Torenklanken 1997 - nr 11

Page 1

35e jaargang

I

nummer 11

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: dru k: oplage:

1

juni 1997

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

LOGO STICHTING GEFFEN 700 In onze eerste bestuur svergadering schreven wij een ontwerpwedstri jd uit om te komen tot een passend logo voor de Stichting Geffen 700. Uit de vel e tientallen inzendingen hebben wij unaniem gekozen voor het hierboven afgebeelde ontwerp van NEL SLEUTJES. Nel, proficiat !! Jouw logo zal voortaan op alle publicaties en voorwerpen van onze stichting prijken. Wij zijn er bijzonder mee in onze sas. Nel i s een bekende in de 'galerij der Geffense kunstenaars'. Zij i s vooral bekend om haar schilder ijen~ Vooral na de viering van het 1000-jarig bestaan van haar geboort edorp Well (bij Ammerzoden) was Nel extra gemotiveerd om aan de ont werp wedstrijd deel te nemen . Zij i s dan ook erg blij met ..de. uitv..erkieztng ¡van haa_J. logo. Nel: "Ik zie deze verkiezing als een erkenning voor het jarenlang bezig zijn met mijn hobby. Ik ben trot s op het resultaat. Het gekozen ontwerp boeit en komt heel duidelijk over." Op het cirkelvormige logo zijn het water, de 'donk' en de parochiekerk duidelijk te herkennen. De compositie wordt omsloten door de hoofdletter G, de eerste letter van de naam Geffen. Uit de kleine letters 'Geffen 700' blijkt dat hier het logo van de Sti chti ng Geffen 700 betreft.

Het orgineel is uitgevoerd in de kleuren geel en blauw , die we ook terug vi nden in de Geffense vlag. Voordat Ne l met het Ontwerpen van dit fraaie logo begon, heeft zij zich enigzins verdiept in de geschiedenis van ons dorp. In een publicatie van Dhr . H. Buijks las zij dat de naam Geffen voorheen 'Gheneffen' is opgebouwd ui t de woorden 'gen' en 'ef fen', dat zoveel betekent als: gelegen aan het water . Water heeft in de geschiedenis van ons dorp een grote rol gespeeld. Geffen is ~pgebouwd op een 'donk', een hoog gel egen plaats aan het wat er . Op het hoogste punt staat onze prach tige kerk . Te zijner ti j d zal de Stichting Geffen 700 haar aan de ontwerpwedstrijd verbonden prijs overhandigen . Na deze off ici~le publicatie in Torenklanken kan Nel alvast genieten van de'eeuwige roem', die met zo'n verkiezing gepaard gaat. Tenslotte willen wij alle deelnemers aan de wedstrijd nogmaals heel hartelijk danken voor hun inzet. Stichti ng Geff en 700.

DOWN HILL Wilfred v.d . Haterd uit de Dr.Poelstraat heeft zondag 8 juni j . l. in Todtnau Duitsland zijn eerste grote overwinning geboekt voor de Grundig M.T.B.Cup. Hi j kwam hierdoor in het bezit van de gele leiderstrui . In totaal moet hij 5 wedstrijden rijden voor de eindoverwinning. Zijn broer John werd in de finale door een lekke voorband uitgeschakeld. De volgende wedstrijd voor de Grundig cup is op 13 juli te Tarbarz . 1


part centrum

.~';,'.

., Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

®V

Al tientallen jaren een venrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het bouwbedrijf de projectontwikkeling hel vastgoedbeheer - de timmerfabr iek

uw feesten en partijen.

G rootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandacht en zorg zijn a ltijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Vooral

het keukencentrum

Geffen Tiel

Bouwbedrijven

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Hypotheken * Adviezen ,,.. , ................... ..,..' ..................... . ....

::::::::::::::::::::::::::::

~

~~N

TU IJL

~ ....:::ll:....... ..1 makelaard·11· bv ···························· ···························· ............................ :11 .....

::::::::::::::::::::::::::::

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

Heesterseweg 13 5386 KT Geffen

:\ cAFÉ D1: 0~

§

Elzendreef 1 5386G: Geffen

G~

~

MARGRIET

• Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88

Privé: (073) 532 41 88

Tel.: (073) 532 26 84 fax: (07 3) 532 47 95

meubelstoffeerderij

Voor al uw f amilie- verenigingsMagriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

WIHABO DRUKKERIJ

- Onderhoud en reinigingsmrddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen, Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27 Fox (073)53218 82

en handelsdrukwerk. Familiedrukwer k keu ze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket b ij geboortekoarties. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASOONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 uur NULAND: Zaterdag 19.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur

Zondag 09.30 uur Zondag 10. 00 uur Zondag 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 18-06 19.00 u * Avondmis Za . 21-06 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 22-06 09.30 u + H.Mis mmv Gem, koor Wo . 25-06 * Geen Avondmis Za. 28-06 10 . 00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19 . 00 u Woord- Com.d. (Gezinsviering) mmv Kinderkoor Zo . 29- 06 09 . 30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 02-07 19.00 u * Avondmis

* dienst in de kapel + = t.v . -uitzending naar de Heegt DOOPGESPREI: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op disndag 1 juli 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) . Contactpersoon: Ans de Poot. Tel. 5323308 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers. Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) . PETRUS EN PAULUS Het jaarlijkse feest van Petrus en Paulus, 29 juni , valt dit jaar op een zondag . Dat be· tekent dat beide apostelen extra in de schijnwerpers staan. In Rome staan ze dat het hele jaar . De stad werd gesticht door de tweeling Romulus en Remus : twee jongetjes die gevoed werden door een wolf. En de kerk kreeg haar eigen 'tweeling': Petrus en Paulus, tijdens hun leven niet zo dik met elkaar, maar na hun dood onafscheidelijk. We zien ze overal afgebeeld : Petrus met een witte ronde vissersbaard, Paulus met een lan ge, bruine sik. Beiden op leeftijd. en lichtelijk kaal. Petrus houdt de sleutels vast, Paulus draagt een evangelieboek en een zwaard. Beiden kwamen op het einde van hun missietochten in Rome aan, de hoofdstad. Petrus woonde als vrij man in het huis van Prisca, op de Aventijn, dichtbij het grote circus en het keizerspaleis. Paulus kwam ers als gevangene. Hij heeft in een akelige kelder gezeten, dichtbij het Forum, waar je nu voor een paar kwartjes in mag . Maar hij heeft waarschijnlijk ook een hele tijd in een gewoon huisje kunnen wonen, met een soldaat op de stoep . Beiden zijn in Rome gestorven, volgens de overlevering min of meer gelijktijdig, tij-

dens de eerste christenvervolging. Petrus werd gekruisigd . Met zijn hoofd naar beneden . want zo wilde hij dat : ' niet hetzelfde als Christus' . En Paul us werd buiten de stad ont· hoofd. Zijn hoofd is toen drie keer gestuiterd. Waar het de grond raakte ontstond een bron. "Trefontane" heet dat plein: de drie fonteinen. Petrus is aan de voet van de Vaticaanse heuvel begraven en Paulus buiten de muren, aan de weg naar Ostia. Nu staan daar twee van de prachtigste kerken van de hele wereld : de Sint Pieter en Sint Paulus Buiten de Muren. Werkgroep Kerk en Samenleving. In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maat schappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem. Soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling, soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geïsoleerd raken . Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij -met onze eigen mogelijkheden- misschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren , dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328 . Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen.

OM GODS BESCHERMENDE HAND Houd ons vast aan jouw beschermende hand, jouw hand waarin onze namen geschreven staan Wat ons bedreigt en tegenstaat, wat ons bestookt, houd dat tegen . Als angst en schaamte ons verlammen, wees dan de schaduw waari n wi j rusten. Als wij verkeerd begrepen worden, wees dan de hoop waarnaar wij leven. Als wij zoe~en naar begrip en troost, wees dan de ander die wij zoeken. Als wij wachten op een antwoord, wees dan de stem die antwoord geeft. Als wij zoeken naar vaste grond, wees dan de weg waarop wij mogen gaan . Jij komt ons tegen in mensen, wees er in de mense n die wij ontmoeten . Wees er bij alles wat wij zoeken, en wees er in ons voor anderen.

3


Il

J. van HER PEN bv 073 - 532 32 77

Il Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P. v. Empel off. CITROËN sub-dealer

A.H. Rom me b.v. De Heegt 1- 5386 AV Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®~

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

~

Tel.c (073) 532 46 58

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FUNS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG -OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De occountonts, belostingodviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen groog vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten von ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

.AB.AB J\OOOUHTANTS • 9ELA8TINQA0VlSEURS-JUAISTl!N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. von Zandvoort, Bergstraot 260, tel. (073) 532 25 86

BENILDA11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Mo/enberg6 te/.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09. 00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 1.0 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


'IDERISTISCHE TIPS Trappisten: Bierbrouwerij De Schaapskooi van het Trappis tenklooster Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot heeft samen met het hart van Brabant een fietsroute uitgestippeld. De tocht voert in 36 kilometer langs fraaie plekjes in Noord-Brabant. Start- en eindpunt is de t rappistenabdij, waar rondleidingen worden gegeven door de brouwerij van "La Trappe", het enige Nederlandse trappistenbier. De fietsroute kost f 1,50 en is te bestellen bij: Streek VVV Hart van Brabant, Stadhuisplein 128, 5038 TC Tilburg. Tel: 013 - 5351135 Middeleeuwse dag: Rond de oudste kerk van Drenthe, de N.H. Magnuskerk in Anloo, wordt op 16 augustus een middeleeuwse dag gehouden met onder meer een rechtszitting. De Magnuskerk dateert uit de twaalfde eeuw. Info: J. Scholtens, Tel. 0592 - 272628 Museum Klooster Ter Apel In het zuid-oosten van Groningen ligt hetenige middeleeuwse plattelandsklooster van Ne derland, Museum Klooster Ter Apel. Regelmatig vinden er tentoonstellingen plaats. Openingstijden: 09.00 - 12.00u en 13.30 17 . 30 u dinsdag t/m zaterdag; op zon- en feestdagen: 13.30 - 17 . 30 u's Maandags gesloten . Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3, Ter Apel. Tel . 0599 - 581370.

. .

' ..

.

.

.

..

--. " .~ ,:1.·.....,_

, ;'t ,~rl ~;l : ~f~. .

.

"'· . :f:\ , :, .

c~~----~-- .-.....

~

.

1

.,

J

lt

ALOYSIUSSCHOOL BESTAAT 40 jaar Het schoolproject rond "DE SCHOOL VAN TOEN EN NU EN IN DE TOEKOMST" is afgerond en zal het komende weekend officieel en feestelijk worden afgesloten.

Op vrijdag 20 juni a.s. wordt om 09.00 uur de vlag gehezen, het Aloysiuslied gezongen en een blijvende herinnering aan dit 40-jarig jubileum onthuld aan de voorkant van de school. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door enkele kinderen, uitgewerkt door constructiebedrijf Willemse en geschilderd. door Ernis schilderwerken; ook de Ouderraad verleende hiervoor een financiële bijdrage.

Eveneens wordt theaterapparatuur aangeboden aan de school, dat bij elkaar gespaard is via acties door alle kinderen en hun ouders. U bent hierbij van harte welkom! Voor alle kinderen is er op die dag een heer· lijk dineetje, aangeboden door Restaurant De Barrière. Van 15.30u tot 17.30u is er een receptie voor genodigden en belangstellenden. Graag zouden wij veel oud- leerlingen en hun ouders ontmoeten! Indien u onze school een cadeau wilt geven, kunt u aansluiten bij de actie: ADOPTEER HIER, SPEELPLAATSPLEZIER om verouderde speel toestellen te kunnen vervangen. Reeds vele bedrijven hebben hun medewerking toegezegd. Alvast hartelijk dank hiervoor!

MANIFESTATIEDAG OP 22 JUNI Op zondag 22 juni sluiten we ons jubileum af met een dag voor jong en oud! Kinderen verkopen vanaf 10.00 uur hun zelfgemaakte spulletjes en ei gen speelgoed op de

KINDERVRIJMARKT. Op het OPEN PODIUM zijn optredens van kinderen en volwassenen met o.a. aerobic, playback, zang en muziek. De kinderen kunnen ge~ sminckt worden en er is een KWARTJESMARKT met leuke spelletjes. In de ingerichte OUDE KLAS kunnen kinderen zich in ouderwetse kleding laten fotograferen . Een unieke kans ook voor volwassenen om weer eens in authentieke schoolbanken te kun· nen zitten en herinneringen op te halen over de vroegere schooltijd. U kunt werkstukken van de kinderen uit het schoolproject bezichtigen en Heemkundewerkgroep heeft een tentoonstelling ingericht van archiefstukken en foto's. Er is een terras met koffie, een hapje en een drankje en er wordt een loterij gehouden Kortom: EEN DAG OM IN GEFFEN TE BLIJVEN! En • • . onze eigen "aloysius - Vladerackertjes" Edgar, Joost, Frank en Leon maken samen met Charles en Hans radio-opnamen voor de lokale omroep! U bent van harte welkom! VERKOOP VAN KINDERBOEKEN EN

OUDE SCHOOLBOEKJES Op zondag 22 juni a.s. worden er tijdens de feestdag van de Aloysiusschool ook tweedehands kinderboeken en oude schoolboekjes ver kocht. De boekenmarkt begint om 10.00 uur. Ve verkopen allerlei soorten kinderboeken. De schoolboekjes stammen uit de tijd dat u op de lagere school zat, of van ver daar voor. Bent u een liefhebber van boeken kom dan eens kijken. Er is vast wel een boek dat u~ kind of uw kleinkind leuk zal vinden. P. Lamrners.

5


Onbezorgd op - vakantie?

Eerst even inchecken bij de Rabobank • Voor uw betaalgemak • Voor meer zekerheid onderweg Vakantie? Zorg dat u overal gemakkelijk kunt betalen. En dat u goed verzekerd bent. Ga eerst langs bij uw Rabobank. Daar regelt u snel uw buitenlands geld, Travellers cheques, reisverzekering of de service van de internationale hulpdienst voor noodgevallen (Rabo lnterhelp Extra). Vooral op vakantie is een Europas met PINcode handig om contant geld mee op te nemen bij geldautomaten of te betalen bij betaalautomaten. Zo profiteert u bovendien van een voordeliger koers dan wanneer u contant geld wisselt. Nog meer betaalgemak hebt u met de Gouden Rabocard, de creditcard die wereldwijd geaccepteert wordt.

Ontdek nu de voordelen van het Rabo TotaalPakket Hebt ual een Rabo Totaal Pakket? Dat is optimaal betaalgemak voor maar f 60,- per jaar. Daarvoor krijgt u standaard een Gouden Rabocard met bijbehorende Europas met Chipknip. Plus ... keuze uit veel extra's.Zoals GRATIS Rabo lnterhelp Extra, 35% korting op de Doorlopende Reisverzekering. En korting als u ook een Gouden Rabocard en/of Europas voor uw partner wilt. Vraag naar het Rabo Totaal Pakket bij uw Rabobank of bel gratis de Vakantie Bestellijn: 0800 - 0584.

1 maand Algemeen Dagblad in de bus als u vóór 1 augustus a.s. het Rabo Totaa/Pakket aanvraagt.

Ook bereikbaar op Internet: http://www.rabobank.nl

Rabobank

Het Maasland

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Vinkel, Maren-Kessel en Oijen 6


EFKES BUURTE MÈ Hélène Peerdeman en Peter Lammers Van kleuterleidster tot onderbouwcoÖrdinator Van meester tot adjunct-directeur •••. • . Daartussen zit: resp. 20 en 23 jaar verbonden aan de Aloysiusschool, die op 20 juni haar 40- jarig bestaan viert. Ik praat met juffrouw Hélène en meester Peter, beiden uit echte onderwijsfamilies afkomstig. Hélèiie Peerdeman werd in augustus 1 77 benoemd en begon als 19-jarige juf met een klas van 40 kleuters. Vanaf die tijd werkt ze met de jongste kinderen. "Het is de leukste leeftijd" vindt ze. "Deze kinderen zijn open, eerlijk, spontaan en leergierig. Ze zijn onbevangen en gaan altijd graag naar school. Je zi et ook heel goed hoe ze zich ontwikkelen. Er moeten soms wel moeilijke beslissingen genomen worden bij kleuters . " Twintig jaar kleuters begeleiden betekent ook dat Hélène haar ervaring goed kan gebruiken om de voortgang in het moderne onderwijs te garanderen . Als onderbouwcoÖrdinator van de huidige Aloysiusschool houdt ze zich naast het lesgeven ook bezig met aan meldingen, het budget voor de onderbouw, sta giaires en klasse-assistentes . Peter Lammers kwam op de toenmalige jongensschool in augustus 1 69 tot '72 ; was "effe ui t Geffe" en werd na 3½ jaar werk in Haterd opnieuw benoemd als Remedial Teacher. Tot op heden heeft hij, behalve de kleutergroepen en groep 7, alle groepen wel eens gehad. "Er zijn zelfs kinderen die drie keer bij mij gezeten hebben!" zegt Peter . Dit schooljaar heeft hij groep 8 en is daarnaast adj unct-directeur en bovenbouwcoÖrdinator. Hélène en Peter noemen beiden een paar hoogtepunten in hun Aloysiusloopbaan. Allereerst was er ' het gemengd worden' van de Aloysius-jongensschool en de Maria-meisjesschool in augustus 1 74 . Een veelbesproken operatie • •• • ! Hoofd der school Theo Prinssen lanceerde de slogan : De jongens minder rauw, de meisjes minder flauw; coëducatie! vanaf de eerste klas werd er elk jaar één klas meer gemengd . Een tweede ingrijpende verandering was, toen in 1985 de Basisschool een feit werd . Dat ging aanvankelijk gepaard met de nodige aanpassingsproblemen. Kleuter- en Lagere School hadden totaal verschillende werkwijzE "We moesten samen groeien naar de Basisschool. Als kleine kleuterschool van 2 klassen hadden we eerst een totaal overzicht van wat er op school gebeurde" vertelt Hélène. "We moesten in het grote geheel worden opgenomen. Men beschouwde het werken op de kleuterschool zo van: Ze spelen maar wat en de

juffen zitten in de zon . Ze ZlJn wel lief, maar wat moeten wij ermee! We moesten vechten voor onze plaats!" Langzamerhand kwam er begrip voor elkaars aanpak. "Het begon heel voorzichtig met het samen eten op vrijdag tussen de middag" weet Peter nog. "Daarna samen vergaderen, samen in de M.R . , bij elkaar in de klas gaan kijken en samen een les voorbereiden." Het huidige hoekenwerk in de groepen 3 en 4 op de Aloysiusschool is een vervolg op de werkwijzen zoals het in de kleutergroepen gebruikelijk i s! 11 Het onderwijs heeft door de jaren heen grote veranderingen ondergaan. Een echte vooruitgang is het meer gedifferentiëerd werken . Er wordt rekening gehouden met ieders kunnen en ieders tempo. "Er wordt meer gekeken naar het kind" vindt Hélène. "We proberen nu uit ieder kind te halen wat erin zit. Er is extra begeleiding van de zorgspecialist en er ZlJn leuke materialen en methoden beschik0aar om dingen aan te leren. Je doet ook weer samen met collega's; je staat er niet alleen voor. "Kinderen zijn ook veranderd. Mondiger geworden, maar wij maken ze ook mon diger", vinden Peter en Hélène. "Er is minder afstand tussen opvoeders en kinderen, maar het respect moet blijven . Dat evenwicht vinden is vaak moeilijk". "Zo, pas hoorde ik een kleuter zeggen: Ik heb het zo druk ••• ! Kinderen en ouders hebben het drukker. Het allervoornaamste is: écht aandacht besteden en tijd nemen voor de kinderen, thuis zowel als op school" aldus Hélène. De school van de toekomst zal nog meer vernieuwingen in zich hebben . Steeds meer kinderen op maat bedienen , zodat er zo min mogelijk uitvallers zijn. Tempo, hoeveelheid leerstof en niveaus aanpassen . Klei nere groepen en een goede aansluiting op het middelbaar onderwijs . Vernieuwingen maken het de leraar niet alt i jd gemakkelijker, maar gelukkig hebben bei· de leerkrachten nog tijd voor hobby's . Peter tuiniert graag en houdt zich samen met zijn vrouw Toos bezig met in- en verkoop van boe-, ken. Hij heeft ook een mooie verzameling oude schoolboeken . Hélène zorgt samen met Pierre voor zoontje Maxime en in de weekenden en vakantietijden vinden ze het leuk om te zeilen, fietsen en reizen. Deze week loopt het Aloysiusfeest ten einde . Aanstaande vrijdag 20 juni hopen juf Hél ène en meester Peter en de andere collega's veel oud-leerlingen te ontmoeten. Wat is er van hen geworden • • • !? Ze kunnen dan nog efkes buurte over toen • ••• !

1


ROND DE DORPSPOMP De Aloysiusschool werd opgericht op 1 januari 1925. Toen werd de openbare jongensschool overgedragen aan het Kerkbestuur. De Mariakapel wordt altijd verzorgd door mevr . Door van Lee. Zo dan zijn enkele zaken rechtgezet. Met excuses voor de foutj es!!! De structuur-visie van de gemeente Maasdonk is voorlopig vastgesteld. Dus er kan nog veel veranderen. Er is nog niks defintief. Het kan lang duren als de gemeenteraad zo doorblijft "Modderen" Toch is het van groot belang kennis te nemen van de 2ontwikkelingen. Het gaat over de modellen van de dorpskommen over wonen, werken en recreÍren. Alle bedrijven gaan richting Nuland in verband met de aansluitingen op de ASO, sportcomplexen worden gebruikt als woningbouwlokaties en nieuwe sportvelden komen er dan elders, b.v. in de polder, waar het goedkoo~ is. Bestaande bedrijven zullen voorlopig wel blijven zitten, allicht. Maar het is nogal ingrijpend. Daarom Geffenaren , ga maar eens kennis nemen van de plannen, ze liggen voor je klaar in de publieksruimte van het gemeentehuis. Op donderdag 26 juni ben je om 19.30 uur van harte welkom in het nieuwe gemeentehuis. Daar wordt een uitgebreide toelichting gegeven en je mag daar op reageren. Toch lekker een beetje " gemeeteraadje" spelen . Schriftelijk kun je nog reageren tot 7 juli. Nou dan heb je na die inspraakavond 14 dagen de tijd . Je bent gewaarschuwd. Grijp in!!! Je hebt nu de kans!! Vooral mensen, die politieke aspiraties hebben kunnen zich al profileren als raadslid. Er komen vakatures, want onze huidige raadsleden zien het niet meer zo zit het, denken we. Binnenkort kun je solliciteren. Ook de herinrichtingsplannen van de "Vier Winden" liggen klaar. Zij omvatten de verfraaiing van de "oude kern" van Geffen en een aantal verkeersremmende maatregelen' Kijk uit, want je hebt zo een verkeers¡ drempel voor je deur. Ja ze noemen dat:, PLATEAUS" , die de schoonheid van de straat accentueren . Door gebruik te maken, van nieuwe materialen, vormen en kleuren zullen die het straatbeeld opfleuren. Vanaf 9 juni ligt het plan ter inzage. Vier weken lang. En zo lang kun je ook je zienswijze kenbaar maken of je bezwaren, jazelfs complimenten maken. Trottoirs gaan verdwijnen, de auto wordt hier en daar te heilig verklaard er komen lichtmasten 8

bij en veel groen . Heel veel bomen . Er komt een duidelijk verschil tussen woonerfstraten en doorgangswegen. Die verkeesremmende middelen moeten wel wel zeer kritisch worden bekeken. Ze moeten gezellig zijn en een licht zalig gewiebel geven . Nou ja: je gaat vanzelf wat langzamer rijden. Wat leuk bedacht en zo doordacht. Niet van die stomme stukken beton, of van die gekke bulten, of van die korte verkeersdrempels Nee: een uitnodigde vanzelfsprekendheid: "HIER RIJDT ELKE WEGGEBRUIKER langzaam, en is attent op vooral voetgangers, fietsers en in het bijzonder kinderen." Leuke vr~endelijke bordjes bedenken, die door DICK BRUNA zijn beschilderd. Zo die stijl. Een bezoek aan de "EFTELING" zou ook waardevol kunnen zijn bij de voorbereiding . Wij zijn voor veiligheid. Wij zijn voor dorpsverfraaiing. Wij zijn tegen "gerotzooi waardoor weggebruikers "STEEG" worden. Wij zien ook niet in, dat je al die kosten moet gaan maken omdat je toevallig een buurman hebt, die te hard rijdt. Elke straat houdt eerst maar eens een bijeenkomst waarin onderling goede afspraken worden gemaakt en sociale controle wordt geaccepteerd. Een straat die met een goede reglementering komt, krijgt voorrang bij de inspraak en uitvoering. Dus geen dwingende maatregelen, maar UITNODIGENDE! ! ! ! ! ! ! Het accent op vieligheid voor kind en fietser. Troittors horen niet in een dorp. Het plan oogt aardig, maar BURGER wees op uw hoede!! De commissie tot 'realisatie Brandweerkazerne' is ter ziele.Ben W zullen met een voorstel moeten komen, of we vragen de commissaris van de Koningin om een uitspraak of een ander bevoegd gezag, dat een dwingen eerlegt. Samenwerking in Maasdonk is mogelijk . De schoolbesturen gaan fuseren, de Standsorganisaties zijn reeds bij elkaar gevoegd, de parochies zijn eensgezind, de muziekschool Maasdonk bestaat . De varkenspest liedt tot grote solidariteit Moet er eerst een ramp gebeuren om de Raadsgroeperingen tot een eenheid te smeden vragen wij ons af? We kunnen misschien de computer inschakelen, die geeft toch automatisch de "beste" uitkomst?? "DE VALK" sluit het zwembad. Jammer voor die 55-plussers, jammer voor die zwemclub, jammer voor de kinderen en ouderen, die zwemlas kregen. Het liep allemaal perfect. Zeer jammer voor het personeel, dat bekwaam enthousiast zijn/haar werk deed. "De Valk" moet investeren om aan de moderne eisen te voldoen. De Valk kan die ruimte "beter" gebruiken, denken we. Heeft de gemeente Nuland en later Maasdonk daarvoor


zich zo dienstbaar opgesteld aan "De Valk". Zijn dat roofvogelstreken? Kunnen we vanuit die hoek "De Valk" nogeens aanspreken. Lieve Valk, spaar dat ene nestje voor Maasdonkse burgers en leg er een eitje in. Bij voorbaat dank. Het is toch maar een peuleschilletje voor "Onze Valk" waar we zo graag trots op zouder zijn, maar als jij ons zo pikt dan, dan ben je ons kwijt. Wij zongen: Klein Vogellijn, de kleinste en Catootje. Volgende stamtafel 22 juni, 11.00 uur tot 12.30 uur in cafĂŠ Govers. Van stamtafel 65.

OPEN DAG PONYCLUB "DE VLIEREFLUITERS" Op zondag 22 juni organiseerl ponyclub "De Vlierefluiters" een open dag. Allerlei takken van de paardensport zullen hierbij aan bod komen . Ponyclub "De Vlierefluiters" zit sinds twee jaar in Geffen en in die tijd is er heel wat werk verzet, vooral door deleden en hun ouders zelf . Er zijn stallen gebouwd, er is een buitenbak aangelegd en een c l ubhuis ingericht. Het afgelopen jaar is met man en macht gewerkt aan de binnenbak, zodat die voor de winter af zou zijn. Nu al deze klussen geklaard zijn kan er een open dag worden gehouden. Op de open dag kan iede ren op zijn gemak een kijkje nemen op de manege. Het pr ogramma van die dag is zo afwisselend dat er voor elk wat wils is. De demonst rati es die zullen worden gegeven, geven een goed beeld van de takken van paardensport die bij "De Vlierefluiters" beoefend worden. Zo zullen er dressuur- , spring- en western-demonstraties zijn, maar ook spelletjes met de ponys een ~tukje van een kinderfeestje en voltige (een soort turnen op het paard). Speciaal voor de open dag wordt er een rassenparade gehouden en een toneelstuk te paard opgevoerd. De demonstrat ies worden gegeven door leden van alle leeftijden. De jongste deelnemer is pas 7 jaar oud, maar ook .de volwa& sen leden zullen zich van hun beste kant laten zien. De leden die niet zelf een de~ monstratie geven zijn ook erg betrokken bij de voorbereidingen voor deze open dag. Ze hebben bijvoorbeeld meegeholpen met het schil deren van het hindernismateriaal of met het verzinnen van leuke demonstrati es. De open dag begint om 10.00 uur en de demonstraties duren tot ongeveer 16.00 uur. Iedereen is van harte wel kom om te komen kijken bij: Ponyclub "De Vlierefluiters" Broekstraat 7 Geffen Voor inlichtingen (ook over lessen en onder linge wedstrijden) tel. 073- 5325260

VERJAARDAGSAKTIE GEFFEN Bij de medewekmseer,shebben zich enkele nieuwe leden gemeld . Thea Duijs, Weverstraat vervangt Grada Schuurmans; Annie Rovers, Simon v.d.Berghstr aa t heeft de wijk van Mevr. v.d. Hengel overgenomen. Mevr . Haas uit de Molenstraat gaat de wijk van Mevr. v . Zee l a nd voortzetten . We hopen dat ze hun werk met plezier kunnen d~en. Uit de post, die we uit Indonesie en Afrika ontvi ngen, volgen hier enkele gedeeltes. We proberen hiermee een beeld te geven waaraan de opbrengst van de aktie is besteed. .. Missie Zr. v . Heesch, Batu Indonesie. Heel hartelijk dank voor uw gift . U kunt zich indenken, dat we het bedrag zullen besteden aan hul p aan de zieken en aan onze kr aamklini ek. Pater v. Kessel, Lundazi Zambia. Heel hartelijk bedankt voor het van u ontvangen bedrag. Dit bedrag zal in ~i jn geheel gebruikt worden voor het proJect ten behoeve van onderwijs aan AIDS-weeskind~ren We geven ze f lOU,- per Ja ar as 1 ze op e lagere school zi tten en f 200,- als ze op de middelbare school zitten en daar intern zijn. Tot nu toe loopt het project fantastisch. Ieder kind woont gewoon bij zijn familie thuis in het dorp, eet thuis, heeft onderdak en wordt door ons alleen maar geholpen om in school te bl ijven. Ik hoop, dat de mensen, die dit geld geven, ook heel hart elij k bedankt wor den . Pater Heijmans, Lokoma Zaire. Jullie zullen wel merken aan de tijd dat julli e bri ef en mijn brief onderweg zijn, dat wij hier een behoorlijk eind ver weg wonen . Verder als Lokoma kan eigenlijk niet meer, want achter ons is er niets meer als honderden kilometers evenaarsoerwoud, echt regenwoud. In onze streek wonen zo'n 80.000 mensen verspreid over 113 dorpen. We zijn hier met 4 personen : 2 u~t de Philippijnen, 1 verpleegster uit Zaire en 1 uit Nederland. Over enkele maanden verwachten we nog een Haitiaan. Op het gebied van de gezondheid bestond er in heel deze streek niets meer. Een jonge verpleegster heef t zi ch bereid verklaard met ons mee te komen en nu proberen we de verschillende dispensaria wee r van medicijnen te voorzien. Dit vraagt natuurlijk een flinke investering en daarom zal jullie gi f1 daar dan ook voor gebruikt worden. Tot hier enkele berichten uit het Veld. De opbrengst van de aktie is: januari 544,40, f ebruari f 692,50, maart f 715,90 en april f 715,10. Aan alle jarige gevers: Hartelijk Dank.

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 JUNI (laatste voor de vakantie)

9


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel. : 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel . : 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer : 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17 . 00 uur tot de volgende ochtend 08 . 00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak : Maandagavond: A. van Heyningen Di nsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond : Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur , alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 21- 22 28-29 05-06 12-13 19-20

juni juni juli juli juli

Vinkel 26-27 juli Vinkel Geffen 02-03 aug. Geffen Vinkel 09-10 aug. Nuland Nuland 16-17 aug . Geffen Geffen 23-24 aug. Vinkel In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altij d een assistente en een hui sarts in de eigen praktijk aanwezig. Bi j drukt e zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A, Smit/A. Smit- Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. Vakanties: P. Berkelaar: 16 juni t/m 6 juli M. Peeters: 23 juni t/m 6 juli A. Smit en E.Smit-Nahon: 7 juli t/m 20 juli J . Visschers: 21 juli t/m 10 aug.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden) Openingstijden

Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr .Berkelaar Dhr. Smit Mw.SmitNahon

Maandag -ochtend - middag Dinsdag -ochtend -middag Woensdag -ochtend -middag Donderdag -ochtend -middag Vrijdag -ochtend -middag

X

X

X

X

afwezig X

afwezig afwezig

afwezig X

X

X

X

X

X

afwezig

X

afwezig

X

X

X

X

X

X

X

afwezig

x afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel,: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr . van 08.15 tot 17.30 uur . za. van 12 .00 tot 13.00 uur , Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterst raat te Nuland is op: ma. t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur . Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A, Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie . G.J . Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie, Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel .: 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d . Bovenkamp Mw. C.A . van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur

ZIEKENFONDSEN:

* C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland .

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199C

BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745 , 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 640845 (hulp is kosteloos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur

BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak .

CONSULTATIEBUREAU VOOR AllOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur Uitlenen van verpleegartikelen * Kantoor Geffen, Dorpsstraat ;37, do. 13.30 - 14.00 uur Thuiszorgwinkel . Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8; ma. 13.30 - 17.30u. en di. t/m vrij,10.30 12.30u en 13.30 - 17.30 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Aloj~iusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15 . 45 uur Ook telefonisch bereikbaar ti jdens uitleen. tijden onder nummer: 06- 52979877

WEEKMARKT; Elke woensdag van 09.00 - 13 . 30 uur op het Dorpsplein.

PIT: Postagentschap in Super 3, tel.: 5325390 Geopend: ma t/m vr, van en van zaterdag van

Nissen , Dorpsplein 09.00 - 12,15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.30 uur

DE LOKALE BEWNERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK

De lokale Bewonersraad , van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d. Broek, P.v.d.Elsenstraat 9, te Geffen , Tel.: 073 - 5322529 Mevr. A.Vos - v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel .: 073 - 5321536 De heer C.v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 ~ 19.00 uur. ·De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

VERHUISBERICHT Met ingang van 16 juni 1997, ziJn wij verhuisd naar: Duyn en Daalseweg 7 5391 EC Nuland. Vanaf die datum zal dit adres tevens ons postadres worden . Wij hopen u bij deze naar behoren te hebben geiformeerd. Hoogachtend, met vriendelijke groet , M.Visschers VISSCHERS BOUW B.V. AANNEMING BURGELIJKE EN UTILITEITSBOUW 11


Toernooi-uitslagen :

GESPOSS Het Internationaal Zitvolleybaltoernooi Het 26e Internationale zitvolleybaltoernooi is wederom een groot succes geworden, Om 09,45 uur opende dhr. van Woesik het toernooi, waarna 20 teams met veel enthousiasme en sportieve inzet de strijd aanbonden. Bijzonder aan dit toernooi was de deel name van ĂŠĂŠn team van niet-gehandicapte sporters, samengesteld uit werknemers van Holland Districare, Dat hierdoor niet het specifieke karakter van het tournooi verstoord werd bleek uit het feit dat na afloop door de scheidsrechters unaniem de sportiviteitsbeker aan dit team werd toegekend! De prijsuitreiking werd verricht door dhr . G, Ulijn, wethouder gemeente Oss. Namens de Rotary Oss, werd de Rotary-Osswisselbeker uitgereikt door dhr. Blommers. Alle sprekers roemden het enthousiasme van de deelnemende teams en het hoge sportieve gehalte van het spel,

Poule A 1. GESPOSS l 2. F,D,S. 3 . Mix 4. D.o.s. s. G,S . A,

POULE B 1. Holyoke 2 , Hoensbroek 3 . Wesel 4. K.I.S , S . Breng

Poule C

Poule D 1. G.S . N,O .

1. Unisign

2. Netwerk 3. Hop d'r op 4. Holl,Distr.care S, Luxemburg

2. J .s.s. 3, M.G,S, 4, Breugel

s.

Oostmalle

Al met al kan Gesposs terugzien op een zeer sportief en geslaagd toernooi!

De Ro~ary-Oss-wisselbeker ging naar de algemeen toernooiwinnaar: GESPOSS luit Oss

babi pangang, per portie

2 Franse miniworstjes (div. smaken) 100 gr. 1 runderschnitzel,

3 biefstukken Geldig van 16 juni tot en met 21juni 1997

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500

12

gram

4 , 45

500 gram

4

5

,

45

(div. smaken) 100 gr.

90 59 99

Geldig van 23 juni tot en met 28 juni 1997

Keurslagerij

VANTUVL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


PAPA MOESTWELVEEL LEZEN ... "Papa moest wel veel lezen en wi j konden bij· na nooit op de computer ••• !" Dat antwoord geeft Sanne Graste op de vraag of zij en haar zusje Simone gemerkt hebben dat papa bezig was met een promotie- onderzoek! Jacques Graste (44 j . ) rondde na 5½ jaar stu die dat onderzoek af en op 28 mei jl. verde-: digde hij zijn proefschrift:"ZORG VOOR DE PJYCHE" EEN ARCHEOLOGIE VAN PJ'YCHOTHERAPIE .

Lezen •••• "De boeken van de Franse filosoof Michel Foucault wekten mijn i nteresse" zegt Jacques . "Die herontdekte dat de Grieken en Romeinen al bepaalde praktijken beoefenden om aan zichzelf te werken. Ik ging meer van hem lezen en je zoekt dan naar een vorm om het thema wat verder uit te diepen. Het doen van een onderzoek is daarvoor een goede manier". Jacques diende een plan in en als de hoogleraar dat accepteert, als zijnde interessant voor zijn vakgebied, kun je eraan gaan werken met begeleiding van een deskundige. Die geeft naast hulp ook commentaar. Er moet een methodische opbouw inzitten en je moet al je beweringen goed onderbouwen en verantwoorden vooral a lles wat je niet doet! Een manuscri ptcomrnissie (drie deskundigen van de Kath . Universiteit van Nijmegen en de Rijksuniversi teit te Leiden), gaf vervolgens een positi ef oordeel aan de promotores . Dat was in feb r . 1997. Dan is e r nog alleen de verdedigi ng di e op 28 mei j l. plaatsvond tegenover twee hoogleraren en vij f doctoren uit het vakgebied. Deze opponenten zitten in de 'corona' (=forum), de hoogleraren in toga en barret, de doctoren in pak . Formeel mogen ze allemaal één vraag stellen, maar de inleidi ng van zo'n vraag kan alleen al vijf minuten duren. Jacques kreeg pittige verrassende vragen . De antwoorden moet en gegeven worden met de gebruikelijke aanspreektitels zoals hooggeleerde en hooggeachte . De oor delen waren overwegend positief; slechts een kritische f ilosoof vond dat Jacques zich wel met lef op filosofisch terrein begaf! Daarna verlaten ze de aul a en gaan in beraad, waarna de bul wordt uitgereikt met een "Laudatio" een uitgebreid persoonlijk woord. Het proefschrift van Jacques beschrijft de psychotherapie als zorgpraktijk voor de gees telijke gezondheid. Een interessante ontdekking was dat al 2000 jaar geleden zo nadrukkelijk naar voren kwam dat Grieken en Romeinen steeds zochten naar een positieve invulling van het begrip geestelijke gezondheid. Die Griekse en Romeinse zorg is opgenomen in de praktijk van het dagelijks leven. Men werkt aan zichzelf omdat dit een ethisch

goed is. Men geeft vorm aan het eigen leven, zoals de beeldhouwer zijn sculptuur maakt . (Vandaar ook een beeldhouwwerk op de voorkant van het boek: een beeld dat in Istanbul staat; een jongeling uit 300 v Chr. die staat uit te rusten na het sporten). Het vinden van overeenkomsten en verschillen met zorgpraktijken in andere tijden leert ons mogelijk om de plaats van de hedendaagse PJychotherapie beter te begrijpen. De hedendaagse geestelijke gezondheidszorg gaat uit van een negatief begrip, de gestoor de ziel. Na hulp wordt de zorg beëindigd en moet men zelf verder . Daar zit echter dan nog zorg, niet van anderen, maar een soort per soonlijke ethiek. Men zou zich een bep . levenshouding kunnen aanleren, waar dat al in zit. "Het werken aan zij n proefschrift is een hele klus geweest" zegt Els, de vrouw van Jacques. "maar voor hem was het hobby! Het wasnie t om carrière te maken en het lei dt ook niet tot promotie op zijn werk . Hij gaat gewoon door met lezen en bestuderen , maar dan is het niet meer zo onder druk om iets af te ronden" . Jacaues werkt als coördinator van de psycho_therapie-opleidingen bij de Centrale RINOGroep te Utrecht (Regionaal Instituut Nascho· ling en Opleiding voor de Geestelijke Gezond heidszorg). Daarnaast zal hij nu artikelen schrijven, en mogelijk lezingen en colleges geven over zijn bevindingen rond de zorg voor de psyche Wellicht wordt ook weer zijn viool uit de kist genomen, want daar kwam gedurende vijf en een half jaar geen muziek meer uit! Profici at met deze doctorstitel!!!

Wilt u tuin of visvijver verfraaien met ?

te bevragen: Thijmstraat 4

13


FIETSTOCHT KVO

Volksdansgroep de Vlijt

3 juni 1997

is op zoek naar accordeonisten

Om 9.00 uur zi Jn we met ongeveer 55 leden onder een stralende zon gestart vanaf het gemeentehuisplein. Het bestuur had een prachtige tocht voor ons uitgestippeld, via de Berlicumroute, naar Den Dungen . Daar stond voor ons de koff ie met ge bak klaar, lekker op het terras . Inmiddels geno ten ook _de leden die met de auto's gereden waren van de koffi e (dit waren tevens onze bezemwagens) . Daarna zijn we weer verder gefietst langs I t Maaskantje via St . Michels gestel, G~monde, door de mooie bossen , langs de vele wi e l en en wateren naar Schijn del waar we om 12.30 uur een lekkere picknick m orgeschoteld kregen. Na een uurtje luier en in het gras zijn we weer verd~r gefietst richting de Wamberg. Bij de ruine van "Seldensate" hebben we weer gepauzeerd en onder het genot van een frisdrankje en niet te vergeten de gevulde pannekoeken kwamen wij tot de conclusie dat het bestuur ons geweldi g verwend had. Hierv~or harteli jk dank. Daarna zijn wij richt i ng Geff en gegaan. Het was een gezellige dag van inspanning en ontspanning .

en dansparen Onze dansgroep bestaat uit 25 enthousiaste leden en we treden zo'n 6 tot 8 keer per jaar op . We dansen Oostenrijkse, duitse en Nederlandse sets. Helaas hebben we geen muzikale begeleidi ng bij onze optredens, zodat we op zoek zijn naar accordeonisten die onze "sets" kunnen begeleiden om onze optredens tot een groot succes t e brengen. Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe dansparen. De nieuwe cursus start in september aanstaande. Heeft u belangstelling of vragen neemt u dan contact op met: Tiny van der Doelen 5321683/5324361 of Elly van Dinther 5323474

Kloosterstraat 5b GEFFEN tel.: (073) 532 46 59

Dujardin Vieux

Floryn Citroenbrandewijn

fJohlel 1JraanJene11e1

Dujardin Vieux {blauw)

20,95

Gobletjongejenever Floryn citroen br. wijn

20,95 15,95

Mata Hari Passionfruit 14,95 cocktail mixer La, belle de ruwet vruchten wijnen

7 verschillende smaken (ook alcohol vrij) Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 28 juni 14

6,95

Ook verhuur van tafels en stoelen bartafels en krukken!! Deze worden gratis bezorgd bij uw bestelling.


GEMEENTE

MAASDONK

Doe Een Wens StichtingÂŽ Nederland Lid van Make-A-Wish Foundation ÂŽ International

Gedichten voor Doe Een Wens Stichting GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN . tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinaf va l, oud papier, oude kleding en oud ijzer , op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16 .00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparat ie van kleine ma n kementen aan gemeentelijke iegendom men. U kunt hiervoor contact op nemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 07 3 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst . 160 Wethouder F.H .M. van Nistelrooij Dinsdagav ond van 18.00 tot 19 .00 uur. Des gewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesp rek , tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M . van Zandvoort dinsdagavond van 18 .00 tot 19 .00 uur. Desgewen st kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesp rek, tel. 07 3 - 532 20 61 Wethouder J.C .M. van Erp dinsdagavond van 18 .00 tot 19 .00 uur. Desgewenst kan telefo nisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek , te l. 073 - 532 24 90 De wethouders houd en spreekuur in de bestuursv leugel van het gemeentehuis (tussen Makela ardij Va n Heese en het gemeentehuis) . Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering _plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door .

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t / m vrijdag van 08.30 tot 12. 30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 t ot 19.00 uur in het gemeentehu is van Maa sdo nk . U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend m aandag t / m vrijdag van 09.30 11 .30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uu r, tel. 0412 - 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19 .00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Ongrijpbaar als een ster Zo dichtbij en toch zo ver, even ongrijpbaar als een ster. Jij, die een deel van mij bent, niet onbemind, wel onbekend. M'n eigen kind, m'n vlees en bloed, dat altijd haar eigen zin doet, m1J geen kans geeft dichtbij te komen, leeft in een wereld vol met dromen, we l ke veraf staan van de realiteit. En daarom zijn wij er, lieve meid. Om jou te behoeden voor slechte zaken, blijven we op afstand jou leven bewaken.

Bovenstaand gedicht is uit een van de t wee gedichtenbundels, die vorig jaar zijn verschenen. Ze zijn geschreven door Margareth Beekmans, de moeder van een MBD kind. Het ene boekje (Uit balans) geeft haar gevoelens weer bij de moeilijke opvoeding van haar kind. De andere bundel (Zo maar gedach ten) gaat over de gedachten over de wereld om haar heen. De opbrengst van de beide bun dels gaat geheel naar de Doe Een Wens Stich ting Nederland. De Doe Een Wens Stichting Nederland vervult wensen van Kinderen tot 18 jaar, die een levensbedreigende ziekte hebben. De Stichting streeft ernaar het wenskind en zijn familie een onvergetelijke tijd te bezorgen vol blijdschap en plezier. Wilt U meer informatie over de Doe Een Wens Stichting Nederland dan kunt u kontakt opnemen met Leny van Ast-Caelers, Tel. 073 5032651. De gedichtenbundels kosten vijf gulden per stuk en zijn in Geffen verkrijgbaar bij Lektuur en Tabakshop M.C.Steenbergen - Leyten, Dorpstraat 51.

COLLECTE Bij de astma collete die van 12 - 17 mei door de KVO is gehouden is een bedrag bij eengebracht van f2177,35. Hiervoor willen we alle gevers en collectanten hartelijk danken. Bestuur KVO.

15


DE V.P.M. ZOEKT: LEDEN VOOR DE GEMEENTERAAD De Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) is een partij die vanuit een progressieve visie en een positieve, maar kritische houding bijdraagt aan de besluitvorming in de gemeenteraad van Maasdonk. De partij probeert om samen met de inwoners nieuw beleid te maken en heeft momenteel 2 zetels in de raad. De VPM is ontevreden over het huidige functioneren van de gemeentepolitiek en wij vinden dat de raad voor een belangrijk deel vernieuwd zou moeten worden. Om het goede voorbeeld te geven wil de VPM haar eigen kandidaten bij de komende verkiezingen niet alleen uit de traditionele achterban halen, maar de lijst ook openstellen voor nieuw bloed. Vandaar dat wij serieus op zoek zijn naar nieuwe kandidaat-raadsleden. FUNCTIE-EISEN. - Woonachtig in Maasdonk en minimaal 18 jaar oud.

- Brede belangstelling op sociaal/cultureel gebied of op het terrein van milieu, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. - Vooruitstrevend en een evenwichtige en open visie op de wereld. - Bereid om samen te werken met maatschappelijke organisaties - Een open oor voor wat er leeft binnen de gemeenschap VERGOEDING. Een raadslid in Maasdonk ontvangt een jaarlijkse vergoeding van ongeveer f 5.000 ¡,- en een onkostenvergoedingvan f 1.400,PROCEDURE U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de voorzitter van de VPM de heer J. van Vucht Hoppad 12 te geffen (tel 073-5323660) 16


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van ·Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

par ners

accountants

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

DE

D IE

BANKIER

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos gen ieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wi lt stoppen met werken . Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseu r.

*

* *

*

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09. 00 - 17.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00 uur Zaterdag 10. 00 - 13. 00 uur en op afspraak. Middagpauze van 12.15 - 13.15 uu,:

M.J.M. v.d. Akker

1■1

;a,,ro;; ~;;~~~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Kete/aar$-'1. Ni$telr<1<11J "· Cvvth$traat 31 Geffen (073) 532 20 41

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

en» AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen , te l. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN

* PLANTEN

* * * * *

* *

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK ke uringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobran dstoffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073} 532 16 83, fax: (073) 532 51 50 .


OPEN HUIS

PRIKVAN DE OOIEVAAR

~

Willem

De Geffense kunstenaar-fotograaf Maarten 'Free-B' Mols houdt op zondag 29 juni a.s. 'Open Huis' aan de Kastanjehof 79 te Geffen. (gem. Maasdonk). .. Aan de hand van de geexposeerde foto ' sin zijn huis en tuin geeft Maarten 'Free- B' Mols 'bondige' toelichtingen over het tot stand komen van zijn unieke collectie foto's!!! Deze keer heeft Maarten 'Frre-B' Mols gekozen voor het item: Artiestenfoto's!!! De volgende expositi e komen zijn unieke natuurfoto's aan de beurt. Het 'Open huis' wordt gehouden aan de Kastanjehof 79 te Geffen, op zondag 29 juni a.s. van 10 uur tot 17 uur. Eenieder is van harte welkom!! Gaarne tot ziens!!

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en broertje

Willem Pieter Abraham 4juni 1997 4200 gram Dick en Bethy van Deurzen- van Liere Daan

Bredeweg 57 5386 KN Geffen

18


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes IB - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

HÛi!JRIVERHUlJR

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

■ HYPOTHEKEN .

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

IIVA I Il

■ Ü NTEIGENINGEN .

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

PA

ESE

RS BV · flNANCIERlNGEN; ■·

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

BouVvbedrijf

"BROOLJS"

Heesterseweg 29 • • • •

NIEUWB O UW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20

.


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

~!INENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorra~d

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER JUNI 19 KPJ, oud papier route 1 20 Receptie 40 jaar Aloysiusschool 22 Manifestatiedag, Aloysiusschool 24 KVO, barbeque-avond als afslui ting 25 Jaarlijks reisje ouderen van Geffen, vertrek 13.00 uur vanaf Kerkplein 27 KPJ, oud papier route 2 28 Buurtver. de Vier Winden, speciale aktiviteit voor kinderen i.v.m. 25-jarig bestaan, 13.30-18.00 uur 28 Jeugdbrandweerdag

JULI 06 07 13 13

Buurtver. de Vier Winden, fietstocht t/m 11 Ziekencomité de Schakel, collecte M.Magdalena- weekend Pastoor Spijkers 12½ jaar in Geffen.

AUGUSTUS 18 t/m 22 Juegdvakantieweek 21 KPJ, oud papier route 1 29 KPJ, oud papier route 2 · 20

SEPTEMBER 10 Ziekencomité de Schakel, nationale zieker dag, 't Haasje 18 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ, oud papier route 2

EHBO GEFFEN Beste Geffenaren, Als iedereen weer uitgerust is in de vakantie en zijn werkzaamheden hervat heeft, is er weer een tijd gekomen om een EHBO-diploma te halen. EHBO vereniging Geffen wil in oktober weer starten met een EHBO- opleiding en wel op woensdagavond. Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven voor 1 oktober bij de Heer H.v.Dinther, Pater v.d.Elzenstraat 30, 5386 CB te Geffen tel. 5323515. We wensen iedereen een prettige vakantie. Groetjes namens het bestuur.