Torenklanken 2001 - nr 13

Page 1

I

I

39e jaargang nummer 13 augustus 2001

n en sekretariaat: re daktieadres: adve rtenties: bank: druk : oplage :

Bergstraat 26A, te lefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, te lefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 Wihabo Dru kkerij, Geffe n 1750 exe mplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~

METDEFIETSOPEXCURSIE NAAR EENDENKOOI Op zaterdag 22 september organiseert weidevogelbescherming Maasdonk in het kader van het verwezenlijken van de actie ''wensen voor mensen" van de 100 jaar bestaande Rabobank het Maasland, een excursie naar een niet meer in gebruik zijnde eendenkooi te Lith. Het is voor geïnteresseerden van Maasdonk een van de weinige mogelijkheden om een eendenkooi eens van binnen te bezichtigen. De beheerder zal op deskundige wijze vragen beantwoorden en uitleg geven. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk van weidevogelbescherming Maasdonk en haar vrijwilligers! Vertrek: In Vinkel bij Rabobank om 12.30 uur, In Geffen bij de kerk om 13 .00 uur, In Nuland bij de kerk om 13.00 uur. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Graag wel even bellen als u mee wilt gaan. Vmkel: 073 532 1182 Geffen: 073 532 1673.

ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. Het Fonds zet zich sinds 1956 in voor mensen die aan deze ziek.ten lijden en voor hun naaste familieleden. De opbrengsten van de landelijke collecte zijn daarbij onmisbaar. Dat met deze inkomsten/giften zorgvuldig wordt omgegaan, is gegarandeerd doordat het Prinses Beatrix Fonds houder is van het keurmerk voor Goede Doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De activiteiten van het Prinses Beatrix Fonds strekken zich over verscheidene terreinen uit. Het Fonds ondersteunt en stimuleert wetenschappelijk onderz.oek naar de verschillende ziekten. Diverse patiënten -belangenverenigingen worden door het Fonds financieel ondersteund. De kwaliteit van leven van patiënten krijgt veel aandacht; dat gebeurt onder meer door individuele hulp en door het aanbod van de dertien aangepaste vakantiehuizen van het Fonds. Het werk van het Prinses Beatrix Fonds moet worden voortgezet en uitgebreid in het belang van vele duizenden patiënten. Dat kan mede door het Fonds tijdens de collecte te steunen_ Het is ook mogelijk een geldbedrag te storten op giro 969 ten name van het Prinses Beatrix Fonds.

Weidevogelbescherming Maasdonk

Prinses Beatrix Fonds

Mochten er nog Geffenaren zijn die zich geroepen voelen om ook dit jaar te willen collecteren dan graag een belletje naar 5322602.

Beschermvrouw9: H.M. d• Koningill

PROGRAMMA Persbericht

Van 9 tot en met 15 september 2001 houdt het Prinses Beatrix Fonds zijn jaarlijkse landelijke collecte. Het Prinses Beatrix Fonds is het Nationaal Fonds voor de bestrijding van spierziekten, polio, de ziekte van Parkinson, de

Vanaf pagina 15.


,,

--~· i

'

i

' Hu verh \

li

RSBV

Dorpsplein 13 Geffen ~

\

(073) 532 32 64

f \ .i ,,,,,j B °lilfJUR op vertrouwen venrouwen

.. ..

■ ■ Il ■ ■ ■

Alt~.,

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

~

~

o/fü.,1;;w' w w .clii"~~·f~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal.voor: bruiloften• partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het tnrl.chten van uw bedr(lfandmte of uw :c~lf/k kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Alttfd voldoende op voorraad!/


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINK.EL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 29-08 09.00 u Openingsviering Aloysius School 19.00 u * Avondmis Vr. 31-08 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 01-09 Geen viering in Geffen Zo. 02-09 09.30 u Openluchtmis in de tuin van huize de Heegt mmv W.I.K. en alle koren. Wo. 05-09 09.00 u Openingsviering MariaSchool 19.00 u * Avondmis Vr. 07-09 14.00 u Huwelijksviering Martijn Suppers en Corina Broeksteeg 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 08-09 13.30 u Huwelijksviering Marcel v. Dijk en Moniek v. Ravenstein 14.45 u Huwelijksviering Erik v. Rooy en Patricia v. Bergen 19.00 u H. Mis mmv Ouderenkoor Zo. 09-09 09.30 u + Woord-Com. viering (diaken) mmv Gem. koor 15.00 u Huwelijksviering Martin Brands en Annemieke v. f Schijndel Wo.12-09 19.00 u * Avondmis Vr. 14-09 12.30 u Huwelijksviering Ronny Kastelein en Angelique Strik 14.00 u Huwelijksviering Dion de Wit en Dorian Verhagen 19.00 u * H. Mis mmv Ouderenkoor Za. 15-09 19.00 u H.Mis Zo. 16-09 09.30 u + H. Mis mmv Gem. koor Wo. 19-09 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt OPENLUCHTMIS EFFE NOAR GEFFE Het is een goede gewoonte om onze Geffense Boerenmarkt te openen met een eucharistieviering in

de open lucht. (Bij slecht weer is de viering in de kerk). Om 09 .15 uur vertrekt een processie vanaf de pastorie naar de tuin van zorgcentrum De Heegt. Fanfare W.I.K. met majorettes en minirettes de . ' Boerenbru1dsparen, dansgroepen De Vlijt en K.V.O., de Gildes uit Nuland en Geffen, de acolythen en voorgangers. Helaas mag dit jaar onze schapenherder Johan Engelbert niet meelopen met zijn schapen. Bij gelegenheid van het zilveren jubileum van Effe noar Geffe hebben we een "zilveren koor" samengesteld uit leden van al onze koren. Dit groot, Geffens, gemengd koor zal onder begeleiding van W.I.K. de liederen verzorgen. De zilveren kleding die zij dragen is vervaardigd door Ida de Goud, Trees Lamers, Joke van den Haterd, Mien Rovers, Fia Heijmans en Betsie van Heijnsbergen, daarvoor hartelijk dank! Als gasten mogen we begroeten De Kempische Jachthoornblazers, die enkele muziekwerken ten gehore zullen brengen in de H. Mis. Graag willen wij u van harte uitnodigen de openluchtmis bij te wonen die om 09.30 uur begint.

NATIONALE ZIEKENDAG In het weekend van 8/9 september besteden we in de vieringen aandacht aan nationale ziekendag, een dag voor iedereen! Het thema luidt dit jaar: "Samen leven?" De uitgegeven brochure van de Nat. Ver. De Zonnebloem bevat teksten rond een aantal thema's: • Het gewone samen leven. Maar hoe gewoon is gewoon? • Het moeilijke samen leven. Wat zet het goede leven, de leefbaarheid op de tocht? • Ouderen, zieken, gehandicapten. Kunnen ze mee in het jachtige leeftempo? • Het andere samenleven. Wat draagt de samenleving? Wat brengt vuur in het samen leven? • De rol van de vrijwilligers. Heel interessant om eens door te lezen! U kunt het boekje aanvragen. Tel 076 564 6362. Email: info@zoonebloem.nl DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 september 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS~ EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen' en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). 3


Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

Verhuur van: tafels, stoelen, l>artafels, krukken en taplnstallatie&

"!'\' t>innonland•

~ior

'!r ~ultenland• t>ior '!r wijn ~ likeuren

'!f' geele&tHleerJ

"lf gla•work

'!r cadeau ar1:ikolon '!r relati• geschonken 'f co mplete feestjes '!IP l,czor~ing aan hui~ Dorpet.raaf. 13 6386 A IC. G4fftin.

Maak vriibliivend een afspraak! Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

mb.inderij; 'I Wouw e J(/oosler slraal .5c .JjS6

'Jl'Jê 9e!}-èn

l e f Ol j .Jj 2 / 6,J:J

/a..Y 073 .Jj 2.5 /.50

23/oemen !Plan/en 23rurdswer.k 9rafrverk Aadoarlileelen

egra ernssen en crematies waar u ook verzekerd bent persoonlijke en deskundige begeleiding vrouwelijke dragers, verzorgers en chauffeurs gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen gratis informatief gesprek dag en nacht bereikbaar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss (() 041 2 • 64 24 54 06 · 51 22 90 72

r.1. (073) 532 46 59 fax (073) 532 5 643

RIJWIELEN

,l~Oti.t<,;t,_..,..---

TANKSTATION ;

PEDICURE T. Ketelaars-!/. NistefroolJ Coothstraat 31 Geffen 1/.

(073) 532 20 41


MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.3020.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298. Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis ofin het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4 160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds/ 58.296,00 ! Met de toegezegde bijdragen komen we op f 63.023,00 in 2001. Er zijn 625 deelnemers . Hartelijk dank! Fijn dat we op u kunnen rekenen! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 ofRaborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen ofeen korte hulpvraag). e-mailadres: pastoor.scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.homestead.com

DANKJEWEL... Aan al degenen die ervoor gezorgd hebben dat er een keurig, vernieuwd bordje staat bij de Mariakapel aan de Veldstraat. Vooral de opnieuw gekalligrafeerde letters zijn erg mooi!

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK 07 sept.: Martijn Suppers en Corina Broeksteeg 08 sept.: Marcel v. Dijk en Moni~k v. Ravenstein 08 sept.: Erik v. Rooij en Patricia v. Bergen 09 sept.: Martin Brands en Annemieke v. Schijndel 14 sept.: Ronny Kastelein en Angelique Strik 28 sept.: Marko Dollevoet en Rianne v.d. Hurk

VANUIT DE PASTORIE "Is dit het nou?" Dat was mijn eerste reactie toen ik de Grot van Lourdes zag. Een plaats waarin 1858 Maria aan Bernadette verscheen en sindsdi.e n door miljoenen mensen is bezocht. Al vaak had ik er over gehoord en er veel foto's van gezien, maar nu zag ik het voor het eerste in het echt. Ik had een groot veld verwacht aan de voet van een rotspartij, maar nu zag ik een klein grotje staan onder 3 grote kerken met daarvoor een groot plein en vele mensen. Toch heb ik in de dagen die daarop volgden mogen ervaren wat voor een belangrijke plek Lourdes is. Je ziet er enorm veel mensen. Jong en oud; ziek en gezond. En allemaal komen ze met hun eigen vragen, zorgen, verdriet en vreugde en vele intenties bidden bij de bijzondere plaats. Je ziet ernstig zieke mensen die worden rondgetrokken in de stromende regen tijdens de processie terwijl ze thuis maar zoveel mogelijk worden beschermd. Je ziet vele zieken tijdens de aanbidding midden tussen dikke blauwe wolken wierook zitten, zonder dat er gehoest wordt; terwijl elders mensen al ziek zijn als er een wierookvat wordt binnengebracht. Je viert met 25 .000 mensen de internationale Mis. In allerlei talen vieren we hetzelfde geloof enje mag ervaren dat er een grote wereldkerk zijn. Zo druk en massaal het overdag is; zo rustig is het op de late avond. Ik zat op een gegeven moment met drie mensen aan de Grot terwijl ik overdag niet door de massa heen kon. En tijdens je gebed zie je de vele kaarsen staan die door mensen uit de hele wereld zijn aangestoken om zo hun intenties aan te bevelen. Je ontmoet in Lourdes mensen uit andere landen en in zoveel mogelijk talen magje luisteren naar hrm motivaties. De dagelijkse Sacramentsprocessie en de kaarsenprocessie waren indrukwekkend. Met velen eerst de Heer aanbidden in de H. Communie en zo Zijn Zegen vragen over zieken en gezonden en ook zien dat mensen er kracht en troost uit putten en ' s-avonds met velen gehoor geven aan de vraag van Maria om een kaarsenprocessie te houden. En of het nu regende ofstralend weer was, altijd waren er vele mensen die al zingend met hun kaarsje de rozenkrans baden. Op het einde mocht ik dan met de bisschoppen en collega-priesters de ziekenzegen geven. Een bijzonder en ontroerend moment. Ik heb mogen ervaren dat de hemel soms de aarde raakt en. blijft er een vingerdruk achter. Een brievenbus voor steun, hulp, troost, geloof, verdriet en bemoediging. Ik had nooit verwacht dat Lourdes mij zo zou raken, maar zoals velen zeggen: als je er eenmaal bent geweest dan kom je terug. En dat doe ik zeker. Pastoor Scheepers

TUNBLAKKEGEBRACHT Fam. Govers, Bredeweg 19 zoekt hulp in de huishouding. Inlichtingen tel. 532 3498. 5


Van de thema's staan we elk jaar te kijken Wat kun je daar nou toch van maken Dat moet in de jeugdvakantieweek altijd blijken Kinderen plezier laten hebben dat is 1 van jullie taken

Lieve vrijwilligers, Bij hetjeugdvakantiewerk staan we samen zeker sterk Maar dat komt ook een groot deel doorjullie allemaal Het kost jullie elk jaar heel erg veel werk En zonder dat werk, was het hier maar kaal Dus speciaal voor jullie zeggen wij bedankt En voorjullie hebben we een klein presentje klaar Misschien niet iets waarje naar verlangt Maar namens 270 kinderen gegeven met een groot gebaar Het gebaar is waar het nu om gaat Want die inzet is met geen prijs te belonen Voor 270 kinderen staan jullie paraat Die eigenlijk een hele week bij jullie wonen

Ik moet zeggen dat dat elk jaar heel goed lukt Het team van vrijwilligers is zo sterk als een kei Mensen die je ook maar ergens vandaan plukt Die mensen maken andere kinderen een hele week blij Kortom wat ik eigenlijk wil zeggen Is misschien niet zo geniaal Maar wel iets wat ik bij jullie neer wil leggen En dat is namelijk bedankt allemaal Jullie zijn keien eerlijk waar! En echt kei bedankt voor de super leuke week We kijken weer uit naar volgend jaar Naar de volgende jeugdvakantie week !

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en

AcMesbureau bv

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 5386 GN GEFFEN Onderhouds abonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel WWW.JA-RE. nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina / 50,00 1/2 pagina / 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL t.e vieren of wilt u alleen genieten van een s buffet in een sprook;esacfrtige omgeving?

Brunch-buffet

Diner-buffet

iedere zondag vrijdag-zaterdag-zondag binnenkomst I l.00/I2.00 uur binnenkomstl7.00/19.00 uur

f 35,00 voor informatie e11 reserveringe11: Tel. 073 - 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl 6

f 54:0

de Partykelder

Bruiloften feesten

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeervolle kelderbar. 7 Dagen per week mogelijk.

& Qartijen

All-inn Eieclrijfsfeesten

tot 250/300 personen 1nformeer naar ons "'totaal pakker¡ en All-i n prijs. Met of zonder buffet

tot 200 personen Compleet met ons "nergens beter" diner buffet

Op arspraak 7 d.lCftl per ~eek 'r-oor ÂŤroepsrtSerrcrincen vMaf 40 personen. Kinderen Vm I jaar&~, 2 tfm 12 jaar f 2,50 pe:r le:,-en.s]aar.

NERGENS BEIBR NERGENS COMPLETER


EFKES BUURTE MÈ ... Kees Smits (65 j.) Na 45 jaar trouwe dienst aan de Bossche Veemarkt, is hij zijn baantje kwijt: de veemarkt is niet meer... ! Kees Smits werd geboren in Helvoirt als boerenzoon. In 1950 verhuisden zijn ouders naar Boxtel. Moeder en vader stierven heel jong en Kees onderhield nog enkele jaren de boerderij. Hij had weliswaarde land- en tuinbouwschool gevolgd, maar Kees had 'geen echt hart om te boeren' en ging werken bij een molenaar. Op 20-jarigeleefüjd werd Kees gevraagd als assistent dierenarts op de veemarkt. In die tijd heerste er ook MKZ en moest elk volwassen aangevoerde koe worden gecontroleerd op de aanwezigheid van blaasjes in de bek. Kees was daar toen een zgn. "bekkenbreker": hij moest de bek van het dier openen, waarvoor veel kracht en vaardigheid nodig was. Na 4 jaar hoefde deze keuring niet meer, omdat er geen MKZ meer was. Ze wilden Kees graag houden op de veemarkt en daarom volgden er andere werkzaamheden zoals het wegen van vette kalveren, maar ook was hij parkeerder en verkocht kaartjes aan de kassa. Een reorganisatie volgde: er werden nieuwe hallen gebouwd voor een varkens-, een rundvee- en een kalverenrnarkt. Dat liep goed totdat de varkenspest in de jaren '80 uitbrak en de varkens voorgoed van de veemarkt verdwenen. De capaciteiten van Kees waren intussen onderkend en hij werd ingezet in de Algemene Dienst. Hij kreeg de leiding over de kassa's, had contact met de A.I.D. en de dierenartsen, fungeerde als 'politieagent' toen de twee vaste agenten verdwenen en voorkomende problemen bij de kassa ofop de markt werden door Kees opgelost. Echter, de wens om een zelfstandig bedrijfte beginnen bleef bij Kees kriebelen. En toen Kees een slopersbedrijfin Vinkel kon overnemen - dat later werd omgezet tot een houthandel aan de Bosschebaan - werd hij gevraagd om tenminste één dag aan de markt verbonden te blijven en wel op woensdag. En zo geschiedde: Kees werd actief als "troubleshooter"" startte de woensdagochtendploeg op, loste problemen op, op het parkeerterrein en begeleidde de aanvoerders van vee. Ook zijn vrouw Annie werkte gedurende 12 l /2 jaar mee als ochtendcaissière. In de jaren '90 wilde de gemeente 's-Hertogenbosch de veemarkt kwijt en Libema werd de nieuwe exploitant. De veemarkt liep achteruit: minder boeren en geen jonge handelaren meer. De lokatie ging terug van 5 naar 3 hallen. Toen onlangs wederom de MKZ uitbrak, werd de veemarkt voorlopig gesloten, hetgeen - zoals nu blijkt - het definitieve einde is geweest. Minister Brinkhorst stelde te zware eisen: overdekte losplaatsen aan weerskanten en een overdekte ontsmettingshal: een investering van 3 miljoen gulden, die Libema niet aan wilde gaan.

En zo werd op 28 februari 2001 de Bossche Veemarkt gesloten; het 70-jarig bestaan dat in mei zou plaats vinden, werd niet meer gevierd. Het enige dat letterlijk overeind zal blijven is de toren met de eerste twee hallen die onder monumentenzorg in tact zullen worden gehouden. De golvende vloeren daarin, zijn uniek. Kees Smits werd ook 'ontdekt' door de Stichting Effe noar Geffe. Als deskundige op het gebied van kassabeheer heeft hij reeds 12 jaar de leiding over een vaste ploeg van 34 mensen die de kassa's van onze Boerenmarkt bemannen. Hij noteerde in 1993 het hoogst aantal betalende bezoekers van 19 .280. Het is geen gemakkelijk werk, want er wordt menig discussie gevoerd aan die bewuste hokjes. Dit jaar is de entreeprijs verhoogd tot f 7 ,50; de kinderen tot en met de basisschool zijn gratis en er hoeft geen parkeergeld te worden betaald. "Het is niet weinig voor een gezin met grote kinderen" zegt Kees "maar men heeft geen idee van de kosten voor zo'n dag. Dit jaar staat de Boerenmarkt in het teken van de kermis en worden extra attracties aangewend. Bovendien zijn er heel veel dingen te zien en te beleven. 1k heb al veel markten gezien, maar Effe noar Geffe steekt er met kop en schouders bovenuit. Vooral de afwisseling van toneel, muziek, demonstraties, (kinder)attracties en kraampjes is een heel goede formule". Het sluiten van de veemarkt heeft voor Kees geen vervelende gevolgen: "]k was toch net aan mijn pensioen toe!" Maar actief zal hij zeker blijven. Onlangs knapte hij zijn nieuwe huis en tuin aan de Papendijk op, tot een waarparadijsje, want Kees heeft twee rechterhanden! Hij heeft een fijne hobby aan zijn tuin, zijn houtbewerkingsapparaten en zijn modelspoorbaan. "Wat vrijwilligerswerk kan er ook nog wel bij, want ik ben gelukkig goed gezond!"

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 september (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 7


organisatieadvies interim management mediation advocatuur training en coaching

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting ¡ Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot: mr drs H.}. Bonenkamp. telefoon 073 53 24449

8


GERARD GERRITS ST\'T JORIS GILDE GEFFEN

NIEUWE KONING SINT-JORISGILDE

Op kermiszondag 12 augustus j .1. . ,eeft Gerard Gerrits zich

met het 36 -ste schot op de koningsvogel tot tweede Koning van het Sint-Jorisgilde Geffen geschoten en "onttroonde" daarmee de Koningin, Connie van der Dussen, die na het "vrijen' van de vogel, baar zilveren koningsvogel had afgelegd. Daarbij schonk zij het gilde een door haar, samen met Liesbeth van Erp, ontworpen zilveren koningsschild, een van de plichten van het koningschap in een gilde. Zij sloot hiermee een "regeringsjaar" af, waarin zij, zoals Hoofdman Harry Peters zei: "op een uitstekende wijze het Koningschap heeft vervuld en binnen Geffen en daarbuiten, in de gehele gildenwereld, het Sint-Jorisgilde Geffen op een uitstekende wijze heeft vertegenwoordigd!" Nadat het gilde zich om 9.00 uur had verzameld, ging zij op weg naar de woning van de Koningin om haar volgens de traditie daar afte halen. (Volgendjaarmoeten we dus iets verder lopen!). Met haar in hun midden begafhet gilde zich "met slaande trom en vliegend vaandel" naar de kerk voor de H.Gildemis. Op het gevaar afdat iets degelijks routine gaat worden had ook deze Dienst enkele kleine veranderingen waardoor we kunnen terugzien op en mooie en goede viering; De baretten van de tamboers en vendeliers zijn in ieder geval gezegend! In tegenstelling tot het plan ging het gilde niet door de wijk De Molenberg maar had men kennelijk zo'n zin in koffie dat er rechtstreeks naar De Gouden Leeuw werd gelopen, waar we ontvangen werden op koffie/thee met een "Sint-Jorisje". Deken-Wapenmeester, Peter Berkel, las daarna een aantal passages uit de reglementen voor die betrekking hadden op het koningschieten, om de eventuele twijfelaars definitiefal dan niet over de streep te trekken... Het deelnemers aantal bleefditjaarstekenop 13 (vorigjaar 17). Na de uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel ging het gilde om 13 .00 uur, voorafgegaan door Standerdruiter, Piet van de Wetering, naar het schietterrein bij molen "Zelden-rust". Nadat de drie traditionele ronden om de molen waren gelopen werd de vogel op de horizontale wiel gezet en kon om twee uur het eerste schot door Beschermheer, burgemeester H.Netten, worden gelost. Hij werd gevolgd door Gildeheer, pastoor PScheepers, en regerend Koningin, Connie van de Dussen. Toen was de vogel "vrij" en kon het echte koningschieten beginnen. Aanvankelijk leek het erop dat de vogel reeds in de eerste ronde zou vallen. Er werd behoorlijk raak geschoten en de nog jonge vogel verloor al snel zijn beide vleugels en kop. Maar het venijn zat toch in de staart! Bijna twee volle rondes werd er geschoten op een klein laatste(?) stukje en

ondanks dat het regelmatig werd geraakt en er wel stukjes af sprongen bleefhet tot het 36 ste schot hangen... Kees van de Doelen was met het 35 ste schot weer zeer dichtbij het koningschap, en als (schrale) troost mag hij het komend jaar Zilverdrager van het gilde zijn. Nadat het uitbundige publiek de nieuwe Koning had gefeliciteerd maakte het totale gilde zich op om haar nieuwe Koning met de nodige ceremonie in haar midden op te nemen: hij werd na een korte Overheidsvergadering in het bijzijn van Beschennheer en Gildeheer, "waardig" bevonden zodat hem gevraagd kon worden ofhij daadwerkelijk het koningschap op zich wilde nemen. Hierop antwoordde Gerard, ten overstaan van alle gildebroeders en -zusters met duidelijk "Ja!" Na de handwassing werd hem door Hoofdman Harry Peters en ex-Koningin Connie van der Dussen de koningsmantel omgehangen.

Deken-Vaandrig, Henk Steenbergen, bracht hem een vaandelgroet en nam de nieuwe Koning, staande op het vaandel, een vendelgroet in ontvangst van zijn collegavendeliers (Gerard is namelijk ook vendelier!) De rest van de middag werd vol gemaakt met "prijsschieten" op een nieuwe vogel, waarbij er prijzen("Aan me hoela") voor vleugels, kop en romp verdient konden worden. Er werd soms wat geschuild voor wat lichte regen maar we mogen niet klagen over de enkele buien. Op 5 uur werd er gestopt, wat gedronken en daarna met man en macht opgeruimd. Om 6 uur vertrok het gilde met de nieuwe Koning in haar midden, voor een optocht door het dorp, op weg naar de Teerzaal. Het officiĂŤle gedeelte werd besloten met het aanbieden van de Koningswijn en het uitbrengen van een heildronk op de nieuwe Koning, die daarna met een (zeer) korte "troonrede" eindigdt:, het Koningsbier aanbood en ieder opriep voor het gildemaal. De avond werd voortgezet met muziek verzorgd door Gene Birds en de Pussy (Mauw)-cats ?! Op zaterdag 18 augustus is Gerard Gerrits in een speciale

Konigsmis, opgeluisterd door het gildekoor van het Sint Barbaragilde (Dinther), ook kerkelijk geĂŻnstalleerd.

9


"l(omt U uit de wirwar van verzekeringen?"

Tegenslagen horen bij het leven. Als u een goed pakket verzekeringen heeft, hoeft u zich over de financiële gevolgen geen zorgen te maken. Maar hoe weet u in die wirwar van verzekeringen of u wel goed verzekerd bent ? Of u niet onderof misschien zelfs oververzekerd bent? De adviseur van Rabobank Het Maasland zet het graag met u op een rijtje. Dan kunt u samen de vele mogelijkheden afzetten tegen uw persoonlijke situatie en wensen. Om samen tot de beste oplossing te komen. Daar kunnen we u van verzekeren! Wilt u meer weten? Loop dan even bij één van onze kantoren binnen. Of bel: (073} 53 40 111.

Rabobank Het Maasland 10

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


TONNYJANSENHOUDT "OPEN HUIS" . ' ,

,

.. .. .,,•.. •, •... 1:· ,

,

~.,.

..

~

'·\· '

.. '

Na het eten ruimen we samen de boel weer netjes op en nemen om 14.00 uur afscheid van elkaar. De kosten voor de maaltijd (4 gangen) en de koffie/thee bedragen f 10,-per persoon.

Er wordt voor u gekookt op:

Op ZATERDAG 8 SEPTEMBER a.s. gaatTonny Jansen feestelijk "open huis" houden. Hij combineert de opening van de nieuwbouw en de renovatie van het oude pand met het vieren van z'n 50e verjaardag. Alle klanten/belangstellenden zijn op die dag uitgenodigd om deze feiten met hem te komen vieren. Tonny houdt daarom op die dag open huis van 10.00 uur 's-morgens tot 17.00uur 's-middags, waar men hem onder het genot van een kop koffie met versnapering kan feliciteren en een kijkje kan nemen in de nieuwe zaak. Om de feestelijkheden extra te benadrukken vindt er een actie plaats met als attractieve inzet een Gazelle rijwiel t.w.v. f 1.000,00. Bij elke aankoop vanaff 10,00 in de periode van 27 augustus t/m 7 september a.s. krijgt de betreffende klant een bewijs van deelname. De trekking van deze actie zal tijdens het "open buis" op 8 "eptemberom 12.00 uur plaats vinden waarbij de winnaar bekend zal worden gemaakt.

SAMEN TAFELEN

dinsdag 11 september dinsdag 25 september dinsdag 9 oktober dinsdag 23 oktober dinsdag 6 november dinsdag 20 november dinsdag 4 december

Wilt u graag onze gast zijn, bel dan uiterlijk 1 week van tevoren tussen 18.00 en 19.00 uur naar Helma Tijs, telefoonnr. 5325328. Mocht u problemen hebben met vervoer, dan halen en brengen we u. Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep: Lies v. Dinther 5322287 HelmaTijs 5325328 Annet v.d. Helm 5324311 Mien Gerrits 5324691 Werkgroep Kerk en Samenleving

TIJD Het liefste leefik zonder tijd. Toch word ik door de klok geleid Maar mijn hart roept: Nu, Nu, Nu. Geniet van het Nu Datzegiku. Marianne van Sambeek

Je hoort vaak van alleengaande mensen dat het erg ongezellig is om alleen aan tafel te zitten om de maaltijd te nuttigen die je ook al in je eentje hebt klaargemaakt. Vandaar dat de werkgroep Kerk en Samenleving elke TWEEDE en VIERDE dinsdag van de maand de mogelijkheid biedt aan de Geffense alleengaande mensen om gezamenlijk te eten. De familie v. Zandvoort, woonachtig op Elst 2, heeft ons· een perfecte ruimte aangeboden waar wij telkens 6 tot 8 gasten kunnen ontvangen. U bent welkom op Elst 2 vanaf 10.30 uur. We drinken eerst gezellig een kopje koffie/thee en terwijl u met de andere gasten praat wordt er voor u gekookt.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

SERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~.....:;...._s_c_h-il_d_e-rs-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•11-W

a

(0412) 64 37 08 11


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm.

POUTIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 enis altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK

Geboorten: juni 2001 03-06 Kyra Francisca Adriana Maria Bosch 03-06 ZoĂŤElisabeth Gerdina vanLokven 05-06 Quinty Cornelia Johanna Kerkhof 09-06 Lieke Wertenbroek 13-06 Vera JohannaAntonia Catherina van Griensven 15-06 Gini Henrica Christina Langenhuijzen 28-06 Luuk Hendrikus Martinus Wagemans 30-06 Ricky Johannes van Zonsbeek juli2001 04-07 Guus Franciscus Albertus Bernardus van Nistelrooij 12-07 DaniĂŤlle Niclasina Ida Gloudemans 16-07 Sanne Wilhelmina Maria Reefs 16-07 Tim Gerardus Petrus Reefs 20-07 Bart LamberthusAnthonie Wilhelmus de Veer 26-07 Kik Westerlaken 3 0-07 Cato Josephine Braakhuis

Overlijden: juni2001 01-06 Christine Breidt, 87 jaar 03-06 Johanna Catharina Maria de Laat-Schippers, 55 jaar 08-06 Johanna Maria Seelen, 91 jaar 25-06 Gerardus Johannes Theodorus Ruijs, 52jaar 27-06 Maria Johanna Cornelia van den Bosch-van der Donk, 56 jaar 30-06 Maria Gerarda van Zantvoort-Bijl, 76 jaar


juli 2001 03-07 Johanna Wilhelmina vanLinder-van Gnmsven, 80 jaar 04-07 Petrus Antonius Rovers, 67 jaar 05-07 Joannes Martinus Egelmeer, 86 jaar 07-07 Jacoba Mathilda Winkes-Kuil, 84 jaar 12-07 Bemardus Lambertus van Erp, 82 jaar 16-07 Johanna Martina de Kinderen-van Santvoort, 78 jaar 18-07 MartinaElizabeth vandenAk:k:er-Mettler, 72jaar 25-07 Martinus Adrianus Heerkens, 77 jaar Signaal tegen zinloos geweld Zinloos geweld, een merkwaardige uitdrukking. Iedereen weet echter heel goed wat ermee wordt bedoeld. We komen het maar al te vaak tegen. Het lijkt zelfs wel of het steeds meer voorkomt. Iedereen herinnert zich nog die dagen in augustus vorig jaar, toen Vinkel te maken kreeg met een ernstige vorm van zinloos geweld met voor Broer van der Loop een noodlottige afloop. Om dit gebeuren in de toekomst een betekenis te geven als een signaal tegen zinloos geweld is het initiatiefgenomen om op het Pastoor Vogelsplein in Vinkel een kunstwerk te plaatsen. Dit "signaal tegen zinloos geweld" is ontworpen door de Maasdonkse beeldhouwster Inez Hegeman en wordt op dit moment door haar vervaardigd. Iedereen wordt bij deze uitgenodigd om ook een signaal uit te zenden door mee te doen en bij te dragen in de kosten van dit waarschuwende teken. Uw financiĂŤle bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: 1158.20.418 tnv Gemeente Maasdonk, Signaal tegen zinloos geweld. In tegenstelling tot wat in eerdere publicaties beeft gestaan wordt op 18 augustus 2001 het kunstwerk onthuld. Voor meer informatie kunt u bellen met Gemeente Maasdonk, Mirjam Krijnen, 073-5342100. Op het gemeentehuis is ook een folder te verkrijgen. Wij danken u allen voor uw bijdrage. Internationaal jaar van de vrijwilliger In tegenstelling tot wat eerder in de streekwijzer heeft gestaan wordt niet op 15 september 2001 een dag voor vrijwilligers georganiseerd maar op zaterdag 27 oktober 2001, onder voorbehoud dat er op deze dag (27 oktober) geen andere grote Maasdonk.se activiteiten worden gehouden. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de invulling van deze dag in Maasdonk. Het idee is om een markt te organiseren waar vrijwilligers, belangstellenden en vrijwilligersorganisaties met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het werk dat zij doen. Heeft u ideeĂŤn of suggesties over de invulling van deze dag, dan kunt u bellen met Jan Lubach of Cathy van Doom, gemeente Maa~donk, tel. 073-5342100. De activiteiten zullen plaatsvinden in het gemeentehuis en eventueel op het dorpsplein tussen 11.00 en 16.00 uur. Noteer dus 27 oktober 2001 vast op de kalender. Het be-

looft een bijzondere dag te worden. Binnenkort hoort u hierover meer. Oproep U kent vast iemand in uw omgeving die altijd klaar staat voor anderen. Iemand op wie iedereen altijd een beroep kan doen, zonder dat hij of zij daarvoor betaald wordt. Iemand die al jarenlang iedere week op bezoek gaat bij bijvoorbeeld een bejaard persoon om boodschappen te doen, te helpen in het huishouden of gewoon om gezellig een praatje te maken. Misschien wordt u zelf wel geholpen door zo iemand. Wij zijn op zoek naar mensen die altijd klaar staan voor anderen zonder dat hier een organisatie achter schuil gaat, de zogenaamde stille vrijwilligers. In het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger willen wij graag aandacht besteden aan deze groep vrijwilligers. Omdat juist deze mensen zich enigszins lastig laat opsporen, doen wij een beroep op u. Kent u zo iemand, laat het ons dan weten door even te bellen naar gemeente Maasdonk, Mirjam Krijnen, telefoon 073-5342100.

Wijzigingen met betrekking tot het aanvragen van reisdocumenten Vanafl oktober 2001 treedt er een aantal belangrijke veranderingen op rondom de aanvraag van een reisdocument. Enkele van deze veranderingen zijn: - Voor het bij schrijven van kinderen is het noodzakelijk dat het kind meekomt en een pasfoto inlevert. De andere ouder moet, zoals nu ook gebruikelijk is, altijd schriftelijk toestemming verlenen en zijn/haar legitimatiebewijs moet overlegd worden. - Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat de gemeente het reisdocument ontvangt. Als het document binnen is wordt een afhaalafspraak gemaakt en moet u vervolgens persoonlijk het document komen afhalen. Vanaf 1 oktober is bureau bevolking, naast de normale openingstijden, extra geopend op woensdagmiddag van 13.30uurtot 15.30uur. Let op De eerste week van oktober wordt echter de "week van de windstilte" genoemd. Dit betekent concreet dat in deze week geen reisdocumenten kunnen worden afgegeven. Pas op 8 oktober 2001 kunnen en mogen gemeenten reisdocumenten afgeven. Ook de spoedprocedure kan in de eerste week van oktober niet worden geboden. Wij adviseren u dringend hier rekening mee te houden en vragen u om tijdig uw reisdocumenten te controleren zodat u een eventueel nieuw document ruim op tijd kunt aanvragen. Voor meer informatie kunt u altijd even bellen met een van de medewerkers van bureau bevolking, telefoon 0735342100. Op het gemeentehuis is ook een uitgebreide beschrijving van alle veranderingen met betrekking tot de reisdocumenten te verkrijgen. 13


Gewoon eten en toch afvallen doe je met de EGA:

"Ik heb nog nooit zoveel gegeten als nu!" Geffen - Afvallen: bijna iedereen wil het, maar lang niet iedereen lukt het ook. Toch hoeft gewicht verliezen helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hoe dan? "Gewoon, door gezond, mager en gevarieerd te eten", stelt Greet Clement. Sinds enkele jaren begeleidt zij namens de Eerste Goudse Afslankclub (EGA) in Geffen en Heesch mensen die op een gezonde manier willen afvallen. "We leren mensen ¡ om terug te gaan naar de basis: gezond eten. Dure pillen of poedertjes zijn helemaal niet nodig". Dat het werkt, bewijzen enkele afgeslankte dames die zich bij de EGA hebben aangesloten: "Ik heb nog nooit zoveel gegeten als nu!" Wie zich aansluit bij de EGA, krijgt een Eetwijzer mee naar huis, waarin precies staat omschreven watje op een dag mag eten. Geen liflafjes, maar gewoon voedsel, zoals zuivel, bruin brood, fruit, veel groente en niet teveel vlees. "Mensen kiezen tegenwoordig steeds meer voor gemak. Ze halen wat of kiezen voor kant-enklaar producten. Bij de EGA leer je hoe je net zo lekker, maar gezonder kunt koken", legt Greet uit.

Kei-leuke reacties Marian van Dijk {19) uit Nuland sloot zich in januari aan de EGA. Ze had besloten dat het maar eens afgelopen moest zijn met aankomen. "Ik woog 89 kg. En als ik zo doorging, zou ik echt heel dik zijn geworden. Dat wilde ik absoluut niet. Nu ben ik 27 kilo lichter en voel me geweldig. Ik krijg kei-leuke reacties uit mijn omgeving". Ook Annie Heesakkers (48) uit Nuland viel in vier maanden achttien kilo af. "Mijn eetpatroon is nogal veranderd", vertelt ze. Ik eet nu veel meer, maar wel alleen gezonde dingen. Natuurlijk eet ik nu nog wel eens gebak en chips, maar ik weet nu hoeveel ik kan hebben. En ik stel er voldoende gezond voedsel tegenover". Door haar goede resultaten maakte ze ook anderen enthousiast. Moeder Mieke (43) en dochter Wendy (18) Bissels uit Nuland besloten ook bij de EGA te gaan. "Je moet het zelf doen hoor, het gaat echt niet vanzelf", lacht Mieke. "Gemakkelijk is het natuurlijk niet, want je bent toch al dat lekkers gewend. Maar met kleine veranderingen kun je nog lekker eten zonder dat je aankomt". Wendy vult aan: "Ik neem nu een EGA-ijsje in plaats van ijs uit de winkel. Daar zit geen suikers in, dus die mag t=[¡ ik hebben. En ze zijn net zo lekker!" Thea Savelkouls (53) uit Geffen besloot op doktersadvies af te vallen. In maart begon ze en inmiddels is ze 25 kilo kwijt. "Heerlijk. Ik voel me zoveel fitter nu. Ik draag natuurlijk ook veel minder gewicht mee. Mijn rugklachten zijn stukken minder".

Bent u er klaar voor? Terwijl de dames tijdens het weeguurtje -de afvallers worden elke week gewogen- hun verhaal doen, legt Greet op de achtergrond enkele nieuwe leden uit hoe ze van hun kilo's af kunnen komen. Ook mannen sluiten zich aan . Dat afvallen gemakkelijk is, zal niemand hier beweren. Maar dat het niet zo erg hoeft te zijn als je denkt, beamen ze stuk voor stuk. Bent u er klaar voor om nou eindelijk de kilo's te lijf te gaan? Doe het niet alleen, maar laatje vakkundig begeleiden. Geef je vandaag nog op! Een telefoontje naar Greet is voldoende (073) 532 1749. 14


(. www.effenoargeffe.nl

• Koeienpresentatie • Show van het Friese Paard • • Div. nostalgische kermis-attracties• Tentoonstelling "25 jaar historie Effe noar Geffe" • • Gratis loterij "Uw kaart is misschien een ballonvaart waard" • · oude Ambachten ·volksdansfestijn *Authentieke Brabantse boerderij · valkenshow *Nostalgische tentoonstellingen •speciale Kinderspeulp loats *G ratis Ponyrijden 'Poppenkast 'Oude kinderspelen ' Dorsen (vlegelen) 'Broodbakken ' Presentatie Watervogels *Kerktorenmuseum •schapenpresentatie *Show oude tractoren, landbouwmachines en landbouwgereedschappen *Keuring en Show Raskonijnen en Sierkippen •country Line Dance met li ve muziek *Braderie

•a podia met live-muziek

' Afsluiting met opstijging van de heteluchtballons

Aanvang 10.30 uur Einde 18.00 uur Parkeren auto's en fietsen gratis Entree volwassenen: f 7,50 (€3,40) Kinderen GRATIS toegang.

15


"EFFE NOAR GEFFE 25 JOAR",

Tevens zullen op deze avond diverse Geffenaren zich presenteren met hun hobby, o .a.: • Nijvere Handen - handwerken • St. Jorisgilde - promotie Gilde • Alice v.d. Haterd - kantklossen • Lies v. Druenen - miniboompjes • Emmy Romme - zelfgemaakte kaarten • Els v. Rosmalen - beelden • Henk Sleutjes - beelden • Mevr. Heijmans - verzameling artikelen Koninklijk Huis eDahliavereniging - allerlei soorten dahlia's • Wiel v.d. Ekker - foto's • Kunstkring Geffen - promotie Kunst in Geffen

het is eigenlijk te mooi om waar te zijn!

.

,J

Maar het is waar, en dat willen we iedereen laten merken ook! We organiseren dit jaar de 25e editie, en het ziet er naar uit dat dit jubileum een geweldig feest zal worden!

Ook zullen er op het Dorpsplein diverse dans en muziek optredens plaatsvinden. Onder andere treden op: • Volksdansgroep de Vlijt • 4 Geffense zangeressen 'unplugged' • de boerenkapel samen met het gemengd koor en • als uitsmijter een bluesband uit Geffen en Nuland.

Voor de Geffenaren begint Effe naar Geffe al op zaterdagavond. We bouwen dan ons eigen feestje.

Natuurlijk wordt op deze avond ook.de Geffenaar van het jaar bekend gemaakt.

Op de zaterdagavond voor de 25ste Effe noar Geffe gaat er iets unieks gebeuren in Geffen.

Dan de zondag: Ook deze eerste zondag van september zal natuurlijk de "vaste elementen" bevatten die jaarlijks terugkeren, zoals het traditionele begin van de ENG-dag, de Openluchtviering in de tuin van Huize de Heegt. Deze H. Mis zal extra feestelijk verzorgd worden door samenzang van diverse Geffense koren; Wij nodigen u allen van harte uit om aanwezig te zijn. De H. Mis begint om 09.30 uur, zoals altijd. Aansluitend zal Burgemeester Netten de officiële opening verrichten. Vervolgens gaat dan het programma van start, de diverse presentaties, - shows, bezienswaardig--==--= heden, alle muziekpodia zijn bezet, de kramen van de ondernemers worden ~ door de jury bezocht ter : ~ beoordeling, de Kinder. ~ aktiviteiten kunnen beginnen, enz. enz.

J\ ....:..~· F.F~'F."'(O~W '<IH 'l/1' ,J·

"

. .... ...

;i,;·

...

De Kunstkring Geffen roept alle Geffenaren op om mee te werken aan het maken van het grootste schilderij van Geffen en wellicht van Brabant.

G

e f f

e

n Kunstkring Het schilderij zal worden opgebouwd uit plankjes van 15 x 15cm. Alle Geffenaren worden uitgenodigd om op het Dorpsplein een (ofmeerdere) van deze plankjes te beschilderen. Hoe meer plankjes beschilderd worden, hoe groter het schilde.. 11.J. U kunt uw eigen fantasie uitleven ofkiezen voor een voorgetekend plankje. Stelt u het zich eens voor, honderden kleine afbeeldingen vannen straks één grote herinnering aan 25 jaar Effe noar Geffe.

,

Geffenaren laat ons niet in de steek, zorg zelfdat wij een tastbare herinnering overhouden aan deze 25ste editie. Het uiteindelijke schilderij zal uiteraard tentoongesteld worden op een prominente plaats in ons dorp. 16

Wat zijn de extra's, de nieuwe dingen op ENG editie nr.25? Allereerst, en misschien heeft u deze tentoonstelling al bewonderd afgelopen zondag tijdens onze jubileumreceptie, de prachtige overzichtstentoonstelling van 25 jaar Effe naar Geffe.


Onze Heemkundevereniging Vladerack stak enorm veel tijd in het opzetten van deze tentoonstelling; U mag hem niet missen. Dus, zag u deze tentoonstelling nog niet, dan moet u zeker even binnenlopen in de Aloysiusschool. Dan, en we zijn erg trots dat het ons is gelukt, kunt u maar liefst 8 nostalgische kermisattracties bezoeken. U vind verspreid over het parcours o.a. twee draaimolens, een zweefmolen, een mini.zweefmolentje, Zeldzame Mensen-tent, een golfbaan, luchtschommels, minireuzenrad. U kunt er de hele dag gratis van genieten. Deze fantastische kermis had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de fi-

1

~• " 1--lf ; "':. , ,·: · >, · ·, .

,;,;JIJ"--

·-✓x ~ ~:~~~!~ ;e\e~aas1::~

~ 1

-~~ ~~:·\,J_,J:A;(~~\~ ~

·-::'$'..~.-,.

·

(Hoofdsponsor), Gemeente · · Maasdonk, Bouwbedr~~f van Wanrooy, BouwbedriJf van Schijndel, NAS Afbouw, van der Heij den Meubelen, en namens de ondernemers van Geffen schonk ook de Ondernemers Vereniging Geffen een financiële bijdrage. Alle

sponsors: Bedankt! Verder hebben we een extraatje voor alle bezoekers: uw entreebewijs is tevens uw lotnummer. Als u uw genummerde cntreekaartj e bewaard, is dit misschien wel een gratis ballonvaart waard! (Gelijk om 18.00 uur te "verzilveren"). Er zullen om plm. 13.oo·uur en om plm. 16.00 uur trekkingen verricht worden.

Muziek tijdens Effe noar Geffe 2001 De muziek bestaat dit jaar voor een gedeelte uit de keuze van twee mensen die al jaren bekend zijn met de Brabantse muziek. Niemand minder dan Sjef van Schalen en Rien Bosch zijn dit jaar benaderd om met ons de muziek uit te kiezen. Zij doken in hun archiefvan Brabàntse acts, onemanshows of gezelschappen om te kijken wie er dit jaar zou spelen tijdens de markt. Podium Café Govers: Noud Bongers speelt van 10.30 uur tot 13.30 uur. De Revuo's spelen van 14.00 uurtot 18.00uur. Podium Mariaschool: Boerenkapel uit Heesch van 10.30uur 13.30uur. Tevens optreden Dansgroep De Vlijt. Brabants Bont spelen en dansen van 14.00 uur tot 18.00 uur. Podium Boerderijke: Afwisselend Lambert van Hinturn en MarieCbristien

Verstraten vanaf 13 .30 uur tot 18.00uur. Podium Barrière: Accordeonclub De Deurtrekkers van 10.30 uur tot 13.30uur. Duo The Daims, met Country en Western muziek, spelen en zingen van 14.0üuurtot 18.00 uur. De houten dansvloer voor Linedansen is weer aanwezig! Podium De Nieuwe Ark: Frans van Aalst speelt van 10.30uurtot 13.30 uur. Trio Henk Habraken speelt de rest van de dag vol. Podi urn Café 't Haasje: Vijfinansformatie High Five speelt hier de hele dag. De Kiosk, Dorpsplein: Nulandse Gitaarclub Ovation zal hier de hele dag de muziek verzorgen. Podium De Gouden Leeuw: The Millstreetband zal dit grote overdekte terras op zijn kop zetten. Bij De Dorpspomp: Geffense Pompzwengels spelen hier van 14.00uurtot 18.00 uur. 17


Rondtrekkend Gezelschap: Het Koor Zonder Noten zal de hele dag het parcours be wandelen en op de verschillende podia en locaties hun liedjes ten gehore brengen.

