Torenklanken 2019 - nr 20

Page 1

57e jaargang | nummer 20 | december 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANKWOORD REDACTIE In het afgelopen jaar verschenen twintig mooie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors zeker niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. Wij noemen hier met name: Wihabo, Gemeente Oss en Rabobank Oss Bernheze.

Hartelijk dank allemaal. Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2020 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 06 januari 15 januari 02 20 januari 29 januari 03 03 februari 12 februari 04 17 februari 26 februari 05 02 maart 11 maart 06 16 maart 25 maart 07 30 maart 08 april 3 weken 08 20 april 29 april 3 weken 09 11 mei 20 mei 10 25 mei 03 juni 3 weken 11 15 juni 24 juni 12 29 juni 08 juli vakantie 13 24 augustus 02 september 14 07 september 16 september 15 21 september 30 september 16 05 oktober 14 oktober 3 weken 17 26 oktober 04 november 18 09 november 18 november 3 weken 19 30 november 09 december 20 14 december 23 december Tip! Knip bovenstaand rooster uit om te bewaren.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE Gastvrouw Toos is aanwezig op de pastorie van maandag t/m vrijdag van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073 – 5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 22 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 24 dec. 17.30 u. Gezinskerstviering (Woord- en Communieviering) + kinderkerk m.m.v. Opleidingsorkest W.I.K. di. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. PP De Nachtmis komt te vervallen Eerste Kerstdag: wo. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. Tweede Kerstdag: do. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. GK do. 26 dec. 11.15 tot 11.45 u. Kindje wiegen voor de kleinsten zo. 29 dec. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk Kindje Wiegen 2e Kerstdag Wanneer: 26 december, 2e Kerstdag Tijd: 11.15 – 11.45 uur Waar: H. Maria Magdalena Kerk in Geffen Voor wie: Alle dreumesen, peuters en kinderen van de onderbouw met hun ouders. Grote broers, zussen en grootouders zijn natuurlijk ook van harte welkom!

2020 Op Nieuwjaarsdag 1 januari is er geen H. Mis. We kunnen elkaar nieuwjaar wensen na de H. Mis van zondag 5 januari 2020 en samen koffie drinken. BIECHTGESPREK / ZIEKENCOMMUNIE Wanneer u een biechtgesprek wenst of wanneer u de H. Communie thuis wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken aan de pastoor. Tel. 073 - 5321216. DOOPDANKVIERING Op zondag 12 januari om 09.30 u. is de doopdankviering. De ouders van de dopelingen van 2019 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Na afloop is er koffie voor de doopouders. DANK U WEL De familie Kreps / Stichting BeHoCa dankt iedereen voor de giften die ze met Sinterklaas hebben ontvangen. Ze mochten 31 schoendozen met inhoud en € 100,50 (extra collecte) in ontvangst nemen. Hartelijk dank aan alle kinderen en volwassenen die mee hebben gedaan met de Schoenendoosactie. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 12,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT in december: Tess van Huet PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Maandag 13 januari 15.30 - 17.00 u. bijeenkomst Oude Klooster. Thuis voorbereiden hoofdstuk 4 t/m 6 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. TARIEVEN PAROCHIE GEWIJZIGD Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2020 Offerkaarsje € 0,50 Graflicht € 2,00 Noveenkaars € 5,00 H. Misintentie € 12,00 Jubileumviering € 290,00 Huwelijksviering € 380,00 Doopsel € 50,00 Collecte (advies) € 1,00 Kerkbalans (advies) € 72,00

Tarieven met betrekking tot uitvaart en WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: begraafplaats 2020 2 december 2019 Theo Steenbergen, 87 jaar Diensten: Uitvaart incl. avondwake € 475,00 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Uitvaart incl. avondwake en crematorium € 525,00 Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in Avondwake en crematorium € 300,00 de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaan- Alleen crematorium € 250,00 den zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf Alleen avondwake € 250,00 Pastoor doet dienst elders € 150,00 Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Pastoor verzorgt afscheid op absouteplaats € 50,00 Blijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Inspirerende gezonde recepten? Afvallen met succesvolle tips? Geen hongergevoel ervaren?

Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri!

MFC De Koppellinck 06 1073 1162 info@puur-petri.nl www.puur-petri.nl

Begraafplaats Kinderkerkhof (Het vak 100) Het kinderkerkhof bevind zich rechts langs de kerk, achteraan. 5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


Op het kinderkerkhof mogen kinderen t/m 12 jaar worden begraven. Op dit gedeelte worden geen grafrechten in rekening gebracht. Vrije graven (De vakken 1000, 2000, 3000 en 8000) Dit zijn de gedeelten links en rechts van de kerk, het gedeelte links en rechts langs de pad naar de urnenmuur, en het vak achteraan tegen het hek langs de spoorlijn. Grafrechten voor 20 jaar € 1000,Verlenging 10 jaar € 500,Kruizengedeelte (De vakken 4000, 5000, 6000 en 7000) In deze vakken is het plaatsen van een kruis met vaste afmetingen verplicht. Grafrechten voor 20 jaar € 850,Verlenging 10 jaar € 425,- Urnengedeelte (De vakken 9000 en 9500) Plaats in de urnenmuur voor 20 jaar € 850,(incl. deksteen. De kosten voor belettering zijn voor rekening van de rechthebbende). Verlenging 10 jaar € 425,Urngraf op het urnengrafveld voor 20 jaar € 850, (Incl. kelder) Verlenging 10 jaar € 425,Grafdelven voor de vakken 1000 t/m 8000 Grafdelven € 398,- (onder voorbehoud) (Tarief grafdelven is doorberekening externe grafdelver. Het tarief betreft grafdelven zonder bijzonderheden). THEMA-AVOND: Geef je innerlijke motor een boost! Wat bezielt ons (nog)? Sommigen in onze maatschappij hebben dan wel geregeld het gevoel op hun ziel getrapt te worden, maar ligt die niet regelmatig als een ongebruikt instrument in ons? We leven vaak meer aan de oppervlakte dan we zouden willen. Onze ziel lijkt zo te verkommeren. Nee, die gewenste geestkracht is niet zichtbaar, niet tastbaar, maar het gemis er aan soms o zo voelbaar! Parochie De Goede Herder wil graag met u in gesprek gaan over die innerlijke motor. Het zou jammer zijn als die niet geregeld wordt gevoed. Want die ziel van u, dat is uw totale bestaan. Het is hoe u zich manifesteer, hoe u denkt, handelt en voelt. Oftewel het vormt uw karakter. Geef die innerlijke motor dus extra energie en ervaar (weer) hoe de geestkracht van God ons mensen kan bezielen. U bent van harte welkom op dinsdag 21 januari om 20.00 uur in de kerkzaal van onze geloofsgemeenschap Nuland. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl

ROND DE DORPSPOMP De 518de stamtafel moet opboksen tegen het jubileumfeest van de Pompzwengels en de open dag van het nieuwe verenigingsgebouw. Maar het gaat gelukkig niet altijd over de kwantiteit van het aantal aangezetenen. Glasvezel Het is wat stil rond de glasvezel; eind van het jaar moet alles klaar hadden ze beloofd. De ploegen maken kleine vorderingen, op veel plaatsen steken de kabels nog boven de grond uit, in sommige straten zijn ze nog helemaal niet geweest. In sommige klinkerstraten hebben we geen verkeersremmende drempels meer nodig omdat we glasvezel gekregen hebben. De paar mensen die inmiddels aangesloten zijn, hebben in het begin probleempjes gehad, maar lijken na een maand redelijk tevreden. We denken toch dat al die arbeidsmigranten ook thuis kerstmis willen vieren dus misschien is eind van het jaar toch nog haalbaar. Zonder klinkers Sommige straten hebben helemaal geen klinkers meer, omdat de verbetering veel en veel langer duurt dan verwacht. De Klssttstrt is het grootste voorbeeld. We hopen wel dat het bij de renovatie van de Ppndk straks beter gaat. Een pad dat helemaal geen klinkers kent is het nieuwe paadje tussen het spoor en de kerk. Het goede nieuws is dat het trapje aan het eind minder steil wordt gemaakt, zodat fietsers er makkelijker overheen kunnen. We horen verhalen dat de naam Patrick John Linepad zou moeten worden naar een daar gesneuvelde militair. We hebben daar onze bedenkingen bij; we zouden liever een naam hebben die meer naar de toekomst kijkt en minder naar het verleden; die de mooie nieuwe verbinding symboliseert. Brandweermannen Tegen elven komt de brandweerwagen langs en stopt bij de kerk.We denken eerst nog dat de Pompzwengels uitgeblazen zijn, maar dan stappen vier mannen in galauniform uit en benen naar de Gover. Bart van Erp, Kees van Venrooij, Peter Dollevoet en Willy Tijssen komen langs om terug te kijken op 20 jaar bij de vrijwillige brandweer. Dit naar aanleiding van de koninklijke onderscheiding die ze gekregen hebben. Dat laatste was een actie omdat de regels rondom de lintjes voor vrijwilligers veranderd zijn. Vroeger vormden vooral de middenstanders de kern van de brandweer omdat die meestal wel thuis waren. Omdat die er steeds minder zijn, wordt het steeds moeilijker om voldoende mensen te hebben

7


maal blauw geschilderd is en z’n eigen schuim maakt.We hebben nog meer respect gekregen voor deze mannen die vrijwillig instaan voor onze veiligheid. Verenigingsgebouw ‘s Middags lopen we nog even bij het nieuwe gebouw in het buitengebied binnen, waar Gilde, Scouting en jeugdvakantiewerk een prachtig onderkomen gemaakt hebben.Veel ruimte, mooie afwerking, uitdagende groene omgeving, ruimte voor kampvuur en overnachtingen, de pijlen van het gilde raken nu alleen nog maar de vogel. Lang gewacht, maar absoluut een aanwinst. Gefeliciteerd jongens en meiden. die overdag beschikbaar zijn. In een uurtje tijd komt een lang en spannend verhaal langs. Over de kameraadschap in het team, dat vaak in moeilijke omstandigheden moet samenwerken en dat daarom teamwork harstikke belangrijk is. Over de verschuiving van ‘branden blussen’ naar zware ondersteuning bij rampen en verkeersongevallen. Over grote acties als de branden in Kerkzicht en Motel, het neerstorten van een F16 en een ontspoorde trein. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen als social media die het werk niet makkelijker maken. Je moet op je tellen passen omdat alles gefilmd kan worden; familieleden zijn er vaak eerder dan de brandweer wat weer nieuwe problemen oplevert. Je merkt wel dat ook het publiek er steeds vroeger bij is. Gelukkig worden ze hier nog niet lastiggevallen door ramptoeristen. Permanente ontwikkeling De mannen vertellen ook over de continue opleidingen die ze moeten volgen omdat het werk steeds ingewikkelder wordt. Installaties in woningen, nieuwe technieken in auto’s, luchtwassers in stallen, giftige stoffen; alles komt langs bij de vrijwilligers. Eerst een tweejaarlijkse opleiding in de avonduren, daarna nog veel cursussen en oefenavonden. Gelukkig krijgen ze ook steun van de ‘koude’ brandweer; de professionele ondersteuners. Maar die schieten soms ook weer door. Af en toe is er wel eens heimwee naar de echte vrijwilligers zoals in kleine dorpen in Duitsland. Die doen alles zelf, tot het inkopen van een nieuwe auto toe. Dan moet een fancyfair helpen om tweedehandsmateriaal in Nederland te kunnen kopen. We bekijken nog even de strepen op de uniformen en proberen een beeld te krijgen van de rangen en standen in de groep. Onbegonnen werk. Per jaar rukt de groep “Maasdonk” ongeveer 100 keer uit voor diverse zaken. Onlangs zijn er weer een aantal jonge mensen toegetreden, wat wel fijn is. En hoe langer het gesprek duurt, hoe mooier de verhalen worden. Dan komen ook de verrassende kanten van het vak naar boven.We hebben daarvan afgesproken dat we die niet aan het papier toevertrouwen. Nou eentje dan: het verhaal over de bedrijfsbrandweer van Bavaria die hele-

8

En verder… * Komt op 22 december Wim Bens op bezoek, de voorman van alle boeren onder de rivieren en voorzitter van de ZLTO. Hij komt vertellen wat er gaande is, waarom het zo spannend is en wat dat met de sector doet. Van harte uitgenodigd om aan te sluiten voor het verhaal àchter de krantenkoppen! * Komt op 20 december tussen 5 en 7 de radio 3FM toer langs Geffen. De opvolger van het glazen huis werkt nog steeds voor het goede doel en je mag ze gerust aanmoedigen. * Is er op 21 december de midwinterontmoeting op het Arboretum; een aanrader. * Zindert Geffen de hele week voor kerstmis van de activiteiten in de tent op het dorpsplein. Ook de Stamtafel van 22 december is in deze tent. Mooi initiatief van de horeca. * Was het nog lang onrustig na de receptie van de Pompzwengels in ‘t Haasje.

NIEUW: borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo’s en (event) emblemen

***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Inkorten Nieuwe rits inzetten Korter maken zonder voering Korter maken met voering Losse naden stikken Naden innemen Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm Zak stikken Diversen Reparaties

Vermaakkosten € 12,50 € 14,95 € 12,50 € 14,95 € 4,95 € 12,50 € 30,00 € 4,95 per uur € 10,00


MIDWINTERFEEST OP ARBORETUM

RECHT VUR ZUNNE ROAP 2020

Op 21 december zal het glas worden geheven op het oude en nieuwe jaar.Van 18.30 tot 20.30 uur is iedereen welkom op het Arboretum. Een gezellig samenzijn, waarbij Passe Partout voor een sfeervolle en muzikale bijdrage zullen zorgen. Ook enkele leden van WIK zullen weer van de partij zijn om een heerlijk deuntje te spelen. Uiteraard zal een stevige erwtensoep niet ontbreken, evenals een lekker drankje om te toosten. En zal onze eigen Midwinterblazer Ad van Heiningen ook weer van de partij zijn?

Dames en heren! Live vanuit Studio 21 te Geffen presenteren wij u met trots: RVZR TV !! Een geheel nieuwe TV zender met alleen maar de beste series, drama, sport, nieuws, talkshows en guilty pleasures. Een avond tv kijken is nog nooit zo’n beleving geweest. Vanaf deze winter in Geffen beschikbaar op Kanaal 44. RVZR TV maakt uw dromen waar! Mogen wij u verwelkomen op onze premièreavond? De rode loper wacht op u!

LAMPIONNENOPTOCHT voor kinderen Bij KPJ Go kunnen de kinderen ’s middags op het plein een lampion knutselen. Als ze ’s avonds met hun ouders naar het Arboretum komen, krijgen ze om 18.30 uur een lampje voor hun lampion en kunnen ze een mooie, kleine ronde wandelen op het Arboretum.We hopen op een grote opkomst en een mooie lampionnenoptocht. We gaan er vanuit dat de weergoden ons goed gezind zijn en we bij een heerlijk kampvuurtje en -net als vorig jaar- met een tent als beschutting een gezellig Midwinterfeest kunnen vieren. Hou websites en facebookpagina’s van Arboretum en Dorpsraad in de gaten. Hierop kunnen last minute meldingen worden aangegeven. Parkeren Wij vragen u zo veel als mogelijk met de fiets of lopend te komen. Komt u toch met de auto, weet dan dat de ingang met de auto via de Weverstraat is. Er mag gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen bij het Scouting/ Gilde-gebouw, maar ook de parkeerplaats van WIHABO zal weer worden opengesteld. U komt toch ook naar dit gezellige Geffense Midwinterfeest?

WENSDAG FLIERENFLUITERS

Voorverkoop: Donderdag 16 januari 2020 om 19:00 uur Zaal De gouden Leeuw (open om 18:30) Tijdens de voorverkoop kunt u kaartjes kopen voor 11 euro (max. 4 per persoon). Mogelijkheid tot pinnen is aanwezig! Na de voorverkoop zijn de kaartjes te verkrijgen bij Wilma’s Kadoshop & Slijterij, Dorpsstraat 13 Geffen voor 12 euro per stuk. 1ste Roapweekend: Vrijdag 7 en zaterdag 8 Februari 2020 om 20:00 uur Zaal De Gouden Leeuw 2de Roapweekend: Vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2020 om 20:00 uur Zaal De Gouden Leeuw

Mede mogelijk gemaakt door Nellen schoonmaak / Kapsalon anne / Sanne bloem en interieur styling / Spie En door nog een aantal stille sponsoren. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor een onvergetelijke dag voor onze leden in het bijzonder Marcel Kikkert die deze wens had ingediend HET WAS ECHT TOP

9


ANS CLEMENT MET PENSIOEN Maar liefst 30 jaar al is Ans Clement (66 jaar) een vertrouwd gezicht op de Geffense Basisschool. Ze zorgt er voor dat kinderen en leerkrachten in een schone school kunnen werken. En dat is heel wat waard. Zeker tegenwoordig beseffen we meer en meer hoe hard we de mensen nodig hebben die hun handen goed en vakkundig gebruiken. Voor Ans komt nu een nieuwe fase in zicht, zij mag over enkele weken van haar welverdiende pensioen gaan genieten. Een stukje in Torenklanken voor haar is bij deze gelegenheid zeker op z’n plaats. Ans Clement-Leijten is een echte Geffense. Geboren en getogen in de Molenstraat. Nog altijd woont ze in een deel van het ouderlijk huis. Samen met haar man Rien heeft ze het daar prima naar de zin. De dochters Sabrina en Rowena zijn inmiddels uitgevlogen en ze hebben Rien en Ans de trotse opa en oma gemaakt van Fiene, Mels, Feijs en Diem. Je kunt je voorstellen dat Ans zich, met die kleine rakkers regelmatig om haar heen, echt niet gaat vervelen als ze met pensioen is. Dat komt wel goed. Waardering en respect Ans is in 1990 begonnen op de Mariaschool. Eerst als invalster en daarna werd het een vast baan. Van die 30 jaar werkt ze nu al 28 jaar samen met collega Liesbeth Kuijpers. Samen zijn ze een prachtig duo waar je zomaar niet omheen kunt.“We delen veel lief en leed met elkaar”, zegt Ans. Dat maakt ook dat Ans al die jaren met heel veel plezier de school heeft schoongemaakt. Ze voelt dat haar werk wordt gewaardeerd, dat er een goede samenwerking is met de leerkrachten. “Ook de kinderen zijn altijd heel beleefd en aardig naar ons toe”, zegt Ans. En zo hoort het ook. Ans bewaart mooie herinneringen aan de Mariaschool. “We werkten ’s avonds en konden dan de piratenzender van Radio Palé via de intercom door alle klassen en gangen laten schallen. Het geluid moest natuurlijk wel boven de stofzuiger uit kunnen komen.” Ans vindt het ook prachtig dat ze nu de klasgenootjes van haar eigen kinderen als ouders naar de school ziet komen. De tijd vliegt voorbij. Generaties volgen elkaar op. En dat besef je vooral wanneer je met pensioen gaat. Verscheurde werkschema’s Ans heeft heel wat veranderingen op school meegemaakt. De Mariaschool was een kleine en knusse school. Na de fusie van de beide basisschool kwam De Wissel, 10

