Torenklanken 1996 - nr 01

Page 1

34e jaargang

I

nummer 1

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

januari 1996

en en

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Vanavond woensdag 17 januari start uooruerkoop kaarten

Recht uur zunne Raop aanuang 19. 00 uur Partycentrum Gouers

STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS GEFFEN Aanmelding leerlingen Geffense basisschole1 voor het schooljaar 1996- 1997. De ouders/verzorgers van de kinderen die tussen 1 april '96 en 31 maart '97 vier jr worden, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Geffense basisscholen. De ouders van deze kinderen die momenteel peuterspeelzaal " De Paddestoel" bezoeken, ontvangen een informatieboekje van het schoolbestuur over het basisonderwijs in Geffen. Andere ouders met kinderen uit de bovengenoemde leeftijdsgroep, die geen informatieboekje ontvangen, verzoeken wij contact op te nemen met één van de basis scholen. U ontvangt dan dit boekje alsnog . U begrijpt dat deze schriftelijke informa-

tie beslist onvoldoende is om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze. Vandaar dat 1 bij deze wordt uitgenodigd voor de open dagen: DE ALOYSIUSSCHOOL VERWACHT BELANGSTELLENDK OP DINSDAG 16 JANUARI . DE MARIASCHOOL HEEFT HAAR OPEN DAG OP 18

JANUARI. Om praktische redenen kozen ouders in het verleden voor één school voor hun gezinsleden. Ouders die al een kind in Geffen op school hebben hoeven daarom niet opnieuw te kiezen. Hun vierjarig kind wordt geplaatst op de school van hun eerdere keuze 1


.WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

. (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen odviesteoms. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB? Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, fel. (04 12) 63 40 31.

_AB~ ACCOUNTANT·S . BELASTINGADVI SEURS -JUFIISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11 , tel. (0 73) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroal 260, tel. (073) 532 25 86

BOUWEN OP VERTROUWEN

Voor al

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

uw feesten en partijen.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

PrLJzen vanaf f 22,- p.p.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

, A&

............................ ............................ ..... ,..................... . :::::::::::::::::::::::::::: .

~~

.... ::rn: ....... :iL......l

makelaardij. bv

'

HanegraafGeffen Onderhoud bouwmachines

Voor of uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Kerkstraat 5 Geffen

;;;;;;;;;; ;; ;;~ i;;; ;;; ;;;;;;

TUIJL

·t Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

1


Voor meer informatie kunt u terecht bij : Jan Heijmans, directeur Aloysiusschool, H. Schoutenstraat 1 , 5386 BC Geffen Telefoon: 073- 5321725 Ties Raijmakers, ouder Aloysiusschool, Telefoon : 073-5323731 Hans van Dijk, directeur Mariaschool, Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen Telefoon : 073-5322253 Ad de Koning, ouder Mariaschool , Telefoon: 073- 5325016

DE FLIEREFLUITERS Onze flierefluiters hebben het afgelopen half jaar van alles gedaan en meegemaakt . In 't Zijl in Vinkel hebben we een clown gezien. Dit was een bi jzondere clown, want hij kon niet alleen grappen maken, hij had een paard dat kon tellen. Voor de Se keer was de Truckr un een groot succes. Iedereen mocht meedoen aan de Ballonwedstrijd. De ballon van Thomas van Uden was het verste gekomen. De Zwarte Pieten hebben de ballon i n Spanje gevonden. Op de playbackshow hebben alle flierefl uiters hun talent laten zien. Artiest en die we konden zien waren oa.: Corry Konings, Wil leke Alberti, Henk Wijngaard en vele anderen . Wij willen de Gebr. van der Donk bedanken voor hun gift en degene di e ons dit seizoen heeft geholpen. Nieuwe leden zijn in 1996 van harte welkom. Wil je eens komen ki jken? Bel dan naar Margo Sommers 5322931 of Olga van Erp 5323636 . GROTE SURPRISE VOOR VESTANDELI JK GEHANDICAPTENVERENIGING "DE FLIEREFLUITERS" UIT MAASDONK. Tijdens de j aarlijkse tent oonstell ing van postduivenvereniging "De Arkduif", is in het clublokaal , welke is gevestigd i n caf~ "De Nieuwe Ark" te Geffen is aan het bestuurslid Mevr . E:van der Hei jden een bedraf overhandigd van f 2730,-. Tijdens de bonnenverkoop van jonge duiven werd er, speciaal voor dit goede doel, een bon voor een jonge duif broed 1996, ter beschikking gesteld door Dhr. W. van den Hanenberg uit Geffen . Deze bon werd na talrijke biedingen gekocht door Dhr. W.van Wanrooij van Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij te Geffen voor een bedrag van maar liefst f 1500, - . Daarnaast werd er door de aanwezigen op spontane wijze een bedrag bij elkaar ge-

bracht van f 1230, - . De voorzitter van "De Arkduif" Dhr. N.Ti emissen, was trots om dit bedrag, gepaard gaande met een bloemetj e, aan de afgevaardigde van "De Flierefluiters" te mogen overhandigen. Hij sprak tevens de hoop uit, dat dit voorbeeld nog veel navolging zou mogen hebben. Het bestuurslid Mevr. E. van der Heijden bedankte namens "De Flierefluiters" iedereen, maar zeker met name Dhr . W.van Wanrooij, voor dit spontane gebaar . "De Flierefluiters" zullen dan ook, oa. bij de organisatie van de jaarlijkse truckrun, anderen uitstapjes en tevende de viering van het eerste lustrum, dankbaar gebruik maken van deze bijzondere gift.

ut gu vals inc. KNOTS KRAKERFESTIVAL 10 December j l . hebben wi j "Ut gu vals" deelgenomen aan het Knots Krakersfestival in de Ster in Ni euwkui jk. Er waren 28 deelnemers waarvan de eerst e 11 vernoemd we rden Hel aas zijn wij op de 27e plaats geeindigd maar desondanks is het een zeer geslaagd en gezellig festival geweest me t veel l eut en veel plezier. Via dit bericht willen wij "Ut gu vals" nog enkele mensen bedanken. De Pompzwengels voor de perfecte muzikal e begeleiding, stichting karnaval met name Ine van de Veer donk, Hans van de Rijt en Bakkerij Brands voor de eierdoppen en de rekjes, en t ot slot de Flierefluiters voor hun Succes wensen. Ondertussen is het Roapliedverkiezing 1996 al weer voorbij, wij hopen dat het festival weer even geslaagd is geweest al s voorgaande jaren . Tot slot une Goeie Karnaval!! ! "Ut gu vals".

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS Vanaf woensdag 17 jan. a.s. wordt -op init i atief van "Kunst kri ng De Meent"- in het gemeenschapshuis "De Meent", Pr. Ber nardplein te Nuland, een geheel nieuwe cursus gegeven waarin aandacht wordt besteed aan een aant al prachtige verhalen uit de wereldl iteratuur en de invloed ervan op de beeldende kunsten . Geinteresseerden kunnen zich aanmel den vóór 14 jan. a.s. schriftelijk of t e l ef oni sc~ bij drs. Pi et van der Slui js (cursusverzorger), Rijksweg 11, 5391 LH Nuland, tel. 073- 5321007. 3


MAKELMRDIJ 1

·■

1

EN

AlSS .

ÄAN-/VERKOOP EN

HUUR/VERHUUR ■ ÎAXATIES ■ HYPOTHEKEN ■ ÜNTEIGENINGEN

1=1VA~ ■

vlietskant 2 1 4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

PA

op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

gebakken vis, de echte warme kibbeling, · ~

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

5386 KT Geffen

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelrootJ ll. Coothstraat 31 Geffen ~(073) 532 20 41

.... ~

-~: ·

LOONBEDRIJF GRONDVERZET

MESTDISTRIBUTIE

"4 - ~

RIETK.AMPSESTRAAT 1 5386 KH GEFFEN

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders

KERS

groenvoorzieningen

PUITWERKEN B.V.

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijven weg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 21 89

5386 KA Geffen

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


ROND DE

DORPSPOMP Een terugblik over 1995. Over Geffen niets dan goeds: bedrijvig, gastvrij, gezellig, levendig. In Geffen kan veel, mag veel. We storen ons niet aan de impasse in het gemeentebestuur. Gevaar is wel, dat we onverschillig worden omtrent politieke zaken. "Het gaat immers niet om zaken maar om personen, persoonlijke conflicten." Wat moeten wij daarmee?? "Wa is er toch eigenlijk aon de knikker 11 Laat os niet afdwalen, 1995 was een jaar vol verrassingen: "Vijftig jaar bevrijd" was een van de hoogtepunten. De gastvrijheid, waarmee de evacuees werden ontvangen uit het land van Maas en Waal bij de watersnood 1995. De pastoor 50 jaar. De Aloysiusschool kreeg een nieuw lokaal en daarmee was de storm bedaard rond de accomodatie voor W. I .K. en Geffes Volk. K.P.J. 70 jaar met een schitterend feest. De nieuwe lantaarns in het Dorp. De wandelvierdaagse. Het Karnaval. Effe noar Geffe no 19 met 40 . 000 bezoekers. De man van het jaar: Pietje de Haas. Het nieuwe gemeentehuis , het Dorpsplein. Nieuwbouw en feest voor bouwbedrijf van Schijndel. Het Prinsenbal toch weer op 11-11. De Boerenpetitie op het gemeentehuis. De Geffense actieve ondernemers met 42 winkels in het dorp. De Kerstsfeer. Het hele dorp straalde. De Linden blijven staan. De Prins die glunderde : een fijne relatie met perspectief. Wat verwachten wij van 1996. Het wordt een onvergetelijk j aar: 22 jaar Karnaval met een receptie op 13 jan. 20 jaar"Effe noar Geffe" grootser dan ooit. Een onderzoek naar het geschiedkundig bewijs van het bestaan van Geffen. Er is al een document, dat dateert van 27 mei 1246, dus zou Geffen, Gheffen, Geneffen al 750 jaar bestaan? De stamtafel steeds boeiender gezelliger en woeliger. We vergeten de "Missers" van 1995: We denken daarbij aan de nieuwbouw in de Dorpstraat. Een echte miskleun. De opeengepakte woningen tussen de Tolstr. en de MUlder zijn geen verfraaiing van het dorpsbeeld. Na de oorlog bouwde we nog"netter". Hoe zo'n project ooit goedkeuring heeft kunnen vinden, blijft de vraag. In de Dorpstraat gaan percelen vrij komen in de nabije toekomst. We vragen ons af. Wordt dat weer volgestouwd met evenzoveel woningen en/of hoeveel zaakjes kunnen er op de m ? Triest. Nog een misser vinden we de bloem- of plantenbak op het gemeentehuisplein. Er is verder geen verfraaiing te vinden, ofschoon de commissie 11 Kunst" al 2

heel lang geleden daarvoor plannen heeft ingediend en suggesties heeft gedaan, voor een of meerdere kunstwerken. Daarvoor wordt naar wij hopen gespaard, want de pot was leeg na de nieuwbouw en renovatie van het gemeentehuis . 1995 blijft getekend als het jaar van de politieke verwarring? in Maasdonk . Geen wethouders; twee wethouders, die hun ontslag indienden en toch weer opnieuw gekozen willen worden. Niet met, maar ook niet zonder elkaar kunnen? Wij wachten met geduld op een "wijs" besluit, voorstel, dat leidt tot een oplossing. Elders in dit blad zie je een enquete, met vragen , die kunnen leiden tot aanwijzingen, hoe verder!! Wij hopen dat vele inwoners van Geffen en van heel Maasdonk meedoen aan het "Maasdonks Referendum" en mogelijk zo de crisis helpen oplossen. Onze eerste wens in het nieuwe jaar is dan ook: Een vernieuwd college van Wethouders, met goede democratische verhoudingen, goede relaties in de Raad en tussen de fracties, begrip voor elkaars standpunten, goed overleg in alle openheid, zodat de averij wordt hersteld. Veel wijsheid wensen wij onze gezagsdragers toe. Ook is onze wens, dat we beter luiste~ en naar elkaar, nog meer belangstelling tonen voor de activiteiten en evenementen in ons dorp, dat we meer samen komen op straten en pleinen; kortom: dat Geffen een nog levendigere dorpssfeer zal kennen. Voor onze boeren wensen we een gunstig jaar waarin begrip tot uitdrukking komt voor hun problemen en waardering voor hun inzet. Als voorbeeld moge zijn : Het kippenbedrijf van P.v.Herpen aan het Kraaieven. Hij kreeg de milieuprijs van de gemeente Maasdonk (zie je wel Maasdonk is toch bij de tijd!!!!) omdat hij de ammoniak-uitstoot terugbrengt met 85%. Daarvoor zijn grote investeringen gedaan. Binnen 24 uur wordt de kippenmest gedroogd en verwerkt en als goede mest verkocht. Daarenboven krijgen de kippen veel bewegingsvrijheid en leven in grote groepen samen. Verder wensen we dat er een nieuwe feestverlichting komt i n Geffen. De ondernemers hebben daarvoor f 14.000, beschikbaar, maar de gemeente Maasdonk laat het nog afweten. Gel ukkig was er veel sfeerverlichting rond Kerst en Nieuwjaar in ons dorp. Het was een prachtig gezicht als je vanuit de Papendijk de Dorpstraat in reed. Moge Geffen dit jaar weer even bedrijvig, gastvrij en gezellig zijn . Meer aandacht verdienen de ouderen, de mensen, die alleen, mensen die eenzaam zijn, mensen die moeten knokken voor hun welzijn. Voor de pastoor end eparochie zouden we wensen, dat de parochiebijdrage in materieel maar zeker ook in geestelijk opzicht 5


wordt versterkt, dat de vieringen actiever worden beleefd. "Het is soms zo akelig stil in de kerk, als er staat of gevraagd word t om "allemaal'' mee te bidden. We zijn dankbaar dat we zo'n zorgzame pastoor hebben . Samen kunnen we Hem nog meer aan ons binden. Voor u allen een goede gezondheid en een gelukkig 1996. Van de Stamtafel 37 volgende stamtafel 21 jan. 11.00 uur café Govers. Denk aan de enquete "Maasdonks Referendum" inleveren voor 21 jan. '96 s.v.p. Dus meteen doen!! Op 21 jan. wordt de winnaar bekend!!! Sluitdatum is 31 jan. '96. Formulieren na 21 jan. dingen niet meer mee naar de prijs!!

KERSTVIERING KVO/NCB Op donderdag 21 december werd in zaal Gevers de gezamenl~ke kerstviering van de KVO en NCB gehouden. In een volle zaal opende de voorzitter van de NCB om 19.30 uur de avond Met begeleiding van muziekgroep Fluitekruid werden gezamenlijk kerstliederen gezongen, kerstgedichten voorgedragen en geluisterd naar de mooie kerstgedachte van pastoor Spijkers. Het tweede gedeelte van de avond werd geheel gevuld door de toneelgroep met de come· " Dit werd geweldig d i. e "Ce 1 ien s 1aat toe. op de planken gebracht. De voorzitster van de KVO bedankte iedereen voor zi jn of haar inzet voor het slagen van de avond en wenstte iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 1996. Op zaterdag 20 januari is iedereen in de gelegenheid om van de comedie "Celien slaat toe" te genieten. Het stuk wordt dan weer opgevoerd in zaal Gevers, aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop vanaf 19.00 uur aan de zaal. Prijs: f 7,50 inclusief koffie. Inhoud van het stuk: Dhr. Hub Smit is directeur van een evenementenbureau. Het gaat de fam. Smit financiël voor de wind, t ot het moment dat dhr . Smit zich op het terrein van een popconcert hee f t begeven. De kosten van dit popconcert groeien hem boven het hoofd. Hij drei gt zelfs failliet te gaan. Er moet drastisch bezuinigd worden op alles. Om te beginnen moet de huishoudster die al jaren bi j de fam. Smit in dienst is ontslagen worden. 6

De spanning loopt hoog op. Dan komt er een bri ef van een neef uit Canada, die schatrijk is. Hij wil overkomen en vraagt in zijn brief of hij bij de familie kan logeren. Smit bedenkt dat dit wel eens zijn redding kan zijn . Mevr. Smit denkt daar echter heel anders over. Rolverdeling: Frans Langens Ine Langens Monique van Erp Peter v~n Erp Harrie Govers Anja v/d Boogaart Dini van Zuylen Marianne Lepoutre Ton Steenbakkers Marianne Lepoutre Tiny Nelissen Henk v/d Heijden Frans Nelissen Harrie Hanenberg Henk Lepoutr e

Hub Smit, directeur van evenementenbureau "Spektakel" Margriet, zijn vrouw Jennie, hun dochter Oom Henk, broer van Margriet Neef Bastiaan, het zwarte schaap ui t Canada Huishoudster Mina Jaarsma Madame Elise Regie ) Souffleurs ) ) ) Decors ) )

Toneeluitvoering KVO/NBC presenteert comedie in 3 bedrijven

Celien slaat toe Datum:

Zaterdag 20 januari 1996

Aanvang:

20.00uur

Plaats:

Partycentrum Govers Geffen

Entree:

f 7,50 inclusief koffie

Kaartverkoop: vanaf 19.00 uur aan de zaal


VINCENTIUS VERENIGING VINCENTIUSVERENIGING 'S- HERTOGENBOSCH WERKGROEP "BOEKENBEURS" Voor de 22e keer wordt er een boekenbeurs gehouden ten bate van een ontwikkelingsproject. De boeken (en grammofoonplaten) kunt u kopen op: vrijdag 19 januari 1996 van 19.00 - 22.00 u . zaterdag 20 januari 1996 van 11 . 30-17.00 u. zondag 21 ujanuari 1996 van 11.30-17.00 u. In de hal van het PROVINCIEHUIS, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch. Dit jaar luidt het motto van de actie: SCHOLING SCHEPT TOEKOMST Met de opbrengst wordt aan zéér kansarme jongeren in PAKISTAN de mogelijkheid geboden om, via studie, uitzicht te krijgen op een menswaardiger bestaan. Het opleidingsinstituut staat onder leiding van een Nederlandse missionaris. Wij vertrouwen op uw steun en medewerking om deze actie te kunnen doen slagen. Daarom vragen wij: BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN, GRAMMOFOONPLATEN en OUDE BRILLEN (voor onze oogklinieken in de derde wereld). U kunt deze artikelen bezorgen bij onderstaande adressen: Fam . Mensink, Pelgrimstraat 33, tel. 073-5322562 GEFFEN Fam . Korthout, Papendijk 13, tel. 073-5321559 Mocht u niet in het bezit zijn van gevraagde artikelen en ook niet in de gelegenheid zijn naar het Provinciehuis te komen, dan kunt u ons toch helpen door een gift op banknr. 67.47 . 26 . 863 t.n.v. Vincentiusvereniging 's- Hertogenbosch of op gironr. 1095361 t.n.v. ING- Bank te 's-Hertogenbosch, vermelden t.g.v. 67.47 . 26 . 863 Vincentiusvereniging 's- Hertogenbosch. NULAND

DANKBETUIGING Graag wil ik mijnheer en mevrouw Romme bedanken voor de gezellige middag die ZlJ ons vrijdag 5 januari aanboden in de Heegt . De middag werd opgeluisterd door Cor Swanenberg en was geheel verzorgt met drankjes en hapjes . Na afloop kreeg iedere bewoner een pakket ;net lekkers. Namens alle bewoners Hartelijk Dank . Een bejaarde.

MAASDONKS REFERENDUM De bestuurscrisis in Maasdonk woekert nog steeds voort. De een wil niet met die, die wil niet met de ander, sommigen willen helemaal niks, anderen hebben geen tijd en anderen zijn weer een maatje te klein. Kortom de politiek van Maasdonk is aan het einde van z'~ latijn en komt er zelf niet meer uit. Vandaar dat nu het volk aan zet is. Na Amsterdam en Rotterdam is het nu tijd voor Maasdonk om uit te spreken wat men van de situatie vind en hoe deze veranderd moet worden. De bedoeling is om een keus te maken door een van de hokjes voor een oplossing aan te kruisen. Liefhebbers mogen ook een toelichting geven. De mooiste toelichting komt in aanmerking voor een fraaie prijs , Uw oplossing kunt u inleveren bij de RABO-bank (Dorpsplein), slagerij van Ravenstein (Dorpstraat) en Bosch-van Erp (Kerkstraat). Graag inleveren voor sluitingstijd tijdens het komende weekend, zodat op de volgende stamtafel de inzendingen beoordeeld kunnen worden en de uitslag in de volgende Torenklanken kan worden opgenomen. Veel succes, de stamtafel Vraag: HOE MOET DE HUIDIGE WETHOUDERSCRISIS IN MAASDONK WORDEN OPGELOST? Antwoord: 0 Twee oud- wethouders komen terug (v. Zandvoort/v. Nistelrooy) 0 CDA en Nulandse Belangen vormen een coalitie 0 Dorpsbelangen, Nulandse Belangen en VPM vormen coalitie 0 Alle raadsleden stappen op en hun opvolgers lossen het op 0 Er wordt geloot wie wethouder wordt 0 De prinsen Carnaval worden tot wethouder benoemd 0 -De .Geffenaren van het jaar '94 en '95 (pastoor Spijkers en Pietje de Haas) worden wethouder 0 Cor Langens (PMB) en Wout van Osch (VVD) worden wethouder 0 Er komt tussentijdse verkiezingen 0 Antoon van Zandvoort doet alles zelf, gemeenteraad wordt opgeheven 0 Een andere oplossing, namelijk .. . .. . ... • .

. ........................................ .

toelichting ..... .. . .. ... . ............ . . • ...

. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

~

.. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. . .. . .. ... .. . . 7


SLIJTERIJ 'T HEIKE Molenstraat 22 NULAND tel.: (073) 532 22 82

Kloosterstraat 5b GEFFEN tel. (073) 532 46 59

UW ADRES VOOR: * Binnen- en buitenlands gedistilleerd * Binnen- en buitenlandse bieren en glazen * Wijnen * Frisdranken * Cadeau-artikelen en relatiegeschenken Openingstijden: maandag-woensdag-donderdag 09. 00 - 18. 00 uur dinsdag 09. 00 - 13. 00 uur vrijdag 09. 00 - 20. 00 uur zaterdag 08. 30 - 16. 00 uur

LOOP EENS VRIJBLIJVEND BINNEN IN GEFFEN OF NULAND

Specialist in speciale bieren 8


LEDENRAAD KRUISVERENIG ING GEFFEN

I NFORMATIE- AVOND HOMEOPATHIE Op dinsdag 23 januari a . s . zal Dr. J . Hoes, een inleiding geven over de mogelijkheden en toepassingen van Homeopathie. Aan de orde komen o.a.: - Wat is Homeopathie Welke toepassingsmogelijkheden ziJn er - Hoe werkt de Homeopathische geneeskunde - Homeopathische geneesmiddelen Bij voldoende belangstelling bestaat er de mogelijkheid tot vervolg-avonden waar op bepaalde onderwerpen dieper kan worden ingegaan, In tegenstelling tot hetgeen in het vorige nummer van Torenklanken stond vermeld is deze avond IN HET WIJKGEBOUW van de Stg. Thuiszorg, Dorpstraat 37 en begint om 20 . 00 uur. De toegang is gratis. LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN Nellie v.d. Hurk tel. (0412)-5321673

Het doet de Geffense vogelvereniging "Zang en Kleur" genoegen dat zij dit grote scala aan vogels aan zoveel bezoekers heeft kunnen tonen. De Geffense vogelvereniging kan weer terugkijken op een wel zeer geslaagde tentoonstelling.

K.V.B . KERSTVIERING 18 DECEMBER Deze avond werd bezocht door 68 dames, en met als gasten Meneer Pastoor en Mevrouw Diny Romme. Onze ontspanningsgroep had weer een pr achtig toneelstuk waar iedereen zeer van genoot We werden verwend met koffie met kerstbrood een drankje en nog eens koffie met worstebrood na afloop. De avond werd afgesloten met een loterij met mooie prijzen geschonken door de Geffen¡ se Middenstand. Daarvoor onze dank . Dit was een zeer geslaagde en sfeervolle avond met zang van ons eigen koortje . Na afloop gingen we allemaal echt in Kerststemming huiswaarts .

VOGELVERENIGING ZANG EN KLEUR VOGELTENTOONSTELLING GEFFEN ENORM SUCCES Op 15, 16 en 17 december 1995 heeft vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen in het kader van haar 20- jarig bestaan de Districskampioenschappen van het district Oost Noord- Brabant van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in gemeenschapshuis •~e Bonkelaar" te Geffen georganiseerd . Op maandag 11 december 1995 zijn de duizenden vogel s door een korps van veertig keurmeesters gekeurd. De Geffense vogelvereniging werd daarbij geassisteerd door leden van zusterverenigingen en leden van andere verenigingen uit Geffen, waarbij opgemerkt dient te worden dat de bijstand die door Scouting Geffen werd verleend door "Zang en Kleur" zeer op prijs werd gesteld. In een week tijd werd gemeenschaphuis "De Bonkelaar 11 omgetoverd in een waar vogelparadijs in Kerstsfeer. Ruim 2500 vogels in allerlei kleuren, vormen en soorten waren voor het publiek te bezichtigen . Op vrijdagavond heeft de districtsvoorzitter de kampioenen bekend gemaakt en de burgemeester van de gemeente Maasdonk heeft op symbolische wijze de tentoonstelling geopend. Het aantal bezoekers tijdens de tentoonstellingsdagen overtrof alle verwachtingen. Honderden bezoekers bezochten zowel op vrijdag als op zaterdag en met name zondag de t entoonstelling.

OPROEP Moeite met Nederlands en het examen in zicht ? Bijles helpt! Als student Nederlands aan de lerarenopleiding in Nijmegen heb ik ervaring met les geven en bijles op elk niveau. Ook huiswerkbegelei ding is mijn pakkie-an. Kosten: 5 gulden per uur. Interesse? Bel : 073 - 5323142. D. van den Berg.

OPROEP Een mooi logo bij uw artikel in Torenklanken ? Dat kan. Lever een voorbeeld in bij: Marja v. Krey, Molenstraat 16 9


'l

D \

V

,.v

Commissie

--

"Wijk- en Buurtbeheer"

"De Vier Winden"

Beste bewoners van de wijk "De Vier Winden" Enkele maanden geleden hebben we een enquête gehouden in de wijk. Het doel hiervan was uw wensen te inventariseren ten aanzien de aanstaande renovatie van de wijk. In het kort zullen we nu de resultaten aan U presenteren. Aan de enquête hebben 157 gezinnen deelgenomen. Dit is 35-40% van het totale aantal gezinnen. Van degenen, die niet hebben deelgenomen en waarmee wel gesproken is, weten we dat deze over het algemeen de stelling hanteerden, dat ze geen specifieke wensen hadden danwel, het volste vertrouwen hadden in de ideeën van de buurtgenoten en de commissie. Verder hebben we tot ons genoegen mogen constateren dat veel buurtgenoten deze enquête zagen als een zeer goed initiatief . Bij de verwerking van de resultaten hebben we steeds gezocht naar de meest voorkomende en algemeen geldende mening binnen een straat. Dit houdt i n, dat we niets geconcludeerd hebben, indien: * er duidelijk strijdige meningen binnen Een straat aanwezig waren, * een mening slechts een duidelijk individuele mening was. De belangrijkste conclusies zijn: * In vrijwel de gehele wijk wordt het verkeer als gevaarlijk en hinderlijk ervaren. Dit houdt in dat er maatregelen getroffen zullen moeten worden om in de gehele wijk een rustiger verkeersbeeld te bereiken. * Ook het veelvuldig gebruik van openbaar groen en trottoirs als hondentoilet wordt door de gehele wijk als storend ervaren. Gelukkig treffen we ook meningen aan van hondenbezitters die opmerken dat er te weinig gelegenheid is om de honden uit te laten. Zowel de hondenbezitters als de niet- hondenbezitters zijn het er over eenE dat er op meerdere plekken in de wijk gelegenheid geboden moet worden om honden uit te laten, zodat de hele wijk minder overlast ondervindt. * T:a.v. de groenvoorziening treffen we zeer . diverse vormen van ontevredenheid aan: 10 opmerkingen hebben betrekking op de ge-

ringe aanwezigheid van het groen de overlast door bepaald soort groen, h;t zowel door de gemeente als particulier plegen van s~echt onderhoud. Relatief gezien komen uit de omgeving, Mgr,Zwijsenstraat, K~pelstraat, Runrotstraat de meeste opmerkingen. Onze conclusie is, dat bij het bepalen van de groenvoorziening men niet te zuinig moe~ zijn ~et de hoeveelheid groen, maar wel kieskeurig aangezien bepaald soort groen ook veel overlast kan bezorgen,. en veel onderhoud noodzakelijk maakt. *Ineen groot deel van de wijk acht men de kwaliteit van de verlichting volstrekt onvoldoende, Dit is met name in het gebied tussen: het paralelgedeelte van de Lambertusstraat, Heegterstraat en de Runrotstraat. Hier is duidelijk behoefte aan uitbreiding danwel vernieuwing (met fel lere lampen) van de straatverlichting. In het bijzonder de aanwezige brandgangen worden door het afwezig zijn van voldoende verlichting, gezien als onveilige plaatsen en broedplaatsen voor ongewenste ontwikkelingen. * In ongeveer de helft van de wijk wordt parkeren als een probleem gezien. Enerzijds door het niet voldoende aanwezig zijn van parkeerplaatsen in de directe omgeving, en anderzijds het teveel parkeren waardoor de vrije doorgang in de straat wordt belemmerd. Bij het ontwerpen van een nieuw plan, dient dan ook aandacht besteed te worden aan een goede ver· deling en positionering van parkeergelegenheden. Dit hoeft niet bij voorbaat te leiden tot meer parkeerplaatsen maa:r::irel tot een beter gebruik van de beschikbare ruimte. * Tenslotte zijn er nog een viertal punten die specifiek zijn voor een of enkele straten, maar die wel vrij unaniem ondersteund worden door de bewoners, t.w.: -de slechte kwaliteit van het trottoir in de H.Schoutenstraat. -het ontbreken van trottoirs in de Runrot straat en de Heegterstraat - de te smalle verkeersdoorgang in de Schaepmanstraat en de Mgr.Zwijsenstraat -het ontbreken van een ontsluiting vanuit de Sage Ten Broekstraat naar de Lambertusstraat. Deze resultaten zullen aan het gemeentebestuur worden uitgereikt, vergezeld van het aanbod om op basis van meer detailinformatie met hen verder te praten gedurende de planontwikkeling voor de renovatie. Mocht U dus nog commentaar hebben op deze conclusies dan wordt U geacht dit commentaar snel door te geven aan een van deleden van de commissie Wijk- en Buurtbeheer. Het liefst schriftelijk (Theo van Uden, Mgr.Zwijsenstraat 14) maar telefonisch kan natuurlijk ook (tel.5323531). Let wel, we


zullen steeds het algemene belang en niet het individuele belang naar voren brengen in overleg met de gemeente.

NOG EEN PAAR NACHTJES SLAPEN EN HET IS ZOVER!!! Op zaterdag 20 januari, van 14 . 00 tot 24 . 00uur wordt het jaarlijks terugkerende zwemf estiva l weer georganiseerd door zwemvereniging 't Waterrijk . Na een j aar hard trainen gaan we er voor . Wij, zwemmers van 't Waterrijk Nuland, proberen of we een nieuw record kunnen neerzetten. Samen met de verenigingen ui t Valkenswaard en Den Bosch zwemmen we 10 uur tegen elkaar voor de hoogste eer. Alleen het laatste uur is i ets anders dan andere jaren want de verenigingen moeten het laatste uur all e zwemmers inzetten en wel op een orginele of ludieke manier. Van 14.00 tot 18.00uur zwemt de jeugd of zijn ze bezig met spelletjes parcours di e wij uitgezet hebben. Dit jaar bv. Spijkerpoepen, Cirkelbal en wat denk je van Ballon oppompen en meer van dit soort spelen. Wil je precies weten welke spel en, kom dan eens aan en moedi g de jeugd aan of misschien s'avonds wanneer de oudere jeugd aan het zwemmen is. Of wat denk je van de alternatieve marathon. Hier zwemmen teams uit het gehele Maasl and tegen el kaar. De entree is natuur lijk gratis en de deur is open t ot l.OOuur . Kom aan want er is ook een disco en een dansvloer is vrijgemaakt voor iedereen . Al dit en nog wat meer is te bek ijken in het sportcentrum van Motel Nuland vanaf 14.00uur, dus tot ziens op 20 januari. Gr oet jes commissie 10 uurs zwemf estival Mocht u vragen hebben over dit unieke gebeur en, dan kun je contact opnemen met: Frenk van Gogh , \ tel. 073-5321468 01\ o¡c •

.

0 (.

;'.

,$;i;....,..,..,- ,

"""C:::,,:

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5322955 fax . 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval , oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13 .00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, tel. 073 5322955 Wethouder: A. Tb.M. van Sleeuwen Wethouder van Sleeuwen houdt geen spreekuur BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 5324242. WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073 5322955 11


KERKBALANS 1995:

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASOONI: GEFFEN: ZA. 19.00 uur ZO. 09. 30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur ZO. 10.00 uur VINKEL: ZA. 17. 30 uur ZO. 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17 .01 19.00 u. * Avondmis Za . 20- 01 10.00 u. * H.Mis mmv. bej. koor 19.00 u . H.Mis mmv kinderkoor Zo. 21-01 09.30 u. Wo. 24- 01 19.00 u . Za. 27- 01 10.00 u. 19.00 u. Zo. 28- 01 09 . 30 u. Wo. 31-01 19 . 00 u.

Velddriel Woord-Com.d . mmv gemeng koor (uitzending naar de Heegt) * Avondmis * H.mis mrnv Bej. koor H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) H.Mis mmv gemengd koor (uitzending naar de Heegt) * Avondmis *= viering in de kapel

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 febr. 1966 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon: Ans de Poot, Tel . 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wij gers: tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) GEEF GEZOND: Voor de bootreis 1996. Bankrek . nr. 11 58 26 165 of v. Coothstraat 16, tel. 5323374

KERSTVIERINGEN 1995 De vieringen van Kerstmis z1Jn heel sfeervol verlopen. Graag danken we pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen die in de vieringen voorgi ngen. De verschillende koren hebben, na vele weken oefenen prachtige liederen ten gehore gebracht. Vele parochiemedewerkers hebben zich ingezet om de vieringen optimaal te l aten verlopen of hebben gezorgd voor een leuke versiering in de kerk en een mooie kerststal. Hartelijk dank daarvoor! Een absoluut record waren de 127 kinderen die de kinderkerk bezochten op kerstavond! Dank aan de werkgroep Kinderkerk. Dit jaar is er ook een landelijke telling gehouden en in onze kapel en kerk bezochten 2532 parochianen de diensten op kerstavond en Eerste Kerstdag. 12

Het parochiebestuur dankt alle parochianen die in 1995 "de vlam brandend hielden" door middel van hun financiële kerkbijdrage. Het eindresultaat was f 63.386,50. De nieuwe actie 1996 wordt weer gestart onder het motto: Oké, ik doe mee! Hopelijk geven ook hier weer veel gezinnen gehoor aan!

TERUGBLIK: Een boeiend en bloeiend geheel onder onze toren.

Het laatste blad is van de kalender afgescheurd en ook in 1995 is er weer heel wat gebeurd: dingen veraf: elk met zijn reden waarvan het voornaamste was: in Bosnië vrede; een schril contrast moesten we onder ogen zien: de moord op de man voor vrede: Rabin. Met elkaar was er ook goodwill aanwezig want in onze parochie waren we opbouwend bezig: we hielden de vlam brandend met Kerkbalans en gaven via acties de armsten een kans; steunden de krachtpatsers en gaven gezond, collecteerden voor de watersnood die ontstond. Ook aandacht voor het kind paste in ons parochiebewind: Eerste Communie doen "Jij+ Ik= samen"; welkom aan hen die naar de kinderkerk kwamen; gezinsvieringen met groot en klein; het herdertjesbezoek aan Jezus was heel erg fijn; de vrolijke nootjes zongen spontaan in de palmpaasoptocht zag je veel kinderen gaan. De jeugd was present in twee koren in het JOP kon je ze "met elkaar" horen jeugdkatechese wordt gegeven samen bezinnen over je leven en als je dieper 'in de kerk kijkt' wordt je als vormeling verrijkt . De vrouwen en Maria kregen aandacht in mei met bloemen sierden wij hen allebei; bedevaarten naar Handel en Kevelaar naar de Zoete Moeder gingen we met elkaar; de vrouw in het voetlicht in het Zijl multi-cultureel was dat goed op peil. De ouderen verzamelen zich in pastorie en de Heegt zij vertellen verhalen en wat hen beweegt; en elke zaterdagmorgen weer is er in de kapel een warme sfeer de vaste krachten, de bezoekers en het koor zij 'gaan er iedere week weer voor'. Vele vrijwilligers hadden een taak vervulden die voor de goede zaak in de tuin, pastorie, zijbeuk of absis,


het schip of de kerk vele handen maakten licht werk. Het was ook het jaar van het feest vijftig jaar bevrijding geweest Maria Magdalena , rogge maaien en Effe noar Geffe gevierd zilveren en gouden bruidsparen gesierd; het was feest voor onze vijftig-jarige pastoor we zongen voor hem met een heel groot koor . Het was een boeiend en bloeiend geheel onder onze toren laat ook het komende jaar van u horen!

PROGRAMMA KARMELKRING OSS Spiritualit eit en maatschappij: Twee a vonden over spiritualiteit en onze betrokkenheid op maatschappeli jke vragen: dinsdag 13 febr. en dinsdag 5 maart. Twee thema's komen aan de orde: - het verstaan van de tekenen van deze tijd; - werken aan gerechtigheid in gelovig perspectief. De avonden staan o.l.v. Jo Goossens en Monique Wolf van het DISK . Plaats Hescheweg 65, Oss

OP WEG NAAR PASEN: We bereiden ons voor op Pasen via onderling gesprek en gebed , samen met de leden van de Karmelgroep Oss . Uitgangspunt is het schrift gedeelte van el k van de vijf zondagen van de Veertigdagentijd. Data: vr . 23 febr., 1,8, 15 en 22 mrt. Plaats: Hescheweg 65 Aanvang 19.00 (tot ongeveer 20.15 uur) Begeleiding : leden karmelgroep .

DAGELIJKS MOMENT VAN BEZINNING: Dagelijks houden we als leden van de karmelgroep een momen t van bezinning en stilte in de bezinningsruimte aan de Hescheweg van maandag t /m donderdag om 12 . 00 uur 'smiddags; op vrijdag om 19 .00 uur 's avonds. Wie met ons mee wil bidden is welkom. Inf o: G. Lenferink, tel. 0412 - 634024

BIJBELS OPENLUCIITMUSEUM: Het Bijbel s openluchtmuseum in de H. Landstichting houdt tot 17 mei 1996 een expositie over de geschiedenis van het oudste gedeelt e van J eruzalem, de ~ogenaamde "Stad van David" . De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het archeologisch instituut van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en toont aan de hand van de archeologische voorwerpen, foto's en maquettes hoe de 'Hei lige Stad' al in de Vroege- Bronstijd {ca. 3000 v . Chr.) is ontstaan De expositie besteedt ook aandacht aan de redenen waarom drie wereldreligies grote waarde hechten aan Jeruzalem. Het Bijbel s Openluchtmuseum, Profetenlaan 2 H. Landstichting is dagelijks geopend van 10 .00 tot 17.00 uur.

OUDSTE INWOONSTER VAN GEFFEN Ze is geboren op 16 dec . 1900 en werd dus onlangs 95 jaar : GRADA VAN BAL.KOM VAN DEN WASSENBERG. Daarmee is ze de oudste inwoonster van Geffen . Dagelijks loopt ze haar rondje om bejaardenhuis De Heegt en als het weer het niet toelaat, dan is de lange gang de alternatieve rout e . "Je moet op de been blij ven" vindt Grada, die ook regelmatig een kaartje l egt in de huiskamer met medebewoners. Verder houdt ze van buurten, want er valt altijd wel wat te vertellen over vroeger "We zien haar hier allemaal als het omaatje, complee t met wandelstok en knotje" zegt verzorgste r Hedi . " Ze is een heel lieve bewoonster en vindt altijd alles goed. Ze is heel dankbaar en komt vaak naar de huiskamer . "Dat zouden meer bewoners regelmatig moet en doen" vindt Grada. Zij vindt het bijvoorbeeld heel gezellig om samen te eten, het geen regelmatig wordt georganiseerd. Haar 95ste verjaardag vierde ze na ee n f eestelijk diner in de Heegt, bij haar jongste dochter in Nistelrode . "Maar ik heb er veel mee gelejen" zegt Grada. "Je moet iedereen te woord staan en het is teveel blij ven zitten; ik moet een keer rond kunnen kuieren!" Ik zal nu alle~ maar laten komen zoal s het 1 Romt! Eén voordeel heb i k : ik kan nog heel goed eten; dan heb je tenminste een goede · weerstand!" Wij wensen Grada van harte Profici a t en óp naar het jaar 2000!

13


Je gaat op vakantie om je goed te voelen Voor de allerfijnste zomeravonden,

buitenlands geld en de gratis Rabo-

zomernachten en natuurlijk ook zomer-

card. Dit jaar krijgt u bij boeking van uw

dagen kunt u nu al terecht bij uw Rabo

zomervakantie een fotocamera of tra -

Reisburo. De nieuwe vakantiepro -

vel-cooler kado (aktie tot 1 april 1996).

gramma's liggen klaar met 1001 be-

Wie de origineelste ansichtkaart van

taalbare vakanties. U kunt kiezen uit

zijn zomervakantie naar ons reisburo

een overvloed van zomerreizen.

stuurt voor 15 september 1996, krijgt

Met vakantiebestemmingen over de

een 'gezellig avondje uit' aangeboden.

hele wereld. Want bij de Rabobank, het

Kortom, met een bezoekje aan uw Rabo

grootste reisburo van Nederland, kunt

Reisburo is uw hele vakantie prima ge-

u meteen ook al die andere vakantie-

regeld en verzekerd.

zaken regelen, zoals verzekeringen,

DAAR ZORGEN WE VOOR.

Openingstijden Rabo Reisburo te Geffen Maandag t/m vrijdag: van 10.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur. Vrijdagavond: van 18.00 -20.00 uur

Zaterdag: van 10.00 - 14.30 uur

14

Rabo Reisburo

Maasdonk


OPENING VIDEOTHEEK GEFFEN IS EEN ENTERTAINMENT- SHOP RIJKER

die Willie organiseerde. De open dagen die volgden op het officiĂŤle gedeelte van de opening werden druk bezocht en bijna iedereen in Geffen heeft nu wel een miniatuur clowntje in huis.

Wie niet precies weet wat te doen met een vrije zaterdagavond of een lege zondagmiddag kan nu terecht bij Willie Egelmeer aan de Tolweg 2. Hij typeert zijn op 7 december officiĂŤl geopende zaak als een 'entertainment-shop waar alles aanwezig is om je vrije tijd op een leuke manier in te vullen'. Het begon allemaal op 30 mei 1991. Willie werd toen bedrijfsleider in videotheek Cinerent/ 't Akkertje van Piet van Herpen. 'We begonnen helemaal onderaan. In Geffen was al enkele jaren geen videotheek meer en de markt moest helemaal worden opgebouwd. Daarom begonnen we ook bewust i n mei; dan staat de zomer voor de deur en is het minder druk', aldus Willie. Vanaf het allereerste begin liep de videotheek goed en het assortiment dat Willie verhuurde werd dan ook steeds uitgebreider. Naast video's gingen er later ook cd's en videogames over de toonbank. Willie:'Een van de hoogtepunten uit de beginjaren was de grote actie in 1993. Samen met de toenmalige eigenaars van 't akkertje , Bert de Haas en liset van Heesch, startte ik de Happy Days Actie. De gehele zaak was in de jaren 60 stijl aangekleed en klanten kregen een strippenkaart waarmee ze 10 films voor 50 gulden konden huren.' In de eerste maand van 1995 waagde Willie de grote stap en nam de videotheek van Piet van Herpen over. 'Meteen al wilde ik graag naar een ander pand . Bij 't Akkertje zat ik te ver achteraf en het pand werd echt te klein. Het idee om ook de fotoshop over te nemen kwam pas later . Ik had wel eens met Rob gepraat, maar hij wilde zijn zaak graag helemaal uit handen geven om ziet zich te concentreren op de muziek. Toen dat niet bleek te lukken, hebben we het er nog eens over gehad, dat was half 1995. Toen besloten we dat ik alle winkelactiviteiten van de fotoshop zou overnemen en dat Rob voorlopig de reportages en de portret-fotografie voor zijn rekening zou blijven nemen.' De verhuizing is eigenlijk nog een verhaal op zich geworden. Pas op 22 november ontving Willie de sleutel van het nieuwe pand, dat nog helemaal afgewerkt moest worden. Willie wil dan ook nogmaals alle mensen bedanken die hem hebben geholpen om de zaak op 7 december piekfijn in orde te hebben. Op 7 december opende burgemeester Netten de nieuwe videotheek/fotoshop door met de zelfontspanner een foto van Willie en zichzelf te maken; het openingsshot was een feit. Deze dag was ook speciaal, omdat er in de zaak g~~n films aanwezig waren. Dat was het gevolg van de verhuizingsactie

Willie , de redactie van Torenklanken wenst jou en je medewerkster Astrid heel veel succes met jullie nieuwe zaak. De openingstijden van de entertairunent- shop zijn als volgt: Zondag en maandag van 13.30 tot 21.00uur, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30uur en van 13.30 tot 21.00uur en zaterdag van 10.00 tot 21.00uur.

OPROEP Willen de ouders van kinderen in de leeftijd van ongeveer 8 jaar, die de eerste communie willen doen zich opgeven. Deze oproep is alleen van belang als uw kind(eren) buiten Geffen op school zitten en u nog geen opgave-formulier heeft ontvangen. De data van de eerste communie is op 12 mei voor de Aloysiusschool en op 19 mei voor de Mariaschool. Graag zo spoedig mogelijk naam, adres en tel.nr. van uw kind(eren) opgeven bij de pastorie (5321216) of bij Dianne van Erp (5324371). Kerngroep eerste communie.

DANKUWEL Ue l<erststalbouwers van de Maria Magdalena Parochie willen bij deze de heer W.Steenbergen, Vinkelsestraat te Vinkel bedanken voor het beschikbaar stellen van graszoden gedurende vele jaren. De heer Th. van Lith uit de Willibrordusstraat willen we danken voor het schenken van de kerstbomen. Langs deze weg bedanken we ook alle Geffenaren, die in het verleden kerstbomen hebben geschonken voor de kerststal in de kerk. Mede dankzij u verschijnt er ieder jaar weer een fraaie kerststal in onze kerk . BEDANKT ALLEMAAL De Kerststalbouwers van Geffen.

15


Zo heeft u 'n reepJe voor. ■

Smaakt als zelfgemaakt. ((~

(/~

~

.

.,. ~

--]./ { ~ --~ ........... ~~ -

-.. ~ -

~

. '--"--

..

~

• . .t'-1.,. ~ t ,... ...'f» ~ ;_.:,::.:"''-".. ~~ •••

·. ~-' ~ ..,,,... •.

~ .

~·),;

• 1 .·, ~~,

.

i:1·-~~ ·''...-:·.::~; ,,.. .. •.,........

~~;;:.~~,.,,_.

. ,,:•;•~..-:•,:,; ,.,;rf.!,,,.~,~~1 'i-r· J~~\;,~

, ,,;.•..':J," ''''' .,., 1

.~,.itii~ ::~..-pJr.r.d,t.·~·•(:~~~ ~;. .';,.:"'~;J,11 ·w •ra ,.~;;~~-u:·,;, ···~··~• 1:,~· 'JT)~ ' f' "ffl• •~ tl,q.

1• •!, .,..,

berliner, 100 gr. spekreepjes, 500 gr.

maaltijdsalade, 100 gr.

195 ,

pepersteaks, 100 gr.

4 hamburgers en 500 gr. hamlappen

9, 95

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

1

25

4 saucijzen en 4 slavinken katenspek, 100 gr.

GEHAKTDAG

500 gram

4

25 1

Akties geldig van maandag 15 januari Vm zaterdag 20 januari 1996

~

maaltijdsoep naar keuze, per beker

295 ,

Iedere donderdag

4

5, 45

PRIJSWINNAARS KLEURWEDSTRIJD:

, 169 , 2,25

995

t

'

90 1

schouderham, 100 gr.

135 ,

muiderslotjes, 100 gr.

295 ,

maaltijdsalade, 100 gr.

195

,

Hoofdprijs: Rob Bauwens, Playmobil blokhut Poedelprijs: Celine v.d. Hoek, knuffelbeest

Keurslagerij

VAN TUYL KEURSlAGER

4

•~1l•;;:;:~,:• •fl i\1'

...,1?•··« ,.~~

·'•·:ih'l,U,ij®~J1Wi1 ~•~ •

muiderslotjes, 100 gr.

Iedere woensdag

500 gram

~~•.';:i1••i:❖~;l .... ,.-,:;,,~~,.~·

~

",·'

o.a. Cajun, Shoarma, Gyros, Naturel

2, 29 1,19 9,90

~, ... ,,~ ..,~i

1

div. soorten varkensreepjes, 500 gr.

gekookte achterham, 100 gr.

1,,

·-~',;.;".?1~,· .v, ..•.., ,.. ~· l ,• , >:.I t 1. t,

. . .·......~ .. ,',!':~•-"

~,1 ..·;,;.· ._.

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

Akties geldig van maandag 22 januari Vm zaterdag 27 januari 1996

...

(0


EFFE BUURTE MÈ EFFE

BUURTE ME •... ROB (46j.) en WILHELMIEN (45j.) VAN DIJK

En dan nu maar eens "de boer op" ..... Na de luidruchtige acties met de tractoren, is nu een stille actie gestart: de mestboekhoudingen zijn blanco ingestuurd ... ! Ik wil er het fijne van weten en bij Rob en Wilhelmien van Dijk heb ik twee vliegen in één klap. Hij is melkveehouder met zo'n 100 stuks vee en zij heeft een varkensbedrijf van ong. 400 mestvarkens. ze wonen aan de rand van Geffen in de Vreestraat, maar toen Geffen, Maasdonk werd, woonden ze één jaar in Oss. "Omdat je als boer in een groene gemeente beter zit" oppert Rob "wilden we bij Geffen blijven en met een goede argumentatie hebben we onze aanvraag daartoe gewonnen!" Het mestprobleem •. De boer mag 135 kg, fosfaat aanwenden per ha. grasland . Er wordt 6 á 7 keer gemaaid per jaar , Voor de eerste snee moet 45 kg. fosfaat worden aangewend en voor iedere volgende: 20 kg . Om genoeg gras te krijgen is dris ong. 150 kg, fosfaat nodig, anders kunnen de koeien niet meer voldoende gevoerd worden. Er is nooit geen 100% benutting van de bemesting. De regering wil een benutting van 90%, maar met de huidige stand van techniek is ong. 70% haalbaar. Die verliesnorm van 50 kg. zou haalbaar zijn voor een grote groep van de boeren . H•et milieu wil een verliesnorm van 5 kg. e:u Min. van Aartsen zegt: 20 kg. Als men van te voren weet, die norm niet te halen, is de motivatie voor het milieu ook weg . De varkensfokkers vooral, die een aantal slechte jaren hebben gehad en zich dan ook nog aan onmogelijke wetten moeten houden, komen daarom in opstand . De NCB is voor een mineralenbalans: hoeveel mineralen worden aangevoerd en hoeveel afgevoerd is de vorm van melk, vlees en evt. mest. Daarmee kun je dan aantonen of je inderdaad een overschot hebt . Niet iedere boer heeft een overschot als hij een goede afzetmogelijkheid heeft . "De mestwetten hebben de laatste jaren ook een positief effect gehad" zegt Rob. "Een betere aanwending van de mest heeft geleid tot het halveren van het kunstmestgebruik. Als nu minder mag worden aangewend, zou dus weer meer kunstmest gekocht moeten worden". Er is de laatste jaren veel geinvesteerd door de boeren in de vorm van mestopsl ag, mestscheiders: ook door sleepvoeten, zodenbemesten en injecteren. Daar heeft de gemiddelde boer niet zoveel moeite mee gehad, want dat levert voordeel op zowel voor het milieu als voor de boer zelf.

Waar Rob wel moeite mee heeft is het onderwerp beregenen! In heel Brabant bestaat tot juni en in juli en aug. van 11 tot 17 uur, een beregeningsverbod uit grondwater. Dit verbod is gebaseerd op de vermeende verdampingsverliezen. Nu, echter, blijkt uit een onderzoek van het Min. v. Landbouw dat dat niet zo is. "Wij beregenen uit oppervlakte water (b.v. sloot)" zegt Rob "maar nu is voor het gemak van de controle door de ambtenaren het verbod ook van kracht geworden op het beregenen uit oppervlaktewater. Een lange procedure volgde en het ziet er nu na drie jaar uit, dat het Waterschap achter me staat! Trouwens, het beregenen van grasland levert ook een milieuvoordeel op, want als het gras door beregenen beter blijft groeien, worden de mineralen benut, die anders later in het seizoen uitspoelen naar het grondwater. Je moet voor je zaak opkomen en de vakliteratuur goed bijhouden, dat zie je hier wel weer!" "Ook al moet de boer tegenwoordig een econoom, manager en werktuigbouwkundige tegelijkertijd zijn: het blijft een aantrekkelijk vak. Je bent elke dag met dieren bezig en het is een onafhankeli jk beroep, hetgeen je motiveert" vinden Wilhelmien en Rob. Ze hebben drie zoons: Joost (19), Dirk (18) en Bert (17), waarvan de jongste die op de MAS zit waarschijnlijk de opvolger zal worden en nog brood ziet in het boerenvak . Voorlopig blijven Wilhelmien en Rob zelf nog actief op de boerderij en in hun vakorganisaties. Rob is secretaris van Reco Maasheze van de Cehave, bestuurslid van de K.I. en lid van de studieclub Rundvee. Wilhelmien zit in het bestuur van de Bedrijfshulp, is lid van de studieclub Varkenshouderij en lid van de NCB. "De mannen keken in het begin wat vreemd op, toen ik 's nachts varkens kwam laden" zegt Wilhelmien "maar nu zijn ZE eraan gewend!" Ze doet alles zelf: naast laden ook selecteren, hokken schoonmaken en de algehele gezondheidszorg van de varkens. En volgens Rob 'knor t' ze ook af en toe! Ondanks de vele problemen trof ik twee enthousiaste boeren aan en voor wat betreft de acties vinden ze, dat je er niet te ver in moet gaan: het gaat om de aandacht die we willen krijgen voor ons probleem. Met i ngang van januari geven wij tevens rijles voor de aanhangwagen. Voor inlichting of aanmelding Auto- en motorrijschool P. de Klein 073-5324658 1


Carmel College Heesch BEN JE OP ZOEK NAAR EEN SCHOOL...

* waar je op een goede en gezellige manier dichtbij huis Je MAVOdip!oma kunt halen...

.

* waar je, naast de echte Mavoklassen, ook een tweejarige MAVO/HAVO en- HAVONWObrugklas hebt...

* waar iedereen elkaar kent... * waar je als leerling meetelt. ..

* waar je dus meer van

moet

weten... kom dan naar onze

OPEN DAGEN VRIJDAG 2 FEBRUARI

18.00-21.00 UUR ZATERDAG 3 FEBRUARI 11.00-14.00 UUR

Carmel College Heesch Schoonstraat 34 5384 ZG Heesch Tel: 0412-451330

18


MARIASCHOOL f8 JANUARI 1996: OPEN DAG MARIASCHOOL

Carmel College Heesch Mavo en Mavo/Havo

CARMEL COLLEGE HEESCH BLIJFT IN BEWEGI NG Me t ingang van schooljaar 1995-1996 ook HAVO/VWO-brugklas. U leest het goed. Na de succesvolle invoering van de MAVO/HAVO-brugklas in 1994 volgt nu de logische vervolgstap van de tweejarige HAVO/VWO-brugklas. Succesvol mogen we de MAVO/HAVO-brugklas wel noemen: aan het eind van dit schooljaar gaan de eerste leerlingen de tweede klas verlaten, om hun studie voort te zetten in de derde klas van de HAVO. Met recht kunnen we zeggen dat het Carmel College Heesch een brede basisvormi ng bi edt in de tÂźâ‚Źejarige brugperiode met: KWALITEIT OP ELK NIVEAU en ONDERWIJS DICHT BIJ HUIS IN EEN KLEINSCHALIGE OMGEVING Uiteraard blijft al datgene waar het Carmel College Heesch verder om bekend staat gehandhaaft: onderwijs met veel persoonlijke aandacht en begeleiding voor de leerling. Zo kunnen leerlingen uit groep 8 het komende jaar kiezen voor plaatsing i n: - de MAVO- brugklas, als het advies MAVOproberen of MAVO is - de MAVO/HAVO-brugklas bij MAVO en/of MAVO/HAVO- advies - de HAVO/VWO-brugklas bij HAVO en/of VWO-advies. Zoals bekend staat het Ca rmel College Heesc~ sinds jaar en dag bekend om de extra aandacht voor de wat zwakkere leerling. Dit zal ook zo blijven: zoveel mogelijk in klei. ne groepen in de onderbouw met de op die leerlingen toegespitste begeleiding. Bovendien is en zal er voor de leerlingen met meer mogelijkheden extra aandacht zijn (MAVO/HAVO en HAVO/VWO-brugklassen). Wilt u meer weten over het Carmel College Heesch, bezoek dan de OPEN DAGEN op VRIJDAG 2 FEBRAURI van 18.30 tot 21 . 00u. of ZATERDAG 3 FEBRUARI van 11.00 tot 14.00u. Graag tot ziens op een van beide dagen.

Aan de ouders/verzorgers van kinderen di e 4 jaar worden en andere belangstellenden. Binnenkort komt u als ouders/verzorgers van een kind dat 4 jaar wordt, voor de keuze te staan een basisschool te kiezen waar uw kind de komende acht jaar het onderwijs zal gaan volgen. Om u te helpen een verantwoorde keuze te maken voor uw kind houden wij op DONDERDAG 18 JANUARI 1996 een OPEN DAG. Tussen 09.30 uur - 11.45 uur en 13.30 uur15.15 uur staan de deuren van de MARIASCHOOI voor u open en bent u van harte welkom! Op deze dag willen wij u nader informeren over de werkwijze en onderwijsopvattingen van de Mariaschool. Ook willen wi j op deze dag proberen u een stukje van de sfeer van onze school te laten proeven. Dit alles bieden wij u aan middels - een dia-klankbeeldover de school - een informati ehoekje met oa. foto's; infoboekje etc. - informatie vanuit de ouderraad - rondleidi ng door het schoolgebouw. Bij uw bezoek aan de school kunt u alle t ijd nemen om u grondig te laten informeren omdat wij voor een passende kinderopvang hebben gezorgd! ! Daarom: graag tot ziens op donde rdag 18 januari 1996. Schoolteam Mariaschool.

DANKBETUIGING Voor het vele blijken van medeleven en belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons mam Marie Schuurmans van der Lee zeggen wij Hartelijk dank aan Mevr. SmitNahon, Dhr. Smit, Pastoor Spijkers, familie . buurt, kennissen en uitvaartverzorging van Lith. Marinus Schuurmans, kinderen en kleinkinderen.

VERLOREN Zilveren herenarmband, tegen beloning terug te bezorgen tel. 5321958. Dank u. 19


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsen praktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen : A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZRER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33 , Nuland Huisartsen: M. Peeters J . Visschers Tel . : 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Al leen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk " Vinkel ", Platanenstraa t 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's- avonds 17.00 uur tot de volge nde ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgeval l en en na telefonische afspraak: Maandagavond : A. van Heyni ngen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08 .00 uur, alleen voor spoedgeval len en na telefoni sche afspraak). 06-07 13-14 20-21 27-28 03-04

jan. jan. jan . jan. feb.

Vinkel Geffen Geffen Nuland Vinkel

10-11 17-18 24-25 02- 03 09-10

febr. febr. febr. mrt . mrt .

Ge ffen Nuland Nuland Geffen Vinkel

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties a l tijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig . Bij druk t e zal ech t er eventueel ook verwe ze n worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die ni et op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend . De praktijken zij n helemaal gesloten op: Vinkel: 11 + 12 jan., 26 jan., 09 febr. Geffe n: 19 jan., 19 febr . , 08 maar t. Nuland: 02 febr., 20 febr., 14 + 15 maart. Vakanties: A.v.Heyningen 19 febr. t/m 25febr P. Berkelaar: 12 febr. t/m 18febr M.Peeters 26 febr. t/m 03mrt. 2Ó

N.B. U· kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17.30 uur. za. van 12 . 00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren berei kbaar via tel . : 5324699 De uitäeelpost in de Kloosterstraat te Nul a nd is op: ma. t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nul a nd gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18 . 00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. e n A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen . Tel .: 5324312 Behandeling vol gens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a , Geffen. Tel . : 5323445 Acupunctuu r, manuele- en fys iotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debe t s , Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel . : 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen : G. v.d. Bovenkamp Mw . C. A. van Lent De Rosmolen 11 , Geffen Tel. : 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17 .00 uur ZIEKENFONDSEN: ,.., C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. ,:, Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18 .00 - 19 .00 uur, Wijkgebouw, Kl oosterstraat 3a te Nuland. REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK

WERK IN HET MAASLAND: Tel. : 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spree kuur: dinsdag en vrijdag van 09 .0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen , Tel . : 532199( BUREAU SLACIITOFFERHULP: Postbus 745 , 5340 AS te Oss. Tel. : 0412 640845 ( hulp is kosteloos)


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan

een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij: 11

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen: Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18 ÎI Bouvvbedrijf

BENILDA11

meer verstand van verzekeren

"BRODUS"

Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

il•l~i SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen

Heestersevveg 28 • • • •

met - europas (cheques) - eu rocard * persoonlijke leningen doo rlopend krediet, fin ancieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (lijfren te)

5386 KT Geffen

NIEUWBOUW OND ERHOUD RENOVATIE VERB OUWINGEN

Tel (073) 532 47 65

Café 't Haasje

*

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

*

Openingstij'den:

telefoon (073) 532 15 20

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

Maand,ig woensdag dondenll,g 09. 00 - 17.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09.00-19.00 m,r Zaterdag 10.00 - 13.00,mr en op afspraak.

lil

Makelaardij Assurantiën

Do rpsplein 13 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1996

1946

50 jaar JANSEN GEFFEN Rijwielen

Taxi

Tankstation

SNACKBAR

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten Nu ook een zoo/ voor feestiesl kinderfeest;es va n 50 tot 60 personen Koude schotels von f 15, - tot f 45,-

(Dit jaar onze locomotief-ficztsen zvvr aantrvkkczlijk g'lprijsd I!) Kerkstraat 11. tel. (073) 532 13 13

i

JO VAN DE BERGH Veldstraot l 4 - G effen

1

\

tel 10731532 25 3 1


BUREAU VOOR RECITTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12 .00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2 , 5211 AD 's- Hertogenbosch Tel .: 073 - 6125244 Open spreekuur : ma t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

De heer C. v.Zantvoort, Burg.Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B . S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen. VOETBAL VERENIGING

"Nooit Gedacht" Geffen

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Punt. Tel.: 0412 - 625673/647214 (Elke werkdag vanaf 10.00 uur). Inlooptijden ; ma,di,do van 14.00 wo van 16.00 vr van 10.00

Informatie - 17.00 eur - 20.00 uur - 13.30 uur

Transportbedrijf zand en grind A. v.d. Haterd steekt E4- puµillen in het nieuw.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen, dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysiusschool woensdag 12.30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdag 10.15 - 12.00 uur Dorpsplein

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein P'IT· Postagentschap in Super 3 . Tel .; 5325390 Geopend : ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12 . 15 uur 13.15 - 17.30 uur 09 .00 - 12.30 uur

STICI-ITING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging ve1·pleegartikelen e .a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 622678 ma t/ m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Spreekuur Ouder-en Kindzorg Woe. 14.30 - 15.00 uur Tel. : 5321315 Uitlenen van Verpleegartikelen * Kantoor Geffen, Dorpstraat 37 , di . en do. 13.30 - 14 .00 uur

DE LOK.ALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK. De Lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasl and te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning , brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen: De heer H.v.d.Broek, P.v.d.Elsenstraat 9 te Geffen, tel.: 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 073 - 5321536 22

Onlangs werd het E4- meisjes team van NooitGedacht voorzien van nieuwe shirts, door Transportbedrijf zand en grind A. v.d. Haterd. Na de overhandiging bedankte de jeugdafdeling de sponsor voor deze gulle geste. De E4-meisjes team uitkomende i n de E-klasse, waar ze tegen jongens van dezelfde leeftijd voetballen, doen het uitstekend. lls- ~ereniging zijn we hier erg trots op, zeker gezien in de toekomst, voor de aanvulling van de grotere meisjes en in een nog later stadium voor het Dames elftal. Dat nieuwe shirts een sportieve bijdrage kunnen leveren blijkt wel uit de competitie wedstrijd die ze wonnen met 7-2 van D.A.W. Hierdoor werden ze door de sponsor ook nog verrast met een frietje en een glaasje fris . Op de foto de trotse spelertjes met leiding en sponsor. Jeugdafdeling N.G. Let op!! Geef je nu op voor de laatste theoriecursus voor de wetsverandering. Theoriecursus start weer eind februari! Voor inlichting of aanmelding Auto- en rnotorrijschool P. de Klein 073-5324658


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66

Kerkstraat 2

5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO[ ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* * *

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraal 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbed rijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen Tel. (073) 532 32 77

Dorpstraat 5 • Geffen Telefoon (073) 532 12 57

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*TEGELS *IJZERWAREN *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

WIHABO

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

fiûp AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

®0

• • • • • • •

Heesterseweg 1 l

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

~

DRUKKERIJ

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekoortjes, drukkosten gratis. Gratis fe licitatiepakket bii geboortekoorties. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

rl:'\_

~

t;;;;.,.

~

WIE WAT WANNEER JANUARI 18 20

21 22 24 25 26 29

KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, toneeluitvoering 0-ptochtbal Buurtver . de Molenhoek, biljarten Buurtver. de Vier Winden , biljartavond 't Berghje, 20.00 uur Buurtver. de Vier Winden, algemene ledenvergadering, 't Haasje, 20.30 liUr KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Molenhoek, biljarten

FEBRUARI 1 5 6 7 7 12 15 15 19 23 26 24

KVB, Pannekoekhuis de Reek, vertrek 18.30 uur, Dorpsplein Buurtver. de Molenhoek, biljarten, kaarten Buurtver. de Vier Winden, kaartavond 't Haasje 20.00 uur Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in sporthal de Geer van 2-4 uur. Vriendjes en vriendinnetjesmiddag Buurtver. de Vier Winden, biljartavond 't Berghje 20.00 uur Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVB, avond B.V.M. thema-informatieavond 20.00 uur de Gouden Leeuw KPJ, oud papier ophaalroute 1 Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Molenhoek, biljarten

MAART 4 11 14 18 21 25 29 29

Buurtver. de Molenhoek, biljarten, kaarten Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVB, Krekul in de Hoeve te Lith, vertrek Dorpsplein 19.30 uur Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 1 Buurtver. de Molenhoek, biljarten Buurtver. de Molenhoek, jeugd, langlaufen, 19.00-21.00 uur/ KPJ, oud papier ophaalroute 2

Recht vur zunne raop 2-3 februari 9-10 februari

KOPY INLEVEREN VOOR: 20JANUARI