Torenklanken 1997 - nr 07

Page 1

35e jaargang

I

nummer 7

sekretariaat:

redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

april 1997

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44

De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KONINGINNEDAG Evenementenstichting Geffen Op woensdag 30 april wordt de verjaardag van onze koningin Beatrix weer groots gevierd in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf 's ochtends half 11 tot 's middags half 4 tal van activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 13 jaar. Onderstaand treft u het programma aan. Alle kinderen van de peuterspeelzaal, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs ont vangen een uitnodiging met een inschrijfformulier. Als we iemand zijn vergeten dan graag even een telefoontje naar 5324087. Optocht versierde fietsen Alle kinderen kunnen aan deze optocht deelnemen met hun fiets, bĂźlderwagen of skelter. Versier je vervoermiddel zo mooi mogelijk. Om half elf moet je op het Dorpsplein zijn en je melden bij de jury. Daarna start om 11 uur de optocht met muziekvereniging W.I.K. voorop. De route is: Dorpsstraat, Vlijmdstraat, Past.v.d.Kampstraat, Dorpsstraat, Kloosterstraat, Veldstraat-, Lambertusstraat, Harrie Schoutenstraat en Dorpsplein. Ontvangst gedecoreerden Om half 12 ontvangt het gemeentebestuur de gedecoreerden in het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen. Straattekenen Alle kinderen die zich hiervoor opgegeven hebben kunnen in genummerde vakken hun straattekenkunsten laten zien tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Daarna worden alle tekeningen beoordeeld door een deskundige jury.

Het thema is 'Onze Koningin'. Rond 15.30 uur wordt bekend gemaakt wie in welke leefijdscategorie nummer 1 , 2 en 3 geworden zijn. Spelletjes In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool. De deelnemers krijgen allemaal lekkere tractaties. We starten om ongeveer 12 uur. Iedere deelnemer mag twee keer alle spelletjes spelen tot ongeveer 15.30 uur. Sportieve activiteiten Voor de wat grotere kinderen vanaf groep 6 van de basisschool hebben we een aantal sportieve activiteiten. Jullie kunnen hieraan individueel deelnemen. Uiteraard kunnen ook met deze acitiviteiten lekkere tractaties verdiend worden. Vlaggen Om Geffen er nog feestelijker er uit te laten zien vragen wij alle Geffenaren om op woensdag 30 april DE VLAG UIT TE HANGEN. Iedereen is ook van harte welkom op het Dorpsplein, waar W.I.K. na afloop van de kinderfietstocht weer een fraai Koninginnedagconcert zal geven. Laten we hopen dat, net zoals andere jaren, het oranjezonnetje present zal zijn. Dan wordt het vast en zeker weer een hele gezellige koninginnedag in ons dorp .

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 APRIL


part centrum 0

~br. van Wanrooij

®V

Bouwbedrijven Al tientallen j aren een vertrouwd adres voor elk bouwproj ect. Ci rca 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

-

-

het bouwbedrij f de projectontwik keling het vas tgoedbe heer het keuke ncentrum de timmerfab riek

uw feesten en partijen.

~br. van Wanrooij

Geffen

tel. (073) 532 29 01

Bouwbedrijven

Tiel

tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............................ ···························· ....::lll:.......:1L.. .. ..1

:::::::::::::::::::::::::::: ............................ ............................

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5

Geffen

TU IJL

makelaal"'.d·11· bv 1

1

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54

WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef1

~

5386 G: Geffen

°~

~

MARGRIET

• Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

l3

5386 KT Geffen Tel.: 1073) 5 32 26 84 fox: (073 15 32 47 95

meubelstoffeerderij Voor a l uw familie- verenigingsMagriel toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Vooral

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg z ijn allijd hetzelfde.

............................ l:::::H:::m::::H::mm ~~N ..

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Rilsen. Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons · Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 53217 27 Fox (073) 53218 82

en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste d a tum b ij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatie pakket bi j geboortekaart jes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.


ROND DE DORPSPOMP De Paasklokken hebben weer nieuw leven ingeluid, de Paaseitjes hebben ons weer gesterkt Een over~ollige Hoogmis op Eerste Paasdag, W~t een indrukwekkende viering werd. De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag e n Paaszaterdag waren keurig verzorgd , de koren de pastoor en assistenten leidden de viering en met veel bezieling . Jammer dat steeds minder parochianen zich betrokken voelen . Op beloken Pasen telden we 130 Hoogmis-bezoekers. Het is jammer zou je zeggen van al die moeite. En we waarderen het onvoldoende, dat we nog een Pastoor rijk zijn, die zijn uiterste best doet voor parochie en gemeenschap . Dat wordt alom gewaardeerd. Toch zal de pastoor zich in de steek gelaten voelen . Anderzijds is het goed, dat de mensen niet voor of omwille van de pastoor naar de kerk gaan. De stamtafel wil graag eens praten met de pastoor over kerkbezoek en de diaconie en zullen eens een concrete afspraak maken. De plannen rond de voorzieningen voor "Scouting Geffen" liggen in de la. Er is verwarring rond de noodvoorzieningen voor de Maria school. Er moet een nieuw lokaal komen. Een noodlokaal zal de oplossing worden immers, dat is in drie dagen beslist. Andere voorzieningen vergen veel voorbereidingen. Maanden gaan voorbij aan vergunningen, bezwaarschriftenbehandelingen en diverse procedures. Het gemeentebestuur krijgt niets gerealiseerd, omdat er geen echte visie is, waar men naar toe wil. En men krijgt de kous op de kop door dat hap-snap beleid. Korte termijn-planning loopt stuk. Inmiddels blijkt duidelijk dat alle sportvoorzieningen worden ondergebracht in de BIESCAMP , zodat de Korfbalclub en de K. P.J . daar voorzieningen gaan krijgen. De plek van de Brandweer- kazerne kan dan worden bepaald. Oostelijk of Westelijk van de Rotonde, aan de Groenstraat of Heesterseweg . Het plan Molengraaf komt dan weer in zicht als bouwlokatie. Da t zal de bouwgrond duur maken, wordt gevreesd. maar er wordt toch gewerkt aan een structuurnota, waarin alle zaken in rrun samenhang worden bezien? Zoals woningbouwlokaties, accomodaties voor sport en cultuur en onderwijs, verkeer, bedrijvigheid . De politieke overgevoeligheid lijkt de hamer die alle goede planningen kapot maakt.

De sociale _armoede trok de aandacht vanwege een dramatiek rond een uitzetting. De gemeente ~eeft best aandacht voor mensen met financiele problemen, huurachterstand enz N~et in alle gevallen is hulp mogelijk. n~ uitzetting geschiedt op last van schuldeisers en niet van de gemeente. Inspraak in de reconstructie "VIER WINDEN". Op verzoek van de bewoners in het gebied van de Dorpsstr. tot de Veldstr. wordt " ges~ h reeuwd" om meer verkeersveiligheid. Het is hoofdzakelijk intern verkeer. Dat wil zeggen, dat de mensen zich willen beschermen tegen zich zelf. Het verkeer van buiten is gering en zal zich meestal een weg zoeken in het labyrinth van wegen en dus minder snel rijden . Maar goed: Er werd een plan ontwikkeld e n in twee zittin~en gepresenteerd door wethouder J.v.Erp omringd door deskundigen. De 25 Ă 30 bewoners die komen opdagen hebben veel commentaar, en de uitkomst is, zoveel hoofden zoveel zinnen. "Alle kruispunten verengen" wordt afgewezen "D ' . r~rnpe 1 s " vraagt om drempelvrees (onzes inziens zeer terecht), "versmallingen" geschuwd. J~t lijkt gewenst, eerst eens te inventariseren, wat wenselijk is en meer te kijken naar de leefbaarheid in de wijk, o .a . meer groen, meer verlichting, reconstructie van de bestaande wegen, aantrekkelijk maken in ptĂĄats van afstotelijk. Een eigen wijkagent is zeker goedkoper als al die gewenste e n straks weer verwenste voorzieningen. Bloemetjes in de Vier Winden. Gelukkig is Geffen nog gevrijwaard gebleven van de varkenspest. Er is nog veel controle op het mestuitrijden. Maar de mais gaat toch de grond in. Het vervoer van varkens geeft veel rompslomp rond vergunningen. En het kost de varkenshouders veel geld. Een gezonde sanering kan een gezond en gewenst effect zijn. De solidariteit onder de boeren loopt gevaar. Als de benauwdheid maar beheerst kan worden. Wij hopen op voldoende ondersteuning. Helaas komen er nog steeds nieuwe meldingen. En goede zaak is de Kabelkrant op kanaal 51 Yan de T.V . nieuws uit Maasdonk is dan te lezen op T.V. en reclame en mededelingen van verenigingen. De stamtafel tracht haar agenda in de of op de Kabelkrant te publiceren. Een aanwinst voor Maasdonk dank zij de samenwerking tussen Accolade en radio "Vladeracken". 30 April Koninginnedag. Weer een aantrekkelijk programma op het Dorpsplein . Kinderoptocht, ontvangst van genodigden , concert van W.I . K. spelen voor de kleine kinderen en attracties voor de grotere kinderen. Er komen gezellige zitjes op het plein. Duizen den vlagjes zullen er wapperen. Het wordt weer een heerlijke dag voor heel Geffen en samen zingen we "WILHELMUS". 3


A'a

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor {073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

De Nieuwe Ploeg 8

®0

Berlicum

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

~

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

r'Ä\ ~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e. d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel}, 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

BENILDA 11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 te/.(073) 532 48 50 Mar/mza:09.00-12.J0uur andere tijden op afspraak.

Bekkers Metaalspuihverken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81 De occountanls, belostingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slogvoardige adviseu rs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust mei specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten von ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Raadhuislaon 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS • 8ELASTIN0AOVISt:URS •JUFUSTl!:N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11 , tel. (073) 532 54 26 A.M. von Zandvoort, Bergslraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Bedrijvenweg JO 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /5i)SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Tel. {073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


Hoe zal het ZlJn met de "Lintjesr egen", wordt het "Lintjesdrup" en wordt het foutje Ivan Den Haag in 1996 goedgemaakt? We zijn zeer benieuwd. Rond Klavertje Vier is het echt kaal geworden. Het heeft waarschijnlijk met de veiligheid van doen . Cok de Run en de "Roskam" is keurig opge%;1apt. Alle wensen die bij de Run bewoners leefden zijn opgelost. Nu nog de lastige verkeersdrempels weg. Een Runbewoner rijdt voorzichtig, ja toch en houdt zich aan de 30 km. Geffen 700 jaar heeft een P.R. man aangesteld: Charles van Herpen, dus dat is in goede handen.

Van stamtafel 61. Volgende stamtafel 20 april café Govers, van 11.00-12.30 uur. En we zongen: Op de grote stille heide en het Hermenike van Bergeijk.

VPM MAASDONK

Politiek in Maasdonk is los zand Het huidige college heeft, wat de VPM betreft, genoeg kansen en tijd gehad om zich op een duidelijke en krachtige wijze te laten zien. Met 3 wethouders moet dat gemakkelijk kunnen. Helaas, wat we al verwachtten is waarheid geworden. De heren v.Nistelrooij, van Erp en van Zandvoort bakken er wein:ig van. Ze vormen in het geheel niet het team dat de handen ineen slaat en op een kordate, gestructeerde en gecontroleerde wijze beleid uitstippelt, voorstelt en uitvoert. Het blijft hap-snap beleid voeren waardoor ze alleen maar bezig zijn met bran den blussen. Het is droevig te constateren dat men veel meer elkaars vliegen probeert te vangen dan samen de schouders eronder te zetten. SOLISTISCH OPTREDEN De wethouders treden steeds vaker en nadruk kelijker solistisch op, verliezen het algemene overzicht en hiermee inbegrepen het algemeen en maatschappelijk Maasdonks belang . En dat laat sporen na. HET COLLEGE VERSPEELT B.V. VEEL GOODWILL BIJ BUURTVERENIGING DE ELSHOF, SCHOOLBE~ STUUR EN SCOUTING GEFFEN DOOR EIGENZI NNIG OPTREDEN MET BETREKKING TOT DE BLOKHUT. DOOR EEN SLECHT VOORBEREIDE VOORLICHTINGSAVOND EN SLORDIGE PROCEDURES WORDT ER ONNODIG WEERSTAND OPGEROEPEN EN GAAN DE PLANNEN WAARSCHIJNLIJK NIET DOOR.

PLA~NEN VERDWIJNEN IN DE LA. aandri ngen van a l le politieke partijen werden onderzoeken uitgevoerd en plannen vastgelegd in noti ties. Enkele van die plannen zouden moeten zijn:

o,

- De structuurvisie . I!1 dit plan wordt aangegeven wat de mogelijke planologisch/technische ontwikkel ingen binnen onze gemeente zijn op langere termijn en hoe de algemene inrichting van de gemeente in de toekomst eruit zou kunnen zien. -Het accomodatiebeleid. Op basis van een ruimtebehoefte- inventarisatie bij de verenigingen in Maasdonk wordt een richting gegeven aan invulling van bestaande en nog op te richten accomodaties. -Het verkeersveiligheidsplan. Ook dit plan geeft duidelijkheid over de invulling en aanpassing van ons wegenstelsel in de toekomst. De officiële vaststelling van deze plannen i s, ondanks het regelmatig aandringen door de raadsleden, nog achterwege gebleven . Ze hebben dus nog geen geldige status en blijven in de la l~ggen. De wethouders kunnen zo op eigen houtje blijven aanrommelen zonder daarbij door raadsleden te worden gewezen op officiël vastgestelde documenten. DE VOORUITSTREVENDE DAT ER OP BASI S VAN PLANNEN MOET WORDEN VAN DE TOEKOMST VAN

PARTIJ MAASDONK VINDT GOEDGEKEURDE BELEIDSGEWERKT AAN DE OPBOUW MAASDONK .

Wij zijn het gedoe van het huidige college beu. Het gaat alleen maar slechter met het bestuur van Maasdonk. Voor llieer informatie: Hans Hendriks tel. 5323878 Ad van den Boogaard tel . 5324134

: GE;:,' f JE NU OP VOOR DE NIEUWE " THEORJECURSUS" .l ' Wi} STARTEN WEER "HALF APRIL" (OP C.D.J.) Tl VENS VERZORGEN WIJ "THEORIE VOOR DE MOTOR".

! VOOR INFO: AUTO- EN MOTORRJJSCHOOL PETER DE KLEIN TEL:073-5324658 OF 0653/84263

5


Als ;e zo groot wordt, he

uismerli verdiend.

Het is feest bil STIP! We hebben nu goede reden om ook ee11 merk te introduceren. Nat, hebben we de hele liin gepri/sd en zi;n alle producten van hoge kwaliteit. .r

1~·

En omdat we toch in feest-

.iftemmin9 ziin geven we ., ·ok nog eens 150 CENT KORTING OP HEEL VEEL ARTIKELEN.

Kom dus snel la,rgs bii fe STIP-drogist!

Je slaagt beslist bij je

STIP-drogisterij Moniek van Herpen INTRODUCTIE STIP-HUISMERK EN ROCKS 15Oste COLLEGA GEOPEND. , ER VALT HEEL WAT TE VIEREN BIJ STIP- DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN Geffen - STIP-drogisterij Moniek van Herpen heeft de komende weken heel wat te vieren. Om te beginnen introduceert de drogist gevestigd aan Dorpsplein 15 een eigen huismerk. Ten tweede geeft deze vanaf 1 april gratis ROCKS weg waarmee onder meer voor pPaehtige cadeaus kan worden gespaard . En alsof dat nog niet voldoende is , viert STIPdrogisterij Moniek van Herpen de opening van zijn lSOste STIP- collega. De feeststemming waarin elke STIP-drogisterij in het land verkeert, uit zich in spectaculair voordeel voor alle klanten. Bi j drogisterij Moniek van Herpen werd er al reikhalzend naar uitgekeken, maar nu is het er dan: het STIP-huismerk. Producten waar de STIP-drogist volledig achter staat. De kwaliteit i s volgens de ondernemer vergelijk baar met de bekende A-merk producten. "Anders zou ik mijn naam er nooit aan hebben verbonden", vertelt de ondernemer. "Het grote verschil met de bekende merken, schuilt in de prijs. Hoewel de STIP- huismerk een vergelijkbare kwaliteit biedt, is het over het algemeen stukken goedkoper. Dat scheelt al snel guldens". 6

Dorpsplein 15 - Geffen

(073) 532 59 65

Het STIP-huismerk wordt nog aantrekkelijk omdat de ondernemer bekend maakte dat hij voortaan meedoet met het ROCKS-spaarprogramma. Daarmee kunt u niet alleen sparen voor prachtige cadeaus, maar ook betalen. ROCKS spaart u niet alleen bij STIP-drogist Moniek van Herpen, maar ook bij bijvoorbeelè Texaco en de Super. Verder doen DA, Da D'attance, Hubo, Novalux, Megapool en Berver Zwerfsport aan het ROCKS-programma mee. Zo spaart u dus ongemerkt snel voor luxe verwenproducten die u bij STIP- drogisterij Moniek van Herpen kunt betalen met ROCKS. Voor uzelf, of om cadeau te geven. En u hoeft niet eens te wachten tot u het volledige aankoopbedrag bij elkaar spaart. Want u kunt zelfs een deel betalen met uw gratis gespaarde ROCKS. Bij STIP-drogisterij Moniek van Herpen weten ze inmiddels alles over ROCKS. "Het is een prachtig systeem waar mijn klanten echt van kunnen profiteren. het sparen gaat supersnel. En het leukste is natuurlijk dat ze niet alleen voor prachtige cadeaus kunnen sparen, maar er bij ons ook nuttige artikelen voor kunnen kopen", klinkt het enthousiast. Consumenten die nog niet overtuigd zijn, zijn bij deze uitgenodigd om de ROCKS- catalogus en een spaarkaart op te halen.


STIP- drogisterij Moniek van Herpen geeft ROCKS weg bij elke besteding van een tientje. Bovendien krijgt u bij elke STIP- huisrnerkartikel een gratis ROCKS extra. Zo loopt u spaartegoed natuurlijk lekker snel o~. Maar er is nog een goede rèden om te kiezen voor het STIP- huismerk: op 9 april wordt de 150ste STIP- drogisterij geopend. ~eze s t aat gevestigd aan de Holterweg 10 in Laren (Gld.) en is eigendom van de heer B~uzel. STIP- drogisterij Moniek van Herpen viert dat met een korting van 150 cent op e~n groot aantal producten, waaronder alle STIP-huismerk producten! Geffen, 2 april 1997

TAFELTENNISCLUB 'DEN DRIEHOEK'

BRUG DORPEN KAMPIOENSCHAPPEN Na de toernooien van UVCO uit Berlicum en NON ui t Heeswijk was het toernooi van TIC Den Driehoek de laatste van drie, die meetelden voor het Brugdorpenkampioenschap. In elk der toernooien konden punten verdiend worden voor dit klassement. De eindstand is als volgt : ! .Toon van Houtum, Veghel 2.Sander Kok, Berlicum 3.Rien van den Akker, NON, Heeswijk 4. Piet van Uden, NON , Heeswijk 5 . Harold Scheepers, UVCO , Berlicum 6.Frank Klerkx, NON, Heeswijk 7.Ingrid de Laat , NON, Heeswijk 8.Toon Gevers, NON, Heeswijk 9.Willy van Zoggel, UVCO , Be rlicum 10.Gertie van GRiensven, Driehoek, Vinkel

OPEN VINKELS T½FELTENNISTOERNOOI In de week voor Pasen organiseerde Tafeltennisclub Den Driehoek voor de achtste keer haar Open Vinkels Tafeltenniskampioenschap. Met 36 deelnemers was de belangstel ling wat minder dan voorgaande jaren, maar ondanks dat kon teruggekeken worden op een spannend, maar vooral ook gezellig toernooi I n allen kl assen veranderden de door Café zaal Den Driehoek beschikbaar gestelde wissel bekers, de Coupe Den Drietoek, van eigenaar. De uislagen zijn als volgt: A/KLASSE l.Peter van den Heuvel, NON, Heeswijk 2.Jack van der Elast, Driehoek, Vinkel 3 .Mark Arts, Driehoek, Vinkel 4.Toon Gevers, NON, Heeswijk 5.Dick van der Heijden, UVCO, Berlicum 6.Piet Visser, Oss B/KLASSE l.Arno van Dijk,Driehoek, Vinkel 2.Ingrid de Laat, NON, Heeswijk 3. San§§r Kok, Berlicum 4.Rien van den Akker, NON, Heeswijk 5.Monique Geest, UVCO, Berlicum 6.Harold Scheepers, UVCO, Berlicun

Heb jij interesse in de installatie Techniek Gevraagd per direct:

Hulpmonteur Luchtbehandeling Ben jij tussen de 16 en 20 jaar en heb j e enig technisch .inzicht? Bel dan! ! ! ! ! Telefonische sollicitatie tussen 18 . 00/ 19.00 uur, 073 - 5322867

W. v.d.Moosdijk Kastanjehof 61 Geffen.

C/KLASSE 1.Toon van Houtum, Veghel 2.Jean Evers, Driehoek, Nuland 3.Antwan Jaegers, Vinkel 4.Frank Klerkx , NON, Heeswijk 5.Tien Dobbelsteen, Driehoek, Vinkel 6 .Erik van Grunsven, NON, Heeswijk

7


Na het gesprek over z'n ondernemingsplan werd hij een stuk zekerder van z'n zaak. De lang gekoesterde wens om voor jezelf te

Die bank is de Rabobank. Want als grootste bank in

beginnen gaat in vervulling. Maar voordat je eigen

het Midden- en Kleinbedrijf weten we wat er speelt

baas bent, moet je een hoop problemen de baas

in elke branche.

worden. Zo kun je al bij het ondernemingsplan voor

Kom eens binnen bij de Rabobank voor een

vragen komen te staan waar je niet ĂŠĂŠn-twee-drie

vrijblijvend gesprek. Dat maakt je gelijk een stuk

het antwoord op weet. Daarom is het goed om te

zekerder van je zaak.

weten dat je daarvoor terecht kunt bij een bank. En wel bij een bank die je niet alleen adviseert bij vra gen over het ondernemingsplan, maar die ook meer

Met de Rabobank sta je er als

kan vertellen over de markt waarin je opereert.

ondernemer niet alleen voor.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 8


BRABANTSE AVOND

Ăť

......... 10 JAAR PASSE PARTOUT BRABANTSE AVOND

Sponsorloop Mariaschool

t1

t.b.v. het Rode Kruis. Regio Oss.

(1

Dinsdag 29 april gaan alle leerlingen van Mariaschool op stap voor het goede doel. Om 10 uur vertrekken de groepen 7 en 8 voor een flinke ronde rondom Geffen. inclusief de Run. Groep 4, 5 en 6 wandelt vanaf 10.30 uur door alle straten gelegen rondom speeltuin de Klimop. De groepen 1,2 en 3 lopen door de Elshof tussen 11.00 uur en 12.00 uur.

Zoals beloofd op 16 december jl. houden wiJ op 19 APRIL A.S. onze 2e Brabantse Avond in Partycentrum Govers van 20 . 00 uur tot 23.00 uur. (De zaal is vanaf 19.00 uur geopend) Deze avond wordt verzorgd door "LINNEGOEWD" en "NOUD BONGERS". "LINNEGOEWD" brengt onderhoudende volksmuziek met veel eigen Brabantse liedjes. Ze hebben ook meegewerkt aan de CD "De moeite werd". "Noud Bongers" begeleidt zichzelf op de gitaar en i s bekend van zi jn CD "Aacherum is 't ker mis en 'n toerke Br abants". De entreekosten bedragen f 12,50 incl. koffie of thee en ..... Kaarten zijn verkrijgbaar bij Oogadviseur Stefan, Dorpsstraat 2 te Geffen, tel.: 073532499 of Jannie Govers, Bredeweg 17 te Geffen, tel.: 073-5325710 .

Vanaf22 april zullen de kinderen op zoek gaan naar grote en kleine gulle gevers. Wij vinden het fijn als u uw bijdrage direct aan het kind meegeeft. Hopelijk wordt het een prima loop met veel toeschouwers, die ons aanmoedigen.

TI

Bent u nieuwsgierig naar de opbrengst ~ van de sponsorloop? na afloop van onze gezamenlijke pick-nick rondom de school zal om ongeveer 13.00 uur het geldbedrag worden overhandigd aan een medewerkster van het Rode Kruis.

[)

~ DIERENSPECIAALZAAK& VEEVOEDERS

f'

B. de Kinderen v.o.f.

A,a

J1

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

Team Mariaschool.

Wegens groot succes vorig jaar:

POMPOENWEDSTRIJD NIEUWS EHBO GEFFEN Nu het cursus seizoen weer bijna afgelopen is kunnen wij U met trots meedelen dat op 19 februari J.L. alle 14 cursisten met lof zijn geslaagd. proficiat . Ook willen wij OptieciĂŤn Stefan Doodkorte hartelijk danken voor het gratis kop~eeren van ons drukwerk.

Wie teelt de zwaarste pompoen? Doe mee en win!! -Iedereen mag meedoen. -Zaden gratis af te halen. -Elke mestsoort is toegestaan. -Slotdatum: 4 oktober 1997. Onze openingstijden zijn:

ma t/m vr 13.00 - 19.00 zaterdag 8.30 - 17.00

Verder wensen wij alle EHBO ers een prettige zomer met goed weer en graag tot ziens in het najaar tijdens onze herhalingslessen. Groetjes T.G.

9


DOOPGESPREK:

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN : Za. 19.00 uur Zo. 09.30 uur NULAND: Za. 19.00 uur Zo. 10 . 00 uur VINKEL : Za . 17.30 uur Zo . 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo . 16-04 19.00 u * Avondmis Za. 19-04 10 .00 u * H.Mis mmv Bej . koor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (Voorbereiding vormsel) Zo . 20- 04 09 . 30 u + Viering diaken mmv Gem. koor Wo. 23- 04 19.00 u * Avondmis Za. 26- 04 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u H.Mis mmv JKHG (+kinderkerk) Zo. 27-04 09.30 u + Viering diaken mmv Gem. koor Wo. 30-04 Geen avondmis i.v.m. konin ginnedag *=viering in de kapel +=t.v.-uitzending naar de Heegt

VOORBEREIDENDE VIERING VORMSEL Op zaterdag 19 april is er om 19.00 uur een viering met als thema: "DAAR WORD JE WARM VAN .•• " als voorbereiding op het Vormsel, dat op vrijdag 16 mei door Bisschop Mgr. Bluyssen zal worden toegediend aan 52 kinderen . Alle vormelingen zullen zich in deze viering presenteren door aktief mee te doen. Ze hebben in de afgelopen weken zowel thuis als in het parochie-centrum en onder leiding van gastouders gewerkt aan het vormselproject waarbij zij deze vi ering hebben voorbereid . We zullen ingaan op de bet ekenis van het vuur, luisteren naar een gedicht van "De zeven vlammen" en het verhaal over de uitverkiezing van David . Een andere groep zal het verhaal "Ga je mee?" uitbeelden en weer andere zullen iets vertellen over het i ntervieuw met hun ouders of met mensen die in onze parochie op de een of andere manier aktief zijn. Ook zal een aantal kinderen ver tellen waarom zij gevormd willen worden. Ve rder wordt meegeholpen met het klaarmaken van de tafel en ook de voorbede wordt door een groep vormelingen gemaakt en gelezen . Niet alleen de vormelingen en hun ouders zijn welkom in deze viering ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte wel kom op zaterdag 19 april om 19.00 uur . Kerngroep vormselvieringen 10

Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 mei 1997 om 20.00 uur in het paroc hiecentrum (Oude Klooster boven) :ontactpersoon: Ans de Poot, tel.: 532 33 08

flUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: )pgave bij Trudy Wijgers: Tel. 532 31 90 (Graag bell en tussen 19.00 - 20.00 uur) 20 april: Roepingenzondag: Eigenlijk is ieder een in de kerk geroepen, maar toch zi j n bi jzondere roepingen hard nodig. De mensen die zich met hart en ziel wiJ · den aan het evangelie herinneren ons eraan dat God .werkelijk mensen roept. Priesters en religi euzen laten zien dat mensen met hun levensst ijl op Gods roeping kunnen antwoorden met heel hun levenssti jl. En dat dat een'weg is waarin j e geluk kunt beleven . . Heel de geschienis van God met de mensen is een geschiedenis van roepingen. Tot op de dag van vandaag. De kerk is ontstaan door de roep van Jezus om hem na te volgen. De vraag is dus heel concreet: Hoe volg ik Christus? Wat wil God vandaag van mij en morgen? Waartoe roept God mij? Pas in een gemeenschap waarin mensen zul~e vragen stellen kunnen er bijzondere ~oepingen zijn: tot priester, zuster, monnik of missionaris. Roepingenzondag moet niet de enige dag zi~n waarop het woord roeping klinkt . De gelovigen moeten steeds proberen te luistere n naar Gods roepende stem en daarover met elkaa~ in gesprek gaan. Pas dan ontstaat ~reen klimaat waarin ook bijzondere roepingen kunnen opbioe:iien. 27 apri l: Dag van de arbeid (in onze parochie op za. 3 mei) Het thema van dit jaar door DISK gekozen is Zorg. Zij verstaan hierond er: 11 wat WlJ • • d oen om zo goed mogelijk in onze wereld t e kunnen leven en blijven leven . Alles wat we doen om onszelf , de anderen om ons heen en de naIl tuur in stand te houden. Zorg is dus overal: op de werkvloer, in het huishouden, bij vrijwilligers, maar ook in de kerk en in de parochie. De zondag van de Arbeid is er om extra aandacht te besteden aan de mensen die zich als vrijwilliger of bet aalde kracht inzetten voor anderen . Maar ook aan mensen die net buiten de boot vallen, aan wie eigenlijk meer zorg besteed moet worden. Hoe kunnen wij zelf in kerkdiensten, werkgroepen en door contact met mensen, zorg dragen voor el kaar en de samenleving .

30 april: koninginnedag. Het Nederlandse volkslied heeft iets heel eigens . De Duitsers zongen vroeger : "Es lebe der Kaiser", in Rusland klonk op zware


toon: "God zegene de Tsaar", in Engeland: "God save the Queen", maar wij zingen: "Wilhelmus van Nassouwe ben ik11 en "Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o mijn God, mijn Heer!" Geen lofzang dus, op vorst en vaderland, maar Wilhelmus van Nassouwe die zelf diep gelovig, verantwoording aflegt tegenover het volk. In de laatste strofe van het 15 coupletten tellende volkslied, zegt hij eigenlijk: Overheden let wel! God kan ons gebieden omwille van de gerechtigheid in verzet te komen!

EERSTE COMMUNIE/ VORMSEL: CADEAU-TIP Mijn eerste Communie: (ISBN 01923 f 23,50) Een boek ter voorbereiding op het feest, maar ook voor als het feest voorbij is. Een kleur-, plak- en tekenboek, een foto-album, een boek waarmee de kinderen, samen met hun ouders ook nog een tijd na het feest bezig blij ven. Met God onderweg: (ISBN 08480 f 59,--) Deze kinderbijbel is vooral een prachtig geschenk door zijn aansprekende, kleurrijke illustraties. De tekst is absoluut van deze tijd. Op een speelse en verantwoorde manier leren kinderen de verhalen over Adam en Eva, Mozes, Davis, Jezus en Paulus kennen. Een waardevol boek!

Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328 . Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Iedere mens wordt geroepen Kijk eens om je heen . Wees eens stil en luister ••• De wereld komt op je af. Mensen - grote mensen, kleine mensenzij roepen, ze hebben iemand nodig. Ze hebben jou nodig -ze hebben mij nodig . Het is een kind, die roept om de zorg en liefde van zijn moeder. Het is de jongen, die rekent op de steun van zijn vader. Het is de patiënt, die vraagt om troost in zijn lij den. Het is de leerling, die om uitleg vraagt. Het is de kerkganger, die verdieping wil. Het is de eenzame, die aansluiting zoekt . Het is de opgejaagde, die rust wil hebben . Het is de mens, die uit de sleur wil. Er is iemand die roept om m1J, om jou, die een beroep doet op mij, op jou, die ons aanzet iets te doen voor hem, mijn medemens en waardoor wij hem gelukkig kunnen maken.

Kinderen wereldwijd: (f 25, •• ) Een prachtig boek met een unieke kijk op het leven van kinderen uit de hele wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 5O-jarig bestaan van Unicef, het Kinderfonds van de Ver· enigde Naties. Kinderen uit alle werelddelen vertellen over hun leven, hobby's, en wensen. Te verkrijgen bij Trees Lamers , Dorpstr. 6

KERK EN SAMENLEVING In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijk betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven . Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem; soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling; soms .durft iemand dat niet . Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geisoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing etc. Als Werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bijhoren. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij-met onze eigen mogelijkheden- misschien i ets voor hen kunnen betekenen.

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen

Telefoon(073)5322570 Fax5322539

11


, •

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073-534 21 00 fax 073-532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073-534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073-532 22 71 ) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M . Netten

alleen na telefonische afspraak (tel. 073-534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij

Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. tel. 073-532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412-681111 12

WVG-CONSULENT

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. tel. 073-534 21 00

MAASLAND GILDE OSS Doel: het stimuleren van de belangeloze overdracht van kennis, kunde en vaardigheden van senioren en zonodig het bemiddelen in deze overdracht. Spreekuur: Donderdag 10.00 tot 12.00 uur. Adres: · RIGOM, Schadewi jkstraat 6 5348 BC OSS Telefoon (0412) 63 30 43. Het Maasland Gilde is in Oss in 1994 opgericht met het doel om 50-pl ussers de gelegenheid te geven hun in de loop der jaren opgedane kennis, kunde en ervaring kosteloos over te dragen op anderen (dit kunnen mer1sen van all e leeftijden zi jn). De 'aanbieders' van het Maasland Gil de hebben sinds de oprichting al veel 'aanvragers laten delen in hun kennis en ervaring. Dit voorjaar wil het Maasland Gilde een aantal van haar aanbieders de kans geven om zijn/haar hobby, kennis of ervaring op een wat grotere schaal uit te dragen. Wij organiseren daarom een 3-tal themamiddagen waarop eerst een video vertoond wordt over het Gilde in het algemeen en daarna steeds 1 of 2 aanbieders aan het woord komen over zijn of haar Gilde-activiteit. De themamiddagen worden gehouden in Sociëteit de Krinkelhoek, Oyenseweg 3 te Oss, van 14 .00 tot 16 . 00 uur. Iedereen die bealngstelling heeft is welkom. De toegang is gratis. De eerste themamiddag is op 21 april a.s. Dan vertelt de heer van der Rijt over zijn kennis van geneeskrachtige planten en kruiden en over zijn gebruik ervan (kruidengeneeskunde). De volgende data z1Jn 12 mei en 9 juni 1997 Iedereen is van harte welkom.

REUMA COLLECTE De reumacollecte die van 17- 23 mrt door de K.V .O. is georganiseerd heeft het bedrag opgebracht van f 2435,45. Hierbij willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken. K.V.O.


PERSBERICHT Meldpunt klachten eigen bijdrage Ziektekosten. Sinds 1 januari 1997 is de ziekenfonds wet gewijzigd. Ziekenfondsverzekerden moeten voortaan een eigen bijdrage betalen van 20% per voorziening met een maximum van f 200,-. Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals het bezoek aan de huisarts. Ook zijn er groepen verzekerden dief 90,- terug krijgen als zij de grens van f 200,- eigen bij drage hebben overschreden. Bezwaar is dat de regeling erg onduidelijk is, bol staat van de uitzonderingen en allerlei vragen en klachten oproept. De patiënten/ consumentenbelangenvereniging RPCP roept mensen op hun klachten - geheel anoniem- te melden bij het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg, zodat kan worden aange~ toond dat de regeling niet deugt en moet worden afgeschaft. Hoe werkt de eigen bijdrageregeling in de praktij? Alle verzekerden krijgen van hun ziektenkostenverzekeraar 1 keer per kwartaal een overzicht van medische handelingen de kosten daarvan en de bijbehorende eigen bijdrage van 20% van de zorgkosten. Dat gaat zo door tot het maximum van f 200,is bereikt. De rest van het jaar is de verzekerde dan geen eigen bijdrage meer verschuldigd. De al bestaande eigen bijdragen blijven overigens volledig overeind en tellen ook niet mee voor de algemene eigen bijdrage. Het is dus mogelijk dat een verzekerde voor bijvoorbeeld een hulpmiddel twee keer een eigen bijdrage moet betalen. Begin april zal het VGZ de eerste rekeningen versturen. Het CZ zal dit naar verwachting pas in mei doen . De patiënten/consumenten-belangenvereniging RPCP noordoost Noord-Brabant voorziet dat veel cliënten naar aanleiding van deze rekeningen vragen en klachten zullen hebben . De patiëntenbeweging heeft tot nu toe veel energie gestoken in pogingen om te voorkomen dat er een nieuwe eigenbijdrageregel ing zou worden ingevoerd ( na het 'special isten-geeltje en de 'medicijnenknaak'). Ook nu wil zij de nieuwe regeling eigen bijdrage Ziekenfondswet stoppen. Dit kan door de krachten van patiënten/consumenten te bundelen en alle klachten en bezwaren over de eigen bij drage te registreren. Heeft U vragen of klachten over uw ziektekosten en uw eigen bijdrage? Neem dan aller eerst contact op m. t uw zorgverzekeraar. Deze kan u precies vertellen wat uw eigen bijdrage is en hoeveel u moet betalen. Maar het RPCP wil meer. Door middel van registratie van de klachten wil het RPCP de poli tiek laten zien dat de regeling niet deugt

en moet worden stopgezet. Dit kan alleen als alle klachten rondom de eigen bijdrage~egeling worden gebundeld. U kunt uw klachten melden bij het Informatie- en Klachten bureau Gezondheidszorg IKG tel.073- 6134749. ~e m~dewerk~ters zullen uw klachten geheel Qnoniem registreren, zo nodig kunnen zij u ook doo~verwijzen.

NIEUW NUMMER "AUW-NEIJTS" Ida van Kreij is in Geffen en omstreken een zeer gewaardeerd persoon. Menig Geffenaar heeft haar zorg mogen ontvangen tijdens de eerste dagen van het le~en. In vrijwel elk gezin heeft Ida haar sporen verdiend. Dat dit, in al die jaren, niet altijd van een leien dakje ging is niet moeilijk voor te stellen. Geboorten onder moeilijke omstandigheden, kritieke situaties, meerlingen, enzovoorts. Ida wordt dit jaar 80 en daarom in het zojuist verschenen nummer van "Auw-Neijts" een uitgebreid interview met haar over haar werkzaamheden in het verleden. Verder komen in de extra dikke uitgave de volgende onderwerpen aan bod: * Het werk in en om de boerderij (deel 2) wat waren de werkzaamheden op de boerderij in de maanden april tot en met augustus. * Beroepen van vroeger: de kuiper * Kunt u dit lezen?: een mogelijkheid om een stuk oud schrift te ontcijferen. Dit keer een brief over de aanleg van een 'kunstweg' (betreffende De Elst) * Wie kent ze?: Een tweetal foto's met daarop voor ons onbekende personen. * Kende ze nog?: Een foto van de zevende klas van de Mariaschool (1947) ".Auw-Neijts" verschijnt 3 keer per jaar en is verkrijgbaar bij: Bosch- van Erp Kerkstraat 7 en Lektuur en tabakshop Steenbergen- Leijten Dorpsstraat 51. Heemkundewerkgroep Vladerack

13


:en vooruitgang zijn" vindt Moniek want aniers verveelt de jeugd zich en hangt maar wat rond. Ze leren bovendien heel snel. Er moet Jverigens wel altijd water aan te pas komen, ,ant het is in de middag, na het einde van de Moniek is weer veilig en wel op Neêrlands bo- schooltijd, heel erg heet. dem en vertelt over haar opgedane ervaringen Eveneens was er geregeld dat er op de lagere in Zuid- Afrika. Van juli '96 t/m dec. '96 scholen niet alleen Lichamelijk Oefeningen werkte ze als vrijwilligster in Ha magoro, wordt gegeven, maar dat men ook moet kunnen een primitief plaatsje in het N.O. van Zuid- aantonen dat de lessen daadwerkelijk gegeven Afrika. worden. "Dat is deels mijn werk!" aldus MoZe was afgestudeerd aan de academie voor Li- niek. Moniek woonde bij een christelijk gechamelijke Opvoeding en werd uitgezonden zin met 5 kinderen in de leeftijd van 6 tot door het N.O.C./N.S.F. om gymlessen te geven 25 jaar. Dat was in het begin van beide kanop drie basisscholen, workshops te houden ten aanpassen: de moeder sprak alleen een voor de leraren om zelf lessen te kunnen ge- inlandse taal en de twee oudste kinderen ven en teamsporten aan te leren. konden alleen maar engels. De bewoning waren In Ha magoro (een plaatsje iets kleiner dan de zgn. ronddavels, lemen hutten. Haar gastGeffen) woonden alleen zwarte mensen. Er was gezin, waarvan êên zoon leraar was, woonde nog nooit een blanke geweest, die had daar in een huisje. Ze aten met handen: elke dag niets te zoeken. De mensen daar denken dat pap, een soort rijstebrij. Verder mais en blanken veel geld hebben en alles kunnen. als vlees: kippenkoppen of -poten, mopani Men keek tegen blanken op, want die hadden (=wormen) en een delicatesse was gekookte en immers het onderwijs gebracht. daarna gebakken sprinkhanen. Er waren kranen "De mensen waren blij met onze hulp; ze zaop de hoek van de straat en wassen kon ze gen mij als held" vertelt Moniek. zich in een teiltje, Het toilet was een be"Dat was aanvankelijk wel leuk, maar later tonnen bak; als die vol was werd er een nieu niet meer: ik wilde één van hen worden!" we gemaakt. Moniek begon op de lagere scholen met eenDe bewoners hadden de Shangaanse cultuur,die voudige tikspelen. Dat was niet gemakkelijk, in hun kleding tot uiting kwam. Ze spraken want de klassen telden wel 70/80 kinderen in de taal Tsonga, die Moniek na verloop van de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Er is geen tijd een beetje kon spreken, met name de speciaal onderwijs en als een kind (op welke standaardwoorden die ze nodig had bij de leeftijd dan ook) naar school komt, begint spel- instructie. Ze leerde ook dansen in de het altijd onderaan. Wat haar opviel was dat xibellani (een wollen rokje dat ze dagelijks de leraren het niet zo nauw namen. Ze conaanhadden). Het was een hele kunst om dat stateerde ook lichte lijfstraffen. "Ik zette goed te kunnen: het bewegen zoals zij dat ze bij minder goed gedrag gewoon aan de kant kunnen, is het Nederlandse lijf niet meegeen hoopte dan dat de leraren dat ook zouden geven! Op de video heb ik overigens in huidoen" zegt Moniek. ze Loeffen kunnen zien dat dat aardig lukte! Ze kreeg wat kleine spelmaterialen mee van Typisch was ook het heksengeloof: een heksen de organisatie en haar moeder maakte 3 kleu- dokter wees de heksen aan: de vrouwen die ren partijlintjes. Die hadden ze nog nooit met ongeluk of dood in aanraking kwamen. De gezien. Als de kinderen al iets deden aan politie moest vaak ingrijpen om te voorkomen sport en spel, dan was dat voetballen met dat heksenhuizen en zelfs personen in brand een oude bal of blikje of in een kringtje op werden gestoken. Moniek kon echter geen heks straat gokken met klein geld. zijn, want zij woonde bij een christelijk ge Als teamsport was er alleen netbal voor meis· zin. Een paar keer ging ze mee naar de zonjes en voetbal voor jongens. Moniek leerde dagsdienst. Dat kon echter wel duren van 11 softbal, basketbal, handbal, meisjesvoetbal uur tot half 3. Er was een pastoor, maar en volleybal. Uit drie verschillenden dorpen meerdere prekers. Vervolgens werd de hele formeerde ze 14 teams van de basisscholen, dienst in het engels vertaald. Er werden ook die tegen elkaar speelden. Ze waren de ko~. diensten thuis gehouden. ning te rijk met prijsjes als zelfgemaakte Meteen de eerste dag van aankomst was er een bekers en de Rabo-petjes en - pennen, uit in haar gastgezin. Geffen meegebracht! Een heel leuke afwisseling was de komst van Aan het einde van haar werkperiode constahaar zussen Chantal en Susan naar het verre teerde Moniek dat ze kinderen zag dribbelen Afrika. Ze zagen het lesgeven van Moniek, met een bal, hetgeen ze voordien nog nooit maar ook de tegenstellingen in Kaapstad, De hadden gedaan en dat er veel kinderen "haar" Tafelberg werd bezocht en het Robbe-eiland spelletjes speelden. Ze kreeg ook een brief (waar Mandela gevangen zat) werd uit de vervan een lerares dat die in haar gebied een te bekeken; men mocht er niet op. Ze deden aantal leraren probeerde te interesseren om (hoe kan het ook anders) aan abseilen en :ompetitie en toernooien te organiseren tus- bridge-bungy-jumping. Ze zagen krokodillen, sen scholen en dorpen onderling. "Dat zou aligators en cheeta's in het wildpark, leeu-

EFKES BUURTE MÈ ..... MONIEK LOEFFEN c22 jr.)

14


wen, olifanten, luipaarden en slangen in het wild en ontdekten dat van struisvogels letterlijk alles wordt gebruikt. Heeft Moniek iets gemerkt van de apartheid? In de praktijk is er nog steeds apartheid, zeker in de steden. Op de bank is er een aparte ingang voor de blanken en daar wordt bijvoorbeeld nog vaak de deur nog opengehouden door de zwarte bewaker. Zwarten moeten nog steeds in het Afrikaans en Engels spreken en mogen b.v. niet in hun inheemse taal examens doen, Op straat zie je, dat als een zwarte een blanke groet, deze de andere kant op kijkt "Men vond het ook gek, als ik in de kleinere steden met een zwarte liep" zegt Moniek. De zwarten waren trots dat ze een blanke vriending hadden. Het zal nog jaren duren voordat de apartheid geheel is verdwenen. Mandela, de eerste zwar te president, was aanvankelijk heel geliefd Nu vindt men het te lang duren voordat er echte verbeteringen komen van scholen en zie kenhuizen. Beetje bij beetje zal het komen". Middels dit praatje wil Moniek iedereen bedanken die haar post stuurde, soms oudklasgenoten van de lagere school! Dat gaf steun en motivatie! Thuisgekomen heeft Moniek werk gevonden als fitness-begeleider op een sportschool in Til burg en werkt ze aan twee sport-stimulerings projecten. Ze ziet nog wel uit naar een job in het onderwijs, Gezien de recente berichtgeving dat de gymvakleerkracht weer terug moet komen in het basisonderwijs, is daar misschien wel een kans op! In ieder geval deed ze een bijzondere ervaring op temidden van de zwarte kinderen en op d·e video kun je zien dat Monika (zo noemde men haar daar) met veel enthousiasme sport en spel heeft geintroduceerd, waar de kinderen echt plezier aan beleefden! Hopelijk wordt ,..h et door de onderwij sgevenden daar , voortgezet!

+ Bridgeclub • • Geffens •

f

Doublet ■

De uitslag van de 3e competitie-ronde is als volgt: GROEP A 1. 2. 3. 4.

s.

6, 7. 8. 9, .10 11 12

Echtp. Luijben 55.94% Echtp. van de Logt 55, 21% Echtp, van Druenen 54,90% Mevr. de Veer-dhr. vd Ven 51.98% Echtp. van Alebeek 50.46% Mevr. Achterberg-dhr, v. GalenS0,21% Dames van de Leest-Wolkenfelt 49.90% Dames Bos-De Jong 49. 17% Dames van den Hurk-Noy 47.19% Heren van Bon-Goorsenberg 45.83% Dames van Bragt-Ligtenberg 45.42% Heren van Berkum-van Hout 42,81%

Groep B 1. 2, 3. 4,

S. 7. 8. 9. 11 12

Echtp. Koops Echtp. Bos Heren Jonker-Roelofs Dames Molkenboer-van Zuijlen Dames Essenberg-van Hooij Dames van Druenen- Zeeuwen Dames Geneste-Romeijnders Echtp. Meertens Echtp. van Zutphen Dames Ouwendijk-van Uden Dames Jansen-Wingens Dames Berten-Rasing

57, 71% 52, 92% 52.81% 51.67% 50.42% 50.42% 49.58% 48.75% 48.65% 48.65% 45.31% 42, 92%

Groep C 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12

Dhr,vd Berg-Mevr, v. Druenen Echtp, van Hanegraaf Echtp, Verbruggen Echtp, Droog Echtp. Bijl Echtp, van Dielen Heren De Kort-Tolboom Dames van Bon-Jansen Dames van de Brink-vd Ven Dames Peters-Zeeuwen Echtp. Voge ls Dames van Beek-van Berkel

57 , 29% 55.00% 54, 27% 53.54% 53.33% 51.88% 49.58% 48.75% 45.31% 42. 71% 40 . 94% 39.86%

Groep D 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. 9. 10 11 12

Dames Jonker-Roelofs Echtp, van Meurs Heren van Weert-van Zijl Echtp, Sollewijn Dames vd Eertwegh- LÖffler Dames van Noort-Weerens Dames van Duijn-Soudijn Mevr. v Ravenstein-dhr, van Ravenstein Dames van Gelder-Ulehaken Dhr. Christiaans-mevr,Loohuys Dhr . vd Berg-mevr. Binos Dames Mo lkenboer-Tops

56.98% 55,83% 55.00% 53.65% 50.83% 50.63% 50.00% 48.65% 46.67% 45.31% 44.38% 42.08%

Groep E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 9, 10 11 12

Echtp, van Deutekom Echtp. Boeijen Dames Schonk-Willems Dames Damen-van Duikeren Dames Hazenberg-van Houten Dames Jansen-Jans Rat Dames vd Berg-Toebast Dames Roes-vande Wetering Echtp, Sleutjes Dames vd Akker-Velthuis Echtp. de Rooy Echtp, Weijers

58.20% 57.01% 54.14% 51.93% 51.12% 49.24% 47.50% 47.50% 45.23% 45.03% 43.91% 37.16%

15


zomerblouse diverse kleuren met lange en korte mouwen per stuk 24,95 twee stuks 45,00 spijkerblouse met drukkers bram.s paris per stuk 37,50 Ook liet ad,·cs voo" doo,.,,vc,.kjnsscn, klo11i11cn, lnn"zc,i. Stofjassen, bodywa1-ine1·s, scliilders- & bakkerskleding voor zee,· sclie1pe p1·ijzen. Wij krnuien n ook bed,ijfsklediug van Tiet fabrikaat **HA VEP** leve1·e1t en v1ijblijvend iufonuatie geven.

mr.v.coothstraat 46. 5397 11 lith lel 0412-481686

kloosterstraat 5 5386 ar geffen tel 073-5324705

openeningstijden geffen dindsdag,woensdag.donderdag 17.00 tot 20.00 uur 10.00 tot 20.00 uur vrijdag 10.00 tot 20.00 uur zaterdag

16


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASOONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel,: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v . Heyningen Tel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J . Visschers Woensdagavond : A, Smit Donderdagavond :Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08 . 00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak).

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden) Openingstijden

Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr .Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Maandag -ochtend - middag

X

X

X

X

Dinsdag -ochtend -middag

afwezig

Woensdag - ochtend -middag

afwezig afwezig

Donderdag -ochtend -middag

afwezig

Vrijdag -ochtend -middag

X

X

X

X

X X

X

afwezig

X

afwezig

X

X

X

X

X X

X

afwezig

x afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig APOTIIEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17.30 uur. za. van 12 . 00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op : ma. t/m vr. open van 12.00 - 13 . 00 uur en van 17.00 - 18 . 00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

05 mei Geffen 12-13 april Geffen 08 mei Nuland 19- 20 april Nuland 10-11 . mei Geffen 26- 27 april Vinkel 17 t/m.19 mei Vinkel 30 april Nuland 24-25 mei Nuland 03-04 mei Nuland In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen' praktijk aanwezig . Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere prakti jken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

Geffen. Tel. : 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie .

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 16 mei, 23 mei Geffen: 15 mei, 29 mei Nuland: 14 april, 30 mei

G.J. Schoonis , Kloosterstraat 7a , Geffen . Tel .: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak .

Vakanties: A. Smit~ .:ĂŠn: - E. Smit- Nahon: 21 april t/m 4 mei

Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15,

17


SPAREN? BELEGGEN? LENEN? HYPOTHEKEN? BETALEN? U BENT VAN HARTE WELKOM. REGio_.Ai.tY BANK 7 DE

BANKIER

DIE

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

18

JE

KENT


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van 1..ent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma . t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur

.ZIEIENFONDSEN:

* C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16 .00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur : dinsdag 18 . 00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat Ja te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur : dinsdag en vrijdag van 09.0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199C

BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 640845 (hulp is kosteloos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00- 19.00 uur vrijdag van 10.00- 13.00 uur

BUREAU VOOR RECIITSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09 .00 - 12 .00 uur. Overige dagen op afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5~11 AD 's-Hertogenbosch Tel. : 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11 .00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

STICIITING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebure~us, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg:

Tel. 0412 - 622678

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool : 09.00 - 09.45 uur Aloysiusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleen. tijden onder nummer: 06-52979877

WEEKMARKT; Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein.

P'IT:

Postagentschap in Super 3, tel.: 5325390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12,30 uur

DE LO.KALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d. Broek, P . v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, Tel.: 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel .: 073 - 5321536 De heer C.v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 ~ 19.00 uur. ·De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

Wa LhJ1 er

nog_ond_e__rzochL

worden, ab_JJ uw hart nie t_laa t

spreh'cn?

ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur Spreekuur Ouder- en Kindzorg.

De Hartstichting best rijdt hart- en

Dins. 13.30 - 14.00 uur Tel.: 5321315

vaatziekten door baanb rekend weten-

Uitlenen van Verpl:_:eegartikelen.

zodat de diag nose en behandeling

* Kantoor Geffen. Dorpstraat 37,

voor patiënten verbetert. Dat kunnen

Dinsdag en Donderdag van 13 ,30 - 14 .00 u .

scha ppelijk onderzoek te steunen,

we allee n met uw hulp.

A-., neclerlandse hartstlchting

\IJ. Vrienden van dehartstichting

Wie een hart heeft, geeft. Giro 300.

19


Sttµe,u; Z> '1e ?/taUe,t, Kloosterstraat 5b

GEFFEN tel.: (073) 532 46 59

]Vieuw Hooch 3 flesjes

fl: 6,75

Alle BOOTZ liqeuren fl: 15,95 krat Hertog-jan bier +GRATIS GLAS + GRATIS OPENER

fJro/1ch ~\J:e~~ebolt b•q',

Dujardin Vieux (blauw) ·

,-o.,~

fJoblef Jonge fJraan

,o.q'1

Dujardin vieux 20,95 Goblet jonge jenever 20,95 6flesjes Grolsch lentebok 6,95

geldig van 14t/m 26 april

KRUISVERENIGING GEFFEN De Ledenraad van de Kruisvereniging Geffen organiseert: CURSUS: De begelei ding van het veranderende kind tussen 12 en 17 jaar. De cursus zal uit 4 avonden bestaan waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kunnen .komen: -

de door u ingebrachte de leefwereld van de puber de wensen en behoeften van een puber de manier van praten met je tiener de omgang en invl oed van vrienden en vriendinnen van uw tiener wat te doen als het uit de hand loopt het geven van verantwoordelijkheid het "loslaten" van uw kind hoe om te gaan met faalangst

De werkvormen tijdens de cursusavonden zullen praktisch van aard zijn, d.w.z. dat we samen onder leiding zaken inbrengen en bespreken, die uiteindeli jk r esulteren in een aantal praktische tips. 20

Cursusleider:Hhr. P. van Eekelen ; pedagoog en consulent van de Ned. Kat h. Oudervereniging . Data: Woensdagavond 21 mei, 28 mei, 4 juni, 18 juni, telkens van 20.00 tot 22.00 uur . Plaats: Wijkgebouw Stichting Thuiszorg Brabant N.O .: Dorpstraat 37 te Geffen. Kosten: f25 ,- voor de gehele cursus, incl • werkmap en koffie. Geef u zo snel mogelijk op bij onderstaande personen als u wilt deelnemen, want vol i s vol! Nellie v.d.Hurk, tel. 5321673 Marja v,Ballegooy, tel. 5322593


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGI0_./4# BANK ';'

DE

BANKIER

DIE

JE

KEN T

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-53 2 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkst raat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

- eu ropas (cheques) - eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, finan cieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

*

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 - 17.30 uur

Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00 u ur Zaterdag 10.00 • 13.00 u11r en op afspraak. Middagpauze van 12.{5 . {3.15 mn:

M.J.M. v.d. Akker

1il

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

~~'ooro,;

~;;~~~

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

meer verstand van verzekeren

tel.: (073) 532 32 64

Tonny Jansen

D[ GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroOIJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 ll.

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

(I~~~ AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-leas-e • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant •

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


•

bief-

stuKKen

oten IN

BRAADZAK

Geldig van 14 tot en met 19 april 1997

Geldig van 21 tot en met 26 april 1997

Keurslagerij

Week 17 en 18 heksenweken bij de

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER

'TUN BLAKKE GEBROCHT' GEVONDEN: - Goudkleurig armbandje in de Stoof. Inlichtingen; Helma Rornme de Stoof 5 GEVONDEN: Gouden ketting in het Geffens veld. Inlichtingen; A. Kappen tel. 5323212

keurslager. Betoverende aanbiedingen. O.a. Heksenmoot, Knibbel-Knabbel-Knuisje Burger Heksenworst en Zwijnengebraad.

MOV OPBRENGST VASTENAKTIE De opbrengst van de Vastenakt ie was dit jaar bestemd voor de bouw van een opleidingscentrwn in Kampi ya Samaki in Kenya (Afrika) . Wij bedanken allen die hebben mee gedaan. De totale opbrengst bedroeg f 4028.60. Hiervan is f 185, - ongezameld door middel van de spaardoosjes van de kinderen. Ook bedanken wij de wijkcontactpersonen van onze parochie die bereid waren de enveloppen in te zamelen. MOV Geffen

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik graag miJn dank overbrengen voor de persoonlijke belangstelling die velen getoond hebben bij mijn langdurige ziekte en het verblijf in het ziekenhuis In het bijzonder aan de Kath . Bond van Oude ren, het RIGOM, de Thuiszorg, ZiekencomitĂŠ De Schakel, Dokter Smit, Diny ~an Wanrooy vanwege de kerktelefoon, de Gespreksgroep voor Ouderen en de Molenhoek. Ik ben gelukkig aan de betere hand en ik hoop U binnenkort weer te ontmoeten. Tooi Romme-Langens Weverstraat 3. 22

BOLLEBOOS De 62 jarige Willy v.d.Haterd uit de Dr. Poelstraat heeft Paaszaterdag aan de Kennedytocht te Sittard deelgenomen, Hij volbracht de 80 km in 11 uur en 40 minuten.


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

OSS (0412) 62 22 13 '

vlietskant 21 4141 ck

!

..

·

·

GEFFEN (073) 532 19 95 1

1

1

·

';

...

N1AKELMRDIJ EN ÄSSlvRANllËN .

j,,.,

..•

..... ,

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vîs, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, palîng, garnalen, zalm en nog véél meer.

= 1VA ' 111

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

PA

ESE

'

.

RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

. REG!© .'B, ANK '

FINANGIERINGHN, •

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS"

Heesterseweg 29 • • ' '

N IEUWBOUW O N OEAHOUO RENOVATIE VERBO UWINGEN

5386 K T Geffen T el (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

*

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraa9

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PS Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER APRIL 16 Buurtver . de Vier Winden, bil jarten 't Berghje 17 KPJ, oud papier route 1 17 KVB, thema-avond zuster Clarita, 20 .00 u Gouden Leeuw (kleine zaal) 19 Brabantse avond bij Govers i.s .m. Passe Partout , 20.00-23.00 uur 20 G'68, dames Al-Swinta, Helvoirt, B2- Swinta, Helvoirt, heren Al- Blue Smash, St. Michielsgestel 20 Buurtver. de Vier Winden, boswandeling vertrek 13.30 uur speeltuin de Klimop 22 KVO, reisje 25 KPJ, oud papier route 2 26 Buurtver. de Vier winden, receptie en feestavond i.v.m. 25 jarig bestaan. Receptie 17.00-18.30 uur, feestavond aanvang 20.00 uur

MEI

ITTKVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'Arc viering 04 Eerste Communie Mariaschool 04 G'68, Buitentoernooi, sportpark de Biescamp

07 Buurtver. De Vier winden, vriendjes en vriendinnetjes middag in sporthal de Geer, 14.00-16.00 uur 10 Nooit Gedacht , E-F toernooi de Biescamp 11 Eerste Communie Aloysiusschool 12 Inschrijving Peuterspeelzaal de Paddestoel 09.30-11.00 uur 13 Maria Magdalenaviering 14 ZiekencomitĂŠ de Schakel, meiviering 't Oude Klooster 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 KPJ, oud papier r oute 1 15 KVB, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr . Bluijssen 17 Buurtver. de Vier Winden, bowlen vertrek 20.30 uur speeltuin de Klimop 18 Pinksteren 19 KVO, gezinsfietstocht samen met NCB 19 Mariaviering veldkapel 09.30 uur 20 t/m 23 Jeugd vakantiewerk wandel- 4-daagse 21 KVB, Fietsbedevaart St. Jan samen met KVO 22 KVB, speurtocht 22 t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes 24 Bedevaart Kevelaer 24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.