een veel grotere school. “Ze wilden ons toen in dienst hebben van IBN, want die maakt ook De Koppellinck schoon. Maar dat was niets voor ons,” vertelt Ans. “Dan moet je precies volgens een bepaald schema werken. De ene keer moet je overal omheen werken, niets optillen, niet kijken wat nodig is want het schema is heilig.” Met dat soort fratsen moet je niet bij Ans aankomen.“De voorwerkster Nellie van IBN bleef ieder ‘hondsgezaak’ achter ons aanlopen,“ zegt Ans fel.“Wij werkten gewoon op onze eigen manier. Op een gegeven moment werd Nellie zo wanhopig van ons dat ze het werkschema kapot scheurde. Daarna zijn er ook nog eens een paar mensen van IBN ons werk komen doen in Geffen en wij moesten op een school in Oss werken. Nou dat was helemaal niks. Het was hier niet goed schoon gemaakt. Ze deden geen flikker en stonden de hele tijd op hun telefoon te kijken. Ze kregen lang niet gedaan wat wij in die tijd deden”. Het IBN avontuur was gelukkig van korte duur want uiteindelijk zijn Ans en Liesbeth in dienst van de school gebleven. Geffens dialect “Natuurlijk was het wel zo dat we met de komst van De Wissel veel meer werk hadden gekregen. Extra lokalen, extra wc’s, maar geen extra uren.Alles moest in dezelfde tijd gedaan worden. We hebben er, na veel praten, toen wel wat uren bij gekregen.” Ans is iemand die haar werk graag goed wil doen. “We doen het nu met de tijd die we hebben”, zegt Ans. “We zorgen dat de toiletten dagelijks gedaan worden want dat is het belangrijkst. En verder vinden we het heel fijn dat we zelf mogen bepalen hoe we het werk aanpakken. ” Ans ziet ook hoe druk de leerkrachten het hebben. “Als we na schooltijd komen is het stil op de gang. De leerkrachten hebben veel administratieve verplichtingen en vergaderingen.Vroeger kon je na schooltijd nog wel eens even een praatje maken met de leerkrachten. Dat is nu veel minder geworden. Maar de koffiemomenten blijven gezellig. De leerkrachten zullen Ans zeker gaan missen straks. Haar luide stem die je al van verre hoort en niet te vergeten haar onvervalst Geffens dialect. “Voor jonge leerkrachten moet ik wel eens iets vertalen”, grinnikt Ans. Op vrijdag 20 december viert Ans haar afscheid op school. Rien, de kinderen en de kleinkinderen zijn ook uitgenodigd. Dat wordt ongetwijfeld een mooie dag. En daarna heeft Ans alle gelegenheid om de tijd in te vullen zoals ze dat zelf graag wil, samen met Rien en haar gezin. Het is je gegund Ans!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 19 december Kerstviering 26 december: bustocht met kerstdiner. 8 januari: nieuwjaarsreceptie 9 januari: bingoavond 15 januari: Expo in Veldhoven 22 januari: filmmiddag 29 januari: liederentafel Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gelukkig 2020 Voor de kerstviering op 19 december in ’t Haasje hebt u de uitnodiging gehad bij de laatste ONS. Daarna sluit ’t Oude Klooster de deuren van 20 december t/m 5 januari. De vrijwilligers genieten dan van hun welverdiende kerstvakantie. Kerstconcert Russisch koor te Megen tweede kerstdag In de Megense kerk vindt een kerstconcert plaats van het Russisch Koor. Toegang is gratis en concert begint om 15.00 uur Lotenverkoop Net als voorgaande jaren gaan wij de lotenverkoop t.b.v. het seniorencarnaval starten.Voor de Ouderen verdubbelt de inleg van de eigen leden. Fantastisch toch? Mogen wij weer op u rekenen? Alvast bedankt! Nieuwjaarsreceptie woensdag 8 januari 2020 bij ’t Haasje De zaal is open vanaf 13.00 uur, de middag eindigt om 16.30 uur. We hebben een gezellige middag met muziek. Opgeven voor 4 januari 2019 bij: Henriette.v. Erp Tel 5322058,email famvanerpvandehoek@hotmail.com Corrie Hondong tel 5323123, email famhondong@ kpnplanet.nl Kerstdiner op tweede Kerstdag Nu de Kloosterstraat weer berijdbaar is, vertrekt de bus om 12.45 uur bij de ingang van de aanleunwoningen op Kloosterstraat 7. Expo 15 januari 2020 in Veldhoven Vertrek en terug tijden komen in de ONS van januari. Maar u kunt zich niet meer opgeven. Op zaterdag 21 maart 2020 heeft Brabant Expres voor ons 1e rangskaarten gereserveerd voor de musical Anastasia. * Om 13.00 uur vertrekken we in Geffen naar het

circustheater in Scheveningen. * De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt 3 uur, inclusief pauze. * Om 18.30 uur gaan we in Scheveningen aan tafel voor een lekker 3-gangen diner. * Na het diner rijden we naar Geffen waar we rond 22.30 uur weer aankomen. Prijs per persoon €126,-. Dit is inclusief verzekering en fooi chauffeur. Eventueel kunt u een annuleringsverzekering à €3,00 afsluiten.Graag erbij vermelden en bijtellen bij de betaling. Aanmelden d.m.v. overmaken van €126,- p.p. voor 30 januari op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO reizen. Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De Passiespelen in Tegelen op 1 juni (tweede Pinksterdag) Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Teegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong. 17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis. Kosten zijn €73,50. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus. Aanmelden d.m.v. overmaken van €73,50 p.p. voor 15 januari op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO reizen. Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer Vijfdaagse reis naar Blankenberg: Voor de vijfdaagse vakantie in mei, kunt u zich niet meer aanmelden. Deze is helemaal volgeboekt. In september gaan we een driedaagse voor u regelen.

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 11


DE ADVERTEERDER AAN HET WOORD

Wat schuilt erachter uw advertentie. We belichten in dit artikel:‘Natuurlijk Afscheid’ van Bert Jansen Venneboer. “Een betekenisvolle uitvaart markeert de start van een nieuw leven en helpt nabestaanden verder. ‘Natuurlijk Afscheid’ helpt u om een groen afscheid te vormen dat past bij uw wensen. Oriënteer u op de mogelijkheden.” Zo luidt een passage uit de brochure van Bert Jansen Venneboer. Hij wil u graag vertellen over alle mogelijkheden om het afscheid van een dierbare een natuurlijk karakter te geven, ook als dat afscheid nog ver weg is. Bert (56 j.) is getrouwd met Anja en heeft drie kinderen Lieke, Wouter en Ellis uit een eerder huwelijk. Hij heeft de Tuinbouwschool doorlopen en de docentenopleiding voor plantenteelt gevolgd. Hij werkte een aantal jaren bij Stadhouders Hoveniers en daarna als zzp-er: tuinontwerp en begeleiding. Bert wilde een andere richting aan zijn leven geven.“De dood intrigeerde me altijd al en daarom ging ik op zoek naar een opleiding op dat gebied. Ik vond een opleiding met de kernwoorden inspiratie, creativiteit en spiritualiteit: Ritueelbegeleider bij afscheid. Dat was precies wat ik zocht en ben daar in januari 2016 mee begonnen. Na deze opleiding heb ik de opleiding gevolgd van uitvaartbegeleider. Bij deze opleidingen leer je over het verzorgen en het opbaren van de overledene, maar ook over symbolen, rituelen en protocollen. De stage was een belangrijk onderdeel. Ik heb verschillende uitvaarten begeleid en zo veel ervaring opgedaan.” Bert wil nu als zelfstandig uitvaartbegeleider verder en Anja ondersteunt hem onder andere met administratieve werkzaamheden, marketing en PR. De verbondenheid met de natuur is een wezenlijk onderdeel van de onderneming. Het nieuwe bedrijf heet dan ook ‘Natuurlijk Afscheid’. Daarmee wil Bert zich onderscheiden, gezien zijn groene achtergrond. Zijn doelgroep zijn de mensen die verbonden zijn met, en oog hebben voor de natuur, ecologie en duurzaamheid.Velen weten niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van afscheid nemen. Het gaat dan niet alleen om hen, die op een natuurbegraafplaats begraven willen worden, maar om alle afscheidsceremonies. Zoals bij een afscheidsceremonie van een crematie. Alles kan besproken worden. Bert: “Het kan rust bieden, als iemand zijn wensen (tijdig) bespreekt, ook voor de nabestaanden. De tijd dat uitvaarten volgens een vast protocol verliepen, ligt achter ons. Persoonlijke elementen kunnen worden samengevoegd. Zo staat het u vrij een afscheid te organiseren op een plek, die voor u van waarde is. Ook een asbestemming kan een natuurlijk karakter krijgen: als u 12

de as begraaft in een Bios Urn, dan groeit er na verloop van tijd een boom op uw gekozen plek. Ik heb ook een lijn van afscheidsbloemen ontworpen waar natuurlijke materialen in verwerkt worden. We verzorgen het afscheid van A tot Z en werken samen met allerlei toeleveringsbedrijven.”

Als logo voor ‘Natuurlijk Afscheid’ hebben Bert en Anja gekozen voor drie bladeren van de Ginkgo biloba. Deze unieke boom kan heel oud worden en symboliseert hoop en overlevingskracht. Daarnaast zouden de bladeren kracht bieden aan het geheugen. Opdat wij onze dierbaren niet meer vergeten. Gelukkig wordt er tegenwoordig vaker nagedacht over dood en afscheid nemen. “Dat is belangrijk,” vinden Bert en Anja. “Bij een (rouw) bezoek gebruiken we een inspiratieboek teneinde mensen te stimuleren om over mogelijkheden na te denken en goed te kunnen beslissen.” U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen: info@natuurlijkafscheid.com Tel. nr. 06-38891404.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Wijzigingen in december: Het Repair Cafe is verzet naar 20 december! Het dansen op muziek vervalt op 24 en 31 december! De crea-avond vervalt op 24 december! Er is deze maand geen wereldproeverij! Op 6 december gaf Gerda Rovers een workshop hapjes maken voor alle vrijwilligers van Kom d’r in. Hiermee willen we de vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet het afgelopen jaar. Het werd een feestelijke middag met mooie en erg lekkere hapjes, o.a. zoete en hartige kerstbomen uit de oven en ook kleine feestelijke overheerlijke desserts. Gerda hartelijk bedankt hiervoor. We hebben een grote groep vrijwilligers: gastvrouwen, activiteiten- begeleiders, kookgroep-leden, leden van het Repair Cafe, mensen die hand en spandiensten verlenen en leden van de werkgroep. Niet iedereen kon die middag aanwezig zijn, maar hierbij willen wij ze allemaal hartelijk bedanken! Omdat onze activiteiten zich nog steeds uitbreiden zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Je krijgt er veel waardering voor terug.

Inmiddels is er in onze huiskamer een “kerstdorp” opgebouwd door Ingrid Berkel. Het ziet er prachtig uit. Loop deze maand een keer binnen tijdens activiteiten of tijdens de vaste inloop om de sfeer te proeven. Naast de deur hangt sinds kort een brievenbus waarin je reacties, vragen of ideeën kwijt kunt. We hebben plannen om de ruimte van Kom d’r in nóg gezelliger te maken, bv. door de opstelling van de tafels wat aan te passen en wat extra kastruimte te maken. Tijdens de inloop zijn er dan ook meer mogelijkheden om met een aantal mensen bv. een spelletje te doen of een andere activiteit. Ideeën daarvoor kun je ook inleveren in de brievenbus. De wereldproeverij is afgelopen maand verzorgd door Myrna. Niet alleen het eten maar ook de Mexicaanse sfeer en het enthousiasme van Myrna zorgden voor een echt feestje! Bedankt daarvoor! De inloop op vrijdagmorgen om 8.30u voor ouders van

kinderen van de basisschool is erg gezellig. Er worden ideeën en ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. We nodigen jullie de komende vrijdagen weer uit om eens binnen te lopen. Jonge kinderen kun je gewoon mee nemen. Op 3 januari 2020 vervalt deze i.v.m. de schoolvakantie. Namens alle mensen van Kom d’r in wensen we iedereen fijne kerstdagen en voor 2020 veel gezellige ontmoetingen.

GESTOLEN Mijn fietscomputer is gestolen, hij stond bij bejaardentehuis De Heegt. Heeft iemand hem misschien gevonden dan hoor ik het graag. Uw reactie kun je mailen naar torenklanken@geffen.nl groetjes Annie 13


GELOOF ONDER WOORDEN (37) Wat moet ik doen om te leven? De moraal, zelfs de hoogste, is niet het belangrijkste in het christelijk leven. De christen is in de eerste plaats iemand die naar God luistert. Maar luisteren zonder te handelen is verraad aan het Woord.‘Wat moet ik doen? ‘Jezus begint met het citeren van de Wet, de geboden: alleen God komt de aanbidding toe; de mens gerechtigheid en respect. Maar de Wet kan een harnas worden en het leven verstikken. Jezus herinnert aan het doel van de Wet: de mens laten leven in de liefde. Het is de geest tegenover de letter. De geest van het Evangelie komt uit in de grote oriëntaties van God zelf: er zijn geen grenzen aan de liefde; belangloos geven zoals we van God belangeloos, uit genade, ontvangen; de ‘verliezers’, de ‘kleinen’, dienen, Jezus was immers een van hen. Het Evangelie mag echter geen meedogenloze wet worden, die veroordeelt tot een triest leven. Een geest van edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid kenmerkt juist het Evangelie. Iedereen heeft, op de plaats waar hij of zij is en voor zijn of haar eigen geweten, voor zichzelf na te gaan, wat de Geest precies van hem of haar vraagt om te doen, met het oog op een grotere liefde, een echtere vrijheid, een edelmoediger leven. De christenen hebben niet de pretentie om het beter te doen dan een ander. Samen met allen die zich niet neerleggen bij het kwaad, die niet ophouden met liefhebben, willen zij getuigen van een betere wereld. Die wereld is geen droom, het is een belofte van God die geschreven staat in het concrete leven. ‘Doe dat en u zult leven’ (Lc 10,28). Op de vraag ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’, antwoordt Jezus met de Wet, de Tora, de grote geboden die Mozes van God had ontvangen en aan het Hebreeuwse volk had gegeven. (Mc 10,17-20; Lc 10,25-28). Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. U zult geen beelden maken (…) Buig niet voor hen en vereer hen niet (…) U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken (…) Onderhoud de sabbat: die moet heilig voor u zijn (…) Zes dagen kunt u werken (…) maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten (…) eer uw vader en moeder, (…) Dan zult u lang leven en gelukkig zijn op de grond die Hij u schenkt. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. U zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land (…), of iets dat hem toebehoort’(Dt 5,6-21). Jezus vat deze tien regels (geboden) samen in twee zinnen uit de Bijbel (Mc 12,28-31) : ‘Jezus antwoordde: Heb God lief met heel uw hart en ziel (Dt 6,4-5) en: U zult uw naaste liefhebben als uzelf (Lc 19,18). Velen willen in onze tijd niets meer met het geloof of Kerk te maken hebben. Maar ik constateer, dat daardoor de samenleving wel harder is geworden. Kijk de t.v. of lees

14

de krant, beelden van geweld, van een samenleving die de menselijkheid aan het verliezen is. Daarom moeten weer Kerst echt vanuit ons hart gaan vieren. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

HET NULANDS GEMENGD KOOR Het 59-koppige Gemengd Koor uit Nuland is al enige tijd aan het repeteren om zondag 22 december om 19.00 uur in het gemeenschapshuis De Meent in Nuland iedereen te verrassen met een concert in kerstsfeer met bijpassende beelden op groot scherm. Het Nulands Gemengd Koor bestaat bijna 55 jaar en is nog steeds bijzonder actief. De leden komen uit de gehele regio van Den Bosch tot Ravenstein en van Maren Kessel tot Veghel. Elke maandagavond wordt er om 20.00 uur gerepeteerd in Gemeenschapshuis De Meent in Nuland. En iedereen is dan welkom om te komen luisteren of mee te doen.Aanmelden vooraf is niet nodig. Na 4 repetities kan een aspirant lid besluiten of hij/zij lid wordt van het koor. Zingen is gezond; het is goed voor de ademhaling, de concentratie en het geheugen. Kwaliteit van de zang, maar zeker ook de gezelligheid is bij ons belangrijk. En dat die combinatie goed samengaat blijkt wel uit het 55-jarig bestaan. Jaarlijks zijn er 6 tot 8 plaatselijke of regionale optredens. Het koor heeft een uitgebreid en zeer gevarieerd repertoire. Nederlandstalige en pop/rock nummers, van musical tot opera/operette en licht klassieke muzieknummers. En met Kerstmis natuurlijk een speciaal Kerstrepertoire! Laat u zondag 22 december verrassen en kom kijken en luisteren. Het concert duurt ongeveer anderhalf uur en de entree, inclusief een kopje koffie of thee, is gratis. Het koor staat onder leiding van Marcus de Haard, met pianobegeleiding van Margret Bekkers. De lichtbeelden worden verzorgd door Riet Zwanenberg. Zie: www.hetnulandsgemengdkoor.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067


EFFE OVER GEFFE

met veel plezier aan de andere kant van de bar gestaan?

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. U leest de bijdrage van: Tijn van Oorschot, 27 jaar. Hij woont in de Elzendreef.

6. De leukste club Dit is een lastige. Geffen heeft enorm veel mooie en leuke clubs. Als ik er dan echt eentje moet kiezen, moet dat wel KPJ Geffen zijn. Een warme club waar jong en oud voor elkaar klaar staan.

1. Een herinnering aan Geffen Ik heb veel mooie herinneringen aan Geffen. Aan het dorp, maar vooral aan dingen die in Geffen zijn gebeurd. Een van de vele herinneringen is natuurlijk de Aloysiusschool, mijn basisschool. Een pand dat inmiddels plaats heeft moeten maken voor andere gebouwen.

7. Ons visitekaartje Is toch wel de vele activiteiten die ieder jaar weer in Geffen georganiseerd worden.

2. Dit zou anders moeten Ik vind het fijn om te zien dat steeds meer verenigingen samenwerken. Dit zou in mijn ogen nog wel wat meer mogen. Als ik iets aan zou moeten wijzen dat ‘anders moet’, dan zou het zijn, dat verenigingen op nog grotere schaal gaan samenwerken aan allerlei activiteiten. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Veldstraat. De plek waar ik, tot een paar maanden geleden, mijn hele leven gewoond heb.Voor mij een heel fijne, bijzondere plek vol mooie herinneringen. 4. Een mooi mens Geffen zit vol mooie mensen.Veel iconische Geffenaren, ook al vaak genoemd in dit stukje. Zelf vind ik Frans van Griensven een heel fijne, lieve man. Met een echt KPJ blauw hart, dat helpt natuurlijk ook.

8. Bewondering voor… Iedereen die zichzelf ergens belangeloos voor inzet om het anderen zo goed mogelijk naar de zin te maken. 9. Geffen is voor mij… Saamhorigheid. Ik vind het een fijn gevoel dat iedereen elkaar kent, maar ook voor elkaar klaar staat. Ik ken tal van mensen die alles voor de Geffense gemeenschap over hebben. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan het stimuleren van samenwerkingen tussen verschillende verenigingen. Daar wordt Geffen beter, mooier en socialer van! En het saamhorigheidsgevoel wordt nog groter. We doen het tenslotte allemaal samen!

