Torenklanken 1997 - nr 01

Page 1

35e jaargang

I

nummer 1

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

januari 1997

n en

Bergstraat 26A telefoon 5321544 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Vanavond woensdag 15 januari AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK

start vootverkoop kaarten

Recht vur zunne Raop aanvang 19.00 uur (daré 18. 00 uur open) Partycentrum Govers

Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. De peuterspeel zaal is een ideale mogelijkheid om de peuters in deze behoefte tegemoet te komen. Peuterspeelzaal "De Paddestoel'1 te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bi j hun ontwikkeling en die zó is i ngericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsi ng van de peuter~ zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3 keer per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 maanden zi jn . Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden alti j d plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spe lenen een eerste ind ruk opdoen . De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, één ochtend en één middag naar school , De ochtenden duren van 08 . 45 - 11.30 uur, en de middagen van 13.15 - 15 . 30 uur. Per 1


w

'

Gebr. van Wamooij

Bouwbedrijven

Al tientallen j aren een vertrouwd adres voor elk bouwp roj ect. C irca 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

-

het bouwbedrijf d e p rojeclontwikkeling het vastgoedbeheer het kcukenccntrum de timmerfabriek

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of klei nschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht e n zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wamooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

* Taxaties

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Hypotheken * Adviezen ............................ .........................,.. ............................ minmii::mmmmm ~~N ..

TU IJL

.J makelaard·1.1· bv

:ini: ....... :1L... ::....:::: :~:::: :: ::::::::::::::

::: ::::::::::::::::::::::::: ............... ·············

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg l 3

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 Voor al uw fam ilie· verenigingsen handelsdrukwer k. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bi j geboortekaartjes, drukkosten gratis. G ratis felici tatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kun t u bij ons terecht .


,maand vragen wij een vergoeding van f42,50. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuter~ speelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op maandag 27 januari a.s. tussen 09.30 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld flO,-. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro rekening nummer mee te brengen. Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Dus graag tot ziens op de inschrijving! Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel". P.s. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u bellen met Mariska van den Berg. Tel . 073 - 5323397.

MARIASCHO â–Ą L

uitnodiging voor de opendag van de Mariaschool Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die 4 jaar worden en andere belangstellenden. Binnenkort komt u als ouder/verzorger van een kind dat 4 jaar wordt, voor de keuze te staan een basisschool te kiezen waar uw kind de komende acht jaar het onderwijs zal gaan volgen.

Bij uw bezoek aan de school kunt u alle tijd nemen om u uitvoerig te laten informeren omdat wij voor een passende kinderopvang hebben gezorgd!! Daarom graag tot ziens op dinsdag 14 januari 1997. Schoolteam Mariaschool

uitnodiging voor de opendag van de Aloysius Op donderdag 16 januari 1997 kunt u, zoals ieder jaar, de schoolactiviteiten van nabij komen bekijken. Een unieke kans om eens een gewone schooldag op onze school mee te maken Gezien de grote toeloop moeten we zorgen voor een spreiding over de dag: * 's morgens vanaf 09.00 uur:de ouders en kleuters die hun keuze moeten bepalen * 's middags vanaf 13 . 15 uur: ouders van al onze leerlingen van 1 t/m 8 en belangstellenden. Indien uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, ontvangt u van ons hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. Onder het genot van een kopje koffie zal de directeur, dhr. Jan Heymans, voor deze ouders om 09.30 uur en om 10.30 uur een uiteenzetting geven over het basisonderwijs, zoals dat op onze school ver zorgd wordt. Aansluitend kunnen zij met hun peuters de kleutergroepen en eventueel ook de andere groepen bezoeken.

Op deze dag geven wij u een zo compleet moge Om u te helpen een verantwoorde schoolkeuze lijk beeld van de Aloysiusschool. te maken voor uw kind houden wij een OPEN Naast veel informatie en een bezoek aan de DAG op dinsdag 14 januari 1997. groepen kunt u in de hal b . v. ook kennismaken met vertegenwoordigers van de ouderraad Tussen 9.30 uur - 11.45 uur en 13.30 of MR. Verder kunt u fotoboeken en video- op15.15 uur staan de deuren van de MARIAnamen van buitenschoolse activiteiten en SCHOOL voor u open en bent u van harte speciale evenementen bekijken, of de exposiwelkom!! Op deze dag willen wijÂľ nader tie van werk van onze leerlingen bewonderen. informeren over de werkwijze en onderwijsopvattingen van de Mariaschool, Ook willen De leden van de ouderraad zorgen voor kinderopvang, zodat u ongestoord veel indrukwij op deze dag proberen u een stukje van ken op kunt doen , de sfeer op onze school te laten proeven. Dit alles bieden wij u aan middels - een diaklankbeeld over de school - foto-boeken over diverse schoolse en buitenschoolse aktiviteiten. een informatiebrochure over de Mariaschool. - informatie vanuit de ouderraad Mariaschool - rondleiding door het schoolgebouw,

Tot ziens op donderdag 16 januari Team Aloysiusschool

WIN'I'ERBEURS ALOYSIUSSCHOOL Zoals reeds aangekondigd in het vorige nummer van Torenklanken houdt de Aloysiusschool een winterbeurs. Dit houdt in dat u (schone en niet kapotte) carnavalskleding, skeelers, rolschaatsen en/ of schaatsen (in een doos met de maat erop) te koop kunt aanbieden. 3


Il ---

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®0\v

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl1EIN TeL (073) 532 46 58

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de on1wikkelingen in de markt en zijn toegerust mei specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raodhuislaan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS - B~LA.STINGAOVISEURS •JURISTEN

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

a'\

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 260, tel. (073) 532 25 86

BENILDA 11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 te/.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09. 00 - 12,30 uur andere tijden op afspraak

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


Inleveren: donder dag 16 jan. en vrijdag 17 jan. van 08.45 - 09.15 uur en van 13.15. 13.45 uur U bepaal t dan in overleg met de werkgroep de prijs en vult die samen met uw naam en telefoonnummer op een kaart in. Daarna ontvangt u een klantnummer dat u moet bewaren en weer mee moet brengen als u het geld en/of de niet verkochte spullen, op komt halen. Verkoopdagen:woensdag 22 jan van 11.45 -13, 30 uur . donderdag 23 jan . van 15.30 16.30 uur in de hal van de Aloy siusschool . Ophalen: maandag 27 jan. om 11.45 uur of 15.30 uur. Let wel: Ongeveer een.vierde deel van de opbrengst komt ten goede aan ons actiedoel: Theater-attribu:t.en voor onze school. Informatie bij Marleen van Oorschot, tel . 5324733

00

Rigom

Secretariaat

De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdonk organiseert in samenwerking met de ouderenorganisaties en organisaties voor ziekenbezoek drie keer een lezing over de zie'<tevan Alzheimer (dementie) De lezingen vinden plaats in: Het Oude Klooster , Kloosterstraat 7 te Geffen op woensdag 22 januari 1997, aanvang 19.30 uur. De deskundige inleiders ziJn mevr. N.v. Demen (verpleeghuis Nieuwe Hoeven ) en hr. J.v.d.Krogt (huisarts). Beide inleiders zijn verbonden aan de Alzheimervereniging regio Maasland, Zij gaan nader in op vragen die bij veel mensen l even : * Wat is dementie nu precies? (medische aspecten) * Hoe kun je op een goede manier omgaan met mensen die lijden aan dementie? (praktijkgerichte omgangsadviezen) Aansluitend geeft mevr. E. Rubbens (RIGOM) een toelichting op projecten die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de oppascentrale voor aanwezigheidshulp thuis en l otgenotencontactgroepen voor het uitwisselen van ervaringsdeskundigheid en emotionele steun. Daarna is er volop gel egenheid tot het stellen van vragen en discussie. De lezingen zijn bedoeld voor al~en (jong en oud) die geinteresseerd zijn in deze ziekte, in het bijzonder voor mensen die

in hun omgeving, dichtbij of op enige afstand, te maken hebben met dementie: partners, kinderen, broers/zussen, buren, vrijwilligers. De toegang is gratis. Ouderenorganisaties, Organisaties voor ziekenbezoek, Raad Gecoör dineerd Ouderenwerk Maasdonk

Biljartnieuws 12e EDITIE PETER VAN LENTCOUPE Toen de twee slotpartijen aanvingen waren er nog 3 kanshebbers voor de wisselbeker. Bert v.d.Elzen, Jos Verstegen en Jo van Hintum. Bert v.d.Horst schakelde v.d.Elzen uit, terwijl Jo van Hintum de plaatselijke favoriet geen kans gaf. Wedstrijdleider Hans Reuvers kwam tot de volgende eindstand die aan publieke belangstelling niet te klagen had. Peter van Lent overhandigde de wisselbeker met de woorden "op naar de 13". 1. Jo van Hintum 10 2.59 23 2. Bert v.d.Elzen 10 1 . 61 11 3. Jos Verstegen 8 2.35 21 4. Bert v.d.Horst 8 2.21 15 5 . Henk van Rooij 6 2.13 11 6. Marcel Dietz 6 1.60 13 7. Ton Terlouw 4 1.51 11 8. Henk van Os 4 2.10 14 NOORMANCOUPE Geffenaar Rien van Bergen wist in het hol van de leeuw (B.V Touché in Oss) de Noormancoupe te verschalken. In zijn laatste partij wist Rien van zijn naaste rivaal Richard de Beer te winnen met 40 30. De eindstand: 14 1. Rien van Bergen 1.63 11 10 Richard de Beer 1.30 7 2. Marlen Berends 8 1.05 10 3. 8 4. Corrie Noorman 1.10 12 6 1.40 5. Geert van Lith 11 0.88 8 6. Lenie van Hassel 6 7. Piet van Hintum 2 0.82 6 0.70 5 8. Anita van Orsouw 2 Biljartvereniging N.G.G .

EHBO nieuws Met dank aan vd Heijdens meubelen voor het opslaan van onze EHBO- kraam in het afgelopen jaar. Namens het bestuur ièdereen een gezond 1997 toegewenst. 5


Efkes buurte mè Henriëtte v. Bergen 35 j. Henriëtte heeft een hobby, die ze reeds wereldwijd heeft uitgedragen; toneelspelen . . . .. De keuze na de HAVO was voor Hendriette: toneelacademie of lerares worden . "Thuis zagen ze geen heil (en toekomst) in de toneelschool, dus is het de Pedagogische Academie geworden" zegt Hendriëtte "waar ik overigens geen spijt van heb!" Ze meldde zich wel aan bij toneelvereniging 'Geffes Volk'. Omdat 'Geffes Volk' lid is van het Brabants Centrum voor Amateurkunst, dat clubs extra technische ondersteuning geeft, kon Henriëtte een cursus acteertraining volgen. Ze deed auditie en werd aangenomen. Een 4- jarige studie volgde die de zaterdag en één avond in de week in beslag nam Van de 48 deelnemers konden er slechts 8 overbliJ. ven "Ik haalde het, omdat ik met • mijn 'achterstand' nog gevormd kon wor d enIl vertelt Hendriëtte. In het laatste jaar moest een zelfstandige produktie worden gemaakt met eigen teksten en ideeën hetgeen door de school professioneel werd ondersteund op het gebied van kleding, decor en licht . De groep van acht bracht als afstudeerproduktie: "Chrema / Chrêmata" (=zaad of kiem): een Grieks drama waarbij de Griekse held Oidipous als uitgangspunt werd genomen. Een voorstelling met als thema de geboorte, dat ontaardde in een werkelijk gevecht. Met deze produktie werden de eerste contacten gelegd met het buitenland. Na goede recensies ging het balletje rollen en in 1992 deden ze mee aan een toneelfestival in Kazincbarcika in Hongarije . De groep draagt inmiddels de naam "Coyote" (= Amerikaanse wolfshond die een bepaald jachtgeluid maakt). Henriëtte volgde intussen ook de zgn. aikido training : een gevechtstraining waarbij je moet proberen je tegenstander te ontwijken. Deze manier van voortbewegen -die je niet snapt als je nooit van aikido hebt gehoordwordt gebruikt in hun nieuwe produktie: een bewerking van "Macbath" van Shaekspeare; teruggebracht van 3 uur tot 1.15 uur. Dit bekende toneelstuk wordt op een Oosterse, originele manier gespeeld in '93-'94. Henriëtte speelt in Macbeth de heks, die heu se gevechten met echte zwaarden moet uitvoeren . Er moet veel gerepeteerd worden. En niet op een alledaagse manier! Omdat ze een eigen invulling hadden gegeven aan Macbeth moesten de spel~rs, om de gedragingen van de diverse personages goed te kunnen vertolken, een dier in gedachte nemen. Vervolgens het dier gaan observeren in de dierentuin! Ze moesten kijken hoe het dier zich bewoog; hoe 6

het functioneerde: wat het deed bij ruzies, hoe het sociale gedrag was; hoe het dier zijn energie gebruikte. Daarna volgde een ob servatie van mensen op het station: zijn er mensen met dezelfde trekjes als de dieren? Hoe beheerst die mens zijn gedrag, zijn gekte . . . ? Als je weet hoe een mens zijn gedragingen kan beheersen, is dat een mani er om je in te leven in zo'n personage ••.. Met subsidie van de provincie en sponsoring van het kabinet van Aruba en de Ned.Antillen werd de première gespeeld op Aruba en daarna was er een voorstelling in Turkije. In Aruba werd ook een Japanse voorstelling bekeken en zodoende contacten gelegd met een Japanse groep om ook in hun land te kunnen optreden. Via een lange weg mag "Coyote" dan Nederland vertegenwoordigen op een festival in Japan en zo volgde de reis in sept . '96 naar Toyama. Daar optreden is echt te gek voor woorden: toneel staat hoog aangeschreven in Japan. Hoogwaardigheidsbekleders zijn aanwezig bij de opening en je kunt zomaar naast de kroonprins van de keizer komen te staan ... ! Ze werden ontzettend gastvrij ontvangen. Nederland bekostigde de reis en Japan het verblijf aldaar, Naast het bezig zijn met toneel, krijgen ze ook een indruk van Japan: "Een land van uitersten" vindt Henriëtte" High Tech tegenover het werken op de bank met een telraam! Veel gokhallen en de meest absurde dingen. De Japanner heeft een jachtig leven en weinig of geen gezinsleven. Hun tuinen stralen evenwel rust uit!" "Coyote" is niet zomaar een huis- tuin en keuken toneelclub . Een amateuristische toneelgroep met professionele ondersteuning die gekocht wordt van de optredens. Ze spelen meestal in de kleinere theaters. Henriëtte speelde in '95 ook nog de rol van Bëïzebub, de vriend van Lucifer, op de Boule vard in Den Bosch. Haar volgende rol speelt ze in een stuk met vijf vrouwen. Kun je toneelspelen leren of moet je het heb ben? Volgens Henriëtte moet je ervoor openstaan! Het heeft te maken met je eigen ik en je moet je ervoor willen geven . Je moet goed in · je lijf zitten en iemand he bben d"ie "he t" bij jou naar boven kan halen, •• ! Tot slot vraagt ze nog even aandacht voor het 12½-jarig bestaan van "Geffes Volk". Ter gelegenheid daarvan spelen ze in oktober 1997 het prachtige stuk: KINDEREN VAN ONS VOLK van Anton Coolen. Warm aanbevolen!

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 januari 1997


~ILZIEKVERENIGING .. \Villrn Is Kunnen"

'effen Op 29 december jl. vormde "De Gouden Leeuw" het decor voor het jaarlijkse donateursconcert van onze muziekvereniging. Het studieorkest, de tamboers, de fanfare, de majoretten, de miniretten en niet te vergeten de dirigent hadden weer hard gewerkt om een mooi, modern gevarieerd programma in elkaar te zetten. Het publiek, dat in grote getale aanwezig was, hoefde zich dan ook geen moment te vervelen. Het studie-orkest (een orkest dat bestaat uit beginnende muzikanten en geroutineerde muzikanten) beet de spits af. Ze speelden vlotte muziekwerken met mooie melodien, waarin we onder andere met het muziekwerk "Around the World" rond de wereld gingen, althans een deel ervan, van Denemarken naar BelgiĂŤ en toen weer naar Geffen. Bekende liedjes van de beide landen kwamen daarin naar voren. Het is machtig om te zien dat je met weinig mensen een goed mini-concert weg kunt geven. Na het studie-orkest was het de beurt aan tamboers, fanfare, majoretten en miniretten. Toen iedereen in het gelid zat of stond kon het beginnen en wel met "de Vierdaagse Mars' Terwijl fanfare en/ of tamboers een muziekwerk ten gehore brachten werd dit vaak opgevuld met een dans van de miniretten en/of majoretten. Voor sommige miniretten was het hun eerste optreden. De dansen werden uitgevoerd met de uiterste concentratie en het zag er dan ook goed en verzorgd uit. De majoretten kregen allemaal een diploma uitgereikt voor het examen dat ze eerder afgelegd hadden, gefeliciteerd! Tijdens dit donateursconcert vonden er ook twee optredens plaats waarin twee muzikanten, te weten Willie van Erp en Rens van Wanrooij, een solo-optreden hadden, waarin ze werden begeleid door de fanfare, Ze zeggen soms: je kunt een speld horen vallen, nou dat was tijdens deze optredens ook het geval. Willie van Erp speelde het muziekwerk "Con Te Partiro" en Rens van Wanrooij bracht "Csardas" ten gehore. Dat het indruk maakte bij het publiek hoef ik eigenlijk niet te schrijven. Ook de rest van het pr ogramme van fanfare en tamboers was indrukwekkend. De fanfare bracht onder andere het muziekwerk "Rodeo" waarbij je moet denken aan een lange tocht door de droge, hitte, woestijnen en "Rock and Go", waarbij je moet denken aan, ik hoef het eigenlijk niet te schrijven, Rock and Roll, ten gehore. Ook was er een muziekwerk van overzee en wel "American Patrol".

Kortom een programma vol vrolijke, gevarieerde melodien, die het publ iek aangenaam vermaakte. De tamboers moesten het tijdens dit donateursconcert doen zonder een instructeur. Dat vereist dus een extra concentratie en een zeer goed samenspel was duidelijk aanwezig. De muziekwerken werden goed uitgevoerd, tamboers bij deze de complimenten voor jullie optreden. Bij het donateursconcert hoort ook de loterij, de prijswinnaars zullen de prijzen inmiddels al wel in ontvangst hebben genomen. Namens W.I. K. wil ik publiek, donateurs en sponsors bedanken voor het welslagen van dit donateursconcert. Mocht je lid willen worden of meer willen weten van onze vereniging, kom dan eens een keer binnengelopen op woensdagavond in Klavertje Vier of bel naar onze secretaris 5321002. Namens W.I.K. de beste wensen voor 1997! Kathleen van den Elzen.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gratis af te halen: mooi~, rustige kater, 4 mnd., zindelijk, ingeend + ontwormd. 073-5322338. Geffen . Verloren donderdag 12 dec. Wit gouden speld met parel, vanaf Mulderstr Willibrordusstr., Thijmdstr . (aandenken) Graag terugbezorgen bij C. Kappen, Mulderstr. 3. tel. 5325276. Wie heeft er op 20 dec. bij Bosch van Erp een grijze Union herenfiets met 3 versnellingen meegenomen? Wil degene telefonisch contact opnemen nr. 5323224.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen aan ons 50 jarig huwelijksfeest. Het was een onvergetelijke dag. Bedankt allemaal. Graden Beth Savelkouls v.d. Heuvel en kinderen en kleinkinderen .

Geffense deelnemer aan Elfstedentocht PROFICIAT ....

De 15e Elfstedentocht werd met succes afgelegd door AD ZAAL! 7


ROND DE DORPSPOMP Afsluiting van het jaar 1996: Radio "Vladeracken" op w-erkbezo~~·Jaap, onze gespreksleider heeft alles nog eens op een rijtje gezet. Toch heel wat onderwerpen over de "s tamta f e 1" gegaan dit jaar, o.a.: veel kerkelijke, parochiële zaken werden besproken. Opmerkelijk is de betrokkenheid van de Geffense gemeenschap bij de parochie, o.a. bij het "Roggemaaien" "Effe naor Geffe" " 375 jaar Zeldenrust",' karnaval. ' We spraken verder over het kerkbezoek, de hoogtijdagen, de Mariakapel, het Kerkhof, de paro~hieavond, de kerkbijdrage, de vele parochiele werkgroepen, en zeer nadrukkelijk het ZILVEREN PRIESTERFEEST van ONZE pastoor L. Spijkers en zijn verdiensten voor parochie en gemeenschap. Gemeentelijke aangelegenheden kwamen uiteraard ook op tafel, waarbij we ons zoveel mogelijk beperkten tot het Geffense aandeel o.a. de "slapende" Monumentencommissie, het monumentenbeleid, de Klussenbus, de oude boerderijen, de huldiging der kampioenen en "d e misser . n van het jaar, immers de burgemeester moest beloven volgend jaar wat creatiever te zijn in het bedenken van een passend aandenken, de kampioenen werden nu " ge h onoreerd" met een wat " prullerig" vlaggetje, uitwisseling met Polen, de Lintjesregen en de misser vanuit Den Haag en zo konden aangevraagde decoraties in Maasdonk niet -worden gerealiseerd en dat speet onze burgemeester ten zeerste, want Maasdonk had zich daa~voor zeer ingespannen, de structuurnota s, met name de onderdelen verkeersveili gheid, het accomodatiebeleid, de "bewinkeling" behoud van OPENBAAR groen. Onze opmerkingen en ideeën, om de scholen samen te voegen rond de Bonkelaar en de Aloysiusschool om te bouwen tot gemeenschap: huis viel niet in goede aarde. De oude plannen werden door ons misschien wel al te nadrukkelijk "afgekraakt" en dat werd gelezen als een kiezen voor een bepaal· de politieke partij (stroming) en als een aanval op het C.D .A. beschouwd. Elke politieke verbondenheid wijzen wij van de hand. Wij streve~ naar een open visie en proberen goede ideeen te lanceren. Wij constateerden een verkrampt vasthouden aan oude voorstellen. Wij zouden graag zien, dat ook de horeca wordt betrokken bij de nieuwe gemeenschapsvoorzieningen op grond van hun gastvrijheid in het verleden en dat privatisering soms heilzaam kan zijn en dat het be8

drijfsleven een praktische, zakelijke kijk op de dingen heeft. De gemeenteraad bestaan de uit 9 partijen en de drie wethouders daarbij zijn ook vraagtekens gezet. ' We vrezen voor het afnemen van de betrokken heid van de burges . Welke partijen moeten deel uitmaken van de Raad? Landelijke, kern gebonden, of een mixture daarvan? Of streven naar de MAASDONKSE-EENHEIDS-PARTIJ? De Lieve-Here- beestjes , die de klachten o:er de Lindebomen moesten beperken, deden d~e hun best? De Rijksweg a50 en de aansluit~ngen, de sluiproutes, de Gewandeweg, de nieuwe aan- en afvoerwegen, de tunnel, en de spoorwegovergangen vroegen onze aandacht. Veel aandacht ging uit naar de feesten Het jaa~ 2000, Geffen, 800 jaar?, 750 jaar?, of 700 Jaar?. Het werd 700 jaar! De Stamtafel droeg in hoge mate bij tot het vormen van een stichting "Geffen 700 jaar". Intussen is die stichting druk bezig met de feest-plannen. Op 15 jan. a.s. is er weer een verg~dering in de Raadzaal van het gemeentehuis. Alle geledingen van de Geffense gemeenschap toonden hun betrokkenheid. Het gaat een groots feest worden in 1998. ''.Effe noar Geffe" 20e keer en tegelijk 200 Jaar Brabant. Het boerderijke "Het Veld", het bezoek van de Commisaris van de Koningir: de Geffenaar van het jaar Diny van Wanrooy Romme, de bezoekers en de''± 2000 Geffenaren, die het jaarfeest bezoeken en toch niet gemotiveerd blijken die vijf gulden entree te voldoen!!(het scheelt toch maar even fl0.000,- en dat kan net de doodsteek zijn.~ Jammer toch . Wij Geffenaren beloven dit jaar van harte allemaal die vijf gulden te betalen als steun en waardering aan degenen die zich uitsloven, die zich zeer verdienstelijk maken aan dat unieke feest "Effe noar Geffe" waar we allen trots op zijn. 22 jaar ROTTENRIJK, Prins Rien dele, de optocht, de Boerenbrulft, de samenwerking van Kafland, Waoterrijk en Rottenrijk werd allemaal besproken. Sinterklaasfeest en de Kermis, en ook "Geffen OPEN!". De Stamtafel kreeg bezoek van "De Schakel", "De Broederschap", "Vladeracken, " "Vl a d erack" en burgemeester Hans Netten. De playbackwedstrijd met de pastoor en andere autoriteiten, het vuurwerk, de opening van nieuwe winkels ook dat had onze aandacht. We uiten ook wat wensen aan het einde van het jaar 1996: dat er echte democratie zal heersen, dat we beter luisteren naar elkaar openstaan voor nieuwe ideeën en asjeblief geen "lange-tenen-politiek", maar je durven verdedigen met goede argumenten, dat de Geffenaren meer met hart en ziel, met lijf en leden zich betrokken tonen bij het wel en wee van parochie en gemeenschap, dat we


karakter tonen in relatie tot mensen, die anders denken en anders zijn, stap voor stap, meer samen doen, dan ieder voor zich, dat de politiek zich onderscheid in wijsheid, in uitnodigend beleid en het meedenken stimuleert, een uitdagend en inspirerend 1997 voor heel Geffen, en dat 1997 een goede start wordt voor het 7e EEUWFEEST i n 1998! Dat we streven naar EENDACHT in MAASDONK; we hebben die nieuwe gemeente immer s zelf gewild; het zou prachtig zijn, als Maasdonk eens tot voorbeeld zou zijn, hoe het wel kan!! Tot slot de Nieuwjaarsreceptie. Een feestelijke bijeenkomst in de Raadzaal, prachtige muziek van een Showband o.l.v. A.v . d.Gorp. De dirigent componeerde een prachtig muziekwerk ter gelegenheid van Brabant 200 en haalde daarmee de eerste prijs, We genoten van DIE MUZIEK en de burgemeester complimenteerde de Nulander daarmee. Om trots op te zijn, toch!! Er was een gezellige sfeer een goede verzorging door "Het Haasje". Het was MAASDONK op z'n best. Dat belooft heel veel goeds voor 1997. van stamtafel no 55 volgende stamtafel 19 jan. in café Govers om 11 .00 uur tot 12.30 uur.

LEDENRAAD

KRUISVERENIGING GEFFEN MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET BASISSCHOOLKIND Dit is het thema van de informatie- avond welke op donderdag 30 januari a.s. wordt ge organiseerd in "Het Oude Klooster". Op deze avond zal Mw. Anja Wieringa, gespecialiseerd in kinderfysiotherapie, de ontwikkeling van de motoriek (het bewegen) bespreken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Hoe kijk je naar de motoriek van kinderen - Waarom is motoriek belangrijk? . - Wat zijn de belangrijkste stappen in de ontwikkeling? Bij de ontwikkeling van de motoriek van een kind kunnen we een aantal belangrijke momenten aangeven waaraan een kind binnen een bepaalde marge moet voldoen op een willekeurige leeftijd. Ieder kind ontwikkelt zich wel in zijn eigen tempo maar er zijn signalen waaraan je kunt zien dat de ontwikkeling niet gestoord verloopt. Deze signalen zijn o.a.: er ontstaat een gebrekkige houdingscontrole door een te lage of juist een te hoge spierspanning; het kind heeft geen goede controle over zijn bewegingen of kan zich moeilijk

ruimtelijk oriënteren; het kind is in- of over-actief ; het wordt onzeker en twijfelt over zijn eigen lichamelijke mogelijkheden. Al deze onderwerpen worden vanavond uitgewerkt en ook de mogelijkheden van onderzoek en behandeling worden besproken. Deze avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) en duurt tot± 22.oo uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u belangstelling voor deze avond geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij een van onderstaande personen : Marja van Ballegooij, tel. 5322593 Nellie v.d.Hurk, tel. 5321673

Vogelwerkgroep Oss en omstreken "Het Maasland" vormt voor vogel- en natuurliefhebbers een boeiende streek. Het werkgebied van de vogelwerkgroep kent een grote gevarieerdheid van landschappen en biotopen . Ten zuiden van Oss ligt het natuurgebied "de Maashorst" 4.000 ha. cultuur- heide- en bosgebied in de driehoel Heesch, Schaijk en Uden. Vlak daarbij is er "Herperduin" een flink bosgebied tussen Berghem en Ravensteir met zandverstuivingen. Ten noorden van Oss ligt een uitgestrekt poldergebied tot aan de Maas, met z'n vele wielen en 'dode' zij-armen, waarin o.a. de Hertogwetering stroomt, en het natuurgebied 'Ossenroeet' (oude zwembad) van ca. 10 ha. ligt. De vogelwerkgroep is aktief op het gebied van diverse soorten tellingen, nestkastprojekten, film en dialezingavonden, vogelkursussen, excursies, onderhoud Ossermeer, wintervoedering. Kortom een clubhe gezellige mensen aktief in en met de natuur waarbij vogels in het bijzonder. Iedereen die geinteresseerd is mag gerust eens mee op excursie of is welkom op een van onze bijeenkomsten in de Elzenmi jt ook als je uit Geffen komt . Bel gerust voor inlichtingen naar Marjo van Kreij 5325168.

GEEF JE NU OP VOOR DE NIEUWE THEORIE CURSUS OP CDi. DIE START HALF JANUARI. AANMELDEN OF INFORMATlE BEL: 5324658 AUTORIJSCHOOL DE KLEIN


Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 24 90

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073-534 21 00 fax. 073-532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. (m.i.v. 1-1-1997: maandag t /m vrijdag van 08.30 12.30 uur) dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073-532 22 71)

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van _het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis) . Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (m.i.v. 1-1-1997: maandag t /m v rijdag van 08.30 12.30 uur) en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis vรง1n Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412-681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073-534 21 00

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen van harte beda nken voor het medeleven bij het overlijden van onze moede r en oma , Hanneke van Zantvoort-Langens . De vele blijken van s ympathi e in de vorm van schriftelijke condoleances en bloemen hebbe n ons allen zeer gesterkt . Fam. v. Za ntvoor t - Langens

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073-534 21 00 toestel 160) Hondentrimsalon "Scotties Place"

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 25 72

J .A. van den Oever-Jeschar

Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 20 61

T~efoon (073)5325656

1()

Veldstraat 21 5386 AW Geffen Behandeling op afspraak

Registratienr. K.v.K. 16084536


WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK 1997 HUISARTSENPRAKTIJK "GEFFEN" Veldstraat 5 Geffen Telefoon: Alarmnummer:

huisartsen:

A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

5321252 5323697 (alleen voor!!!! dringende spoedgevallen)

HUISARTSENPRAKTIJK "NULAND" Heiweg 33 Nuland Telefoon: Alarmnummer:

huisartsen:

M. Peeters

5321320 Fax: 5324889 5325153 (alleen voor!!!!'. dringende spoedgevallen)

HUISARTSENPRAKTIJK "VINKEL" Platanenstraat 9 Vinkel Telefoon:

J. Visschers apotheekhoudend huisarts:

A.v. Heyningen

5323427

Avond- en nachtdiensten : (van 's avonds 17.00 uur tot da volgende ochtend 8.00 uur) Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak.

Weekenddiensten : 4 11 18 25

• • • • 1 • 8 . 16. 22 •

5 12 19 26 2 9 16 23

jan. jan. jan. jan. feb. febr. febr. febr. 1 z maart 8 · 9 maart 15 - 16 maart 22 · 23 maart 29-30-31 maart 5 . 6 april 12 · 13 april 19 • 20 april 26 • 27 april 30 april 3 . 4 mei

Maandagavond: Dinsdagavond: Woensdagavond: Donderdagavond:

J.Visschers A.v. Heyningen A.Smit wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

(van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur. alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak)

Geffen Nuland Vinkel Geffen Nuland Vinkel Geffen Nuland Geffen Geffen Nuland Nuland Geffen ~ Geffen Geffen Nuland Vinkel Nuland KONINGINNEDAG Nuland

6 8 10 - 11 17-18-19 24 • 25 31 • 1 7 • 8 14 · 15 21 • 22 28 • 29 6. 6 12 • 13 19 • 20 26 - 27 2 • 3 9 • 10 16 • 17 23 - 24 30 • 31

mei mei

mei mei

mei mei juni juni juni juni juli juli juli juli aug. aug. aug. aug. aug.

Geffen Nuland Geffen Vinkel Nuland Vinkel Geffen Nuland Vinkel Geffen Vinkel Nuland Geffen Vinkel Geffen Nuland Geffen Vinkel Nuland

5 mei HEMELVAART PINKSTEREN

6 13 20 • 27 · 4. • 11 · 18 • 26 • 1 .

8 15 22 29 6 13 20 25 26 27 1

· • • • • • •

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21

• 28

sept. sept. sept . sept. okt. okt. okt. okt. nov.

nov. nov. nov. nov. dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan.

Nuland Geffen Nuland Geffen Vinkel Nuland Geffen Geffen Nuland Geffen Nuland Nuland Geffen Nuland Geffen Vinkel Geffen Nuland Geffen Vinkel

1e KERSTDAG 2e KttiSTDAG NIEUWJAAR

Attentie: 5 Mei en Hemelvaart zijn vrije dagen. Er is dus geen spreekuur maar dienst zoals op zondag.

Vakanties : In de huiaartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties meestal 's morgens een assistente en één huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn.

A.v.Heyningen: A .Smit, E.Smit-Nahon:

P.Berkalaar: M.Peeters: J .Visschers:

<·······---···································VAKANTIES-----·-··-·································> 28 maart t/m 13 april 1 sept.t/m 14 sept. 10 nov. tlm 16 nov. 21 april t/m 4mei. 7 juli t/m 20 juli 15 sept. tlm 22 s.e pt. 10 maart t/m 16 maart 16 juni tlm 6 juli 6 okt. t/m 12 okt. 17 feb. t/m 23 feb. 23 juni tlm 6 juli 18 aug. t/m 31 aug. 5 mei 21 juli t/m 10 aug. t/m ll mei 20 okt. t/m 26 okt.

De praktijken zijn helemaal gesloten op:

< -····TEVENS AFWEZIG OP---··> 13+14 feb. en 9+ 10 juni 11 + 12 aug. en 17+18 nov. 11 + 12 aug. en 17 + 18 nov 31 juli + 1 aug. en 6+7nov. 30 juni + 1 juli en 6+7 nov.

(meestal op een vrijdag, indien anders onderstreept)

Vinkel :

3 jan.

24 jan.

7 maart

16 mei

23 mei

15 aug.

17 okt.

31 okt

12 dec.

Geffen:

~jan.

§. feb.

21 maart

_!! mei

29 mei

13 juni

_!! okt.

27 nov.

5 dec.

Nuland:

17 jan.

28 feb.

14 april

30 mei

6juni

3 okt.

28

7 feb.

nov.

19 dec.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van Uw huisarts vernemen wie er dienst heeft 1 (Wijzigingen voorbehouden)

Apotheek

Apotheek "Geffen-Nuland" Dorpsstraat 48 te Geffen, tel.: 5324699 Openingstijden:

maandag tlm vrijdag van 8.15 uur tot 17 .30 uur. zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten de openingsuren bereikbaar via telefoonnummer: 5324699. De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op maandag t/m vrijdag open van 12.00 · 13.00 uur en van 17.00 . 18.00 uur. Op dagen dat de huisartsenpraktijk In Nuland geeloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17 .00 • 18.00 uur.

OM TE BEWAREN

11


Een school... waar je op een goede en gezellige manier dichtbij huis je MAVO diploma kunt halen... waar je, naast de echte MAVO-klassen, ook een tweejarige MAVO/HAVO en HAVO/VWO brugklas hebt waar iedereen elkaar kent en vertrouwt... waar je als leerling meetelt... waar je lekker jezelf mag zijn ... waar jij enje studie centraal staan ... waar je zeker naar toe moet gaan!

Schoonstraat 34 - Heesch - tel 0412 - 45 13 30

12


------

-----

f

Wist u bovendien dat 't Carmel College Heesch .. .. .... . ... . . * een school is met 315 leerlingen en Âą

25 leerkrachten?

* prachtig en modern ingericht is met groot technieklokaal, high-tech computerruimte en

schitterend verzorgingslokaal?

/•

* een lesrooster heeft, afgestemd op de leerlingen?

* leerm ethoden hanteert die hypermodern zijn en aangevul d worden , met sch itterende software en ander audio-visuele leer en hulpmiddelen (cd/video etc.)? * extra begeleiding geeft voor leerlingen?

* schitterende "buiten-les-aktiviteiten" organiseert zoals brugkl~s kan:ip, wadlopen, langl aufen in 't Sauerland, sportdag, stages bij bed rijven en instellingen, buitenlandse reizen , fietstochten, etc? * een "buspasjes-regeling" heeft voor de wintermaanden, zodat leerl ingen uit de

omliggende dorpen op tijd naar huis kun nen? * rekening houdt met uw wensen m.b.t. plaatsing van dorpsgenootjes in dezelfde klas? * een zgn. eigen "boekenfonds" heeft zodat u relatief goedkoop uit bent?

\

* ¡een enorm hoog slagingsperce ntage kent (98%)?

* altijd enorm gezellige info rmatieve open dagen heeft, waarvoo r wij u bij deze van .harte

uitnodigen (zie advertentie)

1

f,l ( //

/{JJ(!;l ~on~. Adverteerders opgelet !!!

Geachte ondernemer

Dit is de eerste Torenklanken van 1997 met uw advertentie voor het komende jaar. Wilt u controleren of alles in orde is met de advertentie. Na het volgende nummer kan er niet meer veranderd worden.

Er zijn nog enkele plaatsen over om te adverteren op onze advertentiepagina's.

de redactie

Wilt u Torenklanken steunen d.m.v. een advertentie neem dan kontakt op met Tinie van Wanrooij telefoonnr. 5322243 13


Hehje Contra-indicaties: niet te gebruiken door. niet-rokers, personen die af en toe roken, kinderen, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Na acuut hartinfarct. bij

Allemaal roken ont Gelukfdg

onstabiele of verslechterde angina pectoris (hartkramp), ernstige hartritmestoornissen of recente beroerte, huidaandoeningen, overgevoeligheid voor nicotine.

. Die ziin er in verschillende sterktes en ;e kunt ermee in een paar weken van ;e verslaving af zijn. Heb ;e dus serieuze plannen stoppen, kom dan snel eens

Je slaagt beslist bij je

----------- -=,,,..,,-

k.!Jr'"~

DROGISTERIJ-PARFUMERIE Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen

Je slaagt beslist bij uw STIP drogist

14

- ¡------------------------------------- - -------- --'


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur NULAND: ZA . 19.00 uur VINKEL: ZA? 17.30 uur

ZO. 09.30 uur ZO. 10.00 uur ZO. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 15-01 19 . 00 u * Avondmis Za. 18-01 10.00 u * H.Mis mrnv bej. koor 19.00 u H.Mis rnrnv Jeugdkoor en doopouders (+kinderkerk) Zo. 19-01 09.30 u + H.Mis rnrnv Gem. koor Wo. 22-01 19.00 u * Avondmis Za. 25-01 10.00 u * H.Mis rnrnv bej.koor 19 .00 u H.Mis rnrnv Kinderkoor (Uitreiking Eerste Com. map) Zo . 26-01 09.30 u + Viering met de diaken rnrnv Gem.koor Wo. 29-01 19.00 u * Avondmis *+viering in de kapel + = t . v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 febr. 1997 . Contactpersoon: Ans de Poot Tel.: 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Qpgave bij Trudy Wijgers: Tel. 532310½ (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

KERIBALANS: De eindstand van 1996 is het mooie bedrag geworden van f 61.700,--! Hartelijk dank aan al diegenen die onze parochie een warm hart toedragen. De nieuwe actie gaat in het weekend van 11/ 12 jan. weer van start onder het motto: "IK TEKEN ERVOOR . .. ! Il

Wij hopen dat u weer massaal meedoet, Wellicht kunt u zich voorstellen dat er hoge kosten zijn voor o.a. het onderhoud van kerk en pastorie en energiekosten. We zouden graag zien dat veel gezinnen meedoen, zodat de lasten verdeeld worden over m~erderen . Aan de inzet van onze pastoor, diaken en vele medewerkers zal het niet liggen: zij zullen u een optimale service van diensten aanbieden .

DOPEN: Dopen in Geffen kan op iedere eerste en iedere derde zondag van de maand . Van nu af aan kan er ook weer apart gedoopt worden, maar een gezamenlijke doop van baby' s van b.v. twee zussen, twee vriendinnen of twee buurvrouwen blijft mogelijk. Wel zullen de gezamenlijk dopen ook echt gezamenlijk voor in de kerk gehouden worden. We gaan ervan uit dat ouders die een kind willen laten dopen, eerst deelnemen aan het doopgesprek voor informatie en bezinning en

voor het maken van afspraken. Als regel worden er per doopzondag niet meer dan drie doopvieringen gehouden: om 12.30 u, 13.00 u en 13.30 u. Als de diaken in Geffen in de dienst van 09.30 uur voorgaat, zijn de dopen aansluitend om 10 . 30u, 11 . 00 u en 11.30 uur. De dopen kunnen zowel in de kapel als in de kerk plaatsvinden. Nadere informatie: Ans de Poot : Tel . 5323308 VORMSEL: Maar liefst 51 jongens en meisjes hebben zich aangemeld voor deelname aan het H. Vormsel dat op 16 mei door Mgr. Bluyssen zal wor den toegediend.

EEN NIEUWE KAARS ....... . De kaars van 1996 is opgebrand we werkten weer samen in parochieverband. Het vuur werd verspreid heeft mensen verblijd: nieuw leven werd gegeven; er was ook verdriet: een afscheidslied . Het licht heeft geschenen door middel van diegenen die liefde uitstraalden en vreugde bepaalden. De kaars kon verwarmen er was steun voor de armen een kleurenbanier kwam van boven hier. Vele vrijwilligers werkten vol vuur want samen staan we sterk op d'n duur Een hoogtepunt : lichtpunt vlarnrnetj es: onze zilveren Herder, tussen schapen en lammetjes een gemeenschapsfeest Geffens goede geest! Een nieuwe kaars gaat branden reikt elkaar de handen welkom in onze kinderkerk van Eerste Communie en Vormsel maak je werk bezinnen en herdenken aandacht schenken . Een nieuwe kaars gaat branden smeed weer nieuwe banden: jongeren en zieken vragenden en fanatieken biddend, zingend en gelovend het nieuwe vuur is veelbelovend! Kerk balans een nieuwe kans samen verantwoordelijkheid dragen in het nieuwe jaar: de nieuwe dagen!

15


Zij werken hard voor hun geld, wij voor hun portefeuille. U wilt over uw financiĂŤle reserves een zo hoog mogelijk rendement, met een zo

gingen er zijn en welke kansen en risico's daarbij horen.

laag mogelijk risico. U denkt daarbij aan

Samen komt u tot een plan waarmee

aandelen, of misschien wel aan opties.

uw geld niet renteloos ligt te slapen, maar

Maar hoe gaat u het aanpakken?

eens goed voor u aan het werk gaat.

De financieel adviseur van de Rabobank is in dit geval het juiste adres. Hij kan

Met de financieel adviseur van de

u precies vertellen welke soorten beleg-

Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

ACCOUNTANTSKANTOOR 1

ADMINCO

1

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS * * * *

* *

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

.,

REGI0../4:W BANK DE

BA N KI E R

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen me t

Dorpstraat 43 , 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

* *

*

- europas (cheques) - eurocard p ersoonlijke leningen doorlop en d krediet, financieringen sparen belastin gvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 - 17.30 uur

Dinsdag- en vl'ijdag 09.00 - 19.00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 uur en 0/1 afsf1raak. Middagpam,e van 12.15 - 13.15 ma:

M.J.M. v.d. Akker

lil ; _,_~;;~-",~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften • partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-Cl. NistefroolJ 1/. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

-Vervoorvoer ziekenfonds -Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

·/4-

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease * Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant *

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterst raat Se, 5386 AR Geffen, t elefoon {073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Gezondheid Service Brabant Noord-Oost

De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij volddoende belangstelling de cursus: "GEWICHT IN BALANS"

EERSTE HULP BIJ KINDERONGELUKKEN Ongevallen met kinderen liggen altijd op de loer. Kinderen onderzoeken de wereld om zi ch heen, echter zien geen gevaar . Juist in en om huis en speelplaats gebeuren veel ongelukken. Onderzoek heeft uitgewezen dat juiste hulp direct na het ongeluk, van levensbelang is voor het kind. In de l essen worden de volgende onderwerpen behandeld: ':<Baby-en kindereaminatie, '~aller lei soorten verwondingen, *brandwonden, *vergiftigingen, * koortsprob~emen z~als koortsstuipen, *verdrinking , ~allergi sche reacties door o.a. bijen- of wespensteken. Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's en iedere cursist ontvangt een cursusboek . Voor wi e? Voor ouders/verzorgers van jonge kinderen, en voor diegene die beroepsmatig met j onge kinderen te maken hebben. Opzet van de cursus. 3 Bi jeenkomsten van elk 2,5 uur Kosten . f80,oo p.p. inclusief cursusmateriaal f60,00 p.p. voor abonnees van de Gezondheid Service. Aantal deelnemers: 14 tot 18 personen Cursuslei d(st)er: Verpleegkundigen met veel ervaring in de spoedeisende hulpverlening en uitgebreide theoretische scholong Plaats: Nistelrode 16 - 30 jan. - 6 feb . 20.00 tot 22.30 uur Berghem 14 - 28 jan. - 18 feb. 20.00 t ot 22.30 uur Elke belangstell ende kan inschrijven. Voor aanmel ding en/of infor matie kan men op werkdagen bellen tussen 9 .00 en 12.00 uur naar 0413-333733 Gezondheid Service Brabant Noord-Oost Jet Kuipers 18

Deze cursus wordt gegeven door een diĂŞtist van d~ Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost en is bedoeld voor mensen met overgewicht of die het lichaamsgewicht moeilijk kunnen handhaven en die hieraan willen werken. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: ,:< wat is overgewicht, wat zijn de oorzaken ervan en wat zijn de voor en nadelen van afvallen. * de huidige eetgewoonten en het eetgedrag * hoe kan de voeding en het eetgedrag wor~ den verbeterd? * situaties waarbij het m6eilijk is de nieuwe eetgewoonte te handhaven * bereiding van energie-arme maaltijden, hapjes en gebak. De cursisten kunnen ervaringen uitwisselen en er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten. Plaats: Nistelrode 20 - 27 feb. - 6 - 13 - 20 - 27 maart en 4 - 17 - 24 - april en 1 mei van 20.00 tot 21.30 uur De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten: * 8 bijeenkomsten van 1,5 uur over gezonde voeding en eetgedrag * 2 kooklessen van 2,5 uur . Kosten inclusi ef cursusmateriaal fl85 ,De kosten voor abonnees van de Gezondheid Service zijn fl50,Informatie/aanmelding: Gezondheid Service Brabant Noord- Oost Op werkdagen tuĂ sen 9.oo en 12. 00 uur tel. 0413-333733

Torenklanken wenst u een gezond en gelukkig 1997 !


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS (0412) 62 22 13 ·

GEFFEN (073) 532 19 95 1

1

1

MAKELAARDIJ EN ÁSSUl¼NTIË,N

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

' (;3ÉDRIJFS-

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

ADVISERING

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

· VERZEKERINGËN

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

IIVA I ■

■ ÜNTEIGENINGEN ·

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

ESE

. REGIO BANK •

PA

Ft~ANCiERINGEN, ■·

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN· EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

i)

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Heesterse\Neg 29 • • • •

N IE U W B O U W ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen

v. Nistelrooy

Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video 500 gram

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

gekruid

gehakt({. en 500 gram '1 varkenslapjes ¡"-' '

1 gratis rookworst en 500 gr. zuurkool bij inlcvuing van 6 combiklapper l>onnen

1

Van 6 januari tlm 1 maart; 8 weken COMBIKLAPPERS, verrassende en voordelige combinatie aanbiedingen bij uw Keurslager! De zesde klap is een rookworst waard. G,durende 8 weken krijgt u elke week een COMBIKLAPPER-bon die geldig is in de volgende week. Koopt u de COMBIKLAPPER dan stempelt de Keurslager de bon af. Zodra u 6 (of meer) VERSCHILLENDE en afgestempelde bonnen hebt opgespaard levert u ie in en krijgt u GRATIS een hmliike ROOKWORST en 500 gram zuurkool.

1

Elke week voordeel en een smakelijke beloning op de koop toe!

Geldig van 13 tot en met 18 januari 1997 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

r------, -- ----7 1

Iedere woensdag

I

Iedere donderdag

1

I GEHAKTDAG lverse worstdag I 1

Indisch gekruid

1

1

Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

I

i 1

500 gram

42s' /

1

1

Verse worst Saucijzen

500 gram

I

42s 1 I 1

L _ _ _ _ _ _ _L _ _ _ _ _ _ _J

WIE WAT WANNEER JANUARI 16 KVB, openingsavond Gouden Leeuw, 20.00u. 17 KVO, gezinsdag met NCB 27 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel 09.30-11.00 uur FEBRUARI 04 KVO, bonte avond 06 KVB, bowlen/gourmetten De Naaldhof, vertrek 18.30 uur vanaf het Dorpsplein 27 KVO, vrouw-geloven en samenleving met als thema:breuken als bronnen in Heesch MAART 03 KVO, uitwisseling met de afd . Liempde 03- 04 KVO, vrouw-geloven en samenleving in Heeswijk 08 Buurtver. de Molenhoek, feestavond 13 KVB, krekulavond Gouden Leeuw 18-19 KVO, culturele dagen in de Lievekamp 28 Buurtver, de Molenhoek, paaseieren zoeken 31 KVO/NCB, 2e paasdag, verzorgd door werkgroep levensbeschouwing en welzijn

1-- __ Da's typisch weer de Keurslager._ _ _ _ _ _ _ _ 1

__ _

Keurslagerij

1

VAN TUYL

1 1 1 J

KEURSIACER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

APRIL 09 KVO, volkdansfestijn in Schaijk 15 KVO, rayon Geffen-Heesch-Oss, een avond verzorgd door de Osteoporosestichting 17 KVB, thema- avond zuster Clarita, 20.00 uur Gouden Leeuw (kleine zaal) 19 Brabantse avond bij Gevers i.s .m. Passe Partout, 20.00 - 23.00 uur 22 KVO, reisje

MEI mKVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'arc viering 04 Eerste Communie Mariaschool 11 Eerste Communie Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel 09.30-11- 00 uur 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 KVB, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr. Bluijssen 19 KVO, gezinsfietstocht samen met NCB 21 KVB/KVO, fietsbedevaar t St.Jan/Zoete Lieve Vrouw 22 KVB, speurtocht 22 t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes