontaktlærer  følge opp eleven faglig og sosialt  motivere og følge opp/veilede eleven til gode arbeidsvaner og læringsmåter  trene eleven til å arbeide mot sine læringsmål ved god bruk av egen arbeidsplan og studietid  gjennomføre elevsamtaler  følge opp fravær samt ordens- og atferdsanmerkninger for den enkelte elev  kontakt med foresatte  følge opp utlånsordningen for lærebøker og elev-pc Basisgruppemøtet  Basisgruppa møter sin kontaktlærer eller hele klassen møter sine kontaktlærere  Innhold i møtet kan være: 1. planlegging av uka, fra ”periodeplan” til egen arbeidsplan 2. drøfte arbeidsmåter og tiltak for å nå målene i planen 3. vurdering av uka som gikk 4. oppfølging av elever som ønsker støtte i fag eller som bruker forholdsmessig liten tid på enkelte fag 5. langtidsplanlegging og praktiske beskjeder 6. samtale om trivselsregler, pc-regler og det sosiale miljøet 7. konflikthåndtering 8. individuelle samtaler med elevene

7


Viktige funksjoner ved skolen Hønefoss videregående skole har ca. 580 elever og de fleste tilsatte på hovedskolen i Osloveien 17. På Risesletta ligger filialen med ca. 180 elever og 25 ansatte (Bygg- og anleggsteknikk, Vg2 Kjøretøy, Vg2 Transportfag og Yrkessjåførlinja). Undervisningsavdelingen i Ringerike fengsel på Tyristrand er også en filial under Hønefoss videregående skole.

Ekspedisjonen – Osloveien og Risesletta

Foruten vanlige ekspedisjonssaker håndteres sentralbord, arkiv, Lånekassa m.m. I Osloveien henvender man seg i ekspedisjonsluken i 2. etasje. Bente Vartdal Bråten, Kari Hjelmen, Monica Riddergård, Ellen Rosø, Rønnaug N Smøraas og Anne Stenerud arbeider her.

Skoleledelsen

Skoleledelsen består av rektor Tore Midtbø, kvalitetsleder Torunn Mathisen, utviklingsleder/leder for IT-avdeling Geir Dahlberg, studieleder/kontorleder Anne Hurum, tilretteleggingsleder Knut Olav Andersen og seks områdeledere (se nedenfor). Andre viktige ledelsesfunksjoner ivaretas av leder for OPUS Ringerike karrieresenter Iver Engebretsen, økonomileder Martin Fure Tangen, driftsleder Finn Bråthen og renholdsleder Wenche Nilsen.

Områdeledere

Skolen er delt inn i seks områder: Design og håndverk/Studiespesialisering med formgivingsfag/Restaurantog matfag, – områdeleder Kjellrun Bø Johansson Humanistiske fag/Medier og kommunikasjon/Innføringsklasse for minoritetsspråklige – områdeleder Vanja Thoen Helse- og sosialfag – områdeleder Live Mugaas Risesletta (Bygg- og anleggsteknikk/Yrkessjåfør, samt Vg2 Kjøretøy og Vg2 Transportfag)- områdeleder Olav Bråten Ringerike fengsel - områdeleder Geir Dahl Teknikk og industriell produksjon/Elektrofag/Realfag, samt Vg2 Ikt Servicefag) – områdeleder Terje Rundhaugen

Rådgiving/karriereveiledning

I Osloveien dekker Ellen Gustavsen Simensen helse- og sosialfag og innføringsklasse for minoritetsspråklige (kontor rom 202 på HS), Ole Føli dekker Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, og Allmennfaglig påbygging (kontor i 2. etasje, midtfløyen). Anne Mari Walbækken dekker Restaurant- og matfag, Design og håndverk, Studiespesialisering og Medier og kommunikasjon (kontor i ”Sentrum”). Michelle Weme (vikar for Øivind Jørgensen) og Gry Helgerud er rådgivere hhv på Risesletta og i Ringerike fengsel. 8


Drift, renhold og IKT Driftsleder Finn Bråthen og to vaktmestere (Alf Elling Omholt og Morten Roen) har kontor i 1. etasje i Osloveien. Renholdsleder Wenche Nilsen har kontor i 1. etg. i Osloveien. Disse betjener også Risesletta. IKT-Drift har kontor i 2. etasje i Osloveien og Risesletta og består av nytilsatt systemansvarlig, Alexander Angeltveit, Steinar Sund (30%), lærling Kai Sindre Gunderhuset og lærekandidat David Christoffer Jørgensen. Det er hit du henvender deg hvis du har problemer med pc’en din.

Skolebibliotek Skolebiblioteket ligger i 3. etasje i Osloveien. Biblioteket er åpent hver dag kl 0800 - 1530. Bibliotekarer er Bodil Johansen og Brit Railton (25%). På biblioteket finner du skjønnlitteratur, faglitteratur, oppslagsbøker, aviser, og tidsskrifter. Risesletta har et enklere bibliotek.

OPUS Ringerike karrieresenter OPUS Ringerike karrieresenter er en avdeling av skolen som tilbyr utdanning, kurs, oppdragsundervisning, realkompetansevurdering, karriereveiledning og voksenopplæring. Senteret påtar seg oppdrag for så vel det offentlige som det private næringsliv. Leder for OPUS Ringerike Iver Engebretsen, karriereveileder Hans Bull-Tornøe og konsulent Mari E Lunder har kontorer i 1. etasje i Osloveien.

Helsetjeneste

Det er den kommunale helsetjenesten som har ansvaret for skolehelsetjenesten. På skolen treffes helsesøster som holder til i Osloveien i 2. etasje i midtfløyen, ved siden av Tilretteleggingsleder og rådgiver TIP/EL. På Risesletta bruker hun rådgiverkontoret i 2. etasje. Hun tar imot elever i friminutter og kan besøkes etter avtale i undervisningstimer.

Helsestasjon for ungdom holder til i Vikenbygget, Storgt. 13. Tlf. 32 11 79 10 / 32 11 75 75.

Skolens helsesøster kan sammen med en lege tilby:  helseopplysning  noen å snakke med  legetjeneste  prevensjonsveiledning  drop-in  taushetsplikt  gratis Skolehelsetjenesten skal være et forebyggende tiltak, ved akutt sykdom skal fastlege kontaktes. 9


Dersom det blir nødvendig å oppsøke lege i forbindelse med skader som oppstår på skolen, må elevene i første omgang betale dette selv, men de får refundert regningen ved å henvende seg til Trygdekontoret. Vær oppmerksom på at ved besøk på legevakten blir ikke hele beløpet refundert. Differansen må betales av eleven.

Pedagogisk/psykologisk rådgivingstjeneste (PP-tjenesten)

Tilholdssted: ”Vaktmesterboligen”, Osloveien 17 Alle elever i videregående skole har adgang til pedagogisk og psykologisk rådgivingstjeneste. PP-tjenesten kan gi råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer på skolen eller personlige problemer. Dersom du trenger spesiell hjelp, eller problemene er av en slik art at du ønsker hjelp utenom skolen, kan du henvende deg til PP-tjenesten. PP-tjenesten kan også formidle kontakt for deg med f.eks. helse- og sosialtjenesten, NAV, m.fl.

Oppfølgingstjenesten (OT)

Samme tilholdssted som PP-tjenesten. All ungdom mellom 16-19 år som ikke søker videregående skoler, lar være å ta imot plass eller slutter i løpet av skoleåret, skal få tilbud om en form for oppfølging/opplæring. Hvis du står i fare for å slutte skolen i løpet av skoleåret, er det viktig at OT får vite det for å gi deg det tilbud du har krav på. Våre rådgivere kan formidle kontakt med OT. Er du helt bestemt på å slutte, må du huske å fylle ut sluttmelding som også OT får kopi av.

Praktiske opplysninger Stipend / lån 

Alle elever i videregående skole får stipend til nødvendig utstyr i opplæringa.  Elever som må bo borte under utdanninga, kan få bostipend.  Elever som har forsørgere med lav inntekt og formue, kan få stipend og lån. De fleste elever kan søke om stipend og evt lån på nett. Dette gjelder alle elever med ungdomsrett og opptak via VIGO. Det kan søkes umiddelbart etter at eleven har takket ja til skoleplassen via VIGO. Nettsøknaden finnes på www.vigo.no, har du søkt støtte før kan du søke via Dine sider på www.lanekassen.no. I noen tilfeller kan det skje at eleven får beskjed om å søke på papir (f eks når det er behov for ulike vedlegg). Du vil få papirblankett ved henvendelse i skolens ekspedisjon. Søkere må oppgi sitt eget bankkontonummer. Dersom dette er utelatt, vil søknadene bli returnert 10


fra Lånekassa, og saksgangen blir forsinket. Stipend/lån blir fordelt på 10 månedlige utbetalinger, som vil bli overført til elevens bankkonto den 15. hver måned. I tillegg til informasjon på www.lanekassen.no kan ekspedisjonen gi rettledning og svar på eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden. Ved høyt fravær eller avslutning av enkeltfag bortfaller retten til stipend, og stipendet kan bli stanset eller omgjort til lån. Skolen er pålagt å rapportere dette til Lånekassa.

Busskort

Søknadsskjema fås ved henvendelse til busselskapet. Alle busskort skal ha bilde. For Buskerud-elever: For elever fra de fleste deler av fylket gjelder miljøkortordningen. Elevene kan kjøpe busskort som gjelder i hele Buskerud fylke på buss og tog ved skoleskyss og fritid. Pris fra ca kr 250 til kr 300 avhengig av busstilbudet i hjemkommunen. Miljøkortet gjelder ikke på Valdresekspressen. For elever fra andre deler av fylket (Krødsherad, Flå og Sigdal) gjelder ordningen med rett til å søke om fri skoleskyss ved veilengde på minst 6 km. Søknadsskjema for fri skyss fås på skolen. Skolen tar forbehold om at det kan bli endringer i ordningen. For Opplands-elever: Her gjelder ordning med rett til å søke om fri skoleskyss ved veilengde på minst 6 km.

Lærebøker / skolemateriell Det er gratis læremidler i videregående skole. Læremidler blir utlånt gjennom skolen. Elevene kan søke om utstyrsstipend fra Statens lånekasse. En må påregne noen utgifter til utstyr som brukes i undervisningen, f eks maten på Restaurant- og matfag, arbeidstøy, verneutstyr og eget verktøy på en rekke programområder. Det du må skaffe deg står på boklistene, noe kjøper du inn du sjøl, noe bestiller skolen og du betaler. Hver elev får ved skolestart tildelt en kode og kopikort (i oktober for nye elever) med kr 100,- som kan brukes til utskrifter og kopiering. Prisen pr ark (både utskrift og kopi) er kr 1,- for svart/hvitt og kr 3,- for farger, skanning er gratis. Dersom eleven bruker opp dette kan kortet fylles ved myntautomater som er plassert på biblioteket i Osloveien og i kantina på Risesletta. Dersom du mister ditt kopikort kan du få nytt ved å henvende deg i ekspedisjonen (Skolefotograf Ariels satser gjelder).

11


Ekskursjoner og aktivitetsdager Skolens to aktivitetsdager og en felles faglig ekskursjonsdag for klassen er gratis. Eventuelle andre faglige ekskursjoner må klassen finansiere sjøl.

Skader på skolens maskiner og utstyr

Den enkelte elev har ansvar for å følge reglene for bruk av maskiner og utstyr. Mye av utstyret er kostbart og kan skades ved feil bruk. Det kan medføre erstatningsplikt for elevene dersom skader oppstår som følge av skjødesløshet o.l.

Verdisaker

Skolen er ikke ansvarlig for bøker, klær, mobiltelefoner, PC’er, penger eller andre verdisaker som elevene har med seg til skolen eller som de legger igjen der – selv om verdisakene er plassert i låste skap. Hver elev får tildelt låsbart pc-skap. Eleven er sjøl ansvarlig for å skaffe seg hengelås av god kvalitet. Skolen anbefaler kodelås.

Kantiner

Kantinene i Osloveien og på Risesletta er åpne hver skoledag. Der selges enkle retter og drikke, mm. Trivsel i kantinen avhenger i stor grad av elevene selv. Vi setter derfor stor pris på at alle rydder etter seg og bidrar til å holde en hyggelig atmosfære i kantina.

Rådgivertjenestens oppgaver

Rådgiverne har som hovedoppgave: - å veilede og støtte elevene i valg av utdanning og yrke og formidle hjelp med personlige og sosiale problemer - å veilede elevens foresatte - å informere og veilede elever, foresatte og lærere i ungdomsskolen med sikte på at elevene skal være godt forberedt og gjøre gode valg for videregående opplæring. Kontakt med rådgiver er aktuelt om noe synes vanskelig på skolen, hvis det ønskes hjelp til formidling av kontakt med helse-/sosialvesen, PPtjenesten, NAV osv, eller dersom en ønsker å snakke om mer personlige forhold. Skolens rådgivertjeneste vil stort sett være tilgjengelig hele uken. Det er også mulig å avtale tid med rådgiverne. Rådgiver har som øvrige lærere taushetsplikt om elevenes personlige forhold, og vil bare etter avtale med elev/foresatte formidle opplysninger videre til andre skoler o.l., om dette skulle være aktuelt. Rådgiver vil også i spesielle tilfeller kunne hjelpe til med søknad om lån/stipend i Statens lånekasse.

Lærekandidat

Ønsker du informasjon og veiledning om Lærekandidatordningen? Ta kontakt med Lærekandidatmedarbeider Monica B Paulsrud.

12


Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget ivaretar de ansattes og elevenes arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget består av fire arbeidstakerrepresentanter, fire arbeidsgiverrepresentanter og to representanter for elevene med møteog talerett.

Skolemiljøutvalget Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som kan uttale seg om miljøsaker ved skolen. Skolemiljøutvalget består av fem elevrepresentanter, tre representanter for de ansatte og én representant for ledelsen/Buskerud fylkeskommune

Elevrådet

Elevrådet er felles organ for skolens elever og er en viktig samarbeidspartner for lærere og skoleledelse. Elevrådet skal ta opp saker i samband med elevenes arbeidsforhold og velferd og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skolen. Tillitselev for hver klasse med vararepresentant velges for skoleåret, og representerer klassen ved seksjonsrådene og elevrådsmøtene. Det velges én hovedtillitsvalgt for hvert område og disse utgjør til sammen elevrådsstyret. Elevrådet disponerer kontor i Osloveien i 1. etasje (inngang under «brua»). Elevrådets vedtekter finner du på side 25-27.

Vurdering / dokumentasjon / fritak Fritak for fag Det normale er at alle elever skal følge alle fag i et kurs. Rektor kan likevel etter søknad innvilge fritak i fag som inngår i et kurs dersom eleven dokumenterer å ha bestått samme fag eller likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget. Søknadsskjemaer fås av kontaktlærer.

Fritak i kroppsøvingsfaget Elever som ikke kan følge den ordinære opplæringen i den praktiske delen av kroppsøvingsfaget, skal gis tilrettelagt opplæring. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes på vanlig måte, skal det gis fritak for vurdering bare i den praktiske delen. Rektor avgjør etter søknad om elev skal få fritak i den praktiske delen av faget. Eleven må søke skriftlig og legge ved uttalelse fra faglærer og utfylt «veiledning» fra lege. Skjema fås på skolen, og må tas med til lege.

13


Karakterterminer Skoleåret er inndelt i to halvdeler:  termin går fra skolestart og avsluttes 13. januar med halvårsvurdering  Etter 2. halvdel gis standpunktkarakterer (terminkarakter i gjennomgående fellesfag på Vg1 yrkesfag; engelsk og norsk)

Fagkarakterer, bestått Grovt sett betyr karakterene 5 og 6 «over middels grad av måloppnåelse», 3 og 4 «middels grad av måloppnåelse», 1 og 2 «under middels grad av måloppnåelse». Karakterene 2 og bedre er bestått.

Standpunktkarakter/terminkarakterer For høyt fravær kan medføre at det ikke er grunnlag for å sette karakter. Uten standpunkt (IV – ikke vurdering) i ett eller flere fag regnes skoleåret ikke som fullført og kan skape vansker for videre utdanning. Standpunktkarakter kan likevel i helt spesielle tilfeller gis sjøl om det ikke blei gitt vurdering i første termin. Eleven skal varsles hvis det er fare for ikke å få termin- og/eller standpunktkarakter.

Orden og atferd For elever skal det gis en karakter for orden og en karakter for atferd. Ordenskarakteren gir uttrykk for  om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Atferdskarakteren gir uttrykk for  om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig. Karakterer gis etter 3-delt skala God, Nokså god, Lite god. Fare for nedsatt karakter skal varsles. Nokså god gis ved klare avvik fra vanlig orden og vanlig adferd. Lite god gis i ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. Hønefoss videregående skoles utfyllende kriterier for å sette karakter i orden og atferd finner du i skolereglementet på side 19-20.

Eksamen Eksamen(er) i ett eller flere fag som er holdt før vedtaket om standpunktkarakter(er) er gjort, vil bli annullert dersom eleven ikke har oppnådd standpunktkarakter i faget/fagene.

Dokumentasjon Følgende dokumentasjon kan utstedes til elever  vitnemål - for fullført og bestått treårig løp  kompetansebevis - for de som går ut i lære, lærekandidater o.a.  karakterprotokoll - for årskurs (gjelder hovedsakelig de som har avsluttet Vg1)  bekreftelse på gjennomgått opplæring

14


Dokumentasjonen utstedes av skolen. Mister du dokumentasjonen vil skolen utstede ny mot at du betaler kr. 250. Elever som kommer fra andre videregående skoler skal levere utskrift av karakterprotokoll eller kopi av kompetansebevis seinest en måned etter at de har startet utdanning ved vår skole.

Klage på karakterer Elever som mener de har fått feil karakterer i standpunkt eller til eksamen, har rett til å klage på avgjørelsen. Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter kan også påklages. Det blir gitt nærmere orientering om klageretten og klagefrister i forbindelse med eksamen.

Sikkerhetsregler

På mange av verkstedene våre finnes utstyr og stoffer som kan være farlige dersom elevene ikke følger forskrifter og verneregler. For å unngå alvorlige ulykker er det laget regler for bruk av det utstyret som krever det. Elevene plikter til enhver tid å følge de hygiene- og verneregler som gjelder for programområdet. Se § 2.3 i skolereglementet. Ansvaret for at elevene er godt kjent med forskriftene - og forstår dem påhviler faglærer. Faglærer plikter å føre kontroll med at reglene følges.

15


Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 § 3-7. Ordensreglementet ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanning i møte 19.10.99 sak nr 59/99 og er evaluert og oppdatert av Hovedutvalget for utdanning i møter 04.05.05, sak 23/05, 01.06.05, sak 32/05, 01.06.07, sak 022/07, 10.09.09, sak 48/09, 14.09.10, sak 38/10, 22.06.11, sak 45/11. Ordensreglementet trer i kraft skoleåret 2011/2012.

1. Formål og virkeområde Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd. Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder reglementet så langt det er relevant.

2. Skolesamfunnet 2.1 Lærings- og arbeidsmiljø Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø slik at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. 2.2 Du har rett til å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud fylkeskommune disponerer. - tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. - minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11 - å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 - hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet, jf. opplæringsloven § 9A-3. - rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven § 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling - underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 - å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap. 11. - å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag, samt om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få en nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi deg anledning

16


til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi deg anledning til å forbedre karakteren i orden og adferd, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-7 - Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5. - Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar Du har rett til å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Disse bør så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor. 2.3 Du har plikt til - å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer - å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter - å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen - å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt - å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen - å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr - å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi - å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd - å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen - selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte

3. Kontakt med hjemmet Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift til opplæringsloven § 20-4.

4. Fravær 4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven § 3-47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette. Du har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet ditt. Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette. Alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen. 17


4.2 Høyt fravær Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle. Skolens kommentar til pkt. 4.2 Høyt fravær Som hovedregel skal det varsles om at fraværet kan bli så stort at det kan bli problemer med å sette halvårsvurdering eller standpunktkarakter når en elev kommer opp i et fravær i et fag eller totalt som overstiger 20 % av terminen/10 % av skoleåret. I et fag som har to timer pr. uke utgjør dette ca. 8 timer, eller 4 gangers fravær. I totalfravær utgjør dette 19 dager av et skoleår. Det brukes et standardskjema for varsling. Hensikten er at eleven skal kunne rette opp situasjonen. Ved halvårsvurdering holdes det møter for å sette ordens- og atferdskarakter. I tillegg brukes møtene til å vurdere om karakter skal gis til elever når kontaktlærer har meldt fra på forhånd at det er behov for å drøfte dette. For alle elever i en klasse som har et fravær på 20 % av årstimene i et fag (16 timer i et to-timersfag) eller på 20 % av årets skoledager totalt (38 dager) skal det foretas en vurdering av om det skal gis karakter. Det skal tas hensyn til grunnene til at eleven har vært borte, f. eks. dokumentert sykdom og lignende, og elever som er i en situasjon med høyt fravær pga. årsaker de ikke har kunnet gjøre noe med skal gis anledning til å dokumentere faglig nivå på en alternativ måte slik at de kan få karakter. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel) Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. Du kan gjøre avtale med faglærer eller rektor om at organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål, ikke skal regnes som fravær. Det må avklares med faglærer eller rektor før slikt arbeid igangsettes, jf. forskrift § 3-47. Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven § 3-47. Skolens kommentar til pkt. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregelen): Søknad om fratrekk av fravær leveres til kontaktlærer og avgjøres av områdeleder. 4.4 Meldinger Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen.

18


Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer du har vært borte og årsaken til fraværet. Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp i eget skriv) . 4.5 Hjemmeundervisning Du kan ha krav på hjemmeundervisning. Retten til hjemmeundervising forutsetter at sykdommen din gjør at du ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, jf opplæringslovens kap.5. Manglende utbytte av ordinær undervisning må dokumenteres i en sakkyndig vurdering fra PPOT og eventuelt en vurdering fra medisinsk sakkyndig.

5. Orden og atferd 5.1 Generelt om orden og atferd Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette. Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som skolen har ansvaret for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form – verken fysisk, verbalt eller digitalt. For skoler med forbud mot alle rusmidler, gjelder forbudet for hele skolens virksomhet. For skoler som ikke har totalt forbud mot røyking og snus, kan rektor anvise et avgrenset område hvor røyking og bruk av snus tillates. En slik tillatelse må ikke medføre sjenanse eller forsøpling av offentlig eller privat eiendom. Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, skal brukes uten sjenanse og ulempe for andre i skolemiljøet (se egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud fylkeskommune i dokumentet ”Bruk av datasystemet for de videregående skolene i Buskerud” med vedlegg). Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas opptak av. Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner, se pkt.6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig. Skolens kommentar til pkt. 5.1 Generelt om orden og atferd Skolens lokaler og uteområder er røykfrie. Røyking innafor skoleområdets grenser er brudd på skolereglementet. 5.1.1 Karakter i orden Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen. 5.1.2 Karakter i atferd Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre. 19


5.1.3. Felles om karakterer i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag. Du eller du og dine foresatte (dersom du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (NG) eller lite god (LG) i orden eller i atferd. Skolens kommentar til pkt. 5.1.3 Felles om karakter i orden og atferd Ved Hønefoss videregående skole brukes disse kriteriene for å sette karakter i orden og atferd: 1. Karakteren i orden settes på bakgrunn av dokumentasjon av reglementsbrudd i form av merknader i SkoleArena, notater om muntlige/skriftlige påtaler og andre disiplinære tiltak som gjelder orden, samt en helhetsvurdering av elevens forhold til skolen, som foretas i møter. 2. Ved mellom 5 og 10 anmerkninger om dårlig orden settes eleven ned til Nokså God for halvåret. Det foretas en vurdering av alvorlighetsgraden i anmerkningene og om det har vært noen bedring. Elevens forutsetninger skal vektlegges. 3. Ved fastsetting av standpunktkarakter i orden er hovedgrunnlaget elevens orden det siste halve skoleåret 4. Karakteren i atferd settes på bakgrunn av dokumentasjon av reglementsbrudd i form av merknader i SkoleArena, notater om muntlige/skriftlige påtaler og andre disiplinære tiltak, samt en helhetsvurdering av elevens forhold til skolen, som foretas i møter. 5. Ved 5 anmerkninger for atferd vurderes det å sette ned karakteren for første halvår til Nokså God. Det foretas en vurdering av alvorlighetsgraden i anmerkningene og om det har vært noen bedring. Elevens forutsetninger skal vektlegges. 6. Noen forhold anses som alvorligere enn andre og veier derfor mer enn én anmerkning, for eksempel å forlate skolen uten å si fra, å skulke, jukse, slåss og mobbe. 7. Ved fastsetting av standpunktkarakter i atferd er hovedgrunnlaget elevens atferd det siste halve skoleåret. 5.2 Fusk eller forsøk på fusk Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, annet elektronisk utstyr og kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringslova § 3-37. (elever/privatister) og § 3-65. ( Fag-/svenneprøve og Kompetanseprøve).

6. Reaksjoner ved brudd på reglementet Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.

20


6.1 Sanksjoner  kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år  anmerkning  pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l)  erstatningsansvar  tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utførelse av pålagte oppgaver  anmeldelse av antatt straffbare forhold  nedsatt karakter i orden og/eller atferd  beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet  muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse  bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse  bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse  midlertidig eller permanent klassebytte  midlertidig eller permanent skolebytte  bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor  bortvisning for resten av skoleåret, jfr opplæringslova § 3-8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Fysisk refs er ikke tillatt. Med fysisk refs siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, ryddig eller vask etter deg selv eller andre. Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe en av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. Skolens kommentar til pkt. 6.1 Sanksjoner I tillegg til fylkets sanksjoner har skolen ulike konsekvenser på brudd på skolereglementet. Det kan være f eks anmerkninger (som igjen kan føre til nedsatt karakter i orden og/eller adferd) eller inndragning av pc for en periode (for brudd på BFKs IKT-reglement eller klassens regler). Noen av disse konsekvensene er absolutte, andre kan klassens lærere og elever komme fram til i fellesskap. I de tilfellene rektor ikke kan fatte avgjørelser etter dette punktet pga. fravær eller opptatthet, fattes vedtak slik: På Risesletta og Ringerike fengsel: av områdeleder, ved dennes fravær av øverste tilstedeværende ansvarlige i Osloveien etter lista under. I Osloveien: av kvalitetsleder, ved dennes fravær av utviklingsleder, ved dennes fravær av studieleder, ved dennes fravær av den enkelte områdeleder. 6.2 Saksbehandlingsregler Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang.

21


Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens § 42 mens klagen din behandles.

7. Diverse andre bestemmelser 7.1 Lokale tilpasninger Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkelte virksomhet utvikler utfyllende/presiserende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov. 7.2 Reglementsendringer Endringer av ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler i Buskerud inklusiv Arbeidsinstituttet vedtas av Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker.

Regler for ekskursjoner Definisjoner Med ekskursjon menes her reiser/turer/bedriftsbesøk etc. som blir arrangert av skolen for undervisningsgrupper/klasser som en del av skolens undervisningsopplegg og i samsvar med læreplanene.

Økonomi Gratisprinsippet for videregående opplæring gjør at elever ikke kan pålegges å betale for ekskursjoner. Skolens budsjett setter snevre rammer for hva skolen kan bekoste. Det er lagt opp til at hver klasse/undervisningsgruppe får gratis transport på en faglig ekskursjonsdag i løpet av et skoleår (se s. 12). Transportutgiftene er begrensa oppad til kr. 4000 pr. ekskursjon. Faglige turer i skolens regi ut over dette må klassen skaffe penger til på annet vis.

Reiselengde/tidsrammer Ekskursjonsmålet bør ligge så nær skolen som mulig. Ekskursjonen bør vanligvis ikke strekke seg ut over 1 dag. Når pedagogiske, faglige eller andre særlige grunner tilsier det, kan det arrangeres turer som varer lengre. Når ekskursjonen strekker seg ut over en dag, skal foresatte gi skriftlig godkjenning for umyndige elever. Skjema ”Regler for studiereiser” skal leses og undertegnes av elev og evt foresatt.

Reiseleder(e) Ved alle ekskursjoner skal det være en ansvarlig reiseleder (lærer). Ved ekskursjoner der umyndige elever deltar og turen strekker seg ut over en dag skal det normalt være to reiseledere. Ansvarshavende lærer skal ved alle ekskursjoner levere inn passasjerliste til ekspedisjonen.

Elevens plikt til å delta Eleven plikter å delta i godkjente ekskursjoner, eventuelt alternative opplegg, på samme måte som i den ordinære undervisningen. Fravær blir registrert på vanlig måte. Vanligvis godkjennes ikke turer/ekskursjoner uten at de fleste i undervisningsgruppen har anledning til å delta.

22


Elever som med gyldig grunn ikke kan delta på turen, skal ha et på forhånd godkjent alternativt undervisningsopplegg. Dette opplegget kan ikke medføre ekstrabelastninger for skolens økonomi.

Skolens reglement gjelder Det presiseres at skolens reglement gjelder ved alle ekskursjoner.

Bruk av privatbiler Bruk av privatbiler kan bare tillates i spesielle tilfeller. Det må da på forhånd være gjort klare avtaler om gjennomføring av turen. Umyndige passasjerer må få skriftlig tillatelse hjemmefra til å sitte på med privatbiler.

Utenlandsekskursjoner Ved turer til utlandet plikter ansvarlig reiseleder i god tid å sjekke at nødvendige forsikringer og reisedokumenter for deltagerne er i orden. Utenlandsturer må gå inn i skolens internasjonaliseringsarbeid, og må finansieres ved bevilgninger fra utvekslingsprogrammer eller andre eksterne bidragsytere. Skolen kan dekke godtgjørelsen til lærere som deltar på slike ekskursjoner. Søknad om tillatelse til og dekning av ekstrautgifter til tur må foreligge seinest 1 måned før en eventuell utenlandsekskursjon begynner.

Privatturer Skolen er ikke ansvarlig for turer som arrangeres av elever på egen hånd uten skolens medvirkning. Lærere skal ikke delta på elevturer som privatpersoner. Bruk av skolens navn i forbindelse med bestilling av billetter, overnattingssted etc. må ikke forekomme i slike tilfeller.

Rapport Etter at utenlandsekskursjoner er gjennomført, skriver ansvarlig reiseleder en kort rapport til den som har godkjent turen om hvordan turen/ekskursjonen har blitt gjennomført.

B R A N N I N S T R U K S ************************ Instruks for brannøvelser / brann ved Hønefoss videregående skole Ved skoleårets begynnelse skal kontaktlærer dele ut branninstruks. I hvert enkelt undervisningsrom er det også slått opp en kortutgave av branninstruksen. Instruksen gjennomgås i klassen og elevene blir vist hvor brannvarslingsapparater og brannslukningsutstyr finnes. Alternative måter å komme seg ut av klasserom og bygninger må gjennomgås. Det er av den største betydning at alle vet hva man skal gjøre under eventuell brann.

Viktig Den første betingelse er at enhver opptrer så rolig som mulig, og unngår enhver form for panikk. Alle må evakueres fra skolen så raskt som mulig. Alle utgangsdører skal være ulåste når det holdes skole.

23


Oppdagelse av brann Den som først oppdager mistenkelig røyk/ild som kan tyde på brann i skolebygningen, må straks undersøke dette, og i tilfelle brann øyeblikkelig melde dette til sin lærer eller slå brannalarm. Deretter må en så raskt som mulig forsøke å slukke branntilløpet med skolens/avdelingens eget brannslukningsutstyr.

Brannvarsling Brann varsles ved å knuse glasset i en varslingsboks. Dette utløser skolens brannalarmanlegg, som gir korte støt i skolens ringeklokker. Den som oppdager brannen varsler skolens ekspedisjon (32 17 13 00, kortnr 9) som igjen varsler brannvesenet over telefonnr. 110.

Slukningsutstyr Lærerne ved skolen plikter å vite hvor slukningsapparat og brannslanger er plassert. De bør også kunne bruke slukningsutstyret hvis det er nødvendig.

Øvelser Det avholdes to øvelser hvert skoleår - den første umiddelbart etter at skolen har begynt og etter at branninstruksen er gjennomgått. Elevene og lærerne skal være varslet om den første øvelsen. Den andre øvelsen varsles ikke på forhånd.

Utløsning av brannalarm ved uhell Ved utløsning av brannalarm ved et uhell er det viktig at ekspedisjonen omgående varsles om at det er falsk alarm. Rutinen ved brannalarm er at sentralbordet straks varsler brannvesenet, som vil rykke ut på vanlig måte dersom de ikke får annen beskjed.

Utmarsj Når brannalarmen går skal de som befinner seg i skolebygningen øyeblikkelig lukke alle dører og vinduer. Yttertøy og skolesaker skal ligge igjen! Læreren samler alle i sin klasse ved utgangsdøren og marsjerer raskt og rolig ut, med læreren foran og klassens tillitsmann som siste elev. De velger nærmeste trappeoppgang/utgang som ikke er sperret av røyk/ild. Dersom en klasse er forhindret fra å komme ut på grunn av røyk/ild, må døren til rommet holdes lukket og man må da bruke branntau/stige eller vente til brannvesenet er på plass. Læreren plikter å forsikre seg om at alle elevene blir med ut.

Rapport Klassen går til anvist samlingsplass, som er plassen foran kantina - både i Osloveien og på Risesletta. Klassene stiller opp klassevis og ordnet, slik at læreren lettvint kan foreta opptelling og kontrollere at alle elever som forlot klasserommet er på plass. Når alle i klassen er kommet ut på samlingsplassen, melder læreren fra om dette til den i ledelsen som har ansvaret for opptelling (markert med skilt). Læreren er også ansvarlig for å holde klassen samlet til det blir gitt en annen melding fra skolens ledelse

24


Vedtekter for elevrådet ved Hønefoss videregående skole (Vedtatt 06.02.97, sist endret 24.05.11)

§1 Virkemåte §1.1 §1.2 §1.3

Vedtektene gjelder for elevrådet og elevrådsstyret ved Hønefoss vgs. Endringer i vedtektene kan bare skje med minst 2/3 flertall på lovlig satt årsmøte. Vedtak/valg som er fattet i strid med disse vedtektene kan bli kjent ugyldige av skoleledelsen.

§2 Elevrådets formål §2.1 §2.2 §2.3 §2.4 §2.5 §2.6

Elevrådet skal Elevrådet skal Elevrådet skal Elevrådet skal Elevrådet skal interesser. Elevrådet skal

drive praktisk elevrådsarbeid. behandle fellessaker av interesse for elevene ved Hønefoss vgs. ha mulighet til å bevilge penger til klasser. behandle skolepolitiske spørsmål ha løpende kontakt med skolens ledelse for å fremme elevenes være et politisk uavhengig organ .

§3 Besluttende organer §3.1

Elevrådet har følgende besluttende organer  elevrådet  elevrådsstyret  seksjonsråd

§4 Valg §4.1

Leder og nestleder velges ved to direkte valg (kun de tillitsvalgte har stemmerett) på skoleårets første møte. Er det stemmelikhet blant to kandidater, foretas det gjenvalg mellom disse. Er det fortsatt stemmelikhet, foretas loddtrekning. Alle tillitsvalgte + tidligere medlemmer av elevrådsstyret som fortsatt går på skolen har muligheten til å stille til valg. De som er valgt til leder og nestleder har etter valget muligheten til å fraskrive seg andre oppgaver i elevrådet (htv/tv) §4.2 Elevrådsstyret velges innenfor hvert område ved at alle klassetillitsvalgte samlet velger sin hovedtillitsvalgt. Alle disse hovedtillitsvalgte utgjør elevrådsstyret. §4.3 Skoleledelsen avgjør hvilke faggrupper som skal dannes. §4.4 Valgperioden §4.4.1 Leder og nestleder sitter til  de frivillig trekker seg fra vervet eller  slutter på skolen eller  halvparten av elevrådet forlanger omvalg §4.4.2 For elevrådsstyret må styremedlemmer (unntatt leder og nestleder) være valgt av de tillitsvalgte i sin faggruppe. Styremedlemmer velges for ett skoleår av gangen.

§5 Elevrådet og elevrådsmøter §5.1 §5.2 §5.3 §5.4 §5.5

§5.6 §5.7 §5.8

Elevrådsmøtene er elevenes øverste besluttende organ. Elevrådet møtes minst 2 ganger pr. skoleår. Disse kalles:  Høstmøte, holdes primo september  Årsmøte, holdes primo mai Høstmøtet behandler valg av leder og nestleder, og evt. andre saker. Årsmøte behandler vedtektsendringer og evt. andre saker. For at elevrådet skal være beslutningsdyktig må:  innkalling med saksliste skal være sendt til hver klasse minst 14 dager i forveien og  bekjentgjort minst 14 dager i forveien. Skolens ledelse har rett til å sende observatør. Elevrådet består av en representant for hver skoleklasse. Hver tillitsvalgt har en stemme. Elevrådsstyret er ansvarlig for å innkalle og forberede alt til møtene. 25


§6 Elevrådsstyret og styremøter §6.1

Elevrådsstyret har ansvaret for den daglige driften av elevrådet, ta seg av innkommende post og representere elevene i forskjellige råd og utvalg. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er samlet. §6.2 Elevrådsstyret har følgende funksjoner:  leder  nestleder  sekretær  kasserer  NEO-kontakt  styremedlem(mer) §6.3 Elevrådsleder og nestleder konstituerer styret. §6.4 Ingen i styret kan ha flere funksjoner. §6.5 Elevrådsstyret har rett til å hente inn frivillige elever til forskjellige utvalg og andre kortvarige gjøremål uten samtykke fra elevrådet. §6.6 Styret rapporterer sine og eventuelle underkomiteers gjøremål skriftlig til elevrådet. §6.7 Suspensjon §6.7.1 Styremedlemmer som ikke møter eller på annen måte unnlater å gjøre pålagte oppgaver, kan suspenderes av styret. Det respektive området må da snarest velge ny hovedtillitsvalgt. §6.7.2 Den suspenderte skal ha skriftlig varsel om suspensjonen og rett til å uttale seg på styremøtet som behandler suspensjonen. §6.7.3 Suspensjonen avgjøres med flertallsvedtak i styret.

§7 Seksjonsråd og områdemøter §7. 1 Områdeleder kaller inn til året første seksjonsråd. §7. 2 Seksjonsrådet består av alle tillitsvalgte innen et område. §7. 3 Seksjonsrådet skal behandle saker som er av interesse for en eller flere elever innad på området. §7. 4 Områdeleder har rett til å sende observatør. §7. 5 Områdeleder er seksjonens overhode. Områdeleder har ingen rett til å påvirke medlemmene, har ingen praktiske oppgaver, ingen stemmerett, men er seksjonens «monark». §7. 6 Hvert område velger sin hovedtillitsvalgt (HTV). HTV er automatisk med i elevrådsstyret. §7. 7 HTV har ansvaret for at referater osv. sendes elevrådsstyret og områdeleder. §7. 8 Sekretærfunksjonen i seksjonsrådet går på rundgang blant tillitselevene. §7. 9 HTV har ansvaret for å informere «sine» tillitselever om hva elevrådsstyret driver med. §7.10 Seksjonsrådet møtes minst en gang i måneden. §7.11 Klassens varatillitsvalgt har møterett for sin tillitsvalgt når denne ikke kan møte.

§8 Deltakelse i skolemiljøutvalget §8.1 §8.2 §8.3 §8.4 §8.5

Elevrådsleder og nestleder er representert i Skolemiljøutvalget (jfr. skolereglementet). Elevrådsstyret er representert med minst 2 medlemmer. De velger hver sin personlige vararepresentant fra elevrådsstyret. Elevrådsstyret velger en tredje representant med vara til skolemiljøutvalget. Denne representanten kan fritt velges av elevrådsstyret blant skolens elever. Minst en av de tre representanten skal være fra Risesletta Elevrepresentantene i skolemiljøutvalget holder elevrådsstyret kontinuerlig oppdatert om utvalgets arbeid

26


§9 Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg §9.1

Elevrådsstyret velger to representanter til arbeidsmiljøutvalg (AMU). Minst ett av medlemmene må være elevrepresentant i skolemiljøutvalget. § 9.2. Elevrepresentantene i AMU holder elevrådsstyret kontinuerlig oppdatert om AMUs arbeid

§10 Deltakelse i elevorganisasjon §10.1 Skolen er ved uravstemning meldt inn i Norsk Elevorganisasjon (NEO). §10.2 Elevrådsstyret holder kontakten med NEO, og informerer alle elevene om saker som kommer fra NEO. §10.3 Utmelding fra NEO kan kun skje når minst halvparten av alle elevene ved skolen stemmer for det.

§11 Deltakelse i fylkeselevråd (FER) §11.1 Elevrådsstyret deltar på FER-møter og de arrangementer som FER holder. §11.2 Eventuelle reiseutgifter dekker elevrådet.

§12 Økonomi §12.1 Elevrådsstyret er ansvarlig for elevrådets økonomi §12.2 Elevrådsstyret skal på kalenderårets første elevrådsmøte legge frem et budsjettforslag til godkjenning i elevrådet. §12.3 Hver tredje måned skal elevrådsstyret skriftlig underrette elevrådet om den økonomiske situasjonen.

§13 Årsoppgjør og avvikling av elevrådet §13.1. På årsmøtet skal elevrådsstyret avgi en årsrapport. Denne skal i korte trekk inneholde en oppsummering av elevrådets gjøremål det foregående året. §13.2 I forkant av årsmøtet skal alle eventuelle underkomiteer avgi sine årsrapporter til elevrådsstyret. §13.3 Elevrådsstyret sammenfatter alle rapportene og avgir en samlet rapport som skal distribueres til alle klassene og skoleledelsen på det siste elevrådsmøtet. Rapporten skal også inneholde en økonomirapport. §13.4 Etter det siste elevrådsmøtet fortsetter elevrådsstyret på forretningsbasis frem til nytt elevråd er samlet på høsten. §13.5 I løpet av denne tiden skal alle årets møteinnkallinger, møtereferater, årsrapporter, post og andre viktige papirer fra elevrådet sorteres, og overleveres skolens ledelse som arkiverer dette sammen med tidligere års sakspapirer. Elevrådsstyret beholder en kopi av alle papirer.

27


Oversikt over undervisningsgrupper og kontaktlærere 2011-12 HOVEDSKOLEN, OSLOVEIEN: Undervisningsgrupper

Elever Kontaktlærere

0AOA INNFØRINGSKLASSE SPR MINORITETER

15

Buttingsrud, Gisselbæk

1DHA 1DHB 1ELA 1ELB 1ELC 1FOA 1HSA 1HSB 1HSC 1HSD 1MKA 1RMA 1RMB 1TPA 1TPB 1TPC

DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG ELEKTROFAG ELEKTROFAG STUDIESPES. MED FORMGIVINGSFAG HELSE- OG SOSIALFAG HELSE- OG SOSIALFAG HELSE- OG SOSIALFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD. TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD. TEKNIKK OG INDUSTRIELL PROD.

15 15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Berteig, Sire Iversen E, Smedsrud Melhus, Sæther Stokke, Svendsen Føli, Olerud Malmo, Tuvsjøen Hatlinghus, Mugaas Føli G, Gustavsen M Bollingmo, Sund Fines, Kolltveit Hilton, Kjernaas Hagen A, Storhaug-Meyer Andersen, Hagen R Henriksen, Birkeland/Torp Gjerdingen O, Jegtvolden Berg, Korsgaarden

2BUA VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 2DSA VG2 DATA OG ELEKTRONIKK 2ELA VG2 ELENERGI 2ELB VG2 ELENERGI 2FOA VG2 STUDIESPES. MED FORMGIVINGSFAG 2FRA VG2 FRISØRFAG 2HFA VG2 HELSEARBEIDERFAG 2HFB VG2 HELSEARBEIDERFAG 2HSA VG2 HELSESERVICEFAG 2IKA VG2 IKT-SERVICEFAG 2ITA VG2 INDUSTRITEKNOLOGI 2IUA VG2 INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 2KSA VG2 KOKK- OG SERVITØRFAG

15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15

Gythfeldt Kjos Skaalvik Grøtåsen Gomnæs, Hoftun Berg Thorvaldsen Braathen M B Fagnastøl Gjerdingen J Trelease Sørensen Mikkelsen, Rørholt E

2MKA VG2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 3FOA VG3 STUDIESPES. MED FORMGIVINGSFAG 3MKA VG3 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 3PBA PÅBYGNING TIL STUDIEKOMPETANSE 3PBB PÅBYGNING TIL STUDIEKOMPETANSE 3UTA UTSTILLINGSDESIGN

15 30 15 30 30 7

Hammerstad Bratvold Leifsen Larsen J, Rian Nicolaysen, Reitan Uglum

SUM: Undervisningsgrupper: 36

Elever: 607

VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1 VG1

28


FILIALEN PÅ RISESLETTA: Undervisningsgrupper

Elever Kontaktlærere

1BAA VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 1BAB VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 1BAC VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

15 15 15

Jørgensen Karlsen Geldbach, Nikolaisen Bjaanes, Bondehagen

2BYA 2BYB 2KEA 2KJA 2TRA

15 15 15 15 15

Nordeng Røysi Ruden Iversen SR Hansen L

VG2 BYGGTEKNIKK VG2 BYGGTEKNIKK VG2 KLIMA-, ENERGI OG MILJØTEKNIKK VG2 KJØRETØY VG2 TRANSPORT OG LOGISTIKK

3YSA/B VG3 YRKESSJÅFØRLINJE - 19 uker (før jul) 24 3YSA/B VG3 YRKESSJÅFØRLINJE - 19 uker (etter jul) 24 SUM: Undervisningsgrupper: 12

LYER, NYHA, DYSI LYER, NYHA, DYSI

Elever: 168

FILIALEN PÅ RINGERIKE FENGSEL: Undervisningsgrupper Elever

Kontaktlærere

1FEB 1FEF 1FEG 1FEP 1FER 1FES 1FET 2FEK

Jacobsen Coldevin Guleng

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK FREMMEDSPRÅKLIG GENERELL STUDIEKOMPETANSE PRIVATISTER RESTAURANT- OG MATFAG SERVICE OG SAMFERDSEL TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON KOKK- OG SERVITØRFAG

6 6 6 6 6 6 6 6

Wik Moen Bråten G Pettersen

SUM: Undervisningsgrupper: 8

Elever: 54

OPUS: Undervisningsgrupper

Elever Kontaktlærere

6HFA VO-KURS VG1/2 HELSEARBEIDERFAG 6HFF VO-KURS VG2 HELSEARBEIDERFAG 6HFR VO-KURS VG1/2 HELSEARBEIDERFAG 6HSB VO-KURS VG2 HELSESERVICE 7KOE FAGSKOLEN: KREFTOMSORG

15 15 15 15 15

SUM: Undervisningsgrupper: 5

Elever: 75

Hungerholdt Mathisen Bjerke Fines Mossin

SUM FOR HELE SKOLEN: UNDERVISNINGSGRUPPER: 61 ELEVER: 904

29


Oversikt over personalet ved skolen skoleåret 2011-12 Ledelsen

Tore Midtbø Torunn Mathisen Geir Dahlberg Anne Hurum Knut Olav Andersen Olav Bråten Geir Dahl Terje Rundhaugen

Rektor Kvalitetsleder Utviklingsleder, leder IT-avdeling Studieleder, leder Kontor Tilretteleggingsleder Områdeleder, Risesletta Områdeleder, Ringerike fengsel Områdeleder Elektrofag, Realfag, Teknikk og industriell produksjon Kjellrun B Johansson Områdeleder Design og håndverk, Studiespesialisering m/formgivingsfag og Restaurant- og matfag Live Mugaas Områdeleder Helse- og sosialfag Vanja Thoen Områdeleder Humanistiske fag, Medier og kommunikasjon, Innføringsklasse for minoritetsspråklige

OPUS Ringerike karrieresenter

IKT-avdeling

Iver Engebretsen Hans Bull-Tornøe Mari E Lunder

Leder Karriereveileder Konsulent

Ny medarbeider Alexander Angeltveit Steinar Sund Kai Sindre Gunderhuset David Chr. Jørgensen

Systemansvarlig IT-medarbeider IT-medarbeider (30 %) IT-lærling Lærekandidat

Prosjekt lærekandidat

Monica B. Paulsrud

Prosjektansvarlig

Rådgivere Ole Føli Ellen G. Simensen Gry Helgerud Michelle Weme Anne Mari Walbækken

Rådgiver Rådgiver Rådgiver Rådgiver Rådgiver

– – – – –

EL, TP, Påbygging HS, Innføringsklasse for minoritetsspråklige Ringerike fengsel Risesletta DH, FO, RM, MK

Ekspedisjon

Martin Fure Tangen Ellen Rosø Rønnaug N. Smørås Bente Vartdal Bråten Kari Hjelmen Monica Riddergård Anne Stenerud

Økonomileder RIVS/HOVS Administrasjonskonsulent Personalkonsulent RIVS/HOVS Konsulent Konsulent Konsulent Konsulent

Bibliotek

Bodil Johansen Brit Railton

Bibliotekar Bibliotekar

Driftsavdeling

Finn Bråthen Alf Elling Omholt Morten M. Roen

Avdelingsleder drift HOVS/RIVS Vaktmester Vaktmester

Elevassistenter

Torild Berg Hansen Lene Holmsen Beate Jacobsen Esten Johansen Mona Lundby Thomas Wendelborg 30


Renhold

Wenche Nilsen Eliza Adolfo Mona Bergstrøm Rong Fong Elvigen Pen Evensen Edna Helgerud Mayuree Hjelmerud Toril Hval Eli B. Larsen Liv Moholdt Gerd Nilsen Heidi Steffensen Karin Bjerknes Connie Johnsen

Renholdsleder

Vikar Vikar

Pedagogisk personale skoleåret 2011-12 Navn

Programområde / Avdeling

Andersen, Geir Andersen, Knut Olav Aschim, Bjørn

Restaurant- og matfag Ledelsen Teknikk og industriell produksjon

Berg, Anita Berteig, Kristin Birkeland, Henriette Bjerke, Solveig Kolstad Bjånes Gunnar Bollingmo, Jon Bondehagen, Tom Borge, Trond Bratvold, Gunhild Bråten, Geir Bråten, Bjørn Bråten, Olav Braathen, May Britt Buttingsrud, Truls Bøen, Nina

Design og håndverk / Formgiving Design og håndverk / Formgiving Humanistiske fag Helse- og sosialfag Bygg- og anleggsteknikk Fellesfag Bygg- og anleggsteknikk Fellesfag Design og håndverk / Formgiving Teknikk og industriell produksjon Yrkessjåfør Ledelsen Helse- og sosialfag Humanistiske fag Humanistiske fag

Coldevin, Marit Ø.

Humanistiske fag

Dahl, Geir Dahlberg, Geir Dybdahl, Helge Dybdahl, Sissel

Ledelsen Ledelsen Yrkessjåfør Yrkessjåfør

Fagnastøl, Tone Fines, Ella Frisvold, Marianne Frydenlund, Dag Fuglset, Helge Føli, Gro Føli, Ole

Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag Design og håndverk / Formgiving Humanistiske fag Teknikk og industriell produksjon Helse- og sosialfag Elektrofag / Rådgiver

Geldbach, Jan Gisselbæk, Anne Mette Gjerdingen, Joost Gjerdingen, Ove

Realfag Humanistiske fag Elektrofag og Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 31


Grøtåsen, Bjørn Gomnæs, Gry Halvorsen Guleng, Thorvald Gustavsen, Marit Gythfeldt, Marit

Elektrofag Humanistiske fag Realfag Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag

Hagen, Astrid Hagen, Rita Hagerupsen, Odd Hammerstad, Ragnhild Hamming, Harry Hansen, Katy Hansen, Liss Houmann Hatlinghus, Marit Gildberg Haugerud, Øystein Hegseth, Trond Helgerud, Gry Henriksen, Robert Hilton, Trond Hobbel, Sigrun Hoftun, Randi Hundeide, Ole Petter Hungerholdt, Berit Hurum, Anne

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Yrkessjåfør Medier og kommunikasjon Elektrofag Elektrofag Service og samferdsel Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Transportfag / realfag Humanistiske fag / Rådgiver Teknikk og industriell produksjon Humanistiske fag / Medier og kommunikasjon Humanistiske fag Design og håndverk / Formgiving Teknikk og industriell produksjon Helse- og sosialfag Ledelsen

Iversen, Edgar Iversen, Svein Roar

Design og håndverk / Formgiving / Medier og kommunikasjon Teknikk og industriell produksjon

Jacobsen, Arne Jegtvolden, Roar Henrik Johansson, Kjellrun Bø Jørgensen, Gerd

Bygg- og anleggsteknikk Realfag Ledelsen Fellesfag

Karlsen, Roger Kjernaas, Bjørn Kjos, Elling Knarud, Anne Margrethe Kolltveit, Kari Korneliussen, Lars Korsgaarden, Oddvar Kronstad, Øystein

Bygg- og anleggsteknikk Medier og kommunikasjon / Design og håndverk Elektrofag og Service og samferdsel Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag Elektrofag Realfag Bygg- og anleggsteknikk

Larsen, Jon Leifsen, Tove Lysenstøen, Erik

Humanistiske fag Humanistiske fag Yrkessjåfør

Malmo, Grethe Mathisen, Torunn Mathiesen, Nilveig Melhus, Arve Midtbø, Tore Mikkelsen, Bjørn Ove Moen, Vera Mugaas, Live Mørch, Arne

Design og håndverk / Formgiving Ledelsen Helse- og sosialfag Realfag / Humanistiske fag Ledelsen Restaurant- og matfag Service og samferdsel Ledelsen Teknikk og industriell produksjon

Nicolaysen, Hanne Nikolaisen, Geir

Humanistiske fag Bygg- og anleggsteknikk 32


Nordeng, Per Olav Nordli, Helge Nygård, Harald

Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Yrkessjåfør

Olerud, Per Orvang, Kristian

Elektrofag Kroppsøving

Petersen, Hilde Pettersen, John Arne

Helse- og sosialfag / Humanistiske fag Restaurant- og matfag

Reitan, Berit Rian, Torgrim Ruden, Per Reidar Rundhaugen, Terje Rørholt, Elin Røysi, Bjørn Erik

Realfag Humanistiske fag Bygg- og anleggsteknikk Ledelsen Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk

Salas, Carlos Simensen, Ellen G. Sire, Jan Erik Skaalvik, Knut Arve Skagen, Kristin Aase Skjelstad, Ole Henrik Smedsrud, Lars Solberg, Ingeborg Storhaug-Meyer, Hannes Strømland, Lars Frode Sund, Marit Sund, Steinar Svendsen, Charlotte Svensrud, Rolf Arne Sæther, Ole Johan Sørensen, Ingrid Sørnskog, Lise R.

Kroppsøving, hovedverneombud Humanistiske fag / Rådgiver Realfag Elektrofag Design og håndverk / Formgiving Realfag Design og håndverk / Formgiving Kroppsøving Humanistiske fag Humanistiske fag Helse- og sosialfag Service og samferdsel / IT-medarbeider Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag / Service og samferdsel Design og håndverk / Formgiving Humanistiske fag

Thoen, Vanja T. Thorbjørnsen, Heidrun Thorvaldsen, Knut Torp, Edith J. Trelease, Tom Tuvsjøen, Ellen-Mari Børresen

Ledelsen Humanistiske fag / Medier og kommunikasjon Helse- og sosialfag Humanistiske fag Teknikk og industriell produksjon Humanistiske fag

Uglum, Thor

Design og håndverk / Formgiving

Walbækken, Anne Mari. Weme, Michelle Julie Varga Westby, Thorleif Wiik, Unn Wenche Nordli

Design og håndverk / Rådgiver Humanistiske fag / Rådgiver Realfag Restaurant- og matfag

Aasen, Lene Christina

Restaurant- og matfag

33


Kart over skolebygningene Osloveien side 35-36 Risesletta side 37

34


35


36


37


Informasjonsflyt Den viktigste informasjonskanalen mellom elevene og skolen er elevens kontaktlærer. Her følger en liten oversikt over andre informasjonskanaler vi bruker.

Intern informasjon ligger på skolens læringsplattform og blir oppdatert fortløpende i løpet av året med nyhetsoppslag og i Hovs Infofag. Vi forventer at alle ansatte og elever er inne på læringsplattformen hver arbeidsdag.

På skolen hjemmeside (www.honefoss.vgs.no) ligger informasjon som er mer retta mot eksterne (f eks foresatte, potensielle søkere, samarbeidspartnere, medier og andre), men bør også være nyttig både for elever og ansatte.

Vi har egen Facebook-side. Vi håper ansatte og elever følger siden for enkelt å få informasjon om det som skjer ved skolen vår. Vi håper også på dialog via denne sida.

38


39


40

Skolebrosjyre Hønefoss vgs 2011-2012  

Hønefoss videregående skoles skolebrosjyre som blir delt ut til alle elever ved skolestart høsten 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you