Torenklanken 2002 - nr 01

Page 1

40e jaargang j nummer 1 Uanuari 2002

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 en Veldstraat 13 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 · giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TORENKLANKEN VIERT FEEST Het jaar 2002 staat in het teken van het 40 jarig jubileum van Torenklanken. Het was in december 1962 dat de toenmalige Pastoor van de Pas erg blij was om aan te kondigen dat er voortaan een parochieblad zou gaan verschijnen. De eerste redactie werd destijds gevormd door: Kapelaan A.H. Crooijmans, hoofdredacteur, Mej. N. van Grunsven, secretaresse en de heer A. Wmgens, penningmeester. Verder bestond de redactie nog uit de volgende leden: de heren W. de Veer, W. Schouten, A Velthuis, J. Hopstaken en Mej. A. van Kreij. De bezorging van het parochieblad Torenklanken werd in de beginjaren verzorgd door de familie Damen. Al deze namen roepen wellicht vele herinneringen op, zij waren de mensen van het eerste uur. Om ons jubileum te vieren hebben we als redactie besloten om in elke uitgave van dit jaar een rubriek op te nemen met als titel "Torenklanken terug in de tijd". In deze rubriek zullen we telkens twee jaren van de afgelopen veertig jaar aan de lezers laten passeren. Zo wordt een indruk gegeven boe Torenklanken is begoimen en hoe Torenklanken uitgegroeid is tot het Dorpsblad van nu. In de loop van dit jaar zal er ook een speciale jubileumuitgave verschijnen. De officiële viering van het veertigjarig bestaan zal plaatsvinden op vrijdag 14juni aanstaande in het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen. Er zal dan een overzichtstentoonstelling te zien zijn van "40 jaar Torenklanken" met onder andere alle ingebonden jaargangen. Een aantal medewerkers van Torenklanken is momenteel druk bezig met het verzamelen van materiaal. Mochten er

nog mensen zijn die in verband met ditjubileum nog interessant materiaal hebben van de afgelopen veertig jaar, dan kunt u contact opnemen met een van de redactieleden. Wtj hopen dat Torenklanken dit jubileurryaar weer veel leesplezier bij u thuis zal brengen. Redactie TorenkJanken

VAN DE REDACTIE Wegens een technische storing met het ophalen van e-mail zijn deze niet allemaal geplaatst in de vorige Torenklanken. Kopij die nog te plaatsen is, eventueel aangepast, verschijnt in deze Torenklanken. Redactie Torenklanken

Donderdag 17 januari start voorverkoop kaarten

Recht vur

zunne Roop aanvang 19. 00 uur (deur 18.30 uur open) Prijs per kaart€ 7 ,00 (gaarne gepast betalen) Maximaal 4 kaarten per persoon.

Café Zaal De Gouden Leeuw


f<,frt!ltJ:titRIJF

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

CAFÉ ~C>-v.E.R.S Cr.E.l?F.E~ :zJ/oembinderij; 172.Jouwke 1

J(foos/erslraal .Je

s:w, ::7/::R 9effan lef07:J .JJ 21 M:J

),

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • vrouwelijke medewerkers • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

:Bloemen ?fan/en

Zruidswerk 9.ra/we.rh

Met van Schijndel Bouwgroep /a.1 1)7:J .J.'J 25 1.51) neemt u elke hindernis 1 - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- -----; die u met bouwen tegenkomt!

:J(adoarlikelen

Il

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail info@nasafbouw.nl

Losse advertenties tussen de tekst:

Wij verzorgen voor u: verlij,:nen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

1/8 pagina

€ 15,--

1/4 pagina

€ 25,--

1/2 pagina

€ 35,--

hele pagina

€ 60,--


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 16-01 19.00 u * Avondmis Vr. 18-01 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 19-01 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor (uitreiking communiemap) Zo. 20-01 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor 19.00 u * Avondmis Wo.23-01 H. Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u * Vr. 25-01 H.Mis mmv JongerenZa. 26-01 19.00 u koor H-G ( +kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor 09.30 u + Zo. 27-01 Wo. 30-01 19.00 u * Avondmis Vr. 01-02 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor 19.00 u Za. 02-02 (uitreiking vormselmap) (de prijsjes van de KerkbaJans-tekeningen worden uitgereikt) Zo. 03-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo 06-02 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. AlJeen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 februari 2002 a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 5 maart 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30- 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06-533 64 310 INTERNET: www.parocbiegeffen.nl EINDSTAND KERK.BALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". De stand per 31 december 2001 was: f 71.226,19 (= € 32.331,45). Dat is een prachtig bedrag van 634 deelnemers! Hartelijk dank! Fijn dat we op u konden rekenen in 2001! Mogen we ook weer op u rekenen in 2002? We zouden het fijn vinden als meer jonge gezinnen zouden gaan deelnemen. De nieuwe actie Kerkbalans is alweer van start gegaan in het weekend van 12-13 januari onder het motto: KLEUR BEKENNEN. De bekende envelop is weer bij u bezorgd. Besef dat uw bijdrage hard nodig is voor o.a. het onderhoud van het kerkgebouw en het orgel, maar ook voor de kosten die de pastorale zorg met zich meebrengt. U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Madgalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2002.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 december: Siena van Erp-van der Donk, 80 jaar 18 december: Riek van Erp - van Zandvoort, 77 jaar 19 december: Marianne van Erp - Lucius, 38 jaar. 22 december: Frans van Bergen, 77 jaar 24 december: Ine Spanjers - van de Burgt, 36 jaar

3


Café - Zaa l 't Haa6je

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

1,

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

'-~~t;J"î

voor bruiloften, part ije~;ft:1 ;1 en vergaderingen t::_', _t..-;Li

AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

Tel.: 073 - 532 15 2~

BENILDA11

Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tiJden na tel. afspraak.

-r-

P. DE KIJEIN

Loonbedrijfen Grondverzet Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(04 12) 62 22 13

(073) 532 19 95

VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? · Delta Loyd

Interpolis

Nationale Nederlanden Amev

Stad Rotterdam Centraal Beheer

RVS

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit t ientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

HYPOTHEKEN

FOTO~~

<iÎÎ~-.......~~

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel/fax 073-5325789 E-mail: cinerentgeffen@wxs.nl Openingstijden: Zondag & Maandag van 13.30 tot 21.00 uur Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 21.00 uur

PENSIOENEN

li

/

SliondeM ~

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

VERZEKERINGEN

llloembind~rij

@

maninka ~ ~

~ bloemen

~ planten ~ grafwerk

~ potterie ~ t eleflora

~ d ecoratie $ bruide;werk

~ ~

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zaterdag 19 jan. 19. 00 uur gezinsviering met uitreiking comnruniemap. In de periode van 19 jan. t/m l febr.: thuis werken in de communiemap. Woensdag 23 jan. 09.00 uur: informatie voor de gastouders inparochiecentrum Woensdag 30 jan. 13.30 - 15.00 uur: Scheppingsverhaal. In de week van 4 t/m 8 febr. Gastoudergroep bijeenkomst. PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 15 jan. Tussen 15.30 uen 16.30 u: kunnen de kinderen zich aanmelden voor het vormsel in het patronaat van de pastorie. Dinsdag 22jan. 13.30- 16.00 u: bezinningsdag naar het klooster in Velp. Zaterdag 2 febr. 19.00 uur: Viering in de kerk met uitreiking projectboek. Thuis werken in het projectboek blz. 1 - 2 - 4 t/m 11 - 14. Woensdag 6 febr.: 19.30 uur kind/ ouder bijeenkomst op de pastorie en in de kerk. ADVENTSPROJECT In de adventsweken hebben we geld inge:z.ameld voor een vakantiehuis voor dove en blinde weeskinderen in India, een project van Stichting "Reik elkaar de hand". De opbrengst was: f 638,75. Dit was een eerste aanzet voor het project. De fietstocht van het M.O.V. op zondag 2 juni 2002 zal voor hetzelfde doel gehouden worden. TERUGBLIK 2001. Hoe is uw jaar geweest? 'Balen?' Of 'best!• Of zat het er tussenin, van alles wat. We kijken achterom Het jaar 2001. Bent u tevreden over het afgelopen jaar? Oflaat u dit jaar het liefst maar achter u om het snel te vergeten!? Het afgelopen jaar is een heel bijzonder jaar geweest; we begonnen in de Niel.Mjaarsnacht met de ramp in Volendam en met name de gebeurtenissen van en na 11 september hebben onze wereld op zijn kop gezet. Oorlog en terreur zijn de hoofdthema's van het 8-uurjournaal op de TV en veel mensen zijn bang geworden, kruipen in hun eigen schulp. Angst en onzekerheid, hoe het met de wereld verder moet gaan, bepalen ons dagelijks levensritme. Maar waarover hebt u zich in het afgelopenjaar zorgen gemaakt ofwaaraanjuist veel vreugde beleeft? Over de kinderen, over de gezondheid van anderen ofvan uzelf, over geboorte en sterven? Ofvooral het bedrijt uw huwelijk, de studie, de verkeringofhet nieuwe huis?Misschien de laatste aanschaf: van auto tot uitzet, van televisie tot muhimedia, van keuken tot kinderstoel? Ofging het vooral over vrede, over tolerantie, over geloofen Godsdienst? Als het allemaal goed is gegaan, nodig ik u uit mee te denken met hen bij wie het niet zo lekker ging. Verdriet en tegenslag in uw nabije omgeving, in de straat ofin ons dorp, het blijft dichtbij.

Ik denk aan onze 35 overledenen van het afgelopen jaar, waaronder ook vele jonge mensen. Ik wil denk.en aan de mensen die door ziekte oftegenslag zijn getroffen. Maar ik denk ook aan de vreugde rond de jubilea van personen en verenigingen, 26 huwelijken, 49 vormelingen, 60 eerste Communicanten, maar ook bij de 71 doopsels waaronder 1 volwassene. We mochten het gildekoor uit Dinther welkom heten en de Zeeuwse koorschool en we hadden een prachtig kerstconcert met Muchoss. We vierden Effe noar Geffe met 3 pastoors. Kijken we naar de Kerk het afgelopen jaar. Er zijn meerdere enquêtes geweest. Met soms pogingen tot hoopvolle geluiden, dat jongeren wel op een of andere manier in zoiets als God geloven, maar de daling van het kerkbezoek gaat door en er worden nog steeds kerken afgebroken. Het aantal priesters neemt ook afen dat betekent dat veel parochies samengevoegd moeten worden tot een pastorale eenheid. Een hele klus waar het bisdom Den Bosch de komende jaren hard aan gaat werken. Binnen de parochies van Maasdonk zijn er het afgelopen jaren ook diverse gesprekken geweest. Maar die zijn op dit moment op een laag pitje gezet omdat sommige partijen nog niet overtuigd zijn van de noodzaak. Maar dat is niet alles. Hoe meet je nu de kerkgang en de gelovige betrokkenheid. Die is natuurlijk niet echt te meten, maar we hebben in het afgelopen jaar de kerkgangers geteld endankomje op gemiddeld bijna 381 wekelijkse kerkgangers. En wat betreft de kaarsen bij Maria, dat waren er gemiddeld bijna 275 per week. We hebben in het afgelopen jaar ook diverse geloofscursussen gegeven: over liturgie; spiritualiteit; kinderen en geloof; lectorencursus en ik ben blij te constateren dat steeds meer mensen zich ook willen verdiepen in de vele facetten van ons geloof Kun je daarmee de kerkelijke betrokkenheid meten? Nee, want daarbij komt de actie Kerkbalans, en de collectegelden. En dat is dan nog het materiële. Wel heel belangrijk want we beginnen inhet komende jaar met de restauratievano~ kerkgebouw en het orgel Gelukkig zijn er ook dit jaar weer veel vrijwilligers werkzaamgeweest in onz.e gemeenschap enhebben door hun beJangeloz.e inzet echt een levende gemeenschap gemaakt van onz.e parochie. Daarvoor mijn hartelijke dank. Voor het nieuwe jaar 2002, wil ik u wensen dat u veelvuldig Gods aanwezigheid mag ervaren. Want er zullen ongetwijfeld ups en downs komen. Dat u bespaard mag blijven van een hoop verdriet en tegenslag. Ik hoop dat de mensen met verdriet wat licht mogen ontdekken in het nieuwe jaar en dat 2002 in alle opzichten een gezegend jaar mag worden. Ook voor onze parochiegemeenschap. Laten we 2002 een ander gezicht geven. Dat is de slogan van de KRO op een poster met allemaal heiligen. Mogen deze heiligen onze voorsprekers zijn. Dat we hoopvol blijven zien naar de toekomst en dat we in vuur en vlam blijven voor God en de wereld. Pastoor Scheepers E


À.

L

ROND DE DORPSPOMP

Kerstfeest 2001 was weer bijzonder. De kerk was te klein. " 't Moes elke zondag mar Kerstmis zijn". Alle vieringen een volle kerk. Het kinderkoor, Passe-partout, het Geffense Jeugdkoor, Jongerenkoor Heesch-Geffen, een prachtige mis met WI.K. De herdertjesdienst was weer fantastisch. De Nachtmis!!! Nou het gemengd koor pakte weer eens goed uit. met nieuwe gezangen, die verrassend mooi waren en goed uitgevoerd. Een echt nachtmis beginnend om 0.00 uur, met liederen vooraf, maar slechts drie Volkszangliedjes en dan nog niet eens alle coupletjes. Maar de dirigent hangt mi zijn gevoelig oor over de koorbalie en er komt weinig geluid van beneden. "En dat kan toch zo mooi klinken met z'n allen: "De herdertjes lagen..." en "Wellecome..." en" Venite adoremus... ". De dirigent heeft beloofd meer VOLKSZANGLIEDJES op een voorwaarde: ALLEMAAL :MEEZINGEN!!!!!! ''In den ADVENT, houwe we volgendjaor un proef" "t Jaar 2001 zit er weer op. RABO_BANK.100jaar was een geweldig hoogtepunt. Met feest voor jong en oud en het geweldig RABO-MUZIEKSPECTAKEL in het tweemaal volledig uitverkochte AUTOTRON. Omnooit meer te vergeten. Veel Geffenaren hebben ervan genoten. Het was een complete verrassing. Wtj gaan nog eens achterhalen hoeveel Geffenaren hebben meegewerkt aan die geweldige productie. Rob Reijmersdaal, onze oud-fotograaf, maar intussen poelier/musicus heeft prachtig werk verricht, door de muziekstukken geschikt te maken voor het "MAASLAND-ORKEST" en de diverse koren. Marianne Lepoutre heeft een grote bijdrage geleverd aan de SHOW-dansen. Wat een schitterend ORKEST. We zagen daar veel leden van W.I.K. en de "BROELLIEHOOP" 23 Nummers perfect gespeekl. Dat komt nooit meer voor. Toch zijn er stemmen, die roepen om meer. Kan dit nog ooit? Het onmogelijk gedachte is werkelijkheid geworden. Een DROOM van Piet van der Velden, de RABO-directeur is verwez.enlijkt. ''Heel MAASLAND bundelen en stimuleren tot dat geweldige HOOGTEPUNT." Het is gelukt. Er zijn veel vriendschappen over gebleven Er was veel respect voor alle optredende naar elkaar toe en een groeiende eenheid, die na afloop bleek en ook bij de slotbijeenkomst met VIDEO-presentatie. RABO-BANK Maasland proficiat en bedankt. "60 MENSEN-WENSEN vervuld, de zieken en ouderen bedacht, de jeugd, kortom heel Maasland heeft mogen ge6

nieten en is verrast. Het is vast gelegd op schijfen band, dus we kunnen nog nagenieten. 2001 en 100 jaar RABO blijft onuitwisbaar in onze herinnering. ''25e editie van ''EFFE NAOR GEFFE" was ook weer fantastisch, met de oude kermisattracties en al de herinneringen zijn weer opgehaald. We zien het schilderij ''van de creatieve zaterdagavond nog aan de muur van het gemeentehuis. Ga nog maar eens kijken naar dat wonderlijke product. Er was weer veel volk op de been, maar helaas slechts 12000 betalende bezoekers en dat is te weinig. Het comité is daar zeer bezorgd over. Er komen nog heldere signalen naar Geffenaren omte zorgen, dat die bijdragen groter worden. De kosten stijgen ook steeds weer. Geffen is dit jaar ontWORTELd, maar er is weer eennieuwe gemeente secretaris benoemd. Die nodigen we zeker nog eens aan de stamtafel om iets van zijn indrukken van Geffen en Maasdonk te vertellen. In de horeca is nogal wat veranderd het afgelopen jaar. Café Govers volHANENgekraai, ''De Schans", "het Akkertje", "het Haasje", ''het Bergje", "de Gouden Leeuw", allemaal veranderd van exploitant. 25e keer ''RECHT VEURZUNNE RAOP" met 4 niet meer te evenaren PRONKZITTINGEN. Een schitterende Jubileum-uitgave. De aankondiging van het afscheid in2002 van burgemees-ter Hans Netten en wethouder Antoon van Zandvoort; mag niet onvermeld blijven. Wat gaat dat opleveren in 2002????? Het "OUDE KLOOSTER" is aanzienlijk uitgebreid en gerenoveerd voormeerdanfS00.000.- en dat zonder schuld. Er wordt nog wel steeds geschoven met biljarts enmeubilair om tot een optimaal gebruik te komen. Jo van Wanrooy, de man van "Vladerack" , en de "Peperbus" man van het jaar. C 1000 groeit uit zijnjas en neemt de Super over. Confectie S.A.B. verdwijnt maar gelukkig komt"CARBONE" terug. Jan Meulepas gaat zich meer wijden aan de politiek en droeg het voorzitterschap van de ondemerrersvereniging "Geffen" over aan John van Wanrooy(zoon van WIM). Geert Stofineel de opvolger van Riens Oomens als voorzitter van de "Stichting Rottenrijk". De pastoor werd 30 jaar en mag zich nu bij de "WIJZEN" uit het OOSTEN voegen. Het gesprek over de samensmelting van onze twee Basisscholen en de samenhang met de realisatie van het Dorpshuis zijn we even kwijt. Jammer, jammer!! 1 De koppeling van besluiten voor een Geffens Dorpshuis en de Meent te Nuland hebben we niet begrepen. In Geffen is immers de discussie nog lang niet afgerond. Na zo lang gewacht te hebben mogen we voorzieningen eisen, waar iedereen achter kan staan. Dez.e rare koppeling lijkt de zaken te gaan forceren.


Geffen heeft nog tijd genoeg. We redden het nog wel even. Laat de Meent eerst maar eens goed uitbreiden en dan gaan we nog eens goed afwegen en uitkienen, wat we in Geffen nodig hebben. De gemeente zal een deel van haar grondbezit moeten afstoren om voldoende geld beschikbaar te krijgen voor een goed "SOCIAAL-CULTUREEL-CENTRUM" en de bouw van één Scholencomplex. De brandweer is voorlopig gestald, dus daar kunnen we nog lang over ''rommelen". Het nieuwe industriegebied verwachten we aan de zuidkant van de A 59, gerekend van de oude melkfabriek te Heesch tot Vmkeloord. Het sociale beleid in Maasdonk kwam even onder druk. Onvoldoende controle. Maar het is gelukkig weer rechtgezet. Alles bleek piekfijn in orde. Het imago van Maasdonk heeft bij de provincie een flinke deuk opgelopen door het "gedonder" rond bestemmingsplannen buitengebied. Maar uit de artikelen van Ron Lodewijks in het Brabants Dagblad blijkt gelukkig, dat Maasdonk beslist geen uitzondering is, waar het 't gesjoemel met bouwvergunningen en dergelijke betreft; Maasdonk is bij lange na de "STOUTSTE" niet! Het Sint Joris Gilde in Geffen heeft zich dit jaar bijzonder goed gemanifesteerd en krijgt daarom een extra waardering van de Stamtafel! Proficiat. Wie zijn de afgevaardigden naar ''De Arena" op 1febr. 2002 het grote Volksfeest voor de Bruiloft van Prins WILLEMALEXANDER en Prinses MAXIMA Waar en hoe en door wie wordt dat bepaald, vragen we ons af. De stamtafel zou wel willen. Het roulerend voorzitterschap is de stamtafel goed bevallen. Het brengt meer gasten aan tafel en er komen war andere onderwerpen aan de orde. Voornemens van de stamtafel 1. Organisatie van een herdenkingsavond rond pater IV0 vanDINTHER 2. 5 me~ als feest herstellen: een bevrijdingsmuziekfeest rond de Kiosk 3. Een uitstapje naar Drinnnelen op instigatie van Marianne en Clemens Wortel dat gaat een feestje worden. Allemaal een goed en gezegend 2002 gewenst. Twee tweeën om twee nullen, die gaan al wat wenselijk is, vervullen!! Van stamtafel 149. De Prins. Voor op-ofaanmerkingen tel. 0412640982.

AKTIE HEADMOUSE Naar aanleiding van Eflces buurte mè Denise van Nistelrooij en Joey van Doren, kwam Henk van Dijk gildebroeder en kastelein - in actie om de headmouse voor Denise te realiseren! En met succes: Geffen was enthousiast; het kan bijna ook niet anders, want in Geffen kan alles, zo is inmiddels overal bekend! De aktie wordt gehouden met de Recht vur zunne Roapavonden en met Carnaval. Tijdens deze dagen zal horeca Geffen dit jaar eens anders uit de bus - of liever gezegd - in de bus komen! De bedoeling is dat er in elke horecagelegenheid een box op de bar komt te staan en dat alle fooien hierin verdwijnen. Dus de horecamunten worden dit jaar niet in een potje in de kast gegooid, maar gaan rechtstreeks naar Denise. Dit alles onder het motto: Een pilske minder is ons devies die geven we aan ons Denies. Ook fooien in de pot gedaan voor een lucy met headmouse eraan! Behalve de kasteleins hebben ook anderen hun sponsoring al toegezegd, op velerlei gebied Bent u geen carnavalsvierder, gaat u op wintersport of mist u om andere reden de verzamelboxen, geen nood, u kunt uw bijdrage storten op Rabobankrekening nr. 137553412 t.n.v. Aktie Headmouse o.v.v. Help Denise. Mocht u het artikel gemist hebben dan nog even in het kort waar het precies om gaat. Denise is lichamelijk gehandicapt en een expert op computergebied. Ze is ook helemaal op de computer aangewezen. Bedienen wij toetsenbord en muis met onze vingers en handen, Denise bedient haar toetsenbord (lucy) en headmouse met haar hoofd door middel van een speciaal brilmontuur met button en laserstraal. Op school beeft Denise geen headmouse en daardoor ligt het tempo van haar schoolprestaties aanzienlijk lager dan eigelijk nodig is. De kosten van de headmouse zijn hoog en moeten alleen voor haar gemaakt worden. Vandaar de actie headmouse door Geffenaren voor een Geffenaar! Hopelijk bent u ook enthousiast geworden en ziet u de box wel staan op de bar! 7


Dorpetraat 13 • Geffen • telefoon 073 · 532 46 59 Slijterij D'n Malder Feest aanbiedingen!

ip

Naast het leveren van alle benodigde dranken voor het doen slagen van uw feest, kunnen wij ook zorgen voor de levering van alle gewenste huurmaterialen. Een greep uit ons assortiment: serviesgoed, manden, koffiezet;: · apparatuur, verlichting, lálels.èn stoélén, tapinstallaties, tenten/overkappingen etc. etc. Zo kan ik nog wel even door gaan. · · Afhankelijk van het aantal personen en het soort feest dat u gaat geven, adviseren wij .u graag over de te bestel• len aantallen en soorten 'drank~""" . . . . . ~ • Hiervoor geldt dan de tégeling; arles wat over îs ~n niet aangesproken kan retour. U houdt dus niets over en u ' betaalt dus·enkel voor hetverbruik van het geleverde. Ook bijbehorend glaswerk is gratis leverbaar. Voor prijzef') "of informatie over bovenstaande bel: (073) 532 46 59 of kom even langs bij ons in de winkel aan orpstraat 13 te Geffen. "' · J. " · ' ,

,

'

'fAdvies en een •prima verzorging doen uw feest zeker slagen!!! . ;Graag tot ziens

Tanja en Joost .

·


EEN LINTJE VOOR EEN MUZIKALE KOSTER! Hij werd verrast op het donateursconcert van W.I.K. bij de afsluiting van het 40-jarig jubileum. Burgemeester Netten bracht het lintjes-koffertje mee, met daarin een Koninklijke onderscheiding voor trombonist Jan van Schijndel. "Ik dacht nog: zou er iets verrassends in zitten met betrekking tot het sociaal cultureel centrum" zegt Jan na afloop van de feestelijke gebeurtenis. Jan - een geboren en getogen Geffenaar is de oudste zoon van Marinus van Schijndel (van Hannes Heine) en Mien van Gogh. Na de lagere school werd Jan al gauw te werk gesteld in de Geffense sigarenfabriek van Schouten. Zijn werk was tabaksbladeren invochten en de stelen eruit halen. "Na 2 jaar kwam ik al in de W. W." vertelt Jan, "omdat de fabriek werd opgeheven". Bergoss was zijn tweede en tevens laatste werkgever. Daar werkte Jan maar liefst 43 jaar lang in drie ploegen: van klossenjongen tot wever. Toen al, zag de Koningin ' hem wel zitten' , want hij zou voor 40 jaar trouwe dienst en zijn inzet voor WI.K. een (nog wel) zilveren speld krijgen. "Die heb ik indertijd afgewezen" zegt Jan. "Ik vond het niet eerlijk, want mijn collega's werden in diezelfde tijd ontslagen. Bovendien vind ik een onderscheiding voor betaald werk niet nodig! " Daar klinkt iets door van 'de linkse Jan' die hij zegt te zijn. Hij staat voor een eerlijke verdeling. Op z'n werk heeft hij het goed naar z 'n zin gehad en veel schik gehad. In de jaren '60 kwamen veel buitenlandse gastarbeiders bij hen werken. "Ik heb er zelfs eentje fietsen geleerd. Als beloning kreeg ik een fles raki! En met de Ramadan moesten we altijd met hen mee-eten in de nachtdienst, anders was het een belediging, Ik heb heel wat zoute olijven op!" Muziek was en is Jan z'n grote hobby. Als kind liep hij al achter de Nulandse harmonie aan, wanneer die kwam optreden in Geffen. Bij Schouten luisterden ze via de radio naar marsmuziek en arbeidsvitaminen en op familiefeesten werd er altijd gezongen. Van het bestaan van harmonie "Eendracht" in Geffen, weet Jan niet veel meer, maar wel dat ze met een groepje muziekliefhebbers de oude instrumenten bespeelden bij Dorus Willemse achter het huis op de gierkelder! "Jan van Dijk (Nulandse dirigent) en Piet Willemse leerden ons noten lezen". Vervolgens werd Jan lid van de bedrijfsfanfare Bergoss en speelde daar 2e bugel. Toen fanfare W.I.K. een feit was,

werd hij meteen lid. Daaruit vloeide voort: een 16-j arig bestuurslidmaatschap en het realiseren van de blaaskapel De Pompzwengels, waar Jan eveneens lid van is. Momenteel is zijn taak binnen de vereniging het zorgen voor de bladmuziek van de diverse partijen en de rieten e.a. voor de verschillende instrumenten. Jan voelt zich optimaal thuis bij W.I.K.: de sfeer is prima en het is fijn dat er op het moment weer veel jongeren bij komen. "Onze jeugd schuwt het uniform en oudbollige muziek (zoals wel eens gesuggereerd wordt) niet! En dat in een tijd waar het aanbod op muzikaal gebied voor de jeugd heel groot is". Jan vindt het ook leuk om serenades te brengen bij feestvierende dorpsgenoten: een eerbetoon! Zijn inzet als vrijwilliger in de parochie, heeft er mede toe bijgedragen dat 'het Hare Majesteit behaagde....' Na de dood van Theo Pepers, werd Jan gevraagd om koster te worden in de parochiewerk voor de door-de-weekse dagen. Kerkbetrokken als hij was, heeft bij daarop meteen ja gezegd. Jan weet nog van de kleine bankjes in zijn kindertijd voor de jongens en de meisjes die keurig gescheiden in de kerk zaten o.l.v. de meester en de zuster! Hij noemt ook 'het schuifke krijgen in de biechtstoel' en hij herinnert zich nog dat de Vinkelse en de Nulandse kerken kapot werden geschoten in de oorlog. Gelukkig is onze kerk gespaard gebleven , behoudens het dak van de rechterzijbeuk. Onlangs deden ze bij het opruimen van de sacristiezolder in de kerk een vondst: een vermoedelijke portaaldeur uit vroegere tijden met de kogelgaten er nog in! "Koster zijn is een mooie taak" vindt Jan "op de achtergrond ervoor zorgen dat alles keurig in orde is voor de diensten. Na afloop zijn er vaak gevonden voorwerpen, die lang niet altijd worden opgehaald: leesbrillen, petten en paraplu's met stip op de eerste plaats. Kaarsvet is funest en de kauwgom valt wel mee". Jan helpt ook mee met het opbouwen van de kerststal en met kleine onderhoudswerkzaamheden. Zo soms leidt hij mensen rond in de kerk of zoekt voor belangstellenden data en namen op in het doopregister. En last but not least, is Jan zijn voornaamste tijdsinvulling: de mantelzorg voor zijn moeder. Samen met zus Tonny en broer Wim verzorgen ze hun 98-jarige moeder thuis, met hulp van de andere gezinsleden en de thuiszorg. Moeder van Schijndel was zichtbaar trots op haar onderscheiden zoon. Toen ze hoorde dat de medaille ook voor het werk in de kerk was, zei ze heel spontaan: "Ge ziet het wel: zoekt eerst het Rijk Gods en al het overige zal u worden toegeworpen!" Proficiat! 9


gere leden hebben kunnen we ook ons programma door het seizoen heen aanpassen naar de behoefte van deze leden.

JUBJLEUM

K.V.O. Op 19 januari 2002 hoopt de Katholieke Vrouwen Organi-

satie afd: Geffen haar 50 jarig bestaan te vieren. Actieflid zijn van een organisatie als de K. V. 0. is niet alleen een ontmoetingsplaats voor vrouwen maar bovendien een oefening in samenwerken, met verschillen omgaan en respect hebben voor verscheidenheid Uit onderzoek blijkt dat in regio's waar mensen actiefzijn in verenigingen en organisaties zij ook een grotere betrokkenheid aan de dag leggen

voor wat er in de samenleving gebeurt. Veel van de leden zijn persoonlijk actiefop allerlei terrein in eigen dorp b.v. in de parochie, de bejaardenbond, het schoolbestuur, het ziekencomité, enz. Wij denken zeker dat er in deze hectische tijd nog behoefte is aaneen vrouwenvereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. We zouden het fijn vinden als er zich meer jongere leden bij onze vereniging zouden willen aansluiten, z.odat we ook voor deze mensen iets meer kunnen betekenen. Als we meer jon-

50 Jaar K.V.O. mag natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Het bestuur en de feestcommissie hebben een mooi programma voor deze dag georganiseerd. We beginnen die dag om 13 .00 uur met een H.Mis in onze parochiekerk, voorgegaan door onze geestelijk adviseur Pastoor Scheepers. Daarna worden de Jubilarissen gehuldigd in z.aal "de Gouden Leeuw" waar ook de receptie plaats vindt van 16.00 uur tot 17.30 uur. Verder wordt de dag met een feestelijk programma voortgezet voor al onze leden. Alle oud bestuursleden die geen uitnodiging hebben gehaci worden van harte uitgenodigd op de receptie.

Wil je meer infonnatie oflid worden, meld je dan bij Diny v. Zuylentel: 5323217

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 januari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13

, '

POELIERDERIJ JO VAN DRUENEN

~

Broekstraat 8 • Geffen • tel 073 - 5321493 • fax 073 - 5324173

Magnetrontip:

Soep van de maand:

Onze overheerlijke smikkelkip met saus

Onze kant en klare bospaddestoelensoep

per portie € 2,30

per literbeker € 4,55

Wij wensen iedereen een "wild", smakelijk maar vooral een gezond 2002 toe!!! 10


EFKES BUURTE MÈ... Jochem van Bergen (20 j.)

Hij maakte onlangs een heerlijk desserttaartje en een advocaat-schuimgebakje en werd daarmee in Wageningen uitgeroepen tot Nederlands jeugdkampioen :fijngebak! Vanwege een auto-ongeluk kort daarna, moesten we het interview uitstellen Gelukkig gaat het weer de goede kant op en buurt ik nog even na met onze Ge.ffense nationale kampioen allround banketbakker Jochem van Bergen. Jochem volgde na de basisschool de richting Consumptief (koken - bakken - serveren) op de Ruivert. Hij werd weekendhulp in de bakkerij van zijn zwager René Brands. "Ik ben begonnen met peperkoek snijden!" Zijn opleiding banketbakker voltooide hij op het ROC (Regionaal Onderwijs Centrum) Midden Brabant in Tilburg en ging werken in de luxe bakkerij "De Rouw'' in Vught. Jochem schreefzich in voor regionale banket-wedstrijden, werd rayon-winnaar en :zodoende afgevaardigd op de Nederlandse Kampioenschappen in Wageningen. In maar liefst vijf uur werd het fijngebak gecreëerd! "Ik had alle ingrediënten zelfmeegenomen; je wilt geen enkel risico nemen met ander spul" vertelt Jochem. Zijn desserttaartje was een vanille-bavarois met bosvruchten,

afgewerkt met een vlindertje, gemaakt van vloeibare, gekleurde chocolade en galetjes (chocolaatjes). Daarbij maakte bij nog een advocaat-schuimgebakje. "Alles moet zelfgemaakt zijn: de bodem bakken, de massa maken en ook het vlindertje moet je zelfvormen. Ik had het gebak iets luxer afgewerkt dan met de rayonwedstrijden" zegt Jochem De jury + leraren beoordelen het werk op smaak, kleur, vonn, hoe het eruit ziet, hoe de bakaard is en ofhet origineel is. En de score van Jochem was boog! "Uitzonderlijk hoog" zo lezen we in het vakblad ''Bakkerswereld", want Jochem behaalde 99 van de 100 te behalen punten! "De deelnemers bleken terdege geoefend te hebben en kozen voor de moeilijkste technieken". ''Mijn werkgever speelt een belangrijke rol in het succes" vindt Jochem ''Hij is een vooruitstrevende baas, een goede leenneester, hij stimuleert me en ik mag de grondstoffen uit de zaak gebruiken. Mijn collega's komen ook met ideeën. Uiteraard gaan techniek en creativiteit hier samen" Als beloning mag Jochem volgend jaar zijn kunnen tonen tijdens de wedstrijd om de Gouden Gard. Jochem is blij met zijn prijs: "een waardering en erkenning!" In de Vughtse bakkerij "De Rouw" kreeg Jochem leuke reacties en veel felicitaties van de klanten. Kunnen zij ook het overheerlijke gebakje proeven? "Helaas niet, het wordt niet bij ons verkocht, want het kost te veel tijd om het te maken!" aldus Jochem Proficiat!

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Het is al weer bijna carnaval, op zondag 20 Januari a.s. wordt de nieuwe Jeugdprins Bonkert 2 7e en de nieuwe Jeugdprinses Bonkerin 17e onthuld. Dit gebeurt tijdens de playbackwedstrijd van het optochtbal, vanaf 14.00uur in z.aal 't Haasje. Voor de jeugdraad van 11 kunnen we nog enkele kinderen gebruiken, ben je tussen de 8 en 12 jaar, heb je zin in carnaval en wil jij graag in de jeugd raad van 11, meld je dan snel aan bij: Ad v.d. Hurk, tel: 073 - 5323759 Je kunt natuurlijk ook bellen als je nog vragen hebt, ofinformatie wil, maar ben wel snel, want zoals zo vaak geldt ook nu: "die het eerst komt, het eerst maalt".

1Je !Reda~li'e mens/ de fèzers oan loren~fan~en een ffezonden ffefu~~.rj 2002.

11


ROND DE DORPSPOMP De Nieuwjaarsreceptie op 2 jan. 2002 van 17.00 tot 20.00

uur in het gemeentehuis kende een matige start. De Maasdonkers waren nog aan het werk ofz.aten aan de dis. Gelukkig dat na zessen, de verenigingen hun opwachting maakten, waaronder de carnavalsstichting Rottenrijk met hun dames in ornaat en het Sint Joris-gilde op volle sterkte. Accordionnist Frank v. Lokven uit Vinkel z.orgde voor een feestelijk sfeertje. De stamtafel bood aan de autoriteiten de bundel "Dorpspompen" aan van 2001. Goed voor een "gewetensonderz.oek". Hoe was het ook al weer 2001 ??. Verder was er een ongedwongen sfeer, zonder toespraken ofpoespas; lekker gezellig onder elkaar. Het ongelukkige tijdstip en mogelijk ook de plaats waar de receptie werd gehouden, had eente geringe opkomst tot gevolg omte spreken van een echte Maasdonkse ontmoeting. De stamtafel is van mening, dat z.o 'n receptie beter kan plaats vinden van b.v. 19.00 tot 22.00 uur en dan in "De Meent", ''Het Zijl" of" De Gouden Leeuw''. Uiteraard waren de politieke partijen aanwezig. De lijst trekkers zijn inmiddels bekend: Jan Meulepas van Dorpsbelangen, Jaenne Moon van partij Maasdonk, Betsie van Bakel van het C.D.A, Hans Hendriks van de Vooruitstrevende Fractie Maasdonk en Jan van Hoek van de partij Vinkel We hopen maar, dat het klopt. We willen graag die lijsttrekkers aan tafel nodigen en het liefst allemaal tegelijk. Eerst zullen er nog wel debatten komen o.a. via radio Vladeracken. Radio"Vladeracken" had een mooie non-stop-programma van Kerst t/m Nieuwjaar. Maar liefst 1407 platen gingen er op de draaitafels. Radio "Vladeracken" vierde het 10-jarig bestaan met een receptie in het gemeentehuis. Voorzitter Jan Voermans zag het verleden, het heden en de toekomst tez.amen gebracht in het gemeentehuis. Heemkunde "Vladerack" met het verleden, radio "Vladeracken" met het heden en de gemeente werkt aan de toekomst. Er waren veel terechte complimenten voor radio ''Vladeracken" en de 50 vrijwilligers. Sinds vijfjaar is er de samenbundeling met "Vladeracken Tekst T.V." Dat heeft de kijk- en luisterdichtheid aanmerke}ijk verhoogd. Maasdonk heeft via "V.T.V." nog kwmen nagenieten van het RABO-MUZIBK-SPEKTAKEL; dat verdient een bijzonder compliment. Om de 20 minuten komt op tekst T. V het nieuws langs. Dankzij de vele en goede reclameboodschappen is T.V. uitzending mogelijk. Radio "Vladeracken" heeft intussen in veel gezinnen een vaste plaats verworven Namens de gemeente bood burgemeester Hans Netten nog f 500, - kado. De volgende keer inEURO'S!!!! 12

K.arnaval 2002 meldt zich: De krant wordt weer even mooi en GRATIS!!! thuis bezorgd. Knap!!! Het is de 39e wurp. Weer zet Michel Dekkers zijn artistiek talent eronder om het BLAAIKE kant en klaar aan te leveren aan drukker WIHABO. De redactie heeft de de krant weer uitstekend voorbereid met weer verrassingen en upto-date, ja, de nieuwe jeugdprins en prinses staan er al in en dat is voor het eerst. Als sinds enkele jaren wedijvert ''De Rottenrijker" met ''Blaoikes" of''BlÜjkes" uit heel Brabant en eindigde steeds bij de eerste drie. Dat wordt een keer nummer EEN. Let maar op!! De optocht telt al weer 26 deelnemers, met 4 prachtige Jongeren-groepen. De jeugd laat zich van haar beste kant zien en dat is een z.eer verheugende ontwikkeling. Ineke van de Veerdonk met als assistent Maurits Schuurmans trekt de optocht-kar, dus dat belooft veel goeds. Jammer, dat" Hoar op d'nDijk en ''Zeg mar niks" dit jaar afhaken. Het zal allemaal wel" Schots en Scheef: gaan dit jaar, zeker de 26 editie van RECHT VEUR ZUNNE RAOP. Er zijn weer nieuwe artiesten te bewonderen. En het nieuwe BoerenBruidspaar veur KARNAVALDEINSDAG is ook al bekend: Annie en Nico van de Ven uit de Groenstraat en alvast proficiat. Het Raopliedfestijn met 6 deelnemers zit er intussen op. Een nieuwe commissie trad aan onder leiding van Margette Vos en er was een nog betere jury, want ook onze pastoor P. Scheepers maakte er deel van uit. Het onderwerp van voorzitter Gilbert van de Meulem¡eek was: De KINDEROPVANG. Met de stelling: naschoolse opvang bevordert de criminaliteit het leidt tot hang- en zwerf jeugd. Nou dat werd gauw geamendeerd in de vraag? Komt de naschoolse opvang het kind ten goede? Hoe en wat zijn de gevolgen? ''Elk nadeelhep z'n voordeel en omgekeerd" zei een ander. "Kinderopvang is nooit zo goed ofhet is weer hier en daar slecht" Sommige ouders maken misbruik van KINDEROPVANG door hun kinderen middels een taxi te "dumpen" wordt opgemerkt. Voor het ene kind is het goed (denk vooral aan gezinnen met een kind) en voor het andere kan het problemen geven. Het contact tussen ouders en opvang moet zo optimaal mogelijk zijn. Daar worden goede systemen voor gehanteerd. De normen- en waardenoverdracht is alleen in het gezin gewaarborgd. En de "gefrustreerde" moeders dan, die voor hun kroost thuis moeten blijven en vervreemden van hun werk, en een sociaal kader missen? De vrouw heeft ook rechten. Samen de ouderplicht delen tussen man en vrouw; dus deeltijdbanen. Maar vrouwen, die herintreden mogen niet meer zwanger worden, krijgen minder salaris, worden dikwijls ondergewaardeerd en laijgen dikwijls geen functie meer op niveau. Moeders willen toch blijven z.orgen; het zit inhun genen Als


je een dure opleiding hebt genoten is het ook "kapitaalverspilling". Ofde opvoeding slaagt met ofzonder opvang, ligt aan de inzet en de deskundigheid, en de zorgz.aamheid van de ouders. Als je niet participeert in de maatschappij kun je van de werkelijkheid vervreemden. Ook als ouder moet je leren: je op de hoogte houden van rnaatschappeliJ"k.e ontwikkelingen en processen, en jezelfbekwamen in systemen voor opvoeden tot redzaamheid, regelmaat, ordening, sociaal gedrag en normen en waarden. Natuurlijk hebben we het erfgoed van "Onze Ouders". Iedereen zal toegeven, dat de tijden zijn veranderd en dat kleine gezinnen gemakkelijker leiden tot ''verwenning". Ook het doen van een huishouding is zo vergemakkelijkt met alle technische voorzieningen en moderne producten, dat de kinderen bij "moeders thuis" dikwijls worden overvoerd met heel veel goede bedoelingen, maar ze moeten leren op "eigen benen te staan". Gilbert begon te twijfelen. Ja misschien is het in deze maatschappij toch soms beter, meestal beter, bijna altijd beter, dat er goede kinderopvang mogelijk is. Het kind moet wel z'n verhaal kwijt kunnen. Helaas, sommige ouders gaan wel eens in de fout en zullen te gauw en teveel aan een ander willen overlaten. Maar gelukkig kennen de ouders duidelijk hun verantwoordelijkheid. Nieuws was er nog over de K V.O. : Het goudenjubileum. Dat verdient de volgende keer aandacht. Burgemeester Hans Netten heeft toegezegd voor zijn afscheid nog eens onze gast te zijn. Ja, toch nog de pastoor, als bijzondere gast aan de stamtafel. Nog gauw wat uitspraken ontlokken: Geffen is niet kerks, Vinkel wel; hij betwijfelt ofdat beter is. De mensen hebben het overal te druk mee, zodat er geen tijd is. Wel willen ze de ZEGEN, b.v. als ze trouwen. Men ziet de KERK als een soort levensverzekering; je eigen hachje veilig stellen, je weet maar nooit!!! De autoritaire kerk heeft gelukkig afgedaan. De mensenhebben hun eigen verantwoording en kiezen.hun vriJ11eden Er is toch meer aandacht voor religie, kerk. De boodschap, die de kerk heeft wordt toch weer meer erkend. Het spreken over God is duidelijk bevorderd door de boekenweek met als thema "GOD". Je kunt wel spreken van een kentering. De taal van de kerk, spreekt de jeugd niet echt aan. Die taal is universeel en van alle tijden. De ouders moeten na het Doopsel de verantwoording blijven nemen voor de godsdienstige opvoeding. Men mag dat niet afwentelen op de school. De katholieke?????school moet wel haar bijdrage leveren. Als we in Geffen een openbare en een katholieke school hadden, zou dat zeker in godsdienstig opzicht beter zijn Ook het Vormsel moet minder schoolgericht zijn. Het lijkt

er nu op, dat het hoort bij het verlaten van de Basisschool. We streven ernaar om het Vormsel pas toe te dienen als ze ouder zijn, dan is de keuze bewuster. De mensen denk.en, dat de pastoor altijd beschikbaar moet zijn. Maar zegt de pastoor: "Mijn agenda zit overvol" kijk maar eens op het blaadje "onder de Toren" "Elke dag van de morgen tot de late avond ben ik bezet" ( dikwijls overbezet). Nu zijn de drie kernen van Maasdonk nog te kenmerken als katholieke dorpen. Dat zal veranderen. Er blijft slechts een kern over. Nu is het toch een schijnbare situatie. Veel mensen komen nog wel naar de kerk, (veel passieve gelovigen) maar zijn niet "bezield", (weinig actieve gelovigen). Velen vinden de vieringen nog wel een rustpunt. De opheffing van het Celibaat is geen oplossing voor het tekort aan priesters. Tot een gesprek over de vrouw in het ambt kwamen we niet toe. Wel zegt bij, dat de totale beschikbaarheid in het gedrang komt bij gehuwde priesters. Volgens onze opvattingen kan een vrouw hem ter zijde staan en hem stimuleren en aanvullen. Onze pastoor noemt<ie gehuwde priester kwetsbaar in maatschappelijk opzicht. Kijk naar de protestantse kerk, daar draagt het ook niet bij tot meer kerk en het aantal actieve loopt daar ook terug. Maar elke gemeenschap, kern, heeft toch nog wel zijn/haar eigen dominee. De samenvoeging van Nuland bij Geffen/ Vinkel tot een parochie in Maasdonk. komt voorlopig niet tot stand. Het is ook teveel voor een priester. Nuland wil ook nog graag haar zelfstandigheid behouden. Hoe lang blijft de pastoor in Geffen.? ''Nou minstens een jaar oftien." Elk.jaar vindt er een evaluatie plaats, ook naar het Bisdom toe. Hij is wel blij en gelukkig in Geffen. Maar heeft ook veel zorgen. De kerk moet een kostbare restauratie ondergaan; Kostenfl.500.000,-. Het orgel moet worden gerepareerd en gerenoveerd kosten f35 .000,-. De hoop is er, dat de EURO meer geld in de schaal brengt. De offerbereidheid kan en moet eigenlijk beter De glas-in-loodramen vallen bijna uit hun sponning. Monumentenzorg houdt jaarlijks controle en brengt rapport uit. De gemeente zou ook wat sneller mogen zijn met afhandeling van subsidies. We complimenteren de pastoor nog met de prachtige verlichting en de 200 brandende kaarsen in en rond het priesterkoor bij de Kerstdagen. Onze twee gasten, wethouder Betsie van Bakel, die deze keer alleen onze agenda mee wilde invullen en de pastoor, danken wij zeer. Er bleek te weinig tijd voor een goede inhoudeliJKe discussie met de pastoor en daarom de uitnodiging om nog eens een "hele zit" mee te maken. Van stamtafel 150 met lekkere soesjes deze keer van de kasteleinsvrouwe. Volgende stamtafèl23 januari van 10.30tot 12.00uurmet napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte welkom Voor op- ofaanmerkingen : de Prins 0412640982. 13


GEMEENTE

VIAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordttussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis(tel. 073 -534 2100) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER 2001 Geboorten: 01-11 Wouter Wilhelmus Johannes van de Ven 02-11 Manon Anna Mariavan den Elzen 07-11 Jarda Adรกja Talitha Bruurmijn 08-11 Senne Francina Maria Vos 12-11 SeJmaFaydali 13-11 Indy Gerdina Henrica Bijveld 15-11 Melle Theodora Anna-Maria van Esch 15-11 Mandy Christina Antonetta Maria Steenbergen 22-11 Daan Theodorus Jacobus van der Heijden 22-11 Evi W.tlhelminaMaria van Lier 23-11 Pien Adriana Anna van den Hurk 26-11 Vmcent Constantijn van Ballegooijen 27-11 Wouter Frank Smits 29-11 Gijs Johannes Josemans Overlijden: 12-11 Johannes Cornelis van Ravenstein, 74 jaar 12-11 Geerdina van Dijk, 79 jaar 17-11 Antonius Leonardus Ruijs, 66 jaar 20-11 Maria Antonia Rovers-Draad, 66 jaar 21-11 Johanna Maria van Venrooij-van der Doelen, 88 jaar 24-11 Grada Maria Walraven, 89 jaar 30-11 Marinus van Zandvoort, 71 jaar

Dualisering gemeentebestuur Op 20 september 2001 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur aanvaard. In decem-


her wordt deze wet door de Eerste Kamer behandeld naar

alle verwachting zal deze nieuwe wet op 7 maart as. in werking treden.

ste nieuws. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de gemeentesecretaris de heer R. van den Berg, bereikbaar op telefoonnummer: 073-5342100.

Aanleiding wetswijziging

De commissie Elzinga is aangesteld en heeft zich gebogen over diverse aspecten van dualisering. De redenen voor het aanstellen van deze commissie zijn onder andere dat de positie van politieke partijen onder druk staat, (steeds minder mensen houden zich bezig met de politiek en de klooftussen bestuur en burgers dreigt te groot te worden). Bovendien blijkt in de praktijk dat er rolverwarring bestaat tussen het college en de raad over wie verantwoordelijk is voor wat. Het doel van de commissie Elzinga was het geven van een vernieuwingsimpuls aan de lokale democratie. Wat houden de veranderingen in? De belangrijkste verandering is dat de taken en bevoegdhe-

den van de raad en het college duidelijk gescheiden worden. De raad dient te besturen op hoofdlijnen met als hoofdtaken het functioneren als volksvertegenwoordiging en het stellen van bestuurlijke kaders. Daarnaast zal de raad ten aanzien van het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie controlerend optreden. De raad beschikt tenslotte over het budgetrecht. Het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) wordt belast met alle bestuurszaken. De wethouders worden nog wel uit en door de (nieuw) gekozen gemeenteraad benoemd, maar dienen vervolgens uit de raad te treden. Hun plaats(en) word(t)(en) vervolgens ingenomen door een op de kieslijst voorkomende volgend kandidaat-raadslid. De gemeenteraad van Maasdonk zal bestaan uit een raadsvoorzitter (de burgemeester) en uit 15 raadsleden. In het nieuwe stelsel maken wethouders dus geen deel meer uit van de gemeenteraad. Zij kwmen zelfs van buiten de gemeente aangetrokken worden. Een andere belangrijke verandering is het aanstellen van een griffier. Deze functionaris wordt door de raad benoemd en neemt de taken van de gemeentesecretaris bij raads- en eventueel commissievergaderingen over. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college van B en Wen blijft verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Hij woont de collegevergaderingen bij.

Gemeente Maasdonk Binnen de gemeente Maasdonk wordt een werkgroep samengesteld met hierin vertegenwoordigers uit alle fracties. Bekeken wordt hoe onze gemeente met deze wetswijziging om zal gaan. De invoering van de wet dualisering gemeentebestuur zal door deze werkgroep voorbereid en begeleid worden. Wtlt u meer weten over deze wetswijziging kunt u kijken op: www.vernieuwinsimpuls.nl. Op deze website staat het laat-

Wandelvierdaagse

Ook dit jaar gaan we weer een wandel-4-daagse organiseren in Geffen, we willen via deze weg vast laten weten wanneer die zal plaatsvinden, zodat iedereen de data vast in z'n agenda kan noteren en rekening kan houden met dit evenement. De data voor 2002 zijn van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei. De voorinschrijvingen vinden plaats op woensdag 8 mei en op maandag 13 mei van 19.00- 20.00 uurinsportcafé de Geer. De kosten bij voorinschrijving zijn: kinderen tot 16 jaar€ 1,85, voor 16 jaar en ouder€ 2,75, voor groepen van 10 personen en meer geldt een groepskorting. We vertrekken voor de wandel-4-daagse weer vanaf Sportcafé de Geer vanaf 18. 00 uur. De groepen die al eerder mee hebben gelopen in de Wandel-4-daagse zullen door ons voorafaangeschreven worden. Jeugdvakantieweek

Van maandag 12 t/m vrijdag 16 augustus 2002 staat de Jeugdvakantieweek weer gepland en ook het thema van dit jaar is al weer bekend, maar wat dat is willen we nog even niet verklappen, maar we kwmen wel vertellen dat er op dit moment al weer hard gewerkt wordt om een leuk programma in elkaar te zetten. Inschrijven voor de week kan bij Klavertje Vier op de hierna volgende data: Woensdag5junivan 14.00tot 16.00uur Zaterdag 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur Maandag 5augustusvan 14.00 tot 16.00 uur Kinderen mogen meedoen vanafgroep 2 tot enmet groep 8 van de basisschool. Natuurlijk vragen we ook weer alle vaders en moeders om die week te komen helpen, als leiding van een groep, ofb. v. op maandag mee hutten bouwen en zo zijn er nog veel meer dingen waarmee ze ons kunnen helpen om er een geslaagde week van te maken. Graag tot ziens tijdens de bovenstaande inschrijfdata. Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen 15


terug

Torenklanken 1962 en ,., t'' in Geff

•'Do Hevg . s? · Geffen• · Geffen 1. · 'n -PraatJe " Reegt" in . . ''De 1:1.e0gt'' ir_;_n is.('t Hui zo De 'n Rui zo t r in Gcf l. e d.e zus· e over . t a.at or kloos e maar 'n Praat J t U nio a. t cr · •n 1tclijk z,o, t 1dooster t U wee k wol a k gedoe s J 1)a 1 Wa. ~ zeg a~schi jnli j , "'n' dat is oo s " school" wad z,usters. a U weet wa,ael onbewoond :a.oclte,dat e!ner verzorgen ~z,orging in 11.. J·kt nu " . , t oudo Oo-v Band en,, · u1. . , n goe cl"'O vo.,_ d.; 0 do bowonen in " Petrus sen, die n, of 7r , ~e:~te vroeger . oud.ere me~ 1<.unnen ontvka:~n verwerken no Feoruari ·niet goe oost u sinds 3 d old.ers . n niet z,o l< j ; (T,.._,, 1evonsavon ' ·ong gez1. . . . ons r nun . . d van n J on a.1.e oJ..J dri}V1.gbo1. ·end. on kunn , . . . . , oen rust ver~~ arè.enhuisAls ac kapel nog 'ns klaar 1s (d10 1s nu verhuisd naar Ci.0 0 5 nieuw b e : i ~ a . vroege re kleuterschool) ()n do oude bouw. waar wij zi ttcn 9 is d~ tuin a.f' + omgetoverd in ' n mooie tuin,d.an voelen onze G?ffonse be1,..~ jaard.en zich al vast en zeker in de heme l . Yic wcn~en allen 'n gelukkige rustigo lovonsavo nd too.

s1858

00

De Geffenso wielcrcl ub IIDc Windmolens". Op ini tiatief van\ do Hoor P. Romme werd op 23 October 1963 eo4 oprichtingsvergadering belegd i n Hotel 11 De Gouden Loeuw". Dat de Heer Romme hier met deze ge sto do spijker -op. do kop heeft geslagen bleek al heel snol uit.de velo wiolerÖnthous i astsn 5 die zich spontaan als lid opgaven. · Nieuws voor verloofden. Kont U al hot nieuwe tijdschrift voor verloofden. ne kosten kunnen geen bezwaar zijn n ~l. f.J,10 por jaar. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven op do pastorie. Het tijdschrift heeft do sprekende naam "Jij en Ik" Dus dat is zeker iets voor jou"

Moodorcurcus n October zal er in het wijkgebouw weqr eon moodercurcus worden

niet alleen. bedoeld voor hen die moeder zijn of het bi::cY10r.Jcort hopen to w:orcien 9 doch voor allen boven de 18 jaar. Ik breng dit extra onder uw <1andac~t om later teleurstelling te voorkomen. Het komt nogal eens voor dat men vraagt of er voor een bepaalde tijd nog een mocdorcurcus gegeven wordt, wat natuurlijk niet altijd mogelijk is. . . U kunt zich voor deze curcus opgeven tot 30 September bij: Zr . v. Vugt, Dorpstraat

Alhier .

37


• in

tijd

de 1963

EEN J A.;,.B.

111

rĂźRENKLAFKEI:J 11

1964

'ist U d2.t een jaar 11 'l'oronkl'?nkon; 1 gekost hcoft f .1547, 7 4 dat daarvoor ruim f. 1300,- gedr.agor. wordt doo r de adverteerders, en dat do vrijwi llige bijdr ag0 _maar ruim f . 200, hooft opgabrac h t. Maar wij zijn o r u it Jesprongon. De nicmwo je.argang zal met 650 exc1,i:i_:>l.arcm pur mua.nd. v0r-

schi jnen,

"Als de boeren niet meer klagen En pastoors u niets meer vragen Zijn w'aan 't einde van de dagen. Daarom zal ik niet versagen : Ik smeek om "Gezinsbijdragen" DE PASTOOR

17


Bridgeclub

1

• • Geffens • Doublet ■ Serie 2

9. l 0. 11. 12. 13. 14.

DD van Beek-van Berkel Ep. van der Meijden HHdeKort-Tolboom DD van Bon-Janssen DD Boeijen-Stekelenburg Ep.vanGenugten

568 566 555 515

49.31 49.13 48.19 44.71 44.36 42.10

511 485

** D D

D

Uitslag na vier zittingen

* promotie na vergelijking onderlinge score. LijnA Plaats Paar Punten Procent PID 1. Ep.Bijl 696 60.42 2. DDvandenHurk-Noy 622 53.99 3. DD Boeijen-Schouten 619 53.73 4. Ep. van de Logt 617 53.56 5. Ep.vanAlebeek 52.87 609 6. Ep.vanDruenen 608 52.78 7. DD Druenen-de Haas 600 52.08 8. Ep.Hanegraaf 588 51.04 9. DH de Veer-van de Ven 586 50.87 10. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 550 47.74 11. DH Achterberg-van Galen 517 44.88 12. Ep. van Zutphen 500 43.40 D 13. Ep.Acke 485 42.10 D 14. DH Loohuijs-Christiaens 467 40.54 D LijnB Plaats Paar Ptmten Procent P/D 1. HH Krevel-van de Wiel 679 58.94 P 2. DD Droog-van Etten 627 54.43 P 3. HHJonker-Roelo:ts 616 53.47 P 4. DD Berten-Rasing 607 52.71 * 5. Ep.Luijben 605 52.52 6. Ep.Sollewijn 597 51.75 * 7. DD Essenberg-vanHooij 596 51.74 8. DH Verhoeckx-van Weert 585 50.78 9. Ep.vanHerpen 568 49.31 10. Ep.vanGrinsven 557 48.35 11. DD Bos-de Jong 540 46.88 12. DD van Houten-Molkenboer 520 45.14 D 13. DHBinos-vandeBergh 490 42.54 D 14. DHvanZanten-vanHout 420 36.46 D

* Correctie wegens invallers. LijnC Plaats Paar Punten Procent P/D 1. DDvandeBrink-vande Ven 606 52.60 P 2/3/4. Ep.vanDielen 604 52.43 P* 2/3/4. DD van Noort-Weerens 604 52.43 P* 2/3/4. DD Langenberg-vanHerpen 604 52.43 5. DD van Gelder-tnehake 600 52.08 6. HHvanBon-Goorsenberg 596 51.74 7. DD Jonker-Roelofs 594 51.56 8. HH de Haas-Hanegraaf 579 50.26 18

** correctie wegens invallers. LijnD Plaats Paar Punten Procent PID p 1./2. DD van de Wijst-Zeeuwen 546 56.88 p 1./2. DD Ceelen-Ruijsink 546 56.88 p 3. Ep.Lambregts 531 55.3 1 4. Ep.de Rooij 513 53.44 5. DD vanLieverloo-de Bresser 509 53.02 6. DD van de Akker-Boereveen 503 52.40 7. DDvandeBoom-Wtllems 474 49.38 8. HHElberse-deJong 468 48.75 9. Ep.Post 445 46.35 10. Ep.Baart 420 43.75 ll. DDvandeBerg-Toebast 412 42.92 12. Ep.Vogels 393 40.94

Om te begnt!len maken we hier gehakt van Beenhamsalade, Boterhamworst,

100 gr.

100 gr.

Hamlappen, soo gr.

3 Biefstukken

3 Kogelbiefstukken geldig van 14 tot en met 19 januari 2002 I edere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

Indisch gekruid Stroganoffgekruid Gekruidgehakt

25 500 gram 2 ,

~

kEIJflSlAGER

Verse worst Saucijzen

500 gram

2,25

Keurslagerij

VANTUYL Oorpstraat 26-5386AM Geffen tel. (073)5325891


VRIJWILLIGERSBRIEF Aan alle zusters en broeders met wie ik christen ben en voor wie ik pastoor mag zijn, Het jaar 2001 is weer voorbij. Elk jaar is bijzonder en uniek. Het jaar 200 l zal ons blijven herinneren aan de gebeurte• nissen op 11 september die de wereld op haar grondvesten deden schudden. Eens te meer werd duidelijk dat vrede in de wereld gebaseerd is op een wankel evenwicht tussen de grootmachten. Evenzeer werd duidelijk dat vrede kwetsbaar blijft als er geen rechtvaardige verdeling is van macht, geld en goed. Radicalisering krijgt dáár een kans waar mensen het gevoel hebben, dat hen onrecht wordt aangedaan. Op 11 september werd in luttele seconden ingegrepen in het leven van mensenen werd hun gevoel van veiligheid aangetast. Maar toch, na de schrik en de ontzetting werd het dagelijkse leven weer aarzelend opgepakt. Misschien toch bewuster, met meer gevoel voor saamhorigheid en met meer waardering en zorg voor de mensen om ons heen. Het zou niet goed zijn om de herinnering aan 2001 alleen in het teken van de aanslagen te plaatsen. Immers er hebben wereldwijd ook z.oveel liefdevolle gebeurtenissen plaats gehad. Die zijn door de media meestal niet apart opgemerkt, maar ze zijn niettemin heel wezenlijk geweest voor eenmens-waardige samenleving. Veel edelmoedige mensen zijn al jaren als vrijwilliger actiefen zij zijn niet meer weg te denken. Om deze mensen, die belangeloos z.oveel goede werken verrichten. in de schijnwerper te plaatsen, hebben de Verenigde Naties het jaar 2001 uitgeroepen tot het "Jaar van de Vrijwilliger". Velen hebben in de loop van dit jaar hun waardering voor het werk van vrijwilligers al uitgesproken. Ik wil als pastoor aan het begin van het nieuwe jaar daarbij aansluiten en uitdrukkelijk aan alle vrijwilligers mijn dank betuigen. In het bijzonder aan de vrijwilligers in de parochie. Vrijwilligers zijn immers bij uitstek actiefdicht bij mensen: in families, parochies, buurten, wijken, dorpen en steden. Zij vannen een mantel van z.org rond zieken, eemamen en zwakken. Zo wordt veel belangrijk werk inonze samenleving door hen verricht. Hun motivatie ligt niet in het nastreven van geldelijk voordeel, maar in de zorg voor geliefde personen of voor instellingen die hen ter harte gaan. De vrijwilliger doet zijn werk gratis. In parochies het meest letterlijk ' pro Deo' ( voor God). Zonder dit werk 'pro Deo' zouden onze kerk en maatschappij harteloos kunnen worden. Want de vrijwilliger geeft niet iets, maar hij geeft zichze~ als uitdrukking van zijn diepste bezieling. Vrijwilligers vertegenwoordigen daardoor in de maatschappij ook een element van hoop en vertrouwen. Je kunt op hen rekenen. Gelovige christenen voelen zich bij uitstek hiertoe geroepen vanuit hun geloof. Dat geloofwillen ze handen en voeten geven. Zij gaan hun taak voor kerk en wereld niet uit de weg. Dit actiefbezig zijn als kerkelijke vrijwilliger verdiept het eigen enhet ge~nlijk geloven en heeft betekenis voor onze samenleving.

Ook in onze parochie hebben steeds meer gelovigen gehoor gegeven aan de oproep om zich, vanwege hun doopsel en vonnse], echt verantwoordelijk te voelen voor de kerk als Volk Gods. Velen verrichten al vele jaren hand- en spandiensten ofzingen in het koor. Maar het is verheugend dat vrijwilligers in toenemende mate ook werken op de terreinen die uitdrukking geven aan de vitaliteit van een parochie: liturgie, catechese, diakonie of parochieopbouw en het bestuurswerk. Voor hen heeft het bisdom en hebben ook diverse dekenaten een apart vormingsaanbod ontwikkeld. Dit gegroeide verantwoordelijkheidsbesefkan met recht een zegen voor de kerk worden genoemd. De activiteiten van geschoolde leken mogen daarom ook niet als gelegenheidsofverlegenheidoplossingen vanwege het priestertekort worden beschouwd. Hun inzet is een teken van leven. Voor de niet-aflatende inz.et en betrokkenheid van die vrouwen en mannen in onze parochie en kerkelijke instellingen ben ik hen als pastoor zeer dankbaar en erkentelijk. Zij kunnen niet gemist worden. Door hWl inz.et vanuit de geloofsgemeenschap geven zij vorm aan geloofen betrokkenheid. Naast mijn persoonlijke dank is ook voortdurende z.org en aandacht voor de kerkelijke vrijwilliger van groot belang. Waardering is noodzakelijk om vrijwilligers gemotiveerd te houden. Het' Jaar van de Vrijwilliger' is ten einde. Maar ik ben er zeker van dat ik ook in het komende jaar en jaren weer op u kan rekenen. In dit vertrouwen wens ik u een goed uiteinde van 2001 en een goed begin van 2002.

+ Pieter Scheepers, pastoor van Geffen en Vmkel

TUNBLAKKE GEBRACHT Verloren op 31 december 2001 een gouden oorring, in de buurt van Super de Boer. Tegen beloning terug te bezorgen bij 't Bergje, Veldstraat 14.

HANDWERKVERKOOPDEHEEGT Zondag 25 november was er weer de verkoop in De Heegt. De opbrengst was iets meer dan 800,-. We willen via deze weg weer iedereen bedanken die onze verkoop weer bez.ocht heeft en een mooie opbrengst mogelijk heeft gemaakt. De lotterij daar staat nog I prijs van open en dat is de hou• ten tuinman nr. 745, deze kan nog opgehaald worden. We wensen iedereen fijne feestdagen eneen gezond nieuwJaar.

De vrijwilligster en activiteitenbegeleidsters De Heegt 19


interim management mediation

advocatuur

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Mer/ijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonen kamp. telefoon 073 53 24449


CDA AFDELING MAASDONK Thema-avond Zorg Op 20 november is door het CDA in het Martinushuis voor

met name de 55-plussers een thema-avond gehouden. De toenemende vergrijzing vraagt nadrukkelijk om te denken en te praten over het het welzijn van de ouderen en in het bijzonder wonen en zorg. Dat dit onderwerp onder de mensen leeft blijkt wel uit de grote belangstelling. Na een inleiding door wethouder. Nadrukkelijk werd aandacht gevraagd voor het wonen voor ouderen, de zorgvoorzieningen, de veiligheid en het vrijwilligerswerk. Uitdagingen volop dus voor de gemeente, waarbij uitgangspunt is VanBake~ trevrouw Wtlhelrnnamens de verzorgingstehuizen, het Rigom en de Woningbouwstichting, was er onder leiding van Gedeputeerde Van Nistelrooij een actieve en open discussie met de aanwezigen dat we het samen moeten doen. Gemeenschapshuis De Meent De verbouwing en uitbreiding van gemeenschapshuis De

Meent houdt de gemoederen bezig. Wat is nu eigenlijk het probleem? Door het bestuur van De Meent is aangegeven dat een dependance in het voormalige gemeentehuis te Nuland niet wenselijk is. Bij voorkeur wil men alles centraliseren in De Meent. Naast dit is er behoefte aan een uitbreiding van de bergruimte voor de diverse verenigingeIL Al met al betekent dit een uitbreiding van De Meent met circa 300 m2 • Hier staat tegenover dat de huidige huurder van het voormalige gemeentehuis graag het volledige pand wil hureIL Naast dit is al vele jaren bekend dat De Meent niet voldoet aan de wettelijl.ce eisen. Er dienen geluidswerende maatregelen getroflènte worden. Indienhiertoe niet wordt overgegaan dan kan in het uiterste geval shliting worden afgedwongen. De totale kosten voor de uitbreiding en het treffen van geluidswerende maatregelen bedragen zo'n fl. 1;1. mln. waarvan ruim 3 ton betrekking heeft op geluidswerende maatregelen en op de kosten van de ambtenaren van de gemeente. Rekening houdende met de eigen bijdrage van De Meent bedragen de kosten van de uitbreiding circa 8 tOIL Het CDA is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Het kan niet dat de gemeente zelfniet voldoet aan wettelijke eiseIL Als we hier als gemeente geen maatregelen treffen dan kunnen we het toch niet maken anderen te dwingen om wettelijke regels na te leven. Daarnaast onderschrijft het CDA de wens om alles onder te brengen op één locatie. Dit heeft een positiefeffect op de exploitatie. Ook kan een deel van de benodigde investering betaald worden uit de hogere huuropbrengst van het voonnalige gemeentehuis. Suggesties als zou nieuwbouw op dezelfde locatie een alternatiefzijn, is gelijk aan dromeIL De kosten zullen een veelvoud zijn van de kosten van uitbreiding (waar halen we het geld voor nieuwbouw vandaan?), er zullen problemen ontstaan met de tijdelijke huisvesting van de gebruikers en we

zouden nog jaren moeten toestaan dat we ons niet houden aan wettelijke regels. Ook zijn er opmerkingen als zou tegelijk met de çUU1passing van De Meent geld beschikbaar gesteld dienen te worden voor het sociaal cultureel centrum te Geffen. Het CDA onderschrijft de wens en noodzaak van een sociaal cultureel centrum in Geffen. Om nu al geld beschikbaar te stellen is wel heel voorbarig. We zitten nog in de fase van overleg met omwonenden en toekomstige gebruikers. Het bestemmingsplan is nog niet aangepast. Er is nog geen duidelijkheid over het centrwnplan in Geffen. Er kan geen onderbouwing gegeven worden van het benodigde bedrag. Het CDA is van mening dat over deze zaken duidelijkheid dient te bestaan voordat we geld beschikbaar stelleIL Vragen of opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Betsy van Bakel (5322735), Rini van de Ven (5321653), Mark van der Doelen (5324385), Ton van der Leest (5323709). Ookkuntumailennaar: rini.ven@planet.nl

1952 -2002 GOUD MAAR NIET TE OUD Ben JIJ geboren en getogen ofwoonachtig in Geffen en is je geboortejaar 1952, hou dan zaterdag 7 september 2002 ..

,

Vl1J.

Op die dag willen we met alle Geffenaren uit het bijzondere jaar 1952 samenkomen, zoals we dat 10 jaar geleden hebben afgesprokeIL We hebben leuke ideeën maar aanvullende suggesties voor de dag zijn welkom Laat je vóór 10 maart 2002 even weten ofje komt? Bellen kan naar Leny Romme (073-5323688), Hans Diks (073-5323072) ofMarianne Wagemakers (073-5322198). Een briefje sturen kan natuurlijk ook aan Hans Diks, Dorpstraat 53, 5386 AL in Geffen. Om jullie even te herinneren waarom 1952 zo bijzonder was: in 1952 werd niet alleen de Efteling geopend, maar ook Madurodam, De Gruyter en schoenenz.aak Leekling.

Ook verscheen voor het eerst de Donald Duck in Nederland en werd het eerste deel van "In de ban van de ring" uitgegeven. Verder kwamen de Solex, Scrabble en Drum op de markt. En niet te vergeten werd Hoessein koning van Jordanië, Elisabeth koningin van Groot Brittannië en Generaal Eisenhouwer president van de VS. Maar ook werd in Geffen de KVO opgericht en werden de volgende beroemde Nederlandse personen geboren: Henk Westbroek, Monique van de Ven, Sylvia Kristel, Margriet Eshuys, Jan Raas, Leontien Ceulemans, Joke Bruys, Maarten Spanjer en Kees Kist en het allerbelangrijkste: ook JIJ bent geboren. 21


Ml.:ZIEKVERENIGING _Willen Is Kunnen"

'dfrn W.I.K. Nieuws Eindejaarsconcert 30 dec. 2001 Waar moeten we ergens beginnen ...de gehele middag zat vol verrassingen. Laten we eens proberen om het voor u samen te vatten?! Rond de klok van 14.15 uur begon de zaal bij De Gouden Leeuw al aardig vol te lopen, de mensen bleven maar binnen komen. er was geen stoel meer over. Dit is, als vereniging zijnde, al het mooiste watje kan overkomen, toeschouwers involle getale! Rond de klok van 14.30 uur beet het studieorkest de spits at: zij brachten verschillende muziekwerken van over de gehele wereld ten gehore. Het studieorkest bestaat uit reeds ervaren muzikanten en leerling muzikanten, door samen muziek te maken raken de leerlingen gewend aan het "samenspel" en aan het dirigeren van de dirigent. Het was een kort maar krachtig optreden, van het studieorkest gaan we zeker nog meer horen. Na het studieorkest was het de beurt aan fanfare, percussiegroep en majorettes.De optredens wisselden elkaar steeds afen soms werd er gezamenlijk opgetreden. Grote complimenten gaan uit naar de percussiegroep (=slagwerkgroep), wat zijn zij vooruit gegaanhet afgelopen jaar. Hun dirigent Egbert haalt er echt uit wat er in zit, vele nieuwe muziekwerken werden ten gehore gebracht, het publiek zat zeeraandachtig te luisteren, sommige zelfs met open mond.

We noemen bijvoorbeeldhet muziekwerk "Soundtrack Souvenir-Back to Bozzio" dit werd zo maar even door de percussiegroep neergezet. Zelfs de jongere drummers, die nog niet zo heel lang bij de percussiegroep zitten, deden mee alsofre het al jaren deden. Ook de fanfare liet menigeen verbazen. vooral het muziekwerk "Superhits ofthe 90's" met bekende top 40 nummers, lag goed in de oren bij het publiek. Ook brachten zij het winnende muziekwerk van het afgelopen.Maaslandconcours nog ten gehore "Festa Paesana", het werd wederom fantastisch gespeeld, de fanfare bewees niet voor niks groepswinnaar te zijn. Ook alle majorettes dansten de sterren van de hemel, de winnaressen vande Maaslandcup danstenhun winnende dans op muziek van "The Mummy'. Ook de majorettes hebben het afgelopenjaar flink vooruitgang geboekt.Tot slot gaven De Pompzwengels als afsluiting van deze middag een mini 22

concertje, wat goed in de smaak viel bij het publiek. U leest het goed, u hebt echt iets gemist als u niet bent geweest, want wat dacht u van het volgende: De opbrengst van de donateuractie bedraagt weer meer dan het jaar daarvoor maar liefst 3089,90 euro!!! Alle donateurs van harte bedankt voor uw steun!!! Onze Jan van Schijndel, de rots in de branding voor onze vereniging maar zeker ook voor de Geffense Parochie, ontving vanuit de handen van burgemeester Netten de Koninklijke onderscheiding "Lid in de orde van Oranje Nassau"! Janje bent voor onze vereniging echt onmisbaar,je draagt de zorg voor de aanschafen onderhoud van alle muziekinstrumenten, archiveert en sorteert alle muziekwerken,je hebt jaren in het bestuur van onze vereniging en van de maaslandkring gereten, je bent jaren de commissaris van de fan:fure geweest en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook voor onze Parochie ben je iedere dag in de weer, als koster, als doe-het-zelver, etc. Janje hebt deze onderscheiding van harte verdiend, wij hopen nog lang van jouw enthousiasme, jouw talent,jouw gezelligheid en sterke verhalen aan de bar te mogen genieten. Proficiat!! !! De vriendenkring van WIK heeft ons super verrast door het schenken van het buisklokkenspel (waarde ruim 3100 euro) een trompet (waarde ruim 1800 euro) en twee bugels (waarde ruim 2500 euro). Wat zijn we als vereniging toch zonder deze vriendenkring!! Bedankt, bedankt, bedankt! Carbone schenkt onze vereniging een TimTom (waarde ruim 680 euro), dit is een speciale trom met alleen het vel aan de bovenkant van de trom, dit zorgt voor een zeer apart geluid. Onze percussiegroep ontvangt deze trom met open annen. Carbone bedankt!! Onze ereleden Jas van Lieverloo en Piet de Kort ontvingen uit handen van onze voorzitter Theo Oerlemans de bronzen

inlegpenning van verdienste. Jas en Piet stonden mede aan de wieg van onze vereniging, waren zij er niet geweest dan hadden wij niet bestaan. Beide heren zijn nog steeds zeer geihteresseerd in onze vereniging, Jas en Piet nogmaals hartelijk dank voor alles wat jullie voor onze vereniging betekend hebben. Anne Lepoutre werd ook in de bloemetjes gezet. Anne, begonnen als majorette bij onze vereniging nu spelend op de altsaxofoon, is reeds 15 jaar lid!!Anne proficiat op naar de 25 jaren!! De Pompzwengels bedanken Tonny Schuuurmans, Bloembinderij Maninka, Jo van Dinther en de Rabobank voor het maken cq sponsoren van de prachtige vaantjes die vanaf nu rijkelijk aan de muziekstandaard zullen prijken. Bedankt!


Tot slot bedanken wij Diny van Wanrooy voor het zijn van "ladyspeaker"gedurende de gehele middag, het personeel van De GoudenLeeuw voor alle goede zorgen en u als publiek voor al uw aandacht en applaus!! Interesse in muziek maken?

Heb jij interesse om lid te worden van onze vereniging, wil je een instrument gaan bespelen, zoals bijvoorbeeld saxofoon, trompet, bugel, trombone, etc? Wtlje een net zo' n goede opleiding als aan de muziekschool, maar dan voor minder geld? Dan benje bij onze vereniging aan het juiste adres, via onze vereniging krijgje muzieklessen, zowel praktijk als theorie geheel gelijk aan de muziekschool Je kunt studeren voor het~ B, C en D examen. Een goede opleiding voor relatief weinig geld!! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Antoon Bieringstelefoonnurrnner 5321122 ofloop eens geheel vrijblijvend binnen tijdens een repetitieavond van de fanfare op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in Klavertje Vier! Muzikale groet, Muziekvereniging WIK

✓•

worden om te voorkomen dat u als inwoner steeds meer moet gaan betalen? Laat u die keuzes alleen over aan de 15 leden van het gemeentebestuur ofwilt u ook nog wat te zeggen hebben? Partij Maasdonk geeft u de kans om mee te beslissen, aarzel daarom niet en laat u horen! Wtj wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig 2002 in een leefbaar Maasdonk! Partij Maasdonk Voor een leefbaar Maasdonk!!

LIEFDE Liefde, de smeerolie van het leven Liefde, de motor van het geven Liefde, de onuitputtelijke bron Liefde, waar alles mee begon Liefde is veilig, Liefde maakt vrij Liefde is heilig, Liefde maakt blij Marianne van Sambeek (11-12-2001)

✓•,

PARTIJ•-~ MAASDONK

PARTIJ•-• MAASDONK

E-'mailadres: partijmaasdonk@home.nl P/aHelschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034

Voor een leefbaar Maasdonk!!!

Beste inwoners van Maasdonk, Het jaar 2001 is alweer bijna voorbij. We staan aan de vooravond van 2002 waar ook politiek het een en ander gaat veranderen. Op 6 maart zal een nieuw gemeentebestuur gekozen moeten worden. We zijn als partij druk doende met de voorbereidingen. De stellingen die we steeds hebben gegeven in de dorpsbladen zijn daar een onderdeel van. Wij vinden de meningen van de inwoners belangrijk om die mee te nemen in ons verkiezingsprogramma. In de reacties die we ontvangen wordt ons soms de vraag gesteld ofde kiezer invloed kan hebben op het verkiezingsprogramma. Wtj nodigen u graag uit om mee te denken. Iedereenkan en moet meepraten over het gemeentelijk beleid op korte en lange termijn. De gemeente zijn we immers allemaal!! Neem contact met ons op en geefaan welke keuzes het gemeentebestuur zou moeten maken om te zorgen voor een leefbare dorpsgemeenschap. Welke beslissingen moeten genomen

De laatste stelling van het jaar 2001!!!

Inwoners van Maasdonk blijken uit te kijken naar onze stellingen gezien de reacties die we ontvangen Gebleken is ook dat niet alleen de stelling een reactie oproept maar tevens aangegrepen wordt om het beleid van onze gemeente onder de aamacht te brengen. We juichen dat als partij alleen maar toe! We hopen van harte dat de navolgende stelling u prikkeh om ons te bellen, te schrijven ofte mailen. Laat het ons weten ofu met de stelling eens bent ofoneens.

Gedoogbeleid in Maasdonk noodzakelijk?? Noodzakelijk ofniet?? Geefuw mening, Partij Maasdonk doet er wat mee!!!

Partij Maasdonk E-mailadres:partijrnaasdonk@home.nl P/a Helschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034 23


VPM, uw visitekaartje in de gemeenteraad! Vier jaren zijn voorbij. In die periode is er in politiek Maasdonk van alles gebeurd Op 6 maart mag u uw stem weer uitbrengen. Natuurlijk doet de Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) mee aan de verkiezingen. De laatste maanden is keihard gewerkt aan een goed verkiezingsprogramma. Een verkiezingsprogramma met één uitgangspunt; het behartigen van de belangen van alle inwoners van Maasdonk. In een wereld waarin burgers steeds mondiger worden, be-

hoort een politieke partij vooral te luisteren naar de wensen van de bevolking. De VPM streeft naar een actieve uitwisseling van informatie. Maasdonk.ers vertellen ons wat zij belangrijk vinden. Wtj, van onze kant, leggen verantwoording af Wij proberen duidelijk te maken waarom bepaalde beslissingen nodig zijn, wat onze inbreng daarbij is en blijven altijd bereid een eenmaal ingenomen standpunt te heroverwegen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de politiek een z.aak van bestuurders en bestuurden, van ambtenaren en burgers gezamenlijk. De komende tijd zullen wij gedeelten uit ons verkiezingsprogramma publiceren. Wilt u ons volledige verkiezingsprogramma te ontvangen, bel ofmail ons dan en u krijgt het per omgaande toegestuurd. Schroom ook niet te reageren op de inhoud ervan! Onze slogan is immers: "VPM, uw visitekaartje in de gemeenteraad!"

De regelgeving dient beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke. Nieuwe regels moeten eerst kritisch op hun noodz.aak worden bekeken. Afspraken en overeenkomsten tussen betrokken partijen verdienen de voorkeur boven algemene regels. Nieuwe regels moeten aan een tijdslimiet worden gebonden, het nut van bestaande regels moet van tijd tot tijd worden bekeken. Niet alles wat in de vorige eeuw als belangrijk werd ervaren, is dat heden ook nog! In Maasdonk wordt de roep luider om een beheersing van de gemeentelijke kosten. Dat houdt in eerste instantie een opdracht in aan het gemeentebestuur, namelijk om zijn taken zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de voorzieningen voor de inwoners. Doelmatigheid is hierbij het credo. Verbetering van de dienstverlening aan burger en bedrijfsleven tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten zal anders niet mogelijk blijken te zijn. Doelmatig werken begint met een bezinning op het gemeentelijk takenpakket. Pas wanneer daarover eensgezindheid heerst, wordt bekeken op welke wijze de uitvoering ter hand wordt genomen Het is niet nodig dat alle taken door de gemeente zelf ter hand worden genomen. Soms kan een taak beter worden uitbesteed of geprivatiseerd. Los hiervan zal de gemeenteraad zich. meer dan tot nu toe is gebeurd, moeten beperken tot besturen op hoofdlijnen. Daarbij past een volksraadpleging in de vonn van een kerntakendiscussie. Wtj vinden dat er een discussie moet komen om na te gaan ofde wensen en verwachtingen van de Maasdonkse bevolking nog overeenkomen met de taken die de gemeente als vanzelfsprekend uitvoert. Dit past bij onze visie. De overheid behoort te allen tijd dienstbaar te zijn aan de burger, en niet andersom. Voorzieningenpakket en de bereikbaarheid van gemeentelijke diensten en instellingen dienen aangepast te worden aan de wensen van de inwoners. Proevenmet een ruimere openstelling van het gemeentehuis en de te leveren diensten, wwel overdag als 's avonds en in het weekeinde, zijn noodzakelijk.

Wtj rekenen op uw steun op 6 maart!

Vooruitstrevende groet, Charles van Herpen, charlesvanherpen@hetnet.nl, tel. 5324628 Frank Smits, fj.a.c.smits@freeler.nl, tel. 532 2193 1. Algemeen

1.1. De gemeente De gemeente vormt, naast de Tweede Kamer, de belangrijkste bestuursvorm van ons land. Gemeenten staan dicht bij de mensen. De VPM is dan ook voorstander van een ingrijpende overheveling van taken van provincie entjjk naar het gemeentebestuur, in die gevallen waarin een opdracht efficiënter, beter en goedkoper door de gemeente kan worden vervuld. Daarbij behoren ook voldoende financiële middelen te worden overgedragen. 24

1. 2. Leefbaarheid van Maasdonk De inwoners van Maasdonk vinden een aantrekkelijke, schone en veilige woonomgeving uitermate belangrijk. Onveiligheid, slecht onderhoud van openbaar groen en bestrating, graffiti, parkeeroverlast, overlast door (huis)dieren, zwerfvuil, milieuverontreinigingen e.d. doen afbreuk aan datgene wat wonen plezierig maakt. De VPM wil de komende raadsperiode een hoge prioriteit toekennen aan de kwaliteit van de woonomgeving. Immers de overheid is er voor de burger en niet andersom!

2. Bestuur 2. 1. Betrokkenheid van de Maasdonker Veel Maasdonk.ers willen betrokken worden bij de ontwikkeling van ons dorp maar vooral wanneer het gaat om veranderingen in de eigen buurt. Moeilijke, soms controver-


siële besluiten moeten w snel mogelijk breed bediscussieerd kunnen worden. De afgelopen vier jaar hebben wij in voorkomende gevallen niet geschroomd ons standpunt direct naar buiten te brengen. Wtj willen daannee doorgaan. Los hiervan blijkt dat veel Maasdonkers zich verzetten tegen hogere financiële lasten. Het verlagen van deze lasten blijft prioriteit nummer één voor de VPM. Dat kan echter niet ten koste gaan van een gezond begrotingsbeleid~ wdat wij met elkaar zullen moeten besluiten aan welke taken wij voorrang geven. De VPM kiest - met u - voor een goed onderhoud van de openbare ruimte en het handhaven van orde en veiligheid. Dit alles naast de wettelijke taken die een gemeentelijke overheid moet uitvoeren. De VPM vindt het noodzakelijk de burger in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvonning te betrekken. Hiervoor moet het voorgenomen beleid duidelijk en tijdig worden geformuleerd. Hiervoor is een gemeentelijke informatiekrant, naast andere moderne informatiemogelijkheden, uitstekend geschikt. Echter de politiek gekozen bestuurder behoudt zijn democratische verantwoordelijkheid. Immers een gemeentebestuur hoort niet alleen haar inwoners, maar luistert ook naar hen!

genstander van een gedoogbeleid. In de Algemeen Plaatselijke Verordening ( APV) dient een bepaling te worden opgenomen, die het mogelijk maakt panden van waaruit wordt gehandeld te sluiten. Op scholen, injeugdhuizen, bij welzijnsinstellingen e.d. dient actiefvoorlichting te worden gegeven over de risico's van druggebruik. 3.4. Brandweer en rampenbestrijding Een goed geoutilleerde brandweer verhoogt de veiligheid. De vrijwilligers moeten kunnen vertrouwen op goede apparatuur. De _personele bezetting van de brandweer dient gelijke tred te houden met de groei van onze gemeente. De ligging van Maasdonk tussen rijksweg en spoorlijn in is nogal bijzonder. Over deze verbindingen vindt veelvuldig transport van allerlei stoffen plaats. Daarom is het kunnen beschikkenvan een rampenbestrijdingsplan bijwnder noodzakelijk. De VPM pleit er voor dat regelmatig rampenbestrijdingsoefeningen worden gehouden. Ook zal het rampenplan en het rampenbestrijdingsplanjaarlijks moeten worden herzien en zo nodig geactualiseerd. De inwoners van onze gemeente dienen goed over deze plannen te worden geïnformeerd.

3. Openbare Orde En Veiligheid

WIE WAT WANNEER

3.1. Politie De reorganisatie van de Nederlandse politie heeft in eerste instantie geleid tot een verlaging van de formatiesterkte van het politiedistrict Brabant Noordoost, waar Maasdonk onder valt. Steeds vaker blijkt het gemis aan politie op straat. Aanrijtijden voor minder belangrijke incidenten nemen toe. Dit is niet de schuld van de politie maar van het Rijk. Wij vinden dat onaanvaardbaar. Vanuit alle bestuurlijke geledingen dient te worden aangedrongen op meer personele inzet ofeen grotere formatiesterkte van de politie in onze regio. De politie moet (buurt)gericht blijven werken. Dit komt de bekendheid van de politie met de Maasdonkse problematiek ten goede.

JANUARI 17 Voorverkoop Recht vur Zunne Raop inz.aal De Gouden Leeuw 19 K.V.O., 50jarigjubileum 20 Miniplaybackwedstrijd en onthulling Jeudprins en Jeugdprinses in Zaal 't Haasje 25 Recht vur Zunne Raop 26 Kopij inleveren Torenklank.en (nr 2) 26 recht vur Zunne Raop 27 G'68 Maasdonk MC - Hands Up, Sporthal De Geer, 10.00 uur 29 K.V.O., Politieke avond vandeKringinBerghem

3.2. Vandalismebestrijding De bestrijding van vandalisme is alleen goed mogelijk als ook de burger daarbij zijn rol speelt. De VPM vindt dat op het gemeentehuis een contactpunt dient te zijn, waar de burger te recht kan met klachten over vandalisme. Dit coördinatiepunt kan vervolgens over de afdoening van de klacht aan deze burger infonneren. Het regehnatig publiceren van de herstelkosten van de door vandalisme veroorzaakte schade geeft de burger inzicht over de besteding van het geld. 3.3. Drugsbeleid Handel in soft- en harddrugs dient met kracht te worden bestreden. In Maasdonk worden geen coffeeshops ofandere verkooppunten van drugs toegestaan. De VPM is te-

FEBRUARI 01 Recht vur Zunne Ra.op 02 Recht vur Zunne Raop 04 K. V.O., kaartavond samen met ZLTO en intro's in 't Oude Klooster om 19.45 uur 11 t/m 15 Voorjaarsvakantie 14 Sint-Jorisgilde, 4e Algemene Ledenvergadering 16 Kopij inleveren Torenklank.en (nr 3) 17 G'68 Maasdonk JA - Donki Sjot, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 Maasdonk MB2 - Peter Peters, Sporthal De Geer, 10.00 uur G'68 MaasdonkMBl - Swinta, SporthalDe Geer, 10.00uur G'68 Maasdonk.Dl -Tornado/N2, SporthalDe Geer, 12.00 uur 25


EINDELIJK EEN BESLUIT!!! lste besluit inzake realisering Sociaal cultureel centrum Geffen. Dorpsbelangen was het meer dan spuugzat! Reeds vanaf 1994 zijn we bezig om in Geffen een sociaal cultureel centrwn van de grond tillen. Al in 1998 waren de nodige voorbereidingen getroffen en beloofden de meeste partijen in de verkiezingsstrijd van 1998 !! aan de kiezers, dat, met grote spoed het sociaal cultureel door aanbouw aan sporthal de Geer zou moeten worden gerealiseerd Einde 2001, vlak voor het sluiten van de huidige bestuursperiode was er weer veel beloofd, maar ... nog steeds geen concreet besluit genomen. Dit moest veranderenenDORPSBELANGEN wilde kost wat kost voor de nieuwe verkiezingen een concreet besluit afdwingen, om z.odoende meer zekerheid te hebben voor de realisatie op korte termijn en weer niet voor de zoveelste keer met mooie schone vage beloftes met een kluitje in het riet gestuurd te worden. Dorpsbelangen heeft dus zelfeen initiatiefvoorstel opgesteld en op de raadsvergadering van december 2001 geplaatst. Een unicum in de geschiedenis want nog nooit had onze partij tot dit middel gegrepen, maar dat moesten we wel om het veel te lange wachten te doorbreken.

Iedere politiek partij in Maasdonk vindt de identiteit van de verschillende dorpen Geffen, Nuland en Vmkel belangrijk en heeft als basis uitgangspunt een evenwichtige verdeling van voorzieningen; het bouwen van woningen zal plaatsvinden. 'h) is afgesproken dat van de toekomstige woningbouw in de gemeente Maasdonk er 40 % in Geffen zal plaatsvinden, 40 % in Nuland en 20 % in Vmkel - . Slechts bij hoge uitz.ondering, z.oals onlangs bij de woningbouw van het plan Heiduinen in Nuland, zal hierop tijdelijk van afgeweken worden. Van een uitz.ondering is voor de bouw van een sociaal cultureel centrum te Geffen was echter geen sprake. Iedere politiek partij steunt het voorstel tot de bouw van een sociaal cultureel centrwn - uiteraard voorzien met goede inspraak van omwonenden voor de inpassing van deze uitbreiding-, en dringt al in 1998 aan op snelle realisatie. De benodigde financiën worden in samenhang met de realisatie van woningbouw op het terrein van klavertje vier opzij gezet, maar concrete besluiten worden er niet genomen. Dorpsbelangen, die reeds jaren aandringt op snelle realisatie wordt ook door coalitiegenoot CDA aan het lijntje gehouden en is het lange wachten einde 2001 goed zat. Zeker als er op dat ogenblik, andere voorzieningen wel worden gerealiseerd die niet waren gepland en bovendien fikse financiële overschrijdingenlaten zien. Dan kan alles en dreigt de financiële schatkist van de gemeente Maasdonk de bodem te bereiken, waardoor de kans aanwezig is dat het sociaalcultureel centrum te Geffen helemaal niet meer gebouwd gaat worden. 26

En dan zitten we met de volgende feiten: - netjes gewacht met het sociaal cultureel centrum Geffen - netjes gespaard voor het sociaal cultureel centrwn Geffen -netjes voorzien van inspraak behorende bij het sociaal cultureel centrum Geffen, maar helaas voorbij gestreefd door andere niet geplande zaken die de financiële situatie z.odanig hebben aangetast, dat er geen uitstel dreigt voor het sociaal cultureel centrum maar aistel !! Wtj als Dorpsbelangen wilden bij de nieuwe verkiezingen in maart 2002 absoluut niet terug naar de Maasdonk.se en dus

ook niet naar de Geffense kiezers om weer veel te beloven, maar uiteindelijk - na 8 jaren - deze beloftes op dit terrein weer niet waar gemaakt te hebben. Dit maakt de politiek ongeloofwaardig. Met steun van fractie van Erp, Vooruitstrevende partij Maasdonk, partij Vinkel hebben we afgelopen raadsvergadering het concrete besluit tot realisering in meerderheid afgedwongen. Helaas liet coalitiepartner het CDA ons deze keer in de steek, en wilde het weer laten bij schone beloftes en intenties, maar vooral geen besluit !lemen. Ook vond uiteindelijk ons voorsteL ondanks onze uiteindelijke positieve medewerking aan de uitbreiding van de Meent te Nuland, geen genade in de ogen van Partij Maasdonk die alleen maar oog had voor de Meent in Nuland. Waar blijft dan het beleid voor een meer evenwichtige verdeling over de drie kernen in de gemeente Maasdonk? Wtj zullen blijven hameren maar ook z.org dragen voor een evenwichtig beleid in de gemeente Maasdonk en zullen zeker ook blijven opkomen voor de gerechtvaardigde en toegez.egde verlangens van de inwoners uit de kern Geffen, zeker als deze al 8 jaren oud zijn. Gelukkig is het besluit nu een feit en daar ging het ons om!! Mocht u nog vragen hebben ofmeer toelichting wensen belt u dan gerust onderstaande personen: Jan Meulepas, fractieleider Dorpsbelangen tel 5321951 Henriëtte van Bergen, Raadslid Dorpsbelangen tel 5323940 Albert van Schaijk, Raadslid Dorpsbelangen tel 53 21463 Antoon van Zandvoort, wethouder Maasdonk tel 5322061 Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


ADVERTEERDERS OPGELET In dit eerste nummer van het nieuwe jaar is uw advertentie opgenomen. Wilt u controleren ofalles in orde is met deze advertentie, anders een telefoontje naar Tmie van Wanrooij tel. 532 2243.

R I G () lVI Persbericht

DANKBETUIGING Het is helaas onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor uw blijken van belangstelling met het overlijden van mijn lieve man

les van Zandvoort Toch een speciaal woord van dank voor het verplegend personeel en artsen van "Bernhoven" huisartsen Geffen, Pastoor Scheepers en uitvaartverzorging Dela, hiervoor mijn oprechte dank. Mien v. Zandvoort v. Dijk, Geffen

Cursus voor familieleden en mantelzorgers van mensen met dementie

Op verzoek van Alzheimer Nederland afd. Maasland organiseert de Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) een zevental bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen van dementerenden over omgaan met dementerenden. In deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over dementie aan mensen die direct betrokken zijn bij een dementerende. Er is gelegenheid om contact te leggen met elkaar, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Langs die weg bieden zich ook manieren om te kunnen omgaan met een familielid dat lijdt aan deze ziekte. De begeleiding is in handen van ervaren mensen. Deze contactgroep bestaat uit ongeveer 10 personen en wordt genoemd Lotgenoten-

contactgroep "Omgaan met dementerenden ".

Op 23 december 2001 , was er in de Gouden Leeuw in Geffen een duivententoonstelling. Wij van de Flierefluiters Maasdonk waren uitgenodigd om een gift in ontvangst te nemen van P.V. de Reisduif Na een spannende middag mochten wij een groot bedrag in ontvangst nemen dat ook nog eens werd aangevuld door Arie en Anouska van Café de Gouden Leeuw. Wtj van de Maasdonkse FlierefluÏters zullen het bedrag goed besteden. P. V. de Reisduifen Arie en Anouska heel harte;lijk bedankt voor de gulle gift.

In de zeven bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? - Hoe gaje ermee om? - Hoe verwerk je je verdriet? - Hoe zie je de toekomst Plaats Start Ttjd Lengte

Anton Jurgenshuis te Oss 12 februari 2002. Dinsdag 13.30-15.30uurof19.00-21.00u. 7 Bijeenkomsten

Kosten

Gratis

Voorinformatie en aanmelden: RIGOM, tel 0412-633 043.

DANKBETUIGING Leiding en leden van de Flierefluiters Maasdonk.

VAN DE REDACTIE

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van mijn dierbare man ons pap en opa

Tznie van den Heuvel

AJs u een foto wilt plaatsen in de Torenklanken kost dit mi.v. 1 januari€ 6,50. Voor bijzondere gelegenheden is dit uiteraard gratis.

U was voor ons een grote steun, bedankt!

Redactie Torenklanken

Zus van de Heuvel, kinderen en kleinkinderen. 27


DRIE GEFFENSE MEISJES

WINNEN PRIJS:

In het kader van de Kinderboekenweek 2001 organiseerde het Brabants Dagblad een verhalenwedstrijd. Groep 5, 5/6 en 6 van de Aloysiusschool haakten daar op in. Kinderen kregen de opdracht om het verhaal dat in de krant stond af te maken. Alle verhalen werden ingezonden. Meer dan 2500 kinderen deden mee aan die wedstrijd en 250 kinderen kregen een prijs. Nicole Hanegraaf (Dorpsstraat 43). Iris van Sambeek (dr. Ariënsstraat 6) en Djenny Royendijk (Simon v.d. Berghstraat 34) vielen in de prijzen. Zij ontvingen inmiddels een boe/qe. Hier volgen hun verhalen:

Iris van Sambeek: Job, ja zullen we baar gaan helpen? Ik, ik weet het niet. Ik in ieder geval wel Want ik ben heel nieuwsgierig wat er in die doos zit. Nou als jij gaat dan ga ik ook. Ze gingen naar beneden en deden de deur open. De buurvrouw zei: "Zie je wel. Ik wist wel dat jullie er waren. Komenjullie me helpen met de kist naar binnen dragen? "Oké, alleen als we mogen kijken wat er in die doos zit. Dat is goed. De buurvrouw tilt de deksel langzaam op. En dan gilt Martine het uit. Wat is er vraagt de buurvrouw. Wat er is, in die kist zitten, zitte zwamdarmen, stottert Martine. Die zwamdarmen bijten ineen hap je vinger eraf. Dat is toch leuk, lachte de buurvrouw. Leuk, ik noem het eng en ge4vaarlijk. Hé Martine er zit nog iets in de kist. Job haalt er een versleten naambordje uit. Er staat op: Tri tri Triti de heks. Bent u dan een heks? Ja, dat ben ik en ik ben morgen jarig. Komenjullie dan ook? Dat is goed. Alleen dan moet ik nu wel naar huis, want het is al vijfuur geweest. De volgende morgen gaan Job en Martine naar de heks. Als ze aankloppen wordt de deur meteen opengedaan Ha, jullie zijn voor mijn verjaardag gekomen? Ja, zei Martine. Hier ik heb een pakje meegenomen. De heks maakte het pakje open. Bah, schreeuwde de heks. Ik hoefgeen z.eep. Daar word je schoon van. En ze gooide de zeep op straat. Ze zei: Nu valt het me pas op dat jullie zo schoon zijn. Ik ben morgen weg, want het is hier zo schoon. Ik ga terug naar heksenland. De volgende morgen komt Martine hijgend naar Job toe en zegt: Job, de heks is weg maar het huis ook. Nou dat is toch goed, want het huis was zo vies. Ja,je hebt eigenlijk wel gelijk. Djenny Royendijk: Ja, maar we mogen vandaag niet naar buiten. Maar Martine doet het raam nog verder open. En ze kijkt naar de kist. Er staan vreemde tekens op. Wat zal het betekenen? Zullen we de buurvrouw toch maar helpen met de kist? Misschien komen we er dam meer over te weten. Ze rennen naar beneden. Wacht buurvrouw, we komen je al helpen. De buurvrouw blijft staan. Ze helpen de buurvrouw met de kist. 28

Martine gaat aan de kant van de tekens staan. Ze dacht in haar eigen: wat zal er toch staan? Ik vraag aan Job ofhij om 11 .00 uur bij mij is. En dan gaan wij naar de buurvrouw, die moet dan wel slapen. Ze droegen de kist naar binnen. Wat een rotzooi. Toen ze de kist naar binnenhadden gebracht, gingen ze weer naar huis. Martine vroeg aan Job: kom je vanavond om 11.00 uur? Dat is goed zei Job. Ik kom vanavond om 11.00 uur naar jou. Goed, maar zorg, dat je aangekleed bent. Daar zorg ik wel voor. Toen het 11.00 uur 's nachts was liepen Job en Martine naar de buurvrouw. En ze zochten een ingang. De voordeur stond nog open. Ze gingen naar binnen. Er lag nog steeds rotzooi op de grond. Ze liepen voorzichtig om de rotzooi heen. Ze keken in elke kamer. In de huiskamer waren ze nog niet geweest. Ze deden de kast open en op dat moment viel er een skelet uit de kast. Jakkes, zegt Martine. Wat is dat voor een ding? Ik zou het echt niet weten. Misschien om de kist te bewaken. Nou volgens mij zijn we er wel heel dichtbij. Zullen we dan even verder gaan zoeken? Opeens ziet Job een luik achter in de kast. Zou bij misschien daarin zitten? Hij roept Martine. Kijk eens een luik. Ze doen het open ...enja hoor> Daar staat de kist. Ze lopen naar de kist toe. Martine en Job tillen het deksel op enre kijken erin. Je zult het nooit geloven wat erin zat. Er lag eerst nog een houten plank op. Job enMartine tilden de houten plank ook nog op en toen zagen ze pas echt wat er in zat. Er zat een voetbal in en een tennisracket en een basketbal en een tennisbal enz. Martine zei: al die dingen hebben met hobby's te maken. Dus dit is een hobbykist. Nu is al ons werk voor niets geweest. Kom we gaan naar huis. Martine gaat naar baar eigen huis en Job ook. Nicole Hanegraaf: Waarom moeten we helpen? Dat kan die meneer toch doen. Die meneer is al lang weer weg. Toe, alsjeblieft, help me toch? Maar die kist is veel te zwaar voor ons. Probeer het anders. Nou vooruit dan maar. Martine en Job gingen naar beneden Fijn dat jullie proberen de kist te dragen. Martine, ga jij aan die kant dan pak ik de andere kant. Ze proberen de kist op te tillen. Het lukte een klein beetje. Toen kon Job het niet meer houden Job liet de kist opeens los. Auw, mijn teen, riep Martine. Aai~iiiiii,uuuui !!1!! Wat zit er in die kist? 0 ... gewoon, oude kleren. En die tekens dan?????? Uuuuu... Wat vragen jullie veel. Mogen wij dan niet twee vragen stellen?? Nee. Ga nou maar weer verder tillen. Die kist is veel te zwaar voor ons. Die kist kunnen wij niet tillen. Probeer het alsjeblieft nog een keer. Vooruit dan maar. Deze keer lukte het beter. Toen de kist op zijn plaats stond gingen ze terug naar binnen. Martine en Job zaten te praten op hun kamer. Dit reiden ze: Wat zal er in die kist kunnen zitten? Dat weet ik ook niet. En dan die tekens op die kist. Ik wil weten wat er in die kist zit. Wacht, ik weet een plan. Luister!


Hanegraaf B.V. , Geffen

HAGEKO GEFFEN

o· szW-

$TALE N

K.OZIJNIEN OP MAAT

&

l.2<(_ I .,

RUWIELEN

fiNh,vettweg 4

5386 KA C.f••• r.i- 073. $J2

F=

OOK KEUREN WIJ UWMACHINE'S Va.GENSVCA~

o., a1

on . 532 so 68

WIHABO DRUKKERIJ \ ~"' ,1 uw · ::,'.Yl'1 t · 1rerer1ig ng en ho'>d,-, sdr~kwerk rom1l1edru• w~1k keuze uit 7 collect,es Mei opçoof van juisl e dat um

bq a~b1 t>rld cmr l1'!s dru~~oslen gra tis G•.,f ~ fc'lc-1•:il ~no~ - "' h, ,::~booder -ion1 es r COP'"''·--t•~r\!CC t uni u t II Cn<Ci. *1.:.r,:1o

1

ll~H'~'/ )~i i:\3 Kerkmaa1 11 Geffen (073) 532 13 13

ook verhuur-aadeauartikelen ..... !;,ezorging aan hui6

~

0 , •

TANKSTATION

OndemoudenVertcoopBouwmaetines BedriJvenweg 4. 5386 KA Geffe'1 Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

ht

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3.

Dorpstraat 13 • Geffen • Tel. (073) 532 46 59

ADMINISTRATIE

8c ADVIES

MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: everzorging van uw administratie, loonadministratie,jaarrekening • verzorging van alle fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw

vraagstukken. lid van

Grootformaat plotten tot 150 cm breed. •

l

13

5386 K. c .,.H.-n fn, 10731532 47 95

~ ~ -: J !

•• r

I w1hobo

Administratie & Advies Maasdonk Kastanjelaan 44 S382 KD VINKEL tel: 073-5326056

1

e-mail: huubclement@cs.com

nl

'

Nederlandse Orde vBn Administratie en Belasungdeskundigcn

,, .•11h0Lo nl

Ja, dat doen Hypotheken

we allemaal!

Taxaties

Aan-en verkoop

Huur/ .,. verhuur

Onteigeningen

Dorpsplein 13 Geffen o (073) 532 32 64

&

l·I

VAN HEESE PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

li

LMV


Als de buurvrouw weg is dan gaan wij onderzoeken wat er in die kist zit. Dan bedoel ik 's nachts. Ja dat dacht ik al. Maar gaan we nu eerst even naar de huisarts, want mijn teen doet ro zeer? Dat doen we nu wel. Kom mee! Toen ze aan de beurt waren zei de dokter: Wie kan ik helpen? Mij, zei Martine. Waar doet het pijn? Mijn teen dokter. Laat eens zien. Er is niks aan de hand. Alleen moet je een dagje thuisblijven. Doe je dat? Ja, dat doe ik wel. Tot ziens. Doei... Toen ze thuis waren zei Job: Nou moet ik alleen gaan. Ja, dat weet ik wel, maar je moet het doen. OkĂŠ, ik doe het weL Toen het avond was, was het moment aangekomen. Job ging alleen naar binnen Hij ging als eerste de rolder op. En daar lag de kist. Job liep er naar toe. Hij probeerde de kist open te krijgen. Het lukte niet. Er zaten schroeven in. Gelukkig had Job een schroevendraaier bij. Job pakte de schroevendraaier en probeerde re los te schroeven. Toen de schroeven er uit waren, deksel erafen daar lag... goud. Er lag ook een briefje bij. Dit stond er op: Dit is gestolen goud. Job ging meteen naar huis. Toen Job thuis was verteld hij alles aan Martine. Maar dan moet je de politie bellen. Ja, dat was ik ook van plan Job belde 112. Er werd opgenomen. En Job vertelde alles aan de politie. Ik kom er meteen aan. Toen de politie er was arresteerden ze de vrouw. De vrouw moest twee jaar in de gevangenis zitten. En het geld werd aan de eigenarenteruggegeven. (Er waren mensen aan komen melden, dat er geld weg was.)

DEBRON Door mijn waarheid te raken tracht ik iets moois te maken Ik wil iets zeggen om zo de bron bloot te leggen

De bron die fonkelt in de stilte, in het niets Die bron is iets Ook al weet ik niet wat het is En misschien heb ik het mis Maar rou de wereld er niet anders uitzien als wij terwijl wij wereld wandelen, vanuit die bronzoudenhandelen?

Marianne van Sambeek ( 10 december 2001) 30

ZUSTER V. HEESCH OVERLEDEN Op 21 november is Zr. Jeanne d' Are v.d. Leest op 85 jarige leeftijd overleden. Ze is ruim 62 jaar lid geweest van de Congregatie der Zusters van de Choorstraat. De laatste jaren woonde ze in het Moederhuis in 's-Hertogenbosch na een druk leven in de Missie. Ze heeft 22 jaar gewerkt voor de opvang van weeskinderen in de Congo. Na haar terugkeer in Nederland heeft ze zich dienstbaar gemaakt in het Moederhuis in 's-Hertogenbosch. Een van haar taken was kosteres van de kapel. De viering van haar 60 jarig kloosterjubileum enkele jaren geleden heeft ze intens meegevierd. Ze heeft altijd contact gehouden met haar geboortedorp Geffen. Door haar fumiliebezoeken bleefze op de hoogte van het wel en wee van Geffen. Ze vond het fijn het dorpsblad Torenklanken van de verjaardagsaktie te ontvangen. Ook heeft ze de financiĂŤle steun van de Geffense gemeenschap in haar werk via de verjaardagsaktie zeer gewaardeerd. de verjaardagsaktie

TUNBLAKKEGEBRACHT Wanneer u binnenkort weer aan de grote ofkleine schoonmaak begint ofwanneer u dringend ruimte nodig hebt en u die boeken uit uw kindertijd liever kwijt dan rijk bent, neem dan eens contact op met Peter Lammers (0412- 624 367). Ook hobbyboeken en boeken over Geffen en omstreken en technische boeken zijn van harte welkom. Met studieboeken kan ik niets doen. Hebt u boeken over, bel dan 's avonds even.

VANDE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbez.orging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklaoken@bome.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij ronder afz.ender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


@an Lent

J[

1

Specialist in zit- en ligcomfort 1 kt Gcffcns Veld (J 53H6 LLGcffon Td.: 073 - 532 28 52

"

Bóuwen op v1

0 1'

µ

'

vertrouwen

'à. .

!-'

~

•• • •• •

""'

Gebr. van Wanrooij

llouwbcdrlJ•en

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ze Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

Gebr. van de Wetering 0

g.~· · WE,-~~

tJi C!J::_

·-_-

~

-----

..,.. """'

~

Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

.

~

---

Dommelstraat 47

...._ G\

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

REGI(!.-',9 BANK DE BANKIER DIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • priYé- (betaal-)rekening * met c11rn-pas ( mcl cheques. pincode en chipknip) * met creditcard * rood stH,\n met privé-lim iet •~ een ~rccialt' jongenrcnrckening

• lenen

* persoonlijke lening

* doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakant ic?

• sparen * direkt opvraagbaar

* belastingvrij

sparen

* bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn

* mix-krediet (lenen en beleggen)

* automatisch sparen

• hypotheken

• heleggcn

• verzekeren

* lineair / annuïteiten

* beleggersgiro

* voor personen

* <.pa.ir / lc, en / krediet

* bcleggingsfond~cn

* allos~i ngsvrij

* spaarfondsen

~• comhi11a1iehypotheke11

* dividendfond~cn * mix-fund ,;- veel vrijheid en lage kosten

* heleg.gingshypothcken ,:, hoog-/laagconstructics ,:, met (premie-) depot

Onze ope11i11gst(ide11: 11ww1dag. 11·oe11.wlag. do11derdag cli/1.\cla~ e11 l'l"ijdag ::.alerclag

bedrijven '•' pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen • gunstige voorwaarden * een onafl1ankelijk advies * diverse maatschappijen

09.QQ - f 2. f 5 ('Il / 3. / 5 - / 7.30 11111" 09.00- /2. l5en l3./5- l9.001111r I0.00- l3.00u11r e11 1·oor1s op q/tpra(I/..

VAN HEESE

Dorpsplein 13 Geffen "'5.J' (073) 532 32 64

* voor

111

PAR,TNERS BV Makelaardij Assurantiën

~

LMV


Alles vers uiteigen bakkerij bakkerij Brands

DE GOUDEN LEEUW E-mail: hvzandvoortelectro@httnet.nl Magnolia 18 • 5386 EP Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86 GSM 06 55 783 873

Zaal voor:

bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING

VAN

B.V.

LITH

5342HZ

Docfalaan 2

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Oss

-

t>~

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Professionele nazorg Lezingen en informatieve gesprekken Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen

fax 0412 6411 55

tel: (0412) 62 31 73

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS •HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Ja Re Installatie- en Adviesbureau bv

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie - Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

~ L, ~~ ~ .~ '

• begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen gastoestellen Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Kastanjehof 23 5386 GN Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji-vSPIERINGS

deskundige begeleiding • vrouwelijke medewerkers Tel.: 0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86

r- B. de Kinderen v.o.i.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS . . ,

!Uoleusfrnnt 32. Gcîien DOC'pstraat 9a 5386 AK Gellen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

'il!

_,

Maart; ~an derf ussen

tel. 07:J • 5325551 *Alles voor uw huisdieren * Meststoffen, potgrond, zaden, etc.

* Klompen, laarzen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073- 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl .

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur