Torenklanken 2002 - nr 03

Page 1

40e jaargang I nummer 3 1februari 2002

n en sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: dru k: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 · giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

MUZIEKSCHOOL MAASDONK De kinderen van Maasdonk wordt de unieke kans geboden spelenderwijs kennis te maken met muziek, zowel theoretisch als praktisch. Op dit moment heeft Muziekschool Maasdonk 35 leerlingen, die vooorbereidende lessen hebben waarbij de kinderen worden ingeleid in de muziek door ritmische oefeningen, dansen en het bespelen van klank en slaginstrumenten, en daarna zich instrumentaal kunnen gaan oriënteren. 50 leerlingen hebben nu instrumentaal onderwijs. o.a. 'op guitaar, keyboard, vedel, cello, viool, dwarsfluit, slagwerk, harp, piano en blokfluit ook kunnen zij zich verder bekwamen in zang. Het bestuur van de muziekschool Maasdonk is een zelfstandige St ichting. Zij zorgt dat de lessen vakkundig en deskundig en vooral kindgericht worden gegeven, middels leerkrachten en sturing vanuit de Osse Muziekschool "De Muzelinck". De stichting muziekschool Maasdonk zorgt voor de inschrijving en betaling, huurt leslokalen en organiseert voorspeelavonden. Er zijn lessen in Vinkel, Geffen en Nuland. Een en ander is afhankelijk van het aanbod van leerlingen. Al meer dan 30 jaar biedt de muziekschool die diensten aan. De gemeente Maasdonk komt voor 60% tegemoet aan de kosten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit Vinkel, Nuland en Geffen: Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en contactpersonen met de scholen. Nuland heeft nu geen vertegenwoordiger in het bestuur en Geffen kent geen contactpersoon. De stichting is op zoek naar een voorzitter en penningmeester. Er is sprake van een noodistuatie. De overige leden van de stichting hebben tijdelijke die taken overgenomen.

--

~

-

·.,___

De stiching Muziekschool Maasdonk doet daarom een dringend beroep op echte ''vrijwilligers" die zich enige uren en avonden beschikbaar willen stellen voor de muziekschool en mogelijkheden zien om bovengenoemde functies te vervullen. Liefst dus een bestuurder en een finantiëel deskundige. Er moeten toch mensen zijn. die dit belangrijke werk willen doen ten dienste van de muzikale ontwikkeling van de kinderen in Maasdonk. Namens de stichting muziekschool Maasdonk wil Theo Prinssen (oudvoorzitter) graag in overleg treden met bestuurskandidaten tel. 0412 640982. U kunt contact opnemen met het secretariaat: Ineke van de Wetering Zijlstraat 9, 5382 KE Vinkel, tel. 073- 5322601.

Kom kennismaken met de muziekschool op donderdag 18 april op de VOORSPEELAVOND vanafl9.00 uur in "De Meent". De stichting hoopt vurig dat deze noodsituatie spoedig is opgelost. Namens de stichting Muziekschool Maasdonk, Theo Prinssen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


"/i?,ef!Jo'Y.!iY.,.~" -

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CA.FÉ· GC>-vF.;~ G:EFF.E..lST mbinderij; 11Wouw JÜooslerslraal .Je .53<!6 71:J?

9 ejfen

lef07:J .5:J 2 1 M :J

fax 07:J .5:J 2.5 1.50

23/oemen ?fan/en 23ruidswer.k 9rafwer.k Xadoa..rl.i.kelèn

~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

,NAS

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Wij verzorgen voor u: * * *

.. *

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ

Voor a l uw familie· verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collectles. Met opgaaf van Juiste datum bij gebo or tekaartjes. drukkosten gratis. Gratis fotoalbum bij geboortekoortjes. Ook voor copieerservice kunt u bq ons terecht.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

Heesterseweg 13 · 5386 KT Geffen Tel.: 107 3) 532 26 84 fox: 1073) 532 47 95 e· moil: drukkeri(@wihobo.nl internet: www.wihobo.nl


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 27-02 19.00 u * Veertigdagen.meditatie mmv Passe Partout Vr. 01-03 15.00 u Huwelijksviering Lonneke Blom en Marco Hooijiµans 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 02-03 19.00 u H.Mis mmv Bandola' s (+kinderkerk) Zo. 03-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 06-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Passe Partout Vr. 08-03 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 09-03 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) . Zo. 10-03 09.30 u + Gregoriaanse H. Mis mmv Mannenkoor Wo. 13-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor * = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek ~eeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 maart 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 2 april 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" Dank aan de eerste gulle gevers! De stand is: € 22.113,00 bijgedragen door 319 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 115807 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl VERJAARDAGSKAART Het afgelopen jaar hebben alle parochiemedewerkers, rond hun verjaardag een kaart in de bus gehad, als dank voor ieders vrijwillige inzet voor de parochie. Dank je wel aan Annet en Gerrit van de Helm, die heel wat kilometers op de fiets hebben afgelegd, om in en buiten Geffen, de kaarten te bezorgen. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE In de week van 4 t/m 8 maart: gastoudergroep bijeenkomst. Dinsdag 5 maart: 09.00 uur bezoek aan de kerk voor de kinderen van de Aloyisusschool. Woensdag 6 maart: 09.00 uur bezoek aan de kerk voor de kinderen van de Mariaschool. Week 11 t/m 15 maart: thuis met de ouders in de communiemap werken. PROGRAMMA VORMSEL Blok 2: Het verhaal van Jezus en mij. Thuis werken in de map: blz. 18, 22 t/m 24, 26 t/m 29. Woensdag 13 maart: 19.30 u. - 20.15 u. kind-ouder bijeenkomst op de pastorie en in de kerk. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK 1 maart: Lonneke Blom en Marco Hooijmans

3


Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaal 't Haae;je AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

11

~ \~~/-h

BENILDA11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

voor bruilo~en, partij~n : . '/ en vergaderingen :i,..,,!·· r

Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 073 - 532 15 20- ·' -,,., . ~

andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

Gebr. van Erp

e

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 l 3

(073) 532 19 95

ER DOE .· ÖoFq.eligste auto '

·· · •

.'~

ÇeRtraal Beheer

.i-€n tàllen autoverzekèraars. • èn wij kiezer,i u_it bijna a:lle autoverz~. eti · is v.ertellen wij u graag;

at44, 538ql\TG.eff~ ·· rntsax 01

GEN

~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

~ ~ ~

~

-=--,---~-~---

. begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. . gespecialiseerd in uitvaartve rzeke ringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 642454 073 - 522 42 86

llloembind~

$

maninka ~ ~

® bloemen @ planten

® grafwerk

® potterie ® teleflora ® decoratie ~

® bruide;werk

~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


8 maart:

Marie-José van den Brand en Corné van Dinther ( in Teeffelen) 15 maart: Jolanda Schuurmans en Patrick Bekkers 22 maart: Sabrina van Zeeland en Joost Peters

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 09 februari; Toon van Dinther, 76 jaar JOHANNES PASSION VAN J.S. BACH Het gemengd koor "Animato" uit Bernheze gaat de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoeren i.s.m. het Culemborgs Cantateorkest. Het zal een vernieuwde versie zijn uit 1725 met fraaie nieuwe aria's en een nieuw openings- en slotkoor. Op zaterdag 9 maart in de St. Martinuskerk in Zaltbommel, aanvang 20.15 uur. Op zondag 10 maart in de Heilig Hart Kerk in Oss, aanvang 20.15 uur. VAN PASSIE TOT PASEN ln het Noord-Brabants museum in Den Bosch wordt van 13 februari t/m 7 april de tentoonstelling "Van Passie tot Pasen gehouden. Lijdensvoorstellingen in Nederland 1450 - 19.00.

Voor meer informatie kun je terecht bij de regiocontactpersonen: Regio Den Bosch: Manuel Gijsbers: 06 237 067 69 Er zijn informatieavonden voor de jongeren en hun ouders. Regio Den Bosch: 2 maart, Markt 1 te Rosmalen: 20.00 uur. Nader kennis maken met andere geïnteresseerden kan van zaterdagmiddag 23 maart tot zondagmiddag 24 maart. In dat weekend zijn er allerlei momenten van gezelligheid, gesprek, muziek en film, gebed en viering, informatie en bezinning. Er is eventueel gelegenheid tot overnachting: de kosten bedragen € 7 ,50. Meer informatie hierover bij: Geert Jan van Rossem pr. 073 613 2000 of g.v.rossem@usa.net Je kunt altijd inlichtingen inwinnen bij pastoor Scheepers.

v· r

a

d

i

o

VLt1_D ERACKEN

IJ 0

VORMING TOT PASTORALE ASSISTENTIE Het bisdom is zich bewust dat mensen, die leiding gaan geven in de pastoraal van een parochie, zich dienen te scholen. Ze hebben daarvoor een vormingstraject ontwikkeld. Een algemene oriëntatie op het geloof kan in Den Bosch plaatsvinden. Meestal is dat een cursus van twee jaar. Wie zich verder actief. wil inzetten voor de parochie kan na overleg met de pastoor de vorming voor Pastorale Assistentie volgen. Daar moet je twee jaar voor uittrekken: een zgn. pastoraal jaar en een praktijkjaar. Degene die met voldoening deze vorming achter de rug heeft, kan een zending van de Bisschop ontvangen. Het bisdom blijft daarna voor deze mensen telkens bezinningsdagen organiseren om hen bij de tijd te houden. WERELDJONGERENDAGENINTORONTO De 17e Wereldjongerendagen worden dit jaar in Toronto (Canada) gehouden van 18 t/m 28 juli 2002 voor jongeren van 16 t/m 35 jaar. De kosten zijn€ 905,00 per persoon (een korting van het bisdom is mogelijk). Een ontmoeting van wereldformaat. Je bent te gast in een andere cultuur en spreekt jongeren uit allerlei werelddelen. Je kunt zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld, waarin vrede een kans krijgt. De inschrijvingstermijn sluit op 31 maart. Alle actuele informatie kun je vinden op de internetsite: www.wjd.nl

1992-2002 Radio Vladeracken Op 5 januari j.l. heeft onze omroep haar 10-jarig bestaan gevierd. Een feestavond voor onze medewerkers werd voorafgegaan door een goed bezochte receptie. Hierbij werd door de sprekers stilgestaan bij de afgelopen 10 jaar maar vooral ook vooruitgekeken naar de toekomst. De aanwezige verenigingen uit Maasdonk werd gevraagd actief mee te werken aan de informatievoorziening van de maasdonkse lokale omroep. Duidelijk was daarin de uitspraak van onze voorzitter: "Luister naar ons, want wij luisteren naar jullie". Door middel van een luisteronderzoek wil de omroep de behoefte, met betrekking tot de lokale omroep, in maasdonk gaan peilen. De giften tijdens de receptie zullen ook voor dit doel gebruikt gaan worden. We willen hiervoor iedereen bedanken, maar vooral ook voor de aanwezigheid op de receptie. Bestuur en medewerkers Lokale Omroep Geffen Nuland Vinkel (Radio Vladeracken)

BOLLEBOZEN Dave Verstegen is geslaagd voor HEO - Bedrijfseconomie aan de Hogeschool 's-Hertogenbosch. 5


EEN EIGEN TINTJE ... In Vinkel zeggen ze: Arie van Anouska en in Geffen: Anouska van Arie en ze kennen elkaar al bijna 12 1/2 Jaar... Arie Jagers (43 j.) en Anouska van Boekel (31 j.), de nieuwe uitbaters van de Gouden Leeuw willen hun "eigen tintje aan de tent" geven! Arie werkte in zaal Govers en Anouska in de cafetaria en later gingen beiden werken bij de Gouden Leeuw. Ook bij Nooit Gedacht kwamen ze elkaar tegen: Arie als jeugdleider, leider bij de dames en in het Jeugdbestuur. Anouska voetbalde bij de dames, startte samen met Marinus van Dinther en Sandra Bijsterveld het meisjesvoetbal op en was leidster van de F-jes. "We wilden al langer samen een zaal gaan runnen" vertellen Arie en Anouska "en vroegen op een gegeven moment advies aan Wim en Wilma over een eventuele overname van een zaal in Berlicum. Toen bleek, dat zij ook nog wel een zaal wisten!" De mogelijkheden werden bekeken en ruim negen maanden moesten ze stilhouden dat de zaak rond was. Voor Anouska was het een grote verandering: van notarieel medewerker naar barkeeper! Het bevalt echter goed achter de bar. "Je leert de mensen anders kennen en meer waarderen zoals ze zijn. En de sfeer kun je zelf bepalen".

