Torenklanken 2001 - nr 10

Page 1

I

I

39e jaargang nummer 10 juni 2001

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

• .i . . .

- - ·· :: .

-~~~~~~~~-~~~~~~~~~

SINT JORIS GlLDE GEFFEN

FRANKVAN GRIENSVEN BURGERKONING SINT JORISGILDE GEFFEN

Op maandag 4 junij.l. schoot Frank van Griensven zich in een spannende barrage tot Burgerkoning van het Sint Jorisgilde en nam daarmee de door het gilde vervaardigde wissehrofee mee naar huis. Om 14.00 uur "vrijde" wethouder A.van Zantvoort de boom, na een proefscbot, met een meesterlijk schot, waarbij "de wip" stevig werd geraakt. Daarna werd er op twee schutsbomen in groepjes, van vier burgerschutters, geschoten "op de wip". Na een voorronde van twee uur waarin 36 schutters streden om een plaats bij de besten, werd om 16. 00 uur begonnen met een barrage tussen vier schutters: Peter van Erp, Teun Peters, Gilbert van de Meuelenreek en Frank van Griensven, die min of meer per toeval kwam kijken en zich liet overhalen om mee te doen "voor het goede doel". Na 20 schoten werd duidelijk dat Teun Peters, de zoon van Hoofdman Harry Peters, in de voetsporen van zijn vader gaat treden: hij werd tweede! Gilbert -"Weet-watcher"- van de Meulenreek eindigde op de derde plaats. Alle drie kregen uit handen van Gilde-Koningin, Connie van der Dussen, een prachtige beker, ter beschikking gesteld door Café ''De nieuwe Ark". De opbrengst uit inschrijfgeld en omzet aan eten en drank heeft een batig saldo opgeleverd van duizend gulden. Dit bedrag zal een bijdrage zijn aan de kosten voor het monument tegen zinloos geweld en ter nagedachtenis aan.Broer van der Loop. lnmiddels heeft het gilde er weer twee leden bij! Twee pages zijn de gelederen komen versterken: Paola van der Dus-

sen en Lorenzo van der Dussen. Lorenzo heeft de Burgerkoning al op een voortreffelijke wijze mee "in.gevendeld", met zijn nieuwe jeugdvendel. Op zondag 27 mei is bij het "Gildehuis Van der Doelen" de door de leden in eigen beheer aangelegde jeu de boulesbaan in gebruik genomen Landjonker Wim van Ravenstein kreeg, als jeu de boule-specalist, de eer om de baan te openen door de eerste bal te gooien. Daarna werd er nog menige bal gespeeld! Donderdag 14juni heeft het Sint-Jorisgilde haar gildeavond doorgebracht in Liempde waar zij heeft kennis gemaakt met de volkssport Beugelen. Op beugelbaan ''De Kloskes" werden de ballen met behulp van het pallet stevig richting beugel geschoven en zat men elkaar behoorlijk dwars! Na afloop is er nog gezellig ''na-gebeugeld"... Op zondag 17juni heeft het gilde haar eerste Landjuweel. In Helmond zal zullen de gildebroeders en-zusters gaan deelnemen aan een gildemanifestatie waaraan zo'n 120 gilden uit geheel Brabant zullen deelnemen. Een machtig gezicht moet wederom de optocht door Helmond en daarna de opmars op het gildeterrein zijn. En op I juli nemen we deel aan de kringdag van Kring Maasland in Vorstenbosch, samen met 43 andere gilden! 't Is vlak bij; kom eens kijken! "Hedde gere we getrommeld, gevendeld ofwe geluld, kom be de Guld, kom be deGuld, KOM BE DE GULD!"

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redaktie adres Tolweg 7 & Veldstraat 13


----

-fr-------......__

,,/..,'/

Ja, dat doen

we allemaal!

,,...--

/ " Aan-en verkoop

-igening~ \

I

= 1VA 1Il

'

;

i

I

j { 1

PA

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

\

\

ESE

li

RSBV

!

■ ■ 111 ■ ■ ■

~-

~ :,

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

.,,. ·---~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *IJZERWAREN *TEGELS *HANG- EN SLUITWERK *GEREEDSCHAP *VERF *TUIN- EN LANDBOUWZADEN *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN *SIERBESTRATINGSMATERIALEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

8ENILDA

11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

KOMPLETE KANTOOR INRICHTING Voor het inrichten 111Zn uw bed.rfif6r'Uf.mte ofuw zabl(lk kantoor.

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN EN DE BESTE KWALITEIT Altqd voldoende op voorraad// KOM 1:1' 0Vl:RTUI0 t7 IJl Ol'ID IR0WROOM, OOK VOOR UW KANTIJIE 11'RICBTING

(~

~

Han Gruijters Veilbo B.V. Kantoormeubelen Rcggestraat 1

(i11q'.

tcrr. Elzenburg) 5348 LG Oss Tel. 0412 . 65 27 27


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Geen avondmis 19.00 u Wo.20-06 19.00 u * Woord-Com.d. mmv Vr. 22-06 Ouderenkoor Woord-Com.d. mmv Clair 19.00 u Za. 23-06 + kinderkerk Zo. 24-06 09.30 u + H.Mis (pastoor Verbakel) mmv Gem. koor Geen avondmis Wo. 27-06 Vr. 29-06 19.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor Za. 30-06 19.00 u H-G + kinderkerk 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Zo. 01-07 19.00 u * Avondmis Wo. 04-07

* = dienst in de kapel +=t.v. uitzending naar de Heegt Pastoor Scheepers is naar Rome van 19 t/m 28 juni DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 juli 2001 om 20.00 uur in het Patronaat (ingang pastorie achterom). Contactpersoon: Pastoor Scheepers, tel. 532 1216. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30-20.00 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 532 2298 Er liggen ook opgave enveloppen achter in de kapel en in de kerk ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomitĂŠ, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

KERKBALANS 2001: "Omdat je rekent op elkaar".

We ontvingen reeds f 48.668,25 en f 12.390,25 is ons toegezegd voor 2001. Er zijn 583 deelnemers. Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2001.

BEREIKBAARHEID PASTOOR SCHEEPERS Spreekuur: woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 - 10.00 uur. ( om afspraken te maken, iets op te halen of een korte hulpvraag). c-mailad rcs: pastoor.schccpers@lcvix.nl Voor uiterste spoed: tel. 06- 533 64 310 INTERNET: www.parochiegeffen.bomestead.com JEUGDKOOR Nieuwe leden voor het jeugdkoor ZIJD van harte welkom! Schoolverlaters, denk er eens serieus over na! De contactpersoon van het koor is: Kristel van den Berg, Papendijk 28, tel. 532 2296; e-mail: Kristel 1986@botmail.com Meld je aan bij deze gezellige, enthousiaste zanggroep! MARIA MAGDALENA ONZE PATRONES Maria Magdalena is geboren in Magdala, een klein vissersdorpje aan het meer van Galilea. Waarschijnlijk is zij de vrouw, door Jezus bevrijd van bezetenheid door kwade geesten (Lucas 8,2 en Marcus 16,9). Zij beeft in elk geval lange tijd Jezus gevolgd met enkele andere vrouwen. We vinden haar onder het kruis en op de Paasmorgen verschijnt de verrezen Heer het eerst aan Maria Magdalena. Waarschijnlijk is ook zij bij de groep leerlingen tot en met het Pinkstergebeuren of misschien nog wel langer. Haar bijzondere plaats in de kring van de apostel~n was de reden dat er rond het jaar 150 een evangelie aan haar werd toegeschreven, het evangelie van Maria. Zo wordt ze de eerste eeuwen de vrouwelijke apostel genoemd. Het verrijzenisverhaal en de komst van ~e Heilige Geest is het laatste wat we over Mana Magdalena horen. In de tijd van de kerkvaders (3e - 6e eeuw) werd Maria Magdalena vereenzelvigd met Maria van BethaniĂŤ, de zuster van Lazarus en de zondares die Jezus voeten koste. Maar hiervoor is geen argument te vinden. In de Middeleeuwen -in de tijd van de kruistochten- komen er nog meer v~rhalen over Maria Magdalena. Volgens een overlevermg van de Oosterse kerk is zij in Ephese begraven (Turkije). Ook in Zuid-Frankrijk duiken verhalen over haar op. Ze zou met Lazarus en Martha naar Zuid-Frankrijk gegaan zijn. In Saintes Maries de la Mer, in St. Maximime en vele andere plaatsen vind je verhalen en 3


Hypotheken met: De laagste rentegarantie De laagste premiegarantie

Verhuur van: tafele, etcelen, l>artafele, krukken en taplnetallatle& ~ J;,innenlan~!7 Pier

',' ~uitenland• ~lor "'!rwijn ~ likturtn '!r gedestilleerd

',' 91,owerk ~ cadeau artikelen ~ relatie qeschenken

'!r complete feeotjes '!f bezorgit19 a.ari huis Dorpatraat. 13 5386 AK Gsff• •

Maak vriibliivend een afspraak!

··:0·· ... .

. .. .. . . .. .. . .. . ..

.

.

DE• : HYPOTHEEK SHOP ■

Peter van der Lee Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS tel: 0412 - 631999 Privé: 073-5324233 / 06-26844010

:JJloembinderiJ; 11 Wouwbe .'J{fooslerslraal5c 5.Jif6 :7/<J<

9ejfan

lefo7353216JJ

fax 073 53 25 /50

23/oemen :7Jfanlen

2Jruidswer.k

T,1. (013) 532 46 59 Fax (073) 532 56 43

RIJWIELEN TANKSTATION

PEDICURE T. Ketelaars-il. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

9ra/wer.k

ll.

Xacfoarli.kelen

(073) 532 20 41

n crematies erzekerd bent skundige begeleiding s1 verzorgers en chauffeurs uitvaartverzekeringen esprek ikbaar

eugenaarsstraat 129 5348 JC Oss ® 0412 - 64 24 54 06 - 51 22 90 72


afbeeldingen van Maria Magdalena, tot en met het bootje waarmee ze aankomen. In die tijd van de Middeleeuwen is haar feest op 22 juli ontstaan. Ze is eeuwen een vo1ksheilige geweest en dan ontstaan er legenden. Toch mogen we blij zijn dat de naam van Maria Magdalena verbonden is met de kerk van Geffen. Zij heeft geleefd inde naaste omgeving van Jezus. Jezus heeft veel voor haar betekend en zij veel voor Jezus. Omdat haar naamdag in de vakantie valt, besteden we aandacht aan onze patrones in het weekend van 30 juni/ 1 juli. Beide vieringen staan in het thema van Maria Magdalena; op zaterdag opgeluisterd door het Jongerenkoor HeeschGeffen en op zondag door Passe Partout samen met het Gemengd koor. Na de viering op zaterdag is er voor iedereen koffie in het portaal van de kerk. Op zondag bent u na de viering welkom in de tuin van huize de Heegt voor een kopje koffie en er zal muziek gemaakt worden door de Bandola's. We hopen op een gezellige afsluiting van het werkjaar!

DANKJEWEL Aan alle mensen die zich hebben ingezet bij de voorbereidingen en viering van de Eerste Communie en Vormsel. Met name dank aan de werkgroep, gastouders en de betrokken scholen. En nu? Na zoveel inzet, voorbereiding en inspanning? Weet dat eenieder van harte welkom blijft in de kerk om

daar het feest van de Communie en het Vormsel te blijven vieren tijdens de weekendvieringen. Voor de kinderen van de basisschool is er -behalve wanneer het gezinsviering is- elke zaterdagavond om 19.00 uur kinderkerk.

REIS NAAR ISRAËL Van 20 mei t/m 30 mei 2002 gaat pastoor Verbak.el naar Israël. Belangstellenden kunnen deze data noteren. In november volgen dan de voorbereidingen. Meer info bij pastoor Verbak.el tel. 532 1215.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en persoonlijke woorden die wij ter gelegenheid van ons afscheid mochten ontvangen. Ook natuurlijk alle mensen die ons tijdens de afscheidsreceptie geluk kwamen wensen. Het was voor ons een onvergetelijke avond. Mensen bedanken. Dat het u goed mag gaan, en we komen elkaar vast nog wel eens tegen. Gerrit en Betsie van Heesch.

u 01éér kunt! Ons cursusaanbod COMPUTERCURSUS < Max. s personen > O.a. Windows, Word, Excel, Access, Powerpoint, Internet COMPUTERBOEKHOUDEN 0 a Exact: E account ADMINISTRATIE <Max. 15 personen > O.a. PDB, MBA, NIMA-A, Ondernemersvaardigheden BELEGGEN Beginners en gevorderden. BEDRIJFS-COMPUTERTRAININGEN Op maat en geheel naar uw wensen

Economisch Instituut

Siebers

Correspondentieadres: Postbus 58 5370 AB Ravenstein Telefoon: (0486) 41 66 81 Telefax: (0486) 41 66 58 E-mail: a slebers@tref nl

Vraag vrijblijvend onze Informatiefolder aan. Telefonisch bereikbaar van 14.00 uur tot 22.00 uur

5


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Waterschap De Maaskant tevreden met advies waterschapsbestel.

Het aantal waterscbappeninBrabmt z.ou moeten worden teruggebracht van negen naar drie waterschappen. Dit adviseert de Commissie Waterschappen 200o+ in haar advies aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het bestuur van de Noord-Brabantse Waterschapsbond. Mocht dit model doorgang vinden dan z.ou waterschap De Maaskant per 1januari 2004 fuseren met waterschap De Aa Het bestuur van De Maaskant staat hier positieftegenover. Samenvoeging met De Aa, een qua omvang en organisatie vergelijkbaar waterschap, .zou een waterschap opleveren van ongeveer 160.000 hectare. Groot genoeg om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en klein genoeg om de democratische bindmg tussen bestuurders en bestuurden in het gebied te behouden.

In haar advies komt de commissie in haar aanbeveling uit op twee modellen, een model met drie waterschappen (model A) en een model met twee waterschappen (model B). Zelf geeft re de voorkeur aan model A. Gedeputeerde Staten zullen de komende maanden overleggen met de dagelijkse besturen en de ondernemingsraden van de waterschappen alvorens hun standpunt te bepalen. Zij zullen ook de functionele relaties van de waterschappen horen.

De commissie, ingesteld door GS en de bond in maart 2000, had onder meer als opdracht advies uit te brengen over de toekomstwaarde van de huidige organisatie van het integraal waterbeheer en .zonodig voorstellen te doen tot aanpassing.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

' ~ schilders

BERGHEMSEWEG 153A

ERNl-=-S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

Centrale verwarming Gas-Water-Sanitair Energie-Advisering Gaswasdrogers Zonne-energie Badkamers

Ja Re Installatie- en

Adviesbureau bv

Kastanjehof 23 Onderhoud aan gastoestellen 5386 GN GEFFEN Onderhouds abonnementen gastoestellen Telefoon (073) 532 03 33 Wij maken EPA Rapporten hiermee krijgt u Fax (073) 532 03 32 25% extra subsidie op isolatie of HR ketel WWW.JA-RE.nl Ook levering van materialen voor zelf bouwers

•••

(0412) 64 37 08

Hier had uw advertentie kunnen staan! Losse advertenties tussen tekst: 1/8 pagina j 30,00 1/4 pagina j 50,00 1/2 pagina f 70,00 hele pagina / 125,00

EN FEESTJE N IN STIJL ts te vieren of wilt u alleen genieten van een s buffet in een sprook;esacntige omgeving? Brunch-buffet

Diner-buffet

iedere zondag

vrijdag-zaterdag·zondag tot 100 personen

de Partykelder

binnenkomst I l.00/12.00 uur binnenkomstl7.0ll/19.00 uur

f 35,00

6

voor informatie en reserveringen: Tel. 073 - 534 13 20 Kerkstraat 5a Geffen deschans@geffen.nl

f

54,50

Bruiloften feesten

& partijen

All-inn bedrijfsfeesten

Lekker de avond voortzetten

tot 250/300 personen

tot 200 personen

in onze sfeervolle kelderbar. 7 Dagen per week mogelijk

ln[ormeer naar ons ·totaal pakket" en All-in prijs. Met of zonder buffet

Compleet met ons "nergens beter" diner buffet

Op afspraak 7 da.a:e11. pu week voor grotps,eserverillce11 vaaal 40 personen. Kinde1tn t/m J jaar ~

2 Vm Il jaar/ 2.50 J)<I '" •"'iaar.

NERGENS BETER NERGENS COMPlEfER


EFKES BUURTE MÈ ... Kirsten Rovers (22 j.)

Het is alweer even geleden, maar onlangs stond er een meisje in de regiobladen, die met een wijzende vinger de aandacht moest vestigen op het 'zorgprobleem' ! Dat meisje was Kirsten Rovers, als verzorgende werkzaam in zorgcentrum Katwijk. De Stichting Zorg voor Ouderen Maasland - cluster Oss West - hield een campagne om personeel te werven. Kirsten werd aangewezen om de advertentie 'kracht bij te zetten', omdat haar baas, haar als "frisse, jonge meid" daar heel geschikt voor achtte! Kirsten volgde twee jaar onderwijs op de mavo, daarna twee jaar Verzorging op Hoog Brabant en vervolgens drie jaar MDGO (Middelbaar Dienstverlenend Gezondheidsonderwijs) in Oss en Vught. Ze is dan gediplomeerd verzorgende en kan ingezet worden in de kraamhulp, Gezinszorg, Gehandicaptenzorg of de zorg in een verpleegtehuis of verzorgingstehuis. Kirsten liep stage in huize Katwijk, deed daarna invalwerk en heeft daar nu een contract van 36 uren. Zorgcentrum Katwijk kent 5 afdelingen: afdeling 1, 2 en 4 met bewoners die de normale zorg nodig hebben, afdeling 3 met dementerenden en afdeling 5 bevat kamers voor echtparen. Kirsten is werkzaam op afdeling 4 en 5. Haar rooster is zeer verschillend. Er is een dienst van 7 uur 's morgens tot half 4 n.m" een van 8 tot half 6, van 9 tot 6 uur en van half3 tot 11 uur 's avonds. Dit geldt zowel voor de weekdagen als voor het weekend. Nachtdiensten hoeft ze bijna nooit te draaien, omdat daar vaste mensen voor zijn. "Je went aan de onregelmatige werktijden" zegt Kirsten. Ook haar vriend heeft dat moeten leren aanvaarden. Elke dag, is voor Kirsten een strak geplande werkdag. Om 07 .00 uur is er een kwartiertje overleg met de nachtdienst. De dossiers worden doorgelezen en bijzonderheden gemeld. Om 07 .15 uur: wassen van de bewoners, eten delen, medicijnen rondbrengen, insuline spuiten e.a" Een keer per week op een vaste dag worden de mensen gedoucht. Tussendoor kan de pieper nog gaan en wordt hulp geboden naar gelang de urgentie. Tijden het douchen van de mensen mag de pieper niet worden meegenomen, omdat je daarvan niet weg kunt. Om 09.00 uur is er overleg tussen de collega's van het team van de afdeling, hoe ver iedereen is met het werk. Een team bestaat uit een teamleidster, verzorgenden en een zorgassistent (Melkertbaan). Om 09.05 uur gaan ze verder met wassen/douchen, dienbladen ophalen, vaatwasser imuimen, opruimen, bedden opmaken en informatie doorspelen zoals b.v. bestellingen doorgeven of melden dat de huisarts gebeld moet worden. Om 10.00 uur drinken de bewoners koffie en om 10.15 uur is er pauze voor het personeel. 10.30 uur: dossiers bijwerken, rapporteren, 'bellen lopen' en tafel dekken voor het middageten. Het eten

is vaak een punt van discussie: wáár en wát eten we!? In huize Katwijk zijn er drie mogelijkheden waar je kunt eten: op je kamer, gezamenlijk in de 'huiskamer' van de afdeling of in het restaurant. Het laatste wordt gekozen omdat dat heel gezellig is, je ontmoet daar mensen van de andere afdelingen. Het serveren gebeurt vanuit de keuken. En...wát eten we... !? "Sinds korte tijd kennen ze in ons huis het twee-keuzen menu" vertelt Kirsten "de zogenoemde "meals on wheels". Men hoeft van tevoren niets in te vullen en kan als 'de kar' voorbij komt ter plekke kiezen uit twee soorten soep en twee soorten warme maaltijden. Het kost ons wel meer tijd, want je moet eerst vragen wat de mensen willen. Om 12.30 uur of 13.00 uur is het middagpauze. Daarna opruimen, mensen naar bed / naar het toilet brengen, boodschappen halen, brood portioneren. Wat de bewoners zelf kunnen, moeten ze zoveel mogelijk doen. "De oudere mannen zijn vaak vroeger 'verwend' door hun vrouwen" lacht Kirsten "en willen soms graag 'bediend' worden!" Om 14.00 uur is er koffie, worden de mensen weer uit bed gehaald. Na de middag zijn er vaak activiteiten als gym, kaarten, sjoelen enz. Om 15.30 uur zit de vroege dienst er op. De diverse terugkerende taken worden door anderen overgenomen. "De meeste mensen zijn erg dankbaar voor wat je doet" vindt Kirsten. "En als ze soms mopperen, kun je beter even weggaan, want boos worden, dat kan niet!" Op de vraag of er echt eenzame mensen zijn volgt een volmondig:ja! "Sommigen krijgen weinigbezoek, maar er zijn ook bewoners die zichzelf afzonderen en nooit meedoen aan activiteiten". "Durf jij de verantwoording aan?" zo luidde de slogan in de wervingsadvertentie. "Durf jij het aan om voor iemand an- ·~ ders te zorgen? Ervoor te zorgen dat ouderen bij jou in de buurt een leuk leven hebben... ?" Kirsten Rovers in ieder geval wel! "Het is voor mij leuk werk, waar ik veel voldoening in vind!" In haar danken we al diegenen die zich inzetten voor hen die zorg nodig hebben en hopelijk zullen er altijd 'jonge, frisse meiden' zijn die de 7 vergrijzing kunnen opvangen!


ISO 9001 gecertificeerd

m SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN tam iliezaken arbeidsrecht burenrecht

lil

ACTUEEL flexwerken millennium-aansprakelijkheden

~

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk Juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl

8


i,

lil

ROND DE DORPSPOMP

~ Eindelijk heeft de gemeente Maasdonk een goed besluit genomen om de impasse in Geffen te doorbreken. Er komen voldoende klaslokalen en ruimtes voor creativiteit en een grote gemeenschapsruimte voor beide scholen bij de Ma.riaschooL Het gemeentebestuur hoopt dat de scholen gaan groeien tot een BASISSCHOOL voor heel Geffen. In Nuland is ook een goede Basisschool ontstaan en Vinkel heeft oooit anders gekend. Beide scholen zijn bekend als uitstekende Basisscholen. Het samenvoegen heeft grote voordelen. De ''vrije" keuze tussen twee scholen, heeft meer na- dan voordelen, zeker als die twee bijzondere scholen dezelfde signatuur hebben. Beide zijn katholieke scholen met een klassikaal systeem Beide hebben wel niet dezelfde methodes, maar in principe zijn het twee basisscholen met een gelijke richting en werkwijze. De vraag was wel steeds? Welke school is de beste? Elke school heeft wel haar eigen specifieke kwaliteiten. Nou die kun je dan maar beter bundelen. Ook het specialisme van de verschillende leraren kunje beter benutten. Een goede verdeling van leerlingenover de verschillende klassen wordt daardoor mogelijk. Er is beter gebruik van vaklokalen mogelijk. De materialen, computers, de bibliotheek zijn dan in ruimer mate beschikbaar, immers het budget daarvoor is groter. Concurrentie tussen twee basisscholen is geen goede zaak. De neiging bestaat altijd om de "eigen" school alsmaar goed, beter ofdan het beste te presenteren. En dat kost energie en geld. Voor twee scholen met een verschillende invulling is geen ruimte in Geffen; b.v. een Katholieke en een Openbare schooL ofschoon er wel vragen te stellen zijn rond de katholiciteit van de scholen, oftwee scholen met totaal verschillende leer- enopvoedingsvormen en uitgangspunten. Dan komt er wel een echte ''vrije" keuze, maar dan zal de ene school het onderspit delven, vrezen wij. Deze twee scholen moeten blij zijn met deze uitnodiging omuit te groeien tot een goede BASISSCHOOL voor Geffen. We hebben er ook geen behoefte aanom via schoolinspectie-rapporten, of via Toetsingsystemen uit te goochelen, welke school nou de beste is. De uitkomst daarvan blijft subjectief: een momentopname. Het schoolbestuur, de ouderraden, de medezeggenschapsraden, maar vooral de teams moeten dit zien, als een unieke kans en een eervolle uitdaging om een goede Basisschool te vormen en daaraan het recht te ontlenen om eisen te stellen aan de toekomstige vomzieningen. De gemeente Maasdonk had de moed om te publiceren, dat erf 200.000,- in de gemeentepot overbleefin het jaar 2000, maar vermeldde er niet bij, dat een aantal voornemens niet waren uitgevoerd. Dus dat is een "lachertje" en wat is nou 2 TON??? Gauw toevoegen aan de algemene reserves en er zeker niet meer over praten.

Het gemeentebestuur voelde zich ''beentje gelicht'' door het C.D .A met die openbare bijeenkomst rond de N59 tot A59, van Rijksweg naar Snelweg. Het bleek immers een nonnale informatie bijeenkomst. Er viel niets meer te veranderen, of te wijzigen. Maar de informatie was van zeer goede kwaliteit, met duidelijke tekeningen, kaarten en plattegronden. Er staat Maasdonk heel wat te wachten. Een kleine berekening laat algauwziendater f 4.000.000,- nodig zal zijn voor de aanpassingen in Nuland en Geffen, die voor rekening van Maasdonk gaan komen. Het zal er ook niet fraaier op worden, met al die geluidsschermen. Bij Maliscamp ligt de snelweg verdiept in Geffen gaat het weer de hoogte in. Het blijkt niet anders en niet beter te kunnen. Wanneer de Snelweg klaar is, blijft nog een open vraag. Er moet hier en daar nog onteigend worden; dat is geen goede-zaak. Jammer! In Vmkel komt een monument ter nagedachtenis als blijvend signaal tegen zinloos geweld. We weten van de tragische dood van Broer van der Loop. Het monument is een echte "HARTENKREET' om attent te blijven en overalen ten allen tijd geweld te weren en verdraagzaamheid te bevorderen. De gemeente Maasdonk is zeer voortvarend te werk gegaan bij de verkeersveiligheidvoorzieningen. Een woud van . borden hier en daar. Maar we moeten wel bedenken, dat het gaat om de veiligheid van onze kinderen, de voetgangers en de fietsers. Als je 50 km rijdt en je moet voorrang verlenen aan het verkeer van rechts, dan is dat onmogelijk. De vraag dient gesteld te worden ofdoorgaande wegen "eigenlijk" feitelijk voorrangswegen moeten zijn. 30 Km is wel wennen, en 60 km op de buitenwegen is dat wel te doen. Maar we stellen vast, dat er iets moet gebeuren met de snelheid en de automobilisten maar eens duideliJ1c moeten afzien van hun "alleenrecht". En soms is alles dubbel op, en borden en een versmalling en drempels. Ja, dat wekt ook weer irritatie op. Maar toch, het moet langzamer op wegen, waar al die weggebruikers zijn. Daarom COMPLIMENTEN aan de gemeente Maasdonk. De wandelvierdaagse is weer een groot succes geworden met 612 deelnemers. Een fantastisch goede organisatie door de werkgroep "Jeugdvakantiewerk". Ook de ene start vanaf de Geffense Bosjes, was een ware verrassing. Hulde aan de organisatie, W.I.K en de sponsoren. De Maria-kapel kwam weer eens bijzonder in de aandacht door de openluchtviering op tweede Pinksterdag met een grote deelname van kinderen en ouders. We staan nog even stil bij de fietstocht, georganiseerd door het M.O.V. en de actie van.de werkgroep "MEXAGRICO" op zondag 10juni j.l. Veel mensen in Geffen zijn toch actief en dragen bij voor ontwikkeling en concrete hulp in arme landen. Daarvoor onze bewondering. Van stamtafel 138 Voor op- ofaanmerkingen De Prins tel. 0412 640 982. Volgende stamtafel op 24 juni in cafĂŠ Govers van 10.30 tot 12.00 uur, met napraat tot 12.30 uur. 9 Ook U bent WELKOM.


DORPSZESKAMP GEFFEN 1 JULI2001

KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorps-zeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf: sportclub ofgewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers. 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers. 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers. Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen. Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijz.en. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol.

Leeftijden: jeugd vanaf8 jaar tot en met 15 jaar. Ouderen vanafl 5 jaar.

De heer Lemmens, geboren 31-08-42, wonende te Geffen, Bredeweg 12, 5386 KP, tel. 073 532 2180, trad op 1 augustus 1968 als docent Nederlandse Taal en Letterkunde in dienst van Het Maaslandcollege. Naast zijn werk als docent heeft de heer Lemmens zich in de afgelopen jaren herhaaldelijk bezig-gehouden met de culturele ontwikkeling van zowel de leerlingen als zijn collega's. Hij trad meermalen op als regisseur van toneel- en muziekproducties, zoals in 1997 met het stuk "Welcome 2000", opgevoerd tijdens de viering van het Gouden Jubileum van het Maaslandcollege. Behalve docent is de heer Lemmens ook dichter. Hij publiceerde twee dichtbundels: "Het meisje van Beröa" en "buiten de muren", terwijl gedichten van zijn hand verschenen in diverse literaire tijdschriften als "Hollands Maandblad", "Maatstaf', ''De Tweede Ronde", "Dietsche Warande en Belfort" en andere.

Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit f 25,-en voor de ouderen weer f 35,-.

Op vrijdag 22 juni zal het Maaslandcollege, tijdens een gez.ellige bijeenkomst met (ex-)collega's en relaties, op gepaste maar informele manier stil staan bij zijn afscheid. Voor nadere informatie kan men zich, behalve tot de heer Lemmens zelf, ook wenden tot: W. de Waele (conrector personeel) tel. 0412 625 815, of A. v.d. Boom (contactpersoon media) tel. 0412 624 522.

Opgave: Uiterlijk voor 23 juni 26 juni is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na

BEDANKT

Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen.

aanmelding. Grashoppers & Stom en Lomp Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Cootbstraat 13 of telefonischaanmelden 5321022.

__ __ ______________ .::fu. NAAM TEAM:

Als ouders willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor de

fijne dag die jullie ons 10 juni hebben bezorgd. We hebben met zijn allen een hele fijne mooie dag gehad, met veel lol, zon en heel lekker eten. Namens alle ouders bedankt, het was geweldig.

NAAM CONTACTPERSOON: Ouders Stom en Lomp & Grashoppers. TEL. CONTACTPERSOON: ADRES CONTACTPERSOON:

Geffen

JEUGDTEAM/ OUDER TEAM

AFSCHEID JAN LEMMENS

-~ Jlltt.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING

s111i [~

en omstreken

"1 '

v

Het Maaslandcollege neemt afscheid van Jan Lemmens

Op 1 september 2001 verlaat dhr. drs. J.L.M. Lemmens het Maaslandcollege na 35 jaar werkzaam te zijn geweest in het ondeiwijs. 10

• AutoriIopleid1ng ,n 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame instru<:teurs • Theoriecertrficaal in 1 dag • Voor meer informalie: Be l : 0900. RIJBEWIJS voor sne lle rlJopleiding en I of a urf naa r

www,smitaonlln■.nl


ALOYSIUSSCHOOL TELT 300 (LEES) MILJONAIRS! Na enkele maanden van voorbereiding werd afgelopen januari het startsein gegeven voor een groot proj eet om het (thuis)lezen bij kinderen te promoten; In de tijd van televisie, computers enz. lijkt het lezen op een laag pitje te zijn gekomen. Omdat het lezen leerzaam en een zeer ontspannende bezigheid is werd vol gas gegeven om dit leesproject tot een goed einde te brengen. Het doel was: Met de hele scbool 1.000.000 leesminuten verzamelen door thuis veel te lezen. Met behulp van o.a. leerkrachten, ouders, bibliobus werden de kinderen goed geïnformeerd en vergezeld van een echte oranje leesmiljonairstas waarin het leesminutenboekje aan het ( voor)lezen gezet. Elke maandagochtend zag het dan ook oranje van de tassen: dan werden nl. de boekjes mee naar school gebracht om te inventariseren hoe de stand met de leesminuten was. Op school was zelfs een leesmiljonairs-hoek ingericht: bemand door ouders, voorzien van uit te lenen boeken en een grote minutenmeter waar de actuele stand op te zien was. Ook een grote stimulans was de aanwezigheid van een echte schatkist, waaruit kinderen een cadeautje mochten kiezen omdat ze zo goed hun best deden.

300 kinderen in chique, glitter en glamourkleding te zien binnenkomen in een prachtig versierde school, ontvangen door hun leerkrachten die dit natuurlijk ook helemaal in stijl deden. De tijd vloog om en voor we het wisten was het etenstijd: Alle miljonairs kregen een driegangenmenu aangeboden, kompleet met voorgerecht, hoofdmenu in buffetvorm, en het nagerecht dat werd gepresenteerd omringd door vuurwerk. Na het eten kregen alle kinderen als afsluiting nog een keer iets uit de schatkist. Ook dit was uiteraard weer iets in stijl; Voor iedereen was er een pen met opdruk, geschonken in de hoop dat ze hiermee zelf ook mooie verhalen zouden kunnen schrijven, net zoals de schrijvers van de gelezen boeken dat gedaan hebben. Het leesmiljonairs-projekt was een groot succes, en zou niet tot stand kunnen zijn gekomen zonder de vrijwillige hulp van ontelbare mensen. Graag willen wij langs deze weg dan ook alle ouders bedanken die in welke vorm dan ook meegeholpen hebben. Maar ook wiUen wij voor hun bijdrage bedanken: de bibliobus, ClOOO, Super de Boer, Rabobank, Bosch-van Erp, Stip drogisterij, Vogelver. Zang en Kleur, Zorgcentrum De Heegt, Scouting, Astrid Willemse, Marinus van Dinther en een speciaal woord van dank aan de Horecavereniging Geffen.

Mensen, allemaal bedankt voor 3 geweldige dagen!!! Eind april begon het saldo van de leesminuten aardig door te slaan richting 1.000.000 en dat was voor ons als feestcommissie het teken om voorbereidingen te gaan treffen om een groot afsluitend feest te organiseren: De kinderen hadden dit echt verdiend. Woensdag 30 mei werd de aftrap gegeven door een boekenbeurs op school te organiseren, helemaal in stijl van het project. Kinderen bemanden plm. 20 standjes en verkochten boeken, puzzels, spelletjes. De boekenbeurs werd een echte snuffelmarkt, wann, heel goed bezocht en gezelligheid troef.

Namens de feestcommissie, Ine Peters.

PRIK VAN D'N OOIEVAAR Uit de hemel van heel ver Krtjg Je een wens voor iedere ster De lucht. de zee ze zijn beiden blauw De vogels zingen hun lied voor Jou Bloemen bloeien uit hun knop Vllnders nadderen uit hun pop Iedereen mag het horen Op 30 mei 200 l ben JU geboren. Hoera. een zoon en een broertje!

Max

Donderdag 31 mei stond in het teken van de vossenjacht, waarbij de leerkrachten verkleed als boekfiguren de vossen waren. Roodkapje en Grootmoeder, Jip en Janneke, Kabouter Plop en Kwebbel het was teveel om op te noemen. Zelfs de conciërge en de overblijfmoeders werden ingeschakeld, ook zij waren vossen. De rest van de dag konden de kinderen diverse leuke spelletjes doen, zoals springen op het springkussen, "de spiraal", ballen gooien, geitmelken. Op vrijdag 1 juni was er dan het galabal, kompleet met champagne, disco en een echt casino, waar bingo, roulette, blackjack en rad van fortuin gespeeld kon worden. Alle kinderen hadden een uitnodiging gekregen om als "miljonair" naar school te komen; Het was een fantastisch gezicht,

Hendrikus Antonius

Felix. Jolanda & Elise Timmermans Jasmijn l 5386 ES Geffen Tel: 073 - 5320655 Jolanda en Max rusten van 13.00 tot 15 .00 uur. Na 22.30 uur rusten we allemaal.

.

.

.. ,.. '

.. ,.

_,,à~ .,,.~

~

-

-

:A .

Peetoom: Jos van Lent Peettante: Monique van Lent

·11


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres:

Postbus 5, 5386ZG GEFFEN. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van der Zahn. POLITIE

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag entijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-654111 en is altijd te bereiken.

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

MILIEUSTATION KRffiSSTRAAT

Maandag t/m vrijdag van 08 .30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Hei milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 2100, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering vandinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. 12

"KINDERSPEULPLAOTS EFFE NOAR GEFFE" Ook dit jaar hebben wij weer een gezellige "speulplaots" op het terrein van Klavertje vier. Er is voor de kinderen van alles te beleven en via een kraampje mogen kinderen hun eigengemaakte spulletjes verkopen. Het inschrijven hiervoor kunje met een fonnulier dat via de scholen worden verspreid. Om in de sfeer te blijven van de 25 jaren boerenmarkt hebben we gekozen voor het thema: "25 JAAR NOSTALGIE"

Denk hierbij aan eigengebakken koekjes, kaarten, poppetjes van stro en alle andere leuke ideeĂŤn die jullie zelf bedenken. Op onze kinderspeulplaots is er die dag nog veel meer te beleven. ..??'n Ga vast aan de slag met knutselen en vergeet je niet in te schrijven! Groetjes van de kinderwerkgroep Liesbeth van Erp Ellie Savelkouls Marij van Dijk


Een ontzettend leuke dag met stralend weer

PRIJSWINNAARS SPAARDAG NAARBOBBEJAANLAND Eind oktober vorig jaar konden alle kinderen tijdens de spaardag van RabobankHet Maasland een zelfgemaakte indianentooi of cowboyhoed inleveren. De makers van de mooiste tooien en hoeden werden vervolgens beloond met een dagje Bobbejaanland, zodat zij echte cowboys en indianen konden ontmoeten. Alle prijswinnaars waren erg blij met deze prijs en hadden natuurlijk meteen al zin om te gaan. Helaas was Bobbejaanland op dat moment gesloten. De reis is daarom uitgesteld naar het voorjaar van 2001. Woensdag 2 mei was het dan eindelijk zover: zeven gezinnen en twee Rabobankmedewerkers gingen er samen lekker een dagje tussenuit. Een druk programma Geen wolkje aan de lucht, een stralende zon en een bus vol vrolijke families. Voor Rens en Lana Maas uit Nuland, Jochem van Oort uit Geffen, Arno, Twan en Michelle van Zoggel uit Vinkel, Amy van de Wiel uit Oijen, Martijn Ruijs uit Lith, Daan van Rooij uit Lithoijen en Linda en Jeroen Broekmeulen uit Maren-Kessel, hun ouders, broertjes en zusjes begon de dag dus al goed. Al vroeg vertrok het hele span, tezamen met Rabobankmedewerkers Bianca van den Oord en Chantal Klerks, met de bus richting België. Rond 10.00 uur arri-

Moe maar voldaan Na een ontzettend leuke, maar vermoeiende dag vertrok het hele gezelschap rond 17.00 uur weer naar huis. Dit kon natuurlijk niet zonder eerst nog een lekker ijsje te hebben gegeten. Daarna kon iedereen met een zeer tevreden gevoel aan de terugreis beginnen.

--~~ ,.$-

De winnaars van de spaardag van Rabobank Het Maasland in Bobbejaanland.

Probeer al dat lekkers maar eens voor uzelf te houden

Geldig van 18 t/m 23 juni 2001:

Ardennerham,

veerde de bus bij Bobbejaanland. Vanaf dat moment kon de pret echt beginnen! Er was voor alle leeftijden van alles te doen en niemand heeft zich dan ook een moment verveeld. Nadat tussen de middag alle buiken rond waren gegeten met lekkere Belgische frieten, ging iedereen het park weer in om nog wat achtbanen, wildwaterbanen en speeltuinenonveilig te maken.

100 gram

4 barbeque•/ grillworstjes + 4 hamburgers kip tandori,

100 gram

filet à la Minute

De vuur en vlam weken

H

Geldig van 25 t/m 30 juni 2001:

gebraden mosterdspek,

2

59

€ 1

18

lekkerste vlees voor <lc bárbequt h.i:,,k u zeker tijden.s de vuur en vlamweken van

5 juni c/ m 7 juli bij de Kcursl:iser. De spc:cialist bij

wilt u durbij ook nog slimme barb<:-cuctips, kijk dan in het blad 'Koken mcr de Kcursl:tgtr' of op www.kcurslagcr.nl. Dus bij de Keurslager vindt u

uitstek. Afrijd vcrs . Veel variatie c-n alles verp3kr

alles om uw smaakzintuigcn te verwennen. Pas

volgens de sm:ngs[c hygiënische richtlijnen.' En

maar op d.:u de burt:n er geen luchr van krijgen_

N

100 gram

4 houthakkerssteaks Hamburgerfantasie,

Keurslagerij

100 gram

.

gemarineerd satévlees, 100 gram

2

ll

VANTUYL

€093

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

13


"Zet f 1500, spaarr • mooie rente

De vakantie komt eraan! Rond deze tijd krijgt u waarschijnlijk uw vakantiegeld overgemaakt. Een mooi bedrag dat u misschien niet onmiddellijk nodig hebt. Daarom: laat uw vakantiegeld nog even doorgroeien op uw spaarrekening bij Rabobank Het Maasland. U profiteert dan direct van een hoge rente èn u krijgt een fraai luchtbed cadeau! Hoe? Stort vóór 1 juli aanstaande een bedrag van

f 1500,- of meer op uw spaarrekening. Vul het antwoordformulier in dat u bij uw rekeningafschrift ontvangt en stuur dit op. U ontvangt het fraaie luchtbed dan zo snel mogelijk thuis.

Rabobank Het Maasland 14

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


CWATERSCHAP DE MAAS KANT) Waterbeheersplan De Maaskant 2001-2004

Water als ordenend principe en te ontwikkelen watervisie. "Werken met water"

"Het opstellen van een nieuw waterbeheersplan was een grote, maar uitdagende klus. Het plan bepaalt toch het beleid en beheer van De Maaskant in de komende jaren. Alle aspecten en invalshoeken van het waterbeheer dienen in het plan aan bod te komen. Dat vraagt om veel overleg zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Aan het begin van de planvorming is er bewust voor gekozen het plan met de eigen mensen op te stellen en niet aan derden uit te besteden. Een belangrijke voorwaarde om het echt een product van De Maaskant te maken. In dat streven zijn we, naar mijn mening, goed geslaagd.

Vertrekpunt voor een nieuw waterbeheersplan is het beleid zoals je dat als waterschap de afgelopen tijd al hebt gevoerd. Zo werk je verder aan de lopende zaken, maar is er ook ruimte voor nieuwe ideeën. Ideeën die in de loop van het planproces groeien onder meer via discussies met het bestuur. Op diverse momenten is er overleg gevoerd met allerlei belangengroepen zoals gemeenten, burgers en vertegenwoordigers van agrariërs en natuurverenigingen Ook zijn er, toen het plan al wat meer vorm had gekregen, voorlichtingsavonden voor onze inwoners georganiseerd. Bovendien hadden belangstellenden de mogelijkheid om het plan via onze internet pagina's te bekijken en erop te reageren Nieuwe impuls

De nieuwe ideeën voor het waterbeheersplan vonden zowel bij ons bestuur als bij de externe partijen draagvlak en de reacties waren in het algemeen positief. Dit gold voor de inhoud, maar z.eker ook voor de manier waarop het plan tot stand was gekomen. Tijdens de discussiebijeenkomsten is er stevig over een aantal onderwerpen gesproken. De kritische kanttekeningen probeer je zoveel mogelijk mee te nemen bij de verdere uitwerking van het plan Zo krijg je uiteindelijk een plan dat zowel intern (bestuur en medewerkers) als extern (regionale partners) breed gedragen wordt. Op dez.e manier zorgt het nieuwe waterbeheersplan in feite voor een nieuwe impuls voor het waterbeheer.

seerd. In het verleden hanteerden we juist vaak een omgekeerde redenering. Het water werd afgestemd op het gebruik zoals stedelijke ontwikkelingen en het landbouwkundig gebruik. We probeerden die kunst-matig gecreëerde situatie koste wat kost te beheersen. De overstromingen van de laatste tien jaar hebben echter laten zien dat we de situatie nooit helemaal onder controle hebben. Daarom is het beter om juist uit te gaan van de dynamiek en veerkracht van het water. Er moet een omslag komen van beheersing en ingrepen in het systeem naar een meer natuurlijke gedachtegang. We noemen dit 'werken mét water'. Niet alleen dijken verhogen en gemalen bouwen, maar kijken naar het gedrag van het water en de gesteldheid van de bodem. Waterkansen

Een manier om als waterschap invulling te geven aan het ordenende principe van het water, is het opstellen van zogenaamde waterkansenkaarten Hiermee geefje, op grond van de eigenschappen en mogelijkheden van water en bodem, aan welke kansen en bedreigingen er liggen voor verschillende vormen van ruimtegebruik zoals landbouw, stad en natuur. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat er op de voor het water verkeerde plekken (zoals beekdalen ofrivieruiterwaarden) woningen gebouwd worden. Deze lage plekken in het landschap moeten namelijk gereserveerd worden om, als het nodig is, bij zeer hevige regenval water te bergen. Het maken van de kansenkaarten is één van de acties uit dit waterbeheersplan. Toekomstplannen

Het eindbeeld van het plan is gericht op het jaar 2018, maar we weten dat een volledig herstel en ontwikkeling van duurzame watersystemen een langere periode in beslag neemt. Verder is bekend dat de 21 e eeuw nieuwe ontwikkelingen en problemen met zich mee gaat brengen. Door klimatologische veranderingen neemt de kans op extreem natte situaties toe, maar zullen ook langdurige droge omstandigheden optreden. We moeten dus als waterschap ver vooruit kijken om op dez.e ontwikkelingen in te kunnen spelen Het waterbeheersplan legt hiervoor een basis. En persoonlijk vind ik het een heel stevige basis". Wat-zegt het WBP2:

* Er wordt gestreefd naar een duurzaam waterbeheer. We willen actiefsamenwerken met doelgroepen en inhoud geven aan duurzame watersystemen Hiervoor zullen nadere gebiedsuitwerkingen gemaakt worden, waarbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het kader van de Reconstructie Zandgronden

Water is ordenend

Een belangrijk aspect dat aan de basis van het waterbeheersplan ligt, is het begrip 'water als ordenend principe'. In feite wil je als waterschap dat het watersysteem als basis wordt gebruikt, waarop alle verdere inrichtingsplannen zijn geba-

0

o°'.o o''o


v· r

a

d

i

o

Vl~

V 0

FM

106 .

3

PROGRAMMERING

Maandag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met terugblik op sportweekeinde. 19.00-20.00 u. Punt.NL, een uur lang nederlands product. 20.00-22.00 u. Popcafe, no nonsense muziekprogramma. 22.00-23.00 u.Hittegolf: muziekprogrammamuzikaal gewaagd. Dinsdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazinemet human interest. 19.00-20.00 u. Hollands Hit Wmkei alles puur nederlandstalig met smartlap van de week. Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, vervalt de schijnwerper en wordt de raadsvergadering uitgezonden. 20.00-22.00 u. De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22. 00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. Vladeracken Magazine, met een heus kinderkwartier. 19. 00-20.00 u. Country Roads, moderne country muziek. 20.00-22.00 u.Double Mike Show, snel en verfrissend muziekprogramma 22.00-23.00 u. Record Hop Machine, pure Rock & Roll. Donderdag 18. 00-19.00 u. Vladeracken Magazinemet een cultureel kwartier. 19.00-20.00 u. Happy Days, Jukebox muziek. 20.00-22.00 u.Hotradio, voor dit jongerenprogramma blijfje thuis. 22.00-23 .00 u. Radio Home Invasion, muziekprogramma met veel So~ Hip Hop en muzikale verassingen. Vrijdag 18. 00-19.00 u. Vladeracken Magazine met vooruitblik op sportweekend. 19.00-20.00 u. Torengadt, laat het weekend nu maar beginnen. 20.00-22.00 u.Focus(Hit) Radio, ook de muziek van 2001. 22.00-01.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. 16

Zaterdag 08.00-10.00 u. De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10.00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken envooral gezellige muziek. 12.00-13. 00 u. Vladeracken lnfonnatief: middageditie met agenda, regionaal, lokaal en parochie nieuws 13. 00-15. 00 u. Update Radio, jongerenprogramma 15.00-16.00 u.Maas- enMeijerij Top 15, de beste hits van vandaag. 16.00-18.00 u. De Hap en Stap Show, muziekprogramma met veel zin en onzin. 18. 00-19.00 u. Vladerackenlnformatief: Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19. 00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o .a de oude dans. Zondag 08.00-10.00 u. Muziek vanA tot Z, uitgangstips en het tweede uur klassieke muziek. 10.00-12.00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12.00-13.00 u. Vladeracken Informatief. 13. 00-14.00 u. Gastprogramma voor aanstormend talent. 14.00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenlijk sport programma van radio Frequent (Bernheze). 18. 00-19.00 u. Vladeracken Informatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00 - 13.00 u. 19.00-20.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 20.00-22.00 u. De Muziekzolder, de mooiste muziek uit het verleden.

De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per weekte beluisteren via: Kabelfrequentie 87.5 ivfiiz, Etherfrequentie 106.3 1\ffiz, Tekst-TV kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie: Redactie Informatief Redactie Informatief

Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

p/a Rien Bosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie:

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen

Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

§ N

~N

Stichting. Lokale Omroep 00 Geffen, Nuland, Vmkel 5 Raadhuisstraat 1 ·1~ 5386 BE Geffen 0

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835

b.

~

J


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit ¡ E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden). Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen per 2001 Dhr. Berkelaar Maandag -ochtend

Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Mw. SmitNahon Afspraakspreekuur

Afwezig r

Dinsdag -ochtend -middag

Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 23-24 juni Vinkel 07-08 juli Geffen 30-01 juli Nuland 14-15 juli Geffen In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: P.Berkelaar: 21 juni A.Smit, E.Smit-Nahon: 25 juni t/m 6 juli J.Visschers: 1 juni t/m 8 juni In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Srnit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open.

Dhr. Smit

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Afwezig

-middag

Afwezig

Donderdag -ochtend

Afspraakspreekuur

-middag

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afwezig

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervalt het vrije spreekuren op maandag. De praktijk is dan op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. Vrij inloopspreekuur is er alleen op maandagochtend. APOTHEEK: Apotheek "Maasdonk", Dorpstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot l 7.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Recepten in het weekend uitgeschreven kunnen worden aangeboden op: za. 12.00-13.00 uur en 17.00-17.30 uur zo. 12.00 - 12.30 uur en 17.00 - 17.30 uur 17


De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is open op: ma. t/m vr. van 17.30 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17. 00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen.

Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen.

Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN:

Tandartsen:

K.N.O.: Kindergeneeskunde: Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: KJachtenopvang:

0412 621 216 0412 621 541 0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur)

Laboratorium/administratie/ bloedafรถarne: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 308 0412 621 55 1 0412 621 357 0412 621 331

DIERENARTSPRAKTIJK:

Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00- 09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN:

# C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.30 - 19.30 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00- 17.00 u.

TROMBOSEDIENST: maandag

BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN:

woensdag

Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00 -20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 19.00 -20.00 u.

Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur.

Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur.

SPREEKUREN ZIEKENHUIS OSS

Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 18

INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT:

Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden:

Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN:

Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag:


09.30- 12.30 uur en 13.30- 20.00 uur Zaterdag: 09.30- 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30- 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.or. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.

BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412- 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412-640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00-17.00 uur donderdag 16.00-19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412- 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30- 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a.

"uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Tb uiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur. Za. 09.30- 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00- 17.00 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30-10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -1 l.37u -13.37u - 15.37u 16.37u - 17.37u - l 8.37u - 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u-10.37u - 12.37u - 14.37u - 16.37u - 17.37u18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u - 14.37u - 16.37u-18.37u-20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.l0u - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - l 4.23u- 15.23u- 16.23u - l 7.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u- 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u l 9.23u-21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - l l.23u- 13.23u -15.23u- l 7.23u - 19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Scbotsbeuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: 19


le Kerstdag: dinsdag 25 december 2001 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2001 Vakantieperiode:

Een aantal ritten wordt gedurende de schoolvakanties niet gereden. Deze ritten zijn door middel van een voetnoot in de dienstregeling aangegeven. Tijdens de volgende periodes geldt de vakantieregeling (voor interlokaal vervoer): Z.Omervakantie: 24 juni t/m 18 augustus 2001 Herfstvakantie: 14 oktober t/m 20 oktober 2001 Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 2002

26 27 29 29

K V.O., dorpswandelingo.l.v. Ruud Verhagen Muziekvereniging ~ voorspeelavond in klavertje 4 Oud papier ophalen TV De Vlijmd, Clubavond

JULI in juliwordt er geen oud papier opgehaald ivm vakantie 01 .Dorpszeskarnp 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 12 Sint-Jorisgilde, 20e gildeavond 13 St. Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling

Kerst- en oudejaarsavond

Op Kerst- en oudejaarsavond vertr~kken er vanaf ongeveer 21.00 uur geen bussen meer vanafhun vertrekpunt.

Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal ĂŠĂŠn uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381 (44ct/min)

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.M.M. teRavensteinomdanalsnogproberendeze op te lossen. WOONMAATSCHAPPIJ MAASLAND Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

AUGUSTUS 09 Sint-Jorisgilde, 2le gildeavond 12 Sint-Jorisgilde, koningschieten met teeravond 15 t/m 26 TV De Vlijmd, Clubkampioenschappen jeugd . 16 Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) 18 18 31 31

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) Sint-Jorisgilde, koningsmis Oud papier ophalen (3 kraakwagens ivm vakantie) TV De Vlijmd, Clubavond

SEPTEMBER 08 13 14 20 22 28

Kopij inleveren Torenklanken (nr.14) K. V.B., Openingsavond na de vakantie St. Reik Elkaar De Hand, Kleding imameling Oud papier ophalen Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) Oud papier ophalen

OKTOBER 01 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi senioren 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 07 TV De Vlijmd, Maasdonk toernooi jeugd 15 t/m 19 Herfstvakantie 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 21 TV De Vlijmd, Paddestoelen toernooi senioren 22 t/m 27 Collecte tbv Torenklanken 26 TV De Vlijmd, Clubavond

NOVEMBER

WIE WAT WANNEER JUNI Oud papier ophalen TV De Vlijmd, Lady's invitatietoernooi

21 21 23 23 23 24

20

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) Jeugdbrandweerdag in Vmkel TV De Vlijmd, Vroege Vogel toernooijeugd Rabobank Het Maasland, Outdoor Event voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Locatie: De Hooghei te Berlicum

10 16 18 24 30

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) St Reik Elkaar De Hand, Kleding inzameling TV De Vlijmd, Stampot toernooi senioren Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen

DECEMBER 01 Rabobank Het Maasland, Het Maasland Muziek Spektakel voor jong en oud. Locatie: Autotron te Rosmalen


REG1q.14ii' BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal•)rekening

• lenen

• sparen

* met euro-pas (met cheques,

* persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor

* direkt opvraagbaar * belastingvrij

pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

* deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken

• beleggen

• verzekeren

* lineair /

* beleggersgiro

* voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente

annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/laagconstructies * met (premie-) depot Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

'fr

sparen

* bedrijfssparen

* beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

* zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden

* een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

09.00-12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09. 00 - 12.15 en 13.15 - 19. 00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

l!I

ESE

~

·RSBV Makelaardij Assurantiën

LMV

WIHABO DRUKKERIJ Voor a l uw fomilte- veren igingsen hand elsdr ukwerk. Familiedr ukwerk keuze uit 7 co llec ties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekoortjes, drukkosten gratis. Gratis felicita tie pakket b ij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat plotten tot 150 cm breed. Heesterseweg 13 - 5386 KT Gellen Tel· (073) 532 26 84 - fox: (073) 532 47 95 e-mail: drukkerij@wihobo.nl in ternet: www.wihobo.nl

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

//BI Vakmanst\\\\

@

Voor erkend Stukadoors- en Afbouwwerk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v. Bedrljvenweg 2, 5386 KA Geffen Wij kunnen voor U verzorgen Kantoor (073) 532 34 69 * Spuiten van plafonds en wanden. ~ fax ( 073) 532 14 65 • Traditioneel stucadoorswerk, i * Aanbrengen van sierpleisters ~ ~

!

..


* Vergeetachtigheid * Omgaan met spanningen

* Urineverlies

Hart voor Brabant PERSBERICHT LanG leve een GezonD leven! Gezondheidsvoorlichting 50+ Sinds februari '99, gaan in Brabant gezondheidsvoor-lichters 50+ op pad. Zij geven voorlichting aan groepen ouderen over allerhande gezondheidsonderwerpen. Dit initiatiefis voortgekomen uit de Brabantse GGD' en. Er is gekozen voor voorlichters die zelfde 50 gepasseerd zijn, omdat deze mensen weet hebben van wat onder ouderen leeft; "zij weten waar Abraham de mosterd haalt''. Bij GGD Hart voor Brabant geven acht 50-plussers seniorenvoorlichting op verzoek.

50+ Hoezo? De Oudere bestaat niet.

* Botontkalking * Voeding "De soep van m'n moeder" * Beter slapen. De Bijeenkomsten duren, uiteraard in nauw overleg met de aanvrager, anderhalf tot twee uur. De programma's zijn zeer wisselend van samenstelling. U kunt interessante presentaties verwachten, waarbij ook de toehoorders actief betrokken kunnen worden. Kosten Bovenstaande bijeenkomsten worden u door de GGD Hart voor Brabant vanaf heden GRATIS aangeboden.

Wie en Waar? Bent u zelflid van één van bovengenoemde organi-saties, en bent u nieuwsgierig geworden? Of bent u net bezig met het vaststellen van uw jaarprogramma voor het nieuwe seizoen? Neem dan contact op met het Steunpunt Gezondheidsvoorlichting So+ van de GGD Hart voor Brabant, mevrouw B. Huijbregts, tel. 073 640 4566.

Zoals op deze afbeelding, zo willen we het dus niet! Ouderen komen ? Ul>enl; 1lletn;J" voor zichzelf op hier neme11 en laten zich ·l., niets aanpraten. Er zijn veel ouderen die een baan hebben, of f. willen her~ intreden. Anderen zijn oppas voor hun kleinkinderen, overwinteren in Spanje, of maken een reis om de wereld. De ouderen die door de GGD benaderd worden, zijn mensen die elkaar regelmatig in groepsverband treffen. Zoals bijvoorbeeld ouderenbonden, vrouwen-verenigingen, patiëntenorganisaties ofouderen in verzorgingshuizen.

E-mail adres:

Nooit te oud om te leren

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 532 23 20 Klachtenbezorging: Bergstraat 26a, (073) 532 25 86

Uit onderzoek is gebleken, dat ouderen behoefte hebben aan informatie over een groot aantal onderwerpen, en met name over hun gezondheid. De onderwerpen waar uit gekozen kan worden, zijn: * Aspecten van het ouder worden * Liefde, intimiteit en seksualiteit * Stilstaan bij bewegen * Veiligheid in en om het huis en vallen * Medicijngebruik * Sociale contacten * Patiëntenrecht 22

OPPAS GEVRAAGD Oppas gevraagd voor een lichamelijk gehandicapt meisje van 17 jaar in Geffen. Ze is rolstoelafhankelijk en heeft verzorging nodig, ditgraag lxperweeken/ofin 'tweekend. Lijkt dat je leuk bel naar Ria de Vent, Praktische Thuishulp, Vizier tel. 0413 214 000 of214 005. Voor evt. info bel 073 532 2602.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Bergstraat 26a, tel. (073) 532 15 44 Advertenties: Tolweg 7, tel. (073) 532 22 43 Redactieadressen: Tolweg 7, en Veldstraat 13

torenklanken@planet.nl

De redactie wil het, van de afgelopen jaren, gevoerde beleid onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering?

Delta LÖyd Interpolis · · ,, · ·Nationale Nederlanden Cent raal Beheer

. RVS

Aegon

it tientallen autoverzekera · n wij kiezen uit b .. · . . ligste is vertell 44,r, 53 ' Kloosterstraat ,. . . - ·. , Tel 073 ;.532 5 . <"

}

~

.PENSIOENEN

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nlMail info@nasafbouw.nl

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KmEIN

Wij verzorgen voor u:

• • • • " •

verlijmen van kalkzandsteen leggen van afwerkvloeren bouwen van separatiewanden in gipsb/okken, gasbeton of gipsplaten aanbrengen van spackspuitwerk aanbrengen van buitengevel-isolatie aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

:\ c~FÉ D~

~

~O

c;o

ADMINISTRATIE

0 ~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

1'

Voor ontspanning na uw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 5323388 / Privé: (073) 5324188

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

8c ADVIES MAASDONK

UW PARTNER IN ADMINISTRATIEVE EN FISCAL.E DIENSTVERLENING

Het adres voor: ·• verzorging van uw administratie, incl. jaarrekening • verzorging van uw fiscale aangiften e startersbegeleiding e advisering en bedrijfsbegeleiding Administratie & Advies Maasdonk heeft een passende oplossing voor al uw vraagstukken. Kastanjelaan 44 5382 KD VINK.EL tel: 073-5326056 fax: 073-5326085 e-mail: huubclement@cs.com Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)


~ lffnninkn

V.O.F. J. van HERPEN

Bloembinderij

Heesterseweg 35a - 5386 KT Geffen

~

• loonbedrijf en mestdistributie

© planten

'G\)>

•zanden grindhandel

@ grafwerk @ potterie

~ teleflora @ decoratie @ bruide;werk

• aannemer van grondwerkzaamheden Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

@ bloemen

Jan: (06) 51 85 45 70 Jurgen: (06) 51 85 45 71

F.T.W.M.M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

Van Soest

N.v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

H. Th. G. van Heeswijk Fiscaal jurist

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

r:W::,

~

accountants en belastingadviseurs

Dorpstraat 46 - Geffen

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

LeV!X AUTOMATISERING

tel: (073) 534 1325 fax: (073) 534 1323 http://www.levix.nl e-mail: info@levix.nl

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

f

A.

Hanegraaf B.V. Geffen

a;.nderhoud en Verkoop Bouwmachines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Te l. (073) 5322001 Fax (073) 532 5068

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA·NORMEN

HAGEKO GEFFEN STA L EN KOZI J NEN OP MAAT

Bedrii~ n~eg .d 5386/<A Goffon Tel: 073 -532 04 81

fox:· 073 .:,;;32 C

www.levix.nl

www.maasdonk.net

Hardware PC's, servers, notebooks, netwerken Reparatie, installatie, onderhoud

Software Microsoft, Davilex, Exact, Norton, etc. Maatwerk Software

Internet Abonnementen (particulier/bedrijven) Hosting (www.uwbedrijf.nl) Ontwerp WWW pagina's Geopend di - vrvan 9:00 tot 18:00, za van 9:00 tot 13:00