Torenklanken 1997 - nr 03

Page 1

35e jaargang I nummer 3 1 februari 1997

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A telefoon 5321544 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HETGEVOELNARECHlVURZUNNERAOP

Het zit er weer op, die fa ntastische avonden zoals die elk jaar weer plaatsvinden van en door een club geweldige mensen. Vooraf denk je nou we zull en wel weer zien, maar als de datum dan weer dichterbij komt dan begint het bloed toch weer te kriebelen . De vier organisatoren beginnen reeds vroeg met het vinden van het thema en het vastleggen van e . e.a. Allemaal punten waar elke organisatie mee te maken heeft maar waar een~ander vaak geen weer af heeft . Uiteindelijk als alles voor elkaar is begint het speciale gevoel waarover dit stukje zal gaan; "achter de gordijnen van Recht vur zunne Raop": De eerste vrijdag allemaal een beetje gespannen en afwachtend, maar al meteen zie je het weer komen nl. een groep mensen die elkaar door dik en dun stimuleren en enthousiastmeren; niet alleen de organisatie of de artiesten ( tonproaters) , maar gewoon iedereen die meedraait zonder namen te noemen natuurlijk. De grote kracht van dit evenement is het feit dat ieder op zijn manier inspraak heeft en dat dat door een ieder wordt geaccepteerd. Ook heel erg belangrijk is, dat er in de gr oep zich niemand afscheidt met de houding van ik ben het belangrijkste dus ik heb gelijk! Een groep die tijdens die paar dagen voortreffelijk samenwerkt en fantastisch met elkaar meeleeft en aanmoedigt. Als je dan ziet dat een zaal vol mensen zo geniet, dan i s dat voor ons Podiummensen/artiesten nat uurlijk nog een extra motivatie om door te gaan . Ook gebeurt het dat er om wat voor reden dan ook steeds weer nieuwe mensen op allerlei plekken ingezet worden, die op hun beurt weer genieten: nou dan weer je dat het nog lang heel goed zal gaan met: Recht vur zunne Raop . Een van ons allen, en allen voor dat ene !

~............--

M.ISSIE, O H T W ~ ~

Gür.t.H

Het thema van de Vastenactie is dit jaar :

I

"ONZE RIJKDOM EN HUN VERMOGEN". Onder dit motto wil de MOV uw aandacht vragen voor een project in Kenya (Afrika). In Kampa ya Samaki, een dorp aan het Baringo meer, wil men met onze steun een trainingscentrum bouwen waar cursussen zullen worden gegeven. In dit gebied is gebrek aan opgeleide mensen . Het trainingscentrum is bestemd voor het opleiden van de "trainers". Deze "Trainers", overwegend vrouwen, worden dooi de mensen in de dorpen uit de wijde omgeving zelf gekozen. Na hun opleiding zijn het de mensen in de dorpen zelf die tegen deze "Trainers'' zeggen : "En nu kun jij ons verder helpen" . Nu gaat men naar de dorpen toe voor de opleidingen. Dit is zeer tijdrovend en inefficiënt. Er zijn opleidingen in de gezondheidszorg, het verbeteren van landbouw en veeteelt, water gebruik en hygiëne, vrouwenontwikkeling en opbouw van de gemeenschap. In deze Vastentijd vragen wij uw aandacht voor deze mensen . Met onze steun kan zo'n trainingscentrum gebouwd worden . Tijdens de vieringen in de kerk zal een kruis worden "opgevuld" met afbeeldingen uit Kenya. Kunnen wij bi jdragen aan het weer i n balans brengen van de wereld : veraf, maar ook dichtbij? MOV GEFFEN .


pa1 centrum Gebr. van Wamooij Bouwbedrijven

®V

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwprojec t. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn ac1 ief in: • . • •

het bouwbedrijf dcprojcctontwikkeling het vastgoedbeheer het keukencentrum de timmerfabriek

Geffen

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Tiel

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

Kerkstraat 5 Geffen

* Taxaties * Hypotheken * Adviezen ···························· ............................ rngg1m1iimmrngm ..

~'AN TU IJL

-

.... ::m:....... :iL......!

makelaardij. bv

NVM

!~~~H H~!~ iH~i~!!~H!~!~~!

~

--t-.lAKElAAR

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

~ cAFÉ D~ C)<J:,,

~

Elzendreef 1 5386 G~ Geffen

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Vooral uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandacht e n zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

••

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 13

5 386 KT G e ffen

°~

~

Hier had uw

advertentie

Tel.: (073) 532 26 84

fax : (073) 532 47 95 Voor al uw familie- verenig ingsen handelsdrukwerk. Familied rukw erk keu ze uit 5 collecties. Met opgaaf van juist e datum b ij g eboortekaartjes, d rukkosten g ra tis.

kunnen

Gratis fel icita tie pakket bij geboortekaartjes.

staan '

Ook voor copieerservice kun t u b ij ons terec ht.


ROND DE DORPSPOMP De Roapavonden waren onderwerp van gesprek . Ieder was bijzonder enthousiast. Een goed evenwichtig programma met een goede opbouw, leuke afwisseling en de nodige verrassi ngen. Het Roaporkest is bijna professioneel te noemen, zo goed en deskundig werden de zang- en dansnummers begeleid. De aankleding "Den Herd" bracht meteen veel sfeer op en rond het podium. De boerenechtparen , die als gastheer optraden, pastten wonderwer in deze sfeer. R~~ĂŠ, als presentator groeit in zijn rol. H1J weer alle artiesten en groepen goed in te leiden en de zaal te bespelen. Soms zegt ie net iets teveel, zodat het publiek al teveel weet over wat er zo meteen achter dat gordijn te voorschijn komt. Maar RenĂŠ, alle lof . Steeds meer zien wij dames optreden en hoe! Prachtige cabaretnummers afgewisseld met TONNEPROAT. Onze Huppeldurskes beten de spits af met twee wervelende dansjes; de vonken vlogen er vanaf. De Dorpsomroeper was nummer linde ton. De Prins liet merken, dat dit de l aatste keer maar moest zijn, maar niemand geloofde het, Hij had weer heel wat nieuwtjes lekker kort aan elkaar geknoopt, zodat het eind te snel kwam. De zaal genoot weer van de smeuiigheid en de woordspelingen en de grapjes. "D'n Inne en d'n Andere". Een mooi duo met veel droge en gekruide humor. Het idee was bijzonder boeiend: Zij keken vanuit 'n luchtballon over Geffen e~ hadden zo een buitengewone kijk op de di ngen, die zich in het dorp afspeelden . De Pompzwengels zijn een mooie traditie aan het opbouwen . De "Boerenkapel" bracht drie liederen: 1. Op de Prins Bart den lste, 2 . Op Frans Cigaar en 3. de echte attractie: een lied op de vrouw van het jaar,- gezongen door haar twee zonen. Echt een geweldige "KLAPPER". Nou dan komen Nol Hol en Jet Lulfiep me toch het toneel op met veel bombarie. Jet vliegt op haar rolstoel over het toneel en dondert bijna de zaal in. Er is sprake van een wonderbaarlijke genezing . Een goed ingestudeerde act. De mimiek van Jet is van grote klasse . De buur van het Duo zit vol verrassingen. Rasechte tonproaters, die het pabliek goed weten te bespelen. Prachtige vondsten, verrassende wendingen, hoog niveau!! Dan komen de overbekende "Toapen". Deze

vier we~gevulde dames zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Het zijn natuurtalenten. Ze krijgen dan de handen op elkaar, dat het klapte!!! Ze krijgen echt de zaal PLAT!!! En daar ko~t wederom "De Prins". Hij kri jgt er zeker n1e genoeg van. Hij probeert dit "Laatste " optreden, nog een typetje uit te beelden. "De gemeentebode". Nou hij weet heel wat te vertellen over de duizendpoot op het gemeentehuis, en over de"ambtenaren van werkgenegenheid" en wat er zich zoal afspeelt in het nieuwe gebouw . De prins blijft toch herkenbaar en de zaal zit nog steeds aan "Dorke" te denken. De bode zegt tot slot, dat "ze toch vor t schon l~lu~ op hum uitgekeken zijn en mar goed da d1 de leste keer is!" Dan komt DUBBEL TRUBBEL de twee toiletjuffrouwen , die de lopende zaken toch weer heel anders bekijken. Ze zi jn rolvast, maar durven nog niet echt te acteren, maar dat komt wel . Een gezellige buur met toekomst voor deze twee dames. "Dan gaan we naar de wachkamer van Dokter Smit" . De twee schoonzusjes van Erp van Dijk en van Dijk van Erp. Een aangeklede pop doet vermoeden, dat er drie dames in het spel zij11 . De kakmadam blijft echter zwijgen. Een proffesioneel stukje CABARET wordt opgevoerd van hoog humorvol niveau, een verrassend slot doet de zaal daveren van plezier. Een VOLTREFFER!! !! De K.P.J . is ook weer van de partij, met "Hotel in het buitengebied" . We zien de gasten rondgeleid door het dorp per traktor met aanhangwagen en de wonderlijkste dingen worden beleeft o.a. in de Molen . Er wordt heerlijk getafeld. Alles wordt op een uitst~kende wi jze aan elkaar gepraat door Mariet. Een echt reisje door Geffen met veel verrassingen. Een prima idee, heel goed uitgewerkt en uitgevoerd. "De Buurtjes" zijn niet meer weg te denken bij de " roapavonden" een echte kakmadam uit de stad en een simpele boerin. Ze kletsen er weer gezellig en vrolijk op los. Als schitterende afwisseling in de bonte mengeling, het optreden van "De Showgirls" met grote perfectie. Het zijn echte talenten. De meisjes hebben er zelf plezier in, dat is zichtbaar en voelbaar. Ze oogsten een daverend applaus en terecht. Het "Roaporkest" laat zich dan hier op z'n best horen . Adembenemend. Een nieuw tweetal welgevulde heren "De weetwotsjers 11 maken hun debuur als tonproaters. Al zijn ze wat nerveus, ze presenteren zich als echte acteurs. Ze groeien i n hun rol en krijgen biina sterallures. We noemen dat terecht! Rustig op hun gemak voeren ze ons langs de Geffense ondernemers en opvallende personen. Proficiat. Een belofte voor de toekomst . De trouwe groep "De Kast" verrast ook weer 3


Il

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il A\A

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor {073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®\.;:J r."

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

rÄ\.

~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES

IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

"BENILDA" Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

tel.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams.

Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wi lt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Raadhuisloan 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS• BELASTINGAOVISEURS•.JURISTJ;:N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroat 26a, tel. (073) 532 25 86

Ma t/m za: 09. 00 - / 2.J0 uur andere tijden op afspraak,

Bekkers MetaaJspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 {5§JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


iedereen. We krijgen te maken met een groot vogeldeskundige. Het idee is van Noud den Tiemus. De vogelonderzoeke r ontdekt in Maasdonk heel wat vreemde vogels, zowel in Geffen alsook in Nuland, het heeft de politiek voormannen als basis . Pr achtige, kunstig aangeklede vogels verschijnen op het toneel. De aankleding is zo goed en de grime zo voortreffel ijk, dat we de "rare" vogels ook nog herkennen. Hier past dan ook een groot compliment voor de grime- en schminkgroep. Kwaliteit van de bovenste plank. Het slot werd meteen het hoogtepunt van de "Roap" no. 21. WANDA een echte Surinaamse Volksvrouw met toch veel charme . Ze weet met Surinaamse hartel ijkheid de meest begeerde vri jgezel en zanger van Geffen te veroveren . Hij komt in vervoering het toneel op en zingt Wanda toe a l s een echte Operazanger. De Toapen, die allang op hem azen, geven op de slotavond blijk van jaloezie . De hele groep acteurs en actrices zingt onder leiding van René het slotlied. Vier avonden een staande ovatie van het publiek. 1000 bezoekers uit Geffen en omgeving (vooral veel Nulanders) genoten met verwondering van humor, de sketches en de tonnepr oat. De avonden zijn lang, soms te lang. We zouden wi llen pleiten voor een voorronde waarbij de optredenden zich presenteren in een intiem ruimte voor een kleine groep van deskundige critici . Dan kunnen mogelijk sommige doublur es worden vermeden en de soms toch wat zwakkere ple kken worden ingekort . Ook zou het goed zi jn, als de teksten van de gezongen liedjes werden geprojecteerd, want de zaal wil graag de teksten goed kunnen volgen en bij de refreinen " INHAKEN" .. Tot slot de grootste komplimenten voor de organisatie. Knap werk en de sponsors nog bedankt voor de verrassend lekkere hapjes. Het overige nieuws bewaren we voor de volgende keer en we l ezen dan meteen van de Karnaval, de optocht en de Boerenbruiloft. Het moet een geslaagde karnaval worden dit jaar!! van de stamtaf el no 57. volgende stamtafel 16 febr. 11.00 uur tot 12.30 uur bij "DE GOVER" .

PRIJSVRAAG Zoals u wellicht weet is er een comité gevormd ter voorbereiding van de festiviteiten rond het 700-jarig bestaan van Geffen. Werkgroepen worden gevormd, ideeën geopperd data vastgelegd. Om de Geffenaar goed op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen op het grote feest in 1998, is het praktisch als we een vast logo hebben, dat telkens

terugkeert op brieven en bij publicaties. Daarvoor willen we graag een wedstrijd uitschrijven. Het is de bedoeling dat u een ontwerp maakt rond "Geffen 700", in zwart-wit. Iedereen kan meedoen, ongeacht zijn leefttjd Het logo dient duidelijk en herkenbaar te zijn. U mag maximaal 3 ontwerpen inleveren. I nzenden vóór 31 maart a.s . bij Trees Lamers, Dorpstraat 6. Een deskundige jury zal een keuze maken uit de ontwerpen . We gaan ervan uit, dat de winnende ontwerper geen bezwaar heeft, tegen plaatsing op brievenhoofden e.a . Graag zien WlJ uw ontwerpen tegemoet onder vermelding van naam en adres. Succes! 8omité Geffen 700 .

N]f"I) Lourdeswerk Nationale Bedevaarten [Á ~

~

Mw A. van den Boogaard Bergstraat 35 5386 KK Geffen telefoon (073)5324230 Giro. 2105456

Sinds kort bestaat er in de parochi e het Lourdescomité "Lourdeswerk Nationale Bedevaarten". Graag willen wij ons (nog eens) aan u voorstellen en vertellen wat voor werk wij doen: Het Lourdeswerk maakt deel uit van de vereniging tot samenstelling van Nederland se Bedevaarten (V.N.B . ) in 's-Hertogenbosch. Deze vereniging organiseert reizen naar o.a . Lourdes en wij, als Lourd escomité, maken gebruik van de facilite i en van het bureau V.N.B. Maar wat houdt het Lourdeswerk nu precies in, zult u zich afvragen .. . .. . Het Lourdeswerk heeft als doel de deelname van zieken e n/of gehandicapten aan een Lourdesbedevaart te bevorderen. Daarnaast zijn we er voor mensen die graag meer willen weten over Lourdes; de reismogelijkheden, de reisdata, de prijzen etc. Wil t u meer weten over ons werk? Wilt u ons financiël steunen? Dan kunt u inlichtingen vragen bij: Mw. van den Boogaard, tel. 5324230. Wij houden u op de hoogte van onze verdere aktiviteiten. Daarom: tot ziens!!!

KOPY INLEVEREN VOOR: 15 februari 1997 5


Kloosterstraat 5B

Geffen

telefoon :

5324659

Goblet jonge jenever 20, 95 Bols jonge jenever 22, 95 Smeets jonge jenever 19,46 Olifant jonge jenever 21,95 Bokma oude jenever 24,50 Dujardin vieux 20, 95 Smeets vieux 19,45 Coebergh bessen jenever 18,45 Henkes citroen brandewijn 16, 80 Glenn Talloch whisky 19,95 Mansion house whisky 19,95 Gรปrter jacht bitter 15, 95 Bacardi rum wit 24,50 Berentzen apfelcorn 15, 75 Tia !v[aria 2 9, 5 รป Millwood whisky cream 13,65

JONGE JENIVER

Rocca likeur in 3 smaken 12,35

...

~~

Krat grolsch beugels met gratis glas 18, 95 Ballantines whisky 27, 95 Chateau Tallusson rood 6, 75

Aanbiedingen zijn geldig van 17 tot en met 28 februari 6


EFKES BUURTE MÈ Mies van den Hanenberg (81 jr) Mè Miese is het écht buurte: aanzitten aan de keukentafel en dan komen de verhalen vanzelf; vroeger herleeft ••• aan zijn twinkelende ogen kun je zien dat Mies daarvan geniet! Zoons Jan en Tiny schuiven aan en schoondoch· ter José schenkt het bekende Brabantse bèkske in •••• Mies is op één na de oudste van 9 kinderen uit het gezin van Tinus v.d.Hanenberg en Kaat v.d. Bosch. Twee broers zijn overleden en drie broerswonen in Canada. Zij komen vrij regelmatig over naar Nederland, maar Mies is zelf nog nooit bij hen op bezoek geweest. 's Avonds wil hij in zijn eigen bed liggen en reizen doet hij alleen op zijn fiets ••• ! Zo kennen we hem ook: op zijn aloude fiets naar de kerk of de bank in Geffen: met geruite pet, klein dasje, colbertje, klompen en gebreide sokken over de broek - bij elkaar geknoopt met een touwtje ••.. Sinds 1980 woont Mies in de Nulandse polder, nadat hij als één van de laatste boeren werd weggekocht uit ons dorp . Met zijn vrouw Marie van Griensven (van Jan van Drieskes) betrok Mies als één van de eerste boeren de boerderij in het Zevenvierendeel. Tien jaar geleden werd Mies weduwnaar en woont nu alleen in de nabijheid van het melk vee- en mestvarkenbedrijf van, intussen de Gebroeders v.d. Hanenberg. Als we het mestprobleem van de huidige boer aantippen, zegt Mies: "Vruuger waren we blèj dé we un hûpke ha'n • .•• !" Er is veel veranderd voor de boer, maar met hard werken kom je een heel eind. Is Mies nog actief op de boerderij? "Het paard en de konijnen zijn voor hem en vèrder doet hij scharrelen en buurten!" aldus zoon Jan . Hij fiets de polder in en als er soms wat suikerbieten langs de weg liggen, dan is dat goed voer voor het paard! Mies is noguit de tijd van: niks weggooien! Hij memoreert de bekende jas die je vroeger kreeg: een lan· ge jas voor weinig geld gekocht - daarvan werd later een korte gemaakt en dan deed hij vervolgens dienst als dekzeil voor de koe! Mies fiets het liefst naar de 'bistjes' in Wamel. "Over de Maas is het veel mooier: daar wonen nog ouderwetse boeren" vindt Mies "Maaien met de zicht en hooien net als vroeger. En bovendien kan ik daar ook veilig fietsen". Uiteraard is het boerenwerk van Z1Jn zoons interessant voor Mies, maar het wel en wee van zijn kleinkinderen - waarvan er acht in zijn directe nabijheid wonen spreekt hem aan. "We weten precies wanneer ze biJ' opa zijn geweest, want dan hebben ze · " a ld us J ose. . speculaas; dat is opa ' s koekJeS Sinds enige tijd verzorgen de schoondochters

José en Marysia om beurten de warme maaltijd voor Mies, maar de soep heeft hij aan zichzelf gehouden. Twee keer per week bereidt hij een pan soep van goei rundvlees of bott en. En verder: dubbel beleg van goei, mager boerenham op zijn boterham! Mies kan dus goed eten, ondanks dat hij zo'n 19 jaar geleden een deel van zijn maag heeft moeten laten wegnemen. Hij drinkt geen alcohol en geen melkprodukten en blijft daarmee tot nu toe goed gezond. Zijn optimisme en tevredenheid zullen daar zeker ook aan bijdragen . Zijn dag wordt gevuld met uitgebreid de krant doorspitten en veel buurten .•.. •.• ! Ene markante, contente mens .•• !

WELKOM IN RESTAURANT"KUKUTANA" Heeft u zin in gorme- sabzi uit Iran of dahl uit Sri Lanka? Weleens sambusa uit Somalië gegeten? Voor deze en nog veel meer exotische lekkernijen hoeft u niet meer op reis. In het rastaurant "Kukutana" in het asielzoekerscentrum in Rosmalen kunt u iedere woensdagavond terecht voor een leerzame (3gangen) maaltijd. De bewoners willen graag iets terugdoen voor Nederland en koken daarom speciaal voor u hun landenspecialiteit . "Kukutana" betekent ontmoeting in het Swahili. In het restaurant kunt u kennismaken met mensen afkomstig uit meer dan twintig landen U wordt ontvangen in Aziatische en Afrikaanse sferen. Daarbij krijgt u informatie over het wonen en werken in een asielzoekerscentrum Waarom een restaurantproject? Asielzoekers mogen niet werken (buiten het AZC) en hebben geen recht op scholing zolang ze nog niet zeker weten of ze mogen blijven of niet. Het hebben van een zinvolle dagbesteding is daarom van groot belang. Temeer omdat mensen vaak afschuwelijke dingen he!}.:.-)e ben meegemaakt en veel zorgen hebben. Naast werken in het AZC, Nederlandse les, sport en andere activiteiten, zijn bewoners nu actief in het restaurant. Hier leren zij in praktijk en theorie de kneepjes van het vak. Zij volgen een kennismakingscursus met onderwerpen als hygiëne, serveren/barbediening, gastheerschap en warenkennis. "Kukutana" is bestemd voor: - alle inwoners van Rosmalen en omgeving, die gewoon lekker exotisch willen eten voor een redelijke prijs; - voor mensen en groepen (scholen, bedrijven politieke partijen, sportverenigingen etc) die informatie willen over het wonen en werken in een AZC; - mensen die in contact willen komen met vluchtelingen en andere culturen. De kosten per maaltijd bedragen f 12,50 (excl. dranken) . Iedere woensdag om 18.30 uur. Van tevoren reserveren. 7 Info: 073 - 5284111


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: ZO. 09 . 30 uur ZO. 10.00 uur ZO. 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo. 12- 02 10 .00 u * Aswoensdagviering mmv Bej aardenkoor 19 . 30 u Aswoensdagviering mmv Gemengd Koor Za . 15-02 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u Viering diaken mmv Passe Partout( + kinderkerk Zo. 16- 02 09.30 u + H.Mis mmv Gem . koor

GEFFEN: ZA. 19 .00 uur NULAND: ZA. 19 .00 uur VINKEL: ZA. 17 . 30 uur

Wo . 19- 02 19.00 u

*

Vastenmeditatie mmv

Dames koor Za. 22- 02 10.00 u '~ H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u H. Mis mmv Jeugdkoor(+ kinderkerk) Zo. 23-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo . 26-02 19.00 u * Vastenmeditatie rnmv Passe Partout.

*

vi ering in de kapel

+

t.v . -uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 maart 1997 om. 20 .00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, tel.: 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij TRudy Wijgers: Tel . 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur . )

VEERTIGDAGENTIJD In het weekend van 15-16 febr. begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Gedurende zes weken staan de vieringen in het teken van het dekenale thema: DE WERELD IN BALANS. U l eest hierover meer in het artikel van de M.O.V .-werkgroep . Op de woensdagen zijn er meditaties om 19.00 uur in de kapel waarin we "DE TOCHT DOOR DE WOESTIJN VAN HET LEVEN" belichten. Er wordt in deze vieringen communie uitgereikt en beurtelings gezongen door Passe Partout, Gemengd koor en Dameskoor,

te maken hebben met hun oorspronkelijke reli geuze betekenis. Het zijn uiterst gezelligedat wel! - maar commercieel gebruikte evenementen. Ik weet nog goed, hoe ik onder de indruk raakte van een gesprek met twee Turkse mannen op een fabriek waar ik als bedri_i fspastor regelmatig kom. Zij hielden hun Ramadan. We raakten er over aan de praat. Bij mij speelde de herinnering aan het 'ouderwetse' vasten. Maar zij legden me uit hoe belangrijk het voor hen is, om jaarlijks hun lichaam te 'reinigen'. Het hele jaar door, dreig je verslinger~ te raken aan het consumentisme. Het gaat vanzelf: de economie heeft je in de greep. Je doet mee met de commercie, met name in die paar maanden vóór de Vasten (Sinterklaas/ Kerstmis). Vasten is hooguit iets voor de ge lovige privé, tijdens een andere, commercieel minder interessante periode van het jaar Misschien hebben die twee gastarbeiders bij mij wel dezelfde rol gespeeld als die vreemdelingen van donderprekende paters vroeger . Op de een of andere mani er hebben ze me geraakt. In onze wereld van vandaag, waar alles lijkt te draaien om markt, markt en nog eens markt, waar voor de economie bruikbare religeuze waarden (Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen( commercieel worden uitgebuit en waar onbruikbare waarden (vasten) worden verdrongen, juist in deze wereld is het zo gek nog niet om je eens een periode te 'versterven' en jezelf te oefenen in het l beheersen van de economische driften .

KERKBALANS: "IK TEKEN ERVOOR! En u tekende reeds! ONtvangen f 8.000,-- Toegezegd: f 18.900, -Hartelijk dank!

VAN DE REDAKTIE Vanaf nu kunt u uw copy voor de Torenklanken ook inleveren op een diskette.

Hondentrimsalon "Scotties Place"

VASTEN: reinigen en beheersen.

J.A. van den Oever-Jeschar

Di ep onder de indruk raakte ik vroeger van die donderpreken tijdens de vasten. Speciale paters kwamen daarvoor naar onze parochie Als klein jongetje werd ik door hen geÎmponeerd. De voorbereiding op Pasen was geen kleinigheid. Vandaag de dag lijkt de vasten, vooral de aanduiding van een saaie peri ode tussen twee grote feesten: het Carnaval en de Paasgebruiken. Twee gebeurtenissen die nog weinig

Veldstraat 21

8

5386 AW Geffen Behandeling op afspraak Telefoon 1073) 5325656 Registratienr. K.v.K. 16084536


,l.:t.~

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten alleen na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72

Wethouder A .A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J .C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09 .30 - 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur, tel. 073 - 534 21 00

VOLLEYBALCLUB "G t.68" LEEFT Na de grote ledenaanwas begin dit seizoen ziJn we met liefst 8 jeugdteams aan de competitie gaan deelnemen. De resultaten halverwege de competitie ziJn zeer goed. Zowel de teams Dames als Jongens A (15-17 jr) zijn uitstekend op dreef en voeren beide de ranglijst aan GOEDE KAMPIOENSKANSEN . Ook de overige p jeugdteams (6-15 jr) waarvan vele leden voor het eerste jaar volleyballen, hebben ontzettend veel plezier in het spel en ook hun prestaties verbeteren naarmate ze 1 t spel beter onder de knie krijgen. Met het oog op het nieuwe seizoen en een goede opvolging/doorstroming binnen de jeugdafdeling zijn: NIEUWE JEUGDLEDEN VAN HARTE WELKOM!!! Onderstaand een overzicht van de trainingsuren: Nuland - Sportzaal Di-avond 18.00- 19.00 uur (6- 9 jr) WO-avond 18.00-19.00 uur (9- 11 jr) KOM KIJKEN EN TRAIN GRATIS MEE TOT AAN HET EINDE VAN DIT SEIZOEN!!!! Overige trainingstijden: Geffen - De Geer Vr-avond 19.00-20.15 uur D- jeugd (9- 11 jr) 19.00-20.30 uur B-dames (14-16 jr) A-dames (16-18 jr) 20.30- 10.00 uur A-heren (16- 18 jr) Dames en heren recreanten . De COMPETITIEWEDSTRIJDEN IN" De Geer 11 op zondag en vrijdagavond (zie: Wie, Wat, Wanneer in Torenklanken) zijn ALTIJD GRATIS TOEGANKELIJK. JE KOMT TOCH OOK? Tot ziens bij 11G 1 6811 Info.: Antoine Jansen-Geffen 5322734 of Gerard vd Heijden-Nuland 5322722. 9


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen ) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's- avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Vissche rs Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur , alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak).

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wi e er di enst heeft (Wijzigingen voorbehouden) Openingstijden

Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr . Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Maandag - ochtend -middag

X

X

X

X

Dinsdag - ochtend -middag

afwezig

Woensdag -ochtend -middag

afwezig afwezig

Donderdag -ochtend -middag

afwezig

Vrijdag -ochtend -middag

X

X

X X

X X

X

afwezig

X

afwezig

X

X

X

X

X

X

X

afwezig

x afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17.30 uur . za. van 12 .00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma. t/m vr . open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur .

15-16 febr. Geffen 22- 23 maart Nuland 22-23 febr. Nuland 29t/m31 maart Geffen 01-02 maart Geffen 05-06 april Geffen 08-09 maart Geffen 12- 13 april Geffen 15- 16 maart Nuland 19-20 april Nuland In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tij dens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende hui sartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn . In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit- Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele t herapie en Sportfysiotherapie.

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 07 maart, 16 mei Geffen: 21 maart, 15 mei Nuland: 28 febr,, 14 april

G.J . Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie , Behandeli ng volgens afspraak.

Vakanties: A.v.Heyningen: 13 en 14 febr ., 28 t/m 13 ap1 M.Peeters : 17 t/m 23 febr.

Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

10

PRAKTIJK VOOR FYSIOTIIBRAPIE:


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d . Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur

ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant , spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel. : 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur : dinsdag en vrijdag van 09 .0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199C

BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel .: 0412 640845 (hulp is kosteloos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur

BUREAU VOOR RECIITSHULP: Molenstraat 19 te Oss . Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15 .30 uur

STICIITING THUISZ.ORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e . a. Informatie en aanmelding zorg:

Tel. 0412 - 622678 ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur Spreekuur Ouder- en Kindzorg.

Dins. 13 . 30 - 14.00 uur Tel .: 5321315 Uitlenen van Verplijeegartikelen.

* Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, Dinsdag van 13.30 - 14.00 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09 .00 - 09,45 uur Alojsiusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 - 13 . 30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleen.tijden onder nummer: 06-52979877

WEEKMARKT; Elke woensdag van 09 .00 - 13.30 uur op het Dorpsplein.

PIT: Postagentschap in Super 3, tel.: 5325390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17. 30 uur 09.00 - 12.30 uur

DE LOKALE BEWNERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad , van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v,d. Broek, P.v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, Tel.: 073 - 5322529 Mevr . A.Vos-v,d,Aa , Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C. v . Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

DANKBETUIGING Ik wi.l namens de ontspanningcommissĂź~ hierbij iedereen bedanken die de fancy fair bezocht heeft en geholpen heeft om een mooie opbrengst bij elkaar te verzamelen. De opbrengst was bijna 3.000 gulden, deze worden goed gebruikt om een gezellige week te organiseren voor alle bewoners van zorgcentrum de Heegt. Ook worden alle mensen bedankt die zich hebben ingezet voor tijdens en na de fancy fair zonder hun was het allemaal niet gelukt . Een bijzondere dank aan al die bedri jven die de prijzen beschikbaar hebben gesteld voor het rad van avontuur. Het zijn er teveel om op te noemen. de ontspanningscommissie zorgcentrum de Heegt.

11


OPTOCHTBAL ZEER GESLAAGD Zondag 19 januari jl. i s er in café zaal 't Haasje het jaarlijkse optochtbal gehouden. Dit is een carnavalsfeest wat opgezet is door St .Rottenrijk om, na het dichtdraaien van de subsidiekraan, de prijzenpot ;an de carnavalsoptocht op peil te houden. s Middags was er een playbackshow voor de jeugd, hieraan hebben 35 kinderen deel genomen in een 12 tal optredens. De optredens werden ingedeeld in twee groepen, een groep met deelnemers tot en met 9 jaar, en een tweede groep waaraan kinderen boven de 9 iaar deelnamen. De ar tiesten werden beoordeeld door een deskundige jury, onder voorzitterschap van pastoor Spijkers. De prijswinnaars van groep 1 ki nderen t/m 9 jaar: le prijs Virgil Topée en Thijs v. Hinthurn als Peter André en Bumber Ranx 2e prijs Samantha v . Wees als Ciske de Rat 3e prijs Steffanie Witlox als Pocahontas De prijswinnaars van groep 2 kinderen boven 9 jaar: le prijs Lindsy v. Uden als Céline Dion 2e pri js Peter Jagers als Rob de Ni js 3e prijs Carola Doodkorte, Dai s y Gloudemans en Loes v . Berkel als Linda, Roos en Jessica. Alle deelnemers kregen een herinnering en de pr ijswi nnaars kregen een mooie beker, beschikbaar gesteld door "'t Haasje". De wisselbeker ging naar Lindsy van Uden met Céline Dion.

In de pauze van de playbackshow was er de onthulling van de jeugdprins en ieugdprinses. Zij werden, verborgen in een bolderkar door hun nieuwe Raad van Elf binnen gereden. Door middel van toepasselijke muziek en een samenspraak van Prins Bart d'n urste en twee van de vier Toapen, werd de spanning opgevoerd. Na op het podium te zij n beland, kwamen de nieuwe prins en prinses t e voorschijn . Danny KlÖsters en Amanda Penni ngs werden gekozen als Jeugdprins Bonkert d'n 22ste en Jeugdprinses Bonkerin de 12e . Tijdens de komende carnaval zullen zij hun r es i denti e hebben in de Bonkertburcht . Ook werd e r een verki ezi ng gehouden, onder de aanwezige kinderen, wie het mooist verkleed was . De Toapen vertegenwoordigden de jury voor deze verkiezing, di e gewonnen werd door Loes van Zutphen, di e verkleed was als prinses . Met dank aan: St.Rottenrijk, Pastoor Spijkers, Prins Bart d'n urste, Oud Prins Rien d'n urste, Jacqueline v . d . Ven v.Hal, Rien v.d . Akker, enkele Toapen, Discotheek "Ha ppy Day", Marianne en Henk Lepoutre en Erni e en Anja de Haas. Mede dankzij hen werd deze middag tot een geweldig succes, en voor herhaling vatbaar . 's Avonds was er het optochtbal voor al de deelnemers aan de carnavalsoptocht . Hoewel de zaal wat beter gevuld had mogen zijn, was het een gezell ige avond . De discotheek maakte er e en echt f eest van . Namens St.Jeugdbelange n Geffe n, Ad v.d. Hurk. ~ '(~

grill-

.

haantjes

a,

111

•i •~

3 biefstukken Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruld Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

12

Geldig van 17 tot en met 22 februari 1997

Geldig van 10 tot en met 15 februari 1997

4

25 1

500 gram

4

25 1

Keu rsi age rij

VAN TUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel (073) 532 58 91

KEURSlAGER


Tijd besparen op haar betalingsverkeer, dat kan zij vooral bij de start van haar zaak goed gebruiken. Wie een eigen zaak van de grond gaat tillen,

Kom daarom snel eens met hem praaten. Want ook al ben je druk met je eigen bedrijf, je

kan zijn tijd wel beter gebruiken dan voor het regelen

zult zien dat een investering in een kort gesprek een

van zijn betali ngsverkeer. Iemand die dat goed begrijpt is de adviseur van

hoop tijdwinst oplevert.

de Rabobank. Hij kan je precies vertellen hoe betalingsverkeer snel, efficiĂŤnt en gemakkelijk geregeld kan worden. Maar ook dat er bij het starten van een eigen

Met de Rabobank sta je er als ondernemer

zaak meer komt kijken, zoals bijvoorbeel verzekeringen.

niet alleen voor.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 13


- ---·-- -·--------------DEZE WEEK BIJ UW STIP DROGIST GRATIS TOP SANTE BIJ DAVITAMON Geffen - STIP-drogisterij Moniek van Herpen heeft de komende week extra aandacht voor uw gezondheid. Bij aankoop van een verpikking Dav i tamon Total of Total Juni or, krijgt u een waardebon voor een gratis exemplaar van Top Santé. Het blad dat net als de STIPdrogist uw gezondheid centraal stelt. STIP-drogisterij Moniek van Herpen gevestigd aan Dorpsplein 15 in Geffen is een echte gezondheidsdrogist. Het is dan ook niet zo vreemd dat de STIP-drogisterij samenwerkt met Davitamon. Want zoals STIP toonaangevend is als gezondheidsdrogist, is Davitamon toonaangevend als het gaat om vitaminen en mineralen. Elke dragee Davitamon bevat alle benodigde vitaminen en mineralen die uw lichaam nodig heeft om gezond te functi oneren. Hierdoor bent u beter bestand tegen de winter, trotseert u griep-epidemieën en vouwt u effectief weerstand op tegen de gevreesde voorjaarsmoeheid. Kenmerkend voor Davitamon is dat een dragee is opgebouwd uit twee lagen: één voor de vitaminen en één voor de mineralen. Door de scheiding zi.in de werkzame stoffen lang-

-

er effectief. Naast Davitamon Total voor volwassenen, is er Davitamon Total Junior voor kinderen van 5 tot 10 jaar. De dragees bevatten geen suiker, conserveermiddelen of geur- en smaakstoffen . STIP-drogisterij Moniek van Herpen maakt een kennismaking met Davitamon wel erg aantrekkelijk in de weken van 3 tot 22 februarj Bij aankoop van een verpakking (100 of 200 dragees) . krijgt u een waardebon die u bij Bruna of De Boekelaar kunt omruilen voor een gratis exemplaar van Top Santé. Top Santé is het lijfblad voor iedereen die gezond wil leven. STIP-drogisterij Moniek van Herpen hecht grote waarde aan goede adviezen omtrent gezond leven. De drogisterij heeft niet alleen een rui m assortiment op dat gebied, maar staat u ook graag terzijde met nuttige en doordachte adviezen op het gebied van voeding, voedingssupplementen en geneesmiddelen. Daarnaast beschikt uw STIP-drogisterij over een uitgebrei d, scherp geprijsd assortiment op het gebied van lichaamsverzorging, geuren en cadeaus .

nSTIP

Dea11 Vitaminen, nodig. Met D _ lichaam alles Davitamon To vitaminen en terker nog, met één dragee kri . e alles binnen wat fe nodig lieht, in de iuiste ftoeveelnedeti. Davltamon Total is er in potfes van I 00, 200 en 400 stuks. Ook is er Davitamon Junior, s voor kinderen van 5 tot 10 faar.

Je slaagt beslist bij je

STIP-drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 - Geffen 14

(073) 532 59 65

GRATIS TOP SANTÉ! · aankoop van Davitamon Total tvang je een w aardebon voor een gratis Top Santé. Davitamon Total 100 dragees


CDA AFD. MAASDONK Wij hopen dat iedereen de carnavalsdagen thuis of in het buitenland goed is doorkomen. Na de feest- en carnavalsdagen hebben we een periode voor de boeg waarin veel zaken afgerond gaan worden. CENTRALE ANTENNE INRICHTING Zoals U bekend zal zijn is de centrale antenne inrichting enkele j aren geleden overgedragen aan de PNEM. Eind 1996 speelde zeker nu velen van ons noodgedwongen een nieuwe schotel moeten aanschaffen, de discussie rondom de aansluitng van een aantal straten in het buitengebied en het kernrand gebied. Er werd een voorstel gedaan door de PNEM over de kosten vaan aansluithg en de maandelijkse bijdrage van alle aangeslotenen. De CDA-fractie was het hi er niet mee eens. Wij vonden dat er te weinig aanslui~ tingen zouden komen tegen een te hoge prijs. Ook was de fractie het niet eens met de forse verhoging van de maandel ijkse abonnementsprijs. Er zijn een aantal rumoerig verlopen vergaderingen aan te pas gekomen om tot een beter resultaat te komen . De PNEM draagt nu per aansluitng een bedrag bij van flOOO,- exclusief BTW bij in plaats van inclusief BTW. Dat is toch 17½% meer . Daarnaast wordt er door de gemeente fl00.000,- extra ingezet. Uiteindelijk betekenen beide maatregelen dat het maandelijks tarief lager kan blijven dan de PNEM oorspronkelijk wilde, zon<ler da t het PNEMtarief voor de aansl uitkosten voor het buitengebied verhoogd is . De CDA- fractie is tevreden met dit resultaat. Als men individueel of als straat aan wil sluiten kan men informatie over de kosten verkrijgen bij de PNEI~ . Over het juiste adres en de wijze van aanvragen kan men informatie kri jgen op het gemeentehuis. BOUWEN IN KLEINE KERNEN Zoals u wellicht in de krant hebt kunnen lezen maken wij ons als CDA grote zorgen over de toekomstige bouwmogelijkh.eden in onze gemeente. Op onze a l gemene ledenvergadereing in december 1996 heeft CDA-gedeputeerde Van Geel het belang van de woningbouw in de kleine kernen onderschreven. De CDA-fractie heeft in de raadsvergader ing van december een motie ingediend om tegen dit beleid van de regering ernstig te protester en . De motie werd door all e fracties in de gemeenteraad volledig ondersteund. Ondertussen is duidelijk dat deze motie ook in vele andere kleine Brabantse gemeenten wordt ondersteund. Hopeli.i k komt men in Den Haag tot i nkeer. Dit kabinet wil ook de huisvestingswet veranderen. Men wil dat iedereen zich overal

vri j mag vestigen . Dit betekent voor onze gemeente dat het huidige puntensysteem (voordelig voor eigen i nwoners ) in de toekomst niet meer kan . We kunnen dan als gemeente de huisvesting van de eigen inwoners niet meer garanderen. De CDA- fractie heeft het College gevraagd daar actie tegen te ondernemen. TARI EVEN BUI TENSPORTACCOMODATIES In een vorige uitgave van Torenklanken hebben wij al stilgestaan bij het tarievenbeleid voor de buitensportaccomodaties. Onder tussen is door J§)rt..efeuillehouder Van Nistel~ r ooij overleg gevoerd met de Voetbal-,Korfbal-,Handbal-en Tennisverenigingen. In deze gespreksr onde zijn de huidi ge knelpunten geinventariseerd. Uitgangspunt voor de tarieven is dat er een eensluidend tarievenbeleid komt voor de drie kernen en dat het nieuwe tarief pas i ngaat per 1 augustus 1997, zodat verenigingen voor hun nieuwe verenigingsjaar hier meerekening kunnen houden . Overigens zal voor de CDA-fractie een overgangsmaatregel (ge aseerd naar nieuwe tarief) voorwaarde zijn voordat ingestemd kan worden met het nieuwe tarievenbeleid. Het bestaansrecht van geen enkele vereniging zal i n het gevaar komen. Om te toetsen of dit bestaansrecht niet in het gevaar komt, zullen crit eria worden vastgesteld. ACCOMODATIEBELEID Zoals bekend wordt reeds enige tijd gesproken over het accomodatiebeleid. Naar aanlei ding van reacties uit de overige kernen ,is besloten om het accomodatiebeleid voor geheel Maasdonk te bezien·. Hiervoor zijn enquêteformulieren naar alle verenigingen verzonden waarmee de actuele accomodatie-behoefte kenbaar gemaakt kan worden. De strenge winter heef t voor waterschade in de Mariaschool gezorgd, waardoor de Mariaschool tijdelijk gebruik heeft moeten maken van ruimtes van Scouti ng in de Bonkelaar. Dankzij de medewerking van Scouting en haar vrijwilligers heeft de verhuizing in een mum van tijd kunnen plaatsvinden. Complimenten hiervoor ! !! Het korte onderkomen van de Mariaschool in de Bonkelaar, zal in de toekomst voor een langere periode noodzakelijk zijn. In augustus 1997 ontstaa t er bij de Mariaschool een behoefte voor 2 leslokalen voor een langere periode . Het is de bedoeling dat hiervoor wederom gebruik gemaakt wordt van de Scouting ruimte. Met Scouting is overleg gevoerd over een eigen accomodatie (Blokhut), welke zo s ne l mogelijk moet worden gerealiseerd. Wii hopen da t er in de volgende raadsvergadering a l meer duidelijkheid hier over is. 15


WIJK-EN BUURTBEHEER In de laatste Torenklanken was een artikel te lezen van de commissie Wijk en Buurtbeheer van buurtvereniging de Vier Winden. Hierin werden enkele opmerkingen over de voortgang van het wijk-en buurtbeheer van de zijde van de gemeente gemaakt . Deze signalen zijn voor de CDA-fracti e herkenbaar. Wij zullen streven naar een verbetering van de communicatie naar zowel verenigingen als i nd i viduele burgers. De komende maanden zal verbetering van de communicatie één van de speerpunten van de CDA-fractie zijn. Voor het ver dere gestalte krijgen van het Wijk-en buurtbeheer is een subsidie voor de kosten van de organisatie ten behoeve van de dorpspanels noodzaak. In de commissie Welzijn van januari 1997 is toegezegd dat de subsidieverordening in het voorjaar 1997 hiervoor wordt aangevuld. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Frans van Nistelrooij 5322572 Gerrit van den Helm 5324311 Rini van de Ven 5321653 Jan van Erp 5322490 Mark van der Doelen 5324385 LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

nMGAAN J1ET TIENERS Over dit thema organiseren wij op donderdag 27 februari a.s. een informatie- avond. Dhr. P . van Ekelen, boeiend spreker en consulent van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging geeft deze lezing over het veranderende kind en hoe ga je daar mee om. Opvoeden gaat niet vanzelf. Wie kent niet de problemen van de opgroeiende j~ugd, Een kind verandert in de puberteit . Het maakt belangrijke lichamelijke en geestelijke ontwikkelingen door. Van grote invloed op deze ontwikkelingen zijn de situatie thuis, op school, bij vrienden. Als ouder, leraar en begeleider is het niet alti jd gemakkeltjk con flic ten te vermijden of op te lossen. Over deze onderwerpen zal Dhr. van Ekelen zijn i nleiding houden. Aan bod komen factoren als de puberteit van vroeger en nu, het zelfbeeld van de puber, de verwachtingen van de ouders , leefkli maat, het loslaten van de kinderen a l s ze ouder worden. Na de lezing kunnen er vragen gesteld worden welke door Dhr. van Ekelen beant woord zullen worden . Ook krijgt u een brochure mee naar huis met de behandelde stof zodat u deze thuis nog eens op uw gemak na kunt lezen. Al met al een bijeenkomst rijk aan informatie waar velen van u mee vooruit kunnen. 16

Deze avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) in 't Oude Klooster, en duurt tot± 22.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden . Het gaat niet zozeer om de namen maar om het aantal belangstellenden zodat wij voor voldoende brochures kunnen zorgen. Doet u dit nu meteen, dan kunt u het niet vergeten! Aanmelden kan bij: Marja van Ballegooij, tel . 5322593 en Nellie van den Hurk, tel. 5321673.

ENQUETE IDENTITEIT/KATHOLICITEIT Geachte ouders, In de vergadering van de catechesecommissie die gehouden is op 10 december 1996 is uitvoerig gesproken over de katholici teit van de beide basisscholen en de manier waarop daar uiting aan wordt gegeven. Tijdens die vergadering werd aan de leden de Bisschopelijke brief nr. 33 uitgereikt . Deze brief heeft als titel: "Katholiek onderwijs en de komende tijd." Dit herdelijk schrijven wil een zijn "een oproep tot bezi nning aan allen, die bij het onderwijs betrokken zijn". In het voorwoord van hun schrijven stellen de bisschoppen dat ..... "de vrijheid van onderwijs, zoals wij die i n ons l and kennen is een groot goed. Dankzij die vrijheid hebben ouders en geloofsgemeenschap het recht zich bij het doel en de inhoud van het onderwijs te laten inspireren door Evangelie en geloofstraditie." Zij constateren verder dat de vrijheid van onderwijs in ons land geleid heeft tot een uniek stelsel van katholieke onderwijsvoorzieningen. " .... De vele en snelle veranderingen van de afgelopen decenia hebben de vanzelfsprekendheid van dit stelsel danig onder druk gezet. Ingrijpende maatschappelij ke vè~anderingen, zoals het denken in termen van rendement en doel matigheid, hebben zich vertaald i n telkens nieuwe eisen voor het onderwijs. Schaalvergrotingen hebben hun sporen nagelaten in het onderwi js e n heeft het k~tholieke geloof op veel plaatsen zijn vanzeldsprekenheid als grondsl ag voor het maatschappelijk leven verloren." "Katholieke scholen staan thans opnieuw voor de opgave om antwoord te geven op vragen, die de huidige pluriforme samenleving hen stelt." De bisschoppen vi nden het van belang, dat de scholen bij het zoeken naar een antwoord op die talri jke vragen zich blijvend laten inspireren door het evangelie en de geloofstraditie. Op die manier maken, volgens de bisschoppen, de scholen optimaal gebruik van de mogelijkheden die de vrijheid van onderwijs hen biedt.


INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

ACCOUNTANTSKANTOOR 1

ADMINCO

1

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

* *

*

* *

*

REGIO/ , BANK 71 DE

BANK I ER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met - europas (cheques) - eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

Dorpstraat 43 , 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

O/Jeningstijden:

iWaandag woensdag donderdag 09.00 - 17.30 uur

Dinsdag- en urijdag 09. 00 - 19. 00 ,mr 7,aterdag I0.00 - 13.00 mi.r en op afspraak. Middagpauze van 12.15 - 13.15 uw,:

111 1■

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

VAN~EESE

C.M. v.d . Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

PA

·RS BV

Makoloo rdii Assurantion

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

ew,»

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57

AUTOMOB IEL- EN GARAGEBEDRIJF

Zaal voor:

G.J. VAN HEESCH

bruiloften • partijen • vergaderingen

PEDICURE T_ Ketelaars•//. NistefrootJ Coothstraat 31 Geffen ll.

(073) 532 20 41

Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

- ~

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatle • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* OROOGSTU KKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Het verhaal van de zaaier en het zaad zoals Mattheüs ons dat vertelt leert on; immers, dat we de kwaliteit van het zaad niet moeten verwarren met de gesteldheid van de bodem. De bisschoppen van Nederland nodigen nu allen uit om zich te bezinnen op het katholieke onderwijs in de komende tijd . De bisschoppen van Nederland willen samen met de ouders, de leerkr achten en de schoolbesturen bouwen aan een katholiek onderw~s dat ook na 2000 mensen perspectief op een toerusting voor een menswaardig leven in de toekomst bi edt. De catechesecommissie had in de afgelopen maanden echter ook vanuit de eigen omgeving s i gnalen opgevangen, die uitnodigen tot een bezinni ng op het thema katholiciteit en identiteit. Het zijn deze twee factoren, de signalen uit de directe omgeving en de bisschoppelijke brief, die de catechesecommissie hebben doen besluiten tot het houden van een enquête. Deze enquête zal op beide Geffense scholen gehouden worden . Op vrijdag 21 februari krijgt u via uw ki nd een vragenformulier en het is de bedoeling dat dat formulier op maandag 24 februari in een gesloten enveloppe weer op school wordt ingeleverd. De catechesecommissie zal de gegeven antwoorden inventariseren en voorleggen aan de beide schoolteams, het schoolbestuur en de parochievergadering. Vervolgens zal er met die geledingen gepraat gaan worden over de conclusi es die er uit de antwoorden getrokken kunnen worden en welke consequenties een en ander kan hebben. Namens de catechesecommissie doe ik nu alvast een beroep op uw medewerking.

PERSBERICHT

ik werk en kinderen of kies ik uitsluitend voor de opvoeding, waren enkele decenia geleden ondenkbaar. Ook op dit terrein van het uiterlijk hoeven vrouwen (en mannen) geen genoegen meer te nemen met de bestaande situatie. Schoonheidscorrecties zijn immers aan de orde van de dag. Op festival FeminOss s t aan de keuzes die vrouwen hebben gemaakt en de redenen voor deze keuzes centraal. In de vorm van een talkshow zullen beide onderwerpen aan de orde worden gesteld. Bovendien zullen een seksuologe en een plastisch chirurge hun visie op de zaak geven. Verder zijn er vrouwen die bewust kinderloos zijn, all een een kind opvoeden, kind en -carriere combineren, tevreden zijn met hun uiterlijk of dat j ui st hebben laten corrigeren, aanwezi g o~ hun keuzes toe te lichten. Vrouwen die belangst elling hebben om een bijdrage aan de talks how te leveren over een van beide thema's wor den daartoe van harte uitgenodigd. Zi j kunnen contact opnemen met werkgroep FeminOss (na 18.00u : tel. 640702 of 636964 in Oss) . De werkgroep FeminOss zal voorafgaa nd aan de talkshow een cabaret opvoeren dat op ludieke wijze het thema behandelt. ~a de talk show zal de Amsterdamse vrouwenhand Too hot to handle het feestelijk element van de avond verzorgen . Kaartjes voor festiva l FeminOss zijn vanaf 18 fetruari i n de voorver koop á f 7 ,50 verkrijgbaar bij boekhandel Derijks, Walst.raat 8 in Oss en café De Fleur, Spoorlaan 56 in Oss. Verder zijn er kaartjes á f 10,- op 8 maart verkrijgbaar aan de kassa van 't Oude Theater Spoor l aan 56 te Oss . Festival FeminOss begint om 20.00 uur. Info : Marjo de Louw 0412-628218 ( i,."erk) of 0~12- 640703 (thuis) na 18. 00u

Eerste lustrum vrouwenfe;tival FeminOss KIEZEN, DE LUSTEN EN DE LASTEN Op zaterdag 8 maart aanstaande wordt in ' t Oude Theater voor de vijfde keer het vrouwenfestival Fem i nOss georganiseerd. Dit jaar luidt het thema: Kiezen, de lusten en de lasten. Ter gelegenheid van dit eerst e lustrum zal de werkgroep FeminOss een cabaret op de planken brengen. Bovendien vindt er een talkshow plaats over het thema en zal de vrouwenhand Too hot to handle de avond swingend afsluit en. Met name als gevolg van allerlei technol ogische ontwikkelingen, zijn de keuzemogelijkheden voor vrouwen de laatste jaren enorm uitgebreid. Vragen als: Wil ik kinderen , wanneer wil ik kinderen, wil ik ze alleen of met een partner (m/v) · , wil ik zwanger worden middels kunst.mat:ig e inseminatie of invitro fertilisatie, combineer

18

TEKENCLUB "DE 55 PLUSSERS" Van de leden van de tekenclub i s i n het OUDE KLOOSTER een tentoonstelling van hun gemaakte werkstukken van de afgelopen tijd te zien . Deze bestaat uit knuffels en beren in allerlei kleuren en technieken. Onder leiding van Anny van ~istelrooy hebben de 55 plussers,bet er ka n men zeggen, de 70 plussers de jongste 70 , de oudste 87 jaar, hier aan gewerkt met veel plezier. De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen tijdens de openingstijden van het oude klooster in de kloosterstraat vanaf 15 februari tot einde maart. Namens alle 55 plussers. K. v . d. Rijt.


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS (0412) 62 22 13 ..

GEFFEN (073) 532 19 95 1

1

1

MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

·■

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

ÄAN-fvfRKOOP EN

BEDRIJFS-

HUUR/VERHUUR

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

ADVISERING

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

■ HYPOTHEKEN

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

VERZ:EKERINGEN

REGIO BANK

FINANCIERINGEN

■ TAXATIES

en nog véél meer.

1=1VA ■

■ ÜNTEIGENINGEN

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

ESE

PA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG· EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS"

Heestersevveg 29 • • • •

N IEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy reparatie tv /video

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 19 Buurtver. De Vier Winden, Biljarten bij 't Berghje 21 G'68, heren Al-Graphiset TSR 20.30 uur dames B2- Den Bosch 19.00 uur, De Geer 24 Partycentrum Govers om 20.00 u. Stichting Mexagrico 25 KVB, Avond 'Kunst en Kitsch', 20.00 uur De Gouden Leeuw 26 Buurtver. De Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar met clow. 27 KVO, vrouw-geloven en samenleving met als thema: breuken als bronnen in Heesch. MAART 03 KVO, uitwissel ing met de afd.Liempde 03- 04 KVO, vrouw-geloven en samenleving in Heeswijk 05 Buurtvr. De Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 08 Buurtver. de Molenhoek, feestavond 11 Buurtver. De Vier Winden, kaarten bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 13 KVB, Krekulavond Gouden Leeuw 16 G'68, dames Al-Skunk Veghel, dames B2Skunk Veghel, heren Al-Blue Smash St. M.gestel, alle wedstri'jden 11.20 u. de Geer 18-19 KVO, culturele dagen in de Lievekamp 19 Buurtver. de Vier Winden, biljarten 't Berghje 21 G'68, heren Al- Ovoco Oss, 20.30 u. de Geer 27 KVB, Bezichtigen gemeentehuis 14.00 u. 28 Buurtver. de Molenhoek, paaseieren zoeker 31 KVO/NCB, 2e paasdag, verzorgd door werkgroep levensbeschouwingen en welzijn APRIL ' 02 Buurtver, de Vier Winden, biljarten 't Berghje 06 G'68, dames Al-Quos Ego Drunen, dames B2-Quos Ego Drunen, heren Al-Quos Ego Drunen, alle wedstrijden 11.20 u. de Geer 09 KVO, volksdansfestijn in Schaijk 15 Buurtver. de Vier Winden, kaarten 20 . 00u 't Haasje 15 KVO, Rayon Geffen- Heesch- Oss, een avond verzorgd door de Osteoporosestichting 16 Buurtver. de Vier Winden, bi ljarten 't Berghje 17 KVB, thema-avond zuster Clarita, 20 . 00 u Gouden Leeuw (kleine zaal) 20

19 Brabantse avond bij Govers i.s .m. Passe Partout, 20.00- 23.00 u. 20 G'68, dames Al-Swinta Helvoirt, dames B2-Swinta Helvoirt, heren Al-Blue Smash St. M.gestel 22 KVOm reisje MEI ITTKVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'Arc viering 04 Eerste communie Mariaschool 04 G'68, bui tentoernooi , sportpark de Biescamp 11 Eerste communie Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal de Paddestoel 09.30- 11.00 u. 14 ZiekencomitĂŠ de Schakel, meiviering 't oude Klooster 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 KVB, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr. Bluijssen

UITNODIGING Vanuit de parochie wordt er een avond georganiseerd rond het werk van Heeschenaar Pieter van Nistelrooij, werkzaam in Mexico en Guatemala. De Stichting Mexagrico - opgezet door familie en vrienden van Pieter - wil zijn werk in Nederland onder de aandacht brengen en fi nancieel ondersteunen. Daartoe wordt er op: maandag 24 febr. a.s. om 20.00 uur in Partycentrum Govers een gevarieerd programma aangeboden door de Stichting. U krijgt informatie over het projekt met video en dia's. U kunt kaarten kopen Ă f 5,-- om de aanschaf van een graanmolen mogelijk te maken. Er is een prijsvraagje en de avond wordt afgewisseld met Latijns- Amerikaanse dans en zang. Een initiatief dat we juist in de Veertigdagentijd onder de aandacht willen brengen. Oog hebben voor de ander, die het niet zo gemakkelijk heeft als wij. Rechtstreeks hulp bieden aan mannen en vrouwen in de Derde Wereld om in hun eigen land tot ontwikkeling te komen. De avond is toegankelijk voor iedereen. We hopen erop dat we met velen zijn! Pastoor Spijkers Pastorale werkgroep


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.