Daarnaast draagt Anouska zorg voor de administratie en het werkrooster. Ze volgde ook de cursussen: Cafébedrijf en de verplichte cursus Sociale Hygiène, die informatie geeft over drugs, alcohol en gokverslaving. Arie is de man in de zaal, verzorgt het onderhoud, doet de boekhouding/telebankieren en onderhoudt de contacten met de leveranciers. Na carnaval heeft enige verandering plaats gevonden in zaal en café: nieuwe vloerbedekking, gordijnen, kleedjes op de tafels en nieuwe stoelen. "We willen onze eigen stijl binnenbrengen". Wat de kwaliteit van het verzorgen van feesten en partijen betreft, verandert er niets. De naam is opgebouwd en die willen wij graag zou behouden of nog verbeteren. De veiligheidsvoorzieningen zijn in orde. Vóór carnaval heeft er een strenge controle plaatsgevonden op brandveilige versierselen en nooduitgangen. De EHBOspullen zijn up to date en de B.H.V.-ers getraind. "Dat is goed voor de veiligheid van de klanten, maar ook voor ons zelf een gerust gevoel" zegt Arie. Ze hebben er allebei zin in, om zich volledig in te zetten als goede ondernemers. Fijne contacten met de mensen vinden ze het allerbelangrijkste. "We zijn twee andere mensen dan Wim en Wilma, maar we willen dezelfde service bieden aan Geffen!". Veel succes!

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

$!Je amóachtetiike specialist in mi/)) en 1evo9eüe

,~

Broekstraat 8 • Geffen • tel. 013 - 5321493 • fax 013 - 5324173

Magnetrontip:

Soep van de maand:

500 gr. Kip cajun in magnetron verpakking € 5,00

Oma's kippensoep per literbeker € 3, 75

Desserttip:

Reclame:

Tulband bavarois div. smaken € 3,00 pist. 6

Kuiken-boute~~ per kilo € 3,00


A.

L

in de openingsmis en een ingetogen maar weer volledig

ROND DE DORPSPOMP

De Stamtafel, deze keer geleid door Nico van Nuland, begon met een nabeschouwing over KARNAVAL 2002. Een fantastisch feest weer, waar alles "gesmeerd" verliep. Een schitterende optocht met veel publiek en deze keer voor het eerst echt acterende, in passende stijl aangeklede groepen rond de wagens. Daar had de jury extra "oog" voor!!! Dat maakt het spektakel pas echt levendig en echt karnavalesk. De tractie van diverse Wagens kan nog duidelijk beter. Iedereen kon tevreden zijn met de uitslag, ook al waren er 4 top-wagens. De Bonkerburcht kende weer een groots jeugdfestijn met een perfecte organisatie. Complimenten voor die vrijwilligers!!! De Burgerborrel was weer een bezielend samengaan van Kafland, Waoterrijk en Rottenrijk in en rond de Raadzaal van Maasdonk. De Boerenbruiloft onderscheidde zich door steeds meer optredenden. Het tijdschema kwam in het gedrang. Er viel te genieten van de ceremoniaris Jan Onttaaid goed en freule Henriëtte Barones de la Montagne, Pieter Scheepje had met Hans volle Netten. Alle vis ging ongekuisd overboord. Hans had overwicht op Pieter. Ja twee maal!! De collega's en familie van de Bruid, de kinderen van het bruidspaar. De Geffense Boerenbruidsparen, de dansgroepen, de Vlijt en de Dansmariekes, en de Pompzwengels en 'Het gû vals". Met tot slot de feestelijke receptie, waar geen eind aan kwam. Nog bedankt veur de lekkere "Brandskrentenmik" 't "Goverssoepje" en "Druendrumsticks". Het boerenbruidspaar moet de volgende keer meer in het zicht komen van alle gasten en de Tonpraoters op het toneel, en de geluidsinstallatie moet de opgewonden zaal kunnen overstemmen. Met "recht veur zunne raop" was de geluidstechniek professioneel, dank zij de zorg van fa. Rob Leenders, dat was pas kwaliteit. Men had hier dus ook Rob moeten inschakelen. De Boerenbrulft is en blijft een uniek en onvergetelijk gebeuren in het Rottenrijkse Karnaval, met weer een rijk VERGULD en intens gelukkig Bruidspaar, hoe kan het ook anders in die gouden "Gouden Leeuw". Volgend jaar 2003, de 1 le Raopliedverkiezing, komen de elfgewonnen liedjes op C.D. Dat wordt een knap staaltje vakwerk van Rob van Reymersdaal. Prins Bas groeide in zijn rol mede door de zeer goede en attente assistentie van zijn onafscheidelijke Adjudant Henk de Redder. De pastoor zorgde voor "een luid applaudiserende kerk"

bezette kerk op aswoensdag en dankte de stichting voor de voortreffelijk organisatie, waarbij de stamtafel zich graag aansluit. De Bruidegom Nico van de Ven bleek ook zeer deskundig schriftlezer tijdens de mis. De actie "Headmouse" bleek geslaagd. 8000 Euro. De apparatuur is aangeschaft en verzekerd. Wat een WELDAAD. Waardering voor Horeca en initiatiefnemers!! "Genoeg over Karnaval", hamerde Nico. Hij had immers alle Maasdonkse politieke partijen ter stamtafel genodigd. Het C.DA. was er met als lijstrekker Betsie van Bakel, Dorpsbelangen met Jan Meulepas, de V.P.M. met Charles van Herpen en Partij Maasdonk met als lijstaanvoerder Jeanne Moon. Ook waren er een achttal vertegenwoordigers uit de verschillende partijen en nog 4 gasten aan tafel. De dorpspomper schrok ervan. Dat wordt weer veelzeggend, nikszeggendgepraat, ofzullen ze niet zeggen, wat ze bedoelen, of bedoelen wat ze niet zeggen, maar het werd een verhelderende zitting met duidelijke standpunten in een zeer vriendschappelijke sfeer en dat belooft veel voor de toekomst. Mensen er is HOOP!!!!!! Neem kennis van hun Programma's en ga straks stemmen. Er komt een "verfriste" raad met nieuw elan, onderling respect en een nieuwe cultuur van SAMENSPEL in en buiten de raad, mede versterkt door het dualisme, waardoor wethouders geen stem meer hebben in de Raad. De macht van de Raad wordt zo groter. De nieuwe gemeentewet stelt extra en bekwame ambtelijke ondersteuning ter beschikking aan de raad. De kosten daarvoor wil men toch graag beperken. Nico, de voorzitter, stelde achtereenvolgens de onderwerpen aan de orde: accomodatiebeleid, bouwen ''ruimte voor ruimte" de gekozen burgemeester en wie wordt de vervangende burgemeester. Dorpsbelangen vindt dat het accomodatiebeleid voor alle sport- en culturele activiteiten in de drie kernen gehanhaafd moet blijven en de identiteit van elk dorp moet worden ondersteund. Partij Maasdonk wil de complexen die binnen de kernen liggen beschikbaar stellen, als woningbouw daartoe dwingt. De onderscheiden sportvereningen blijven in elk geval goede bestaansvoorwaarden krijgen. Ook de Vooruitstrevende Fractie Maasdonk wil, als "inbreien" dat noodzakelijk maakt, sportterreinen daarvoor bestemmen en elders nieuwe voorzieningen treffen. Het Christelijk Democratisch Apèl, het C.D.A. wil ook zo lang mogelijk de accomodaties per kern handhaven, maar vraagt zich af: "blijft het wel betaalbaar om het goed op peil te houden" en komt tot de uitspraak, dat dit de komende 10 jaar mogelijk moet zijn! 7


Geffen en Nuland krijgen in de toekomst waarschijnlijk een groter bouwcontingent. Nu mogen er in Maasdonk tot 2005 slechts 30 woningen worden gebouwd en zijn daarvoor voldoende bouwlokaties beschikbaar. In Vmkel blijft de woningbouw beperkt, gelet op de nieuwe richtlijnen van de provincie. Onderwerp 2: de gekozen of benoemde burgemeester? Dorpsbelangen spreekt van een Amerikaanse Campagne; zie de gemeente Best. Burgers krijgen onvoldoende tijd en informatie en gaan dan op losse kreten een nieuwe burgemeester kiezen, onder het motto: Wie van de twee? Wij houden het bij het oude: Raad plus vertrouwenscommissie maken hun keuze uit de kandidaten en de minister benoemd via de commissaris van de Koningin. Partij Maasdonk is eveneens voor oude procedure. V.P.M. Beter is om in de bestaande benoemingsprocedure een proeftijd vast te stellen met een functionerings-gesprek met mogelijk beoordeling. Het C.D.A. noemt zo'n referendum ''een circus". Dus men is voor een benoemde burgemeester. (de burger monddood maken wordt weggewoven, evenals de opmerking: burgers kunnen best een verantwoorde keuze

maken). Plotseling valt het onderwerp 3: De sfeer in de gemeenteraad in de toekomst. Vragen over bestuurbaarheid, bestuurscultuur, effectiviteit en sociale vaardigheden!! Dorpsbelangen is duidelijk: Dit en dat moet worden verbeterd. Een goede verstandhouding met B. en W is voorwaarde. Samenspel en onderling vertrouwen is de basis, ook buiten de Raad. Geen achterkamertjesgedoe. Wel kritisch naar elkaar toe zijn met waardering en respect. Niet elkaar aanvallen maar elkaar aanvullen!!! Dus: Geen achterklap ofingezonden brieven, maar..." Inspraak alle ruimte geven." Partij Maasdonk: De gedragscultuur is mensbepaald en vraagt om respect. Luisteren naar elkaar en samenwerken. De eigen mening ruimte geven. De Raad moet een team zijn. Het dualisme kan daartoe bijdragen. Er is vernieuwde hoop. De V.F.M. stelt, dat personen "in het verleden" vaak in elkaar teleurgesteld bleken. Men was gefrustreerd, de opstelling was dikwijls conflictueus. Het werkte bevreemdend, beangstigend, benauwend. Het C.D.A wil zich inzetten voor die goede cultuur in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Niet en nooit op de man spelen,maar voor een zaak staan met goede argumenten, en dat in openheid naar elkaar toe. Alle partijen tonen grote bereidheid zich in te zetten voor die cultuur van samenwerking, want dan alleen heeft Maasdonk nog bestaansrecht. Jeanne Moon merkte nog op, dat er in het verleden ook wel goede verhoudingen waren en aanvaringen tussen personen oplosbaar waren. Zij doelde daarbij op het conflict tussen Jeanne en Betsie. Het respect voor elkaar en 8

het vertrouwen in elkaar is hersteld in een goede onderlinge verhouding. De stamtafel is zeer content met al die uitspraken. Onderwerp 4 de Reconstructiewet, zegt Dorspbelangen, is benauwend. Er komt alleen maar bouwruimte vrij voor de "dikke portemonnaie" Wij zullen er alles aan doen om binnen de beperkingen de balans te vinden tussen belangen voor de boeren, het landschap, het milieu en de natuur. De partij Maasdonk streeft naar zoveel mogelijk invloed via de Regionale Commissie. Het streekplan is immer bepalend. De burger heeft geen zicht meer op al die gecompliceerde regelingen en besluiten. De lokale macht is ingeperkt. De gemeente Maasdonk moet zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen, dat er een claim worden gelegd op Maasdonks grondgebied, buiten de Raad om. De V.P.M. constateert dat de inspraak minimaal is en roeptdaarom op,waar mogelijk alle zeilen bijzetten. Het C.D.A vindt, dat de reconstructie van het buitengebied van wezenlijk belang is en dat daarbij beperkende maatregelen noodzakelijk zijn. We moeten er ons voor hoeden, dat goedkope grond~n in handen komen van profiteurs. Elke partij mag nog even haar programma toelichten. Elk maar 4 minuten. Dorpsbelangen geeft prioriteit aan "wonen". 30 Woningen voor Maasdonk tot 2005 is beslist onvoldoende. Er moet bouwruimte c.q. woningen beschikbaar komen voor jongeren en senioren. Voorzieningen voor sport en cultuur willen we handhaven en alles op alles zetten om het cultureel centrum in Geffen snel te realiseren. Handhaving van voorschriften en bepalingen bij de bouw en verbouw is geboden en een goede controle, zodat geen individuele verschillen zich voordoen. Maar ook weer ''Niet alles onmogelijk maken"!!!, aandacht voor het individu moet er zijn in alle opzichten. Partij Maasdonk wil streven naar een leefbaar Maasdonk met levendige gemeenschappen en heeft aandacht voor hoofdlijnen maar verliest daarbij het detail niet uit het oog. Verkeersveiligheid heeft grote aandacht: daarom: geen auto's hinderlijk parkeren, sluipverkeer weren, herziening van wegenstructuur i.v.m. de komende snelweg A59, woningbouw waar mogelijk bevorderen en verder denken dan 2005. Wij maken een keuze voor een duidelijk en streng handhavingsbeleid, er moet extra ambtelijke capaciteit beschikbaar komen voor een goede controle, zodat niet een bepaald individu het slachtoffer is (wordt). De Partij Maasdonk "zegt, wat ze doet en doet, wat ze zegt" is een veelbelovende en vertrouwenwekkende slogan. Het toekomstige cultureel centrum en de ontwikkeling van het Ge:ffense Dorpscentrum zijn en blijven in haar visie gekoppeld. De V.P.M. vindt dat afspraken bindend moeten zijn en zal streven naar meer eensgezindheid in visie en beleid.


De V.P.M. ziet het liefst allemaal "nieuwe mensen" in de Raad en legt ons voor dat haar lijst personen met kwaliteit bevat en dat al1e geledingen van Maasdonk erin vertegenwoordigd zijn en verwijst verder naar het partijprogramma voor hoofdlijnen, prioriteiten en hoofd- en bijzaken. Het C.D.A. zou graag het verkiezingsprogramma voorlezen. Dan zal iedereen begrijpen, dat het C.D.A. het Maasdonks belang wil dienen in alle facetten. Het C.D.A. heeft een mooie lijst met een evenwichtige vertegenwoordiging van de drie kernen en daarin zijn ook alle geledingen vertegenwoordigd en streeft naar uitbreiding van contacten in de Regio, immers "SAMEN STAAN WE STERK" Het C.D.A. heeft die binding en spreekt van een goed Netwerk, waardoor er gemakkelijker toegang is tot buurtgemeenten en provincie. Het beleid voeren samen met de burger, de partij wil "diçhtbij" zijn en de leefbaarheid in de kernen vergroten, zijn uitgangspunten. Eerlijk en open politiek bedrijven moet haar kenmerk zijn. Ook de burgers hebben hun verantwoordelijkheid, t.a.v. veiligheid, sociale zorg enz. Ook moet de burger weten, dat de finantiën beperkt zijn. De voorzitter dankte alle gasten en sprak van hoop en vertrouwen in de toekomst omdat er in een zeer aangename sfeer en openheid gediscussiëerd was. Op 3 maart a.s zal de Stamtafel weer "gedekt" zijn voor de politieke partijen van Maasdonk. Er waren immers nog veel vragen. o.a. Zijn de lijsttrekkers in principe bereid om kandidaat-wethouder te zijn? De zelfstandigheid van de gemeente Maasdonk is die gewaarborgd? Moeten we het lot van Ravenstein zien te voorkomen? Als de raadsverkiezingen een opkomst van minder dan 50 % kent, heeft de raad dan wel een mandaat? Hoe zien we de nieuwe burgemeester.? En hoe wordt de vervanging geregeld? Er heeft zich geen nieuwe partij aangediend, kunnen de " oude" partijen echt voor nieuw beleid zorgen? Volgende stamtafel 3 maart in café Govers om 10.30 uur tot 12.- uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent WELKOM!!! Van stamtafel 152. Voor op- of aanmerkingen: de Prins tel 0412-640982.

WISSELINGEN BIJ MAATSCHAPPELIJK WERK MAASDONK In december 2001 is Leny Buys gestopt met het maatschappelijk werk in de gemeente Maasdonk. Ook haar collega Lambert van Opstal heeft de insteUing per 1 februari 2002 verlaten. Dat betekent ·dat er 2 nieuwe gezichten te zien zijn op de beide kantoren. In Nuland zult u voortaan voornamelijk te maken krijgen met Rudy Vane. De spreekuren in Nuland worden

gewijzigd: maandagochtend en vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur. U kunt dan naar het bureau aan de Kloosterstraat 3b toekomen of bellen naar nummers 532 1123. In Geffen worden de zaken overgenomen door Marieke School. De nieuwe spreekuren worden: woensdagochtend en donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht op het bureau aan de Dorpsstraat 3 7 of telefonisch; 532 1990. Indien er onverhoopt geen spreekuur is zal dat bekend worden gemaakt door een mededeling op de deur en op het antwoordapparaat. U kunt altijd contact opnemen met het centraal bureau te Oss; 04 l2 623 880. De spreekuren in Geffen en Nuland zijn bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Maasdonk, dus ook uit Vinkel. Het is mogelijk dat cliënten die zich melden bij Rudy Vane voor verdere behandeling verwezen worden naar Marieke School en andersom. Dit is afhankelijk van de ruimte in de agenda's en van de aard van de hulpvraag. Blijf niet zitten met uw probleem, kom erover praten!

OUDERENADVISEUR IN GEFFEN "De ouderenadviseur is er om 55-plussers en mantelzorgers te helpen bij het verkrijgen van de juiste informatie, in het maken van keuzes en krijgen van de juiste hulp. Heeft u vragen over onderwerpen zoals: huursubsidie, Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), kwijtschelding gemeentelijke belastingen, woonvoorzieningen, maaltijdvoorziening, klussenhulp thuis, de oppasdienst, dementie, zorg en welzijn? Dan kunt u de ouderenadviseur bellen en indien nodig een huisbezoek aanvragen. De uitvoering gebeurt door vrijwilligers met professionele ondersteuning vanuit de RIGOM. De ouderenadviseur in Geffen is de heer Siebe Homminga, tel. (412) 644 039. Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur in 't Oude Klooster. U kunt ook altijd een van de ouderenadviseurs van de RIGOM bellen, tel. (0412) 632 815.

BEDANKT Dankzij jullie allemaal hebben wij een mooie carnavalswagen kunnen bouwen. Wij willen jullie hiervoor bedanken. Fam. V. Uden, Theo en Els v.d. Heijden, de NAS afbouw bv, Peter Willemse, Maurice Schuurrnans, Rieneke v.d. Heijden, Toon Lepoutre. Voor degene die we vergeten zijn, ook bedankt. Groetjes carnavalsvereniging Poe hé. 9


CARNAVALSPREEK 2002 GEFFEN (mel. Toen ik nog eenjungske was) Beste mensen. Ik ga vandaag niet preken. Jullie bekeren haalt toch niets uit. de enigste manier zou zijn als ik water in wijn kon veranderen. Dan zouden jullie wel geloven. Maar dat kan ik niet. Ik kan het wel een keer proberen. Maar goed. Omdat het carnaval is gaan we vandaag zingen. En jullie moeten allemaal meedoen, deze keer, want zoals jullie wel weten klinkt het hier heel goed. Het refrein is een latijns woord en het betekent: looft den Heer. Ofte wel: Alleluja. Toen ik nog een jungske was, van een joar of tien, toen speulde'n ik op m'n kamertje - ge had dè moeten zienIk war een klein pastoreke, ik din m'n eigen miske vertelde tegen m'n eigen over de bruujkes en het viske! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Nou ben ik dan echt pastoor, in Vinkel en in Geffen Ik hou van ullie, durpsvolk, ge moet 't toch mar treffen. Ik lui de klokken, zwaai de kwast, de zegen kumt van boven. We vieren carnaval: dè is mè veul plezier geloven! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

dan hedde nie te klagen, want 't is nog nie gedoan. Het wordt er dan aswoensdag, d'n dag van as en vasten Ik hoop dè'k jullie dan wir zie, en bent er dan men gasten! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

C.V. DE SUPERG(R)OVERS Superg(r)overs tweede prijs! Na enkele weken als Blauwe Rovers de wisselbeker gegijzeld te hebben en ons losgeld te hebben ontvangen is deze ongehavend overgeleverd aan de optochtpliesie. De geweldige TWEEDE PRIJS werd in Geffen eerlijk in de wacht gesleept. Dit was nooit gelukt zonder de sponsoring en hulp van de volgende mensen: Fam. v.d. Boogaard Brandstraat in Oss, Bouwbedrijf van Schijndel (en fam. v. Nuland), Ernis, NAS, Maurice de Wannie, Tonny Verstegen, Leon Kerkhof, Sloopwerken van Lith, VOF Dollevoet en Slijterij 't Heike. Allemaal KEI BEDANKT!

C.V. De Superg(r)overs

Ik heb veul vrijwilligers, dè kumt hier dur de sfeer Ze werken en ze sjouwen, en knielen vur me neer. Onz' muzikale kuster, die kreeg nog pas een lintje Proficiat, m'n kusterke, we vatten straks een pintje! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Nou wil ik nog wè vraogen - iets woarvan ik baal Ik krijg nog menig kwartje en stuiver in de schaal; We willen zo graag euro's, en nie roer die ouw munten. Ik dank oe es ge meedoet, want dan scoorde Boven punten! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 't Is vandaag hier lekker vol, de Prins en hil de Road d'n adjudant, muziekkapel, ze speulen in de moat; het kerse-verse bruidspaar, ze wonen bè de meulen ja, loat ons durrum samen nog eens alleluja speulen! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Het thema van dees dagen, dè is wè schots en scheef Goa hossen, zingen, laachen en doet er dan de wave. En wordt het oe te machtig, en ziede 't nie mer zitten, dan roepte mar d'n Herder en dan drinken we'nne Wieckse Witte! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

\

/

~~

({)' :.~.

-----~.:;,-

Onze steak zit er lekker warmpjes bij! Pestosteak

€ 1~

100 gram

Hamburger perstuk Ardennerham

100 gr

4 Runderlappen geldig van 25 februari tot en met 2 maart 2002 Iedere woensdag

GEHAKTDAG

Iedere donderdag VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

2, 25

500 gram

~ Keurslagerij

~

~ ! r ~ t ! ~ 3 ! ~ Geffen

KEURSlAGER tel. (073) 532 58 91

En zijn de dolle dagen, dan snel voorbij gegoan, 10

2,25

on


EFKES BUURTE MÈ ...Gerrit Romme (49 j.) Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart a.s. staat hij op de tweede plaats en zijn kleur is groen... Op verzoek praat ik met Gerrit Romme, de nieuwe, verkiesbare kandidaat op de plaatselijke CDA-lijst. "Als agrariër moet je de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek goed volgen, want wij hebben veel te maken met regels en wetgeving. Daardoor ben ik ook politiek geïnteresseerd geraakt" zegt Gerrit. Hij is een type van: dingen in de gemeente proberen te verbeteren in vooral een goede samenwerking met de andere fracties en de burgers. Het belang van de mensen voorop stellen en niet hakketakken over kleine verschillen. "Vaak overdreven, onnodig en jammer van de verspilde energie" aldus Gerrit. Gezien het verleden van het Maasdonkse 'strijdtoneel' een nobel streven, zou je zeggen, maar hebben niet alle partijen het beste voor met de burgers, en waarom dan CDA? "De verschillen tussen de diverse partijprogramma's zijn klein" stelt Gerrit. "Je moet niet tot het uiterste je eigen gelijk willen halen. Een pluspunt van het CDA is dat de kandidaten gelijk verdeeld zijn over de kernen Geffen, Nuland en Vinkel en de verbinding met de provinciale en landelijke partij biedt voordelen. We hebben een goed team en hopen op 5 zetels. Kwaliteit staat hoog in het vaandel". Gerrit Romme, boerenzoon, volgde na d e lagere school de HBS A en studeerde daarna af op de HAS als levensmiddelentechnoloog. In zijn stagetijd werkte Gerrit bij de gezondheidsdienst voor dieren. Zodoende kwam zijn boerenhart boven en besloot hij na zijn diensttijd, samen met zijn vader de boerderij aan de Weverstraat te gaan runnen. Vader deed de koeien en Gerrit de fokvarkens. Enkele jaren boerde hij samen met zijn broer Ben en momenteel heeft Gerrit samen met zijn vrouw Dorothé een gemengd bedrijfmet kalveren, melk- en zoogkoeien, zeugen en mestvarkens. Ze houden het zgn. MRlJ-vee (Maas-Rijn en fJselvee): een mooie , sterke koe, die gehouden wordt voor de melk en het vlees. "We hechten veel waarde aan een gezonde koe, die niet tot het uiterste hoeft te gaan om melk te produceren". Ze hebben een gesloten varkensbedrijf. "Dat is beter voor de gezondheid van de dieren, er is geen aanvoer van varkens uit andere bedrijven". En groen is niet alleen de kleur van zijn partij: Gerrit heeft een sterke belangstelling om in de toekomst over te schakelen op biologische landbouw. Temeer ook, daar zijn zoons Rien, student veehouderij op de HAS en wellicht ook Hans die op de HAVO zit, daar interesse in hebben. "Het is mooier voor jezelf en beter voor het welzijn van de dieren" zeggen ze. Maar zover is het nog niet, tegen die tijd buurten we daar nog eens verder over.

Naast zijn beroep als agrariër vervulde Gerrit diverse bestuurlijke functies. In 1974 stond hij al op de agrarische lijst van NCB, KVO en KPJ. Hij was secretaris in het bestuur van de NCB in 1976 en later weer in 1984 en bestuurslid van de Fok- en Controlevereniging HeeschGeffen. In 1986 kwam hij in het Kerkbestuur en de Parochievergadering en heel interessant vond hij de periode als bestuurslid van de Rabobank Geffen. Beginjaren negentig maakte Gerrit even een pas op de plaats: geen nevenfuncties, bedrijf en gezin gingen vóór. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: in 1998 meldt Gerrit zichzelf weer aan voor een toerustingscursus in de parochie, want zo zegt Gerrit "dat werk op vrijwillige basis doe je puur voor de mensen, vanuit je persoonlijke overtuiging". De cursus ging vooralsnog niet door, maar Gerrit werd secretaris van het Parochiebestuur en is dat tot op beden. Vervolgens kwam de vraag om zich verdienstelijk te maken voor de Maasdonkse politiek in het CDA. Zijn antwoord was: ja. "Ik ~il dit ook meemaken, ook al beweren velen dat het niet mee zal vallen. Maar boeren zijn doorzetters, ze zijn wel gewend om tegen de klippen op te varen. Dat is juist de uitdaging! Ik wilde dan ook graag op een verkiesbare plaats, dan kun je ook iets betekenen. Ik kreeg het vertrouwen van het bes~ur en de leden en nu hoop ik op het vertrouwen van de mensen" zegt Gerrit. Romme ... een naam die niet onbekend is in de landelijke politiek. In 1980 stierf prof. dr. Carl P.M. Romme, (geb. in Oirschot in 1896) die zich profileerde als een van de belangrijkste Nederlandse Staatsmannen van deze eeuw, zo lezen we in zijn biografie. Hij was in 1937 minister van Sociale Zaken en als voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer heeft hij gedurende vijftien jaar de landspolitiek gedomineerd ... Is Gerrit wellicht een ver familielid ... ? Een veelbelovend uitzicht...!

Gerrit met zoon Fons in de Zwitserse bergen

11


UITSLAG CARNAVALSOPTOCHT Geachte Carnavalsvrienden Carnaval 2002 is weer verleden tijd. En het geheel overziend kunnen we zeggen, dat we weer van geslaagde dagen kunnen spreken met diverse hoogtepunten. Met name de carnavalsoptocht had weer vele enthousiaste deelnemers. Vooral de jeugd was weer zeer goed vertegenwoordigd. En verder hebben we de weergoden meegehad, zodat de wagens, waar toch vele bouwuurtjes inzitten, onbeschadigd hun ronde hebben kunnen maken. Hieronder volgt traditiegetrouw nog eens de volledige uitslag, waarbij de punten weer per onderdeel zijn weergegeven. De hoogst en de laagst gegeven punten zijn in deze cijfers niet meegenomen. CARNAVALSWAGENS PRIJS DEELNEMER ONDERWERP CARNAIDEE AFWERVALESKE KING Ie Goed Zat 50 jaar Efteling 71 70 72,5 2e De Superg(r)overs De Superg(r)overs zijn in de wolken 70,5 70,5 66 3e Ut slo ners op Geffense kroegen 66,5 65 67,5 4e De Bierkruies We Wippe weier 64 61,5 64,5 5e De Kruipers De tovenaar en zijn alaven 62 62 63,5 6e De Scharrelaars WK voetbal 59,5 59,5 58 7e De Vlegels 55,5 Grease 53,5 60 Se Dik vur mekaar Efteling vaart in de optocht 54 57 53,5 9e Poe hé Schot en scheef 54 54,5 55,5 lOe (Al)tiet zat D'n scheve schot 54 54 52,5 lle Zeg mar niks Saaie boel 53 54,5 , 52,5 12e Strak ur tusse Ons spaarvarken is europroof 52,5 54,5 51 13e Tutjewup Bob jij of bob ik 52,5 53,5 52,5 14e 't Kumt wel goet Waarom zijn de bananen krom 54 52,5 51,5 15e De Café-gangers Bouwfraude 52 55 50 16e Krékwa'kwö Kannibalen 52 50 52 17e De Nakomertjes Hema-worsten 51 51,5 48,5 18e De Brandlopers Beter bed 47 49 45 19e De Ettertjes Pizza hut 44 42 42 LOOPGROEPEN le Big Spencers Schots en scheef 62 63 63,5 2e Boerenbruidsparen Ijsschotsen 61 59,5 60,5 3e Wenne Klets Strijkorkest 57,5 58 59,5 4e Utgu vals Burgerking 56 60 59 5e Keihard de zatste Iglo met pinquins 57 58 58,5 6e Appetjoeken Willem en Maxima 55 56 56,5 7e Bijen As we mar schik hen 55 52 53,5 8e Kom mar op Houwdoe en tot ziens 51,5 51,5 53 9e CV Ketels Unne schone wagen! 44 47,5 39 INDIVIDUELEN le Charles en Anita Dun Burger zijn leste rundje 57 58,5 55,5 2e Annie en Ria Dikke vriendinnen 60 55 54,5 3e Kinderen v.Rosmalen Boerenkool en spruitjes 56,5 57,5 56,5 4e Kinderen vZandvoort Boven de Wet 54,5 53,5 53,5 JEUGD GROEPEN le Vrolijke vogels 't Is 'n moetje 57,5 58,5 60,5 2e De heksenclub Heksenketel 57 57,5 56,5 3e De biggetjes De toren van Pisa 55,5 55 59 4e Knorretje Schots en scheef 52 52,5 49 Mede namens de werkgroep en de optocht-plisie onze dank voor uw bijdrage aan het welslagen van Carnavalsoptocht 2002. Bestuur Carnavalsstichting 12


.

. .,

~

•,

.

tlllC~,

..

.

.

è,

.

.

.

Zaterdag 19 januari 2002 heeft de KVO afd. Geffen het 50 jarig jubileum gevierd. De feestelijke dag werd begonnen met 'n H.Mis. De kerk was stijlvol versierd door de eigen leden. Tijdens de Misviering die werd opgeluisterd door het KVO koor, sprak Pastoor Scheepers · zijn waardering uit over het vele vrijwilligerswerk, dat door onze leden wordt verricht. Dat de KVO gewaardeerd wordt bleek uit de vele felicitaties die wij tijdens de receptie mochten ontvangen. De jubilarissen kregen de aandacht die zij verdienden. De gouden zijn immers de grondleggers van onze mooie vereniging. Ook hulde voor onze dames dansgroep, die dit jaar hun 25 jarig jubileum vieren. Het is een geweldige mooie feestdag geworden, waar wij met trots op kunnen terug kijken. Daarom willen wij iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond. Wij danken onze sponsors. Speciaal de "Gouden Leeuw" Arie, Anoeska en personeel, die ons op deze dag op voortreffelijke wijze hebben bediend. Bestuur K.V.O. Geffen P.S Er is op deze dag een bril blijven liggen.

SPONSORS Z.L.T.O. Rabobank Stichting "Effe noar Oeffe" Bakkerij Brands Café-zaal "De Gouden Leeuw" Bakkerij v Hoorn Supermarkt C 1000 Slijterij D'n Malder Slijterij "De Bottelier" Gebr. v Wanrooij N.A.S. bv Stukadoors en afbouwbedr. Romme Afbouwbedr. V. Orsouw Bouwbedr. Brodus Hanegraaf Geffen Bouwbedr. Schuurmans V.M.1 Heese en Partners v.d.Heijden 's Meubelen Kapsalon Ardon Kapsalon Ingrid Snackbar 't Bergje Café 't Haasje Café Govers Govers Friture 't Akkertje Wihabo Bodelier Garage Dortmans Transportbedr. v d Hatert v. Zandvoort Elektro Gloudemans Instalatiebedr. Kicky Stefan Optiek v. Zandvoort Mode Carbone v.d. Doelen Assurantiën Fixet Hepa B.V. Bestratingsbedr.v Osch Bart de Kinderen dierenspeciaalzaak Jos v Erp Slagerij v Tuyl

Anonieme Gever Patrick Bekkers Poelierderij Jo v Druenen Constructiebedr. Willemse R.V.S-Bewerking van Dinther Exclusieve Interieurs M v Oss

Bloemisterij 't Wouwke Bosch v Erp Cinerent Jo Spierings Autobedr. Ploegmakers Autocenter Peter Strik

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST. Reactie op de uitslag van de optocht: Wij als teleurgestelde ouders willen ons toch even melden wat betreft de jurering van de wagens. Onze jongens en meiden in de leeftijd van 14 en 15 jaar doen al jaren mee met de optocht en bouwen ook elk jaar zelf een wagen. Wij als belangstellende ouders slaan dit dus al jaren gade en ook elk jaar zien wij de wagens groeien, wat betreft de aankleding en grootte van de poppen en de afwerking van alles. Nu moeten wij met lede ogen toezien dat er groepen op een veel hogere plaats eindigen terwijl zij, zoals wij uit betrouwbare bron hebben vernomen en waarvan schijnbaar ook de jury van op de hoogte was, poppen hebben gekregen ofgekocht en deze dus alleen maar hoefden op te knappen en te verven. Dit vinden wij niet reëel. onze jongens en meiden waren zwaar teleurgesteld toen de uitslag bekend werd gemaakt. De lol van het van de grond af aan zelfstandig bouwen van een wagen gaat er zo natuurlijk wel af. Wij weten ook wel dat er over de uitslag niet meer valt te redetwisten, maar het is misschien een idee om daar volgend jaar eens wat meer aandacht aan te besteden, en evt. een tussencategorie te maken voor deze leeftijdgroepen. Een paar teleurgestelde ouders.

C.V. DE VROLIJKE VOGELS Willen de volgende personen bedanken: Adrie Bijveld voor het beschikbaar stellen van de kar. Frans van Schijndel voor het elektronische gedeelte. Toon van Zantvoort voor het beschikbaar stellen van de accu's voor het geluid. Zonder de hulp van jullie waren wij beslist geen eerste geworden!! ! Nogmaals allemaal hartelijk bedankt.

GEVRAAGD Pony/ Paard (eventueel 2) om te verzorgen en op te rijden door Noëlle van Leur, Meidoornstraat 4 tel 5324384 en Joanneke van Benthem, Heikestraat 16 tel 5321731. Alvast bedankt 13


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie of raadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is.dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 -534 21 00. BURGERLIJKE STAND MAASDONK JANUARI 2002

Geboorten: 02-01 Jaimy Berry van den Broek 03-01 Fransiscus Gijsbertus van Grinsven 03-01 Jan Johannes Wilhelmus Martinus van Schijndel 11-01 Mirthe Adriana Eleonora Petronella de Haas 18-01 Mike Nicolaas Antonius Bens 19-01 Sem Henri Anton van Zutphen 24-01 ¡Kevin Adrianus Maria Johannes Lambertus van Schijndel 30-01 Amber Antonetta Johanna Smits 30-0 I Teun van Woerkom 31-01 Hannah Isa Maria van Rijn Overlijden: 03-01 Barbara Maria van de Rakt-Bekkers, 81 jaar 05-0 I Catharina Niebuur, 49 jaar 09-01 Maria Helena Petronella Jansen-Wagemakers, 82jaar 13-01 Antonia Catharina van den Bosch-van der Tol, 94 jaar 16-01 Petronella Maria Fransen-van Niftrik, 74 jaar 17-01 Thomas Martinus Hanegraaf, 44 jaar 23-01 Maria Clasina Elisabeth van Schoonhoven, 88 jaar 25-01 Regina Henrica Antonia van Dinther-van Breda, 57 jaar 26-01 Cornelia Bertha van Erp-van den Hanenberg, 78 jaar 29-01 Christina Wilhelmina Theunissen-van Zogg~l, 61 jaar 31-01 Maria Josepha Lambertha van Hout, 94 jaar


6 maart 2002: Gemeenteraadsverkiezingen U komt toch ook! Bij de op woensdag 6 maart 2002 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Maasdonk kan aan een kiezer worden toegestaan bij volmacht te stemmen. Voor de kiezer die in een stembureau van zijn/haar keuze wil stemmen staat de volgende mogelijkheid open: • Het overdragen van de oproepingskaart aan een gemachtigde. Zowel volmachtgever als gemachtigde dienen daarvoor het desbetreffende op de oproepingskaart van de volmachtgever voorkomende formulier te ondertekenen, waarna de kaart aan de gemachtigde ter hand gesteld wordt. In dit geval moeten beiden wel in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd; de gemachtigde kan bij de overdrachtsmethode de volmachtstem alleen uitbrengen in dat stemdistrict en bovendien uitsluitend gelijktijdig met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem.

Let op: • Er wordt op gewezen dat een volmachtgever niet bevoegd is de volmacht naderhand in te trekken of zelf alsnog aan de stemming deel te nemen. • Een gemachtigde mag niet meer dan twee aanwijzingen als zodanig aannemen; bovendien moet hij/zij als kiezer zijn geregistreerd. Indien het volmachtsbewijs in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. • Daarnaast wordt een ieder er op gewezen dat degene die stelselmatig personen aanspreekt ofanderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen het formulier op hun oproepingskaart bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze kaart af te geven, zal worden gestraft. • Ook is het strafbaar om bij de verkiezingen als gemachtigde te stemmen voor een persoon, wetende dat deze is overleden. Wij hopen dat u allen deze regels in acht neemt zodat de gemeenteraadsverkiezingen zonder problemen zullen verlopen. Meer informatie over de gang van zaken rondom de verkiezingen is te verkrijgen bij afdeling Inwoners (burgerzaken), telefoon: 073-5342100.

toepassing van verouderde technieken en gebrek aan kennis en ook de arbeidsomstandigheden zijn ongezond. De bewoners van de sloppenwijken van Lima zijn erg arm. Het ligt dus niet zo voor de hand dat ze zich zorgen maken om het milieu. Ze weten soms niet eens of er 's avonds wel een maaltijd op tafel staat. Toch zijn er steeds meer mensen die inzien dat een beter leven samenhangt met een beter milieu. De organi~atie lpes (Instituto de Promocion de la Economia Social) zet zich samen met de bewoners actief in voor een schoner milieu om zo de situatie van Lima duurzaam te verbeteren. Met de steun van Vastenactie helpt Ipes scholen met onderwijsmodules over vermindering, hergebruik en recyclen van afval en start concrete projecten met de kinderen. De kleine bedrijfjes krijgen ondersteuning om milieubewust te ondernemen en worden begeleid bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Het afgelopen jaar werd onder andere 70.000 kilo karton, papier en plastic ingezameld en verwerkt. In totaal bracht dat ook nog eens meer dan 4500 euro op. Onder het motto 'Lekker belangrijk?!, is op 13 februari de landelijke Vastenactie-campagne gestart. De campagne wil mensen laten nadenken over de kwaliteit van keuzes. Niet alleen hebben we in het Westen een overvloed aan keuzes, ook vergeten we vaak de consequenties van die keuzes voor het milieu en voor mensen elders op de wereld. Het inzicht dat wij eigenlijk genoeg hebben vormt de basis voor de campagne. Cabaretier Stan Fritschy van Theater 't Krukje en tevens medewerker van de landelijke Vastenactie, komt op uitnodiging van M.O.V Geffen, Nuland en Vinkel op 12 maart de actie ondersteunen met een voorstelling in de Meent in Nuland. De wijkcontactpersonen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom, u kunt zich bij Mien Gerrits, tel 5324691 of Sofie van Uijtert, tel 5325685 aanmelden. In de volgende Torenklanken zit een vastenzakje dat in de week van 17 maart zal worden opgehaald. U doet toch ook mee? Samen maken we er meer van.! M.O.V. Geffen, Diny, Frasia, Mien, Ria en Sofie

DANKBETUIGING VASTENACTIE 2002 Vastenactie 2002; Beter milieu stadsbewoners in Lima De Peruaanse hoofdstad Lima kampt met enorme milieuproblemen. Vooral afval is een probleem in de sloppenwijken. Afval wordt nauwelijks opgehaald en stapelt zich op. De afvalbergen zijn haarden van infectieziekten. Daarnaast vervuilen vele kleine bedrijfjes het milieu door

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven en de steun die wij van zeer velen hebben mogen ontvangen na het overlijden van ons mam, moeder en oma

Marietje Jansen-Wagemakers Kinderen en kleinkinderen. 15


Torenklanken 1967

terug r-_

LENTETIJD - SCHOONMAAKTIJD, Menige huisvrouw zal t:ijdens de schoonmaak ·denken: b l:ij :f ik met m:ijn oud papier, kranten en:papieren z akken?

K.P,J. GEFFEN.

U vindt bij ons een speciale collectie In: Setterlaine Truien en Vesten - Setter-Set Nylons (steeds nieuwe kleuren) Lakens - Slopen - Baddoeken (merk Jorzelino) - Mirlon - Mirlana Sokken Sportkousen - Maillots (met garantie) - Montana Overhemden Ruime sortering in BABY-ARTIKELEN, wij verzorgen uw complete Baby-Uitzet Ook Kinderledikantjes - Commodes - Kinderstoelen - Kinderboxen BEDDEN en DEKENS uit voorraad leverbaar Dit alles vindt U bij:

Jeugd en

□ isdaad,

A. DEKKERS--VAN DINTHER

MET MERKGOED MEER MANS

Dorpstraat 7 - GEFFEN -

Begin Dec. van het vorig jc~r ging er e . n schok door de wereld, toen bekend wer d dat in Frcnkri j k een jongen v~n 15 jaar een kind ontvoerde en on~iddellijk daarna doodde. Heel deze coord was een koele berekening. De jongen eiste voor dit kind een losprijs van f. 40,000, - terwijl hi j het kind a l had veruoord en reeds begraven. De radeloze oud~rs stelden hem door ~iQèel van een priester dit t er beschikking. Een wee k lang hield deze knaap de een .heel lcnd, ju zGlfs heel de wereld in span-

' 041r -

242


tijd

de

in

1968

_______

..__.__1ustruw vc.n foranklanken . Het dçrst~ ua op vijf j~ren Torenklanken e4 "-' ... t ·•.. .<r J:/ R _,_, ziJn ve rh~ui;d d.c. t hE> t blr.d nu nog b<.l s "e,,:::. · ····--,rp....:':_....L_L!!...~..!:...!L!!..B_ ~n ~n ~ie ue t~,rvoor wel noeten bednnken : q..,..,r ou~ , ~·-· t a. · ingc.r..t. :, ;;: l::.ten ,rn in 't t.üdclen, nu he z·as E: JC.."1r ' l'ó

\ïi j kijk. e.n nog .J..,ns

t

D:~t

~ t---;::,,,<:::-::,:-,-=i~ ..,-c,'j,-s-,-.,- s, -, .- -

..

..

<

~

" "'~

0

è.e c..:-.nloop zijn voor j c r,rn , : 1~ ,t "'·Jerste lustruo 1•.0€,._: .s; ..,., . h ·nter.:!ssee r d voor ' t blc.d ····· •ó .. •••;1---:c-:--:~- - - - -\ ,:: 1/.:,.~rin de G~ffen_. .r zie 1. 'I', • srn;,,,,.ri,.n~ ...; M.~-· ~ ••r __.,_llea n oc infornntie te ver.ge.ren l'. ; h t Al \ïD.S -e •·• t h d Did \?e-=l de hebben ze hier toch vroeger nooi ge a . .- ··"i·~---·t--L;-;,.:-:-.,-::&-,-=-;i-Tv-,- ,.-r-R_ _J ~ •l

. -

~

..?

"'

1

HaRRV uAn LEE''ad e-h~'.et-ze '."/' lf-s~.";. . ,. . . O

0ORPSSTRAAT41 •47 • ~ l

. 04102. 305

-

h Op

GEFFEN

1:.ET -~-~~~T OP UW VOORHOOFD TE LEZ EN .

~~:;;bidd.~liJ-:-k

·

Rimpels tonen meer b t M · ~ aan dat u geen 18 ~n . aar voor de uren waarop het aan.komt !~~~=d ~an~~n, ..visi te en schouwbu rg, kunt u zich ig evr]Jden van rimpels en l i ·nen d onze MARCRU - RIMPELCORRECTOR · J · ank zjj menstelling d . in de nieuwe saie veel langer houdbaar is. prij~ per fl~con (voor vele maanden) · f gratis folder bi· · · 8,75, · J• Drogisterij 11 TINA" Dorpstraat 2J. 11 II 0 UT FANCLUB I NS I DE opgericht op zondag 28 april 1968 om 16.30 uur . voorzitster penningmeesteresse secretari s

Gerda van de Ven . Too s Cremers . Bert Pieterse .

s::(!)

c;l Q()

,--1

s::

{1D

s:: Q

~

C\l

(!)

ÇQ 0

= +>::,

INSIDE-OUT in e en nieuwe bezetting : Rinie van Nistelro oy l e ad - gitarist, l eider Harry Tiemissen ?.:anger + drums Tonny Sesink s ol o - g itarist Noud T i emissen bas-gitarist + zang Harrie van Erp ritme - gitarist+ zang

() •rl 'O ;:j

s:: (l.)

..

Voor onze maandelijkse inbindav~nd~n z~uden wiJ een beroep willen doen op de bereidwillighei~ van enkele ~•olwa"'senen om elke maand een uurtje te willen helJ?~n ~i t b lad in e lkaar te zetten , Deze inbind~:'onden z~~~ meestal op woensdagavond en duren gewoonJ.JJ:C van 7 ~ uur. Mogen wij op u rekenen, geef't u zi ch even op bij ee n van onze redaktieleden?

0

en

~

,J C'J

rJ • Q() ,--1

0

s::

Q çq

0 (IJ

(/}

(!)

·rl

::::

'O

,--1

"O

s::0 s::p 0 ..c:

d

0

0 ·rl ,.C:...-1

,--1 .

,-1

t:i 0

,0 ·r:,

·rl ·r:,

(/}

,--1 ,--1

•r:,

•r:,

(\)

s::

p~

~

Van de ze beat en R & B - group is een fanclub opgerich t . Ho e wordt men f'an? De minimumleeftijd om fan te worden is 14 jaar. Het inschrijfgeld bedraagt f O, 7 5 en de fans dienen wekelijks een c ontributie van f 0,25 te betalen . Fans kunnen zich opgeven bij Toos Cremers (Kloosterstraat 17, tel : 0l~. 102 -. 671), t o t wie men zi c h ook kan richten voor nadere inlichtingen . GPROEP

"O

0

"O ·rl

qi) ·rl

()

,--1

?

m s::


"I(omt U uit de wirwar van verzekeringen? "

Tegenslagen horen bij her leven. Als u een goed pakket verzekeringen heeft, hoeft u zich over de financiële gevolgen geen zorgen te maken. Maar hoe weet u in die wirwar van verzekeringen of u wel goed verzekerd bent ? Of u niet onderof misschien zelfs oververzekerd bent? De adviseur van Rabobank Het Maasland zet het graag met u op een rijtje. Dan kunt u samen de vele mogelijkheden afzetten tegen uw persoonlijke situatie en wensen. Om samen tot de beste oplossing te komen. Daar kunnen we u van verzekeren! Wil t u meer weten? Loop dan even bij één van onze kanto ren binnen. Of bel: (073) 53 40 111.

Rabobank Het Maasland 18

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


Ml:ZIEKVERENIGING "\Villen Is Kunnen"

'effen

W.I.K. NIEUWS Carnaval met De Pompzwengels Het is ieder jaar weer afwachten wat het zal worden, maar ook dit jaar hebben we er weer enorm van genoten....het was één groot feest. Dat bleek, denken wij, ook wel uit de enthousiaste manier van ons muziek maken gedurende de camavalsdagen. Want vergeet niet dat het niet mee valt om alle camavalsdagen goed te musiceren, maar met een publiek als hier in het Rottenrijk ga je gewoon door, ook al heb je de blaren op je lippen staan!! Helaas viel het weer af en toe wat tegen, de regen zorgde ervoor dat we soms een flink nat pak hadden, maar dat mocht de pret niet drukken. Vanaf de Mis op zaterdagavond, waar door Pastoor Scheepers al de juiste toon werd gezet voor de carnaval tot en met O1.30 uur op dinsdagavond hebben we een goede, plezierige en gezellige carnaval gehad. We bedanken prins Bas dun Urste, die in het begin nog even in zijn rol moest groeien maar zijn vorm snel gevonden had, voor de leuke woorden, de mooi gezongen liedjes en zijn gezelligheid tijdens de jaarlijkse dolle dagen. De raad van Elf met aanhang, de boerenbruidsparen, stichting Rottenrijk, de kroegeigenaren, jeugdcarnaval en bejaardencamaval.. ... tja eigenlijk bedanken we iedereen die er samen met ons een groot feest van gemaakt hebben. Het was gezellig en we vonden het leuk om voor jullie muziek gemaakt te mogen hebben. Graag tot volgend jaar!!!

Dan ben je bij onze vereniging aan het juiste adres, via onze vereniging krijg je muzieklessen, zowel praktijk als theorie geheel gelijk aan de muziekschool. Je kunt studeren voor het A, B, C en D examen. Een goede opleiding voor relatief weinig geld!! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Antoon Bierings telefoonnummer 5321122 ofloop eens geheel vrijblijvend binnen tijdens een repetitieavond van de fanfare op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in Klavertje Vier! Muzikale groet, Muziekvereniging WIK

LEEFBAAR MAASDONK??? ReaGEER op het internet. Leefbaar Maasdonk??? is een cynisch-komische site die het politieke beleid van onze gemeente flink op de hak neemt met steeds wisselende en actuele onderwerpen. Het uitgangspunt is de stelling: Maasdonk to be or not to be. Het is de vraag of Maasdonk overlevingskansen heeft wanneer de politiek doorgaat met het huidige kernenbeleid. Het lijkt wel of slecht voorbeeld doet volgen. Kijk naar Ravenstein. Bezie de hachelijke situatie waarin Lith zich bevindt. Wanneer de politiek in Maasdonk zo doorgaat worden we Bosschenaren of Ossenaren. De site is te vinden via: www.073.pagina.nl kijk bij Maasdonk met onderwerp Leefbaar Maasdonk. Ook met behulp van zoekmachine Ilse kunt u op de site komen. Slechts een politieke partij beeft tot nu toe durven te reageren op de discussiepagina! Kies, 6 maart op een partij die "Maasdonk een" hoog in het vaandel heeft. Belangengroep ReaGEER.

Bezoek ook eens de website van De Pompzweng(?ls: www.pompzwengels.nl

BEDANKT ALLEMAAL! Solistenconcours Het is bijna zover, vele leden zijn al aan het oefenen geslagen voor het solistenconcours, dat gehouden zal worden op zaterdag 6 april aanstaande. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?? Nadere informatie over het hoe en wat volgt in een volgende Torenklanken. Interesse in muziek maken? Heb jij interesse om lid te worden van onze vereniging, wil je een instrument gaan bespelen, zoals bijvoorbeeld saxofoon, trompet, bugel, trombone, etc? Wil je een net zo'n goede opleiding als aan de muziekschool, maar dan voor minder geld?

Wij: CV Krék wàk wö willen graag bedanken: Cv tutjewup, cv de appelkoeken, cv zeg mar nix, garage Strik, Ernis schilders, C 1000 van Herpen, cafetaria het Bergje, café slijterij de Nieuwe Ark, K & H, Adriaan v. Zantvoort, Albert v. Orsouw, Cornee + Tinie v.d. Doelen, Grad Schuurmans, Eric+ Joost Coppens, Ton Ruys, NAS afbouw, N Expres, Dorsvlegel, Cinerent Geffen, café Govers, LijmbedrijfBrover, Mark Beekmans, alle ouders en alle mensen die ik vergeten ben. Dit jaar teleurstellend 16e, maar Rottenrijk let op, volgend jaar staan wij weer aan de top. Groetjes Bart 19


organisatieadvies interim management mediation

advocatuur training en coaching

1f,

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H./. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

20


.,,.,

PARTIJ•-• MAASDONK Partij Maasdonk E-mail: partijmaasdonk@home.nl Pia Helschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034

DE KEUS VAN PARTIJ MAASDONK VOOR EEN SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM IN GEFFEN!! Geffen heeft na jarenlang allerlei beloftes nog steeds geen ruimtes waar verenigingen een plek kunnen krijgen. Het Oude Klooster wat voornamelijk wordt gebruikt voor het ouderenwerk biedt daarvoor geen alternatief. Onze partij heeft bij de vorige verkiezingen aangegeven om te kiezen voor een integrale aanpak van het centrum van Geffen waarin een gemeenschapsvoorziening een plaats moest krijgen. Een aanpak die tevens moest leiden tot het creëren van multifunctionele ruimtes. Door een efficiënt gebruik en beheer blijft het betaalbaar voor verenigingen. Onze partij heeft het voortouw genomen om de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Het onderzoek was gericht op een samenvoeging van de schoolgebouwen en versterking van het dorpsplein door de winkelvoorzieningen meer ruimte te geven. Herstructurering van de bestaande ouderenwoningen en een herinrichting van de infrastructuur en verbetering van de verkeersveiligheid kwam daarbij tevens aan de orde. Daarbij zou de eventuele sloop van De Bonkelaar en Klavertje Vier een onderdeel zijn. Op de locatie Klavertje Vier kon mogelijk woningbouw plaatsvinden. Een onderzoek wat, na de eerste verkenningen, door alle partijen werd onderschreven. Het toenmalige college kreeg het groene licht om de plannen verder uit te werken. Bij het aantreden van een nieuwe coalitie, eind 1999, werden de plannen in de ijskast gezet. Een integrale aanpak werd voorgestaan maar niet uitgevoerd. In 2001 is het besluit genomen om de schoolgebouwen te situeren op een locatie. Van uitvoering is nog steeds geen sprake en dat ligt niet aan het schoolbestuur! De winkeluitbreiding die gepland is zal daarom ook nog moeten wachten. De scouting verkeert anno 2002 ook nog in onzekerheid. Gebruikers van Klavertje Vier zitten inmiddels al jarenlang in een gebouw waarvan het onderhoud op een zeer laag pitje staat. Kortom een gebouw wat verouderd is en niet meer voldoet aan de moderne eisen van de tijd. In maart 2001 komt er eindelijk een avond waar de inwoners zich over de geplande aanbouw aan sporthal De

Geer kunnen buigen. Het college belooft goed naar de opmerkingen te luisteren en komt in oktober 2001 met een totaal ander plan. De inwoners mogen opnieuw ernaar kijken. Erover praten is natuurlijk iets anders! En dan is het heel stil! Enkele maanden voor de verkiezingen wordt de huidige coalitie wakker en bedenkt dat een gemeenschapsvoorziening nog op het verlanglijstje staat. In de begroting was 635.292,00 euro (F 1.4 miljoen) opgenomen maar nog niet ingezet. Na het vaststellen van de begroting en de grote financiële risico's die daarin zijn opgenomen zou het verlanglijstje weleens bijgesteld moeten worden. En dan beginnen de bestuurders onrustig te worden en begint men aan een omgekeerde wereld. Onderzoeken zijn niet meer nodig, inspraak wordt opzij geschoven en snel wordt er nog een informatieavond gehouden om (schijn)inspraak te houden. Zonder enige vorm van toetsing door de gemeenteraad wordt het geïnvesteerde krediet beschikbaar gesteld en met alle snelheid wordt een voorbereidingsbesluit genomen. Dit alles om te voorkomen dat men afgerekend gaat worden op een falend beleid!! Partij Maasdonk verzet zich tegen een dergelijke besluitvorming. Wij vinden het te gek voor woorden dat vlak voor de verkiezingen met gemeenschapsgelden gesmeten wordt. Het is een dringende noodzaak dat in Geffen een voorziening gerealiseerd wordt die voldoet aan de behoefte. Wij zijn van mening dat de voorbereidingen daarvoor in goed overleg gebeuren moeten. Daarmee voorkom je dat de Geffense mensen geconfronteerd worden met zaken die ze liever anders zouden willen. De inwoners hebben er recht op om te weten wat een nieuwe voorziening nu en voor de toekomst gaat kosten. Een Maasdonkse euro kan ook maar eenmaal uitgegeven worden! De toekomstige gebruikers dienen vooraf inzicht te krijgen in de exploitatiekosten zodat ze een inschatting kunnen maken van de verwachtte verhogingen. Een nieuwe voorziening, nieuwe buren! Wij kiezen daarom, op deze wijze, niet voor een aanbouw aan De Geer. Van onze partij mag u verwachten dat we vooraf toetsen of plannen haalbaar en betaalbaar zijn! U mag van ons ook verwachten dat we dat in samenspraak met de toekomstige gebruikers en de inwoners doen. Heeft u over onze keuze nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet, wij luisteren naar u! !! PARTIJ MAASDONK, VOOR EEN GEMEENSCHAPSVOORZIENING IN GEFFEN!!! 21


PERSBERICHT Waren er maar meer mensen zoals wij... Martijn (14) was vijfjaar toen zijn ouders besloten om pleegkinderen in huis te nemen. Eerst kwam Anita (8) en drie jaar later kwam Pieter (4) bij hun in huis wonen. "Natuurlijk was dit even wennen voor mij want eerder had ik alleen een zusje. Nu moest ik ineens mijn speelgoed delen met andere kinderen die ik niet kende dus dat was even vreemd. Gelukkig waren Anita en Pieter jonger dan ik dus ze konden niet de baas over mij spelen ...".

Door omstandigheden kunnen sommige kinderen (tijdelijk) niet thuis wonen. Pleegouders bieden deze kinderen een thuis waar aandacht en zorg voor hen is. In de praktijk blijkt dat het aantal pleeggezinnen nooit voldoende is omdat elk kind om een specifieke gezinssituatie vraagt. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom altijd nodig om zorg te dragen voor een welkom thuis voor elk kind dat dit nodig heeft. Er zijn vele varianten van pleegzorg. Zo is er weekenden vakantieopvang waarbij de natuurlijke ouders de opvoedingstaken kunnen delen met een pleeggezin. Ook is het mogelijk dat kinderen uit een internaat een weekend of vakantieperiode naar een pleeggezin gaan. "Een keer in de maand een weekend ofsoms een vakantie ga ik naar een andere familie. Een familie waar geen andere kinderen zijn, alleen ik samen met mijn zusje." Daan gaat samen Anoek naar familie de Groot. De moeder van Daan en Anoek kan op deze manier even tot rust komen waardoor zij de opvoeding van haar twee kinderen beter aankan. Een andere vorm van kortdurende opvang is crisisopvang waarbij een kind eerst tot rust komt voordat een meer definitieve oplossing gezocht wordt. Het kan zijn dat een kind na een paar weken terug naar huis of naar een andere plek gaat waar het langere tijd kan blijven wonen. Het gaat hier om zowel jongere kinderen als pubers. Een kind kan ook jaren in een pleeggezin wonen; dit noemen we langdurige opvang. Soms woont een kind tot 18 jaar bij pleegouders. Niet iedereen komt in aanmerking voor pleegouderschap. "Pleeggezinnen, en daarmee bedoel ik ook alleenstaanden met of zonder kinderen, moeten een zekere •feeling'met kinderen hebben. En, op het moment wanneer de kinderen bij jou zijn, dien je er onvoorwaardelijk voor ze te zijn", aldus Toon, pleegzorgwerker. "Wij gunnen een kind een zekere mate van rust en structuur want vaak zijn deze kinderen heen en weer geslingerd in bijvoorbeeld ruzies. Dit kan onzeker gedrag veroor22

zaken. Van een gezin vragen wij begrip voor het feit dat deze kinderen anders kunnen reageren. Simpelweg een fietstochtje ofeen potje voetballen kan al een ongewone situatie voor deze kinderen zijn. Heb je als volwassene de rust in je, dan zal dit ook op deze kinderen uitstralen". Pleegouders hoeven geen hoge opleiding of veel ervaring met kinderen te hebben. Met gezond verstand, humor en doorzettingsvermogen kun je als gezin ofalleenstaande ouder veel betekenen. Het is van belang dat een pleegkind niet meer bang hoeft te zijn, dat het vertrouwd is en dat het op hulp en steun kan rekenen. Kortom: dat het kind weet en voelt dat het in een veilig nest zit. "Je zult het meemaken zeg, dat je als kind tijdelijk of voor langere tijd in een vreemd huis met vreemde mensen terechtkomt. Dan is het maar watfijn als je als kind het gevoel hebt welkom te zijn en dat je veilig bent. Wij willen juist voor deze kinderen ons huis open houden. Waren er maar meer mensen zoals wij. Ze zijn hard nodig", aldus Riet, al tien jaar pleegmoeder. Voor meer informatie, bel gratis 0800 022 3432. U wordt doorverboden met pleegzorg in uw eigen regio. Kijk ook op internet: www.pleegzorg.nl

aanbiedingen Goblet Dujardin

€ 10,50 € 10,50

aanbiedingen geldig t/m 9 maart 2:c tlou1cn voornenouden


DORPSBELANGEN BLIJVEND IN GEFFEN De basis is en blijft in Geffen. De oorsprong van Dorpsbelangen ligt in Geffen. Reeds jarenlang is er een steeds groeiende trouwe aanhang van kiezers in Geffen. Het aandeel van onze partij in het totaal aantal stemmen in Geffen was in 1994 ruim 51% (een meerderheid dus), doch werd zelfs in 1998 nog ruim overtroffen door een score van 53%. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar, maar hopen de komende verkiezingen op nog meer stemmen in Geffen. 55% aandeel misschien? U weet ons gedrag en de geboekte resultaten in Geffen te waarderen. Wij doen dit door middel van een duidelijke eerlijke politiek te voeren. Veel is, dank zij uw steun door onze partij in Geffen gerealiseerd of in voorbereiding. We noemen: - Gemeentehuis bleef in Geffen - Centrum heeft een actieve maar tevens dorpse uitstraling. Wij willen het centrum verder versterken, door de bouw van nieuwe ouderenwoningen, uitbouw supermarkt en centralisatie van de scholen - De impasse in de toekomstige bouw van de brandweerkazerne is door een actief grondbeleid van onze fractie doorbroken, en is thans nagenoeg aanbestedingsrijp. - De bouw van een multicultureel centrum is dankzij een initiatief van onze partij, na een lange voorbereiding van acht jaren (wat een tijd?!) eindelijk in zicht. - Wij hebben ons altijd open gesteld voor de individuele wensen van de Geffense mensen en als het maar effe kan ook concreet vertaald. We willen in Geffen: - voldoende woningbouw niet alleen voor de ouderen maar zeker ook voor onze jeugd, zodat die in Geffen kunnen blijven wonen. Wij zullen hiervoor keihard blijven knokken. - een bedrijventerrein ontwikkeling gezamenlijk aanpakken en nieuwe kansen geven voor eigen jonge ond~rnemers. - Het ouderenbeleid verder uitbouwen. Ouderen moeten kunnen blijven wonen en eventueel blijvend verzorgd worden in Geffen. De bestaande inwoon en bijwoonregeling van de gemeente, met 21 strenge eisen, en waarmee vele ouderen geholpen kunnen worden, moet blijven bestaan. Hierdoor kunnen ouderen blijven wonen bij hun kinderen, zonder het gevaar dat er een tweede woning bij komt. - Ruimte voor de agrariërs moet er in onze ogen blijven. De reconstructie wet lijkt deze ruirnte nog verder te beperken. - Regels moeten worden nageleefd, doch de regels mogen niet door de gemeente als dogma worden toegepast. Als we onze burgers kunnen helpen doen we dat

en gaan niet zoeken en zoeken hoe het niet kan.

Stokje wordt binnen Dorpsbelangen overgedragen. Jarenlang is wethouder Antoon van Zandvoort lijsttrekker geweest van onze partij. Veel heeft hij voor Geffen bereikt, waarvoor we hem dankbaar zijn. Antoon heeft echter thans het stokje overgedragen aan Jan Meulepas. Jan is reeds vanaf 1986 actief lid van de fractie dorpsbelangen en heeft vele contacten met het verenigingsleven in Geffen. Hij is hoofd van de afdeling Zorg bij de provincie Noord Brabant en heeft veel kennis op het terrein van Ruimtelijke Ordening, Ouderen en Jeugd en Financiën. Jan is in 1998 bewust in de gemeenteraad teruggekeerd om de afgesproken overdracht nu in 2002 te realiseren. De burgers vormen de basis voor het denken, doen en handelen van Jan en wil daarin ver gaan, want hij wil de wensen van de burgers maximale kansen geven, indien dit ook maar enigszins haalbaar is. Uitbouw binnen de partij. Binnen de partij zijn er ook nieuwe mensen die de Geffense gelederen binnen onze partij komen versterken. Allereerst nieuw Jan Voennans (nr. 5 op de lijst) die de afgelopen jaren zeer actief is in de gemeenschap Geffen. Vervolgens Rien van Zantvoort van vanuit een andere partij zich beter thuis voelt in onze groep en daar de agrarische belangen beter gewaarborgd ziet Dan Jan van Ravenstein, alom bekend in Geffen en op vele fronten actief. Dan een nieuwe jongere uit Geffen Eric Rovers die tezamen met drie nieuwe jongeren in onze partij de toekomst versterken van onze partij. Tenslotte ook nieuw op de officiële lijst is Frans Verstegen, die als actief voorzitter van tennisvereniging de Vlijmd het gemeentelijk accommodatiebeleid van de nodige praktijkervaring voorziet. Door de nieuwe leden en het behoud van alle bestaande leven kwamen we binnen de officiële lijst van 30 personen plaatsen tekort. Dit betekent dat we naast de officiële lijst van 30 er nog een ondersteunende lijst van 15 personen bij hebben. In totaal dus 45 personen, waarvan 33 uit Geffen, zodat de Geffense Belangen goed verankerd zit. Wij rekenen op 6 maart op U, waarna U op ons kunt rekenen. U ontvangt nog voor de verkiezingen van ons een uitgebreid verkiezingsprogramma, alsmede een op de kern gericht actieplan. Mocht u nog vragen hebben bel dan gerust een van onderstaande personen: Jan Meulepas, raadslid en lijsttrekker, tel. 5321951 Henriëtte van Bergen, raadslid, tel. 5323940 Jan Voermans, nieuw aspirant raadslid, tel. 5325468 Cees van Wanrooy, partijvoorzitter, tel. 5322106 23


~•, PARTIJ•--•

MAASDONK Partij Maasdonk E-mail: partijmaasdonk@home.nl Pia Helschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034 Beste kiezers, Op woensdag 6 maart kunt u de keuze maken voor een betrouwbare partij. Wij presenteren u graag de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing. De kandidatenlijst is een afspiegeling van onze gemeenschap. In welk dorp de mensen wonen is niet van belang. Het is belangrijk dat hetzelfde doel wordt nagestreefd. Samen met de steunende leden van onze partij willen we blijven werken aan een levendig Maasdonk!! In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij, samen met u, invulling willen geven aan het gemeentelijk beleid. U kunt het programma aanvragen op het bovenstaande correspondentieadres, telefonisch of via ons emailadres.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jeanne Moon van der Biezen, Nieuwstraat 23, Nuland Evert Visschers, Helschenhoek 2, Nuland Anja Bijveld Fransen, Dorpstraat 12, Nuland Eric Langens, Heeseind 1, Nuland Jos van Sleeuwen, Nieuwstraat 7, Nuland Piet van Boekel, Runrotstraat 23, Geffen Jan Korsten, Korte Kerkstraat 19, Nuland Frank Wouters, Dissel 2, Nuland 9. Cees van Boekel, Heeseind 23d, Nuland 10. Rob Ruijssenaars, Sikkel 18, Nuland 11. Sigrid Huitema, Molenstraat 17a, Geffen 12. Henny Meijer, Zomerdijk 5, Nuland 13. Jan Kerkhof, Industriestraat 36, Nuland 14. Geert Pennings, Duynendaelseweg 19, Nuland 15. Jeanne Opdam van Erp, Heeseind 44, Nuland 16. Annie v. Helvoirt v. Sleeuwen, Vladerackenstraat 5,

Nuland 17. Karin van Lokven van Duimen, Dissel 56, Nuland 18. Gerrit van Zantvoort, Driekoningenstraat 8, Nuland 19. Jan van Hout, Schoolstraat 23, Nuland 20. Geert Peters, Heuvelstraat 18, Nuland 21. Paul Loohuis, De Rosmolen 16, Geffen 22. Jaap Verheij, Veldstraat 24, Nuland 23. Jos Schuurmans, Magnolia 22, Geffen 24. Adrie Rovers, Zandstraat 6e, Nuland 25. Jan Visschers, Heiweg 33, Nuland 26. Twan van der Ven, Egge 16, Nuland 27. Willy Coelen, Zicht 2, Nuland 24

28. Henk van Gaasbeek. Rijksweg 3 7, Nuland 29. Mark Guns, Rijksweg 32, Geffen 30. Hendrik Langens, Groenstraat 6, Nuland

PARTIJ MAASDONK LIJST3

00 Persbericht Cursus: Zin in vriendschap Een cursus voor vrouwen boven de 55 jaar. Vooral als je veel alleen bent is het goed om mensen om je heen te hebben waarmee je bij tijd en wijlen samen iets kunt ondernemen. Iedereen beeft behoefte aan vriendschap. Dat gaat echter niet als vanzelf. Aan vriendschap zul je ook moeten werken. Om daarmee te helpen is er deze cursus. De deelneemsters worden over vriendschap aan het denken gezet en worden ervaringen uitgewisseld. De cursus is bestemd voor vrouwen van 55 jaar en ouder die hun vriendschappen willen verbeteren of die nieuwe vriendschappen zouden willen aangaan. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: verwachtingen in vriendschap; vriendschap in het verleden; zelfwaardering; nieuwe contacten maken; grenzen en omgaan met teleurstellingen en conflicten. De bijeenkomsten bestaan uit informatie, bespreking van persoonlijke ervaringen en oefeningen. Er worden ook opdrachten voor thuis meegegeven. De begeleiding is in handen van ervaren docenten. De cursus start half maart 2002 en vindt steeds plaats op dinsdagochtend van 09.30 - 11.30 uur. De kosten zijn € 21,78 inclusief cursusmateriaal en koffie/thee. Meer informatie en/of aanmelden kunt u bij de RlGOM tel.0412 - 63 30 43. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen". Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer:5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer:5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden). Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001 Dhr. Berkelaar

Mw. SmitNahon Afspraakspreekuur

Maandag -ochtend

Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur

Afspraak! spreekuur

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Dinsdag -ochtend -middag

Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 02-03 maart Nuland 16-17 maart Geffen 09-10 maart Vinkel 23-24 maart Nuland In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: A.v.Heyningen: 22 t/m 24 maart J.Visshers: 11 t/m 15 maart De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 6 maart Geffen: 21 maart In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open.

Dhr. Smit

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Afwezig

-middag

Afwezig

Donderdag -ochtend

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N .B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag gesloten. N .B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend.

APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 17.00- 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur 25


Spoed.recepten: buiten de openingsuren bereikbaar via tel.nr. 532 4699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/m vr. van 17.30 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00- 11.45 u. en 13.00-17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentru~ GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 26

Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 038 0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 308 0412 621 551 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00- 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN:

# C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00- 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.30 - 19.30 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat l. 8.30-9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30- 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00- 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30- 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur


RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30-20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30-13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: woensdag- en donderdagochtend van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1990. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag 14.00-17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073-6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur. Za. 09.30 - 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00 - 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: MariaschooI 09.15 - 10.30 uur Aloysiusschool 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: Sporthal de Geer 09.30- 10.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tiidens uitleentiiden onder nummer: 06 - 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -l 1.37u - 13.37u - 15.37u 16.37u- l 7.37u - 18.37u- 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u- 10.37u - 12.37u - 14.37u - 16.37u - 17.37u 18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u-14.37u-16.37u - 18.37u - 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.lOu - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u - 17.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u l 9.23u - 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u-11.23u-13.23u - 15.23u - 17.23u-19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel 27


Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraa4 Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: Vakantieperiode: Een aantal ritten wordt gedurende de schoolvakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoot in de dienstregeling aangegeven. Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002 Kerst- en oudejaarsavond Op Kerst- en oudejaarsavond vertrekken er vanaf ongeveer 21.00 uur geen bussen meer vanaf hun vertrekpunt. Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal één uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381 (44ct/min) LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.M.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

PERSBERICHT Kledinginzameling voor Mensen in Nood Steun met uw kleding de straatkinderen in de Filippijnen! Ook dit voorjaar houdt de Kledingactie van Mensen in Nood in uw gemeente weer een kledinginzameling. 28

Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens zijn van harte welkom. Deze kunt u op de aangegeven dagen in gesloten plastix zakken afgeven op de onderstaande adressen: Woensdag 13 maart, Bonkelaar. Er zijn vrijwilligers aanwezig om uw kleding in ontvangst te nemen. Uw kleding komt altijd goed terecht bij Mensen in Nood. Dankzij de verkoop van de kleding wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de projecten van Mensen in Nood. Dit voorjaar komt de opbrengst ten goede aan de projecten van Child Hope, de lokale partnerorganisatie van Mensen in Nood in de Filippijnen. Child Hope doet er aUes aan om straatkinderen in de Filippijnen de kans op een beter leven te geven. Elk verhaal van straatkinderen in de Filippijnen begint met armoede. Gedwongen door omstandigheden lopen veel kinderen van huis weg en proberen in de straten van de sloppenwijken te overleven . Ze proberen te overleven door van ·s ochtends vroeg tot ' s avonds laat te werken, te bedelen of te stelen. Anderen zoeken hun vlucht in de drugs om aUe ellende te vergeten. Veel kinderen kampen hierdoor met stress en met sociale en psychische problemen. Dankzij de financiële steun die Mensen in Nood aan haar lokale partner Child Hope geeft, krijgen de straatkinderen, naast voedsel en onderdak ook onderwijs over normen en waarden en kinderrechten. Bovendien worden ze voorgelicht over seksualiteit en drugs. Hulpverleners en lokale straatwerkers zijn de aangewezen mensen om deze projecten te begeleiden. De meeste van hen waren ooit zelf straatkinderen en kennen de problemen dan ook uit eigen ervaring. Een aanpak die werkt. Veel kinderen krijgen weer zelfvertrouwen, kunnen beter omgaan met emoties en leren respect voor anderen te krijgen. Duizenden kinderen hebben op die manier al uitzicht gekregen op een beter bestaan. Duizenden anderen moeten nog geholpen worden. Geef daarom uw kleding aan de Kledingactie van Mensen in Nood en steun daarmee de straatkinderen van de Filippijnen! Ook kunt u uw kleding het hele jaar door afgeven bij de 285 Kledingdepots van onze vrijwilligers. Door depotadressen bij u in de buurt kunt u bellen: 073 687 1060, of kijken op www.kledingactie.nl. Uw kunt kleding ook deponeren in de 90 containers van de Kledingactie die u herkent aan het loge van Mensen in Nood. Ze staan meestal bij instellingen, scholen en kerken. De Kledingactie organiseert daarnaast een groot aantal plaatselijke regionale inzamelingsacties. Tenslotte zijn er nog de huis-aan-huis inzamelingsacties, waarbij u uw kleding in speciale zakken aan de weg kunt zetten. Heeft u de inzameling gemist, belt u dan de Kledingactie in ' s-Hertogenbosch voor een afleveradres bij u in de buurt.


SCHOONHEIDSSALON

Depositaire van: • Maria Galland • Mary Cohr • Gli Amati

ANNE

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

A

• • • •

Make-Up workshops Dagarrangementen Piercing Ontharen (elektrisch)

ook verhuur...oac:leauartlkelen"1-,ezorging aan hule

Hanegraaf. B.V. , Geffen 3eón)Venweg .a, 5386 KA Gellen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. {073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN

f,Jt;:

STALEN KOZIJNEN OP MAAT ~;:.,

"' . . fi ,.

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: e verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening e verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

. .. ' lid van

RUWIELEN

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

TANKSTATION

i9~W\¾'m

Nederlandse Ord,e van Administratie en Belastingdeskundigen

.,_,.,con!s;21313

I

I

www.Jmv.nJ

f

f

i

I !

~..$n,!tl

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

1

e-mail: huubclement@cs.com

Kerkrtra~t 11 Geffen

=1 1 Il

i

VA F\HEESE PAR Makelaardii Assurantiën

~

Hypotheek ®adviseur


EUROMODE IN ZORGCENTRUM "DE HEEGT"

WIE WAT WANNEER

Op woensdag 27 februari a.s. staat tijdens de modeshow van EuroMode de nieuwe voorjaars- en zomer weer centraal. We dragen dit voorjaar rood, blauw en wit, maar ook de pasteltinten zoals bijvoorbeeld mint en abrikoos of ecru mogen niet in onze garderobe ontbreken. Tijdens de modeshow kunt u deze nieuwe voorjaars- en zomermode al bewonderen. De show begint om 13.30 uur en daarna is er voldoende gelegenheid om zelf ook even te snuffelen. De dames van EuroMode zijn er tot 16.00 uur. Voor de koffie is gezorgd en natuurlijk is er weer een loterij. Tot ziens op 27 februari a.s. in de huiskamer van "De Heegt".

27 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur in de Kapel

FEBRUARI

DICHTER BIJ DAN OOIT MARIANNE VAN ERP-LUCIDS Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en medeleven tijdens het ziekbed en overlijden van mijn vrouw en onze lieve mama

Marianne van Erp Het gaf ons veel troost en steun. Rien, Linda en Tessa van Erp

MAART 02 Kopij inlevere,:z Torenklanken (nr 4) 03 G'68 Maasdonk JA - Nuvoc, Sporthal De Geer, 10.00uur 04 K.V.O., kaartavond samen met ZLTO en intro's in 't Oude Klooster om 19.45 uur 06 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur in de Kapel 10 G '68 Maasdonk MC - Dynamo, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk MB2 - Van Tartwijk, Sporthal De Geer, 10.00 uur 0'68 Maasdonk JA- Gevok, Sporthal De Geer, J0.00 uur 0'68 Maasdonk Dl - Van Tartwijk 3, Sporthal De Geer, 12.00 uur 13 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur in de Kapel 14 Sint-Jorisgilde, 28e Gildeavond; Oss 14 K. V.B., Culturele avond krekul 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr 5) 20 Veertigdagenmeditatie 19.00 uur in de Kapel 23 Palmpaasoptocht + viei;ing, 19.00 uur 23 Buurtver. "De Molenhoek", Jaarfeest 24 G'68 Maasdonk Dl - Ovoco 3, Sporthal De Geer, 10.00 uur 28 Presentatie E. Communicantjes, 18.30 uur Kerk 29 Ooedevrijdag, 15.00 uur Kruisweg

APRIL

•;

(

··.,., ,......,. ::. '

•--••1•t1 H1u,.;;:~~••••., P u

01 2e Paasdag 04 K.V.B., Avond: Angst en Depressie samen met K.V.O.

~

VAN DE REDACTIE

j

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

"VPM, uw visitekaartje in de gemeenteraad!" De verkiezingen komen er aan. Dat is duidelijk te merken. Volgende week is het zover. Dan krijgt u de kans om uw stem uit te brengen. Ik hoop dat u gebruik maakt van uw stemrecht en uiteraard hoop ik dat u uw stem uitbrengt op de VPM, lijst 4.

E-mail adres:

torenldanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586

Ons verkiezingsprogramma is inmiddels huis-aan-huis verspreid. Het is daarom dit keer zinloos hier opnieuw stukken uit te plaatsen. Mocht u het onverhoopt niet ontvangen hebben, bel ofmail mij dan. Ik bezorg het u graag.

De i;edactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.

Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel. 5324628, e-mail: charlesvanherpen@hetnetnl

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

30


\

@an Lent

■ ■ El

! B OJ.fWfn OD

Specialist in zit- en ligcomfort

Houwen op vertro11wen venrouwen

Het Geffens Veld 6 5386 LL Geffen

Tel.: 073- 532 28 52

■ ■ ■

p~ ~ 7

Gebr. van Wanroolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG ~ffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur- Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

ç • •

REGIO

~

Fax 0412 - 63 72 06

!

· BANK

DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal•)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenre kening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgirn * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

* belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

09.00 - 12.15 el! 13. 15 - 17.30 uur 09.00 - 12.J 5 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

1·1 =

VA

www.lmv.nl

• sparen

* direkt opvraagbaar

ESE

Makelaardij Assurantiën

1

~ LMV

Hypotheek ®adviseur


Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

VAN

Zaal voor:

LITH

Docfalaan2

.

bruiloften- partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

B.V.

5342HZ

, ·· , ·-

Oss

'., ; ~::::tands , o-f;:) 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

.

.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. "BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS "HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Centraleverwrrrning

Ja Re

Energie- ~

Installatie- en Adviesbureau bv

Kast.anjemf23 5386GNGeffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax ( 073) 532 03 32

\IMW.JA-RE.NL

Gaswasdrogers Zcrme-energie

Badkamers

Cxrlerhoudaan gastoestellen Onderhoudsabonnementen gastoestellen Wij maken EPARapportenhierrree krijgt u 25% extra sul:sidie op isolatie of HR ketel O:ik leveringvamraterialen voor zelf l:x)u...ers

SCHOENEN & SPORT

0 /5iJSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der Dussen

Buro 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073. 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54

073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECIAALZAAK&VEEVOEDERS ...,,,

B. de Kinderen v.o.i. Holemtraat 32, Geiien tel. 073 ■ 5325.i,'il * Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc. * Klompen,

Bouw Wilgenstraat 6

~~

G:ls-w:i.ter-Sanitair

laarzen

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur