Torenklanken 2005 - nr 03

Page 1

43e jaargang I nummer 3 I februari 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat bank: druk: oplage:

Tolweg ï en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11 .58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen t 750 exemplaren

'1:AASDONKSE MUZIEKVERENIGINGEN PRESENTERE~ ZICH! Zondag 6 maart aanstaande vindt in zaal "de Gouden Leeuw" te Geffen een uniek concert plaats. Harmonie Odio uit Vinkel. fanfare W.I.K. uit Geffen en harmonie Union uit Nuland ge,·en deze morgen ieder een miniconcert. Het idee van het Maasdonkconcert ontstond toen de drie afzonderlijke gemeenten: Geffen, Nuland en V inkel werden samengevoegd tot de gemeente Maasdonk. Bij roerbemt wordt het concert door een van de verenigingen georganiseerd. Dit jaar heeft het concert een feestelij k tintje, omdat het concert voor de tiende keer wordt gehouden. Een bijzonder concert waarvoor wij u dan ook van harte uitnodigen. De muziekverenigingen hebben ieder een eigen stijl van musiceren. Dit komt zowel tot uiting in muziekwerkkeuze als in klankkleur als in samenstelling. Ieder heeft haar eigen geschledenis en vervult binnen haar gemeenschap een belangrijke functie. In Maasdonk is een dorp zonder harmonie offanfare niet meer denkbaar. Bij alle drie de verenigingen staat kwaliteit voorop, ze willen alledrie vooruit en voor de toekomst gewaarborgd zijn. Daarnaast staat de onderlinge gezelligheid hoog in het vaandel. Nergens in de omgeving ,·an de gemeente Maasdonk vindt zo'n unieke concert plaats! Harmonie Odio, fanfare W.I.K. en harmonie Union begroeten u graag in zaal ''de Gouden Leeuw" te Geffen op 6 maart aanstaande. Aanvang 11.00 uur. Entree is gratis.

AMNESTY INTERNATIONAL fn de week van 20 t/m 26 februari wordt de lande-

lijke collecte gehouden voor Amesty International. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty strijdt voor de mensenrechten in alle landen. In democratieën en dictaturen, in landen met een rechtse en landen met een linkse regering. Amnesty is een onpartijdige beweging, niet gebonden aan een politieke of godsdienstige overtuiging. Om die onpaitijdigheid en onafhankelijkheid te kunnen garanderen accepteert Amnesty International geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Amnesty doet haar werk met de bij dragen van leden en van giften zoals tijdens deze jaarlijkse collecte. Ook in Geffen wordt er gecollecteerd. Geen huis aan huis collecte maar u zult ons met onze collectebussen tegenkomen op woensdagochtend 23 februari op de markt en op zaterdag de gehele dag op het Dorpsplein nabij de C-1000. Wij zullen de winkelende Geffenaren vriendelijk en beleefd om een bijdrage vragen voor Amnesty International. Geef om vrijheid! Geef om mensenrechten! Wij rekenen op u. Namens de Geffense schrijfgroep voor Amnesty International, Monique v.d. Berg, Ingrid Berkel, Ina v.d. Boom, Ans v. Dinther, Lida v.d. Heuvel, Ans de Kok, Trees Lamers, Maria Meulepas, Ine v. Nistelrooy, Henny de Veer, Leny Romme

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haaaje

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

pdeKimlerenv.~

7'

Jl Bd'~

Ham 1, 5386 JA Gett?~f. tel. 073·5325551

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 ~ 532 15 20

maandag t/m vrijdag zaterdag

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat voor woningen (vanaf 2006 verplicht/

/50SPIERINGS www.cafehethaasje.nl

atie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

~

Oorpstraal 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 9 1

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij verzorgen voor u:

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsb/okken, gasbeton of gipsplaten het aanbrengen van spackspuitwerk het aanbrengen van buitengevel-isolatie het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

*

*

*

NAS AFBOUW BV *

Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

li/ww.11as-afbouwl1I

Zwarte, grijze rouwauto of andere mogelijkheden? Wij zorgen er voor! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesc h i kki ng.

Bel: 041 2-62 3 173 Uitv aartve rz orgi n g

Bouw

VAN LITH B. V.

Buro

Dodalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel : 0412-6231 73 www .uitvaartverzorgi ngvanl ith .nl contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BE.NILDA

11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden no tel. afspraak..

~ •n ~

z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNOEK B.V.

E-mail: hvzandvoortetectroOhelnetnl Heeslerseweg 14 - 5386 KT Gellen Tel: (0731 532 60 18 • Fax (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen .nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 1 .30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 23 -02 19.00 - 20.00 u. Kerk geopend voor stil en persoonlijk gebed bij het uitgestelde sacrament Vr. 25 -02 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 26-02 19.00 u * H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 27-02 09.3 0 u ..!... Viering met de diaken mmv Gem. koor Ma. 28-02 19.00 u * Avondmis mmv Passe Partout Vr. 04-03 11.45 u Huwelijksviering Rob v. Dinther en Petri van Mierlo 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 05-03 19.00 u Viering met de diaken mmv Bandola's (+ kinderkerk) Zo. 06-03 09.3 0 u + H.Mis mmv Mannenkoor (Gregoriaanse gezangen) Ma. 07-03 19. 00 u * Avondmis mmv Dames-koor

* = dienst in de ka:p e

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073 532 6323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen of hier geboren zijn, maar elders wonen. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 24 januari 2005: Miet van Dijk - Glaudemans, 76 jaar 25 januari 2005: Diny Luijken, 84 jaar 09 februari 2005: André v.d. Wetering, 65 jaar MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160 . Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! De actie Kerkbalans 2005 start in Geffen op 29 maart 2005. Natuurlijk mag u al vanaf nu uw bijdrage over 2005 storten op rekening 11.58.07292 t.n.v. Parochiebestuur inz. Kerkbijdrage. GIFTEN Voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 Voor de restauratie van de kerk: bank rek. 1158 15236

+ = t.v. uitzend'ng naar de Heegt DOPEN: Voor het opvrage Yan informatie en/of het vastleggen van een doopviering mnt u terecht bij : Babette Romme, De Doelen 1, tel. -3_ 69 . De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woon-achtig zijn in Geffen, of n>0r hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeen-schap en deelnemen aan de kerkbijdra...,e. DOOR DE DOOP \\~RDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2005: Fleur van Bergen, Mike an Galen, Rens Savelkouls, Sanne Gooiker, Laura van der Doelen. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 9 maart: Thuis, kind en ouders: hoofdstuk 10 doorlezen en opdrachten maken.

DANKJEWEL Tijdens Recht vur zunne Raop en de carnavalsdagen hebben verschillende personen en groepen geld ingezameld voor de restauratie van de kerk. Leuke initiatieven! Ik dank D'n Inne en d'n Andere voor hun draaiorgel-bijdrage en De Weetwoatsjers voor het veilen van het stukje kruispunt! De carnavalsgroepen "De Vrolijke Vogels", "Loei Goed" en "Krek we'k wo" voor hun inzamelingen tijdens de optocht en Anja v.d. Heuvel en Wilma Draad die "restauratiemunten" verzamelden bij de muntenverkoop van de Gouden Leeuw! Alle beetjes helpen, de thermometer is al gestegen tot € 155.000,- ! Een dankbare pastoor

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: 27 februari 2005 a.s. (behalve wanneer er op 3


a, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoo l""I

theke egio B

Huur/

= 1 1■

VAN PA {

en Geld·. _.. - . ez1n •

sB

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

Gebr. van de Wetering ~_--i.o. WE-,.~

4J' C,

--

=

Dommelstraat 47

~

~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

0

- --

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 • 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z

-=

~ & DESIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 • 532 16 54 Fax: 073 · 532 67 01

Fax 0412 • 63 72 06

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel 073 532 76 09. Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN


dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wamooij tel. 532 2283. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Pastorie: op maandag t/m vrijdag is er elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur pastoor: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken. iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 53364310 e-mail adres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-maiJ adres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetsite parochje; www. parochiegeffen.nl GREGORIAANS KOOR Op zondag 6 maart om 09.30 uur zingt het mannenkoor gregoriaanse gezangen: het is dan de vierde zondag van de Veertigdagentijd: zondag Laetare. Dit mannenkoor repeteert iedere le dinsdag van de maand van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum ( Oude Klooster boven). De eerstvolgende repetitie is op dinsdag l maart. DEN BOSCH 25 en 26 februari 2005 Op 25 en 26 februari a .s. komen broeders uit Taizé naar Den Bosch om u1 de sfeer van Taizé in gebed bij elkaar te komen. Het is een ideale gelegenheid om door bijzondere vieringen en hopelijk ook door bijzondere ontmoetingen geïnspireerd te worden. Eenieder is van harte uitgenodigd om aan deze dag(en) deel te nemen, met name jongeren van 15-30 jaar, maar ook oudere jongeren zijn van harte welkom! Het programma ziet er als volgt uit: Vrijdag 25 februari(avond) welkom- gebed rond het kruis Zaterdag 26 febrnari(hele dag) ochtendgebed- bijbeluitleg en gespreksgroepen/ workshops- avondgebed Kosten bedragen l 0 euro p.p. Voor meer informatie en / of opgave bij Anneke Linschoten: 073-5038784 of bij W van der Broek (ma t /m vrij van 9-11 uur): tel 073- 5212215 KEULEN 15 t/m 21 augustus 2005 Keulen 2005! Een mooje kans zo dichtbij! Sinds 1986 komen jongeren uit de hele wereld samen voor de wereldjongerendagen (WJO). Dit internationale evenement is een initiatief van paus Johannes Paulus II. De internationale wereldjongerendagen vinden om de paar jaar steeds in een ander gastland plaats. Dit keer is dat wel heel dicht bij huis, want in 2005 zal de stad Keulen naar verwachting één miljoen jongeren verwelkomen! Keulen is de stad van de drie Koningen: Caspar, Melchior en Balthasar.

Al eeuwenlang worden hun relieken bewaard in de Dom van Keulen. Vandaar dat het thema van 2005 in navolging van de drie Koningen zal zijn: "Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden". Ook jij kan erbij zijn! Waar? In Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd van 11-15 augustus. Tn Keulen van 16-21 augustus, eenvoudige overnachting en maaltijden worden verzorgd. Wat? Globaal programma in Keulen: - Ontmoetingen met gelovige jongeren uit de hele wereld - feestelijke openingsmis met de aartsbisschop van Keulen - jongerenfestival met muziek, theater, film, meditatie, discussie en meer! - Welkomstviering met de paus - Catechese door bisschoppen uit de hele wereld, eucharistievieringen - Avondwake met de paus plus overnachting onder de sterrenl1emel - Eucharistieviermg met de paus ter afsluiting van de WJD Hoe? Er rijdt een speciale bisdomtreÎ..11 van Den Bosch naar Keulen op 15 augustus en 21 augustus weer terug. Kosten? De kosten zullen neerkomen op; voor 12 t/m 15 jaar: 150 euro 4 dagen all in Keulenreis per persoon, voor begeleiders van bovenstaande reis (boven 18 jaar)+/- 100 euro p.p. voor 16 t/m 30 jaar: 235 euro 6 dagen all in Keulemeis per persoon Als je belangstelling hebt om mee te gaan naar de WJD, bel dan zo spoedig mogelijk voor meer informatie en/ of opgave: Anneke Linschoten 073-5038784

NIEUW in Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Professionele :zonnebank aanbieding: 10x 20 min. € 75,00 normaal: 10x 20 min. € 90,00 U kunt ook per minuut € 0,45 Maak tijdig uw afspraak voor verantwoord zonnen. Tot ziens bij Schoonheidssalon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a, 5386 AZ Geffen Telefoon (073)5322685 5


EFKES BUURTE MÈ ... Rans van Dijk (57 j.)

Hij zal het niet meer meemaken: een nieuw schoolgebouw met daarin al of niet gehuisvest één gefuseerde Geffense basischool... ... Hans van Dijk, (oud)-directeur van de Mariaschool, aanvaardde per 17 januari 2005 een functie in het Bovenschools Management van Primair, ter ondersteuning van Algemeen directeur Ben van Lieshout en directeur financiën en beheer Jo de Haas. Hans werd geboren in Bakel, maar op zijn 4e jaar verhuisde hij naar Boxtel. Daar woont hij momenteel nog, samen met echtgenote Joke en dochter Dorine. Zoon Paul woont in Breda. Na zijn diensttijd begon Hans in 1971 zijn onderwijsloopbaan in Boxtel. Hij werd onderwijzer van de 2e klas van de St. Petrusschool, een school in het centrwn van Boxtel. De school werd bevolkt door veel leerlingen uit Boxtel-oost, een wijk in aanbouw. In augustus 1974 werd in deze wijk een nieuwe school "De Vorsenpoel" geopend. De bedoeling was dat de gehele St. Petrusschool hier naar toe zou verhuizen. Op

verzoek van de ouders bleef er een dependance met de klassen 1,2 en 3 (nu groep 3, 4 en 5) in het centrnm. Hans werd locatieleider van deze dependance. In augustus 1975 werd de dependance een zelfstandige school. Hans van Dijk werd de nieuwe. jonge directeur van vier groepen in een oud gebouw, die ook de oude naam van St. Petrus terugkreeg. "Een gezellige tijd'" memoreert Hans, "want de betrokkenheid van de ouders was zeer groot. De school groeide uit, de ouders knapten zélf het gebouw op, want de levensvatbaarheid van de school moest worden aangetoond voordat de m·erheid een begin wilde maken met de renovatie van het oude gebouw. Enkele jaren later trok de kleuterschool bij de Petrusschool in en was de basisschool, lang voor dit wettelijk geregeld was, al een feit! In 1988 werd de school grondig verbouwd en daarmee was een van mijn doelen bereikt. Na nog een tijd in de verbouwde school gewerkt te hebben kwam de behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik was 43 jaar en wilde nog wel gaan verkassen" aldus Hans. De keuze viel op Geffen. Hij volgde in augustus 1991 Willy Peters als directeur van de Mariaschool op. Onderwijsvernieuwingen volgen en het schoolgebouw wordt aangepast.

Cafétaria / Eetcafé

Q;:../,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 Cespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierade van Beauzill en Bella Ragazza • Permaneme Make-up • Make-Up workshops • Dagarrangementen

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

®

A~:"ëN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJIEIN 1'~ee«-~'U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:{073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• Tot al Fit • Indoor Cycling • 5trePtdance • 5witc.hing • 5i:miorentrain,ng

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • fy5fotralnln9 • De Rug5chool • Revalldotletra:inlng • Reïntegratfetralnlng

• Arrangementen op ma.at

€ 25,€ 35,€ 60,-

Alles vers utt eigen bakkerij

• l\lautllustraining • Cardlotreiining • Combinatie NautJlus•Cartflo

INDIVIDUELE TRAJNING

€ 15,-

Papend!Jk 12 • 53B6 EC Geffen Tel. 10731 74 72 • Fax (073J 53~ Ei5 75

RI.JVVIELEN

0.11:1 . Q.az9110 _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

6

ç

~ ~ ~"'V/

Üii1?t-➔ =i ~ 1

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


"Vanaf het begin heb ik me in Geffen goed thuis gevoeld" vertelt Hans. lk heb prettig samengewerkt met het team, de ouderraad, die later oudervereniging werd. Opvallend is de grote betrokkenheid hier van de ouders, maar ook van de dorpsgemeenschap met betrekking tot onze schoolactiviteiten. Als we een beroep deden op de middenstand en het bedrijfsleven, dan kregen we nooit nul op het rekest! Een goed voorbeeld hiervan is b.v. de NAS, die al voor het Se jaar de actiV1teiten van de schoolverlaters van beide scholen in Geffen sponsort en het contract weer voor de komende 5 jaar heeft gecontinueerd! Ook voor de viering Yan het 75-jarig bestaan van de Mariaschool in juni 2005 krijgen we veel supporting. Een 'minpunt' van de afgelopen jaren is het ruimtegebrek waarmee de Mariaschool tot nu toe wordt geconfronteerd. Na de verbouwing van de Maiiaschool in 1985 zijn er te weinig dienstruimten en zijn de afmetingen van de aanwezige dienstruin1ten aan de krappe kant voor al onze groepen. Voor de extra zorg die leerlingen heden ten dage krijgen in kleine groepjes, zijn er onvoldoende goede werkplekken. Ook bleken bouwplannen die het schoolbestuur en de gemeente in de loop der jaren maakten, vaak niet haalbaar: geen geld of weer een ander college met andere prioriteiten. Op een zeker moment moet je besluiten nemen, anders kan de school niet meer voldoen aan de opgelegde eisen om b.v. meer kinderen op de basisschool te houden in het kader van Samen Naar School. Inmiddels staan er drie noodlokalen en is de Bonkelaar een uitwijkmogelijkheid voor o.a. schoolvieringen, onderzoeken e.d. Mede door dit ruimtegebrek is vanaf januari 2005 bewust geen extra kleutergroep als 12e groep geformeerd, maar is gekozen voor meer handen in de drie kleutergroepen. De Matiaschool telt momenteel 292 leerlingen. Al geruime tijd zijn in Geffen ontwikkelingen gaande voor realisering van een nieuw multifunctioneel gebouw waarin o.a. de beide basisscholen worden gehuisvest. Het schoolbestuur wil dat op het moment van intrek in het nieuwe gebouw de beide Geffense basisscholen dit doen als één basisschool. Was het voor Hans niet aardig geweest om dit 'karwei' af te maken en zo zijn loopbaan afte ronden? "Dat zou ik zeker geambieerd hebben, maar in het belang van het onderwijs vind ik het niet verstandig om een eventueel directeurschap van de nieuwe school gedurende een korte periode op me te nemen. Na de realisering van de nieuwbouw ga ik enkele jaren later met pensioen!" vindt Hans." Mij werd een functie aangeboden in het Bovenschools Management met in de toekomst een vast takenpakket en daar heb i.kja op gezegd.

Het lijkt me een leuke uitdaging om nog vijfjaar inhoud te kunnen geven aan deze 'portefeuille'!" Hoe ver gevorderd zijn de plannen met betrekking tot de fusie van beide scholen? Toen de gemeente besloot tot het bouwen van een multifunctioneel gebouw met daarin de scholen en de peuterspeelzaal en dat tevens huisvesting voor de verenigingen zou bieden, wilde het schoolbestuur Primair dat beide scholen - die eenzelfde identiteit hebben - zouden fuseren tot één Geffense basisschool. De M.R. van de Mariaschool stemde niet in met het plan van het bestuur. De zaak is voorgelegd aan de geschillencommissie en deze kwam tot de conclusie dat over een aantal zaken nog onvoldoende inhoudelijk overleg is gevoerd. Op dit ogenblik wordt een (nieuw) traject tussen het schoolbestuur en de beide medezeggenschapsraden doorlopen. De Mariaschool is niet voor het fuseren van beide scholen tot één school, omdat de kleinschaligheid van hun huidige school in een nieuwe school verloren gaat. Men wil wel samen in één gebouw, maar de tijd moet leren of een fusie wenselijk is. Hans is voorstander van één school in één gebouw. Dienstruimtes kunnen gezamenlijk worden gebruikt, er komen meer faciliteitmogelijkheden, deskundigheden kunnen gebundeld worden; er liggen zowel praktisch als onderwijskundig veel kansen. De aandacht voor ieder kind moet uiteraard hoofddoel blijven. Ben Hoekstra uit Epe is benoemd als interim-directeur en Hans laat zijn school in alle vertrouwen achter. De toekomst van het onderwijs zal zich richten op een model van zelfsturende teams in een lerende organisatie. Leerkrachten moeten zich als team in gezamenlijkheid verantwoordelijk gaan voelen voor het gehele schoolgebeuren. Welke sterke kanten hebben we en wat kan verbeterd worden. Elkaar ondersteunen en aanvullen. Waai· willen we als school naar toe! Hans zal in zijn nieuwe functie te maken krijgen met deze nieuwe onderwijsontwikkelingen en ook de Geffense situatie zal hij op de voet volgen. "Ik kom zeker kijken, als het nieuwe gebouw gerealiseerd is!" En als hij aan zijn vut toe is, zijn er nog een heleboel dingen, die hij leuk vindt om te doen: met de caravan er op uit naar zijn geliefde provincie Zeeland, tuinieren, fietstochten maken, lezen, schaken, dammen en crypto-granunen oplossen en het begeleiden van zijn dochter die als harpiste regelmatig overal optredens verzorgt! Vlak voor de carnavalsvakantie heeft Hans afscheid genomen van de kinderen, ouders en het tean1. Wij wensen Hans alle goeds toe en veel plezier in zijn nieuwe functie. 7


Á.

Bt

~

ROND DE DORPSPOMP

Het verslag van o.a. de RAOP in de vorige POMP werd alom geprezen en belangrijk beschouwd als tegenwicht tegenover de eenzijdige berichtgeving in de krant. Carnaval 2005 was het hoofdonde1werp aan de stamtafel. Op zaterdagavond was de opening met een kleurrijke goedbezochte CARNAVALS-MIS met gezellige, heerlijke, hemelse muziekjes van de POMPZWENGELS een gezongen preek door de PASTOOR. Na de mis vond in de kerk de SLEUTEL-overhandiging plaats aan\Prins Harrie lc. De jeugd werd bezocht in de BONKERT. Er bleek weer heel wat op touw gezet voor de jeugd, waar Bonkert de 30e en Bonkerin de 20e regeerden. De muzikale leiding (discjocky) was voor de 27e keer in de vertrouwde handen van Michel Dekkers, dat verdient een DIKKE ONDERSCHEIDING. Ook "De stootjes" traden erop en natuurlijk de HOFKAPEL. Onze complimenten voor de voortreffelijke organisatie door Scouting Geffen en de Stichting Jeugdbelangen. Ook de " kwartjesbals "op maandag en dinsdag werden druk bezocht en verliepen "gesmeerd". Ook huize " De Heegt"werd bezocht en die oudjes raakten nog grif opgewonden van Önze Stootjes. De Prins zorgde voor de nodige pilletjes en drankjes. De zaterdag werd afgesloten met een KROEGENTOCHT. In alle kroegen was Gezelligheid troef. Er waren vrolijke muziekjes, er werd gezongen en gedanst. En de meeste hadden inderdaad "de stoute schoenen aangetrokken en zich in Carnavakskleren gehesen. Het mooie weer op zondag beloofde een fantastische feestdag te worden met als hoogtepunt: "DE OPTOCHT" met 15 wagens, 7 loopgroepen, 3 individuelen en 10 jeugdgroepen. Vooral de 10 jeugdgroepen schitterden door afwerking, aankleding en presentatie. Terechte winnaar werd CV "Loei Goed" met als thema het Bruidspaar van het jaar Ruud en Leontien. No 2 werd CV "Bij de hand" met skatebaan en no 3 CV "We goan dûr vur" met Schaatsbaan in Geffen. De groepen waren omgeven met echte actiegroepen en ludieke activiteiten. Bij de individuelen viel vooral op: D'n Himmel, die op aarde twee schitterende Hemelse figuren lieten schitteren. De loopgroepen brachten ook veel amusement in d' n optocht met actuele onderwerpen als: de opgestapte voorzitter van Nooit Gedacht, de samenvoeging van de Basisscholen. De eerste prijs ging evenwel naar de Kruipers met "geboeid door geld''; daar liep heel wat geld rond, en manieren om aan geld te komen. No 2 de Boeren8

bruidsparen, no 3 Ons verzetje. De Canavalswagens. De werkgroep WAGENBOUW had in overleg met de jury-groep de wagenbouwers opgeroepen aandacht te besteden aan de tractie van de wagens en meer te doen aan de presentatie en het aantal decibels (geluidsvolume) te begrenzen. Maar wat zagen we hier en daar, een landbouwtrekkerstentoonstelling, een presentatie van "doe mar raak en wa kant schillen". Door dit optreden werden andere groepen gehinderd hun eigen geluid te laten horen en zochten een andere plaats op in de optocht, die roch al danjg verstoord werd door een inelkaar gezakte wagen. Het gekke is, dat die hoeveelheid decibels nog blijYen nadenderen in je kop. Ook de veiligheid werd hier en daar ve1waarloosd. Dansende en hossende groepen op een wagen voortgetrokken door een traktor brengt onberroepelij k gevaarlijke situaties met zich mee. Dans. zing, spring, acteer, voor. naast of achter de wagen. De bw·gemeester moet met de politieverordening in de hand, die situaties verbieden en agenten laten optreden tegen dat verdwaasd geluidsgeweld. Jammer, jammer,jammer. Natuurlijk mag de groep rond zo'n wagen plezier maken. Dat mag niet leiden tot overmatig acoholgebruik en het hinderen van anderen. liet doel is immers: Zelflekker CARNAVALLEN, maar ook het PUBLIEK vermaken met lachwekkende situaties en vrolijke carnavalsmuziek en carnavalsliedjes He laas waren er enkele ··optochtbedervers". Beslist niet zo bedoeld, we noemen dan ook geen namen. Het is voor de optochtorganisatie ondoenlijk om wagens uit bet parcours te halen. De bewustwording moet worden gekweekt, dat alle deelnemers samen de CARNAVALSoptocht maken. dat veel deelnemers hun uiterste best doen en er ook in slagen om het Publiek (deze keer was bijna heel Geffen uitgelopen) te vermaken en dat het spelbederfallen treft. De roep: "sommigen maken er een PUINHOOP van" mag niet meer gehoord worden!!! De stichting Rottenrijk moet maar eens goed evalueren met alle betrokkenen. We zien in diverse plaatsen in onze omgeving. hoe het wel moet; laten we die film maar eens afdraaien. Gelukkig waren er veel goede deelnemers al liet de presentatie hier en daar nog veel te wensen over. De twee beste wagens zijn ook gelijk geëindigd: 1e prijs naar "Strak er Tusse" met "Asielzoekers zijn wel welkom" en de Ie prijs naar CV "Goed Zat'" met "Legitimatieplicht". De derde prijs verdiende C\' ··Ct hè wa" met "de tijd Vliegt om". De prijsuitreiking leidde tot overbelasting \an "De Gouden Leeuw". Volgende keer achter in de zaal Grote schermen plaatsen met extra geluid. (Dat geldt ook voor de Boerenbrulft). Het was wel FEEST en daar gaat het toch om, een GROOT FAMILIFEEST! !! We kenne mekaorcn

1


nog en we zèn dur nog, we houwe mekaore vaast, moi zo samen. Alaaf, Alaaf, Alaaf. Zondagavond trokken er spontaan gevormde muziekgroepjes door het dorp. Dat leverde een fantastische carnavalsbeleving op: samen met de Prins, Raad en gevolg van kroeg naor kroeg ondet het motto: NOIT GENOEG. Maandag, d'n Burgerborrel in de "Gouden Leeuw". De burgemeester waagde zich in de TON met burgerpraot en MAOSDONK-lijm en daarna zette de grootste weetwotsjer de boel op stelten. En maar Lintjes en onderscheidingen uitwisselen. de Zandhazen aon de Waoterrijkers en die weer aan de Rottenrijkers. Er werd flink gesnuffeld aon rnekaoren. En zo werd het een driekernigheid. met veelzijdige blaasmuziek. De Prins en gevolg waren klaar voor de inwijding van het bruidspaar. De vrijgezellenavond. "Het Haasje" liep vol met boerenbruidsparen en natuurlijk ook het gevallige bruidspaar Ria en Bart van Oort Rovers. Ze werden voorbereid op de BRULFT. Ze kregen voorlichting en wijze raad. Bart zeeg ter aarde en smeekte Ria ten huwelijk. Den ene na den ander Hoempa volgde. Hoera, Hoera. Disndagmorgen. Heel de Molengraaf liep vol mi vremd volluk. Veul Koffie mi koek. Harrie de voerman-taxikorte- kar-Belse- knol kwam vurrijden. Door ging de stoet mi tromgeroffel en veul getoeter naor "de Gouden Leeuw" . De zaal was intussen vol genodigden, belangstellenden, feestneuzen en ander dorstig volk. Precies oml2.00 uur begon de plegtighed. Alles werd deskundig en met veel vrolijke koddigheden geleid door Boer Bart-Vakgarage. Pima debuut. Het begon met een welkom van de Prins. daarna een toespraak van de Boerenbruidsparenleider, en toen barstte de Freule Henrietta de Montagne los . Ze wis alles van het nieuwe bruispaar. De bruid kwaamp uit Nuland, uit het Elsbosch, bij de Drie Kunningen, en had jammergenoeg nog Nulandse trekjes. De Bruidegom, da was unne I-Iisse van geboorte van de Muggenheuvel, de Krabbenhoek en het Moerbosch. Hij aardde er nog na. Da konde heuren aon ut knorren in bed. Ze wönden allang samen op het Scheidt van Rottenrijk en Waoterrijk. Ze <linnen alles in Geffen.: Kerken, Winkelen, Sporten, Scholen, E.H.B.O-v-.:en. Mar ut ging deur. Ze zinne "Ja we doent" en toen wier ut fist. Dansen van "de Vlijt", muziek van " ut gu Yals" en "de pompzwengels", liedjes van de keinder, de boerenbmidsparen, veurdrachten van de sjemboeren en d'n Burger mi Gilbert als professer in ut Geffus. Och ja de 4 schon keinder van het bruidspaar han eigenlijk mar ut uurst hun Jiedje moeten mogen zingen. Ze zaten toch zo in spanning. Mar ut ging bar goed! Nou wan receptie! En mar kadoos. Er waar nog un geitje bè. Er waar van alles zat. Krentenmik, erwtensoep, brandewijn, VanDruenensekipbillen. Ze riepen mar: VAT OKIETS.

Het bruidspaar was zo geluklcig, dà ze besloten dur huis wa vort te douwen over het Scheidt henen. In de griebelgrauw w ier Roddelmie verbrand op het Bonkertplein. Treurmars op treuermars was te horen. Maor tot middernacht werd er troost gezocht. Aswoensdag. Ze waren er: De bruidsparen, de Prins de Raod, de feestvierders. En ze lieten zich tekenen mi un zwart kruis op durre kop dur de pestoor. Een schitterende carnaval in 2005. Gelukkig zonder ongelukken of averij. Alleen de mooie wagen van de Supergrovers zakte dur het as. Een superknots van een wagen. Gelukkig kwam Henny van M ies de Cis mi un groot krachtmesienbulldozer en wist de wagen aon de kant te slepen. Zo kon dun optocht durgaon. Bedankt Henny van Mies de Cis. Geffen is un goei durp mi goei volk, dà beleefde mi de Carnaval. Ook spraken de stamtafel gasten zich zeer lovend uit over "d'n Rottenrijker", het roemruchte Carnavalsblad. Roddelmie had echt bijgeleerd, meer kruim, meer humor en spitser en puntiger, ook de foto"s, tekeningen, lay-out, het was allemaal PRIMA. De bezorging doorleden van de K.B.O. moet correct geweest zijn, of er wat mee of aan verdiend is, blijft voor ons een vraag. Er werd nog aandacht besteed aan de Restauratie van de Kerk. De niveaumeter, het renovatiepeil stond op 160.000 Euro. Dat is veelbelovend. De stamtafel vreest, dat het ten koste gaat van actie KERKBALANS. Die actie komt dit jaar later vanwege de restauratie-fondsenwervingen. De nieuwsbrief over de Magdalena moet stimulerend werken. De organisatie RESTAURATIE loopt van een leien dakje. Van stamtafel 214. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel weer in café Govers op 27 febr. van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent WELKOM. De burgemeester wordt genodigd. Als ie dur is, kunde misschien oe ei kwijt. Dus kom. Kom mar gerust. Tis gezellig!!!

Training / Coaching Marja van Doremalen - Individuele coaching / Persoonl ijke groei - Team-coaching / Team-ontwikkel ing - Adembali ngs sessies/ Therapie

- Communicatie cursussen (NLP) - Voedingsadvies en begeleiding

Meer infotmatie: 06 -48 074 190 / 073 -532 79 30

Maart: start cursus Basis NLP (5x) 9


CARNAVALSROTTEN(RIJKERS)! Rien van Alebeek (ruim 33 jaar lid) en Henk van der Heijden (bijna 22 jaar lid) namen als echte carnavalsrotten afscheid van het Geffense carnavalsgebeuren. "We zijn elkaars buurman en zodoende ben ik erbij betrokken geraakt" zegt Henk. Hij is de man van het bouw- en sjouwwerk en de handen spandiensten; decorbouwer, bouwer van de prinsenwagen en optocht'pliesie'. Rien is de man van het schrijf- en bewaarwerk! "Alles ging er voor aan de kant" zegt Ria van Alebeek, "toen de kinderen klein waren, kwam het gezin in de carnavalstijd op de tweede plaats". Later ging ze zelf mee, nadat ze het voorbeeld volgde van haar carnavalsminnende broers die in Den Bosch uitgingen. Bij Henk thuis was er gelukkig tante Anna Schuurmans, die op de kinderen paste! "Maar" zo redeneert Rien "als je iets doet, moet je het ook goed doen!" En dat deed hij meer dan dat, als secretaris van de Carnavalsstichting. Hij staat daar bekend als het Pietje Precies en de securiteit zelve. Hij stelde een map samen vanuit zijn uitgebreide archief voor de carnavalsbestuurders van nu "zodat ze zich verdiepen in de historie van het Geffens Carnaval" zo zegt hij. En dat is een rijke historie: van de Oranjevereniging naar Carnavalsstichting "Het Rottenrijk". In 1955 is er reeds sprake van 'gekostumeerd' dansen in een danstent op het (toenmalige) Raadhuisplein met de oranjeboom in het midden van de tent! De eerste optocht werd gehouden in 1963. De concurrerende carnavalsvereniging "De Peperbussen" gevestigd bij de Gouden Leeuw, beeft zich helaas in 1972 op moeten heffen, door gebrek aan leden. Daar de carnavalsactiviteiten bij de Oranjevereniging steeds meer op de voorgrond traden, werd al in 1972 besloten om deze in een aparte organisatie onder te brengen nl. carnavalsstichting "Rottenrijk" . De bevestiging hiervan vond plaats op 7 november 1973 door de officiële overdracht van de Stichtingsakte door notaris Kok in café Govers. In de jaren '70 kennen wc in Geffen al veel carnavalsonderdelen: behalve de optocht is er het Elf-Elibal, het Dansmariekesconcours ( 1975 t/m 1979) het Prinsenbal, het Seniorenbal - en het Gehuwdenbal (het le was al in 1965!). In 1977 ziet Recht vur zunne Raop het levenslicht met Has en Dorke, dorpsomrneper De Peperbus, cabaretgroep G'68, de K.P.J., de NK.V-durskes, de Nakomertjes, de Deurdouwers en de Pompzwengels. Rien - inmiddels in de Geffense carnavalsmond als "Mister Carnaval" gedoopt - weet alles feilloos te benoemen en te vinden in zijn schriften en mappen. Een lopend 10

carnavalsgeschiedcnisbock, waar Ruud Verhagen veel plezier van zal hebben, nu hij bezig is met het samenstellen van een boekwerkje over het Geffense Carnaval. We zien dat graag tegemoet! R ien heeft ook nog alle geschreven notulen van de vergaderingen in zijn secretarisloopbaan! Daarnaast ook alles uitgetikt op de schrijfmach ine en gebundeld. "Ik heb nooit de computer gebruikt!" "Bewaren is een kleine moeite" vindt Rien "je kunt er later alleen maar plezier van hebben!" Aandacht behoeft ook de club van f 11 1, 11. eind '78 in het leven geroepen. Zonder deze sponsoring zou er in Geffen geen carnaval mogelijk zijn! De subsidie wordt steeds minder en de kosten stijgen aUeen maar. In 1989 zit het Stichtingsbestuur in een crisis. Met zo'n 15 personen (bestuur en Raad van Elf) moeten ze alle activiteiten runnen; iedereen wil graag carnaval vieren, maar geen nieuwe mensen willen een bestuurstaak op zich nemen of lid van de Raad van Elf worden. Door vergrijzing of anderszins was dit aantal steeds verder teruggelopen. Aanleiding voor het Stichtingsbestuur om de activiteiten op te schorten. Theo Prinssen en Albe1i Reuvers steken de koppen bij elkaar om het Carnaval in Geffen nieuw leven in te blazen en doen een oproep de deur uitgaan. Hierop kwamen verschillende reacties binnen van mensen die bereid waren om ~en bepaald onderdeel van het 1 programma mee te orgamseren. Antoon Rom.me, Piet van Herpen,Antoon Bierings, Jaap Bijleveld en Rien van Alebeek werden bereid gevonden om in het nieuwe Stichtingsbestuur zitting te nemen en de verschillende programmaonderdelen te coördineren. Een aantal mensen van de K.P.J. werd bereid gevonden om eenmalig als Raad van Elf op te treden. D e afzonderlijke evenementen Recht vur zunne Raop, de Boerenbruiloft. de optocht, het Jeugdcarnaval, de carnavalskrant en later ook de Roapliedverkiezing werken inmiddels vrijwel zelfstandig. "Het is wel zaak" vinden Henk en Rien "dat er terugkoppeling is naar de Stichting, die uiteinde lijk de overkoepeling is van het geheel. "Je moet van elkaar weten, waarmee je bezig bent". "Jammer is, dat we geen dansgarde meer hebben" zegt Henk. Zijn dochter Wilma begeleidde de laatste groep me isjes, die door de jaren heen, steeds jonger werden. " Ook al hebben we showdans en streetdancing. een traditionele dansmariekesgroep moet daarnaast haalbaar zijn, alleen het moet wel door de ouders en betrokkenen gestimuleerd worden". Een punt van zorg in de toekomst is het drankgebruik tijdens de optocht. "In de gehele regio zou een eensluidend drankverbod moeten worden afgesproken. Dat zal er echt wel van komen. Enkele uurtjes zonder drank moet toch kunnen om de veiligheid nog beter te waarborgen. Als de groe-


pen in Zeeland meedoen, vinden ze het gewoon dat er geen drank genuttigd mag worden!" vinden Henk en Rien. Beiden vertrekken ze toch wel met weemoed, maar de tijd van gaan was gekomen. Jongeren moeten de scepter overnemen. Ze kijken terug op veel gezelligheid en hebben er fijne vrienden aan over gehouden. Henk werd benoemd tot erelid van de Stichting. Rien had deze eretitel al eerder ontvangen en kreeg een medaille van verdiensten voor zijn trouwe inzet. Dank aan beiden voor de \'ele uren die zij beschikbaru· hebben gesteld tot plezier en genoegen van vele Geffenaren!

2E PLAATS JEUGD Wij van C.V. Bij de Hand willen onze sponsors bedanken, die het mogelijk gemaakt hebben voor ons om onze wagen te bouwen. Met deze wagen zijn we tweede geworden bij de jeugd. En dat vinden we voor de eerste keer echt niet slecht. Jn eerste instantie bedanken we de familie van Oon (boerenbruidspaar) voor de ruimte. Voor de kleding Youth Jeugdmode en Oogadviseur Stefan. Voor andere bijdrage willen we de volgende bedrijven bedanken: Cafe 't Haasje, Cafetaria Govers, Sultana, Van Tuil-Verstappen Autoscooter, Rijwielen Taxi Tonny Jansen, Bloem \!Iarlou, Dierenspeciaalzaak Bart en Anita de Kinderen en de Fixet. Ook willen we Rik van der Heijden bedanken, die heeft onze website gemaakt. En de a11er laatste die we niet mogen vergeten, de ouders die ook zo nog maar het e.e.a. hebben gesponserd. Dus pap, mam bedankt. Kijk maru· eens op www.bijdehandgeffen.tk dan zie je vele foto's van opbouw tot optocht. Nogmaals, bedankt!! En zeker tot volgend jaar tijdens de optocht van carnaval 2006. Wij zijn nu al benieuwd naar het thema. C.V. Bij de Hand

CV GOED ZAT We wi Uen graag onze sponsoren bedanken. Mede dankzij deze mensen is het ons gelukt om weer een mooie carnavalswagen te bouwen. We hebben het dit jaar \"\-eer goed gedaan. - Geffen le - Oijen le - Lith Se De volgende mensen en bedrijven willen we bedanken. - Loon- & Grondverzet bedrijf Gebr. v Erp Oss-Geffen - NAS Afbouw Geffen

- Café & Zaal de Leeuwerik Lithoijen - Gebr. vd Plas Schilderwerken Rosmalen - Familie v Heesch Geffen - Familie v Lieshout Geffen - Familie de Laat Lithoijen - Joke Kappen - Paul Wagenmakers - Harvey - Willem v Wanrooij - CV Dik vur Mekaar Geffen - CV De Supergrovers Geffen We hebben met de gehele groep een fijne carnaval achter der rug en hopen dat we volgend jaar weer van de partij zijn. Groeten CV GOED ZAT

BOLLEBOZEN Laura van Bergen, oud inwoonster van Geffen, net 23 jaar, is op donderdag 3 februari 2005, cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen in de vakken: nederlands en moderne letterkunde. Ze mag zich nu Master of Arts noemen. EEN BI..OEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL( E VITA

li

DAT PAKT AL.TIJD GOED VIT

r,

WIJ WENSEN VEEN kl..EVRR(Jk 2005!

,.-~~, bol~ 1+b\

WOONDE<ORATIE & BLOEMEN 001\PSTRAAT 2.0A GEFFEN

on· 532.4957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

' 11


UITSLAGEN CARNAVALSOPTOCHT ROTTENRIJK(GEFFEN) Categorie: Jeugd De apegapers Ad van Erp met jeugd Polderzooitje De Vleugelmoerkes Goet mar nie Gek Krek Gek De vrolijke vogels CV we goan dûr vûr CV Bij de hand CV Loei Goed

Punten 290,5 290,5 300 300 304 306,5 320 321 ,5 331 ,5 373

Plaats 9

Categorie: Individueel Van Zandvoort/ de kinderen Annie en Ria A en C van Herpen

298,5 310 329

3 2

Categorie: Loopgroepen Kloek goed of Kloek niet CV De Ketel Ut gu vals Door bedde hullie wer Ons verzetje Boerenbruidsparen Kruipers

266 275,5 297,5 317 326 332 346

Categorie: Wagens Supergrovers De Ettertjes De Brandlopers CV Krek wa 'k wo Dik vur mekaar CV De Vlegels Gullie kunt me wa CV Bitter zat dan nuchter Wor voral nie muug Zeg mar niks CV 't kumt wel goêt CV De Bierkruiers CV (al)tiet zat CV ut hè wa CV Goed Zat Strak w· Tusse

0 144,5 228,5 229 234,5 254,5 266 271 ,5 273,5 281 293,5 293.5 310 312,5 391 391

9 7 7 6 5 4 3 2 1 wmnaar

1 winnaar

7 6

5 4 3 2 1 winnaar

16 15 14 13 12 11 10

9

OPROEP Op 28 januari heb ik een leuke avond gehad bij Recht vur zunne Raop. Echter toen ik naar huis ging, bleek dat mijn das en die van mijn zus er niet meer waren. Nu was het behoorlijk koud en het lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat dorpsgenoten een das stelen, dus stel ik me even voor dat iemand hem heeft willen lenen. Wil diegene die onze dassen heeft geleend deze dan ook terug brengen? Het gaat om een rose (fuchsia) das en een groene, ook wel pashmina's genoemd. Je kunt ze afl everen op meidoomstraat 10. Bij rnorbaat dank!

8 7 5 5

Anne Lepoutre

Meidoomsrraat 10. 5386 GZ Geffen

4

3 1 winnaar 1 winnaar

K.V.O. - NIEUWS Op de jaarvergadering van de K.V.O. van 27 januari jl. nam Maijo Bruurmijn afscheid als bestuurslid van de 12

K.V.O., vanwege haar verhuizing naar Udenhout en Pieta van Gogh legde haar voorzittershamer neer. Deze hamer kon (nog) niet worden doorgegeven. want geen enkele kandidaat had zich gemeld! In een ludiek sprookje - gebracht door eigen leden werden de K.V.O. -belevenissen van de Yoorzitter op de planken gebracht: haar trouwe ziekenbezoek, de hectische Effe noar Geffe - dag, het uitzetten van de fietstocht, haar gastvrijheid, het toneelspelen. dat Pieta jarenlang zeer succesvol deed, bet collecteren eo baar creativiteit bij de handwerkclub, waar ze van niets weer iets maakte, "want weggooien is zonde, dat kan altijd nog!" Pieta werd een "vriendinnenboelc" aangeboden, waar meer dan 100 leden hun bijdrage aan hadden geleverd. Secretaris Diny van Zuylen dankte Maijo en Pieta voor hun inzet voor de K.V.O. en besloot met een toepasselijk gedicht over "de voorzitter" die het bijna nooit goed kan doen! Zij deed eveneens een dringend beroep op de leden in de zaal om zich te melden als bestuurslid ofom een deeltaak op zich te nemen ter ontlasting van de zittende bestuursleden. Gaande de vergadering meldden zich gelukkig een drietal leden die daartoe bereid waren. Een lichtpuntje voor het K.V.O. -bestuur, dat anders onvoldoende haar taken zou kunnen uitvoeren om de vereniging draaiende te houden!

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 25 Ophalen oud papier 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 03 KVB, Avondje Gouden Leeuw 05 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk


CARNAVALSOPTOCHT 2005, WAT EEN PECH VOOR DESUPERGROVERS

zien of te ondervangen!! A1 met al was het jammer te moeten eincligen onder 2 srv wagens. Iedereen merkt nu natuurlijk wel dat wij nogal een vervelend gevoel hebben. De optochtpliesie of stichting is Nog geen 600 meter gereden in de optocht en de pakketniet meer bij ons geweest. Wij hebben 4 uur staan wervering viel onder de kar uit. Overmacht, niet te voorken in de Runrotstraat, we hebben niemand gezien. Je zien, versleten werk, dus dikke pech!! Dit kan iedereen moet het als groep dus echt zelf maar uitzoeken, veiliggebeuren. heid of geen veiligheid. Het is erg We stonden hartstikke vast, de kar vervelend het gevoel te krijgen dat deed het echt niet meer hij kon niet de stichting er weinig om geeft dat meer voor of achteruit. je stuk loopt en dan al niet even Gelukkig voor ons stond Dhr. Y d de moeite neemt om te kijken hoe Berg tussen het publiek en hij ging het gaat. thuis bij zijn bedrijf aan de papenNa 4 uur waren w ij en vele omdijk een loader halen. Büzondertijstanders, die ons erg ondersteunde dens al deze gebeurtenissen was heel erg blij want de kar reed weer! dat we alles zeff als groep moesWe konden trots zijn op onszelf. ten regelen. Ouders, buren van runrotstraat De optochtpliesie stond erbij en .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fam van Erp en Fam. Vos bedankt keek erna. en , roeg zelfs aan een carnavalsgroep die verkleed waren al politieagenten (die bij ons kwamen kijken) of zij her publiek aan de kant wilde sturen voor als er iets om zou vallen. "Doen jullie dat maar even want de mensen luisteren wel naar jullie, want jullie zijn politieagenten!!'·. Verder is het natuurlijk ook aan mensen zelf in het publiek hun verantwoordelijkheid te nemen om ,vat afstand te houden, dit lijkt toch moeilijk!! Het was ons wel duidelijk dat we er alleen voor stonden, hoe wat en waar konden we terecht met die kar. Hij reed immers echt niet meer. Operatie: zie de kar weer rijdende te krijgen kon beginnen. Er werd uitgerukt met groot materieel, wat door mannen uit onze eigen groep verzameld werd een mobiele kraan van Van Lith sloopwerken uit t\1aren Kessel en wegafzetting van Wegenbedrijf van Kessel. \Ye gingen aan de slag, en de vrouwen bleven de mannen ondersteunen. Op een gege\·en moment werd de vuurkorf erbij gehaald, er werd eren besre]d, er werd stroom en 'n toilet beschikbaar gesteld door Fam. van Erp, er werd koffie gezet en frikandelien gebakken door de Fam. Vos. Er ontstond een spomaan geffens bourgondisch feestje met een groot saamhorigne1dsge-,·oel. En er werd heei hard gewerkt!! Tussen door •,,_":llll de uitslag: LAATSTE! Met de tip van de burgemeester om volgend jaar meer technisch advies te vrager. aan anderen en beter op te letten. Wij doen al 9 jaar mee met grote wagens dit was overmacht en gewoon ,·ersleten. Hierin ligt ook een fout van de optochpliesie, deze komen voor de 1ste keer kijken l week voor de can1aval, mocht er dan iets aan de hand zijn met ,,.--:::~-~,j'i.:",~de kar is dit niet meer te - - "'

voor alles!! Het was eigenlijk al met al heel erg gezellig. En stichting, optochtpliesie misschien kunnenjullie hier iets van leren, het houdt de optocht in ieder geval niet levendig!! Groetjes de Supergrovers

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


Š

GEMEENTE

MMSOONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-534 27 38. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtolJig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Krnisstraat, Vliertwtjksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 27 38). SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 14

POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uu kuntu het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). D receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent te lefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. 0 deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aan wezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agen aanwezig op het gemeentebuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd re bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van J7 .00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 AANPAK OVERHANGENDE TAKKEN EN GATEN IN WEGEN EN VOETPADEN. In november 2004 zijn er in onze gemeente een .3-tal thema-avonden gehouden over "Veiligheid". Tevens is in die periode het rapport "Maasdonk Ouderenproof" gepresenteerd. 1n het rapport en tijdens de thema-avonden kwamen ook enkele knelpunten ter sprake inzake overlast van overhangende takken langs wegen en fiets- en voetpaden. Een ander knelpunt waren gaten en opgroeiende stenen en tegels in wegen, fiets- en voetpaden. Met name de ouderen onder ons ondervinden hier regelmatig hinder van. Naar aanleiding hiervan beeft het college van Burgemeester en Wethouders onlangs besloten om binnenkort de grootste knelpunten weg te nemen. Daarvoor zullen voor een periode van 3 tot 4 weken een team van medewerkers van IBN ingezet worden voor het snoeien van overhangende takken, alsmede het repareren van gaten in wegen en fiets - en voetpaden. DIEFSTAL VAN FIETSEN BIJ OPENBARE GEBOUWEN. Afgelopen jaren zijn er met enige regelmaat fietsen gestolen bij diverse openbare gebom•;en in onze gemeente. Vaak zijn het fietsen d ie niet op slot staan of fietsen die voorzien zijn van een traditioneel fietsslot. Het is voor de fietsendief dan een kleine moeite om de fiets mee te kunnen nemen. Door middel van een extra bevestiging van de fiets met een kabel- ofkettingslot aan een fietsklem of wielsteun, wordt het voor de fietsendief een stuk moeilijker om onopvallend in korte tijd de fiets mee te kunnen nemen. Bij de meeste openbare gebouwen staan fi etsklemmen en/of wielsteunen. Deze worden vaak alleen maar gebruikt om de fiets er in te zetten, maar niet om ze extra te beveiligen door b.v. het wiel van de fiets vast te leggen aan de fietsklem of wielsteun. De gemeente Maasdonk heeft onlangs de openbare gebouwen gecontroleerd op de aanwezigheid van fiets-


klemmen of wielsteunen. Bij bijna alle gebouwen zijn reeds meerdere fietsklemmen aanwezig. Daar waar geen of te weinig fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn zal de gemeente binnenkort uitbreiden tot een normaal gemiddeld gebruik ervan. De kosten hiervan komen ten laste van het niet uitgegeven budget voor projectsubsidies 2004. Het op slot zetten van uw fiets door middel van een traditioneel fietsslot is vandaag de dag niet meer voldoende om dieven ervan te weerhouden, er met uw fiets vandoor te gaan. Wij adv iseren onze bmgers ter voorkoming van diefstal, hun fiets vast te leggen met een kabel- of kettingslot aan een fietsklem- of wielsteun. Het voorkomen van diefstal van fietsen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente maar vooral een verantwoordebjkheid van de eigenaar van de fiets. De gemeente treft voorzieningen en het is in uw belang om hiervan op een adequate manier gebruik te maken.

SUBSIDIE 2006 Het is weer tijd voor het aanvragen van subsidie voor uw organisatie of vereniging. Als uw Yereniging/organisatie jaarlijks al subsidie ontvangt. worden de aanvraagformulieren voor 2006 automarisch aan u toegestuurd. Let wel: de formulieren dienen vóór 1 april 2005 te worden ingeleverd. Bent u echter een Maasdonkse organisatie of vereniging en heeft u nog nooit eerder subsidie ontvangen, dan kunt u de subsidie-aanvraagformulieren vinden op onze website (producten en diensten/ subsidiëring) of verkrijgen via de Centrale Balie, telefoonnummer 073 53-t2100.

Voor eYentuele andere subsidievragen kunt u terecht bij mevTOU\\ A. Maas van de afdeling Inwoners. Zij is bereikbaar elke werkdag van 9 .00 tot 12.00 uur via tel.nr. 073-53-t2100 of via e-mail amaas@maasdonk.nl. PROJECTSUBSIDIE (1 JULI TOT EN MET 31 DECE~IBER 2005) Ook projectsubsidie kan weer worden aangevraagd voor het tweede halfjaar 2005. Het project de actiYiteit dient gericht te zijn op de thema 's: SPORT, BEWEGING OF MANTELZORG. Verdere spelregels staan vermeld in de bijbehorende beleidsregels. die u ook op onze website kunt vinden. Voor alle duidelijkheid: een projectsubsidie is een éénmatig subsidie, dat door een Maasdonkse organisatie/ vereniging kan worden aangevraagd. Het is een subsidie, dat naast het jaarlijkse subsidie kan worden aangevraagd. Ook als u nog nooit eerder subsidie hebt aangevraagd als vereniging of organisatie. kunt u een aanvraag om projectsubsidie indienen. Let wel: het aanvraagformulier dient vóór 1 april 2005 te worden ingeleverd.

Het aanvraagformulier en de bijbehorende beleidsregels kunt u vinden op onze website www.maasdonk.nl. Voor verdere inlichtingen of vragen over het aanvraagformulier etc. kunt u contact opnemen met mevrouw C. van Doorn of mevrouw A. Maas van de afdeling Inwoners, bereikbaar tussen 9 .00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 073-5342100. Mevrouw A. Maas kunt u ook per e-mail bereiken via amaas@maasdonk.nl.

PERSBERICHT Kledinginzameling voor Mensen in Nood Steun de weeskinderen in de Oekraïne. De landelijke vo01jaarsacties van de Kledingactie van Mensen in Nood zijn weer gestart. Ook in uw gemeente vindt een inzameling p laats. U kunt draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plasticzakken afgeven bij de onderstaand adres: 16 maart 2005, Bonkelaar Geffen van 14.00 - 16.00 uur. Draagt u ook een steentje bi_j? Door uw overtollige kleding af te geven bij één van de inzameladressen kunt u de weeskinderen helpen. Heeft u geen kleding, maar wilt u toch helpen? Maak dan een gift over op giro 7527 's-Hertogenbosch o.v.v. weeskinderen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kledingactie.nl of bellen naar 073 6871060. Levensloop in perspectief Zingeving in een multiculturele samenleving in vier thema-avonden belicht. Dinsdag 1 maart 2005 Levensloop in Westers perspectief. Dinsdag 8 maart 2005 Levensloop en de Islam Dinsdag 15 maart 2005 Levensloop in Oosters perspectief Dinsdag 22 maart 2005 Ontmoetingsavond tussen culturen Deelname: De avonden zijn voor iedereen toegankelijk Plaats: School Den Bongers, Staringstraat 4, 5343 GH Oss, tel. 0412 633 256 Data: l, 8, 15 en 22 maart 2005 Tijdstip: 20.00 tot± 22.00 um Kosten: € 5,00 per avond/€ 15,00 voor 4 avonden Inschrijving: Bij voorkeur vooraf telefonisch, anders om 19.30 uur op de avond zelfaan de zaal (contant betalen s.v.p.) Informatie: Lidy Peters, Werkgroep Levensvragen Opgave: Oss e.o. p/a RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. 0412 653 232 15


Rabobank


EEN BAKKERSDOCHTER EN EEN BOERENZOON... ...worden de ouderenadviseurs van het Rigom voor Geffen! Zij : geboren in Raalte, sinds 1993 woonachtig in Geffen in 'het huis van de Prins·. nog één dag per week werkzaam in het basisonderwijs en reeds bekend bij de a lleenstaande ouderen. mor wie ze op zondagochtend één keer per maand de koffie klaar heeft en voor wie ze regelmatig een maaltijd op rafel zet: Hel ma Tijs, 60 jaar. Hij: geboren in Lichtem'OOrde. vanaf 1970 wonend in de Heegterstraat_ sinds kort in de vut oa 38 jaar werkzaam te zijn ge\\eest als farmacoloog (onderzoekt de werking van geneeSTillddelen) bij Organon en bekend bij de Geffenaren als vrijwillig molenaar op molen "De Zeldenrust". de '1121"! 'an de corn-dolly's, al meer dan 25 jaar lid van het Gemengd Koor en sinds enkele jaren horend bij de c'..1b Yan de Boerenbruidsparen: Hemmie Berendsen. 60 ;aar. Ze zijn door het Rigom gevraagd om de ouderen van Geffen te adviseren, nadat ze beiden in het project Ouderenproof hebben meegedraaid. "Ik zit zelf in de doelgroep en dus wil ik - nu ik gestopt ben met werken - andere ouderen graag van dienst zijn" vindt Henunie. Ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is een reeds ingeslagen weg. Rigom en ouderenorganisaties riepen daartoe o.a. het project ouderenadviseurs in het leven.. Zij geven, indien gewenst, informatie, advies en ondersteuning of bemiddelen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en ontspanning, financiën, dienstverlening en wonen aan 55-plussers, mantelzorgers van alle leeftijden, chronisch zieken en mensen met een handicap. "Wij ,,illen wegwijzers zijn" zeggen Helma en Hemmie. ·"\,,e zullen lang niet altijd alles zelf weten, maar we kunnec • envijzen naar de desbetreffende iostelhngen en insr-...ancies'·. Zelf hebben ze ontdekt dat er erg veel wordt aangeboden door het Rigom: \'an line-dancing en stijldansen tot geheugentraimng en educatieve cursussen. Samen hebben Helma en Hemmie nu een lijst van thuiswonende oudere"! •-:meen bepaald geboortejaar tot hun beschikki ng gekregen. Omdat er enige tijd geen adviseurs zijn geweest. beginnen ze met een inhaalslag van de 79-jarigen. Deze onrurngen een brief met de vraag of een huisbezoek Yan de ouderenadviseur op prijs gesteld wordt. Eventuele hulp t.a.v. belastingen, erfrecht, inschrijven in een zorgcentrum. bijzondere bijstand,

klussenhulp, hulpvoorzieningen, P.G.B. e .a. kan dan besproken worden. De hulp van de ouderenadviseur is gratis . Al s ondersteuning vanuit het R igom volgen onze kersverse ouderenadviseurs een introductiecursus. "Het is fijn dat we met tweeën zijn" vinden ze. "Zo kunnen we de lijst van mensen verdelen en overleg voeren. We kunnen ook onze tijd zelf indelen, zodat we onze eigen hobby's gewoon kunnen blijven doen". Om zich enigszins te oriënteren op o uderdoms verschijnselen staat een bezoek aan het Altzheimercafé op hun programma. "We willen weten wat de mantelzorgers kunnen doen". Natuurlijk kunnen de ouderen ook zelf bellen als ze vragen hebben. (Hemmie 5321952, Helma 5325328). "Het zou leuk zijn, als we binnen afzienbare tijd, het vertrouwen van de ouderen hebben gewonnen en ze niet schromen om ons aan ons jasje te trekken. Dat zou een goed gevoel geven!" zegt Helma. De bakkersdochter uit Salland en de boerenzoon uit de Achterhoek zullen de Brabantse tongval nooit onder de knie krijgen, denken ze. Ze spreken wel een dialect, maar dan verstaan wij hen niet. Ze zijn echter zo goed in het Geffense ingeburgerd, dat er geen drempel hoeft te bestaan om als ouderenadviseur de Geffenaren hulp te bieden. Wij wensen hen daartoe veel succes!

~

SLANK, FIT& GEZOND Wilt u 5, 10, 15 , 20 of meer kilo's

AFSLANKEN op een gezonde en natuurlijke manier? Moe, futloos en meer vitaliteit nodig? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mij.

Jolanda Staal Uw onafuankelijk herbalife distribiteur

Tel: 0735322942 of 0653163791

1$ Gratis begeleiding ! ! ! 17


1 '"

Geffes Volk speelt "Dingen van de dag". Lachen, schelden, huilen, bekvechten, kortom echt Amsterdams. Grote bek en een klein hart! Regie: Rémy Albers Loca'tie: De Gouden Leeuw Geffen Da'tums: Vrijdag 18 maar't 2005 za'terdag 19 maar't 2005 vrijdag 25 maar't 2005 za'terdag 26 maar't 2005 Aanvang: 20:15 uur Voorverkoop:

•• FOTO VIDEO •• •• cinerent •• •• •• • •

--

.-tloK~:;~• 53BG'îO:Z~ effen .... " "·,, .,.....,;,... ,,

__

. . .. Tèl 0.~.~~2fil,8.fl . . . .. ·[ ~ "!~1_1_:_·'.~!r~f::!f~~r-~!9~.!.!äQ.~1-'-o me1 n_l,·

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Het Maas land.


EEN ZILVEREN GREGORIUSMEDAILLE VOOR ANNEKE EGBERS Zij is de oudste parochiemede•:\·erkster en wekelijks actief in de viering in de kape: at !ektor en koorlid. Anneke Egbers-Ruijs 1s geboren in Xuland en kwam met haar gezin in 1920 in Geffen ,,-onen in een boerderijtje aan de Dorpstraat. Haar- ader stierf op 38-jarige leeftijd en een jaar later brandde htm. huis af Ze verhuisden naar "de Spinderij" aan èe \~!dstraat. "Toen ook moeder op ~!':e leeftijd stierf, moesten wij als kinderen het h..ns u::- ~·e rtelt Anneke. Anneke had voor Jie tijd al bij de Zusters van Liefde in het Klooster ge... en~ Ze was ook een half jaar in het Klooster in Tilb~"; ~eesten bijna ingetreden. Ze kwam terug en wooni.-: "ëe tij d bij haar broer. Vervolgens werkte ze een ..nf'!~' jaren in het (oude) Carolus Ziekenhuis op de ....perarieafdeling. Daarna ging ze 'in betrekking bij d ~-se rijke lui' in Den Bosch en Tilburg. "Ik heb vee: en h:rd moeten werken". Ze leerde in De::: Bosch haar man Theo kennen en samen runde!' ze met succes een meubelmakerij. Toen haar man met~ oen ging verruilden ze hun boerderijtje met een :...xe ~~galow in Dieren. "Daar hebben we samen fijne_ .::ren gehad" memoreert Anneke. Theo stierf erL--\.D.Ileke had slechts weinig contact met de mensen .....'1 h3arwoonomgeving. Haar zus Stien spoorde Anneke aaa.. om naar Geffen te komen, zodat ze samen nog geze:!!;e dingen konden ondernemen. Anneke kreeg een huis in de Eikenwal en later een aanleunwoning. Jamme;- genoeg werd Stien korte tijd daarna hulpbehoevend en moest verpleegd worden op Mariaoord, waar ze tien ja.ar verbleef. Anneke is een actieve oudere en voelt zich niet eenzaam. "Ook al heb ik veel meegemaakt, ik ga niet zitten treuren. daar houden de mensen niet van". Christel en Monique, de kleinkinderen van haar zus Stien komen trouw op bezoek en Koosje houdt wekelijks haar woning schoon. Elke dag om 12 uur neemt Anneke plaats in de huiskamer van zorgcentrum De Heegt, om daar baar warme maaltijd te nuttigen. "Het eten van Tafeltje-dekj e vind ik niet lekker!" Als kind zong

Anneke al in het meisjeskoor bij Pastoor van de Kamp. "Ik leerde daar ook noten en dat vond ik heel interessant". Veel liederen uit die tijd kent Anneke nog uit haar hoofd. In december '85 zong ze voor het eerst mee in het bejaardenkoor, toen o.l.v. Ria van den Heuvel. Ze werd koster en lektor in de kapel. Ook in de jaarlijkse openluchtmis met Effe noar Geffe leest zij baar teksten. Reden genoeg voor pastoor Scheepers om Anneke bij gelegenheid van haar 90e verjaardag daarom de zilveren Gregoriusmedaille op te spelden! Daarmee was ze zeer vereerd. Na afloop van de viering konden haar verjaardagsgasten de mooie onderscheiding bewonderen! Voorlopig gaat Anneke gewoon door. "Mijn gezondheid is goed, ik heb slechts één pilleke en ik kom nooit bij de dokter!" Met de rolator doet ze nog baar eigen boodschappen. Bovendien krijgt ze 'hulp van boven' zo zegt ze. "Iedere morgen ga ik Maria efkes goeiendag zeggen, en vraag haar, of ik de dag goed door mag komen". Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ... ? zo zegt het Bijbelboek der Spreuken. Anneke Egbers is er één van en zij verdiende terecht een eremedaille! Proficiat!

BeJangrijk bericht voor alle vrijwilligers van de Jeugdvakantieweek en alle basisschoolkinderen, U heeft reeds eerder in de Torenklanken en andere bladen kunnen lezen dat de datum van de Jeugdvakantieweek 2005 was vastgesteld in dele week van de schoolvakantie nl. van 11 t/m 15 juli. Maar om verschillende redenen zijn we genoodzaakt om deze te verzetten naar de 6e week van de schoolvakantie. De scouting gaat namelijk ook in de 1e week met een heleboel kinderen op kamp en er waren nog meerdere personen die aangegeven hadden dit geen geschikte week te vinden. Hopelijk krijgen we zo weer net zo veel deelnemers en vrijwilligers bij de Jeugdvakantieweek als de afgelopen jaren het geval was, ondanks dat we in het begin van deze week te maken hebben met Geffense kermis. Dus we wiJlen nog even voor alle duidelijkheid laten weten dat de Jeugdvakantieweek van 2005 dit jaar zal plaatsvinden van 15 t/m 19 augustus 2005. Bestuur Jeugdvakantiewerk Geffen 19


sie naar drukkerij WiHaBo. Het resultaat is te lezen i een fraaie, blauwe folder. Die wordt komende week huisaan-huis in heel Maasdonk bezorgd.

Debatavond "Maasdonk; méér dan middelmatig" in café 't Haasje

GEFFEN - De Vooruitstrevende Partij Maasdonk (V,PM.) organiseert op woensdag 9 maart een debatavond rond haar ruimlelijke toekomstvisie "Maasdonk; méér dan middelmatig." Die wordt huis-aan-huis in heel Maasdonk bezo,gd. De debatavond voor Geffen begint om 20. 00 uur in cafézaal 't Haasje aan de Dorpstraat. Maasdonk staat op het kruispunt van een aantal belangrijke ontwikkelingen, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. Op initiatief van het partijbestuur nam een zestal enthousiaste VP.M.-ers daarom in het voo1jaar van 2004 zitting in de commissie ruimte1ijke toekomstvisie. Met de regelmaat van de klok werd het huiswerk van de commissie besproken met de achterban. In december stelde de ledenraad van de VP.M. haar ruimtelijke toekomstvisie met de titel "Maasdonk; méér dan middelmatig" vast en kon de definitieve ver-

Met het organiseren van bijeenkomsten in alledrie de kernen wi I de VP. M. met alle Maasdonkers in debat over haar ruimtelijke toekomstvisie "Maasdonk; méér dan middelmatig." De eerste bijeenkomst, voor de kern Nuland vindt op maandag 28 februari plaats in café Kerkzicht. Drie dagen later, op donderdag 3 maart, is er een bijeenkomst in gemeenschapshuis 't Zijl in Vinkel. In Geffen tenslotte vindt de debatavond plaats op woensdag 9 maart in café-zaal 't Haasje. Alle avonden starten om 20.00 uur met een korte inleiding. De toegang is uiteraard gratis en de VP.M. ontvangt u met een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom om mee te debatercn ! Mocht u om·erhoopt onze fraaie, blauwe folder niet op uw deurmat hebben aangetroffen, schroom dan niet te bellen of te mailen met onze fractievoorzitter Charles van Herpen. telefoonnummer 532 4628, e -mail: charlesvanherpen§ hetnet.nl. Hij bezorgt u de folder graag alsnog! Vooruitstre,·ende groet. bestuur & fractie \'.P.M.

oog voor detail en gevoel voor perfectie

l~

Ernis schilders bundelt jaren,ange ervai g

e~ de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ern s srna· voc" k\-.al1teit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

ERNIS

~~~

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00 20

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

s h1 de


AVONTUREN VAN MARIEKE EN DANY Wauw!Dit is nog eens gááf! Marieke zucht en zegt: Dany... Maar dit is gewoon zo gááfl Ja en zullen we nu eindelijk een keer naar huis gaan? Nog heel. héél even Marieke,ja!? Doei Dany! En Marieke loopt richting huis. Marieke weet nu voortaan wel dat haar tweelingbroer niet bij bouwplaatsen of ergens waar gebom"1 word al na twee m inuutjes meekomt. Wacht! Ik kom! Hijgend loopt Dany nu langs Marieke. Nou, kwam je toch wel: \·raagt Marieke pestend. Ja, maar we gaan morgen -weer! We? We? En wie zegr dar dar mag van mamma? Vraagt Marieke, die al verwacht dat er geen normaal antwoord komt. Ja! We! En jij gaat mee! En ik zeg dat dat van mam wel mag! Jij lijkt zelf ook een moeder! Zegt Dany. Nu is hij degene die pest. Ach ga toch "veg! Dany lacht pestend. Snel loopt Marieke door. Als ze thuis is roept ze meteen haar moeder. Mam!Dany deed stom net! Hoi Meid oh alweer? Niet wéér he?! Jawel, hij moest weer zo nodig bij die bouwplaats... Ach ja laat ook maar. Ja ik berijp het al. Zegt mamma, ruzie dus... Dany komt met een, nog steeds pestgezicht, binnen. Ja Dany! Als Marieke zegt meekomen, kom je mee! Zegt mamma tegen Dany. Nu is Dany·s pestgezicht verdwenen in een vragend gezicht. Marieke is inmiddels naar haar kamer gelopen. Op haar kamer kijkt ze uit het raam. Ze kan de bouwplaats waar de bouwers mooie huizen bouwen, goed zien. Opeens klopt er iemand aan de deur. Wie is daar? Vraagt Marieke. Eh ...Ik! Dany. Mag ik binnen komen? Wat moet je dan? Eh ... nou... ik heb een plan... zegt Dany, die ondertussen binnen gekomen is. Wat is dat p;an nou weer? Vraagt Marieke. Dany grijnst. ..'aaa. Zegt hij geheimzinnig.

Maasland te gast zijn in zaal De Linck in Oss. De meet 'n greet begint om 19.00 uur en vindt plaats ter afsluiting van de Jonge Jury 2005. Basisbibliotheek Maasland heeft dit scbiijfsterbezoek speciaal voor jongeren georganiseerd. Elle van den Boogaart maakt kans op de prijs van de landelijke Jonge Jury 2005 voor haar boek "De gele scooter". Jonge juryleden mogen gratis naar deze meet 'n greet toe. VIP'ers betalen€ 2,50 en overige belangstellenden€ 3,50. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheken Oss, Ravenstein, Nistelrode, Schaijk, Heesch, Heeswijk-Dinther en Zeeland. De afgelopen maanden hebben jongeren van 12-16 jaar mee kunnen doen aan de Jonge Jury. De Jonge Jury deelnemers bepalen landelijk, wélk boek, voor het eerst gepubliceerd in 2003, zij het béste boek vinden. 1n verschillende vestigingen van Basisbibliotheek Maasland: Nistelrode, Oss, Ravenstein, Zeeland en Schaijk zijn Jonge Jury's samengesteld. De leden hebben de afgelopen maanden veel gelezen en zijn ook een aantal keren bij elkaar geweest om over de gelezen boeken te praten. Tot I maait kunnen lezers hun stem uitbrengen door het invullen van een stemformulier in de bibliotheek of via de site www.jongejury.nl. Op donderdag 20 april zal bekend gemaakt worden wie de prijs heeft gewonnen.

Bijzondere afsluiting Dit jaar was het de eerste keer dat de verschillende vestigingen samenwerkten tijdens de Jonge Jury. Om deze samenwerking op een feestelijke manier af te sluiten hebben de bibliotheken besloten om dit jaar een "echte" Jonge Jury schrijfster uit te nodigen. Elle van den Boogaart is de schrijfster van zeer populaire jongerenboeken. Haar boek "De gele scooter" maakt kans op de prijs van de Jonge Jury 2005. Ook haar nieuwste boek "Krassen" is een succes. Donderdagavond 24 maart zal zij van 19.00-20.30 uur aanwezig zijn in De Linck op uitnodiging van Basisbibliotheek Maasland. Zij za1 onder andere vertel1en over haar boeken en natuurlijk vragen van het publiek beantwoorden. Er is de moge! ijkheid om boeken te kopen. Leden van de Jonge Jury mogen op vertoon van hun volle leespaspoort een gratis kaartje ophalen in de bovengenoemde bibliotheken. VIP'ers betalen € 2,50 en overige belangstellenden€ 3,50.

Ternmje van Cden (10 Jaar). Wordt Vervolgd.

PERSBERICHT Meet 'n greet met Elle van den Boogaart! Op donderdag 24 maart aanstaande zal de schrijfster Elle van den Boogaart op uitnodiging van Basisbibliotheek 21


T

Tennis, een sport voor mensen van 8 tot 80, Dit is jarenlang een gevleugelde kreet geweest en denk maar niet dat ze niet meer actueel is. Het is alleen jammer dat zo weinig mensen weten hoe leuk deze sport is. Waarom zou u gaan tennissen of beter waarom zou u niet gaan tennissen. Ieder mens heeft behoefte aan beweging en bewegen is gezond. We leven in een tijd waar we 's morgens in de auto, de trein of de bus stappen om naar het werk te rijden. We zitten op een kantoor en 's avonds gaat de rit weer de andere kant uit. Natuurlijk zijn er ook mensen die tijdens het werk wat meer beweging hebben echter dat is in veel gevallen een functionele monotone beweging. Recreatief en ontspannen sporten is voor iedereen goed. Waarom dan tennissen? Een goede vraag. Het moment waarop je gaat tennissen kun je zelf bepalen. In de beginperiode zijn er op vastgestelde tijden wel enkele trainingslessen nodig maar daarna maakt u zelf uw keuze. U maakt ook zelf afspraken met leden van de vereniging. Leuker is bet om met vriend of vriendin lid te worden om zodoende een situatie te scheppen dat u in ieder geval een of twee keer in de week een vaste sportavond heeft. Eventjes er uit, eventjes ontspannen, eventjes weg van de dagehjkse sieur, eventjes de zinnen verzetten. Het is ook een sport die je met het gehele gezin kunt beoefenen. In het contributiebedrag voor de kinderen zitten standaard een aantal gratis trainingslessen. Bij voldoende deelname worden er door het jaar heen toernooien georganiseerd. Tennisvereniging de Vlijmd speelt mee in de competitie, ook voor de jeugd. Tennisvereniging de Vlijmd organiseert jaarlijks een zeer goed bezocht Open Toernooi. Daaraan kunt u ook meedoen.

Wilt u meer weten kijk dan eens op de website: www.tvdevlijmd.nl of kom eens een avond op bezoek. We hebben een gezellig clubhuis. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wilt u iemand raadplegen, op de website kunt u de telefoonnummers vinden. Hopelijk kunnen we u verwelkomen als nieuw lid. We staan aan het begin van een nieuw seizoen en een nieuwe trainingsronde. Henny van Hout Ledenadministratie

KLUSSENHULP RIGOM Klussenhulp maakt het leven veiliger en comfortabeler. Iedereen heeft in huis wel reparaties uit te voeren. De Rigom biedt daarvoor hulp met het project Klussenhulp thuis. Zoals van alle diensten van de Rigom, is ook hiervan het doel om 55-plussers en gehandicapten in de regio Maasland de gelegenheid te geven zolang mogelijk zelfstandig te blijven ,-i.-onen. De Rigom brengt deze service daarom graag opnieuw onder uw aandacht. Het gaat om eenvoudige klussen waarvoor de vakman niet kan komen zoals: p laatsing van badgrepen, doucheglijstangen, buitenlampen en rookmelders, reparatie van lekkages aan kranen en toilet, verstoppingen tot aan de sifon, cv bijvullen. leidingen wegwerken. tweede telefoon of (draadloze) beL her ophangen van allerlei zaken. Via onderstaand nummer , an <le Rigom kunt u afspreken wanneer een desl7111J.ige kracbt langs komt. We helpen u graag. De tarieven van Rigommogen klantvriendelijk genoemd worden: € 4,50 per h.a;f :rur. Geen voorrijkosten. Klussenhulp Thuis ,an de Rigom is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en l0.00 uur via telefoon (0412) 65 32 35 Ratten

De contributie bedraagt voor de senioren€ 76,50 en voor de junioren€ 69,00. In dit laatste bedrag zitten ook twaalf trainingslessen. Junior ben je tot en met het 17e levensjaar. In het jaar waarin je 18 wordt behoor je tot de categorie senioren. Tennisvereniging de Vlijmd heeft vier kunstgrasbanen en nog een traditionele gravelbaan. Alle banen zijn voor?ien van verlichting en dat wil zeggen dat u het hele jaa r kunt tennissen en dat maakt de sport relatief goedkoop. Als u een keer in de week zou gaan tennissen dan kost dat slechts€ 1,47. Tennisvereniging De Vlijmd behoort dan ook tot de goedkoopste sportverenigingen. 22

Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvenisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

K.raaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

1

1


-

otmwacn.r,c vwir

~TI".l,YSVAN ~ DE 11. Ü~V. GROEP

Post uit Tanzania et:1 Gambia Met plezier kunnen mededelen dat we met onze fietstochten voo~ ~ ~ doel heel wat kunnen betekenen voor de ~ -e derrie wereld. Regelmatig ontvangen wij re_~ - de mensen waarvoor we geld hebben ingezarn~ In het jaar 2003 _ ='.!l \\e voor een project van pater Mangnus ic T - n:a_ een opvanghuis voor aidsweeskinde: ~ ~ \Iangnus stuurde ons de foto's van het opvan=.:,anbouw en van de inzegening van het gebo~ ~e bisschop aldaar. Geweldig dat er al zo sne: =-~-...,..__,. :e zien is van de bijdrage die wij ~ geleverd. Voor het geld dat we uding veel meer gedaan worden dan hier in ' _ ::..nd zou kunnen. En het grote voordeel van ~L :!Cten is dat het geld rechtstreeks terechtkon:-l5te plek. Ook kreQ"~ _ --ericht van Unity for Kids, het sportproject;n - v."aarvoor we de afgelopen zomer hebben gei:~""' Hi::rYan was Moniek Loeffen onze contactpers De co~ ~ :ordevol sportmateriaal is inmiddels onderv -e; ~ Gambia. De container (die straks als opslagn.. ---~=-dienen in Gambia) en het sportmateriaal hebbe-- _ mede gefinancierd met onze fietstocht. Zo kunn_ ~<-ÁS ook de jongens en meisjes in Gambia net als -nrë •:::nderen heerlijk sporten. Deze :n: 1e berichten zijn een extra motivatie om ook in :.. .5 ·weer mee te doen met onze fietstocht voor het goede doel, noteer dus in uw agenda:

Zondag 26 juni 2005 MOV gezinsfietstocbt Fien m~ voor het goede doel! Vastell3rtie 2005 Het~-~ ...~-feest is weer voorbij en de vastenperiode js beg ~ Een rij d om zelf te matigen en te delen met andere?:.. Ie-ë :minder luxeartikelen in de boodschappenkar en u sp.it.an ze een bjjdrage voor het vastenproject waarvoor \\ij in ~ eek 11 komen collecteren. Het jaarlijkse, as,enacneproject is dit jaar bestemd voor de Dayakbevolking m Indonesië. De Dayaks wonen in Wesi Kalimantan. Hun leefomgeving wordt bedreigd door bosbranden, illegale houtkap en de opkomst van palmolieplantages. Hun landrechten worden onvoldoende erkend. Daarom steunt Vastenactie hen bij het besche1men en behouden van hun leefomgeving. Dit gebeurt door het maken van officiële

landkaarten van de verschillende dorpen. Op die manier kunnen kostbare landbouwgronden en bossen beter beschermd worden tegen buitenstaanders. Men zorgt gezamenlijk dat de natuurlijke omgeving in goede staat blijft. De Dayaks voorzien in hun inkomsten door rubberplantages en het verbouwen van rijst. Hun oogst wordt jaarlijks bedreigd door sprinkhanenplagen. Daarom wordt hen ook geleerd andere gewassen te planten zodat in geval van misoogst ze in ieder geval nog groenten hebben om te eten en eventueel te verkopen. Ook worden de boeren geholpen door een kredietorganisatie waar ze geld kunnen lenen om een eigen bedrijfje te starten. Het gaat er vooral om de bevolking te helpen in hun wil om zelf aan de slag te gaan en samen te werken aan een duurzame toekomst. Hun eigen grondgebied moet behouden blijven en worden veilig gesteld. Wij kunnen ben daarbij steunen. In de volgende Torenklanken leest u meer over het vastenactieproject. De M.O.V.-groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

K.V.O. - NIEUWS Op de jaarvergadering van de K.V.O. van 27 januari jl. nam Ma1jo Bruurmijn afscheid als bestuurslid van de K.V.O., vanwege haar verhuizing naar Udenhout en Pieta van Gogh legde haar voorzittershamer neer. Deze hamer kon (nog) niet worden doorgegeven, want geen enkele kandidaat had zich gemeld! In een ludiek sprookje - gebracht door eigen leden werden de K.V.O. -belevenissen van de voorzitter op de p lanken gebracht: haar trouwe ziekenbezoek, de hectische Effe noar Geffe - dag, het uitzetten van de fietstocht, haar gastvrijheid, het toneelspelen, dat Pieta jarenlang zeer succesvol deed, het collecteren en haar creativiteit bij de handwerkclub, waar ze van niets weer iets maakte, "want weggooien is zonde, dat kan altijd nog!" Pieta werd een "vriendinnenboek" aangeboden, waar meer dan 100 leden bun bijdrage aan hadden geleverd. Secretaris Diny van Zuylen dankte Marjo en Pieta voor hun inzet voor de K.VO. en besloot met een toepasselijk gedicht over "de voorzitter" die het bijna nooit goed kan doen! Zij deed eveneens een dringend beroep op de leden in de zaal om zich te melden als bestuurslid of om een deeltaak op zich te nemen ter ontlasting van de zittende bestuursleden. Gaande de vergadering meldden zich gelukkig een drietal leden die daartoe bereid waren. Een lichtpuntje voor het K.V.O. -bestuur, dat anders onvoldoende haar taken zou kunnen uitvoeren om de vereniging draaiende te houden! 23


PERSBERICHT RIGOM De RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) heeft als doelstelling te bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 'ouderenadviseur' is een samenwerkingsproject van de RJGOM en de ouderenorganisaties. De uitvoering gebeurt door deskundige vrijwilligers met professionele ondersteuning vanuit de RJGOM. Er is een groot aanbod van activiteiten, voorzieningen en dienstverlening op het gebied van financiën, wonen, zorg en welzijn. Het is voor veel ouderen en hun omgeving niet eenvoudig om te bepalen wat in hun persoonlijke situatie het beste past. Informatie kan onduidelijk en ingewikkeld zijn. De ouderenadviseur is er om 55-plussers en mantelzorgers te helpen bij het verkrijgen van de juiste informatie en in het maken van keuzes in het aanbod. Bemiddelt naar instanties/organisaties en signaleert eventuele tekorten in de voorzieningen.

Huisbezoeken De ouderenadviseurs van de gemeente Maasdonk starten weer met de bezoeken aan ouderen. Senioren uit Maasdonk die geboren zijn in 1926 kunnen binnenkort een persoonlijk bericht verwachten, waarin een huisbezoek van de ouderenadviseur wordt aangekondigd. De ouderenadviseurs d ie huisbezoeken aanbieden, zijn 'deskundige' vrijwilligers. De bedoeling van het huisbezoek is om de senioren in Geffen te informeren over de vele activiteiten en voorzieningen op de diverse terreinen. De meeste senioren z ijn gelukkig nog gezond en fit. Voor deze senioren is het huisbezoek bedoeld met het oog op de toekomst. De ouderenadviseurs kunnen ook telefonisch worden benaderd voor informatie, advies en ondersteuning. Zij zijn ook bereid om bij de ouderen thuis, samen naar een oplossing voor vragen of problemen te zoeken. De vragen die de ouderenadviseurs krijgen zijn zeer divers: Kan ik me laten inschrijven voor een verzorgingshuis? Na mijn operatie heb ik hulp nodig om dat ik alleen woon. Hoe kan ik dit regelen? Waar is informatie te vinden over dementie? Op deze vragen kan een ouderenadvisem pima antwoord geven. In Geffen zijn 2 ouderenadviseurs. De heer Hernmie Berendsen en mevrouw Helrna Tijs. Ook zij staan klaar voor de ouderen uit Geffen. Elders in deze Torenklanken stellen zij zich voor. Hernrnie Berendsen is bereikbaar via telefoonnummer: (073) 532 19 52; Helma Tijs via: (073) 532 53 28. 24

U kunt ook altijd de RIGOM ouderenad\·iseur bellen, tel. (0412) 65 32 30.

Informatiegids De informatiegids 'Ouder worden in de gemeente Maasdonk' is een praktische wegwijzer voor ouderen en mensen uit hun omgeving. De informatiegidsen zijn door de ouderenorganisaties verspreid onder de 65plussers in Geffen. Jongere ouderen en mame:.zorgers kunnen de gids gratis afhalen bij de secretariaten van de ouderenorganisaties of het gemeentehuis. Ouderen met inhoudelijke vragen over de boekjes kunnen terecht bij de ouderenadvisetu-s.

KERSTVIERING ALOYSIUSSCHOOL Op 22 december 2004 was de kerstvieri ng van de Aloysiusschool. De musi cal "Kerstbomen groeien overal" opgevoerd in de Gouden Leeuw was een groot succes! Daarna gingen de kinderen terug naar school, waar voor iedereen een lekker hapje en drankje k laar stond. Tijdens het eten was er sfeervolle muziek. Daarom willen wij de Yolgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan onze fijne kerstviering! - De Gouden Leeuw -Tuin en Design (Cornee rnn Dinther) - Bakkersland Waalwijk - Zang en muziek - Ouders die hebben geholpen - Vladeracken TV - Pastoor Scheepers - Tuincentrum Oss (Johan Droomers)

- C 1000 Allemaal bedankt! De Kerstwerkgroep A loysiusschool

Uw handen verraden ook uw leeftijd! Daarom, tijdens de wintermaanden als aanvulling 09 de gezichtsbehandeling, een weldac·ge handpak.kirig gratis.

Schoonheidssalon Irma

Wilt U,

alLe-~?

ALCJNA SKIN, HAIR & COLORS

de Kouwe Noord 2. Geffen Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001


" ■

'

"w Bouwen op

u

vertrouwen

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

"""

Gebr. van \'(' amooij BOU\\ bc.drij,·en

Broeks!faor 2. Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 0-3 · 5340400, Fa," 073 · 5340499 fmernc{: www.vanwanrooij.nl

Tel.: 073 · 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. =- ..,.'/MATERIALEN

* IJZERWAREN

*TEGELS

--'-..ü- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

...,....'-" .- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN 81:STRJJDINGSMJDDELEN

~ B ESTRATINGSMATERIALEN

- ~ erseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout

C1000. Van alle markten

thuis.

-

Tuinhuisjes - Schuttingen Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen · Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- I6.00 uur

Bossche baan 53. Heesch (Achter restaurant ··De Luc hf') tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320 138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

c,ooo

Geffen

0412 - 622213

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

073- 5321995

At, CAFÉ GOVERS

fA

-

Hanegraaf B.V. Geffen HAGEKO GEFFEN STA LE N

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

K OZ I JN E N

OP MAAT

Richard Hanegraaf &drijvenweg .d 5386 KA Geffen

Tel:

073 · $32 Od 8•

fo,:"'{)73 - .532 -50 68

Mobiel: 06 . 531 624 33


Bridgeclub

f

• • Geffens + Doublet ■

Op dinsdag 25 januari werd de derde serie van vier zittingen van het Geffens Doublet afgesloten. Gespeeld werd om de promotie en degradatie plaatsen. Na een spannende avond, werd de volgende einduitslag genoteerd:

Groep A (geel) 1. Echtp.van Druenen 2. Dames Berten-van de Wetering 3. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 4. Mevr.Lucius-Dhr.de Haas 5. Echtp.Hanegraaf 6. Dames Droog-van Etten 7. Dames Boeijen-Schouten 8. Mevr.Binos-Dbr.van den Bergh Mevr.Loohuijs-Dhr.Christiaens 10. Dames van den Hurk-Noy ll. Dames Raaijmakers-Wolkenfelt 12. Echtp.Luijben 13. Dames van Beek-Szovan 14. Echtp.van A lebeek

57.29 54.60 53.99 51.91 51.04 49.22 48.87 48.70 48.70 48.18 47.48 47.31 D 46.53 D 46.18 D

Groep B (rood) l. Dames Essenberg-van Hooij 2. Dames van Druenen-de Haas 3. Echtp.van der Meijden 4. Dames Bos-de Jong 5. Dames Ceelen-van Grinsven 6. Mevr.Rouppe vd Voort-Dhr.van Galen 7. Echtp.Sollewijn 8. Echtp.Bijl 9. Heren Roelofs-van Weert 10. Echtp.van Zutphen 11. Dames Jonker-Roelofs 12. Dames Baart-Lambregts

54.48 54.38 53.65 52.50 52.19 52.08 50.83 50.73 50.00 47.08 42.60 39.48

Groep C (oranje) 1. Heren Baart-Lambregts 2. Heren van Bon-Goorsenberg 3. Dames Molkenboer-Willems 4. Echtp.Asselbergs 5. Dames van Dijke-Engels 6. Mevr.van der Burgt-Dhr de Jong 7. Dames van Houten-Stekelenbu:rg 8. Heren Pronk-Vrolijk 9. Dames van Noort-Weerens 10. Dames van de Brink-van de Ven 11. Mevr.van Dielen-Dhr.de Kort 12. Dames van Dijk-van der Burgt 26

58.45 56.09 55.38 54.48 52.58 50.19 49.22 47.33 46.04 43.75 42.22 40.38

p p p

D D D

P P P

Groep D (groen) 1. Dames Jansen-Janssen 2. Echtp. van Deutekom 3. Dames van de Akker-van den Hurk 4. Echtp.de Rooij 5. Dames van Lieverloo-de Bresser 6. Echtp.van Loosbroek 7. Dames Alkemade-Zeeuwen 8. Mevr.Ruijsink -Dhr.van Hout 9. Echtp.Vogels 10. Dames van Loosbroek-Rieken 11 . Dames Bonnemaij ers-van de Doef 12. Dames Blom-Willems

➔8.75

46.67 45.73 -Lt.38 38.75

GEFFES VOLK WEER OP DE PLANKEN 18, 19, 25 EN 26 MAART Geffes volk speelt DINGEN VAN DE DAG Het stuk speelt zich af in het cafeetje van tante Sjaan, die het na de dood van haar vader heeft voortgezet. Ze is een echte 50-jarige Amsterdamse volksvrouw. Ze heeft een hart van goud en is steeds bereid om iedereen te helpen, maar... ze neemt geen blad voor de mond en zegt precies waar het op staat. Ze woont samen met Marleen een buurmeisje waarvoor ze gezorgd heeft vanaf dat ze één jaar was. Marleens moeder stierf en haar vader ging er vandoor heeft nooit meer iets van zich laten horen. Sjaan is zelf nooit getrouwd geweest. D e jongen waar ze van hield liet haar in de steek, Toch probeert Barend de zeeman ( haar vroegere vrijer) het altijd weer goed te maken als hij aan wal is. Verder gebeuren er dingen : gewone dingen die overal en alrijd gebeuren. Bedrog, ondankbaarheid, berouw. liefde. De hele gewone dingen van de dag. DIKGE~\:>\X DE DAG!!! VOOR EEN GEZELLIGE AVOND, MET EEN LACH EN EENTRAA., ~lOET JE VOORAL MET DIE DAGEN NAAR DE GOLTIEN LEEUW TOE GAAN. Geffes Volk

D D D

57.50 P 54.69 P 54.48 P 53.23 52.7 1 51.60 50.52

TOREN"KLANKJE" Ze hennem, d'n hennep ... !


~ LEVIX AUTOMATISERING

El

GEFFEN & OSS

t/1

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/ spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN

LEVIX OSS

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL

KRUISSTRAAT 4 1A 5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza·s € 5,50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

drukkerijwihabo

• g eboo rte- trouw- j ub i I eu m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis -doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er b roe hu re printen copy kl e u r zwartwit ki ei n- g root f o rm aat rillen vo uwen nieten sn ij den inbinden pla stifi ce ren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen. ~

+

Zeer scherpe rentetarieven. "'tensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

\,\ ..., 3 EMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BO..., •. '=ONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afs praak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17 .00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09 .0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekw·en Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind . Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewot1e spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 -17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - I 8.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 28

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrijdag Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 08.02, 09.02, 10.02, l l.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20. 16.20 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER FEBRUARI 12 Kopij inleveren Torenklanken (m~ 5) 14 Natuurwerkdag voor de vrijwilligers van Landschapsbelang Maasdonk 16 Kledinginzameling mensen in nood 17 Ophalen oud papier 18 Geffes volk speelt Dingen van de dag 19 Geffes volk speelt Dillgen van de dag 25 Ophalen oud papier 25 Geffes volk speelt Dingen van de dag 26 Geffes volk speelt Dingen van de dag

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenkJanken@ home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klacbtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen , ·erantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.