Torenklanken 2002 - nr 15

Page 1

I

40e jaargang nummer 151 oktober 2002

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij. Geffen 1750 exemplaren

1111111111111111111"llllll. ._1111111-EIIID ZAKJESACTIE TORENKLANKEN VAN 13 TIM 19 OKTOBER 2002 Zoals u weet wordt elk jaar een zakjesactie gehouden ten bate van ons dorpsblad Torenklanken. De redactie wil zeker in dit jubileumjaar een beroep doen op alle lezers van ons blad in Geffen. Voor de nodige financiën zijn wij immers afhankelijk van subsidie van de gemeente, de adverteerders en van de opbrengst van de zakjesactie. Elke Toren.klanken die om de 14 dagen bij u in de brievenbus ligt, kost zo'n 50 à 60 eurocent ( ± / 1,10). Torenklanken verschijnt twintigmaal per jaar. De drukkosten zijn de laatste jaren gestegen, terwijl de advertentieopbrengsten terugliepen. Wij als redactie doen daarom een dringend beroep op u om aan deze traditionele zakjesactie mee te doen. Het betreffende zakje vinêlt u verderop in dit blad. Een gulle gift stellen wij bijzonder op prijs. U krijgt daarvoor terug een mooi dorpsblad wat al veertig jaren in Geffen huis aan huis wordt bezorgd. Wij rekenen op u. Namens de redactie van Torenklanken, Kees Jongeneelen, voorzitter

LOURDESMIS Op 5 oktober a.s., zal er zowel in Vinkel als ook in Geffen een speciale Lourdesmis worden gevierd waarbij in beide missen er medewerking zal worden verleend door het Lourdescommite Geffen/ Vinkel, maar zeer beslist ook het vermelden waard: opgeluisterd door het Vink.els koor onder naam DERPLU.

18

19

20

De mis van 19. 00 uur zal in onze Maria Magdalena kerk worden opgedragen, en na de mis zal er buiten bij de kerk een collecte worden gehouden, waarbij de baten zullen zijn voor het Lourdescommite. U heeft onlangs nog iets over ons kunnen lezen in Torenklank.en maar wat u in ieder geval dient te weten is dat de opbrengsten van deze collecte ten goede zullen komen aan diegene die net dat steuntje in de rug verdienen, om ook eens naar Lourdes te kunnen. Graag doen wij hierbij dan ook alvast een vriendelijke oproep aan u om met een gulle gift ook deze medemens, waarvoor wij dit tenslotte doen, te steunen. Het Lourdescommite Geffen / Vinkel.

DIABETES FONDS Wat kan u als collectant betekenen? Het Diabetes Fonds is afhankelijk van giften van particulieren en het bedrijfsleven. Vandaar dat we een beroep op u willen doen. Diabetes groeit nu snel, maar ontwikkelingen om diabetes te stoppen kunnen ook snel gaan met uw hulp. Meer wetenschappelijk onderzoek brengt oplossingen. Daar is tijd en geld voor nodig. Wilt u als collectant meehelpen om diabetes te genezen? Neem dan svp contact op met: Collecteleider: Karin de Haas Telefoon nr.: 073 532 4669.

21ste collecteweek Geef voor Diabetes, 27 oktober tot en met 2 november 2002.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


®~ ejeffen

btttttte ~v

STUKADOORS- EN AFBOUWBEORIJF

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeatbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CA.:F.É GC>~.:R.S G::EFFE;JST mbinderij; 1/ Wouw JCfooslerslraal.5c .53&6 :7/!J(

9eJfen

lel073 .53 21 643

/ax 07:J .5:3 2.5 1.50

Il

§)~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in u itvaartve rzekerîngen Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

!73/oemen JJ/anlen !7Jruidswer~ 9rafwer~

Xadoarlz'~elen

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

• loonbedrijf en mestdistributie •zanden grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: {073) 532 32 77 Fa?(: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP 8redeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl Wij verzorgen voor u:

~

WIHABO ~ DRUKKERIJ Voor o l uw lomllle- verenig ings en handelsdrukwerk. Familiedrukwer k keuze uil 7 collecties. Met o pgooi vo n juiste datum bij geboortekoortjes. drukkosten g ratis. G ratis fotoalbum bij g eboortekoorties. Ook voor copiee rserv ic e kunt u b ii ons terecht.

" " "

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton ofgipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3.

Grootformacu drukwerk 52 x 72 cm. Kleurenplotten tot 1.50 m. Heesterseweg 13 - 5386 KT G ellen Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 5 32 47 95 e-mail: d rukkerij@wihobo.nl internet: www.wihobo.nl


GEFFEN: KERK EN

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NlJLAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Vr.. 04-10 15.15 u Huwelijksviering Jo van Buul en Sandy v.d. Berg 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 05-10 19.00 u H.Mis mmv Derplu (Lourdesviering) (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 06-10 Geen Avondmis Ma. 07-10 19.00 u * WorJrd-Com.dienstmmv Vr. 11-10 Ouderenkoor 12.30 u Huwelijksviering Jurgen Za. 12-10 van Zantvoort en Nancy v.d. Akker 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+kinderkerk) Zo. 13-10 09.30u + H.Mis mmv Gem. koor 19.00u * Avondmis met aanMa. 14-10 sluitend rozenhoedje

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Evenals de viering van andere kern.momenten in het leven van gelovige christenen, hoort óók het Doopsel gevierd te worden binnen de eigen parochiegemeenschap. De voorbereiding en ook de viering zelf staat daarom alleen open voor Geffense parochianen. Voor deelname is het dus gewenst dat men in de parochie woont, er is ingeschreven of er actief bij betrokken is. Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 nov. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 3 december. Als ouders niet op het doopgesprek zijn geweest, zijn er geen gegevens en kan er ook niet gedoopt worden. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIER.INGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00-20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30-20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk KERKBALANS 2002: "KI.~ur bekennen" De actie Kerkbalans loopt goed: hartelijk dank aan alle sympathisanten van onze parochie! De stand is:€ 35.351,00 bijgedragen door 510 deelne-· mers! U kunt uw bijdrage overmaken op giro J 117393 ofRabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002 ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00-18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). Voor uiterste spoed: pastoor: tel. 06 - 533 64 310 e-mailadres pastoor: pastoor.scheepers@levix.nl e-mailadres diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com internetside parochie: www.parochiegeffen.nl ZIJ DIE ZICH DIT JAAR VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK 4 oktober: Sandy v.d. Berg en Jo van Buul 12 oktober: Nancy v.d. Akker en Jurgen v. Zantvoort WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 9 sept.: Jannie Megens-v.d. Tillaart, 43 jaar PAROCHIE-AVOND PAROCHIE-BOEK Op vrijdag 11 oktober houden we onze j~l.ijkse "dank-je-wel-avond" voor alle medewerkers die m de parochie actief zijn. Zij ontvangen daarvoor persoonlijk een uitnodiging. Zij zijn welkom om 20.00 uur in zaal de Gouden Leeuw. Op die avond zal ook het parochie-activiteiten boek 2002 worden uitgereikt (1 per gezin). Hiervan zullen later exemplaren worden neergelegd achter in de kapel en in de kerk, zodat u als niet-medewerker ook kennis kunt nemen van onze actieve werkgroepen en individuele vrijwilligers. Mocht u, om welke reden dan ook niet in staat zijn, het boek zelf te halen, dan kunt u bellen naar de pastorie (v.m. 532 1216) en bezorgen wij er u een thuis. Zolang de voorraad strekt! Wij danken iedereen, die zijn bijdrage beeft geleverd aan dit parochieboek. 3


Café - Zaal 't Haaeje AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

.

