Torenklanken 2001 - nr 18

Page 1

I

si november 2001

39e jaargang nummer 1

en en ..................- ....sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Gellen 1750 exemplaren

BEZOEK SINTERKLAAS AAN GEFFEN

....-

..

op het Dorpsplein tot 15.00 uur. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15.00 uur.

Beste jongens en meisjes, Nog drie nachtjes slapen, dan is het weer zover, dan komt Sinterklaas naar Geffen.

16.00 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit.

EN WEL A.S. ZATERDAG 24 NOVEMBER.

Nog e~kele belangrijke mededelingen:

Het programma van deze dag ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. De rijtour vindt dit jaar namelijk

Vergeet vooral niet om tekeningen en verlanglijstjes mee te nemen, want dat vinden Sint enPiet heel fijn! Bewaar dit programma goed, want dit is de enige aankondiging, die in Torenklanken verschijnt.

plaats voorafgaande aan de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders langs de route gaan staan en achter de rij tour aansluiten om zo samen met Sinterklaas en zijn Pieten naar het Dorpsplein te gaan. Het programma is als volgt: 12.45 uur: Aanvang rij tour van Sinterklaas en zijn Pieten door het dorp onder begeleiding van WIK, de majorettes en de kinderen met hun ouders. De route is: Hoek Leiweg/Bredeweg - Bredeweg - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat- Thijmstraat- Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein.

Wij hopen, dat het een leuk en gezellig evenement zal worden. Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen.

ZAKJESACTIE 2001 De zakjesactie ten bate van Torenklanken heeft het mooie bedrag vanf 3.462,80 opgebracht. Wtj bedanken alle gulle gevers en ook de dames van KVB en KVO voor hun medewerking. Redactie Torenklanken

13.15 uur: Ontvangst Sinterklaas en zijn Pieten op het

Dorpsplein.

VAN DE REDACTIE Na de ontvangst op het Dorpsplein: Receptie in 't HAASJE. Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan benje welkom meteen na de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten

Wtj verzoeken U vriendelijk om bij inlevering van kopij Uw naam en adres onder het stukje te willen plaatsen. Zou U een stukje anoniem willen plaatsen dan graag Uw naam en adres bij de redactie inleveren. Redactie Torenklanken


/-_____ -----·---

r·-"',q

____./ Ja,datdoen

Aan-en verkoop

we allemaal!

zekerin

eigeninge

I

IIIVAW ESE

=

PA~

(i

RSBV

LMV

Makelaardi j Assurantiën

\~

~ B°ilwen ouweo

op

vertrw-oen ve ouwen Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

■ ■ ■ ■ ■ ■

br. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaai voor: bruiloften• partijen• vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *HANG· EN SLUITWERK *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander11

en reparatiewerk.

BENILDA

11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrij dag: 09. 00 - 12.00 uur andere t ijden no tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten van uw bedrfifisndmta o/uw sa~l(lk ka.ntoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Attqd voldoen" op voorra.adl/ Roll Slf OVBRTUJO U 11' OlfZS SROWROOII. OOK VOOR UW ICAIITIIB llfRICRTIKO

[~ ~

Han Gruijters Ve ilbo B.V. Kantoorme ubelen Rcggcstraat 1 (in1'. tcrr. Elzcnburg) 5348 LG Oss Tel. 0412. 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 21-11 19.00 u * Avondmis Do. 22-11 19.00 u H.Mis mmv Gem.koor i.v.m. Caeciliafeest Vr. 23-11 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 24-11 19.00 u H.Mis mrnv Bandola's (+ kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 25-11 19.00 u * Avondmis Wo. 28-11 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Vr. 30-11 Gezinsviering mmv 19.00 u Za. 01-12 kinderkoor (1 e Advent) 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 02-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Wo.05-12 Dameskoor *=dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt GEZINSVIERING/ ADVENTSPROJECT Op zaterdag 1 december a.s. is er om 19.00 uur een gezinsviering. . We beginnen aan de Advent en het thema 1s: Waakzaamheid/ Vol verwachting klopt ons hart! Wie weet komt Sinterklaas wel op bezoek!!?? De kinde;en krijgen via de school een kleurplaat, <l!e ze mee mogen brengen naar de kerk. Ook gaan we m de adventsweken geld inzamelen voor een actie van "Stichting Reik elkaar de hand". Het doel is om dove en blinde weeskinderen in India, de kans te geven om één keer per jaar naar een vakantiehuis te kunnen gaan. Daarom vragen we alle kinderen om behalve de kleurplaat ook wat geld mee te brengen, om dat in de grote spaarpot te doen, die we in de gezinsviering neerzetten. De ouders en andere kerkgangers mogen een bijdrage deponeren in de offerzuilen die achter in de kerk staan. Deze actie duurt de gehele Advent. U bent allemaal van harte welkom! PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 21 november 20.00 uur. Ouderinformatieavond voor de Aloysiusschool in de bovenzaal van het Oude Klooster. Woensdag 28 november om 20.00 uur:

Ouderinformatieavond voor de Mariaschool m de bovenzaal van het Oude Klooster.

OMTRENT DOPEN EN DOOPGESPREK: Als ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen, dan krijgen ze alvast informatie omtrent het dopen in onze parochie. We vragen tevens om ruim van te voren een afspraak te maken voor een doopdatum. Alleen inwoners van Geffen of ingeschreven parochianen die elders wonen, kunnen hun kind laten dopen in onze kerk. Als voorbereiding op de doopviering wordt er een doopgesprek gehouden. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter. Op deze avond dient u uw trouwboekje mee te nemen en de gegevens van de peetouders. Als ouders niet op het doopgesprek aanwezig zijn geweest, dan wordt er ook niet gedoopt! Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 december a.s. om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Die keer daarop is het op dinsdag 8 januari 2002. Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 -20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds/ 64.4S0,00! Met de toegezegde bijdragen komen we op / 66.574,00 in 2001. Er zijn 632 deelnemers. Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl 3


Verhuur van: tafele, etcelen, l>artafele, krukken en taplnetallatlee

Hypotheken met:

~ t,innenla,uJ$ bier

De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

'!r glaswerk

~ buitenl,and5 Pier '!r wijn

"'-!f reist-ie gt::5chenk:en

~

"y c.omplot-e fce.9t;jc:!J

likeuren

'!r 9ede9till« rd

"' cadeau artikd en

'-!f i,,ez.orgln9

!l:586 AK Goff, n T•I. (075) 532 46 59 Fa, (073) 5 32 56 43

Maak vriibliivend een afspraak! RIJWIELEN

Peter van der Lee

.. (à. . •··

. . .. .. . . .. .. . .. . .. DE ■

.

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

a.an huls

Oorpetra•t l?i

TANKSTATION

Hertogin Johannasingel 38

5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

ii]f&l4\ti Kerttsiraat 11 Geffen (073) 532 13 13

2Jloembî'nderi;; 1/ TuJouwhe .:J(foosl 12r s lraal .5c

.53<!6 '71:Jè

9'2jfan

lefO?:.J.J.'.J 21 M.'.J

f ax 0 7J .53 2.J !.JO

23/oemen :?fan/en 23ruidswer.k 9ra/wer.k X adoarli.kelen

Cf!J04UU!4S • egr~fenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • persoonlijke en deskundige begeleiding • vrouw.elijke dragers, verzorgers en chauffeurs • gèl:!pecialiseerd in uitvaartverzekeringen • gratis informatief gesprek • dag en nacht bereikbaar Begijnenstraat 1 b 5341 BC Oss

0412 - 64 24 54 073 - 522 42 86 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ ll. Coothstraat 3 1

Geffen (073) 532 20 41


Voor uiterste spoed: tel. 06 - 53364310 INTERNET: www.parochiegeffen.nl RIJKSMONUMENT De pastorie en het H. Hartbeeld zijn officieel Rijksmonumenten geworden. Dus u zuh binnenkort daar- net als op onze kerk - het bekende blauw-witte bordje aantreffen. DANKJEWEL! De pilaren in onze monumentale kerk zijn weer keurig bijgeschilderd en bijgewerkt. Een woord van dank aan Emis schilderwerken en Hans van Leeuwen die dit kosteloos hebben verzorgd! BEDEVAART NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA EN FATIMA Van 28 september t/m 9 oktober 2002 zal er een bedevaart georganiseerd worden naar de R. Jacobus in Santiago de Compostella en naar Fatima. Het is een 12-daagse busreis. De kosten bedragen Euro 699 oftewel f 1.540,00. Daarnaast wordt ook o.a. Parijs bezocht. Voor meer info: Stichting Pelgrimage, Korte Brugstraat 28, 4871 XS Etten-Leur. Tel. 076 5013270. E-mail: rvanhal@wanadoo.nl SAMEN ETEN MET DE KERST Noteer vast even: Dinsdag 18 december 2001 van 17. 00 - 19. 00 uur Oude Klooster in de grote zaal boven: "Samen op weg in de donkere dagen voor Kerstmis"

De werkgroep "Kerk en Samenleving" wil wederom alle alleengaande van harte µitnodigen voor een broodmaaltijd op 18 december a.s. In Kerstsfeer gaan we: - samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen - samen de warmte voelen van mensen met elkaar - samen luisteren naar 'n gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het Kerstkind. Pastoor Scheepers zal ook een gedeelte aanwezig zijn. In de volgende Torenklanken komen we hier nog op terug en kunt u zich aanmelden. Met vriendelijke groeten Werkgroep "Kerk en Samenleving"

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN Van verschillende kanten bereiken ons berichten over de onduidelijkheid rond de bediening van het sacrament der Zieken. Daarom volgt hieronder in het kort alles over "bedienen". Katholieken zijn vanuit hun geloofsachtergrond bekend met het ritueel rond ziekte en sterven: het sacrament der Zieken. Dit is wat men in de volksmond "bedienen" noemt.

