Torenklanken 2001 - nr 12

Page 1

39e jaargang I nummer 1al juli 2001

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

en en

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ KONINGSCHIETEN OPMOLEN ZELDENRUST SINT JORJS GILDE GEFFEN

Op zondag 12 augustus a.s. zal het Sint-Jorisgilde Geffen haar tweede Koning(-in) gaan schieten, of... zal de zittende Koningin, Connie van der Dussen, er voor de tweede keer in slagen de vogel van de wiek te schieten?! Wanneer dat laatste gebeurt is zij een stap dichterbij haar doel: De eerste KEIZERIN van Brabant worden. Maar zover is het nog niet., eerst dez.e koningsvogel naar beneden halen! Om 9.00 uur vertrekt het gilde "met slaande trom en vlie-

gend vaandel" naar het huis van de zittende Koningin om baar daar op te halen. Met haar in het midden gaat het gilde

daarna naar de kerk voor een H.Mis met gilde-eer die om 9.30 uur begint. Het gilde zal met slaande trom en zwaaiende

vendel de kerk betreden en zal tijdens de Eucharistieviering, onder tromgeroffel, de vaandel- en vendelgroet brengen. Wij rekenen op een krachtige samenzang aan het einde van de dienst als volgens gilde-traditie het Brabant Were-Di wordt gezongen! Daarna trekt het gilde voor een korte optocht door het dorp (Molenstraat, Molenberg enDorpstraat) naar de Teer-zaal om koffie te drinken en het koningschieten voor te bereiden. De regels uit de oude ''Caert" (uit I 548) zullen worden voorgelezen; de koningsvogel zal worden 9vergedragen aan de schietcommissie; de deelnemers aan het koningscbietenkunnen zich opgeven en vervolgens zal het lot de schietvolgorde bepalen. Na de Brabantse koffietafel vertrekt het gilde om 13.00 uur "met slaande trom en vliegend vaandel" naar het molenveld

bij standerdmolen "Zeldenrust", waar bij aankomst 3 maal om de molen gelopen zal worden. Ook deze rondgang is een oude gildetraditie: wie dat achterwege laat wordt uitgesloten van het koningschieten... Vervolgens zal de vogel op de wiek worden aangebracht en zal deze worden opgedraaid tot een hoogte van 13 meter boven de grond. De Beschermheer (burgenmeester Netten) zal de vogel ''vrijen" met het eerste schot, gevolgd door een schot van de Gildeheer (pastoor Scheepers) en de laatste Koningin (Connie van der Dussen). Zij heeft hiervoor haar koningsmantel met zilveren koningsvogel en het door haar geschonken koningsschild afgedaan en volgens traditie opgehangen aan de onderste wiek. Dan begint het eigenlijke koningschieten met onze kruisbogen. Vorig jaar bezat het gilde slechts twee bogen, maar inmiddels hebben een aantal leden ook eigen bogen aangeschaft waardoor het zeer waarschijnlijk wordt dat de vogel dit jaar eerder zal vallen. De geoefendheid is inmiddels beter en het tempo kan wat omhoog. Viel vorig jaar de vogel pas na bijna drie uur, dit jaar verwachten we dat reeds rond halfvier de vogel zal vallen... De daarop volgende ceremonie duurt ongeveer een halfuur waarna de rest van de tijd, tot 17.00 uur gevuld zal worden met ''prijsschieten" op een tweede vogel: kop staart en vleugels leveren een prijs op als men dez.e eraf schiet. Het gilde vertrekt om 18.00 uur vanafde molen voor een optocht door het dorp, met in haar midden de nieuwe Koning(-in). De avond wordt besloten meteen Teeravond.

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 6 weken redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13 1


r·- ---~------i

'

Hypotheken Taxaties teigeningen.>--•---4

/1

li

111 1=

/ /: !

i

/'

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

§

!

\

ESE

li

RS BV

t.

•; t

"J Bo.uwen ov

Houwen op vertrouwen venrouwen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

■ ■ Il ■ ■ ■

~----"~U.~,

,4,"§.WSt\f -IMJl Gebr. van Wanrooij

~.,

Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Kleding verander- en reparatiewerk. 11

11

BENILDA

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het fnnchten 11an uw bedrlJ/srufmte of uw zalulflk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altffd voldoende op voorraad!/


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17 .30 u Zondag 11. 00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 18-07 Geen Avondmis Vr. 20-07 19.00 u * Woord-Com. viering mmv Ouderenkoor Za. 21-07 19.00 u H.Mis (past. Verbakel) mmv Clair Zo. 22-07 09.30 u + Woord- Com. viering mmv Gem. koor Wo. 25-07 19.00 u * Woord-Com. viering (Ans Schutte) Vr. 27-07 19.00 u * Woord- Com. viering mmv Ouderenkoor Za. 28-07 19.00 u Woord- Com. viering (diaken) mmv Pour Vous Zo. 29-07 09.30 u + H.Mis (past. Verbakel + diaken) mmv Gem. koor 19.00 u * Avondmis Wo. 01-08 Vr. 03-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 04-08 19.00 u H.Mis mmv Ton v. Heijnsbergen (orgelspel) Zo. 05-08 09.30 u + Woord- Com. viering (diaken) mmv Gem. koor Wo. 08-08 19.00 u * Woord- Com. viering Ans Schutte) Vr. 10-08 19.00 u * Woord- Com. viering mmv Ouderenkoor Za. 11-08 17.30 u H.Mis (Rogge maaien) mmv Pompzwengels Zo. 12-08 09.30 u + Gildemis (i.v.m. Koningschieten) mmv Gem. koor Wo. 15-08 19.00 u * Hoogmis mmv Ouderenkoor (Maria viering) Vr. 17-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 18-08 19.00 u Gildemis (installatie koning(in) mmv Gildekoor uit Dinther Zo. 19-08 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 22-08 19.00 u * Avondmis Vr. 24-08 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 25-08 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout Zo. 26-08 09.30 u + Woord- Com. viering (diaken) mmv Gem. koor Wo. 29-08 09.00 u Openingsviering Aloysius School 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt • • • •

• •

Pastoor Scheepers is op vakantie naar Lourdes van 12 t/m 30 juli. Pastoor Scheepers is op vakantie van 6 t/m 10 augustus In de vakantieperiode is er geen kinderkerk. De pastoor wordt in dringende gevallen vervangen door pastoor Verbakel (532 1215); de dagelijkse leiding van de parochie berust bij de leden van de pastooraatsgroep (532 4386 532 1052 - 532 4691- 532 4311) De viering van het Rogge maaien op zaterdag 11 augustus begint om halfzes! Het misdienaarskamp wordt gehouden op 2425-26 augustus.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 september 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160. KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar". We ontvingen reeds f 48.668,25 en f 12.390,25 is ons toegezegd voor 2001. Er zijn 583 deelnemers. Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001. BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30- 10.00 uur. (om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). 3


Verhuur van, tafel6. 6toelen. bartafel6, krukken en t a plnetallatie&

Hypotheken met:

~ l>lnnenland5 l>ier

De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

Y

l>uit enland5 bier

'\l' gla5werk Y

Y

~ lfö,ur-en

'!f' completê feee.tjes

'!f 13cdo·5 t.illce-rd

~ l,c::zore ine o.,:n huis

Oorpetra at. t3 53&6 AK Goffon Tsl. (073) 532 46 59

Maak vriibliivend een afspraak!

···:0· . ... . .

.

. .

.

. . . .

. .

.

.

DE ■

.. . -

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

cadeau artikelen relatie ge,chonken

'\l' wijn

Peter van der Lee Hertogin Johcnnasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

fa• (073) 532 56 43

RIJWIELEN

TANKSTATION

Kerl<stran 11 Geffen (073) !i?2 13 13

23/oembinderiJ; 1/ Wouwke J(foosl erslraa/ .Je S:J<f(,

'Jl.'7< Ç'ejfen

le/O?:J.5321 M:J

f= 07:J .Jj 2.5 1.50

:JJfoemen ?fan/en

:lJruidswerk 9rafwerb Xadóarlikelen

({pj~

egra emssen ·en crematies waar u ook verzekerd bent er.soonlijke en deskundige begeleiding vrouwelijke dragers, verzorgers en chauffeurs es:pecialiseerd in uitvaartverzekeringen ratis informatief gesprek g en nacht bereikbaar

Teugenaarsstraat 129 5348 JC Oss (() 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Nistelroo,J

Coothstraat 31 Geffen ll.

(073) 532 20 41


e-mailadres: pastoor. scheepers@levix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06 - 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.bomestead.com ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK 10 aug.: Peter v. Griensven en Dees Maas 17 aug.: Maurice v. Schayk en Moniek Vissers 18 aug.: Jeroen Steenbakkers en Nathalie v. Lee 24 aug.: Wilbert Verhoeven en Sandra v. Nistelrooij

TOERISTISCHE TIPS Langs Leidse kerken Al meer dan tien jaar wordt in Leiden het evenement "Langs Leidse Kerken" georganiseerd. Net als vorig jaar op één dag: 4 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openstelling worden de orgels bespeeld. Het is ook mogelijk om met een gids langs de kerken te wandelen. De volgende kerken neme deel: Marekerk, Hartebrugkerk, Waalsekerk, Lokhorstkerk, Pieterskerk, Hooglandsekerk en de Lutherse kerk. Nieuw is de tweede startplaats. De eerste is stadscafé van der Werff, op vijf minuten lopen van het station. De nieuwe tweede startplaats is aan het Noordeinde, in het modelbouwmuseum. Deze locatie ligt op vijf minuten lopen van een bewaakt parkeerterrein. Info: Langs Leidse Kerken, tel. 071 576 0325.

HOLLAND FESTIVAL OUDE MUZIEK UTRECHT De oudste gezangen uit IJsland, een huwelijksfeest aan het Hof van Savoye in de Renaissance, religieuze liederen, een Gala van het Nederlandse Lied, Lamentaties van Gabriëli, Couperin en Dowland en een reeks top ensembles met Italiaans en Frans barokrepertoire: dat zijn de hoofdingrediënten van 20e Holland Festival Oude Muziek Utrecht, van vrijdag 24 augustus tot en met zondag 2 september. Ook dit jaar wordt er op diverse locaties in de binnenstad van Utrecht gemusiceerd van het moderne Muziekcentrum Vredenburg tot diverse oude kerken. Info: Organisatie Holland Festival Oude Muziek tel. 030 236 2236; www.oudemuziek.nl

RODE-KRUIS-COLLECTE 2001. Ondanks het warme weer waardoor veel mensen in de tuin zaten en de collectanten tevergeefs aanbelden heeft de collecte toch nog het mooie bedrag van · f 2.337,-- opgebracht.

Inwoners van Geffen bedankt voor uw gift, en vooral ook de collectanten bedankt zonder jullie inzet was dit niet mogelijk. Heel veel dank namens het Rode-Kruis. Ans Heijmans, Coördinator-Geffen.

PERSBERICHT Cursussen Kunstgeschiedenis en Leeskring In sept. a.s. start drs. Piet van der Sluijs (kunsthistoricus en neerlandicus) te Nuland wederom met 5 cursussen Kunstgeschiedenis. Elke cursus bestaat uit 15 lessen. Deze cursussen zijn: Griekse mythen in woord, beeld en muziek; Christelijke symboliek in de beelden kunst; Kunst en cultuur van het oude Egypte; Sprekende schilderijen (interpretatie van 16de_ en 17de_eeuwse Noord Nederlandse schilderkunst); Miniatuurschilderkunst (o.a. Getijdenboeken uit de lSde eeuw). Wat betreft de Leeskring: Analyse van Nederlandse en buitenlandse literaire werken. Aanmelden vóór 1 aug. a.s. Voor schriftelijke informatie en aanmeldingformulier kunt u zich wenden tot Piet van der Sluijs, tel. 073 532 1007.

~

BOLLEBOZEN

Geslaagd: Paul v.d. Heijden H.T.S. Bouwkunde. Evelyn Lepoutre voor Bedrijfseconomie aan de HEAO in 's-Hertogenbosch Rien v. Wanrooij voor MTS Grond- Weg- en Waterbouw aan het Koning Willem 1 College in 'sHertogenbosch.

VOOR BOEKENLIEFHEBBERS EFFE NAOR GEFFE Bij Effe naor Geffe . 25 jaar, zijn natuurlijk de schoolmeester en zijn vrouw weer daar. U vindt hen in de Harrie Schoutenstraat, 't is bij de school en de Super waar hij staat. Hij heeft weer boeken in menige soort, ja het aantal is weer ongehoord. Zitte gerre met een boekske in een hoekske, breng dan zeker een bezoekske. Wilde iets weten over metselen of breien, dan moete oe eige met een boek verblijen. Tot ziens bij Effe noar Geffe, Peter en Toos Lammers, Oss 5


. . ,•, Ter Nagedachtenis aan PARTIJ l9 Marij van den Bosch - van M~S°.ON~ de Donk Op woensdag 27 Juni bereikte ons het droevige bericht van het plotselinge overlijden van onze partijsecretaris Marij van den Bosch. Marij was 9 jaar lid van onze plaatselijke politieke partij. Gewoon begonnen als lid van de Nulandse Belangen partij klom Marij binnen de gelederen van de partij op tot secretaris van de partij en maakte daardoor deel uit van het bestuur. Deze functie heeft ze met veel inzet en enthousiasme vervult. Daarnaast heeft ze ook een tijdlang de informatie voorziening van onze partij voor haar rekening genomen We hebben Marij leren kennen als een zeer actieve vrouw. Recht door zee, geen poespas en geen blad voor haar mond nemend. Ze hield niet van moeilijke

woorden of termen. Gewoon in een taal die iedereen kon verstaan. Ze was een vrouw met principes die zwaar voor haar wogen. Had over veel zaken een duidelijke uitgesproken mening die een ieder mocht horen. Marij kwam met name op voor de positie van de vrouw. Het was haar droom dat eens de gemeenteraad uit evenveel vrouwen als mannen zou bestaan. Vanuit een grote sociale bewogenheid wilde ze ook dat iedereen een gelijke kans kreeg in het leven. Marij nam haar taak en de politiek heel serieus maar wist door middel van een grap goed te relativeren. Ze had ook ambities in de politiek en wilde graag in de toekomst eens deel uit gaan maken van de gemeenteraad. Helaas is Marij niet meer onder ons. Wat ons rest zijn de herinneringen aan haar. Haar geest zullen we in de partij bewaren. We wensen Willy en de kinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Partij Maasdonk.

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en Advtesbureau bv

Onderhoud aan gastoestellen Kastanjehof 23 Onderhouds abonnementen gastoestellen 5386 GN GEFFEN Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel Fax (073) 532 03 32 Ook levering van materialen voor zelf bouwers WWW.JA-RE.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina f 30,00 1/4 pagina f 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina f 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL ts te vieren of wilt u alleen genieten van een os Emffet in een sprook;esachtige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

de Pa[tykelder

iedere zondag vrijdag-zaterdag-zondag binnenkomst 11.00/12.00 uur binnenkomsll7.00/ l900 uu,

f

35,00

f

54,50

tot 100 personen Lekker de avond voortzetten in onze sfeetvolle kelderbar. 7 Dagen per week mogelijk

Bruiloften feesten & gartijen

All-inn EieëJrijfsfeesten

tot 250/300 personen lnfonneer naar ons 'totaal pakker en All-in prijs. Met of 20nder buffet

tot 200 personen Compleet met ons ··nergens beter· diner buffet

voor informatie en reserveringen,

6

Tel. 073 ~ 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

Op af.spraak 7 dagen per weel \Wt .groepsreser.--erlngen va,af ◄O persom. Klod•tt• Vm I jaar fil!il. 2 tfm 12 iaar / 2.50 pe, le:\'en.siaar.

NERGENS BEfER NERGENS COMPLETER


EFKES BUURTE MÈ ......... Wilma en Wim van Herpen De Gouden Leeuw ..... Burgemeester Netten gaf bij de afscheidsreceptie van Wilma en Wim van Herpen, tekst en uitleg, waarom zoveel hotels / cafés / restaurants deze naam dragen. Er waren vroeger herbergen waar je kon eten, drink.en en de paarden kon verzorgen en er waren er ook waar je kon slapen. Deze laatsten droegen vaak de naam "le lit en dort" (het bed waarop je kunt slapen). Dat werd later verbasterd tot "le lion d'or" oftewel "de gouden leeuw". Onze Geffense Gouden Leeuw werd achtereenvolgens gerund door de uitbaters Renders, Jo van Lee, Piet en Door Romme en nu namen ook Wilina en Wim van Herpen afscheid van 'hun home'. "Het geeft een dubbel gevoel'' zegt Wilma. "Ik geef ook een stuk thuis af. De kroeg was mijn lust en mijn leven. Ik houd van lekker ouwebetten aan de bar. Daar staat tegenover dat we nu meer vrijheid hebben om onze tijd in te delen. En die vrije tijd zal vooral naar onze kinderen Perry en Janick gaan". Het begin werd gemaakt nadat Wilina 6 jaar in de kantine van De Geer had gewerkt. De vraag kwam om pa en ma op te volgen in de Gouden Leeuw. Wim werkte op de sporthal omdat hij, na een auto-ongeluk, niet meer kon werken op de bouw. Hij wilde wel zelfstandig iets beginnen. In 1985 kochten ze het pand en de toen nog hotelkamers, werden omgebouwd tot een volledige woning. De nodige veranderingen volgden elkaar op: de keuken werd een bedrijfskeuken, de zaal kreeg een nieuw aanzicht. Een grote verbouwing van de zaal en het café vond plaats in 1995. Dit beroep is hard werken en veel uren maken" zegt Wim. "Als andere mensen vrij zijn, moet er bij ons gewerkt worden en overdag vinden de voorbereidingen plaats". Wilina deed de boekhouding, zorgde voor de bestellingen en het personeel. Zij was ook de gastvrouw in het café. Wim zorgde ervoor dat alles verliep zoals de klanten dat wensten en maakte de zaal steeds in orde. "Je klanten worden vrienden en je vrienden worden klanten" aldus Wim in zijn afscheidswoord. "Je bouwt een band op met de vaste mensen en met sommigen is die zeer hecht. We hopen dat deze vrienden ook in de Lambertusstraat onze achterdeur weten te vinden!" Het feit dat de kinderen steeds meer aandacht vroegen, deed hen besluiten om een punt te zetten achter het horecaleven. "We hebben lang moeten wachten op onze tweeling en als een van hen dan ernstig ziek

wordt, dan ga je nadenken" vertelt Wilma. ''Nu krijgen we als het ware een herkansing voor ons gezin". Janick en Perry zijn allebei fanatieke voetballertjes! In de nieuwe tuin staat al een echte goal om te oefenen! De puzzel viel vervolgens precies in elkaar. Arie en Anoeska, die al 10 jaar bij hen werkten, wilden de zaak overnemen. Het huis van de broer van Wim kwam vrij en oma van Herpen, die daar ook woonde, kreeg een kamer in huize De Heegt. Wilma blijft nog werkzaam bij de Gouden Leeuw wanneer dat nodig is en Wim is gevraagd door oom Benny Romme om in het magazijn van Carbone te komen werken. Beiden kijken ze terug op een intensieve, maar gezellige tijd en een mooi afscheidsfeest. De sprekers op de receptie hadden alle lof voor de wijze waarop Wilma en Wim hun zaak hebben gerund. Eensluidend hoorde je de woorden: gastvrijheid, een goede samenwerking en alles kon bij jullie! Dank je wel Wilma en Wim en geniet van de tijd die is vrijgekomen!

=--•~11-w.;. r-r,,, .• , lfiillb

7


ROND DE DORPSPOI\1P

De gemeente Maasdonk is toe aan een herziening, ontwikkeling van een nieuw welzijnsbeleid. Adviesbureau "Prisma Brabant" had samen met de betrokken wethouder mevr. Betsie van Bakel en betrokken ambtenaren al enige bijeenkomsten gehouden met de Dorpsraden en· het Dorpspanel en daaruit ontstond concept no. 2. Een uitvoerig schrijven bereikte alle subsidiënten. De medewerker van Prisma Brabant "monitoorde" de hele zaak nog eens door aan de hand van "sheets" voor de vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, die subsidie ontvangen volgens de bestaande regelingen. Een uitvoerig betoog, dat we al hadden kunnen lezen met voortreffelijke uitgangspunten van: Hoe komt de subsidie tot stand en waar zou subsidie nodig zijn en waar mogelijk niet. Dat alles hadden de vertegenwoordigende vrijwilligers van de gemeente Maasdonk ook wel kunnen bedenken. Toen kwam de toespitsing, genoemd "SPEERPUNTEN' van het beleid: Meer aandacht voor de "zwerfjeugd" voor de ''vrijwilligers" en voor de ''vergrijzing", ook dat had iedereen kunnen bedenken. Die praktische vrijwilligers hadden immers maar een vraag. Moeten wij inleveren en mogen wij onze "SPEERPUNTEN'' aandragen??? "Want daar zat urn de knoop". Hoe zit het met de peuterspeelzalen? . Dat komt in een later bestek. Wees maar niet bang. En hoe zit het met de overlast van middernachtelijke hinder van thuiskerende discogangers. "Kan er begeleiding komen?". Nee, dat wordt te praktisch: niet aan de orde. Hallo? We zijn toch op een CONFERENTJE over lokaal sociaal beleid?? Nou, daar heb je zo'n speerpunt. Het ingehuurde adviesbureau Prisma Brabant "monitoorde maar rustig door''. Daar zaten dan al die vrijwilligers met een heleboel "gebakken lucht". Het voorliggende programma werd keurig afgewerkt en gefrustreerd gingen al die vrijwilligers maar weer huiswaarts. Gelukkig met de belofte, dat de volgende "ZITTING" meer concreets zou bieden, de basis had men nu kunnen uitdiepen. Nou ja dan zullen we te horen krijgen, waar de subsidie wordt gekort en waar meer subsidie naar toegaat, of zou kunnen gaan, want de subsidiepot kan niet verhoogd worden. Het wordt snijwerk op maat. Met meer aandacht voor Jeugd, Vrijwilligers, want die moeten opnieuw gemotiveerd worden en de Ouderen in Maasdonk. Nou al die vrijwillige penningmeesters met hun vrijwillige medebestuurders zijn al de motieven nog 8

eens bijeen aan het schrapen om toch duidelijk te maken dat subsidie inleveren echt niet kan. Want we hebben' ook jeugd, en we hebben vrijwilligers en we betrekken graag ouderen bij onze activiteiten. Mogelijk zijn er zoveel veranderingen, dat hier en d~r geen subsidie nodig is!!! Waar dan??? Dat :v1~t niemand. Mogelijk is er hier en daar meer subs1d1e nodig??? Waar? , dat wist niemand. Dat gaan ze uitzoeken in het Se concept. We worden nog 2 concepten verder gemonitoord. We zitten intussen zelf aan de monitor, en zijn op zoek naar monitoren die ons op kunnen monteren. En zo worden maar adviesbureaus ingeschakeld door de gemeente, allemaal geld over de balk, zegt de sta~tafel. Een daadkrachtig gemeentebestuur, hoeft zich niet te verschuilen achter een adviesbureau en heeft geen dure adviezen nodig om de "bittere pil" te vergulden van een dreigende subsidiekorting. De subsidie aan de stichting "Jeugdvakantiewerk" wordt gelukkig goed besteed. De 2e week van augustus zullen weer 200 kinderen een fantastisch vakantieprogramma voorgeschoteld krijgen. Ze keren terug naar het oude Egypte. Er wordt al gul gesponsord. De laatste dag begint met een gezamenlijk ontbijt en een slotbuffet, dank zij de gulle gaven en bijzondere bijdragen. Onze complimenten aan zoveel vrijwilligers. We gunnen ze mooi weer. De kermis is in aantocht, het wordt weer mooier. In Geffen is het hier en daar gelukkig nog een echt familiefeest. Veel plezier. Onze pastoor zagen we ogenstrelend in de MICROGIDS in een advertentie voor het Sint Jans Centrum. Een mooie bijverdienste. Proficiat met zo'n uitstraling. In Geffen vond een Wereldprimeur plaats. De opening van het modernste Tankstation ter wereld. We zagen volle kleurenpagina's in diverse kranten. Gelukkig vinden daar veel mensen uit Nuland, Geffen en Vinkel werk. Wij hopen, dat de Barrière, die tijdens de bouw heeft moeten inleveren tot een goede samenwerking komt met BP - CONNECT. De opening was een betoverde happening. De beroemde illusionist Hans Klok toverde burgemeester Hans Netten weg, nu Antoon van Zandvoort nog, grapten wij ... "EFFE naor GEFFE" komt eraan. De krant gaat weer verschijnen, de steun van het bedrijfleven is hartverwarmend. Het leeft, het bruist, het krioelt. Er komt nog meer sfeer dit jaar, meer mensen in oud tijdse kleren. Ook de zaterdagavond krijgt bijzondere aandacht. Jammer, dat we er geen mooie naam voor hebben, zoals destijds OPEN PODTI.JM, en wie kent de man,


de vrouw van het jaar? Het gonst van geruchten over C 1000. Het wordt een complete verrassing. Op het Dorpsplein gaat wat veranderen, Accolade verdwijnt, daar komt een winkel. Eigenlijk zou het hele plein bewinkeld moeten zijn, met nog een gezellig ''Bruin Café". De plannen om het plein beter te bemeubelen krijgt hier en daar weerstand. Jammer, dat er niet meer eensgezindheid is, immers er zal toch een oplossing moeten komen voor al die auto's, er is een BLIK.PROBLEEM, dat een mooie blik op het plein belemmert. In Vinkel mag "De Den" uit "de as", verkommering verrijzen en daarvoor is f 825.000,- beschik-baar. De gemeente kocht de grond onder "De Den" voor f 195.000,-van de parochie en is nu eigenaar. Toch veel geld voor een den "De Den". We gunnen het Vinkel, maar hopen dat het idee van de Brand-weerkazerne samen met een cultureel centrum toch aandacht krijgt, meteen GILDE en DUIVEN huis. Geffen is echt aan de beurt. De stamtafel kijkt terug. Het is een hechte club geworden alhoewel het aantal gasten dikwijls rouleert. Het instituut heeft bestaansrecht verworven en krijgt duidelijk aandacht en aanhang in de gemeenschap Geffen en Maasdonk. Sommige zaken kunnen mogelijk meer worden uitgediept, ook is het zeer verrijkend om gasten aan de stamtafel te nodigen. Het telkens neergeschreven: OOK U BENT WELKOM!! is echt gemeend. We gaan ook vakantie houden. De volgende stamtafel is op 19 augustus, wederom om 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur in het gastvrije café Govers. Allemaal een goede vakantie toegewenst. Voor op- of aanmerkingen De Prins tel. 0412 640 982.

16 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivrn vakantie) 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 18 Sint-Jorisgilde, koningsrnis 26 Sint-Jorisgilde, Kringdag Maren Kessel 31 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivrn vakantie) 31 TV De Vlijmd, Clubavond SEPTEMBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr.14) 13 K.V.B., Openingsavond na de vakantie 13 Sint-Jorisgilde,22e Gildeavond; Den Bosch 14 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling 20 Oud papier ophalen 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 22 De Flierenfluiters, Truckrun start in Geffen 28 Oud papier ophalen OKTOBER 01 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi senioren 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 07 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi jeugd 10 Sint-Jorisgilde, 23e Gildeavond; Oss 15 t/m 19 Herfstvakantie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 22 t/m 27 Collecte tbv Torenklanken 26 TV De Vlijmd, Clubavond

/r

aanbiedingen

Dujardin vieux Goblet jonge jenever

f f

22,95 22,95

aanbiedingen geldig Vm 22 juli 2001 (Zolang de voorraad strekt) zetfouten voorbehouden

/)

-

WIE WAT WANNEER AUGUSTUS · 09 Sint-Jorisgilde, 21e Gildeavond 12 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teeravond 12 Sint-Jorisgilde, onthulling monument Vinkel 15 t/rn 26 TV De Vlijrnd, Clubkampioenschappen jeugd

.s.,; .,,,

,,r.--:

Verhuur

tafels, stoel krukken en t '. •Dorpstraat 13 • Geff

9


"Bij de starf va.rl µ1ijn eigen zaak wist ilf precies '}

. waaraa.· .·~· · •· · '

.

'' · - - ·•· ·. n. ·'

~

.

De wens om voor uzelf te beginnen gaat eindelijk in vervulling... Maar voordat u eigen baas bent, moet u een hoop problemen de baas worden. Zo kunt u al bij het ondernemingsplan voor vragen komen te staan. Daarorn is het goed om te weten dat u daarvoor terecht kunt bij Rabobank Het Maasland. Onze adviseurs zakelijke relaties kunnen u ook meer vertellen over de markt waarin u opereert. Want als grootste bank in het midden- en kleinbedrijf weten we wat er speelt in elke branche. En verder kunt u natuurlijk terecht voor al uw vragen op het gebied van financieringen, verzekeringen en beraJingsverkeer. Bel (073) 53 40 117 voor een afspraak. Dat maakt u gelijk een stuk zekerder van uw zaak.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


RABOBANK OUTDOOR EVENT OP DE HOOGHEI Ter ere van het 100-jarig bestaan van HetMaasla Rahobank Het Maasland werd er voor de jongeren uit de gemeenten Lith en Maasdonk op zondag 24 juni een actieve, sportieve dag georganiseerd. Ongeveer 500 jongeren waren in hun sportoutfit naar de Hooghei te Berlicum gekomen waar hen een programma vol survivalachtige activiteiten stond te wachten. Rabobank

nd

Een ontzettend leuke dag met stralend weer

BEDANKT

Een druk programma

Een stralende zon en een bende enthousiaste begeleiders van de Hooghei en Rabobank Het Maasland stonden de jongeren op te wachten. Om kwart over acht kwamen de eerste fanatiekelingen al aan; de rest was om 9.00 uur aanwezig. Vanaf dat moment kon de pret beginnen! Er was voor elk wat wils: een survivaltocht, mountainbiken, luchtdrukschieten, klimmen en abseilen. Een van de hoogtepunten was het paintballen. Met een klodder verf hier en daar verlieten een aantal jongeren het speelveld. De een trots dat de vlag veroverd was, de ander een beetje teleurgesteld omdat het hen niet gelukt was en omdat die verfballetjes soms een beetje hard aankwamen. Ook het bierkiststapelen was letterlijk een hoogtepunt te noemen. Het record werd gevestigd door Martijn van Amstel. Hij stapelde 35 kratjes de hoogte in; een zeer goede prestatie. De wateractiviteiten waren een welkome, koele verfrissing. Droog de overkant bereiken was er dus niet bij en ook de begeleiding moest het ontgelden. Na een ontzettend leuke, maar vermoeiende dag, ging iedereen om 19.00 uur weer voldaan huiswaarts. Spullen kwijt?

Al dat gespetter bracht heel wat natte kleding met zich mee, wat voor vele verkleedpartijen heeft gezorgd. Ben jij misschien degene die een kledingstuk is vergeten? Neem dan contact op met Rabobank Het Maasland op telefoonnummer (073) 53 40 182. Zij hebben o.a. t-shirts, trainingsjacken, handdoeken en broeken in de aanbieding. Dus ben je iets kwijt, laat dan wat van je horen!

Het was weer feest in Zorgcentrum De Heegt. De mooie tenten waren ingericht voor het feest. Dit jaar was het weer mogelijk, mede door de mensen wensen van de Rabobank, om een vakantieweek te houden. Deze keer tegelijk met de wandel 3-daagse. Ook familie, personeel en vrijwilligers deelden mee in de feestvreugde, plus de bewoners van de aanleunwoningen. Het was prachtig weer en we hebben weer allemaal genoten. Hierbij willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft om er een geslaagd feest van te maken. Zowel in huis als de hulp bij de wandelaars (koffie onderweg, routebegeleiding heemkundekring). Namens alle bewoners bedankt. Zorgcentrum De Heegt, Bewoners en ontspanningscommissie.

JEUGDBRANDWEERDAG Zaterdag 23 juni heeft voor de elfde keer de jeugdbrandweerdag plaatsgevonden. Dit is voor kinderen die in Nuland, Vinkel en Geffen wonen in de leeftijd van 6 tot en met 12 Jaar. Op deze middag zijn er op spelenderwijs acht proefjes opgezet die het een en ander met de brandweer te maken hebben. De jeugdbrandweerdag werd gespeeld in Vinkel aan de Lindelaan 8 op het weiland van W. van Gogh. Bij deze de uitslag van de jeugdbrandweerdag: 1e plaats PC Knudde uit Nuland 2e plaats Spetters uit Geffen 3e plaats De Wondersponzen uit Vinkel Deze 3 teams komen op 22 augustus naar de brandweerkazerne van Geffen. 11


ISO 9001 gecertificeerd

i!

SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvestiging____ , vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

lil ACTUEEL

flexwerken millennium-aansprakelijkhĂŠden

Il STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl 12


EEN KONINKLIJKE KROON OP HET WERK! Hij nam afscheid als plaatsvervangend opzichter Openbare Werken bij de gemeente Maasdonk en daarbij behoorde een koninklijke onderscheiding! Adriaan van Zandvoort (61 j.) werd geboren in de Heihoek te Oss en kwam in 1958 terug op z'n vaders geboortegrond: d'n Berg in Geffen. Hij leerde voor smid / bankwerker en ging werken bij Smidje Baijens in Oss; soms werd hij voor werk uitgezonden naar Ierland en BelgiĂŤ. Het bedrijf ging over in Engelse handen en de perspectieven werden slechter. Daarom ging Adriaan in 1976 op gesprek bij de wethouders Adriaan van Schijndel en Antoon Romme, teneinde een baan aan te nemen in de buitendienst van de gemeente Geffen. "In die tijd moest je het waarom uitleggen, als je als vakman gemeentewerker wilde worden!" Adriaan ziet een duidelijk verschil tussen zijn Geffense en zijn Maasdonkse tijd. In Geffen werkte hij samen met 'echte gemintewerkers' zoals Koos van der Heijden en Toon van Herpen. In de Maasdonkse periode werden steeds meer gespecialiseerde krachten aangetrokken zoals hoveniers, stratenmakers, monteurs, chauffeurs en loadermachinisten. Verder zijn er nog de mensen die de controle van het dorp onder hun hoede hebben. "We kunnen nu bijna iedere klus maken, zoveel kennis hebben we in eigen huis" zegt Adriaan. In 1980 werd Adriaan voorman en in 1998 plaatsvervangend opzichter. Vanaf die tijd is het voor Adriaan voornamelijk toezicht houden en werken op de computer. Opdrachten van de gemeente worden doorgemaild naar de werf en verdeeld over de desbetreffende mensen; storingen moeten worden ,doorgespeeld en rapportages gemaakt voor o.a. de politie. "Aanvankelijk" zo vertelt Adriaan "stond de buitendienst van de gemeente niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een beetje buiten het geheel van het gemeente-apparaat. Ik zorgde voor kleine activiteiten en attenties onderling en er kwam meer contact met 'het huis' . Regelmatig schreef ik ook een stukje in "De Geminteproat" over onze dienst. Toen ik voorman werd heb ik in het begin veel moeten leren, maar ik werd goed geaccepteerd door de anderen. Ook de samenvoeging met Nuland en daarbij de verhuizing naar de werf aldaar, verliep heel goed! Op vrijdag na het werk, komen we samen op de werf, om de week af te sluiten. Dat zal ik wel gaan missen!" Naast zijn werk heeft Adriaan zich verdienstelijk gemaakt in diverse clubs: de voetbalvereniging, bij het

wielrennen, de motorcrossclub, de vogelvereniging en de biljartclub. "Ik ben een man van hand- en spandiensten!" De koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid is een extra kroon op het werk van Adriaan. Heel bescheiden merkt hij op dat een en ander 'aardig gelukt' is. Ik vond het heel belangrijk om de mensen vooral in hun eigen waarde te laten, gebruik te maken van ieders kwaliteiten en ik probeerde te zorgen dat iedereen zijn eigen verantwoording droeg". Adriaan denkt zijn 'nieuwe tijd' goed in te kunnen vullen. Maandagavond is brandweeravond, woensdagmiddag heemkundewerk en hij wil graag nog wat ander vrijwilligerswerk doen. Dagelijks zorgt hij voor het eten, want zijn partner Marijke heeft een fulltime baan. Ook wil hij de contacten met de werf warm houden! Adriaan was heel blij met de verrassende medaille, die hem in de kantine van het gemeentehuis werd opgespeld. "Ik voel het als een stukje waardering voor wat ik heb gedaan!" Proficiat!

TUN BLAKKE GEBRACHT Gevraagd: Oppas voor Âą 14 uur in de week dinsdag en woensdag vanaf september. Tel. 073 532 2948.

13


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zalm.

MAASDONK

POLITIE

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00uur.

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5 342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordttussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Krwsstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

WIE WAT WANNEER

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten

na telefonische afspraak, tel 073 - 534 2100, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19. 00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160

NOVEMBER

08 10 11 16 18 24 30

Sint-Jorisgilde, 24e Gildeavond Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) Sint-Jorisgilde, Landjonkerdag St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen

DECEMBER

01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Sint-Jorisgilde, 25e Gildeavond; Rosmalen 24 dec. t/m 4 jan. '02 Kerstvakantie

Wethouder A.A.M. van Zandvoort

Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 14

<-- -

-=---------=-=-


Clubkampioenschappen 2001 TV de VLIJMD De clubkampioenschappen liggen alweer een paar weken achter ons. Wij hopen dat alle deelnemers en toeschouwers genoten hebben van de vele mooie wedstrijden. Sommigen moesten werkelijk tot het uiterste gaan om te kunnen winnen. Al met al zijn het 2 geweldige weken geweest. In het totaal deden er 76 deelnemers mee, een mooi aantal, maar wij hopen dat er volgend jaar nog meer mensen mee zullen doen. In elk geval meer dames in het enkelspel. Verder willen wij een ieder danken die deze weken hebben meegewerkt, en in het bijzonder de heren die op een voortreffelijke wijze de bardienst gedaan hebben op de feestavond.

HDC2

DDDl

3e plaats

HDDl

DDD2

3e Plaats

HDD2

MARCEL VAN GRIENSVEN & JAN WELTEN Rene van Keulen & Sjef van den Heuvel John van de Kerkhof & Wim van Gaal

2e plaats 3e plaats

Gemengd Winnaars GDDl

ANNIE WILDENBERG & KARIN DE HAAS Mariëtte Vos & Simone Welten Karin van Bergen & Connie de Kinderen

GDD2

Winnaar 2e plaats

JAAP DE KOK Edwin van de Akker

TC Patrick

Winnaar 2e plaats 3e plaats

GEERT STOFMEEL Dave Verstegen Frans Verstegen

3e plaats

HEC2

Winnaars

MARIA VAN HINTHUM & INGRID LAMERS Karen Vos & Jolanda van Schijndel Ans de Kok & Jaqueline de Kok

2e plaats

WILLEM DE KOK & TOINE DE KOK Jan Willemse & Norbert van Nistelrooy Mar~ van Druenen & Maurice Creemers

2e plaats

Winnaressen

Winnaressen

Heren HEB2

Winnaars

FRASIA LOEFFEN Simone Welten

3e plaats

SCHAIJK Frans Verstegen & Wiel van de Ekker Hans van Roosmalen & Joost Vos

2e plaats

Winnares 2e plaats

2e plaats

GEERT STOFMEEL & HAROLD VAN

Hieronder volgt een opsomming van de winnaars en de 2e en 3e plaatsen van de diverse onderdelen: Dames DEDl

Winnaars

TOOS DE HAAS & JAN WILLEMSE Dinie van de Langenberg & Hans van Roosmalen Moet nog worden gespeeld

2e plaats 3e plaats

Winnaars

JOLANDA VAN SCHIJNDEL & JAN DE BRUIN Marij Velthuis & Bertus Velthuis Karin de Haas & Sjef van Ravenstein

2e plaats 3e plaats

~ ,, , · '

/f !

c:-~~--~;_

HEDl

Winnaar t

HED2

2e plaats 3e plaats

JOOST VAN DE HAGEN Willem de Kok Maurice Creemers

Winnaar 2e plaats 3e plaats

JAN WELTEN Mari Vos Marcel van Griensven

I

~,-·

'

iri.

I

- ...

)

~ ~

:

}il.. \

~ =,

/ /

-✓ -

\1 ;f

-~

J:

'

\_ \

, _____ . ~ \ - - - -\

j

-~} 15


-

10. Adriaan de Haas (M) 11. Henry v. Schijndel 12. Erwin Steenbergen

THEO VAN UDEN KAMPIOEN

90 68 68

0.74 0.55 0.45

6 7 5

95 92 91 89 86 85 84 81 76 71 71

1.21 0.98 1.54 0.89 1.83 1.19 1.44 1.22 1.00 2.12 3.14

10

Bij biljartvereniging 't Haasje. Vrijdagpoule Ter afsluiting van het seizoen werd er nog een onderlinge competitie georganiseerd waaraan ook enige leden van N.G.G. meespeelden, doch deze kwamen uitgezonderd Mikel van Dijk niet voor ereplaatsen in aanmerking. Frans en Theo van Uden speelden een beslissingswedstrijd welke werd beslecht in het voordeel van Theo ... Inmiddels hebben we het biljartseizoen afgesloten met een gezellige feestavond met alles erop en eraan en kwam onze wedstrijdleider Hans Reuvers tot de volgende eindstand;

Dinsdagpoule 1. Frans v. Uden 2. Broer Damen 3. Ernie de Haas 4. Jo v.d. Heijden 5. Gertjan Nouwens 6. Jo Steenbergen 7. Arie Baayens 8. Chris v. Zuijlen 9. Jan v. Bergen

Punten 105 99 98 98 97 97 97 96 92

Gem. 1.01 1.44 1.24 0.98 0.98 1.47 0.79 0.90 0.88

1. Theo v. Uden 2. Mikel v. Dijk 3. Erik v.d. Ven 4. Hans Reuvers 5. Adriaan v .d. Kamp 6. Jas v. Lieverloo 7. Frank Gloudemans 8. Geert v. Niftrik 9. Peter Megens 10. Piet v. Griensven 11. Joop v. Dijk

7 9 6

11 7 9 10 8 14 34

H.S. 7

17 11

9 7 10 6 14

7

••Jongens, over 5 minuten is het eten klaar!"

4 saucijzen + 4 gehaktballen zomerduo: gekookte achterham cervelaat worst 100 gr per soort, samen

'

'

Limburgse varkensoester

2ll

1oogr.

-.

..·::':"'·.\

De lekker-kant-en-klaar weken

Zomerstamppot

H

per portie Geldig van 16 t/m 20 j uli001

et wordt u

mooi makkdij.k gemaakt cijdc-ns

de lekk«-k.01..,-.-klur weken bij do

Keurslager. Wanc dan hebben we heerlijke, snel te lxreiden gera:htcn fn m:a:altiid.s.il:1det in de a.an~ing. Waarmtt de vahntiesu:mm.ing op peil

Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 augustus zijn wij gesloten. Iedereen een prettige vakantie toegewenst!!

16

blijh. Zeker als u tich bedrnkr d:at de: u1rstekendc: smnk en kwaltre1t gegarandeerd 1.ijn. 1ips en r«~pt'cn vindt u m he( blad 'Koken met ck KC'unlagcr' of op www.keunlagct.nl. Ioderdud ••. ook dat is moo< makkelijk.

Keurslagerij

VANTUVL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Persbericht Geen grootschalige pleziervaart in natuurgebieden

Waterschap De Maaskant is van plan een Verkeersbesluit te nemen waarin een algemeen verbod staat op het varen en innemen van een ligplaats. Dit verbod geldt niet voor de individuele kanovaarder. Het verbod geldt voor alle wateren in het gebied. Bestaande vergunningen blijven natuurlijk ook onder het nieuwe besluit geldig. Het ontwerpVerkeersbesluit vaarwegen ligt tot 16 juli ter inzage op het waterschapshuis, Raadhuislaan 30 te Oss en op de secretarieën van de gemeenten die gelegen zijn binnen het gebied van het waterschap. Melden Het waterschap wil bij het vaststellen van Verkeersbesluit vaarwegen zo goed mogelijk rekening houden met de huidige situatie. Daarom verzoeken wij alle belanghebbenden die varen of een ligplaats hebben binnen ons beheersgebied zich schriftelijk te melden bij het waterschap. Degene die op dit moment een ontheffing hebben op grond van de Keur op de oppervlaktewateren krijgen een tijdelijke nieuwe ontheffing. Alle overige situaties zullen apart worden beoordeeld. Voor informatie over het beheersgebied kunt u kijken op internet, www.maaskaut.nl. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, 0412 698 336. Water voor iedereen. Recreatie op en langs het water is populair. Steeds meer mensen zoeken in hun vrije tijd het water op. Diverse organisaties en ook gemeenten willen nieuwe mogelijkheden hiervoor ontwikkelen. Bijvoorbeeld nieuwe kanoroutes met makkelijke instapplaatsen. Waterschap De Maaskant heeft deze initiatieven altijd ondersteund. Water is er immers voor iedereen, het waterschap werkt hard voor het water en hoe meer mensen er van kunnen genieten hoe beter. Verschillende belangen Een paar bootjes leveren we1rug overlast op. De oevers lijden er niet van, de dijken slijten niet en de natuur wordt niet verstoord. Anders is dit bij grootschalige recreatie. Oevers worden meer omgewoeld, de rust kan danig verstoord worden. Reden voor het waterschap om de belangen van water, natuur en recreatie nog eens goed af te wegen. Vooruitlopend op het te ontwikkelen beleid wil het waterschap een algemeen verbod instellen.

Reageren Vanaf nu tot 16 juli kan eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp- Verkeersbesluit vaarwegen schriftelijk kenbaar maken aan ons. Daarbij kunt u tevens aangeven of u de reactie mondeling wil toelichten aan de dijkstoel. Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Algemene bestuurlijke- en juridische zaken, telefoon 0412 698 360.

GEDICHTJES Gelukzoeken

Ik zoek in jou, in hem en in haar, Maar, waar naar? Want ik voel en ik weet: Ik ben vrij. Het geluk zit in mij. Wit licht.

Laat het licht in je niet doven. Laat het leven je niet beroven, van wat altijd al in je zit. Kijk naar de wereld en maak met wit. Marianne van Sambeek, Dr. Ariënsstraat 6, 5386 BM Geffen, tel. 073 532 2409, m.a.v.sambeek@hetnet.nl

TUN BLAKKE GEBRACHT Fam. Govers, Bredeweg 19 zoekt hulp in de huishouding. Inlichtingen tel. 532 3498.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@ sm{(~-

.:. '-

• Autortjopleiding ,n 7 dagen • hoog % gesla agden • Vakbekwame 1nstrudeu-s • Theoriecertificaat in 1 dag • Voot m- mfonnat,e Bal : 0100 • RU81!WIJS voor .,..,,. rOopfeldinge n I of aurf naar www"rnftsonfin"n.t

17


t"

Zijn jouw kinder@n op!school of het huis uit?

Wil iii ~an onz ' ',ieû)Je ~p~a-me~ewerker wor~en1 is:

Heb jij belangr1 :

Dan is Alpha Î .

Wat wordt er van je verwacht: \ * het verrichten van huishoudelii,ke werkzàamh bij ouderen of chronisch ziekefi (3 - 12 uur) · ii.F * een luisterend oor en een hart voor menpn * geen diploma

Wij bieden je een ~Misselende baan aan bij klanten die jouw z. g . ?d nodig hebben . . -J

Meer informatie of solliciteren? Neem dan contact op met onze Alpha-bemiddelaars. Zij zijn bereikbaar op het Centraal Meldpunt Zorg, telefoon 0412 - 622 678. Ons adres is: Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost, Afdeling Alpha-bemiddeling, Postbus 527, 5341 GL Oss.

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost 18

Il


MuseumJa·n cunenOss

Voor meer informatie: Museum Jan Cunen tel. 0412 629 328; e-mail adres museumiancunen@oss.nl

Persbericht

BIBLIOSBUS MAASDONK Sluiting Museum Jan Cunen Van 13 augustus 2001 tot en met 24 november 2001 is het Museum Jan Cunen tijdelijk gesloten. Deze tijdelijke sluiting houdt verband met een ingrijpende interne verbouwing ten behoeve van een nieuwe lift. Een eigentijds museumbedrijf vraagt om operatieve faciliteiten die het museum beter toegankelijk maken. In het museum is een lift aanwezig, maar deze is verouderd en bereikt niet de bovenste verdieping van het pand. Omdat het museumgebouw een monument is, zijn verbouwingen aan regels gebonden; het exterieur van het gebouw mag niet worden aangetast, wat verregaande consequenties met betrekking tot de werkzaamheden heeft. Een ingrijpende interne verbouwing in een 19e-eeuws pand vraagt om aandacht: van de museumstaf maar ' evengoed van alle andere betrokkenen. Omwille van de veiligheid en het behoud van de collectie, worden kunstinstallaties en tentoonstellingen ontmanteld en zullen alle kunstwerken naar het depot verhuizen. Het kamerconcert dat op 21 oktober 2001 ter gelegenheid van de 100-jarige sterfdag van de componist Verdi in het Museum Jan Cunen zou worden gehouden, is verplaatst naar 9 december 2001. Op 25 november 2001 opent het verbouwde Museum Jan Cunen haar deuren met twee zeer bijzondere nieuwe tentoonstellingen. Op de eerste verdieping is de tentoonstelling Verliefd op het onderwerp te zien, een grootschalige tentoonstelling waar 17e_, 18e-, 19e_ e en 20 -eeuwse kunst met elkaar worden geconfronteerd. De titel heeft enerzijds betrekking op de verhouding van de kunstenaar ten opzichte van zijn onderwerp. Anderzijds gaat het om het meervoud van betekenissen die in één onderwerp verborgen zitten. Door de confrontatie tussen vier eeuwen beeldende kunst worden deze betekenissen waarneembaar. Osse~sia - in t~e meanwhile is de nieuwe grootsc~ahg~ presentatie in het souterrain en de bel-etage. Dit proJect stelt gedurende twee jaar zeven wijken uit Oss centraal. Acht jonge hedendaagse kunstenaars werken vanuit de wijk aan kunstkamers die in het museum te bezoeken zijn. Thema's als 'architectuur' 'werk en industrie', 'migratie' en 'spiritualiteit' staa~ hierbij centraal. Tegelijkertijd zijn er op basis van dezelfde thema's presentaties die de stad Oss historisch belichten. Zo worden onder meer architect Jos Bijnen en pater Titus Brandsma belicht.

Aan de gebruikers van de bibliobus in de gemeente Maasdonk. Geachte gebruiker van de bibliobus vanaf 13 augustus 2001 worden er 'twee verschillende bibliobussen ingezet in de gemeente Maasdank

Jeugd bibliobus Er komt voor de kinderen tot 13 jaar een aparte ?ibli~bus onder schooltijd. Deze bibliobus is speciaal mgencht voor de kinderen. Zij zullen er uitsluitend voor hen bestemde materialen aantreffen. De gehele bus staat hen ter beschikking. Zo is er meer plaats om alle materialen voor de jeugd beter uit te stallen. De haltetijden van de jeugdbibliobus zijn met ingang van 13 augustus 2001 : ~aandag Nuland 13.15 - 15.45 uur Hoogakker Dinsdag Geffen 09.15 - 10-30 uur Mariaschool Dinsdag Geffen 10.45 - 12.00 uur Aloysiusschool Woensdag Vinkel 12. 00-13. 00 uur Mariaschool Bibliobus voor jeugd en volwassenen Deze bus bevat zowel materialen voor de jeugd als voor de volwassenen. De haltetijden van de bus zijn met ingang van 13 augustus 2001: zaterdag Geffen 09.30 - 10.45 uur Sporthal De Geer Nuland 11.00 - 12.15 uur Pr. Bernhardplein Vinkel 13.00- 13.45 uur Past. Vogelsplein In het vertrouwen u na de vakantie weer allemaal in de bibliobus te mogen begroeten, De medewerkers van de bibliobus

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEQ 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 19


16 JAAR DE GOUDEN LEEUW ... BEDANKT Het weekend van juni 2001 heeft bij ons een onvergetelijke indruk achtergelaten. Zaterdag 30 juni stond in het teken van afscheid nemen van De Gouden Leeuw. Ontelbaar veel mensen hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging aanwezig te zijn op onze afscheidsreceptie. De vele gelukwensen in woord en geschrift alsmede de mooie cadeaus die wij mochten ontvangen hebben ons bijzonder ontroerd. Mooi lovende woorden zijn ons toegesproken en de diverse muziekverenigingen hebben ons uitgeluid met muzikale klanken. Het is een middag geworden die alle verwachtingen heeft overtroffen. Woorden schieten ons te kort om onze dank over te brengen. In de avonduren hebben wij aan familieleden, relaties, klanten, vrienden en bekenden een afscheidsfeest aangeboden. Voor de laatste keer waren we gastvrouw en gastheer op een avond die een mengeling was van plezier en emotie. We hebben met volle teugen genoten. Door middel van diverse voordrachtjes werd een terugblik geworpen op ons 16 jarige ondernemersschap. Het optreden van onze kinderen Perry en Janick en met Dimensie was verrassend en zeker een hoogtepunt van de avond. Een feest om nooit te vergeten. Bedankt daarvoor. Zondag stond in het teken van het afscheid van ons team. We moesten afscheid gaan nemen van mensen waar je jaren mee hebt samengewerkt. Niet eenvoudig en met een geheel andere impact dan het afscheid van de vorige dag. We zijn op deze middag van de enen in de andere verrassing gevallen. Een prachtig jubileumboek hebben wij in ontvangst mogen nemen. Mooie, warme, afscheidswoorden vielen ons ten deel en middels een 16 jarige terugblik werden wij nog eens, op een positieve manier, met onze neus op de feiten gedrukt. Het doet pijn om afscheid te nemen van mensen die een speciale plaats in je hart hebben. Onze dank naar dit "Gouden" team is groot. Wij zijn trots op jullie. Zestien jaar De Gouden Leeuw. Jaren om nooit te vergeten. De laatste twee dagen zijn echter dagen die nooit uit ons geheugen gewist zullen worden. Een mengeling van afscheid, emotie en een nieuwe start. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Namen noemen geeft het risico iemand te vergeten. Onze wens was om iedereen persoonlijk te bedanken. Gezien de grote 20

belangstelling is het echter onmogelijk aan deze wens te voldoen. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan 16 jaar de Gouden Leeuw. En natuurlijk bedanken wij iedereen die middels een gelukswens, brief, handdruk, cadeau of met bloemen ons afscheid tot iets onvergetelijks heeft gemaakt. Wij hebben hiervan met volle teugen genoten. Bedankt.

Al een aantal jaren hebben Arie en Anouska deel uitgemaakt van ons team. Nu hebben zij de uitdaging aangenomen om leiding te gaan geven aan datzelfde team. Wij wensen hun daarbij zeer veel succes. Wim en Wilma van Herpen - Romme Perry en Janick

,r

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS~

B. de Kinderen v.o.i. Molenstraat 32 Geffen Tel. 073 . 532 .i.i .j 1

Let op!! dit zijn de dagen dat we in de bouwvakvakantie gesloten zijn:

Dinsdag 17juli gesloten Maandag 23 juli gesloten Dinsdag 24 juli gesloten Woensdag 25juli open!! Donderdag 26 juli gesloten Vrijdag 27juli gesloten Dinsdag 31 juli gesloten Dinsdag 7 augustus gesloten

Wij wensen U een prettige vakantie !! Anita & Bart de Kinderen. Onze openingstijden zijn: ma t/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30 - 13.00 uur hebben wij graag even pauze)


PERSBERICHT Veilig vrij en uit zorg en respect.

Zomer, liefde en seks zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet voor niets, want veel mensen beleven tijdens de zomer een zinderende of romantische liefde. Daarom start op 28 mei de Vrij Veilig Campagne 2001 vàn de Stichting soa-bestrijding. Thema van de campagne is de beginnende (seksuele) relatie. Daarin spelen versieren, romantiek en seksualiteit een prominente rol. Veilig vrijen hoort daarbij en toont zorg en respect voor je partner.

In Nederland lopen naar schatting ieder jaar zo'n 100.000 mensen een soa (seksueel overdraagbare aandoening) op. Hoewel de recente signalen geen eenduidig beeld geven, lijkt het aantal soa weer toe te nemen. Aandacht voor veilig vrijen blijft daarom noodzakelijk. Uit onderzoek, dat aan de Vrij Veilig Campagne is gekoppeld, blijkt dat de publiekscampagnes totnogtoe een positief effect hebben gehad. Jong geleerd is oud gedaan. De Vrij Veilig Campagne 2001 richt zich primair op jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. Aandacht voor veilig vrijen onder jongeren blijft belangrijk. Ieder jaar wordt immers weer een nieuwe· groep jongeren seksueel actief Ondanks het goede voornemen veilig te vrijen, lukt het jongeren niet dit consequent in praktijk te brengen. Condoomgebruik is in belangrijke mate gewoontegedrag. Jonge mensen hebben vaak diverse opeenvolgende relaties, die zij zelf als 'vast' verkering beschouwen. Daarom wordt in de nieuwe campagne nadruk gelegd op gebruik van condooms bij eerste en nieuwe relaties. Bij het tot stand komen van de Vrij Veilig Campagne is rekening gehouden met de diverse (sub)culturen in onze samenleving en met de manier waarop binnen deze subculturen over relaties wordt gedacht. Het motto is dat veilig vrijen er bij hoort en getuigt van respect en zorg voor jezelf en de ander.

van de Vrij Veilig Campagne het · thema vakantie(liefde). Door middel van een Vrij Veilig Paspoort worden jongeren aangespoord om ook op vakantie veilig te vrijen. Op de radio worden de Vrij Veilig raps uit de campagne van 2000 opnieuw ingezet. Voor meer informatie over soa en veilig vrijen wordt verwezen naar de geheel vernieuwde Soasite, www.soa.nl en naar de Aids Soa Infolijn 09002042040. Ter ondersteuning van de campagne wordt een aantal aanvullende activiteiten gehouden. Zoals een 'vrij veilig op vakantie' - actie in samenwerking met DAdrogisterijen. Van 25 juni tot 17 augustus is bij alle DA- en Stip-drogisterijen het Vrij Veilig paspoort (met gratis condoom) verkrijgbaar. Daarnaast biedt de Stichting soa-bestrijding alle huisartspraktijken condooms aan om onder jongeren te verspreiden. Behalve de Stichting soa-bestrijding zijn ook de GGDen actief met het promoten van de Vrij Veilig boodschap. Zo is bijvoorbeeld de GG&GD Amsterdam aanwezig op het multiculturele Kwakoefestival dat in juli en augustus wordt gehouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting soa-bestrijding, Jan Hilbers, projectleider publiekscampagnes, Postbus 8198, 3503 RD Utrecht, tel. 030 23 43 700.

Nieuwe materialen en activiteiten. Voor TV en bioscoop is een nieuwe commercial ontwikkeld. In dit spotje lopen drie verhalen in elkaar over. Ze beginnen en eindigen op dezelfde manier, maar vertellen ieder hun eigen verhaal. De verhalen refereren aan situaties die voor jongeren herkenbaar zijn. Zo wordt geprobeerd de drempel voor condoom gebruik te verlagen. Fragmenten uit de commercial komen terug in de prints en de buitenreclame. Omdat aandacht voor veilig vrijen, óók op vakantie een belangrijk onderwerp blijft, gaat één van de posters 21


v¡ a

r

d

1

o

Vl~

l) 0

FM

1 06,3

PROGRAMMERING

Maandag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met terugblik op sportweekeinde. 19.00-20 .00 u. Pmit.NL, een uur 1ang nederlands product. 20.00-22.00 u. Popcafe, no nonsense muziekprogramma. 22. 00-23.00 u. Hittegol( muziekprogramma muzikaal gewaagd. Dinsdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine met human interest. 19.00-20.00 u.HollandsHit Wmke~ alles puurnederlandstalig met smartlap van de week. Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, vervalt de schijnwerper en wordt de raadsvergadering uitgezonden. 20.00-22.00 u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22. 00-23. 00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met een heus kinderkwartier. 19.00-20.00 u. Country Roads, moderne country muziek. 20.00-22.00 u. Double Mike Show, snel en verfrissend muziekprograrrnna 22.00-23.00 u.Record Hop Machine, pure Rock & Roll. Donderdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine met een cultureel kwartier. 19.00-20.00 u.Happy Days, Jukebox muziek. 20.00-22.00 u.Hotradio, voorditjongerenprogramma blijfje thuis. 22.00-23. 00 u. Radio Home Invasion, muziekprogramma met veel Soul, Hip Hop en muzikale verassingen. Vrijdag 18.00-19. 00 u. Vladeracken Magazine met vooruitblik op sportweekend. 19.00-20.00 u. Torengadt, laathetweekendnumaar beginnen. 20.00-22.00 u. Focus (Hit) Radio, ook de muziek van 2001. 22.00-01. 00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. 22

Zaterdag 08.00-10.00 u. De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek 12.00-13.00 u. Vladerackenlnforrnatief: middageditiemet agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 13.00-15.00 u. UpdateRadio,jongerenprogramma. 15.00-16.00u.Maas- enMeijerij Top 15, de beste hits van vandaag. 16.00-18.00 u.De Hap en Stap Show, muziekprogramma met veel zin en onzin. 18.00-19.00 u. Vladeracken Informatief, Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19. 00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee um Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 08.00-10. 00 u. Muziek van A tot Z, uitgangstips en het tweede uur klassieke muziek. 10.00-12. 00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonk.er. 12.00-13.00 u. Vladerackenlnformatief 13. 00-14. 00 u. Gastprogramma voor aanstormend talent. 14.00-18.00 u.Regio Sport, een gezamenlijk sport progrannna van radio Frequent (Bemhez.e). 18. 00-19. 00 u. Vladeracken Informatie( herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 20.00-22.00 u.De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden.

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie:

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen

Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

0

~

9 N

Stichting. Lokale Omroep .....bi) Geffen, Nuland, Vmkel .s Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Telefoon radio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

J!

* 15..

g


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak:: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 21-22 juli Vinkel 11-12 aug. Vinkel 28-29 juli Nuland 18-19 aug. Nuland 04-05 aug. Geffen 25-26 aug. Geffen In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: P.Berkelaar: 16 juli t/rn 3 augustus M. Peeters: 23 juli t/m 10 augustus J. Visschers: 13 augustus t/m 24 augustus De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 28 augustus In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op

vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001

Dhr. Berkelaar

Dhr. Smit

Mw. SmitNahon Afspraakspreekuur

Maandag -ochtend

Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraak:spreekuur

Afwezig

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

r Dinsdag -ochtend -middag

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Afwezig

-middag

Afwezig

Donderdag -ochtend

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend. APOTHEEK: Apotheek ''Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12. 00 uur tot 13. 00 uur 23


Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00 - 13.00 uur en 17.00 - 17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00- 17.30 uur De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/mvr. van17.30 - 18.00uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17. 00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrurn W AZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00-20.00 u. SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 24

Cardiologie: Chirurgie: Dermatologie: Gynaecologie/obstretie: Interne geneeskunde: Kaakchirurgie: K.N.O.:

Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

0412 621 037 0412 621 031 0412 621 336 0412 621 033 0412 621 038 0412 621 380 0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 308 0412621551 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00-09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.30- 19.30 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30- 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00- 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00- 12.30 uur . Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag:


DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar/ leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * bel eggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

09.00- 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 0~00 -1215en1~15-1~00uur ]0.00 - JJ.00 Uli/" en voorts op afspraak

~

Dorpsplein 13 Geffen

ff

(073) 532 32 64

Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO

DRUKKERIJ Voor o l uw familie- verenig ings en handelsdrukwerk. Familiedrukwe rk keuze uit 7 collecties . Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes . Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg l 3 - 5386 KT Geffen Tel. 1073) 532 26 84 - fox 1073) 532 47 95 e-mai l: drukkerij.ê'wihobo .nl interne t: www.wihobo .nl

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//BI Vakmanst\\i\

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrijvenweg 2, 5386 KA Geffen Kantoor (073) 532 34 69 • Spuiten van plafonds en wanden. ~ . . . fax ( 073) 532 14 65 * Traditioneel stucadoorswerk, ~~~ * Aanbrengen van sierpleisters ~,;.,..~{!' Wij kunnen voor U verzorgen


09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30- 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30-20.00 uur Zaterdag: 09.30-14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.

BRANDWEER: Tel.: 073-6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 -623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123 . BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 -640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 -625673 Openingstijden: dinsdag 14.00-17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00 -13.00 uur

Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur. Za. 09.30- 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00 - 17.00 uur

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadressen: E-mail adres:

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Tolweg 7, en Veldstraat 13 torenklanken@planet.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86 De redactie wil het, van de afgelopenjaren, gevoerde beleid onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wtj rekenen op uw medewerking.

Wij wensen alle lezers van de Torenklanken een fijne en zonnige vakantie toe.

BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412- 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAUVOORALCOHOLEN ANDERE DRUGS: '. Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch -r_... Tel.: 073 -6125244

~

.t~~ -·-. ~;J v, .

~~

1

~~ {' ·. -~ I . . V,

~~~,,,

·

'

, ~ \\

7h

l ·:~»

-:,..~:

26

-

Oo-

. -~~~~

_J


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Interpol is 'Nationale Nederlanden

Centraal Beheer

.·.rRVS

Aegon

:.:

fî~:Ntederland c. rusonafha .

NAS AFBOUW BV

Telefoon Fax Website Mail

073-5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl• info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTOR RIJSCHOOL

P. DE K~EIN

Wij verzorgen voor u: *

* *

*

*

*

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

ADMINISTRATIE

:\ cl\FÉ D~ 0~

~

0.,

Q~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

(('\

1J

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /5iJSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

e

& ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening e verzorging van uw fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding

Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINKEL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


1,

V.O.F. J. van HERPEN Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

Il

~ maninkzi

llloembinderij ~ ~

* loonbedrijf en mestdistributie * zand en grindhandel * aannemer van grondwerkzaamheden

~ bloemen

~ planten @ grafwerk ~ potterie ~ teleflora

@ decoratie

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

@ bruidswerk

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemtu elke.h indernis die u met bouwen tegenkomt !

~ ~

accountants en. belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

~V!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

f

A,.

Ha negraaf B.V. Geffen

.Onderhoud en Verkoop Bouwmochlnes

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073)53220 01 Fax(073)5325068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

HAGEKO GEFFEN STALEN KOZIJNEN OP MAAT

www.maasdonk.net Hardware

PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's

Bedrijyeoweg <1 5386 KA Gellon

Tël: 073-632 04 81 Fa,; '.'07_3 • 532 50 68

www.levix.nl

Mobiolc06 • 53) 624 33

Geopend di - vr van 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00