Torenklanken 1995 - nr 08

Page 1

33e jaargang

I nummer 8 I april 1995

en an en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Moleostraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 -giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

PAASPRET OP ZATERDAG 15 APRIL 1995 Beste jongens en meisjes, het jeugdvakantiewerk Geffen organiseert dit jaar weer een leuke dag voor jullie in de paasvakantie. Omdat de paasvakantie voor de kinderen dit jaar erg kort is, hebben wij deze aktiviteit gepland op PAASZATERDAG 15 APRIL. Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan de PAASPRET. Zoals de r.aam al zegt heeft deze dag alles te maken ,net Pasen . Wat gaan we doen op die dag? We willen niet te veel verklappen, maar natuurlijk staat alles in het teken van eieren en de paashaas. We gaan eieren zoeken, eieren schilderen, maar ook eieren eten . Verder zal er nog een hele leuke tekenfilm gedraaid worden. Meer vertellen we niet, daarvoor moet je zelf maar eens komen kijken op 15 april. En heel misschien kom je de echte paashaas nog wel tegen. Paaspret wordt gehouden bij de Bonkelaar en duurt van 09.30 tot 15.30 uur . De kosten per deelnemer zijn slechts f 3,50. Alle kinderen zullen nog via school een informatiefolder krijgen over deze dag en daar zit ook een inschrijfformulier aan. Je kunt je opgeven op 12 april van 17 .00 tot 19.00 uur bij de Bonkelaar en op 15 april vanaf 09.15 uur bij de Bonkelaar. Tot ziens bij de Paaspret Voor meer informatie : Annemieke van Erp Tel. 04120 - 45223 St. Jeugdvakantiewerk Geffen Paul Wingens, Tel. 25446

EIERACTIE D.K.G. De tijd van Pasen is weer aangebroken. Wij, als Dames Korfbalvereniging Geffen (D.K.G.) willen net als voorgaande jaren een eieractie houden. Als u onze vereniging wilt steunen, danwel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren . Onze leden zullen in- .de week van 10 t/m 14 april huis aan huis bij uw langskomen . Zoals voorgaande jaren kunt u een enveloppe kopen voor f2,50 U hebt altijd prijs . Wij hopen dat u onze actie zult steunen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 14APRIL 1


iii;;;;iiiii;;;;;;;;;;;

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

~

'"""'

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

............................

ir;·::;t...........

~-i ::::::::::::::::::::::::::::

VAN TUIJL makelaardiJ. bv

~ NvM MAKELAAR

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION ■ 11111111111111111

J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


ROND DE DORPSPOMP Het feest gaat door! -----------------Overal in de omgeving werd gefeest. Ook in Geffen was de feestdrift niet meer in te tomen. Nadat in de laatste week van November 1944 alle inwoners van Geffen weer thuis waren, werd eerst begonnen aan het opruimen van de troep, herstel en schoonmaak. Iedereen hielp elkaar, tantes kwamen helpen bij gezinnen met jonge kinderen . Het huis moest schoon en de schade voor zover mogeli jk hers t eld. Vrijwilligers hielpen mee het dak van de zijbeuk van de kerk te dichten, zodat er weer diensten konden worden gehouden. De kerk zal overvol . De mensen kwamen niet bijgepraat over de evacuatie en hoe de mannen die thuis achter gebleven waren om het vee te verzorgen, zich hadden schuil gehouden en voor zichzelf zorgden. Zo werd Geffen een grote familie, die niets l iever wilde als samen komen om te vi eren. Meester Sloots nam daarom het initiatief om de Gymzaal ~chter de oude Aloysiusschool, waar nu de Rabo-bank staat, beschikbaar te stellen. Een groot plakaat voor de school langs de Dorpstraat vermeldde de oproep: Heden dansen in de gymzaal . Er werd gedanst en gezongen dat het een lust was. De drank bestond uit eigengemaakte limonade . Het geheel stond onder lei ding van Henk Wiebenga een ondergedoken of geëvacueerde Rotterdammer. De muziek werd gemaakt door een oude monica-speler (naam onbekend). Men wilde meer feesten. Opnieuw werd gevraagd om gebruik te mogen maken van de Gymzaal. En opnieuw was het groot feest. Maar meester Sloots had kennelijk opmerkingen gekregen van de Pastoor (De school stond onder bestuur van de Kerk) en ook de burgemeester Veltman wilde zijn gezag doen gelden. Na de hoogmis rond de Kerst i n 1944 besloten Wim Jansen, Thé Groos, Marinus Swanenberg en Leo van Linder om naar de burgemeester te stappen en de pastoor om nog meer feesten te mogen organiseren. De burgemeester had geen bezwaar, maar de pastoor sto~d niet meer toe dat de gymzaal werd gebru~kt. In het parochiehuis werd een vergadering belegd. Daar waren bijeen: Herman Schouten, Marinus Swanenberg, Thé Groos, Jo de Veer, Gerard Velthuis, Wim Jansen, Leo van Linder e.a.? De kapelaan deelde mede dat er niet meer gedanst mocht worden en.dat er richtlijnen gekomen waren van het Bisdom. Er werd duidelijk gewezen op de grote ver-

antwoordelijkheid en in die uitbundigheid kunnen er toch "rare" dingen gebeuren. Het werd een heftig dispuut . Herman Schouten en Jo de Veer meenden het standpunt van de Ker~ te moeten ondersteunen en haakten af. G. Velthuis bleef maar vragen om die Bischoppelijke richtlijnen en wilde die wel eens zien . De Kapelaan wilde op zijn woord geloofd worden. Het gezag van de kerk werd ondermijnd. De vrijheidsdrang was t e groot geworden . Er ontstond onvrede. Het parochiehuis mocht ni et meer gebruikt worden om bijeen te komen. De groep verplaatste zich naar Thé Groos en daar ontstond het feestcomi té wat uitgroeide tot 13 personen. Gelukkig ' stond h~t oude pakhuis leeg (waar nu het kantoor van Schouten-confectie staat), en dat mocht gebruikt worden van de Boerenbond. Er werd gepoetst en geschrobd en de vloer werd met kaarsvet glad gemaakt . Het feestcomité had gezorgd voor goede muziek: Jo van Zon, accordionist en Verhagen op de drums, beiden uit Rosmalen. Ook werd er gedanst in D'n Berg bij Driekske Wijgers en op de zolder bij Thé Groos. De uitbreiding van de leden van het feestcomité voor zover wij die konden achterhalen bestond uit: Jantje van Griensven, Jan Diks, Harrie de Smid, Wi m den Harre (Wim van Hoorn) Jan van Orsouw, Willy Keukens van het café tegenover de Kerk, Truus Willemse de eerste vrouw, Agnes van Schaijk, Gerry de Wouw en Betsy Steenbergen , e . a . Er werden zelfs gecostumeerde bals gehouden . In 1945 kwam de eerste danstent in de Kerkstraat voor het oude (helaas afgebroken) gemeentehuis. Ook was er toen de eerste bevrijdingsoptocht: Daarin zag je veel oorlogi taferelen, oa. een vliegtuig met droppi ngs, Churchill met sigaar, een opgehangen Hitler gevangen genomen verraders, enz . Alle buurten deden mee met een wagen. Het was me een drukte van jawelste. De oude ha rmonie "De Eendracht" herleefde weer even. De ~oo~ste optocht werd in 1945 gehoude n op Koninginnedag. De mooiste wagen kan i edereen zich nog herinneren: Een prachtig versierde jeep op een platte wagen en daarin troonde Han van Herpen als Koningin en het knapste meisje van Geffen, Nelly Cremers schitterde als Kroonprinses . Uit de hele omtrek waren ze naar Geffen gekomen en ze bewonderden deze prachtige wagen en die had vanzelfsprekend de eerste Prijs. Er is ook nog een Bevrijdingsspel opgevoerd met medewerking van Spelers uit Maren Kesse: van Pater Ivo van Dinther. Inleider was G. Vel thuis . In 1947 werd C. v. Zijl Burgemeester van Geffen. Die kreeg gedaan dat het Ptestcomité zich omdoopte in Oranje-vereniging . We lezen dan namen als Martien Cremers Lieske van Druenen, Teun Gevers, Marie~je van Rosmalen en Jaske van Rosmalen. Het eerste bestuur van de Oranje Vereniging 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 1 1

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04102-24795

Voor a l uw familie- verenigingsen hande lsdrukwerk. Familiedrukwer k keuze uit 5 collecties. Met opgaof van juiste datum bif geboortekoortjes, d r ukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bi j geboor tekaa r tjes. Ook voor copieerservice kunt u bi j ons terecht.

AFBOUW

Aa. l

V.O.F. Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON

Café

MIRANDA BRUURMIJN

't Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal-voor bruiloften, feesten en partijen

SPECJA LITEJT!N VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogmi Jo u.rmb1t TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhulsplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


had als voorzitter, G. Velthuis, Agnes van Schaijk als secretaris en Thé Groos als penningmeester. Mogelijk zijn er wat vergissingen in bovenstaand verhaal. Wij hopen dat nog aan te vullen en te corrigeren. De opzet van dit artikel is immers zoveel mogelijk mensen uit Geffen aan het denken te zetten, want er is weinig op papier gezet over die eersti peri ode, mogeli jk kri jgen we nog meer infor· matie. Maar onze belangri jkste doelstelling is de mensen van toen te betrekken bij het GOUDEN BEVRIJDINGSFEEST op 5 Mei a.s. Het feest gaat door! Daar zijn wij al blij mee!! Op 5 Mei wordt begonnen met een MISVIERING uit dankbaarheid opgeluisterd door Het Parochieel Gemengd Koor, daarna een bijeenkomst in een zaal (mogelijk het Oude Klooster) met een lekker kopje koffie, oude liedjes door Het Bejaardenkoor, een humorist, die ons pl aatst in de sfeer van toen en daarna gezellig kletsen onder het genot van enkele consumpties. Er is een werkgroep samengesteld die het feest gaat voorbereiden. De gemeente Maasdonk stelt f 1. 500, - - beschi kbaar. "Vl aderack" zal haar best doen zoveel mogelijk foto's van de bevrijdingsfeesten en optochten in de feestzaal te plaatsen. De zaal wordt versi erd. Wij willen een geweldig fijne sfeer oproepen om zo het verleden even te laten herleven. Wij hopen dan ook dat velen , die dit meemaakten en allen die er belangstelling voor hebben, dat feest tot een indrukwekkende en zinvolle viering zullen maken. Daarom praat erover met elkaar , heb je nog een foto ui t die tijd, zorg dat die terecht komt bij Cees of Jo van Wanrooy (tel . 22283) dan wordt die met zorg gecopieerd en u krijgt gegarandeerd uw foto terug en dat niet alleen, want je zult de foto uitvergroot terugzien en dat i s di kwijl s bijzonder interessant. Ook verhalen zijn welkom en correcties of aanvull ingen even bellen naar Theo Prinssen 04120-40982. U krijgt nog nadere bijzonderheden van de Werkgroep 50- jaar Bevrijd!! Er wordt gerekend op Uw enthousiaste aandacht en medewerking.

BILJARTNIEUWS DE NIEUWE ARK Het toernooi om de Ger rit Ruys cup dat op 16, 17 en 18 maart in cafe de Ni euwe Ark werd verspeelt heeft een terechte winnaar gekregen in de persoon van Th. v. Wanrooy van Kerkzicht uit Nuland. Tot dat de finale partij begon had hij al zijn partijen gewonnen. H. Maas leed vrijdagavond een nederlaag tegen de vorige bekerwinnaar J.v . d . Haterd. In de finale, die ging tussen v . Wanrooy en H. Maas, kon laatsgenoemde wel in puntenaantal gelijk komen met v . Wanrooy. Da t gebeurde ook Maas won in 22 beurten van v . Wanrooy (80- 55 ) A. Ruys van NGG moest jammergenoeg op de 2e dag wegens ziekte verstek laten gaan. De volledige uitslag is als volgt . Gesp. Pnt Gem HS Kerkzicht 6 10 3.72 29 Touché 6 10 3.05 18 De Gouden Leeuw 6 3.13 18 6 DOS '71 P.v.Cruchten 6 6 2.91 20 't Centrum 6 4 2.40 19 R.v.Maaren M. v . Schijndel De Nieuwe Ark 4 2 .40 25 6 De Nieuwe G.Arts Ark 2 2.30 15 6

1 Th.v.Wanrooy 2 H. Maas 3 J . v.d.Haterd 4

5 6 7

Van de stamtafel 24, in overleg met Vladerack en oudleden van 't feestcomité en Oranje-vereniging. Volgende.stan~ifel 2e Paasdag 11.00 uur Café Govers.

BOLLEBOZEN Geslaagd:

r

Willie van Er p, van Coothstraat 6 voor de opleiding van Kandidaat Deurwaarder . Proficiat!

Pastoor vd. K'lmpstrèat 1a 5386 AH Géffen

Telefoon'04lb2-ns70"'Fáx 22570


Belastingvrij 'sparen' ligt nu in ieders vermogen. Sparen is een prettige manier om uw vermogen te laten groeien. Minder prettig is dat u belasting gaat betalen bij meer dan Âą f 1000 rente per jaar.

stelling, de dividendvrijstelling met Rabo Dividend Sparen. Hebt u nog meer spaargeld, dan maakt u gebruik van stap drie met Rabo

Daarom heeft de Rabobank twee

Groei Sparen. U ontvangt dan geen rente

nieuwe produkten ontwikkeld, waarbij

of dividend. De opbrengst wordt simpel-

uw opbrengst belastingvrij is. Een slim

weg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u

concept in drie stappen. Daarmee pro-

geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt

fiteert u eerst volledig van de rente-

u altijd direct opvragen, zonder kosten.

vrijstelling, bijvoorbeeld met de reeds

Wilt u meer weten? Loop dan eens binnen

bestaande Rabo Rendement Rekening. De tweede stap is dat u gebruik maakt van een andere fiscale vrij-

bij de Rabobank en haal de brochure over Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.

Rabobank

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen. Belastingvrij, de hoogste opbrengst.

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel 6

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen zijn beleggingsfondsen waarvoor De Nederlandsche Bank verounninoen heeft verleend. De prospectussen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Rabobank.


DORPSBELANGEN DOET EEN LAATSTE POGING Hal ve aansluiting Geffen Op initiatief van fraktie Dorpsbelangen, daarbij gesteund door onze coalitiepartner CDA, werd voor de laatste maal gepleit voor een (halve) eigen aansluiti ng Geffen richting Nijmegen. Ook de oppositie in de Raad (behalve fraktie Vinkel) kon instemmen met dit initiatief, zodat we een gezamelijke motie naar Minister Jorritsma kunnen sturen. Waarom maken jullie je zo dr uk, zo horen wij jullie denken . Dat komt omdat wij van mening zijn dat het voor Geffen heel belangrijk is dat deze halve aansl uiting er naar Nijmegen, komt. Want tot heden is door Rijkswaterstaat niets meer dan ook niets geregeld en laten ze de ontsluiting Geffen richting Nijmegen, volkomen links liggen. Dat doet ons pijn, omdat er met minimale ingrepen deze halve aansl uiti ng Geffen richting Nijmegen te maken is . Vanuit Geffen richting Nijmegen kan men de bestaande aansluiting achter het Shell benzinestation en Restaurant de Lucht benutten. Komend vanuit Ni jmegen richting Geffen kan men aansluiting op de huidige bestaande parallelweg langs de oude Rijksweg benutten. U ziet het, weinig extra kosten, géén ingreep in het landschap, géén extra beslag op landbouwgrond. Maar toch wenst Rijkswaterstaat hierop ni et in te gaan. We krijgen eigenlijk gewoon geen antwoord. Hooguit krij gen we uit de monden van Rijkswaterstaat getrokken dat er voor de onsl uiting Nijmegen drie varianten bestaan, t.w . : 1. Ontsluiting via het Kraayeven 2. Ontsluiting via de Heesterseweg, het Woud Oss en dan richting aansluiting Ceresl aan Heesch 3. Papendijk, parallelweg huidige Rijksweg, achter de Geffense Barriere door, dan de Overlaat en tenslotte aansluiting Cereslaan Heesch. Wij zijn geen voorstander van deze varianten en denken dat een hal ve aansluiting Geffen richti ng Nijmegen, gewoon de allerbeste oplossing i s. En ook nog de goedkoopste . Vandaar onze laatste poging . Gelukkig worden we door velen hierin gesteund. Ook het bedrijfsleven uit Geffen ziet duidelijk het belang hiervan in. We moeten voorkomen dat we een weggestopt Dorp worden . Dat i s niet goed voor het bedrijfs-

leven en evenmin voor het bloei ende vereni gingsleven. We moeten een actief Dorp blijven waar het goed wonen en leven is. Bij een halve aansluiting Geff en richting Nijmegen is er evenmin gevaar voor sluipverkeer door ons Dorp van andere ker nen, dus dat behoeven we niet te vrezen . Wij hopen dat U onze strijd steunt, ook al geeft inmiddels ook minister Jorritsma te kennen dat een halve aansluiting Geffen richting Nijmegen voor haar ook niet hoeft. Maar ze komt nog praten over onze ontsluiting. Wij denken dan ook met de door de Raad van Maasdonk aangenomen motie een belangrijk argument te hebben om de mi nister op andere gedachte te brengen . Bij de Rijksweg 73 in Limburg heeft dat ook geholpen. Dus waarom hier niet. We moeten het minimaal proberen en har d ook We waren dan ook blij met de brede s t eun van Ben Wen onze collega's, raadsleden en gaan er gezamel ijk voor. DORPSBELANGEN

DE PONYVRIENDJES VINKEL Met veel su~ces hebben de ruiters en ammazone's van ponycl ub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel, zaterdag 25 en zondag 26 maart deelgenomen aan de indoor dressuurwedstrijd te Ammerzoden . De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Klasse Ml cat. E le prijs Irene v . d . Ven met Falcon 127 punt . Klasse M2 cat . E 2e prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 127 punten. Klasse B cat . A/B le pri js Gertjan v.d. Doelen met Sunquest 126 punten Se pr1Js Tessa v . d. Ven met Sonja 112 punt. Klasse 11 cat . E 6e prijs Jelte Strik met Ivarno 124 punten lle prijs Linda v.d. Broek met Jip 114punt . Klasse B cat. C 7e prijs Gerbert v.d. Ven met Esmeran 117 punten Klasse 11 cat. C 2e prijs José v.d. Doelen met Mariska 124 punten 7e prijs Nicky v. Veghel met Gwendolyn 112 punten Klasse B cat . D/E Se prijs Ron Loeffen met Abner 125 punten 7e prijs Jelte Strik met Kwinten 122 punten Klasse 12 cat . C 7e pri js Gerbert v.d. Ven met Lady 113punt. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 2 april tijdens het grote ponyconcDurs 7 i n Den Dungen.


EFFE BUURTE MÈ

.......

WIM VAN HERWIJNEN ( 45J. )

Het is vaste prik: de mannen die zich betrokken voelen tot kerk en parochie zijn begonnen als misdienaar •• Zo verging het ook Wim van Herwijnen, alweer een jaar als diaken actief in onze parochie . Na misdienaar volgde een reeks van taken in zijn geboorteparochie Velddriel van koster, lektor, m. o . v.-werkgroeplid, lekenvoorganger , redactie-lid parochieblad, voorz . par . best. tot lid dekenaal bestuur. Onlangs werd de aktie "kerkdak" afgerond m. b.t . de restauratie van de kerk in Velddriel . Hij kent dus het reilen en zeilen van een parochie . Nadat Wim 13 jaar bij Ven D werkte en door reorganisatie zijn baan verloor, wilde hij niet meer terug in het "commerciële vak". Hij voelde zich meer aangetrokken tot de sociale kant. "Dat komt niet zomaar aanwaaien", zegt Wim "dat was reeds een eerdere wens" . Na eerst als vrijwilliger gewerkt te hebben bij de VBOK "Ver . ter bescherming van het ongeboren kind), solliciteerde hij daar in jan. '93 . Als groe pswerker is zijn taak het begeleiden van de 42 vrijwilligers-werkgroepen in Zuid-Nederland. Daarnaast draagt hij zorg voor de traini ng en scholing van de medewerkers en wil de vereniging meer bekendheid geven. Intussen begon Wim aan zijn 4-jarige diakenopleiding. In de weekenden naar het St. Janscentrum en daarnaast veel huiswerktaken . "Dat kostte veel tijd en energie" , zegt Wim . Hij rondde de opleiding af in j uli 1993 , is in september gewijd en was dus permanent diaken op vri jwillige basis . Zijn benoeming voor Geffen en Vinkel kwam op 1 april 1994. De parochieactiviteiten in Velddriel moesten derhalve worden opgegeven, maar zijn vrouw Marika heeft daar veel van overgenomen. Wat is een diaken? "Een diaken behartigt de sociale kant van de kerk" legt Wim uit. "Dienstbaarheid is mijn voornaamste taak . Een diaken mag dopen, een huwelijk sluiten en in een uitvaartdienst voorgaan. Een Eucharistieviering is in die gevallen niet noodzakelijk. Daarnaast is een wezenlijke taak van een diaken :"het lezen van het evangelie en de verkondiging (preek) doen." . In overleg met pastoor Spij kers heeft Wim een aantal t aken .in.Geffen en Vinkel op zich genomen : communie brengen bij ouderen thuis op de eerste vrijdag van de maand in Geffen en op de eerste zaterdag van de maand in Vinkel. Hij koppelt daar tegelijk een bezoekje/praatje aan. Wim doet 8

dopeni en1 ook huwelijksvoorbereiding met a.s. bruidsparen . Hij leidt de gesprekken in de rouwverwerki ngsgroep en houdt contact met de Zonnebloem en Ouderenbond in Vinkel . Er zijn nog meerdere taken maar daar kom je als vrijwilliger niet aan toe, Verder gaat hij vóór in Woord- en Com. diensten in het weekend of bij een huwelijksof jubileumviering. Dat laatste "gel dt" dus! De mensen moeten er nog aan wennen, maar huwelijks-/jubileumgebedsvieringen kunnen een positief effect hebben in deze moderne tijd, want jongeren weten niet al t ijd wat Eucharistie is. Wim zegt , het uitstekend naar zijn zin te hebben in de parochies Geffen en Vinkel. Hij vindt het leuk dat praktisch a lle j ongeren die in de kerk willen trouwen, naar de twee voorbereidingsavonden komen . Er is een goede discussie en sommigen zijn onbewust meer met geloof bezig als ze de~ken. De toekomst van de kerk ziet Wtm reeel in. "Er zal een generatie komen die niet zo kerkelijk is opgevoed of misschien helemaal niets met de kerk van doen wil hebben.. "Maar" zegt Wim "de bewuste gelovigen blijven over en dat heeft z'n positieve kant en. De gelegenheidskerk zal blijven en dat moeten we respecteren/accepteren. Belangrijk is: hoe motiveren we de jongeren v.a. 16 jaar? We zullen het bijbelse gebeuren moeten vertalen naar de huidige tijd . Niet met moeilijke theologische beschouwingen, maar in gewone omgangstaal" . Iemand zei eens tegen Wim: "Je hebt je roeping gemist • •• • !" Ik denk dat hij in onze parochies zijn "dienstbaarheid" volledig tot zijn recht kan laten komen!.

GEEF GEZOND Hartelijk dank aan de personen/groeperingen die reeds gereageerd hebben op onze oproep om de bootreis financieel te ondersteunen. Vele kleintjes ma:ken één groot! Dat "grote" zou ongeveer f 5.000,- moeten worden, wil de boot met 100 zieken uit varen. Een heel hedrag, maar dat moet "Geffen toch voor elkaar krijgen!! Geef gezond" , Piet de Haas neemt uw envelop graag in ontvangst (Tel. 23374) Banknr. Krachtpatsers 11.58 . 26.165 o . v.v. bootreis PASEN: HET LEVEN BEGINT OPNIEUW

Op de vroege morgen van Pasen deed Maria Magdalena de ontdekking van haar leven . Het graf waarin Jezus op goede vrijdag was neergelegd, bleek leeg te zijn. Haar schrik en angst, maar vooral haar intense verdriet verandere plotsklaps in een onuitsprekelijke vreugde toen ze in het gelaat


van de tuinman haar Heer en Meester herkende, Jezus was verrezen, uit de dood opgestaan, opnieuw tot leven gekomen, Maria Magdalena kreeg de opdracht om dat blijde en goede nieuws te gaan vertellen aan ieder die het maar horen wilde, eerst en vooral aan zijn vrienden en leerlingen, die in zak en as zaten . Nadat Jezus aan het kruis gestorven was, leken al hun verwachtingen de bodem ingeslagen . Ze waren bang ook zelf om te zullen komen en in ieder geval was de moed hen in de schoenen gezonken en zagen ze de toekomst donker in . Toen door Jezus verrij zenis zijn leven opnieuw begon, betekende dat dat ook voor zijn vri enden en vriendinnen het leven opnieuw een aanvang nam. Ze zagen het weer zitten en maakten als het ware ook zelf een verrijzenis, een opstanding mee . Ze stonden met zijn allen op uit het graf van angst en verdriet, ze overwonnen hun schrik en moedeloosheid, kwamen hun depressie te boven en ze kregen opnieuw zin in het leven. Pasen betekende inderdaad voor hen: het leven begint opnieuw. Wij, vrienden en vriendinnen, leerlingen van Jezus hier in Geffen in het jaar 1995, mogen als "Maria Magdalena", als gemeenschap van gelovige mensen die naar haar genoemd is, in haar voetspoor treden. Hopelijk ontdekken wij net als zij in het gelaat van de mens die onze naaste is, de levende Heer. In ieder geval hebben wij net als onze patrones de opdracht om het goede nieuws dat "Jezus leeft" ook in onze dagen door te geven aan ieder die het maar horen wil . Moge Pasen op die manier voor heel veel mensen op aarde, maar zeker ook voor ons hier in Geffen, betekenen dat het leven opnieuw begint. Dat we delen in het nieuwe leven dat in de huidige lente overal om ons heen is waar te nemen. Net als Maria Magdalena vertellen we het verhaal van een Levende. Hij is niet dood, Hij leeft: die boodschap is nog steeds aktueel en kan ook ons tot leven wekken. Jezus is niet alleen de man van Nazareth die bijna 2000 jaar geleden op onze aarde geleefd heeft. Hij is nog steeds de Zoon van de levende God , die ons vergezelt op al onze wegen en die met ons meewerkt als wij goed doen in zijn naam. Je komt Hem nog dagelijks overal tegen in de mens die onze aandacht en belangstelling, onze hulp en steun, onze troost en bemoediging nodig heeft . Van die mens zegt Jezus tot ons "Ik was ziek, ik was in de gevangenis, i k was naakt, ik had honger, ik had dorst, ik was vreemdeling en •• • jij hebt me niet aan mijn lot overgelaten maar voor me gezorgd, Hij nodigt ons uit om te doen zoals Hij deed toen lang geleden toen Hij in ons midden was . Zo wil Hij nog steeds in

ons midden z1Jn en ons opnieuw tot leven wekken,zodat we er zin in krijgen om er te zijn voor elkaar. Nieuw moed, opstaan uit de dood vandaan, niet bij de pakken neer blijven zitten. Weten, ik sta er nooit alleen voor, ik weet me gedragen en gesteund door Jezus, mijn levende Heer. Van harte Zalig Pasen: het leven begint opnieuw !!!

Pastoor L. Spijkers

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: ZA. 19.00 uur W 09 . 30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur W 10.00 uur VINKEL: ZA. 17. 30 uur W 11. 00 uur.

LITURGISCHE KALENDER: WO. 12 apr . 10.00 u

* Boeteviering mmv

bej. koor Boeteviering mmv Passe Partout apr. 19.30 Witte Donderdagviering rnmv Gemengd koor (tevens t.v .-uitzending naar de Heegt) apr. 15.00 Kruiswegviering mmv kinderen van groep 8, Fluitekruid en Dameskoor (tevens t.v.-uitzending naar de Heegt) 19.30 Goede Vrijdagviering mmv Gemengd koor (tevens t.v.-uitzending naar de Heegt) apr. 10. 00 * Paasviering mmv Bej • koor 19.30 Paasviering mmv Jeugdkoor 21.00 Paaswake mmv Passe Partout apr. 09.30 Presentatieviering Eerste Communicantjes mmv. Kinderkoor (tevens t.v.-uitzending naar de Heegt) 11.00 Paasviering met de diaken mmv Gem. koor H.Mis mmv Gemng koor apr. 09.30 (tevens t.v.-uitzending naar de Heegt) apr . 19.00 * Avondmis apr. 10.00 * H. Mis mmv Bej. koor Woord- en Com.dienst 19.00 mmv Bej. koor (tevens kinderkerk)

19.30

DO. 13

VR. 14

ZA . ..15

ZO. 16

MA. 17 WO. 19 ZA , 22

9


zo.

23 apr. 09.30

wo. 26 apr. 19.00

H.Mis mmv Gemengd koor * Avondmis

* = dienst in de kapel GOEDE WEEK: Bovenstaand kunt u lezen welke vieringen er in onze parochiekerk gehouden worden. Jong en oud is van harte welkom ·in met name de vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De kinderen worden uitgenodigd in de Goede Vrijdag vier ing om 3 uur n.m. Ze mogen een zelfgemaakte bloem neerzetten bij het kruis van Jezus. De kinder-paasviering is op Eerste Paasdag om 09.30 uur. In deze viering zullen de Eerste Communiecantjes zich aan de parochie voorstellen. De parochie wenst u "een Goede Week" toe en Fijne Paasdagen. DOOPGESPREK:

Wilt u uw kind laten dopen? U krijgt alle informatie daaromtrent op dinsdag 2 mei a.s. om 20.00 uur in het parochiecentrum. (Oude Klooster boven). Informatie: Petra v. Ballegooy tel.: 23003.

HUWELIJKS-/JUBILEUMVIERINGEN: Wilt u uw huwelijk of jubileum in de kerk vieren? Trudy Wijgers maakt namens de pastoor afspraken voor de parochianen van Geffen en Vinkel. U kunt haar tussen 19.00 en 20.00 uur bellen om informatie: tel.: 23190 LEVENDE SYMBOLEN:

WATER-DOOPWATER Nog maar kort geleden hebben we op overrompelende wijze kunnen ervaren dat Nederland een waterland is. Het water ging zijn eigen weg; buiten de oevers van rivieren, over dijken en er onderdoor. Zo hebben we aan den lijve ervaren wat voor een kracht het water heeft. Water Water is niet alleen H20 om te drinken of te wassen. Water kan verkwikken, dorst lessen, schoon spoelen, maar het kan ook bedreigen en verwoesten. Water kan een plek van rust en ruimte zijn, maar ook van chaos en desoriëntatie. Het kan een grens zijn, maar ook een doorgang naar de overkant. Water is een symbool met grote zeggingskracht; het symboliseert veel aspecten van het leven. Doopwater Het is dan ook niet zomaar dat we dopen met water. Het doopwater symboliseer t vele 10

facetten van leven en geloven. Pasen - liever nog de paaswake - is hét moment van de doop. In de viering van de paasnacht gedenken we het verhaal van de schepping, van het water dat de aarde vruchtbaar maakte, we herinneren de dood en verriJzenis van Jezus Christus, in wiens naam we als christenen worden gedoopt. In de paaswake lezen we uit de brief van Paulus aan de Romeinen: "Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij -zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt - een nieuw leven zouden leiden"(Rom. 6,4). Doop en Pasen horen bij elkaar. In de doop wordt de dood en verrijzenis van Christus herdacht. Door de doop word je 'een nieuwe mens'; het water spoelt het kwaad van je weg. Het water markeert dus de overgang naar een ander leven, een nieuw leven als christen. Door het doopwater ook, treed je binnen in de christelijke gemeenschap.

REIS NAAR TAIZE Rond hemelvaart is er weer een jongerenreis naar Taizé. Bij deze broedergemeenschap, in Frankrijk, ontmoeten elk jaar duizenden jongeren uit de hele wereld elkaar. Zij bidden, luisteren en wisselen ervaringen uit. De Hemelvaartsreis naar Taizé loopt van 24-28 mei. Op 24 april is er een kennismakingsbijeenkomst. Voor info: (020) 6798207

II MAAK ZELF WEL UIT WAT II DOE! Je krijgt veel mee, van thuis, van school: wat hoort en vooral wat niet hoort. Aan de ene kant hoor je 'je moet rekening houden met ••• ' en dan weer 'je moet jezelf zijn, het zelf uitzoeken' . Niet makkelijk! Over deze vragen gaat een jongerenweekend in Heeswijk-Dinther. Centraal staat uitwisseling met elkaar. Door praten maar ook door creatieve vormen. Het weekend is bedoeld voor jongeren van 17-27 jaar en loopt van 12- 14 mei. Voor info, (04139) 3145

MEIMAAND-MARIAMAAND Evenals vorig jaar willen wij u uitnodigen om bloemen te brengen ter versiering van Maria in de kerk, de kapel en de veldkapel. Iedere vrijdagmorgen in de meimaand staan de grote kerkdeuren voor u open van 09.00 tot 10 .00 uur. Dewerkgroepkerkversiering neemt dan graag uw bl°Qemen in ontvangst!

ACID' MEI BEWEGING Zaterdag 13 mei 1995 wordt de jaarlijkse manifestatie van de Acht Mei Beweging in het Congresgebouw in Den Haag gehouden. Het beloofd weer een uitermate boeiende 'ontmoetingsdag' te worden met interessante


sprekers. Maak gebruik van het aanbod samen met parochianen te reizen. Voor vervoer kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Ruwaard-parochie telefoon 04120 25786 . Kosten f 17,- per persoon, a.u . b . betaling bij inschrijving.

BADMINTONCLUB - --Ook dit jaar bestaat bij de Badmintonclub Geffen de mogelijkheid om wat meer te weten te komen van badminton. Wij nodigen daarom iedereen uit om de gehele maand Mei gratis te komen spelen en een training bij te wonen. Wij spelen op donderdagavond in Sporthal de Geer, van 19.00 - 23.00 uur. Hierbij begi nnen we met onze jeugd (8 - 16) van 19.00 - 20.00 uur en daarna is de avond voor de senioren. Het lidmaatschap voor de jeugd bedraagt f 95,-- per jaar en voor de senioren f 155,Dit bedrag i s dan wel inclusief training. Mocht je voor de grat i s l essen interesse gekregen hebben , dan graag een telefoontje naar 24160, zodat hiervoor gezorgd kan worden. Graag tot ziens op een van onze speelavonden.

- kan je overdag niet, speel dan 's avonds; 12 grote lampen geven je de kans; - uitgespeeld? Onze kantine kan je vochthuishouding weer op peil brengen terwijl je met je tegenstander (medespeler) nog kunt napraten over alle gemiste ni et-t ernissen kansen; je kunt er jong mee beginnen, maar je kunt er ook tot na je pensioen mee doorgaan; - je kunt alleen recreatief tennissen of echte wedstrijden en competitie spelen of allebei. Bij onze vereniging staat sportiviteit en ook gezelligheid nog hoog in het vaandel. Voel je iets voor tennis, dan kan j e j e aanmelden bij : Henk Martens P.v.Grinsvenstraat 12 Telefoon: 22137 De contri butie bedraagt slechts f 115,--. Dit is voor de jeugd inclusief en voor de senioren exclusief training. Het inschrijfgeld bedraagt f 5,--. Ook na het sluiten van de gravelbanen in Oktober kan er bij ons nog doorgespeeld worden op de harde baan, zodat j e het hel e jaar kunt tennissen .

K. V.B.

Anja Wingens Secr. Badmi ntonclub Geffen

JE BENT JONG EN JE WILT WAT?! JE BENT WAT MINDER JONG EN JE WILT WAT?! J E VOELT JE JONG EN JE WILT NOG WAT?! Wat denkt je van tennis? Ons nieuwe gravelseizoen is weer begonnen, de banen zijn weer speelklaar gemaakt, de ballen gekocht; kortom het feest kan beginnen. Denk je er al lang over om eens iets aan (een andere) sport te gaan doen, dan is het nu de tijd om je aan te melden. Wanneer je je nu als lid opgeeft bij TENNISVERENIGING DE VLIJMD, kun je, als je dat wilt, nog in april beginnen met d~ taining. Tennis heeft veel voordelen: je bent buiten en op een gezonde manier bezig; je komt en gaat op een tijd, die jou uitkom~;

Donderdag 16 Maart hadden we onze jaarlijkse Krekul- avond in de Meent te Nuland . Deze avond was zeer geslaagd op zowel kreatief als kultureel gebied. We gingen naar deze avond met 58 dames. Geffen kwam als beste uit op kr.~atief en Nul~nd ging met de beker naar huis voor het kulturele gedeelte. De avond was zeer geslaagd en werd afgesloten met een loterij. Bestuur K. V.B.

'

INTER!KLElUIR E'nNIS n ~ schilders ADVISEURS IN VERF ,

BEHANG

GLAS-VERF-BEHANG ossTeLeFooN (04120).4a1oageffen - - 04102 - 23400 of 21201 11


LOKETFUNCTIE POLITIE .,_,,-1,

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. 12

Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

Wijziging uitstroom- en premiebeleid gemeente Maasdonk Op 1 ¡april 1995 treedt de nieuwe premieregeling van de gemeente Maasdonk in werking. Vanaf deze datum verandert er veel voor mensen met een bijstandsuitkering, met name met betrekking tot de zogenaamde vrijlatingsbepalingen. Het is daarom belangrijk om eens wat dieper in te gaan op deze nieuwe premieregeling.

Vrijlating van inkomsten afgeschaft In Nederland zijn sinds 1 oktober 1994 de regels met de betrekking tot de vrijlating van inkomsten op in de Algemene Bijstandswet ingrijpend veranderd. Vanaf deze datum is de vrijlating van inkomsten, zoals deze bestond, geheel komen te vervallen. Dit betekent concreet dat wanneer mensen met een bijstandsuitkering inkomsten uit deeltijdarbeid ontvangen, deze inkomsten voor 100% gekort worden op hun uitkering. Dit in tegenstelling tot vroeger. Toen mocht men 25 % van de inkomsten uit deeltijdarbeid houden zonder dat er gekort werd op de uitkering. De vrijlating van inkomsten is afgeschaft omdat het voor veel mensen nauwelijks een stimulans was om betaalde arbeid te aanvaarden terwijl dat juist wel de bedoeling was. Door invoering van de mogelijkheid voor gemeenten een eigen premiebeleid vast te stellen hoopt men het aanvaarden van betaalde arbeid te bevorderen waardoor het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering verminderd. In afwachting van een voorstel tot een nieuw premiebeleid heeft de gemeente Maasdonk besloten om tot 1 april 1995 aan iedereen die op 30 september 1994 recht had op een vrijla-


ting, een premie toe te kennen die gelijk is aan de eerder verstrekte vrijlating. Op 7 maart 1995 heeft het college van Maasdonk de nieuwe premieregeling voor de gemeente Maasdonk vastgesteld. Op 1 april 1995 wordt de eerder genoemde overgangsregeling beëindigd en treedt de nieuwe premieregeling in werking.

Voor wie is de nieuwe premieregeling bedoeld Uitgangspunt voor de gemeentelijk regeling is dat van de premie een stimulans dient uit te gaan om betaalde arbeid te aanvaarden zodat men geen beroep meer hoeft te doen op een bijstandsuitkering. Wanneer iemand normaal aan zijn verplichtingen voldoet en daarmee betaalde arbeid vindt, is er geen reden voor het verstrekken van een premie. De premie is alleen bedoeld voor personen die: aantoonbaar langer dan twee jaar werkloos Z!Jn; vrouwen en allochtonen die aantoonbaar langer dan één jaar werkloos zijn; personen die werkloos zijn en door persoonlijke kenmerken moeilijk aan betaalde arbeid kunnen komen; banenpoolers die voorafgaand aan de banenpoolovereenkomst een bijstandsuitkering hebben ontvangen en doorstromen naar betaalde arbeid; personen die, zonder dat ze daartoe voor het behoud van hun uitkering verplicht zijn, activiteiten ontplooien die leiden tot het verkrijgen van betaalde arbeid en beëindiging van de uitkeringssituatie.

Voorwaarden om voor een premie in aanmerking te komèn Wanneer personen uit bovengenoemde categorieën erin slagen betaalde arbeid te verkrijgen en er dus een uitstroom uit de uitkeringssituatie optreedt, komen zij in principe voor een premie in aanmerking. Van beëindiging van de uitkeringssituatie is echter alleen sprake indien: a. een dienstverband is verkregen en behouden voor tenminste één jaar b. een overeenkomst met een uitzendbureau

c.

is aangegaan, waarbij gedurende een termijn van 12 maanden minimaal negen maanden is gewerkt; seizoenarbeid wordt verricht in het kader van een door het Arbeidsbureau georganiseerd project.

Hoogte van de premie In de hoogte van de premie wordt onderscheid gemaakt tussen (éénouder)gezinnen en alleenstaanden. (éénouder)gezinnen ontvangen f 3.100, = netto; alleenstaanden ontvangen f 1.550, = netto. De uitbetaling vindt plaats in fasen: situatie onder a: 1/3 na drie maanden en 2/3 na een jaar, te rekenen vanaf de eerste werkdag; situatie onder b: 1/3 na drie gewerkte maanden, 2/3 na 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste werkdag; situatie onder c: in verband met het karakter van de werkzaamheden 1/12 na elke gewerkte maand.

Premie bij deeltijdwerk Op de algemene regel dat een premie slechts verstrekt wordt bij uitstroom uit de uitkeringssituatie door het aanvaarden van betaalde arbeid is door het college één uitzondering gemaakt. Het betreft hier personen met een geaccepteerde zorgplicht (dat wil zeggen met de dagelijkse zorg voor kinderen beneden de 12 jaar) die een deeltijdbaan aanvaarden van tenminste 15 uur in de week en aangewezen blijven op een bijstandsuitkering als aanvulling op hun inkomen. De premie bedraagt maandelijks 25 % van de netto inkomsten met een maximum van f 3.100, = per jaar voor één-oudergezinnen met kinderen van O tot 6 jaar en een maximum van f 1.550, = per jaar voor één-oudergezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar.

Informatie Voor eventuele vragen omtrent het nieuwe premiebeleid van de gemeente Maasdonk kunt u contact opnemen met het bureau Sociale Zaken van de afdeling Welzijn gemeente Maasdonk, telefoon 04102-22955 toestel 231. 13


I<OPY OP TIJD

INLEVEREN VOORZIEN VAN NAAM + EVENfUEEL TELEFOONNUMMER.

BEDANKT! Redaktie Torenklanken

~ nederlandse •

hartstichting

vrienden van de hartstichting COLLECTE NEDERLANDSE HARTSTICHTING: 23 t/m 26

APRIL

A.S.

Geffen, 12 april 1995, Iedereen kan het slachtoffer worden van hart- en vaatziekten. Op jaarbasis zijn deze ziekten verantwoordelijk voor meer dan 52.000 sterfgevallen. Daarom is het werk van de Nederlandse Hartstichting, de strijd tegen deze gevreesde ziekte, zo belangri jk. De Hartstichting is volledig afhankelijk van de giften van particulieren om haar werk te kunnen doen. Van iedere gulden die de Hartstichting van het publiek krijgt, gaat 85 cent naar haar doelstellingen wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en preventie. De collectant van de Nederlandse Hartstichting, komt tijdens de Nationale Hartweek (23 tot en met 29 April) bij u aan de deur voor uw bijdrage. Comité Vrienden van de Hartstichting Geffen, Lenie Willemse Rien v.d. Berg Kees Jongeneelen VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING 25 JAAR AKTIEF IN GEFFEN Di nsdag 28 maart stonden de Vrienden van de Hartstichting uit Geffen even stil bij het

14 .

teit dat zij a l L5 jaar aktief ziJn. Zij deden dit door het houden van een informatie-avond; sprekers war en W. Steuten (promotor van de Nederlandse Hartstichting) en huisarts Smit uit Geffen. De heer Steuten vertoonde dia's van een dotterbehandeling. Deze vrij nieuwe met hode had, volgens Steuten, nooit bekostigd kunnen worden zonder de inspanningen van de Hartstichting. De heer Smit benadrukte het belang van preventie als het gaat om hart- en vaatziekten. "Niet roken, letten op cholestorol en overgewicht ... het is echt van het grootste belang", aldus de huisarts . Na al deze serieuze onderwerpen, was het tijd voor wat luchtigers. Negen vrouwen werden in het zonnetje gezet omdat ze al 10 jaar of zelfs nog langer met de collecte bus van de Hartstichting langs de Geffense huisdeuren gingen. AL deze trouwe collec tanten kregen een oor konde en een bosje bloemen: Will van Proosdij, Annie van Iperen , Thea v.d. Berg, Annie Vogels, Marian Willemse, Ellie van Grinsven, Ineke van Zantvoort, Mien van Nistelrooij en Corrie v.d. Elzen. red . ;

Anita

RABONIEUWS NIEUWE MANIER OM SPAARGELD SNELLER TE LATEN GROEIEN De indruk bestaat dat sparen niet meer zo 'in' is. Dat klopt niet. In Nederland wordt er nog steeds massaal gespaard. Daarbij gaat het om een bedrag van zo'n 220 mi ljard gulden. En dan is het kapitaal dat in beleggingsfondsen zit nog niet eens meege rekend. Wel wordt e r tegenwoordig veel slimmer gespaard en belegd dan vroeger . Om te voorkomen dat een groot deel van de rente aan de fiscus moet worden afgedragen, zoeken veel spaarders naar alternatieve mogelijkheden. De banken spelen hier op in. Denk bijvoorbeeld aan de vele beleggingsfondsen. De Rabobank introduceerde onlangs twee volledig nieuwe produkten om uw spaargeld sneller te laten groeien. Belangrijke kenmerken zijn dat u geen risico loopt en dat u optimaal profiteert van fiscaal voordeel. Belasting

Als het zover komt dat de overheid gaat meegenieten van uw spaargeld, kan dat betekenen dat u van elke gulden die u aan rente ontvangt, 50 tot 60 cent aan de schatkist moet afstaan. Dit kunt u voorkomen door gebruik te maken van de volgende vrijstel-


lingen die de fiscus u gunt: - Rentevrijstelling: over de eerste duizend gulden die u per jaar aan rente ontvangt hoeft u geen belasting te betalen. Voor echtparen geldt een bedrag van f

2.000,- Dividendvrijstelling: in plaats van rente ontvangt u bij aandelen en beleggingsfondsen dividend. Ook hier geldt dat u over de eerste duizend gulden per jaar geen belasting hoeft te betalen (echtparen f 2.000,-) - Belastingvrij is ook de koerswinst van aandeel- en beleggingsfondsen. Risico Nadeel van beleggingsfondsen en aandelen is dat u risico loopt. Als het slecht gaat met de economie of bij forse rentestijgingen kan het gebeuren dat de waarde van de aandelen en beleggingsfondsen daalt, waardoor een deel van uw 'spaar-'geld verloren gaat. Veilig De Rabobank heeft hierop een antwoord gevonden: de bank is er in geslaagd twee spaarvormen te introduceren die volslagen veilig zijn en die toch maximaal profiteren van bovengenoemde fiscale vrijstellingen. De namen van de produkten zijn: Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen. Deze nieuwe spaarvormen zijn vooral aantrekkelijk voor spaarders die: - extra rendement willen zonder extra risico; - liever de onzekerheid mijden van effectenbeurzen en aandelen; - belasting betalen over de ontvangen rente.

Heeft u interesse? Informeer bij uw Rabobank.

KONINGINNEDAG 1995 De Evenementenstichting Geffen is druk bezig met de voorbereiding van allerlei activiteiten voor de viering van Koninginnedag op zaterdag 29 april a.s. Activiteiten Evenals voorgaande jaren hopen we een leuk en aantrekkelijk programma te kunnen bieden voor de jeugd van 3 tot 15 jaar. Naast de kinderfietsoptocht met muziekvereniging WIK en diverse nieuwe spelletjes in en om de marktkramen zijn er dit jaar ook splinternieuwe activiteiten, Zo zal er een echte straattekenwedstrijd worden georganiseerd voor kinderen uit de groepen 5 en 6. Verder zal voor de wat oudere jeugd een spelencircuit worden gemaakt dat zal bestaan uit stoere, slimme en technische spelen. De bedoeling is dat hieraan groeps-

gewiJs wordt deelgenomen. Let goed op de informatiebrieven die deze week via de scholen worden verspreid. Hierin kun je alles lezen wat van belang is om deel te nemen. Nieuwe locatie. In verband met de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis zijn alle activiteiten dit jaar verplaatst naar de Kerkstraat en Molenstraat. Met een mooi oranje zonnetje aan de hemel denken we ook daar een fraai stekje te hebben gevonden om de verjaardag van onze Koningin te vieren. Voor alle omwonenden betekent dit voor één dag wat inschikken. Vanaf 's-morgens 10.30 uûr tot 's-middags 16.00 uur wordt namelijk het spelenparcours afgesloten voor alle verkeer. Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto deze dag ergens anders te parkeren, waarvoor nu al onze dank. Vlaggen. Verder vragen we alle Geffenaren om alvast de Nederlandse vlag van de zolder te halen. Op 29 april kunt u die de hele dag buiten hangen zodat Geffen er nog feestelijker zal uitzien. In de volgende editie van Torenklanken zullen wij u uitvoerig informeren over de organisatie van Koninginnedag ·op 29 april. Evenementenstichting Geffen. secr. De Wan 22, 5386 EJ Tel. 04102-23878

OPROEP Voor het aanvullen van het archief ziJn wiJ nog steeds op zoek naar allerlei foto's, oude kranteknipsels, documenten en ander materiaal . Wanneer het met GEFFEN te maken heeft is het voor ons meestal interessant. Wellicht heeft u nog wat materiaal in een oude schoenendoos liggen. Graag zouden we dit nadrukken of kopiëren. Ook oude dagboeken kunnen van zeer grote waarde zijn voor ons. Het verhaalt over het leven van alle dag. Daarnaast willen we een beroep doen op Geffenaren die nog wat interessants weten over een gebeurtenis, een herinnering aan vroeger. We kunnen daarvoor ruimte maken in ons blad . Heeft u nog herinneringen, maar heeft u moeite om dit op papier te zetten? Dan kunt u contact opnemen en wellicht kunnen wij dit, met uw hulp, op papier . zetten. De geschiedenis van Geffen kan zó, met uw hulp, voor een deel bewaard blijven! Heemkundewerkgroep Vladerack 15


>>

GESPOSS < < SOC~TEIT Tijd:

Sportvereniging GESPOSS is een bloeiende club met 140 leden uit de regio. Mensen met een lichamelijke handicap of met een sportblessure beoefenen met veel plezier hun sport zoals sjoelen , zitvolleybal, zwemmen voor jeugd en volwassenen en waterbasketbal. Er wordt gesport in kompetitieverband of op recreatief nivo. Als lid van Gesposs (kontributie f 135,- per jaar) kan men van alle s porttakken gebruik maken. Gesposs is aangesloten bij de grote landelijke sportbond NEBAS, (Nederlandse Bond voor aangepst sporten) die 15 .000 leden telt. Gesposs wil graag de sjoelsport uitbreiden. Wellicht kan dan aan de kompetitie of uitwisselingswedstrijden worden deelgenomen. ZITVOLLEYBAL Tijd: Donderdagavond van 19. 00 tot 21 . 30 uur Plaats : Maaslandsporthal Oss, Singel 40-45 te Oss (zaal 1) Leeftijd: Vanaf 15 jaar Trainer: Peter Henst Coördinator: Jos Becker , Tel. 08870-13520 Zitvolleybal wordt bij Gesposs door twee teams beoefend. Voorafgaand aan de (trainings) wedstrij den wordt aan conditietraining gedaan . Het A-team neemt deel aan de competitie van de NEBAS (Nederlandse Bond voor aangepast sporten) terwijl het B-team deelneemt aan de recreatieve competitie in Noord Brabant . Daarnaast wordt regelmatig deelgenomen aan toernooien in binnenen buitenland en organiseert Gesposs zelf één maal per jaar een internationaal toernooi . SJOELEN Tijd: Donderdagavond van 19. 00 tot 21.30 uur Plaats: Maaslandsporthal Oss, Singel 40-45 te Oss (Vergaderzaal) Leeftijd: Vanaf 12 jaar Informatie: Tonnie v . Buel , Tel. 0413268913 Een aantal leden van Gesposs kunnen of willen liever niet deelnemen aan een van de andere sporttakken binnen de vereniging. Voor hen bestaat er dus de mogel ijkheid ~m wakelijks in clubverband te komen sjoelen. 16

Donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur . Plaats: Maaslandsporthal Oss, Singel 40-45 te Oss, (Vergaderzaal) Informatie:Tonnie van Buel, Tel. 0413268913 Onze zaalsporters kunnen hier na afloop van de trainingen tegen een betaal bare prijs een consumptie gebruiken, e ven gezellig napraten en eventuele afspraken maken ten behoeve van sportuitwisselingen en toernooien.

ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN Tijd: Plaats:

Dinsdagavond van 20 . 30 tot 21 . 30u Golfbad, Euterpelaan 1 te Oss (Instruktie- en 25 meter bad) Leeftijd: Vanaf 14 jaar Trainers: Jo de Haas, Loes Gielen, Ernest v . Ierse! en vrijwilligers. Trimzwemmen: Piet van Sununeren Coördinator: Thea v . d. Brandt, Tel. 041252458 Mensen die graag willen zwemmen of leren zwemmen kunnen bij Gesposs terecht. De nadruk ligt ook binnen deze sporttak op recreatief bezig zijn. Regelmatig bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan zwemfeesten met een wedstrijdelement. Aan de zwemvierdaagse van Oss wordt door een groep leden al meer dan 15 jaar deelgenomen!! ZWEMMEN JEUGD- EN JONGEREN Zaterdagmorgen van 11.00 tot Tijd: 12.00 uur. Golfbad, Euterpelaan 1 te Oss Plaats: (Instruktie- en 25 meter bad) Van 3 tot 21 jaar (in overleg) Leeftijd: Trainer: Marian van Gogh Begeleiding CoÖrdinatie:Marion de Regt Tel. 04120-45669 Coördinator vanuit bestuur: Thea v.d. Brandt , Tel. 04125 - 2458 Kinderen (jongeren) die buiten de ( speciale: school en fysiotherapie graag willen zwemmen zijn van harte welkom bij Gesposs, hun eigen sportclub. Ook hier ligt de nadruk op het prettig en sport ief bezig zi jn in het water. Zonodig zal de zweminstrukteur/trainer de nodige technische en vooral praktische (individuele) begeleiding geven . Een diploma/brevet behalen en/of meedoen aan zwemfeesten/sportinstuiven en de Osse zwemvierdaagse liggen binnen de mogelijkheden.


WATERBASKETBAL Dinsdagavond van 20. 30 tot 21.30 uur. Zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur . Plaats: Golfbad, Euterpelaan 1 te Oss (25 meter bad) Leeftijd: Vanaf 12 jaar (in overleg) Trainer: Dik Louwinger CoÖrdinator:Jos Koolen, Tel . 04120-25722 Waterbasketbal is .bij ui t s tek een sport voor mensen met een handicap of blessure. Twee maal per week wordt er fanatiek getraind en er wordt deel genomen aan de regionale competitie voor Noord Brabant. Uitwisselingen met andere teams uit de eigen regio vinden ook plaats. Tevens wordt er regelmatig deel genomen aan toernooien.

HEITJE VOOR KARWEITJE

Tijd:

Mocht u nog vragen of inlichtingen willen hebben, dan zijn wij daartoe altijd bereid. Voor informatie kunt u bellen naar onze secretaris de Hr. A.Fleuren, Tel. 088671246 .

J.~c

Beste Geffenaren, Zoals elk jaar houd Scouting Geffen ook dit jaar de actie Heitje voor een Karweitje . Dit jaar zullen onze leden op 19 april van 17 .00 uur tot 20 .00 uur bij u langs komen om nog wat te klussen . Wij kunnen van alles voor u doen. Van de stoep vegen tot auto's wassen en van lege flessen inleveren tot glas naar de glasbak brengen. Bovendien zullen de meeste van onze leden gekleed zijn als een echte klusjesman , zodat u ze echt niet kunt missen . De baten komen natuurlijk ten goede aan de groepskas maar ook gaat er een deel van de opbrengst naar het zeehondencentrum in Pieterburen, zodat ook die dieren van onze actie kunnen mee profiteren . Onze leden en de zeehonden rekenen op uw steun en klussen. Tot ziens op woensdag 19 april . Groetjes , Leden en leiding Scouting Geffen.

JONGEREN ADVIES CENTRUM

PESTEN }«)ET STOPPEN. Het Jongeren Advies Centrum Oss biedt jongeren de mogelijk.heid om over pesten te pratei; Gelukkig wordt pesten steeds meer bespreekbaar gemaakt. Geen enkele jongere hoeft het te pikken dat hij of zij gepest wordt. Voor sommige lijkt pesten vanzelfsprekend maar pesten hoort er helemaal niet bij : Met moet stoppen en een van de manieren om dat te bereiken is erover te praten .

Het is voor een jongere die gepest wordt moeilijk om zelf de stap te zetten. Een punt zetten achter dit vreselijke verschijnsel lijkt dan haast onmogelijk omdat de jongere er dan alleen voor staat. Met als gevolg dat degene die pest pas laat, of zelfs helemaal niet, op deze daden wordt aangesproken. Daarom is het bel angrijk om er met iemand over te praten die ook vindt dat pesten niet kan en dat het moet stoppen. Het kan een hele opluchting zijn. Het Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 , Oss is geopend maandag, di nsdag en donderdag van 14 .00 - 17 . 00 uur. woensdag van 16.00 - 20.00 uur en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig . Telefonisch is het JAC bereikbaar iedere werkdag vanaf 10 . 00 uur . tel. 04120 - 25673 . Voor meer informatie kunt u bellen met JAC Oss, Nelly van de Wetering.

JUNIOREN D.K.G.-KAMPIOEN ! Op zaterdag 4 maart zijn de junioren van korfbalvereniging D.K.G. , in Veghel kampioen geworden. De wedstrijd tegen De Corridor eindigde in 1-1 gelijk . en één punt was vol doende om het Zaalkarnpioenschap van de Juniorenklasse ID binnen te halen . Na de felicitaties en rozen gingen we weer richting Geffen om het kampioenschap t e vieren. Hier is het niet bij gebleven want op vrijdag 24 maart is er voor het behalen van het kampioenschap nog een Slaapfeest gehouden . We hebben toen eerst gezwommen, daarna zijn we gaan gourmetten zodat we de hele nacht konden feesten. Op zaterdagmorgen werd het geslaagde slaapfeest afgesloten met een ontbijt . Daarom willen wij : -

Unigar Peter Strik Slagerij Jo van Linder Stukadoor M v . d. Heyden kantine D.K.G. de Ouders het Publiek Govers Friture Senioren D. K.G . Leo Hearkens Bestuur D.K .G. bedanken! ! !

Dankzij hen is ons kampioenschap een feest geworden. Junioren D.K .G.

17


AKTIVITEITENKALENDER

06

APRIL

07

15

Jeugdvakantiewerk Geffen, Paasaktiviteit

15 + 18 t/m 21 16 16 17 20 20 24 27 28 29

TV de Vlijmd, jeugd RABO- paastoernooi Buurtver . De Vier Winden, paaseieren zoeken in de Klimop, 11.00 uur . Presentatieviering Eerste Communicanten 09.30 uur. KVO, Levensbeschouwing en Welzijn KVB, thema-avond zr. Clari ta, 20.00 uur de Gouden Leeuw KPJ, oud papier ophaalroute 1 Speurtocht vormelingen KVO, Lezing en diaserie door vrienden v.d. Bosch KPJ , oud papier ophaalroute 2 Buurtver . de Vier Winden, Jaarfeest zaal Govers 20.30 uur,

MEI 01 t/m 05 Mei vakantie 02 KVB , reisje Hollywood 03 Multi-Culturele avond voor vrouwen mmv MOV Maasdonk, 19 . 30 uur in het Zijl, Vinkel 03 Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar 14 .00 - 16.00 uur 04 Dodenherdenking 19.15 uur 11 KVO, Jeanne d'Arc viering 11 KVB, moederdag viering 13 TV de Vlijmd, jeugd 2e disco-husselavond. 14 Koffieochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecentrum (boven) 10 . 30 uur. 14 Moederdag 15 TV de Vlijmd, Ladies Day 16 KVO, Bedevaart Handel (Kring Oss) 17 Ziekencomite de Schakel, Meiviering het Oude Klooster 18 KPJ, oud papier ophaalroute 1 en 2 i.v.m. 70 jarig bestaan 18 KVO, Excursie en rondje Dieze in Den Bosch 19 Nooit Gedacht, 10 km loop 19 Vormselvie ring , 19.00 uur 21 Buitentoernooi G'68 25 Hemelvaart 28 Nooit Gedacht, penaltybokaal 30 KVO/KVB, Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch 30 t/m 02 juni Avond- Li daagse

JUNI 04 04

os 05 18

Eerste Communie Mariaschool 10.00uur TV de Vlijmd, Pinkster invitatie toernooi KVO, gezinsfietstocht Buurtver . de Vier Winden, fietstocht

10 11 11 12 25 13 14 15 17 17 20 25 25 27 30

voor het hele gezin KVB, speur tocht 19.00 uur de Gouden Leeuw Buurtver. de Vier Wi nden , ki ndermi ddag i n de Bonkelaar 14 .00 - 16.00 uur TV de Vlijmd, jeugd 3e disco-husselavond Koffi eochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecent rum ( boven) 10.30 uur Eerste Communie Aloysiusschool, 10.00u t/m TV de Vlijmd, clubkampioenschappen enkel+ mixed KVO, reisje TV de Vlijmd, jeugd Autotron KPJ, oud papier ophaalroute 1 TV de Vlijmd, jeugd vroege vogel t oernooi Vaderdag KVB, f i etstocht Ravenstein JOP- afsluiting Maria Magdalenafeest KVO, dagfietstocht KPJ oud papier ophaalroute 2

JULI 03 t/m 11 augustus Zomervakantie 09 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur

' Janlje~Beton

ĂŽ>~lq

ROEFELDAG

1995

Op initiatief van het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton zal op zaterdag 24 juni a.s. de derde Nationale Roefel dag plaatsvinden. Dit jaar zal binnen de Gemeente Maasdonk deze dag verzorgd worden door de St. Jeugdbelangen van Nuland, Vinkel en Geffen, elk afzonderlijk in de ei gen kern.


Tijdens deze Jantje Beton Roefeldag krijgen kinderen van 6 - 12 jaar de kans eens een kijkje te nemen in de "grote mensenwereld" Het is de bedoeling dat de plaatselijke bedrijven hun deuren openen voor de kinderen, die dan een handje mogen meehelpen, b.v. bij een garage bedrijf een wiel verwisselen, bij een bloemenzaak een bloemstukje maken of bij een supermarkt de vakken vullen. Zo is er voor ieder bedrijf wel iets te bedenken dat de kinderen mogen en kunnen doen. Bedrijven die hiervoor hun medewerking zouden willen verlenen of nadere informatie wensen, kunnen dit kenbaar maken door contact op te nemen met onderstaand persoon. De kinderen zullen t.z.t. hierover nadere informatie krijgen. Wij hopen op verschillende reacties van de bedrijven en zullen openstaan voor nieuwe ideeen die betrekking hebben op deze Roefeldag. Namens het Roefelcomité Geffen Ad van den Hurk Dr. Schaepmanstraat 13 Tel. 04102 - 23759

Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost Onderwerp: RONDLEIDINGEN IN DE SUPERMARKT DOOR DE DIËTIST Onder de naam 'vm. JE MAND MET VERSTAND' organiseert de Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost (GGD) 22 rondleidingen in verschillende supermarkten. De rondleidingen vinden in de maand mei plaats in een Albert Heijn in Oss, Uden en Sint Oedenrode, de ClOOO in Heesch en de Edah in Boxmeer, Cuyk, Uden en Veghel. De GGD sluit hierbij aan op de landelijk Let op Vet campagne die in april wordt georganiseerd. Een speciaal opgeleide diëtiste van de Nederlandse Hartstichting voert de rondleidingen in de regio uit. De supermarkt-rondleidingen hebben tot doel het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Iedereen die geinteresseerd is kan zich opgeven om deel te nemen aan een supermarktrondleiding. Naar aanleiding van de Landelijke Let op Vet campagnes is besloten supermarktrondlei-

dingen in Nederland te organiseren. Hierop ziJn in 1994 door de Stuurgroep Goede Voeding en de Nederlandse Hartstichting ongeveer 1200 rondleidingen in ongeveer 600 supermarkten uitgevoerd. Doordat de deelnemers erg enthousiast waren hebben de Nederlandse Hartstcihting en de GGD besloten om in de regio Brabant-Noordoost extra rondleidingen te organiseren. Waarom supermarktrondleidingen? Tegenwoordig weten we dat een gezonde voeding de gezondheid verbetert. Een goed voedingspatroon (waaronder minder vet en de juiste vetsoort) verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Toch blijkt uit onderzoek dat nog steeds 80% van de Nederlandse bevolking te vet eet. Naar aanleiding hiervan is besloten door middel van rondleidingen in de supermarkt een diëtist informatie te laten verstrekken over hoe de consument een goede voedingskeuze kan maken. Opzet rondleidingen De rondleidingen worden begeleid door een diëtist en beginnen met een algemeen gedeelte over voeding. Vervolgens gaat de diëtist met een groep van maximaal 15 personen de supermarkt doorkruisen. Bij el ke produktgroep geeft de diëtiste de consument informatie over de specifieke eigenschappen van de produktgroep , de informatie op de verpakking wordt uitgelegd en er is ruimte voor het stellen van vragen. Een supermarktrondleiding duurt anderhalf uur en wordt in de ochtend of middag uitgevoerd. Wie kunnen meedoen aan de rondleiding? Als u mee wilt doen aan een supermarktrondleiding door de diëtist, dan kunt u in de deelnemende supermarkten een foldertje halen met meer gegevens over de rondleiding en informatie over de inschrijving, U kunt dit foldertje gebruiken als inschrijfformulier en opsturen naar de GGD. Deelnemende supermarkten kunt u herkennen aan een op de hoofdingangg bevestigde poster met informatie over de rondleidingen onder de naam 'vm. JE MAND MET VERSTAND' U kunt zich individueel aanmelden, maar ook met z'n tweeën of als groep! Aan één rondleiding kunnen maximaal 15 personen meedoen. De rondleidingen zijn gratis. Voor informatie en inschrijving kunt u op maandag, dinsdag en woensdagochtend ook telefonisch contact opnemen met mw. C. Berkeljon. De inschrijfdatum loopt tot WENSDAG 19

APRIL. Gewestelijke Gezondheidsdienst BrabantNoordoost t.a.v. mw. C. Berkeljon, afd. AGZ/GVO Postbus 414 5340 AK. Oss Tel. 04120-60133/b.g.g. 60134 19


Kapsalon_ROB_ARDON steekt complete Nooit Gedacht F-groep in het nieuw. Onlangs werden de jongste telgen van NooitGedacht verrast door nieuwe shirtjes, zowel voor de Fl - F2 e n de F3. Verantwoordel i jk voor deze fonkelnieuwe outfit was KAPSALON ROB ARDON , gevestigd in de Dorpstraat te Geffen. Na de overhandiging bedankte de jeugdafdeling Rob Ardon voor deze gulle geste . Op de foto 's de trotse spelertjes met leiding en de sponsor Rob Arden, zijn vrouw en zoontje. Foto Fl-team

leidsters Anja en Wilma

Foto F2-team

Leider(ster) Ties en Silvia

Foto F3-team

Leidsters

Maya en Thea

F1 TEAM De F-teams trainen tijdens de winterstop in de Bonkelaar en spelen op zaterdag in de zaalvoetbalcompetitie te Lith en Heesch. Vanaf begin maart gaan ze weer naar buiten waar ze uitkomen in de voorjaarsreeks van de kring Maasbuurt. De poules bestaan uit 2e jaars/tussenklasse en l e jaars F-jes, Sinds kort kan men zich voor de Een F pupillen aanmelden als aspirant-lid. Dit houdt in dat men 3 maanden contributie vrij kan voetballen. Tijdens deze 3 maanden kunnen ze dan beslissen of ze blijven voetballen ja of nee. Voor meer informatie kunt u bellen met Piet Dobbelsteen, 04102 - 23004. Bestuur Jeugdafdeling Nooit-Gedacht . 20

In de sfeervol ingerichte zaal van Party Centrum Govers, werd fel gescreden om de trofees tijdens de 12e editie van het TOK-toernooi. Na 5 avonden van gezellige en span=enje voorrondes, volgde de climax op zaz.e~èagmiddag . De derde en vierde plaats :i~~e werd een onderonsje van TOK '74, L~ =~ klossende nabeurt wist Jos van Erp ~oc.: nog bij John van Grinsven langszij ~e ~~en , De partij werd overgespeeld en nu gecz.,~.el~k gewonnen door Jos met een moyenne -an 2.35 verpletterde hij zijn tegenstander. De finale daarentegen werd een zéér spannende wedstrijd, in 15 beurten versloeg Stefan Leyten (Kopak), Bart Schutjens , die goed partij bood, ondanks de inzet van de joker (pipo), kwam hij net iets te kort . De trofee van de kortste partij, 8 beurten, ging hier ook naar Stefan. De strijd om de derde en vierde plaats drie banden ging tussen twee teamgenoten van Kerkzicht, Na 31 beurten trok Joep Lammers aan het langste eind en verwees zo Frank Hurkens naar de vierde plaats. Dankzij de aanwezigheid van Tien Westerlaken (bestuurslid Kerkzicht) bleven de Kerkzichtenaren zich netjes gedragen. De "Tiny van der Doelen bokaal", werd dit jaar verassend gewonnen door Frans Draad, goed en regelmatig spelend versloeg hij de oude rot in de biljart sport Jan Broeksteeg. Ondanks alle zenuwen wist hij de derde finale in zijn biljartloopbaan winnend af te sluiten . Coen van Erp tenslotte haalde de trofee binnen van de kortste partij , 15 beurten . Uitslag libre 1. Stefan Leyten - D.V .O. 1,86 2. Bart Schutjens - TOK '74 1 . 77 3 . Jos van Erp - TOK '74 1 .54 4 . John v . Grinsven - TOK '74 1.56 Uitslag driebanden 1. Frans Draad De Gouden Leeuw 2. Jan Broeksteeg 't Haasje 3. Joep Lamrners Kerkzicht 4. Frank Hurkens Kerkzicht

0 . 473 0 . 450 0 .514 0 . 517

De prijzen van de volgende lotnrs. zijn nog niet opgehaald : nr . 586

en

nr . 665

Tot ziens op het volgende TOK - toernooi van 25 - 30 Maart 1996.


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

"

--~

Official Service Dealer

ç:~1.,_

r

z

·

~ ...

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~

, _.__ _

G.J. VAN HEESCH 't Is simpel om II te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon e-ven uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren

BouvVbedrijf "BRODUS" • • • '

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 • 23173

Heestersevveg 29 5386 KT Geffen Tel. 041 02 - 24765

•W•l~1 SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop Nu ook een zaal voor feestjes! kinderfeesfies van 50 tot 60 personen

* taxaties

* hypotheken * verzekeringen * sparen

Koude schotels van f 15,- tot f 45, ·

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

OpeningJtijden: Maandag woemdag donderdag 10.00- 15.00 uur Dimdag- m vrijdag 10.00- 13.00 uur 17.00- 19.00 uur m op aftpraak.

ol l ■

D

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk * APK keuringen * Autowasserette * Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

~..

~,

vAN HEEsE MAKELAARou Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

JO VAN DE BERGH Veldst root l 4 · Geffen tel. 04102 • 2253 l

Kapsalon DroeisterU BYOUterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 11

5386 KT Ge ffen

Tel.: 04102-22684

fox: 04102-24795

Voor a l uw fami lie· verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 col lecties Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicita tiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor capieerservice kunt u bij ons terecht.

KERS Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Bedrijvenweg 10 5386 ZO Geffen 5386 KA Geffen Tel. 04102-22981 Fax. 04102-22189


JEUGD-BILJARTCLUB

~

t;;: ~ Q ·BIKADO" NULAND Op zaterdag 25 en zondag 26 maart is onder zeer grote belangstelling het kampioenschap 2e klasse jeugd gehouden, Nadat zaterdag alle spelers aanwezig waren werd de officiele opening verricht door burgemeester Netter Nadat hi j de spelers en speelster toegesproken had alsmede de organiserende vereniging werd door de burgemeester de aquitstoot verricht wat het sein was voor de start van de 2 dagen durende spannende strijd . Ook de heer Hans Wap afgevaardigde van KNBB jeugd is beide dagen aanwezig geweest . Na de eerste dag waarbij 3 ronden gespeeld waren was nog voor 5 spelers de mogelijkheid om kampioen te worden. Alleen There$e Kl ompenbouwer was kansloos, omdat zij alle 3 de wedstrijden verloren had. Nadat zo:~ag de 4e ronde was gespeeld had de favoriet van het District Oss Mark Roefs de beste papieren . Als Mark de laatste partij van Therese won was hij kampioen. Echter Therest deed haar plicht en won op overtuigende wijze van Mark, welk na zijn verlies op de 4e plaats eindigde. Dat het zeer spannend is geweest getuigde de eindstand waar 4 spelers op 6 punten eindigde waarbij het algemene gemiddelde de doorslag moest geven wie Nederlands Kampioen was geworden. Erwin Kivits de als eerst geplaatste ging hier met de eer strijken. De kampioen werd door burgemeester Netten welk hiervoor familiebezoek had afgezegt gehuldigd en de gouden plak overhandigd . Sander Frenken werd 2e en Daniel Houwer 3e . De prijswinnaars werden op een geheel nieuw podium gehuldigd, gemaakt door Theo van Wanrooy. Dit podium, wat tijdens de wedstrijden werd overhandigd aan de districtsvoorzitter van Oss, zal bij alle Gewestelijke en Nationale kampioenschappen gebruikt worden bij de huldiging van de winnaars . Theo hartelijk dank voor het vele werk dat jij daarvoor gedaan hebt . Vele lovende woorden waren er voor de organiserende vereniging BIKADO. Alles was perfect op tijd geregeld . Ook Frans en Miet werden met lovende waarder toegesproken over de perfecte ruimte en hapjes . Alle adverteerders en sponsors werden bedankt met name de hoofdsponsor Rabobank Maasdonk, en Intratuin uit Rosmalen. Ook het bestuur van BIKADO bedankte iedereen die bij de wedstrijden aanwezig zijn geweest. Publiek en steun is voor de jeugd zeer belangrijk. De officiële stand is als volgt: 22

1 2 3 4 5 6

punt Erwin Kivits 6 Sander Frenken 6 Daniel Houwer 6 Mark Roefs 6 Bert-Jan Muis 4 Therese Klempenhouwer 2

car. 465 445 428 431 345

brt 99 115 114 133 103

fein . ,69 3 ,86 3, 75 3 ,24 3 , 34

hs 27 30 38 24 33

374

152 2,46

15

Anny v. W.

unicef

50 Jaar bevrijding

Dit jaar herdenken wij het einde van de Tweede Wereldoorl og. Inmiddel s 50 jaar geleden. In 1945 ontvi ng Unicef van een toen 7 jarig Tsjechisch meisje, Jitka Sam Kova, een tekening . Ze stuurde deze op als dank voor de hulp di e haar dorp kreeg na de Tweede Wereldoorl og. Van die tekening maakte Unicef de eerste wenskaart. Vanaf die tijd worden er over de hele wereld Unicef- wenskaarten verzonden en konden vele projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden worden gesteund. In 1945 werd Unicef opgericht om kinderen in het zwaar getroffen Europa te helpen, ook Nederland. Nu helpt Unicef wereldwijd. Omdat vrede en vrijheid voor ons heel belangrijk zijn is het voor ons een kleine meeite om eens stil te staan bij de vele kinderen die nog geen vrijheid en vrede hebben. Er is weer een nieuwe collectie wenskaarten, spellen en kado-artikelen. Als u graag wilt weten wat er te koop i s bij Unicef (gratis artikelenfolder) bent u welkom bij: ~j . ~ • 11w Y./4 Trees Lamers , if · Dorpstraat 6 ~ :· Tel. 24368.

11·

r :•.

~-

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e . d . kunt u terecht bij "BENILDA 11 Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssltiitingen Molenberg 6 t el. 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

Al t ientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of -

04102- 24658

het nu gaat om: sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

PEDICURE T. Ketelaars-'1. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

'1.

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

'ff 04102 -

22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK •TUIN-EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN * TEGELS * GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI

A.H. Romme b.v.

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

*

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk,

aanbrengen van slerpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines ,.Ju.J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN .. G G OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 • 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS - JURISTEN

Kantoren in:

Alphen BenedOf"I- Leevwen Bél'g &n Oo.t Blo.dol Boxmoor Breda Oeume Diéti:SQt'I Gemert Goes Helmond ·s- Hertogenbosch Hulst Ml!I Nijmegen O irschot O isterwijk OOS1burg OO:sterhout Oss Oudenboc-"...ch Roosendaal Rosmaloo Sint O edenrode Somèf"en Tilbur'g Ud0n Valkensw3.."trd Veghel Waalwijk Wanroij

NIEUW NUMMER "AUW-NEITS"

* Beroepen van vroeger:de imker. * Proate over vruuger: interview met Bernard van Erp over de Boerenleenbank.

"Auw-Neijts", het blad van heemkundewerkgroep Vladerack is de tweede jaargang ingegaan. Het eerste nummer van dit jaar is nu in de losse verkoop verkrijgbaar bij: Bosch-van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en tabakshop Steenbergen-Leijten, Dorpstraat 51 In deze aflevering kunt u lezen over de volgende onderwerpen: * Ik wit nog goed da .... (Lezersrubriek, over gebruiken bij ziekte en de dood). * Uit het archief: akte uit 1863 over verhuur van een windkorenmolen.

24

* Vijftig jaar na de bevrijding: over de B. B.S . en de wachtrapporten. * Uit de oude doos: het Brabants volkslied . * Kende ze nog? .. ,bevrijdingsoptocht in 1945. VRIENDELI JK VERZOEK VRIENDELIJK VERZOEK Wilt U de copy voor Torenklanken OP TIJD inle.reren. TE LAAT ingeleverd dan kan Uw tekst/copy helaas niet meer verwerkt worden. Dank U! Red. Torenklanken VRIENDELIJK VERZOEK VRIENDELIJK VERZOEK