Torenklanken 2005 - nr 14

Page 1

43e jaargang Inummer 14 !september 2005

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Tolweg 7 en Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo ¡orukkerij, Geffen 1750 exemplaren

11111111. . . . . . . . . .llllll. . . .1111. .IIIIIIIIIEIIIPIIJIIFJIEW VAN DE REDAKTIE In de loop van dit jaar zijn we gestart met een nieuwe rubriek "Adverteerder aan het woord". Nog maar een paar adverteerders hebben op ons verzoek gereageerd en uit eigen initiatief wordt voor deze rnbriek geen kopij meer ontvangen. Reden voor onze redaktie om voor de invulling van deze rubriek en bet schrijven van eventuele andere stukjes, op zoek te gaan naar iemand die het leuk vindt om per uitgave of eens per maand, een stukje te schrijven over een van onze adverteerders. Wie durft deze uitdaging aan? Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij Kees Jongeneelen, Elzendreef 34, tel.nr. 532 1146.

Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

UITNODIGING Graag nodigen wij alle Geffenaren uit in de welkomstviering van kapelaan Paul Geelen op zondag 25 september om 09.30 uur. Om 09.30 uur is er een H.Mis in onze kerk, waarin pastoor Mennen, kapelaan Geelen en diaken van Herwijnen ZLtllen voorgaan m.m. v. Passe Partout, het Gemengd Koor, onze grote groep acolieten en overige parochiemedewerkers. Breng de kinderen gerust mee, want er is kinderkerk tij-

<lens het woordgedeelte van de H.Mis. Na de H.Mis zal W.I.K. een serenade en het St. Jorisgilde de vendelgroet brengen op het kerkplein. Aansluitend kunt u kennis maken met de nieuwe kapelaan in de benedenzaal van het Oude Klooster, onder het genot van een kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen. We hopen veel parochianen te ontmoeten! Parochiebestuur H.Maria Magdalena

RECTIFICATIE EHBO CURSUS In de gezamenlijke oproep van de EHBO verenjgingen van Maasdonk om een beginnelingencursus te gaan volgen is een telefoonnummer niet juist vermeld. U kunt zich o.a. aanmelden bij Yvonne van Ieperen in Nuland met telefoonnummer 06-53959344

WANDELEN Een aanvulling op de lijst van wandelaars in de vorige Torenklanken: Vierdaagse van Nijmegen 40 km.: Hans van Leeuwen en Simone Hendriks. 80 km. van de Langstraat (Waalwijk): Wil van den Haterd, Thea van Oort, Chantal van Oort.

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 september (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres: Tolweg 7 & Veldstraat 13 e-majJ adres: torenklanken@home.nl


Café - Zaal 't Haaaje

DIERENSPEC!AALZAAK & VEEVOEDERS

- "de Kinderenv.!!:_11 B~.~Ham 1, 5386 JA Gett?~f.

~ a t i e- en Adviesbureau bv

tel. 073-5325551

Erkend installateur

Jl

maandag t/m vrijdag zaterdag

Jl

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

SCHOENEN & SPORT

0

Service en onderhouds,abonnementen gastoes:elten Ook voor het Energie V00r

/Ji)SPIERINGS www.cafezaalhethaasje.nl

C. V Gas - Water

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Woningen (vanaf 20C>i'

certificaat

@? Cf"d}

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

• het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Stilstaan bij afscheid nemen Dit boekje geeft informatie over een uitvaartregeling. Tevens biedt het de mogel ijkheid om w ensen m.b.t. uvv eigen uitvaart vast te leggen .

Bel: 0412-623173

03

Uitvaartve rzor g i ng VAN LIT H B.V.

Bouw

Buro

Docfalaan 2, Stadsmort uarium Oss, tel: 04 12-623 173 www.u itvaartverzorgi ngva n Iith.nl contact@ u itvaartverzorgi ngvan Iith.n 1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BE.NILDA

11

Molenberg 6, tel. (073) 531 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na te/. afspraak.

~

•n ~

z

H. VAN ZANDVOORT Maarten van der Dussen ELECTROTECHNIEK B.S

E -mail: hvzandVoorlelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 , 8 • Fax: (073) 532 39 86

Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-532 1216 email: info@parochiegeffen.nl www. parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/ m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 spreekuur kapelaan: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag) voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail adres diaken: diakenvanherwijnen@botmail.com internetsite parochie: ww\v.parochiegeffen.nl WEEKENDDJEl\'STE:'\' MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr. 23-09 19.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor Za. 24-09 Geen viering Zo. 25-09 09.30 u + Welkomstviering kapelaan Geelen mmv GK en Passe Partout (+ kinderkerk) Ma. 26-09 19.00 u * Avondmis Vr. 30-09 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 01-10 19.00 u H.Mis (Lourdesviering mmv Passe Partout ( + kinderkerk) Zo. 02-10 09.30 u + H.mis mmv Gem. koor Ma. 03-10 19.00 u * Woord-Com.dienst * = dienst in de kapel

+=t.v. uitzending naar huize de Heegt MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave - enveloppen achter in de kapel en in de kerk. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Er zijn geen vieringen op zaterdagen 24 september. DOPEN: Voor het opvrngen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u terecht bij: Babette Romme, De Doelen 1, tel. 532 3469.

De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijd.rage.

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Augustus 2005: Thies van der Doelen, Job van Wanrooij, Indy van Dijk. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERJNGEN Huwelijks- en jubileumvie1ingen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrnoij. Abelenstraat 13a, Tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen . ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de pastoor brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 augustus: Jas Draad, 80 jaar 23 augustus: Wim Kuijpers, 72 jaar KERKBALANS 2005: Overal en dichtbij! Toon uw sympathie voor onze parochie en doe mee met de actie Kerkbalans! De stand is€ 24.200,00. Dank u wel voor uw bijdrage! U kun t uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11.58.07292 t.n.v. bestuur M. Magdalena Geffen o .v.v. Kerkbalans 2005. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomité: bank rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 290.000,- DANK U WEL! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 uur - 14.00 uur: (29 oktober 2005 a.s. behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is): U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij. (073 - tel. 5322283 GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 4 oktober a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). 3


Ja, dat doen

Makelaardij

we allemaal!

Verzekeringen

Aan-/ verkoop

---1 t:.

B'B.Y~ • • 1nanc1er1n

I

\

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

Taxaties

\

Gezin

Makelaardij/ Assurantiën

I

't

info@geldengezin.nl

www.geldengezin.nl www.lmv.nl

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULlEREN

Dommelstraat47

5347JK Oss Tel.0412-622291 www.vdweteringtransport.nl

z

Fax0412-637206 ,

"'"=

2& r----lDIESIIGN

ONTWERP~AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen

openingstijden: woensdag en donderdag 13.00 tot 18.00 uur vrijdag 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

/an Schi,nóel So • bouwt '" 60 1aar v.1nkelce , scholen, dis1tib1..1ecentra ,\".'.. n;en en hedn1fs~ebouwer, S-~:;an rs onze passie. L ...~ s,rit dat in al!&

1acen.en van D'""'

,. _•.... en de

kwaliteit vari Je

~ ff"'':'ring.

''Kwalilcit wrnt de strijd"

Van Se ""de Bouwgroep

Sre<Je,,eg 13

Tel 073 532 76 09 - Fax 073 532 76 I 1 Mobiel 06 534 746 75

53861\M G•ffón te' U/J.;,JU9"1 fax: 07:1-5322232 ma1l§;VariSch1jndel•8ouw9roep.nl w.'lw. .=a,1,;;ch11ndel•bouwgroep.nl


IN MEMORIAM BROEDER VAN DER LINDEN Op 2 september jl. is Broeder Bertus van der Linden overleden, hij werd 90 jaar. Hij is herdacht in een Eucharistieviering in de kerk van de H . Severinus te Hapert en aldaar op de begraafplaats te rusten gelegd in het graf bij zijn ouders. Broeder van der Linden is 75 jaar Jid geweest van de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen. J-Jjj heeft zijn leven in dienst gesteld van de christelijke opvoeding van de jeugd in Egypte, Kameroen en Nederland. Na zijn pensionering deed hij pastoraal werk in de parochies Geffen en Oss. In Geffen hebben wij Broeder van der Linden leren kennen als een vriendelijke man, die zich na een arbeidzaam leven in het buitenland, nog wilde inzetten voor met name de zieken en oudere mensen in onze parochie. Hij assisteerde eveneens pastoor Van Doorn in de liturgie. Daarnaast gaf hij nog incidenteel Franse les en reisde nog regelmatig naar zijn werkgebied in Kameroen. Op de rouwkaart lezen we onderstaande tekst, door hemzelf geschreven uit "Mijn testament" , december 1998: Op het moment dat ik tot zelfbewustzijn kwam werd ik door de geest van God aangeraakt om een vrij mens te worden. God gaf mij zijn geest om te leven en hij vraagt mij Die geest terug, wanneer ik in de Heer ontslaap. Wij danken Broeder vander Linden voor zijn inzet in onze parochie.

ma. 3 okt.: 18.30 uur rozenkransgebed; 19 .00 uur H.Mis mmv Derplu i.s.m. KBO Vinkel di. 4 okt.: 18.30 uur rozenkransgebed; 19.00 uur H.M:is mmv KVO-koor Oss i.s.m. KVO wo. 5 okt.: 18.30 uur rozenkransgebed; 19.00 uur H.Mis mmv GK Vinkel i.s.m. ZLTO do. 6 okt.: 18.30 uur rozenkransgebed; 19.00 uur H.Mis mmv ViVo i.s.m. kinderen vr. 7 okt.: 18.30 uur rozenkransgebed; 19.00 uur H.Mis mmv Passe Partout i.s.m. de Zonnebloem za. 8 okt.: 17.00 uur rozenkransgebed; 17.30 uur H.Mis mmv Jongerenkoor H-G i.s.m. JOP zo. 9 okt.: l 0.30 uur rozenkransgebed; 11.00 uur H.Mis mmv Gregoriaans Koor Heesch 18.00 uur sluitingslof en zegen met Allerheiligste mmv Gem. Koor Vinkel

KBO-Brábant

8e.angenorganiS&llt voor senioren

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van den Bosch

Dat hij mag rusten in vrede. OPROEP Zoals bekend, is de tweede fase van de restauratie van de kerk, het schilderen van het binnenwerk. We willen graag het originele schilderwerk voor zover mogelijk restaureren en/of terugbrengen. In 1898 is het priesterkoor eraan gebouwd en zijn er sierletters in de bovenrand aangebracht; ook zijn de gewelven toen geschilderd. Daarom doen we een oproep aan, met name de ouderen onder ons, of zij nog foto's hebben van huwelijks- en/ of jubileumvieringen of anderszins, waarop deze schilderingen te zien zijn. De restauratiecommissie zou daar dan dankbaar gebruik van kunnen maken. Meld u op de pastorie of bel 5321216 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur). ROZENKRANSNOVEEN IN DE VINKELSE KERK Negen dagen bidden voor persoonlijke intenties. za. 1 okt.: 17.00 uur rozenkransgebed; 17.30 uur H.Mis mmv Passe Pa11out i.s.m. Lourdescomité zo. 2 okt.: 10.30 uur rozenkransgebed; 11.00 uur H.Mis mrnv Gem. Koor Vinkel

KBO Brabant organiseert op 7 oktober een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Den Bosch voor leden van de KBO, de Katholieke Bond voor Ouderen. Mensen die aan deze bedevaart willen deelnemen, dienen zich vóór 25 september 2005 op te geven bij de plaatselijke afdeling van de KBO. De kosten bedragen€ 10,00 per persoon en men dient op eigen gelegenheid naar Den Bosch te gaan. Ook niet leden kunnen aan de bedevaart deelnemen, maar zij moeten zich wel bij de plaatselijke KBO opgeven. De deelnemers worden op 7 oktober tussen 09.45 en 10.30 uur in het Theater aan de Parade in Den Bosch ontvangen met een kop koffie of thee. Daarna gaan de bedevaartgangers naar de Sint Jan, waar voorafgaand aan de Eucharistieviering het rozenhoedje wordt gebeden. Tussen de middag wordt een lunch opgediend en na de middag wordt in de Sint Jan een grootse zanghulde aan Maria gebracht. De Bedevaart wordt besloten om 15.15 uur. De koffie en de lunch zijn in de prijs inbegrepen. De bonnen hiervoor moeten tevoren bij de plaatselijke KBO worden afgehaald. Alle ouderen uit Geffen kunnen hieraan deelnemen, opgave tel. 532 1795 of 532 2005. 5


ZWEMMEN MET BUURVERENIGING DE ELSHOF Op vrijdag 9 september gingen we om half 6 naar het Golfbad. We waren met 16 kinderen, het was heel leuk in het golfbad, daar waren allemaal spelletjes en er lagen allemaal speeldingen in het water. Na 2 uurtjes te

1

hebben gezwommen, moesten we helaas al weer uit het zwembad. Maar het was nog niet afgelopen want we gingen nog lekker bij het Bergje in Geffen frietjes met iets erbij eten. Daarna kregen we allemaal nog een lekker ijsje en toen gingen we allemaal moe en voldaan naar huis. Tot volgend jaar maar weer want het was erg leuk geweest! Groetjes van Jordy.

DE

• Trendy!

KOSTEN VOOR

DANKBETUlGINGE~ .

PERSONEEL GEVRAAG D EN AANGEBODEi': ZIJN€ 5,--

• Stijlvol! • Koppig!

RUBRIEK GEVONDE N

bastian -'rrucco -

reat engths -

EN VERLOREN lS GRATIS!

5386 AK Gef\fen

Te .: 073 - 532 ())0 05

Cafétaria / Eetcafé

~ _., ,

LOSS E ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

15,25,€ 35,HELE PAGINA € 60.-

_-;;;;.

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

®

Gespecialiseerd in:

S C H O O N H E I D S S A LO N

• Exclusieve gezichts- en licha_amsbeh~ndeling~n Pakkmg·en (billen, buik, borsten handen voeten) ' ' • Permanente Make-Up • Make-Up workshops • Da.garrangementen

• Blendtherapeute • Huidtherapeute . . • Exclusieve s1erade van Beau~ill en Bella Ragazza

A°u~=-ê-N@

P. DE K~EIN

"v'~ U#t, ~ , e t ~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij

GROEPSTRAINING

Bakkerij Brands

• Totel Fit • Indoor Cyc.ling • Streetd.anc.e • Swltching • 5cnlore.ntra1nlng

Do17Jstraat 31 5386 AL Geffer lef.: (073) 53216/2 fax: (073) 53ll919

MEDISCHE FITNESS • Fysiotraining • De Rugschool • Revelîda:tietrelnlng • Reïntegratletralning

INDIVIDUELE TRAINING

MOTOR RIJSCHOOL

• Neutllu.tralnlng • Cnrcllot.ralning • Combine.tie. Ni!iutltu:s;-Cerdlo

• Arrangementen op maat

Papendijk 12 • 5386 El: Geffen Tel. 1073) 74 72 • Fax 10731 532 65 75 ~~ ,~

~

R~!!:1!!:1!.iY.EDRIJF

~

6

~lt

'fi. 111,l'I>

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden.

Spuitwerkzaamheden.

i

RI.J\NIELEN TANKSTATION

Tel 073 532 34 69

www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Ke rkstraa t '11

Geffen

(073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Bert van Laarhoven en René van Herpen

i 1 1

We buurten efkes na over Effe noar Geffe: over het geld, de mèrt en de helpende handjes ... ... De 29e editie werd bezocht door 25.000 geïnteresseerden. Dat betekent een licht verlies, omdat - om kiet te spelen - zo' n 30.000 bezoekers nodig zijn vanwege de ieder jaar stijgende kosten. (Ongeveer 50% van deze aantallen zijn de betalende bezoekers; kinderen, medewerkers en genodigden zijn gratis) "Het, te mooie, weekend na een natte zomer, zorgden er wellicht voor dat men elders zijn vertier zocht. Natuurlijk zijn er reserves, maar die raken uiteindelijk ook op" zegt Bert van Laat:hoven, voorzitter van de Stichting Effe noar Geffe. De markt zelf stond er weer perfect! "We hebben van niemand klachten gehad. De formule is goed en de organisatie verloopt prima volgens een uitgebreid draaiboek. Het verhaal staat er al, wij hoeven het slechts 'overeind' te zetten" legt René uit. "De aankleding door de deelnemers was beter dan ooit. We hebben al leuke reacties via de e-mail ontvangen!" Kort van tevoren was er wel even eeo crisisvergadering op het gemeentehuis noodzakelijk om de vergunningen te accorderen. Complimentje aan Sophie van der Meulen die alles op tijd in orde maakte. "De oproep die we in Torenklanken deden voor administratieve werkzaamheden op korte termijn, bij ziekte van onze secretaris, had resultaat. Dolinda van Lee hielp ons uit de brand en Gwenny Cremers bood assistentie bij het realiseren van de Effe noar Geffe krant. Hans van Nistelrooij gaat, na 12 jaar, het bestuur helaas verlaten. "In hem verliezen we een lopend draaiboek bij de organisatie van het dierengebeuren en de inplanning van de kramen. Van del 86 kramen, weet hij waar iedereen zit, wat z e nodig hebben en wat ze doen. Heel jammer dat hij de 30e niet volmaakt!" En daarmee komen we op de toekomst van Effe noar Geffe. "De 30e komt er, dat is zeker. Die willen we groots opzetten. Eigenlijk zouden we daarvoor€ 50.000, - moeten krijgen om dan geen entree te hoeven heffen!" lacht Bert. Ofdaarna de Boerenmarkt nog georganiseerd kan worden, wordt in het voorjaar van 2006 besloten. De betrokkenheid van de Geffenaren moet groter worden. De jongeren rond de 30 jaar zouden de verantwoordelijkheid voor een deeltaak op zich moeten willen nemen. "Ze moeten - net als ik indertijd - beginnen met het sjouwen en opbouwen, zodat ze vertrouwd raken met Effe noar Ge:ffe" zegt René,

die in 1984 begon en sinds 1998 in het bestuur zit. "We hebben een dringend tekort aan aanwas van onderuit. Vandaar uit kunnen kartrekkers 'groeien', die later weer het bestuur kunnen bemannen". Be1i vindt dat sommigen beter hun negatieve energie (vernielingen, borden en hekl<en verzetten, een vetoven omgooien, de fietsenstalling mollen en putdeksels opengooien) kunnen omzetten in positieve energie! "Ze zijn dan ' s avonds net zo moe! Niet afbreken, maar letterlijk en figuurlijk mee opbouwen". In 2004 zijn alle Geffense verenigingen aangeschreven om een bijdrage te leveren, maar daarop kwam slechts één reactie! En welke buurtvereniging wil meedoen? Nu is dat alleen nog "De Elshof". Er zijn veel handen nodig: zo'n 200 punten moeten bij de opbouw worden uitgevoerd. En zijn er nog mensen die touwen kunnen knopen? Om de markt in stijl te houden moeten er meters touw worden geknoopt bij de fietsenstallingen eo rond de plaatsen waar de dieren lopen. "Misschien zijn we wel te groot gegroeid..." verzuchten beiden, "want we beseffen, dat we een zware wissel trekken op de inwoners van Geffen. Ondanks de <lipjes blij ven Bert en René Effe noar Geffe een prachtig evenement vinden. "Ik vond het indertijd een geweldige eer, toen ik in het bestuur gevraagd werd" zegt Bert. Dus doen beide heren een serieuze oproep aan de Geffenaren en de (buurt)verenigingen om mee te denken en mee te doen. Meld je nu al aan om "ons" evenement binnen ons dorp beheersbaar te houden! Bel of mail naar Bert: 073 - 5321063 / 06 - 51566374 bvlaarhoven@home.nl

7


A.