Kinderen Op de Kinderspeulploats bij Klavertje Vier kunnen jullie weer gezellig komen spelen. Hettoepasselijke thema van dit jaar is "25 joar Nostalgie". Er wordt geknutseld, bootjes gevouwen die je kunt laten varen in een echte sloot. Ook zal er weer een grote teil met sop staan om reuzebellen te blazen. En natuurlijk is er ook weer de hooiberg om lekker in te dollen. Op het podium aldaar worden jullie vermaakt door 3 gezellige boeren tantes, die met jullie spelletjes doen (raden, proeven) en ook gaan zingen en dansen. Doe maar gezellig mee! De creatieve kinderen uit Geffen zullen hun zelfgemaakte spulletjes verkopen voor kleine prijsjes in mooi aangeklede kraampjes. Dieren Op het Dorpsplein is als vanouds weer de Keuring en Show van het Nederlands Trekpaard. De koeien- en schapenpresentaties zijn nog onder voorbehoud. Op het veldje voor de Geer zullen de Friese Paarden weer acte de presence geven. Er komen weer mooie watervogels, presentaties van div. kleinvee, apporteerdemonstratie van jachthonden, roofvogeldemonstraties, voltige demonstratienummer tijdens de pauze van de paarden op het Dorpsplein.

er door bakker Wim weer volop brood gebakken in de inmiddels beroemde houtgestookte oven. Als u dan toch daar bent kunt u meteen nog een keer "'t Boerderijke" gaan bekijken.

Luchtballons Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat we de dag afsluiten door het laten opstijgen van plm. vier luchtballons. Als het weer een beetje meezit zullen om 18.00 uur vanafhet veldje bij De Geer de luchtballons weer het luchtruim kiezen. Piet en Piet We bedankten ze afgelopen zondag al tijdens de receptie, maar Zondag 2 september 2001 is dan toch echt de laatste Effe noar Geffe die Piet en Piet als bestuursleden zullen meemaken. We zullen ze die dag nog flink aan het werk zetten, volgend jaar kan het niet meer! Het zal vreemd zijn om de 26e Effe noar Geffe te gaan organiseren zonder deze twee kanjers, maar we zijn het aan hen verplicht om op de door hun uitgezette manier door te gaan en te zorgen dat de toekomstige boeremerten van net zo'n goed gehalte zullen zijn als voorheen. We doen ons best.

Rondom de oven en boerderij 't Veld ,

~.J...(t

, -~,v#'""· ,,.. _·-

t··

----~.• - ----~-~

Dit jaar hebben we op dit grasveld een speciale hoek ingericht met: de tractoren van Tini van Erp, de dorsers, de wanmolen van Rien v. Wanrooy. Hier staat "al 't bij mekaar heurend gerei" ter bezichtiging. Natuurlijk wordt 18

Kleren van Vruuger We hebben de oproep al een keer inTorenklanken geplaatst, maar we maken graag van de gelegenheid gebruik om nogmaals iedereen te verzoeken massaal in Kleren van V ruuger de mert op te gaan. Het zou zeker in dit jubileumjaar een extra feestelijk tintje geven als jong en oud deze zondag in kleren van vruuger de mert zouden bezoeken. Bij voorbaat dank!

Wij als organisatie hebben ons uiterste best gedaan om een prachtige zondag neer te zetten; Heel graag nodigen wij u allemaal uit om dit jubileumfeest mee te komen vieren. Dus: we zien mekare zondag op de mert ! ! Bestuur Effe noar Geffe, Ine Peters.


VIERDAAGSE IN NIJMEGEN

veel geld voor nodig. Vandaar deze landelijke collecte. Deze wordt in 2002 gehouden in de week van 31 maart tot en

De door-stappers uit Geffen van dit jaar waren: Rien van Aggelen: 1e keer, Wtlma van Nistelrooij: 1e keer, Hans vanNistelrooij (v. Coothstraat): le keer, Tiny van der Heijden: 2e keer, Tilly Hendriks: 2e keer, Gerda van de Akker: 3e keer, Kathy van Woensel: 3e keer, Simone Hendriks: 5e keer, Tineke van Rijn: 7e keer, Diny van Wanrooij: 7e keer, Antoine Jansen: 8e keer, Geert Heijmans: 1le keer, Wtl van den Haterd: 29e keer.

met6 april.

(Meld je bij de redactie als we je naam hebben vergeten).

Of de toekomst van (het toenemend aantal) mensen met een hersenaandoening er beter uit zal zien hangt voor een belangrijk deel af van de steun van de Nederlandse bevolking. Help ons daarom en geeft u zich nu al op als collectant en/of collecteorganisator. Dat kan telefonisch met het coördinatiepunt voor de collecte: 030 297 1197 of direct met de collectepromotor voor Noord-Brabant en Limburg, dhr. H. Hendriks, tel. 073 641 84 77. En. .. stel niet uit wat u vandaag kunt doen, dus doe het nu, "uit liefde voor de hersenen".

Namens al die mensen met een hersenaandoening, héél hartelijk dank.

BOLLEBOZEN Anika Bloks is geslaagd aan de HAS voor Dierhouderij en diergezondheidswrg.

TUNBLAKKEGEBRACHT

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons, op welke manier dan ook, tot steun geweest is na het overlijden van onze broer en oom, Toon van Herpen

Gevonden: Op zaterdag 14 juli, hoek v. Coothstraat-Vlijmdstraat, sleutel

met beertje. Afte halen bij: Antoine Schuurmans, Veldstraat 13, tel. 073 532 2356.

PERSBERICHT

Door u medeleven is het verwerken van dit verlies voor ons dragelijker geweest. Fam. van Herpen.

~YMNASTIEKVERENIGING ~ c GEFFEN

De Hersenstichting Nederland kan niet zonder u ...

En niet alleen de Hersenstichting. Samen met het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid organiseert zij eens per jaar de "Nationale Collecte Hersenziekten en Psychisch Ziekten".

De reden? Wie de cijfers kent weet genoeg; één op de vijf Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een hersenaandoening. Dat zijn ruim drie miljoen,ja u leest het goed, ruim drie miljoen mensen. Een enorm aantal dus. We hebben het dan over aandoeningen als bijvoorbeeld een beroerte (hersenbloeding ofherseninfarct) ofeen hersentumor. Maar dat kunnen ook psychisch aandoeningen zijn wals angsten, fobieën of een depressie. De Hersenstichting Nederland (HsN) en het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgewndheid (NFGV) zetten zich in voor al die mensen met w 'n aandoening. Dat doen zij door veelbelovende onderzoeksprojecten te financieren die gericht zijn op verbetering van zorg en hulp, nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie. Het zijn inspanningen die moeten leiden tot genezing of, als dat niet mogelijk is tot verzachting van het lijden. Daar is echter

In september starten we weer met peutergym voor peuters vanaf3 jaar. De eerste les begint op 17 september. Totaal zijn er 10 lessen. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Hena Schouten, tel. 073 534 1171. Het bestuur van GVG. Bij vragen tel. 532 3805

Gezocht: Jongen/Meisje die ons op zaterdagmiddag wil helpen met autowassen. Info: Autorijschool P. de Klein 073-5324658 19


Ă .

,Il

ROND DE DORPSPOMP

~Grote bewondering van de stamtafel gaat uit naar de Stichting "Jeugdvakantiewerk" voor de wijze waarop de jeugdvakantie-week dit jaar is georganiseerd en verlopen. 270 Kinderen hebben van maandag tot met vrijdag zich kostelijk vermaakt en intens genoten. In 17 groepen met telkens een drievoudige leiding is gesport is creatiefgewerkt, geploeterd, gebouwd, gedanst en gelachen. Er is geen enkele wanklank vernomen. Overal enthousiasme en grote dankbaarheid bij de ouders. Het thema Egypte is met veel fantasie uitgewerkt: De Nijl was droog. De water-bede-dans leidde tot overvloedige regenbuien, de Pharao (den Boet) kwam als mummie en ontwaakte na een dag. Overal verschenen pyramiden en een grote fontein op de markt ( Er waren stukadoors, die gipsblokken lijmden en zo een schitterend, oudheidkundig bouwwerk toverden, Helaas kon Geffen Volk niet optreden. De kinderen genoten ook van alle goede gaven die door willekeurige sponsoren werden aangedragen of aangeboden. Het was er goed toeven in het oude Egypte en de bekende vleespotten. De kinderen betaalden slechts f25 .- maar kregen er veel voor terug. Opmerkelijk is, dat veel bedrijven spontaan bijdragen aan activiteiten voor de jeugd. Als dank werden hun namen op een reclamebord genoteerd. Ook waren er veel vrijwilligers beschikbaar om als nachtvogel ofdier om te fungeren bij de speurtocht op de avond dat de oudere kinderen mochten blijven slapen. 0 wat een avontuur.!!!!!!! Na afloop was een grootse huldiging aan de organisatoren onder leiding van John v.d Heuvel. Stichting en medewerkenden PROFICIAT!!!!! Op 26 augustus gingen Stamtafelleden naar de receptie van het comite" Effe naor Geffe", waar heel Geffen was uitgenodigd om de vreugde om de 25e Editie van onze Boerenmert in te luiden en Piet en Piet uit te luiden. De zaal van de "GOUDEN LEEUW" was te klein, de Dorpstraat "mar efkes lang zat" om al dat volk te ontvangen. Er waren veel goede gaven en vooral goede woorden van dankbaarheid en bewondering om de rijkdom aan VRIENDSCHAP, GASTVRiffiEID, CREATNITEIT, FOLKLORE, SAAMHORIGHEID, KUNSTZINNIHEID en CULTUUR die door de jaren is verworven. Er is een traditie opgebouwd, die door heel Geffen wordt gedragen en de naam en faam van Geffen voor "eeuwig" heeft vastgelegd in vele harten. Piet van Herpen en Piet Bosch werden nog eens extra in de bloemetjes gezet. 20

Piet van Herpen werd bevorderd tot MINISTER van STAAT en Piet Bosch tot SCHATBEWAARDER. De 25e BOERENMERT zal dan ook weer een schitterend feest worden met veel bijzondere elementen, hoogtepunten zullen zijn: de prachtige Nostalgische Kermis, met stoomcarrousel, echte schommels en plekstelen en de groots opgezette tentoonstelling over die 25 jaren van heemkunde werkgroep "VLADERACK". Maar hopen, dat a.s. zondag heel Geffen uitloopt in oudtijdse kleding en dat nog meer kramen en uitbaters zullen vechten om de eer voor de mooiste aankleding en de beste sfeer. Met de kloppende harten van alle Geffenaren en die duizenden vrijwilligers wordt de 25 MERT tot een echte ZILVEREN. De weg naar het GOliD wordt dan gebaand. Vast veel plezier en veul schik en allemaal veul succes!!!! ! De Geffense kennis bleek echt nog een volksfeest; de gezellige sfeer, de feestelijke drukte de Geffense families, die elkaar weer eens opzochten maakten er echt vrolijke dagen van. De prijs van de attracties was beperkt tot f 1.50. De exploitanten waren zeer tevreden. In Vinkel is op waardige wijze een monument onthuld ter nagedachtenis aan Rien van der Loop, het slachtoffer van zinloos geweld. "Rien is weer terug" herkenbaar in ons midden. De herinnering blijft. De Geffense beeldhoudster is erin geslaagd een "ontroerend en beroerend" beeld te maken. "Een hart, dat klopt., dat open staat, dat vraagt om aandacht, om te waken om te voorkomen dat zoiets nog gebeurt. Een mild gebaar van verzoening en verdraagzaamheid". Het Geffes en Nulands gilde brachten eer aan het slachtoffer en leverden ook hun bijdragen aan dit mooie moment. Het Geffens Sint-Joris -Gilde heeft een nieuwe Koning: Gerard Gerrits. Hij schoot het laatste stukje van de "nepvogel" van de wieken. Wij wensen hem een plezierig Koningschap toe. Heb je de brief gelezen in het blaadje "Onder de Toren" geschreven vanuit de pastorie door de pastoor over anticonceptie, homoseksualiteit, echtscheidingen en vrouwelijke priesters en abortus en euthanasie en nog meer. De Paus spreekt vanuit een zekere volmaaktheid, maar zegt Pieter, wij zijn onvolmaakt. Als mens moetje met onvolmaaktheden leven. Wij kunnen zonder al die onvolmaaktheden niet leven. Die tweeslachtigheid is de kern van ons bestaan. We hebben nou eenmaal geen betere kerk, dus laten we het ermee doen en vergeef haar die onvolkomenheden en de "onaanvaardbare, onleefbare" beperkingen die zij ons voorhoudt. De pastoor zal nou zeker naar de Stamtafel komen. Want wij hebben die uitvoerige brief beslist niet goed samengevat. Maar lees zelfde brief in "Onder de Toren" van 19 augustus. Ge kregt er "aujum" van. De stamtafel kent voortaan een wisselend voorzitterschap. Jaap Bijleveld wil graag wat meer meepraten dan voordenken, de zaak in toom houden, onderwerpen aandragen enz. De eerste is Nico van N uland meer bekend van


Accolade. Het debat, overleg, mag hier en daar wel wat worden aangescherpt vond Jaap. De politiek moet nog directer worden aangesproken. Meer gasten aan tafel is ook van groot belang. Dus voorzitters van politieke partijen, oftoekomstige leiders van partijen, of groeperingen: Grijp je kans, nu de raadsverkiezingen weer in het verschiet liggen. Ook roept de stamtafel om nieuwe leden, vooral het aantal dames is sterk uitgedund. Mocht je zin hebbenje hart eens te luchten en geïnteresseerd zijn in al wat leeft in Geffen, dan ben je zeer WELKOM!!! Maar eerst naor: "Effe noar Geffe" ZATERDAGAVOND 1 september een feest voor en door Geffenaren vanaf 19.00 uur. Het OPEN PODIUM krijgt een nog betere invulling. Er zijn echt verrassingen bij. En het hoogtepunt: rond 21.00 uur, de verkiezing van de MAN-VROUW van het jaar. Wie zal het worden????? Er vallen namen. Paul, Marietje, Jan, Jo, Bart, Marianne, Theo, Antoon, Ine, Bijs, Antoon, Henny, Harrie, Tony, Truus, Adriaan, Kaat, Els, Trees, Piet, Piet en nog een Piet. Wie wordt de volgende in de rij van... : Leendert, Diny, Piet, Pieta, Piet, Harry en Henk. Het geheim is niet te ontfutselen., hoe we het ook hier en daar proberen. Dus afwachten, lekker spannend... Van stamtafel 141 . Volgende stamtafel 9 september om 10.30 uur in café Govers tot 12.00 uur met een napraat tot 12.30 uur. Ook U bent van harte welkom.. !! ! Wel hebben we dan een andere gastheer. De stamtafel nam afscheid van een heel joviale, gastvrije en hartelijke gastheer: MaartenBrands. Maarten veel dank voor al je goede zorgen van de stamtafel en veel succes verder. De Prins voor reacties tel 0412-640982.

In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: *Tips en adviezen om ongelukken in en om huis te voorkomen * Baby- en kinderreanimatie * Allerlei soorten verwondingen * Brandwonden * Vergiftigingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen * Verdrinking * Allergische reacties door o.a. bijen- ofwespensteken Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's. De cursus bestaat uit 4 avonden van elk 21/2 uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid(st)er. Kosten van de cursus:

* f 120,00 per persoon, inclusiefcursusboek. * Voor abonnees van de Gezondheid Service: f 90,00 per persoon, inclusiefcursusboek. Voor informatie en aanmelding kunt u .bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, vader en opa Jan .Egelmeer

Al deze blijken van medeleven geven ons de kracht om dit grote verlies te dragen. Door Egelmeer, kinderen, kleinkind~ren en achterkleinkinderen.

-~ 'tsJII

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

PERSBERICHT

sm! - -

en

omstreken

~

Eerste hulp bij kinderongevallen

De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling, de cursus "Eerste hulp bij Kinderongevallen", een praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van Otot 8 jaar. Geffen: 30 aug. - 13 sept. - 27 sept. - 4 okt. 2001 Tijd: 20.00 - 22.30 uur

• Au1orijople1d1ng in 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame ,nstructe..-s • Theoriecerttticaat in , dag • Voor m - ,nformal"' &el : 0100 . IUJll!WIJS YOOf' .,,.i" rijopl♦ldin9.,. I of e,v,t fMIW www.•m.lt:sonlin..nt

21


JEUGDVAKANTIEWEEK 2001 W1E IS ERMEE NAAR EGYPTE GEWEEST? Dit jaar waren er wel heel veel kinderen die mee wilden doen aan de Jeugdvakantieweek in Geffen, het waren er maar liefst 266 in totaal. We willen dan ook graag verslag doen van deze schitterende week. We zijn op maandag natuurlijk weer begonnen met hutten bouwen nadat de groepen bekend gemaakt waren. Dankzij de inzet van heel veel vaders en andere mankrachten stonden er in een mum van tijd 17 hele mooie hutten in de vorm van piramides. Rond twaalfuur ontvingen we een pakket in de vorm van een sarcofaag dat werd bezorgd door JV Expresse, waarmee het verhaal over de farao Toet-dais-i was begonnen. 's Middags was het programma wat rustiger zodat de hutten nog verder verfraaid konden worden en de kinderen en de leiding elkaar wat beter konden leren kennen. Dinsdagmorgen begon met een leuke fotospeurtocht. We moesten met z'n allen op zoek naar water voor de watergod Gnoem. De speurtocht eindigde bij een olifant die, nadat we met z'n allen een magische kreet hadden geroei,en, spontaan water begon te spuiten. Heel verrassend allemaal, vooral voor sommige kinderen die hierdoor een nat pak hadden gehaald. Iedere groep vulde zijn kruikje, die ze tijdens de speurtocht=hadden gekregen, met water en nam dit mee terug naar ons terrein. Weer terug in ons Egyptische dorp, werd: al dat water verzameld in een glazen beeld. Maar het werd\al snel duidelijk dat het geen gewoon water was, want eenmaal in het glazen beeld begon het water van kleur te veranderen, het werd helemaal groen. Tijdens het middagprogramma gingen de C-groepen op de fiets naar het zwembad in Oss en de andere 200 kinderen bleven op het terrein om daar waterspelletjes te doen. Het was een hele leuke middag waarvan de kinderen zeker hebben genoten, het glijden op een krokodil was toch wel een van¡de favoriete spelletjes.

Op woensdag was er weer een apart programma voor de C-groepen en de Aen B-groepen. Voor de kinderen van 5 tot 10 jaar bestond het uit knutselen, de Gnoem-Balan oefenen (een dans om om water te vragen) eneen draagstoelenrace, dit was weer een lekkere rustige dag, zodat de kinderen een beetje op adem konden komen. De oudere kinderen gingen die dag weer weg op de fiets, maar nu naar "De Vrije Teugel te Uden" voor een heuse kindersurvival. Toen iedereen rond half vier weer terug op het terrein was 22

kwamen daar opeens, met een hoop lawaai, vier dragers met een draagstoel in hun midden, met daarop de zonnegod Ra, die heel erg kwaad was opToet-da-is-i. Ze foeterde vreselijk op Toet-da-is-i, maar helaas kon alleen de farao verstaan wat ze zei. Nadat Ra was uitgeraasd, vertelde Toet ons waar ze zo kwaad was. Zij wilde namelijk geen water, maar wij wel. En ze wilde ook vereerd worden in de dans anders zou ze de zon niet meer op laten komen.

om

Op donderdag gingen de helft van de groepen naar het bos om spelletjes te doen en de andere helft bleef op het terrein om te schminken, op een grote klimpiramide spelen, pita broodjes bakken op de barbecue Gnoem-balan te leren en een groepsfoto maken. Na de middag wisselden alle groepen van plaats. 's-Avonds hadden we natuurlijk ook weer onze ouderkijkavond. Omdat toneelvereniging Geffes Volk wegens een ongeval van een van de hoofdrolspelers het stuk niet op kon voeren, hadden we maar snel een bingo georganiseerd en Line dance groep "The Hurricanes" was bereid om een optreden van een aantal dansen te verzorgen. Maar aangezien deze avond helemaal in het water viel (wat natuurlijk onze eigen schuld was want de kinderen vro~gen de hele week al om regen voor Gnoem) ging de bingo niet door en "The Hurricanes" hebben nog wel even opgetreden in de grote tent, maar helaas hebben een groot aantal mensen dit gemist. Jammer ! We willen de dansers van "The Hurricanes" toch nog bedanken voor bun mooie optreden. Orndatwe zoveel deelnemers hadden was het aantal kinderen dat bleefslapen natuurlijk ook hoger dan normaal. Om 23 .00 uur begon het avondprogramma voor de ovemachters, hiervoor hadden we een spel bedacht en wel het dierengeluidenspel. We hadden 8 vaders en moeders bereid gevonden om hieraan mee te werken en nadat deze geschminkt waren zijn ze het bos in gebracht. Dit spel-duurde een klein uurtje en hierna moest iedereen heel snel zijn slaapplelge op gaan zoeken. De volgende morgen kwamen de niet-slapers om halfnegen het terrein op om gezamenlijk te ontbijten. Eerder deze week hadden verschillende groepsleiders aangegeven, dat ze het leuk zouden vinden om een playback show voor de kinderen op te voeren. Dat vonden we een goed idee en we hebben dan ook op vrijdagmorgen kunnen genieten van verschillende mooie playback acts. Nadat dit achter de rug was zijn we snel aan de langvetwachte bingo begonnen, waarvoor we alle kinderen een bingokaart gegeven hadden. De prijzen van de bingo zijn ons geschonken door veel verschillende ondernemers waarvoor onze dank. Nadat alle prijzen vergeven waren konden we deze prachtige week afsluiten met een frietbuffet.


Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze hoofdrolspeler in het weekverhaal Boet van Dijk en de leden van de werkgroepen m.n.: Wim en Mieke Gloudemans, Gerrit v.d. Steen, Willy Verstappen, Franka van Doren, Marleen van Oorschot, Anne-marie van Erp, Angela Brands en natuurlijk ook onze nieuwe materiaalbeheerder Hany Langens. Natuurlijk willen we ook alle vrijwilligers bedanken die door ons 1 of meerdere dagen in de week geholpen hebben, zeker niette vergeten John van de Heuvel, die tijdens de ouderkijkavond nog even het podium op ging en een woord van dank sprak tot de organisatie door middel van een prachtig gedicht. Dit kwam als een volslagen verrassing voor ons als bestuur maar het doet je wel heel goed als blijkt dat alles ook door de vrijwilligers heel erg gewaardeerd wordt! _Het gedicht van John sprak ons zo aan dat we het hierbij plaatsen als dank aan iedereen die deze week mede mogelijk heeft gemaakt, maar in het bijzonder voor de vrijwilligers. De prijzen van de bingo werden geschonken door: - Fixet van Venrooy - Van Erp Kindermode - Cinerent - Vakgarage D 'n Bart - C-1000 - Esso Hanenberg Berghem - Super de Boer - Gloudemans Installatie - Tonny Jansen - Stip Drogist Monique van Herpen - Gulle Bottelier - W & W Parket - Radio Palée - Bart de Kinderen Diervoeders -Youthjeugdrnode

Griekse salade

1 o_g 14so 1200 299

100 gr.

3 kogelbiefstukken 3 biefstukken Bauerncervelaat

100 gr.

69_5

4 filetburgers

De gehele week werd mede mogelijk gemaakt door: - Paardenclub de Zilverhoef - Carbone Casual -RabobankhetMaasland - Nas Afbouw - Van Wanrooy bouwbedrijven - C-1000 - Bouw en Houtbond FNV - Super de Boer - Slijterij de Gulle Bottelier - N Expresse - InstallatiebedrijfGloudemans - W & W Parket - Esso Hanenbe,rg Berghem - Ernis Schilders - Afbouwbedrijf A. van Orsouw - van Erp Kindermode - Verhoeven Timmerwerken - Glasservice Rosmalen -Containerbedrijfvd Wetering - Café Govers -BouwbedrijfW van Erp - Govers Friture - Partycentrum de Schans - Wihabo Drukkerij - Poelier van Druenen - vd Doelen Assurantiën - Moonen Attractieverhuur - STI Lighting - Geffes Tussengas - Wim van Zantvoort -Afbouwbedrijf van Kessel en van Grinsven - Winkeliers en Horecavereniging We hopen natuurlijk dat we niemand zijn vergeten, maar mocht dit per ongeluk toch gebeurt zijn, dan daarvoor onze welgemeende excuses. U heeft met z'n allen 266 Geffense kinderen een schitterende week bezorgd.

BEDANKT

Q!l9

€658 € 5!15

Lekker nagenieten in eigen land

€ 13Ji

€31-5

Geldig van 27 augus tus t/m 1 septemb er 2001

4 gehaktballen, panklaar Grillworst

1oo gr.

4 houthakkersteaks

5so

€25.!I

175

€ Ql.9

11 00

€499

195

€Q88

Ham-Prei salade, uit Eigen Keuken

100 gr.

Geldig van 3 t/m 8 september 2001

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4,

45 500 gram

4

,

De Welkom Thuis weken

V

anzelfsprekend wih u her vakanti~evoel zo lnng mogelijk vasthouden. Gelukk1~ kan

Natuurlijk biedt de Keurslager u ook in de rest van het jaar ruime keus uit bijzondere lekkernijen.

dar tijdens de Welkom Thuis weken bi1 de

lips en recepten vindt u volop in her blad ·Koken

Keurslager. Waar u nog even heerlijk ku~t smullen van die cypisch buiten landse specia liteiten .

Wdkom thuisJ

mer de Keurslager' of op www.keurslager.nl.

Keurslagerij

VANTUYL

45

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

23


PERSBERICHT

krijgbaar bij de RIGOM, Schadewijkstraat 6, Oss, zolang de voorraad strekt.

Stoppen met roken in groepsverband

Wie al vaker gedacht heeft "nu ga ik stoppen metroken ", kan dit onder begeleiding van de GGD Hart voor Brabant daadwerkelijk doen. Vanaf 10 september 2001 start een cursus Stoppen met roken in Oss. Uit ervaring is gebleken dat stoppen met roken meer kans van slagen heeft wanneer men dit in groepsverband doet. Het kan net die extra steun betekenen die nodig is om echt te stoppen. Het totale cursusprogramma omvat 9 bijeenkomsten, inclusiefeen terugkombijeenkomst in november. Op de stopdag, de dag van de tweede bijeenkomst, stopt de gehele groep gezamenlijk met roken. Na de voorbereiding op het stoppen en de stopweek is de aandacht vooral gericht op het volhouden van het niet roken. De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de GGD te Oss, Raadhuislaan 4. De cursus start op 10 september om 19.30 uur. De bijeenkomsten duren anderhalf uur. De kosten voor de cursus zijn f 160,- per persoon (inclusiefkoffi.e/thee en cursusmateriaal). Sonnnige ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Informeer hiervoor bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. De cursusdata zijn: 10, 24, 27 september, 1, 4, 8, 22 oktober, 1 november en een terugkombijeenkomst op 19 november 2001. Aanmelden kan tot en met 3 september bij het Infonnatiepllllt Stoppen met Roken, tel. 0412 660 134.

R I GO \1

PERSBERICHT

De nieuwe cursuswijzer voor senioren 2001-2002 is uit.

De cursuswijzer 2001-2002 is gemaakt door de RIGOM en biedt een duidelijk overzicht van cursussen en activiteiten die speciaal bestemd zijn voor ouderen vanaf55 jaar. Sommige van de gepresenteerde cursussen en activiteiten zijn meer gericht op leren, andere zijn meer gericht op doen, maar altijd is ook het ontmoeten van anderen een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een levenlang! Ervaring leert dat steeds meer ouderen deelnemen aan de cursussen en activiteiten uit de cursuswijzer.

Wtj hopen dat veel senioren met behulp vandez.e cursuswijzer in staat zijn een voor hen geschikte cursus ofactiviteit te vinden Haal zo'n cursuswijzer, er ligt er een gratis voor u klaar.

WIE WAT WANNEER AUGUSTUS

31 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm 1.akantie) 31 TV De Vlijmd, Clubavond SEPTEMBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 K. V.B., Openingsavond na de vakantie 13 Sint-Jorisgilde,22e Gildeavond; Den Bosch 14 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 20 Oud papier ophalen 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr.1 5) 22 De Flierenfluiters, Truck:run start in Geffen 28 Oud papier ophalen OKTOBER 01 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi senioren 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 07 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooijeugd 10 Sint-Jorisgilde, 23e Gildeavond; Oss 15 t/m 19 Herfstvakantie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 22 t/m 27 Collecte tbv Torenklanken 26 TV De Vlijmd, Clubavond NOVEMBER 08 Sint-Jorisgilde, 24e Gildeavond 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 11 Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag 16 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 18 TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) 30 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voorjong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen DECEMBER 01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voorjong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Sint-Jorisgilde, 25e Gildeavond; Rosmalen 24 dec. t/m4 jan. '02 Kerstvakantie JANUARI 2002

10 Sint-Jorisgilde, 26e Gildeavond FEBRUARI

De cursuswijzers liggen in Oss en regio ter inzage bij onder andere bibliotheken en gemeenten en is gratis ver24

11 t/m 15 Voorjaarsvakantie 14 Sint-Jorisgilde, 4e Algemene Ledenvergadering


CANADEZEN 'EFFE IN GEFFE'

ders Rovers was terug te vinden op het kleine kerkhof. Een bijzondere ontmoeting was er met Dina van Dinther Schuurmans, uit huize de Heegt, die alsjongmeisje gewerkt had bij Grada Langens. Een emotionele ontmoeting, waarbij interessante informatie werd uitgewisseld. De lunch werd verzorgd door Gonny en een bezoek aan molen De Zeldenrust o.i. v. Rien van Wanrooij paste nog net in het programma. Het ouderlijk huis van vader Wim Rovers - de huidige woning van antiquair Gielis - werd bezocht; enkele originele ruimtes waren daar nog terug te vinden. Daarna kwamen alle neven en nichten bij elkaar bij Toon voor een grootse reünie. Dat was een geweldig samenzijn, waar de Canadezen zeer enthousiast over waren. Voldaan keerden zij na een week Nederland weer huiswaarts om de bijzonder fijne, herinneringen, opgedaan in Geffen, te kunnen doorvertellen aan hun vader.

Ze waren even in Geffen, op de geboortegrond van hun ouders: de zes kinderen van Wim Rovers en Grada Langens. Frank, Tonny, Harry, Gonny, Johanna en Gerrie uit Canada beleefden verrassende, maar ook emotionele momenten bij hun bezoek aan Geffen. Wim Rovers, van oorsprong afkomstig uit d'n Berg, getrouwd met Grada Langens, jongste zus van Mina, Driek, Hanneke, Ida en Marie Langens, vertrokken in 1948 met vier kinderen naar Ontario in Canada. Daar werden nog twee kinderen geboren. In de afgelopen vakantie waren deze zes kinderen samen met hun echtgenoten in Nederland. Vader Wim - die nog leeft (88 j .) en vanwege zijn gezondheid de reis naar Nederland niet meer kan ondernemen had hen op het hart gedrukt: "Ge moet in ieder geval dur de polder fietsen!" Ze logeerden in Oisterwijk en bezochten de Deltawerken, deden een dagje Amsterdam, gingen op de fiets naar de Sint Jan, bezichtigden Kasteel Heeswijk van binnen en buiten en beleefden 'een Geffense dag' om niet te vergeten! Nichtjes Fia Heijmans, Gonny Leeyen en haar man Piet, neef Toon van Gogh met echtgenote Ria en neef Mari Vereijken uit Beek en Donk verzorgden het programma, terwijl achterneef Frank van Gogh - die in Engeland woont - als tolk fungeerde. De Geffense dag begon in de Raadhuisstraat met koffie en gebak bij F ia. Daarna volgde een rondwandeling door Geffen o.l.v. Jo van Wanrooij, een bezoek aan de kerk en het kerkhof. Het graf van grootou-

Op de foto v.l. n. r: Jack, Frank Rovers, Janet, Johanna Rovers, Gerrie Rovers, Dirk, Dianne, Conny Rovers, Harry Rovers en Tonny Rovers.

DAG 1 september 2001 "MIDDINGSTAETE" RAVENSTEIN Gebouw Business To Business

Aanvang 10.30 uur

Ons cur susaanbod COMPUTERCURSUS I Mauc. 8 pe,soncn l O.a. Windows, Wo rd , Excel . Access. Powerpoint, Internet

ADMINISTRATIE I Max. 1 s p• cso nen 1 O.a. PDB, MBA. NIMA·A, Ondernemersvaard igheden

COMPUTERBOEKHOUDEN O.a. Exact: E-account.

BELEGGEN . Beginners en gevorderden . BEDRJJFS-COMPUTERTRAININGEN Op maat en geheel naar uw wensen

Economisch Instituut

Siebers

Correspondenlieadres: Postbus 58 5370 AB Ravenstein

Telefoon- (0486) 41 66 8 1 Telefax: (0486) 41 66 58 E-mail: a.slebers@tref.nl

Vraag vrijblijvend onze lnfo rma 1iefolder aan. Telefonisc h bereikbaar van 14.00 uur

101

22.00 u ur

25


v· r

o

d

i

o

VLL\DERACt<EN

~ PROGRAMMERING 0

Maandag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met terugblik op sportweekeinde. 19.00-20. 00 u. Punt.NL, een uur lang nederlands product. 20.00-22.00 u. Popcafe, no nonsense muziekprogramma. 22.00-23.00 u. Hittegol( muziekprogramma muzikaal gewaagd. Dinsdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Magazine met human interest. 19.00-20. 00 u. Hollands Hit Wmket alles puur nederlandstalig met smartlap van de week.

Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, vervalt de schijnwerper en wordt de raadçvergadering uitgezonden. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18. 00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met een heus kinderkwartier. 19.00-20. 00 u. Country Roads, moderne country muziek. 20.00-22.00 u. Double Mike Show, snel en verfrissend muziekprogramma. 22.00-23.00 u. Record Hop Machine, pure Rock & Roll. Donderdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine met een cultureel kwartier. 19. 00-20.00 u. Happy Days, Jukebox muziek. 20.00-22.00u.Hotradio, voorditjongerenprogramma blijfje thuis. 22.00-23. 00 u. Radio Home Invasion, muziekprogramma met veel So~ Hip Hop en muzikale verassmgen. Vrijdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Magazine met vooruitblik op sportweekend. 19. 00-20. 00 u. Torengadt, laat het weekend nu maar beginneIL 20.00-22.00 u. Focus (Hit) Radio, ook de muziek van 2001. 22.00-01.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. 26

Zaterdag 08.00-10.00 u.De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. OpdeMisse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatie(, middageditie met agenda, regionaal, lokaal en rmochie nieuws 13.00-15.00 u. Update Radio,jongerenprogramma. 15.00-16.00 u.Maas- en Meijerij Top 15. de beste bits van vandaag. 16.00-18.00 u. De Hap en Stap Show, muziekprogramma met veel zin en onzin. 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Informatief, ~faasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19. 00-20. 00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig progra:rnma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o .a de oude dans. Zondag 08.00-10.00 u. Muziek vanA tot Z, uitgangstips en het tweede uur klassieke muziek. 10.00-12.00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00-13. 00 u. Vladeracken Informatief. 13.00-14. 00 u. Gastprogramma voor aanstormend talent. 14.00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programma van radio Frequent (Bernheze). 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapteIL 20.00-22.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden.

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie:

Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisst.raat l 5386 BE Geffen

Redactie lnformatief p/aRienBoscb Kerkst.raat 6 5391 AA Nuland

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugst.raat 57a 5382 JC Vinkel

overige correspondentie: 9 N Stichting. Lokale Omroep : Geffen, Nuland, Vmkel .5 k> Raadhuisst.raat 1 5386 BE Geffen

0 ~

ê

1

t

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835 ::>


maanden september en oktober. Zondag 2 september Effe noar Geffe Het is al weer bijna zover, de voorbereidingen voor Effe noar Geffe zijn in volle gang. Ook de K.V.O. is dan heel actief. Zoals ieder jaar staat de Karscop weer bij het boerderijtje aan de Veldstraat en zullen de dames van de K. V. 0. volop bezig zijn met koffie zetten en moet al dat roggebrood met spek en zult gesmeerd worden. Maar dankzij de geweldige opkomst van onze leden die allemaal de handen uit de mouwen steken krijgen we het altijd weer voor elkaar. Ook de koffietafel wordt door de K.V.O. verzorgd. Tot ziens op ''Effe noar Geffe". Koffie en brood staan klaar. Zaterdag 8 september Fruitcorso in Tiel Ook dit jaar willen we weer naar het fruitcorso, aangezien het vorig jaar een succes was. Deze keer gaan we wel vroeg omdat er heel veel te zien is, zoals de fruitmozai'eken en een markt. Met mooi weer gaan we met de fiets, als het weer slecht is met auto's. Het is ongeveer 22 kilometer. De optocht is van 14.15 tot 16.15 uur. Donderdag 20 september Evaluatie en kienen Op deze avond zullen wij ons winterprogramma en workshops presenteren.Belangrijk onderwerp is het 50 jarig jubileum op 19 januari 2002. Uw mening is heel belangrijk. Evaluatieavond is van groot belang, wij hopen dat er veel leden aanwezig zijn. Aansluitend is er kienen. De avond begint om20.00 uur inde Gouden Leeuw. De workshops voor het najaar zijn o.a. Van lood rozen maken. Een Tors maken.

behandeld de volgende thema's: 1. Wat is duurzame energie? 2. Hoe kan ik zelf praktisch in mijn huishouden duurzame energie gebruiken en aan energiebesparing doen? 3. Wat levert het gebruik van duurzame energie op en wat zijn de subsidiemogelijkheden? Wtj denken dat het een interessante avond wordt en hopen op een grote opkomst. De avond begint om 20.00 uur in de Gouden Leeuw

Samenvatting van enkele activiteiten in de maand juni. Jaarlijkse fietsdag 12 juni Met 30 dames vertrokken we vanafhet gemeenteplein richting Heesch. Het bestuur was er in geslaagd om fietspaden te vinden die veel dames nog niet gefietst hadden. In de Vrije Teugel smaakte de koffie heerlijk en het was gezellig druk met nog een K. V.O. afd uit Langenboom Op de picknickplaats bij de Kersouwe was het wat frisjes, maar de koffie en de thee waren heerlijk warm, bovendien werden we nog verrast met wat lekkers bij onze lunchpakketjes. Het weer bleefgoed en de stemming prima. We hebben genoten van een prachtige fietstocht. Bestuur en leden bedankt. Dorpswandeling 26 Juni Rondwandeling door ons mooie dorp o.l.v. de Heemkunde. Een geweldige zomeravond en een goede opkomst van 32 leden. De gidsen wezen ons op verschillende bijzonderheden waaraan je anders zo aan voorbij zou gaan. Het enthousiasme waarmee de leden van de Heemkunde zoveel mogelijk uit het verleden en heden op een of andere manier vastleggen oogsten bij de dames veel bewondering. Het was dan ook zeer de moeite waard geweest wat wij te horen en te zien kregen na de wandeling in de kelder van de Heemkunde. De avond was een mooie afsluiting van ons eerste halfjaar. Zoals U kunt zien is de K. V. 0. een hele actieve vereniging. Om de 14 dagen hebben we op woensdag een hobby en handwerkmiddag in het oude klooster. Wtlt U meer informatie bel dan Diny v Zuylen tel: 5323217

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

iedere woensdagavond van 20. 00 uur tot 21. 00 uur in de sporthal. Daar kan iedereen zich voor opgeven ook al bent u geenK.V.O. lid.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Dinsdag 9 oktober Bezoek aan het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

In september beginnen we ook weer met sporten, dat is

@

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding Donderdag 25 oktober Zon, Wind en Water; energie voor nu en later. Samen met de K. V.B. hebben we een avond die gegeven wordt door de Brabantse Milieufederatie. Een voorlichter

Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 27


WETENSWAARDIGHEDEN Avond- en nachtdiensten:

(van ' s-avonds 17.00u. tot de volgendeochtend08.00u.). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Tel. 5321252, VoorZéerdringende spoedgevallentel. 532 3697 Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavonc± A v. Heyningen Woensdagavond: A Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M.Peeters Weekenddiensten: ( van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur,

alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. 01-02 sept. Nuland 15-16 sept. Geffen 08-09 sept. Geffen 22-23 sept. Vinkel Vakanties: A.Smit, E.Smit-Nahon: 30-31 aug. 3 sept. t/m 14 sept. A.v.Heyningen: 3 sept. t/m 14 sept. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 28 augustus

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur z.a. van 12.00uurtot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: BoschMedicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00- 20.00 u. BoschMedicentrurn WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bemhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00- 20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek ofonderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande mnmnm;:

Anesthesiologie: Cardiologie: Chinrrgie: Dennatologie: Gynaecologie/obstretie: 28

0412 621 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

036 037 031 336 033

Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.0.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 038 0412 621 380 0412 621 216 041 2 621 541 0412 621 012 041 2 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag P.n donderdag 09.00-12.00 uur) Laboratorium/administratie/bloeda:fuame: 0412 621 308 Oncologie-verpleegklllldige: 0412 621 551 Radiologie: 0412 621 357 Trombosedienst: 0412 621 331

TROMBOSEDIENST: maandag

Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag

Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9 .00 uur.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Jeugdbibliobus: Dinsdag: Mariaschool 09.15 - 10.30 uur Aloysius.school 10.45 - 12.00 uur Voor jeugd en volwassenen: Zaterdag: SporthaldeGeer 09.30 -10.45uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06- 22694561. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningwekenden. Op dinsdagen in de 0Tie\'en weken van 15 .30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis. Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer infonnatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544. ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 • 654111. Alarmnummer: 112 (alseike sec. telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 21 00). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op dez.e dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé-(betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * höog-/laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onatbankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vr!Jdag zaterdag

09.00-12.15 en 13.15 - 17.30 uur 0~00-1215enl3.15-1~00uur 10.00 -13.00 uur en voorts op afspra.ik

ESE

~

PA

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

ff

Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO

DRUKKERIJ Voo r al uw famil ie - vere ig ings en han d el sd rukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 co ll ec ti es. Met opgaaf van iuiste da t um bii geboo rtekaartjes , drukkost e n gratis. Gr atis felicitatiepakket bij g eboortekaartjes. Ook voor copieerservi ce kunt u b ij ons terecht .

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3.

tot 150 cm breed.

e-ma il: drukkerij -ê' wihabo .nl internet: www.wihabo .nl

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//191 Vakmansc\\i\

Grootformaat plotten

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen Tel .. (0731532 26 84 - fax 10731532 47

Loonbedrijf en Grondverzet

95

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Wij kunnen voor U verzorgen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65 * Spuiten van plafonds en wanden. ~ * Traditioneel stucadoorswerk, ~~§ * Aanbrengen van sierpleisters ~ -, .,,:{/

..


LEVENSREDDEND HANDELEN

VOOR VOLWASSEN

Een cursus die geschikt is voor volwassenen die in beperkte tijd de belangtjJKSte Eerste Hulp handelingen willen aanleren. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 21/2 uur. Tij-

dens dez.e bijeenkomsten leert de cursist de nodige vaardigheden om in levensbedreigende situaties levensreddend op te treden. De cursus wordt afgesloten met een theorie examen. De praktijk onderdelen worden getoetst tijdens de oefenavonden. Elke cursist ontvangt een bewijs van deelname, indien men een certificaat wenst zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Jaarlijks wordt er door de Gezondheid Service een herhalingsbijeenkomst aangeboden. De kosten voor de cursus zijn/ 154,26/ 50 euro. Op de volgende plaatsten start dit najaar de cursus "Levensreddend Handelen". Plaats Start Datum Tijd Boxmeer 26 september 20.00 - 22.30 uur St. Oedenrode 9 oktober 20.00 - 22.30 uur Heesch 12november 20.00 - 22.30 uur

Voor infonnatie en/ofaanmelding kunt u contact opnemen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, tel. 0413 333 733, op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.

NEDERLANDSE VESTINGSTEDENDAGEN2001 'S-HERTOGENBOSCH

Zaterdag 1 september 2001 16.00 uur: ontvangst genodigden in Oranjegalerij stadhuis, aanvang 'Thee der Lusten', mnn1cale optredens; 16.30 uur: aankomst 'sta<isridders' te paard voor het sta<ihuis. Welkomstgroet door burgemeester Ton Rombouts en.staatssecretarisJobanRemkes aan de sta<isridders; 17.00uur: welkomstwoord door burgemeester Ton Rombouts en vervolgens staarssecretari Johan Remkes in Oude RaadszaaL 17.15 uur: presentatie vestingwerken door ,,"efuouder Jetty Eugster; 17.45 uur: naar Noord-Brabants Museum ~,'OOr start van een 'Bosch' wandeling; 19.30uur: retour stadhuis, drankje in Oranjegatj 19.45 uur: start Middeleeuws buffet in Ourle Ra3dszaa1, muzikale optredens; 21.00 uur: start publieksopening (riddergei.-ec~}inBossche Broek; 21.30 uur: naar het Bossche Broek (bescherm! naruurgebied aan de buitenzijde van zuidkan: '2n de vesting) voor de publieksopening ,-an de vestingstedendagen; 22.45 uur: einde spektakel en programma. Zondag 2 september2001 12.00 uur: opening van publieksprogrannmdag :! door wethouder Cees van KatwijK; 12.30 uur: vestingvaren met genodigden over De Groote Stroom; 13.45 uur: Brabantsche Disch voor genodĂŻ::, oden 'kx:atie nog te bepalen); 15.00uur: wethouder Cees van Katwijk dankt d.e genodigden; dez.e zijn nu 'vrij'; 19.00 uur: sluiting publieksactiviteiten en eirrle programma.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres:

Bergstraat 26a, tel. (073 :31 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22-U Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenkJanken@pJanet.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073 ) 532 23 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

Op 1 en 2 september a.s. vinden in 's-Hertogenbosch de Nederlandse Vestingstedendagen plaats. Tijdens dit evenement, dat jaarlijks in een andere vestingstad plaatsvindt, staat het vestingverleden van de organiserende stad centraal. 's-Hertogenbosch haakt hiermee in op de restauratie van de Bossche Vestingwerken en het Jeroen Bosch jaar 2001. In en om de vele eeuwenoude monu- De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers menten die 's-Hertogenbosch rijk is, zullen tal van his- . brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangtjJl<:e vertorische activiteiten enfestiviteiten worden georganiseerd worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van die de bezoeker als het ware terugplaatsen in de tijd van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt Jeroen Bosch. onder de eigen verantwoording van de schrijver.

Samenvatting voorlopig programma Nederlandse Vestingstedendagen. 1 en 2 september 2001, 's-Hertogenbosch. 30

Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder ruzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? lnterpolis DeltaLoyd Centraal Beheer Nationale Nederlanden Aegon ,Arhev RVS

. TnNederländktmt ukiezên uit tientallen autoverzekeraars., ' Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna aUeautóverzek~r1 Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag>,'" . , Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen,

Tel 073 ~532 55 10, Fax 073 - 532 55 ó0 PENSIOE~

HYPOTHEKEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.n/. Mail info@nasafbouw.nl

P. DE KIJEIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • • •

verl1ïmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

~ cJ\FÉ D~

~

~O 0.,

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

Tel. : (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

ADMINISTRATIE & ADVIES MAASDONK

0

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

~ -P

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: '8 verzorging van uw admil;üstratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften • startersbegeleiding • advisering en bedrijfsbegeleiding

Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


~ fflaninka

V.O.F. J. van HERPEN

Bloembinderij

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

~ ~

* loonbedrijf en mestdistributie *

zand en grindhandel

* aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

~ bloemen

~ planten

~ grafwerk

~ potterie ~ teleflora

~ decoratie ~ bruidt5werk

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 518545 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

~

'Gijl

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

At

U!V!X AUTOMATISERING

www.levix.nl

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

www.maasdonk.net

Hanegraaf B.V. Geffen

a:nderhoud en Verkoop Bouwmachines Bedrtjvenweg 4,

5386 KA Geffen Tel. (073)5322007 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN S T ALEN KOZIJNEN OP MAAT

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00