Dit sacrament kan alleen toegediend worden door een priester. Een pastoraal werk(st)er ofeen diaken zijn hiertoe niet bevoegd. Nu kan een pastoraal werk(st)er of een diaken wel een ziekenzegen geven. Dit is ook een heel zinvol afscheidsritueel, maar geen sacrament en dus geen bediening. Mocht men er nu persé op staan, het sacrament der zieken te willen ontvangen, dan gelieve u tijdig een pastoor ofpriester te waarschuwen. Dus niet op het allerlaatste moment! Het is namelijk een sacrament om de zieke kracht te geven in zijn laatste levensfase; niet een middel om de laatste uren/minuten gelovig te duiden! In een tijdperk van een tekort aan priesters, kan het problemen geven wanneer u te laat de priester inschakelt. FOLLOW ME! De Wereldjongerendagen vonnen een onvergetelijke bijeenkomst. Het zijn dagen waarin je te gast bent in een andere cultuur en waarin je jongeren spreekt uit allerlei werelddelen. Maar meer nog dan deze kleurrijke ontmoetingen zijn de Wereldjongerendagen een kans om te pelgrimeren. Om tot jezelfte komen en te ontdekken wie God voor jou kan zijn. Om te zien hoe jij kunt bijdragen aan een rechtvaardige wereld, waarin vrede een kans krijgt. Dus twijfel niet, pak je rugzak en Follow me! Naar Toronto! Heb je een handicap of beperking die het volgen van het programma misschien moeilijk maakt: er is ook een gehandicaptenreis. Bel gerust voor meer infonnatie. Gegevens: 17e Wereldjongerendagen: locatie Toronto Canada Datum: 18 t/m 28 juli 2002 Heenreis vanuit Nederland in de week vóór 18juli en terugreis vanuit Canada in de week na 28 juli. Deelnemers: jongeren van 16 t/m 35 jaar. Kosten: totaalpakket Euro 905 ( f 1.994,36) Zonder vervoer Euro 310 ( f 683, 15) sponsoring mogelijk. Website: www.wjd.nl Info: Follow me, p.a Catharijnesingel 80, 3511 GN Utrecht, tel. 030 231 2663, e-mail: info@wjd.nl

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@

smit~

JII~ ~'

• Autori1op1e1d1ng in 7 dagen • hoog % geslaagde~ • Vakbekwame instructeurs • Theonecert1flcaat in 1 dag • Voor meer informatie: Bel : 09-00 • RIJIIEWI.JS voors"•"• rijoplelding•n I of a u .r t naar www.amltaonlfne.ni

5


ALLENEEN

Hoe weet ik wat vreugde is, als ik het verdriet niet ken? Hoe weet ik wat goed is, als ik het kwaad niet ken? Hoe weet ik wat liefde is, als ik angst niet ken?

Wtj zijn allen Een, met alles en iedereen Hoe kan ik dat geloven, beweren, als de wereld me wat anders lijkt te leren?

Daarom probeer ik het leven te omhelzen zoals het zich voordoet Kwaad of goed.

Het is wat ik van binnen voei als u weet wat ik bedoel Ik ben dus een met:

Goed ofkwaad, eigenlijk denk ik dat, dat niet bestaat.

De groten der aarde en met de kleinen, Met de zwakken en de sterken, Met de goeden en de kwaden Met Mandela, met Bin Laden.

Omdat ik geloof Met alles en iedereen, zijn wij allen Een. Marianne van Sambeek (29 Oktober 2001)

Dat is wel een raar idee Toch kom ik er verder mee

TEHUUR Hoe weet ik wat licht is, als ik het donker niet ken?

Sinterklaas en zwart Pieten pakken, telefoon 532 14 26. Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en

Adviesbureau bv

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Losse advertenties tussen tekst: f 30,00 Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 1/8 pagina 5386 GN GEFFEN Onderhoudsabonnementen gastoestellen 1/4 pagina f 50,00 Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 1/2 pagina f 70,00 Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel hele pagina f 125,00 WWW.JA-RE.nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

EN FEESTJE N IN STIJL te vieren of wilt u alleen genieten van een oos buffet in een sprookfesacfttige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

de Partykelder

iedere zondag

vrijdag-zaterdag-zondag

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar. 7 Dagen per week mogelijk

binnenkomst 11.00/12.00 uur binnenkomst17.00/19.00 uur

f 35,00

f

54,50

Bruiloften feesten & partijen

~lljnnf e ril sfeesten

tot 250/300 personen Informeer naar ons ··totaal pakket" en All-in prijs. Met of zonder buffel

tot 200 personen Compleet met ons "nergens beter· diner buffet

voor informatie en resetveringen:

Tel. 073 • 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl 6

Op afspraa): 7 da;u per week voor graepsre~rveringtfl

YHaf 40 personen. Kinde,en Vm I jaar~ 2 tfm 12 l!a.r / 2.SO per le~"tnsjaar.

NERGENS BETER NERGENS COMPlEfER


ERE-PENNINGEN VOOR VRUWILLIGERS "De VIP's hier aanwezig, dat bent u ... ! Maasdonk kan niet zonder parochie en verenigingen en de parochie en verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers.... !" Dat zei wethouder van Bakel tegen alle aanwezigen op de Vrijwilligersdag van Maasdonk 27 oktober jl. Er werd een Platform Vrijwilligers geformeerd uit de drie kernen. Marij van den Bosch uit Nuland - één van de leden van het Platform en in juni van dit jaar overleden - werd gememoreerd in, een door haarzelf geschreven gedicht. Dit jaar - het Jaar van de Vrij williger - werd in Maasdonk speciaal aandacht geschonken aan 'de stille vrijwilliger'. Verenigingen en individuelen werd gevraagd, mensen te nomineren. Dertig Maasdonkers kwamen daaruit naar voren; zij kregen op de Vrijwilligersdag, het speciaal daartoe gemaakte speldje, met felicitaties opgespeld door de wethouder. Uit Geffen waren dat: An van Schijndel van der Linden - Stefa van ZandvoortHanegraaf - Adriaan van Zandvoort - Adje van Erp - Hans Schellings - Henk van der Heijden - Broer Savelkouls Marinus van Dinther - Marianne Lepoutre - Els van der Heijden. Met veel respect voor deze genomineerden, koos het Platform vier Maasdonkers uit, die voor hun manier van klaarstaan voor anderen, de gemeentelijke ere-penning kregen uitgereikt: Geert Dirks uit Nuland, Tien van Nistelrooij uit Vinkel en Piet Bosch en Tineke van Rijn uit Geffen. "Onopvallend - opvallend" zo sprak burgemeester Netten " zijn deze mensen stil en op de achtergrond dienstbaar geweest". Ik maak een praatje met de twee Geffenaren. Piet Bosch (50 j.): het type vrijwilliger van rustig en op de achtergrond veel werk verzetten, zonder bombarie! Allereerst zijn inzet in de Stichting Effe noar Geffe 25 jaar lang, waarvan 20 jaar als bestuurslid. Zijn onderdeel was: kramen, hobbyisten en oude ambachten met het grote voordeel, dat hij altijd bereikbaar was! "Samen met de ander Piet heb ik altijd de formule van de Boerenmarkt proberen te bewaken".

Zijn tweede grote 'klus' is de Brandweer, waarvan Piet al 20jaar lid is. "Geen mooier weer dan de brandweer!" is zijn slogan. Als brandwacht le klas bedient hij de pomp, is ademluchtdrager en technisch hulpverlener. "Dat laatste is het mooiste, daarbij kun je mensen redden!" vindt Piet. Hij heeft meerdere malen ernstige ongelukken meegemaakt in Maasdonk: twee keer de brand van het Motel en enkele treinongevallen. Hoewel hij dit werk niet doet, om er iets voor terug te krijgen, ziet Piet de ere-penning als een mooi symbool van waardering! Bij Tineke van Rijn (62 j,) staat het buis vol bloemen en de tafel ligt vol met kaarten! Zij ging op de bewuste zaterdag met haar zus en 'gastdochter' Lisette naar het gemeentehuis om de stands te bezoeken. Al gauw zag ze diverse familieleden, buren, vrienden, kennissen en mensen van de Binckhorst. Toen ging er langzamerhand een lichtje branden!

