Torenklanken 2002 - nr 18

Page 1

I

40e jaargang nummer 181 november 2002

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank.: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

19

BEDANKT ALLEMAAL De redactie van Torenklanken dankt aHe gulle gevers voor hun bijdrage, (waarvan er een paar zéér gul waren) tijdens de collecte. Deze actie heeft het bedrag van €

2282,00 opgebracht. Natuurlijk bedanken wij ook de collectanten van K. Y.B. en K.V.O. voor hun inzet om voor ons te collecteren. Mocht u onverhoopt de collecte hebben gemist u kunt u gift ook overmaken op bankrekening nr. 11 58 03 009 t.n.v. Torenklanken. Wij hopen van harte dat Wmkeliers, horeca en bedrijven evenals voorgaande jaren ons blijven steunen door middel van een advertentie op onze vaste advertentie pagina's. Zodat wij ook in 2003 u kunnen blijven voorzien van een mooi en verzorgt dorpsblad. Hartelijk Dank.

20

Thijmstraat - Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur: Ontvangst Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Na de ontvangst op het Dorpsplein: Receptie in de Schans Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan ben je welkom meteen na de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein tot 15.00 uur. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15.00 uur. 16. 00 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit.

INLOOPOCH'I'END VOOR OUDEREN INTOCHT SINTERKLAAS Beste jongens en meisjes, Nog even wachten en dan is het weer zover, Sinterklaas komt weer naar Geffen. En wel a.s. zaterdag 23 november. De rijtour vindt ook ditjaar plaats voorafgaande aan de

ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders langs de route gaan staan en achter de rijtour aansluiten om zo samen met Sinterklaas en zijn Pieten naar het Dorpsplein te gaan. Het programma is als volgt: _ 12.45 uur: Aanvang rijtour van Sinterklaas en zijn Pie-

ten door het dorp onder begeleiding van WIK, de majorettes en de kinderen met hun ouders. De route is: Hoek Leiweg/Bredeweg - Bredeweg Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat -

Het Oude Klooster... ontspanningscentrum voor ouderen! Er wordt goed gebruikt gemaakt van de (nieuwe) ruimten in het voonnalige nonnenklooster. De K.B.O. organiseert voor haar leden diverse activiteiten op verschillende dagen in de week o.a. biljarten, kaarten en koersballen. Uit de praktijk blijkt dat er ook ouderen zijn, die niet aangesloten zijri bij de Ouderenbond, maar toch graag een kaartje leggen of biljarten in het Oude Klooster. Daarom is er een speciale inloopochtend gereserveerd Elke woensdagochtend staat de deur van het Oude Klooster open voor alle mensen van 55 jaar en ouder uit Geffen, zowel K..B.O.-leden als niet-leden! U kunt dan biljarten, kaarten of gewoon gezellig buurten met elkaar. Iedereen betaalt daarvoor dan € 1,00. Daarnaast kunt u koffie / thee verkrijgen tegen de 'ouderenprijs'. Wij heten u van harte welkom in het Oude Klooster op woensdagochtend! Stichtingsbestuur Het Oude Klooster. 1


· bninie ~v

~~

STUKADOORS· EN AFBOUWBEDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden In nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

CA.FÉ GC>-vE~

G:EFF:E~ mbI'nderij; 11 Wouw Xfóoslerslraal Se .Jj,J6 7/!J?

9ejfen

lel07j .Jj 21 Mj

fax on .Jj 2.5 1.50

),

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen

Tel.: 0412-642454 073 - 522 42 86

23/oemen :Plan/en 23ru.icfswerb 9ra/werb Xadoarl.ibefen

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

• loonbedrijf en mestdistributie •zanden grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fa~: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl Mail

Wij verzorgen voor u:

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton ofgipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~

WIHABO

~ DRUKKERIJ

Voor a l uw familie- verenig lngsen hand e lsdrukwerk. Fam1l1edrukwerk keuze uit 7 collecties. M et o pgaaf van juiste datum b ij geboortekoo r tjes, drukkosten g ratis. Gra tis fo toalbum b ij geboor tekoortjes. Ook voor copieerservlc e kunt u b ij ons terecht.

Kleurencopieên en kleurenprinten tot A3. Grootformaat drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m.

13 - 5386 KT G e ffe n Tel.: (0 7 3) 5 3 2 26 84 , fox: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerii®wihabo.nl internet: www.wihobo.nl

He e stersewe g


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr .. 22-11 19.00 u * H.Mis mmv Gem. koor (Caeciliafeest) H.Mis rnrnv Jongerenkoor Za 23-11 19.00 u H-G (+kinderkerk) Zo. 24-11 09.30 u + H.Mis rnrnv Gem. koor Ma. 25-11 19.00 u * Avondmis Vr. 29-11 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Gezinsviering mmv Za. 30-11 19.00 u Kinderkoor (Thema: Sinterklaas) Zo. 01-12 09.30 u + H.Mis rnmv Gem. koor Ma. 02-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Passe Partout

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Evenals de viering van andere kernmomenten in het leven van gelovige christenen, hoort óók het Doopsel gevierd te worden binnen de eigen parochiegemeenschap. De voorbereiding en ook de viering zelf staat daarom alleen open voor Geffense parochianen. Voor deelname is het dus gewenst dat men in de parochie woont, er is ingeschreven of er actief bij betrokken is. Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 december om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 6 januari 2003. Als ouders niet op het doopgesprek zijn geweest, zijn er geen gegevens en kan er ook niet gedoopt worden. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavo_nd tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhmsstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk

KERKBALANS 2002: "Kleur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is:€ 36.380,00 bijgedragen door 515 deelnemers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.Y. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00- 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: oktober 2002: Marieke Kieboom, Meike Steenis, Sven Romme, Ward v.d. Hurk, Elise van Ballegooij. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Dinsdag 26 november om 19.30 uur in de kerk: ouderinformatie- en aanmeldingsavond. Woensdag 27 november kennismakingsmiddag voor de kinderen bij pastoor Scheepers in het Patronaat. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 22 oktober: Willy Hanegraaf, 61 jaar JUBILARIS M.O.V. In een feestelijke vergadering van de werkgroep M.O.V. is Diny van Bergen in de bloemetjes gezet, omdat ze al 12½ jaar in deze groep actief is! Van harte proficiat! Mien Gerrits nam afscheid als kartrekker van de groep. Zij blijft overigens via de pastoraatgroep in het werkveld diakonie betrokken bij de M.O.V. activiteiten. Dank je wel voor je inzet! Trees Lamers en Leny Romme werden verwelkomd als nieuwe leden. De taakverdeling ziet er als volgt uit: Diny van Bergen: penningmeester; Sofie v.d. Uijtert: secretariaat en coördinatie; Ria v.d. Sanden en Frasia Loeffen verzorgen de praktische zaken; Leny Romme: notulist en p.r. en Trees Lamers: voorzitter. 3


Kleding verander- en reparatiewerk.

Café - Zaal 't Haasje ~ AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

/4\.

partijenl~- 1,/

voor bruiloften, en vergaderingen

-~_; ...~ :F:,,

BE.NILDA"

Mo/enberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Tel.: 073 - 532 15 2 ~

P. DE Kl1EIN Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

11

~:_

andere tijden na tel. afspraak.

Loonbedrijfen Grondverzet

·. Gebr. van Erp . OSS

GEFFEN (073) 532 19 95

EN

FOTO,~

~j~_:___ ___

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag tlm Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

~~ . begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54

073 - 522 42 86

Bloembindel'ij

@

HJaninka ~ 'Öj)

@ bloemen

@planten @ grafwerk @ potterie @ teleffora @ decoratie ~ @ bruid6werk C(JSl

Winkeléentrum De Ruwert · tel: (0412) 63 07 96_ fax 63 42 41


ZEEUWSE KOORSCHOOL De Zeeuwse Koorschool uit Goes wordt zo zoetjesaan onze vaste gast in de parochie. Dit jaar komen ze een kerstconcert geven en wel op zondag 29 dec. om 15.00 uur. Vooraf zullen ze op die dag om 11.00 uur de H.Mis muzikaal opluisteren. Graag willen we - net als andere jaren - weer een beroep doen op gastvrije parochianen, die twee jongens van het koor willen opvangen in de tijd tussen de H.Mis en het concert. U kunt zich melden bij Mien Gerrits, tel. 5324691. Gewoon doen! TEKENWEDSTRIJD KINDER-KERSTKAART De kinderen die de kinderkerk bezoeken krijgen daar de komende weken een kaartje om een mooie kersttekening op te maken. Ze mogen dat ook thuis doen. De mooiste tekening wordt dan gebruikt op de kinderkerstkaart, die we met Kerstmis versturen naar alle kinderen die meedoen in de parochie. Als je ook een tekening wilt maken en je hebt nog geen kaartje, neem dan contact op met Hel.ma Maas, de contactpersoon van de Kinderkerk. Tel. 5321336.

PERSBERICHT Dag van de Mantelzorg 2001 Om de aandacht te vestigen op mantelzorg wordt dit jaar voor de vijfde keer De Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Rond 10 november 2002 worden er op meer dan 130 plaatsen in het land activiteiten georganiseerd in het kader van de Dag van de Mantelzorg De Dag heeft dit jaar als motto 'Tijd voor zorg, zorg voor tijd' en heeft tot doel om de mensen, die langdurig zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving in het zonnetje te zetten. In Nederland vervullen 1,5 miljoen mensen deze zorgtaak. Dit doen zij vaak naast andere bezigheden als een eigen gezin, werk of opleiding. De meeste hebben nooit echt gekozen voor deze intensieve zorgtaak, maar werden geconfronteerd met de ziekte of handicap van een naast familielid. Naarmate de zorg langer duurt en soms 24 uur per dag is er weinig tijd voor ontspanning en een eigen leven. Daarom is dit jaar gekozen voor het thema, om de nadruk te leggen op het belang van vrije tijd en even afstand kunnen nemen en op het belang van vervangende zorg om die vrije tijd te kunnen nemen. In Oss en het Maasland kunnen vrijwilligers van oppasdienst Armslag ervoor zorgen dat mantelzorgers op een vast moment in de week tijd voor zichzelf hebben, een vrijwilliger neemt de zorg een ochtendofeen middag over. Oppasdienst Armslag is een project van RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland). Omdat het werk van deze vrijwilligers ondersteuning biedt aan mantelzorgers en aansluit bij het motto van de Dag van de Mantelzorg 2002 ''Tijd voor zorg. zorg voortijd' organiseert de RIGOM op vrijdag 22 november een feestelijke themabijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in ouderensociëteit 'Krinkelhoek'Oijenseweg 3 in Oss van 09.30 tot 12.00 uur. Deze ochtend wordt speciaal georganiseerd voor vrijwilligers van Armslag én Mantelzorgers. Bent u mantelzorger? Dan bent u van harte welkom, wel graag van tevoren even aanmelden tel. 0412 63 28 15. Om 09.30 uur is de ontvangst met koffie en gebak, daarna wordt de film ' Ringen van Zorg• gedraaid en vindt er een klein optreden plaats. De bedoeling deze ochtend is om mantelzorgers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen, én om zowel de mantelzorgers als de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij: Gemma Mombarg / EefRubbens, RIGOM, tel. 0412 632815.

WIE WAT WANNEER Wilt u ze sturen naar: De heer/mevrouw _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ Adres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ Postcode _ _ _ Woonplaats - - - - - -- - --,,-

NOVEMBER 21 WI.K., concert in de kerk samen met acapella koor 21 K. V.B.. St. Nicolaasavond 21 Oud papier ophalen door KPJ route I 5


ROND DE DORPSPOMP Nou de Vinkelaren en Nulanders hebben wel ruimschoots hun zegje mogen doen aan de vorige stamtafel. Geffen had meer verweer moeten tonen, vooral waar het ging om onze HUMOR ("Weit bovenaon stoan wij" en er waren zelfs twijfels ofhet vruuger zovvel hogger waar, toen de Prins en consorten nog in de ton stonnen. Mar da leste bauwt de Prins rechtovereind da snapte." Het hielp dan ok nie veul "da geGilblèrt!") Het is toch goed, dat we weten hoe de Vinkelaren en Nulanders denken over Geffen. Wij zijn treuzelaars, zeggen ze terecht, anders waren bepaalde voorzieningen al lang gerealiseerd in Geffen. Rien Oomens, de dienstdoende voorzitter, verwelkomde onze bijzondere gasten: de twee schoolhoofden: Ton van Zuilen van de Aloysiusschool en Hans van Dijk van de Mariaschool en Monique Westerlaken als lid van het schoolbestuur "Primair". De stamtafel zit met veel vragen: Komt er ooit één school in Geffen, hoe zit het met de nieuwbouwplannen, hoe en wat moet er gaan gebeuren en hoe denken de twee schoolteams daarover. De directeuren geven daar graag antwoord op, immers al in 1980 werd erover nagedacht. Maar toen is besloten om van de Mariaschool een achtklassige school te maken en daaraan te blijven vast houden. De Aloysiuschool zou dan eventueel kunnen groeien ofworden ingekrompen. Het toenmalige Geffense Schoolbestuur kreeg op die basis uitkeringen van het Rijk en de Mariaschool werd helemaal gerenoveerd en aangepast in 1985, maar was al gauw te klein. Het leerlingenaantal groeide gestaag. De vrije schoolkeuze van de ouders bleefgehandhaafd en zo groeiden beide scholen uit hun jasje. De Aloysiusschool heeft nu 3 noodlokalen en de Mariaschool 2. De gemeenschapsruimte van de Mariaschool is helemaal in beslag genomen als ruimte voor diverse bijzondere functies, o.a remedial teaching, documentatiecentrum, computer-eiland, orthotheek en bibliotheek Schoolgemeenschapsevenementen moeten sindsdien plaats vinden in "de Bonkelaar". De lokalen zijn te klein, zodat moderne werkvormen, zoals b.v. het werken in groepjes nauwelijks mogelijk is. Er zitten groepjes te werken in de gangen. De situatie is onhoudbaar en wettelijk zelf niet toegestaan. Er is minstens een bedrag van 300.000 Euro nodig om de meest dringende problemen op te lossen. De schooldirecties hebben "ooit" om de tafel gezeten met de gemeente, en vertegenwoordiging vanuit Geffen 6

en het schoolbestuur. Toen zijn er plannen op tafel gelegd om te komen tot één schoolgebouw voor beide scholen, een 24 - klassige school met een gezamenlijke gemeenschapsruimte, hetwelk eventueel zou kunnen uitgebreid als multifunctionele ruimte en dan 's avonds kon dienen als "DORPSHUIS", waar mogelijk ook nog plaats is voor een kinderdagverblijf, peuten.alen, gezondheidszorg enz. Maar al die plannen zijn gestrand door bestuurlijke veranderingen en opvattingen vanuit de gemeente, en de vele ambtelijke mutaties. Niemand wist meer, hoe en waar het was. Er wordt en werd een ad hoc beleid gevoerd. Nog maar weer een noodlokaal erbij en dan ook nog eens te klein. Onder zware druk van team en ouders moest dat weer veranderd worden. Beide schooldirecteuren vragen om een schoolgebouw, waarin de scholen optimaal kunnen functioneren en dat helemaal aan de huidige eisen voldoet. Door die vigerende plannen is onderhoud achtergebleven. De gemeente heeft in dat zogenaamde totaalplan, de nieuwbouw van de scholen opgenomen. De visie en instemming van de beide schoolteams en hun leiding, schoolbestuur en ouderraden is eerste voorwaarde om tot een succesvol proces te komen. De beide scholen in één schoolgebouw en wel zodanig, dat een groeiproces naar "één school" mogelijk wordt De intentie daartoe is duidelijk aanwezig. De voorwaarden zijn vanuit de beide scholen duidelijk kenbaar gemaakt er is zelfs al een gesprek geweest met een architect. De meeste rare plannen doen sindsdien de ronde. Maar de scholen zelf horen niks meer en worden nergens bij betrokken; een dood spoor dus!!! Samenvoeging kan niet aan de orde zijn voordat aan die voorwaarden wordt voldaan. De eis dat de voorgevel van de Mariaschool behouden moet blijven voor het dorpsgezicht is al een zeer lastige beperking. Op het terrein tussen de Kloosterstraat, Pastorietuin, Kerkhof, spoorlijn en Confectiebedrijf"Carbone " moet dat nieuwe complex worden gebouwd. Daar zijn de nodige vraagtekens bij te plaatsen. Hoe zorg je dat ongeveer 600 kinderen veilig van en naar school kunnen. Hoe zit het met de nabijheid spoorlijn en gevaarlijk vervoer. Eerst moet worden voldaan aan al die voorwaarden en dan moet het kostenplaatje worden gemaakt. Het schoolbestuur "Heesch-Lith-Maasdonk-Primair" heeft het besluit genomen om uiteindelijk te komen tot één BASISSCHOOL, maar voorlopig twee scholen te bouwen onder een dak, Daardoor krijg je meer faciliteiten en meer geld beschikbaar. Beide scholen hebben dezelfde identiteit, dezelfde beginselen en dezelfde leertechnische principes, maaP het gebruik van methoden en werkvormen verschilt sterk en ook de sfeer.


Maar dat staat de samenvoeging niet in de weg, mits het proces geleidelijk plaats vindt. De beide directeuren verklaren, dat de scholen nu goed functioneren, maar de gebouwen absoluut niet meer voldoen. Zijn er nog alternatieve, betere bouwplaatsen te vinden in het dorp en binnen het bereik van de sporthal voor de gymlessen?? Ja verluidt het: bij de molen "De Zeldenrust", of al de bejaardenwoningen afbreken en langs Lambertus- en Harrrie-straat bouwen. Op de plaats van de Mariaschool kan dan het cultureel centrum verrijzen. Wethouder Rini van de Ven heeft zich al openlijk uitgelaten over deze plaats voor het Dorpshuis. De directeuren en de schoolbestuurster worden zeer bedankt voor hun openlijk gesprek. De stamtafel deelt hun zorgen en hoopt dat het gemeentebestuur nou toch eens echt knopen doorhakt, het wordt de hoogste tijd. NOODZAAK!!! Weer een ergernis: de gemeente werd gebeld door een inwoner met boktorproblemen in de woning. De ambtenaar geeft drie adressen van firma 's , die van dienst kunnen zijn buiten Geffen en vergeet, dat in Geffen " de fa. WESPRO zeer goed in staat is die zaak op te lossen!! Gemeente: eerst kijken of Maasdonk een goed bedrijf heeft, dat lijkt ons vanzelfsprekend.

Allerzielen kende een mooie, waardige, goed-verzorgde viering. Jammer dat de afscheidsplek nog niet is gerealiseerd. Het kerkhof lag er goed verzorgd bij. Een hele geschiedenis van Geffen valt er te lezen. Geffen lijkt dan een grote familie. Kamaval nadert 11-11 is weer voorbij . We hebben een nieuwe prins Jos den le, met als adjudant Edgar Schuurmans. Ze kennen de klappen van de zweep. Beiden zijn het rasechte "KRUIPERS". De "weetwatsjers" hebben ze aardig ingeluid, maar men had oudwethouder Toon toch graag als Prins gezien met Hans als Netten-ADJUDANT. De tijdelijke burgemeester, Jan Dosker, weet zich voortreffelijk van zijn taken te kwijten. Hij weet zeer kundig te "HAMEREN". De nieuwe burgemeester, Peter Boelens V.V.D.-er, wordt alzijdig geroemd, ofschoon de benoemingsprocedure nog niet is afgerond. De gemeenteraad worstelt nog met het nieuwe dualistische stelsel en de inspraakprocedures via adviesraden. Maar het komt goed!!!!. Van stamtafel 167. Voor op-en aanmerkingen: de Prins tel. 0412640982, volgende stamtafel op 24 november, weer in café GOVERS van 10.30 uur tot 12.00 uur. Met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM!!!

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

aanbiedingen Goblet jonge jenever Dujardin vieux Smeets touron vieux 6 halen = 5 betalen

€ €

9,99 9,99

Voor de kinderen geweldige kleurplaten actie met kans op een unieke fiets!!! Zie kleurplaat in deze Torenklanken. Eventueel extra kleurplaten zijn gratis af te halen bij ons in de winkel. aanbiedingen zijn geldig t/m 30 november 2002. zetfout.en voorbehouoen

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en àiv. tapinstallat~es 7


7 EFKES BUURTE MÈ ... Natasja Menkehorst (21 j.) Ze zit al op me te wachten als ik een bezoekje breng aan het Arbeidscentrum in Heesch. Daar werkt Natasja Menk:ehorst, die verstandelijk gehandicapt is, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Ze geeft me een rondleiding langs alle werkzaamheden, die ze samen met haar collega's doet. Ze zijn bezig met het maken van beugels voor de verwarming, het aftellen van pakjes kerstkaarten, stickerwerk, sorteerwerk en het in elkaar zetten van onderdelen van miniatuur vrachtwagens. Iemand heeft de keukendienst en sommigen doen boodschappen of houden de kantine schoon. Er is ook tijd voor voetballen, darten of andere spelletjes. "Het plezier in het werk is het belangrijkste" legt de arbeidsbegeleider uit. "Daarnaast valt er altijd wel iets te leren; niet alleen in de te verrichten handelingen, maar ook wat betreft werkhouding, verantwoordelijkheden en het nemen van initiatieven. We doen alles samen. Als zij willen werken, zorgen wij dat het leuk is!" Natasja vindt het 'plukwerk' (sorteren van onderdelen) het leukste karweitje. Ze is goede maatjes met de anderen, maar Maartje en Saskia zijn haar beste vriendinnen. (Zie foto: v.l.n.r. Natasja, Maartje, Saskia). De klok van vier heeft geslagen en Piet, Mari, Janny, Jelle, Bart, Stefan, Marlies, Anita, Max, Jeroen, Roy, Angela, Saskia, Michiel, Harm, Natasja, Maartje Z. en Maartje D. gaan lopend, op de fiets of met het taxibusje naar huis.

Natasja woont sinds 16 september van dit jaar door de week in het Logeerhuis aan de Krabbenhoek in Heesch samen met Conchita, Saskia, Sandra, Michael, Jeroen en Angelique. De jongens en meisjes komen op verschillende tijdstippen thuis. De leidsters Karin en Marianne hebben dienst. Ze drinken thee en ieder gaat doen wat hij leuk vindt: lezen, t.v. kijken of telefoneren naar huis en Jeroen vindt het leuk om zijn P.S.V- shirt en das aan te trekken! Het Logeerhuis werd aanvankelijk alleen in het weekend gebruikt voor de weekendopvang. Aangezien het dan de hele week leeg stond, besloten de ouders van de ze8

ven bovengenoemde kinderen het 'weekwonen' uit te proberen. Dit als tussenvorm voor de definitieve woonplek, waar volop aan gewerkt wordt, in Schaijk. Het is een gezellig Logeerhuis. Natasja helpt Marianne met eten koken en enkele anderen gaan boodschappen doen met Karin. Ze hebben op de avonden soms ook nog activiteiten buitenshuis, zoals judo, zwemmen en dansen. "Het huis is van Zorginstelling "Vizier" - een samenvoeging van enkele instellingen uit de regio - die de zorg voor dagbesteding regelt" vertelt Karin. "Wij bieden zogenoemd: 'Brood, Bed en Bad". Vrijdags gaat Natasja na haar werk rechtstreeks naar haar ouders in Geffen. Kitty en Jan Menkehorst vertellen uitgebreid over acceptatie en integratie van kinderen met een verstandelijke handicap, zoals Natasja. "De grote instellingen worden - voor zover mogelijk - afgebouwd. Het is de bedoeling dat deze groep zich integreert in de wijk. En dat gaat niet altijd even gemakkelijk" zegt Jan. "Als ze klein zijn is acceptatie geen probleem, vooral niet als je in een dorp woont". Dat vinden Jan en Kitty, ondanks dat ze een nare ervaring hebben gehad in deze. "We vinden het belangrijk, nu Natasja ouder wordt, dat ze opgroeit tussen haar verstandgenoten van ongeveer dezelföe leeftijd. Ze worden in een woongroep bezig gehouden en geactiveerd. Anders zouden ze vereenzamen en we willen ook niet dat ze tussen ouderen komen te zitten. Vanaf haar 3e jaar wisten we al dat Natasja een verstandelijke handicap had. Ze kwam op de Korf en daarna op de Bemadetteschool. Vanaf haar 10e jaar ging ze naar de weekendopvang. Dat was goed voor haar, maar ook voor ons gezin. En nu is er dan het weekwonen, een onderdeel van een project, dat 3 jaar geleden werd opgestart, samen met een leerkracht van de Bemadetteschool en met zeven ouders die kinderen op die school hadden zitten". Er is veel veranderd op het gebied van de Zorg: er zijn nieuwe financieringsregelingen en men wil zorg op maat aanbieden. De ouders krijgen een P.G.B. (Persoonsgebonden Budget) of een P.VB. (Persoonsvolgend budget) en kopen de zorg in. Het verschil van een woongroep in vergelijking met het G.VT (Gezinsvervangend Tehuis) is dat de ouders bij een woongroep meer inbreng en medezeggenschap hebben. Het logeerhuis is een opstapje naar een woning, die door "woonmaatschappij Maasland" gerealiseerd gaat worden in Schaijk, met acht appartementen. De zeven ouders richtten 2 jaar geleden de Stichting woongroep "De Eenhoorn" op - waarin Jan zeer actief opereert als penningmeester - teneinde een ideale woonsituatie voor hun kinderen te creëren, zodat ze een fijne toekomst tegemoet kunnen zien. De groep wordt uitgebreid tot 8 personen, omdat de kos-


ten anders te hoog zijn. De Stichting huurt het gebouw en uit de P.G.B.'s wordt de zorg betaald. De huur, de vaste lasten, en het eten en drinken worden betaald uit inkomsten, uit werk of een uitkering. De jongelui krijgen een eigen appartement met een gezamenlijke keuken, woon-, eet- en t.v.-hoek. Het is belangrijk dat de ouders de doelstelling van de Stichting onderschrijven, want er is veel geld mee gemoeid. Van ieder kind zit één van de ouders in het bestuur. Twee daartoe aangewezen ouders, bespreken probleempjes met huidige de leiding bij het weekwonen. Voor de inrichting van met name de gezamenlijke ruimtes in het nieuwe huis in Schaijk - dat begin 2004 klaar zal zijn - kan de Stichting nog sponsors gebruiken!! "De Eenhoorn", een mythologisch dier, dat de reinheid van gedachte weergeeft... één staat voor eenheid en hoorn voor de hoorn des levens die duidt op het genieten in het leven. Is het een zorg minder, als je kind in een woongroep woont? "Het is verplaatsen van de zorg" vinden Jan en Kitty, "wij blijven altijd verantwoordelijk, want Natasja heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid; haar handelingsbekwaamheid is daartoe te miniem". Ondanks dat ze moeilijk afscheid kan nemen, vindt Natasja het weekwonen heel leuk, maar voorlopig is ze alleen bezig met de baby die haar zus Danielle gaat krijgen. Ze wordt tante en daar kan ze maar moeilijk op wachten! We zullen haar toch in Geffen blijven tegenkomen, want ze houdt van boodschappen doen en wandelen waarbij ze spontaan iedereen groet en gegroet wordt. Ze vindt Effe naar Geffe en h,et Rogge maaien geweldig en ze is vaste fan van WI.K., waar haar vader op de tuba speelt. Ze is ook altijd paraat bij Carnavalsclub 't Vraagteken in Den Bosch. Verder houdt ze van puzzelen, computeren en gaat graag op visite. Dank je wel, Natasja, dat ik op je werk, in het logeerhuis en bij je thuis op bezoek mocht komen!

OPBRENGSTSPEELGOEDBEURS In een drukke maar gezellige.Sonkelaar ging het er zondag 27 oktober druk aan toe. Het eerste uur zag het zwart van de mensen. Ik was bang dat niet iedereen die in de rij stond naar binnen kon, uit veiligheidsoogpunt dan. Maar liefst 210 betalende bezoekers zijn er binnen geweest. Meer dan vorig jaar. Vele vaders, moeders, opa's en niet te vergeten de oma's liepen af en aan om de vergaarde spullen naar de auto te brengen. Er was dan ook van alles te koop. Van spelletjes, keukentjes, poppenkasten, barbies tot poppen, steppen, aan toe. Teveel om op te noemen. Iedereen heeft er van genoten. Zo wel de standhouders als de bezoekers en niet in de laatste plaats ikzelf. Want wie had nu gedacht datje, na aftrek van de huur van de Bonkelaar, met zo'n evenement maar liefst€ 298,00 aan de parochie kunt overmaken met de bedoeling om het restaureren van de ramen iets dichter bij te brengen. Want het kost nogal wat een aantal ramen restaureren. Ik wil iedereen bij deze bedanken die mij dat weekend heeft geholpen. Stichting Jeugdvakantie werk voor het lenen van de tafels, Marga Hagenaars voor het helpen sjouwen en nog vele anderen die mij op 27 oktober hebben geholpen. Aangezien iedereen het voor herhaling vatbaar vindt, wil ik het volgend jaar opnieuw organiseren. Hopelijk kunnen we dan nog ergens terecht. De gemeenschap heeft toch echt wel een goede accommodatie nodig. En in mijn eentje een afdekvloer leggen over de vloer van de sporthal (in de kantine mag ik niet terecht van de gemeente) zie ik toch echt niet zitten. Bedankt iedereen en hopelijk tot volgend jaar. Jacqueline Wingens.

Hollandsche Gebakkraam 't Dorpsplein

Geffen

Bij inlevering van deze waardebon, 2,00 euro korting bij aankoop van ten minste 10,00 euro.

Deze aanbieding is gedlig van 19 t/m 30 november 2002. 9


-----Kleurwedstrijd Slijterij D'n Malder-----

Voorn~am: ........ ........................................................................................... Telefoon: ........................ Achternaam: ................. :::..... .... .................. ....... ................ Woonplaats: ....................................................... ........................... Adres: . .................................................................................................................

Leeftijd: ................. .................................................................................. .. Uiterlijk inleveren op woensdag 4 december 2002.

Hoofdprijs: unieke fiets Mocht je de winnaar worden van deze geweldige hoofdprijs, wordt je op donderdag 5 december door sinterklaas gebeld. Dus vergeet niet je telefoonnummer in te vullen. 10


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Wnd burgemeester: mr. J.J.M. Dosker na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speek.uur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie-of raadsvergadering is. Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefo-

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U k:up.t hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00tot 19.00uur, tel. 073-5342100 BURGERLIJKE STAND MAASDONK OKTOBER 2002 Geboorten: 09-10 Thije Franciscus Petrus Draad 10-10 Thijs van Nistelrooij 18-10 Mees Petronella Maria van Loon 20-10 Bjรถrn Nagtegaal 21-10 Stef Henricus Johannes van den Berg 26-10 Katrin Dudina 27-10 Amina Mesic 29-10 Meike Antonia Maria van Griensven 30-10 Alena Aljona Krigin 30-10 Suus Anna Martina van de Ven Overlijden: 06-10 Petronella Ardina Gloudemans-van den Elzen, 82jaar 06-1 O Antoon Noteboom, 73 jaar 18-10 Wilhelmus Marinus Aloijsius van Erp, 53 jaar 22-10 Wilhelmus Johannes Hanegraaf, 61 jaar 22-10 Franciscus van Nistelrooy, 70 jaar 26-10 Antonius Cornelis Dirks, 73 jaar

EXPOSITIE Arnold van Griensven exposeerd van 22 november t/m 29 december bij Galerie 't Weefhuis in Nuenen, Schilderijen en aquarellen. Iedereen is van harte welkom. 11


VOETBAL - STER! We wisten het al: de grasmat bij voetbalvereniging NooitGedacht is groener dan elders! Wederom is een talent ontdekt en dit keer een van het vrouwelijk geslacht! Angela van Rooij (14 jaar) is geselecteerd voor het Nationaal Oranjeteam van meisjes onder de 15 jaar. Een felicitatie waard! Angela zat al in het Districts selectieteam en werd uitgenodigd samen met 30 andere meisjes uit heel Nederland voor een trainingsdag+ wedstrijd in Zeist. Vtjftien meisjes werden uitverkozen voor het Nationaal Oranjeteam en Angela was één van hen. Bij Nooit-Gedacht speelt Angela - als enige meisje - in het B 1 jongensteam, waar ze overigens volledig geaccepteerd wordt. Dat niveau ligt hoger en de K.N.V.B. wil graag dat de geselecteerde speelsters fysiek sterk worden. Angela vindt de uitverkiezing heel leuk en is er best trots op, maar ze blijft er heel gewoon onder. Ze kreeg veel positieve reacties van haar omgeving. Ze heeft veel over voor haar favoriete sport. Vier keer in de week trainen: twee keer bij de jongens en twee keer bij de dames. Nu komt daar nog bij: één keer per maand een hele dag trainen en spelen in Zeist. Het Mondriaancollege, waar Angela in de 3e klas van de HAVO zit, verleent alle medewerking om haar sport te kunnen uitoefenen. We gaan de prestaties volgen van de laatste vrouw van het Nooit-Gedacht B 1 jongensteam... ! Veel succes toegewenst!

PROTA Het solidariteitsfonds van Prota is in het leven geroepen om acute gevallen van armoede in Oss en omgeving, waarbij ook Vinkel en Geffen wordt gerekend, te lenigen. Prota is het Platform Regio Oss Tegen Armoede. • Veel mensen, die van een minimum moeten leven, hebben soms plotseling geld nodig. • Prota kijkt eerst of de Sociale Dienst van de gemeente kan helpen. • Zo niet, dan vindt Prota het haar taak om te helpen. • Het gaat meestal om kleine bedragen (in de orde van€ 100). Het solidariteitsfonds heeft dit jaar 13 maal kunnen/ moeten helpen en is daardoor bijna leeg. Het fonds is afhankelijk van giften van particulieren en, .instanties. Daarom doen wij een dringend beroep op iedereen die wil helpen met een kleine bijdrage. De parochies van het dekenaat Oss zullen het goede voorbeeld.geven door een bijdrage te storten. 12

Doet U ook mee om dit sociale werk te steunen ? Het bank nummer van het solidariteitsfonds van Prota is 92.51.04.159 Voor inlichtingen over het werk van Prota en het fonds kunt U contact opnei:nen met Kees Jongeneelen tel 0735321146 of achter in de kerk een folder van Prota meenemen. Prota dankt U namens haar "klanten" voor Uw medewerking.

DANKBETUIGING Iedereen hartelijk bedankt voor de vele dagelij~e bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes tijdens de ziekte van mijn man, vader en opa, Willy Hanegraaf Ook willen we de huisartsenpraktijk "Maasdonk" en pastoor Scheepens bedanken. De grote belangstelling en de vele blijken van medeleven na het overlijden en tijdens de uitvaart hebben wij als een grote steun ervaren. Annie Hanegraaf Kinderen en kleinkinderen. Het heerlijk avondje Is gekomen Een spannende avond vol verrassingen, waarbij wij voor de culinaire invulling zullen zorgen. Speciaal aanbevolen is de gourmetschotel kompleet, deze bestaat uit: biefstuk - varkenshaas - gemarineerde biefstuk - schnitzel shoarmavlees - hamburgertje - kipfilet - bacon burgertje - kip cajun vlees - mini worstje • mini kipkrokant schnitzel

Om het kompleet te maken komt er nog bij: gesneden paprika / uien / champignons - boter - huzaren salade - aardappeltjes - 4 sausjes (sate, cocktail, knoflook, zigeuner) kruidenboter - stokbrood.

Heeft u ooit speciale wensen, wij vullen het graag voor u in. Wij hebben voor de sint ook nog een leuke surprise ideetjes (een vleespakket of een knapzak). Kom eens langs en laat u informeren.

~ Keurslagerij

~ ~!~,!~::~

KBJRSIMiER tel. (073) 532 58 91

Geffen


DANKBETUIGING VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

E-pupillen van Nooit Gedacht worden in het nieuw gestoken.

Graag willen wij iedereen bedanken voor uw medeleven en steun bij het overlijden en ziek zijn van

Jannie Megens Uw belangstelling heeft ons. goed gedaan. John, Joey en Mike Megens.

PERSBERICHT

De E4 pupillen van Nooit Gedacht werden onlangs voorzien van nieuwe shirts, door van Zandvoort Mode gevestigd aan de Heegterstraat 4 7 te Geffen. Na de overhandiging bedankte Nooit Gedacht de sponsor voor deze fantastische uitrusting, en wenste haar veel succes toe, met de verkoop van dames, heren en kinderkleding. Op de foto het trotse E4 team met begeleiders en de sponsor Simone v. Zandvoort.

Onlangs werden de E5 pupillen van Nooit Gedacht verrast met nieuwe shirts, door Electrotecbnologie J. van Heeswijk B.V gevestigd aan de Leeuwenhoekseweg 1 te Schijndel. Na de overhandiging bedankte Nooit Gedacht de Sponsor voor deze gulle geste. Op de foto het trotse E5 team met begeleider en afgevaardigde van de Sponsor Antoon Bijveld.

De collecteweek "Geef voor Diabetes" is achter de rug. Van 27 oktober tot en met 2 november hebben ruim 36.000 vrijwilligers weer en wind getrotseerd om het Diabetes Fonds te steunen in het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van diabetes. Dankzij nieuwe kennis uit onderzoeken zal diabetes beter behandeld en uiteindelijk genezen kunnen worden. De collecte in Geffen heeft dit jaar€ 763,17 opgebracht. Het Diabetes Fonds dankt alle gevers, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen. Jaarlijks ontstaat diabetes bij 60.000 Nederlanders. Meer dan een 800.000 Nederlanders hebben diabetes. Type 2 diabetes (ouderdomsdiabetes) komt op steeds jongere leeftijd voor. Het is al haast gewoon geworden bij mensen van 30 - 40 jaar. Er zijn medicijnen, maar er is geen genezing van diabetes. Ondanks de medicijnen kan diabetes leiden tot complicaties aan ogen, nieren, hart- en bloedvaten. Verder onderzoek moet daar verandering in brengen. Heeft u onze collectant gemist en wilt u het Diabetes Fonds alsnog steunen? U kunt uw gift overmaken op giro 5766, t.n.v. Diabetes Fonds in Amersfoort, Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Diabetes Fonds: tel.nr. 033 46 22 055.

·~~ Schoonr"teids Salon MoranJa' December Actie complete gezichtsbehandeling

+

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 november (geldt ook voor e-mail kopy_

wimpers verven € 19,50

redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

Peppeldreef 17, 073-5327755 13


Torenklanken 1993

PASTOOR SPIJKERS: "GEFFENAAR·194 11

terug IN MEMORJAM

Onder zeer grote Geffense belangstelling is pastoor -Spijkers .op zaterdag 3 september op de Geffense Avond tot Geffenaar 1994 gekozen. Hij genoot de steun en sympathie van vele Geffense verenigingen en stak in het eerste jaar met -kop en schouders boven de andere 43 genomineerden uit. Het ontvangen ruime geldbedrag schonk pastoor Spijkers niet voor zichzelf maar zoals we hem kennen - meteen door naar het ziekencornité Geffen. De ondernemingsvereniging Geffen (OVG) heeft voor het eerst in de Geffense geschiedenis "De Geffenaar van het jaar" georganiseerd. Bij deze verkiezing werd met name gedacht aan iemand die op de achtergrond veel voor de gemeenschap Geffen doet, en dan met name op maatschappelijk gebied en/of in verenigingsverband. Een hardwerkend bescheiden iemand derhalve.

U\\J\

\G JUS\\.E

~s-J~R ~

Zoals u in de vorige Torenklanken hebt kunnen lezen is op 3 mei jl. Ad van Sluis overleden, tot november 1993 voorzitter van Torenklanken.

EFFE BUURTE MÈ .......... MEVR. SCHWIEBBE (62) Al vrij snel nadat ze in 1979 in Geffen kwamen wonen, werd mevr. Schwiebbe gevraagd voor de M.O.V. -groep in onze parochie. Naast het Missiewerk moesten Ontwikkeling en Vrede meer aandacht krijgen . Mevr. Schwiebbe herinnert zich de leuke acties voor het werk van Ian Nelemans, Corry v.d. Langenberg in Nicaraqua en de "bouwsteentjes" die verzameld werden voor het bouwprojekt van Zr. Emanuelle, in Cairo . In 1981 deed het ziekencomité een ber.oep op haar. In dat comité zat zij op 26 januari d " h f jl. haar laatste verga ering vooren eet ze het voorzitterschap ov~"i·nl<.E\..EN aan Han Wintels. N * ROO~ENl(AAR'TEN

der'lli:s het on Iüet 25 -~ n pas i·n novememJuff rou"' jubileum. de 9 sept . ·1<. \'las haar ar z.e vier · 1eum samen -aigenli) . . aar' roa. bt.sjubi ~ an (\it J · arig am 25 oer~ 1. baar ZS-)Laromers, heeft baar oer J • 11ega ?eter 51 jaar' 11 oals z.e 111et co n Sant.voort' es-nrokkeld :_,, in die Riet v~b'j elkaar g ~ direct. \'1e ~~ n stond jaren i \-iel had z.: juli 1962 ~ Mariaz.elf z.egt ~laagde opd 2e \<.las op d:ar een tijd~ al voor e Riet "'erkte d z.e ontsla- * pROO~;~~~~: * s,R\PP op 9 Rosmal~n. juli ' 67 \'Ie: 8\.0Et.J\EN * GRAfS schOO 1 ) aren en in d \ .. p~N'îE.N ooElEN z.esta d n. getroU'H '\. //\,_ oER gen • Re e • ~ cNS\-\ÜP 'lr' 4102 • 21683-

. 1

_z\.

1u :n

N

AAR GEEN LER 'R MEESTE ••• NIAAR ers _ 46

-

jaar en meesat vindt Peter La~e Aloysiusschool - van D roep 6 op ter vang 1f, •k" zegt Peter , .• zichze . ·3·kste vind i .' . voelen bi] "Het belangri zich plezierig ouwenskinderen n vertr ''dat de de groep, Er moet .ee . s er tiJ"d voo1 1 mij in . . als die er is' . k ook ernband ziJn en O p z'n tijd ben i_J.S is dat . maar onderwi 11 gr~pJe~~t leukste in hetlkaar reageren! stig, wederzijds op_~ 25-jarig ambts spel van s vierde ziJn Peter Lammer {ubileum-

14

BlOfML-straat l(\oosteT

se,

Geffen- ie\efoon O 5386 f',.R

DE MAASDONK-FIETSROUTE De Vooruitstrevende Partij Maasdonk heeft voor de verkiezingscampagne van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de Maasdonkfietsrout e samengesteld. Als een attentie voor de mensen hebben we onze fietsroute tijdens de campagne huis aan huis verspreid in heel Maasdonk. Het idee van de fietsroute was voor ons tegelijkertijd bedoeld als een symbolische band tussen de drie dorpen, een kennismaking met elkaar op de fiets. En natuurlijk gaven we met deze attentie ook aan dat de zorg voor het milieu, het be houd van mooie plekken in onze gemeente,


in

de 1994

. VLIEGTUIGCRASH

TERUG VAN WEGGEWEEST:

-

ROND DE DORPSPOMP "Van de Stamtafel"

Op woensdagmiddag 10 februari omstree~s 14.45 uur werd Nederland en met name Geffen opgeschrikt door het neerstorten van een Fl6 vliegtuig van de vliegbasis Volkel in de Geffense polder in de onmiddelijke nabijheid van de boerderij en het woonhuis van de families Wim en Bert van Erp . Ons dorp Geffen en de bewoners van de boerderijen in de nabijhe id van het vliegtuigongeluk hebben ontzettend veel geluk gehad. Een neerstortend vliegtuig terecht laten komen op precies de plek welke je als piloot voor ogen hebt, kun je wel vergeten. Voor hetzelfde gel d waren de gevolgen niet te overzien geweest. Er hadden gewonden of misschien wel doden kunnen vallen. Het verschil tussen het niet berokken van schade en het zaaien van dood en verderf is in dit geval dan ook niets anders dan een kwestie van seconden geweest. We kunnen dan ook niets anders doen dan hiervoor onze dank uit te spreken aan de Voorzienigheid.

Maar hopen, dat de lezers verrast zijn. Ja , de oude Dorpspomp was leeg. De redactie van Torenklanken heeft het idee geopperd, wat vaste "POMPERS" te verzamelen. Intussen heeft dat vorm gekregen in een "Stamtafel" op zondagmorgen in café-zaal Govers. Een groep mensen werd uitgenodigd om een start te kunnen maken. En jawel het lukte . Op zondag 20 febr . kwamen een zestal personen bij elkaar van 11.00 uur tot 13.30 uur. De Stamtafel wilde graag een voedingsbodem zijn voor de Dorpspomp, het wel en wee van Geffen zou als gespreksstof dienen, waar mogelijk moest dat stimulerend zijn, mild kritisch, maar vooral activerend en vooral het ondersteunen van initiatieven in de gemeenschap en het bieden van gespreksstof , · · " ge b uur t" . want er wort d te weinig Alle belangrijke activiteiten en evenement~ en krijgen aandacht, natuurlijk ook de Geffense (Maasdonkse) politiek, historie in het vastleggen der gebeurtenissen, aandacht vragen voor "het gilde", het parochieleven, aandacht voor bijzondere activiteiten bij vereni gingen, jubilea_en zo bijdragen leveren aan het bruisende leven van de gemeenschap Geffen. De Stamtafel kri~~r nok een Reglement, een gespreksleid Official S · --:; "' en een penningmeestPr. ent,ce Dealer

FOTO-EXPOSITIE MAARTEN-FREE-8 De door Maarten zelf vervaardigde uitnodigingen zijn al klaar en Nederlandse beroemd heden als Vanessa en Sandra Reemer hebben er al een mogen ontvangen. Ja, Maarten Mols alias Maarten-Free-Bis vol overgave bezig met het organiseren van zijn eerste fototentoonstelling. Die stelt Maarten hoogstwaarschijnlijk in het gemeentehuis van Nuland op. Hij heeft hierover binnenkort nog een gesprek met burgemeester Netten. Later gaat Maarten "het land in" met zijn collectie en hoopt in diverse luxe gelegenheden artiestengaleries in te kunnen richten.

tijd

J

1 .J •

-tl iQ~

~

~

G Autorr obie/bedrijf .J. VAi r HEESCH Elst 18 Getti '

en, telefoon 04102

.AUTo.. * Verkoop

* Onderhoud : A.P./( Wasserette * Schade reparatie

- 21969 BRANDsroF-

* Diesel · : Euro loodvrr Super 1 * LPG

GEFFENSE SNELHEIDSDUIVEL Het had er nog even om gespannen·; '· want puur feitelijk gezien ~as de Geffenaar na de t weede plaats geeindigd . Maar op . een keuring van de auto ' s kon de Jury niets anders dan bekend maken dat de eerlijke winnaar, en dus Nederlands .Kampioen, was..... Toon v · d. Haterd. 15


-1 NIEUWE OPZET VORMSEL Na goed overleg, en na ervaringen van de laatste jaren heeft de Vonnselwerkgroep besloten om de vormselvoorbereiding eens nader onder de loep te nemen. We hebben namelijk gemerkt dat de voorbereiding steeds moeizamer gaat en vooral het afgelopen jaar was voor ons, voor bepaalde ouders en misschien ook voor de vonnelingen zelf een teleurstelling. Niet dat de viering niet goed verlopen is, integendeel, maar het gaat om hetgeen aan een vormselviering voorafgaat en wat er eigenlijk op zou moeten volgen. Zoals u waarschijnlijk weet, is het vormsel de laatste van de drie sacramenten, die ervoor zorgen dat iemand opgenomen wordt in onze kerk. Het Doopsel en de Eerste Communie zijn vooral een keuze van de ouders, het vormsel wordt al meer een keuze van het kind zelf. Maar waar kiezen ze voor en welke consequenties heeft zo'n keuze? De afgelopen jaren hebben we gemerkt, dat het niet altijd meevalt om jongeren te motiveren. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan het project? Ligt dat aan het gebrek aan inlevingsvennogen van degenen die de avonden mede vormgeven? Ofligt het aan het feit, dat jongeren in deze leeftijd, beginnende pubers, weinig met de kerk kunnen, evenals verschillenden van hun ouders? We hebben ons dan ook afgevraagd of we op eenzelfde wijze door moeten blijven gaan. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om het project leuker te maken, minder moeilijk, minder kerkelijk, meer gericht op waarden en normen die ons christenen zouden moeten kenmerken. Maar wat hebben we dan voor met het vormsel, wat bereiken we ermee? Wij vinden dat kinderen moeten weten wat ze ontvangen. En bij het vormsel neemt daarbij de heilige Geest, hoe moeilijk ook, een belangrijke plaats in. Als bovendien van een vonneling verwacht wordt dat hij of zij nadrukkelijker voor die kerk kiest, moeten we toch ook over die kerk en over zaken die de kerk belangrijk vindt, vertellen. Wij hebben gezocht naar een betere werkwijze en er met elkaar (vormselgroep, parochiebestuur en pastoraatsgroep) over gesproken. We hebben het gevoel dat de keuze voor het vormsel in groep 8 een keuze is die vooral ook nog door de ouders wordt ingegeven. Ze veiwacbten van hun zoon of dochter, dat ze zich laten vormen en geven hen daarna de vrijheid om het zelf te bepalen. Ze gaan immers naar de middelbare school, waarbij ze een grotere zelfstandigheid zullen krijgen, dus ook op het gebied van het naar de kerk gaan krijgen ze die vrijheid Dat ouders het fijn vinden dat hun kinderen het vormsel ontvangen is prima, dat ze er op aandringen is niets op tegen, dat geldt immers ook voor andere zaken; maar ze moeten dan ook duidelijk maken, dat van deze kinderen veiwacht mag worden, dat ze ook nog af en toe hun ge16

zicht in de kerk laten zien en ze zullen daar ook zelf het voorbeeld in moeten geven. Dit is, met uitzondering van enkelen en met Kerstmis, niet het geval. Vandaar dat we de drempel willen verhogen door kinderen pas vanaf de 1e klas middelbare school toe te laten tot het vormsel. Z~ zijn dan een jaartje ouder en het zit dan niet meer vast aan de afsluiting van de lagere school, wat min ofmeer soms ook een afscheid van de kerk lijkt te zijn. Overigens is het boven de rivieren al jaren het gebruik om het vormsel toe te dienen als men 15 jaar is. Het zal dan minder een gewoonte worden en meer een bewuste keuze, ook voor de kerk. de inhoud van die voorbereiding is bijna rond. Het zal wel een ander karakter krijgen. Minder schools, meer rekeninghoudend met de belevingswereld van de jongeren. De voorbereiding zal waarschijnlijk ook iets langer duren, waardoor we meer de kans krijgen om jongeren met andere facetten van het kerk-zijn te laten kennismaken, waardoor we samen ook in gesprek kunnen gaan, wat belangrijk is voor een christen, hoe we werkelijk een volgeling van Jezus kunnen zijn en hoe we ook zelf die kerk mede vorm kunnen geven. We beseffen, dat jongeren misschien nog ouder moeten zijn, zoals bij de protestante kerken, wanneer jongeren hun belijdenis doen als ze 18 jaar zijn. maar deze stap is het begin. We beseffen ook dat de ruimte tussen 1e Communie en vormsel opgevuld moet worden. Het moge geen loze jaren worden. Maar wat we vooral beseffen is dat we er op dit moment niet in slagen de kinderen voldoende te motiveren en voor het vormsel voor te bereiden. Het komt naar ons idee te veel uit de lucht vallen. Waarschijnlijk zullen er hierdoor kinderen afvallen, maar we hopen dat de groep, die overblijft, een groep wordt waardoor het vormsel zowel voor de vormelingen als ook voor de werkgroep en de parochie waardevoller wordt en met meer plezier beleefd zal worden. Om te komen tot een goede voorbereiding is uitbreiding van onze werkgroep welkom. We zoeken dan ook mensen die met ons mee willen denken en het vormselproject nieuwe stijl willen vormgeven. U kunt daarvoor met de pastoor contact opnemen. Misschien is het ook goed om te zeggen dat ook kinderen die gedoopt zijn maar niet gevormd, bij de kerk blijven horen. Ook zij kunnen voor de kerk trouwen. Maar het geeft wel aan dat zij de laatste stap om bij de kerk te horen en er echt iets mee willen gaan doen, op dit moment nog niet willen maken. Het zou naar beide kanten eerlijker zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat dit heel wat reacties losmaakt. Wij hopen echter dat deze reacties ook bij ons terechtkomen en niet op het schoolplein of in de huiskamers blijft hangen. Graag willen wij, indien nodig, nog dingen verduidelijken en staan we open voor andere suggesties.


Het vormsel voor de leerlingen van schooljaar 2002/2003 staat gepland op vrijdag 28 mei 2004. • Op woensdag 18 juni 2003 om 19.30 uur is de informatieavond voor ouders en kinderen in het Oude Klooster. • Op maandag 23 jun1 2003 kunnen de kinderen zich opgeyen voor deelname. Aanvang 15.30 uur in het patronaat. • Opwoensdag2juli2003 om 19.30uurbegintdevoorbereiding. Met vriendelijke groet, Kerngroep Vormsel H. Maria Magdalenaparochie, Geffen.

Hallo, mijn naam is Ivan Chlestakov, ik kom uit Moskou en ben op reis met mijn vriend Osip. We zijn terecht gekomen in klein stadje in Rusland, we waren platzak en hadden verschrikkelijke honger, maar de hoteleigenaresse weigerde ons eten te geven zolang we niet betaalden. En omdat we niet konden betalen voor onze kamer en ons eten had ze de burgermeester ingeschakeld. Ik dacht nou gaan we de gevangenis in. Maar het liep allemaal heel anders. De burgermeester bleek ons helemaal niet te willen laten opsluiten, hij bood ons zelfs een kamer in zijn eigen huis aan. En wat er toen allemaal gebeurde en wat voor rare vogels er allemaal in dat stadje rond liepen, wil ik jullie graag laten zien. En geloof me dat wordt lachen geblazen. Dus kom kijken.

Groetjes Ivan.

geffes volk GEFFES VOLK speelt de klucht "We krijgen controle" op 12, 13, 14 en 15 december.

De kaartverkoop start op 13 november bij Cinerent en Fixet in Geffen en de entreeprijs is € 5,-. We spelen in zaal De Gouden Leeuw die voor deze gelegenheid een Russische uitstraling zal krijgen. Aan U stellen zich voor de twee hoofdrolspelers "De inspecteur" en de burgemeester van het Russische stadje. Ik ben burgemeester Anton Antonovich en ik ben de baas in een klein stadje in Rusland, na de Sovjet-Unie. Ik heb veel capaciteiten en ik vind dat ik erg slim ben. Ons stadje krijgt bezoek van een inspecteur die moet controleren of er in onze stad sprake is van fraude en corruptie. Maar ik denk dat ik die inspecteur wel naar mijn hand kan zetten. Ik overtuig hem wel van mijn goede bedoelingen en anders dan koop ik hem wel om. Zeker als het een jong iemand is. Als burgemeester moet ik zorgen voor het welzijn van de burger en de goedkeuring van onze overheid. Ik doe dat op mijn manier. Maar die verdomde burgers en zakenlui zitten me iedere keer dwars. Ze beschuldigen mij van afpersing en diefstal. Maar daar is nog niet de helft van waar. Maar ik krijgen ze wel die verdomde lapzwansen. Met behulp van de rechter, de directrice van het ziekenhuis, de commissaris en de directeur van ons stedelijk college moet dat lukken. Misschien word ik nog wel ambassadeur en dan mag ik van die verre dienstreizen maken in een regeringsjet met wodka en kaviaar. Dan verkeer ik echt in hogere kringen. Al met al is het leven zo slecht nog niet. Alhoewel !

VERKOOP SCHILDERIJEN Sinds enkele maanden ben ik verhuisd van de Broekstraat naar een aanleunwoning in de Kloosterstraat. Omdat ik nu wat kleiner behuisd ben, is er onvoldoende plaats voor de schilderijen die ik de afgelopen jaren gemaakt heb. Graag nodig ik alle belangstellenden uit op: zondag 24 november van 10.30uur tot 15.30 uur in de benedenzaal van Het Oude Klooster.

Daar worden mijn schilderijen tegen zeer aantrekkelijke prijzen te koop aangeboden. Er is een keuze uit aquarellen, olieverfschilderijen en pentekeningen. Graag tot ziens op 24 november. Lies van Druenen De Heegt 6, 5386 AV Geffen, tel. 073-5324317

Opzoek naar een leuke bijverdienste? Wij zoeken een chauffeur op afroep. Rijbewijs B, geografische kennis en enige ervaring is gewenst. U vervangt onze chauffeur bij ziekte, vakanties of vrije dagen. Leeftijd Is onbelangrijk! Geïnteresseerd? Bel latex B.V., de heer LP. Boers, 073-5341020 17


KLEUR& WIN

NAAM.•.....•................................. LEEFTIJD•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,•.•.•....•.....•..•...•...................... E-MAIL••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HOOFDPRIJS: EEN NLEDINIBON VAN 50 EURO. EN VELE ANDERE LEUKE PRIJZEN INLEVEREN VOOl 3 DECEMBER

18

Ook~ ~oo-i

et!J(.

WJJi!I~ ~ o f ~

001,SPtEIII 21 5316 Ct GEFFEN 073-5322230 . www.,oUTIIJEUt;OMOOE.NL


PERSBERICHT

betekent dat er een arts en een verpleegkundige aanwezig zullen zijn. Pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen zullen ook meegaan en ook oud-pastoor Spijkers zal in die tijd in Lourdes aanwezig zijn.

OP BEDEVAART NAAR LOURDES Het Lourdescomite Geffen/Vinkel wil in samenwerking met de parochie een bedevaart organiseren naar de.wereldberoemde Maria-bedevaartsplaats Lourdes in de Franse Pyreneeën. In die plaats verscheen in 1858 de H. Maagd Maria aan Bernadette en sinds die tijd zijn miljoenen pelgrims naar Lourdes gekomen om er kracht en bemoediging te vinden. Jong en oud, ziek en gezond komen jaarlijks in grote getale naar de Grot van Massabielle. Er zal een busreis zijn van 11 t/m 18 mei 2003 maar ook is er een vliegreis van 11 t/m 16 mei 2003. In Lourdes is het plan dat we gezamenlijk het Nederlandstalig programma volgen. De kosten voor deze reis zou op dit moment maximaal € 700,00 bedragen, maar we zijn bezig om bedrijven en eventuele anderen, aan te moedigen om deze reis te sponsoren en zo ook financieel aantrekkelijker te maken voor iedereen. We hopen op een gulle medewerking zodat we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. De reis, volpension hotel, verzekeringen, excursies, belastingen, boekjes etc. zijn bij de prijs inbegrepen. De bedevaart wordt voor een gedeelte medisch begeleid, wat

Uiteraard kunt ook u zich opgeven vóór 1 januari 2003 en wel bij een van de onderstaande personen: Annie van de Ven, Brugstr. 21a Vinkel. Tel.: 5322591 Anja van de Boogaard, Bergstr. 35 Geffen. Tel.: 5324230 Pastoor P. Scheepers, Kloosterstr. 2 Geffen. Tel.: 5321216 Dit dient te geschieden met behulp van onderstaand strookje in te vullen, en een aanbetaling van € 250,00. Als de aanmeldingstermijn verstreken is, zullen alle deelnemers uitgenodigd worden voor een informatieavond

~--------------·---------------------------------------Naam: Adres: Postcode/woonplaats: Geboortedatum: Gaat mee naar Lourdes: 0 met het vliegtuig O met de bus. Wil graag overnachten in een: 0 éénpersoonskamer (houdt rekening met toeslag) 0 tweepersoonskamer

I

~

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

~e mn6ac/uet;jlce specialist

mmi/}) en fl'W"'lelk

Broekstraat 8 •Geffen• tel. 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

-

REKLAME:

RESERVEER IN UW AGENDA

BOSPADDESTOELENSOEP

MIN1 KIPROLLADE

LITER€ 6,00

KILO€ 8,95

8 DECEMBER A.S. CULINAIRE PROEVERIJ MEER INFORMATIE IN ONZE WINKEL

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE WARME EN KOUDE BUFFETTEN!!!!!! ER IS VOLOP VERS WILP IN VOORRAAD!!!

19


1

studeren is gemakkelijk betalen met je Europas Een Rabo Studentenrekening biedt je alles wat je nodig hebt voor een onbezorgde studententijd. Bijvoorbeeld een gratis Europas, waarmee je in Nederland gratis kunt pinnen en chippen. Ook in het buitenland is je Europas onmisbaar. Je neemt er gemakkelijk geld mee op bij banken en betaalautomaten. De gratis Europas is maar ĂŠĂŠn onderdeel van het complete pakket voordelen dat de Rabo Studentenrekening je biedt. Wil jij ook overal gemakkelijk betalen? Loop dan even binnen bij Rabobank Het Maasland of ga naar www.rabobank.nl en open snel een Rabo Studentenrekening.

De Rabo Studentenrekening. Alles wat je nodig hebt.

Rabobank Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

Het Maasland


-

-------- ------------------------------DE OPSPRONG Voltigevereniging De Opsprong heeft met groot succes meegedaan aan de wedstrijd die op 26 oktober in Dronten gehouden is. Vooral in de klasse B werden uitstekende resultaten behaald.

Klasse B, galop: Ie plaats: De Opsprong 3: Lidia v.d. Biezen, Suzanne Jans, Kelly v.d. Loop en Simone Smolders met het paard Bayar. 2e plaats: De Opsprong 1: Gwenda Scholten, Mieke Veltmeijer en Imke van Lith met de pony May.one. Klasse B, stap: Ie plaats: De Opsprong 4: Wendy van Son en Myrthe Strik met het paard Bayar. Klasse E, viertallen: 5e plaats: De Opsprong 2: Teun Vrolijk, Noor Vrolijk, Sabrina van Lieverloo en Wilke v.d. Coolwijk op het paard Tresco. De wedstrijd was erg druk bezocht, in de basis starten in totaal 10 teams, in de klasse E waren het er zelfs 16! Door het slechte weer kon alleen binnen worden losgewerkt, en daar was vrij weinig ruimte. Natuurlijk hebben alle teams daar evenveel last van gehad, dus het was wel een eerlijke wedstrijd. Wel is een compliment voor de paarden hier op zijn plaats; ondanks de verre van ideale voorbereiding hebben ze zich voorbeeldig gedragen in de ring! Voor het team van De Opsprong 1 was dit de eerste keer dat ze in galop startten, voorheen deden ze de verplichte oefeningen altijd in draf. Een tweede plaats in deze rubriek was dan ook een onverwacht goed resultaat. Het team van De Opsprong 3 gaat na de winst op deze wedstrijd promoveren naar de klasse E. De Opsprong 4 zal dit jaar nog in de klasse B afmaken, en we hopen dat ze op de volgende westrijden net zo goed zullen presteren als op deze. De Opsprong 2 heeft netjes gevoltigeerd en was vooral heel tevreden over het paard. Dit was de tweede voltigewedstrijd voor Tresco, en dit keer deed hij het echt ontzettend goed. De voltigeurs hebben nu dan ook alle vertrouwen dat ze op volgende wedstrijden nog hoger zullen kunnen eindigen.

CARNAVALSOPTOCHT zondag 1 maart 2003 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de Geffense carnavalsoptocht? Informatie en opgave bij: Ine van de Veerdonk- Berkenboog 9- tel.no: 5322310

STICHTING "HET OUDE KLOOSTER" Wist u dat: • Theo Wintels afscheid genomen heeft van het ouderenwerk in Geffen • Jan Kloek de nieuwe voorzitter van Stichting Het Oude Klooster is geworden • Jaap Bijleveld is toegevoegd als bestuurslid • het beheerdersteam is uitgebreid • u vanaf heden in het Oude Klooster verwelkomd wordt door Frans van Dijk, Harrie Langens, Willy Verstappen of Martien Romme. • wij de nieuwe beheerders veel werkplezier toewensen • er elke woensdagochtend een inloopochtend is voor alle ouderen van 55 + uit Geffen • ze dan kunnen komen biljarten, buurten of kaarten • de entreeprijs daarvoor€ 1,00 is • de bibliotheek in de benedenzaal zal worden opgezegd per 1 jan. 2003 • er onvoldoende lezers onder de ouderen zijn • de kosten daardoor te hoog waren per abonnement • voor het huren van beneden- of bovenzalen kunt bellen met de beheerder: 5324032

schoonheidssalon en nagelstudio Besteed u veel tijd aan nagels lakken? Dit is de oplossing!!! Bio Sculpture Gel, een gezonder alternatief voor nagelverzorging: • De gel met merendeels natuurHjke bestanddelen • In French of PERMANENTE (LEUREN GEL • Laat de nagel dun en natuurlijli lijken • Bevordert de nagelgroei en is bovendien sterk, duurzaam en soepel • Beschadigt de natuurlijke nagel niet • Omdat het merendeels uit natuurlijke bestanddelen bestaat is het zonder beschadiging af te weken i.p.v. veel vijlen! • Droogt onmiddellijk onder UVA-lamp • U hoeft gedurende 3 à 4 weken geen zorg te besteden aan uw nagels, deze blijven met Bio Sculpture wekenlang even mooi Jeanne Nikkels Veldstraat 26a, 5386 AZ Geffen, Tel. 073-5322685 21


C.D. VAN GEFFENSE BODEM Op 29 september heb ik Bets van Linder mijn eerste C.D. gepresenteerd. Het was een geweldige middag met een uitverkochte zaal (ca. 250 personen). Omdat ik in Geffen geboren en getogen ben, had ik ook veel mensen uit Geffen in de zaal en heb ik veel positieve reacties gehad, vooral met mijn liedje over "Geffen". Daarom is m'n C.D. vanaf nu ook te koop bij Piet en Ria v.d.Bosch van Erp (Novalux) Kerkstraat 7 in Geffen. Mijn C.D. heet "Vur ieder die ' t heure wil" en is helemaal in het Geffens (brabants) dialect, en hij kost€ 12,00. Groeten van Bets van Linder van Hoek

PERSBERICHT Presentatieconcert APM BIGBAND (Rosmalen) op 1 december 2002 met als gast het koor "Destiny" De APM Bigband mocht zich afgelopen Effe Noar Geffe nog gelukkig prijzen om op de zondag een optreden te verzorgen op de kiosk bij het gemeentehuisplein; waarvoor nog een oprechte dank aan de organisatie van ons aller Effe Noar Geffe! Velen van u waren enthousiast

over ons orkest, en het is ons derhalve dan ook een groot genoegen om u opnieuw een fantastisch concert aan te kondigen, waarvoor de liefhebbers van harte worden uitgenodigd. Het concert zal dit keer gegeven worden in zaal "Coudewater" te _Rosmalen, dat zich voor deze gelegenheid op zijn "december-best" zal presenteren. Als speciale gast in het programma zal het koor "Destiny" optreden, bestaande uit 45 zangers en zangeressen uit Veghel en omstreken, die in enkele nummers zelfs instrumentaal zullen worden begeleid door deAPM bigband. Nummers als "There is no business like showbusiness" en "On Broadway" zullen worden uitgevoerd, een kleine stap van bigbandmuziek naar een dergelijke zangrepertoire! Kortom een muzikale happening, volop de moeite waard om naar te komen luisteren. Het concert zal gehouden worden in de zaal van "Coudewater" (De Uithof), op het voormalige Coudewater - complex, Berlicumseweg 8, te Rosmalen op zondag 1 december aanstaande. Aanvang van het concert is 14.30 u . en de zaal is open vanaf 14.00 u. De toegangsprijs bedraagt € 3, 00. Kaarten kunnen eventueel gereserveerd worden op een van de volgende telefoonnummers: 073-5215042 (M. Dillo) of073-5323102 (C. Bongers).

' ~·-s_c._h_i,-IJ-e-rs_ _ _____

ERNIS • • • • • •

/oy of Perfection

schilderwerken nieuwbouw / onderhoud wand / plafondafwerking meerjaren onderhouds planningen glasservice informeer voor vrijblijvende offerte woonhuizen ouder dan 15 jaar verlaagd BTW tarief. (19% naar 6%) uw voordeel 11%

Ernis Schilders Berghemseweg 153 5348 CC Oss 22

Tel. 0412 - 64 37 08 Fax 0412 - 64 55 36 E-mail ernisschilders@levix.nl


PLATVORM REALISATIE VERENIGINGSCENTRUM GEFFEN Gericht aan alle üeugd)verenigingen in Geffen!!! Zoals u wellicht weet, heeft in de vorige Torenklanken reeds een oproep gestaan voor verenigingen, wanneer men wil meedenken, sturen en invulling geven aan een toekomstig nieuw verenigingsgebouw, wanneer én Klavertje Vier verdwijnt én de Bonkelaar verdwijnt. De vorige bijeenkomst is geweest op 21 oktober 2002 in het bijzijn van Wethouder van de Ven en afgevaardigden van 9 Geffense verenigingen. Bij deze bijeenkomst is een dagelijks bestuur samengesteld van 3 personen ten name van Ad van de Hurk, Geert-Jan van Nistelrooij en Theo Oerlemans. De taak van dit platform en bestuur is om een opzet te maken voor de behoeften - inventarisatie en een programma van eisen t.b.v. het verenigingscentrum. Voel je je als vereniging aangesproken en of wil je meepraten, dan is daarvoor de gelegenheid. Op 27 NOVEMBER 2002 VANAF 20.30 UUR is er weer een bijeenkomst in de Bonkelaar (nu het daar nog kan). Sta eens even stil als vereniging bij de navolgende vragen:

Toneelvereniging Geffes Volk WI.K. Vrouwenorganisatie K.VO. Werkgroep "Recht vur zunne Raop" Stichting "Effe naor Geffe" Stichting Jeugdbelangen Geffen Jeugdsoos

VERKOOP IN ZORGCENTRUM DE HEEGT Op zondag 24 november is er weer verkoop in de huiskamer van De Heegt. Deze keer is er weer van alles te koop van kerstspullen, loodartikelen, time-out poppen (neppeuters die je kunt aankleden), tuinartikelen tot nieuwe artikelen op allerlei gebied (ook voor de kinderen). Natuurlijk is er weer een loterij en staat de koffie bijna klaar. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan ontspanningsaktiviteiten voor de bewoners. Wij hopen u te zien op ZONDAG 24 November van 10.00 tot 12.00 uur. Namens de vrijwilligers en Petra Bakker

De vertrouwde naam voor al uw buffetten, a la carte, recepties, bruiloften, feesten & partijen, bedrijfsfeesten, verjaardagen en koffietafels.

Vraag 1: Als Klavertje Vier en de Bonkelaar er niet meer zijn ... WAAR KUNT U DAN TERECHT? Vraag 2: Stel: de plaatselijke horeca gaat verbouwen of gaan andere activiteiten ontplooien, waardoor bun zaal en andere accommodatie niet meer beschikbaar gesteld KAN worden voor de verenigingen ... WAAR K~T U DAN TERECHT? Vraag 3:. Heeft u al eens als vereniging bepaalde activiteiten moeten afzeggen of nog steeds niet kunnen realiseren, omdat er in Geffen geen verenigingsgebouw is? WAAR KON U DAN TERECHT ? Vraag 4: Heeft u zichzelf als vereniging het navolgende wel eens afgevraagd? WAAR KUNNEN WE DAN TERECHT? Voor meer informatie kunt U terecht bijTheo Oerlemans. (tel. 073-5321249) Namens deze: Volksdansgroep "De Vlijt " Vrouwenorganisatie K.VB.

Kerkstraat 5a 5386 AC Geffen

Telefoon 073-5341320 www.deschansonline.nl

Iets te vieren Feestje !!! tot 100 personen dat kan in onze vernieuwde kelderbar. vanaf€ 15,00 pp of profiteer van onze aktie de eerste 25 personen voor€ 12,50. (vanaf 50 personen) Feesten tot 300 personen In onze grote tropische zaal met of zonder buffet vanaf€ 18,00 pp Voor meer informatie kunt u bellen of bezoek onze website. 23


WETENSWAARDIGHEDEN Avond-, nacht-. Weekenddienst Het telefoonnummer van de centrale dokterpost is: 0900 8860 (â‚Ź 0,10 per minuut) Voor alle spoedgevallen buiten de normale kantooruren. Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEWEKTIJDEN ~IEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541 Longziekten: 0412 621 012 Neurologie: 0412 621 555 Oogheelkunde: 0412 621 035 Orthopedie: 0412 621 032 Revalidatie: 0412 621 039 Urologie: 0412 621 034 Functie-afdeling/receptie: 0412 621 332 Klachtenopvang: 0412621582(maandagen donderdag9.00-12.00uur) Laboratorium/administratie/ bloedafname: 0412 621 308 Oncologie-verpleegkundige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331

24

TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30- 9.00 uur. BIBLIOBUS: Haltetijden Bibliobus Gem. Maasdonkm.i.v.19-08-'02. Bibliobus l,jeugd en volwassenen, tel. 06 2269 4541 Ma. Nuland 19.15 - 20.30 u. Pr. Bernhardplein Ma. Geffen 17.45 - 19.00 u. Sporthal De Geer Do. Vinkel 18.00 - 18.45 u. Past. Vogelsplein Bibliobus 6, schooluitleen, tel. 06 2269 4561 Ma. Nuland 13.15 - 15.45 u. Bs Hoogakker Di. Geffen 09.15 - 10.30 u. Mariaschool 10.45 - 12.00 u. Aloysiusschool Wo. Vinkel 12.00- 13.00 u. Mariaschool WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073 534 21 00). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, telefoon: 0412 - .625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00- 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

• Gli Amati

GESPECIALISEERD IN: • Exclusie11e gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

At

Depositalre van: • Maria Galland • Mary Cohr

ook verhuur-oaáoauartlkelen-vezorglng aan huls

Hanegraaf Geffen

f tll/là.

Bedrljvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

STALEN KOZIJNEN OP MAAT

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie, jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

__. lid van

RUWIELEN TANKSTATION

i~~L~'4a.

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

1

e-mail: huubclement@cs.com

l(erk>traat 11 Geiten con) !m u 13

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

Aan-en verkoop zekering

I

J

www.lmv.nl

f

f /

Dorpsplein 13 Geffen

~ (073) 532 32 64

111VA 1=

\

\

ESE

~

PA Makelaardij Assurantiën

l..-----=-,,_~---~•~"".- .

,w···


Houd deze data vrij! De Jeugdvakantieweek is gepland van maandag 18 augustus tot en met 22 augustus 2003. De Wandel-4-daagse hebben we gepland van 3 juni tot en met 6 juni 2003.

Nieuwe burgemeester Per 2 oktober is de heer Jan Dosker uit Vught waarnemend burgemeester van onze gemeente, totdat er een nieuwe bwgemeester benoemd is. De VPM wenst de heer Doskerveel succes met zijn nieuwe job. De nieuwe burgemeester wordt waarschijnlijk de heer Peter Boelens uit Nijmegen. Die staat als eerste genoemd op het lijstje kandidaten, dat voor benoeming is voorgedragen. Met die voordracht zit het werk van de Vertrouwenscommissie erop. Wij bedanken de leden van deze commissie voor haar werk. In het bijzonder de voorzitter, onze partijgenoot Hans Hendriks, en secretaris Rob van den Berg. Drempels In 1997 heeft de gemeenteraad van Maasdonk het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) vastgesteld. Geen van de partijen stemde tegen. Het belangrijkste doel van het plan is het op termijn (richtjaar 2010) terugdringen van het aantal letselslachtoffers met 40%. Daar kan niemand tegen zijn! In het GGVP zijn diverse snelheidsbeperkende maatregelen opgenomen, zoals het oprichten van drempels en andere obstakels. Bij de uitvoering van deze maatregelen regent het de laatste tijd klachten op het gemeentehuis. Maar ook bij de achterban van de VPM e~ de andere coalitiepartijen. De VPM neemt klachten altijd serieus. Wij zullen de gemaakte opmerkingen meenemen naar de Adviesraad Ruimtelijke Zaken, waar de uitvoering van het GVVP binnenkort op de agenda staat. Heeft u vragen of opmerkingen Ăłf wilt u een actieve bijdrage leveren in politiek Maasdonk, bel of mail mij dan. Met vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, tel: 532 4628 / charlesvanherpen@betnet.nl

JEUGDVAKANTIEWEEK 2003 De eerste voorbereidende vergadering hebben we alweer gehad Het thema gekozen en de data gepland! Evenals afgelopen jaar zijn we afhankelijk van alle vrijwilligers die deze week tijd vrij maken om ons mee te helpen. 26

Door het al zo tijdig bekend te maken van deze data hopen we op een overweldigende opkomst van zowel de vrijwilligers als deelnemers! Namens het bestuur van Jeugdvakantiewerk.

TEN BLAKKE GEBRACHT Zondag 27 oktober is mijn volière door de storm kapot gegaan, en zijn er 26 kanaries weggevlogen. Heeft iemand er misschien een paar kunnen vangen. Graag terugie bezorgen in de Dr. Poelsstraat 24. Vliegen

Ratten

Muizen Kakkerlak.ken Vlooien

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Kraaijeven3 5386 W Geffen

tel 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 K.lachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schri)ver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

l

Specialist in zit- en ligcomfort

Bo.uwen oi:,

JSouwen op vertrouwen _ vemouwen

Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073-5322852

• ■ ■ ■

~0-IUW(,S

~ . ,.

~

, , ~Gebr. van Wanrooij Bouwbcdri}vcn

Broeksttaat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 53-40499

Gebr. van de Wetering 0 ~·~· · w~,.~

'3' -C,

~

- Q

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN .

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

TeL 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGiq.Á*BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode eo chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken *lineair/ annuneiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiebypotbeken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen 'ê,' (073) 532 32 64

09-00 -12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09_00 - ]2_]5 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

ESE PA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

~

LMV

Hypotheek :i: advisèur


Allesversuiteigenbakkerij bakkerij Brands

M

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073} 532 29 85

E-mail: ~ MagJ>olia 18 - 5386 IEP ~ Tet (013) 53Z 160 18 - F.u: (013) 532 39 8li GSM 06 55 783 873

Zaal voor:

bruiloften- partijen- \fergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

LITH

Docfalaan2

B.V.

5342HZ

Oss

-

,)

:.i., ~l'-1/

Dorpstraat 31 5386 AL Geffe,i tel: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Mogelljllheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannetijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis infomlatieboekje OP aanvraag Erkend Ild van de Ned. Unie van Uitvaartondememingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

-

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. "BOUWMATERIALEN "'IJZERWAREN "TEGELS "HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP •VERF "JUJN- EN LANDBOUWZAOEN "'POOTGOED EN BESTIHJDINGSMIDDELEN "'SfERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesteiseweg 53- 5386 KT Geffen - tet (073) 53213 38

Centrale verwanning Gas-Water-Sanitair

Ja Re

Energie -Advisering

Installatie- en Adviesbureau bv

1Kc1sta1J11jelilof 23 5386 IG'NI GeffeJil TeJef-oom [@73j 532 03 33 faK f()).73) !532 0.3 32 WWW..:JA-!REINL

i

Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

O.rnderllilourl aan gastoesre31en O.raderim:u,ds aborrnieme:niren gastoestellen Wij ma'kren EPA Rapporten tniem11ee krijgt u 25'% exiora subsidie op i~la'l!ie of HR kre:t.el Ook !eveni11g w.aifl mater'Jalen voor zelf bouwers .

SCHOENEN & SPORT

0 [5§)SP1ERINGS .Iilewstraát !9a !5SB6 AK G!!lfen ifiel. [Oil.~) '532 ~'il 5B Rax ,(0!7Sj 532 U!9 '58 IP.ostbos ::lil 53BUG Geîfen

Maarte~ van der Dussen

• begrafenissen en crematies waar u,ook :verzekerd bent. · peraoonlijkéen deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers ,;

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS . . ,

B. tie Kinderenv,.o.f. .llolemb'aat 32~ Geffen teL 073 • S32S:iSI

*Alles-voor uw huisdieren *Meststoffen, potgrond, zaden, etc.

*Klompen, laarzen Wit,genslraat

T"l!l.: 07.3- !SS4

E-<ma11: lbb.öus

Gl. Geffe.n - 5341'2 92

OPENINGSTIJDEN: maandag Urn vrijdag zaterdag

13.00-19.00 uur 8.30 - 17.00 uur