Page 1

marts 2006

Byrumsprogram

Havnepromenaden finale book 24 03 06.indb 1

Bjørvika Infrastruktur A/S

06-09-2007 16:43:02


CLIENT Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge CONSULTANT Gehl Architects ApS Project Manager: Helle Lis Sørholt, Partner, Arkitekt MAA, M. Arch. Project co-ordinator: Lin Skaufel, Arkitekt MAA Project Team: Ewa Westermark, Arkitekt, MSA/SAR Ulrik Sylvest Nielsen, Arkitekt MAA

GEHL ARCHITECTS ApS Gl. Kongevej 1, 4. tv. DK-1610 Copenhagen V CVR-nr.: 25 30 95 29 Tel.: + 45 32 950 951 Fax: +45 32 950 958 mail@gehlarchitects.dk www.gehlarchitects.dk

p 0 · bjørvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 2

Strandgade 98 · DK-1401 Copenhagen K · CVR. No. 23 30 95 29 · Ph.: +45 32 950 951 · Fax: +45 32 950 · mail@gehlarchitects.dk · www.gehlarchitects.dk 06-09-2007

16:43:03


Havnepromenaden Indholdsfortegnelse

Byrumsprogram for Havnepromenaden Hensigten med denne rapport er at skabe et værktøj til udviklingen af en kvalitativ havnepromenaden. Rapporten beskriver, på et diagrammatisk niveau, hvordan havnepromenadens byrum kan understøtte bylivet bedst muligt, ud fra de forudsætninger som er tilstede. Den indledende delen af programmet beskriver overordnet disse forudsætninger, et udvalg af de faktuelle og objektive forhold der vil påvirke bylivet. Efterfølgende ligger et opsummerende kapitel af rapportens anbefalinger. Opsummeringen behandler de kritiske stedene i planen og giver derved en oversigt over i hvilke områder der bør foretages tiltag for at Bjørvika vil få et godt byliv. De tre efterfølgende kapitler beskriver mere detaljeret de tre vigene: Bjørvika, Bispevika og Lohavnen. Her illustreres visioner og anbefalinger for områderne set ud fra en sammenhæng i hele Bjørvika. Disse skal ikke læses som absolutte sandheder, men som visualiserede anbefalinger og idéforslag til hvordan man kan opnå et byliv af høj individuel karakter for de tre viger.

4-5

Bjørvika Byrum

7-17

Forudsætninger

18-35

Opsummering

36-57

Bjørvika

58-79

Bispervika

80-101

Lohavn

bjørvika havnepromenade · P 0

finale book 24 03 06.indb 3

06-09-2007 16:43:03


Bjørvika Byrum Havnepromenadens forudsætninger er baseret på materiale fra både Reguleringsplanen, Designhåndbogen og konkurrence forslaget »Nyt Byliv« fra 2004

det samlende Byrum Reguleringsplanen, Designhåndbogen og konkurrence forslaget »Nyt Byliv« formulerer visioner for etablering af en sammenhængende havnepromenade af særlig høj kvalitet. Promenaden og allmenningene udgør et fodgængernetværk, der kobler Bjørvika til den øvrige by. Havnepromenaden binder hele Bjørvika området sammen på langs og giver dette nye byområdet en attraktiv og let tilgængelig færdelsåre for besøgende og beboere.

Bylivet vil søge mod herlighedsværdien i mødet med vandet, og havnepromenaden vil være et vigtig sted for fodgængerens oplevelser af Oslos ny-erobrede havneområde. Havnepromenaden vil koble attraktive begivenheder, destinationer og funktioner på langs af Bjørvika, og vil være pulsåren i området.

p 0 · bjørvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 4

06-09-2007 16:43:15


bjørvika byrum

Bjørvika byrum konkurrence Havnepromenaden og allmenningene i Bjørvika, kobles sammen i »Nyt Byliv« konkurrenceforslaget i en sammenhængende karakteristisk belægning. Visionen om Bjørvika som et sted af særlig høj arkitektonisk kvalitet, præger byrummet, og gør havnepromenaden til et spektakulært sted af international standard. Det er bylivet og de offentlige rum i Bjørvika, som gør stedet til noget særlig, i samspil med de karakterfulde bygninger som udbygges.

Konkurrenceforslaget beskriver havnepromenaden som et enkelt og kraftfult rum, -et rum for de store udsyn, -et rum som skiller sig ud og tilfører Oslo noget i forhold til eksisterende byrum. I konkurrenceforslaget rammes promenaden ind af byens kant - med bebyggelse, beplantning og belysning. Denne kanten giver havnepromenaden en tydelig ryggrad som aktiverer og indrammer byrummet og det liv som skal udspille sig.

I bevægelsen langs Havnepromenaden vil møderne med allmenningene give promenaden karakterer og byde på oplevelser. Konkurrenceforslaget »Nyt Byliv« foreslår varierede temaer over vand i hver af allmenningene og disse vandtemaer vil blive del af et interessant rumforløb langs kajkanten.

bjørvika havnepromenade · P 0

finale book 24 03 06.indb 5

06-09-2007 16:43:18


p 0 路 bj酶rvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 6

06-09-2007 16:43:18


Havnepromenaden forudsætninger 8

- Vision/Kulturhistorie

9

- Kulturhistorie/Sigtelinjer

10

- Destinationer og gåtid

11

- Skalereferenser

12

- Funktioner/Bygningshøjder

13

- Vandniveauer/Vindforhold

14

- Sol- og skyggestudier dag

15

- Sol- og skyggestudier afton

bjørvika havnepromenade · P 0

finale book 24 03 06.indb 7

06-09-2007 16:43:18


forudsætninger

Forudsætninger Slottet

Programmatiske forudsætninger for havnepromenaden i Bjørvika

Karl Johan

Sentralbanestasjonen

Rådhuset Aker Brygge

Akershus festning

Bjørvika

Bispevika

Lohavn

Ekeberg

visionen om en kontinuerlig havnepromenade Visionen er at hele Oslo havnefront i fremtiden vil blive bundet sammen af en kontinuerlig havnepromenade, således at man kan bevæge sig i nær kontakt med vandet og fjordlandskabet langs hele Oslos havnefront. Havnepromenaden i Bjørvika er en tanke om at koble Byen til Havnen og etablere gode rekreative arealer for Oslo borgerene langs fjorden.

p 0 · bjørvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 8

06-09-2007 16:43:23


forudsætninger bevaret Granitkaj med fortøjningsankre fra 17oo tallet akerselva

Kulturhistorie/ Sigtelinjer

Centralstationen og Opera allmenningen

historiske sigtelinjer

Akerselva

Paulsenkaia 1863

Stations allmenningen

Grev Vedels plads

historiske sigtelinjer ind mod akershus slot Akershus fæstning

historisk udløb fra Loelven SØRENGkaia 1906-16 SØRENGUTSTIKKEREN 1961-71

grønlikaia 1907-19 grønliutstikkeren 1919-49

Den historiske havnefront Bjørvika havn der har en historisk betydningsfuld rolle for Oslo, har gennemgået store forandringer gennem årenes løb. Den historiske kajkants attraktion og de betydningsfulde funktioner og bygninger som ligger langs vandet vises i diagrammet.

dagens kajkant

Historiske værdifulde pladser

sigtelinier og udsigtspunkter fra Havnepromenaden Havnepromenaden indeholder et antal vigtige udsigtspunkter og sigtelinjer. I Bjørvika møder byen vandet og giver unikke kig over fjordlandskabet og vigtige visuelle sigtelinier igennem bygningsmassen.

udsigtspunkt

udsigt mod fjordlandskabet

udsigt mod byrummet udsigt mod specielle bygninger

bjørvika havnepromenade · P 0

finale book 24 03 06.indb 9

06-09-2007 16:43:24


forudsætninger

Destinationer og gåtid

Sentralbanestasjonen Operaallmenningen Samtidsmuseet Opera

Festningsallmenningen

Akerselva

BJØRVIKA Bispekilen

Strand

UKM

Gondol banen Kulturhavn Aker Brygge ca 1000 m

Akvariet

BISPEVIKA

Mariakirken Kongsbakken

Middelalderparken

Loallmenningen

Bad

Destinationer og gåtid Bjørvika havnepromenade er ca 3000 meter lang og det tager ca 40 min at gå hele vejen. Langs med promenaden findes der et antal vigtige bygninger og byrum som fungerer som destinationer og attraktioner.

Båder

SKALA 1:10 000 BYGNINGER SOM DESTINATION

LOHAVN BYRUM SOM DESTINATION

2,5 min

5 min

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

p 010 · bjørvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 10

06-09-2007 16:43:24


forudsætninger

Skalareferencer

400 m

AKER BRYGGE, OSLO 66 000 m2 bebyggelsesområde ca. 500 m havnepromenade

500 m

SKALaREFERENcER Til sammenligning med havneområderne Aker Brygge i Oslo og Bo01 i Malmø har Bjørvika en meget stort udstrækning. Skalareferencern bør give et fornemmelse af skalaen. Det er vigtig at Bjørvika opleves som et samlet område og derfor vil Havnepromenaden være et vigtig element der med en stræk identitet og materialemæssigt høj standart kan binde området sammen.

BJØRVIKA, OSLO ca. 1 000 000 m2 bebyggelsesområde ca. 3000 m havnepromenade

VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ 230 000 m2 bebyggelsesområde ca. 700 m havnepromenade

SKALA 1:10 000 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

bjørvika havnepromenade · P 011

finale book 24 03 06.indb 11

06-09-2007 16:43:25


forudsætninger

Funktioner og bygningshøjder

kultur

10-12

offentlige bygninger (skole)

16-18

boliger (70-90 %)

21-22

Blandede funktioner (BOliger,KONTOR, FORRETNING, KULTUR)

24-26

KONTOR Og FORRETNING

28-30

INDUSTRI

30-33

-40

50-67

Funktioner

Bygningshøjder

Havnepromenadens brugere er både beboerne, de besøgende og folk der arbejder i området. I den østlige del omkring Lohavn er der overvejende boliger og omkring det centrale Bjørvika overvejende kontorer, forretning og kulturelle funktioner. Foruden funktionerne i bygningerne, vil byrummene og havnepromenaden tiltrække mennesker fra andre områder til de rekreative muligheder. Disse brugere stiller andre krav til rummene end dem som bruger dem til daglig.

Bebyggelsen som ligger langs havnepromenaden tillades en forholdsvis høj bygningshøjde, op til 41 meter ved Grønlikaia på landsiden og 31 ude i vandet.

p 012 · bjørvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 12

06-09-2007 16:43:30


forudsætninger

Vand og Vind

Højste opserveret vandstand + 2,09 m Kajkant Kote 1,50 = ca. 2 meter over middelvand niveau middel højvand niveau+ 0,14 m

helårsvind fra sydvest

middel vand niveau +- 0 m middel lav vand niveau - 0,14 m laveste opserveret vandstand - 1,13 m kold vintervind fra nordøst

offentligt bad bademuligheder bådaktiviteter

0 niveau i forhold til Søkort og landkort er ikke tilsvarende middel vandstand. Kote 0 på landkortet ligge ca 0,44 meter over middel vandstand.

TRAFIKOMRÅDE til søs industrihavn

Vandkvalitet

vandniveau

Vindforhold på havnepromenaden

Visionen er at vandet i Bjørvika kommer til at opnå en kvalitet som gør at man kan svømme og bade. Muligheden for gode rekreative bade og båd muligheder vil øge brugen og kvaliteten af havnepromenaden betragtelig.

Vandniveauet i Bjørvika skifter under normale omstændigheder mellem -0,14 - + 0,14 m. Men i ekstreme tilfælde kan det variere fra -1,13 - +2,09m. De områdene langs Havnepromenaden hvor det er ønske om tæt kontakt med vandet vil i perioder potentielt være oversvømmet.

Den sydlige vind kommer kraftigt ind fra fjorden og store dele af havnepromenaden ligger eksponeret mod vandet. Vintervinden fra nordøst er kold og fugtig. Cirka 1/3 af året må man regne med at det blæser en frisk brise eller mere. Der er potentielt få steder med læ på Havnepromenaden og allmenningene kan være klimatisk problematiske som vindtunneler. Der er risikoen for korridoreffekter specielt ved portalbygninger, udhæng, i Sørengutstikkeren og mellem de flydende bygninger langs Gønliutstikkeren.

bjørvika havnepromenade · P 013

finale book 24 03 06.indb 13

06-09-2007 16:43:31


forudsætninger

Solstudier dag

Formiddags sol om sommeren

forMiddagssol ved jævndøgn

Kl 10.00 1. Juli.

Kl 10.00 21 marts.

Attraktive steder om dagen Om dagen ligger næsten hele havnepromenaden i solen. Mellem maj og august har Oslo mellem 200-250 soltimer per måned. Der er et stort potentiale for rekreative aktiviteter både om sommeren og om vinteren.

p 014 · bjørvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 14

06-09-2007 16:43:33


forudsætninger

Solstudier aften

Aftensol om sommeren

Aftensol ved jævndøgn

Kl 18.00 1. Juli.

Kl 18.00 21. marts

Attraktive steder om aftenen På Sommeraftener vil de østvendte områder ligge i sollys frem til 20-22 om aftenen. Om vinteren hvor solen ligger lavt og går ned tidligt, vil der skabes solstråler som når langt ind i byrummene og som kan skabe gode forudsætninger for nogle få koncentrerede solbelyste pladser langs med promenaden.

bjørvika havnepromenade · P 015

finale book 24 03 06.indb 15

De pladserne som har et godt klima om aftenen og vinteren

06-09-2007 16:43:35


p 016 路 bj酶rvika havnepromenade

finale book 24 03 06.indb 16

06-09-2007 16:43:35


Opsummering

havnepromenaden oppsummering 路 P 017

finale book 24 03 06.indb 17

06-09-2007 16:43:39


p 018 路 havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 18

06-09-2007 16:43:39


Opsummering

20

- Havnepromenaden > VISION

22

- Havnepromenaden > ANKERPUNKTER

24

- Havnepromenaden > LIVET

26

- Havnepromenaden > TERRÆN

28

- Havnepromenaden > KANT

30

- Havnepromenaden > BELYSNING

32

- Havnepromenaden > MIDDLERTIDIGHED

havnepromenaden oppsummering · P 019

finale book 24 03 06.indb 19

06-09-2007 16:43:39


Opsummering Opsummering af de samlede visioner og strategier for havnepromenaden i Bjørvika

02.

Som gennemgående vision har det altid været prioriteret højt at Bjørvika skulle tilbyde en bred vifte af variationer og forskelligheder af stemninger, karakterer og identiteter. Disse stemninger, identiteter og karakterer skal sammen udgøre en samlet strategi for Bjørvikas funktioner, bygninger og pladser, hvilket derved appellerer til så mange forskellige mennesker så muligt. De fysiske forudsætningerne for de 3 vige understøtter og supplerer de 3 viges identiteter, stemninger og karakterer, som i dette dokument yderligere beskrives og illustreres. Havnepromenaden bliver det samlende element - den fysiske forbindelse, der får de 3 vige til at hænge sammen. Havnepromenaden bør i sidste ende kunne formidle den ønskede synergieffekt som opstår i og mellem de 3 vige og som i dette dokument bliver vigtige forudsætninger for ’det gode byliv’ i fremtidens bydel - Bjørvika.

01. 03.

tre vige - tre identiteter

01. Bjørvika

02. Bispevika

03. Lohavn

Bjørvika er det område som ligger nærmest den eksisterende centrale by. Området præges af et stort udbud af kultur - både musik, kunst og teater samt indeholder Bjørvikas store nye attraktion - operaen. For at understrege området som det kulturelle og bymæssige del, er visionen at Bjørvika skal være havnepromenadens formelle rum, et område med høj arkitektonisk kvalitet og den plads hvor mange mennesker kan samles og de store begivenheder kan foregå. Visionen er at Bjørvika bliver et formelt, smukt og stolt område som skaber kontakt mellem den centrale by og fjorden.

Bispevika er den del af havnepromenaden som indeholder den højeste grad af blandede brugere. Her findes kultur, caféer, butikker, kontorer og boliger. Området har meget gode klimatiske forudsætninger og forbinder sig til flere af Bjørvikas byrum med koplinger til forskellige dele af byen. Visionen er at Bispevika skal være Bjørvikas mest aktive og intensive del. Bispevika er tænkt til at skulle tilbyde Oslo et stort udbud af caféer og restauranter samt fantastiske rekreative pladser langs promenden tæt ved vandet.

Lohavn karakteriseres af en høj grad af boliger og det område som har meget tæt kontakt med fjorden, landskabet og terrænet. Visionen er at Lohavn skal etablere en stærk lokal identitet og tilbyde Oslo et unikt og varieret boligmiljø med store rektreative muligheder for både, badning, leg og sportsaktiviteter. Et område tilrettelagt for familieaktiviteter og sociale aktiviteter i mindre skala med mange intime små rum som kommer tæt på naturen. Visionen er et nært samspil mellem private udearealer og varierede offentlige pladser.

p 020 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 20

06-09-2007 16:43:44


Kultur og aktivitets plads Venteplads for gondolbanen og udstillingsmuligheder for akvariet

o p p su m m e r i n g

Café og restaurant strøget Høj koncentration og aktivitet i forbindelse med caféog restaurantlivet. Offentlige rekreative pladser at opholde sig på langs vandkanten.

byens formelle rum Multifunktionelt rum med plads til store events samt kommercielle aktiviteter som skærper kontakten mellem byen og vandet.

Vision

strandbad Sandstrand med bad og strandaktiviteter.

familieliv, legepladser Godt beskyttede pladser for familien med mulighed for at lege og socialt samværd.

operaen

Sport og rekreation

Pladsen foran byens juvel- en mødesplads med udendørs koncerter, events, udeservering etc...

Loallmenningen kan tilbyde både beboerne og besøgende og den nærliggende skole en livlig plads for leg, sport og vand aktiviteter med plads til at søsætte både.

Bådliv, boligliv og rekreation Et spændende varieret bolig-, båd- og rekreationsliv med en blandning af offentlige og private aktiviteter.

7 3

6 4 8

5

Visionen er at Bjørvikas havnepromenade skal binde Bjørvikas forskellige byrum sammen og området som et gennemgående rekreativt rum. Havnepromenaden skal være linket mellem byen og fjorden samt understøtte de forskellige identiter, funktioner og forudsætninger som findes i Bjørvika. For at havnepromenaden skal kunne give Oslo unikke oplevelser og aktiviteter så skal den kunne tilbyde et så varieret byliv så det inviterer alle forskellige typer mennesker fra Oslo og lokalt fra Bjørvika. Her skal tilbydes ophold og aktiviteter for gamle, unge, familier, kontorfolk og børn. Det skal findes rum for aktiviteter i den store og den lille skala, det skal tilbydes levende og intensive pladser. Her præsenteres en kortfattat sammenfatning af visionerne for de forskellige aktiviteter som Havnepromenaden har forutsætninger for at kunne tilbyde.

2 12 1

9 11

turistbåde og rekreation

10

Promenade med view over operaen og mulighed for at tage en båd ud til øerne.

kultur i parken Udendørs kunstudstillinger, installationer og musik. Café og kulturpavillioner i parken.

rekreativ kajpromenade En rolig promenade med gode pladser for ophold for både besøgene og beboere i området. Indslag af offentlige funktioner og lokale virksomheder.

13

lystbådehavn Mulighed for bolignære bådpladser og gæstehavn for besøgende til Bjørvika.

Offentligt havnebad- og rekreation En aktiv plads med vinter og sommaraktiviteter med fokus på vandsport og rekreation som tiltrækker besøgende fra hele Oslo.

14

Udsigtspunkt Et mindre udsigtspunkt med plads til at nyde naturen og vandet. Et mål for de spadserende på havnepromenaden og en mødesplads for beboerne i området.

havnepromenaden oppsummering · P 021

finale book 24 03 06.indb 21

06-09-2007 16:43:45


O p p su m m e r i n g

Ankerpunkter For at sikre levende byrum i Bjørvika og for at koblingen mellem byen og fjorden etableres, findes der et antal ankerpunkter i Bjørvika som er af højeste prioritet. Ankerpunkterne er de pladser i byrummet og langs havnepromenaden hvor visionen om livet, terrænet og kanten skal spille sammen og ikke skal gå på kompromis.

livet

terrænnet

kanten

p 022 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 22

06-09-2007 16:43:46


o p p su m m e r i n g

Ankerpunkter 2

For at bylivet skal kunne etableres og udvikles i Bjørvika skal disse ankerpunkter være særligt gode så de kommer til at fungere som links til byen og destinationer i området. Ankerpunkterne bør varetage herlighedsværdierne maksimalt, have byrumsmæssig høj kvalitet og få det meste ud af interaktionen mellem bygningerne og det offentlige rum.

5 4 3

7

Det er vigtigt at ankerpunkterne etableres tidligt i processen. Mennesker tiltrækker mennesker og ankerpunkterne er de pladser som har potentiale for at fungere som katalysatorer for hele området.

1

6

8

1

etablere en destination som sikrer havnepromenadens kobling vestpå

2

Skabe en plads som kobler byen sammen med havnepromenaden og vandet

3

aktivere pladsen foran operaen så den bliver en af Bjørvikas hovedattraktioner

4

lad gondolpladsen blive et intensivt knudepunkt som sammenføjer byrummet med promenaden og tilbyder en spændende rejse til ekeberg

5

sikre et attraktivt restaurant- og caféstrøg med gode offentlige opholdsmuligheder

6

etablere et offentligt bad og rekreationsområde som inviterer mennesker fra hele oslo ud på sørengutstikkeren

7

skabe et aktivt hjørne af byrummet og bebyggelsen som inviterer mennesker til at blive ved vandet

8

skabe et udsigtspunkt som bliver en destination og en værdig afslutning på bjørvikas havnepromenade

havnepromenaden oppsummering · P 023

finale book 24 03 06.indb 23

06-09-2007 16:43:53


O p p su m m e r i n g

Livet Der bør sikres stor variation i aktiviteter og rumlige oplevelser langs Havnepromenaden, så vi etablerer området som mangfoldigt, som appelerer til mange forskellige brugergrupper, aldre og interesser. Havnepromenaden bør være et trygt og sikkert sted at færdes på alle døgnets timer.

01.

02.

Aktiviteter for alle brugere

destinationer med Særligt byliv

For at sikre at havnepromenaden bliver et aktivt og trygt byrum både dag og aften - om sommeren og vinteren - må den invitere en mangfoldighed af mennesker og blandede brugergrupper i området som kommer til tage anvende rummet på forskellige tider af døgnet.

For at havnepromenaden skal blive det samlende link i Bjørvika og for at invitere mennesker fra hele Oslo må der etableres attraktive og varierende destinationer med aktiviteter som tilbyder et supplement til eksisterende byliv i Oslo, som skærper identitet for Bjørvika og tager vare på vandet!

03.

04.

aktiviteter i bygningerne genererer byliv

Den lille skala

For at bygningerne og byrummene skal spille sammen og være med til at generere liv og aktivitet må funktionerne trække sig ud i byrummet. Kulturliv, shopping, kontorliv og boligliv bør etableres i kantzoner og i byrummet.

For at havnepromenaden skal blive en levende plads skal den kunne tilbyde gode pladser for livet i den lille skala. De må være tillrettelagt så man kan se, tale sammen, høre, sidde, stå og gå langs med hele promenaden.

p 024 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 24

06-09-2007 16:43:54


o p p su m m e r i n g

Livet Visionen for livet i Bjørvika er at skabe en mangfoldighed i bylivet og at tilbyde varierede aktiviter og oplevelser så promenaden inviterer og bliver en plads for alle slags mennesker.

6 3

4

5

2

1

7

Hvis dette ikke sker er der stor risiko for at havnepromenaden ikke inviterer mennesker og bliver et område som ligger dødt hen aktivitetsmæssigt, et utrygt og endimensionelt område.

7 9 8 9

10

1

skabe forudsætninger for FOLKeLIG KULTUR- OG KuNSTLIV SOM DESTINATION

2

etablere kulturliv og relaterede events i byrummet tidligt RISiKo: hele området bygger barriere uden aktivitet og liv

3

RISiKo: MANGLen PÅ aktiviteter og boliger riskerer at skabe en KEDeLIG Og uTRYG plads om aftenen

rISiko: INGEN DESTINATION, KObLING VEST på GÅR HELT tabt!

5

opmuntre til aktiviteter om aftenen og midlertidige events

6

understøtte etablering Af RESTAURANtER/CAFÉer og VARIATION Af UdBUD samt sørge for god balance mellem brugergrupper risiko: området inviterer en ENSIDIG MÅLGRUPPe som hindrer en mangfoldighed af brugere

SIKRe AT det er nemt at bevæge sig ned mod vandet så DET BLIveR EN GOD KObLING MELLem BY OG VAND

4

rISiKo: at området bliver BILDOMINEReT og at det bliverr en BArRIERE for gående mod promenaden

7

trække livet i husene ud på promenaden og skabe publikums attraktioner / funktioner punktvis. risiko: utryg promenade som mangler forudsætninger for liv og aktivitet

SIKRe pladser for ophold og møde samt sikr AT OPERAeN genererer AKTIVITETER Og BYLIV udendørs RISiKo: at livet udenfor byens hovedattraktion bliver en øde og uTRYG plads

8

etablere en offentlig og unik destination for hele oslo som tager vare på vandet som herlighedsværdi risiko: lohavn opleves som en privatiseret ø og udelukker besøgene

havnepromenaden oppsummering · P 025

finale book 24 03 06.indb 25

06-09-2007 16:43:58


O p p su m m e r i n g

Terræn Terrænet på havnepromenaden indbefatter kanten til vandet, belægning, beplantning og byrumsudstyr. Terrænet skal understøtte visionen om livet og skabe en særlig identitet for Bjørvika. Terrænet bor kunne give et samlet og sammenhængende indtryk samtidig med den skal skabe forudsætninger for varierede rumlige og arkitektoniske oplevelser. Terrænet skal være fremkommeligt for alle brugere og skabe varierede og gode muligheder for ophold langs vandet.

01.

02. > GÅ BREDD

terrænet skal understøtte livet

samle oplevelsen om en kontinuerlig promenade

For at bylivet skal kunne foregå må terrænet tilrettelægges så det understøtter de aktiviteter som er planlagt. Fremkommelighed for alle, tilbyde siddepladser, skabe læ....

For at havnepromenaden skal kunne fungere som det sammenkobende link for hele Bjørvika og alle byrummene er det vigtigt at belægningen føres som et gennemgående element uden afbrud som sikrer god fremkommelighed for alle brugere.

03.

04.

give særlig arkitektonisk identitet for bjørvika

tilgængelighed for alle til vandet

For at havnepromenaden skal opleves som et samlet og unikt rekreativt rum bør man skabe et terræn som bliver et genkendeligt element i Bjørvika og som har høj arkitektonisk kvalitet.

For at kunne invitere så mange mennesker som muligt til at bruge Havnepromenaden som rekreativt rum bør terrænet kunne tilbyde alle de forskellige brugergrupper god og sikker adgang til vandet og god fremkommelighed på hele promenaden.

p 026 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 26

06-09-2007 16:43:59


o p p su m m e r i n g

Terræn 4

3

Terrænet er det som gør livet muligt. Visionen er at terrænet skal kunne inspirere til aktivitet og ophold og tilbyde mennesker en varieret og sanselig oplevelse.

5

2

1

Hvis terrænet ikke understøtter livet så er der risiko for at den begrænser i stedet for at invitere til et godt byliv.

6

8 7

1

sikre at havnepromenaden bliver en del af allmenningen og at terrænet skaber rummelig afgrænsning og beskyttelse

2

skabe et flexibelt og robust terræn som understøtter at stedet bruges mangfoldigt og skiftende risiko: at terrænet udlægges til kommercielt brug og begrænser bylivets variation

3

RISiKo: at promenaden blir domineret af bilvejen og at den bliver rummeligt enformig

rISiKo: bildomineret, stor skala og udflydende rum med dårlige opholdsforudsætninger

5

skabe ryg for promenaden og variation i terrænet.

6

lad terrænet understøtte oplevelsen af promenaden som et offentligt rum risiko: at terrænet ikke tilbyder tydlige grænser og opleves som privat

SIKRe AT operalmenningens terræn løber ubrudt ned til vandet

4

rISiKo: at en af de vigtigste kontakter til byen går tabt og skæres af af en bilvej

7

sikre at terrænet er fremkommeligt og vandet tilgængligt for alle brugere risiko: at terrænet udelukker brugere med særlige behov

SIKRe at promenadens terræn løber uafbrudt bagom operaen risiko: at promenadens kontinuitet og funktion som sammenbindende link brydes

8

sikre at gående er førsteprioritet på promenaden risiko: promenaden bliver en bildomineret lokalgade uden forudsætninger for privat og offentligt ophold

havnepromenaden oppsummering · P 027

finale book 24 03 06.indb 27

06-09-2007 16:44:04


O p p su m m e r i n g

Bygningskant Bygningskanten fylder en vigtig funktion for at skabe et godt klima og byliv til promenaden. Desto større interaktion mellem byrummet og bygningernes funktioner (med indgange, pladser for udeservering ) desto bedre forudsætninger for at havnepromenaden vil blive brugt aktivt. Kanten bør præges af stor åbenhed, variation og detaljerigdom så det skaber en interessant kant at bevæge sig ved. Det er vigtigt at kanten skaber pladser for læ og ophold for både privat og offentligt liv. (Bygningskanten skal kunne tilbyde zoner af offentlig og privat karakter. )

01.

02.

Samlende kant rundt langs havnepromenaden og fjordrummet

Åbenhed,varierede facader og den menneskelig skala i stue etagen

For at skabe oplevelsen af at havnepromenaden er del af fjordrummet og at byen kommer tæt på vandet er det vigtigt at bygningskanten giver havnepromenaden og byrummet en tydelig ryg og rummelig afgrænsning.

For at bygningskanten skal kunne give læ, skabe pladser for ophold og kunne 10-15 entréer/100 m tilbyde beskyttelse mod vind er det vigtigt at den er varieret, at den indeholder detaljer og at den åbner sig op med ingange og transperens mod promenaden.

03.

04. 10-1 5 en trée r

/100

10-15 entréer/100

m

Indgange mod promenaden

private zoner mod det offentlige

For at bygningskanten mod havnepromenaden skal give variation og liv på promenaden er det af yderste vigtighed at indgange er vendt mod promenaden på alle steder og at stueetagen er inddelt vertikalt i mange små enheder. En bygningskant med 10-15 indgange per 100 meter kendetegner en intensiv gade i byen, en med mindre end 7 enheder per 100 meter opleves som kedelig at bevæge sig ved.

For at skabe mest mulig interaktion mellem dem som bor i Björvika og dem som kommer på promenaden er det vigtigt at etablere god kontakt mellem det private og det offentlige. Tydlige zoner og grænser som samtidigt åbner for god kontakt og giver mulighed for at mennesker kan se, mødes og tale sammen over grænserne.

p 028 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 28

06-09-2007 16:44:06


o p p su m m e r i n g

Bygningskant 3

5

4

Bygningskanten er overgangen mellem byrummets liv og livet indeni bygningerne. Visionen er at de skal leve tæt sammen og understøtte hinanden. Visionen er også at bygningskanten skal skabe en rummelig afgrænsning til fjorden og promenaden.

2

1

Det er en risiko for at facader som ikke interagerer med byrummet ødelægger mulighederne for et godt byliv. Lukkede og indadvendte bygninger skaber et fattigt og dårligt miljø for mennesker at opholde sig i og bevæge sig ved.

6

8

7

1

etablere så mange aktive kanter som muligt for byrummet og promenaden

2

rISiko: ingen kanter, udflydende rum og stor skala som ikke tilbyder beskyttelse og plads for ophold

5

sikre at stueetagerne kan deles op i små enheder og har etage højde som gør det muligt at tilbude forskellige publikums funktioner rISiko: at facaderne bliver lukkede uden mulighed til restauranter og caféer samt at skalaen bliver for stor med ensidigt udbud

skabe nye aktive og åbne bygningskanter mod promenaden som ryg mod vejen

3

rISiko: uden bygningskant findes risiko for utryghed og livløshed

6

sikre at der kommer indgange ud mod promenaden og at bygningskanten kan fungere som ryg for promenaden rISiko: uden indgange kan det blive en livløs kant og en for opløst kant giver dårlige klimatiske og rumlige forudsætninger

Etablere udadvendte funktioner langs Operagatas Sydvendte facader for at aktivere Gaden.

4

rISiko: at pladsen bliver tom uden liv og aktivitet

rISiko: at strækket på Operagata bliver dødt og utrygt og

7

etablere kanter som giver klimatisk beskyttelse ude på spidsen rISiko: en plads udsat for hårdt klima som gør det umuligt at anvende byrummet store dele af året

lad bygningerne på alle sider åbne sig mod promenaden for at skabe en aktiv plads

8

sikre at bygningerne giver gode solforhold på promenaden og skabe en varieret og aktiv stueetage rISiko: skyggefuld og uanvendelig promenade og bygningsskant i øst samt umenneskelig skala

havnepromenaden oppsummering · P 029

finale book 24 03 06.indb 29

06-09-2007 16:44:11


O p p su m m e r i n g

Belysning Belysningen i Bjørvika bør kunne tilbyde en særlig oplevelse og identitet om aftenen. Belysningen bør fungere som det samlende element for havnepromenaden om aftenen og samtidigt understøtte de særlige aktiviteter og rum som havnepromenaden indeholder. Lysmarkering som synliggør selve havnekajens forløb og giver oplevelsen af et sammenhængende område. Belysning af færdselsarealer på havnepromenaden i et varieret mønster og med passende diskret fjernvirkning så de forskellige almenninger og markante bygninger mm. kan træde frem med deres særlige belysning og tilhørende stemning.

01.

02.

understøtte promenaden som sammenkoblende rum

menneskelig skala

For at promenaden skal kunne fungere som det sammenlkoblende element selv om natten er det vigtigt at belysningen føres gennem hele promenaden langs med kajkanten og gennem byrummet og at den forstærker de rummelige og arkitektoniske kvaliteter.

For at etablere en behagelig og menneskelig skala om natten bør belysningen holdes lav for at skabe rumlig afgrænsning og være afskærmet så det ikke blænder dem som bevæger sig gennem rummet.

03.

04.

tryghed og sikkerhed

oplyse fladen og byrummet

Det er vigtigt at man føler sig tryg og sikker når man er på promenaden om aftenen. Det bør derfor sikres at man oplyser indgange og nischer og at bygningernes interne belysning er med til at skabe liv om natten.

For at terrænet skal blive sikkert at bevæge sig i og for at byrummet med dets aktiviteter kommer i fokus bør fladen og byrummet oplyses og man bør sikre at ikke bygningsbelysningen ikke tager overhånd og ødelægger byrummets belysning. Et spil mellem lys og skygge skaber en intressant rummelig bevægelse.

p 030 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 30

06-09-2007 16:44:13


o p p su m m e r i n g

Belysning 4

Visionen er at belysningen skal gi forudsætninger for en levende promenade om aftenen. Belysningen skal være med til at gi Bjørvika sin egen identitet og skabe trygge og sikre rum.

6

3 5 2

Belysning som ikke understøtter visionen om bylivet og ikke accentuerer terrænet kan ødelægge forudsætningerne for aftenliv og så også skabe et utrygt og usikkert miljø.

1

7

1

skabe en særlig kunst- & byrumsbelysning som understøtter pladsen som destination

2

rISiko: et utrygt byrum som ikke lever og tilbyder aktivitet om aftenen

lavt lysniveauet for dermed at skabe variation og intimitet i den rummelige oplevelse. lade lyset hjælpe med at skabe en følelse af sikkerhed

8

3

sikre at operaen og pladsen fremfor alt fremstår som tydelig og et særligt element om natten rISiko: at Operaens lys bliver udkonkurreret af andet bygningsbelysning

6

sikre en god balance mellem kommercielt lys og havnepromenadens byrumsbelysning rISiko: at det kommercielle lys og skiltning udkonkurrerer byrummets belysning

4

7

skabe en særlig belysning som gør at man oplever at man er uDe i fjorden? skaBE liDT skala? rISiko: at belysningen iKKe understØtter plaDsen som en destination? at belysningen ØdelÆgger vIEWET moD byEn og fjorden?

fortsætte havnepromenadens lys bagom operaen for at sikre promenadens kontinuitet rISiko: at havnepromenaden bliver brudt og at den ikke bliver et samlende element om aftenen

rISiko: vejbelysning som ødelægger byens kontakt med fjorden og udsigten mod operaen

rISiko: intet “levende” lys fra bygninger og indgange kan skabe et utrygt og ensformigt miljø 5

sikre at vejbelysningen underlægger sig byrumsbelysningen og at havnepromenadens lys er lav men efffektfuld

8

skaBe en belysning som hjÆlper til at etablerE den liLLE skala med lav belysning på bygnINGerne i vanDet rISiko: at kontakten med vaNDet bryDEs og at skalaEN I byrummet OplevEs som UMENNEskElig om aftEnen

havnepromenaden oppsummering · P 031

finale book 24 03 06.indb 31

06-09-2007 16:44:19


O p p su m m e r i n g

Midlertidighed For tidligt i processen at etablere havnepromenadens identitet og skabe destinationer før byrum og bygninger er færdigbyggede bør man aktivt arbejde med midlertidige installationer og aktiviteter. Den midlertidige indsats langs promenaden er også vigtig for at de områder som er færdigbyggede skal kunne leve selv om de er enkeltstående (omgivet af byggefelter). For at havnepromenaden skal komme til at fungere som link mellem områderne så må den også punktvis kunne tilbyde nogle interessante og gode pladser og aktiviteter.

01.

02.

fremkommelig promenade selv i byggetider

installationer og events som destinationer

For at etablere havnepromenaden tidigt som rekreativt rum for Osloboerne og fungere som sammenkoblende element mellem forskellige etaper af byggeriet så er det vigtigt at det altid er fremkommeligt. Havnepromenaden kommer til at fungere som et vigtigt link mellem områderne også i byggetiden.

For at sikre at havnepromenaden skal kunne leve selv inden byrummet og funktionerne langs med promenaden står færdige er det vigtigt at etablere liv og aktivitet tidigt som kan fungere som destinationer og skabe en platform for stedets identitiet.

03.

04.

information

markering som etablerer identitiet

Langs med promenaden bør det findes information om hvad der sker for at involvere mennesker og få dem til at føle ejerskab til pladsen. Kort som orienterer om området, information om hvad der skal bygges, hvordan det kommer til at se ud, hvornår det er planlagt til at stå færdigt, hvilke aktiviteter der vil blive tilbudt og hvor man henvender sig hvis man har spørgsmål.

For tydeligt at markere promenadens strækning og orientere mennesker i området foreslåes det at man succesfuldt udvikler det røde stræk som løber på promenaden og dekorerer og levendegør havnepromenadens udtryk før belægningen kommer på plads.

p 032 · havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 32

06-09-2007 16:44:21


rutchkanor... før børn på promenaden.

enkelt kan stællas ut og inte tar mycket plats i anspråk.

er en fin kontrast till byggearbetsplatser. Vanninstalationer kan også rikta fokus på den nya kontakten med vattnet som området etablerar.

o p p su m m e r i n g

Middlertidighed 2

Her præsenteres et antal idéer til middlertidige aktiviteter og installationer langs havnepromenaden som kan være med til at skabe steder med aktivitet som kan fungere som middlertidige destinationer.

6 5

3

4

1

7

8

1

kunstbelysning og installationer

5

gondolbanen

For at etablere identiteten som kommende kultur og kunstplads og skabe en middlertidig destination foreslåes det at man regelmæssigt frem til områder står færdigt beder kunstnere om at lave lys/kunstinstallationer på pladsen.

Gondolbanen kan hvis den etableres tidligt fungere som en meget vigtig destination og link til Ekeberg. Her findes også incitament for at fortælle om fjordens fjordliv i forbindelse med det kommende akvarie.

2

fortællingen om bjørvika

6

MIDLERTIDIGe caféer og kiosker

På denne plads kan man fortælle historien om Bjørvika. Ved at vise den histoiske udvikling af havnefronten og fortælle om det kommende udvikling og status af området har man mulighed for at etablere interesse for området.

For at etablere området som havnepromenadens café- og restaurantstrækning kan man placere kiosker og mindre middlertidige caféer selv før bygningerne står færdige.

3

musik rundt om operaen

7

vandbassiner

Operaen kommer til at være en af de første bygninger som står færdig i Bjørvika. En mulighed for at lade bygningen interagere med de omkringliggende pladser er at lave musik-/lydinstallationer på forskellige steder.

Det er vigtigt at skabe en offentlig destination ude på Sørengutsikkerens spids. Hvis man skal kunne bade i fjorden bør man gøre det muligt ved at bygge vandbassiner i fjorden som om vinteren kan varmes eller kobles til en sauna der kan benyttes af vinterbadere.

4

sandstranden

8

udsigtspunkt

Før vandkvaliteten er så god at man kan bade i Bjørvika kan sandstranden fungere mere som aktivitetsplads med beachvolleyball, sandslotsstævner og solbadning.

I en relativt lang periode kommer stedet til at være afslutningen på promenaden. Det er derfor vigtigt at det også bliver et endepunkt. En udsigtsplads med information om hvad man kan betragte- hvad er det for bygninger man ser/kommer til at se i fremtiden, hvad hedder øerne? hvilket dyre- og fiskeliv kan man betragte... osv.

havnepromenaden oppsummering · P 033

finale book 24 03 06.indb 33

06-09-2007 16:44:28


p 034 路 havnepromenaden oppsummering

finale book 24 03 06.indb 34

06-09-2007 16:44:28


Bjørvika

havnepromenaden bjørvika · P 035

finale book 24 03 06.indb 35

06-09-2007 16:44:30


036 路 Havnepromenaden bj酶rvika

finale book 24 03 06.indb 36

06-09-2007 16:44:30


Bjørvika 38 40

- Bjørvika > Visioner - Bjørvika > Anbefalinger

42 43 44 45

- Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter - Livet > Aktiviteter - hverdag - Livet > Aktiviteter - weekend

46 47 48 49

- Terræn > Kanten til vandet - Terræn > Belægning - Terræn > Beplantning - Terræn > Byrumsudstyr

50 52

- Kant > Offentlighedsgrader - Kant > Bygningskant

54 55

- Belysning > Byrumsbelysning - Belysning > Bygningsbelysning

havnepromenaden bjørvika · P 037

finale book 24 03 06.indb 37

06-09-2007 16:44:30


bjørvika vision

Bjørvika Operaallmenningens møde med havnepromenaden bliver ankomsten til Bjørvika. Når man står på Operaallmenningen opleves det lange kig over pladsen og ud mod havnen og havet. Der hvor Operaalmmeningen møder promenaden skal man introduceres til havnepromenadens funktioner og introduceres til den høje arkitektoniske kvalitet som man vil opleve langs promenaden. Selve promenaden bør opleves som et kontinuerligt, tilgængeligt og sammenhængende byrum af høj arkitektonisk kvalitet. Promenadestrækket forbinder de kulturelle institutioner og vil som udgangspunkt være et byrum, der understøtter og supplere stemningen af kultur af høj international standard. Det er ligeledes vigtigt at fokusere på de funktioner, der supplerer de kulturelle institutioner og give dem enkelte redskaber til også at understøtte den overordnede ide på et rumligt - fysisk niveau. Havnepromenaden og Operaallmenningen bør indicere at hele Bjøvika området er inviterende og let tilgængeligt. På promenaden bør de gode forudsætninger indarbejdes for at bylivet bliver livligt og attraktivt i Bjørvika. Programeringen af havnepromenaden følger de overordnede retningslinjer, som er beskrevet i Temahæftet og Designhåndbogen for Bjørvika. På de kommende sider i dette dokument beskrives emner og problemer, der bør løses for at opnå et godt og aktivt byliv i Bjørvika.

01.

havnepromenadens kulturelle Identitet

02.

Visionen er at havnepromenaden bliver et kulturelt centrum præget af de store kulturelle institutioner. Funktionerne langs og på selve havnepromenaden skal bibringe Bjørvika musik, events og udstillinger af international standard.

Visionen er at havnepromenaden i Bjørvika skal opleves som en naturlig del af byens kulturelle byrum. Et højtideligt byrum udført i høj arkitektonisk kvalitet, for derved at supplere de kulturelle funktioner i Bjørvika.

03.

byen møder vandet og

04.

Det er en visionen at Bjørvika får en tæt kobling til byen og ligeledes selv får en høj bymæssig tæthed. Operaallmenningen bliver “entréen” til havnepromenaden. Det er vigtigt at den fysiske udformning af kontakten mellem byen og havnen på dette sted er optimal, for de 2 områder vil komme til at supplere hinanden i en fremtidig udvikling.

gadeforløb og

Operaen som en juvel Operaen, som er en af vigtigste ikonbygninger bør integreres i havnepromenaden som ’Havnens Diamant’. Operaen og havnepromenaden bliver på en måde kontraster, men bør funktionsmæssige understøtte og supplere hinanden for at kunne skabe et godt byliv på den bedste måde.

promenaden

05.

Kulturens hjerte

06.

aktive og varierede

havnepromenaden i samspil

bygningskanter

Visionen er at havnepromenaden skal fungere godt sammen med de gader og vej som ligger omkring og samtidigt skal havnepromenaden opleves som en beskyttet, tryg, rolig rekreativ promenade.

Der er en vision at skabe aktive og levende bygningskanter langs promenaden. Dette er en stor udfordring da området ikke indeholder nogen boliger og fordi rummet tider er udflydende. Visionen er at skabe en promenade der fremstår tryg og sikker døgnet rundt - og hvor funktioner og det fysiske miljø skaber gode forudsætninger for et aktivt byliv.

038 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 38

06-09-2007 16:44:34


bjørvika vision

1

2

2

Festningsallmenningen Havnepromenaden bør i høj grad relatere sig til de vigtige kulturelle institutioner, der befinder sig i den nærliggende Kvadraturen og i Bjørvika. Pga. af de kulturelle insitutioners brugere bør der indfindes sig funktioner, der supplere og komplimentere Operaen, Samtidsmuseet, Astrup Fernley Museet for moderne kunst, Gamle Logen, Akershus Festningen, Teatermuseet og Arme’ museet. Mindre funktioner der placere sig mellem destinationerne og er med til at give byrummene liv hvilket vil få stor betydning for oplevelsen af aktivitetsniveauet i Bjørvika.

3 Operaallmenningen Kontakten imellem Operaen, havnepromenaden, Sentralstasjonen, Karl Johan og Oslo indre by er meget central og utrolig vigtig for Bjørvikas udvikling. For at sikre en optimal forbindelse bør der etableres en stærk visuel og direkte kontakt mellem havn og by. Brugerne bør kunne bevæge sig langs Operaallmenningen over Nyland alle’ og Operagata uden at skulle passere større fysiske barriere for at komme ned til Operaen.

havnepromenaden bjørvika · P 039

finale book 24 03 06.indb 39

06-09-2007 16:44:56


bjørvika anbefalinger

Bjørvika anbefalninger

kultruliv musik rekreation Fjorden møder byen

Den primære ankomsten til havnepromenaden vil være fra Operaalmenningen. Det er vigtig at promenaden formidler et godt og tydelig første indtryk her og at koblingen mellem by og vand er af særlig god kvalitet for de mange gående.

Det er vigtigt at fodgængeren kan komme ubesværet fra byen til havnepromenaden og Operaen. Kikket mod fjorden bør understreges og ikke unødig forstyrres av byrumsudstyr, blændende belysning. m.m

Det er vigtige kulturelle funktioner som ligger i Bjørvika. For at sikre at den kulturelle identitet bliver tydelig, bør det sikres at de kulturelle aktiviteter trækkes ud i byrummene, og at de suppleres og understøttes med kulturrelaterede begivenheder og events. Bjørvika er præget af den store skala, det er vigtig at de storslåede rum understøttes af den mindre skala, for at sikre gode gå-kvaliteter og kvalitativt byliv. Rummet langs havnepromenaden er til tider udflydende og der bør arbejdes bevist med at skabe kanter og indramme havnepromenaden.

operaparken (A40) og udearealerne Havnepromenaden er rumlig udflydende langs Langkaia. For at sikre oplevelsen af en kontinuerlig havnepromenade ved Operaparken (A40) bør der beplantes en lav vegetaion ud mod promenaden. Den visuelle kontakt mellem parken og Operaen er ønsket mens havnepromenaden bør strammes op og gøres entydig og klar.

passagerer både, havn ny aktiv kant og grænse mod vejen

etablere Promenadens identitet Havnepromenadens møde med Operaallmenningen er et særlig vigtig sted i hele Bjørvika. Derfor bør havnepromenadens særlige arkitektoniske elementer og karakter introduceres tydelig på dette sted. Dette vil øge genkendeligheden af havnepromenaden igennem hele Bjørvika.

Havnepromenaden langs Langkaia er potentielt dominert af biltrafik og har risiko for utryghed og dårlig gå-kvalitet. For at dæmpe indflydelsen af trafikken og øges aktivitetsniveauet i denne del af planen anbefaler vi at der etableres funktioner der rumlig vil beskytte havnepromenaden. Dette kan nedbryde den store skala i rummet og tilbude funktioner der kan generer et bymæssigt miljø og supplere de eksisterende funktioner.

kulturliv kunst udstilling kunst park og pavilloner Vi anbefaler at mødet mellem havnepromenaden og Festningsallmenningen etableres som en tydelig byattraktion. Dette for at sikre forbindelsen til Kvadraturen og den videre fremtidige havnepromenade mod Piperviken. Der kan etableres funktioner som understøtter områdets særlige kulturelle karakter.

040 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 40

06-09-2007 16:45:03


bjørvika anbefalinger

bymæssigt havnepromenadens finrum Havnepromenaden går sammen med Operagata ved Operaallmenningen, og i fortsættelse af promenaden nord for Operaen. Reguleringsplanens intention om at allmenningen overordner sig vejene bør komme meget tydelig frem her. Dette vil være et rum med mange fodgængere, der bør sikres at rummet er på fodgængernes præmisser.

kultruliv musik rekreation ubrudt havnepromenade Det er vigtigt at havnepromenaden opleves som en sammenbindende og kontinuerlig promenade. havnepromenadens kontinuitet som et sammenhængende forløb er nord for Operaen sårbar og vi anbefaler at havnepromenaden tydelig går på begge sider av Operaen.

operaen Operaen bliver den største attraktionen i Bjørvika og derfor er det også vigtigt at Operaens forskellige funktioner er med til at generer livet i Bjørvika, også om dagen. Funktioner som Opera butikken og cafeen kan aktiverer bygningens kanter mens musik og performenses kan etableres som events på forpladsen.

bad og båd rekreation oslo strand og kulturhavnen Stranden vil få særlig gode klimatiske forhold og være et helt særlig sted i Bjørvika. Det er vigtig at stranden er offentlig tilgængelig gennem alle sæsoner og er åben om aftenen. Mindre funktioner kan bidrage til at understødte Operaens aktiviteter og bidrage til at give rummet en menneskelig skala.

havnepromenaden bjørvika · P 041

finale book 24 03 06.indb 41

06-09-2007 16:45:05


b j ø r v i k a LIVE T

Bjørvikas brugere reguleringsplans bestemmelser: Størstedelen af Bjørvikas brugere er, som det ses i Reguleringsplanen, de arbejdene kontorfolk og de besøgende til omrüdets kulturinsitutioner. Dette betyder at kun 2 % af brugerne, der fÌrdes i omrüdet er beboere, hvilket kan have indflydelse pü oplevelsen af tryghed i omrüdet. Der er ud fra denne antagelse vigtigt at man tilføre nogle funktioner og aktiviteter der kan supplere omrüdets aktivitetsniveau sü omrüdet fremstür som trygt at fÌrdes i om aftenen. De kulturelle aktiviteter er godt reprÌsenteret i FLTJTU Bjørvika og mange turister vil i fremtiden besøge Operaen. Disse midlertidige besøgende vil püvirke stemningen i Bjørvika og det vil derfor vÌre oplagt

 at programmere funktioner der kan ’tilbyde’ FLTJTU turisterne ekstra oplevelser.

80 % Kultur 475 000 m2

1% bolig 5 000 m219% kontor: 105 000 m2 kontor, forretning, bevĂŚrtning eksist. m2bolig, hotel, almen nyttigt, kontor, forretning, bevĂŚrtning, 4700+5800 m2 max 20% forretninger i stueetagenhotel, almen nyttigt, kontor, forretning, bevĂŚrtning, 24700 m2 max 20% forretninger i stueetagen

arealefordeling i forhold til reguleringsplanenhotel, allmennyttigt, kontor, forretning, bevĂŚrtning, 42 400. m2 max 20% forretninger i stueetagen

28% Kultur ca 1 750 pers/dag

2 % Bolig ca 100 pers/dag

Mindre bygninger for havnevirksomhed og rutebĂĽde

70% Kontor: ca 4200 pers/dag

Opera ansl. ürlig besøgstal: ca 450 000arbejdspladser: ca 350Forretning, bevĂŚrtning, almen nyttigt 3 300 m2 max 60% bebyggede udearealer max 20% forretninger i stueetagenKultur, forretningpark, bĂĽdplads

Forretning, bevĂŚrtning, almennyttigt 2000 m2

boliger, hotel, forretning, kontor, almennyttigt

4000 3000 2000

kontor, forretning almen-nyttigt, hotel

Forretning, bevĂŚrtning, almen nyttigt 3 700 m21000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

offentligt trafikomrüde kaj for passagerbüde Bygningshøjder

prognose af brugere

 (+21)

Prognose over brugere over et døgn JÌvnt set bruges funktionerne gennem hele døgnet. Set ud fra diagrammet vil der overvejende vÌre kontorfolk i omrüdet.

+ 21

042 ¡ Havnepromenaden bjørvika

+21 finale book 24 03 06.indb 42

06-09-2007 16:45:08


b j ø r v i k a LIVE T

Bjørvikasbyrumsaktiviteter ude aktiviteter langs den indre havnekaj.

ude servering

butikker

park-aktiviteter operans café rekreation og ophold på promenaden

Aktiviteterne i Bjørvika er få og ligger forholdsvis spredt langs promenaden. For at gøre Bjørvika og havnepromenaden til et attraktivt og spændende rum at færdes og være i, bør alle funktioner indtage og benytte sig af de nære omkringliggende arealer for derved at skabe aktivitet langs promenaden. Events og begivenheder bør bruges som redskaber til at opretholde Bjørvika, som en aktivt og interessant destination i Oslo havn. udsigtspunkt

rekreation, udendørs events

rekreation og ventearealer ved Rutebådene

multifunktionelle aktiviteter udeservering

offentlig badstrand bar udstillningspavillonger og midlertidige begivenheder i parken

Kulturbåde

rekreative aktiviteter sports aktiviteter privat gård liv bad aktiviteter båt aktiviteter

.

bevægelser

havnepromenaden bjørvika · P 043

finale book 24 03 06.indb 43

06-09-2007 16:45:10


b j ø r v i k a LIVE T

Aktiviteter Hverdag Dag/Aften Solrige arealer på bygningens bagside kommerciel zone

aktiv kommerciel zone attraktiv udsigtspunkt

Offentlig park Udeareal og event-rum ved Operaen

Udeareal og event-rum ved Operaen

Ankomst for rutebåde. godt til rekreative ophold Allmenning med mulighed for rekration, udstillinger og mindre events

Allmenning med mulighed for mindre cafeer og aften events. Oslo Strand med aften aktiviteter Kulturhavnen vil tiltrække mange mennesker

Oslo strand

hverdagens Dagsaktiviteter

hverdagens Aftenaktiviteter

Til hverdag vil rutebådene - udstillingerne og Operaen være turistmål og destinationer, der vil tiltrække mange mennesker. Bjørvika vil derudover være gennemgangsrum, der leder borgere, kontorfolk og turister videre langs havnen. Stranden vil henvende sig til byen og invitere brugere fra hele byen til rekreativt ophold ved vandet.

Om aftenen er det især Operaen, der tiltrækker folk både som funktion og som visuel arkitektonisk attraktion. Funktioner som restauranter og barer bør supplere livet omkring Operaen og give muligheder for sociale ophold før og efter forstillingerne. Om aftenen bør havnepromenaden være et attraktivt sted i sig selv. En destination der tilbyder en romantisk promenadevandring med sceniske kig på tværs af havnebassinet og en tæt kontakt til vandet.

044 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 44

06-09-2007 16:45:13


b j ø r v i k a LIVE T

Aktiviteter Weekend Sommer/Vinter

centralt udsigtpunkt

attraktiv udsigtspunkt

rekreativ park

Udeareal og event-rum ved Operaen

Udeareal og event-rum ved Operaen

vente arealer og mindre boder

rutebådene lægger til

aktiv strand spil og afslapning

udstilling

Allmenning med mulighed for rekration, udstillinger og mindre events

Kulturhavnen vil tiltrække mange mennesker

Sommerens aktiviteter om weekend

Vinterens aktiviteter weekend

Om sommeren vil der være mange rekreative steder med høj herlighedsværdi, hvilket bør understøttes af opsætning af byrumsudstyr. De kulturelle institutioner tiltrækker Osloborgeren og turisten og de supplerende funktioner og aktiviteter bør derfor placeres, så livet i Bjørvika bliver attraktivt og dynamisk.

Om vinteren er det selve havnepromenaden der bliver destinationen. For at opretholde et attraktivt byliv langspromenaden, er det vigtigt at etablere aktiviter, der også kan generere liv om vinteren. Promenaden bliver et gennemgangsrum - et visuelt stærkt landskabligt træk der formidler og fremviser hele Bjørvika.

havnepromenaden bjørvika · P 045

finale book 24 03 06.indb 45

06-09-2007 16:45:15


Bjørvika terræN

Bjørvikas Kajkant Bjørvika er den kultiverede havnekant, hvor der promeneres og hvorfra Operaen gør sig til og fremvises fra den bedste vinkel. Funktionerne langs promenaden er få, rummet er luftigt, mens udsigten i 180 grader er storslående. For at gøre kanten synlig og interessant er det vigtigt at muliggøre funktioner og tiltag som kommer til at aktivere kanten, eksempelvis rutebådene. For disse funktioner bør der skabes optimale forudsætninger så livet omkring og mellem destinationer bliver indtænkt i det egenlige design.

Opera allmenningen møder vandet Operaen møder Havnen i en lige og præcis bro. Vandet går ind og møder Operaallmenningen og den historiske kajkant trækkes helt ind i byenrummet. Det visuelle kig udover vandet bør skabes ved at fritholde broen for objekter og beplantning.

operaen ned i vandet Operaen møder vandet på en særlig måde. Dette karakteristiske møde mellem Operaen og vandet bliver en af Operaens kendetegn.

Brugen af den historiske kajkant

den historiske kajkant

udstillingskanten

sandstranden

Ved kajkanten vil der opstå et liv omkring rutebådene. Rutebådene lægger til langs broer der ligger i forbindelse med havnepromenaden. Havnepromenaden forbliver højtidlig og formel.

Den historiske kajkants udformning kan relateres helt tilbage til 1700 tallet. Dette stræk er en af de allersidste strækninger der er bevaret, hvilket yderelig højtidligøre og skaber en vis stemning til lige netop dette sted.

For enden af Festningsallmenningen mødes allmenningen promenaden. Bearbejdningen af kanten mod vandet og inddragelsen af skulpturer ved vandkanten skal gøre mødet til noget særligt der markere sig ved at et karakteritisk fysisk tiltag.

Standstranden bliver et blødt element, der vil stå i kontrast til de øvrige kajkanter i Bjørvika. Sandstranden referere til forskellige aktiviteter og vil tilfører Bjørvika et helt særligt offentligt rum.

046 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 46

06-09-2007 16:45:27


bjørvika terræn

Bjørvikas belægning Belægningen gennem det samlede Bjørvika bør være et af de meget karakteristiske elementer der bliver kendetegnende for Bjørvika. Belægningen går hovedsagligt langs havnepromenaden, men viger fra vandkanten ved Operaen. Belægningen tilpasser sig de forskellige steders karakter og understøtter formidlingen af funktionerne i byrummet. For at belægningen udnyttes optimalt bør den altid indgå i ‘dialog’ med de nære omgivelser, for derved at hjælpe med at definere forskellige zoner som f.x ophold. Belægningen er på den måde fleksibel og rubust og kan derfor bruges som både formidler og indikator for byrummets brugere.

høj arkitektonisk kvalitet/ ens belægning frem til kajkanten På Operagata prioriteres fodgængerne så Operaallmenningens flade trækkes helt ud til vandkanten for at skabe en ( ønsket sammenhæng.

)

Operaparken For at understøtte oplevelsen af havnepromenaden som et rekreativt rum bruges belægningen aktivt for at adskille fodgængerrummet fra biltrafikken.

LH

Belægningen understøtter det fleksible. For at sikre at havnepromenaden kan bruges aktivt til udstillinger og events bør belægningen kunne tåle en stor vægt belastning og tilbyde el-installationer til eksempelvis belysning og installationer.

Promenadens kontinuitet Belægningen kan hjælpe til at illustrere at den rekreative rute fortsætter (kommer til at fortsætte) videre mod Aker Brygge. Det er vigtigt at Havnepromenaden ikke stopper brat, men man bør udvikle en overgang, der formidler den fysisk havnepromenade videre ud langs Vippetangen.

fra OperaAllmenningen til Akerselva Havnepromenadens belægning bør løbe bag om Operaen. Den mørke stenbelægning forbinder de vigtige destinationer rundt om Operaen. Forståelsen af Havnepromenaden som et sammenhængende stræk er her sårbar, men utrolig vigtig for forståelsen af havnepromenaden.

havnepromenaden bjørvika · P 047

finale book 24 03 06.indb 47

06-09-2007 16:45:33


Bjørvika terræN

Bjørvikas beplantning Beplantning som træer og græsflader er vigtig i forståelsen og oplevelsen af byrumsforløbene i Bjørvika. Beplantningen skaber og understøtter de stemninger i der er ønskelige i Bjørvika. Beplantningen bruges som opstrammende elementer i parkområderne og som ‘grønnevægge’ langs vigtige lineære stræk, så som Langkaigata og Operagata. Beplantningen bør være organiseret, struktureret og velplejet for at understøtte konceptet om Bjørvika som den kultiverede og fine havnepromenade.

operagatas forandring For at muligøre det lange kig fra Sentralstasjonen mod vandet stopper beplantningen på Operagata. Operaallmenningen kræver det frie udsyn fra Stasjonen til Operaen, mens der i Operagata skabes et godt klima.

udstillninger og det grønne blander sig med pavillonerne

Beplantningsbånd mod vejen

For at Festningsallmenningen får en særlig karakter og identitet placeres pavilloner, beplantning og udstillings områderne i klynger. Klyngerne blander sig og overlapper hinanden og skaber derved et unikt sæt af byrum.

Beplantningen bør bruges som materiale mod Langkaigata. Derved skabes et tættere og mere intimt havnepromenade forløb, hvor beplantningen og pavillon zonen sammen definerer en ny ryg mod trafikken.

048 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 48

06-09-2007 16:45:40


bjørvika terræn

Bjørvika byrumsudstyr

XS

Sekundære siddepladser, på kanter, pullerter og mure.

S

Bænke, pladser for flere, siddende på en eller flere måder.

M

S L

L XS

S

Sociale siddepladser, grupperinger af bænke, siddepladser med bord.

Byrumsudstyret i Bjørvika forholder sig til det enkelte sted og til de omkringliggende funktioner. Den kultiverede kajkant bør fremstå ren og skarp men med muligheder for at placere bænke langs havnebassinet. Ved Festningsallmenningen nedtrappes terrænet mod vandet, for at kunne opholde sig tæt ved vandet og for at markere Festningsallmenningen i havnebassinet. De generelle siddemuligheder bør placeres konsekvent og bør understøtte den kulturelle stemning som vil præge området.

XL

L

M

Rumlige elementer, læ for vinden, skabe grænser.

XL

Siddepladser for mange ved specielle events og for rekreation. Landkabsintegrerede, topografiske element.

kunst som byrumsudstyr og siddepladser Ved mødet mellem Festningsallmenningen og havnepromenaden opstår et overlap af identiteter, hvor kunsten kan indgår i havnepromenadens mere pragmatiske fysiske layout. Dette clash giver en stedsspecifik karakter, som bør understreges med kvalitativt design

med byen i ryggen og udsigt til fjorden

En Aktiv Zone

Langs Havnepromenaden bør der etableres bænke og sidderpladser mod havnebassinet. Udsynet mod havnebassinet og den fantastiske oplevelse af at være tæt på havet bør styrkes.

Langs havnepromenaden bør etableres en zone, der skaber en ryg mod trafikken og bibringer havnepromenaden aktiviteter. Denne vil supplere havnepromenaden og skabe ekstra liv.

havnepromenaden bjørvika · P 049

finale book 24 03 06.indb 49

06-09-2007 16:45:45


Bjørvika bygningskant

Bjørvikas offentlighetsgrader

1.

3.

I et område som Bjørvika hvor næsten alle funktioner er kontorrelateret, er det en udfordring at skabe et trygt og attraktivt miljø hele døgnet. For at skabe og tilbyde gode muligheder for ’livet’ langs facaderne, bør der i alle bygningerne etableres kommercielle funktioner i stueetagen. Havnepromenaden bør altid være offentlig tilgængelig og funktionerne langs promenaden bør bidrage til at skabe et attraktivt miljø. Operaen er den vigtigste bygning langs havnepromenaden og der er derfor meget vigtigt at areale rundt om den opleves som offentlig tilgængelig og som en del af havnepromenaden. De fleste vil passere Operaen på den sydlige side og derfor bør denne side af Operaen være attraktivt og aktiv både dag og aften.

komerciel kantzone offentligt lokaloffentligt

4. 5.

rum for ophold i Festningsallmenningen

2.

1.

De zoner der opstår mellem pavillonerne vil kunne indtages som kommercielle zoner for pavillonerne. Det er vigtigt at bygningerne og udezonerne er med til at formidle at området er tilgængeligt for alle.

2.

Pavilloner som åbner sig mod promenaden Pavillonerne på Havnepromenaden kan åbne sig mod promenaden og skaber aktivitet langs kajen. Funktionerne bør relatere sig til det liv man ønsker på havnepromenaden i Bjørvika.

privat

050 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 50

06-09-2007 16:45:47


bjørvika bygningskant

3.

5.

Indgangene bør placeres langs langkaia. Bygningerne langs Langkaia bør etablere deres indgange og entreer ud til havnepromenaden. Pavillonerne kan aktiveres på alle sider for derved bedre at kunne tilbyde og indgå i et miljø.

4.

MED udsigt til VANdET og Operaen

Zoner i OPERAGATA

På dette sted bør placeres en restaurant eller et spisehus. Som en oplagt funktion, der kan supplere en oplevelse i Operaen. Hjørnet tilbyder en unik plads om eftermiddagen og om aftenen i og med at herlighedsværdierne her er optimale. Placeringen er god fordi det ligge på et aktivt hjørne, der optager bevægelserne fra Central Stationen til havnen og trafikken på Operagata.

Operagata bør på nord siden tilbyde aktive og attraktive facader, der kan supplere og være med til at styrke livet omkring Operaen. Bygningerne bør tilbyde butikker, cafeer og restuaranter, hvorfra man kan nyde kigget til Operaen.

havnepromenaden bjørvika · P 051

finale book 24 03 06.indb 51

06-09-2007 16:45:51


Bjørvika bygningskant

Bjørvikas byggningskant Bebyggelsen omkring havnepromenaden er meget løs og meget lidt sammenhængende. Derfor bliver det en udfordring at samle livet og skabe intense forløb langs kajen. Det er reelt kun 6 facader, der støder op til havnepromenaden i Bjørvika. Mod nord bør det etableres aktive kanter, for derved at skabe et aktivt miljø omkring Operaen og ikke mindst Operagade. Operagade bliver et meget vigtigt link som forbinder Bjørvika med kvadraturen. Havnelager har en meget central placering i Bjørvika og vil være en vigtig del af det visuelle udtryk både om dagen og om natten. Havnelageret bør etableres sig med entreer og åben facade stueetagen ud mod havnen. Etableringen af pavilloner langs Havnekajen skal være med til at stramme op og gribe fast i bylivet på kajen. Funktionerne og formen udfordre både det formelle turistliv og det mere uformelle og hverdagsagtige liv på kajen. Pavillonerne skal indgår som en ryg mod trafikken dog uden at være en barriere. Pavillonerne tilfører mindre funktioner og hjælper med at definere den fysiske havnepromenaden ved at tilføre den lille bygningsskala i det ellers store byrum.

1.

4. 3.

5. 6.

2.

små bygninger og åbne pavilloner Pavillonerne skal skabe en tiltrængt human skala og skal ligeledes beskytter opholdsarealerne mellem pavillonerne mod vinden. Pavillonerne bør være transparente og åbne for at styrke karakteren i området. Pavillonerne bør opleves som åbne og attraktive fra alle sider og samtidigt opleves som en ryg mod trafikken.

2. 1.

havnelageret åbnes op aktiv kommerciel kant lokal kommerciel kant særlig bygningsskant

Havnelageret har en svært prominent placering i Bjørvika. Det vil være en vigtig bygning visuelt i området og et markant volume på promenaden. I dag fremtreder bygningen tillukket mod vandet man kan forvente at dette ændrer sig med udviklingen af området. Der bør opfordres til at der kommer en øget interaktion mellom promenaden og bygningen med direkte kontakt mellom inden og ude, aktive funktioner og mange dører i stueetage.

bolig kant

052 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 52

06-09-2007 16:45:55


bjørvika bygningskant

4.

3.

grøn ryg mod vejen og små midlertidige kiosker

moD operagata med udearealerne mod operaen

For at skabe en rumligt afgrænsning mod vejen og biltrafikken etableres, den grønne ryg. Sammen med de små pavilloner og flytbare kiosker skaber derved en mere intim stemning omkring kajkanten, som skal gøre havnepromenaden attraktiv og særlig. Da byggeri på havnekajen ikke er tilladt i reguleringplanen anbefales det at pavillonerne etableres fordi havnepromenaden på dette sted ellers forventes at miste den ønskelige karakter.

Hjørnet af Operagata og Operaallmenningen er en plads med gode potentialler for udeserveringer med dags og aften sol. Med udearealerne mod fjorden og Operaen skaber man et område hvorfra man kan iagttage byens liv.

5.

6.

Den aktive kommercielle kant

operaens ankomst areal > et event rum

operaen moD vandet

Bygningenskanten bør etableres så den skaber små pladser og nicher, hvor man kan stå i læ og kigge på bylivet langs Operagata. En facade række med mange detaljer, gode nicher og et godt overblik er ideelt for den samlede oplevelse af byrummet.

Operaen vil tiltrække mange mennesker både opera -gæster og turister. Livet omkring bygningen genereres af de mennesker der kommer til stedet og derfor er det vigtigt at opretholde et attraktiv aktivitetsniveau omkring Operaen.

Omkring Operaen bør etableres udearealer der kan få optimale potentialer mod vandet. I bygningerne bør indtænkes en åben facaderække med aktive funktioner, for derved at gøre vejen rundt om Operaen til et trygt og aktivt byrum.

havnepromenaden bjørvika · P 053

finale book 24 03 06.indb 53

06-09-2007 16:45:59


Bjørvika terræN

Bjørvikas byrumsbelysning Belysningen i Bjørvika er vigtig for hvordan Bjørvika opleves om natten. Belysningen skal i første omgang skabe tryghed, hvilket bliver en stor udfordring da bebyggelsen langs kajen ikke bidrager til dette. Bygningsstrukturene omkring Langkaia definere ikke uderummene og tilbyder ikke ‘øjne på byrummet’, hvilket betyder at byrumsbelysningen derfor selv skal skabe den nødvendige trygheds følelse lang havnepromenaden. Der hvor Havnepromenaden møder Operaallmenningen, Operagata og selve Operaen opstår der et område af høj intensitet. Dette områder er et utroligt vigtigt link mellem Byen og Havnen. Et link hvor man i høj grad bør strukturere og priotere de belysningskoncepter der ligeledes mødes her. Balancen i belysningen og samspillet mellem de forskellige belysningsconcepter skal forholde sig til ideen om at allmenningen er højest prioteret, dernæst kommer promenaden også gadebelysningen.

operagata og havnepromenadens relation Belysningen er vigtigt for at indicere overgangen fra Operagata til Operaallmenningen. Operaalmenningen bør fremstå som det primær belysningsckoncept

Mange belysningenskoncepter på et sted På dette sted bliver det en udfordring at styre de mange typer belysninger, der kommer til at præge mødet mellem Operaalmenningen og Havnepromenaden. Samtidig skal der skabes trygge ganglinier, som leder fra Karl Johan og Sentralstationen til Operaen og havnepromenaden. VEJ LYS

LYS

LYS/MØRKE

MØRKE

BELYST BEPLANTNING, PAVILJONGER OCH UPHOLDSPALTSER

belysning af vejen og pavillion-zonen

BELYSNING For Sikkerhedens skyld

Kunstbelysning ved Allmenningen

Det er vigtigt for den samlede oplevelse af Langkaia, gaderummet, pavillion-zonen og havnepromenaden er belyst på en balanceret måde. De enkelts zoner skal fungere enkeltsvis uden at blive forstyrende for omgivelserne.

Da havnepromenaden ikke har så mange aktiviteter langs Langkaia bliver belysningen utrolig vigtig for at opretholde bylivet. Belysningen bør kunne skabe en tryg situation langs vandet og sikre at folk bruger denne rute om aftenen og natten.

For at skabe en særlig karakter omkring Festningsallmenningen etableres en karakteristisk kunstbelysning der om natten vil markere allmenningen som noget ganske særligt.

054 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 54

06-09-2007 16:46:06


bjørvika terræn

Bjørvikas bygningsbelysning Bygningsbelysningen i Bjørvika er meget vigtig for at havnepromenaden og byrummene kommer til at fungere. Generelt bør bygningsbelysning både udefra og indefra oplevelsesmæssigt supplere belysningen på havnepromenaden. På Langkaia er dette ikke muligt og udfordringen her bliver med områdets øvrige belysninger at skabe et særligt attraktivt aften miljø. For at skabe den ønskelige følelse af tryghed for områdets besøgende og beboere, er det vigtigt at funktionerne og de aktive elementer langs havnepromenaden ved hjælp af belysningen fortsat er aktive om aftenen. Belysningen bør være med til at gøre oplevelsen af hele havneområdet attraktivt og spændende, så Bjørvika også bliver en destination om aftenen.

Restauranter stue etage For at skabe de bedste vilkår for restauranterne og butikkerne over for Operaen, bør etableres så de virker tiltrækkende på det passerende liv. De transparente facader vil skabe en god kontakt mellem ude og inde, hvilket gør gaden attraktiv hele døgnet.

Belysningen af havnelager Belysningen af Havnelageret bør været nedtonet og afdæmpet for ikke at tage fokus fra Operaen. Dette er vigtigt i forhold til den overordnede oplevelse af det samlede Bjørvika om natten.

Udstillingspavilloner og café-belysning

Pavillonerne langs promenaden

fremtrædende rolle

I Festningsallmenningen etableres pavilloner der påvirker og aktivere de omkringliggende arealer for derved at skabe et unikt miljø omkring de karakteristiske lysende pavilloner.

Når funktionerne langs promenaden belyses indfra vil disse være med til at skabe et trygt miljø og sociale samligssteder. Der er vigtigt for at promenaden som helhed opfattes som et aktivt og interessant forløb.

Operaen vil også om natten få en fremtrædende rolle i havnen. Først og fremmest er Operaen aktiv om aftenen. Den hvide marmor vil fremstå med et særligt udtryk som den omkringliggende belysning bør understøtte og ikke forstyrre.

havnepromenaden bjørvika · P 055

finale book 24 03 06.indb 55

06-09-2007 16:46:14


056 路 Havnepromenaden bj酶rvika

finale book 24 03 06.indb 56

06-09-2007 16:46:15


Bispevika

havnepromenaden bispevika 路 P 057

finale book 24 03 06.indb 57

06-09-2007 16:46:15


p 058 路 Havnepromenaden bj酶rvika

finale book 24 03 06.indb 58

06-09-2007 16:46:15


Bispevika 60 62

- Bispevika > Visioner - Bispevika > Anbefalinger

64 65 66 67

- Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter - Livet > Aktiviteter - hverdag - Livet > Aktiviteter - weekend

68 69 70 71

- Terræn > Kanten til vandet - Terræn > Belægning - Terræn > Beplantning - Terræn > Byrumsudstyr

72 74

- Kant > Offentlighedsgrader - Kant > Bygningskant

76 77

- Belysning > Byrumsbelysning - Belysning > Bygningsbelysning

havnepromenaden bispevika · P 059

finale book 24 03 06.indb 59

06-09-2007 16:46:15


bispevika vision

Bispevika vision

De overordnede retningslinjer som er beskrevet i Temahæftet og Designhåndbogen for Bjørvika ligger til grund for visionerne og programmeringen af Bispevika. Bispevika skilder sig ud i og med at det er et forholdsvist kort promenadestræk med en meget intens og livlig karakter. Visionen for havnepromenaden i Bispevika er at skabe en intens og meget urban oplevelse, der forholder sig til en meget kommerciel/rekreativ situation. Den offentlig promenade suppleres med cafeer, barer, restauranter af forskellige variationer, hvilket er med til at gøre oplevelsen af Bispevika til noget ganske særligt. Visionen er ligeledes at lade de kommercielle sidde-muligheder og ophold supplere de offentlige opholdsmuligheder på promenaden. Derved opstår der et unikt bymiljø, med sidde muligheder for alle. Bispevika omslutter et mindre havnebassin i den store Bjørvika kontekst. Omkring Havnebassinet ønskes der en særlig stemning og identitet; en oplevelse af promenaden som intenst og kraftfuld, hvilket bliver kendetegnende for denne del af havnepromenaden.

01.

et samlet unikt havnebassin

118

M

03.

et varieret aktivt Byliv kommercielt

kultur

bolig

05.

02.

god kontakt til byen

Visionen er at skabe et beskyttet, samlet havnebassin med en unik karakter, som tager vare på det intime havnebassin og den intensitet som skabes. Identiteten skal blive en attraktiv destination i Oslo og variationen af funktioner bliver dets kendetegn.

Visionen om et intensivt varieret samlet byliv der i forlængelse af hinanden gør Bispevika aktiv både om dagen og om aftenen. Kulturlivet, café og restaurantliv samt rekreation og boligliv bliver tydlige karaktere, der skal tilsammen skabe en samlet identitet.

det bedste klima hele året rundt Mellem kl. 11-19 skinner solen i hele Bispevika. Visionen er at havnepromenade udnytter herlighedsværdierne maximalt både om sommeren og om vinteren. Havnepromenaden skal tilbyde fantastiske offentlige rekreative pladser, caféer og restaurant liv hele året rundt.

Visionen er at skabe tætte og tydlige koblinger mellem Bispevika og byen. Mødet mellem Almenningene og havnepromenaden bør etableres så optimale som muligt og derved sikre den gode kontakt til byen.

04.

kommercielt

kultur

gradvis intensitet Langs Bispevika er visionen at skabe en gradvis forøgelse af intensiteten og tætheden. Jo længere man komme ind i vigen jo flere mennesker og aktiviteter er der. Stemningen kommer til at foregå som en gradvis overgang mellem de forskellige områder.

bolig

06.

sammespil af brugere

Visionen er at det offentlige/rekreative liv skal spille sammen med det kommercielle cafe-liv og lokalmiljøet. Sammen skaber de definerede udearealer en unik stemning - der bliver kendetegnet for Bispevika.p 060 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 60

06-09-2007 16:46:25


bispevika vision

1

2

1

Det aktive Stræk Visionen er at skabe en stærk identitet omkring Bispevika. Bispevika skal opleves som et udadvendt og centralt beliggende byrum, med gode tilbud til det rekreative liv. Her kan man sidde og nyde udsigten, solen og det sociale samvær både i kommercielle og offentlige rammer. Havnepromenaden i Bispevika består af mange forskellige offentlighedszoner der påvirkes af forskellige funktioner. Denne blanding af funktioner vil være med til at skabe et unikt bymiljø - der bliver et kendetegn for Bispevika i hele Bjørvika.

2

Bispevika - den vigtige facade Opleves havnepromenaden på afstand, er det ganske klart at bygningernes facader i højgrad er vigtige for det samlede udtryk. Facaderne bør udarbejdes med et særligt blik på at bygningerne både opleves tæt på og meget langt fra. Det samlede udseende og helhedsindtrykket af facaderne bør der tages hånd om når byggelsen i omkring Bispevika videreudvikles. Oplevelsen af bygningerne bør være attraktivt så man opfordres til at spadsere langs havnepromenaden og opleve livet og byen.

havnepromenaden bispevika · P 061

finale book 24 03 06.indb 61

06-09-2007 16:46:34


bispevika anbefalinger

Bispevika anbefalinger For at visionen for Bispevika skal udmønte sig i en særlig aktivt promenaden bør man sørge for at det offentlige rum tilbyder stor variation af pladser med mulighed for stor fleksibilitet. Pladserne skal kunne tiltrække sig mange typer af brugere gennem hele døgnet. Promenaden bør udgøre et multifunktionelt uderum hvor fladen kan tilbyde flere former af aktiviteter, der fungere afhængigt af årstiden og klimaet. Promenaden bliver en åbent tilgængeligt flade, hvor grænserne er tydelige dog uden at være fysiske barrierer, kanter eller trin. Igennem denne rapport vil der blive refereret til dette begreb som “shared space”. Havnepromenaden skal kunne tilbyde mange offentlige pladser af høj kvalitet. Alle pladserne skal udarbejdes efter deres lokale kontekst og skal udnytte de gode klimatiske forhold som Bispevikas placering tilbyder. Pladserne skal forholde sig til solens påvirkning og udformes så de beskyttes mod vinden for derved at kunne understøtte aktiviteterne hele året rundt. For at forstærke havnebassinet som et tæt og intimt rum bør man arbejde med en varierede bygningskant med mange små enheder. Derved skabes et varieret udbud af restauranter og caféer for mange forskellige brugergrupper. For at boliglivet, familielivet og udelivet skal fungere godt sammen kræves det at man begrænser eller bevidst styre larmen i forbindelse cafeerne om natten. Byrummene og promenaden bør bestå af pladser med forskellige karakterer der gradvis overgår fra det mest intensive til det mere bolig og familieorienterede. Dette skal være med til at styrke identiteten for Bispevika.

maritimt kulturliv vente-området foran gondolen 118

M

For at tilbude en stimulerende og god plads for de som venter på godolen skal pladsen tilbude de besøgende et varierende udbud af kulturelle og kommercielle tilbud. Man skal sikre sig at funktionerne rundt om pladsen er aktive på og vender sig ud mod pladsen for at skabe en synergieffekt. Pladsen varetager ophold, underholdning og information mm. Pladsen fungerer som en entré til Bispevika og kan hjælpe til at iscenesætte ankomsten og det dramatiske kig gennem Bispevika.

Akvariet > Åben & Visuel Bygning Akvariet er en central og et meget visuelt element i Bjørvika. For så vigtig en bygning med så særlig en beliggenhed er det vigtigt at den får de optimale forudsætninger både i forhold til disponeringen af funktionerne og dens placering og interaktion med sine omgivelser. Bygningen bør være en oplevelse - udefra som inde fra.

den omslutende vig og det entydige havnebassin Bispevika omkredser en mindre del af bassinet og byrummene indeholder hovedsagligt rekreative funktioner - kommercielle som offentlige. Det er vigtigt at alle funktioner, rummets udformning og begivenhederne er med til at styrke områdets karakter. Bispevika er ligeledes et bolig område. Det er vigtigt at boligerne bliver integreret godt i byrummene / miljøet på bedst tænkelige måde for derved skabe gode muligheder for de lokale sociale netværk der også skal styrke området samlede identitet.

rekreation og lokal butikker Allmenningene bør præge havnepromenaden I Bispevika møder havnepromenaden 3 allmenninge, hvilket giver en særlig karakter og en samling af mange identiteter og aktiviteter på det relative kort stræk. Møderne med allmenningene skal på de enkelte steder resultere i formæssinge bearbejdninger der påvirker det fysiske aftryk på stedet.

boliger med lokale butikker For at tilgode se de lokales behov og skabe et godt lokal miljø bør der etableres mindre forretninger og butikker der kan understøtte boliglivet.

p 062 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 62

06-09-2007 16:46:37


bispevika anbefalinger

restaurant og caféliv aktivt café og restaurant liv For at det skal lykkes at skabe en intensiv kommerciel vig som bliver en destination på havnepromenaden, er det vigtigt at definitionen af zonerne er tydlige og klare, så de derved kan arbejde sammen med de offentlige rekreative pladser. De kommercielle enheder langs facaden bør være små for at der samlet set skabes en bred vifte af tilbud og variationer.

den offentlige kant Det er meget vigtigt at der findes ikke-kommercielle sidde pladser langs havnepromenaden. Siddepladserne skal være af god kvalitet så man kan nyde solen og livet langs vandet. Vandkanten bør hovedsagligt være helt offentlig og pladserne bør udformes så at de kan udnyttes året rundt. Der bør altid være en god balance i forholdet mellem de offentlige pladser og kommercielle siddepladser, så blandingen bliver optimal og en synenergieffekt opstår.

muligheder for forandring Udeservering langs kajkanten kan etableres dog i et mindre antal med stort afstand mellem hver. Om sommeren kan promenaden give plads til mindre kiosker, isbarer og et mindre tal udeserveringer.

forbindelse til byen maritimt kulturliv

Forbindelse UKM stille lokalt liv restaurant og caféliv

boligliv leg og beplant. rekreation og lokal butikker

havnepromenaden bispevika · P 063

finale book 24 03 06.indb 63

06-09-2007 16:46:39


b i s p e v i k a LIVE T

Bispevikas brugere At tilgodese de kommende brugeres behov bliver uvurderlige forudsætninger for at kunne skabe et aktivt byliv både om dagen og om natten. Bispevika har potentiale til at tiltrække en god blanding af beboere og besøgene fra hele Oslo og lige netop denne blanding synliggøres gennem reguleringsplanen. Bispevika kommer til at tilbyde kultur, restauranter, caféer og mange rekreative pladser langs vandet, hvilket ligeledes er forudsætningerne for at det gode byliv kan etableres. Bispevika har også en stor andel af boliger langs promenaden. Det er vigtigt at der etableres gode pladser for både de boende og de besøgende og at der arbejdes for at forebygge de eventuelle konflikter som kan opstår i et område med blandede funktioner.

70% BOLIG 54 000 m2

reguleringsplanens bestemmelser:minst 70% bolig 13 800 m2 ca 30% andet 5 900 m2 max 50% forretninger 1:a etage20% KONTOR, FORRETNINGER 16 000 m2

minst 80% bolig 20 000 m2 ca 20% andet 5000 m2 max 20% forretninger 1:a etagebygningsarealer i følge reguleringsplan

Gondolbanen 30% BOLIG 1038 pers/dag

Kultur / Akvariet 8000 m2

minst 80 % bolig 8 500 m2 ca 20% andet 2 100 m2 max 20% forretninger 1:a etage Havnepromenadens gennemsnittlig bredde 20 m, minimumsbredde 10 m

20% KONTOR, FORRETNING 650 pers/dag

Kultur.Kultur

boliger >80%

50% KULTUR 1600 pers/dag

estimering af brugere Estimering af antallet af brugere baseret på reguleringsplanens bygningsrealer ud fra gennemsnittlig kvm pr. person.

minst 80% bolig 12 000 m2 ca 20% andet 3 000m2 max 10% forretninger 1:a etage

skole

2000

blandet brug

90% bolig max 10% forretninger 1:a etage

+ 21

1500 1000 500

havnepromenade bygningshøjder

10% KULTUR 8 000 m2

(+21)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

estimering af brugere gennem døgnet Estimering af brugere der findes i Lohavnen på et døgn.

p 064 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 64

+21 + 40

06-09-2007 16:46:41


b i s p e v i k a LIVE T

Bispevikas byrumsaktiviteter Ophold

udeserverings steder

Gode sidde-pladser i solen der vender mod promenaden Sidde-pladser til dem der venter ved gondol-banen.

Høj koncentration og aktivitet i forbindelse med café og restaurant-livet langs bygningskanten.

udsigspunkt

multifunktionelle aktiviteter udeservering

rekreative pladser historisk udstilling Udstillingsmulighed på pladsen foran gondolbanen. Her kan findes information om Oslo historie, havnedrift og fisk i fjorden.

Gode offentlige pladser at sitta med medhavd øl og mad langs med vandkanten.

rekreation ved vandet Boligorienterede / lokale pladser for bådliv og rekreation.

akvariets café

udeserveringer

Udeservering i forbindelse med akvariet. Et solrigt sted på kanten til havnebassinet.

Udeserverings steder blandet med offentlige rekreative opholdsmuligheder langs vandet.

rekreative aktiviteter leg og familie aktiviteter

Aktiviteterne langs med Bispevikas havnepromenade og i de nære byrums findes potentialer til et varieret, aktivt og oplevelsesrigt byliv. ‘Livet i byen’ er mange ting og eksistere i mange variationer afhængigt af hvornår på året man befinder sig på Havnepromenaden. Aktiviterne kredser generelt omkring rekreation, socialeevents og stemningerne kan variere fra lokalt til nationalt, fordi stemningen og funktionerne sammen skal definere ‘destinationen’, Bispevika.

private gårdrum båd aktiviteter bevægelser

lokale butikker og caféer Leg i forbindelse med vandet. Lokal legeplads for hele familien.

Udeservering for café og mindre sekundærer nærbutikker for at man skal kunne købe pic-nic mad og snacks.

Udsigtspunkt

familieliv, legepladser

Udsigtspunkt som destination evt. isbar .

gode beskyttede pladser for familien. Mulighed for at lege og mødes på kanten af den halvprivate zone.

Aktiv plads Den lille plads giver gode muligheder for loppemarkeder og mindre events.

aktive Hjørner Koncentration af kommercielle aktiviteter omkring bygningernes hjørner.

havnepromenaden bispevika · P 065

finale book 24 03 06.indb 65

06-09-2007 16:46:42


BISPEVIKA l i v e t

Aktiviteter Dag / aften udeaktiviteter omkring butikker og cafe’er

Forretningens mulighed for at trække sig ud

Gondolbanen giver forbindelse til Ekeberg Restuaranten

Tæt kommerciel zone Offentlig zone langs havnebasinet Gondolbanen giver forbindelse til Ekeberg kreationsområdet

Attraktive offentlige og kommercielle zoner gør dette stræk til en destination

Udendørsservering Kongsbakkens kontakt til havnen og legeplads Plads med mulighed for rekration og mindre events

Pladsen får Aftensol og kanten bliver en attraktiv kommerciel zone ideel fiskeplads

Is-butik Hjørne Cafe eller lokal orienterede butik

Aktiviteter foran boligerne Hjørne Cafe eller lokal orienterede butik

Hverdagens dags aktiviteter

hverdags Aften-aktiviteter

Bispevika vil i højgrad bestå af boliger, cafe og restauranter, hvilket betyder at området potentielt har mange forskellige stemninger. Akvariet er åbent hele dagen og vil tiltrække mange gæster. Visionen er at Bispevika skal være en destination for Osloborgerne og samtidigt bære præg af det lokale bolig miljø. Gæsterne til Akvariet, beboeren og kontorfolket bruger områdets funktioner både i forbindelse med lunch, middage - rekreativt og som attraktivt gennemgangsrum.

Om aftenen vil folk hovedsagligt forholde sig til de funktioner der præger havnepromenaden langs Bispevika. De offentlige siddepladser langs promenaden invitere til ’ikke kommercielle ophold’, hvor man ikke behøver at ‘købe’ noget for at opholde sig i det offentlige rum. Brugerne i Bispevika er om aftenen restaurationsgæster, de lokale og Osloborgeren der promenerer og dyrker det rekreative liv langs havnen.

p 066 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 66

06-09-2007 16:46:45


BISPEVIKA LIVE T

Aktiviteter Weekend Sommar/Vinter Pladsen mellem gondolbanen og Akvariet benyttes til events

udeaktiviteter omkring butikker og cafe’er Gondolbanen giver forbindelse til Ekeberg Restuaranten

Kommercielle og offentlige siddepladser Gondolbanen giver forbindelse til Ekebergs kreationsområde

Akarie-cafe’ens udeservering

Attraktive kommercielle zoner gør dette stræk til en destination.

kommerciel og offentlig - rekreativ kant langs promenaden Pladsdannelse til midlertidige events kommerciel kant Allmenning til Leg og spil

udsigtspunkt

udsigtspunkt

Attraktiv plads - direkte kontaktmulighed til vandet

lokal-kommericiel kant. en plads for lokale aktiviteter som f.x loppemarkeder og lignende. promenaden langs vandet. en vigtig rute langs vandet.

Sommerens aktiviteter i weekenden

Vinterens aktiviteter i weekenden

Om sommeren bliver dette potentielt et af det mest attraktive urbane rekreative rum i Bjørvika. Det vil hovedsagligt have en kommerciel stemning der på forskellige måder tilbyder ophold. De tilstødende Allmenninge tilbyder også varieret og spændende bylivsaktiviteter der vil præge de forskellige offentlige rum. Bispepevika bliver en oplevelse i Oslo - en fælles oplevelse for alle.

Om vinteren bliver promenaden en rute for den rekreative gåtur. De kommercielle tilbud trækker sig ind og udeserveringstederne minimeres. Bispevika er en destination - både for turisten - Osloborgeren - beboeren i lokalmiljøet. Bispevika bliver et solbeskinnede sted med udsigt, hvilket er altid er en kvalitet og et trækplaster.

havnepromenaden bispevika · P 067

finale book 24 03 06.indb 67

06-09-2007 16:46:47


BISPEVIKA t e r r æ N

Bispevikas havnekant Stasjonsallmenningen

Kajkanten i Bispevika skal hovedsagligt være tilgængelig for alle, og dermed vil den i højgrad blive påvirket af de funktioner der tilknyttes. For at opretholde kajkanten i Bispevika som offentlig vil det ikke være tilladt at have flydende objekter som restauranter / eller lignede langs kanten. Kanten skal være et entydig og klart element der er styrende for bevægelserne på Havnepromenaden. Hvis der etableres flydende elementer langs kajkanten bør disse udformes så de opleves som kajkanten og dermed som et samlet stræk. Kanten bør have en enkle fysiske udformninger der understreg dens stærke identitet.

Bispekilen

Kongsbakken

Allmenningene møder havnepromenaden De steder hvor Havnepromenaden møder allmenningene støder de forskellige identiteter/ koncepter sammen og påvirker hinanden. På disse steder forstærkes kontakten til vandet og der etableres særlige karakteristiske opholdsteder.

ingen flydende objekter langs havnekajen Kajkanten som klare og rene linier styrker identiteten.

kanten - ref Århus å’ I denne zone giver den terrasserende havnekant mulighed for at publikum kan sidde langs kajen i de offentlige rum. De offentlige siddepladser og den kommercielle zone er tæt placeret, hvilket skal give en god synenergieffekt mellem de to.

Nedtrapning vandet giver et fysisk miljø, der kan indtages på mange forskellige måder. Dette sted indbyder til længere varende ophold til både større sociale grupper og mindre møder. Kajkanten bliver her et karakteristisk element med stor visuel og funktionel betydning.

kanten - Reference den klassiske kant. Et element der giver områdets brugere mulighed for at kigge mod vandet men også mod selve promenaden. Her kigger man på livet.

p 068 · gehl Havnepromenaden architects · Havnepromenaden bjørvika bjørvika

finale book 24 03 06.indb 68

06-09-2007 16:46:51


bispevika terræn

Bispevikas belægning Havnepromenaden skal markeres sig som et kontinueligt og samlende rum, der bliver karakteristisk for hele Bjørvika. Belægningen bør kunne skifte karakter og tilpasse sig den store variation af aktviviter som kommer til at foregå mens oplevelsen og genkendelsen af havnepromenaden som et element er essentielt.

rubust belægning Pladsen skal kunne indeholde forskelling typer af lokaltorienterede aktiviteter som eksemplevis loppmarked, julemarked osv. Belægningen er den samme som på promenaden og bør være rubust stærk for at kunne tilpasses de mange funktioner der skal integreres og spille sammen med havnepromenaden.I Bispevika forventes et højt aktivitets niveau og en intens stemning af det kommercielle udemiljø om sommeren, mens der om vinteren forventes et mere roligt og formelt byliv i promenaderummet. De særlige arealer, så som flexible træ plateauer til kommercielt brug, kan flyttes og tages bort, hvilket får byrummet til at fremstå flexiblet og dynamisk.

promenaden med Restauranter langs facaden

HAVNEPROMENADEN

Promenaden bør være ‘shared space’ fra facade til kajkanten, hvilket betyder at det er en sammenhængende belægning der giver en klar rumlig oplevelse. Dette medfører god plads for udeserveringer, offentlige siddepladser ned mod vandet og bevægelse i midten.

HAVNEPROMENADEN

KONGSBAKKEN

KONGSBAKKEN

  vinter rekreation For at etablere attraktive comfortable ophold på havnepromenaden om vinteren kan man eksemplevis etablere opvarmet byinventar og derved forlænge sæsonen for det rekreative byliv.

Ophold i byrummet om sommeren

Ophold i byrummet om vinteren

Kongsbakkens Elementer

For at udnytte de særlige hærlighedsværdier langs vandet etableres særlige områder, der markeres i et andet materiale. Det er vigtigt at Havnepromenaden fremstår som en sammenhængende flade hvor forskellige belægnings materialer kan tilpasses de forskellige typer af funktioner.

Om vinteren kan disse udeserveringsarealer eventuelt tages bort og arealerne vil fungere som en naturlig del af havnepromenaden med samme belægning.

Der hvor havnepromenaden møder Kongsbakken bør der etableres gode opholdsmuligheder. Siddepladserne kan placeres i både i forhold til havnebassinet og til kongsbakken og kan være flexible i forhold til årstider og aktiviteter.

havnepromenaden bispevika · P 069

finale book 24 03 06.indb 69

06-09-2007 16:46:56


BISPEVIKA t e r r æ N

Bispevikas beplantning Havnepromenaden i Bispevika har en sparsom beplantning. De grønne elementer forholder sig fremfor alt til byrummene, langs bygningernes facader og som grønne skærme på balkoner og terasser. Ved passager og gårdrum som støder op til promenaden kan beplantning medvirke positivt til at beskyttende for vind og vejr. Visuelt bør beplantningen bruges til at skabe og opstramme de fysiske rum så man oplever facaderne langs promenaden sammenhængende og omsluttende. Brug af planter på facader, balkoner og terrasser er ligeledes en visuelle fortælling om årstider og personlig påvirkning facaden. Beplantningen bliver et visuelt varierende udtryk der styrker den fælles identitet omkring bispevika.

grønne økologiske skærme I Bispevika der hvor restaurant og cafélivet er mest intenst kan bygningerne eksemplevis få grønne skærmer som beskytter mod larm og støj. Den grønne ‘væg’ mod promenaden vil etablerer en menneskelig skala og en hærlighedsværdi der vil gør dette stræk og de implicerede lejligheder til noget ganske særligt.

KONGSBAKKEN

Træer i passagerne giver læ

grønne terasser og balkonger

leg og beplantning

pladsen ved kongsbakken

For at skabe læ i de indre lokal offentlige gårdrum bør der plantes træer i passager og åbninger langs havnepromenaden. I havne relaterede områder er det vigtigt at kunnne skabe læ for at sikre gode forudsætninger for ude-aktiviteterne.

Grønne terasser og balkoner på facaden giver gode private opholdsmuligheder og øger oversigten og sikkerheden langs promenaden.

Der hvor havnepromenaden møder Kongsbakken kan der etableres beplantning i samhæng med legepladserne. Som selvstændige og samlende objekter kan disse skabe en karakteritiske udformning af de rekreative ophold og legepladserne der gør Kongsbakken til et særligt sted.

Den plads som hægter sig til Kongsbakken kan rummeligt afgrænses med plantering for at skabe en plads med en mindre skala og for at skabe læ til omgivelserne.

p 070 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 70

06-09-2007 16:47:00


bispevika terræn

XS

Bispevikas byrumsudstyr

Sekundere siddepladser, på kanten, pullerter og murer.

Sidderpladser, rekreative ophold og hvilepladser er utrolig vigtige forudsætninger for bylivet i en by. Bænke, nicher og siddemøbler bevirker at vi som mennesker kan opholder os længere tid på et og samme sted. Fra en bænk kan man opservere byens liv og indgår i sociale sammenhænge i det offentligerum. Det er vigtigt at skabe ophold der både er gode om vinteren og om sommeren, og som er vel gennemtænkt i forhold til deres placering i omgivelserne. Hærlighedsværdierne som sol og vind indicere hvor bænkene bør placeres hvilket er en vigtig forsætning for at byinventaret bliver en succes.

S

Bænke, pladser for flere, siddende og et eller flere sammen.

M

Sociale siddepladser, grupperinger af bænker, siddepladser med bord.

L

Ingen faste afgrænsninger Afgrænsninger mellem forskellige zoner som ved udserveringssteder bør være så minimale som muligt for at sikre at havnepromenaden er enkelt og let overskueligt byrum.

Rumlige element, i læ for vinden, skaber grænser.

XL

Siddepladser for mange ved specielle events og for rekreation. Landskabsintegrerede, topografisk element.

SIddende VeD VAndet

Sammenbindende element

pladser for leg som Selvstændigt element

Det skal tilbydes mange gode offentlige pladser hvor der kan siddes langs vandet. Socialt samvær og picnic.

For at byrumselementerne skal kunne tilbyde mange forskellige typer af siddemuligheder og som samtidigt binder havnepromenaden sammen, bør det sammenbindende element være meget karakteristisk.

Der hvor Kongsbakken møder havnepromenaden kan der etableres specielle pladser som opfordre til leg og social samvare samtidigt med at de kan programmeres afhængigt af årstiden.

havnepromenaden bispevika · GEHL ARCHITECTS · P 071

finale book 24 03 06.indb 71

06-09-2007 16:47:06


BISPEVIKA b y g g n i n g s k a n t

Bispevikas offentlighedsgrader offentligt arealer foran Restuaranter og cafeer. Direkte kontakt til vandet

2.

For at kunne belyse intentionen videre gives her 4 konceptuelle udsnit af havnepromenadens forløb i Bispevika. Det er vigtigt for forståelsen af Byrummene at der er en klar grænse mellem det offentlige/den lokalt offentlige og det private. Det er vigtigt de forskellige zoner arbejder sammen ved både at supplere hinanden og fungere hver i sær. Vi anbefaler at man er meget konsekvent og bevidst om zonerne når man videreudvikler bebyggelsesplanerne for både Havnepromenaden og bebyggelserne omkring. De klare zoner vil skabe tryghed og orden i byrummet og dermed en grundlæggende forståelse af rummets formål.

1.

3. Lokale offentlige arealer & Facaden ved den offentlige kant.

offentligt areal foran Akvariet > Events rum

offentligt arealer foran Boliger

4.

1. ,VMUVS"LBSJVN

BOLPNTU [POF

komerciel kantzone

,PNNVOJLBUJPOT [POF

6EFOEŸSTVETUJMMJOH FWFOUTQBDF #FWžHFMTFTSVN

offentligt lokaloffentligt privat

Udstilling omkring Akvariet Pladsen ved indegangen til Bispevika bør markere sig på havnepromenaden. For at pladsen og de omkringliggende funktioner kan arbejde sammen bør funktionerne have mulighed for at informere, markere og reklamere i området foran Bygningen. Gondolbanen der ligeledes ligger i dette områder bør på sammemåde være åben, visult-attraktiv og kommunikerende på mange niveauer.

p 072 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 72

06-09-2007 16:47:08


bispevika byggningskant

2.

3.

$BGF3FBUVBSBOU

$BGF3FBUVBSBOU

6EFTFSWFSJOH

6EFTFSWFSJOH 0GGFOUMJHUSVN

LPNNFSDJFM LBOU 0GGFOUMJHUSVN

)BWFU

)BWFU

Bispevikas udeservering

enkelte kommercielle arealer langs kajkanten

Udserveringen vil påvirke det fysiske rum ved at variere mellem sommer og vinter. Den store offentlige tilgængelige flade vil opfordre folk til eksemplevis at sidde på kanten mod vandet, hvilket vil være et alternativ til de kommercielle siddepladser langs bygningerne. Denne blanding af offentlige og private siddepladser langs havnepromenaden giver et attraktivt og pulserende byliv, der vil være kendetegnende for Bispevika.

Havnepromenaden i Bispevika bør tilbude mange forskellige typer af barer, spisesteder og cafeer. Enkelte restuaranter bør eksemplevis kunne placere en kommerciel zone på kanten af havnebassinet. Disse zoner får derved en særlig status og bør derfor også være med til at skabe en ganske særlig karakter omkring Bispevika. Den kommercielle zone vil markere sig ved at placere sig på et midlertidigt trædæk.

4.

1BTTBHF

-PLBMUPGGFOUMJHUSVN

0GGFOUMJHF

)BWFU

#PMJH#VUJL

offentlig

semiprivat

privat

semiprivat

privat

Butik

Det Lokal-offentlige rum

den offentlige kant

I forbindelsen med boligerne vil bebyggelsens indre grønne gårdrum give beboerne et roligt område. Det grønne mellemrum bliver en kontrast til havnepromenaden men det bør være nemt at bevæge sig mellem de 2 typer byrum.

Boligerne i bebyggelsen omkring Bispevika vil kun få visuel kontakt til havnepromenaden. Butikkerne i bebyggelsens stueetage bør få direkte afgang til det offentligerum. I reguleringsplanen for Bjørvika krævers det at stueetagerne i alle bygningerne 4,0 m for derved at imødekomme mulighederne for at etablere butikker i alle stueetager. Derved er alle områder i byen potentielle shopping områder og på den måde ‘fremtidsikret’ i byudviklingen.

havnepromenaden bispevika · P 073

finale book 24 03 06.indb 73

06-09-2007 16:47:15


BISPEVIKA b y g g n i n g s k a n t

Bispevika’s stueetager og bygningskant For at Havnepromenaden omkring Bispevika ikke bliver udelukkende ‘cafe og restaurant miljø’ er det vigtigt at ankomsten til boligerne ligeledes sker fra Havnepromenaden. Beboerne i det offentlige rum vil skabe tryghed på gadeplan,- have ejerskab til området og give karakter til bylivet. For at få en livlig facade langs Bispevika anbefales det at der etableres ca. 10-12 indgange og entreer pr 100 meter. Dette tilfører promenaden megen aktivitet samtidigt med at man kan etablere opholdzoner langs facaderne. Facaderne bør ligeledes indeholde en høj % transparens for både at skabe visuelle og attraktive facader og belysningsmæssigt at skabe et kontinuerlig oplevelse af Havnepromenaden.

1.

2-4. 1.

Akvariet

stærk visuel facade og mange indgange

Kommerciel kant med bolig-entreer

2-4.

Akvariets funktioner bør vende sig ud mod promenaden og tilbyde mange indgangsmuligheder og mange muligheder for at kommunikere mellem ude og inde. Det bør være ukompliceret at kigge forbi og ‘snuse’ til Akvariet som en attraktion og en oplevelse.

2-4. 2.

6.

aktiv kommerciel kant lokal kommerciel kant

lokale butikker /café på hjørnet

5.

særlig bygningskant bolig kant særlig kant til skolen

lyd fra restauranter og caféer For at lyd og larm fra restauranterne i stue etagen skal genere beboerne i området mindst muligt bør man etablere en tydlig zone, for de kommercielle enheder, så støjen ikke spreder sig til hele havnepromenaden. Baldakiner kan hjælpe til at definere og skabe en rumlig afgrænsning for de kommercielle zoner.

p 074 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 74

06-09-2007 16:47:17


3.

Bygningskantens fleksibilitet og transparans For at oplevelsen af havnepromenaden kan variere og fungere som et dynamisk byrum bør facaderne langs Biskevika være fleksible. Om sommeren bør grænsen mellem ude og inde være en blød overgang mellem sol og skygge, mens den om vinteren kan markere sig som en transparent glas væg. Oplevelsen af rummet vil være markant og meget afhængigt af årstid og vejrsituationen.

4.

Aktive facader Bispevika Facaderne bør bestå af mange små enheder - med mange variationer - I facaderne bør ligeledes indgå en høj grad af detaljering for at gøre oplevelsen af facaden aktiv og intens. Antallet af indgange bør ligge på 10 - 15 pr 100 meter med en blanding af boligeentreer og indgange til kommericielle funktioner.

5.

Aktiv facade i et lokalt miljø I det mere boligorienterende området vil facaden langs Bispevika i højere grad bestå af entreer til boligerne. Intensiteten af indgange bør sikre aktivitet og karakteren vil som udgangspunkt være præget af en mere lokal identitet.

6.

Allmenningene skal i høj grad have egen identitet I Allmenningene vil entreerne og indgange også vende mod det offentlige rum. I Kongsbakken kan eksemplevis alle bygningskanter bestå af boliger med forhaver hvilket vil skabe et aktivt miljø, det giver gode forudsætninger for sociale spontane møder langs facaderne.

havnepromenaden bispevika · P 075

finale book 24 03 06.indb 75

06-09-2007 16:47:23


BISPEVIKA t e r r æ N

Bispevikas byrumsbelysning Den generelle belysningen i Bispevika bør tage højde for den identitet som Bispevika er tiltænkt. Belysning strategierne er baseret på temahæfterne om belysning og er en videre bearbejdning af dette. Da Havnepromenaden er et aktivt sted om natten er det meget vigtigt at det er en balance mellem den kommercielle belysning og den generelle byrumsbelysning. Belysningen i den kommericelle zone skal være med til at skabe rumlige, tydlige afgrænsninger, men bør ikke overtage det overordnede belyningsconcept som er beskrevet i Temahæftet om belysning. Opholdszonen ved vandet bør have et lav belysningsniveau for at understrege oplevelsen af det mørke havnebassin og bygningerne som omslutter Bispevika.

Havnekantens lys Langs den terrasserende havnekant fungerer markeringslysene dels som kajkantens lys og dels til belysning af selve trappetrinene.

Havnepromenaden møder Kongsbakken Byinventar og andre elementer, som etableres i overlappet mellem Havnepromenaden og Kongsbakken, bør belyses på en ganske særlig måde så der skabes en unik situation, der hen leder opmærksomheden på mødet med en Allmenning.

MØRKE

LYS/MØRKE

KOMMERSIEL LYS ZONE

Passager

den generelle belysning

Bispevika

Der skal arbejdes omhyggeligt med belysningen af passager mellem karreerne. Belysningen skal medvirke til at passagerne fremstår tydelige for derved at sikre, at færdselen om aftenen opleves tryg og indbydende.

For at underbygge oplevelsen af havnepromenaden i Bispevika, bør den sammenhængende promenadebelysning med projektører blive mere rytmisk, når havnekanten er “foldet” og mere varieret end når den er “lige”.

Havnepromenaden består af 3 zoner med forskellige belysningskoncepter. Den “mørke zone” giver mulighed for at opleve det samlede havnebassin. “Lys/Mørke zo-nen”, som er belysningen af selve havnepromenaden, formidler det sammenhængende forløb gennem hele Bjørvika. Belysningen i den “Kommercielle zone” bør skabe en behagelig og spændende sammenhæng med områdets restauranter og caféer.

p 076 · Havnepromenaden bjørvika

finale book 24 03 06.indb 76

06-09-2007 16:47:27


bispevika terræn

Bygningsbelysning Bygningsbelysningen langs havnepromenaden bør være med til at beskrive den tilhørende og omsluttende vig og havnebassin. Belysningen bør i forbindelse med cafeer og restaurationer udføres så der skabes en samlende og balanceret oplevelse af facaderne langs kajkanten. De meget åbne facader og den store transperans i stueetagerne vil tydeligt markere sig om natten, og det anbefales at der udføres en samlet belysningsstrategi for den kommercielle zone med tilhørende skiltning. Gondolbanen og Akvariet er bygninger, der skal belyses og fremstå særlig iscenesat. Belysningen bør samtidig understrege deres funktioner.

gondolen Gondolens hus er transparent og man vil om natten tydeligt kunne følge den oplyste gondols rejse fra promenaden til Ekersberg.

Akvariet Belysningen i området omkring akvariet må ikke forstyrre selve belysningen af Akvarie-bygningen, denne skal fremstå som et visuelt stærkt element i området. Bygningsbelysningen bør understøtte Akvariets funktion.

MØRKE

LYS/MØRKE

uDeserveringer

Kommercielle zoner langs vandet

Bispevikas bygningshjørne

Opgange og indgange til boligerne

Belysningen ved restauranterne og spisestederne bør være afdæmpet og “hyggelig”. En indirekte belysning anbefales for skabe en intim stemning - både indefra og udefra. Alle armaturer bør skærmes af for ikke at blænde og forstyrre de forbipasserende.

De kommercielle zoner placeret helt nede ved kajkanten bør belyses minimalt med f.eks. olielamper eller stearinlys. Derved opnår man en meget intim stemning, der ikke forstyrrer oplevelsen af at være tæt på vandet.

På alle bygningshjørner bør placeres udadvendte offentlige “funktioner”. Disse bør blive stærke, visuelle elementer, der inviterer “inden for” for at sikre kontinuitet og samtidig forøge tryghedsfølelsen på gaden.

Om aftenen bør belysningen omkring entréer være enkel og entydig således at der skabes en elegant og tryg oplevelse ved at “komme hjem”. Det er dog vigtigt, at belysningen udformes så den ikke forstyrrer det samlede belysningskoncept for havneområdet.

havnepromenaden bispevika · P 077

finale book 24 03 06.indb 77

06-09-2007 16:47:35


p 078 路 Havnepromenaden bj酶rvika

finale book 24 03 06.indb 78

06-09-2007 16:47:36


Lohavn

havnepromenaden lohavn 路 P 079

finale book 24 03 06.indb 79

06-09-2007 16:47:36


p 080 路 Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 80

06-09-2007 16:47:36


Lohavn 82 84

- Lohavn > Visioner - Lohavn > Anbefalinger

86 87 88 89

- Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter - Livet > Aktiviteter - hverdag - Livet > Aktiviteter - weekend

90 91 92 93

- Terræn > Kanten til vandet - Terræn > Belægning - Terræn > Beplantning - Terræn > Byrumsudstyr

94 96

- Kant > Offentlighedsgrader - Kant > Bygningskant

98 99

- Belysning > Byrumsbelysning - Belysning > Bygningsbelysning

havnepromenaden lohavn · P 081

finale book 24 03 06.indb 81

06-09-2007 16:47:36


lohavn vision

Lohavn vision Den overordnede vision for havnepromenaden i Bjørvika er at den skal opleves som et kontinuerligt, offentligt og sammenhængende byrum af høj kvalitet. Byrummet bør have et ensformigt formsprog og en fysisk udformning som underbygger et rekreativt og aktivt liv. Havnepromenaden i Lohavn, der behandles i dette dokument, følger de overordnede retningslinjer som er beskrevet i Temahæftet og Designhåndbogen for Bjørvika. Visionen for havnepromenaden i Lohavn er at skabe en varieret rumlig oplevelse. Fra en meget åben, formel og offentlig promenade i øst til en mere lokal og boligorienteret promenade omkring Lohavnvigen i vest.

01.

En sammenhængende promenade

03.

Den lokale promenade

04.

Omkring Lohavnvigen er visionen en livlig småskala og lokalt boligorienteret promenade med en mere varieret, experimentiel og opløst bygningskant som støtter et aktivt boligorienteret liv.

05.

samlende aktiv plads

udsyn over oslo og fjorden

udeservering aktiv kant offentligt havnebads- og rekreationsområde

Som afslutning på havnepromenaden omkring det store vandrum er visionen en attraktiv og aktiv offentlig plads, der fungerer som et samlende rum for det offentlige havnebad, promenaden og en aktiv bygningskant. Målet er at det bliver en destination for alle Oslobeboere.

høj offentlighedsgrad Omkring hele Bjørvikas store vandrum er visionen en mere formel, offentlig og åben promenade med en sammenhængende bygningskant som ryg mod havnen. En promenade for alle i Oslo.

Visionen er at Lohavn bliver en naturlig del af en offentlig, kontinuelig havnepromenade. Et fantastisk rekreativt, aktivt rum , der som et stærkt karakteristisk Promenaderum skaber sammenhæng gennem hele Bjørvika.

Sørengutstikkerens yderste spids markerer overgangen mellem det storslåede og det lokale. Her er visionen en offentlig destination for besøgende fra hele Oslo. Den lille pladsdannelse, der samler de attraktive funktioner i en koncentreret aktiv plads for en vigtig placering i det overordnede concept. Havnepromenaden skal sikres som et aktivt og offentligt byrum og være en værdig promenaden omkring Bjørvika og Bispevikas store dramatiske havnebassin. En forudsætning for at skabe en aktiv og tryg promenade er at placere indgange til boligerne og forretningerne mod havnepromenaden langs hele Lohavns havnepromenade.

02.

Destinationer og udflugtsmål Visionen er at skabe destinationer og udflugtsmål i Lohavn der tiltrækker besøgende til Lohavn og fungerer som koncentrerede aktive punkter, hvor lokalisering af forretninger og caféliv koncentreres.

06.

Indgange mod promenaden For at sikre visionen om en aktiv og tryg havnepromenade bør der etableres indgange mod havnepromenaden alle steder omkring Lohavn.

p 082 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 82

06-09-2007 16:47:41


lohavn vision

2 1 Den aktive og livlige lohavnvig Havnepromenaden på den østlige side af Sørengutstikkeren har en intim karakter og præges af boliglivet og bådlivet. Her er etableret flydende broer og bådene kommer i nærkontakt med havnepromenaden. Den østige boligkant, kan være mindre formel og mere opløst og vender sig mod havnepromenaden med forhaver og indgange.

2 Den lokale intime havnepromenade Ud mod den sidste del af havnepromenaden omsluttes man af et mere intimt og omfavnende promenadrum. Fra pladsen ved Lohavnen fås et spændende udsyn mod fjorden og de spadserende i området tilbydes mulighed for at komme tæt på vandet mellem de flydende og varierede boligbebyggelser. Bygningerne i vandet bør udformes så sollyset slipper igennem og så der skabes visuel kontakt med fjorden fra promenaden og fra boligerne.

3 1

3 Det store dramatiske Havnebassin Havnepromenaden på Sørengutstikkerens vestlige del er en vigtig del af Bispevika og Bjørvikas store havnebassin. Promenaden er et oplevelsesrigt stræk og fra spidsen fås et fantastisk udsyn over byen og fjorden. De optimale klimatiske forhold mod vest og syd giver forudsætningerne til visionen om et offentligt havnebad og vandrekreationsområde der er aktivt året rundt. Det er vigtigt at sikre at promenaden går ud til spidsen og at den får en høj offentlighedsgrad med god kontakt til vandet, så det offentlige havnebad og rekreationslandskab kan blive en destination og et udflugtsmål for alle i Oslo. Promenaden har en mere åben og formel karakter uden bebyggelser eller tilkoblede elementer, for at understøtte den formelle og offentlige karakter og kontakten med byen. Mellem havnebadet og bebyggelseskanten findes potentialet for en lidt større offentlig plads med forretninger og caféer i stueetagen.

havnepromenaden lohavn · P 083

finale book 24 03 06.indb 83

06-09-2007 16:48:04


lohavn anbefalinger

en havnepromenade med høj offentlighedsgrad

Lohavn anbefalinger

Havnepromenadens vestlige del på Sørengutstikkeren er en del af Bjørvika og Bispevikas store havnebassin. Visuellt storslået tilbyder det store havnebassin fri udsigt og nærkontakt til vandet. For at skabe en stærk kontinuerlig promenade omkring hele vandrummt bør den have et mere formelt præg med en høj grad af offentlighed helt ud til spidsen. For at forstærke graden af offentlighed og kontakten med det store vandrum bør promenaden holdes fri for bebyggelse og fri for tilsluttede broer. Der bør skabes mange og gode pladser hvor aftensolen og udsigten kan nydes.

Anbefalingerne for havnepromenaden skaber forudsætningerne for at visionen om promenaden som et attraktivt, aktivt og trygt offentligt rum kan opfyldes.

levende og beskyttende bygningskant mod vest Bygningskanten på den vestlige side bør fungere som en tydelig ryg for syd- og aftensolen. Bygningskanten kan kante sig og indeholde åbninger og forhaver, men bør opfattes som en hel og samlende væg, der medvirker til at skabe en høj grad af offentlighed på havnepromenaden og give den et tydeligt afgrænset byrum. Den samlede væg beskytter også de indre gårdrum og grønne pladser mod vinden fra sydøst. En forudsætning for en tryg og levende promenade er at indgangene til boligerne og indgangene til småskala lokale forretninger vendes mod promenaden samt at bygningskanten skaber gode, beskyttede pladser for ophold.

For at forbedre forudsætningerne for placeringen af et antal aktive pladser med kommerciel bygningskant langs promenaden, bør man samle aktiviteter i en række koncentrerede punkter med størst potentiale for at generere mest for byrummets liv. Spidsen på Sørengutstikkeren og området omkring Loallmenningen er to aktive hovedpunkter i Lohavn, der bør have en særlig karakter. For at tillade en udvikling over længere tid anbefales det at stueetagerne mod promenaden skabes således at de over tid kan omdannes fra boliger til kommercielle lokaler. En forudsætning for at kunne skabe en attraktiv promenade og et trygt miljø omkring Lohavnvigen, er at indgange fra boliger, kontor og forretninger vender sig mod promenaden. Bebyggelsen bør udformes således at den tillader det private boligliv at komme tæt på det offentlige rum, for derved at skabe en synergieffekt mellem det offentlige og det private. Dette stiller også krav til veldefinierede zoner og grænser som inviterer til interaktion mellem det offentlige og det private liv.

udsyn over oslo og fjorden

samlende og aktiv Offentlig plads

udeservering aktiv kant offentligt havnebads- og rekreationsområde

For at skabe en aktiv offentlig plads ude på Sørengutstikkerens spids bør der arbejdes for at skabe en aktiv stueetage med mulighed for caféer og udeservering samt forretninger koblet til havnebadet og vandsport. Den multifunktionelle plads bør ligge som et sammenkoblende rum mellem bygningerne, rekreationsområdet og vandrummet for at skabe størst mulig aktivitet i rummet. Pladsen bør fungere som en udvidelse af promenaden for at understøtte promenaden som et kontinuerligt rum men samtidigt give den særskilt belysning og belægning for at markere det som en plads at opholde sig ved. Med en sydsolsbelyst ryg bør der skabes gode uderum med mulighed for at sidde med udsigt over fjorden og betragte badeaktiviteterne og de spadserende på havnepromenaden.

havneBad og rekreationsområde - en destination for hele oslo Sørengutstikkerens spids tilbyder en meget fin udsigt ind mod byen og ud over fjorden. Området har en fantastiskt placering med optimale solforhold vendt mod syd og vest. For at skabe et varieret liv i Lohavn året rundt samt dag og aften, er det vigtigt at der skabes en destination som er tilgængelig for alle som supplement til boligerne og virksomhederne. Visionen er et flydende landskab med et offentligt havnebad som kan benyttes af alle aldersgrupper og være aktivt både vinteren og sommeren såvel som dag som aften. For at pladsen skal kunne fungere som en offentlig destination og udflugtsmål for hele Oslo er det vigtigt at havnepromenaden ud til spidsen har en tydelig offentlig karakter og er indbydende for alle.

p 084 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 84

06-09-2007 16:48:14


lohavn anbefalinger

Indre småskala grønne rum De lokalt offentlige og semi-private rum som etableres i boligområdet bør kunne give nogle helt andre kvaliteter end havnepromenaden og allmenningernes rum. Rummet bør karakteriseres af en mindre og intim skala, en mere privat og lokal karakter samt et andet klima som er beskyttet mod vinden og med høj grad af beplantning.

koncentration af aktivitet hvor havnepromenaden møder Loallmenningen Loallmenningen har forudsætningerne for at blive et interaktivt byrum med mange sports og friluftsaktiviteter som smelter sammen med havnepromenaden når den nærmer sig vandet. Havnepromenaden bør blive et knudepunkt i Lohavnvigen og tilbyde den besøgende og beboerne et bæredygtigt miljø med en række vand- og sejladsaktiviter. Her skal man kunne søsætte sin båd, tage sejlkurser, lege med vandet og grille. Udsigten mod Hovedøya bør bibeholdes og indrammes af en varieret og livlig bebyggelse med både og boliger ude i vandet. For at allmänningen skal få en koncentration af aktivitet bør man opmuntre og skabe forudsætningerne for lokale forretninger såsom dagligvarebutik, aviskiosk og lignende i stueetagerne ud mod allmenningen.

Lohavnvigens bebyggelseslandskab i menneskelig skala Ud for den enkle og lige kajkant ved havnepromenaden er visionen et specielt, livligt og levende landskab af flydende bådebroer og boligpontoner med stor variation. Da reguleringsplanen tillader høj bebyggelse på vandet i Grønlikaia bør der arbejdes aktivt og målrettet med at skabe gode udsigts- og solforhold fra promenaden for at skabe forudsætningerne for gode private og offentlige udemiljøer langs bygningskanten på land. Udfordringen er også at skabe en menneskelig skala mellem bygningerne, samt at sikre en offentlig tilgængelighed til vandet. Jo højere grad af privatisering af vandet, desto vigtigere er det at arbejde for offentligt tilgængelige broer mellem bebyggelserne, for at give alle mulighed for at nyde nærheden til vandet.

det lokale og private liv vitaliserer Lohavnvigens havnepromenade Grønlikaia er et boligorienteret område i Lohavn og vil blive befolket overvejende af lokalbefolkningen. Her bør promenaden kunne tilbyde gode steder for beboerne dvs. en mængde af mindre pladser og intime rum. For at skabe et aktivt og trygt miljø bør facaderne langs promenaden præges af mange boligindgange, forhaver og balkoner der vil skabe et trygt miljø om udeområderne. Facademuren knækkes for at skabe lommer der beskytter mod vinden og ligeledes tilbyder den gode udsigt. For at det offentlige og det private rum skal kunne komme tæt på hinanden bliver det vigtigt at skabe tydeligt definerede zoner som samtidig giver mulighed for interaktion mellem det ofentlige og private og derved skaber en levende promenade.

havnepromenaden lohavn · P 085

finale book 24 03 06.indb 85

06-09-2007 16:48:17


lohavn livet reguleringsplanens bestemmelser:

Lohavns brugere

20 % bolig: 4 000 m2 80% kontor/forretning/kultur: 17 000 m2 max 50% forretning i stueetagen

Funktionerne omkring Lohavn har potentiale til at skabe et lokalt boligorienteret aktivt liv og et sports- og friluftsorienteret liv for besøgende og beboerne. Havnepromenaden og de offentlige rum skal understøtte det liv som brugergrupperne har behov for og opmuntre og invitere til det liv som brugerne potentielt kan skabe.

+ 21 + 21

33% FORRETNING/ KONTOR 105 000 m2

Havnepromenadens gennemsnitlige bredde 20 m, minimumsbredde 10 m

65 % BOLIG 215 000 m2

Skole, børnehave: 8 000 m2 90 % bolig: 84 000 m2 10 % forretning/kontor/kultur 9 000 m2

Karakteristisk for havnepromenaden i Lohavn er at en stor andel af brugerne er beboere. Det er derfor vigtigt at skabe gode pladser for et privat og et socialt liv i lille skala samt at placere indgange ud mod promenaden for at sikre at Lohavn kommer til at leve både om dagen og aftenen.

+ 28 + 17 + 32

+ 21

+ 27 + 31

+ 40

Kultur rekreation

+ 40

100% kontor, forretning 46 000 m2 max 50% forretning i stueetagen Bolig 22 000 m2 max 20% forretning i stueetagen

48% ARBEJDENDE I FORRETNING/KONTOR 4200 personer

5 % SKOLE/REKREATION 500 personer (estimeret)

47% BOLIG 4150 personer

90 % bolig 28 000 m2 10 % forretning/kontor/kultur:3 000 m2 Bolig 17 000 m2 max 50% bebyggelse af vandet

prognose af brugere Estimering af antallet af brugere baseret på reguleringsplanens bygningssarealer ud fra gennemsnitlig kvm pr. person.

Bolig 15 000 m2 max 50% bebyggelse af vandet

+ 21

skole

bygningsarealer i henhold til reguleringsplanen

Havnepromenadens gennemsnitlige bredde 10 m, minimumsbredde 5 m

+21

Der er et ganske stort antal personer som arbejder i området selvom bygningsarealet for kontorer ikke er så højt. Byrummet bør derfor kunne tilbyde gode frokostpladser og pladser hvor man kan arbejde udendørs. Området har en relativ lav grad af offentlige funktioner så de byrum der etableres kommer til at spille en vigtig rolle som offentlig mødeplads. Det potentielle havnebad og rekreationsområde spiller en vigtig rolle for at tiltrække besøgende til området. Andre tiltag der kan gøres for at Lohavn kommer til at virke levende både dag og aften er at opfordre til restauranter, forretninger og lokale småskala virksomheder i stueetagen, samt at skabe gode muligheder for at skolen kan udnytte de offentlige rum.

+ 26

2 % SKOLE/REKREATION 8 000 m2

4000

+ 31

boliger >90%

+ 31

mix use

Kontor/hotel/kultur: 25 000m2

+ 31 kontor, forretning kultur, hotel bygningshøjder

(+21)

90% bolig 45 000 m2 10 % forretning/kontor/kultur:5 000 m2

+ 40

3000 2000 1000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Prognose over brugere i løbet af døgnet Estimering af brugernes ophold i Lohavn i løbet af døgnet.

p 086 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 86

06-09-2007 16:48:19


lohavn livet Offentlig rekreativ kajpromenade

Café liv

Sport og leg, interaktivitet

En promenade af høj kvalitet med gode pladser dannelser med mulighed for at nyde udsigten, vandet, solen og de spadserende langs vandet.

For at koble Lohavn til Bispevika kan hjørnet blive en god plads for en mindre café eller kiosk.

Loallmenningen kan tilbyde både beboerne og besøgende og den nærliggende skole en livlig plads for leg, sport og interaktivitet.

restauranter og forretninger Is og snack udeservering, hvor man kan betragte aktiviteterne på promenaden og i de rekreative områder. Butikker med kobling til havnebadet og bådene i havnen.

aktivitetsplads Ude ved det offentlige havnebad- og rekrationsområde er der et stort potentiale for at lade alle promenadens aktiviteter mødes i en offentlig plads med høj intesitet.

Udsigtspunkt Et samlingspunkt og et mål for vandringen langs med promenaden.

havnebad- og rekreation En aktiv plads med fokus på vandsport og rekreation som tiltrækker besøgende fra hele Oslo.

Bådliv, boligliv og rekreation Livet i vandet udenfor promenaden har potentiale for at blive et spændende varieret bolig, båd og rekreationsliv med en blandning af offentlige og private aktiviteter.

Lohavns byrumsaktiviteter

lokal butik Potentiale for en lokal dagligvarebutik eller kiosk.

lokal rekreation Privat gårdliv, lokal rekreation og legepladser i indre grønne rum.

Rekreative vand- og bådaktiviteter En plads hvor du kan søsætte din båd, tage sejlelektioner, istandsætte og male båden, grille og lege ved vandet.

frokostrestaurant og café I kanten af byrummet, nær vandet og nær kontorene er der potentiale for et frokoststed med udeservering.

udsigtspunkt

multifunktionelle aktiviteter udeservering

rekreative aktiviteter sports aktiviteter privat gårdliv havnebad aktiviteter båd aktiviteter bevægelser

åbent vand og store både Som en pause langs den boligorienterede promenade åbner der sig et udsyn mod vandet hvor der er plads til at større både kan ligge til.

Private forhaver Foran bygningerne er visionen at skabe et aktivt privat udeliv med både forhaver og balkoner.

Udsigtspunkt som afslutning

Hotel og kultur

For at afslutte havnepromenaden og give et mål for de spadserende der tager turen derud, foreslås et mindre udsigtspunkt med plads til at nyde solen, vandet og måske grille en pølse.

Ved promenadens afslutning er der mulighed for at etablere et hotel eller en kulturinstitution, som kan skabe et supplement til boliglivet.

Aktiviteterne langs Lohavns havnepromenade og i byrummene der kobler sig på, har potentiale for at generere et aktivt sports og friluftsorienteret liv som dels henvender sig til beboerne, men også henvender sig til de besøgende i området. De aktiviteter og det liv som foreslås skal svare til Lohavns brugergruppes behov og ligge til grund for byrummens og havnepromenadens fysiske udformning. Sørengutstikkerens offentlige aktivitetsrum yderst på spidsen bør udformes som et attraktivt udflugtsmål med aktiviteter for hele familien både dag og aften. Den vestlige side af havnepromenaden har en mere offentlig karakter hvilket livet her også afspejler, med større potentiale for udeservering og småskala forretninger i stueetagen. Den østlige del på Sørengutstikkeren præges af et mere boligorienteret liv med havnebroer og pladser for intimt socialt familieliv. Der hvor havnepromenaden møder Loallmenningen skabes et interaktivt punkt hvor både besøgende, beboere og de arbejdende tiltrækkes og sætter deres aftryk på byrummet. Grønlikaia havnepromenaden præges af et stærkt boligorienteret liv. Her bør skabes gode pladser for et lokalt rekreativt og socialt liv med grillning, privat gårdliv, havnebad og bådliv.

havnepromenaden lohavn · P 087

finale book 24 03 06.indb 87

06-09-2007 16:48:20


lohavn livet

Aktiviteter Hverdag dag/Aften Boligindgange

Skole og børnehave

sports aktiviteter

potentiale for forretninger

Aktivt byrum sport og leg

Offentligt Varmt/koldtbad og vandaktiviteter

Kontor og forretning potentiale for frokostcafé

bådaktivitet

potentiale for café og restaurant

restaurant og Café

Offentligt Varmt/koldtbad og vandaktiviteter

Boligindgange, balkoner og private haver med aftensol

Boligindgange og private forhaver

potentiale for lokal butik

Hotel og forretning

Hotel og restaurant størst andel beboere Marts kl 12.00

Juli kl 18.00

hverdagens Dagsaktiviteter

hverdagens Aftenaktiviteter

Et område der præges i så høj grad af boliger, som Lohavn, risikerer at fremstå tomt på hverdagsdage. Det er derfor vigtigt at forsøge at stimulere forretninger i stueetagen og at lade de sports- og friluftsaktiviteter som tilbydes være let tilgængelige for skolebørn og de arbejdende i området. Det er vigtigt at disse aktiviteter får adgang til de pladser som har de bedste klimatiske forudsætninger om dagen.

Om aftenen vil Lohavns liv være domineret af beboerne. Indgange til boliger, private forhaver med aftensol og balkoner som “overvåger” de offentlige rum, spiller en stor rolle for at sikre tryghed på havnepromenaden om aftenen. De restauranter og sportaktiviteter som også er åbne om aftenen har en vigtig funktion i forhold til at skabe bevægelse og liv, både direkte og indirekte.

p 088 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 88

06-09-2007 16:48:23


lohavn livet

Aktiviteter Weekend Sommer/Vinter spadserende langs hele havnepromenaden

promenade gode vinterdage

café og udeservering

solvæg og læ, potentiale for vinterrekreation

havnebad, vandsport, solbad, picnic

udsigtspunkt

Sport, vandleg og bådaktivitet

bådliv

bådliv,picnic, havnebad, solbad, privat gårdliv

privat gårdliv

Spa og varmt/ koldtbad potentiale for rekreation og ophold gode vinterdage

vintersport skøjtning kælkning M.M. potentiale for rekreation og ophold gode vinterdage

Udsigtspunkt, solnedgang

Marts kl 14.00

Sommerens aktiviteter i weekenden Om sommeren er hele Lohavn et meget aktivt sted. Her findes alle de rekreative muligheder som forbindes med den rekreative havn om sommeren: Havnebad, både, sport, solnedgange, kajak mm. På promenaderne langs Lohavnvigen bør man arbejde for at skabe mange attraktive steder både med henblik på solrige spots og i læ for vinden. På steder som er særligt udsat for vind bør man sørge for gode vindbeskyttede pladser via valg af byrumudstyr, placering af træer m.m.

Juli kl 14.00

Vinterens aktiviteter i weekenden meget høj aktivitet høj aktivitet medium aktivitet

Om vinteren er det de nødvendige bevægelser til og fra boligerne som er den hovedsagelige bevægelse. For at stimulere et aktivt liv langs havnepromenaden og øge forudsætningerne for at promenaden bliver et aktivt rekreativt stræk, også om vinteren, kan man introducere destinationer som er godt beskyttet mod vinden. Længst ude på Sørengutstikkeren kan man anlægge et koldt/varmtbadehus som kan skabe aktivitet året rundt hvilket kommer

til at øge udnyttelsen af havnepromenaden om vinteren. Loallmenningen er tænkt som et aktivt sportsrum også om vinteren. Her kan man skabe mulighed for kunstigt sne og is som tillader skøjtning, ishockey, kælkning m.m. Det er vigtigt at få det bedste ud af de pladser som har gode solforhold om vinteren.

havnepromenaden lohavn · P 089

finale book 24 03 06.indb 89

06-09-2007 16:48:26


lohavn terræn

Lohavns vandkant For at skabe et varieret og spændende rum er havnepromenadens kant mod vandet enkel og lige hvorimod bygningskanten knækker. Dette skaber et konstrastfyldt grundlag for variation. Langs med kanten bør der tilbydes et antal rekreative pladser af høj kvalitet. Steder hvor man kan komme tæt på vandet og hvor der ligeledes tilbydes intime rum til social sammenvær. I designhåndbogen findes yderelige retningslinjer som behandler kanten mod vandet.

Vandrampen

Offentlig havnepromenade

varieret vandkant

Den vestlige havnepromenades kant er formel og skarp. På et antal pladser kan man sætte sig ned og sidde beskyttet ved vandet men forsproget er stadigvæk klart og entydigt.

Ud for promenaden ligger flydende strukturer for både, boliger og rekreation som giver mulighed for at komme nær vandet. De flydende strukturer kan have stor variation i form og funktion mens havnepromenadens kant er enkel, lige og funktionel.

Loallmenningen afsluttes med en funktionel rampe for søsætning af både og som tydeligt viser tidevandets niveau. Ved siden etableres mulighed for at sidde og betragte aktiviteterne.

Sørengkai udsigten

bevægeligt brolandskab for badning

Et fantastisk udsigtspunkt mod byen, operaen samt ud over fjorden. At komme op giver et bedre udsyn og afslutter brolandskabet samt skaber et synligt udflugtsmål fra byen.

Afslutningen

Havnepromenadens kant trapper ned til vandet med en mere landskabelig kant. Ud for promenaden er der et flydende brolandskab med offentlige badmuligheder og vandsportsaktiviteter. På begge sider giver kanten mange forskellige muligheder for at sidde, ligge, bade og komme tæt på vandet. Kanten skal være tilgængelig for alle.

Afslutningen på havnepromenaden markeres med en plads med udsigt over fjorden. Pladsen fortsætter et stykke ud i vandet for at give plads til ophold og er afskærmet bagtil.

p 090 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 90

06-09-2007 16:48:28


3-5M 2M

3M

6M3-5M

lohavn terræn

Lohavns belægning Havnepromenadens belægning bør udføres i en mørk sten i et specielt og genkendeligt mønster, der markerer havnepromenadens forløb. I Lohavn giver promenadens belægning en stor kontrast til de flydende træbroer ud for promenaden. Jo større variation omkring promenaden, desto enklere, renere er udtrykket af promenadstrækket. Havnepromenadens belægning skal forstærke kontinuiteten og give et sammenhængende udtryk langs havnepromenaden. Variationer i belægningen skal ligeledes understøtte de aktiviteter som kommer til at udspille sig.

mange brugere Det er vigtigt at en gennemgående del af havnepromenadens belægning opleves som ens og kontinuerlig, samtidig skal den kunne tilpasses forskelligt brug så alle kan færdes trygt langs med promenaden. Der skal skabes god plads for forretninger, ophold, samt hurtig og langsom bevægelse.

Søsætning af både For at både skal kunne søsættes og for at rampen skal kunne tåle at tidevandet skyller ind over, bør materialet være robust. Samtidig skal belægningen kunne tilgodese de forskelligartede aktiviteter på rampen.

Et multifunktionel område Den torvlignende plads er en udvidelse af havnepromenaden. Det er på dette sted vigtigt at promenaden markeres og at havnepromenaden ses som den kontinuelige forbindelse der holder de forskellige byrum sammen. 3M

6M

5M

2M

varme materialer at sidde på

blødt og hårdt, let og tungt

robust, enkelt, funktionelt

Hvor havnepromenadens kant opløses opstår lommer og kanter som kan beklædes med et varmende materiale som er skønt at sidde på når det er koldt, således forlænges anvendelsen af byrummet over året.

De flydende strukturer som ligger ud for havnepromenaden bør adskille sig i karakter og materiale. Disse er blødere, varmere og af lettere materialer som henviser til en anden og mere rekreativ anvendelse og således er et modspil til promenadens mørke stenbelæggning.

Belægningen på den østlige side kan have en enklere og mere robust karakter, der kan tåle den hårde anvendelse, som de bådaktiviteter der finder sted forårsager.

materialet tilpasses brugen De flydende strukturer skal være egnede lette elementer og materialet skal adskille sig fra promenadens. Selve havnepromenden er gå-prioriteret, men har plads til cykeltrafik og langsom biltrafik. Boligkantens forhaver og siddemuligheder langs kanten af vandet bør prioteres højt.

havnepromenaden lohavn · P 091

finale book 24 03 06.indb 91

06-09-2007 16:48:34


lohavn terræn

Lohavns beplantning Havnepromenaden ved Bjørvika og Bispevika indeholder en sparsommelig beplantning da karakteren af havnepromenaden skal stå entydig og ren mod vandet. Ved Lohavnvigen øges det grønne islæt for at introducere en mindre og blødere skala i forbindelse med boligerne. Beplantningen spiller generelt en vigtig rolle som rumlig afgrænsning mod veje, private haver og ejendomsgrænser og beplantning bør ligeledes anvendes som vindskjold mod vinden, der hvor det er mest nødvendigt.

Boligbeplantning møder det offentlige selvom gårdområderne inde på Sørengutstikkeren er offentligt tilgængelige bør de have en tydelig lokal identitet for at forstærke den offentlige karakter på promenaden. De indre grønne rum skal kunne tilbyde helt andre klimatiske og rumlige kvaliteter med mindre skala og en mere intim karakter end på havnepromenaden.

beplantning omkring bygningskanten For at formindske skalaen af den høje bebyggelse på Grønliutstikkeren skabes en grøn zone med forhaver som vender mod promenaden. Vel anvendte private forhaver skaber liv og “øjne” på promenaden og skaber forudsætningerne for et trygt og sikkert miljø.

Ryg mod promenaden

Grønne visuelle kig

Grønt i vandet

Loallmenningens beplantning

Det er vigtigt at etablere et tydeligt afgrænset rum for havnepromenaden og en tydelig grænse mellem det offentlige, det private og det lokal-offentlige rum. Beplantning kan være medhjælpende til at lukke huller og mellemrum i bebyggelsen ud mod promenaden.

Fra havnepromenaden kan der etableres grønne visuelle sigtelinjer og kig ind mod gård- og parkområderne på Sørengutstikkeren.

De flydende strukturer som ligger ud for havnepromenaden kan indeholde en større grad af beplantning. Flydende haver, grønne balkoner, tagterasser og private gårdrum med beplantning skaber et mildere klima og gode forudsætninger for et aktivt boligliv.

Loallmenningens beplantning kan medvirke til at beskytte promenaden mod den kolde vintervind fra nordøst men samtidig skal den visuel kontakt fra allmenningen og ud mod Hovedøya sikres, så beplantningen må underordne sig denne.

p 092 · gehl architects · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 92

06-09-2007 16:48:36


lohavn terræn

L XL M Sidde i læ med udsigt, på flere måder På havnepromenaden mod vest etableres en zone med siddepladser som både kan benyttes for udsyn over fjorden og byen, samt for at betragte menneskerne som bevæger sig langs havnepromenaden. På et antal pladser bør der forefindes sociale siddemuligheder for mindre grupper.

XS

S

M

L

M

S

XS

Byrumsudstyr som grænse

Lohavns byrumsudstyr

Der er et behov af at beskytte havnepromenaden mod vejen som løber bagved. Her kan man forestille sig siddepladser som både hjælper til at etablere en grænse, beskytte mod den kolde vintervind fra nordøst og samtidigt tillader bevægelse og udsigt fra allmenningen ud mod Hovedøya.

Elementerne ved lohavns havnepromenade skal give mange forskellige muligheder for brugerne for at sidde, stå, ligge, lege, og være sportslig aktiv. Siddepladserne kan definere kantzoner, skabe skjold for vinden, berette om den historske kajkant og være helt integrerede i landskabet.

Sekundære siddepladser, på kanter, pullerter og mure.

L XL

XS S

L

Bænke, pladser for flere, siddende på en eller flere måder.

Topografi giver mange muligheder

M

L

Ude ved det offentlige havnebads- og rekrationsområde bør der forefindes et stort udbud af forskellige muligheder og variationer af at sidde, ligge, mødes, stå og gå. Området bør fungere når det er fyldt af folk såvel som når der er få. En måde at opnå dette er ved at lade byrumsudstyret og det byggede landskab smelte sammen (som det ses i XLillustrationen til højre). I et udsat klimatisk område findes også et behov for pladser som er beskyttede mod vinden.

beskyttelse mod vind Længst ude på spidsen etableres en plads med læ for vinden og gode betingelser for at fange solens varme.

Bådenes elementer

Sidde og kigge på aktiviteter

Sociale pladser

På hamnepromenadens østlige side hvor der er et aktivt bådeliv er der mulighed for at udnytte og udvikle havnens funktionelle elementer som rekreative siddepladser. Her kan man tænke sig en række af multifunktionelle byrumsudstyr som feks. skal kunne fungere som fortøjning, siddeplads, aflastningsområde, belysning og rækværk.

Hvor Loallmenningen munder ud og møder vandet vil blive et aktivt sted. Her bør man gøre det muligt for lidt større grupper at samles og betragte aktiviteterne og nyde syd- og aftensolen. Nærheden til skolen giver et incitament til også at lade siddemulighederne udfylde flere funktioner såsom at være klatre- og legevenlige.

På offentlige, åbne og tilgængelige bromiljøer og i haver og lokal-offentlige parkområder findes et behov for sociale siddemuligheder som opmuntrer til at mødes, samtale, grille og holde picnic sammen. Grupperinger af siddepladser og siddepladser med borde kan være eksempler på dette.

Sociale siddepladser, grupperinger af bænke, siddepladser med bord.

L

Rumlige elementer, læ for vinden, skabe grænser.

XL

Siddepladser for mange ved specielle events og for rekreation. Landkabsintegrerede, topografiske element.

havnepromenaden lohavn · P 093

finale book 24 03 06.indb 93

06-09-2007 16:48:42


Lohavn byggningskant private, semi-private og lokalt offentlige indre grønne rum

Lohavns offentlighedsgrader Det er ekstra vigtigt at skabe tydelige grænser mellem det private og det offentlige i et område som Lohavn, der har så stor en andel af boliger. De private og semi-private udearealer forstærker i mange henseender et offentligt rum hvis de kommer tæt på hinanden og grænserne er tydlige. Hvis de private udemiljøer er gode, vel anvendte og har god kontakt med det offentlige rum, så tilfører de en vigtig del af det liv som etableres i kantzonerne omkring de offentlige rum. De hjælper med til at skabe et trygt og sikkert miljø med mulighed for social kontakt. Det er samtidigt af største vigtighed at havnepromenaden opleves som offentlig - et område for alle.

høj offentlighedsgrad på havnepromenadens vestlige del

EN OFFENTLIG PLAdS SOM AfSLUTNING PÅ HAvNePROMENADEN

1.

1. 3.

2.

Boligindgange og forretninger mod vest boligindgange mod øst

4. 6.

Den kommercielle kantzone som etableres foran en café eller en butik bør kunne variere og trække sig tilbage afhængig af tid og anvendelse. Når zonen ikke anvendes til kommercielle formål bør den opleves som offentlig og en del af promenaden.

5.

2.

offentlige og private boligbroer

offentligt

4. 6.

t iva

pr

5.

semiprivat privat

i- at v sem pri

of f

lokalt offentligt

en tl ig t

kommerciel kantzone

private forhaver og boligindgange

Offentlighedsgrader på den østlige promenade Bygningskanten mod øst bør indeholde en smal zone eller små nicher for etablering af semi-private pladser omkring indgange og trappeopgange. En bænk, et udhæng, en plads til at stille planter eller plads for cyklen kan være tilstrækkeligt for at skabe et levende og personligt udtryk mod promenaden.

p 094 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 94

06-09-2007 16:48:47


Lohavn byggningskant

3.

5. privat privat

semiprivat

privat

semiprivat

lokalt offentligt

semiprivat

privat

semiprivat

privat

semiprivat

privat

privat

privat

semiprivat

semiprivat

semioffentligt

semiprivat offentlig

semiprivat

offentligt

privat

offentligt

OVERGANG MELLEM PRIVATE, SEMI-PRIVATE OG LOKALT OFFENTLIGE GÅRDE

De private forhavers grænser

De indre grønne rum på Sørengutstikkeren har forudsætningerne for at blive vel anvendte intime og rolige rum som støtter et socialt liv - en gradvis og hierakisk overgang mellem det private, semi-private og lokalt offentlige vil være tilstede. Da hver enhed består af en mindre gruppe som kobler sig til en større, øges følelsen af sammenhold og skaber den tryghed som underbygger social kontakt mellem mennesker.

Grønlikaias private forhaver giver “øjne” på promenaden og skaber et trygt og sikkert miljø. Grænserne mod det offentlige må være tydelige, men samtidig give mulighed for visuel og fysisk kontakt for at stimulere social interaktion mellem mennesker i det offentlige og det private rum.

4.

6.

lokalt offentlig brygga semiprivat

semiprivat

semiprivat

semiprivat

offentlig havnepromenad

offentlig

privata bostäder

privat

private, lokalt offentlige og offentlige broer Boligbroerne som ligger udenfor havnepromenaden kan tilbyde et varieret og oplevelserigt maritimt boligmiljø. Det er dog vigtigt at sikre offentligt tilgænglige pladser og broer så vandet ikke privatiseres helt. De offentlige og lokalt offentlige broer kan tilbyde fantastiske småskala, intime rum i læ for vinden, som tilbyder helt andre kvaliteter end havnepromenadens.

privat

privat

privat

Private haver i vandet En god blandning af private flydende haver, lokalt offentlige broer og semi-private entrézoner kommer til at generere et varieret og stimulerende liv langs med havnepromenaden. De lokalt offentlige broer bør kompletmenteres med offentlige broer for at give tilgang for alle til udsigt og vandnære pladser.

havnepromenaden lohavn · P 095

finale book 24 03 06.indb 95

06-09-2007 16:48:56


Lohavn byggninskant

Lohavns stueetager og bygningskant I et område med overvejende boliger spiller indgangenes placering ud mod promenaden en stor rolle i forhold til at skabe et trygt offentligt miljø. Bygningskanten kommer også til at spille en vigtig rolle i forhold til at definere havnepromenaden som et offentligt tydeligt rum og skabe små pladser og rum for ophold langs kanten. Det er vigtigt at arbejde med vertikale, små enheder som hjælper til at skabe en menneskelig skala samt rytme og variation i øjenhøjde, hvilket gør miljøet stimulerende at færdes i. Indgange skal i størst mulig udstrækning vendes ud mod havnepromenaden og de offentlige rum. En livlig kommerciel facade med høj intensitet har ca 15-20 enheder med indgange per 100 meter. For at havnepromenaden skal opleves som tryg, hvor kanten består af boliger, kræves mindst 10 indgange per 100 meter. Facaderne i stueetagen kan bearbejdes med høj transparens hvor der er forretninger og kontor, for at forstærke det visuelle overblik og kontakten mellem det indre og ydre liv. Der bør være en høj detaljeringsgrad og variation i stueetagen alle steder i Lohavn.

hjørnefacade som er indbydende fra Bispevika

uden bygninger Havnepromenaden som vender ud mod Bispervikas og Bjørvikas havnebassin bør ikke indeholde nogen bygninger eller portaler.

lokal butik/café på hjørnet

1.

Skolens facade

1.

solvæg mod Bjørvika som definierer havnepromenadens rum

5. 2. facader som er indbydende For at koble til Bispevikas aktive restaurant og caféstræk foreslås det at hjørnet på den første bygning på Sørengutstikkeren indeholder café, kiosk eller lignende for at være indbydende overfor besøgende og som et tydeligt billede på at promenaden er offentlig og ikke kun en boligø.

aktiv ryg på den offentlige plads

3. 4.

2.

stram men opløst bygningskant med mange boligindgange

7. 6.

bygningskant som lader solen slippe igennem

lommer som er beskyttet mod vind

7. aktiv kommerciel kant lokal kommerciel kant

6.

solvæg mod bjørvika

særlig bygningskant sammenhængende boligkant opløst boligkant

bygningsskant som afslutning

Bygningskanten mod Bjørvika bør udformes så der skabes mange gode pladser for ophold i solen med læ for vinden. Bygningskanten skal tydligt definere havnepromenadens rum og det store vandrum samt beskytte og skabe en tydlig grænse mod private gårdrum inde i området. En forudsætning for en tryg promenade er at boliger og mindre virksomheder vender deres indgange mod promenaden. Mindst 10-15 aktive og åbne enheder per 100 meter .

p 096 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 96

06-09-2007 16:49:00


Lohavn byggningakant

3.

aktiv bygningskant ved offentlige rum Bygningskanten fungerer her som ryg for den multifunktionelle plads og det offentlige havnebad. Stueetagen med caféer, restauranter og forretninger relateret til vandaktiviteterne har gode forudsætninger for at etablere aktive pladser foran facaden. For at skabe en aktiv kommerciel kant bør der være ca 15-20 enheder/ indgange per 100 meter som er åbne og aktive.

5.

4.

stram men opløst bygningskant Bygningskanten mod øst kan være mere opløst og indeholde udhæng, portalbygninger og haver som åbner sig mod vandet for at skabe en dynamisk kant som skaber en varieret og menneskelig skala. Facaderne langs promenaden bør have mindst 10 indgange per 100 meter.

7.

6.

skole Skolens facade

lommer beskyttet mod vind

Skolen bør have gode forbindelser til byrummet og havnepromenaden for at kunne udnytte de offentlige rums sports og rekreations faciliteter samt for at skabe liv og bevægelse i byrummet om dagen.

Boligkanten som vender mod vest på Grønlikaia knækkes for at skabe lommer ien lille skala med gode sol- og vindforhold, samt for at give gode udsyn mod fjorden. Lommerne kan være medhjælpende til at etablere naturlige og gode indgangspladser foran boligerne.

bygningskant som lader solen slippe igennem For at sikre gode herlighedsværdien på havnepromenaden må bygningerne i vandet udformes så der slipper sol ned på promenaden og der må skabes visuel kontakt med fjorden.

havnepromenaden lohavn · P 097

finale book 24 03 06.indb 97

06-09-2007 16:49:05


lohavn belysning

Lohavns byrumsbelysning Lohavn er en lokal- og boligorienteret bydel som generelt er mindre i skala end resten af Bjørvika. Belysningen, der etableres på selve havnepromenaden, skal tænkes ind i bebyggelsesplanen, således at projektørmaster placeres, så disse understøtter områdets skala samtidig med at belysningen skal medvirke til oplevelsen af et tydeligt byrum om natten. Belysningen skal skabe et trygt og sikkert lokalmiljø samtidig med at vandet kan opleves uforstyrret som en mørk spejlende flade med refleksioner fra bygningernes og byrummets belysning.

påvirkning af lyset ved Loallmenningen Ved Loallmenningen bør lyset opleves som foranderligt og det skal kunne tilpasses til de varierede aktiviteter. Ved brug af intelligent styring af belysningen bliver brugeren inviteret til interaktion og kan derved selv påvirke lyssætningen.

Belysning af belægningszoner For at definere forskellige bevægelseszoner og samtidig arbejde med et ens belægningsmateriale kan lysmarkeringer indarbejdes i belægningen. Selve markeringsarmaturet bør udføres i et materiale, der fremstår flot sammen med den valgte belægning.

MØRKE

!

LYS

Kajkantens markeringslys

Belysning af udsigtspunkt

belysning af det flydende landskab

Strækninger og steder

Kajkanten mod Bjørvika bør fremstå som en visuel, tydelig integreret del i helhedskonceptet for promenadens kajbelysning med indbygget markeringslys som funklende punkter. For at opnå dette bør de flydende strukturer belysningsmæssigt indarbejdes som en integreret del af havnepromenaden.

For at markere udsigtspunktet indarbejdes en belysning, der markerer udsigtspunktet set fra byen. På selve udsigtspunktet etableres ikke lys, for derved at skabe et uforstyrret og interessant udsyn over byen. Udsigtspunktets markeringsbelysning udføres med et passende belysningsniveau, der ikke blænder og generer bådtrafikken.

Det flydende landskab ud for havnepromenaden bør have en dæmpet og stemningsskabende belysning, som giver en anden oplevelse end belysningen på havnepromenaden. Det skal mærkes og opleves at man er helt ude på fjorden! Valg af belysning kan være medhjælpende til at understrege nærheden til vandet og den specielle topografi.

Projektørbelysningen langs havnepromenaden giver et varieret samspil af lys og skygge og skaber dermed en spændende og funktionel belysning. På de specielle punkter hvor “rummet” f.eks. udvider sig, komplementeres lyset med særlig supplerende stemningsbelysning, der skal medvirke til oplevelsen af en pause – det rolige øjeblik.

p 098 · Havnepromenaden lohavn

finale book 24 03 06.indb 98

06-09-2007 16:49:09


Lohavn belysning

Lohavns bygningsbelysning

belysning af særskilte elementer Bygninger som har en speciel udsmykning eller andre karakterstærke elementer bør få en speciel belysning. Belysningens udformning eller det valgte belysningsniveau bør nøje tilpasses således at bygningens funktion og eget “liv” opretholdes.

I Lohavn, som hovedsageligt består af boliger, kommer bygningernes egen belysning såsom oplyste indgange, trappeopgange og lyset gennem bygningernes vinduer til at spille en vigtig rolle for oplevelsen af områdets liv og identitet om natten. Det bør planlægges sådan at boligbebyggelsernes eget lys - ved bevidst valg - knyttes til livet og aktiviteterne i området. I Lohavnen kan bygningerne på Sørengutstikkerens yderste spids og på den vestlige “facade” ind mod vigen samt de yderste bygninger på Grønlikaia fremhæves med en særlig belysning. Den udendørs belysning der etableres ved offentlige og private bygninger bør være koordineret med det samlede belysningskoncept for Bjørvika. Belysning på bygninger skal være afskærmet udadtil, således at den ikke blænder, ikke danner lysbarriere og ikke virker dominerende set fra afstand.

Kontorbelysning om natten Da kontorbygninger ofte står tomme og mørke tidligt om aftenen og om natten, bør der udvikles specielle retningslinjer for hvordan disse bygningers vinduesfacader mod havneområdet belyses svagt indefra. Belysningen vil sikre at kontorbygningerne ikke opleves mørke, “monolitiske” og anonyme samtidig med at belysningen vil bidrage til et trygt og imødekommende miljø om natten.

Boligindgange og trappeopgangs lys En stor del Lohavns liv om aftenen vil være det private liv i boligerne og de personer som bevæger sig til og fra deres hjem. Der bør derfor lægges ekstra vægt på at boligindgange og trappeopgange er oplyst, så der skabes tryghed og brugervenlighed.

Bygningskantens lys mod byen

forretningernes lys

Lyset fra bygningerne i vandet

de afsluttende bygninger

Bygningskanten mod vest fremtræder som visuel væg for Bjørvikas havnebassin. Den samlede oplevelse fra havnepromenaden bliver vigtig og da det vil være den mest visuelle og fremtrædende.

Vinduerne i de forretninger og lokale virksomheder, som etableres i bygningernes stueetager, bør om natten være oplyste. Belysningen vil bidrage til at skabe et levende og trygt miljø samt skabe en visuel variation i forhold til promenadens belysning.

Bygningerne som står i vandet bør have en dæmpet belysning således at det omkringliggende havnebassin kan opleves. Det primære lys skal komme inde fra husenes vinduer og fra indgangsbelysninger, trappeopgange samt fra de private gårde. Både private og offentlige broer bør have en dæmpet tilpasset belysning.

De markante bygninger langs havnepromenaden bør blive genkendelige i området. Ved belysning i mørketiden bevares bygningens værdi som en slags icon. Den anvendte belysning skal tilpasses bygningens arkitektoniske stil, farve og funktion i forhold til havnepromenaden.

havnepromenaden lohavn · P 099

finale book 24 03 06.indb 99

06-09-2007 16:49:14

Profile for Gehl - Making Cities for People

Havnepromenaden Byromsprogram  

Gehl Architects har udviklet et Byromsprogram for Havnepromenaden i Oslo sammen med Bjørvika Utvikling.

Havnepromenaden Byromsprogram  

Gehl Architects har udviklet et Byromsprogram for Havnepromenaden i Oslo sammen med Bjørvika Utvikling.