Torenklanken 2005 - nr 15

Page 1

43e jaargang I nummer 15 1 oktober 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Dru kkerij, Geffen 1750 exemplaren

-11111111111111111111111111111111111111111111-IIIIIIIIPIIJ'ill'EIE'il OPENDAG HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK GEFFEN Op zondag 16 oktober organiseert heemkundewerkgroep Vladerack haar jaarlijkse opendag van 10.30 - 16.00 uur Iedereen nodigen we graag uit om op deze dag bij ons kijkje te komen nemen. We beginnen deze dag met een kopje koffie. Om 11 .00 uur gaan we n aar het Kerkhof waar dan de "Historische Kerkhof" officieel geopend zal worden. Hierna volgt een rondleiding met een g ids die het een en ander zal vertellen over het kerkhof in zijn geheel. In de Heemkelder onder het gemeente huis, is deze dag een tentoonstelling te zien van o.a. foto's, luchtfoto's, bidprentjes, en van aUes wat er in de 30 jaren Vladerack is verzameld. Bestuur Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

KBO AFD. GEFFEN - HERFSTREIS Van dinsdag 25 tot en met donderdag 27 oktober 2005 organiseert deze KBO een leuke, ontspannen driedaagse reis naar Zeeland voor alle senioren dus ook niet-leden! Korte reistijden, heel veel mooie bezienswaardigheden en prachtige najaars-natuur maar vooral twee heel gezellige avonden onder elkaar. Tegen de aanlokkelijke prijs van € 170.- per persoon. In deze prij s is inbegrepen: vervoer per luxe touringcar; vervoer ter plaatse; 2 overnachtingen in prima hotel; verblijf op basis van vol-pension (ontbijt, lunch en diner) reis- en annuleringsverzekering. Inlichtingen en opgave bij Gerda v.d. Heijden 5322467 ofTon Jonkers 5322005.

Zowel over de reeds gehouden dagtochten als de 5-daagse vakantiereis waren alle deelnemers bijzonder tevreden. Neem ook eens deel! U bent er dan nog eens een paar dagen "uit" voor de lange winter weer aanbreekt. Hartelijk welkom! Reiscommissie KBO Geffen

SPEELGOEDBEURSEN KOFFERBAKVERKOOP Het Sint-Jorisgilde Geffen houdt op 30 oktober a.s. een speelgoedbeurs in De Bonkelaar en een kofferbakverkoop op het terrein va□ De Bonkelaar aan Kloosterstraat te Geffen.

Voorinschrijving/reserveringen Mensen die overtollig speelgoed en/of andere overbodige spullen kwijt willen, en h ieraan willen deelnemen, kwmenop: -zondag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en op -donderdag 6 oktober van 19.00 - 21.00 uur terecht in gildehuis ' Ons Doel', Papendijk 15 te Geffen om een tafel of een plaats te reserveren. Kosten per plaats zijn € 7,50. Inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoonnummer 073 5324691 of 073 5323244, Papendijk 15 te Geffen om een tafel of een plaats te reserveren.

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

't Haasje

~deKinderenv.!'..-

f' Bd'~

Jl

Ham 1, 5386 JA Geff?;f. tel. 073-5325551

voor bruiloften. partijen

en vergaderingen Tel.: 07 ~ 532 15 20 ~ 1

maandag t/m vrijdag zaterdag

Adviesbureau bv

Erkend installateur

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

--~ www .cafezaal hethaasj e.nl

l@,tle-en

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Ook voor het Energie certificaat voor woningen /vanaf 2006 verp1tCho

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

tvwwJ1aSa{bovw.r11

Stilstaan bij afscheid nemen Dit boekje geeft informatie over een uitvaa rtregel ing. Tevens biedt het de mogel ijkheid om wensen m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Bel: 0412-623 173 Uitvaartverzorgi n g VAN LITH B.V.

Buro

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 wv,,1w.uitvaa1tverzor~ingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgi ngvanlith.nl

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

~ • ~

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEKB.V.

0

z

E-mail: hvzan<fvoortoleclro@hetnel.nl Hoesterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax.: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Spreekuur kapelaan: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail adres kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail adres diaken: diakenvanherwij nen@hotmai 1. com Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER vr. 07-10 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor za. 08- 10 19.00u H.MismmvBandola's(Vredesweek) (+ kinderkerk) + H.Mis mmv Gemengd Koor zo. 09-10 09.30 u ma. 10-10 19.00u * avondmis vr. 14-10 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor H-G za. 15-10 19.00 u (+ kinderkerk) zo. 16-10 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 17-10 19.00 u * avondmis * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt Op vrijdag 14 oktober is aansluitend aan de H.Mis in de kapel, de parochieavond voor aUe parochiemedewerkers in zaal De Gouden Leeuw mmv De Gene Dorsey band. MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DlE VERVALLEN Op dinsdag 1 november is er om J 9.30 uur een viering in de kerk i.v.m. Allerheiligen

Op woensdag 2 november is er om 19.30 uur een viering in de kerk i .v.m. A llerzielen.

DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij : Babette Romme, De Doelenl , tel. 073 - 5323469. De doopvieringen zijn bestemd voor ben die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Maandag l O oktober: informatieavond Eerste Commume KINDERKOOR Het kinderkoor gaat oefenen vanaf maandag 24 oktober van 18.45 tot 19.45 uur, samen met de communicantjes. Er kunnen zich nog kinderen aanmelden. Vraag een vriendje of vriendinnetje en ga samen een kijkje nemen op de repetitieavond in de bovenzaal van het Oude Klooster. Doe mee, zingen is heel leuk! Informatie bij Sandra 06 - 42284100! HUWELIJKS- EN JU BILEUMVIERJNGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty vanNistelrooij, Abelenstraat 13a, tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 september: Toon van Nistelrooij, 91 jaar. KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand is:€ 24.200,00. Dank u wel voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2005. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 3


a, dat doen

akelaard·

e allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

---1 ff~,

S'B.Y~

~

Taxaties /

Huur/ I

\

\

= 1 VAN 1 PA ,· Rs av en Geld EESE

Gezin

Makelaardij/ Assurantiën

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lrnv.nl

Gebr. van de Wetering ~_-J.O, W€',-~ l.(j =- ~ C,

--

-

Dommelstraat 47

.

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

(;)

--

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

z

Fax 0412 - 63 72 06

Var'\ Sth1jf'tdel Bouwgroep bouwt ar 60 µ,ar winkolceotra. scno en.

2& r- .....__ _ __ IDIESIIGN ONTWERP,MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54

Fax: 073 - 532 67 01

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

d1str,but ecentra WQn1n9en en b-sdnJfsgebouwen Bouwen is C>nZ~ passie, U herkent dal ,natte

facetten vnn ons werk en de k•.~•alileil van de uitvoenng

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

" Kwaliteit wint de strijd"

Van Sc•1Jndel Bouwgroep

Brede1·:09 l 3

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 11 Mobiel 06 534 746 75

5366 KM Geffen tel 073-5322961 fax. 073 5322232 1na,l@VanSohljndel-Bouwgroep.nl ,, 11vw vanschijndet~OO,n-Jgroep.nl


voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 23 6

DE RESTAURAT1E-THERMOl\1ETER staat op € 290.000,00. DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: (29 oktober 2005 a.s. behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 1 november a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR Als nieuw bestuurslid wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Frans Rovers. Geboren en getogen aan de Geffense Berg en daar nog steeds wonend (nu Heesterseweg); getrouwd met Riek, twee kinderen en trotse opa van drie kleinkinderen. Deze keer ben ik benaderd door Gerrit van den Helm zo'n jaar geleden, met de vraag of ik weer samen met Gerrit wilde deelnemen in het parochiebestuur, waar wij samen al eerder deel van uitmaakten (8 jaar). Gerrit was toen ook vice-voorzitter en ik voor Gemeenschapsopbouw o.a. bouwzaken, kerkhof, onderhoud restauratie en diverse werkgroepen. Voor deze bestuurstijd had ik al ongeveer 5 jaar in de parochieraad gezeten, onder pastoor van Doorn en pastoor Spijkers; later werd dit parochievergadering. Mede omdat er toen bestuurs - en parochievergaderingen waren, was dit een drukke tijd, omdat ik ook nog mijn dagelijks werk in de restauratie had. Door de goede samenwerking met bestuur en diverse werkgroepen en commissies was dit wel te doen. Om nu nog weer eens terug te keren, voelde ik niet veel voor. Net in de VUT, om dan eens lekker van alles voor en met de kinderen en kleinkinderen en jezelf te kwmen doen, zou hierdoor wel eens verstoord kunnen gaan worden, want mijn mening is, als je ja zegt, moet je er ook zijn. Maar goed, we hadden afgesproken dat Gerrit nog eens zou kijken en indien nodig terug zou komen. Dit is dus gebeurd, met als gevolg dat ik weer voor 4 jaar deel uitmaak van het parochiebestuur. Voor mij was het wel een grote verrassing dat we bijna met een compleet nieuw bestuur werken. Met Henk Steenbergen hebben we afgesproken, dat hij zoveel mogelijk zijn taken zal blijven vervullen, zoals het kerkhof en diverse kleine onderhoudswerkzaamheden

aan kerk en pastorie. Verder hoop ik met waarnemend pastoor Mennen en de nieuwe kapelaan Geelen, de rest van de bestuursleden en opnieuw met Gerrit, de pastoraatsgroep en diverse werkgroepen een fijne samenwerking te hebben voor onze Geffense parochiegemeenschap. Frans Rovers, Heesterseweg 32, 5386 KT Geffen.

"OPSTEKERTJE" We hebben in een stemmige Eucharistieviering en een druk bezochte receptie afscheid genomen van pastoor Scheepers. Hij gaf ons per gezin, een "Opstekertje" als cadeautje: een bundel met zijn mooiste preken. Als er nog gezinnen zijn die graag een exemplaar van het boekje willen ontvangen, dan kunnen zij hun naam en adres achterlaten op de pastorie o.v.v. bundel pastoor Scheepers. Er zullen dan boekjes worden bijgemaakt en vervolgens wordt het boekje bij u thuis bezorgd.

KUNST IN 'T HART In de H.Hartkerk, Kromst.raat 109 in Oss wordt een expositie gehouden " Op zoek naar 't paradijs". De openingstijden zijn op zaterdag en zondag 8 - 9 oktober en 15 - 16 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur. Groepen op afspraak via 06 - 15574182 Thea Vervoort.

INTERACTIEVE WEBSITE Op initiatief van de oecumenische Stichting Leve de Kerk, is er een interactieve website gemaakt, waarop parochie- en kerkleden ideeën kunnen plaatsen en halen. Zo kunnen vrijwilligers en professionals in de kerken elkaar inspireren en stimuleren. Kijk op www.idee-en-kerk.nl

TOREN"KLANKJE" Een prijsvraag met p1ijskaart... ?

11,,

R-

wo

Schoonheidssalon Irma

1

Dit najaar geven wij als extra toevoeging aan de complete gezichtsbehandeling een weldadige hals/decoletépakking gratis!

.t ~? ALCINA SKIN, HAIR & COLORS

Schoonheidssalon Irma

de Kouwe Noord 2, Geffen Tel. 073-5323633 Mob.06-47206001 5


7

DANKBETUIGING

overlijden van mijn zorgzame man, vader, schoonvader en Opa.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in de vorm van bezoek, bloemen, brieven, kaarten. De hulp en steun van familie, vrienden en buren, bij het

Lies v. Erp Pepers, Kinderen en kleinkinderen

DE KOSTEN VOOR DANKBETU IGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,--

• Trendy! • Stijlvol! • Koppig! reat engths -

5386 AK Geffen

o 05

ire .: 073 - 532

LOSSE ADVE RTENTIES TUSSEN DE TEKST

Cafétaria / Eetcafé

~,

~

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

15.25.€ 35.HELE PAGINA € 60,-

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 Gespecialiseerd in:

SCHOONHEIDSSALON

®

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen , Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik. . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve_ sierade van Beauz1ll en Bella Ragazza , Permanente Make-Up

QI'!:\

~~;~:··~·N

~

P. DE Kl!EIN ,i,~ee,e,~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

Alles vers utt eigen bakkerij

• NoutUustrelnlny • CanSlotralning • ComblnatJC! Nnut.llus-.C.Ord&o

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• Total Rt. • Indoor- Cycllng • Streetdancu • S\'\'lt.chlng • St!nlorentrnlnlng

Do1pstraat 31 5386 AL G~ffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

MEDISCHE FITNESS • Fuslotralnlna • De RuQ!ICh ool • Rovalldatlctrnlning • Reîntegratlctrnlning

• Arrisngementen 0p mlfflt

€ €

MOTORRIJSCHOOL

, Make-Up workshops , Dagarrangementen

INDIVIDUELE TRAINING

RUBRIEK GEVONDEN EN VER.LOR.EN IS GRATIS!

P"P"ndljk 12 • 5386 EC 6 eff<,n Tel. (0731 74 72 • Fex 10731 532 65 75

"l! ,t 6

Rtf!l'!:1!i1EDRIJF

iil

~

"'

/J "'i'.t11•\\w

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

6

RI.IWIELEN

o ... Oazotto _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION -:;;~;;:v" voo, ,1ok,o"to""'d•

TAXI

~'ii =i =i \' 1 Kerks'tr.aat "11 Geffen (073) 53 2 "13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Ria van der Sanden (60 j.)

De sporthal bestaat 25 jaar en als er iemand "Miss De Geer" kan worden genoemd, dan is dat wel Ria van der Sanden. Wekelijks was zij daar al die jaren te vinden als gymlerares ... Ria, geboren in Oss, komt uit een gezin van zes kinderen, waar sport altijd gestimuleeerd werd. Met drieën waren ze bij de KPJ, een broer voetbalde en een deed er aan atletiek en Ria turnde en was bij het korfballen, dat laatste werd georganiseerd vanuit de parochie. Als klein meisje schaatste ze al op de ondergespoten velden aan de M acharenseweg. Vanaf haar 11 e jaar was ze lid van Turnoss. De lange mat, de ringen, de evenwichtsbalk, de brug, de kast en het paard waren baar ·speelkameraadjes' . Ze deed zelfs mee aan de Brabantse Kampioenschappen turnen. Ze ging haar trainer (voor haar ook een opvoeder) Adriaan Kappen meehelpen en volgde een 2-jarige opleiding tot verenigingsleidster. Ze gaf les bij Turnoss tot zes maanden voor de geboorte van haar zoon Robert. Zesentwintig jaar geleden startte Ria, samen met Jan Huitema, René Vogels, Mieke Velthuis en José Versteegen in Geffen met Gymnastiek Vereniging Geffen. Ze gaf jarenlang les aan kinderen van 6 t/m 12 j aar en meiden van 14 t/m 18 jaar; de kinderen van GVO behaalden jaarlijks vaardigheidsdiploma's. Al 25 jaar geeft ze les aan een vrouwengroep en sinds 9 jaar heeft ze ook een mannengroep, waar zich altijd nog mannen bij kum1en aansluiten. Ria is een clubmens; ze is ook al 25 jaar lid van terniisvereniging De Vlijmden volleyt al 32 jaar met "De Pioniers". "Vijfentwintig jaar volhouden is pure clubliefde" vindt Ria. "Als je ergens bij gaat, moet je het ook goed doen. Wc hebben samen ook veel plezier in de gymlessen". Een gymles met Ria is: opwarmen - voeten losmaken rondjes lopen - gymen op muziek - werken met haltertjes, stokken en ballen. Ook de rekstok is heel voornaam ("Ieder mens zou thuis een rekstok moeten hebben!"). Als afsluiting spelen ze een spelletje badminton, volley of basketbal. "Luisteren naar je lichaam!'' is Ria's devies en dat doet zij zelf al haar hele leven. Ze geeft anderen graag adviezen op dat gebied. "Je lichaam is het kostbaarste, watje hebt gekregen. Daar moet je heel zuinig op zijn . Dus: elke dag oefeningen: rekken en strekken - spieren losmaken en spannen - borst vooruit, schouders naar achter en buikspieren aantrekken - vingers tegen elkaar, zodat je je schouders voelt... ... als je maar bezig bent. dan blijven je spieren soepel!" En soepel is Rja, ze laat zien dat ze haar neus op de knieën krijgt en haar benen hoog gestrekt...! Daarnaast pleit ze voor een goede houding, gezonde eetgewoonten

en op z'n minst iedere dag een uur buitenlicht, de vitaminen D voor de botten! "Jammer dat kinderen tegenwoordig minder in beweging zijn; lopen, fietsen en buiten spelen is een must. Ouders en oma's en opa's moeten bij kinderen het sporten absoluut stimuleren!" N aast haar sportfanatisme werkt Ria nog enkele dagen als coupeuse, ze leest graag en is lid van de MOVparochiewerkgroep. Ze gaat graag fietsen en wandelen. Het is jammer dat haar man Evert sinds een ernstig verkeersongeval en een ziekenhuisbacterie niet meer kan fietsen. "Maar dat moet je samen accepteren". Ria viert net als de sporthal haar zilveren jubileum bij de gymclub, evenals Hanny van Dal, Anja van de Ven en Marie-Louise van den Berg. Proficiat!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespr o Ongediertebestrijding Gef

fen

Advies bij HACCP en adr es voor mollen bestrijding

Kraaijeven 3 5386 LH Gef fen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespr o-ongedierte.nl 7


A. ~ ROND DE DORPSPOMP ~

De Dorpspomper had weer eens iets verkeerd begrepen: De geweldige, grandioze wandel-vierdaagse is/was dit jaar weer helemaal georganiseerd door de daarvoor geëigende Stichting. Daarvoor onze grootste complimenten aan organisatie, vrijwilligers. Stichting Jeugdbelangen zij daarmee in ere hersteld, nemen WlJ aan. JAN, ja de grote JAN van 2005, de man van het jaar. Jan van Ravenstein toonde zich heel dankbaar en trots. Het was voor hem een groots feest, dat je volkomen bedwelmd. H ij was er nog van onderste boven. De stamtafel boog zich met Jan samen over de wijze van kiezen en de onthulling. De stamtafel had graag een betere taak voor WI.K. Wij horen en zien de Muziekvereniging heel erg graag. DAAROM!!! en DAAROM!!! De formule om verenigingen de man/vrouwvanbetjaar te laten kiezen is succesvol gebleken. Er zijn steeds goede personen gekozen. De geheimhouding was steeds perfect. De spanning elk.jaar groot. Je zou misschien de voordracht van grotere verenigingen meer gewicht moeten geven door b.v. het aantal leden van de verenigingen een factor te geven. De stemmen van een groep van l O tellen dan 1 maal, van een groep tot 50 2x, een vereniging tot 100 leden 3x en boven de honderd 4x. Een andere mogelijkheid zou zijn om via Torenklanken alle inwoners voordrachtsmogelijkheid te geven, door er een "stembiljet" in te plaatsen, dat dan ondertekend kan worden ingeleverd bij het comité via, via enz .. Dan komen mogelijk eens mensen bovendrijven, die niet zo nadrukkelijk aan de weg timmeren en toch heel veel vrijwilligerswerk doen. Er werd ook geroepen om een echte CEREMONIEMEESTER. Het leek wel of JAN solliciteerde!!! Het kerkbestuur was boos op de stamtafel en haar POMPER. Over de claim op een stuk gemeentegrond voor de uitbreiding van het kerkhof. Het kerkbestuw- heeft al in 1999 een strook ten oosten van het vernieuwde kerkhofdeel opgeëist. Er is ook al een grote scheidingshaag geplaatst. De strook is nauwelijks 10 meter breed en ho01t al visueel bij de begraafplaats. Jammer dat de gemeente niet adequaat heeft gereageerd op de aanvrage en dat het kerkbestuur niet attent genoeg is geweest op de effectuering van de aanvrage. Wij zouden het vreemd vinden, als de gemeente dat deel nog opeist. Het Kerkbestuur vreest ook, dat de privacy van de kerkhofbezoekers wordt geschonden , als langs de oost8

zijde een appa1tementen-complex komt van 3 Hoog. Die drie en twee hoog wonen kijken er overheen en de onderste laag kijkt tegen een fraaie beukenhaag aan. Er is dan altijd goede controle over het kerkhof. De vraag bhjft mits "De Prins" elke dag over dat kerkhof zou gaan lopen, "Wat hij daar te zoeken heeft". Dat is een probleem dat dan pas nader onderzoek behoeft. Het afscheid van Pastoor P Scheepers is op zeer eerbare, Geffense wijze ingevuld met intens grote hartelijkheid en persoonlijke warmte. Een pracht van een Misviering om 10.00 uur met fantastisch goed zingende koren en echte VOLKSZANG, mooie, waardevolle toespraken van de vicevoorzitter van het kerkbestuur Gerrit v.d. Helm en namens de lit11rgiegroep en werkgroepen door Diny van Wanrooy. Een luid applaus onderstreepte telkens de hartverwarmende bijval van de parochianen. De pastoor werd op ceremoniële wijze uitgewuifd door Wl.K. en het Sint-Jorisgilde. De afscheidsreceptie was overstelpend druk. Er was nog een Carnavalsbijdrage en een l ied vanuit de zaal. Er was verder geen ruimte voor toespraken. De receptie dumde dan ook een vele uren. "De langste receptie ooit in Geffen gehouden." Het werd zo een prachtig afscheidkado: al die mensen met een attentie en allen met oprechte erkenning en welgemeende dankbaarheid en met de beste wensen voor de toekomst. De stamtafel was verbijsterd over de berichtgeving rond DE AFSLUITING van de Heesterseweg in week 39, 40 en 41. 3 Dagen voor het werk begon kreeg men pas bericht. Wie kan er dan nog reageren??? Valt er dan nog iets te regelen??? Drie weken hindernis. Drie weken afgesloten van Oss. De gemeente neemt onnodige risico's bij onverhoopte calamiteiten. Er werd door de gemeente aanbevolen om gebruik te maken van de A59. Men had tevoren maatregelen moeten nemen voor lokale alternatieve routes: 1 Een omleiding door de polder bv via Kepkensdonkdijk, Vreestraat of via de Gewandeweg. 2. De Waterlaat opengooien, dus via Veldstr. Kraaienven en Waterlaat. De huidige, onbegrijpelijke beperkingen van het gebruik van de Waterlaat frustreren een goede bereikbaarheid. De Waterlaat moet snel worden opgekrikt tot een volwaardige, veilige lokale en Regionale verbindingsweg is onze mening, zeker als je kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe KAPELAAN is ingewijd en weer zorgden Passe-Partout en het Gemengd Kerkkoor voor een keurige uitvoering van de kerkgezangen in een mooie liturgische viering. De nieuwe herder Kapelaan Paul Geelen werd hartelijk


verwelkomd. Pastoor Mennen zien we hier maar een keer zei de vicevoorzitter van het kerkbestuur. En dat was een pak van ons hart. Pastoor Mennen nam dan ook wel een groot deel v an de installatie op zich. Onze nieuwe kapelaan kreeg maar een klein stukske, van zo maar opzij. De diaken, toch al bescheiden, voelde zich onwennig. Maar onze nieuwe Herder, Kapelaan Paul Geelen glunderde helemaal toen h ij eindelijk het woord kreeg. Echt van hart tot hart was zijn toespraakje. Hij wil in Jezus naam onze vriend zijn en onze dienaar. Fantastisch toch. We gaan hem omarmen. Hij is WELKOM. Hij vond onze kerk zo mooi, en de pastorie zo mooi . Hij paste daar uiterlijk niet zo bij vond hij en riep hij ons daarom op om samen de schoonheid van Gods Volk op weg te ontdekken. Samenwerkend de schoonheid van onze parochie daarbij aan te passen. "Hij bi veul schoonheid van binnen, zilme ze al"!!! We gaan een goede tijd tegemoet, al zal het wel effe wennen zijn. Rien de hoofdbeheerder van "De Geer" meldde zich nog even met de uitnodiging en het Programmaweek-overzicht van het Zilveren Jubileum van 10 tot 15 okt. a.s. Woensdag 12 oktober gaat de stamtafel naar de feestelijke optredens om 20.00 uur. "Dat geest en lichaam in creatieve spanning bloeien- in de vlijheid van het spel" is het feestweek.motto. Nieuws: Er melden zich aan de po01i van het gemeentehuis nieuwe politieke partijen. Er worden kieslijsten afgehaald. Politiek Maasdonk wees dus op je hoede!!! Geffen zal zich in de nabije toekomst veranderen. "Vladerack" leg alles nog maar eens goed vast, want: "GEFFEN GE VERANDERT!!!" Er komt een nieuwe Poort van Geffen, als tegenhanger van de Brandweerkazerne. Nabij de Rotonde, kruising Papendijk, Heesterseweg zal een mooi administratiekantoor verrijzen met die naam, en kijk eens naar het centrumplan, met winkeluitbreiding, seniorenwoningen in de Harrie-Schoutenstr. en om en nabij "De Heegt" aanleunwoningen tot 3 hoog. Appartementen en luxe seniorenwoningen op bet Klavertje Vier-terrein, een groot nieuw schoolgebouw met Dorpshuis, omgeven door woningen, het Run, tussen Groenstr. en Molengraaf, gaat bebouwd worden, de Gouden Leeuw breidt uit, 't Akkertje krijgt een nieuw aanzien, het huisartsencomplex met woningen is in aanbouw, de Apotheker komt met een gezondheidscentrum en vele woningen op het terrein van de Badbode, Carbone oftewel confectie "Schouten" gaat plat voor woningbouw, er komt een duivenink:orfcentrum, het Kerkhof is te klein, er komt een Ivo van Dinther - pad van 5 l/2 km vanaf de Elzendreef, richting Leiweg, naar de Oude Baan. Het geheel wordt een heggelandschap met Eikenwallen en Elzensingels. Het geheel wordt weer ingebed in het

nieuwe Golfpark van 150 HA en heel de oostkant van Geffen wordt een schitterend landschapspark met landhuizen , lanen, waterpartijen, rijk aan struweel en boomgroepen. Elk jaar gaat er wel wat geopend worden. De feestpakken gaan al grif van de hand. Over 6 jaar is Geffen totaal vernieuwd. Wat zullen onze bestuurderen het druk krijgen. Er moeten "zware" ambtenaren b ijkomen. Maar Geffen gaat op de schop. Geffen wordt een forenzen dorp met een groteske allure. Al dat nieuws levert gelukkig een rondje op van Jan, de man van het jaar 2005. Hij komt nog wel eens aanzitten. Er klinkt een luid: PROSIT door de Gover. Van stamtafel 244. Voor op- en of aanmerkingen de prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel o.l.v. Rien Oomens op 9 okt. a.s. weer in cafĂŠ Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent Welkom; er wordt gelachen, de spotgedreven, op de kast gejaagd; altijd gekruid met humor, vol spannning en... ook U bent WELKOM!! !

Ster videotheek Pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland tel. 532.18.27 openingstijden: maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21.00 zaterdag en zondag: 14.00 - 21.00

9


SPORTHAL "DE GEER" VIERT FEEST! De jongens van De Geer bereiden zich voor op een hopelijk, sportieve en gezellige zilverenjubileumweek van 10 t/m 15 oktober a.s. "Zowel het sportgebeuren als het multi-functionele gebruik van het gebouw, komen daarin tot zijn recht" zegt Rien van Wanrooij, accommodatiebeheerder vanuit de gemeente Maasdonk, van de sporthal en de Bonkelaar in Geffen en de gymzaal in Nuland. Het team van beheerders in De Geer kent een goed 'samenspel' en een gezellig contact onderling. Naast Rien, werken er vanuit IBN-verband: Henk van Dijk, Peter Govers en Rien Damen. Jo Rovers en Wim van Herpen maakten ook deel uit van de groep en jammer genoeg is medebeheerder Theo Jagers op te jonge leeftijd overleden. De sporthalbeheerders hebben allemaal iets met sport, met uitzondering van Peter. Als meubelmaker kreeg die, een allergische reactie op bepaalde stoffen in het hout en schoolde zich om tot administratief medewerker. Via kantoorwerk bij IBN en magazijnwerk op Danehoef, kv.1am hij in de sporthal terecht. Hij werkt enkele dagen per week, omdat hij daarnaast samen met zijn vrouw de zorg voor htm zoontje Thomas beeft opgenomen. Henk is een echt sportliefbebber: hij heeft zelf gevoetbald, fietst en tennist nog en gaat graag kijken naar het voetballen, het korfballen en naar de sportactiviteiten van zijn kleinkinderen. Het werk op De Geer kwan1 voor Henk, a.s. november 25 jaar geleden, als een zegen, nadat hij negen jaar thuis was geweest na een ernstig verkeersongeval . Henk is 'ene secure'! Hij houdt van discipline, orde en netheid. "Daarom ziet onze sporthal er na 25 jaar ook nog zo goed uit" vindt hij . Rien Damen kwam in 2003, in de plaats van Jo Rovers, die met de VUT ging. "Ik zit in het bestuur van de zomeravondvoetbalcompetitie en daar hoorde ik bij toeval dat er hier een plaatsje vrij kwam. Na overleg met Rien van Wamooij en de gemeente werd ik aangenomen. Een uitkomst voor mij, want als je in de WAO komt, valt er veel weg aan sociale contacten" legt Rien uit. Hij is eveneens actief bij Nooit-Gedacht en is handig op de computer. Op de sporthal hebben ze sinds enige tijd een computer en samen met Peter verzorgt hij de mailing. "Wij onderhouden dus de 'koude contacten' en de andere Rien fietst intussen naar het gemeentehuis om 'de warme' te onderhouden" lacht Rien. In het leven van 'de andere Rien' loopt sport als een rode draad doorheen. In het verleden voetballen bij N-G, handballen en hardlopen bij de K.P.J., tennissen bij De Vlijmd en tegenwoordig 10

nog wandelen en fietsen! Rien begon dit werk op l juni 1980, toen de afwerking van de bouw van de sporthal gerealiseerd werd. Hij kan zijn vak als elektriciën nog goed benutten bij zijn werk in De Geer. Samen zijn ze trots op 'hun sporthal'! "We doen aan zuinig energiebeleid ( 17° is een ideale sporttemperatuur en de lampen uit in lege zalen!). We verzorgen zelf klein technisch onderhoud aan materialen en gebouw. De grote klussen (daken, goten e.a.) mogen we niet meer doen, vanwege de Arbowet". De sporthalbeheerders pleiten voor een optimaal gebruik van de materialen en toestellen en dus zouden er vakleerkrachten voor het basisonderwijs beschikbaar moeten zijn. Naast spel is gymmen aan allerlei so011en toestellen van groot belang voor kinderen in een tijd van minder beweging. Voor de sportverenigingen is de aanwas vanjeugdleden hard nodig om te kunnen overleven. De tendens van iedereen sport voor zichzelf en op een zelf gekozen tijd - geeft een somber toekomstbeeld voor de clubs. In teamverband sporten, voor jong en oud, is niet alleen goedkoper, maar ook goed om te leren winnen, verliezen, samenspelen en rekening houden met elkaar! "Als de Bonkelaar wordt afgebroken, zou zich alle sport moeten concentreren in De Geer" vindt Rien van Wanrooij. "Men denkt dat het daar duur is, maar met een groep van 23 personen kost een hele zaal slechts € 1,00 per persoon voor een uurtje sport! Daarbij komen dan de eventuele kosten van een trainer". De beheerders vinden het ook nog steeds een gemiste kans, dat het multi-culturele centrum niet is aangebouwd aan de sporthal. Met weinig kosten, een reeds draaiende kantine en een uitbreidingsmogelijkheid met de bestaande sportzalen voor grotere spektakels, zou er een prachtig, betaalbaar centrum gerealiseerd hebben kunnen worden! In de jubileumweek van 10 t/m 15 oktober presenteren zich alle sportverenigingen van de sporthal, met op woensdagavond een feestelijk optreden van de fanfare,


de slagwerkgroep, de majorettes en de Pomzwengels van W.I. K. Op donderdag en vrij dag is er, onder voorbehoud, een verrassingsprograimna voor de schoolkinderen o.i. v. Saskia van Tuijl. Graag nodigen Rien, Henk, Peter en Rien u allemaal uit om in de jubileumweek een kijkje te komen nemen in de "zilveren Geer". De koffie staat klaar! Het programma ziet er als volgt uit: Maandag 10 oktober 2005: Zaalvoetbalvereniging Geffen van 19.00 - 23.00 uur. Dinsdag 11 oktober 2005: Gymnastiekvereniging Geffen van 17.00 - 22.00 uur. K.VB. gym van 20.00 - 21.00 uur. Recreanten G'68 Maasdonk van 21.00 - 22.00 uur. Woensdag 12 oktober 2005: Korfbalvereniging Be Quick van 18.00 - 20.30 uur. Feestelijk optreden van WIK: majorettes, fanfare, slagwerkgroep en Pompzwengels. Donderdag 13 oktober 2005: Badmintonclub Geffen van 19.00 - 23.00 um. Vrijdag 14 oktober 2005: Volleybalvereniging G'68 Maasdonk van 18.30 - 22.30 uur. Zaterdag 15 oktober 2005: Jeugdvolleybal G'68 Maasdonk van 09.30 - 11 .00 uur.