11

~

ROND DE DORPSPOMP

GEFFEN IS WEER TOP!!! "EFFE NOAR GEFFE beter dan ooit!!! Maar eerst nog het nieuwe evenenemt: "BROELLIPOP" Dat geweldige muziekfestijn moet blijven. We vergaten het optreden van Ex-Pres-Zo te vermelden. GEFFEN- ALZIJDIG - IN DE LIFT!!!!!! Prima toch. De echte Geffense-zaterdag avond voor Effe noar Geffe moet meer allure krijgen. Er is onvoldoende bekendheid gegeven aan de activiteiten, aan de optredens van de Jeugd, de kunstkoeienonthulling en de muziek- en dansprogramma. De ceremoniemeester Gerard van der Heijden wist geen raad met zijn opdracht Om 19.00 uur begon het jeugdprogramma met fantasierijke-dansnummers van DEMOCHAPE. Geweldig wat die zusjes presteren. Ook het jeugdorkest bracht gedurfd en brutaal een prima optreden. Helaas was de geluids-sterkte "des Jeugds" dus veel te hard. De mensen op het plein moeten toch nog wat kunnen babbelen. En de wat mindere zuivere noten snijden dan niet zo door je ziel. Om 20.30 uw- werden de 3 vernteuwde kunstkoeien onthuld: Een door de Handwerkclub, een "echte" koe vol handwerk, de tweede door Scoutmg, in scouting-kleuren met scoutmg-das en zeer kunstig op de flanken het wapen van Scoutmg Geffen, de derde en liggende koe door Marianne en Theo. Je kon zien, dat het "de Prins" was met zijn muziek en zijn kroon en de gulden keten en dat zijn Marianne "astroloog" is en hierm ook haar artistieke talent liet zien. Bekijk de uier nog maar eens goed: Dat is het Melkwegstelsel. Je kunt de zon en maan en sterren zien, de tekens van de dierenriem, nacht en dag. Het is de moeite waard de koeien nog eens goed te bekijken op de HEEGT-WEIDE. Maar het hoogtepunt van de avond was toch om 21.30 uur. de man-vrouw-verkiezing van 2005.: JAN van RA"V ENSTEIN! ! ! We schrijven het met hoofdletters, immers Jan werd 10 jaar te laat uitverkoren. Hij was er gelukkig nog heel blij mee. Wellicht daardoor speelde de burgemeester die avond een GLANSROL. Echt een overtuigde voorzitter, een blijde aankondiger, stralend om dat uiteindelijk toch Ons Aller Jan, DE MAN van het jaar 2005 is!!! Gelukkig zagen we alle bekroonden nog op het pocliwn. Dat Peer (van Janus en Peer) er nog flink wat lekkere, pittige TAAI-TAAI tegenaan gooide hadden we wel verwacht. De receptie aan Jan was dan ook overweldigend. De aankledmg van de onthullmg verdient verbetermg: 8

Laat WI.K. lekker musiceren op de bosk, dan komt levensgroot de naam van de de man-vrouw-van-het-jaar in beeld en stapt hij of zij uit de RABO-bank of uit C 1000 onder geleide, terwijl de muziek lang zal zij/hij leven speelt en de uitverkorene luid bezongen wordt met HIEP-HIEP en HOERA- HOERA. WI.K. heeft dan een betere taak en hoeft niet eindeloos te wachten tot er een serenade mag klinken. Ook blijft het dan langer geheim, wie het is, en wordt het nog spannender. Wij nodigen Jan van harte uit aan te zitten bij de volgende Stamtafel als. ONZE EREGAST!!! JA~ PROFICIAT!!!!! De stoel wordt aangepast en versierd. Wat een feest "EFFE NOAR GEFFE". Nooit meer weg te denken. De 30 editie, in 2006, belooft geweldig te worden. Wat een sfeer. Iedereen is er intussen van overtuigd, dat de formule, de invulling, het programma, het gebodene, PRIMA is en zo moet blijven. We zien veel mèrten verdwijnen. Maar Geffen blijft. Het is dit jaar ONVERGANKELIJK verklaard. Een ongelooflijk mooi feest voor JONG en OUD. Een openluchtmis met 700 gelovigen. Pastoor, deken, kapelaan, diaken, die voorgaan. "Ik ben de Êchte Pastoor", zei Pastoor Scheepers. Pieter glorieerde nog eens overtuigend. W.I.K. zorgde voor een keurige begeleiding van de gezangen. De indehng van het Dorpsplein was perfect. Jammer dat we volgend jaar "De Geitenvallei" moeten missen. De muziekjes, orkesten, dansgroepen, zanggroepen, kapellen waren weer heel verrassend en voor elk wat wils met complimenten aan de Pompzwengels, en de Broelliihoop met het fameuze dameskwartet. We genoten o.a. van de mecanoman, de houtbewerker, teveel om op te noemen. Hoe kan het toch vragen wij ons af, dat een aantal aan het parcours wonende Middenstanders niet meedoen? Ook Geffense beckijven, ambachtslieden grijpen niet de kans om hun werk/bedrijf te promoten? Dat blijft een gemiste kans!!! De ballonnen bleven dit jaar aan de grond en moesten we het wel doen met de 2000 Ballonnetjes van C 1000. Het kleine Seniorenkoor breidde zich uit tot een koor van 50 enthousiast zingende bezoekers. De hoofdsenior had zich de JUNIORROL aangemeten en wist iedereen in zijn hilarische geestdrift mee te slepen tot grote toonhoogten met: het hutje aan de zee, Piet Hein, het roosje, de kleinste. klein vogelein enz. "Tot volgend jaar", riepen ze. De jury was als vanouds attent, correct; De Prijzen: Een voorbeeld van de bedrijven isTonny Jansen, die weer de eerste prijs haalde en heerlijke Humor etaleerde, de 2e prijs ging naar Creativo's. Heemkundegroep "Vladerack"verdiende de verenigingsprijs. Bij de Horeca-Wmkeliers- groep werd "'t Boetje" no l en de


..

2e prijs ging naar de samenwerkende bedrijven aan het Dorpsplein. Die samenwerking verdient hulde. Een lichtend voorbeeld. Proficiat! !! De 30e editie zal iets bijzonders worden. Het was weer een mooie Effe noar Geffe-krant. Iedereen was dik tevreden over de krant. Een van de gasten aan tafel die niet rekenen kan, vroeg om beter papier en een mooie kaft. Maar die weet niet wat 250.000 kranten kosten. Alleen al de verspreiding kost 5000 Euro. Al die adverterende bedrijven geven zo toch maar 250.000 visite-kaartjes af. Het comité vindt die krant ook belangrijk om het benodigde aantal betalende bezoekers te halen; er is sprake van een kostenplaatje van 100.000 Euro. Wij bewonderen, de moed en de professionaliteit, waarmee alles wordt georganiseerd en hebben de grootste pluim op voor die 1000 vrijwilligers. TOP, TOP!!! Rien van Wanrooy (van Dorusse) kwam aanzitten met een feestprogramma van het Zilveren feest van SPORTHAL "DE GEER". De sporthal werd in 1980 geopend met een feestweek, waarbij vooral het multifunctionele gebruik van de hal werd gedemonstreerd. Ook bij dit jubileumfeest zal dat blijken. In de week van 10 t/m 15 oktober zijn er sportmanifestaties, en een groot concert van W.I.K. '·Het is toch jammer, zegt Rien, dat we die multifunctionele mogelijkheden van de hal niet beter uitbuiten!!!!!! Dan was dat Dorpshuis niet nodig geweest, moppert Rien, de opperstalmeester. Fokko Kroon zorgt nog steeds voor aangenaam vertoeven in de kantine. Het is ook het voornemen om in die feestweek aandacht te schenken aan de Jeugd en aan het belangstelling kweken om bestuurlijke taken in te vullen. Er werd getoast op de afbraak van KLAVERTJE VIER, dat was om te huilen, alleen de fa. v.d Berg, Papendijk Geffen, verdient een groots compliment, omdat dat bedrijf het presteerde om in 5 dagen "Klavertje Vier" op keurige wijze af te breken en alles zeer netjes op te ruimen. Een bedrijf om op te bouwen ook bij AFBRAAK!! "De snelle, secure CTS!!! DE DRONK bleek een vergissing en was bedoeld als opening, begin van het Centrumplan. Er was veel kritiek op de toekenning van Projectsubsidies door de Gemeente. Er zijn zodanige criteria opgesteld, dat geen enkel initiatief eraan voldoet. Alle voorstellen, die met een jubileum te maken hebben vervallen. Als fietscclub een worstelwedstrijd organiseert is er kans. Het bedrag is ook niet zo uitnodigend nl. 250 Euro. Al die papieren toestanden. Het is zaak eerst alle voorwaarden goed te bestuderen en dan een plan ontwikkelen. Dus van te voren toetsen. Slim zijn. Het afscheid van de pastoor. Hij heeft het goed gedaan, veel aandacht besteed aan de kerk, als gemeenschap en als gebouw. de parochie bijeengehouden, het vrijwilligersveld van 450 parochianen versterkt. de JEUGD

bijzondere aandacht gegeven met hart en ziel de Goede Zaak beheerd. Pastoor bedankt en succes!!! We zullen bekoaren missen!! Het kerkgebouw staat met 285.000 Euro in de steigers. Het is goed eens na te denken of dat mooie gebouw niet meer functies kan krijgen. Kerkelijke en aanverwante religieuse kunst tentoonstellen b.v., religieus getinte bijeenkomsten houden en concerten van kerkmuziek. Het kerkbestuur is te laat met de uitbreidingsplannen van het Kerkhof. De plannen voor scholen en gemeenschapshuis zijn al te ver gevorderd. Nou niet gaan zeuren. Er valt nog veel plaats te halen in de grote tuinen achter de woningen aan de Kerstraat tot aan het Spoor. Een uitbreiding in de polder kan ook ofeen nieuw kerkhof elders valt ook te overwegen. Opmerkingen. De gouden Leeuw wordt uitgebreid. Vladeracken tekst T. V heeft te weinig inhoud, alle drempels weg dan krijgen we minder fijn stof in de lucht, de Waterlaat moet ontsloten worden. de Toog van of de Poort van Geffen op het Dorpsplein van Maarten v.d. Dussen hoort nog een compliment te krijgen. Van stamtafel 243. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 25 sept. weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Kom aanzitten, altijd sfeer, opwinding, verbazing, amusant WELKOM. Er is PLEK zat!!!

Ster videotheek Pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland tel. 532.18.27 openingstijden: maandag t/m vrijdag: 15.00 - 21.00 zaterdag en zondag: 14.00- 21.00

9


PEUTERSPEELZAAL "DEPADDESTOEU' VERNIEUWD! In juli hebben de peuters en leidsters afscheid genomen van "Klavertje Vier": de namen van de kinderen werden op de muren geschilderd en er verschenen leuzen op de ramen in de trend van: "goei werk hi tijd nodig" ... In de laatste week van de zomervakantie is er heel hard gewerkt door leidsters, bestuursleden en aanverwanten om ons nieuwe onderkomen klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Met veel inventiviteit, creativiteit, en ...tijd is er gesjouwd, geknutseld en geklust. Hoewel het hier slechts een tijdelijke huisvesting betreft wordt er alles aan gedaan om de peuterspeelzaal volwaardig in te richten. Daarnaast willen we graag dat "de Paddestoel" snel weer het vertrouwde plekje wordt voor de peuters van Geffen. Op maandag 22 augustus is "de Paddestoel" weer van start gegaan en hing de vlag uit. Peuters en hun ouders waren nieuwsgierig en toonden zich enthousiast en verrast over hun vernieuwde "Paddestoel". De speelzaal van de peuters wordt gezamenlijk gebruikt met toneelvereniging "Geffes Volk". Na de sloop van Klavertje Vier en nu de geiten het veld hebben geruimd kan het speelterrein -met omheiningopnieuw worden ingericht. Het bestuur van de peuterspeelzaal wil graag allen bedanken die hun steentje hebben bijgedragen tijdens de verhuizing en inrichting van "de Paddestoel".

Dank gaat ook uit naar Bakker Brands voor de prachtige taart. Dank aan drukkerij Wihabo en Kees van Vemooij - Timmerwerken voor sponsoring van het mooie naambord. Dank voor sponsoring aan Patrick van Zandvoort - Tin1merwerken en fa. Lunenburg uit Nuland. Nms. Bestuur "de Paddestoel" M.Vos

DANKBETUIGING Het was een mooi feest ons 50 jarig huwelijksfeest. Daarom willen wij ook namens onze kinderen en kleinkinderen iedereen bedanken die hebben bijgedragen tot voor ons een onvergetelijke dag. Annie en Toon Wijgers, kinderen en kleinkinderen

BOLLEBOZEN Marielle van Erp is geslaagd voor haar studie aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Haar opleiding was Animal Sciences en de studierichting Adaptatiefysiologie.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.f. D'n Ham 1, Geffen Tel 073-532 55 51

DINSDAG 4 OKTOBER WERELDDIERENDAG!!! Dierendag boekgeschenk gratis!!! (bij besteding vanaf: e 15,00)

Verder vele acties in onze winkel van wo. 28 september t/m di. 4 oktober Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 13.00 tot 19.00 u Zaterdag van 10

8.30 tot 17 .00 u


GEFFENSE BRANDWEERHELDEN OPT.V.

r 1

De Evangelische Omroep is op t.v. gestart met een realityserie "De Brandweer" van negen afleveringen op vrijdagavond om 19.30 uur op Ned. 1. De serie verhaalt over brandweerlieden die te maken kregen met bijzondere reddingen en emotionele momenten bij branden: "Door het vuur, de mens achter de brandweer". · Ook twee Geffense brandweermannen. gingen terug naar de plek, waar ze in 1993 een jongeman het leYen redden, waarvan opnames werden gemaakt voor bovengenoemde serie. Gerard van Dinther - 55 jaar en inmiddels niet meer actief als brandweerman. vanwege zijn leeftijd - en Bart van Erp (46 j.) vertellen hoe het hen toen verging. Er was een regionale brandweeroefening in de bunker in de Waterleidingstraat in Nuland. In die bunker waren vertrekken gecreëerd om het geheel op een woonhuis te laten gelijken. Er wordt dan een brand ontstoken en de jongens in opleiding moeten op de tast bij hitte en rook in het donker zich oriënteren in een gebouw, een zo genoemde warmtetraining. Om een onbekende reden is er binnen een paniek situatie ontstaan. Een instructeur en een cursist probeerden te gaan redden. Intussen was er aJarm geslagen bij brandweer Maasdonk. "We kregen alarm: 'beknelling in de bunker' en dachten dat de bunker ingestort was'· vertellen Gerard en Bar·t. Toen zij aankwamen waren er twee personen al naar buiten gebracht, wij kregen het bericht dat er nog één persoon in de bunker ·was vetmist. alwaar de eerste ploeg van brandweer Maasdonk al linksom naar binnen was gegaan. "We gingen rechtsom de bunker in, aan een redlijn en gingen af, op het geluid van een ala1m signaal van de z.g.n. refinder. Deze zit namelijk aan het pak van een brandweerman en geeft een scherp piepsignaal als er een langere tijd geen beweging meer is, om dan de persoon zo snel mogelijk terng te vinden: wij vonden echter een leeg pak, dat was uitgegooid door een cursist in paniek". Even later kwamen Gerard en Bart hun collega's tegen met een zwaar slachtoffer op weg naar de uitgang. Gerard heeft dit slachtoffer mee aangepakt en via de kortste weg naar buiten gebracht. Bart is via de redlijn naar de uitgang gegaan waar hij Gerard met de bevelvoerder tegenkwam met de mededeling, dat er nóg een persoon werd vermist. Met het bevel om deze zo snel mogelijk te redden aar·zelden zij geen moment en zijn zij onmiddellijk weer naar binnen gegaan, maar toen linksom. Daar werd het tweede vermiste slachtoffer vrij snel door hen gevonden. Zijn fles werd afgedaan, om zo weinig mogelijk gewicht te hoeven dragen. Een Yan hen nam de best zware - man in de zgn. rauwtec-greep bij het bo-

venlijf, de andere nam de benen en moest op de tast de weg terug vinden. Deze cursist werd gered, maar zijn eerder naar buiten gebrachte medecursist is overleden; een dubbel gevoel bij deze reddingsactie. De E.O. deed een oproep naar persoonlijke verhalen van brandweerlieden en de cursist - die Gerard Willems uit Cuijk bleek te zijn - reageerde en wilde zijn redders graag leren kennen. Zo kwam een berichtje bij brandweer Maasdonk terecht, wie er toen geholpen hadden. "We gingen onlangs terug naar de bunker, waar alles zich had afgespeeld voor de opnames'' vertellen Gerard en Bart. "Maar Gerard Willems had vragen, waar wij geen antwoord op wisten. Hoe lang had hij daar gelegen? Hadden ze zijn zaklamp gevonden en was die nog aan? Dat wisten wij niet, omdat we immers pas aankwamen nadat de panieksituatie was ontstaan". Brandweer Maasdonk kreeg later complimenten voor het kordate optreden. "Niet wij alleen zijn de redders" vinden Bart en Gerard, "je hele ploeg verricht eigenlijk het reddingswerk, wij hebben hem toevallig naar buiten gedragen. V1ijwillig brandweermar1 zijn, doe je voor die dingen: het redden van mens en dier. Dat kan uiteenlopen van het redden van een kat in een boom tot het bevrijden van mensen bij een ernstig verkeersongeval met dodelijke afloop. De ernstige gevallen geefje een plaats; je weet dat je er bent om te helpen. het ongeval kun je niet meer terugdraaien. Dank-je-wel b1ieven en reacties zoals bij deze t.v. uitzending zijn een bemoediging om door te gaan, die doen je heel goed!" De E.O - uitzending op vrijdag 9 september ging over de vuurwerkramp in Enschede en op 16 september jl. zagen we de persoonlijke verhalen van brandweermannen rond een brand op de Motorkade in Amsterdam en een brand in een parkeergarage. Op vrijdag 23 september a.s. komen de risico's van het vak aan de orde bij een explosiebrand jn Leiden. De overige afleveringen zijn nog niet bekend gemaakt. Onder voorbehoud komen Gerard van Dinther en Bart van Erp van brandweer Maasdonk in beeld op vrijdag 7 oktober a.s.

11


(i\

"~ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van l 7.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDO1'1K Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, V1iertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie . SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speelrnur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M .J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 12

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 MEE GEEFT GRATIS INFORMATIE,ADVIES EN ONDERSTEUNING AAN MENSEN lVIET EEN BEPERKING MEE is een laagdrempelige organisatie bij u in de buurt die ondersteuning biedt aan iedereen met een beperking. Het kan hierbij gaan om mensen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, beperking bij horen of zien, lichamelijke beperking, chronische ziekte, psychische aandoening of vorm van autisme. Ook ouders/ verzorgers, gezinsleden, hulpverleners, verwijzers zoals huisartsen en specialisten, en andere belangstellenden kunnen bij MEE terecht met vragen en verzoeken om advies of ondersteuning. De diensten van MEE worden door het Ministerie van VWS gefinancierd en zijn voor u gratis. Een verwijzing (indicatie) is niet nodig en u hoeft niet lang te wachten. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. Waarvoor kunt u bij MEE terecht? De professionele, deskundige consulenten van MEE geven informatie, advies en ondersteuning aan jong en oud op alle terreinen van het dagelijkse leven met een beperking zoals opvoeding, onderwijs, (zelfstandig) wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en v1ije tijd. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: • Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen; • Ondersteuning bij de opvoeding van uw kind met een beperking; • Tips en adviezen om het dagelijkse leven met een beperking zo zelfstandig mogelijk in te richten; • Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning; • Ondersteuning bij juridische problemen die te maken hebben met de beperking; • Vragen op gebied van arbeidsintegratie; • Aanbod van diverse cursussen; • Advies bij persoonlijke problemen naar aanleiding van een beperking. Hoe helpen wij u? De medewerkers van MEE gaan altijd uit van uw vraag, zoeken samen met u naar mogelijkheden en houden daarbij rekening met uw beperkingen. Wij ondersteunen u bij het maken van eigen keuzes maar u houdt zelf de regie. MEE wijst de weg in het doolhof van regelingen, procedures en instanties waar men met een functie-


,,-:' ~

beperking mee te maken heeft. Als dat nodig is, wijzen wij u de weg naar andere instanties. Ook kunt u tijdens kantooruren vrijblijvend binnenlopen in het informatiecentrum in Oss en Uden. Hier vindt u een uitgebreide collectie boeken, folders, tijdschriften, videofilms en ander documentatiemateriaal over leven met een beperking. Deze informatie kunt u inzien of gratis lenen. Welkom! MEE vestigingen zijn verspreid over heel Nederland. Er is dus altijd een MEE vestiging bij u in de buurt. U kunt onder meer terecht bij MEE Noordoost Brabant aan de Volkelseweg 2 in Uden, telefoonnummer 0413 33 47 33 of in Oss aan de Berghemseweg 25, telefoonnummer 0412 - 65 30 80. Is het voor u lastig om het kantoor van MEE te bezoeken? Zonodig komen medewerkers bij u thuis langs. Wilt u meer weten over MEE of hebt u een vraag? Neem dan contact op of kijk ook eens op www.mee-nob.nl. DE 'BOERDERIJENLIJN' HELPT Het Monumentenhuis Brabant opent 21 september de Boerderijenlijn. Iedereen met vragen over de bouw, herbestemming of splitsing van culhmrhistorisch waardevolle Brabantse boerderijen en bijgebouwen worden in de gelegenheid gesteld om 'de Boerderijenlijn' te bellen of informatie te ontvangen via de website. De afgelopen 15 jaar is ongeveer 40 % van de cultuurhistorische waardevolle Brabantse boerderijen gesloopt of onoordeelkundig verbouwd. Een belangrijke oorzaak voor deze teloorgang is gebrek aan kennis over cultuurhistorische waarden van boerderijen bij opdrachtgevers, architecten en ambtenaren. Het Monumentenhuis Brabant werkt hierin nauw samen met aan aantal erfgoed- en landbouworganisaties, waaronder ZLTO, de KVO de Boerderijenstichting NoordBrabant, de Monumentenwacht Noord-Brabant en Brabants Heem. De Provincie heeft dit project financieel mogelijk gemaakt. De Boerderijenlijn wordt op 21 september feestelijk geopend door de gedeputeerde voor cultuur, de heer Wim Luijendijk. Tevens wordt bij deze gelegenheid het eerste exemplaar van het boek 'Het nut ging voor de sier' , O\er de inrichting van boerenerven, door de voorzitter van de Boerderijenstichting, de heer Yvo Kortmann, aangeboden aan de gedeputeerde. De opening vindt plaats in 'de Vogelshof' Broeksteeg 4 te Mariahout. De heer en mevrouw Vogels runnen hier een agro-toeristisch bedrijf. De boerderijenlijn is vanaf 21 september bereikbaar onder nummer 06 28245616. Informatie kan ook via de website www.boerderijenlijn.nl verkregen worden. Vanaf 21 september kan iedereen met vragen over cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in Brabant hier terecht.

~ 1(

,.1\\,~ ___,. .......v ~·

Peuterspeelzaal

••oE PADDESTOEL"

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09 .00 - 11 .45 uur en Veen middag van 13.15-15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van € 33,00. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 3 oktober 2005 tussen 09.30 - 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen! ! ! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N S

C H

R

IJ

! N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 532 36 59. 13


Rabobank


~ ~NIEUWSVAN GE11VIDE M.O.V. GROEP

MlSSIEOHrWIK/CLUIGVWJ<

Vredesviering in weekend 7,8 en 9 oktober De Vredesviering in onze parochiekerk is dit jaar gepland in het weekend van 7, 8 en 9 september. Zoals ieder jaar staat er in deze viering een bepaald thema centraal. Voor deze keer willen we bij u het project van Missio onder de aandacht brengen. Missio helpt ex-kindsoldaten. In het kader van de vrede is het enorm belangrijk dat ook de getraumatiseerde kinderen en de kindsoldaten geholpen worden bij de rehabilitatie en de sociale integratie. Deze kinderen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt en zijn voor hun leven getekend. Ze hebben er echt op zo goed mogelijk geholpen te worden. Op doel schieten, niet op mensen. Zo luidt de titel van het project van Missio om het probleem van de kindsoldaten onder de aandacht te brengen. Wereldwijd worden 300.000 jongens en meisjes bij oorlogshandelingen als kindsoldaat betrokken. Veel van deze kinderen worden onder dwang gerekruteerd, uit hun dorpen ontvoerd, tot moordmachine gedrild en tot onvoorstelbare gruwelijkheden gedwongen. Kinderen zijn gemakkelijk te manipuleren. Ze volgen hun leiders onvoorwaardelijk. Zo zijn ze slachtoffer en dader tegelijk. Missio werkt in rehabilitatiecentra aan allerlei vormen van therapie om bij deze kinderen de lichamelijke maar vooral ook psychische pijn te verwerken. Tekenen, voetballen, groepstherapie en individuele gesprekken. Maar eerst moeten de kinderen nog vrij gepraat worden of vluchten uit het rebellenleger. Het is een lange weg voordat deze kinderen weer onbevangen een partijtje kunnen voetballen en op doel kunnen schieten in plaats van op mensen. Hoe kan het dat er kindsoldaten zijn? Kindsoldaten zijn slachtoffers van een meedogenloze wapenhandel en van volwassenen die kinderen aanzetten tot doden. Vaak is het ook de am1oede, propaganda of de moord op hun ouders die hen in de handen van gewapende troepen drijven. Kinderen zijn de goedkoopste strijdkrachten. Ze eten minder dan volwassenen en ze kunnen zonder soldij de oorlog ingestuurd worden. Daarom bestaat het rebellenleger in veel oorlogslanden uit kinderen en jongeren. En omdat kindsoldaten gemakkelijk geĂŻndoctrineerd worden en in hun onzekere leefsituatie nog geen afgewogen waarden en normenpatroon hebben kunnen ontwikkelen zijn ze gauw slachtoffer. Ze gaan op zoek naar voorbeeldfiguren om bij volwassenen in het gevlei te komen. Het eigen geweer en de

band met de gewapende groep geeft hen een gevoel van zekerheid en macht. Maar de prijs die ze voor dat beetje zekerheid betalen is hoog. Wat betekent vrede? Wij beseffen hier nauwelijks hoe bevoorrecht we zijn dat deze problematiek niet speelt voor onze kinderen. De vrede is vanzelfsprekend, gelukkig maar. Toch is het goed om op bepaalde momenten te beseffen dat voor veel kinderen op de wereld een vredige jeugd niet zo vanzelfsprekend is. Tijdens het vredesweekend zullen wij net als vorig jaar in de diensten weer vredesspreuken uitdelen. Ter bewustwording, om eens na te denken, om ons te realiseren dat wij gelukkig kunnen leven in een land zonder oorlog. In deze Torenklanken laten we graag de spreuken horen die we vorig jaar uitdeelden: In vrede rusten is gemakkelijk. Maa,~ ..... in vrede leven?

Geweld heeft nooit vrede gebracht, tenzij de vrede van het kerkhof Er kan geen vrede in de wereld zijn als er geen vrede is inje hart. Vrede is nooit het resultaat van oorlog en geweld. M .O.V.groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

BESTE MENSEN UIT DE THIJMSTRAAT Langs deze weg wil ik alle bewoners uit de Thijmstr bedanken voor de leuke samen werking van de buurt. Ik ga verhuizen naar de Peppeldreef 22. Ik heb mooie jaren gehad in de Thijmstr. en ik heb er 25 jaar samen met m'n vrouw er met plezier gewoond, ja we hebben samen met m'n buurman Bernard en Fien veel gedaan Vooral 't fietsen in Drente. Ja ik heb heel veel mooie herinneringen aan deze straat En ik hoop dat zo ook bij de Peppeldreef gaat, 'T gaat vrij goed met mij, alleen 't praten valt wel wat tegen. Ik wil nog wel even kwijt dat ik nog Sinterklaas+ Pietenpakken heb en ook 'n kerstpak, om te verhuren . En dan moetje in de Peppeldreef 22 zijn Tel: 5321877. Nu ik toch bezig ben. Ik kan weer Bekers gebruiken, maar wel na Sept. Wil ik ook de Heegt bedanken voor de goede zorgen, want ze staan altijd voor je klaar. Ook wil ik de sponsor Bennie Romme bedanken voor de lekkere Barbecue bij de Heegt.Wij hadden allemaal genoten, iedereen was vol lof van zo goed was het. Nogmaals bedankt Familie Romme : Ik hoop dat de Thijmstr nog is op de koffie komen. Allemaal bedankt van Marinus v Dinther. 15


W.I.K. NIEUWS Ja, het seizoen is weer geopend en hoe .. In een stralend zonnetje tijdens een prachtig muzikaal verzorgde mis bij Effe naar Geffe. De opening van dit seizoen was toch wel speciaal. Waarom? Onze nieuwe dirigent, Robert Vos, zwaaide voor de eerste keer de scepter tijdens zijn eerste echte officiële optreden. Misschien hebt u ons optreden tijdens Effe noar Geffe gehoord en gezien? Wellicht is u dan opgevallen dat het nog maar een jong "menneke" is? Want het is een jong "menneke, maar wel eentje met een uitzonderlijk goed gevoel en gehoor voor de muziek. Robert is een natuurtalent, een persoon die het dirigeren in zijn bloed heeft. Onze muziekvereniging is er bijzonder trots op om Robe1i in haar midden te mogen begroeten. Geffenaar van het Jaar Op het moment dat wij ons op straat opstellen om de Geffenaar van het Jaar op te gaan halen, weten ook wij nog niet wie het geworden is. Pas als wij voor iemands huis staan, wordt ons duidelijk wie de Geffenaar van het Jaar geworden is. Het comité weet dit altijd goed geheim te houden. Dit jaar hadden wij de eer en het genoegen om Jan van Ravenstein een serenade te mogen brengen. Zelfs zo van een afstand konden wij zien, dat Jan bijzonder trots is op deze benoeming. En terecht! Jan namens onze muziekverenging van harte gefeliciteerd met deze titel, geniet ervan!

Met vriendelijke groet, blaaskapel De Pompzwengels

Gordijnen Atelier "VeGa"

Muzikale groet, Muziekvereniging WI.K.

Precisie en Maatwerk

IN&rnu, ....... .. l;J•1

BLAASKAPEL DE POMPZWENGELS Wij feliciteren Jan van Ravenstein met zijn benoeming tot Geffenaar van het Jaar 2005. Jan van Ravenstein heeft toch een bijzonder band met onze blaaskapel. Jan is namelijk al vele malen spreekstalmeester geweest, tijdens Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

vele van de door ons georganiseerde evenementen. Op Jan van Ravenstein kunnen wij altijd rekenen. Wij zijn ei;, bijzonder trots op, dat wij hem kunnen feliciteren met de welvercliende titel "Geffenaarvanhet Jaar 2005". Jan gefeliciteerd, je hebt b'm verdiend! Ons seizoen is weer geopend met een optreden tijdens Effe naar Geffe. Vele mensen bleven toch even bij ons stilstaan om naar onze muziek te luisteren. En dat "even stilstaan" geeft een heerlijk gevoel. Mensen die aandachtig naar onze muziek luisteren, die spontaan een glimlach laten zien, die door hun houding/uitstraling laten zien dat ze ons optreden waarderen, heerlijk!! Daar doen wij het voor! Onze blaaskapel zit de komende tijd niet stil. In oktober verzorgen wij een optreden te Wijchen, in december zijn wij voornemens om een muzikaal evenement te organiseren bij café zaal het Haasje, recht vur zunne roap, het carnaval, het kioskfeest en diverse optreden bij blaaskapelfestivals zorgen er voor dat onze agenda weer goed gevuld is. Wilt u op de hoogte blijven van onze blaaskapel en de daarbij behorende optredens, surf dan regelmatig naar www.pompzwengels.nl

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespr o Ongediertebestrijding Gef

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van

fen

Advies bij HACCP en adr es voor mollen bestrijding

uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 5386 LH Gef fen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespr o-ongedierte.nl 16

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


ADVERTEERDERAAN HET WOORD Jo Spierings schoenen en sport, van berging tot gerenommeerd schoenen- en sportzaak. Op het moment dat dochter Patricia, in 1972, naar de kleuterschool ging wilde moeder Jo weer wat om handen hebben en ging werken bij Piet Heerkens. Hij woonde in de Raadhuisstraat en was importeur/vertegenwoordiger van schoenen. Wanneer er foutjes ontdekt waren stuurden de winkeliers de 'kneusjes-schoenen' naar Geffen. Omdat vader Jo in de 'vorst' zat besloot hij deze schoenen te gaan verkopen. "Je had allerlei schoenen, maar van elke maat meestal maar één. Ik heb nog langs de deuren gevent m aar dat was niks. Wij besloten het goed te gaan doen en gingen in de berging van ons huis aan de Heegterstraat een winkeltje in nieuwe schoenen beginnen." Terwijl moeder de vrouw de winkel runde, werkte Jo overdag in de bouw en haalde 's avonds z 'n middenstands- en vakbekwaamheidsdiploma's. Al gauw werd er achter de berging een nieuwe winkel gebouwd. "Mevrouw Van Oer1e opende het omdat er daar eigenlijk geen winkel gebouwd mocht worden. Maar, zoals in die tijd gebruikelijk, werd het gedoogd. Na 5 jaar bleek dat we weer moesten uitbreiden. Ik reed in die tijd vaak door Geffen om te kijken waar we onze winkel konden voortzetten. Ons oog viel op het huis van Ida van K.reij." Daar werd, in 1977, tussen het huis en de garage van Toon Groos de nieuwe winkel, met een vloeroppervlak van 126 m_ neergezet. Er was eindelijk meer ruimte, maar vooral de sportafdeling werd een flink stuk groter. "We groeiden met de tijd mee, zou je het weer op dezelfde manier doen dan lukt dat vandaag de dag niet meer. We hadden altijd het gevoel dat we hard werkten, maar straatarm bleven. Er ging gewoon heel veel geld in de winkel zitten." In de loop der tijd ging dochter Pah·icia en ook schoonzoon Ton steeds meer in de zaak meehelpen. Patricia runde van 1986 tot 1994 nog de zaak van Didi in Oss, maar na de geboorte van haar oudste dochter ging ze wederom in Geffen aan de slag ging. In 1994 was de winkel weer hoognodig aan uitbreiding toe. Besloten werd om de hele boel plat te gooien en de zaak enorm te vergroten. De winkel werd tijdelijk voortgezet in de garage terwijl een zaak verrees met een totaal vloeroppervlak van 400 m 2 ! "We zijn uitgegroeid tot een bedrijf wat in de regio een goede naam heeft, zowel op schoen- als ook op sportgebied. Voor iedere tak van sport hebben we schoenen, kleding en benodigdheden. We sponseren veel verenigingen in de ruime omgeving en dat levert ook veel klanten op. Die komen vooral uit het gebied van Den Bosch tot Ravenstein en van de Maas tot aan het kanaal. Klanten vinden het vaak een voordeel dat ze bij ons zo gratis

voor de deur kunnen parkeren. Bovendien is ons kenmerk dat we gemoedelijk met de klanten omgaan en dat we in een vriendschappelijke sfeer werken." In de loop van de tijd zijn Jo en Jo er een beetje uitgegroeid en hebben Patricia en Ton de zorg over de winkel meer en meer op zich genomen. Een zorg die te verwaarlozen valt als in november bij Ton een vorm van kanker (Hodgkin) geconstateerd wordt. In één klap verandert de wereld compleet en staat het gevecht tegen de levensbedreigende ziekte centraal. Gelukkig is Ton niet bij de pakken gaan neerzitten en weet de zware behandelingen verbluffend goed te doorstaan. Wanneer door een klasgenootje tegen de jongste dochter Jara wordt gezegd dat haar vader ziek is antwoordt deze zeer treffend voor het doorzettingsvermogen van haar vader: ''Papa is helemaal niet ziek want hij werkt gewoon nog in de winkel hoor !" Ook Romy, de andere dochter is het daar helemaal mee eens. Gelukkig zijn de laatste berichten gunstig en is er weer hoop op een volledige genezing.

RIDE FOR THE ROSES Op 21 augustus 2005 te Naaldwijk heb ik deel genomen aan een toertocht van 117 km onder de naam van Ride for the Roses. De opbrengst was bestemd voor de Kanker bestrijding, degene die mij daarvoor hebben gesponsord mijn hartelijke dank. Autobedrijf van Heesch, Dierenspeciaalzaak Bart de Kinderen, Hanegraaf Onderhoud Bouw, Frans v. Dinther Camping, Tonnie Jansen Rijwielhandel, Govers Frituren, M . van Hoorn Brood en Banket, Rpl Licht en Geluid, Jo van Dinther RVS Bewerking en enkele familieleden. Er waren wel 10.000 deelnemers waarvan 6.000 voor de grote afstand. Groetjes R. van de Berg.

EEN BLOEMETJE OF CADEAVTJE VAN

DOL(E VITA DAT PAKT ALTIJD GOED VIT

WOONDE<ORATIE & BLOEMEN DOl'.PSTI\AAT 20A GEFFEN 073 · 53 24957

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 . 18.00 uur

17


OEROEGOEROEGEFFE JVW 2005 Vanaf 9.00u begint het terrein aan de Heesterseweg langzaamaan vol te lopen met enthiausiaste kinderen en ouders die er weer een geweldige week van willen maken. Aan de inzet van de vrijwilligers zal het vast niet liggen, want die hebben in het weekend hiervoor al laten zien boe creatief ze zijn, want ons terrein ligt er weer helemaal in stijl bij. Nadat de officiele opening is verricht, en professor Zwiebel het een en ander heeft uitgelegd, hierbij bijgestaan door zijn stagiĂŠre Slimpie worden de groepen bekendgemaakt. En dan kan het timmeren beginnen. Elke groep gaat z'n eigen hut in elkaar timmeren, daarin bijgestaan door de nodige vaders en andere vrijwilligers. S'middags zijn er verschillende spelletjes op het terrein, terwijl de oudste kinderen op de fiets naar het golfslagbad gaan. Dinsdagmorgen horen we verschillende keren dat het verhaal niet zo leeft onder de kinderen, en dit geld dan vooral voor de jongere kinderen uit de A-groepen (5-7 jaar) maar dit veranderd snel. Professor Zwiebel laat samen met Slimpie wat beelden zien van holbewoners uit v roegere tijden... Opeens verschijnt er rook aan de achterkant van de computer, en ook zijn er wat rare geluiden te horen...Dan opeens vanuit het niets staan er vier holbewoners op het podium, compleet met knotsen, stokken en vieze vegen op hun gezichten. Vanaf toen ging het verhaal wel degelijk leven, want de allerkleinsten stonden natuurlijk vooraan bij het podium, maar ze wisten niet hoe snel ze daar weg moesten komen, zo erg schrokken ze van deze bosjesmannen en vrouw. Deze mensen konden natuurlijk geen woord nederlands verstaan en al helemaal niet spreken dus daar moest in de loop van de week wel het een en ander aan gedaan worden. 10 groepen gingen de bossen in om daar oerdieren te gaan zoeken en de andere l O groepen bleven weer op het terrein om oa hun e igen eten klaar te gaan maken, natuurlijk aan knotsen. S'middags werd er gewisseld en nadat er om half vier een ei was gevonden wat hoogstwaarschijnlijk van een dino was, en met de belofte om de volgende dag te kijken wat er met het ei moest gebeuren, ging iedereen om half vier weer naar huis. De volgende morgen bleek het ei open te zijn gegaan, en hoorden we in de verte voetstappen die wel erg op de zware voetstappen van een groot dier leken. We gaan deze dag eerst maar eens met z'n allen een uitstapje maken, en zien vanmiddag wel wat er gebeurd is met het dier dat we heel in de verte hoorden.. De kinderen van 5-7 jaar gaan naar de speeltuin in de ruwaard, de kinderen van 8-10 jaar gaan naar de speeltuin bij de naaldhof en de kinderen van 11 en 12 jaar gaan een GPS tocht doen in Herpen. Bij terugkomst s "middags belt Yer een mevrouw uit Spanje die ons in gebrekkig nederlands verteld dat ze onze dino heeft gezien in Spanje? Hoe moeten we dit nu oplossen? Morgen kijken we wel weer 18

verder. Nadat we donderdagmorgen weer starten met het weeklied en professor Zwiebel en Slimpie vertellen dat dino's soms wel op het geluid van trommels afkomen, gaan we in groepen starten met onze eigen trommels te maken. De holbewoners zijn vandaag wel extra vervelend, en de professor en zijn hulpje hebben er hun handen vol aan. We hebben vandaag ook heel erg geluk met het weer, want terwijl de ene groep bezig is met knutselen kan de rest zich uitleven met de waterspelletjes en natuurlijk ook de tobbedansbaan. Aan het einde van de dag besluit de professor dat het misschien wel verstandig is om de holbewoners maar een tijdje op te sluiten, maar daar wil hij eerst een nachtje over s lapen. Hij besluit ermee dat er s'avonds een ouderkijkavond is en dat er dan een groepje mensen zal komen om een heuse trornmelpercussie te geven, zodat we met zijn allen de dino weer terug kunnen lokken. Deze avond staat dus geheel in het teken van trommelen, en er zijn zelfs heel veel trommels beschikbaar voor ook de ouders en natuurlijk de leiding van de groepen. Nadat rond half elf alle ouders het terrein hebben verlaten volgt er nog een spannend bosspel voor degen die blijven slapen. Rond half twee word deze groep ook naar de tent verbannen en blijft de leiding nog tot in de late uurtjes bij het kampvum zitten. De volgende morgen is iedereen weer rond half tien op het terrein, en word er besloten om de holbewoners toch maar voorlopig een tijdje vast te binden. De kinderen gaan een speurtocht doen, met een ketting van gekleurde botjes om bun nek, waarbij elke kleur hen een andere kant op wijst. Als dan uiteindelijk groep 7 de juiste oplossing van de puzzel heeft, krijgen die de juiste aanwijzing naar de verstopplaats van de dino waar uiteindelijk ook de holbewoners zich bevinden nadat ze ontsnapt waren uit hun gevangenschap. Professor Zwiebel en Slimpie vinden het toch beter dat de holbewoners alsmede de dino maar beter weer terug de computer in kunnen, en na wat spectaculaire acties op het podium blijkt dit uiteindelijk ook te lukken. Eind goed, al goed. Rest ons alleen nog maar om alle vrijwilligers te bedanken voor hun geweldige inzet deze week, en het zou fijn zijn als wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. Een kleine domper op deze grandioze week (of eigenlijk een grote domper!) is dat er iemand onze digitale camera heeft meegenomen. Zoals iedereen wel weet zijn dit grote uitgaven en kunnen wij deze niet zomaar vervangen. Er hangt toch een flink prijskaartje aan!!! Als iemand ons kan vertellen waar deze camera is gebleven neem dan even contact op met iemand van het bestuur... Uiteraard willen wij ook onze sponsors bedanken. want zonder hen was deze week niet mogelijk geweest.. Bouwbedrijf Willie van Erp, Bouwbedrijf van Schijndel, Bouwbedrijf van Wanrooij, Afbouwbedrijf van Orsouw. Afbouwbedrijf van Kessel van Grinsven, Ernis Schilders, Winkeliers en Horeca Vereniging Geffen, Jo


Spierings Schoenen, Slagerij Ton van Tuijl, Poelier Jo van Druenen, Dolce Vita, Timmerwerken Patrick van Zantvoort, H.van Zandvoort electrotechniek, Bouwburo van der Dussen, Geffens Tussengas, Duikvereniging de Waterman, Containerbedrijf Gebr.v.d.Wetering. Tuin en Design Corne van Dinther, Kampeerboerderij D 'n Geffense Berg, Kinderdagverblijf Marianne Lepoutre, Voetbalvereniging Nooit Gedacht, St.Effe noar Geffe, Cafetaria 't Bergje, Cafetaria Govers, Autobedrijf Mark van Schijndel, Autobedrijf Dortrnans, Autobedrijf van Heesch, Autobedrijf Strik, Autobedrijf D'n Bart, Rabobank 't Maasland, Rijvereniging de Zilverhoef, Gemeente Maasdonk, Wespro Ongediertebestrijding, Installatietechniek Gloudemans, Levix Automatisering, van der Doelen Assurantien, Autocross Club Geffen, Cafe Boetje, FVS Stratenmakersbedrijf, Hans van Grinsven Stratenmakersbedrijf, Hepa Care Revalidatietechniek, Willem-Jan Schuurmans Regeninstallaties, Stratenmakersbedrijf Rene van Osch, D 'n Bloks, Van Erp kindermode, Stiena vd Doelen en Ad van Erp strooiboer We hopen niemand vergeten te zijn, anders hiervoor onze welgemeende excuses!!! Dan willen wij ook even reageren op het stukje van rond de dorpspomp uit torenklanken nr. 13 van augustus 2005. Als er informatie hierin doorgegeven word is llet misschien wel wijselijk om eerst even contact op te nemen

verstrekt werd over de wandelvierdaagse is dus volstrekt onjuist, want wij zijn nog nooit door een andere vereniging bijgestaan in de organisatie, en draaiden toch nog toe alleen maar met bestuursleden, en heel veel vrijwilligers!!! Hiervoor willen wij nogmaals alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken!!!

EEN GEZELLIGE KINDERSPEULPLOATS Tijdens Effe noar Geffe hebben heel veel kinderen op de kinderspeulploats bij de Mariaschool een kijkje genomen bij de kraampjes, meegedaan met de spelletjesrace, gespeeld in de hooiberg, getekend in het kinderatelier, letters gezocht en gepuzzeld, lekker gezweefd in de zweefmolen of muziekles gehad van muziekschool Maasdonk!! Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het goede woord was leesplankje en de wumaar is: Hélène Spanjers uit Geffen. Hélène, van harte proficiat! Jannes, Joppe en Pleun van Veghel behaalden de eerste prijs bij de deelnemende kraampjes! Nogmaals gefeliciteerd! Tot volgend jaar allemaal!

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

techniaken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilders b.v.

Ernis glas b.v.

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilders 19


G

e f f

e

n Kunstkring

KUNSTKOEIEN Ook dit jaar zijn weer drie kunstenaars benaderd met het verzoek een koe te beschilderen. Na een korte toespraak door de voorzitter van de Kunstkring Marianne Willemse vond op zaterdagavond tijdens 'Effe noar Geffe' de onthulling plaats. Straalbedrijf v.d. Hurk spuit elk jaar onze koeien gratis in de grondverf, waarna de kunstenaars er mee aan de slag kunnen. De eerste koe is beschilderd door Nijvere Hauden. Hun wens was om er een echte koe van te maken en geen kunstkoe. Ze hebben ijverig gebreid aan een warm dek, zodat de koe er ook in de winter warmpjes bijstaat. De tweede koe is beschilderd door Scouting. De Explorers hebben de koe blauw geschilderd, de Scouts het scouting vignet, de Welpen de scouting das en de Bevers hebben de uiers en de poten beschilderd. Elke speltak heeft er dus aan meegewerkt. De koe heet Sandra. De derde koe is beschilderd door Theo Prinssen. Theo beeft er samen met zijn levenspartner Marianne een muzikale astrologische koe van gemaakt. Deze koe symboliseert Theo Prinssen, als de prins van Geffen, dirigent van diverse koren. De kroon op de koe, de kroon op het werk, de liefde voor de muziek. De koe symboliseert de aarde. De blauwe kant is de dag met de zon en de morgenster. De donkere kant is de nacht met de maan en de sterren. De kunstkoeien staan weer op hun vertrouwde plek naast Zorgcentrum 'De Heegt'. Tevens zijn alle koeien in miniatuur te bewonderen in de vitrinekast in de hal van het gemeentehuis. Kunstkring Geffen

NIEUWE UITGAVE AUW NEIJTS De nieuwe Auw Neijts is weer gedrukt, dit keer is het boekje maar liefst 32 pagina's Geffense historie. In het boekje komen de volgende onderwerpen naar voren: • In de serie 'Uit de school geklapt' dit keer een uitgebreid interview met Theo Prinssen, jarenlang in Geffen aan school verbonden en eveneens zeer verdienstelijk voor het Geffense verenigingsleven. • Een reactie op de vorige uitgave van Auw Neijts waarin gesproken werd over het Rozenhoedje bidden. Enkele enthousiaste lezers wisten de tekst van 20

dit gebed te achterhalen. • Uit het archief dit keer een document over Franse militairen in Geffen. • Auw Neijts dook ook dit keer weer in de Geffense textiel geschiedenis en komt met een relaas over het Atelier van Van Schaijk, waar talloze Geffenaren nog gewerkt hebben. • Lambert van Erp vertelt over de bijzondere put die hij bij zijn huis ontdekte. Bij het uitdiepen kwamen verscheidene voorwerpen naar boven. • Geboren in Nuland, maar in Geffen zeer bekend. Marietje Willemse maakte haar 35e 'poffer', een reden om haar te interviewen. • De Tweede Wereldoorlog blijft mensen bezighouden. Met name de persoonlijke ervaringen komen aan bod in het tweede deel van Oorlogsperikelen 1940-1945 welke 'mister' Velthuis op papier zette. • 'Kende ze nog', een rubriek die een besclllijving geeft bij een oude foto, gaat dit keer terug naar de Bewaarschool van 1948-1950. Auw Neijts is los te verkrijgen bij: Bosch-Van Erp, Kerkstraat 7 en Steenbergen Lek.tuur en Tabakshop voor maar€ 2,50. Wanneer U Auw Neijts 3 maal per jaar wilt ontvangen kunt U contact opnemen met Bert van den Akker, Meidoornstraat 14 in Geffen. Bent U geïnteresseerd in de geschiedenis van Geffen? Kom dan gerust eens langs in de Heemkundekelder onder het gemeentehuis. Open op maandagavond van 19.00 -21.00 u. en op woensdagmiddag van 13.30-16.00 u.

·~ ~ r-

AJgemene informatie Ouder en kindgym

Voor de ouder en kindgym (1,5 jaar en kunnen lopen) vragen wij niet veel van u en uw kind. Gezellig samen, onder leiding van een gediplomeerde moeder, een uur met uw kind bewegen. Als kleding is er weinig vereist, alleen makkelijk zittende kleding en schoenen die niet buiten gedragen worden zijn al voldoende. ( evt. antislipsokken of blote voeten). Per serie altijd een broertjes en zusjes les in de vakantie. Bent u nieuwsgierig geworden ? Kom dan eens kijken of meedoen, bel wel even van te voren. De lesdag is donderdag van l 0.00 tot 11.00 uur, en vindt plaats in gymzaal de Bonkelaar in Geffen. De kosten zijn 65.00 euro voor 15 lessen. Instromen gedurende periode is mogelijk. Meer informatie, uitleg of opgeven via: Saskia van Tuyl 073-5325978. De lesperiode is: Sept 1-8-15-22-29, Okt 6-13-20-27, Nov3-10-17-24,Dec 1-82005


"

1

\ J•

.-

r

ïröuwen op

l1E!1 ._, ~ ~è

j

0,1

ver rouwen

■ ■ ■ ■

~INSTALLATIETECHNIEK

GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

1:\

. t'.-

,

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen

~

Gebr. van Waruooij Bouwbedrijven

Broekstraar 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Tel.: 073 - 53 24 439 Fax: 073 - 53 25 061

l ncèrne:r: www.vanwanrooij.nl

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

van der Sangen Tuinhout

C1000. Van alle markten

thuis.

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restauran t --oe L ucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412- 622213

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0 penrngst1J en:

Ma t/m do a.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

073- 5321995

A,., Hanegraaf B.V. Geffen CAFÉ GOVERS

f A. ),

-

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJN E N

Bedrl)venweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

OP MAAT

Richard Hanegraaf

Mobiel,Oó. 53 l j2• 3iJ


"PAPA IS KONING..." dat roept Josje van Orsouw (5 j.) me toe, als ik een praatje kom maken met de kersverse GildekoningAlbert van Orsouw (45 j .). En Josje kan het weten, want z~j is net als haar vader betrokken bij het St. Jorisgilde: "Ik mag voorop lopen en het bordje dragen ... !" Ook Rens ( 13 j.) uit het gezin van Orsouw is zeer actief bij het gilde: hij slaat de trom, hij vendelt en hij schiet ( onder begeleiding) met de kruisboog. Rens werd binnen de club Jeugdvendelier van het Jaar 2005 en Jeugdlandjonker (Jeu des Boulen). Zus en broer Marti en Marijn van Orsouw houden zich liever bezig met hun baardagamen, die kregen onlangs hun eerste jongen! Het gildelidmaatschap van Albert van Orsouw ("Ik ben er eentje van Jèntje van Tina 's") is begonnen met het schenken van een geweer aan het gilde. Zoon Rens was al lid en het 'gildevirus' was ook al bin• nengedrongen via de familie van zijn vrouw Ella van der Dussen. Albert vond, dat ze naast kruisboog, ook aan geweerschieten moesten gaan doen, want dat hooit 'bij de guld'! "En als je dat zo aan de bar verkondigd hebt, dan komen ze daar natuurlijk op terug" lacht Albert. Albert hield zich aan zijn belofte en hij en Gerard van de Wouw schonken ieder een geweer en ze werden te• vens beiden lid. Gerard haakte later af en Albert werd aspirantJid. Van de gildeactiviteiten vindt Albert het schieten het mooist. "Je kunt een geweer op twee manieren gebrui• ken: op de verkeerde manier enje kunt het hanteren puwvoor de sport. We zijn nu in de club bezig met het ver• krijgen van de nodige vergunningen. Er moet een schiet• bak komen om de loden kogels op te vangen en er moet een wapenvergunning worden aangevraagd" vertelt Albert. Om Gildekoning te worden, wordt er geschoten met de kruisboog op een gipsen vogel, die bevestigd is aan een molenwiek. "Ik wilde eigenlijk niet meeschieten, want ik heb het als zelfstandig ondernemer best druk om extra verplichtingen aan te gaan" zegt Albert. "Toen ik echter in de uitvaartdienst van het Nulands gildelid Koos Hanegraaf (oom van E lla) hoorde, dat die - na 55 jaar lidmaatschap - nog nooit Gildekoning was geworden en dat graag had gewild, dacht ik "dat word je niet zomaar!" Dus besloot Albert toch kort van tevoren om mee te doen; zijn vrouw en kinderen waren derhalve afwezig, zij wa22

ren bezig om alles klaar te zetten voor de Jeugdvakantieweek. "Het Koningschieten is echt geluk hebben" vindt A lbert. "Je moet net op het juiste moment aan de beurt komen!" Gezegd mag worden dat Albert tot dan toe, nog niet gemist had! Nu schaart h ij zich niet alleen in de ~'L.L.s clubrij van Geffense Koningen ( l. Conny van der Dussen - 2. Gerard Gerrits • 3. Conny van der Dussen 4. Piet van Erp - 5. Piet van de Wetering), maar ook in de familierij van Gildekoningen (de vader en oom van Ella waren beiden twee keer Gildekoning)! Albert voelt zich goed thuis bij het St. Jorisgilde. Zoals gezegd geeft hij de Yoorkeur aan het schieten. Hij was de le in de B-klasse kruisboog• schieten bij de Hoge Schuts (4 wedstrijden over 12 Gil• des). Hij gaat met enkele leden regelmatig oefenen met geweerschieten in Maren-Kessel. Voor wat betreft de andere activiteiten is de keuze vrij om mee te doen en "het pak dat hoort bij de traditie"! "We willen graag dat er nog wat meer 'jong volk' bij komt. Ze kunnen trommelen . vendelen. jeu des boulen • bazuin blazen en schieten (vanaf 12 jaar)". Albert gaat proberen zijn gildekoningschap waardig uit te dragen. "Je wordt geacht op de uitvaarten van alle gildeleden aanwezig te zijn, dus ik hoop dat er niet te• veel dood gaan!" Daarnaast wil hij zijn andere hobby motorrijden bij zijn club MC Joyriders ook nog bijhouden en als manager van zijn bedrijf in het zetten van gipswanden met 6 man personeel, moet hij uiteraard ook nog de kost verdienen .. . voor ZlJU gezm. Zijn voorganger Piet van de Wetering heeft als Gilde• koning van 2004 een pracht stuk zilver aangebracht op het zilvervest. Drie items zijn daarin verwerkt: een vrachtwagen (zijn werk), een paard en wagen met koet• sier (zijn hobby) en een standaardruiter (zijn gildetaak). Een ware aanwinst voor St. Joris! Over de opdruk van zijn zilverplaat moet Albert nog flink nadenken, maar daar krijgt hij een jaar de tijd voor! Proficiat!

VERLOREN Tijdens Effe uoar Ge:ffe ben ik mijn leesbril kwijtgeraakt ter hoogte van het bejaardenhuis. Het is een leesbril met een kettinkje er aan. Als iemand deze heeft gevonden zou ik het fijn vinden om een telefoontje te krij· gen, tel. 073 5321952.


0 LEVIX AUTOMATISERING (::] GEFFEN & OSS

t/1

Hardware - Software

l2:3J

Netwerken - supplies

Hét adres voor al uwTurkse

Reparaties - virus/spyware verwijderen

en Italiaanse gerechten!

Internet • Webhosting - ADSL

V!X

AUTOMATISERING

LEVIX GEFFEN DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.Nl

KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN

LEVIX OSS KRUISSTRAAT 41 A 5341 HAOSS 0412 643 909 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5.50

Tel./Fax 073-5325705 Tot in de

BLOEM/v1ARLQU

puntjes

verzorgd!

Kloosterstraat 5c 5386 AR Geffen Tel: 073 - 5321683 Fax: 073 - 5325150

Grafwerk is onze specialiteit. Voor ieder budget. Aangesloten bij Eurofleurist. Verzend ing van bloemen door heel Nederland.

• •

drukkerijwihabo ge boo rte- trouw- j ub i I eu m kaarten of eigen o n t w e r p ruime keuze mis - doop boekjes I o go briefpapier en v e I op pen visitekaartjes f I y er brochure p ri n ten copy kl e u r zwartwit ki ei n - groot fo rm a at rillen vo uwen nieten s n ijde n inbinden pl a stifi ceren Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 • E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Prak.tijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken eu visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08 .00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur.

APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Maandag t/ m vrijdag Nuland - Oss Geffen, Dorpsstraat 07.20, 08.20, 09 .20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -Nuland 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02 · Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 25 Stamtafelbijeenkomsten in café Govers om 10.30 uur 30 Ophalen oud papier OKTOBER 01 soos Bonkemaar, Hollandse-avond

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 1544 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Cootbstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrij vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.