Tineke is het prachtige voorbeeld van de stille, bescheiden vrijwilliger die voor iedereen klaar staat op eigen initiatief. Samen met haar man Kees is ze gastouder van Lisette, die elke zaterdag bij hen de dag doorbrengt. Daarnaast bezoekt ze ouderen en zieken en doet invalwerk op de groep op de Binckhorst. "Naderhand heb ik erg genoten van de uitverkiezing" vertelt Tineke. Ook Lisette had een fijne middag: ze werd geschminkt en zei later: "Het is Soos geweest!" De afbeelding op de penning past goed bij haar vrijwilligerswerk: vele handen die geven... reiken... bemoedigen... helpen... ondersteunen! Burgemeester Netten vatte haar inzet samen in één enkel woord: "Geweldig!" Ook de teksten op de felicitatiekaarten spreken voor zich: "De stilte verbroken!", "Je hebt het verdiend", ''Een kroon op jouw onvoorwaardelijke steun aan zovele mensen", "Volhouden zo!" Tineke zegt er zelf veel plezier aan te beleven. "Ik heb gewoon een fijn leven, met Kees als grote steun!" Zowel Piet als Tineke combineren 'de inspanning' met voldoende 'ontspanning'! Piet op de fiets met toerfietsen en Tineke te voet met wandelen en met creatieve handvaardigheid! Proficiat! 7


~ 1 À. I -

1

~

ROND DE DORPSPOMP

De vrijwilligersdag is tot een feestelijke en overgetelijke ont-

moeting geworden in het gemeentehuis van Maasdonk. De wethouder van sociale zaken mevr. B.v. Bakel wist de juiste sfeer te treffen in haar uitleg, hoe de nominaties tot stand zijn gekomen. De burgemeester reikte de erepenningen uit met een daarbij passende, hartverwarmende toespraak. De wethouder maakte een dertigtal personen bekend, die door verenigingen, instellingen, wijken en buurten waren voorgedragen. Het waren echte "stille" vrijwilligers, die terecht een speldje ontvingen. 4 Personen kregen de erepenning . 1 Uit Vmkel, 1 uit Nuland en 2 in Geffen. Piet Bosch van Novalux van Ria van Pieta de Smid, die een echte stille hardwerkende kracht is geweest bij 25 jaar"E:ffe naor Geffe". Altijd beschikbaar en dat in alle bescheidenheid Piet bleefop de achtergrond. Ook is hij al 20 jaar dienstbaar als brandweerman Piet heeft die onderscheiding zeer zeker verdiend en de stamtafel zou hem graag voordragen voor een grootse onderscheiding. Piet proficiat. Die erepenning komt jou helemaal en zeer terecht toe!! Heel verrassend en feestelijk was de uitreiking aan Riek van Rijn. Haar man Cees van Rijn, familieleden en kennissen brachten tevens een ware bloemenhulde. Riek zorgt al vele jaren voor bewoners van de Binckhorst te Rosmalen. Gehandicapten, bewoners en leiders waren daarom ook aanwezig. Zij doet daar fantastisch werk. Zij gaat met die gehandicapten om alsofhet haar eigen kinderen zijn. Een grote dankbaarheid werd daar zichtbaar. Het werd daarom een ontroerend moment. Fantastisch toch dat we zulke mensen hebben en dat er dan zo'n moment is, waarop dat tot uiting komt. Complimenten aan Burgemeester Hans Netten en wethouders Betsie van Bakel voor de goede organisatie in het gemeentehuis, waarbij wij ook de gemeentesecretaris en het personeel betrekken. Vanzelfsprekend kwamen de afscheidsberichten aan de orde van Hoofd-wethouder Antoon van Zandvoort en burgemeester Hans Netten. De stamtafel wil Antoon graag voordragen voor een waardige onderscheiding. Wij waarderen in hem zijn tomeloze inzet, zijn gedrevenheid en zijn kennisvan zaken. Jammer, dat Antoon moeite heeft/had met democratische processen en procedures. Hij kent/kende maar een weg en dat is/ was: RECHT-VOORUIT op het doel afen wil /wilde alle hindernissen slechten, desnoods met geweld. Daarbij kwamen er wel eens personen in het nauw en ontstonden er onbedoelde aanvaringen. Aan democratie kleeft nou eenmaal bureaucratie; veel wegen moeten soms bewan8

deld worden om een doel te bereiken. Ook had Antoon moeite met kritiek en trok bij zich dat persoonlijk aan. Ineen bestuurlijke functie krijgje altijd wel kritiek en zijn er altijd aamerkingen op beleid en de vormgeving daarvan. Als de stamtafel waardering uitspreekt, danzalhemdat misschien ongeloofwaardig overkomen, gelet op de kritische op- en aanmerkingen van de stamtafel Er is duidelijk , grote waardering voor zijn mateloze inzet voor de gemeente Geffen en later Maasdonk. Het afscheidsbericht van burgemeester Hans Netten verraste ons. Hij heeft Maasdonk altijd goed op de kaart gezet. Het was en is een echte burgervader. Een waardige magistraat en toch een mens naast de mens. Een waardige dienaar wilde bij zijn en minder een manager. Hij is erin geslaagd de drie kernen te verenigen door zijn persoonlijke betrokkenheid in alle situaties en zijn beschikbaarheid 24 uur van de dag. Zijn humorvolle toespraken blijven ons bij, voorwaar een echte woordkunstenaar, een begaafd spreker. Het heeft hem pijngedaan, dat hij de discrepantie, het onbegrip tussen raadsgroeperingen, de onderlinge communicatie niet in harmonie heeft kunnen brengen en dat het democratisch handelen en denken nog al eens niet in overee~iemming was met zijn eigen "open hart en open oog", zijn warmmenselijke en respectvolle benadering van personen. Hij is daarin blijven volharden en dat waarderen wij. Hij liet ruimte voor inspraak en werd daarin zelfs steeds ruimhartiger. Ook waarderen wij zijn bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Wtj wensen beiden een goede afsluitende periode toe. De nieuwe burgemeester komt er aan. Durft Maasdonk demo gelijkheid van een referendum aan te grijpen. De vertrouwenscommisie zal dan komen tot een voordracht van twee personen, die uit de sollicitatieprocedure zijn overgebleven als de twee besten. Het blijkt, dat er nogal wat kandidaten opzien tegen zo'n democratisch proces. De gemeenteraad kan hiertoe beslissen, maar ook de beste kandidaat doen benoemen in samenhang en overleg met de commissaris van de Koningin. Wtj zijn voor een REFERENDUM: Een volksraadpleging!!! De vigerende voorzitter Rien van Zantvoort bad Jan van Erp uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over de toekomst van onze boeren in hoofdstukken, thema's, als, ruimte voor ruimte, opkoopregling, revitalisering van het buitengebied, vermindering van stikstof- en amoniakemissie, opkoopvergoedingen, extensieve en intensieve veeteelt en bebouwing en stankcirkel. De schrijver dezes kan het samenvatten, als ''HET ZIET ER NIET BEST UIT", voor onze agrariĂŤrs. Toch een poging om het te verduidelijken. Extensieve veeteelt bedrijven zijn grondgebonden om hun vee te houden b.v 3 koeien per ha. en moeten dus veel grond hebben. De intensieve veeteelt betekent veel dieren op een beberkt stuk grond, zoals varkens- kippenbedrijven en geitenhouderijen.


Rijk en Provmcie willen verzuring van gronden tegengaan in cultuur-historische natuurgebieden En daarom moeten boerderijen met uitstoot verplaatst worden ofuitsterven ofaangekocht worden. Daarvoor gelden alle mogelijke regelingen. Men streeft ook naar b.v. varkensvrije zones; dat betekent een aantal varkensbedrijven bij elkaar in een streek, dan 10 km een varkensvrije zone enz. De gronden ten Noorden van Geffen en Nuland zijn aangeduid als geschikt voor veeteeltbedrijven, zowel intensieve als extensieve veeteelt. Voor bedrijven gelegen aan de dorspkemen geldt een redelijke opkoopregeling. In Geffen zouden dan boerenbedrijven kunnen verdwijnen aan de Bredeweg, Broekstraat en Elst en daar zou dan extra BOUWVOLUME beschikbaarkunnenkomen. Heel Vmkel grenst aan cultuurhistorische gronden en daar worden de problemen dan groot. Er kan dan geen uitbreiding meer plaats vinden van de boerenbedrijven Heel strenge voorwaarden gelden dan bij mestbeperkingen en uitstootreductie. Men zal dan kunnen kiezen voor het braak leggen van gronden voor een bepaalde tijd. Op een afstand van 500 meter van die natuurgronden moet je met mest wegblijven. De overblijvende boerenmoeten systemen ontwikkelen omde amoniakuitstoot te verminderen. Dat kan door spoeling met water ofafzuiging door fihers. We hopen dat er in de toekomst nog gezinsbedrijven kunnen blijven, mogelijk aangevuld met 1 of2 werknemers, assistenten dus. Gevreesd wordt dat er mammoetbedrijven zullen ontstaan; want daar zijn al die regelingen mogelijk nog wel betaalbaar. Het is bijna onvoorstelbaar dat er een heel andere structuur komt. Wtj zouden graag bedrijven zien met koeien in de wei en vroetende varkens en scharrelende kippen en mekkerende geiten. Het werd wel duidelijk, dat onze agrariërs wakker moeten zijn en samen strijden voor het behoud van het gezinsbedrijfen die ingewikkelde soms elkaar tegensprekende regelgeving bevechten. De huidige opkoopregeling voor bedrijvenzonder bouwvolume, dus niet gelegen aan kernen, maar welgelegen aan natuurgronden is onvoldoende. Dit alles heeft immers ook te maken met de (her)- inrichting van het landschap, ruimte voor ruimte. Ook moet "horizonvervuiling" aandacht krijgen De omgeving van de bedrijven kan ook door een goede wetgeving opgeschoond worden. De oude boerderij komt niet meer terug. Maar aan en rond het dorp hoort een gezond agrarisch leven. Wtj wensen onze agrariërs veel wijsheid en sterkte toe. Het Prinsenbal in De GOUDEN LEEUW, was weer van hoog, karnevalsk niveau met Gilbert van de Meulenreek als komisch presentator. We heten de nieuwe Prins Bas den Eerste van harte welkom 22 Jaar pas en nu al PRINS, dat moet wel 'n talent zijn, maar hij wordt gelukkig bijgestaan door een doorgewinterde adjudant Henk van der Heijden. Ook het Waoterrijk(Nuland) kreeg een nieuwe jonge prins, Jan van Nistelrooy, ook jong, 24 jaar, met HenkHanegraaf als assistent.

De burgemeester droeg weer zijn humorvol steentje bij aan de onthulling. Het was een volle feestelijke zaal met een grote feestende familie. Men wil ook graag het Kafland (Vmkel) bij dit feest betrekken, daarom komt er een echte verbinding onder de nieuwe rijksweg door, van Vinkel naar Maasdonk en omgekeerd, mogelijk met een drankzone. De receptie op zondag 11 nov. moest de verkiezing afsluiten. We zijn benieuwd. Het feest van Rabobank 100jaar nadert. HetAutotron wordt al aangekleed er zijn al 4000 kaarten verkocht. De honderden medewerkenden zijn er bijna klaar voor. In de Geer wordt druk gerepeteerd. Ge:ffens volk bereidt zich voor op het spannende toneelstuk: "ZAKEN voor ZONEN" Het speelt zich afin deze tijd met alle grilligheden en prikkelende ingrediënten. Op naar de Gouden Leeuw op 30 nov. 7,8 en 9 dec. En Onze ERIK van LITH; o ja: Hij staat op de lijst van het C.D.A. !!! Hij komt uit in de volgende 2e kamer verkiezingen. Hij heeft zich ook met veel moois doen omringen, horen we. Succes Erik!!! Bij de volgende stamtafel zien we Rien Oomens als voorzitter. Tel5324779. Dat wordt maatschappelijk werk, karnaval en toneel Ook dan weer in café Govers van 10.30 u tot 12.-u met napraat tot 12.30u van Stamtafel 146 Bel de Prins voor op- ofaanmerkingen 0412640982

DANKBETUIGING 'T BERGJE Graag willen wij iedereen bedanken die ons op 7 oktober hebben verblijd met bloemen, cadeaus en vele felicitaties met de heropening van onze zaak. Het is voor ons, maar ook zeker voor ons pap en mam een onvergetelijke dag geweest. Bedankt John, Astrid, Kevin, Joey en Randy

GEVRAAGD Hulp in de huishouding voor 1 ochtend per 14 dagen. Inlichtingen Tel. (073) 532 2593 9


10


EFKES BUURTE ME... Rob van Reijmersdal

Hij heeft de muzikale supervisie over het groots opgezette Maasland Muziekspektakel en vol enthousiasme zegt hij dat het ook een écht spektakel zal gaan worden. Rob van Reijmersdal - in Geffen bekend geworden als foto graat: maar vooral als "muziek.manager"! Hij blies nieuw muzikaal leven in Recht vur zunne Roap, bedacht de Roapliedverkiezing, zette het OpenPodium op touw, schreef de muziek bij het openluchtspel "Cis d'n Dove" en realiseerde mede de Kiosk bij gelegenheid van Geffen 700. Momenteel bestaat het werk van Rob uit het schrijven van muziekarrangementen en het organiseren van grotere producties compleet met geluid, licht entechniek, samen met zijn compagnon Herbert Bakker. De l 00-jarige Rabobank nodigde Rob uit, zijn medewerking te verlenen aan een muzikaal gebeuren vóór en dóór de bewoners van het Maasland. Vanuit negen dorpen zegden muzikanten, koorzangers en -zangeressen van alle leeftijden, dansers en solisten hun medewerking toe. "Het moest een muziekspektakel worden op basis van enthousiasme van de deelnemers" zegt Rob. "Een sociaal project ook. Dat betekende veel zelfwerkz.aamheid; daarnaast heb ik geprobeerd om ieder zijn eigen plek in de groep te geven. Het individuele belang moet ondergeschikt zijn aan het geheel. Ik heb me suf gebeld en veel gelobbyd! Komisch was ook: dienst - wederdienst: ik maakte voor Union een groepsfoto en zij deden mee aan het spektakel"! Alle arrangementen werden door Rob geschreven. "De hele dag zat ik muziek te schrijven". Er werden aparte repetities georganiseerd voor koren, blazers, solisten en dansers. Rob verzorgde de eerste repetities voor de houtblazers en het lichte koor. De uiteindelijke uitvoering staat onder leiding van Maino Remmers. Zou hij niet zelfde afronding hebben willen verzorgen? "Daar heb ik geen enkele moeite mee" geeft Rob te kennen. "Mijn voldoening heb ik vooral gehaald uit het enthousiasme dat ik op de repetities heb ervaren. Je kunt de mensen prikkelen, ergens naar toe brengen; hen laten voelen dat het iets fantastisch gaat worden! Het is prachtig om te zien hoe de leden van verschillende fanfares en harmonieën na meerdere repetities samen een geheel gaan vormen. Zeker, je moet de mensen aansturen, ieder heeft wel iets op temerken; er zijn veel bijkomende zaken, randverschijnselen, maar dat is juist de uitdaging om samen met de mensen en de logistieke en artistieke leiding van het productieteam op één lijn te komen!" Maar liefst 700 deelnemers gaan het spektakel uitvoeren. Een klassiek en een licht koor, een kinderkoor, een orkest met slagwerkers, een combo, solisten, backing vocals en een popkoor. Showballet, moderne dans, majorette- en volksdans zal worden uitgevoerd en ook de Gilden geven

acte de présence. En dat alles gepresenteerd op een podium van 400 m2 ! De koren zitten in lagen en het orkest is omgedraaid: het zware werk zit voorop! "Het is niet te filmen, zoiets zal ik niet gauw meer mee maken!" aldus Rob. ''En daarom zou in de toekomst een soortgelijke productie mogelijk moeten zijn. Dit moet bewaard blijven, ondanks dat het niet een brok werk was, maar een kluif!''

Wtj moeten dit massaal gaan meemaken! Een zeer gevarieerd programma van 21 nummers krijgen we voorgeschoteld. We worden van de ''Triomfmars" uit Aïdalangs ''This is my life" naar de ''Disney medley''gevoerd; van ''Op eenonbewoond eiland" via "The Lord ofthe dance" tot ''Music"geleid! Geffen is goed vertegenwoordigd: leden van het Gemengd Koor en Passe Partout, muzikanten, slagwerkers, mini- en majorettes van W.I.K., het Sint Jorisgilde, het combo, backing vocals, balletdansers Martijn Egelmeer en Evelyn Lepoutre, solisten Antonie Brands en Jasper van Rosmalen!

Komt het zien en horen, op vrijdag 30 november ofzaterdag 1 december in het Autotro n te Rosmalen!

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 november (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 11


interim management mediation

advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting Mer/ijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.J. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449


Mt;ZIEKVERENIGING .. Willen Is Kunnc:n .. 'effen

W.I.K. Nieuws Maaslandconcours

We weten niet hoe we moeten beginnen, we willen eigenlijk heel veel kwijt, maar we zijn bang dat we dan de hele Torenklanken vol schrijven, maar hoe brengen we het dan in zo weinig mogelijk zinnen Als volgt misschien: WE HEBBEN GEWONNEN, WE HEBBEN GEWONNEN!!!!!!!!!

De majorettes van onze vereniging hebben de Maaslandcup gewonnen!!!!! De grote beker waar het allemaal om draait, staat in Geffen !! !!! ! ! De majorettes die een dans brachten op muziek van de film The Mummy behaalden een puntentotaal van 84 .2 punten in de 3e divisie, goed voor een dikke eerste prijs en voor de Maaslandcup. Het puntentotaal was namelijk de hoogste score van alle majorettekorpsen die aan dit Maaslandconcours deelnamen, ongeacht in welke divisie men uitkwam. Dames van harte gefeliciteerd met het behalen van deze top prestatie, ook jullie trainsters Evelyn Lepoutre en Femke Pepers van harte gefeliciteerd, mede dankzij jullie hebben de majorettes deze hoofdprijs in de wacht kunnen slepen. Maar laten we de miniretten niet vergeten, ook zij hebben hoge puntengehaald, de jongste miniretten onder leiding van Marian Lepoutre, allen in de leeftijd van 6 jaar, deden voor het eerst mee aan dit concours en behaalden in de afdeling introductie 75.9 punten voor hun dans op een Engelse kinderliedjesmix. De miniretten onder leiding van Femke, uitkomend in de divisie jeugd behaalden met hun optreden op een Elvis Presley medley een puntentotaal van 80. 8 punten en de miniretten onder leiding van Evelyn behaalden met hun dans op muziek van de musical Chicago 83 .8 punten U leest het goed, de mi.ruretten hebben net als de majorettes op niveau gepresteerd. Dames jullie zitten duidelijk in de lift, we zijn trots op jullie en ga vooral zo door!!! De drumband, onder leiding van Egbert van Gruijthuizen, speelde het beoordelingswerk Flashpoint. Zij kwamen uit in de afdeling 3aa en behaalden 80 .2 punten Het muziekwerk Flashpoint werd gekenmerkt door verschillende ritmes die het telkens van elkaar overnamen. Er moest goed geteld worden om niet in de war te raken, veel elementen van "het drummer zijn" kwamen duidelijk naar voren. Heren en dame ook jullie van harte gefeliciteerd met deze top prestatie.

De fanfare, onder leiding van Jo Delnoye, speelde het beoordelingswerk Festa Paesana. Zij kwamen uit in groep twee en behaalden 83 .5 punten, dit puntentotaal bleek de hoogste puntenscore te zijn in groep 2 waardoor de fanfare als groepswinnaar uit de bus kwam. Een prestatie waar de fan:fàre trots op kan zijn, er zijn de laatste tijd veel nieuwe leden bijgekomen, waardoor het moeilijk wordt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit is mede dankzij Jo toch gelukt. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze prestatie, jullie zijn terecht groepswinnaar.

U ziet het muziekvereniging WillenIs Kunnen heeft haar naam in ere gehouden, twee winnaars op één dag ... twee grote bekers en een hele grote cup pronken in het clublokaal!! Wat is er mooier dan dat... Muzikale groet Muziekvereniging WIK

P.S. Muziekvereniging WIK zal tijdens het donateursconcert op 30 december aanstaande de uitgevoerde dansen en muziekwerken tijdens dit Maaslandconcours speciaal voor unog een keer ten gehore brengen. Noteert udeze datum alvast in uw agenda?

DANKBETUIGING Op 27 oktober jl. werd ik enorm verrast met de ere-penning van de gemeente! Ik ben vee] mensen erg dankbaar voor de bloemen, de attenties en de mooie woorden Dank je wel: fumilieleden, buren, vrienden, kennissen en collega's voor de fijne middag! Tineke en Kees van Rijn Lisette

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERQHEMSEWEG 153A

~

schilders

ERNl_,;;;;._S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 13


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MÀASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt uhet gemeentehuis bellen(tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op enkan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustationKruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot enmetvrijdagvan09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een

snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten

na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitz.ondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

BURGERLIJKE STAND MAASDONK OKTOBER 2001

Geboorten: 03-10 Max Henricus Geradrdus Heijmans 16-10 Joyce Petronella Gerarda Pennings 16-10 Emma Wtlhehnina HuberdinaPetronella Ruijs 17-10 Yoni Ida Maria van de Ven 23-10 Lotte Dorethea GerdinaMaria van Tuijl 24-10 Jennifer Charlotte Hanegraaf 25-10 Luna Marise ElissaHendriks 26-10 Chloë Petronella Wtlhehnina van Boekel Overlijden: 04-10 Johanna Theodora vanRooij-vanNistelrooij, 74 jaar 05-10 Lydia Tempelman, 56 jaar 13-10 Adriana Wtlhelmina Maas- van Nistelrooij, 75 jaar 20-10 Martinus Antonius Maas, 71 jaar 21-10 Johannes van Griensven, 91 jaar 24-10 Elisabeth Johanna Maria Megens, 86 jaar 29-10 Nicolaas Konings, 82 jaar 29-10 Cornelis van Wanrooij, 73 jaar 30-10 Johannes Wtlhelmus Joseph van de Camp, 80 jaar WOONKOSTEN EN BIJSTAND VANGNETREGELING HUURSUBSIDIE Huursubsidie hangt af van uw inkomen. Daarbij wordt ge-

keken naar uw belastbare inkomen in het vorige kalenderjaar. Het kan zijn dat u per 1 juli 2001 niet in aanmerking komt voor huursubsidie, ofminder huursubsidie krijgt omdat uw inkomen te hoog was. M~ als uw inkomen met ten


minste 20% is gedaald, kunt u een beroep doen op de vangnetregeling. U kunt hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen, tot drie maanden nadat uw inkomen is gedaald. BIJZONDERE BIJSTAND VOOR HOGE WOONKOSTEN

Krijgt u geen huursubsidie en kunt u ook geen beroep doen op de vangnetregeling? Dan kunt u misschien wel bijzondere bijstand voor hoge woonkosten krijgen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als uw netto woonkosten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomen. Maar ook als u een koophuis heeft, kunt u soms recht hebben op deze bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Wat zijn woonkosten?

Voor het berekenen van de bijzondere bijstand kijkt de gemeente altijd naar uw netto woonkosten. - Bij een huurhuis wordt gekeken naar uw nettohuur. Dat is de huur die u aan uw verhuurder betaalt. De kosten van gas en elektra en de kosten van water tellen niet mee. Sommige andere servicekosten tellen wel mee. - Bij een koophuis gelden als netto woonkosten: - de hypotheekrente; - de premie opstalverzekering; - eigenaarsdeel onroerende-zaakbelasting; - erfpachtcanon; - onderhoudskosten; -rioolrecht; - polder- en waterschapsbelasting. U hoeft geen uitkering van de gemeente te hebben om bijzondere bijstand voor hoge woonkosten aan te vragen. Iedereen die een inkomen heeft dat niet toereikend is, kan ervoor in aanmerking komen. Bijzondere bijstand voor hoge · woonkosten is mogelijk als uw woonkosten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomsten. Maar u mag niet te veel vermogen hebben. De grens voor alleenstaanden is/ 10.300,(€ 4.673,94) en voor een (een-ouder)gezin f 20.600,00 (€ 9.347,87). Aan de hand van uw inkomsten en vermogen wordt uw draagkracht berekend. ALS U EEN KOOPHUIS HEEFT Heeft u een koophuis, dan heeft u geen recht op huursubsidie. Bij een minimuminkomen en woonkosten die liggen tussen de f 362,- (€ 164,27) en f 1.193,- (€ 541,36) per

maand, kunt u bijzondere bijstand voor hoge woonkosten krijgen. Bij een hoger inkomen moet u steeds wat meer woonlasten zelf betalen. En u mag niet te veel vermogen hebben. Zijn uw woonkosten hoger dan/ 1.193,- (€ 541,36) per maand, dan kunt u soms toch bijzondere bijstand krijgen. Dit kan tijdelijk zijn en er kan de verplichting aan verbonden zijn dat u moet verhuizen naar een goedkoper huis.

GEEN HUURSUBSIDIE EN GEEN BIJZONDERE BIJSTAND In bepaalde situaties kunt u geen van beide regelingen aanvragen:

- als u jonger bent dan 23 jaar en uw huur hoger is dan f 658,- (€ 298,59) per maand; - als u een kamer of een etage huurt die niet als zelfstandige woonruimte is geregistreerd. Behalve wanneer het gaat om een groepswoning voor ouderen ofbegeleid wonen voor gehandicapten. NOG VRAGEN?

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het bureau Sociale Zaken, afdeling Inwoners, van de gemeente Maasdonk (tel. 073-5342100). De openingstijden van het bureau Sociale Zaken zijn: maandag-tot en met vrijdagochtend van 8.30uurtot 12.30 uur en op dinsdagavond van 17. 00 uur tot 19. 00 uur.

IN HETGELITHVOORPOLEN

Geraniumverkoop t.b.v. vakantie Poolse kinderen.

Via de stichting ''In 't GeLith voor Polen" komen er ook dit jaar in de periode van 28 juni tot 18 juli weer Poolse kinderen naar onze gemeente op vakantie. Opnieuw hebben zich weer een aantal gastfamilies bereid verklaard om aan 16 kinderen gedurende die drie weken onderdak te bieden. Om dit financieel mogelijk te maken (met name het ophalen en terugbrengen van de kinderen kost veel geld) voeren we ieder jaar de inmiddels bekende geraniumactie. In de periode van4t/m 12 mei a.s. (13 mei is-Moederdag) komen vrijwilligers bij U langs de deur en zullen geraniums te koop aanbieden. Door geraniums te kopen steunt U de stichting en maakt U het ons mogelijk de kinderen deze vakantie aan te bieden. De stichting maar met name ook de Poolse kinderen zijn U zeer dankbaar voor Uw bijdrage. Wtj rekenen opU. Zeg het met bloemen in de periode van 4 t/m 12 mei a.s. ! ! Alvast hartelijk dank. Het bestuur. Secretariaat: P.J. van Hees, p/aZomerstr. 12, 5397 GHLith RabobankHetMaasland: bankrek.nr.: 1294.08.441 NIEUW MAKE-UP WORKSHOPS PERMANENT MAKE-UP

Cronenakker

1 •

Nuland • Tel. 073 - 53 24 724

15


-7

l

..

.

, - Geffes Volk pres~v•~ert

Zaken ,. · ~. '

. Zonen

1 1

1

regi.e ; r i''

tphen

.

.. ,· , •

~/\i:\>-\.\ •• ,.

.

1 -_ .~~.

1

1. :·

··~

~)i :.-·.'

·'

-•: : .· . : .,.· ..:·

..

, -

1 '·

:' '

.:/:.:'.:;:.:•·_:;·(

.

.

~,

:· 1

••

. .. i.·: ,:· ,:,' ·,'. •

"

1

. .. '

> Vrij -~ ntber Vrij _ ·ember zaterd ecember zonda december .

•. J' '. •. · .-'l ' · ;,

_!t.· ·:; r .

.

.

,. ·,-; .:....,· :'

.

.'

Zaal de Gouden Leeuw, aanvang 20.15 u Entree: fl. 10,Voorverkoop bij Fixet en Cinerent Geffen www.geffesvolk.nl 16


TONEELVERENIGING GEFFESVOLKSPEELT ZAKEN VOORZONEN

jullie geen mening??? Deze maand daarom een stelling waar jullie massaal op kunnen reageren.

De jeugd moet maar opkomen voor de eigen toekomst! Mee eens of oneens?????

Moord, intrige en overspel zijn enkele van de bestanddelen uit het familiedrama dat Geffes Volk speelt. Het is geschreven door Jan Zuidgeest en het wordt geregisseerd door Beppie van Zutphen. De première is op 30 november in café-zaal de Gouden Leeuw te Geffen. Zaken voor zonen speelt zich afin het najaar van 1980. Een familie, die een kledingzaak exploiteert raakt betrokken bij een moord. Flashbacks verwijzenterug naar de Tweede Wereldoorlog en het verhaal van de joden. De keuze voor dit stuk is gemaakt door een leesgroep, die een aantal stukken leest, in overleg met de regisseuse. Geffes Volk wil in dit stuk laten zien dat ze dit boeiende en aangrijpende drama voor volwassenen aankan. De eerste uitvoering is op 30 november in de Gouden Leeuw te Geffen. De drie volgende uitvoeringen vinden vervolgens plaats op 7, 8 en 9 december. Wij hopen u te treffen bij een van onze uitvoeringen. Geffes Volk.

HANDWERKVERKOOP Op zondag 25 november is er weer handwerkverkoop in Zorgcentrum De Heegt. De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur. Er is weer een grote variatie aan spullen, van kerstspullen tot gebreide sokken en shawls. U moet het zelfgezien hebben. De opbrengst komt ten goede aan het activiteitenprogrannna voor de bewoners. Tot ziens op 25 november de vrijwilligsters, bewoners en activiteitenbegeleidster Zorgcentrum De Heegt

PARTIJ•~

Uw mening, suggesties en ideeën kunt u op een van onder-

staande adressen geven: Partij Maasdonk E-mail: partijmaasdonk@home.nl P/a Helschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034

C.V. DE KRUIPERS Het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier het roapliedverkiezing gewonnen. Als prijs zat daar, naast de consumptiebonnen, een deelname aan het "Knots Krakers Festival" aan vast. Natuurlijk willen wij namens Geffen daar strijden voor het beste carnavals liedje van Brabant. De ervaring leert dat je dat met een grote groep moet doen. Daarom willen wij graag dat veel mensen uit Geffen als supporters meegaan. Wtj bieden de mogelijkheid om met een bus (of meerdere) daar naar toe te gaan. De datum is helaas nog niet bekend maar dit zal waarschijnlijk 9 december zijn. Wtl je Geffen steunen tijdens deze verkiezing, meldt jezelf dan aan bij Edgar Schuurmans 0412-626183 ofeen willekeurig lid van de Kruipers. Wij houden jullie op de hoogte via de Torenklanken.

Schoonheidssalon en nagelstyliste

Nieuw: Gekleurde gel nagels met tip vanaf f 125,00 € 56,72

MAASDONK nail art vanaf/ 20,00 € 9,08

Beste mensen,

nieuw kleuren nagellak

In 2001 is Partij Maasdonk gestart met het deponeren van politieke stellingen. We mogen constateren dat de Maasdonkers nog zeker interesse hebben in de gemeentelijke politiek. Dit blijkt uit de verfrissende reacties die we met name digitaal ontvangen. We hebben ook opgemerkt dat jongeren weinig reageren. Jeugdige Maasdonkers, hebben

Kadotip: 5 dec of kerst kadobon Jeanne Nikkels Veldstraat 26a, 5386 AZ Geffen, telefoon 073 532 26 85 17


Deze kinderen wonen in het tehuis dat staat in de wereldstad Chennai (Madras) en verblijven er het gehele jaar, want een ouderlijk thuis kennen ze niet meer. De opzet is nu voor deze gehandicapte kinderen een eenvoudig "Vakantiehuis" te realiseren in een bosrijke omgeving, zodat ze even loskomen van hun eentonige dagelijkse sleur. M/S.M ONIWIICKEJ.#IG VJUDI GEl1IH

M.O. V. Geffen geeft het startsein voor het Adventsproject van dit jaar 2001.

Doel: Het mede realiseren van een vakantiehuis voor dove en blinde kinderen in India. De M.O.V. zegt volmondig ja op het verzoek van de Maasdonkse stichting ''REIK ELKAAR DE HAND" om te helpen een vakantiehuis voor dove en blinde kinderen in India te realiseren. Deze kinderen zijn door hun handicap niet meer welkom in hun familie/gezin. omdat ze niet ofnooit in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ze worden door de paters Salesianen van het DON BOSCO HUIS opgevangen, die zorg dragen voor wonen, slapen en leren. Ze doen moeite om hen die vaardigheden aan te leren, zodat ze zelfeen kans krijgen om in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Coburgerham

100 gr.

Ieder gezin weet hoe verrijkend de vakantie voor onszelf...maar zeker voor onze eigen kinderen is. Men kijkt er naar uit en het gehele jaar wordt er met heel veel plezier over nagepraat. Het adventsproject van de M O.V. probeert samen met de gemeenschap van Geffen een aandeel te leveren in het realiseren van dit vakantiehuis voor deze gehandicapten. Nietalleen voor dit groepje, want nu al worden er contacten gelegd om ook andere tehuizen gebruik te laten maken van dit eenvoudige vakantiehuis. Onze gemeenschap kan als gezin, van groot tot klein, ieder op zijn eigen manier, in deze adventstijd een wezenlijk aandeel bijdragen in het geluk van anderen. In de Adventstijd zal bovengenoemd thema, tijdens de vieringen in onze parochiekerk, verder gestalte krijgen. · De M.O. V. en de stichting "REIK ELKAAR DE HAND" wenst u allen een goede voorbereidingstijd op de komst van de Verlosser op deze onrustige wereld.

3n

€ 112

Kuntu een keukengehein,pje bevvaren?

1°9

€ 0~

De heerlijke bak-, braad- en stoofweken

Mexicaans vleesrolletje per stuk

4 filetlapjes Asche braten

100 gr.

Pasta salade

100 gr.

geldig van 19 tot en met 24 november 2001

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruld Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

18

4,SS

500 gram

4

,

95

W

ilt u ze thuis eens lekker verrasSt-n? Kom dan tijdens de heerlijke: bak-, braad- en

stoofweken naar de KeunlageL Want die heeft verstand van lekker vlees en kent tal van bereidingswiiicn; die hij best aan u door wil geven.

Voor nog meer tips en recepceo k:ij_kt u inhttbirui 'Koken rn~ de Keu.r$1ager• of op W'\""N.keunb.·

ger.nl. Op de site vindt u ook het adres ,-an de

Keurslager bij u in de buun, want daar doen we

niet gchei.nu'.in.nig over.

Keurslagerij

VANTUYL KEURSlAGER

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


Il;

'T BERGJE HEROPENT SAMENTAFELEN

Je hoort vaak van alleengaande mensen dat het erg ongezellig is om alleen aan tafel te zitten om de maaltijd te nuttigen die je ook al in je eentje hebt klaargemaakt. Vandaar dat de werkgroep Kerk en Samenleving elke TWEEDE en VIERDE dinsdag van de maand de mogelijkheid biedt aan de Geffense alleengaande mensen om gezamenlijk te eten. De familie v. Zandvoort, woonachtig op Elst 2, heeft ons een perfecte ruimte aangeboden waar wij telkens 6 tot 8 gasten kunnen ontvangen.

U bent welkom op Elst 2 vanaf 10.3 0 uur. We drinken eerst gezellig een kopje koffie/thee en terwijl u met de andere gasten praat wordt er voor u gekookt. Na het eten ruimen we samen de boel weer netjes op en nemen om 14.00 uur afscheid van elkaar. De kosten voor de maaltijd (4 gangen) en de koffie/thee bedragen f 10,- per persoon. Er wordt voor u gekookt op:

dinsdag 6 november dinsdag 20 november dinsdag 4 december

Wilt u graag onze gast zijn, bel dan uiterlijk 1 week van tevoren tussen 18.00 en 19.00 uur naar Helma Tijs, telefoonnr. 5325328. Mocht u problemen hebben met vervoer, dan halen en brengen we u. Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep: Lies v. Dinther 5322287 Hehna Tijs 5325328 Annet v.d. Helm 5324311 MienGerrits 5324691 Werkgroep Kerk en Samenleving

GEVRAAGD Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons wil strijken, het betreft strijkwas van 2 personen. Het liefst iedere week, wij kunnen de was komen brengen en weer ophalen. Telefoon 06-54776583

Op zondag 7 oktober was het dan zover, na 29 jaar 't Bergje te hebben gerund zijn Jo en Toos ermee gestopt, en zullen John en Astrid in hun nieuwe zaak verder gaan. Jo en Toos hebben 17 jaar in de Vlijmdstraat in een houten wagen 't Bergje gerund, waar het altijd een gezellige boel was. 12 Jaar geleden zijn zij naar de Veldstraat verhuisd, naar de winkel van Harrie vanRooy. Nuna29 jaar hebbenJohnen Astrid de zaak overgenomen. Ze hebben een hele verbouwing achter de rug. Maar het resultaat mag er zijn, ze hebben 86 m2 bijgebouwd. Ze helr ben dan ook een hele mooie zaal voor feesten, vergaderingen en partijen voor 120 tot 125 man. Ook is er gelegenheid voor kinderfeestjes in alle prijsklassen. Nieuw bij 't Bergje zijn de kant en klaar maaltijden, ze helr ben een hele ruime keuze van bief, kip, beenham tot alle stamppotten toe. En ze zijn volgens John allemaal overheerlijk. De catering en partyverzorging is ook nieuw. John zegt: "we willen aan alles wat de klanten willen, al onze aandacht schenken". 't Bergje is 7 dagen in de week open van 12.00 uur 's middags tot 1.00 uur 's nachts. Er is parkeergelegenheid voldoende. John en Astrid zullen iedereen in hun nieuwe zaak ontvangen met veel enthousiasme. Wij, van de Torenklanken, wensen John en Astrid, Kevin, Joey en Randy heel veel succes.

GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN (G.V.G.) Heeft u dit najaar ook last van stramme spieren en wilt u uw conditie verbeteren? Er is nog plaats in diverse groepen bij onze gymvereniging. De eerste twee lessen zijn geheel vrijblijvend. Hieronder een overzicht van de groepen. Dinsdag in sporthal "De Geer" Kleutergym 17. 00-18.00 uur Meisjesgym 17.00-18.00 uur Meisjesgym 18.00-19.00 uur Jongensgym 18.00-19.00 uur Meisjesgym 19.00-20.00 uur Damesgym 20.00-21.00 uur Herengym 21.00-22.00 uur

Kleuters vanaf 4 jaar Leeftijd 6/7 jaar Leeftijd 8/9 jaar Leeftijd 6/9 jaar Leeftijd vanaflOjaar

Woensdag in "de Bonckelaar: Aerobics 19.30-20.30 uur Meisjes/dames vanafl5 jr. Donderdag in sporthal "De Geer": Damesgym 13.30-14.30 uur Informatie en aanmelden bij: HenaSchouten,Berkenboog Il Geffen, Tel(073)5341171 19


Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat u altijd bij ons terechtkunt. Voor al uw bankzaken; van een kasopname tot een uitgebreid financieel advies dat past bij uw persoonlijke situatie. En hier zal in de toekomst ook niets aan veranderen. Alle reden dus om voor Regio Bank te kiezen. Regio Bank is onderdeel van ING Groep. Met zo'n 500 zelfstandige adviseurs die hun omgeving als geen

ander kennen. Komt u eens langs of bel voor een afspraak.

REGroA• BANK 7

DE

BANKIER ON0 [ lt>(( l

l•I 20

DIE ING

JE

KENT

CitO(I'

VAN HEESE & PARTNERS BV MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN Dorpsplein 13 - 5386 CL GEFFEN Tel.: 073 - 5323264 Fax: 5324120


ners, sorry, we gaanhet nu echt uitvoeren in 2002. De extra inkomsten, waar u al voor heeft betaald, gaan we nu inzetten. Het tegendeel is de werkelijkheid, u mag weer in de beurs tasten. Wrj zijn van mening dat er eerst gekeken dient te worden wat je met de gelden, die er zijn, nog gedaan kan worden, wij doen thuis niet anders.

PARTIJ•~

MAASDONK

Eerst zien en dan geloven ...

Partij Maasdonk stemde tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november tegen de gemeentelijke begroting voor 2002. De huidige coalitie CDA, Dorpsbelangen en de fracties Van Erp en Dorp Vmkel vonden het nodig dat u opnieuw met een lastenverhoging het nieuwe jaar in mag. De voorgestelde verhoging van de OZB van 7 % kreeg de instemming van deze partijen. In 2002 gaat u dus fors meer betalen. Sinds het aantreden van deze nieuwe coalitie mocht u daar jaarlijks al op rekenen. In 3 jaar tijd ging de OZB omhoogmet45%. De gemeentekas werd aardig gevuld maar de plannen die er waren zijn nog steeds niet uitgevoerd. Voor onze partij een reden om niet in te stemmen met de verhoging. Eerst zien en dan geloven...!! Het jaar 2001 zou het oogstjaar gaan worden, de vele plannen zouden eindelijk uitgevoerd gaan worden!! De coalitie, met wethouders die bij elkaar zitten omdat het moet, hebben nu erkend dat ze vorig jaar de inwoners een verhoging van de lasten hebben gevraagd waar niets mee is gedaan. Een fatsoenlijk bestuur zou gezegd hebben tegen de inwoCHINEES IN DISCH AFHA ALC ENTRUM

Een verhoging van de gemeentelijke lasten is alleen gerechtvaardigd als daar daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. Het wonen, werken en recreĂŤren in een leefbare omgeving is immers voor alle inwoners van belang. Zou deze coalitie het daarmee eens zijn? Wordt de brandweergarage gerealiseerd, de privatisering van de sportverenigingen afgewerkt? Kunnen onze inwoners nog bouwen, mogen onze ondernemers op een eigen terrein? Wordt er wat met de Hazenkamp gedaan, komt er een sociaal cultureel centrum in Geffen? Eerst zien en dan geloven. .. !! Partij Maasdonk kan het niet geloven en daarom hopen we dat de nieuwe gemeenteraad het straks zal laten zien! Tot die tijd blijven we, wals altijd, alert op de uitgaven die nog gedaan worden. Er nu al genoeg met geld gesmeten! Voor vragen, reacties en opmerkingen: Partij Maasdonk E-mail: partijmaasdonk@home.nl P/a Helschenhoek 2 Tel. 073-5320040 5391 GA NULAND Faxnr. 073-5320034

CHINA DELIGHT

1. Tja sieuw

6. Koe loe kip

ll. Gado Gado

2. Babi pangang

7. Foe you hai

12. Daging roedjak

3.Babipangangspek 4. Spareribs

8. Tjap tjoy

13. Daging kerrie

9. Kip met kerrie-saus

5. Koe loe yuk

10.Ajam pang

14. Sie chiu yuk (varkenshaas met zwarte bonen en knoflook)

15. Varkensvlees malaka (met ketjapsaus)

Tncl. nasi, bami of witte rijst Bij inlevering van deze advertentie 10% korting. Deze aanbieding is geldig t/m 16 december 2001. Tevens verzorgen wij voor bedrijven catering van chin . ind. maaltijden (vanaf 1O pers.) Voor meer informatie kunt u bellen

Tel. 073 - 532 08 19 of u loopt gewoon even binnen ... Dorpsplein 27

U kunt nu tevens sparen voor mooie cadeau's. Bij elke besteding v.a. f 25,00 ontvangt u een stempel. Bij een volle kaart ontvangt u een mooi cadeau.

21


..

Jubileumkoor ACTIVITEITEN VAN DE KVO IN

Alle dames die kunnen zingen, worden uitgenodigd omnaar de repetities te komen voor het jubileum.

""'~.-,,DE MAANDEN NOVEMBER EN ~DECEMBER

Donderdag 15 novembervan 18.30-19.30 " 20 decem her " " " " 10 jan_uari " " " " 17 januari " " "

Dinsdag 13 november Avond met Pastoor Scheepers. Samen op zoek naar de inhoud van de K. van de KV0.

Repetities in het Oude Klooster

Al heel lang is de KVOde organisatie voor vrouwen in de buitengebieden van het Maasland. Tot voor kort was aan iedere afdeling een geestelijk adviseur verbonden en bij sommige afdelingen is dat nog zo, want de KVO was en is een katholieke organisatie. De vele veranderingen binnen de kerk en in de maatschappij zijn niet aan de KVO voorbijgegaan, en een van de onderwerpen van gesprek binnen de afdelingen is het imago van de KVO. Dan praten we niet alleen over het imago van de vrouwenbeweging, maar over het imago van een katholieke vrouwenbeweging. Nog scherper gesteld; we praten samen over de (eventuele) meerwaarde van het katholiek zijn binnen de vrouwenbeweging. Wrj nodigen u van harte uit om met onze geesteliJ"ke adviseur P.Scheepers hierover van gedachten te wisselen, in het Oude Klooster, aanvang 20.00 uur.

Maandag 10 december knutseldag voor de kerst.

Vrijdag30 november. "Het maasland Muziekspektakel" Het is de bedoeling dat iedereen ZELF een kaartje koopt

bij de Rabobank. De mensen die niet graag alleen gaan maar wel een auto hebben ofde dames die geen vervoer hebben kunnen zich opgeven bij een van de bestuursleden, om dan samen naar het autotron in Rosmalen te gaan. Dinsdag 11 December. Woon boulevard Piet Klerk:x.

Woonboulevard Piet Klerkx in Waalwijk is nu helemaal in de Kerstsfeer. We krijgen daar een rondleiding en een presentatie over trends in het interieur, technisch slapen en sfeervol tafeldekken. Maandag 17 december. Kerstviering samen met het Z.L.T.O.

Al onze leden krijgen hier nog een uitnodiging van. Maandag 5 november en maandag 10 december Kaartavond samen met ZLTO. en intro's.

Aanvang kwart voor acht in het Oude Klooster. Tussen 15 december 2001 en 10 januari 2002 is er een mooie tentoonstelling van allerlei handwerkstukken te zien in de open bare bibliotheek te OSS ! ! !! ! Zeker de moeite waard voor alle creatieve KVO mensen onder ons. 22

Hieronder een kleine samenvatting van de activiteiten in de maanden September en Oktober. Effe noar Geffe 2 september. Met een zilveren randje.

Deze jubileumdag is voortreffelijk verlopen. Zoals voorgaande jaren veel hulp van de leden, het was weer een hele drukte met het smeren en verkopen van koffie en brood. De karskop was versierd met mooie bloemstukken. De Brabantse koffietafel die ook door onze vereniging wordt verzorgd, kreeg alle aandacht die het verdiende. We hebben met veel plezier aan de 25e Effe noar GeffĂŠ gewerkt. Fruitcorso 8september.

De optocht was prachtig ook de moz.aĂŻeken langs de grachten waren erg mooi. Ondanks het slechte weer was er een gezellige stemming en hebben de dames toch genoten. Evaluatie en Kienen 20 september.

De opkomst bij de evaluatie was goed. Er werd terug gekeken op een actiefseizoen. Het bestuur heeft met plezier en veel inzet de activiteiten voor de leden georganiseerd. Na nog gezellig een uurtje kienen werd de avond afgesloten. Provinciehuis 9 oktober.

Om 10.30uur werden we in het provinciehuis ontvangen met een kopje koffie, waarna een rondleiding volgde door twee dames van de VVV's-Hertogenbosch. Veel aandacht werd er besteed aan de speciaal voor het provinciehuis ontworpen wandtapijten die in de hal en vide zorgen voor een rustpunt. Na de rondleiding werden we ontvangen door onz.e dorpsgenoot en lid van de provinciale staten Eric van Lith. die ons enigszins inwijdde in het bestuurlijke doen en laten van onze provincie en de werkz.aamheden van de leden van provinciale en gedeputeerde staten. Voor ons alle was het een interessante ochtend. Zon Wind en Water 25 oktober.

Deze avond werd gepresenteerd door de Brabantse Milieufederatie. Het was een zeer interessante avond samen met de KVB. Er werd ons verteld boe we zelfin het huishouden


aan energiebesparing kunnen doen.

Er werd ook uitgelegd over het gebntik van Groene Stroom dat afkomstig is van duurzame bronnen zoals windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales. Een leerzame avond. De workshops die we georganiseerd hebben zijn goed bezocht. Dit waren o.a. het maken van een tors en van lood roosjes maken. De KV O is een hele actieve vereniging. Als U denkt dat het ook iets voor U is, kom dan gerust op een van onze avonden een kijkje nemen. Wtlt U meer van de KVO weten bel dan Diny vZuylentel: 5323217.

liepen af en aan om de vergaarde spullen naar de auto te brengen. Er was dan ook van alles te koop. Van spelletjes, puzzels, barbies tot He-man poppen, steppen, babyspeelgoed te veel om op te noemen. Wat zijn we toch rijk met z'n allen en wat hebben we toch veel op zolder staan. Iedereen heeft er van genoten. Zo wel de standhouders als de bezoekers en niet in de laatste plaats ikzelf. Want wie had nu gedacht dat je met zo'n evenement maar liefst f 105,10 aan de parochie kunt overmaken. Tja iets meer dan 705 gulden met de bestemming:" het onderhoudsplan voor de Maria Magdalena kerk". Iets waar we de komende maanden nog veel over zullen horen. Dat dit bedrag een feit is, is voor een groot deel te danken aan Anja en Ernie de Haas die hun zaal deze dag gratis ter beschikking hebben gesteld. Tevens wil ik Pieta bedanken voor de geweldige gastvrije bediening op deze dag. Ook zij deed dit geheel belangeloos. Wat fijn dat dit in een dorp als Geffen toch maar kan.

GEVONDEN Een armbandje bij de Super. Inlichtingen: W vanDruenen, tel.532 15 26

OPBRENGST SPEELGOEDBEURS In een zeer drukke maar gezellige zaal van 't Haasje aan de Dorpsstraat ging het er zondag 28 oktober druk aan toe. Maar liefst 199 betalende bezoekers heeft de speelgoedbeurs binnen gehad. Vele vaders, moeders, opa's en niet te vergeten de oma's

Aangezieniedereenhet voor herhaling vatbaar vindt, wil ik het volgendjaar opnieuw organiseren. Echter de gemeente is van mening dat dan naar een andere locatie moet worden gezocht. Jammer maar helaas. Bedankt iedereen en hopelijk tot volgend jaar. Jacqueline Wmgens.

Dorpstraat 13, Geffen Tel. (073) 532 46 59

Ohhh kom maar eens kijken, wat D'n Malder te bieden heeft...

qa

Smeets jonge jenever 11 f 22,95 Passoa 0.71 f 24,95 Congo african liquer 0. 71 f 18,95 Joseph Guy*** 0.71 f 34,95 El picu 0.71 (3 verschillende smaken} + gratis glas f 8,95 Bols jonge jenever 11 + gratis miniatuur Bols Corenwijn aanbiedingen zijn geldig t/m woensdag 5 december. zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en div. tapinatallaties 23


CARNAVALSOPTOCHT in het Rottenrijk zondag 12 februari 2002 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de Geffense carnavalsoptocht ? . Informatie en opgave bij: Ine van de Veerdonk - Berkenboog 9 - telno.: 5322310

11

Carnavalsstichting Rottenrijk organiseert in Café-Zaal 't Haasje

PLAY-BACK WEDSTRIJD zondagmiddag 20 januari 2002 voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar Informatie en opgave vóór 12 januari bij: Marianne Lepoutre, Heesterseweg 49, telno. :5322543

OPTOCHTBAL zondagavond 20 januari 2002 met als attractie:

*****HAASJE HANGEN***** Informatie en opgave vóór 12 januari bij: Ine van de Veerdonk - Berkenboog 9 - telno.: 5322310 24

11


BANK DE BANKIER Dl E JE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques. pincode en chipknip) ,:, met creditcard * rood staan met privé-l imiet * een speciale jongcnrcnrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hy potheken * lineair / an nuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossing,vrij * combinatiehypotheken * bclegging,hypothckcn * hoog-/laagcon truuies ,?, met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bed rijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze ope11i11g.çtijde11: 11wa11dag. 11 Ot'IISda~. donderd<1f!,

di11sdag

e11

n-ijda~

;:,aterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 6~

ff

~

WIHABO DRUKKERIJ Voor al uw fomil,e- veren,gmgs en handelsdrukwerk Familiedrukwerk ~euze uil 7 colleches Met apgoo= ven 1u1sl~ datum 611 geboortekoor11es. drukkoslen grolis Gralls fel1c1loliepokkel 611 geboorlekoort1es. Ook voor cop1eerservice kunl u 611 cns ferechl

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten

tot 150 cm breed. Hees1ersew"g 13 - 53861-. T Geffen Tel 1073) 532 26 84 - fox (073) 532 47 Q5

e -mo, drukkeri1 w,hooo nl internet www w,hobo nl

09.00-12./Sen / 3. / 5 - !7.301111r 09.00 - !2.!5e11 / 3. /5- !9.001111r 10.00 - 13.00 11111' en 1•oorts op afspraak

l■I

VAN HEESE

~

PARTNERS BV Makelaardij Assurantiën

LMV

' GESPECIA L ISEERD

IN :

• Gelaats- en lichaamsbehandelingen

~- Huidanalys.e SCHOONHEIDSSALON

• • • .•

V'isagle Behandeling voor de man Acnébehandelingen . Ontharen (elektrisch)

Cronenakker 1 • Nuland • Tel 073-53 24 724 - -- - ~ ~ ~ - -

Depositaire van: • Maria Galland • Mary Cohr • Gli Amati

~~

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(04 12) 62 22 13

(073) 532 19 95

R~!!:!l!:ttit.,J, Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl


'{;;,,---¡ r

o

d

i

o

Vl~

V ,, ,

o • . ,

0

Diana D. en Sinterklaas te gast in Op de Misse

In de novembennaand komen er twee speciale gasten langs in de studio van Radio Vladeracken. De makers van het programma Op de Misse veiwelkomen op zaterdag 17 november zangeres Diana D. Zij zal haar nieuwe single ' Je gaat maar' komen presenteren en live vertolken. Een week later, op zaterdag 24 november, vereert Sint Nicolaas de lokale omroep van Maasdonk weer met zijn jaarlijkse bezoekje. Van deze gebeurtenis wordt rechtstreeks verslag gedaan in de uitzending van Op de Misse. Elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur presenteert Wtm Kersten met zijn vaste 'techneut' Jurgen Heijrnans het gezellige muziekmagazine Op de Misse, met de quiz 'Raad waar die staat', een nieuwspraatje m.m.v. Jo v/d Doelen, de vaste items en veel muziek. Radio Vladeracken is te beluisteren via etherfrequentie 106.3 FM, in Maasdonk op kabelfrequentie 87.5 FM en als achtergrondsignaal bij Vladeracken Tekst-TV.

VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

HULDIGT 250E JEUGDLID

G'68 MaasdonkMBI - LOV, Sporthal De Geer, 10.00uur G'68 MaasdonkMB2 29 K. V.B., knutseldag voor de kerst 30 K.V.O., Het Maasland Muziek Spektakel 30 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen DECEMBER 01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Mll2iek Spektakel voorjong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 01 19.00 uur Gezinsviering

e

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 25 G'68 Maasdonk MC - Smash '70, Sporthal De Geer, 10.00 uur 26

MAAG

~

L E VER

f

..,=....

Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? De jeugdafdeling van Voetbal Vereniging Nooit-Gedacht uit Geffen is de 250 leden gepasseerd. Het 250e jeugdlid heeft zich inmiddels aangemeld bij de club. Dit is natuurlijk iets aparts en dit zal niet ongemerkt voorbij gaan. Wie het 250e jeugdlid is dat is nog niet bekend gemaakt. Maar dat het er is wel. Wie dit is zal bekend gemaakt worden op Zondag 11 november 2001 en wel vlak voor de wedstrijd van het 1e elftal van Nooit-Gedacht, welke begint om 14.30 uur. Het 250e jeugdlid zal dan uiteraard in het zonnetje gezet worden. Iedereen is van harte welkom op ons mooie sportpark.

0

Lecoli heeft dringend een nieuwe dunne darm nodig. Dunne darm-transplantaties zijn bij kinderen (nog) niet mogelijk. De Maag Lever Darm Stichting financiert (levensreddend) medisch onderzoek... DARM

www mlds.nl

sT1c Hr1No

STORT UW GIFT OP GIRO 2737

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres: Bezorging: Klachtenbezorging:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@home.nl v. Coothstraat 22, tel. (073) 53223 20 Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? lnterpolis ·. }':-Jatjonale Nederlanden RVS

, InNeclerJ Ä}s

· · · ·

;Wel

. "

Centraal Beheer Aegon

equittientallen aut overzekeraa · ·: ···· · · · f ~tmr,i~n wij kiezen uit bijt1a oördéligsteisvertellenwH . · r,çtoosrerstraat 44,5386:A'.

, Tel 073-.5325510, yax 073-: ·

HYPOTHEKEN I-M@h%%Pff#4\ _ _ _ _ 1

NAS ·ouw .

PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nlMail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

Wij verzorgen voor u: *

• • • • •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ cAFÉ D~ 0~

~

CO

ADMINISTRATIE

0~

Elzendreef 1 ((\ 5386 GR Geffen -P

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Gellen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 AutoteL: 06-53184263

8c ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·e verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


~ mnninkti

V.O.F. J. van HERPEN

n1o~binderij

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

~

bloemen ~ -~ planten ~ ~ grafwerk ~ potterie ~ teleflora

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

~ decoratie ~ bruidewerk

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

~

'tij>

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

~V!X AUTOMAT ISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix. nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

f

A,.

Hanegraaf B.V. Geffen

a : .nderhoud en Ve rkoop Bouwmachines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel.(073)5322001 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

ï

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJN EN OP MAAT

-

www. maasden k. net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/ bedrij ven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

-

Beóbj,,•nw•g 4 5386 l(A Gofh,o Te, 073. 532 04 81 fo,c 073 · 532 50 68

www.levix.nl

Mob!el: 06 531 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00