EXPOSITIE ELS EN ANKE Els Peters en Anke van Rodijnen exposeren van 19 september tot 15 november 2005 hun schilderijen in Buurthuis 't Zijl' te Vinkel. De tweeling Els en Anke Umans werden geboren in Nijmegen. De eerste jaren van hun leven brachten zij door in Grave maai· groeiden op in Berghem. Het tekenen werd hen eigenlijk met de paplepel ingegoten. De eerste lessen kregen zij van hun artistieke vader 'Cor Umans'. Maar omdat het moeilijk is een broodwinning te hebben aan het kunstenaarsvak werd er voor een totaal andere richting gekozen met betrekking tot hun opleiding. De interesse voor het schilderen bleef en er werd veel gelezen over kunsthistorie. Els las onder andere de biografie van Monet en een door 'Vermeer' geïnspireerd boek. Om haar kennis uit te breiden beeft ze een tijdje in 'Het Kruithuis' te 's-Hertogenboscb gewerkt. Daar hing voornamelijk moderne kunst maar Els maakte vai1 de gelegenheid gebruik om haar eigen werk te laten bekritiseren door de daar aanwezige curator, hij was zeer onder de indruk van haar werk. Els kwam tot de ontdekking dat bij de meeste mensen de interesse ligt bij de 'pure en fijne kunst'. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Els en 1ichtte

een atelier in. Zij koos voor de naam 'Elle' (spreek uit: El) omdat ze in de wandelgangen vaak 'El' wordt genoemd en in het Frans staat 'Elle' voor het vrouwelijke. Wanneer je de eerste 'E' omdraait, is de naam zowel in spiegelbeeld als vai1 boven naar onder precies hetzelfde. Er is in de loop der jaren wel wat geëxperimenteerd met schilderen. De meeste schilderijen zijn realistisch met een vleugje fantasie, het streven is hierbij om zoveel mogelijk het natuurlijke kleurenspel te laten spreken en het effect van de zon na te bootsen waardoor de schilderijen tot leven komen. H iernaast zijn er ook fictieve werken waaronder het schildetij van 'Helena van Troje' en één kubistisch schilderij geïnspireerd door een spirituele filisofie betreffende meervoudige dimensies. Inmiddels heeft Els reeds enkele schilderijen verkocht, de meeste via het Internet. ' Ook wordt er werk van haar gehuurd. Daarnaast heeft ze enkele portretten gemaakt in opdracht. Op haar website www/atelier-elle.nl kun je vast het een en ander aan schilderijen zien en er is aanvullende tekst te lezen. In 2003 was er een expositie van in de 'Fysiotherapiepraktijk' Loeffen, te Vinkel. Anke is een natuurliefhebber in hart en nieren. Hetzelfde gevoel als wanneer ze in de natuur is, tussen haar paarden en bij haar andere dieren, krijgt ze wanneer ze aai1 het schilderen is. Anke houdt van alles wat leeft. Dit is ook hetgeen waardoor ze geïnspireerd raakt en wat ze op haar schilderijen laat zien. Een jaar geleden pakte Anke weer een penseel in haar handen en ze schildert nu zowel thuis als in het atelier van haar tweelingzus te Rosmalen. In deze korte tijd heeft ze reeds behoorlijk wat werk gemaakt en is haar artistieke talent goed zichtbaar.

ATTENTIE... ATTENTIE... ATTENTIE EXTRA BERICHTVOORALLE OUD K.P.J. LEDEN!!! Veteranensportdag op maandag 5 juni ( 2e Pinksterdag) 2006 te Ravenstein. Wie wil er graag meedoen om weer als vanouds een oefening te draaien!!! Voor iedereen die 35 jaar of ouder is kunnen we er een hele gezellige "ouwerwetse sportdag" van maken. Op die dag zijn er de verplichte, vrije oefeningen en zelfs het volksdansen is er bij. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan enkele atletiekonderdelen. We hopen op een grote opkomst. ..

Geef je op voor 1 november a.s. bij: Wim van Herpen Tel: 073 - 5324711 , e-mail: w.van.herpen@hetnet.nl Marij van Dijk Tel: 073 - 5323651, e-mail: henryvandijkl 7@hetnet.nl 11


JAN VAN RAVENSTEIN,

GEFFENAAR VAN HET JAAR 2005 Zijn naam zoemde al enige tijd door het dorp, evenals die van de pastoor trouwens. "Waarschijnlijk heeft de aandacht voor mijn persoon op Recht vur zunne Roap, de doorslag gegeven dat ik gekozen ben" zegt Jan van Ravenstein (58 j.). Zelf stond hij aan de wieg van het idee van de verkiezing Geffenaar van het Jaar. "Het komt uit de koker van de Winkeliersvereniging" legt Jan uit. "We wilden een Ondernemer van het Jaar gaan aanwijzen, maar dachten, dat daarbij de kleinere ondernemers, die goed bezig zijn, geen kans zouden laijgen. Daarop volgde het idee Geffenaar van het Jaar, met vooral aandacht voor hen, die niet zo in de belangstelling staan en veel goed werk doen. Dat aspect is bij het kiezen door alle clubs en verenigingen, niet helemaal tot zijn recht gekomen, want wiens gezicht vaak gezien wordt, diegene komt meestal 'boven drijven'. Al brainstormend denkt Jan, en met hem meerderen - zo weet hij - dat verenigingen soms aarzelen namen in te vullen. "Wie zullen we nu weer kiezen... ?" Is de hipe eraf? Krijgen de drie gekozen namen evenveel 'waardepunten' ...? Zijn de kerk-werkgroepen oververtegenwoordigd... ? "Misschien zou het een idee zijn" zo denkt Jan hardop "om gedurende het gehele jaar mensen te nomineren en die ook met argumentatie te publiceren in Torenklanken. Van daaruit kan dan wellicht gekozen worden. Er mag gerust enige openheid zijn met behoud van het verrassingselement". Desalnietemio is Jan trots om in de eregalerij van actieve Geffenaren aan te mogen sluiten. Jan heeft zijn titel verdiend. Als plaatselijk slager nodigde hij indertijd alle Geffense winkeliers uit, om te komen tot de oprichting van de Middenstandsvereniging. Als voorzitter van de Middenstandsvereniging kwam hij in het comité Molenfeesten met daarop volgend - zoals bekend -negenenh:vintig Boerenmarkten Effe noar Geffe, waarvan Jan meerdere jaren in het bestuur zat. Hij werkte mee aan de opzet van het vroegere Hanenfestijn en de vernieuwde opzet van de Evenementenstichting. Toen de Carnavalsstichting ten onder dreigde te gaan, werd Jan in de nieuwe opzet de kartrekker voor Recht vur zunne Roap. "En zo rol je van het een in bet ander" . Vijftien jaar als "Janus en Peer" in de ton en diverse activiteiten werden door Jan gepresenteerd. Met het 75jarigjubileum van Nooit-Gedacht kreeg bij de receptie, het jaarfeest en de dienstenveiling in zij n pakket! Jan was zeer verrast, gevraagd te woi:den voor de parochiële werkgroep avondwake. 12

"Iets heel anders; dat beleef ik als iets warms; je kunt iets betekenen voor mensen die een verlies te dragen hebben". Jan zijn huidige werkzaamheden liggen op media gebied. Hij verzorgt de acquisitie bij de Van Helvoortgroep voor De Stadswijzer in Oss. De verkoop en het reclameplan, dat Jan onder zijn hoede had, als tussenpersoon van slagers en bedrijven, verzorgt hij namens "Creativos", het reclamebureau van zijn zoon Bram en diens vriendin Judith. Jan en Marij hebben genoten van de Geffense avond vóór Effe noar Geffe. "Geweldig, dat zoveel mensen je zo enthousiast komen feliciteren enj e zulke leuke, strelende reacties krijgt!" Proficiat!

(eet)Cafê Zaal

e leeuweri Zondag 16 oktober a.s. gezellige dansmiddag bij {eet}Café-Zaal "De Leeuwerik" m.m.v. Friends van 15.00 tot 20.00 uur entree gratis

I

Voor informatie: 06-22513547 (eet)Café-Zaal "De Leeuwerik", Gewandeweg 6 Lithoijen


l

J

(tl •

~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5. 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot J9.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKE:\" MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland.

MILIEUSTATIOX KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat 1Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag ,¡an 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A. M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel . 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekum na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 um, tel. 073 - 534 21 00

COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING Nederland collecteert voor Brandwonden 'We komen graag bij u langs de deur' In de week van 9 t /m 15 oktober gaan weer ruim 50.000 vrijwilligers van de Brandwonden Stichting op pad om te collecteren. "We komen graag bij u langs de deur", roept een enthousiaste collectant, 'want u hebt toch ook wat over voor de brandwondenslachtoffers?' Ook dit jaar gaan er in Geffen weer vele collectanten langs de deuren. Huis aan huis bellen ze aan en vragen om een bijdrage voor het werk van de Brandwonden Stichting. 'Het is best leuk om te doen, hoor', antwoord de collectant op de vraag hoe het is om te collecteren. 'Je maakt toch even overal een kort praatje en ziet zo je buurtgenoten weer eens. En het geeft een goed gevoel om je in te zetten voor het goede doel!' Dit jaar combineert de Brandwonden Stichting baar jaarlijkse collecte met een preventiecampagne. Collectanten geven bij ieder huishouden dat ze bezoeken een informatiekaart over blusdekens af. 'Dat maakt het voor mij nog noodzakelijker om te collecteren. Op deze manier help ik ook nog eens mee aan een belangrijke campagne'. Al meer dan 30 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. De collecte is voor de Brandwonden Stichting de belangrijkste inkomstenbron voor deze 'strijd tegen de littekens'. Daarom gaan de vrijwilligers van de Stichting in de collecteweek langs de deuren. Wie de collecte heeft gemist, kan ook geld storten op giro 20 21 22, Nederlandse Brandwonden Stichting, Beverwijk.

Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

WANDELEN BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur eo tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Een aanvulling op de lijst van wandelaars in de vorige Toren.klanken: Vierdaagse van Nijmegen 30 km.: Wim van den Heuvel. 13


Rabobank


JO DELNOYE DRAAGT HET DIRIGEERSTOKJE OVER De liefde voor muziek werd hem met de paplepel ingegeven. Zijn opa was oprichter van de harmonie in Lemiers, waarvan ook zijn vader 25 jaar voorzitter was ... Jo Delnoye, geboren in Vaals, speelde al jong bariton en daarna tenor- en bastuba.

----------"7~-;.-"-~ -~~....,...-,--, Jo Delnoye heeft na .,.. ruim 20 jaar het dirigeerstokje nu overgedragen aan een nieuwe,jonge dirigent Robbert Vos. "Een leuke bijkomstigheid is dat hij een oud-leerling van me is, die bij mij de AMV-lessen volgde, bugel-lessen kreeg en daarna op tenortuba de A,B,C,D-examens behaal de. Nieuwe bezems vegen schoon en dat is een goede onhvikkeling". Jo blijft nog muzieklessen geven op de muziekschool, gaat door als dirigent van het studieorkest en gaat meespelen in de Geffense fanfare op de bugel. Thuis heeft hij ook een nieuwe uitdaging: ze verhuren een deel van het huis voor bed- en breakfastgasten. Jo en Wilhelmien kunnen in "Het Voorhuis" vier gasten tegelijk ontvangen. In de tuin vinden we een waterbak voor de duiven met daarop een kunstwerk, waarin de twee hobby's van Jo prachtig zijn verbeeld: een vleugel van een duif in combinatie met de toeter van een hoorn ... ! Dank voor alle muzikale noten, gegeven aan veel Geffenaren !

l;;~~::::=:::==::::~

Hij was aanvankelijk meubelmaker en studeerde voor praktijkleraar in het nijverheidsonderwijs. Pas op zijn 27e jaar begon Jo met zijn muziekstudie. In korte tijd behaalde hij meerdere diploma's op het conservatorium in Maastricht: AkteA en Ben orkestspel op bastuba (grootkoper), hafa-directie en leraar AMV (Algemene Muzikale Vorming). En later nog de akte trompet (klein koper). "Als musicus moet je dan pakken wat je pakken kunt en later selecteren" zegt Jo. Hij speelde mee in het Limburgs Symphonieorkest, het Brabants Orkest en bij meerdere orkesten bij de NOS. Daarna volgden banen als koperdocent en leraar op de muziekscholen in Maastricht, Nieuwegein en Oss. Jo gaf eveneens muziekles op de basisscholen in Megen, Haren en Macharen. In Macharen blies hij nieuw leven in de drumband. Zijn twee zoons Mark en Paul gingen in zijn 'muziekspoor' en bespelen beiden blaasinstrumenten. Via de Osse M uziekschool gaf Jo koperlessen aan leerlingen ,·an W I.K. in Geffen. In die periode werd Jo gevraagd dirigent te worden van de fanfare. Later kwam WI.K. in Klavertje Vier terecht met als overbuurman een duivenmelker. Duiven houden was Jo zijn tweede hobby. Daaruit vloeide toen voort dat hij lid werd van de Geffense duivenclub De Postduif. Intussen was Jo van Gulpen naar Oss en daarna Macharen verhuisd. In de tuin van zijn huis aan de Megensedijk, vertelt Jo over muziek maken met kinderen en volwassenen. "In deze tijd is het moeilijk om kinderen die muzieklessen volgen of een instrument bespelen te motiveren. Het moet vooral 'leuk' blijven, maar dagelijks oefenen blijft noodzakelijk om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Het werken naar een diploma is een extra stinmlans; een beetje druk is dan echt niet slecht". Jo heeft bij WIK een fijne tijd gehad met goede steun en medewerking van het bestuur. Hij richtte mede de Vriendenclub op om het instrumentarium op peil te houden. Nieuwe saxofoons en waldhoorns konden worden aangeschaft. Hij creëerde het studieorkest van jeugdige leden aangevuld met meer ervaren spelers en ijverde voor slagwerkers bij de fanfare. "Je moet prestatie en ontspanning in goed evenwicht houden" vindt Jo, die moeite deed om voor concoursen extra te repeteren, hetgeen niet altijd lukte. "Iedereen moet daarachter staan" .

PEDICUREBEHANDELING BIJ U THUIS Ambulante Pedicurepraktijk Donnie van Gerven-van Vugt 00

oa K.O.C. gediplomeerd

Runrotstraat 16b, 5386 CW Geffen Telefoon (073) 5322862

BEHANDELING VOET, NAGELS EN HUID

• Eelt verwijderen • Likdoorns verwijderen • Ingroeiende nagels behandelen • Nagels knippen • Kloven behandelen Behandeling: woensdagmiddag, vrijdagmiddag en op zaterdag Ook 's avonds is mogelijk. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen: 073-5322862, mobiel: 06-36047683, e-mail: pedicuredon11ie@hotmail.com 15


GEFFENAAR VAN HET JAAR Wanneer je bij de burgemeester op gesprek moet komen en hij je na een inleidend gesprekje meedeelt dat je bij de verkiezing de meeste stemmen hebt verkregen, kijk je toch maar even raar op. Na deze mededeling en wat bijzonderhedenkrijgje nog de vraag voorgeschoteld of je het dan ook echt wil zijn en dan sta je, voordat je er eigenlijk erg in hebt, weer buiten op de stoep. Ikke, Geffenaar van betjaar 2005. Dus toch, ik moest er wel even aan wennen. Thuis heb ik natuurlijk meteen de familie ingelicht. Groots was ook de verrassing bij mjjn moeder die op Mariaoord verblijft. Zichtbaar genoot ze van het "geheimpje" dat ik haar te vertellen had. Bijzonder mooi is de ervaring die je in de laatste dagen voor de bekendmaking meemaakt op straat. Wie zal het zijn, namen worden genoemd en je gooit zelf ook nog wat kandidaten in de strijd. Jo van Schijndel kan erover meepraten. Ze weet wel wat ik bedoel enne ... nog mijn verontschuldiging Jo, maar ik vond het wel grappig. En dan, eindelijk zaterdag. Smiddags nog heerlijk met oud Geffenaar van het jaar Piet op het terras een aantal mensen op het verkeerde beentje gezet. Gezellig en echt op z'n Effe noar Geffes. En dan zo'n beetje rond de klok van negenen staat WIK voor de deur en belt de Burgemeester hoogstpersoonlijk aan. We gaan in een stoetrich-

ting het Dorpsplein. Op het plein is het een drukte van belang. Vele mooie woorden, bloemen en cadeaus vallen ons ten eer. Nadat Peer van Janus van Peerre, die ook nog even het woord wil hebben, nog wat puntjes op de bekende I heeft gezet begint de receptie. Dat hadden we dus helemaal niet verwacht. Overweldigend de belangstelling, echt heel fijn. De mooie woorden die zijn gezegd, het deed ons goed. De cadeautjes, bloemen, kussen, schouderklopjes, omhelzingen en wat al niet meer. We hebben genoten, echt genoten. De zondag was een zondag om nooit te vergeten. Een drukke, drukke dag. Weer bijzonder veel felicitaties, zo' n beetje om de tien meter was er wel een handje of een groet. Slopend, maar ook weer bijzonder leuk. De dagen na Effe noar Geffe bleven de cadeautjes en kaarten met lieve teksten en e-mails binnenkomen. Een belangstelling waarvan wij nooit hebben durven dromen. Iedereen willen wij dan ook heel erg hartelijk bedanken voor alle liefs wat we hebben mogen ontvangen. Het was geweldig. Voor de envelop met inhoud die ik van het comité heb ontvangen ga ik een bestemming zoeken. Best moeilijk, maar we gaan ons uiterste best doen. Wanneer de keuze bekend is laten wij het u natuurlijk weten Jan en Marijke van Ravenstein

NIEUW!!! 21 oktober a.s. opent 'De Schans':

MEXICAANS GRILLRESTAURANT ! Onbeperkt genieten in Mexicaanse sferen Onbeperkt 3 gangen grillbuffet voor € 21 ,50 per persoon • Keuze uit 2 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter • Onbeperkt zeer uitgebreid vleesbuffet (friet, salades & groenten} • Een heerlijk ijsbuffet na

Openingsaanbieding! Tegen inlevering van deze advertentie: onbeperkt grillen in oktober en november€ 15,00 pp! (groepen tot 40 personen) Bel voor informatie en/of reservering: 073-5341320 Partycentrum Buffeterie De Schans - Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen www. deschansgeffen. n1 16


PERSBERICHT

ALZHEIMER CAFÉ

N59ROSMALEN-GEFFENNUAUTOSNELWEGA59

Op donderdag 6 oktober organiseert Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in steunpunt 'De Brink', Driek van Erpstraat 45 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.

ROSMALEN - 27 september 2005. Vanaf maandag 26 september is de autosnelweg A59 tussen Rosmalen en Geffen volledig beschikbaar voor het verkee,~ Het afgelopen weekend ::ijn de laatste asjàlteer- en belijningswerkzaamheden uitgevoerd, zodat de weg nu in beide richtingen als autosnelweg kan worden gebruikt.

1

De voormalige rijksweg N59 is in ruim 2 jaar omgebouwd tot autosnelwegA59. De gelijkvloerse kruispunten met verkeerslichten die op de oude weg voor lange files zorgden zijn verdwenen en vervangen door vier ongelijkvloerse aansluitingen en 2 ongelijkvloerse kruisingen, waarvan één voor fietsverkeer. De autosnelweg heeft 2 x 2 rijstroken plus vluchtstroken en is voorzien van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Bouwcombinatie Poort van Den Bosch voert de komende maanden nog afrondende werkzaamheden uit. In december wordt de officiële voltooiing van deze eerste Nederlandse PPS-autosnelweg verricht door Minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat. Ombouw A59 door bouwcombinatie Poort van Den Bosch. Vanaf augustus 2003 tot en met december 2005 realiseert de bouwcombinatie Poort van Den Bosch in opdracht van Provincie Noord-Brabant de ombouw van rijksweg N59 Rosmalen - Geffen tot autosnelweg A59. Het is het eerste wegenbouwproject in Nederland waarbij een autosnelweg in publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid wordt gerealiseerd. Naast ontwerp, bouw en voorfinanciering verzorgt het conso1tium Poort van Den Bosch na realisatie ook 15 jaar het onderhoud aan de A59 Rosmalen - Geffen.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Deze avond is het thema: Voor en na opname in het verpleeghuis 'Wanneer wordt iemand opgenomen in het verpleeghuis? Wat is de procedure die daaraan vooraf gaat? Hoe is de begeleiding en/of ondersteuning voor de dementerende én voor de familie in de tijd rondom de opname?Wat zijn de kosten? Larissa Berendsen, maatschappelijk werkster bij Stichting Zorg Voor Ouderen Maasland zal hier uitleg over geven. Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen en na te praten. En ook deze keer is er weer voldoende ruimte om elkaar als bezoeker van het Alzheimer Café te ontmoeten; bij te praten bij een kop koffie of een drankje. Het Alzheimer Café is een plek waar dementerenden en bun naasten elkaar ondersteuning kunnen bieden. Voor meer informatie: Eef Rubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33

VERLOREN Wie heeft er een (nog lege) collectebus van het Prinses Beatrix Fonds gevonden? Waarschijnlijk uit een fietstas gehaald bij het Oude Klooster. Meld je bij Sjan van Nistelrooij tel. 073 - 5322602

•· 1

EEN BLOEMETJE OF (ADEAVTJE VAN

DOLCE VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

~~ Fotobijschrift: de A59 Rosmalen - Geffen is sinds 26 september volledig beschikbaar als autosnelweg voor het verkeer.

boló~ tliJ1+.6\

WOONDE<ORATIE & BLOEMEN DORPITI\AAT 20A GEFFEN 073 • 5324957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

17


creativos

creativos Bram, Judith en Jan Tolweg 2, Geffen Telefoon (073) 532 5789 www.creativos.nl

reclamesureau

Binnenkort opent creativos de deuren van haar nieuwe kantoor aan de Tolweg op nummer 2 in Geffen. creatiVos is een actief, jong en creatief reclamebureau. Voor diverse klanten realiseerden we zeer uiteenlopende producten, van websites tot brochures. Bovendien heeft creativos zich gespecialiseerd in het schrijven van teksten en in de organisatie van grote en kleine evenementen. Op Tolweg nummer 2 kunt u ook bij ons terecht voor het maken van pasfoto's of voor het ontwikkelen van uw (digitale) foto's. Loop eens bij ons binnen of kom naar de OPEN DAG op zaterdag 22 oktober!

OPENINGSTIJPEN: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

OPEN PAG:

13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 15.00 uur

Op zaterdag 22 oktober a.s. staat de deur van ons nieuwe pand open voor iedereen die een kijkje in onze 'keuken' wil nemen. Er 1s vanalles te doen en u gaat niet met lege handen naar huis... Dus graag tot ziens op onze Open Dag op zaterdag 22 oktober!

Videotheek Geffen Nu geopend: Stervideotheek-automaat Geffen

24 uur per dag de nieuwste films huren Huren uit deze automaat is bijna net zo simpel als pinnen. Voor deze automaat kun je je oude pas van FotoNideo Cinerent gebruiken. Pincode vergeten? Vraag er binnen naar! Tijdens de OPEN DAG op zaterdag 22 oktober: - GRATIS film huren - GRATIS popcorn voor iedereen -GRATIS videotheekpas De nieuwe Stervideotheek-automaat is te vinden aan de Tolweg op nummer 2 in Geffen

18


HULDIGING Huub Peters en Piet de Haas gehuldigd voor 60 jarig 1idmaatschap F.N.V en Piet de Haas laeeg algemene erepenning van verdiensten van de gemeente Maasdonk toegekend. Donderdag 22 september 2005 een heel bijzondere dag!

1

Wij werden door de vakvereniging F.N.V genodigd voor een huldiging bij gelegenheid van ons 60 jarig lidmaatschap. In gezelschap van het bestuur F.N. V, Wethouder Riny van de Ven en onze (klein)kinderen werden wij door de gemeente Maasdonk gastvrij onthaald en door iedereen blij verrast. Wij hebben genoten. Hartelijk dank hiervoor!

Huub en Jo Peters, Piet en Corry de Haas

Onthulling nieuw naambord peuterspeelzaal "de Paddestoel". Op 19 september is het nieuwe naambord van de peuterspeelzaal onthuld. Het was een mooie, zonnige dag. Er waren veel peuters met hun ouder aanwezig. De jarige Lynn mocht het bord mede onthullen. Nadat de onthulling had plaatsgevonden, mochten de peuters een ballon oplaten. Het was mooi om te zien, al die rode ballonnen die naar de stralend blauwe hemel vertrokken ... Voor iedereen was er lekkere ranja en een koekje, echt feest dus voor onze peutertjes! Bij deze willen we graag onze sponsors bedanken voor de mooie ballonnen. Jo spierings schoenmode, Youth jeugdmode, Rianne mode en C 1000 Johan van Herpen. bedankt!! namens leidsters en bestuur "de Paddestoel". Marriëtte Grim

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

OPENING KINDERBOEKENWEEK IN BIBLIOTHEEK OSS Van 5 tot en met 15 oktober is het weer kinderboekenweek in Nederland. Het thema dit jaar is De Toveracademie - Boeken over magie. Ook de bibliotheek Oss doet daar uiteraard weer aan mee. De opening gebeurt samen met kinderen van 3 tot 7 jaar in de jeugdafdeling van de bibliotheek in Oss. Bij dit toverfeest worden de kinderen "omgetoverd", zingen ze een toverlied nuttigen toverhapjes en drankjes en luisteren natuurlijk naar toververhalen. Het toverfeest wordt gehouden op woensdagmiddag 5 oktober van 13.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan bij het jeugdbureau in de bibliotheek Oss. Nadere informatie: Anton Bimbergen Tel.: 0412-622618, E-mail: ab@bibliotheekmaasland.nl

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 19


•

•

muziekschool

Maasdonk Jeugdorkest Maasdonk In het schooljaar 2005/2006 wil Muziekschool Maasdonk van start gaan met een j eugdorkest. De bedoeling van het jeugdorkest is om met een groep kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar een aantal muziekstukken in te studeren en deze stukken een keer uit te voeren. De gedachte achter het orkest is dat kinderen die al een tijd een instrument bespelen, na enige tij d iets anders willen dan in hun eentje muziek maken. Samen met andere kinderen muziek maken zou een nieuwe impuls kun.oen geven aan de motivatie om met muziek bezig te blijven. Voorwaarden aan deelname aan het jeugdorkest is dat de kinderen goed noten moeten kunnen lezen en in het bezit moeten zijn van een eigen instrument. De kinderen hoeven dus NIET perse leerling te zijn van de muziekschool. Ze moeten wel in de gemeente Maasdonk wonen. We willen in totaal 12 keer (steeds om de 2 weken) onder begeleidin_g van een docent van de Muzelinck, gaan

oefenen. De locatie (ergens in Maasdonk) moeten we nog vaststellen. De kosten bedragen 60 euro voor leerlingen van de Muziekschool Maasdonk en 90 euro voor niet leerlingen. Hetjeugdorkestkandoorgaan bij deelname van minstens 10 kinderen en bij een redelijke mix van instrumenten (12 basgitaren kan vernieuwende muziek gaan opleveren maar is niet de groep die wij voor ogen hebben). U kunt uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar JanvanK.reij@xs4all.nl met daarin de onderstaande gegevens. Naam: Adres: Telefoonnummer: Email adres Instrument: Leeftijd: Eventueel AJB/CID diploma: Geef ook uw voorkeur aan voor een van de mogelijke tijdstippen: Maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur of dinsdag- of donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Meer informatie kunt u krijgen bij: Jan van Kreii, 5325168

oog voor detail en gevoel voor perfeet ie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

20

Joy of perfection

technieken en producten . Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis .nl

I

ERNIS

~ schilders


J rlcB wen

oo

ouwen op

ve

~

■ ■

1n§.:_11c <:,

ver-crouwen

INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

■ ■ ■

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER

ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

~

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

11\r..r Gebr. van \Vanrooij Bouwbedrij,~en

Broek.maat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lnrerne1: W\\w.vanwan rooij.111

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout

C1000. Van alle markten

thuis.

• Tuinhuisjes • Schuttingen - Speeltoestellen • Vlonders • Tuinmeubelen - Dierenverblijven • Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur . Zaterdag 8.30-16.00 um Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant '·De Lucht"") tel. 073-532 J 235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

-

Dorpsplein 3

5386 CL Geffen

Ma t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Vrijdag

073 - 5321995

At, f&

CAFÉ GOVERS GBf'FEN

.,,mogstijd'"

C1000 van Herpen

-

),

Hanegraaf B.V. Geffen

HAGEKO GEFFEN S TA LEN K04 1JNEN OP MAAT

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S

VOLGENS VCA-NORMEN

Richard Hanegraaf


KBG-Brabant

Be a11QcnorQ<l"1Satif! vO'>r senioren

De KBO is er voor U. KBO Brabant is met ruim 110.000 leden de grootste belangen organisatie voor senioren in Brabant. Belangen behartiging De KBO houdt zich in toenemende mate bezig met belangen behartiging en dienst verlening, KBO-ouderenadviseurs en belasting consulenten. Er wordt bekeken of de gemeente voldoende rekening houdt met de gevolgen van de snel toenemende vergrijzmg. De KBO is vertegenwoordigd in de raad gecoördineerd ouderenwerk in de gemeente. Ontspanning: In de ontmoetingsruimte van het Oude Klooster met o.a. kaarten, biljarten, koersbal, tekenen, schilderen, fietsen en diverse ontmoetingsdagen met lezingen en voorlichting, computercursussen en reizen enz. enz. Waarom lid worden: Omdat deze organisatie opkomt voor uw belang, een vitale en sterke organisatie is, uitdragend is en uw inzet nodig heeft. Onderlinge solidariteit, contacten en zorg tot stand brengt, bruist van leuke en leerzame activiteiten. Je kunt je opgeven bij het secretariaat Sjan van ZantvoortKetelaars, De Kouwe Noord 14, 5386 JZ, Tel.nr. 532 1795

PERSBERICHT Geslaagde foto's maken met de cursus fotografie van RIGOM. Het komt regelmatig voor dat een foto niet precies weergeeft wat men gezien heeft. Dat kan liggen aan het scherpstellen op het verkeerde punt of omdat u de essentie van het beeld niet goed te pakken krijgt. Het licht op dat moment kan u parten spelen of storende elementen in het beeld krijgen de overhand. Bij de eerste generatie digitale camera's speelt ook de sluitertraagheid (bewogen foto's) soms een hinderlijke rol. Zet u uw can1era ook op de automaat? Weet u niet waarvoor al die knopjes en mogelijkheden zijn? Zou u ook wat meer uit uw camera willen halen? De cursus fotografie die binnenkort start bij RIGOM zal u zeker verder helpen. In deze cursus leert u uw eigen camera kennen (m.b.v. 22

van de handleiding die u meeneemt) en u krijgt uitleg over sluitertijd, diafragma, licht, belichting, compositie, zwart-wit fotografie en de verschillende mogelijkheden die de huidige (digitale) camera's te bieden hebben. Onderdeel van de cursus is een zwart-wit les waarin portretfotografie beoefend wordt en een fotowandeling in een gezamenlijk af te spreken natuur- of stadsgebied. Als u een camera heeft waarbij ook de sluitertijd en diafragma in te stellen zijn, is deze cursus vooru "geknipt". Als u daarvan niet zeker bent, laat u zich dan bij de fotograaf of bij de docent infotmeren. De cursus wordt gegeven op vrijdagmiddag in Nuland en Oss. Informatie bij RIGOM: 0412-653232

OPPAS GEVRAAGD Vanaf december 2005 zijn wij op zoek naar een leuke oppas in huis voor onze drie kinderen. Een zoontje van vier jaar en een tweeling van dan vijf maanden. Voor meer informatie bel: 073-5325086. Fan1. van Zantvoort

WIE WAT WANNEER OKTOBER 06 KVB, patisserie

08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 09 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30uur 13 KVB, paragnost, samen met KVO 17 t/m 21 Herfstvakantie 22 Kop~i inleveren Torenklanken (nr. 17) 22 soos Bonkemaar, disco-avond 23 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur NOVEMBER 03 KVB, GGD omgaan met verlies en verdriet, samen metKVO

05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 05 Expositie Kunstkring Geffen in De Bonkelaar van 19.00 tot 21.00 uur 06 Stamtafelbijeenkomstenincafé Govers om 10.30 uur 06 Expositie Kunstkring Geffen in De Bonkelaar van 11.00 tot 17.00 uur 10 KVB, algemene ledenvergadering te Rosmalen 12 soos Bonkemaar, gemaskerd bal 24 KVB, Sinterldaas avond 26 Kopij inleveren Torenk/cmken (nr. 19) 2 7 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur DECEMBER 03 soos Bonk.ernaar, surp1ise-party

10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 11 Starntafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur


~ LEVIX AUTOMATISERING (::] GEFFEN & OSS

tf/

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

1,

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten!

Reparaties - virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

LEVIX GEFFEN DO RPSTRA AT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL AUTOMATISERING

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41A 5341 HA OSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

WWW. LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's€ 5.50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat Se 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax.: 073 - 5325150 G rafwerk is onze specialiteit.

Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzending van bloemen door heel Nederland.

• •

drukkerijwihabo g eb oo rte- trouw- j ub i Ie u m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er brochure p ri nte n copy kl e u r zwartwit k Ie i n- g r oot fo r m aat ri I l en vou wen nieten sn ijd en i nb i nden plastificere n Heester sew eg 13 - 53 86 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

,.

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

.

1

* Zeer scherpe rentetarieven.

1

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

-r--

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internetwww.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Te lefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09 .0010.30, 13.00- 13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kum1en dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodjg heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litj ens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak: maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak: moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag d-ienstapotheek Oss 11.00- 12.00 en 17.00- 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/m vrij dag Nuland -Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11 .20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland -Oss 09.20, J0.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER DECEMBER 16 vogelvereniging "Zang en K leur" organiseert districtsvogeltentoonstelliug in sporthal De Geer 17 vogelvereniging "Zang en Kleur" organiseert districtsvogeltentoonstelling in sporthal De Geer 18 vogelvereniging "Zang en K leur" organiseert districtsvogeltentoonstelling in sporthal De Geer

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.