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 073 - 532 15 2

P. DE Kl]IEIN Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Maandag. Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Gebr. van Erp

~ maninka

FOIO(~ ..... Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk

Loonbedrijfen Grondverzet

llloembind~

~~~:___

Tolweg2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl

· '1

BENILDA11

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

~ ~

~ bloemen

~ planten @grafwerk ~ potterie @ telef/ora @ decoratie ~ @ bruidt;werk ~

Winkelcentrum De Ruwert , tel. (0412) 63 07 96 _fax 63 42 41


ROZENKRANSNOVEEN IN VINKEL:

negen dagen bidden voor eigen intenties zaterdag 5 oktober: opening van de rozenkransnoveenl 1e dag van de noveen 17.10 uur: rozenkransgebed 17.30 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Opening noveen celebrant: pastoor P. Scheepers koor: Derplu zondag 6 oktober: viering Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans/2e dag van de noveen 11.00 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans celebrant: mgr. A. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch koor: gemengd koor Vinkel 17.40 uur: rozenkransgebed 18.00 uur: Lof en zegen met Allerheiligste celebrant: pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen koor: gemengd koor Vinkel maandag 7 oktober: 3e dag van de noveen 18.30 uur: rozenkransgebed 19.00 uur:hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans celebrant: pastoor A. Penne, Bergeijk en Luyksgestel koor: KVO/ZLTO-koor uit Nuland dinsdag 8 oktober: 4e dag van de noveen 18.30 uur: rozenkransgebed 19.00 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans celebrant: pastoor M. Prasing, Baarle-Nassau koor: gemengd koor Geffen woensdag 9 oktober: 5e dag van de noveen 18.30 uur: rozenkransgebed 19.00 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans celebrant: pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen koor: Meierij-koor donderdag 10 oktober: 6e dag van de noveen 18.30 uur: rozenkransgebed 19.00 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans celebrant: pastoor R. Aarden, Loon op Zand koor: Passe Partout, Geffen vrijdag 11 oktober: 7e dag van de noveen 18.30 uur: rozenkransgebed 19.00 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans celebrant: pastoor F. Lemmens, Hapert/ Hoogeloon en Casteren koor: gemengd koor Vinkel

zaterdag 12 oktober: Be dag van de noveen 17.10 uur: rozenkransgebed 17.30 uur:hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans koor: Odio zondag 13 oktober: 9e dag van de noveen 11.00 uur: hoogmis ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans/sluiting noveen koor: gemengd koor Vinkel DE KRO IN GEFFEN

Het televisieprogramma Studio RKK Rond Kerk en Kroeg maakt dinsdag 1 oktober a.s. opnamen in Geffen. Op woensdag 2 oktober is de uitzending daarvan om 16.33 uur op Nederland 1. Hoofdgast in deze aflevering van Studio RKK is burgemeester Netten, die zijn afscheid in het teken van Lilianefonds heeft gesteld. Presentator Wilfred Kemp praat met hem over zijn afscheidsactie, de liefde voor 'zijn' dorpen Nuland, Vinkel en Geffen en zijn plan om zelf naar de Filippijnen te gaan om te zien wat er met het geld wordt gedaan. Verder reportages over het dorpsgevoel van Geffen, gemaakt tijdens de jaarlijkse boerenmarkt "Effe noar Geffen", en volgt Studio RKK Ben van den Heuvel tijdens zijn werk voor de lokale omroep Vladeracken.

Lekker roerige/ tijden in de IÎ keuken.t; ,,/1' ~1.!:

' ,,.,Y'

€ 6~

3 Kogelbiefstukken + 5 gratis punten

€ sa € 1~ € 1u € 1u

3 Biefstukken . Kipfilet mef Gandaham

1oogr.

Gebraden Mosterdrollade

Filetlapjes

100 gr.

naturel of gemarineerd

Ham-preisalade

100 gr.

on

geldig van 30 september tot en met 5 oktober 2002 Iedere woensdag

GEHAKTDAG

Iedere donderdag VERSE WOASTDAG

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram

2,

25

Verse worst Saucijzen

500 gram

2,25

~ Keurslagerij

~

~ ! ~ 1 ! ~ 3 ! : Geffen

l<EURSlAGER tel. (073) 532 58 91

5


A.

_L

. ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel viel meteen over die rare DREMPELS. Heel het wegennet van Maasdonk raakt lukraak BEDREMPELD! ! Zonder voorrangaanduiding en zo maar ergens neer gesmeten, lijkt het. Is het een afscheidskadootje van de burgemeester Hans Netten??? Nee!!! Welke Raad, heeft dat wanneer en hoe beslist? Het Rijk geeft kennelijk zeer "scheutige" subsidies. Oud-wethouder Antoon weet er alles van. Elke drempel kost al gauw 5000 Euro; daar hadden we al heel veel fietspaden voor gehad De vraag is? Is dit welbesteed? Nou ja, hier en daar kan het verkeer niet sneller dan de voorgeschreven 60 KM. En zal het inderdaad veiliger zijn, zeker bij de kruisingen en splitsingen. Maar verder is het afremmen en weer optrekken, remsporen en meer uitstoot en dus milieubelastend. De wegen optisch smaller maken met ingekleurde fietsstroken heeft een beter effect. Op de meeste plaatsen had men kunnen volstaan met het neerzetten van verplaatsbare betonelementen. Dan kun je de zaak weer opruimen, als het niet bevalt of als een andere plek gunstiger is. En wat een gedoe. De verkeerssluis bij de Weerscheut biedt zo weinig ruimte, dat het verkeer de A59 niet afkan, elders waren ineens alle toegangswegen geblokkeerd. Maiskneuzers en maaiers moesten toch doorgang krijgen. Een slechte coördinatie tussen al die diensten en weggebruikers leverde de nodige problemen op. De meeste snelheidsbeperkende elementen zijn niet erg zinvol, maar de SUBSIDIE uit Den Haag was te aantrekkelijk. De Bredeweg en Bergstraat krijgen uiteindelijk fietspaden. De plannen zijn er, maar het geld ontbreekt. We vrezen, dat hettot halve oplossingen leidt. Goed ofniet; dan maar gewacht op een extraatje van Den Haag. De commissaris van de Koningin was op werkbezoek. Hij was t~vreden. Binnenkort is Maasdonk weer "bevrijd" van bijzonder toezicht. En we krijgen geen Asielcentrum maar wel moet Maasdonk "statushuizen" beschikbaar stellen voor asielzoekers die een verblijfstatus hebben tot...(men weet met niet) en maar liefst 12. Waar zullen die vandaan moeten komen?? Maasdonk moet maar een èxtra wooncontingent eisen van b.v. 100 woningen, waarvan 50 huurwoningen, daar kunnen we er dan wel 12 beschikbaar stellen. De plaats, waar de BRANDWEER komt is leeg. Nog een paar bezwaartjes wegwerken en de schop kan in de grond 6

Een firma uit Nijnsel heeft de boerderij van Langens netjes gesloopt voor 50.000,00 Euro. Die firma kon zelf het asbest verwijderen en heeft een ander bedrijfingehuurd om het puin te ruimen. Een nabijwonend Geffens sloopbedrijfhad voor die prijs ook graag schuren en boerderij gesloopt en had dan een asbestverwijderingsbedrijf ingehuurd. Maar er is geen kans geweest tot inschrijving. Dat zet dan kwaad bloed. Het wijst op een onderhandse gunnig op onverklaarbare gronden. Dit goede Maasdonks bedrijf had minstens een kans moeten krijgen. Mede en vooral omdat dit bedrijf diensten biedt aan de gemeenschap, maar daarvoor rest alleen nog:"hartelijk dank". Maasdonkse ondernemers moeten minstens mee kunnen dingen, als er werk wordt aanbesteed ofuitbesteed. Wat is er mis gegaan? Intussen waren onze gasten van het comité "Effe naor Geffe" aangeschoven. We begroetten: Bert van Laarhoven, Ine Peters, Jurgen van Nistelrooy en Wiin van Herpen. Eerst werd nog teruggekeken op de zateragavond- viering. Een zeer geslaagd feest, wat zich steeds meer afspeelt op het Dorpsplein. Er is een aparte werkgroep, die dat feest organiseert. Er was te weinig "Kunst" dit jaar, dat werd betreurt, we laten dat over aan de werkgroep. De geluidsinstallatie onvoldoende, dat wordt volgend jaar beter. Er waren te weinig tappunten, dat ligt in handen van de beherende kastelein en die wist kennelijk te laat, dat het zaterdagavond "MOOI WEER" was en met het geluid vanaf de "Gouden Leeuw" blijft het "schipperen" "De zondagse mèrt van 1 september is weer een fantastisch feest geweest met 3000 betalende bezoekers meer dan in 2001. Er is dit jaar weer een een positief financiëel saldo te melden, maar de reserves zijn nog ontoereikend. De maatregelen om al vroeger op de dag entree te heffen hebben zeer zeker succes gehad. De 3,50 Euro bleek niet teveel. Het parkeren houden we gratis in het belang van een snelle doorstroming. Vergelijkenderwijs stelt het comité vast: is "Effe naor Geffen" goedkoop. Alles is verder gratis, denk daarbij b.v. aan de kermis- attracties, alleen het "eten en drinken" moet je betalen. De Horeca heeft de prijzen gelijk getrokken, daarvoor complimenten, dat kon je van een "FRIETJE" niet zeggen. Dat heeft ook volgend jaar aandacht. De prijzen moeten wat meer op elkaar worden afgestemd. Er was weer een voortreffelijke samenwerking met het bedrijfsleven, de ondernemers de omwonenden van het parcours, de vele betrokken Geffenaren, de gemeente, de politie en al de werkgroepen deden hun werk weer prima. Ook de continuïteit in het comité is van belang en vooral de grote eenheid onderling. De organisatie verliep perfect. Dat komt, door de genoemde samenwerking, maar


ook doordat we tot 3 maal toe alles afchecken; dat blijkt nodig maar ook zeer efficiënt. "We opereren", zegt Bert, "binnen vastgestelde regels. Alles moet het stempel hebben van "attractiviteit", passen binnen de sfeer, speelse elementen hebben. De Geffense verenigingen, die hun kas willen spekken, moet aan die voorwaarden voldoen. Er is een klein comité dat bepaalt, welke GOEDE DOELEN een kans krijgen. "Effe naor Geffe" kent maar een THEMA en dat is een "voortreffelijke" boerenmèrt op touw zetten, die onvergelijkbaar is. Dit jaar hebben we wel een accentje gezet op het Rock-en-Roll-sfeertje van de jaren 60. Gelukkig was de verdeling van onze duizenden gasten over de mèrt dit jaar beter, door een betere kraamspreiding en de duidelijke plattegrond en zo verliep de doorstroming goed. Zeer erkentelijk moeten we zijn aan het adres van de gemeente. De medewerking is uitstekend te noemen. Alle obstakels worden weggenomen en alle nodige hand- en spandienst !D worden verricht en alle faciliteiten en vergunningen worden verleend Er zijn opnamen gemaakt door de K.R.O. dank zij de burgemeester en de pastoor. Op woensdag 2 oktober wordt in het programma "Tussen kerk en kroeg" op Nederland 1 volop aandacht besteed aan "Effe naor Geffe" vanaf 16.33 uur. Dan zit heel Geffen aan DE BUIS. Het comité vraagt dank uit te brengt voor al de "GOODWILL:' in Geffen en belooft door te gaan en verklaart zich ontvankelijk voor suggesties. Van Stamtafel 163, met dank aan voorzitter Harrie Govers. Voor op- of aanmerkingen, de Prins tel. 0412640982. Volgende stamtafel, 6 oktober onder leiding van Noud Tiemissen tel. 0735323365 en weer in café GOVERS van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM.

TE KOOP Mulderstraat 2, Vrijstaand huisje met gar./carp. Opp. 168 m2, cv combiketel. Pand is in verhuurde staat. Vraagprijs€ 155.000,- k.k. Inl. 073 532 2783 (na 18.00 uur).

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" De tentoonstelling "Back to the sixties" tijdens Effe noar Geffe bleek een enorm succes te zijn. Een record aantal bezoekers. Zeer vele positieve reacties kregen wij te horen. De Bandola's, die zaterdagavond live optraden en muziek uit de jaren '60 speelden, maakten het geheel compleet. Het optreden was in een woord fantastisch!

Bandola's nogmaals hartelijk dank hiervoor. Ook willen wij bedanken: De aloysiusschool voor het beschikbaar stellen van de aula; De eigenaren van de oude brommers; Ut gu vals voor de hulp bij het afbreken; Iedereen die meegeholpen heeft. Voor diegene die de tentoons.telling nog niet hebben gezien!!! In de Heemkundekelder, onder het gemeentehuis, is deze nog te bezichtigen. Openingstijden: Elke maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur; Iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 u~. Een nieuwe editie van Auw Neijts is weer uit. Hiering onder andere het verhaal van Riet de Kinderen van Venrooij over haar werk op de pastorie bij pastoor van de Kamp. Bij Bosch-van Erp en Steenbergen isAuw Neijts te koop voor 2,50 euro. Bestuur Heemkundewerkgroep "Vladerack".

TUN BLAKKE GEBRACHT Wie is zijn fiets vanaf Effe noar Geffe kwijt. In1ichtingen: tel. 532 6002

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B, de Kinderen v.o.f. Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

WERELDDIERENDAG In de week van 30 september t/m 5 oktober allerlei aantrekkelijke acties in onze winkel. Op 4 en 5 oktober mag U bij een bezoek aan onze winkel gratis grabbelen in onze grabbelton!! Openingstijden: Ma t/m Vr 13.00 - 19.00 u Zaterdag 8.30 - 17.00 u

Angela, Anita & Bart. 7


EFKES BUURTE MÈ ... Wilfred van den Haterd (30 j.) Hij is topsporter en heeft daarnaast een volledige baan als timmerman bij de Gebr. van Wanrooij ... ! Hoe kun je dat combineren!? "Met ouders die volledig achter en naast me staan" zegt Wilfred van den Haterd uit de Dr. Poelsstraat. Wilfred heeft het niet van vreemden. Vader Wil fietste vroeger en wandelt nog steeds zeer fanatiek lange afstanden. Zijn zoons John en Wilfred begonnen al heel jong met fietsen. "We zijn eigenlijk begonnen op een motortje" vertelt Wilfred. John en ik kregen er ieder een van oma, ik was toen 4 jaar!" Bij het trainen op de club in Berghem, reed John zijn jongere broertje omver. Wilfred had een zware hersenschudding. Zuster Geertrui van de kleuterschool maakte zich grote zorgen "want een motor was toch niets voor kleine kinderen! " Daarom kregen de jongens vervolgens beiden een crossfiets en gingen in Nistelrode bij de club. Sindsdien zijn ze niet meer van de fiets gescheiden. Tien jaar lang deden ze mee aan fietscross wedstrijden en het bleek al gauw dat ze allebei talent hadden. Daarna stapten ze letterlijk en figuurlijk over op de mountainbike. "Een ander soort fiets met versnellingen, waar je ook een ander parcours mee fietst: in de bossen. Technisch en conditioneel zwaarder dan op de crossfiets" legt Wilfred uit. John is inmiddels gestopt met fietsen, omdat het niet meer te combineren was met zijn werk en zijn gezinsleven. Toen Wilfred in 1991 meedeed aan de WK. in Italië, was er een plaatsje vrij voor hem in de selectie van het Downhill-team. In Nederland kennen we deze tak van sport niet (van de berg af fietsen) om de doodeenvoudige reden dat we geen bergen hebben. Het Downhill - rijden beviel Wilfred heel goed; het ging hem beter af. Dus stapte hij over op deze discipline.

8

"Downhill is te vergelijken met skiën: je start boven op een berg (punt A) en je moet zo snel mogelijk beneden zien te komen bij punt B. Het gaat echt niet recht naar beneden; er is een parcours met bochten uitgezet op een onregelmatig terrein, waar je onderweg wortels en stenen tegenkomt! We. verkennen ook altijd eerst lopend het te fietsen traject. De tijdsduur van de afdaling verschilt van 2 tot 6 minuten. De stuur- en springtechniek is hier heel belangrijk en je hebt stevige krachttraining nodig om het conditioneel aan te kunnen" aldus Wilfred. Een andere discipline die Wilfred ook beoefent is 4Cross. Er worden 64 renners gekwalificeerd middels tijdritten. Vervolgens rijden er dan vier personen tegelijk naar beneden, waarvan er telkens twee overgaan. Het is een knock-out systeem tot er een winnaar overblijft. Natuurlijk is goed materiaal een vereiste en daarom is deze sport niet mogelijk zonder sponsor. Sinds 1995 rijdt Wilfred met een team van vier man voor "Be One" het mountainbike-merk van Batavus. In dat team zitten ook full time profs, maar Wilfred die moet 'er wat timmerwerk bij doen'! Zijn baas is overigens wel heel welwillend, wanneer hij vrije dagen moet opnemen om wedstrijden te rijden. Er is ook een vergoeding vanuit het NOC/NSF. "De sportwereld is keihard op dat gebied" vindt Wilfred "presteer je even niet goed: sponsor weg!" Kijk maar naar Bart Brentjes: Olympisch Kampioen en daarna hoor je er niets meer van. In andere landen wordt zo'n kampioen 'in ere' gehouden. Zo ook met Bas van Doorn: 11 e op de W.K. maar presteert wat minder door pech en bij is vergeten. Gelukkig staan ze momenteel weer allebei in de belangstelling! De sponsoring heeft ook te maken met de t.v.- rechten. Als er veel van de desbetreffende sport wordt uitgezonden, zijn de sponsors eerder bereid in de beurs te tasten. Afgelopen jaar heeft Wilfred vooral in het begin goed gereden. Voor de Wereldbeker zijn er 6 wedstrijden: 3 over zee en 3 in Europa. Over zee is te duur, dus reed Wilfred de er één in Schotland (daar werd hij 19e), één in Slovenië (42e met slecht weer) en één in Frankrijk (52e). Daarnaast reed hij het W.K. in Kaprun in het eerste weekend van september jl. Daar had Wilfred een bijzondere ervaring. ''Normaal gesproken wordt je fiets boven gebracht, het eerste stuk met de auto en daarna aan de stoeltjeslift voor het laatste deel. Mijn fiets kwam echter niet boven aan! Wachten op een volgende lift tot 20 min. voor de start: geen fiets. Mij werd verteld dat ik na 1 1/2 uur mocht starten met de fiets van een ander. Wie schetst mijn verbazing dat kort daarna de fiets plotsklaps boven was! Niemand wist hoe het kon! Toen moest ik snel starten, zonder goede warming-up en met een verslechterde concentratie en dus met een minder goed re~ sultaat!


Wilfred rijdt goed op de kleinere wedstrijden in Duitsland, België en Frankrijk (le, 2e of 3e). Momenteel staat hij als 35e op de wereldranglijst! "In Duitsland ben ik heel bekend" lacht Wilfred en op de aankondigingsposter van de Mountainbike World Cup 2002 - die in Maribor (Slovenië) werd verreden - stond een actiefoto van Wilfred van den Haterd, Geffen, Nederland! Ook op internet ontdekken we een foto van die Brabantse jongen:www.mtb-sport.nl, waar je informatie vindt over de nieuw op te zetten competitie 4-Cross in Nederland. "Een goed initiatiefl" Sport, met name fietsen, neemt een belangrijke plaats in, in huize van den Haterd. Joke en Wil vergezellen hun zoon overal in Europa, om er dan tevens een mooie vakantie aan vast te knopen, waar ze bergen beklimmen en wandelen. Voorlopig gaat Wilfred gewoon door met Downhill en 4-Cross "want ik kom tenslotte op de mooiste plekken van de wereld!" Hij was in Zuid-Afrika, Amerika en Canada. Wilfred heeft dit seizoen succesvol afgesloten. Zaterdag 21 september jl. werd hij 2e op de 4-Cross (op sneeuw) in "D'n Uithof" in Den Haag en zondag 22 september 1e met de Belgische Beker Downhill en 2e met de Nederlandse Kampioenschappen Downhill.

En dan is er... enkele weken rust met daarna: toertochten maken in de bossen, trainen op de racefiets op de weg, motorcrossen (goed voor de bovenlichaam-techniek) of snowboarden in het buitenland... "Maár ik zal nooit 80 km. gaan lopen zoals mijn vader doet...!" verzekert Wilfred me.

BEDANKT Bij deze willen wjj Bouwbureau vd Dussen bedanken voor hun spontane aktie op de markt van Effe naor Geffe. Hierdoor mochten wij euro 59,16 ontvangen. Verder willen wij alle inwoners van Geffen bedanken voor hun medewerking aan onze jaarlijkse collecte. De opbrengst bedroeg dit jaar euro 1.440,37. Daarnaast hebben wij een zeer gezellige feestmiddag gehad in 't Oude Klooster in het kader van Nat. Ziekendag. Het optreden van de Pimpernellen uit Volkel was voor herhaling vatbaar. Wij willen hierbij ook Corry Verbruggen bedanken voor de mooie roos die zij ons geschonken heeft. Ook de zieken thuis waren erg blij met het mooie boeketje verzorgd door Bloembinderij 't Wouwke. Nogmaals iedereen bedankt voor hun medewerking aan Nationale Ziekendag. Ziekencomite De Schakel.

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

aanbiedingen Smeets jonge jenever

€ 10,45

Amaretto di saronno 0,71

€ 11,75

aanbiedingen zijn geldig t/m 12 oktober 2002. zetfouten voorbehouden.

/~

~

'111

~ Verhuur van: tafels, stoel~n, ba~tafela,

. krukken en div. tap1netallat1ea 9


nische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is.

GEMEENTE

MMSDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08). SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder J.A.M. Voermans SpreĂŠkuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00, met uitzondering van de dinsdagen waarop een commissie- of raadsvergadering is. Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur na te lefo10

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00. BURGERLIJKE STAND MAASDONKAUGUSTUS 2002 Geboorten: 01-08 Hendrica Cornelia Catharina van Rooij 02-08 Julia Tess Dirriwachter 07-08 Kim Johanna Maria van de Ven 09-08 Koen Jacobus Theodorus Hanegraaf 12-08 Moontje Madelief Beekwilder 12-08 Thomas Lenard Chris van Breugel 17-08 BjĂśrn Theunissell 20-08 Kris Antonius Johannes Verstappen 22-08 Anne Voets 23-08 Levi Hendrikus Mathijs Schuurmans 25-08 Rens Eric Petrus Remi 26-08 Derika Elisabeth Josephine Schoones 28-08 Britt van der Biezen 30-08 Afke Maria Martina van Erp 30-08 Silke Anna Maria van Erp 31-08 Rick Lambert Jeffrey van den Dungen Overlijden: 02-08 Johanna Jacoba Guijkers, 94 jaar 09-08 Anna Antonia de Groot, 83 jaar 10-08 Reinier Hubert Schuffelers, 79 jaar 15-08 Wilhelmina Theodora Johanna Maria van Schaijkvan Venrooij, 32 jaar 20-08 Petronella Adriana van Schaijk-van Bakel, 82jaar 22-08 Henrica Maria van Hoeij-van Schijndel, 51 jaar 27-08 Peter Leopold Peters, 75 jaar


GGD's Prikkel van de maand

/~~ ~~-

~~~-- .

"De Lunch(T)rommel" De meeste Nederlandse gezinnen kennen drie maaltijden: ontbijt, lunch en warme maaltijd. Twee van deze maaltijden zijn broodmaaltijden. Brood is dus nogal belangrijk in ons voedingspatroon. Brood is smakelijk en heeft een hoge voedingswaarde. Bruin brood of roggebrood bevat meer B-vitamines, ijzer en voedingsvezel dan wit brood. Veel kinderen en volwassenen nemen dagelijks hun lunch mee naar school of het werk. Vaak zit er weinig variatie in de broodsoort en het beleg. Dit maakt het aantrekkelijk om tussen de middag lekkere, vaak ongezonde, snacks te gaan eten in plaats van de van thuis meegebrachte lunch. Toch kunnen gezonde boterhammen ook lekker zijn. Belangrijk is om te zorgen voor variatie. Wissel eens af met het soort brood: er is volkoren-, bruin' wit-, rogge-, krenten- en stokbrood. Neem eens brood met zonnebloempitten, maan of sesamzaad. Smeer voor de verandering bijvoorbeeld eens pindakaas of sandwichspread op het brood en beleg dit met plakjes komkommer of radijs. Andere suggesties zijn: kaas met reepjes paprika, rookvlees met schijfjes banaan, worst met zoetzuur, smeerkaas met schijfjes appel. Zorg dat beleg niet kan 'doorlopen' . Hagelslag op de cervelaatworst is een rare combinatie. Door hartig en zoet apart te verpakken in boterhampapier of folie raken de smaken niet vermengd. Een blaadje sla of een stukje komkommer voorkomt dat de hartige boterhammen uitdrogen. Bewaar het brood in een trommeltje. Brood in een zakje wordt al snel klef en in elkaar geperst. Brood voorde lunchkandeavond tevoren worden klaargemaakt, op voorwaarde dat het ' s nachts in de koelkast wordt bewaard. Met deze tips kunnen 'overblijvers' lekkere en afwisselende boterhammen maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij GGD Hart voor Brabant, telefoon (073) 6404500.

van der Sallgen 'T',u;,,hout ~ooor. ~,I_

j

1,, Il, .

• Tuinhout

.

• Speeltoestellen

• TuinhUisjes • Tuinaccessoires " V81'SCbi1lende modellen tuinafscheidingen • Tuinmeubelen (!eol':hout liardhout)

• Dierenverblijven • Ook voor uw maatwerk • Blokhutten

~"iiç!l

(Ad:t"' ,est<.•1.1<1:it "t);.) Luchn t~.i. 0?3~2t2-J.5. / ~.J:752,60 !cu Q'i H~2i,1 '6

.

.. · .

1 (_

_.,,--,~--vv~~-?-

Peuterspeelzaal

.. DE PAOJ)ESTOEL.. AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen ven,iimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die ansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich dar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3x per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 mnd. Zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onderleiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk op doen. De peuters komen nadat ze geplaats zijn, een ochtend van 09.00-11.45 uur en een middag van 13.15-15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van € 25,- . Als u uw kind wilt opgeven voor de peuter speelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op Maandag 7 oktober 2002 tussen 09.30 -11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 4,50. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel"

I N S C H R IJ V

I N G

Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel"

Diveree modellen, SCherp& pi:ij'len MoonOoi:I 1/:tn VJ1J(lag: M O, 18.00 UU.< <Oll#dQQ:

S-.30 • 16 .00 uur

PS. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemeI?, met Mieke Zeeuwen, tel. 532 1126. 11


Torenklanken ~BILEUM DHR.P.J. VAN 1987 SANTVOORT Op l augustus 1988 was kretaris de h p J onze gemeente- se' eer . v Sa t onafgebroken in diens~ . ndvoort, 25 jaar Geffen. van e gemeente De heer van Santv b lijke loo b oort egon zijn ambteSchai3"k op daan fop h~t gemeentehuis in P e a deling f · . ·· december 1956. inanc1en op 17

VELDTJAKKER

terug

GEFFENSE DOLLY DOTS De "Dolly Dots" uit Geffen, beter bekend onder de namen ; Corina Broeksteeg , Julia Gabriëls, Chantal en Susan Loefen en Lisette van Orsouw zijn in de voorronde van de play-back-show als le met 39½ punt geeindigd . Het maximale aantal te behalen punten was 40! Op 26 september a .s. mogen zij in Bobbejaanland meedoen aan de finale .

25 jaar WINDMOLENS

Het gaat goed, het wordt steeds beter . ....

Het begon met de overdracht van het JUBILEUMBOEK, "25 jaar WINDMOLENS". Onze burgemeester mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van ''}--/.-. . ::_hoofdredacteur , Hans van Bovene .

1 s 1'"7i _..,,.~ ,.a. 'D _., •- V ,I \

KONINKLIJKE

_, .•_ÀvJ-''Ptl s~·(>ll \.r.

ONDERSCH

P de KORT EIDING VOOR ••• RIDDPR IN Piet~ DE ORDE VAN

_'} · · · ·.·,1._·-,D~' ··

qelcde5v~

heeft deze goud ORANJE NASSAU regen voor het en onderschei . . voor het Geff vele wat hï ding geen ense vereni . U gedaan heeft $1"L1111., gingsleven . Woensda 29 ~lu1~'Dl:,l del g april · de eremed · J . l . heef de orde va a11Ie in Zil t Jan van Scfti· eremedaiIIen Oranje Nassau ver verbonden aaunte S werd ontvan n r chwiebb opgespeld d gen . De e. oor burg I K HEEF T emeesk

J

Van

w

Breng W.I.K. in vorm met · k voor een uniform G 1 pie Eeef allemaal na deze preek! r1 en gulden toch per week . . ..

Welk dier zie je hier?

We zullen dansen t onze dankbaarheid rommelen en blazen zal u verbazen. '

SLEUTJES B.V.

WEEG en WIK

GAZOK- LAND- TUINBOUW en INDUSTRIEMACHINES

en

W.I.K . heeft SCHIK . G'68 VIERDE LUSTRUM

~ - .. V In deze tijd van individualisering in de ~ ~ sport gaan wij er prat op in Geffen e~n vclleybalvereniging als G'68 reeds gedurende twintig jaar te laten uitkomen in j~ugd-, reguliere- en recreatieve compe12 titie. Als basis hiervoor geldt wel de gezelligheid en sportiviteit, kenmerkend voor G'68.

,

-


UITNODIGING

de 1988

tijd

DAMES NOOIT GEDACHT GEPROMOVEERD ! ! !

Op 1 maart 1988 zal de heer .

TH. M. PRINSSEN na ~uim · 3o jaar hoofd . Basisschool Aloy . en directeur van de bruik maken van ~~u:egew~est te zijn .getreden. geling vervroegd uit-

H O ME - T R A I N E N V O O R ---~-------- --M_Q_Q_l_T_ GE D

Het Nooitdames-team Gedacht . van onze voetbalvereniging Regioklasse ! is gepromoveerd naar de -

ROMMELPOTTENOPTOCHT Oud gebruik in ere hersteld !

De aktiviteitenkommi - _A_Ç_H_T :e voorbereidingen v:~ .~ .is--druk bezig met__ De rommelpottenoptocht heeft het prachtige en. Hiervoor zijnd. 1 ome-train-dstr· . bedrag van f 1315,11 opgebracht. Deze werd naderd, die Nooit G iverse prominenten georganiseerd door de ouderraad van de edacht een warm hart Aloysiusschool die de opbrengst voor een

b!:-

HEEMKUNDEGROEP VLADERACK 12 1/2 JAAR 19 november 1975 - 19 mei 1988 .

ANJA PROFICIAT . ,èe vakbeurs voor Poeliers en PluimveeOp . A . i versum heeft inaustrie i n de Expohal te H"l nJ~ _van Druenen deelgenomen aan vakwedstri3den. Een leen een 3e prijs en eervol~~ vermelding heeft zij op deze wedstri3den weten te behalen. Rebus

GevH1ÏQd ·in

HÇJTEL ,.DE GOO.OlN LEEUW" ~p.1Jllt .G, GtHtn.

êen b<l.er 1nil\a.1le,Ç

d.an "'-et ~pli--di

sleller)

OJL.

'N\. ~ ~i.-

'->~I"')

t ct.1.. n.er

c...c "'

ONTMOETINGSMIDDAG~ P.H .V. De Trouwe Helper uit Geffen organiseert op 2... juli a.s. een ontmoetingsmiddag voor gehandica~ten, zieken en bejaarden uit de gemeenten Geffen en Heesch. De initiatiefnemers van deze middag, Bart Rovers van P. H.V. De Trouwe Helper en h. van de Rakt, wethouder van de gemeente Heesch, hebben in beide gemeenten verenigingen aangeschreven waarvan de leden in de doelgroep vallen voor deze ontmoetings13


Al uw bankzaken direct op orde? Kies voor het Rabo TotaalPakket In dit pakket zit alles om uw bankzaken in één keer goed te regelen. Gratis pinnen in binnenén buitenland bijvoorbeeld. En de Rabox® waarmee u kunt internetbankieren. Een doorlopende reisverzekering met 25°/4 korting en nog veel meer. Bovendien kunt u het pakket zelf zo compleet maken als u wilt. En dat voor maar € 7,50 per kwartaal. Vraag dus nu het Rabo TotaalPakket aan. Bel voor het maken van een afspraak: (073) - 53 40 111. Of kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl. Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14

Rabobank Het Maasland


LANDELIJKE RIJVERENIGING

~

IZILVIRHOIF

Op zondag 8 september jl. vonden de Maasdonkse kampioenschappen paarden-sport plaats. Het terrein bij molen de Vlijt zag er mooi uit, het zonnetje scheen en het was druk met familie en vrienden die de ruiters en amazones kwamen aanmoedigen. Voor onze jongste leden Jolanda, Lisa, Elise en Alexander was het de eerste keer dat zij een wedstrijd reden. Ze hadden hun ponies mooi gewassen en ingevlochten en reden allemaal een nette proef. Rijvereniging de Paardevriend uit Nuland was in goede vorm en nam alle kampioens-prijz.en mee naar huis. De uitslagen van onze leden zijn als volgt: Dressuur B Jolanda van Lith 138 pot. B Elise Vincentius 142 pnt. B Karin Vullings 145 pnt. B Anneke van Erp 146 pnt. B Lisa Ceelen 150 pnt. B AlexanderVincentius 153 pnt. M 1 Barbara van Wanrooij 159 pnt. Ml Mieke van Erp 160 pot. Z 1 Maudy Hoevenaars 178 pot. Z 1 Berdi Tielemans 183 pot. Z2 Heidi van Erp 183 pnt. Mennen B tweespan Leo Renders 161 pnt. en 2e prijs De prijzen zijn geschonken door Gemeente Maasdonk en Bouwbedrijf van Wanrooij waarvoor onze dank. Als je ook paard of pony rijdt en lid wilt worden van onze gezellige club bel dan met: Ge-Anne Wijgerse 073-5321544

Ook hebben de leerlingen van de Mariaschool de kinderen van het weeshuis verrast met "knuffels". Gelijktijdig met het geldbedrag werden namelijk ook nog eens negen grote plastic zakken met grote en kleine knuffels overhandigd! Langs deze weg willen wij alle gulle gevers van harte bedanken voor hun bijdrage. Leerlingen en team van de Mariaschool. Inzamelen van batterijen en toners/inktcartridges In het kader van de milieu-educatie verzamelen de leerlingen van de Mariaschool lege batterijen. Ook worden toners en inktcartridges voor copieerapparaten ingezameld. In ruil hiervoor krijgt de school materialen voor schoolgebruik. Natuurlijk kunnen ook bedrijven maar ook particulieren die geen kinderen op de Mariaschool hebben, hun lege batterijen, toners en cartridges op school afgeven. Wie helpt ons om onze spaarpunten extra te verhogen? Helaas kunnen wij de gevraagde spullen niet aan huis of het bedrijf komen ophalen. Tijdens de schooluren kunt u deze spullen op school afgeven.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het vele bezoek, de kaarten, bloemen en woorden die tijdens het ziek zijn en het overlijden van mijn man, pap en opa

Jo van den Bergh Enorme steun voor ons zijn geweest, in het bijzonder, Dhr. en Mevr. Smid, Dokter de Groot, Dokter Roosendaal, Thuiszorg Uden, Pastoor Scheepers, familie, vrienden en buurt. Toos van den Bergh, kinderen en kleinkinderen. Zin om onze gezellige poetsploeg te versterken?

MARIASCH □□ L Sponsorloop Mariaschool voor een weeshuis in Berezany (Oekraïne). Op woensdagmorgen 11 september 2002 hebben de leerlingen van de Mariaschool een sponsorloop gehouden ten behoeve van de renovatie van een weeshuis in Berezany (Oekraïne). In de week voorafgaande aan de sponsorloop hebben de kinderen hun best gedaan zoveel geld op te halen en met succes. Na beëindiging van de sponsorloop kon aan Dhr. Haver van Stichting Reik Elkaar de Hand het fantastische bedrag worden overhandigd van€ 2.919,63.

Partycentrum Dorsvlegel Vmkel is per ommegaande op zoek naar een

Schoonmaker/interieurverzorger m/v Voor diverse werkzaamheden op maandag en of dinsdag Bel of mail ons! Partycentrum Dorsvlegel Brugstraat 43 • 5382 JB Vmkel • Tel. 073 5322159 E-mail:info@dorsvlegel.nl 15


lE SOOSAVOND ZEER GESLAAGD Zaterdag 15 September jl. was het dan zover, de eerste soosavond ging van start. 's Middags werd de Bonkelaar door verschillende vrijwilligers omgebouwd tot disco, en werd de KPJ ruimte veranderd in een gezellige kletsen spelletjes hoek. De muziek en discoverlichting werden getest, de bar opgebouwd, en de drank en snoep werden aangevoerd. Om 19.15 uur stonden de eerste kinderen al voor de deur van de Bonkelaar te wachten, tot ze eindelijk binnen konden. De 1e avond waren er in totaal ruim 80 bezoekers, waaruit bleek dat er inderdaad behoefte is bij de jeugd, naar een mogelijkheid elkaar te ontmoeten, buiten de school, en de reguliere familie en vriendenkringen. Binnen stond, in de centrale ruimte, de disco opgesteld, die voor de nodige decibellen zou gaan zorgen. Als vrijwillig deejee hadden zich 9 kandidaten aangemeld. Met hen is de afspraak gemaakt, dat ze op toerbeurt zullen mogen draaien. De eerste avond was, voor het eerste deel van de avond, de discotheek het domein van de disqjockey's Rick & Maik. Voor het tweede deel was het de beurt aan Lianne e~ Wim, zij konden hun favoriete muziek ten gehore te brengen. Na wat aarzeling kwamen de eerste beentjes van de vloer op de klanken van Las Ketchup. Naar mate de avond

vorderde, kwamen de bezoekers wat losser, ze wisselden de disco regelmatig af met de rustigere klets en speel ruimte, waar ze snoep en chips konden verkrijgen. Ook de vrijwilligers waren deze eerste avond wat gespannen, wat zou ze te wachten staan. Ze werden op diverse fronten ingezet, bij de entree, de drank en de snoep verkoop, en als toezicht. Na afloop waren dit, met enige versterking, ook degene die alles weer op "mochten" ruimen, zodat de Bonkelaar weer netjes werd achter gelaten. Zowel voor de jeugd, als de organisatie, mochten terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige avond, die zeker voor herhaling mogelijk is. Dus, ben je in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar, en heb je op een van de volgende datums niets te doen, of ben je nieuwsgierig of ook jij het leuk vind, kom dan eens naar de jeugdsoos inde bonkelaar. Je bent welkom vanaf19. 30 uur, om 23.00 uur sluiten we de deuren weer. De resterende datums voor 2002 zijn: 5 Okt., 26 Okt., 16 Nov. en 7 Dec. Deze eerste 5 avonden zijn bepalend voor de toekomst van de jeugdsoos in Geffen. Dus... Kom 5 Oktober ook naar de soosavond in de Bonkelaar, die is nog lang niet vol, er kunnen nog veel meer jongeren bij. Ik zeg altijd, hoe meer zielen, boe meer vreugd. Tot ziens,

' ~¡-s_c._h_i,-~-e-,.s- -----/oy of Perfection

ERNIS

Ernis Schilders Berghemseweg 153

5348 CC Oss 16

Tel.

0412 - 64 37 08 0412 - 64 55 36

Fax E-mail ernisschilders@levix.nl


.

.., -

.. .

K.V.O.

. ..... . ~

De KVO wil iedereen (ook niet leden) die interesse hebben naar de werkwijze van Stichting Hulphond Nederland van harte uitnodigen op deze avond die gehouden wordt in zaal "de Gouden Leeuw" op donderdag 17 oktober aanvang 20 uur. Stichting Hulphond Nederland leidt speciale hulphonden op en stelt deze beschikbaar aan mensen met lichamelijke beperkingen. Mevrouw Hendriksen geeft een lezing over het ontstaan en de werkwijze van Stichting Hulphond Nederland en wil uitleggen wat de Stichting betekent voor haar cliënten. Hiernaast zal een cliënt vertellen wat het voor hem of haar inhoudt om een hulphond te hebben en zal hij of zij enkele dingen laten zien wat de hulphond zoal kan doen. Wij denken dat dit een zeer interessante avond gaat worden en wij willen hier dan ook een open avond van maken, dat wil zeggen dat we hier iedereen voor uit willen nodigen, ook niet leden.

Dit is het KVO programma tot Januari 2003 7 oktober Kaartavond. 19.45 uur in 't Oude Klooster. 17 oktober Stichting Hulphond Nederland. Zie het bovenste stukje. 29 oktober Cio-Care. Kio-Care geeft voorlichting over handige hulpmiddelen voor het leven van alledag, zoals bijv: aangepast bestek en kousenhulpen. Er zijn ook allerlei gemakkelijke openers voor verpakkingen, waar vrijwel iedereen moeite mee heeft. 5 november Rondleiding Wihabo. Wij willen proberen om een keer in het jaar een bedrijf in onze eigen gemeente te bezoeken. Deze keer zijn we welkom bij drukkerij Wihabo. 11 november Kaartavond. 19.45 in 't Oude Klooster. 19 november Opfriscursus Verkeer. Het is voor veel leden al heel wat jaartjes geleden dat zij hun rijbewijs gehaald hebben. In het verkeer is er veel veranderd. Dus zal een opfriscursus wel nodig zijn. 9 december Kaartavond. 19.45 uur in 't Oude Klooster. ? december Bezoeken we een tuincentrum ofkerstmarkt. Kerstviering. Activiteiten KVO van het afgelopen eerste halfjaar. 19 januari Jubileum. . Het was een hele geslaagde dag en we kunnen trots zijn op onze vereniging. 26 februari Culinaire avond. We proberen eens in het jaar iets te doen op het gebied van koken. Deze keer hadden we wraps en tappa's gemaakt, onder leiding van een van onze lede. Het was een gezellige en smaakvolle avond

12 maart Creatieve dag in Berghem (kring) De creatieve dag wordt een keer in de 2 jaar gehouden. Iedere afdeling krijgt een tafel ter beschikking, waar ze al hun creatieve werkstukken tentoonstellen. Daar doe je weer ideeën op voor workshops in de eigen afdeling. 18 en 25 maart Vrouw, Geloof en Samenleving. (kring) Thema: onbegrensde mogelijkheden ofmogelijke grenzen... Veranderingen van waarden en nieuwe vragen brengen twijfels met zich mee of alles wat kan ook mag. Naar aanleiding van dit thema konden we met elkaar praten en luisteren, onder leiding van twee dames die studeren aan de theologische faculteit. 4 april Angst en depressie. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Samen met de KVB en verzorgd door Remedica. Een hele interessante avond met een diapresentatie, uitgebreide toelichting en er konden schriftelijk vragen ingediend worden. 9 april Volksdansfestijn. (kring) Iedere afdeling heeft een dansgroep en die komen op deze avond samen. 15 april Rondleiding bij nieuwe C 1000 We kregen een rondleiding door hun nieuwe zaak en konden vragen stellen. Met vragen tot betrekking van het assortiment kun je altijd bij Johan terecht. Een zeer geslaagde middag. 2 5 april Jeanne d 'Are viering Jeanne d ' Are is onze patrones. Wij begonnen deze avond met een gebedsdienst, daarna een gezellige avond met puzzelen. 14 mei Reisje naar de Floriade. Een reisje is altijd gezellig waar het ook naar toe gaat. 22 mei Kring bedevaart naar Handel. 23 mei Fietsbedevaart naar de St. Jan. Samen met de KVB fietsten we naar de St. Jan in Den Bosch. Waar Pastoor Scheepers een H.Mis opdroeg. 28 mei Rondwandeling Geffense Bosjes. Onder leiding van een gids van het IVN. 13 juni Toneel uitvoering Hoessenbosch. Een prachtige toneeluitvoering in het openlucht theater in Berghem. 25 juni Onze jaarlijkse fietsdag. Een mooie fietstocht± 50 km. Mooi weer en een gezellige picknick. 4 juli Barbeque Ter afsluiting van het eerste halfjaar. Dan zijn er nog de verschillende workshops, de gymclub iedere woensdagavond in de sporthal, de volksdansgroep, om de 14 dagen hobbyclub op woensdagmiddag en een keer in de maand op maandagavond kaarten. Heeft u interesse of wilt U graag aan een avond deelnemen, neem dan contact op met Diny v. Z uylen tel: 5323217 17


Raadsvergadering 17 september 2002 De raadsvergadering had een speciaal tintje. Het was immers de laatste vergadering met burgemeester Hans Netten als voorzitter. Een week later heeft Maasdonk op gepaste wijze afscheid van hem genomen. De VPM wenst Hans Netten en zijn gezin veel geluk en voorspoed in de toekomst toe. De VPM is met twee personen vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie, die moet voorzien in een goede opvolg(st)er. Mogelijk zal de Commissaris van de Koningin, mr. Frank Houben, besluiten om voor de tussenliggende periode een waarnemer te benoemen Leges betalen bij planschade-verzoek De gemeenteraad van Maasdonk heeft besloten dat burgers voortaan leges moeten betalen als zij een verzoek tot planschade indienen. Elk verzoek tot planschade dat wordt ingediend moet door de Stichting Advies Onroe-

~

rende Zaken (S.O.A.Z.) beoordeeld worden. Per geval kost dit de gemeente 3500,- euro. Om het aantal verzoeken in te dammen, heeft de Raad besloten, dat een indiener van een planschadeclaim 1150,- aan leges betaald. Met u ben ik van mening dat dit een fors bedrag is, maar... het is slechts een derde van de kosten die de gemeente moet betalen. Als een ingediend verzoek door het S.O.A.Z. gegrond wordt verklaard, ontvangt de indiener de betaalde leges overigens gewoon terug. De voltallige VPM-fractie heeft ingestemd met dit besluit. Communicatie met de burgers De gemeenteraad heeft een communicatienota vastgesteld. Dat werd hoog tijd ook. De VPM vindt het een goed beleidsplan, maar zal niet nalaten de uitvoering ervan in de praktijk kritisch te volgen. Anders wordt zo'n plan een papieren tijger. Nog steeds horen wij klachten van burgers Över het niet of zeer laat beantwoorden van brieven aan de gemeente. Ook de lange rijen wachtenden bij de loketten tijdens de avondopenstelling is de VPM een doom in het oog. Wij zullen hier in de coalitie blijvend aandacht voor vragen. Met vooruistrevende groet, Charles van Herpen, uw visitekaartje in de gemeenteraad.

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

$.l>e ambachtetiike speciatist ~

in witfJ en ljeJJOfjeLte

Broekstraat 8 • Geffen • tel 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

REKLAME:

REKLAME:

REKLAME:

VERSE KlPROOKWORST

KIP VERSE WORST

KIP ROLLADE

250 GRAM € 1,95

500 GRAM€ 3,75

500 GRAM € 4,25

HET ADRES VOOR KOMPLEET VERZORGDE WARME EN KOUDE BUFFETTEN!!!!!! ER IS AL WEER VERS WILD IN VOORRAAD!!!

18


.I'.,

PARTIJ•-• MAASDONK In het verleden heeft Partij Maasdonk regelmatig om uw mening gevraagd om te weten wat er leeft binnen Maasdonk. Hier hebben wij veel positieve reacties. op mogen ontvangen. Dit keer willen we graag van u weten wat u van het volgende vindt: Als de Gemeenteraad een geldbedrag beschikbaar stelt aan een Vereniging of Stichting voor een verbouwing, zijn zowel het Verenigings-/Stichtingsbestuur als de bouwtoezicht ambtenaren verantwoordelijk voor een juiste besteding van deze gelden binnen de taakstellende begroting. Veelvuldig worden de budgetten overschreden. Stelling: "Hoe vindt U dat de gemeenschap moet reageren als een verbouwingsbudget overschreden wordt en er bij de Gemeente wordt aangeklopt voor extra geld?" Graag ontvangen wij uw reactie. Laat uw stem horen! Bel naar telefoonnummer 073 - 532 00 40 Mailen kan natuurlijk ook: partijmaasdonk@home.nl

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 5 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap 'De Meent' te Nuland. Met de opbrengst van de Markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en Gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 5 oktober van 09 .30 tot 15.00 uur. Graag tot ziens op 5 oktober. Antoinette Egelmeer, IJzerkampen 6, 5391 AJ Nuland

PERSBERICHT Afscheid Ton van den Boom Met ingang van 1 oktober 2002 verlaat de heer A.H.C. van den Boom (geboren 25-09-1941, wonende Adelaar 19 te Oss, telefoonnummer 0412 624 522) het Maaslandcollege en het onderwijs. Zijn onderwijsloopbaan begon op 1 september 1964 in het basisonderwijs, waarna op 1 augustus 1969 de overstap naar het middelbaar onderwijs volgde door zijn benoeming als docent wis-, natuur- en scheikunde aan de toenmalige mavo De Pelgrim. Op 1 april 1980 werd hij benoemd als adjunct-directeur en op 1 november 1989 volgde zijn benoeming als directeur.

Door de fusie van mavo De Pelgrim met het Maaslandcollege vervolgde de heer van den Boom zijn loopbaan als conrector en plaatsvervangend rector. Na het vertrek van de toenmalige rector werd hij van 1 januari tot 1 augustus 1994 waarnemend rector. Op 1 augustus 1996 besloot hij zich terug te trekken uit de directie en weer "gewoon" docent natuur- en scheikunde te worden. Naast zijn docent- en schoolleiderschap hield de heer van den Boom zich bezig met allerlei organisatorische activiteiten als culturele dagen, feestavonden, uitstapjes etc. Bovendien was hij vele jaren secretaris van het eindexamen. Op 1 oktober a.s. maakt de heer van den Boom gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding.

GOSPELWORKSHOP Op zondag 13 oktober organiseert het Jongerenkoor Heesch-Geffen een gospel workshop voor geïnteresseerden. De hele middag van 14.00 - 17.00 uur worden deelnemers van alle leeftijden, in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de muziek die al 300 jaar mensen boeit: de gospelmuziek! Met behulp van het Jongerenkoor studeert u een 7-tal liederen in. Op zaterdag 19 oktober is dan de uitvoering in de kerk van Heesch. Om 16.30 uur begint de generale repetitie. Om 18.00 uur pauze en om 18.30 uur repeteren met de mensen in de kerk van 3 liederen. Om 19 .00 uur is de gospelmis, in het kader van het 30 jarig jubileum van het koor. Info: Judith Pennings, tel. 0412 453 329 of Jacco Stam, tel. 0412 456 980 In Geffen wordt de gospelviering gehouden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur. Om 18.30 uur wordt er geoefend met de kerkgangers. U bent van harte welkom!

WIE WAT WANNEER OKTOBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr 16) 05 Soosavond Geffen voor jeugd van 12 t/m 16 jaar 06 W.I.K. Maasdonkconcert 06 Pompzwengels optreden in Wychen 07 Inschrijving peuters 07 K.V.O., kaartavond samen met ZLTO en intro's, aanvang 19.45 uur in het Oude Klooster.

GEZOCHT MET SPOED Jongeman die op zaterdagmiddag Auto's en Motors wil wassen Inlichtingen: autorijschool P. de Klein Tel: 073 - 532 46 58 • 06 - 53 184 263

19


MEDEDELING HUISARTSENGROEP MAASDONK lp de media heeft U al diverse malen kunnen lezen dat in onze regio per 1 oktober de huisartsenpost (hov), van start gaat. Ook wij, huisartsen van Maasdonk, hebben besloten ons daarbij aan te sluiten. Wij vinden het prettig om onze beslissing persoonlijk via deze brief toe te lichten. Zoals U waarschijnlijk de laatste jaren gemerkt heeft wordt het bij de huisarts steeds drukker. Dit heeft velerlei oorzaken, maar de belangrijkste zijn: toenemende vergrijzing, het verschuiven van taken vanuit het ziekenhuis en de toename van het aantal hulpvragen. Op dit moment is er reeds een huisartsen tekort. Daar komt nog bij dat de animo om als huisarts te werken gedaald is (o.a. door de achtergebleven honorering). Hierdoor zal het tekort aan huisartsen de komende jaren nog verder stijgen. Door de toenemende drukte en het te kort aan huisartsen dreigen veel huisártsen overbelast te raken. Pas vorig jaar hebben overheid en zorgverzekeraars de ernst hiervan ingezien. Samen met onze beroepsgroep is naar oplossingen gezocht om er voor te zorgen dat er straks nog voldoende huisartsen zijn. De opleidingscapaciteit is vergroot en de honorering is dit jaar wat verbeterd. Daarnaast heeft men oplossingen gevonden om de werkdruk van huisartsen te verlichten. Zo zullen huisartsen binnenkort verdere ondersteuning van praktijkverpleegkundigen krijgen die bepaalde taken van huisartsen gaan overnemen. Verder is landelijk overleg gepleegd of het doen van diensten (wat een hele zware belasting is) op een andere manier geregeld kan worden. Wij deden in het weekend tot nu diensten van 63 uur waarna we 's maandags weer gewoon moesten werken. In de nieuwe situatie met de centrale doktersdienst doen wij maximaal 8 uur achter elkaar dienst. U snapt dat dat een hele verlichting is. De dokter kan daardoor 's maandags uitgerust aan zijn werk beginnen, hetgeen de kwaliteit van de zorg ten goede kan komen. Een andere belangrijke reden voor ons om mee te doen met de nieuwe dienstenstructuur is dat pas afgestudeerde huisartsen niet meer wensen te so11iciteren naar de functie als huisarts als de diensten niet centraal geregeld zijn. Aangezien in het hele land al centrale doktersposten zijn gerealiseerd konden de huisartsen in onze regio niet achter blijven. Wij hebben dus geen keus, als we ervoor willen zorgen dat straks in ons gebied nog huisartsen willen werken. 20

Op 1 oktober a.s gaat de regio Noord-Brabant noordoost van start met de centrale dokterspost. De centrale dokterspost neemt alle diensttaken van uw huisarts over: alle taken buiten de normale kantoortijden worden dus door de huisartsen op de centrale huisartsen post gedaan. Hoe de huisartsenpost werkt wordt uitgelegd in bijg~de folder. Lees deze goed door en bewaar deze bij telefoon. Op de post werken goed opgeleide doktersassistentes die Uw telefoontje aannemen. Verder doen alle dokters uit onze regio bij toerbeurt dienst op de post of op de rondrijdende speciale gele huisartsen-auto's. Het zal voor U maar ook voor ons erg wennen zijn. Ervaringen elders in het land hebben uitgewezen dat het voor de huisartsen een grote verlichting is en dat de patiënten ook tevreden zijn met deze oplossing. De huisartsen in Maasdonk zullen zich met ingang van 14 oktober aansluiten bij de centrale dokterspost. Dit betekent dat U tijdens de avond-, nacht-, en weekenddiensten vanaf dat moment voor spoed-eisende medische hulp moet bellen naar de centrale dokterspost. Via ons antwoord-apparaat zult u daarover geïnformeerd worden. Het telefoonnummer van de centrale dokterspost is: 0900-8860 (€ 0,10 per minuut). Voor alle spoedgevallen buiten de normale kantooruren. Wij gaan er van uit dat met deze oplossing, nu en ook in de toekomst, de 24 uurs huisartsenzorg gegarandeerd zal zijn. De huisartsen van Maasdonk

P. Berkelaar, E.Smit-Nahon,

A. van Heyningen, A. Smit, M. Peeters, J. Visschers

VERVOLG WIE WAT WANNEER OKTOBER 17 K.V.O., Stichting Hulphond Nederland. Op deze avond is iedereen welkom (ook niet leden). Aanvang 20.00 uur in zaal "De Gouden Leeuw". 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr 17) 21 t/m 25 Herfstvakantie 26 Soosavond Geffen voor jeugd van 12 t/m 16 jaar 29 K. V.O., Cio-Care in het Oude Klooster NOVEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr.18) 03 W.I.K. uitwisseling met fanfare uit Zuid-Scharwoude 05 K.V.O., rondleiding Wihabo 11 K. V.0., kaartavond samen met ZLTO en intro's, aanvang 19.45 uur in het Oude Klooster.


SCHOONHEIDSSALON

ANNE

f. At

GESPECIALISEERD IN: • Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen / Pakkingen (billen buik, borsten, handen en voeten) • Facesetting • Permanente Make-Up

Deposllaire van:

• Maria Oalland • Mary Cohr • Gli Amati

• Make-Up workshops

ook verhuur....cadeauartlkelen-1-,ezorging aan huis

Hanegraaf B.V. Geffen BedrlJvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE HAGEKO GEFFEN STAi.EN KOZIJNE N

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

OP MAAT

Het adres voor: • verzorging van uw administratie, loonadministratie,jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken.

RUWIELEN

-~t~.:~----'--TANKSTATION

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056

TAXI :;:--""' ·

e-mail: huubclement@cs.com Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

i i

j

{

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~ (073) 532 32 64

•I·..1 ■

lt

VAN. HEESE

.••rt

PART.NERS BV Makelaardii Assurantiën


v· r

a

d

i

o

VL DERACKEN

u0

106.3FM Radio Vladeracken: PROGRAMMERING Maandag 19.00-21.00 u.Sportlokaal (Punt.NL) 21.00-22.00 u.Sportlokaal (Alle 13 goed) 22.00-23.00 u.Sportlokaal

17.00-18 .00 u. Driemaster 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 19.00-21.00 u.De Muziekzolder .21.00-23.00 u.Country Roads

Toelichting: De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via: Kabel.frequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken.

Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstraàt 1, 5386 BE Geffen

Dinsdag 19.00-20.00 u.RegioWijzer (Caraflax) 20.00-22.00 u.In De Schijnwerper 22.00-23.00 u.K.lanken uit verleden tijd

Redactie Informatief p/a Rien Bosch Kerkstraat 6, 5391 AA Nuland

Woensdag 19.00-20.00 u.The Young Ones (Klasseradio) 20.00-23.00 u. The Young Ones

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a, 5382 JC Vinkel

0

Donderdag 19.00-21.00 u.Radiocafé (Rock 'n Roll Greatest) 21.00-23.00 u.Radiocafé (Popcafé)

overige correspondentie:

·c:

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmk:el Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen

1 ;

C'l

Vrijdag 19.00-21.00 u.Radio Santiago 21.00-23.00 u.Radio Santiago 23.00-24.00 u.Radio Santiago (De Stemband)

0

~

0\

0

1

0 "'

~

Q)

s

0.

-0

Telefoon radiostudio: (073) 532 53 66, ::3" redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

VAN DE REDACTIE Zaterdag 08.00- 10.00 u. Windkracht 8 tot 10 10.00-12.00 u. Windkracht 10 tot 12 12.00-13 .00 u. Vladeracken lnfonnatief 13.00-15.00 u.Regionale zaterdagmiddag gebeurtenis 15.00-16.00 u.Maas- en Meijerij Top 15 16.00-18.00 u.Regionale zaterdagmiddag gebeurtenis 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief 19.00-20.00 u.Griebel Grauw 20.00-22.00 u.Radio Santiago Zondag 08.00-09.45 u.De Mengelmoes 09.45-10.00 u.Kinderprogramma 10.00-12.00 u.In De Schijnwerper 12.00-13 .00 u. Vladeracken Informatief 13.00-14.00 u.Driemaster 14.00-17.00 u.Regio Sport 22

Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 5321544 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 5322243 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

E-mail adres:

torenldanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 K.lachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 5322586 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschre"ven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


'\4

@an Lent Specialist in zit- en ligcomforf Het Geffens Veld 4 5386 LL Geffen Tel.: 073 - 532 28 52

Bauwen ov

Houwen op vertrouwen venrouwen

tl¼

■ ■ ■ ■ ■

~

~ Gebr. van Wamoolj Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - S340499

/-i -

Gebr. van de Wetering

~-~~,..~~

--Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

., ., =---

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transporten Verhuur• Houtrecycling

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGiq,.4{ BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(bctaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

•lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvTaagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

www.lmv.nl Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

lil

ESE PA

RS BV

Makelaardii Assurantiën

~ LMV

Hypotheek ' adviseur


Allesvers uiteigen bakkerij

H. VAN ZANDVOORT

ELECTROTECHNIEK 8. V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Magnolia 18 - 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

LITH

Docfalaan2

B.V.

5342HZ

Oss

-

-..' .:i .· . ' ~ ~-' b~

~=

1:"ands

3

5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

'

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie· van Uitvaartondernemingen

tel: (0412) 62 31 73

fax 0412 64 11 55

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon [0731 532 03 33 Fax (073] 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Onderhoud aan gastoestellen Onderhoudsabonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers .

SCHOENEN & SPORT

0 /J§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Maarten van der .Dussen

@>O-n<Wto

~ • begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding · vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

, , . DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS ..,,,

B. de Kinderen v.o.i. ~lolensiraa( 32, Geilen tel. 073 · .'i32555I *Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden,_ etc.

* Klompen, laarzen Bouw Buro Wilgenstraat 6 • .5386 Gl Geffen Tel.: 073 - 534 -1 2 94 Prlvé1073- 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.ni

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur