Torenklanken 2000 - nr 13

Page 1

38e jaargang Inummer 13 I augustus 2000

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-

• .,· ··Il!"'

-- ·:: ..

DE ZATERDAG AVOND VOOR EFFE NOAR GEFFE...

VIJF JAAR UTGUVALS

Op 2 september, de zaterdagavond voor 'Effe noar Geffe', zulleneenaantalGeffenarenhun hobby's presenterenaanalle inwoners van Geffen. Tijdens deze avond zal ook de 'Geffenaar van hetjaar' bekend wordengemaakt. Het gereuren vindt wederom plaats op pleinvoor het gemeentehuis enzal reginnenom 19.30.

Het is alweer vijfjaar geleden dat een achttal jongens beslag wist te leggen op de eerste prijs tijdens de Raopliedverkiezingen. In 1995 kwam.Huub Heijmansmet het plan voor deelname aan dit festival: Ut gu Vals was geboren. Een jaar later zongen de mannen voor he~ laatst als collectief. Op initiatief van Huub werden de zangers omgevonnd tot muzikanten In 1997 nam Ut gu Vals voor het eerst deel aan de Raopliedverkiezingen met eigen begeleiding. Afgelopen jaar werd een derde plaats gehaald achter de ijzersterke optredens van Rooje Mies en De Kruipers. Als dweilorkest deed Ut gu Vals ook buiten de verkiezingen voor het Geffense carnavalslied van zich spreken. Zo lopen ze elkjaar mee met de carnavalsoptocht en brengen 'onverwachte' serenades aan vrienden en familie, die om wat voor reden dan ook in het zonnetje gezet mogen worden. Zonder subsidies ofsponsors groeit het stelletje ongeregeld langzaam uit tot een volwaardig dweilorkest. Onlangs vond de groep nog een nieuw oefenlokaal en werd, na drie jaar gastvrije opvang, gedag gezegd tegen Rens Hartog en zijn huis aan de Bergstraat. Behalve aan Rens is ook dank verschuldigd aan tal van andere mensen die in meer ofmindere mate hebben bijgedragen aan het voortbestaan van Ut gu Vals. In willekeurige volgorde danken wij: WIK/Pompzwengels voor hun materiële en morele steun, Carlo van Dinther, Rens' Tante, Fixet, Tonny van de Goor, Anton Bierings, Stichting Rottenrijk en iedereen die ons muzikale initiatiefeen wann hart toe draagt.

De deelnemers die hun hobby presenteren zijn oa: • Nijvere Handen met handwerkjes • Wiel v.d. Ecker met 'Fotografie van toen en nu' • Mevr. Schuunnans met haar 'Wereldkampioen' hondje • De heer Schelle met miniatuur treinen • Gerard Gerrits met schilderijen • St. Joris gilde met 'Gilde Activiteiten' • Harm de Veer met reptielen • Joke Kappen met schilderijen • Emmy Romme met kaarten • Peter Berkel met een vernnneling bierblikjes • Marijke Peters met schilderijen • Alice v.d. Haterd met kantklossen • Schildersgroep A. v. Nistekooy met schilderijen • Heemkunde met 'Heemkunde 25 jaar' en met bidprentjes • Willy v. Erp met 'duivensport' De muzikale presentaties bestaan dit jaar uit: • Merly Emons met een playback act • Volksdansgroep 'De Vlijt' • Sonja Andrea, zij zal op deze avond muziek spelen van haar nieuwe CD • 'Sax Fun' met hun saxofoon arrangementen van diverse

nummers • 'Shifted', een nieuwe rock band met Jasper Balduc • Het 'Roap orkest' met versterking van een aantal Geffense :zangeressen • Mru.tijnEgelmeer met een musical act

Op naar het tweede lustrum; UtguVals


Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA

11 DAMESMODE IN DE MATEN

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

44t/m60 KLOOSTERSTRAAT

Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ c~FÉ [)~ 0~ G~

~ ~.,

5B

5386 AR GEFFEN TEL, 073 - 532 42 98

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

,-

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

l

·'i Bauwen ov Houwen op

■ ■ il

vertrouwen vertrouwen

■ ■

'j

~-

_&.A_Ww

wr··· W

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499'

F. T.W. M. :'-~. Hanegraaf

Van Soest

Accountantadministratieconsulent

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN elastische kousen AANMETEN EN

ERKEND DOOR ALLE

BEZORGEN AAN HUIS

ZIEKENFONDSEN

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619 mobiel 06 22 91 99 90

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Romme b.v.

~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

/"'Ä\

\CJ P. DE Kl]EIN ~ ~ Q ~ ~ Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: NULAND: VINKEL:

Zaterdag 19.00 u Zaterdag 19.00 u Zaterdag 17.30 u

Zondag 09.30 u Zondag 10.00 u Zondag 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 30-08 18.30 u Openingsviering Mariaschool Za. 02-09 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Geen viering Zo. 03-09 09.30 u Openluchtviering bij de Wo. 06-09

18.30 u

Za. 09-09 Zo. 10-09

10.00 u * 19.00 u 09.30 u +

Wo.13-09

19.00 u *

Heegt mmv W.I.K. Openingsviering Aloysiusschool H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv De Bandola' s Viering met de diaken mmv Gemengd koor Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 sept. 2000 (in augustus is het geen doopgesprek) om 20.00 uur in het parochie-centrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Sofie v.d. Uijtert: tel. 532 5685.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00-20.00 uur).

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 532 4160.

SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS Woensdag van 18.00 - 18.30 uur en vrijdag van 09.30 -10.00 uur

PASTOOR OP INTERNET: Pastoorscheepers@zonnet.nl

DIAKEN OP INTERNET: Wvherwijnen@hetnet.nl

EEN GEKLEURDE START ... Dat is het thema van de schoolvieringen van de Mariaen Aloysiusschool op resp. woensdag 30 augustus en woensdag 6 september om half zeven in de parochiekerk. (er is dan geen viering in de kapel). We wensen alle kinderen, leerkrachten en ouders een fijn schooljaar toe met veel gezelligheid, een fijne leersfeer en respect voor elkaar! U Bent van harte welkom in een van de vieringen.

OPENLUCHTVIERING Met Effe noar Geffe houden we zoals gewoonlijk bij goed weer de eucharistieviering van 09.30 uur in de open lucht. Om 09.15 uur vertrekken vanaf de pastorie: fanfare W .I.K. met mini- en majorettes, de schapenherder met enkele van zijn schapen; de Gildes van Geffen, Oss, Nuland en Rosmalen, de dansgroepen De Vlijt en KVO, de Boerenbruidsparen, pastoor Scheepers, diaken van Herwijnen en de acolythen naar de tuin van zorgcentrum De Heegt. Pastoor Scheepers zal voorgaan in zijn eerste openluchtviering van Effe noar Geffe! Na zijn preek wordt de eerste Koningin (Gonny v.d. Dussen) van het nieuwe St. Jorisgilde plechtig geïnstalleerd. U wordt van harte uitgenodigd in deze viering. Bij slecht weer is de viering in de kerk.

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

KERKBALANS 2000: GELOVEN IN GROEI We hebben tot nu toe 548 deelnemers. We zouden graag zien dat meer jonge gezinnen mee gaan doen! WERK MEE AAN EEN JONGE KERK MET TOEKOMST! Ontvangen f 44.000, -- + toegezegd f 8.000,-Hartelijk dank voor uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 11 17 393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2000.

NATIONALE ZIEKENDAG In het tweede weekend van september besteden we in onze parochie aandacht aan de Nationale Ziekendag. Het thema is dit jaar: ''Steeds meer alleen?" gericht op een belangrijk vraagstuk, nl. het toenemend aantal alleenstaanden. De ervaring in het vrijwilligerswerk leert dat er een onmiskenbare groeiende behoefte is aan sociale contacten, vooral onder alleenstaande ouderen. Gevoelens van vereenzaming nemen toe. Cijfers mogen op dit punt ontbreken, maar de ervaring in het bezoekwerk spreekt duidelijke taal. Tegelijkertijd moeten we geen voorbarige conclusies trekken. Lang niet iedereen die alleen leeft, voelt zich 3


Tonny Jansen

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud en Verkoop Bouwmachines

Rijwielen -Gazelle - Locomotief

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Adm. kantoor v.d. Heyden

Tankstation - Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

~ maninkn

Bloembindçrij

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

~ bloemen

~

~ planten

~

Wij verzorgen voor u

~ grafwerk @ potterie @ teleflora

~ decoratie ~ bruid5werk

*uw gehele administratie *uw aangiftes IB -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

~

'Gij)

Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

UITVAARTVERZORGING

ljW haJ

VAN LITH B.V.

Taxi - Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

VOO'i

kuJoldiJt!

0 4 1 2- 6 2 3 1 7 3

VRAAG VRIJBLIJVEND HYPOTHEEKADVIES AAN PETER V/D LEE TEL.: 073 -5324233

-

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaart ondernemingen - Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

. . ... . . ... .. . .. . Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412)623173,fax0412641155

··:0-··· ·· . .

DE ■

.

.

:

HYPOTHEEK SHOP ■

Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS Tel.: 0412-631999

c» . .

~c»R.C.

~... ■.-c» ..Z:-E reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • .auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en servicepunt van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash

. .W'

u

H

Akkerstraat 34 5391 88 tel. 073 - 5322911 (fax 07 STEEDS TOT U


alleen. Voor een aantal mensen heeft alleen leven een bijzondere waarde. Verder worden er steeds meer initiatieven ontplooid om vereenzaming te voor-komen. Het vraagteken in het thema heeft dan ook een duidelijke bedoeling: er komen meer alleenstaanden, maar zijn de mensen ook steeds meer alleen?

NOVEENKAARSEN Bij het Mariabeeld achter in de kerk, kunt u noveenkaarsen kopen (J 10,- p.st.) Deze kaarsen branden 9 dagen. U mag ze bij Maria laten opbranden ofmee naar huis nemen.

IN MEMORIAM: FRANS VAN NISTELROOIJ Op 2 augustus jl. overleed in het Bernhovenziekenhuis te Oss, Frans vanNistelrooij, 77 jaar. "Voor wie eenvoudig leeft, is het leven eenvoudig". Frans was een man van tradities en hield van knutselen en timmeren. Als vrijwilliger in onze parochie werkte hij ruim 12½ jaar op het kerkhof: waarvoor wij hem dankbaar zijn. Frans mag nu rusten in de aarde, die hij zo trouw bewerkte. Moge hij rusten in vrede. Pastoor Scheepers Par. Bestuur M.Magdalena Geffen HUWELIJKEN IN ONZE PAROCHIEKERK 01-09: Gerbie Verhoeven en Mariska Jacobs 02-09: Wmston v. Ballegooij en Heidy Ceelen 30-09: Patrick v. Zantvoort en Marieke Clement 27-10: Arno Verstegen en Riëtte Ketelaars 10-11: Peter Luft en Kitty van Wanrooij 17-11 : Gerwin van Grinsven en Debbie van Erp AAN DE NIEUWE BRUGKLASSERS ... Voor jullie breekt er een nieuwe periode aan. Ging je tot nu toe inje eigen dorp naar schoo1, nu moet je op de fiets om weer 1e klasser te worden op een nieuwe school. Als parochiegemeenschap wensen we je daar-bij veel succes. We kunnen ons indenken, dat het fijn isje oude klasgenoten nog eens te ontmoeten. Daarom organiseren wen een, net als vorigjaar, in september een JONGERENDAG. Je krijgt dan de kans elkaar weer te zien, ervaringen uit te wisselen en elkaars verhalen te horen over de eerste schoolweken. Deze dag is zowel voor schoolverlaters uit Geffen, Nuland en Vmkel:

Dank je wel aan de Zeeuwse Koorschool uit Goes, voor de opluistering van de Hoogmis en het prachtige concert op zondag 25 juni jl. Graag tot volgend jaar!

Zaterdag 30 september in de Bonkelaar in Geffen.

Eind augustus krijgje hiervoor een uitnodiging. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 15.00 uur: Keuze programma 17.00uur: Sameneten 18.30 uur: Samen rond het vuur 19.00 uur: Disco 22.00 uur: Sluiting Doe meer en meld je aan!

INTENTIEBOEK In de kapel van het Oude Klooster ligt voortaan een intentieboek bij Maria Hierin mag u al uw intenties, vragen ofdankbetuigingen inschrijven, waarvoor wij de parochie graag willen bidden. Intenties die uw kaarsje begeleiden.

GEFFENSE VIERDAAGSE LOPERS: W!.l v. Haterd - Geert Stofineel - Tineke van Rijn - Frank van Lent - Simone Hendriks - Jan Rovers - Kathy van Woensel - Diny van Wanrooij - Antoine Jansen - Arina Romme- Ria van Druenen- Els Verburgh-Dennis Doodkorte - Carola Doodkorte - José Dood.korte - Stefan Dood.korte - Kees Jongeneelen - Geert Heijmans. Dank je wel aan de masseurs en voetverzorgers en alle Geffenaren die langs de kant stonden om aan te moedigen! 5


ROND DE DORPSPOMP De kennis was weer gezellig dit jaar. Er waren wel te weinig

attracties. Voor de oudere jeugd was er nauwelijks wat te beleven. Een goktentje meer. Maar de sfeer was reuze fijn. De kiosk bleek een "Gapend gat"; dat kan toch dienen als verhoogd terras, daar moet toch een uitbater voor te vinden zijn. Café 'Xermiszicht". Dan zitten de ouders dicht bij hun kroost. Dan kan papa na zijn...biertje nog wat extra kermisgeld toestoppen. De Kiosk wordt dan het middelpunt van de kermis. De prijzen waren laag omdat de staanplaatsen goedkoop zijn Maar een topattractie kan voor die prijs niet draaien. Vandaar dat volgend jaar de prijzen toch omhoog zullen gaan en ook de staanplaatsen hoger worden, maar wel wordt de kermis attractiever. Het vuurwerk dat door de kennis exploitanten werd aangeboden op de sluitingsavond moest op aandrang van het Hoog Gezag vervallen. De exploitanten deeldendaarvoor extra vrije kaartjes uit. Het vuurwerk trekt toch nog veel kermisgasten aan. De ramp te Enschede ligt nog te vers in het geheugen. ''Hypocriet" zegt de een, ''terecht" zegt de ander. Een mooie afsluiting gemist. Volgend jaar dan hoor je dat vergeten te zijn. Zo gaat het leven. De jeugdvakantieweek was weer voortreffelijk georganiseerd. Bijna 200 kinderen namen daaraan deel. Er waren veel spelletjes en allemaal rond het thema "PIRÄfEN", dat leverde de nodige verkleed- en smienkpartijen op. En veel creatieve elementen. Op de slotavond met de ouders was er een optreden van "Geffes Volk" met de eenakter ''Hanneken Lekker-tand". Het was muisstil en de 400 aanwezigen genoten intens. Het terrein van de Zilverhoefbleek een uitmuntende accommodatie. Bijzonder was de Radiospeurtocht in samenwerking met Radio ''Vladeracken" 106.3 FM. Dat leverde spannende en boeiende spelsituaties op. Dank zij de fa. v.d. Wetering kon al het houtafval worden afgevoerd en milieuvriendelijk worden verwerkt. De Stichting Kindervakantiewerk verdient dan ook alle lof FANTASTISCH!!! De stamtafel verstomde bijna bij het onderwerp "Vmkels drama". ''Een weerloos iemand doodslaan". ''Hoekan dat?" Een onschuldig mens vermoorden". Een man, die zich niet verdedigen kan wordt door een groep "medemensen" doodgeslagen, doodgeschopt. Het doet pijn. Het maakt angstig. We wijzen elk geweld af. Geweld moet de wereld uit. De daders dienen te worden gestraft zonder mededogen. Maar zonder wraakzucht. Wraakzucht leidt tot geweld, tot onbeheerste agressie. Altijd nadenken. De reactie van onze pastoor was begrijpelijk, maar niet helemaal ''Evangelisch". Maar we waarderen zijn moed om duidelijk te zijn en klare taal te laten horen en zich niet te verschuilen. 6

We respecteren de bedroefde familie van het slachtoffer, die vroegen om rust en geen stille tocht ofandere acties. Wtj begrijpen dan ook niet goed het artikel van Wtljo van Nuland in de Streekwijzer en zijn posteractie. Graag zien we Wtljo een keer als gast aan de stamtafel. Het kost ons dikwijls moeite de beslist goede bedoelingen van Wtljo te onderkennen in zijn redactionele artikelen in ''Streekwijzer" en bij radio ''Vladeracken". "Effe noar Geffe" staat voor de deur. Er is weer volop vertier en amusement. Naast de paardenshows komt er de Provinciale Veekeuring weer bij. En daarmee wordt het agrarisch element versterkt. Het is en blijft een fantastische markt met een zeer goede formule. Een perfect lopende organisatie maakt elk jaar "het Geffense Wonder" weer mogelijk. Schrijver dezes, die reclamemakend door de streek rond Geffen trekt hoort dikwijls de vraag: ''Hoe doedde gullie da toch"??? Het is "Effe noar Geffe" door heel Geffen, van de Geffenaren, Geffense ondernemers, Geffense vrijwilligers, Geffense verenigingen, Geffense organisaties, Geffense werkgroepen, puur Geffens bloed, zweet en enthousiasme. Geen tranen... , nee... maar trots, :fierheid, ondememerslust, samen bouwend aan een dorp met sfeer, met daadkracht en grote eensgezindheid en veul schik onder mekaoren. We hopen, dat dit jaar de kas wat extra kan worden gespekt en dat kan alleen maar door veel betalende bezoekers. Er zijn helaas geen reserves in de kas. Daarom vragen wij alle Geffenaren, betaal mee, betaal entree. Want de entreegelden zijn de enige echte baten. Die :zes gulden is een steunbetuiging aan het comité en een dank aan al die vrijwilligers. En wie kan dat bedrag op zo'n feestdag niet missen. Ditjaar wordt begonnen met de 25e editie in 2001 !!! Daarom geefeenextra ''DUWTJE". Maar eerst Onze Eigen zaterdagavond met "Klll'lst uit Geffen" met ''Muziek" uit Geffen. Het Dorpsplein gevuld met onze Kunstenaars en Kunstenmakers: Dansgroepen, Solisten, Saxfun, Sonja, het fantastische Raoporkest enz. en rond 21.00 uur, de verkiezing van de man-vrouw van het jaar. Wie .zal het zijn? Jan, Marie, Els, Hanneke, Rien, Jo, Jas, Harrie, Bart, Toos, Nelleke, Bets, Trees, Lenie, Jaap, Marjan, Frans, Piet, Sjaan. Het blijft geheim tot. .. zaterdagavond 2 september. ''Hedde oew greij al be mekaoren, zeddur al veur kloor". ''Veul schik al vast". ''En houw mekaoren vaast". De kinderen gaan weer naar school De verkeersactie geef het kind veiligheid. Geefhet schoolkind voorrang. Let op vooral tijdens de begin- en eindtijden van de scholen. Kinderen hebben altijd VOORRANG! Natuurlijk moeten de kinderen gewezenwordenop verkeersgedrag. Ouderen geef hen het goede voorbeeld. De vacatures op de basisscholen zijn weer aangevuld. De Aloysiusschool krijgt nog een nieuwe directeur. De sollicitatieprocedure is begonnen. Dat is toch goed nieuws. Het Sint Joris gilde heeft zich weer gepresenteerd. Sint-Joris dag begon met een feestelijke mis in de kerk met tromge-


roffel en vendelgroeten. Het Koning-schieten bij de molen "ZELDENRUST". De eerste Koning: Corrie van der Dussen. Het was een boeiend gevecht omgeven door pracht en praal en alle ceremonies. Er waren veel belangstellenden. De eerste vogel bleek veel weerstand te bieden. De kruisbogen werden veelvuldig gespannen. Maar het lukt. En het Koningsfeest werd luisterrijk gevierd. Maar Geffen heeft ook wat verloren. Een monument is beschadigd. Het zo beeldbepalend pand vanBekker Jansen is "gedoodkort". Stefan heeft iets dorpseigens vernield. Een gildelid onwaardig. Sint Joris z.al hem niet behoeden als "de Draak" hem bedreigt. Wie heeft er nog een goede foto van "De electrische Brood- en Beschuitbakkerij", Heemkundewerkgroep "Vladerack" is in de wiek geschoten. De schilder had de opdracht maar moeten weigeren vinden wij. De opticien moet op de "electrische bril" voor een klein cultuurschokje. Toenja, toen hadden wij in Geffen al een electrische Bakkerij; symbool voor het ondernemende, vooruitstrevende Geffen. 24 september is er een openbare Stamtafel op het Dorpsplein rond 11.00 uur. Het wordt omlijst met muziek. Samen rond de KIOSK. Van stamtafel 121.

Klachtenbureau Gezondheidszorg (1KG). Daar kan iedereen terecht met vragen over voorzieningen, ziektekostenverzekeringen, regelingen patiëntenorganisaties en rechten van de patiënt. Mensen die klachten hebben over de gezondheidszorg krijgen hulp bij het formuleren en indienen van hun klacht. Het 1KG houdt dagelijks spreekuur (073 613 47 49) en de dienstverlening is gratis. Voor vragen over het Persoonsgebonden Budget is een speciale consulent bereikbaar (06-28636382). In Nederland zijn 28 RPCP's actief Als vertegen-woordiger van de zorgconsument in de regio werken zij samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid aan kwaliteitsverbetering in de gezondheids-zorg. Zij doen dit door signalen uit de achterban te bundelen en over te brengen naar beleidsmakers. Zo heeft het RPCP afgevaardigden in het bestuur van het Regionaal Indicatieorgaan, dat beslist ofiemand in aanmerking komt voor thuiszorg, verzorgingshuis ofverpleeghuis. Ook heeft het RPCP vertegenwoordigers in de Raad van Advies van het Zorgkantoor, dat in de regio toeziet op de verdeling van het geld voor de zorgvoorzieningen. Aan de emancipatie van de patiëntenorganisaties, themabijeenkomsten en trainingen. Binnenkort opent het RPCP een website.

Volgende stamtafel 10 september. In café Go vers van 11.00 tot 12.30 uur. Ook U bent van harte WELKOM!!

SMITS RIJOPLEIDINGEN NOG STEEDS ACTIEF IN GEFFEN "Den Egelmeer"

PERSBERICHT Patiëntenplatform verhuisd naar Rosmalen

Het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) Noordoost-Brabant is deze week verhuisd naar Rosmalen. De organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid, waardoor het voormalige kantoor in 's-Hertogenbosch te klein is geworden. Een RPCP is een vereniging waarin organisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen in de regio samenwerken. Hun doel is de gezondheidszorg zo goed mogelijk afte stemmen op de vraag van de consument. Daarbij gaat het vooral om kwaliteit, beschikbaarheid en continuileit van de zorg. Ook het mondiger maken van de patiënt/consument is een belangrijk streven van het RPCP. Het werkgebied van het RPCP Noordoost-Brabant omvat de regio 's-Hertogenbosch, de Bommelerwaard, Maasland, het land van Cuijk en de regio Uden-Veghel. Het RPCP heeft zich gevestigd op het terrein van Coudewater, het voormalige psychiatrisch ziekenhuis aan de Berlicumseweg. Niet alleen biedt het nieuwe kantoor meer ruimte, de bereikbaarheid is ook aanmerkelijk verbeterd. Een belangrijke tak van het RPCP is het Informatie- en

Het is inmiddels alweer 12 jaar geleden dat Smits Rijopleidingen de leerlingen van autorijschool de Welvaart ("Den Egelmeer") overnam. Sindsdien hebben honderden Geffenaren de rijlessen gevolgd bij Smits. De theorielessen vonden in 1988 nog bij "De Gouden Leeuw'' plaats. Iedere week werden daar in een zaaltje de theorielessen gegeven. Inmiddels is er veel veranderd. Theoriecertificaat in 1 dag

Tegenwoordig willen de leerlingen heel snel klaar zijn met de opleiding. De theorie wordt bij Smits in 1 dag gevolgd, en 's middags gaan de leerlingen op examen. Naast het CBR in Den Bosch wordt de dagtraining verzorgd. De leerlingen moeten toch al een dag vrij nemen, en op deze manier wordt de vrije dag goed ingevuld. De kans van slagen is zeer hoog. Rijopleiding in 7 dagen

Snelheid geldt ook voor de rijopleiding. Bij Smits kan de leerling al in 7 dagen klaar zijn met de rijopleiding. De leerling wordt van tevoren eerst ingetest ofhij/zij de snelheid aankan. Voor infonnatie over opleidingen bij Smits kunje bellen naar 0900-RIJBEWIJS (0900-7452394), of surfen naar www.smitsonline.nl 7


"Hoofd leeg, koffers vol en wegwezen. '' Ook al moet er van alles geregeld worden voor de vakantie, veel tijd hoeft dat niette kosten.

Met het Rabo Totaa lPakket kunt u eigenlijk elk moment op vakantie. Zonder dat u a part een reisverzekering hoeft af te sluiten of veel buitenlands geld moet opnemen. Het pakket bevat o nder andere een Gouden Rabocard waarmee u wereldwijd .kunt betalen. Plus een Eu ropas, waarmee u kunt pinnen in het buitenland. En dat a lles tegen de meest voordelige koers. Bovend ien krijgt u 35% korting op onze Doorlopende Reisverzekering. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van het Rabo ToraalPa kket? Loop dan even bij ĂŠĂŠn van onze kantoren binnen . Of bel.: (073) 53 40 111. Alvast een fijne vakantie!

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


' ...SonjaAndrea (46j.) EFKES BUURTE ME Ze is geboren in Amsterdam en opgegroeid met muziek. Haar ouders zongen in het kerkkoor en vader zong in het koor van het Concertgebouworkest. Grootmoeder van moeders kant was zigeunerin/danseres en getrouwd met een muzikant. Sonja Andrea heeft van kleins af aan al kennis gemaakt met muziek. "In de kinderwagen werd ik al meegenomen naar uitvoeringen en op zondag werd er bij ons thuis altijd muziek gedraaid op de koffergrammofoon. Klassieke muziek, maar ook de Beatles! Haar vader, 82 jaar, zingt nog altijd in het Christelijk Mannenkoor in Assen. Dan komt er voor Sonja een tijd waarin de muziek minder nadrukkelijk een rol speelt. Ze volgt de Mavo en gaat op kantoor werken. Ze trouwt en krijgt drie kinderen: Marga, Peter en Jacco. Haar scheiding doet Sonja verhuizen naar Brabant, waar ze haar huidige vriend Tiny van Esch leert kennen. Sinds 1996 woont ze in Geffen. Tiny begon met keyboard-les en dat was voor Sonja de aanleiding om de muziek weer op te pakken en keyboard te gaan spelen. Ze leerde zeer snel het notenschrift en componeerde zelfs ooit een klein muziekstukje met bijpassende akkoorden. Haar leraar Ger v.d. Burgt stimuleerde haar om haar muziektalent wat uit te diepen. Ze krijgt nu ook akkoordenleer en pianoles. Tiny en Sonja zijn beiden lid van de sjoelclub en daar was dan ook Sonja's eerste optreden achter het keyboard. Een en ander werd doorverteld en ze werd regelmatig uitgenodigd om te komen spelen op verjaardagen, recepties en ju-

Netten en pastoor Scheepers mogen het eerste en tweede exemplaar in ontvangst nemen. In de kiosk zal Sonja enkel nummers spelen en wie wil kan dan reeds intekenen op de C.D. (f 20,00). Sonja is heel gelukkig met deze snelle muziekcarrière. Tiny staat er helemaal achter, haar kinderen vinden het schitterend en haar vader is heel trots! Naast het spelen is Sonja onlangs lid geworden van het Gemengd Koor, heeft zich aangemeld bij het St.Jorisgilde en begeleidt het Kinderkoor "De vrolijke nootjes". "Muziek maken met kinderen is heel leuk, zij zijn het mooiste en eerlijkste publiek!" vindt Sonja. Verder wil ze nog kwijt dat ze zich heel erg goed thuis voelt in Geffen en dat ze hoopt dat de mensen in groten getale op zaterdag 2 september a.s. naar het Dorpsplein komen! Proficiat!

bilea. Sonja heeft ook al vier keer meegedaan op het Open Podium op de zaterdag \:ÓÓr Effe noar Geffe. Vervolgens ging een grote wens in vervulling: het opnemen van een C.D. De eerste aanzet hiertoe werd gegeven door Toos v.d. Bergh. In de snackbar werd haar genre - ingespeeld op een cassettebandje - beluisterd. Radio Palée in Oss vond het de moeite waard en een gevarieerde C.D. met als titel ''Love and music in me" werd vervaardigd. Achttien instrumentale nummers van bekende Nederlandse en Engelstalige liederen staan erop. Sonja neemt plaats achter het keyboard en laat me enkele nummers horen. Time is tight-Blue Spanish eyes -LaPaloma - Blue Bayou - Apache - Quando - 't kleine café en het Busje. My Way vindt ze persoonlijk het mooiste. "Het is allemaal populaire feest/ dansmuziek; (nog) geen klassiek of house" zegt Sonja. "Muziek is voor mij emotie, ontspanning. Als ik me fijn voel, speel ik, maar ook als ik me rot voel!" Sonja ziet uit naar de vooravond van Effe naar Geffe. Coördinator Jan van Kreij heeft haar uitgenodigd om op het Open Podium haar nieuwe C.D. te presenteren. Burgemeester

CONNIEVANDER DUSSEN KONINGIN SINT JORJS GILDE GEFFEN

Na een onderlinge strijd van bijna drie uur viel in het 266ste schot de koningsvogel van zijn stok op de wiek van korenmolen "Zeldenrust". Het was tien voor vijf toen een dolgelukkige Connie van der Dussen het ''fatale" schot loste op de weerbarstige gipsen vogel die 's morgens voor de koffietafel door Gwen Vogels-Conner aan de Deken-wapenmeester, Peter Berkel, was aangeboden en die door Frans van de Hanenberg met zijn hoogwerker op de horizontale wiek van de molen werd bevestigd. 9


Helaas kampen de molenaars al enkele maanden met het probleem dat er een reuzenzwam in de wiekenas was gaan groeien waardoor de molen definitiefmoest worden stilgezet en waardoor het Sint-Jorisgide Geffen nu met moderne middelen moest improviseren om een oude traditie in stand te houden: "schieten op de molen".

quenties van het Koning(-in)schap. Daarna schreven zich 16 schutters in en verrichtte loco-burgemeester Antoon van Zantvoort de trekking van de schietvolgorde. Met een "Brabants-kwartiertje" vertraging werd een uitstekende Braoontse koffietafel gebruikt en vertrok het Sint-Jorisgilde Geffen met "slaande trom en vliegend vaandel" naar het schietterrein.

De dag begon met een Gildemis in onze parochiekerk. Het was de eerste keer dat het Sint-Jorisgilde Geffen met "slaande trom en vliegend vaandel" de kerk binnentrad en waar de vendeliers meteen te maken kregen met een wat laag hangende kroonluchter... Tijdens deze dienst werden de gebruikelijke Gilde-tradities, z.oals: het o:fferen op de gildetrom met '\vit (=zilver) geld" en het brengen van de vendelgroet tijdens de concecratie, uitgevoerd. Zo was het 140 jaar geleden waarschijnlijk ook! Connie van der Dussen, maakte tijdens de Voorbede de aanwezigen nog eens duidelijk waarom "saamhorigheid" als een van de belangrijke gilde-waarden mag worden gezien. Zij kon toen nog niet vermoeden dat zij zes uur later de eerste gildekoningin zou worden en zelfzou ervaren hoe saamhorig haar gildezusters en -broeders haar ''koningschot" z.ouden waarderen.

Bij aankomst werd volgens oude traditie drie maal rond de molen gelopen en kon met het oprichten van de koningsvogel worden begonnen. Om precies twee uur werd het eerste schot om de vogel te ''vrijen" gelost door Gildeheer pastoor Scheepers, gevolgd door loco-burgemeester Van Zandvoort enHoofdman Harry Peters, die echter zijn beurt echter graag afstond aan Theo Hanegraaf, Hoofdman van het gilde Sint Antonius-Abt uit Nuland, die als onafhankelijk wedstrijdleider was gevraagd.

Na de koffie in een tot gildekamer omgetoverde "Gouden Leeuw", nam Deken-wapenmeester, Peter Berkel, het woord en wees hij nogmaals op de reglementen en conse-

Tweehonderd zes-en-zestig schoten, en bijna drie uur verder, waren er vervolgens nodig om te kunnen bepalen wie de eer te beurt om een jaar lang het Sint-Jorisgilde als koning(-in) te mogen vertegenwoordigen. Op zondag 3 september as. zal tijdens de Openluchtmis de nieuwe koningin worden ingezegend, waarna het SintJorisgilde Geffen samenmet de gilden uit Nuland, Oss en Rosmalen in een optocht door het dorp zullen trekken om tenslotte te eindigen op het dorpsplein waar alle vendeliers een massale vendelgroet zullen brengen.

(::JJ~


E.H.B.O. NIEUWS UIT GEFFEN

PERSBERICHT

De vakantie zit er weer op en was voor velen weer geslaagd ondanks het minder mooie weer. Nu is het nieuwe EHBO seizoen weer aangebroken. Daarom. Alle inwoners van Maasdonk, het is weer tijd iets nuttigs te doen. B.v. het behalen van een EHBO diploma+ reanimatie diploma. Daarom is de EHBO vereniging van Geffen weer van plan om een nieuwe cursus te verzorgen die moet gaan starten in het najaar op donderdagavond van 20.00tot22.00uuren zal bedragen/ 250,-allin. U kunt zich opgeven bij H. v. Dinther, Pater v.d. Elsenstraat 30 te Geffen, tel. 073 532 3515. Tevens willen wij langs deze weg alle leden bedanken die zich hebben ingezet als EHBO er op een post tijdens een evenement, en we hopen jullie weer bij de herhalingslessen te zien. Ook moeten wij Margriet meubelen niet vergeten te bedanken voor het kosteloos opslaan van onze kraam en veldbrancards. Groetjes namens het bestuur Ton Gloudemans.

De nieuwe cursuswijzer voor senioren 2000-2001 is uit.

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN/ VINKEL Op 1 juli 2000 heeft dokter van Heyningen zijn apotheek overgedragen aan Apotheek Maasdonk. Sindsdien werkt dokter van Heyningen met het computerprogramma Medicom, waarmee ook de huisartsen in Geffen werken. Dit computerprogramma heeft een directe koppeling met de apotheek. Het is daardoor mogelijk geworden dat de huisartsen van Vinkel en Geffen tijdens de waarneming (in de avond-weekenddienst ofvakanties) het medisch dossier van een patiënt die zij zien uit de andere praktijk kunnen inzien. Dat heeft grote voordelen voor de artsen, maar ook voor de betreffende patiënt. Medewerkers van de apotheek hebben alleen inzage in uw medicatie-gegevens. Het is natuurlijk mogelijk dat u er bezwaar tegen heeft dat een arts uit de andere praktijk in uw medische gegevens kan kijken. U kunt dan aan de assistente doorgeven dat u een privacy code in uw dossier wilt. Bij de waarneming zullen uw gegevens dan niet bij de waarnemend arts bekend zijn. Ook is het mogelijk dat u een specifiek gedeelte van uw dossier wilt afschermen. Als dat het geval is kunt u het beste aan uw eigen huisarts doorgeven voor welk gedeelte u privacybescherming wilt. Dan zal een gedeelte van uw dossier afgeschermd worden in de waarneming. Wtj menen op deze wijze gebruik te kunnen maken van de voordelen van de koppeling met in achtneming van de privacyregels.

A.v. Heyningen- A. Smit- E. Smit-Nahon- P. Berkelaar, huisartsen.

De cursuswijzer 2000-2001 biedt een duidelijk overzicht van cursussen en activiteiten die speciaal bestemd zijn voor ouderen vanaf55 jaar. Tevens wordt er een overzicht geboden van cursussen en activiteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden, maar waar naar verwachting veel ouderen belangstelling voor zullen hebben. Sommige van de gepresenteerde cursussen en activiteiten zijn meer gericht op leren, andere zijn meer gericht op doen, maar altijd is ookhet ontmoeten van anderen een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een leven lang! Ervaring leert dat steeds meer ouderen deelnemen aan de cursussen en activiteiten uit de cursuswijzer. De cursuswijzer voor senioren is gemaakt door de RIGOM, in samenwerking met de ouderenorganisaties uit deze regio en alle instellingen die cursussen en activiteiten aanbieden in de cursuswijzer. De cursuswijzers liggen in Oss en regio ter inzage bij onder andere bibliotheken en gemeenten en is gratis verkrijgbaar bij de RJGOM, Schadewijk-straat 6 Oss, zolang de voorraad strekt.

Wij hopen dat veel senioren met behulp van deze cursuswijzer in staat zijn een voor hen geschikte cursus ofactiviteit te vinden. Haal w 'n cursuswijzer, er ligt er een gratis voor u klaar.

In het weekend van 9 en 10 september a.s. wordt i.v.m. Nationale Ziekendag in onze parochiekerk in alle diensten aandacht besteed aan de zieken. Wtj willen graag zoveel mogelijk zieken de gelegenheid bieden om de eucharistie mee te vieren. Zijn er zieken in Uw familie afhuurt die graag komen, breng ze zo mogelijk mee oflaat het ons weten (5324160). Verder vragen wij Uw aandacht voor de ontspanningsmiddag die wij i.s.m. de K.B.O. organiseren. Deze middag is op 6 september a.s. bij Café-Zaal 't Haasje en begint om 14.00 uur. Er worden hiervoor geen persoonlijke uitnodigingen verzonden maar iedereen is van harte welkom Graag tot ziens! Ziekencomite De Schakel 11


UIT HET DAGBOEK VAN MONIEK Moniek Loeffen is gedurende een jaar werkzaam in Kenya, uitgezonden door NOC/NSF om sportprojecten op te zetten in vluchtelingenkampen in de plaats Kakuma. Er zitten vooral vluchtelingen uit de omliggende landen Ethiopië, Sudan, Somalië en Uganda. Via haar dagboek krijgen we een indruk van haar belevenissen... 7 mei 2000:

Er gaat een grote telling van vluchtelingen plaatsvinden. Veel vluchtelingen staan dubbel geregistreerd, sommigen zelfs in meerdere kampen om zo extra voedsel te krijgen. Er zijn zelfs Somalische Kenianen die zich voorheen hebben laten registreren enhet voedsel/materialen dat ze krijgen van U.N. weer doorverkopen. Om deze fraude te voorkomen gaan we dus tellen en krijgt iedere vluchteling straks zijn eigen identiteitskaart. De programma's in het kamp zullen grotendeels stil liggen en bijna alle sta:ffs in de compound zijn gevraagd om mee te helpen. Scholen worden er zelfs enkele dagen voor gesloten. Het wordt echt een grote operatie die de hele maand gaat duren. Niet alleen de staff komt van buitenafvoor de headcount, maar ook bussen vol Somaliërs komen deze week naar het kamp. Vluchtelingen die wat geld hebben wonen in Nairobi ofMombassa Ook zij moeten opnieuw geregistreerd worden, anders zijn ze illegaal in Kenya. Hopelijk is het nieuwe systeem waterdicht en wordt fraude/misbruik onmogelijk. 8 mei:

Gisteravond zijn 2 bussen vanuit Nairobi aangekomen met mensen die gaan assisteren in de headcount. Nu, maandagochtend, wachten we op een signaal voor de training/praktijk. We rijden met 4 matatu's (taxi's) vol naar het centre 2, waar de praktijk training zal plaatsvinden. Eerst krijgen we te zien hoe we een polsband om moeten doen. Dat zal morgen de hele dag mijn taak zijn. Daarna krijgen we inkt op onz.e vingers gespoten. In de donkere kamer onder blacklight lichten onze vingers fel op. Ook dit is een deel van de oefening voor morgen. Iedereen in het kamp wordt met inkt bespoten en een polsband omgedaan. Dat is voor de telling. Daarna in 18 dagen, wordt iedereen gecheckt, waarna de polsband zal worden verwijderd. Als afsluitend praatje worden we ingelicht over veiligheid. Morgenochtend staan 30.000 mensen te dringen voor het hek om maar snel aan de beurt te zijn. Er zijn per centrum 60 politiemannen aanwezig die de boel onder controle gaan houden. Als mensen toch binnenstormen stoppen we de actie en gaan we allemaal naar het midden van het gebouw. Onz.e levens zijn toch het belangrijkste, volgens de bewakingsman. Maar problemen zullen er niet zijn, zegt hij... 9 mei: Om 5 uur dwingen we onszelfgenoeg te eten en te drinken. We weten immers niet wanneer we weer wat krijgen. Later zal blijken, dat dat inderdaad lang zal duren. Om 6 uur staan 12

we op onze posten in het veld. Honderden mensen staan al voor de hekken te wachten, waar het aardig dringen wordt. Zoals verwacht komen de materialen en de coördinator laat, zodat we pas om 8 uur kwmen starten. Ik mag iedereen een polsband omdoen, ofeen enkelband voor de jonge kinderen. Er zijn zelfs pasgeboren baby's bij. Om 11 uur heb ik al aardig honger als dan de thee wordt gebracht. Voordat onze rij aan de beurt is, is alles al op, dus wachten we geduldig op de volgende thee, die om 13.00 uur wordt gebracht, samen met een flesje warme cola. Even later hebben we een onverwachte, ongeplande, maar welkome pauze, als er een hevige bui losoorst. Gelukkig voor de mensen in de rij, duurt het maar 10 min. Achter een apart hek staan honderden mensen die geprobeerd hebben voor de tweede keer een polsbandje te halen. Na de eerste polsband wordt er onzichtoore inkt op hun vingers gespoten. Vervolgens gaan deze jongens naar huis, doen hun polsband af en proberen de inkt afte wassen. Als ze dan voor de tweede keer in de rij staan, worden ze in de 'clark room' met blacklight gecontroleerd ofze inkt op hun vingers hebben en zo vallen velen door de mand. Zo gauw de fraude wordt ontdekt, wordt men achter het hek gezet. Ze wachten op de truck die hen later 25 km. verderop dropt. Als strafkunnen ze dan naar huis lopen. Toch zijn er enkelen die erin slagen voor de tweede keer bij mij te komen. Ik controleer dan ook grondig ofze niet al een band onder hun bloes hebben. En ook hier worden wat jongens betrapt. Uiteindelijk hebben we zo'n 1000 'recyders' ontdekt. Als het 16.00 uur is wordt de rij eindelijk kleiner en heb ik zo'n 1000 polsbandjes uitgedeeld. Om 17.30 uur wordt onze honger pas gestild in de compound. Het werk was leuk, maar de dag was eigenlijk te lang. En helemaal toen ik ontdekte dat mijn fototoestel weggehaald was uit het centrum. Waarschijnlijk door een van de vluchtelingen. Nu wachten we op de uitslag van het totale aantal mensen dat een polsband kreeg in het hele kamp. De verwachting is dat die rond de 10.000 zal liggen. Morgen beginnen met de registratie van deze mensen. 13 mei:

Zo, dag 3 van de registratie zit erop. Dagelijks komen zo'n 500 formulieren door mijnhanden, waarvan de kaart- en serienummers genoteerd moeten worden. Het is aardig doorwerken om alles bij te houden. Vandaag boorde ik dat polsbanden voor 2000 KSH te koop waren in het kamp. Zo proberen mensen dubbel te registreren. Maar ook nu vallen elke dag veel mensen door de mand: soms klopt de naam niet met het oude kaartnummer, ofis polsband doorgeknipt. Vanochtend hoorde het slechte nieuws dat Hannan, een Sudanese vriendin uit het kamp, in de problemen zat. Op weg naar huis met drie vriendinnen, werd ze geroepen door een 'vage' bekenden in town. Die man heeft haar op klaarlichte dag verkracht in zijn winkel. En daar heeft ze zo'n verwonding opgelopen dat ze bijna niet kom lopen. Echt een verschrikkelijk verhaal. Ik kreeg tranen in mijn ogen,


toen Hannan het mij zat te vertellen. De man werd gearresteerd, maar dezelfde dag weer vrijgelaten, na ontkenning. En waarschijnlijk gaat de politie pas weer aan de zaak werken als er wat geld loskomt. Zo werkt de Kenyaanse politie nu eenmaal. Hannans moeder vroeg mij om advies. Ik hoop in ieder geval dat de dader gestraft wordt voor wat hij gedaan heeft. Maar hier geldt de regel niet, dat het recht zegeviert. Hoe triest dat ook is.

23mei: Vlak voordat ik naar Nairobi vertrok, kwam Peter met een vreemd verhaal: De verkrachting van Hannan zou verzonnen zijn; dit zou een manier zijn om sneller in aanmerking te komen voor resettlement. Ik kan het bijna niet geloven; van de ene kant hoop ik dat ze niet liegt. Dat zou mij erg teleurstellen. Van de andere kant zou het natuurlijk beter zijn, als die verkrachting niet heeft plaatsgevonden. We hopen maar dat de echte waarheid naar boven komt.

NELLY EN RENÉ SCHUFFELERS: 50 JAAR GETROUWD. "Hij kwam gewoon melk drinken bij ons..." Dat zegt Nelly van der Doelen (75 j.) over de eerste contacten met René Schuffelers (77 j.). René lag in 1944 als militair ingekwartierd in Geffen. ''Eerst lagen we in tenten in de wei van Peer van Kreij en later in de school die op de plaats stond waar nu de Rabobank staat". Zus Bertha van der Doelen legde eigenlijk de eerste contacten. Het was wel interessant om soldaten inje huis te hebben, dus vroeg ze of de militairen bij hen wilden komen. "Hebben jullie melk?" was de enige voorwaarde die René stelde! Hij kan wel urenlang vertellen over de oorlog en de gevolgen ervan voor hem als militair en later als sectie commandant. Hij raakte gewond toen de slag bij Arnhem woedde en verloor zijn medestrijders bij het onschadelijk maken van explosieven in Geffen. Onlangs konden we hierover uitgebreid lezen in het Brabants Dag- , blad. De vriendschap met Nelly bleef. Ook toen hij in Maastricht weer terug thuis was, fietste hij regelmatig de 154 km. naar Geffen. Eigenlijk had hij bouwkundig tekenaar willen worden, maar door de oorlog kon deze studie niet worden afgemaakt. Via een neef kreeg hij les op het gebied van middenstand en winkelwezen en behaalde snel alle acht diploma's. - o i r ~ =.;.:.

Daarom konden Nelly en René een kleine winkel starten op het adres Kloosterstaat 5 met ijs, tabakswaren, snoep en levensmiddelen. Daarnaast werkte René op de maalderij van molen "De Zeldenrust" die toen nog op de plaats van de huidige Mulderstraat stond. Nelly's oom Wim Daniëls (getrouwd met tante Toi van der Doelen) had de molen gekocht. In 1926 begon Toi met een kruidenierswinkel vlakbij de molen. Het 'winkelen' zat er bij mij in" vertelt Nelly. De van der Doelens zijn handelsmensen, maar ook de van Dijk's van moeders kant hebben altijd een winkel gehad. Als 5-jarig meisje hielp ze tante Toi al in de winkel. En het was dan ook niet vreemd dat ze de winkel in de Dorpstraat overnamen toen Tante Toi overleed. In 1970 stopte René met de maalderij en de winkel werd uitgebreid tot een supermarkt, bij velen nog bekend als "De Schuf'. Vier kinderen werden geboren: Mieke, Jo, Mart en Trudy. Het was een tijd van hard werken. Een 12-urige werkdag! Behalve het werken in de winkel, moesten ze de boekhouding in orde maken en boodschappen thuisbrengen bij de klanten in de omgeving. Zelfs 's zondags was er vaak nog 'werk aan de winkel' zoals het schrobben van de zaak. In de levensloop op het gouden feest werd daarom door de kinderen toepasselijk uitgebeeld dat moeder door alle drukte eens vergeten was het prijsje van haar nieuwe jurk te halen! "Maar" zo zeggen ze beiden "we hebben het werk altijd als een hobby beschouwd!" Omdat niemand van de kinderen interesse had in het runnen van een winkel, werd op 5 febr. 1980 de Geffense zaak overgenomen door Albeda-Jellesma en later in 1981 en 1983 de filialen in resp. Megen en Den Bosch. Nog lange tijd nadien, als ze oude klanten tegenkwamen, gaf dit nog steeds een vertrouwd gevoel. Nu genieten Nelly en René van een mooie oude dag en... het bloed kruipt waar heet niet gaan kan: René helpt regelmatig mee in de zaak van Jo, gevestigd in Vinkel. Samen met de kinderen en acht kleinkinderen, vierden ze een mooi gouden feest. Ook al hoeven ze niet zo nodig in de belangstelling, ze vonden met name de serenade door W.I.K. prachtig en verrassend! Ondanks enkele pilletjes hebben René en Nelly een goede gezondheid. De Geffense 'romme' is dus goed 'bekomrnen' !

13


ISO 9001 gecertificeerd

SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvesting vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso ve nn ootsc ha psre cht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht

■ STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbemiddelen

Voor uitgebreide informatie kunt u ook kijken op onze internetsite: www.merlijn-groep.nl

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp.

't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merfijnadv@tip.nl www.merlijn-groep.nl

14


GEMEENTE

MAASDONK

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09. 00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00 uur.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Ho ut. POLITIE Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073-5342100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00- 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0412-65411 l en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK 2000 Geboorten:

U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort Inloopspreekuur op dinsdag van 18. 00 tot 19. 00 uur met uitzondering van dinsdagen waarop een commissie ofraadsvergadering is. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

JUNI 02-06 Ashlyn Henrica Theodora Jacoba Kerkhof 03-06 StijnAntoniusMaria Wmgens 06-06 Marli Adriana van der Biezen 06-06 Stan Jozefvan der Biezen 06-06 Nathan van der Hurk 06-06 Sarah van der Hurk 08-06 Johanna Christina Hendrika Kieboom 08-06 Demi Johanna Hendrika Adriana van Dijk 09-06 Johannes Gijsbertus Adrianus van Zutphen 12-06 Wiebe Jacobus Schrรถder 15-06 Nard Johannes Lambertus Savelkouls 16-06 Dave Wilhelmus Marius Adrianus Schippers 17-06 Jan Antoon Comeel van de Haterd 18-06 Willem Johan Pieter van der Heijden 20-06 Johannes Nicolaas Droomers 21-06 Pien Petronella Johanna van der Lee 26-06 Kathelijne Kluin JULI 11-07 Merel Caroline Alberta van der Doelen 12-07 Rens Martinus Eduard Meijs 13-07 SanneJohannaMaria vandenBraak 14-07 Bram van den Elzen 16-07 Jip RobertusMaria van der Steen 17-07 Django Cornelis Johannes Gutte 18-07 Bjork Diana Henrica Elisabeth Wagemans 15


20-07 Iris Johanna Gerarda Rovers 22-07 Julius Johannes Govers 24-07 Maud JosĂŠ Wilhelmina van den Braak 24-07 Stacey Cornelia Maria van Uden 26-07 Josje Petronella Theodora Anne van Orsouw 27-07 Shanice Cornelia Francisca Johanna de Haas 27-07 Jarno Adrianus Franciscus Smits 30-07 Raymond Falentino Rinus Johannes Kersloot 31-07 Tim Isidorus Martinus van der Biezen 31-07 Milan Carolus Joahnnes van Rijn Overlijden: JUNI 01-06 WIihelmina Johanna van Schijndel-Schuunnans, 74 jaar 13-06 Guus Hendrikus Adrianus Hubers, 2 maanden 26-06 Martinus van Zeeland, 82 jaar 29-06 Jacoba Catharina Heijdra, 82 jaar

JULI 02-07 Margaretha Therese Klara GĂśttgens, 100 jaar 20-07 WIihelmina Martina Cornelia Joanna van Dinthervan den Heuvel, 85 jaar 20-07 Johannes Theodorus van Hoek, 81 jaar 24-07 Franciscus Albertus Schepens, 68 jaar 27-07 Elisabeth Josephina van Beek, 77 jaar 31-07 Johannes Langens, 87 jaar

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding Tuinieren gaat niet altijd over rozen.

Wat in het voorjaar w veelbelovend ontluikt, valt later in he seizoen soms ten prooi aan slakken, luizen of schimmelziektes. Ofuw mooie plantjes worden overwoekerd door onkruid. Onkruid groeit immers meestal daar waar u het niet wilt hebben. Maar is het dan wel nodig om met chemisch gif te werken, met stoffen die slecht afbreekbaar zijn en schade veroorzaken in de natuur? De ho bby-tuinierder gebruikt maar liefst 70% van alle in Nederland verkochte slakkenbestrijdingsmiddelen! Gelukkig zijn er tegenwoordig natuurvriendelijke alternatieven, waarmee u goede resultaten kunt bereiken, wnder het milieu te belasten. Ook is een bepaalde mate van acceptatie van onkruid, mits het beheersbaar blijft, gewenst. Negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Stel, u hebt een mooie tuin en uw net geplante zonnebloemen worden aangevreten door slakken. Om te voorkomen dat uw zonnebloemen bezwijken, grijpt u naar een chemisch bestrijdingsmiddel tegen slakken. Het effect van het bestrijdingsmiddel houdt echter niet op bij de slak. Geen enkel bestrijdingsmiddel immers is alleen maar giftig voor de plaag die wordt bestreden. Meestal werken de gebruikte 16

gifstoffen ook op planten, insecten en vogels die helemaal niet hoeven te worden bestreden, die zelfs nuttig zijn ofwaarvan we het jammer vinden als ze dood gaan. Bovendien komen resten van bestrijdingsmiddelen in hoge concentraties terecht in het grond- en oppervlaktewater waardoor het bereiden van drinkwater een probleem wordt. Daarnaast zijn de gebruikte gifstoffen niet bepaald goed voor onze eigen gezondheid. Voorkomen gebruik bestrijdingsmiddelen

Hoe kunt u het gebruik van bestrijdingsmiddelen in uw tuin vermijden? In de eerste plaats is het belangrijk dat u uw tuin goed kent en weet waar gevoelige planten staan. De Oostindische kers, dahlia en roos bijvoorbeeld zijn luisgevoelige planten. Evenals planten die teveel worden besmet. Goed tuinbeheer kan veel ellende voorkomen. Belangrijk is dat planten op de juiste plek staan: in de zon, in de schaduw, vochtig ofjuist droog. Planten die op hun natuurlijke plek staan zijn sterk en gezond en hebben minder last van plagen. Een natuurlijke manier om uw tuin onkruidvrij te houden is de bodem zoveel mogelijk te bedekken met bladeren, houtsnippers ofbodembedekkende planten. Natuurvriendelijke alternatieven

Lok vogels, egels en padden naar uw tuin. Deze dieren zijn dol op slakken en rupsen. U kunt ze naar uw tuin lokken door te zorgen voor voldoende nestel- en schuilgelegenheid. Ruim uw tuin ook niet te netjes op, maar laat hier en daar wat takjes liggen ofeen stapel stenen. Dat is een goede schuilplaats voor oorwurmen ofde larven van lieveheersbeestjes, die in uw tuin jacht maken op luizen. Ingegraven potjes bier lokken slakken, die er vervolgens in verdrinken. Als mieren uw terras ondermijnen, zoekt u het nest op en schenkt er af en toe een ketel kokend water over. Grote kans dat het vollrje naar een veiliger plekje verhuist. U hebt er dan geen last van maar de mieren kunnen hun nuttige werk voortzetten, namelijk het opruimten van afval. Bij tuincentra kunt u 'natuurlijke vijanden' van de meest voorkomende plagen kopen. De galmug bijvoorbeeld tegen de bladluis en Nemathoden (aaltjes) tegen slakken. Ook zijn er natuurvriendelijke spuitmiddelen te koop op basis van vetzuren ofPyrethrum. Grijp op tijd in om een echte plaag te voorkomen. Gemeentelijke schoonmaak

Gemeente Maasdonk wil bij het onderhoud van het openbaar plantsoen en verhardingen zo weinig mogelijk gebruik maken van bestrijdingsmiddelen. Twee keer per jaar worden de verhardingen selectief gespoten, dat wil zeggen dat alleen de gedeelten van de stoep worden gespoten waar ook werkelijk onkruid groeit. Sinds een paar jaar wordt het openbaar plantsoen niet meer gespoten. Het beste is natuurlijk het voorkomen dat dergelijke middelen gebruikt moeten worden. Als u bijvoorbeeld uw oprit aan het schoonspuiten bent is het waarschijnlijk een kleine moeite


om ook het troittoir voor uw huis mee te nemen. Op die manier voorkomt u dat voor uw deur met gifstoffen wordt gewerkt. Door regelmatig het onkruid dat tussen de tegels groeit weg te halen, voorkomt u bovendien dat er zich z.aad vormt. Op deze manier wordt ieder jaar de groei van onkruid een beetje minder. Ook door het toepassen van bepaalde verhardingsmethoden wordt de kans op onkruidvorming kleiner. Wanneer de bestrating goed aansluit, ontstaan er minder kieren en kan er dus minder onkruid groeien. Wanneer door een juiste bestrating wordt gezorgd voor een betere aansltriting van de stenen op elkaar en bij het aanleggen van beplanting rekening wordt gehoudenmet de wortelvorming, dan kan hierdoor veel onkruidgroei worden vermeden. Datzelfde geldt voor plantsoenen. Wanneer in plantsoenen natuurliJl<:e oodembedekkers worden gebruikt zal ook minder onkruid gaan groeien en dus minder bestreden hoeven te worden. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen....

verzuring van het milieu en belasten het water. Bovendien wordt er voor het bleken van het papier vaak chloor gebruikt. Chloor en de meester chloorverbindingen zijn giftig voor mensen en zeer schadelijk voor het milieu. Bij de productie en vooral bij het gebruik van inkten komen veel oplosmiddelen vrij. En dan te bedenken dat meer dan de helft van het reclamedrukwerk omgelezen wordt weggegooid. Natuurlijk kan ook reclamedrukwerk bij het oud papier. Hiervan wordt kringlooppapier gemaakt, zodat bomen worden gespaard, maar het blijft een enorme verspilling. Gelukkig kunt u er iets aan doen. Wat kunt u doen?

Reclamedrukwerk is binnen de perken te houden

Reclame maken door middel van reclamedrukwerk betekent dus veel vervuiling en verspilling. Iedereen krijgt verschillende soorten reclamedrukwerk in de bus: ongeadresseerd en geadresseerd. Een ander soort (ongewenst) drukwerk zijn de wekelijkse huis-aan-huis bladen. Ook bij bank- en giroafschriften zit vaak reclamedrukwerk. U kunt op verschillende wijzen bevrijd worden van al deze soorten drukwerk.

Een lege brieven bus is mogelijk

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Iedere week vallen er in Nederlandse huishoudens gemiddeld 25 reclamefolders in de brievenbus: 21 ongeadresseerde, vier geadresseerde. Dat is per jaar ruim 30 kilo papier. En iedere week krijgt ieder huishouden ook nog eens gemiddeld drie huis-aan-huis bladen. Op de vraag aan mensen hoe ze de grote stroom reclamedrukwerk ervaren, antwoordt 35% dat men het irritant vindt. De milieubeweging maakt vooral bezwaar tegen deze vorm van reclame omdat het belastend is voor het milieu.

Na jarenlange strijd van onder meer de Vereniging Milieudefensie is er zoals wellicht bekend nu een landelijke regeling om ongeadresseerd reclamedrukwerk te weigeren. De huis-aan-huis bladen vallen ook onder deze regeling. Sinds maart 1993 zijn er twee stickers voor op de brievenbus waarmee u kunt aangeven dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen. U kunt kiezen voor een sticker om zowel reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen te weren (de NEE-NEE sticker), ofeen sticker waarmee u geen reclamedrukwerk krijgt maar wel de huis-aan-huis bladen (de NEE-JA sticker). De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis. Ook kunt u de sticker telefonisch aanvragen op telefoonnummer 0900 - 2025095 (50 et per minuut).

Reclamedrukwerk: verspillend en vervuilend

Voor al dit reclamedrukwerk is ieder jaar 183 miljoen kilo papier nodig (exclusiefhuis-aan-huis bladen). Dat is vrijwel nooit kringlooppapier, dus gemaakt van oud papier. Meestal gaat het om nieuw, houtvrij papier. Anders dan de naam doet vermoeden, vergt het maken van houtvrij papier juist veel bomen. Daarom worden voor het reclamedrukwerk alleen al bijna 2,8 miljoen bomen per jaar gebruikt. Aangezien we in Nederland weinig bos hebben wordt alle grondstof uit het buitenland geïmporteerd. Om aan deze enorme vraag naar hout te voldoen worden in Canada en Rusland grote oppervlakten natuuroos gekapt. In andere landen, zoals Noorwegen, Zweden en Finland, zijn uitgestrekte productiebossen aangelegd, waarvoor veel natuur heeft moeten wijken. Er komen maar weinig soorten planten en dieren voor in deze bossen. Natuur- en milieuorganisaties in Scandinavië wijzen op het gevaar van uitsterven van een groot aantalsoorten planten en dieren door de gebruikte bosbouwmethodes. De productie van papierpulp, de essentiële grondstof voor papier, kost heel veel energie en vervuilt water en lucht. De stoffen die vrijkomen dragen bij aan de

NEE

L ,t-' \"11

JA

1

orn.;v,1, li<:.',..,t·vr( 1

\i\'t•I 1-iur, ,l,lll Hur-,

rt'I-J.irnt·drub \ E·t k

\ 1 ~ ,, , .._ 1 t

I

r

,

1

r

1

,1

,

hl,idt·n r

1

' _: , ' ..'. -;~• 1 ,

·,

,

, 1 1

Krijgt u ondanks de sticker toch nog ongevraagd drukwerk dan kunt u daarover klagen bij de adverteerder (de firma waarvan de reclame afkomstig is) ofbij de verspreider. De adverteerder is volgens de regeling verplicht de naam van de verspreider te noemen. Klaagt u schriftelijk, dan moet u binnen vier weken antwoord krijgen. Hoort u niets ofbent u niet tevreden met het gegeven antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie, Paasheuvelweg 15, 1105 BE Amsterdam. Dat moet binnen 4 weken nadat u het antwoord van de adverteerder ofverspreider had moeten ontvangen. Dankzij de nieuwe regeling wordt er ook daadwerkelijk minder reclamedrukwerk ge17


maakt. De verspreiders onderzoeken twee keer per jaar hoeveel brievenbussen met een sticker er zijn en passen daar de oplagen van te verspreiden folders op aan.

Indien u vragen heeft over bovenstaande informatie dan kunt u te allen tijde contact opnemen met een van de medewerkers van Apotheek Maasdonk.

Geadresseerd reclamedrukwerk

Met vriendelijke groeten,

Veel mensen krijgen ook geadresseerd reclamedrukwerk van postorderbedrijven, uitgeverijen, banken, loterijen enzovoort. Er wordt een grote toename van dit soort reclame verwacht door de groei van geautomatiseerd beheer en bewerking van adressenbestanden. Wtlt u geen geadresseerde reclame ontvangen, stuur dan een kaartje naar DMSA, Antwoordnummer 666, 1000 TL Amsterdam. Het DMSA is de belangenorganisatie van drukwerkverspreiders. U komt dan in een bestand van mensen die deze post niet meer willen ontvangen. Na 5 jaar moet u opnieuw aan het DMSA melden dat u in dit bestand opgenomen wilt blijven. Ook als u gaat verhuizen moet u zich opnieuw opgeven. De meeste (grote) bedrijven zijn bij het D MSA aangesloten. Krijgt u nog steeds reclame van deze bedrijven dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Andere bedrijven zult u zelf moeten laten weten dat u hun reclame niet wenst. Gooi het bijvoorbeeld terug in de brievenbus met de tekst: Geweigerd, retour afzender. Bank- en giroafschriften

Bij bank- en giroafschriften zit vaak een extra foldertje: over reisverzekeringen, skivakanties, geld lenen ofziektekostenverzekeringen. Als u de bank een briefje schrijft dat u deze informatie liever niet wilt ontvangen, dan stopt men daarmee.

APOTHEEK GEFFEN-NULAND WORDT APOTHEEKMAASDONK Per 1 juli 2000 is het apotheekgedeelte van de huisartspraktijk in Vinkel overgedragen aan de apotheek in Geffen. Dit betekent dat er voortaan met alle huisarts( en)praktijken in de gemeente Maasdonk wordt samengewerkt. Computersysteem Door een rechtstreekse computerkoppeling tussen apotheek en arts( en)praktijk in Vinkel, Geffen en binnenkort met Nuland, kunnen patiĂŤntgegevens en medicatiegegevens worden uitgewisseld. Recepten die door de huisarts zijn voorgeschreven worden automatisch doorgezonden naar de apotheek. Hierdoor kan door beiden bewaking plaatsvinden over de medicatie in zowel de apotheek als in de huisartspraktijk. Ook specialistenreceptuur welke is verwerkt in de apotheek is zichtbaar voor uw huisarts. Uw medicatieoverzicht is op deze manier compleet. Naamswijziging Vanwege deze nieuwe situatie is besloten de naam Apotheek Geffen-Nuland te wijzigen in: Apotheek Maasdonk. 18

Apotheekteam: Apotheek Maasdonk Dorpstraat 48, 5386 AN Geffen, Tel. 5324699

BOOTREIS VAN DE KRACHTPATSERS Op dinsdag 20 juni om kwart over 9 was het een hele drukte op het kerkplein: het was verzamelen en vertrek naar de haven van Oss. De jaarlijkse bootreis stond weer te beginnen. De weersverwachting sprak van een tropische dag, maar op het schip werd voor verkoeling gezorgd en op het dak zorgde het water voor een aangenaam verblijf. In de haven lag de boot van Rederij Keur uit Zwolle te wachten om de 115 passagiers te ontvangen. En hoe dat moet hebben ze laten merken. Heel veel dank voor de goede verzorging. Oorspronkelijk zou de reis richting Heusden gaan maar omdat dat een 2 uur wachten voor de sluis in Lith in zou houden, en dat met deze temperatuur, werd besloten naar het Oosten te gaan, richting Nijmegen. De koffie en de gratis consumpties zorgden voor een goed begin. Iedereen deed het diner alle eer aan; ook de lunch was zeer goed. Verrassend was dat de lunch door de dansvloer omhoogkwam. Alle deelnemers wisten de tijd goed te vullen met buurten, kaarten en kijkennaar de wal. Het valt niet mee om vanafhet water je te orienteren waar je je bevindt. Zeer voldaan kwam iedereen om zes uur weer in Geffen aan. Je vraagt je afhoe het mogelijk is dat jaarlijks dit evenement kan doorgaan? De organisatie van de krachtpatsers wordt gesteund door de Geffense Middenstand en Bedrijfsleven en dat al 24 keer. Heel hartelijk dank. Een compliment is zeker op zijn plaats voor deze mensen, die het mogelijk maken zoveel mensen een prachtige dag te bezorgen De krachtpatsers denken nu al aan het volgend jaar: de 25e keer. Een dankbare deelneemster.

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 september redaktie adres Tolweg 7


UITSLAGEN VAN DE JEUGDBRANDWEERDAG 24 JUNI 2000 De eerste 3 ploegen mogen een middag de brandweerkazerne bezoeken. Wtj zullen de captains bellen als we een datum geprikt hebben. Ploeg Plaats nummer Ploegnaam 1 5 Capt. Sander van Lent 2 18 Capt. AndrĂŠvanlersel 3 7 De gameboys 4 9 De zonnetjes 21 De spetters 2 5 13 Vrolijke blussers 6 7 23 Guppie's 8 20 The champions 25 Zo gu het goed 9 10 De snelle blussers 11 11 2 Brandblussers 12 19 Verjaardagsgroep 13 29 Picaclub 14 4 Capt. Rita van Gogh 14 15 Brandweer meiden 16 1 Kampwijven 22 17 De Blussers 18 6 Vuurballen

Dorpstraat 13, Geffen

19 17 Spetters 1 20 16 Groepio Sportivieo 21 24 Capt. Christa Leenders 22 12 Capt. Helrna Langenhuizen 23 27 Capt. Lambert van der Doelen 24 3 Capt. Rob van Herpen 25 10 Jochempjes 26 15 a.d.n.o.c.s.g. 27 28 Capt. Mevr. Kweens 28 26 Superboys 29 8 Ramdebielen Tot volgend jaar, Brandweer Maasdonk.

DOWNHILLER WILFRED V.D. HATERDZWAARGEDUPEERD Op een Downhillwedstrijd in het Zwitserse Laax, waar Wilfred met de downhill als 4e eindigde, werd tijdens de wedstrijdboardingcross waar hij mee bezig was zijn afgesloten volkswagen Caddy met daarin zijn kostbare downbill:fiets, reservemateriaal, gereedschap en kleren gestolen. Ondanks dat wist hij een week later in het Franse Vars op een geleende fiets tijdens het Europese kampioenschap een 27e plaats bij de downhill en een 17e plaats bij de boardingcross te bereil<en.

aanbiedingen

Tel. (073) 532 46 59

Dujardin vieux f Goblet jonge jenever f Merlot vin de pay de lĂĄude 6 halen 5 betalen!!! f 12 flesjes Heineken met uniek sailbag f 6 flesjes Grolsch 2.5 Lemon met gratis glas f Glennfiddich 0.71 f 5,00 korting op=op

21,95 21,95 6,95 14,95 17,95

3 September Effe noar Geffe. op deze dag gelden er andere aanbiedingen dan hierboven vermeld, dan zijn onze geffense artikelen zeer scherp geprijsd!!! aanbiedingen geldig t/m 9 september 2000 zetfouten voorbehOudon

Verhuur van: tafele;, e;toelen, bartafele;, krukken en div. tapinstallaties 19


~ R I GO \1

Gesprekgroep voor mensen met verlieservaringen.

CURSUSSEN RIGOM SEIZOEN 2000 - 2001

Lotgenotencontactgroep voor mensen, betrokken bij een CVA

De RIGOM organiseert als er behoefte aan is een serie bijeenkomsten onder de titel: "Verder na een beroerte" Een CVA (ook wel beroerte ofbeslag genoemd) komt onverwacht. Het Leven verandert drastisch voor degene die het overkomt. Ook voor de partner ofandere verzorgers van de getroffene verandert er veel De getroffene kan te maken krijgen met beperkingen in het lichamelijk functioneren, in het denken, onthouden, het begrijpen en spreken. De partner ofandere verzorger neemt de taken, die de getroffene niet meer kan verrichten, vaak over. De zorg voor de getroffene komt er vaak nog bij. Tijdens de serie bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de gevolgen van een beroerte en bij de beleving hiervan voor de getroffene en de partner, bijvoorbeeld: waar loopje tegenaan, hoe gaje ermee om en welke hulp is er? Veel ruimte wordt geboden aan het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. De deelnemers kunnen hierdoor meer 'ruimte' krijgen voor hun verzorgende taak in huis. Deze serie bijeenkomsten is bestemd voor de naaste verzorgers van mensen met een beroerte, met name de partners (alle leeftijden). Bij voldoende belangstelling worden ook bijeenkomsten voor andere betrokkenen georganiseerd. De bijeenkomsten staan onder leiding van een ervaringsdeskundige van de Vereniging 'Samen Verder' en een medewerker van de RIGOM. Bij voldoende belangstelling zijn er 6 bijeenkomsten op de donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, de kosten zijn gratis. Informatie bij hetRIGOMte Oss, tel. 0412 63 30 43. "De zorg de baas". Ondersteuning aan mantelzorgers/lotgenotencontactgroep voor mensen die voor een ander zorgen.

Het doel van deze groep is: * het leren opkomen voor jezelfwanneer je voor een ander, die ziek is ofje nodig heeft, moet zorgen. * Ondersteuning van elkaar als lotgenoten, door elkaar te vertellen waarmee en hoeje in de mantelzorg bezig bent en hoe je dit ervaart. * Waardering door het benoemen van ieders werk, zorg, verantwoordelijkheid en emoties. * Informatie door het uitwisselen van tips en ideeĂŤn over allerlei praktische en wetenswaardigheden. Specifieke vragen/thema's kurmen door gastsprekers worden ingevuld. Deze groep start bij voldoende aanmeldingen. Tijd en plaats (Oss en regio) worden in onderling overleg vastgesteld. 20

Niemand ontkomt aan verdriet, hoezeer we ook het geluk nastreven. Vreugde ervaren we als we weten wat verdriet is, en verdriet kunnen we voelenomdat we weten wat geluk is. De polen vreugde en verdriet kunnen niet zonder elkaar. Mensen die veel verlieservaringen meegemaakt hebben, kunnen uitgroeien tot krachtige mooie mensen Achterafzegt men vaak "het verlies heeft me sterker gemaakt, ik heb er veel van geleerd, het heeft me nieuwe kansen geboden". Dus kunnen verlieservaringen eenveranderingsproces op gang brengen. Bij al deze aspecten willen we stilstaan tijdens 8 bijeenkomsten, die de RI GOM vanafseptember aanbiedt. Plaats Anton Jurgenshuis te Oss Start bij voldoende belangstelling. Ttjd donderdag 09.30 - 11.30 uur. Lengte 8 bijeenkomsten Kosten f 28,00 incl koffie/thee. Informatie RIGOM, te Oss, tel. (0412)6330 43 Studiekring over spiritualiteit.

Soms is een cursus te kort. Het klikt met de mensen uit de groep, je voelt je veilig en samen heb je een stuk innerlijk leven gedeeld. Er zijn onderwerpen blijvenliggen ofaangestipt, waar je verder over zou willen praten met elkaar. Er bestaat dan de mogelylcheid een studiekring te vormen, rond bepaalde onderwerpen, natuurlijk onder leiding. Er start een studiekring spiritualiteit, voortgekomenuit de cursussen spiritualiteit en levensvisies. Plaats Anton Jurgenshuis te Oss. Start September 2000. Ttjd Maandag 09.30 - 11. 30 uur. Lengte 10 bijeenkomsten. Kosten f 60,00 incl. koffie/thee Informatie RIGOM te Oss, tel. (0412) 63 30 43

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 02 03 03 06 09 14 14 15 21 23 24 24 28

Sint-Jorisgilde op kunstmarkt Sint-Jorisgilde bij Effe noar Geffe K V.O., aanwezig bij Effenoar Geffe Ziekencomite 'De Schakel", Nat. Ziekendag in CafĂŠ zaal 't Haasje, aanvang 14.00 uur K V.O., bezoek fruitcorso Tiel Sint-Jorisgilde, lle gildeavond VPM, openbare vergadering Kerkzicht Nuland St. Reik Elkaar De Hand, kledinginzameling K V.O., evalutieenkienen Kopij inleveren Toren/danken (nr. 15) Vergadering van de Stamtafel in de kiosk om 11.00 u. Buurtver. De Vierwinden, forelvissen Buurtver. De Vierwinden, biljartenbij 't Bergje


PERSBERICHT Nieuwe cursus "Eerste Hulp" gericht op ouderen.

In september start de Gezondheid Service Brabant Noordoost, in samenwerking met het opleidingsbureau Medac, een volledig nieuwe cursus "Eerste Hulp". Na de succesvolle cursus ''Eerste Hulp bij Kinderongelukken'', die al ruim 7 jaar draait en die door enkele duizenden mensen gevolgd is, nu een cursus, die zich helemaal richt op de plotselinge gezondheidsproblemen, die zich bij ouderen kunnen voordoen. De doelgroep is allereerst de oudere zelf(ongeveer 55 jaar en ouder), maar ook mensen, die ouderen verzorgen ofop andere manier veel met ouderen in aanraking komen, kunnen zich opgeven. Waarom een cursus "Eerste Hulp" speciaal voor en over ouderen? Allereerst omdat de plotselinge gezondheidsproblemen, die zich bij oudere voordoen, vaak anders zijn dan bij een ')ongere". Problemen als hersenbloeding ofherseninfarct (ook wel beroerte genoemd), ouderdomsdiabetes (suikerziekte), hartfalen, chronische longaandoeningen als emfyseem etc., botafbraak en inwendige bloedingen komen vooral bij ouderen voor. Het is van groot belang, dat bij deze gezondheidsproblemen de oudere zelfofiemand in zijn directe omgeving, deze problemen snel onderkent en ook de juiste hulp inschakelt. Dit kan vaak veel problemen voorkomen en zelfs levens redden. Een tweede reden voor deze cursus is, dat ouderen de weg naar de hulpverlening soms moeilijk weten te vinden. De cursus gaat uitgebreid in op het inschakelen van de juistehulp bij de juiste problemen. Ook wordt aandacht besteed aan de hulp, die instellingen als De Nederlandse Hartstichting, Diabetesvereniging, maar ook apothekers etc. kunnen bieden. De Gezondheid Service enMEDAC, willen met deze cursus ook een belangrijke informatiebron zijn. Zo begint de cursus met een aparte les over "Veiligheid in- en om huis". In deze les worden tips en adviezen gegeven door een deskundige medewerker van de Thuiszorg. In de andere lessen, die gegeven worden door ervaren ambulanceverpleegkundigen ofspoedeisende hulp verpleegkundigen uit een ziekenhuis, wordt naast Eerste Hulp ook uitleg gegeven over de huidige mogelijkheden op het gebied van hartonderzoek en behandeling bij hartproblemen etc. De cursus bestaat uit vijflessen van twee uur, die voor- of na de middag gegeven worden. Deelnemers kunnen zich tijdens de cursus ook opgeven voor een extra les over reanimatie. Omdat niet iedere deelnemer dit wil of daartoe in staat is, is de reanimatie geen standaard onderdeel van de

cursus. Bij voldoende belangstelling zal voor de ver:zorgers van ouderen een aparte cursus gegeven worden.

De kosten voor de cursus van vijflessen bedragen f 150,00 per persoon, inclusiefhet cursusboek. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de cursuskosten/ 115,00.Naast de cursusinfonnatie bevat het cursusboek veel praktische achtergrondinformatie en is een uitermate geschikt naslagwerk. De Gezondheid Service en NIEDAC onderhandelen met zorgverzekeraars en gemeenten over een tegemoetkoming in de cursuskosten voor deelnemers. Wij zijn ervan overtuigd, dat we met deze cursus iets belangrijks te bieden hebben en de ''financiĂŤle drempel" moet voor iedereen zo laag mogelijk zijn. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u, op werkdagen tussen 09. 00 en 12. 00 uur, bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost, telefoonnr. 0413 -33 37 33. Plaats Wanroy Veghel Heesch

Start Datum 11 oktober 28 september 29 september

Tijd

09.30 tot 11.30 u 13.30 tot 15.30 u 13.30 tot 15.30 u

SCOUTING GEFFEN Scouting Geffen is op zoek naar enthousiaste leiding om bun kabouterspeltak aan te vullen. De kabouter-speltak bestaat uit een groep meiden van 7 t/m 10 jaar. Zij komen elke maandag van 18.00 tot 20.00 uur bij elkaar in hun clubhuis aan de achterzijde van de Bon-kelaar. Op deze maandag avonden is er voor de kabouters van alles te beleven, van knutselen tot en met toneelspelen, en er worden allerlei avonturen beleeft, bijv. in het land van bambillie. Heb jij zin om deze activiteiten mee voor te bereiden en te begeleiden en hebje de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt neem dan contact op met: Frank Draad, Wtlgenstraat 11, 5386 GL Geffen, tel. 073 532 5742. Groepsbegeleider Scouting Geffen.

Ook in zijn vrije tijd wil de schoolmeester nog iets aan u kwijt. Boeken in vele prijzen en maten, wil hij in dit prachtige dorp achter laten. Ook dit jaar kunde hem weer treffen. Vlakbij de school tijdens "Effe noar Geffen" De schoolmister (0. Lammers, Molenstraat 75 Oss).

21


PERSBERICHT Voorlichtingsochtend ZW/ARBO/WAO

Voor mensen die langdurig ziek zijn en dreigen in de WAO te komen wordt voor de 3e keer dit jaar een voorlichtingsochtend georganiseerd. Hiervoor kunnen belangstellenden zich telefonisch melden opdinsdagofdonderdagvoormiddag, van 10.00tot 12.00 uur. Tel. 0412 636525. Het maximale aantal deelnemers is 15. De voorlichting wordt georganiseerd door de Stichting WAO Aktiviteitengroep Oss. Deze belangenorganisatie geeft advies, informatie en steun bij uw vragen omtrent Ziektewet, WAO en andere wetten. Voor deelname aan de voorlicht zijn géén kosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats op: Woensdag 6 september 2000, de aanvang is: 10.00 uur in het Zuidergebouw, het adres is: Oude Molenstraat 17, Oss.

DANKBETUIGING

Hans Brouwers / Brouwers Groenprojecten en Corné van Bergen/ Aannemer in Maatwerk bieden sinds enige tijd de ideale combinatie voor mensen die hoge eisen stellen aan hun tuin en woning. Ook bedrijven kunnen op hun een beroep doen. Op zondag 10 september exposeren beide ondernemers op een bijzondere locatie De Cunerakapel, gelegen aan Kaathoven 32 te Vinkel. Het interieur van dit monument is ontworpen door Corné van Bergen. De in 1999 nieuw aangebrachte verdiepingsvloer met houten trap en hekwerk, vormt een harmonisch geheel met de authentieke vonn van de Cunerakapel. Corné laat daar ook andere staahjes van zijn ambacht zien. De kapel vormt het decor voor de schitterend aangelegde modeltuinen, waar Hans Brouwers toont dat creativiteit niet beperkt is tot één stijl. U treft er een combinatie van o.a. Engelse Cortagetuin, Franse Barok, landschapsstiji watertuin, Oosterse tuin en moderne, eigentijdse vormen. Daardoor is het nu mogelijk om de verschillende stijlen met elkaar te vergelijken en te beoordelen. Verrijk uw fantasie en bezoek deze inspirerende en vrij toegankelijke expositie, die van 11.00 tot 17.00 uur duurt.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk danken, voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte enhet overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma, Mien van Schijndel Schuurmans

R I GO \1 Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Dokter Smit en Dokter Berkelaar. Uw reactie's hoe dan ook waren hartverwarmend en een grote steun voor ons in deze moeilijke tijd. Frans van Schijndel Kinderen en kleinkinderen.

TUNBLAKKEGEBRACHT Verloren.

GSM Swing 200 op woensdag 2 augustus in de Kloosterstraat. Graag terug bezorgen, inlichtingen tel. 532 5463.

PERSBERICIIT Stijlvolle Interieurs & Exterieurs. Expositie Cunerakapel, zondag 10 september.

Er ontstaat een grotere behoefte aan exclusiviteit in en om de woning. Steeds vaker wordt er gevraagd naar uitgebalanceerde buiteninrichtingen, maar ook fraaiere en op maar gemaakte interieurs en meubelen. 22

CURSUSRIGOM

SEIZOEN 2000 - 2001

Schrijf je eigen levensverhaal.

In deze cursus gaat het in eerste instantie om herinneringen aan eerder, aan vroeger. Het gaat over ervaringen en kennis die mensen hebben opgedaan in de belangrijkste "school" die er is, namelijk het leven zelf Hoe vaak hoorje mensen niet zeggen: ''Daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven". En vaak is het belangrijkste probleem dat zij niet weten hoe te beginnen. In deze cursus gaat het omhet schrijven van het eigen levensverhaal, en als hulpmiddelen gebruiken we daarbij o.a. verschillende opdrachten, foto's, gedichten, en ook literatuur. Inspiratie komt ook uit de herinneringen vananderen, verhalenroepen verbalen op en zetten de fantasie weer in werking. Op verschillende manieren worden de tongen, de pennen en de potloden losgemaakt. Plezier in schrijven en het vastleggen van de eigen geschiedenis zijn de voornaamste uitgangspunten voor deze cursus. En dus gaat het er niet om hoe er geschreven wordt, maar is het opschrijven van de eigen geschiedenis het doel. Plaats Anton Jurgenshuis te Oss Start Bij voldoende belangstelling Ttjd Vrijdag 09.30 - 12.00 uur Lengte 15 bijeenkomsten Kosten j 95,00 incl. koffie/thee. Infonnatie RIGOM, Oss, Tel. (0412) 63 30 43

1


MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Plaats

RIGOM, Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, Oss. Een cursus voor wed uwen vanaf 50 jaar. Een cursus voorvrouwen boven de vijftig jaar die langer dan een jaar geleden hun partner verloren. De cursus is bedoeld omte leren hoe u na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op kunt pakken. Verlies

Wanneer u na een leven van 'samen delen' alleen bent komen te staan, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Ook na langere tijd kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en uw draai weer te vinden.

Kosten f 36,- (incl. het cursusmateriaal)

----------- -------~ Inschrijffonn uJier

Ik heb belangstelling om mee te doen aan de cursus 'Met het oog op de toekomst', 2000.

Naam: Straat:

Met het oog op de toekomst

Kan het prettig en belangrijk zijn in contact te komen met leeftijdgenoten die in een zelfde situatie verkeren: - omdat u alleen bent en er wat van wilt maken; - omdat u verdriet hebt maar soms ook plezier wilt beleven; - omdat u dingen in uw leven anders aan wilt pakken.

Telefoon:

De cursus

Ik ben weduwe sinds:

De cursusgroep bestaat uit maximaal tien vrouwen en twee begeleidsters. Aan de hand van leesmateriaal en de eigen ervaringen van de deelneemsters, zal gesproken worden over de volgende onderwerpen: - het dagelijks leven als alleenstaande; - in wat voor opzichten is uw leven veranderd, ofwilt u het veranderen; - hoe kunt u nieuwe activiteiten ondernemen en contacten onderhouden; - de positie van ouder wordende vrouwen in de maatschappij.

Woonplaats:

Mijn leeftijd is:

Na een eerste kennismakingsbijeenkomst beslist u of u werkelijk meedoet. Opsturen naar:

RIGOM t .a.v. mevrouw Peters, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss.

RODE-KRUIS COLLECTE 2000 De informatie die de begeleidsters over deze onderwerpen geven, staat ook in de cursusmap beschreven zodat u het thuis nog eens kunt nalezen Informatie en inschrijving

Hebt u belangstelling voor deze cursus, dan kunt u voor informatie en opgave bellen naar: Mevrouw L. Peters, RIGOM, Tel. 0412 63 30 43 U kunt ook het inschrijfformulier opsturen naar: RIGOM, t.a.v. mevrouw L. Peters, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss. Tijd De cursus is op maandagochtend vanaf! 8 september 2000, van09.30 - 11.30 uur. Duur: 12 bijeenkomsten. Op 4 september 2000 is er een kennismakingsbijeen-komst van 09.30 - 11.30 uur.

Een woord van dank aan alle collectanten en gevers voor de Rode-Kruis collecte. De opbrengst was f 2.302,10 een mooi resultaat. Uw plaatselijke coördinator Ans Heymans.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE '

BERGHEMSEWEGt53A

"°:I

schilders

ERNl_::;....S _ _ __ voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•••

(0412) 64 37 08 23


~¡ VL DERACl<EN r

a

d

i

o

V PROGRAMMERING Maandag 18.00-19. 00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma. 19.00-20.00 u. Record Hop Machine, gevarieerd muziekprogramma 20.00-21.00 u.Rememberthe Good times, top-40 uit het verleden. 21.00-22.00u.Alle 13 goed,programmamettop 100 muziek. Dinsdag 18.00-19. 00 u. Schijven die blijven, verzoekprogramma Wanneer er op dinsdag een gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, dan wordt om 19. 00 u. een voorbeschouwing en vanaf19.30 u. de raadsvergadering uitgezonden. 19.00-20. 00 u. Vladeracken Cultureel, over kunst, cultuur en recreatie. 20.00-22.00u.De Schijnwerper, elke week een interview met een interessante Maasdonker. 22.00-23.00 u. Klanken uit verleden tijd, muziek uit grootmoederstijd. Woensdag 18.00-19.00 u. HOT Radio, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws uit de showbizz. 19.00-21.00 u.Double Mike Show. 21. 00-23.00 u. Pop Cafe, Maasdonkse top-10, nieuwtjes engoede muziek. Donderdag 18. 00-19. 00 u. Showtime, met de nieuwste muziek en het laatste nieuws. 19. 00-21.00 u. Roxx, Rock classics uit het heden en verleden. 21.00-22.00 u. Airbag, met Hardrock, Heavy Metal, Rocken Pop. Vrijdag 18.00-19.00u.Vladeracken Weekend Wijzer, weekendtips, sportvooruitblikken. 19.00-20.00 u. Torengat, laat het weekend nu maar beginnen. 20.00-21.00 u. Happy Days, muziek uit de swingende Fifties en roerige Si.xties. 21.00-24.00 u. Muziek met Audy, aandacht voor de Nederlandstalige top 50 en verzoekjes. Zaterdag 08.00-10.00 u. De Wakkere Wekker, ontbijtprogramma. 10. 00-12.00 u. Op de Misse, familieprogramma met veel rubrieken en vooral gezellige muziek. 12. 00-13.00 u. Vladerackenlnfonnatie( middageditie met agenda, regionaal, lokaalen parochie nieuws 24

13. 00-15. 00 u. De Middagstond, met veel muziek, popen shownieuws. 15.00-17.00 u.FocusHitRadio;goedewijnbehoeflgeen kram, veel muziekenbgz.omerenieuwsfeitjes. 17.00-18. 00 u. De Muziekz.older, de mooiste muziek uit het verleden. 18.00-19.00 u. Vladerackenlnformatiet: Maasdonkse actualiteiten, achtergronden en politiek. 19. 00-20.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 20.00-22.00 u. Goud en oud op verzoek, twee uur Nederlandstalige muziek met o.a. de oude dans. Zondag 09. 00-10.00 u. Muziek vanA tot Z, speciaal aandacht voor lichte en klassieke muziek. 10. 00-12.00 u. De Schijnwerper, herhaling van dinsdag, interview met een interessante Maasdonker. 12. 00-13.00 u. Griebel Grauw, Brabantstalig programma, met alleen Brabantse muziek. 13.00-14.00 u. Caraflax, een programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 14. 00-18.00 u. Regio Sport, een gezamenliJ'k sport programma vanradio Frequent (Bernheze) en Radio Vladeracken. 18. 00-19.00 u. Vladerackenlnformatief, herhaling van uitzending van zaterdag 12.00- 13.00 u. 19. 00-20.00 u. Vladeracken Infonnatief, herhaling van uitzending van zaterdag 18.00 - 19.00 u. 20.00-21.00 u. Country Roads, het Country programma van V1aderacken, met muziek en veel informatie. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn 7 dagen per week te beluisteren via: Kabelfrequentie 87 .5 MHz, Etherfrequentie 106.3 MHz, Tekst-TV kanaal 51 Op het moment dat Radio Vladeracken zelfgeen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentie-adressen redactie:

Redactie Informatief Studio Vladeracken Raadhuisstraat 1 5386BE Geffen

Redactie Informatief p/a RienBosch Kerkstraat 6 5391 AA Nuland overige correspondentie:

Redactie Informatief p/a Jo van der Doelen Brugstraat 57a 5382 JC Vinkel

Stichting. Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vmkel Raadhuisstraat 1 5386 BE Geffen

Telefoonradio-studio: (073) 532 53 66, redactie/bestuur: (073) 532 37 97, fax: (073) 532 5835


Verbetering overige trajecten

BOLLEBOZEN Vincent van Gerven is geslaagd aan de H.B.O. Den Bosch voor Culturele Maatschappelijke Vonning Bart v.d. Hagen en Rens van Wanrooij zijn geslaagd aan de Hogeschool te Den Bosch voor Civiele Techniek.

PERSBERICHT

De Maaskant is al vanaf 1988 bezig met de verbetering van de dijken. Toen werd gestart met werkzaamheden aan de dijk bij de Maaspoort. Sinds die tijd is er veel werk verzet. Van de 104 kilometer Maasdijk in beheer bij De Maaskant is zo'n 76 kilometer al verbeterd. De resterende 28 kilometer zijn momenteel in uitvoering. De relatiefbeperkte dijkverbeteringwerkzaamheden in Haren-Macharen-Lithoijen en Heusden Oost/West zijn respectievelijk in mei en juni gestart. De ingrijpende dijkverbetering in Oijen-Lithoijen-Lith is al geruime tijd in volle gang. Alle werkzaamheden verlopen voorspoedig. De verwachting is dan ook dat de termijn van 2000 gehaald zal worden.

Finale Dijkverbetering in zicht

Een omvangrijk project nadert zijn einde. De finale van de dijkverbetering komt duidelijk in zicht. Eind 2000 kan het waterschap, zoals het zich nu laat aanzien, alle dijkverbeteringswerkzaamheden afronden. Waterschap De Maaskant heeft ruim 104 kilometer dijk in beheer (inclusiefde dijk bij Keent). Momenteel is zo 'n 76 kilometer dijk verbeterd en de resterende 28 kilometer in uitvoering. Noodzaak dijkverbetering

De enorme wateroverlast in 1993 en 1995 heeft duidelijk gemaakt dat de rivierdijkverbetering met meer voortvarendheid ter hand moest worden genomen. In 1995 is dan ook door de regering in ijltempo het "Deltaplan Grote Rivieren" vastgesteld. De doelstelling van dat plan is om alle rivierdijken en kaden in Nederland uiterlijk in het jaar 2000 op sterkte te hebben. Daarnaast moest de versterking van de meest onveilige dijkvakken uiterliJK in 1996 uitgevoerd zijn. Voor dat laatste doel is de "Deltawet Grote Rivieren" (noodwet) tot stand gebracht en toegepast. De waterschappen zijn als beheerders grotendeels verantwoordelijk voor het realiseren van de aanleg van dijkversterkingen en de verbetering en aanleg van kaden. De betrokken provincies beoordelen hun plannen en keuren ze goed. De minister van Verkeer en Waterstaat ziet er namens de regering op toe dat het Deltaplan Grote Rivieren ook echt binnen de afgesproken tijd wordt gerealiseerd. Urgente noodwetprojecten

In het werkgebied van De Maaskant zijn in 1995 de urgente noodwetprojecten met voorrang uitgevoerd. De St. Jansbeek in Vortum Mullem is een waterkering gebouwd, die onderdeel uitmaakt van Dijkring 36, de Maasdijk die begint op de hoge gronden in de buurt van Boxmeer en vervolgens tot aan het Drongelens Kanaal nabij Waalwijk doorloopt. In MarenKessel zijn twee langs waterpartijen gelegen stukken dijk verbeterd In Groeningen tenslotte, is een zogeheten ''Limburgse kade" aangelegd, een lage dijk die een beperkt gebied beschennd. Dit noodwetproject werd in 1996 voltooid.

MAAG LEVER

DARM STICHTING

Opbrengst collecte

In de Maag Lever Darm Week van 18 t/m 24 juni 2000 vond de collecte plaats van de Maag Lever Darm Stichting. De opbrengst in Geffen bedroeg f 1.484,55 De Maag Lever Darm Week staat in het teken van kinderen met een spijsverteringsziekte. Elke dag worden er maar liefst 70 kinderen met een spijsverteringsziekte opgenomen in het ziekenhuis. Met uw gift kunnen we een hoop doen, hartelijk dank. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 273 7 t.n v. Maag Lever Darm Stichting te Niewegein. Voor vragen over de spijsvertering kunt u onze infolijn bellen: 0900 20 25 625 (22 cent per minuut) op werkdagen van 14.00tot 17.00 u.

DE VRIJHEID VAN BEWEGING Geffen

en

omstreken

e@ smlt~--"-

~' il'

• Au1orijople1ding In 7 dagen • hoog % geslaagden • Vakbekwame ins1rue1eurs • Theonecertificaat ,n 1 dag • Voor meer informatie: Bel : 0900 • RtJIEWIJS voor snello rijopleldinge n / of • urf naar www.s mlt• online .nl

25


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

Tel.:5321252 Alannnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers

Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen

Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak).

02-03 sept. Nuland 09-10 sept. Nuland

16-17 sept. Geffen 23-24 sept. Nuland

In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts ' s-morgens te bellen ofte raadplegen.

Vakanties: A.v. Heyningen: 4 t/m 17 september De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 28 september Nuland: 19 september Vinkel: 27 september In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E.

26

Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N .B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahoo Maandag -ochtend -middag

Dinsdag -ochtend -middag

Vrij- en afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afwezig

-middag

Afwezig

Vrijdag -ochtend -middag

Afspraakspreekuur

Eventueel Afspraakspreekuur

Afwezig

Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend

Donderdag -ochtend -middag

Afspraakspreekuur

Afwezig Afspraakspreekuur Vrij- en afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Vrij- en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Eventueel Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afwezig Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Afu,,ezig

Afu,,ezig

Afwezig

N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekaur.

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 4& 1e Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland .is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: K.inderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. R. v. Boxmeer, Kloosterstraat 7a, Geffen.

Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A ,·an Lent De Rosmolen 11 Geffen. Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak.. ma. t/m vr.: 08.00 - I 1.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00- 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00-20.00 u. SPREEKUREN ZIEKL'\-mJIS OSS Vanaf 1 januari 2000 werkt Ziekenhuis Bernhoven locatie Oss niet meer met een afsprakenbureau. Voor het maken van een afspraak voor de polikliniek of onderzoeksafdeling kan men voortaan rechtstreeks bellen naar onderstaande nummers: Anesthesiologie: 0412 621 036 Cardiologie: 0412 621 037 Chirurgie: 0412 621 031 Dermatologie: 0412 621 336 Gynaecologie/obstretie: 0412 621 033 Interne geneeskunde: 0412 621 038 Kaakchirurgie: 0412 621 380 K.N.O.: 0412 621 216 Kindergeneeskunde: 0412 621 541

Longziekten: Neurologie: Oogheelkunde: Orthopedie: Revalidatie: Urologie: Functie-afdeling/receptie: Klachtenopvang:

Laboratorium/administratie/ bloedafname: Oncologie-verpleegkundige: Radiologie: Trombosedienst:

0412 621 012 0412 621 555 0412 621 035 0412 621 032 0412 621 039 0412 621 034 0412 621 332 0412 621 582 (maandag en donderdag 09.00-12.00 uur) 0412 621 0412 621 0412 621 0412 621

308 551 357 331

DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09.00- 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN:

# C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00- 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 8.30 - 9.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 8.30 - 9.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00- 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00-12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur Donderdagavond: 17.30- 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur


ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 13.00 uur kunt u het gemeentehuis bellen (tel.nr. 073 534 2100). De receptioniste roept vervolgens de dienstdoende agent telefonisch op en kan desgewenst een afspraak maken. Op deze dagen en tijden is dus niemand van de politie aanwezig. Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en donderdag van 09.0010.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 532 1123. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00- 17.00 uur donderdag 16.00-19.00 uur vrijdag 10.00- 13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. "uitleen hulpmiddelen thuiszorg" Thuiszorgwinkel: 28

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30- 17.30 uur en di. t/m vr. 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur. Za. 09.30- 12.30 uur Uitleenbalie logistieke & Technische dienst tel. 0413 333 789 Voor grote uitleen-artikelen Uden, Industrielaan 1, ma t/m vr. 08.30 - 10.00 uur 15.00- 17.00 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 -10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 -15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 10.00 - 11.15 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06- 22694561. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenboscb naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -1 l.37u -13.37u - 15.37u 16.37u- l 7.37u - 18.37u- 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - 10.37u - 12.37u - 14.37u - 16.37u- 17.37u 18.37u- 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u- 12.37u - 14.37u - 16.37u- 18.37u - 20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7.lüu - 7.25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u - l 7.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1l.23u - 13.23u - 15.23u - l 7.23u 19.23u - 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - ll.23u- 13.23u- 15.23u-17.23u -19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Scbotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelen straat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Tijdens de volgende periode geldt de vakantiedienstregeling (voor interlokaal vervoer) Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn:


Loonbedrijf en Grondverzet voor het leggen van o.a.:

Gebr. van Erp

* laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit ! ! André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

OSS

GE.FF'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen . Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Voor een snelle maaltijd sprint je naar de Keurslager! Keurslagerij

VAN TUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

M.J.M. v.d. Akker

t!l_ K"'

•te•I.(•07-3)•5•32•5•89_1____

. ,

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

.

-

meer ver;tand van verzekeren Voor al uw familie- verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bq geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

WIHABO

DRUKKERIJ

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. Grootformaat full color drukken 54 x 7 4 cm.

Voor al uw totaaldrukwerk. - ee ·e ·.seweg 13

j .t

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

-

5386 KT Geffen Te l.: (073) 532 26 84

l·I

ESE

PA

fo x: (073) 532 47 95


Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal één uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 0900-8381(44ct/min) Lokale bewonersraad van de gemeente Maasdonk De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang ofomgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00-19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad :zal de klacht doorspreken met de W.M.M. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen. Woonmaatschappij Maasland Spreekuur woonconsulent Maasdonk: bestemd voor huurders en woningzoekenden. Op dinsdagen in de oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 9 in Geffen. Voor meer informatie: Woonmaatschappij Maasland tel. 0486 412 544.

BIBLIOBUSSEN Informatie over de rijdende openbare bibliotheek. Bibliobus De bibliobus is een rijdende openbare bibliotheek. welke in dorpen en kleine woonkernen, waar geen bibliotheekgebouw staat. ingezet kan worden. De zeven bussen van de Provinciale Bibliotheek Centrale komen in 102 woonkernen, totaal 148 hahe-uren. Er maken 19.800 lezers gebruik van de bus. Ze lenen samen per jaar 890.000 titels. Resultaten in de halte Geffen: In 1999 maakten 758 personen gebruik van de bibliobus. Zij leenden 28.884 titels. Nuland: In 1999 maakten 844 personen gebruik van de bibliobus. Zij leenden 34.291 titels. Vinkel: In 1999 maakten287 personengebruik van de bibliobus. Zij leenden 10.709 titels. Haltetijden vanaf 14 augustus 2000. In overleg met de gemeente ofhet plaatselijk bibliotheek30

bestuur worden haltetijden vastgesteld. De haltetijd van de halte Geffen is: Dinsdag 09.30- 10.15 u. Bs Aloysiusschool Woensdag 12.3'0-13.30u. Sporthal Donderdag 14.45-15.30 u. Bs. Mariaschool Zaterdag 10.00-11.15 u. Sporthal De haltetijd van de halte Nuland is:

Dinsdag Woensdag Zaterdag

10.45 - 12.00 u. Bs. Hoogakker 13.45-15.00u. Pr. Bernhardplein 11.30 - 12.45 u. Pr. Bernhardplein

De haltetijd van de halte Vrnkel is: Maandag 15.30 - 16.30 u. Bs. Mariaschool Donderdag 18.00 - 18.45 u. Past. Vogelsplein.

K.PJ

itc-

Hallo, ben jij iemand tussen de 6 en de 15 jaar oud, die sportiefofcreatief is, dan zijn wij op zoek naar jou!! K.P.J. Geffen zoekt niemve leden. Wat houd de K.P.J. in: • sporten in de Geer • training • cultureel (activiteiten, spel) • handbalwedstrijden. Daarnaast zijn er door het hele jaar heen nog vele andere activiteiten te beleven zoals: kamp, carnavalsavond, sportdagen. Heb je interesse en wil je een keer komen kijken dat kan!! Op 14 september a.s. van 19.00-21.00 uur hopen wij je te zien bij de Bonkelaar. Wtlje iets meer weten?: Karin van Erp tel. 073 532 1213 Sabina van Erp tel. 073 532 1185

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

®

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

teL 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


VAN DER DOELEN Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? Interpolis

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor:

bruiloften - partijen - vergaderingen 1

l

NAS

1AFBOUW NIEUWBOUW Cascobouw: Binnenbouiw: Gevelisolatie:

-

iu■ENBURG

NAS AFBOUW BV Heesterweg 43 Corr. adres: Postbus 17 5386 ZG Geffen Gem. Maasdonk Telefoon: (073) 534 22 22 Telefax: (073) 532 29 30

RENOVATIE

-

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen

RESTAURATIE

* Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

het verlijmen van Kalkzandsteenwanden dekvloe.ren, separatiewanden, plafonds, wand- en platondafwerking gepleisterde gevelisolatiesystemen

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Traditioneel vakmanschap en innoverend denken.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Tel: (073) 532 32 77 Fax: (073) 532 50 15

Jan:· (06) 54 24 41 83 Jurgen: (06) 55 13 13 52

23/oemhinderiJ; 11 Woum.ke

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

lef073 .53 216,53

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

fax 073 .53 2.5 1.50

.7Cfooslerslraai.Je .53'56 7/:7(

9e/fen

23/oemen :Plan/en

23ru.idswer.k 9rafa,er.k Xadoarli.keièn


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

RAAD

PEDICURE

RAAD

T. Ketelaars-tl. NistelruolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 t, 1

WELKOMBIJRAAD MAASDONK

fl.

Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's-avonds en in het weekend. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAADMAASDONK Huub Clement Kastanjelaan 44 5382KDVINKEL tel. (073) 532 60 56

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

REGIO.Á' BANK 7 DE BANKIERDIEJE KENT U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met cheques, pincode en chipknip) * met creditcard * rood staan met privé-limiet * een speciale jongenrenrekening

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt opvraagbaar * belastingvrij sparen * bedrijfssparen * deposito's / vaste termijn * automatisch sparen

• hypotheken * lineair / annuïteiten * spaar / leven / krediet * aflossingsvrij * combinatiehypotheken * beleggingshypotheken * hoog-/ laagconstructies * met (premie-) depot

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * veel vrijheid en lage kosten

• verzekeren * voor personen * voor bedrijven * pensioenen en lijfrente * zorgverzekeringen * gunstige voorwaarden * een onafhankelijk advies * diverse maatschappijen

Onze openingstijden: maandag, woensdag, donderdag dinsdag en vrijdag zaterdag

Dorpsplein 13 Geffen (073) 532 32 64

'U'

09.00 - 12.15 en 13.J5 - 17.30 uur 09.00- 12.15 en 13.15- 19.00uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak

IEi

VA~ESE PA~RSBV Makelaardij Assurantiën