5. Jammer dat Strooipop afgelopen jaar haar laatste editie heeft gehad. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt maar vooral ook

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


ROOI OORTJES XXX Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neije Dorpshart ... # Groenfonds Geffen Met het verrijzen van meer paleizen in het steeds kleiner wordende Geffensch Veld, klotst de euro’s in het Groenfonds Geffen tegen de plinten omhoog. Naar het schijnt, moet het geoormerkte geld nu uiterlijk 31 december 2020 uitgegeven zijn; anders vloeien de gelden terug naar de Algemene Reserves van de gemeente Oss. Da’s sund en dat moeten we persé zien te voorkomen! Er zijn een aantal spelregels voor besteding van het Groenfonds en er liggen wel wat postzegel-plannetjes van een groepje vrijwilligers, maar dit zet géén zoden aan de dijk. Zéker nu er ver gevorderde plannen liggen om de Elshof ’af te bouwen’ met 200 woningen, pleiten wij opnieuw voor de aanleg van een #klimaatbos, ergens langs de Heesterseweg. # Carnaval We hebben een neije Prins: John dun Urste (van den Heuvel) en Adjudante Esther van Dijk. Proficiat allebei en geniet ervan! Ondertussen doet een hardnekkig gerucht de ronde, dat in november 2020 een ChocoPrins zijn of haar opwachting in het Rottenrijk zal maken… Op visite in Heesch lees ik in ’t Hisse Dorpsblad Den Herd, dat er op carnavalsmaandag ook gedacht is aan de ’oudere jongeren’ (óf jongere ouderen, zo u wilt). Met het verdwijnen van de oeroude traditie van een Boerenbruiloft worden in Geffen de 40plussers de laatste jaren verwaarloosd in de feesttent. Elk initiatief om dit op te pakken, juichen wij van harte toe. Blijkbaar is het op carnavalsmaandag ouderwets matinee bij het Haasje? Hopelijk lezen we daarover meer in Torenklanken of de Rottenrijker. # Windmolens in Vinkel-Noord en De Duurzame Polder Na de rommelige informatieavonden in De Snoeck en De Koppellinck volgen wij de plannen voor windturbines

in Vinkel-Noord en de polders ten noorden van Geffen met argusogen. Tijdens de massaal bezochte avonden is de verstrekte informatie beneden alle peil; wat wél gedeeld wordt, is vooral procudereel geneuzel en dát roept bij omwonenden alleen méér vragen op. Net als het gehakkel van wethouder Van der Schoot op dergelijke avonden! #Nieuwe Accommodatie Scouting, Gilde, JVW Op zondag 8 december gaat iedereen in Geffen een kijkje nemen tijdens de Open Dag van het nieuwe onderkomen van drie verenigingen aan de Kerkesteeg. Er is veel publiek! Het heeft ’efkes’ geduurd, maar voorlopig kunnen Scouting Geffen, St. Joris Gilde Geffen en Stichting JeugdVakantieWerk Geffen vooruit; van harte gefeliciteerd en veel plezier! #Jubileum Pompzwengels Op dezelfde zondag viert Hofkapel De Pompzwengels haar 55-jarig bestaan met een mooie eucharistieviering in de kerk. Mede-oprichter en voorzitter Antoon van Lith krijgt voor alle verdiensten de hoogste eer; hij wordt gebombardeerd tot erelid. Antoon, van harte proficiat! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #ParkerenDorpshartGeffen, #DeWiel en #GeffenschToetsenbordTerrorisme, maar dat doen wij misschien een volgende keer! Wij wensen iedereen zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuwjaar! ’t Rooi Hundje 06-5391 6725

BESTE MENSEN Graag willen we iedereen die ons het afgelopen jaar op welke wijze dan ook heeft gesteund heel hartelijk bedanken. We hopen dat we ook het komende jaar weer op jullie mogen rekenen. Onze volgende kledinginzameling zal op 9 mei plaats vinden. Via deze weg wensen we iedereen fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig maar vooral een gezond 2020.

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ANTOON VAN LITH ERELID POMPZWENGELS

OFFICIËLE INGEBRUIKNAME SCOREBORD

Heb je het lied van de wind gehoord… de melodie van de zee… de blij zoemende insecten… de diepe bas van de treurwilg… de echo der bergen… de bruisende beekjes en het gerommel van wolken? De hele wereld is muziek en wij leven er middenin… Aldus declameerde Evi Savelkouls bij aanvang van een stemmige jubileumviering van de 55-jarige blaaskapel De Pompzwengels. De zondagochtendmis van 8 december werd gevuld met goed stemmende klanken van muzikanten in harmonie en de solisten bliezen kwaliteit. De kinderen uit de kinderkerk spraken mooie woorden en maakten feestelijke tekeningen. Het slotakkoord van de viering viel ten deel aan medeop-richter en 55-jarig jubilaris Antoon van Lith, hij werd benoemd tot erelid van de kapel. In café ’t Haasje klonken vervolgens wederom feestelijke muziekwerken, maar ook lovende woorden van Johan van Herpen, namens Muziekvereniging W.I.K. en van Prins John namens Stichting Rottenrijk. Jan van Rooij nam vervolgens de voorzittershamer van de blaaskapel over van Antoon van Lith. De leden ontvingen als cadeau nieuwe buitenjassen voor als ze op dweiltocht gaan, Evi, zangeres binnen de groep, kreeg een extraatje: een solomuziekstuk om uit te voeren: ‘Ich bin wie Du’. Met dank aan de bezoekers van de receptie en allen die de blaaskapel een warm hart toedragen togen de feestelingen naar ‘s-Hertogenbosch voor een ludieke rondleiding aldaar!

Zondag 24 november werd tijdens de jaarlijkse sponsormiddag het nieuwe scorebord officieel in gebruik genomen. De officiële handeling werd verricht door John van Schijndel en zijn zoon Willem namens Van Schijndel Bouwgroep. “Als Geffense ondernemer zijn wij graag maatschappelijk betrokken en zijn we blij dat we Nooit Gedacht kunnen helpen”. Van Schijndel Bouwgroep heeft het mogelijk gemaakt dat het bestaande scorebord verplaatst werd naar het kunstgrasveld en dat er een nieuw uiterst modern FULL color LED scorebord gerealiseerd is langs het hoofdveld. Nooit Gedacht is bijzonder trots op het prachtige scorebord langs het hoofdveld. Via een video boodschap werd Van Schijndel Bouwgroep bedankt en werd getoond wat er allemaal mogelijk is met ons nieuwe scorebord. Eigenlijk is alles mogelijk. Natuurlijk kunnen we het als scorebord gebruiken. Maar ook reclame-uitingen, commercials of fotoverslagen kunnen getoond worden. Nooit Gedacht bedankt diamantsponsor Van Schijndel Bouwgroep voor de sponsoring van dit prachtige scorebord.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


WIST U DAT: * er in Geffen, Nuland en Vinkel veel specialisten op het gebied van kinderen SAMENwerken! * wij meerdere keren per jaar bij elkaar komen om onze kennis en kunde te delen. * wij kinderen begeleiden, behandelen en coachen op de volgende gebieden: • taal en spraak, • grove en fijne maar ook zwem-motoriek, • (voorschoolse) vaardigheden, • concentratie, • houding, • planmatig handelen, • sensorische informatieverwerking, • slaapproblematiek * wij preventief graag meedenken en -kijken als u problemen in de ontwikkeling van u of uw kind voorziet. * wij presentaties verzorgen om u te informeren over verschillende onderwerpen. * u altijd vrijblijvend contact met ons op mag nemen wanneer u vragen heeft. * wij regelmatig van ons laten horen in dit blad. * wij contact hebben met verwijzers, specialisten, leidsters en leerkrachten ten behoeve van de behandeling. * wij SAMENwerken om het beste van u of uw kind naar boven te halen * wij ook in het nieuwe jaar weer klaarstaan voor u en uw kind! * Move2BFit, Praktijk Vandaag, Ergotherapiepraktijk de Oplossing en Logopedie Maasdonk u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toewensen.

DE STICHTING SINT JOZEFOORD ONTVANGT KEURMERK BESTE WERKGEVER Voor het zesde jaar op rij is Sint Jozefoord door werknemers gekozen tot Beste Werkgever. Dit betekent dat de Stichting Sint Jozefoord bovengemiddeld hoog scoort voor bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap. Op bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap scoort Stichting Sint Jozefoord een 8,4 en op betrokkenheid zelfs een 9,1. De Stichting Sint Jozefoord De Stichting Sint Jozefoord is een voormalig Kloosterverzorgingshuis gelegen in de bossen ten oosten van ’s-Hertogenbosch. Er zijn 145 senioren, waaronder 50 zusters in kleinschalige wooneenheden woonachtig. De stichting verzorgt tevens wijkverpleging, huishoudelijk hulp, dagbesteding en maaltijd thuis. De stichting heeft verbondenheid als kernwaarde. Aan de voorzijde van het complex wordt de oude kloostertuin in oude glorie hersteld om te dienen als pleisterplaats voor ouderen uit de omliggende dorpen. Hoogwaardige zorg Naast goed werkgeverschap staat de Stichting Sint Jozefoord erom bekend dat zij aan de ouderen die bij haar wonen hoogwaardige zorg biedt. Op Zorgkaart

Nederland krijgt zij hiervoor een 8,8. Tevens beschikt zij al sinds 2012 over het Gouden Keurmerk. Dit houdt in dat zij volgens het landelijk kwaliteitsinstituut Perspekt haar interne processen optimaal op orde heeft.

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD

Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Maandag 23 december 19.00 uur: Kerstconcert Nulands Gemengd Koor Het Nulands Gemengd Koor treedt, in de donkere en gezellige dagen voor kerst, op in de kapel van Sint Jozefoord. U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten. Woensdag 22 januari 14.30: Accordionconcert Tutta la Forza Met een accordeon is het mogelijk om veelzijdige en afwisselende muziek te spelen. Het repertoire van Tutta la Forza bestaat dan ook uit een diversiteit aan muziekstukken, van klassiek tot modern, van jazz, musicals tot meezingers. * Deze publicatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Neem voor het actuele programma contact op met de receptie van Sint Jozefoord op kijk op www.jozefoord.nl

25 JAAR LID HEEMKUNDEWERKGROEP ‘VLADERACK’ Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ is een bloeiende vereniging die haar sporen in de Geffense gemeenschap zeker verdiend heeft. Jaarlijks worden tal van activiteiten gehouden, de prettigste hiervan is waarschijnlijk de jaarlijkse feestmiddag. Op deze middag worden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar kregen 3 leden de oorkonde van het 25-jarig jubileum overhandigd:Anton van Oort, Peter Verkuijlen en onze secretaris Adriaan van Zandvoort. Proficiat! Op de foto de jubilarissen Peter Verkuijlen en Adriaan van Zandvoort.Anton van Oort was helaas verhinderd.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


TERUGBLIK DERDE BIJEENKOMST VOOR GEFFENSE VERENIGINGEN Op maandag 25 november organiseerde de stuurgroep vitale verenigingen een derde bijeenkomst voor alle Geffense verenigingen. Tijdens de avond bleek dat de aanwezige verenigingen het belangrijk vinden elkaar regelmatig te blijven ontmoeten. Resultaat van de avond Een van de opgestarte werkgroepen ‘de werkgroep Activiteiten’ gaat een Roefeldag organiseren op zaterdag 4 april 2020. De bedoeling van deze dag is dat verenigingen zich kunnen presenteren al dan niet met een demonstratie. Zo brengen we op een leuke manier in beeld wat elke vereniging te bieden heeft. Daarnaast is het idee ontstaan om in het najaar een gezamenlijke activiteit te organiseren voor het training of scholing van de vrijwilligers van verenigingen. Dit idee wordt nog verder uit gewerkt.

het een nieuw leven.Voor haar klanten verwerkt Renewi een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten. In dit proces beschermt Renewi de wereld tegen vervuiling en stelt Renewi haar klanten in staat om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met haar diepgewortelde internationale expertise bieden ze een uitgebreid productassortiment, gecombineerd met lokale service en aandacht. Boven alles is het Renewi team in Oss betrokken en bevlogen over hun missie: Waste no more.

Geffen.nl De mensen achter het platform van Geffen.nl waren aanwezig en lieten zien welke mogelijkheden het platform heeft voor alle verenigingen. De werkgroep communicatie gaat ondersteunen om het gebruik van het platform door verenigingen te verbeteren. Ook is het idee geopperd om een materialen “verhuur” lijst te gaan toevoegen en om regelmatig een vereniging extra uit te lichten. Het idee van een Geffense mascotte om in te zetten bij evenementen en activiteiten blijft staan en moet nog verder uit gewerkt worden. Versterking stuurgroep vitale verenigingen / open clubs Tenslotte willen we de stuurgroep graag met 2 personen uitbreiden. De stuurgroep heeft ongeveer 4 of 5 keer per jaar een overleg met elkaar en geeft richting aan het verbeteren van de samenwerking tussen alle Geffense verenigingen. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met Ties Raijmakers of Hans Willemsen (hans@ sport-expertise-centrum.nl) We hopen de fijne samenwerking in het afgelopen jaar voort te kunnen zetten in 2020!

NIEUWE SHIRTS VOOR MO11-1 De meiden van Nooit Gedacht MO11-1 werden zaterdag 16 november verblijd met nieuwe shirts van bronssponsor Renewi. Edwin hartstikke bedankt. Over Renewi Voor Renewi is afval een manier van denken, een kans. Wanneer iemands afval opgehaald wordt, geeft Renewi

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.